LG | 55VH7E-H | Owner's Manual | LG 55VH7E-H Instruktionsbogen

LG 55VH7E-H Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
LG Digital
Signage
(SIGNAGE-SKÆRM)
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold
den til evt. senere brug.
49VH7E
49VM5E
55VH7E
55VM5E
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2
DANSK
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHEDSMÆSSIGE
FORANSTALTNINGER....................3
-- Sikkerhedsforanstaltninger under installationen
af produktet.........................................................................3
-- Foranstaltninger for AC-adapteren og
strømkablet..........................................................................5
-- Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af
produktet...............................................................................7
-- Sikkerhedsforanstaltninger under brug af
produktet...............................................................................8
-- Montering på væg.............................................................9
LICENSER..................................... 10
SAMLING OG FORBEREDELSE... 11
-- Valgfrit tilbehør................................................................12
-- Dele og Knapper..............................................................13
-- Sådan installeres i et portrætlayout....................14
-- Fjern beslagene, før installation udføres...........14
-- Opbevaringsmetode til beskyttelse af panel...15
-- Montering på en væg...................................................16
-- IR-Modtager......................................................................17
-- Opsætning af skærme.................................................17
FJERNBETJENING....................... 20
TILSLUTNINGER.......................... 22
-- Tilslutning til en pc.........................................................22
-- Forbindelse til ekstern enhed...................................22
-- Brug af medielisten.......................................................23
-- Tilslutning af flere skærme........................................24
FEJLFINDING............................... 26
PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 29
3
SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER
Læs sikkerhedsvejledningen omhyggeligt, inden produktet tages I brug.
ADVARSEL
Hvis du ignorerer advarslerne i denne vejledning, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsulykker.
FORSIGTIG
Hvis du ignorerer de oplysninger, der angives under "Pas på", kan det medføre lettere personskader eller beskadigelse af
produktet.
ADVARSEL
•• Dette produkt må ikke installeres udendørs. Brug kun produktet indendørs på den måde, som det er blevet installeret
af montøren.
Sikkerhedsforanstaltninger under installationen af produktet
ADVARSEL
•• Placer ikke produktet tæt på varmekilder som f.eks. el radiatorer.
-- Du kan få elektrisk stød, der kan opstå brand eller driftsforstyrrelser, eller produktets form kan blive ændret.
•• Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinylindpakningen uden for børns rækkevidde.
-- Det er farligt at sluge det fugtbeskyttende materiale. Hvis en person kommer til at synke dette materiale ved et
uheld, skal personen tvinges til at kaste op og bringes til det nærmeste hospital. Vinylindpakning kan medføre
kvælning. Sørg for, at dette materiale er uden for børns rækkevidde.
•• Placer ikke tunge genstande oven på produktet, og sid ikke oven på det.
-- Hvis produktet går i stykker eller tabes, kan du komme til skade. Børn skal være særligt forsigtige.
•• Strøm- og signalkabler må ikke ligge på gangarealer uden opsyn.
-- Personer, der bruger gangarealet, kan falde i kablerne, og det kan medføre elektrisk stød, brand, personskade eller
beskadigelse af produktet.
•• Anbring produktet på et rent og tørt sted.
-- Støv og fugt kan forårsage elektrisk stød, brand eller beskadigelse af produktet.
•• Hvis du lugter røg eller andre usædvanlige lugte, eller hvis du hører en mærkelig lyd, skal du trække strømkablet ud og
kontakte servicecenteret.
-- Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller
der kan opstå brand.
DANSK
ADVARSEL - Dette udstyr opfylder kravene i Klasse A i CISPR 32. I privatboliger kan dette udstyr forårsage
radiointerferens.
4
DANSK
•• Hvis du taber produktet, eller hvis chassiset går i stykker, skal du slukke for strømmen og tage strømkablet ud.
-- Hvis du fortsætter med at bruge produktet uden at tage de nødvendige forholdsregler, kan du få elektrisk stød, eller
der kan opstå brand. Kontakt servicecenteret.
•• Tab ikke genstande på produktet og stød ikke til produktet. Smid ikke legetøj eller genstande hen på skærmen.
-- Det kan forårsage personskader, problemer med produktet og beskadige skærmen.
•• Pas på ikke at tabe apparatet eller lade det falde, når det tilsluttes en ekstern enhed.
-- Det kan medføre personskade og/eller beskadigelse af apparatet.
•• Hvis det tilsluttes en spilenhed, skal afstanden være fire gange større end enhedens skærm, målt diagonalt.
-- Hvis produktet falder ned på grund af et kort kabel, kan det medføre personskade og/eller beskadigelse af
apparatet.
•• Visning af et fast billede i længere tid kan forårsage skade på skærmen og resultere i billedbibeholdelse. Brug en
pauseskærm på pc'en eller brug funktionen til forebyggelse af skyggebillede på produktet, når det bruges i en
længere periode, og sluk for strømmen, når produktet ikke er i brug. Billedbibeholdelse og relaterede problemer er
ikke dækket af garantien på dette produkt.
•• Installer IKKE dette produkt på en væg, hvis det kan blive udsat for olie eller olietåge.
-- Dette kan beskadige produktet og forårsage at det falder ned.
FORSIGTIG
•• Sørg for, at ventilationshullerne ikke blokeres. Anbring produktet et sted, hvor der er plads nok (mindst 100 mm fra
væggen).
-- Hvis du anbringer produktet for tæt på væggen, kan det blive deformeret, eller der kan opstå brand pga. den indre
varme.
•• Ventilationshullerne må ikke blokeres med en dug eller et gardin.
-- Produktet kan blive deformeret, eller der kan opstå brand pga. For meget varme inde i produktet.
•• Anbring produktet på en jævn og stabil flade, hvor der ikke er risiko for, at produktet falder ned.
-- Hvis produktet tabes, kan det medføre personskade eller beskadigelse af produktet.
•• Anbring produktet på et sted, hvor der ikke forekommer EMI (elektromagnetisk interferens).
•• Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
-- Produktet kan blive beskadiget.
•• Hvis du installerer produktet et sted, der ikke opfylder de anbefalede forhold, kan dette forårsage alvorlige skader
på produktets billedkvalitet, livscyklus og udseende. Forhør dig hos LG eller en kvalificeret installatør, før installation.
Denne advarsel gælder for steder, hvor der forekommer meget fint støv eller olietåge, bruges kemiske væsker,
temperaturen er meget høj eller lav, luftfugtigheden er meget høj, eller hvor produktet sandsynligvis vil være tændt i
en længere periode (lufthavne og togstationer). I modsat fald kan det ugyldiggøre garantien.
•• Installer ikke produktet i et område med ringe ventilation (f.eks. på en boghylde eller i et skab) eller udendørs, og
undgå at placere det på hynder eller tæpper.
•• Derudover bør du undgå at installere det, hvor der er varme genstande som f.eks. belysningsudstyr.
5
Foranstaltninger for AC-adapteren og strømkablet
DANSK
ADVARSEL
•• Hvis vand eller andre fremmede væsker kommer i kontakt med produktet (TV, skærm, strømkabel eller AC-adapter),
skal du frakoble strømkablet med det samme og kontakte servicecentret.
-- I modsat fald kan det forårsage brand eller elektrisk stød pga. beskadigelse af produktet.
•• Rør ikke ved strømstikket eller AC-adapteren med våde hænder. Hvis benene på stikket er våde eller støvet, skal du
tørre dem før brug.
-- I modsat fald kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Sørg for, at net ledningen er korrekt indsat i AC-adapteren.
-- Hvis den ikke er korrekt indsat, kan den dårlige forbindelse forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Sørg for at anvende net ledninger og AC-adaptere, der er leveret eller godkendt af LG Electronics, Inc.
-- Brugen af produkter der ikke er godkendt, kan forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Træk altid i stikket, når du trækker net ledningen ud. Undgå at bøje net ledningen med overdreven kraft.
-- Strømledningen kan blive beskadiget, og der kan opstå elektrisk stød eller brand.
•• Pas på ikke at træde på eller placere tunge objekter (el-apparater, tøj, osv.) på strømkablet eller AC-adapteren. Pas på
ikke at beskadige netledningen eller AC-adapteren med skarpe genstande.
-- Beskadigede netledninger kan forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Du må aldrig reparere, modificere eller skille netledningen eller AC-adapteren ad.
-- Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Strømkablet skal sluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
-- Der er risiko for dødbringende elektrisk stød eller personskade.
•• Brug kun den specificerede spænding.
-- Produktet kan blive beskadiget, eller du kan få dødbringende elektrisk stød.
•• Rør aldrig ved strømkablet og signalkablet, når det lyner og tordner, da dette kan være meget farligt.
-- Det kan give elektrisk stød.
•• Der må ikke sluttes flere forlængerledninger, elektriske apparater eller el-radiatorer til en enkelt stikkontakt. Brug en
el-skinne med jordforbindelse, som er designet specifikt til brug med computeren.
-- Der kan opstå brand på grund af overophedning.
•• Rør ikke ved stikket med våde hænder. Hvis stikproppen er våd eller støvet, skal du tørre den, så den er helt tørt, eller
fjerne støvet.
-- Du kan få dødbringende elektrisk stød, hvis stikproppen er meget fugtig.
6
DANSK
•• Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du tage strømkablet ud.
-- Støvlag kan være årsag til brand, og hvis isoleringen er slidt, kan det medføre elektrisk lækage, elektrisk stød eller
brand.
•• Fastgør strømkablet, så det sidder ordentligt fast.
-- Hvis strømkablet ikke fastgøres korrekt, kan der opstå brand.
•• Stik ikke elektrisk ledende materiale (som f.eks. ståltråd) ind i den ene ende af strømkablet, mens den anden
ende er sluttet til stikkontakten på væggen. Du bør desuden ikke røre ved strømkablet, lige efter det er sluttet til
stikkontakten på væggen.
-- Du kan få dødbringende elektrisk stød.
•• Apparatkontakten anvendes som afbryderkontakt.
•• Du skal sørge for, at enheden monteres tæt ved vægstikkontakten, hvor stikket er sat i, og at der er fri adgang til
vægstikkontakten.
•• Hvis enheden stadig er tilsluttet AC-stikkontakten, så er den ikke frakoblet AC-strømkilden, også selv om der er
slukket for enheden.
FORSIGTIG
•• Sørg for at holde kontakten, AC-adapteren og benene på stikket fri for støv og lignende.
-- Det kan forårsage brand.
•• Træk ikke strømkablet ud, mens produktet er i brug.
-- Elektrisk stød kan beskadige produktet.
•• Brug kun strømkablet, der fulgte med enheden. Hvis du bruger et andet strømkabel end det, der fulgte med fra
leverandørens side, skal du sikre dig, at det er godkendt af de gældende, nationale standarder. Hvis strømkablet er
fejlbehæftet på nogen som helst vis, skal du kontakte fabrikanten eller den nærmeste, autoriserede serviceudbyder
og få det ombyttet.
•• Undlad at flytte produktet på egen hånd.
-- Dette kan forårsage bøjning af stativ, skade på panel og andre former for produktskader.
-- Kontakt en fagmand, hvis du ønsker at flytte produktet.
7
Sikkerhedsforanstaltninger under flytning af produktet
FORSIGTIG
•• Pas på, at produktet ikke bliver udsat for stød, når du flytter det.
-- Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
•• Smid ikke emballagen til produktet ud. Brug denne emballage, når du skal flytte produktet.
DANSK
ADVARSEL
•• Sluk for produktet.
-- Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
•• Sørg for at fjerne alle kabler, inden du flytter produktet.
-- Du kan få dødbringende elektrisk stød, eller produktet kan blive beskadiget.
•• Sørg for, at panelet vender fremad, og hold det med begge hænder, når du flytter det. Hvis du taber produktet, kan
det beskadigede produkt forårsage elektrisk stød eller brand. Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis produktet skal
repareres.
•• Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af net stikkontakten og at alle kabler er fjernet.
Flytning af store apparater kræver muligvis hjælp fra 2 eller flere personer. Tryk ikke ind imod og belast ikke
frontpanelet på apparatet.
8
Sikkerhedsforanstaltninger under brug af produktet
DANSK
ADVARSEL
•• Du må ikke selv reparere, ændre eller skille produktet ad.
-- Vand kan forårsage elektrisk stød eller brand.
-- Kontakt servicecentret, hvis produktet skal til eftersyn, justeres eller repareres.
•• Tag stikket til skærmen ud af vægstikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode.
•• Produktet må ikke komme i nærheden af vand.
-- Vand kan forårsage elektrisk stød eller brand.
•• Man skal ikke støde til eller ridse skærmens frontpanel og sider med metalgenstande.
-- Dette kan beskadige skærmen.
•• Undgå høje temperaturer og høj fugtighed.
FORSIGTIG
•• Der må ikke anbringes eller opbevares brandbare materialer i nærheden af produktet.
-- Hvis de brandbare materialer behandles forkert eller ubetænksomt, kan det medføre eksplosion eller brand.
•• Når du rengør produktet, skal du tage strømstikket til enheden ud og gnide forsigtigt med en blød klud, så du ikke
ridser produktet. Brug ikke en våd klud under rengøringen og spray ikke vand eller andre væsker direkte på produktet.
Du kan få elektrisk stød. (Anvend ikke kemikalier så som benzen, fortyndervæske til maling eller sprit.)
•• Hold indimellem en pause for at skåne dine øjne.
•• Sørg for, at produktet altid er rent.
•• Indtag en komfortabel og naturlig stilling, når du anvender produktet, for ikke at overbelaste musklerne.
•• Hold pause med jævne mellemrum, hvis du anvender produktet i længere tid.
•• Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og pas
på, at du ikke kommer til at ridse skærmen.
•• Sørg for at sidde i en vis afstand fra produktet.
-- Dit syn kan blive beskadiget, hvis du sidder for tæt på det.
•• Indstil skærmopløsning og ur i overensstemmelse med vejledningen i brugerhåndbogen.
-- Dit syn kan blive beskadiget.
•• Brug kun godkendte rengøringsmidler, når du rengør produktet. (Undlad at bruge benzen, fortynder eller alkohol.)
-- Produktet kan blive deformeret.
•• Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller
oven over apparatet (f.eks. på en hylde over apparatet).
•• Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur. Derfor skal de holdes væk fra direkte sollys, åben ild og elektriske
varmeapparater.
•• Du må IKKE sætte ikke-genopladelige batterier I opladningsenheden.
•• Brug af headset (øretelefoner) i lang tid eller lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader.
9
VAND
KEMIKALIER
•• Brug ikke produkter med høj spænding i nærheden af skærmen. (f.eks. Elektrisk fluesmækker.)
-- Der kan opstå fejl i skærmen på grund at elektrisk stød.
Montering på væg
•• Dette produkt må IKKE installeres ved egen hjælp. Det kan forårsage personskader. Kontakt en servicetekniker, der er
godkendt af fabrikanten.
DANSK
•• Sprøjt vand på en blød klud 2 til 4 gange, og brug den til at rengøre frontrammen – tør kun i én retning. For meget
fugt kan forårsage pletter.
10
DANSK
LICENSER
Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen. Du kan få flere oplysninger om licenserne ved at besøge www.
lg.com.
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, samt DTS
og symbolet tilsammen, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD og DTS Virtual:X er registrerede varemærker
eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
11
FORSIGTIG
•• Undlad at bruge uoriginale komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
•• Tings- eller personskade som følge af brug af uoriginale artikler dækkes ikke af garantien.
•• Tilslut strømkablet til produktet, før du slutter det til stikkontakten. Hvis du slutter strømkablet til en stikkontakt
først, kan det medføre elektrisk stød, som også kan beskadige produktet.
•• Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af brug af produktet i et ekstremt støvet miljø.
BEMÆRK
•• Det medfølgende tilbehør til produktet kan variere, afhængigt af modellen eller regionen.
•• Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering
af produktfunktioner.
•• SuperSign-software og -manual
-- Hent den på LG Electronics’ websted.
-- Besøg LG Electronics-webstedet http://partner.lge.com, og download den nyeste software til din model.
DANSK
SAMLING OG FORBEREDELSE
12
Valgfrit tilbehør
DANSK
Valgfrit tilbehør kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktets ydeevne, og der kan tilføjes nyt
tilbehør. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.
OPS-sæt
KT-OPSA
Skruer
(Diameter 3,0 mm x længde 8,0 mm)
Skruer
(Diameter 3,0 mm x længde 8,0 mm)
Tilslutningskabel
Kort (Vejledning til nem opsætning)
Strømkabel
BEMÆRK
•• Valgfrit tilbehør er tilgængeligt til visse modeller. Køb dem separat, hvis det er nødvendigt.
•• Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale forhandler.
•• Før du fastgør OPS-sættet eller medieafspilleren, skal du slutte kablet til porten.
13
Dele og Knapper
Knapper
••
••
••
••
••
••
: Ændrer indgangskilden.
: Åbner hovedmenuen eller gemmer inputtet og lukker menuerne.
: Justerer op og ned.
: Går til venstre eller højre.
:V
iser det aktuelle signal og den aktuelle tilstand.
: Tænder eller slukker for strømmen.
DANSK
Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.
14
Sådan installeres i et portrætlayout
DANSK
Når der installeres i portrætlayout, skal skærmen drejes 90 grader med uret (set stående foran skærmen).
Fjern beslagene, før installation udføres
Sørg for at beskyttelsesanordningerne fjernes fra hvert hjørne før installation af produktet.
BEMÆRK
•• Opbevar de fjernede beskyttelsesanordninger, og brug dem ved flytning af produktet på et senere tidspunkt.
15
Forkert metode
DANSK
Opbevaringsmetode til
beskyttelse af panel
Korrekt metode
Panel
Panel
Hvis produktet vippes over rammen, kan panelets
bund blive beskadiget.
Hvis produktet skal placeres opretstående, skal der
holdes i begge sider af produkter, mens det forsigtigt
vippes bagud. Panelet må ikke røre gulvet.
Panel
Panel
Pude
Brug en pude på et plant gulv, når produktet skal
ligge ned. Anbring produktet på puden med panelet
nedad.
Panel
Hvis du ikke har en pude, skal du sørge for, at gulvet
er rent og derefter lægge produktet forsigtigt ned
med panelet enten op- eller nedad. Pas også på, at
der ikke kan falde genstande ned på panelet.
Hvis produktet vippes over panelkanten, kan panelet
blive beskadiget.
16
Montering på en væg
DANSK
Hvis du vil montere skærmen på en væg (valgfrit), skal du bruge VESA-skruerne, der blev leveret som tilbehør sammen
med produktet, til at fastgøre den. Monter skærmen mindst 200 mm fra væggen med en afstand på 100 mm på hver
side af skærmen for at sikre tilstrækkelig ventilation. Brug pladen til vægbeslaget og skruer, der overholder VESAstandarden.
100 mm
200 mm
100 mm
100 mm
100 mm
FORSIGTIG
•• Træk strømkablet ud, før du flytter eller installerer skærmen for at forebygge risikoen for elektrisk stød.
•• Hvis du installerer skærmen i loftet eller på en skrå væg, kan det falde ned og føre til alvorlig personskade. Brug de
medfølgende skruer og vægmonteringsbeslag, og kontakt en forhandler eller en professionel montør i nærheden af
dig.
•• Undlad at stramme skruerne for meget, da dette kan medføre, at skærmen beskadiges, og garantien bortfalder.
•• Brug altid skruer og vægmonteringsbeslag, der overholder VESA-standarden. Evt. skader eller kvæstelser, der opstår
som følge af misbrug eller brug af uoriginalt tilbehør, er ikke dækket af denne garanti.
BEMÆRK
•• Installer ikke produktet på et sted uden ventilation (f.eks. i en boghylde eller i et skab), og placer det ikke på et tæppe
eller en pude. Hvis den eneste mulighed er at montere produktet på væggen, skal der sørges for tilstrækkelig med
ventilation, før installation udføres.
-- Brand kan opstå som følge af forøgelse af den indvendige temperatur, hvis dette ikke overholdes.
•• Billedet viser et generelt eksempel på installation og kan se anderledes ud end det pågældende produkt.
17
IR-Modtager
Opsætning af skærme
Sådan monteres enheden
Eksempel på 2 x 2 side-ved-side
Brug skruerne til at fastgøre VESA-vægmonteringen til monteringspladen eller væggen.
(M6 x L14)
[Enhed: mm]
400
600
DANSK
Dette giver en fjernbetjeningssensor mulighed for at blive anbragt på en placering efter brugerens eget valg.
Den pågældende skærm kan derefter kontrollere andre skærme via et RS-232C-kabel.
18
Sådan sættes enheder sammen
DANSK
•• Læg beskyttelsesdugen på toppen inden installation af yderligere apparater.
1 Sæt de øvrige enheder sammen ved hjælp af skruer til fastgørelse af VESA-vægmontering, som dette er vist
ovenfor.
Enhed 4 sat sammen med de
øvrige enheder (2 x 2 opsætning)
2 Juster afstanden mellem apparaterne ved hjælp af skrueguiden, og fjern beskyttelsesdugen.
(M4 x L6)
3 Nu er 2 x 2 side-ved-side udført.
Du kan bruge side-ved-side i forskellige kombinationer som f.eks. 3 x 3.
19
FORSIGTIG
BEMÆRK
•• Belastningen på hver enhed bør understøttes af vægmonteringspladen eller væggen ved hjælp af en VESAvægmontering (600 x 400).
•• Belastningen på hver enhed bør understøttes af vægmonteringspladen ved hjælp af en VESA-vægmontering. (Hver
enhed skal sættes godt fast på vægmonteringspladen eller væggen.)
•• Du kan montere enheden uden brug af skrueguiden, da dette ikke påvirker enhedens funktion.
•• Skruerne medfølger til de øvrige komponenter i æsken sammen med skrueguiderne.
DANSK
•• Undladelse af at lægge beskyttelsesdugen på toppen inden installation af yderligere apparater kan resultere i
beskadigelse af panelet.
20
DANSK
FJERNBETJENING
Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt
for at bruge skærmen korrekt. Batterierne installeres ved at åbne batteridækslet, isætte batterierne (1,5 V AAA), så
- og
-enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Tag batterierne ud ved at
udføre isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det
pågældende tilbehør.
FORSIGTIG
•• Undlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.
•• Sørg for, at fjernbetjeningen altid er rettet mod monitorens IR-modtager.
•• Nogle af fjernbetjeningens funktioner understøttes muligvis ikke på alle modeller.
(TÆND/SLUK) Slår skærmen til eller fra.
Tænder for skærmen.
Slukker for skærmen.
Justerer billedets lysstyrke for at reducere energiforbruget.
(INDGANG) Vælger den aktuelle indgangstilstand.
Bruges til visning af 3D-video.
Skifter mellem tal og bogstaver.
Knapper med tal og bogstaver
Indtaster tal eller bogstaver afhængigt af indstillingen.
Sletter det indtastede tal eller bogstav.
Lydstyrkeknap Justerer lydstyrken.
Vælger tilstand for billedformatet.
Justerer automatisk billedpositionen og minimerer ustabilitet i billederne
(Kun RGB-indgang).
(LYDLØS) Slår alle lyde fra.
Justerer skærmens lysstyrke.
PAGE-funktionen understøttes ikke på denne model.
21
Lader dig kontrollere forskellige multimedieenheder, så du kan se
multimedier ved blot at bruge tv‘ets fjernbetjening via menuen SimpLink.
Vælger TILE-tilstanden.
Når billede-id'et passer til enheds-id'et, kan du styre den
ønskede skærm i multiskærmtilstand.
Kontrolknapper på USB-enheden Kontroller medieafspilning.
Stiknøgle Understøttes muligvis ikke på visse modeller.
DANSK
Vælger Biograftilstand.
(HJEM) Aktiverer Launcher.
Åbner menuen Hvidbalance.
(INDSTILLINGER) Åbner hovedmenuerne eller gemmer dit input og lukker
menuerne.
SuperSign-menutast.
Navigační tlačítka Ruller gennem menuer eller indstillinger.
Vælger menuer eller indstillinger og bekræfter dit input.
(TILBAGE) Lader dig gå ét trin tilbage i brugerinteraktionen.
Afslut alle OSD-aktiviteter og -programmer.
22
DANSK
TILSLUTNINGER
Du kan tilslutte forskellige eksterne enheder til skærmen. Skift indgangstilstanden, og vælg den eksterne enhed, du vil
tilslutte. Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i den vejledning, der medfølger til den enkelte
enhed.
Tilslutning til en pc
Visse af kablerne medfølger. Denne skærm understøtter funktionen Plug and Play*.
* Plug and Play: en funktion, der lader en pc genkende enheder tilsluttet af brugeren uden enhedskonfiguration eller
brugerintervention under opstart.
Forbindelse til ekstern enhed
Visse af kablerne medfølger. Slut en HD-modtager, en DVD-optager eller en videoafspiller til skærmen, og vælg en
korrekt indgangstilstand.
Vi anbefaler brug af HDMI-kabler ved tilslutning af eksterne enheder til skærmen af hensyn til optimal billed- og
lydkvalitet.
23
BEMÆRK
FORSIGTIG
•• Tilslut signalindgangskablet, og stram det ved at dreje skruen med uret.
•• Undgå at trykke med en finger på skærmen i længere tid, da det kan medføre midlertidig forvrængning af
skærmbilledet.
•• Undgå at vise faste billeder på skærmen i længere perioder for at forhindre billedbibeholdelse. Brug en pauseskærm,
hvis dette er muligt.
•• En trådløs kommunikationsenhed i nærheden af skærmen kan påvirke skærmbilledet.
Brug af medielisten
(HJEM) →
•• HDMI1 → HDMI2 → OPS/DVI-D → DISPLAYPORT
DANSK
•• Du kan opnå den bedste billedkvalitet med at HDMI-tilslutningen.
•• Brug et afskærmet grænsefladekabel med ferritkerne, f.eks. et HDMI-kabel, for at overholde
standardspecifikationerne for produktet.
•• Hvis skærmen tændes, når den er kold, kan skærmbilledet flimre. Dette er normalt.
•• Der forekommer sommetider røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.
•• Brug et højhastigheds HDMI®/TM -kabel (kortere end 3 meter).
•• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises
skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
•• Anbefalede HDMI-kabeltyper
-- Højhastigheds-HDMI®/TM -kabel
-- Højhastigheds-HDMI®/TM -kabel med Ethernet
•• Hvis du ikke kan høre nogen lyde i HDMI-tilstand, skal du kontrollere dine pc-indstillinger. Nogle pc'er kræver, at du
ændrer standardlydudgangen til HDMI manuelt.
•• Hvis du gerne vil bruge HDMI-PC-tilstand, skal du indstille PC/DTV til pc-tilstand.
•• Der kan opstå kompatibilitetsproblemer, hvis du bruger HDMI-PC-tilstand.
•• Sørg for, at strømkablet er frakoblet.
•• Hvis du slutter en spilleenhed til skærmen, skal du bruge kablet, der følger med spilleenheden.
•• High Speed HDMI®/TM-kabler kan overføre HD-signaler på 1080p og højere.
•• Ved tilslutning af en ekstern lydenhed, skal du bruge en enhed med lydforstærker.
24
Tilslutning af flere skærme
DANSK
Hvis du bruger flere skærme, der er sluttet til hinanden, skal du slutte enden af signalindgangskablet (DP-kablet) til DP
UD-forbindelsen på en skærm og slutte den anden ende til DP IND-forbindelsen på den anden skærm.
DP
DVI-D
DVI-D IN
HDMI 1
HDMI 2
RS-232C
LAN
SKÆRM 1
SKÆRM 2
SKÆRM 3
SKÆRM 4
25
BEMÆRK
DANSK
•• Hvis signalkablet mellem produktet og din pc er for langt, skal du sørge for at benytte forstærkeren eller et optisk
kabel.
•• Serieforbindelse af videoudgangen kan være begrænset afhængigt af ydelsen af den indgangsenhed, der understøtter
HDCP.
26
DANSK
FEJLFINDING
Der vises intet billede.
Problemer
Er produktets strømkabel tilsluttet?
Vises meddelelsen "Ugyldigt format"?
Vises meddelelsen "Intet signal"?
Løsning
•• Kontroller, at strømkablet er korrekt sat i stikkontakten.
•• Signalet fra pc'en (grafikkortet) er uden for produktets lodrette
eller vandrette frekvensområde. Juster frekvensområdet ud fra
specifikationerne i denne manual.
•• Signalkablet mellem pc'en og produktet er ikke tilsluttet. Undersøg
signalkablet.
•• Åbn inputmenuen for at kontrollere indgangssignalet.
Meddelelsen "Ukendt produkt" vises, når produktet er tilsluttet.
Problemer
Har du installeret driveren?
Løsning
•• Kontroller, om funktionen Plug and Play understøttes ved at se i
brugervejledningen til grafikkortet.
Skærmbilledet ser unormalt ud.
Problemer
Er skærmen placeret forkert?
Skærmen vises unormalt.
Løsning
•• Kontroller, om grafikkortets opløsning og frekvens understøttes af
produktet. Hvis frekvensen ligger uden for området, skal du indstille
den til opløsningen, der anbefales i (Kontrolpanel → Skærm → menuen
Indstilling). (Indstillingerne kan være anderledes afhængigt af dit
operativsystem.)
•• Det korrekte indgangssignal er ikke tilsluttet signalporten. Tilslut
signalkablet, der passer til indgangssignalets kilde.
27
Lydfunktionen fungerer ikke.
Ingen lyd?
Lyd er for nedtonet.
Lyd er for lav.
Løsning
•• Kontroller, om lydkablerne er korrekt tilsluttet.
•• Kontroller, om lyden er indstillet korrekt.
•• Vælg den relevante udligningslyd.
•• Juster lydstyrken for den eksterne enhed.
Skærmfarven er unormal.
Problemer
Skærmen har dårlig farveopløsning (16
farver).
Skærmfarven er ustabil eller sort/hvid.
Vises der sorte prikker på skærmen?
Løsning
•• Indstil antallet af farver til mere end 24 bit (ægte farver). Vælg
(Kontrolpanel → Display → Indstillinger → Farvetabel) i Windows.
(Indstillingerne kan være anderledes afhængigt af dit operativsystem.)
•• Kontroller, at signalkablets tilslutning er korrekt. Eller genindsæt pc'ens
grafikkort.
•• Der kan forekomme flere pixels (i rød, grøn, blå, hvid eller sort farve) på
skærmen, og de kan skyldes LCD-panelets særlige egenskaber. Det er
ikke en fejl på LCD-skærmen.
Betjeningen fungerer ikke normalt.
Problemer
Strømmen afbrydes pludseligt.
Løsning
•• Er Timere indstillet?
•• Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er afbrudt.
DANSK
Problemer
28
FORSIGTIG
DANSK
•• Billedfastfrysning opstår ikke ved brug af konstant skiftende billeder, men kan opstå ved brug af et fast billede
i længere tid. Det anbefales derfor, at du bruger nedenstående instruktioner for at mindske risikoen for at
billedfastfrysning opstår ved brug af et fast billede. Det anbefales, at du ændrer skærmen mindst én gang hver 12
timer; hvis det gøres oftere, vil forebyggelsen af billedfastfrysning være mere effektivt.
Anbefalede driftsforhold
1 Skift baggrunden og personfarver ved hjælp af samme tidsinterval.
ID: UPM 123
PW: ****
ID: UPM 123
PW: ****
Når du skifter farver, vil brug af komplementærfarver hjælpe med at forhindrer billedfastfrysning.
Glass
BM
CF
BM
CF
BM
CF
CF
OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass
ITO- eller MoTi-pixellag
2 Skift billedet ved hjælp af samme tidsinterval.
Sørg for, at personerne eller billederne forbliver på det samme sted efter billedet er skiftet, før du skifter billedet.
Hvad er billedfastfrysning?
Når LCD-panelet viser et statisk billede i længere tid, kan det medføre en spændingsforskel mellem elektroderne,
som kontrollere de flydende krystaller. Når spændingsforskellen mellem elektroderne opbygges over tid, har flydende
krystaller en tendens til at blive rettet i én retning. Under denne proces, forbliver et tidligere vist billede synligt. Dette
fænomen kaldes “billedfastfrysningen”.
29
Nedenstående produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af
produktfunktioner.
" " refererer til vekselstrøm (AC), og "
" refererer til jævnstrøm (DC).
LCD-skærm
Skærmtype
Videosignal
Maksimal opløsning
Anbefalet opløsning
Vandret frekvens
Lodret frekvens
Synkronisering
Indgangs-/udgangsporte
Integreret batteri
Miljøforhold
TFT (Thin Film Transistor)
LCD-skærm (Liquid Crystal Display)
HDMI 1, 2/ DisplayPort: 3840 x 2160 ved 30 Hz
DVI-D/ OPS: 1920 x 1080 ved 60 Hz
-- Er muligvis ikke understøttet af visse typer af
operativsystemer eller grafikkort.
HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D/ OPS: 1920 x 1080 ved 60 Hz
-- Er muligvis ikke understøttet af visse typer af
operativsystemer eller grafikkort.
30 kHz til 83 kHz
DVI-D/ OPS: 56 Hz til 60 Hz
HDMI 1, 2/ DisplayPort: 30 Hz, 56 Hz til 60 Hz
Særskilt synkronisering/ Digital
HDMI IN 1/2, DVI-D IN, DP IN, DP OUT, USB 2.0 IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, LAN IN, LAN
OUT, IR IN, RS-232C IN/OUT, OPS IN
Anvendt
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Driftsfugtighed
10 % til 80 %
Opbevaringstemperatur -20 °C til 60 °C
Opbevaringsfugtighed
5 % til 85 %
DANSK
PRODUKTSPECIFIKATIONER
30
49VH7E
DANSK
LCD-skærm
Tænd/sluk
Pixelafstand
Mærkespænding
Strømforbrug
0,55926 mm (H) x 0,55926 mm (V)
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,1 A
Tændt tilstand: 150 W (typisk)
Dvaletilstand (HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D): ≤ 0,5 W
Slukket tilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x 1.075,6 mm x 605,8 mm x 86,2 mm / 17,5 kg
Dybde) / Vægt
55VH7E
LCD-skærm
Tænd/sluk
Pixelafstand
Mærkespænding
Strømforbrug
0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,7 A
Tændt tilstand: 220 W (typisk)
Dvaletilstand (HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D): ≤ 0,5 W
Slukket tilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x 1.211,4 mm x 682,2 mm x 86,5 mm / 18,6 kg
Dybde) / Vægt
49VM5E
LCD-skærm
Tænd/sluk
Pixelafstand
Mærkespænding
Strømforbrug
0,55926 mm (H) x 0,55926 mm (V)
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Tændt tilstand: 120 W (typisk)
Dvaletilstand (HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D): ≤ 0,5 W
Slukket tilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x 1.075,6 mm x 605,8 mm x 86,2 mm / 17,5 kg
Dybde) / Vægt
55VM5E
LCD-skærm
Tænd/sluk
Pixelafstand
Mærkespænding
Strømforbrug
0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,7 A
Tændt tilstand: 160 W (typisk)
Dvaletilstand (HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D): ≤ 0,5 W
Slukket tilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x 1.211,4 mm x 682,2 mm x 86,5 mm / 18,6 kg
Dybde) / Vægt
31
Understøttede tilstande HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D/ OPS (PC)
Vandret frekvens (kHz)
Lodret frekvens (Hz)
37,879
60,317
1024 x 768
48,363
60,0
1280 x 720
44,772
59,855
Bemærkninger
1366 x 768
47,712
59,79
1280 x 1024
63,981
60,02
1680 x 1050
65,290
59,954
1920 x 1080
67,5
60
3840 x 2160
67,5
30
HDMI 1/ 2, DisplayPort
Bemærkninger
Understøttede tilstande HDMI 1, 2/ DisplayPort/ OPS (DTV)
Opløsning
Vandret frekvens (kHz)
Lodret frekvens (Hz)
480/60p
31,469
59,94
576/50p
31,25
50
720/50p
37,5
50
720/60p
45
60
1080/50i
28,1
50
1080/60i
33,75
60
1080/50p
56,25
50
1080/60p
67,432
59,94
1080/60p
67,5
60
2160/24p
54
24
2160/25p
56,25
25
2160/30p
67,5
30
HDMI 1/ 2, DisplayPort
DANSK
Opløsning
800 x 600
32
BEMÆRK
DANSK
•• Når kablet er sluttet til DVI-D, HDMI eller DisplayPort, kan du frit vælge tilstanden PC/DTV. Det anbefales, at du
indstiller til PC-tilstand, når du tilslutter en pc, og vælger DTV-tilstand, når du tilslutter til andre enheder. DTV-tilstand
refererer til alle tilstande, undtagen PC-tilstand.
•• Lodret frekvens: Produktets skærm fungerer ved, at skærmbilledet skifter mange gange pr. sekund som i et lysstofrør.
Den lodrette frekvens eller opdateringshastighed er antallet af viste billeder pr. sekunder. Enheden er Hz.
•• Vandret frekvens: Det vandrette interval er den tid, det tager at vise én vandret linje. Når 1 divideres med det
vandrette interval, kan antallet af vandrette linjer, der vises hvert sekund, beregnes som den vandrette frekvens.
Enheden er kHz.
Sørg for at læse Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, før du
tager produktet I brug.
Produktets model og serienummer er placeret på bagsiden og
den ene side af produktet.
Noter dem nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for
service.
MODEL
SERIE
ENERGY STAR® is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A.,
Inc. has determined that this product
meets the ENERGY STAR® guidelines for
energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the
ENERGY STAR® program.
Midlertidig støj er normalt, når enheden slås TIL eller FRA.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising