LG | PK5 | Owner's Manual | LG PK5 Instruktionsbogen

LG PK5 Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
Bærbar Bluetooth
højttaler
Læs denne vejledning omhyggeligt, før du betjener
produktet og gem den til senere brug.
MODELLER
PK5
PK5W
www.lg.com
MFL70426551
1909_Rev.01
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2
Kom godt i gang
Sikkerhedsoplysninger
1
FORSIGTIG
Kom godt i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE
FJERNES (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE
INDEN I KAN SERVICERES AF BRUGEREN.
OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
ette lynsymbol, der er omgivet
D
af en ligesidet trekant, skal advare
brugeren om tilstedeværelse af ikkeisoleret og farlig spænding inde i
produktet, som kan være stærk nok
til at udgøre en risiko for elektrisk
stød for personer.
dråbstegnet inde i en ligesidet
U
trekant skal advare brugeren om
tilstedeværelse af vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i papirerne, der følger med
produktet.
ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for (dryp
eller stænk) væskefyldte genstande, såsom vaser må
ikke anbringes på apparatet.
ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et
aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.
FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter
omkring dette produkt (såsom elektriske
fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af
elektrisk stød.
FORSIGTIG: Åben ild, såsom tændte stearinlys må
ikke anbringes på apparatet.
FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer
det i henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og
for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt
beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må
aldrig blokeres ved at produktet placeres på en seng,
en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Placer
ikke produktet i en indbygget installation såsom en
bogreol eller et rack, medmindre der er tilstrækkelig
ventilation, og man har fulgt producentens
anvisninger.
Kom godt i gang
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
Strømudtaget er frakoblingsenheden. I nødstilfælde
skal strømudtaget altid være let tilgængeligt.
Lad være med at overbelaste stikkontakterne.
Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede
stikkontakter, forlængerledninger, flossede
strømkabler eller beskadiget eller knækket
kabelisolering er farlige. Enhver af disse situationer
kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg
ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den
ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den
ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet,
og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et
autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet mod
fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride
det, knække det, klemme det, klemme det i en dør
og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik,
stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra
enheden.
BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker,
herunder produktidentifikation og strømtype, se
venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af
produktet.
FORSIGTIG når du bruger dette produkt i omgivelser
med lav luftfugtighed
yy Det kan medføre statisk elektricitet i omgivelser
med lav luftfugtighed.
yy Det anbefales at benytte dette produkt, efter
du har rørt ved et metalobjekt der er elektrisk
ledende.
1
Kom godt i gang
Kontroller specifikationssiden i denne
brugervejledning for at være sikker på de nuværende
krav.
3
4
Kom godt i gang
Dette apparat er udstyret med et bærbart batteri
eller en akkumulator.
1
Kom godt i gang
Hvordan man sikkert fjerner batterierne
eller batteripakke fra udstyr: For at fjerne de
gamle batterier eller batteripakke, følg trinene til
forsamlingen i omvendt rækkefølge. For at forebygge
forurening af miljøet og nedbringe en mulig trussel
mod menneskers og/eller dyrs sundhed, skal de
gamle batterier eller batteripakke sættes i en
passende beholder ved udpegede indsamlingssteder.
Smid ikke batterier eller batteripakke sammen med
andet affald. Batterierne eller batteripakke bør ikke
udsættes for overdreven varme som solskin, ild eller
lignende.
Symboler
~
Betyder vekselstrøm (AC).
0
Betyder jævnstrøm (DC).
Betyder klasse II udstyr.
1
Betyder standby.
!
Betyder ”TÆND” (strøm).
Betyder farlig spænding.
Indholdsfortegnelse
5
Indholdsfortegnelse
1
1
Kom godt i gang
3
Fejlfinding
2
6
6
7
8
Sikkerhedsoplysninger
Unikke funktioner
Indledning
Forside
Bagside
28
Fejlfinding
4
Tillæg
2
Betjening
29
29
30
Varemærker og licenser
Håndtering af enheden
Specifikationer
9
9
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
Opladning af højttaleren
– Opladning med AC-adapteren
– Kontrol af opladningsstatus
– Kontrol af batteristatus
Grundbetjening
– Brug af tænd/slukknappen
– Bluetooth forbindelse
– Bluetooth LED status
– Enkel betjeningsvejledning
Håndfri funktion
Stemmekommando
Humørlys
Lyd effekt
– Indstilling af lydeffekt
Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed
Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi
– Lyt til musik, der er gemt på BLUETOOTH
enheder
Pardannelse af flere telefoner
Brug af app’en Music Flow Bluetooth
– Om app’en “Music Flow Bluetooth”.
– Installation af app'en "Music Flow
Bluetooth" på din Bluetooth-enhed
– Aktivering af Bluetooth med app'en "Music
Flow Bluetooth"
Dual Play-forbindelse (Valgfri)
Anden betjening
– Nulstilling
– Tænd / sluk for biplyden
– Bemærkning til automatisk slukning
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
2
3
4
6
1
Kom godt i gang
Kom godt i gang
Unikke funktioner
Indledning
Automatisk nedlukning
Symboler anvendt i denne
brugervejledning
Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at
spare energiforbrug. (Side 27)
Bærbar ind
Lyt til musik fra din bærbare enhed.
(smartphone, bærbar, osv..)
BLUETOOTH®
Lyt til musik, der er gemt på din Bluetooth-enhed.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth er en app, designet til at give
dig kontrol over nogle af LG's nyeste lydenheder (side
23-24).
Dual Play (valgfri)
Du kan nyde musikken i stereo ved at benytte to
højttalere. For at nyde Dual play, skal du købe en
anden højttaler.
(Tilgængelig PK serie model: 5, 7)
,,Bemærk
Angiver særlige bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
>>Forsigtig
Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige
skader på grund af misbrug.
>>Forsigtig
Vandtæt (IPX5)
Denne højttaler er vandtæt i henhold til IPX5.
IPX5 står for "Grader af beskyttelse mod
indtrængning af vand". Dette system er dog ikke
helt vandtæt. Undgå nedenstående tilfælde.
yy Sænk ikke enheden ned i vand eller andre
væsker.
yy Enheden må ikke udsættes for vand, mens
batteriet lades op.
yy Når porten udsættes for vand, skal du tørre
den af med en blød, tør klud. Tør den grundigt,
inden du bruger højttaleren.
yy Portene er ikke vandtætte. Sørg for at lukke
portdækslet ordentligt. Se nedenstående
billede.
-- Placér portdækslet på a og tryk sikkert
på det b
Systemets vandtætte ydeevne er baseret på
vores målinger foretaget under de heri beskrevne
betingelser. Bemærk, at fejl som måtte opstå som
følge af vandindtrængning fra misbrug af kunden,
ikke er dækket af garantien.
Kom godt i gang
7
Forside
c
g
h
d
e
f
1
Kom godt i gang
b
a
i
j
k
Enhanced
Bass
a Batteri LED
b Strøm LED
c Bluetooth LED
d CLEAR VOCAL-lysindikator
e ENHANCED BASS-lysindikator
f Mikrofon
g 1
Tænder/slukker: Tryk på den.
h j
- Tilføjer en Bluetooth-enhed til pardannelse af
flere telefoner (Tryk og hold j i 2 sekunder)
- Skifter til Bluetooth tilstand i bærbar tilstand
(Tryk på j)
* Når du tilslutter det bærbare kabel, skifter
funktionen til bærbar tilstand
i P : Skru ned for lydstyrken.
j O : Skru op for lydstyrken.
l
m
n
Clear
Vocal
k N
- Afspiller, pauser eller springer afspilning i
Bluetooth-tilstand. (Side 12)
- Modtager et opkald på Bluetooth enheden.
(Side 13)
- Slå lyden fra på den bærbare enhed.
l .( )
- Brug talekommandoer af din smart enhed. (Side 14)
- Ændrer humørlyset.
(Tryk og hold i 2 sekunder)
(Side 15)
m CLEAR VOCAL
- Ændrer lydeffekt. (Side 16)
n ENHANCED BASS
- Ændrer lydeffekt. (Side 16)
8
Kom godt i gang
Bagside
1
Kom godt i gang
a
b
c
d
e f
a Portdæksel
d RESET-knap
b DC IN 5 V
e3
USB-port til opladning
ORT.IN
cP
Sådan kan du lytte til musik fra din bærbare
enhed.
Tilslutter to højttalere for dual play. (Side 25-26)
f Dual Play LED
Betjening
Opladning af højttaleren
Opladning med AC-adapteren
Denne højttaler bruger et indbygget batteri.
Inden den bruges, skal batteriet oplades med en
strømadapter.
1. Tilslut det medfølgende USB kabel til ACadapteren.
3. Sæt strømkablet til strømstikket (vekselstrøm).
Kontrol af opladningsstatus
Når højttalerens batteri oplader, kan du kontrollere
opladningsstatus på batteriet LED .
LED
Green
Beskrivelse
Off
Green slukket
Off
Grøn
Batteri er fuldt opladet.
2
Batteriet oplader.
Red
Rød
Red
,,Bemærk
yy Hvis du lytter til musik under opladningen, vil
det tage længere tid at oplade.
yy Hvis højttaleren ikke oplades ved
overophedning, tænder batteri LED skiftevis
rød og gul. Og opladningen stopper.
yy Når højttalerens batteri er ladet helt op, lyser
batteri-indikatoren i 15 sekunder, hvorefter
lyset går ud.
(Medfølger ikke)
,,Bemærk
Batteriets levetid er ca. 18 timer. Dette er
baseret på et fuldt opladet batteriet, med
konstant afspilning med 50 % lydstyrke og
slukket humørlys og equalizerfunktioner.
Dette kan variere efter batteristatus og
driftsbetingelser.
>>Forsigtig
AC adapter medfølger ikke.
Det anbefales, at du benytter 5V
strømforsyningen, som er godkendt af LG
Electronics Inc. (på mere end 1,8 A), til denne
enhed, da der ellers er fare for eksplosion. Hvis
du ikke bruger den anbefalede adapter, kan du
ikke oplade, eller opladetiden kan variere.
Betjening
2. Tilslut USB-kablet til "DC IN 5V-porten" på
højttaleren.
9
10 Betjening
Kontrol af batteristatus
Når enheden tændes, kan du se opladningsstatussen,
ved at holde knappen 1 nede i 2 sekunder. Batteri
LED lyset vil ændre sig afhængigt af batteriets
opladningsstatus.
LED
2
Betjening
Green
Green
Grøn
Amber
Ravgul
Amber
Red
Rød
Red
Beskrivelse
Batteri LED lyser
grønt.
Batteri LED lyser
gult.
Batteriindikatoren blinker
i rødt sammen
med lyden.
Status
70 %
10
70 %
%
10
10 %
%
70 %
10 %
10 %
10 %
,,Bemærk
yy Batter-indikatoren lyser i 3 sekunder, når
knappen 1 trykkes ned i 2 sekunder.
yy Batteristatus lyser ikke, når højttaleren lades
op.
yy Hvis højttaleren er tilsluttet din smartphone,
kan du kontrollere batteristatus på appen
"Music Flow Bluetooth". Det kan variere fra
den faktiske batterikapacitet. (Kun Android)
Betjening 11
Grundbetjening
Bluetooth LED status
Kontroller at Bluetooth LED blinker før du tilslutter
en Bluetooth enhed.
Brug af tænd/slukknappen
2
Betjening
LED
Tænd/sluk for strømmen
Status
Beskrivelse
Bluetooth LED
blinker samtidig
med lyd.
Søger efter
Bluetooth enhed.
Bluetooth LED
tænder samtidig
med lyden.
Bluetooth
enheden er
forbundet.
Tryk på 1 knappen.
Bluetooth forbindelse
LG-PK5(XX)
,,Bemærk
yy På den bærbar funktion, lyser Bluetoothindikatoren ikke.
yy Når parringen er udført, skal den ikke
gentages, også selv om du slukker for denne
enhed.
Afspil den ønskede musik på Bluetooth enheden.
Efter parring kan du styre afspilningen ved hjælp af
knapperne på enheden. (side 12, 18-20)
12 Betjening
Enkel betjeningsvejledning
Funktion
2
Sådan gør du
Status
Betjening
Tænd for strømmen
Tryk på 1 knappen.
LED tænder samtidig med lyd.
Sluk for strømmen
Tryk på 1 knappen.
LED slukker samtidig med lyd.
Bluetooth parring
Når Bluetooth LED blinker, vælg
LG-PK5 (XX) fra enhedsliste på din
Bluetooth enhed.
Bluetooth LED tænder samtidig med
lyden.
Pardannelse af flere
telefoner
Tryk på j og hold den nede i
2 sekunder for at tilføje endnu en
Bluetooth enhed.
Bluetooth LED’en blinker under
søgning efter anden enhed. Efter
parring forbliver Bluetooth LED’en hvid
samtidig med lyd.
Kontrol af lydstyrke
Tryk på P eller O.
Når denne enhed når minimal eller
maksimal lydstyrke, høres der en biplyd.
Afpil / Pause
Tryk på N.
-
Spring fremad
Tryk to gange på N.
-
Spring tilbage
Tryk tre gange på N.
-
Håndfri
Tryk på N.
Modtag og afbryd et opkald.
Dual Play (valgfri)
Tryk på 3 knappen og hold den nede i
2 sekunder.
Dual Play LED tændes med lyd.
Bluetooth-initialisering
Tryk på j og hold den nede i
7 sekunder.
Strøm og Bluetooth LED blinker
4 gange.
,,Bemærk
yy På funktionen Dual Play, er det ikke muligt at pardanne flere telefoner (side 25-26).
yy Du kan justere afspilning eller lydstyrke ved hjælp af din Bluetooth-enhed.
yy Efter initialisering af Bluetooth skal den genoprette forbindelse til Bluetooth-enhed. (I tilfælde af
iOS-enheder, skal du prøve at genoprette forbindelse til Bluetooth-enhed efter slettet eksisterende
forbindelse på Bluetooth-enhed.)
Betjening 13
Håndfri funktion
Du kan modtage indkommende opkald på din
Bluetooth enhed på denne enhed. Tilslut enheden til
en Bluetooth enhed.
,,Bemærk
yy Du kan kun bruge denne funktion med en
smartphone.
yy Hvis du vil indstille lydstyrken i opkaldet, skal
du trykke på knapperne P, O på enheden.
yy På funktionen Dual Play, kan du kun modtage
opkald på den primær højttaler på grund af
den hylende lyd. (side 25-26)
yy Når flere telefoner pardannes, kan kun en af
de forbundne enheder modtage opkald.
yy Hvis opkaldet er tilsluttet mellem multi
parret Bluetooth enhed, vil håndfri ikke virke
korrekt.
Funktion
Sådan gør du
Modtage et opkald.
Tryk på N.
Afslutte et opkald.
Tryk på N.
Afvise et opkald.
Hold N nede i
2 sekunder.
Skift mellem højttaler og
telefon under et opkald.
Hold N nede i
2 sekunder.
yy Selvom du skifter til bærbar tilstand, mens
du er i Bluetooth-forbindelsesstatus, kan du
stadig bruge denne funktion.
yy For at bruge denne tilstand, skal du på visse
Bluetooth-enheder, ændre til højttaler
tilstand ved opkalds tilstand på opkald
tilstand. (ex. iOS-enheder)
yy Hvis du tager et opkald med besvar-knappen
på din telefon, forbindes den til opkaldet til
din telefon (kun på iOS-enheder).
yy Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal
du deaktivere Bluetooth-indstillingen på din
telefon. Tilslut Bluetooth igen for at bruge
denne tilstand.
2
Betjening
yy På nogle Bluetooth-enheder kan det ringe
den indbyggede ringetone, når et indgående
opkald modtages. (f.eks. iOS-enheder) Den
indbyggede ringetone kan ikke justeres.
14 Betjening
Stemmekommando
Du kan tale for at betjene talekommandoen på din
smartphone via højttalerens mikrofon ved hjælp af
talekommando-appen eller Siri.
,,Bemærk
2
Sørg for at bruge den smarte enhed, der har
talekommando.
,,Bemærk
yy Når tidsbegrænsningen på talekommandoen
er gået på smartenheden, annulleres denne
funktion automatisk
yy Det anbefales, at du bruger Google-appen
(Google Assistant, Google Now osv.), når du
nyder denne funktion ved hjælp af Androidenhed. Google-appen leveres af Google. Nogle
af placeringer understøttes muligvis ikke af
Google Politik.
Betjening
yy Hvis du vil annullere Voice Commandtilstanden, skal du trykke på knappen . igen,
mens funktionen aktiveres.
yy Yderligere oplysninger finder du i
talekommando-appen eller Siri.
yy Funktion virker bedst, når du taler tæt på
mikrofonen.
yy Denne funktion virker muligvis ikke,
afhængigt af Bluetooth-enheden.
1. Forbind højttaleren til din smartenhed via
Bluetooth.
2. Tryk på . knappen for at aktiverer
talekommando på din smarte enhed.
3. Aktiver stemmekommando-app'en som følger.
-- Android O / S: Vælg talekommando-appen.
-- IOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Foretag en anmodning til talekommando-appen
eller Siri via højttalerens mikrofon.
Betjening 15
Humørlys
Funktion
Du kan slå humørlyset til på denne enhed.
Når du trykker på og holder knappen nede i 2
sekunder, vises indstillingerne for humørlyset i den
rækkefølge som er vist nedenfor.
Fest
Enheden lyser i forskellige
farver.
Vand
Enheder lyser i blå toner.
Skov
Enheder lyser i gule toner.
Min stil
(Kun Android)
Slukket
For at bruge funktionen [My
Style], skal du tilpasse den
med app'en "Music Flow
Bluetooth".
Humørlyset slukker.
,,Bemærk
yy Når du afspiller musikken, synkroniseres
humørlyset til musikken.
yy Når du tænder for højttaleren igen, bruges
den sidst anvendte indstilling.
2
Betjening
2 sekunder
Beskrivelse
16 Betjening
Lyd effekt
Lydeffekterne er optimalt indstillet i Storbritannien af high-end lydfirmaet MERIDIAN.
MERIDIAN teknologi giver forbedret vokal klarhed, bredt lydfelt og rig bas.
Du kan vælge en ønsket lydeffekt ved hjælp af CLEAR VOCAL og / eller ENHANCED BASS knapper.
2
Betjening
Indstilling af lydeffekt
Tænd /
Lysindikator
Sluk
Funktion
Beskrivelse
Ren stemme +
Forstærket bas
Du kan nyde Clear Vocal og Enhanced Bass på samme
tid.
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Ren stemme
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Forstærket bas
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Standard
Du kan nyde High-fidelity lyd med forbedret vokal
klarhed i hver tekst.
-- Clear Vocal er mere effektiv til musik med vokal.
Du kan nyde bredt lydfelt og rig bas med vægt på
musikens bas og varme.
-- Enhanced Bass er mere effektiv til musik med bas.
Du kan nyde ren og naturlig lyd.
,,Bemærk
yy Du kan også nyde en ren stemme og forstærket bas på samme tid.
yy Du kan justere lydeffekten ved hjælp af "Music Flow Bluetooth" - appen.
yy Når du vælger "Standard" "Forstærket bas", "Ren stemme" eller "Ren stemme + Forstærket bas"
lydeffekten, kan du nyde premium lyd med MERIDIAN teknologi.
yy Fordi finjustere lyd for at give optimal lyd af høj kvalitet, kan det være en lille forskel mellem lyd effekt
tilstand.
Betjening 17
Sådan lytter du til musik
fra din eksterne enhed
Enheden kan bruges til at lytte til musik fra mange
forskellige eksterne enheder.
1. Tilslut den eksterne enhed til enhedens PORT.IN
(3.5 mm) stik.
2. Tænd for strømmen ved at trykke på 1 knappen.
3. Tænd den eksterne enhed, og start afspilning.
,,Bemærk
yy Når du tilslutter kablet til den bærbare enhed,
ændres funktionen automatisk til tilstanden
for tilslutning af bærbar enhed.
yy Når knappen j trykkes i denne tilstand,
skifter den til Bluetooth-tilstand.
yy Når du bruger Dual Play, er det ikke muligt, at
pardanne flere telefoner på samme tid.
3,5 mm stereo
kabel
(Medfølger ikke)
2
Betjening
yy I bærbar tilstand begrænses højttalerne
Bluetooth forbindelse for at forhindre
utilsigtet Bluetooth forbindelse.
18 Betjening
Brug af BLUETOOTH®
trådløs teknologi
Om BLUETOOTH
Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi til
forbindelser over kort afstand.
2
Betjening
Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres
af en anden elektronisk bølge, eller nå du tilslutter
Bluetooth i de andre rum.
Der påløber ingen ekstra omkostninger ved tilslutning af
individuelle enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
En mobiltelefon kan betjenes med Bluetooth trådløs
teknologi via Cascade, hvis forbindelsen er blevet
oprettet via Bluetooth trådløs teknologi.
Lyt til musik, der er gemt på
BLUETOOTH enheder
Parring af din enhed og BLUETOOTHenhed
Før du starter parringsproceduren, skal du sørge
for, at den trådløse Bluetooth teknologi er
aktiveret på din Bluetooth enhed. Der henvises til
brugervejledningen til Bluetooth enheden. Når de to
enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at
gentage handlingen.
1. Tænd for enheden og Bluetooth blinker med lyd.
yy Tilgængelige enheder: Smart telefon, Bærbar osv.
yy Version : 4.2
yy Codec: SBC, AAC, AptX, AptX HD
BLUETOOTH profiler
For at bruge Bluetooth trådløs teknologi, skal
enheder være i stand til at fortolke visse profiler.
Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.
A2DP (Avanceret audiodistributionsprofil)
HFP (håndfri profil)
2. Betjen Bluetooth enheden og udfør
parringsoperationen. Ved søgning efter denne
enhed med Bluetooth enhed, vises der en liste
over fundne enheder i Bluetooth enheds display
afhængig af typen af Bluetooth enhed. Din enhed
vises som “LG-PK5 (xx)”.
Bluetooth
TÆND
LG-PK5(XX)
Betjening 19
3. Vælg “LG-PK5 (xx)”.
LG-PK5(XX)
,,Bemærk
yy Når du anvender Bluetooth teknologi, skal
du oprette en forbindelse mellem enheden og
Bluetooth enheden så tæt på hinanden som
muligt og bibeholde afstanden.
Men du kan opleve problemer i nedenstående
tilfælde:
-- Der er en forhindring mellem enheden og
Bluetooth enheden.
,,Bemærk
yy Nogle enheder har en forskellig parring måder
afhængigt af den pågældende Bluetooth
enhed. Indtast PIN koden (0000) om
nødvendigt.
4. Når denne enhed er blevet korrekt forbundet med
din Bluetooth enhed, tændes der for Bluetooth
LED’en sammen med lyd.
-- Der er en enhed med Bluetooth teknologi,
der kører på samme frekvens, såsom
medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller
en trådløs LAN-enhed.
yy Hvis Bluetooth-forbindelsen ikke virker
godt, gå til trin 1 i ”Parring din enhed og
BLUETOOTH-enhed”, og prøv igen.
yy Lyden afbrydes muligvis, hvis forbindelsen
forstyrres af andre elektroniske bølger.
yy Afhængigt af enhedens type kan du måske
ikke anvende Bluetooth funktionen.
yy Du kan nyde Bluetooth-funktionen ved hjælp
af Smart telefon, Bærbar, osv ..
yy Jo større afstand mellem enheden og
Bluetooth enheden, desto ringere lydkvalitet.
yy Bluetooth forbindelsen afbrydes, når der
slukkes for enheden, eller når Bluetooth
enheden kommer for langt væk fra enheden.
5. Lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på din
Bluetooth enhed, skal du læse den tilhørende
Bluetooth brugervejledning.
yy Når Bluetooth forbindelsen afbrydes, skal du
genoprette forbindelsen mellem Bluetooth
enheden og enheden.
yy Bluetooth-forbindelsen opretholdes, selvom
du skifter fra Bluetooth til en anden funktion.
yy Når du slutter en Bluetooth enhed (iOSenhed osv.) til denne enhed eller betjener
enheden, er det muligt at synkronisere
lydstyrkeniveauerne.
yy Når enheden ikke er forbundet, blinker
Bluetooth LED’en.
yy Når du bruger Bluetooth-funktionen, skal
du justere lydstyrken til et korrekt niveau på
Bluetooth-enheden.
2
Betjening
yy XX står for de to sidste cifre i Bluetoothadressen. Hvis din enhed f.eks. Har Bluetooth
adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se
“LG-PK5 (08)” på din Bluetooth enhed.
20 Betjening
Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth
enhed
Du kan kontrollere den tilsluttede Bluetooth enhed
via enheden: afspille, pause, spring over.
,,Bemærk
yy Det er kun Android OS og iOS der kan bruges
sammen med denne funktion.
2
Betjening
yy Afhængig af Bluetooth enheden,
understøttes denne funktion muligvis ikke,
eller de betjenes anderledes.
Betjening 21
Pardannelse af flere
telefoner
Enheden kan forbindes med 2 Bluetooth-enheder på
samme tid.
3. Vælg "LG-PK5 (XX)" fra enhedslisten med to
Bluetooth enheder.
LG-PK5(XX)
Parring med to enheder
2. Når Bluetooth enhederne er forbundet, tryk på
j knappen og holde den nede i 2 sekunder.
2 sekunder
-- Nu blinker Bluetooth LED’en samtidig
med lyd. Enheden ændres til multitelefonparringstilstand.
-- Herefter er højttaleren forbundet med
2 Bluetooth-enheder.
4. Når 2 Bluetooth-enheder forbindes, begynder
Bluetooth-indikatoren at lyse.
2
Betjening
1. Tilslut enheden til en Bluetooth enhed. (side 1820)
22 Betjening
,,Bemærk
yy Når du bruger Dual Play, er det ikke muligt, at
forbinde flere telefoner på samme tid. Hold
knappen 3 nede i 2 sekunder, for at annullere
Dual play.
yy Du kan forbinde denne enhed med op til
2 Bluetooth enheder på en gang ved at følge
den samme procedure som beskrevet ovenfor.
2
Betjening
yy Når højttaleren er klar til, at blive forbundet
med flere telefoner, skal du forbinde andre
Bluetooth-enheder og højtaleren inden for
et par minutter (ca. 1 minut). Ellers annulleres
pardannelse af flere telefoner.
yy Der er kun muligt, at pardanne flere telefoner
på Android-enheder. (Det er muligvis ikke alle
telefoner, der understøtter pardannelse af
flere telefoner. Dette afhænger af telefonens
specifikationer).
yy Aftagelige Bluetooth-enheder (f.eks. en dongle)
kan ikke bruges til pardannelse af flere telefoner.
yy Selvom denne højttaler er forbundet med 2
Bluetooth- enheder, er det ikke muligt, at afspille
og styre musikken på de 2 Bluetooth-enheder på
samme tid. Stop musikken, hvis du vil afspille den
anden Bluetooth-enhed.
yy Efter multi parring tilslutningen går der lidt
tid, før musikken afspilles, afhængig af hvilken
Bluetooth enhed det er.
yy Hvis du pardanner flere telefoner, er det ikke
muligt, at forbinde 2 Bluetooth-enheder
automatisk. Kun én Bluetooth-enhed vil
automatisk blive tilsluttet højttaler. Den anden
enhed skal tilsluttes manuelt.
yy Hvis du kommer ud af Bluetooths effektive
afstand uden at afbryde Bluetooth, kan
det tage et par minutter at tilslutte andre
Bluetooth-enheder. Hvis du slukker og tænder
for enheden, kan du dog tilslutte andre
Bluetooth enheder uden ventetid.
yy Hvis du prøver, at pardanne en ny Bluetoothenhed, når 2 Bluetooth-enheder allerede er
forbundet, afbrydes højttaleren automatisk den
ene Bluetooth-enhed. (Bluetooth-enheden, der
er i brug, afbrydes ikke).
yy Du kan ændre funktionen, der bruges til at
pardanne flere telefoner, i app'en "Music Flow
Bluetooth" Multi play mode.
yy Hvis du bruger enheder, der bruger AptX
HD-codec, når du pardanner flere telefoner,
krypteres AptX HD-codec'en til en lavere AptX
HD-codec.
yy Når flere telefoner er pardannet, afspiller en af
telefonerne (f.eks. den AptX HD-understøttede
enhed) musik efter en kort pause.
yy Hvis du pardanner flere telefoner, kan kun
en af Bluetooth-enhederne styres med
stemmekommandoen.
Betjening 23
Brug af app’en Music
Flow Bluetooth
,,Bemærk
yy App’en “Music Flow Bluetooth” kan kun
bruges med Android OS på denne enhed.
yy Det anbefales, at du bruger den nyeste
version af appen.
Du kan installere app’en “Music Flow Bluetooth” på to
måder på Bluetooth-enheden.
Installer app’en "Music Flow
Bluetooth" ved hjælp af QR-koden
1. Installer app’en "Music Flow Bluetooth" ved hjælp
af QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at
scanne QR-koden.
“Music Flow Bluetooth”-app’en tilføjer en række nye
funktioner til denne enhed.
For at få glæde af funktionerne anbefaler vi, at du
henter og installerer den gratis app “Music Flow
Bluetooth”.
2. Tryk på ikonet for installation.
,,Bemærk
yy Kontrollér at din Bluetooth-enhed har
forbindelse til internettet.
yy Kontrollér at din Bluetooth-enhed har et
scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har
det, kan du hente et fra “Google Android
Market (Google Play Store)”.
yy Hvorvidt QR-koden fungerer, afhænger af
området.
2
Betjening
Om app’en “Music Flow
Bluetooth”.
Installation af app'en "Music
Flow Bluetooth" på din
Bluetooth-enhed
24 Betjening
Installer app’en "Music Flow
Bluetooth" via "Google Android
Market (Google Play Store)"
1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google
Play Store)".
2
Aktivering af Bluetooth med
app'en "Music Flow Bluetooth"
“Music Flow Bluetooth”-app’en gør det lettere at
forbinde Bluetooth-enheden med denne enhed.
Betjening
2. I søgefeltet skal du indtaste “Music Flow
Bluetooth” og starte søgningen.
1. Tryk på ikonet for app'en "Music Flow Bluetooth"
på startskærmen for at åbne app'en "Music Flow
Bluetooth", og gå til hovedmenuen.
3. På listen over søgeresultater skal du finde og
trykke på “Music Flow Bluetooth” for at hente
Bluetooth-app’en.
2. Tryk på [Help] i menuen [Setting] for yderligere
oplysninger.
4. Tryk på ikonet for installation.
5. Tryk på ikonet for download.
,,Bemærk
yy Kontrollér at din Bluetooth-enhed har
forbindelse til internettet.
yy Kontrollér at Bluetooth-enheden har "Google
Android Market (Google Play Store)".
,,Bemærk
yy App’en “Music Flow Bluetooth” er tilgængelig
i følgende softwareversion:
-- Android O/S: version 4.0.3 (eller nyere)
yy Hvorvidt app'en "Music Flow Bluetooth"
fungerer, afhænger af Bluetooth-enheden.
yy Selv efter at app’en ”Music Flow Bluetooth”
er tilsluttet, kan der afspillies musik fra
enheden. Hvis det er tilfældet, skal du prøve
tilslutningsproceduren igen.
yy Hvis du betjener de andre programmer
eller ændrer indstillingerne på Bluetoothenheden, mens du bruger app'en "Music Flow
Bluetooth", fungerer app'en "Music Flow
Bluetooth" muligvis ikke normalt.
yy Hvis app'en "Music Flow Bluetooth" ikke
fungerer normalt, skal du kontrollere
Bluetooth-enheden og tilslutningen af
app'en "Music Flow Bluetooth" og derefter
forsøge at oprette forbindelse igen.
yy Afhængigt af smartphonens operativsystem
kan betjeningen af "Music Flow Bluetooth"
variere.
yy Kontrollér Bluetooth-indstillingen på din
Bluetooth-enhed, hvis app'en "Music Flow
Bluetooth" ikke fungerer korrekt.
Betjening 25
Dual Play-forbindelse
(Valgfri)
2. Hvis der er tilsluttet to højttalere, vil den
blinkende Dual Play LED forblive hvid med biplyd.
Du kan nyde musikken i stereo ved at benytte to
højttalere. For at nyde Dual play, skal du købe en
anden højttaler.
2
højttaler: Primær højttaler indstilles til V
(venstre) kanal, og indikatorerne for Dual Play
og Bluetooth lyser.
--
højttaler: Sekundær højttaler indstilles til H
(Højre) kanal, og indikatoren for Dual Play lyser.
,,Bemærk
yy Det tager op til 1 minut at forbinde til Dual
Play.
1. Tryk og hold på hver højttaler 3 knapnede i
2 sekunder. Så er højttalerne klar til Dual Play
afspilning
2 sekunder
yy Brug af Dual play er begrænset til modellerne
i PK 5, 7-serien.
-- Når ens modeller forbindes til Dual Play,
afspilles lyden i stereo. I dette tilfælde kan
du ændre lyden til stereo, og forbinde med
app'en "Music Flow Bluetooth".
-- Når Dual Play forbindes til PK7 og
PK5, afspilles lyden på to kanaler, da
udgangseffekten er anderledes.
yy Hvis du ikke er forbundet til en Bluetoothenhed, lyser Bluetooth-indikatoren på den
primære højttaler.
yy Højttaleren
Bluetooth.
afhænger af MAC-adressen til
3. Afspil den ønskede musik på Bluetooth-enheden.
PK5
2 sekunder
PK7
Eller
- En biplyd høres, og Dual Play LED blinker hurtigt
i hvidt.
Betjening
--
26 Betjening
,,Bemærk
yy Hvis du bruger Dual Play, er det ikke muligt, at
pardanne flere telefoner.
-- Den primær højttaler ( ), kan kun forbindes
til en Bluetooth-enhed.
yy På funktionen Dual Play, er det kun muligt,
at forbinde hovedhøjttaleren ( ) med en
Bluetooth-enhed.
2
Betjening
yy Hvis du slukker for strømmen og tænder den
igen, skal de to højttalere gentilkobles, når du
bruger Dual Play tilstand.
yy Hvis enhederne ikke opretter forbindelse til Dual
play, skal du gå til trin 1 og prøve igen.
yy Når Dual Play forbindelsen behandles, kan du
ikke søge efter andre enheder på Bluetooth
enheder.
yy Når du afbryder Dual Play-forbindelse, tryk og
hold 3 knapperne nede i 2 sekunder på en af
de to højttaler igen.
yy Når Dual Play-forbindelsen oprettes, og
højttaleren står på den bærbare funktion, skifter
højttaleren automatisk til Bluetooth-funktionen.
yy I Dual Play-tilstand kan du modtage et opkald
på kun hovedhøjttaler på grund af lydhylder.
yy Hvis du tilslutter det bærebare kabel på Dual
Play-funktionen, annulleres Dual Play-funktionen,
og den bærbare funktion ændres.
yy Du kan oprette forbindelse Dual Play-forbindelse
med app'en "Music Flow Bluetooth". I dette
tilfælde, er det højttaleren, der er forbundet
til app'en "Music Flow Bluetooth", der er
hovedhøjttaleren. Kun en højttaler er tilgængelig,
når den forbindes til Dual Play med app'en "Music
Flow Bluetooth".
yy Hvis du vil ændre Bluetooth enheden i Dual Play
tilstand, tryk og hold j nede i 2 sekunder for at
afbryde den nuværende Bluetooth enhed og
tilslut den ønskede Bluetooth enhed.
yy Når du slutter en Bluetooth enhed (iOS-enhed
osv.) til denne enhed eller betjener enheden, er
det muligt at synkronisere lydstyrkeniveauerne.
yy I Dual Play-tilstand skal du sørge for, at
afstanden mellem højttalerne er så lille som
mulig.
yy Afhængigt af netværksmiljøet vil Dual Play
muligvis ikke fungere korrekt.
yy Når enheden stilles på Dual Play-funktionen,
afspiller nogle af mobiltelefonerne (f.eks. AptX
HD-understøttede enheder) musik efter en kort
pause.
yy På Dual Play-funktionen er det kun
muligt, at bruge stemmekommandoen på
hovedhøjttaleren.
yy Nogle mobiltelefoner kan muligvis ikke afspille
musikken ordentligt, hvis du prøver at forbinde
til Dual Play under afspilningen.
yy Højttaleren muligvis ikke synkroniserer lyd med
video (f.eks. TV osv.).
Betjening 27
Anden betjening
Nulstilling
Hvis enheden fryser på grund af funktionsfejl, skal du
trykke på knappen RESET med en genstand, som en
tynd stift. Så slukker højttaleren. Tryk på 1 knappen
for at prøve at tænde for højttaler igen.
Bemærkning til automatisk
slukning
Hvis enheden er i Bluetooth tilstand uden
musikafspilning i 15 minutter eller i bærbar
indgangstilstand uden knap betjening i 6 timer, vil
denne enhed slukke automatisk.
2
Betjening
Tænd / sluk for biplyden
Indstil biplyden via "Music Flow Bluetooth" -appen
(kun Android):
"Music Flow Bluetooth" -menuen [ [Setting] [
[Beep Sound]
28 Fejlfinding
Fejlfinding
Problem
Årsag og afhjælpning
Ingen strøm.
yy Batteriet er afladet. Genoplad batteriet.
yy Tilslut enheden til strømforsyning med AC apteren.
yy Enheden eller din smartenheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontroller og
justere lydstyrken på enheden eller Bluetooth enheden.
Ingen lyd eller
lydforvrængning
yy Hvis du bruger en ekstern enhed på høj lydstyrke, forvrænger det muligvis
lydkvaliteten. Reducer lydstyrken for enhederne.
yy Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lydkvaliteten
være reduceret, eller enheden fungerer muligvis ikke korrekt.
3
Fejlfinding
yy Slå Bluetooth fra og aktivere det igen på din Bluetooth enhed, og prøv at
parre igen.
Bluetooth fungerer ikke
godt.
yy Kontroller, at din Bluetooth enhed er tændt.
yy Fjern forhindringen der er i vejen for Bluetooth enhed og enheden.
yy Afhængigt af hvilken type af Bluetooth enhed eller omgivende miljø, kan din
enhed muligvis ikke parres med enheden.
yy Hvis batteriet blev helt afladet, kan de lagrede Bluetooth oplysninger være
blevet slettet. Foregående indstilling gemmes muligvis ikke, hvis strømmen til
enheden bliver afbrudt.
Enheden fungerer ikke
normalt.
yy Hvis der opstår funktionsfejl, skal du bruge enheden i korrekte omgivelser, hvor
temperaturen eller luftfugtigheden ikke er så høj eller lav.
yy I tilfælde af overbelastning, strøm og Bluetooth LEDs blinker hvidt. Sluk for
strømmen, og tænd igen.
Ovenstående løsninger
virker ikke.
yy Tryk på knappen RESET på højttaleren med en genstand, som en tynd stift
(side 27).
Tillæg 29
Varemærker og licenser
Håndtering af enheden
Forsendelse af enheden
Bluetooth® ordet, mærker og logoer er
registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG,
Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG
Electronics sker under licens.
Andre varemærker og varenavne tilhører de
respektive ejere.
Gem originalemballagen og emballagematerialet. Hvis
du får brug for at sende enheden, skal du beskytte
den optimalt ved at genindpakke den, som den
oprindeligt var pakket fra fabrikken.
Holder yderfladerne rene
yy Brug ikke flygtige væsker, f.eks insektspray, i
nærheden af enheden.
yy Kraftigt tryk under aftørring kan beskadige
overfladen.
yy Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt
med enheden i længere tid af gangen.
Rengøring af enheden
4
Tillæg
Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis
overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller
fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.
30 Tillæg
Specifikationer
Generelt
Strømkrav
5 V 0 1,8 A (vekselstrømsadapter)
Indbygget genopladeligt batteri
Strømforbrug
Læs hovedmærkatet på enheden.
Mål (B x H x D)
Ca. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Driftstemperatur
5°C til 35°C
Luftfugtighed ved drift
5 % til 60 %
Vandtæt
IPX5
Indgange
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)
USB
Micro USB port til opladning af batteri
4
Batteri
Tillæg
Batterikapacitet
2600 mAh (typisk)
2500 mAh (min.)
Driftstiden
Er ca. 18 timer.
Det kan variere efter batteristand og driftsbetingelser.
Opladningstid
Mindre end 4 timer (med AC Adapter).
Kan variere efter tilstand af batteri og driftsbetingelser.
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising