LG | CV70V6S1B | Owner's Manual | LG CV70V6S1B Instruktionsbogen

LG CV70V6S1B Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
VASKETØRREMASKINE
Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen.
Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert.
Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig
brug.
DA
DANSK
P4AQVH1W
CV70V6S1B
www.lg.com
MFL71434604
Rev.00_071019
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes
INDHOLDSFORTEGNELSE
Denne vejledning kan indeholde billeder og
andet, som adskiller sig fra den model, du
har købt.
Denne vejledning er underlagt revidering
foretaget af fabrikanten.
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER.....................................3
LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG.........................................................3
ADVARSEL........................................................................................................3
VÆRNE OM MILJØET.......................................................................................8
Bortskaffelse af dit gamle apparat......................................................................8
INSTALLATION................................................................................9
Dele og specifikationer.......................................................................................9
Krav til installationssted................................................................................... 11
Udpakning af apparatet....................................................................................12
Indstilling af produktet......................................................................................13
Tilslutning af vandtilførselsslange....................................................................14
Installation af afløbsslangen............................................................................16
BETJENING...................................................................................17
Betjeningsoversigt............................................................................................17
Forberedelse af vasketøj.................................................................................17
Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel......................................................18
Betjeningspanel...............................................................................................21
Programtabel...................................................................................................22
Ekstra indstillinger og funktioner......................................................................28
SMARTE FUNKTIONER................................................................32
Brug af applikationen LG SmartThinQ.............................................................32
Brug af Smart Diagnosis..................................................................................34
VEDLIGEHOLDELSE....................................................................36
Rengøring efter hver vask................................................................................36
Regelmæssig rengøring af maskinen..............................................................36
FEJLFINDING................................................................................39
Før du tilkalder service.....................................................................................39
DRIFTSDATA.................................................................................46
Datablad...........................................................................................................46
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
DA
LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG
Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller
forkert betjening af produktet.
Retningslinjerne er opdelt i ‘ADVARSEL’ og ‘FORSIGTIG’ som
beskrevet herunder.
Sikkerhedsmeddelelser
Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer
og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette
symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.
ADVARSEL
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medføre alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af
produktet.
ADVARSEL
ADVARSEL
For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk
stød, personskade eller skoldning under brug af dette
produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler
overholdes, herunder disse:
3
DA
Teknisk sikkerhed
•• Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været
under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet
på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med
anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
•• Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er
under konstant opsyn.
•• Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
leverandøren, dennes serviceagent eller ligeledes kvalificerede
personer, for at undgå fare.
•• Udluftningsåbninger må ikke tildækkes af et tæppe.
•• Dette apparat må kun anvendes i hjemmet og ikke på steder som:
−− Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
−− Gårde;
−− Af kunder på hoteller, moteller og andre indlogeringsmiljøer;
−− Bed and breakfast-miljøer;
−− Fællesområder i lejlighedsblokke eller vaskerum.
•• Brug en ny slange eller det nye slangesæt, der leveres med
produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og
efterfølgende ejendomsskader.
•• Vandtrykket skal være mellem 100 og 1000 kPa.
•• Den maksimale kapacitet i visse programmer for tørt tøj er:
P4AQVH1W
CV70V6S1B
9 kg (Vask) / 6 kg (Tørring)
4
DA
Installation
•• Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer
dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele,
inklusive beskadiget ledning eller stik.
•• Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der
holder godt fast i apparatet.
•• Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at
installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der
er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller
temperaturer under frysepunktet.
•• Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
•• Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten
er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
•• Tilslut ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter med
denne maskine.
•• Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses,
en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af
produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
•• Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller
sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød,
idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
•• Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et
jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er
installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
•• Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød.
Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl
om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
•• Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med
produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en
passende strømkilde installeres af en elektriker.
5
DA
Betjening
•• Forsøg ikke at adskille nogen paneler eller demontere apparatet.
•• Anvend ikke nogen skarpe genstande på kontrolpanelet til at betjene
apparatet.
•• Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og
alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med
mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun
autoriserede fabriksdele.
•• Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
•• Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare
materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
•• Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen
eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage
produktskade.
•• Brug den nye slange eller det nye slangesæt, der leveres med
produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og
efterfølgende ejendomsskader.
•• Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyllet i eller
påført brandfarlige eller eksplosive stoffer (f.eks. voks, voksfjerner,
olie, maling, benzin, fedtopløser, opløsningsmidler til tørrensning,
petroleum, råolie, pletfjerner, terpentin, vegetabilsk olie, madolie,
acetone, alkohol osv.). Forkert brug kan medføre brand eller
eksplosion.
•• Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil
tromlen er standset helt.
•• Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et
LG Electronics-kundesupportcenter.
•• Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
•• Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
•• Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzen, benzin,
fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
•• Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må
maskinen først bruges, når disse er tøet op.
6
DA
•• Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler
utilgængeligt for børn.
•• Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
•• Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
•• Vask ikke gulvtæpper, måtter, sko eller tæpper til hunde/katte eller
andre ting end tøj eller lagner i denne maskine.
•• Dette apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke anvendes i
mobile enheder.
•• Hvis der opstår gasudsivning (isobutan, propan, naturgas osv.), må
du ikke røre ved maskinen eller stikket. Udluft området øjeblikkeligt.
Teknisk sikkerhed ved brug af tørretumbleren.
•• Tør ikke uvasket tøj i produktet.
•• Tøj, der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie,
acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde
vaskemiddel, før det tørres i produktet.
•• Stop aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus, medmindre
alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan bortledes.
•• Genstande som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte
stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med
skumgummibetræk må ikke tørres i produktet.
•• Blødgøringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifølge
deres vejledninger.
•• Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
•• Produktet må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til
rensning.
Vedligeholdelse
•• Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt
og støv fuldstændigt.
•• Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling
af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra
strømforsyningen.
7
DA
•• Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre
det.
•• Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid
godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
Bortskaffelse
•• Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær
ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
•• Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal
bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem.
Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
•• Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så
børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.
VÆRNE OM MILJØET
Bortskaffelse af dit gamle apparat
•• Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og
elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra
kommunens husholdningsaffald.
•• Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer
dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som
kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som
kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
•• Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale
affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEEsamlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/
recycling.
8
INSTALLATION
DA
Dele og specifikationer
BEMÆRK
•• Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre apparatets kvalitet.
Set forfra
a
b
c
d
e
f
g
h
Betjeningspanel
Sæbeskuffe
Tromle
Set bagfra
a
b
c
Stik
Transportbolte
Afløbsslange
Låge
Dæksellåg
Afløbspumpens filter
Udtømningsprop
Justerbar fod
9
DA
Tilbehør
* Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.
a
b
c
d
e
f
Koldtvands indløbsslange*
Skruenøgle
Propper til dækning af huller fra transportbolte*
Skridsikre puder*
Vinkelholder til fastgørelse af afløbsslange*
Monteringsrem*
Specifikationer
Model
Strømforsyning
Dimension (Bredde x Dybde
x Højde)
Produktvægt
P4AQVH1W
CV70V6S1B
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm X 560 mm X 850 mm
73 kg
•• Ingen yderligere tilbagestrømningsbeskyttelse påkrævet med hensyn til forbindelse til vandindløbet.
10
DA
Krav til installationssted
Før du installerer apparatet, skal du kontrollere
følgende oplysninger for at sikre, at apparatet
installeres et korrekt sted.
ADVARSEL
•• Dette apparat må kun bruges i husholdningen og
må ikke anvendes i mobile enheder.
BEMÆRK
Installationsplacering
•• Installer apparatet på et fladt hårdt gulv. (Tilladt
skråning under apparatet: 1 °)
•• Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet
ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende
materialer under produktet.
•• Hvis det ikke kan undgås at placere produktet
ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal
isoleringsmateriale anbringes mellem de to
apparater. Isoleringsmaterialet (850 x 600 mm)
skal være dækket af aluminiumsfolie på den side,
som vender ind mod komfuret.
•• Installer apparatet, hvor en servicemontør har
let adgang til det, hvis reparation skulle blive
nødvendig.
•• Efter at maskinen er installeret, justeres alle fire
fødder ved hjælp af medfølgende skruenøgle
til transportboltene for at sikre, at maskinen
står stabilt, og at der er et frirum på ca 5 mm
mellem produktets overkant og undersiden af en
eventuel bordplade.
•• Yderligere frigang bør have 100 mm til væggen
og 20 mm til bagsiden, højre og venstre side.
•• Hvis apparatet placeres på et forhøjet fundament,
skal det fastgøres forsvarligt for at sikre, at det
ikke falder ned af fundamentet.
Trægulve (hængende gulve)
Når du installerer apparatet på trægulve, skal du
bruge gummidupper til at forhindre store vibrationer
og ubalance på apparatet.
•• For at forhindre vibrationer anbefaler vi, at du
sætter gummidupper a med en tykkelse på
mindst 15 mm under hver af apparatets fødder,
fastgjort til mindst to gulvbjælker med skruer.
•• Hvis det er muligt, installeres apparatet i et
hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
•• Monter gummidupperne for at reducere
vibrationer.
FORSIGTIG
100 mm
5 mm
•• Dette apparat må kun bruges i husholdningen og
må ikke anvendes i mobile enheder.
•• Hvis apparatet er installeret på et ustabilt gulv
(f.eks. trægulv), dækker garantien ingen skader
og omkostninger, på grund af installation på det
ustabile gulv.
BEMÆRK
•• Du kan købe gummidupper (delnr.
4620ER4002B) fra LG Electronics servicecenter.
20 mm
20 mm
11
DA
Ventilation
•• Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet
ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
Omgivende temperatur
•• Produktet må ikke installeres i rum, hvor
temperaturen kan falde til under frysepunktet.
Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den
elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig
ved temperaturer under frysepunktet.
•• Hvis produktet leveres om vinteren, og
temperaturen er under frysepunktet, skal
produktet efterlades ved stuetemperatur i et par
timer, inden det tages i brug.
Udpakning af apparatet
Løfte produktet ud af
bundemballagen
* Denne funktion er kun tilgængelig på visse
modeller.
Efter fjernelse af pappet og forsendelsesmaterialet,
løftes apparatet ud af bundemballagen.
•• Kontrollér, at transportstøtten a* løftes af
sammen med bunden og ikke sidder fast på
bunden af apparatet.
•• Hvis du skal lægge apparatet ned for at fjerne
papbunden b, skal du altid beskytte den side af
apparatet og lægge det forsigtigt på siden. Læg
ikke apparatet på forsiden eller bagsiden.
Elektriske forbindelser
•• Der må ikke benyttes forlængerledning eller
dobbelt adapter.
•• Træk altid stikket ud og sluk for vandindløbet
efter brug.
•• Produktet skal være forbundet til et strømudtag
med jordforbindelse i overensstemmelse med
gældende forskrifter for elektriske ledninger.
•• Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at
det er nemt at komme til strømudtaget.
•• Der skal findes et strømstik inden for 1 meters
afstand fra apparatet.
*
Fjernelse af boltmonteringer
1
Start med de to nederste transportbolte a,
brug en skruenøgle (medfølger) til at løsne
transportboltene helt ved at dreje dem mod
uret.
2
Fjern transportbolte ved forsigtigt at vride dem
ud.
ADVARSEL
•• Reparationer på produktet må kun udføres af den
autoriserede servicetekniker. Reparationer, som
udføres af en uerfaren person, kan forårsage
skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit LG
Electronics-servicecenter.
•• Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt,
som er installeret på behørig vis og jordforbundet
ifølge alle lokale regler og krav.
12
DA
3
Påsætning af hulhætter.
•• Find hulhætterne b, som medfølger i
tilbehørspakken, eller som er fastgjort på
bagsiden.
2
Kontrollér, at apparatet står helt lige ved hjælp
af et vaterpas a.
3
Fastgør justeringsfødderne med
låsemøtrikkerne b b ved at dreje modsat urets
retning mod bunden af apparatet.
4
Kontrollér, om alle låsemøtrikker i bunden af
apparatet er fastgjort korrekt.
Indstilling af produktet
Kontrol af nivellering
Når produktet installeres, skal det indstilles og
nivelleres helt.
•• Hvis produktet ikke er indstillet og nivelleret
korrekt, kan det blive beskadiget eller muligvis
ikke fungere korrekt.
Justering og nivellering af
fødderne
Når apparatet installeres, skal det nivelleres og stå
helt vater. Hvis apparatet ikke er nivelleret og vater,
kan det blive beskadiget eller måske ikke fungere
korrekt.
1
Drej de justerbare fødder som nødvendigt, hvis
gulvet er ujævnt.
•• Indsæt ikke træstykker osv. under fødderne.
•• Sørg for, at alle fire fødder er stabile og hviler
på gulvet.
BEMÆRK
•• Korrekt placering og indstilling af apparatet sikrer
lang levetid og stor driftssikkerhed.
•• Apparatet skal være vandret og stå sikkert og
stabilt.
•• Den må ikke ‘vippe’ på tværs af hjørnerne under
brug.
•• Apparatets fødder må ikke blive våde. Hvis de
bliver våde, kan det medføre vibration eller støj.
Brug af skridsikre puder
Denne funktion er kun tilgængelig på visse modeller.
Hvis du installerer maskinen på en glat overflade,
kan den bevæge sig pga. store vibrationer.
Hvis maskinen ikke står i vater, kan der opstå
funktionsfejl via støj og vibration. Hvis dette
forekommer, skal der monteres skridsikre puder
under de justerbare fødder, og maskinen skal igen
indstilles til at stå i vater.
1
Rengør gulvet for at påsætte de skridsikre puder.
•• Brug en tør klud til at fjerne fremmedlegemer
og fugt og rengøre. Hvis der fortsat er fugt,
kan de skridsikre puder glide.
13
DA
2
Indstil produktets hældning, når det er placeret i
installationsområdet.
Kontrol af gummipakningen på
vandindløbsslangen
3
Placer den klæbende side a af de skridsikre
puder på gulvet.
•• Det mest effektive er at installere de
skridsikre puder under de forreste fødder.
Hvis det er vanskeligt at anbringe puderne
under de forreste fødder, skal de anbringes
under de bageste fødder.
To gummipakninger a leveres med
vandindløbsslangerne. De bruges til at forhindre
vandlækager. Kontrollér, at tilslutningen til
vandhanerne er helt tætte.
4
Placer apparatet på de skridsikre puder.
•• Fastgør ikke den klæbende side a af de
skridsikre puder på apparatets fødder.
BEMÆRK
•• Yderligere skridsikre puder fås hos LG
Electronics servicecenter.
Tilslutning af
vandtilførselsslange
Bemærkning til tilslutning
•• Vandtrykket skal være mellem 100 kPa og
1000 kPa (1,0‒10,0 kgf/cm²). Hvis vandtrykket
er mere end 1000 kPa, skal der installeres en
dekompressionsanordning.
•• Stram ikke vandindløbsslangen til alle ventiler for
meget.
•• Tjek jævnligt slangens tilstand og udskift slangen
om nødvendigt.
14
Tilslutning af slangen til
vandhanen
Slange med skrueanordning til vandhane
med gevind
Skru slangeforbindelsen til vandforsyningen, som
har en forskruning med ¾” gevind.
DA
BEMÆRK
•• Før tilslutning af indløbsslangen til vandhanen,
åbn vandhanen for at skylle fremmedlegemer
(snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne.
Lad vandet løbe ned i en spand og tjek
vandtemperaturen.
4
Tilslutning af slange med
skrueanordning til vandhane uden
gevind
1
Løsn de fire fastgøringsskruer.
Øvre
forbindelsesled
Plade
Indløbsslange
Gummiforsegling
Fastgøringsskrue
2
Pres indløbsslangen lodret opad, således at
gummipakningen på slangen kommer til at
sidde fuldstændig fast omkring hanen. Stram
derefter ved at skrue mod højre.
Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til
at passe ind i adapteren.
Tilslutning af indløbsslange med
"et-tryks-funktion" til en vandhane
uden gevind
1
Skru forbindelsespladen løs og løsn de fire
fastgøringsskruer.
Justeringsplade
Forbindelsesled
2
3
Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til
at passe ind i adapteren.
Justeringsplade
Skub forbindelsesleddet så langt op på
hanen, at gummipakningen danner en
vandtæt forbindelse. Stram derefter de fire
fastgøringsskruer.
3
Skub forbindelsesleddet så langt op på hanen,
at gummipakningen danner en vandtæt
forbindelse. Stram de fire fastgøringsskruer og
forbindelsespladen.
15
DA
4
Træk forbindelsesleddets plade ned og
skub indløbsslangen ind i adapteren og slip
forbindelsesleddets plade. Tjek, at adapteren
låses på plads.
Installation af
afløbsslangen
For model med afløbspumpe
Plade
Afløbsslangen må ikke placeres højere end 100
cm over gulvet. Ellers udtømmes vand i apparatet
muligvis ikke, eller det udtømmes langsomt.
•• Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at
installere afløbsslangen korrekt.
BEMÆRK
•• Efter tilslutning af indløbsslangen til vandhanen,
åbn vandhanen for at skylle fremmedlegemer
(snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne.
Lad vandet løbe ned i en spand og tjek
vandtemperaturen.
_DN
Tilslutning af slange til maskinen
Skru vandledningen på vandforsyningen på
bagsiden af apparatet.
BEMÆRK
•• Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så
gentag samme procedure. Brug en almindelig
vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er
firkantet eller for stor, skal justeringspladen
fjernes, før du sætter hanen i adapteren.
•• Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller klemt.
16
•• Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke
tvinges ind i apparatet. Dette vil medføre unormal
støj.
•• Når afløbsslangen placeres i en vask, skal den
fastgøres med en kæde.
BETJENING
Betjeningsoversigt
Brug af apparatet
Før den første vask skal vaskeprogrammet
Cotton (Bomuld) vælges og en halv mængde
vaskemiddel tilføjes. Start apparatet uden vasketøj.
Dette fjerner eventuelle rester og vand fra tromlen,
som kan være blevet efterladt under fremstillingen.
1
Sortering af vasketøj og fyldning af
vaskemaskinen.
•• Sortér vasketøjet efter stoftype, grad af
snavs, farve og mængde, der skal vaskes.
Åbn lågen, og læg vasketøjet ind i apparatet.
2
Tilsæt vaskemiddel og skyllemiddel.
•• Tilsæt en passende mængde vaskemiddel
i sæbeskuffen. Hvis det ønskes, kan der
fyldes blegemiddel eller skyllemiddel i de
dertil indrettede rum i sæbeskuffen.
3
Tænd for maskinen.
•• Tryk på knappen Strømforsyning for at
tænde for apparatet.
4
Vælg det ønskede vaskeprogram.
•• Tryk på programknappen gentagne gange,
eller drej knappen til valg af program, indtil
det ønskede program er valgt.
•• Vælg nu en vasketemperatur og
centrifugeringshastighed. Vær opmærksom
på vaskeanvisningen på dit tøj.
5
Start vaskeprogram.
•• Tryk på knappen Start/Pause for at starte
programmet. Apparatet ryster lidt uden vand
for at måle vasketøjets vægt. Hvis der ikke
trykkes på knappen Start/Pause inden for
15 minutter, lukker apparatet ned, og alle
indstillinger går tabt.
DA
6
Afslutning af vaskeprogram.
•• Når vaskeprogrammet er færdigt, høres
et lydsignal. Tag omgående tøjet ud af
vaskemaskinen for at undgå, at det bliver
krøllet. Kontrollér lågens pakning for små
genstande, som kan være blevet fanget i
pakningen.
Forberedelse af vasketøj
Sortér vasketøjet for at opnå bedste
vaskeresultater, og forbered derefter vasketøjet i
henhold til symbolerne på vaskeanvisningerne.
Sortering af vasketøj
•• For at opnå bedste vaskeresultater
skal du sortere tøjet efter symbolet på
vaskeanvisningerne for stoftypen og
vasketemperatur og vaske dem med tilpasset
centrifugeringshastighed.
•• Snavs (Meget, Normalt, Lidt): Sorter tøjet efter
graden af snavs.
•• Farve (Hvidt, Lyst, Mørkt): Adskil hvidt tøj fra
kulørt tøj. Vask nyt mørkt og farvet tøj først.
•• Fnug (Afgiver, Tiltrækker): Vask tøj, der afgiver
fnug, og tøj, der tiltrækker fnug, hver for sig.
Kontrol af tøjets vaskeanvisning
Symboler på vaskeanvisningerne
Symbolerne oplyser om tøjets stoffer og angiver,
hvordan det skal vaskes.
Symbol
Wash / Fabric type (Vask /
tekstiltype)
•• Normal vask
•• Bomuld, blandet stof
•• Easy Care (syntetisk)
•• Syntetisk, blandet stof
•• Speciel finvask
•• Delicates (Finvask)
•• Kun håndvask
•• Uld, silke
•• Må ikke vaskes
17
DA
BEMÆRK
•• Stregerne under symbolet giver dig oplysninger
om den type stof og den maksimalt tilladte
mekaniske belastning.
•• Fjern genstande fra den fleksible pakning for at
forhindre skader på tøj og låg pakning.
Kontrol af tøjet, før det lægges i
vaskemaskinen
•• Vask både store og små stykker i samme vask.
Læg først store stykker i vaskemaskinen.
•• Store stykker må ikke udgøre mere end
halvdelen af tøjmængden. Vask ikke enkelte
stykker alene. Dette kan forårsage ubalance.
Vask disse sammen med to lignende stykker.
•• Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som
søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne,
mønter og nøgler kan ødelægge både apparatet
og tøjet.
•• Vask finvask (nylonstrømper, BH'er med bøjle) i
et vaskenet.
•• Luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke hænger
fast i andet tøj.
•• Forbehandl snavs og pletter ved at pensle lidt
vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne for
at hjælpe med at løsne snavs.
•• Kontrollér folderne i den fleksible pakning (grå),
og fjern alle smådele.
FORSIGTIG
•• Kontrollér, om vasketøjet sætter sig fast mellem
lågen og pakningen, ellers kan vasketøjet blive
beskadiget under vask.
Tilsætning af vaskemiddel
og skyllemiddel
Dosering af vaskemiddel
•• Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse
med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten
og vælges i henhold til vasketøjets type, farve,
graden af snavs og vasketemperatur.
•• Hvis der dannes for meget skum, bør der
anvendes mindre vaskemiddel.
•• Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der
kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe
vaskeresultatet.
•• Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel,
skal du følge vejledningerne fra
vaskemiddelproducenten.
•• Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i
sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du
starter vaskeprogrammet omgående.
•• Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du bruger
funktionen Delay End (Udsæt færdiggørelse)
eller hvis du har valgt indstillingen
Pre-Wash (Forvask) da væsken kan hærde.
•• Dosering af vaskemiddel skal muligvis justeres
i forhold til vandtemperaturen, vandets
hårdhedsgrad, tøjmængden og graden af snavs.
•• Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før
du vælger vaskemiddel og vandtemperatur.
•• Brug kun egnede vaskemidler til den
pågældende type tøj:
−− Flydende vaskemiddel er ofte designet til
særlig formål, f.eks. til farvet stof, uld, sarte
tekstiler eller mørkt vasketøj.
−− Vaskemiddel i pulverform er egnet til alle typer
stof.
18
DA
−− For at opnå bedre vaskeresultater med hvidt
og lyst tøj skal der bruges vaskemiddel i
pulverform med blegemiddel.
−− Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen
til vasketromlen i begyndelsen af
vaskeprogrammet.
Tilsætning af vasketablet
Vasketabletten kan også anvendes til at vaske
vasketøj.
1
Åbn lågen, og sæt vasketabletterne ind i
tromlen.
2
Læg vasketøjet ind i tromlen, og luk lågen.
BEMÆRK
•• Lad ikke vaskemidlet blive hårdt. Dette kan
medføre blokeringer, dårlig skylleevne eller lugt.
•• Fyldt maskine: I overensstemmelse med
producentens anvisning.
•• Delvist fyldt maskine: ¾ af normal vaskemængde
•• Minimalt fyldt maskine: ½ af fyldt maskine
Tilsætning af vaskemiddel
•• Vaskemiddel til hovedvask a kun ~ J
•• Vaskemiddel til forvask b og hovedvask a ~
d#J
BEMÆRK
•• Læg ikke tabletterne i skuffen.
Tilsætning af skyllemiddel
•• Overskrid ikke linjen for maksimal påfyldning.
Overpåfyldning kan medføre for tidlig tilsætning
af skyllemiddel, hvilket kan resultere i pletter på
tøjet.
BEMÆRK
•• Brug tilpassende vaskemiddel. For meget brug af
vaskemiddel eller skyllemiddel kan medføre at de
flyder over.
•• Når indstillingen Pre-Wash (Forvask) er valgt,
skal doseringen opdeles i ⅓ til forvask og ⅔ til
hovedvask.
19
DA
•• Efterlad ikke skyllemiddel i sæbeskuffen i mere
end 2 dage (midlet kan hærde).
•• Skyllemiddel tilsættes automatisk under den
sidste del af skylleprogrammet.
•• Åbn ikke sæbeskuffen, når der tilføjes vand til
maskinen.
•• Opløsningsmidler (f.eks. benzen osv.) må ikke
anvendes.
BEMÆRK
•• Hæld ikke skyllemiddel direkte på tøjet, da dette
kan give pletter på tøjet.
Tilsætning af
vandblødgøringsmiddel
Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel til at
reducere forbruget af vaskemiddel i områder med
ekstremt hårdt vand.
•• Tilføj først vaskemiddel og derefter
vandblødgøringsmiddel. Tilsæt i henhold til
mængden, der er angivet på emballagen.
20
DA
Betjeningspanel
Funktioner på betjeningspanel
a
Strømforsyning-knap
b
•• Tryk på knappen Strømforsyning for at tænde eller slukke for apparatet.
Programknap
c
•• Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til typen af vasketøj.
•• Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.
Start/Pause-knap
d
•• Denne Start/Pause-knap bruges til at starte vaskeprogrammet eller stoppe vaskeprogrammet
midlertidigt.
•• Tryk på knappen Start/Pause, hvis der er behov for at stoppe vaskeprogrammet midlertidigt.
Ekstra indstillinger og funktioner
e
•• Ekstra indstillinger og funktioner er tilgængelige for bedre vaskeevne. Adskillige indstillinger og
funktioner kan tilpasses.
•• For at bruge de ekstra funktioner skal du trykke på og holde den tilsvarende knap nede i 3 sekunder.
•• For at kunne bruge funktionen Remote Start (Fjernbetjent Start) skal du se SMARTE
FUNKTIONER.
•• Her kan du vælge et ekstra vaskeprogram, og lampen tænder, når det vælges.
−− q : Når dette ikon er oplyst, slås bip-lyden fra samtidigt.
−− G : Når antallet af skylninger tilføjes, tændes dette ikon.
−− d : Når meget snavset tøj vaskes intensivt, tændes dette ikon.
−− f : Dette ikon tændes, når apparatet er sluttet til WLAN-netværket.
Wash+Dry (Vask+Tørring)( )
f
•• ( ) indikerer tørrekapaciteten, som varierer på modellerne.
AI DD
•• AI DD M leverer den ønskede vask og centrifugering.
•• M aktiveres når Cotton (Bomuld), Mixed Fabric (Blandet tekstiler), Easy Care (Syntetisk)
programmerne vælges og betjenes.
21
DA
g
Display
•• Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, valgmuligheder og statusmeddelelser. Når
apparatet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet.
−− 18:88: Når et program er valgt, vises standard tiden for dette program. Standard tiden kan ændres i
henhold til den valgte indstilling.
−− H : Når dette ikon tændes, kan lågen ikke åbnes.
−− k : Når vasketøjet vaskes, tændes dette ikon.
−− p : Når vasketøjet centrifugeres for at fjerne vand, tændes dette ikon.
−− % : Når vasketøjet tørres efter afslutning af vaskeprogrammet, tændes dette ikon.
Programtabel
Vaskeprogram
Program
Cotton (Bomuld)
Beskrivelse
Sikrer de bedste vaskeresultater ved at kombinere flere forskellige
tromlebevægelser.
Brug af farvet tøj (skjorter, natkjoler, pyjamas osv.) og normalt snavset
bomuldstøj (undertøj).
Korrekt temperatur
40 °C (kold til 95 °C)
Maks.
centrifugeringshastighed
1400 o/min
Program
Cotton+ (Bomuld+)
Beskrivelse
Sikrer optimale vaskeresultater og lavere energiforbrug ved større
mængder vasketøj.
Brug til farveægte tøj (skjorter, natkjoler, pyjamas osv.) og normalt
snavset bomuldstøj (undertøj).
Korrekt temperatur
60 °C (kold til 60 °C)
Maks.
centrifugeringshastighed
1400 o/min
Program
TurboWash 59
Beskrivelse
Færdiggør programmet indenfor 59 minutter.
Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte
beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).
Programtiden er afhængig af vandforsyningstilstanden samt mængde
og type af vasketøjet.
Korrekt temperatur
40 °C (kold til 60 °C)
Maks.
centrifugeringshastighed
1400 o/min
22
Maks.
belastning
Maks.
belastning
Maks.
belastning
Nominel
belastning
Nominel
belastning
5 kg
DA
Program
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)
Maks.
belastning
Beskrivelse
Gør det muligt at vaske flere forskellige typer stof samtidigt.
Brug til forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte
beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).
Korrekt temperatur
40 °C (kold til 60 °C)
Maks.
centrifugeringshastighed
1400 o/min
Program
Easy Care (Syntetisk)
Beskrivelse
Velegnet til strygefrit tøj.
Bruges til polyamid, akryl og polyester.
Korrekt temperatur
40 °C (kold til 60 °C)
Maks.
centrifugeringshastighed
1400 o/min
Program
Allergy Care (Allergi)
Beskrivelse
Hjælper med at fjerne allergener såsom husmider, pollen.
Bruges til bomuld, undertøj, pudebetræk, lagener, babytøj
Korrekt temperatur
60 °C
Maks.
centrifugeringshastighed
1400 o/min
Program
Steam Refresh
(Forfriskende damp)
Beskrivelse
Hjælper med at fjerne rynker på under 20 minutter med damp.
Tøjet kan være vådt. Du kan tage tørt tøj på efter at have ladet det
hænge i 10-30 min.
Brug til bomuldsblandede, polyesterblandede skjorter, bluser.
Korrekt temperatur
-
Maks.
centrifugeringshastighed
-
Program
Delicates (Finvask)
Beskrivelse
Egnet til sarte tekstiler såsom undertøj, bluser osv.
Korrekt temperatur
20 °C (kold til 40 °C)
Maks.
centrifugeringshastighed
800 o/min
Maks.
belastning
Maks.
belastning
Maks.
belastning
Maks.
belastning
4 kg
4 kg
4 kg
3 stykker
vasketøj
3 kg
23
DA
Program
Hand/Wool (Håndvask/Uld)
Beskrivelse
Til sart tøj, som skal hånd- og maskinvaskes, f.eks. vaskbar uld, lingeri,
kjoler osv. (Brug vaskemiddel til uld, der kan maskinvaskes). Brug til
uld, silke, tøj, der kan håndvaskes, sarte tekstiler og let beskadiget
vasketøj.
Korrekt temperatur
30 °C (kold til 40 °C)
Maks.
centrifugeringshastighed
800 o/min
Program
Speed 14 (Hurtigvask 14 min)
Beskrivelse
Vasker hurtigt med mindre mængde tøj. Og tøj, der kun er lettere
snavset.
Korrekt temperatur
20 °C (20 °C til 40 °C)
Maks.
centrifugeringshastighed
1400 o/min
Program
Dry Only (Kun Tørring)
Beskrivelse
Brug de automatiske programmer til at tørre det meste vasketøj.
For mest tørring skal du sørge for, at alt vasketøj er af lignende stof og
tykkelse.
Korrekt temperatur
-
Maks.
centrifugeringshastighed
1400 o/min
Program
Wash+Dry (Vask+Tørring)
Beskrivelse
Giver en nonstop proces med vask og tørring i samme cyklus.
Brug til en lille mængde vasketøj, som kan maskintørres.
Korrekt temperatur
40 °C (kold til 95 °C)
Maks.
centrifugeringshastighed
1400 o/min
Program
Tub Clean (Rengøring af tromlen)
Beskrivelse
Dette er en speciel funktion til at rense det udvendige side af tromlen.
24
Maks.
belastning
Maks.
belastning
Maks.
belastning
Maks.
belastning
2 kg
2 kg
Nominel
belastning
(Tørring)
Nominel
belastning
(Tørring)
DA
Program
Download Cycle
(Download programmer)
Maks.
belastning
Beskrivelse
Download Cycle (Download programmer) programmet giver dig
mulighed for at downloade nye og specielle vaskeprogrammer til
din vaskemaskine fra en smartphone. Standard-programmet er på
Rinse (Skylning) + Spin (Centrifugering).
Korrekt temperatur
-
Maks.
centrifugeringshastighed
1400 o/min
1 stykke vasketøj
BEMÆRK
•• Vælg den korrekte vasketemperatur og centrifugeringshastighed for de ønskede programmer.
•• Vær altid være opmærksom på vaskeanvisningen i tøjet, når du vasker.
•• Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af model, program og
belastningsforhold.
25
DA
Tørreprogram
Program
Normal %
Beskrivelse
Mindsker tørretiden og strømforbruget under tørrecyklussen for bomuld.
Brug til bomuld eller linned såsom bomuldshåndklæder, T-shirts.
Maks. belastning
Nominel belastning
Program
Iron (Stryg) -
Beskrivelse
Egnet til strygning for nemt at tørre tøj i fugtig tilstand.
Brug til bomulds- eller linnedstoffer, der skal gøres klar til strygning ved
afslutning af programmet.
Maks. belastning
Nominel belastning
Program
Low Temp. (Lav temp.) *
Beskrivelse
Egnet til tørring ved lave temperaturer for mindre slitage på tøjet.
Brug til easy care (syntetiske) tekstiler.
Maks. belastning
3,5 kg
Program
Normal Eco (
Beskrivelse
Egnet til energibesparende tørreprogram.
Brug til bomuld eller linned såsom bomuldshåndklæder, T-shirts.
Maks. belastning
Nominel belastning
Program
Beskrivelse
Maks.
belastning
Time Dry 30 min.
(Tidstørring 30 min.)
Time Dry 60 min.
(Tidstørring 60 min.)
Time Dry 120 min.
(Tidstørring 120 min.)
Du kan ændre tørretiden efter maksimumsvægten.
1 kg
2 kg
4 kg
Indstil program på 'Vask: Cotton+ (Bomuld+) ,60 °C, 1400 RPM’ og ‘Tør : Normal Eco(()’ til test i
overensstemmelse med EN50229.
BEMÆRK
•• Vælg den maksimale centrifugeringshastighed for vaskeprogrammet for at sikre optimal tørring.
•• Hvis mængden af vasketøj, der skal vaskes og tørres i det samme program, ikke overstiger den
maksimale tilladte vægt for tørreprogrammet, anbefales vask og tørring i en kontinuerlig sekvens.
•• Testresultaterne afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, temperatur ved vandindløb, rumtemperatur,
type og mængde af vasketøj, det brugte vaskemiddel og sving i netstrømforsyning og yderligere valgte
indstillinger.
•• Der anbefales et neutralt vaskemiddel.
•• Den faktiske vasketemperatur kan afvige fra temperaturen for vaskeprogrammer, der er angivet i
tabellen.
26
DA
Ekstra tilvalg
Wrinkle
Care
Rinse+
Dry
Add Item Pre-Wash
EcoHybrid
(Krølle
(Skylning+) (Tørring)
(Tilføj) (Forvask)
behandling)
Program
Steam
(Damp)
Cotton (Bomuld)
#
#
#
#
#
#
#
Cotton+(Bomuld+)
#
#
#
#
#
#
#
TurboWash 59
#
#
#
#
#
#
#
Mixed Fabric
(Blandet tekstiler)
#
#
#
#
#
#
#
Easy Care
(Syntetisk)
#
#
#
#
#
#
#
Allergy Care
(Allergi)
#*
#
#
#
#
Steam Refresh
(Forfriskende
damp)
#*
Delicates
(Finvask)
#
#
Hand/Wool
(Håndvask/Uld)
#
#
Speed 14
(Hurtigvask 14
min)
#
Dry Only (Kun
Tørring)
Wash+Dry
(Vask+Tørring)
#
#
#
#
#
#*
#
#
#*
#
#
#
Tub Clean
(Rengøring af
tromlen)
* Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke fravælges.
27
DA
Ekstra indstillinger og
funktioner
* Denne funktion er kun tilgængelig på visse
modeller.
Du kan bruge de ekstra indstillinger og funktioner til
at tilpasse programmerne.
Rinse (Skylning)
Brug denne indstilling til at vælge nummeret
ved at trykke på knappen Rinse+ (Skylning+).
Denne indstilling anbefales til personer med
vaskemiddelallergi.
Rinse+ (Skylning+) G
Steam (Damp)
Brug denne indstilling til at skylle én gang.
Brug denne funktion for at bruge forbedret
vaskeevne. Denne indstilling har lavt energiforbrug.
Dry (Tørring) %
1
Tryk på knappen Strømforsyning.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på knappen Steam (Damp).
4
Tryk på knappen Start/Pause.
Wrinkle Care (Krølle behandling)
Brug denne funktion til at reducere rynker ved
dampning efter centrifugering.
1
Tryk på knappen Strømforsyning.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på og hold knappen
Wrinkle Care (Krølle behandling) nede i 3
sekunder.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
28
Brug de automatiske tørreprogrammer til at tørre
de fleste typer vasketøj. Elektroniske sensorer
måler temperaturen af den udledte luft for at
forøge eller formindske tørretemperaturerne med
henblik på hurtigere reaktionshastighed og bedre
temperaturstyring.
•• Koldt vand fra hanen skal efterlades på i løbet af
tørrecyklusser.
•• Denne vaskemaskines automatiske proces fra
vask til tørring kan let vælges.
•• For mest tørring skal du sørge for, at alt vasketøj
er af lignende stof og tykkelse.
•• Overfyld ikke vaskemaskinen ved at lægge for
meget vasketøj i tromlen. Tøjet skal kunne dreje
frit rundt i tromlen.
•• Hvis du åbner lugen og fjerner vasketøjet, før
vaskemaskinen har afsluttet programmet, så
husk at trykke på knappen Start/Pause.
•• Ved at trykke på knappen Dry (Tørring) kan
du vælge: Normal-Time (Tid) (30-60-120)Iron (Stryg)-Low Temp. (Lav temp.)Normal Eco.
•• Tørreprogram kan vare op til ca. 7 timer.
•• Disse tørretider gives som en vejledning til
indstillingen af maskinen til manuel tørring.
•• Efter tørringens afslutning vises der ‘Cool Down’.
‘Cool Down’ betyder glatning af folder.
Tørreprogrammet er allerede afsluttet. Tryk på
hvilke som helst knapper, og tag tøjet ud. Hvis
du ikke trykker på knappen Start/Pause, slutter
programmet efter ca. 4 timer.
DA
Uld
EcoHybrid )
Uld må ikke tørretumbles. Træk uldtøj eller uldstof til
den oprindelige facon, og tør dem i vandret position.
Brug denne funktion til tørring ved kondensering af
luft uden vandforbrug.
Vævede og strikkede materialer
1
Tryk på knappen Strømforsyning.
Nogle vævede og strikkede materialer kan krympe i
forskellig grad, alt afhængigt af deres kvalitet.
Stræk altid disse stoffer omgående efter tørring.
2
Vælg et tørringsprogram.
3
Tryk på og hold knappen EcoHybrid nede i 3
sekunder.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
Krølbehandlede og syntetiske tekstiler
Overbelast ikke din vaskemaskine.
Udtag strygefrit tøj, så snart vaskemaskinen
stopper, for at minimere rynker.
Babytøj og natkjoler
BEMÆRK
•• Denne funktion er tilgængelig med Normal eller
Iron (Stryg) programmet.
Se altid fabrikantens anvisninger.
Gummi og plast
Tør ikke produkter af eller indeholdende gummi
eller plast såsom:
•• Forklæder, hagesmække, stolebetræk
•• Gardiner og duge
•• Bademåtter
Glasfiber
Tør ikke glasfiber i din vaskemaskine. Glaspartikler,
som bliver i vaskemaskinen, kan blive opfanget af
dit tøj og medføre hudirritation.
BEMÆRK
•• Når du standser vaskemaskinens tørreprogram,
kan tørringsventilatormotoren køre i 60 sekunder.
•• Vær forsigtig, når du tager tøjet ud af
vaskemaskinen, da tøjet eller vaskemaskinen
kan være varme.
•• Den anslåede tørretid varierer fra den faktiske
tørretid under den automatiske cyklus. Den type
stof, vaskemængdens størrelse, og den valgte
tørhed påvirker tørretid.
•• Når du kun vælger tørring, køres centrifugering
automatisk for at spare energi..
Delay End (Udsæt færdiggørelse)
Brug denne funktion til automatisk at tænde og
slukke for maskinen efter et specifikt tidsinterval.
1
Tryk på knappen Strømforsyning.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på knappen
Delay End (Udsæt færdiggørelse) for at
indstille en bestemt tid.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
BEMÆRK
•• Tidsforskydningstiden er den tid, der går til
afslutningen af programmet, ikke til starten. Den
faktiske køretid kan variere på grund af vandets
temperatur, vasketøjsmængden og andre
faktorer.
•• For at annullere funktionen skal du trykke på
knappen Strømforsyning.
•• Undgå at bruge flydende vaskemiddel til denne
funktion.
29
DA
Wi-Fi
f
Child Lock (Børnelås)
Når WLAN er tilsluttet, lyser ikonet Wi-Fi på
betjeningspanelet.
Brug denne funktion til at deaktivere
betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre
børn i at ændre programmer eller betjene apparatet.
Add Item (Tilføj)
BEMÆRK
Brug denne indstilling til at tilføje eller fjerne
vasketøjet, efter at vaskeprogrammet er startet.
1
Tryk på knappen Add Item (Tilføj) når LED'en
tænder.
2
Åbn lågen, efter at den automatisk låser op.
3
Tilføj eller fjern vasketøj.
4
Luk lågen, og tryk på knappen Start/Pause.
Pre-Wash (Forvask) I
•• Når denne funktion er indstillet, er alle knapper
fastlåst bortset fra knappen Strømforsyning.
•• Når betjeningsknapperne er låst, vises CL og den
resterende tid som alternativ på displayet under
vaske, mens børnelåsen er aktiveret.
•• Hvis strømmen slukkes, påvirkes denne funktion
ikke. Du skal deaktivere denne funktion for at få
adgang til andre funktioner.
Låsning af betjeningspanelet
1
Tænd for strømmen.
2
Tryk på og hold knappen
Delay End (Udsæt færdiggørelse) og
Add Item (Tilføj) nede i 3 sekunder.
•• Der udsendes en bippelyd, og CL vises på
displayet.
Brug denne indstilling til at vaske meget snavset
vasketøj.
1
Tryk på knappen Strømforsyning.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk knappen Pre-Wash (Forvask) ned i 3
sekunder.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
Oplåsning af betjeningspanelet
1
Tænd for strømmen.
2
Tryk på og hold knappen
Delay End (Udsæt færdiggørelse) og
Add Item (Tilføj) samtidigt nede i 3 sekunder
for at deaktivere denne funktion.
Temp.
Du kan bruge denne indstilling til at vælge vaskeog
skylletemperatur i kombination med det valgte
program. Tryk på denne knap, indtil den ønskede
indstilling lyser. Der bruges koldt vand fra hanen til
alle skylninger.
•• Vælg vandtemperaturen, der passer til den type
vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne for
at opnå det bedste resultat.
30
DA
Spin (Centrifugering) p
Brug denne indstilling til at ændre
centrifugeringsstyrken. Tryk på knappen
Spin (Centrifugering) gentagne gang for at
ændre hastighedsniveauet.
1
Tryk på knappen Strømforsyning.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på knappen Spin (Centrifugering) for at
vælge centrifugeringshastighed.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
BEMÆRK
•• Når du vælger No (Nej), vil maskinen fortsat
rotere i kort tid for at dræne vandet hurtigt.
Beep On / Off (Bip til/fra) q
Denne funktion fungerer kun, når apparatet er i
drift.
•• Tryk på og hold knappen
Wrinkle Care (Krølle behandling) og
Dry (Tørring) nede i 3 sekunder for at indstille
denne funktion.
BEMÆRK
•• Når denne funktion er indstillet, gemmes
indstillingen, selv om strømmen afbrydes.
•• Hvis du ønsker at slukke for den igen, skal du
blot gentage denne proces.
31
SMARTE FUNKTIONER
Brug af applikationen LG
SmartThinQ
Denne funktion er kun tilgængelig på modellen med
logoet a eller b.
Før ibrugtagning af LG
SmartThinQ
1
Kontrollér afstanden mellem apparatet og den
trådløse router (WLAN-netværk).
•• Hvis afstanden mellem apparatet og den
trådløse router er for stor, bliver signalstyrken
svag. Det kan tage lang tid at registrere, eller
installationen udføres muligvis ikke.
2
Slå Mobildata eller Netværksdata fra på din
smartphone.
3
Slut smartphonen til en trådløs router.
32
DA
BEMÆRK
•• For at verificere WLAN-forbindelsen, kontroller at
Wi-Fi f f ikonet på kontrolpanelet lyser.
•• Apparatet understøtter kun Wi-Fi-netværk på
2,4 GHz. For at kontrollere netværksfrekvensen,
kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se
vejledningen til din trådløse router.
•• LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med netværksforbindelsen eller
eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl, der er
forårsaget af netværksforbindelse.
•• Hvis apparatet har svært ved at oprette
forbindelse til Wi-Fi-netværket, er det muligvis
placeret for langt fra routeren. Køb en
Wi-Fi-forstærker for at forbedre Wi-Fi-signalets
styrke.
•• Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke
oprettes, eller den bliver afbrudt på grund af
hjemmenetværkets miljø.
•• Netværksforbindelsen fungerer muligvis
ikke korrekt afhængigt af udbyderen af
internettjeneste.
•• Det omgivende, trådløse miljø kan få den
trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
•• Apparatet kan ikke registreres på grund af
problemer med transmissionen af det trådløse
signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét
minut, før du prøver igen.
•• Hvis firewallen på den trådløse router er
aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje
en undtagelse til den.
•• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal
være en kombination af latinske bogstaver og tal.
(Brug ikke specialtegn).
•• Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan
variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og
producenten.
•• Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til
WEP, kan netværket muligvis ikke konfigureres.
Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (WPA2
anbefales), og registrér produktet igen.
DA
Installation af LG SmartThinQ
Søg efter appen LG SmartThinQ i Google Play
Store og Apple App Store på en smartphone. Følg
anvisningerne for at downloade og installere appen.
Funktionen Wi-Fi
Kommuniker med apparatet fra en Smartphone ved
hjælp af de praktiske smartfunktioner.
Vaskeprogrammer
(Remote Start (Fjernbetjent Start),
Download Cycle (Download programmer))
Indstil eller hent en hvilken som helst foretrukket
cyklus, og betjen vha. fjernbetjening.
Tub Clean (Rengøring af tromlen) Vejleder
Denne funktion viser, hvor mange cyklusser der
er tilbage, før det er på tide at køre programmet
Tub Clean (Rengøring af tromlen).
BEMÆRK
•• Hvis du ændrer din trådløse router,
internetserviceudbyder eller adgangskode,
skal du slette det registrerede apparat fra
LG SmartThinQ-appen og registrere det igen.
•• Appen kan ændres med henblik på forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.
•• Funktioner kan variere fra model til model.
Fjernbetjening af apparatet
Remote Start (Fjernbetjent Start)
Brug en smartphone til at fjernstyre dit apparat. Du
kan også overvåge din programdrift, så du, ved
hvor meget tid der er tilbage af programmet.
Brug af denne funktion
1
Tryk på knappen Strømforsyning.
Energiovervågning
2
Læg vasketøjet ind i tromlen.
Kontrollér energiforbruget for de nyligt anvendte
cyklusser og det månedlige gennemsnit.
3
Tryk og hold knappen
Remote Start (Fjernbetjent Start) i 3 sekunder
for at aktivere denne funktion.
4
Start en cyklus fra LG SmartThinQ-appen på
din smartphone.
Smart Diagnosis
Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm.
diagnosticering og løsning af problemer med
apparatet på grundlag af brugsmønstret.
Indstillinger
Der er flere forskellige funktioner til rådighed.
Push-varsel
Denne funktion er til at meddele statusmeddelelsen,
så brugeren kan genkende apparatets
status. Meddelelserne udløses også selvom
LG SmartThinQ-appen er slukket.
BEMÆRK
•• Når denne funktion er aktiveret kan du starte et
program fra LG SmartThinQ smartphone-appen.
Hvis programmet ikke er startet, vil apparatet
vente med at starte programmet indtil det slukkes
fjernbetjent fra appen eller funktion deaktiveres.
•• Når denne funktion er aktiveret, låses lugen
automatisk.
Deaktivering af denne funktion
Når denne funktion er aktiveret, tryk og hold
knappen Remote Start (Fjernbetjent Start) i 3
sekunder for at deaktivere denne funktion. Denne
funktion skal være slået fra, , så appen kan bruges
manuelt.
33
DA
Download Cycle (Download programmer)
Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i
apparatets basisprogrammer.
Det er muligt at hente flere forskellige
specialprogrammer til apparatet, hvis dette er
registreret.
Det er kun muligt at gemme én cyklus i apparatet
ad gangen.
Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet,
gemmer produktet den hentede cyklus, indtil der
hentes en ny cyklus.
Strømforbrug i standbytilstand
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente
alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der
dækker omkostningerne ved at udføre sådan
en distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel
til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i en
periode på tre år efter vores sidste forsendelse af
dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har
modtaget disse oplysninger.
Strømforbrug i tilstanden netværk i
standby
0,5 W
Strømforbrug i
netværksstandbytilstand /
2,0 W
Brug af Smart Diagnosis
Tidsrummet, hvorefter
energistyringsfunktionen eller en
tilsvarende funktion automatisk slår
udstyret over i standbytilstand og/
eller slukket tilstand og/eller en
driftstilstand med netværksforbundet
standbytilstand
20 min.
Denne funktion er kun tilgængelig på modellen med
logoet c eller d.
Smart Diagnosis gennem
kundesupportcenteret
Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig
diagnose fra et LG Electronics-kundesupportcenter,
når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.
Brug kun denne funktion, når du ønsker at kontakte
en servicetekniker, ikke under normal drift.
1
Tryk på knappen Strømforsyning for at tænde
for apparatet. Tryk ikke på andre knapper.
2
Når du bliver bedt om det, skal du placere
din telefons mikrofon tæt på ikonet
Smart Diagnosis.
x.
Ma
mm
10
3
34
Tryk på og hold knappen Temp. nede i 3
sekunder.
DA
4
Hold telefonen på plads, indtil
tonetransmissionen er færdig. Displayet viser
den resterende tid for dataoverførsel.
•• For at opnå det bedste resultat må
telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
•• Hvis medarbejderen fra callcentret ikke er
i stand til at opnå en præcis optagelse af
dataene, kan du blive bedt om at prøve
igen.
5
Når nedtællingen er færdig, og tonerne er
stoppet, skal du genoptage samtalen med
medarbejderen fra callcentret, som nu vil
kunne hjælpe dig ved at bruge oplysningerne
fra transmissionen til at analysere problemet.
BEMÆRK
•• Denne funktion afhænger af den lokale
opkaldskvalitet.
•• Kommunikationen forbedres, og du modtager
derved en bedre service, hvis du bruger en
fastnettelefon.
•• Hvis dataoverførslen er ringe pga.
opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke få den
bedste diagnoseservice.
35
VEDLIGEHOLDELSE
DA
ADVARSEL
•• Inden rengøring af apparatet skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød.
Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
•• Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre apparatet.
De kan beskadige overfladebehandlingen.
Rengøring efter hver vask
Pleje efter vask
•• Når vaskeprogrammet er slut, skal lågen og
lågen pakning aftørres for at fjerne fugt.
•• Lad lågen stå lidt åben, så tromlen kan tørre.
•• Aftør apparatet med en tør klud for at fjerne fugt.
ADVARSEL
•• Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler
eller skille apparatet ad. Anvend ikke skarpe
genstande på betjeningspanelet til at betjene
apparatet.
Indvendig rengøring
•• Brug et håndklæde eller en blød klud til aftørring
rundt om lågen og lågens glas.
•• Tag altid tøjet ud af apparatet, så snart
programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtigt
tøj i apparatet, kan det blive krøllet, og der kan
opstå farveafsmitning og lugt.
Regelmæssig rengøring af
maskinen
Tub Clean (Rengøring af tromlen)
ADVARSEL
•• Lad lågen stå åben for at tromlen kan tørre
indvendigt, men kun hvis det er sikker og børn
holdes under opsyn.
Udvendig rengøring
Korrekt vedligeholdelse af dit apparat kan forlænge
levetiden.
Brug denne funktion til at rense indersiden af
maskinen.
En højere vandstand bruges i dette program ved en
højere centrifugeringshastighed. Kør denne funktion
én gang om måneden (eller oftere hvis nødvendigt)
for at fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.
1
Tøm apparatet for alt tøj og andre genstande,
og luk lågen.
2
Åbn sæbeskuffen og fyld afkalkningspulver i
rummet til hovedvask.
•• Læg tabletter ind i tromlen.
3
Luk sæbeskuffen langsomt.
Udvendigt
Aftør omgående spild. Aftør med en fugtig klud.
Låge
Vask med en fugtig klud på ydersiden og
indersiden, og tør med en blød klud.
36
DA
4
Tænd for strømmen, og vælg derefter
Tub Clean (Rengøring af tromlen).
•• tcL vises på displayet.
5
Tryk på knappen Start/Pause for at starte.
6
Når programmet er færdigt, skal lågen lades stå
åben, for at lugen, pakningen og lågens glas
kan tørre.
FORSIGTIG
•• Lad lågen stå åben for at tromlen kan tørre
indvendigt, men kun hvis det er sikker og børn
holdes under opsyn.
Rengøring af filter til
indløbsslangen
Vandindløbsfilteret samler kalk og andre små
objekter, som der kan være i vandet der leveres til
apparatet.
Rengør indløbsfilteret for vand jævnligt.
2
Rens filteret med en mellemhård tandbørste.
Rengøring af filter til
afløbspumpen
Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande,
der sidder tilbage i vaskemaskinen. Kontrollér
regelmæssigt, at filteret er rent, så apparatet kan
fungere så godt som muligt.
Lad vandet køle af før rengøring af filteret til
afløbspumpen. Åbn lågen i nødstilfælde, eller udfør
en nødudtømning.
1
Træk apparatets stik ud af stikkontakten.
2
Åbn dækslet, og træk slangen ud.
3
Skru udtømningsproppen ud a, og udtøm
vandet. Skru langsomt filteret til afløbspumpen
b ud for at udtømme vandet og fjerne små
genstande.
BEMÆRK
•• Luk for vandhanerne til apparatet, hvis det ikke
skal bruges i en længere periode (f.eks. ferie),
især hvis der ikke er et gulvafløb i nærheden.
•• 1E-meddelelse vises på betjeningspanelet, når
der ikke strømmer vand ind i sæbeskuffen.
•• Hvis vandet er meget hårdt eller indeholder spor
af kalksten, kan filteret på vandindløbet være
tilstoppet.
1
Luk for vandhanen, og skru
vandindløbsslangen af.
37
DA
4
Efter rengøring af filtret til afløbspumpen skal
dette tages ud og udtømningsproppen isættes.
5
Luk dækslet.
2
Fjern aflejringer af vaskemiddel og
skyllemiddel.
•• Skyl skuffen og delene i skuffen med varmt
vand for at fjerne aflejringer af vaskemiddel
og skyllemiddel. Brug kun vand til at rense
sæbeskuffen. Tør skuffen og delene med en
blød klud eller et håndklæde.
3
Brug en klud eller lille blød børste til at rense
skuffens fordybning.
•• Fjern alle aflejringer i den øverste og
nederste del af fordybningen.
4
Tør fugt af fordybningen med en blød klud eller
et håndklæde.
5
Genmontér delene i skuffen i de passende rum,
og sæt skuffen på plads igen.
FORSIGTIG
•• Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være
varmt.
•• Kør programmet til rengøring af tromle én gang
om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at
fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.
Rengøring af sæbeskuffen
Vaskemiddel og skyllemiddel kan blive aflejret i
sæbeskuffen. Tag skuffen og skuffekomponenterne
ud, og tjek for aflejringer af vaskemiddel eller
skyllemiddel en eller to gange om måneden.
1
38
Sæbeskuffen fjernes ved at trække skuffen lige
ud, indtil den stopper.
•• Træk sæbeskuffen ud, mens du trykker på
udløserknappen.
FEJLFINDING
DA
Betjening af apparatet kan føre til fejl og fejlfunktioner. Følgende tabeller indeholder mulige årsager og
bemærkninger til at løse en fejlmeddelelse eller fejlfunktion.
Før du tilkalder service
Du kan fikse de fleste problemer selv og dermed spare tid og penge, siden du ikke behøver ringe til LG
Electronics servicecenter. Følgende tabel bør hjælpe dig med fejlfinding.
Fejlmeddelelser
Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og
diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemgå følgende
punkter, før du ringer til LG Electronics-servicecenter.
Symptomer
1E
INDLØBSFEJL
Årsag og løsning
Vandforsyningen er ikke tilstrækkelig i denne placering. Vandet løber
ikke ind i apparatet eller løber langsomt ind.
•• Prøv andre vandhaner i huset.
Vandforsyningshanen er ikke helt åben. Vandet løber ikke ind i
apparatet eller løber langsomt ind.
•• Åbn hanen helt.
Indløbsslanger er bøjede.
•• Udret slangen, eller installér vandforsyningsslangen igen
Filteret på indløbsslangen er tilstoppet.
•• Kontrollér og rens filtret til vandforsyningsslangen.
Hvis der opstår vandlækage i indløbsslangen med Aquastop, lyser
indikatoren rødt.
•• Udskift forsyningsslangen med Aquastop.
OE
FEJL I VANDUDLØB
Afløbsslangen er bøjet eller tilstoppet. Vandet i apparatet drænes ikke
eller drænes langsomt.
•• Rens og udret afløbsslangen.
Udløbsfilteret er tilstoppet.
•• Kontroller og rens afløbsfiltret.
UE
UBALANCEFEJL
Apparatet har et system, som påviser og retter apparatets ubalance.
•• Vasketøjet kan være for vådt i slutningen af programmet. Omarrangér
vasketøjet for at tillade korrekt centrifugering. Luk lågen, og tryk på
knappen Start/Pause. Det kan tage et øjeblik, før apparatet begynder at
centrifugere. Lågen skal være låst, før centrifugering kan aktiveres.
Vaskemængden er for lille. Dette system kan stoppe centrifugering eller
endda afbryde centrifugeringsprogrammet helt, hvis der vaskes tunge
genstande (f.eks. bademåtte, badekåbe osv.).
•• Tilføj 1 eller 2 lignende genstande eller mindre stykker tøj til at hjælpe med
at afbalancere mængden. Luk lågen, og tryk på knappen Start/Pause.
Det kan tage et øjeblik, før apparatet begynder at centrifugere. Lågen skal
være låst, før centrifugering kan aktiveres.
39
DA
Symptomer
Årsag og løsning
dE dE1 dEz dE4
LÅGEFEJL
Fejl i lågesensor.
•• Ring til LG Electronics-servicecenter. Du kan finde telefonnummeret til dit
lokale LG Electronics-servicecenter på garantibeviset.
tE
KONTROLFEJL
Dette er en kontrolfejl.
•• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE
FEJL - MOTOR LÅST
Motoren er overbelastet
•• Lad apparatet vente i 30 minutter, indtil motoren er kølet ned, og genstart
derefter programmet.
FE
OVERLØBSFEJL
Maskinen overfyldes med vand på grund af en defekt vandventil.
•• Luk vandhanen.
•• Træk stikket ud.
•• Kontakt vores servicecenter.
PE
TRYKSENSORFEJL
Vandstandssensoren svigter.
•• Luk vandhanen.
•• Træk stikket ud.
•• Kontakt vores servicecenter.
vs
FEJL I
VIBRATIONSSENSOR
Vibrationssensor svigter.
•• Kontakt vores servicecenter.
FF
FROSTFEJL
Overbelastning i motoren.
•• Fyld varmt vand i tromlen for at optø afløbsslangen og afløbspumpen.
Tildæk indløbsslangen med et vådt og varmt håndklæde.
AE
VANDLÆKAGE
Vandlækage.
•• Kontakt vores servicecenter.
PF
STRØMSVIGT
Apparatet blev udsat for strømsvigt.
•• Genstart programmet.
dHE
TØRREFEJL
Tørrer ikke.
•• Kontakt vores servicecenter.
Støj, du muligvis hører
Symptomer
Årsag og løsning
Rasle- og bankelyde
Fremmedlegemer såsom nøgler, mønter eller sikkerhedsnåle kan være
kommet ind i tromlen.
•• Stop apparatet, og kontrollér tromlen for fremmedlegemer. Hvis støjen
fortsætter, efter at apparatet er genstartet, skal du tilkalde service.
Dunkelyde
Meget tungt vasketøj kan forårsage en dunkende lyd. Dette er som regel
normalt.
•• Hvis lyden fortsætter, er apparatet sandsynligvis i ubalance. Stop det, og
fordel tøjet ligeligt.
40
DA
Symptomer
Årsag og løsning
Dunkelyde
Mængden af vasketøj kan være ude af balance.
•• Stop programmet midlertidigt, og fordel vaskemængden, efter at lågen låser
op.
Vibrationslyde
Emballagematerialer er ikke fjernet.
•• Fjern emballagematerialer.
Vasketøjet kan være fordelt ujævnt i tromlen.
•• Stop programmet midlertidigt, og fordel vaskemængden, efter at lågen låser
op.
Ikke alle justeringsfødder hviler fast og jævnt på gulvet.
•• Se Indstilling af apparatet i vater for at justere apparatets nivellering.
Gulvet er ikke hårdt nok.
•• Kontrollér, om gulvet er fast og ikke bøjer. Se Krav til installationssted for
at vælge den rigtige placering.
Betjening
Symptomer
Vandlækage.
Årsag og løsning
Husets afløbsrør er tilstoppede.
•• Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en vvs-tekniker.
Lækage forårsaget af forkert installation af afløbsslange eller tilstoppet
afløbsslange.
•• Rengør og ret afløbsslangen ud. Kontroller og rengør afløbsfiltret
regelmæssigt.
Apparatet fungerer
ikke.
Betjeningspanel er slukket på grund af inaktivitet.
•• Det er helt normalt. Tryk på knappen Strømforsyning for at tænde for
apparatet.
Apparatet er ikke tilsluttet.
•• Sørg for at ledningen er korrekt tilsluttet til en fungerende stikkontakt.
Vandforsyning er slukket.
•• Åbn helt for vandforsyningshanen.
Betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt.
•• Kontrollér, at programmet er indstillet korrekt. Luk lågen, og tryk på knappen
Start/Pause.
Lågen er åben.
•• Luk lågen, og sørg for, at intet er fanget under lågen, som forhindrer den i
at lukke helt.
Relæ/sikring er udløst/sprunget.
•• Kontrollér relæer/sikringer. Udskift sikringer, eller nulstil relæ. Apparatet bør
være på et dedikeret kredsløb. Apparatet vil genoptage programmet, hvor
det stoppede, når strømmen genoprettes.
41
DA
Symptomer
Apparatet fungerer
ikke.
Årsag og løsning
Kontrol skal nulstilles.
•• Tryk på knappen Strømforsyning, vælg derefter det ønskede program, og
tryk på knappen Start/Pause.
Start/Pause blev ikke trykket, efter at det ønskede program blev valgt.
•• Tryk på knappen Strømforsyning, vælg derefter det ønskede program, og
tryk på knappen Start/Pause. Apparatet slukkes, hvis der ikke trykkes på
knappen Start/Pause inden for 15 minutter.
Ekstremt lavt vandtryk.
•• Check en anden hane i huset for at kontrollere, at husholdningernes
vandtryk er tilstrækkeligt.
Apparatet varmer vandet eller skaber damp.
•• Tromlen kan stoppe med at fungere midlertidigt under visse programmer,
mens vandet opvarmes sikkert til en indstillet temperatur.
Knapperne virker
muligvis ikke korrekt.
Lågen kan ikke åbnes af sikkerhedsmæssige årsager, når apparatet
starter.
•• Kontrollér om ikonet CL lyser. Du kan trygt åbne lågen, når ikonet
Door Lock (Dørlås) slukker.
Lågen åbner ikke.
Lågen kan ikke åbnes af sikkerhedsmæssige årsager, når apparatet
starter.
•• Kontrollér, om ikonet H lyser. Du kan trygt åbne lågen, når ikonet H slukker.
Apparatet påfyldes
ikke korrekt.
Filter tilstoppet.
•• Sørg for, at indløbsfiltre på påfyldningsventiler ikke er tilstoppet.
Indløbsslanger kan være bøjede.
•• Kontrollér, at indløbsslanger ikke er bøjede eller klemte.
Utilstrækkelig vandforsyning.
•• Kontrollér, at vandhanerne til både koldt og varmt vand er åbnet helt.
Der er byttet om på indløbsslanger til varmt og koldt vand.
•• Kontroller tilslutningen af indløbsslanger.
Apparatet udtømmer
ikke vandet.
Bøjet afløbsslange.
•• Kontrollér, at afløbsslangen ikke er bøjet.
Afløbet er placeret mere end 1,2 m over gulvhøjde.
•• Kontrollér, at afløbsslangen ikke er mere end 1,2 m over apparatets
underside.
Vaskemiddel fordeles
ufuldstændigt eller
ikke fordeles slet ikke.
Der anvendes for meget vaskemiddel.
•• Følg anvisningerne fra producenten af vaskemidlet.
Vaskeprogram er
længere end normalt.
Tøjmængden er for lille.
•• Tilføj flere elementer for at gøre det muligt for apparatet at afbalancere
belastninger.
42
DA
Symptomer
Vaskeprogram er
længere end normalt.
Årsag og løsning
Tungt tøj er blandet med lettere tøj.
•• Forsøg altid at vaske tøj med samme vægt for at tillade apparatet at fordele
vasketøjets vægt for centrifugering.
Mængden af vasketøj er i ubalance.
•• Fordel mængden manuelt, hvis tøjet er blevet sammenfiltret.
Varighed er forsinket
Der er påvist ubalance eller program til fjernelse af skum kører.
•• Dette er normalt. Den resterende tid, der vises på displayet, er kun en
anslået varighed. Den reelle tid kan variere.
Tørring
Symptomer
Årsag og løsning
Problem med tørring
Kontroller vandforsyningshanen.
•• Må ikke overbelastes. Tjek, at vaskemaskinen tømmes korrekt og
udtager tilstrækkeligt vand fra vasketøjet. Når tøjmængden er for lille til
tørretumbling, tilføj et par håndklæder.
•• Sluk for vandforsyningshanen.
Tørreresultatet er for
lavt eller dårligt.
Der leveres ikke vand korrekt. Vandet bruges til automatisk rengøring af
fnugfilter på tromle under tørringen.
•• Sørg for, at vandhanen er åben.
Vandet tømmes ikke korrekt.
•• Sørg for, at afløbsfilteret ikke er tilstoppet.
Apparatet er overbelastet.
•• Kontrollér lastkapaciteten for det valgte program. Tilføj om nødvendigt en
tidsstyret tørring.
Centrifugeringshastigheden er for lav.
•• Vælg den højeste centrifugeringshastighed, der er tilladt for
vaskeprogrammet.
Tørretiden er for lang.
Den omgivende temperatur er lav.
•• Sørg for, at temperaturen er inden for et tilladt område.
Der kommer varm
luft ud af siden på
apparatet.
Dette apparat bruger varm luft til at tørre vasketøjet.
•• Denne varme luft kommer ud af siden på apparatet.
43
DA
Ydelse
Symptomer
Årsag og løsning
Dårlig fjernelse af
pletter
Gamle pletter.
•• Tøj, der tidligere er blevet vasket, kan have gamle pletter. Disse pletter kan
være vanskelige at fjerne og kan kræve håndvask eller forbehandling for at
hjælpe med pletfjernelse.
Farveafsmitning
Blege- eller skyllemiddel tilføres for tidligt.
•• Sæbeskuffen er overfyldt. Det medfører, at blegemiddel eller skyllemiddel
tilføres hurtigt. Mål altid mængden af blege- eller skyllemiddel for at
forhindre overfyldning.
•• Luk sæbeskuffen langsomt.
Blege- eller skyllemiddel blev tilsat direkte til vasken i tromlen.
•• Brug altid sæbeskufferne til at sikre, at vaskemiddel tilsættes korrekt på det
rigtige tidspunkt i programmet.
Tøj blev ikke sorteret ordentligt.
•• Vask altid mørke farver separat fra lyse farver og hvide for at forhindre
misfarvning.
•• Vask aldrig meget snavset tøj med mindre snavset tøj.
Rynker
Apparatet tømmes ikke med det samme.
•• Tag altid tøjet ud af apparatet, så snart programmet er færdigt.
Apparatet er overbelastet.
•• Apparatet kan være være fuldt belastet, men tromlen bør ikke være tæt
pakket med tøj. Lågen skal nemt kunne lukkes.
Der er byttet om på indløbsslanger til varmt og koldt vand.
•• Skylning med varmt vand kan give rynker i tøjet. Kontrollér tilslutningen af
indløbsslanger.
Lugt af mug eller
skimmel i apparatet.
Indersiden af tromlen blev ikke renset ordentligt.
•• Kør funktionen Tub Clean (Rengøring af tromlen) med jævne mellemrum.
Afløbsslangen er ikke installeret korrekt, hvilket medfører tilbageløb
(vand, der løber tilbage ind i apparatet).
•• Sørg for ved installering af afløbsslangen, at den ikke slår bugter eller
blokeres.
Sæbeskuffen er ikke blevet rengjort regelmæssigt.
•• Rengør sæbeskuffen, især i toppen og bunden af skuffens åbning.
Der kan opstå lugt, hvis afløbsslangen ikke installeres korrekt, hvilket
medfører tilbageløb (vand, der løber tilbage ind i apparatet).
•• Sørg for ved installering af afløbsslangen, at den ikke slår bugter eller
blokeres.
Hvis sæbeskuffen ikke rengøres regelmæssigt, kan det opstå lugt fra
mug eller fremmede stoffer.
•• Rengør sæbeskuffen, især i toppen og bunden af skuffens åbning.
44
DA
Wi-Fi
Symptomer
Årsag og løsning
Dit hjemmeapparat
og din smartphone er
ikke forbundet til wi-finetværket.
Adgangskoden til wi-fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse
til, er forkert.
•• Find wi-fi-netværket, som din smartphone er sluttet til, fjern det, og registrér
derefter apparatet i LG SmartThinQ.
Mobildata til din smartphone er slået til.
•• Slå mobildata fra på din smartphone, og registrér apparatet ved hjælp af
wi-fi-netværket.
Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert.
•• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af
latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn).
Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.
•• Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse
router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du
vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af
internettjeneste eller routerens producent herom.
Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.
•• Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være
svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens
placering, så den er tættere på apparatet.
45
DRIFTSDATA
DA
Datablad
Kommissionens direktiv (EU) nr. 96/60/EC
Leverandørens navn eller varemærke
Leverandørens modelnummer
LG
P4AQVH1W
CV70V6S1B
A
Energieffektivitetsklasse *1
Energiforbrug ved vask, centrifugering og
tørring *2
kWh/cyklus
6,12
Energiforbrug kun ved vask og centrifugering *3
kWh/cyklus
1,52
A
Vaskeydeevne-klasse *4
Effektivitet af vandudtræk
A
*5
Tilbageværende vand efter centrifugering (som
en proportion af vaskens tørre vægt)
%
44
o/m
1370
Vaskekapacitet *7
Kg
9
Tørrekapacitet *8
Kg
6
*9
liter/cyklus
165
Vandforbrug ved vask og kun centrifugering *10
liter/cyklus
62
Maksimal centrifugeringshastighed *6
Nominel kapacitet
Vandforbrug ved vask, centrifugering og tørring
min.
660
Estimeret årligt strøm- og vandforbrug for en
husholdning på fire personer, som altid bruger
deres tørretumbler (200 programmer) *12
kWt / år
1224
liter / år
33000
Estimeret årligt strøm- og vandforbrug for en
husholdning på fire personer, som aldrig bruger
deres tørretumbler (200 programmer) *12
kWt / år
304
liter / år
12400
Vask dB(A)
52
Centrifugering
dB(A)
71
Tørring dB(A)
54
Vaske- og tørretid *11
Larm under vask, centrifugering og tørreprogrammer ved brug af standard 60 °C
bomuldsprogram og ’tør bomuld’ tørre-program.
*1: Energieffektivitetsklasse-niveau er fra A (mest effektiv) til G (mindst effektivt).
*2: For vask, centrifugering og tørring i kWh pr. komplet gennemkørt program.
*3: Kun for vask og centrifugering i kWh pr. vaske-program.
*4: Klassificering af vaskeydeevne er fra A (højest) til G (lavest).
46
DA
*5: Tilbageværende vand efter centrifugering efter et standard 60 °C bomuldsprogram (som proportionelt af
vaskens vægt)
*6: Opnået for 60 °C normalprogrammet til bomuld
*7: Ved apparat for et 60 °C normalprogram til bomuld.
*8: Ved apparat for et ‘tør bomuld’ tørre-program.
*9: I liter ved brug af standard 60 °C bomuldsprogram og ’tør bomuld’ tørre-program.
*10: I liter ved brug af standard 60 °C bomuldsprogram (og centrifugering)
*11: Programtid for komplet program (60 °C bomulds- og ’tør bomuld’-tørreprogram).
*12: Strøm- og vandforbrug svarende til 200 programmers forbrug
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising