LG | GSM860LBAZ | User manual | LG GSM860LBAZ Příručka uživatele

LG GSM860LBAZ Příručka uživatele
CZ
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
CHLADNIČKA S
MRAZNIČKOU
Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do
provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.
www.lg.com
OBSAH
Tato příručka může zahrnovat vyobrazení
nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.
Tato příručka podléhá revizím ze strany
výrobce.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY......................................................3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...................................................... 3
Likvidace starého přístroje......................................................................... 11
INSTALACE.............................................................................12
Poznámky k přesunování a přepravě........................................................ 13
Pokyny pro instalaci................................................................................... 13
Vysazení dveří........................................................................................... 14
Opětovné nasazení dveří.......................................................................... 14
Úprava výšky dveří.................................................................................... 15
Vyrovnání zařízení..................................................................................... 16
Součásti a funkce...................................................................................... 17
OBSLUHA................................................................................17
Pokyny pro obsluhu................................................................................... 21
Používání ovládacího panelu.................................................................... 22
Výrobník ledu (volitelně)............................................................................ 24
Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)����������� 26
Použití dalších funkcí................................................................................. 27
INTELIGENTNÍ FUNKCE.......................................................28
ÚDRŽBA...................................................................................29
Pokyny pro čištění..................................................................................... 29
Výměna filtru funkce Pure N Fresh (Čisté a svěží) (volitelně)................... 29
Čištění koše ve dveřích............................................................................. 30
Čištění police............................................................................................. 31
Čištění zásuvky na zeleninu...................................................................... 31
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD......................................................32
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení
nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné
obsluze zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz
podrobný popis níže.
Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou
mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text
označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů,
abyste předešli vzniku rizika.
VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení
pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení
pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ
Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku
požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění
či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících:
Děti v domácnosti
Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného
dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si
děti s přístrojem nehrály.
3
CZ
Pro používání v Evropě:
Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo
pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení
a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si
s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a
uživatelskou údržbu.
Instalace
•Toto
•
zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami,
které jej bezpečně drží.
•Zajistěte,
•
že je zásuvka řádně uzemněna a že není zemnicí
kolík na síťovém kabelu poškozen nebo demontován. Pro další
podrobnosti o uzemnění se obraťte na informační středisko pro
zákazníky společnosti LG Electronics.
•Tento
•
spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem
a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné
zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými
místními zákony a předpisy.
•Pokud
•
je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky
uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované
servisní středisko.
•Nezapojujte
•
zařízení do rozbočovacích zásuvek nebo
prodlužovacího kabelu.
•Napájecí
•
kabel neměňte ani neprodlužujte.
•Nepoužívejte
•
prodlužovací kabely ani rozbočovací zásuvku.
Zařízení musí být připojeno k jednoúčelovému napájecímu vedení,
které je jištěno samostatně.
•Zařízení
•
instalujte na místě, kde lze snadno odpojit zástrčku
zařízení.
4
CZ
•Zamezte
•
zapojení zástrčky s kabelem směřujícím nahoru nebo
naklánění zařízení na síťovou zástrčku.
•Usaďte
•
spotřebič na pevné a rovné podlaze.
•Neinstalujte
•
zařízení ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení
neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě,
které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému
slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
•Zařízení
•
neumisťujte na přímé sluneční světlo, ani jej nevystavujte
horku z topných spotřebičů, jako jsou kamna nebo topná tělesa.
•Při
• instalaci se vyvarujte odkrývání zadní strany zařízení.
•Při
• montáži nebo demontáži zamezte pádu dveří zařízení.
•Při
• montáži nebo demontáži dveří zařízení se vyvarujte přištípnutí,
rozdrcení nebo poškození kabelu.
Obsluha
•Nepoužívejte
•
zařízení pro jiné účely, než je skladování potravin
v domácnosti (uchovávání lékařského nebo experimentálního
materiálu nebo použití v dopravě).
•V
• případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na
informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
•Při
• vážné bouřce, blýskání, nebo pokud není zařízení delší dobu
používáno, zástrčku vytáhněte.
•Nedotýkejte
•
se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma
rukama.
•Napájecí
•
kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké
předměty.
5
CZ
•Pokud
•
voda pronikne do elektrických dílů zařízení, odpojte
síťový kabel a obraťte se na informační středisko pro zákazníky
společnosti LG Electronics.
•Nevkládejte
•
ruce ani kovové předměty do prostoru tvorby
chladného vzduchu, na kryt ani chladicí mřížku na zadní straně.
•Na
• zadní stěnu zařízení nadměrně netlačte a chraňte ji před
nárazy.
•Nevkládejte
•
do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
•Při
• otevírání nebo zavírání dveří zařízení dávejte pozor na
přítomnost dětí. Dveře mohou dítě udeřit a způsobit tak zranění.
Nedovolte žádným osobám věšet se na kterékoli dveře, protože by
se jednotka mohla převrátit a způsobit vážné zranění.
•Zamezte
•
nebezpečí uvěznění dětí uvnitř zařízení. Mohlo by dojít
k usušení dítěte uvnitř zařízení.
•Nepokládejte
•
na zařízení těžké nebo křehké předměty, nádoby
naplněné kapalinami, hořlavé látky nebo zápalné předměty (jako
např. svíčky a lampy).
•Pokud
•
dojde k úniku plynu (isobutan, propan, zemní plyn atd.),
nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte.
Toto zařízení používá jako chladicí médium velmi ekologický plyn
(isobutan R600a). I když je použito velmi malé množství plynu,
stále se jedná o hořlavý plyn. Únik plynu během přepravy, instalace
nebo provozu zařízení a současný výskyt jisker může mít za
následek vznik požáru, výbuchu nebo zranění osob.
•V
• blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte zápalné nebo
hořlavé látky (éter, benzen, alkohol, chemikálie, LPG, hořlavé
spreje, insekticidy, osvěžovače vzduchu, kosmetiku atd.).
6
CZ
•Pokud
•
zaznamenáte, že zařízení vydává jakýkoliv podivný zvuk,
zápach nebo kouř, ihned odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se
na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
•Pitnou
•
vodu nalévejte pouze do výrobníku ledu nebo nádrže
dávkovače vody.
Údržba
•Před
•
čištěním zařízení nebo výměnou vnitřní žárovky (je-li
nainstalována) odpojte síťový kabel.
•Po
• úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte
elektrickou zástrčku do zásuvky.
•Nikdy
•
nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně
uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
•Při
• čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
•Nečistěte
•
zařízení pomocí kartáčů, hadříků nebo houbiček
s hrubým povrchem nebo z kovových materiálů.
•Demontáž,
•
opravy nebo jiné úpravy zařízení může provádět
pouze kvalifikovaný personál servisního střediska společnosti LG
Electronics. Pokud přemisťujete a instalujete zařízení na jiné místo,
obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG
Electronics.
•Pro
•
vysoušení vnitřního prostoru nepoužívejte vysoušeč vlasů ani
neumísťujte do zařízení svíčku pro odstranění zápachu.
Likvidace
•Při
• likvidaci zařízení demontujte těsnění dveří, police a koše
ponechejte na místě a zařízení udržujte mimo dosah dětí.
•Veškeré
•
obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren)
odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit
udušení.
7
CZ
Technická bezpečnost
•Větrací
•
otvory na plášti zařízení nebo na vlastní konstrukci
zachovávejte volně přístupné.
•Nepoužívejte
•
elektrická zařízení uvnitř oddílů pro uložení potravin v
zařízení, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
•Chladicí
•
médium a izolační plyn použité ve spotřebiči vyžadují
speciální postupy pro likvidaci. Při likvidaci se poraďte se servisním
zástupcem nebo s podobně kvalifikovanou osobou.
•Toto
•
zařízení obsahuje malé množství chladicího média s
izobutanem (R600a), zemním plynem bez negativního vlivu na
životní prostředí, který je však vysoce hořlavý. Během přepravy a
instalace zařízení je nutné věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k
poškození žádné části chladicího okruhu.
•Chladicí
•
médium, které by uniklo z poškozeného potrubí, by se
mohlo vznítit nebo způsobit explozi.
•Pokud
•
zjistíte, že chladicí médium z chladicího okruhu uniká,
je nutné okamžitě zabránit přítomnosti otevřeného ohně nebo
jinému zdroji zážehu a několik minut větrat místnost, kde je
zařízení umístěno. Aby se zabránilo vzniku zápalné směsi plynu
a vzduchu v případě úniku média z chladicího okruhu, měla by
volba velikosti místnosti záviset na množství použitého chladicího
média v zařízení. Místnost musí být dost velká, aby na každých 8 g
chladicího média R600a v zařízení připadal 1 m² podlahové plochy.
•Množství
•
chladicího média ve vašem zařízení je uvedeno na
identifikačním štítku uvnitř zařízení.
•Toto
•
zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti a
podobném prostředí. Nesmí být používáno ke komerčním nebo
pohostinským účelům nebo v mobilním použití, jako je karavan
nebo loď.
8
CZ
•Nikdy
•
nespouštějte do provozu zařízení, které vykazuje nějakou
známku poruchy. V případě pochybností kontaktujte svého
prodejce.
•Neuchovávejte
•
v tomto zařízení výbušné látky, např. spreje s
hořlavou náplní.
UPOZORNĚNÍ
Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého
zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na
majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně
následujících:
Instalace
•Chcete-li
•
při přepravě zařízení táhnout nebo tlačit, nikdy je
nenaklánějte.
Obsluha
•Zmrazených
•
potravin ani kovových součástí mrazničky se
nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by dojít
k omrzlinám.
•Skleněné
•
nádoby nebo lahve nevkládejte do mrazničky, polic ani
zásobníku na led, které budou vystaveny teplotám pod bodem
mrazu.
•Tvrzené
•
sklo v přední části dveří zařízení nebo polic mohou být
poškozeny nárazem. Pokud dojde k prasknutí, nedotýkejte se jej
rukama, neboť by mohlo dojít ke zranění.
•Při
• otevírání a zavírání dveří přístroje nebo dvířek Door in Door
(dvířka pro snadný přístup k potravinám, dále jen Door in Door) si
dejte pozor, aby vám v nich neuvízly ruce nebo nohy.
•Na
• dvířka Door in Door nepokládejte těžké předměty.
•Dvířka
•
Door in Door nepoužívejte místo kuchyňského prkénka a
dejte si pozor, abyste jej nepoškrábali ostrým nástrojem, protože by
mohlo dojít k poškození přístroje.
•Nezavěšujte
•
se na dvířka zařízení, skladovací prostory, poličky či
dvířka chladničky, ani na ně nestoupejte.
9
CZ
•V
• koších ve dveřích neskladujte nadměrné množství lahví s vodou
nebo zásobníků na přílohy. Koš se může rozbít nebo může dojít ke
zranění v důsledku nárazu vaší ruky do okolní struktury.
•Potraviny
•
v zařízení uchovávejte uspořádané.
•Zabraňte
•
zvířatům v okusování napájecího kabelu nebo vodní
hadice.
•Dveře
•
zařízení neotevírejte ani nezavírejte nadměrnou silou.
•Pokud
•
dojde k poškození nebo nesprávné funkci závěsů dveří
zařízení, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované
servisní středisko.
•Dohlížejte
•
na děti nebo na osoby se sníženými rozlišovacími
schopnostmi, abyste zajistili bezpečné používání zařízení.
•Nepoškozujte
•
trubice chladicího okruhu.
•Do
• zařízení nevkládejte žádné elektrické spotřebiče (jako např.
topné těleso nebo mobilní telefon).
•Pokud
•
jsou skleněné police nebo kryty studené, nemyjte je
teplou vodou. V případě vystavení náhlé změně teploty by mohly
prasknout.
•Zmrazené
•
potraviny nikdy nekonzumujte bezprostředně po vyjmutí
z mrazničky.
Údržba
•Nevkládejte
•
police vzhůru nohama. Police mohou spadnout a
způsobit zranění.
•V
• případě potřeby odstranění námrazy ze zařízení se obraťte na
informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
•V
• případě dlouhodobého výpadku napájení vyprázdněte
v mrazničce zásobník na led.
10
CZ
Likvidace starého přístroje
•• Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických
výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
•• Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace
starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly,
které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat
a šetřit tak omezené zdroje.
•• Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit
na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o
autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si
prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling
11
INSTALACE
CZ
Části
Držák na vejce (volitelně)
Zásobník na led (volitelně)
Příručka uživatele
••Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.
12
Montážní klíč
CZ
Poznámky k přesunování a
přepravě
••Vyjměte ze zařízení veškeré potraviny. Poté
přepravujte zařízení, pouze pokud křehké
součásti, jako jsou poličky a madlo dveří, upevníte páskou. V opačném případě může dojít k
poškození zařízení.
••Vytáhněte zástrčku napájení, vložte ji do háčku
na zástrčku napájení na zadní nebo horní
stěně zařízení a tím ji upevněte. V opačném
případě může dojít k poškození zástrčky
napájení nebo k poškrábání podlahy.
••Zařízení by měly opatrně přepravovat alespoň
dvě osoby. Upuštění zařízení, které je
extrémně těžké, může způsobit zranění osob
nebo selhání zařízení.
••Při přepravě zařízení na dlouhou vzdálenost
je udržujte ve vzpřímené poloze. Zařízení se
může převrátit a způsobit tak selhání. Zařízení
nikdy netransportujte naležato, protože to
může po jeho opětovném zapnutí způsobit
selhání cirkulace chladicího média.
Pokyny pro instalaci
••Zařízení umístěte na pevnou a rovnou plochu.
−−Pokud bude zařízení umístěno na nerovnou
podlahu, může docházet k tvorbě vibrací
a hluku, což může mít za následek pád
zařízení a zranění osob. Může to způsobit
také nesprávné dovírání dveří a vznik vlhkosti
uvnitř jednotky za jejího provozu.
−−Pokud není přední nebo zadní část zařízení v
rovině, lze to napravit úpravou přední nožky.
V závažných případech může být nutné
vypodložit podlahu tenkými proužky dřeva.
••Vyvarujte se umístění zařízení do blízkosti
zdrojů tepla, na přímý sluneční svit nebo do
vlhkého prostředí.
••Zasuňte napájecí kabel (nebo zástrčku) do
zásuvky. Ke stejné zásuvce nepřipojujte jiná
zařízení.
••Po připojení napájecího kabelu (zástrčky) do
zásuvky počkejte 2–3 hodiny, než do zařízení
vložíte potraviny. Pokud vložíte potraviny
ještě před tím, než se zařízení zcela vychladí,
mohou se zkazit.
••Modely s madlem musí být na straně závěsů
dveří umístěny minimálně 55 mm od stěny, aby
bylo možné otevírat dveře pod úhlem 90°.
••Při instalaci ponechejte přes 55 mm volného
prostoru vpravo, vlevo, vzadu a nahoře.
13
CZ
Vysazení dveří
UPOZORNĚNÍ
Pokud je nezbytné protáhnout zařízení úzkým
otvorem, doporučeným postupem je vysadit
dveře.
VAROVÁNÍ
••Před instalací nebo servisováním zařízení
odpojte napájecí kabel, vypněte domovní
pojistky nebo jističe. Nedodržování těchto
pokynů může vést k úmrtí osob, požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Pokud jsou vaše vstupní dveře příliš úzké na to,
aby jimi zařízení prošlo, vysaďte dveře zařízení
a protáhněte zařízení bokem.
••Při vyjímání horního pantu nezapomeňte
přidržet dveře, neboť by mohly spadnout
dopředu. Doporučujeme, aby vyjímání a
opětovné nasazování dveří prováděly dvě či
více osob.
4
Nadzvedněte horní pant upevněný mezi
zařízením a jeho dveřmi a následně jej
vyjměte.
Horní pant
Dveře
[U mrazničky i chladničky]
1
Vyšroubujte šroub krytu pantu na horní
straně zařízení proti směru hodinových
ručiček.
2
Stiskněte háček spojení elektrických
konektorů 1 a rozpojte je tažením do obou
stran.
1
3
14
Uvolněte páčku pantu přitlačením jejího
konce směrem k vnější hraně skříně.
5
Vysaďte dveře mrazničky a chladničky tím,
že je nadzvednete směrem nahoru. Teď
byste měli dveře nadzvednout dostatečně na
to, aby se zcela vytáhla ocelová trubice.
Opětovné nasazení dveří
Poté, co jste zařízení pronesli přístupovým
vchodem, nasaďte dveře opačným postupem
jako při vysazení.
CZ
Úprava výšky dveří
Pokud nejsou dveře zařízení v rovině, upravte
rozdíl v jejich výšce následujícím způsobem.
3
Po úpravě rozdílu ve výšce dveří zařízení
utáhněte kontra matici jejím zašroubováním
ve směru hodinových ručiček.
POZNÁMKA
••Protože kolík pantu by mohl vypadnout,
neupravujte výšku dveří zařízení o více než 5
cm.
Utažení matice
[Postup 1]
*Referenční
Pokud není možné upravit výšku dveří zařízení
výše uvedeným postupem, vyrovnejte dveře
podle následujícího návodu.
Kontra matice
Nastavitelný kolík pantu
Montážní klíč
1
Uvolněte kontra matici jejím vyšroubováním
proti směru hodinových ručiček pomocí
19mm montážního klíče.
[Postup 2]
jsou dveře mrazničky nižší než
1 Pokud
dveře chladničky
Přizpůsobte úroveň dveří vložením plochého
šroubováku do drážky levého výškově
nastavitelného šroubu a otočte jím ve směru
hodinových ručiček
Uvolnění matice
2
Upravte rozdíl ve výšce dveří zařízení
otáčením nastavitelného kolíku pantu ve
směru nebo proti směru hodinových ručiček
pomocí 8mm montážního klíče.
2
Nahoru
Dolů
Pokud jsou dveře mrazničky vyšší než
dveře chladničky
Přizpůsobte úroveň dveří vložením plochého
ovladače do drážky pravého šroubu
výškového nastavení a otočte jím ve směru
hodinových ručiček
15
CZ
Vyrovnání zařízení
Přístroj má dvě přední nastavitelné nohy.
Otočte vyrovnávací nohou doleva ke zvýšení
strany spotřebiče nebo doprava k jejímu snížení.
POZNÁMKA
••Pro spotřebič je normální instalace v mírném
záklonu, aby šla dvířka lehce zavírat.
16
OBSLUHA
CZ
Součásti a funkce
1
2
3
Ovládací panel
Upravuje cílovou teplotu mrazáku a lednice.
Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)
Door in Door představuje dvouvrstvý systém dveří. Lze je otevírat samostatně, nebo zároveň s
hlavními dveřmi. Můžete tak pohodlně najít své oblíbené jídlo a snadno si ho vzít.
Páčka Door in Door (volitelně)
Tato páčka otevírá dveře systému Door in Door.
••Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.
17
CZ
1
2
3
4
5
18
Výrobník ledu (volitelně)
To je místo, kde je led ručně vyroben a skladován.
Košík na dveřích mrazničky
Zde je možné uchovávat malá balení mrazených potravin.
••V těchto košících neukládejte zmrzlinu ani potraviny, které se budou uchovávat dlouhodobě.
LED zářivka
LED zářivka uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.
Police mrazničky (volitelné)
Uchovávání různých zmrazených potravin, např. masa, ryb a zmrzliny.
Zásuvka mrazničky (volitelně)
Dlouhodobé uchovávání mražených potravin.
CZ
1
2
3
4
Jednotka Smart Diagnosis (inteligentní diagnostiky)
Tuto funkci použijte při kontaktování zákaznického informačního střediska společnosti LG
Electronics, abyste napomohl přesné diagnostice při abnormálním fungování nebo selhání
zařízení.
LED zářivka
LED zářivka uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.
Police chladničky
Uchovávání potravin a jiných výrobků.
••Výšku police lze změnit jejím zasunutím do drážky v jiné výšce.
••Potraviny s vyšším obsahem vlhkosti skladujte v přední části police.
••Skutečný počet polic se v závislosti na typu chladničky liší.
Police na láhve (volitelně)
Uchovávání vysokých láhví nebo nádob.
UPOZORNĚNÍ
••Neukládejte nízké láhve ani nádoby. Mohlo by dojít k pádu předmětů a následnému zranění
osob nebo poškození zařízení.
5
6
Pure N Fresh (Čisté a svěží) (volitelné)
Tato funkce minimalizuje bakterie a zápach uvnitř zařízení.
Zásuvka na menší potraviny (volitelně)
Zde se uchovávají malá balení chlazených potravin.
19
CZ
7
8
9
10
20
Teplotní senzor
Tento senzor sleduje teplotu chladničky.
••Aby se teplota sledovala správně, udržujte mezi senzorem a potravinami mezeru.
Zásuvka na zeleninu
Slouží ke skladování ovoce a zeleniny, aby byly zachovány co nejdéle čerstvé.
Door-in-Door (dvířka pro snadný přístup k potravinám) (volitelně)
Zde se uchovávají často používané potraviny, jako jsou nápoje a drobné občerstvení.
Koš ve dveřích chladničky
Uchovávání menších balených potravin, nápojů nebo omáček.
CZ
Pokyny pro obsluhu
Účinné uchovávání potravin
••Nepoužívejte nádrž dávkovače vody a ledu na
jiné nápoje než pitnou vodu.
••Uživatelé by měli mít na paměti, že pokud
nejsou dveře úplně zavřené, pokud je v létě
vysoká vlhkost nebo pokud často dochází
k otevírání dveří mrazničky, může docházet
k tvorbě námrazy.
••Zajistěte dostatečný prostor mezi potravinami
uloženými na polici nebo v koši ve dveřích, aby
bylo možné zcela zavřít dveře.
••Otevřenými dveřmi do zařízení vniká teplý
vzduch a může způsobit nárůst vnitřní teploty.
••Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte
příliš často.
••LED zářivka je určena výhradně pro použití
v domácích spotřebičích a není vhodná
k osvětlení domácnosti.
Doporučení pro úsporu energie
••Mezi uloženými potravinami zajistěte
dostatečný prostor. Chladný vzduch tak bude
moci rovnoměrně cirkulovat a náklady na
elektřinu budou nižší.
••Teplé jídlo ukládejte pouze po vychladnutí.
Zabráníte tak tvorbě kondenzace a námrazy.
••Při skladování potravin v mrazničce nastavte
teplotu mrazničky níže než teplotu indikovanou
na zařízení.
••Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu zařízení.
V případě normálního podnebí by měla být
mraznička pro tvorbu ledu nastavena na
hodnotu −19 nebo nižší.
••Neukládejte potraviny příliš blízko ke snímači
teploty ledničky. Od snímače zachovávejte
vzdálenost nejméně 3 cm.
••Mějte na paměti, že nárůst teploty po
odstranění námrazy má přípustný rozsah
podle specifikací zařízení. Chcete-li minimalizovat dopad, který to může mít na skladování
potravin v důsledku zvýšení teploty, uzavřete
nebo obalte uložené potraviny několika
vrstvami.
21
CZ
Používání ovládacího panelu
Součásti a funkce
1
2
3
Panel ikon
••Ukazuje cílovou teplotu ledničky a
mrazničky.
••K zobrazení nastavení dalších funkcí,
stiskněte jakékoliv z tlačítek 2 - 6 .
Express Freeze (Expresní mrazení)
••Nastavení funkce expresního (rychlého)
mrazení.
Freezer Temperature (Teplota mrazničky)
••Nastavení cílové teploty mrazničky.
Replace
4
5
6
Door Alarm (Alarm otevřených dveří)
(Volitelné)
••Tímto ovládacím prvkem nastavíte varovný
tón, který se aktivuje, jsou-li otevřeny dveře
zařízení.
Pure N Fresh (Čisté a svěží) (volitelné)
••Nastavení funkce filtrace vzduchu Pure N
Fresh.
Fridge Temperature (Teplota chladničky)
••Nastavení cílové teploty chladničky.
Child Lock (Dětská pojistka)
••Tímto ovládacím prvkem zablokujete tlačítka
na ovládacím panelu.
••Skutečný vzhled ovládacího panelu se může v závislosti na typu lišit.
22
CZ
Poznámky k používání ovládacího
panelu
• Ovládací panel se automaticky zapne v
libovolném z následujících případů.
− Při zapnutí napájení
− Při stisknutí tlačítka
− Při otevření dveří zařízení (chladničky,
mrazničky, Door in Door)
• Ovládací panel se automaticky vypne, aby
šetřil spotřebu, v libovolném z následujících
případů.
− Po uplynutí 1 minuty od zapnutí napájení
− Pokud se do 20 sekund od stisknutí
požadovaného tlačítka neprovede žádná
tlačítková operace
− Po uplynutí 20 sekund od otevření a zavření
dveří zařízení (chladničky, mrazničky, Door
in Door)
• Pokud se dotknete ovládacího panelu prstem
nebo pokožkou při jeho čištění, může se
spustit funkce příslušného tlačítka.
Nastavení teploty
Nastavení teploty chladničky a mrazničky.
• Teplotu upravte stisknutím tlačítka Fridge nebo
Freezer.
• Teplotu lze nastavit.
− Chladnička: od 1 °C do 7 °C
− Mraznička: od -14 °C do -24 °C
• Aktuální vnitřní teplota se liší podle stavu
potravin, protože uvedená nastavená teplota
představuje cílovou teplotu, nikoliv aktuální
teplotu uvnitř zařízení.
POZNÁMKA
• Výchozí nastavení teploty se může lišit v
závislosti na zařízení.
• Po připojení zařízení do zásuvky počkejte
s ukládáním potravin do zařízení, dokud
neuplynou 2 nebo 3 hodiny.
• Zařízení umožňuje během provozu
automaticky rozpoznávat závady.
• Pokud je rozpoznána závada, je zařízení
vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného
tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.
• Pokud nastane tato situace, nevypínejte
napájení a ihned se obraťte na informační
středisko pro zákazníky společnosti LG
Electronics. Pokud vypnete napájení, může
být pro mechanika informačního střediska pro
zákazníky společnosti LG Electronics obtížné
vyhledat závadu.
Nastavení funkce expresní
mrazení
Tato funkce napomáhá rychle vyrobit velké
množství ledu nebo rychle zmrazit potraviny.
• Po stisknutí tlačítka Express Freeze se na
ovládacím panelu rozsvítí ikona Express
Freeze.
• Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším
stisknutím tlačítka.
• K přerušení funkce expresní mrazení dojde
automaticky po uplynutí stanovené doby.
23
CZ
Aktivace a deaktivace zámku
Výrobník ledu (volitelně)
Tímto ovládacím prvkem zablokujete tlačítka na
ovládacím panelu.
••Po stisknutí tlačítka Child Lock na dobu 3
sekundy se na ovládacím panelu rozsvítí
symbol Set/Reset. Funkci lze aktivovat nebo
deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
••Pokud stisknete jiné tlačítko než zámek, když
je zámek aktivní, nebude tlačítko funkční.
••Pokud stisknete jiné tlačítko než zámek,
když je zámek aktivní, symbol Set/Reset na
ovládacím panelu třikrát zabliká.
••Pokud chcete změnit nastavení, nejprve
stiskněte tlačítko Child Lock po dobu 3
sekund a funkce se deaktivuje.
To je místo, kde je led ručně vyroben a
skladován.
1
Uchopte rukojeť misky na led a vytáhněte ji.
Nastavení funkce Pure N Fresh
(Čisté a svěží) (volitelně)
2
Naplňte misku na led vodou tak, aby byly
všechny kostky stejně plné.
3
Umístěte misku na led opatrně zpět do své
polohy, aby nedošlo k rozlití vody na podlahu.
Výroba ledu
<Typ 1>
Bakterie a zápach uvnitř zařízení lze
minimalizovat pomocí funkce Čisté a svěží. Tato
funkce je však účinná pouze v případě bakterií
ve volném prostoru v zařízení, nikoliv bakterií
absorbo-vaných potravinami.
Nastavení alarmu otevřených
dveří (volitelně)
Tímto ovládacím prvkem nastavíte varovný tón,
který se aktivuje, jsou-li otevřeny dveře zařízení.
••Po stisknutí tlačítka Door Alarm se rozsvítí
na symbol Door Alarm a upozornění bude
aktivováno. Funkci lze aktivovat nebo
deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
••Pokud je varovná signalizace aktivní i po
zavření dveří, obraťte se na informační
středisko pro zákazníky společnosti LG
Electronics.
24
UPOZORNĚNÍ
••Dávejte pozor, abyste při vkládání misky na led
po jejím naplnění vodou vodu nevylili.
<Typ 2>
Naplňte misku na led s vodou tak, aby byly
všechny kostky stejně plné. Umístěte ji do
mrazničky.
CZ
Vyndání ledu
<Typ 1>
1
Otočte kolečkem po směru hodinových
ručiček.
2
Zvedněte lehce zásobník ledu a vyndejte ho.
POZNÁMKA
••Upozorňujeme, že předtím, než se voda zcela
zmrazí, může led po otočení kolečka výrobníku
ledu držet pohromadě.
••Při teplotě -20 °C trvá asi 4 hodiny, než se
voda zcela zmrazí.
••Při umístění zásobníku ledu zpět do své
původní polohy po jeho použití zkontrolujte,
zda je zcela zasunutý dovnitř.
••Správné množství ledu skladovaného v
zásobníku ledu je množství třikrát připraveného
ledu. Skladuje-li se množství ledu větší než
třikrát vyrobené, zásobník ledu se nemusí
vysunout a přilepí se. V zásobníku ledu
neukládejte více než tři vysypané misky ledu.
Vyjmutí výrobníku ledu (volitelně)
1
Uchopte oba okraje koše dveří mrazničky
v horní části výrobníku ledu a vyjměte ho
tahem nahoru.
2
Uchopte oba okraje zásobníku ledu a
vyjměte ho tahem nahoru.
<Typ 2>
Uchopte zásobník na led na jeho koncích a
opatrně ho otočte.
UPOZORNĚNÍ
••Pokud často otvíráte a zavíráte dveře
mrazničky, může mražení vody trvat déle.
••Doba mražení vody se může lišit v závislosti
na sezóně. Do 24 hodin po počáteční
instalaci nemusí být teplota uvnitř spotřebiče
stabilizována, proto může mražení vody trvat
déle.
••Buďte opatrní, protože hrany vysunutého ledu
mohou být ostré.
POZNÁMKA
UPOZORNĚNÍ
••Vyjměte je v tomto pořadí. Vyjmutím misky na
led jako první může dojít k jejímu poškození.
••Při oddělování výrobníku ledu ho držte a
vysuňte správně, aby se zabránilo vypadnutí
ledu.
••Nelze-li led snadno oddělit, otočte znovu
otočným kolečkem.
25
CZ
Čištění misky na led (volitelné)
1
Uchopte rukojeť misky na led a vytáhněte ji.
Door-in-Door (dvířka pro
snadný přístup k potravinám)
(volitelně)
Stiskněte páčku na spodní hraně dvířek Door in
Door, dokud se neotevřou.
Za dveřmi Door in Door a v okolních koších je
spousta úložného prostoru, což vám umožňuje
skladovat potraviny organizovaně.
2
Po vyčištění ji vsuňte zpět do své původní
polohy.
UPOZORNĚNÍ
••Při čištění otřete všechny díly kromě zásobníku
ledu mokrým ručníkem a před použitím je
zcela osušte. Pokud tak neučiníte, může dojít
k závadě.
Vyjmutí přihrádky dvířek Door in
Door.
Přidržte přihrádku dvířek Door in Door zevnitř
oběma rukama a vyjměte ji zvednutím směrem
nahoru.
Opětovné nasazení přihrádky
dvířek Door in Door
Montáž proveďte opačným postupem než
demontáž.
26
CZ
Použití dalších funkcí
Detekce závady
Zařízení umožňuje během provozu automaticky
rozpoznávat závady.
••Pokud je rozpoznána závada, je zařízení
vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného
tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.
••Pokud nastane tato situace, nevypínejte
napájení a ihned se obraťte na informační
středisko pro zákazníky společnosti LG
Electronics. Pokud vypnete napájení, může
být pro mechanika informačního střediska pro
zákazníky společnosti LG Electronics obtížné
vyhledat závadu.
27
INTELIGENTNÍ FUNKCE
Funkce Smart Diagnosis™
prostřednictvím informačního
střediska pro zákazníky
Tuto funkci můžete použít v případě, že
potřebujete přesnou diagnostiku od informačního
střediska pro zákazníky společnosti LG
Electronics při poruše nebo havárii zařízení. Tuto
funkci používejte, pouze pokud se chcete obrátit
na zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.
1
Stisknutím tlačítka Child Lock aktivujete
funkci zámku.
••Pokud již byla funkce zámku aktivována,
stisknutím tlačítka Child Lock ji
deaktivujete a poté ji aktivujete opětovnými
stisknutím tlačítka Child Lock.
••Mějte na paměti, že funkce Smart
Diagnosis je k dispozici až po uplynutí 5
minut od aktivace funkce zámku.
2
Stiskněte a držte tlačítko Freezer po dobu
3 sekund nebo déle, zatímco stále držíte
telefon u reproduktoru.
3
Otevřete dveře chladničky a poté
přidržte telefon u pravého horního otvoru
reproduktoru.
4
Po dokončení přenosu dat vám zástupce
servisu sdělí výsledek inteligentní diagnostiky
Smart Diagnosis™.
28
CZ
POZNÁMKA
••Umístěte telefon tak, aby byly mikrofon a otvor
reproduktoru proti sobě.
••Přibližně po uplynutí 3 sekund zazní tón
inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.
••Během přenosu dat neodnímejte telefon od
otvoru reproduktoru.
••Přidržte telefon u pravého horního otvoru
reproduktoru a vyčkejte, dokud nedojde
k dokončení přenosu dat.
••Zvuk tónu může být při přenosu dat inteligentní
diagnostiky Smart Diagnosis™ nepříjemný,
do ztišení tónu přenosu dat však neodnímejte
telefon od otvoru reproduktoru, aby bylo možné
zajistit přesnost údajů diagnostiky.
••Po dokončení přenosu dat se zobrazí hlášení
o dokončení přenosu a ovládací panel se
automaticky vypne a po několika sekundách
se znovu zapne. Poté informační středisko pro
zákazníky vysvětlí výsledek diagnostiky.
••Funkce inteligentní diagnostiky Smart
Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
••Kvalita komunikace bude vyšší a vy můžete
odeslat lepší signál, pokud použijete pevnou
linku.
••Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu
dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™,
například z důvodu nízké kvality hovoru,
nedostane se vám těch nejlepších služeb
inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.
ÚDRŽBA
Pokyny pro čištění
••Při demontáži police nebo zásuvky z přístroje
vyjměte z police nebo zásuvky všechny
uložené potraviny, aby nedošlo ke zranění
osob nebo poškození zařízení.
−−Jinak by v důsledku hmotnosti uskladněných
potravin mohlo dojít ke zranění.
••Při čištění vnějších ventilátorů zařízení
vysavačem byste měli vypojit napájecí kabel ze
zásuvky, abyste předešli jakémukoli statickému
výboji, který by mohl poškodit elektroniku nebo
způsobit úraz elektrickým proudem.
••Vyjměte police a zásuvky a omyjte je vodou.
Poté je před opětovným vložením do přístroje
dostatečně osušte.
••Pravidelně otírejte těsnění dveří měkkým
vlhkým hadříkem.
••Šmouhy a skvrny na koši ve dveřích je třeba
očistit, neboť by mohly negativně ovlivnit
možnosti skladování a případně způsobit i
poškození.
••Po očištění zkontrolujte, zda není napájecí
kabel poškozený, zahřátý nebo nesprávně
zapojený.
••V těsné blízkosti přívodů vzduchu zařízení
zachovávejte zvenku volný prostor.
−−Zanesené přívody vzduchu mohou mít za
následek vznik požáru nebo poškození
zařízení.
••Voskováním vnějších lakovaných kovových
povrchů napomůžete ochraně proti korozi.
Nevoskujte plastové součásti. Voskujte
lakované kovové povrchy nejméně dvakrát
ročně pomocí vosku na zařízení (nebo
pastového autovosku). Vosk aplikujte čistým
měkkým hadříkem.
••Na vnější povrchy zařízení používejte čistou
houbu nebo měkký hadřík a jemný čisticí
prostředek v teplé vodě. Nepoužívejte
abrazivní ani hrubá čistidla. Pečlivě osušte
měkkým hadříkem.
CZ
••Nikdy nemyjte police ani nádoby v myčce
nádobí.
−−V důsledku horka by mohlo dojít k deformaci
součástí.
••Pokud je zařízení vybaveno LED zářivkou,
nedemontujte při pokusu o opravu nebo údržbu
kryt zářivky ani samotnou LED zářivku. Obraťte
se na informační středisko pro zákazníky
společnosti LG Electronics.
Výměna filtru funkce Pure
N Fresh (Čisté a svěží)
(volitelně)
Abyste zachovali výkon filtru funkce Čisté a
svěží, vyměňte filtr co nejdříve poté, co se objeví
zpráva identifikující výměnu filtru.
1
Pokud na ovládacím panelu svítí ikona
Replace, vyměňte filtr funkce Čisté a svěží.
Replace
2
Filtr funkce Čisté a svěží podržte a demontujte tak, že jím otočíte proti směru hodinových
ručiček.
29
CZ
3
Vyjměte filtr uvnitř krytu filtru funkce Čisté a
svěží a vyměňte jej za nový filtr.
Čištění koše ve dveřích
Demontáž koše ve dveřích
chladničky/mrazničky
Podržte oba okraje koše a vyjměte jej zvednutím
směrem nahoru.
4
Po výměně filtru vložte kryt filtru funkce
Čisté a svěží tak, že jím otočíte po směru
hodinových ručiček.
Zpětná montáž koše ve dveřích
chladničky/mrazničky
5
Dobu výměny filtru resetujete tak, že na
více než 3 sekundy podržíte tlačítko Pure N
Fresh na ovládacím panelu. Ikona Replace
na ovládacím panelu zhasne.
6
Funkce bude fungovat po výměně filtru.
POZNÁMKA
••Nevkládejte prst nebo jiné cizí předměty do
držáku filtru. Mohlo by dojít ke zranění osob
nebo poruše.
••Pokud uplynula doba výměny, odstranění
bakterií a zápachu může být obtížné.
••Mějte na paměti, že pokud filtr promyjete
vodou, výkonnost filtru se může také zhoršit.
••Je třeba dávat pozor, aby nebyl filtr vložen do
krytu filtru opačně.
••Po výměně filtru při nastavování zařízení do
režimu Zapnuto nebo Napájení zkontrolujte,
zda svítí LED kontrolka v blízkosti filtru.
••Filtr lze zakoupit u informačního střediska pro
zákazníky společnosti LG Electronics.
30
1
Podržte obě hrany koše a jemně zatlačte na
jednu hranu, abyste dosáhli sestavení. Poté
stejným způsobem sestavte druhou stranu.
2
Po sestavení do koše ve dveřích jemně
klepněte a upevněte jej ve vodorovné poloze.
CZ
Čištění police
Čištění zásuvky na zeleninu
Vyjmutí police chladničky/
mrazničky
Vyjmutí zásuvky na zeleninu
Polici vyjměte vytažením.
Zpětná montáž police chladničky/
mrazničky
1
Vyjměte obsah zásuvky. Sevřete madlo
zásuvky na zeleninu a jemně ji vytáhněte
zcela ven, dokud se nezastaví.
2
Nadzvedněte zásuvku na zeleninu směrem
nahoru a vyjměte ji vytažením ven.
Vyjměte polici vytažením, při kterém mírně
nadzvednete zadní stranu police chladničky.
Zpětná montáž zásuvky na
zeleninu
1
Pokud má zásuvka na zeleninu kryt,
zvedněte jej.
2
Vložte dno zásuvky na zeleninu do jeho
původní polohy a jemně jej zatlačte zpět
směrem dolů.
UPOZORNĚNÍ
••Mějte prosím na paměti, že hmotnost
uložených potravin může při vyjímání zásuvky
na zeleninu způsobit zranění.
31
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Příznaky
Přístroj nechladí ani
nemrazí.
Chladicí a mrazicí
výkon je nízký.
Možná příčina
Došlo k přerušení dodávky
elektrické energie?
Je elektrická zástrčka vytažena
ze zásuvky?
Není teplota chladničky nebo
mrazničky nastavena na
nejteplejší hodnotu?
Je zařízení umístěno na
přímém slunečním světle nebo
v blízkosti zdroje tepla, jako
je např. trouba nebo topné
těleso?
Nevložili jste do mrazničky
horké potraviny bez
předchozího vychladnutí?
Neuskladnili jste příliš mnoho
potravin?
Jsou dveře zařízení zcela
zavřené?
Je kolem zařízení dostatek
volného místa?
Není teplota chladničky nebo
mrazničky nastavena na
hodnotu „teplá“?
Neuskladnili jste potraviny se
silným aromatem?
CZ
Řešení
••Zkontrolujte napájení jiných zařízení.
••Zastrčte správně elektrickou zástrčku
do zásuvky.
••Nastavte teplotu chladničky nebo
mrazničky na hodnotu „střední".
••Zkontrolujte místo instalace a
umístěte zařízení dále od zdrojů
tepla.
••Před vložením do chladničky nebo
mrazničky nechejte horké potraviny
nejprve vychladnout.
••Zajistěte dostatečný prostor mezi
uskladněnými potravinami.
••Zcela zavřete dveře a ujistěte se, zda
uskladněné potraviny nepřekážejí ve
dveřích.
••Upravte polohu, abyste zajistili
dostatek místa kolem zařízení.
••Nastavte teplotu chladničky nebo
mrazničky na hodnotu „střední".
••Potraviny se silným aromatem
uchovávejte v nádobách s víkem.
••Vyhoďte shnilou zeleninu a vyčistěte
Nemůže být v zásuvce zkažené
zásuvku na zeleninu. Neskladujte
ovoce nebo zelenina?
zeleninu v zásuvce na zeleninu příliš
dlouho.
••Pro zákazníky je obtížné vyměňovat
vnitřní svítidlo zařízení neurčené
Vypíná se vnitřní žárovka uvnitř k opravě. Pokud se vnitřní svítidlo
Vnitřní žárovka
nerozsvítí, obraťte se na informační
v zařízení se nezapíná. zařízení?
středisko pro zákazníky společnosti
LG Electronics.
Zařízení vydává
nepříjemný zápach.
32
CZ
Příznaky
Dveře zařízení nejsou
důkladně zavřené.
Dveře zařízení jdou
ztěžka otevřít.
Uvnitř zařízení nebo
ve spodní části
krytu zásuvky na
zeleninu se nachází
kondenzace.
V mrazničce se
vytvořila námraza.
Možná příčina
Naklání se zařízení směrem
dopředu?
Byly police správně
namontovány?
Řešení
••Seřiďte přední nožky a lehce
zvedněte přední stranu.
••V případě potřeby znovu namontujte
police.
••Pokud zavřete dveře příliš velkou
Nezavřeli jste dveře nadměrnou silou nebo příliš rychle, mohou zůstat
nedovřené. Ujistěte se, že dveřmi
silou?
neboucháte. Zavírejte je bez použití
síly.
••Pokud se pokusíte otevřít dveře
zařízení během 1 minuty po jejich
zavření, může docházet k problémům
Neotevřeli jste dveře ihned po
z důvodu podtlaku uvnitř zařízení.
jejich zavření?
Zkuste dveře zařízení znovu otevřít
po několika minutách, až se vnitřní
tlak ustálí.
Nevložili jste do mrazničky
••Před vložením do chladničky nebo
horké potraviny bez
mrazničky nechejte horké potraviny
předchozího vychladnutí?
nejprve vychladnout.
•
•
I když kondenzace vlhkosti zmizí brzy
Nenechali jste dveře zařízení
po zavření dveří zařízení, můžete ji
otevřené?
otřít suchým hadříkem.
••Ke kondenzaci může docházet z
Neotevíráte a nezavíráte dveře
důvodu rozdílné vnitřní a vnější
zařízení příliš často?
teploty. Otřete vlhkost suchým
hadříkem.
Vkládali jste dovnitř teplé
nebo vlhké jídlo, aniž byste jej ••Uchovávejte potraviny v uzavřených
nádobách nebo nádobách s víkem.
uzavřeli v nádobě?
••Zkontrolujte, zda potraviny uvnitř
Dveře nemusely být řádně
zařízení nebrání dovření dveří a
zavřeny?
ujistěte se, že jsou dveře důkladně
zavřené.
Nevložili jste do mrazničky
••Před vložením do chladničky nebo
horké potraviny bez
mrazničky nechejte horké potraviny
předchozího vychladnutí?
nejprve vychladnout.
33
CZ
Příznaky
Řešení
••Ujistěte se, že není blokován přívod
Není přívod nebo odvod
ani odvod vzduchu, aby bylo možné
vzduchu mrazničky blokován?
zajistit cirkulaci vzduchu uvnitř
V mrazničce se
zařízení.
vytvořila námraza.
•
•
Zajistěte dostatečný prostor mezi
Je mraznička příliš plná?
uskladněnými předměty.
Neotevíráte a nezavíráte často ••K tvorbě námrazy nebo kondenzace
dveře zařízení nebo nejsou
může docházet, pokud dochází
dveře zařízení nesprávně
k pronikání vzduchu zvenku do
vnitřního prostoru zařízení.
Na vnitřní nebo vnější uzavřené?
straně zařízení se
••Na vnější straně zařízení se může
vytvořila námraza
objevit kondenzovaná vlhkost,
nebo kondenzace.
Je zařízení umístěno ve vlhkém
pokud je místo instalace příliš vlhké
prostředí?
nebo pokud je venku vlhké počasí,
například při dešti. Jakoukoliv vlhkost
otřete suchým hadříkem.
Není zařízení umístěno na
••Zařízení umístěte na pevnou a
nepevné nebo nevyrovnané
rovnou plochu.
podlaze?
Dotýká se zadní strana zařízení ••Upravte polohu, abyste umožnili
Zařízení je hlučné a
stěny?
dostatek místa kolem zařízení.
vydává zvláštní zvuky.
Nejsou za zařízením zapadlé
••Odstraňte zapadlé předměty zpoza
předměty?
zařízení.
Není na zařízení umístěn
••Odstraňte předmět z horní části
předmět?
zařízení.
••Potrubí pro odvod tepla, které
napomáhá předcházet kondenzaci,
K těmto částem zařízení jsou
je umístěno v přední a boční části
Boční nebo přední
připevněny trubice zabraňující
zařízení. Těsně po instalaci zařízení
strana zařízení se
kondenzaci. Snižují tvorbu
nebo v letním období se vám může
zahřívá.
kondenzace okolo oblasti
zdát zvláště horké. Rádi bychom vás
dveří.
ujistili, že se nejedná o závadu a jde
o zcela normální jev.
Není v okolí zařízení patrný
••Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku
únik vody?
vody např. z dřezu nebo jiného místa.
Uvnitř nebo vně
•
•
Zkontrolujte, zda voda nepochází z
zařízení je voda.
Je ve spodní části zařízení
rozmražených potravin nebo prasklé
voda?
či spadlé nádoby.
34
Možná příčina
CZ
Příznaky
Zvuk cvakání
Chřestivé zvuky
Syčivé zvuky
Bublavé zvuky
Zvuky praskání
Vibrace
Možná příčina
Ovládání rozmrazování cvaká
při spouštění a dokončování
cyklu automatického
rozmrazování. Ovládání
termostatu (nebo u některých
typů ovládání zařízení) může
při spínání a vypínání také
cvakat.
Zdrojem drnčivého hluku
může být průtok chladicího
média zařízením, vodní potrubí
v zadní části zařízení (pouze
u modelů s čističkou) nebo
předměty uložené nahoře na
zařízení nebo v jeho okolí.
Řešení
••Normální provoz
••Normální provoz
Zařízení nespočívá rovnoměrně ••Podlaha je nepevná nebo nerovná
nebo je nutné nastavit vyrovnávací
na podlaze.
nožky. Viz část Vyrovnání dveří.
••Normální provoz. Pokud kompresor
Zařízení s lineárním
nepřestane drnčet po uplynutí
kompresorem bylo během
3 minut, vypněte napájení zařízení a
provozu přemístěno.
poté jej opět zapněte.
Motor ventilátoru výparníku
zajišťuje cirkulaci vzduchu
••Normální provoz
v oddílech chladničky a
mrazničky.
Vzduch je tlačen ventilátorem
••Normální provoz
do kondenzátoru.
Průtok chladicího média
••Normální provoz
chladicí soustavou.
Smršťování a rozpínání
vnitřních stěn na základě změn ••Normální provoz
teploty.
Pokud se boční nebo zadní
••Pro odstranění hluku se ujistěte, že
strana zařízení dotýká skříně
boční a zadní strany netvoří žádný
nebo stěny, mohou běžné
vibrace vytvářet slyšitelný hluk. kontakt se stěnou nebo skříní.
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising