LG | F126G1BCH2N | User manual | LG F126G1BCH2N Příručka uživatele

LG F126G1BCH2N Příručka uživatele
RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSION LG
Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE
LAWS AND COMPANY RULES.
MFL69962010
WORK
SEC.
BRAND
10
MODEL
LG
LANGUAGE
P/NO.
MFL69962010
F126G1BCH2N
1
FH4G1BCSK(0-9)
A**QKCZ
CZH
REMARK
PAGE
56
G+ Good
12/8kg HYBRID
210
작업처 : 인쇄물개발파트
양산처 : 국제인쇄
150
150
1.
2.
3.
4.
Material, printing and exterier size are refer to work tables.
Printing, text size and line are based on LG design film.
Exterier size on the drawing is cutting line.
Before product controlled by criteria sample.
should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34
PDF
ILLUSTRATOR
TRIG.
5
1
화학문구 변경
19/07/02
김남철
EAGH500854
17/06/20
주연수
김현석
2
매뉴얼 법인 최종 감수반영건
EAGH800357
17/08/18
주연수
김현석
3
유럽 WD 신규격 대응 및 기타 업데이트
EAGHC00066
17/12/04
주연수
김현석
EAGIC00210
18/12/06
주연수
김남철
4
REV. NO.
매뉴얼 현실화 시방건
EAGJ700062
박선오
대기전력 표기치 및 에너지코스 에너지 사용량 수정
REVISION DESCRIPTION
REF. NO.
DATE
PREPARED APPROVED
UNIT
mm
SCALE
N
S
MODELING DESIGNED REVIEWED CHECKED APPROVED
주연수
17.05.23
전종묵
17.05.23
이갑선
17.05.23
김현석
17.05.23
RELATED DWG.
LG Electronics Inc.
T
I
T
L
E
DWG.
No.
DR COMPLETED
MANUAL,OWNER’S
DRUM-EXPORT 1/1
MFL69962010
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
AUTOMATICKÁ
PRAČKA
Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž
usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po
provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro
budoucí nahlédnutí.
CS CZECH
F126G1BCH2N
www.lg.com
MFL69962010
Rev.05_062519
Copyright © 2017 - 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena
OBSAH
Tato příručka může zahrnovat
vyobrazení nebo obsah, které se liší od
vámi zakoupeného typu.
Tato příručka podléhá revizím ze strany
výrobce.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY........................................................4
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...................................................... 4
Likvidace starého přístroje......................................................................... 10
INSTALACE..............................................................................11
Součásti..................................................................................................... 11
Příslušenství.............................................................................................. 11
Technické údaje......................................................................................... 12
Požadavky na místo instalace................................................................... 13
Rozbalení a demontáž transportních šroubů............................................. 14
Použití protiskluzových podložek (volitelně).............................................. 15
Dřevěné podlahy (dutinové podlahy)......................................................... 15
Vyrovnání zařízení..................................................................................... 16
Připojení hadice přívodu vody................................................................... 16
Instalace odtokové hadice......................................................................... 19
OBSLUHA.................................................................................20
Používání pračky....................................................................................... 20
Třídění prádla............................................................................................ 21
Přidávání pracích prostředků..................................................................... 22
Ovládací panel........................................................................................... 24
Tabulka programů...................................................................................... 25
Možnosti programu.................................................................................... 30
Sušení (
).............................................................................................. 34
INTELIGENTNÍ FUNKCE..........................................................36
Používání aplikace Smart ThinQ............................................................... 36
Používání funkce Smart Diagnosis™........................................................ 38
ÚDRŽBA...................................................................................39
Čištění pračky............................................................................................ 39
Čištění filtru přívodu vody.......................................................................... 39
Čištění filtru odtokového čerpadla............................................................. 40
Čištění výsuvného zásobníku.................................................................... 41
Čištění bubnu (volitelně)............................................................................ 41
Pokyny k zazimování pračky..................................................................... 42
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD........................................................44
Diagnostika problémů................................................................................ 44
Chybová hlášení........................................................................................ 47
ZÁRUKA...................................................................................49
PROVOZNÍ ÚDAJE...................................................................52
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CS
Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení
nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné
obsluze zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz
podrobný popis níže.
Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou
mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text
označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů,
abyste předešli vzniku rizika.
VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení
pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení
pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ
Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku
požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění
či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících:
Děti v domácnosti
Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného
dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si
děti s přístrojem nehrály.
4
CS
Pro používání v Evropě:
Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo
pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení
a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si
s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a
uživatelskou údržbu.
Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti
zařízení pohybovat.
Instalace
•Nikdy
•
neuvádějte zařízení do provozu, pokud je poškozené, vadné,
částečně demontované nebo pokud chybí či jsou poškozené
některé součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo
zástrčky.
•Toto
•
zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami,
které jej bezpečně drží.
•Zařízení
•
neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení
neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě,
které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému
slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
•Utáhněte
•
odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.
•Pokud
•
je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky
uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované
servisní středisko.
•V
• kombinaci s tímto zařízením nepoužívejte vícezdířkové zásuvky,
prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.
5
CS
•Toto
•
zařízení nesmí být instalováno za uzamykatelnými dveřmi,
posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je
umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření
dvířek zařízení.
•Toto
•
zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy nebo selhání
snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že
elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
•Tento
•
spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem
a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné
zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými
místními zákony a předpisy.
•Nesprávné
•
připojení zemnicího vodiče může mít za následek riziko
zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení
správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo
servisního technika.
•Napájecí
•
zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud
neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže
vhodné zásuvky odborným elektrikářem.
Obsluha
•Nepokoušejte
•
se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení.
Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné ostré
předměty.
•Neopravujte
•
ani nevyměňujte žádné díly zařízení. Veškeré opravy a
servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této
příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze schválené
tovární díly.
6
CS
•Nevkládejte
•
do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
•V
• bezprostřední blízkosti pod zařízením a v jeho okolí neskladujte
hořlavé materiály, např. cupaninu, papír, hadry, chemikálie atd.
•Nenechávejte
•
otevřená dvířka zařízení. Otevřená dvířka lákají děti,
aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo
mít za následek poškození zařízení nebo zranění osob.
•Použijte
•
novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením.
Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a
následné poškození majetku.
•Do
• zařízení nevkládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie,
které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo
výbušnými látkami (jako je jsou vosky, odstraňovače vosků, oleje,
barvy, benzin, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění,
petrolej, benzín, odstraňovače skvrn, terpentýn, rostlinný olej,
kuchyňský olej, aceton, alkohol atd.). Při nesprávném použití by
mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
•Nikdy
•
nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení bubnu.
•V
• případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na
informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
•Když
•
jsou dvířka plnicího otvoru otevřená, netlačte na ně shora
nadměrnou silou.
•Nedotýkejte
•
se dvířek během programů využívajících vysokou
teplotu.
•V
• blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky
(benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
•Pokud
•
dojde v zimním období ke zmrznutí odtokové hadice
nebo hadice přívodu vody, používejte pračku výhradně po jejím
rozmrazení.
•Všechny
•
prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte
mimo dosah dětí.
7
CS
•Nedotýkejte
•
se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma
rukama.
•Napájecí
•
kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké
předměty.
•Neperte
•
v zařízení koberečky, rohožky, deky domácích mazlíčků
nebo boty ani žádné jiné věci kromě oblečení či prostěradel.
•Toto
•
zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a nesmí se
používat v mobilních prostředích.
•Pokud
•
dojde k úniku plynu (izobutan, propan, zemní plyn atd.),
nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte.
Bezpečnostní pokyny pro používání sušičky
•Nesušte
•
v zařízení nevyprané prádlo.
•Textilie
•
znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, rostlinný olej,
aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn,
vosky a odstraňovače vosků, je před sušením v zařízení nutné
vyprat v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
•Přístroj
•
nikdy nezastavujte před dokončením cyklu sušení, pokud
nebude veškeré prádlo rychle vyjmuto a rozprostřeno tak, aby
mohlo dojít k rozptýlení tepla.
•Předměty
•
z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice,
voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře
s vložkami z pěnové pryže nesmí být v zařízení sušeny.
•Při
• používání aviváží nebo podobných produktů je nutné dodržovat
pokyny uvedené na jejich obalu.
•Vyjměte
•
z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo
zápalky.
•Zařízení
•
by se nemělo používat, pokud pro čištění byly použity
průmyslové chemikálie.
8
CS
Údržba
•Po
• úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte
elektrickou zástrčku do zásuvky.
•Před
•
čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení
ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do
pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
•Při
• čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
•Nikdy
•
nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně
uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
Likvidace
•Před
•
vyřazením starého přístroje jej odpojte od elektrické sítě.
Abyste zamezili nesprávnému použití přístroje, odřízněte přímo za
přístrojem síťový kabel.
•Veškeré
•
obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren)
odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit
udušení.
•Před
•
likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka,
abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř
pračky.
9
CS
Likvidace starého přístroje
•• Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických
výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
•• Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace
starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly,
které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat
a šetřit tak omezené zdroje.
•• Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit
na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o
autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si
prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling
10
INSTALACE
CS
Součásti
12
1
Transportní šrouby
2
Síťová zástrčka
3
Zásuvka
4
Ovládací panel
5
Buben
6
Dveře
7
Odtoková hadice
8
Vypouštěcí zátka
9
Filtr odtokového čerpadla
10
Spodní víko (umístění se
může u různých praček lišit)
11
Polohovatelná nožka
12
Tlačítko Napájení
Příslušenství
Hadice přívodu studené
vody (1 ks)
Montážní klíč
Obloukový držák pro
upevnění odtokové
hadice (volitelně)
Upevňovací páska
(volitelně)
Krytky pro zakrytí otvorů
pro transportní šrouby
(volitelně)
Protiskluzové podložky
(2 ks) (volitelně)
11
CS
Technické údaje
Model
Kapacita pračky
Napájení
Rozměry
Hmotnost
Povolený tlak vody
F126G1BCH2N
12 kg (praní) / 8 kg (sušení)
220–240 V, 50 Hz
600 mm (Š) x 610 mm (H) x 850 mm (V)
76 kg
0,1‒1,0 MPa (1‒10 kgf/cm²)
••Vzhled a technické údaje zařízení se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění
změnit.
••Pro připojení ke zdroji vody není potřeba žádná další ochrana před zpětným tokem.
12
CS
Požadavky na místo instalace
Umístění
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Sklon podlahy : Povolený sklon podlahy pod
celým zařízením je 1°.
Elektrická zásuvka : Musí se nacházet ve
vzdálenosti do 1 m od jedné ze stran zařízení.
••Nepřetěžujte zásuvku připojením více než
jednoho spotřebiče.
Další vzdálenosti : Vzdálenost od stěny 10 cm:
zadní strana /2 cm: levá a pravá strana
••Nikdy nepokládejte prací prostředky na vrchní
stranu zařízení. Tyto prostředky by mohly
poškodit povrchovou úpravu a ovládací prvky.
VAROVÁNÍ
••Zástrčka musí být připojena do vhodné
zásuvky, která je odborně nainstalována a
uzemněna v souladu s veškerými místními
zákony a předpisy.
Umístění
••Usaďte spotřebič na rovné pevné podlaze.
••Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo
zařízení není narušováno koberci, rohožkami
atd.
••Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti
podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky,
kartónem nebo podobnými materiály.
••Nelze-li se vyhnout instalaci zařízení v blízkosti
plynového sporáku nebo běžných kamen, musí
být mezi pračku a zdroj tepla vložena izolační
deska (85 × 60 cm) s povrchem u topného
tělesa potaženým hliníkovou fólií.
••Neinstalujte zařízení v místnostech, kde
by mohla teplota klesnout pod bod mrazu.
Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout.
Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může
být při teplotách pod bodem mrazu snížena.
••Zajistěte, aby bylo zařízení po instalaci snadno
přístupné technikovi pro případ opravy.
••Po instalaci zařízení upravte dodaným
montážním klíčem výšku všech čtyř nožek
tak, aby bylo zařízení pevně usazeno a aby
mezi horní deskou spotřebiče a spodní hranou
pracovní desky zůstal volný prostor přibližně
5 mm.
••Pokud je dodávka zařízení realizována
v zimním období a teplota se pohybuje
pod bodem mrazu, umístěte spotřebič před
uvedením do provozu na několik hodin do
místnosti s pokojovou teplotou.
VAROVÁNÍ
••Toto zařízení není určeno pro používání na
moři ani pro instalaci v mobilních prostředcích,
jako jsou např. karavany, letadla atd.
Elektrické připojení
••Nepoužívejte prodlužovací přívod ani
rozbočovací zásuvku.
••Po ukončení provozu vždy odpojte zařízení od
elektrické sítě a vypněte přívod vody.
••Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce
zapojené podle platných předpisů pro
elektrickou instalaci.
••Zařízení musí být umístěno tak, aby byla
zástrčka snadno přístupná.
••Opravy zařízení mohou provádět pouze
kvalifikované osoby. Pokud jsou opravy
prováděny nezkušenými osobami, může to
mít za následek zranění osob nebo závažnou
poruchu. Obraťte se na své místní servisní
středisko.
13
CS
Rozbalení a demontáž
transportních šroubů
1
Zvedněte zařízení z polystyrenové podložky.
••Pokud je pro odstranění lepenkové spodní
části obalu nutné zařízení položit, vždy
chraňte stranu zařízení a položte jej opatrně
na bok. Nepokládejte zařízení na přední
nebo zadní stranu.
••Po odstranění lepenkové krabice a
obalového materiálu zvedněte zařízení z
polystyrenové podložky. Ujistěte se, že se
spolu s podložkou uvolnila také plastová
vana a že se nezachytila za spodní část
zařízení.
3
Nasaďte krytky otvorů.
••Kryty otvorů najdete přiložené v balíčku
s příslušenstvím nebo připevněné k zadní
části.
Krytka
POZNÁMKA
Plastová vana
(volitelně)
2
14
Lepenková
spodní část
obalu
Vyšroubujte transportní šrouby.
••Pomocí dodaného montážního klíče zcela
uvolněte všechny transportní šrouby
otáčením doleva, nejprve demontujte
dva spodní transportní šrouby. S pomocí
lehkého viklání vytáhněte šrouby.
••Ponechejte si transportní šrouby pro budoucí
použití. Abyste předešli poškození vnitřních
součástí, nepřepravujte pračku bez opětovné
instalace transportních šroubů.
••Nejsou-li použity transportní šrouby včetně
pojistných kroužků, může dojít k závažným
vibracím a hluku, což může mít za následek
trvalé poškození pračky. Napájecí kabel je
upevněn na zadní straně pračky pomocí
transportního šroubu, aby bylo zamezeno
případnému provozu se zašroubovanými
transportními šrouby.
CS
Použití protiskluzových
podložek (volitelně)
Dřevěné podlahy (dutinové
podlahy)
Pokud instalujete pračku na kluzký povrch,
může dojít z důvodu nadměrných vibrací k
jejímu posunutí. Nesprávné vyrovnání může
mít za následek hluk a vibrace. Pokud dojde
k této situaci, vložte pod polohovatelné nožky
protiskluzové podložky a vyrovnejte výšku.
••Dřevěné podlahy jsou na vibrace zvláště
citlivé.
••Abyste vibracím předešli, doporučujeme u
všechny nožek pračky použít pryžové misky
s minimální tloušťkou 15 mm, které budou
přišroubovány nejméně ke dvěma podlahovým
nosníkům.
1
Očistěte podlahu, aby bylo možné připevnit
protiskluzové podložky.
••Suchým hadříkem odstraňte cizí předměty
a vlhkost. Při výskytu vlhkosti by mohlo dojít
k uklouznutí protiskluzových podložek.
2
Po umístění zařízení do prostoru instalace
vyrovnejte výšku.
3
Protiskluzovou podložku umístěte přilnavou
stranou na podlahu.
••Nejúčinnějším způsobem je instalovat
protiskluzové podložky pod přední nožky.
Pokud je umístění podložek pod přední
nožky obtížné, umístěte je pod zadní nožky.
Touto stranou
nahoru
Přilnavá strana
4
Ujistěte se, že je zařízení v rovině.
••Abyste se ujistili, že se zařízení nekývá,
lehce zatlačte na horní okraj zařízení nebo
s ním zkuste zakývat. Pokud se zařízení
kývá, vyrovnejte spotřebič znovu.
Pryžová miska
••Pokud je to možné, nainstalujte zařízení do
některého z rohů místnosti, kde je podlaha
nejstabilnější.
••Pro snížení vibrací nasaďte pryžové misky.
POZNÁMKA
••Správné umístění a vyrovnání pračky umožní
zajistit dlouhodobý, správný a spolehlivý
provoz.
••Pračka musí být 100% vodorovná a musí být
pevně usazena.
••Při zátěži nesmí docházet ke „kývání“ přes
rohy.
••Povrch pro instalaci musí být čistý, bez
vosku na podlahy a jiných vrstev mazacích
prostředků.
••Zamezte namočení nožek pračky. V opačném
případě může dojít k výskytu vibrací nebo
hluku.
••Pryžové misky (č. dílu 4620ER4002B) je
možné získat v servisním středisku LG.
POZNÁMKA
••Protiskluzové podložky je možné získat v
servisním středisku LG.
15
CS
Vyrovnání zařízení
Připojení hadice přívodu vody
Není-li podlaha rovná, seřiďte polohu pračky
do roviny pomocí polohovatelných nožek (pod
nožky nevkládejte žádné další podložky, kousky
dřeva apod.). Ujistěte se, že jsou všechny čtyři
nožky stabilní a spočívají na podlaze, a potom
zkontrolujte, zda je zařízení dokonale vyrovnané
(pomocí vodováhy).
••Po vyrovnání zařízení utáhněte pojistné matice
směrem ke spodní části zařízení. Všechny
pojistné matice musí být utažené.
••Tlak v přívodu vody musí být v rozsahu 0,1
MPa až 1 MPa (1‒10 kgf/cm2).
••Při připojování hadice přívodu vody ji
nestahujte ani ji k přívodnímu kohoutu
nešroubujte přes závit.
••Převyšuje-li tlak v přívodu vody 1,0 MPa,
je nutné namontovat před přívod k pračce
redukční zařízení.
••Pravidelně kontrolujte stav hadice a v případě
nutnosti ji vyměňte.
Kontrola pryžového těsnění na
hadici přívodu vody
Zvýšení
Snížení
Pojistná matice
S hadicemi přívodu vody se dodávají dvě
pryžová těsnění. Používají se k tomu, aby se
zabránilo vytékání vody. Ověřte, zda je připojení
ke kohoutům dostatečně těsné.
Pevně utáhněte všechny 4
pojistné matice
Kontrola protilehlého směru
••Po zatlačení na horní část zařízení
v protilehlých rozích (úhlopříčně) se zařízení
nesmí vůbec pohybovat nahoru a dolů
(zkontrolujte v obou směrech). Pokud se
zařízení při zatlačení na úhlopříčně protilehlé
rohy kývá, seřiďte znovu výšku nožek.
Přípojka hadice
Pryžové těsnění
POZNÁMKA
••Při umístění na dřevěných nebo dutinových
podlahách může docházet k nadměrným
vibracím a nevyváženosti.
••Pokud je pračka instalována na vyvýšeném
místě, je nutné ji bezpečně upevnit, aby se
zamezilo riziku jejího pádu.
16
Přípojka hadice
Pryžové těsnění
CS
Připojení hadice k vodovodnímu
kohoutu
3
Nasaďte adaptér na konec kohoutu, aby
pryžové těsnění vytvořilo vodotěsnou
přípojku. Utáhněte čtyři upevňovací šrouby.
4
Nasaďte hadici přívodu vody svisle nahoru,
aby mohlo pryžové těsnění v hadici zcela
přiléhat na kohout, a poté ji šroubováním
doprava utáhněte.
Připojení šroubovací hadice ke kohoutu
se závitem
Našroubujte přípojku hadice na přívodní kohout
vody.
Matice
Hadice přívodu
vody
Připojení šroubovací hadice ke kohoutu
bez závitu
1
Uvolněte čtyři upevňovací šrouby.
Horní část
přechodky
Pryžové
těsnění
Připojení hadice s rychlospojkou ke
kohoutu bez závitu
1
Upevňovací šroub
2
Odšroubujte kruhovou desku adaptéru a
uvolněte čtyři upevňovací šrouby.
Pokud je pro umístění adaptéru kohout příliš
velký, sejměte redukci.
Kruhová deska
Redukce
2
Pokud je pro umístění adaptéru kohout příliš
velký, sejměte redukci.
Redukce
17
CS
3
Nasaďte adaptér na konec kohoutu, aby
pryžové těsnění vytvořilo vodotěsnou
přípojku. Utáhněte čtyři upevňovací šrouby a
kruhovou desku adaptéru.
Připojení hadice k zařízení
Připevněte hadici studené vody k přívodu
studené vody v zadní části pračky.
Přívod
studené
vody
4
Stáhněte západku přípojky dolů, nasaďte
přívodní hadici na adaptér a uvolněte
západku přípojky. Ujistěte se, že došlo k
zajištění adaptéru.
POZNÁMKA
••Pokud po připojení voda z hadice uniká,
opakujte stejné kroky. Pro přívod vody použijte
nejstandardnější typ kohoutu. V případě, že
je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte
před instalací kohoutu na adaptér vodicí desku.
Západka
Použití vodorovného kohoutu
Vodorovný kohout
Kohout s prodloužením
POZNÁMKA
••Před připojením přívodní hadice k
vodovodnímu kohoutu pusťte vodu a
vypláchněte cizí látky (nečistoty, písek, piliny
atd.) z vodovodního potrubí. Napusťte vodu do
nádoby a zkontrolujte její teplotu.
18
Přívod horké
vody (volitelně)
Kohout se čtvercovým ústím
CS
Instalace odtokové hadice
••Odtoková hadice nesmí být připojená výše než
100 cm nad podlahou. Nemusel by pak být
zajištěn odtok vody ze zařízení nebo by mohla
voda vytékat pomalu.
••Správné upevnění odtokové hadice umožní
zamezit poškození podlahy z důvodu úniku
vody.
••Pokud je odtoková hadice příliš dlouhá,
nesnažte se ji zatlačit zpět do zařízení. Mohlo
by to mít za následek abnormální hluk.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Při instalaci odtokové hadice do umyvadla
zajistěte její koncovku lankem.
••Správné upevnění odtokové hadice umožní
zamezit poškození podlahy z důvodu úniku
vody.
Vana
Držák hadice
max. 100 cm
Upevňovací páska
max. 100 cm
19
OBSLUHA
Používání pračky
CS
4
Vyberte požadovaný prací program.
••Stiskněte opakovaně tlačítko programu
nebo otáčejte voličem programů, dokud
není vybrán požadovaný program.
5
Spusťte program.
••Pro dočasné pozastavení programu
stiskněte tlačítko Start/Pauza. Buben
pračky se zatřese bez vody, aby bylo
možné zjistit hmotnost náplně. Pokud
nebude do 15 minut stisknuto tlačítko Start/
Pauza, dojde k vypnutí pračky a všechna
nastavení budou vymazána.
6
Konec programu.
••Po dokončení programu zazní melodie.
Abyste snížili míru pomačkání, ihned
vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla
zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení
drobných předmětů v těsnění dvířek.
Před prvním praním zvolte prací program a
nechejte jej proběhnout bez toho, aby v pračce
bylo prádlo. Tak lze z bubnu odstranit usazeniny
a vodu, které mohly v pračce zůstat z výroby.
1
2
3
20
Roztřiďte prádlo a vložte ho do pračky.
••Roztřiďte prádlo podle typu textilie, míry
znečištění, barvy a velikosti. Otevřete
dvířka a vložte prádlo do pračky.
Přidejte čisticí prostředky a/nebo prací
prostředky a aviváž.
••Přidejte odpovídající množství pracího
prostředku do výsuvného zásobníku na
prací prostředky. V případě potřeby přidejte
do příslušných částí zásobníku bělidlo nebo
aviváž.
Zapněte pračku.
••Stisknutím tlačítka Napájení zapněte
pračku.
POZNÁMKA
••Jsou-li otevřené dveře, nelze toto tlačítko
rozpoznat. Stiskněte ho znovu po zavření
dveří.
CS
Třídění prádla
1
3
Na textiliích vyhledejte štítky pro péči o
prádlo.
••Tyto štítky obsahují informace o složení
textilu a doporučeném způsobu praní nebo
čištění.
••Symboly na nášivkách.
Teplota praní
Normální praní
Šetrné praní
Péče o prádlo před vložením do pračky.
••V jedné dávce kombinujte velké a malé
kusy prádla. Nejdříve vkládejte velké kusy.
••Velké kusy by měly tvořit maximálně
polovinu celkové dávky prádla. Neperte
jednotlivé kusy prádla. To by mohlo
způsobit nerovnoměrné vyvážení náplně.
Přidejte jeden nebo dva podobné kusy
prádla.
••Zkontrolujte všechny kapsy, abyste se
ujistili, že jsou skutečně prázdné. Předměty
jako hřebíky, vlasové sponky, zápalky,
pera, mince nebo klíče mohou vaši pračku i
prádlo poškodit.
Jemné prádlo
Ruční praní
Neperte
2
Třídění prádla.
••Nejlepších výsledků lze dosáhnout
rozdělením prádla na dávky, které lze prát s
použitím stejného pracího programu.
••Různé druhy textilií vyžadují praní při
různé teplotě vody a s různou rychlostí
odstřeďování.
••Prádlo rozdělte vždy podle barev na
tmavé a světlé s bílým. Perte je odděleně,
protože by uvolněné barvivo a vlákna mohly
způsobit zabarvení bílých a světlých oděvů.
Pokud je to možné, neperte společně
více znečištěné prádlo a méně znečištěné
prádlo.
−−Znečištění (silné, běžné, mírné):
Rozdělte prádlo podle stupně znečištění.
−−Barva (bílá, světlá, tmavá):
Rozdělte prádlo na bílé a barevné.
−−Vlákna (uvolňování vláken, zachycování
vláken):
Textilie, které uvolňují vlákna, perte
odděleně od těch, které je zachycují.
••Zapněte zipy, zapněte háčky a zavažte
šňůrky, aby nedošlo k jejich zatrhnutí s
ostatním prádlem.
••Předběžně ošetřete znečištěná místa a
skvrny pomocí vody s rozpuštěným malým
množstvím pracího prostředku, abyste
usnadnili uvolňování nečistot.
UPOZORNĚNÍ
••Zkontrolujte vnitřní prostor bubnu a vyjměte
veškeré prádlo z předchozího pracího cyklu.
21
CS
Přidávání pracích prostředků
Dávkování pracího prostředku
••Prací prostředek je nutné používat podle
pokynů jeho výrobce a musí být zvolen podle
typu, barvy, znečištění nebo druhu tkaniny a
teploty praní.
••Pokud použijete příliš velké množství pracího
prostředku, vytváří se příliš mnoho pěny, což
zhoršuje kvalitu praní nebo způsobuje velké
zatížení motoru.
••Při používání tekutých pracích prostředků
postupujte podle pokynů výrobce.
••Pokud chcete program spustit okamžitě,
můžete tekutý prací prostředek nalít přímo do
hlavního oddílu výsuvného zásobníku.
••Tekutý prací prostředek nepoužívejte při volbě
[Odložený start] nebo pokud jste vybrali volbu
Předpírka, protože by mohlo dojít ke ztuhnutí
kapaliny.
••Pokud se vytváří příliš velké množství pěny,
omezte množství pracího prostředku.
••Dávkování pracího prostředku může být nutné
přizpůsobit podle teploty vody, tvrdosti vody,
objemu a míry znečištění náplně. Pro dosažení
nejlepších výsledků zamezte nadměrnému
pěnění.
••Před volbou pracího prostředku a teploty vody
si přečtěte údaje na štítku oděvu.
••Při používání pračky používejte prací
prostředky určené pro jednotlivé typy oděvů:
−−univerzální prací prášky pro všechny typy
látek
−−prací prášky pro jemné tkaniny
−−tekuté prací prostředky pro všechny typy
tkanin nebo speciální prací prostředky pouze
pro vlnu.
••Pro lepší výsledky praní a bělení používejte
prací prostředek s univerzálním práškovým
bělidlem.
••Prací prostředek je vyplachován ze zásobníku
na začátku pracího cyklu.
22
POZNÁMKA
••Nenechejte prací prostředek ztvrdnout. To
by mohlo mít za následek ucpání pračky,
nedostatečné máchání nebo zápach.
••Maximální množství prádla: podle doporučení
výrobce
••Částečné množství prádla: 3/4 obvyklého
množství
••Minimální množství prádla: 1/2 maximálního
množství prádla
Přidávání pracího prostředku a
aviváže
Přidávání pracího prostředku
••Pouze hlavní praní →
••Předpírka + hlavní praní →
POZNÁMKA
••Příliš velké množství pracího prostředku,
bělidla nebo aviváže může mít za následek
přeplnění.
••Ujistěte se, že používáte správné množství
pracího prostředku.
Přidávání aviváže
••Nepřekračujte hranici maximálního naplnění.
Přeplnění aviváží může způsobit rychlé
spotřebování aviváže a vznik skvrny na prádle.
Pomalu zavřete výsuvný zásobník.
CS
••Neponechávejte aviváž v zásobníku na prací
prostředky déle než 2 dny (mohlo by dojít k
jejímu ztuhnutí).
••Aviváž se automaticky přidává do praní v
posledním cyklu máchání.
••Neotvírejte výsuvný zásobník při napouštění
vody.
••Nesmí se používat rozpouštědla (benzen
apod.)
POZNÁMKA
••Nenalévejte aviváž přímo na prádlo.
Použití tablet
1
Otevřete dvířka a vložte tablety do bubnu.
2
Do bubnu vložte prádlo a zavřete dvířka.
Přidávání změkčovače vody
Změkčovač vody, jako je odvápňovač, může být
použit ke snížení množství používaného pracího
prostředku v oblastech s vysokou tvrdostí
vody. Dávkujte podle množství uvedeného na
obalu. Nejprve přidejte prací prostředek, potom
změkčovač vody.
••Použijte množství pracího prostředku určené
pro měkkou vodu.
23
CS
Ovládací panel
1
3
B
A
C
4
6
2
1 Tlačítko Napájení
••Pro zapnutí pračky stiskněte tlačítko
Napájení.
2 Tlačítko Start/Pauza
••Toto tlačítko Start/Pauza se používá
pro spuštění pracího cyklu nebo jeho
pozastavení.
••Pokud je nutné dočasně zastavit prací
cyklus, stiskněte tlačítko Start/Pauza.
3 Displej
••Na displeji je zobrazeno nastavení,
odhadovaný zbývající čas, volby a stavová
hlášení. Po zapnutí přístroje se na displeji
rozsvítí výchozí nastavení.
••Před praním se zobrazí odhadovaná
spotřeba energie ( ) a vody( ), zatímco
skutečné spotřeby se zobrazí po skončení
praní.
5
•• : Na displeji je zobrazen odhadovaný
zbývající čas. Při automatickém výpočtu
objemu náplně bliká symbol
nebo se
zobrazí hlášení „Vážení“.
•• : Teplota vody se zobrazí po stisknutí
tlačítka Teplota.
•• : Stupeň rychlosti odstřeďování se
zobrazí po stisknutí tlačítka Odstředění.
4 Tlačítko Program
••Programy jsou k dispozici podle typu
prádla.
••Zvolený program signalizuje příslušná
kontrolka.
5 Volby
••Tato funkce vám umožňuje vybrat
doplňující program, při aktivaci se rozsvítí.
••Tato tlačítka můžete použít pro výběr
požadovaných voleb programů zvoleného
programu.
6 Praní + sušení ( )
••( ) Udává kapacitu sušení, která se liší
podle modelu.
24
CS
Tabulka programů
Prací program
Program
Bavlna
Bavlna+
Syntetika
Smíšené
prádlo
Pro alergiky
Vlna
Osvěžení
prádla
Popis
Dosahuje lepšího výkonu
kombinací různých
pohybů bubnu.
Zajišťuje optimalizovaný
prací účinek pro větší
množství prádla s nižší
spotřebou energie.
Vhodné pro košile určené
k běžnému nošení, které
není nutné po vyprání
žehlit.
Druh tkaniny
Stálobarevné oděvy
(košile, noční košile,
pyžama atd.) a běžně
znečištěné bavlněné
prádlo (spodní prádlo).
Polyamid, akryl,
polyester
Různé druhy tkanin
kromě speciálních
Umožňuje současné praní oděvů (hedvábí / jemné
různých druhů tkanin.
prádlo, sportovní oděvy,
tmavé oděvy, vlna,
pokrývky/závěsy).
Napomáhá odstraňovat
Bavlna, spodní prádlo,
alergeny, jako jsou např.
povlečení, prostěradla,
domácí roztoči, pyl nebo
dětské prádlo
kočičí srst.
Umožňuje prát vlněné
Pouze pro vlněné
materiály. (Použijte prací
oblečení z čisté nové
prostředek určený pro
vlny, které lze prát v
vlněné oblečení, které je
pračce.
možné prát v pračce).
Během 20 minut pomáhá
párou odstranit záhyby
Smíšená bavlna,
(Prádlo může být mokré.
vycházkové košile ze
Můžete jej následně na
smíšeného polyesteru,
dobu 10‒30 minut vyvěsit halenky
a nechat uschnout).
Správná
teplota
40 °C
(studená až
95 °C)
60 °C
(studená až
60 °C)
40 °C
(studená až
60 °C)
40 °C
(studená až
40 °C)
Maximální
náplň
Kapacita
5 kg
4,5 kg
60 °C
(60 °C až
95 °C)
30 °C
(studená až
40 °C)
3 kg
Bez volby
3 kusy
25
CS
Program
Outdoorové
oblečení
Rychlý 30
Jemná péče
Praní +
sušení
Načíst
program
Popis
Druh tkaniny
Správná
teplota
30 °C
(studená až
40 °C)
Maximální
náplň
Vhodné pro sportovní
Coolmax, gore-tex,
oblečení, jako např.
fleece a sympatex
běžecké oblečení.
3 kg
Poskytuje krátkou dobu
20 °C
praní pro malé množství
Lehce znečištěné
(studená až
prádla a lehce znečištěné barevné prádlo.
40 °C)
oděvy.
Tento program je určen
pro jemné prádlo s
možností ručního a
Vlna, oděvy určené
automatického praní,
20 °C
pro ruční praní, jemné
např. pro pratelnou vlnu,
(studená až
1,5 kg
prádlo, choulostivé
spodní prádlo, šaty atd.
30 °C)
prádlo
(použijte prací prostředek
určený pro vlněné prádlo,
které lze prát v pračce)
Poskytuje praní a sušení
40 °C
Malé množství prádla,
v jednom nepřetržitém
(studená až
8 kg
které je možné sušit.
programu.
95 °C)
Pro programy s možností načtení přes mobilní aplikaci. Pokud jste nenačetli žádné
programy, je výchozím programem Máchání + odstředění.
••Teplota vody: Pro zvolený prací program vyberte vhodnou teplotu vody. Při praní vždy postupujte
podle pokynů výrobce oděvu nebo symbolů na štítku.
POZNÁMKA
••Je doporučeno použití neutrálního pracího prostředku.
26
CS
Program sušení
Program
Normální (
Popis
Pro bavlněné prádlo.
Tento program zvolte
pro zkrácení doby cyklu
a pro snížení spotřeby
energie během cyklu
sušení.
)
Druh tkaniny
Maximální náplň
Bavlněné nebo lněné
tkaniny, např. bavlněné
ručníky, trička nebo
lněné prádlo.
Kapacita
Bavlněné nebo lněné
Pro snadné žehlení
tkaniny, které jsou po
) ukončete sušení, dokud dokončení programu
je prádlo vlhké.
připraveny pro žehlení.
Textilie se snadnou
údržbou, syntetické
Sušení nižší teplotou Pro zmírnění poškození tkaniny vhodné pro
prádla probíhá sušení
program Syntetika,
(
)
při nižší teplotě.
prádlo vhodné pro
program Smíšené
prádlo
Suché k žehlení (
Čas 30 min. (
)
Čas 60 min. (
)
Čas 120 min. (
)
Dobu sušení můžete
změnit podle
maximálního objemu
náplně.
Kapacita
3,5 kg
0,5 kg
Bavlna, ručníky
1 kg
3 kg
••Pro testování podle normy EN50229 nastavte program na „Praní: Bavlna+, 60 °C, 1 600 ot./min“,
„Sušení: Normální a Znečištění: Silné“.
POZNÁMKA
••Pro zajištění dobrých výsledků sušení zvolte maximální dostupnou rychlost odstřeďování.
••Pokud množství prádla určeného pro praní a sušení během jednoho programu nepřekračuje
maximální povolenou hmotnost pro program sušení, je doporučeno provádět praní a sušení v
plynulé návaznosti.
27
CS
Doplňkové volby
Program
Předpírka
Bavlna
Bavlna+
Syntetika
Smíšené
prádlo
Pro alergiky
Vlna
Osvěžení
prádla
Outdoorové
oblečení
Rychlý 30
Jemná péče
Praní + sušení
●
●
●
Parní
praní
●
●
●
●
●
●*
●
●
●
Odložený
start
●
●
●
●
Parní aviváž
EcoHybrid
Sušení
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●*
●
●
* : Tato volba je automaticky součástí programu a nelze ji odstranit.
28
Máchání+
●
●*
CS
Provozní údaje
Program
Bavlna
Bavlna+
Syntetika
Smíšené prádlo
Pro alergiky
Vlna
Osvěžení prádla
Outdoorové oblečení
Rychlý 30
Jemná péče
Praní + sušení
Maximální ot./min.
1600
1600
1600
1200
1600
1600
800
800
1600
800
1600
29
CS
Možnosti programu
Parní praní (volitelné)
Odložený start
Můžete nastavit časovou prodlevu tak, aby došlo
k automatickému zapnutí pračky a dokončení
programu po zadaném časovém intervalu.
Parní praní poskytuje zvýšený prací účinek
s nízkou spotřebou energie. Parní aviváž
znamená, že po odstředění je do bubnu pračky
vstřikována pára, pro menší zmačkání prádla a
jeho větší načechranost.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
2
3
Stiskněte tlačítko Odložený start a nastavte
požadovaný odhadovaný čas ukončení.
Pro možnost parního praní vyberte jeden z
parních programů, na ovládacím panelu jsou
označeny. Pro možnost parní aviváže vyberte
jeden z programů: Bavlna, Bavlna+, Smíšené
prádlo, Syntetika..
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
3
Volba následujícího programu závisí na počtu
stisknutí tlačítka Parní praní.
••Jednou: Parní praní
••Dvakrát: Parní aviváž
••Třikrát: Parní praní a Parní aviváž
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
POZNÁMKA
••Čas prodlevy představuje dobu do dokončení
programu, ne do jeho spuštění. Aktuální doba
provozu se může lišit podle teploty vody,
náplně prádla a dalších faktorů.
••Zrušení funkce Odložený start se provádí
stisknutím tlačítka napájení.
••V kombinaci s touto volbou nepoužívejte tekuté
prací prostředky.
EcoHybrid
Používá ke kondenzaci vzduch (při sušení chladí
vzduchem), takže nespotřebuje ke kondenzaci
vodu.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Vyberte program sušení.
3
Stiskněte tlačítko EcoHybrid.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
POZNÁMKA
Parní praní (
)
••Pro silně znečištěné oděvy, spodní prádlo nebo
dětské prádlo.
••K dispozici s programy Bavlna, Bavlna+,
Smíšené prádlo, Syntetika, Pro alergiky,
Osvěžení prádla, Praní + sušení.
••Volbu Parní praní nepoužívejte u prádla, které
může snadno barvit, a u jemného prádla jako
vlna nebo hedvábí.
Parní aviváž (
)
••Volba je vhodná pro změkčení a nadýchání
textilií po praní.
••K dispozici s programy Bavlna, Bavlna+,
Smíšené prádlo, Syntetika.
••Volbu Parní aviváž nepoužívejte u prádla, které
může snadno barvit, a u jemného prádla jako
vlna nebo hedvábí.
••Výsledek změkčení se může lišit podle druhu
látky.
••K dispozici pro programy sušení Normální a
Suché k žehlení..
a
30
CS
Přidat prádlo
Dálkový start
Prádlo může být přidáno, nebo vyjmuto, i v
průběhu pracího programu.
K ovládání zařízení můžete používat svůj chytrý
telefon. Můžete také sledovat průběh programu,
takže víte, kolik času zbývá do konce programu.
1
Stiskněte tlačítko Přidat prádlo, pokud svítí
jeho LED kontrolka.
2
Po uvolnění zámku dvířek je otevřete.
3
Přidejte nebo odeberte prádlo.
4
Pro pokračování programu znovu stiskněte
tlačítko Start/Pauza. Program bude
automaticky pokračovat.
POZNÁMKA
••Z bezpečnostních důvodů zůstanou dvířka
zavřená, pokud je hladina vody, nebo teplota
příliš vysoká. V tu dobu není možné přidat
prádlo.
••Pokud je teplota vody v bubnu vysoká,
počkejte, dokud voda nevychladne.
UPOZORNĚNÍ
••Když přidáváte prádlo, ujistěte se, že je zcela
vloženo do bubnu pračky. Pokud prádlo uvízne
v mezeře mezi dvířky, gumové těsnění může
být poničeno, může dojít k úniku vody, nebo
pračka nemusí fungovat.
••Pokud budete na dvířka při otevírání vyvíjet
přílišnou sílu, může dojít k poškození jejich
částí, k jejich zničení, nebo problémům s
bezpečností.
••Pokud otevřete dvířka a uvnitř bubnu je mnoho
pěny a mydlin, může dojít k jejich úniku na
podlahu, k popálení, či poškození podlahy.
POZNÁMKA
••Funkci Dálkový start bude možné používat až
poté, co se připojíte k Wi-Fi síti a zaregistrujete
své zařízení. (Viz „INTELIGENTNÍ FUNKCE“)
Použití funkce Dálkový start:
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Vložte prádlo do bubnu.
3
Funkci Dálkový start aktivujete stisknutím
tlačítka Dálkový start a jeho podržením po
dobu 3 sekund.
4
Spusťte program z aplikace LG SmartThinQ
na svém chytrém telefonu.
POZNÁMKA
••Jakmile je funkce Dálkový start aktivována,
můžete spustit prací program z aplikace LG
SmartThinQ ve vašem smartphonu. Pokud
spotřebič nespustíte, bude čekat na spuštění
programu, dokud spotřebič pomocí aplikace
nevypnete nebo dokud nevypnete funkci
Dálkový start.
••Je-li funkce Dálkový start zapnuta, jsou dvířka
automaticky zamknuta.
Vypnutí funkce Dálkový start:
Když je funkce Dálkový start aktivována,
stiskněte tlačítko Dálkový start a podržte jej po
dobu 3 sekund.
POZNÁMKA
••Pokud se dvířka otevřou, Dálkový start je
deaktivován.
31
CS
Předpírka (
)
Pokud je prádlo silně znečištěné, je doporučeno
použít program Předpírka.
Máchání+ (
)
Přidá jeden cyklus máchání.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
2
Zvolte prací program.
3
Stiskněte a přidržte tlačítko Předpírka po
dobu 3 sekund.
3
Stiskněte a přidržte tlačítko Máchání+ po
dobu 3 sekund.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Znečištění
Odstředění
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
••Stupeň rychlosti odstřeďování lze zvolit
opakovaným stisknutím tlačítka Odstředění.
••Jen odstředění
2
Zvolte prací program.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
3
Stiskněte tlačítko Znečištění.
2
Pro volbu počtu otáček za minutu stiskněte
tlačítko Odstředění.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
3
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Teplota
Pomocí tlačítka Teplota můžete zvolit kombinaci
teploty praní a máchání u vybraného programu.
Stiskněte opakovaně toto tlačítko, dokud nebude
svítit požadovaná volba. U všech cyklů máchání
se používá studená voda z vodovodu.
••Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh prádla.
Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte
podle symbolů na štítku pro péči o tkaniny.
32
POZNÁMKA
••Pokud zvolíte Jen odstředění (0), bude se
přesto buben určitou dobu rychle otáčet za
účelem vypuštění vody.
CS
Dětská pojistka (
)
Tuto možnost použijte k vypnutí ovládacích
prvků. Tato funkce umožňuje zabránit dětem,
aby měnily programy nebo ovládaly zařízení
Zapnutí/vypnutí akustického
signálu
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
Uzamknutí ovládacího panelu
2
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
1
Stiskněte a přidržte tlačítko Dětská pojistka
po dobu tří sekund.
3
Pro zapnutí/vypnutí funkce akustického
signálu současně stiskněte a přidržte tlačítka
Znečištění a Teplota po dobu 3 sekund.
2
Zazní akustický signál a na displeji se
zobrazí hlášení .
Když je aktivní dětská pojistka, jsou
zablokována všechna tlačítka kromě tlačítka
Napájení.
POZNÁMKA
••Vypnutím napájení nedojde k deaktivaci funkce
dětské pojistky. Abyste měli přístup k dalším
funkcím, je nutné dětskou pojistku deaktivovat.
Odemknutí ovládacího panelu
POZNÁMKA
••Po volbě zapnutí/vypnutí akustického signálu
je toto nastavení uloženo v paměti i po vypnutí
napájení.
••Pokud chcete akustický signál vypnout,
opakujte tento postup.
Wi-Fi ( )
Nastavte Wi-Fi připojení. Ikona Wi-Fi na
kontrolním panelu se rozsvítí, jakmile je Wi-Fi
připojeno.
Stiskněte a přidržte tlačítko Dětská pojistka po
dobu tří sekund.
••Zazní akustický signál a na displeji bude znovu
zobrazen zbývající čas aktuálního programu.
33
CS
Sušení (
)
Pro maximální vysušení várky používejte
automatické programy. Elektronické snímače
měří teplotu odváděného vzduchu a na základě
toho zvyšují nebo snižují teplotu sušení, takže
se zkracuje reakční doba a zpřesňuje nastavení
teploty.
••Během cyklů sušení nesmí docházet k
manipulaci s kohoutem studené vody.
••Volba automatických procesů této pračky od
praní až po sušení je velmi snadná.
••Pro zajištění rovnoměrného sušení se ujistěte,
že jsou všechny kusy prádla v dávce ze
stejného materiálu a mají stejnou tloušťku.
••Nepřeplňujte pračku vkládáním nadměrného
množství kusů prádla do bubnu. Kusy prádla
se musí v bubnu volně otáčet.
••Pokud otevřete dvířka a vyjmete náplň před
dokončením pracího cyklu, nezapomeňte
stisknout tlačítko Start/Pauza.
••Stisknutím tlačítka Sušení můžete zvolit:
Normální–Suché k žehení–Sušení nižší
teplotou–Čas (30–60–120).
••Po dokončení sušení se zobrazí „ “. „ “
znamená snižování pomačkání. Cyklus sušení
je již dokončen. Stiskněte libovolné tlačítko
a vyjměte prádlo. Pokud nestisknete tlačítko
Start/Pauza, dojde k ukončení programu
přibližně po 4 hodinách.
POZNÁMKA
••Po vypnutí pračky během cyklu sušení může
být motor vysoušecího ventilátoru ještě
60 sekund v provozu, aby nedošlo k jeho
poškození. Následně se na panelu pračky
zobrazí „ “. „ “ značí ventilátor.
••Při vyjmutí prádla z pračky postupujte opatrně,
protože prádlo nebo pračka mohou být horké.
34
Vlněné prádlo
••V bubnové sušičce nevysoušejte vlněné
prádlo. Rozložte je v původním tvaru a
nechejte vyschnout naplocho.
Vlněné a háčkované materiály
••Některé vlněné a háčkované materiály se
mohou v závislosti na kvalitě do různé míry
srazit.
••Tyto materiály po sušení vždy okamžitě
roztáhněte.
Jemné prádlo a syntetické materiály
••Pračku nepřeplňujte.
••Abyste předešli mačkání, vyjměte prádlo pro
šetrné praní ihned po vypnutí pračky.
Dětské prádlo a noční košile
••Vždy postupujte podle pokynů výrobce.
Pryž a plasty
••Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou
vyrobeny z pryže nebo plastů, např.:
−−zástěry, bryndáky, potahy židlí,
−−záclony a ubrusy,
−−vanové rohože.
Skelné vlákno
••V pračce nesušte předměty ze skelného
vlákna. Při dalším použití pračky by mohlo dojít
k zachycení skleněných částic na prádle, což
by mohlo způsobit podráždění kůže.
CS
Přehled doby sušení
••Program sušení může trvat až přibližně 7
hodin.
••Uvedené doby sušení slouží jako pomoc pro
nastavení pračky při ručním sušení.
••Pokud teplota systému sušení nestačí
k úplnému usušení, je doba sušení
automaticky změněna a ve vyskakovacím okně
se zobrazí příslušná informace.
POZNÁMKA
••Předpokládaná doba sušení během
automatického programu se může lišit od
skutečné doby sušení. Dobu sušení ovlivňuje
druh tkaniny, objem náplně a zvolená míra
vysušení.
••Když zvolíte pouze sušení, je v rámci úspory
energie ihned spuštěno odstřeďování.
35
INTELIGENTNÍ FUNKCE
Používání aplikace Smart
ThinQ
Instalace aplikace Smart ThinQ
Na chytrém telefonu přejděte do obchodu
Google Play Store & Apple App Store a
vyhledejte aplikaci LG SmartThinQ. Podle
pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.
Funkce Wi-Fi
••Pro přístroje s logem
nebo
Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu
a použití příslušných chytrých funkcí.
Prací programy (Dálkový start a Načíst
program)
Nastavte nebo stáhněte některý z vybraných
programů a ovládejte ho na dálku.
Instrukce k funkci čištění bubnu
Podle frekvence praní kontrolujte, kdy je správný
čas pro použití funkce Čištění bubnu.
Monitorování energie
Slouží ke kontrole spotřeby energie nedávno
použitých programů a průměru za měsíc.
Smart Diagnosis (inteligentní
diagnostika)
Tato funkce poskytuje užitečné informace pro
zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na
základě vzorce jeho používání.
Nastavení
K dispozici jsou různá nastavení a funkce.
Upozornění na zprávy Push
Upozornění na zprávy Push (na oznámení)
zapněte, chcete-li dostávat oznámení o stavu
zařízení. Oznámení jsou aktivována, i když je
aplikace LG SmartThinQ vypnuta.
36
CS
POZNÁMKA
••Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte,
zda ikona Wi-Fi
na ovládacím panelu svítí.
••Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná
za žádné potíže se síťovým připojením ani
za případné poruchy, závady nebo chyby
způsobené síťovým připojením.
••Přístroj podporuje pouze 2,4GHz sítě Wi-Fi.
••Pokud má přístroj potíže s připojením k síti
Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu
signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi
extenderu (prodlužovače dosahu).
••Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může
být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
••Síťové připojení nemusí fungovat správně
v závislosti na poskytovateli internetových
služeb.
••Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit
služby bezdrátové sítě.
••Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení
jejích funkcí bez předchozího upozornění pro
uživatele.
••Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
Technické parametry modulu pro
bezdrátovou síť LAN
Model
Frekvenční
rozsah
Výstupní výkon
(max.)
LCW-003
2412~2472 MHz
IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
IEEE 802.11 n : 17.67 dBm
Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0
S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo
instalovat a provozovat tak, aby byla minimální
vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20
cm.
CS
Funkce Smart Diagnosis™
prostřednictvím chytrého telefonu
Prohlášení o shodě
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje,
že rádiové zařízení v pračce je ve shodě se
směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení
o shodě EU je k dispozici na následující
internetové adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B. V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nizozemsko
••Pro přístroje s logem
nebo
Tuto funkci můžete použít v případě, že
potřebujete přesnou diagnostiku od informačního
střediska pro zákazníky společnosti LG
Electronics při poruše zařízení.
Funkci Smart Diagnosis™ nelze aktivovat,
dokud není zařízení připojeno k napájení.
Pokud zařízení nelze zapnout, je nutné provést
odstraňování závad bez použití funkce Smart
Diagnosis™.
Informační upozornění k softwaru
s otevřeným zdrojovým kódem
Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL,
LGPL, MPL a dalšími licencemi s otevřeným
zdrojovým kódem, obsažený v tomto produktu,
navštivte stránky http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu jsou k dispozici ke
stažení všechny uvedené podmínky licence,
záruční upozornění a upozornění na autorská
práva.
Společnost LG Electronics vám na základě
e-mailové žádosti na e-mail opensource@lge.
com také poskytne otevřený zdrojový kód na
disku CD-ROM, a to za poplatek pokrývající
náklady na tento způsob distribuce (např.
náklady na médium, přepravu a manipulaci).
Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data
zakoupení výrobku.
Spotřeba energie v
pohotovostním režimu
Spotřeba energie v
pohotovostním režimu a
připojením na síť
Doba, po kterou funkce řízení
spotřeby,anebo podobná funkce,
přepne zařízení automaticky do
pohotovostního režimu, anebo
režimu vypnutí s podmínkou,
že síť zůstane v pohotovostním
režimu.
0.5 W
2.0 W
20 min.
37
CS
Používání funkce Smart
Diagnosis™
Funkce Smart Diagnosis™
prostřednictvím informačního
střediska pro zákazníky
Tuto funkci můžete použít v případě, že při
poruše nebo havárii zařízení potřebujete
přesnou diagnostiku od informačního střediska
pro zákazníky společnosti LG Electronics. Tuto
funkci používejte, pouze pokud se chcete obrátit
na zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.
1
Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.
Nemačkejte žádná jiná tlačítka ani neotáčejte
voličem programů.
2
Po vyzvání ze střediska podpory přiložte
mikrofon svého telefonu do blízkosti tlačítka
Napájení.
x.
Ma
mm
10
3
Stiskněte a přidržte tlačítko Teplota po dobu
3 sekund a současně přidržujte mikrofon
telefonu u symbolu nebo tlačítka Napájení.
4
Přidržujte telefon na místě až do dokončení
přenosu tónu. Bude zobrazen zbývající čas
pro přenos dat.
••Pro dosažení nejlepších výsledků nehýbejte
s telefonem, dokud je přenos tónů aktivní.
••Pokud se pracovníkovi střediska podpory
nepodařilo získat přesný záznam dat,
můžete být požádáni o opakování postupu.
5
Po uplynutí odpočtu a utichnutí tónů se vraťte
k hovoru s pracovníkem střediska podpory,
který vám následně na základě přenesených
informací pro analýzu bude mít možnost
pomoci.
38
POZNÁMKA
••Funkce inteligentní diagnostiky Smart
Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
••Kvalita komunikace bude vyšší a vy získáte
kvalitnější služby, pokud použijete pevnou
linku.
••Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu
dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™,
například z důvodu nízké kvality hovoru,
nedostane se vám těch nejlepších služeb
inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ
••Před čištěním odpojte pračku od elektrické
sítě, abyste zamezili riziku zasažení
elektrickým proudem. Při nerespektování
tohoto varování může dojít k závažnému
poranění, požáru, zasažení elektrickým
proudem nebo smrtelnému poranění.
••Pro čištění pračky nikdy nepoužívejte agresivní
chemikálie, abrazivní čisticí prostředky nebo
rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození
povrchové úpravy.
Čištění pračky
Péče po čištění
••Po dokončení programu očistěte dvířka a
vnitřní část těsnění dvířek, abyste odstranili
veškerou vlhkost.
••Pro vysušení vnitřního prostoru bubnu
ponechte dvířka otevřená.
••Pro odstranění případné vlhkosti otřete vnější
plášť pračky suchým hadříkem.
CS
Čištění vnitřku pračky
••Okolí otvoru dvířek pračky a sklo dvířek otírejte
pomocí utěrky nebo měkkého hadříku.
••Po dokončení programu vždy ihned vyjměte
prádlo z pračky. Je-li vlhké prádlo ponecháno
v pračce, může dojít k zmačkání, obarvení a
tvorbě zápachu.
••Jednou za měsíc (nebo v případě potřeby
častěji) spusťte program Čištění bubnu za
účelem odstranění zbytků pracích prostředků a
dalších usazenin.
Čištění filtru přívodu vody
••Pokud bude pračka ponechána delší dobu
bez dozoru (např. během dovolené), uzavřete
kohouty přívodu vody, zvláště pokud se v její
přímé blízkosti nenachází odtokový kanálek
(odtok).
••Pokud není možný přítok vody do výsuvného
zásobníku na prací prostředky, na displeji
ovládacího panelu se zobrazí symbol .
••Pokud je voda velmi tvrdá, nebo obsahuje
usazeniny vodního kamene, může dojít k
zanesení filtru přívodu vody. Z toho důvodu je
vhodné jej jednou za čas vyčistit.
1
Zavřete vodovodní kohout a odšroubujte
přívodní hadici vody.
2
Vyčistěte filtr pomocí tvrdého štětinového
kartáče.
Čištění vnějšího pláště pračky
Správná péče o pračku prodlouží její životnost.
Dvířka:
••Otřete je z vnější a vnitřní strany vlhkým
hadříkem, potom je měkkým hadříkem osušte.
Vnější povrch:
••Okamžitě osušte veškerou vylitou kapalinu.
••Setřete ji měkkým hadříkem.
••Netlačte na povrch nebo na displej ostrými
předměty.
39
CS
Čištění filtru odtokového
čerpadla
4
Po vyčištění zašroubujte filtr čerpadla a
vložte vypouštěcí zátku.
5
Zavřete spodní víko.
••Filtr odtokového čerpadla zachycuje vlákna
a drobné předměty ponechané v prádle. Aby
byl zajištěn bezporuchový provoz pračky,
pravidelně kontrolujte, zda je filtr čistý.
••Před čištěním filtru odtokového čerpadla
vyčkejte, až dojde k vychladnutí vody, a
následně nouzově vyprázdněte pračku nebo v
případě nouze otevřete dvířka.
1
Otevřete spodní víko a vytáhněte hadici.
2
Vytáhněte vypouštěcí zátku a otočením
směrem doleva otevřete filtr.
2
Nádoba na pojmutí
vypuštěné vody.
1
3
40
Odstraňte veškeré cizí předměty z filtru
čerpadla.
UPOZORNĚNÍ
••Nejprve vypusťte vodu pomocí odtokové
hadice, potom otevřete filtr čerpadla, abyste
odstranili vlákna nebo předměty.
••Při vypouštění postupujte opatrně, voda může
být horká.
CS
Čištění výsuvného zásobníku
Čištění bubnu (volitelně)
Při používání pracích prostředků a aviváže se ve
výsuvném zásobníku mohou vytvářet usazeniny.
Jedno nebo dvakrát měsíčně zásobník
vytáhněte, vyjměte vložky a zkontrolujte, zda
nedochází k usazování zbytků.
Čištění bubnu je speciální program pro vyčištění
vnitřního prostoru pračky.
Během tohoto programu se používá větší
množství vody a vyšší rychlost odstřeďování.
Tento program používejte pravidelně.
1
1
Z pračky vyjměte veškeré prádlo nebo
předměty a zavřete dvířka.
2
Otevřete výsuvný zásobník a přihrádku
pro hlavní praní naplňte prostředkem pro
zamezení tvorby vodního kamene.
••Tablety vkládejte do bubnu.
3
Pomalu zavřete výsuvný zásobník.
4
Zapněte napájení, potom stiskněte a přidržte
tlačítko Čištění bubnu po dobu 3 sekund.
Následně se na displeji zobrazí
.
5
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Jakmile je program dokončen, nechte dvířka
otevřená, aby mohla pračka, pružné těsnění
a sklo dvířek vyschnout.
2
Výsuvný zásobník pracích prostředků
vytáhněte až na maximum.
••Silně zatlačte na uvolňovací tlačítko a
vyjměte zásobník.
Vyjměte vložky ze zásobníku.
••Vypláchněte vnitřek zásobníku teplou
vodou, abyste odstranili usazeniny pracích
prostředků. Výsuvný zásobník čistěte pouze
vodou. Vložky a zásobník osušte měkkým
hadříkem nebo utěrkou.
3
Pro čištění ústí a otvoru zásobníku používejte
hadřík nebo malý nekovový kartáček.
••Z horní i spodní části otvoru odstraňte
veškeré zbytky pracích prostředků.
6
4
Vlhkost v místě otvoru otřete měkkým
hadříkem nebo utěrkou.
••Pokud se ve vaší domácnosti pohybují děti,
nenechávejte dvířka otevřená dlouhou dobu.
5
Umístěte vložky do odpovídajících přihrádek
a zasuňte zásobník.
UPOZORNĚNÍ
POZNÁMKA
••Přihrádky pro prací prostředky nenaplňujte
žádnými pracími prostředky. Může se tvořit
nadměrné množství pěny a docházet k
vytékání vody z pračky.
41
CS
Pokyny k zazimování pračky
••Při teplotách pod bodem mrazu není možný
obvyklý provoz pračky. Při instalaci pračky se
ujistěte, že v daném místě během zimního
období nedochází k poklesu teploty pod bod
mrazu.
••V případě, že je nutné pračku instalovat v
předsíni nebo na jiném místě, kde je stejná
teplota jako v exteriéru, zajistěte následující
podmínky.
Jak předcházet zamrznutí pračky
••Po dokončení pracího cyklu pomocí hadicové
přípojky pod víkem spodního krytu pro
vypuštění zbytkové vody zcela vypusťte vodu,
která se nachází uvnitř čerpadla. Po úplném
vypuštění vody uzavřete hadicovou přípojku
sloužící k vypuštění zbytkové vody a spodní
víko.
••Po uzavření kohoutu od něj odpojte hadici
přívodu studené vody, přidržte hadici směrem
dolů a vodu vylijte.
J
z
•
Hadice přívodu
vody
Kontrola zamrznutí
••Pokud po otevření hadicové přípojky, sloužící
k vypuštění zbytkové vody, nedojde k jejímu
vypuštění, zkontrolujte systém odvodu vody.
Vypouštěcí
zátka
•
•
Spodní víko
Vypouštěcí zátka
Spodní víko
••Zapněte napájení, zvolte prací program a
stiskněte tlačítko Start/Pauza.
••Pro úplné vypuštění vody nasměrujte
odtokovou hadici dolů.
Odtoková
hadice
UPOZORNĚNÍ
••Pokud je odtoková hadice při instalaci
zakřivená, může dojít ke zmrznutí jejího
obsahu.
Vypouš
Výsuvný zásobník na
prací prostředky
Odtoková
hadice
••Pokud se během provozu pračky na displeji
zobrazí „ “, zkontrolujte systém přívodu a
odvodu vody (některé modely nejsou vybaveny
funkcí alarmu při zamrznutí).
POZNÁMKA
••Zkontrolujte, zda při máchání do výsuvného
zásobníku na prací prostředky natéká voda a
zda se při odstřeďování vypouští odtokovou
hadicí.
42
P
•
CS
Jak postupovat v případě
zamrznutí
••Vyprázdněte buben, napusťte jej teplou vodu
o teplotě 50–60 °C až po pryžovou část uvnitř
bubnu, zavřete dvířka a vyčkejte po dobu 1–2
hodin.
50–60 °C
••Po úplném vypuštění vody z bubnu uzavřete
hadicovou přípojku pro vypuštění zbytkové
vody, zvolte prací program a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Výsuvný zásobník na
prací prostředky
Odtoková hadice
POZNÁMKA
UPOZORNĚNÍ
••Pokud je odtoková hadice při instalaci
zakřivená, může dojít ke zmrznutí jejího
obsahu.
••Otevřete spodní víko a pomocí hadicové
přípojky pro vypuštění zbytkové vody zcela
vypusťte vodu.
••Zkontrolujte, zda při máchání do výsuvného
zásobníku na prací prostředky natéká voda a
zda se při odstřeďování vypouští odtokovou
hadicí.
••Pokud nastanou problémy s přívodem vody,
postupujte podle následujících kroků.
−−Uzavřete kohout přívodu vody a pomocí
hadříku namočeného do horké vody
rozmrazte kohout a obě místa připojení
hadice přívodu vody do pračky.
−−Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do
teplé vody o teplotě nižší než 50–60 °C.
Vypouštěcí zátka
Spodní víko
Hadice přívodu vody
50–60 °C
POZNÁMKA
••Pokud nedojde k vypuštění vody, znamená to,
že se led zcela nerozpustil. Ještě vyčkejte.
43
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
CS
••Vaše pračka je vybavena systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a
diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz pračky bezproblémový nebo pokud
pračka vůbec nefunguje, zkontrolujte před žádostí servisního střediska o pomoc následující situace:
Diagnostika problémů
Příznaky
Chřestivý a řinčivý hluk
Bušivý hluk
Hlučné vibrace
Vytéká voda
Nadměrné pěnění
44
Možná příčina
Řešení
••Zkontrolujte všechny kapsy,
abyste se ujistili, že jsou
skutečně prázdné. Předměty
V bubnu nebo v odtokovém
jako sponky, zápalky, pera,
čerpadle se mohou nacházet
mince nebo klíče mohou vaši
cizí kovové předměty jako
pračku i prádlo poškodit.
mince nebo spínací špendlíky ••Zapněte zipy, zapněte háčky a
apod.
zavažte šňůrky, aby nedošlo k
jejich zatrhnutí či zachycení s
ostatním prádlem.
••Pokud hluk přetrvává,
Těžká náplň může produkovat
pravděpodobně je pračka
bušivý hluk. To je obvykle
nevyvážená. Zastavte pračku
a znovu uvnitř rozmístěte
normální.
prádlo.
••Pokud nedošlo během
Byly demontovány všechny
instalace k úplnému
transportní šrouby a plastová
odstranění transportních
šroubů, demontujte je podle
vana?
pokynů v části „Instalace“.
••Ujistěte se, že je pračka ve
Jsou všechny nožky pevně
vodorovné poloze a utáhněte
zajišťovací matice směrem
usazeny na podlaze?
k základně zařízení.
Hadice přívodu vody nebo
odtoková hadice jsou na
••Zkontrolujte přípojky hadic a
utáhněte je.
straně kohoutu nebo pračky
uvolněné.
••Uvolněte odpadní potrubí. V
Domovní odpadní potrubí je
případě nutnosti se obraťte na
zanesené.
instalatéra.
Příliš velké množství pracího
prostředku nebo nevhodný
••Ujistěte se, že použijete
typ pracího prostředku
doporučované množství
pracího prostředku podle
mohou způsobit nadměrné
instrukcí výrobce.
pěnění, které může mít za
následek vytékání vody.
CS
Příznaky
Voda do pračky nenatéká
nebo natéká pomalu
Není zajištěn odtok vody z
pračky nebo voda vytéká
pomalu
Pračku nelze spustit
Možná příčina
Nedostatečný zdroj (tlak)
vody.
Kohout přívodu vody není
zcela otevřen.
Hadice přívodu vody je
zalomená.
Filtr hadice přívodu vody je
zanesený.
Odtoková hadice je zalomená
nebo zanesená.
Odtokový filtr je zanesený.
Napájecí šňůra nemusí být
zapojena do zásuvky nebo
může být připojení uvolněno.
Řešení
••Zkuste v domě použít jiný
kohout.
••Zcela otevřete kohout.
••Zajistěte přímé vedení hadice.
••Zkontrolujte filtr hadice přívodu
vody.
••Zkontrolujte a napřimte
odtokovou hadici.
••Vyčistěte odtokový filtr.
••Ujistěte se, že je zástrčka
pevně zapojena do elektrické
zásuvky.
Vadná pojistka nebo vypnutý
jistič v domovním rozvaděči,
případně přerušená dodávka
elektrické energie.
••Zapněte jistič nebo vyměňte
pojistku. Nezvyšujte
proudovou hodnotu pojistky.
Pokud představuje problém
přetížení obvodu, nechte jej
opravit odborným elektrikářem.
Není otevřen kohout přívodu
vody.
••Otevřete kohout přívodu vody.
Pračka neodstřeďuje
Zkontrolujte, zda jsou dvířka
pevně zavřená.
Dvířka nelze otevřít
Po spuštění pračky nelze
dvířka z bezpečnostních
důvodů otevírat.
Doba cyklu praní se
prodlužuje
Při zjištění nevyváženosti
náplně nebo při činnosti
programu k odstranění
nadměrného pěnění může
dojít k prodloužení doby
praní.
••Zavřete dvířka a stiskněte
tlačítko Start/Pauza. Po
stisknutí tlačítka Start/Pauza
může chvíli trvat, než začne
pračka odstřeďovat prádlo.
Před spuštěním odstřeďování
musí být dvířka zajištěna.
Přidejte 1 nebo 2 kusy
podobného prádla pro lepší
vyvážení náplně v bubnu.
Pro zajištění správné funkce
odstřeďování v pračce znovu
rozmístěte prádlo.
••Zkontrolujte, zda symbol
„Zámek dvířek“ svítí. Po
zhasnutí symbolu „Zámek
dvířek“ můžete dvířka
bezpečně otevřít.
••To je normální stav. Zbývající
čas zobrazený na displeji je
pouze odhad. Skutečný čas se
může lišit.
45
CS
Příznaky
Přeplnění při použití
nadměrného množství
aviváže
Možná příčina
Použití příliš velkého
množství aviváže může mít za
následek přeplnění.
Použití příliš velkého
množství aviváže může
Aviváž byla přidána příliš brzy
mít za následek předčasné
dávkování.
Tlačítka nefungují správně
Problémy při sušení
Zápach
46
Jsou-li otevřené dveře, nelze
toto tlačítko rozpoznat.
Řešení
••Abyste se ujistili, že je
používáno odpovídající
množství aviváže, postupujte
podle pokynů jejího výrobce.
Nepřekračujte hranici
maximálního naplnění.
••Řiďte se pokyny výrobce
pracího prostředku.
••Pomalu zavřete výsuvný
zásobník. Neotvírejte výsuvný
zásobník během pracího
cyklu.
••Stiskněte ho znovu po zavření
dveří.
••Nepřeplňujte pračku.
Zkontrolujte, zda dochází ke
správnému vypouštění pračky,
aby bylo možné z náplně
Zkontrolujte kohout přívodu
vypustit odpovídající množství
vody.
vody. Náplň prádla je pro
správné sušení příliš malá.
Přidejte několik ručníků.
••Zavřete kohout přívodu vody.
••Jde o běžný zápach nové
Tento zápach je způsoben
gumy a po několika spuštěních
gumou připevněnou k pračce.
pračky zmizí.
Pokud nejsou gumové
••Dbejte na to, abyste gumové
těsnění dveří a oblast těsnění
těsnění dveří a těsnění dveří
dveří pravidelně čištěny, může pravidelně čistili. Při vyndávání
prádla kontrolujte, zda pod
docházet ke vzniku zápachu
těsněním dveří nejsou malé
v důsledku plísně nebo cizích
předměty.
látek.
Zápach může vzniknout,
pokud jsou ve výstupním
••Dbejte na to, abyste výstupní
filtr čerpadla pravidelně čistili.
filtru čerpadla ponechány cizí
látky.
Zápach může vzniknout,
pokud není odpadní hadice
••Při instalaci odpadní hadice se
správně nainstalována a
ujistěte, že nedojde k jejímu
skřípnutí nebo zablokování.
vznikne sifon (voda uvnitř
pračky proudí zpět).
Při používání funkce sušení
může zápach vzniknout,
pokud se cupanina a jiné
••Nejedná se o závadu.
textilní látky přichytí k
topnému tělesu (pouze
modely se sušičkou).
Určitý zápach může vzniknout
při sušení vlhkého oblečení
••Zápach za krátkou chvíli zmizí.
horkým vzduchem (pouze
modely se sušičkou).
CS
Chybová hlášení
Příznaky
Možná příčina
Nedostatečný zdroj (tlak)
vody v místě.
Kohouty přívodu vody nejsou
zcela otevřeny.
Hadice přívodu vody je
zalomená.
Filtr hadice přívodu vody je
zanesený.
Pokud dojde k vytékání vody
u hadice přívodu vody, bude
červeně svítit.
kontrolka
Řešení
••Zkuste v domě použít jiný
kohout.
••Zcela otevřete kohout.
••Zajistěte přímé vedení hadice/
hadic.
••Zkontrolujte filtr hadice přívodu
vody.
••Použijte hadici přívodu vody.
Může se lišit v závislosti na
modelu.
Náplň je příliš malá.
Náplň je nevyvážená.
••Přidejte 1 nebo 2 kusy
podobného prádla pro lepší
vyvážení náplně v bubnu.
••Přidejte 1 nebo 2 kusy
podobného prádla pro lepší
vyvážení náplně v bubnu.
Zařízení je vybaveno
systémem pro rozpoznání a
opravy nevyváženosti. Pokud
náplň obsahuje pouze těžké
••Pro zajištění správné funkce
kusy prádla (např. koupelnové odstřeďování v pračce znovu
rozmístěte prádlo.
předložky, župany atd.)
může tento systém zastavit
odstřeďování nebo zcela
přerušit cyklus odstřeďování.
Pokud je prádlo na konci
cyklu odstřeďování příliš
••Pro zajištění správné funkce
vlhké, přidejte do náplně
odstřeďování v pračce znovu
několik menších kusů
rozmístěte prádlo.
prádla pro vyvážení náplně a
opakujte cyklus odstředění.
Odtoková hadice je zalomená ••Zkontrolujte a napřimte
odtokovou hadici.
nebo zanesená.
Odtokový filtr je zanesený.
••Vyčistěte odtokový filtr.
47
CS
Příznaky
Možná příčina
Zkontrolujte, zda nejsou
dvířka otevřená.
dE4
48
Řešení
••Zcela zavřete dvířka. Pokud
,
,
,
nezhasnou,
obraťte se na servisní
středisko.
Došlo k závadě senzoru
dvířek.
Chyba ovládání.
••Vytáhněte elektrickou zástrčku
a obraťte se na servisní
středisko.
Došlo k přeplnění pračky
vodou z důvodu vadného
vodního ventilu.
••Zavřete vodovodní kohout.
••Vytáhněte síťovou zástrčku.
••Obraťte se na servisní
středisko.
Porucha senzoru množství
vody.
••Zavřete vodovodní kohout.
••Vytáhněte síťovou zástrčku.
••Obraťte se na servisní
středisko.
Přetížení motoru.
••Nechejte pračku po dobu
30 minut v klidu, aby bylo
zajištěno vychladnutí motoru,
a potom znovu spusťte
program.
Vytéká voda.
••Obraťte se na servisní
středisko.
Jsou přívodní/odtoková
hadice nebo odtokové
čerpadlo zamrzlé?
••Napusťte do bubnu horkou
vodu a rozmrazte odtokovou
hadici a odtokové čerpadlo.
Namočte ručník do teplé
vody a přiložte ho na přívodní
hadici.
Sušení nefunguje.
••Obraťte se na servisní
středisko.
ZÁRUKA
CS
TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ:
••Výjezdy servisních techniků za účelem dodání, vyzvednutí nebo instalace zařízení, pokyny pro
zákazníky týkající se používání výrobku, oprava nebo výměna pojistek nebo oprava kabelového
zapojení nebo instalatérské práce, případně náprava neautorizovaných oprav/instalace.
••Nefunkčnost výrobku během výpadků a přerušení elektrického napájení nebo při nedostatečné
dostupnosti elektrotechnických služeb.
••Poškození způsobené netěsným nebo poškozeným vodovodním potrubím, zamrznutím vodovodního
potrubí, omezeným průtokem odpadního potrubí, nedostatečným nebo přerušovaným přívodem
vody nebo nedostatečným přívodem vzduchu.
••Poškození vyplývající z používání výrobku v korozivním prostředí nebo navzdory pokynům
uvedeným v příručce uživatele výrobku.
••Poškození výrobku způsobené nehodami, hmyzem a škůdci, bleskem, větrem, ohněm, záplavami
nebo vyšší mocí.
••Poškození nebo porucha způsobená prováděním neoprávněných úprav či změn, pokud je výrobek
používán pro jiné než určené účely nebo v případě jakéhokoliv vytékání vody, pokud nebylo zařízení
správně nainstalováno.
••Poškození nebo porucha způsobená použitím nesprávného elektrického proudu, napětí nebo
instalačních kódů, komerčním nebo průmyslovým používáním nebo používáním příslušenství,
součástí či spotřebních čisticích prostředků neschválených společností LG.
••Poškození způsobené během přepravy a manipulace, včetně škrábanců, rýh, odření a/nebo jiných
poškození povrchu výrobku, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo nesprávného
dílenského zpracování a není nahlášeno během jednoho (1) týdne od dodání.
••Poškození nebo chybějící součásti u vystaveného, rozbaleného, zlevněného nebo repasovaného
výrobku.
••Výrobky s odstraněnými, pozměněnými nebo nečitelnými originálními sériovými čísly. Pro zajištění
platnosti záruky je vyžadováno číslo modelu, sériové číslo a originální maloobchodní prodejní
doklad.
••Zvýšení provozních nákladů a dodatečné provozní výdaje.
••Opravy v případě, že je váš výrobek používán jiným než normálním a obvyklým způsobem
v domácnosti (např. komerční použití, použití v kancelářích nebo rekreačních zařízeních) nebo
navzdory pokynům uvedeným v příručce uživatele výrobku.
••Náklady spojené s odvozem vašeho výrobku z vaší domácnosti za účelem oprav.
••Odvoz a opětovná instalace výrobku, pokud je nainstalován na nepřístupném místě nebo není
nainstalován v souladu s vydanými pokyny pro instalaci, včetně příručky uživatele a příručky pro
instalaci společnosti LG.
••Poškození vyplývající z nesprávného používání, zneužití, nesprávné instalace, oprav nebo údržby.
Nesprávná oprava se týká i případu použití neschválených nebo nevhodných dílů dle rozhodnutí
společnosti LG.
49
CS
Neobvyklé vibrace nebo hluk
způsobené nedostatečným
odstraněním transportních
šroubů nebo plastové vany.
Plastová
vana
Lepenková
spodní část obalu
Demontujte transportní
šrouby a plastovou
vanu.
Transportní
šroub
Vytékání vody způsobené
nečistotami (vlasy, vlákna) na
manžetě a skle dvířek.
Očistěte manžetu a sklo
dvířek.
Problémy s vypouštěním
vody z důvodu zanesení filtru
čerpadla.
Vyčistěte filtr čerpadla.
Voda se nenapouští, protože
jsou filtry hadic přívodu vody
zanesené nebo jsou hadice
přívodu vody zalomené.
Vyčistěte filtr ventilu
přívodu vody nebo
znovu nainstalujte
hadice přívodu vody.
Nedochází z vypouštění vody
z důvodu použití nadměrného
množství pracího prostředku.
Prádlo je po dokončení
pracího programu horké nebo
teplé protože hadice přívodu
vody jsou nainstalovány
obráceně.
Voda se nenapouští, protože
vodovodní kohout je zavřený.
50
Filtr přívodu vody
Vyčistěte výsuvný
zásobník na prací
prostředky.
Zásobník
Studená
Přívod studené
vody
Vodovodní kohout
Horká
Přívod horké
vody
Znovu nainstalujte
hadice přívodu vody.
Otevřete vodovodní
kohout.
CS
Vytékání vody způsobené
nesprávnou instalací
odtokové hadice nebo
zanesením odtokové hadice.
Obloukový
držák
Znovu nainstalujte
odvodní hadici.
Upevňovací
páska
Vytékání vody způsobené
nesprávnou instalací
hadice přívodu vody nebo
používáním hadic přívodu
vody jiné značky.
Znovu nainstalujte hadici
přívodu vody.
Nefunkční napájení z
důvodu uvolněného připojení
elektrického kabelu nebo
problém s elektrickou
zásuvkou.
Znovu připojte napájecí
kabel nebo vyměňte
elektrickou zásuvku.
Rovina
Výjezdy servisních techniků
za účelem dodání, vyzvednutí
nebo instalace zařízení nebo
pokyny ohledně používání
výrobku. Odvoz a opětovná
instalace výrobku.
Záruka se vztahuje
pouze na výrobní
vady. Servisní úkony
vyplývající z nesprávné
instalace nejsou zárukou
kryty.
Pokud nejsou správně
zašroubovány všechny
šrouby, může docházet k
výskytu nadměrných vibrací
(pouze model na podstavci).
Do každého rohu
zašroubujte 4 šrouby
(celkem 16 kusů).
Hluk vodních rázů (bouchání)
při napouštění vody do
pračky.
Vysoký
tlak vody
Přirozený
proud vody
Náhlé
zastavení
Bum Hlasitý hluk
proudu vody
Upravte tlak vody
přivřením vodovodního
ventilu nebo kohoutu ve
vaší domácnosti.
51
PROVOZNÍ ÚDAJE
Informační list výrobku – Směrnice Komise 96/60/ES
Ochranná známka dodavatele
LG
F126G1BCH2N
Dodavatelova identifikační značka modelu
Třída energetické účinnosti modelu stanovená v souladu s přílohou IV
a vyjádřená jako „Třída energetické účinnosti… na stupnici od A (vyšší
účinnost) do G (nižší účinnost)“. Pokud je tato informace uvedena v
A
tabulce, může to být vyjádřeno i jiným způsobem za př dpokladu, že
je jasné, že stupnice je od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost).
Pokud jsou tyto informace uváděny v tabulce a pokud byla některým
z uvedených zařízení udělena „ekoznačka Společenství“ na základě
nařízení (EHS) č. 880/92, lze tuto informaci na tomto místě uvést. V
takovém případě musí být v záhlaví sloupce uvedeno „ekoznačka
Ne
Společenství“ a záznam musí obsahovat kopii symbolu ekologického
štítku. Toto ustanovení je zajištěno nezávisle na struktuře
ekologického štítku.
Spotřeba při praní, odstřeďování a sušení v kWh/úplný pracovní
7.97
cyklus stanovená podle poznámky V přílohy I.
Spotřeba energie pouze při praní a odstřeďování v kWh/prací cyklus
1.26
stanovená podle poznámky VI přílohy I.
Třída prací schopnosti stanovená v souladu s přílohou IV a vyjádřená
jako „Třída prací schopnosti… na stupnici od A (vyšší) do G (nižší)“.
A
Tento údaj může být vyjádřen i jiným způsobem za předpokladu, že je
jasné, že stupnice je od A (vyšší) do G (nižší).
Účinnost odstraňování vody při normalizovaném pracím cyklu 60
°C (bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami podle
harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2 a vyjádřená jako
44
„Zbytek vody po odstředění… % (vztaženo k hmotnosti suchého
prádla)“.
Maximální rychlost odstřeďování, jak je stanovena v příloze I, bod
1600
VIII.
52
CS
kWh/cyklus
kWh/cyklus
%
ot./min.
CS
Informační list výrobku – Směrnice Komise 96/60/ES
Prací kapacita spotřebiče při normalizovaném pracím cyklu 60 °C
12
(bavlna) podle poznámky IX přílohy I.
Sušicí kapacita spotřebiče při normalizovaném sušicím cyklu „suchá
8
bavlna“ podle poznámky X přílohy I.
Spotřeba vody při praní, odstřeďování a sušení v litrech pro celý
131
pracovní cyklus podle poznámky XI přílohy I.
Spotřeba vody pouze při praní a odstřeďování v litrech při
normalizovaném pracím (a odstřeďovacím) cyklu 60 °C
68
(bavlna) stanovená v souladu se zkušebními metodami podle
harmonizovaných norem uvedených v čl. 1 odst. 2.
Doba praní a sušení. Doba programu úplného pracovního cyklu
(praní: 60 °C bavlna, sušení: „suchá bavlna“) při jmenovité prací
725
kapacitě stanovená v souladu se zkušebními metodami podle
harmonizačních norem uvedených v čl. 1 odst. 2.
Spotřeba energie a vody odpovídající 200 násobku spotřeby
1594
uvedené v bodech 5 (energie) a 12 (voda). Ta musí být vyjádřena
jako „odhadovaná roční spotřeba pro čtyřčlennou domácnost, vždy s 26200
použitím sušičky (200 cyklů)“.
Spotřeba energie a vody se rovná 200násobku spotřeby vyjádřené
252
v bodech 6 (energie) a 13 (voda). Spotřeba se vyjadřuje jako
„odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti nikdy
13600
nepoužívající sušičku (200 cyklů)“.
kg
kg
litrů/cyklus
litrů/cyklus
min.
kWh/rok
litrů/rok
kWh/rok
litrů/rok
53
Poznámky
Poznámky
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising