LG | 55XE3C-B | Owner's Manual | LG 55XE3C-B Instruktionsbogen

LG 55XE3C-B Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
LG Digital
Signage
(SIGNAGE-SKÆRM)
Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold
den til evt. senere brug.
55XE3C
75XE3C
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
2
DANSK
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER.................................3
-- Forholdsregler når du installerer produktet........3
-- Foranstaltninger for AC-adapteren og strømkablet.......................................................................................5
-- Forholdsregler ved flytning af produktet.............6
-- Forholdsregler ved anvendelse af produktet......7
-- Forholdsregler ved rengøring af produktet.........8
-- Forholdsregler ved fastbrænding af billedet.......9
-- Forholdsregler ved brug af fjernbetjeningen......9
LICENSER..................................... 10
SAMLING OG FORBEREDELSE... 11
-- Produktindhold................................................................12
-- Installation i liggende retning..................................13
-- Montering på en væg...................................................14
FJERNBETJENING....................... 15
TILSLUTNINGER.......................... 17
-- Tilslutning til en pc.........................................................17
-- Forbindelse til ekstern enhed...................................17
-- Til tilslutning af eksterne enheder.........................19
-- Brug af medielisten.......................................................21
FEJLFINDING............................... 22
PRODUKTSPECIFIKATIONER..... 26
3
SIKKERHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER
De sikkerhedsforanstaltninger har til formål at forhindre uventet fare eller skade ved at hjælpe brugeren til at anvende
produktet sikkert og efter hensigten.
ADVARSEL
Hvis du ignorerer advarslerne i denne vejledning, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsulykker.
FORSIGTIG
Hvis du ignorerer de oplysninger, der angives under "Pas på", kan det medføre lettere personskader eller beskadigelse af
produktet.
Forholdsregler når du installerer produktet
ADVARSEL
Tilsidesættelse af disse advarsler kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død.
•• Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder, såsom åben ild og brændeovne.
-- Der er risiko for brand.
•• Du må ikke hænge i eller kravle op på produktet.
-- Du risikerer at falde ned, hvilket kan forårsage personskade.
•• Installer ikke produktet i et vådt eller støvet område.
-- Dette kan forårsage brandfare, elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.
•• Hvis du har tabt produktet, eller der er brud på yderkabinettet, skal du slukke for produktet og tage netledningen ud
af stikkontakten.
-- I modsat fald kan produktet forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt servicecenteret.
•• Tab ikke produktet, udsæt det ikke for stød, og kast ikke genstande på produktets skærm.
-- Dette kan resultere i beskadigelse af skærmen, funktionsfejl eller personskade.
•• Hvis der kommer røg eller en mærkelig lugt eller lyd fra produktet, skal du tage netledningen ud og derefter kontakte
servicecenteret.
-- I modsat fald kan produktet forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Efterlad ikke strøm- eller signalkablet osv., hvor folk går.
-- Hvis man træder på eller falder over kablet, kan det medføre brand, elektrisk stød, produktskade eller personskade.
•• Hold emballagens antifugtmiddel eller vinylindpakning uden for børns rækkevidde.
-- Hvis en person ved et uheld sluger det, skal personen tvinges til at kaste op og derefter akut bringes til nærmeste
hospital.
DANSK
ADVARSEL - Dette udstyr opfylder kravene i Klasse A i CISPR 32. I privatboliger kan dette udstyr forårsage
radiointerferens.
4
DANSK
•• Vær forsigtig, når du installerer produktet, hvor det kan risikere at blive vådt, f.eks. i badeværelset eller andre steder,
der er udsat for regn eller vand.
-- Dette kan medføre brand, elektrisk stød eller fejl på produktet.
•• Put ikke metalstykker, f.eks. mønter, hårnåle og metalstumper, eller brandbare materialer, f.eks. papir og tændstikker,
ind i produktet.
-- Det kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Hvis der falder fremmedlegemer ned i produktet, skal du tage
netledningen ud og derefter kontakte servicecenteret.
•• Monter ikke selv produktet. Produktet skal installeres af en kvalificeret fagmand, som er udpeget af forhandleren.
-- Installation af produktet udført af en ikke-kvalificeret tekniker er yderst farligt og kan medføre personskade.
•• Monter ikke produktet på en væg, der er tæt på kilder til olie eller olietåge.
-- Ellers kan det resultere i beskadigelse af produktet, og at produktet falder ned.
FORSIGTIG
Tilsidesættelse af disse instruktioner kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af produktet.
•• Indstil til [Skærm slukket og baggrundslys (udendørs tilstand)] ved installation udendørs.
-- Aktiver [udendørs tilstand] for at reducere risikoen for intern fugtighed og kondens.
-- Ved drift i temperaturer under nul grader kan det ske, at kabinettet ikke fungerer i op til en time for at øge
temperaturen inde i kabinettet.
•• Sørg for at installere produktet på afstand (mindst 100 mm) af væggen af hensyn til god ventilation.
-- Hvis dette ikke overholdes, kan produktet ændre form, eller der kan opstå brand som følge af en stigning i den
indvendige temperatur.
•• Hvis produktet placeres på et bord eller en hylde, må det ikke placeres på kanten.
-- Produktet kan vælte, hvilket kan medføre personskade eller beskadigelse af produktet. Sørg for at bruge et bord
eller stativ, der passer til produktet.
•• Produktet må ikke placeres i nærheden af damp- eller oliekilder, f.eks. luftfugtere og køkkenborde.
-- Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
•• Sørg for, at luftafløbene ikke blokeres af duge eller gardiner.
-- Hvis dette ikke overholdes, kan produktet ændre form, eller der kan opstå brand som følge af en stigning i den
indvendige temperatur.
•• Installer ikke produktet i et område med ringe ventilation (f.eks. på en boghylde, i et skab, separate udendørs
strukturer), og undgå at placere det på hynder eller tæpper.
-- Dette kan resultere i brand som følge af høj indvendig temperatur.
•• Anbring ikke produktet på en ustabil eller vibrerende overflade, f.eks. en vibrerende hylde eller en skrå overflade.
-- Produktet kan falde ned eller vælte, hvilket kan medføre personskade.
•• Installer ikke produktet på et sted med elektromagnetisk interferens.
•• Derudover må du ikke installere det i nærheden af varme genstande såsom lygter.
Hvis du installerer produktet på usædvanlige steder, der ikke opfylder de generelle betingelser, kan dette forårsage
alvorlige skader på produktets billedkvalitet, livscyklus eller udseende. Rådgiv dig venligst med vores serviceteknikere,
inden du installerer det sådan et sted.
Usædvanlige steder: Steder hvor der dannes meget fint støv eller olietåger, steder, hvor der anvendes kemiske stoffer,
steder hvor temperaturen er for høj eller lav, og andre steder, hvor produktet ikke var beregnet til at blive brugt.
5
Foranstaltninger for AC-adapteren og strømkablet
•• Hvis vand eller andre fremmedlegemer kommer i nærkontakt med produktet (tv, enhed, netledning eller AC-adapter),
skal du straks frakoble netledningen og kontakte servicecentret.
-- I modsat fald kan skaden på produktet forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Slut altid netledningen til en stikkontakt med jordforbindelse.
-- Hvis du ikke overholder dette, kan det medføre elektrisk stød eller personskade.
•• Rør ikke ved strømkablet eller signalkablet i tilfælde af torden og lynnedslag.
-- Der er risiko for elektrisk stød.
•• Rør ikke ved strømstikket eller AC-adapteren med våde hænder. Hvis benene på stikket er våde eller støvede, skal du
tørre dem før brug.
-- I modsat fald kan det forårsage elektrisk stød eller brand.
•• Isæt strømstikket omhyggeligt, så det ikke kan løsne sig. Brug ikke produktet, hvis stikkontakten er løs.
-- En dårlig forbindelse kan forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Kontroller, at netledningen er sat helt ind i AC-adapteren.
-- Hvis den ikke er korrekt indsat, kan den dårlige forbindelse forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Isæt aldrig en elektrisk leder, f.eks. en spisepind, i den anden ende af ledningen, mens netledningen er sluttet til
stikkontakten. Undgå også at berøre strømstikket, umiddelbart efter at du trækker det ud af stikkontakten.
-- Dette kan forårsage elektrisk stød.
•• Sørg for at anvende net ledninger og AC-adaptere, der er leveret eller godkendt af LG Electronics, Inc.
-- Brugen af produkter, der ikke er godkendt, kan forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Brug kun produktet med den normerede spænding.
-- Hvis du ikke overholder dette, kan produktet blive beskadiget, eller det kan forårsage elektrisk stød.
•• Må ikke bruges med et multistik, der deles med mange enheder. Brug et dedikeret multistik og en jordklemme.
-- Ellers kan der opstå brand pga. overopvarmning.
•• Når produktet ikke bruges i længere tid, skal du frakoble strømkablet.
-- Støv kan hobe sig op og medføre elektriske kortslutninger, elektrisk stød eller brand på grund af overophedning,
forbrænding eller forringelse af isoleringen.
•• Træk altid i stikket, når du trækker net ledningen ud. Undgå at bøje net ledningen med overdreven kraft.
-- Et beskadiget kabel kan resultere i elektrisk stød eller brand.
•• Pas på ikke at træde på eller placere tunge objekter (el-apparater, tøj, osv.) på netledningen eller AC-adapteren. Pas
på ikke at beskadige netledningen eller AC-adapteren med skarpe genstande.
-- Beskadigede netledninger kan forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Du må aldrig reparere, modificere eller skille netledningen eller AC-adapteren ad.
-- Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Hovedstrømmen slukkes ved at fjerne netledningen, som bør være placeret således, at der er nem adgang til
betjening.
•• Hvis produktet er sluttet til en stikkontakt, er det ikke frakoblet AC-strømkilden, heller ikke, hvis du slukker på
kontakten.
•• Strømforbruget vil kun være "0", når strømstikket er trukket ud.
DANSK
ADVARSEL
Tilsidesættelse af disse advarsler kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død.
6
FORSIGTIG
DANSK
Tilsidesættelse af disse instruktioner kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af produktet.
•• Fjern ikke netledningen, mens produktet er i brug.
-- I modsat fald kan produktet tage skade pga. pludseligt strømtab.
•• Sørg for at holde kontakten, AC-adapteren og benene på stikket fri for støv osv.
-- I modsat fald kan det forårsage brand.
•• Slå ikke produktet til eller fra ved at sætte stikket i eller trække stikket ud af stikkontakten. (Brug ikke strømkablet
som kontakt).
-- Dette kan forårsage elektrisk stød eller fejl på enheden.
•• Netledningen skal holdes væk fra varmeenheder.
-- Ledningens isolering kan smelte og resultere i brand eller elektrisk stød.
Forholdsregler ved flytning af produktet
ADVARSEL
Tilsidesættelse af disse advarsler kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død.
•• Inden du flytter produktet, skal du frakoble netledningen og alle andre tilsluttede kabler.
-- I modsat fald kan det forårsage elektrisk stød eller produktskade.
•• Når produktet bæres, skal du sørge for, at skærmen vender fremad, og holde godt fast i den med begge hænder.
FORSIGTIG
Tilsidesættelse af disse instruktioner kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af produktet.
•• Kassér ikke kassen med den originale emballage, som produktet blev leveret i.
-- Kom produktet i kassen, når det bæres.
•• På grund af produktets vægt skal der mindst to personer til at løfte, flytte eller udpakke produktet.
-- Hvis du ikke overholder dette, kan det medføre produktskade eller personskade. Brug af et produkt, som er faldet,
kan medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt servicecenteret.
7
Forholdsregler ved anvendelse af produktet
•• Forsøg ikke at adskille, reparere eller ændre produktet på egen hånd.
-- I modsat fald kan produktet forårsage brand eller elektrisk stød. Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal
kontrolleres, justeres eller repareres.
•• Lad ikke vand komme ind i produktet, og lad ikke produktet blive vådt.
-- Hvis du ikke overholder dette, kan det medføre brand, elektrisk stød, funktionsfejl eller deformation.
•• Hvis der er gasudslip, må du ikke røre ved stikkontakten, og du skal åbne vinduerne med henblik på ventilation.
-- I modsat fald kan produktet forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Udsæt ikke forsiden eller siderne af skærmen for kontakt med en hård genstand, f.eks. en metalgenstand, og undgå at
ridse skærmen.
-- Dette kan resultere i beskadigelse af skærmen.
•• Hvis der kommer væske eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det, tage stikket ud af stikkontakten
og kontakte servicecenteret.
-- I modsat fald kan produktet forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Sørg for, at børn ikke kan komme til at sluge batterierne i fjernbetjeningen, når du udskifter dem. Batterier skal
opbevares utilgængeligt for børn.
-- Hvis et barn sluger et batteri, skal du straks søge læge.
•• I tilfælde af at intet billede vises på skærmen, eller ingen lyd høres, skal du holde op med at bruge produktet. Sluk det
straks, tag strømstikket ud af stikkontakten, og kontakt servicecenteret.
-- I modsat fald kan produktet forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Brug ikke produktet i et miljø med overdreven høje temperaturer eller luftfugtighed.
•• Brug af headset (øretelefoner) i lang tid eller lytning ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader.
•• Brug ikke elektriske højspændingsprodukter i nærheden af enheden. Dette kan medføre fejl på enheden på grund af
elektrisk stød. (f.eks. elektriske myggefangere)
•• Hvis kabinettet er blevet beskadiget, skal du kontakte servicecenteret. Der er risiko for elektrisk stød eller
personskade.
DANSK
ADVARSEL
Tilsidesættelse af disse advarsler kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død.
8
FORSIGTIG
DANSK
Tilsidesættelse af disse instruktioner kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af produktet.
•• Brug eller opbevar ikke produktet i nærheden af brandbare materialer.
-- Det kan resultere i brand eller eksplosion.
•• Tag en pause for at beskytte dit helbred og syn, når du bruger produktet i længere perioder.
•• Visning af et stillbillede i længere tid kan forårsage skade på skærmen, hvilket resulterer i fastbrænding af billedet.
-- Skader som følge af ovenstående er ikke omfattet af produktgarantien.
•• Du må ikke trykke hårdt på eller ridse produktets overflade med dine hænder eller skarpe genstande såsom søm,
blyanter eller kuglepenne.
-- Dette kan beskadige produktets overflade og forårsage funktionsfejl.
•• Hold produktet rent.
•• Se brugervejledningen, og indstil produktet til en passende opløsning og frekvens. (Kun for modeller med pcunderstøttelse)
-- Du kan opleve sløret syn.
•• Da LCD-skærmen bruger en avanceret teknologi, som består af millioner af pixels, vises der i nogle tilfælde eventuelt
pixelerede pletter (rød, grøn, hvid eller sort), når du bruger produktet.
-- Dette er normalt for en LCD-skærm og er ikke en funktionsfejl, og det er heller ikke relateret til produktets ydeevne.
•• Opbevar ikke produktet på steder, hvor det er sandsynligt, at det bliver vådt, og placer ikke noget indeholdende væske
oven på produktet, som f.eks. en vase med blomster.
•• For at rense den forreste ramme skal du sprøjte vand på en blød klud to til fire gange; tør kun i én retning.
-- For meget fugt kan forårsage pletter.
Forholdsregler ved rengøring af produktet
ADVARSEL
Tilsidesættelse af disse advarsler kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død.
•• Sprøjt ikke vand direkte på produktet, og brug ikke brandbare materialer, som f.eks. fortyndingsmiddel eller benzen, til
at tørre produktet.
-- Det kan forårsage brand eller give elektrisk stød.
FORSIGTIG
Tilsidesættelse af disse instruktioner kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af produktet.
•• Du rengør produktet ved at tage netledningen ud og forsigtigt tørre det af med en blød klud.
Når du rengør produktet eller skærmen, må du ikke bruge rengøringsmiddel, midler til polering af biler eller til brug i
industrien, slibemidler eller voks, benzen, alkohol osv., da det kan beskadige produktet.
-- Disse kan forårsage brand, elektrisk stød eller skader på produktet (deformation, korrosion eller brud).
9
Forholdsregler ved fastbrænding af billedet
Forholdsregler ved brug af fjernbetjeningen
FORSIGTIG
Tilsidesættelse af disse instruktioner kan resultere i mindre skader eller beskadigelse af produktet.
•• Fjern eventuelle forhindringer.
•• Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt i sollys eller under en kraftig lampe. Flyt produktet, hvis det bruges
under disse forhold.
•• Brug kun den angivne type batteri. Indsæt ikke batterier, der ikke er genopladelige, i opladeren.
-- Punkterede eller utætte batterier kan forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Undgå placering i nærheden af varmeapparater eller steder med høj luftfugtighed.
•• Bland ikke nye batterier sammen med gamle.
-- Punkterede eller utætte batterier kan forårsage brand eller elektrisk stød.
•• Udsæt ikke batterierne for overdreven varme. Hold dem væk fra direkte sollys, ildsteder, elektriske varmeapparater
osv.
DANSK
•• Visning af et stillbillede i lang tid kan forårsage skade på skærmen, hvilket resulterer i fastbrænding af billedet.
•• Brug en pauseskærm, når du bruger monitoren i længere tid.
•• De fleste produkter fra tredjepart har samme problem. Den efterfølgende skade er ikke omfattet af produktgarantien.
10
DANSK
LICENSER
Understøttede licenser varierer, afhængigt af modellen. Du kan få flere oplysninger om licenserne ved at besøge www.
lg.com.
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
For DTS-patenter, se http://patents.dts.com. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, samt DTS
og symbolet tilsammen, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD og DTS Virtual:X er registrerede varemærker
eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
11
FORSIGTIG
•• Undlad at bruge uoriginale komponenter for at tilgodese sikkerheden og produktets funktion.
•• Tings- eller personskade som følge af brug af uoriginale artikler dækkes ikke af garantien.
BEMÆRK
•• Det medfølgende tilbehør til produktet kan variere, afhængigt af modellen eller regionen.
•• Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering
af produktfunktioner.
•• SuperSign-software og -manual
-- Hent den på LG Electronics’ websted.
-- Besøg LG Electronics-webstedet (http://partner.lge.com), og download den nyeste software til din model.
•• Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af brug af produktet i et ekstremt støvet miljø.
DANSK
SAMLING OG FORBEREDELSE
12
Produktindhold
DANSK
Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.
Lysstyrkesensor / IR-modtager
Strømindikator
Magnetsensor
Strømafbryder
•• Slukket: Grøn
•• Tændt: Rød
* Dette billede viser produktet med afmonteret bagpanel.
13
Installation i liggende retning
Pixelsensor
Pixelsensor
BEMÆRK
•• 75XE3C understøtter ikke installation i vandret position.
DANSK
Hvis du vil installere i liggende retning, skal du rotere skærmen 90 grader mod uret, når du kigger på forsiden af
skærmen.
14
Montering på en væg
DANSK
For ordentlig ventilation skal du sørge for, at produktet installeres mindst 100 mm fra væggene på hver side. Kontakt
et professionelt installationsfirma i nærheden af dig for at få oplysninger om installation.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Brug skruehullerne i siden ved montering af panelet.
•• Skruehul i siden
-- 55XE3C: M8, moment - 17 kp til 27 kp (nederste side: 8 huller, venstre og højre sider: hver med 4 huller)
-- 75XE3C: M10, moment - 17 kp til 27 kp (nederste side: 10 huller, venstre og højre sider: hver med 4 huller)
•• Benyt venligst 18,0 mm til 25,0 mm skruer.
FORSIGTIG
•• Træk strømkablet ud, før du flytter eller installerer skærmen for at forebygge risikoen for elektrisk stød.
•• Hvis du installerer skærmen i loftet eller på en skrå væg, kan det falde ned og føre til alvorlig personskade. Produktet
skal installeres af en kvalificeret fagmand, som er udpeget af forhandleren.
•• Undlad at stramme skruerne for meget, da dette kan medføre, at skærmen beskadiges, og garantien bortfalder.
•• Evt. skader eller kvæstelser, der opstår som følge af misbrug eller brug af uoriginalt tilbehør, er ikke dækket af denne
garanti.
BEMÆRK
•• Sørg for at bruge den korrekte længde.
15
Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt
for at bruge skærmen korrekt. Batterierne installeres ved at åbne batteridækslet, isætte batterierne (1,5 V AAA), så
- og
-enderne passer til etiketten i batterirummet, og derefter lukke batteridækslet. Tag batterierne ud ved at
udføre isætningsvejledningen i omvendt rækkefølge. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det
pågældende tilbehør.
FORSIGTIG
•• Undlad at blande gamle og nye batterier, da dette kan beskadige fjernbetjeningen.
•• Sørg for at pege fjernbetjeningen i retning af fjernbetjeningssensoren på skærmen.
•• Nogle af fjernbetjeningens funktioner understøttes muligvis ikke på alle modeller.
A
A
B
(TÆND/SLUK) Slår skærmen til eller fra.
MONITOR ON Tænder for skærmen.
MONITOR OFF Slukker for skærmen.
ENERGY SAVING
Justerer billedets lysstyrke for at reducere
energiforbruget.
(INDGANG) Vælger den aktuelle indgangstilstand.
Bruges til visning af 3D-video.
B
C
1/a/A Knap Skifter mellem tal og bogstaver.
Knapper med tal og bogstaver Indtaster tal eller bogstaver
afhængigt af indstillingen.
CLEAR Sletter det indtastede tal eller bogstav.
C
Knapperne Lydstyrke op/Lydstyrke ned Justerer lydstyrken.
ARC Vælger tilstand for billedformatet.
AUTO Justerer automatisk billedpositionen og minimerer ustabilitet i
billederne (Kun RGB-indgang).
(LYDLØS) Slår alle lyde fra.
BRIGHTNESS Justerer skærmens lysstyrke. PAGE-funktionen
understøttes ikke på denne model.
",#
DANSK
FJERNBETJENING
16
D
DANSK
D
E
F
PSM Vælger Picture Mode (Billedtilstand).
(HJEM) Aktiverer Launcher.
W.BAL Åbner menuen White Balance (Hvidbalance).
E
(INDSTILLINGER) Åbner hovedmenuerne eller gemmer dit input
og lukker menuerne.
S.MENU SuperSign-menutast.
Navigationsknapper Ruller gennem menuer eller indstillinger.
Vælger menuer eller indstillinger og bekræfter dit input.
(TILBAGE) Lader dig gå ét trin tilbage i brugerinteraktionen.
EXIT Afslut alle OSD-aktiviteter og -programmer.
F
Lader dig kontrollere forskellige multimedieenheder,
så du kan se multimedier ved blot at bruge tv‘ets fjernbetjening via
menuen SimpLink.
TILE Vælger TILE-tilstanden.
PICTURE ID ON/OFF Når billede-id'et passer til enheds-id'et, kan du
styre den ønskede skærm i multiskærmtilstand.
Kontrolknapper på USB-enheden Kontrollerer medieafspilning.
17
Du kan tilslutte forskellige eksterne enheder til skærmen. Skift indgangstilstanden, og vælg den eksterne enhed, du vil
tilslutte.
Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i den vejledning, der medfølger til den enkelte enhed.
Tilslutning til en pc
Visse af kablerne medfølger.
Denne skærm understøtter funktionen Plug and Play*.
* Plug and Play: en funktion, der lader en pc genkende enheder tilsluttet af brugeren uden enhedskonfiguration eller
brugerintervention under opstart.
Forbindelse til ekstern enhed
Slut en HD-modtager, en DVD-optager eller en videoafspiller til skærmen, og vælg en korrekt indgangstilstand.
Visse af kablerne medfølger. Vi anbefaler brug af HDMI-kabler ved tilslutning af eksterne enheder til skærmen af
hensyn til optimal billed- og lydkvalitet.
DANSK
TILSLUTNINGER
18
BEMÆRK
DANSK
•• Du kan opnå den bedste billedkvalitet med at HDMI-tilslutningen.
•• Brug et afskærmet grænsefladekabel med ferritkerne, f.eks. et DVI-D-kabel, for at overholde produktstandarderne.
•• Hvis skærmen tændes, når den er kold, kan skærmbilledet flimre. Dette er normalt.
•• Der forekommer sommetider røde, grønne og blå prikker på skærmen. Dette er normalt.
•• Brug et højhastigheds HDMI®/TM -kabel (kortere end 3 meter).
•• Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet påmonteret. Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises
skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
•• Anbefalede HDMI-kabeltyper
-- Højhastigheds-HDMI®/TM -kabel
-- Højhastigheds-HDMI®/TM -kabel med Ethernet
•• Hvis du ikke kan høre nogen lyde i HDMI-tilstand, skal du kontrollere dine pc-indstillinger. Nogle pc'er kræver, at du
ændrer standardlydudgangen til HDMI manuelt.
•• Hvis du gerne vil bruge HDMI-PC-tilstand, skal du indstille PC/DTV til pc-tilstand.
•• Der kan opstå kompatibilitetsproblemer, hvis du bruger HDMI-PC-tilstand.
•• Sørg for, at strømkablet er frakoblet.
•• Hvis du slutter en spilleenhed til skærmen, skal du bruge kablet, der følger med spilleenheden.
•• High Speed HDMI®/TM-kabler kan overføre HD-signaler på 1.080p og højere.
FORSIGTIG
•• Tilslut signalindgangskablet, og stram det ved at dreje skruen med uret.
•• Undgå at trykke med en finger på skærmen i længere tid, da det kan medføre midlertidig forvrængning af
skærmbilledet.
•• Undgå at vise faste billeder på skærmen i længere perioder for at forhindre billedfastbrænding. Brug en pauseskærm,
hvis dette er muligt.
•• En trådløs kommunikationsenhed i nærheden af skærmen kan påvirke skærmbilledet.
19
Til tilslutning af eksterne enheder
DANSK
Når man installerer en Media Player internt
-- 55XE3C
-- 75XE3C
20
Når man installerer en Media Player/PC eksternt
DANSK
-- 55XE3C
-- 75XE3C
BEMÆRK
•• Hvis du indstiller felttilstanden via DVI-D eller HDMI, kan du ikke se HDCP-krypteret indhold.
•• Hvis signalkablet mellem produktet og din pc er for langt, skal du sørge for at benytte forstærkeren eller et optisk
kabel.
•• DP-kabel: Brug et DP-kabel, der er certificeret til en DP 1.1a-standard eller højere.
•• Når man installerer en media player/PC eksternt, kan du kun forbinde HDMI IN, USB 3.0 IN og LAN.
21
Brug af medielisten
DVI-D
DISPLAYPORT
DANSK
(HJEM)
•• HDMI
22
DANSK
FEJLFINDING
Der vises intet billede.
Problemer
Løsning
Er produktets strømkabel tilsluttet?
•• Kontroller, at strømkablet er korrekt sat i stikkontakten.
•• Kontrollér, om strømafbryderen er tilsluttet korrekt. Kontakten til
strømafbryderen skal være sat til on (rød).
•• Ved drift i temperaturer under nul grader kan det ske, at kabinettet
ikke fungerer i op til en time for at øge temperaturen inde i kabinettet.
Vises meddelelsen "Ugyldigt format"?
•• Signalet fra pc'en (grafikkortet) er uden for produktets lodrette
eller vandrette frekvensområde. Juster frekvensområdet ud fra
specifikationerne i denne manual.
Vises meddelelsen "Intet signal"?
•• Signalkablet mellem pc'en og produktet er ikke tilsluttet. Undersøg
signalkablet.
•• Åbn inputmenuen for at kontrollere indgangssignalet.
Meddelelsen "Ukendt produkt" vises, når produktet er tilsluttet.
Problemer
Har du installeret driveren?
Løsning
•• Kontroller, om funktionen Plug and Play understøttes ved at se i
brugervejledningen til grafikkortet.
23
Skærmbilledet ser unormalt ud.
Løsning
•• Kontroller, om grafikkortets opløsning og frekvens understøttes af
produktet. Hvis frekvensen ligger uden for området, skal du indstille
den til opløsningen, der anbefales i [Kontrolpanel] [Skærm]
menuen [Indstilling]. (Indstillingerne kan være anderledes afhængigt af
dit operativsystem.)
Skærmen vises unormalt.
•• Det korrekte indgangssignal er ikke tilsluttet signalporten. Tilslut
signalkablet, der passer til indgangssignalets kilde.
•• Der kan dannes kondens på skærmen. Den vil forsvinde efter et stykke
tid, når der tændes for produktet.
-- Den dannede kondens inde i produktet er et naturligt fænomen,
og det er ikke dækket under garantien. (IPX6 er en standard
for beskyttelse af produktet mod 100 l vand per minut og ikke
indtrængen af luftens fugtighed i apparatet.)
Skærmens lysstyrke virker mørk.
•• Juster lysstyrken under skærmens indstillinger.
•• Kontroller indstillingerne for Nem lysstyrkekontrol.
•• Hvis den interne temperatur i kabinettet stiger, kan skærmens
lysstyrke blive dæmpet.
Sørg for, at du regelmæssigt rengør varmeveksleren i kabinettet.
Der vises et efterbillede på produktet.
Problemer
Der vises et efterbillede, når produktet
slukkes.
Løsning
•• Hvis det samme billede vises i længere tid, kan skærmens pixel tage
skade. Brug pauseskærmfunktionen.
•• Når et mørkt billede vises på skærmen, efter et billede med høj
kontrast (sort og hvid eller grå), kan der forekomme fastfrysning af
billedet. Dette er normalt for LCD-skærme.
Lydfunktionen fungerer ikke.
Problemer
Løsning
Ingen lyd?
•• Kontroller, om lydkablerne er korrekt tilsluttet.
•• Juster lydstyrkeniveauet.
•• Kontroller, om lyden er indstillet korrekt.
Lyd er for nedtonet.
•• Vælg den relevante udligningslyd.
Lyd er for lav.
•• Juster lydstyrkeniveauet.
DANSK
Problemer
Er skærmen placeret forkert?
24
Skærmfarven er unormal.
DANSK
Problemer
Løsning
Skærmen har dårlig farveopløsning (16
farver).
•• Indstil antallet af farver til mere end 24 bit (ægte farver). Vælg
[Kontrolpanel] [Display] [Indstillinger] [Farvetabel] i Windows.
(Indstillingerne kan være anderledes afhængigt af dit operativsystem.)
Skærmfarven er ustabil eller sort/hvid.
•• Kontroller, at signalkablets tilslutning er korrekt. Eller genindsæt pc'ens
grafikkort.
Vises der sorte prikker på skærmen?
•• Der kan forekomme flere pixels (i rød, grøn, blå, hvid eller sort farve) på
skærmen, og de kan skyldes LCD-panelets særlige egenskaber. Det er
ikke en fejl på LCD-skærmen.
Betjeningen fungerer ikke normalt.
Problemer
Strømmen afbrydes pludseligt.
Løsning
•• Er Timere indstillet?
•• Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er afbrudt.
•• Kontrollér, om strømafbryderen er tilsluttet korrekt. Kontakten til
strømafbryderen skal være sat til on (rød).
•• Hvis den interne temperatur i kabinettet stiger, kan strømmen blive
afbrudt.
Sørg for, at du regelmæssigt rengør varmeveksleren i kabinettet.
25
FORSIGTIG
Anbefalede driftsforhold
1 Skift baggrunden og personfarver ved hjælp af samme tidsinterval.
ID: UPM 123
PW: ****
ID: UPM 123
PW: ****
Når du skifter farver, vil brug af komplementærfarver hjælpe med at forhindrer billedfastfrysning.
Glass
BM
CF
BM
CF
BM
CF
CF
OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass
ITO- eller MoTi-pixellag
I D : UPM123
2 Skift billedet ved hjælp af samme tidsinterval.
PW : ******
I D : UPM123
PW : ******
Sørg for, at personerne eller billederne forbliver på det samme sted efter billedet er skiftet, før du skifter billedet.
Hvad er billedfastfrysning?
Når LCD-panelet viser et statisk billede i længere tid, kan det medføre en spændingsforskel mellem elektroderne,
som kontrollere de flydende krystaller. Når spændingsforskellen mellem elektroderne opbygges over tid, har flydende
krystaller en tendens til at blive rettet i én retning. Under denne proces, forbliver et tidligere vist billede synligt. Dette
fænomen kaldes “billedfastfrysningen”.
DANSK
•• Billedfastfrysning opstår ikke ved brug af konstant skiftende billeder, men kan opstå ved brug af et fast billede
i længere tid. Det anbefales derfor, at du bruger nedenstående instruktioner for at mindske risikoen for at
billedfastfrysning opstår ved brug af et fast billede. Det anbefales, at du ændrer skærmen mindst én gang hver 12
timer; hvis det gøres oftere, vil forebyggelsen af billedfastfrysning være mere effektivt.
26
DANSK
PRODUKTSPECIFIKATIONER
Nedenstående produktspecifikationer kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af
produktfunktioner.
" " refererer til vekselstrøm (AC), og "
" refererer til jævnstrøm (DC).
LCD-skærm
Skærmtype
TFT (Thin Film Transistor)
LCD-skærm (Liquid Crystal Display)
Videosignal
Maksimal opløsning
55XE3C
1.920 × 1.080 ved 60 Hz
75XE3C
HDMI / DisplayPort: 3.840 × 2.160 ved 60 Hz
DVI-D: 1.920 × 1.080 ved 60 Hz
-- Er muligvis ikke understøttet af visse typer af operativsystemer
eller grafikkort.
Anbefalet opløsning
55XE3C
1.920 × 1.080 ved 60 Hz
75XE3C
HDMI / DisplayPort: 3.840 × 2.160 ved 60 Hz
DVI-D: 1.920 × 1.080 ved 60 Hz
-- Er muligvis ikke understøttet af visse typer af operativsystemer
eller grafikkort.
Vandret frekvens
HDMI / DVI-D / DisplayPort
55XE3C : 30 kHz til 83 kHz
Lodret frekvens
HDMI / DVI-D / DisplayPort
Synkronisering
Digital
Når du installerer media
player inde i
RS-232C IN/OUT, SPEAKER OUT, HDMI IN, DP IN/OUT, DVI-D IN,
SD, USB 3.0 IN, AUDIO IN, LAN
Når du installerer media
player / PC uden for
HDMI IN, USB 3.0 IN, LAN
75XE3C : 30 kHz til 135 kHz
55XE3C : 56 Hz til 60 Hz
75XE3C : 30 Hz til 60,31 Hz
Indgangs- /
udgangsporte
Integreret batteri
Miljøforhold
Anvendt
Driftstemperatur
-30 °C til 50 °C
Driftsfugtighed
5 % til 100 %
Opbevaringstemperatur
-20 °C til 60 °C
Opbevaringsfugtighed
5 % til 100 %
27
55XE3C
Pixelafstand
0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
Tænd/sluk
Mærkespænding
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 5,3 A
Strømforbrug
Tændt tilstand: 350 W (typisk) / 500 W (maks.)
Dvaletilstand (DVI-D, HDMI, DISPLAYPORT): ≤ 1,0 W
Slukket tilstand: ≤ 0,5 W
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt
745,3 mm x 1.345,4 mm x 160,0 mm / 70,0 kg
75XE3C
LCD-panel
Pixelafstand
0,429 mm (H) x 0,429 mm (V)
Tænd/sluk
Mærkespænding
AC 200-240 V ~ 50/60 Hz 5,7 A
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 11,4 A (Til Filippinerne,
Taiwan, Canada, USA, Mexico, Colombia, Argentina)
Strømforbrug
Størrelse (Bredde x Højde x Dybde) / Vægt
Tændt tilstand: 700 W (typisk) / 1.000 W (maks.)
Dvaletilstand (DVI-D, HDMI, DISPLAYPORT): ≤ 1,0 W
Slukket tilstand: ≤ 0,5 W
1.075,6 mm x 1.991,6 mm x 219 mm / 180 kg
DANSK
LCD-panel
28
Understøttede tilstande HDMI/ DVI-D/ DisplayPort (PC)
DANSK
Opløsning
Vandret frekvens (kHz)
Lodret frekvens (Hz)
640 x 480
31,469
59,94
60,317
800 x 600
37,879
1.024 x 768
48,363
60
1.280 x 720
44,772
59,855
Bemærkninger
1.366 x 768
47,712
60
1.280 x 1.024
63,981
60,02
1.680 x 1.050
65,290
59,954
1.920 x 1.080
67,5
60
3.840 x 2.160
67,5
30
Kun 75XE3C
(HDMI / DisplayPort)
3.840 x 2.160
135
60
Kun 75XE3C
(HDMI / DisplayPort)
Bemærkninger
Understøttede tilstande HDMI/ DisplayPort (DTV)
Opløsning
Vandret frekvens (kHz)
Lodret frekvens (Hz)
480/60p
31,5
60
576/50p
31,25
50
720/50p
37,5
50
720/60p
45
60
1.080/50i
28,1
50
1.080/60i
33,75
60
1.080/50p
56,25
50
1.080/60p
67,5
60
2.160/30p
67,5
30
Kun 75XE3C
2.160/50p
112,5
50
Kun 75XE3C
2.160/60p
135
60
Kun 75XE3C
29
BEMÆRK
DANSK
•• Når du bruger HDMI/DVI-D/DisplayPort-indgange, kan PC- og DTV-opløsninger justeres i indgangsetiketten.
•• Lodret frekvens: Produktets skærm fungerer ved, at skærmbilledet skifter mange gange pr. sekund som i et lysstofrør.
Den lodrette frekvens eller opdateringshastighed er antallet af viste billeder pr. sekunder. Enheden er Hz.
•• Vandret frekvens: Det vandrette interval er den tid, det tager at vise én vandret linje. Når 1 divideres med det
vandrette interval, kan antallet af vandrette linjer, der vises hvert sekund, beregnes som den vandrette frekvens.
Enheden er kHz.
Sørg for at læse Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, før du
tager produktet I brug.
Modellen og serienummeret for PRODUKTET er placeret på
bagsiden og den ene side af PRODUKTET. Noter nummeret
herunder I tilfælde af, at du skulle få brug for service.
MODEL
SERIE
Midlertidig støj er normalt, når enheden slås TIL eller FRA.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising