LG | PK3W | Owner's Manual | LG PK3W Instruktionsbogen

LG PK3W Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
Bærbar Bluetooth
højttaler
Læs denne vejledning omhyggeligt, før du betjener produktet og
gem den til senere brug.
MODELLER
PK3
PK3W
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2
Kom godt i gang
Sikkerhedsoplysninger
1
FORSIGTIG
Kom godt i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE
FJERNES (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE
INDEN I KAN SERVICERES AF BRUGEREN.
OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
ette lynsymbol, der er omgivet
D
af en ligesidet trekant, skal advare
brugeren om tilstedeværelse af ikkeisoleret og farlig spænding inde i
produktet, som kan være stærk nok
til at udgøre en risiko for elektrisk
stød for personer.
dråbstegnet inde i en ligesidet
U
trekant skal advare brugeren om
tilstedeværelse af vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i papirerne, der følger med
produktet.
ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for (dryp
eller stænk) væskefyldte genstande, såsom vaser må
ikke anbringes på apparatet.
ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et
aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.
FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter
omkring dette produkt (såsom elektriske
fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af
elektrisk stød.
FORSIGTIG: Åben ild, såsom tændte stearinlys må
ikke anbringes på apparatet.
FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer
det i henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og
for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt
beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må
aldrig blokeres ved at produktet placeres på en seng,
en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Placer
ikke produktet i en indbygget installation såsom en
bogreol eller et rack, medmindre der er tilstrækkelig
ventilation, og man har fulgt producentens
anvisninger.
Kom godt i gang
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
Strømudtaget er frakoblingsenheden. I nødstilfælde
skal strømudtaget altid være let tilgængeligt.
Lad være med at overbelaste stikkontakterne.
Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede
stikkontakter, forlængerledninger, flossede
strømkabler eller beskadiget eller knækket
kabelisolering er farlige. Enhver af disse situationer
kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg
ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den
ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den
ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet,
og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et
autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet mod
fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride
det, knække det, klemme det, klemme det i en dør
og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik,
stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra
enheden.
BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker,
herunder produktidentifikation og strømtype, se
venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af
produktet.
FORSIGTIG når du bruger dette produkt i omgivelser
med lav luftfugtighed
yy Det kan medføre statisk elektricitet i omgivelser
med lav luftfugtighed.
yy Det anbefales at benytte dette produkt, efter
du har rørt ved et metalobjekt der er elektrisk
ledende.
1
Kom godt i gang
Kontroller specifikationssiden i denne
brugervejledning for at være sikker på de nuværende
krav.
3
4
Kom godt i gang
Dette apparat er udstyret med et bærbart batteri
eller en akkumulator.
1
Kom godt i gang
Hvordan man sikkert fjerner batterierne
eller batteripakke fra udstyr: For at fjerne de
gamle batterier eller batteripakke, følg trinene til
forsamlingen i omvendt rækkefølge. For at forebygge
forurening af miljøet og nedbringe en mulig trussel
mod menneskers og/eller dyrs sundhed, skal de
gamle batterier eller batteripakke sættes i en
passende beholder ved udpegede indsamlingssteder.
Smid ikke batterier eller batteripakke sammen med
andet affald. Batterierne eller batteripakke bør ikke
udsættes for overdreven varme som solskin, ild eller
lignende.
Symboler
~
Betyder vekselstrøm (AC).
0
Betyder jævnstrøm (DC).
Betyder klasse II udstyr.
1
Betyder standby.
!
Betyder ”TÆND” (strøm).
Betyder farlig spænding.
Indholdsfortegnelse
5
Indholdsfortegnelse
1
1
Kom godt i gang
3
Fejlfinding
2
6
6
7
8
Sikkerhedsoplysninger
Unikke funktioner
Indledning
Forside
Bagside
22
Fejlfinding
4
Tillæg
2
Betjening
23
23
24
Varemærker og licenser
Håndtering af enheden
Specifikationer
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
15
16
17
17
Opladning af højttaleren
– Opladning med AC-adapteren
– Kontrol af opladningsstatus
– Kontrol af batteristatus
Grundbetjening
– Brug af tænd/slukknappen
– Bluetooth forbindelse
– Bluetooth LED status
– Enkel betjeningsvejledning
Håndfri funktion
Stemmekommando
Lyd effekt
– Indstilling af lydeffekt
Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed
Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi
– Lyt til musik, der er gemt på BLUETOOTH
enheder
Pardannelse af flere telefoner
Anden betjening
– Nulstilling
– Bemærkning til automatisk slukning
19
21
21
21
2
3
4
6
1
Kom godt i gang
Kom godt i gang
Unikke funktioner
Indledning
Automatisk nedlukning
Symboler anvendt i denne
brugervejledning
Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at
spare energiforbrug. (Side 21)
Bærbar ind
Lyt til musik fra din bærbare enhed.
(smartphone, bærbar, osv..)
BLUETOOTH®
Lyt til musik, der er gemt på din Bluetooth-enhed.
,,Bemærk
Angiver særlige bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
>>Forsigtig
Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige
skader på grund af misbrug.
>>Forsigtig
Vandtæt (IPX7)
Denne højttaler er vandtæt i henhold til IPX7.
IPX7 er vandtæt op til 1 meter i 30 minutter.
Højttaleren er en vandtæt trådløs højttaler, men
den kan blive beskadiget. Undgå nedenstående
tilfælde.
yy Sænk ikke enheden ned i vand eller andre
væsker.
yy Hvis du ikke bruger enheden, skal du lukke
port dækslet forsvarligt.
yy Når porten udsættes for vand, skal du tørre
den af med en blød, tør klud. Tør den grundigt,
inden du bruger højttaleren.
yy Portene er ikke vandtætte. Sørg for at lukke
portdækslet ordentligt. Se nedenstående
billede.
-- Placér portdækslet på a og tryk sikkert
på det b.
Systemets vandtætte ydeevne er baseret på
vores målinger foretaget under de heri beskrevne
betingelser. Bemærk, at fejl som måtte opstå som
følge af vandindtrængning fra misbrug af kunden,
ikke er dækket af garantien.
Kom godt i gang
7
Forside
c
f
g
d
e
1
Kom godt i gang
b
a
h
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a Batteri LED
b Strøm LED
c Bluetooth LED
d ENHANCED BASS-lysindikator
e Mikrofon
h P
Skru ned for lydstyrken.
i O
Skru op for lydstyrken.
j N
f 1
Tænder/slukker: Tryk på den.
- Afspiller, pauser eller springer afspilning i
Bluetooth-tilstand. (Side 12)
g j
- Modtager et opkald på Bluetooth enheden.
(Side 13)
- Tilføjer en Bluetooth-enhed til pardannelse af
flere telefoner (Tryk og hold j i 2 sekunder)
Hvis du trykker på jknappen, afbrydes den
forrige tilsluttede Bluetooth-enhed.
Vælg venligst ”LG-PK3 (XX)” fra enhedslisten
på Bluetooth-indstillingen for den frakoblede
enhed til multitelefon-forbindelsen.
- Skifter til Bluetooth tilstand i bærbar tilstand
(Tryk på j)
* Når du tilslutter det bærbare kabel, skifter
funktionen til bærbar tilstand
- Slå lyden fra på den bærbare enhed.
k .
Brug talekommandoer af din smart enhed. (Side 14)
l ENHANCED BASS
Ændrer lydeffekt. (Side 15)
8
Kom godt i gang
Bagside
1
Kom godt i gang
a
b
a Portdæksel
b DC IN
USB-port til opladning
c
d
ORT.IN
cP
Sådan kan du lytte til musik fra din bærbare
enhed.
d RESET-knap
Betjening
Opladning af højttaleren
Opladning med AC-adapteren
Denne højttaler bruger et indbygget batteri.
Inden den bruges, skal batteriet oplades med en
strømadapter.
1. Tilslut det medfølgende USB-kabel til
vekselstrømsadapter.
Kontrol af opladningsstatus
Når højttalerens batteri oplader, kan du kontrollere
opladningsstatus på batteriet LED .
LED
Green
Beskrivelse
Off
Green
Off
Grøn
slukket
Batteri er fuldt opladet.
2
Batteriet oplader.
Red
Rød
Red
,,Bemærk
yy Hvis du lytter til musik under opladningen, vil
det tage længere tid at oplade.
yy Hvis højttaleren ikke oplades ved
overophedning, tænder batteri LED skiftevis
rød og gul. Og opladningen stopper.
yy Når højttalerens batteri er ladet helt op, lyser
batteri-indikatoren i 15 sekunder, hvorefter
lyset går ud.
(Medfølger ikke)
,,Bemærk
Driftstiden er ca. 12 timer. Det er baseret på
hvad opladede batteriet fuldt ud, på kontinuerlig
afspilning med 50% lydstyrkeniveau og slukning
af equalizer-funktionen.
Dette kan variere efter batteristatus og
driftsbetingelser.
>>Forsigtig
AC adapter medfølger ikke.
Det anbefales, at du benytter 5V
strømforsyningen, som er godkendt af LG
Electronics Inc. (på mere end 1,8 A), til denne
enhed, da der ellers er fare for eksplosion. Hvis
du ikke bruger den anbefalede adapter, kan du
ikke oplade, eller opladetiden kan variere.
Betjening
2. Tilslut USB kablet til USB-porten på højttaleren.
3. Sæt strømkablet til strømstikket (vekselstrøm).
9
10 Betjening
Kontrol af batteristatus
Når enheden tændes, kan du se opladningsstatussen,
ved at holde knappen 1 nede i 2 sekunder. Batteri
LED lyset vil ændre sig afhængigt af batteriets
opladningsstatus.
LED
2
Betjening
Green
Green
Grøn
Amber
Amber
Ravgul
Red
Rød
Red
Beskrivelse
Batteri LED lyser
grønt.
Batteri LED lyser
gult.
Batteriindikatoren blinker
i rødt sammen
med lyden.
Status
70 %
10
70 %
%
10
10 %
%
70 %
10 %
10 %
10 %
,,Bemærk
yy Batter-indikatoren lyser i 3 sekunder, når
knappen 1 trykkes ned i 2 sekunder.
yy Batteristatus lyser ikke, når højttaleren lades
op.
Betjening 11
Grundbetjening
Bluetooth LED status
Kontroller at Bluetooth LED blinker før du tilslutter
en Bluetooth enhed.
Brug af tænd/slukknappen
2
Betjening
LED
Tænd/sluk for strømmen
Tryk på 1 knappen.
Bluetooth forbindelse
LG-PK3(XX)
Status
Beskrivelse
Bluetooth LED
blinker samtidig
med lyd.
Søger efter
Bluetooth enhed.
Bluetooth LED
tænder samtidig
med lyden.
Bluetooth
enheden er
forbundet.
,,Bemærk
yy På den bærbar funktion, lyser Bluetoothindikatoren ikke.
yy Når parringen er udført, skal den ikke
gentages, også selv om du slukker for denne
enhed.
Afspil den ønskede musik på Bluetooth enheden.
Efter parring kan du styre afspilningen ved hjælp af
knapperne på enheden. (side 12, 17-18)
12 Betjening
Enkel betjeningsvejledning
Funktion
2
Sådan gør du
Status
Tænd for strømmen
Tryk på 1 knappen.
LED tænder samtidig med lyd.
Sluk for strømmen
Tryk på 1 knappen.
LED slukker samtidig med lyd.
Bluetooth parring
Når Bluetooth LED blinker, vælg
LG-PK3 (XX) fra enhedsliste på din
Bluetooth enhed.
Bluetooth LED tænder samtidig med
lyden.
Betjening
Tryk på j og hold den nede i
2 sekunder for at tilføje endnu en
Bluetooth enhed.
Pardannelse af flere
telefoner
yy Når du søger efter en anden enhed,
afbrydes alle tilsluttede Bluetoothenheder.
yy Vælg venligst ”LG-PK3 (XX)”
fra enhedslisten på Bluetoothindstillingen for den frakoblede
enhed til multitelefon-forbindelsen.
Bluetooth LED’en blinker under
søgning efter anden enhed. Efter
parring forbliver Bluetooth LED’en hvid
samtidig med lyd.
Kontrol af lydstyrke
Tryk på P eller O.
Når denne enhed når sin maksimale
lydstyrke, vil du høre en biplyd.
Afpil / Pause
Tryk på N.
-
Spring fremad
Tryk to gange på N.
-
Spring tilbage
Tryk tre gange på N.
-
Håndfri
Tryk på N.
Modtag og afbryd et opkald.
Bluetooth-initialisering
Tryk på j og hold den nede i
7 sekunder.
Strøm og Bluetooth LED blinker
4 gange. Derefter slukkes denne enhed
automatisk.
,,Bemærk
yy Du kan justere afspilning eller lydstyrke ved hjælp af din Bluetooth-enhed.
yy Efter initialisering af Bluetooth skal den genoprette forbindelse til Bluetooth-enhed. (I tilfælde af
iOS-enheder, skal du prøve at genoprette forbindelse til Bluetooth-enhed efter slettet eksisterende
forbindelse på Bluetooth-enhed.)
Betjening 13
Håndfri funktion
Du kan modtage indkommende opkald på din
Bluetooth enhed på denne enhed. Tilslut enheden til
en Bluetooth enhed.
,,Bemærk
yy Du kan kun bruge denne funktion med en
smartphone.
yy Hvis du vil indstille lydstyrken i opkaldet, skal
du trykke på knapperne P, O på enheden.
yy På nogle Bluetooth-enheder kan det ringe
den indbyggede ringetone, når et indgående
opkald modtages. (f.eks. iOS-enheder) Den
indbyggede ringetone kan ikke justeres.
yy Hvis opkaldet er tilsluttet mellem multi
parret Bluetooth enhed, vil håndfri ikke virke
korrekt.
yy Selvom du skifter til bærbar tilstand, mens
du er i Bluetooth-forbindelsesstatus, kan du
stadig bruge denne funktion.
Funktion
Sådan gør du
Modtage et opkald.
Tryk på N.
Afslutte et opkald.
Tryk på N.
Afvise et opkald.
Hold N nede i
2 sekunder.
Vælg imellem højttaler og
din Bluetooth-enhed under
et opkald.
(HøjttalerBluetoothenhed)
Hold N nede i
2 sekunder.
yy For at bruge denne tilstand, skal du på visse
Bluetooth-enheder, ændre til højttaler
tilstand ved opkalds tilstand på opkald
tilstand. (ex. iOS-enheder)
yy Hvis du tager et opkald med besvar-knappen
på din telefon, forbindes den til opkaldet til
din telefon (kun på iOS-enheder).
yy Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal
du deaktivere Bluetooth-indstillingen på din
telefon. Tilslut Bluetooth igen for at bruge
denne tilstand.
2
Betjening
yy Når flere telefoner pardannes, kan kun en af
de forbundne enheder modtage opkald.
14 Betjening
Stemmekommando
Du kan tale for at betjene talekommandoen på din
smartphone via højttalerens mikrofon ved hjælp af
talekommando-appen eller Siri.
,,Bemærk
2
Sørg for at bruge den smarte enhed, der har
talekommando.
,,Bemærk
yy Når tidsbegrænsningen på talekommandoen
er gået på smartenheden, annulleres denne
funktion automatisk
yy Det anbefales, at du bruger Google-appen
(Google Assistant, Google Now osv.), når du
nyder denne funktion ved hjælp af Androidenhed. Google-appen leveres af Google. Nogle
af placeringer understøttes muligvis ikke af
Google Politik.
Betjening
yy Hvis du vil annullere Voice Commandtilstanden, skal du trykke på knappen . igen,
mens funktionen aktiveres.
yy Yderligere oplysninger finder du i
talekommando-appen eller Siri.
yy Funktion virker bedst, når du taler tæt på
mikrofonen.
yy Denne funktion virker muligvis ikke,
afhængigt af Bluetooth-enheden.
1. Forbind højttaleren til din smartenhed via
Bluetooth.
2. Tryk på . knappen for at aktiverer
talekommando på din smarte enhed.
3. Aktiver stemmekommando-app'en som følger.
-- Android O / S: Vælg talekommando-appen.
-- IOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Foretag en anmodning til talekommando-appen
eller Siri via højttalerens mikrofon.
Betjening 15
Lyd effekt
Lydeffekterne er optimalt indstillet i Storbritannien af high-end lydfirmaet MERIDIAN.
MERIDIAN teknologien giver et bredt lydfelt og en rig bas.
Du kan vælge den ønskede lydeffekt, du ønsker, Enhanced Bass eller Standard ved at bruge ENHANCED BASS
-knappen.
2
Betjening
Indstilling af lydeffekt
Tænd /
Lysindikator
Funktion
Enhanced
Bass
Forstærket bas
Enhanced
Bass
Standard
Sluk
Beskrivelse
Du kan nyde bredt lydfelt og rig bas med vægt på
musikens bas og varme.
-- Enhanced Bass er mere effektiv til musik med bas.
Du kan nyde ren og naturlig lyd.
,,Bemærk
yy Du kan også nyde en ren stemme og forstærket bas på samme tid.
yy Når du vælger "Standard" eller "Forstærket bas" lydeffekt, kan du nyde premium lyd med MERIDIAN
teknologi.
yy Fordi finjustere lyd for at give optimal lyd af høj kvalitet, kan det være en lille forskel mellem lyd effekt
tilstand.
16 Betjening
Sådan lytter du til musik
fra din eksterne enhed
Enheden kan bruges til at lytte til musik fra mange
forskellige eksterne enheder.
1. Tilslut den eksterne enhed til enhedens PORT.IN
(3.5 mm) stik.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på 1 knappen.
3. Tænd den eksterne enhed, og start afspilning.
,,Bemærk
yy Når du tilslutter kablet til den bærbare enhed,
ændres funktionen automatisk til tilstanden
for tilslutning af bærbar enhed.
2
Betjening
yy I bærbar tilstand begrænses højttalerne
Bluetooth forbindelse for at forhindre
utilsigtet Bluetooth forbindelse.
yy Når knappen j trykkes i denne tilstand,
skifter den til Bluetooth-tilstand.
3,5 mm stereo
kabel
(Medfølger ikke)
Betjening 17
Brug af BLUETOOTH®
trådløs teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi til
forbindelser over kort afstand.
Der påløber ingen ekstra omkostninger ved tilslutning af
individuelle enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
En mobiltelefon kan betjenes med Bluetooth trådløs
teknologi via Cascade, hvis forbindelsen er blevet
oprettet via Bluetooth trådløs teknologi.
Parring af din enhed og BLUETOOTHenhed
Før du starter parringsproceduren, skal du sørge
for, at den trådløse Bluetooth teknologi er
aktiveret på din Bluetooth enhed. Der henvises til
brugervejledningen til Bluetooth enheden. Når de to
enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at
gentage handlingen.
1. Tænd for enheden og Bluetooth blinker med lyd.
yy Tilgængelige enheder: Smart telefon, Bærbar osv.
yy Version : 4.2
yy Codec: SBC, AAC, AptX
BLUETOOTH profiler
For at bruge Bluetooth trådløs teknologi, skal
enheder være i stand til at fortolke visse profiler.
Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.
A2DP (Avanceret audiodistributionsprofil)
HFP (håndfri profil)
2. Betjen Bluetooth enheden og udfør
parringsoperationen. Ved søgning efter denne
enhed med Bluetooth enhed, vises der en liste
over fundne enheder i Bluetooth enheds display
afhængig af typen af Bluetooth enhed. Din enhed
vises som “LG-PK3 (xx)”.
Bluetooth
TÆND
LG-PK3(XX)
2
Betjening
Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres
af en anden elektronisk bølge, eller nå du tilslutter
Bluetooth i de andre rum.
Lyt til musik, der er gemt på
BLUETOOTH enheder
18 Betjening
3. Vælg “LG-PK3 (xx)”.
LG-PK3(XX)
2
,,Bemærk
Betjening
yy XX står for de to sidste cifre i Bluetoothadressen. Hvis din enhed f.eks. Har Bluetooth
adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se
“LG-PK3 (08)” på din Bluetooth enhed.
yy Nogle enheder har en forskellig parring måder
afhængigt af den pågældende Bluetooth
enhed. Indtast PIN koden (0000) om
nødvendigt.
4. Når denne enhed er blevet korrekt forbundet med
din Bluetooth enhed, tændes der for Bluetooth
LED’en sammen med lyd.
,,Bemærk
yy Når du anvender Bluetooth teknologi, skal
du oprette en forbindelse mellem enheden og
Bluetooth enheden så tæt på hinanden som
muligt og bibeholde afstanden.
Men du kan opleve problemer i nedenstående
tilfælde:
-- Der er en forhindring mellem enheden og
Bluetooth enheden.
-- Der er en enhed med Bluetooth teknologi,
der kører på samme frekvens, såsom
medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller
en trådløs LAN-enhed.
yy Hvis Bluetooth-forbindelsen ikke virker
godt, gå til trin 1 i ”Parring din enhed og
BLUETOOTH-enhed”, og prøv igen.
yy Lyden afbrydes muligvis, hvis forbindelsen
forstyrres af andre elektroniske bølger.
yy Afhængigt af enhedens type kan du måske
ikke anvende Bluetooth funktionen.
yy Du kan nyde Bluetooth-funktionen ved hjælp
af Smart telefon, Bærbar, osv ..
yy Jo større afstand mellem enheden og
Bluetooth enheden, desto ringere lydkvalitet.
yy Bluetooth forbindelsen afbrydes, når der
slukkes for enheden, eller når Bluetooth
enheden kommer for langt væk fra enheden.
5. Lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på din
Bluetooth enhed, skal du læse den tilhørende
Bluetooth brugervejledning.
yy Når Bluetooth forbindelsen afbrydes, skal du
genoprette forbindelsen mellem Bluetooth
enheden og enheden.
yy Bluetooth-forbindelsen opretholdes, selvom
du skifter fra Bluetooth til en anden funktion.
yy Når du slutter en Bluetooth enhed (iOSenhed osv.) til denne enhed eller betjener
enheden, er det muligt at synkronisere
lydstyrkeniveauerne.
yy Når enheden ikke er forbundet, blinker
Bluetooth LED’en.
yy Når du bruger Bluetooth-funktionen, skal
du justere lydstyrken til et korrekt niveau på
Bluetooth-enheden.
Betjening 19
Pardannelse af flere
telefoner
Enheden kan forbindes med 2 Bluetooth-enheder på
samme tid.
4. Vælg ”LG-PK3 (XX)” fra enhedslisten på den
forrige Bluetooth-enhed.
LG-PK3(XX)
Parring med to enheder
1. Tilslut enheden til en Bluetooth enhed. (side 17-18)
-- Herefter er højttaleren forbundet med
2 Bluetooth-enheder.
5. Når tilslutning af 2 Bluetooth-enheder lykkedes,
kan du kontrollere det på hver Bluetooth-enhed.
2 sekunder
-- Nu blinker Bluetooth LED’en samtidig med lyd.
Enheden ændres til multi parringsstatus.
-- Og tidligere tilsluttede enheder afbrydes med
lyd.
,,Bemærk
Trin 2 er kun nødvendigt for den første forbindelse.
Du behøver ikke at gøre det fra næste tilslutning.
3. Vælg "LG-PK3 (XX)" fra enhedslisten med to
Bluetooth enheder.
LG-PK3(XX)
-- Så er højttaleren tilsluttet en anden Bluetoothenhed.
-- Og Bluetooth-LED’en tændes på enheden.
PAIRED
2
Betjening
2. For at oprette forbindelse til en anden Bluetoothenhed, skal du holde tasten j nede i 2 sekunder.
20 Betjening
,,Bemærk
yy Du kan forbinde denne enhed med op til
2 Bluetooth enheder på en gang ved at følge
den samme procedure som beskrevet ovenfor.
yy Der er kun muligt, at pardanne flere telefoner
på Android-enheder. (Det er muligvis ikke alle
telefoner, der understøtter pardannelse af
flere telefoner. Dette afhænger af telefonens
specifikationer).
2
Betjening
yy Selvom denne højttaler er forbundet med 2
Bluetooth- enheder, er det ikke muligt, at afspille
og styre musikken på de 2 Bluetooth-enheder på
samme tid. Stop musikken, hvis du vil afspille den
anden Bluetooth-enhed.
yy Fjernbare/aftagelige Bluetooth-enheder
(f.eks: en dongle osv.) understøtter ikke multitelefonparring.
yy Efter multi parring tilslutningen går der lidt
tid, før musikken afspilles, afhængig af hvilken
Bluetooth enhed det er.
yy Hvis du pardanner flere telefoner, er det ikke
muligt, at forbinde 2 Bluetooth-enheder
automatisk. Kun én Bluetooth-enhed vil
automatisk blive tilsluttet højttaler. Den anden
enhed skal tilsluttes manuelt.
yy Hvis du kommer ud af Bluetooths effektive
afstand uden at afbryde Bluetooth, kan
det tage et par minutter at tilslutte andre
Bluetooth-enheder. Hvis du slukker og tænder
for enheden, kan du dog tilslutte andre
Bluetooth enheder uden ventetid.
yy Hvis du forsøger at parre en ny Bluetoothenhed, når den er tilsluttet 2 Bluetoothenheder, afbryder denne højttaler automatisk til
alle Bluetooth-enheder.
yy I tilfælde af multi-parring understøttes
talekommandoen ikke.
Betjening 21
Anden betjening
Nulstilling
Hvis enheden fryser på grund af funktionsfejl, skal du
trykke på knappen RESET med en genstand, som en
tynd stift. Så slukker højttaleren. Tryk på 1 knappen
for at prøve at tænde for højttaler igen.
Bemærkning til automatisk
slukning
Hvis du ikke afspiller musik og ikke trykker på
knappen i 15 minutter under Bluetooth-tilstand,
slukkes denne enhed automatisk. Eller hvis der ikke
er nogen betjening af knappen i 6 timer, i bærbar
indgangsfunktion, slukkes denne enhed automatisk.
2
Betjening
,,Bemærk
Nulstilfunktionen virker ikke under opladningen.
22 Fejlfinding
Fejlfinding
Problem
Årsag og afhjælpning
Ingen strøm.
yy Batteriet er afladet. Genoplad batteriet.
yy Tilslut enheden til strømforsyning med AC apteren.
yy Enheden eller din smartenheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontroller og
justere lydstyrken på enheden eller Bluetooth enheden.
Ingen lyd eller
lydforvrængning
yy Hvis du bruger en ekstern enhed på høj lydstyrke, forvrænger det muligvis
lydkvaliteten. Reducer lydstyrken for enhederne.
yy Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lydkvaliteten
være reduceret, eller enheden fungerer muligvis ikke korrekt.
3
Fejlfinding
yy Slå Bluetooth fra og aktivere det igen på din Bluetooth enhed, og prøv at
parre igen.
Bluetooth fungerer ikke
godt.
yy Kontroller, at din Bluetooth enhed er tændt.
yy Fjern forhindringen der er i vejen for Bluetooth enhed og enheden.
yy Afhængigt af hvilken type af Bluetooth enhed eller omgivende miljø, kan din
enhed muligvis ikke parres med enheden.
yy Hvis batteriet blev helt afladet, kan de lagrede Bluetooth oplysninger være
blevet slettet. Foregående indstilling gemmes muligvis ikke, hvis strømmen til
enheden bliver afbrudt.
Enheden fungerer ikke
normalt.
yy Hvis der opstår funktionsfejl, skal du bruge enheden i korrekte omgivelser, hvor
temperaturen eller luftfugtigheden ikke er så høj eller lav.
yy I tilfælde af overbelastning, strøm og Bluetooth LEDs blinker hvidt. Sluk for
strømmen, og tænd igen.
Ovenstående løsninger
virker ikke.
yy Tryk på knappen RESET på højttaleren med en genstand, som en tynd stift
(side 21).
Tillæg 23
Varemærker og licenser
Håndtering af enheden
Forsendelse af enheden
Bluetooth® ordet, mærker og logoer er
registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG,
Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG
Electronics sker under licens.
Andre varemærker og varenavne tilhører de
respektive ejere.
Gem originalemballagen og emballagematerialet. Hvis
du får brug for at sende enheden, skal du beskytte
den optimalt ved at genindpakke den, som den
oprindeligt var pakket fra fabrikken.
Holder yderfladerne rene
yy Brug ikke flygtige væsker, f.eks insektspray, i
nærheden af enheden.
yy Kraftigt tryk under aftørring kan beskadige
overfladen.
yy Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt
med enheden i længere tid af gangen.
Rengøring af enheden
4
Tillæg
Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis
overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller
fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.
24 Tillæg
Specifikationer
Generelt
Strømkrav
5 V 0 1,8 A (vekselstrømsadapter)
Indbygget genopladeligt batteri
Strømforbrug
Læs hovedmærkatet på enheden.
Mål (B x H x D)
Ca. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Driftstemperatur
5°C til 35°C
Luftfugtighed ved drift
5 % til 60 %
Vandtæt
IPX7
Indgange
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)
Batteri
4
Batterikapacitet
3,7 Vdc, 5200 mAh (typisk)
Tillæg
3,7 Vdc, 5200 mAh (min.)
Driftstiden
Er ca. 12 timer.
Det kan variere efter batteristand og driftsbetingelser.
Opladningstid
Mindre end 4 timer (med AC Adapter).
Kan variere efter tilstand af batteri og driftsbetingelser.
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising