LG | RC80U2AV0W | Owner's Manual | LG RC80U2AV0W Instruktionsbogen

LG RC80U2AV0W Instruktionsbogen
KÄYTTÖOPAS
KUIVAUSRUMPU
Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa
asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu.
Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita
varten.
FI
SUOMI
DA
DANSK
RC8*S2*V*W
RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W
MFL69962067
Rev.06_091719
www.lg.com
Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
SISÄLLYSLUETTELO
Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia
tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun
malliasi.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
tarvittaessa muokata käyttöopasta.
TURVALLISUUSOHJEET........................................................3
Tärkeitä turvallisuustietoja........................................................................... 3
Vanhan laitteesi hävittäminen...................................................................... 9
ASENNUS................................................................................10
Tekniset tiedot............................................................................................ 10
Lisävarusteet............................................................................................. 10
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset..................................................... 11
Pinoamisohjeet.......................................................................................... 12
Luukun toisin päin kääntäminen................................................................ 15
KÄYTTÖ...................................................................................17
Laitteen käyttö........................................................................................... 17
Pyykin lajittelu............................................................................................ 18
Toimintopaneeli.......................................................................................... 19
Ohjelmataulukko........................................................................................ 20
Vaihtoehtoinen ohjelma............................................................................. 22
Rack Dry (Telinekuivaus) (lisävaruste)...................................................... 24
ÄLYTOIMINNOT......................................................................25
LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö.......................................................... 25
Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö........................................................ 29
HUOLTO...................................................................................30
Nukkasuodattimen puhdistaminen............................................................ 30
Vesisäiliön tyhjentäminen.......................................................................... 31
Jäähdytysilman sisääntulon ritilä............................................................... 31
Kosteusanturin pyyhkiminen...................................................................... 31
VIANETSINTÄ.........................................................................32
Ongelmien tunnistaminen.......................................................................... 32
Virhekoodit................................................................................................. 36
TAKUU......................................................................................37
KÄYTTÖTIEDOT.....................................................................38
TURVALLISUUSOHJEET
FI
Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen
vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia
vaaroja tai vaurioita.
Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”,
kuten kuvattu alla.
Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka
voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys
huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.
VAROITUS
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
VARO
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun,
loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi
yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:
Lapsia kotitaloudessa
Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden
fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta
heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse
leikkimään laitteella.
3
FI
Eurooppalaisille käyttäjille:
Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen
käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät
saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai
kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä
valvota koko ajan.
Asentaminen
•Varmista,
•
että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön
asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama,
maadoittama ja säätämä.
•Älä
• koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut,
siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia
tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai
pistoke.
•Laitteen
•
siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka
pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
•Älä
• asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna
tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa
se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai
pakkasasteille.
•Kiristä
•
poistoletku irtoamisen estämiseksi.
•Jos
•
virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on
löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics
-huoltoon.
•Älä
• käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen
pistorasiaa, jatkojohtoa tai adapteria.
•Tuotteita,
•
kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä,
vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja
tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa
laitteessa.
4
FI
•Tätä
•
laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse,
eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella
puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun
avautumista.
•Laite
•
täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa
toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy
suojajohtimen kautta maahan.
•Laite
•
on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava
johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen
pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja
säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
•Laitteen
•
maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa
aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta,
anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön
tarkistaa se.
•Älä
• muuntele koneen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi
pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan
sopiva pistorasia.
•Laitetta
•
ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten
ajastin, tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee
päälle ja pois.
Käyttö
•Älä
• yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta
osiin. Älä koske koneen ohjauspaneeliin terävillä esineillä.
•Älä
• korjaa tai vaihda mitään koneen osaa. Kaikki korjaus- ja
huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei
tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä
ainoastaan hyväksyttyjä tehdasosia.
•Pidä
•
syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit,
poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
•Älä
• laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
5
FI
•Älä
• jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovessa tai
kiivetä sisään koneeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai
henkilövahingon.
•Älä
• laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota kunnes
rumpu on pysähtynyt kokonaan.
•Älä
• pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai
kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla,
öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla,
kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
•Jos
•
laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG
Electronics -huoltoon.
•Älä
• paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
•Liitä
•
kone vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla.
Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä
aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
•Älä
• koske luukkuun korkean pesulämpötilan aikana.
•Älä
• käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita
(bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
•Jos
•
poistoletku tai veden täyttöletku on jäätynyt talven aikana,
käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
•Pidä
•
kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa
lasten ulottuvilta.
•Älä
• koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
•Älä
• taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä
sen päälle.
6
FI
Kunnossapito
•Kiinnitä
•
virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut
kaiken kosteuden ja pölyn.
•Irrota
•
laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke
laitetta irti virtalähteestä.
•Älä
• puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai
ulkopinnoille.
•Verkkojohtoa
•
ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä.
Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
Kuivausrummun käyttöä koskeva tekninen turvallisuus
•Älä
• kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
•Huuhteluaineita
•
tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden
mukaan.
•Tyhjennä
•
taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja
tulitikut.
•Älä
• pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet
poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus
haihtuu.
•Laitetta
•
ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu
teollisuuskemikaaleilla.
•Vaatekappaleet,
•
jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä,
kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista,
tahranpoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee
pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä
pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
•Älä
• juo lauhdevettä. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa
aiheuttaa ruokaperäisiä sairauksia.
•Mikäli
•
virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun
huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen
vaaratilanteiden välttämiseksi.
7
FI
•Nukkasihti
•
on puhdistettava säännöllisesti.
•Nukan
•
ei saa antaa kertyä laitteen ympärille.
•Älä
• suihkuta kuivapesuaineitta suoraan laitteeseen tai käytä
laitetta kuivaamaan tuotteella vaatteita, joissa on kuivapesuaineen
jäämiä.
•Älä
• kuivata vaatteita, joissa on öljypohjaisia tahroja. Vaatteiden
öljypohjaiset (mukaan lukien syötävät öljyt) tahrat eivät lähde
kokonaan edes vesipesun jälkeen.
•Laitetta
•
ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten
ajastin, tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee
päälle ja pois.
•Poista
•
vaatteet laitteesta heti, kun kuivausohjelma on päättynyt tai
jos virta katkaistaan kuivauksen aikana. Jos kuivatetut vaatteet
jätetään laitteeseen valvomatta, voi syntyä tulipalo. Laitteesta juuri
poistetut vaatteet ovat kuumia ja voivat aiheuttaa tulipalon. Poista
vaatteet kuivausrummusta heti, kun ne ovat kuivia, ja levitä tai
ripusta ne viilenemään.
8
FI
Hävittäminen
•Ennen
•
vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät.
Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
•Hävitä
•
pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois
lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa
tukehtumisen.
•Poista
•
luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä.
Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun
koneen sisälle.
Vanhan laitteesi hävittäminen
••Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden
jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen
kierrätyskeskukseen.
••Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn
laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi
saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan
muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen
resurssien säästämiseksi.
••Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä
paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE
-keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.
lg.com/global/recycling
•Sisältää
•
fluorattuja kasvihuonekaasuja. R134a
(GWP:1430): 0,500 kg / 0,715
hiilidioksidiekvivalenttitonneilla. Ilmatiiviisti suljettu.
9
ASENNUS
FI
Tekniset tiedot
1
2
1 Vesisäiliö
3
2 Toimintopaneeli
3 Ovi
Malli
RC8*U2*V*W / RC8*S2*V*W
Virransyöttö
Koko
Laitteen paino
Sallittu lämpötila
RC9*U2*V*W
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm (L) x 690 mm (S) x 850 mm (K)
56 kg
5 - 35 °C
Maks. Kapasiteetti
8 kg
9 kg
••Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman
ennakkoilmoitusta.
Lisävarusteet (lisävaruste)
Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan.
Lauhteenpoistoletku ja
letkunpidike
10
Kuivausteline
Pinoamissarja
Model : DR1N
(Saatavilla erikseen)
Model : DT1W
(Saatavilla erikseen)
FI
Asennuspaikkaa koskevat
vaatimukset
Sijainti
5 cm
1 cm
1 cm
Tasainen lattia : Suurin sallittu kaltevuus
laitteen alla on 1°.
Virtalähde : Virtalähteen tulee sijaita enintään
1,5 metrin päässä laitteesta.
••Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita
samanaikaisesti.
Lisäetäisyys : Seinään, 5 cm taakse/1 cm
oikealle ja vasemmalle
••Älä laita pyykinpesutuotteita laitteen päälle tai
säilytä niitä siellä. Nämä tuotteet voivat
vahingoittaa pintamateriaalia tai säätimiä.
HUOMAUTUS
••Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä
laitteen takaosan irti seinästä.
••Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi
muodostua huurretta tai pölyä.
••Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi
vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja
poistoletkuun.
••Älä asenna laitetta kuuman laitteen, kuten
jääkaapin, uunin tai lieden viereen, sillä se voi
aiheuttaa huonon kuivaustuloksen ja ohjelman
keston sekä heikentää kompressorin
asianmukaista toimintaa. Laite toimii parhaiten
huoneenlämmössä 23 °C:ssa.
Sijoittaminen
••Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
••Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat
estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.
••Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai
vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan
lattian epätasaisuutta.
••Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila
voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut
voivat haljeta paineesta. Elektronisen
ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua
alle 0 asteen lämpötiloissa.
••Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila
on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä
huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen
käyttöönottoa.
••Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on
helppo tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
••Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki
neljä säätöjalkaa sopiviksi kiintoavaimella ja
varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan,
ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason
alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää
tilaa.
Ilmanvaihtoa koskevat vaatimukset
••Syvennyksessä tai pöytätason alla
−−Varmista ilmavirtaus 3,17 m3/min laitteen läpi
••Kaapissa
−−Kaapin ovessa täytyy olla 2 (ritilällistä)
aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan
vähintään 387 cm2 ja sijaitsee 8 cm:n
etäisyydellä oven ala- ja yläreunasta.
11
FI
VAROITUS
••Vältä laitteen asentamista lämmönlähteen
lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä
ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi johtaa ongelmiin.
••Laitetta ei saa asentaa kylmälaitteen viereen.
••Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä
tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai
lentokoneessa.
Sähköliitäntä
••Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.
••Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön
jälkeen.
••Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on
paikallisten sähkömääräysten mukainen.
••Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on
esteetön pääsy.
Pinoamisohjeet (lisävaruste)
Kuivausrummun voi pinota LG-pesukoneen
päälle ja kiinnittää tukevasti paikoilleen
pinoamissarjalla. Asianmukaisen asennuksen
varmistamiseksi tehtävä tulee antaa pätevälle
huoltohenkilöstölle.
Pätevä huoltohenkilöstö varmistaa, että
käytetään pesukonemallia vastaavaa
pinoamissarjaa ja että laite kiinnitetään
tukevasti. Näistä syistä asiantunteva asennus
on välttämätön.
Pinoamissarja
Tämän kuivausrummun pinoamiseen vaaditaan
LG-pinoamissarjaa.
Kuivausrumpu
Pyykinpesukone
Tämän kuivausrummun saa pinota ainoastaan
LG-pesukoneen päälle. Älä yritä pinota tätä
kuivausrumpua minkään muun pesukoneen
päälle, sillä siitä voi aiheutua vaurioita, vammoja
tai omaisuusvahinkoja.
Pesukoneen yläkannen koko
550 mm
600 mm
Muoto ja
kiinnityssuunta
12
FI
Asennusmenetelmä
1
Aseta LG-kuivausrumpu LG-pesukoneen
päälle.
2
Poista kaksi ruuvia takasuojuksen alaosan
kummastakin reunasta, kuten alla olevassa
kuvassa.
3
Aseta pinoamissarjan reiät ja takasuojuksen
reiät kohdakkain.
••3-1) 600 mm
VAROITUS
••Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin
tapaturmiin.
••Laitteen painon ja asennuskorkeuden vuoksi
pinoaminen on liian vaarallista yhden henkilön
suoritettavaksi. Toimenpiteeseen vaaditaan
kaksi tai useampia päteviä huoltohenkilöitä.
••Laite ei sovellu kalustepeitteiseen
kokoonpanoon. Älä asenna laitetta
kalustepeitteisenä.
••Älä käytä laitetta, jos sitä ei ole pinottu
asianmukaisesti.
••3-2) 550 mm
4
Kiinnitä kuivausrummusta irrottamasi kaksi
ruuvia pinoamissarjaan.
5
Kiinnitä pinoamissarja pesukoneen
takasuojukseen lisävarustelaatikossa olevilla
neljällä ruuvilla (16 mm).
6
Toisen puolen kiinnitys tehdään samalla
tavalla.
13
FI
Lauhdeveden poisto
Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön,
josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi
voidaan tyhjentää myös suoraan viemäriin,
erityisesti jos kuivausrumpu on pesukoneen
päällä. Voit ohjata veden reitin viemäriin
viemäriletkun liitäntäsarjalla seuraavasti:
1
Erota takaisinvirtausestimen kansi (
vesisäiliön letku ( ) liitinsarjasta.
) ja
Laitteen säätäminen
vaakasuoraan
Laitteen säätäminen vaakasuoraan ehkäisee
tarpeetonta melua ja tärinää. Sijoita laite
tukevalle ja tasaiselle lattialle.
Jos laite ei ole kunnolla vaakasuorassa, säädä
etujalkoja tarpeen mukaan.
Voit säätää laitetta ylemmäs kiertämällä jalkoja
myötäpäivään ja alemmas kiertämällä
vastapäivään, kunnes laite ei enää keiku eteen
ja taakse, sivuttain tai kulmittain.


2


VARO
••Jos letku on asennettu siten, että se jää
vääntyneeksi tai puristetuksi, vedenpoisto ei
välttämättä toimi oikein.
14
Säädettävät jalat
Kiinnitä takaisinvirtausestimen kansi ( )
liitinsarjan päähän ja yhdistä sitten
poistoletku ( ) liitinsarjan toiselle puolelle.
Säädettävät jalat
Säädettävät jalat
Kulmittaistesti
••Kun yläkannen vastakkaisia kulmia painetaan,
laite ei saisi keikkua lainkaan (tarkista
molemmat suunnat). Mikäli laite keikkuu
kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.
FI
Luukun toisin päin
kääntäminen
2
Voit halutessasi kääntää luukun toisin päin.
Irrota kahdeksan ruuvia luukun saranasta.
••Edessä on kuusi ruuvia ja sivussa kaksi
ruuvia.
VAROITUS
••Älä käännä ovea toiselle puolelle, kun laite on
pinottu pesukoneen päälle.
••Pyydä toista henkilöä tukemaan luukun painoa
ennen kuin irrotat saranan ruuvit. Luukku
saattaa pudota lattialle painonsa takia.
••Turvallisuussyistä luukun toisin päin
kääntämistä varten tarvitaan vähintään kaksi
henkilöä.
HUOMAUTUS
••Ruuvien sijainti vaihtelee, ja ne tulee asentaa
oikein sijainnista riippuen. Varmista ennen
kiristämistä, että ruuvi on oikea.
1
Sarana
3
Irrota kolme ruuvia luukun salvasta, joka on
kiinni luukun ja saranakokoonpanon välissä
ja irrota sitten luukun koukussa oleva ruuvi.
Avaa luukku ja irrota kaksi ruuvia luukun
saranasta. Kun ruuvit on irrotettu, aseta
luukku varovasti maahan etupuoli lattiaa
kohti.
Luukun salvan
kokoonpano
Kaappi
4
Luukun sarana
Vaihda saranakokoonpanon ja luukun
salpakokoonpanon paikkaa ja kiristä sitten
ruuvit vastakkaisessa järjestyksessä.
••Kiristä ruuvit oikeisiin kohtiin katsomalla
mallia vaiheista 2 ja 4.
VAROITUS
••Irrota ensin alempi ruuvi. Luukku saattaa
pudota lattialle painonsa takia, jolloin se
saattaa vahingoittua.
Luukun salvan
kokoonpano
Saranakokoonpano
15
FI
5
Irrota luukun salpa laitteen rungosta
irrottamalla kaksi ruuvia, ja asenna ne sitten
toiselle puolelle.
Luukun salpa
6
16
Irrota kaksi koristeruuvia laitteen rungosta,
ja asenna ne sitten toiselle puolelle.
7
Asenna luukku, josta irrotettiin ruuvit
vaiheessa 1, ja tarkista, että luukku
sulkeutuu oikein.
KÄYTTÖ
Laitteen käyttö
Lämmitä rumpu ennen ensimmäistä
kuivausjaksoa käyttämällä kuivausasetusta viisi
minuuttia. Avaa luukku kuivauskertojen välillä
laitteen ensimmäisillä käyttökerroilla, jotta
laitteen sisällä mahdollisesti oleva haju haihtuu.
1
Varmista, että nukkasuodatin ja vesisäiliö
ovat puhtaita.
••Nukkasuodatin on luukun reunan sisällä.
Se on puhdistettava ennen jokaista
kuivausjaksoa.
••Avaa luukku ja varmista, että
nukkasuodatin on puhdas. Puhdista
nukkasuodatin tarvittaessa.
FI
VARO
••Varo, ettei pyykkiä jää luukun ja kumitiivisteen
väliin.
3
Kytke virta päälle.
••Paina Virta-painiketta.
4
Valitse haluamasi kuivausohjelma.
••Voit valita ohjelman kääntämällä ohjelman
valintanuppia, kunnes se on halutun
ohjelman kohdalla.
••Jos painat Käynnistys/Pysäytyspainiketta valitsematta ohjelmaa, laite
käyttää Cotton (Puuvilla) -ohjelmaa. Tarkat
tiedot ovat ohjelmataulukossa.
5
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
6
Kun jakso on päättynyt, avaa luukku ja
poista pyykit.
7
Sammuta laite.
••Paina Virta-painiketta.
••Tarkista, onko vesisäiliö tyhjennettävä,
jotta saat parhaan kuivaustuloksen.
VAROITUS
••Älä juo lauhdevettä.
HUOMAUTUS
••Joskus LED-näyttöön saattaa ilmestyä
(Poista vesi -symboli) ja laite saattaa
pysähtyä, koska vesisäiliö on täynnä.
2
Laita pyykit rumpuun lajittelun jälkeen.
••Vaatteet tulee lajitella materiaalin laadun
ja kuivaustason mukaan, ja kaikki
vaatteiden narut ja vyöt tulee solmia ja
kiinnittää hyvin ennen vaatteiden
laittamista rumpuun. Työnnä pyykit
rummun perälle ja pidä ne kaukana luukun
tiivisteestä. Muutoin luukun tiiviste ja
vaatteet saattavat vahingoittua. Sulje
luukku.
17
FI
VARO
••Ole varovainen! Sisällä oleva rumpu voi vielä
olla kuuma.
••Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin
käyttötarkoitukseensa.
HUOMAUTUS
••Kuivausrummun viimeisellä jaksolla ei käytetä
lämpöä (jäähdytysjakso), jotta vaatteet
jäähtyvät lämpötilaan, jossa ne eivät voi
vaurioitua.
••Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone
voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin
energiankulutusta.
Pyykin lajittelu
Vaatteissa on pesumerkinnät, joiden
noudattamista kuivaamisessa suositellaan.
Lisäksi pyykit tulee lajitella koon ja materiaalin
mukaan.
Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja
tehokkaimman energiankäytön, kun vältät
laitteen täyttämistä liian täyteen.
Villa
••Kuivaa villavaatteet Wool-ohjelmalla. Varmista,
että noudatat vaatteen pesumerkintöjä. Villa ei
ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä
toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet
alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.
Kudotut ja neulemateriaalit
••Jotkin kudotut ja neulemateriaalit voivat
kutistua laadusta riippuen.
Ei-silitettävät ja synteettiset
••Älä täytä laitetta liian täyteen. Ota eisilitettävät tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite
on pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.
Vauvan vaatteet ja yöpuvut
••Tarkista aina tekstiilin hoitomerkinnät.
18
Kumi ja muovi
••Älä kuivaa mitään kumista tai muovista
valmistettua tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:
−−esiliinoja, ruokalappuja ja tuolien päällyksiä
−−verhoja ja pöytäliinoja
−−kylpyhuoneen mattoja.
Lasikuitu
••Älä kuivata laitteessa lasikuitutekstiilejä.
Laitteeseen jäävät lasihiukkaset voivat tarttua
vaatteisiin muilla kuivauskerroilla.
kuvake
Kuvaus
Kuivaus
Rumpukuivaus
Kestoprässätyt/
Rypistymättömät
Hellävarainen/Hienopesu
Älä rumpukuivaa
Älä kuivaa
Korkea lämmitystaso
Keskikorkea lämmitystaso
Alhainen lämmitystaso
Ei lämpöä/ilmaa
Narulla kuivaus/Ripustuskuivaus
Ripustus vettävaluvana
Tasokuivaus
Kuivaus sisätiloissa
FI
Toimintopaneeli
1 Virta-painike
••Kytke virta päälle tai pois päältä
painamalla Virta-painiketta.
••Voit peruuttaa Viiveen loppu -toiminnon
painamalla Virta-painiketta.
2 Ohjelman valitsin
••Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
••Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.
3 Käynnistys/Pysäytys-painike
••Käynnistys/Pysäytys -painikkeella voit
käynnistää tai keskeyttää kuivausjakson.
••Kun pysäytettynä, laitteesta katkeaa virta
automaattisesti 14 minuutin kuluttua.
4 Lisäohjelmapainikkeet
••Näillä painikkeilla voit valita haluamiasi
lisätoimintoja valitulle ohjelmalle.
••Katso ÄLYTOIMINNOT käyttääksesi
etäkäynnistystä.
Näyttö
••
: Tämä kuvake ilmaisee, että
nukkasuodatin on puhdistettava tai tukossa.
−−Puhdistusilmoitus: kun painat Virtapainiketta, kuvake tulee näkyviin.
−−Tukosilmoitus: tämä kuvake tulee näkyviin ja
samalla kuuluu äänimerkki, kun laite on
käynnissä.
••
: Tämä kuvake ilmaisee, että vesisäiliö
tulee tyhjentää tai on täynnä.
−−Tyhjentämisilmoitus: kun painat Virtapainiketta, tämä kuvake tulee näkyviin.
−−Täynnä vettä -ilmoitus: kuvake tulee näkyviin
ja samalla kuuluu äänimerkki, kun laite on
käynnissä.
••
: Tämä kuvake ilmaisee, onko
nukkasuodatin paikoillaan. Jos nukkasuodatin
ei ole paikoillaan, laite ei toimi, ja kuvake tulee
näkyviin.
••
: Tämä kuvake kertoo lauhduttimen
automaattisen puhdistuksen tilasta. Kuvake
näkyy, kun lauhduttimeen sumutetaan vettä.
19
FI
Ohjelmataulukko
Kuivausohjelma
Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmat
Ohjelma
Pyykin laatu
Tiedot
Kuivaustaso
Kapasiteetti
Paksuille ja tikatuille
tekstiileille
Extra
(Erittäin
kuiva)
8 kg / 9 kg
Tekstiileille, joita ei
tarvitse silittää
Cupboard
(Kaappikuiva)
8 kg / 9 kg
Tekstiileille, jotka on
silitettävä
Iron
(Silityskuiva)
8 kg / 9 kg
Extra
(Erittäin
kuiva)
Cupboard
(Kaappikuiva)
Iron
(Silityskuiva)
4 kg
Paidat, t-paidat,
alusvaatteet, anorakit ja
sukat
Paksuille ja tikatuille
tekstiileille, joita ei
tarvitse silittää
Tekstiileille, joita ei
tarvitse silittää
Tekstiileille, jotka on
silitettävä
Polyamidille, akryylille ja
polyesterille, joita ei
tarvitse silittää
Polyamidille, akryylille ja
polyesterille, jotka on
silitettävä
Petivaatteet, lakanat
Isoille tekstiileille
-
2,5 kg
-
4,5 kg
-
4,5 kg
-
1 kg
8 kg / 9 kg
Pyyhkeet, kylpytakit ja
vuodevaatteet
Cotton
(Puuvilla)
Mix
(Sekalaiset)
Kylpypyyhkeet,
keittiöpyyhkeet,
alusvaatteet ja
puuvillasukat
Vuodevaatteet,
pöytäliinat, pyyhkeet,
t-paikat, poolopaidat ja
työvaatteet
Vuodevaatteet,
pöytäliinat, verryttelyasut,
anorakit ja peitot
Paidat ja puserot
Housut, mekot, hameet
ja puserot
Easy Care
(Siliävät)
Duvet
(Vuodevaatteet)
Towel
(Pyyhkeet)
Paidat, t-paidat, housut,
alusvaatteet ja sukat
Pyyhkeet, tyynyliinat
Allergy Care
(Allegia)
Puuvilla, alusvaatteet,
lakanat ja vauvanvaatteet
Quick 30
(Pikakuivaus
30min)
Kevyet ja pienet pyykit,
alle 3ea
20
Puuvillatekstiileille, joita
ei tarvitse silittää
Auttaa poistamaan
allergeeneja, kuten
pölypunkkeja
Pienille määrille
polyamidi-, akryyli- ja
polyesteripyykkejä
Cupboard
(Kaappikuiva)
Iron
(Silityskuiva)
3,5 kg
FI
Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmat
Ohjelma
Pyykin laatu
Tiedot
Kuivaustaso
Kapasiteetti
8 kg / 9 kg
Sports Wear
(Urheiluvaatteet)
Wool (Villa)
Jalkapallo- ja
urheiluvaatteille
Villa
Delicate
(Hienopyykki)
Silkki, hienot materiaalit
ja alusvaatteet
Polyesterimateriaaleille
-
2 kg
Villatekstiileille
Tekstiileille, jotka ovat
herkkiä kuumuudelle,
kuten synteettiset
materiaalit
-
1 kg
-
1,5 kg
Kuivaustaso
Kapasiteetti
Timed Drying (AIKAKAUIVAUS) -ohjelmat
Ohjelma
Pyykin laatu
Rack Dry
(Telinekuivaus)
Cool Air
(Viileä ilma)
Silkki, villa, arat
alusvaatteet
Kaikki tekstiilit, jotka
tarvitsevat raikastamista
Tiedot
8 kg / 9 kg
Warm Air
(Lämmin ilma)
Raikastaa vaatteet ilman
rumpukuivausta
Rumpukuivaus ilman
lämpöä
Pienet tekstiilit ja kosteat
Kylpypyyhkeet, kylpytakit,
vaatteet,
keittiöliinat ja akryyliset
lämpökuivaukseen
tikatut tekstiilit
soveltuvat perustekstiilit
-
-
-
-
-
-
VARO
••Jos pyykkiä on alle 1 kg, käytä Aikakuivaus -ohjelmien Warm Air (Lämmin ilma) -ohjelmaa. Villa
tulee kuivata Wool (Villa) -ohjelmalla ja kuumuudelle herkät materiaalit, kuten silkki ja alusvaatteet
Delicate (Hienopyykki) -ohjelmalla. Kun valitset haluamasi ohjelman, noudata sen
täyttömääräsuositusta. Muutoin vaatteet voivat vahingoittua.
HUOMAUTUS
••Testattu EN61121-standardin ja 932/2012-direktiivin mukaisesti
••Valitse EN61121-standardin ja 932/2012-direktiivin mukaisen testauksen ohjelmaksi Cotton
(Puuvilla) Cupboard Energy (täysi ja puolitäysi)
••Perusvillaohjelma :
Vaihtoehto (Oletus) (Tämä on tehokkain ohjelma
viimeisimpien EN61121:n ja direktiivin 932/2012 ehtojen mukaan)
••Se on sopiva kuivaamaan normaalia märkää puuvillapyykkiä ja on tehokkain ohjelma
energiankulutuksen suhteen kuivaamaan märkää puuvillapyykkiä.
••Testituloksiin vaikuttavat huoneenlämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden kovuus ja veden
syöttölämpötila.
••Jos laite on asennettu työtason alle, se voi heikentää suorituskykyä
••Jos pyykki ei linkoa suurella nopeudella pesun aikana, energiankulutus ja kuivausaika kasvavat.
21
FI
Vaihtoehtoinen ohjelma
Favorite (Suosikki)
Delay End (Aikaviive)
Suosikki -toiminnon avulla voit tallentaa
räätälöidyn kuivausohjelman tulevia tarpeita
varten.
Voit viivyttää kuivausjakson päättymistä
käyttämällä Time Delay -toimintoa. Suurin
aikaviive on 19 tuntia. Pienin aikaviive on 3
tuntia.
1
Käynnistä laite.
1
Käynnistä laite.
2
Valitse ohjelma.
2
Valitse ohjelma.
3
3
Valitse toiminto tai lisäohjelma.
(Anti Crease, EcoHybrid jne.)
Paina Delay End -painiketta.
4
Aseta aikaviive tunteina painamalla More
Time - ja Less Time -painikkeita.
4
Paina Favorite -toiminnon painiketta 3
sekuntia.
5
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Anti Crease (Rypistymisen esto)
Anti Crease -toiminto ehkäisee rypistymistä, kun
pyykkiä ei oteta heti ulos koneesta
kuivausjakson päätyttyä. Kun Anti Crease on
valittuna, laite käy ja keskeytyy toistuvasti, jotta
pyykin voi poistaa kahden tunnin kuluessa. Jos
luukku avataan Anti Crease -toiminnon aikana,
toiminto päättyy.
Suosikki -toiminto on nyt tallennettu tulevia
tarpeita varten. Voit käyttää tallennettua
ohjelmaa uudelleen valitsemalla Favorite
-toiminnon ja painamalla Käynnistys/Pysäytyspainiketta.
Drum Light (Rummun valo)
Voit nähdä rummun sisään laitteen ollessa
päällä, kun valitset Drum Light -toiminnon.
••Paina ja pidä Dry Level -painiketta painettuna
kolmen sekunnin ajan aktivoidaksesi
Rumpuvalo-toiminnon.
••Valo palaa: luukku on auki.
••Valo ei pala: luukku on suljettu. Valo sammuu
automaattisesti.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Tällä lisäohjelmalla voit säästää energiaa tai
aikaa.
••Energy: Energiansäästötoiminto.
••Time: Ajansäästötoiminto. Näet Aika-merkin
merkkivalossa.
22
FI
Child Lock (Lapsilukko)
Tällä vaihtoehdolla voit poistaa säätimet
käytöstä. Tämä ominaisuus voi estää lapsia
muuttamasta ohjelmia ja käyttämään laitetta.
Ohjauspaneelin lukitseminen
1
Paina ja pidä Favorite - ja Delay End
-painikkeita painettuna samanaikaisesti
kolmen sekunnin ajan.
2
Kuulet äänimerkin ja CL tulee näyttöön.
Kun Child Lock on käytössä, kaikki
painikkeet Virta-painiketta lukuun ottamatta
ovat lukittuina.
HUOMAUTUS
••Virran sammuttaminen tai kaikkien jaksojen
päättäminen ei palauta lapsilukon toimintaa.
Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen
kuin voit käyttää muita toimintoja.
Ohjauspaneelin lukituksen poistaminen
Paina ja pidä Favorite - ja Delay End
-painikkeita painettuna samanaikaisesti kolmen
sekunnin ajan.
••Kuulet äänimerkin ja näyttöön ilmestyy
meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.
Buzzer (Summeri)
Tällä toiminnolla voit säätää merkkiäänen
voimakkuutta.
More Time (Lisää aikaa) / Less
Time (Vähennä aikaa)
Käytä näitä painikkeita manuaalisten
kuivausohjelmien kanssa lisätäksesi tai
vähentääksesi kuivausaikaa manuaalisesti.
Paina More Time -painiketta lisätäksesi valitun
ohjelman aikaa viidellä minuutilla.
Paina Less Time -painiketta vähentääksesi
valitun ohjelman aikaa viidellä minuutilla.
23
FI
Rack Dry (Telinekuivaus)
(lisävaruste)
Rack Dry -toiminto on tarkoitettu käytettäväksi
pyykille, joka on tasokuivattava ilman
rumpukuivausta, kuten neulepaidat ja arat
tekstiilit.
Jos haluat käyttää telinekuivaus-vaihtoehtoa,
on kuivausteline ostettava erikseen. Jos haluat
käyttää telinekuivaus-vaihtoehtoa, on
kuivausteline ostettava erikseen.
1
Avaa luukku.
2
Kiinnitä koukku rummun keskiosaan.
3
Aseta kuivausteline nukkasuodattimen
yläpuolella olevalle rakenteelle ja paina se
paikoilleen.
4
Aseta märät pyykit telineen päälle. Jätä
pyykin ympärille tilaa ilmankierrolle.
••Teline ei liiku, mutta rumpu pyörii.
24
5
Sulje luukku.
6
Kytke virta päälle ja valitse Rack Dry.
7
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
HUOMAUTUS
••Tarkista nukkasuodatin ja poista telineellä
kuivatusta pyykistä mahdollisesti kertynyt
nukka.
••More Time -/Less Time -painikkeita voidaan
käyttää kuivausajan hienosäätämiseen.
ÄLYTOIMINNOT
LG SmartThinQ -sovelluksen
käyttö
Tarkastettavat asiat LG
SmartThinQ avulla
••Laitteille, joilla on
tai
logo
1
Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen
(Wi-Fi-verkko) etäisyys.
••Jos laitteen ja langattoman reitittimen
välinen etäisyys on liian suuri, signaalin
voimakkuus heikkenee. Signaalin
rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai
asennus saattaa epäonnistua.
2
Kytke älypuhelimesi Mobiilidata pois
päältä.
••iPhonessa sammuta datayhteys
menemällä Asetukset → Mobiiliverkko
→ Mobiilidata.
3
Yhdistä älypuhelimesi langattomaan
reitittimeen.
FI
HUOMAUTUS
••Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että
Wi-Fi
-kuvake palaa ohjauspaneelissa.
••Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa.
Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole
yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai
katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
••LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden
ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista
vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.Jos
laitteella on ongelmia yhteyden
muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla
liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin
(laajennin)
••Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon
yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana
reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen
laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin
voimakkuutta.
••Wi-Fi-yhdistäminen ei pysty yhdistämään tai
voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon
ympäristöstä.
••Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen
internetpalveluntarjoajasta.
••Ympäröivä langaton ympäristö voi saada
langattoman verkkopalvelun toimimaan
hitaasti.
••Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman
signaalin lähetyksessä olevien ongelmien
vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin
minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
••Jos langattoman reitittimesi palomuuri on
päällä, kytke palomuuri pois päältä tai lisää
siihen poikkeus.
••Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla
yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia
ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
••Älypuhelimen käyttöliittymä (UI) voi vaihdella
mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja
valmistajan mukaan.
••Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on WEP,
verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda
toiseen turvallisuusprotokollaan (WPA2:ta
suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.
25
FI
LG SmartThinQ:n asennus
Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimen
Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata
latausohjeita ja asenna sovellus.
Wi-Fi-toiminto
••Laitteille, joilla on
tai
logo
Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella
käteviä älykkäitä ominasiuuksia käyttäen.
Kuivausohjelma (Etäkäynnistys,
Ohjelman lataaminen)
Aseta tai lataa valitsemasi ohjelma ja käytä
konetta etäohjauksella.
Smart Diagnosis™
Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto
antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen
käyttötapaan.
Push-viestit
Kun ohjelma on valmis tai laitteessa ilmenee
vikoja, sinulla on mahdollisuus saada niistä
ilmoituksia älypuhelimeesi.
Energian valvonta
Kuivauskoneen energiankäyttöön vaikuttavat
pesuohjelma ja asetukset, joten
energiankäytössä saattaa olla eroja eri
pesukertojen välillä.
Asetukset
Aseta laitteen lempinimi ja poista tuote.
HUOMAUTUS
••Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internetpalveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista
rekisteröity laite LG SmartThinQ-sovelluksesta
ja rekisteröi se uudelleen.
••Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia
laitteiston parannustarkoituksiin ilman
etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
••Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.
26
FI
Kuivausohjelman käyttö
Remote Start (Etäkäynnistys)
Käytä älypuhelinta laitteesi etäohjaukseen. Voit
myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät
kuinka paljon jaksossa on aikaa jäljellä.
Käynnistä Remote Start:
1
Paina Virta-painiketta.
2
Laita pyykki rumpuun.
3
Paina ja pidä Buzzer -painiketta 3 sekuntia
ottaaksesi Remote Start -toiminnon
käyttöön.
4
Aloita ohjelma älypuhelimesi LG
SmartThinQ -sovelluksesta.
HUOMAUTUS
••Kun etäkäynnistys on aktivoitu, voit aloittaa
pesuohjelman LG SmartThinQ -sovelluksesta
käsin. Jos ohjelma ei käynnisty, kone odottaa
ohjelman aloittamista kunnes se kytketään
pois etäohjauksella sovelluksesta käsin tai
etäkäynnistys on kytketty pois päältä.
••Jos luukku on auki, etäkäynnistystä ei voi
käyttää.
Ota Remote Start pois käytöstä:
Kun Remote Start on aktivoituna, paina ja pidä
Buzzer -painiketta 3 sekuntia.
Download Cycle (Ohjelman lataaminen)
Lataa uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka
eivät kuulu koneen perusohjelmiin.
Onnistuneesti rekisteröityneet laitteet voivat
ladata monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia.
Koneeseen voidaan tallentaa vain yksi ohjelma
kerrallaan.
Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää
ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman
lataukseen asti.
Langattoman LAN-moduulin tekniset
tiedot
Malli
Taajuusalue
Lähtöteho
(maks.)
LCW-004
2412 - 2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Langattoman toiminnon S/W versio: V 1.0
Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa ja
sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden
päässä vartalosta.
Valmiustilassa /
Verkon valmiustilan
virrankulutus /
Aika, jonka jälkeen
tehonhallintatoiminto tai
vastaava toiminto siirtää
laitteen automaattisesti
valmiustilaan ja/tai pois
päältä -tilaan ja/tai
verkkovalmiustilaan
0,42 W
2,0 W
20 min.
27
FI
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
LG Electronics julistaa täten, että
radiolaitetyyppinen Kuivauslaite mukautuu
Direktiiviin 2014/53/EU. EU:n
vaatimuksenmukaisuusvaatimuksen koko teksti
löytyy seuraavassa osoitteessa:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Alankomaat
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
ilmoitustiedot
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän
lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden
avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien
perusteella osoitteesta http://opensource.lge.
com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut
käyttöoikeusehdot, takuun
vastuuvapauslausekkeet ja
tekijänoikeusilmoitukset.
LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin
CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan
toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja
toimituskulut). Pyynnön voi lähettää
sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.
com. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta
siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on
tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta
voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on
vastaanottanut nämä tiedot.
28
Smart Diagnosis™ -vianmääritys
älypuhelimen avulla
••Laitteille, joilla on
tai
logo
Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan
vikadiagnoosin LG Electronicsin
asiakasneuvonnasta koneen toimiessa
virheellisesti tai lopettaessa toiminnan.
Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida,
ellei laite ole liitettynä virtalähteeseen. Jos
laitetta ei ole mahdollista käynnistää,
vianmääritys tulee tehdä ilman Smart
Diagnosis™ -toimintoa.
FI
Smart Diagnosis™ -toiminnon
käyttö
4
Pidä puhelin paikallaan, kunnes
merkkiäänen lähetys loppuu. Tiedonsiirron
jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
••Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta
puhelinta merkkiäänen lähettämisen
aikana.
••Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua
tietoja tarkasti, sinua voidaan pyytää
yrittämään uudelleen.
5
Kun ajanlasku on ohi ja merkkiäänet
loppuneet, palaa keskustelemaan
asiakaspalvelijan kanssa. Hän auttaa sinua
käyttäen lähetetyn tiedon analyysista
saamaansa tietoa.
Smart Diagnosis™ -vianmääritys
huollon kautta
Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan
vikadiagnoosin LG Electronicsin
asiakasneuvonnasta laitteen toimiessa
virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä
tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa
huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.
1
Paina Virta -painiketta käynnistääksesi
laitteen. Älä paina mitään muuta painiketta
tai käännä ohjelman valintanuppia.
2
Kun soittokeskuksesta neuvotaan tekemään
niin, aseta puhelimesi mikrofoni Smart
Diagnosis™ kuvakkeen kohdalle.
x.
Ma
mm
10
3
HUOMAUTUS
••Smart Diagnosis™-toiminto riippuu paikallisen
puhelinyhteyden laadusta.
••Viestintätoiminto paranee ja saat paremman
tuloksen, jos käytät lankalinjaa.
••Jos Smart Diagnosis™ -tiedonsiirto on
heikkoa huonon puhelinyhteyden takia, et
ehkä saa parasta mahdollista Smart
Diagnosis™ -huoltopalvelua.
Paina ja pidä alhaalla More Time
-painiketta 3 sekunnin ajan. Pidä samalla
puhelimesi suukappale kuvakkeen ja
Virta-painikkeen tuntumassa.
29
HUOLTO
FI
VAROITUS
••Avaa toinen nukkasuodatin.
••Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin
puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Nukkasuodattimen
puhdistaminen
Puhdista nukkasuodatin ennen jokaista
kuivausjaksoa. Se tulee puhdistaa myös, jos
laitteen käydessä
-kuvakkeen valo syttyy ja
kuuluu merkkiääni.
Nukkasuodattimen puhdistaminen vähentää
kuivausaikaa ja energiankulutusta.
1
Avaa luukku.
2
Poista ensimmäinen nukkasuodatin.
3
5
Huuhtele nukka pois lämpimällä juoksevalla
vedellä.
6
Kuivaa nukkasuodattimet kunnolla, sulje ne
ja kiinnitä ne takaisin paikoilleen.
Poista toinen nukkasuodatin.
HUOMAUTUS
4
30
Avaa molemmat nukkasuodattimet ja poista
kaikki nukka.
••Avaa ensimmäinen nukkasuodatin.
••Poista kosteus seulasta. Muutoin vaippavesi
voi tukkia nukkasuodattimen, jolloin laite
saattaa lakata toimimasta.
••Jos nukkasuodatin ei ole laitteessa, laitetta ei
voi käyttää.
FI
Vesisäiliön tyhjentäminen
Lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön.
Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran
jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa
kuivaustulokseen.
Jos vesisäiliö on täynnä,
-kuvakkeen valo
syttyy ja kuuluu merkkiääni laitteen käydessä.
Vesisäiliö on tällöin tyhjennettävä seuraavan
tunnin kuluessa.
1
Jäähdytysilman sisääntulon
ritilä
Imuroi jäähdytysilman sisääntulon ritilä 3-4
kertaa vuodessa, jotta siihen ei kerry nukkaa tai
likaa, joka voi heikentää ilmavirtausta.
Vedä vesisäiliö ulos.
HUOMAUTUS
2
Tyhjennä vesisäiliö altaaseen.
••Lämmin ilma poistuu ilmanvaihtoritilän kautta.
••Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava,
jotta vältetään kaasujen takaisinvirtaus
huoneeseen muita polttoaineita polttavista
lähteistä, kuten avotulesta.
Kosteusanturin pyyhkiminen
Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason
käytön aikana. Se on puhdistettava
säännöllisesti anturin pintaan mahdollisesti
kertyneiden kalkkijäämien poistamiseksi.
Pyyhi rummun sisällä olevat anturit.
3
Työnnä säiliö takaisin laitteeseen.
4
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
VARO
••Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla
materiaaleilla. Puhdista anturi aina sienellä.
31
VIANETSINTÄ
FI
Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi
ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi lainkaan, tarkista seuraavat
asiat ennen huoltoon soittamista:
Ongelmien tunnistaminen
Oireet
Syy
Virtajohtoa ei ole liitetty
asianmukaisesti.
Laitteen virta ei
kytkeydy päälle.
Sulake on palanut, suojakatkaisija
lauennut tai on sähkökatkos.
on palanut, suojakatkaisija
Laite ei lämpene. Sulake
lauennut tai on sähkökatkos.
Pyykkejä ei ole lajiteltu kunnolla.
Suuri koneellinen raskaita
tekstiilejä.
Vaatteiden
kuivuminen
kestää liian
pitkään.
Laitteen asetuksia ei ole valittu
oikein.
Nukkasuodatin on puhdistettava.
32
Ratkaisu
••Varmista, että pistoke on liitetty
kunnolla maadoitettuun pistorasiaan,
joka vastaa laitteen arvokilvessä
ilmoitettua tehoa.
••Palauta suojakatkaisija tai vaihda
sulake. Älä lisää sulakkeen
kapasiteettia. Mikäli ongelmana on
virtapiirin ylikuormitus,
sähköasentajan on korjattava vika.
••Palauta suojakatkaisija tai vaihda
sulake. Älä lisää sulakkeen
kapasiteettia. Mikäli ongelmana on
virtapiirin ylikuormitus,
sähköasentajan on korjattava vika.
••Erottele raskaat tekstiilit kevyistä.
Suuret ja raskaat tekstiilit kuivuvat
hitaammin. Raskaiden tekstiilien
kanssa samassa koneellisessa
olevat kevyet tekstiilit voivat
harhauttaa anturia, koska kevyet
tekstiilit kuivuvat nopeammin.
••Raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin,
koska niihin jää yleensä enemmän
kosteutta. Voit lyhentää isojen ja
raskaiden tekstiilien kuivatusaikaa
jakamalla ne pienempiin,
samankokoisiin koneellisiin.
••Valitse asetukset kuivattavan pyykin
laadun mukaan. Joidenkin pyykkien
kuivaustason asetusta on ehkä
muutettava, jotta ne kuivuvat
kunnolla.
••Poista nukka nukkasuodattimesta
ennen jokaista kuivausjaksoa. Kun
olet poistanut nukan, tarkista, onko
suodatin likainen tai tukkeutunut
pitämällä sitä valoa vasten. Kun
koneessa on paljon nukkaa
muodostavia tekstiilejä, kuten
kylpypyyhkeitä, jakso on ehkä
keskeytettävä ja suodatin
puhdistettava jakson aikana.
FI
Oireet
Syy
Sulake on palanut, suojakatkaisija
lauennut tai on sähkökatkos.
Laite on liian täynnä.
Vaatteiden
kuivuminen
kestää liian
pitkään.
Laite on vajaa.
Kuivatusaika
vaihtelee.
Lämpöasetukset, täyttömäärä tai
vaatteiden kosteus vaihtelevat.
Huuhteluainetta käytetään väärin.
Rasva- tai
likatahrat jäävät
vaatteisiin.
Puhtaita ja likaisia vaatteita
kuivatetaan yhdessä.
Vaatteita ei puhdistettu tai
huuhdeltu kunnolla ennen
laitteeseen laittoa.
Ratkaisu
••Palauta suojakatkaisija tai vaihda
sulake. Älä lisää sulakkeen
kapasiteettia. Mikäli ongelmana on
virtapiirin ylikuormitus,
sähköasentajan on korjattava vika.
••Jaa erittäin suuret koneelliset
pienempiin eriin suorituskyvyn ja
tehokkuuden parantamiseksi.
••Jos kuivatat hyvin pientä koneellista,
lisää muutama ylimääräinen tekstiili,
jotta rumpu pyörii kunnolla. Jos
täyttömäärä on hyvin pieni ja käytät
Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia,
elektroninen ohjain ei tunnista
kuivuustasoa kunnolla ja saattaa
pysäyttää laitteen liian aikaisin.
Käytä Timed Drying (Aikakuivaus)
-ohjelmia tai lisää koneelliseen
märkiä tekstiilejä.
••Koneellisen kuivatusaika vaihtelee
käytetyn lämmitystyypin (sähköinen),
täyttömäärän, materiaalien laadun,
vaatteiden kosteuden ja
nukkasuodattimen mukaan. Myös
epätasaisesti jakautunut koneellinen
voi heikentää pyörimistä, jolloin
tavallista märempien vaatteiden
kuivuminen kestää pidempään.
••Kun peset laitteessa kuivatettavaa
pyykkiä, annostele huuhteluaine
oikein huuhteluaineen valmistajan
suositusten mukaisesti.
••Käytä laitetta vain puhtaiden
vaatteiden kuivaamiseen. Likaisten
vaatteiden lika voi tarttua samassa
tai seuraavissa koneellisissa oleviin
puhtaisiin vaatteisiin.
••Kuivatuissa vaatteissa olevat tahrat
voivat olla tahroja, jotka eivät
lähteneet irti pesussa. Varmista, että
vaatteet puhdistetaan tai
huuhdellaan kunnolla pesukoneen ja
pesuaineen ohjeiden mukaan. Jotkin
vaikeat tahrat saattavat vaatia
esikäsittelyä ennen pesua.
33
FI
Oireet
Vaatteet ovat
rypistyneet.
Vaatteet
kutistuvat.
Nukkaa jää
vaatteisiin.
Vaatteissa on
liikaa
sähköisyyttä
kuivatuksen
jälkeen.
34
Syy
Ratkaisu
••Pyykin kuivattaminen liian pitkään voi
Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.
johtaa vaatteiden rypistymiseen.
Kokeile lyhyempää kuivatusaikaa.
Vaatteet on jätetty laitteeseen liian
••Käytä Anti crease (Rypistymisen
pitkään jakson päätyttyä.
esto) -toimintoa.
••Vältät vaatteiden kutistumisen
noudattamalla aina niiden hoitoohjeita. Jotkin materiaalit ovat
Vaatteiden hoito-ohjeita ei ole
luonnollisesti pesussa kutistuvia.
noudatettu.
Joitakin materiaaleja voi pestä, mutta
ne kutistuvat, jos ne kuivataan
laitteessa. Käytä alhaisen lämmön
asetuksella tai ilman lämpöä.
••Poista nukka nukkasuodattimesta
ennen jokaista kuivausjaksoa. Kun
olet poistanut nukan, tarkista, onko
suodatin likainen tai tukkeutunut
Nukkasuodatinta ei ole puhdistettu
pitämällä sitä valoa vasten. Jos se
kunnolla.
näyttää likaiselta, noudata
puhdistusohjeita. Kun koneessa on
paljon nukkaa muodostavia
tekstiileitä, nukkasuodatin on ehkä
puhdistettava jakson aikana.
••Jotkin materiaalit muodostavat paljon
nukkaa (kuten pörröiset
puuvillapyyhkeet), ja ne pitää kuivata
Pyykkiä ei ole lajiteltu kunnolla.
erillään vaatteista, joihin nukka
tarttuu helposti (kuten mustat
pellavahousut).
••Kuivata erittäin suuret koneelliset
Laite on liian täynnä.
jaettuina pienempiin eriin.
Taskuihin on jätetty nenäliinoja,
••Tarkista taskut huolellisesti ennen
paperia jne.
vaatteiden kuivattamista.
••Sähköisyyttä voi muodostua, jos
pyykkiä kuivatetaan liian pitkään.
Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.
Säädä asetuksia ja käytä lyhyempää
kuivatusaikaa, tai käytä Sensor Dry
(Anturikuivaus) -ohjelmia.
••Näihin materiaaleihin muodostuu
Kuivataan synteettisiä tai
tavallista enemmän sähköisyyttä.
kestoprässättyjä materiaaleja tai
Kokeile huuhteluaineen käyttöä, tai
synteettisiä sekoitemateriaaleja.
käytä lyhyempiä Timed Drying
(Aikakuivaus) -aika-asetuksia.
FI
Oireet
Vettä vuotaa.
Vaatteisiin on
jäänyt kosteita
alueita Sensor
Dry
(Anturikuivaus)
-ohjelman
jälkeen.
Kodinkoneesi ja
älypuhelimesi
eivät ole
yhteydessä
Wi-Fi-verkkoon.
Syy
Vesisäiliön letkua tai
poistoletkua ei ole liitetty
kunnolla.
Pyykkiä tai vieraita
ainesosia on jäänyt
luukun väliin sitä
suljettaessa.
Ratkaisu
••Liitä vesisäiliön letku tai poistoletku
asianmukaisesti.
••Tarkista, onko pyykkiä tai vieraita ainesosia
jäänyt luukun väliin, ennen kuin käytät laitetta.
Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG
Electronicsin asiakasneuvontaan.
••Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin
voi olla vaikea tunnistaa kuivuustasoa. Käytä
hyvin pienille koneellisille Timed Drying
(Aikakuivaus) -ohjelmaa.
Isot tekstiilit, kuten peitot tai sängynpeitteet,
voivat joskus kiertyä tiukaksi keräksi. Ulommat
kerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta
Hyvin suuri tai hyvin pieni
sisemmät osat jäävät kosteiksi. Kun kuivatat
koneellinen. Yksi iso
yksittäistä isoa tekstiiliä, voit keskeyttää jakson
tekstiili, kuten peitto tai
muutaman kerran ja oikoa tekstiiliä, jotta
sängynpeite.
kosteat alueet tulevat esiin.
Kun Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelma on
päättynyt, voit kuivattaa joitakin jäljellä olevia
kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita
alueita tyhjentämällä nukkasihdin ja
valitsemalla sitten Timed Drying (Aikakuivaus)
-ohjelman.
Salasana Wi-Fi-verkolle,
••Etsi älypuhelimeesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja
johon yrität yhdistää, on
poista se, jonka jälkeen rekisteröi laitteesi LG
virheellinen.
SmartThinQ:iin.
Älypuhelimesi Mobiilidata ••Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja
on päällä.
rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
verkon nimi (SSID) tulee olla
Langattoman verkon nimi ••Langattoman
yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia
(SSID) on asetettu väärin.
ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
••Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu.
Aseta langaton reititin 2,4 GHz taajuuteen ja
Reitittimen taajuus ei ole
yhdistä laite langattomaan reitittimeen.
2,4 GHz.
Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden kysy
internet-yhteytesi palveluntarjoajalta tai
reitittimen valmistajalta.
•
•
Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen
Laitteen ja reitittimen
etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko
välinen etäisyys on liian
ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä
suuri.
reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.
35
FI
Virhekoodit
Oireet
Syy
Ratkaisu
dE4
Luukku on avattu laitteen ollessa
käynnissä tai laitetta käytetään
sulkematta luukkua kunnolla.
Oven kytkimen tunnistus ei toimi
oikein.
tE1
tE2
Lämpötila-anturissa ilmeni
toimintahäiriö.
••Irrota pistoke ja pyydä huolto.
F1
Lämpötila rummun sisällä on
noussut äkillisesti.
••Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE1
Moottori on pysähtynyt äkillisesti.
••Tarkista, ylittääkö pyykin määrä
maksimikapasiteetin.
••Irrota virtapistoke ja ota yhteys
huoltoon.
LE2
AE
Kompressori on pysähtynyt
äkillisesti.
••Irrota pistoke ja pyydä huolto.
OE
Poistopumpussa ilmeni
toimintahäiriö.
Asennuksen ympäröivä lämpötila
on alle 0 astetta.
dE
36
••Sulje ovi kokonaan.
••Jos dE ei vapaudu, ota yhteys
huoltoon.
••Irrota pistoke ja pyydä huolto.
••Irrota pistoke ja pyydä huolto.
••Suositeltu asennuksen ympäröivä
lämpötila on 5 - 35 °C.
TAKUU
FI
TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KORVAA SEURAAVIA:
••Huoltokäyntejä tuotteen toimittamisen, noudon, asentamisen tai korjaamisen yhteydessä; asiakkaan
opastamista laitteen käytössä; sulakkeiden korjaamista tai vaihtoa tai johdotuksen korjausta tai
putkitöitä tai valtuuttamattomien korjausten/asennusten korjauksia.
••Tuotteen toimintahäiriötä virtakatkosten ja häiriöiden aikana tai epäasianmukaista sähköhuoltoa.
••Vauriota, joka aiheutuu vuotavista tai rikkoutuneista vesiputkista, jäätyneistä vesiputkista,
rajoitetuista vesiputkista, epäasianmukaisesta vedensyötöstä tai keskeytyneestä vedensyötöstä tai
epäasianmukaisesta ilmansyötöstä.
••Vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä korroosiota aiheuttavassa paikassa tai laitteen
käyttöoppaassa olevien ohjeiden vastaisesti.
••Laitteen vauriot, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, tuholaisista, syöpäläisistä, salamaniskuista,
tuulesta, tulvista tai luonnonkatastrofeista.
••Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa luvaton muuttaminen tai muuntelu, tai jos tuotetta käytetään
muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai tuotteen virheellisen asennuksen aiheuttama vesivuoto.
••Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa väärä sähkövirta, jännite tai putkityö, kaupallinen tai teollinen
käyttö tai muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden, osien tai pesuaineiden käyttö.
••Vahinko, joka aiheutuu kuljetuksesta tai käsittelystä, mukaan lukien laitteen pinnan naarmut, kolhut
ja/tai muut vauriot, jotka eivät aiheudu materiaalista tai valmistusviasta.
••Vauriot tai puuttuvat tuotteet näyttöön, avattu pakkaus, alennettu tai kunnostettu tuote.
••Tuotteet, joiden alkuperäisiä sarjanumeroita on poistettu, muutettu tai ne eivät ole luettavissa.
Malli- ja sarjanumero sekä alkuperäinen ostokuitti vaaditaan takuuvaateisiin.
••Kunnallisten palveluiden kustannusten nousu ja ylimääräiset kulut.
••Korjaukset, jos tuotetta käytetään muussa kuin normaalissa kotitalouskäytössä, tai sitä käytetään
tuotteen käyttöoppaan ohjeiden vastaisella tavalla.
••Kustannukset, jotka liittyvät tuotteen kuljetukseen kotoasi korjaamoon.
••Tuotteen poisto ja uudelleen asennus, jos tuote on asennettu virheelliseen paikkaan tai sitä ei ole
asennettu LG:n asennusohjeiden, mukaan lukien LG:n käyttöoppaat ja asennusoppaat, mukaisesti.
••Vahingot, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai
huoltamisesta. Virheelliseen korjaukseen sisältyy muiden kuin LG:n hyväksymien tai määrittämien
osien käyttäminen.
••Normaalina pidetty melu tai tärinä, kuten viemärin ääni, pyörimisääni tai varoitusäänet.
Suodatin on tukossa.
- Lämmitys ei toimi, pitkä
kuivatusaika.
Puhdista nukkasuodatin.
Väärin liitetty virtajohto tai vika
pistorasiassa.
Ei virtaa
Ei lämpene
Liitä virtajohto, vaihda sulake tai
palauta katkaisija. Jos
ongelmana on pistorasia,
vaaditaan ehkä sähköasentajan
apua.
37
KÄYTTÖTIEDOT
FI
Tuoteselosteen_Delegoitu komission asetus (EU) nro 392/2012
Toimittajan nimi tai tavaramerkki
Toimittajan mallitunniste
Täyden puuvillapyykkikoneellisen Cotton (Puuvilla)
-perusohjelman nimellistäyttömäärä kilogrammoina
Kuivausrummun tyyppi
LG Electronics
RC8*U2*V*W
RC8*S2*V*W
LG Electronics
8 kg
9 kg
Kondensoiva
kuivausrumpu
kotitalouskäyttöön
A+++
Kondensoiva
kuivausrumpu
kotitalouskäyttöön
A+++
RC9*U2*V*W
Energiatehokkuusluokka
Energiankulutus ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle
vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla
rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus.
159,0 kWh/vuosi
175,0 kWh/vuosi
Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu
laitteen käyttötavasta.
Automaattinen rumpukuivain
Kyllä
Kyllä
Laitteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen
Ei
Ei
(EY) nro 66/2010 nojalla
Energiankulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä
1,32 kWh
1,44 kWh
koneellisella (Edry)
Energiankulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla
0,71 kWh
0,79 kWh
koneellisella (Edry1/2)
Tehonkulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla pois päältä
0,42 W
0,42 W
-tilassa täydellä koneellisella (Po)
Tehonkulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla päälle
0,42 W
0,42 W
jätetty -tilassa täydellä koneellisella (Pl)
Päälle jätetty -tilan kesto (Tl)
10 min
10 min
Täydellä tai vajaalla koneellisella käytetty ohjelma
on peruskuivatusohjelma,
jota merkinnän ja tuoteselosteen tiedot koskevat. Tiedoissa määritetään, että tämä ohjelma
soveltuu tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja että tämä on märän puuvillapyykin
energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma.
Painotettu ohjelman kesto (Tt) "Cotton (Puuvilla)
158 min
177 min
-perusohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella"
Ohjelman kesto "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä
211 min
239 min
koneellisella" (Tdry)
Ohjelman kesto "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla
118 min
130 min
koneellisella" (Tdry1/2)
Kondensointitehokkuusluokka ”X” asteikolla G:stä (vähiten
A
A
tehokas) A:han (tehokkain)
Keskimääräinen kondensointitehokkuus Cdry Cotton
91 %
91 %
(Puuvilla)-perusohjelmalla täydellä koneellisella
Keskimääräinen kondensointitehokkuus Cdry1/2 Cotton
91 %
91 %
(Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla koneellisella
Painotettu kondensointitehokkuus (Ct) "Cotton (Puuvilla)
91 %
91 %
-perusohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella"
Äänitehotaso
62 dB(A)
62 dB(A)
Tuetta seisova
38
Muistiinpanoja
Muistiinpanoja
Muistiinpanoja
Muistiinpanoja
BRUGERVEJLEDNING
TØRRETUMBLER
Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle
installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne
vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.
RC8*S2*V*W
RC8*U2*V*W
RC9*U2*V*W
www.lg.com
Copyright © 2018 - 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Denne vejledning kan indeholde billeder og
andet, som adskiller sig fra den model, du
har købt.
Denne vejledning er underlagt revidering
foretaget af fabrikanten.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER............................................3
Vigtige sikkerhedsinstruktioner.................................................................... 3
Bortskaffelse af dit gamle apparat............................................................... 9
INSTALLATION.......................................................................10
Specifikationer........................................................................................... 10
Tilbehør...................................................................................................... 10
Krav til installationssted............................................................................. 11
Instruktioner angående stabling................................................................ 12
Sådan vendes døren om........................................................................... 15
BETJENING.............................................................................17
Brug af produktet....................................................................................... 17
Sortering af vasketøj.................................................................................. 18
Betjeningspanel......................................................................................... 19
Programtabel............................................................................................. 20
Tilvalgsprogram......................................................................................... 22
Rack Dry (Tørrehylde) (Tilvalg)................................................................. 24
SMARTE FUNKTIONER.........................................................25
Brug af applikationen LG SmartThinQ....................................................... 25
Brug af Smart Diagnosis™........................................................................ 29
VEDLIGEHOLDELSE.............................................................30
Sådan renses fnugfiltret............................................................................. 30
Sådan tømmes vandbeholderen............................................................... 31
Sådan renses indsugningsgitteret til kold luft............................................ 31
Sådan aftørres fugtsensoren..................................................................... 31
FEJLFINDING..........................................................................32
Analyse af fejl............................................................................................ 32
Fejlkoder.................................................................................................... 36
GARANTI.................................................................................37
DRIFTSDATA...........................................................................38
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
DA
Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af
uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.
Retningslinjerne er opdelt i ‘ADVARSEL’ og ‘FORSIGTIG’ som
beskrevet herunder.
Dette symbol vises for at gøre opmærksom på
problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs
teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg
instruktionerne for at undgå risici.
ADVARSEL
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan medføre mindre alvorlig personskade eller
beskadigelse af produktet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk
stød, personskade eller skoldning under brug af dette
produkt, skal de følgende grundlæggende
forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:
Børn i boligen
Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med
manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn
eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at
undgå, at de leger med produktet.
3
DA
Anvendelse i Europa:
Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været
under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på
en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med
anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er
under konstant opsyn.
Installation
•Sørg
•
for, at produktet installeres og jordforbindes på korrekt vis,
samt at det indstilles af en kvalificeret servicetekniker ifølge
installationsvejledningen.
•Forsøg
•
aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget,
fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller
ødelagte dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
•Dette
•
apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der
holder godt fast i apparatet.
•Undlad
•
at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at
installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er
udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller
temperaturer under frysepunktet.
•Sæt
•
afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
•Hvis
•
strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten
er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
•Tilslut
•
ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter
med denne maskine.
•Genstande
•
som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte
stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med
skumgummibetræ må ikke tørres i produktet.
4
DA
•Dette
•
produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses,
en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af
produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
•Dette
•
produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller
sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk
stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
•Dette
•
apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og
et jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt,
som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
•Forkert
•
tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød.
Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er
tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
•Forsøg
•
ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med
produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal
en passende strømkilde installeres af en elektriker.
•Apparatet
•
må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks.
en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra
af et forsyningsselskab.
Betjening
•Forsøg
•
ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad.
Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene
maskinen.
•Undlad
•
at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer
og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede
serviceteknikere, med mindre andet anbefales specifikt i denne
brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.
•Hold
•
området under og rundt om maskinen frit for brændbare
materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
•Sæt
•
ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
5
DA
•Efterlad
•
ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller
kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage
produktskade.
•Stik
•
aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil
tromlen er standset helt.
•Vask
•
eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyllet i
eller påført brandfarlige eller eksplosive substanser (f.eks. voks,
olie, maling, benzin, fedtopløser, rensevæske, kerosen,
vegetabilsk olie, madolie osv.). Forkert brug kan medføre brand
eller eksplosion.
•Apparatets
•
stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt
et LG Electronics-kundesupportcenter.
•Tryk
•
ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
•Brug
•
den nye slange eller det nye slangesæt, der leveres med
produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage
og efterfølgende ejendomsskader.
•Rør
•
ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
•Brug
•
ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol,
benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
•Hvis
•
afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må
maskinen først bruges, når disse er tøet op.
•Opbevar
•
alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler
utilgængeligt for børn.
•Stikket
•
og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
•Undlad
•
at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på
det.
6
DA
Vedligeholdelse
•Sæt
•
strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt.
fugt og støv fuldstændigt.
•Træk
•
stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling
af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine
fra strømforsyningen.
•Undlad
•
at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre
det.
•Træk
•
aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib
altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
Teknisk sikkerhed ved brug af tørretumbleren.
•Tør
•
ikke uvasket tøj i produktet.
•Blødgøringsmidler
•
og andre lignende produkter skal bruges ifølge
deres vejledninger.
•Fjern
•
alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
•Stop
•
aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus,
medmindre alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan
bortledes.
•Produktet
•
må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til
rensning.
•Tøj,
•
der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie,
acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde
vaskemiddel, før det tørres i produktet.
•Kondensvand
•
må ikke drikkes. Hvis ikke dette overholdes, kan det
medføre fødevarebårne sygdomme.
•Hvis
•
den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af
producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en
tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
7
DA
•Fnugfilteret
•
skal renses tit.
•Der
•
må ikke ophobes fnug rundt om produktet.
•Spray
•
ikke tørt rengøringsmiddel direkte på apparatet eller brug
ikke apparatet til at tørre tøj med rester af vaskemidler til
tørrensning.
•Tør
•
ikke tøj med oliepletter. Oliestoffer (inklusiv spiselige olier)
pletter på tøj kan ikke fjernes helt - selv efter vask med vand.
•Apparatet
•
må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks.
en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra
af et forsyningsselskab.
•Fjern
•
tøj fra produktet med det samme, når tørringen er færdig,
eller når strømmen slukkes under tørringen. Tøj der er tørret i
apparatet, efterladt uden opsyn kan resultere i brand. Tøj der er
fjernet fra apparatet efter tørring kan resultere i brand. Fjern tøj
lige efter tørring, og hæng det op eller læg det fladt ned for at køle
af.
8
DA
Bortskaffelse
•Før
•
bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud.
Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre
misbrug.
•Alle
•
emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal
bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem.
Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
•Tag
•
lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så
børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.
Bortskaffelse af dit gamle apparat
••Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald
(WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
••Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle
apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø
og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere
andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild
af værdifulde ressourcer.
••Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale
affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt.
Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling
•Indeholder
•
fluorholdige drivhusgasser R134a (GWP:1430):
0,500 kg / 0,715 tons CO2-ækvivalenter. Hermetisk lukket.
9
INSTALLATION
DA
Specifikationer
1
2
1 Vandbeholder
3
2 Betjeningspanel
3 Dør
Model
RC8*U2*V*W / RC8*S2*V*W
RC9*U2*V*W
Strømforsyning
220 - 240 V~, 50 Hz
Størrelse
600 mm (B) X 690 mm (D) X 850 mm (H)
Produktvægt
56 kg
Tilladt temperatur
5 - 35 °C
Maks. Kapacitet
8 kg
9 kg
••Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre produktets kvalitet.
Tilbehør (Tilvalg)
Kontakt venligst LG Electronics kundesupport for at købe tilbehør.
Kondensafløbsslange og
slangeholder
10
Tørrehylde
Stabletilbehør
Model : DR1N
Model : DT1W
(Købes separat)
(Købes separat)
DA
Krav til installationssted
Placering
Sted
••Installer produktet på et fladt, hårdt gulv.
••Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet
ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
••Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet
ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende
materialer under produktet.
••Produktet må ikke installeres i rum, hvor
temperaturen kan falde til under frysepunktet.
Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den
elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved
temperaturer under frysepunktet.
5 cm
1 cm
1 cm
Jævnt underlag : Hældningen under produktet må
ikke være større end 1°.
Strømstik : Der skal findes et strømstik inden for
1,5 meters afstand fra produktet.
••Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte
mere end et produkt.
Yderligere afstand: for væggen, 5 cm: bag/1 cm:
højre og venstre side
••Opbevar eller stil aldrig vaskemidler oven på
produktet. Disse produkter kan skade lakken og
betjeningspanelet.
BEMÆRK
••For at opnå større tørreeffektivitet skal produktets
bagside stå med god afstand til væggen.
••Installer ikke produktet på steder, hvor der er
risiko for frost eller støv.
••Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt og kan
tage skade, hvis kondensvand i pumpe og
afløbsslange fryser.
••Hvis produktet leveres om vinteren, og
temperaturen er under frysepunktet, skal
produktet efterlades ved stuetemperatur i et par
timer, inden det tages i brug.
••Installer produktet, hvor en servicemontør har let
adgang til det, hvis reparation skulle blive
nødvendig.
••Efter at produktet er installeret, justeres alle fire
fødder ved hjælp af en skruenøgle. Sørg for, at
produktet står stabilt, og at der er en afstand på
ca. 20 mm mellem produktets overkant og
undersiden af en bordplade.
Ventilationskrav
••I niche eller under bordplade
−−Sørg for lufttilførsel på 3,17 m3/min. gennem
apparatet
••I skab
−−Skabsdør skal have 2 (med lameller) åbninger,
som hver har et areal på mindst 387 cm2,
placeret 8 cm fra dørens bund og top.
••Undlad at installere produktet ved siden af andre
produkter, som når høje temperaturer, f.eks.
køleskab, ovn eller komfur, da dette kan forårsage
ringe tørreeffektivitet og længere programvarighed
og påvirke kompressorens rette funktion på
negativ vis. Produktet er mest effektivt ved en
rumtemperatur på 23 °C.
11
DA
ADVARSEL
••Undlad at installere produktet ved siden af en
varmekilde. Produktets bagside skal være godt
ventileret. Hvis dette ikke overholdes, kan der
opstå problemer.
••Produktet må ikke installeres ved siden af et
køleapparat.
••Produktet er ikke beregnet til anvendelse på
ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. til søs, i
campingvogne, om bord på fly osv.
Instruktioner angående stabling
(Tilvalg)
Produktet kan placeres oven på en
Lgvaskemaskine og fastgøres forsvarligt ved hjælp
af stabletilbehør. En sådan montering skal udføres
af en kvalificeret servicetekniker for at sikre, at den
monteres på korrekt vis.
Elektriske forbindelser
Den kvalificerede servicetekniker vil sørge for, at du
får det rette stabletilbehør til produktmodellen og vil
sikre, at produktet fastgøres forsvarligt. Derfor er
det yderst vigtigt, at monteringen udføres af en
ekspert.
••Der må ikke benyttes forlængerledning eller
dobbelt adapter.
Stabletilbehør
••Produktets stik skal altid tages ud efter brug.
••Produktet skal være forbundet til et strømudtag
med jordforbindelse i overensstemmelse med
gældende forskrifter for elektriske ledninger.
••Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at
det er nemt at komme til strømudtaget.
Til stabling af tørretumbleren skal man anvende
LG-stabletilbehør.
Tørretumbler
Vaskemaskine
Tørretumbleren må kun stables oven på en
LG-vaskemaskine. Forsøg ikke at stable
tørretumbleren oven på nogen anden type
vaskemaskine, da dette kan forårsage
beskadigelse, tilskadekomst eller ejendomsskade.
Størrelse på vaskemaskinens
topplade
550 mm
Form og
monteringsretning
12
600 mm
DA
Fremgangsmåde ved montering
1
Anbring LG-tørretumbleren oven på LGvaskemaskinen.
2
Fjern de to skruer nederst på bagdækslet i
begge sider som vist nedenfor.
ADVARSEL
••Forkert installation kan forårsage alvorlige ulykker.
••Vægten af tørretumbleren og installationshøjden
gør, at stabling er for risikabel at udføre for én
person. Stabling skal udføres af to eller flere
kvalificerede serviceteknikere.
••Produktet er ikke egnet til indbygning. Undlad
venligst at installeret det som et
indbygningsprodukt.
••Produktet må ikke betjenes, hvis det ikke er
korrekt stablet.
3
Hold stabletilbehøret således, at hullerne i
stabletilbehøret flugter med hullerne i
bagdækslet.
••3-1) 600 mm
••3-2) 550 mm
4
De to skruer, som blev skruet ud af
tørretumbleren tidligere, skal nu fastskrues.
5
Brug de fire skruer fra tilbehørskassen (16 mm)
til samling af vaskemaskinens bagdæksel og
stabletilbehøret.
6
Fremgangsmåde for modsatte side er den
samme.
13
DA
Afløbsslange til kondensvand
Indstilling af produktet i vater
Normalt pumpes kondensvand ud i en
vandbeholder, hvor vandet opsamles, indtil det
fjernes manuelt. Vandet kan også ledes direkte ud
til et hovedafløb, hvilket er særlig praktisk, når
tørretumbleren er stablet oven på en
vaskemaskine. Ved hjælp af et forbindelsessæt, der
forbindes til hovedafløbsslangen, kan man nemt
ændre vandets rute og omdirigere det til
hovedafløbet som forklaret nedenfor:
Indstilling af produktet i vater modvirker unødig støj
og vibration. Anbring produktet på et solidt, jævnt
gulv.
1
Hvis produktet ikke står i vater, skal de forreste
justerbare fødder reguleres efter behov.
Drej dem i urets retning for at hæve og imod urets
retning for at sænke, indtil produktet ikke længere
vipper - hverken fremad eller bagud samt fra side til
side og hjørne til hjørne.
Fjern låget til beskyttelse mod tilbagestrømning
( ) og slangen til vandbeholderen ( ) fra
tilslutningssættet.

Justerbare fødder

2
Montér låget til beskyttelse mod
tilbagestrømning ( ) på tilslutningssættets
hoved, og slut derefter afløbsslangen ( ) til
modsatte side af tilslutningssættet.


FORSIGTIG
••Hvis slangen installeres på en måde, at den bliver
bøjet eller klemt, fungerer afløbet måske ikke
korrekt.
14
Justerbare fødder
Justerbare fødder
Diagonal kontrol
••Når man presser de diagonale hjørner på
produktets topplade nedad, må produktet ikke
kunne bevæge sig op og ned (kontroller begge
retninger). Hvis produktet stadig bevæger sig, når
man presser dets topplade nedad diagonalt, skal
fødderne justeres igen.
DA
Sådan vendes døren om
2
Du kan for nemheds skyld vende døren om.
Fjern 8 skruer på hængsels enheden fra døren.
••Der er 6 skruer på forsiden og 2 skruer på
siden.
ADVARSEL
••Døren må ikke vendes om, mens apparatet er
stablet med en vaskemaskine.
••Før hængsels skruerne fjernes, skal du bede en
assistent om at støtte dørens vægt. Døren kan
falde på gulvet på grund af dens vægt.
Hængsels
enhed
••Af sikkerhedsårsager skal to eller flere personer
arbejde sammen for at vende døren om.
BEMÆRK
••Skruernes udseende varierer, og skruerne skal
sættes i forskelligt, alt efter positionen. Kontrollér,
at korrekt skrue er valgt, før den strammes.
1
3
Åbn døren, og fjern 2 skruer fra dørhængslet.
Når skruerne er fjernet, sættes døren forsigtigt
ned med forsiden vendende ned mod gulvet.
Fjern de 3 skruer fra dørlåsenheden, der er
fastgjort mellem døren og hængselsenheden,
og fjern derefter skruen, der er fastgjort på
dørknagen.
Dørlåsenhed
Kabinet
Dørhængsel
ADVARSEL
••Fjern først den nederste skrue. Døren kan falde
på gulvet på grund af dens vægt og tage skade.
4
Vend døren, så hængsels enheden og
dørlåsenheden sidder modsat i forhold til deres
oprindelige position. Stram derefter skruerne I
omvendt rækkefølge.
••Stram skruen i den korrekte position ved at
henvise til trin 2 til 4.
Dørlåsenhed
Hængselsenhed
15
DA
5
Fjern dørlåsen fra apparatets ramme ved at
fjerne 2 skruer, og saml dem derefter på den
modsatte side.
Dørlås
6
16
Fjern de 2 dekorative skruer fra apparatets
ramme, og saml dem derefter på den modsatte
side.
7
Montér døren med skruerne, der blev fjernet i
trin 1, og kontrollér derefter, at døren lukker
korrekt.
BETJENING
Brug af produktet
Inden første cyklus sættes tørretumbleren til at
tørre i fem minutter for at opvarme tromlen. Åbn
lugen mellem tøjportionerne de første par gange,
du bruger produktet, så lugte fra produktets
indvendige dele kan slippe ud.
1
DA
FORSIGTIG
••Pas på, at vasketøjet ikke klemmes fast mellem
lugen og gummipakningen.
3
Tænd for strømmen.
4
Vælg det ønskede tørreprogram.
••Tryk på knappen Tænd/sluk.
Sørg for, at fnugfilteret og vandbeholderen er
rene.
••Fnugfilteret sidder i lugens kant. Det skal
rengøres inden hver tørrecyklus.
••Åbn lugen og kontroller, at fnugfilteret er rent.
Hvis fnugfilteret ikke er rent, skal fnug fjernes.
••Hvis du trykker på knappen Start/Pause
uden at have valgt et program, vil produktet
anvende programmet Cotton (Bomuld).
Detaljeret information findes i
programtabellen.
••Kontroller også, om vandbeholderen trænger
til at blive tømt for at opnå det bedste
tørreresultat.
ADVARSEL
••Kondensvand må ikke drikkes.
••Du kan vælge program ved at dreje
programvælgeren, indtil det ønskede program
vises.
5
Tryk på knappen Start/Pause.
6
Åbn lugen og tag vasketøjet ud, når
programmet er færdigt.
7
Sluk produktet.
BEMÆRK
••I nogle tilfælde viser LED-displayet
(symbol
for vandtømning), og produktet standser muligvis,
fordi vandbeholderen er fuld.
2
Læg vasketøjet ind i maskinen efter sortering.
••Tøjet skal sorteres efter stoftype og
tørregrad, og alle snore og bælter i tøjet skal
bindes godt fast og fastgøres, inden tøjet
lægges ind i tromlen. Skub vasketøjet ind for
at holde det væk fra lugens gummipakning.
Ellers kan lugens gummipakning og tøjet tage
skade. Luk lugen.
••Tryk på knappen Tænd/sluk.
17
DA
FORSIGTIG
••Udvis forsigtighed! Tromlen inde i produktet kan
stadig være varm.
••Produktet må ikke anvendes til andre end de
tilsigtede formål.
BEMÆRK
••Den sidste del af tørrecyklussen foregår uden
varme (afkølingscyklus) for at sikre, at vasketøjet
har en temperatur, det ikke beskadiges af, når det
er færdigt.
••En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan
forlænge tørretiden og øge energiforbruget.
Sortering af vasketøj
Der sidder forskellige vaskemærker i tøjet, så det
tilrådes, at du tørrer tøjet ifølge anvisningerne på
de enkelte mærker.
Herudover skal vasketøjet sorteres i henhold til
størrelse og stoftype.
For at opnå den bedste tørreeffektivitet og det mest
effektive energiforbrug bør produktet ikke
overfyldes.
Uldtøj
••Tør uldtøj på programmet Wool (Uld). Sørg for at
følge anvisningen på etiketten i tøjet først. Uld
bliver muligvis ikke fuldstændig tørt på
uldprogrammet, men undlad at gentage tørringen.
Træk uldtøj til dets oprindelige form og lad det
tørre i vandret position.
Vævede og strikkede materialer
••Nogle vævede og strikkede materialer kan
krympe alt afhængigt af deres kvalitet.
Strygefrit tøj og syntetisk stof
••Overfyld ikke produktet. Tag strygefrit tøj ud, så
snart produktet stopper, for at minimere rynker.
Babytøj og natkjoler
••Tjek altid anvisningen på etiketten i tøjet.
18
Gummi og plast
••Tør ikke produkter lavet af eller med indhold af
gummi eller plast, såsom:
−−Forklæder, hagesmække, stolebetræk
−−Gardiner og duge
−−Bademåtter
Fiberglas
••Tør ikke artikler af fiberglas i produktet.
Glaspartikler, der efterlades i produktet, kan
senere sætte sig i andre artikler, der tørres
efterfølgende.
Symbol
Beskrivelse
Tørring
Tørre tumbles
Krølbehandlet /
krøller ikke
Skånsom behandling / sarte
tekstiler
Må ikke tørre tumbles
Må ikke tørres
Høj varme
Mellemhøj varme
Lav varme
Ingen varme/luft
Ophænges/tørrestativ
Dryptørres
Ligge tørre
I skyggen
DA
Betjeningspanel
1 Knappen Tænd/sluk
••Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde og
slukke for tørretumbleren.
Display
••
−−Rensning: Når du trykker på knappen Tænd/
sluk vises dette symbol.
••Tryk på knappen Tænd/sluk for at annullere
funktionen Forsinkelse slut.
2 Programvælger
••Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige
i henhold til typen af vasketøj.
: Dette symbol viser, at fnugfiltret trænger til
at blive renset eller er tilstoppet.
−−Tilstopning: Dette symbol vises samtidig med en
brummende lyd, mens produktet er i gang.
••
: Symbolet viser, at vandbeholderen skal
tømmes eller er fuld.
−−Tømning: Når du trykker på knappen Tænd/
sluk vises dette symbol.
••Lampen lyser for at angive det valgte
tørreprogram.
−−Vandbeholder fuld: Dette symbol vises og en
brummende lyd høres, mens produktet er i
gang.
3 Knappen Start/Pause
••Start/Pause bruges til at starte
tørreprogrammet eller sætte tørreprogrammet
på pause.
••
••Når den sat på pause, slukkes strømmen
automatisk efter 14 minutter.
: Symbolet viser, om fnugfiltrets er isat. Hvis
fnugfiltret ikke er isat, virker produktet ikke, og
symbolet vises.
••
: Dette ikon angiver, at kondensatoren er I
automatisk rengøringstilstand. Ikonet vises under
vandsprøjtning til kondensatoren.
4 Andre programknapper
••Brug disse knapper til at vælge de ønskede
tørreindstillinger til det valgte tørreprogram.
••Se SMARTFUNKTIONER for at finde ud af,
hvordan funktionen Fjernstart skal bruges.
19
DA
Programtabel
Tørreprogram
Sensor Dry-programmer (fugtighedsmåler)
Program
Vasketøjets type
Detaljer
Tørregrad
Kapacitet
Håndklæder, morgenkåber
og sengelinned
Til tykke og vatterede
stoffer
Extra
(Ekstra tørt)
8 kg / 9 kg
Badehåndklæder,
viskestykker, undertøj og
bomuldssokker
Tekstiler, som ikke skal
stryges
Cupboard
(Skabstørt)
8 kg / 9 kg
Sengelinned, duge,
håndklæder, T-shirts,
poloshirts og arbejdstøj
Tekstiler, som skal stryges
Iron
(Strygetørt)
8 kg / 9 kg
Sengelinned, duge,
træningsdragter, jakker og
tæpper
Tykke og vatterede
tekstiler, som ikke skal
stryges
Extra
(Ekstra tørt)
Skjorter og bluser
Tekstiler, som ikke skal
stryges
Cupboard
(Skabstørt)
Bukser, kjoler, nederdele
og bluser
Tekstiler, som skal stryges
Iron
(Strygetørt)
Skjorter, t-shirts, bukser,
undertøj og sokker
Til polyamid, akryl og
polyester, som ikke skal
stryges
Cupboard
(Skabstørt)
Skjorter, t-shirts, undertøj,
jakker og sokker
Til polyamid, akryl og
polyester, som ikke skal
stryges
Iron
(Strygetørt)
8 kg / 9 kg
Cotton (Bomuld)
Mix
(Blandet
Tekstiler)
Easy Care
(Syntetisk)
Duvet (Dyne)
20
4 kg
3,5 kg
Sengelinned, lagner
Til kraftige tekstiler
-
2,5 kg
Towel
(Håndklæder)
Håndklæder, pudebetræk
Til bomuldstekstiler, som
ikke skal stryges
-
4,5 kg
Allergy Care
(Allergi)
Bomuld, undertøj, lagner
og babytøj
Hjælper med at fjerne
allergener, som fx
husmider
-
4,5 kg
Quick 30
(Hurtigtørk
30min)
Lette og små tekstiler
Til små mængder af
Polyamid, akryl og
Polyesterartikler
-
1 kg
DA
Sensor Dry-programmer (fugtighedsmåler)
Program
Vasketøjets type
Detaljer
Tørregrad
Kapacitet
8 kg / 9 kg
Sports Wear
(Sportstøj)
Fodbold- og træningstøj
Wool (Uld)
Delicate
(Skånsom)
Til stof af polyester
-
2 kg
Uld
Til uldtøj
-
1 kg
Silke, finere tekstiler og
lingeri
Tekstiler, som er
varmefølsomme, som fx
syntetiske stoffer
-
1,5 kg
Tørregrad
Kapacitet
Timed Drying-programmer (TINDSINDSTILLET TØRRING)
Program
Vasketøjets type
Detaljer
8 kg / 9 kg
Rack Dry
(Tørrehylde)
Silke, uld, sarte tekstiler
Opfrisker tøjet uden at
tørre tumbles
-
-
Cool Air
(Kold luft)
All tekstiler, der skal
opfriskes
Tumbler uden varme
-
-
Warm Air
(Varm luft)
Badehåndklæder,
badekåber, karklude og
vatteredeakryltekstiler
Mindre artikler og fugtigt
tøj, gængse artikler egnet
til varm tørring
-
-
FORSIGTIG
••Hvis vasketøjet vejer under 1 kg, skal du bruge programmet Warm Air (Varm luft) med tidsindstilling.
Uldtøj skal tørres på programmet Wool (Uld), og varmefølsomme tekstiler såsom silke, undertøj og lingeri
skal tørres på programmet Delicate (Skånsom). Overhold venligst den anbefalede mængde vasketøj, når
du vælger program. Ellers kan tøjet tage skade.
BEMÆRK
••Testet i henhold til EN61121 og direktiv 932/2012
••Indstil program til Bomuld Skabstør Energi (fuld eller halv fuld) for at udføre test i overensstemmelse med
EN61121 og direktivet 932/2012
••Programmet Standardbomuld:
Valgmulighed (standard) (dette er det mest effektive
program, hvad angår de af EN61121 og direktiv 932/2012 foreslåede testforhold)
••Det er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj og det er det mest effektive program hvad angår
energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj.
••Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj, vandets hårdhed og
temperaturen på indløbsvandet.
••Hvis produktet er installeret under et møbel eller en anden maskine, kan det forårsage en ringere ydelse.
••Hvis vasketøjet ikke slynges ved høj hastighed i slutningen af vasken, øges tørretumblerens energiforbrug
og tørretid.
21
DA
Tilvalgsprogram
Favorite (Favorit)
Delay End (Tidsforsinkelse)
Favorite tillader dig at gemme personlige
tørreprogrammer til fremtidig brug.
Du kan bruge tilvalget Time Delay, hvis du ønsker
at forsinke tørreprogrammets sluttidspunkt.
Maksimal tidsforsinkelse er 19 timer. Mindste
tidsforsinkelse er 3 timer.
1
Tænd for produktet.
1
Tænd for produktet.
2
Vælg et program.
2
Vælg et program.
3
Vælg tilvalg eller yderligere program
3
Tryk på knappen Delay End.
4
Tryk og hold knappen Favorite nede i 3
sekunder.
4
Indstil tidsforsinkelse i time(r) ved at trykke på
knappen More Time, Less Time.
5
Tryk på knappen Start/Pause.
Anti Crease (Anti-krøl)
Tilvalget Anti Crease modvirker, at tøjet krøller, når
vasketøjet ikke tages ud umiddelbart efter
afslutningen på et tørreprogram. Når Anti Crease
er valgt, vil produktet køre og standse gentagne
gange, så du har to timer til at tage vasketøjet ud.
Hvis lugen åbnes under Anti Crease, annulleres
dette.
(Anti Crease, EcoHybrid osv.).
Din Favorite er nu gemt til fremtidig brug. For at
anvende et gemt program igen, skal du vælge
Favorite og trykke på knappen Start/Pause.
Drum Light (Tromlebelysning)
Når produktet er i gang, kan du se, hvad der
foregår i tromlen ved at vælge funktionen Drum
Light.
••Tryk på, og hold knappen Dry Level nede i 3
sekunder for at aktivere funktionen tromlelys.
••Tændt lys: Lugen er åben.
••Slukket lys: Lugen er lukket. Lyset slukkes
automatisk.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Dette ekstra program giver dig mulighed for at
spare energi og tid.
••Energy: valgmulighed for energibesparelse.
••Time: valgmulighed for tidsbesparelse. Du ser
indikationen Tid på lysdioden.
22
DA
Child Lock (Børnelås)
Brug denne funktion til at deaktivere
betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre
børn i at ændre cyklusser eller betjene apparatet.
Sådan låser du betjeningspanelet
1
Tryk på og hold knapperne Favorite og Delay
End samtidigt nede i 3 sekunder.
2
Der lyder et bip, og CL vises på displayet.
Når Child Lock er indstillet, er alle knapper
fastlåst bortset fra knappen Tænd/sluk.
BEMÆRK
••Hvis strømmen slukkes eller alle cyklusser
gennemføres, vil funktionen børnesikring ikke
blive nulstillet. Du skal deaktivere børnesikringen
for at få adgang til andre funktioner.
Sådan låser du betjeningspanelet op
Tryk på og hold knapperne Favorite og Delay End
samtidigt nede i 3 sekunder.
••Der lyder et bip, og den resterende tid i det
aktuelle program vises igen på displayet.
Buzzer (Summer)
Med dette tilvalg kan du indstille lydstyrken for
lydsignalet.
More Time (Mere Tid) / Less Time
(Mindre Tid)
Brug disse knapper sammen med programmerne i
Manuel tørring til manuelt at øge eller mindske
tørretiden.
Tryk på knappen More Time for at øge den valgte
programtid med fem minutter.
Tryk på knappen Less Time for at mindske den
valgte programtid med fem minutter.
23
DA
Rack Dry (Tørrehylde) (Tilvalg)
5
Luk lugen.
Rack Dry er beregnet til vasketøj, som skal tørres
fladt, uden at tumble, f.eks. striktrøjer og sarte
tekstiler.
6
Tænd og vælg Tørrehylde.
Hvis du vil anvende tørrehylde muligheden, skal en
tørrehylde købes separat. Kontakt venligst LG
Electronics kundesupport for at købe tilbehør.
7
Tryk på knappen Start/Pause.
1
Åbn lugen.
2
Sæt krogen ind i tromlens midte.
3
Anbring tørrehylden på strukturen oven over
fnugfiltret og tryk den fast.
4
Læg våde artikler på hylden. Sørg for, at der er
plads omkring artiklerne, så luften kan
cirkulere.
••Hylden bevæger sig ikke, men tromlen drejer
rundt.
24
BEMÆRK
••Efterse fnugfiltret og fjern fnug, der har hobet sig
op fra artikler, der er blevet tørret på hylden.
••Knapperne More Time / Less Time kan bruges til
at finjustere tørretiden.
SMARTE FUNKTIONER
Brug af applikationen LG
SmartThinQ
Før du bruger LG SmartThinQ skal
du kontrollere følgende thing
••For apparater med logoet
1
eller
Kontrollér afstanden mellem apparatet og den
trådløse router (wi-fi-netværk).
••Hvis afstanden mellem apparatet og den
trådløse router er for stor, bliver signalstyrken
svag. Det kan tage lang tid at registrere, eller
installationen udføres muligvis ikke.
2
Slå Mobildata fra på din smartphone.
••Hvad angår iPhones skal du slå data fra ved
at gå til Indstillinger → Mobil → Mobildata.
DA
BEMÆRK
••For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du
kontrollere, at Wi-Fi
ikonet på kontrolpanelet
lyser
••Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på 2,4
GHz. Kontrollér netværksfrekvensen, kontakt din
udbyder af internettjeneste, eller se vejledningen
til din trådløse router.
••LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med netværksforbindelsen eller
eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af
netværksforbindelse.
••Hvis apparatet har svært ved at koble sig på
Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for langt
fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at
forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
••Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette
forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet
hjemmenetværksmiljøet.
••Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke
korrekt afhængigt af internetudbyderen.
••Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse
netværkstjeneste til at køre langsomt.
3
Slut smartphonen til en trådløs router.
••Apparatet kan ikke registreres på grund af
problemer med transmissionen af det trådløse
signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét
minut, før du prøver igen.
••Hvis firewallen på den trådløse router er aktiveret,
skal den deaktiveres, eller du skal føje en
undtagelse til den.
••Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være
en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug
ikke specialtegn)
••Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan
variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og
producenten.
••Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til
WEP, kan netværket muligvis ikke konfigureres.
Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (WPA2
anbefales), og registrer produktet igen.
25
DA
Installation af LG SmartThinQ
Søg efter LG SmartThinQ-appen fra Google Play
Store & Apple App Store på en smartphone. Følg
anvisningerne for at downloade og installere appen.
Funktionen Wi-Fi
••For apparater med logoet
Smart Diagnosis™
Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm.
diagnosticering og løsning af problemer med
apparatet på grundlag af brugsmønstret.
Push-varsel
eller
Kommuniker med apparatet fra en Smartphone ved
hjælp af de praktiske smartfunktioner.
Tørretumblercyklus (Fjernstart, Download
programmer)
Indstil eller hent en hvilken som helst foretrukket
cyklus, og betjen vha. fjernbetjening.
Når cyklussen er færdig, eller der er problemer
med apparatet, har du mulighed for at modtage
push-notifikationer på en smartphone.
Energiovervågning
Tørretumblerens energiforbrug påvirkes af cyklus
og valgmuligheder. Du kan opleve ændringer i
energiforbruget fra en cyklus til en anden.
Indstillinger
Angiv produktets øgenavn, og slet produktet.
BEMÆRK
••Hvis du vil skifte din trådløse router, udbyder af
internettjeneste eller adgangskode, skal du slette
det registrerede apparat i applikationen LG
SmartThinQ og registrere det igen.
••Appen kan ændres med henblik på forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.
••Egenskaber kan variere fra model til model.
26
DA
Brug af tørretumblercyklus
Remote Start (Fjernstart)
Brug en smartphone til at fjernstyre dit apparat. Du
kan også overvåge din programdrift, så du, ved
hvor meget tid der er tilbage af programmet.
For at bruge Remote Start:
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Put vasketøjet i tromlen.
3
Tryk på og hold knappen Buzzer nede i 3
sekunder for at aktivere funktionen.
4
Start en cyklus fra applikationen LG
SmartThinQ på din smartphone.
Download Cycle (Download programmer)
Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i
apparatets basiscyklusser.
Det er muligt at hente flere forskellige
specialcyklusser til apparatet, hvis dette er
registreret.
Det er kun muligt at gemme én cyklus i apparatet
ad gangen.
Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet,
gemmer produktet den hentede cyklus, indtil der
hentes en ny cyklus.
Wireless LAN modul Specifikationer
Model
LCW-004
Frekvensområde 2412 - 2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
Udgangseffekt
IEEE 802.11g:17.72 dBm
(Maks)
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0
BEMÆRK
••Når tilstanden Fjernstart aktiveres, kan du starte
en cyklus fra applikationen LG SmartThinQ til
smartphone. Hvis cyklussen ikke startes, venter
maskinen med at starte den, indtil den eksternt
slukkes fra applikationen eller tilstande Fjernstart
deaktiveres.
••Hvis døren er åben, slås Fjernbetjent Start fra.
For at slukke Remote start:
Når Remote Start er aktiveret, skal du trykke og
holde knappen Buzzer nede i 3 sekunder.
Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette
apparat installeres og betjenes med en
minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og
kroppen.
Strømforbrug i standbytilstand / 0,42 W
Strømforbrug i
netværksstandbytilstand /
2,0 W
Tidsrummet, hvorefter
energistyringsfunktionen eller
en tilsvarende funktion
automatisk slår udstyret over i
20 min.
standbytilstand og/eller slukket
tilstand og eller en driftstilstand
med netværksforbundet
standbytilstand
27
DA
Overensstemmelseserklæring
Smart Diagnosis™ ved hjælp af en
smartphone
••For apparater med logoet
LG Electronics erklærer herved, at tørretumbleren
med integreret trådløst netværk er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan
findes på følgende webadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holland
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle
licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der
dækker omkostningerne ved at udføre sådan en
distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til
opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i en
periode på tre år efter vores sidste forsendelse af
dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har
modtaget disse oplysninger.
28
eller
Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig
diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter,
når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.
Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre
apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke kan
tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug af
Smart Diagnosis™.
DA
Brug af Smart Diagnosis™
4
Smart Diagnosis™ gennem
kundesupportcenteret
Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig
diagnose fra et LG Electronics kundesupportcenter,
når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.
Brug kun denne funktion, når du ønsker at kontakte
en servicetekniker, men ikke under normal drift.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde
apparatet. Tryk ikke på andre knapper, og drej
ikke på programvælgeren.
2
Sæt telefonens mundstykke tæt på ikonet
Smart Diagnosis™, når du bliver bedt om det
af Kundecentret.
x.
Ma
mm
0
1
Hold telefonen på plads, indtil
tonetransmissionen er færdig. Displayet viser
den resterende tid for dataoverførsel.
••For at opnå det bedste resultat, må telefonen
ikke flyttes, mens tonerne sendes.
••Hvis kundetjenestens medarbejder ikke er i
stand til at opnå en præcis optagelse af data,
kan du blive bedt om at prøve igen.
5
Når nedtællingen er færdig og tonerne er
stoppet, bedes du genoptage samtalen med
medarbejderen fra kundecentret, som nu vil
kunne hjælpe dig ved at bruge data fra
transmissionen til at analysere problemet.
BEMÆRK
••Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den
lokale opkaldskvalitet.
••Kommunikationen forbedres og du modtager
derved en bedre service, hvis du bruger en
fastnettelefon.
••Hvis overførslen af Smart Diagnosis™-dataene er
ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke
få den bedste Smart Diagnosis™-service.
3
Tryk og hold knappen More Time nede i tre
sekunder, mens du holder telefonens mikrofon
tæt på ikonet eller knappen Tænd/sluk.
29
VEDLIGEHOLDELSE
DA
ADVARSEL
••Åbn det andet fnugfilter.
••Tag stikket ud under rengøring af produktet. Hvis
stikket ikke tages ud, kan det medføre elektrisk
stød.
Sådan renses fnugfiltret
Fnugfiltret skal rengøres inden hver tørring.
Derudover skal det renses, hvis symbolet
og lydsignalet høres, mens produktet kører.
Rensning af fnugfiltret reducerer tørretid og
energiforbrug.
1
Åbn lugen.
2
Udtag det første fnugfilter.
3
lyser,
5
Skyl fnugget af under en lunken, rindende
vandhane.
6
Tør fnugfiltrene fuldstændigt. Derefter lukkes
de begge og indsættes.
Udtag det andet fnugfilter.
BEMÆRK
4
30
Åbn begge fnugfiltre og fjern alt fnugget.
••Åbn det første fnugfilter.
••Fjern fugt fra trådnettet. Ellers kan fnugfiltret
tilstoppes af vandfilm, og produktet vil muligvis
ikke virke.
••Hvis fnugfiltret ikke er isat produktet, kan du ikke
anvende produktet.
DA
Sådan tømmes vandbeholderen
Kondensvand opsamles i vandbeholderen.
Tøm vandbeholderen efter hver tørring. Gøres
dette ikke, påvirkes tørreresultatet.
Hvis vandbeholderen er fuld, vises symbolet
og
lydsignalet høres, mens produktet kører. Sker dette,
skal vandbeholderen tømmes inden for den næste
time.
1
Sådan renses
indsugningsgitteret til kold luft
Indsugningsgitteret til kold luft skal støvsuges rent.
Dette skal gøres 3 til 4 gange om året for at sørge
for, at der ikke ophobes fnug eller snavs, som kan
forhindre luftstrømmen.
Træk vandbeholderen ud.
BEMÆRK
••Varm luft blæses ud af ventilationsgitteret.
2
Tøm vandbeholderen ud i vasken.
••Der skal sørges for passende ventilation for at
undgå, at der strømmer gasser ud i rummet fra
enheder, der bruger andre brandstoffer, såsom
åben ild.
Sådan aftørres fugtsensoren
Produktet måler vasketøjets fugtighedsgrad under
tørring, og derfor skal sensoren rengøres jævnligt
for at fjerne kalkdannelser på dens overflade.
Aftør sensoren inde i tromlen.
3
Skub den tilbage på plads i produktet.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
FORSIGTIG
••Undlad at aftørre fugtsensoren med ridsende
materialer. Rens altid sensoren med en grov
svamp.
31
FEJLFINDING
DA
Produktet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og
diagnosticerer fejl. Hvis produktet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de
følgende punkter, før du kontakter serviceafdelingen:
Analyse af fejl
Symptomer
Produktet tænder
ikke.
Produktet varmer
ikke.
Tøjet er for længe
om at tørre.
32
Årsag
Løsning
Strømstikket er ikke korrekt isat.
••Sørg for, at stikket er sat helt ind i en
jordforbundet stikkontakt, som passer til
oplysningerne på produktets typeskilt.
En sikring er sprunget, relæet er slået
fra, eller strømmen er på anden vis
afbrudt.
••Genaktiver relæet eller udskift
sikringen. Forøg ikke
sikringskapaciteten. Hvis problemet er
overbelastning af systemet, skal det
korrigeres af en kvalificeret elektriker.
En sikring er sprunget, relæet er slået
fra, eller strømmen er på anden vis
afbrudt.
••Genaktiver relæet eller udskift
sikringen. Forøg ikke
sikringskapaciteten. Hvis problemet er
overbelastning af systemet, skal det
korrigeres af en kvalificeret elektriker.
Vasketøjet er ikke sorteret korrekt.
••Adskil tunge artikler fra lettere artikler.
Store og tunge artikler er længere om
at tørre. Lettere artikler i en vask kan
forvirre sensoren, fordi de lettere artikler
tørrer hurtigere.
Stor mængde tunge tekstiler.
••Tunge tekstiler er længere om at tørre,
fordi de normalt opsuger mere vand.
For at reducere tørretiden og opnå
mere ensartede tørretider for større
artikler, kan du adskille disse artikler i
mindre portioner af samme størrelse.
Produktets betjeningsknapper er ikke
indstillet korrekt.
••Indstil betjeningsknapperne korrekt
afhængig af, hvilken type tøj, du ønsker
at tørre. Med noget vasketøj kan det
være nødvendigt at regulere
indstillingen af tørregrad for at opnå en
ordentlig tørring.
Fnugfiltret trænger til at blive renset.
••Fjern fnugget fra fnugfiltret inden hver
tørring. Når du har fjernet fnugget, kan
du holde fnugfiltret op mod lyset for at
se, om det stadig er snavset eller
tilstoppet. Nogle typer vasketøj, såsom
nye badehåndklæder, afgiver store
mængder fnug, og det kan være
nødvendigt at sætte programmet på
pause og rense filtret under tørringen.
DA
Symptomer
Årsag
En sikring er sprunget, relæet er slået
fra, eller strømmen er på anden vis
afbrudt.
Produktet er overfyldt.
••Opdel store tøjportioner i mindre
portioner for at opnå bedre tørring og
effektivitet.
Der er for lidt tøj i produktet.
••Læg et par artikler mere i produktet,
hvis du tørrer en meget lille tøjportion
for at sikre, at produktet tumbler
effektivt. Hvis mængden af vasketøj er
meget lille, og du bruger et Sensor
Dry-program (fugtighedsmåler), kan den
elektroniske kontrolenhed ikke
bestemme tørhedsgraden og kan derfor
slukke for tidligt. Brug Timed Drying
(tidsindstilling) programmer eller tilføj
noget vådt tøj.
Varmeindstillinger, mængden af
vasketøj eller tøjets fugtighedsgrad er
ikke ensartede.
••Tørretiden for en tøjportion afhænger af
den type varme, der er anvendt
(elektrisk), mængden af vasketøj,
stoftypen, fugtighedsgraden og
fnugfiltret. Selv en ubalanceret portion
vasketøj i produktet kan forhindre
korrekt runddrejning af tromlen, hvilket
giver vådere tøj, som er længere om at
tørre.
Forkert brug af blødgøringsmiddel.
••Når du vasker tøj, der skal tørres i
produktet, skal du bruge den rette
mængde blødgøringsmiddel, som
anbefalet af
blødgøringsmiddelproducenten.
Rent og beskidt tøj tørres sammen.
••Brug kun produktet til tørring af rene
artikler. Snavs fra beskidt tøj kan sætte
sig på det rene tøj i samme tøjportion
eller i senere portioner.
Tøjet er ikke blevet ordentligt vasket
eller skyllet, inden det blev lagt i
produktet.
••Pletter på tørret tøj kan være pletter,
som ikke er gået af i vask. Sørg for, at
tøjet er helt rent og gennemskyllet
ifølge vejledningen til din vaskemaskine
samt vaskemiddel. Det kan være
nødvendig at forbehandle genstridige
pletter, inden tøjet vaskes.
Tøjet er for længe
om at tørre.
Tørretiden er ikke
ensartet.
Pletter fra fedt
eller snavs går
ikke af tøjet.
Løsning
••Genaktiver relæet eller udskift
sikringen. Forøg ikke
sikringskapaciteten. Hvis problemet er
overbelastning af systemet, skal det
korrigeres af en kvalificeret elektriker.
33
DA
Symptomer
Tøjet er krøllet.
Tøjet krymper.
Årsag
••Overtørring af tøjet kan få det til at
krølle. Prøv at reducere tørretiden.
Tøjet har ligget for længe i produktet
efter endt tørring.
••Brug tilvalget Anti crease (anti-krøl).
Anvisningen vedrørende pleje af tøjet
er ikke blevet fulgt.
••For at undgå, at tøjer krymper, skal
anvisningen på etiketten i tøjet altid
følges. Nogle tekstiler krymper naturligt
ved vask. Andre tekstiltyper kan vaskes,
men vil krympe, når de tørres i
produktet. Tør det ved lav eller ingen
varme.
Fnugfiltret er ikke blevet renset
ordentligt.
••Fjern fnugget fra fnugfiltret inden hver
tørring. Når du har fjernet fnugget, kan
du holde fnugfiltret op mod lyset for at
se, om det stadig er snavset eller
tilstoppet. Hvis det ser snavset ud, skal
du følge anvisningen vedrørende
rensning. Nogle typer vasketøj, såsom
nye badehåndklæder, afgiver store
mængder fnug, og det kan være
nødvendigt at rense filtret under
tørringen.
Vasketøjet er ikke sorteret rigtigt.
••Nogle tekstiler genererer meget fnug
(f.eks. tykke hvide bomuldshåndklæder)
og skal tørres separat fra tøj, som
opfanger fnug (f.eks. sorte
linnedbukser).
Produktet er overfyldt.
••Opdel store mængder vasketøj i mindre
portioner for at opnå bedre tørring.
Der har ligget papirservietter, papir,
osv. i lommerne på tøjet.
••Efterse lommerne, inden tøjet tørres.
Tørret er blevet tørret for længe
(overtørret).
••Overtørring af vasketøj kan gøre, at der
dannes statisk elektricitet. Juster
indstillingen og brug kortere tørretider,
eller brug Sensor Dry-programmer
(fugtighedsmåler).
Tørring af syntetisk tøj, antikrølbehandlet tøj eller syntetiske
blandinger.
••Disse tekstiler er mere tilbøjelige til at
danne statisk elektricitet. Prøv at bruge
blødgøringsmiddel i vasken eller kortere
Timed Drying (tidsindstilling).
Der sidder fnug på
tøjet.
For megen statisk
elektricitet i tøjet
efter tørring.
34
Løsning
Tørret er blevet tørret for længe
(overtørret).
DA
Symptomer
Vandudslip.
Tøjer har fugtige
pletter efter et
Sensor Dryprogram
(fugtighedsmåler).
Årsag
Løsning
Vandbeholderens slange
eller afløbsslangen er ikke
tilsluttet korrekt.
••Tilslut vandbeholderslangen eller afløbsslangen
korrekt.
Lugen er blevet lukket,
mens der var noget i
klemme.
••Kontrollér, om der sidder noget fastklemt i lugen,
inden du bruger produktet. Hvis der stadig siver
vand ud, bør du kontakte LG Electronicskundesupportcenter.
For store eller for små
mængder vasketøj. Enkelte
store artikler som et tæppe
eller en dyne.
••Hvis artiklerne er pakket for tæt eller for løst, kan
sensoren have svært ved at måle vasketøjets
tørhedsgrad. Brug et Timed Drying (tidsindstilling)
program til meget små mængder.
Store, kraftige tekstiler såsom tæpper eller dyner
kan nogle gange vikle sig sammen til en stram
tøjbylt. De yderste lag vil derfor tørre og
registreres af sensorerne, mens midten stadig er
fugtig. Når du tørrer én stor artikel, kan det hjælpe
at sætte programmet på pause en eller to gange
og omarrangere artiklen for at vikle de fugtige dele
ud, så de kan tørres.
For at tørre nogle få stykker tøj, der ikke blev helt
tørre i en meget stor portion vasketøj eller et par
fugtige pletter på en stor artikel efter Sensor
Dry-programmet (fugtighedsmåler) er slut, skal du
tømme fnugopsamleren og derefter indstille et
Timed Drying (tidsindstilling) program for at tørre
artiklen/artiklerne færdig.
Adgangskoden til wi-fi••Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din
netværket, som du prøver at
smartphone, og fjern det, og registrer derefter
oprette forbindelse til, er
apparatet i LG SmartThinQ.
forkert.
Mobildata til din smartphone ••Slå Mobildata fra på smartphonen, og registrer
er slået til.
apparatet ved hjælp af wi-fi-netværket.
Navnet på det trådløse
Dit hjemmeapparat netværk (SSID) er indstillet
og din
forkert.
smartphone er
ikke forbundet til
wi-fi-netværket.
Routerens frekvens er ikke
2,4 GHz.
Afstanden mellem apparatet
og routeren er for stor.
••Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være
en kombination af latinske bogstaver og tal. (Brug
ikke specialtegn)
••Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4
GHz. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og slut
apparatet til den trådløse router. Hvis du vil
kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din
udbyder af internettjeneste eller routerens
producent herom.
••Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er
for stor, kan signalet være svagt, og forbindelse
konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens
placering, så den er tættere på apparatet.
35
DA
Fejlkoder
Symptomer
Årsag
Løsning
dE
Lugen er blevet åbnet, mens produktet ••Luk døren fuldstændigt.
var i gang, eller produktet betjenes,
••Ring efter service, hvis dE ikke
uden at lugen er helt lukket.
forsvinder.
dE4
Detektering af dørkontakt fungerer
ikke korrekt.
••Træk stikket ud, og kontakt vores
servicecenter.
Temperatursensoren virker ikke
korrekt.
••Træk stikket ud, og kontakt vores
servicecenter.
F1
Temperaturen inde i tromlen er
pludselig steget.
••Træk stikket ud, og kontakt vores
servicecenter.
LE1
Motoren er pludselig standset.
••Kontrollér, om vasketøjsmængden er
større end den maksimale belastning.
••Træk strømstikket ud af stikkontakten,
og ring efter service.
Kompressoren er pludselig standset.
••Træk stikket ud, og kontakt vores
servicecenter.
Afløbspumpens motor virker ikke
korrekt.
••Træk stikket ud, og kontakt vores
servicecenter.
Temperaturen omkring installationen
er under frysepunktet.
••Den anbefalede temperatur omkring
installationen er 5 - 35 °C.
tE1
tE2
LE2
AE
OE
36
GARANTI
DA
DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER IKKE:
••Vores service inkluderer ikke levering, afhentning, installation eller reparation af produktet, vejledning af
kunden i betjening af produktet, reparation eller udskiftning af sikringer eller rettelse af ledninger eller
rørarbejde eller rettelse af uautoriserede reparationer/installationer.
••Produktet kan ikke køre under strømsvigt og afbrydelser eller utilstrækkelig elektrisk forsyning.
••Skade forårsaget af utætte eller ødelagte vandrør, begrænsede afløb, utilstrækkelig eller afbrudt
vandforsyning eller utilstrækkelig luftforsyning.
••Skade fra brug af produktet i et ætsende miljø eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets
brugervejledning.
••Skade på produktet forårsaget af ulykker, skadedyr, lynnedslag, oversvømmelser eller force majeure.
••Skade eller fejl forårsaget af uautoriseret modifikation eller ændringer, eller hvis produktet bruges til andet
end det tilsigtede formål, eller ethvert vandudslip, hvor produktet ikke blev korrekt installeret.
••Skade eller fejl forårsaget af forkert elektrisk strøm, spænding eller vandrør, erhvervs- eller industribrug
eller brug af tilbehør, komponenter eller rengøringsmidler, som ikke er godkendt af LG.
••Skade forårsaget af transport og håndtering, inklusive ridser, buler, afskalning og/eller anden skade i
lakken på dit produkt, medmindre en sådan skade opstår fra defekter i materialer eller fremstilling.
••Skade eller manglende dele på et udstillings-, åben emballage, nedsat eller genbrugt produkt.
••Produkter med originale serienumre, som er blevet fjernet eller ændret eller som ikke kan læses.
Model- og serienumre, sammen med original salgskvittering for detailsalg, er nødvendige for bekræftelse
af garanti.
••Stigninger i elekticitetsomkostninger og ekstraudgifter til elektricitet.
••Reparationer når dit produkt bruges under andre forhold end normale husstande, eller i modsætning til
vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
••Omkostninger i forbindelse med afhentning af dit produkt fra dit hjem for reparation.
••Fjernelsen og geninstallationen af produktet, hvis det er installeret et utilgængeligt sted eller ikke er
installeret i overensstemmelse med de udgivne installationsvejledninger, inklusive LG's bruger- og
installationsvejledning.
••Skade i forbindelse med misbrug, forkert installation, reparation eller vedligeholdelse. Forkert reparation
inkluderer brug af dele, der ikke er godkendt eller anbefalet af LG.
••Støj og vibration, som anses som normale, f.eks. lyden af afløbsvand, snurrelyd eller advarselsbip.
Filtret er tilstoppet.
- Ikke opvarmning, lang tørretid
Forkert tilsluttet strømstik eller
problem med stikkontakten
Ingen strøm
Ingen varme
Rens fnugfiltret.
Sæt strømstikket i igen, udskift
sikring i husets relæ eller
genaktiver husets relæ. Hvis
stikkontakten er problemet, kan
en elektriker påkræves.
37
DRIFTSDATA
DA
Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012
Leverandørens navn og varemærke
LG Electronics
LG Electronics
Leverandørens modelnummer
RC8*U2*V*W
RC8*S2*V*W
RC9*U2*V*W
Vurderet kapacitet i kg af bomuldstøj på standard cotton
(bomuld) programmet med fuld opfyldning
8 kg
9 kg
Tørretumblerens type
Tørretumbler med
kondensator til
husholdningsbrug
Tørretumbler med
kondensator til
husholdningsbrug
Energieffektivitetsklasse
A+++
A+++
Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for
normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og
forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr.
cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.
159,0 kWh/år
175,0 kWh/år
Automatisk tørretumbler
Ja
Ja
Tildelt EU's økomærke ifølge forordning (EF) nr. 66/2010
Nej
Nej
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton
(bomuld) programmet med fuld opfyldning (Edry)
1,32 kWh
1,44 kWh
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton
(bomuld) programmet med delvis opfyldning (Edry1/2)
0,71 kWh
0,79 kWh
Strømforbrug i slukket tilstand på standard cotton (bomuld)
program ved hel opfyldning (Po)
0,42 W
0,42 W
Strømforbrug i standbytilstand på standard cotton (bomuld)
program ved hel opfyldning (Pl)
0,42 W
0,42 W
Varighed af standbytilstand (Tl)
10 min
10 min
', der anvendes med fuld eller delvis opfyldning, er standardtørreprogrammet,
hvortil oplysningerne på etiketten og databladet henviser og angiver, at dette program er egnet til tørring af
almindeligt vådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug til
bomuldtekstiler.
Vægtet programtid (Tt) for standard cotton (bomuld) programmet
158 min
med fuld og delvis opfyldning
177 min
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med fuld
opfyldning (Tdry)
211 min
239 min
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med delvis
118 min
opfyldning (Tdry1/2)
130 min
Tørreevneklasse »X« på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst
effektiv)
A
A
Gennemsnitlig kondenseffektivitet Cdry ved tørring på standard
cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning
91 %
91 %
Gennemsnitlig kondenseffektivitet Cdry1/2 ved tørring på standard
cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning
91 %
91 %
Vægtet kondenseffektivitet (Ct) for standard cotton (bomuld)
programmet med fuld og delvis opfyldning
91 %
91 %
Lydeffektniveau
62 dB(A)
62 dB(A)
Fritstående
38
Notat
Notat
Notat
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising