LG | RV9DN9029 | Owner's Manual | LG RV9DN9029 Instruktionsbogen

LG RV9DN9029 Instruktionsbogen
KÄYTTÖOPAS
KUIVAUSRUMPU
Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa
asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu.
Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita
varten.
S0RV708N1W9
RV9DN9029
FI
DA DANSK
SUOMI
MFL71424337
Rev.00_062719
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään
SISÄLLYSLUETTELO
Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai
sisältöä, joka ei välttämättä koske juuri sinun
malliasi.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
tarvittaessa muokata käyttöopasta.
TURVALLISUUSOHJEET................................................................3
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.........................................................3
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA...............................................................3
YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN................................................................9
ASENNUS......................................................................................10
Osat ja tekniset tiedot......................................................................................10
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset........................................................... 11
Laitteen säätäminen vaakasuoraan.................................................................12
Pinoamisohjeet................................................................................................14
KÄYTTÖ.........................................................................................16
Käytön yleiskuvaus..........................................................................................16
Pyykin lajittelu..................................................................................................17
Toimintopaneeli................................................................................................18
Ohjelmataulukko..............................................................................................20
Vaihtoehtoiset ohjelmat ja lisätoiminnot...........................................................24
ÄLYTOIMINNOT.............................................................................26
LG SmartThinQ -sovelluksen käyttö................................................................26
Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö...............................................................29
HUOLTO.........................................................................................30
Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen............................................................30
Laitteen säännöllinen puhdistus.......................................................................31
VIANETSINTÄ................................................................................32
Ennen kuin soitat huoltoon...............................................................................32
KÄYTTÖTIEDOT............................................................................37
Tuoteseloste.....................................................................................................37
TURVALLISUUSOHJEET
FI
LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ
Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen
vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja
tai vaurioita.
Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten kuvattu
alla.
Turvallisuusviestit
Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat
aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja
vältä vaarat noudattamalla ohjeita.
VAROITUS
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
VARO
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA
VAROITUS
Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun,
loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi
yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:
Lapsia kotitaloudessa
Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden
fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla
ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä
laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään
laitteella.
3
FI
Eurooppalaisille käyttäjille:
Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut
tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos
heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman
valvontaa.
Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota
koko ajan.
Asentaminen
• Varmista, että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön
asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama, maadoittama
ja säätämä.
• Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä
on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin
sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
• Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät
turvallisesti kiinni laitteesta.
• Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna
tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa
se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai
pakkasasteille.
• Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
• Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä,
älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
• Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa,
jatkojohtoa tai adapteria.
• Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä,
vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja
tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
4
FI
• Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä
sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin
laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
• Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa
toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy
suojajohtimen kautta maahan.
• Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava
johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen
pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten
mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
• Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa
aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen asianmukaisuutta,
anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa
se.
• Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi
pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan
sopiva pistorasia.
• Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin,
tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
Käyttö
• Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin.
Älä koske laitteen ohjauspaneeliin terävillä esineillä.
• Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja
huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei
tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan
hyväksyttyjä tehdasosia.
• Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit,
poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
• Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
• Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovessa tai kiivetä
sisään koneeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
5
FI
• Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes
rumpu on pysähtynyt kokonaan.
• Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai
kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla,
öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla,
kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
• Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG
Electronics -huoltoon.
• Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
• Liitä laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen
letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin
omaisuusvahinkoihin.
• Älä koske luukkuun korkean lämpötilan ohjelman aikana.
• Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita
(bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
• Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäätynyt talven aikana, käytä
niitä vasta sulatuksen jälkeen.
• Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten
ulottuvilta.
• Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
• Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen
päälle.
Kunnossapito
• Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut
kaiken kosteuden ja pölyn.
• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke
laitetta irti virtalähteestä.
• Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai
ulkopinnoille.
6
FI
• Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu
aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
Kuivausrummun käyttöä koskeva tekninen turvallisuus
VAROITUS – Tulipalon välttämiseksi
Syttyvistä materiaaleista aiheutuva tulipalovaara
• Pidä laitteen kotelossa tai sisärakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot
esteettöminä. Muutoin seurauksena voi olla tulipalo.
• Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällinen mutta
syttyvä kaasu. Pidä avotuli ja sytytyslähteet poissa laitteen luota.
• Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
• Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden
mukaan.
• Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja
tulitikut.
• Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista
kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.
• Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu
teollisuuskemikaaleilla.
• Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä,
kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista,
tahranpoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä
kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen
kuivattamista laitteessa.
• Älä juo lauhdevettä. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa
ruokaperäisiä sairauksia.
• Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun
huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen
vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti.
• Nukan ei saa antaa kertyä laitteen ympärille.
7
FI
• Älä suihkuta kuivapesuainetta suoraan laitteeseen tai käytä laitetta
kuivaamaan vaatteita, joissa on kuivapesuaineen jäämiä.
• Älä kuivata vaatteita, joissa on öljypohjaisia tahroja. Vaatteiden
öljypohjaiset (mukaan lukien syötävät öljyt) tahrat eivät lähde
kokonaan edes vesipesun jälkeen.
• Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin,
tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
• Poista vaatteet laitteesta heti, kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos
virta katkaistaan kuivauksen aikana. Jos kuivatetut vaatteet jätetään
laitteeseen valvomatta, voi syntyä tulipalo. Laitteesta juuri poistetut
vaatteet ovat kuumia ja voivat aiheuttaa tulipalon. Poista vaatteet
kuivausrummusta heti, kun ne ovat kuivia, ja levitä tai ripusta ne
viilenemään.
Hävittäminen
• Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise
johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
• Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi)
pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa
tukehtumisen.
• Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä.
Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun
koneen sisälle.
8
FI
YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN
Vanhan laitteesi hävittäminen
• Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että
sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) tulee pitää
erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen
kierrätyskeskukseen.
• Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia
aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen
ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi
saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia,
joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita,
sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää
rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
• Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen,
tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon
koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä.
Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks.
osoitteessa www.lg.com/global/recycling
Tämä kuivausrumpu sisältää kylmäainekaasuja
R290 (GWP: 3): 0,145 kg, hermeettisesti tiivistetty.
9
ASENNUS
FI
Osat ja tekniset tiedot
HUOMAUTUS
• Laitteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakkoilmoitusta.
Kuva edestä
a
b
c
Vesisäiliö
Toimintopaneeli
Luukku
Lisävarusteet
Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n
verkkosivustolla osoitteessa http://www.lg.com.
a
a
b
c
10
Lauhteenpoistoletku ja letkunpidike
Kuivausteline
Pinoamissarja
b
c
FI
Tekniset tiedot
Malli
S0RV708N1W9
RV9DN9029
Virransyöttö
220–240 V~, 50 Hz
Koko
600 mm (L) x 690 mm (S) x 850 mm (K)
Laitteen paino
56 kg
Sallittu lämpötila
5–35 °C
Maks. kapasiteetti
8 kg
Asennuspaikkaa koskevat
vaatimukset
Ennen laitteen asentamista tarkista seuraavat
tiedot, jotta laite asennetaan varmasti oikeaan
paikkaan.
Sijainti
9 kg
HUOMAUTUS
• Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä laitteen
takaosan irti seinästä.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi
muodostua huurretta tai pölyä.
• Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi
vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja
poistoletkuun.
• Älä asenna laitetta kuuman laitteen, kuten
jääkaapin, uunin tai lieden viereen, sillä se
voi aiheuttaa huonon kuivaustuloksen ja
ohjelman keston sekä heikentää kompressorin
asianmukaista toimintaa. Laite toimii parhaiten
huoneenlämmössä 23 °C:ssa.
Sijoittaminen
5 cm
1 cm
1 cm
• Tasainen lattia: Suurin sallittu kaltevuus laitteen
alla on 1°.
• Virtalähde: Virtalähteen tulee sijaita enintään
1,5 metrin päässä laitteesta.
−− Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita
samanaikaisesti.
• Lisäksi: Koneen taakse tulee jäädä 5 cm tyhjää
tilaa ja koneen molemmille sivuille 1 cm tyhjää
tilaa.
−− Älä laita pyykinpesutuotteita laitteen päälle
tai säilytä niitä siellä. Nämä tuotteet voivat
vahingoittaa pintamateriaalia tai säätimiä.
• Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
• Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä
ilmankiertoa laitteen ympärillä.
• Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai
vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan
lattian epätasaisuutta.
• Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila
voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat
haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön
luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen
lämpötiloissa.
• Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila
on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä
huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen
käyttöönottoa.
11
FI
• Sijoita laite paikkaan, johon korjaajan on helppo
tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
• Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki
neljä säätöjalkaa sopiviksi kiintoavaimella ja
varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan,
ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason
alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää
tilaa.
Ilmanvaihtoa koskevat
vaatimukset
• Syvennyksessä tai pöytätason alla
−− Varmista ilmavirtaus 3,17 m3/min laitteen läpi
• Kaapissa
−− Kaapin ovessa täytyy olla 2 (ritilällistä)
aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan
vähintään 387 cm2 ja sijaitsee 8 cm:n
etäisyydellä oven ala- ja yläreunasta.
VAROITUS
• Vältä laitteen asentamista lämmönlähteen
lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä
ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta
jättäminen voi johtaa ongelmiin.
• Laitetta ei saa asentaa kylmälaitteen viereen.
• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä
tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai
lentokoneessa.
Sähköliitäntä
• Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.
• Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen.
• Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on
paikallisten sähkömääräysten mukainen.
• Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on
esteetön pääsy.
Laitteen säätäminen
vaakasuoraan
Laitteen tasapainon tarkistaminen
Laitteen tasapainotus ehkäisee tarpeetonta melua
ja tärinää. Varmista asennuksen jälkeen, että laite
on täysin suorassa.
• Mikäli laite keikkuu kulmia painettaessa, säädä
jalkoja uudelleen.
Laitteen säätäminen ja
tasapainottaminen
Jos laite ei ole täysin tasapainossa, käännä
säätöjalkoja, kunnes laite ei enää huoju.
• Käännä säätöjalkoja myötäpäivään laitteen
nostamiseksi tai vastapäivään sen laskemiseksi.
Säädä laite siten, että se on tasapainossa etuja takasuunnassa, sivusuunnassa ja kulmittain.
Luukun kätisyyden vaihtaminen
Voit halutessasi vaihtaa luukun kätisyyttä.
VAROITUS
• Älä vaihda luukun kätisyyttä, kun laite on pinottu
pesukoneen päälle.
• Pyydä toista henkilöä tukemaan luukun painoa
ennen kuin irrotat saranan ruuvit. Luukku
saattaa pudota lattialle painonsa takia.
• Turvallisuussyistä luukun kätisyyden
vaihtamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
HUOMAUTUS
• Ruuvien sijainti vaihtelee, ja ne tulee asentaa
oikein sijainnista riippuen. Varmista ennen
kiristämistä, että ruuvi on oikea.
12
FI
1
Avaa luukku ja irrota kaksi ruuvia luukun
saranasta (a). Kun olet irrottanut ruuvit, irrota
luukku koneesta (b) ja laske se varovasti
etupuoli alaspäin lattialle.
4
Vaihda saranakokoonpanon (c) ja
salpakokoonpanon (d) paikkaa ja kiristä sitten
ruuvit päinvastaisessa järjestyksessä.
• Kiristä ruuvit oikeisiin kohtiin katsomalla
mallia vaiheista 2 ja 4.
d
VAROITUS
• Irrota ensin alempi ruuvi. Luukku saattaa
pudota lattialle painonsa takia, jolloin se saattaa
vahingoittua.
2
5
c
Irrota luukun salpa (e) laitteen rungosta
irrottamalla kaksi ruuvia, ja asenna ne sitten
toiselle puolelle.
Irrota kahdeksan ruuvia luukun saranasta (c).
• Edessä on kuusi ruuvia ja sivussa kaksi
ruuvia.
c
3
Irrota kolme ruuvia luukun salvasta (d), joka
on kiinni luukun ja saranakokoonpanon välissä
ja irrota sitten luukun koukussa oleva ruuvi.
d
13
FI
6
Irrota kaksi koristeruuvia laitteen rungosta, ja
asenna ne sitten toiselle puolelle.
a
b
7
Asenna luukku, josta irrotettiin ruuvit
vaiheessa 1, ja tarkista, että luukku sulkeutuu
oikein.
Kuivausrumpu
LG-pesukone
Tämän kuivausrummun voi pinota vain LGpesukoneen päälle. Älä yritä asettaa tätä
kuivausrumpua minkään muun pesukoneen päälle,
sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen, vaurioita tai
omaisuusvahinkoja.
Pesukoneen yläkannen koko
550 mm
600 mm
Muoto ja
kiinnityssuunta
Asennusmenetelmä
Pinoamisohjeet
Kuivausrummun voi pinota LG-pesukoneen päälle
ja kiinnittää tukevasti paikoilleen pinoamissarjalla.
Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi
tehtävä tulee antaa pätevälle huoltohenkilöstölle.
Pinoamissarja
Tämän kuivausrummun pinoamiseen vaaditaan
LG-pinoamissarjaa.
VAROITUS
• Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin
tapaturmiin.
• Laitteen painon ja asennuskorkeuden vuoksi
pinoaminen on liian vaarallista yhden henkilön
suoritettavaksi. Toimenpiteeseen vaaditaan
kaksi tai useampia päteviä huoltohenkilöitä.
• Laite ei sovellu kalustepeitteiseen
kokoonpanoon. Älä asenna laitetta
kalustepeitteisenä.
• Älä käytä laitetta, jos sitä ei ole pinottu
asianmukaisesti.
1
14
Aseta LG-kuivausrumpu LG-pesukoneen
päälle.
FI
2
Poista kaksi ruuvia takasuojuksen alaosan
kummastakin reunasta, kuten alla olevassa
kuvassa.
1
Erota takaisinvirtausestimen kansi (a) ja
vesisäiliön letku (b) liitinsarjasta.
b
a
3
Aseta pinoamissarjan reiät ja takasuojuksen
reiät kohdakkain.
• 3-1) 600 mm
2
Kiinnitä takaisinvirtausestimen kansi (a)
liitinsarjan päähän ja yhdistä sitten poistoletku
(c) liitinsarjan toiselle puolelle.
a
c
• 3-2) 550 mm
VARO
• Jos letku on asennettu siten, että se jää
vääntyneeksi tai puristetuksi, vedenpoisto ei
välttämättä toimi oikein.
4
Kiinnitä kuivausrummusta irrottamasi kaksi
ruuvia pinoamissarjaan.
5
Kiinnitä pinoamissarja pesukoneen
takasuojukseen lisävarustelaatikossa olevilla
neljällä ruuvilla (16 mm).
6
Toisen puolen kiinnitys tehdään samalla
tavalla.
HUOMAUTUS
• Poistoletkun voi asentaa, vaikka laitetta ei olisi
asetettu pesukoneen päälle.
Poistoletkun asentaminen
Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön,
josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi voidaan
tyhjentää myös suoraan viemäriin, erityisesti jos
kuivausrumpu on pesukoneen päällä. Voit ohjata
veden reitin viemäriin viemäriletkun liitäntäsarjalla
seuraavasti:
15
KÄYTTÖ
FI
Käytön yleiskuvaus
VARO
Laitteen käyttö
• Varo, ettei pyykkiä jää luukun ja kumitiivisteen
väliin.
Lämmitä rumpu ennen ensimmäistä kuivausjaksoa
käyttämällä kuivausasetusta viisi minuuttia.
Avaa luukku kuivauskertojen välillä laitteen
ensimmäisillä käyttökerroilla, jotta laitteen sisällä
mahdollisesti oleva haju haihtuu.
3
Kytke virta päälle.
• Paina Virtakytkin-painiketta. Painikkeen
yläpuolella olevan kuvakkeen merkkivalo
syttyy merkiksi siitä, että laite on valmis
käyttöön.
4
Valitse haluamasi kuivausohjelma.
• Voit valita ohjelman kääntämällä ohjelman
valintanuppia, kunnes se on halutun
ohjelman kohdalla.
• Jos painat Käynnistä/Tauko-painiketta
valitsematta ohjelmaa, laite käyttää
Cotton (Puuvilla)-ohjelmaa. Tarkat tiedot
ovat ohjelmataulukossa.
5
Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
• Kun painat Käynnistä/Tauko-painiketta,
laite tuulettaa rummun sisäpuolta 10
sekuntia laitteen kuivaustoiminnon
valmistelemiseksi.
6
Kun jakso on päättynyt, avaa luukku ja poista
pyykit.
7
Sammuta laite.
• Paina Virtakytkin-painiketta.
1
Varmista, että nukkasihti ja vesisäiliö ovat
puhtaita.
• Nukkasihti on luukun reunan sisällä. Se on
puhdistettava ennen jokaista kuivausjaksoa.
• Avaa luukku ja varmista, että nukkasihti on
puhdas. Puhdista nukkasihti tarvittaessa.
• Tarkista, onko vesisäiliö tyhjennettävä, jotta
saat parhaan kuivaustuloksen.
VAROITUS
• Älä juo lauhdevettä.
HUOMAUTUS
• Joskus LED-näyttöön saattaa ilmestyä
E (Poista vesi -symboli) ja laite saattaa
pysähtyä, koska vesisäiliö on täynnä.
2
16
Laita pyykit rumpuun lajittelun jälkeen.
• Vaatteet tulee lajitella materiaalin laadun ja
kuivaustason mukaan, ja kaikki vaatteiden
narut ja vyöt tulee solmia ja kiinnittää hyvin
ennen vaatteiden laittamista rumpuun.
Työnnä pyykit rummun perälle ja pidä ne
kaukana luukun tiivisteestä. Muutoin luukun
tiiviste ja vaatteet saattavat vahingoittua.
Sulje luukku.
FI
VARO
• Ole varovainen! Rumpu voi olla sisältä vielä
kuuma.
• Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin
käyttötarkoitukseensa.
HUOMAUTUS
• Kuivausrummun viimeisellä jaksolla ei käytetä
lämpöä (jäähdytysjakso), jotta vaatteet jäähtyvät
lämpötilaan, jossa ne eivät voi vaurioitua.
• Korkea ympäristön lämpötila ja pieni
huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin
energiankulutusta.
Pyykin lajittelu
Vaatteissa on pesumerkinnät, joiden noudattamista
kuivaamisessa suositellaan.
Lisäksi pyykit tulee lajitella koon ja materiaalin
mukaan.
Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja
tehokkaimman energiankäytön, kun vältät laitteen
täyttämistä liian täyteen.
Kumi ja muovi
• Älä kuivaa mitään kumista tai muovista
valmistettua tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:
−− esiliinoja, ruokalappuja ja tuolien päällyksiä
−− verhoja ja pöytäliinoja
−− kylpyhuoneen mattoja.
Lasikuitu
• Älä kuivata laitteessa lasikuitutekstiilejä.
Laitteeseen jäävät lasihiukkaset voivat tarttua
vaatteisiin muilla kuivauskerroilla.
Kuvake
Kuvaus
Kuivaus
Rumpukuivaus
Kestoprässätyt /
Rypistymättömät
Hellävarainen/Hienopesu
Villa
Älä rumpukuivaa
• Kuivaa villavaatteet Wool-ohjelmalla. Varmista,
että noudatat vaatteen pesumerkintöjä. Villa
ei ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä
toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet
alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.
Älä kuivaa
Kudotut materiaalit ja
neulekankaat
Alhainen lämmitystaso
• Jotkin kudotut materiaalit ja neulekankaat voivat
kutistua laadusta riippuen.
Korkea lämmitystaso
Keskikorkea lämmitystaso
Ei lämpöä/ilmaa
Narulla kuivaus/
Ripustuskuivaus
Ei-silitettävät ja synteettiset
Ripustus vettävaluvana
• Älä täytä laitetta liian täyteen. Ota ei-silitettävät
tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite on
pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.
Tasokuivaus
Kuivaus sisätiloissa
Vauvanvaatteet ja yöpuvut
• Tarkista aina tekstiilin hoitomerkinnät.
17
FI
Toimintopaneeli
Toimintopaneelin ominaisuudet
a
Virta-painike
• Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla Virtakytkin-painiketta.
• Voit peruuttaa Delay End (Ajastin) -toiminnon painamalla Virtakytkin-painiketta.
b
Ohjelman valitsin
• Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
• Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.
c
Käynnistys/Pysäytys-painike
• Käynnistä/Tauko-painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää kuivausjakson.
• Kun Tauko, laitteesta katkeaa virta automaattisesti 14 minuutin kuluttua.
d
Lisäohjelmapainikkeet
• Näillä painikkeilla voit valita haluamiasi lisätoimintoja valitulle ohjelmalle.
• Katso ÄLYTOIMINNOT käyttääksesi etäkäynnistystä.
e
Kuivauksen etenemisen ilmaisin
• Eri merkkivalot syttyvät kuivausjakson etenemisen mukaan.
−− @: Tämä kuvake syttyy, kun laite on kuivausvaiheessa.
−− -: Tämä kuvake syttyy, kun laite on silityskuiva-vaiheessa.
−− +: Tämä kuvake syttyy, kun laite on kaappikuiva-vaiheessa.
−− =: Tämä kuvake syttyy, kun laite on jäähdytysvaiheessa.
18
FI
Näyttö
K
Tämä kuvake ilmaisee, että nukkasihti on puhdistettava tai asetettava.
• Ilmoitus puhdistamisesta: kun painat Virtakytkin-painiketta, kuvake tulee näkyviin.
• Ilmoitus nukkasihdin puuttumisesta: jos nukkasihti ei ole paikallaan, kuvake tulee näkyviin, eikä
laite toimi.
E
Tämä kuvake ilmaisee, että vesisäiliö tulee tyhjentää tai on täynnä.
• Tyhjentämisilmoitus: kun painat Virtakytkin-painiketta, tämä kuvake tulee näkyviin.
• Täynnä vettä -ilmoitus: kuvake tulee näkyviin ja samalla kuuluu äänimerkki, kun laite on
käynnissä.
I
Tämä kuvake kertoo lauhduttimen automaattisen puhdistuksen tilasta. Kuvake näkyy, kun
lauhduttimeen sumutetaan vettä.
19
FI
Ohjelmataulukko
Anturikuivausohjelmien opas
Ohjelma
Cotton (Puuvilla)
Enimmäistäyttömäärä*1
Dry Level
(Kuivausaste)
• Pyykin laatu
• Tiedot
Extra (Erittäin kuiva)
• Pyyhkeet, kylpytakit ja vuodevaatteet
• Paksuille ja tikatuille tekstiileille
8 kg / 9 kg
Cupboard (Kaappikuiva)
• Kylpypyyhkeet, keittiöpyyhkeet, alusvaatteet ja puuvillasukat
• Tekstiileille, joita ei tarvitse silittää
Iron (Silityskuiva)
• Vuodevaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet, t-paidat, poolopaidat ja työvaatteet
• Tekstiileille, jotka on silitettävä
Huomautus
testauslaitoksille
• Aseta ohjelmaksi Cotton (Puuvilla) + Cupboard (Kaappikuiva) +
Energy (Energia) (täysi koneellinen ja puoli koneellista) standardin
EN61121 ja direktiivin 932/2012 mukaista testausta varten.
• Cotton (Puuvilla) + Cupboard (Kaappikuiva) + Energy (Energia) on
tehokkain ohjelma standardin EN61121 ja direktiivin 932/2012 edellyttämien
testausolosuhteiden kannalta.
• Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden
kovuus ja veden syöttölämpötila.
*1: Pyykin enimmäismäärä on mallikohtainen.
Ohjelma
Mixed Fabric (Sekalainen pyykki)
Dry Level
(Kuivausaste)
• Pyykin laatu
• Tiedot
Extra (Erittäin kuiva)
• Vuodevaatteet, pöytäliinat, verryttelyasut, anorakit ja peitot
• Paksuille ja tikatuille tekstiileille, joita ei tarvitse silittää
Cupboard (Kaappikuiva)
• Paidat ja puserot
• Tekstiileille, joita ei tarvitse silittää
Iron (Silityskuiva)
• Housut, mekot, hameet ja puserot
• Tekstiileille, jotka on silitettävä
20
Enimmäistäyttömäärä
4 kg
FI
Ohjelma
Easy Care (Synteettiset)
Dry Level
(Kuivausaste)
• Pyykin laatu
• Tiedot
Cupboard (Kaappikuiva)
• Paidat, t-paidat, housut, alusvaatteet ja sukat
• Polyamidille, akryylille ja polyesterille, joita ei tarvitse silittää
Iron (Silityskuiva)
• Paidat, t-paidat, alusvaatteet, anorakit ja sukat
• Polyamidille, akryylille ja polyesterille, jotka on silitettävä
Enimmäistäyttömäärä
Ohjelma
Duvet (Täkit/tyynyt)
Pyykin laatu
Petivaatteet, lakanat
Tiedot
Isoille tekstiileille
Ohjelma
Towels (Pyyhkeet)
Pyykin laatu
Pyyhkeet, tyynyliinat
Tiedot
Puuvillatekstiileille, joita ei tarvitse silittää
Ohjelma
Speed 30 (Pikakuivaus 30min)
Pyykin laatu
Kevyet ja pienet pyykit, alle 3 kpl
Tiedot
Pienille määrille polyamidi-, akryyli- ja polyesteripyykkejä
Ohjelma
Allergy Care (Allergia)
Pyykin laatu
Puuvilla, alusvaatteet, lakanat ja vauvanvaatteet
Tiedot
Auttaa poistamaan allergeeneja, kuten pölypunkkeja
Ohjelma
Delicates (Hellävarainen)
Pyykin laatu
Silkki, hienot materiaalit ja alusvaatteet
Tiedot
Tekstiileille, jotka ovat herkkiä kuumuudelle, kuten synteettiset materiaalit
Ohjelma
Wool (Villa)
Pyykin laatu
Wool (Villa)
Tiedot
Villatekstiileille
Ohjelma
Sportswear (Urheiluvaatteet)
Pyykin laatu
Jalkapallo- ja urheiluvaatteille
Tiedot
Polyesterimateriaaleille
3,5 kg
Enimmäistäyttömäärä
2,5 kg
Enimmäistäyttömäärä
4,5 kg
Enimmäistäyttömäärä
Enimmäistäyttömäärä
Enimmäistäyttömäärä
1 kg
1 kg
1,5 kg
Enimmäistäyttömäärä
1 kg
Enimmäistäyttömäärä
2 kg
21
FI
Aikakuivausohjelmien opas
Ohjelma
Rack Dry (Kuivauskori)
Enimmäistäyttömäärä
Pyykin laatu
Silkki, villa, arat alusvaatteet
Tiedot
Raikastaa vaatteet ilman rumpukuivausta
Ohjelma
Cool Air (Viileä ilma)
Pyykin laatu
Kaikki tekstiilit, jotka tarvitsevat raikastamista
Tiedot
Rumpukuivaus ilman lämpöä
Enimmäistäyttömäärä
Enimmäistäyttömäärä
–
–
Ohjelma
Warm Air (Lämmin ilma)
Pyykin laatu
Kylpypyyhkeet, kylpytakit, keittiöliinat ja akryyliset tikatut tekstiilit
Tiedot
Pienet tekstiilit ja kosteat vaatteet, lämpökuivaukseen soveltuvat perustekstiilit
–
VARO
• Jos pyykkiä on alle 1 kg, käytä Aikakuivaus -ohjelmien Warm Air (Lämmin ilma) -ohjelmaa.
Villa tulee kuivata Wool (Villa) -ohjelmalla ja kuumuudelle herkät materiaalit, kuten silkki ja
alusvaatteet, Delicates (Hellävarainen) -ohjelmalla. Kun valitset haluamasi ohjelman, noudata sen
täyttömääräsuositusta. Muutoin vaatteet voivat vahingoittua.
HUOMAUTUS
• Se on sopiva kuivaamaan normaalia märkää puuvillapyykkiä ja on tehokkain ohjelma energiankulutuksen
suhteen kuivaamaan märkää puuvillapyykkiä.
• Jos laite on asennettu työtason alle, se voi heikentää suorituskykyä
• Jos pyykki ei linkoa suurella nopeudella pesun aikana, energiankulutus ja kuivausaika kasvavat.
22
FI
Kuivausvaihtoehdot
Ohjelma
Ohjelma
Cotton (Puuvilla)
Mixed Fabric
(Sekalainen
pyykki)
Easy Care
(Synteettiset)
EcoHybrid (EcoHybrid)
Dry Level
(Kuivausaste)
Pois päältä
Energy (Energia)
Time (Aika)
Extra
(Erittäin kuiva)
#
#
Cupboard
(Kaappikuiva)
#*1
#
Iron (Silityskuiva)
#
#
Extra
(Erittäin kuiva)
#
#
Cupboard
(Kaappikuiva)
#
#*1
Iron (Silityskuiva)
#
#
Cupboard
(Kaappikuiva)
#
#*1
Iron (Silityskuiva)
#
#
Duvet (Täkit/
tyynyt)
–
#*1
Towels
(Pyyhkeet)
–
#*1
Speed 30
(Pikakuivaus
30min)
–
Allergy Care
(Allergia)
–
Delicates
(Hellävarainen)
–
#*1
Wool (Villa)
–
#*1
Sportswear
(Urheiluvaatteet)
–
#*1
Rack Dry
(Kuivauskori)
–
#*1
Cool Air (Viileä
ilma)
–
Warm Air
(Lämmin ilma)
–
#*1
#*1
#*1
#*1
#
*1: Tämä valinta kuuluu ohjelmaan automaattisesti, eikä sitä voi poistaa.
23
FI
Vaihtoehtoiset ohjelmat ja
lisätoiminnot
Dry Level (Kuivausaste)
Delay End (Ajastin)
1
Käynnistä laite.
Tällä toiminnolla voit viivästyttää kuivausohjelman
päättymisaikaa 3–19 tunnilla.
2
Valitse ohjelma.
1
Käynnistä laite.
3
2
Valitse ohjelma.
Valitse kuivuustaso painamalla Dry Level
(Kuivausaste)-painiketta toistuvasti.
3
Paina Delay End (Ajastin)-painiketta.
EcoHybrid (EcoHybrid)
4
Aseta aikaviive tunteina painamalla
More Time (Lisää aikaa) - ja Less Time
(Vähennä aikaa) -painikkeita.
Tällä toiminnolla voit säästää energiaa tai aikaa.
• Energy (Energia): Energiansäästötoiminto.
• Time (Aika): Ajansäästötoiminto.
5
Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
Anti Crease (Rypistymisen esto)
_
Tällä toiminnolla voit ehkäistä ryppyjä, joita
muodostuu, kun pyykkiä ei poisteta heti
kuivasohjelman päätyttyä.
Kun toiminto on kytketty päälle, merkkivalo, joka
ilmaisee, että rypistymisen esto on asetettu, syttyy
ja kuivausrumpu käy 10 sekuntia ja pysähtyy
5 minuutiksi toistuvasti. Toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä 2 tunnin kuluttua
kuivausjakson päättymisestä.
Jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä, paina
Anti Crease (Rypistymisen esto) -painiketta
ennen kuivausjakson käynnistämistä.
HUOMAUTUS
• Kun toiminto on asetettu, LCD-näytöllä näkyy
katkoviivainen ruutu.
• Jos avaat luukun ennen kuin kuivausjakso
on käynnissä, toiminto kytkeytyy pois päältä.
Käynnistä toiminto uudelleen.
• Kun toiminto on asetettu, vain
Virtakytkin-painike toimii.
Beep On/Off (Äänet päälle/pois) q
Tällä toiminnolla voit kytkeä äänimerkin päälle ja
pois.
24
Tällä toiminnolla voit valita kuivausohjelmalle
kuivausasteen.
Favorite (Suosikki)
Tällä toiminnolla voit tallentaa oman
kuivausohjelman tulevaa käyttöä varten.
1
Käynnistä laite.
2
Valitse ohjelma.
3
Valitse vaihtoehtoinen ohjelma tai
lisätoiminnot. (Anti Crease (Rypistymisen
esto), EcoHybrid (EcoHybrid) jne.)
4
Paina Favorite (Suosikki)-painiketta 3
sekuntia.
Oma kuivausohjelmasi on nyt tallennettu
tulevaa käyttöä varten. Kun haluat käyttää
omaa ohjelmaa, paina Favorite (Suosikki)- ja
Käynnistä/Tauko-painiketta.
Drum Light (Rummunvalo)
Laitteen ollessa käynnissä rummun sisään
on mahdollista nähdä, kun painat ja pidät
Dry Level (Kuivausaste)-painiketta painettuna 3
sekuntia.
• Valo palaa: luukku on auki.
• Valo ei pala: luukku on suljettu. Valo sammuu
automaattisesti.
FI
More Time (Lisää aikaa) / Less
Time (Vähennä aikaa)
Tällä toiminnolla voit lisätä tai vähentää
kuivausaikaa, kun käytössä on Rack Dry
(Kuivauskori)-, Cool Air (Viileä ilma)- tai
Warm Air (Lämmin ilma) -kuivausohjelma.
• Paina More Time (Lisää aikaa) -painiketta
lisätäksesi aikaa 5 minuuttia.
• Paina Less Time (Vähennä aikaa) -painiketta
vähentääksesi aikaa 5 minuuttia.
Child Lock (Lapsilukko)
1
Avaa luukku.
2
Kiinnitä koukku rummun keskiosaan.
3
Aseta kuivausteline nukkasihdin yläpuolella
olevalle rakenteelle ja paina se paikoilleen.
4
Aseta märät pyykit telineen päälle. Jätä pyykin
ympärille tilaa ilmankierrolle.
• Teline ei liiku, mutta rumpu pyörii.
5
Sulje luukku.
6
Kytke virta päälle ja valitse Rack Dry
(Kuivauskori).
7
Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
Tällä toiminnolla voit ohjata ohjauspaneelin
lukitusta ja lukituksen avaamista. Se varmistaa,
että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää
laitetta.
Ohjauspaneelin lukitseminen
1
2
Paina ja pidä Delay End (Ajastin)- ja
Anti Crease (Rypistymisen esto) -painikkeita
painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia.
Kuuluu äänimerkki, ja CL tulee näyttöön.
• Kun Child Lock (Lapsilukko) on aktivoitu,
kaikki painikkeet, Virtakytkin-painiketta
lukuun ottamatta, ovat lukossa.
HUOMAUTUS
• Virran sammuttaminen tai kaikkien jaksojen
päättäminen ei poista lapsilukon toimintaa.
Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin
voit käyttää muita toimintoja.
Ohjauspaneelin lukituksen poistaminen
Paina ja pidä Delay End (Ajastin)- ja Anti Crease
(Rypistymisen esto) -painikkeita painettuna
samanaikaisesti 3 sekuntia.
• Kuuluu äänimerkki ja näyttöön ilmestyy
meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.
Rack Dry (Kuivauskori)
Tämä ohjelma on tarkoitettu pyykille, joka vaatii
tasokuivauksen, kuten neulepuserot ja arat
materiaalit.
Jotta voisit käyttää tätä ohjelmaa, tarvitset
kuivaustelineen, joka asetetaan kuivausrummun
sisään. Ennen telineen käyttöä poista siitä
pakkausmateriaalit.
HUOMAUTUS
• Tarkista nukkasihti ja poista telineellä kuivatusta
pyykistä mahdollisesti kertynyt nukka.
• More Time (Lisää aikaa)-/Less Time
(Vähennä aikaa) -painikkeita voidaan käyttää
kuivausajan hienosäätämiseen.
25
ÄLYTOIMINNOT
LG SmartThinQ
-sovelluksen käyttö
Tarkastettavat asiat ennen LG
SmartThinQ -sovelluksen käyttöä
• Laitteet, joissa on a tai b logo
1
Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen (WiFi-verkko) etäisyys.
• Jos laitteen ja langattoman reitittimen
välinen etäisyys on liian suuri, signaalin
voimakkuus heikkenee. Signaalin
rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai
asennus saattaa epäonnistua.
2
Kytke älypuhelimesi Mobiilidata pois päältä.
3
Yhdistä älypuhelimesi langattomaan
reitittimeen.
26
FI
HUOMAUTUS
• Tarkasta Wi-Fi-yhteyden vahvistamiseksi,
että Wi-Fi (Wi-Fi) f -kuvake palaa
ohjauspaneelissa.
• Laite tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoa.
Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole
yhteydessä Internet-palveluntarjoajaasi tai katso
langattoman reitittimesi käyttöopasta.
• LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden
ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista
vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
Jos laitteella on ongelmia yhteyden
muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla
liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin
(laajennin)
• Jos laitteella on ongelmia Wi-Fi-verkkoon
yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana
reitittimestä. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja)
parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
• Wi-Fi-yhteys ei onnistu tai voi olla keskeytynyt
johtuen kotiverkon ympäristöstä.
• Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen
Internet-palveluntarjoajasta.
• Ympäröivä langaton ympäristö voi saada
langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
• Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman
signaalin lähetyksessä olevien ongelmien
vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin
minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
• Jos langattoman reitittimesi palomuuri on päällä,
kytke palomuuri pois päältä tai lisää siihen
poikkeus.
• Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla
yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja
numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
• Älypuhelimen käyttöliittymä (UI) voi vaihdella
mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja
valmistajan mukaan.
• Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on WEP,
verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda
toiseen turvallisuusprotokollaan (WPA2:ta
suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.
FI
LG SmartThinQ:n asennus
Asetukset
Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimen
Google Play- tai Apple App -kaupasta. Noudata
latausohjeita ja asenna sovellus.
Aseta laitteen lempinimi ja poista tuote.
Wi-Fi-toiminto
• Laitteet, joissa on a tai b logo
Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä
älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.
Kuivausohjelma (etäkäynnistys,
ohjelman lataaminen)
Aseta tai lataa valitsemasi ohjelma ja käytä
konetta etäohjauksella.
Smart Pairing (Älykäs laiteparin
muodostus)
Tämä toiminto valitsee kuivausrummulle
automaattisesti parhaan ohjelman ja asetukset,
jotka perustuvat viimeksi suoritetun pesuohjelman
käyttötietoihin.
HUOMAUTUS
• Jotta tätä toimintoa voisi käyttää, sekä
pesukoneen että kuivausrummun on oltava
yhdistettyinä SmartThinQ-sovellukseen.
• Jos otat käyttöön ”Smart Pairing” (Älykäs
laiteparin muodostus) toiminnon LG SmartThinQ
-sovelluksessa, suositeltu kuivausohjelma
asetetaan automaattisesti, kun kytket
kuivausrummun päälle pesuohjelman jälkeen.
Smart Diagnosis™
Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto
antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen
käyttötapaan.
HUOMAUTUS
• Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internetpalveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista
rekisteröity laite LG SmartThinQ -sovelluksesta
ja rekisteröi se uudelleen.
• Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia
laitteiston parannustarkoituksiin ilman
ennakkoilmoitusta käyttäjille.
• Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.
Kuivausohjelman käyttö
Remote Start (Etäkäynnistys)
Käytä älypuhelinta laitteesi etäohjaukseen. Voit
myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät kuinka
paljon jaksossa on aikaa jäljellä.
Etäkäynnistyksen käyttäminen:
1
Paina Virtakytkin-painiketta.
2
Laita pyykki rumpuun.
3
Paina ja pidä Anti Crease (Rypistymisen
esto) -painiketta 3 sekuntia ottaaksesi
etäkäynnistystoiminnon käyttöön.
4
Aloita ohjelma älypuhelimesi LG SmartThinQ
-sovelluksesta.
HUOMAUTUS
Kun ohjelma on valmis tai laitteessa ilmenee
vikoja, sinulla on mahdollisuus saada niistä
ilmoituksia älypuhelimeesi.
• Kun etäkäynnistys on aktivoitu, voit aloittaa
pesuohjelman LG SmartThinQ -sovelluksesta
käsin. Jos ohjelma ei käynnisty, kone odottaa
ohjelman aloittamista, kunnes se kytketään
pois etäohjauksella sovelluksesta käsin tai
etäkäynnistys on kytketty pois päältä.
• Jos luukku on auki, etäkäynnistystä ei voi
käyttää.
Energian valvonta
Etäkäynnistyksen ottaminen pois käytöstä:
Kuivausrummun energiankäyttöön vaikuttavat
pesuohjelma ja asetukset, joten energiankäytössä
saattaa olla eroja eri käyttökertojen välillä.
Kun etäkäynnistys on aktivoituna, paina ja pidä
Anti Crease (Rypistymisen esto) -painiketta 3
sekuntia.
Push-ilmoitukset
27
FI
Download Cycle (Ohjelman lataaminen)
Lataa uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät
kuulu koneen perusohjelmiin.
Onnistuneesti rekisteröityneet laitteet voivat ladata
monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia.
Koneeseen voidaan tallentaa vain yksi ohjelma
kerrallaan.
Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun
ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.
Langattoman LAN-moduulin
tekniset tiedot
Malli
LCW-004
Taajuusalue
2412–2472 MHz
Lähtöteho
(maks.)
IEEE 802.11b: 17.82 dBm
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
IEEE 802.11n: 16.61 dBm
Langattoman toiminnon ohjelmistoversio: V 1.0
Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa
ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden
päässä vartalosta.
Virrankulutus valmiustilassa
Virrankulutus valmiustilassa
0,38 W
Virrankulutus
verkkovalmiustilassa
2,0 W
Aika, jonka jälkeen
tehonhallintatoiminto tai
vastaava toiminto siirtää
laitteen automaattisesti
valmiustilaan ja/tai
pois päältä -tilaan ja/tai
verkkovalmiustilaan
20 min
28
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
LG Electronics julistaa täten, että
radiolaitetyyppinen kuivauslaite vastaa
direktiiviä 2014/53/EU. EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti
löytyy osoitteesta:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Alankomaat
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
ilmoitustiedot
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän
lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden
avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella
osoitteesta http://opensource.lge.com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata
kaikki mainitut käyttöoikeusehdot,
takuun vastuuvapauslausekkeet ja
tekijänoikeusilmoitukset.
LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin
CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan
toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja
toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää
sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.
Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä
päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt
tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta
voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on
vastaanottanut nämä tiedot.
FI
Smart Diagnosis™
-toiminnon käyttö
Smart Diagnosis™ -vianmääritys
huollon kautta
Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset
tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin
asiakasneuvonnasta laitteen toimiessa
virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä
tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa
huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.
1
Paina Virtakytkin-painiketta käynnistääksesi
laitteen.
• Älä paina mitään muuta painiketta tai
käännä ohjelman valintanuppia.
2
Kun soittokeskuksesta neuvotaan tekemään
niin, aseta puhelimesi mikrofoni Smart
Diagnosis™ -logon kohdalle.
HUOMAUTUS
• Smart Diagnosis™ -toiminto riippuu paikallisen
puhelinyhteyden laadusta.
• Viestintätoiminto paranee ja saat paremman
tuloksen, jos käytät lankalinjaa.
• Jos Smart Diagnosis™ -tiedonsiirto on heikkoa
huonon puhelinyhteyden takia, et ehkä saa
parasta mahdollista Smart Diagnosis™
-huoltopalvelua.
x.
Ma
mm
10
3
Paina ja pidä alhaalla More Time (Lisää
aikaa) -painiketta 3 sekunnin ajan. Pidä
samalla puhelimesi suukappale logon ja
Virtakytkin-painikkeen tuntumassa.
4
Pidä puhelin paikallaan, kunnes merkkiäänen
lähetys loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika
näkyy näytössä.
• Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta
puhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
• Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua
tietoja tarkasti, sinua voidaan pyytää
yrittämään uudelleen.
5
Kun ajanlasku on ohi ja merkkiäänet
loppuneet, palaa keskustelemaan
asiakaspalvelijan kanssa. Hän auttaa
sinua käyttäen lähetetyn tiedon analyysista
saamaansa tietoa.
29
HUOLTO
FI
VAROITUS
• Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa
sähköiskun.
Puhdistus jokaisen
kuivauksen jälkeen
• Avaa toinen nukkasihti.
Nukkasihdin puhdistaminen
Puhdista nukkasihti jokaisen kuivausohjelman
jälkeen.
Nukkasihdin puhdistaminen vähentää
kuivausaikaa ja energiankulutusta.
1
Avaa luukku.
2
Poista ensimmäinen nukkasihti.
3
Poista toinen nukkasihti.
4
Avaa molemmat nukkasihdit ja poista kaikki
nukka.
• Avaa ensimmäinen nukkasihti.
30
5
Huuhtele nukka pois lämpimällä juoksevalla
vedellä.
6
Kuivaa nukkasihdit kunnolla, sulje ne ja
kiinnitä ne takaisin paikoilleen.
HUOMAUTUS
• Poista kosteus seulasta. Muutoin vesikalvo voi
tukkia nukkasihdin, jolloin laite saattaa lakata
toimimasta.
• Jos nukkasihti ei ole laitteessa, laitetta ei voi
käyttää.
FI
Vesisäiliön tyhjentäminen
Lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön.
Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran
jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa
kuivaustulokseen.
Jos vesisäiliö on täynnä, E-kuvakkeen valo syttyy
ja kuuluu merkkiääni laitteen käydessä. Vesisäiliö
on tällöin tyhjennettävä seuraavan tunnin
kuluessa.
1
VARO
• Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla
materiaaleilla. Puhdista anturi aina sienellä.
Vedä vesisäiliö ulos.
Laitteen säännöllinen
puhdistus
2
Tyhjennä vesisäiliö altaaseen.
3
Työnnä säiliö takaisin laitteeseen.
4
Paina Käynnistä/Tauko-painiketta.
Jäähdytysilman sisääntulon ritilä
Imuroi jäähdytysilman sisääntulon ritilä 3–4 kertaa
vuodessa, jotta siihen ei kerry nukkaa tai likaa,
joka voi heikentää ilmavirtausta.
Kosteusanturin pyyhkiminen
Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason käytön
aikana. Se on puhdistettava säännöllisesti anturin
pintaan mahdollisesti kertyneiden kalkkijäämien
poistamiseksi.
Pyyhi rummun sisällä olevat anturit.
HUOMAUTUS
• Lämmin ilma poistuu ilmanvaihtoritilän kautta.
• Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava,
jotta vältetään kaasujen takaisinvirtaus
huoneeseen muita polttoaineita polttavista
lähteistä, kuten avotulesta.
31
VIANETSINTÄ
FI
Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia
syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti.
Voit säästää aikaa ja rahaa, jos sinun ei välttämättä tarvitse soittaa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.
Ennen kuin soitat huoltoon
Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat
varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG
Electronicsin huoltoliikkeeseen soittamista.
Virheviestit
Oireet
Mahdollinen syy ja ratkaisu
dE
LUUKKUVIRHE
Luukku on avattu laitteen ollessa käynnissä tai laitetta käytetään
sulkematta luukkua kunnolla.
• Sulje luukku huolellisesti.
• Jos dE ei häviä, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
dE4
LUUKKUVIRHE
Oven kytkimen tunnistus ei toimi oikein.
• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
tE1 tEz tE4
LÄMPÖTILAVIRHE
Lämpötila-anturissa ilmeni toimintahäiriö.
• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
F1
LÄMPÖTILAVIRHE
Lämpötila rummun sisällä on noussut äkillisesti.
• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE1
MOOTTORI LUKITTU
-VIRHE
Moottori on pysähtynyt äkillisesti.
• Tarkista, ylittääkö pyykin määrä enimmäistäyttömäärän.
• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LEz AE
KOMPRESSORIVIRHE
Kompressori on pysähtynyt äkillisesti.
• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
OE
Poistopumpussa ilmeni toimintahäiriö.
POISTOPUMPPUVIRHE • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
Asennuksen ympäröivä lämpötila on alle 0 astetta.
• Suositeltu asennuksen ympäröivä lämpötila on 5–35 °C.
32
FI
Käyttö
Oireet
Laitteen virta ei
kytkeydy päälle.
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Virtajohtoa ei ole liitetty asianmukaisesti.
• Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla maadoitettuun pistorasiaan, joka
vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua tehoa.
Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.
• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia.
Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava
vika.
Laite ei lämpene.
Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.
• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia.
Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava
vika.
Vettä vuotaa.
Vesisäiliön letkua tai poistoletkua ei ole liitetty kunnolla.
• Liitä vesisäiliön letku tai poistoletku asianmukaisesti.
Pyykkiä tai vieraita ainesosia on jäänyt luukun väliin sitä suljettaessa.
• Tarkista, onko pyykkiä tai vieraita ainesosia jäänyt luukun väliin, ennen kuin
käytät laitetta. Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG Electronicsin
asiakasneuvontaan.
Laite käy ja
pysähtyy itsestään
kuivausjakson
päätyttyä.
Näin rypistymisen esto -toiminto toimii.
• Varmista, että rypistymisen esto -toiminto on asetettu. Toiminto on
suunniteltu ehkäisemään rypyt, joita muodostuu, kun pyykkiä ei poisteta
heti kuivausjakson jälkeen. Kun toiminto on asetettu, laite käy 10 sekuntia
ja pysähtyy 5 minuutiksi. Toiminto on päällä enintään 2 tuntia.
Kuivaustulos
Oireet
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen
kestää liian pitkään.
Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.
• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia.
Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava
vika.
Laite on liian täynnä.
• Jaa erittäin suuret koneelliset pienempiin eriin suorituskyvyn ja
tehokkuuden parantamiseksi.
Laite on vajaa.
• Jos kuivatat hyvin pientä koneellista, lisää muutama ylimääräinen tekstiili,
jotta rumpu pyörii kunnolla. Jos täyttömäärä on hyvin pieni ja käytät Sensor
Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia, elektroninen ohjain ei tunnista kuivuustasoa
kunnolla ja saattaa pysäyttää laitteen liian aikaisin. Käytä Timed Drying
(Aikakuivaus) -ohjelmia tai lisää koneelliseen märkiä tekstiilejä.
33
FI
Oireet
Vaatteiden kuivuminen
kestää liian pitkään.
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Pyykkejä ei ole lajiteltu kunnolla.
• Erottele raskaat tekstiilit kevyistä. Suuret ja raskaat tekstiilit kuivuvat
hitaammin. Raskaiden tekstiilien kanssa samassa koneellisessa olevat
kevyet tekstiilit voivat harhauttaa anturia, koska kevyet tekstiilit kuivuvat
nopeammin.
Suuri koneellinen raskaita tekstiilejä.
• Raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin, koska niihin jää yleensä enemmän
kosteutta. Voit lyhentää isojen ja raskaiden tekstiilien kuivausaikaa
jakamalla ne pienempiin, samankokoisiin koneellisiin.
Laitteen asetuksia ei ole valittu oikein.
• Valitse asetukset kuivattavan pyykin laadun mukaan. Joidenkin pyykkien
kuivaustason asetusta on ehkä muutettava, jotta ne kuivuvat kunnolla.
Nukkasihti on puhdistettava.
• Poista nukka nukkasihdistä jokaisen kuivausjakson jälkeen. Kun olet
poistanut nukan, tarkista, onko nukkasihti likainen tai tukkeutunut
pitämällä sitä valoa vasten. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia
tekstiilejä, kuten kylpypyyhkeitä, jakso on ehkä keskeytettävä ja nukkasihti
puhdistettava jakson aikana.
Kuivausaika vaihtelee.
Lämpöasetukset, täyttömäärä tai vaatteiden kosteus vaihtelevat.
• Koneellisen kuivausaika vaihtelee käytetyn lämmitystyypin (sähköinen),
täyttömäärän, materiaalien laadun, vaatteiden kosteuden ja nukkasihdin
mukaan. Myös epätasaisesti jakautunut koneellinen voi heikentää
linkoamista, jolloin tavallista märempien vaatteiden kuivuminen kestää
pidempään.
Rasva- tai likatahrat
jäävät vaatteisiin.
Huuhteluainetta käytetään väärin.
• Kun peset laitteessa kuivatettavaa pyykkiä, annostele huuhteluaine oikein
huuhteluaineen valmistajan suositusten mukaisesti.
Puhtaita ja likaisia vaatteita kuivatetaan yhdessä.
• Käytä laitetta vain puhtaiden vaatteiden kuivaamiseen. Likaisten vaatteiden
lika voi tarttua samassa tai seuraavissa koneellisissa oleviin puhtaisiin
vaatteisiin.
Vaatteita ei puhdistettu tai huuhdeltu kunnolla ennen laitteeseen laittoa.
• Kuivatuissa vaatteissa olevat tahrat voivat olla tahroja, jotka eivät lähteneet
irti pesussa. Varmista, että vaatteet puhdistetaan tai huuhdellaan kunnolla
pesukoneen ja pesuaineen ohjeiden mukaan. Jotkin vaikeat tahrat
saattavat vaatia esikäsittelyä ennen pesua.
Vaatteet ovat
rypistyneet.
Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.
• Pyykin kuivattaminen liian pitkään voi johtaa vaatteiden rypistymiseen.
Kokeile lyhyempää kuivatusaikaa.
Vaatteet on jätetty laitteeseen liian pitkään jakson päätyttyä.
• Käytä Anti crease (Rypistymisen esto) -toimintoa.
34
FI
Oireet
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Vaatteet kutistuvat.
Vaatteiden hoito-ohjeita ei ole noudatettu.
• Vältät vaatteiden kutistumisen noudattamalla aina niiden hoito-ohjeita.
Jotkin materiaalit ovat luonnollisesti pesussa kutistuvia. Joitakin
materiaaleja voi pestä, mutta ne kutistuvat, jos ne kuivataan laitteessa.
Käytä alhaisen lämmön asetuksella tai ilman lämpöä.
Nukkaa jää vaatteisiin.
Nukkasihtiä ei ole puhdistettu kunnolla.
• Poista nukka nukkasihdistä jokaisen kuivausjakson jälkeen. Kun olet
poistanut nukan, tarkista, onko nukkasihti likainen tai tukkeutunut pitämällä
sitä valoa vasten. Jos se näyttää likaiselta, noudata puhdistusohjeita. Kun
koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiileitä, nukkasihti on ehkä
puhdistettava jakson aikana.
Pyykkiä ei ole lajiteltu kunnolla.
• Jotkin materiaalit muodostavat paljon nukkaa (kuten pörröiset
puuvillapyyhkeet), ja ne pitää kuivata erillään vaatteista, joihin nukka tarttuu
helposti (kuten mustat pellavahousut).
Laite on liian täynnä.
• Kuivata erittäin suuret koneelliset jaettuina pienempiin eriin.
Taskuihin on jätetty nenäliinoja, paperia jne.
• Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivattamista.
Vaatteissa on
liikaa sähköisyyttä
kuivatuksen jälkeen.
Vaatteita on kuivatettu liian pitkään.
• Sähköisyyttä voi muodostua, jos pyykkiä kuivatetaan liian pitkään.
Säädä asetuksia ja käytä lyhyempää kuivatusaikaa, tai käytä Sensor Dry
(Anturikuivaus) -ohjelmia.
Kuivataan synteettisiä tai ei-silitettäviä materiaaleja tai synteettisiä
sekoitemateriaaleja.
• Nämä materiaalit keräävät luontaisesti helposti staattista sähköä. Kokeile
huuhteluaineen käyttöä tai käytä lyhyempiä aikakuivauksen aika-asetuksia.
Vaatteisiin on
jäänyt kosteita
alueita Sensor Dry
(Anturikuivaus)
-ohjelman jälkeen.
Hyvin suuri tai hyvin pieni koneellinen. Yksi iso tekstiili, kuten peitto tai
sängynpeite.
• Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin voi olla vaikea tunnistaa
kuivuustasoa. Käytä hyvin pienille koneellisille Timed Drying (Aikakuivaus)
-ohjelmaa.
• Isot tekstiilit, kuten peitot tai sängynpeitteet, voivat joskus kiertyä tiukaksi
keräksi. Ulommat kerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta sisemmät
osat jäävät kosteiksi. Kun kuivatat yksittäistä isoa tekstiiliä, voit keskeyttää
jakson muutaman kerran ja oikoa tekstiiliä, jotta kosteat alueet tulevat esiin.
• Kun Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelma on päättynyt, voit kuivattaa
joitakin jäljellä olevia kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita alueita
tyhjentämällä nukkasihdin ja valitsemalla sitten Timed Drying (Aikakuivaus)
-ohjelman.
35
FI
Wi-Fi
Oireet
Kodinkoneesi ja
älypuhelimesi eivät
ole yhteydessä Wi-Fiverkkoon.
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen.
• Etsi älypuhelimeesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja poista se, jonka jälkeen
rekisteröi laitteesi LG SmartThinQ -sovelluksessa.
Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä.
• Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fiverkkoa.
Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin.
• Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten
aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz.
• Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n
taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkista reitittimen
taajuus Internet-palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri.
• Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri,
signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä
niin, että se on lähempänä laitetta.
36
KÄYTTÖTIEDOT
FI
Tuoteseloste
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 392/2012
Toimittajan nimi tai tavaramerkki
Toimittajan mallitunniste
Täyden puuvillapyykkikoneellisen Cotton (Puuvilla)
-perusohjelman nimellistäyttömäärä kilogrammoina
Kuivausrummun tyyppi
LG Electronics
S0RV708N1W9
RV9DN9029
8 kg
9 kg
Kondensoiva kuivausrumpu
kotitalouskäyttöön
Energiatehokkuusluokka
Energiankulutus ”X” kWh vuodessa, laskettuna 160:lle
vakiopuuvillaohjelman kuivauskerralle täydellä ja vajaalla
rummulla, sekä tehonsäästötilojen energiankulutus.
Todellinen energiankulutus kuivauskertaa kohti riippuu laitteen
käyttötavasta.
A+++
176 kWh/vuosi
Automaattinen rumpukuivain
194 kWh/vuosi
Kyllä
Laitteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EY) nro
66/2010 nojalla
Ei
Energiankulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä
koneellisella (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Energiankulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla
koneellisella (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Tehonkulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla pois päältä
-tilassa täydellä koneellisella (Po)
0,18 W
0,18 W
Tehonkulutus Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla päälle jätetty
-tilassa täydellä koneellisella (Pl)
0,18 W
0,18 W
Päälle jätetty -tilan kesto (Tl)
10 min
10 min
Täydellä tai vajaalla koneellisella käytetty ohjelma ‘ Cotton (Puuvilla) + Cupboard (Kaappikuiva) +
Energy (Energia) ’ on peruskuivausohjelma, jota merkinnän ja tuoteselosteen tiedot koskevat. Tiedoissa
määritetään, että tämä ohjelma soveltuu tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja että tämä on
märän puuvillapyykin energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma.
Painotettu ohjelman kesto (Tt) "Cotton (Puuvilla)
-perusohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella"
150 min
169 min
Ohjelman kesto "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla täydellä
koneellisella" (Tdry)
196 min
230 min
Ohjelman kesto "Cotton (Puuvilla) -perusohjelmalla vajaalla
koneellisella" (Tdry1/2)
115 min
124 min
Kondensointitehokkuusluokka ”X” asteikolla G:stä (vähiten
tehokas) A:han (tehokkain)
A
Keskimääräinen kondensointitehokkuus Cdry Cotton (Puuvilla)
-perusohjelmalla täydellä koneellisella
91 %
91 %
Keskimääräinen kondensointitehokkuus Cdry1/2 Cotton (Puuvilla)
-perusohjelmalla vajaalla koneellisella
91 %
91 %
37
FI
Painotettu kondensointitehokkuus (Ct) "Cotton (Puuvilla)
-perusohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella"
Äänitehotaso
Tuetta seisova
38
91 %
91 %
62 dB(A)
62 dB(A)
Muistiinpanoja
Muistiinpanoja
Muistiinpanoja
Muistiinpanoja
BRUGERVEJLEDNING
TØRRETUMBLER
Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil
forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert.
Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til
fremtidig brug.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes
INDHOLDSFORTEGNELSE
Denne vejledning kan indeholde billeder og
indhold, som adskiller sig fra den model, du
har købt.
Denne vejledning er underlagt revidering
foretaget af fabrikanten.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER....................................................3
LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG.........................................................3
Vigtige sikkerhedsinstruktioner..........................................................................3
HENSYNTAGEN TIL MILJØET..........................................................................9
INSTALLATION..............................................................................10
Dele og Specifikationer....................................................................................10
Krav til installationssted................................................................................... 11
Indstilling af produktet i vater...........................................................................12
Instruktioner angående stabling.......................................................................14
BETJENING...................................................................................16
Oversigt over betjening....................................................................................16
Sortering af vasketøj........................................................................................17
Betjeningspanel...............................................................................................18
Programtabel...................................................................................................20
Valgbare programmer og ekstra funktioner......................................................24
SMARTE FUNKTIONER................................................................26
Brug af applikationen LG SmartThinQ.............................................................26
Brug af Smart Diagnosis™..............................................................................29
VEDLIGEHOLDELSE....................................................................30
Rengøring efter hver tørring.............................................................................30
Periodisk rengøring af apparatet......................................................................31
FEJLFINDING................................................................................32
Før der ringes efter service..............................................................................32
DRIFTSDATA.................................................................................37
Produktdatablad...............................................................................................37
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
DA
LÆS ALLE VEJLEDNINGER FØR BRUG
Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller
forkert betjening af produktet.
Retningslinjerne er opdelt i ‘ADVARSEL’ og ‘FORSIGTIG’ som
beskrevet herunder.
Sikkerhedsmeddelelser
Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer
og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette
symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.
ADVARSEL
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medføre alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan
medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk
stød, personskade eller skoldning under brug af dette
produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler
overholdes, herunder disse:
Børn i boligen
Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende
erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret
i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn
bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.
3
DA
Anvendelse i Europa:
Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været under
opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker
måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn
må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden opsyn.
Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under
konstant opsyn.
Installation
• Sørg for, at produktet installeres og jordforbindes på korrekt
vis, samt at det indstilles af en kvalificeret servicetekniker ifølge
installationsvejledningen.
• Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer
dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele,
inklusive beskadiget ledning eller stik.
• Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der
holder godt fast i apparatet.
• Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at
installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der
er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller
temperaturer under frysepunktet.
• Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
• Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten
er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
• Tilslut ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter med
denne maskine.
• Genstande som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte
stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med
skumgummibetræk må ikke tørres i produktet.
4
DA
• Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses,
en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af
produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
• Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller
sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød,
idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
• Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et
jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er
installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
• Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød.
Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl
om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
• Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med
produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en
passende strømkilde installeres af en elektriker.
• Apparatet må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks.
en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra af et
forsyningsselskab.
Betjening
• Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad.
Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene
maskinen.
• Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og
alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med
mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun
autoriserede fabriksdele.
• Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare
materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
• Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
5
DA
• Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen
eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage
produktskade.
• Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil
tromlen er standset helt.
• Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyllet i eller
påført brandfarlige eller eksplosive substanser (f.eks. voks, olie,
maling, benzin, fedtopløser, rensevæske, kerosen, vegetabilsk olie,
madolie osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
• Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et
LG Electronics-kundesupportcenter.
• Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
• Brug den nye slange eller det nye slangesæt, der leveres med
produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og
efterfølgende ejendomsskader.
• Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
• Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol, benzin,
fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
• Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må
maskinen først bruges, når disse er tøet op.
• Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler
utilgængeligt for børn.
• Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
• Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
Vedligeholdelse
• Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt
og støv fuldstændigt.
• Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling
af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra
strømforsyningen.
• Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre
det.
6
DA
• Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid
godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
Teknisk sikkerhed ved brug af tørretumbleren.
ADVARSEL - For at undgå brand
Risiko for brand og brandbart materiale
• I apparatets kabinet eller i den indbyggede struktur, skal
udluftningshullerne holdes fri for blokeringer. Ellers kan det føre til
brand.
• Dette apparat indeholder R290, et kølemiddel, der er miljøvenligt
men brandbart. Kølekredsløbet må ikke beskadiges, hold åben ild og
antændelseskilder væk fra apparatet.
• Tør ikke uvasket tøj i produktet.
• Blødgøringsmidler og andre lignende produkter skal bruges ifølge
deres vejledninger.
• Fjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
• Stop aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus, medmindre
alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan bortledes.
• Produktet må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til
rensning.
• Tøj, der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie,
acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde
vaskemiddel, før det tørres i produktet.
• Kondensvand må ikke drikkes. Hvis ikke dette overholdes, kan det
medføre fødevarebårne sygdomme.
• Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af
producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende
kvalificeret person for at undgå fare.
• Fnugfilteret skal renses tit.
• Der må ikke ophobes fnug rundt om produktet.
7
DA
• Spray ikke tørt rengøringsmiddel direkte på apparatet eller brug ikke
apparatet til at tørre tøj med rester af vaskemidler til tørrensning.
• Tør ikke tøj med oliepletter. Oliestoffer (inklusiv spiselige olier) pletter
på tøj kan ikke fjernes helt - selv efter vask med vand.
• Apparatet må ikke tilsluttes til en ekstern kontaktenhed, som f.eks.
en timer, eller tilsluttes til et kredsløb, som jævnligt slås til og fra af et
forsyningsselskab.
• Fjern tøj fra apparatet med det samme, når tørringen er færdig, eller
når strømmen slukkes under tørringen. Tøj der er tørret i apparatet,
efterladt uden opsyn kan resultere i brand. Tøj der er fjernet fra
apparatet efter tørring kan resultere i brand. Fjern tøj lige efter tørring,
og hæng det op eller læg det fladt ned for at køle af.
Bortskaffelse
• Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær
ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
• Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal
bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem.
Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
• Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så
børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.
8
DA
HENSYNTAGEN TIL MILJØET
Bortskaffelse af dit gamle apparat
• Dette symbol med en affaldsspand med kryds over
angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal
bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens
husholdningsaffald.
• Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige
stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på
korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative
konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat
kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere
andre produkter, eller værdifulde materialer som kan
genbruges og derved begrænse spild af værdifulde
ressourcer.
• Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte
det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående
oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEEsamlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på
www.lg.com/global/recycling
Denne tørretumbler indeholder kølemiddelgasser
R290 (GWP:3): 0,145 kg hermetisk lukket.
9
INSTALLATION
DA
Dele og Specifikationer
BEMÆRK
• Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre produktets kvalitet.
Set forfra
a
b
c
Vandbeholder
Betjeningspanel
Dør
Tilbehør
Kontakt venligst LG Electronics-kundesupportcenter eller besøg LGs hjemmeside på http://www.lg.com med
henblik på køb.
a
a
b
c
10
Kondensafløbsslange og slangeholder
Tørrehylde
Stabletilbehør
b
c
DA
Specifikationer
Model
S0RV708N1W9
RV9DN9029
Strømforsyning
220 - 240 V~, 50 Hz
Størrelse
600 mm (B) X 690 mm (D) X 850 mm (H)
Produktvægt
56 kg
Tilladt temperatur
5 - 35 °C
Maks. kapacitet
8 kg
Krav til installationssted
BEMÆRK
• For at opnå større tørreeffektivitet skal
produktets bagside stå med god afstand til
væggen.
• Installer ikke produktet på steder, hvor der er
risiko for frost eller støv.
• Produktet vil muligvis ikke fungere korrekt og
kan tage skade, hvis kondensvand i pumpe og
afløbsslange fryser.
• Undlad at installere produktet ved siden af
andre produkter, som når høje temperaturer,
f.eks. køleskab, ovn eller komfur, da dette kan
forårsage ringe tørreeffektivitet og længere
programvarighed og påvirke kompressorens
rette funktion på negativ vis. Produktet er mest
effektivt ved en rumtemperatur på 23 °C.
For installation af apparatet skal følgende
information tjekkes for at sikre, at apparatet
installeres på det korrekte sted.
Sted
5 cm
1 cm
9 kg
1 cm
• Jævnt underlag: Hældningen under produktet
må ikke være større end 1°.
• Strømforsyningskilde: Der skal findes en
strømforsyningskilde inden for 1,5 meters
afstand fra produktet.
−− Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte
mere end et produkt.
• Yderligere frigang: bør have 5 cm til væggen
og 1 cm til bagsiden, højre og venstre side.
−− Opbevar eller stil aldrig vaskemidler oven på
produktet. Disse produkter kan skade lakken
og betjeningspanelet.
Placering
• Installer produktet på et fladt, hårdt gulv.
• Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet
ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
• Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet
ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende
materialer under produktet.
• Produktet må ikke installeres i rum, hvor
temperaturen kan falde til under frysepunktet.
Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den
elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig
ved temperaturer under frysepunktet.
• Hvis produktet leveres om vinteren, og
temperaturen er under frysepunktet, skal
produktet efterlades ved stuetemperatur i et par
timer, inden det tages i brug.
11
DA
• Installer produktet, hvor en servicemontør har
let adgang til det, hvis reparation skulle blive
nødvendig.
• Efter at produktet er installeret, justeres alle fire
fødder ved hjælp af en skruenøgle. Sørg for, at
produktet står stabilt, og at der er en afstand
på ca. 20 mm mellem produktets overkant og
undersiden af en bordplade.
Ventilationskrav
Indstilling af produktet i
vater
Kontrol af nivellering
Indstilling af produktet i vater modvirker unødig
støj og vibration. Anbring apparatet på et helt lige
gulv efter installation.
• Hvis apparatet vipper når toppladen skubbes
diagonalt, skal fødderne justeres igen.
• I niche eller under bordplade
−− Sørg for lufttilførsel på 3,17 m3/min. gennem
apparatet
• I skab
−− Skabsdør skal have 2 (med lameller)
åbninger, som hver har et areal på mindst
387 cm2, placeret 8 cm fra dørens bund og
top.
ADVARSEL
• Undlad at installere produktet ved siden af en
varmekilde. Produktets bagside skal være godt
ventileret. Hvis dette ikke overholdes, kan der
opstå problemer.
• Produktet må ikke installeres ved siden af et
køleapparat.
• Produktet er ikke beregnet til anvendelse på
ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. til søs, i
campingvogne, om bord på fly osv.
Elektriske forbindelser
• Der må ikke benyttes forlængerledning eller
dobbelt adapter.
• Produktets stik skal altid tages ud efter brug.
• Produktet skal være forbundet til et strømudtag
med jordforbindelse i overensstemmelse med
gældende forskrifter for elektriske ledninger.
• Produktet skal stå placeret på en sådan måde,
at det er nemt at komme til strømudtaget.
Justering og nivellering af
apparatet
Når apparatet ikke står helt lige, skal de justerbare
fødder drejes indtil apparatet ikke længere vipper.
• Drej de justerbare fødder med uret for at hæve
eller dreje de justerbare fødder mod uret for
at sænke fremad eller bagud, side til side og
hjørne til hjørne.
Sådan vendes døren om
Du kan for nemheds skyld vende døren om.
ADVARSEL
• Døren må ikke vendes om, mens apparatet er
stablet med en vaskemaskine.
• Før hængselsskruerne fjernes, skal du bede en
assistent om at støtte dørens vægt. Døren kan
falde på gulvet på grund af dens vægt.
• Af sikkerhedsårsager skal to eller flere personer
arbejde sammen for at vende døren om.
BEMÆRK
• Skruernes udseende varierer, og skruerne
skal sættes i forskelligt, alt efter positionen.
Kontrollér, at korrekt skrue er valgt, før den
strammes.
12
DA
1
Åbn døren, og fjern 2 skruer fra dørhængslet
(a). Når skruerne er fjernet, sættes døren
forsigtigt ned fra kabinettet (b) med forsiden
vendende ned mod gulvet.
d
4
ADVARSEL
• Fjern først den nederste skrue. Døren kan falde
på gulvet på grund af dens vægt og tage skade.
2
Fjern 8 skruer på hængselsenheden (c) fra
døren.
• Der er 6 skruer på forsiden og 2 skruer på
siden.
Vend døren, så hængselsenheden (c) og
dørlåsenheden(d) sidder modsat i forhold
til deres oprindelige position. Stram derefter
skruerne I omvendt rækkefølge.
• Stram skruen i den korrekte position ved at
henvise til trin 2 til 4.
d
c
c
5
3
Fjern dørlåsen (e) fra apparatets ramme ved
at fjerne 2 skruer, og saml dem derefter på
den modsatte side.
Fjern de 3 skruer fra dørlåsenheden(d), der er
fastgjort mellem døren og hængselsenheden,
og fjern derefter skruen, der er fastgjort på
dørknagen.
13
DA
6
Fjern de 2 dekorative skruer fra apparatets
ramme, og saml dem derefter på den
modsatte side.
a
b
7
Montér døren med skruerne, der blev fjernet
i trin 1, og kontrollér derefter, at døren lukker
korrekt.
Tørretumbler
LG-vaskemaskine
Tørretumbleren må kun stables oven på en
LG-vaskemaskine. Forsøg ikke at stable
tørretumbleren oven på nogen anden type
vaskemaskine, da dette kan forårsage skade eller
ejendomsskade.
Størrelse på vaskemaskinens
topplade
550 mm
600 mm
Form og
monteringsretning
Fremgangsmåde ved montering
Instruktioner angående
stabling
Produktet kan placeres oven på en LG
-vaskemaskine og fastgøres forsvarligt ved hjælp
af stabletilbehør. En sådan montering skal udføres
af en kvalificeret servicetekniker for at sikre, at den
monteres på korrekt vis.
Stabletilbehør
Til stabling af tørretumbleren skal man anvende
LG-stabletilbehør.
ADVARSEL
• Forkert installation kan forårsage alvorlige
ulykker.
• Vægten af tørretumbleren og installationshøjden
gør, at stabling er for risikabel at udføre for én
person. Stabling skal udføres af to eller flere
kvalificerede serviceteknikere.
• Produktet er ikke egnet til indbygning.
Undlad venligst at installeret det som et
indbygningsprodukt.
• Produktet må ikke betjenes, hvis det ikke er
korrekt stablet.
1
14
Anbring LG-tørretumbleren oven på LGvaskemaskinen.
DA
2
Fjern de to skruer nederst på bagdækslet i
begge sider som vist nedenfor.
1
Fjern låget til beskyttelse mod
tilbagestrømning (a) og slangen til
vandbeholderen (b) fra tilslutningssættet.
b
a
3
Hold stabletilbehøret således, at hullerne
i stabletilbehøret flugter med hullerne i
bagdækslet.
• 3-1) 600 mm
2
Montér låget til beskyttelse mod
tilbagestrømning (a) på tilslutningssættets
hoved, og slut derefter afløbsslangen (c) til
modsatte side af tilslutningssættet.
a
• 3-2) 550 mm
c
FORSIGTIG
4
De to skruer, som blev skruet ud af
tørretumbleren tidligere, skal nu fastskrues.
5
Brug de fire skruer fra tilbehørskassen (16
mm) til samling af vaskemaskinens bagdæksel
og stabletilbehøret.
6
Fremgangsmåde for modsatte side er den
samme.
• Hvis slangen installeres på en måde, at den
bliver bøjet eller klemt, fungerer afløbet måske
ikke korrekt.
BEMÆRK
• Det er også muligt at installere afløbsslangen,
selvom apparatet ikke er stablet på
vaskemaskinen.
Installation af drænslangen
Normalt pumpes kondensvand ud i en
vandbeholder, hvor vandet opsamles, indtil det
fjernes manuelt. Vandet kan også ledes direkte
ud til et hovedafløb, hvilket er særlig praktisk,
når tørretumbleren er stablet oven på en
vaskemaskine. Ved hjælp af et forbindelsessæt,
der forbindes til hovedafløbsslangen, kan man
nemt ændre vandets rute og omdirigere det til
hovedafløbet som forklaret nedenfor:
15
BETJENING
DA
Oversigt over betjening
Brug af produktet
Inden første cyklus sættes tørretumbleren til at
tørre i fem minutter for at opvarme tromlen. Åbn
lugen mellem tøjportionerne de første par gange,
du bruger produktet, så lugte fra produktets
indvendige dele kan slippe ud.
1
FORSIGTIG
• Pas på, at vasketøjet ikke klemmes fast mellem
lugen og gummipakningen.
3
Tænd for strømmen.
• Tryk på knappen Power. Indikatorlampen
oven over knappen lyser for at vise, at
produktet er klar til start.
4
Vælg det ønskede tørreprogram.
• Du kan vælge program ved at dreje
programvælgeren, indtil det ønskede
program vises.
• Hvis du trykker på knappen Start/Pause
uden at have valgt et program, vil produktet
anvende programmet Cotton (Bomuld).
Detaljeret information findes i
programtabellen.
5
Tryk på knappen Start/Pause.
• Når du trykker på knappen Start/Pause,
ventilerer apparatet inden i tromlen i 10
sekunder for at gøre apparatet klar til
tørring.
6
Åbn lugen og tag vasketøjet ud, når
programmet er færdigt.
7
Sluk produktet.
• Tryk på knappen Power.
Sørg for, at fnugfilteret og vandbeholderen er
rene.
• Fnugfilteret sidder i lugens kant. Det skal
rengøres inden hver tørrecyklus.
• Åbn lugen og kontroller, at fnugfilteret er rent.
Hvis fnugfilteret ikke er rent, skal fnug fjernes.
• Kontroller også, om vandbeholderen
trænger til at blive tømt for at opnå det
bedste tørreresultat.
ADVARSEL
• Kondensvand må ikke drikkes.
BEMÆRK
• I nogle tilfælde viser LED-displayet E (symbol
for vandtømning), og produktet standser
muligvis, fordi vandbeholderen er fuld.
2
16
Læg vasketøjet ind i maskinen efter sortering.
• Tøjet skal sorteres efter stoftype og
tørregrad, og alle snore og bælter i tøjet skal
bindes godt fast og fastgøres, inden tøjet
lægges ind i tromlen. Skub vasketøjet ind for
at holde det væk fra lugens gummipakning.
Ellers kan lugens gummipakning og tøjet
tage skade. Luk lugen.
DA
FORSIGTIG
• Udvis forsigtighed! Tromlen inde i produktet kan
stadig være varm.
• Produktet må ikke anvendes til andre end de
tilsigtede formål.
BEMÆRK
• Den sidste del af tørrecyklussen foregår
uden varme (afkølingscyklus) for at sikre,
at vasketøjet har en temperatur, det ikke
beskadiges af, når det er færdigt.
• En høj omgivelsestemperatur og et lille rum kan
forlænge tørretiden og øge energiforbruget.
Sortering af vasketøj
Gummi og plast
• Tør ikke produkter lavet af eller med indhold af
gummi eller plast, såsom:
−− Forklæder, hagesmække, stolebetræk
−− Gardiner og duge
−− Bademåtter
Fiberglas
• Tør ikke artikler af fiberglas i produktet.
Glaspartikler, der efterlades i produktet, kan
senere sætte sig i andre artikler, der tørres
efterfølgende.
Symbol
Beskrivelse
Der sidder forskellige vaskemærker i tøjet, så det
tilrådes, at du tørrer tøjet ifølge anvisningerne på
de enkelte mærker.
Herudover skal vasketøjet sorteres i henhold til
størrelse og stoftype.
For at opnå den bedste tørreeffektivitet og det
mest effektive energiforbrug bør produktet ikke
overfyldes.
Tørring
Uldtøj
Må ikke tørretumbles
• Tør uldtøj på programmet Wool (Uld). Sørg
for at følge anvisningen på etiketten i tøjet
først. Uld bliver muligvis ikke fuldstændig tørt
på uldprogrammet, men undlad at gentage
tørringen. Træk uldtøj til dets oprindelige form
og lad det tørre i vandret position.
Må ikke tørres
Vævede og strikkede materialer
• Nogle vævede og strikkede materialer kan
krympe alt afhængigt af deres kvalitet.
Tørre tumbles
Krølbehandlet /
krøller ikke
Skånsom behandling / sarte
tekstiler
Høj varme
Mellemhøj varme
Lav varme
Ingen varme/luft
Ophænges/tørrestativ
Strygefrit tøj og syntetisk stof
Dryptørres
• Overfyld ikke produktet. Tag strygefrit tøj ud, så
snart produktet stopper, for at minimere rynker.
Ligge tørre
I skyggen
Babytøj og natkjoler
• Tjek altid anvisningen på etiketten i tøjet.
17
DA
Betjeningspanel
Betjeningspanelets funktioner
a
Knappen Tænd/sluk
• Tryk på knappen Power for at tænde og slukke for tørretumbleren.
• Tryk på Power knappen for at annullere Delay End (Udskudt tid) funktionen.
b
Programvælger
• Forskellige vaskeprogrammer er tilgængelige i henhold til typen af vasketøj.
• Lampen lyser for at angive det valgte tørreprogram.
c
Knappen Start/Pause
• Start/Pause bruges til at starte tørreprogrammet eller sætte tørreprogrammet på pause.
• Når det er sat på pause, slukkes strømmen automatisk efter 14 minutter.
d
Andre programknapper
• Brug disse knapper til at vælge de ønskede tørreindstillinger til det valgte tørreprogram.
• For at bruge fjernstartfunktionen, se SMARTE FUNKTIONER.
e
Indikator for tørreforløb
• Et forskelligt indikatorikon lyser op, afhængigt af hvor vidt tørrecyklussen er nået.
−− @: Dette ikon tændes, når apparatet er ved at tørre.
−− -: Dette ikon tændes, når apparatet er ved at tørre strygefrit.
−− +: Dette ikon tændes, når apparatet er ved at tørre skabstørt.
−− =: Dette ikon tændes, når apparatet er ved at køle.
18
DA
Display
K
Dette symbol viser, at fnugfilteret trænger til at blive renset eller er indsat.
• Rensning: Når du trykker på knappen Power vises dette symbol.
• Mangelmeddelelse: Når fnugfilteret ikke er sat i, vises symbolet, og apparatet vil ikke fungere.
E
Symbolet viser, at vandbeholderen skal tømmes eller er fuld.
• Tømning: Når du trykker på knappen Power vises dette symbol.
• Vandbeholder fuld: Dette symbol vises og et klokkespil høres, mens produktet er i gang.
I
Dette ikon angiver, at kondensatoren er i automatisk rengøringstilstand. Ikonet vises under
vandsprøjtning til kondensatoren.
19
DA
Programtabel
Vejledning til sensor tørreprogrammer
Maks.
lastekapacitet*1
Program
Cotton (Bomuld)
Dry Level (Tørt niveau)
• Vasketøjets type
• Detaljer
Extra (Extra tørt)
• Håndklæder, morgenkåber og sengelinned
• Til tykke og vatterede stoffer
8 kg / 9 kg
Cupboard (Skabstør)
• Badehåndklæder, viskestykker, undertøj og bomuldssokker
• Tekstiler, som ikke skal stryges
Iron (Strygetørt)
• Sengelinned, duge, håndklæder, T-shirts, poloshirts og arbejdstøj
• Tekstiler, som skal stryges
Note til testinstitutter
• Indstil program til Cotton (Bomuld) + Cupboard (Skabstør) + Energy
(Energi) (fuld eller halv fuld) for at udføre test i overensstemmelse med
EN61121 og direktivet 932/2012.
• Programmet Cotton (Bomuld) + Cupboard (Skabstør) + Energy (Energi)
er det mest effektive program, hvad angår de af EN61121 og direktiv
932/2012 foreslåede testforhold.
• Testresultaterne afhænger af rumtemperaturen og mængden af vasketøj,
vandets hårdhed og temperaturen på indløbsvandet.
*1: Den maksimale lastekapacitet afhænger af den model du købte.
Program
Mixed Fabric (Blandet tøj)
Dry Level (Tørt niveau)
• Vasketøjets type
• Detaljer
Extra (Extra tørt)
• Sengelinned, duge, træningsdragter, jakker og tæpper
• Tykke og vatterede tekstiler, som ikke skal stryges
Cupboard (Skabstør)
• Skjorter og bluser
• Tekstiler, som ikke skal stryges
Iron (Strygetørt)
• Bukser, kjoler, nederdele og bluser
• Tekstiler, som skal stryges
20
Maks. lastekapacitet
4 kg
DA
Maks.
lastekapacitet
Program
Easy Care (Syntetisk)
Dry Level (Tørt niveau)
• Vasketøjets type
• Detaljer
Cupboard (Skabstør)
• Skjorter, t-shirts, bukser, undertøj og sokker
• Til polyamid, akryl og polyester, som ikke skal stryges
Iron (Strygetørt)
• Skjorter, t-shirts, undertøj, jakker og sokker
• Til polyamid, akryl og polyester, som ikke skal stryges
Program
Duvet (Dyne)
Vasketøjets type
Sengelinned, lagner
Detaljer
Til kraftige tekstiler
Program
Towels (Håndklæder)
Vasketøjets type
Håndklæder, pudebetræk
Detaljer
Til bomuldstekstiler, som ikke skal stryges
Program
Speed 30 (Hurtig 30min)
Vasketøjets type
Lette og små tekstiler , færre end 3.
Detaljer
Til små mængder af Polyamid, akryl og Polyesterartikler
Program
Allergy Care (Allergi)
Vasketøjets type
Bomuld, undertøj, lagner og babytøj
Detaljer
Hjælper med at fjerne allergener, som fx husmider
Program
Delicates (Skånsom)
Vasketøjets type
Silke, finere tekstiler og lingeri
Detaljer
Tekstiler, som er varmefølsomme, som fx syntetiske stoffer
Program
Wool (Uld)
Vasketøjets type
Wool (Uld)
Detaljer
Til uldtøj
Program
Sportswear (Sportstøj)
Vasketøjets type
Fodbold- og træningstøj
Detaljer
Til stof af polyester
3,5 kg
Maks.
lastekapacitet
2,5 kg
Maks.
lastekapacitet
4,5 kg
Maks.
lastekapacitet
Maks.
lastekapacitet
Maks.
lastekapacitet
1 kg
1 kg
1,5 kg
Maks.
lastekapacitet
1 kg
Maks.
lastekapacitet
2 kg
21
DA
Vejledning til tidsindstillede tørreprogrammer
Maks.
lastekapacitet
–
Maks.
lastekapacitet
–
Maks.
lastekapacitet
–
Program
Rack Dry (Tørrehylde)
Vasketøjets type
Silke, uld, sarte tekstiler
Detaljer
Opfrisker tøjet uden at tørre tumbles
Program
Cool Air (Kold luft)
Vasketøjets type
All tekstiler, der skal opfriskes
Detaljer
Tumbler uden varme
Program
Warm Air (Varm luft)
Vasketøjets type
Badehåndklæder, badekåber, karklude og vatteredeakryltekstiler
Detaljer
Mindre artikler og fugtigt tøj, gængse artikler egnet til varm tørring
FORSIGTIG
• Hvis vasketøjet vejer under 1 kg, skal du bruge programmet Warm Air (Varm luft) med tidsindstilling.
Uldtøj skal tørres på programmet Wool (Uld), og varmefølsomme tekstiler såsom silke, undertøj og
lingeri skal tørres på programmet Delicates (Skånsom). Overhold venligst den anbefalede mængde
vasketøj, når du vælger program. Ellers kan tøjet tage skade.
BEMÆRK
• Det er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj og det er det mest effektive program hvad angår
energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj.
• Hvis produktet er installeret under et møbel eller en anden maskine, kan det forårsage en ringere ydelse.
• Hvis vasketøjet ikke slynges ved høj hastighed i slutningen af vasken, øges tørretumblerens
energiforbrug og tørretid.
22
DA
Valgbare tørreindstillinger
Program
Program
EcoHybrid (EcoHybrid)
Dry Level
(Tørt niveau)
Fra
Extra (Extra tørt)
Cotton (Bomuld)
Mixed Fabric
(Blandet tøj)
Easy Care
(Syntetisk)
Energy (Energi)
Time (Tid)
#
#
Cupboard
(Skabstør)
#
Iron (Strygetørt)
#
#
Extra (Extra tørt)
#
#
Cupboard
(Skabstør)
#
#*1
Iron (Strygetørt)
#
#
Cupboard
(Skabstør)
#
#*1
Iron (Strygetørt)
#
#
*1
#
Duvet (Dyne)
–
#*1
Towels
(Håndklæder)
–
#*1
Speed 30
(Hurtig 30min)
–
#*1
Allergy Care
(Allergi)
–
#*1
Delicates
(Skånsom)
–
#*1
Wool (Uld)
–
#*1
Sportswear
(Sportstøj)
–
#*1
Rack Dry
(Tørrehylde)
–
#*1
Cool Air
(Kold luft)
–
Warm Air
(Varm luft)
–
#*1
#*1
#
*1: Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke fravælges.
23
DA
Valgbare programmer og
ekstra funktioner
Dry Level (Tørt niveau)
Delay End (Udskudt tid)
1
Tænd for produktet.
Det lader dig forsinke tørretidens sluttid fra 3 timer
til 19 timer.
2
Vælg et program.
1
Tænd for produktet.
3
2
Vælg et program.
Vælg tørreniveau ved at trykke gentagne
gange på knappen Dry Level (Tørt niveau).
3
Tryk på knappen Delay End (Udskudt tid).
EcoHybrid (EcoHybrid)
4
Indstil forsinkelsestime(r) ved at trykke på
knappen More Time (mere tid), Less Time
(Mindre Tid).
Det giver dig mulighed for at spare energi eller tid.
• Energy (Energi): valgmulighed for
energibesparelse.
• Time (Tid): Tidsbesparelse.
5
Tryk på knappen Start/Pause.
Anti Crease (Anti-krøl) _
Den tillader dig at forhindre krøller, der dannes
når vasketøjet ikke tages ud umiddelbart efter
afslutningen af et tørreprogram.
Når tilvalget er tændt, viser en lampe, at anti
crease (anti-krøl) er slået til, og apparatet kører
kontinuerligt i 10 sekunder og holder pause i 5
minutter. Tilvalget slukkes automatisk 2 timer efter
tørreprogrammet.
For at slukke tilvalget trykkes på Anti
Crease (Anti-krøl)-knappen, før du starter et
tørreprogram.
BEMÆRK
• Når tilvalget er valgt, vises en firkant med stiplet
linje på LCD-skærmen.
• Når du åbner døren, før en tørrecyklus starter,
vil tilvalget slukkes. Tænd for tilvalget igen.
• Når tilvalget er valgt, virker kun Power-knappen.
Beep On/Off (Beep On/Off) q
Den tillader dig, at tænde og slukke for
klokkespillet.
24
Den tillader dig at vælge tørreniveau for
tørreprogrammet.
Favorite (Favorit)
Det tillader dig at gemme et personligt
tørreprogram til fremtidig brug.
1
Tænd for produktet.
2
Vælg et program.
3
Vælg et tilvalgsprogram eller ekstra funktioner.
(Anti Crease (Anti-krøl), EcoHybrid
(EcoHybrid) osv.)
4
Tryk og hold Favorite (Favorit) knappen i 3
sekunder.
Det brugertilpassede tørreprogram er nu
gemt til fremtidig brug. For at anvende et
brugertilpasset program igen, skal du vælge
knappen Favorite (Favorit) og trykke på knappen
Start/Pause.
Drum Light (Tromle lys)
Når apparatet er i gang, kan du se, hvad der
foregår i tromlen når du trykker og holder knappen
Dry Level (Tørt niveau) nede i 3 sekunder.
• Tændt lys: Lugen er åben.
• Slukket lys: Lugen er lukket. Lyset slukkes
automatisk.
DA
More Time (mere tid) / Less Time
(Mindre Tid)
Den tillader dig at øge eller sænke tørretiden, når
du bruger Rack Dry (Tørrehylde), Cool Air (Kold
luft) og Warm Air (Varm luft) tørreprogram.
• Tryk på knappen More Time (mere tid) for at
øge tørretiden med 5 minutter.
• Tryk på knappen Less Time (Mindre Tid) for at
sænke tørretiden med 5 minutter.
Child Lock (Børnelås)
Den tillader dig, at kontrollere låsning og oplåsning
af kontrolpanelet. Den forhindrer at børn skifter
programmer eller betjener apparatet.
1
Åbn lugen.
2
Sæt krogen ind i tromlens midte.
3
Anbring tørrehylden på strukturen oven over
fnugfilteret og tryk den fast.
4
Læg våde artikler på hylden. Sørg for, at der
er plads omkring artiklerne, så luften kan
cirkulere.
• Hylden bevæger sig ikke, men tromlen
drejer rundt.
5
Luk lugen.
6
Tænd og vælg Rack Dry (Tørrehylde).
7
Tryk på knappen Start/Pause.
Sådan låser du betjeningspanelet
1
Tryk på og hold knapperne Delay End
(Udskudt tid) og Anti Crease (Anti-krøl)
samtidigt nede i 3 sekunder.
2
Der lyder et klokkespil, og CL (børnesikring)
vises på displayet.
• Når Child Lock (Børnelås) er aktiveret, er
alle knapper fastlåst bortset fra knappen
Power.
BEMÆRK
• Hvis strømmen slukkes eller alle cyklusser
gennemføres, vil funktionen børnesikring
ikke blive nulstillet. Du skal deaktivere
børnesikringen for at få adgang til andre
funktioner.
Sådan låser du betjeningspanelet op
Tryk på og hold knapperne Delay End (Udskudt
tid) og Anti Crease (Anti-krøl) samtidigt nede i 3
sekunder.
• Der lyder et klokkespil, og den resterende tid i
det aktuelle program vises igen på displayet.
Rack Dry (Tørrehylde)
Dette program er beregnet til vasketøj, som skal
tørres fladt, uden at tumble, f.eks. striktrøjer og
sarte tekstiler.
For at bruge dette program, skal du have anbragt
en tørrehylde inden i apparatet. Før tørring, skal
emballagematerialerne til tørrehylden bortskaffes.
BEMÆRK
• Efterse fnugfilteret og fjern fnug, der har hobet
sig op fra artikler, der er blevet tørret på hylden.
• Knapperne More Time (mere tid) / Less
Time (Mindre Tid) kan bruges til at finjustere
tørretiden.
25
SMARTE FUNKTIONER
Brug af applikationen LG
SmartThinQ
Før du bruger LG SmartThinQ
skal du kontrollere følgende ting
• For apparater med logoet a eller b.
1
Kontrollér afstanden mellem apparatet og den
trådløse router (wi-fi-netværk).
• Hvis afstanden mellem apparatet og
den trådløse router er for stor, bliver
signalstyrken svag. Det kan tage lang tid
at registrere, eller installationen udføres
muligvis ikke.
2
Slå Mobildata fra på din smartphone.
3
Slut smartphonen til en trådløs router.
26
DA
BEMÆRK
• For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du
kontrollere, at Wi-Fi (Wi-Fi) f ikonet på
kontrolpanelet lyser
• Apparatet understøtter kun wi-fi-netværk på
2,4 GHz. Kontrollér netværksfrekvensen,
kontakt din udbyder af internettjeneste, eller se
vejledningen til din trådløse router.
• LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med netværksforbindelsen eller
eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget
af netværksforbindelse.
• Hvis apparatet har svært ved at koble sig på
Wi-Fi-netværket, er det muligvis placeret for
langt fra routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at
forbedre Wi-Fi-signalets styrke.
• Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette
forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet
hjemmenetværksmiljøet.
• Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke
korrekt afhængigt af internetudbyderen.
• Det omgivende, trådløse miljø kan få den
trådløse netværkstjeneste til at køre langsomt.
• Apparatet kan ikke registreres på grund af
problemer med transmissionen af det trådløse
signal. Træk stikket ud af apparatet, og vent i ét
minut, før du prøver igen.
• Hvis firewallen på den trådløse router er
aktiveret, skal den deaktiveres, eller du skal føje
en undtagelse til den.
• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal
være en kombination af latinske bogstaver og
tal. (Brug ikke specialtegn)
• Smartphonens brugergrænseflade (UI) kan
variere alt efter mobiloperativsystemet (OS) og
producenten.
• Hvis routerens sikkerhedsprotokol indstilles til
WEP, kan netværket muligvis ikke konfigureres.
Skift den til en anden sikkerhedsprotokol (WPA2
anbefales), og registrer produktet igen.
DA
Installation af LG SmartThinQ
Indstillinger
Søg efter LG SmartThinQ-appen fra Google Play
Store & Apple App Store på en smartphone. Følg
anvisningerne for at downloade og installere
appen.
Angiv produktets øgenavn, og slet produktet.
BEMÆRK
• For apparater med logoet a eller b.
Kommuniker med apparatet fra en smartphone
ved at bruge de nemme smartfunktioner.
• Hvis du vil skifte din trådløse router, udbyder
af internettjeneste eller adgangskode, skal du
slette det registrerede apparat i applikationen
LG SmartThinQ og registrere det igen.
• Appen kan ændres med henblik på forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.
• Egenskaber kan variere fra model til model.
Tørretumblercyklus (Fjernstart,
Download programmer)
Brug af tørretumblercyklus
Funktionen Wi-Fi
Indstil eller hent en hvilken som helst foretrukket
cyklus, og betjen vha. fjernbetjening.
Remote Start (Fjernstart)
Smart Pairing (Smart parring)
Brug en smartphone til at kontrollere dit apparat på
afstand. Du kan også overvåge din cyklus, så du
ved, hvor lang tid der er tilbage.
Denne funktion vælger automatisk det bedste
program og indstillinger til tørretumbleren baseret
på forbrugsinformation om det nyligst afsluttede
vaskeprogram.
BEMÆRK
• For at bruge denne funktion skal både
vaskemaskinen og tørretumbleren være
forbundet til SmartThinQ app.
• Hvis du slår Smart Pairing (Smart parring)funktionen til i LG SmartThinQ app og tænder
for tørretumbleren efter brug af vaskemaskinen
er et anbefalet tørreprogram allerede indstillet.
Smart Diagnosis™
Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm.
diagnosticering og løsning af problemer med
apparatet på grundlag af brugsmønstret.
Push-varsel
Når cyklussen er færdig eller hvis apparatet har
problemer, har du mulighed for at modtage pushbeskeder på en smartphone.
Energiovervågning
Tørretumblerens energiforbrug påvirkes af cyklus
og valgmuligheder. Du kan opleve ændringer i
energiforbruget fra en cyklus til en anden.
For at bruge Fjernstart:
1
Tryk på knappen Power.
2
Put vasketøjet i tromlen.
3
Tryk på og hold knappen Anti Crease
(Anti-krøl) nede i 3 sekunder for at aktivere
Fjernstartfunktionen.
4
Start en cyklus fra applikationen LG
SmartThinQ på din smartphone.
BEMÆRK
• Når tilstanden Fjernstart aktiveres, kan du starte
en cyklus fra applikationen LG SmartThinQ til
smartphone. Hvis cyklussen ikke startes, venter
maskinen med at starte den, indtil den eksternt
slukkes fra applikationen eller tilstanden
Fjernstart deaktiveres.
• Hvis døren er åben, slås Fjernstart fra.
For at slukke Fjernstart:
Når Fjernstart er aktiveret, skal du trykke og
holde knappen Anti Crease (Anti-krøl) nede i 3
sekunder.
27
DA
Download Cycle (Download
programmer)
Hent nye og specialcyklusser, der ikke er omfattet i
apparatets basiscyklusser.
Det er muligt at hente flere forskellige
specialcyklusser til apparatet, hvis dette er
registreret.
Det er kun muligt at gemme én cyklus i apparatet
ad gangen.
Når cyklusoverførsel er fuldført på apparatet,
gemmer produktet den hentede cyklus, indtil der
hentes en ny cyklus.
Wireless LAN modul
Specifikationer
Model
LCW-004
Frekvensområde
2412 - 2472 MHz
Udgangseffekt
(Maks)
IEEE 802.11b: 17.82 dBm
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
IEEE 802.11n: 16.61 dBm
Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0
Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette
apparat installeres og betjenes med en
minimumsafstand på 20 cm mellem apparatet og
kroppen.
Strømforbrug i standbytilstand
Strømforbrug i
standbytilstand
0,38 W
Strømforbrug i
netværksstandbytilstand
2,0 W
Tidsrummet, hvorefter
energistyringsfunktionen
eller en tilsvarende funktion
automatisk slår udstyret
over i standbytilstand og/
eller slukket tilstand og/
eller en driftstilstand
med netværksforbundet
standbytilstand
20 min.
28
Overensstemmelseserklæring
LG Electronics erklærer herved, at tørretumbleren
med integreret trådløst netværk er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst
kan findes på følgende webadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holland
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og
andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente
alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne
kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der
dækker omkostningerne ved at udføre sådan
en distribution (som f.eks. udgifter til medier,
forsendelse og ekspedition). Send en forespørgsel
til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter
vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette
tilbud gælder for alle, der har modtaget disse
oplysninger.
DA
Brug af Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ gennem
kundesupportcenteret
Brug denne funktion, hvis du skal bruge
en nøjagtig diagnose fra et LG Electronics
kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer
korrekt eller svigter. Brug kun denne funktion, når
du ønsker at kontakte en servicetekniker, men ikke
under normal drift.
1
Tryk på knappen Power for at tænde
apparatet.
• Tryk ikke på andre knapper, og drej ikke på
programvælgeren.
2
Sæt telefonens mundstykke tæt på ikonet
Smart Diagnosis™, når du bliver bedt om det
af Kundecentret.
BEMÆRK
• Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den
lokale opkaldskvalitet.
• Kommunikationen forbedres og du modtager
derved en bedre service, hvis du bruger en
fastnettelefon.
• Hvis overførslen af Smart Diagnosis™-dataene
er ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis
ikke få den bedste Smart Diagnosis™-service.
x.
Ma
mm
0
1
3
Tryk og hold knappen More Time (mere tid)
nede i tre sekunder, mens du holder
telefonens mikrofon tæt på ikonet eller
knappen Power.
4
Hold telefonen på plads, indtil
tonetransmissionen er færdig. Displayet viser
den resterende tid for dataoverførsel.
• For at opnå det bedste resultat, må
telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
• Hvis kundetjenestens medarbejder ikke er
i stand til at opnå en præcis optagelse af
data, kan du blive bedt om at prøve igen.
5
Når nedtællingen er færdig og tonerne er
stoppet, bedes du genoptage samtalen med
medarbejderen fra kundecentret, som nu
vil kunne hjælpe dig ved at bruge data fra
transmissionen til at analysere problemet.
29
VEDLIGEHOLDELSE
DA
ADVARSEL
• Tag stikket ud under rengøring af produktet. Hvis stikket ikke tages ud, kan det medføre elektrisk stød.
Rengøring efter hver
tørring
• Åbn det andet fnugfilter.
Sådan renses fnugfilteret
Fnugfilteret skal rengøres efter hver tørring.
Rensning af fnugfilteret reducerer tørretid og
energiforbrug.
1
Åbn lugen.
2
Udtag det første fnugfilter.
3
Udtag det andet fnugfilter.
4
Åbn begge fnugfiltre og fjern alt fnugget.
• Åbn det første fnugfilter.
30
5
Skyl fnugget af under en lunken, rindende
vandhane.
6
Tør fnugfiltrene fuldstændigt. Derefter lukkes
de begge og indsættes.
BEMÆRK
• Fjern fugt fra trådnettet. Ellers kan fnugfilteret
tilstoppes af vandfilm, og produktet vil muligvis
ikke virke.
• Hvis fnugfilteret ikke er isat produktet, kan du
ikke anvende produktet.
DA
Sådan tømmes vandbeholderen
Kondensvand opsamles i vandbeholderen.
Tøm vandbeholderen efter hver tørring. Gøres
dette ikke, påvirkes tørreresultatet.
Hvis vandbeholderen er fuld, vises symbolet E
og lydsignalet høres, mens produktet kører. Sker
dette, skal vandbeholderen tømmes inden for den
næste time.
1
2
FORSIGTIG
• Undlad at aftørre fugtsensoren med ridsende
materialer. Rens altid sensoren med en grov
svamp.
Træk vandbeholderen ud.
Tøm vandbeholderen ud i vasken.
Periodisk rengøring af
apparatet
Sådan renses indsugningsgitteret
til kold luft
Støvsug indsugningsgitteret til kold luft 3 til 4
gange om året for at sørge for, at der ikke ophobes
fnug eller snavs, som kan forhindre luftstrømmen.
3
Skub den tilbage på plads i produktet.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
Sådan aftørres fugtsensoren
Produktet måler vasketøjets fugtighedsgrad under
tørring, og derfor skal sensoren rengøres jævnligt
for at fjerne kalkdannelser på dens overflade.
Aftør sensoren inde i tromlen.
BEMÆRK
• Varm luft blæses ud af ventilationsgitteret.
• Der skal sørges for passende ventilation for at
undgå, at der strømmer gasser ud i rummet fra
enheder, der bruger andre brandstoffer, såsom
åben ild.
31
FEJLFINDING
DA
Brug af dit apparat kan føre til fejl og funktionsforstyrrelse. De følgende tabeller indeholder mulige årsager
og råd til at løse en fejlmeddelelse eller funktionsforstyrrelse. Det anbefales at læse tabellerne nedenfor
grundigt for at spare dig selv for tid og penge, som det ellers ville koste dig at ringe til LG Electronics
servicecenter.
Før der ringes efter service
Apparatet er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og
diagnosticerer fejl. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, skal du gennemgå følgende
punkter, før du kontakter LG Electronics-servicecenter.
Fejlmeddelelser
Symptomer
Årsag og løsning
dE
DØRFEJL
Lugen er blevet åbnet, mens produktet var i gang, eller produktet
betjenes, uden at lugen er helt lukket.
• Luk døren fuldstændigt.
• Ring efter service, hvis dE ikke forsvinder.
dE4
DØRFEJL
Detektering af dørkontakt fungerer ikke korrekt.
• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
tE1 tEz tE4
TEMPERATURFEJL
Temperatursensoren virker ikke korrekt.
• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
F1
TEMPERATURFEJL
Temperaturen inde i tromlen er pludselig steget.
• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LE1
MOTORISERET LÅS
AF DØR
Motoren er pludselig standset.
• Kontrollér, om vasketøjsmængden er større end den maksimale belastning.
• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
LEz AE
KOMPRESSORFEJL
Kompressoren er pludselig standset.
• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
OE
AFLØBSPUMPEFEJL
Afløbspumpens motor virker ikke korrekt.
• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
Temperaturen omkring installationen er under frysepunktet.
• Den anbefalede temperatur omkring installationen er 5 - 35 °C.
32
DA
Betjening
Symptomer
Produktet tænder
ikke.
Årsag og løsning
Strømstikket er ikke korrekt isat.
• Sørg for, at stikket er sat helt ind i en jordforbundet stikkontakt, som passer
til oplysningerne på produktets typeskilt.
En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden
vis afbrudt.
• Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten.
Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en
kvalificeret elektriker.
Produktet varmer ikke.
En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden
vis afbrudt.
• Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten.
Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en
kvalificeret elektriker.
Vandudslip.
Vandbeholderens slange eller afløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt.
• Tilslut vandbeholderslangen eller afløbsslangen korrekt.
Lugen er blevet lukket, mens der var noget i klemme.
• Kontrollér, om der sidder noget fastklemt i lugen, inden du bruger
produktet. Hvis der stadig siver vand ud, bør du kontakte LG Electronicskundesupportcenter.
Apparatet kører
og holder pause
af sig selv efter
tørreprogrammet er
færdigt.
Sådan virker anti crease (anti-krøl).
• Sørg for at anti crease (anti-krøl) er valgt. Tilvalget er designet til at
forhindre krøller, som formes når tøjet ikke tages ud af maskinen
umiddelbart efter tørreprogrammet. Når tilvalget er valgt, kører apparatet i
10 sekunder og holder pause i 5 minutter. Tilvalget virker i op til 2 timer.
Ydeevne
Symptomer
Tøjet er for længe om
at tørre.
Årsag og løsning
En sikring er sprunget, relæet er slået fra, eller strømmen er på anden
vis afbrudt.
• Genaktiver relæet eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten.
Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en
kvalificeret elektriker.
Produktet er overfyldt.
Opdel store tøjportioner i mindre portioner for at opnå bedre tørring og
effektivitet.
Der er for lidt tøj i produktet.
• Læg et par artikler mere i produktet, hvis du tørrer en meget lille tøjportion for
at sikre, at produktet tumbler effektivt. Hvis mængden af vasketøj er meget lille,
og du bruger et Sensor Dry-program (fugtighedsmåler), kan den elektroniske
kontrolenhed ikke bestemme tørhedsgraden og kan derfor slukke for tidligt.
Brug Timed Drying (tidsindstilling) programmer eller tilføj noget vådt tøj.
33
DA
Symptomer
Tøjet er for længe om
at tørre.
Årsag og løsning
Vasketøjet er ikke sorteret korrekt.
• Adskil tunge artikler fra lettere artikler. Store og tunge artikler er længere
om at tørre. Lettere artikler i en vask kan forvirre sensoren, fordi de lettere
artikler tørrer hurtigere.
Stor mængde tunge tekstiler.
• Tunge tekstiler er længere om at tørre, fordi de normalt opsuger mere vand.
For at reducere tørretiden og opnå mere ensartede tørretider for større
artikler, kan du adskille disse artikler i mindre portioner af samme størrelse.
Produktets betjeningsknapper er ikke indstillet korrekt.
• Indstil betjeningsknapperne korrekt afhængig af, hvilken type tøj, du
ønsker at tørre. Med noget vasketøj kan det være nødvendigt at regulere
indstillingen af tørregrad for at opnå en ordentlig tørring.
Fnugfilteret trænger til at blive renset.
• Fjern fnugget fra fnugfilteret inden hver tørring. Når du har fjernet fnugget,
kan du holde fnugfilteret op mod lyset for at se, om det stadig er snavset
eller tilstoppet. Nogle typer vasketøj, såsom nye badehåndklæder, afgiver
store mængder fnug, og det kan være nødvendigt at sætte programmet på
pause og rense filtret under tørringen.
Tørretiden er ikke
ensartet.
Varmeindstillinger, mængden af vasketøj eller tøjets fugtighedsgrad er
ikke ensartede.
• Tørretiden for en tøjportion afhænger af den type varme, der er anvendt
(elektrisk), mængden af vasketøj, stoftypen, fugtighedsgraden og
fnugfilteret. Selv en ubalanceret portion vasketøj i produktet kan forhindre
korrekt runddrejning af tromlen, hvilket giver vådere tøj, som er længere om
at tørre.
Pletter fra fedt eller
snavs går ikke af tøjet.
Forkert brug af blødgøringsmiddel.
• Når du vasker tøj, der skal tørres i produktet, skal du bruge
den rette mængde blødgøringsmiddel, som anbefalet af
blødgøringsmiddelproducenten.
Rent og beskidt tøj tørres sammen.
• Brug kun produktet til tørring af rene artikler. Snavs fra beskidt tøj kan sætte
sig på det rene tøj i samme tøjportion eller i senere portioner.
Tøjet er ikke blevet ordentligt vasket eller skyllet, inden det blev lagt i
produktet.
• Pletter på tørret tøj kan være pletter, som ikke er gået af i vask. Sørg for, at
tøjet er helt rent og gennemskyllet ifølge vejledningen til din vaskemaskine
samt vaskemiddel. Det kan være nødvendig at forbehandle genstridige
pletter, inden tøjet vaskes.
Tøjet er krøllet.
Tørret er blevet tørret for længe (overtørret).
• Overtørring af tøjet kan få det til at krølle. Prøv at reducere tørretiden.
Tøjet har ligget for længe i produktet efter endt tørring.
• Brug tilvalget Anti crease (anti-krøl).
34
DA
Symptomer
Årsag og løsning
Tøjet krymper.
Anvisningen vedrørende pleje af tøjet er ikke blevet fulgt.
• For at undgå, at tøjer krymper, skal anvisningen på etiketten i tøjet altid
følges. Nogle tekstiler krymper naturligt ved vask. Andre tekstiltyper kan
vaskes, men vil krympe, når de tørres i produktet. Tør det ved lav eller
ingen varme.
Der sidder fnug på
tøjet.
Fnugfilteret er ikke blevet renset ordentligt.
• Fjern fnug fra fnugfilteret efter hver cyklus. Når fnug er fjernet, skal du holde
fnugfilteret op mod lyset for at se om det er beskidt eller tilstoppet. Hvis det
ser beskidt ud, skal du følge rengøringsinstruktionerne. Ved nogle typer
vasketøj, som producerer meget fnug, kan det være nødvendigt at rengøre
fnugfilteret under tørringen.
Vasketøjet er ikke sorteret korrekt.
• Nogle tekstiler genererer meget fnug (f.eks. tykke hvide
bomuldshåndklæder) og skal tørres separat fra tøj, som opfanger fnug
(f.eks. sorte hørbukser).
Produktet er overfyldt.
• Opdel store mængder vasketøj i mindre portioner for at opnå bedre tørring.
Der har ligget papirservietter, papir, osv. i lommerne på tøjet.
• Efterse lommerne, inden tøjet tørres.
For megen statisk
elektricitet i tøjet efter
tørring.
Tørret er blevet tørret for længe (overtørret).
• Overtørring af vasketøj kan gøre, at der dannes statisk elektricitet. Juster
indstillingen og brug kortere tørretider, eller brug Sensor Dry-programmer
(fugtighedsmåler).
Tørring af syntetisk tøj, strygefrit tøj eller syntetiske blandinger.
• Disse tekstiler er mere tilbøjelige til at danne statisk elektricitet. Prøv
at bruge blødgøringsmiddel i vasken eller kortere Timed Drying
(tidsindstilling).
Tøjet har fugtige
pletter efter et
Sensor Dry-program
(fugtighedsmåler).
For store eller for små mængder vasketøj. Enkelte store artikler som et
tæppe eller en dyne.
• Hvis artiklerne er pakket for tæt eller for løst, kan sensoren have svært
ved at måle vasketøjets tørhedsgrad. Brug et Timed Drying (tidsindstilling)
program til meget små mængder.
• Store, kraftige tekstiler såsom tæpper eller dyner kan nogle gange vikle sig
sammen til en stram tøjbylt. De yderste lag vil derfor tørre og registreres
af sensorerne, mens midten stadig er fugtig. Når du tørrer én stor artikel,
kan det hjælpe at sætte programmet på pause en eller to gange og
omarrangere artiklen for at vikle de fugtige dele ud, så de kan tørres.
• For at tørre nogle få stykker tøj, der ikke blev helt tørre i en meget stor
portion vasketøj eller et par fugtige pletter på en stor artikel efter Sensor
Dry-programmet (fugtighedsmåler) er slut, skal du tømme fnugopsamleren
og derefter indstille et Timed Drying (tidsindstilling) program for at tørre
artiklen/artiklerne færdig.
35
DA
Wi-Fi
Symptomer
Årsag og løsning
Dit hjemmeapparat
og din smartphone er
ikke forbundet til wi-finetværket.
Adgangskoden til Wi-Fi-netværket, som du prøver at oprette forbindelse
til, er forkert.
• Find wi-fi-netværket, der er forbundet til din smartphone, og fjern det, og
registrer derefter apparatet i LG SmartThinQ.
Mobildata til din smartphone er slået til.
• Slå Mobildata fra på smartphonen, og registrer apparatet ved hjælp af
wi-fi-netværket.
Navnet på det trådløse netværk (SSID) er indstillet forkert.
• Navnet på det trådløse netværk (SSID) skal være en kombination af
latinske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn)
Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.
• Der understøttes kun en routerfrekvens på 2,4 GHz. Indstil den trådløse
router til 2,4 GHz, og slut apparatet til den trådløse router. Hvis du
vil kontrollere routerens frekvens, skal du spørge din udbyder af
internettjeneste eller routerens producent herom.
Afstanden mellem apparatet og routeren er for stor.
• Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for stor, kan signalet være
svagt, og forbindelse konfigureres muligvis ikke korrekt. Flyt routerens
placering, så den er tættere på apparatet.
36
DRIFTSDATA
DA
Produktdatablad
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012
Leverandørens navn og varemærke
Leverandørens modelnummer
Vurderet kapacitet i kg af bomuldstøj på standard cotton
(bomuld) programmet med fuld opfyldning
Tørretumblerens type
LG Electronics
S0RV708N1W9
RV9DN9029
8 kg
9 kg
Tørretumbler med kondensator til
husholdningsbrug
Energieffektivitetsklasse
Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for
normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og
forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr.
cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.
A+++
176 kWh/år
194 kWh/år
Automatisk tørretumbler
Ja
Tildelt EU's økomærke ifølge forordning (EF) nr. 66/2010
Nej
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton
(bomuld) programmet med fuld opfyldning (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton
(bomuld) programmet med delvis opfyldning (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Strømforbrug i slukket tilstand på standard cotton (bomuld)
program ved hel opfyldning (Po)
0,18 W
0,18 W
Strømforbrug i standbytilstand på standard cotton (bomuld)
program ved hel opfyldning (Pl)
0,18 W
0,18 W
Varighed af standbytilstand (Tl)
10 min
10 min
‘ Cotton (Bomuld) + Cupboard (Skabstør) + Energy (Energi) ’ der anvendes med fuld eller delvis
opfyldning, er standardtørreprogrammet, hvortil oplysningerne på etiketten og databladet henviser og
angiver, at dette program er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive
program, hvad angår energiforbrug til bomuldtekstiler.
Vægtet programtid (Tt) for standard cotton (bomuld) programmet
med fuld og delvis opfyldning
150 min
169 min
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med fuld
opfyldning (Tdry)
196 min
230 min
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med delvis
opfyldning (Tdry1/2)
115 min
124 min
Tørreevneklasse »X« på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst
effektiv)
A
Gennemsnitlig kondenseffektivitet Cdry ved tørring på standard
cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning
91 %
91 %
Gennemsnitlig kondenseffektivitet Cdry1/2 ved tørring på standard
cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning
91 %
91 %
37
DA
Vægtet kondenseffektivitet (Ct) for standard cotton (bomuld)
programmet med fuld og delvis opfyldning
Lydeffektniveau
Fritstående
38
91 %
91 %
62 dB(A)
62 dB(A)
Notat
Notat
Notat
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising