LG | 55TA3E-B | User manual | LG 55TA3E-B Brugervejledningen

LG 55TA3E-B Brugervejledningen
BRUGERVEJLEDNING
LG Digital
Signage
(SIGNAGE-SKÆRM)
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold
den til evt. senere brug.
webOS 3.2
www.lg.com
2
DANSK
INDHOLD
INDSTILLINGER..............................4
-- Hjem..........................................................................................4
-- Visning..................................................................................25
[Billedtilstand]
[Globale knapper]
[Billedformat]
[Dashboard]
[Rotation]
[Indholdsmanager]
-- Ez-indstilling.........................................................................5
[Ekspertbetjeninger]
-- Lyd..........................................................................................31
[VIDEOVÆG]
[Lydindstilling]
[PLANLAGNING AF Tænd/Sluk]
[Lydudgang]
[SI-SERVER-INDSTILLING]
[LYD UD]
[SERVERINDSTILLING]
[Størrelse på lydstyrkens forøgelse]
[Fail Over]
[AV Sync. Adjust]
[Status-mail]
[Afspil URL]
[Kloning af indstillingsdata]
[Synkroniseringstilstand]
[Digitalt lydinput]
-- Administrator....................................................................34
[Låst tilstand]
[Skift PIN-kode]
[Signage-skærm 365 pleje]
[Virksomhedsindstillinger]
[Nulstil]: Sletter den installerede Signage 365
Care-løsning.
[Nulstil til fabriksindstillinger]
[Multiskærm]
-- Generelt...............................................................................11
[Sprog]
[Systemoplysninger]
[Indstil id]
[Klokkeslæt og dato]
[Strøm]
[Netværk]
[Sikkerhedstilstand]
[Ekspertbetjeninger]
[Nulstil til oprindelige indstillinger]
3
DANSK
INDHOLDSMANAGER................. 36
-- Web-login...........................................................................36
-- Indholdsmanager............................................................36
[Player]
[Planlægger]
[Skabelon]
-- Group Manager 2.0.......................................................43
-- ScreenShare.......................................................................46
ADMINISTRATIONSVÆRKTØJ.... 47
-- Kontrolværktøj.................................................................47
-- Billed-id................................................................................48
TOUCH......................................... 49
-- Menuen Hjælpemidler til berøring.........................49
-- IDB (Interactive Digital Board)................................50
IR-KODE....................................... 51
STYRING AF FLERE
PRODUKTER................................ 53
-- Tilslutning af kabler.......................................................53
-- Kommunikationsparameter.......................................54
-- Kommandoreferenceliste...........................................55
-- Transmissions-/modtagerprotokol........................59
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente
alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der
dækker omkostningerne ved at udføre sådan
en distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel
til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter
vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette
tilbud gælder for alle, der har modtaget disse
oplysninger.
4
BEMÆRK
DANSK
•• Softwarerelateret indhold kan blive ændret uden forudgående varsel som følge af opgradering af produktfunktioner.
•• Nogle af de funktioner, der beskrives i brugervejledningen, understøttes muligvis ikke på visse modeller og i visse
lande.
•• SNMP 2.0 understøttes.
INDSTILLINGER
Hjem
[Globale knapper]
••
••
••
[MOBIL URL]: V
iser de oplysninger, der kræves til at få adgang til skærmen via en ekstern enheds browser. Med
denne funktion kan du se QR-koden og URL-oplysninger. Derudover kan du åbne URL-adressen
og køre Content Manager og Group Manager 2.0 samt Control Manager. (Denne funktion er
optimeret til Google Chrome).
[Input]: Gå til skærmen for valg af eksternt input
[INDSTILLINGER]: G
å til skærmen med indstillinger
[Dashboard]
•• Denne funktion viser hovedoplysningerne om din Signage-skærm midt på startskærmen. I dashboardet kan du
manuelt ændre indstillingerne ved at vælge de tilhørende elementer.
BEMÆRK
•• Hvis dashboardet låst, flytter fokusset sig ikke.
[Indholdsmanager]
•• [Player]: A
fspil forskelligt indhold, herunder billeder, videoer og SuperSign-indhold.
•• [Planlægger]: Administrer tidsplaner for indhold, der skal afspilles på forskellige tidspunkter.
•• [Skabelon]: D
u kan lave dit eget indhold ved hjælp af skabeloner og mediefiler.
•• [Gruppe Manager 2.0]: Send tidsplaner for indhold og indstillingsdata til den tilsluttede enhed.
5
Ez-indstilling
[Nem indstilling]
[VIDEOVÆG]
Angiv indstillinger for videovæg for at lave et bredt visuelt kanvas.
•• [Flisetilstand]: A
ktiver eller deaktiver [Flisetilstand].
•• [Indstilling for flisetilstand]: Vis en enkelt integreret skærm på flere Signage-skærme.
•• [Naturlig tilstand]: Se billedet uden det område, der overlapper skærmens ramme, således at det viste billede virker
mere naturligt.
•• [Rammestyring]: Juster de apparater, der kører [Scanneinvertering] og billedafvigelse.
-- Ved kørsel af [Scanneinvertering] skal du køre [Rammestyring] for de apparater, der ikke kører [Scanneinvertering].
•• [Scanneinvertering]: Reducer skærmafvigelse mellem tilstødende videovægge ved at ændre skærmens
scanningsmetode.
•• [Hvidbalance]: K
onfigurer indstillinger for hvidbalance (hvidt mønster, R/G/B-forstærkning og luminans).
•• [nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
BEMÆRK
•• Når Tile-tilstand er aktiveret, skal [Rammestyring] indstilles automatisk for rækker med ulige numre og
[Scanneinvertering] for rækker med lige numre.
[PLANLAGNING AF Tænd/Sluk]
[Nem indstilling]
[PLANLAGNING AF Tænd/Sluk]
Indstil en tidsplan for at bruge din Signage efter tidspunkt og ugedag.
•• [Tidsindstilling for Tænd/Sluk]: A
ngiv tidspunkter for tændt/slukket for hver af ugens dage.
•• [Ferieindstilling]: A
ngiv feriedage efter dato og efter ugedag.
[SI-SERVER-INDSTILLING]
[Nem indstilling]
[SI-SERVER-INDSTILLING]
Angiv for at forbinde din Signage til en ekstern SI-server. Indstil et servermiljø for installation af SI-app.
[Nem indstilling]
[SI-SERVER-INDSTILLING]
[Udviklertilstand og Beanviser]
Denne funktion er yderst praktisk for app-udviklerne.
Konfigurer for at installere og aktivere Udviklertilstand og BEANVISER-appen.
BEMÆRK
•• En konto (ID/ADGANGSKODE) på webstedet webOS Signage for udviklere (http://webossignage.developer.lge.com/)
er påkrævet for at bruge denne funktion.
DANSK
[VIDEOVÆG]
6
[SERVERINDSTILLING]
DANSK
[Nem indstilling]
[SERVERINDSTILLING]
Indstil for at forbinde din Signage til en SuperSign-server.
•• CMS-servere
•• Control-servere
[Fail Over]
[Nem indstilling]
[Fail Over]
Denne funktion muliggør automatisk skift til andre inputkilder i prioriteret rækkefølge, hvis det primære signal afbrydes.
Den muliggør også automatisk afspilning af indhold, der er gemt på din enhed.
•• [Til/Fra]: Aktiverer/deaktiverer [Fail Over].
•• [Input-prioritet]: Angiv inputkilders prioritet for fail over.
•• [Sikkerhedskopiering via hukommelse]: Afspil automatisk det indhold, der er gemt på enheden, når der ikke er noget
inputsignal. Indstil til [TIL] for at aktivere Automatisk, Manuel og [SuperSign
indhold].
-- Automatisk: N
år det automatiske input skifter, fordi der bliver optaget skærmbilleder af et billede eller en video, der
afspilles regelmæssigt, vil denne funktion afspille filen. (OLED-model er ikke understøttet).
--> [Tidsinterval for billedoptagelse]: Tidsintervallet kan indstilles til 30 min., 1 time, 2 timer eller 3 timer.
-- Manuel: N
år det automatiske input skifter, fordi billedet og videofilen bliver overført, vil denne funktion afspille filen.
--> [VÆLG MEDIE TIL SIKKERHEDSKOPIERING]: Ved at bruge indstillingsknappen kan du overføre en enkelt fil i den
interne/eksterne hukommelse.
--> [Forhåndsvisning]: Du kan forhåndsvise den overførte fil.
-- [SuperSign indhold]: N
år det automatiske indhold skifter, vil denne funktion afspille den/de distribuerede fil(er) i
SuperSign CMS.
•• [nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
[Status-mail]
[Nem indstilling]
[Status-mail]
Denne funktion konfigurerer systemet således, at der sendes en status-e-mail til administratoren, når status for
enheden er blevet evalueret.
•• [Til/Fra]: Aktiverer/deaktiverer [Status-mail].
•• [Mail-indstilling], [Tidsplan]: Indstiller intervallet for afsendelse af e-mail.
•• [Brugers e-mail-adresse]: A
ngiv afsenderens e-mailadresse.
•• [Afsendende server (SMTP)]: Angiv adressen til SMTP-serveren.
•• [ID]: Indtast afsenderens konto-id.
•• [Adgangskode]: Indtast adgangskoden til afsenders konto.
•• Modtagers e-mailadresse: Angiv modtagerens e-mailadresse.
•• Meddelelseslevering: Bedøm omgående status for enheden, og send oplysningen til den angivne e-mailadresse.
•• [nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
7
BEMÆRK
DANSK
•• Hvis status vedrørende et af følgende punkter ændres eller bliver unormal, kan der sendes en statusmeddelelse.
-- 1. Temperatur Sensor: Hvis enheden når en faretruende temperatur, registreres den aktuelle temperatur, og en
e-mail, der indeholder sådanne oplysninger, sendes.
-- 2. Temperatur Sensorens gyldighed: Der sendes en e-mail, hvis der ikke er nogen temperatursensor tilsluttet, hvis
kommunikationsstatus for temperatursensoren er ukendt eller hvis oplysningerne fra chipudbyderen er unormale.
-- 3. LAN-status, Wi-Fi-status: Der sendes en e-mail, hvis der er en ændring i netværkets status for tilslutning. Det
maksimale antal ændringer for netværksstatus, som kan gemmes, er begrænset til 50. Den gemte værdi nulstilles,
når der slukkes for strømmen.
-- 4. Registrering af skærmfejl: Der sendes en e-mail, hvis en unormal værdi registreres af en RGB-sensor, mens
Registrering af skærmfejl er aktiveret i Indstillinger.
-- 5. Kontrol af intet signal: Kontrollerer, om der er et signal. Der sendes en e-mail, hvis der ikke er signaler i mere end
10 sekunder.
-- 6. Planlæg status for afspilning: Der sendes en e-mail, hvis indholdet ikke kan afspilles mellem det planlagte startog sluttidspunkt enten i status for Planlægning af indholdsadministration eller i status for SuperSign-indhold. Det
gælder dog ikke, når der afsluttes via fjernbetjeningen.
-- 7. Fail Over-status: Der sendes en e-mail, hvis der opstår et inputskift pga. en fejl. (Undtagen inputskift aktiveret af
brugeren (RC, RS232C SuperSign))
•• Kun SMTP-port 25, 465 og 587 understøttes.
•• Forekomsten af interne inputskift, undtagen eksterne inputskift (RC, RS232C SuperSign), betragtes som Fail Overstatus.
•• Der sendes en e-mail, der indeholder meddelelsen "Fail Over-status: Fail Over", når der skiftes til Fail Over-status, og
følgende status-e-mails, som sendes regelmæssigt eller efter statusændringer, indeholder meddelelsen "Fail Overstatus: Ingen".
8
[Afspil URL]
DANSK
[Nem indstilling]
[Afspil URL]
Afspil indhold, du ønsker at afspille automatisk, via den indbyggede webbrowser.
•• [URL-indlæser]: Aktiverer/deaktiverer [Afspil URL].
•• [Angiv URL-adresse]: Indtast den URL-adresse, der skal vises automatisk.
•• [Forhåndsvisning]: Få en forhåndsvisning af den ønskede webside ved at åbne den angivne URL.
•• [GEM]: G
em den specificerede URL.
•• [GENSTART FOR AT ANVENDE]: Genstarter skærmen, når den specificerede URL er gemt.
•• [nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
BEMÆRK
•• Denne funktion gælder ikke, når [Skærmrotation] er aktiveret, og brug af denne funktion deaktiverer
[Forhåndsvisning].
•• Hvis [Klokkeslæt og dato] ikke er indstillet til [Indstil automatisk], kan det være svært at navigere rundt på
webstedet.
-[generelt]
[Klokkeslæt og dato]
Kontroller [Indstil automatisk]
[Kloning af indstillingsdata]
[Nem indstilling]
[Kloning af indstillingsdata]
Denne funktion anvendes til at kopiere og importere enhedens indstillinger til andre enheder.
•• [Eksporter indstillingsdata]: Eksporterer enhedens indstillinger til en anden enhed.
•• [Importer indstillingsdata]: Importerer en anden enheds indstillinger til enheden.
[Synkroniseringstilstand]
[Nem indstilling]
[Synkroniseringstilstand]
Synkronisering af tid og indhold på flere Signage-skærme.
•• [RS-232C-synkronisering]: Synkronisering af flere Signage-skærme, der er forbundet via RS-232C.
•• [Netværkssynkronisering]: Synkronisering af flere Signage-skærme, der er forbundet til det samme netværk.
9
[Signage-skærm 365 pleje]
•• [Installer]: Installerer Signage 365 Care-løsningen.
1) [ANGIV KONTONUMMER]: Angiver det 6-cifrede kontonummer for at installere Signage 365 Care-løsningen.
-- Kontonummer: Det tildelte nummer, da Signage 365 Care-løsningen blev registreret. Når kontonummeret er angivet,
vises det kontonavn, der hører til kontonummeret.
2) [BEKRÆFT KONTONUMMER]: Viser kontonummeret og kontonavnet, der hører til kontonummeret, og validerer
kontonummeret.
-- Hvis kontonummeret er registreret, vises det kontonavn, der hører til kontonummeret, og du kan fortsætte med at
installere Signage 365 Care-løsningen.
-- Hvis kontonummeret ikke er registreret, vises ”Ukendt” som kontonavnet, og du kan ikke fortsætte med at
installere løsningen.
•• [Aktivér]/[Deaktivér]: Angiver, om Signage 365 Care-løsningen skal aktiveres/deaktiveres.
•• [Konto]: Viser brugerens aktuelt tilknyttede kontonummer og -navn.
•• [Version]: Viser versionen af Signage 365 Care-løsningen.
•• [Søg efter opdateringer]: Søger efter tilgængelige opdateringer på serveren.
•• [Opdatering]: Opdaterer Signage 365 Care-løsningen til den nyeste version.
•• [Status for server]: Viser status for forbindelsen mellem enheden og serveren.
-- [Tilsluttet]: Vises, når enheden og serveren er forbundet.
-- [Ikke tilsluttet]: Vises, når enheden og serveren ikke er forbundet.
-- [Venter på godkendelse]: Vises, når serveren venter på godkendelse.
-- [Afvist]: Vises, når serveren afviste tilslutningen.
•• [Nulstil]: Sletter den installerede Signage 365 Care-løsning.
DANSK
[Nem indstilling] [Signage-skærm 365 pleje]
Du kan installere signage 365 care (fejldiagnose) løsning til fejldiagnose og forudsigelsestjeneste.
10
[Multiskærm]
DANSK
[Nem indstilling]
[Multiskærm]
Denne funktion giver dig mulighed for at få vist flere eksterne indgange og videoklip på en enkelt skærm.
BEMÆRK
•• Når du har åbnet tilstanden Flere skærme, kan skærmen flimre og billedet forekommer muligvis unormalt på visse
enheder, mens den optimale opløsning vælges automatisk. Hvis dette sker, skal du genstarte skærmen.
•• I flerskærmstilstand understøttes funktionen DP-serieforbindelse ikke.
[Valg af skærmlayout]
Når du åbner tilstanden Flere skærme uden at have angivet et skærmlayout, vises menuen til valg af skærmlayout.
Hvis menuen til valg af skærmlayout ikke vises på skærmen, kan du trykke på piletast op på fjernbetjeningen for
at gå til menubjælken for skærmlayout og vælge det ønskede skærmlayout. Tryk på tilbagetasten for at lukke
skærmlayoutmenuen.
[Lukke menuen Skærmlayout]
Fra menuen Skærmlayout skal du trykke på piletast op på fjernbetjeningen for at gå til menubjælken Skærmlayout og
vælge den eller trykke på tasten back for at lukke skærmlayoutmenuen.
[Ændre skærmindgang]
Tryk på knappen
øverst til højre på hvert opdelte skærmbillede for at vælge den ønskede indgang.
BEMÆRK
•• Indgange der allerede er blevet valgt til andre opdelte skærme kan ikke vælges igen. For at vælge dem skal du trykke
på knappen <NULSTIL> for at nulstille indgange til alle skærme først.
•• PIP-tilstand virker kun, når rotation af eksternt input er indstillet til Fra og skærmrotation er indstillet til Fra.
[Afspilning af videoer på opdelte skærme]
Tryk på knappen
øverst til højre på hver opdelt skærm, vælg Videofil, og vælg derefter en lagerenhed for at se en
oversigt over alle videoer på den valgte enhed. Derefter skal du vælge den ønskede video fra listen for at afspille den.
BEMÆRK
•• Videoer, der er oprettet i HEVC, MPEG-2, H.264 eller VP9-codec, kan afspilles på opdelte skærme. Når du bruger
tilstanden PIP, kan de følgende kombinationer ikke bruges.
Primær
Sekundær
HEVC
HEVC
H.264
HEVC
MPEG-2
HEVC
VP9
VP9
11
Generelt
DANSK
[Sprog]
[generelt]
[Sprog]
Du kan vælge det menusprog, der skal vises på skærmen.
•• [Menusprog]: Indstiller sproget for din Signage-skærm.
•• [Tastatursprog]: Indstiller sproget for det tastatur, der vises på skærmen.
[Systemoplysninger]
[generelt]
[Systemoplysninger]
Denne funktion viser oplysninger som enhedsnavn, softwareversion og lagerplads.
[Indstil id]
[generelt]
[Indstil id]
•• [Indstil id] (1~1000): Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, når flere produkter er tilsluttet
via RS-232C. Tildel numre fra 1 til 1000, og afslut. Du kan kontrollere hvert produkt separat ved
hjælp af det Indstil id, du tildeler hvert produkt.
•• [Autoindstilling af ID]: Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, når flere produkter er
tilsluttet til visning.
•• [Nulstil ID]: Nulstil enheds-id'et for produktet til 1.
[Klokkeslæt og dato]
[generelt]
[Klokkeslæt og dato]
Med denne funktion kan du se og ændre tid og dato på enheden.
•• [Indstil automatisk]: Indstil [Tid] og [Dato].
•• [Sommertid]: Indstil start- og sluttidspunkt for sommertid. Start-/sluttidspunktet for sommertid fungerer kun, når du
har indstillet dem med mere end én dags mellemrum.
•• [NTP-serverindstilling]: Giver dig mulighed for at indstille andre NTP-servere end den grundlæggende NTP-server.
•• [Tidszone]: A
ngiv kontinent, region og by.
12
[Strøm]
DANSK
[generelt]
[Strøm]
Strømrelaterede funktionsindstillinger
[Sluk ved intet signal (15 min)]
Angiv, om du vil bruge funktionen til automatisk slukning ved intet signal i 15 min.
•• Du kan indstille funktionen til [TIL] og [FRA].
•• Hvis du indstiller funktionen til [TIL], slukker produktet, når der ikke har været signal i 15 min.
•• Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres den funktion, der slukker for enheden ved manglende signal i 15
min.
•• Det anbefales, at du indstiller funktionen til [FRA], hvis du påregner at bruge produktet i længere tid, da funktionen
slukker produktet.
[Sluk ved intet IR (4 timer)]
Indstiller, om funktionen til automatisk slukning efter 4 timer skal anvendes.
•• Du kan indstille funktionen til [TIL] og [FRA].
•• Hvis du indstiller funktionen til [TIL], slukker produktet, hvis der ikke modtages input fra fjernbetjeningen i 4 timer.
•• Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres den funktion, der slukker for enheden efter 4 timer.
•• Det anbefales, at du indstiller funktionen til [FRA], hvis du påregner at bruge produktet i længere tid, da funktionen
slukker produktet.
[DPM]
Indstil DPM-tilstanden (Display Power Management).
•• Hvis denne funktion ikke er sat til [FRA], går skærmen i DPM-tilstand, når der ikke er et inputsignal.
•• Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres [DPM].
[DPM vækkekontrol]
Tænder enheden i henhold til digital signalbehandling på den tilsluttede DVI-D/HDMI-port.
•• [Ur], enheden kontrollerer kun digitale ursignaler og tændes, når den finder ursignalet.
•• [Ur+DATA], enheden tændes, hvis både digitale ur- og datasignaler indtastes.
13
[PM-tilstand]
BEMÆRK
•• Før skærmen skifter fra status [SKÆRM FRA] til tændt tilstand, skal der være input fra fjernbetjeningsknappen
Power eller Input eller fra skærmens On-knap.
[Tænd forsinket (0~250)]
•• Denne funktion forhindrer overbelastning ved at implementere forsinket tænding, når flere skærmeenheder tænder.
•• Du kan indstille forsinkelsesintervallet til mellem 0 og 250 sekunder.
[Status for tænd]
•• Vælg skærmens betjeningsstatus, når der tændes for hovedstrømknappen.
•• Du kan vælge mellem [PWR (tænd)], [STD (standby)] og [LST (sidste status)].
•• [PWR (tænd)] holder skærmen tændt, når der tændes for hovedstrømknappen.
•• [STD (standby)] sætter skærmen i standby-tilstand, når der tændes for hovedstrømknappen.
•• [LST (sidste status)] sætter skærmen i den forrige tilstand.
[Wake-on-LAN]
•• Indstil, om du vil anvende [Wake-on-LAN].
•• Du kan sætte funktionen til Til eller Fra for hvert kablet/trådløst netværk.
•• [Kablet]: N
år du indstiller den til [TIL], aktiveres funktionen [Wake-on-LAN], så du kan tænde for produktet fra en
fjernplacering via et kablet netværk.
•• [Wi-Fi]: Når du indstiller den til [TIL], aktiveres funktionen [Wake-on-LAN], så du kan tænde for produktet fra en
fjernplacering via et trådløst netværk.
DANSK
•• [Sluk (standard)]: Indstiller den normale tilstand Jævnstrøm deaktiveret.
•• [Behold billedformat]: Identisk med den normale tilstand Jævnstrøm deaktiveret, bortset fra, at Skift IC forbliver
aktiveret. På visse modeller gælder dette kun for en bestemt inputtilstand (DisplayPort) og har
samme virkning som [Sluk skærm altid] i andre inputtilstande.
•• [SKÆRM FRA]: S kifter til statussen [SKÆRM FRA], når tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min., 4 timer) eller
Unormal nedlukning aktiveres.
•• [Sluk skærm altid]: Skifter til statussen [SKÆRM FRA], når tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min., 4 timer),
Planlægning af sluk-tidspunkt eller Unormal nedlukning, eller når der modtages input fra
fjernbetjeningens tænd/sluk-knap eller monitorens sluk-knap.
•• [Skærm Fra og baggrundslys Til]: Tænder delvist for baggrundslyset for at holde skærmen på den rigtige temperatur,
når status er Skærm slukket.
14
[Tændt/slukket-indikator]
DANSK
•• Denne funktion giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for [Tændt/slukket-indikator].
•• Indstillingen [TIL] vil slå [Tændt/slukket-indikator] til.
•• Indstillingen [FRA] vil slå [Tændt/slukket-indikator] fra.
•• Uanset indstillingen [TIL] eller [FRA] i [Tændt/slukket-indikator] bliver [Tændt/slukket-indikator] slået til i ca. 15
sekunder.
[Tænd/Sluk-historik]
Viser historikken for tænding/slukning af enheden.
[Netværk]
[generelt]
[Netværk]
[Kablet forbindelse (Ethernet)]
•• [Kabelforbindelse]: Tilslutter skærmen til et LAN-netværk (local area network) via LAN-porten og konfigurer
netværksindstillingerne. Kun kablede netværkstilslutninger understøttes. Efter konfigurationen
af en fysisk forbindelse opretter displayet automatisk forbindelse uden justeringer til de fleste
netværk. Ganske få netværk kræver muligvis, at skærmindstillingerne justeres. Kontakt din
internetudbyder, eller se vejledningen til routeren for at få detaljerede oplysninger.
[Wi-Fi-forbindelse]
Hvis du har konfigureret skærmen til et trådløst netværk, kan du se og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse
internetnetværk.
•• [Tilføj et skjult trådløst netværk]: D
u kan tilføje et trådløst netværk ved manuelt at indtaste navnet på det.
•• [Tilslut vha WPS PBC]: Tryk på knappen på den trådløse router, der understøtter PBC, for nemt at oprette forbindelse
til routeren.
•• [Tilslut via WPS PIN]: Indtast PIN-koden på webstedet for den trådløse router, som understøtter PIN, for at oprette
forbindelse til routeren på en enkel måde.
•• [Avancerede Wi-Fi-indstillinger]: Når der ikke vises et tilgængeligt trådløst netværk på skærmen, kan du oprette
forbindelse til det trådløse netværk ved at indtaste netværksoplysningerne direkte.
BEMÆRK
•• På modeller, der understøtter Wi-Fi-dongler, er menuen Trådløs netværksforbindelse kun aktiveret, når en Wi-Fidongle er tilsluttet.
•• Hvis du er koblet på et netværk, der understøtter IPv6, kan du vælge IPv4/IPv6 i det kablede/trådløse netværk. IPv6forbindelsen understøtter imidlertid kun automatisk forbindelse.
15
[LAN serieforbundet]
[SoftAP]
Hvis du opretter en SoftAP, kan du tilslutte mange enheder via en Wi-Fi-forbindelse, uden en trådløs router, og anvende
trådløst internet.
•• Du skal have en internetforbindelse.
•• SoftAP- og ScreenShare-funktionen kan ikke bruges på samme tid.
•• På modeller, der understøtter Wi-Fi-dongles, er SoftAP-menuen kun aktiveret, når en Wi-Fi-dongle er tilsluttet
produktet.
•• Adgangsoplysninger for SoftAp
-- SSID: Et entydigt id er nødvendigt for at oprette en trådløs internetforbindelse
-- Sikkerhedsnøgle: Den sikkerhedsnøgle, du indtaster for at oprette forbindelse til det ønskede trådløse netværk
-- Antal tilsluttede enheder: Viser antallet af enheder, der i øjeblikket er tilsluttet din Signage-enhed via en Wi-Fiforbindelse. Op til 10 enheder understøttes.
[UPnP]
Åbn og bloker UDP-port 1900, der anvendes til UPnP.
•• Standardindstillingen er [TIL]. Når funktionen indstilles til [FRA], blokeres UDP-port 1900, hvilket gør UPnPfunktionen utilgængelig.
•• Hvis funktionen indstilles til [FRA], deaktiveres synkroniseringstilstandens netværksfunktion. Hvis funktionen
indstilles til [FRA], når værdien for synkroniseringstilstand er "Netværk", skifter værdien til "Fra", hvilket deaktiverer
netværksfunktionen.
•• Hvis UPnP-værdien ændres, anvendes ændringen ikke, før der udføres en Genstart.
•• Hvis UPnP indstilles til [FRA], er der ikke muligt at bruge Group Manager 2.0 korrekt.
[Ping-test]
Kontroller status for din netværksforbindelse via pingtest.
[Port-styring]
Ubenyttede porte kan blokeres af hensyn til netværkssikkerhed.
BEMÆRK
•• Genstart anbefales, således at indstillingerne kan blive implementeret korrekt.
DANSK
•• LAN-serieforbindelse danner en serieforbundet kæde af LAN-porte. Det betyder, at selvom du kun opretter
forbindelse til én skærm på et netværk, så forbindes de andre enheder i serieforbindelsen til netværket.
•• Den første skærm i serieforbindelsen skal dog være tilsluttet netværket via en port, der ikke anvendes til
serieforbindelsestilslutningen.
16
Tip til netværksindstillinger
DANSK
•• Benyt et almindeligt LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik) til denne skærm.
•• Mange problemer med netværksforbindelsen under opsætningen kan ordnes ved at nulstille routeren eller
modemmet. Efter tilslutningen af skærmen til hjemmenetværket skal du hurtigt slukke for strømmen og/eller koble
strømkablet fra hjemmenetværksrouteren eller -kabelmodemmet, og derefter du tænde og/eller tilslutte strømkablet
igen.
•• Afhængigt af din internetudbyder (ISP) kan antallet af enheder, som kan modtage internettjenester, være begrænset
af de gældende servicebetingelser. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.
•• LG er ikke ansvarlig for skærmens eller internetforbindelsesfunktionens evt. fejlfunktion, som skyldes
kommunikationsfejl/funktionsfejl, der er knyttet til din internetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
•• LG er ikke ansvarlig for problemer med din INTERNETFORBINDELSE.
•• Du vil muligvis opleve uønskede resultater, hvis netværksforbindelsens hastighed ikke lever op til kravene til det
indhold, som du søger adgang til.
•• Nogle handlinger via INTERNETFORBINDELSEN kan muligvis ikke lade sig gøre pga. konkrete restriktioner, der er
opstillet af den internetudbyder (ISP), som leverer din internetforbindelse.
•• Alle gebyrer, der opkræves af en internetudbyder, herunder, uden begrænsning, forbindelsesgebyrer, er dit ansvar.
BEMÆRK
•• Hvis du vil have direkte adgang til internettet på din skærm, skal INTERNETFORBINDELSEN altid være aktiveret.
•• Hvis du ikke kan få adgang til internettet, skal du kontrollere netværksbetingelserne fra en pc på netværket.
•• Når du bruger Netværksindstilling, skal du kontrollere LAN-kablet eller kontrollere, om DHCP på routeren er slået til.
•• Hvis du ikke fuldfører netværksindstillingerne, fungerer netværket ikke korrekt.
FORSIGTIG
•• Tilslut ikke et modulært telefonkabel i LAN-porten.
•• Eftersom der er adskillige forbindelsesmetoder, bedes du følge dit teleselskabs eller din INTERNETUDBYDERS
specifikationer.
•• Menuen til netværksindstilling er ikke tilgængelig, før skærmen er tilsluttet det fysiske netværk.
17
Tips til konfiguration af indstillinger for trådløst netværk
DANSK
•• Det trådløse netværk kan blive påvirket af interferens fra en enhed, der anvender frekvensen 2,4 GHz, f.eks. en trådløs
telefon, en Bluetooth-enhed eller en mikrobølgeovn. Interferens kan også skyldes en enhed, der anvender frekvensen
5 GHz, f.eks. Wi-Fi-enheder.
•• Den trådløse netværkstjeneste kan køre langsomt alt efter det omgivende trådløse miljø.
•• Nogle enheder kan have netværkstrafikpropper, hvis et eller flere lokale hjemmenetværk er aktiveret.
•• For at tilslutte en trådløs router skal du bruge en router, der understøtter trådløs tilslutning. Herudover skal den
tilhørende routers trådløse forbindelsesfunktion også være aktiveret. Spørg router-producenten, om routeren
understøtter trådløs tilslutning.
•• Bekræft den trådløse routers indstillinger for SSID og sikkerhed, før du tilslutter en trådløs router. Se
brugervejledningen til den tilhørende router angående indstillingerne for SSID og sikkerhed for den trådløse router.
•• Skærmen fungerer måske ikke korrekt, hvis en eller flere netværksenheder (kablet/trådløs router eller hub osv.)
ikke er korrekt konfigureret. Sørg for at installere enhederne korrekt ved at tjekke brugervejledningerne, inden
netværksforbindelsen konfigureres.
•• Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af producenten af den trådløse router.
18
[Sikkerhedstilstand]
DANSK
[generelt]
[Sikkerhedstilstand]
Indstil til denne funktion for sikker ydelse.
[ISM-metode]
Hvis et fast billede vises på skærmen i en længere periode, kan det ske, at billedet har sat sig fast. ISM-metoden er en
funktion, der forhindrer fastfrysning af billeder.
[TILSTAND]
•• Vælger indstillingen for [ISM-metode] tilstand.
•• [Normal]: Deaktiverer ISM-metoden.
•• [Negativ]: Inverterer skærmens farver for at fjerne et fastfrosset billede. (Denne indstilling er deaktiveret, når den
aktuelle inputkilde er Intet signal.)
•• [Kredsløb]: Flytter skærmbilledet 4 pixel i en bestemt rækkefølge for at forhindre fastfrysning af billede. (Denne
indstilling er deaktiveret, når inputkilden er Intet signal.) (OLED-model er ikke understøttet).
•• [Hvidvask]: Viser et hvidt mønster for at fjerne fastfrosset billede.
•• [Farvevask]: Viser skiftevis et hvidt mønster og et farvet mønster for at fjerne et fastfrosset billede.
•• [Vaskebjælke]: V
iser en bjælke på skærmen for at få billedet til at flytte sig jævnt. Du kan downloade dit ønskede
billede og vise det på bjælken.
•• [Brugerbillede]: Viser dit ønskede billede med brug af USB. (OLED-model er ikke understøttet).
•• [Brugervideo]: Afspiller din ønskede video.
[Gentag]
•• [Sluk, kun 1 gang]: Hvis du vælger den ønskede tilstand og trykker på FÆRDIG, fungerer ISM med det samme.
•• [TIL]: Hvis skærmen forbliver ubevægelig i en angivet ventetid, fungerer ISM i den angivne tidsperiode.
•• [Til, med bevægelsesregistrering]: Gælder kun Kredsløb-tilstand. Hvis skærmen forbliver ubevægelig i den angivne
Vent-tid, fungerer ISM i den angivne tidsperiode.
•• [Til, uden bevægelsesregistrering]: Gælder kun Kredsløb-tilstand. ISM begynder at fungere med det samme og
fortsætter med at fungere, så snart der trykkes på knappen FÆRDIG.
•• [Planlæg]: Aktiverer ISM-funktion i henhold til indstillet dato, starttid og sluttid.
[Vent]
•• Du kan indstille tiden fra 1-24 timer.
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har indstillet [Gentag] til [Til].
•• ISM-funktionen starter, når billedet fryses i en angivet tidsperiode.
19
[Varighed]
[Vælg dag]
•• Du kan angive datoen.
•• Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
[Starttidspunkt]
•• Angiv starttiden.
•• Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
•• Du kan ikke angive samme tidspunkt for starttid og sluttid.
[Sluttidspunkt]
•• Angiv sluttiden.
•• Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
•• Du kan ikke angive samme tidspunkt for starttid og sluttid.
[Handlingscyklus]
•• Du kan vælge fra 1–10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Negativ] eller [Kredsløb].
•• [Kredsløb]: Flytter skærmens position med angivne intervaller.
•• [Negativ]: Inverterer skærmfarven med angivne intervaller.
DANSK
•• Du kan vælge fra 1–10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har indstillet [Gentag] til [Til].
•• ISM fungerer i den angivne tid.
20
[Bjælkebillede]
DANSK
•• [FRA]: Viser en bjælke med en fast opløsning på 300 x 1080 og flytter derefter bjælken.
•• [TIL]: Viser og flytter et billede, der er downloadet af brugeren. Billedet vises med en fast højde på 1080 og med
samme bredde som det downloadede billede. Hvis billedets bredde er under 300, vil det imidlertid have en fast værdi
på 300.
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Vaskebjælke].
•• Hvis du kun har downloadet ét billede, flyttes bjælken, og billedet vises alene.
•• Hvis du har downloadet flere billeder, vises op til fire billeder efter hinanden pr. cyklus.
[Bjælkefarve]
•• Du kan vælge mellem seks bjælkefarver: rød, grøn, blå, hvid, sort og grå.
•• Denne funktion kan kun vælges, når [Bjælkebillede] er indstillet til [Fra].
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Vaskebjælke].
[Gennemsigtighed]
•• [FRA]: Viser bjælken som uigennemsigtig.
•• [TIL]: Viser bjælken som gennemsigtig. (Gennemsigtighed: 50 %)
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Vaskebjælke].
[Retning]
•• [Venstre mod højre]: Bjælken flyttes fra venstre mod højre.
•• [Højre mod venstre]: Bjælken flyttes fra højre mod venstre.
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Vaskebjælke].
21
[Download bjælkefarve]
[Download brugerbillede]
•• Hvis du vil downloade et billede, skal billedfilen være placeret i mappen med titlen "ISM" på dit USB-drev.
•• Sørg for at slette de gamle gemte billeder i den interne hukommelse, inden du downloader et nyt billede.
•• Understøttede billedfiltyper: “BMP”, “JPG”, “JPEG”, “PNG”
•• Du kan downloade op til fire billeder. (Opløsning: 1920 x 1080 eller lavere)
•• Hvis der ikke er nogen billeder, eller hvis de eksisterende billeder er blevet slettet, bruges standardbilledet.
(Standardbilledet er et hvidt baggrundsbillede.)
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Brugerbillede].
[Download brugervideo]
•• Hvis du vil downloade en video, skal videofilen være placeret i mappen med titlen "ISM" på dit USB-drev.
•• Sørg for at slette det gamle gemte indhold i den interne hukommelse, inden du downloader en ny videofil.
•• Understøttede videofiltyper: “MP4”, “AVI”, “FLV”, “MKV”, “MPEG”, “TS”
•• Du kan downloade op til én video.
•• Hvis der ikke er nogen videoer, eller hvis de eksisterende videoer er blevet slettet, bruges standardvideoen.
(Standardvideoen er et hvidt baggrundsbillede.)
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har valgt [Brugervideo].
* Nulstilling og sletning af downloadet bjælkebillede/brugerbillede/brugervideo
•• Nulstil med brug af [INDSTILLINGER] > [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger]
•• Åbn afspiller-appen > Klik på knappen SLET øverst til højre på skærmen > Slet downloadet billede/video
DANSK
•• Hvis du vil downloade et billede, skal billedfilen være placeret i mappen med titlen "ISM" på dit USB-drev.
•• Sørg for at slette de gamle gemte billeder i den interne hukommelse, inden du downloader et nyt billede.
•• Understøttede billedfiltyper: “BMP”, “JPG”, “JPEG”, “PNG”
•• Du kan downloade op til fire billeder. (Opløsning: 1920 x 1080 eller lavere)
•• Hvis der ikke er nogen billeder, eller hvis de eksisterende billeder er blevet slettet, bruges standardbilledet.
(Standardbilledet er et billede af en hvid bjælke.)
•• Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Bjælkebillede] er [Til].
22
[Registrering af skærmfejl]
DANSK
•• Funktionen til registrering af skærmfejl fastlægger, om der er noget unormalt i skærmens ende. Der laves R-, Gog B-OSD'er i øverste venstre hjørne af panelet med ca. 1 sekunds interval, hvorefter en pixelsensor kontrollerer
området.
•• Indstilling af denne funktion til [TIL] aktiverer funktionen til registrering af skærmfejl.
•• Indstilling af denne funktion til [FRA] deaktiverer funktionen til registrering af skærmfejl.
[Ekspertbetjeninger]
[generelt]
[Avanceret indstilling]
[Blinklys]
•• Aktiverer BLE Beacon, en af Bluetooth 4.0's funktioner.
•• Advarselsblink-tilstand (skift mellem til/fra): Aktiverer advarselsblinkfunktionen.
•• Funktionerne LG Beacon/iBeacon/Eddystone Type Beacon understøttes.
•• LG Beacon/iBeacon
-- Blinklys UUID (hex): Indstiller UUID.
1. Field1: 4 byte hexaværdi (8 tal)
2. Field2: 2 byte hexaværdi (4 tal)
3. Field3: 2 byte hexaværdi (4 tal)
4. Field4: 2 byte hexaværdi (4 tal)
5. Field5: 6 byte hexaværdi (12 tal)
-- Stor (0–65535): Indstiller værdien Stor.
-- Lille (0–65535): Indstiller værdien Lille.
•• Eddystone
-- Ramme: Indstiller UUID eller URL.
1. Blinklys UUID (hex): Indstiller UUID.
(1) Felt1: 10 byte hexaværdi (20 tal)
(2) Felt2: 6 byte hexaværdi (12 tal)
2. Indstiller URL-metoden
-- URL-præfiks: Indstiller præfikset for URL.
-- URL-suffiks: Indstiller suffikset for URL.
-- URL: Indtast den del af URL-adressen, der ikke indeholder hverken præfikset eller suffikset.
-- URL-strengens længde er begrænset til 17 tegn.
•• [OK]: D
en knap, der bruges til at bekræfte og anvende de indstillinger, du har indtastet.
BEMÆRK
•• Visse modeller understøtter ikke baggrundsscanningstjenester i iOS.
•• Genstart anbefales, således at indstillingerne kan blive implementeret korrekt.
•• UUID-værdien er hexadecimal, og det nøjagtige antal cifre skal indtastes.
23
[OPS-betjening]
[Baggrundsbillede]
Med denne funktion kan du indstille dit standardbaggrundsbillede.
•• [Billede af startlogo]: S kift det logobillede, der vises ved opstart af enheden. Hvis du sætter denne indstilling til
Fra, vises der ikke noget logo ved opstart af enheden. Download eller initialiser en billedfil på
hukommelsesenheden.
•• [Billede for intet signal]: Skifter det billede, der vises, når der ikke er noget signal. Hvis du sætter denne indstilling
til Fra, vises der ikke noget billede, når der ikke er noget signal. Download eller initialiser en
billedfil på hukommelsesenheden.
[Administrer Indgange]
Du kan indstille pc- eller DTV-mærkaten for hvert eksternt input.
DANSK
•• [OPS-styring af tænd/sluk]: Med denne funktion kan du styre strømmen til OPS, når du tænder/slukker for skærmen.
-- [Deaktivér]: Deaktiver [OPS-styring af tænd/sluk].
-- [Synkronisering (Til)]: Synkroniser kun skærmens strømstatus, når skærmen er tændt.
-- [Synkronisering (Til/Fra)]: Synkroniser skærmens strømstatus med OPS.
•• [Valg af betjeningsflade]: Med denne funktion kan du konfigurere kommunikation med den OPS, der er forbundet til
skærmen.
-- [Display]: Aktiver kommunikation med eksterne serielle porte.
-- [OPS]: Aktiver kommunikation med den OPS, der er forbundet til skærmen.
24
[SIMPLINK-opsætning]
DANSK
•• Når [SIMPLINK-opsætning] er indstillet til [TIL], kan du anvende det SIMPLINK, der leveres af LG Signage.
•• [Enheds-id]: Indstil id'et for den enhed, der er tilsluttet via CEC-kabling. Du kan vælge en værdi mellem [ALLE] og [E].
•• [StandBy]: Indstiller scenarier for afsendelse og modtagelse af kommandoen OpStandBy (0x0c). Detaljerede scenarier
er som følger:
Transmission
Modtagelse
O
Alle
O
Send kun
O
X
Modtag kun
X
O
[Crestron]
•• Denne funktion gør det muligt at synkronisere med et program fra Crestron.
•• Server: D
enne menu indstiller serverens IP-adresse for netværksforbindelsen med serveren (udstyr fra Crestron).
•• Port (1024~65535): D
enne menu indstiller porten for netværksforbindelsen med serveren. Standardportnummeret
er 41794.
•• IP ID (3-254): D
enne menu angiver et unikt id for synkronisering med programmet.
25
Visning
DANSK
[Billedtilstand]
[Display]
[Billedtilstand]
[TILSTAND]
Med denne funktion kan du vælge den optimale billedtilstand til dit udstyr.
•• [Indkøbscenter/QSR], [Transport], [Uddannelse], [Reg./Virks.], [Spil], og [Foto]: Optimal visning af billedet til dit
installationsmiljø.
•• [Normal]: Viser billedet med normal kontrast, lysstyrke og skarphed.
•• [APS]: Tilpasser skærmens lysstyrke for at nedsætte strømforbruget.
•• [Ekspert], [Kalibrering]: Giver en ekspert eller alle andre, der elsker billedkvalitet, mulighed for manuelt at finindstille
den bedste billedkvalitet.
BEMÆRK
•• De forskellige former for [Billedtilstand], du kan vælge, kan svinge afhængigt af inputsignalet.
•• [Ekspert] er en indstilling, der giver en ekspert mulighed for at finindstille billedkvaliteten ved hjælp af et bestemt
billede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.
26
[Tilpas]
DANSK
•• [Baggrundslys]: Justerer lysstyrken på skærmen ved at justere baggrundslysets lysstyrke. Jo tættere på 100 værdien
er, desto lysere er skærmen.
•• [OLED-LYS]: Justerer lysstyrken på OLED-panelet for at styre skærmens lysstyrke.
•• [Kontrast]: Tilpas forskellen mellem billedets lyse og mørke områder. Jo tættere på 100 værdien er, desto større er
forskellen.
•• [LYSSTYRKE]: Tilpas den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
•• [SKARPHED]: Tilpas skarpheden af et motivs kanter. Jo tættere værdien er på 50, desto klarere og skarpere bliver
kanten.
•• [H-skarphed]: Tilpas skarpheden af kontrastkanterne på skærmen fra en vandret synsvinkel.
•• [V-skarphed]: Tilpas skarpheden af kontrastkanterne på skærmen fra en lodret synsvinkel.
•• [FARVE]: G
ør farvetonerne på skærmen blødere eller dybere. Jo tættere værdien ligger på 100, desto dybere bliver
farverne.
•• [Farvetone]: Tilpas balancen mellem det røde og grønne niveau, der vises på skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo rødere
bliver farven. Jo tættere på Grøn 50, jo grønnere bliver farven.
•• [Farvetemperatur]: Jo højere farvetemperatur, jo køligere føles farverne på skærmen. Jo lavere farvetemperatur, jo
varmere føles farverne på skærmen.
•• [Ekspertbetjeninger] Brugertilpasning af de avancerede indstillinger.
-- [DYNAMISK KONTRAST]: Optimer forskellen mellem de lyse og mørke dele af skærmen i overensstemmelse med
billedets lysstyrke.
-- [Super opløsning]: Gør de områder af skærmen, som er uskarpe eller som næsten ikke er genkendelige, skarpe.
-- [Hele farveskalaen]: Vælg den tilgængelige farveskala.
-- [Dynamisk farve]: Tilpas billedets farvetone og mætning til en mere levende og livagtig visning.
-- [Kantforbedring]: G
iv billedet meget skarpere og klarere kanter.
-- [Farvefilter]: Tilpas farve og farvetone meget nøjagtigt ved at filtrere et bestemt farveområde af RGB-rummet.
-- [Foretrukken farve]: Tilpas farvetonen for hud, græs og himmel til dine personlige præferencer.
-- [Gamma]: Tilpasser gammaindstillingerne for at kompensere for inputsignalets lysstyrke.
-- [Hvidbalance]: Tilpasser den overordnede gengivelseskvalitet for skærmens farver på den måde, du foretrækker. I
Eksperttilstand kan du finjustere billedet ved brug af indstillingerne Metode/Mønster.
-- [Tilstanden Hvidbalanceindstilling]: Du kan vælge tilstanden hvidbalanceindstilling.
-- [Farvestyringssystem]: Eksperter benytter farvestyringssystemet til at justere farverne ved brug af testmønsteret.
Med farvestyringssystemet kan du foretage justeringer ved at vælge blandt 6 forskellige
farverum (Rød/Gul/Blå/Cyan/Magenta/Grøn) uden at påvirke andre farver. På et normalt
billede lægger du måske ikke mærke til farveændringer, du har lavet.
27
DANSK
•• [Picture Option]: Tilpas billedindstillingerne.
-- [Støjreduktion]: Fjern prikker, der dukker op tilfældige steder, så billedet bliver klarere.
-- [MPEG Støjreduktion]: N
edsæt støj, der genereres under processen med at lave et digitalt videosignal.
-- [Sort niveau]: Tilpasser skærmens lysstyrke og kontrast ved at justere skærmens sorte niveau.
-- [Rigtig biograf]: Optimer videobilledet til et biograflignende udseende.
-- [Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes]: N
edsæt træthed i øjnene ved at justere lysstyrken og
mindske uklarhed baseret på det viste billede.
-- [Lokal nedton. LED]: G
ør skærmens lyse områder lysere og de mørke områder mørkere, så du får maksimal kontrast.
Hvis denne indstilling sættes til Fra, kan det øge skærmens strømforbrug.
-- [TruMotion]: Nedsæt billedrystelser og fastfrysning af billede, der kan opstå med billeder i bevægelse. (Nogle
modeller understøtter ikke afspilning af indholdet).
•• [Gælder for alle input]: Gem de aktuelle tilpassede indstillingsværdier til den aktuelt valgte billedtilstand for alle input.
•• [nulstil]: Nulstil billedindstillingerne. Billedindstillingerne nulstilles i overensstemmelse med skærmens billedtilstand,
hvorfor billedtilstand skal vælges, inden billedindstillingerne nulstilles.
28
[Billedformat]
DANSK
[Display]
[Billedformat]
Denne funktion gør det muligt at ændre billedstørrelsen, så du kan se billedet i den optimale opløsning.
•• [Fuld bredde]: Stræk billedet, så det fylder hele skærmen.
•• [Original]: Vis billedet med den oprindelige opløsning.
[Rotation]
[Display]
[Rotation]
[Skærmrotation]
•• Denne funktion drejer skærmen med uret.
•• Funktionen kan sættes til Fra/90/180/270.
•• Når funktionen sættes til Fra, deaktiveres den.
•• Det anbefales, at man bruger indhold, der er skabt til at blive vist i stående tilstand.
[Rotation af eksternt input]
•• Denne funktion drejer skærmen med uret.
•• Funktionen kan sættes til Fra/90/180/270.
•• Når funktionen sættes til Til (90 eller 270 grader), ændres billedets størrelse – ligesom for ARC til [Fuld bredde].
•• Hvis [Rotation af eksternt input] aktiveres ved WiDi-drift, vises musemarkørens position muligvis ikke nøjagtigt.
•• Bemærk, at forringelse af billedkvaliteten, som sker, når [Rotation af eksternt input] aktiveres under brug af eksternt
input, intet har med selve produktet at gøre.
•• Når rotation af eksternt input indstilles til Til, deaktiveres flerskærms-PIP-tilstand.
•• Hvis Rotation af eksternt input aktiveres på modeller, som understøtter berøring, fungerer berøringsfunktionen
muligvis ikke korrekt.
29
[Ekspertbetjeninger]
[Avanceret indstilling]
[ULTRA HD Deep Colour]
Hvis du slutter en HDMI-, DP- eller OPS-enhed til en af de justerbare Deep Colour-porte, kan du vælge ULTRA HD Deep
Colour Til (6G) eller Fra (3G) i menuen for ULTRA HD Deep Colour-indstillinger.
Hvis der opstår et kompatibilitetsproblem med et grafikkort, når indstillingen Deep Colour er indstillet til Til med 3840
x 2160 @ 60 Hz, skal du indstille indstillingen Deep Colour til Fra.
•• HDMI-, DP- og OPS-specifikationerne kan variere alt efter inputporten. Kontroller specifikationerne for hver enhed
før du opretter forbindelse.
•• HDMI-inputport 2 er mest velegnet til HD-videoer, som er 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Video eller lyd understøttes dog
muligvis ikke alt efter den eksterne enheds specifikationer. Hvis det er tilfældet, skal enheden tilsluttes i en anden
HDMI-port.
[OLED-panelindstilinger]
•• [PANELOPTIMERING]: Løs problemer, der kan opstå, når skærmen er tændt i længere tid.
[Energibesparelse]
•• [Smart energibesparelse]: Tilpas automatisk skærmens lysstyrke i overensstemmelse med billedet for at spare energi.
-- [TIL]: Aktiver funktionen Smart energibesparelse.
-- [FRA]: D
eaktiver funktionen Smart energibesparelse.
•• [Lysstyrkejustering]: Tilpas skærmens lysstyrke for at spare energi.
-- [Automatisk]: Tilpas automatisk skærmens lysstyrke i overensstemmelse med det omgivende lys.
-- [FRA]: D
eaktiver energibesparelse.
-- [Minimum]/[Mellem]/[Maksimum]: Brug energibesparelse i overensstemmelse med de energibesparelsesniveauer,
der er angivet for skærmen.
•• [Tidsplan for lysstyrke]: Tilpas baggrundslyset på bestemte tidspunkter.
-- Du kan indstille funktionen til [Til/Fra].
-- Tilføj tidsplan ved at indstille værdien for det planlagte tidspunkt og baggrundslys/OLED-lys.
-- Hvis den aktuelle tid ikke er indstillet, deaktiveres [Tidsplan for lysstyrke].
-- Det er muligt at tilføje op til seks tidsplaner, og de sorteres i stigende orden efter tid.
-- Du kan redigere en tidsplan ved at vælge den på listen og trykke på knappen [OK].
•• [SKÆRM FRA]: S luk for skærmen, dvs. at kun tv'et laver lyd. Du kan tænde for skærmen igen ved at trykke på en
hvilken som helst knap på fjernbetjeningen bortset fra Tænd/sluk-knappen.
DANSK
[Display]
30
[Justér (RGB-PC)]
DANSK
Denne funktion gør det muligt at konfigurere pc-visningsindstillingerne i RGB-tilstand.
•• [Indstil automatisk]: Tilpas automatisk skærmens position, tid og fase. Det billeder, der vises på skærmen, kan være
ustabile i et par sekunder under konfigurationsprocessen.
•• [OPLØSNING]: V
ælg mellem opløsningerne 1024 x 768, 1280 x 768 og 1360 x 768.
•• [POSITION]/[STØRRELSE]/[Fase]: Tilpas indstillingerne, når billedet ikke er klart, især når tegn er rystede efter
automatisk konfiguration.
•• [nulstil]: Nulstiller indstillingerne til standard.
•• [Intelligent automatisk]: Beslutter at køre Autokonfiguration på opløsninger, der registreres første gang af RGBinputtet.
[HDMI IT-indhold]
Indstiller funktionen HDMI IT-indhold.
•• [FRA]: Deaktiver funktionen HDMI IT-indhold.
•• [TIL]: Aktiver funktionen HDMI IT-indhold.
Denne funktion ændrer automatisk skærmens billedtilstand baseret på oplysninger om HDMI-indhold, når der indgår
et HDMI-signal.
Selvom skærmens billedtilstand er blevet ændret af funktionen HDMI IT-indhold, kan du manuelt ændre
billedtilstanden igen.
Dette har højere prioritet end den billedtilstand, som brugeren har indstillet, hvorfor den eksisterende billedtilstand
kan blive ændret, når HDMI-signalet ændres.
31
Lyd
DANSK
[Lydindstilling]
[Lyd]
[Lydindstilling]
[Lydindstilling]
Den bedste lydkvalitet vælges automatisk afhængigt af den videotype, der i øjeblikket vises.
•• [Standard]: Denne lydtilstand fungerer godt til indhold af alle typer.
•• [Biograf]: Optimer lyden, når du vil se film.
•• [Klar stemme III]: Gør stemmekvaliteten bedre, så stemmer høres mere tydeligt.
•• [Sport]: Optimer lyden, når du vil se sport.
•• [MUSIK]: Optimer lyden, når du vil lytte til musik.
•• [Spil]: Optimerer lyden til afspilning af videospil.
[Balance]
•• [Balance]: Tilpas udgangslydstyrken for venstre og højre højttaler.
[Equalizer]
•• [Equalizer]: Tilpas lyden manuelt med equalizeren.
[nulstil]
•• [nulstil]: Nulstiller lydindstillingerne.
32
[Lydudgang]
DANSK
[Lyd]
[Lydudgang]
•• [Intern højttaler]/[Ekstern højttaler]: Du kan sende lyd ud gennem enten din Signage-skærms interne højttaler eller
via en ekstern højttaler, der er forbundet til den.
•• [SIMPLINK ekstern højttaler]: Denne funktion forbinder hjemmebiografenheden med SIMPLINK. Når inputtet er
indstillet til hjemmebiografenhed, afspiller den tale gennem den tilsluttede enhed.
Indstillingen aktiveres, når SIMPLINK er blevet sat til Til.
•• [LG Sound Sync]/[Bluetooth]: G
ør det muligt for dig at tilslutte Bluetooth-lydenheder eller Bluetooth-headsets
trådløst til skærmen, så du nemt får mere fyldig lyd.
BEMÆRK
•• Nogle nyligt tilsluttede enheder kan automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til signage-skærmen, når den er
tændt.
•• Det anbefales, at du indstiller LG-lydenheder, der understøtter LG Sound Sync, til LG TV-tilstand eller LG Sound Synctilstand, før tilslutning.
•• Tryk på Valg af enhed for at få vist de enheder, der er eller kan tilsluttes, og tilslutte andre enheder.
•• Du kan bruge signage-skærmens fjernbetjening til at justere lydstyrken på den tilsluttede enhed.
•• Hvis lydenheden ikke kan oprette forbindelse, skal du kontrollere, at den er tændt og klar til tilslutning.
•• Afhængig af typen af Bluetooth-enhed kan enheden muligvis ikke tilsluttes korrekt eller der kan være unormal
opførsel, f.eks. usynkroniseret video og lyd.
•• Lyden kan hakke eller lydkvaliteten kan blive nedsat, hvis:
-- Bluetooth-enheden er for langt væk fra Signage-skærmen.
-- Det er en genstand i vejen mellem Bluetooth-enheden og Signage-skærmen.
-- Bluetooth-enheden anvendes sammen med radioudstyr, f.eks. en mikrobølgeovn eller trådløst LAN.
33
[LYD UD]
[LYD UD]
[Størrelse på lydstyrkens forøgelse]
[Lyd]
[Størrelse på lydstyrkens forøgelse]
Med denne funktion kan du tilpasse, hvor meget lydstyrken øges/sænkes, når du trykker på lydstyrkeknappen op/ned
på fjernbetjeningen. Jo højere værdi, du indstiller, jo hurtigere øges lydstyrken. Vælg mellem [Lav], [Mellem] og [Høj] for
at tilpasse lydstyrkeområdet.
[AV Sync. Adjust]
[Lyd]
[AV Sync. Adjust]
Denne funktion tilpasser timingen for lyd, så video og lyd synkroniseres.
•• [Ekstern højttaler] (-5~15): Tilpas synkroniseringen af video og lyd, der kommer fra eksterne højttalere, f.eks.
højttalere, der er tilsluttet den digitale udgangsport for lyd, LG-lydudstyr eller
hovedtelefoner. Bevæger du dig tættere på -, kommer lyden hurtigere ud, og bevæger du
dig tættere på +, kommer lyden langsommere ud sammenlignet med standardværdien.
•• [Intern højttaler] (-5~15): Justerer synkroniseringen af lyd fra interne højttalere. Bevæger du dig tættere på -,
kommer lyden hurtigere ud, og bevæger du dig tættere på +, kommer lyden langsommere
ud sammenlignet med standardværdien.
•• [Bypass]: Udsender transmissionssignalerne eller lyden fra eksterne enheder uden nogen form for forsinkelse af lyden.
Lyd udsendes muligvis tidligere end videoen pga. behandlingstiden for den video, der sendes til skærmen.
[Digitalt lydinput]
[Lyd]
[Digitalt lydinput]
Med denne funktion kan du vælge en inputkilde til lydoutput.
•• [Digital]: Hør den lyd, der er indeholdt i det digitale signal, der kommer ind fra den tilsluttede digitale inputkilde
(HDMI, DISPLAYPORT eller OPS).
•• [Analog]: Hør lyden fra den digitale inputkilde (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS), der er tilsluttet skærmen via porten
Lyd ind.
DANSK
[Lyd]
•• [FRA]: Brug af LYD UD deaktiveres. (Der kommer ingen lyd ud).
•• [Variabel]: D
u kan angive et udgangsområde for den eksterne lydenhed, som er tilsluttet skærmen, og tilpasse
lydstyrken inden for det pågældende område. Du kan ændre lydstyrken for den eksterne lydenhed inden
for området mellem 0 og 100 (det samme som Signage-højttalerens lydstyrke). Der kan dog være forskel
på den lydstyrke, du faktisk kan høre.
•• [Fast]: A
ngiv et fast udgangsniveau for lyd for den eksterne lydenhed.
-- Hvis der ikke er et eksternt input, kommer der ingen ekstern lyd ud.
-- Det variable udgangsniveau for lyd 100 er det samme som det faste udgangsniveau for lyd.
34
Administrator
DANSK
[Låst tilstand]
[Administrator]
[Låst tilstand]
[Start-dashboard låst]
Med denne funktion kan du begrænse ændringer, der er foretaget i indstillingerne for låsning af dashboard på skærmen
Hjem.
[USB låst]
Med denne funktion kan du konfigurere funktionen USB-lås, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.
[OSD låst]
Med denne funktion kan du konfigurere funktionen OSD-lås, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.
•• Tryk og hold på knappen Indstillinger i mindst 10 sekunder, og angiv adgangskoden for at åbne indstillingsmenuen i
OSD låst.
[IR-betjening låst]
•• Hvis funktionen sættes til [Fra (normal)], kan du bruge fjernbetjeningen.
•• Hvis funktionen sættes til [Til (kun tænd-/slukknap)], kan du kun bruge tænd/sluk-knappen.
•• Hvis funktionen sættes til [Til (blokér alle)], kan du ikke bruge fjernbetjeningen. (Funktionen Tænd er dog stadig
tilgængelig).
[Lokal knapbetjening låst]
•• Med denne funktion kan du konfigurere funktionen for låsning af lokale taster, så indstillinger eller indhold ikke kan
ændres.
•• Hvis funktionen sættes til [Fra (normal)], kan du bruge de lokale taster på skærmen.
•• Hvis funktionen sættes til [Til (kun tænd-/slukknap)], kan du kun bruge tænd/sluk-knappen. (Hvis du bruger et
joystick, skal du trykke på en lokal tast og holde den inde for at aktivere/deaktivere skærmen).
•• Hvis funktionen sættes til [Til (blokér alle)], kan du ikke bruge de lokale taster. (Funktionen Tænd er dog stadig
tilgængelig).
[Wi-Fi låst]
Med denne funktion kan du aktivere/deaktivere Wi-Fi-funktionen.
[Skærmdeling låst]
Med denne funktion kan du aktivere/deaktivere skærmdelingsfunktionen.
Hvis værdien for Skærmdeling låst er ændret, aktiveres funktionen ikke uden genstart.
35
[Skift PIN-kode]
1 Angiv din aktuelle adgangskode.
2 Indtast en ny 4-cifret adgangskode.
3 Indtast den samme adgangskode igen i feltet Bekræft adgangskode for at bekræfte.
[Virksomhedsindstillinger]
•• Indtast din virksomhedskontokode for at anvende de tilhørende virksomhedsindstillinger.
•• Når koden er indtastet, nulstilles skærmenhederne, hvorved de tilhørende virksomhedsindstillinger anvendes.
•• Funktionen aktiveres ikke, hvis der allerede er indtastet en kode.
[Nulstil til oprindelige indstillinger]
Nulstiller alle elementer, undtagen for hurtigstartselementer (funktioner med relation til sprog, skærmretning, eksternt
input, klokkeslæt og strøm), og andre elementer til deres oprindelige indstillinger.
[Nulstil til fabriksindstillinger]
Denne funktion nulstiller de elementer, for hvilke nulstilling til standardindstillinger gælder: Dato, tid, sprog, netværks-id
og filerne Inputmærkat for internt lager.
Kalibreringstilstands RGB-forstærkning er dog en undtagelse.
BEMÆRK
•• Den beholder de eksisterende indstillinger, fordi Tænd/Sluk-knappen i brugermenuen kun påvirker undermenuens
aktive/inaktive status.
DANSK
Med denne funktion kan du angive den adgangskode, der skal bruges til at åbne installationsmenuen.
36
DANSK
INDHOLDSMANAGER
Web-login
•• Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.
Dette Signage-produkt leveres med en funktion, du kan bruge til at få adgang til det fra din pc eller mobilenhed.
-- Der er menuer til Content Manager, Group Manager 2.0, Control Manager, Log af og Skift adgangskode.
•• URL: https://set ip:443
•• (Standardadgangskode: 000000)
FORSIGTIG
•• Understøttede opløsninger (programmet er optimeret til følgende opløsninger):
-- Pc: 1920x1080, 1280x1024
-- Mobil: 360x640 (1440x2560, 1080x1920), DPR
•• Understøttede browsere (programmet er optimeret til følgende browsere):
-- Chrome 56 eller nyere (anbefales)
Indholdsmanager
[Player]
([Player])
Med Content Manager-appens afspilningsfunktion kan du afspille og administrere indhold, billedindhold,
skabelonindhold, SuperSign-indhold og afspilningslisteindhold på en integreret måde. (OLED-modeller understøtter ikke
afspilning og administration af billedindhold og skabelonindhold).
[KONTINUERLIG AFSPILNING]
1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre, og vælg derefter det ønskede indhold.
2 Klik på [AFSPIL] i øverste højre hjørne af skærmen og nyd det indhold, du har valgt.
[EKSPORTER]
1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre og klik på [EKSPORTER] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg det indhold, der skal eksporteres.
3 Klik på [KOPIÉR]/[FLYT] i øverste højre hjørne af skærmen og vælg den enhed, hvortil indholdet skal eksporteres.
(Hvis en indholdsfil, som er gemt på målenheden, er blevet valgt, springes behandling af indholdsfilen over).
4 Du kan se, at indholdet er blevet flyttet/kopieret til enheden.
37
[SLET]
Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre og klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
Vælg det indhold, der skal slettes.
Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
Du kan se, at indholdet er blevet slettet.
[FILTRÉR/SORTÉR]
1 Klik på [FILTRÉR/SORTÉR] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 1) Vælg det ønskede sorteringskriterium til sortering af indholdsfiler efter enten filnavn eller den rækkefølge, hvori
de er blevet afspillet (den senest afspillede fil vises øverst på listen).
2) Det er muligt kun at se indhold, der er gemt på den ønskede enhed, ved at filtrere indholdsfilerne efter enhed.
3) Det er muligt kun at se indhold af den ønskede type ved at filtrere indholdsfilerne efter indholdstype.
[OPRET AFSPILNINGSLISTE]
Ved oprettelse af en afspilningsliste kan du ikke medtage tegn, der ikke kan anvendes i filnavne i Windows, f.eks. \, /,:,
*,?, ", <,> og |, i navnene på filerne på afspilningslisten. Herudover kan du ikke flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis
den indeholder indholdsfiler i hvis navne, de angivne tegn indgår.
1 Vælg [Afspilningsliste] fra fanen til venstre og klik på [OPRET AFSPILNINGSLISTE] i øverste højre hjørne af
skærmen.
2 Vælg det indhold, der skal føjes til afspilningslisten, og klik på NÆSTE i øverste højre hjørne af skærmen.
3 Indstil en afspilningstid for hvert enkelt stykke indhold (gælder kun for foto- og skabelonindhold) samt andre
elementer, f.eks. konverteringseffekt, format og automatisk afspilning, og klik derefter på knappen FÆRDIG i øverste
højre hjørne af skærmen.
4 Du kan se, at der er oprettet en ny [Afspilningsliste].
DANSK
1
2
3
4
38
[Planlægger]
DANSK
[Planlægger]
Med Content Manager-appens tidsplanlægningsfunktion kan du afspille bestemt indhold på et planlagt tidspunkt via en
afspilningsliste eller eksternt input.
[Oprettelse af tidsplan]
1 Klik på [NY TIDSPLAN] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg mellem [Afspilningsliste] og [INPUTKILDE].
3 1) Hvis du har valgt [Afspilningsliste], skal du vælge den afspilningsliste, for hvilken du vil planlægge afspilning.
2) Hvis du har valgt [INPUTKILDE], skal du vælge den eksterne inputkilde, for hvilken der skal planlægges afspilning.
4 Indtast tidsplanoplysninger, og opret en ny tidsplan. (Ved oprettelse af en tidsplan kan du ikke medtage tegn, der
ikke kan anvendes i filnavne i Windows, f.eks. \, /,:, *,?, ", <,> og |, i navnet på tidsplanfilen. Herudover kan du ikke
flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis den afspilningsliste, der knyttes til tidsplanen, indeholder indholdsfiler i hvis
navne, de angivne tegn indgår.)
5 Se afspilning af afspilningslisten eller det eksterne input, du valgte, på det planlagte tidspunkt.
[Import af tidsplan]
1
2
3
4
5
Klik på [Importér] i øverste højre hjørne af skærmen.
Vælg den eksterne lagerenhed, hvorfra der skal importeres en tidsplan.
Vælg den tidsplan, der skal importeres til skærmen. (Du kan kun vælge én tidsplan).
Klik på [Vælg] i øverste højre hjørne af skærmen.
Undersøg, om tidsplanen er blevet importeret til skærmens interne lagerhukommelse.
[Eksport af tidsplan]
1
2
3
4
5
Klik på [EKSPORTER] i øverste højre hjørne af skærmen.
Vælg den eksterne lagerenhed, hvortil der skal eksporteres en tidsplan.
Vælg den tidsplan, der skal eksporteres fra skærmen. (Du kan vælge flere tidsplaner).
Klik på [Vælg] i øverste højre hjørne af skærmen.
Undersøg, om tidsplanen er blevet eksporteret til den eksterne lagerenhed, du valgte.
39
[Sletning af tidsplan]
Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
Vælg de tidsplaner, der skal slettes.
Klik på [SLET].
Undersøg, om tidsplanerne er blevet slettet.
[Kalendervisning]
1 Klik på [Kalendervisning], når du har registrerede tidsplaner.
2 Du kan se, at de registrerede tidsplaner vises i form af en køreplan.
BEMÆRK
•• Hvis tiden for den oprettede tidsplan overlapper, bliver den tidligere oprettede tidsplan slettet.
•• Når en tidsplan, der ikke er indstillet til gentagelse, er udført, bliver den automatisk slettet.
•• Tidsplan fungerer ikke, mens Tidsplan-appen kører.
[Skabelon]
[Skabelon]
Med Content Manager-appens redigeringsfunktion kan du tilføje de skabeloner, du ønsker.
1 Vælg en skabelon i det ønskede format. (Du kan vælge mellem liggende tilstand og stående tilstand).
2 Rediger skabelonens tekst.
2-1. Anvend den ønskede skrifttype (tekststørrelse, teksttykkelse, understregning og kursiv).
3 Rediger mediefilen.
4 Gem skabelonen ved at klikke på [GEM] i øverste højre hjørne af skærmen.
5 Undersøg om den skabelon, du gemte, vises på listen over skabeloner.
DANSK
1
2
3
4
40
[Understøttede foto- og videofiler]
DANSK
BEMÆRK
•• Undertekster er ikke understøttet.
•• Fotofunktion understøttes ikke i OLED-modeller.
Understøttede video-codecs
Type
.asf, .wmv
Codec
Video
VC-1 avanceret profil (undtagen WMVA), VC-1 simple og hovedprofiler
Lyd
WMA Standard (undtagen WMA v1/WMA Speech)
Video
Xvid (omfatter ikke 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Lyd
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM,
DTS
Video
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Lyd
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp
Video
H.264/AVC, MPEG-4
.3g2
Lyd
AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv
Video
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
Lyd
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1
Layer III (MP3)
Video
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Lyd
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM
Video
MPEG-1, MPEG-2
Lyd
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Video
MPEG-1, MPEG-2
Lyd
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.avi
.mp4, .m4v, .mov
.ts, .trp, .tp, .mts
.mpg, .mpeg, .dat
.vob
Maksimalt sendeforhold
Fuld HD-film
ULTRA HD-film
(kun UHD-modeller).
1.920 x 1.080: 20 Mbps (Megabit per sekund)
H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps
HEVC 1920 x 1080@60P MP@L4.1, Main10 Profile@L4.1 40 Mbps
H.264 1920 x 1080@60P 4096 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50 Mbps
HEVC 4096 x 2160@60P MP@L5.1, Main10 Profile@L5.1 50 Mbps
41
Understøttede fotofilformater
Format
.jpeg, .jpg, .jpe
JPEG
.png
PNG
.bmp
BMP
Opløsning
•• Min: 64 x 64
•• Maks: Normal Type: 15.360 (B) x 8.640 (H)
Progressiv type: 1.920 (B) x 1.440 (H)
•• Min: 64 x 64
•• Maks: 5.760 (B) x 5.760 (H)
•• Min: 64 x 64
•• Maks: 1.920 (B) x 1.080 (H)
Tips til brug af USB-lagerenheder
•• Kun USB-lagerenheder genkendes.
•• USB-lagerenheder, der er tilsluttet skærmen via en USB-hub, virker muligvis ikke korrekt.
•• USB-lagerenheder, der bruger et automatisk genkendelsesprogram, genkendes muligvis ikke.
•• USB-lagerenheder, der bruger deres egne drivere, genkendes muligvis ikke.
•• Genkendelseshastigheden for en USB-lagerenhed afhænger muligvis af hver enkelt enhed.
•• Sluk ikke for skærmen, og tag ikke stikket ud til USB-enheden, når den tilsluttede USB-lagerenhed arbejder. Hvis
enheden pludselig afbrydes eller tages ud, kan det ødelægge de filer, der er gemt på USB-lagerenheden.
•• Tilslut ikke en USB-lagerenhed, der er blevet kunstigt modificeret på en pc. Enheden kan gøre, at produktet ikke
virker eller at det ikke kan afspilles. Husk, at du kun må bruge USB-lagerenheder med normale musik-, billed- og/eller
filmfiler.
•• Lagerenheder, der er formateret med hjælpeprogrammer, der ikke understøttes af Windows, genkendes muligvis ikke.
•• Slut strøm til en USB-lagerenhed (over 0,5 A), den kræver ekstern strømforsyning. I modsat fald genkendes enheden
muligvis ikke.
•• Tilslut USB-lagerenheden med det kabel, der medfølger fra enhedsproducenten.
•• Nogle USB-lagerenheder understøttes muligvis ikke eller kører ikke tilfredsstillende.
•• Der anvendes nogenlunde samme filjusteringsmetoder på USB-lagerenheden som i Windows XP, og filnavne kan
omfatte op til 100 engelske tegn.
•• Husk at sikkerhedskopiere vigtige filer, da data på en USB-lagerenhed kan blive beskadiget. Vi er ikke ansvarlige for et
eventuelt tab af data.
•• USB-enheden opdages muligvis ikke, hvis USB HDD'en ikke har en ekstern strømkilde. Husk derfor at tilslutte den til
en ekstern strømkilde.
-- Brug en adapter til en ekstern strømkilde. Der medfølger ikke et USB-kabel til en ekstern strømkilde.
DANSK
Filtype
42
DANSK
•• Hvis din USB-lagerenhed har flere partitioner eller hvis du bruger en USB-multikortlæser, kan du bruge op til fire
partitioner eller USB-hukommelsesenheder.
•• Hvis en USB-lagringsenhed sluttes til en USB-multikortlæser, genkendes masselagerets data muligvis ikke.
•• Tag USB-lagerenheden ud og tilslut den igen, hvis den ikke fungerer korrekt.
•• Den hastighed, hvormed en USB-lagerenhed registreres, kan svinge fra enhed til enhed.
•• Hvis USB-lagerenheden er tilsluttet i standby-tilstand, indlæses automatisk en bestemt harddisk, når der tændes for
skærmen.
•• Den anbefalede kapacitet er 1 TB eller derunder til en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller derunder til en USBhukommelse.
•• Enheder med en kapacitet, der er større end den anbefalede, fungerer muligvis ikke korrekt.
•• Hvis en ekstern USB-harddisk med funktion til [Energibesparelse] ikke fungerer, skal du slukke for harddisken og
tænde den igen for at få den til at fungere korrekt.
•• USB-lagerenheder (USB 2.0 eller derunder) understøttes også. De fungerer dog muligvis ikke korrekt i videolisten.
•• Der kan genkendes op til maks. 999 mapper eller filer i en enkelt mappe.
•• SD'er af type SDHC understøttes. For at bruge et SDXC-kort, skal du først formatere det til NTFS-filsystemet.
•• Filsystemet exFAT understøttes ikke til SD-kort og USB-lagerenheder.
•• SD-kort understøttes ikke på visse modeller.
43
Group Manager 2.0
Master
•• Tilføj, rediger og slet gruppe.
•• Klon din enheds indstillingsdata.
•• Udsend [Tidsplan] og [Afspilningsliste] på gruppebasis.
•• Alle skærmenheder sættes indledningsvist i Mastertilstand.
Slave
•• Afspil udsendte [Tidsplan] og [Afspilningsliste] i Mastertilstand.
•• Fjern skærmenheder fra deres grupper.
•• Skærmenheder, der er blevet føjet til en gruppe, overgår automatisk til Slavetilstand. Omvendt vil en skærmenhed, der
er blevet slettet fra en gruppe, automatisk blive initialiseret og overgå til Mastertilstand.
•• Hvis der er føjet en ny Slave til en eksisterende gruppe, eller hvis [Datakloning] eller distribution af [Tidsplan]/
[Afspilningsliste] ikke er udført korrekt, bliver knappen [Datakloning] eller [SYNK] aktiveret.
•• Du kan duplikere masterenhedens indstillingsdata til gruppen ved hjælp af [Datakloning].
•• Du kan downloade indhold igen, som er blevet udsendt til gruppen, ved hjælp af [SYNK].
DANSK
Med denne funktion kan du gruppere flere skærmenheder på et enkelt netværk og udsende indhold (tidsplaner og
afspilningslister) eller kopiere indstillingsdata på gruppebasis. Funktionen har to tilstande – Master og Slave – og du kan
få adgang til den via din pc eller mobilenhed.
44
[GRUPPEADMINISTRATION]
DANSK
•• Oprettelse af ny gruppe
1. Klik på [Tilføj ny gruppe].
2. Indtast et navn på gruppen.
3. Klik på [TILFØJ ENHED], vælg de enheder, der skal tilføjes til gruppen, og tilføj dem.
4. Klik på [FÆRDIG], hvorefter du kan se, at der er blevet oprettet en ny gruppe.
•• Redigering af en gruppe
1. Klik på den gruppe, der skal redigeres.
2. Tilføj en ny enhed ved hjælp af [TILFØJ ENHED].
3. Slet et enhed ved hjælp af [SLET ENHED].
4. Undersøg, om enhederne i gruppen er tilsluttet netværket ved hjælp af [ENHEDSKONTROL].
5. H
vis der er sæt af enheder i gruppen, der ikke er [Datakloning] eller indholdssynkroniseret, bliver knappen
[Datakloning] eller [SYNK] aktiveret.
6. Du kan kopiere masterenhedens indstillingsdata til gruppen igen ved hjælp af [Datakloning].
7. Du kan udsende indhold igen, som er blevet udsendt til gruppen, ved hjælp af [SYNK].
•• Sletning af en gruppe
1. Klik på [SLET GRUPPE].
2. Vælg den gruppe, de skal slettes, og klik på [SLET].
3. Undersøg, om den valgte gruppe er blevet slettet.
•• Visning af alle enheder: På denne side kan du administrere alle slaveskærmenheder, der er tilsluttet det samme
netværk.
1. Klik på [VISNING AF ALLE ENHEDER].
2. Klik på [NULSTIL ENHEDSTILSTAND].
3. Vælg den slaveskærmenhed, hvis enhedstilstand der skal ændres, og klik på [nulstil].
45
[Kloning af indstillingsdata]
[INDHOLDSDISTRIBUTION]
1
2
3
4
Vælg den type indhold, der skal udsendes (tidsplaner eller afspilningslister).
Vælg det indhold, der skal eksporteres.
Vælg den gruppe, hvortil indholdet skal udsendes, og klik på [Distribuer].
Kør Content Manager-appen på slaveenhederne og undersøg, om indholdet er blevet udsendt.
Sådan bruges den
•• Skærme: K
ør/tilføj/rediger/slet apper i Startbjælken.
•• Mobilenheder: K
ør appen i Startbjælken eller åbn den fra en mobilenhed ved hjælp af den udleverede QR-kode eller
URL.
FORSIGTIG
•• Du kan oprette op til 25 grupper.
•• Du kan tilføje op til 12 slaveenheder til en gruppe.
•• Du kan udsende de tidsplaner, der er gemt på eksterne enheder, når du har gennemført importen i Content Manager.
•• Husk at slette alle tidsplaner, der er gemt på slaveenhederne, inden du udsender tidsplaner.
•• En liste over enheder, du kan føje til en gruppe efter eget valg, vises kun, når følgende betingelser er opfyldt:
-- De enheder, du vil tilføje, skal være på det samme netværk som masterenheden.
-- De enheder, du vil tilføje, skal være i Mastertilstand og må ikke tilhøre eksisterende grupper.
-- UPnP-funktionen skal være aktiveret (gå til [generelt] > [Netværk] > UPnP og indstil den til [TIL]).
•• Group Manager 2.0 virker muligvis ikke korrekt i trådløse netværksmiljøer. Det anbefales at bruge et kablet netværk.
•• Kør de oprindelige indstillinger for Slave-funktion ved sletning af gruppen.
DANSK
1 Vælg den ønskede gruppe, og klik på [Klon].
2 Undersøg, om dataene er blevet kopieret på slaveenhederne.
46
ScreenShare
DANSK
Denne funktion tillader, at skærmen på en brugers enhed, f.eks. en mobil eller pc med Windows, deles med en skærm,
der bruger en trådløs forbindelse, f.eks. WiDi eller Miracast.
[Sådan anvendes Screen Share]
1 Opret forbindelse i henhold til anvisningerne i den guide, du kan få adgang til via knappen TILSLUTNINGSGUIDE
øverst til højre.
2 Når forbindelsen er oprettet, aktiveres Screen Share mellem brugerens enhed og skærmen.
BEMÆRK
[Konfiguration af WiDi (Wireless Display)]
WiDi, der er en forkortelse for Wireless Display, er et system, der trådløst sender video- og lydfiler fra en bærbar pc, der
understøtter Intel WiDi, til skærmen.
Det er kun tilgængeligt i visse inputtilstande (Komposit/Komponent/RGB/HDMI/DP/OPS/DVI-D).
LG Signage kan ikke registrere andre end disse tilstande fra din pc.
1 Tilslut din bærbare computer til AP. (Denne funktion kan bruges uden en AP, men det anbefales, at du slutter til en
AP for at få optimal ydeevne.) Gå til Pc-indstillinger
Pc og enheder
Enheder på den bærbare computer.
2 Klik på TILFØJ ENHED øverst i midten af skærmen, hvorefter du får vist en liste over WiDi-aktiverede LG Signage-
skærme i nærheden. Vælg en skærm på listen over registrerede Signage-skærme, som du vil oprette forbindelse til,
og klik på Opret forbindelse.
3 Skærmen på din bærbare computer vises på Signage-skærmen indenfor 10 sekunder. Det trådløse miljø kan påvirke
skærmen fra at vise indholdet. Hvis forbindelsen er dårlig, kan Intel WiDi-forbindelsen muligvis gå tabt.
•• Gå til http://intel.com/go/widi for flere oplysninger om brug af Intel WiDi.
•• Denne funktion fungerer kun korrekt med WiDi 3.5 eller nyere versioner.
•• Denne funktion fungerer kun korrekt i Windows 8.1 og nyere.
47
Kontrolværktøj
Styr og kontroller status for skærmen via webbrowseren.
Denne funktion er tilgængelig til pc'er og mobilenheder.
Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.
Funktion
•• [Dashboard]: Viser en oversigt over produktets status og indeholder links til hver side.
•• [Display] og [Lyd]: Giver funktioner som lysstyrke for skærm, lyd, input og genstart.
•• [Klokkeslæt og dato]: Aktiver/deaktiver funktionen Indstil automatisk, og viser/ændrer den tid, der er indstillet for
produktet.
•• [Netværk]: Indstil navnet og IP-adressen for din Signage-skærm.
•• [Registrering af skærmfejl]: Vis status for produktets videooutput.
•• [Flisetilstand]: Vis indstillingerne for flisetilstand for produktet.
•• [Fail Over]: Aktiverer/deaktiverer funktionen Failover og indstiller associerede elementer.
•• [Afspil URL]: Aktiver/deaktiver afspilning via URL og angiv URL-adresser.
•• [Softwareopdatering]: Opdater produktets firmware.
•• [Diagrammer]: Vis statusoplysninger for produktet, f.eks. temperatur og ventilatorstatus.
•• [Logge]: Viser poster for produktets funktionsfejl.
•• [Systemoplysninger]: Viser oplysninger som produktets softwareversion og modelnavn.
BEMÆRK
•• Når [Skærmrotation] [TIL] aktiveres, virker [Registrering af skærmfejl] ikke.
DANSK
ADMINISTRATIONSVÆRKTØJ
48
Billed-id
AUDIO
DANSK
(RGB/DVI)
RS-232C OUT
RS-232C OUT
RS-232C OUT
RS-232C IN
RS-232C IN
RS-232C IN
[Billed-id] bruges til at ændre indstillingerne for en bestemt enhed (skærm) ved hjælp af en enkelt IR-modtager til
multi-vision. Kommunikation er mulig mellem en skærm med en IR-modtager og andre skærme, der bruger RS-232Ckabler. Hver enkelt skærm identificeres med et <enheds-id>. Konfiguration af [Billed-id] gør, at du kun kan bruge
fjernbetjeningen med skærme med et [Indstil id], der svarer til det pågældende [Billed-id].
REMOTE
CONTROL IN
1 Tildel [Indstil id] til de installerede skærme som vist nedenfor:
2 Tryk på den røde knap [Billed-id] [TIL] på fjernbetjeningen.
3 Sørg for, at det billed-id, du angiver, er magen til [Indstil id] for den skærm, du vil styre.
•• Et enhed med et [Indstil id], som er et andet end [Billed-id], kan ikke styres af IR-signaler.
BEMÆRK
•• Hvis [Billed-id] er indstillet til 2, kan kun den øverste højre skærm, som har et [Indstil id] på 2, styres af IR-signaler.
•• Hvis du trykker på den grønne knap [Billed-id] [FRA] på fjernbetjeningen, deaktiveres [Billed-id] for alle skærme. Hvis
du derefter trykker på en anden knap på fjernbetjeningen, kan alle skærme styres af IR-signaler uanset deres [Indstil
id].
49
Menuen Hjælpemidler til berøring
Denne funktion, der udelukkende gælder for berøringsfunktionen, giver brugeren mulighed for at konfigurere
indstillinger uden brug af fjernbetjeningen.
Ved at trykke på skærmen i et bestemt tidsrum eller trykke på den lokale tast Menuen Hjælpemidler til berøring henter
menuen Hjælpemidler til berøring frem på skærmen.
Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.
Funktion
••
[Hjem]: Går til hjemmeskærmen.
••
[Læsetilstand]: En tilstand med svagt blåt lys, hvilket mindsker belastningen af øjnene ved læsning af tekst.
••
[Lokal tastelås]: Konfigurerer produktknappens (lokal tast) låsefunktion.
••
[Eksternt input]: Gå til skærmen for valg af eksternt input.
••
[INDSTILLINGER]: Gå til skærmen med indstillinger.
••
[Tavle]: Kør tavlefunktionen
••
[IDB]: Kør IDB
••
[Afspiller]: Kør afspiller
••
-----
[SI]: Gå til skærmen til valg af SI-app
: Kør SI-apps installeret med ZIP-type
: Kør SI-apps installeret med IPK-type
: Gå til Udvikler-tilstand
: Gå til SI-server-indstilling
DANSK
TOUCH
50
IDB (Interactive Digital Board)
DANSK
•• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.
•• Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.
Denne egenskab omfatter en skrivefunktion. Tryk på knappen
til berøring for at køre IDB.
(IDB) eller den lokale tast IDB i menuen Hjælpemidler
Funktion
•• Når IDB køres, vises en tom skærm, og du kan bruge berøring for at tegne.
•• Når du berører cirkelikonet midt på skærmen, eller berører et vilkårligt sted på skærmen i et bestemt tidsrum, bliver
den cirkulære menu udvidet og vist.
•• Tryk midt på den udvidede cirkelmeny for at ændre den til et lille ikon. Du kan ændre placeringen ved at trække i den
midterste del.
•• I den cirkulære menu kan du ændre pennetypen og farven, og du kan slette, spejlvende og markere områder.
•• Berør venstre- eller højre-pilen på skærmen for at åbne den komplette menu, og du kan slette alle skærmbilleder eller
gemme det aktuelle skærmbillede som en fil i den interne eller eksterne hukommelse.
•• Du kan slå Multi-touch Til og Fra i den komplette menu. Når Multi-touch-funktionen er slået til, vises zoomknappen,
og når Multi-touch-funktionen er slået fra, kan du zoome ud og ind med to fingre.
•• Afslut IDB med knappen Afslut i den komplette menu.
•• Tryk på knappen Start på IDB, og kør IDB Duo på den pc, der er koblet på den samme router som touch-modellen for
at oprette forbindelse til et netværk. Angiv derefter det viste 6-cifrede token på IDB.
•• Vælg det tilhørende element i Par fra den komplette menu for at vise en video, der er sluttet til et netværk eller et
eksternt inputkabel.
•• Hvis du berører skærmen, mens en tilsluttet video bliver afspillet, vises knappen Markeringstilstand. Ved at skifte til
Markeringstilstand kan du optage hele skærmen og derefter skrive på den og gemme den.
BEMÆRK
•• Gemte filer i IDB’s interne hukommelse bliver slettet ved lukning af IDB.
•• IDB aktiverer ikke andre knapper end Lydstyrke og Tænd/Sluk.
•• Når Berøringsskærm er slået Fra, er IDB ikke tilgængelig.
•• IDB er ikke tilgængelig, når Skærmrotation er aktiveret.
•• Brug af flere penne og fingre samtidigt eller brug af slettefunktionen kan gøre dit arbejde langsommere.
51
DANSK
IR-KODE
•• Det er ikke alle modeller, der understøtter HDMI-/USB-funktionen.
•• Ikke alle tastekoder understøttes afhængigt af modellen.
Kode (Hex)
Funktion
Bemærkninger
Fjernbetjeningsknap
08
(Strøm)
C4
MONITOR ON
Fjernbetjeningsknap
C5
MONITOR OFF
Fjernbetjeningsknap
95
(Energibesparelsestilstand)
Fjernbetjeningsknap
0B
INPUT (Vælg input)
Fjernbetjeningsknap
10
Taltast 0
Fjernbetjeningsknap
11
Taltast 1
Fjernbetjeningsknap
12
Taltast 2
Fjernbetjeningsknap
13
Taltast 3
Fjernbetjeningsknap
14
Taltast 4
Fjernbetjeningsknap
15
Taltast 5
Fjernbetjeningsknap
16
Taltast 6
Fjernbetjeningsknap
17
Taltast 7
Fjernbetjeningsknap
18
Taltast 8
Fjernbetjeningsknap
19
Taltast 9
Fjernbetjeningsknap
02
03
(Lydstyrke +)
Fjernbetjeningsknap
(Lydstyrke -)
Fjernbetjeningsknap
E0
Lysstyrke
(Side op)
Fjernbetjeningsknap
E1
Lysstyrke
(Side ned)
Fjernbetjeningsknap
DC
(3D)
Fjernbetjeningsknap
32
1/a/A
Fjernbetjeningsknap
2f
Livlig
Fjernbetjeningsknap
7E
Fjernbetjeningsknap
79
ARC (Mærke/Billedformat)
Fjernbetjeningsknap
4D
PSM (Billedtilstand)
Fjernbetjeningsknap
09
(LYDLØS)
Fjernbetjeningsknap
52
Kode (Hex)
DANSK
43
99
Funktion
(Indstillinger/Menu)
Automatisk konfiguration
Bemærkninger
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
40
(Op)
Fjernbetjeningsknap
41
(Ned)
Fjernbetjeningsknap
06
(Højre)
Fjernbetjeningsknap
07
(Venstre)
Fjernbetjeningsknap
44
28
(OK)
(TILBAGE)
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
7B
Tile
Fjernbetjeningsknap
5B
Afslut
Fjernbetjeningsknap
72
Billed-ID til (rød)
Fjernbetjeningsknap
71
Billed-id fra (grøn)
Fjernbetjeningsknap
63
Gul
Fjernbetjeningsknap
61
Blå
W.Bal
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
5F
3F
(S.Menu)
Fjernbetjeningsknap
7C
(Hjem)
Fjernbetjeningsknap
97
96
Byt om
Spejl
Fjernbetjeningsknap
Fjernbetjeningsknap
53
•• Gælder kun for visse modeller.
Brug denne metode til at slutte flere produkter til en enkelt pc. Du kan styre flere produkter ad gangen ved at slutte
dem til én pc.
Enheds-id'et i menuen Alternativ skal være mellem 1 og 1000 uden dubletter.
DANSK
STYRING AF FLERE PRODUKTER
Tilslutning af kabler
•• Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.
Tilslut RS-232C-kablet som vist i billedet.
RS-232C-protokollen anvendes til kommunikation mellem pc'en og produktet. Du kan tænde og slukke for produktet,
vælge en inputkilde og tilpasse OSD-menuen fra din pc.
Skærmenhed 4
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Skærmenhed 3
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Skærmenhed 2
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
4P-kabel (sælges separat)
PC
Skærmenhed 1
RS-232C-kabel (sælges separat)
Skærmenhed 2
PC
Skærmenhed 1
Skærmenhed 3
RS-232Comformer
RS-232C-kabel
(sælges separat)
Skærmenhed 4
54
Kommunikationsparameter
DANSK
Baudhastighed: 9600 bps
Datalænge: 8 bit
Paritetbit: ingen
Stopbit: 1 bit
Flowkontrol: ingen
Kommunikationskode: ASCII-kode
BEMÆRK
•• Ved brug af 3-ledningsforbindelser (ikke standard)
kan der ikke anvendes en IR-serieforbindelse.
•• Sørg for kun at bruge den medfølgende omformer for
korrekt tilslutning.
•• Når flere Signage-produkter er serieforbundet, så
de kan styres samtidig, kan det ske, at nogle af
produkterne ikke tænder, hvis du prøver at tænde/
slukke for masterenheden på en kontinuerlig måde. I
så fald kan du tænde disse skærme ved at trykke på
knappen MONITOR ON, ikke på knappen Tænd/sluk.
(Strøm)
MONITOR ON
BACK
TILE
ID
ON
OFF
EXIT
55
Kommandoreferenceliste
Kommando
2
a
b
c
Data
(Hexadecimal)
01
02
03
[Strøm]
[VÆLG INPUT]
[Billedformat]
00 til 02
Se [VÆLG INPUT]
Se [Billedformat]
04
[Lysstyrkejustering]
j
q
Se [Energibesparelse]
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
[Billedtilstand]
[Kontrast]
[LYSSTYRKE]
[SKARPHED]
[FARVE]
[Farvetone]
[Farvetemperatur]
[Balance]
[Lydindstilling]
[Lydløs]
[Lydstyrkekontrol]
[Ur] 1 (år/måned/dag)
[Ur] 2 (time/minut/sekund)
[Sluk ved intet signal (15 min)]
[Sluk automatisk]
[Sprog]
Indstil [Standard]
Aktuel temperatur
[Tast]
Forløbet tid
Produktserienummer
d
k
k
k
k
k
x
k
d
k
k
f
f
f
m
f
f
d
m
d
f
x
g
h
k
i
j
u
t
y
e
f
a
x
g
n
i
k
n
c
l
y
Se [Billedtilstand]
00 til 64
00 til 64
00 til 32
00 til 64
00 til 64
70 til D2
00 til 64
Se [Lydindstilling]
00 til 01
00 til 64
Se [Ur] 1
Se [Ur] 2
00 til 01
00 til 01
Se [Sprog]
00 til 02
FF
Se [Tast]
FF
FF
DANSK
1
k
x
k
56
DANSK
1
f
j
j
j
s
s
s
m
k
d
d
d
d
Kommando
2
z
m
n
o
x
y
z
g
d
d
z
i
j
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Softwareversion
[Hvidbalance] Rød forstærkning
[Hvidbalance] Grøn forstærkning
[Hvidbalance] Blå forstærkning
[Hvidbalance] Rød forskydning
[Hvidbalance] Grøn forskydning
[Hvidbalance] Blå forskydning
[Baggrundslys]
[SKÆRM FRA]
[Flisetilstand]
Kontrollerer [Flisetilstand]
[Titel-id]
[Naturlig tilstand]
39
[Energibesparelse] Indstillinger
f
j
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Fjernbetjening/[Lokal tastelås]
[Tænd forsinket]
[Fail Over] Valg
[Fail Over] Valg af input
Låsnings af fjernbetjeningstaster
[Lokal tastelås]
[Statuskontrol]
[Registrering af skærmfejl]
[Sommertid]
[PM-tilstand]
[ISM-metode]
k
f
m
m
t
t
s
t
s
s
j
m
h
i
j
p
o
v
z
d
n, 0c
p
Data
(Hexadecimal)
FF
00 til FE
00 til FE
00 til FE
00 til 7F
00 til 7F
00 til 7F
00 til 64
00 til 01
00 til FF
FF
Se [Titel-id]
00 til 01
Se [Energibesparelse] Indstillinger
00 til 01
00 til FA
00 til 02
Se [Fail Over] Valg af input
00 til 02
00 til 02
Se [Statuskontrol]
00 til 01
Se [Sommertid]
00 til 03
Se [ISM-metode]
57
51
52
[NETVÆRKSINDSTILLINGER]
[AUTOKONFIGURATION]
53
[H-position]
f
q
00 til 64
54
[V-position]
f
r
00 til 64
55
[H-størrelse]
f
s
00 til 64
56
[Status for tænd]
t
r
00 til 02
57
[Wake-on-LAN]
f
w
00 til 01
58
[Intelligent automatisk]
t
i
00 til 01
59
[OSD-rotation]
t
h
00 til 02
60
[Synkronisering af tid]
s
n, 16
00 til 01
61
[SYNKRONISERING AF INDHOLD]
t
g
00 til 01
62
[LAN serieforbundet]
s
n, 84
00 til 01
63
[Indholdsrotation]
s
n, 85
00 til 02
64
[Scanningsinvertering]
s
n, 87
00 til 01
65
[Blinklys]
s
n, 88
00 til 01
66
[Tidsplan for lysstyrke] Tilstand
s
m
00 til 01
67
[Tidsplan for lysstyrke]
s
s
Se [Tidsplan for lysstyrke]
68
[Multiskærm] Tilstand og Input
x
c
Se [Multiskærm] Tilstand og Input
69
[Billedformat] (flere skærme)
x
d
Se [Billedformat] (flere skærme)
70
[SKÆRM FRA] (flere skærme)
x
e
Se [SKÆRM FRA] (flere skærme)
71
[Sluk skærm altid]
s
n, 0d
00 til 01
72
Frysning af skærmvideo
k
x
00 til 01
73
Trådløs [Wake-on-LAN]
s
n, 90
00 til 01
74
OSD-output
k
l
00 til 01
75
[HDMI IT-indhold]
s
n, 99
00 til 01
DANSK
Kommando
Data
2
(Hexadecimal)
n, 80(81)(82) Se [NETVÆRKSINDSTILLINGER]
u
01
1
s
j
58
DANSK
1
Kommando
2
Data
(Hexadecimal)
76
[Tidsplanlægning for tændt/slukket]
s
n, 9a
Se [Tidsplanlægning for tændt/slukket]
77
[Ferieindstilling]
s
n, 9b
Se [Ferieindstilling]
78
[UPnP-tilstand]
s
n, 9c
00 til 01
79
[Start-dashboard låst]
s
n, 9d
00 til 01
80
[USB låst]
s
n, 9e
00 til 01
81
[Wi-Fi låst]
s
n, 9f
00 til 01
82
[Skærmdeling låst]
s
n, a0
00 til 01
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
[Sikkerhedskopiering via hukommelse]
[Digitalt lydinput]
[Billede af startlogo]
[SoftAP-tilstand]
[Naturlig størrelse]
[PANELOPTIMERING]
[Skift PIN-kode]
Afspil internt lagermedie
[Billede for intet signal]
[LYD UD]
[DPM vækkekontrol]
Kontrol af ventilatorfejl
[Gælder for alle input]
[Rammestyring]
Multikanal
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
d
s
s
s
n, a1
n, a2
n, a3
n, a4
n, a5
n, a6
n, a7
n, a8
n, a9
n, aa
n, 0b
w
n, 52
n, b7
n, 76
Se [Sikkerhedskopiering via hukommelse]
00 til 01
00 til 01
00 til 01
00 til 64
01
Se [Skift PIN-kode]
Afspil internt lagermedie
00 til 01
00 til 02
00 til 01
FF
01
00 til 01
01 til 09
* Bemærk: Kommandoer fungerer muligvis ikke, når der ikke anvendes eksternt input.
* Visse kommandoer understøttes muligvis ikke på visse modeller.
59
Transmissions-/modtagerprotokol
(Command1)(Command2)( )(Set ID)( )(Data)(Cr)
* (Command1): Skelner mellem tilstandene for fabriksindstilling og brugerindstilling.
* (Command 2): Denne kommando bruges til styring af skærmen.
* (Set ID): Bruges til valg af den skærm, der skal styres. Et entydigt enheds-id kan tildeles hver enhed fra 1 til 1000
(01H til FFH) under Indstillinger i OSD-menuen. Valg af "00H" til enheds-id giver mulighed for samtidig
kontrol af alle tilsluttede skærme. (Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.)
* (Data): Overfører kommandodata. Datamængden kan stige afhængigt af kommandoen.
* (Cr): Enter. Denne parameter svarer til '0 x 0D’ i ASCII-kode.
* ( ): Hvidt mellemrum. Denne parameter svarer til '0 x 20’ i ASCII-kode.
Acknowledgment
(Command2)( )(Set ID)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Produktet sender en godkendelse (ACK) baseret på dette format ved modtagelse af normale data. På nuværende
tidspunkt angiver det den aktuelle status for data, hvis data er FF. Hvis dataene er i dataskrivningstilstand, returneres
dataene for pc'en.
* Hvis en kommando sendes med enheds-id '00' (= 0 x 00), genspejles dataene til alle skærme og de sender ingen
godkendelse (ACK).
* Hvis du sender "FF" som dataværdien i kontroltilstand via RS-232C, kan du se den værdi, der aktuelt er indstillet for
den relevante funktion (gælder ikke for visse funktioner).
* Visse kommandoer understøttes muligvis ikke på visse modeller.
DANSK
Transmission
60
01. [Strøm] (Command: k a)
Styrer status for tænd/sluk for skærmen.
DANSK
Transmission
(k)(a)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
02: [Genstart]
Acknowledgement
(a)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Signalet Acknowledgment returneres kun korrekt, når
skærmen er helt tændt.
* Der kan være en vis forsinkelse mellem signalerne
Transmission og godkendelse.
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
03. [Billedformat] (Command: k c)
Tilpasser billedformatet til skærmen.
Transmission
(k)(c)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 02: [Fuld bredde]
06: [Original]
Acknowledgment
(c)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Billedformatet afhænger muligvis af modellens
indgangskonfiguration.
04. [Lysstyrkejustering] (Command: j q)
Indstiller skærmens lysstyrke.
02. [VÆLG INPUT] (Command: x b)
Vælger et indgangssignal.
Transmission
(x)(b)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 20: AV
40: KOMPONENT
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2/OPS (DTV)
A1: HDMI2/OPS (PC)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (PC)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
E0: SuperSign webOS-afspiller
E1: Andre
E2: Flere skærme
Acknowledgment
(b)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgængelige på
bestemte modeller.
* Hvis det ikke distribueres fra SuperSign W, webOS-afspilleren,
returneres NG.
Transmission
(j)(q)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [Minimum]
02: [Mellem]
03: [Maksimum]
04: [Automatisk]
05: [SKÆRM FRA]
Acknowledgment
(q)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
05. [Billedtilstand] (Command: d x)
Vælger en biograftilstand.
Transmission
(d)(x)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [Indkøbscenter/QSR]
01: [generelt]
02: [Reg./Virks.]
03: [Transport]
04: [Uddannelse]
05: [Ekspert 1]
06: [Ekspert 2]
08: [APS]
09: [Foto]
11: [Kalibrering]
Acknowledgment
(x)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Visse billedtilstande understøttes muligvis ikke, afhængigt af
modellen.
61
06. [Kontrast] (Command: k g)
Justerer skærmens kontrast.
09. [FARVE] (Command: k i)
Tilpasser skærmens farver.
Transmission
(k)(i)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: [FARVE] 0-100
Acknowledgment
(g)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Acknowledgment
(i)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
07. [LYSSTYRKE] (Command: k h)
Justerer skærmens lysstyrke.
10. [Farvetone] (Command: k j)
Tilpasser skærmens farvetoner.
Transmission
(k)(h)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: [LYSSTYRKE] 0-100
Transmission
(k)(j)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: [Farvetone] rød 50-grøn 50
Acknowledgment
(h)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Acknowledgment
(j)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
08. [SKARPHED] (Command: k k)
Justerer skærmens skarphed.
Transmission
(k)(k)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00-32: [SKARPHED] 0-50
Acknowledgment
(k)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
11. [Farvetemperatur] (Command: x u)
Justerer skærmens farvetemperatur.
Transmission
(x)(u)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 70-D2: 3200K-13000K
Acknowledgment
(u)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
DANSK
Transmission
(k)(g)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: [Kontrast] 0-100
62
12. [Balance] (Command: k t)
Justerer lyddiskanten.
DANSK
Transmission
(k)(t)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: Venstre 50-Højre 50
15. [Lydstyrkekontrol] (Command: k f)
Justerer volumen for afspilning.
Transmission
(k)(f)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: [LYDSTYRKE] 0-100
Acknowledgment
(t)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
Acknowledgment
(f)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
13. [Lydindstilling] (Command: d y)
16. [Ur] 1 (år/måned/Dag) (Command: f a)
Vælger en lydindstilling.
Transmission
(d)(y)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 01: [Standard]
02: [MUSIK]
03: [Biograf]
04: [Sport]
05. [Spil]
07: [Nyheder] ([Klar stemme III])
Acknowledgement
(y)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
14. [Lydløs] (Command: k e)
Slår lyden fra/til.
Transmission
(k)(e)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: Stille (Lyd fra)
01: Nuværende lydstyrke (Lyd til)
Acknowledgement
(e)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
Indstiller værdierne for Tid 1 (år/måned/dag) og auto-tid.
Transmission
1. (f)(a)( )([Set ID])( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
2. (f)(a)( )([Set ID])( )(0)(0)( )(Data1)(Cr)
1. Ved indstilling af Tid 1 (år/måned/dag)
Data 1 00-: 2010Data 2 01-0C: Januar til december
Data 3 01-1F: 1st-31st
* Min. og maks. værdien for Data1 svinger alt efter produktets
udgivelsesår.
* Indtast "fa [Set ID] ff" for at se indstillingerne for Tid 1 (år/
måned/dag).
2. Ved indstilling af auto-tid
Data 1 00: Automatisk
01: Manuelt
* For at se den indstillede værdi for Auto-tiden, skal du indtaste
”fa [Set ID] 00 ff”.
Acknowledgment
1. (a)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
2. (a)( )([Set ID])( )(OK/NG)(0)(0)(Data1)(x)
63
17. [Ur] 2 (Time/minut/anden) (Command: f x)
Indstiller værdierne for Tid 2 (time/minut/sekund).
Acknowledgment
(x)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
18. [Sluk ved intet signal (15 min)] (Command: f g)
Indstiller skærmen til at gå i tilstanden Automatisk standby, hvis
der ikke er signal i 15 minutter.
Transmission
(f)(g)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(g)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
19. [Sluk ved intet IR] (Command: m n)
Aktiverer automatisk slukning, når der ikke har været IR-signal
i 4 timer.
Transmission
(m)(n)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Angiver OSD-sproget.
Transmission
(f)(i)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: Tjekkisk
01: Dansk
02: Tysk
03: Engelsk
04: Spansk (Europa)
05: Græsk
06: Fransk
07: Italiensk
08: Hollandsk
09: Norsk
0A: Portugisisk
0B: Portugisisk (Brasilien)
0C: Russisk
0D: Finsk
0E: Svensk
0F: Koreansk
10: Kinesisk (mandarin)
11: Japansk
12: Kinesisk (kantonesisk)
13: Arabisk
Acknowledgement
(i)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Visse sprog er muligvis ikke tilgængelige på bestemte
modeller.
DANSK
Transmission
(f)(x)( )([Set ID])( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Data1 00 til 17: Time 00 til time 23
Data2 00 til 3B: Minut 00 til minut 59
Data3 00 til 3B: Sekund 00 til sekund 59
* Angiv "fx [Set ID] ff" for at få vist indstillingerne for Tid 2
(time/minut/sekund).
* Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag)
er indstillet.
20. [Sprog] (Command: f i)
64
21. [Standardindstillinger] (Command: f k)
DANSK
Laver en nulstilling.
Initialisering af skærmen kan kun udføres i RGB-inputtilstand.
Transmission
(f)(k)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: Nulstil billede
01: Initialisering af skærm
02: Nulstil til oprindelige indstillinger
Acknowledgment
(k)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
24. Forløbet tid (Command: d l)
Viser den tid, der er gået, siden der blev tændt for skærmen.
Transmission
(d)(l)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data FF: Læser status
Acknowledgment
(l)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* De modtagne data vises med hexadecimal.
25. Produktserienummer (Command: f y)
Kontrollerer produktets serienummer.
22. Aktuel temperatur (Command: d n)
Undersøger produktets aktuelle temperatur.
Transmission
(d)(n)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontroller status
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Temperaturen vises med hexadecimal.
Transmission
(f)(y)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontrollerer produktserienummeret
Acknowledgment
(y)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Data er i ASCII-format.
26. Softwareversion (Command: f z)
Kontrollerer produktets softwareversion.
23. [Tast] (Command: m c)
Sender en tastekode til IR-fjernbetjeningen.
Transmission
(m)(c)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data IR_KEY_CODE
Acknowledgment
(c)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Se IR-koder ang. tastekoder.
* Ikke alle tastekoder understøttes på visse modeller.
Transmission
(f)(z)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontrollerer softwareversionen
Acknowledgment
(z)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
65
27. [Hvidbalance] Rød forstærkning (Command: j m)
30. [Hvidbalance] Rød forskydning (Command: s x)
Transmission
(j)(m)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til FE: Rød forstærkning 0 til 254
FF: Kontrollerer værdien for rød forstærkning
Transmission
(s)(x)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 7F: Rød forskydning 0 til 127
FF: Kontrollerer værdien for rød forskydning
Acknowledgment
(m)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Acknowledgment
(x)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Tilpasser værdien for rød forstærkning for hvidbalance.
Tilpasser værdien for grøn forstærkning for hvidbalance.
31. [Hvidbalance] Grøn forskydning (Command: s y)
Tilpasser værdien for grøn forskydning for hvidbalance.
Transmission
(j)(n)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til FE: Grøn forstærkning 0 til 254
FF: Kontrollerer værdien for grøn forstærkning
Transmission
(s)(y)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 7F: Grøn forskydning 0 til 127
FF: Kontrollerer værdien for grøn forskydning
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Acknowledgment
(y)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
29. [Hvidbalance] Blå forstærkning (Command: j o)
Tilpasser værdien for blå forstærkning for hvidbalance.
32. [Hvidbalance] Blå forskydning (Command: s z)
Tilpasser værdien for blå forskydning for hvidbalance.
Transmission
(j)(o)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til FE: Blå forstærkning 0 til 254
FF: Kontrollerer værdien for blå forstærkning
Transmission
(s)(z)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 7F: Blå forskydning 0 til 127
FF: Kontrollerer værdien for blå forskydning
Acknowledgment
(o)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Acknowledgment
(z)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
DANSK
28. [Hvidbalance] Grøn forstærkning (Command: j n)
Tilpasser værdien for rød forskydning for hvidbalance.
66
33. [Baggrundslys] (Command: m g)
Justerer lysstyrken for baggrundslys.
DANSK
Transmission
(m)(g)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: [Baggrundslys] 0 til 100
Acknowledgment
(g)( )([Set ID])()(OK/NG)(Data)(x)
36. [Kontrollér flisetilstand] (Command: d z)
Kontrollerer flisetilstanden.
Transmission
(d)(z)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontrollerer [Flisetilstand]
Acknowledgment
(z)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
Data 1 00: [Flisetilstand] fra
01: [Flisetilstand] til
Data 2 00 til 0F: tile-kolonne
Data 3 00 til 0F: tile-række
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
34. [SKÆRM FRA] (Command: k d)
Slukker for skærmen.
Transmission
(k)(d)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: Skærm til
01: Skærm fra
Acknowledgement
(d)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
35. [Flisetilstand] (Command: d d)
Indstiller en flisetilstand og værdier for fliserækker og -kolonner.
Transmission
(d)(d)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til FF: den første byte – tile-kolonne
Den anden byte – tile-række
* 00, 01, 10 og 11 betyder, at Tile-tilstand er fra
* Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.
Acknowledgment
(d)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
* Videovægmodeller kræver genstart for normal funktion efter
ændring af værdierne.
37. [Titel-id] (Command: d i)
Indstiller værdien for Tile-id for produktet.
Transmission
(d)(i)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 01 til E1: [Titel-id] 1 til 225
FF: Kontrollerer [Titel-id]
* Dataværdien kan ikke overstige værdien i række x kolonne.
Acknowledgment
(i)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Hvis du indtaster en værdi, der overskrider værdien i række x
kolonne for parameteren Data, bliver Godk. NG.
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
* Videovægmodeller kræver genstart for normal funktion efter
ændring af værdierne.
38. [Naturlig tilstand] (i Tile-tilstand) (Command:
d j)
Med henblik på at vise billedet naturligt udelades den del af
billedet, der normalt ville blive vist i mellemrummet mellem
skærmene.
Transmission
(d)(j)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(j)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
67
Indstiller funktionen DPM (strømstyring for skærm).
Transmission
(f)(j)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
04: 1 minut
05: 3 minutter
06: 5 minutter
07: 10 minutter
42. Valg for [Fail Over] (Command: m i)
Indstiller en inputtilstand for Failover.
Transmission
(m)(i)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [Automatisk]
02: [Tilpasset]
Acknowledgment
(i)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Acknowledgment
(j)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
43. Valg af input for [Fail Over] (Command: m j)
Vælger en inputkilde til Failover.
* Denne funktion er kun tilgængelig, når Failover er indstillet til
Brugerdefineret.
40. Fjernbetjening/Lokal tastelås (Command: k m)
Justerer fjernbetjeningen/lokal tastaturlås (front).
Transmission
(k)(m)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA] (Lås fra)
01: [TIL] (Lås til)
* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i
Tændt (01) tilstand.
Acknowledgment
(m)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
41. [Tænd forsinket] (Command: f h)
Indstiller den planlagte forsinkelse, når der tændes for
strømmen (enhed: sekunder).
Transmission
(f)(h)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til FA: Min. 0 til maks. 250 (sekunder)
Acknowledgment
(h)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.
Transmission
(m)(j)( )([Set ID])( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )
(Data4)… ( )(DataN)(Cr)
Data 1 til N (inputprioritet 1 til N)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
C0: DISPLAYPORT
Acknowledgment
(j)( )(SetID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)
…(DataN) (x)
* Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgængelige på
bestemte modeller.
* Datanummeret (N) kan variere, afhængigt af modellen.
(Datanummeret afhænger af antallet af understøttede
indgangssignaler.)
* Denne funktion fungerer som den sidste indgang og
understøtter data i DTV-format.
DANSK
39. [Indstillinger for energibesparelse] (Command:
f j)
68
44. Lås for fjernbetjeningstaster (Command: t p)
Konfigurerer indstillingerne for produktets fjernbetjeningstast.
DANSK
Transmission
(t)(p)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: Alle taster er aktive
01: Låser alle taster undtagen Tænd/sluk-tasten
02: Alle taster er låst
Acknowledgment
(p)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i
låsene på alle knappernes (02) tilstand.
45. [Lokal tastelås] (Command: t o)
Konfigurerer indstillinger for de lokale taster på produktet.
Transmission
(t)(o)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: Alle taster er aktive
01: Låser alle taster undtagen Tænd/sluk-tasten
02: Alle taster er låst
Acknowledgment
(o)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i
låsene på alle knappernes (02) tilstand.
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
46. Statuskontrol (Command: s v)
Kontrollerer produktets aktuelle signal.
Transmission
(s)(v)( )([Set ID])( )(Data)( )(FF)(Cr)
Data 02: Kontrollerer, om der er et signal
03: Skærmen er aktuelt i [PM-tilstand]
07: Kontrollerer, om øverste, nederste og
hovedtemperatursensoren fungerer normalt.
08: Temperaturen for hver temperatursensor på
det tidspunkt, da skærmen sidst blev slukket.
09: Ventilatorhastighed
10: RGB-registrering OK/NG (registrering af
skærmfejl)
Acknowledgment
(v)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(Data1)(x)
Data
02 (når der findes et signal)
Data 1 00: Intet signal
01: Signal
Data 03 (når skærmen aktuelt er i PM-tilstand)
Data 1 00: [Skærm til] er aktiveret.
01: [SKÆRM FRA] er aktiveret.
02: [Sluk skærm altid] er aktiveret.
03: [Behold billedformat] er aktiveret.
04: [Skærm fra og baggrundslys] er aktiveret.
Data07 (ved kontrol af, om øverste, nederste og
hovedtemperatursensoren fungerer korrekt)
Data 1 00: Alle temperatursensorer er fejlbehæftet
01: Top normal, bund fejlramt, hoveddel fejlramt
02: Top fejlramt, bund normal, hoveddel fejlramt
03: Top normal, bund normal, hoveddel fejlramt
04: Top fejlramt, bund fejlramt, hoveddel normal
05: Top normal, bund fejlramt, hoveddel normal
06: Top fejlramt, bund normal, hoveddel normal
07: Alle temperatursensorer er normale
Data 10 (ved implementering af [Registrering af
skærmfejl])
Data 1 00: [Registrering af skærmfejl] resultat NG
07: [Registrering af skærmfejl] resultat OK
* Når Registrering af skærmfejl er sat til Fra eller ikke
understøttes, angives implementeringsresultater som "NG."
69
Data
Acknowledgement
(v)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(Data1)
(Data2)(Data3)(x)
Data 1Temperaturen for den øverste sensor, da skærmen
sidst blev slukket.
Data 2Temperaturen for den nederste sensor, da
skærmen sidst blev slukket.
Data 3 Temperaturen for hovedsensoren, da skærmen
sidst blev slukket.
Data
09 ( ved kontrol af ventilatorhastighed)
Acknowledgement
(v)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(Data1)(Data2)(x)
Data 1 00-ff: Den øverste 1-byte af ventilatorhastighed
Data 2 00-ff: Den nederste 1-byte af ventilatorhastighed
Ventilatorhastighed: 0 til 2008 i hexadecimal og 0 til
8200 i decimal
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
48. [Sommertid] (Command: s d)
Indstiller sommertid.
Transmission
(s)(d)( )([Set ID])( )(Data1)( )(Data2)( )
(Data3)( ) (Data4)( )(Data5)( )(Cr)
Data 1 00: [FRA] (Data 2-5: FF)
01: Starttid
02: Sluttid
Data 2 01-0C: Januar til december
Data 3 01 til 06: Uge 1 til 6
* Den maksimale værdi for (Data3) kan svinge alt efter datoen.
Data 4 00 til 06 (søndag til lørdag)
Data 5 00 til 17: Time 00 til time 23
* Hvis du vil læse start/-sluttiderne, skal du indtaste FF for
parameter [Data2] til [Data5].
(F.eks. 1: sd 01 01 ff ff ff ff – kontrollerer sluttiden).
(F.eks. 2: sd 01 02 ff ff ff ff – kontrollerer starttiden).
* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid
2 (time/minut/sekund) er indstillet.
Acknowledgement
(d)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1)(Data2)
(Data3)(Data4)(Data5)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
47. [Registrering af skærmfejl] (Command: t z)
Indstiller funktionen Registrering af skærmfejl.
Transmission
(t)(z)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(z)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
49. [PM-tilstand] (Command: s n, 0c)
Indstiller PM-tilstand.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(0c)( )(Data)(Cr)
Data 00: Aktiverer Sluk-tilstand
01: Aktiverer [Behold billedformat]-tilstand
02: Aktiverer [SKÆRM FRA]-tilstand
03: Aktiverer [Sluk skærm altid]-tilstand
04: Aktiverer [Skærm fra og baggrundslys]tilstand
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(0c)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
DANSK
08 (ved kontrol af temperaturen for hver
temperatursensor på det tidspunkt, da
skærmen sidst blev slukket)
70
50. [ISM-metode] (Command: j p)
Vælger en ISM-metode.
DANSK
Transmission
(j)(p)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 01: [Negativ] (Inverter)
02: [Kredsløb] (Flyt)
04: [Hvidvask] (Fjern, hvidt mønster)
08: [Normal] (Standard)
20: [Farvevask] (Farvemønster)
80: [Vaskebjælke]
90: [Brugerbillede]
91: [Brugervideo]
* Jp-kommandoen fungerer kun, når timeren er indstillet til
Omgående.
Acknowledgement
(p)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
51. [NETVÆRKSINDSTILLINGER] (Command: s n, 80
eller 81 eller 82)
Konfigurerer netværks- og DNS-indstillinger.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(Data1)( )(Data2)( )
(Data3)( )(Data4)( )(Data5)(Cr)
Data1 80: Konfigurerer/viser midlertidig IP-tilstand
(Automatisk/Manuelt), undernetmaske og
gateway.
81: Konfigurerer/viser midlertidig DNS-adresse.
82: Gemmer midlertidige indstillinger og viser
oplysninger om det aktuelle netværk.
* Hvis Data1 er 80,
Data 2 00: Automatisk
01: Manuelt
FF: Viser midlertidig IP-tilstand (Automatisk/
Manuelt), undernetmaske og gateway.
* Hvis Data2 er 01 (Manuelt),
Data 3 Manuel IP-adresse
Data 4 Adresse for undernetmaske
Data 5 Gateway-adresse
* Hvis Data1 er 81,
Data 2 DNS-adresse
FF: Viser den midlertidige DNS-adresse.
* Hvis Data1 er 82,
Data 2 80: Anvender den midlertidigt gemte IP-tilstand
(Automatisk/Manuel), undernetmaske og
gateway.
81: Anvender midlertidig DNS-adresse
FF: Oplysninger om det aktuelle netværk (IP,
undernet-gateway og DNS)
* Et eksempel på indstillinger.
1. Automatisk: sn 01 80 00
2. Manuelt: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001 (IP: 10.177.223.241, undernet:
255.255.254.0, gateway: 10.177.222.1)
3. Netværk angiver: sn 01 80 ff
4. DNS-indstillinger: sn 01 81 156147035018 (DNS:
156.147.35.18)
5. Anvendelse af indstillingerne: s n 01 82 80 (gælder kun den
gemte IP-tilstand (Automatisk/
Manuel), undernetmaske og
gateway), sn 01 82 81 (gælder
kun det gemte DSN)
* Hver IP-adresse indeholder 12 decimaltal.
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1)(Data)(x)
* Denne funktion er kun tilgængelig på traditionelle netværk.
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
71
52. [AUTOKONFIGURATION] (Command: j u)
Transmission
(j)(u)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 01: Udførelse
Acknowledgment
(u)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
53. [H-position] (Command: f q)
Justerer skærmens vandrette position.
* Driftsområdet afhænger af opløsningen for RGB-indgangen.
(Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)
Transmission
(f)(q)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: Min. -50 (venstre) til maks. 50 (højre)
Acknowledgment
(q)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
54. [V-position] (Command: f r)
Justerer skærmens lodrette position.
* Driftsområdet afhænger af opløsningen for RGB-indgangen.
(Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)
Transmission
(f)(r)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: Min. -50 (ned) til maks. 50 (op)
Acknowledgment
(r)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
55. [H-størrelse] (Command: f s)
Justerer skærmens vandrette størrelse.
* Driftsområdet afhænger af opløsningen for RGB-indgangen.
(Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)
Transmission
(f)(s)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: Min. -50 (lille) til maks. 50 (stor)
Acknowledgment
(s)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
56. [Status for tænd] (Command: t r)
Indstiller status for tænd for skærmen.
Transmission
(t)(r)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: LST (bevarer den forrige tændt/slukkettilstand)
01: STD (holder enheden slukket)
02: PWR (holder enheden tændt)
Acknowledgment
(r)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
57. [Wake-on-LAN] (Command: f w)
Vælger en indstilling for Aktivering af LAN.
Transmission
(f)(w)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(w)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
DANSK
Retter automatisk positionen og rystelser i billedet.
(Fungerer kun i indgangstilstanden RGB-PC)
72
58. [Intelligent automatisk] (Command: t i)
Vælger en indstilling for Intelligent automatisk.
DANSK
Transmission
(t)(i)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(i)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
59. [OSD-rotation] (Command: t h)
Indstiller tilstanden OSD-rotation.
Transmission
(t)(h)( )([Set ID])( )(Data) (Cr)
Data 00: [FRA]
01: 90 grader
02: 270 grader
03: 180 grader
Acknowledgment
(h)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data) (x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.
60. [Synkronisering af tid] (Command: s n, 16)
Indstiller synkronisering af tid.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(1)(6)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
* Denne funktion fungerer kun, når skærmen er i
Mastertilstand.
* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt
ikke er indstillet.
Acknowledgement
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(1)(6)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
61. [SYNKRONISERING AF INDHOLD] (Command:
t g)
Indstiller synkronisering af indhold.
Transmission
(t)(g)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(g)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
62. [LAN serieforbundet] (Command: s n, 84)
Aktiverer/deaktiverer LAN-serieforbindelse.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(8)(4)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(8)(4)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
63. [Indholdsrotation] (Command: s n, 85)
Aktiverer/deaktiverer indholdsrotation.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(8)(5)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: 90 grader
02: 270 grader
03: 180 grader
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(8)(5)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
73
64. [Scanningsinvertering] (Command: s n, 87)
Aktiverer/deaktiverer scanningsinvertering.
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(8)(7)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
* Videovægmodeller kræver genstart for normal funktion efter
ændring af værdierne.
65. [Blinklys] (Command: s n, 88)
Aktiverer/deaktiverer advarselsblinket.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(8)(8)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(8)(8)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
66. [Tidsplan for lysstyrke] tilstand (Command: s m)
Vælg en tilstand for planlægning af lysstyrke.
Transmission
(s)(m)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: Planlægning af lysstyrke fra
01: Planlægning af lysstyrke til
* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt
ikke er indstillet.
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
Acknowledgement
(m)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
Indstiller planlægning af lysstyrke.
Transmission
(s)(s)( )([Set ID])( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Data 1
1. f1 til f6 (læsning af data)
F1: Læser data fra den 1. tidsplan for lysstyrke
F2: Læser data fra den 2. tidsplan for lysstyrke.
F3: Læser data fra den 3. tidsplan for lysstyrke.
F4: Læser data fra den 4. tidsplan for lysstyrke.
F5: Læser data fra den 5. tidsplan for lysstyrke.
F6: Læser data fra den 6. tidsplan for lysstyrke.
FF: Aflæser alle gemte lister
3. e1 til e6 (sletter et indeks), e0 (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle tidsplaner for lysstyrke.
E1: Sletter den 1. tidsplan for lysstyrke.
E2: Sletter den 2. tidsplan for lysstyrke.
E3: Sletter den 3. tidsplan for lysstyrke.
E4: Sletter den 4. tidsplan for lysstyrke.
E5: Sletter den 5. tidsplan for lysstyrke.
E6: Sletter den 6. tidsplan for lysstyrke.
4. 00 til 17: Time 00 til time 23
Data 2 00 til 3B: Minut 00 til minut 59
Data 2 00 til 64: Baggrundslys 0 til 100
* (Data2)(Data3) skal være indstillet til FF for at læse eller
slette en af dine tidsplaner for lysstyrke.
* Indtast ikke noget i (Data2)(Data3), hvis du vil læse alle de
konfigurerede tidsplaner for lysstyrke via FF.
* Når alle de konfigurerede tidsplaner for lysstyrke er læst via
FF, godkendes OK, selvom der ikke er en gemt liste.
Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff – læser de 1. indeksdata i
Planlægning af lysstyrke.
Eks. 2: sn 01 1b ff ff ff ff – læser alle indeksdata i Planlægning
af lysstyrke.
Eksempel 3: fd 01 e1 ff ff – sletter de 1. indeksdata i
Planlægning af lysstyrke.
Eksempel 4: ss 01 07 1E 46 – Tilføjer en tidsplan, hvis tid er
07:30, og hvis baggrundslys er 70.
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
Acknowledgement
(s)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
DANSK
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(8)(7)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
67. [Tidsplan for lysstyrke] (Command: s s)
74
68. [Multiskærm] Tilstand og Input (Command: x c)
Gemmer og kontroller flerskærmstilstande og -input.
DANSK
Transmission
(x)(c)( )([Set ID])( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3( )(Data4)
( )(Data5)( )(Cr)
Data 1 (Indstiller flerskærmstilstand)
10: PIP
22: PBP2
23: PBP3
24: PBP4
Data 2 (indstiller hovedinput for flere skærme)
Data 3 (indstiller Sub1-input for flere skærme)
Data 4 (indstiller Sub2-input for flere skærme)
Data 5 (indstiller Sub3-input for flere skærme)
80: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2/OPS
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
C0: DISPLAYPORT
*
*
*
*
Acknowledgment
(c)( )([Set ID])( )(OK/NG)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(x)
Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
Kun de indgangstilstande, der understøttes af modellen,
fungerer.
Denne funktion fungerer som den sidste indgang og
understøtter data i DTV-format.
Tilføj venligst følgende erklæring: ”Når indlæsningen er
udført, returneres 00, hvis det ikke er et eksternt input.”
70. [SKÆRM FRA] (flere skærme) (Command: x e)
Aktiverer/deaktiverer hver skærm i flerskærmstilstand.
Transmission
(x)(e)( )([Set ID])( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Data 1 Styrer hovedinputtet
02: Kontrollerer Sub1-indgangen
03: Kontrollerer Sub2-indgangen
04: Kontrollerer Sub3-indgangen
Data 2 00: Skærm slukket
01: Slukker for skærmen.
* Denne funktion fungerer kun, når flerskærmsappen kører.
* Denne funktion virker ikke, når der ikke er noget signal.
Acknowledgement
(e)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
71. [Sluk skærm altid] (Command: s n, 0d)
Hvis funktionen Skærm altid slukket aktiveres, går skærmen
i tilstanden Skærm slukket, uanset om du har aktiveret PMtilstand eller ej.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(0)(d)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(0)(d)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
69. [Billedformat] (Multi Screen) (Command: x d)
Gemmer og kontrollerer billedformater (Flere skærme).
Transmission
(x)(d)( )([Set ID])( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
Data 1 Styrer hovedinputtet
02: Kontrollerer Sub1-indgangen
03: Kontrollerer Sub2-indgangen
04: Kontrollerer Sub3-indgangen
Data 2 00: [Fuld]
01: [Original]
Acknowledgment
(d)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
72. Frysning af skærmvideo (Command: k x)
Aktiverer/deaktiverer funktionen til frysning af skærmvideo.
Transmission
(k)(x)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: Slår frysefunktionen til.
01: Slår frysefunktionen fra.
* Denne funktion fungerer kun i enkeltinputtilstand.
Acknowledgement
(x)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
75
73. Trådløs [Wake-on-LAN] (Command: s n, 90)
Indstiller funktionen for trådløs aktivering af LAN.
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(0)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
74. OSD-output (Command: k l)
Vælger en indstilling for OSD-output.
Transmission
(k)(l)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data 00: O
SD låst
01: O
plås OSD låst
Acknowledgment
(l)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
75. [HDMI IT-indhold] (Command: s n, 99)
Indstiller automatisk billedtilstanden baseret på HDMI-data.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(9)(9)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(9)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
Indstiller tidsplaner for tændte/slukkede tidspunkter.
Transmission
1. (s)(n)( )([Set ID])( )(9)(a)( )
(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )(Data4)( )(Data5)(Cr)
2. (s)(n)( )([Set ID])( )(9)(a)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
3. (s)(n)( )([Set ID])( )(9)(a)( )(Data1)(Cr)
1. Indstilling af et tændt/slukket tidspunkt
Data 1 Vælg den ønskede ugedag
01: Søndag
02: Mandag
03: Tirsdag
04: Onsdag
05: Torsdag
06: Fredag
07: Lørdag
Data 2 Indstil et tidspunkt for tændt (time)
00 til 17: Time 00 til time 23
Data 3 Indstil et tidspunkt for tændt (minut)
00 til 3B: Minut 00 til minut 59
Data 4 Indstil et tidspunkt for slukket (time)
00 til 17: Time 00 til time 23
Data 5 Indstil et tidspunkt for slukket (minut)
00 til 3B: Minut 00 til minut 59
2. Kontrol af en tidsplan
Data 1 Vælg den ønskede tidsplan.
F1: Læser tidsplanen for søndag
F2: Læser tidsplanen for mandag
F3: Læser tidsplanen for tirsdag
F4: Læser tidsplanen for onsdag
F5: Læser tidsplanen for torsdag
F6: Læser tidsplanen for fredag
F7: Læser tidsplanen for lørdag
Data 2
FF
3. Sletning af tidsplan
E0: Sletter alle tidsplaner
E1: Sletter tidsplanen for søndag
E2: Sletter tidsplanen for mandag
E3: Sletter tidsplanen for tirsdag
E4: Sletter tidsplanen for onsdag
E5: Sletter tidsplanen for torsdag
E6: Sletter tidsplanen for fredag
E7: Sletter tidsplanen for lørdag
* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt
ikke er indstillet.
Acknowledgement
1. (n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(a)
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(x)
2. (n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(a)(f)(1-7)
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(x)
3. (n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(a)(Data1)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(9)(0)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
76. [PLANLAGNING AF Tænd/Sluk] (Command: s
n, 9a)
76
77. [Ferieindstilling] (Command: s n, 9b)
Indstiller ferier.
DANSK
Transmission
1. (s)(n)( )([Set ID])( )(9)(b)( )
(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )
(Data4)( )(Data5)( )(Data6)(Cr)
2. (s)(n)( )([Set ID])( )(9)(b)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
3. (s)(n)( )([Set ID])( )(9)(b)( )(Data1)(Cr)
1. Indstilling af ferie
Data 1 Startår
00-: 2010Data 2 Startmåned
01 - 0c: Januar til december
Data 3 Startdato
01 - 1F: 1. til 31.
Data 4 Varighed regnet fra startår/-måned/-dato
01-07: I 1 til 7 dage
Data 5 Gentagelse
00: ingen
01: Hver måned
02: Hvert år
Data 6 Gentager tidsplanen på dato-/ugedagsbasis.
01: På datobasis.
02. På ugedagsbasis.
* Min. og maks. værdien for [Data1] svinger alt efter
produktets udgivelsesår.
* Du kan kun indtaste en værdi for [Data 6], når der allerede er
indstillet en værdi for [Data 5] (hvert år eller hver måned).
2. Kontrol af en tidsplan
Data 1 Vælg den ønskede tidsplan.
F1: Læser den 1. tidsplan
F2: Læser den 2. tidsplan
F3: Læser den 3. tidsplan
F4: Læser den 4. tidsplan
F5: Læser den 5. tidsplan
F6: Læser den 6. tidsplan
F7: Læser den 7. tidsplan
Data 2
FF
3. Sletning af tidsplan
E0: Sletter alle tidsplaner
E1: Sletter den 1. tidsplan
E2: Sletter den 2. tidsplan
E3: Sletter den 2. tidsplan
E4: Sletter den 4. tidsplan
E5: Sletter den 5. tidsplan
E6: Sletter den 6. tidsplan
E7: Sletter den 7. tidsplan
* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt
ikke er indstillet.
Acknowledgement
1. (n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(b)
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)
2. (n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(b)(f)(1-7)
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)
3. (n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(b)(Data1)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
78. [UPnP] Tilstand (Command: s n, 9c)
Indstiller UPnP-tilstand.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(9)(c)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(c)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
* Ændring af UPnP-tilstand udløser en genstart.
77
79. [Start-dashboard låst] (Command: s n, 9d)
Indstiller hjem for dashboard-lås.
Indstiller låsning af skærmdeling.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(0)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(d)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(0)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
80. [USB låst] (Command: s n, 9e)
83. [Sikkerhedskopiering via hukommelse]
(Command: s n, a1)
Indstiller USB-lås.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(9)(e)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(e)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
81. [Wi-Fi låst] (Command: s n, 9f)
Indstiller Wi-Fi-lås.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(9)(f)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(9)(f)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
Indstiller sikkerhedskopiering via lager.
Transmission
1. (s)(n)( )([Set ID])( )(a)(1)( )(Data1)(Cr)
2. (s)(n)( )([Set ID])( )(a)(1)( )(Data1)(Data2)(Cr)
1. Deaktivering af sikkerhedskopiering via lager.
Data 1 00: [FRA]
2. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til Automatisk
Data 1 01: [Automatisk]
Data 2 01: [30 MIN]
02: [1 time]
03: [2 time]
04: [3 time]
3. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til Manuelt
Data 1 02: Manuelt
4. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til SuperSignindhold
Data 1 03: SuperSign-indhold
Acknowledgment
1.(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(1)(Data1)(x)
2.(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(1)(Data1)(Data2)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(9)(d)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
82. [Skærmdeling låst] (Command: s n, a0)
78
84. [Digitalt lydinput] (Command: s n, a2)
Indstiller digital lydinput.
DANSK
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(2)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Digital]
01: [Analog]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(2)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
85. [Billede af startlogo] (Command: s n, a3)
Indstiller opstartslogobilledet.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(3)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(3)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
87. [Naturlig størrelse] (Command: s n, a5)
Indstiller naturlig størrelse.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(5)( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: [Naturlig størrelse] 0-100
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(5)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
88. [PANELOPTIMERING] (Command: s n, a6)
Udfører omgående Fjern panelstøj.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(6)( )(Data)(Cr)
Data 01: Udførelse
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(6)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
89. [Skift PIN-kode] (Command: s n, a7)
86. [SoftAP] Tilstand (Command: s n, a4)
Indstiller SoftAP-tilstand.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(4)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(4)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
Ændrer PIN-koden.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(7)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)( )(Data5)(Data6)(Data7)(Data8)(Cr)
Data 1-4: 0-9 (eksisterende PIN-kode)
Data 5-8: 0-9 (ny PIN-kode)
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(7)( )(Data1)(Data2)
(Data3)
(Data4)( )(Data5)(Data6)(Data7)(Data8)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
79
90. Afspil internt lagermedie (Command: s n, a8)
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(8)( )(Data)(Cr)
Data 01: [AFSPIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(8)( )(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
93. [DPM vækkekontrol] (Command: s n, 0b)
Vælger den ønskede Indstilling for DPM vækning.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(0)(b)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Ur]
01: [Ur+DATA]
Acknowledgement
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(0)(b)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
94. Kontrol af ventilatorfejl (Command: d w)
Kontroller ventilatorfejlen.
91. [Billede for intet signal] (Command: s n, a9)
Aktiverer/deaktiverer billedet for Intet signal.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(9)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(9)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
92. [LYD UD] (Command: s n, aa)
Styrer status for Lyd ud (lydstyrke på lydløs, variabel, fast eller
fra).
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(a)(a)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [Variabel]
02: [Fast]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(a)(a)(Data)(x)
* Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle modeller.
Transmission
(d)(w)( )([Set ID])( )(Data)(Cr)
Data FF: Læs status
Acknowledgment
(w)( )([Set ID])( )(OK/NG)(Data1) (Data2) (x)
Data 1 00: Ventilatorfejl
01: Ventilator normal
Data 2 00: 0 fejl (Ventilator normal)
01: 1 fejl
02: 2 fejl
03: 3 fejl
04: 4 fejl
05: 5 fejl
06: 6 fejl
07: 7 fejl
08: 8 fejl
09: 9 fejl
0A: 10 er fejlramte.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.
DANSK
Afspiller det medie, der er gemt i skærmens interne lager.
Internt lagermedie: Videoer og billeder, der er gemt i skærmens
interne lager efter eksport via Contents Management Player.
Ikke relevant: Skabelonindhold, SuperSign-indhold og
afspilningslisteindhold.
80
95. [Gælder for alle input] (Command: n, 52)
DANSK
Anvend videotilstanden og det aktuelle inputs lave værdi for
den samme videoværdi for alle input.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(5)(2)( )(Data)(Cr)
Data 01: [Anvend]
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(5)(2)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.
* Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter
angivelse.
96. [Rammestyring] (Kommando: s n, b7)
Styrer billedkontrol.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(b)(7)( )(Data)(Cr)
Data 00: Off (Fra)
01: On (Til)
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(b)(7)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Videovægmodeller kræver genstart for normal funktion efter
ændring af værdierne.
97. Multikanal (Kommando: s n, 76)
Skifter kanaler.
Transmission
(s)(n)( )([Set ID])( )(7)(6)( )(Data)(Cr)
Data 01 - 09: Kanaler at skifte til
Acknowledgment
(n)( )([Set ID])( )(OK/NG)(7)(6)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
BRUGERVEJLEDNING
LG Digital
Signage
(SIGNAGE-SKÆRM)
Læs denne vejledning grundigt inden betjening, og behold den til senere
brug.
Interaktivt digitalt board
www.lg.com
2
DANSK
INDHOLD
IDB APP..........................................3
-- Sådan bruges IDB APP....................................................4
VÆRKTØJSMENU
GLOBAL MENU
-- Tilslut........................................................................................7
Tilslut til netværk
Tilslut via eksternt inputkabel
Vælg delt skærm
Skiv på delt skærm (markeringstilstanden)
IDB DUO..........................................9
-- Systemkrav...........................................................................9
Windows
macOS
-- Deltag i en session.........................................................10
-- Screen Share.....................................................................11
-- Indstillinger.........................................................................12
3
BEMÆRK
IDB APP
Denne egenskab omfatter en skrivefunktion. Tryk på knappen
til berøring for at køre IDB.
(IDB) eller den lokale tast IDB i menuen Hjælpemidler
Funktion
•• Når IDB køres, vises en tom skærm, og du kan bruge berøring for at tegne.
•• Når du berører cirkelikonet midt på skærmen, eller berører et vilkårligt sted på skærmen i et bestemt tidsrum, bliver
den cirkulære menu udvidet og vist.
•• Tryk midt på den udvidede cirkelmeny for at ændre den til et lille ikon. Du kan ændre placeringen ved at trække i den
midterste del.
•• I den cirkulære menu kan du ændre pennetypen og farven, og du kan slette, spejlvende og markere områder.
•• Berør venstre- eller højre-pilen på skærmen for at åbne den komplette menu, og du kan slette alle skærmbilleder eller
gemme det aktuelle skærmbillede som en fil i den interne eller eksterne hukommelse.
•• Du kan slå Multi-touch Til og Fra i den komplette menu. Når Multi-touch-funktionen er slået til, vises zoomknappen,
og når Multi-touch-funktionen er slået fra, kan du zoome ud og ind med to fingre.
•• Afslut IDB med knappen Afslut i den komplette menu.
•• Du kan oprette netværksforbindelse ved at trykke på knappen Start i IDB, køre IDB DUO på den PC, der er sluttet
til den samme router som Touch-modellen og, når der er oprettet forbindelse, indtaste det viste 6-cifrede token på
IDB'et.
•• Vælg det tilhørende element i forbindelseselementerne i den fulde menu for at afspille videoer, der er tilsluttet via et
netværk eller et eksternt inputkabel.
•• Når en tilsluttet video bliver afspillet, vises knappen Markeringstilstand, hvis du berører skærmen. Når der er skiftet til
Markeringstilstand, kan du optage det aktuelle skærmbillede, skrive på det og gemme det.
BEMÆRK
•• Tavlefunktionen aktiverer ikke taster til at fungere med undtagelse af lydstyrke- og Tænd/Sluk-tasten.
•• Når Berøringsskærm er slået Fra, er IDB ikke tilgængelig.
•• IDB er ikke tilgængelig, når Skærmrotation er aktiveret.
•• Brug af flere penne og fingre samtidigt eller brug af slettefunktionen kan gøre dit arbejde langsommere.
•• Op til 20 enheder kan understøttes, når der oprettes forbindelse til et netværk.
DANSK
•• Softwarerelateret indhold kan blive ændret uden forudgående varsel som følge af opgradering af produktfunktioner.
•• Nogle af de funktioner, der beskrives i brugervejledningen, understøttes muligvis ikke på visse modeller og i visse
lande.
4
Sådan bruges IDB APP
DANSK
VÆRKTØJSMENU
1
2
3
4
5
6
Nr.
Element
Beskrivelse
1
Pen
Du kan vælge Pen og den ønskede farve.
2
Markeringspen
Markeringspen er bredere end Pen, og du kan vælge den ønskede farve.
3
Fremhævningspen
Fremhævningspen er gennemskinnelig i modsætning til Markeringsværktøj, og du
kan vælge den ønskede farve.
4
Viskelæder
Med Viskelæder kan du slette dele af billeder, der er tegnet med Pen,
Markeringspen eller Fremhævningspen. Du kan også justere viskelæderets
størrelse.
5
Vælg
Du kan vælge et tegnet billede. Du kan også justere dets størrelse eller flytte og
slette det.
6
Fortryd
Du kan gendanne billedet til dets tidligere status.
BEMÆRK
•• Tilgængelige penne-/markeringsfarver:
•• Pennefarven er indstillet til sort og hvid for henholdsvis whiteboard og blackboard.
•• Tilgængelige farver for Fremhævningspen:
•• Værktøjerne Viskelæder, Fortryd og Vælg bliver aktiveret efter skrivning.
5
GLOBAL MENU
DANSK
Global menu kan åbnes fra begge sider.
1
2
3
4
5
Nr.
Element
Beskrivelse
1
[Tilslut]
Starter/afslutter tilslutningssessioner. Når enheder er tilsluttet, kan du tjekke listen og
tilsluttede enheder.
2
[Optag]
Optager det aktuelle skærmbillede.
3
[Slet alt]
Sletter alle tegnede billeder på skærmen.
4
[Lagringsenhed]
Du kan tjekke listen over gemte filer med optagne skærmbilleder på den interne/eksterne
lagringsenhed for at åbne, kopiere eller slette filerne.
5
[Indstilling]
•• Slår Multitræk til/fra
•• Whiteboard/Blackboard - skifter baggrundsfarven.
•• Open source-licens
•• Luk appen
BEMÆRK
•• [Optag] og [Slet alt] bliver aktiveret efter skrivning.
•• Værdierne for Multitræk, Whiteboard og Blackboard i Indstilling bliver gemt, når IDB afslutter.
6
Multitræk
DANSK
•• Når der er valgt [Multitræk Til],
-- understøttes 10 berøringspunkter for simultan skrivning.
-- Hånd-, zoom ind- og zoom ud-funktionen vises, og to-fingerbevægelser bliver deaktiveret.
•• Når der er valgt [Multitræk Fra],
-- kan zoom ind- og zoom-ud-funktionen med to fingre bruges.
-- Skrivning er kun tilgængelig med 1-punktsberøring.
•• Zoom ind/Zoom ud
Zoom ind (maksimum 500 %)
Zoom ud (minimum 100 %)
7
Tilslut
1 Installer appen IDB Duo på din PC.
2 Klik på knappen Start session i IDB-appen for at oprette et token.
3 Kør appen IDB Duo på PC'en, søg efter enheder og indtast tokenet. (Se side 10)
4 Vælg det skærmbillede på PC'en, der skal deles. (Se side 11)
BEMÆRK
•• Den Signage og PC'en, der skal forbindes, skal være tilsluttet det samme netværk.
-- Aktivering af UPnP-funktionen i Signage ([Generelt] > [Netværk] > [UPnP]: Angiv som [Til])
•• Kontroller PC'ens firewall-indstillinger eller sikkerhedsprogram, hvis du ikke kan søge efter Signage-enheder i IDB Duo
på PC'en.
DANSK
Tilslut til netværk
8
Tilslut via eksternt inputkabel
DANSK
Del en skærm i IDB med brug af eksterne inputkabler, som f.eks. HDMI og DVI.
Vælg delt skærm
Vælg en tilsluttet enhed for at starte Screen Share. Vælg enheden igen for at stoppe Screen Share.
Berør knappen
, der vises, når du berører skærmen under Screen Share for at afslutte Screen Share.
Skiv på delt skærm (markeringstilstanden)
Berør skærmen under Screen Share for at vise knappen
.
Berør knappen
for at skifte til Markeringstilstand, hvor du kan optage det optagne skærmbillede og skrive på det.
9
Systemkrav
Windows
Operativsystem: Windows 7, Windows 10 (32bit eller 64bit)
CPU: 2,7 GHz+ Dual Core Broadwell eller nyere
Hukommelse: 4 GB RAM
Harddisk: 1 GB ledig plads
Grafik-hardware: Intel Iris eller nyere, Nvidia, ATI
macOS
Operativsystem: macOS 10.12 "Sierra" eller nyere
CPU: Enhver CPU
Hukommelse: 4 GB RAM
Harddisk: 1 GB ledig plads
Grafik-hardware: Enhver GPU
BEMÆRK
•• Det anbefales at bruge Aero til Windows 7.
DANSK
IDB DUO
10
Deltag i en session
DANSK
Når du installerer og kører appen IDO Duo på PC'en, bliver der søgt efter tilgængelige enheder.
1
2
Nr.
Element
Beskrivelse
1
Liste over
enheder
Viser tilgængelige enheder for tilslutning. Hvis der er flere tilgængelige enheder for
tilslutning, er de anført under valgområdet.
2
Indtast token
Indtast det token, der vises på apparatet, for at oprette forbindelse til apparatet.
11
Screen Share
DANSK
Vælg den skærm på PC'en, der skal deles med IDB.
1
2
4
5
6
3
Nr.
Element
1
Statusikon
Beskrivelse
2
Skærmliste
Viser den fulde PC-skærm og listen over kørende apps. Afsluttede og minimerede apps
bliver ikke vist på listen.
3
Del
Berør denne knap for at starte Screen Share.
4
Miniature
Viser den miniatureskærm, der bliver delt.
5
Stop
Stopper Screen Share.
6
Skift skærm
Skifter den delte skærm.
BEMÆRK
•• Når Screen Share starter, bliver det vist på tilslutningslisten under IDB's Global Menu. Du kan stoppe og genstarte
Screen Share i IDB.
12
Indstillinger
DANSK
Giver dig mulighed for at se oplysninger om appen IDB Duo eller skifte sprog.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising