LG | F4WM308S2W0 | Owner's Manual | LG F4WM308S2W0 Instruktionsbogen

LG F4WM308S2W0 Instruktionsbogen
BRUGERVEJLEDNING
VASKEMASKINE
Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette
vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og
sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter
installation til fremtidig brug.
DA DANSK
FH4G*TDY(P)(0~9) F4WM308S2W0
www.lg.com
MFL71445947
Rev.00_062619
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Denne vejledning kan indeholde billeder
og andet, som adskiller sig fra den model,
du har købt.
Denne vejledning er underlagt revidering
foretaget af fabrikanten.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER............................................3
Vigtige sikkerhedsinstruktioner.................................................................... 3
Bortskaffelse af dit gamle apparat............................................................... 8
INSTALLATION.........................................................................9
Dele............................................................................................................. 9
Tilbehør........................................................................................................ 9
Specifikationer........................................................................................... 10
Krav til installationssted............................................................................. 11
Udpakning og fjernelse af transportbeslag................................................ 12
Brug af skridsikre puder (Tilvalg)............................................................... 13
Trægulve (hængende gulve)..................................................................... 13
Indstilling af produktet i vater..................................................................... 14
Tilslutning af vandtilførselsslange.............................................................. 14
Installation af afløbsslangen...................................................................... 17
BETJENING.............................................................................18
Brug af vaskemaskinen............................................................................. 18
Sortering af vasketøj.................................................................................. 19
Tilsætning af vaskemiddel......................................................................... 20
Betjeningspanel......................................................................................... 22
Programtabel............................................................................................. 23
Tilvalgsprogram......................................................................................... 28
SMARTE FUNKTIONER.........................................................30
Brug af Smart Diagnosis™........................................................................ 30
VEDLIGEHOLDELSE.............................................................31
Rengøring af din vaskemaskine................................................................ 31
Rengøring af indløbsslangens filter........................................................... 31
Rengøring af afløbspumpens filter............................................................ 32
Rengøring af sæbeskuffen........................................................................ 33
Tub Clean (Rengøring af tromle) (Tilvalg)................................................. 33
Vær forsigtig med frost om vinteren.......................................................... 34
FEJLFINDING..........................................................................36
Analyse af fejl............................................................................................ 36
Fejlmeddelelser......................................................................................... 39
GARANTI.................................................................................41
DRIFTSDATA...........................................................................44
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
DA
Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af
uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.
Retningslinjerne er opdelt i ‘ADVARSEL’ og ‘FORSIGTIG’ som
beskrevet herunder.
Dette symbol vises for at gøre opmærksom på
problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs
teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg
instruktionerne for at undgå risici.
ADVARSEL
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan medføre mindre alvorlig personskade eller
beskadigelse af produktet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk
stød, personskade eller skoldning under brug af dette
produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler
overholdes, herunder disse:
Teknisk sikkerhed
•Dette
•
produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været
under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på
en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med
anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring
og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
•Børn
•
under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er
under konstant opsyn.
•Hvis
•
strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af
leverandøren, dennes serviceagent eller ligeledes kvalificerede
personer, for at undgå fare.
3
DA
•Udluftningsåbninger
•
må ikke tildækkes af et tæppe.
•Dette
•
apparat er kun beregnet til brug i husholdningen og ikke i
anvendelser som:
- Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- Gårde;
- Af kunder på hoteller, moteller og andre indlogeringsmiljøer;
- Bed-and-breakfast miljøer;
- Områder til fælles brug i lejlighedskomplekser eller møntvaskerier.
•Brug
•
en ny slange eller det nye slangesæt, der leveres med
produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage
og efterfølgende ejendomsskader.
•Vandtrykket
•
skal være mellem 100 og 1000 kPa.
•Den
•
maksimale kapacitet i visse programmer for tørt tøj der skal
vaskes er:
F4WM308S2W0
FH4G*TDY(P)(0~9)
8 kg
Installation
•Forsøg
•
aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget,
fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller
ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
•Dette
•
apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der
holder godt fast i apparatet.
•Undlad
•
at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at
installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er
udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller
temperaturer under frysepunktet.
•Sæt
•
afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
•Hvis
•
strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten
er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
•Tilslut
•
ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter
med denne maskine.
4
DA
•Dette
•
produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses,
en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af
produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
•Dette
•
produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller
sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk
stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
•Dette
•
apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og
et jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt,
som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
•Forkert
•
tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød.
Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er
tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
•Forsøg
•
ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med
produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal
en passende strømkilde installeres af en elektriker.
Betjening
•Forsøg
•
ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad.
Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene
maskinen.
•Undlad
•
at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer
og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede
serviceteknikere, med mindre andet anbefales specifikt i denne
brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
5
DA
•Sæt
•
ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
•Hold
•
området under og rundt om maskinen frit for brændbare
materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
•Efterlad
•
ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lågen eller
kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage
produktskade.
•Brug
•
den nye slange eller det nye slangesæt, der leveres med
produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage
og efterfølgende ejendomsskader.
•Vask
•
eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyllet i
eller påført brandfarlige eller eksplosive stoffer (f.eks. voks,
voksfjerner, olie, maling, benzin, fedtopløser, opløsningsmidler til
tørrensning, petroleum, benzin, pletfjerner, terpentin, vegetabilsk
olie, madolie, acetone, sprit osv.). Forkert brug kan medføre brand
eller eksplosion.
•Stik
•
aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil
tromlen er standset helt.
•Apparatets
•
stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt
et LG Electronics-kundesupportcenter.
•Tryk
•
ikke hårdt ned på lågen, når den står åben.
•Rør
•
ikke ved lågen under et program med høj temperatur.
•Brug
•
ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol,
benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
•Hvis
•
afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må
maskinen først bruges, når disse er tøet op.
•Opbevar
•
alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler
utilgængeligt for børn.
6
DA
•Stikket
•
og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
•Undlad
•
at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på
det.
•Vask
•
ikke gulvtæpper, måtter, sko eller tæpper til hunde/katte eller
andre ting end tøj eller lagner i denne maskine.
•Dette
•
apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke
anvendes i mobile enheder.
•Hvis
•
der opstår gasudsivning (isobutan, propan, naturgas, etc.),
må du ikke røre ved maskinen eller stikket. Udluft rummet
øjeblikkeligt.
Vedligeholdelse
•Sæt
•
strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt.
fugt og støv fuldstændigt.
•Træk
•
stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling
af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine
fra strømforsyningen.
•Undlad
•
at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre
det.
•Træk
•
aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib
altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
Bortskaffelse
•Før
•
bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud.
Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre
misbrug.
•Alle
•
emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal
bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem.
Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
•Tag
•
lågen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så
børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.
7
DA
Bortskaffelse af dit gamle apparat
••Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald
(WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
••Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle
apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø
og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere
andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild
af værdifulde ressourcer.
••Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale
affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt.
Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling
8
INSTALLATION
DA
Dele
1 Transportbolte
2 Stik
3 Sæbeskuffe
4 Betjeningspanel
5 Tromle
6 Dør
7 Afløbsslange
8 Udtømningsprop
9 Afløbspumpens filter
10 Dæksellåg (placeringen kan
variere i henhold til produktet)
11 Justerbar fod
Tilbehør
Kold indløbsslange (1
EA) (Tilvalg: Varm (1
EA))
Skruenøgle
Vinkelholder til
fastgørelse af
afløbsslange
(ekstraudstyr)
Monteringsrem (Tilvalg)
Propper til dækning af
huller fra transportbolte
(ekstraudstyr)
Skridsikre puder (2 EA)
(Tilvalg)
9
DA
Specifikationer
Model
F4WM308S2W0
FH4G*TDY(P)(0~9)
Vaskekapacitet
8 kg
Strømforsyning
220 - 240 V~, 50 Hz
Størrelse
600 mm (B) x 550 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvægt
60 kg
Tilladt vandtryk
0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²)
••Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre produktets kvalitet.
••Ingen yderligere tilbagestrømningsbeskyttelse påkrævet med hensyn til forbindelse til vandforsyningen.
10
DA
Krav til installationssted
Sted
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Jævnt underlag: Hældningen under produktet må
ikke være større end 1°.
Strømstik: Der skal findes et strømstik inden for
1,0 meters afstand fra produktet.
••Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte
mere end et produkt.
Ekstra afstand: Til væggen, 10 cm: bagside/2 cm:
højre og venstre side
••Opbevar eller stil aldrig vaskemidler oven på
produktet. Disse produkter kan skade lakken og
betjeningspanelet.
ADVARSEL
••Hvis det ikke kan undgås at placere produktet
ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal
isoleringsmateriale anbringes mellem de to
apparater. Isoleringsmaterialet (85x60 cm) skal
være dækket af aluminiumsfolie på den side, som
vender ind mod komfuret.
••Produktet må ikke installeres i rum, hvor
temperaturen kan falde til under frysepunktet.
Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den
elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved
temperaturer under frysepunktet.
••Installer produktet, hvor en servicemontør har let
adgang til det, hvis reparation skulle blive
nødvendig.
••Efter at maskinen er installeret, justeres alle fire
fødder ved hjælp af medfølgende skruenøgle til
transportbeslag for at sikre, at maskinen står
stabilt, og at der er et frirum på ca. 5 mm mellem
produktets overkant og undersiden af en eventuel
bordplade
••Hvis produktet leveres om vinteren, og
temperaturen er under frysepunktet, skal
produktet efterlades ved stuetemperatur i et par
timer, inden det tages i brug.
ADVARSEL
••Maskinen er ikke beregnet til anvendelse til søs
eller på ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. i
campingvogne, om bord på fly osv.
••Stikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er
installeret på behørig vis og jordforbundet ifølge
alle lokale regler og krav.
Elektriske forbindelser
Placering
••Træk altid stikket ud og sluk for vandforsyningen
efter brug.
••Installer produktet på et fladt, hårdt gulv.
••Produktet skal være forbundet til et strømudtag
med jordforbindelse i overensstemmelse med
gældende forskrifter for elektriske ledninger.
••Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet
ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
••Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet
ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende
materialer under produktet.
••Der må ikke benyttes forlængerledning eller
dobbelt adapter.
••Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at
det er nemt at komme til strømudtaget.
••Reparationer på produktet må kun udføres af en
autoriseret servicetekniker. Reparationer, som
udføres af en uerfaren person, kan forårsage
skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale
servicecenter.
11
DA
Udpakning og fjernelse af
transportbeslag
1
Løft produktet ud af bundemballagen.
••Når pappet og emballagen er fjernet, løftes
produktet ud af bundemballagen. Sørg for, at
transportstøtten ikke sidder fast under
maskinens bund, når emballagen fjernes.
3
Påsætning af propper.
••Find hulhætterne, som medfølger i
tilbehørspakken, eller som er fastgjort på
bagsiden.
Prop
••Hvis det er nødvendigt at lægge produktet
ned for at fjerne kartonen under bunden,
beskyt da siden og læg produktet forsigtigt på
siden. Læg ikke produktet ned på forsiden
eller bagsiden.
BEMÆRK
••Gem boltene til fremtidig brug. For at undgå
skade på indvendige komponenter må maskinen
ikke transporteres, medmindre transportbeslag er
blevet monteret igen.
••Fjernes transportbeslag og holderne ikke, kan det
forårsage kraftige vibrationer og støj, som kan
medføre permanent skade på vaskemaskinen.
Ledningen er fastgjort på bagsiden af
vaskemaskinen med en transportbolt for at
forhindre betjening med monterede transportbolte.
Transportstøtte
(Tilvalg)
2
Bundemballage
Fjernelse af transportbolte.
••Start med de to nederste transportbolte, og
brug skruenøglen (medfølger) til at løsne alle
transportbolte helt ved at dreje dem mod uret.
Fjern transportbolte ved forsigtigt at lirke dem
ud.
Holder
Transportbolt
12
DA
Brug af skridsikre puder
(Tilvalg)
Trægulve (hængende gulve)
Hvis du installerer maskinen på en glat overflade,
kan den bevæge sig pga. store vibrationer. Hvis
maskinen ikke står i vater, kan der opstå
funktionsfejl via støj og vibration. Hvis dette
forekommer, skal der monteres skridsikre puder
under de justerbare fødder, og maskinen skal igen
indstilles til at stå i vater.
••For at forhindre vibrationer anbefaler vi, at du
sætter gummidupper med en tykkelse på mindst
15 mm under hver af produktets fødder, fastgjort
til mindst to gulvbjælker med skruer.
1
••Trægulve er især følsomme over for vibrationer.
Gummidup
Rengør gulvet for at påsætte de skridsikre
puder.
••Brug en tør klud til at fjerne fremmedlegemer
og fugt og rengøre. Hvis der fortsat er fugt,
kan de skridsikre puder glide.
••Hvis det er muligt, installeres apparatet i et
hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
••Monter gummidupperne for at reducere
vibrationer.
2
Indstil produktets hældning, når det er placeret
i installationsområdet.
3
Placer den klæbende side af de skridsikre
puder på gulvet.
••Korrekt placering og indstilling af maskinen i vater
sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
••Det mest effektive er at installere de
skridsikre puder under de forreste fødder.
Hvis det er vanskeligt at anbringe puderne
under de forreste fødder, skal de anbringes
under de bageste fødder.
••Vaskemaskinen skal være 100 % i vater og stå
sikkert og stabilt.
BEMÆRK
Denne side op
Klæbende side
••Den må ikke ‘vippe’ på tværs af hjørnerne under
brug.
••Overfladen, maskinen installeres på, skal være
ren og må ikke være behandlet med gulvvoks
eller andre glatte belægninger.
••Vaskemaskinens fødder må ikke blive våde. Hvis
de bliver våde, kan det medføre vibration eller
støj.
••Du kan få gummidupper (reservedelsnr.
4620ER4002B) fra LG servicecenter.
4
Sørg for, at produktet er i vater.
••Skub eller vip forsigtigt de øverste kanter af
produktet for at sikre, at produktet ikke vipper.
Stil igen produktet i vater, hvis produktet
vipper.
BEMÆRK
••Du kan få skridsikre puder fra LG servicecenter.
13
DA
Indstilling af produktet i vater
Hvis gulvet er ujævnt, skal vaskemaskinens
justerbare fødder justeres efter behov (læg ikke
træstykker eller lignende under fødderne). Sørg for,
at alle fødderne hviler stabilt på gulvet, og tjek så,
om maskinen er helt i vater (brug et vaterpas).
••Når apparatet er i vater, spændes
låsemøtrikkerne opad mod apparatets bund. Alle
låsemøtrikker skal spændes.
Tilslutning af
vandtilførselsslange
••Vandtrykket skal være mellem 0,1 MPa og 1,0
MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Lad være med at skrue over gevind eller skrue
gevindet skævt, når indløbsslangen tilsluttes
ventilen.
••Hvis vandtrykket er højere end 1,0 MPa, skal der
installeres dekompressionsudstyr.
••Tjek jævnligt slangens tilstand og udskift slangen
om nødvendigt.
Højere
Lavere
Låsemøtrik
Stram alle 4
låsemøtrikker godt
Tjek af gummiforseglingen på
vandindløbsslangen
Der leveres to gummiforseglinger med
vandindløbsslangerne. De bruges til at forhindre
vandlækager. Tjek, at tilslutningen til vandhanerne
er helt tætte.
Diagonal kontrol
••Når man presser hjørnerne på produktets
topplade diagonalt nedad, må produktet ikke
kunne bevæge sig op og ned (tjek begge
retninger). Hvis produktet stadig vipper, når man
presser dets topplade nedad diagonalt, skal
fødderne justeres igen.
Slangens forbindelsesled
Gummiforsegling
BEMÆRK
••Trægulve eller hængende gulve kan være med til
at forårsage for stor vibration eller ubalance.
••Hvis vaskemaskinen placeres på et forhøjet
fundament, skal den fastgøres forsvarligt for at
sikre, at den ikke falder ned af fundamentet.
Slangens forbindelsesled
Gummiforsegling
14
DA
Tilslutning af slangen til vandhanen
3
Skub forbindelsesleddet så langt op på hanen,
at gummipakningen danner en vandtæt
forbindelse. Stram derefter de fire
fastgøringsskruer.
4
Pres indløbsslangen lodret opad, således at
gummipakningen på slangen kommer til at
sidde fuldstændig fast omkring hanen. Stram
derefter ved at skrue mod højre.
Tilslutning af slange med skrueanordning
til vandhane med gevind
Skru slangens forbindelsesled på vandhanen.
Tilslutning af slange med skrueanordning
Plade
til vandhane uden gevind
1
Løsn de fire fastgøringsskruer.
Øvre
forbindelsesled
Indløbsslange
Gummiforsegling
Tilslutning af indløbsslange med "et-tryksfunktion" til en vandhane uden gevind
Fastgøringsskrue
2
1
Skru forbindelsespladen løs og løsn de fire
fastgøringsskruer.
Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til
at passe ind i adapteren.
Justeringsplade
Forbindelsesled
15
DA
2
Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til
at passe ind i adapteren.
Justeringsplade
3
Tilslutning af slange til maskinen
Fastgør varmtvandsledningen til
varmtvandsforsyningen på bagsiden af
vaskemaskinen. Fastgør koldtvandsledningen til
koldtvandsforsyningen på bagsiden af
vaskemaskinen.
Koldtvandsindløb
Varmtvandsindløb
(Tilvalg)
Skub forbindelsesleddet så langt op på hanen,
at gummipakningen danner en vandtæt
forbindelse. Stram de fire fastgøringsskruer og
forbindelsespladen.
BEMÆRK
••Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så
gentag samme procedure. Brug en almindelig
vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er firkantet
eller for stor, så fjern justeringspladen, før du
sætter hanen i adapteren.
4
Træk forbindelsesleddets plade ned og skub
indløbsslangen ind i adapteren og slip
forbindelsesleddets plade. Tjek, at adapteren
låses på plads.
Plade
BEMÆRK
••Før tilslutning af indløbsslangen til vandhanen,
åbn vandhanen for at skylle fremmedlegemer
(snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne.
Lad vandet løbe ned i en spand og tjek
vandtemperaturen.
16
Anvendelse af horisontal vandhane
Horisontal vandhane
Forlænget vandhane
Firkantet vandhane
DA
Installation af afløbsslangen
••Afløbsslangen må ikke placeres højere end 100
cm over gulvet. Maskinen tømmes muligvis ikke
for vand eller tømmes kun langsomt.
••Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at
installere afløbsslangen korrekt.
••Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke
tvinges ind i produktet. Dette vil medføre unormal
støj.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Når afløbsslangen placeres i en vask, skal den
fastgøres med en kæde.
••Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at
installere afløbsslangen korrekt.
Afløbsvask
Slangeholder
max. 100 cm
Monteringsrem
max. 100 cm
17
BETJENING
Brug af vaskemaskinen
DA
4
Vælg det ønskede vaskeprogram.
5
Start vaskeprogram.
6
Afslutning af vaskeprogram.
Inden den første vask skal du vælge et
vaskeprogram og lade vaskemaskinen vaske uden
tøj. Således fjernes eventuelle rester og vand, som
kan sidde tilbage fra fremstillingsprocessen, fra
tromlen.
1
Sortering af vasketøj og fyldning af
vaskemaskinen.
••Sorter vasketøjet efter stoftypen, graden af
snavs, farve og mængden, der skal vaskes.
Åbn lågen og læg vasketøjet ind i
vaskemaskinen.
2
18
••Tryk på knappen Start/Pause for at starte
vaskeprogrammet. Vaskemaskinen kører lidt
uden vand for at måle vasketøjets vægt. Hvis
der ikke trykkes på knappen Start/Pause
inden for 5 minutter, slukker vaskemaskinen,
og alle indstillinger går tabt.
Tilsæt rengøringsmidler og/eller vaskemiddel
og skyllemiddel.
••Tilsæt en passende mængde vaskemiddel i
sæbeskuffen. Hvis det ønskes, kan der fyldes
blegemiddel eller skyllemiddel i de dertil
indrettede rum i sæbeskuffen.
3
••Tryk på programknappen gentagne gange
eller drej vaskeprogramvælgeren, indtil det
ønskede program vises.
Tænd for vaskemaskinen.
••Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for
vaskemaskinen.
••Når vaskeprogrammet er færdigt, høres et
lydsignal. Tag omgående vasketøjet ud af
vaskemaskinen for at undgå, at det bliver
krøllet. Tjek lågens pakning for små
genstande, som kan være blevet fanget i
pakningen.
DA
3
Sortering af vasketøj
1
Se efter vaskeanvisninger i tøjet.
••Vaskeanvisningerne oplyser om tøjets stoffer
og angiver, hvordan det skal vaskes.
••Symboler på vaskeanvisningerne.
Vasketemperatur
Normal maskinvask
Forberedelse inden tøjet fyldes i maskinen.
••Vask både store og små stykker i samme
vask. Læg først store stykker ind i maskinen.
••Store stykker må ikke udgøre mere end
halvdelen af tøjmængden. Vask ikke enkelte
stykker alene. Dette kan forårsage ubalance.
Vask disse sammen med to lignende stykker.
••Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande
som søm, hårspænder, tændstikker,
kuglepenne, mønter og nøgler ødelægge
både vaskemaskinen og tøjet.
Strygefrit
Delicate (Finvask)
Håndvask
Undlad vask
2
Sortering af vasketøj.
••For at opnå det bedste resultat skal tøjet
sorteres i bunker, der kan vaskes på samme
vaskeprogram.
••Forskellige stoffer skal vaskes ved forskellige
temperaturer og rotationshastigheder.
••Adskil altid mørkt tøj fra hvidt og lyst tøj.
Disse bør vaskes separat, fordi farvestoffer
og fnuller kan smitte af og forårsage
misfarvning af hvidt og lyst tøj. Om muligt bør
meget snavset tøj vaskes adskilt fra mindre
snavset tøj.
−−Snavs (Meget, Normalt, Lidt):
Sorter tøjet efter graden af snavs.
−−Farve (Hvidt, Lyst, Mørkt):
Adskil hvidt tøj fra kulørt tøj.
••Sørger for lynlåsen er lukket, hægter og
snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.
••forbehandle snavs og pletter ved at pensle
lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på
pletterne for at hjælpe med at løsne snavs.
••Tjek folderne i lågens gummipakning (grå),
og fjern alle smådele.
FORSIGTIG
••Tjek, at der ikke sidder tøj inde i tromlen fra en
tidligere vask.
••Fjern tøj eller genstande fra den fleksible pakning
for at forhindre skader på tøj og pakningen.
−−Fnuller (Afgiver, Tiltrækker):
Vask tøj, der afgiver fnuller, og tøj, der
tiltrækker fnuller hver for sig.
19
DA
Tilsætning af vaskemiddel
Dosering af vaskemiddel
••Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse
med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten
og vælges i henhold til vasketøjets type, farve,
graden af snavs og vasketemperatur.
••Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der
kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe
vaskeresultatet eller overbelaste motoren.
••Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel, skal du
følge vejledningerne fra vaskemiddelproducenten.
••Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i
sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du
starter vaskeprogrammet omgående.
••Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du bruger
Tidsforskydning, eller hvis du har valgt Forvask,
da væsken kan stivne.
••Hvis der dannes for meget skum, bør der
anvendes mindre vaskemiddel.
••Vaskemiddeldoseringen skal måske justeres i
forhold til vandtemperaturen, vandets
hårdhedsgrad, tøjmængden og graden af snavs.
For det bedste resultat bør overdosering undgås.
••Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før
du vælger vaskemiddel og vandtemperatur.
••Brug kun den tilsigtede type vaskemiddel til hver
type tøj:
−−Vaskepulver til alle typer stoffer
−−Vaskepulver til finvask
−−Flydende vaskemiddel til alle typer stoffer eller
vaskemidler beregnet til uld
••For bedre vaskeevne og hvidgøring, brug
vaskemiddel med blegemiddel i pulverform.
••Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen til
vasketromlen i begyndelsen af vaskeprogrammet.
20
BEMÆRK
••Lad ikke vaskemidlet blive hårdt. Dette kan
medføre blokeringer, dårlig skylleevne eller lugt.
••Fyldt maskine: I overensstemmelse med
producentens anvisning.
••Halvt fyldt maskine: 3/4 af normal dosering
••Minimal tøjmængde: 1/2 af fyldt maskine
Tilsætning af vaskemiddel og
skyllemiddel
Tilsætning af vaskemiddel
••Kun hovedvask →
••Forvask+Hovedvask →
BEMÆRK
••Brug af for meget vaskemiddel, blegemiddel eller
skyllemiddel kan medføre, at det flyder over.
••Sørg for at bruge en passende mængde
vaskemiddel.
Tilsætning af skyllemiddel
••Overskrid ikke linjen, der angiver maksimum
opfyldning. Overopfyldning kan medføre for tidlig
tilsætning af skyllemiddel, hvilket kan resultere i
pletter på tøjet. Luk sæbeskuffen langsomt.
DA
••Efterlad ikke skyllemiddel i sæbeskuffen i mere
end 2 dage (midlet kan hærde).
••Skyllemiddel tilsættes automatisk under den
sidste del af skylleprogrammet.
Brug af vasketablet
1
Åbn lågen og læg tabletten ind i tromlen.
2
Læg vasketøjet ind i tromlen og luk lågen.
••Åbn ikke sæbeskuffen, når der tilføjes vand til
maskinen.
••Opløsningsmidler (benzol osv.) må ikke
anvendes.
BEMÆRK
••Hæld ikke skyllemiddel direkte på vasketøjet.
Tilsætning af vandblødgøringsmiddel
••Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel til at
reducere forbruget af vaskemiddel i områder med
ekstremt hårdt vand.Brug den rette mængde i
henhold til oplysningerne på emballagen. Tilsæt
først vaskemiddel og derefter
vandblødgøringsmidlet.
••Brug den mængde vaskemiddel, som passer til
blødt vand.
21
DA
Betjeningspanel
1 Knappen Tænd/sluk
••Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for
vaskemaskinen.
2 Knappen Start/Pause
••Knappen Start/Pause bruges til at starte
vaskeprogrammet eller sætte
vaskeprogrammet på pause.
••Hvis der er behov for at stoppe
vaskeprogrammet midlertidigt, tryk på
knappen Start/Pause.
3 Display
••Displayet viser indstillingerne, den resterende
vasketid, valgmuligheder og
statusmeddelelser. Når produktet tændes,
lyser standardindstillingerne på displayet.
••Displayet viser den anslåede, resterende
vasketid. Mens mængden af vasketøj
beregnes automatisk, vises det blinkende
eller ‘Registrerer’.
••RPM (Revolution Per Minute el. omdrejninger
pr. minut) kan variere alt efter modellerne.
22
4 Programknap
••Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige
i henhold til typen af vasketøj.
••Lampen lyser for at angive det valgte
tørreprogram.
5 Valgmuligheder
••Her kan du vælge et ekstra vaskeprogram,
og lampen tænder, når det vælges.
••Brug disse knapper til at vælge de ønskede
vaskeindstillinger for det valgte
vaskeprogram.
••Se SMARTFUNKTIONER for at finde ud af,
hvordan funktionen Fjernstart skal bruges.
DA
Programtabel
Vaskeprogram
Program
Cotton
(Bomuld)
Beskrivelse
Sikrer de bedste
vaskeresultater ved at
kombinere flere
forskellige
tromlebevægelser.
Sikrer optimale
Cotton Large vaskeresultater og lavere
(Bomuld Stor) energiforbrug ved større
mængder vasketøj.
Easy Care
(Syntetisk)
Mix (Blandet
Tekstiler)
Velegnet til strygefrit tøj.
Stoftype
Farveægte tøj (skjorter,
natkjoler, pyjamas, osv.) og
normalt snavset bomuld
(undertøj).
Polyamid, akryl, polyester
Forskellige typer stoffer
undtagen specielle stykker
Gør det muligt at vaske
(silke/sarte
flere forskellige typer stof
beklædningsstykker,
samtidigt.
sportstøj, mørkt tøj, uld,
dyner/gardiner).
Fjerner faste pletter og
Baby Steam
proteinpletter og giver en Let snavset babytøj
Care (Babytøj)
bedre skylning.
Allergy Care
(Allergi)
Steam Cotton
(Damp
Bomuld)
Sports Wear
(Sportstøj)
Hjælper med at fjerne
allergener såsom
husmider, pollen og
husdyr hår.
Forbedrer vaskeydelsen
ved damp.
Velegnet til sportstøj
såsom træningstøj,
løbetøj m.v.
Bomuld, undertøj,
pudebetræk, lagner,
babytøj
Rigtigt
Maksimal
temperaturvalg
tøjmængde
40 °C
(Kold til 95 °C)
Nominel
belastning
60 °C
(Kold til 60 °C)
40 °C
(Kold til 60 °C)
40 °C
(Kold til 40 °C)
60 °C
(95 °C)
6,0 kg
40 °C
(Kold til 60 °C)
Nominel
belastning
Tungt farvet bomuld tøj,
undertøj
Coolmax, Goretex, Fleece
og Sympatex
3,0 kg
40 °C
(Kold til 40 °C)
1 enkelt
størrelse
2,0 kg
23
DA
Program
Delicate
(Finvask)
Stoftype
Rigtigt
Maksimal
temperaturvalg
tøjmængde
Til sart tøj såsom
undertøj, bluser osv.
Sart vasketøj, der let
bliver ødelagt.
20 °C
(Kold til 40 °C)
Wool (Uld)
Muliggør vask af uldstof.
(Brug venligst
vaskemiddel til uld, der
kan maskinvaskes.)
Maskinvaskbar uld, som
består udelukkende af
ren ny uld.
40 °C
(Kold til 40 °C)
Quick 30
(Hurtigvask
30min)
Vasker hurtigt en mindre
mængde tøj og tøj, der
kun er lettere snavset.
Farvet tøj, som er
lettere snavset.
20 °C
(Kold til 40 °C)
Intensive 60
(Intensiv 60
min)
Opnå bedre vaskeeffekt
og energieffektivitet på
60 minutter.
Bomuld og blandede
tekstiler. (Specielt
program, der vasker
normalt snavset tøj på
60 minutter.)
60 °C
(Kold til 60 °C)
4,0 kg
Bruges til vasketøj, der
kun skal finvaskes, eller
til at tilføje
finvaskskyllemiddel til
vasketøjet.
Normale tekstiler som
kan vaskes.
-
Nominel
belastning
Rinse+Spin
(Skylning+
Centrifugering)
24
Beskrivelse
2,0 kg
DA
••Vandtemperatur: Vælg en vandtemperatur, der passer til det valgte vaskeprogram. Følg altid
vaskeanvisningerne på etiketten fra fabrikanten eller dennes vejledninger.
••Indstil program ved valget "Bomuld Stor 40 °C + Intensiv (Halv fyldning)", "Bomuld Stor 60 °C + Intensiv
(Halv fyldning)", "Bomuld Stor 60 °C + Intensiv (Hel fyldning)" for test i overensstemmelse med EN60456
og forordning 1015/2010.
−−Standard 60 °C bomuldsprogram: Bomuld Stor
+ 60°C +
−−Standard 60 °C bomuldsprogram: Bomuld Stor
+ 60°C +
−−Standard 40 °C bomuldsprogram: Bomuld Stor
+ 40°C +
iv (Hel fyldning)
iv (Halv fyldning)
iv (Halv fyldning)
−−(De egner sig til vask af normalt snavset bomuldstøj.)
−−(De er de mest effektive programmer, hvad angår kombineret energi- og vandforbrug, til vask af denne
type bomuldstøj.)
••Den reelle vandtemperatur kan variere fra den erklærede programtemperatur.
••Testresultaterne afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, type og
mængde af vasketøj, graden af snavs, anvendt vaskemiddel, svingninger i strømforsyningen samt
yderligere tilvalg.
••Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af model, program og
belastningsforhold.
BEMÆRK
••Neutrale vaskemidler anbefales.
25
DA
Ekstra tilvalg
Medic
Program
Time Delay
Rinse
Pre Wash
Intensive
Crease Care
(udskudt start)
(Medic
(Forvask)
(Intensiv)
(krølle plejning)
skylning)
Cotton (Bomuld)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Easy Care
(Syntetisk)
●
●
●
●
●
Mix (Blandet
Tekstiler)
●
●
●
●
●
Baby Steam Care
(Babytøj)
●
●**
●**
●
●
●
●
●
●
●
Cotton Large
(Bomuld Stor)
Allergy Care
(Allergi)
*
Steam Cotton
(Damp Bomuld)
●
●
●
Sports Wear
(Sportstøj)
●
●
●
Delicate (Finvask)
●
●
●
Wool (Uld)
●
●
Quick 30
(Hurtigvask 30min)
●
Intensive 60
(Intensiv 60 min)
●
Rinse+Spin (Skylni
ng+Centrifugering)
●
●
: Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke slettes.
: Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan slettes.
**
26
●
●*
●
●
DA
Driftsdata
Program
Maks. o/m
Cotton (Bomuld)
1400
Cotton Large (Bomuld Stor)
1400
Easy Care (Syntetisk)
800
Mix (Blandet Tekstiler)
1400
Baby Steam Care (Babytøj)
800
Allergy Care (Allergi)
1400
Steam Cotton (Damp Bomuld)
800
Sports Wear (Sportstøj)
800
Delicate (Finvask)
800
Wool (Uld)
800
Quick 30 (Hurtigvask 30min)
1400
Intensive 60 (Intensiv 60 min)
1400
Rinse+Spin (Skylning+Centrifugering)
1400
27
DA
Tilvalgsprogram
Medic Rinse (Medic skylning)
Time Delay (udskudt start)
For at få de bedste resultater eller renere skylning.
Dette gør det muligt at opvarme den endelige
skylning til 40 grader.
Du kan indstille en udskudt start, så vaskemaskinen
starter automatisk og er færdig efter et bestemt
tidsinterval.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på knappen Time Delay for at indstille
den påkrævede tid.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
BEMÆRK
••Tidsforskydningstiden er den tid, der går til
afslutningen af programmet, ikke til starten. Den
faktiske køretid kan variere på grund af vandets
temperatur, vasketøjsmængden og andre faktorer.
••For at annullere funktionen Tidsforskydning skal
du trykke på tænd/sluk-knappen.
••Undgå at bruge flydende vaskemiddel til dette
tilvalg.
Crease Care (krølle plejning)
Hvis du vil undgå krøller, anbefales Krølplejeprogrammet.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på knappen Crease Care.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
28
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på knappen Medic Rinse for at indstille
den påkrævede tid.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
Pre Wash (Forvask)
Hvis vasketøjet er meget snavset, anbefales
forvaskeprogrammet.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på knappen Pre Wash.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
Intensive (Intensiv)
Ved normalt og mere snavset tøj er indstillingen
Intensive meget effektiv.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på knappen Intensive.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
DA
Temp.(Temp.)
Knappen Temp. vælger vand- og
skylletemperaturkombinationen for det valgte
program. Tryk på denne knap, indtil den ønskede
indstilling lyser. Alle skylninger bruger koldt vand fra
hanen.
••Vælg vandtemperaturen, der passer til den type
vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på
tøjet for at opnå det bedste resultat.
Rinse (Skylning)
Rinse Hold (Skyllestop)
Sådan låser du betjeningspanelet
1
Tryk og hold på knappen Medic Rinse og Pre
Wash i tre sekunder.
2
Der udsendes en bippelyd, og
displayet.
vil vises på
Når børnesikringen er indstillet, er alle knapper
fastlåst bortset fra knappen Tænd/sluk.
BEMÆRK
••Hvis strømmen slukkes, påvirkes børnesikringen
ikke. Du skal deaktivere børnesikringen for at få
adgang til andre funktioner.
Programmet sættes på pause indtil der igen trykkes
på startknappen, når skylningen er slut.
Sådan låser du betjeningspanelet op
Spin (Centrifugering)
••Centrifugeringshastighed kan vælges ved at
trykke på knappen Spin flere gange.
••Spin Only (Kun centrifugering)
Tryk og hold på knappen Medic Rinse og Pre
Wash i tre sekunder.
••Der lyder et bip, og den resterende tid i det
aktuelle program vises igen på displayet.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Tryk på knappen Spin for at vælge o/m.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
3
Tryk på knappen Start/Pause.
2
Tryk på knappen Start/Pause.
3
Tryk og hold knapperne Time Delay og Crease
Care nede samtidigt i tre sekunder for at
tænde/slukke for bip-funktionen.
BEMÆRK
••Når du vælger No Spin, vil maskinen fortsat
rotere i kort tid for at tømme maskinen hurtigt.
Child Lock (Børnesikringen) ( )
Brug denne funktion til at deaktivere
betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre
børn i at ændre programmer eller betjene maskinen
Beep On / Off (Bip til/fra)
BEMÆRK
••Når Bip til/fra-funktionen er indstillet, gemmes
indstillingen, selv om strømmen afbrydes.
••Hvis du ønsker at slukke for den igen, skal du
blot gentage denne proces.
29
SMARTE FUNKTIONER
Smart Diagnosis™ ved hjælp af en
smartphone
••For apparater med logoet
DA
4
••For at opnå det bedste resultat, må telefonen
ikke flyttes, mens tonerne sendes.
eller
Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig
diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter,
når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.
Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre
apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke kan
tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug af
Smart Diagnosis™.
Brug af Smart Diagnosis™
Hold telefonen på plads, indtil
tonetransmissionen er færdig. Displayet viser
den resterende tid for dataoverførsel.
••Hvis kundetjenestens medarbejder ikke er i
stand til at opnå en præcis optagelse af data,
kan du blive bedt om at prøve igen.
5
Når nedtællingen er færdig og tonerne er
stoppet, bedes du genoptage samtalen med
medarbejderen fra kundecentret, som nu vil
kunne hjælpe dig ved at bruge data fra
transmissionen til at analysere problemet.
Smart Diagnosis™ gennem
kundesupportcenteret
BEMÆRK
Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig
diagnose til et LG Electronics-servicecenter, hvis
produktet ikke fungerer korrekt eller svigter. Brug
kun denne funktion, når du ønsker at kontakte en
servicetekniker, ikke under normal drift.
••Kommunikationen forbedres og du modtager
derved en bedre service, hvis du bruger en
fastnettelefon.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for
vaskemaskinen. Tryk ikke på andre knapper og
drej ikke på programvælgeren.
2
Når du bliver bedt om det, skal du placere din
telefons mikrofon tæt på knappen Tænd/sluk.
x.
Ma
mm
10
3
30
Tryk og hold knappen Temp. nede i tre
sekunder, mens du holder telefonens mikrofon
tæt på ikonet eller knappen Tænd/sluk.
••Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den
lokale opkaldskvalitet.
••Hvis overførslen af Smart Diagnosis™-dataene er
ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke
få den bedste Smart Diagnosis™-service.
Overensstemmelseserklæring
LG Electronics erklærer herved, at
vaskemaskinen med integreret trådløst netværk er
i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst
kan findes på følgende webadresse: http://www.
lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL
••Inden rengøring af vaskemaskinen skal stikket
trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk
stød. Manglende overholdelse kan medføre
alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
••Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende
rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at
rengøre vaskemaskinen. De kan beskadige
overfladebehandlingen.
Rengøring af din vaskemaskine
Pleje efter vask
••Efter programmets afslutning skal lågen og
indersiden af lågens pakning aftørres for at fjerne
fugt.
••Lad lågen stå åben, så tromlen kan tørre.
••Aftør vaskemaskinens overflade og sider med en
tør klud for at fjerne fugt.
DA
Indvendig rengøring
••Brug et håndklæde eller en blød klud til aftørring
rundt om vaskemaskinens luge og lågens glas.
••Tag altid tøjet ud af vaskemaskinen, så snart
programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtigt
tøj i vaskemaskinen, kan det blive krøllet, og der
kan opstå farveafsmitning og lugt.
••Kør programmet til Rengøring af tromle en gang
om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at
fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.
Rengøring af indløbsslangens
filter
••Sluk for vandhanerne til maskinen, hvis
vaskemaskinen ikke skal bruges over en længere
periode (f.eks. ferie), især hvis der ikke er et
gulvafløb i nærheden.
••Ikonet
vises på betjeningspanelet, når der
ikke strømmer vand ind i sæbeskuffen.
••Hvis vandet er meget hårdt eller kalkholdigt, er
der risiko for, at indløbsslangens filter tilstoppes.
Det er derfor en god ide at rense det med jævne
mellemrum.
1
Luk for vandhanen og skru vandindløbsslangen
af.
2
Rens filteret med en hård børste.
Udvendig rengøring
Den rette pleje af din vaskemaskine kan forlænge
dens levetid.
Luge:
••Vask med en fugtig klud på ydersiden og
indersiden og tør med en blød klud.
Udvendigt:
••Hvis der spildes noget på maskinen, skal det
straks tørres op.
••Aftør med en fugtig klud.
••Undgå at ramme maskinens overflade eller sider
eller displayet med skarpe genstande.
31
DA
Rengøring af afløbspumpens
filter
4
Efter rengøring af pumpens filter drejes det, og
bundproppen sættes i igen.
5
Luk dækslet.
••Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande,
der sidder tilbage i vaskemaskinen. Tjek
regelmæssigt, at filteret er rent, så
vaskemaskinen kan fungere så godt som muligt.
••Lad først vandet køle af før rengøring af
afløbspumpen, nødtømning eller åbning af lågen i
nødtilfælde.
1
2
Åbn dækslet og træk slangen ud.
Fjern bundproppen og åbn filteret ved at dreje
det til venstre.
2
Beholder til opsamling af
afløbsvand.
1
3
32
Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpens
filter.
FORSIGTIG
••Tøm først afløbsslangen og åbn pumpefilteret for
at fjerne tråde eller fremmedlegemer.
••Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være
varmt.
DA
Rengøring af sæbeskuffen
Vaskemiddel og skyllemiddel kan blive aflejret i
sæbeskuffen. Tag skuffen og rummene ud og tjek
for aflejringer en eller to gange om måneden.
1
Træk sæbeskuffen ud ved at trække den lige
ud, indtil den stopper.
••Tryk hårdt på udløserknappen og tag skuffen
ud.
Tub Clean (Rengøring af tromle)
(Tilvalg)
Rengøring af tromlen er et specielt program til
rengøring af indersiden af maskinen.
Der bruges et højere vandniveau ved en højere
centrifugeringshastighed i dette program. Kør dette
program med jævne mellemrum.
1
Tøm vaskemaskinen for alt tøj og andre
genstande og luk lågen.
2
Åbn sæbeskuffen og fyld kalkfjerner i rummet
til hovedvask.
••Læg tabletter i tromlen, hvis det er relevant.
2
3
Tag rummene ud af skuffen.
••Skyl rummene og skuffen i varmt vand for at
fjerne aflejringer af vaskemiddel. Brug kun
vand til at rense sæbeskuffen. Tør rummene
og skuffen med en blød klud eller et
håndklæde.
Brug en klud eller lille blød børste til at rense
skuffens fordybning.
••Fjern alle aflejringer i den øverste og
nederste del af fordybningen.
4
5
Tør fugt af fordybningen med en blød klud eller
et håndklæde.
Sæt rummene ned i skuffen igen og sæt
skuffen på plads.
3
Luk sæbeskuffen langsomt.
4
Tænd maskinen, og tryk og hold knappen
Intensive og Crease Care nede i 3 sekunder.
Derefter vises
på displayet.
5
Tryk på knappenStart/Pause for at starte.
6
Når programmet er færdig, skal døren lades
stå åben for at gøre det muligt for
vaskemaskinens døråbning, fleksible pakning
og dørglas at tørre.
FORSIGTIG
••Hvis der er børn i nærheden, skal de holdes
under opsyn, når lågen står åben.
BEMÆRK
••Tilsæt ikke vaskemiddel til sæbeskuffen. Der kan
skabes for meget skum, som kan lække fra
vaskemaskinen.
33
DA
Vær forsigtig med frost om
vinteren
••Efter at have lukket for hanen kobles
koldtvandsindløbsslangen fra hanen, og vandet
fjernes med slangen nedad.
••Produktet fungerer ikke normalt under forhold
med frost. Sørg for at installere produktet, hvor
det ikke fryser om vinteren.
••Hvis produktet skal installeres udendørs på en
veranda eller under andre udendørs forhold, skal
man efterse følgende.
Sådan undgås det, at maskinen
fryser
••Efter vask skal alt vand fra pumpen fjernes ved at
åbne afløbsslangens udtømningsprop. Når vandet
helt er væk fra tromlen, lukkes slangens
udtømningsprop og dækslet.
Indløbsslange
Tjek for frost
••Hvis vandet ikke løber ud, når slangens
udtømningsprop åbnes for at udtømme
resterende vand, skal afløbet kontrolleres.
Udtømningsprop
Udtømningsprop
Dæksellåg
••Lad afløbsslangen hænge ned for at tillade afløb
af alt vand i slangen.
Dæksellåg
••Tænd for strømmen, vælg et vaskeprogram, og
tryk på knappen Start/Pause.
Afløbsslange
Sæbeskuffe
FORSIGTIG
••Når afløbsslangen monteres med en kurve, kan
indersiden af slangen fryse.
Afløbsslange
••Når ' ' vises på displayet, mens produktet
kører, tjek vandtilførslen og afløbet (visse
modeller har ikke en alarmfunktion, der advarer
om frost).
BEMÆRK
••Tjek, at vandet løber ind i sæbeskuffen under
skylning, og tjek, at vandet løber ud gennem
afløbsslangen under centrifugering.
34
DA
Sådan håndteres frost
••Sørg for at tømme tromlen, hæld varmt vand på
50-60 °C op til gummidelen ind i tromlen, luk
lågen, og vent 1-2 timer.
50-60 °C
••Når tromlen er helt tømt for vand, luk
udtømningsslangens prop , vælg et vaskeprogram
og tryk på knappen Start/Pause.
Sæbeskuffe
Afløbsslange
BEMÆRK
FORSIGTIG
••Når afløbsslangen monteres med en kurve, kan
indersiden af slangen fryse.
••Åbn dækslet og udtag afløbsslangens prop for at
fjerne det resterende vand helt.
••Tjek, at vandet løber ind i sæbeskuffen under
skylning, og tjek, at vandet løber ud gennem
afløbsslangen under centrifugering.
••Når der er problemer med vandtilførslen, skal de
følgende forholdsregler tages.
−−Luk for hanen og optø hanen og begge
tilslutningsområder for indløbsslangerne med en
varm klud.
−−Tag indløbsslangen ud og nedsænk den i varmt
vand på 50-60 °C.
Udtømningsprop
Dæksellåg
Indløbsslange
BEMÆRK
50-60 °C
••Hvis vandet ikke løber ud, betyder det, at isen
ikke er helt smeltet. Vent lidt længere.
35
FEJLFINDING
DA
••Vaskemaskinen er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og
diagnosticerer fejl. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de
følgende punkter før du kontakter serviceafdelingen:
Analyse af fejl
Symptomer
Årsag
Løsning
Rasle- og
bankelyde
••Tjek, at alle lommer er tomme.
Genstande som spænder, tændstikker,
kuglepenne, mønter og nøgler kan
Fremmedlegemer såsom mønter eller
ødelægge både vaskemaskinen og
sikkerhedsnåle kan være kommet ind i
tøjet.
tromlen eller pumpen.
••Luk lynlåse, kroge og løbesnore for at
forhindre, at disse sætter sig fast i eller
bliver viklet ind i andet tøj.
Dunkelyde
Meget tungt vasketøj kan forårsage en
dunkende lyd. Dette er som regel
normalt.
••Hvis lyden fortsætter, er vaskemaskinen
sandsynligvis i ubalance. Stop
maskinen og fordel tøjet ligeligt.
Er alle transportbolte og al
transportstøtten fjernet?
••Hvis bolte og indpakning ikke blev
fjernet ved installationen, se under
Installation for oplysninger om fjernelse
af transportbolte.
Står alle maskinens fødder sikkert på
gulvet?
••Sørg for, at vaskemaskinen er i niveau
og Spænd møtrikkerne op mod bunden
af apparatet.
Ind- eller afløbsslanger er løse enten
ved hanen eller vaskemaskinen.
••Tjek og stram slangeforbindelser til.
Husets afløbsrør er tilstoppet.
••Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en
vvs-tekniker.
For meget eller uegnet vaskemiddel
kan forårsage for meget skum og kan
medføre vandudslip.
••Sørg for, at den foreslåede mængde
vaskemiddel anvendes i
overensstemmelse med producentens
anbefalinger.
Vibrationslyde
Vandudslip
For meget skum
Vandforsyningen er ikke tilstrækkelig.
Vandet løber
Vandforsyningshanen er ikke helt
langsomt eller slet
åben.
ikke ind i
Indløbsslange(r) er bukket.
maskinen
Filteret til indløbsslangen er tilstoppet.
36
••Prøv andre vandhaner i huset.
••Åbn hanen helt.
••Stræk slangen ud.
••Tjek indløbsslangens filter.
DA
Symptomer
Årsag
Vandet løber
Udløbsslangen er bukket eller
langsomt eller slet tilstoppet.
ikke ud af
Udløbsfilteret er tilstoppet.
maskinen
Maskinen vil ikke
starte
••Rens og stræk afløbsslangen ud.
••Rens udløbsfilteret.
Ledningen er ikke tilsluttet, eller
forbindelsen er løs.
••Tjek, at stikket sidder fast i
stikkontakten.
En sikring er sprunget, afbryderen er
slået fra, eller strømmen er på anden
vis afbrudt.
••Slå afbryderen til eller udskift sikringen.
Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis
problemet er overbelastning af
systemet, skal det korrigeres af en
kvalificeret elektriker.
Vandforsyningshanen er lukket.
••Luk op for vandforsyningshanen.
Vaskemaskinen vil
Tjek, at lågen er lukket korrekt.
ikke centrifugere
Lågen åbner ikke
Løsning
••Luk lågen og tryk på knappen Start/
Pause. Når der trykkes på knappen
Start/Pause, kan der gå lidt tid, inden
vaskemaskinen går i gang. Lågen skal
være låst, før centrifugering kan
aktiveres. Tilføj et eller to lignende
stykker for at afbalancere vasken.
Fordel vasketøjet ligeligt for at
muliggøre korrekt centrifugering
Når vaskemaskinen kører, kan lågen af ••Tjek, om ikonet ‘Lugelås’ lyser. Du kan
åbne lågen sikkert, når ikonet ‘Lugelås’
sikkerhedsårsager ikke åbnes.
slukker.
Hvis der registreres en ubalance, eller
Vaskeprogrammet
hvis antiskum-programmet er i gang,
trækker ud
vil vasketiden blive forlænget.
••Dette er normalt. Den resterende tid
vist på displayet er kun et estimat. Den
reelle tid kan variere.
Overdosering af
skyllemiddel
••Følg skyllemidlets retningslinjer for at
sikre, at en passende mængde
anvendes. Overskrid ikke linjen, der
angiver maksimum opfyldning.
Overdosering af skyllemiddel kan
forårsage, at det løber over.
Skyllemiddel
Overdosering af skyllemiddel kan
tilsættes for tidligt forårsage for tidlig tilsætning.
••Følg anvisningerne fra producenten af
vaskemidlet.
••Luk sæbeskuffen langsomt. Åbn ikke
sæbeskuffen, når et vaskeprogram er i
gang.
Knapperne virker
muligvis ikke
korrekt.
••Tryk igen, når du har lukket døren.
Knappen kan ikke anvendes, når
døren er åben.
37
DA
Symptomer
Lugt
Årsag
Løsning
Denne lugt kan stamme fra
vaskemaskines gummidele.
••Det er den normale lugt, som
forsvinder, når maskinen har kørt et par
gange.
Hvis gummidørpakningen og
dørforseglingsområdet ikke rengøres
regelmæssigt, kan det opstå lugt fra
mug eller fremmede stoffer.
••Sørg for at rengøre pakningen og
dørforseglingen regelmæssigt, og
kontrollér under dørforseglingen for
små emner, når du fjerner vasketøj fra
vaskemaskinen.
Der kan opstå lugte, hvis der
efterlades fremmede stoffer i
drænpumpens filter.
••Sørg for at rengøre drænpumpens filter
regelmæssigt.
Der kan opstå lugt, hvis drænslangen
ikke installeres korrekt, hvilket
medfører tilbageløb (vand, der løber
tilbage ind i vaskemaskinen).
••Sørg for ved installering af
drænslangen, at den ikke slår bugter
eller blokeres.
Når tørrefunktionen anvendes, kan der
opstå lugt på grund af fnug og andet
••(Kun tørrertumblermodel)
vaskestof, der sætter sig fast i
varmelegemet.
En særlig lugt kan forekomme ved
tørring af tøj med varm luft. (Kun
tørrertumblermodel)
38
••Lugten forsvinder efter et øjeblik.
DA
Fejlmeddelelser
Symptomer
Årsag
Løsning
Områdets vandforsyning er ikke
••Prøv andre vandhaner i huset.
tilstrækkelig.
Vandhanerne er ikke helt åbne.
••Åbn hanen helt.
Indløbsslange(r) er bukket.
••Stræk slangen eller slangerne
ud.
Indløbsslangens filter er
tilstoppet.
••Tjek indløbsslangens filter.
Hvis der opstår vandudslip fra
vandstopindløbsslangen, bliver
indikatoren
rød.
••Brug vandstopindløbsslangen.
Kan variere afhængigt af
modellen.
Der er for lidt tøj i maskinen.
••Tilføj et eller to lignende stykker
for at afbalancere vasken.
Vasketøjet er ikke ligeligt
fordelt.
••Tilføj et eller to lignende stykker
for at afbalancere vasken.
Maskinen har et system, der
opdager og korrigerer ubalance.
Enkelte tunge
beklædningsstykker (som f.
eks. bademåtter og badekåber
••Fordel vasketøjet ligeligt for at
muliggøre korrekt centrifugering.
osv.) kan medføre så stor
ubalance, at centrifugeringen
standser eller
centrifugeringsprogrammet helt
afbrydes.
Er vasketøjet stadig for vådt
efter centrifugeringen, tilføj
mindre stykker tøj i tromlen for
at skabe balance og gentag
derefter centrifugeringen.
••Fordel vasketøjet ligeligt for at
muliggøre korrekt centrifugering.
39
DA
Symptomer
40
Årsag
Løsning
Udløbsslangen er bukket eller tilstoppet.
••Rens og stræk afløbsslangen ud.
Udløbsfilteret er tilstoppet.
••Rens udløbsfilteret.
Sørg for, at lågen ikke er åben.
••Luk lågen helt. Hvis
,
,
ikke
forsvinder fra displayet, kontakt vores
servicecenter.
Kontrolfejl.
••Træk stikket ud, og kontakt vores
servicecenter.
Maskinen overfyldes med vand på grund
af en defekt vandventil.
••Luk vandhanen.
••Træk stikket ud.
••Kontakt vores servicecenter.
Funktionsfejl i vandstandsmåler.
••Luk vandhanen.
••Træk stikket ud.
••Kontakt vores servicecenter.
Motoren er overbelastet.
••Lad vaskemaskinen stå i 30 minutter, så
motoren køler af. Genstart derefter
programmet.
Vandudslip.
Kontakt vores servicecenter.
Tørrer ikke
••Kontakt vores servicecenter.
GARANTI
DA
DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER IKKE:
••Vores service inkluderer ikke levering, afhentning, installation eller reparation af produktet, vejledning af
kunden i betjening af produktet, reparation eller udskiftning af sikringer eller rettelse af ledninger eller
rørarbejde eller rettelse af uautoriserede reparationer/installationer.
••Produktet kan ikke køre under strømsvigt og afbrydelser eller utilstrækkelig elektrisk forsyning.
••Skade forårsaget af utætte eller ødelagte vandrør, begrænsede afløb, utilstrækkelig eller afbrudt
vandforsyning eller utilstrækkelig luftforsyning.
••Skade fra brug af produktet i et ætsende miljø eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets
brugervejledning.
••Skade på produktet forårsaget af ulykker, skadedyr, lynnedslag, oversvømmelser eller force majeure.
••Skade eller fejl forårsaget af uautoriseret modifikation eller ændringer, eller hvis produktet bruges til andet
end det tilsigtede formål, eller ethvert vandudslip, hvor produktet ikke blev korrekt installeret.
••Skade eller fejl forårsaget af forkert elektrisk strøm, spænding eller vandrør, erhvervs- eller industribrug
eller brug af tilbehør, komponenter eller rengøringsmidler, som ikke er godkendt af LG.
••Skade forårsaget af transport og håndtering, inklusive ridser, buler, afskalning og/eller anden skade i
lakken på dit produkt, medmindre en sådan skade opstår fra defekter i materialer eller fremstilling.
••Skade eller manglende dele på et udstillings-, åben emballage, nedsat eller genbrugt produkt.
••Produkter med originale serienumre, som er blevet fjernet eller ændret eller som ikke kan læses. Modelog serienumre, sammen med original salgskvittering for detailsalg, er nødvendige for bekræftelse af
garanti.
••Stigninger i elekticitetsomkostninger og ekstraudgifter til elektricitet.
••Reparationer når dit produkt bruges under andre forhold end normale husstande, eller i modsætning til
vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
••Omkostninger i forbindelse med afhentning af dit produkt fra dit hjem for reparation.
••Fjernelsen og geninstallationen af produktet, hvis det er installeret et utilgængeligt sted eller ikke er
installeret i overensstemmelse med de udgivne installationsvejledninger, inklusive LG's bruger- og
installationsvejledning.
••Skade i forbindelse med misbrug, forkert installation, reparation eller vedligeholdelse. Forkert reparation
inkluderer brug af dele, der ikke er godkendt eller anbefalet af LG.
41
DA
Usædvanlige vibrationer eller
støj som følge af, at
transportbolte eller at
transportstøtten ikke er blevet
blev fjernet.
Transportstøtte
Transportbolt
Kartonbund
Fjern transportbeslag og
transportstøtten.
Lækage forårsaget af snavs
(hår, fnuller) på pakning og
lågens glas.
Rens pakningen og
lågens glas.
Intet afløb, som følge af
tilstoppet pumpefilter.
Rens pumpefilteret.
Der kommer ikke vand, fordi
vandtilførslens ventilfiltre er
tilstoppede eller
vandindløbsslanger er
bukkede.
Rens indløbets ventilfilter
eller geninstaller
vandindløbsslangerne.
Der kommer ikke vand på
grund af brug af for meget
vaskemiddel.
Vasketøjet er varmt efter
afsluttet vask, fordi
indløbsslangerne er installeret
omvendt.
Der kommer ikke vand, fordi
vandhanen ikke er tændt.
42
Indløbsfilter
Rengør sæbeskuffen.
Sæbeskuffe
Kold
Koldtvandsindløb
Vandhane
Varmt
Varmtvandsindløb
Geninstaller
indløbsslangerne.
Tænd for vandhanen.
DA
Lækage forårsaget af forkert
installation af udløbsslange
eller tilstoppet udløbsslange.
Vinkelholder
Geninstaller
udløbsslangen.
Monteringsrem
Lækage forårsaget af forkert
installation af
vandindløbsslange eller brug af
indløbsslanger af et andet
mærke.
Geninstaller
indløbsslangen.
Manglende strøm på grund af
løs forbindelse på ledningen
eller et problem med
stikkontakten.
Tilslut ledningen igen eller
udskift stikkontakten.
Niveau
Servicebesøg til levering,
afhentning, installation af
produktet eller vejledning i
betjening af produktet.
Fjernelse og geninstallation af
produktet.
Garantien dækker kun
defekter fra fabrikken.
Service forårsaget af
forkert installation er ikke
dækket.
Hvis ikke alle skruer er
installeret korrekt, kan det
medføre store vibrationer (kun
på model med sokkel).
Installer de 4 skruer i
hvert hjørne (samlet
16EA).
Hamrende lyd, når
vaskemaskinen fyldes med
vand.
Naturlig vandstrømning
Højt vandtryk
Slag
Pludselig
standsning af
Høj larm
vandstrømning
Indstil vandtrykket ved at
skrue ned på vandventilen
eller vandhanen i boligen.
43
DRIFTSDATA
DA
Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010
Leverandørens varemærke
LG
Leverandørens modelnummer
F4WM308S2W0
FH4G*TDY(P)(0~9)
Vurderet kapacitet
8
Energieffektivitetsklasse
A+++
Tildelt "EU's økomærke-pris" ifølge forordning (EF) nr. 66/2010
Nej
Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60
°C- og 40 °C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og
forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af,
hvorledes maskinen benyttes.
137
kWh om
året
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved hel fyldning.
0,730
kWh
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.
0,570
kWh
standard 40 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.
0,450
kWh
Vægtet strømforbrug af slukket tilstand og standbytilstand.
0,50
W
Vandforbrug »X« liter/år, baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60
°C- og 40 °C-programmerne til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske
vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.
10500
liter/år
centrifugeringsevne »X« på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug)
A
Kg
Energiforbruget
Maksimum opnået centrifugeringshastighed for standard 60
1370
°C-bomuldsprogrammet ved hel fyldning eller standard 40
°C-bomuldsprogrammet ved delvis fyldning, hvad der end er lavest, og
resterende opnået fugtindhold for standard 60 °C-bomuldsprogrammet ved hel 44
fyldning eller standard 40 °C-bomuldsprogrammet ved delvis fyldning, hvad
der end er størst.
Standardvaskeprogrammer, hvorom oplysningerne på etiketten og databladet
angiver, at de egner sig til vask af normalt snavset bomuld og er mest
effektive hvad angår kombineret energi- og vandforbrug;
o/m
%
"Cotton Large (Bomuld
Stor) 60 °C/40 °C+
Intensive(Intensiv)"
Programtiden
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved hel fyldning.
312
min.
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.
259
min.
standard 40 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.
254
min.
Varigheden af standbytilstand (Tl)
10
min.
Luftbårne akustiske støjemissioner angivet i dB(A) er 1 pW og afrundes til det
nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaser for standard 60 °C
bomuldsprogrammet ved hel fyldning.
53/75
dB(A)
Fritstående
44
Notat
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising