LG | WK7 | Owner's Manual | LG WK7 Instruktionsbogen

LG WK7 Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
Læs denne vejledning omhyggeligt, før du betjener
produktet og gem den til senere brug.
MODELLER
WK7
www.lg.com
MFL70521746
1906_Rev01
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2
Kom godt i gang
Sikkerhedsoplysninger
1
FORSIGTIG
Kom godt i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN
FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE
FJERNES (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE
INDEN I KAN SERVICERES AF BRUGEREN.
OVERDRAG SERVICERING TIL KVALIFICERET
SERVICEPERSONALE.
ette lynsymbol, der er omgivet
D
af en ligesidet trekant, skal advare
brugeren om tilstedeværelse af ikkeisoleret og farlig spænding inde i
produktet, som kan være stærk nok
til at udgøre en risiko for elektrisk
stød for personer.
dråbstegnet inde i en ligesidet
U
trekant skal advare brugeren om
tilstedeværelse af vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner
(service) i papirerne, der følger med
produktet.
ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for (dryp
eller stænk) væskefyldte genstande, såsom vaser må
ikke anbringes på apparatet.
ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et
aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.
FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter
omkring dette produkt (såsom elektriske
fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af
elektrisk stød.
FORSIGTIG: Åben ild, såsom tændte stearinlys må
ikke anbringes på apparatet.
FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer
det i henhold til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og
for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt
beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må
aldrig blokeres ved at produktet placeres på en seng,
en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Placer
ikke produktet i en indbygget installation såsom en
bogreol eller et rack, medmindre der er tilstrækkelig
ventilation, og man har fulgt producentens
anvisninger.
Kom godt i gang
VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet
Strømudtaget er frakoblingsenheden. I nødstilfælde
skal strømudtaget altid være let tilgængeligt.
Lad være med at overbelaste stikkontakterne.
Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede
stikkontakter, forlængerledninger, flossede
strømkabler eller beskadiget eller knækket
kabelisolering er farlige. Enhver af disse situationer
kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg
ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den
ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den
ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet,
og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et
autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet mod
fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride
det, knække det, klemme det, klemme det i en dør
og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik,
stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra
enheden.
BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker,
herunder produktidentifikation og strømtype, se
venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af
produktet.
FORSIGTIG når du bruger dette produkt i omgivelser
med lav luftfugtighed
yy Det kan medføre statisk elektricitet i omgivelser
med lav luftfugtighed.
yy Det anbefales at benytte dette produkt, efter
du har rørt ved et metalobjekt der er elektrisk
ledende.
FORSIGTIG: Brug kun den AC adapter, der fulgte
med enheden. Brug ikke en strømforsyning fra andre
enheder eller andre producenter. Brug af andet
strømkabel eller strømforsyning kan beskadige
enheden og gøre garantien ugyldig.
1
Kom godt i gang
Kontroller specifikationssiden i denne
brugervejledning for at være sikker på de nuværende
krav.
3
4
Kom godt i gang
Symboler
1
~
Betyder vekselstrøm (AC).
0
Betyder jævnstrøm (DC).
Kom godt i gang
Betyder klasse II udstyr.
1
Betyder standby.
!
Betyder ”TÆND” (strøm).
Betyder farlig spænding.
Indholdsfortegnelse
5
Indholdsfortegnelse
1
1
Kom godt i gang
4
Fejlfinding
2
6
6
7
8
Sikkerhedsoplysninger
Unikke funktioner
Indledning
Forside
Bagside
24
24
25
25
Fejlfinding
– Generelt
– Netværk
– Anvendelse
2
Tilslutning
5
Tillæg
9
9
9
10
10
Netværksforbindelse
Opsætning af højttaleren
– Tilslutning til vekselstrømsadapter
– Installation af " Google Home"-appen
– Start appen for at oprette forbindelse til
Wi-Fi
– Referencewebsted for Hjælp til Google
Assistent
26
26
27
28
Varemærker og licenser
Håndtering af enheden
OPEN SOURCE
Specifikationer
12
3
Betjening
13
13
14
15
15
15
16
16
18
18
19
19
20
20
Grundlæggende betjening
– Funktions-LED-status
– Enkel betjeningsvejledning
Sådan bruger du Google Assistent
– Google Assistent LED-status
– Tal til Google Assistent
– Komfortabel funktion
– Stemmekommando
LG Wi-Fi Speaker
– Installation af "LG Wi-Fi Speaker" App
– Bluetooth-forbindelseslås
– Lydeffekt
Brug af Bluetooth®-teknologi
– Lyt til musik, der er gemt på Bluetoothenheder
Andre funktioner
– Sluk mikrofonen midlertidigt
– Automatisk funktionsskift
– Rediger højttalernavn
– Nulstilling
22
22
22
23
23
2
3
4
5
6
1
Kom godt i gang
Kom godt i gang
Unikke funktioner
Indledning
BLUETOOTH®
Symboler anvendt i denne
brugervejledning
Lyt til musik, der er gemt på din Bluetooth-enhed.
"Google Home"-applikation
,,Bemærk
Du kan nyde forskellige funktioner i denne højttaler
ved at oprette forbindelse til netværk og din smarte
enhed med "Google Home"-app.
Angiver særlige bemærkninger og betjeningsfunktioner.
Højttaleren og din smarte enhed skal være tilsluttet
det samme netværk. Besøg eller " Google Play" eller
"App Store" for at søge efter "Google Home"-app. For
yderligere oplysninger henvises til side 10
Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige
skader på grund af misbrug.
Stemmegenkendelse
Du kan bruge en række talekommandoer til at styre
højttaleren med Google Assistent.
” LG Wi-Fi Speaker"-app
Lyt til musik, der er gemt på din smartenhed.
Du kan styre denne højttaler med din iPhone eller
Android enhed via "LG Wi-Fi Speaker" app. Besøg
eller "Google Play" eller "App Store" for at søge efter
"LG Wi-Fi Speaker"-app. For yderligere oplysninger
henvises til side 18
yy Afhængigt af programmets version og softwares
software kan "LG Wi-Fi Speaker"-app muligvis ikke
betjenes normalt.
yy Nogle smartenheder er måske ikke kompatible
med denne højttaler.
>>Forsigtig
Kom godt i gang
7
Forside
a
1
Kom godt i gang
b
c
g
d
e
f
,,Bemærk
a
Afspiller, sætter på pause eller springer over
afspilningen.
b Funktions-LED
Ændrer LED-status i overensstemmelse med
funktion.
Bluetooth: Blå/Wi-Fi: Hvid (Side 13)
(Funktion)
c
Ændrer Wi-Fi eller Bluetooth. (Side 14)
d -- Brug
i stedet for at sige "Ok Google" ved at
trykke i lang tid på (Side 15)
-- Afspiller
eller sætter musik på pause Google
Assistent feedback. (Side 14)
e ,
Justerer lydstyrken.
f Indbyggede mikrofoner
g Google Assistent LED
Ændrer LED-status i henhold til Google
Assistent-ydeevne. (Side 15)
Forholdsregler, når berøringsknapperne bruges
yy Tryk på berøringsknapperne med rene og
tørre hænder.
- I et fugtigt miljø skal du tørre eventuel fugt
af berøringsknapperne før brug.
yy Du skal ikke trykke hårdt på
berøringsknapperne for at få dem til at virke.
- Hvis du anvender for hårdt tryk, kan du
beskadige sensoren i berøringsknapperne.
yy Tryk på den ønskede knap, for at bruge dens
funktion.
yy Sørg for ikke at have nogen ledende
materialer som fx metalgenstande på
berøringsknapperne. Det kan føre til
fejlfunktion.
8
Kom godt i gang
Bagside
1
Kom godt i gang
a
b
a
(Sluk mikrofon) knap
Aktiverer eller deaktiverer Google Assistentmikrofonen (talegenkendelse) (Side 22)
c
b DC IN (Indgang fra vekselstrømsadapter)
c RESET
Initialiserer information til eksisterende
forbindelse. (Side 23)
Tilslutning
Netværksforbindelse
Du kan nyde forskellige funktioner i denne højttaler
ved at oprette forbindelse til netværk og din smarte
enhed med "Google Home"-app.
Vælg forbindelsesmetoden i overensstemmelse med
dit netværksmiljø.
9
Opsætning af
højttaleren
Tilslutning til
vekselstrømsadapter
Tilslut højttaleren til strømforsyningen ved hjælp af
den medfølgende vekselstrømsadapter.
2. Sæt netledningen i en stikkontakt.
Appen "Google Home" er påkrævet for at forbinde
højttaleren trådløst til netværket.
3. Funktionsdioden roterer i flere sekunder (ca. 30 ~
50 sekunder) under opstart.
4. Højttaleren har fuldført opstarten, når funktionsLED blinker hvidt med lyden.
,,Bemærk
Hvis højttaleren er tilsluttet Wi-Fi, lyser
funktionsdioden konstant hvidt, når opstarten
er færdig.
>>Forsigtig
Brug kun den strømadapter, der fulgte med
enheden. Brug ikke en strømadapter fra en
anden enhed eller producent. Brug af andet
strømkabel eller strømforsyning kan beskadige
enheden og gøre garantien ugyldig.
Tilslutning
1. Tilslut den medfølgende strømledning til
jævnstrøm IND adapter-indgangen.
2
10 Tilslutning
2
Installation af " Google Home"appen
Start appen for at oprette
forbindelse til Wi-Fi
Appen "Google Home" giver dig mulighed for at
bruge forskellige funktioner i denne højttaler via din
smarte enhed: Der er en måde at installere "Google
Home"-appen på på din Smartenhed.
Sørg for, at din Wi-Fi-funktion på smartenheden
er tændt. Når en forbindelse er lavet, er det ikke
nødvendigt at gentage handlingen.
Krav før opsætning
Tilslutning
yy Du skal have en trådløs router forbundet til
internettet. Du skal have en smartenhed, såsom
Android- eller iOS-enheder forbundet til din
trådløse router via en Wi-Fi-forbindelse.
,,Bemærk
I tilfælde af iOS-enheder skal Bluetoothindstillingen være slået til på din smartphone.
1. Tryk på ikonet "Google Home" for at starte appen.
yy Det har brug for en Google-konto til at bruge
denne app. Under oprettelse af forbindelse til
Wi-Fi kan denne app anmode om at oprette en
Google-konto.
Gennem "Google Play eller "App Store”
1. Tryk på ikonet “Google Play Butik" eller "App
Store" på din smartphone.
2. Skriv “Google Home” i søgefeltet og tryk på "Søg"
på “Google Play" eller "App Store”
3. Vælg “Google Home” i søgeresultatlisten for at
downloade.
2. Følg skærmen på appen for at indstille højttaleren.
Følg disse instruktioner i rækkefølge.
For yderligere oplysninger om indstillinger besøg
hjemmesiden. https://support.google.com/
googlehome/answer/7029485?hl=da
,,Bemærk
Google Home
,,Bemærk
yy Afhængigt af enhedens version fungerer
"Google Home"-appen muligvis ikke.
yy For yderligere oplysninger besøg
hjemmesiden.
https://www.google.com/cast/setup/
yy Brug den samme Wi-Fi-forbindelse til at
indstille højttaleren og din smartenhed.
yy Hvis Bluetooth-indstillingen tænder din
smartenhed, vil det være nemt at oprette
forbindelse til Wi-Fi.
yy Under installationen skal du oprette et
højttalernavn. Det er nødvendigt, når du
parrer Bluetooth-enheden. Du kan tjekke
og redigere højttalernavnet. Følg "Rediger
højttalernavn". (Side 23)
Tilslutning 11
3. Når højttaleren er korrekt forbundet til Wi-Fi, vil
funktions-LED lyse konstant hvidt med lyd.
2
yy Afhængigt af den trådløse routerstatus
fungerer den muligvis ikke godt med Wi-Fiforbindelse.
yy Det anbefales, at du bruger WiFi Group Play
med mindre end 5 højttalere.
yy For yderligere oplysninger (Opsætning,
brug, hjælp osv.), undersøg "Hjælp til Google
Assistent" eller besøg hjemmesiden. http://
support.google.com/assistant
yy Højttaleren er ikke tilgængelig til brug
med visse funktioner fra "Hjælp til Google
Assistent". (Side 12)
yy “Google Home”- appen leveres af Google. Den
kan blive revideret ved en ændring af Googles
politik.
yy Højttaleren er ikke kompatibel med "Smart
ThinQ"-appen. Derfor er den ikke tilgængelig i
opsætningen og kan ikke styres ved at bruge
"Smart ThinQ"-appen
Tilslutning
,,Bemærk
12 Tilslutning
Referencewebsted for Hjælp til Google Assistent
2
Tilslutning
Konfigurer Google Assistent på din
højttalere
https://support.google.com/assistant/answer/7538816
Lyt til musik
https://support.google.com/assistant/answer/7539710
Afspil musik og videoer på dit
fjernsyn, dine højttalere eller din
smartskærm
https://support.google.com/assistant/answer/7539867
Styr smartenhederne i dit hjem
https://support.google.com/assistant/answer/7540703
Opret en indkøbsliste
https://support.google.com/assistant/answer/7540969
Køb fysiske varer på din telefon
https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
Hør radio
https://support.google.com/assistant/answer/7540307
Juster lydstyrken
https://support.google.com/assistant/answer/7538817
Skift sprog
https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker
https://support.google.com/assistant/answer/7539991
Betjening 13
Grundlæggende
betjening
LED
Status
Beskrivelse
LED blinker
hvidt.
Klar til Wi-Fiforbindelse.
LED tænder
samtidig.
Wi-Fiforbindelse er
etableret.
LED blinker i
blåt.
Søger efter
Bluetoothenhed.
Funktions-LED-status
,,Bemærk
Når højttaleroperationen er færdig, slukker
funktionsdioden efter 3 sekunder.
3
Betjening
LED tænder blåt Bluetoothlys samtidig med enheden er
lyd.
forbundet.
14 Betjening
Enkel betjeningsvejledning
Funktion
3
Sådan gør du
Status
Betjening
Bluetooth-parring
Når funktions-LED blinker blåt, skal du
vælge højttalernavn, der er angivet på
"Google Home" -appen fra telefonens
smartenhedsliste
Funktions-LED tænder blåt samtidig
med lyd.
Afpil / Pause
Tryk
eller
Afspiller eller sætter en sang på pause.
Spring fremad
Tryk
X2
Afspiller næste sang.
Spring tilbage
Tryk
X3
Afspiller forrige sang.
Wi-Fi / Bluetooth
Tryk
Volumenkontrol
Tryk
Google Assistent
Skifter funktion og funktion-LED'ens
farve. (Bluetooth: Blå/Wi-Fi: Hvid)
eller
Tryk lang tid på
(0~15 niveauer).
i 2 sekunder.
Tryk
Når du justerer lydstyrken, ændres
Google Assistent-LED'en.
Aktiverer Google Assistent.
(= Ok Google)
Afbryder feedback fra Google Assistent
Aktiver/deaktiver
Stemmegenkendelse
-- Når mikrofonen er slukket, tændes
LED-guiden af Google Assistent i
orange med "Mikrofonen er slået
Tryk på (Mikrofon fra) på bagsiden af ​​
fra"-lyden.
højttaleren.
-- Når mikrofonen er tændt,
slukker Google Assistent-LED'en
"Mikrofonen er tilbage"-lyden.
Nulstil
Tryk på RESET i 5 sekunder. (Side 23)
Når højttaler går i nulstillingstilstand,
begynder funktionsdioden at rotere
hurtigt med lyd.
,,Bemærk
yy Afspil, pause, spring over, lydstyrken understøttes muligvis ikke afhængigt af din smarte enhed eller af
TV'et, der betjenes anderledes.
yy Højttaleren kan muligvis ikke synkronisere lydstyrken med nogle af TV-apparaterne.
yy Nogle PC'er bliver muligvis ikke automatisk forbundet til Bluetooth.
Betjening 15
Sådan bruger du Google
Assistent
Google Assistent LED-status
Tal til Google Assistent
Du kan bruge en række talekommandoer til at styre
denne højttaler med Google Assistent. Prøv at sige en
talekommando til højttaleren. Højttaleren vil aktivere
Google-Assistent og udføre din talekommando.
Ok, Google.
Indstil alarmen til kl.
16.00.
OK, din alarm er
indstillet til kl.
16.00.
Status
Beskrivelse
Alle fire LED'er
er tændt.
Klar til at
lytte til din
talekommando.
Alle fire LED'er
blinker.
Mikrofonen er
slukket, og den
orange LED
lyser konstant.
,,Bemærk
1. Tænd for højttaleren og tilslut Wi-Fi. Følg
"Opsætning af højttaleren". (side 9-12)
2. Sig "Ok Google".
Eller langt tryk på
højttaleren.
i 2 sekunder oven på
Så er højttaleren aktiveret og klar til at modtage
dine stemmekommandoer.
Reagerer på din
talekommando.
Ok,
Google.
Talegenkendelse
er deaktiveret
LED-status for Google Assistent kan ændres
uden varsel.
Eller
3. Sig bare det, du vil gøre. Så genkender højttaleren
og udfører din talekommando.
4. Efter et par sekunder svarer Google Assistent på
din kommando.
,,Bemærk
Hver gang du bruger stemmegenkendelse,
skal du sige "Ok, Google" eller trykke og trykke
langsomt på .
Betjening
LED
3
16 Betjening
Komfortabel funktion
Stemmekommando
Med Google Assistent indbygget kan du styre
kompatible smarthome-enheder som f.eks. TV, lys,
kontakter, stik, termostater og mere ved blot at bruge
din stemme.
1. Tid
"Hvad er klokken?", "Hvad er klokken nu?", Hvad
er klokken i Spanien?”
2. Vejret
"Hvordan er vejret?", "Hvordan bliver vejret i
weekenden?", "Hvordan er vejret i Paris?", "Bliver
det regnvejr i morgen?”
3. Planlæg
"Fortæl mig om min dag.", "Hvad er mit næste
møde?", "Indstil en påmindelse om at tjekke
tidsplanen kl. 18.00.”
4. Alarmer
"Indstil en alarm", "Indstil en alarm til 9:00",
"Væk mig klokken 9:00", "Hvilke alarmer er der
indstillet?”
3
Betjening
5. Musik
"Afspil musikken.", "Næste sang.", "Forrige sang.",
"Sæt musikken på pause”
6. Volumen
"Volumen niveau 9.", "Maksimum volumen.", "Sluk
for lyden.", "Skru op", "Sluk dent”
For yderligere oplysninger besøg nedenstående
hjemmeside.
yy Opsætning, brug og mere: http://support.google.
com/assistant/answer/7540703
yy Kompatible LG-apparatmodeller:
Besøg http://www.lg.com og søg efter
informationen
7. Smart Home-enheder
"Sæt varmen på 22"
"Tænd lyset i køkkenet"
"Se TV"
,,Bemærk
For mere information om stemmekommandoer
henvises til skærmen “Google Home” eller
besøg hjemmesiden. http://support.google.com/
assistant
Betjening 17
,,Bemærk
yy Efter tilslutning til Wi-Fi er denne funktion
tilgængelig til brug. Hvis funktions-LED’en
(hvid) blinker, er højttaleren ikke forbundet
til Wi-Fi. Følg "Installation af"Google Home"appen" og prøv igen. (side 10 -12)
yy Hvis Google Assistent-LED'en er konstant
orange, er mikrofonen slukket. I så fald er
Google Assistent ikke tilgængelig til at
modtage din kommentar. Tryk på knappen
på bagsiden af højttaleren.
​​
yy Hvis Google Assistent ikke forstår dine
kommandoer, vil det sige svar som "Undskyld,
jeg kan ikke hjælpe med det endnu", "Jeg
undskylder. Jeg forstår ikke."
yy Når tidsgrænsen for stemmegenkendelse
overskrides på smartenheder, annullerer
denne funktion automatisk.
yy At tale med korrekt udtale vil øge
talegenkendelseshastigheden.
yy Google Assistent kan være langsom til at
genkende eller handle afhængigt af Wi-Fiforbindelsesstatus eller Google-serverstatus.
yy Hvis du har problemer eller spørgsmål til
brugen Google Assistant, så belys venligst
dette ved at sige "OK Google, Feedback".
Dette vil hjælpe os til at forbedre Googles
tjenester.
3
Betjening
yy Undgå støjende steder, fordi højttaleren
måske ikke modtager dine kommandoer eller
"Ok, Google”. I stedet for "Ok Google", skal du
trykke længe på i 2 sekunder.
18 Betjening
LG Wi-Fi Speaker
”LG Wi-Fi Speaker"-appen leveres af LG Electronics.
Denne app gør det muligt for dig at bruge forskellige
funktioner på din soundbar via din smartenhed:
Krav før brug
Du skal oprette forbindelse til Wi-Fi ved hjælp af
"Google Home"-appen, før du bruger denne app.
(Side 10 -12)
,,Bemærk
3
Appen "LG Wi-Fi Speaker" vil være tilgængelig i
følgende softwareversioner: Android OS: Ver 5.0
(eller senere) iOS: Ver 10 (eller senere)
Betjening
Sådan lytter du til musik på enheden
og din hjemmenetværksserver
Du kan lytte til musikken, som du har på din
smartenhed og din hjemmenetværksserver.
Med en indbygget Chromecast
Du kan nyde musikindhold gennem denne højttaler.
Installation af "LG Wi-Fi
Speaker" App
Gennem Apple, "Google Play" eller
"App Store"
1. Klik på “Google Play Store”-ikonet eller “App
Store”-ikonet på din smartenhed.
2. Indtast "LG Wi-Fi Speaker" i søgebjælken og klik
"Søg".
3. Vælg "LG Wi-Fi Speaker" i listen over
søgeresultater for at downloade.
,,Bemærk
yy Afhængigt af enheden, vil "LG Wi-Fi Speaker"appen ikke virke.
yy Du kan finde den tilgængelige applikation til
denne enhed ved at bruge appen "LG Audio".
Android OS: Ver 5.0 (eller senere)
Sådan indstilles og styres din højttaler
Du kan styre højttalerindstillingerne og styre
højttaleren.
,,Bemærk
For mere information om "LG Wi-Fi Speaker"
skal du følge brugervejledningen eller se
brugervejledningen til "LG Wi-Fi Speaker".
Betjening 19
Bluetooth-forbindelseslås
Lydeffekt
Du kan begrænse Bluetooth-forbindelsen til kun
Bluetooth-funktion for at forhindre utilsigtet
Bluetooth-forbindelse.
Dette system har en række forudindstillede
surround-lydfelter. Du kan vælge en ønsket lydeffekt
ved hjælp af "LG Wi-Fi Speaker"-appen
1. Installer "LG Wi-Fi Speaker"-appen.
Følg "LG Wi-Fi Speaker" (side 18)
2. Følg disse instruktioner i rækkefølge.
[ ] [ [My Speakers] [ [ ] [ [Bluetooth
connection restriction]
3. Klik på
Status
Funktion
på [Bluetooth connection restriction]
,,Bemærk
yy år du slukker denne funktion, skal du trykke
på [Bluetooth connection restriction] igen.
Forstærket Bass +
Clear Vocal
Du kan nyde Clear
Vocal og forstærket
bas samtidigt.
Forstærket bas
-- Forstærket Bas er
mere effektiv til
musik med bas.
Du kan nyde Hi-fi-lyd
med forbedret vokal
klarhed i hver tekst.
Clear Vocal
-- Clear Vocal er
mere effektiv til
musik med vokal.
Du kan nyde ren og
naturlig lyd.
Standard
,,Bemærk
yy Når du tænder for højttaleren igen, bruges
den sidst anvendte indstilling.
yy Når du vælger "Standard" "Enhanced Bass",
"Clear Vocal" eller "Clear Vocal + Enhanced
Bass" lydeffekten, kan du nyde premium lyd
med MERIDIAN teknologi.
yy Fordi finjustere lyd for at give optimal lyd
af høj kvalitet, kan det være en lille forskel
mellem lyd effekt tilstand.
3
Betjening
Du kan nyde et bredt
lydfelt og rig bas med
vægt på musikens
bas og varme.
-- [ ] [ [My Speakers] [ [ ] [
[Bluetooth connection restriction]
yy Hvis en Bluetooth-enhed er parret med
højttaleren tidligere, kan du tilslutte
Bluetooth-enheden og højttaleren.
Beskrivelse
20 Betjening
Brug af Bluetooth®teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til
forbindelser over kort afstand.
Lyden kan afbrydes, hvis forbindelsen har interferens
fra andre elektromagnetiske bølger, eller du forbinder
Bluetooth i et andet rum.
3
Betjening
Tilslutning af individuelle enheder under trådløs
Bluetooth-teknologi medfører ingen gebyrer.
En mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi
kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev lavet
via trådløs Bluetooth-teknologi.
Lyt til musik, der er gemt på
Bluetooth-enheder
Parring af din enhed og Bluetoothenheden
Før du starter parringsproceduren, skal du sørge for,
at Bluetooth-funktionen er tændt på din Bluetoothenhed. Se brugervejledningen til din Bluetoothenhed. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke
nødvendigt at gentage handlingen.
1. Tænd for højttaleren og tilslut Wi-Fi. Følg
"Opsætning af højttaleren". (side 9 -12)
yy Tilgængelige enheder: Smart telefon, notesbog osv.
yy Version: 4.2
yy Codec: SBC
Bluetooth-profiler
For at kunne bruge trådløs Bluetooth-teknologi skal
enhederne være i stand til at fortolke visse profiler.
Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.
2. Når du skifter til Bluetooth-funktion ved at
trykke på knappen F, ændres LED’ens farve fra
hvid til blå.
-- Funktions-LED (Blå) blinker.
A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)
3. Betjen Bluetooth-enheden og udfør
parringsoperationen. Når du søger efter denne
enhed med Bluetooth-enheden, kan der blive vist
en liste over de fundne enheder på Bluetoothenhedens display afhængigt af typen af
Bluetooth-enhed. Din enhed vises som "Speakernavn (App-indstillinger)".
Betjening 21
4. Vælg "Speaker-navn (App-indstillinger)".
Speaker
Højttalernavn
name
,,Bemærk
yy Appopsætning betyder, at du angiver
navnet i appen "Google Home". Hvis f.eks.
højttalernavnet er indstillet til Smart-højttaler
i appen "Google Home", vil du se "Smarthøjttaler" på din Bluetooth-enhed.
yy Afhængigt af Bluetooth-enhedstypen
har nogle enheder en anderledes
sammenkoblingsmåde. Indtast PIN koden
(0000) om nødvendigt.
5. Når denne enhed er forbundet til Bluetoothenheden, vil funktions-LED lyse konstant blåt
med lyd.
-- Der er en forhindring mellem apparatet og
Bluetooth-enheden.
-- Der er en enhed, der bruger samme
frekvens med Bluetooth-teknologi, såsom
medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller
en trådløs LAN-enhed.
yy Hvis Bluetooth-forbindelsen ikke fungerer
godt, skal du gå til trin 1 i "Parring af din
enhed og Bluetooth-enhed" og prøve igen.
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen har
interferens fra andre elektroniske bølger.
yy Parring er begrænset til en pr. enhed, og
multi-parring understøttes ikke
yy Afhængigt af enhedens type kan du muligvis
ikke bruge Bluetooth-funktionen.
yy Du kan nyde Bluetooth-funktionen ved hjælp
af smartphone, notebook osv.
yy Jo mere afstanden mellem enheden og
Bluetooth-enheden er, desto lavere bliver
lydkvaliteten.
yy Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når
enheden er slukket, eller Bluetooth-enheden
kommer for langt væk fra enheden.
6. Lytte til musik.
For at afspille en musik, der er gemt på din
Bluetooth-enhed, skal du se din Bluetoothenheds brugervejledning.
yy Når Bluetooth-forbindelsen er afbrudt, skal du
tilslutte Bluetooth-enheden til enheden igen.
yy Når du tilslutter Bluetooth-enheden
(iOS-enhed osv.) til denne enhed eller
betjener enheden, kan lydstyrkeniveauerne
synkroniseres med hinanden.
yy Når enheden ikke er forbundet, blinker
Funktions-LED’en (blå).
3
Betjening
yy Du kan tjekke og redigere højttalernavnet på
appen "Google Home” (Side 23)
,,Bemærk
yy Når du bruger Bluetooth-teknologi, skal du
være så tæt på som muligt, når du forsøger
at oprette forbindelse mellem enheden og
en Bluetooth-enhed. Du bør også holde
afstanden tæt.
Men du kan opleve problemer i nedenstående
tilfælde:
22 Betjening
,,Bemærk
yy Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når du
ændrer Bluetooth-funktionen til en anden
funktion. Når du skifter til Bluetoothfunktion igen, tilknytter højttaleren
automatisk Bluetooth-enheden igen. Nogle
Bluetooth-enheder bliver muligvis ikke
tilsluttet automatisk.
yy Nogle PC'er bliver muligvis ikke automatisk
forbundet til Bluetooth.
Brug af stemmekommando til at
tilslutteBluetooth
3
Betjening
Hvis højttaleren er parret til en Bluetooth-enhed
før, kan du bruge "Google Assistent" til at tilslutte
Bluetooth. Sig "Tilslut", "Tilslut til Bluetooth" eller
"Hej Bluetooth".
For at afbryde forbindelsen skal du sige “Annuller”,
“Afbryd enheder” eller “Fjern alle enheder”.
Kontrollerer den tilsluttede Bluetoothenhed
Du kan kontrollere den tilsluttede Bluetooth enhed
via enheden: afspille, pause, spring over, volumen.
,,Bemærk
yy Kun Android OS og iOS er tilgængelige til at
bruge denne funktion.
yy Denne funktion bliver muligvis ikke
understøttet, afhængigt af Bluetoothenheden eller nogle TV-apparater, der
fungerer anderledes.
yy Du kan styre tilsluttede Bluetooth-enheder
med stemmegenkendelse. Følg "Sådan bruger
du Google Assistent" (Side 15 -17).
Andre funktioner
Sluk mikrofonen midlertidigt
Du kan slukke for mikrofonen for midlertidigt at
deaktivere registreringen af ​​stemmegenkendelse
ved at trykke på (Mikrofon slukket). Alle Google
Assistent-lysdioder bliver gule og "mikrofonen er
dæmpet" høres.
For at annullere det, skal du trykke på (mikrofon
slukket) igen. Google Assistent-LED slukker, og
"mikrofonen er tændt" høres.
Automatisk funktionsskift
Denne højttaler genkender indgangssignaler
Wi-Fi, Bluetooth og ændrer derefter automatisk
funktionen.
Når Wi-Fi TV-signalet modtages
Når du bruger Google Cast og stemmekommandoen,
ændrer denne enhed funktionen til Wi-Fi.
Når du forsøger at tilslutte Bluetoothenheden
Når du forsøger at tilslutte din Bluetooth-enhed til
denne enhed, vælges Bluetooth-funktionen. Spil din
musik på Bluetooth-enheden.
,,Bemærk
Hvis Bluetooth-forbindelseslåsfunktionen
er indstillet, er Bluetooth-forbindelse kun
tilgængelig på Bluetooth-funktion. (Side 19)
Betjening 23
Rediger højttalernavn
Du kan tjekke og redigere højttalernavnet på appen
"Google Home", følg disse instruktioner.
[
3. Højttaleren har fuldført opstarten, når funktionsLED’en blinker hvidt med lyden.
] [ [Navn] [ [angiv et nyt navn] [ [Gem]
Nulstilling
Følg disse instruktioner for at initialisere oplysninger
om den eksisterende forbindelse.
1. Tryk på knappen RESET og hold den nede i
5 sekunder. Funktions-LED vil blive tændt, når
RESET nedtrykkes.
2. Når højttaleren går i nulstillingstilstand, vil
funktions-LED'en begynde at rotere hurtigt med
lyd. Vent indtil nulstillingen er gennemført.
yy Hvis du ikke holder RESET-knappen nede i
mere end 5 sekunder, nulstilles højttaleren
ikke.
yy Når du nulstiller denne højttaler, skal
den genoprette forbindelse til Wi-Fi eller
Bluetooth.
3
Betjening
,,Bemærk
Det tager ca. 1 minut at nulstille højttaleren.
,,Bemærk
yy Den første lydsignal betyder, at højttaleren er
gået ind i nulstillingstilstand. Tag aldrig stikket
ud af stikkontakten.
24 Fejlfinding
Fejlfinding
Generelt
Problem
Årsag og afhjælpning
Ingen strøm
yy Strømledningen er ikke tilsluttet. Sæt strømkablet i.
yy Kontroller om der er strømsvigt.
Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske
enheder.
yy Enheden eller din smartenheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontroller og
juster lydstyrken på enheden eller enheds lydstyrken.
Ingen lyd eller
lydforvrængning.
yy Hvis du bruger en ekstern enhed på høj lydstyrke, forvrænger det muligvis
lydkvaliteten. Reducer lydstyrken for enhederne.
yy Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lydkvaliteten
være reduceret, eller enheden fungerer muligvis ikke korrekt.
4
Fejlfinding
Tilslutning af Wi-Fi
fungerer ikke korrekt.
yy Kontroller din router. Prøv at slukke og tænde igen.
yy Kontroller at Wi-Fi-funktionen er tændt på din smartphone.
yy Kontroller at højttaleren og din smartenhed er forbundet til samme Wi-Fi.
yy Sluk Bluetooth og tænd igen på din Bluetooth-enhed, og prøv derefter at
parre igen.
Bluetooth-parring
fungerer ikke godt.
yy Kontroller at din Bluetooth-enhed er tændt.
yy Fjern hindringen i retning af Bluetooth-enheden og enheden.
yy Afhængigt af typen af Bluetooth-enhed eller omgivende miljø kan din enhed
muligvis ikke være parret med enheden.
Stemmegenkendelse
fungerer ikke godt.
yy Højttaleren kan muligvis ikke genkendes på grund af den omgivende støj.
yy I stedet for "Ok Google", skal du trykke længe på i 2 sekunder.
yy Kontroller og sørg for, at mikrofonen ikke er slukket. Tryk på
-knappen.
yy Hvis der opstår funktionsfejl, skal du bruge enheden i korrekte omgivelser, hvor
temperaturen eller luftfugtigheden ikke er så høj eller lav.
Enheden fungerer ikke
normalt.
yy Når funktions-LED blinker rødt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og
sætte det i igen.
yy Når funktions-LED er konstant rød, tryk på RESET-knappen i 5 sekunder.
(Side 23)
Enheden tilslutter ikke til
Bluetooth-enheden.
Ovenstående løsninger
virker ikke.
yy Sluk for Bluetoothforbindelsens låsefunktion. (Side 19)
yy Tryk på RESET-knappen i 5 sekunder. (Side 23)
Fejlfinding 25
Netværk
Symptomer
Årsag & afhjælpning
Du kan ikke tilslutte
højttaleren til dit
hjemmenetværk.
Den trådløse kommunikation kan afbrydes fra husholdningsapparater, der bruger
radiofrekvenser. Flyt højttaleren væk fra disse apparater.
Medieservere bliver ikke
vist på oversigten over
forskellige enheder.
yy Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Sluk for den
firewall- eller antivirus-software, der kører på medieserveren.
Applikationen virker ikke
korrekt.
Er applikationen tilsluttet?
yy Sørg for at højttaleren er forbundet til samme netværk som din medieserver.
yy Indsæt applikationen.
Er LAN-kablet tilsluttet korrekt til den trådløse router og applikationen?
yy Tilslut LAN-kablet til LAN-porten på bagsiden af applikationen og til din
trådløse router.
Hvis du genstarter routeren?
yy Du skal slukke og tænde højttalerens strøm igen.
Hvis du installerer en ny router.
Anvendelse
Symptomer
Årsag & afhjælpning
Applikationen virker ikke
korrekt.
Opstår der en fejl, når du åbner appen?
yy Sørg for, at din smartenhed er kompatibel med appen.
yy Sørg for, at applikationen er den nyeste version.
yy Sørg for, at højttalerens front-LED skifter fra rød til hvid.
4
Fejlfinding
yy Du skal udføre en fabriksnulstilling og indstille netværksforbindelsen til
højttaleren.
26 Tillæg
Varemærker og licenser
Håndtering af enheden
Forsendelse af enheden
Bluetooth® ordet, mærker og logoer er
registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG,
Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG
Electronics sker under licens.
Andre varemærker og varenavne tilhører de
respektive ejere.
Gem originalemballagen og emballagematerialet. Hvis
du får brug for at sende enheden, skal du beskytte
den optimalt ved at genindpakke den, som den
oprindeligt var pakket fra fabrikken.
Holder yderfladerne rene
yy Brug ikke flygtige væsker, f.eks insektspray, i
nærheden af enheden.
yy Kraftigt tryk under aftørring kan beskadige
overfladen.
yy Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt
med enheden i længere tid af gangen.
Rengøring af enheden
5
Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis
overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller
fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.
Tillæg
Tillæg 27
OPEN SOURCE
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan finde "Open Source Software Notice" på "LG
Wi-Fi Speaker"-appen eller "Google Home" appen
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre
open source-licenser, der findes i dette produkt, på
http://opensource.lge.com.
LGE OPEN SOURCE
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle
licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser
om ophavsret.
1. Start "LG Wi-Fi Speaker"-appen på din
smartenhed.
2. Følg disse instruktioner i rækkefølge.
[ ] [ [ Settings]
3. Tryk på [Open source licenses] på [ Settings]
Viser LGE Open Source Software Notice.
Chromecast og Google Assistent
OPEN SOURCE
1. Start "LG Wi-Fi Speaker"-appen på din
smartenhed.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker
omkostningerne ved at udføre sådan en distribution
(som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og
ekspedition). Send en forespørsel til opensource@
lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores
sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud
gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.
2. Følg disse instruktioner i rækkefølge.
[ ] [ [ Settings] [ [Chromecast] [
[Chromecast built-in open legal documents]
3. Tryk på [Open source licenses] på [Chromecast
built-in open legal documents] Viser meddelelsen
om Chromecast og Google Assistent Open
Source Software.
5
OS ÅBEN KILDE
Tillæg
1. Start "Google Home"-appen på din smartenhed.
2. Følg disse instruktioner i rækkefølge.
[Vælg enheden på hovedskærmen] [ [ ]
[ [ ] [ [Licenser til åbne kildekode] Vis OS
Softwarebekendtgørelsen om åben kildekode.
28 Tillæg
Specifikationer
Speaker
Strømforbrug
Se hovedetiketten.
Netværksstandby : 4,7 W
Strømforsyning
yy
yy
yy
yy
Model: LCAP16B-E
Fabrikant: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
Indgang: 100-240 V~ 50-60 Hz
Udgang: 19 V 0 2.1 A
Udvendige mål (B x H x D)
Ca. 135 mm X 210.7 mm X 135 mm
Driftstemperatur
5 °C til 35 °C
Luftfugtighed ved drift
5 % til 60 %
yy Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
5
Tillæg
BRUGERVEJLEDNING
LG Wi-Fi
Speaker
1906_Rev.01
www.lg.com
Indholdsfortegnelse
2
Indholdsfortegnelse
1
Sådan kommer du i gang
3
3
LG Wi-Fi Speaker
– Installation af “LG Wi-Fi Speaker” App
2
Betjening
4
Sådan lytter du til musik med app'en “LG Wi-Fi
Speaker”
– Oversigt over sidemenuen
– Oversigt over [My Speakers]
– Afspilning af et nummer
– Styring af en sang
– Oversigt over afspilning
Indstillinger
– Indstillingerne på den forbundne højttaler
– Indstillinger i app'en “LG Wi-Fi Speaker”
4
5
5
6
7
9
9
11
1
2
3
Sådan kommer du i gang
LG Wi-Fi Speaker
1
Sådan kommer du i gang
”LG Wi-Fi Speaker”-appen leveres af LG Electronics.
Denne app gør det muligt for dig at bruge forskellige
funktioner på din soundbar via din smartenhed:
Krav før brug
Du skal oprette forbindelse til Wi-Fi ved hjælp af
“Google Home”-appen, før du bruger denne app.
,,Bemærk
Appen "LG Wi-Fi Speaker" vil være tilgængelig i
følgende softwareversioner: Android OS: Ver 5.0
(eller senere) iOS: Ver 10 (eller senere)
Sådan lytter du til musik på enheden
og din hjemmenetværksserver
Du kan lytte til musikken, som du har på din
smartenhed og din hjemmenetværksserver.
Med en indbygget Chromecast
Du kan nyde musikindhold gennem denne højttaler.
Installation af “LG Wi-Fi
Speaker” App
Gennem Apple, “Google Play” eller
“App Store”
1. Klik på “App Store”-ikonet eller “Google Play
Store”-ikonet på din smartenhed.
2. Indtast “LG Wi-Fi Speaker” i søgebjælken og klik
“Søg”.
3. Vælg “LG Wi-Fi Speaker” i listen over
søgeresultater for at downloade.
,,Bemærk
yy Afhængigt af enheden, vil "LG Wi-Fi Speaker"appen ikke virke.
yy Du kan finde den tilgængelige applikation til
denne enhed ved at bruge appen “LG Audio”.
Android OS: Ver 5.0 (eller senere)
Sådan indstilles og styres din højttaler
Du kan styre højttalerindstillingerne og styre
højttaleren.
Tilslutning
Sådan lytter du til musik
med app'en “LG Wi-Fi
Speaker”
4
Oversigt over sidemenuen
1. Åbn app'en “LG Wi-Fi Speaker” på din
smartenhed. [My Speakers] vises.
2. Tryk på knappen [
].
Med app'en “LG Wi-Fi Speaker” kan du afspille musik
på din smartenhed.
,,Bemærk
2
Tilslutning
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige
fra det i app'en "LG Wi-Fi Speaker", afhængigt
af app'ens version.
3. Sidemenuen vises.
a [My Speakers] – Viser den forbundne højttaler.
b
[My Phone] – Viser sangene på denne
smartenhed.
c
[Music Server]– Viser numrene på de
forbundne enheder (medieserver).
d [Playlist] – Viser afspilningslisterne.
e [Settings] – Viser app'ens indstillinger.
,,Bemærk
Det kan kræve tilladelse til at bruge musik.
5
Tilslutning
Oversigt over [My Speakers]
Afspilning af et nummer
1. Vælg [My Phone] eller [Music Server] i
sidemenuen.
2
Tilslutning
a [ ] – Forbind flere højttalere.
b
[ ] – Vælger en funktion på den forbundne
højttaler.
c
[ ] – Juster indstillingerne på den forbundne
højttaler (side 9).
[ ] – Juster lydstyrken på den forbundne
d
højttaler.
e
[Status] – Viser den valgte indstilling på den
forbundne højttaler.
2. Du kan se sangene på din smartenhed eller din
musikserver. Vælg sangen, som du ønsker at
afspille.
I menuen [My Phone] er sangene sorteret efter
[Album], [Artists], [Songs], [Genres] og [Folders]
(Android-enheder) eller [iPhone Playlist] (iOSenheder).
I menuen [Music Server] vises de forbundne
servere.
3. Tryk på [ ], og vælg den ønskede højttaler. Du
kan lytte til musik via den forbundne højttaler
med Chromecast.
Tilslutning
Styring af en sang
Sådan bruges en afspilningsliste
På sanglisten i [My Phone] eller [Music Server], skal
du trykke på [ ] ved den ønskede sang.
Rullemenuen vises.
Du kan lytte til en række ønskede sange, ved at
oprette en afspilningsliste.
6
1. På sanglisten i [My Phone] eller [Music Server],
skal du trykke på [ ] ved den ønskede sang, og
tryk derefter på [Add to playlist].
2
Tilslutning
a
[Play next] – Vælger musik, der efterfølgende
skal spilles.
2. Herefter vises vinduet [Add to playlist].
b [Add to queue]– Føjer til køen.
c
[Add to playlist]– Føjer til en ønsket
afspilningsliste.
,,Bemærk
Afhængigt af dit trådløse miljø fungerer
afspilning af et nummer med højttaleren
muligvis ikke korrekt.
-- Vælg hvilken afspilningsliste sangen skal føjes
til.
-- Hvis du ønsker, at oprette en anden
afspilningsliste, skal du vælge [Make a new].
7
Tilslutning
Oversigt over afspilning
Sådan vælges en lydeffekt
Du kan bekræfte og justere forskelligartede
oplysninger på afspilningsskærmbilledet.
App’en giver 4 lydeffekter (Clear Vocal + Enhanced
Bass, Clear Vocal, Enhanced Bass eller Standard).
Du kan vælge en passende lydindstilling, ved at trykke
på [ ].
De viste punkter for equalizeren kan være forskellige,
afhængigt af den forbundne højttaler, lydkilderne og
effekterne.
1. Tryk på [ ] under afspilningen.
2
Tilslutning
[ / ] - Send musik til den forbundne højttaler
a med Chromecast, og afbryd afsendelsen af
musik til højttaleren.
b [ ] - Redigerer den nuværende afspilningsliste.
[ ] - Justerer lydstyrken på din smartenhed
c
eller lydstyrken på Chromecast.
2. Vælg lyd effekt med Enhanced Bass og Clear
Vocal og tryk på [OK].
d [ ] - Justerer lydeffekten.
Justerer afspilningen.
[ ] - Sætter afspilningen på pause.
[ ] - Starter afspilningen.
[ ]/[ ] - Springer over, og spoler frem og
tilbage.
e [ ] - Gentager det ønskede indhold.
Hver gang du klikker på denne, ændres
afspilningen i følgende rækkefølge: [ ] (Gentag
én) - [ ] (Gentag alle) - [ ] (Gentag fra).
[ ] - Afspiller musikken på listen i vilkårlig
rækkefølge. Musik vil blive afspillet i vilkårlig
rækkefølge.
f Viser oplysninger om den aktuelle sang.
,,Bemærk
[ ] slås fra, når du lytter til musik med din
smartenhed, eller lytter til musik via højttalere,
der er grupperet med app’en Google [Home].
Du kan tilpasse lydeffekten med [ ], og justere
diskanten og bassen.
,,Bemærk
yy Når du lytter til musik via [My Phone] uden
højttaler, understøttes lydeffekten ikke.
yy Den viste lydeffekt kan lyde forskelligt,
afhængig af den forbundne højttaler.
Tilslutning
,,Bemærk
Lydeffekt-tilstand
Dette system har en række forudindstillede
surround-lydfelter. Du kan vælge en ønsket lydeffekt
ved hjælp af “LG Wi-Fi Speaker”-appen
Status
Funktion
Beskrivelse
Du kan nyde Clear
Vocal og forstærket
bas samtidigt.
Du kan nyde et bredt
lydfelt og rig bas med
vægt på musikens
bas og varme.
Forstærket bas
-- Forstærket Bas er
mere effektiv til
musik med bas.
Du kan nyde Hi-fi-lyd
med forbedret vokal
klarhed i hver tekst.
Clear Vocal
-- Clear Vocal er
mere effektiv til
musik med vokal.
Du kan nyde ren og
naturlig lyd.
Standard
yy Når du tænder for højttaleren igen, bruges
den sidst anvendte indstilling.
yy Når du vælger "Standard" "Enhanced Bass",
"Clear Vocal" eller "Clear Vocal + Enhanced
Bass" lydeffekten, kan du nyde premium lyd
med MERIDIAN teknologi.
yy Fordi finjustere lyd for at give optimal lyd
af høj kvalitet, kan det være en lille forskel
mellem lyd effekt tilstand.
2
Tilslutning
Forstærket Bass +
Clear Vocal
8
9
Tilslutning
Indstillinger
Indstillingerne på den forbundne
højttaler
Med app'en “LG Wi-Fi Speaker” kan du indstille den
forbundne højttaler på din smartenhed.
Du kan justere indstillingerne på den forbundne
højttaler.
,,Bemærk
2
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige
fra det i app'en "LG Wi-Fi Speaker", afhængigt
af app'ens version.
På skærmen [My Speakers], skal du vælge [ ], for at
justere indstillingerne på den forbundne højttaler.
Tilslutning
,,Bemærk
Du vil muligvis ikke kunne se noget af menuen,
afhængig af den forbundne enhed.
Tilslutning 10
Herefter vises indstillingerne til den forbundne
højttaler.
[Sound Effect] - Vælger en lydeffekt-tilstand
a (Clear Vocal+Enhanced Bass, Clear Vocal,
Enhanced Bass eller Standard). (Side 8)
[Bluetooth connection restriction] – Den gør
b det muligt kun at tilslutte Bluetooth-enheden
på Bluetooth.
[Reset settings] – Nulstiller
c højttalerindstillingerne (Volumen, Lydeffekt,
Funktion, Bluetooth-indstilling).
[Software version information] –
Opdateringerne til den nyeste version.
e [IP Info.] – Viser højttalerens IP-adresse
2
Tilslutning
d
11 Tilslutning
Indstillinger i app'en “LG Wi-Fi
Speaker”
[Chromecast] Menu
Vælg [Settings] i sidemenuen.
2
Tilslutning
a
Indstillinger i app'en “LG Wi-Fi Speaker” vises.
[Learn how to cast] - Viser hvordan
Chromecast bruges.
[Cast Groups] - Vælg [Learn about Cast
b Groups] eller [How to cast to a group], for at se
de valgte oplysninger.
[Chromecast built-in open legal documents] Vælg [Google Terms of Service], [Google Privacy
c
Policy] eller [Open source license], for at se de
valgte oplysninger.
d [Time zone] - Indstiller tidszonen.
,,Bemærk
For at bruge Cast Groups, skal du installere
app'en [Google Home]. Download app'en fra
Apple's “App Store” eller Google's “Play Store”.
[Participate in user enhancement] – Gør det
a muligt, at sende bruger-logfiler, for at opnå en
bedre servicekvalitet.
b [Chromecast] – Viser Chromecast-menuen.
[App version information] – Viser denne app's
c
versionoplysninger.
d [Terms of Service] – Viser servicebetingelserne.
e
[Open source license] – Viser bemærkningen
om LGE Open Source Software.
[Time Zone] Menu
Automatic Time zone
Giver mulighed for at anvende netværkets
klokkeslæt.
Set Time Zone
Hvis du vælger [Automatic Time zone], kan du selv
vælge den ønskede tidszone.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising