LG | SL7Y | Owner's Manual | LG SL7Y Instruktionsbogen

LG SL7Y Instruktionsbogen
BRUGSVEJLEDNING
LG Wi-Fi
lydbar
Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til evt. senere brug.
Model
SL7Y (SL7Y, SPL5B-W)
1901_Rev01
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2
Kom godt i gang
Sikkerhedsoplysninger
1
FORSIGTIG
Kom godt i gang
RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD - MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN)
IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN
UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR
UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.
Lynet i en ligesidet trekant er en
advarsel til brugeren om, at der
forefindes uisoleret farlig spænding
inden for produktets område, som
kan være af tilstrækkelig styrke til at
udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.
Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede
brugerens opmærksomhed på, at
der findes vigtige betjenings- og
vedligehol- delsesinstruktioner
(service) i det skriftlige materiale,
som følger med produktet.
ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR
BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET
IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.
ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en
snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.
FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter
omkring dette produkt (f.eks. elektriske
fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af
elektrisk stød.
FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand
(dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande
fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.
FORSIGTIG: Blokér ikke nogen som helst af
ventilationsåbningerne. Installér produktet i henhold
til fabrikantens anvisninger.
Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og
for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt
beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må
aldrig blokeres ved, at produktet placeres på en seng,
en sofa, et tæppe eller lignende overflader. Dette
produkt bør ikke placeres i en indbygget installation
så som en bogreol eller et rack, med mindre der
er tilstrækkelig ventilation, eller at man har fulgt
fabrikantens anvisninger.
FORSIGTIG: Placer ikke åben ild, så som tændte
stearinlys, på apparatet.
BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker,
herunder produktidentifikation og strømtype, se
venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af
apparatet.
FORSIGTIG vedrørende lysnetledning
Lysnetledningen er den afbrydende anordning.
Netstikket skal være let tilgængeligt for nødstilfælde.
Se specifikationssiden i denne brugermanual for
afklaring af strømkrav.
Stikkontakter må ikke overbelastes. Overbelastede
stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter,
forlængerledninger, slidte ledninger, eller skadede
eller revnede isoleringer er farlige. Enhver af disse
tilstande lan medføre elektrisk stød eller brand.
Ledninger på enheden skal undersøges jævnligt, og
hvis der konstateres skader eller nedslidning skal
det udtages, ikke længere anvendes, og ledningen
skal erstattes med præcis samme reservedel på
et autoriseret servicecenter. Beskyt netledningen
mod fysisk og mekanisk skade, som vridning, knæk,
klemning, fastspænding i dør eller betrædelse.
Vær specielt opmærksom på stik, stikkontakter, og
punktet hvor ledningen forlader enheden.
Kom godt i gang
FORSIGTIG: Brug kun vekselstrømsadapteren, der
fulgte med enheden. Brug ikke strømforsyning fra
andre enheder eller andre fabrikanter. Brug af andet
strømkabel eller strømforsyning kan beskadige
enheden og gøre garantien ugyldig.
3
Symboler
~
Betyder vekselstrøm (AC).
0
Betyder jævnstrøm (DC).
1
Betyder standby.
!
Betyder “TÆND” (strøm).
Betyder farlig spænding.
Kom godt i gang
Betyder klasse II udstyr.
1
4
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1
Kom godt i gang
2
Tilslutning
2
6
7
8
9
12
13
Sikkerhedsoplysninger
Introduktion
Frontpanel
Bagpanel
Fjernbetjening
Installation af soundbar
Montering af hovedenheden på væggen
15
15
16
Organisering af kabler (ekstraudstyr)
Tilslutning af strømforsyning.
Tilslutning af trådløs subwoofer og
baghøjttalere (sælges separat)
– Tilslutning af den trådløse subwoofer
– Tilslutning af baghøjttalerne (sælges
separat)
– Surround sound
– Sådan fastgør du ferritkernen
Tilslutning til dit tv
– Brug af et optisk kabel
– LG Sound Sync
– Brug af et HDMI-kabel
– ARC (Audio Return Channel) funktion
– Hvad er SIMPLINK?
– Yderligere oplysninger om HDMI
Valgfri udstyrstilslutning
– HDMI forbindelse
– OPTICAL IN forbindelse
Netværksforbindelse
“LG Wi-Fi Speaker”
– Sådan installeres app’en “LG Wi-Fi
Speaker”
Fungerer sammen med Google Assistant
16
17
18
20
21
21
21
23
23
23
24
25
25
25
27
28
28
28
Indholdsfortegnelse
5
1
3
Betjening
4
Fejlfinding
29
29
29
29
Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi
– Om Bluetooth
– Bluetooth profiler
– Sådan lytter du til musik fra en Bluetoothenhed
– Kontrollerer den tilsluttede Bluetoothenhed
– Bluetooth forbindelseslås (BT LOCK)
Operationer
– Sådan bruger du fjernbetjeningen til dit tv
– AUTO POWER tænd/sluk
– Automatisk funktionsskift
Standby-tilstand
– Standby-tilstand
– Netværksstandy
– Bluetooth standbystatus
Nulstil højttaleren
36
36
38
38
39
39
Fejlfinding
– Generelt
– Netværk
– Program
– BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs
– NOTERER for at frigive Demo-tilstand
2
5
Tillæg
3
40
40
41
43
43
44
Filkrav
Varemærker og licenser
Specifikationer
Håndtering af højttaleren
Vigtige oplysninger om netværkstjenester
BRUGSBETINGELSER
31
31
32
32
33
34
35
35
35
35
35
4
5
Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det i app’en “LG Wi-Fi Speaker”, afhængigt af app’ens
version.
6
Kom godt i gang
Introduktion
1
Symboler anvendt i denne
brugsanvisning
Kom godt i gang
,,Bemærk
Indikerer specielle bemærkninger og
betjeningsfunktioner.
>>Forsigtig
Indikerer forsigtighed så mulige skader grundet
misbrug undgås.
Kom godt i gang
7
Frontpanel
1
Kom godt i gang
A
Fjernbetjeningssensor
B
Display
-- Displayvinduet dæmpes automatisk, hvis der ikke indtastes noget i 15 sekunder.
Displayet vil lyse op når du trykker på en hvilken som helst knap.
1 (Standby)
-- Omskifter enheden Tænd eller sluk .
F (Funktion)
-- Vælg funktionen og indgangskilden ved at trykke gentagne gange på knappen F.
Kilde / Funktion
Visning
Wi-Fi
WI-FI
Optisk
ARC
C
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (Kabel)
Bluetooth
BT
LG Sound Sync (Trådløs)
LG TV
HDMI IN
HDMI
o/p (Lydstyrke)
-- Justering af lydstyrke.
(Wi-Fi)
-- Vælger Wi-Fi-funktionen.
, Denne enhed vil slukke sig selv for at spare elforbrug i tilfælde af at hovedenheden ikke er tilsluttet ekstern
enhed og ikke bruges i 15 minutter.
Når der er tilsluttet til netværket, skifter højttaleren over til netværksstandbystatus.
Når forbindelse til netværket er afbrudt, skifter højttaleren over til standbytilstand.
8
Kom godt i gang
Bagpanel
1
Kom godt i gang
A
DC IN
-- Tilslut til AC adapteren.
B
USB (udelukkende til service)
-- S/W-overførselsforbindelse.
C
OPTICAL IN
-- Tilslut OPTICAL IN jackstikket på bagsiden af enheden til OPTICAL OUT jackstikket på TV’et.
D
HDMI IN
-- Tilslut HDMI IN stikket på bagsiden af enheden til HDMI OUT stikket på din eksterne enhed.
Du kan nyde lyd og billede via en HDMI-forbindelse fra en ekstern enhed.
E
(TV ARC) HDMI OUT
-- Tilslut (TV ARC) HDMI OUT stikket bag på enheden til ARC stikket på fjernsynet.
Kom godt i gang
9
Fjernbetjening
Udskiftning af batteri
1 (Standby)
-- Omskifter enheden Tænd eller sluk.
a
b
c
yy Netværk Standy Tænd/Sluk: Gør det muligt for enheden, at gå på standby og opretholde
netværksforbindelsen. (Side 35)
For at tænde for Netværk Standby funktionen, tryk på 1.
For at slukke for Netværk Standby funktionen, tryk på 1 i ca. 3 sekunder.
VOL (Lydstyrke) o/p
-- Justerer højttalerlydstyrken.
C/V (Spring over)
-- Tryk på C eller V for at gå til næste fil.
N (Afspil/Pause)
-- Starter afspilning. / Pauserer afspilning.
d
yy BT (Bluetooth) forbindelseslås: Det tillader dig at tilslutte en kun-Bluetooth enhed til Bluetooth
og LG TV funktionerne. (Side 31)
For at tænde eller slukke for Bluetooth forbindelseslås, tryk og hold N nede i ca. 3 sekunder og
tryk på den igen i BT (Bluetooth) funktionen.
1
Kom godt i gang
Tag batteridækslet bag på fjernbetjeningen af og
isæt batteriet. Tjek at 4 og 5 vender korrekt.
10 Kom godt i gang
SOUND EFFECT
-- Vælger stemmeeffekt tilstand ved brug af SOUND EFFECT.
1
Kom godt i gang
e
Skærmvisning
Beskrivelse
ASC (adaptiv lydstyring)
Analyserer indgangslydens egenskab og giver optimeret lyd
for indholdet i realtid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+
Forstærker bassen og giver en kraftfuld lyd.
STANDARD
Du kan nyde optimeret lyd.
DTS VIRTUAL : X
Du kan nyde endnu mere fordybende og biografagtig
surroundlyd.
yy TV-fjernbetjening: Denne giver dig mulighed for at kontrollere lydstyrken på denne enhed med TVfjernbetjeningen, selv af andre mærker. (Side 32)
For at tænde eller slukke for TV Fjernbetjening funktionen, tryk og hold SOUND EFFECT i ca. 3
sekunder, og så tryk på det igen.
, Understøttede TV-fabrikater
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
(Lydtuning.)
-- Justerer lydstyrken på hver højttaler.
Vælg højttaleren du vil justere ved brug af
, og juster lydniveauet ved brug af VOL o/p.
, Justering af baghøjttalere virker kun, når baghøjttalerne er tilsluttet.
f
Højttaler
Display
Område
Subwoofer
WF
-15 ~ 6
Center
C
-6 ~ 6
Bagside
R
-6 ~ 6
Diskant
TRE
-5 ~ 5
Bas
BAS
-5 ~ 5
yy Surroundlyd: Tillader dig at nyde surroundlyd med baghøjttalere (side 18).
i ca. 3 sekunder, og så tryk på det igen.
For at tænde eller slukke for surroundlyd, hold
Kom godt i gang 11
g
h
F (Funktion)
-- Vælg funktionen og indgangskilden ved at trykke gentagne gange på knappen F.
[ (Mute)
-- Tryk på [ for at sætte din enhed på mute. For at annullere, tryk på [ igen.
-- Du kan få vist forskellige oplysninger om inputkilden ved at trykke på J.
-- OPT (Optisk)/ARC/HDMI (HDMI IN) : Lydformat
-- BT (Bluetooth) : Tilsluttet Bluetooth enheds navn
i
yy Automatisk tænding eller slukning: Tillæder dig at tænde eller slukke for enheden automatisk ved
hjælp af input-signaler: Optisk, LG TV, Bluetooth eller “LG Wi-Fi Speaker” app (Side 33)
For at tænde eller slukke for AUTO POWER funktionen, tryk og hold J i cirka 3 sekunder og så tryk
på den igen.
yy BT Standby Tænd/Sluk: tillæder dig at skifte til standbytilstand mens Bluetooth forbindelse
opretholdes. (Side 35)
For at tænde eller slukke for BT Standby funktionen, sæt lydstyrken til minimum i forvejen. Hold
knapperne p på enheden og J på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk derefter på J
igen.
j
*
-- Denne knap er ikke tilgængelig.
8 (Nattid)
k
-- Denne funktion er nyttig, når du vil se film med lav lydstyrke sent om natten.
Reducerer lydintensiteten og forbedrer finheden og blødheden.
Tryk på 8 for at aktivere Nattid tilstanden. For at annullere, tryk på 8 igen.
Kom godt i gang
J (Information)
1
12 Kom godt i gang
Installation af soundbar
1
Kom godt i gang
Du kan høre lyden ved at tilslutte enheden til den
anden enhed: tv, Blu-ray-afspiller, DVD-afspiller, osv.
Placer enheden foran fjernsynet og tilslut den til den
ønskede enhed (Side 21 - 27).
Det er muligt at placere den trådløse subwoofer
i rummet. Men det er mest hensigtsmæssigt at
placere subwooferen i nærheden af hovedenheden.
Drej den lidt mod midten af værelset for at reducere
murreflektionerne.
For at få den bedste surroundsound, skal højttalerne
placeres, som vist nedenfor.
>>Forsigtig
yy For at opnå den bedste ydelse af den trådløse
forbindelse, som f.eks. Bluetooth eller en
trådløs subwoofer, skal du ikke installere
enheden på metalmøbler, fordi den trådløse
forbindelse kommunikerer via et modul, der er
placeret nederst på enheden.
yy Pas på ikke at lave ridser på overfladen af
enheden/subwooferen, når du installerer eller
flytter dem.
Installerer den ekstra fod
Du kan udvide højden af enheden ved hjælp af
dækslet fod (højde: 14 mm)
1. Vend enheden på hovedet.
2. Skrælle et klistermærke monteret på ekstra
foden. Derefter placer den på den eksisterende
fod af enheden.
3. Tryk på den ekstra fod med tilstrækkelig kraft for
at fastgøre den ordentligt.
,,Bemærk
yy Hvis det lyd bar dæksler det afsidesliggende
sensor af det fjernsyn, vær venlig adskille
afstand mellem det lyd bar og fjernsyn ved
10 ~ 15 cm eller mere.
yy Billedet ovenfor kan afvige fra de faktiske
enheder.
yy Du kan opnå surround sound med det trådløse
baghøjttalersæt. Trådløs baghøjttalerkit solgt
separat (SPK8-S).
Kom godt i gang 13
Montering af
hovedenheden på
væggen
1. Juster tv’ets UNDERKANT efter
installationsskinnen på vægbeslaget, og fastgør
tv’et i den rigtige position.
1
Kom godt i gang
Du kan montere hovedenheden på en væg.
>>Forsigtig
2. Når du monterer på en væg (beton), skal du
bruge rawlplugs. Bor nogle huller. Der medfølger
en skabelon (se installationsvejledningen til
vægbeslaget) til at bore efter. Brug skabelonen til
kontrollere punkterne, hvor der skal bores.
Du bør tilslutte kablerne før installationen, da
det kan være svært at tilslutte noget, når denne
enhed allerede er installeret.
Forberedelsesmaterialer
Enhed
Vægbeslag
installationsvejledning
3. Fjern installationsskinnen til vægbeslaget.
Vægbeslag
4. Fastgør beslagene med skruer (A) som vist på
illustrationen nedenfor.
Skruer
(Medfølger ikke)
Skruer (A)
Stikkontakt på væg
,,Bemærk
Skruer (A) og vægpløkke medfølger ikke til
montering af enheden. Vi anbefaler Hilti (HUD-1
6 x 30) til monteringen.
14 Kom godt i gang
5. Monter enheden på beslagene for at få
skruehullerne nederst på enheden til at passe.
1
Kom godt i gang
6. Fastgør enheden med skruerne.
,,Bemærk
Enheden afmonteres ved at udføre trinnene i
omvendt rækkefølge.
>>Forsigtig
yy Installer ikke denne enhed på hovedet. Det
kan beskadige delne til enheden eller medføre
til personskade.
yy Du må ikke hænge i den installerede enhed,
og undgå at støde til enheden.
yy Fastgør enheden forsvarligt på væggen, så
den ikke falder ned. Hvis enheden falder
ned, kan det medføre personskade eller
beskadigelse af produktet.
yy Hvis enheden installeres på en væg, skal du
sørge for, at børn ikke kan trække i nogen af
tilslutningsledningerne, da det kan forårsage,
at den falder ned.
Tilslutning 15
Organisering af kabler
(ekstraudstyr)
Tilslutning af
strømforsyning.
Du kan organisere kablet med kabelstrips.
Slut højtaleren til lysnettet via den leverede
strømforsyning.
1. Hold kablerne sammen med kabelstrips som vist
nedenfor.
2. Stram kabelstrips.
1. Slut den medfølgende strømledning til adapteren.
2. Sæt ledningen til strømforsyningen i DC.IN.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt.
2
Tilslutning
,,Bemærk
yy Når alle tilslutninger er fuldført, kan du
arrangere kablerne efter behov.
yy Kabelbinderne understøttes ikke.
>>Forsigtig
Brug kun den medfølgende vekselstrømsadapter
sammen med denne enhed. Brug ikke en
strømforsyning fra en anden enhed eller
producent. Hvis du bruger et andet strømkabel
eller en anden strømforsyning, kan det medføre
beskadigelse af enheden og tab af garantien.
16 Tilslutning
Tilslutning af trådløs
subwoofer og
baghøjttalere (sælges
separat)
2
Manuel parring af trådløs subwoofer
Når forbindelsen ikke er oprettet kan du se den røde
LED eller den blinkende på den trådløse subwoofer,
og subwooferen vil ikke afgive lyd. Gør følgende for at
løse problemet.
1. Tryk på Pairing knappen på bagsiden af den
trådløse subwoofer.
Tilslutning
Tilslutning af den trådløse
subwoofer
Lysdiode for trådløs subwoofer
Lysdiodens
farve
Tilstand
Grøn
(Blink)
Forbindelsen forsøges oprettet.
Grøn
Forbindelsen er oprettet.
Rød
Den trådløse subwoofer befinder
sig enten i standbytilstanden,
eller der er opstået en fejl i
forbindelsen.
Fra (Intet
display)
Strømstikket til den trådløse
subwoofer er taget ud.
Opsætning af den trådløse subwoofer
for første gang
1. Forbind lydbjælkens strømkabel og den trådløse
subwoofer til stikkontakten.
2. Tænd for lydbjælken. Lydbjælken og den trådløse
subwoofer vil automatisk blive tilsluttet.
-- Den grønne lysdiode bag på subwooferen
tændes.
-- Den grønne lysdiode på bagsiden af den trådløs
subwoofer blinker hurtigt.
(Hvis den grønne LED ikke blinker, skal du holde
knappen Pairing nede.)
2. Tænd for lydbjælken.
-- Parring er gennemført. Den grønne lysdiode på
bagsiden af den trådløs subwoofer tændes.
Tilslutning 17
,,Bemærk
yy Det tager et par sekunder (og kan tage
længere tid) for hovedenheden og subwoofer
til at kommunikere med hinanden og afgive
lyde.
yy Lydens kvalitet forbedres, når hovedenheden
flyttes tættere på subwooferen. Det
anbefales at installere hovedenheden og
subwooferen så tæt som muligt og undgå
nedenstående tilfælde.
Tilslutning af baghøjttalerne
(sælges separat)
Sådan tilsluttes baghøjttalere
1. Tilslut ledning med sort stribe til terminalen (minus) og den anden leder til terminalen + (plus).
2
Tilslutning
-- Der er en forhindring mellem
hovedenheden og subwooferen.
-- Der er en enhed med denne trådløse
forbindelse, der kører på samme frekvens,
f.eks. medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-enhed.
-- Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra
enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn
osv.), så du undgår trådløs interferens.
!1 m
2. Tilslut trådløs modtager og baghøjttalere (højre,
venstre) med højttalerkabler.
Farve
Placering
Grå
Bageste højre
Blå
Bageste venstre
,,Bemærk
For at høre lyden i surroundsound, skal du købe
baghøjttalersættet (SPK8-S).
18 Tilslutning
>>Forsigtig
yy Brug kun den højttaler, der medfølger denne
enhed. Brug af anden højttaler, kan medføre
fejlfunktion.
yy Vær omhyggelig med korrekt tilslutning
på terminaler på komponenter: + til + og til -. Hvis kablerne ombyttes, vil lyden blive
forvrænget og der mangler bas.
2
Manuel forbindelse af din trådløse
modtager
Hvis forbindelse ikke oprettes, lyser den røde LED på
din trådløse modtager, og baghøjttalerne har ingen
lyd. Følg trinene herunder for afhjælpning.
1. Tryk på knappen PAIRING på bagsiden af din
trådløse modtager.
LED indikator på trådløs modtager
Tilslutning
LED farve
Status
Gul - grøn
(Blinkende)
Forbindelsen forsøges at blive
oprettet.
Gul - grøn
Forbindelsen er oprettet.
Rød
Den trådløse modtager er
enten i standby-tilstand, eller
forbindelsen kunne ikke oprettes.
Slukket
(Ingen visning)
Strømkabel til trådløs modtager
er afbrudt.
Opsætning af trådløs modtager for
første gang
1. Tilslut strømledning for trådløs modtager til
stikkontakt.
2. Tænd enheden: Din soundbar og trådløse
modtager forbindes automatisk.
-- Gul - grøn LED på din trådløse modtager lyser.
-- Den gule - grønne LED på din trådløse modtager
blinker hurtigt.
2. Tænd enheden.
-- Forbindelse er oprettet. Den gule - grønne LED
på din trådløse modtager lyser.
Surround sound
Med baghøjttalerne kan du nyde en fremragende
surroundsound på alle indgangskilder.
Hvis du aktiverer surroundsound, udsender hele
højttaleren lyd. Hvis du deaktiverer surroundsound,
lyder højttalerne som en original indgangskanal.
For at slå surroundsound til, skal du holde knappen
på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk
igen mens “OFF - SURROUND” vises.
For at slå surroundsound fra, skal du holde knappen
på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk
igen mens “ON - SURROUND” vises.
Tilslutning 19
Surroundsound TIL
Lydeffekt
Indgang
Udgang
Ingen baghøjttalere
Baghøjttalerne er forbundet
2.0 kanal
ASC
5.1 kanal
2
2.0 kanal
Tilslutning
STANDARD
5.1 kanal
BASS BLAST
2.0 kanal
eller
BASS BLAST +
DTS
VIRTUAL : X
5.1 kanal
2.0 kanal
5.1 kanal
Surroundsound FRA
Lydeffekt
Indgang
2.0 kanal
ASC
5.1 kanal
2.0 kanal
STANDARD
5.1 kanal
BASS BLAST
2.0 kanal
eller
BASS BLAST +
DTS
VIRTUAL : X
5.1 kanal
2.0 kanal
5.1 kanal
Udgang
Ingen baghøjttalere
Baghøjttalerne er forbundet
20 Tilslutning
Sådan fastgør du ferritkernen
Afhængigt af nationale regler, kan ferritkernen
muligvis ikke leveres.
Montering af ferritkerne til
højttalerkablerne
Du skal fastgøre ferritkernen, for at reducere eller
eliminere elektriske forstyrrelser.
2
Tilslutning
1. Træk proppen på [a] på ferritkernen, for at åbne
den.
2. Vikl højttalerkablerne to gange omkring
ferritkernen.
3. Luk ferritkernen, indtil den klikker.
,,Bemærk
yy Der kan opstå interferens hvis der er
et kraftigt elektromagnetisk produkt i
nærheden. Anbring enheden og trådløs
modtager på afstand af dette.
yy Den trådløse modtager vil skifte automatisk
til standby efter få minutter, når din soundbar
slukkes.
Når den trådløse modtager er på standby,
skifter LED-lyset til rød.
yy Når du tænder din soundbar, tændes den
trådløse modtager og LED-lyset skifter til gul
- grøn, hvorefter baghøjttalerne siger en lyd
efter et par sekunder.
yy Det tager et par sekunder (og måske
længere) for enheden og den trådløse
modtager, at kommunikere med hinanden.
yy Brug baghøjttalere mindst 30 cm fra tvskærmen eller pc-skærmen.
yy Når din trådløse modtager tilsluttes eller
afbrydes fra enheden, kan lyden blive
forstyrret.
yy Hold afstanden mellem din soundbar og din
trådløse modtager så tæt som muligt, og hold
dem mindst 1 meter væk fra andre enheder
(f.eks. en anden trådløs router, mikroovn,
m.m.), så der ikke opstår forstyrrelser.
!1 m
Tilslutning 21
Tilslutning til dit tv
LG Sound Sync
Tilslut denne enhed og tv’et ved hjælp af det optiske
digitale kabel eller HDMI-kabel afhængigt af tv’et.
Brug af et optisk kabel
Funktion, der kan betjenes med LG-tv’ets
fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute
2
Der henvises til tv’ets betjeningsvejledning for
nærmere oplysninger om LG Sound Sync.
Tilslutning
1. Forbind OPTICAL IN på bagsiden af enheden med
OPTICAL OUT-stikket på tv’et ved hjælp af et
optisk kabel.
Du kan styre nogle funktioner i denne enhed via tv’ets
fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel
med LG-tv, der er understøttet af LG Sound Sync.
Sørg for LG Sound Sync-logo på dit tv.
Foretag én af følgende tilslutninger, afhængigt af
mulighederne på dit udstyr.
Optisk kabel
2. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at
trykke gentagne gange på knappen F.
Du kan se “OPT” på display vinduet hvis der
tilsluttes normalt mellem denne enhed og dit TV.
,,Bemærk
yy Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker
på at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit
kabel har dækslet.
yy Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne på
denne enhed. På udvalgte tv-modeller, skal
du vælge den eksterne højtalerindstilling
på tv-menuen. For detaljer, henvises til
brugervejledningen til tv’et
yy Opsætning af tv-lyden for at lytte til lyden
gennem denne enhed: Tv-indstillingsmenuen
[ [Lyd] [ [TV Lydudgang] [ [Ekstern
højttaler (optisk)]
yy Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu
varierer afhængigt af tv'ets producenter eller
modeller.
yy ARC signalet har høj prioritet, hvis enheden er
tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.
,,Bemærk
yy Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne
enhed, mens du bruger LG Sound Sync.
Hvis du bruger tv'ets fjernbetjening igen, vil
enheden synkroniseres med tv'et.
I henhold til fjernsynets specifikationer,
synkroniseres denne enheds lydstyrke og lyd
med fjernsynet.
yy Når forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere
tilstanden af tv’et og strømmen.
yy Kontroller denne enheds tilstand og tilslutning
i nedenstående tilfælde, når du bruger LG
Sound Sync.
-- Enheden er slukket.
-- Ændring af funktionen til de andre.
-- Frakobling af optisk kabel.
yy Tidsrummet, det tager at slukke enheden,
varierer afhængigt af dit tv, når du indstiller
AUTO POWER-funktionen på ON.
22 Tilslutning
LG Sound Sync med kabelforbundet
forbindelse
1. Tænd enheden ved tryk på 1.
1. Forbind LG-tv’et med enheden ved hjælp af et
optisk kabel.
2. Vælg LG TV funktionen ved at trykke på F
gentagne gange.
LG Sound Sync med trådløs forbindelse
3. Konfigurer tv’ets lydudgang for at lytte til lyden
via produktet:
Tv-indstillingsmenuen [ [Lyd] [ [TV
Lydudgang] [ [LG Sound Sync (Trådløs)]
2
Optisk kabel
Tilslutning
“PAIRED” vises på displayet i omkring 3 sekunder,
og derefter kan du se “LG TV” på displayet, hvis du
tilslutter normalt mellem denne enhed og tv’et.
,,Bemærk
2. Opsætning af lyden af tv for at lytte til lyden
gennem denne enhed :
Tv-indstillingsmenuen [ [Lyd] [ [TV
Lydudgang] [ [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Tænd enheden ved tryk på 1.
4. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at
trykke gentagne gange på knappen F.
Du kan se “LGOPT” på displayet, hvis du tilslutter
normalt mellem denne enhed og tv’et.
,,Bemærk
Indstillingerne i indstillingsmenuen på dit TV
varierer afhængigt af TV-modellen.
yy Hvis du slukker for enheden direkte ved at
trykke på 1 (Tænd), bliver LG Sound Sync
(Trådløs) afbrudt.
yy Hvis dit TV og denne enhed er forbundet
via LG Sound Sync (Trådløs), vil denne
enhed, når den er slukket, være i Netværk
standby tilstand uanset status for
netværksforbindelsen.
Tilslutning 23
Brug af et HDMI-kabel
Hvis du tilslutter denne enhed til et tv, der
understøtter HDMI CEC og ARC (Audio Return
Channel), kan du opleve tv-lyden gennem højttalerne
på denne enhed uden at tilslutte det optiske kabel.
1. Forbind stikket (TV ARC) HDMI OUT bag på
enheden med stikket ARC på tv’et vha. HDMIkablet.
ARC funktionen gør et HDMI kompatibelt tv i stand
til at sende lyd til HDMI OUT på enheden.
For at bruge denne funktion:
-- Dit tv skal understøtte HDMI-CEC og ARC og
HDMI-CEC og ARC skal være aktiveret.
-- Indstillingsmetoden til HDMI-CEC og ARC
kan variere afhængigt af tv’et. For nærmere
oplysninger om ARC-funktion, henvises til din tvbrugervejledning.
-- Du skal bruge HDMI-kabel (type A, højhastighedsHDMI ™-kabel med Ethernet).
-- Du skal tilslutte HDMI OUT på enheden med HDMI
IN på det tv,, der understøtter ARC-funktionen, ved
hjælp af et HDMI-kabel.
2. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at
trykke gentagne gange på knappen F.
Du kan se “ARC” på display vinduet, hvis der
tilsluttes normalt mellem denne enhed og dit TV.
-- Du kan kun tilslutte et Home Theater til et tv, der
er kompatibelt med ARC.
Hvad er SIMPLINK?
,,Bemærk
yy Du kan høre tv-lyden gennem højttalerne
på denne enhed. På visse tv-modeller, skal
du vælge den eksterne højtaler indstilling
på tv-menuen. (For detaljer, henvises til
brugervejledningen til tv’et.)
Nogle funktioner på denne enhed betjenes med tv’ets
fjernbetjening, hvis denne enhed og LG-tv’et med
SIMPLINK er tilsluttet via HDMI-forbindelse.
yy Opsætning af lyden fra tv’et for at lytte til
lyden med denne enhed :
Tv-indstillingsmenuen [ [Lyd] [ [TV
Lydudgang] [ [Ekstern højttaler (HDMI
ARC)]
Der henvises til tv-brugervejledningen for oplysninger
om SIMPLINK.
yy Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu
varierer afhængigt af tv'ets producenter eller
modeller.
yy Du er måske nødt til at tænde for SIMPLINK
funktionen på dit LG TV afhængigt af dit LG
TV’s model.
yy Når du vender tilbage til ARC-funktionen fra
en anden funktion, skal du vælge inputkilden
til OPT/HDMI ARC. Så skifter denne enhed
automatisk til ARC-funktionen.
Funktioner, der betjenes med LG-tv’ets fjernbetjening:
Tænd/sluk, lydstyrke op/ned osv.
LG-tv’er med SIMPLINK har logoet som vist ovenfor.
,,Bemærk
yy Afhængigt af enhedens tilstand, kan nogle
SIMPLINK-funktioner afvige fra dit produkt
eller det fungerer slet ikke.
yy SIMPLINK-betjeningen kan afvige fra dit
produkt afhængigt af, om et tv eller en
afspiller er tilsluttet til denne enhed.
2
Tilslutning
HDMI-kabel
ARC (Audio Return Channel)
funktion
24 Tilslutning
Yderligere oplysninger om HDMI
HDMI-kabeltjekliste
yy Når du tilslutter en HDMI- eller DVI-kompatibel
enhed, skal du sørge for følgende:
Nogle HDMI-kabler har dårlig signaloverførsel, hvilket
kan give problemer med lyd og videooverførsel.
-Prøv at slukke for HDMI-/DVI-enheden og
afspilleren. Herefter skal du tænde for HDMI-/
DVI-enheden og lade den være tændt i ca. 30
sekunder og så tænde for afspilleren.
2
-Den tilsluttede enheds videoindgang er indstillet
korrekt for afspilleren.
Tilslutning
- Den tilsluttede enhed er kompatibel med
720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p,
1920 x1080i eller 1920 x 1080p videoinput.
yy Det er ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVIenheder, der fungerer sammen med denne afspiller.
- Billedet vil ikke blive vist korrekt med en ikkeHDCP-enhed.
,,Bemærk
yy Hvis en tilsluttet HDMI-enhed ikke accepterer
afspillerens lydudgang, forvrænges lyden fra
HDMI-enheden muligvis, eller der kommer
slet ingen lyd.
yy Ændring af opløsning, når forbindelsen
allerede er blevet etableret, kan resultere i
fejl. For at løse problemet skal du slukke for
enheden og tænde for den igen.
yy Når HDMI-forbindelsen med HDCP ikke er
blevet bekræftet, ændres tv-skærmen til sort
skærm. I dette tilfælde, skal du kontrollere
HDMI-tilslutningen, eller frakoble HDMIkablet.
yy Hvis der er støj eller linjer på skærmen, skal
du kontrollere HDMI-kablet (maks. længde er
generelt 4,5 m).
yy Du kan ikke ændre videoopløsning i HDMItilstand. Ændr videoopløsningen på den
tilsluttede komponent.
yy Hvis videoinputsignalet er unormalt, når din
pc er tilsluttet HDMI IN stikket, skal du ændre
opløsningen på pc’en til 576p (eller 480p),
720p, 1080i eller 1080p.
Hvis HDMI-kablet er tilsluttet og der ikke er lyd,
lyden er afbrudt, der kommer støj fra sound bar og/
eller ingen video på dit TV, kan HDMI-kablet være
problemet.
Brug et kabel der har premium HDMI certificering
logo. Sørg også for, at kablet er certificeret type A,
Ethernet højhastigheds-HDMI™ kabel.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Forbindelse via HDMI-kabel*
Tv’et skal understøtte de sidste nye HDMI-funktioner
(HDMI CEC1) / ARC (Audio Return Channel)) for fuld
udnyttelse af den direkte transmissionskanal med
lydsystem via et HDMI-kabel. Medmindre dit tv
understøtter disse HDMI-funktioner, bør lydsystemet
tilsluttes via et optisk kabel.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control)
CEC (forbrugerelektronikkontrol) er en HDMIfunktion, der er udformet til at gøre det muligt for
brugeren kun at bruge én fjernbetjening til at styre og
betjene de CEC-aktiverede enheder, der er tilsluttet
via HDMI.
* Varemærker for CEC er SimpLink (LG) , Anynet+
(Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips),
etc.
Tilslutning 25
Valgfri
udstyrstilslutning
OPTICAL IN forbindelse
Tilslut et optisk udgangsstik fra en ekstern enhed til
OPTICAL IN-stikket.
HDMI forbindelse
Du kan nyde lyd fra en ekstern enhed, der er
forbundet til stikket HDMI IN på denne enhed.
Optisk kabel
1. Forbind OPTICAL IN stikket på bagsiden af
enheden til det optiske udgangsstik på din
eksterne enhed.
2. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at
trykke gentagne gange på knappen F.
Du kan se “OPT” på display vinduet, ved normal
tilslutning mellem denne enhed og dit TV.
Blu-Ray-diskafspiller,
DVD-afspiller osv.
1. Forbind stikket HDMI IN på bagsiden af enheden
til HDMI OUT -stikket på en lydenhed, såsom en
Blu-ray-afspiller, dvd-afspiller, osv.
2. Vælg indgangskilden HDMI ved at trykke
gentagne gange på knappen F.
,,Bemærk
Før tilslutning af det optiske kabel, vær sikker på
at fjerne beskyttelses stikdækslet, hvis dit kabel
har dækslet.
2
Tilslutning
Til den optiske
udgang på den
eksterne enhed.
26 Tilslutning
Forbindelse af ekstraudstyr
Du kan nyde både lyd og billede fra den eksterne
enhed du tilslutter.
2
Tilslutning
ELLER
1. Tilslut HDMI IN jackstikket på dit TV til HDMI OUT
jackstikket på den eksterne enhed, såsom Blu-ray
Disc afspiller, DVD-afspiller, mv.
2. Tilslut OPTICAL IN jackstikket på bagsiden af
enheden til OPTICAL OUT jackstikket på TV’et ved
at bruge et OPTISK kabel.
Eller tilslut (TV ARC) HDMI OUT jackstikket på
bagsiden af enheden til HDMI IN (ARC) jackstikket
på tv’et med et HDMI-kabel.
3. Vælg indgangskilden OPT/HDMI ARC ved at
trykke gentagne gange på knappen F.
,,Bemærk
Hvis Sound bar ikke giver lyd eller videoen på TV
ikke er jævnt, kan HDMI-kablet være problemet.
Der henvises til HDMI-kablet checkliste. (Side 24)
Tilslutning 27
Netværksforbindelse
Du kan bruge forskellige funktioner på denne
soundbar, ved at forbinde den til et netværk og din
smartenhed via app’en “LG Wi-Fi Speaker”.
,,Bemærk
Modem
Server
2
Router
Du skal bruge app’en “LG Wi-Fi Speaker”, for at
oprette en trådløs forbindelse mellem din soundbar
og netværket.
Download og installer app’en ”LG Wi-Fi Speaker” på
din smartenhed. Åbn app’en, og følg instruktionerne
på skærmen på din smartenhed, så du kan forbinde
din soundbar trådløst.
Tilslutning
I et netværksmiljø (Router, Internet og
Internetudbyder (ISP)), der både understøtter
IPv4 og IPv6, opretter netværket
automatisk forbindelse til IPv4 eller IPv6, når
netværksforbindelsen oprettes.
Du kan se status på hvert netværk, ved at
vælge indstillingerne under My Speakers
([Indstillinger]>[IP-oplysninger.]) i app’en “LG
Wi-Fi Speaker”.
28 Tilslutning
“LG Wi-Fi Speaker”
Med app’en ”LG Wi-Fi Speaker” kan du styre
forskellige funktioner på din soundbar via din
smartenhed:
Sådan lytter du til musik på enheden
og din netværksserver
2
Tilslutning
Du kan lytte til musikken, som du har på din
smartenhed og din netværksserver.
Med en indbygget Chromecast
Du kan også lytte til musik på din soundbar med
apps, der bruger Chromecast.
Sådan installeres app’en “LG WiFi Speaker”
Gennem “App Store” eller “Google
Play”
1. Tryk på ikonet “App Store” eller “Google Play”.
2. Indtast “LG Wi-Fi Speaker” i søgefeltet, og tryk på
“Søg”.
3. Vælg “LG Wi-Fi Speaker” i søgeresultatet, og
download den.
,,Bemærk
Sådan indstilles og styres din soundbar
yy App’en “LG Wi-Fi Speaker” kan fås i følgende
versioner:
Android OS : Ver 5.0 (eller nyere)
iOS : Ver 10 (eller nyere)
Det er muligt, at indstille og styre din soundbar uden
en fjernbetjening.
yy App’en “LG Wi-Fi Speaker” virker muligvis ikke
med din enhed, afhængig af dens model.
Sådan opdateres din soundbar
yy Du kan finde den tilgængelige anvendelse af
denne enhed ved brug af “LG Audio” appen.
Android OS: Ver 5.0 (eller nyere)
Du kan opdatere din soundbar til den nyeste version.
Krav
yy Du skal have en trådløs router forbundet til
internettet.
yy Du skal have en smartenhed, såsom en
smarttelefon eller tablet forbundet til din trådløse
router via en Wi-Fi-forbindelse.
,,Bemærk
For mere information om “LG Wi-Fi Speaker”
følge instruktionerne i ansøgningen eller se
brugervejledningen til “LG Wi-Fi Speaker”.
Fungerer sammen med
Google Assistant
Denne enhed fungerer sammen med Google
Assistant. Du kan ikke styre nogle funktioner
på denne enhed: Afspil og stop musik og
lydstyrkekontrol.
Krav
yy Enhed med indbygget Google Assistant (sælges
separat)
yy Denne enhed skal have forbindelse til internettet.
yy Denne enhed skal være registreret i appen [Google
Home].
Betjening 29
Brug af en trådløs
Bluetooth-teknologi
Om Bluetooth
Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til
tilslutning over korte afstande.
Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres
af en anden elektronisk bølge, eller nå du tilslutter
Bluetooth i andre lokaler.
yy Tilgængelige enheder: Smart phone, MP3 afspiller,
Notesbog, osv..
yy Version: 4,0
yy Codec: SBC, AAC
Bluetooth profiler
For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi, skal
enheder være i stand til at fortolke visse profiler.
Denne højttaler er kompatibel med følgende profil:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
Inden du påbegynder parringsproceduren, skal du
sørge for, at Bluetooth-funktionen er slået til på
din bærbare enhed. Se brugervejledningen til din
Bluetooth. Når først de to enheder er blevet parret
er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.
1. Vælg Bluetooth funktionen ved at trykke på F
gentagne gange.
“BT” og derefter “READY” vises på displayet.
2. Anvend din Bluetooth, og gennemfør parringen.
Når du søger efter denne højttaler med din
Bluetooth-enhed, vises muligvis en liste med
enheder afhængigt af den type Bluetooth-enhed,
du anvender. Din højttaler vises som
“LG SL7Y (XX:XX)”.
3. Vælg “LG SL7Y (XX:XX)”.
,,Bemærk
yy XX:XX står for de fire sidste cifre i
adressen. Eksempel: Hvis din enhed har en
MAC-adresse så som 20:C3:8F:C9:31:55,
får du vist “LG SL7Y (31:55)” på din
Bluetooth-enhed.
yy Nogle enheder skal parres på en
anden måde afhængig af hvilken type
Bluetooth-enhed. For detaljer om
Bluetooth pardanning, kig i din Bluetooth
udstyrs brugervejledning.
3
Betjening
Tilslutning af enkelte enheder i henhold til trådløs
Bluetooth-teknologi pådrager ingen gebyrer. En
mobiltelefon med Bluetooth trådløs teknologi kan
betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet
via Bluetooth trådløs teknologi.
Sådan lytter du til musik fra en
Bluetooth-enhed
30 Betjening
4. Når det er lykkedes denne enhed at tilslutte med
din Bluetooth enhed.
“PAIRED” [ din enheds navn [ “BT” vises på
display vinduet.
,,Bemærk
-- Når du genstarter enheden.
yy Hvis enhedsnavnet ikke kan vises på
enheden, vil “-” blive vist.
-- Når du selv afbryder forbindelsen til
enheden.
yy For at kontrollere den tilsluttede
enheds navn, skal du trykke J på
fjernbetjeningen. Den tilsluttede
Bluetooth enheds navn vises.
-- Når du afbryder forbindelsen til denne
enhed på den tilsluttede Bluetooth-enhed.
5. At lytte til musik.
3
,,Bemærk
yy Denne enhed understøtter automatisk
Bluetooth-parring. Den fungerer dog ikke i
nedenstående tilfælde:
Betjening
Find oplysninger om, hvordan du afspiller musik
på Bluetooth-enheden, i brugervejledningen til
Bluetooth-enheden.
I henhold til din Bluetooth-enheds
lydstyrkeniveau, vil lydstyrken for Bluetooth blive
justeret.
,,Bemærk
yy Når du anvender Bluetooth teknologi, skal
du oprette en forbindelse mellem enheden og
Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som
muligt og bibeholde afstanden.
Dette fungerer muligvis ikke korrekt i
følgende tilfælde:
-- Der er en forhindring mellem enheden og
Bluetooth-enheden.
-- Der er en anordning med Bluetooth
teknologi, der kører på samme frekvens, så
som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn
eller en trådløs LAN-anordning.
yy Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen
bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
yy Parring er begrænset til én Bluetooth-enhed.
Multi-parring understøttes ikke.
yy Alt afhængig af enhedens type kan du måske
ikke anvende Bluetooth-funktionen.
yy Du kan opleve og bruge Bluetooth sammen
med telefon, MP3, Notebook osv.
yy Lydkvaliteten forringes ifm. afstanden; jo
større afstanden er mellem enheden og
Bluetooth-enheden, desto ringere bliver
lydkvaliteten.
yy Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der
slukkes for enheden, eller når Bluetoothenheden kommer for langt væk fra enheden.
yy Hvis Bluetooth-forbindelsen er afbrudt, skal
du tilslutte Bluetooth-enheden igen.
yy Når en Bluetooth-enhed ikke er tilsluttet,
fremkommer “READY” på displayet.
yy Hvis du indstiller Wi-Fi funktionen i utilsluttet
netværk-status, kan Bluetooth og trådløs TV
lydsynk. muligvis ikke tilsluttes.
yy Hvis du skifter til en anden funktion efter
tilslutning af Bluetooth enheden, vil
Bluetooth forbindelsen afbrydes. Og når
du vender tilbage til Bluetooth funktion, vil
Bluetooth forbindelsen automatisk blive
tilsluttet.
Betjening 31
Kontrollerer den tilsluttede
Bluetooth-enhed
Du kan kontrollere den tilsluttede Bluetooth enhed
via enheden: afspille, pause, spring over, volumen.
,,Bemærk
yy Kun Android OS og iOS er tilgængelige til at
bruge denne funktion.
yy Denne funktion bliver muligvis ikke
understøttet, afhængigt af Bluetoothenheden eller nogle TV-apparater, der
fungerer anderledes.
Du kan begrænse Bluetooth forbindelsen til kun
BT (Bluetooth) og LG TV funktion for at forhindre
utilsigtet Bluetooth forbindelse.
Tryk og fasthold N på fjernbetjeningen i ca. 3
sekunder i BT (Bluetooth) tilstand, hvis du vil tænde
for denne funktion, og tryk igen en enkelt gang,
mens “OFF - BT LOCK” scrolles. Så kan du begrænse
Bluetooth forbindelsen.
For at slukke for denne funktion skal du trykke
og fastholde N på fjernbetjeningen i omtrent 3
sekunder i BT (Bluetooth) funktionen, og derefter
trykke igen mens du scroller på “ON - BT LOCK”.
,,Bemærk
Selv hvis du slår BT LOCK-funktionen Til, slås
denne lydbjælke til via en Auto-tænd funktion.
Slå denne funktion fra for at forhindre dette.
(Side 33)
3
Betjening
Bluetooth forbindelseslås (BT
LOCK)
32 Betjening
3
Operationer
Sådan afbrydes den trådløse
netværksforbindelse eller den trådløse
enhed
Sådan bruger du
fjernbetjeningen til dit tv
Tryk og hold “
biplyd.
Betjening
Du kan kontrollere nogle funktioner på enheden med
fjernbetjeningen til TV’et, selv produkter fra andre
firmaer.
De funktioner, der kan betjenes, er lydstyrke op/ned
og mute.
Tryk på SOUND EFFECT på fjernbetjeningen og
hold den nede i ca. 3 sekunder. “ON - TV REMOTE”
vises, og du kan kontrollere denne enhed med
fjernbetjeningen til TV’et.
For at tjekke statussen af denne funktion, tryk og
hold SOUND EFFECT på fjernbetjeningen.
For at slå funktionen fra, skal du holde knappen
SOUND EFFECT på fjernbetjeningen nede og tryk
igen mens “ON - TV REMOTE” vises.
,,Bemærk
yy Sørg for, at lyden på dit tv er indstillet til
[Ekstern højttaler].
yy Denne funktion virker ikke på LG TVs Magic
fjernbetjening.
yy Denne funktion fungerer muligvis ikke efter
hensigten, hvis nogle tv-funktioner som f.eks.
HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er
slået til.
yy Nogle fjernbetjeninger understøttes muligvis
ikke.
” knappen nede indtil du hører en
Betjening 33
AUTO POWER tænd/sluk
Denne soundbar tændes og slukkes automatisk af en
indgangskilde: Optisk, LG TV, Bluetooth og app’en “LG
Wi-Fi Speaker”.
For at slå surroundlyd til, skal du holde knappen J
på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen
mens “OFF - AUTO POWER” vises.
For at tjekke statussen af denne funktion, tryk og
hold J på fjernbetjeningen.
For at slå surroundlyd fra, skal du holde knappen J
på fjernbetjeningen nede i ca. 3 sekunder, og tryk igen
mens “ON - AUTO POWER” vises.
Sådan tændes enheden
Når du tænder tv’et eller en ekstern enhed, der
er tilsluttet denne enhed, genkender denne
indgangssignalet, og den vælger den passende
funktion. Du kan høre lyden fra enheden.
Hvis du forsøger at tilslutte din Bluetooth-enhed,
tændes denne enhed og opretter forbindelse til
Bluetooth-enheden.
Når du åbner app’en “LG Wi-Fi Speaker”, og afspiller
musik på din pardannede smartenhed, og slår Wi-Fifunktionen til på din soundbar, kan du lytte til musik
på den.
Sådan slukkes enheden
Når du slukker for dit TV, går din soundbar på standby.
yy Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen
AUTO POWER, bliver den automatisk slukket,
hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra
den eksterne enhed.
yy Hvis du har slukket direkte på enheden,
kan du ikke automatisk tænde på enheden
med funktionen AUTO POWER. Men du kan
tænde for enheden på AUTO POWER, når
der tændes for det optiske signal efter 5
sekunder uden noget signal.
yy Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan
denne funktion muligvis ikke fungere.
yy Hvis du afbryder Bluetooth-forbindelsen
på denne enhed, forsøger visse Bluetoothenheder kontinuerligt at oprette forbindelse
til den. Derfor er det anbefalet at afbryde
forbindelsen, før du slukker for enheden.
yy Første gang, du tænder for enheden, er
funktionen Automatisk tænd/sluk slået til.
yy For at denne funktion kan anvendes, skal
hovedapparatet være registreret i Bluetoothenhedens liste over parrede enheder.
yy Du kan kun indstille funktionen AUTO
POWER, når apparatet er tændt.
3
Betjening
Automatisk tænding af denne funktion understøttes
kun på netværk standby tilstand undtagen ved et
optisk signal.
,,Bemærk
yy Når der er tændt for enheden via funktionen
AUTO POWER, slukkes der automatisk
for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er
signal fra TV’et forbundet via LG Sound Sync.
(Optisk/Trådløs)
34 Betjening
Automatisk funktionsskift
Denne soundbar genkender forskellige
indgangssignaler, såsom et optisk signal, HDMI ARC,
Bluetooth, LG TV, og “LG Wi-Fi Speaker” app, og den
skifter automatisk funktion i henhold til signalet.
Når du tænder for dit TV eller en
ekstern enhed
Når du tænder for dit TV eller en ekstern enhed, som
er forbundet enten med et optisk signal eller via LG
Sound Sync (optisk eller trådløst), eller HDMI ARC,
skifter din soundbar automatisk funktion i henhold til
signalet, så du kan lytte til lyden fra enheden.
3
Betjening
Når du prøver at forbinde en
BLUETOOTH-enhed
Når du prøver at forbinde din Bluetooth-enhed med
denne enhed, vælges Bluetooth-funktionen. Afspil
din musik på Bluetooth-enheden.
Når du spiller musik med app’en “LG
Wi-Fi Speaker”
Når du afspiller musik med app’en “LG Wi-Fi Speaker”
på din smartenhed, skifter din soundbar Wi-Fi, og du
kan lytte til musikken fra enheden.
,,Bemærk
yy Denne enhed ændrer ikke funktionen til
optisk, hvis SIMPLINK på den tilsluttede
enhed (tv, Blu-ray disc-afspiller, settopboks
eller lignende) er slået til eller en tilsluttet
enhed, der understøtter CEC, er tændt.
Hvis du ønsker at bruge den automatiske
funktionsændring, sluk SIMPLINK funktionen
på dit LG TV. Det tager cirka 30 sekunder at
slukke SIMPLINK.
yy Bluetooth forbindelsen vil kun være
tilgængeligt på Bluetooth og LG TV funktion,
hvis Bluetooth forbindelsens låsefunktion er
slået til. (Side 31)
yy I WI-FI funktion uden netværksforbindelse,
kan du ikke tilslutte Bluetooth enheden og
LG TV via LG Sound Sync (Trådløs). For at
oprette disse forbindelser, skal du ændre
funktionen til en anden.
Betjening 35
Standby-tilstand
Højttaleren skifter til standby-tilstanden, hvis ingen
musik afspilles eller ingen knap betjenes.
Standby-tilstand
Mulighed 1.
Hvis forbindelsen til netværket afbrydes, og der ikke
afspilles musik, og du ikke bruger nogen af knapperne
i 15 minutter, skifter højttaleren til standbytilstand.
Så “GOOD-BYE” vises i displayet.
Mulighed 2.
Hvis Bluetooth standbystatussen er indstillet
til TÆND, skifter højttaleren til Bluetooth
standbystatus, når der slukkes for den.
Når du tænder for hovedenheden i Bluetooth
standbystatus, kan Bluetooth og LG TV blive
forbundet, også selv om der ikke er tilslutning til
netværket.
Juster lydstyrken på enheden til minimum. Og
så, tryk og fasthold p på enheden og J på
fjernbetjeningen i ca. 3 sekunder. Du kan se “ON-BT
STANDBY” og enheden skifter til Bluetooth standby
tilstand.
For at nulstille denne funktion, tryk på J på
fjernbetjeningen mens “ON-BT STANDBY” ruller på
displayet.
,,Bemærk
For at bruge denne funktion, skal du tænde for
AUTO POWER funktionen.
Netværksstandy
Mulighed 1.
Når forbindelsen til netværket oprettes, men der
ikke afspilles musik, og du ikke bruger nogen af
knapperne i 15 minutter, skifter højttaleren til
netværksstandbytilstand. Så “GOOD-BYE” vises i
displayet.
Mulighed 2.
Hvis du trykker på 1, skifter højttaleren til
netværkstandbytilstand. Så “GOOD-BYE” vises i
displayet.
Nulstil højttaleren
Hvis højttaleren ikke reagerer, skal du nulstille den.
Tryk på og hold /-knappen nede, indtil du hører biplyden én gang. “RESET” vises på displayet. Alle gemte
oplysninger om trådløst netværk slettes derefter.
3
Betjening
Hvis du trykker på knappen 1 og holder den nede
i 3 sekunder, skifter højttaleren over til standbystatus.Så “GOOD-BYE” vises i displayet. Og alle
netværksporte er deaktiverede.
Bluetooth standbystatus
36 Betjening
Fejlfinding
Generelt
Symptomer
Årsag & afhjælpning
Enheden fungerer ikke
korrekt.
yy Sluk for strømmen til denne enhed og den tilsluttede eksterne enhed (TV,
Woofer, DVD afspiller, Forstærker, osv.) og tænd dem igen.
yy Tag netledningen til både denne enhed og den tilsluttede, eksterne enhed (tv,
woofer, dvd-afspiller, forstærker osv.) ud af stikkontakten, og prøv at tilslutte
dem igen.
3
yy Tidligere indstillinger vil muligvis ikke blive gemt, når strømmen til enheden
slås fra.
Betjening
Der tændes ikke for
strømmen.
Er strømkablet tilsluttet stikkontakten?
Der kommer ikke nogen
lyd fra højttaleren.
Er lydstyrken skruet ned på minimum?
yy Slut strømkablet til stikkontakten.
yy Juster lydstyrken.
yy Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern
enhed (kabel-tv-boks, Bluetooth-enhed osv.).
Er Mute aktiveret?
yy Tryk på [, eller juster lydstyrken for at slå Mute fra.
Er funktionen korrekt indstillet?
yy Kontrollér indgangskilden, eller vælg den korrekte inputkilde.
Ingen wooferlyd
Er subwooferen tilsluttet?
yy Sæt netledningen til subwooferen i stikkontakten.
Er forbindelsen mellem enheden og subwooferen blevet afbrudt?
yy Forbind enheden og subwooferen. (Side 16)
Fjernbetjeningen virker
ikke korrekt.
Er fjernbetjeningen for langt væk fra optageren?
yy Fjernbetjeningen fungerer indenfor ca. 7 m afstand.
Er der en hindring mellem fjernbetjeningen og enheden?
yy Fjern forhindringen.
Er batterierne til fjernbetjeningen flade?
yy Udskift batterierne.
AUTO POWER fungerer
ikke.
yy Kontrollér forbindelsen til den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Rayafspiller eller Bluetooth-enhed.
yy Kontroller SIMPLINK tilstanden på dit LG TV og sluk for SIMPLINK.
yy Afhængigt af den tilsluttede enhed, vil denne funktion muligvis ikke fungere.
LG Sound Sync fungerer
ikke.
yy Kontrollér, om dit LG-tv understøtter LG Sound Sync.
yy Kontroller tilslutning af LG Sound Sync.
yy Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.
Fejlfinding 37
Symptomer
Årsag & afhjælpning
Når du synes, at
Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge
udgangslyden fra enheden oplysningerne.
er lav.
yy Indstil DRC-funktionen til [OFF] med din ”LG Wi-Fi Speaker”.
yy Når du har soundbar sluttet til dit tv, skal du ændre indstillingen for AUDIO
DIGITAL OUT i tv’ets opsætningsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].
yy Når du har soundbar sluttet til dit tv, skal du ændre indstillingen for AUDIO
DIGITAL OUT i afspillerens opsætningsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASSTHROUGH] eller [BITSTREAM].
yy Skift DRC lydindstillingen på den tilsluttede enheds opsætningsmenu til [OFF]
tilstand.
yy Tjek, at der ikke er tændt for Nattilstand. Sluk for [OFF] Nattilstand.
Bluetooth-parring
fungerer ikke godt.
yy Kontroller at din Bluetooth-enhed er tændt.
yy Sluk Bluetooth og tænd igen på din Bluetooth-enhed, og prøv derefter at
parre igen.
yy Fjern hindringen i retning af Bluetooth-enheden og enheden.
yy Afhængigt af typen af Bluetooth-enheden eller omgivende miljø kan din
enhed muligvis ikke være parret med enheden.
yy Sluk for Bluetooth forbindelsens låsefunktion. (Side 31)
Fejlfinding
Enheden tilslutter ikke til
Bluetooth enhed.
4
38 Fejlfinding
Netværk
Symptomer
Årsag og afhjælpning
Jeg kan ikke forbinde
højttaleren til mit
hjemmenetværk.
yy Den trådløse kommunikation er muligvis afbrudt på grund af
husholdningsapparater, der bruger radiofrekvenser. Flyt højttaleren væk fra
disse apparater.
yy Kontroller din router. Prøv at slukke og tænde igen.
yy Kontroller at Wi-Fi-funktionen er tændt på din smartphone.
yy Kontroller at højttaleren og din smartenhed er forbundet til samme Wi-Fi.
Medieservere bliver ikke
vist på oversigten over
forskellige enheder.
yy Firewall- eller antivirus-softwaren på din medieserver kører. Afbryd den
firewall- eller antivirus-software, der kører på medieserveren.
Tilslutning af Wi-Fi
fungerer ikke korrekt.
Hvis du genstarter routeren?
yy Sørg for at højttaleren er forbundet til samme netværk som din medieserver.
yy Du skal slukke og tænde højttalerens strøm igen.
Hvis du installerer en ny router.
yy Du skal udføre en fabriksnulstilling og indstille netværksforbindelsen til
højttaleren.
4
Fejlfinding
Program
Symptomer
Årsag og afhjælpning
Applikationen virker ikke
korrekt.
Opstår der en fejl ved start af programmet?
yy Sørg for, at din bærbare enhed er kompatibel med programmet.
yy Sørg for, at applikationen er den nyeste version.
yy Sørg for, at den tilsluttede enhed tænder.
Fejlfinding 39
BEMÆRKNINGER om at benytte trådløs
Symptomer
Årsag og afhjælpning
Denne enhed kan have
trådløs-indblanding.
yy Trådløs fungerer måske ikke normalt i et svagt signalområde.
yy Installér venligst enheden tæt nok på trådløs subwoofer.
yy Installér ikke enheden på metalmøbler, så du kan opnå optimal ydeevne.
Bluetooth enhed kan
opleve svigt eller larme i
følgende tilfælde.
yy Når hvilken som helst kropsdel har kontakt med Bluetooth-enhedens
modtager eller lydbar.
yy Når der er en forhindring eller en væg, eller enheden er installeret i et afsides
område.
yy Når der er en enhed (et trådløs LAN, medicinsk udstyr eller en mikroovn), der
bruger samme frekvens, sørg for at afstanden mellem produkterne er så langt
væk fra hinanden som muligt.
yy Når enheden tilsluttes til Bluetooth-enheden, sørg for at afstanden mellem
produkterne er så tæt som muligt.
yy Når enheden kommer for langt væk fra Bluetooth-enheden, afbrydes
forbindelsen og der kan også opstå funktionssvigt.
4
Symptomer
Årsag og afhjælpning
Kan ikke ændre inputkilde med F-knappen, f.eks.
BT (Bluetooth), HDMI osv., og kun [DEMO]
-indikationen vises på frontdisplayet.
Træk strømklablet ud og sæt den i igen.
Hvis det ikke virker, skal du trykke på F-knappen (ca. 5
sekunder) på hovedenheden, indtil displayet viser den
aktuelle valgte funktion.
Fjernbetjeningen virker ikke. (Ingen reaktion)
Fejlfinding
NOTERER for at frigive Demo-tilstand
40 Fejlfinding
Filkrav
Tilgængelige filudvidelser: “.mp3”, “.flac”, “.aac”, “.ogg”,
“.wav”, “.wma”
Samplingsfrekvens: fra 32 til 48 kHz (mp3, wma),
op til 192 kHz/24 bit (flac)
Bithastighed: op til 320 kbps (mp3)
yy Filkravene er ikke altid kompatible. Der findes
muligvis restriktioner af filfunktioner og
medieserverens egenskaber.
yy Denne højttaler understøtter muligvis ikke visse
wav-filer.
yy Afhængigt af filtyper eller metoder til at optage,
kan de muligvis ikke afspilles.
For DTS-patenter, bedes du se http://patents.dts.
com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing
Limited. DTS, Symbol, DTS og Symbol sammen,
Virtual:X, og DTS Virtual:X logoet er registrerede
varemærker af DTS, Inc. i USA og/eller andre lande.
© DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
yy Denne højttaler understøtter ikke visse DRMindlæste filer.
4
yy Det er forskelligt, hvilke filer der understøttes,
afhængigt af dit operativsystem og/eller
producenten af din smartenhed og din pc.
Fejlfinding
Varemærker og licenser
Bluetooth® ordet, mærker og logoer er
registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG,
Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG
Electronics sker med licens.
Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres
respektive ejere.
Alle øvrige varemærker er varemærker tilhørende
deres respektive ejere.
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
For DTS-patenter bedes du se http://patents.dts.com.
Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited.
DTS, symbolet, DTS og symbolet sammen, og
Digital Surround er registrerede varemærker og/
eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/
eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
Begreberne HDMI og High-Definition Multimedia
Interface samt HDMI-logoet er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
Tillæg 41
Specifikationer
Generelt
Henvis til hovedetiketten på enheden.
Strømforbrug
Strømforsyning
Netværksforbundet standby: 6,0 W
(Hvis alle netværksporte aktiveres.)
yy Model : DA-50F25
yy Producent : Asian Power Devices Inc.
yy Indgangsspænding : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
yy Udgangsspænding : 25 V 0 2 A
Udvendige mål (B x H x D)
ca. 1
060,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fod
Betjeningstemperatur
5 °C til 35 °C
Fugtighed ved drift
5 % til 90 %
Tilgængelig digital indgangsaudiosamplingfrekvens
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192kHz
Tilgængeligt Digitalt Input
Lydformat
Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Indgang/Udgang
3 V (p-p), Optisk stik x 1
HDMI IN
19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1
HDMI OUT
19 Pin (Type A, HDMI™ stik) x 1
Forstærker (RMS-udgang)
Total
420 W RMS
Foran
80 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Center
40 W RMS (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer
220 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)
5
Tillæg
OPTICAL IN
42 Tillæg
Trådløs subwoofer
Strømkrav
Se hovedetiketten på subwooferen.
Strømforbrug
Se hovedetiketten på subwooferen.
Type
1-vejs 1 højttaler
Impedans
3Ω
Vurderet Indgangseffekt
220 W RMS
Max. Input Strøm
440 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)
ca. 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm
System
Trådløs LAN (intern antenne)
802.11a/b/g/n Wi-Fi-netværker
SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), sælges separat
Trådløs modtager
5
Strømkrav
Se mærkat på din trådløse modtager.
Strømforbrug
Se mærkat på din trådløse modtager.
Bagest
70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Udvendige mål (B x H x D)
ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm
Baghøjttalere (Hver)
Tillæg
Type
1-vejs 1 højttaler
Impedans
3Ω
Vurderet Indgangseffekt
70 W RMS
Max. Input Strøm
140 W RMS
Udvendige mål (B x H x D)
ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm
yy Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
Tillæg 43
Håndtering af
højttaleren
Ved forsendelse af højttaleren
Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har
brug for at sende højttaleren, kan du opnå maksimal
beskyttelse ved at pakke højttaleren ind, som den
oprindeligt var pakket på fabrikken.
Hold udvendige overflader rene
yy Brug ikke flygtige væsker, som f.eks insektspray, i
nærheden af højttaleren.
yy Aftørring med stærkt pres kan beskadige
overfladen.
yy Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt
med højttaleren i en længere periode.
Rengøring af højttaleren
Alle oplysninger, data, dokumenter, kommunikation,
overførsler, filer, tekst, billeder, fotografier, grafik,
videoer, webcasts, publikationer, værktøjer,
ressourcer, software, kode, programmer , applets,
widgets, applikationer, produkter og andet indhold
(”indholdet”) og alle tjenester og tilbud (”tjenester”),
der leveres eller stilles til rådighed af eller gennem
en tredjemand (hver en ”tjenesteleverandør”), er den
oprindelige Tjenesteleverandørs eneansvar.
Tilgængeligheden af og adgangen til indhold
og tjenester leveres af tjenesteleverandøren
gennem LGE Enhed kan ændres til enhver tid uden
forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til
en suspension, fjernelse eller ophør af alle eller en del
af indholdet eller tjenesterne.
Skulle du have nogen spørgsmål eller problemer
i forbindelse med indholdet eller tjenester, bedes
du se tjenesteleverandørens hjemmeside for de
nyeste oplysninger. LGE er hverken ansvarlig eller
erstatningspligtig for kundeservice i forbindelse
med indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller
anmodning om service i forbindelse med indhold
eller tjenester, bør foretages direkte til de respektive
indholds-og tjenesteleverandører.
Bemærk venligst, at LGE ikke er ansvarlig for indhold
eller tjenester, som leveres af tjenestelverandøren,
eller eventuelle ændringer, fjernelse af eller ophør
af et sådant indhold eller sådanne tjenester, og
garanterer ikke for udbuddet af eller adgangen til
indholdet eller tjenesterne.
5
Tillæg
Brug en ren, tør klud til regøring af højttaleren. Hvis
overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød
klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug
ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin
eller fortynder, da disse kan beskadige højttalerens
overflade.
Vigtige oplysninger om
netværkstjenester
44 Tillæg
BRUGSBETINGELSER
tjenesterne, hvor vi anser det rimelig nødvendigt af
tekniske, driftsmæssige, sikkerhedsmæssige, juridiske
eller lovmæssige årsager.
Disse brugsvilkår gælder for de personer og grupper,
som bruger LG’s Wi-Fi Speaker, enhver software
tilknyttet LG’s Wi-Fi Speaker, denne applikation og
enhver tjeneste tilknyttet denne applikation (fælles
betegnet som ”LG Software”). De beskriver LGE’s
ansvar over for dig og identificerer de ting, som de
er “forpligtet” og “ikke forpligtet” til, og som du skal
være opmærksom på, når du bruger LG Software.
LG Software er beskyttet software ejet af LG
Electronics Inc., som en virksomhed, der er registreret
i Korea med sit hovedkontor i Yeouido-dong 20,
Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea. LGE og dennes
licensgivere (”LGE”, ”os” eller ”vi”).
Vi påtager os ikke ansvaret, hvis tjenesterne eller
en del af dem af hvilken som helst årsag bliver
utilgængelige på et hvilket som helst tidspunkt eller i
et hvilket som helst tidsrum.
Ved at få adgang til eller bruge LG Software
bekræfter du din accept af disse brugsbetingelser,
og du accepterer at overholde dem. Hvis du ikke
accepterer disse brugsbetingelser, kan du hverken
få adgang til eller bruge LG Software. Ved opståen
af enhver konflikt mellem disse brugsbetingelser
og ethvert andet dokument, der henvises til i
disse brugsbetingelser, har sidstnævnte forrang,
medmindre andet tydeligt er angivet i det
pågældende dokument.
5
Tillæg
Vi giver dig en ikke-eksklusiv licens til brug af den
forudinstallerede kopi af LG Software og kun i det
omfang, det er nødvendigt for dig til at benytte din
LG Wi-Fi Speaker til personlig brug og til intet andet
formål.
Du anerkender, at alle ejerskabsrettigheder i LG
Software hvor som helst i verden eksklusivt tilhører
os, og at ingen ejerskabsrettigheder i LG Software
overdrages til dig. Du har kun ret til begrænset brug
af LG Softwaren, som det er givet i disse licensvilkår.
Du må ikke kopiere, dekompilere eller foretage
reverse engineering på vores software på nogen
måde, medmindre loven giver dig tilladelse hertil. Vi
forbeholder os retten til at afbryde, tilbagetrække
eller opsige alle eller en del af tjenesterne uden
forudgående varsel, hvis vi anser, at du har brudt disse
brugsbetingelser.
Du anerkender, at LG Software ikke er blevet udviklet
til at opfylde dine individuelle krav. Vi giver ingen løfter
eller garantier for, at LG Software er fri for fejl, eller
at den altid vil være tilgængelig. Vi gør bestræber os
på at levere LG Software på et kontinuerligt basis af
høj kvalitet, men vi kan ikke garantere, at den altid vil
være tilgængelig, uafbrudt eller fejlfri. Det er muligt,
at vi bliver nødt til at afbryde LG Software eller
stoppe eller begrænse din brug af hele eller en del af
Selvom du godt må bruge LG Software til at hente
og få adgang til indhold eller programmer, der
stilles til rådighed af tredjeparter i din LG Software,
giver vi ingen løfter eller garantier for, at du altid vil
kunne få adgang til sådant et indhold eller sådanne
programmer. I det omfang, loven tillader det, afviser vi
enhver garanti, betingelse eller andre vilkår, som kan
være underforstået i disse licensvilkår.
I det omfang, loven tillader det, afviser vi ethvert
ansvar for ethvert tab eller skade, som du eller
enhver anden person måtte pådrage sig i forbindelse
med brugen af LG Software. Vi er kun ansvarlige
for pådraget tab eller skade, der er et forudsigeligt
resultat af vores brud på disse licensvilkår eller vores
forsømmelse, op til det nedenfor angivne beløb,
men vi er ikke ansvarlige for ethvert tab eller skade,
der ikke kan forudsiges. Et tab eller en skade kan
forudsiges, hvis tabet eller skaden er en indlysende
konsekvens af vores brud, eller hvis det blev overvejet
af dig og os, da du begyndte at bruge LG Software.
For ethvert tab eller enhver skade, der ikke er
udelukket under disse licensvilkår, hvad enten
det er under kontrakt, uden for kontrakt (inklusiv
forsømmelse) eller på anden måde, er vores og vores
koncerns samlede ansvar over for dig begrænset til
det beløb, du betalte for din LG Software-tjeneste.
Visse jurisdiktioner tillader ikke ikke begrænsning
eller udelukkelse af ansvar for tilfældige skader
eller følgeskader, eller de har love, der indskrænker
ansvarets begrænsning eller udelukkelse, så
ovenstående begrænsning gælder måske ikke for dig.
Intet i disse licensvilkår skal begrænse eller udelukke
vores ansvar for dødsfald eller personskade som følge
af vores forsømmelse, bedrageri eller forfalskning
eller ethvert andet ansvar, som loven ikke kan
udelukke eller begrænse.
LG Software giver adgang til ”apps” og knytter
forbindelse til andre tjenester, der ejes og drives af
tredjeparter, som f.eks. indholdsudbydere. Enhver
tredjepartsapplikation, -tjeneste og -indhold, som du
får adgang til via tjenesterne, gøres tilgængelig for
dig af disse tredjepartsleverandører og er uden for
omfanget af disse brugsbetingelser.
Tillæg 45
Aftaler mellem dig og enhver tredjepartsleverandør
foregår udelukkende mellem dig og den pågældende
leverandør og kan være underlagt leverandørens egne
vilkår og betingelser samt politik om beskyttelse
af personlige oplysninger. Vi opfordrer dig til at
læse disse dokumenter, selvom vi ikke er ansvarlige
for deres indhold. Vi accepterer intet ansvar for
programmer, tjenester eller indhold, der leveres af
tredjepartsleverandører.
Vi kan pålægge grænser for brugen af eller adgangen
til tredjepartsindhold, -programmer eller -tjenester
i ethvert tilfælde og uden forudgående varsel eller
ansvar. Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for
enhver ændring, afbrydelse, deaktivering, fjernelse
eller ophør af ethvert indhold, program eller tjeneste,
der gøres tilgængeligt via LG Software. Vi er hverken
ansvarlige eller erstatningspligtige for kundeservice
i forbindelse med indholdet, programmet og
tjenesterne. Ethvert spørgsmål eller anmodning om
tjeneste i forbindelse med en tredjeparts indhold,
program eller tjenester bør rettes direkte til de
respektive indholds- og tjenesteudbydere eller
programudviklere efter behov.
Disse vilkår påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder
som forbruger.
Tjenesternes egnethed for børn og værktøjer til
forældrekontrol
Hvis du giver et barn lov til at bruge dit LG Smart
TV til at få adgang til tjenesterne, er du eneansvarlig
for at bestemme, om de pågældende tjenester er
passende for barnet eller ej.
Dit Smart TV tilbyder et værktøj til forældrekontrol
(ved hjælp af en 4-cifret pinkode). Hvis du har
aktiveret den 4-cifrede PIN-kode, kan dit LG Smart TV
ikke vise begrænset indhold, medmindre du indtaster
PIN-koden. Du er ansvarlig for at konfigurere og
opretholde værktøjet til forældrekontrol og evt.
andre tilgængelige kontroller, og vi er ikke ansvarlige
for enhver personskade, tab eller ejendomsskade,
som du eller enhver anden bruger af dit LG Smart TV
måtte pådrage sig, hvis du ikke handler således. Disse
funktioner er muligvis utilgængelige afhængigt af din
LG Smart TV-model.
Rediger denne efter behov: Vi bestræber os på at
sikre, at tjenesterne er sikre og virusfrie, men disse
bestræbelser garanterer ikke, at Tjenesterne er frie
for fejl, vira eller andre sårbarheder.
Derudover påtager vi intet ansvar for ethvert
tab eller enhver skade forårsaget af virus, DDoSangreb eller andet teknologisk farligt materiale,
der måtte inficere dit LG Smart TV, dine data eller
andet materiale tilhørende dig under din brug af
tjenesterne.
Du kan ændre dette efter behov: Klager
Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager
vedrørende tjenesterne, bedes du kontakte [inkluder
henvisning til den generelle LG-a-mailadresse].
Du kan ændre efter behov: Diverse
Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, indeholder
disse brugsbetingelser og de dokumenter, der
henvises til heri, hele aftalen mellem os og dig i
forhold til din brug af tjenesterne og erstatter evt.
tidligere aftaler, ordninger, forpligtelser eller forslag,
både skriftlige eller mundtlige, mellem os og dig i
forhold til din brug af tjenesterne.
Vi må godt tildele, underansætte eller på en anden
måde overføre nogle af eller alle vores rettigheder
og forpligtelser under disse vilkår for anvendelse til
ethvert selskab, ethvert firma eller enhver person. Vi
kan kun gør dette, hvis det ikke væsentligt påvirker
dine rettigheder under disse brugsbetingelser. Du
må ikke tildele, give i underentreprise eller på anden
måde overdrage dine rettigheder eller forpligtelser
under disse vilkår til en anden person (undtagen
når du overdrager dit LG Smart TV til en tredjepart),
medmindre du først aftaler dette med os skriftligt.
Hvis vi beslutter ikke at udøve eller håndhæve en
rettighed, vi har over for dig på et bestemt tidspunkt,
forhindrer dette os ikke i at udøve eller håndhæve
denne rettighed på et senere tidspunkt.
Hvis en del af disse brugsbetingelser findes at
være ulovlig, ugyldig eller på en anden måde ikke
kan håndhæves af en domstol eller mellemmand, så
slettes den fra brugsbetingelserne i de tilfælde, hvor
det bliver nødvendigt, og de resterende dele i disse
brugsbetingelser kan fortsat håndhæves.
Disse brugsbetingelser opretter eller udleder ikke
nogen rettigheder, der kan håndhæves af personer,
som ikke er omfattet af dem.
Disse brugsbetingelser er underlagt lovene i det
land, hvor dit LG Smart TV blev solgt, og du og LGE
accepterer at være underlagt domstolene i det land,
5
Tillæg
Rediger denne efter behov: Tjenesterne er ikke
rettet mod børn under 13 år og er ikke udformede
specielt for at tiltrække børn under 13. Derudover
kan indhold, du kan få adgang til gennem din brug af
Tjenesterne, indeholde materiale, som du anser som
uanstændigt, uacceptabelt eller som måske ikke er
egnet for børn.
Vira og sikkerhed
46 Tillæg
hvor dit LG Smart TV blev solgt i forbindelse med
samme
Denne aftale er underlagt af lovene i Republikken
Korea, undtagen bestemmelserne i den internationale
privatret.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse
brugsbetingelser, bedes du kontakte www.lg.com.
LGE kan opdatere disse brugsbetingelser fra tid til
anden. Hvis vi foretager en væsentlig ændring af
vores brugsbetingelser, oplyser vi dig herom via din
LG Software eller på andre måder.
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre
open source-licenser, der findes i dette produkt, på
http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle
licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser
om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker
omkostningerne ved at udføre sådan en distribution
(som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og
ekspedition). Send en forespørsel til
opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores
sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud
gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.
5
Tillæg
BRUGERVEJLEDNING
LG Wi-Fi
Højtaler Forbindelse
1901_Rev01
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2
forbindelse
Sådan forbindes
højttaleren til dit
hjemmenetværk
Krav
yy Du skal have en trådløs router forbundet til
internettet.
yy Du skal have en smartenhed, såsom en
smarttelefon eller tablet forbundet til din trådløse
router via en Wi-Fi-forbindelse.
,,Bemærk
yy Sørg for, at DHCP's server er aktiveret på den
trådløse router.
Simpel forbindelse
Forberedelse
yy For at bruge en simpel forbindelse kræver, skal du
bruge et Wi-Fi netværksforhold.
yy Sørg for, at Bluetooth er slået til på din enhed.
yy Vælg Wi-Fi-funktionen med F på fjernbetjeningen,
eller med F på højttaleren.
,,Bemærk
Simpel forbindelse understøttes af Bluetooth
Ver 4.0 (eller nyere).
1. Kontroller højttalerens placering og indstilling, og
vælg [Next].
yy Hvis du ikke kan forbinde højttaleren med
routeren, skal du gå til routerens indstilling og
derefter kontrollere, om afkrydsningsfeltet
"Allow wireless client to see each other and
access my local network" ikke er markeret.
yy I et netværksmiljø (Router, Internet og
Internetudbyder (ISP)), der både understøtter
IPv4 og IPv6, opretter netværket automatisk
forbindelse til IPv4 eller IPv6, når
netværksforbindelsen oprettes.
Du kan se status på hvert netværk, ved at
vælge indstillingerne under My Speakers
([ ]>[IP Info.]) i app'en “LG Wi-Fi Speaker".
Hvis du bruger en Android-enhed, skal du give
tilladelse til, at se din placering. Gå videre til næste
trin, hvis du bruger en iOS-enhed.
Giv tilladelse til, at se din placering. Og tryk
derefter på [Next] igen.
forbindelse
2. Herefter kan du se højttaleren, som du kan
forbinde til.
4. Hvis du har en adgangskode til dit netværk, vises
sikkerhedsskærmbilledet på smartenheden.
Indtast din adgangskode, og tryk derefter på
[Next].
-- Vælg [ ], hvis den ønskede højttaler ikke
kommer frem.
-- Vælg [ ], for at kontrollere højttaleren med et
bip.
-- Søgningen mislykkedes. Vælg [Retry], for
at søge efter din højttaler igen, eller forbind
højttaleren manuelt. (side 4)
3. Vælg højttaleren, som der skal forbindes til, ved at
vælge [ ] og derefter [Next].
3
5. Tryk på [OK], for at oprette forbindelsen.
4
forbindelse
Manuel forbindelse
Hvis du ikke har mulighed for, at bruge en simpel
forbindelse mellem din højttaler og din smartenhed,
kan du oprette en forbindelse manuelt.
3. Dette trin er kun nødvendig med iOS-enheder. Gå
til næste trin, hvis du bruger en Android-enhed.
Slå Wi-Fi til på din iOS-enhed, og vælg [LG_
Speaker_Setup_XXXX], og gå derefter tilbage til
app'en “LG Wi-Fi Speaker”.
1. Vælg [Manual setup], for at forbinde højttaleren
manuelt.
4. Indtast din adgangskode, og tryk på [Next].
2. Kontroller højttalerens placering og indstilling, og
vælg [Next].
Herefter søger din smartenhed efter højttaleren,
som den skal forbindes til.
5. Tryk på [OK], for at oprette forbindelsen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising