LG | 55SH7E-B | User manual | LG 55SH7E-B Brugervejledningen

LG 55SH7E-B Brugervejledningen
BRUGERVEJLEDNING
LG Digital
Signage
(SIGNAGE-SKÆRM)
Læs denne vejledning grundigt inden betjening, og behold den til senere
brug.
webOS 4.0
www.lg.com
2
DANSK
INDHOLD
INDSTILLINGER..............................4
-- Hjem..........................................................................................4
-- Visning..................................................................................26
[Billedtilstand]
Globale knapper
[Billedformat]
Dashboard
[Rotation]
[Indholdsmanager]
-- Ez-indstilling.........................................................................5
[VIDEOVÆG]
[Ekspertbetjeninger]
Videoafspilningens opløsning
-- Lyd..........................................................................................33
[Planlægning af Tænd/Sluk]
[Lydindstilling]
[SI-Server-Indstilling]
[Lydudgang]
[Serverindstilling]
[Lyd ud]
[Fail Over]
[AV Synk-justering]
[Status-mail]
[Afspil URL]
[Kloning af indstillingsdata]
[Synkroniseringstilstand]
[Signage-skærm 365 pleje]
[Multiskærm]
-- Generelt...............................................................................13
[Sprog]
[Systemoplysninger]
[Indstil id]
[Tidsindstilling]
[Strøm]
[Netværk]
[Sikkerhedstilstand]
[Ekspertbetjeninger]
[Digitalt lydinput]
-- Administrator....................................................................36
[Låst tilstand]
[Skift adgangskode]
[Virksomhedsindstillinger]
[Nulstil til fabriksindstillinger]
3
DANSK
INDHOLDSMANAGER................. 38
-- Web-login...........................................................................38
-- Indholdsmanager............................................................38
[Afspiller]
[Planlægger]
[Skabelon]
-- Group Manager 2.0.......................................................45
-- ScreenShare.......................................................................48
-- LG Presenter.....................................................................49
Tilslut
Screen Share
Overdragelse
ADMINISTRATIONSVÆRKTØJ.... 53
-- Administrator....................................................................53
-- Billed-id................................................................................54
BETJENING AF EN EKSTERN PC
PÅ BERØRINGSSKÆRM.............. 55
-- Tilslutning til en pc.........................................................55
-- Prioriterede opgaver på berøringsskærmen....55
SMART KALIBRERING................. 56
-- Sådan køres den..............................................................56
[Manual Calibration]
IR-KODE....................................... 58
STYRING AF FLERE
PRODUKTER................................ 60
-- Tilslutning af kabler.......................................................60
-- Kommunikationsparameter.......................................61
-- Kommandoreferenceliste...........................................62
-- Transmissions-/modtagerprotokol........................66
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente
alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der
dækker omkostningerne ved at udføre sådan
en distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel
til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter
vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette
tilbud gælder for alle, der har modtaget disse
oplysninger.
4
BEMÆRK
DANSK
•• Softwarerelateret indhold kan blive ændret uden forudgående varsel som følge af opgradering af produktfunktioner.
•• Nogle af de funktioner, der beskrives i brugervejledningen, understøttes muligvis ikke på visse modeller og i visse
lande.
•• SNMP 2.0 understøttes.
INDSTILLINGER
Hjem
Globale knapper
••
••
••
[MOBIL URL]: V
iser de oplysninger, der kræves til at få adgang til skærmen via en ekstern enheds browser. Med
denne funktion kan du se QR-koden og URL-oplysninger. Derudover kan du åbne URL-adressen
og køre Content Manager og Group Manager 2.0 samt Control Manager. (Denne funktion er
optimeret til Google Chrome).
[Input]: Gå til skærmen for valg af eksternt input
[Indstilling]: Gå til skærmen med indstillinger
Dashboard
•• Denne funktion viser hovedoplysningerne om din Signage-skærm midt på startskærmen. I dashboardet kan du
manuelt ændre indstillingerne ved at vælge de tilhørende elementer.
BEMÆRK
•• Hvis dashboardet låst, flytter fokusset sig ikke.
[Indholdsmanager]
•• [Afspiller]: Afspil forskelligt indhold, herunder billeder, videoer og SuperSign-indhold.
•• [Planlægger]: Administrer tidsplaner for indhold, der skal afspilles på forskellige tidspunkter.
•• [Skabelon]: Du kan lave dit eget indhold ved hjælp af skabeloner og mediefiler.
•• [Gruppe Manager 2.0]: Send tidsplaner for indhold og indstillingsdata til den tilsluttede enhed.
5
Ez-indstilling
[Nem indstilling]
[VIDEOVÆG]
Angiv indstillinger for videovæg for at lave et bredt visuelt kanvas.
•• [Flisetilstand]: Slå [Flisetilstand] Til eller Fra.
•• [Indstillinger for flisetilstand]: Vis en enkelt integreret skærm på flere Signage-skærme.
•• [Naturlig tilstand]: Se billedet uden det område, der overlapper skærmens ramme, således at det viste billede virker
mere naturligt.
•• [Rammestyring]: Juster de apparater, der kører [Scanneinvertering] og billedafvigelse.
-- Ved kørsel af [Scanneinvertering] skal du køre [Rammestyring] for de apparater, der ikke kører [Scanneinvertering].
•• [Scanneinvertering]: Reducer skærmafvigelse mellem tilstødende videovægge ved at ændre skærmens
scanningsmetode.
•• [Hvidbalance]: Konfigurer indstillinger for hvidbalance (hvidt mønster, R/G/B-forstærkning og luminans).
•• [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
•• [Reboot to Apply (genstart for at anvende)]: Genstart apparatet for at konfigurere en ændret værdi for Billedkontrol/
Scanningsinvertering.
BEMÆRK
•• Når Tile-tilstand er aktiveret, skal [Rammestyring] indstilles automatisk for rækker med ulige numre og
[Scanneinvertering] for rækker med lige numre.
[Planlægning af Tænd/Sluk]
[Nem indstilling]
[Planlægning af Tænd/Sluk]
Indstil en tidsplan for at bruge din Signage efter tidspunkt og ugedag.
•• [Tidsindstilling for Tænd/Sluk]: A
ngiv tidspunkter for tændt/slukket for hver af ugens dage.
•• [Ferieindstilling]: A
ngiv feriedage efter dato og efter ugedag.
[SI-Server-Indstilling]
[Nem indstilling]
[SI-Server-Indstilling]
[SI-Server-Indstilling]
Angiv for at forbinde din Signage til en ekstern SI-server. Indstil et servermiljø for installation af SI-app.
[Nem indstilling]
[SI-Server-Indstilling]
[Udviklertilstand og Beanviser]
Denne funktion er yderst praktisk for app-udviklerne.
Konfigurer for at installere og aktivere Udviklertilstand og BEANVISER-appen.
DANSK
[VIDEOVÆG]
6
BEMÆRK
DANSK
•• En konto (ID/ADGANGSKODE) på webstedet webOS Signage for udviklere (http://webossignage.developer.lge.com/)
er påkrævet for at bruge denne funktion.
[Serverindstilling]
[Nem indstilling]
[Serverindstilling]
Indstil for at forbinde din Signage til en SuperSign-server.
•• CMS-server
•• Control-server
[Fail Over]
[Nem indstilling]
[Fail Over]
Angiv prioriteten for inputenheder, når der opstår en fejl. Afspil automatisk det gemte indhold på enheden, eller kør den
indstillede app.
•• [Til/Fra]: Aktiverer/deaktiverer [Fail Over] .
•• [Input-prioritet]: Angiv inputkilders prioritet for fail over.
•• [Sikkerhedskopiering via hukommelse]: Når der ikke er noget inputsignal, vil denne funktion automatisk afspille det
gemte indhold på enheden eller køre den angivne app. Når den er indstillet
til [Til], [Automatisk], [Manuel] og [SuperSign indhold] bliver elementerne
aktiveret.
-- [Auto]: Når det automatiske input skifter, fordi der bliver optaget skærmbilleder af et billede eller en video, der
afspilles regelmæssigt, vil denne funktion afspille filen. (OLED-model er ikke understøttet).
--> Tidsinterval for billedoptagelse: Tidsintervallet kan indstilles til 30 min., 1 time, 2 timer eller 3 timer.
-- [Manuel]: Når det automatiske input skifter, fordi billedet og videofilen bliver overført, vil denne funktion afspille
filen.
--> [VÆLG MEDIE TIL SIKKERHEDSKOPIERING]: Ved at bruge indstillingsknappen kan du overføre en enkelt fil i den
interne/eksterne hukommelse.
--> [Forhåndsvisning]: Du kan forhåndsvise den overførte fil.
-- [SuperSign indhold]: Når det automatiske indhold skifter, vil denne funktion afspille den/de distribuerede fil(er) i
SuperSign CMS.
•• [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
7
[Status-mail]
•• [Til/Fra]: Aktiverer/deaktiverer [Status-mail].
•• [Mail-indstilling], [Planlægning]: Indstiller intervallet for afsendelse af e-mail.
•• [Brugers e-mail-adresse]: A
ngiv afsenderens e-mailadresse.
•• [Afsendende server (SMTP]: Angiv adressen til SMTP-serveren.
•• [Id]: Indtast afsenderens konto-id.
•• [Adgangskode]: Indtast adgangskoden til afsenders konto.
•• [Modtagers e-mail-adresse]: Angiv modtagerens e-mailadresse.
•• [SEND MEDDELELSE]: B
edøm omgående status for enheden, og send oplysningen til den angivne e-mailadresse.
•• [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
BEMÆRK
•• Hvis status vedrørende et af følgende punkter ændres eller bliver unormal, kan der sendes en statusmeddelelse.
-- 1. Temperatur Sensor: Hvis enheden når en faretruende temperatur, registreres den aktuelle temperatur, og en
e-mail, der indeholder sådanne oplysninger, sendes.
-- 2. Temperatur Sensorens gyldighed: Der sendes en e-mail, hvis der ikke er nogen temperatursensor tilsluttet, hvis
kommunikationsstatus for temperatursensoren er ukendt eller hvis oplysningerne fra chipudbyderen er unormale.
-- 3. LAN-status, Wi-Fi-status: Der sendes en e-mail, når netværkets forbindelsesstatus ændres. Det maksimale antal
ændringer for netværksstatus, som kan gemmes, er begrænset til 50. Den gemte værdi nulstilles, når der slukkes
for strømmen.
-- 4. Kontrol af intet signal: Kontrollerer, om der er et signal. Der sendes en e-mail, hvis der ikke er et signal i mere end
10 sekunder.
-- 5. Planlæg status for afspilning: Der sendes en e-mail, hvis indholdet ikke kan afspilles mellem det planlagte startog sluttidspunkt enten i status for Planlægning af indholdsadministration eller i status for SuperSign-indhold. Det
gælder dog ikke, når der afsluttes via fjernbetjeningen.
-- 6. Fail Over-status: Der sendes en e-mail, hvis der opstår et inputskift pga. en fejl. (Undtagen inputskift aktiveret af
brugeren (RC, RS232C SuperSign))
•• Kun SMTP-port 25, 465 og 587 understøttes.
•• Forekomsten af interne inputskift, undtagen eksterne inputskift (RC, RS232C SuperSign), betragtes som Fail Overstatus.
•• Der sendes en e-mail, der indeholder meddelelsen "Fail Over-status: Fail Over", når der skiftes til Fail Over-status, og
følgende status-e-mails, som sendes regelmæssigt eller efter statusændringer, indeholder meddelelsen "Fail Overstatus: Ingen".
DANSK
[Nem indstilling]
[Status-mail]
Denne funktion konfigurerer systemet således, at der sendes en status-e-mail til administratoren, når status for
enheden er blevet evalueret.
8
[Afspil URL]
DANSK
[Nem indstilling]
[Afspil URL]
Afspil indhold, du ønsker at afspille automatisk, via den indbyggede webbrowser.
•• [URL-indlæser]: Aktiverer/deaktiverer [Afspil URL].
•• [Angiv URL-adresse]: Indtast den URL-adresse, der skal vises automatisk.
•• [Forhåndsvisning]: Få en forhåndsvisning af den ønskede webside ved at åbne den angivne URL.
•• [GEM]: G
em den specificerede URL.
•• [GENSTART FOR AT ANVENDE]: Genstarter skærmen, når den specificerede URL er gemt.
•• [nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
BEMÆRK
•• Denne funktion gælder ikke, når [Skærmrotation] er aktiveret, og brug af denne funktion deaktiverer
[Forhåndsvisning].
•• Hvis [Tidsindstilling] ikke er indstillet til [Indstil automatisk], kan det være svært at navigere rundt på webstedet.
-Kontroller [generelt]
[Tidsindstilling]
[Indstil automatisk]
[Kloning af indstillingsdata]
[Nem indstilling]
[Kloning af indstillingsdata]
Denne funktion anvendes til at kopiere og importere enhedens indstillinger til andre enheder.
•• [Eksporter indstillingsdata]: Eksporterer enhedens indstillinger til en anden enhed.
•• [Importer indstillingsdata]: Importerer en anden enheds indstillinger til enheden.
[Synkroniseringstilstand]
[Nem indstilling]
[Synkroniseringstilstand]
Synkronisering af tid og indhold på flere Signage-skærme.
•• [RS-232C-synkronisering]: Synkronisering af flere Signage-skærme, der er forbundet via RS-232C.
•• [synkronisering af netværksindhold]: Synkronisering af flere Signage-skærme, der er forbundet til det samme
netværk.
9
[Signage-skærm 365 pleje]
•• [Installer]: Installerer Signage 365 Care-løsningen.
1) [Indtast REGNSKABSNUMMER]: Angiver det 6-cifrede kontonummer, som er nødvendigt for at installere Signage
365 Care-løsningen.
-- Kontonummer: Det tilknyttede nummer, da Signage 365 Care-løsningen blev registreret. Når kontonummeret
angives, vil navnet, der hører til nummeret blive hentet.
2) [BEKRÆFT REGNSKABSNUMMER]: Viser kontonummeret og kontonummerets tilknyttede navn og validerer
kontonummeret.
-- Hvis kontonummeret er registreret, vises kontonummeret og kontonummerets tilknyttede navn, og du kan
fortsætte for at installere Signage 365 Care-løsningen.
-- Hvis kontonummeret ikke er registreret, vises ”Ukendt” som kontonavn, og du kan ikke fortsætte med installation
af løsningen.
•• [Aktiver]/[Deaktiver]: Indstiller, om Signage 365 Care-løsningen skal aktiveres/deaktiveres.
•• [Konto]: Viser brugerens aktuelt tilknyttede kontonummer og navn.
•• [Version]: Viser Signage 365 Care-løsningens version.
•• [Søg efter opdateringer]: Søger efter tilgængelige opdateringer på serveren.
•• [Opdatering]: Opdaterer Signage 365 Care-løsningen til den nyeste version.
•• [Status for server]: Viser status for forbindelsen mellem apparatet og serveren.
-- [Tilsluttet]: Vises, når der er forbindelse mellem apparatet og serveren.
-- [Ikke tilsluttet]: Vises, når der ikke er forbindelse mellem apparatet og serveren.
-- [Venter på godkendelse]: Vises, når serveren venter på godkendelse.
-- [Afvist]: Vises, når serveren afviste forbindelsen.
•• [Nulstil]: Sletter den installerede Signage 365 Care-løsning.
DANSK
[Nem indstilling] [Signage-skærm 365 pleje]
Du kan installere signage 365 care (fejldiagnose) løsning til fejldiagnose og forudsigelsestjeneste.
10
[Multiskærm]
DANSK
[Nem indstilling]
[Multiskærm]
Denne funktion giver dig mulighed for at få vist flere eksterne indgange og videoklip på en enkelt skærm.
PIP-tilstand
PBP-tilstand
Opdeling i 3 skærme
Opdeling i 4 skærme
11
Opdeling i 2 skærme (1:1)
DANSK
Opdeling i 3 skærme (1:1:1)
Opdeling i 3 skærme (1:2:1)
Opdeling i 4 skærme (1:1:1:1)
BEMÆRK
•• I flerskærmstilstand understøttes funktionen DP-serieforbindelse ikke.
•• Det tilgængelige antal af/formen på skærmopdelinger kan variere, afhængigt af modellen.
Valg af skærmlayout
Når du åbner tilstanden Flere skærme uden at have angivet et skærmlayout, vises menuen til valg af skærmlayout.
Hvis menuen til valg af skærmlayout ikke vises på skærmen, kan du trykke på piletast op på fjernbetjeningen for
at gå til menubjælken for skærmlayout og vælge det ønskede skærmlayout. Tryk på tilbagetasten for at lukke
skærmlayoutmenuen.
Lukke menuen Skærmlayout
Fra menuen Skærmlayout skal du trykke på piletast op på fjernbetjeningen for at gå til menubjælken Skærmlayout og
vælge den eller trykke på tasten back for at lukke skærmlayoutmenuen.
12
Ændre skærmindgang
DANSK
Tryk på knappen
øverst til højre på hvert opdelte skærmbillede for at vælge den ønskede indgang.
BEMÆRK
•• Indgange der allerede er blevet valgt til andre opdelte skærme kan ikke vælges igen. For at vælge dem skal du trykke
på knappen <NULSTIL> for at nulstille indgange til alle skærme først.
•• PIP-tilstand virker kun, når rotation af eksternt input er indstillet til Fra og skærmrotation er indstillet til Fra eller 180.
•• I PIP-tilstanden er de understøttede opløsninger for underskærm som følger: Andre opløsninger er ikke understøttet.
-- 1680 x 1050 / 1920 x 1080
•• Interlaceformater er ikke understøttet. F.eks. 1080i
•• Dette gælder både AV/Medie.
•• Modeller med tilstanden til opdeling i 4 skærme understøtter ekstern inputopløsning på 3840 x 2160 på PIPunderskærme.
Afspilning af videoer på opdelte skærme
Tryk på knappen
øverst til højre på hver opdelt skærm, vælg Videofil, og vælg derefter en lagerenhed for at se en
oversigt over alle videoer på den valgte enhed. Derefter skal du vælge den ønskede video fra listen for at afspille den.
BEMÆRK
•• Videoer, der er oprettet i HEVC, MPEG-2, H.264 eller VP9-codec, kan afspilles på opdelte skærme. Når du bruger
tilstanden PIP, kan de følgende kombinationer ikke bruges.
Primær
Sekundær
HEVC
HEVC
H.264
HEVC
MPEG2
HEVC
VP9
VP9
H.264 4K
MPEG2
H.264 4K
VP9
•• Begrænsningerne for opdeling i 3 og 4 skærme er som følger.
Når der bruges 4K
Understøttes kun op til 2 videoer.
En kombination af maks. 4K ved 60 bps + 2K ved 60 bps er tilgængelig.
H.264 4K understøtter dog maks. 30 bps.
Når der kun bruges 2K
60fps
Du kan kombinere op til 1 MPEG2, 2 H.264 og 4 andre codecs.
30fps
Du kan kombinere op til 2 MPEG2 og 4 andre codecs.
•• Anbefalet billedhastighed: 24, 25, 30, 60 (inklusive 23,9, 24,9, 29,9, 59,9)
Vi garanterer ikke for ydelsen, når du afspiller indhold med andre billedhastigheder.
13
Generelt
DANSK
[Sprog]
[Generelt]
[Sprogindstillinger]
Du kan vælge det menusprog, der skal vises på skærmen.
•• [Menusprog]: Indstiller sproget for din Signage-skærm.
•• [Tastatursprog]: Indstiller sproget for det tastatur, der vises på skærmen.
[Systemoplysninger]
[Generelt]
[Systemoplysninger]
Denne funktion viser oplysninger som enhedsnavn, softwareversion og lagerplads.
[Indstil id]
[Generelt]
[Indstil id]
•• [Indstil id] (1-1000): Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, når flere produkter er tilsluttet
via RS-232C. Tildel numre fra 1 til 1000, og afslut. Du kan kontrollere hvert produkt separat ved
hjælp af det Indstil id, du tildeler hvert produkt.
•• [Autoindstilling af ID]: Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, når flere produkter er
tilsluttet til visning.
•• [Nulstil Valgt ID]: N
ulstil enheds-id'et for produktet til 1.
[Tidsindstilling]
[Generelt]
[Tidsindstilling]
Med denne funktion kan du se og ændre tid og dato på enheden.
•• [Indstil automatisk]: Indstil [Time] og [Dato].
•• [Sommertid]: Indstil start- og sluttidspunkt for sommertid. Start-/sluttidspunktet for sommertid fungerer kun, når du
har indstillet dem med mere end én dags mellemrum.
•• [SI-serverindstilling]: G
iver dig mulighed for at indstille andre NTP-servere end den grundlæggende NTP-server.
•• [Tidszone]: G
iver dig mulighed for at skifte tidszone baseret på kontinent, land/område, by eller brugerindstillinger.
14
[Strøm]
DANSK
[Generelt]
[Strøm]
Strømrelaterede funktionsindstillinger
[Sluk ved intet signal (15 min)]
Angiv, om du vil bruge funktionen til automatisk slukning ved intet signal i 15 min.
•• Du kan indstille funktionen til [TIL] og [FRA].
•• Hvis du indstiller funktionen til [Til], slukker produktet, når der ikke har været signal i 15 minutter.
•• Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres den funktion, der slukker for enheden ved manglende signal i 15
min.
•• Det anbefales, at du indstiller funktionen til [FRA], hvis du påregner at bruge produktet i længere tid, da funktionen
slukker produktet.
[Sluk ved intet IR (4 timer)]
Indstiller, om funktionen til automatisk slukning efter 4 timer skal anvendes.
•• Du kan indstille funktionen til [TIL] og [FRA].
•• Hvis du indstiller funktionen til [TIL], slukker produktet, hvis der ikke modtages input fra fjernbetjeningen i 4 timer.
•• Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres den funktion, der slukker for enheden efter 4 timer.
•• Det anbefales, at du indstiller funktionen til [FRA], hvis du påregner at bruge produktet i længere tid, da funktionen
slukker produktet.
[DPM]
Indstil DPM-tilstanden (Display Power Management).
•• Hvis denne funktion ikke er sat til [Fra], går skærmen i DPM-tilstand, når der ikke er et inputsignal.
•• Hvis du indstiller funktionen til [Fra], deaktiveres [DPM].
[DPM vækkekontrol]
Tænder enheden i henhold til digital signalbehandling på den tilsluttede DVI-D/HDMI-port.
•• Når [Ur] er valgt, kontrollerer enheden kun digitale ursignaler og tændes, når den finder ursignalet.
•• Når [Ur+DATA] er valgt, tændes enheden, hvis både digitale ur- og datasignaler indtastes.
15
[PM-tilstand]
BEMÆRK
•• Før skærmen skifter fra status [Afbrydelse af videolyd] til tændt tilstand, skal der være input fra
fjernbetjeningsknappen Power eller Input eller fra skærmens On-knap.
[Tænd forsinket](0-250)
•• Denne funktion forhindrer overbelastning ved at implementere forsinket tænding, når flere skærmeenheder tænder.
•• Du kan indstille forsinkelsesintervallet til mellem 0 og 250 sekunder.
[Status for tænd]
•• Vælg skærmens betjeningsstatus, når der tændes for hovedstrømknappen.
•• Du kan vælge mellem [PWR (tænd)], [STD (standby)] [og LST (sidste status)].
•• [PWR (tænd)] holder skærmen tændt, når der tændes for hovedstrømknappen.
•• [STD (standby)] sætter skærmen i standby-tilstand, når der tændes for hovedstrømknappen.
•• [LST (sidste status)] sætter skærmen i den forrige tilstand.
[Wake-on-LAN]
•• Indstil, om du vil anvende [Wake-on-LAN].
•• Du kan sætte funktionen til Til eller Fra for hvert kablet/trådløst netværk.
•• [Kablet]: Når du indstiller den til [Til], aktiveres funktionen [Wake-on-LAN], så du kan tænde for produktet fra en
fjernplacering via et kablet netværk.
•• [Trådløs]: Når du indstiller den til [Til], aktiveres funktionen [Wake-on-LAN], så du kan tænde for produktet fra en
fjernplacering via et trådløst netværk.
DANSK
•• [Sluk (standard]: Indstiller den normale tilstand Jævnstrøm deaktiveret.
•• [Afbrydelse af videolyd]: S kifter til statussen [Afbrydelse af videolyd], når tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min.,
4 timer) eller Unormal nedlukning aktiveres.
•• [Sluk skærm altid]: Skifter til statussen [Afbrydelse af videolyd], når tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min., 4
timer), Planlægning af sluk-tidspunkt eller Unormal nedlukning, eller når der modtages input fra
fjernbetjeningens tænd/sluk-knap eller skærmen sluk-knap.
•• [Skærm Fra og baggrundslys Til]: Tænder delvist for baggrundslyset for at holde skærmen på den rigtige temperatur,
når status er skærm slukket.
16
[Tændt/slukket-indikator]
DANSK
•• Denne funktion giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for [Tændt/slukket-indikator].
•• Indstillingen [TIL] vil slå [Tændt/slukket-indikator] til.
•• Indstillingen [Fra] vil slå [Tændt/slukket-indikator] fra.
•• Uanset indstillingen [TIL] eller [Fra] i [Tændt/slukket-indikator] bliver [Tændt/slukket-indikator] slået til i ca. 15
sekunder.
[Tænd/Sluk-historik]
Viser historikken for tænding/slukning af enheden.
[Netværk]
[Generelt]
[Netværk]
[Kablet forbindelse (Ethernet]
•• Kabelforbindelse: Tilslutter skærmen til et LAN-netværk (local area network) via LAN-porten og konfigurer
netværksindstillingerne. Kun kablede netværkstilslutninger understøttes. Efter konfigurationen
af en fysisk forbindelse opretter displayet automatisk forbindelse uden justeringer til de fleste
netværk. Ganske få netværk kræver muligvis, at skærmindstillingerne justeres. Kontakt din
internetudbyder, eller se vejledningen til routeren for at få detaljerede oplysninger.
[Wi-Fi-forbindelse]
Hvis du har konfigureret skærmen til et trådløst netværk, kan du se og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse
internetnetværk.
•• [Tilføj et skjult trådløst netværk]: D
u kan tilføje et trådløst netværk ved manuelt at indtaste navnet på det.
•• [Tilslut vha WPS PBC]: Tryk på knappen på den trådløse router, der understøtter PBC, for nemt at oprette forbindelse
til routeren.
•• [Tilslut via WPS PIN]: Indtast PIN-koden på webstedet for den trådløse router, som understøtter PIN, for at oprette
forbindelse til routeren på en enkel måde.
•• [Avancerede Wi-Fi-indstillinger]: Du kan ændre indstillingerne for det tilsluttede trådløse netværk.
BEMÆRK
•• På modeller, der understøtter Wi-Fi-dongler, er menuen Trådløs netværksforbindelse kun aktiveret, når en Wi-Fidongle er tilsluttet.
•• Hvis du er koblet på et netværk, der understøtter IPv6, kan du vælge IPv4/IPv6 i det kablede/trådløse netværk. IPv6forbindelsen understøtter imidlertid kun automatisk forbindelse.
17
[LAN serieforbundet]
[SoftAP]
Hvis du opretter en SoftAP, kan du tilslutte mange enheder via en Wi-Fi-forbindelse, uden en trådløs router, og anvende
trådløst internet.
•• SoftAP- og ScreenShare-funktionen kan ikke bruges på samme tid.
•• På modeller, der understøtter Wi-Fi-dongles, er SoftAP-menuen kun aktiveret, når en Wi-Fi-dongle er tilsluttet
produktet.
•• Wi-Fi-kanal: Du kan vælge en Wi-Fi-kanal direkte.
•• Adgangsoplysninger for SoftAp
-- SSID: SSID: Et entydigt id er nødvendigt for at oprette en trådløs internetforbindelse
-- Sikkerhedsnøgle: Sikkerhedsnøgle: Den sikkerhedsnøgle, du indtaster for at oprette forbindelse til det ønskede
trådløse netværk
-- Antal tilsluttede enheder: Antal tilsluttede enheder: Viser antallet af enheder, der i øjeblikket er tilsluttet din
Signage-enhed via en Wi-Fi-forbindelse. Op til 10 enheder understøttes.
[UPnP]
Åbn og bloker UDP-port 1900, der anvendes til UPnP.
•• Standardindstillingen er [TIL]. Når funktionen indstilles til [FRA], blokeres UDP-port 1900, hvilket gør UPnPfunktionen utilgængelig.
•• Hvis funktionen indstilles til [FRA], deaktiveres synkroniseringstilstandens netværksfunktion. Når værdien for
synkroniseringstilstand er "Netværk", skifter værdien til "Fra", og "Netværk"-funktionen bliver deaktiveret.
•• Hvis UPnP-værdien ændres, anvendes ændringen ikke, før der udføres en [Genstart].
•• Hvis UPnP indstilles til [FRA], er der ikke muligt at bruge Group Manager 2.0 korrekt.
[Ping-test]
Kontroller status for din netværksforbindelse via pingtest.
[Port-styring]
Ubenyttede porte kan blokeres af hensyn til netværkssikkerhed.
BEMÆRK
•• Genstart anbefales, således at indstillingerne kan blive implementeret korrekt.
DANSK
•• LAN-serieforbindelse danner en serieforbundet kæde af LAN-porte. Det betyder, at selvom du kun opretter
forbindelse til én skærm på et netværk, så forbindes de andre enheder i serieforbindelsen til netværket.
•• Den første skærm i serieforbindelsen skal dog være tilsluttet netværket via en port, der ikke anvendes til
serieforbindelsestilslutningen.
18
Tip til netværksindstillinger
DANSK
•• Benyt et almindeligt LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik) til denne skærm.
•• Mange problemer med netværksforbindelsen under opsætningen kan ordnes ved at nulstille routeren eller
modemmet. Efter tilslutningen af skærmen til hjemmenetværket skal du hurtigt slukke for strømmen og/eller koble
strømkablet fra hjemmenetværksrouteren eller -kabelmodemmet, og derefter du tænde og/eller tilslutte strømkablet
igen.
•• Afhængigt af din internetudbyder (ISP) kan antallet af enheder, som kan modtage internettjenester, være begrænset
af de gældende servicebetingelser. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.
•• LG er ikke ansvarlig for skærmens eller internetforbindelsesfunktionens evt. fejlfunktion, som skyldes
kommunikationsfejl/funktionsfejl, der er knyttet til din internetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
•• LG er ikke ansvarlig for problemer med din INTERNETFORBINDELSE.
•• Du vil muligvis opleve uønskede resultater, hvis netværksforbindelsens hastighed ikke lever op til kravene til det
indhold, som du søger adgang til.
•• Nogle handlinger via INTERNETFORBINDELSEN kan muligvis ikke lade sig gøre pga. konkrete restriktioner, der er
opstillet af den internetudbyder (ISP), som leverer din internetforbindelse.
•• Alle gebyrer, der opkræves af en internetudbyder, herunder, uden begrænsning, forbindelsesgebyrer, er dit ansvar.
BEMÆRK
•• Hvis du vil have direkte adgang til internettet på din skærm, skal INTERNETFORBINDELSEN altid være aktiveret.
•• Hvis du ikke kan få adgang til internettet, skal du kontrollere netværksbetingelserne fra en pc på netværket.
•• Når du bruger Netværksindstilling, skal du kontrollere LAN-kablet eller kontrollere, om DHCP på routeren er slået til.
•• Hvis du ikke fuldfører netværksindstillingerne, fungerer netværket ikke korrekt.
FORSIGTIG
•• Tilslut ikke et modulært telefonkabel i LAN-porten.
•• Eftersom der er adskillige forbindelsesmetoder, bedes du følge dit teleselskabs eller din INTERNETUDBYDERS
specifikationer.
•• Menuen til netværksindstilling er ikke tilgængelig, før skærmen er tilsluttet det fysiske netværk.
19
Tips til konfiguration af indstillinger for trådløst netværk
DANSK
•• Det trådløse netværk kan blive påvirket af interferens fra en enhed, der anvender frekvensen 2,4 GHz, f.eks. en trådløs
telefon, en Bluetooth-enhed eller en mikrobølgeovn. Interferens kan også skyldes en enhed, der anvender frekvensen
5 GHz, f.eks. Wi-Fi-enheder.
•• Den trådløse netværkstjeneste kan køre langsomt alt efter det omgivende trådløse miljø.
•• Nogle enheder kan have netværkstrafikpropper, hvis et eller flere lokale hjemmenetværk er aktiveret.
•• For at tilslutte en trådløs router skal du bruge en router, der understøtter trådløs tilslutning. Herudover skal den
tilhørende routers trådløse forbindelsesfunktion også være aktiveret. Spørg router-producenten, om routeren
understøtter trådløs tilslutning.
•• Bekræft den trådløse routers indstillinger for SSID og sikkerhed, før du tilslutter en trådløs router. Se
brugervejledningen til den tilhørende router angående indstillingerne for SSID og sikkerhed for den trådløse router.
•• Skærmen fungerer måske ikke korrekt, hvis en eller flere netværksenheder (kablet/trådløs router eller hub osv.)
ikke er korrekt konfigureret. Sørg for at installere enhederne korrekt ved at tjekke brugervejledningerne, inden
netværksforbindelsen konfigureres.
•• Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af producenten af den trådløse router.
20
[Sikkerhedstilstand]
DANSK
[Generelt]
[Sikkerhedstilstand]
Indstil til denne funktion for sikker ydelse.
[Se ISM Method (ISM-metode)]
Hvis et fast billede vises på skærmen i en længere periode, kan det ske, at billedet har sat sig fast. ISM-metoden er en
funktion, der forhindrer fastfrysning af billeder.
[TILSTAND]
•• Indstiller [ISM-metode)]-tilstanden.
•• [Fra]: D
eaktiver funktionen til Lysstyrkejustering.
•• [Kredsløb]: For at forhindre efterbillede på skærmen flytter skærmplaceringen med 4 pixels i en fast sekvens. (Dette
element er inaktivt, når det aktuelle input er Intet signal.) (Det understøtter kun modellerne til udendørs brug.)
•• [Hvidvask]: Viser et hvidt mønster for at fjerne fastfrosset billede.
•• [Brugerbillede]: Afspiller dine fotos eller film med brug af en USB-lagerenhed.
•• [Brugervideo]: Afspiller dine billeder eller film med brug af en USB-hukommelse.
Gentag dagligt
•• [Sluk, kun 1 gang]: Vælg denne tilstand, og klik på Fuldfør for at køre ISM-funktionen omgående.
•• [Til]: Udfører ISM-funktionen i den indstillede tid i varighed, hvis stillbilledet bibeholdes i den indstillede tid i standby.
•• [Til, med bevægelsesregistrering]: Det anvendes kun i tilstanden [Kredsløb]. Når stillbilledet forbliver uændret i
[StandBy]-tiden, fungerer funktionen til forhindring af efterbillede i tiden [Varighed].
•• [Til, uden bevægelsesregistrering]: Det anvendes kun i tilstanden [Kredsløb]. Når du trykker på knappen [FÆRDIG],
anvendes funktionen til forhindring af efterbillede omgående, og den kører kontinuerligt.
•• [Tidsplan]: Aktiver ISM-funktionen fra starttidspunkt til sluttidspunkt på den indstillede dag.
[StandBy]
•• Du kan indstille perioden til mellem 1 og 24 timer.
•• Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
•• ISM-funktionen udføres, hvis stillbilledet bibeholdes i den indstillede periode.
[Varighed]
•• Du kan vælge mellem 1 - 10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.
•• Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
•• ISM-funktionen udføres i den indstillede tid.
[Vælg dag]
•• Du kan angive datoen.
•• Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
21
[Starttidspunkt]
[Sluttidspunkt]
•• Angiv sluttiden.
•• Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
•• Du kan ikke angive samme tidspunkt for starttid og sluttid.
[Handlingscyklus]
Du kan vælge mellem 1 - 10 min. / 20 min. / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 180 min. / 240 min.
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Kredsløb] er valgt.
•• [Kredsløb]: Placeringen på skærmen flyttes med et indstillet interval.
[Download brugerbillede]
•• For at kunne downloade et billede skal der være en billedfil i mappen "ISM" på din USB-hukommelse.
•• Slet de eksisterende gemte billeder i den interne hukommelse, inden du downloader en ny billedfil.
•• Understøttede billedfilformater: BMP, JPG, JPEG og PNG
•• Du kan downloade op til 4 billeder. (Den højeste opløsning er 1920 x 1080).
•• Hvis et bjælkebillede er slettet eller ikke eksisterer, bliver standardbilledet anvendt. (Standardbilledet er en hvid
baggrund)
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Brugerbillede] er valgt.
[Download brugervideo]
•• For at kunne downloade en video skal der være en videofil i mappen "ISM" på din USB-hukommelse.
•• Slet det eksisterende gemte indhold i den interne hukommelse, inden du downloader en ny videofil.
•• Understøttede videofilformater: “MP4”, “AVI”, “FLV”, “MKV”, “MPEG”, “TS”
•• Du kan kun downloade 1 video.
•• Hvis en video er slettet eller ikke eksisterer, bliver standardvideoen anvendt. (Standardvideoen er et hvidt
baggrundsbillede)
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Brugerbillede] er valgt.
* Nulstilling og sletning af brugerbillede/brugervideo
•• Nulstil med brug af
> [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger]
•• Åbn afspiller-appen > Klik på knappen SLET øverst til højre på skærmen > Slet downloadet billede/video
DANSK
•• Angiv starttiden.
•• Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
•• Du kan ikke angive samme tidspunkt for starttid og sluttid.
22
[Ekspertbetjeninger]
DANSK
[Generelt]
[Ekspertbetjeninger]
[Blinklys]
•• Aktiverer BLE Beacon, en af Bluetooth 4.0's funktioner.
•• Advarselsblink-tilstand (skift mellem til/fra): Aktiverer advarselsblinkfunktionen.
•• Funktionerne LG Beacon/iBeacon/Eddystone Type Beacon understøttes.
•• iBeacon
-- Blinklys UUID (hex): Indstiller UUID.
1. Field1: 4 byte hexaværdi (8 tal)
2. Field2: 2 byte hexaværdi (4 tal)
3. Field3: 2 byte hexaværdi (4 tal)
4. Field4: 2 byte hexaværdi (4 tal)
5. Field5: 6 byte hexaværdi (12 tal)
-- Stor (0–65535): Indstiller værdien Stor.
-- Lille (0–65535): Indstiller værdien Lille.
•• Eddystone
-- Ramme: Ramme: Indstiller UUID eller URL.
•• 1. Indstiller URL-metoden
-- Blinklys UUID (hex): Indstiller UUID.
1 - Felt1: 10 byte hexaværdi (20 tal)
2 - Field2: 6 byte hexaværdi (12 tal)
•• 2. Indstiller URL-metoden
-- URL-præfiks: URL-præfiks: Indstiller præfikset for URL.
-- URL-suffiks: URL-suffiks: Indstiller suffikset for URL.
-- Play via URL (Afspil via URL: Indtast den del af URL-adressen, der ikke indeholder hverken præfikset eller suffikset.
-- URL-strengens længde er begrænset til 15 tegn.
•• Knappen [Kontroller]: K
nappen bruges til at udføre og anvende indstillingerne for Blinklys.
23
BEMÆRK
[Betjeningsflade]
•• [PC/OPS-styring af tænd/sluk]: Giver dig mulighed for at styre strømmen til PC eller OPS, når du tænder og slukker
for skærmen.
-- [Deaktivér]: Deaktiver [PC/OPS-styring af tænd/sluk].
-- [Synkronisering (Til)]: Indstil PC/OPS-strømmen til at blive tændt, når der tændes for displayet.
-- [Synkronisering (Til/Fra)]: Indstil PC/OPS-strømmen til at blive tændt, når der tændes for displayet, og indstil PC/
OPS-strømmen til at blive slukket, når der slukkes for displayet.
•• [Valg af betjeningsflade]: Vælg den serielle kommunikationssti mellem displayet og de tilsluttede enheder.
-- [Display]: Seriel kommunikation er tilgængelig via en display-RS-232C-IN-terminal.
-- [OPS]: Seriel kommunikation er tilgængelig med OPS’en installeret i displayet.
-- [HDBaseT]: Seriel kommunikation med displayet er tilgængelig via HDBaseT-udstyr.
BEMÆRK
•• Afhængigt af modellen kan det vises som [PC/OPS-betjening].
•• Afhængigt af den understøttede brugerflade kan undermenuen i [Valg af betjeningsflade] være anderledes.
•• PC-produkterne, der understøtter strømstyring, er MP500/MP700, og du skal om nødvendigt købe dem separat.
•• Hvis du ændrer [Valg af betjeningsflade], kan funktionen [RS-232C-synkronisering] i [Synkroniseringstilstand] blive
forhindret.
DANSK
•• Visse modeller understøtter ikke baggrundsscanningstjenester i iOS.
•• Genstart anbefales, således at indstillingerne kan blive implementeret korrekt.
•• UUID-værdien er hexadecimal, og det nøjagtige antal cifre skal indtastes.
•• Afstanden til Blinklys kan variere afhængigt af enheden.
•• Afstanden til Blinklys kan variere afhængigt af den anvendte applikation i enheden.
•• Blinklysfunktionen bliver påvirket af radiobølger, fordi den anvender BLE-teknologien (Bluetooth Low Energy). Den
fungerer muligvis ikke, hvis frekvensområdet er omkring 2,4 GHz.
•• Når du indstiller iBeacon, vil LG Beacon blive indstillet til den samme som værdien i feltet iBeacon. Indstillingspunktet
LG Beacon bliver imidlertid ikke angivet separat.
24
[Baggrundsbillede]
DANSK
Med denne funktion kan du indstille dit standardbaggrundsbillede.
•• [Billede af startlogo]: S kift det logobillede, der vises ved opstart af enheden. Hvis du sætter denne indstilling til
Fra, vises der ikke noget logo ved opstart af enheden. Download eller initialiser en billedfil på
hukommelsesenheden.
•• [Billede for intet signal]: S kift det billede, der vises, når der ikke er noget signal. Hvis du sætter denne indstilling til
Fra, vises der ikke noget billede, når der ikke er noget signal. Download eller initialiser en
billedfil på hukommelsesenheden.
BEMÆRK
•• For at kunne downloade et billede skal der være en mappe kaldet ”LG_MONITOR” eller ”lg_monitor” i den eksterne
hukommelse (USB).
•• Understøttede billedfilformater: “BMP”, “JPG”
[Administrer Indgange]
Du kan indstille pc- eller DTV-mærkaten for hvert eksternt input.
[SIMPLINK-opsætning]
•• Når [SIMPLINK-opsætning] er indstillet til [Til], kan du anvende det SIMPLINK, der leveres af LG Signage.
•• [Enheds-id]: Indstil id'et for den enhed, der er tilsluttet via CEC-kabling. Du kan vælge en værdi mellem [ALLE] og E.
•• [StandBy]: Indstiller scenarierne for afsendelse og modtagelse af kommandoen StandBy. Detaljerede scenarier er som
følger:
Transmission
Modtagelse
Alle
O
O
Send kun
O
X
Modtag kun
X
O
25
[Crestron]
[USB2 → HDBaseT]
Denne funktion overfører modtagne data fra displayets USB2-terminal til HDBaseT.
•• [Til]: Overfører data fra den tilsluttede enhed til USB2 → HDBaseT-udstyret.
•• [Fra]: Modtag dataene fra HDBaseT-udstyret til Signage-enheden.
BEMÆRK
•• HDBaseT-funktionen bliver midlertidigt deaktiveret, når indstillingen bliver ændret.
DANSK
•• Denne funktion gør det muligt at synkronisere med et program fra Crestron.
•• Server: Server: D
enne menu indstiller serverens IP-adresse for netværksforbindelsen med serveren (udstyr fra
Crestron).
•• Port (1024~65535: D
enne menu indstiller porten for netværksforbindelsen med serveren. Standardportnummeret er
41794.
•• IP ID (3-254): D
enne menu angiver et unikt id for synkronisering med programmet.
26
Visning
DANSK
[Billedtilstand]
[Display]
[Billedtilstand]
[TILSTAND]
Med denne funktion kan du vælge den optimale billedtilstand til dit udstyr.
•• [Indkøbscenter/QSR], [Transport], [Uddannelse], [Reg./Virks.]: Optimal visning af billedet til dit installationsmiljø.
•• [Normal]: Viser billedet med normal kontrast, lysstyrke og skarphed.
•• [APS]: Tilpasser skærmens lysstyrke for at nedsætte strømforbruget.
•• [Ekspert], [Kalibrering]: Giver en ekspert eller alle andre, der elsker billedkvalitet, mulighed for manuelt at finindstille
den bedste billedkvalitet.
•• [Hospital]: En billedindstillingstilstand, der er optimeret til medicinske billeder.
BEMÆRK
•• Typen af [Billedtilstand], du kan vælge, kan variere afhængigt af modellen eller inputsignalet.
•• [Ekspert] er en indstilling, der giver en ekspert mulighed for at finindstille billedkvaliteten ved hjælp af et bestemt
billede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.
[HDR]
Med denne funktion kan du vælge den optimale billedtilstand til dit udstyr.
•• [Indkøbscenter/QSR]: Gør billedet skarpere ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.
•• [Generelt]: I et normalt visningsmiljø åbner den en skærm, der kan vise udtryksfuldheden og lysstyrken korrekt i HDR.
•• [Reg./Virks.]: Skærmen fremstår mere lys og klar end den almindelige skærm.
•• [Uddannelse]: Egnet billede til spil.
27
[Tilpas]
DANSK
•• [Baggrundslys]: Justerer lysstyrken på skærmen ved at justere baggrundslysets lysstyrke. Jo tættere på 100 værdien
er, desto lysere er skærmen.
•• [OLED-LYS]: Justerer lysstyrken på LED-panelet for at styre skærmens lysstyrke.
•• [LED-lys]: Juster skærmens lysstyrke ved at indstille LED-lyset. Højere værdier øger lysstyrken.
•• [Kontrast]: Tilpas forskellen mellem billedets lyse og mørke områder. Jo tættere på 100 værdien er, desto større er
forskellen.
•• [Lys]: Tilpas den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
•• [Skarphed]: Tilpas skarpheden af et motivs kanter. Jo tættere værdien er på 50, desto klarere og skarpere bliver
kanten.
•• [Farve]: G
ør farvetonerne på skærmen blødere eller dybere. Jo tættere værdien ligger på 100, desto dybere bliver
farverne.
•• [Farvetone]: Tilpas balancen mellem det røde og grønne niveau, der vises på skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo rødere
bliver farven. Jo tættere på Grøn 50, jo grønnere bliver farven.
•• [Farvetemperatur]: Jo højere farvetemperatur, jo køligere føles farverne på skærmen. Jo lavere farvetemperatur, jo
varmere føles farverne på skærmen.
•• [Ekspertbetjeninger]: Tilpas de avancerede indstillinger.
-- [Dynamisk kontrast]: O
ptimer forskellen mellem de lyse og mørke dele af skærmen i overensstemmelse med
billedets lysstyrke.
-- [Super opløsning]: Gør de områder af skærmen, som er uskarpe eller som næsten ikke er genkendelige, skarpe.
-- [Farveområde]: V
ælg den tilgængelige farveskala.
-- [Dynamisk farve]: Tilpas billedets farvetone og mætning til en mere levende og livagtig visning.
-- [Farvefilter]: Tilpas farve og farvetone meget nøjagtigt ved at filtrere et bestemt farveområde af RGB-rummet.
-- [Foretrukken farve]: Tilpas farvetonen for hud, græs og himmel til dine personlige præferencer.
-- [Gamma]: Tilpasser gammaindstillingerne for at kompensere for inputsignalets lysstyrke.
-- [Hvidbalance]: Tilpasser den overordnede gengivelseskvalitet for skærmens farver på den måde, du foretrækker. I
Eksperttilstand kan du finjustere billedet ved brug af indstillingerne Metode/Mønster.
-- [Farvestyringssystem]: Eksperter benytter farvestyringssystemet til at justere farverne ved brug af testmønsteret.
Med farvestyringssystemet kan du foretage justeringer ved at vælge blandt 6 forskellige
farverum (Rød/Gul/Blå/Cyan/Magenta/Grøn) uden at påvirke andre farver. På et normalt
billede lægger du måske ikke mærke til farveændringer, du har lavet.
•• [Dynamisk tone mapping]: Egnede kontrastindstillinger baseret på HDR-billedets lysstyrke.
28
DANSK
•• [Billedvalg]: Tilpas billedindstillingerne.
-- [Støjreduktion]: Fjern prikker, der dukker op tilfældige steder, så billedet bliver klarere.
-- [MPEG Støjreducering]: N
edsæt støj, der genereres under processen med at lave et digitalt videosignal.
-- [Sort niveau]: Tilpasser skærmens lysstyrke og kontrast ved at justere skærmens sorte niveau.
(Anbefalede indstillinger baseret på inputsignaler: Baggrundslys 0-255: Høj, RGB 16-235: Lav, YCbCr:
Lav)
-- [Rigtig biograf]: O
ptimer videobilledet til et biograflignende udseende.
-- [Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes]: N
edsæt træthed i øjnene ved at justere lysstyrken og
mindske uklarhed baseret på det viste billede.
-- [Baggrundslys]: Gør skærmens lyse områder lysere og de mørke områder mørkere, så du får maksimal kontrast. Hvis
denne indstilling sættes til Fra, kan det øge skærmens strømforbrug.
-- [TruMotion]: R
educer billedrystelser og fastfrysning af billede, der kan opstå med billeder i bevægelse. (Hvis du
aktiverer [Rotation af eksternt input], er denne funktion ikke tilgængelig).
•• [Gælder for alle input]: Kopierer den aktuelle værdi i den detaljerede indstillingsmenu og anvender kun i den valgte
billedtilstand.
•• [Initialiserer]: Nulstil billedindstillingerne. Billedindstillingerne nulstilles i overensstemmelse med skærmens
billedtilstand, hvorfor billedtilstand skal vælges, inden billedindstillingerne nulstilles.
29
[Billedformat]
•• [Fuld bredde]: Stræk billedet, så det fylder hele skærmen.
•• [Original]: Vis billedet med den oprindelige opløsning.
[Rotation]
[Display]
[Rotation]
[Skærmrotation]
•• Denne funktion drejer skærmen med uret.
•• Funktionen kan sættes til Fra/90/180/270.
•• Når funktionen sættes til Fra, deaktiveres den.
•• Det anbefales, at man bruger indhold, der er skabt til at blive vist i stående tilstand.
•• Når skærmrotation er aktiveret, er PIP-tilstanden for multiskærmen ikke tilgængelig.
[Rotation af eksternt input]
•• Denne funktion drejer skærmen med uret.
•• Funktionen kan sættes til Fra/90/180/270.
•• Når funktionen sættes til Til (90 eller 270 grader), ændres billedets størrelse – ligesom for ARC til [Fuld bredde].
•• Hvis [Rotation af eksternt input] aktiveres ved WiDi-drift, vises musemarkørens position muligvis ikke nøjagtigt.
•• Bemærk, at forringelse af billedkvaliteten, som sker, når [Rotation af eksternt input] aktiveres under brug af eksternt
input, intet har med selve produktet at gøre.
•• Når rotation af eksternt input indstilles til Til, deaktiveres flerskærms-PIP-tilstand.
•• Hvis Rotation af eksternt input aktiveres på modeller, som understøtter berøring, fungerer berøringsfunktionen
muligvis ikke korrekt.
DANSK
[Display]
[Billedformat]
Denne funktion gør det muligt at ændre billedstørrelsen, så du kan se billedet i den optimale opløsning.
30
[Ekspertbetjeninger]
DANSK
[Display]
[Ekspertbetjeninger]
[ULTRA HD Deep Colour]
Hvis du slutter en HDMI-, DP- eller OPS-enhed til en af de justerbare Deep Colour-porte, kan du vælge ULTRA HD Deep
Colour Til (6G) eller Fra (3G) i menuen for ULTRA HD Deep Colour-indstillinger.
Hvis der opstår et kompatibilitetsproblem med et grafikkort, når indstillingen Deep Colour er indstillet til Til med
3840 x 2160 @ 60 Hz, skal du indstille indstillingen Deep Colour til Fra.
•• HDMI-, DP- og OPS-specifikationerne kan variere alt efter inputporten. Kontroller specifikationerne for hver enhed
før du opretter forbindelse.
•• HDMI-inputport 2 er mest velegnet til HD-videoer, som er 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Video eller lyd understøttes dog
muligvis ikke alt efter den eksterne enheds specifikationer. Hvis det er tilfældet, skal enheden tilsluttes i en anden
HDMI-port.
•• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.
[OLED-panelindstilinger]
•• [Fjern panelstøj]: Løs problemer, der kan opstå på skærmen, når den er tændt i længere tid.
•• [Screen Protection Mode Setting]: Denne funktion analyserer egenskaberne ved billedet fra det eksterne input for at
forhindre efterbilleder på skærmen.
Master
Slave
Slave
Slave
1
1
2
2
3
3
4
4
5
Når Master er valgt
5
Når Slave er valgt
31
Element
[Flisetype]
Beskrivelse
Vælg og indstil tilstanden i henhold til din Signage-skærms installationstype.
•• Separat: Vælg og brug denne tilstand, hvis du kun bruger én enhed.
•• Videovæg: Vælg og brug denne tilstand, når der bruges konfigurationer med to eller
flere skærme. Denne tilstand kræver avancerede indstillinger.
2
3
[Detaljerede
indstillinger]
[Screen Protection
Mode]
Vælg Master eller Slave.
•• Når Master er valgt: Angiv antallet af rækker og kolonner for hele multiskærmen.
•• Når Slave er valgt: Angiv multiflisens id-nummer for den enkelte enhed.
Med denne funktion kan du angive indholdskorrektionsniveauet og angive, om du vil
bruge skærmskiftfunktionen.
•• 4 [Kompensering for indholdets lysstyrke]: Vælg et højt eller lavt korrektionsniveau,
der skal anvendes.
•• 5 [Skærmskift]: Angiv, om skærmskiftfunktionen skal anvendes.
BEMÆRK
•• Funktionen [Screen Protection Mode] er understøttet for billeder fra eksterne input.
-- Funktionen [Screen Protection Mode] er ikke aktiveret for visning af billeder på USB-enheder.
-- Funktionen [Screen Protection Mode] er ikke aktiveret ved input af sammenflettede signaler.
•• [Screen Protection Mode] fungerer ikke med funktionerne [TruMotion]/[Støjreduktion]/[MPEG-støjreduktion].
-- For at aktivere funktionerne [TruMotion]/[Støjreduktion]/[MPEG-støjreduktion] i inputtilstanden DTV skal menuen
[Screen Protection Mode] være indstillet til (Fra).
•• Det anbefales at bruge indhold med 10 minutters afspilningstid. (Funktionen [Screen Protection Mode] fungerer
muligvis ikke jævnt for indhold med en varighed på mere end 10 minutter.)
•• Hvis funktionen [Screen Protection Mode] skal fungere normalt, skal funktionen Dithering være slået FRA på den
eksterne inputafspiller eller det grafikkort, du bruger.
•• For at aktivere funktionen [Screen Protection Mode] i videovæggen skal skærmene være koblet på samme netværk
via LAN.
Nogle handlinger er imidlertid muligvis ikke tilgængelige, når skærmene er koblet til [LAN serieforbundet]. I dette
tilfælde anbefaler vi at bruge en router eller en netværks-switch.
•• Hvis nogle af indstillingerne bliver ændret, mens [Screen Protection Mode Setting] er færdigindstillet og funktionen
kører, bliver funktionen aktiveret næste gang, der tændes for strømmen.
-- For at aktivere funktionen [Screen Protection Mode] skal den have tid til at registrere indholdets mønster. (Tiden
kan variere afhængigt af indholdets varighed.)
•• Funktionen [Skærmskift] er kun understøttet for individuel konfiguration eller for brug i en enkelt DPserieforbindelse.
Det betyder, at hvis [Flisetilstand] er aktiveret, fungerer funktionen [Skærmskift] kun korrekt, når værdierne for
[Række] og [Kolonne] i [Indstilling for flisetilstand] er de samme som værdierne for [Række] og [Kolonnen] i
[Detaljerede indstillinger].
DANSK
Nr.
1
32
[Energibesparelse]
DANSK
•• [Smart energibesparelse]: Tilpas automatisk skærmens lysstyrke i overensstemmelse med billedet for at spare energi.
-- [Til]: A
ktiver funktionen Smart energibesparelse.
-- [Fra]: D
eaktiver funktionen Smart energibesparelse.
•• [Lysstyrkejustering]: Tilpas skærmens lysstyrke for at spare energi.
-- [Auto:] Tilpas automatisk skærmens lysstyrke i overensstemmelse med det omgivende lys.
-- [Fra]: D
eaktiver energibesparelse.
-- Minimum/Mellem/Maksimum: Brug energibesparelse i overensstemmelse med de energibesparelsesniveauer, der er
angivet for skærmen.
•• [Tidsplan for lysstyrke]: Tilpas baggrundslyset på bestemte tidspunkter.
-- Du kan indstille funktionen til [Tænd/Sluk].
-- Tilføj tidsplan ved at indstille værdien for det planlagte tidspunkt og baggrundslys/alle rødt lys.
-- Hvis den aktuelle tid ikke er indstillet, deaktiveres [Tidsplan for lysstyrke].
-- Det er muligt at tilføje op til seks tidsplaner, og de sorteres i stigende orden efter tid.
-- Du kan redigere en tidsplan ved at vælge den på listen og trykke på knappen [OK].
[HDMI IT-indhold]
Indstiller funktionen HDMI IT-indhold.
•• [Fra]: Deaktiver funktionen HDMI IT-indhold.
•• [Til]: Aktiver funktionen HDMI IT-indhold.
Denne funktion ændrer automatisk skærmens billedtilstand baseret på oplysninger om HDMI-indhold, når der indgår
et HDMI-signal.
Selvom skærmens billedtilstand er blevet ændret af funktionen HDMI IT-indhold, kan du manuelt ændre
billedtilstanden igen.
Dette har højere prioritet end den billedtilstand, som brugeren har indstillet, hvorfor den eksisterende billedtilstand
kan blive ændret, når HDMI-signalet ændres.
[Lokal nedton. LED]
Gør skærmens lyse områder lysere og de mørke områder mørkere, så du får maksimal kontrast.
Videoafspilningens opløsning
[Display] [Videooutputtets opløsning]
Du kan indstille opløsningen på webOS BOX.
33
Lyd
DANSK
[Lydindstilling]
[Lyd]
[Lydindstilling]
[Lydindstilling]
Den bedste lydkvalitet vælges automatisk afhængigt af den videotype, der i øjeblikket vises.
•• [Standard]: Denne lydtilstand fungerer godt til indhold af alle typer.
•• [Biograf]: Optimer lyden, når du vil se film.
•• [Clear Voice III (Klar stemme III)]: Gør stemmekvaliteten bedre, så stemmer høres mere tydeligt.
•• [Sport]: Optimer lyden, når du vil se sport.
•• [Musik]: Optimer lyden, når du vil lytte til musik.
•• [Spil]: Optimerer lyden til afspilning af videospil.
[Balance]
•• [Diskant]: Tilpas udgangslydstyrken for venstre og højre højttaler.
[Equalizer]
•• [Equalizer]: Tilpas lyden manuelt med equalizeren.
[Initialiserer]
•• [Initialiserer]: Nulstiller lydindstillingerne.
34
[Lydudgang]
DANSK
[Lyd]
[Lydudgang]
•• [Intern højttaler] / [Ekstern højttaler]: Du kan sende lyd ud gennem enten din Signage-skærms interne højttaler eller
via en ekstern højttaler, der er forbundet til den.
•• [SIMPLINK ekstern højttaler]: Denne funktion forbinder hjemmebiografenheden med SIMPLINK. Når inputtet er
indstillet til hjemmebiografenhed, afspiller den tale gennem den tilsluttede enhed.
Indstillingen aktiveres, når SIMPLINK er blevet sat til Til.
•• [LG Sound Sync/Bluetooth]: Gør det muligt for dig at tilslutte Bluetooth-lydenheder eller Bluetooth-headsets trådløst
til skærmen, så du nemt får mere fyldig lyd.
BEMÆRK
•• Nogle nyligt tilsluttede enheder kan automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til signage-skærmen, når den er
tændt.
•• Det anbefales, at du indstiller LG-lydenheder, der understøtter LG Sound Sync, til LG TV-tilstand eller LG Sound Synctilstand, før tilslutning.
•• Tryk på Valg af enhed for at få vist de enheder, der er eller kan tilsluttes, og tilslutte andre enheder.
•• Du kan bruge signage-skærmens fjernbetjening til at justere lydstyrken på den tilsluttede enhed.
•• Hvis lydenheden ikke kan oprette forbindelse, skal du kontrollere, at den er tændt og klar til tilslutning.
•• Afhængig af typen af Bluetooth-enhed kan enheden muligvis ikke tilsluttes korrekt eller der kan være unormal
opførsel, f.eks. usynkroniseret video og lyd.
•• Lyden kan hakke eller lydkvaliteten kan blive nedsat, hvis:
-- Bluetooth-enheden er for langt væk fra Signage-skærmen.
-- Det er en genstand i vejen mellem Bluetooth-enheden og Signage-skærmen.
-- Bluetooth-enheden anvendes sammen med radioudstyr, f.eks. en mikrobølgeovn eller trådløst LAN.
35
[Lyd ud]
[Lydudgang]
[AV Synk-justering]
[Lyd]
[Justering af AV-Synk.]
Denne funktion tilpasser timingen for lyd, så video og lyd synkroniseres.
•• [Ekstern højttaler] (0~15): Tilpas synkroniseringen af video og lyd, der kommer fra eksterne højttalere, f.eks.
højttalere, der er tilsluttet den digitale udgangsport for lyd, LG-lydudstyr eller hovedtelefoner. Jo højere tallet er, des
langsommere bliver taleafspilningen i forhold til standardværdien.
•• [Intern højttaler] (0~15): Justerer synkroniseringen af lyd fra interne højttalere. Jo højere tallet er, des langsommere
bliver taleafspilningen i forhold til standardværdien.
•• [Bypass]: Udsender transmissionssignalerne eller lyden fra eksterne enheder uden nogen form for forsinkelse af lyden.
Lyd udsendes muligvis tidligere end videoen pga. behandlingstiden for den video, der sendes til skærmen.
[Digitalt lydinput]
[Lyd]
[Digitalt lydinput]
Med denne funktion kan du vælge en inputkilde til lydoutput.
•• [Digital]: Hør den lyd, der er indeholdt i det digitale signal, der kommer ind fra den tilsluttede digitale inputkilde
(HDMI, DISPLAYPORT eller OPS).
•• [Analog]: Hør lyden fra den digitale inputkilde (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS), der er tilsluttet skærmen via porten
Lyd ind.
DANSK
[Lyd]
•• [Fra]: Brug af [ Lyd ud] deaktiveres. (Der kommer ingen lyd ud).
•• [Variabel]: D
u kan angive et udgangsområde for den eksterne lydenhed, som er tilsluttet skærmen, og tilpasse
lydstyrken inden for det pågældende område. Du kan ændre lydstyrken for den eksterne lydenhed inden
for området mellem 0 og 100 (det samme som Signage-højttalerens lydstyrke). Der kan dog være forskel
på den lydstyrke, du faktisk kan høre.
•• [Fast]: A
ngiver et fast udgangsniveau for lyd for den eksterne lydenhed.
-- Hvis der ikke er et eksternt input, kommer der ingen ekstern lyd ud.
-- Det variable udgangsniveau for lyd 100 er det samme som det faste udgangsniveau for lyd.
36
Administrator
DANSK
[Låst tilstand]
[Administrator]
[Låst tilstand]
[Start-dashboard låst]
Når du aktiverer Start-dashboard låst, kan du begrænse ændringen i start-dashboardets indstillinger.
[USB låst]
Med denne funktion kan du konfigurere funktionen USB-lås, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.
[OSD låst]
Med denne funktion kan du konfigurere funktionen OSD-lås, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.
•• Tryk og hold på knappen Indstillinger i mindst 10 sekunder, og angiv adgangskoden for at åbne indstillingsmenuen i
OSD låst.
[IR-betjening låst]
•• Hvis funktionen sættes til [Fra (normal], kan du bruge fjernbetjeningen.
•• Hvis funktionen sættes til [Til (kun tænd-/slukknap], kan du kun bruge tænd/sluk-knappen.
•• Hvis funktionen sættes til [Til (blokér alle], kan du ikke bruge fjernbetjeningen. (Funktionen Tænd er dog stadig
tilgængelig).
[Lokal tastelås]
Med denne funktion kan du konfigurere funktionen for låsning af lokale taster, så indstillinger eller indhold ikke kan
ændres.
•• Hvis funktionen sættes til [Fra (normal], kan du bruge de lokale taster på skærmen.
•• Hvis funktionen sættes til [Til (kun tænd-/slukknap], kan du kun bruge tænd/sluk-knappen. (Hvis du bruger et
joystick, skal du trykke på en lokal tast og holde den inde for at aktivere/deaktivere skærmen).
•• Hvis funktionen sættes til [Til (blokér alle], kan du ikke bruge de lokale taster. (Funktionen Tænd er dog stadig
tilgængelig).
[Wi-Fi låst]
Med denne funktion kan du aktivere/deaktivere Wi-Fi-funktionen.
[Skærmdeling låst]
Med denne funktion kan du aktivere/deaktivere skærmdelingsfunktionen.
Hvis værdien for Skærmdeling låst er ændret, aktiveres funktionen ikke uden genstart.
37
[Skift adgangskode]
1 Angiv din aktuelle adgangskode.
2 Indtast en ny 6-cifret adgangskode.
3 Indtast den samme adgangskode igen i feltet Bekræft adgangskode for at bekræfte.
[Virksomhedsindstillinger]
•• Indtast din virksomhedskontokode for at anvende de tilhørende virksomhedsindstillinger.
•• Når koden er indtastet, nulstilles skærmenhederne, hvorved de tilhørende virksomhedsindstillinger anvendes.
•• Funktionen aktiveres ikke, hvis der allerede er indtastet en kode.
[Nulstil til fabriksindstillinger]
Initialiserer alle indstillinger i [Indstilling] og filer fra den interne hukommelse.
Undtagelserne er RGB-forstærkningsværdien for tilstanden [Kalibrering] mode, [Videovæg] ([Flisetilstand], [Indstilling
for flisetilstand], [Naturlig tilstand], [Rammestyring], [Scanneinvertering]) og elementerne under [Serverindstilling] i
[Nem indstilling] og elementerne under [Indstil id] i [Generelt].
BEMÆRK
•• Den beholder de eksisterende indstillinger, fordi Tænd/Sluk-knappen i brugermenuen kun påvirker undermenuens
aktive/inaktive status.
DANSK
Med denne funktion kan du angive den adgangskode, der skal bruges til at åbne installationsmenuen.
(Standardadgangskode: 000000)
38
DANSK
INDHOLDSMANAGER
Web-login
•• Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.
Dette Signage-produkt leveres med en funktion, du kan bruge til at få adgang til det fra din pc eller mobilenhed.
-- Der er menuer til Content Manager, Group Manager 2.0, Control Manager, Log af og Skift adgangskode.
•• URL: https://angiv ip:443
•• Standardadgangskode: 00000000
FORSIGTIG
•• Understøttede opløsninger (programmet er optimeret til følgende opløsninger):
-- PC 1920 x 1080 / 1280 x 1080
-- Mobil: 360 x 640 (1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR
•• Understøttede browsere (programmet er optimeret til følgende browsere):
-- Chrome 56 eller nyere (anbefales)
Indholdsmanager
[Afspiller]
(Player (Afspiller)
Med Content Manager-appens afspilningsfunktion kan du afspille og administrere video-, billed-, skabelon-, SuperSignog afspilningslisteindhold på en integreret måde. (OLED-modeller understøtter ikke afspilning og administration af
billedindhold og skabelonindhold).
[KONTINUERLIG AFSPILNING]
1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre, og vælg derefter det ønskede indhold.
2 Klik på [AFSPIL] i øverste højre hjørne af skærmen og nyd det indhold, du har valgt.
[EKSPORTER]
1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre og klik på [Export (Eksport] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg det indhold, der skal eksporteres.
3 Klik på [KOPIÉR]/[Kredsløb] i øverste højre hjørne af skærmen og vælg den enhed, hvortil indholdet skal
eksporteres. (Hvis en indholdsfil, som er gemt på målenheden, er blevet valgt, springes behandling af indholdsfilen
over).
4 Du kan se, at indholdet er blevet flyttet/kopieret til enheden.
39
[SLET]
Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre og klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
Vælg det indhold, der skal slettes.
Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
Du kan se, at indholdet er blevet slettet.
[FILTRÉR/SORTÉR]
1 Klik på [FILTRÉR/SORTÉR] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 1) Vælg det ønskede sorteringskriterium til sortering af indholdsfiler efter enten filnavn eller den rækkefølge, hvori
de er blevet afspillet (den senest afspillede fil vises øverst på listen).
2) Det er muligt kun at se indhold, der er gemt på den ønskede enhed, ved at filtrere indholdsfilerne efter enhed.
3) Det er muligt kun at se indhold af den ønskede type ved at filtrere indholdsfilerne efter indholdstype.
[OPRET AFSPILNINGSLISTE]
Ved oprettelse af en afspilningsliste kan du ikke medtage tegn, der ikke kan anvendes i filnavne i Windows, f.eks. \, /,:,
*,?, ", <,> og |, i navnene på filerne på afspilningslisten. Herudover kan du ikke flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis
den indeholder indholdsfiler i hvis navne, de angivne tegn indgår.
1 Vælg fanen [Afspilningsliste] fra fanen til venstre og klik på [OPRET AFSPILNINGSLISTE] i øverste højre hjørne af
skærmen.
2 Vælg det indhold, der skal føjes til afspilningslisten, og klik på [NÆSTE] i øverste højre hjørne af skærmen.
3 Indstil en afspilningstid for hvert enkelt stykke indhold (gælder kun for foto- og skabelonindhold) samt andre
elementer, f.eks. konverteringseffekt, format og automatisk afspilning, og klik derefter på knappen [FÆRDIG] i
øverste højre hjørne af skærmen.
4 Du kan se, at der er oprettet en ny [Afspilningsliste].
[DISTRIBUTION]
1 Klik på [Distribuer] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Gå til appen Gruppeadministrator for at distribuere de oprettede afspilningslister.
BEMÆRK
•• Knappen Distribuer vises kun, når afspilningsliste er valgt som medietype.
DANSK
1
2
3
4
40
[Planlægger]
DANSK
(Planlægger)
Med Content Manager-appens tidsplanlægningsfunktion kan du afspille bestemt indhold på et planlagt tidspunkt via en
afspilningsliste eller eksternt input.
[Tidsplan]
1 Klik på [Ny tidsplan] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg mellem [Afspilningsliste] og [INPUTKILDE].
3 1) Hvis du har valgt [Afspilningsliste], skal du vælge den afspilningsliste, for hvilken du vil planlægge afspilning.
2) Hvis du har valgt [INPUTKILDE], skal du vælge den eksterne inputkilde, for hvilken der skal planlægges afspilning.
4 Indtast tidsplanoplysninger, og opret en ny tidsplan. (Ved oprettelse af en tidsplan kan du ikke medtage tegn, der
ikke kan anvendes i filnavne i Windows, f.eks. \, /,:, *,?, ", <,> og |, i navnet på tidsplanfilen. Herudover kan du ikke
flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis den afspilningsliste, der knyttes til tidsplanen, indeholder indholdsfiler i hvis
navne, de angivne tegn indgår.)
5 Se afspilning af afspilningslisten eller det eksterne input, du valgte, på det planlagte tidspunkt.
[Import af tidsplan]
1
2
3
4
5
Klik på [Importér] i øverste højre hjørne af skærmen.
Vælg den eksterne lagerenhed, hvorfra der skal importeres en tidsplan.
Vælg den tidsplan, der skal importeres til skærmen. (Du kan kun vælge én tidsplan).
Klik på [Vælg] i øverste højre hjørne af skærmen.
Undersøg, om tidsplanen er blevet importeret til skærmens interne lagerhukommelse.
[Eksport af tidsplan]
1
2
3
4
5
Klik på [EKSPORTER] i øverste højre hjørne af skærmen.
Vælg den eksterne lagerenhed, hvortil der skal eksporteres en tidsplan.
Vælg den tidsplan, der skal eksporteres fra skærmen. (Du kan vælge flere tidsplaner).
Klik på [Vælg] i øverste højre hjørne af skærmen.
Undersøg, om tidsplanen er blevet eksporteret til den eksterne lagerenhed, du valgte.
41
[Sletning af tidsplan]
Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
Vælg de tidsplaner, der skal slettes.
Klik på [SLET].
Undersøg, om tidsplanerne er blevet slettet.
[Kalendervisning]
1 Klik på [Kalendervisning], når du har registrerede tidsplaner.
2 Du kan se, at de registrerede tidsplaner vises i form af en køreplan.
[DISTRIBUTION]
1 Klik på [Distribuer] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Gå til appen Gruppeadministrator for at distribuere de oprettede tidsplaner.
BEMÆRK
•• Hvis tiden for den oprettede tidsplan overlapper, bliver den tidligere oprettede tidsplan slettet.
•• Når en tidsplan, der ikke er indstillet til gentagelse, er udført, bliver den automatisk slettet.
•• Tidsplan fungerer ikke, mens Tidsplan-appen kører.
[Skabelon]
(Template (Skabelon)
Med Content Manager-appens redigeringsfunktion kan du tilføje de skabeloner, du ønsker.
1 Vælg en skabelon i det ønskede format. (Du kan vælge mellem liggende tilstand og stående tilstand).
2 Rediger skabelonens tekst.
2-1. Anvend din ønskede skrifttype (Størrelse, tykkelse, understregning, kursiv)
3 Rediger mediefilen.
3-1. V
ælg og anvend den ønskede hastighed.
4 Gem skabelonen ved at klikke på [GEM] i øverste højre hjørne af skærmen.
5 Undersøg om den skabelon, du gemte, vises på listen over skabeloner.
DANSK
1
2
3
4
42
Understøttede foto- og videofiler
DANSK
BEMÆRK
•• Undertekster er ikke understøttet.
•• Fotofunktion understøttes ikke i OLED-modeller.
Understøttede video-codecs
Type
.asf, .wmv
Codec
Video
VC-1 avanceret profil (undtagen WMVA), VC-1 simple og hovedprofiler
Lyd
WMA Standard (undtagen WMA v1/WMA Speech)
Video
Xvid (omfatter ikke 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Lyd
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM,
DTS
Video
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Lyd
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp
Video
H.264/AVC, MPEG-4
.3g2
Lyd
AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv
Video
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
Lyd
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1
Layer III (MP3)
Video
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Lyd
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM
Video
MPEG-1, MPEG-2
Lyd
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Video
MPEG-1, MPEG-2
Lyd
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.avi
.mp4, .m4v, .mov
.ts, .trp, .tp, .mts
.mpg, .mpeg, .dat
.vob
Maksimalt sendeforhold
Fuld HD-film
ULTRA HD-film
(kun UHD-modeller).
H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps
HEVC 1920 x 1080@60P Main/Main10@L4.1 40 Mbps
H.264 3840 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50 Mbps
HEVC 3840 x 2160@60P Main/Main10@L5.1 60 Mbps
43
Understøttede fotofilformater
Format
.jpeg, .jpg, .jpe
JPEG
.png
PNG
.bmp
BMP
Opløsning
•• Minimum: Min: 64 x 64
•• Maksimum: N
ormal Type: 15.360 (B) x 8640 (H)
Progressiv type: 1920 (B) x 1440 (H)
•• Minimum: Min: 64 x 64
•• Maksimum: 5760 (B) x 5760 (H)
•• Minimum: Min: 64 x 64
•• Maksimum: 1920 (B) x 1080 (H)
Tips til brug af USB-lagerenheder
•• Kun USB-lagerenheder genkendes.
•• USB-lagerenheder, der er tilsluttet skærmen via en USB-hub, virker muligvis ikke korrekt.
•• USB-lagerenheder, der bruger et automatisk genkendelsesprogram, genkendes muligvis ikke.
•• USB-lagerenheder, der bruger deres egne drivere, genkendes muligvis ikke.
•• Genkendelseshastigheden for en USB-lagerenhed afhænger muligvis af hver enkelt enhed.
•• Sluk ikke for skærmen, og tag ikke stikket ud til USB-enheden, når den tilsluttede USB-lagerenhed arbejder. Hvis
enheden pludselig afbrydes eller tages ud, kan det ødelægge de filer, der er gemt på USB-lagerenheden.
•• Tilslut ikke en USB-lagerenhed, der er blevet kunstigt modificeret på en pc. Enheden kan gøre, at produktet ikke
virker eller at det ikke kan afspilles. Husk, at du kun må bruge USB-lagerenheder med normale musik-, billed- og/eller
filmfiler.
•• Lagerenheder, der er formateret med hjælpeprogrammer, der ikke understøttes af Windows, genkendes muligvis ikke.
•• Slut strøm til en USB-lagerenhed (over 0,5 A), den kræver ekstern strømforsyning. I modsat fald genkendes enheden
muligvis ikke.
•• Tilslut USB-lagerenheden med det kabel, der medfølger fra enhedsproducenten.
•• Nogle USB-lagerenheder understøttes muligvis ikke eller kører ikke tilfredsstillende.
•• Der anvendes nogenlunde samme filjusteringsmetoder på USB-lagerenheden som i Windows XP, og filnavne kan
omfatte op til 100 engelske tegn.
•• Husk at sikkerhedskopiere vigtige filer, da data på en USB-lagerenhed kan blive beskadiget. Vi er ikke ansvarlige for et
eventuelt tab af data.
•• USB-enheden opdages muligvis ikke, hvis USB HDD'en ikke har en ekstern strømkilde. Husk derfor at tilslutte den til
en ekstern strømkilde.
-- Brug en adapter til en ekstern strømkilde. Der medfølger ikke et USB-kabel til en ekstern strømkilde.
DANSK
Filtype
44
DANSK
•• Hvis din USB-lagerenhed har flere partitioner eller hvis du bruger en USB-multikortlæser, kan du bruge op til fire
partitioner eller USB-hukommelsesenheder.
•• Hvis en USB-lagringsenhed sluttes til en USB-multikortlæser, genkendes masselagerets data muligvis ikke.
•• Tag USB-lagerenheden ud og tilslut den igen, hvis den ikke fungerer korrekt.
•• Den hastighed, hvormed en USB-lagerenhed registreres, kan svinge fra enhed til enhed.
•• Hvis USB-lagerenheden er tilsluttet i standby-tilstand, indlæses automatisk en bestemt harddisk, når der tændes for
skærmen.
•• Den anbefalede kapacitet er 1 TB eller derunder til en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller derunder til en USBhukommelse.
•• Enheder med en kapacitet, der er større end den anbefalede, fungerer muligvis ikke korrekt.
•• Hvis en ekstern USB-harddisk med funktion til [Energibesparelse] ikke fungerer, skal du slukke for harddisken og
tænde den igen for at få den til at fungere korrekt.
•• USB-lagerenheder (USB 2.0 eller derunder) understøttes også. De fungerer dog muligvis ikke korrekt i videolisten.
•• Der kan genkendes op til maks. 999 mapper eller filer i en enkelt mappe.
•• Når der distribueres indhold til USB under afspilning af video i UHD-opløsning, kan videoafspilningen hakke
midlertidigt.
•• USB-lagerenheder, der understøttes af en mobilenhed, genkendes muligvis ikke.
45
Group Manager 2.0
[Master]
•• Tilføj, rediger og slet gruppe.
•• Klon din enheds indstillingsdata.
•• Udsend [Tidsplan] og [Afspilningsliste] på gruppebasis.
•• Alle skærmenheder sættes indledningsvist i Mastertilstand.
[Slave]
•• Afspil udsendte [Tidsplan] og [Afspilningsliste] i Mastertilstand.
•• Fjern skærmenheder fra deres grupper.
•• Skærmenheder, der er blevet føjet til en gruppe, overgår automatisk til Slavetilstand. Omvendt vil en skærmenhed, der
er blevet slettet fra en gruppe, automatisk blive initialiseret og overgå til Mastertilstand.
•• Hvis der er føjet en ny Slave til en eksisterende gruppe, eller hvis [Datakloning] eller distribution af [Tidsplan]/
[Afspilningsliste] ikke er udført korrekt, bliver knappen [Datakloning] eller [SYNKRONISER] aktiveret.
•• Du kan duplikere masterenhedens indstillingsdata til gruppen ved hjælp af [Data Cloning (Datakloning].
•• Du kan downloade indhold igen, som er blevet udsendt til gruppen, ved hjælp af [SYNKRONISER].
DANSK
Med denne funktion kan du gruppere flere skærmenheder på et enkelt netværk og udsende indhold (tidsplaner og
afspilningslister) eller kopiere indstillingsdata på gruppebasis. Funktionen har to tilstande – Master og Slave – og du kan
få adgang til den via din pc eller mobilenhed.
46
[GRUPPEADMINISTRATION]
DANSK
•• Oprettelse af ny gruppe
1. K
lik på [Tilføj ny gruppe].
2. Indtast et navn på gruppen.
3. K
lik på [TILFØJ ENHED], vælg de enheder, der skal tilføjes til gruppen, og tilføj dem.
4. K
lik på [FÆRDIG], hvorefter du kan se, at der er blevet oprettet en ny gruppe.
•• Redigering af en gruppe
1. K
lik på den gruppe, der skal redigeres.
2. Tilføj en ny enhed ved hjælp af [TILFØJ ENHED].
3. S let et enhed ved hjælp af [SLET ENHED].
4. U
ndersøg, om enhederne i gruppen er tilsluttet netværket ved hjælp af [ENHEDSKONTROL].
5. H
vis der er sæt af enheder i gruppen, der ikke er [Datakloning] eller indholdssynkroniseret, bliver knappen
[Datakloning] eller [SYNKRONISER] aktiveret.
6. D
u kan kopiere masterenhedens indstillingsdata til gruppen igen ved hjælp af [Datakloning].
7. D
u kan downloade indhold igen, som er blevet udsendt til gruppen, ved hjælp af [SYNKRONISER].
•• Sletning af en gruppe
1. K
lik på [SLET GRUPPE].
2. V
ælg den gruppe, de skal slettes, og klik på [SLET].
3. U
ndersøg, om den valgte gruppe er blevet slettet.
•• Visning af alle enheder: Visning af alle enheder: På denne side kan du administrere alle slaveskærmenheder, der er
tilsluttet det samme netværk.
1. K
lik på [VISNING AF ALLE ENHEDER].
2. K
lik på [NULSTIL ENHEDSTILSTAND].
3. V
ælg den slaveskærmenhed, hvis enhedstilstand der skal ændres, og klik på [Initialiserer].
47
[Kloning af indstillingsdata]
[Indholdsdistribution]
1
2
3
4
Vælg den type indhold, der skal udsendes (tidsplaner eller afspilningslister).
Vælg det indhold, der skal eksporteres.
Vælg den gruppe, hvortil indholdet skal udsendes, og klik på [Distribuer].
Kør Content Manager-appen på slaveenhederne og undersøg, om indholdet er blevet udsendt.
Sådan bruges den
•• Skærme: K
ør, tilføj, slet eller rediger app på startskærmen.
•• Mobil: Mobilenheder: Kør appen i Startbjælken eller åbn den fra en mobilenhed ved hjælp af den udleverede QR-kode
eller URL.
FORSIGTIG
•• Du kan oprette op til 25 grupper.
•• Du kan tilføje op til 12 slaveenheder til en gruppe.
•• Du kan udsende de tidsplaner, der er gemt på eksterne enheder, når du har gennemført importen i Content Manager.
•• Husk at slette alle tidsplaner, der er gemt på slaveenhederne, inden du udsender tidsplaner.
•• En liste over enheder, du kan føje til en gruppe efter eget valg, vises kun, når følgende betingelser er opfyldt:
-- De enheder, du vil tilføje, skal være på det samme netværk som masterenheden.
-- De enheder, du vil tilføje, skal være i Mastertilstand og må ikke tilhøre eksisterende grupper.
-- UPnP-funktionen skal være aktiveret (gå til [Generelt] > [Netværk] > UPnP og indstil den til [TIL]).
•• Den fungerer muligvis ikke korrekt i trådløse netværksmiljøer. Det anbefales at bruge et kablet netværk.
•• Kør de oprindelige indstillinger for Slave-funktion ved sletning af gruppen.
DANSK
1 Vælg den ønskede gruppe, og klik på Clone (Klon.
2 Undersøg, om dataene er blevet kopieret på slaveenhederne.
48
ScreenShare
DANSK
Denne funktion tillader, at skærmen på en brugers enhed, f.eks. en mobil eller pc med Windows, deles med en skærm,
der bruger en trådløs forbindelse, f.eks. WiDi eller Miracast.
Sådan anvendes [Screen Share]
(INPUT)
[Screen Share]
1 Opret forbindelse i henhold til anvisningerne i den guide, du kan få adgang til via knappen TILSLUTNINGSGUIDE
øverst til højre.
2 Når forbindelsen er oprettet, aktiveres Screen Share mellem brugerens enhed og skærmen.
BEMÆRK
Konfiguration af WiDi (Wireless Display)
WiDi, der er en forkortelse for Wireless Display, er et system, der trådløst sender video- og lydfiler fra en bærbar pc, der
understøtter Intel WiDi, til skærmen.
Det er kun tilgængeligt i visse inputtilstande (Komposit/Komponent/RGB/HDMI/DP/OPS/DVI-D).
LG Signage kan ikke registrere andre end disse tilstande fra din pc.
1 Tilslut din bærbare computer til et adgangspunkt (netværk). (Denne funktion kan bruges uden en AP, men det
anbefales, at du slutter til en AP for at få optimal ydeevne.) Gå til Pc-indstillinger
Pc og enheder Enheder på
den bærbare computer.
2 Klik på TILFØJ ENHED øverst i midten af skærmen, hvorefter du får vist en liste over WiDi-aktiverede LG Signageskærme i nærheden. Vælg en skærm på listen over registrerede Signage-skærme, som du vil oprette forbindelse til,
og klik på Opret forbindelse.
3 Skærmen på din bærbare computer vises på Signage-skærmen indenfor 10 sekunder. Det trådløse miljø kan påvirke
skærmen fra at vise indholdet. Hvis forbindelsen er dårlig, kan Intel WiDi-forbindelsen muligvis gå tabt.
•• Gå til http://intel.com/go/widi for flere oplysninger om brug af Intel WiDi.
•• Denne funktion fungerer kun korrekt med WiDi 3.5 eller nyere versioner.
•• Denne funktion fungerer kun korrekt i Windows 8.1 og nyere.
49
LG Presenter
Du kan bruge LG Presenter på følgende måder.
-- Tilslut: Angiv PIN-koden for at slutte din Signage-enhed til Client.
-- Screen Share: Del den tilsluttede Client PC-skærm med din Signage-enhed.
-- Overdragelse: Hvis der allerede er en Client tilsluttet, og en anden Client ønsker at dele skærm, kan du anmode om en
overdragelse til den tilsluttede Client og få tilladelse til at dele skærm.
-- Indstillinger: Du kan se oplysningerne om Client eller skifte det sprog, der anvendes af Client.
BEMÆRK
•• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.
•• Kun deling af PC-skærm er understøttet og ikke deling af tale.
DANSK
Denne funktion bruges til visning af PC-skærmen (Windows eller Mac OS) på Signage-skærmen via kablet/trådløs
forbindelse til PC’en. For at bruge denne funktion skal du installere Presenter PC Client (”Client”) på PC’en.
50
Tilslut
DANSK
På Signage
[LG Presenter]
På PC
1
2
3
4
5
Gå til www.lge.com/LGP for at downloade Client.
Installer og kør den downloadede Client.
Angiv det ønskede brugernavn, og tryk på knappen.
Når listen over fundne Signage-enheder vises, vælger du den, du vil oprette forbindelse til.
Angiv PIN-koden, du ser på din Signage-enhed, i PIN-kodefeltet på Client.
2
3
1
Nr.
1
2
3
Element
Navn
Liste over
enheder
PIN-kode
Beskrivelse
Brugernavn
Viser listen over Signage-enheder, der kan oprettes forbindelse til.
Angiv den viste PIN-kode på Signage-enheden for at oprette forbindelse til Signageenheden.
FORSIGTIG
•• Signage-enheden og PC’en skal være på det samme netværk.
•• Når UPnP-indstillingen er slået fra på din Signage-enhed, kan Client ikke finde Signage-enheden.
51
Screen Share
DANSK
1 Vælg den skærm, du vil dele, og tryk på knappen Del.
2 Tryk på knappen Stop for at afslutte skærmdeling.
1
4
2
5
6
3
Nr.
1
2
3
4
5
6
Element
Status for
forbindelse
Skærmliste
[Share]
Miniature
[Stop]
Skift skærm
Beskrivelse
Viser den aktuelt forbundne brugers navn, og du kan også afbryde her.
Viser listen over PC-skærme, der kan deles.
Tryk på denne knap for at starte Screen Share.
Viser en miniature af den aktuelt delte skærm.
Stopper Screen Share.
Skifter mellem skærme til deling.
FORSIGTIG
•• Kontroller firewall-indstillingerne på din PC, hvis skærmdeling ikke fungerer, eller der ikke kan oprettes forbindelse til
Signage-enheden.
52
Overdragelse
DANSK
PC1: PC’en, hvor den aktuelt forbundne Client med din Signage-enhed, kører.
PC2: PC’en, som du ønsker at forbinde med den Signage-enhed, der er forbundet med PC1
På PC2
1 Kør Client, og søg efter Signage-enheden på det samme netværk.
2 Vælg den Signage-enhed på listen over fundne enheder, der er forbundet med PC1.
På PC1
1 Vælg, om du vil godkende eller afvise anmodningen om overdragelse, når pop op-meddelelsen med anmodningen
vises på PC2.
2 Hvis du vil godkende anmodningen om overdragelse, bliver Signage-enheden frakoblet, og Client på PC2 bliver
forbundet med Signage-enheden.
3 Hvis du afviser anmodningen om overdragelse, vil Signage-enheden forblive tilsluttet, så du kan fortsætte med at
bruge funktionerne i LG Presenter.
1
Nr.
Element
1
Anmodning om
overdragelse
Beskrivelse
Når der er en aktuelt forbundet Client med din Signage-enhed, og klienten fra en anden
PC anmoder om at oprette forbindelse til den samme Signage-enhed, kan du afgøre, om
du vil godkende anmodningen.
53
Administrator
Styr og kontroller status for skærmen via webbrowseren.
Denne funktion er tilgængelig til pc'er og mobilenheder.
Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.
Funktion
•• [Dashboard]: Viser en oversigt over produktets status og indeholder links til hver side.
•• [Skærm og lyd]: Giver funktioner som lysstyrke for skærm, lyd, input og genstart.
•• [Tidsindstilling]: Aktiver/deaktiver funktionen Indstil automatisk, og viser/ændrer den tid, der er indstillet for
produktet.
•• [Netværk]: Indstil navnet og IP-adressen for din Signage-skærm.
•• [Flisetilstand]: Vis indstillingerne for flisetilstand for produktet.
•• [Fail Over]: Aktiverer/deaktiverer funktionen Failover og indstiller associerede elementer.
•• [Afspil URL]: Aktiver/deaktiver afspilning via URL og angiv URL-adresser.
•• [S/W-opdatering]: Opdater produktets firmware.
•• [Diagrammer]: Vis statusoplysninger for produktet, f.eks. temperatur og ventilatorstatus.
•• [Log]: Viser poster for produktets funktionsfejl.
•• [Systemoplysninger]: Viser oplysninger som produktets softwareversion og modelnavn.
DANSK
ADMINISTRATIONSVÆRKTØJ
54
Billed-id
AUDIO
DANSK
(RGB/DVI)
RS-232C OUT
RS-232C OUT
RS-232C OUT
RS-232C IN
RS-232C IN
RS-232C IN
[Billed-id] bruges til at ændre indstillingerne for en bestemt enhed (skærm) ved hjælp af en enkelt IR-modtager til
multi-vision. Kommunikation er mulig mellem en skærm med en IR-modtager og andre skærme, der bruger RS-232Ckabler. Hver enkelt skærm identificeres med et <enheds-id>. Konfiguration af [Billed-id] gør, at du kun kan bruge
fjernbetjeningen med skærme med et [Indstil id], der svarer til det pågældende [Billed-id].
REMOTE
CONTROL IN
1 Tildel [Indstil id] til de installerede skærme som vist nedenfor:
2 Tryk på den røde knap [Billed-id] Til på fjernbetjeningen.
3 Sørg for, at det billed-id, du angiver, er magen til [Indstil id] for den skærm, du vil styre.
•• Et enhed med et [Indstil id], som er et andet end [Billed-id], kan ikke styres af IR-signaler.
BEMÆRK
•• Hvis [Billed-id] er indstillet til 2, kan kun den øverste højre skærm, som har et [Indstil id] på 2, styres af IR-signaler.
•• Hvis du trykker på den grønne knap [Billed-id] Fra på fjernbetjeningen, deaktiveres [Billed-id] for alle skærme. Hvis du
derefter trykker på en anden knap på fjernbetjeningen, kan alle skærme styres af IR-signaler uanset deres [Indstil id].
55
DANSK
BETJENING AF EN EKSTERN PC PÅ
BERØRINGSSKÆRM
•• Gælder kun for visse modeller.
Tilslutning til en pc
Tilslutning af dette produkt til en pc med et USB-kabel (type A til type B) giver dig mulighed for at betjene den
tilsluttede pc ved at berøre produktets skærm.
Til en pc, der understøtter USB-C, bruges et USB-C-kabel til at forbinde dette produkt med pc’en og betjene pc’en ved
at bruge berøringsskærmen.
Du kan betjene den installerede OPS ved at berøre produktets skærm selv med OPS installeret.
Prioriterede opgaver på berøringsskærmen
Prioritet
1
2
3
4
5
Tilstande
•• Rotation af eksternt input indstillet til
90˚/180˚/270˚
•• Menu, app, dashboard osv. vises
•• Popup-meddelelse vises
•• Udstyret med OPS
•• Eksternt input konfigureret til OPS
•• Tilsluttet til en pc med et USB-C-kabel
•• Eksternt input konfigureret til USB-C
•• Eksternt input konfigureret (undtagen
OPS/USB-C)
•• Pc tilsluttet til produktets forside med et
berøringskabel
•• Eksternt input konfigureret (undtagen
OPS/USB-C)
•• Pc tilsluttet til produktets bagside med et
berøringskabel
Driftsforhold
Enhed udfører opgaven,
når skærmen berøres
Kun én af tilstandene vises
Produktets skærm
Alle tilstande vises
OPS
Alle tilstande vises
Pc tilsluttet med USB-C
Alle tilstande vises
Pc tilsluttet til
produktets forside med
et berøringskabel
Alle tilstande vises
Pc tilsluttet til
produktets bagside med
et berøringskabel
BEMÆRK
•• Når der tilsluttes til en ekstern pc, og den bruges med en berøringsskærm, kan det tage et stykke tid at registrere din
berøring på berøringsskærmenheden efter at have skiftet forbindelsen for berøringsfunktionen mellem eksterne pc’er.
56
DANSK
SMART KALIBRERING
Sådan køres den
[Smart Calibration]
1 Indstil enheds-id’et for hver enhed.
2 Vælg [Picture Mode] for at køre Smart kalibrering.
Efter valg af tilstanden [Calibration] kan du indstille [Color Temperature].
-- [Optimal Target]: Indstil den optimale farveværdi for den valgte enhed som målet.
-- Indstil målet til 3.000 K i tv-stationsmiljøet.
3 Med [START SMART CALIBRATION] kan du korrigere farven/lysstyrken.
4 Hvis du indstiller menuen [Schedule Setting], udføres kalibrering på regelmæssig basis.
RS-232C
IR
1
2
3
4
57
[Manual Calibration]
•• [Screen Split]: Angiv området for manuel justering.
•• [Calibration Position]: Vælg placeringen for manuel justering.
Screen Split: 4, Calibration Position: 3
Screen Split: 9, Calibration Position: 5
DANSK
Du kan justere farven på den valgte placering manuelt.
58
DANSK
IR-KODE
•• Det er ikke alle modeller, der understøtter HDMI-/USB-funktionen.
•• Ikke alle tastekoder understøttes afhængigt af modellen.
Kode (Hex)
Funktion
Bemærkninger
Fjernbetjeningsknap
08
(Strøm)
C4
MONITOR ON
Fjernbetjeningsknap
C5
MONITOR OFF
Fjernbetjeningsknap
95
(Energibesparelse)
Fjernbetjeningsknap
0B
INPUT (Vælg input)
Fjernbetjeningsknap
10
Taltast 0
Fjernbetjeningsknap
11
Taltast 1
Fjernbetjeningsknap
12
Taltast 2
Fjernbetjeningsknap
13
Taltast 3
Fjernbetjeningsknap
14
Taltast 4
Fjernbetjeningsknap
15
Taltast 5
Fjernbetjeningsknap
16
Taltast 6
Fjernbetjeningsknap
17
Taltast 7
Fjernbetjeningsknap
18
Taltast 8
Fjernbetjeningsknap
19
Taltast 9
Fjernbetjeningsknap
02
03
(Lydstyrke +)
Fjernbetjeningsknap
(Lydstyrke -)
Fjernbetjeningsknap
E0
Lysstyrke
(Side op)
Fjernbetjeningsknap
E1
Lysstyrke
(Side ned)
Fjernbetjeningsknap
DC
(3D)
Fjernbetjeningsknap
32
1/a/A
Fjernbetjeningsknap
2F
Livlig
Fjernbetjeningsknap
7E
Fjernbetjeningsknap
79
ARC (Mærke/Billedformat)
Fjernbetjeningsknap
4D
PSM (Billedtilstand)
Fjernbetjeningsknap
09
(LYDLØS)
Fjernbetjeningsknap
43
(Indstillinger/Menu)
Fjernbetjeningsknap
99
Automatisk konfiguration
Fjernbetjeningsknap
40
(Op)
Fjernbetjeningsknap
41
(Ned)
Fjernbetjeningsknap
06
(Højre)
Fjernbetjeningsknap
07
(Venstre)
Fjernbetjeningsknap
44
28
(OK)
(TILBAGE)
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
59
Kode (Hex)
Tile
Bemærkninger
Fjernbetjeningsknap
5B
Afslut
Fjernbetjeningsknap
72
Billed-ID til (rød)
Fjernbetjeningsknap
71
Billed-id fra (grøn)
Fjernbetjeningsknap
63
Gul
Fjernbetjeningsknap
61
Blå
W.Bal
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
5F
Funktion
3F
(S.Menu)
Fjernbetjeningsknap
7C
(Hjem)
Fjernbetjeningsknap
97
96
Byt om
Spejl
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
DANSK
7B
60
DANSK
STYRING AF FLERE PRODUKTER
•• Gælder kun for visse modeller.
Brug denne metode til at slutte flere produkter til en enkelt pc. Du kan styre flere produkter ad gangen ved at slutte
dem til én pc.
Enheds-id'et i menuen Alternativ skal være mellem 1 og 1000 uden dubletter.
Tilslutning af kabler
•• Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.
Tilslut RS-232C-kablet som vist i billedet.
RS-232C-protokollen anvendes til kommunikation mellem pc'en og produktet. Du kan tænde og slukke for produktet,
vælge en inputkilde og tilpasse OSD-menuen fra din pc.
Skærmenhed 4
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Skærmenhed 3
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Skærmenhed 2
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Pc
Skærmenhed 1
RS-232C-kabel (sælges separat)
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
RS-232C-omformer
4P-kabel (sælges separat)
Skærmenhed 2
Pc
Skærmenhed 1
Skærmenhed 3
RS-232C-kabel
(sælges separat)
Skærmenhed 4
61
Kommunikationsparameter
•• Ved brug af 3-ledningsforbindelser (ikke standard)
kan der ikke anvendes en IR-serieforbindelse.
•• Sørg for kun at bruge den medfølgende omformer for
korrekt tilslutning.
•• Når flere Signage-produkter er serieforbundet, så
de kan styres samtidig, kan det ske, at nogle af
produkterne ikke tænder, hvis du prøver at tænde/
slukke for masterenheden på en kontinuerlig måde. I
så fald kan du tænde disse skærme ved at trykke på
knappen MONITOR ON, ikke på knappen Tænd/sluk.
(Strøm)
MONITOR ON
BACK
TILE
ID
ON
OFF
EXIT
DANSK
Baudhastighed: 9.600 BPS
Datalænge: 8 bit
Paritetbit: ingen
Stopbit: 1 bit
Flowkontrol: ingen
Kommunikationskode: ASCII
BEMÆRK
62
Kommandoreferenceliste
DANSK
1
Kommando
2
k
x
k
a
b
c
00 til 02
Se "Vælg indgang"
Se Billedformat
Data
(Hexadecimal)
01
02
03
Strøm
Vælg input
Billedformat
04
Lysstyrkejustering
j
q
00 til 04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Billedtilstand
Kontrast
Lysstyrke
Skarphed
Farve
Farvetone
Farvetemperatur
Balance
Lydindstilling
Mute on (Lydløs til
Lydstyrkekontrol
Aktuelt tidspunkt 1 (år/måned/dag)
Aktuelt tidspunkt 2 (time/minut/
sekund)
Sluk ved intet signal (15 min)
Sluk ved intet IR (4 timer)
Sprog
Indstiller Standard
Aktuel temperatur
Tast
Forløbet tid
Kontrollerer produktets serienummer
d
k
k
k
k
k
x
k
d
k
k
f
x
g
h
k
i
j
u
t
y
e
f
a
Se Biograftilstand
00 til 64
00 til 64
00 til 32
00 til 64
00 til 64
70 til D2
00 til 64
Se Lydindstilling
00 til 01
00 til 64
Se Aktuelt tidspunkt 1
f
x
Se Aktuelt tidspunkt 2
f
m
f
f
d
m
d
f
g
n
i
k
n
c
l
y
00 til 01
00 til 01
Se Sprog
00 - 02
FF
Se Tast
FF
FF
17
18
19
20
21
22
23
24
25
63
Kommando
2
Data
(Hexadecimal)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Software Version (Softwareversion)
Hvidbalance Rød forstærkning
Hvidbalance Grøn forstærkning
Hvidbalance Blå forstærkning
Hvidbalance Rød forskydning
Hvidbalance Grøn forskydning
Hvidbalance Blå forskydning
Baggrundslys
Skærm fra
Flisetilstand
Kontrollerer Flisetilstand
Titel-id
Naturlig tilstand
f
j
j
j
s
s
s
m
k
d
d
d
d
z
m
n
o
x
y
z
g
d
d
z
i
j
FF
00 til FE
00 til FE
00 til FE
00 til 7F
00 til 7F
00 til 7F
00 til 64
00 til 01
00 til FF
FF
Se Titel-id
00 til 01
39
DPM
Remote Control/Local Key Lock
(Låsning af fjernbetjening/lokale taster
Tænd forsinket
Vælg Fail Over-tilstand
Vælg Fail Over-input
Fjernbetjening tastelås
Lokal tastelås
Statuskontrol
Sommertid
PM-tilstand
Se ISM Method (ISM-metode)
Netværksindstillinger
f
j
Se DPM
k
m
00 til 01
f
m
m
t
t
s
s
s
j
s
h
i
j
p
o
v
d
n, 0c
p
n, 80(81)(82)
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
00 til FA
00 til 02
Se Vælg Fail Over-input
00 til 02
00 til 02
Se Statuskontrol
Se Sommertid
00 til 04
Se ISM-metode
Se Netværksindstilling
DANSK
1
64
DANSK
1
Kommando
2
t
f
r
w
00 til 02
00 til 01
Data
(Hexadecimal)
51
52
Status for tænd
Kablet Wake-on-LAN
53
Skærmrotation
t
h
00 til 03
54
Synkronisering af tid
s
n, 16
00 til 01
55
Synkronisering af indhold
t
g
00 til 01
56
LAN serieforbundet
s
n, 84
00 til 01
57
Rotation af eksternt input
s
n, 85
00 til 03
58
Blinklys
s
n, 88
00 til 01
59
Tidsplan for lysstyrke Tilstand
s
m
00 til 01
60
Tidsplan for lysstyrke
s
s
Se Tidsplan for lysstyrke
61
Multiskærm Tilstand og Input
x
c
Se Flere skærme Tilstand og Input
62
Se Billedformat
x
d
Se Billedformat
63
Skærm fra (flere skærme)
x
e
Se Skærm fra (flere skærme)
64
Sluk skærm altid
s
n, 0d
00 til 01
65
Stop video
k
x
00 til 01
66
Trådløs Wake-on-LAN
s
n, 90
00 til 01
67
OSD låst
k
l
00 til 01
68
HDMI IT-indhold
s
n, 99
00 til 01
69
Ferieindstilling
s
n, 9b
Se Ferieindstilling
70
UPnP
s
n, 9c
00 til 01
71
Start-dashboard låst
s
n, 9d
00 til 01
72
USB låst
s
n, 9e
00 til 01
73
Wi-Fi låst
s
n, 9f
00 til 01
74
Skærmdeling låst
s
n, a0
00 til 01
75
Sikkerhedskopiering via hukommelse
s
n, a1
Se Sikkerhedskopiering via
hukommelse
65
Kommando
2
Data
(Hexadecimal)
76
Digitalt lydinput
s
n, a2
00 til 01
77
Billede af startlogo
s
n, a3
00 til 01
78
SoftAP
s
n, a4
00 til 01
79
Naturlig størrelse
s
n, a5
00 til 64
80
Afspil gemte interne medier
s
n, a8
Se Afspilning af gemte interne medier
81
Billede for intet signal
s
n, a9
00 til 01
82
Lyd ud
s
n, aa
00 til 02
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
DPM vækkekontrol
Kontrollerer Blæserfejl
Gælder for alle input
Timer Tænd
Timer Sluk
Novastar-kontrol
[Transfer Control (Overførselskontrol)]
Multikanal
Skift Enheds-id
[Gamma]
[Sort niveau]
[ULTRA HD Deep Colour]
[Synkroniseringstilstand]
[Administrer Indgange]
[PC/OPS-styring af tænd/sluk]
[Lokal nedton. LED]
[Scanneinvertering]
[Rammestyring]
[Automatisk kontrol af Average Picture
Level]
Aflæs lysstyrkeværdi
[Registrering af skærmfejl]
[Stereotilstand]
[HDR billedtilstand]
[Dynamisk tone mapping]
[Lokal nedton. LED]
[USB2 → HDBaseT]
[Skift adgangskode]
s
d
s
f
f
s
s
s
j
s
s
s
s
s
s
s
s
s
n, 0b
w
n, 52
d
e
n,b8
n,cb
n,76
x
n,ad
n,ae
n,af
n,b0
n,b1
n,8b
n,c1
n,87
n,b7
00 til 01
FF
01
Se Timer Tænd
Se Timer Sluk
Se Novastar-kontrol
Se Overførselskontrol
01 til 09
Se Skift Enheds-id
00 til 03
00 til 02
Se [ULTRA HD Deep Colour]
00 til 01
Se [Administrer Indgange]
00 til 02
00 til 01
00 til 01
00 til 01
s
n,be
00 til 01
m
t
s
s
s
s
s
s
u
z
n,c2
n,c4
n,c5
n,c6
n,c3
n,a7
FF
00 til 01
00 til 02
Se [HDR billedtilstand]
00 til 01
00 til 03
00 til 01
Se [Skift adgangskode]
101
102
103
104
105
106
107
108
109
* Bemærk Kommandoer fungerer muligvis ikke, når der ikke anvendes eksternt input.
* Visse kommandoer understøttes muligvis ikke på visse modeller.
DANSK
1
66
Transmissions-/modtagerprotokol
DANSK
Transmission
(Command1)(Command2)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
* (Command1): D
enne kommando bruges til at skelne mellem justeringsindstillingen og brugerjusteringstilstandene.
* (Command2): Denne kommando bruges til styring af skærmen.
* (Set ID): Bruges til valg af den skærm, der skal styres. Et entydigt enheds-id kan tildeles hver enhed fra 1 til 1000
(01H til FFH) under Indstillinger i OSD-menuen. Valg af "00H" til enheds-id giver mulighed for samtidig
kontrol af alle tilsluttede skærme. (Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.)
* (Data): Overfører kommandodata. Datamængden kan stige afhængigt af kommandoen.
* (Cr): Enter. Denne parameter svarer til '0 x 0D’ i ASCII-kode.
* ( ): Hvidt mellemrum. Denne parameter svarer til '0 x 20’ i ASCII-kode.
Acknowledgment
(Command2)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Produktet sender en godkendelse (ACK) baseret på dette format ved modtagelse af normale data. På nuværende
tidspunkt angiver det den aktuelle status for data, hvis data er FF. Hvis dataene er i dataskrivningstilstand, returneres
dataene for pc'en.
* Hvis en kommando sendes med enheds-id '00' (=0 x 00), genspejles dataene til alle skærme og de sender ingen
godkendelse (ACK).
* Hvis du sender "FF" som dataværdien i kontroltilstand via RS-232C, kan du se den værdi, der aktuelt er indstillet for
den relevante funktion (gælder ikke for visse funktioner).
* Visse kommandoer understøttes muligvis ikke på visse modeller.
67
01. Strøm (Kommando: k a)
Styrer status for tænd/sluk for skærmen.
Acknowledgment
(a)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Signalet Acknowledgment returneres kun korrekt, når
skærmen er helt tændt.
* Der kan være en vis forsinkelse mellem signalerne
Transmission og godkendelse.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Tilpasser billedformatet til skærmen.
Transmission
(k)(c)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 02: Fuldskærm
06: Original
Acknowledgment
(c)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Billedformatet afhænger muligvis af modellens
indgangskonfiguration.
04. Lysstyrke (Kommando: j q)
02. Vælg indgang (Kommando: x b)
Vælger et indgangssignal.
Transmission
(x)(b)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 20: AV
40: KOMPONENT
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2 (DTV)
A1: HDMI2 (PC)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (PC)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
99: HDMI2/OPS (DTV)
A9: HDMI2/OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
C1: DISPLAYPORT/USB-C (DTV)
D1: DISPLAYPORT/USB-C (PC)
C2: HDMI3 (DTV)
D2: HDMI3 (PC)
C3: HDBaseT (DTV)
D3: HDBaseT (PC)
E0: SuperSign webOS-afspiller
E1: Andre
E2: Flere skærme
E3: Afspil via URL
Acknowledgment
(b)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgængelige på alle
modeller.
* Hvis det ikke distribueres fra SuperSign W, webOS-afspilleren,
returneres NG.
Indstiller skærmens lysstyrke.
Transmission
(j)(q)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: Minimum
02: Mellem
03: Maksimum
04: Automatisk
Acknowledgment
(q)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
05. Biograftilstand (Kommando: d x)
Vælger en biograftilstand.
Transmission
(d)(x)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: Indkøbscenter/QSR
01: Generelt
02: Reg./Virks.
03: Transport
04: Uddannelse
05: Expert1
08: APS
11: Kalibrering
12: [Hospital]
Acknowledgment
(x)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Visse billedindstillinger er muligvis ikke tilgængelige på alle
modeller.
DANSK
Transmission
(k)(a)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
02: Genstart
03. Billedformat (Kommando: k c)
68
06. Kontrast (Kommando: k g)
Justerer skærmens kontrast.
10. Farvetone (Kommando: k j)
Tilpasser skærmens farvetoner.
DANSK
Transmission
(k)(g)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: Kontrast 0-100
Transmission
(k)(j)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Farvetone rød 50-grøn 50
Acknowledgment
(g)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
Acknowledgment
(j)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
07. Lys (Kommando: k h)
Justerer skærmens lysstyrke.
11. Farvetemperatur (Kommando: x u)
Justerer skærmens farvetemperatur.
Transmission
(k)(h)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Lysstyrke 0-100
Transmission
(x)(u)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 70-D2: 3200K-13000K
Acknowledgment
(h)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
Acknowledgment
(u)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
08. Skarphed (Kommando: k k)
Justerer skærmens skarphed.
Transmission
(k)(k)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-32: Skarphed 0-50
Acknowledgment
(k)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
09. Farve (Kommando: k i)
Tilpasser skærmens farver.
Transmission
(k)(i)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Farve 0-100
Acknowledgment
(i)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
12. Diskant (Kommando: k t)
Justerer lyddiskanten.
Transmission
(k)(t)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Venstre 50-Højre 50
Acknowledgment
(t)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
69
13. Lydindstilling (Kommando: d y)
Vælger en lydindstilling.
Acknowledgment
(y)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
14. Mute on (Lydløs til (Kommando: k e)
Slår lyden fra/til.
Transmission
(k)(e)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: Lydløs (Lydstyrke Fra)
01: Lydløs Fra (Lydstyrke Til)
Acknowledgment
(e)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Indstiller værdierne for Tid 1 (år/måned/dag) og auto-tid.
Transmission
1. (f)(a)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
2. (f)(a)( )(Set ID)( )(0)(0)( )(Data1)(Cr)
1. Ved indstilling af Tid 1 (år/måned/dag)
Data 1 00-: 2010 Data 2 01-0C: Januar - december
Data 3 01-1F: 1-31
* Min. og maks. værdien for Data1 svinger alt efter produktets
udgivelsesår.
* Indtast "fa (Set ID) ff" for at se indstillingerne for Tid 1 (år/
måned/dag).
2. Ved indstilling af auto-tid
Data 1 00: Automatisk
01: Manuel
* For at se den indstillede værdi for Auto-tiden, skal du indtaste
”fa (Set ID) 00 ff”.
Acknowledgment
1. (a)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
2. (a)( )(Set ID)( )(OK/NG)(0)(0)(Data1)(x)
17. Aktuelt tidspunkt 2 (time/minut/sekund)
(Kommando: f x)
Indstiller værdierne for Tid 2 (time/minut/sekund).
15. Lydstyrkekontrol (Kommando: k f)
Justerer volumen for afspilning.
Transmission
(k)(f)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Lydstyrke 0-100
Acknowledgment
(f)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Transmission
(f)(x)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Data 1 00-17: 00-23 timer
Data 2 00-3B: 00 - 59 minutter
Data 3 00-3B: 00-59 sekunder
* Angiv "fx (Set ID) ff" for at få vist indstillingerne for Tid 2
(time/minut/sekund).
* Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag)
er indstillet.
Acknowledgment
(x)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
DANSK
Transmission
(d)(y)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 01: Standard
02: Musik
03: Biograf
04: Sport
05. Spil
07: News
(Clear Voice III (Nyheder (Klar stemme III)
16. Aktuelt tidspunkt 1 (år/måned/dag)
(Kommando: f a)
70
18. Sluk ved intet signal (15 min.) (Kommando: f g)
DANSK
Indstiller skærmen til at gå i tilstanden Automatisk standby, hvis
der ikke er signal i 15 minutter.
Transmission
(f)(g)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(g)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
19. Sluk ved intet IR (Kommando: m n)
Aktiverer automatisk slukning, når der ikke har været IR-signal
i 4 timer.
Transmission
(m)(n)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
20. Sprog (Kommando: f i)
Angiver OSD-sproget.
Transmission
(f)(i)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: Tjekkisk
01: Dansk
02: Tysk
03: Engelsk
04: Spansk (Europa)
05: Græsk
06: Fransk
07: Italiensk
08: Hollandsk
09: Norsk
0A: Portugisisk
0B: Portugisisk (Brasilien)
0C: Russisk
0D: Finsk
0E: Svensk
0F: Koreansk
10: Kinesisk (mandarin)
11: Japansk
12: Kinesisk (kantonesisk)
13: Arabisk
14: Tyrkisk
Acknowledgment
(i)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Visse sprog er muligvis ikke tilgængelige på alle modeller.
21. Standard (Kommando: f k)
Laver en nulstilling.
(Initialisering af skærmen kan kun udføres i RGB-inputtilstand).
Transmission
(f)(k)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: Nulstilling af billede
02: Nulstil til oprindelige indstillinger
Acknowledgment
(k)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
22. Aktuel temperatur (Kommando: d n)
Undersøger produktets aktuelle temperatur.
Transmission
(d)(n)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data FF: Statuskontrol
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Temperaturen vises med hexadecimal.
23. Tast (Kommando: m c)
Sender en tastekode til IR-fjernbetjeningen.
Transmission
(m)(c)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data IR_KEY_CODE
Acknowledgment
(c)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Se IR-koder ang. tastekoder.
* Ikke alle tastekoder understøttes afhængigt af modellen.
71
24. Forløbet tid (Kommando: d l)
Viser den tid, der er gået, siden der blev tændt for skærmen.
Acknowledgment
(l)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* De modtagne data vises med hexadecimal.
25. Kontrol af produktserienummer (Kommando: f y)
Kontrollerer produktets serienummer.
Transmission
(f)(y)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontrollerer produktets serienummer
Acknowledgment
(y)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Data er i ASCII-format.
26. Softwareversion (Kommando: f z)
Kontrollerer produktets softwareversion.
Tilpasser værdien for rød forstærkning for hvidbalance.
Transmission
(j)(m)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-FE: Rød forstærkning 0-254
FF: Kontrollerer værdien for rød forstærkning
Acknowledgment
(m)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
28. Hvidbalance Grøn forstærkning (Kommando: j n)
Tilpasser værdien for grøn forstærkning for hvidbalance.
Transmission
(j)(n)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-FE: Grøn forstærkning 0-254
FF: Kontrollerer værdien for grøn forstærkning
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
29. Hvidbalance Blå forstærkning (Kommando: j o)
Tilpasser værdien for blå forstærkning for hvidbalance.
Transmission
(f)(z)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontroller softwareversion
Transmission
(j)(o)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-FE: Blå forstærkning 0-254
FF: Kontrollerer værdien for blå forstærkning
Acknowledgment
(z)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
Acknowledgment
(o)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
DANSK
Transmission
(d)(l)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data FF: Læs status
27. Hvidbalance Rød forstærkning (Kommando: j m)
72
30. Hvidbalance Rød forskydning (Kommando: s x)
Tilpasser værdien for rød forskydning for hvidbalance.
DANSK
Transmission
(s)(x)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-7F: Rød forstærkning 0-127
FF: Kontrollerer værdien for rød forskydning
Acknowledgment
(x)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
31. Hvidbalance Grøn forskydning (Kommando: s y)
Tilpasser værdien for grøn forskydning for hvidbalance.
Transmission
(s)(y)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-7F: Grøn forskydning 0-127
FF: Kontrollerer værdien for grøn forskydning
Acknowledgment
(y)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
32. Hvidbalance Blå forskydning (Kommando: s z)
Tilpasser værdien for blå forskydning for hvidbalance.
Transmission
(s)(z)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-7F: Blå forstærkning 0-127
FF: Kontrollerer værdien for blå forskydning
Acknowledgment
(z)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
33. Baggrundslys (Kommando: m g)
Justerer lysstyrken for baggrundslys.
Transmission
(m)(g)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Baggrundslys 0-100
Acknowledgment
(g)( )(set ID)()(OK/NG)(Data)(x)
34. Skærm fra (Kommando: k d)
Slukker for skærmen.
Transmission
(k)(d)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: Skærm til
01: Skærm fra
Acknowledgment
(d)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
35. Flisetilstand (Kommando: d d)
Indstiller en flisetilstand og værdier for fliserækker og -kolonner.
Transmission
(d)(d)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-FF: Den først byte - Flisekolonne
Den anden byte - Tile-række
* 00, 01, 10 og 11 betyder, at flisetilstand er fra.
* Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.
Acknowledgment
(d)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Hvis du ændrer værdierne på en videovæg-model, skal du
genstarte for at få den til at fungere normalt.
73
36. Flisetilstand Kontroller (Kommando: d z)
Kontrollerer flisetilstanden.
Indstiller funktionen DPM (Display Power Management).
Transmission
(f)(j)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
04: 1 minut
05: 3 minutter
06: 5 minutter
07: 10 minutter
Acknowledgment
(z)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
Data 1 00: Flisetilstand fra
01: Flisetilstand til
Data 2 00-0F: Flisekolonne
Data 3 00-0F: Fliserække
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Acknowledgment
(j)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
37. Titel-id (Kommando: d i)
40. Fjernbetjening/Lokal knapbetjening låst
(Kommando: k m)
Indstiller værdien for Tile-id for produktet.
Transmission
(d)(i)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 01-E1: Flise-id 1-225
FF: Kontrollerer flise-id
* Dataværdien kan ikke overstige værdien i række x kolonne.
Acknowledgment
(i)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Hvis du indtaster en værdi, der overskrider værdien i række x
kolonne for parameteren Data (undtagen 0xFF), bliver Godk.
NG.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Hvis du ændrer værdierne på en videovæg-model, skal du
genstarte for at få den til at fungere normalt.
Justerer fjernbetjeningen/lokal tastaturlås (front).
Transmission
(k)(m)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: Fra (Lås fra)
01: TIL (Lås til)
* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i
Tændt (01) tilstand.
Acknowledgment
(m)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
41. Tænd forsinket (Kommando: f h)
Indstiller planlagt forsinkelse for, når der tændes for strømmen.
(Enhed: sekunder)
38. Naturlig tilstand (i Tile-tilstand) (Kommando: d j)
Med henblik på at vise billedet naturligt udelades den del af
billedet, der normalt ville blive vist i mellemrummet mellem
skærmene.
Transmission
(d)(j)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(j)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Transmission
(f)(h)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00-FA: Min. 0- maks. 250 (sek.)
Acknowledgment
(h)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.
DANSK
Transmission
(d)(z)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontroller Tile-tilstand
39. DPM (Kommando: f j)
74
42. Tilstanden Fail Over (Kommando: m i)
Vælger en lydindstilling.
DANSK
Transmission
(m)(i)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: Automatisk
02: Brugerindstilling
Acknowledgment
(i)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
44. Fjernbetjening tastelås (Kommando: t p)
Konfigurerer indstillingerne for produktets fjernbetjeningstast.
Transmission
(t)(p)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: Oplås alle taster
01: Låser alle taster undtagen Tænd/sluk-tasten
02: Låser alle taster
Acknowledgment
(p)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i
låsene på alle knappernes (02) tilstand.
43. Valg af input for Fail Over (Kommando: m j)
Vælger en inputkilde til Failover. (Denne funktion er kun
tilgængelig, når Failover er indstillet til Brugerdefineret).
Transmission
(m)(j)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )(Data4)
… ( )(DataN)(Cr)
Data1-N (inputprioritet 1-N)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Acknowledgment
(j)( )(SetID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)
… (DataN)(x)
* Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgængelige på alle
modeller.
* Datanummeret (N) kan variere, afhængigt af modellen.
(Datanummeret afhænger af antallet af understøttede
indgangssignaler.)
* Denne funktion fungerer som den sidste indgang og
understøtter data i DTV-format.
45. Lokal knapbetjening låst (Kommando: t o)
Konfigurerer indstillinger for de lokale taster på produktet.
Transmission
(t)(o)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: Oplås alle taster
01: Låser alle taster undtagen Tænd/sluk-tasten
02: Låser alle taster
Acknowledgment
(o)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i
låsene på alle knappernes (02) tilstand.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
75
46. Statuskontrol (Kommando: s v)
Kontrollerer produktets aktuelle signal.
Acknowledgment
(v)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(Data1)(x)
Data 02 (når et signal er fundet)
Data1 00: Intet signal
01: S ignal til stede
Data 03 (når monitoren for øjeblikket er i PM-tilstand)
Data1 00: S kærm er tændt
01: S kærm er slukket
02: S luk skærm altid er aktiveret
03: B
ehold billedformat er aktiveret
04: S kærm fra og baggrundslys Til er aktiveret
Data
07 (ved kontrol af, om øverste, nederste og
hovedtemperatursensor fungerer korrekt)
Data1 00: A
lle temperatursensorer er fejlramte
01: Top normal, bund fejlramt, hoveddel fejlramt
02: Top fejlramt, bund normal, hoveddel fejlramt
03: Top normal, bund normal, hoveddel fejlramt
04: Top fejlramt, bund fejlramt, hoveddel normal
05: Top normal, bund fejlramt, hoveddel normal
06: Top fejlramt, bund normal, hoveddel normal
07: A
lle temperatursensorer er normale
Data 10(ved implementering af Registrering af
skærmfejl)
Data 1 00: Registrering af skærmfejl resultat NG
07: Registrering af skærmfejl resultat OK
* Når Registrering af skærmfejl er sat til Fra eller ikke
understøttes, angives implementeringsresultater som ”NG.”
Data 17(for tjek af belysningens intensitetsværdi)
Data 1 1~1000: Aflæser Lux-værdien af belysningens
aktuelle intensitet (angivet som en hexaværdi).
Data
18(for tjek af statusværdi for produktets
hældning)
Data 1 00: 0 grader
01: 90 grader
02: 180 grader
03: 270 grader
04: Faldet fremad
05: Faldet bagud
Data
09(ved kontrol af ventilatorhastighed)
Acknowledgment
(v)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(Data1_1)(Data1_2)
…(DataN_1)(DataN_2)(x)
Data1_1:00~ff: Første ventilatorhastighed øvre 1 Byte
Data1_2: 00~ff: Første ventilatorhastighed nedre 1 Byte
…
DataN_1: 00~ff: N´te ventilatorhastighed øvre 1 Byte
DataN_2: 00~ff: N´te ventilatorhastighed nedre 1 Byte
Ventilatorhastighed: Hex 0~2008,
Decimal 0~8200
* Datanummeret (N) kan variere, afhængigt af modellen.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
47. Sommertid (Kommando: s d)
Indstiller sommertid.
Transmission
(s)(d)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)( )
(Data3)( )(Data4)( )(Data5)( )(Cr)
Data1 00: Fra (Data2-5: FF)
01: Starttid
02: Sluttid
Data2 01~0C: Januar - december
Data3 01-06: Uge 1 - 6
* Den maksimale værdi for (Data3) kan svinge alt efter datoen.
Data4 00-06: (Søndag - lørdag)
Data5 00-17: 00 - 23 timer
* Hvis du vil læse start/-sluttiderne, skal du indtaste FF for
parameter (Data2) til (Data5).
(Eksempel 1: sd 01 01 ff ff ff ff – kontrollerer starttiden.
Eksempel 2: sd 01 02 ff ff ff ff – kontrollerer sluttiden).
* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid
2 (time/minut/sekund) er indstillet.
Acknowledgment
(d)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)
(Data3)(Data4)(Data5)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
DANSK
Transmission
(s)(v)( )(Enheds-id)( )(Data)( )(FF)(Cr)
Data 02: K
ontroller, om der er et signal
03: M
onitoren er for øjeblikket i PM-tilstand
07: K
ontrollerer, om øverste, nederste og
hovedtemperatursensoren fungerer normalt.
09: Ventilatorhastighed
10: R
GB-registrering OK/NG (registrering af
skærmfejl)
16: Tjek fugtighedsværdien
17: Tjek belysningens intensitetsværdi
18: Tjek statusværdi for produktets hældning
Data 16(for tjek af fugtighedsværdien)
Data 1 0~100: Aflæser den aktuelle fugtighedsværdi for
% relativ luftfugtighed (angivet som en hexaværdi).
76
48. PM-tilstand (Kommando: s n, 0c)
Indstiller PM-tilstand.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(0c)( )(Data)(Cr)
Data 00: Sluk (Standard)
01: Behold billedformat
02: Skærm fra
03: Sluk skærm altid
04: Skærm Fra og baggrundslys Til
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(0c)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
49. ISM-metode (Kommando: j p)
Hvis funktionen Skærm altid slukket aktiveres, går skærmen
i tilstanden Skærm slukket, uanset om du har aktiveret PMtilstand eller ej.
Transmission
(j)(p)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 04: Hvidvask
08: FRA
90: Brugerbillede
91: Brugervideo
Acknowledgment
(p)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
50. Netværksindstilling
(Kommando: s n, 80 eller 81 eller 82)
Konfigurerer netværks- og DNS-indstillinger.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)( )
(Data3)( )(Data4)( )(Data5)(Cr)
Data 1 80: Konfigurerer/viser midlertidig IP-tilstand
(Automatisk/Manuelt), undernetmaske og
gateway.
81: Konfigurerer/viser midlertidig DNS-adresse.
82: Gemmer midlertidige indstillinger og viser
oplysninger om det aktuelle netværk.
* Hvis Data1 er 80,
Data 2 00: Automatisk
01: Manuelt
FF: Viser midlertidig IP-tilstand (Automatisk/
Manuelt), undernetmaske og gateway.
* Hvis Data2 er 01 (Manuelt),
Data 3 Manuel IP-adresse
Data 4 Adresse for undernetmaske
Data 5 Gateway-adresse
* Hvis Data1 er 81,
Data 2 DNS-adresse
FF: Viser den midlertidige DNS-adresse.
* Hvis Data1 er 82,
Data 2 80: Anvender midlertidig IP-tilstand (Automatisk/
Manuelt), undernetmaske og gateway.
81: Anvender midlertidig DNS-adresse
FF: Oplysninger om det aktuelle netværk (IP,
undernet-gateway og DNS)
* Et eksempel på indstillinger.
1. Automatisk: sn 01 80 00
2. Manuelt: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001(IP:10.177.223.241, undernet:
255.255.254.0, gateway: 10.177.222.1)
3. Netværk angiver: sn 01 80 ff
4. DNS-indstilling: sn 01 81 156147035018 (DNS:
156.147.35.18)
5. Anvendelse af indstillingerne: s n 01 82 80 (gælder kun den
gemte IP-tilstand (Automatisk/
Manuel), undernetmaske og
gateway), sn 01 82 81 (gælder
kun det gemte DSN)
* Hver IP-adresse indeholder 12 decimaltal.
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data)(x)
* Denne funktion er kun tilgængelig på traditionelle netværk.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
77
51. Status for tænd (Kommando: t r)
Indstiller status for tænd for skærmen.
Acknowledgment
(r)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
Indstiller synkronisering af tid.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(1)(6)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
* Denne funktion fungerer kun, når skærmen er i
Mastertilstand.
* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt
ikke er indstillet.
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(1)(6)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
52. Kablet Wake-on-LAN (Kommando: f w)
Vælger en indstilling for kablet Wake On LAN.
Transmission
(f)(w)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(w)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
53. OSD-rotation (Kommando: t h)
55. Synkronisering af indhold (Kommando: t g)
Indstiller synkronisering af indhold.
Transmission
(t)(g)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(g)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Indstiller funktionen skærmrotation.
Transmission
(t)(h)( )(Set ID)( )(Data) (Cr)
Data 00: FRA
01: 90 grader
02: 270 grader
03: 180 grader
Acknowledgment
(h)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
56. LAN serieforbundet (Kommando: s n, 84)
Aktiverer/deaktiverer LAN-serieforbindelse.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(8)(4)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(8)(4)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
DANSK
Transmission
(t)(r)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: LST (sidste status)
01: STD (standby)
02: PWR (tænd
54. Synkronisering af tid (Kommando: s n, 16)
78
57. Rotation af eksternt input (Kommando: s n, 85)
Indstiller funktionen Rotation af eksternt input.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(8)(5)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: 90 grader
02: 270 grader
03: 180 grader
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(8)(5)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
60. Tidsplan for lysstyrke (Kommando: s s)
Indstiller planlægning af lysstyrke.
Transmission
(s)(s)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Data1
1. f1 til f6 (læsning af data)
F1: Læser data fra den 1. tidsplan for lysstyrke
F2: Læser data fra den 2. tidsplan for lysstyrke
F3: Læser data fra den 3. tidsplan for lysstyrke
F4: Læser data fra den 4. tidsplan for lysstyrke
F5: Læser data fra den 5. tidsplan for lysstyrke
F6: Læser data fra den 6. tidsplan for lysstyrke
2. FF: Aflæser alle gemte lister
58. Blinklys (Kommando: s n, 88)
Aktiverer/deaktiverer advarselsblinket.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(8)(8)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(8)(8)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
59. Tidsplan for lysstyrke tilstand (Kommando: s m)
Vælg en tilstand for planlægning af lysstyrke.
Transmission
(s)(m)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(m)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt
ikke er indstillet.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
3. e1 til e6 (sletter et indeks), e0 (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle tidsplaner for lysstyrke
E1: Sletter den 1. tidsplan for lysstyrke
E2: Sletter den 2. tidsplan for lysstyrke
E3: Sletter den 3. tidsplan for lysstyrke
E4: Sletter den 4. tidsplan for lysstyrke
E5: Sletter den 5. tidsplan for lysstyrke
E6: Sletter den 6. tidsplan for lysstyrke
4. 00 til 17: 00 - 23 timer
Data2 00-3B: 00 - 59 minutter
Data3 00-64: Baggrundslys 0-100
* (Data2)(Data3) skal være indstillet til FF for at læse eller
slette en liste over hurtige styringer af lysstyrke, du har
indstillet.
* Indtast ikke noget i (Data2)(Data3), hvis du vil læse en
komplet liste over hurtige styringer af lysstyrke, du har
indstillet via FF.
* Hvis du vil læse en komplet liste over hurtige styringer af
lysstyrke, du har indstillet via FF, godkendes NG, hvis der ikke
er nogen gemt liste.
Eksempel 1: ss 01 f1 ff ff - aflæser de 1. indeksdata fra hurtig
styring af lysstyrke.
Eksempel 2: ss 01 ff – aflæser alle indeksdata fra hurtig styring
af lysstyrke.
Eksempel 3: ss 01 e1 ff ff - sletter de 1. indeksdata fra hurtig
styring af lysstyrke.
Eksempel 4: ss 01 07 1E 46 - Tilføjer en tidsplan, hvis tid er
07:30, og baggrundslyset er 70.
Acknowledgment
(s)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
79
61. Multiskærm Tilstand og Input (Kommando: x c)
Gemmer og kontroller flerskærmstilstande og -input.
Acknowledgment
(c)( )(Set ID)( )(OK/NG)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Kun de indgangstilstande, der understøttes af modellen,
fungerer.
* Denne funktion fungerer som den sidste indgang og
understøtter data i DTV-format.
Styrer billedformatet for Multiskærm.
Transmission
(x)(d)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Data1 01: Kontrollerer hovedindgangen
02: Kontrollerer Sub1-indgangen
03: Kontrollerer Sub2-indgangen
04: Kontrollerer Sub3-indgangen
Data2 00: Fuld skærm
01: Original
Acknowledgment
(d)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
63. Skærm fra (flere skærme) (Kommando: x e)
Aktiverer/deaktiverer hver skærm i flerskærmstilstand.
Transmission
(x)(e)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Data 1 01: Kontrollerer hovedindgangen
02: Kontrollerer Sub1-indgangen
03: Kontrollerer Sub2-indgangen
04: Kontrollerer Sub3-indgangen
Data 2 00: Skærm til
01: Skærm fra
* Denne funktion fungerer kun, når flerskærmsappen kører.
* Denne funktion virker ikke, når der ikke er noget signal.
Acknowledgment
(e)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
64. Sluk skærm altid (Kommando: s n, 0d)
Hvis funktionen Skærm altid slukket aktiveres, går skærmen
i tilstanden Skærm slukket, uanset om du har aktiveret PMtilstand eller ej.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(0)(d)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(0)(d)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
DANSK
Transmission
(x)(c)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3( )(Data4)
( )(Data5)( )(Cr)
Data1 (Indstiller flerskærmstilstand)
10: PIP
22: PBP2
23: PBP3
24: PBP4
25: PBP3 (1:2:1)
Data2 (Indstiller hovedinput for flerskærmstilstand)
Data3 (Indstiller Sub1-input for flerskærmstilstand)
Data4 (Indstiller Sub2-input for flerskærmstilstand)
Data5 (Indstiller Sub3-input for flerskærmstilstand)
80: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
62. Billedformat (Multiskærm) (Kommando: x d)
80
65. Stop Video (Kommando: k x)
69. Ferieindstilling (Kommando: s n, 9b)
Transmission
(k)(x)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: Funktionen Stop video er Til.
01: Funktionen Stop video er Fra.
* Denne funktion fungerer kun i enkeltinputtilstand.
Transmission
1. (s)(n)( )(Set ID)( )(9)(b)( )
(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )
(Data4)( )(Data5)( )(Data6)(Cr)
2. (s)(n)( )(Set ID)( )(9)(b)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
3. (s)(n)( )(Set ID)( )(9)(b)( )(Data1)(Cr)
1. Indstilling af ferie
Data 1 Startår
00-: 2010Data 2 Startmåned
01 - 0c: Januar - december
Data 3 Startdato
01 - 1F: 01-31
Data 4 Varighed regnet fra startår/-måned/-dato
01-07: I 1 til 7 dage
Data 5 Gentagelse
00: ingen
01: Hver måned
02: Hvert år
Data 6Gentager tidsplanen på dato-/ugedagsbasis.
01: På datobasis.
02: På ugedagsbasis.
* Min. og maks. værdien for Data1 svinger alt efter produktets
udgivelsesår.
* Du kan kun indtaste en værdi for (Data 6), når der allerede er
indstillet en værdi for (Data 5) (hvert år eller hver måned).
Styrer Stop video.
DANSK
Acknowledgment
(x)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
66. Trådløs Wake-on-LAN (Kommando: s n, 90)
Indstiller funktionen for trådløs aktivering af LAN.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(9)(0)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(9)(0)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
67. OSD låst (Kommando: k l)
Indstiller OSD låst.
Transmission
(k)(l)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data 00: OSD låst
01: Oplås OSD låst
Acknowledgment
(l)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
68. HDMI IT-indhold (Kommando: s n, 99)
Indstiller automatisk billedtilstanden baseret på HDMI-data.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(9)(9)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(9)(9)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Indstiller ferier.
2. Kontrol af en tidsplan
Data 1 Vælg den ønskede tidsplan.
F1: Læser den 1. tidsplan
F2: Læser den 2. tidsplan
F3: Læser den 3. tidsplan
F4: Læser den 4. tidsplan
F5: Læser den 5. tidsplan
F6: Læser den 6. tidsplan
F7: Læser den 7. tidsplan
Data 2
FF
81
Acknowledgment
1. (n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(9)(b)
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)
2. (n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(9)(b)(f)(1~7)
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)
3. (n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(9)(b)(Data1)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
70. ISM-metode (Kommando: s n, 9c)
Indstiller UPnP-tilstand.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(9)(c)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(9)(c)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Ændring af UPnP-tilstand udløser en genstart.
71. Start-dashboard låst (Kommando: s n, 9d)
Indstiller hjem for dashboard-lås.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(9)(d)( )(Data)(Cr)
Data 00: Start-dashboard lås op
01: Start-dashboard låst
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(9)(d)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
72. USB låst (Kommando: s n, 9e)
Indstiller USB-lås.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(9)(e)( )(Data)(Cr)
Data 00: USB lås op
01: USB låst
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(9)(e)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
DANSK
3. Tidsplan
E0: Sletter alle ferietidsplaner
E1: Sletter den 1. ferietidsplan
E2: Sletter den 2. ferietidsplan
E3: Sletter den 3. ferietidsplan
E4: Sletter den 4. ferietidsplan
E5: Sletter den 5. ferietidsplan
E6: Sletter den 6. ferietidsplan
E7: Sletter den 7. ferietidsplan
* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt
ikke er indstillet.
82
73. Wi-Fi låst (Kommando: s n, 9f)
Indstiller Wi-Fi-lås.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(9)(f)( )(Data)(Cr)
Data 00: Wi-Fi lås op
01: Wi-Fi låst
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(9)(f)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
74. Skærmdeling låst (Kommando: s n, a0)
Indstiller låsning af skærmdeling.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(0)( )(Data)(Cr)
Data 00: Skærmdeling lås op
01: Skærmdeling låst
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(0)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
75. Sikkerhedskopiering via hukommelse
(Kommando: s n, a1)
Indstiller sikkerhedskopiering via lager.
Transmission
1. (s)(n)( )(Set ID)( )(a)(1)( )(Data1)(Cr)
2. (s)(n)( )(Set ID)( )(a)(1)( )(Data1)(Data2)(Cr)
1. Deaktivering af sikkerhedskopiering via lager.
Data 1 00: Fra
2. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til Automatisk
Data 1 01: Automatisk
Data 2 01: 30 minut
02: Sluttid
03: Sluttid
04: Sluttid
3. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til Manuelt
Data 1 02: Manuelt
4. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til SuperSignindhold
Data 1 03: SuperSign indhold
5. Indstil til SI-app/Afspil via URL
Data 1 04: [SI-app/afspil via URL]
Acknowledgment
1.(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(1)(Data1)(x)
2.(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(1)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
83
76. Digitalt lydinput (Kommando: s n, a2)
79. Naturlig størrelse (Kommando: s n, a5)
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(2)( )(Data)(Cr)
Data 00: Digital
01: Analog
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(5)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Naturlig størrelse 0-100
Indstiller digital lydinput.
77. Billede af startlogo (Kommando: s n, a3)
Indstiller opstartslogobilledet.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(3)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(3)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(5)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
80. Afspil internt lagermedie (Kommando: s n, a8)
Afspiller gemte mediefiler i intern hukommelse. Internt
lagermedie: Videoer og billeder, der er gemt i skærmens interne
lager efter eksport via Contents Management Player.
* Ikke relevant: Skabelonindhold, SuperSign-indhold og
afspilningslisteindhold.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(8)( )(Data)(Cr)
Data 01: Afspil
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(8)( )(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
78. SoftAP (Kommando: s n, a4)
Indstiller SoftAP-tilstand.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(4)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(4)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
81. Billede for intet signal (Kommando: s n, a9)
Indstiller funktionen Billede for intet signal.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(9)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: TIL
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(9)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
DANSK
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(2)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Indstiller funktionen Naturlig størrelse.
84
82. Lydudgang (Kommando: s n, aa)
Indstiller Lyd ud til Fra/Variabel/Fast.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(a)(a)( )(Data)(Cr)
Data 00: FRA
01: Variabel
02: Fast
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(a)(a)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
83. DPM vækkekontrol (Kommando: s n, 0b)
Styrer indstillingerne for DPM vækkekontrol.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(0)(b)( )(Data)(Cr)
Data 00: Ur
01: Ur+DATA
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(0)(b)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
84. Kontrol af Blæserfejl (Kommando: d w)
Kontroller ventilatorfejlen.
Transmission
(d)(w)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
Data FF: Læs status
Acknowledgment
(w)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
Data 1 00: Ventilatorfejl
01: Ventilator normal
Data 2 00: 0 fejl (Ventilator normal)
01: 1 fejl
02: 2 fejl
03: 3 fejl
04: 4 fejl
05: 5 fejl
06: 6 fejl
07: 7 fejl
08: 8 fejl
09: 9 fejl
0A: 10 fejl
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
85. Gælder for alle input (Kommando: n, 52)
Anvend videotilstanden og det aktuelle inputs lave værdi for
den samme videoværdi for alle input.
Transmission
(s)(n)( )(Set ID)( )(5)(2)( )(Data)(Cr)
Data 01: Anvend
Acknowledgment
(n)( )(Set ID)( )(OK/NG)(5)(2)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter
angivelse.
86. Planlægning af Timer Tænd (Kommando: f d)
Angiver indstillinger for Tænd-timer.
Transmission
(f)(d)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Data1
1. f1h til f7h (læsning af data)
F1: Læser data fra den 1. Tænd-timer
F2: Læser data fra den 2. Tænd-timer
F3: Læser data fra den 3. Tænd-timer
F4: Læser data fra den 4. Tænd-timer
F5: Læser data fra den 5. Tænd-timer
F6: Læser data fra den 6. Tænd-timer
F7: Læser data fra den 7. Tænd-timer
2. e1h til e7h (sletter et indeks), e0h (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle Tænd-timere
E1: Sletter den 1. Tænd-timer
E2: Sletter den 2. Tænd-timer
E3: Sletter den 3. Tænd-timer
E4: Sletter den 4. Tænd-timer
E5: Sletter den 5. Tænd-timer
E6: Sletter den 6. Tænd-timer
E7: Sletter den 7. Tænd-timer
85
* (Data2)(Data3) skal være indstillet til FFH for at læse eller
slette en Tænd-timer, du har indstillet.
Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Tænd-timer.
Eksempel 2: fd 01 e1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Tænd-timer.
Eksempel 3: fd 01 04 02 03 - indstiller Tænd-timer til mandaglørdag 02:03.
* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid
2 (time/minut/sekund) er indstillet.
Acknowledgment
(d)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
87. Planlægning af Tidspunkt for SLUK
(Kommando: f e)
Angiver indstillinger for Sluk-timer.
Transmission
(f)(e)( )(Set ID)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Data1
1. f1h til f7h (læsning af data)
F1: Læser data fra den 1. Sluk-timer
F2: Læser data fra den 2. Sluk-timer
F3: Læser data fra den 3. Sluk-timer
F4: Læser data fra den 4. Sluk-timer
F5: Læser data fra den 5. Sluk-timer
F6: Læser data fra den 6. Sluk-timer
F7: Læser data fra den 7. Sluk-timer
2. e1h til e7h (sletter et indeks), e0h (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle Sluk-timere
E1: Sletter den 1. Sluk-timer
E2: Sletter den 2. Sluk-timer
E3: Sletter den 3. Sluk-timer
E4: Sletter den 4. Sluk-timer
E5: Sletter den 5. Sluk-timer
E6: Sletter den 6. Sluk-timer
E7: Sletter den 7. Sluk-timer
3. 01h til 0ch (indstilling for Sluk-timer på dage)
02: Gentag dagligt
03: Gentag fra mandag til fredag
04: Gentag fra mandag til lørdag
05: Gentag fra lørdag til søndag
06: Gentag søndag
07: Gentag mandag
08: Gentag tirsdag
09: Gentag onsdag
0A: Gentag torsdag
0B: Gentag fredag
0C: Gentag lørdag
Data2 00-17: 00 - 23 timer
Data3 00-3B: 00 - 59 minutter
* (Data2)(Data3) skal være indstillet til FFH for at læse eller
slette en Sluk-timer, du har indstillet.
Eksempel 1: fe 01 f1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Sluk-timer.
Eksempel 2: fe 01 e1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Sluk-timer.
Eksempel 3: fe 01 04 02 03 - indstiller Sluk-timer til mandaglørdag 02:03.
* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid
2 (time/minut/sekund) er indstillet.
Acknowledgment
(e)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
DANSK
3. 01h til 0ch (indstilling for Tænd-timer på dage)
02: Gentag dagligt
03: Gentag fra mandag til fredag
04: Gentag fra mandag til lørdag
05: Gentag fra lørdag til søndag
06: Gentag søndag
07: Gentag mandag
08: Gentag tirsdag
09: Gentag onsdag
0A: Gentag torsdag
0B: Gentag fredag
0C: Gentag lørdag
Data2 00-17: 00 - 23 timer
Data3 00-3B: 00 - 59 minutter
86
88. Novastar-kontrol (Kommando: s n, b8)
Kontrollerer Novastar-enheden.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(8)( )(Data1)(Data2)(Cr)
Data1 00: novastar tænd/sluk
01: novastar lysstyrke
Data2
1. For tænd/sluk
0 x 00: Fra
0 x 01: On (Til)
2. For lysstyrke
0 x ff: Læs
0 x 00 ~ 0 x fe: skriv den tilhørende værdi
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(8)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter
angivelse.
91. Skift Enheds-id (Kommando: j x)
Skifter og tjekker enheds-id.
1. Når det er en almindelig LED-model
Transmission
(j)(x)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Data1 Data2: 00 01 ~ 03 e8 (1~1000)
Acknowledgment
(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
2. Når det er en anden model (skrivebeskyttet)
Transmission
(j)(x)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data FF: Tjek enheds-id’ets værdi
Den resulterende værdi angives som en værdi af
hexadecimaltal svarende til ASCII-kodens værdi.
(Resultat når enheds-id er is 1: x 01 OK31x
Resultat når enheds-id er is 1000: x 3e8 OK31303030x)
Acknowledgment
(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den fungerer, selv om Enheds-id’et ikke matcher.
89. [Overførselskontrol] (Kommando: s n, cb)
Overfører kommandoen til RS232C ud.
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(b)( )(Data)(Cr)
DataData der går ud til RS232C ud
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(b)(Data)(x)
DataResponsværdi for overførte data til RS232C ud
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter
angivelse.
92. [Gamma] (Kommando: s n, ad)
Indstiller Gamma-tilstand.
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(d)( )(Data)(Cr)
Data 00: [lav](1,9)
01: [mellem](2,2)
02: [Høj1](2,4)
03: [Høj2](BT.1886)
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(d)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
90. Multikanal (Kommando: s n, 76)
Skifter kanal.
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(7)(6)( )(Data)(Cr)
Data 01 - 09: Kanal at skifte til
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(7)(6)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
93. [Sort niveau] (Kommando: s n, ae)
Aktiverer tilstanden Sort niveau.
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(e)( )(Data)(Cr)
Data 00: Lav
01: Høj
02: Automatisk
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(e)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
87
94. [UHD Deep Color] (Kommando: s n, af)
Indstiller tilstanden UHD Deep Color for hver indgang.
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(f)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
95. [Synkroniseringstilstand] (Kommando: s n, b0)
Indstiller Synkroniseringstilstand.
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(0)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Slavetilstand]
01: [Mastertilstand]
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(0)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Angiver labels efter input.
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(1)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Data1 90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Data2 00: DTV
01: PC
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(1)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
97. [PC/OPS-styring af tænd/sluk]
(Kommando: s n, 8b)
Indstiller tilstanden OPS/PC-styring af tænd/sluk.
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(8)(b)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Deaktivér]
01: [ Synkronisering (Til)]
02: [ Synkronisering (Til/Fra)]
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(b)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
98. [Lokal nedton. LED] (Kommando: s n, c1)
Indstiller [LED lokal nedtoning].
(En funktion til indstilling af LED lokal nedtoning i
et underpunkt under [Indstillinger] [Display]
[Ekspertbetjeninger])
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(1)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Fra]
01: [Til]
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(1)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(f)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Data1 70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Data2 00: [Fra]
01: [Til]
96. [Administrer Indgange] (Kommando: s n, b1)
88
99. [Scanneinvertering] (Kommando: s n, 87)
Kontrollerer tænd/sluk-status for scanningsinvertering.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(8)(7)( )(Data)(Cr)
Data 00: Fra
01: Til
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(7)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Hvis du ændrer værdierne på en videovæg-model, skal du
genstarte for at få den til at fungere normalt.
100. [Rammestyring] (Kommando: s n, b7)
Kontrollerer Billedkontrol.
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(7)( )(Data)(Cr)
Data 00: Fra
01: Til
Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(7)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Hvis du ændrer værdierne på en videovæg-model, skal du
genstarte for at få den til at fungere normalt.
102. Aflæs lysstyrkeværdi (Kommando: m u)
Tjekker lysstyrkeværdien.
Transmission
(m)(u)( )(Indstil id)( )(FF)(Cr)
Acknowledgment
(u)()(Indstil id)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(Data6)(Data7)(x)
Data 1 00~64: Baggrundslys PWM figur 0-100
Data 2 00~ff: Øvre 1 byte for den målte værdi af CA210.
Data 3 00~ff: Nedre 1 byte for den målte værdi af
CA210.
CA210-målingen er hexadecimal: 0000~ffff, decimal:
0 - 65535
Data 4 00~ff: Øvre 1 byte for den målte værdi af BLU
1-sensoren.
Data 5 00~ff: Nedre 1 byte for den målte værdi af BLU
1-sensoren.
Data 6 00~ff: Øvre 1 byte for den målte værdi af BLU
2-sensoren.
Data 7 00~ff: Nedre 1 byte for den målte værdi af BLU
2-sensoren.
BLU-målingen er hexadecimal: 0000~ffff, decimal: 0 65535
* CA210-målingen angives som ”Kalibrering”, når produktet
bliver frigivet fra fabrikken. Den er Standard 0 inden
kalibreringen.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
103. [Registrering af skærmfejl] (Kommando: t z)
Indstiller funktionen Registrering af skærmfejl.
101. [Automatisk kontrol af Average Picture Level]
(Kommando: s n, be)
Indstiller Automatisk kontrol af Average Picture Level.
Transmission
(s)(n)( )(Indstil id)( )(b)(e)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Fra]
01: [Til]
Transmission
(t)(z)( )(Indstil id)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Fra]
01: [Til]
Acknowledgment
(z)( )(Indstil id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Acknowledgment
(n)( )(Indstil id)( )(OK/NG)(b)(e)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
104. [Stereotilstand] (Kommando: s n, c2)
Styrer Stereotilstand.
Transmission
(s)(n)( )(Indstil id)( )(c)(2)( )(Data)(Cr)
Data 00: Venstre/Højre
01: Venstre/Venstre
02: Højre/Højre
Acknowledgment
(n)( )(Indstil id)( )(OK/NG)(c)(2)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
89
105. [HDR billedtilstand] (Kommando: s n, c4)
Vælger en HDR billedtilstand.
Acknowledgment
(n)( )(Indstil id)( )(OK/NG)(c)(4)(Data)(x)
* Visse billedtilstande understøttes muligvis ikke, afhængigt af
modellen.
* Den fungerer kun, når HDR-indholdet kører.
Indstiller USB2 til HDBaseT.
Transmission
(s)(n)( )(Indstil id)( )(c)(3)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Fra]
01: [Til]
Acknowledgment
(n)( )(Indstil id)( )(OK/NG)(c)(3)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
109. [Skift adgangskode] (Kommando: s n, a7)
Skifter adgangskode.
106. [Dynamisk tone mapping] (Kommando: s n, c5)
Vælger Dynamisk tone mapping.
Transmission
(s)(n)( )(Indstil id)( )(c)(5)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Fra]
01: [Til]
Acknowledgment
(n)( )(Indstil id)( )(OK/NG)(c)(5)(Data)(x)
* Visse billedtilstande understøttes muligvis ikke, afhængigt af
modellen.
* Den fungerer kun, når HDR-indholdet kører.
107. [Lokal nedton. LED] (Kommando: s n, c6)
Indstiller LED lokal nedtoning.
(En funktion til indstilling af LED lokal nedtoning i et
underpunkt under [Indstillinger] [Display] [Billedtilstand]
[Billedindstillinger])
Transmission
(s)(n)( )(Indstil id)( )(c)(6)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Fra]
01: [lav]
02: [Mellem]
03: [Høj]
Acknowledgment
(n)( )(Indstil id)( )(OK/NG)(c)(6)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(7)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(Data6)( )(Data7)(Data8)(Data9)
(Data10)(Data11)(Data12)(Cr)
Data 1~6: 0~9(Tidligere indstillet adgangskode)
Data 7~12: 0~9(Ny adgangskode)
Acknowledgment
(n)( )(enheds-id)( )(OK/NG)(a)(7)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(Data6)( )(Data7)(Data8)(Data9)
(Data10)(Data11)(Data12)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )(Indstil id)( )(c)(4)( )(Data)(Cr)
Data 00: Indkøbscenter/QSR
01: Generelt
02: Reg./Virks.
04: Uddannelse
108. [USB2 → HDBaseT] (Kommando: s n, c3)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising