LG | FH6F9BDS2 | Owner's Manual | LG FH6F9BDS2 Instruktionsbogen

LG FH6F9BDS2 Instruktionsbogen
KÄYTTÖOPAS
PYYKINPESUKONE
Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.
Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja
turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen
lähellä tulevia tarpeita varten.
FH6F9BDS(0-9)
MFL63288698
Rev.01_101619
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Sisällysluettelo
Tämä käyttöopas on laadittu useammalle laitteelle,
ja se saattaa sisältää kuvia tai sisältöä, joka ei
koske ostamaasi mallia.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa
muokata käyttöopasta.
Turvallisuusohjeet........................................03
Tärkeitä turvallisuustietoja....................................................................05
Asentaminen.......................................................08
Tekniset tiedot......................................................................................08
Lisävarusteet........................................................................................08
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset................................................09
Pakkauksesta purkaminen ja kuljetuspulttien irrottaminen
10
Luistonestopalojen käyttö (lisävaruste)................................................ 11
Puulattiat (periksi antavat alustat)........................................................ 11
Koneen asennus vaakasuoraan...........................................................12
Täyttöletkun kiinnittäminen...................................................................12
Poistoletkun asentaminen....................................................................15
Sähköliitännät (vain Isossa-Britanniassa)............................................15
Käyttö...................................................................16
Pesukoneen käyttö...............................................................................16
Pyykin lajittelu.......................................................................................17
Pesuaineiden lisääminen.....................................................................18
Toimintopaneeli....................................................................................20
Pesuohjelma.........................................................................................21
Laitteen asetukset................................................................................25
Vaihtoehtoiset ohjelmat........................................................................26
ÄLYTOIMINNOT.......................................................30
LG SmartThinQ-sovelluksen käyttö......................................................30
Smart Diagnosis-toiminnon käyttö........................................................33
HUOLTO...................................................................34
Pesukoneen puhdistaminen.................................................................34
Täyttösuodattimen puhdistaminen.......................................................34
Poistopumpun suodattimen puhdistaminen.........................................35
Pesuainelokeron puhdistaminen..........................................................36
Tub Clean (Koneen puhdistus) (valinnainen).......................................36
Varoitus jäätymisestä talven aikana.....................................................37
Vianetsintä..........................................................39
Ongelmien tunnistaminen.....................................................................39
Virheilmoitukset....................................................................................42
Takuu.....................................................................44
Käyttötiedot......................................................47
Turvallisuusohjeet
SUOMI
Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen vaarallisen tai
virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.
Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO” kuten kuvattu alla.
Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa
vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat
noudattamalla ohjeita.
VAROITUS ‒ Ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
VARO ‒ Ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS
Vähentääksesi laitteen käytöstä johtuvia tulipalon, sähköiskun tai
tapaturman riskejä, noudata turvallisuuden perusohjeita, joihin kuuluvat
seuraavat.
Lapsia kotitaloudessa
Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aistinvarainen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa
laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai
opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään
laitteella.
Eurooppalaisille käyttäjille:
Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen,
aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa
kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen
turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa
leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman
valvontaa.
Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
03
MAADOITUSVAATIMUKSET
VAROITUS
Tämän käyttöoppaan ohjeita tulee noudattaa turvallisuuden takia
ja tulipalon, räjähdyksen tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi ja
omaisuusvahinkojen, henkilövahinkojen ja kuolemien estämiseksi.
••Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa toimintahäiriön tai
vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
••Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu
pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten
määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
••Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Jos epäilet maadoituksen oikeellisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai
huoltoasentajan tarkistaa se.
••Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä
ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
Vanhan laitteesi hävittäminen
1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja
elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä
ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten
loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristöja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen
käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä
arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien
säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä
paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua
WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks.
osoitteessa www.lg.com/global/recycling
04
SUOMI
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Vähentääksesi laitteen käytöstä johtuvia tulipalon, sähköiskun tai
tapaturman riskejä, noudata turvallisuuden perusohjeita, joihin kuuluvat
seuraavat.
Asentaminen
Käyttö
••Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta,
jos se on vahingoittunut, siinä on
toimintahäiriö, se on osittain purettu tai
siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on
vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen
johto tai pistoke. Se voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
••Älä käytä terävää esinettä, kuten poraa
tai puikkoa käyttöyksikön painamiseen
tai irrottamiseen. Se voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
••Laite on painava. Laitteen asentaminen
ja siirtäminen voi vaatia kaksi
henkilöä tai useamman. Tämän
ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
••Säilytä ja asenna tämä laite tilassa,
jossa se ei altistu jäätymiselle tai
ulkolämpötiloille tai ulkosääolosuhteille.
Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa
aiheuttaa vuodon.
••Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
Vesiroiskeet voivat aiheuttaa sähköiskun.
••Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna
valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen
tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se
uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
••Laitetta ei saa asentaa lukittavan
oven tai liukuoven taakse, eikä
sellaisen oven taakse, jonka
saranat ovat vastakkaisella puolella
kuin kuivausrummussa rajoittaen
kuivausrummun luukun avautumista.
••Vain LG Electronicsin huoltoliikkeen
valtuuttama korjaaja saa purkaa, korjata
tai muuttaa laitetta. Virheellinen huolto
saattaa aiheuttaa henkilövahingon,
sähköiskun tai tulipalon.
••Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä
laitteen sisään tai ulkopinnoille. Vesi
voi vaurioittaa eristyksiä ja aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
••Pidä syttyvät materiaalit, kuten
nukka, paperi, rievut ja kemikaalit,
poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa
tulipalon tai räjähdyksen.
••Älä laita eläviä eläimiä, kuten
lemmikkieläimiä, laitteeseen. Tämä
saattaa aiheuttaa vahingon.
••Älä jätä pesukoneen luukkua auki.
Lapset voivat roikkua ovessa tai kiivetä
sisään koneeseen, mikä aiheuttaa
vaurion tai henkilövahingon.
05
••Älä laita kättäsi koneen sisälle koneen
käydessä. Odota kunnes rumpu on
pysähtynyt kokonaan. Tämän ohjeen
laiminlyöminen saattaa aiheuttaa
henkilövahingon.
••Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita,
joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu
tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla
(kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä,
rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla,
kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.).
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon
tai räjähdyksen.
••Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen
käyttö, ja ota yhteyttä LG Electronicsin
huoltoliikkeeseen. Altistuminen vedelle
voi aiheuttaa sähköiskun.
••Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin
sen ollessa avoinna. Näin toimiminen
saattaa aiheuttaa laitteen kaatumisen ja
henkilövahingon.
••Liitä laite vesijohtoverkkoon uusilla
letkuilla. Vanhoja letkuja ei pidä käyttää
uudelleen. Vesivuodot voivat aiheuttaa
omaisuusvahingon.
••Älä koske luukkuun höyry- tai
kuivausjaksojen aikana tai korkean
pesulämpötilan aikana. Oven pinta
saattaa tulla erittäin kuumaksi. Anna
oven lukon vapautua ennen kuin avaat
oven. Tämän ohjeen laiminlyöminen
saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
••Älä käytä laitteen lähellä syttyviä
kaasuja tai palavia aineita (bentseeni,
bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
Ne saattavat aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon.
06
••Jos poistoletku tai veden täyttöletku on
jäätynyt talven aikana, käytä niitä vasta
sulatuksen jälkeen. Jäätyminen saattaa
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun,
ja jäätyneet osat saattavat aiheuttaa
toimintahäiriön tai lyhentää laitteen
käyttöikää.
••Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet
ja valkaisuaineet poissa lasten
ulottuvilta. Näissä aineissa on myrkyllisiä
ainesosia.
••Älä liitä useampaa laitetta samaan
monen liitännän jatkopistorasiaan tai
jatkojohtoon. Se voi aiheuttaa tulipalon.
••Irrota pistoke pistorasiasta, kun
puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa sähköiskun tai
henkilövahingon.
••Älä koske virtapistokkeeseen märin
käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai
henkilövahingon.
••Vedä pistoke irti pistorasiasta pitämällä
kiinni pistokkeesta, ei virtajohdosta.
Virtajohdon vaurioituminen voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon.
••Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti
tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
Virtajohdon vaurioituminen saattaa
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
SUOMI
Hävittäminen
••Ennen vanhan laitteen hävittämistä
irrota sen sähköliitännät. Käsittele
pistoke hyödyttömäksi. Katkaise
johto heti laitteen takana estääksesi
väärinkäytön.
••Hävitä pakkausmateriaali (kuten vinyyli
ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta.
Lapsi voi tukehtua pakkausmateriaaliin.
••Poista pesurummun luukku ennen
laitteen käytöstä poistamista tai
hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten
tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun
koneen sisälle. Ohjeen laiminlyöminen
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon
tai kuoleman.
07
Asentaminen
Tekniset tiedot
Kuljetuspultit
Virtapistoke
Pesuainelokero
Ohjauspaneeli
Rumpu
Luukku
Poistoletku
Poistotulppa
Poistopumpun
suodatin
Suojakansi (sijainti
saattaa vaihdella
tuotekohtaisesti)
Säädettävät jalat
••Virtalähde: 220‒240 V~, 50 Hz
••Koko: 600 mm (L) x 640 mm (S) x 850 mm (K)
••Laitteen paino: 74 kg
••Pesukapasiteetti: 12 kg
2
••Sallittu vedenpaine: 0,1‒1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm )
Lisävarusteet
Täyttöletku (1EA) Ruuviavain
(vaihtoehto:
kuuma (1EA))
08
Peitetulpat
kuljetuspulttien
(varmistamaan
reikiin
tyhjennysletkun)
Kulmatuki
Luistamista
estävät palat
(2EA)
(lisävaruste)
Nippuside
(Valinnainen
vain joissakin
maissa)
Kumitassu
(lisävaruste)
•• Pesukonetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi
laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat haljeta
paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus
saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.
Sijainti
0,5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Tasainen lattia: Suurin sallittu kaltevuus pesukoneen
alla on 1°.
•• Sijoita pesukone paikkaan, johon korjaajan on helppo
tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
•• Säädä asennuksen yhteydessä pesukoneen kaikki
neljä säätöjalkaa sopiviksi toimitukseen sisältyvällä
kuljetuspulttien avaimella, ja varmista, että pesukone
seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan ja minkä
tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään 5 mm
tyhjää tilaa.
•• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä
tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai
lentokoneessa.
Virtalähde Virtalähteen tulee sijaita enintään 1,5 metrin
päässä pesukoneesta.
•• Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita
samanaikaisesti.
Muut etäisyydet: Seinästä 10 cm: takana/2 cm: oikea ja
vasen sivu
•• Älä laita pyykinpesutuotteita pesukoneen päälle tai
säilytä niitä siellä.
•• Nämä tuotteet voivat vahingoittaa pintamateriaalia tai
säätimiä.
Sijoittaminen
•• Asenna pesukone tasaiselle ja kovalle alustalle.
•• Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä
ilmankiertoa pesukoneen ympärillä.
•• Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia
materiaaleja pesukoneen alle tasaamaan lattian
epätasaisuutta.
Sähköliitäntä
•• Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.
•• Irrota pesukone aina käytön jälkeen pistorasiasta ja
sulje vesihana.
•• Liitä pesukone maadoitettuun pistorasiaan, joka on
paikallisten sähkömääräysten mukainen.
•• Pesukone tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on
esteetön pääsy.
•• Vain asianmukaisesti koulutetut korjaajat saavat
korjata pesukonetta. Kokemattomien henkilöiden
suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa
henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota
yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.
•• Jos pesukone toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila
on alle 0 astetta, pesukoneen tulee antaa lämmetä
huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen
käyttöönottoa.
•• Mikäli pesukone on pakko sijoittaa kaasukeittimen
tai hiilipolttimen viereen, laitteiden väliin tulee
ehdottomasti sijoittaa eriste (85 x 60 cm), joka
on keittimen tai polttimen puolelta päällystetty
alumiinifoliolla.
09
SUOMI
Asennuspaikkaa koskevat
vaatimukset
Pakkauksesta purkaminen ja
kuljetuspulttien irrottaminen
1
Nosta pesukone vaahtomuovialustasta.
•• Poista pahvilaatikko ja pakkausmateriaalit, nosta
pesukone irti vaahtomuovialustasta. Varmista,
että koneen tuki irtoaa pakkauksen pohjalevyn
mukana, eikä jää kiinni pesukoneen pohjaan.
•• Jos sinun täytyy laskea pesukone alas
pakkauspohjan poistamiseksi, suojaa
pesukoneen kylki ja aseta se varovasti kyljelleen.
ÄLÄ aseta pesukonetta etu- tai takaosan päälle.
3
Asenna reikiin peitetulpat.
•• Etsi varustepakkauksesta reikiin tulevat
peitetulpat ja asenna ne kuljetuspulttien reikiin.
Tulppa
Huomautus
•• Säilytä pultit tulevaa käyttöä varten. ÄLÄ kuljeta
pesukonetta ilman kuljetuspultteja, jotta vältät
sisäisten osien vioittumisen.
•• Mikäli kuljetuspultteja ja kiinnikkeitä ei irroteta,
pesukone saattaa täristä voimakkaasti ja pitää
ääntä. Tämä voi aiheuttaa pesukoneen pysyvän
vioittumisen. Virtajohto on kiinnitetty pesukoneen
taakse kuljetuspultilla, jotta vältetään pesukoneen
käyttö kuljetuspulttien ollessa paikoillaan.
Pakkaustuki
(lisävaruste)
2
Pakkauksen pohja
Irrota kaikki pultit.
•• Aloita pohjassa olevista kahdesta kuljetuspultista.
Käytä ruuviavainta (mukana) ja kierrä kaikki
kuljetuspultit auki kääntämällä niitä vastapäivään.
Vedä pultit irti heiluttamalla niitä hieman samalla.
Kiinnike
Kuljetuspultti
10
Pesukone saattaa täristä, jos asennat sen liukkaalle
pinnalle. Epätasapaino saattaa aiheuttaa toimintahäiriön
melun ja tärinän takia. Jos näin tapahtuu, asenna
säätöjalkojen alle luistonestopalat ja säädä jalkojen
korkeus.
1
Puhdista lattia ennen luistonestopalojen
kiinnittämistä.
Puulattiat (periksi antavat alustat)
•• Puulattiat ovat hyvin herkkiä tärinälle.
•• Tärinän estämiseksi suosittelemme asettamaan
vähintään 15 mm paksut kumitassut koneen kaikkien
jalkojen alle. Ne kiinnitetään ruuveilla vähintään
kahteen lattiapalkkiin.
Kumitassu
•• Poista roskat ja kosteus kuivalla rätillä. Jos lattia
on kostea, luistonestopalat saattavat luistaa.
2
Säädä jalat, kun olet asettanut pesukoneen
asennuspaikkaan.
3
Aseta luistonestopalojen tarrapuoli lattiaa vasten.
•• Tehokkainta on asentaa luistonestopalat
etujalkojen alle. Jos niitä on vaikea saada
etujalkojen alle, laita ne takajalkojen alle.
Tämä puoli ylöspäin
Tarrapuoli
•• Asenna pesukone tilan nurkkaan, mikäli mahdollista.
Lattia on nurkissa vakaampi.
•• Kiinnitä kumitassut vaimentamaan tärinää.
•• Kumitassuja (tuotenumero 4620ER4002B) on
saatavissa LG:n huoltoliikkeistä.
Huomautus
•• Pesukoneen sijoittaminen oikeaan paikkaan
ja jalkojen säätäminen varmistavat pitkän ja
luotettavan käyttöiän.
•• Pesukoneen täytyy olla täysin vaakasuorassa ja
seistä tukevasti paikoillaan.
•• Pesukone ei saa keinua käytön aikana.
•• Asennusalustan täytyy olla puhdas, vahaamaton
eikä siinä saa olla muita liukkaita pinnoitteita.
•• Älä anna koneen jalkojen kastua. Se voi aiheuttaa
tärinää tai melua.
4
Varmista, että pesukone on vaakasuorassa.
•• Paina pesukoneen yläreunaa varovasti, ja
varmista, ettei pesukone heilu. Jos pesukone
heiluu, säädä pesukoneen jalkoja uudelleen.
11
SUOMI
Luistonestopalojen käyttö
(lisävaruste)
Koneen asennus vaakasuoraan
Täyttöletkun kiinnittäminen
Mikäli lattia on epätasainen, kierrä säätöjalkoja tarpeen
mukaan (älä työnnä puupaloja tai muita vastaavia
jalkojen alle). Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat
tukevasti kiinni lattiassa ja kone on täysin suorassa
(käytä apuna vatupassia).
•• Vedenpaineen pitää olla 0,1‒1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/
cm2).
•• Kun pesukone on vaakasuorassa, kiristä
lukitusmutterit pesukoneen alla. Kaikki lukitusmutterit
on kiristettävä.
Ylös
Alas
Lukitusmutteri
Kiristä kaikki 4
lukitusmutteria
•• Kulmittaistesti
Kun pesukoneen vinottain vastakkaisia kulmia
painetaan alaspäin, pesukoneen ei tulisi keikkua
ylöspäin tai alaspäin ollenkaan (tarkista molemmat
suunnat). Mikäli pesukone keikkuu, kun koneen
vinottain vastakkaisia kulmia painetaan, säädä jalat
uudelleen.
•• Älä kuori tai leikkaa täyttöletkua kiinnittäessäsi sitä
venttiiliin.
•• Jos vedenpaine on yli 1,0 MPa, asenna
paineenpoistaja.
•• Tarkista letkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda
se tarvittaessa.
Täyttöletkun kumitiivisteen
tarkastaminen
Täyttöletkujen mukana tulee kaksi kumitiivistettä.
Niitä käytetään vuotojen estämiseen. Varmista, että
hanaliitos on tarpeeksi tiivis.
Letkun liitin
Kumitiiviste
Huomautus
•• Koneen asennus puulattialle tai periksi
antavalle alustalle saattaa aiheuttaa tärinää ja
epätasapainoa.
•• Jos asennat pesukoneen korokkeelle, se täytyy
kiinnittää tukevasti paikoilleen putoamisen
estämiseksi.
12
Letkun liitin
Kumitiiviste
3
Paina sovitin hanan päähän siten, että kumitiiviste
muodostaa vesitiiviin liitoksen. Kiristä neljä
kiinnitysruuvia.
4
Työnnä veden täyttöletkua pystysuorassa ylöspäin
siten, että letkussa oleva kumitiiviste yhdistyy
täydellisesti hanaan ja kiristä liitos kääntämällä sitä
oikealle.
Kierteillä varustetun letkun kiinnittäminen
kierteillä varustettuun hanaan
Kierrä letkun liitin vesihanaan.
Levy
Kierteillä varustetun letkun kiinnittäminen
kierteettömään hanaan
1
Veden
täyttöletku
Irrota neljä kiinnitysruuvia.
Ylempi liitin
Kumitiiviste
Pikaliittimellä varustetun letkun kiinnittämien
kierteettömään hanaan
Kiinnitysruuvi
2
1
Poista ohjauslevy, jos hana on liian iso sovittimeen.
Irrota sovittimen rengaslevy ja löysää neljä
kiinnitysruuvia.
Ohjauslevy
Rengaslevy
2
Poista ohjauslevy, jos hana on liian iso sovittimeen.
Ohjauslevy
13
SUOMI
Täyttöletkun kiinnittäminen vesihanaan
3
Paina sovitin hanan päähän siten, että kumitiiviste
muodostaa vesitiiviin liitoksen.
Kiristä sovittimen rengaslevy ja neljä kiinnitysruuvia.
Letkun kiinnittäminen pesukoneeseen
Varmista, ettei letku ole mutkalla tai taittunut.
Pesukoneet, joissa on kaksi venttiiliä.
•• Punaisella liittimellä varustettu täyttöletku kiinnitetään
kuumaan veteen.
4
Vedä liittimen lukituslevyä alaspäin, työnnä
täyttöletku sovittimeen ja vapauta liittimen
lukituslevy. Varmista, että sovitin lukittuu
paikoilleen.
Lukituslevy
Huomautus
•• Jos letkusta vuotaa vettä liitännän jälkeen, toista
samat vaiheet.
Käytä vesiliitännässä tavallisinta hanamallia.
Jos hana on neliskulmainen tai liian iso, poista
ohjauslevy ennen hanan yhdistämistä sovittimeen.
Horisontaalisen hanan käyttö
Huomautus
•• Kun olet kiinnittänyt täyttöletkun vesihanaan,
laske vesihanasta vettä, jotta vieraat ainesosat
(lika, hiekka, sahanpuru jne.) huuhtoutuvat pois
vesiletkusta. Laske vesi altaaseen ja tarkista
veden lämpötila.
Horisontaalinen hana
Jatkohana
Neliskulmainen hana
14
•• Poistoletkua ei saa asettaa yli 100 cm:n korkeudelle
lattiasta. Kone ei tyhjennä vettä tai se tyhjentää
hitaasti.
•• Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa
vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.
Sähköliitännät (vain IsossaBritanniassa)
Virtajohdon johdinten värit ovat seuraavien koodien
mukaiset:
Vihreä ja keltainen: Maajohdin
Sininen: Nollajohdin
•• Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä väkisin
takaisin pesukoneeseen. Se aiheuttaa epänormaalia
melua.
Ruskea: Vaihejohdin
Laite täytyy maadoittaa.
Vihreä ja
keltainen (maa)
Ruskea (vaihe)
noin 100 cm
Sininen (nolla)
enint. 100 cm
noin 145 cm
SUOMI
Poistoletkun asentaminen
Sulake
Johdonpidin
noin 105 cm
•• Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla käyttäen
ketjukiinnitintä.
•• Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa
vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.
Koska laitteen virtajohdon johtimien värit eivät
välttämättä vastaa pistokkeen terminaalien
värimerkintöjä, toimi seuraavasti:
Vihreä ja keltainen johdin täytyy yhdistää pistokkeen
liittimeen, joka on merkitty kirjaimella E tai
maadoitussymbolilla ( ) tai on väriltään vihreä tai
vihreä ja keltainen.
Sininen johdin täytyy yhdistää liittimeen, joka on merkitty
kirjaimella N tai on väriltään musta.
Ruskea johdin täytyy yhdistää liittimeen, joka on merkitty
kirjaimella L tai on väriltään punainen.
Jos käytössä on 13 ampeerin (BS 1363) pistoke, käytä
13 ampeerin BS 1362 -sulaketta.
Pesuallas
Kiinnityshihna
enint. 100 cm
enint. 100 cm
Letkun
pidike
15
Käyttö
Pesukoneen käyttö
4
Valitse haluamasi pesuohjelma.
5
Pesuohjelman aloittaminen.
6
Pesuohjelman päättyminen.
Valitse ennen ensimmäistä pesukertaa pesuohjelma
(Puuvilla 60 °C, lisää puolet normaalista
pesuainemäärästä) ja käynnistä pesukone ilman
pyykkiä. Tämä poistaa rummusta siihen valmistuksesta
mahdollisesti jääneet epäpuhtaudet ja veden.
1
2
3
16
•• Paina pesuohjelma-painiketta toistuvasti
tai käännä pesuohjelman säädintä, kunnes
haluamasi ohjelma on valittuna.
Lajittele pyykki ja laita pyykki koneeseen.
•• Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden, värin
ja pyykkimäärän mukaan. Avaa luukku ja laita
pyykki pesukoneeseen.
•• Aloita pesuohjelma painamalla Käynnistys/
Pysäytys-painiketta. Pesukone pyörii hetken
ilman vettä ja tunnistaa pyykin painoa. Jos et
paina Käynnistys/Pysäytys -painiketta 15
minuutin sisällä, pesukone sammuu ja menetät
kaikki tekemäsi asetukset.
Lisää pesuaineet ja/tai pesuaine ja huuhteluaine.
•• Täytä pesuainetta oikea määrä
pesuainelokeroon. Voit halutessasi käyttää
valkaisuainetta tai huuhteluainetta lisäämällä ne
oikeisiin paikkoihin lokerikossa.
Käynnistä pesukone.
•• Kytke pesukone päälle painamalla Virtapainiketta.
•• Kone antaa äänimerkin, kun pesuohjelma on
päättynyt. Poista pyykki pesukoneesta heti,
jotta vältät rypistymisen. Tarkista luukun tiiviste
pyykkiä poistaessasi. Tiivisteeseen voi jäädä
pieniä osia.
1
3
Katso vaatteiden pesumerkinnät.
•• Niissä kerrotaan kankaan laatu ja annetaan
pesuohje.
•• Pesumerkintöjen symbolit.
Pesulämpötila
Normaali ohjelma
Kestoprässätyt
Hienopesu
SUOMI
Pyykin lajittelu
Vaatteiden huolto ennen pesukoneeseen laittoa.
•• Yhdistä samaan koneelliseen isoja ja pieniä
vaatteita. Laita ensin koneeseen isot vaatteet.
•• Isoja vaatteita saa olla koneellisesta enintään
puolet. Älä pese vaatteita yksittäin. Se voi
aiheuttaa epätasaisen pyykin jakaantumisen.
Lisää muutama samankaltainen vaate.
•• Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat
tyhjät. Neulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja
avaimet voivat vaurioittaa sekä pesukonetta että
vaatteita.
Käsinpesu
Vesipesu kielletty
2
Pyykin lajittelu.
•• Paras mahdollinen tulos saadaan, kun vaatteet
lajitellaan pesuohjelmien mukaisiin koneellisiin.
•• Eri materiaaleista valmistetut vaatteet vaativat
erilaisia lämpötiloja ja linkousnopeuksia.
•• Lajittele aina tummat värit erilleen vaaleista ja
valkoisista. Pese tummat ja vaaleat erillään, sillä
tummat saattavat värjätä tai nukata valkoiset ja
vaaleat vaatteet. Mikäli mahdollista, älä pese
erittäin likaisia vaatteita vain vähän likaisten
vaatteiden kanssa yhdessä.
•• Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät
tartu muihin vaatteisiin.
•• Esikäsittele lika ja tahrat hieromalla niihin hieman
veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtoaa
helpommin.
•• Tarkista rumpu ja poista mahdollisesti edellisestä
pesusta jääneet pyykit.
–– Likaisuus (hyvin likainen, normaali, vähän
likainen)
Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
–– Väri (valkoinen, vaalea, tumma)
Erottele valkoinen pyykki värillisistä.
–– Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat)
Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet
erillään.
17
Pesuaineiden lisääminen
Pesuaineiden annostelu
•• Pesuainetta tulee käyttää pesuaineen valmistajan
antamien ohjeiden mukaan perustuen materiaaliin,
väriin, likaisuuteen ja pesulämpötilaan.
•• Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun
kehittyy liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja
kuormittaa moottoria.
•• Käytä nestemäistä pesuainetta pesuaineen
valmistajan ohjeiden mukaan.
•• Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan
pesuaineen päälokeroon, jos aloitat pesuohjelman
heti.
•• Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytössä
on Time Delay (Ajastus) tai olet valinnut Pre Wash
(Esipesu-ohjelman), koska neste voi kovettua.
•• Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahtoa muodostuu
liikaa.
•• Pesuaine voidaan annostella veden lämpötilan, veden
kovuuden, pyykkimäärän ja likaisuuden mukaan. Saat
parhaat tulokset, kun vaahtoa ei ole liikaa.
•• Katso vaatteiden pesumerkinnät ennen kuin valitset
pesuaineen ja lämpötilan:
•• Valitse pesuaine vaatteen materiaalin mukaisesti, kun
käytät pesukonetta:
–– Tavalliset jauhemaiset pesuaineet soveltuvat
kaikkiin materiaaleihin
–– Jauhemaiset pesuaineet aroille materiaaleille
–– Nestemäiset pesuaineet kaikille materiaaleille ja
oma pesuaine villalle
•• Parhaimman pesutuloksen ja valkoisuuden
saat käyttämällä pesuainetta, jossa on tavallista
valkaisuainetta mukana.
•• Pesuaine huuhtoutuu lokerosta koneeseen
pesuohjelman alussa.
18
Huomautus
•• Älä anna pesuaineen kovettua.
Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon virtauksen tai
hajua.
•• Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
•• Vajaa koneellinen: 3/4 normaalista määrästä
•• Vähimmäiskoneellinen: 1/2 täydestä määrästä
Pesuaineen ja huuhteluaineen käyttö
Pesuaineen lisääminen
•• Vain pääpesu →
•• Esipesu + pääpesu →
Huomautus
•• Jos laitat pesuainetta, valkaisuainetta tai
huuhteluainetta liikaa, se voi aiheuttaa
ylivuotamisen.
•• Varmista, että annostelet pesuaineen oikein.
Huuhteluaineen käyttö
•• Älä ylitä maksimimerkintää. Ylitäyttö saattaa aiheuttaa
huuhteluaineen pääsyn koneeseen liian aikaisin,
jolloin se voi tahrata vaatteita. Sulje pesuainelokero
varovasti.
•• Kone ottaa huuhteluaineen automaattisesti viimeisen
huuhtelun yhteydessä.
SUOMI
•• Älä jätä huuhteluainetta lokeroon pidemmäksi ajaksi
kuin kahdeksi päiväksi (huuhteluaine voi kovettua).
Pesutablettien käyttö
1
Avaa luukku ja laita tabletit suoraan rumpuun.
2
Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.
•• Älä avaa pesuainelokeroa, kun kone ottaa vettä.
•• Älä käytä liuottimia (kuten bentseeniä jne.).
Huomautus
•• Älä annostele huuhteluainetta suoraan vaatteisiin.
Vedenpehmentimen käyttö
Vedenpehmennintä, kuten kalkinpoistoainetta, voidaan
käyttää vähentämään pesuaineen käytön tarvetta
alueilla, joilla vesi on erittäin kovaa.
•• Annostele pakkauksessa olevien määrien mukaan.
Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehmennin.
19
Toimintopaneeli
Cotton
Time Left
00 hr 10 min
Spinning
Virta-painike
Ohjelman valitsin
•• Käynnistä pesukone painamalla Virtapainiketta.
•• Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
Käynnistys/Pysäytys-painike
Valinnat
•• Käynnistys/Pysäytys-painikkeella käynnistät
pesuohjelman tai pysäytät pesuohjelman.
•• Käytä näitä painikkeita valittuun pesuohjelmaan
haluamiesi lisätoimintojen valitsemiseen.
•• Jos haluat pysäyttää pesuohjelman hetkeksi,
paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Näyttö
•• Näytössä näkyy jäljellä oleva pesuaika. Kun
kone tunnistaa pyykin määrää automaattisesti,
näyttöön ilmestyy vilkkuva
tai ’Detecting
(Tunnistus)’.
20
•• Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.
SUOMI
Pesuohjelma
Ohjelmataulukko
Ohjelma
Kuvaus
Puuvilla
Pesee pyykin yhdistämällä rummun
erilaisia pyörimistapoja.
Puuvilla suuri
Pesee pyykin kuluttaen vähemmän
energiaa kuin puuvillaohjelma.
Materiaali
Värilliset vaatteet (paidat, yöpuvut,
pyjamat jne.) ja normaalisti
likaantunut puuvilla (alusvaatteet).
Lämpötila
40 °C
(Kylmästä
95 °C:seen)
60 °C
(Kylmästä
60 °C:seen)
Enimmäismäärä
Ilmoitettu
Pesuohjelma soveltuu vaatteille,
joita ei tarvitse silittää pesun
jälkeen.
polyamidi, akryyli, polyesteri
40 °C
(Kylmästä
60 °C:seen)
Sekalainen
pyykki
Mahdollistaa erilaisen pyykin
pesemisen samalla kerralla.
Erilaiset materiaalit, lukuun
ottamatta erikoismateriaaleja
(silkki/hienopesu, ulkoiluvaatteet,
tummat vaatteet, villa,
vuodevaatteet/verhot).
40 °C
(Kylmästä
40 °C:seen)
Allergiaohjelma
Vähentää allergeeneja, kuten
pölypunkkeja ja siitepölyä.
Puuvilla, alusvaatteet, tyynyliinat,
lakanat, vauvan vaatteet.
60 °C
Pitää vähemmän melua ja tärinää
kuin puuvillaohjelma.
Värilliset vaatteet (paidat, yöpuvut,
pyjamat jne.) ja vähän likaantunut
valkoinen puuvilla (alusvaatteet).
40 °C
(kylmästä
60 °C:seen)
6,0 kg
Auttaa poistamaan ryppyjä 20
minuutin höyrytyksellä (vaatteet
saattavat kostua. Voit ripustaa
ne käsittelyn jälkeen kuivumaan
10‒30 minuutiksi).
Puuvillasekoite, polyesterisekoite
paidat, puserot
Ei valintaa
3 vaatetta
Vuodevaatteet
Tämä ohjelma on tilaa vievälle
pyykille, kuten peitot, tyynyt,
sohvanpäälliset jne.
Puuvillaiset täytteelliset
vuodevaatteet lukuun ottamatta
erikoismateriaaleja (arat
materiaalit, villa, silkki jne.):
täytteelliset vuodevaatteet, tyynyt,
peitot, sohvanpäälliset
Urheiluvaatteet
Tämä pesuohjelma soveltuu
ulkoiluvaatteille, kuten lenkkeily- ja
juoksuvaatteille.
coolmax, gore-tex, fleece ja
sympatex
Tekokuidut
Hiljainen
yöohjelma
Höyryraikastus
Tummat
vaatteet
Käytä tätä ohjelmaa, jos vaatteet
voivat päästää väriä.
Ohjelma estää värjääntymisen.
(Käytä kirjopesuun tarkoitettua
pesuainetta.)
Tummat vaatteet, jotka ovat
puuvillaa tai sekoitekuituja.
Pika 14
Tämä pesuohjelma pesee nopeasti
pienehkön määrän vain vähän
likaisia vaatteita.
Vähän likainen kirjopyykki.
40 °C
(Kylmästä
40 °C:seen)
20 °C
(kylmästä
40 °C:seen)
20 °C
(20–40 °C)
5,0 kg
4,5 kg
1 tuote
3,0 kg
2,0 kg
21
Ohjelma
Kuvaus
Hellävarainen
Tämä pesuohjelma on tarkoitettu
käsin- ja konepestäville aroille
vaatteille, kuten pesua kestävälle
villalle, alusvaatteille, alushameille
jne. (käytä villalle tarkoitettua
pesuainetta).
villa, käsinpestävät vaatteet,
hienopesu, helposti vahingoittuva
pyykki
Tahrojen poisto
Pesee erilaisia tahroja, kuten viini,
mehu, lika jne. (veden lämpötila
nousee asteittain erilaisten tahrojen
pesemiseksi).
puuvillasekoitteiset tekstiilit, EI
arkoja materiaaleja
Jakson
lataaminen
Materiaali
Lämpötila
Enimmäismäärä
20 °C
(Kylmästä
30 °C:seen)
1,5 kg
40 °C tai
60 °C
(30–60 °C)
3,0 kg
Ladattaville pesuohjelmille. Jos et ole ladannut mitään pesuohjelmia, oletuksena on Huuhtelu+Linkous.
•• Veden lämpötila: valitse valittuun pesuohjelmaan sopiva veden lämpötila. Noudata aina vaatteen valmistajan
pesumerkintöjä tai ohjeita pesussa.
•• Valitse ohjelmaksi ”Puuvilla suuri 40 °C (puoli koneellista)”, ”Puuvilla suuri 60 °C (puoli koneellista)”, ”Puuvilla suuri
60 °C (täysi koneellinen)”, kun haluat testata vastaavuutta standardin EN60456 ja määräysten 1015/2010 kanssa.
- Tavallinen 60 °C:een Puuvilla-ohjelma: Puuvilla suuri
+ 60°C (täysi koneellinen)
- Tavallinen 60 °C:een Puuvilla-ohjelma: Puuvilla suuri
+ 60°C (puoli koneellista)
- Tavallinen 40 °C:een Puuvilla-ohjelma: Puuvilla suuri
+ 40°C (puoli koneellista)
(Soveltuvat normaalisti likaantuneelle puuvillapyykille.)
(Tehokkaimmat ohjelmat tällaisen puuvillapyykin pesuun, kun otetaan huomioon energian- ja vedenkulutus
yhdessä.)
* Todellinen veden lämpötila voi poiketa ilmoitetusta pesuohjelman lämpötilasta.
•• Testitulokset riippuvat vedenpaineesta, veden kovuudesta, veden syöttölämpötilasta, huonelämpötilasta, pyykin
laadusta ja määrästä, likaisuusasteesta, käytetystä pesuaineesta, sähkövirran vaihteluista ja valituista lisäohjelmista.
Huomautus
•• Suosittelemme neutraalia pesuainetta.
22
SUOMI
Lisävalinnat
Ohjelma
Intensive
Favorite Steam Wash Steam Softener Turbo Wash
Pre Wash
Delay
(Pesutehon
(Viivästynyt) (Suosikki) (Höyrypesu) (Höyrypehmennin) (Superpesu)
(Esipesu)
lisäys)
Puuvilla
●
●
●
●
●
Puuvilla suuri
●
●
●
●
●
Tekokuidut
●
●
●
●
●
Sekalainen pyykki
●
●
●
●
●
Allergiaohjelma
●
●
●*
Hiljainen yöohjelma
●
●
Höyryraikastus
●
Medic Rinse
(Lämmin
huuhtelu)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●*
●
Vuodevaatteet
●
●
●
Urheiluvaatteet
●
●
●
Tummat vaatteet
●
●
●
Pika 14
●
●
Hellävarainen
●
●
Tahrojen poisto
●
●
●*
●
●
*: Tämä vaihtoehto kuuluu ohjelmaan automaattisesti, eikä sitä voi poistaa.
23
Käyttötiedot
Ohjelma
Max RPM
Puuvilla
1600
Puuvilla suuri
1600
Tekokuidut
1200
Sekalainen pyykki
1600
Allergiaohjelma
1600
Hiljainen yöohjelma
1000
Höyryraikastus
-
Vuodevaatteet
1000
Urheiluvaatteet
800
Tummat vaatteet
1600
Pika 14
800
Hellävarainen
800
Tahrojen poisto
1600
Huomautus
•• Tiedot pääpesuohjelmista puolen koneellisen pyykkimäärällä.
24
Ohjelma
Aika
minuuteissa
Jäännöskosteus
Vesi litroissa
Energia kWh
Puuvilla suuri (40 °C)
(puoli koneellista)
223
44 %
45
0,45
Puuvilla suuri (60 °C)
(puoli koneellista)
233
44 %
45
0,46
SUOMI
Laitteen asetukset
Aseta Asetus
Asetus
1
Paina Virta-painiketta.
Käytettävissä Wi-Fi, Äänimerkki, Kirkkaus, Kieli
asetuksen kanssa.
2
Paina Option-painiketta valitaksesti asetuskohdat.
(
: Up,
: Down,
: OK,
: Back)
Setting
Wi-Fi
ON
Beeper
OFF
Brightness
A
Language
100%
Setting
Wi-Fi
OK
Beeper
Brightness
English
A
Wi-Fi (
3
)
Voit katsoa 'Älypuhelimen yhdistettävyys'.
Äänimerkki (
Language
ON
OFF
100%
OK
English
Valitse PÄÄLLÄ tai Sammuta.
(Aseta haluttu toiminto ja paina
painiketta
asetuksen päättämiseksi.)
)
Beeper
Heti kun piippaustoiminto on asetettu, asetus on
tallennettuna, vaikka virta on katkaistu.
ON
OFF
OK
Huomautus
•• Jos haluat sammuttaa Äänimerkki-toiminnon,
yksinkertaisesti toista tämä tapahtuma.
Kirkkaus (
)
4
Paina
painiketta palataksesi valitun
pesuohjelman näyttöön.
(Jos tarvitaan lisäasetuksia, toista Vaihe 2.)
•• Kirkkaus voidaan säätää 20 %:n portaissa välillä 0 % 100 %.
Setting
Kieli ( A )
Wi-Fi
Beeper
Brightness
•• Oletuskieli on englanti. Kieli voidaan vaihtaa vain, kun
LCD-näyttö on päällä.
A
Language
ON
ON
100%
OK
English
LG Smart Laundry&DW Global -sovelluksen versiossa
se voidaan muuttaa asiakkaita informoimatta.
5
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
25
Vaihtoehtoiset ohjelmat
Favorite (Suosikki)
Delay (Viivästynyt)
Suosikkiohjelman avulla voit tallentaa räätälöidyn
pesuohjelman tulevia tarpeita varten.
Voit asettaa aikaviiveen siten, että pesukone käynnistyy
ja pysähtyy automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
1
Paina Virta-painiketta.
1
Paina Virta-painiketta.
2
Valitse pesuohjelma.
2
Valitse pesuohjelma.
3
3
Paina Delay-painiketta ja aseta haluamasi aika.
Valitse ohjelman asetukset (pesutapa, huuhteluiden
määrä, linkousnopeus, veden lämpötila jne.).
4
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
4
Paina ja pidä Favorite-painiketta painettuna 3
sekuntia.
Huomautus
•• Viivästetty aika on ohjelman päättymisaika,
ei alkamisaika. Todellinen pesuaika vaihtelee
riippuen veden lämpötilasta, pyykkimäärästä ja
muista tekijöistä.
Suosikkiohjelma on nyt tallennettu tulevia tarpeita
varten.
Voit käyttää ohjelmaa uudelleen valitsemalla
suosikkiohjelman ja painamalla Käynnistys/Pysäytyspainiketta.
Wash (Pesu)
Superpesu
Käytä tätä vaihtoehtoa säästääksesi pesuaikaa.
Pesutehon lisäys
Jos pyykki on normaalia likaisempaa, kannattaa käyttää
tehokasta pidennettyä ohjelmaa.
Temp. (Veden lämpötila)
Temp.-painikkeella voit valita pesu- ja huuhtelulämpötilan
yhdistelmän valittuun pesuohjelmaan. Paina tätä painiketta,
kunnes haluamasi asetus syttyy. Kaikissa huuhteluissa
käytetään kylmää hanavettä.
•• Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi pyykin
mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla
vaatteen pesumerkintöjä.
26
SUOMI
Rinse (Huuhtelu)
Huuhtelu+ + Odota
Ohjelma keskeytetään, kunnes käynnistyspainiketta
painetaan uudelleen huuhtelun päätyttyä.
Normaali+Pyykki jää veteen
Ohjelma keskeytetään, kunnes Käynnistys/
Pysäytyspainiketta painetaan uudelleen, kun huuhtelu
on valmis.
Lisähuuhtelu++
Kaksi lisähuuhtelua.
Lisähuuhtelu+
Yksi lisähuuhtelu.
Spin (Linkous)
•• Voit valita linkousnopeuden painamalla Spinpainiketta toistuvasti.
•• Pelkkä linkous
1
Paina Virta-painiketta.
2
Valitse linkousnopeus painamalla Spin-painiketta.
3
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Huomautus
•• Mikäli ’Ei linkousta’-toiminto on valittuna, pesukone
pyörii vain hetken veden tyhjentämiseksi.
27
Option(Valinnat)
Valitaksesti Valinnat
Käytettävissä Esipesu-, Lämmin huuhtelu-,
Höyrypesu, Höyrypehmennin -jaksojen kanssa
After selecting a washing programme, select the desired
Option
PreWash
OFF
MedicRinse
Steam Wash
Steam Softener
OFF
OFF
OFF
OK
option.
1
Paina Virta-painiketta.
2
Valitse pesuohjelma.
3
Esipesu (
)
Jos pyykki on hyvin likaista, suosittelemme Esipesuohjelmaa.
Lämmin huuhtelu (
: Ylös,
: Alas,
: OK,
Option
PreWash
OFF
MedicRinse
Steam Wash
Steam Softener
OFF
OFF
OFF
OK
)
Paras ja puhtain huuhtelutulos. Viimeinen huuhtelu
tehdään 40 asteeseen lämmitetyllä vedellä.
Höyrypesu (
Paina Option-painiketta ja valitse haluttu
vaihtoehto. (
Takaisin)
4
)
Valitse PÄÄLLÄ tai Sammuta.
painiketta
(Valittuasi Päälle/Pois paina
päättääksesi asetuksen.)
Höyrypesu-toiminto parantaa pesutulosta alhaisella
energian kulutuksella.
•• Erittäin likaisille vaatteille, alusvaatteille tai vauvan
vaatteille.
Pre Wash
ON
OFF
•• Käytettävissä ohjelmissa Puuvilla, Puuvilla suuri,
Sekalainen pyykki, Tekokuidut, Vuodevaatteet,
Allergiaohjelma, Höyryraikastus.
•• Älä käytä Höyrypesu-ohjelmaa helposti värjääntyville
vaatteille ja aroille materiaaleille, kuten villa ja silkki.
Höyrypehmennin (
OK
5
Paina
painiketta palataksesi valitun
pesuohjelman näyttöön.
(Jos tarvitaan lisäasetuksia, toista Vaihe 3,.)
)
Höyryhuuhtelu suihkuttaa höyryä rumpuun linkouksen
jälkeen, mikä vähentää ryppyjä ja tekee pyykistä
ilmavaa.
Option
•• Pehmentää vaatteita ja tekee niistä ilmavia
ilmakuivauksen jälkeen.
PreWash
OFF
MedicRinse
Steam Wash
Steam Softener
OFF
OFF
OFF
OK
Adds 19 minutes pre wash and a spin cycle.
•• Käytettävissä ohjelmissa Puuvilla, Puuvilla suuri,
Sekalainen pyykki, Tekokuidut.
•• Älä käytä Höyrypehmennin ohjelmaa helposti
värjääntyville vaatteille ja aroille materiaaleille, kuten
villa ja silkki.
•• Pehmennystulos voi vaihdella materiaalista riippuen.
28
6
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
:
Add Item (Lisää pyykkiä)
Vælg denne funktion for at låse knapperne på
betjeningspanelet, så der ikke kan pilles ved maskinens
indstillinger.
Pyykkiä voi lisätä ohjelman alkamisen jälkeen.
SUOMI
Child Lock (Lapsilukko)
1
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Sådan låser du betjeningspanelet
2
Avaa luukku kun lukitus aukeaa.
1
Tryk og hold knappen Child Lock nede i 3
sekunder.
3
Lisää tai poista pyykkiä.
2
Der lyder et bip, og ’Lapsilukko on aktivoitu’ vises
på displayet.
4
Paina Käynnistys/Pysäytys painiketta uudelleen
jatkaaksesi ohjelmaa.
Når børnesikringen er indstillet, er alle knapper
fastlåst bortset fra knappen Strøm.
Huomautus
•• Hvis strømmen slukkes, påvirkes børnesikringen
ikke. Du skal deaktivere børnesikringen, før du
kan få adgang til andre funktioner.
Ohjelma jatkuu automaattisesti.
Huomautus
•• Turvallisuuden takia luukku pysyy lukittuna kun
veden taso tai lämpö on korkea.
•• Yllä mainittujen syiden takia luukku pysyy lukittuna
joidenkin pesuohjelmien aikana.
•• Ei ole mahdollista lisätä pyykkiä juuri nyt.
Sådan låser du betjeningspanelet op
Tryk og hold knappen Child Lock nede i 3 sekunder.
Der lyder et bip, og den resterende tid af det aktuelle
program vises igen på displayet.
29
ÄLYTOIMINNOT
LG SmartThinQ
-sovelluksen käyttö
Tämä ominaisuus on saatavilla vain malliin, jossa on
tai
logo.
Ennen LG SmartThinQ
-sovelluksen käyttöä
1
Tarkista pesukoneen ja langattoman reitittimen
(WLAN-verkko) etäisyys.
•• Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen
etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus
heikkenee. Signaalin rekisteröinti saattaa kestää
pitkään, tai asennus saattaa epäonnistua.
2
Kytke pois päältä Mobiilidata tai
Matkapuhelindata älypuhelimestasi.
Huomautus
•• Varmista WLAN-yhteys tarkistamalla, että Wi-Fi
-kuvake ohjauspaneelissa palaa.
•• Laite tukee vain 2,4 GHz:n WLAN-verkkoa.
Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä
Internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman
reitittimesi käyttöopasta.
•• LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden
ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista
vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
•• Jos laitteella on ongelma WLAN-verkkoon
yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana
reitittimestä. Osta WLAN-toistin (alueen laajentaja)
parantamaan WLAN-signaalin voimakkuutta.
•• WLAN-yhteys ei pysty muodostumaan tai voi olla
keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
•• Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen
Internet-palveluntarjoajasta.
•• Ympäröivä langaton ympäristö voi saada
langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
•• Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman
signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi.
Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti
ennen uudelleen yrittämistä.
3
Yhdistä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.
•• Jos langattoman reitittimesi palomuuri on päällä,
kytke palomuuri pois päältä tai lisää siihen
poikkeus.
•• Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla
yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja
numeroita (älä käytä erikoismerkkejä).
•• Älypuhelimen käyttöliittymä (UI) voi vaihdella
mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja
valmistajan mukaan.
•• Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on WEP,
verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda
toiseen turvallisuusprotokollaan (WPA2:ta
•• suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.
LG SmartThinQ:n asennus
Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimen Google
Play Storesta tai Apple App Storesta. Noudata
sovelluksen lataus- ja asennusohjeita.
30
Pesukoneen etäkäyttö
Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä
älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.
Remote Start (Etäkäynnistys)
Pesuohjelma (Remote Start (Etäkäynnistys),
Download Cycle (Jakson lataaminen))
Aseta tai lataa valitsemasi ohjelma ja käytä konetta
etäohjauksella.
Koneen puhdistusohjelmavahti
Tämä ohjelma näyttää, kuinka monta pesuohjelmaa on
jäljellä ennen kuin on aika käyttää Tub Clean (Koneen
puhdistusohjelma) -ohjelmaa.
Energian valvonta
Tarkasta hiljattain käytettyjen ohjelmien sähkönkulutus ja
kuukausittainen keskiarvo.
Smart Diagnosis
Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa
hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.
Asetukset
Saatavilla on monia toimintoja.
Push-viestit
Tämän toiminnon tarkoituksena on antaa käyttäjälle
tilailmoituksia, jotta käyttäjä pysyy selvillä pesukoneen
tilasta. Ilmoitukset annetaan, vaikka LG SmartThinQ
-sovellus ei olisi päällä.
Huomautus
• Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston
parannustarkoituksiin ilman etukäteistä ilmoitusta
käyttäjille.
• Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.
SUOMI
Wi-Fi-toiminto
Käytä älypuhelinta pesukoneesi etäohjaukseen. Voit
myös valvoa ohjelman toimintaa, jolloin tiedät kuinka
paljon ohjelmassa on aikaa jäljellä.
Toiminnon käyttäminen
1
Paina Virta-painiketta.
2
Laita pyykki pesukoneen rumpuun.
3
Paina ja pidä Remote Start (Etäkäynnistys)painiketta painettuna 3 sekuntia tämän toiminnon
käyttämiseksi.
4
Käynnistä ohjelma älypuhelimesi LG SmartThinQsovelluksesta.
Huomautus
• Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää
ohjelman älypuhelimen LG SmartThinQsovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä,
pesukone odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään
tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai
tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
• Kun etäkäynnistys on aktivoitu, ovi lukitaan
automaattisesti.
Tämän toiminnon poistaminen käytöstä
Kun tämä toiminto on aktivoitu, paina ja pidä Remote
Start (Etäkäynnistys)-painiketta painettuna 3 sekuntia
toiminnon poistamiseksi käytöstä. Tämä toiminto on
kytkettävä pois päältä, jotta pesukonetta voidaan taas
käyttää manuaalisesti.
Download Cycle (Jakson lataaminen)
Lataa uusi ja erityinen ohjelma, joka ei sisälly
pesukoneen perusohjelmiin. Monia erilaisia yksilöllisiä
erityisohjelmia voidaan ladata pesukoneisiin, jotka on
rekisteröity. Kerrallaan pesukoneen muistiin voidaan
tallentaa kuitenkin vain yksi erityisohjelma. Kun
pesukoneeseen on ladattu ohjelma, se säilyy koneen
muistissa, kunnes uusi ohjelma ladataan.
31
Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot
ilmoitustiedot
Malli
LCW-003
Taajuusalue
2412 ~ 2472 MHz
Lähtöteho
(maks.)
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
IEEE 802.11 n : 17.67 dBm
Virrankulutus valmiustilassa
Virrankulutus valmiustilassa
0,5 W
Virrankulutus verkkovalmiustilassa
2,0 W
Aika, jonka jälkeen virranhallintatoiminto
tai vastaava toiminto siirtää laitteen
automaattisesti valmiustilaan ja/tai pois
päältä -tilaan ja/tai verkkovalmiustilaan
20 min.
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän
lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden
avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella
osoitteesta http:// opensource.lge.com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata
kaikki mainitut käyttöoikeusehdot,
takuun vastuuvapauslausekkeet ja
tekijänoikeusilmoitukset.
LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin
CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan
toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja
toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse
osoitteeseen opensource@ lge.com.
Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä
päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt
tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta
voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on
vastaanottanut nämä tiedot.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Smart Diagnosis -vianmääritys älypuhelimella
Tämä ominaisuus on saatavilla vain malliin, jossa
LG Electronics julistaa täten, että radiolaitetyyppinen
Pesukone mukautuu Direktiiviin 2014/53/EU. EU:n
vaatimuksenmukaisuusvaatimuksen koko teksti löytyy
seuraavassa osoitteessa:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Alankomaat
32
on
tai
logo.
Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset
tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin
asiakasneuvonnasta koneen toimiessa
virheellisesti tai lopettaessa toiminnan.
Tätä toimintoa ei voi aktivoida, ellei laite ole
liitettynä virtalähteeseen. Jos laitetta ei ole
mahdollista käynnistää, vianmääritys tulee tehdä
ilman tätä toimintoa.
Smart Diagnosis -vianmääritys
huollon kautta
Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset
tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin
asiakasneuvonnasta laitteen toimiessa
virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä
tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa
huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.
1
Paina Virta-painiketta pesukoneen kytkemiseksi
päälle. Älä paina mitään muuta painiketta.
2
Kun asiakaspalvelu pyytää, vie puhelimesi
suukappale lähelle Smart Diagnosis-kuvaketta.
SUOMI
Smart Diagnosis -toiminnon
käyttö
Huomautus
• Tämä toiminto riippuu paikallisen
puhelinyhteyden laadusta.
• Viestintätoiminto paranee ja saat paremman
tuloksen, jos käytät lankalinjaa.
• Jos tiedonsiirto on heikkoa huonon
puhelinyhteyden takia, et ehkä saa parasta
mahdollista vianmäärityspalvelua.
x.
Ma
mm
10
3
Paina pohjassa Temp. (Lämpöt.)-painiketta 3
sekuntia.
4
Pidä puhelin paikallaan, kunnes merkkiäänen
lähetys loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika
näkyy näytössä.
•• Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta puhelinta
merkkiäänen lähettämisen aikana.
•• Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua tietoja
tarkasti, sinua voidaan pyytää yrittämään
uudelleen.
5
Kun ajanlasku on ohi ja merkkiäänet loppuneet,
palaa keskustelemaan asiakaspalvelijan kanssa.
Hän auttaa sinua käyttäen lähetetyn tiedon
analyysista saamaansa tietoa.
33
HUOLTO
Varoitus
Sisäosien hoitaminen ja puhdistaminen
•• Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen
koneen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi.
Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon, tulipalon, sähköiskun
tai kuoleman.
•• Pyyhi pesukoneen luukun aukko ja luukun lasi
pyyhkeellä tai pehmeällä liinalla.
•• Älä käytä pesukoneen puhdistamiseen
voimakkaita kemikaaleja, hankaavia
puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat
vahingoittaa pintaa.
•• Käytä Koneen puhdistusohjelma kerran
kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin). Se poistaa
pesuainejäämät ja muut epäpuhtaudet.
Pesukoneen puhdistaminen
Käytön jälkeiset toimet
•• Kun pesuohjelma on päättynyt, pyyhi luukku ja luukun
tiiviste kosteuden poistamiseksi.
•• Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat kuivuvat.
•• Pyyhi pesukoneen runko kuivalla liinalla kosteuden
poistamiseksi.
Ulkopintojen puhdistaminen
Pesukoneesta huolehtiminen pidentää sen käyttöikää.
•• Poista pyykki koneesta aina heti pesuohjelman
päätyttyä. Kostean pyykin jättäminen pesukoneeseen
voi aiheuttaa rypistymistä, värimuutoksia ja hajua.
Täyttösuodattimen
puhdistaminen
•• Käännä hana kiinni, jos pesukonetta ei käytetä pitkään
aikaan (esim. loma-aika), etenkin jos pesukoneen
välittömässä läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.
’ -kuvake näkyy ohjauspaneelissa, kun vettä ei
•• ‘
tule pesuainelokerikkoon.
•• Jos vesi on kovaa tai siinä on kalkkikertymiä,
vedentäyttösuodatin saattaa olla tukossa. Tästä
syystä se on hyvä puhdistaa säännöllisesti.
1
Kierrä vesihana kiinni ja irrota veden täyttöletku.
2
Puhdista suodatin kovaharjaksisella harjalla.
Luukku:
•• Pese ulkopuolelta ja sisäpuolelta kostealla liinalla ja
pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.
Ulkopinnat:
•• Puhdista roiskeet välittömästi.
•• Pyyhi kostealla liinalla.
•• Älä vahingoita pintaa tai näyttöä terävillä esineillä.
34
4
Käännä puhdistamisen jälkeen pumpun suodatinta
ja aseta poistoletkun tulppa paikoilleen.
5
Sulje suojakansi.
•• Poistopumpun suodatin kerää pyykin seassa olevat
irtolangat ja pienet esineet. Tarkista suodattimen
puhtaus säännöllisin väliajoin, jotta pesukone toimisi
moitteettomasti.
•• Anna veden jäähtyä ennen poistopumpun
puhdistamista, hätätyhjennyksen suorittamista tai
luukun avaamista hätätilanteessa.
1
Avaa suojakansi ja vedä letku ulos.
2
Irrota poistoletkun tulppa ja avaa suodatin
vasemmalle kääntämällä.
VARO
2
Poistoveden
tyhjennysastia.
•• Poista vesi ensin poistoletkun kautta ja avaa sitten
pumpun suodatin ja poista irtolangat ja muut
roskat.
•• Ole varovainen, tyhjennettävä vesi voi olla
kuumaa.
1
3
Poista kaikki vieraat esineet pumpun
suodattimesta.
35
SUOMI
Poistopumpun suodattimen
puhdistaminen
Pesuainelokeron puhdistaminen
Pesuaineesta ja huuhteluaineesta saattaa jäädä jäämiä
pesuainelokeroon. Irrota lokero ja tarkista jäämät kerran
tai kaksi kuukaudessa.
1
Irrota pesuainelokerikko vetämällä sitä suoraan
ulos, kunnes se pysähtyy.
•• Paina vapautuspainike alas ja irrota lokerikko.
2
3
Poista lisäosat lokerikosta.
•• Huuhtele lisäosat ja lokerikko lämpimällä
vedellä ja poista pyykin jäämät. Puhdista
pesuainelokerikko pelkällä vedellä. Kuivaa
lisäosat ja lokerikko pehmeällä liinalla tai
pyyhkeellä.
Käytä liinaa lokerikon aukon puhdistamiseen ja
harjaa urien puhdistamiseen.
•• Poista kaikki jäämät ylä- ja alasyvennyksestä.
4
5
Pyyhi kaikki kosteus urista pehmeällä liinalla tai
pyyhkeellä.
Palauta lisäosat oikeisiin lokeroihin ja aseta
lokerikko paikoilleen.
Tub Clean (Koneen puhdistus)
(valinnainen)
Koneen puhdistus on erikoisohjelma, jolla puhdistetaan
pesukoneen sisäosat.
Tässä pesuohjelmassa käytetään runsaasti vettä ja
suurehkoa linkousnopeutta. Käytä puhdistusohjelmaa
säännöllisesti.
1
Poista kaikki vaatteet ja pyykit pesukoneesta ja
sulje luukku.
2
Avaa lokerikko ja lisää kalkinpoistoainetta
pääpesun lokeroon.
3
Sulje pesuainelokero varovasti.
4
Kytke virta ja paina ja pidä Tub Clean-painiketta 3
sekunnin ajan. ’Koneen puhdistus’ näkyy näytössä.
5
Käynnistä painamalla Käynnistys/Pysäytyspainiketta.
6
Kun pesuohjelma on päättynyt, jätä luukku auki,
jotta pesukoneen aukko, tiiviste ja luukun lasi
kuivuvat.
VARO
•• Jos lapsia on lähellä, varo jättämästä luukkua auki
liian pitkäksi aikaa.
Huomautus
•• Älä lisää pesuainetta pesuainelokeroihin.
Ylimääräistä vaahtoa saattaa muodostua ja
vuotaa pesukoneesta.
36
•• Hanan sulkemisen jälkeen irrota kylmän veden
täyttöletku hanasta ja poista vesi pitäen samalla letkua
alaspäin.
•• Jos kone jäätyy, se ei toimi normaalisti. Asenna laite
tilaan, joka ei jäädy talven aikana.
•• Mikäli laite täytyy asentaa ulos kuistille tai muihin ulkoolosuhteisiin, tarkista seuraavat asiat.
Kylmän veden
täyttöletku
Koneen jäätymisen estäminen
•• Poista pumpun sisälle jäänyt vesi pesun jälkeen
avaamalla jäämäveden poistoletkun tulppa. Kun vesi
on kokonaan poistettu, sulje jäämäveden poistoletkun
tulppa ja suojakansi.
Poistotulppa
Suojakansi
Jäätymisen tarkistaminen
•• Jos vettä ei tule, kun avaat jäämäveden poistoon
tarkoitetun letkun tulpan, tarkista tyhjennysyksikkö.
Poistotulppa
•• Ripusta poistoletku alaspäin, jotta letkun sisällä oleva
vesi poistuu kokonaan.
Suojakansi
•• Kytke virta päälle, valitse Huuhtelu ja Linkous ja paina
Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Poistoletku
VARO
•• Jos poistoletku asennetaan kaarevaan muotoon,
sisäletku saattaa jäätyä.
Pesuainelokerikko
Poistoletku
Huomautus
•• Tarkista, että vettä tulee pesuainelokerikkoon
huuhtelun aikana ja vettä tulee poistoletkusta
linkouksen aikana.
37
SUOMI
Varoitus jäätymisestä talven
aikana
Jäätymisen käsitteleminen
•• Varmista, että rumpu on tyhjä, kaada lämmintä
50–60 °C:een vettä kumiosiin rummun sisällä, sulje
luukku ja odota 1–2 tuntia.
50‒60 °C
•• Kun vesi on kokonaan tyhjennetty rummusta, sulje
jäämäveden poistoon tarkoitetun letkun tulppa, valitse
Huuhtelu ja Linkous ja paina Käynnistys/Pysäytyspainiketta.
Poistoletku
Pesuainelokerikko
Huomautus
VARO
•• Älä käytä kiehuvaa vettä. Se saattaa aiheuttaa
palovammoja ja vioittaa laitetta.
•• Avaa suojakansi ja jäämäveden poistoletkun tulppa ja
tyhjennä vesi kokonaan.
•• Tarkista, että vettä tulee pesuainelokerikkoon
huuhtelun aikana ja vettä tulee poistoletkusta
linkouksen aikana.
•• Kun vedentäyttöongelmia ilmenee, suorita seuraavat
toimenpiteet.
–– Sulje hana ja sulata hanan ja tuotteen veden
täyttöletkun kumpikin liitosalue käyttämällä
kuumalla vedellä kastettuja liinoja.
–– Irrota veden täyttöletku ja upota se lämpimään noin
50–60 °C:een veteen.
Poistotulppa
Suojakansi
Huomautus
•• Jää ei ole sulanut kokonaan, jos vettä ei tyhjene.
Odota vielä.
38
Veden
täyttöletku
50‒60 °C
Vianetsintä
Ongelmien tunnistaminen
Oireet
Syy
Ratkaisu
•• Pysäytä pesukone, tarkista rumpu ja
poistosuodatin.
Kolina ja pauke
Rummussa tai pumpussa saattaa
olla vieraita esineitä, kuten
kolikoita tai hakaneuloja.
Tömähtelevät äänet
Täydet koneelliset saattavat
tömähdellä. Tämä on tavallisesti
normaalia.
•• Mikäli ääni jatkuu, pyykki on
todennäköisesti jakautunut epätasaisesti.
Pysäytä ja jaa pyykki tasaisemmin.
Onko kaikki kuljetuspultit ja
koneen tuki poistettu?
•• Mikäli kuljetuspultteja ei ole irrotettu
asennuksen yhteydessä, lue tukipulttien
irrotusohjeet asennusohjeista.
Ovatko koneen kaikki jalat
tukevasti maassa?
•• Varmista, että kone on täysin suorassa
(käytä vesivaakaa).
Veden täyttöletkun tai
poistoletkun liitos on löystynyt
hanan tai pesukoneen kohdalta.
•• Tarkista letkun liitokset ja kiristä
tarvittaessa.
Talon viemäriputket ovat tukossa.
•• Avaa tukossa oleva viemäriputki. Ota
tarvittaessa yhteyttä putkimieheen.
Tärinä
Vesivuoto
•• Pesuainetta on liikaa tai pesuaine on
vääränlaista. Liika vaahto voi aiheuttaa
vesivuotoja.
Liikaa vaahtoa
Pesukone ei täyty tai se
täyttyy hitaasti
Pesukone ei tyhjenny
tai se tyhjentyy hitaasti
•• Mikäli ääni jatkuu pesukoneen uudelleen
käynnistämisen jälkeen, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Vedentulo alueella ei ole riittävä.
•• Tarkista muut talon hanat.
Vesihana ei ole täysin auki.
•• Avaa hana täysin.
Veden täyttöletku on mutkalla.
•• Suorista letku.
Täyttöletkun suodatin on tukossa.
•• Tarkista täyttöletkun suodatin.
Poistoletku on mutkalla tai
tukossa.
•• Puhdista ja suorista poistoletku.
Poistosuodatin on tukossa.
•• Puhdista poistosuodatin.
39
SUOMI
•• Pesukone on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat
varhaisessa vaiheessa. Jos pesukone ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen huoltoon
soittamista:
Oireet
Pesukone ei käynnisty
Pesukone ei linkoa
Syy
Ratkaisu
Verkkojohto ei ole pistorasiassa
tai liitäntä on huono.
•• Varmista, että pistoke sopii pistorasiaan.
Sulake on palanut, suojakatkaisija
lauennut tai on sähkökatkos.
•• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake.
Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli
ongelmana on virtapiirin ylikuormitus,
sähköasentajan on korjattava vika.
Veden täyttöhana ei ole täysin
auki.
•• Avaa veden täyttöhana.
Tarkista, että luukku on kunnolla
kiinni.
•• Sulje luukku ja paina Käynnistys/
Pysäytys-painiketta. Kun olet painanut
Käynnistys/Pysäytys-painiketta, saattaa
kestää hetken ennen kuin kone alkaa
lingota. Luukun täytyy olla lukittuna ennen
linkouksen käynnistymistä. Lisää 1 tai 2
samanlaista vaatekappaletta lisäämään
tasapainoa. Järjestä pyykki uudelleen,
jotta linkous voi käynnistyä.
Luukku ei aukea
•• Kun pesukone on käynnistynyt, luukkua
ei voi turvallisuussyistä avata. Tarkista,
onko ’luukun lukon’-merkkivalo syttynyt.
Luukun avaaminen on turvallista, kun
’luukun lukon’-merkkivalo on sammunut.
Pesuohjelman
kestoaika on pidentynyt
•• Pesuaika vaihtelee pyykin määrän,
vedenpaineen, veden lämpötilan ja
muiden käyttöominaisuuksien mukaan.
Mikäli kone tunnistaa epätasaisesti
jakaantuneen pyykin tai vaahdonpoistoohjelma käynnistyy, pesuaika pitenee.
Huuhteluainetta on
annosteltu liikaa
Huuhteluaine on
valunut pesuun liian
aikaisin
40
Liika huuhteluaine voi aiheuttaa
ylivuodon.
•• Annostele huuhteluainetta ohjeiden
mukaan. Älä ylitä maksimimerkintää.
•• Sulje pesuainelokero varovasti. Älä avaa
pesuainelokeroa kesken ohjelman.
Haju
Syy
SUOMI
Oireet
Ratkaisu
Tämä haju on peräisin pesukoneen
kumiosista.
•• Tämä on uuden kumin normaali haju, ja se
poistuu muutaman käyttökerran jälkeen.
Jos oven kumitiivistettä ja oven
tiivisteen aluetta ei puhdisteta
säännöllisesti, voi hajuja syntyä
homeesta tai vierasaineista.
•• Varmista, että puhdistat tiivisteen ja oven
tiivisteen aluen säännöllisesti ja varmista, että
oven tiivsteen alle ei ole jäänyt mitään, kun
tyhjennät koneen.
Hajuja voi esiintyä, jos vierasaineita
jää tyhjennyspumpun suodattimeen.
•• Varmista, että puhdistat poistopumpun
suodattimen säännöllisesti.
Hajuja voi esiintyä, jos tyhjennysletku
ei ole kiinnietty kunnolla aiheuttaen
lappoa (veden virtaamista takaisin
koneeseen).
•• Varmista poistoletkua asentaessasi, että se ei
taitu tai jää puristuksiin.
Käytetäessä kuivaustoimintoa,
hajuja voi syntyä nukan ja muun
pesumateriaalin liimaantuessa
lämmittimeen. (vain kuivaajalla
varustetut mallit)
•• Tämä ei ole vika.
Haju poistuu vähän ajan kuluttua.
41
Virheilmoitukset
Oireet
Syy
Ratkaisu
Vedentulo alueella ei ole riittävä.
•• Tarkista muut talon hanat.
Vesihanat eivät ole täysin auki.
•• Avaa hana täysin.
Veden täyttöletku on mutkalla.
•• Suorista letku(t).
Täyttöletkun suodatin on tukossa.
•• Tarkista täyttöletkun suodatin.
Jos täyttöletkusta on vesivuotoa,
merkkivalo ’ ’ muuttuu
punaiseksi.
•• Saattaa riippua mallista.
42
Poistoletku on mutkalla tai
tukossa.
•• Puhdista ja suorista poistoletku.
Poistosuodatin on tukossa.
•• Puhdista poistosuodatin.
Pyykkimäärä on liian pieni.
•• Lisää 1 tai 2 samanlaista vaatekappaletta
lisäämään tasapainoa.
Pyykki on jakautunut
epätasaisesti.
•• Lisää 1 tai 2 samanlaista vaatekappaletta
lisäämään tasapainoa.
Laitteen tunnistus- ja
korjausjärjestelmä on
epätasapainossa. Jos yksittäisiä
raskaita kappaleita on laitettu
koneeseen (esim. kylpyhuoneen
matto, kylpytakki jne.), järjestelmä
saattaa lopettaa linkoamisen tai
keskeyttää koko linkousjakson.
•• Järjestä pyykki uudelleen, jotta linkous voi
käynnistyä.
Jos pyykki on jakson lopussa
vielä liian märkää, lisää
pienempiä vaatekappaleita
tasapainottamaan pyykkiä ja
toista linkousjakso.
•• Järjestä pyykki uudelleen, jotta linkous voi
käynnistyä.
Syy
Varmista, että luukku on kiinni.
SUOMI
Oireet
Ratkaisu
•• Sulje luukku huolellisesti.
Jos ’
,
,
,
’ ei
vapaudu, soita huoltoliikkeeseen.
Oven anturi on epäkunnossa.
Hallintavirhe.
Veden ylitäyttö viallisen
vesiventtiilin takia.
Veden tason tunnistimessa on
toimintahäiriö.
•• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
•• Sulje vesihana.
•• Irrota virtapistoke.
•• Pyydä huolto.
•• Sulje vesihana.
•• Irrota virtapistoke.
•• Pyydä huolto.
Moottorin ylikuormitus.
•• Anna pesukoneen moottorin jäähtyä 30
minuutin ajan ja käynnistä pesuohjelma
sitten uudelleen.
Vettä vuotaa.
•• Pyydä huolto.
Pesukoneessa ilmeni
sähkökatkos.
•• Käynnistä ohjelma uudelleen.
Kone ei kuivaa
•• Pyydä huolto.
43
Takuu
Tämä rajoitettu takuu ei korvaa seuraavia:
•• Huoltokäyntejä tuotteen toimittamisen, noudon, asentamisen tai korjaamisen yhteydessä; asiakkaan opastamista
laitteen käytössä; sulakkeiden korjaamista tai vaihtoa tai johdotuksen korjausta tai putkitöitä tai valtuuttamattomien
korjausten/asennusten korjauksia.
•• Tuotteen toimintahäiriötä virtakatkosten ja häiriöiden aikana tai epäasianmukaista sähköhuoltoa.
•• Vauriota, joka aiheutuu vuotavista tai rikkoutuneista vesiputkista, jäätyneistä vesiputkista, rajoitetuista vesiputkista,
epäasianmukaisesta vedensyötöstä tai keskeytyneestä vedensyötöstä tai epäasianmukaisesta ilmansyötöstä.
•• Vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä korroosiota aiheuttavassa paikassa tai laitteen käyttöoppaassa
olevien ohjeiden vastaisesti.
•• Laitteen vauriot, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, tuholaisista, syöpäläisistä, salamaniskuista, tuulesta, tulvista tai
luonnonkatastrofeista.
•• Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa luvaton muuttaminen tai muuntelu, tai jos tuotetta käytetään muuhun kuin sen
käyttötarkoitukseen tai tuotteen virheellisen asennuksen aiheuttama vesivuoto.
•• Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa väärä sähkövirta, jännite tai putkityö, kaupallinen tai teollinen käyttö tai muiden
kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden, osien tai pesuaineiden käyttö.
•• Vahinko, joka aiheutuu kuljetuksesta tai käsittelystä, mukaan lukien laitteen pinnan naarmut, kolhut ja/tai muut
vauriot, jotka eivät aiheudu materiaalista tai valmistusviasta.
•• Vauriot tai puuttuvat tuotteet näyttöön, avattu pakkaus, alennettu tai kunnostettu tuote.
•• Tuotteet, joiden alkuperäisiä sarjanumeroita on poistettu, muutettu tai ne eivät ole luettavissa. Malli- ja sarjanumero
sekä alkuperäinen ostokuitti vaaditaan takuuvaateisiin.
•• Kunnallisten palveluiden kustannusten nousu ja ylimääräiset kulut.
•• Korjaukset, jos tuotetta käytetään muussa kuin normaalissa kotitalouskäytössä, tai sitä käytetään tuotteen
käyttöoppaan ohjeiden vastaisella tavalla.
•• Kustannukset, jotka liittyvät tuotteen kuljetukseen kotoasi korjaamoon.
•• Tuotteen poisto ja uudelleen asennus, jos tuote on asennettu virheelliseen paikkaan tai sitä ei ole asennettu LG:n
asennusohjeiden, mukaan lukien LG:n käyttöoppaat ja asennusoppaat, mukaisesti.
•• Vahingot, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai huoltamisesta. Virheelliseen
korjaukseen sisältyy muiden kuin LG:n hyväksymien tai määrittämien osien käyttäminen.
Outo tärinä tai ääni, joka johtuu
siitä, ettei kuljetuspultteja tai
koneen tukea ole poistettu.
Tiivisteessä ja luukun lasissa
olevan lian (hiusten, nukan)
aiheuttama vuoto.
44
Koneen
tuki
Pakkauksen
pohja
Kuljetuspultit
Poista kuljetuspultit ja
koneen tuki.
Puhdista tiiviste ja luukun
lasi.
SUOMI
Vesi ei tyhjene pumpun
suodattimen tukoksen takia.
Puhdista pumpun
suodatin.
Vettä ei tule, koska veden
täyttöventtiilin suodattimet ovat
tukossa tai veden täyttöletku on
mutkalla.
Puhdista täyttösuodatin tai
asenna veden täyttöletkut
uudelleen.
Vettä ei tule, koska on käytetty
liikaa pesuainetta.
Pyykki on kuumaa tai lämmintä
pesun jälkeen, koska täyttöletkut
on asennettu väärin.
Vettä ei tule, koska vesihanaa ei
ole aukaistu.
Virheellisesti asennetun
poistoletkun tai tukossa olevan
poistoletkun aiheuttama vuoto.
Täyttösuodatin
Puhdista
pesuainelokerikko.
Lokerikko
Kylmän
veden
syöttö
Kuuman
veden
syöttö
Asenna täyttöletkut
uudelleen.
Aukaise vesihana.
vesihana
Liitoskiinnike
Asenna poistoletku
uudelleen.
Kiinnityshihna
Virheellisesti asennetun veden
täyttöletkun tai muun merkkisen
täyttöletkun aiheuttama vuoto.
Asenna täyttöletku
uudelleen.
Virtakatkoa, joka aiheutuu
virtajohdon löystyneestä
liitännästä tai pistorasian
ongelmista.
Yhdistä virtajohto
uudelleen tai vaihda
pistorasia.
45
Vaakasuorassa
Huoltokäyntejä tuotteen
toimittamisen, noudon,
asentamisen tai käytön
opastamisen yhteydessä.
Tuotteen poistamista ja
uudelleen asentamista.
1°
Jos kaikkia ruuveja ei ole
asennettu kunnolla, kone saattaa
täristä (vain jalustamalli).
Veden hakkaava (paukuttava)
ääni, kun pesukone täyttyy
vedestä.
46
Takuu kattaa ainoastaan
valmistusviat. Se
ei kata virheellisen
asennuksen aiheuttamia
huoltokäyntejä.
Asenna 4 ruuvia jokaiseen
kulmaan (yhteensä 16EA).
Korkeapaineinen
vesi
Isku!!
Luonnollinen
vedenvirtaus
Vaahto
pysäyttää
Kovia ääniä vedenvirtauksen
Säädä vedenpaine
kääntämällä vesiventtiili tai
vesihana alas.
Käyttötiedot
SUOMI
Tuoteseloste_Delegoidun komission asetus (EU) Nro 932/2010
Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
Toimittajan malli
Nimelliskapasiteetti
Energiatehokkuusluokka
Palkittu “EU Ecolabel award” palkinnolla asetuksen (EY) Nro 66/2010 mukaan
LG
FH6F9BDS(0-9)
12
A+++
Ei
Painotettu energian vuosikulutus (AEC) kWh/vuodessa, perustuu 220 pesukertaan vakio-oloissa ohjelmalla
puuvilla 60°C ja puuvilla 40°C täydellä koneella ja osittaisella täytöllä ja pientehotilojen kulutuksella. Todellinen
kg
113
energiankulutus riippuu laitteen käytöstä.
kWh/
vuosi
Energian kulutus
- 60°C vakiopuuvillaohjelma täydellä koneella
0,52
kWh
- 60°C vakiopuuvillaohjelma osittain täytetyllä koneella
0,46
kWh
- 40°C vakiopuuvillaohjelma osittain täytetyllä koneella
0,45
kWh
Painotettu virrankulutus sammutettuna ja käynnissä.
0,50
W
Painotettu vuosittainen vedenkulutus (AWC) litraa / vuodessa, perustuu 220 pesukertaan vakio-oloissa
ohjelmalla puuvilla 60°C ja puuvilla 40°C täydellä koneella ja osittaisella täytöllä. Todellinen vedenkulutus
11000
riippuu laitteen käytöstä.
Linkousteholuokka asteikolla G:stä (heikoin) A:han (tehokkain)
Suurin linkousnopeus 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella tai 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla
litraa/
vuodessa
A
1600
rpm
44
%
puolitäytöllä riippuen siitä, kumpi on pienempi, sekä jäännöskosteus 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä
koneella tai 40°C:n vakiopuuvillaohjelmalla puolitäytöllä riippuen siitä, kumpi on suurempi
Vakiopesuohjelmat, joihin tarran ja tuoteselosteen tiedot liittyvät, että nämä ohjelmat soveltuvat normaalisti
likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen ja että ne on tehokkaimmat ohjelmat, koskien energian- ja
"Puuvilla suuri 60°C/40°C"
vedenkulutusta;
Ohjelman aika
- 60°C vakiopuuvillaohjelma täydellä koneella
263
min.
- 60°C vakiopuuvillaohjelma osittain täytetyllä koneella
233
min.
- 40°C vakiopuuvillaohjelma osittain täytetyllä koneella.
223
min.
Päälle jätetty -tilan (Tl) kesto minuutteina
10
min.
52 / 71
dB(A)
Äänitaso, joka on ilmaistu äänen tehona dB(A) re1 pW pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun, pesu- ja
linkousvaiheessa 60°C:n vakiopuuvillaohjelmalla täydellä koneella
Kiinnittämättä
47
Muistiinpanoja
BRUGERVEJLEDNING
VASKEMASKINE
Læs disse vejledninger grundigt, før du begynder installationen.
Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres
korrekt og sikkert. Opbevar disse vejledninger i nærheden af produktet
efter installation og til fremtidig reference.
FH6F9BDS(0-9)
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Indholdsfortegnelse
Denne vejledning er udarbejdet til flere forskellige
produkter og kan derfor indeholde billeder eller
tekst, som ikke er magen til den model, du kar købt.
Denne vejledning er underlagt revidering foretaget
af fabrikanten.
Sikkerhedsinstruktioner............................03
Vigtige sikkerhedsinstruktioner.............................................................05
Installation........................................................08
Specifikationer......................................................................................08
Tilbehør................................................................................................08
Krav til installationssted........................................................................09
Udpakning og fjernelse af transportboltene..........................................10
Brug af skridsikre puder (valgfri).......................................................... 11
Trægulve (hængende gulve)................................................................ 11
Indstilling af vaskemaskinen i vater......................................................12
Tilslutning af afløbsslangen..................................................................12
Installation af afløbsslange...................................................................15
Elektrisk tilslutning (kun Storbritannien)...............................................15
Betjening.............................................................16
Brug af vaskemaskinen........................................................................16
Sortering af vasketøj............................................................................17
Tilsætning af vaskemiddel....................................................................18
Betjeningspanel....................................................................................20
Vaskeprogram......................................................................................21
Maskinens Indstillinger.........................................................................25
Tilvalg program.....................................................................................26
SMARTE FUNKTIONER..........................................30
Brug af applikationen LG SmartThinQ.................................................30
Brug af Smart Diagnosis......................................................................33
VEDLIGEHOLDELSE..............................................34
Rengøring af din vaskemaskine...........................................................34
Rengøring af indløbsslangens filter......................................................34
Rengøring af afløbspumpens filter.......................................................35
Rengøring af sæbeskuffen...................................................................36
Tub Clean (Rengøring af tromlen) (Valgfri)..........................................36
Vær forsigtig med frost om vinteren.....................................................37
Fejlfinding..........................................................39
Analyse af fejl.......................................................................................39
Fejlmeddelelser....................................................................................42
Garanti.................................................................44
Driftsdata...........................................................47
Sikkerhedsinstruktioner
Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening,
som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og
følg instruktionerne for at undgå risici.
ADVARSEL - Dette indikerer, at manglende overholdelse af
instruktionerne, kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG - Dette indikerer, at manglende overholdelse af
instruktionerne, kan medføre mindre alvorlig tilskadekomst eller
beskadigelse af produktet.
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, når du
bruger produktet, skal en række grundlæggende sikkerhedsregler følges,
herunder de følgende.
Børn på brugsstedet
Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden,
medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet, af
en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn, for at undgå at
de leger med produktet.
For brug i Europa:
Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden,
hvis de har været under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en
sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke
lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden
opsyn.
Børn under 3 år, bør holdes på afstand fra produktet, medmindre de er under konstant
opsyn.
03
DANSK
Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke
uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert
betjening af produktet.
Retningslinjerne er opdelt i ’ADVARSEL’ og ’FORSIGTIG’ som beskrevet
herunder.
BETINGELSER FOR JORDING
ADVARSEL
Af sikkerhedsårsager skal oplysningerne i vejledning følges nøje, for
at mindske risiko for brand, eksplosion eller elektrisk stød, eller for at
forhindre skade på ejendom, personskade eller dødsfald.
••Dette produkt skal jordes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil dette
reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst
modstand.
••Dette produkt er udstyret med en ledning med jordleder og jordstik. Stikket skal sættes
i en egnet stikkontakt, som er installeret på behørig vis og jordet ifølge alle lokale regler
og krav.
••Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en
kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er
korrekt jordet.
••Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket
ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en
elektriker.
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og
elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt
fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du
bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre
mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat
kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter,
eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild
af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller
kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste,
autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit
land på www.lg.com/global/recycling
04
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
Installation
Betjening
••Forsøg aldrig at betjene dette produkt,
hvis det er beskadiget, fungerer
dårligt, er delvist demonteret eller har
manglende eller ødelagte dele, inklusive
beskadiget ledning eller stik. Det kan
medføre elektrisk stød eller skade.
••Brug ikke skarpe genstande, som bor
eller nåle til at trykke eller adskille et
betjeningspanel. Dette kan forårsage
elektrisk stød eller tilskadekomst.
••Dette produkt er tungt. Det kan være
nødvendigt at være to personer om at
montere og flytte produktet. Hvis ikke
dette overholdes, kan det medføre
skade.
••Opbevar og installer dette produkt
et sted, hvor det ikke udsættes for
temperaturer under frysepunktet, eller
for udendørs vejrforhold. Hvis ikke dette
overholdes, kan det medføre lækage.
••Stram afløbsslangen for at undgå
adskillelse. Vandsprøjt kan forårsage
elektrisk stød.
••Hvis den medfølgende ledning
er beskadiget, skal den erstattes
af producenten, af producentens
serviceteknikere, eller af en tilsvarende
kvalificeret person, for at undgå fare.
••Apparatet må ikke installeres bag ved
en dør der kan låses, en skydedør, eller
en dør med hængsler på den modsatte
side af tørretumbleren, således at fuld
åbning af tørretumbleren hindres.
DANSK
For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, når du
bruger produktet, skal en række grundlæggende sikkerhedsregler følges,
herunder de følgende.
••Adskillelse, reparation og modificering
af produktet må kun udføres af
en autoriseret reparatør fra et LG
Electronics service center. Forkert
eller ringe servicering kan forårsage
tilskadekomst, elektrisk stød eller brand.
••Undlad at sprøjte vand ind i eller uden
på produktet for at rengøre det. Vand
kan beskadige isoleringen, og forårsage
elektrisk stød eller brand.
••Hold området under og rundt om dit
produkt frit for brændbare materialer,
såsom nullermænd, papir, klude,
kemikalier osv. Forkert brug kan
medføre brand eller eksplosion.
••Sæt ikke levende dyr, som kæledyr, ind
i produktet. Risiko for tilskadekomst.
••Efterlad ikke produktets luge åben.
Børn kan hænge i lugen eller kravle ind
i produktet, og komme til skade eller
forårsage produktskade.
05
••Stik aldrig hænderne ind i produktet,
mens det kører. Vent indtil tromlen
er standset helt. Hvis ikke dette
overholdes, kan det medføre skade.
••Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet
vasket i, renset i, skyllet i eller påført
brandfarlige eller eksplosive substanser
(f.eks. voks, olie, maling, benzin,
fedtopløser, fortynder, kerosen,
vegetabilsk olie, madolie osv.).
Forkert brug kan medføre brand eller
eksplosion.
••Produktet skal afbrydes i tilfælde
af oversvømmelse. Kontakt et LG
Electronics-servicecenter. Kontakt med
vand kan medføre elektrisk stød.
••Tryk ikke lugen hårdt ned, når den står
åben. Dette kan medføre, at apparatet
vælter og kan medføre skade.
••Brug de nye slangesæt, der leveres
med produktet. Gamle slangesæt
må ikke genbruges. Vandudslip kan
medføre skade på ejendom.
••Rør ikke ved lugen under dampcykler,
tørring eller vask ved høje temperaturer.
Lugens overflade kan blive meget varm.
Vent indtil lugens lås udløses, før du
åbner lugen. Hvis ikke dette overholdes,
kan det medføre skade.
••Brug ikke brændbar gas og brændbare
substanser (benzol, benzin, fortynder,
råolie, alkohol osv.) rundt om produktet.
Det kan medføre eksplosion eller brand.
06
••Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen
fryser om vinteren, må produktet først
bruges, efter disse er tøet op. Frost
kan medføre brand eller elektrisk stød,
frosne dele kan medføre funktionsfejl
eller reducere produktets levetid.
••Opbevar alle vaskemidler,
blødgøringsmidler og blegemidler
utilgængeligt for børn. Disse produkter
indeholder giftige materialer.
••Undlad at tilslutte flere produkter til flere
stikdåser eller forlængerledninger. Dette
kan medføre brand.
••Fjern stikket under rengøring af
produktet. Hvis ikke stikket fjernes, kan
det medføre elektrisk stød eller skade.
••Stikket må ikke berøres med våde
hænder. Dette kan forårsage elektrisk
stød eller tilskadekomst.
••Hold i stikket – ikke i selve kablet – når
du trækker stikket ud af stikkontakten.
Beskadigelse af kablet kan forårsage
elektrisk stød eller tilskadekomst.
••Undlad at bøje kablet for stramt eller
anbringe noget tungt oven på det.
Beskadigelse af kablet kan forårsage
elektrisk stød eller brand.
Bortskaffelse
DANSK
••Før bortskaffelse af et gammelt apparat
skal stikket trækkes ud. Ødelæg stikket.
Skær ledningen af direkte bagved
produktet, for at forhindre misbrug.
••Emballagematerialer (f.eks. vinyl
og flamingo) skal bortskaffes
omgående, så børn ikke kommer i
nærheden af dem. Børn kan kvæles i
emballagematerialerne.
••Fjern lugen til vasketromlen, før dette
produkt bortskaffes, for at undgå fare
for, at børn eller dyr bliver fanget inden
i den. Hvis ikke dette overholdes, kan
det medføre alvorlig personskade eller
dødsfald.
07
Installation
Specifikationer
Transportbolte
Stik
Sæbeskuffe
Betjeningspanel
Tromle
Luge
Afløbsslange
Udtømningsprop
Afløbspumpes filter
Dæksellåg
(placeringen kan
variere i henhold til
produktet)
Justerbar fod
••Strømforsyning : 220‒240 V~, 50 Hz
••Størrelse : 600 mm (B) x 640 mm (D) x 850 mm (H)
••Vægt : 74 kg
••Vaskekapacitet: 12 kg
2
••Tilladt vandtryk : 0,1‒1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf / cm )
Tilbehør
Indløbsslange (1EA) Skruenøgle
(Indstilling: Varm
(1EA))
08
Propper til Skridsikre puder
Strips
(2EA)
afdækning
(til fastgøring af
(Valgfrit i visse
af huller fra
(Valgfri)
drænslange)
lande)
transportbolte
Vinkelbeslag
Gummidup
(Tilvalg)
Krav til installationssted
Sted
•• Installer vaskemaskinen, hvor en servicemontør
har let adgang til den, hvis reparation skulle blive
nødvendig.
10 cm
2 cm
2 cm
Jævnt underlag : Hældningen under vaskemaskinen
må ikke være større end 1 grad.
Strømforsyningskilde : Der skal findes en
strømforsyningskilde inden for 1,5 meters afstand fra
vaskemaskinen.
•• Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte mere
end et produkt.
Ekstra frigang : Til væggen, 10 cm: bagvæg/2 cm:
højre og venstre side
•• Opbevar eller placer aldrig vaskemidler oven på
vaskemaskinen.
•• Disse produkter kan skade lakken og
betjeningspanelet.
Placering
•• Installer vaskemaskinen på et fladt, hårdt gulv.
•• Kontroller, at luftcirkulationen omkring vaskemaskinen
ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
•• Forsøg ikke at rette op på ujævnheder i gulvet ved at
lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer
under vaskemaskinen.
•• Hvis det ikke kan undgås at placere vaskemaskinen
ved siden af et komfur, skal isoleringsmateriale
anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet
(85x60 cm) skal være dækket af aluminiumsfolie på
den side, som vender ind mod komfuret.
•• Efter vaskemaskinen er installeret, justeres alle fire
fødder ved hjælp af den medfølgende skruenøgle
til transportboltene. Sørg for, at maskinen står
stabilt, og at der er en afstand på ca. 5 mm mellem
vaskemaskinens overkant og undersiden af bordet.
•• Maskinen er ikke beregnet til anvendelse på
ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. til søs, i
campingvogne, om bord på fly osv.
Elektriske forbindelser
•• Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt
adapter.
•• Træk altid vaskemaskinens stik ud, og sluk for
vandtilførslen efter brug.
•• Maskinen skal være forbundet til et strømudtag med
jordforbindelse i overensstemmelse med gældende
installationsforskrifter.
•• Vaskemaskinen skal stå placeret på en sådan måde,
at det er nemt at komme til strømudtaget.
•• Reparationer på vaskemaskinen må kun udføres af en
autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres
af en uautoriseret person, kan forårsage skader eller
alvorlige fejl. Kontakt dit lokale servicecenter.
•• Hvis vaskemaskinen leveres om vinteren,
og temperaturen er under frysepunktet, skal
vaskemaskinen efterlades ved stuetemperatur i et par
timer, inden den tages i brug.
09
DANSK
0,5 cm
•• Vaskemaskinen må ikke installeres i rum, hvor
temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne
slanger kan sprænges under tryk. Den elektroniske
kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer
under frysepunktet.
Udpakning og fjernelse af
transportboltene
1
Løft vaskemaskinen ud af bundemballagen.
•• Efter at have fjernet pappet og emballagen,
løftes vaskemaskinen ud af bundemballagen.
Sørg for også at transportstøtten ikke sidder
fast under bunden, når emballagen fjernes fra
bunden af vaskemaskinen.
•• Hvis det er nødvendigt at lægge vaskemaskinen
ned for at fjerne kartonet under bunden, skal
vaskemaskinens side altid beskyttes og lægges
forsigtigt på siden. Læg IKKE vaskemaskinen
med forsiden eller bagsiden nedad.
3
Påsætning af propper.
•• Find de medfølgende propperne, der ligger i
tilbehørspakken og sæt dem i transportboltenes
huller.
Prop
Bemærk
•• Gem boltene til fremtidigt brug. For at undgå
skade på indvendige komponenter, transporter
IKKE vaskemaskine uden først at have monteret
transportboltene igen.
•• Fjernes transportboltene ikke, kan det forårsage
kraftige vibrationer og støj, som kan medføre
permanent skade på vaskemaskinen. Ledningen
er fastgjort på bagsiden af vaskemaskinen med
en transportbolt til at forhindre betjening med
monterede transportbolte.
Transportstøtte
(Valgfri)
2
Bundemballage
Fjernelse af transportbolte.
•• Start med de to nederste transportbolte, og
brug skruenøglen (medfølger) til at løsne alle
transportbolte helt, ved at dreje dem mod uret.
Fjern transportbolte ved forsigtigt at vride dem
ud.
Holder
Transportbolt
10
Trægulve (hængende gulve)
Hvis du installerer vaskemaskinen på en glat overflade,
kan den bevæge sig pga. store vibrationer. Forkert
indstilling kan medføre funktionsfejl via støj og vibration.
Hvis dette forekommer, skal der monteres skridsikre
puder under de justerbare fødder, og indstil dem igen.
•• Trægulve er især følsomme over for vibrationer.
1
•• For at forhindre vibrationer anbefaler vi, at du sætter
gummidupper med en tykkelse på mindst 15 mm
under hver af maskinens fødder, fastgjort til mindst to
gulvbrædder med skruer.
Rengør gulvet for at påsætte skridsikre puder.
•• Brug en tør klud til at fjerne og rengøre
fremmedlegemer og fugt. Hvis der fortsat er fugt,
kan de skridsikre puder glide.
2
Indstil vaskemaskinens hældning, efter den er
placeret i installationsområdet.
3
Placer den klæbende side af den skridsikre pude
på gulvet.
•• Det er mest effektivt at installere de skridsikre
puder under de forreste fødder. Hvis det er svært
at placere puderne under de forreste fødder,
placer dem under de bagerste fødder.
Denne side op
Klæbende side
Gummidup
•• Hvis det er muligt, installeres vaskemaskinen i et
hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
•• Monter gummidupper for at reducere vibrationer.
•• Du kan få gummidupper
(reservedelsnr.4620ER4002B) fra LG servicecenter.
Bemærk
•• Korrekt placering og indstilling af maskinen i vater
sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
•• Vaskemaskinen skal være 100 % i vater og stå
sikkert og stabilt.
•• Den må ikke ’Vippe’ på tværs af hjørner under
brug.
•• Overfladen, maskinen installeres på, skal være
ren og ikke behandlet med gulvvoks eller andre
glatte belægninger.
•• Vaskemaskinens fødder må ikke blive våde. Hvis
de bliver våde kan det medføre vibration eller støj.
4
Sørg for, at vaskemaskinen står i vater.
•• Skub eller vip de øverste kanter af
vaskemaskinen forsigtigt for at sikre, at
vaskemaskinen ikke vipper. Hvis vaskemaskinen
vipper, skal fødderne indstilles igen.
11
DANSK
Brug af skridsikre puder (valgfri)
Indstilling af vaskemaskinen i
vater
Hvis gulvet er ujævnt, skal vaskemaskinens justerbare
fødder justeres efter behov (læg ikke træstykker eller
lignende under fødderne). Sørg for, at alle fødderne
hviler stabilt på gulvet, og kontroller så, om maskinen er
helt i vater (brug et vaterpas).
•• Når vaskemaskinen er vater, spændes
låsemøtrikkerne opad mod vaskemaskinens bund.
Alle låsemøtrikker skal spændes.
Højere
Lavere
Låsemøtrik
Spænd alle 4
låsemøtrikker sikkert
•• Diagonalkontrol
Når man presser de diagonale hjørner på
vaskemaskinens overflade nedad, må vaskemaskinen
ikke kunne bevæge sig op og ned (kontroller begge
retninger). Hvis vaskemaskinen stadig bevæger sig,
når man skubber maskinens overflade diagonalt, skal
fødderne justeres igen.
Tilslutning af afløbsslangen
•• Vandtilførslen skal have et tryk på mellem 0,1 og 1,0
MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
•• Når indløbsslangen tilsluttes til vaskemaskinens
ventil, skal man være forsigtig med ikke at skrue over
gevind.
•• Hvis vandtilførslens tryk er højere end 1,0 MPa, skal
en dekompressionsanordning installeres.
•• Kontroller jævnligt slangens tilstand, og udskift
slangen om nødvendigt.
Kontrol af indløbsslangens
gummiforsegling
To gummiforseglinger følger med indløbsslangen.
Disse skal hindre vandlækage. Kontroller, at tilslutningen
til vandhanerne er helt tætte.
Slangens forbindelsesled
Gummipakning
Bemærk
•• Træ eller hængende gulve kan være med til at
forårsage for stor vibration eller ubalance.
•• Hvis vaskemaskinen placeres på et forhøjet
fundament, skal den fastgøres forsvarligt for at
sikre, at maskinen ikke falder ned af fundamentet.
12
Slangens forbindelsesled
Gummipakning
Tilslutning af slangen til vandhanen
3
Skub forbindelsesleddet så langt op, at
gummipakningen danner en vandtæt forbindelse.
Stram derefter de fire fastgøringsskruer.
4
Pres indløbsslangen lodret opad, således at
gummipakningen på slangen komme til at sidde
fuldstændig fast omkring hanen. Stram ved at
skrue mod højre.
Tilslutning af slange med skrueanordning til
vandhane med gevind
DANSK
Skru slangens forbindelsesled på vandhanen.
Plade
Tilslutning af slange med skrueanordning til
vandhane uden gevind
1
Indløbsslange
Løsn de fire fastgøringsskruer.
Øvre
forbindelsesled
Gummipakning
Tilslutning af indløbsslange med ”et-tryksfunktion” til en vandhane uden gevind
Fastgøringsskrue
2
1
Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til at
passe ind i adapteren.
Justeringsplade
Skrue forbindelsespladen løs og løsn de fire
fastgøringsskruer.
Forbindelsesled
2
Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til at
passe ind i adapteren.
Justeringsplade
13
3
Skub forbindelsesleddet så langt op, at
gummipakningen danner en vandtæt forbindelse.
Stram forbindelsesleddet og de fire
fastgøringsskruer.
4
Træk forbindelsesleddets plade ned og
skub indløbsslangen ind i adapteren og slip
forbindelsesleddets plade. Kontroller, at adapteren
låses på plads.
Plade
Installation af slange til vaskemaskinen
Kontroller, at slangen ikke er bukket eller klemmes.
Når din vaskemaskine har to ventiler.
•• Indløbsslangen med det røde forbindelsesled er til
varmt vand.
Bemærk
•• Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så
gentag samme procedure.
Brug en almindelig vandhane til vandtilførslen.
Hvis hanen er firkantet eller for stor, så fjern
styrepladen, før du sætter hanen i adapteren.
Anvend horisontal vandhane
Horisontal vandhane
Bemærk
•• Efter tilslutning af indløbsslangen til vandhanen,
tænd for vandet for at skylle fremmedlegemer
(snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne.
Lad vandet løbet ned i en spand og kontroller
vandtemperaturen.
Forlænget vandhane
Firkantet vandhane
14
Installation af afløbsslange
•• Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at
installere afløbsslangen korrekt.
•• Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke tvinges
ind i vaskemaskinen. Dette vil medføre unormal støj.
Ledningerne i netkablet har hver sin farve efter
nedenstående kode:
Grøn og gul: Jord
Blå: Nul
Brun: Strømførende
Dette produkt skal forbindes til jord.
Grøn og gul
(jord)
Brun (strømførende)
cirka 100 cm
cirka 145 cm
DANSK
•• Afløbsslangen må ikke placeres højere end 100 cm
over gulvet. Vaskemaskinen tømmes ikke for vand
eller tømmes kun langsomt.
Elektrisk tilslutning (kun
Storbritannien)
Blå (nul)
Sikring
maks. 100 cm
Ledningsgreb
cirka 105 cm
•• Når afløbsslangen placeres i en vask, skal den
fastgøres med en kæde.
•• Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at
installere afløbsslangen korrekt.
Da farverne på ledningerne i netkablet til dette produkt
muligvis ikke stemmer overens med farvemærkningerne,
der identificerer klemmerne i dit stik, skal du gøre
følgende:
Den grønne og den gule ledning skal tilsluttes klemmen
i stikket, som er mærket med bogstavet E eller med jordsymbolet ( ) eller med farven grøn eller grøn og gul.
Den blå ledning skal være tilsluttet klemmen, som er
mærket med bogstavet N eller farven sort.
Den brune ledning skal tilsluttes klemmen, som er
mærket med bogstavet L eller farven rød.
Hvis man anvender et 13 A (BS 1363), skal en 13 A BS
1362 sikring monteres.
Afløbsvask
Monteringsrem
maks. 100 cm
maks. 100 cm
Slange
holder
15
Betjening
Brug af vaskemaskinen
4
Vælg det ønskede vaskeprogram.
5
Start vaskeprogram.
6
Afslutning af vaskeprogram.
Før første vask, vælg et vaskeprogram (Bomuld 60 °C,
tilsæt en halv dosis vaskemiddel), og lad vaskemaskinen
køre en tom vask. Således fjernes eventuelle
materialerester og vand fra tromlen, som kan sidde
tilbage fra fremstillingsprocessen.
1
2
Sortering af vasketøj og fyldning af vaskemaskinen.
•• Sorter vasketøjet efter stoftypen, hvor snavset
det er, farver og mængde der skal vaskes. Åbn
lugen og læg vasketøjet ind i vaskemaskinen.
16
•• Tryk på knappen Start/Pause for at starte
vaskeprogrammet. Vaskemaskinen ryster lidt
uden vand for at måle vasketøjets vægt. Hvis
der ikke trykkes på knappen Start/Pause inden
for 15 minutter, slukker vaskemaskinen og alle
indstillinger går tabt.
Tilsætning af rengøringsmidler og/eller vaskemiddel
og skyllemiddel.
•• Tilsæt en passende mængde vaskemiddel i
sæbeskuffen. Hvis det ønskes, kan der tilføjes
blegemiddel eller skyllemiddel til de passende
rum i sæbeskuffen.
3
•• Tryk på programknappen gentagne gange eller
drej vaskeprogramvælgeren indtil det ønskede
program vises.
Tænde for vaskemaskinen.
•• Tryk på knappen Strøm for at tænde for
vaskemaskinen.
•• Når vaskeprogrammet er færdigt høres et
lydsignal. Tag omgående vasketøjet ud af
vaskemaskinen for at undgå at det bliver
krøllet. Kontroller rundt om lugens pakning for
små genstande, som kan være blevet fanget i
pakningen.
Sortering af vasketøj
1
Se efter vaskeanvisninger i tøjet.
•• Symboler på vaskeanvisningerne.
Vasketemperatur
Normal maskinvask
Permanent tryk
Finvask
Håndvask
Forberedelse inden tøjet fyldes i maskinen.
•• Vask både store og små beklædningsstykker i
samme vask. Læg først store beklædningsstykker
ind i maskinen.
•• Store beklædningsstykker må ikke udgøre mere
end halvdelen af tøjmængden. Vask ikke enkelte
beklædningsstykker alene. Dette kan forårsage
ubalance. Vask disse sammen med to lignende
beklædningsstykker.
•• Kontroller, at alle lommer er tomme. Genstande
som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne,
mønter og nøgler ødelægge både tøjet og
vaskemaskinen.
Undlad vask
2
Sortering af vasketøj.
•• For at opnå det bedste resultat skal tøjet
sorteres i mængder, der kan vaskes på samme
vaskeprogram.
•• Forskellige stoffer skal vaskes ved forskellige
temperaturer og rotationshastigheder.
•• Sorter altid sort tøj fra hvidt og lyst tøj. Disse bør
vaskes separat, fordi farvestoffer og fnuller kan
smitte af og forårsage misfarvning. Om muligt
bør meget snavset tøj vasket adskilt fra mindre
snavset tøj.
•• Luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke
forårsager skader på andet tøj.
•• Forbehandl snavs og pletter, ved at pensle lidt
vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne
for at hjælpe med at løsne snavs.
•• Tjek, at der ikke sidder tøj fast inden i tromlen fra
en tidligere vask.
–– Snavs (Hvidt, Normalt, Lyst)
Sorter tøjet efter, hvor snavset det er.
–– Farve (Hvidt, Lyst, Mørkt)
Sorter hvidt tøj fra kulørt tøj.
–– Fnuller (Afgiver, Tiltrækker)
Vask tøj, der afgiver fnuller, og tøj, der
tiltrækker fnuller, adskilt.
17
DANSK
•• Vaskeanvisningerne oplyser hvilke materialer
tøjet indeholder, og hvordan det skal vaskes.
3
Tilsætning af vaskemiddel
Dosering af vaskemiddel
•• Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med
vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og
vælges i henhold til type, farve, hvor snavset tøjet er
og vasketemperatur.
•• Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der
kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe
vaskeresultatet og vil kunne overbelaste motoren.
•• Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel, skal du følge
vejledningerne fra vaskemiddelproducenten.
•• Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i
sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du starter
vaskeprogrammet omgående.
•• Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du bruger Time
Delay (Tidsforskydning), eller hvis du har valgt Pre
Wash (Forvask), da væsken kan stivne.
•• Hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes
mindre vaskemiddel.
•• Vaskemiddeldoseringen skal måske justeres i
forhold til vandtemperaturen, vandets hårdhedsgrad,
tøjmængden, og hvor snavset tøjet et. For det bedste
resultat bør overdosering undgås.
•• Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før du
vælger vaskemiddel og vandtemperatur:
•• Når vaskemaskinen bruges, må der kun bruges den
beregnede type vaskemiddel til hver type tøj:
–– Vaskepulver til alle typer stoffer
–– Vaskepulver til finvask
–– Flydende vaskemiddel til alle typer stoffer eller
vaskemidler beregnet til uld
•• For bedre vaskeevne og hvidgøring, brug vaskemiddel
med blegemiddel i pulverform.
•• Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen til
vasketromlen i begyndelsen af vaskeprogrammet.
18
Bemærk
•• Lad ikke vaskemidlet blive hårdt.
Dette kan medføre blokeringer, dårlig skylleevne
eller lugt.
•• Fuld maskine : I overensstemmelse med
producentens anvisning.
•• Halv maskine : 3/4 af normal dosering
•• Minimal tøjmængde : 1/2 af normal dosering
Tilsætning af vaskemiddel og
skyllemiddel
Tilsætning af vaskemiddel
•• Kun hovedvask →
•• Forvask+Hovedvask →
Bemærk
•• For meget vaskemiddel, blegemiddel eller
skyllemiddel kan medføre at det flyder over.
•• Sørg for at bruge den passende mængde
vaskemiddel.
Tilsætning af skyllemiddel
•• Overskrid ikke opfyldningslinjens maksimum.
Overopfyldning kan medføre for tidlig tilsætning af
skyllemiddel, hvilket kan resultere i pletter på tøjet.
Luk sæbeskuffen langsomt.
•• Efterlad ikke skyllemiddel i sæbeskuffen i mere end 2
dage (blødgøringsmidlet kan hærde).
•• Blødgøringsmiddel tilsættes automatisk under den
sidste del af skylleprogrammet.
Brug af vasketabletter
Åbn lugen, og læg tabletten ind i tromlen.
2
Læg vasketøjet ind i tromlen og luk lugen.
DANSK
1
•• Åbn ikke sæbeskuffen når der tilføjes vand.
•• Opløsningsmidler (benzol osv.) må ikke anvendes.
Bemærk
•• Hæld ikke skyllemiddel direkte på vasketøjet.
Tilsætning af vand blødgøringsmiddel
Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel til at
reducere forbruget af vaskemiddel i områder med
ekstremt hårdt vand.
•• Brug den rette mængde i henhold til oplysningerne
på emballagen. Tilsæt først vaskemiddel og derefter
vandblødgøringsmidlet.
19
Betjeningspanel
Cotton
Time Left
00 hr 10 min
Spinning
Knappen Strøm
Programvælger
•• Tryk på knappen Strøm for at tænde for
vaskemaskinen.
•• Vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til
typen af vasketøj.
Knappen Start/Pause
•• Lampen lyser for at angive det valgte
vaskeprogram.
•• Denne Start/Pause-knap bruges til at starte
vaskeprogrammet eller sætte vaskeprogrammet
på pause.
•• Hvis der er behov for at stoppe
vaskeprogrammet midlertidigt, tryk på knappen
Start/Pause.
Display
•• Displayet viser den resterende vasketid. Mens
mængden af vasketøj beregnes automatisk,
vises det blinkende
eller ’Detecting
(Registrerer)’.
20
Tilvalg
•• Brug disse knapper til at vælge de ønskede
vaskeindstillinger for det valgte vaskeprogram.
Vaskeprogram
Programtabel
Beskrivelse
Bomuld
Vasker tøjet ved at kombinere flere
forskellige tromlebevægelser.
Bomuld stor
vask
Vasker tøjet med mindre
energiforbrug end
bomuldsprogrammet.
Tekstiltype
Farveægte tøj (skjorter, natkjoler,
pyjamas, osv.) og normalt snavset
bomuld (undertøj).
Rigtigt
temperaturvalg
40 °C
(Kold 95 °C)
60 °C
(Kold 60 °C)
Største
tøjmængde
Nominel
belastning
Programmet er velegnet til
strygefrit tøj og tekstiler.
Polyamid, akryl, polyester
40 °C
(Kold 60 °C)
Blandet
tekstiler
Gør det muligt at vaske flere
forskellige tekstiler samtidigt.
Forskellige typer tekstiler
undtagen specielle
beklædningsstykker (silke/sarte
beklædningsstykker, sportstøj,
mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).
40 °C
(Kold 40 °C)
Allergy Care
Reducerer allergener såsom
husmider og pollen.
Bomuld, undertøj, pudebetræk,
lagner, babytøj.
60 °C
Stille vask
Giver mindre støj og vibration end
bomuldsprogrammet.
Farveægte tøj (skjorter, natkjoler,
pyjamas, osv.) og let snavset hvid
bomuld (undertøj).
40 °C
(Kold til 60 °C)
6,0 kg
Forfriskende
damp
Hjælper med at fjerne krøller med
et 20 min program med damp
(Tøjet kan være vådt. Du kan tage
dem på efter de har hængt til tørre
i 10‒30 min).
Blandet bomuld, blandet polyester,
kjoler, skjorter og bluser
Ikke valgt
3 stykker tøj
Dyner
Programmet er velegnet til fyldigt
tøj, og tekstiler, som sengetæpper,
puder, sofabetræk m.v.
Uld sengetøj undtagen specielle
tekstiler (sarte tekstiler, uld, silke,
osv.) med fyld: dyner, puder,
tæpper, sofabetræk med let fyld
Sportstøj
Programmet er velegnet til
sportstøj, som træningstøj, løbetøj
m.v.
Coolmax, Goretex, Fleece og
Sympatex
Mørkt
Hvis tøj kan blive affarvet, bør du
anvende dette program.
Dette program forhindrer
affarvning. (Brug vaskemiddel til
farvede tekstiler.)
Mørkt tøj lavet af bomuld eller
blandede tekstiler.
20 °C
(Kold til 40 °C)
Programmet vasker hurtigt en
mindre mængde tøj, der kun er
lettere snavset.
Farvet tøj som er lettere snavset.
20 °C
(20 °C til 40 °C)
Skånevask
Kvikvask 14
5,0 kg
4,5 kg
1 stykke
40 °C
(Kold 40 °C)
3,0 kg
2,0 kg
21
DANSK
Program
Program
Beskrivelse
Skånevask
Dette program er til sarte tekstiler,
som kan håndvaskes eller
maskinvaskes, såsom vaskbar
old, lingeri, kjoler osv. (Brug
vaskemiddel til uld, der kan
maskinvaskes).
Uld, tøj som kan håndvaskes,
finvask og sart tøj
Pletbehandling
Fjerner mange forskellige
pletter, som vin, juice, snavs osv.
(Vandtemperaturen øges trin for
trin for afvaskning af forskellige
pletter.)
Blandede uldtekstiler, IKKE sart
tøj
Download
program
Tekstiltype
Rigtigt
temperaturvalg
Største
tøjmængde
20 °C
(Kold 30 °C)
1,5 kg
40 °C eller 60 °C
(30 °C til 60 °C)
3,0 kg
Programmer som kan downloades. Hvis du ikke har downloadet programmer, er standardprogrammet
Skyldning+centrifugering.
•• Vandtemperatur: Vælg en vandtemperatur, der passer til det valgte vaskeprogram. Følg altid vaskeanvisningerne på
etiketten fra tekstilproducenten, eller dennes vejledninger.
•• Indstil program til funktionen ”Bomuld stor vask 40 °C (Halv fyldt)”, ”Bomuld stor vask 60 °C (Halv fyldt)”, ”Bomuld
stor vask 60 °C (Helt fyldt)” til test i overensstemmelse med EN60456 og forordning 1015/2010.
- Standard 60 °C Bomuld-program : Bomuld stor vask
+ 60°C (Helt fyldt)
- Standard 60 °C Bomuld-program : Bomuld stor vask
+ 60°C (Halv fyldt)
- Standard 40 °C Bomuld-program : Bomuld stor vask
+ 40°C (Halv fyldt)
(De egner sig til vask af normalt beskidt bomuldstøj.)
(De er de mest effektive programmer, hvad angår kombineret energi- og vandforbrug til vask at denne type
bomuldstøj.)
* Den reelle vandtemperatur kan afvige fra den erklærede programtemperatur.
•• Testresultaterne afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, type og mængde
vasketøj, hvor snavset tøjet er, det anvendte vaskemiddel og udsving i netstrømforsyningen samt valgte ekstra
funktioner.
Bemærk
•• Neutrale vaskemidler anbefales.
22
Ekstra tilvalg
Program
Favorite Steam Wash
Delay
(Forsinkelse) (Favorit) (Damp vask)
Turbo Wash
(Turbovask)
Intensive
(Intensiv)
Pre Wash
(Forvask)
Medic Rinse
(Klinisk
skylning)
●
●
●
●
●
Bomuld
●
●
●
●
●
Bomuld stor
vask
●
●
●
●
●
Skånevask
●
●
●
●
●
●
●
●
Blandet
tekstiler
●
●
●
●
●
●
●
●
Allergy Care
●
●
●*
Stille vask
●
●
Forfriskende
damp
●
●
●
●
●*
●
Dyner
●
●
●
Sportstøj
●
●
●
Mørkt
●
●
●
Kvikvask 14
●
●
Skånevask
●
●
Pletbehandling
●
●
●*
●
●
* : Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke slettes.
23
DANSK
Steam
Softener
(Damp-blødgøring)
Driftsdata
Program
Maks. o/m
Bomuld
1600
Bomuld stor vask
1600
Skånevask
1200
Blandet tekstiler
1600
Allergy Care
1600
Stille vask
1000
Forfriskende damp
-
Dyner
1000
Sportstøj
800
Mørkt
1600
Kvikvask 14
800
Skånevask
800
Pletbehandling
1600
Bemærk
•• Oplysninger om hovedvaskeprogrammer ved halv fyldning.
24
Program
Tid i minutter
Resterende
fugtindhold
Vand i liter
Energi i kWh
Bomuld stor vask (40 °C)
(Halv fyldt)
223
44 %
45
0,45
Bomuld stor vask (60 °C)
(Halv fyldt)
233
44 %
45
0,46
Maskinens Indstillinger
Sådan opsættes Indstilling
1
Tryk på knappen Strøm.
Tilgængelig med Wi-Fi, Lydsignal, Lysstyrke, Sprog
indstillinger.
2
Tryk på knappen Option for at vælge
indstillingspunkterne.
(
: Op,
: Ned,
: OK,
DANSK
Indstilling
: Tilbage)
Setting
Wi-Fi
Beeper
Brightness
A
Language
ON
OFF
100%
Setting
OK
Wi-Fi
English
Beeper
Brightness
A
Wi-Fi (
)
Se 'Tilkobling af smart enhed'.
Lydsignal (
3
Language
ON
OFF
100%
OK
English
Vælg TIL eller FRA.
(Indstil den ønskede funktion og tryk på
knappen for at gennemføre indstillingen.)
)
Når Lydsignal-funktionen er indstillet, huskes
indstillingen, selv efter strømmen er afbrudt.
Beeper
ON
OFF
OK
Bemærk
•• Hvis du gerne vil slukke for Bipper, skal du blot
gentage denne proces.
4
Lysstyrke (
)
Tryk på
knappen for at vende tilbage til
skærmbilledet for vaskeprogrammer.
(Hvis yderligere indstillinger ønskes, gentages trin
2.)
•• Lysstyrken kan justeres i intervaller af 20 % fra 0 % til
100 %.
Setting
Sprog ( A )
Wi-Fi
Beeper
•• Engelsk er standardsprog. Sproget kan kun ændres,
når LCD er tændt.
Brightness
A
Language
ON
ON
100%
OK
English
Versionen af LG Smart Laundry&DW Globalapplikationen kan ændres, uden at kunderne informeres.
5
Tryk på knappen Start/Pause.
25
Tilvalg program
Favorite (Favorit)
Delay (Forsinkelse)
Favorite vaskeprogrammet tillader dig at gemme
personlige vaskeprogrammer til fremtidig brug.
Du kan indstille en tidsforsinkelse, så vaskemaskinen
starter automatisk og færdig efter et bestemt tidsinterval.
1
Tryk på knappen Strøm.
1
Tryk på knappen Strøm.
2
Vælg et vaskeprogram.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
3
Tryk på knappen Delay og indstil den ønskede tid.
Vælg vaskeprogrammet (vaskemetode,
antal skylninger, centrifugeringshastighed,
vandtemperatur osv.).
4
Tryk på knappen Start/Pause.
4
Tryk og hold knappen Favorite nede i 3 sekunder.
Bemærk
Favoritprogrammet er nu gemt til fremtidig brug.
•• Tidsforskydningstiden er tiden til afslutningen af
programmet, og ikke til start. Den faktiske køretid
kan variere på grund af vandets temperatur,
vasketøjsmængden og andre faktorer.
For at anvende programmet igen, vælg
favoritprogrammet og tryk på knappen Start/Pause.
Wash (Vask)
Turbovask
Brug denne funktion for at spare på vasketiden.
Intensiv
Om vasketøjet er normalt eller meget snavset, er
Intensiv programet effektivt.
Temp. (Temp.)
Knappen Temp. vælger vand- og
skylletemperaturkombinationen for det valgte program.
Tryk på denne knap indtil den ønskede indstilling lyser.
Alle skylninger bruger koldt vand fra hanen.
•• Vælg vandtemperaturen, der passer til den mængde
vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet
for det bedste resultat.
26
Rinse (Skylning)
Skylning+ + Skyllestop
DANSK
Programmet sættes på pause indtil der igen trykkes på
startknappen, når skylningen er slut.
Normal+Skyllestop
Forløbet sættes på pause, indtil der trykkes på Start/
Pause-knappen igen, når skylningen er færdig.
Skylning++
Tilføj to skylninger.
Skylning+
Tilføj en skylning.
Spin (Centrifugering)
•• Centrifugeringshastighed kan vælges ved at trykke på
knappen Spin flere gange.
•• Kun centrifugering
1
Tryk på knappen Strøm.
2
Tryk på knappen Spin for at vælge o/m.
3
Tryk på knappen Start/Pause.
Bemærk
•• Når du vælger ’No Spin’, vil den fortsat rotere i en
kort periode for at tømme maskinen hurtigt.
27
Option (Valgmulighed)
For at vælge Valgmulighed
Tilgængelig med programmerne Forvask, Klinisk
skylning, Damp vask, Damp-blødgøring.
Efter valg af vaskeprogram skal du vælge den ønskede
Option
PreWash
OFF
MedicRinse
Steam Wash
Steam Softener
OFF
OFF
OFF
OK
indstilling.
1
Tryk på knappen Strøm.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på knappen Option og vælg den ønskede
indstilling.
(
Forvask (
Hvis vasketøjet er meget snavset, anbefales Pre Washprogrammet.
Klinisk skylning (
: Ned,
: OK,
Option
4
)
Damp vask-indstillingen øger vaskeeffektiviteten
samtidig med, at energiforbruget formindskes.
PreWash
OFF
MedicRinse
Steam Wash
Steam Softener
OFF
OFF
OFF
OK
Vælg TIL eller FRA.
(Når du har valgt Til/Fra, skal du trykke på
knappen for at afslutte indstillingen.)
Pre Wash
ON
•• Til meget snavset tøj, undertøj og babytøj.
OFF
OK
•• Tilgængelig med programmerne Bomuld, Bomuld
stor vask, Blandet tekstiler, Skånevask, Dyner,
Allergy Care, Forfriskende damp.
•• Brug ikke Damp vask til sarte tekstiler såsom uld,
silke og tekstiler, der let bliver misfarvet.
Damp-blødgøring (
5
)
Damp-blødgøring damp sprøjtes efter et
centrifugeringsprogram for at mindske krølning og gøre
vasketøjet dunagtigt.
•• Blødgøringseffekten afhænger af typen af tekstil.
PreWash
OFF
MedicRinse
Steam Wash
Steam Softener
OFF
OFF
OFF
OK
Adds 19 minutes pre wash and a spin cycle.
•• Tilgængelig med programmerne Bomuld, Bomuld
stor vask, Blandet tekstiler, Skånevask.
•• Brug ikke Damp-blødgøring til sarte tekstiler såsom
uld, silke og tekstiler, der let bliver misfarvede.
Tryk på
knappen for at vende tilbage til
skærmbilledet for vaskeprogrammer.
(Hvis yderligere indstillinger ønskes, gentages trin
3.)
Option
•• Velegnet til at gøre tekstiler bløde og dunagtige efter
tørring.
28
: Tilbage)
)
For bedste resultater eller renere skylning.
På denne måde kan slutskylningen opvarmes til 40
grader.
Damp vask (
: Op,
)
6
Tryk på knappen Start/Pause.
Add Item (Læg til vask)
Vælg denne funktion for at låse knapperne på
betjeningspanelet, så der ikke kan pilles ved maskinens
indstillinger.
Tøjvask kan tilføjes eller fjernes efter vaskeprogrammet
startes.
1
Tryk på knappen Start/Pause.
Sådan låser du betjeningspanelet
2
Åbn døren efter dørlåsen er frigivet.
3
Tilføj eller fjern vasketøj.
4
Tryk på Start/Pause knappen igen for at fortsætte
vaskeprogrammet.
Vaskeprogrammet fortsætter automatisk.
1
Tryk og hold knappen Child Lock nede i 3
sekunder.
2
Der lyder et bip, og ’Barnelås er aktiveret’ vises på
displayet.
Når børnesikringen er indstillet, er alle knapper
fastlåst bortset fra knappen Strøm.
Bemærk
•• Hvis strømmen slukkes, påvirkes børnesikringen
ikke. Du skal deaktivere børnesikringen, før du
kan få adgang til andre funktioner.
Sådan låser du betjeningspanelet op
DANSK
Child Lock (Børnelås)
Bemærk
•• Af sikkerhedsmæssige årsager, forbliver døren
låst når vandstanden eller temperatur er høj.
•• På grund af de ovennævnte årsager, forbliver
døren låst på nogen få vaskeprogrammer.
•• Det er ikke muligt at tilføje vasketøj i løbet af
denne tid.
Tryk og hold knappen Child Lock nede i 3 sekunder.
•• Der lyder et bip, og den resterende tid af det aktuelle
program vises igen på displayet.
29
SMARTE FUNKTIONER
Brug af applikationen LG
SmartThinQ
Denne funktion er kun tilgængelig på modellen med
eller
b logo.
Før ibrugtagning af LG SmartThinQ
1
Kontrollér afstanden mellem apparatet og den
trådløse router (WLAN-netværk).
•• Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse
router er for stor, bliver signalstyrken svag. Det
kan tage lang tid at registrere, eller installationen
udføres muligvis ikke.
2
Slå mobildata eller netværksdata fra på din
smartphone.
BEMÆRK
•• For at verificere WLAN-forbindelsen, kontroller at
Wi-Fi f ikonet på kontrolpanelet lyser.
•• Apparatet understøtter kun WLAN-netværk på 2,4
GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din
udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen
til din trådløse router.
•• LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med netværksforbindelsen eller
eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af
netværksforbindelse.
•• Hvis apparatet har svært ved at koble sig på
WLAN-netværket, er det muligvis placeret for
langt fra routeren. Køb en WLAN-forstærker for at
forbedre WLAN-signalets styrke.
•• WLAN-forbindelsen kan muligvis ikke oprette
forbindelse, eller den bliver afbrudt på grund af
hjemmenetværksmiljøet.
•• Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke
korrekt afhængigt af internetudbyderen.
•• Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse
netværkstjeneste til at køre langsomt.
3
Slut smartphonen til en trådløs router.
•• Apparatet kan ikke registreres på grund af
problemer med transmissionen af det trådløse
signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét
minut, før du prøver igen.
•• Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret,
skal den deaktiveres, eller du skal føje en
undtagelse til den.
•• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være
en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug
ikke specialtegn.)
•• Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan
variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og
producenten.
•• Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til
WEP, kan netværket muligvis ikke konfigureres.
Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (WPA2
anbefales)., og registrer produktet igen.
Installation af LG SmartThinQ
Søg efter LG SmartThinQ-appen fra Google Play
Store & Apple App Store på en smartphone. Følg
anvisningerne for at downloade og installere appen.
30
Funktionen Wi-Fi
Fjernbetjening af apparatet
Kommuniker med apparatet fra en Smartphone ved
hjælp af de praktiske smartfunktioner.
Remote Start (Fjernbetjent Start)
Indstil eller hent en hvilken som helst foretrukket cyklus,
og betjen vha. fjernbetjening.
Tromlerengøringsvejleder
Denne funktion viser, hvor mange cyklusser der er
tilbage, før det er på tide at køre programmet
Tub Clean (Rengøring af tromlen).
Energiovervågning
Kontrollér energiforbruget for de nyligt anvendte
cyklusser og det månedlige gennemsnit.
Smart Diagnosis
Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm.
diagnosticering og løsning af problemer med apparatet
på grundlag af brugsmønstret.
Indstillinger
Der er flere forskellige funktioner til rådighed.
Ved brug af denne funktion
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Læg vasketøjet ind i tromlen.
3
Tryk og hold knappen Remote Start (Fjernbetjent
Start) i 3 sekunder for at aktivere denne funktion.
4
Start en cyklus fra LG SmartThinQ-appen på din
smartphone.
BEMÆRK
• Når denne funktion er aktiveret kan du starte et
program fra LG SmartThinQ smartphone-appen.
Hvis programmet ikke er startet, vil apparatet
vente med at starte programmet indtil det slukkes
fjernbetjent fra appen eller funktion deaktiveres.
• Når denne funktion er aktiveret, låses lugen
automatisk.
Push-varsel
Denne funktion er til at meddele statusmeddelelsen,
så brugeren kan genkende apparatets status.
Meddelelserne udløses også selvom LG SmartThinQappen er slukket.
BEMÆRK
• Appen kan ændres med henblik på forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.
• Egenskaber kan variere fra model til model.
Deaktivering af denne funktion
Når denne funktion er aktiveret, tryk og hold knappen
Remote Start (Fjernbetjent Start) i 3 sekunder for at
deaktivere denne funktion. Denne funktion skal være
slået fra, , så appen kan bruges manuelt.
Download Cycle (Download program)
Download et nyt og specielt program, som ikke indgår
i de grundlæggende programmer på apparatet. Der
kan downloades et udvalg af specialprogrammer til
registrerede apparater. Der kan kun gemmes et program
på apparatet ad gangen. Når download af programmet
på apparatet er udført, gemmer produktet det downloade
program, indtil der downloades et nyt program.
31
DANSK
Vaskeprogrammer (Remote Start (Fjernbetjent
Start), Download Cycle (Download program))
Brug en smartphone til at fjernstyre dit apparat. Du kan
også overvåge din programdrift, så du, ved hvor meget
tid der er tilbage af programmet.
Wireless LAN modul Specifikationer
Oplysninger om Open
Sourcesoftwaremeddelelse
Model
LCW-003
Frekvensområde
2412 ~ 2472 MHz
Udgangseffekt
(Maks.)
IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
IEEE 802.11 n : 17.67 dBm
Strømforbrug i standbytilstand
Strømforbrug i standbytilstand /
0,5 W
Strømforbrug i netværksstandbytilstand /
2,0 W
Tidsrummet, hvorefter
energistyringsfunktionen eller en
tilsvarende funktion automatisk slår
udstyret over i standbytilstand og/ eller
slukket tilstand og eller en driftstilstand
med netværksforbundet standbytilstand
20 min.
Overensstemmelseserklæring
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente
alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der
dækker omkostningerne ved at udføre sådan
en distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel
til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter
vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette
tilbud gælder for alle, der har modtaget disse
oplysninger.
Smart Diagnosis ved hjælp af smartphone
Denne funktion er kun tilgængelig på modellen
med
LG Electronics erklærer herved, at vaskemaskinen
med integreret trådløst netværk er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
EUoverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan
findes på følgende webadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holland
32
c eller
d logo.
c c eller d d logo.
Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig
diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter,
når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.
Denne funktion kan ikke aktiveres, med mindre
apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke
kan tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug
af denne funktion.
Brug af Smart Diagnosis
Brug denne funktion, hvis du skal bruge
en nøjagtig diagnose fra et LG Electronics
kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer
korrekt eller svigter. Brug kun denne funktion, når
du ønsker at kontakte en servicetekniker, ikke
under normal drift.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for
apparatet. Tryk ikke på andre knapper.
2
Når du bliver bedt om det, skal du placere din
telefons mikrofon tæt på ikonet Smart Diagnosis.
• Denne funktion afhænger af den lokale
opkaldskvalitet.
• Kommunikationen forbedres og du modtager
derved en bedre service, hvis du bruger en
fastnettelefon.
• Hvis dataoverførslen er ringe pga.
opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke få
den bedste diagnoseservice.
x.
Ma
mm
10
3
Tryk og hold knappen Temp. i 3 sekunder
4
Hold telefonen på plads, indtil tonetransmissionen
er færdig. Displayet viser den resterende tid for
dataoverførsel.
•• For at opnå det bedste resultat, må telefonen
ikke flyttes, mens tonerne sendes.
•• Hvis kundetjenestens medarbejder ikke er i stand
til at opnå en præcis optagelse af data, kan du
blive bedt om at prøve igen.
5
Når nedtællingen er færdig og tonerne er stoppet,
bedes du genoptage samtalen med medarbejderen
fra kundecentret, som nu vil kunne hjælpe dig ved
at bruge data fra transmissionen til at analysere
problemet.
33
DANSK
Smart Diagnosis gennem
kundesupportcenteret
BEMÆRK
VEDLIGEHOLDELSE
Advarsel
•• Inden rengøring af vaskemaskinen skal stikket
trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk
stød. Manglende overholdelse, kan medføre
alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
•• Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende
rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at
rengøre vaskemaskinen. De kan beskadige
lakken.
Indvendig pleje og rengøring
•• Brug et håndklæde eller en blød klud til aftørring rundt
om vaskemaskinens luge og lugens glas.
•• Tag altid tøjet ud af vaskemaskinen, så snart
programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtigt tøj i
vaskemaskinen kan de blive krøllede, overføre farver
og lugt.
•• Kør programmet til Rengøring af tromle en gang om
måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at fjerne
opbygning af vaskemiddel og andre rester.
Rengøring af din vaskemaskine
Pleje efter vask
•• Efter programmet er afsluttet, skal lugen og indersiden
af lugens pakning aftørres for at fjerne fugt.
•• Lad lugen stå åben, for at tromlen kan tørre.
•• Aftør vaskemaskinens overflade med en tør klud for at
fjerne fugt.
Udvendig rengøring
Den rette pleje af din vaskemaskine kan forlænge dens
levetid.
Luge:
Rengøring af indløbsslangens
filter
•• Sluk for stophanen, hvis vaskemaskinen ikke skal
bruges over en længere periode (f.eks. ferie), især
hvis der ikke er et gulvafløb i nærheden.
’ ikonet vises på betjeningspanelet, når der ikke
•• ‘
strømmer vand ind i sæbeskuffen.
•• Hvis vandet er meget hårdt eller kalkholdigt, risikerer
man, at indløbsslangens filter tilstoppes. Det er derfor
en god idé at rense det med jævne mellemrum.
1
Luk for vandhanen og skru vandindløbsslangen af.
2
Rens filteret med en hård børste.
•• Vask med en fugtig klud på ydersiden og indersiden
og tør med en blød klud.
Udvendigt:
•• Hvis der spildes på maskinen, så tør det straks op.
•• Aftør med en fugtig klud.
•• Undgå at ramme maskinens overflade med skarpe
genstande.
34
Rengøring af afløbspumpens
filter
4
Efter rengøring af pumpens filter drejes det, og
bundproppen sættes i igen.
5
Luk dækslet.
•• Lad først vandet køle af før rengøring af
afløbspumpen, udførelse af nødudtømning eller
åbning af lugen i nødstilfælde.
1
Åbn dækslet og træk slangen ud.
2
Fjern bundproppen og åbn filteret ved at dreje det
til venstre.
DANSK
•• Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande,
der sidder tilbage i vaskemaskinen. Kontroller
regelmæssigt, at filteret er rent, for at vaskemaskinen
skal kunne fungere så godt som muligt.
FORSIGTIG
2
Beholder til
opsamling af
kondensvand.
•• Tøm først afløbsslangen og åbn pumpefilteret for
at fjerne tråde eller fremmedlegemer.
•• Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være
varmt.
1
3
Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpens
filter.
35
Rengøring af sæbeskuffen
Vaskemiddel og skyllemiddel kan blive aflejret i
sæbeskuffen. Tag skuffen og rummene ud og kontroller
for aflejringer en eller to gange om måneden.
1
Træk sæbeskuffen ud ved at trække den lige ud,
indtil den stopper.
•• Tryk hårdt på udløserknappen og tag skuffen ud.
2
3
Tag rummene ud af skuffen.
•• Skyl rummene og skuffen i varmt vand for at
fjerne aflejringer af vaskemiddel. Brug kun
vand til at rense sæbeskuffen. Tør rummene og
skuffen med en blød klud eller et håndklæde.
Brug en klud eller lille blød børste til at rense
skuffens fordybning.
•• Fjern alle aflejringer i den øverste og nederste
del af fordybningen.
4
Tør fugt af fordybningen med en blød klud eller et
håndklæde.
5
Sæt rummene ned i skuffen igen og sæt skuffen på
plads.
Tub Clean (Rengøring af tromlen)
(Valgfri)
Rengøring af tromlen er et specielt program til rengøring
af indersiden af maskinen.
Der bruges et højere vandniveau ved en højere
centrifugeringshastighed på dette program. Kør dette
program med jævne mellemrum.
1
Tøm vaskemaskine for alt tøj og andre genstande
og luk lugen.
2
Åbn sæbeskuffen og fyld kalkfjerner i rummet til
hovedvask.
3
Luk sæbeskuffen langsomt.
4
Tænd maskinen, og hold knappen Tub Clean nede
i 3 sekunder. Derefter vises ’Rengøring af tromlen’
på displayet.
5
Tryk på knappen Start/Pause for at starte.
6
Efter programmet er færdigt, skal lugen efterlades
åben, så tromlen, den pakning og lugens glas kan
tørre.
FORSIGTIG
•• Hvis der er børn i nærheden, skal de holdes under
opsyn, når lugen står åben.
Bemærk
•• Tilsæt ikke vaskemiddel til sæbeskuffen. Dette kan
generere skum og lækage fra vaskemaskinen.
36
Vær forsigtig med frost om
vinteren
•• Efter at have lukket for hanen, kobles indløbsslangen
for koldt vand fra hanen, og vandet fjernes med
slangen pegende nedad.
•• Hvis produktet skal installeres udendørs på en
veranda eller under andre udendørs forhold, skal man
kontrollere følgende.
DANSK
•• Produktet fungerer ikke normalt under forhold med
frost. Sørg for at installere produktet, hvor det ikke
fryser om vinteren.
Indløbsslange for
koldt vand
Sådan undgår du at produktet fryser
•• Efter vask, skal alt vand fra pumpen fjernes ved at
åbne afløbsslangens udtømningsprop. Når vandet
helt er væk fra tromlen, lukkes der for slangens
udtømningsprop til fjernelse af det resterende vand og
dækslet.
Kontroller for frost
•• Hvis vandet ikke løber ud, når slangens
udtømningsprop bruges til at udtømme resterende
vand, skal afløbet kontrolleres.
Udtømningsprop
Udtømningsprop
Dæksellåg
Dæksellåg
•• Lad afløbsslangen hænge ned for at tillade afløb af alt
vand i slangen.
Afløbsslange
FORSIGTIG
•• Når afløbsslangen monteres med en kurve, kan
indersiden af slangen fryse.
•• Tænd for strømmen og vælg Skylning og
Centrifugering, og tryk på knappen Start/Pause.
Sæbeskuffe
Afløbsslange
Bemærk
•• Kontroller, at vandet løber ind i sæbeskuffen
uden skylning, og at vandet løber ud gennem
afløbsslangen under centrifugering.
37
Sådan håndteres frost
•• Sørg for at tømme tromlen, hæld varmt vand ved
50–60 °C op til gummidelen inden i tromlen, luk lugen,
og vent 1-2 timer.
50‒60 °C
•• Efter tromlen er helt tømt for vand, skal du lukke
slangens udtømningsprop til fjernelse af resterende
vand, Skylning og Centrifugering, og tryk på knappen
Start/Pause.
Afløbsslange
Sæbeskuffe
Bemærk
FORSIGTIG
•• Brug ikke kogende vand. Det kan forårsage
forbrændinger eller beskadige produktet.
•• Åbn dækslet, og udtag afløbsslangens prop for at
fjerne det resterende vand helt.
•• Kontroller, at vandet løber ind i sæbeskuffen
uden skylning, og at vandet løber ud gennem
afløbsslangen under centrifugering.
•• Når der er problemer med vandtilførslen, skal man
tage de følgende forholdsregler.
–– Luk for hanen, og optø produktets hane og begge
tilslutningsområder for indløbsslangen med en
varm klud.
–– Tag indløbsslangen ud, og nedsænk den i varmt
vand under 50–60 °C.
Udtømningsprop
Dæksellåg
Bemærk
•• Hvis vandet ikke løber ud, betyder det, at isen
ikke er helt smeltet. Vent lidt længere.
38
Indløbsslange
50‒60 °C
Fejlfinding
•• Vaskemaskinen er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer
fejl. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de følgende punkter før du
kontakter serviceafdelingen:
DANSK
Analyse af fejl
Symptomer
Årsag
Løsning
•• Stop vaskemaskinen og kontroller tromle
og afløbsfilter.
Rasle- og bankelyde
Fremmedlegemer som mønter
eller sikkerhedsnåle kan være
kommet ind i tromlen eller
pumpen.
Dunkelyde
Tunge vaske kan afgive en
dunkende lyd. Dette er som regel
normalt.
•• Hvis lyden fortsætter, er vaskemaskinen
muligvis ude af balance. Stop maskinen,
og forsøg at lægge tøjet ind en gang til.
Er alle transportbolte og al
transportstøtten fjernet?
•• Hvis bolte og indpakning ikke er blevet
fjernet ved installationen, se Installation
for hjælp til fjernelse af transportbolte.
Står alle maskinens fødder
sikkert på gulvet?
•• Tjek, at apparatet står helt lige (brug et
vaterpas).
Ind- eller afløbsslanger er
enten løse ved hanen eller
vaskemaskinen.
•• Kontroller og stram slangeforbindelser.
Husets afløbsrør er tilstoppet.
•• Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en vvstekniker.
Rystelyde
Vandudslip
•• For meget eller forkert vaskemiddel kan
forårsage for meget skum og kan medføre
vandudslip.
For meget skum
Vandet løber langsomt
eller slet ikke ind i
maskinen
Vandet løber langsomt
eller slet ikke ud af
maskinen
•• Hvis støjen fortsætter efter genstart,
bedes du kontakte dit autoriserede
servicecenter.
Områdets vandforsyning er ikke
tilstrækkelig.
•• Prøv andre vandhaner i huset.
Hanen til vandforsyning er ikke
helt åben.
•• Åbn hanen helt.
Indløbsslange(r) er bukket.
•• Stræk slangen ud.
Filteret til indløbsslangen er
tilstoppet.
•• Kontroller indløbsslangens filter.
Udløbsslangen er bukket eller
tilstoppet.
•• Rens og stræk afløbsslangen ud.
Udløbsslangens filter er
tilstoppet.
•• Rens filteret.
39
Symptomer
Maskinen vil ikke starte
Vaskemaskinen vil ikke
centrifugere
Årsag
Løsning
Ledningen er ikke tilsluttet, eller
forbindelsen er løs.
•• Kontroller, at stikket sikker korrekt i
stikkontakten.
Der er sprunget en sikring, relæet
er slået fra, eller strømmen er på
anden vis afbrudt.
•• Genaktiver relæ, eller udskift sikring.
Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis
problemet er overbelastning af systemet,
skal det korrigeres af en kvalificeret
elektriker.
Vandforsyningshanen er lukket.
•• Luk op for vandforsyningshanen.
Kontroller, at lugen er lukket
korrekt.
•• Luk lugen og tryk på knappen Start/
Pause. Efter at have trykket på knappen
Start/Pause, kan det tage lidt tid inden
vaskemaskinen går i gang. Lugen skal
være lukket, før centrifugering kan
aktiveres. Tilføj et eller to lignende
beklædningsstykker for at afbalancere
vasken. Omarranger mængden, for at
tillade korrekt centrifugering.
Lugen åbner ikke
•• Når vaskemaskinen kører, kan lugen af
sikkerhedsårsager ikke åbnes. Kontroller
om ikonet ’Lugelås’ tændes. Du kan åbne
lugen sikkert efter ikonet ’Lugelås’ slukker.
Vaskeprogrammet
trækker ud
•• Vasketiden kan variere afhængig af
tøjmængde, vandtryk, vandtemperatur
og andre forhold. Hvis der registreres en
ubalance, eller hvis antiskum-programmet
er i gang, vil vasketiden blive forlænget.
Overdosering af
skyllemiddel
•• Følg skyllemidlets retningslinjer for at
sikre en passende mængde anvendes.
Overskrid ikke opfyldningslinjens
maksimum.
Skyllemiddel tilsættes
for tidligt
40
Overdosering af skyllemiddel kan
forårsage, at det løber over.
•• Luk sæbeskuffen langsomt. Åbn ikke
vaskeskuffen, når et vaskeprogram er i
gang.
Symptomer
Løsning
Denne lugt skyldes den gummi, der
sidder fast på vaskemaskinen.
•• Det er den normale lugt, og den forsvinder, når
maskinen har kørt et par gange.
Hvis gummidørpakningen og
dørforseglingsområdet ikke rengøres
regelmæssigt, kan det opstå lugt fra
mug eller fremmede stoffer.
•• Det er den normale lugt, og den forsvinder, når
maskinen har kørt et par gange.
Der kan opstå lugte, hvis der
efterlades fremmede stoffer i
drænpumpens filter.
•• Sørg for at rengøre drænpumpens filter
regelmæssigt.
Der kan opstå lugte, hvis
drænslangen ikke installeres korrekt,
hvilket medfører tilbageløb (vand, der
løber tilbage ind i vaskemaskinen).
•• Sørg for ved installering af drænslangen, at
den ikke slår bugter eller blokeres.
Når der bruges tørrefunktionen,
kan der opstå lugt fra fnug og andet
vaskestof, der sætter sig fast i
varmelegemet.
•• Dette er ikke en funktionsfejl.
(Kun tørrertumblermodel)
41
DANSK
Lugt
Årsag
Fejlmeddelelser
Symptomer
Årsag
Løsning
Områdes vandforsyning er ikke
tilstrækkelig.
•• Prøv andre vandhaner i huset.
Vandhanerne er ikke helt åbne.
•• Åbn hanen helt.
Indløbsslange(r) er bukket.
•• Stræk slangen ud.
Indløbsslangens filter er
tilstoppet.
•• Kontroller indløbsslangens filter.
Hvis der opstår vandudslip
fra indløbsslangen, bliver ’ ’
indikatoren rød.
•• Kan variere afhængigt af modellen.
42
Udløbsslangen er bukket eller
tilstoppet.
•• Rens og stræk afløbsslangen ud.
Udløbsslangens filter er
tilstoppet.
•• Rens filteret.
Der er for lidt tøj i maskinen.
•• Tilføj et eller to lignende beklædningsstykker
for at afbalancere vasken.
Tøjet er ude af balance.
•• Tilføj et eller to lignende beklædningsstykker
for at afbalancere vasken.
Maskinen har et system, der
kontrollerer og regulerer ubalance.
Enkelte tunge beklædningsstykker,
som bademåtter og badekåber
osv., kan medføre så stor
ubalance, at centrifugeringen
standser og helt afbryder
centrifugeringsprogrammet.
•• Omarranger mængden, for at tillade
korrekt centrifugering.
Er vasketøjet stadig for vådt efter
centrifugeringen, lægges mindre
stykker tøj i tromlen for at skabe
balance, og centrifugeringen
gentages.
•• Omarranger mængden, for at tillade
korrekt centrifugering.
Symptomer
Årsag
DANSK
Kontroller om lugen er åben.
Løsning
•• Luk lugen helt.
Hvis ’
,
,
,
’ ikke
forsvinder fra displayet, kontakt vores
servicecenter.
Fejl i dørsensor.
Kontrolfejl.
Vandet løbet over på grund af en
defekt vandventil.
Vandstandsmåleren er ude af
drift.
•• Træk stikket ud, og kontakt vores
servicecenter.
•• Luk vandhanen.
•• Træk stikket ud.
•• Kontakt vores servicecenter.
•• Luk vandhanen.
•• Træk stikket ud.
•• Kontakt vores servicecenter.
Motoren er overbelastet.
•• Lad vaskemaskinen stå i 30 minutter,
så motoren køler ned. Genstart derefter
programmet.
Vandudslip.
•• Kontakt vores servicecenter.
Vaskemaskinen kom ud for
strømsvigt.
Tørrer ikke
•• Genstart programmet.
•• Kontakt vores servicecenter.
43
Garanti
Denne begrænsede garanti dækker ikke:
•• Vores service inkluderer ikke levering, afhentning, installation eller reparation af produktet, vejledning af kunden i
betjening af produktet, reparation eller udskiftning af sikringer eller rettelse af ledninger eller rørarbejde, eller rettelse
af uautoriserede reparationer/installationer.
•• Produktet kan ikke køre under strømsvigt og afbrydelser, eller utilstrækkelig elektrisk forsyning.
•• Skade forårsaget af utætte eller ødelagte vandrør, begrænsede afløb, utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning eller
utilstrækkelig luftforsyning.
•• Skade fra brug af produktet i et ætsende miljø eller i modsætning med vejledningerne beskrevet i produktets
brugervejledning.
•• Skade på produktet forårsaget af ulykker, skadedyr, lynnedslag, oversvømmelser eller force majeure.
•• Skade eller fejl forårsaget af uautoriseret modifikation eller ændringer, eller hvis produktet bruges til andet end det
tilsigtede formål, eller ethvert vandudslip, hvor produktet ikke blev korrekt installeret.
•• Skade eller fejl forårsaget af forkert elektrisk strøm, spænding eller rørkoder, erhvervs- eller industribrug eller brug af
tilbehør, komponenter, eller rengøringsmidler, som ikke er godkendt af LG.
•• Skade forårsaget af transport og håndtering, inklusive ridser, hakker, splinter, og/eller anden skade til lakken på dit
produkt, medmindre en sådan skade opstår fra defekter i materialer eller fremstilling.
•• Skade eller manglende dele på et udstillings-, åben boks, nedsat eller genbrugt produkt.
•• Produkter med originale serienumre, som er blevet fjernet, ændret, eller som ikke kan læses. Model- og serienumre,
sammen med original salgskvittering for detailsalg, er nødvendige for bekræftelse af garanti.
•• Stigninger i værkomkostninger og ekstraudgifter til værktjenester.
•• Reparationer når dit produkt bruges under andre forhold end normale husstande, eller i modsætning til
vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
•• Omkostninger i forbindelse med afhentning af dit produkt fra dit hjem for reparation.
•• Fjernelsen og geninstallationen af produktet, hvis det er installeret et utilgængeligt sted, eller ikke er installeret i
overensstemmelse med de udgivne installationsvejledninger, inklusive LG’s bruger- og installationsvejledning.
•• Skade i forbindelse med misbrug, forkert installation, reparation eller vedligeholdelse. Forkert reparation inkluderer
brug af dele, der ikke er godkendt eller anbefalet af LG.
Mærkelige vibrationer eller
støj forårsaget af manglende
fjernelse af transportbolte eller
transportstøtte.
Lækage forårsaget af snavs (hår,
fnuller) på pakning og lugens
glas.
44
Transportstøtte Bundemballage
Transportbolt
Fjern transportboltene og
transportstøtten.
Rens pakningen og lugens
glas.
Rens pumpefilteret.
Der kommer ikke vand ud,
fordi ventilfiltre til vandtilførslen
er tilstoppede eller vand
indløbsslanger er bukkede.
Rens indløbets ventilfilter
eller geninstaller vand
indløbsslangerne.
Der kommer ikke vand på
grund af brug af for meget
vaskemiddel.
Vasketøjet er varmt efter afsluttet
vask, fordi indløbsslangerne er
installeret omvendt.
Der leveres ikke vand, fordi
vandhanen ikke er luket.
Lækage forårsaget af forkert
installation af udløbsslangen
eller tilstoppet udløbsslange.
Indløbsfilter
Rengør sæbeskuffen.
Sæbeskuffe
Koldtvandsindløb
DANSK
Intet afløb forårsaget af tilstoppet
pumpefilter.
Varmtvandsindløb
Geninstaller
indløbsslangerne.
luk op for vandhanen.
Vandhane
Vinkelholder
Geninstaller
udløbsslangen.
Monteringsrem
Lækage forårsaget af forkert
installation af vand indløbsslange
eller brug af indløbsslanger af et
andet mærke.
Geninstaller
indløbsslangen.
Manglende strøm på grund af
løs forbindelse på ledningen eller
et problem med den elektriske
spænding.
Tilslut ledningen igen eller
skift stikkontakten.
45
Niveau
Vores service inkluderer ikke
levering, afhentning, installation
af produktet eller vejledning i
betjening af produktet. Fjernelse
og geninstallation af produktet.
1°
Hvis alle skruer ikke er installeret
korrekt, kan det medføre store
vibrationer (kun på model med
sokkel).
Bankelyd når vaskemaskinen
fyldes med vand.
46
Garantien dækker kun
defekter fra fabrikken.
Nødvendig service på
grund af forkert installation
er ikke dækket.
Installer de 4 skruer i hvert
hjørne (samlet 16EA).
Højt
vandtryk
Slag!!
Høj støj
Naturlig
vandstrøm,
pludseligt
stop af
vandstrøm
Indstil vandtrykket ved at
skrue ned på vandventilen
eller vandhanen i boligen.
Driftsdata
Produktfiche_Delegeret kommissionsforordning (EU) nr. 932/2010
Leverandørens navn eller varemærke
LG
FH6F9BDS(0-9)
Nominel kapacitet
12
Energieffektivitetklasse
Tildelt en "EU Ecolabel-pris" i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010
DANSK
Leverandørmodel
kg
A+++
Nej
Vægtet årligt energiforbrug (AEC) i kWh for ét år, baseret på 220 standardvaskecyklusser på bomuldsprogrammer
ved 60°C og 40°C og med maskinen helst og delvist fyldt, og forbruget i strømsparetilstande. Det faktiske
113
kWh/år
- Standard-bomuldsprogram ved 60°C og med maskinen helt fyldt op
0,52
kWh
- Standard-bomuldsprogram ved 60°C med maskinen delvist fyldt op
0,46
kWh
- Standard-bomuldsprogram ved 40°C med maskinen delvist fyldt op
0,45
kWh
Vægtet strømforbrug i slukket tilstand og i tilstanden, hvor maskinen efterlades tændt.
0,50
W
11000
liter/år
energiforbrug afhænger af, hvordan enheden anvendes.
Energiforbruget
Vægtet årligt vandforbrug (AWC) i liter for ét år, baseret på 220 standardvaskecyklusser på bomuldsprogrammer
ved 60°C og 40°C og med maskinen helst og delvist fyldt, og forbruget i strømsparetilstande. Det faktiske
vandforbrug afhænger af, hvordan enheden anvendes.
Effektivitetsklasse for centrifugering på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv).
Maksimale centrifugeringshastighed under standard-bomuldsprogrammet ved 60°C og med maskinen fyldt helt
op eller standard-bomuldsprogrammet på 40°C med maskinen fyldt delvist op (alt efter, hvilket der er mindst) og
det resterende fugtighedsniveau under standard-bomuldsprogrammet ved 60°C og med maskinen fyldt helt op
eller standard-bomuldsprogrammet på 40°C med maskinen fyldt delvist op (alt efter, hvilket der er størst).
A
1600
44
omdr./
min.
%
Standardvaskeprogrammer, som oplysningerne i mærkatet og på fichen relaterer til, at disse programmer kan
rengøre normalt snavset bomuldstøjvask, og at de er de mest effektive programmer med hensyn til kombinationen
"Bomuld stor vask 60°C/40°C"
af energi- og vandforbrug;
Programvarigheden
- Standard-bomuldsvask ved 60°C og med maskinen fyldt helt op
263
min.
- Standard-bomuldsvask ved 60°C og med maskinen fyldt delvist op
233
min.
- Standard-bomuldsvask ved 40°C og med maskinen fyldt delvist op
223
min.
Varigheden af efterladt tændt-tilstand (Tl)
10
min.
52 / 71
dB(A)
Luftbåren støj angivet i dB(A) re 1 pW og oprundt til nærmeste heltal under vaske- og centrifugeringsfaser for
standard-bomuldsprogrammet ved 60°C og med maskinen fyldt helt op
Fritstående
47
Memo
Memo
Memo
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising