LG | FH2 | User manual | LG FH2 Brugervejledningen

LG FH2 Brugervejledningen
BRUGERVEJLEDNING
HØJTTALERSYSTEM
MED HØJ EFFEKT
DANSK
For at få vist anvisninger om avancerede funktioner, kan du besøge
http://www.lg.com og her downloade brugermanualen.
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra din enhed.
MODEL
FH2
www.lg.com
MFL71446049
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_DAN_MFL71446049.indd 1
Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2019-07-16
9:26:35
Forholdsregler ved håndtering af batteri
yy Denne enhed har et indbygget ventilreguleret, genopladeligt
blysyrebatteri. (12 V/7,0 Ah)
yy Batteriet må ikke anvendes i et lukket rum eller tæt på åben
ild.
yy Batteriet skal oplades i henhold til de specificerede
instruktioner.
yy Batteriet må ikke bruges, hvis terminalerne er korroderede,
hvis det lækker, eller hvis batterikassen er deform.
yy Hvis batteriet lækker, skal du tildække hænder og tøj, før
du tager batteriet ud af enheden, og du skal være ekstremt
varsom og undgå at få lækagen på huden eller i øjnene.
yy Hvis batteriet lækker, og væsken kommer på huden eller
tøjet, skal du straks vaske den af med rigeligt rent vand.
Hvis væsken kommer i øjnene, skal du straks skylle øjnene
med rigeligt rent vand og søge lægehjælp.
yy Brug ikke batterier af forskellig type, fra forskellige
producenter eller brugte batterier.
yy Batteriet må ikke smides på åben ild eller opvarmes.
yy Batteriets terminaler må ikke forkortes.
yy Batteriet må ikke skilles ad, ombygges eller ødelægges.
yy Batteriet må ikke placeres tæt på et barn.
yy Batteriet kan udskiftes. Hvis du oftere og oftere skal oplade
batteriet, er det måske tid til at udskifte det. Batteriet bør
serviceres i et LG Electronics kundecenter.
yy Et batteri, der skal opbevares og som ikke har været i brug
i lang tid, skal lades fuldstændigt op, og der skal slukkes på
kontakten ON/OFF (OFF). Opbevar batteriet på et køligt, tørt
sted.
yy Når batteriet opbevares, skal det oplades mindst én gang om
måneden. Hvis batteriet opbevares i længere tid uden at blive
opladet, kan batteriets levetid forkortes.
yy Brugte batterier må ikke sendes til genbrug eller bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Overensstemmelseserklæring
LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen
HIGH POWER HØJTTALER SYSTEM er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EUoverensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende
internetadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og
betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden
og kroppen.
Frekvensområde
2402 til 2480 MHz
Udgangseffekt (maks.)
10 dBm
Funktionen AUTO POWER ON (Automatisk tænding)
kan kun indstilles, når enheden er sluttet til en
vekselstrømsstikkontakt. Når enheden kun drives af det
indbyggede batteri, er funktionen AUTO POWER ON
(Automatisk tænding) ikke tilgængelig.
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_DAN_MFL71446049.indd 2
2019-07-16
9:26:35
Top panel
p o nm
f SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Vælger lydindtryk.
- Tryk og hold for at vælge BAS-effekten direkte.
l
g Display
h F (Funktion)
Vælger funktionen og indgangskilden.
i Y/U
- Spring over, Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad. /
Søger efter et afsnit på en fil, når du trykker på knappen og
holder den nede.
- Vælger radiostationer.
a
k
j PRESET/REPEAT
- Vælger et forudindstillet nummer for en radiostation. /
Lagrer radiostationen, når du trykker og holder nede.
- Lyt til dine filer gentagne gange eller i tilfældig rækkefølge.
- Få vist navnet på alle forbundne Bluetooth-enheder i
Bluetooth-status.
k T
Starter eller holder pause i afspilningen.
bc d e f
g
h
i
l FM-antenne
j
m CHARGING
Indikator for batteriopladning
a MASTER VOLUME
Justerer lydstyrken i højttaleren eller mikrofonen.
n USB-port
Du kan afspille lydfiler, hvis du tilslutter USB-enheden.
b 1/! (Standby/Tænd)
Indstiller enheden til TÆND eller SLUK.
o PORT.IN
Tilslut en bærbar enhed.
c MIC (Mikrofon)
Tryk for at vælge mikrofon lydstyrkekontrolstatus.
d
p MIC (Mikrofon)
Tilslut en mikrofon.
(KEY CHANGER)
Ændrer tonearten, så den passer til dit vokalområde.
e VOICE CANCELLER
Du kan nyde denne funktion, samtidig med at du spiller musik,
hvis du reducerer sangvokalen i musikken i de forskellige kilder.
Bagpanel
a TÆND/SLUK kontakt
Indstiller enheden til TÆND eller SLUK.
(Batteriet kan oplades, selv om enheden er i slukket (OFF)
status.)
b AC IN stikkontakt
Om ferritkerne (Valgfri)
Vikl strømkablet én gang rundt om ferritkernen.
a b
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_DAN_MFL71446049.indd 3
2019-07-16
9:26:36
Sådan bærer du enheden
Yderligere oplysninger
Enheden har hjul og håndtag, så det er nemt for dig at
flytte den.
Specifikation
1. Tryk på knappen Lås på håndtaget.
Generelt
Krav til strømforsyning
Strømforbrug
Se mærkaten på enheden.
Se mærkaten på enheden.
Cirka.
Dimensioner (B x H x D) 352,5 mm x 419,6 mm x
269,2 mm
2. Træk i håndtaget.
Nettovægt
Cirka. 9,71 kg
Betjeningstemperatur
5 °C til 45 °C
Luftfugtighed ved drift
5 % til 60 %
Maksimal operationel
højde
2000 m
Bus-strømforsyning
(USB)
Forstærker
(Total RMS
udgangsstrøm)
5 V 0 500 mA
50 W
Batteri
Batteritype
3. Giv slip på låseknappen for at låse håndtaget på plads.
Batteriets levetid
,,Bemærk
For at skubbe håndtaget ned, skal du trykke på
knappen og skubbe nedad.
Opladetid
12 V/7,0 Ah
(Ventilreguleret, genopladeligt
blysyrebatteri)
Ca. 15 timer (Baseret på fuldt
opladet batteri og kontinuerlig
afspilning ved brug af 50 %
lydstyrkeniveau.)
Dette kan variere afhængig af
batteristatus og driftsforhold.
Ca. 9 timer
Dette kan variere afhængig af
batteristatus og driftsforhold.
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel.
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_DAN_MFL71446049.indd 4
2019-07-16
9:26:36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising