LG | F4J7VY2WD | User manual | LG F4J7VY2WD Příručka uživatele

LG F4J7VY2WD Příručka uživatele
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
AUTOMATICKÁ
PRAČKA
Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To
montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně
nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte
v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.
CZ CZECH
F4J7VY(P)(0~9)W/SD
MFL70203988
Rev.00_102017
F2J7VY(P)(0~9)W/SD
F4J7TY(P)(0~9)W/SD
F2J7TY(P)(0~9)W/SD
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
OBSAH
Tato příručka může zahrnovat
vyobrazení nebo obsah, které se liší od
vámi zakoupeného typu.
Tato příručka podléhá revizím ze strany
výrobce.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...................................................................3
Likvidace starého přístroje........................................................................................8
INSTALACE.........................................................................................9
Součásti....................................................................................................................9
Příslušenství.............................................................................................................9
Technické údaje......................................................................................................10
Požadavky na místo instalace................................................................................ 11
Rozbalení a demontáž transportních šroubů..........................................................12
Použití protiskluzových podložek (volitelně)...........................................................13
Dřevěné podlahy (dutinové podlahy)......................................................................13
Vyrovnání zařízení..................................................................................................14
Připojení hadice přívodu vody................................................................................14
Instalace odtokové hadice......................................................................................17
OBSLUHA..........................................................................................18
Používání pračky....................................................................................................18
Třídění prádla.........................................................................................................19
Přidávání pracích prostředků..................................................................................20
Ovládací panel........................................................................................................22
Tabulka programů...................................................................................................23
Možnosti programu.................................................................................................29
INTELIGENTNÍ FUNKCE.................................................................32
Používání aplikace LG SmartThinQ.......................................................................32
Používání funkce Smart Diagnosis™.....................................................................35
ÚDRŽBA.............................................................................................36
Čištění pračky.........................................................................................................36
Čištění filtru přívodu vody.......................................................................................36
Čištění filtru odtokového čerpadla..........................................................................37
Čištění výsuvného zásobníku.................................................................................38
Čištění bubnu (
) (volitelně)...............................................................................38
Pokyny k zazimování pračky..................................................................................39
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................41
Diagnostika problémů.............................................................................................41
Chybová hlášení.....................................................................................................44
ZÁRUKA.............................................................................................46
PROVOZNÍ ÚDAJE...........................................................................49
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení
nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné
obsluze zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz
podrobný popis níže.
Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou
mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text
označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů,
abyste předešli vzniku rizika.
VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení
pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení
pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ
Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku
požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či
popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících:
Děti v domácnosti
Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného
dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si
děti s přístrojem nehrály.
3
CZ
Pro používání v Evropě:
Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným
dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné
používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte
na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru
provádět čištění a uživatelskou údržbu.
Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti
zařízení pohybovat.
Instalace
•Nikdy
•
neuvádějte zařízení do provozu, pokud je poškozené,
vadné, částečně demontované nebo pokud chybí či jsou
poškozené některé součásti včetně poškozeného napájecího
kabelu nebo zástrčky.
•Toto
•
zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více
osobami, které jej bezpečně drží.
•Zařízení
•
neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení
neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě,
které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému
slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
•Utáhněte
•
odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.
•Pokud
•
je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické
zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na
autorizované servisní středisko.
•V
• kombinaci s tímto zařízením nepoužívejte vícezdířkové zásuvky,
prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.
4
CZ
•Toto
•
zařízení nesmí být instalováno za uzamykatelnými dveřmi,
posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než
je umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného
otevření dvířek zařízení.
•Toto
•
zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy nebo selhání
snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že
elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
•Tento
•
spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím
vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do
vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu
s veškerými místními zákony a předpisy.
•Nesprávné
•
připojení zemnicího vodiče může mít za následek
riziko zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je
zařízení správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře
nebo servisního technika.
•Napájecí
•
zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud
neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže
vhodné zásuvky odborným elektrikářem.
•Při
• přemisťování nebo instalaci zařízení je nikdy úplně
nepokládejte. Mohlo by to způsobit hluk nebo poškození zařízení.
Obsluha
•Nepokoušejte
•
se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení.
Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné
ostré předměty.
•Neopravujte
•
ani nevyměňujte žádné díly zařízení. Veškeré opravy
a servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v
této příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze
schválené tovární díly.
5
CZ
•Nevkládejte
•
do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
•V
• bezprostřední blízkosti pod zařízením a v jeho okolí neskladujte
hořlavé materiály, např. cupaninu, papír, hadry, chemikálie atd.
•Nenechávejte
•
otevřená dvířka zařízení. Otevřená dvířka lákají děti,
aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo
mít za následek poškození zařízení nebo zranění osob.
•Použijte
•
novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením.
Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a
následné poškození majetku.
•Do
• zařízení nevkládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie,
které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo
výbušnými látkami (jako je jsou vosky, odstraňovače vosků, oleje,
barvy, benzin, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění,
petrolej, benzín, odstraňovače skvrn, terpentýn, rostlinný olej,
kuchyňský olej, aceton, alkohol atd.). Při nesprávném použití by
mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
•Nikdy
•
nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení bubnu.
•V
• případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na
informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
•Když
•
jsou dvířka plnicího otvoru otevřená, netlačte na ně shora
nadměrnou silou.
•Nedotýkejte
•
se dvířek během programů využívajících vysokou
teplotu.
•V
• blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky
(benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
•Pokud
•
dojde v zimním období ke zmrznutí odtokové hadice nebo
hadice přívodu vody, používejte pračku výhradně po jejím
rozmrazení.
•Všechny
•
prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte
mimo dosah dětí.
6
CZ
•Nedotýkejte
•
se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma
rukama.
•Napájecí
•
kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte
těžké předměty.
•Neperte
•
v zařízení koberečky, rohožky, deky domácích mazlíčků
nebo boty ani žádné jiné věci kromě oblečení či prostěradel.
•Toto
•
zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a nesmí
se používat v mobilních prostředích.
•Pokud
•
dojde k úniku plynu (izobutan, propan, zemní plyn atd.),
nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte.
Údržba
•Po
• úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte
elektrickou zástrčku do zásuvky.
•Před
•
čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení
ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do
pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
•Při
• čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
•Nikdy
•
nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně
uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
Likvidace
•Před
•
vyřazením starého přístroje jej odpojte od elektrické sítě.
Abyste zamezili nesprávnému použití přístroje, odřízněte přímo za
přístrojem síťový kabel.
•Veškeré
•
obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren)
odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit
udušení.
•Před
•
likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka,
abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř
pračky.
7
CZ
Likvidace starého přístroje
••Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických
výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
••Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace
starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly,
které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze
recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
••Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na
místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o
autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země
si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling
8
INSTALACE
CZ
Součásti
1 Transportní šrouby
2 Síťová zástrčka
3 Zásuvka
4 Ovládací panel
5 Buben
6 Dveře
7 Odtoková hadice
8 Vypouštěcí zátka
9 Filtr odtokového čerpadla
10 Spodní víko (umístění se
může u různých praček lišit)
11 Polohovatelná nožka
Příslušenství
Hadice přívodu studené
vody (1 EA)
Montážní klíč
Obloukový držák pro
upevnění odtokové
hadice (volitelně)
Upevňovací páska
(volitelně)
Krytky pro zakrytí
otvorů pro transportní
šrouby (volitelně)
Protiskluzové podložky
(2 EA) (volitelně)
9
CZ
Technické údaje
Model
F*J7VY(P)(0~9)*D
F*J7TY(P)(0~9)*D
Kapacita pračky
9 kg
8 kg
Napájení
Rozměry
Hmotnost
Povolený tlak vody
220–240 V, 50 Hz
600 mm (š) × 560 mm (h) × 850 mm (v)
74 kg
0,1‒1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm²)
••Vzhled a technické údaje zařízení se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění
změnit.
••Pro připojení ke zdroji vody není potřeba žádná další ochrana před zpětným tokem.
10
CZ
Požadavky na místo instalace
Umístění
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Sklon podlahy : Povolený sklon podlahy pod
celým zařízením je 1°.
Elektrická zásuvka : Musí se nacházet ve
vzdálenosti do 1 m od jedné ze stran zařízení.
••Nepřetěžujte zásuvku připojením více než
jednoho spotřebiče.
Další vzdálenosti : Vzdálenost od stěny 10 cm:
zadní strana /2 cm: levá a pravá strana
••Nikdy nepokládejte prací prostředky na vrchní
stranu zařízení. Tyto prostředky by mohly
poškodit povrchovou úpravu a ovládací prvky.
VAROVÁNÍ
••Zástrčka musí být připojena do vhodné
zásuvky, která je odborně nainstalována a
uzemněna v souladu s veškerými místními
zákony a předpisy.
Umístění
••Usaďte spotřebič na rovné pevné podlaze.
••Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo
zařízení není narušováno koberci, rohožkami
atd.
••Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti
podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky,
kartónem nebo podobnými materiály.
••Nelze-li se vyhnout instalaci zařízení v
blízkosti plynového sporáku nebo běžných
kamen, musí být mezi pračku a zdroj tepla
vložena izolační deska (85 × 60 cm) s
povrchem u topného tělesa potaženým
hliníkovou fólií.
••Neinstalujte zařízení v místnostech, kde by
mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé
hadice mohou pod tlakem prasknout.
Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může
být při teplotách pod bodem mrazu snížena.
••Zajistěte, aby bylo zařízení po instalaci
snadno přístupné technikovi pro případ
opravy.
••Po instalaci zařízení upravte dodaným
montážním klíčem výšku všech čtyř nožek tak,
aby bylo zařízení pevně usazeno a aby mezi
horní deskou spotřebiče a spodní hranou
pracovní desky zůstal volný prostor přibližně
5 mm.
••Pokud je dodávka zařízení realizována
v zimním období a teplota se pohybuje pod
bodem mrazu, umístěte spotřebič před
uvedením do provozu na několik hodin do
místnosti s pokojovou teplotou.
VAROVÁNÍ
••Toto zařízení není určeno pro používání na
moři ani pro instalaci v mobilních prostředcích,
jako jsou např. karavany, letadla atd.
Elektrické připojení
••Nepoužívejte prodlužovací přívod ani
rozbočovací zásuvku.
••Po ukončení provozu vždy odpojte zařízení od
elektrické sítě a vypněte přívod vody.
••Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce
zapojené podle platných předpisů pro
elektrickou instalaci.
••Zařízení musí být umístěno tak, aby byla
zástrčka snadno přístupná.
••Opravy zařízení mohou provádět pouze
kvalifikované osoby. Pokud jsou opravy
prováděny nezkušenými osobami, může to mít
za následek zranění osob nebo závažnou
poruchu. Obraťte se na své místní servisní
středisko.
11
CZ
Rozbalení a demontáž
transportních šroubů
1
Zvedněte zařízení z polystyrenové podložky.
••Po odstranění lepenkové krabice a
obalového materiálu zvedněte zařízení z
polystyrenové podložky. Ujistěte se, že se
spolu s podložkou uvolnila také plastová
vana a že se nezachytila za spodní část
zařízení.
••Pokud je pro odstranění lepenkové spodní
části obalu nutné zařízení položit, vždy
chraňte stranu zařízení a položte jej
opatrně na bok. Nepokládejte zařízení na
přední nebo zadní stranu.
3
Nasaďte krytky otvorů.
••Kryty otvorů najdete přiložené v balíčku
s příslušenstvím nebo připevněné k zadní
části.
Krytka
POZNÁMKA
••Ponechejte si transportní šrouby pro budoucí
použití. Abyste předešli poškození vnitřních
součástí, nepřepravujte pračku bez opětovné
instalace transportních šroubů.
••Nejsou-li použity transportní šrouby včetně
pojistných kroužků, může dojít k závažným
vibracím a hluku, což může mít za následek
trvalé poškození pračky. Napájecí kabel je
upevněn na zadní straně pračky pomocí
transportního šroubu, aby bylo zamezeno
případnému provozu se zašroubovanými
transportními šrouby.
Plastová vana
(volitelně)
2
Lepenková
spodní část
obalu
Vyšroubujte transportní šrouby.
••Pomocí dodaného montážního klíče zcela
uvolněte všechny transportní šrouby
otáčením doleva, nejprve demontujte dva
spodní transportní šrouby. S pomocí
lehkého viklání vytáhněte šrouby.
Pojistný kroužek
Transportní
šroub
12
CZ
Použití protiskluzových
podložek (volitelně)
Dřevěné podlahy (dutinové
podlahy)
Pokud instalujete pračku na kluzký povrch,
může dojít z důvodu nadměrných vibrací k
jejímu posunutí. Nesprávné vyrovnání může mít
za následek hluk a vibrace. Pokud dojde k této
situaci, vložte pod polohovatelné nožky
protiskluzové podložky a vyrovnejte výšku.
••Dřevěné podlahy jsou na vibrace zvláště
citlivé.
••Abyste vibracím předešli, doporučujeme u
všechny nožek pračky použít pryžové misky s
minimální tloušťkou 15 mm, které budou
přišroubovány nejméně ke dvěma podlahovým
nosníkům.
1
Očistěte podlahu, aby bylo možné připevnit
protiskluzové podložky.
••Suchým hadříkem odstraňte cizí předměty
a vlhkost. Při výskytu vlhkosti by mohlo
dojít k uklouznutí protiskluzových
podložek.
2
Po umístění zařízení do prostoru instalace
vyrovnejte výšku.
3
Protiskluzovou podložku umístěte přilnavou
stranou na podlahu.
••Nejúčinnější způsob představuje podložení
předních nožek protiskluzovými
podložkami. Pokud je umístění podložek
pod přední nožky obtížné, vložte je pod
nožky zadní.
Touto stranou nahoru
Přilnavá strana
4
Pryžová miska
••Pokud je to možné, nainstalujte zařízení do
některého z rohů místnosti, kde je podlaha
nejstabilnější.
••Pro snížení vibrací nasaďte pryžové misky.
POZNÁMKA
••Správné umístění a vyrovnání pračky umožní
zajistit dlouhodobý, správný a spolehlivý
provoz.
••Pračka musí být 100% vodorovná a musí být
pevně usazena.
••Při zátěži nesmí docházet ke „kývání“ přes
rohy.
••Povrch pro instalaci musí být čistý, bez vosku
na podlahy a jiných vrstev mazacích
prostředků.
••Zamezte namočení nožek pračky. V opačném
případě může dojít k výskytu vibrací nebo
hluku.
••Pryžové misky (č. dílu 4620ER4002B) je
možné získat v servisním středisku LG.
Ujistěte se, že je zařízení v rovině.
••Abyste se ujistili, že se zařízení nekývá,
lehce zatlačte na horní okraj zařízení nebo
s ním zkuste zakývat. Pokud se zařízení
kývá, vyrovnejte spotřebič znovu.
POZNÁMKA
••Protiskluzové podložky je možné získat v
servisním středisku LG.
13
CZ
Vyrovnání zařízení
Připojení hadice přívodu vody
Není-li podlaha rovná, seřiďte polohu pračky do
roviny pomocí polohovatelných nožek (pod
nožky nevkládejte žádné další podložky, kousky
dřeva apod.). Ujistěte se, že jsou všechny čtyři
nožky stabilní a spočívají na podlaze, a potom
zkontrolujte, zda je zařízení dokonale vyrovnané
(pomocí vodováhy).
••Po vyrovnání zařízení utáhněte pojistné
matice směrem ke spodní části zařízení.
Všechny pojistné matice musí být utažené.
••Tlak v přívodu vody musí být v rozsahu 0,1
MPa až 1,0 MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Při připojování hadice přívodu vody ji
nestahujte ani ji k přívodnímu kohoutu
nešroubujte přes závit.
••Převyšuje-li tlak v přívodu vody 1,0 MPa, je
nutné namontovat před přívod k pračce
redukční zařízení.
••Pravidelně kontrolujte stav hadice a v případě
nutnosti ji vyměňte.
Kontrola pryžového těsnění na
hadici přívodu vody
Zvýšení
Snížení
Pojistná
matice
S hadicemi přívodu vody se dodávají dvě
pryžová těsnění. Používají se k tomu, aby se
zabránilo vytékání vody. Ověřte, zda je připojení
ke kohoutům dostatečně těsné.
Pevně utáhněte všechny 4
pojistné matice
Kontrola protilehlého směru
••Po zatlačení na horní část zařízení
v protilehlých rozích (úhlopříčně) se zařízení
nesmí vůbec pohybovat nahoru a dolů
(zkontrolujte v obou směrech). Pokud se
zařízení při zatlačení na úhlopříčně protilehlé
rohy kývá, seřiďte znovu výšku nožek.
Přípojka hadice
Pryžové těsnění
POZNÁMKA
••Při umístění na dřevěných nebo dutinových
podlahách může docházet k nadměrným
vibracím a nevyváženosti.
••Pokud je pračka instalována na vyvýšeném
místě, je nutné ji bezpečně upevnit, aby se
zamezilo riziku jejího pádu.
14
Přípojka hadice
Pryžové těsnění
CZ
Připojení hadice k vodovodnímu
kohoutu
3
Nasaďte adaptér na konec kohoutu, aby
pryžové těsnění vytvořilo vodotěsnou
přípojku. Utáhněte čtyři upevňovací šrouby.
4
Nasaďte hadici přívodu vody svisle nahoru,
aby mohlo pryžové těsnění v hadici zcela
přiléhat na kohout, a poté ji šroubováním
doprava utáhněte.
Připojení šroubovací hadice ke kohoutu
se závitem
Našroubujte přípojku hadice na přívodní kohout
vody.
Matice
Připojení šroubovací hadice ke kohoutu
bez závitu
1
Hadice přívodu
vody
Uvolněte čtyři upevňovací šrouby.
Horní část
přechodky
Pryžové
těsnění
Připojení hadice s rychlospojkou ke
kohoutu bez závitu
1
Odšroubujte kruhovou desku adaptéru a
uvolněte čtyři upevňovací šrouby.
Upevňovací šroub
2
Pokud je pro umístění adaptéru kohout
příliš velký, sejměte redukci.
Kruhová deska
Redukce
15
CZ
2
Pokud je pro umístění adaptéru kohout
příliš velký, sejměte redukci.
Připojení hadice k zařízení
Připevněte hadici studené vody k přívodu
studené vody v zadní části pračky.
Redukce
Přívod studené
vody
3
Nasaďte adaptér na konec kohoutu, aby
pryžové těsnění vytvořilo vodotěsnou
přípojku. Utáhněte čtyři upevňovací šrouby
a kruhovou desku adaptéru.
Přívod horké
vody (volitelně)
POZNÁMKA
••Pokud po připojení voda z hadice uniká,
opakujte stejné kroky. Pro přívod vody použijte
nejstandardnější typ kohoutu. V případě, že je
kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte
před instalací kohoutu na adaptér vodicí
desku.
4
Stáhněte západku přípojky dolů, nasaďte
přívodní hadici na adaptér a uvolněte
západku přípojky. Ujistěte se, že došlo k
zajištění adaptéru.
Použití vodorovného kohoutu
Vodorovný kohout
Kohout s prodloužením
Západka
Kohout se čtvercovým ústím
POZNÁMKA
••Před připojením přívodní hadice k
vodovodnímu kohoutu pusťte vodu a
vypláchněte cizí látky (nečistoty, písek, piliny
atd.) z vodovodního potrubí. Napusťte vodu
do nádoby a zkontrolujte její teplotu.
16
CZ
Instalace odtokové hadice
••Odtoková hadice nesmí být připojená výše
než 100 cm nad podlahou. Nemusel by pak
být zajištěn odtok vody ze zařízení nebo by
mohla voda vytékat pomalu.
••Správné upevnění odtokové hadice umožní
zamezit poškození podlahy z důvodu úniku
vody.
••Pokud je odtoková hadice příliš dlouhá,
nesnažte se ji zatlačit zpět do zařízení. Mohlo
by to mít za následek abnormální hluk.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Při instalaci odtokové hadice do umyvadla
zajistěte její koncovku lankem.
••Správné upevnění odtokové hadice umožní
zamezit poškození podlahy z důvodu úniku
vody.
Vana
Držák hadice
max. 100 cm
Upevňovací
páska
max. 100 cm
17
OBSLUHA
Používání pračky
CZ
4
Vyberte požadovaný prací program.
••Stiskněte opakovaně tlačítko programu
nebo otáčejte voličem programů, dokud
není vybrán požadovaný program.
••Stiskněte opakovaně tlačítko programu,
dokud není vybrán požadovaný program.
••Stiskněte opakovaně tlačítko programu
nebo otáčejte voličem programů, dokud
není vybrán požadovaný program.
5
Spusťte program.
••Stiskněte tlačítko Start/Pauza pro
spuštění cyklu. Pračka se bude krátce
točit bez vody, aby zvážila náplň. Pokud
tlačítko Start/Pauza není stisknuto během
15 minut, pračka se vypne a všechna
nastavení se ztratí.
6
Konec programu.
••Po dokončení programu zazní melodie.
Abyste snížili míru pomačkání, ihned
vyjměte prádlo z pračky. Po vyjmutí prádla
zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení
drobných předmětů v těsnění dvířek.
Před prvním praním zvolte prací program a
nechejte jej proběhnout bez toho, aby v pračce
bylo prádlo. Tak lze z bubnu odstranit usazeniny
a vodu, které mohly v pračce zůstat z výroby.
1
2
3
18
Roztřiďte prádlo a vložte ho do pračky.
••Roztřiďte prádlo podle typu textilie, míry
znečištění, barvy a velikosti. Otevřete
dvířka a vložte prádlo do pračky.
Přidejte čisticí prostředky a/nebo prací
prostředky a aviváž.
••Přidejte odpovídající množství pracího
prostředku do výsuvného zásobníku na
prací prostředky. V případě potřeby
přidejte do příslušných částí zásobníku
bělidlo nebo aviváž.
Zapněte pračku.
••Stisknutím tlačítka Napájení zapněte
pračku.
CZ
Třídění prádla
1
3
Na textiliích vyhledejte štítky pro péči o
prádlo.
••Tyto štítky obsahují informace o složení
textilu a doporučeném způsobu praní
nebo čištění.
••Symboly na nášivkách.
Teplota praní
Normální praní
Šetrné praní
Péče o prádlo před vložením do pračky.
••V jedné dávce kombinujte velké a malé
kusy prádla. Nejdříve vkládejte velké kusy.
••Velké kusy by měly tvořit maximálně
polovinu celkové dávky prádla. Neperte
jednotlivé kusy prádla. To by mohlo
způsobit nerovnoměrné vyvážení náplně.
Přidejte jeden nebo dva podobné kusy
prádla.
••Zkontrolujte všechny kapsy, abyste se
ujistili, že jsou skutečně prázdné.
Předměty jako hřebíky, vlasové sponky,
zápalky, pera, mince nebo klíče mohou
vaši pračku i prádlo poškodit.
Jemné prádlo
Ruční praní
Neperte
2
Třídění prádla.
••Nejlepších výsledků lze dosáhnout
rozdělením prádla na dávky, které lze prát
s použitím stejného pracího programu.
••Různé druhy textilií vyžadují praní při
různé teplotě vody a s různou rychlostí
odstřeďování.
••Prádlo rozdělte vždy podle barev na
tmavé a světlé s bílým. Perte je odděleně,
protože by uvolněné barvivo a vlákna
mohly způsobit zabarvení bílých a
světlých oděvů. Pokud je to možné,
neperte společně více znečištěné prádlo a
méně znečištěné prádlo.
−−Znečištění (silné, běžné, mírné):
Rozdělte prádlo podle stupně znečištění.
−−Barva (bílá, světlá, tmavá):
Rozdělte prádlo na bílé a barevné.
−−Vlákna (uvolňování vláken, zachycování
vláken):
Textilie, které uvolňují vlákna, perte
odděleně od těch, které je zachycují.
••Zapněte zipy, zapněte háčky a zavažte
šňůrky, aby nedošlo k jejich zatrhnutí s
ostatním prádlem.
••Předběžně ošetřete znečištěná místa a
skvrny pomocí vody s rozpuštěným malým
množstvím pracího prostředku, abyste
usnadnili uvolňování nečistot.
••Zkontrolujte záhyby na gumovém těsnění
(šedé) a odstraňte všechny menší části.
UPOZORNĚNÍ
••Zkontrolujte vnitřní prostor bubnu a vyjměte
veškeré prádlo z předchozího pracího cyklu.
••Odstraňte veškeré prádlo nebo předměty z
pružného těsnění, abyste předešli poškození
prádla nebo těsnění.
19
CZ
Přidávání pracích prostředků
Dávkování pracího prostředku
••Prací prostředek je nutné používat podle
pokynů jeho výrobce a musí být zvolen podle
typu, barvy, znečištění nebo druhu tkaniny a
teploty praní.
••Pokud použijete příliš velké množství pracího
prostředku, vytváří se příliš mnoho pěny, což
zhoršuje kvalitu praní nebo způsobuje velké
zatížení motoru.
••Při používání tekutých pracích prostředků
postupujte podle pokynů výrobce.
••Pokud chcete program spustit okamžitě,
můžete tekutý prací prostředek nalít přímo do
hlavního oddílu výsuvného zásobníku.
••Tekutý prací prostředek nepoužívejte při volbě
[Odložený start] nebo pokud jste vybrali volbu
Předpírka, protože by mohlo dojít ke ztuhnutí
kapaliny.
••Pokud se vytváří příliš velké množství pěny,
omezte množství pracího prostředku.
••Dávkování pracího prostředku může být nutné
přizpůsobit podle teploty vody, tvrdosti vody,
objemu a míry znečištění náplně. Pro
dosažení nejlepších výsledků zamezte
nadměrnému pěnění.
••Před volbou pracího prostředku a teploty vody
si přečtěte údaje na štítku oděvu.
••Při používání pračky používejte prací
prostředky určené pro jednotlivé typy oděvů:
−−univerzální prací prášky pro všechny typy
látek
−−prací prášky pro jemné tkaniny
−−tekuté prací prostředky pro všechny typy
tkanin nebo speciální prací prostředky pouze
pro vlnu.
••Pro lepší výsledky praní a bělení používejte
prací prostředek s univerzálním práškovým
bělidlem.
••Prací prostředek je vyplachován ze zásobníku
na začátku pracího cyklu.
20
POZNÁMKA
••Nenechejte prací prostředek ztvrdnout. To by
mohlo mít za následek ucpání pračky,
nedostatečné máchání nebo zápach.
••Maximální množství prádla: podle doporučení
výrobce
••Částečné množství prádla: 3/4 obvyklého
množství
••Minimální množství prádla: 1/2 maximálního
množství prádla
Přidávání pracího prostředku a
aviváže
Přidávání pracího prostředku
••Pouze hlavní praní →
••Předpírka + hlavní praní →
POZNÁMKA
••Příliš velké množství pracího prostředku,
bělidla nebo aviváže může mít za následek
přeplnění.
••Ujistěte se, že používáte správné množství
pracího prostředku.
Přidávání aviváže
••Nepřekračujte hranici maximálního naplnění.
Přeplnění aviváží může způsobit rychlé
spotřebování aviváže a vznik skvrny na
prádle. Pomalu zavřete výsuvný zásobník.
CZ
••Neponechávejte aviváž v zásobníku na prací
prostředky déle než 2 dny (mohlo by dojít k
jejímu ztuhnutí).
••Aviváž se automaticky přidává do praní v
posledním cyklu máchání.
••Neotvírejte výsuvný zásobník při napouštění
vody.
••Nesmí se používat rozpouštědla (benzen
apod.)
Použití tablet
1
Otevřete dvířka a vložte tablety do bubnu.
2
Do bubnu vložte prádlo a zavřete dvířka.
POZNÁMKA
••Nenalévejte aviváž přímo na prádlo.
Přidávání změkčovače vody
••V oblastech s velmi tvrdou vodou lze pro
snížení spotřeby pracího prostředku použít
změkčovač vody, např. prostředek pro
zamezení tvorby vodního kamene (např.
Calgon). Dávkujte podle množství uvedeného
na obalu. Nejprve přidejte prací prostředek,
potom změkčovač vody.
••Použijte množství pracího prostředku určené
pro měkkou vodu.
21
CZ
Ovládací panel
1 Tlačítko Napájení
••Pro zapnutí pračky stiskněte tlačítko
Napájení.
2 Tlačítko Start/Pauza
••Toto tlačítko Start/Pauza se používá pro
spuštění pracího cyklu nebo jeho
pozastavení.
••Pokud je nutné dočasně zastavit prací
cyklus, stiskněte tlačítko Start/Pauza.
3 Displej
••Na displeji je zobrazeno nastavení,
odhadovaný zbývající čas, volby a stavová
hlášení. Po zapnutí přístroje se na displeji
rozsvítí výchozí nastavení.
••Na displeji je zobrazen odhadovaný
zbývající čas. Při automatickém výpočtu
objemu náplně bliká symbol
nebo se
zobrazí hlášení „Vážení“.
••Hodnota RPM (Revolution Per Minute –
otáčky za minutu) se může lišit v závislosti
na modelu.
22
4 Volič programů
••Programy jsou k dispozici podle typu
prádla.
••Zvolený program signalizuje příslušná
kontrolka.
5 Volby
••Tato funkce vám umožňuje vybrat
doplňující program, při aktivaci se rozsvítí.
••Tato tlačítka můžete použít pro výběr
požadovaných voleb programů zvoleného
programu.
••Pro použití funkce dálkového startu se
podívejte na CHYTRÉ FUNKCE.
CZ
Tabulka programů
Prací program
Program
Bavlna
Bavlna+
Syntetika
Smíšené
prádlo
Popis
Dosahuje lepšího
výkonu kombinací
různých pohybů bubnu.
Zajišťuje
optimalizovaný prací
účinek pro větší
množství prádla s nižší
spotřebou energie.
Vhodné pro košile
určené k běžnému
nošení, které není
nutné po vyprání žehlit.
Umožňuje současné
praní různých druhů
tkanin.
Druh tkaniny
Stálobarevné oděvy
(košile, noční košile,
pyžama atd.) a běžně
znečištěné bavlněné
prádlo (spodní prádlo).
Správná teplota
40 °C
(Studená až 95
°C)
60 °C
(Studená až 60
°C)
Polyamid, akryl,
polyester
40 °C
(Studená až 60
°C)
Různé druhy tkanin
kromě speciálních
oděvů (hedvábí / jemné
prádlo, sportovní
oděvy, tmavé oděvy,
vlna, pokrývky/závěsy).
40 °C
(Studená až 40
°C)
Napomáhá odstraňovat
Bavlna, spodní prádlo,
alergeny, jako jsou
Pro alergiky
povlečení, prostěradla,
např. domácí roztoči,
dětské prádlo
pyl nebo kočičí srst.
Bavlněné povlečení
vyjma speciálních látek
Tento program je určen (jemných, vlněných,
pro velké kusy prádla, hedvábných atd.) s
Pokrývky
jako např. ložní
výplní: prošívané
přehozy, polštáře,
peřiny, polštáře,
přehozy pohovek apod. přikrývky, potahy na
pohovky s lehkou
výplní.
Vhodné pro sportovní
Sportovní
Coolmax, gore-tex,
oblečení, jako např.
oblečení
fleece a sympatex
běžecké oblečení.
Odstraňuje pevné
skvrny a znečištění
Lehce znečištěné
Dětská parní
bílkovinného původu,
dětské oblečení.
péče
poskytuje lepší
máchání.
Maximální
náplň
Kapacita
4,0 kg
60 °C
Studená
(Studená až 40
°C)
1 velký kus
40 °C
(Studená až 40
°C)
2,0 kg
60 °C
4,0 kg
23
CZ
Program
Popis
Toto praní je méně
hlučné, nedochází při
něm k hlučným
Tiché praní
vibracím. Díky využití
nočního proudu šetří
peníze.
Určeno pro jemné
oblečení, jako je
Jemné prádlo
spodní prádlo, halenky
atd.
Rychlý 14
Jemná péče
Skvrny
Načíst
program
24
Tento program
poskytuje rychlý čas
praní pro malé
množství lehce
znečištěného prádla.
Správná teplota
Maximální
náplň
Stálobarevné oděvy
(košile, noční košile,
pyžama atd.) a lehce
znečištěné bílé
bavlněné prádlo
(spodní prádlo).
40 °C
(Studená až 60
°C)
4,5 kg
Jemné prádlo, které se
snadno poškodí.
20 °C
(Studená až 40
°C)
1,5 kg
Lehce znečištěné
barevné oblečení.
UPOZORNĚNÍ :
Použijte méně než 20g
pracího prostředku
(pro 2,0kg množství),
který může jinak zůstat
na oblečení.
20 °C
(20 °C až 40 °C)
2,0 kg
Druh tkaniny
Tento program je určen
pro jemné prádlo s
možností ručního a
automatického praní,
Vlna, oděvy určené
20 °C
např. pro pratelnou
pro ruční praní, jemné
(Studená až 30
1,5 kg
vlnu, spodní prádlo,
prádlo, choulostivé
°C)
šaty atd. (použijte prací prádlo
prostředek určený pro
vlněné prádlo, které lze
prát v pračce)
Umožňuje odstranit
různé druhy skvrn,
Smíšené bavlněné
např. od vína, džusu,
60 °C
tkaniny, žádné jemné
3,0 kg
nečistot apod. (Teplota
(30 °C až 60 °C)
prádlo
vody se při praní skvrn
postupně zvyšuje.)
Pro programy s možností načtení přes mobilní aplikaci. Pokud jste nenačetli žádné
programy, je výchozím programem Máchání + odstředění.
CZ
••Teplota vody: Pro zvolený prací program vyberte vhodnou teplotu vody. Při praní vždy postupujte
podle pokynů výrobce oděvu nebo symbolů na štítku.
••Program nastavte na možnost „Bavlna+, 40 °C (poloviční množství prádla)“, „Bavlna+, 60 °C
(poloviční množství prádla)“, „Bavlna+, 60 °C (maximální množství prádla)“ pro test shody s
EN60456 a nařízení 1015/2010.
−−Standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C: Bavlna+
+ 60°C (maximální množství
prádla)
−−Standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C: Bavlna+
+ 60°C (poloviční množství prádla)
−−Standardní program pro bavlnu při teplotě 40 °C: Bavlna+
+ 40°C (poloviční množství prádla)
(Tyto programy jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného prádla.)
(Jde o nejúčinnější programy co do využití kombinace spotřeby vody a energie nutné k vyprání
tohoto druhu bavlněného prádla.)
••Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty programu lišit.
••Výsledky testu závisejí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody, teplotě v místnosti,
druhu a množství praného prádla, míře znečištění, použitém pracím prostředku, výkyvům v přívodu
elektrické energie a zvolených doplňkových možnostech.
POZNÁMKA
••Je doporučeno použití neutrálního pracího prostředku.
25
CZ
Doplňkové volby
Program
Turbo Wash
Intenzivní
Máchání+
Odložený
start
Předpírka
Bavlna
Bavlna+
Smíšené
prádlo
Syntetika
Pokrývky
Pro alergiky
Dětská parní
péče
Sportovní
oblečení
Jemná péče
Jemné prádlo
Skvrny
Tiché praní
Rychlý 14
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●*
••*: Tato volba je automaticky součástí programu a nelze ji odstranit.
26
●*
CZ
Provozní údaje
Program
Bavlna
Bavlna+
Smíšené prádlo
Syntetika
Pokrývky
Pro alergiky
Dětská parní péče
Sportovní oblečení
Jemná péče
Jemné prádlo
Skvrny
Tiché praní
Rychlý 14
Maximální ot./min.
F4J****
F2J****
1400
1400
1400
1000
1000
1400
1000
800
800
800
1400
1000
800
1200
1200
1200
1000
1000
1200
1000
800
800
800
1200
1000
800
27
CZ
Provozní údaje
[F*J7VY(P)(0~9)*D]
Doba v minutách
Program
9 kg
Voda v
litrech
Energie v
kWh
1400 ot/
min
1200 ot/
min
9 kg
9 kg
94
44 %
53 %
52
0,40
224
44 %
53 %
38
0,61
Voda v
litrech
Energie v
kWh
1400 ot/
min
1200 ot/
min
96
225
Bavlna
(40 °C)
Bavlna+
(60 °C)
Zbývající vlhkost
[F*J7TY(P)(0~9)*D]
Doba v minutách
Program
Bavlna
(40 °C)
Bavlna+
(60 °C)
8 kg
Zbývající vlhkost
1400 ot/
min
1200 ot/
min
8 kg
8 kg
94
44 %
53 %
52
0,40
244
44 %
53 %
38
0,45
1400 ot/
min
1200 ot/
min
96
245
POZNÁMKA
••Informace o hlavních pracích programech při polovičním množství prádla.
28
CZ
Možnosti programu
Intenzivní (
Odložený start (
Pokud je prádlo běžně a silně znečištěné, je
vhodné použít možnost Intenzivní.
)
Můžete nastavit časovou prodlevu tak, aby
došlo k automatickému zapnutí pračky a
dokončení programu po zadaném časovém
intervalu.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
3
Stiskněte tlačítko Odložený start a
nastavte požadovaný čas.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
POZNÁMKA
••Čas prodlevy představuje dobu do dokončení
programu, ne do jeho spuštění. Aktuální doba
provozu se může lišit podle teploty vody,
náplně prádla a dalších faktorů.
••Zrušení funkce se provádí stisknutím tlačítka
napájení.
••V kombinaci s touto volbou nepoužívejte
tekuté prací prostředky.
)
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
3
Stiskněte tlačítko Intenzivní.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Wi-Fi ( )
Je-li připojen Wi-Fi, ikona Wi-Fi na ovládacím
panelu svítí.
Turbo Wash (Rychlé praní) (
Prací cyklus, který je kratší než 1 hodina, a
dochází při něm k úspoře energie i vody. (na
poloviční množství lehce znečistěného prádla)
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
Pokud je prádlo silně znečištěné, je doporučeno
použít program Předpírka.
3
Stiskněte tlačítko Turbo Wash.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
2
Zvolte prací program.
3
Stiskněte tlačítko Předpírka po dobu tří
sekund.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Předpírka (
)
)
29
CZ
Teplota
Pomocí tlačítka Teplota můžete zvolit
kombinaci teploty praní a máchání u vybraného
programu. Stiskněte opakovaně toto tlačítko,
dokud nebude svítit požadovaná volba. U všech
cyklů máchání se používá studená voda z
vodovodu.
••Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh prádla.
Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte
podle symbolů na štítku pro péči o tkaniny.
Odstředění
••Stupeň rychlosti odstřeďování lze zvolit
opakovaným stisknutím tlačítka Odstředění.
••Pouze odstředění
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Pro volbu počtu otáček za minutu stiskněte
tlačítko Odstředění.
3
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
POZNÁMKA
••Pokud zvolíte možnost Bez odstředění, bude
se přesto buben určitou dobu rychle otáčet za
účelem vypuštění vody.
Máchání
Máchání+ (
)
Přidá jeden cyklus máchání.
30
Přidat prádlo (
)
Prádlo může být přidáno, nebo vyjmuto, i v
průběhu pracího programu.
1
Stiskněte tlačítko Přidat prádlo, pokud svítí
jeho LED kontrolka.
2
Přidejte nebo odeberte prádlo.
3
Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/
Pauza.
POZNÁMKA
••Z bezpečnostních důvodů zůstanou dvířka
zavřená, pokud je hladina vody, nebo teplota
příliš vysoká. V tu dobu není možné přidat
prádlo.
••Pokud je teplota vody v bubnu vysoká,
počkejte, dokud voda nevychladne.
UPOZORNĚNÍ
••Když přidáváte prádlo, ujistěte se, že je zcela
vloženo do bubnu pračky. Pokud prádlo
uvízne v mezeře mezi dvířky, gumové těsnění
může být poničeno, může dojít k úniku vody,
nebo pračka nemusí fungovat.
••Pokud budete na dvířka při otevírání vyvíjet
přílišnou sílu, může dojít k poškození jejich
částí, k jejich zničení, nebo problémům s
bezpečností.
••Pokud otevřete dvířka a uvnitř bubnu je
mnoho pěny a mydlin, může dojít k jejich
úniku na podlahu, k popálení, či poškození
podlahy.
CZ
Dětská pojistka
Tuto možnost použijte k vypnutí ovládacích
prvků. Tato funkce umožňuje zabránit dětem,
aby měnily programy nebo ovládaly zařízení
Uzamknutí ovládacího panelu
1
Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko
Dětská pojistka.
2
Zazní akustický signál a na displeji se
zobrazí hlášení .
Když je aktivní dětská pojistka, jsou
zablokována všechna tlačítka kromě tlačítka
Napájení.
POZNÁMKA
••Vypnutím napájení nedojde k deaktivaci
funkce dětské pojistky. Abyste měli přístup k
dalším funkcím, je nutné dětskou pojistku
deaktivovat.
Zapnutí/vypnutí akustického
signálu
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
3
Pro zapnutí/vypnutí funkce akustického
signálu současně stiskněte a přidržte
tlačítka Teplota a Odstředění po dobu 3
sekund.
POZNÁMKA
••Po volbě zapnutí/vypnutí akustického signálu
je toto nastavení uloženo v paměti i po
vypnutí napájení.
••Pokud chcete akustický signál vypnout,
opakujte tento postup.
Odemknutí ovládacího panelu
Po dobu 3 sekund podržte stisknuté tlačítko
Dětská pojistka.
••Zazní akustický signál a na displeji bude
znovu zobrazen zbývající čas aktuálního
programu.
31
INTELIGENTNÍ FUNKCE
Používání aplikace LG
SmartThinQ
Co je třeba zkontrolovat před
použitím funkce LG SmartThinQ
••Pro přístroje s logem
nebo
1
Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a
WiFi routerem (WiFi síť).
••Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od
sebe příliš daleko, síla signálu slábne.
Registrace může trvat dlouho nebo může
selhat instalace.
2
Vypněte Mobilní data na vašem chytrém
telefonu.
••V případě telefonů iPhone data vypněte z
nabídky Nastavení → Mobilní data →
Mobilní data.
3
Připojte smartphone k bezdrátovému
routeru.
32
CZ
POZNÁMKA
••Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte,
zda ikona Wi-Fi
na ovládacím panelu svítí.
••Zařízení podporuje pouze WiFi sítě o
frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit
frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele
internetových služeb nebo nahlédněte do
návodu k vašemu WiFi routeru.
••Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná za
žádné potíže se síťovým připojením ani za
případné poruchy, závady nebo chyby
způsobené síťovým připojením.
••Pokud má přístroj potíže s připojením k síti
Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu
signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi
extenderu (prodlužovače dosahu).
••Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může
být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
••Síťové připojení nemusí fungovat správně
v závislosti na poskytovateli internetových
služeb.
••Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit
služby bezdrátové sítě.
••Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku
problémů s přenosem bezdrátového signálu.
Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a
zkuste to znovu.
••Pokud je na vašem bezdrátovém routeru
povolena firewall brána, zakažte ji nebo
přidejte výjimku.
••Název bezdrátové sítě (SSID) musí být
kombinace anglických písmen a čísel
(nepoužívejte speciální znaky).
••Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může
lišit v závislosti na operačním systému (OS) a
výrobci.
••Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven
na hodnotu WEP, nemusí se vám podařit
nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní
protokoly (doporučujeme WPA2) a znovu
výrobek zaregistrujte.
CZ
Instalace aplikace LG SmartThinQ
Na chytrém telefonu přejděte do obchodu
Google Play Store & Apple App Store a
vyhledejte aplikaci LG SmartThinQ. Podle
pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.
POZNÁMKA
••Pokud pro získání přístupu k aplikaci LG
SmartThinQ zvolíte jednoduché přihlašování,
budete muset po každé výměně smartphonu
nebo přeinstalování aplikace znovu projít
procesem registrace.
Funkce Wi-Fi
••Pro přístroje s logem
nebo
Se spotřebičem komunikujte pomocí
smartphonu a použití příslušných chytrých
funkcí.
Upozornění na zprávy Push
Upozornění na zprávy Push zapněte, chcete-li
dostávat oznámení o stavu zařízení. Oznámení
jsou aktivována, i když je aplikace LG
SmartThinQ vypnuta.
POZNÁMKA
••Pokud po registraci svého zařízení změníte
svůj WiFi router, poskytovatele internetových
služeb nebo své heslo, vymažte ho prosím z
LG SmartThinQ Nastavení → Editovat
Produkt a registrujte je znovu.
••Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení
jejích funkcí bez předchozího upozornění pro
uživatele.
••Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
Prací programy (Dálkový start, Načíst
program)
Nastavte nebo stáhněte některý z vybraných
programů a ovládejte ho na dálku.
Instrukce k funkci Čištění bubnu
Podle frekvence praní kontrolujte, kdy je
správný čas pro použití funkce Čištění bubnu.
Monitorování spotřeby energie
Slouží ke kontrole spotřeby energie nedávno
použitých programů a průměru za měsíc.
Smart Diagnosis™ (inteligentní
diagnostika)
Tato funkce poskytuje užitečné informace pro
zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na
základě vzorce jeho používání.
Nastavení
K dispozici jsou různá nastavení a funkce.
33
CZ
Používání pracího programu
Dálkový start (
)
K ovládání zařízení můžete používat svůj chytrý
telefon. Můžete také sledovat průběh programu,
takže víte, kolik času zbývá do konce programu.
Použití funkce Dálkový start:
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Vložte prádlo do bubnu.
3
Funkci Dálkový start aktivujete stisknutím
tlačítka Dálkový start a jeho podržením po
dobu 3 sekund.
4
Spusťte program z aplikace LG SmartThinQ
na svém chytrém telefonu.
POZNÁMKA
••Jakmile je funkce Dálkový start aktivována,
můžete spustit prací program z aplikace LG
SmartThinQ ve vašem smartphonu. Pokud
spotřebič nespustíte, bude čekat na spuštění
programu, dokud spotřebič pomocí aplikace
nevypnete nebo dokud nevypnete funkci
Dálkový start.
••Je-li funkce Dálkový start zapnuta, jsou dvířka
automaticky zamknuta.
Vypnutí funkce Dálkový start:
Když je funkce Dálkový start aktivována,
stiskněte tlačítko Dálkový start a podržte jej po
dobu 3 sekund.
34
Načíst program
Funkce Načíst (stáhnout) program tohoto
spotřebiče vám umožňuje stáhnout nové a
speciální programy, které nejsou zahrnuty v
základních programech spotřebiče.
Spotřebiče, které byly úspěšně zaregistrovány,
mohou stahovat řadu speciálních programů
specifických pro dané zařízení.
Ve spotřebiči může být současně uložen pouze
jeden program.
Jakmile je v pračce funkce Načíst (stáhnout)
program dokončena, spotřebič uloží stažený
program, dokud jej nezměníte na jiný stažený
program.
Spotřeba energie v pohotovostním
0,5 W
režimu
Spotřeba energie v pohotovostním
3,0 W
režimu a připojením na síť
Doba, po kterou funkce řízení
spotřeby, anebo podobná funkce,
přepne zařízení automaticky do
pohotovostního režimu, anebo
20 min.
režimu vypnutí s podmínkou, že
síť zůstane v pohotovostním
režimu
Oznámení o softwaru open source
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence
GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s
otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server
http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny
zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky
a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne
otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za
poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci),
a to na základě žádosti zaslané e-mailem na
adresu opensource@lge.com. Tato nabídka
platí po dobu tří let od posledního odeslání
produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo
obdrží tuto informaci.
CZ
Funkce Smart Diagnosis™
prostřednictvím chytrého telefonu
••Pro přístroje s logem
nebo
Tuto funkci můžete použít v případě, že
potřebujete přesnou diagnostiku od
informačního střediska pro zákazníky
společnosti LG Electronics při poruše zařízení.
Funkci Smart Diagnosis™ nelze aktivovat,
dokud není zařízení připojeno k napájení.
Pokud zařízení nelze zapnout, je nutné provést
odstraňování závad bez použití funkce Smart
Diagnosis™.
Používání funkce Smart
Diagnosis™
Funkce Smart Diagnosis™
prostřednictvím informačního
střediska pro zákazníky
Tuto funkci můžete použít v případě, že při
poruše nebo havárii zařízení potřebujete
přesnou diagnostiku od informačního střediska
pro zákazníky společnosti LG Electronics. Tuto
funkci používejte, pouze pokud se chcete obrátit
na zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.
1
Stisknutím tlačítka Napájení zapněte
pračku. Netiskněte žádná jiná tlačítka ani
neotáčejte voličem programů.
2
Po vyzvání ze střediska podpory přiložte
mikrofon svého telefonu do blízkosti tlačítka
Napájení.
4
Přidržujte telefon na místě až do dokončení
přenosu tónu. Bude zobrazen zbývající čas
pro přenos dat.
••Pro dosažení nejlepších výsledků
nehýbejte s telefonem, dokud je přenos
tónů aktivní.
••Pokud se pracovníkovi střediska podpory
nepodařilo získat přesný záznam dat,
můžete být požádáni o opakování
postupu.
5
Po uplynutí odpočtu a utichnutí tónů se
vraťte k hovoru s pracovníkem střediska
podpory, který vám následně na základě
přenesených informací pro analýzu bude
mít možnost pomoci.
POZNÁMKA
••Funkce inteligentní diagnostiky Smart
Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
••Kvalita komunikace bude vyšší a vy získáte
kvalitnější služby, pokud použijete pevnou
linku.
••Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu
dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™,
například z důvodu nízké kvality hovoru,
nedostane se vám těch nejlepších služeb
inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.
x.
Ma
mm
0
1
3
Stiskněte a přidržte tlačítko Teplota po
dobu 3 sekund a současně přidržujte
mikrofon telefonu u symbolu nebo tlačítka
Napájení.
35
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ
••Před čištěním odpojte pračku od elektrické
sítě, abyste zamezili riziku zasažení
elektrickým proudem. Při nerespektování
tohoto varování může dojít k závažnému
poranění, požáru, zasažení elektrickým
proudem nebo smrtelnému poranění.
••Pro čištění pračky nikdy nepoužívejte
agresivní chemikálie, abrazivní čisticí
prostředky nebo rozpouštědla. Mohlo by dojít
k poškození povrchové úpravy.
Čištění pračky
Péče po čištění
••Po dokončení programu očistěte dvířka a
vnitřní část těsnění dvířek, abyste odstranili
veškerou vlhkost.
••Pro vysušení vnitřního prostoru bubnu
ponechte dvířka otevřená.
••Pro odstranění případné vlhkosti otřete vnější
plášť pračky suchým hadříkem.
CZ
Čištění vnitřku pračky
••Okolí otvoru dvířek pračky a sklo dvířek
otírejte pomocí utěrky nebo měkkého hadříku.
••Po dokončení programu vždy ihned vyjměte
prádlo z pračky. Je-li vlhké prádlo ponecháno
v pračce, může dojít k zmačkání, obarvení a
tvorbě zápachu.
••Jednou za měsíc (nebo v případě potřeby
častěji) spusťte program Čištění bubnu za
účelem odstranění zbytků pracích prostředků
a dalších usazenin.
Čištění filtru přívodu vody
••Pokud bude pračka ponechána delší dobu bez
dozoru (např. během dovolené), uzavřete
kohouty přívodu vody, zvláště pokud se v její
přímé blízkosti nenachází odtokový kanálek
(odtok).
••Pokud není možný přítok vody do výsuvného
zásobníku na prací prostředky, na displeji
ovládacího panelu se zobrazí symbol .
••Pokud je voda velmi tvrdá, nebo obsahuje
usazeniny vodního kamene, může dojít k
zanesení filtru přívodu vody. Z toho důvodu je
vhodné jej jednou za čas vyčistit.
1
Zavřete vodovodní kohout a odšroubujte
přívodní hadici vody.
2
Vyčistěte filtr pomocí tvrdého štětinového
kartáče.
Čištění vnějšího pláště pračky
Správná péče o pračku prodlouží její životnost.
Dvířka:
••Otřete je z vnější a vnitřní strany vlhkým
hadříkem, potom je měkkým hadříkem osušte.
Vnější povrch:
••Okamžitě osušte veškerou vylitou kapalinu.
••Setřete ji měkkým hadříkem.
••Netlačte na povrch nebo na displej ostrými
předměty.
36
CZ
Čištění filtru odtokového
čerpadla
4
Po vyčištění zašroubujte filtr čerpadla a
vložte vypouštěcí zátku.
5
Zavřete spodní víko.
••Filtr odtokového čerpadla zachycuje vlákna a
drobné předměty ponechané v prádle. Aby byl
zajištěn bezporuchový provoz pračky,
pravidelně kontrolujte, zda je filtr čistý.
••Před čištěním filtru odtokového čerpadla
vyčkejte, až dojde k vychladnutí vody, a
následně nouzově vyprázdněte pračku nebo v
případě nouze otevřete dvířka.
1
Otevřete spodní víko a vytáhněte hadici.
2
Vytáhněte vypouštěcí zátku a otočením
směrem doleva otevřete filtr.
2
Nádoba na pojmutí
vypuštěné vody.
UPOZORNĚNÍ
••Nejprve vypusťte vodu pomocí odtokové
hadice, potom otevřete filtr čerpadla, abyste
odstranili vlákna nebo předměty.
••Při vypouštění postupujte opatrně, voda může
být horká.
1
3
Odstraňte veškeré cizí předměty z filtru
čerpadla.
37
CZ
Čištění výsuvného zásobníku
Při používání pracích prostředků a aviváže se
ve výsuvném zásobníku mohou vytvářet
usazeniny. Jedno nebo dvakrát měsíčně
zásobník vytáhněte, vyjměte vložky a
zkontrolujte, zda nedochází k usazování zbytků.
1
2
Výsuvný zásobník pracích prostředků
vytáhněte až na maximum.
••Silně zatlačte na uvolňovací tlačítko a
vyjměte zásobník.
Vyjměte vložky ze zásobníku.
••Vypláchněte vnitřek zásobníku teplou
vodou, abyste odstranili usazeniny pracích
prostředků. Výsuvný zásobník čistěte
pouze vodou. Vložky a zásobník osušte
měkkým hadříkem nebo utěrkou.
3
Pro čištění ústí a otvoru zásobníku
používejte hadřík nebo malý nekovový
kartáček.
••Z horní i spodní části otvoru odstraňte
veškeré zbytky pracích prostředků.
4
Vlhkost v místě otvoru otřete měkkým
hadříkem nebo utěrkou.
5
Umístěte vložky do odpovídajících přihrádek
a zasuňte zásobník.
38
Čištění bubnu (
) (volitelně)
Čištění bubnu je speciální program pro vyčištění
vnitřního prostoru pračky.
Během tohoto programu se používá větší
množství vody a vyšší rychlost odstřeďování.
Tento program používejte pravidelně.
1
Z pračky vyjměte veškeré prádlo nebo
předměty a zavřete dvířka.
2
Otevřete výsuvný zásobník a přihrádku pro
hlavní praní naplňte prostředkem pro
zamezení tvorby vodního kamene (např.
Calgon).
••Tablety vkládejte do bubnu.
3
Pomalu zavřete výsuvný zásobník.
4
Zapněte napájení, potom stiskněte a
přidržte tlačítko Čištění bubnu po dobu 3
sekund. Následně se na displeji zobrazí
.
5
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
6
Jakmile je program dokončen, nechte dvířka
otevřená, aby mohla pračka, flexibilní
těsnění a sklo dvířek vyschnout.
UPOZORNĚNÍ
••Pokud se ve vaší domácnosti pohybují děti,
nenechávejte dvířka otevřená dlouhou dobu.
POZNÁMKA
••Přihrádky pro prací prostředky nenaplňujte
žádnými pracími prostředky. Může se tvořit
nadměrné množství pěny a docházet k
vytékání vody z pračky.
CZ
Pokyny k zazimování pračky
••Při teplotách pod bodem mrazu není možný
obvyklý provoz pračky. Při instalaci pračky se
ujistěte, že v daném místě během zimního
období nedochází k poklesu teploty pod bod
mrazu.
••V případě, že je nutné pračku instalovat v
předsíni nebo na jiném místě, kde je stejná
teplota jako v exteriéru, zajistěte následující
podmínky.
Jak předcházet zamrznutí pračky
••Po dokončení pracího cyklu pomocí hadicové
přípojky pod víkem spodního krytu pro
vypuštění zbytkové vody zcela vypusťte vodu,
která se nachází uvnitř čerpadla. Po úplném
vypuštění vody uzavřete hadicovou přípojku
sloužící k vypuštění zbytkové vody a spodní
víko.
••Po uzavření kohoutu od něj odpojte hadici
přívodu studené vody, přidržte hadici směrem
dolů a vodu vylijte.
Hadice přívodu vody
Kontrola zamrznutí
••Pokud po otevření hadicové přípojky, sloužící
k vypuštění zbytkové vody, nedojde k jejímu
vypuštění, zkontrolujte systém odvodu vody.
Vypouštěcí zátka
Spodní víko
Vypouštěcí zátka
Spodní víko
••Pro úplné vypuštění vody nasměrujte
odtokovou hadici dolů.
••Zapněte napájení, zvolte prací program a
stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Výsuvný zásobník na
prací prostředky
Odtoková
hadice
UPOZORNĚNÍ
••Pokud je odtoková hadice při instalaci
zakřivená, může dojít ke zmrznutí jejího
obsahu.
Odtoková
hadice
••Pokud se během provozu pračky na displeji
zobrazí „ “, zkontrolujte systém přívodu a
odvodu vody (některé modely nejsou
vybaveny funkcí alarmu při zamrznutí).
POZNÁMKA
••Zkontrolujte, zda při máchání do výsuvného
zásobníku na prací prostředky natéká voda a
zda se při odstřeďování vypouští odtokovou
hadicí.
39
CZ
Jak postupovat v případě
zamrznutí
••Vyprázdněte buben, napusťte jej teplou vodu
o teplotě 50–60 °C až po pryžovou část uvnitř
bubnu, zavřete dvířka a vyčkejte po dobu 1–2
hodin.
••Po úplném vypuštění vody z bubnu uzavřete
hadicovou přípojku pro vypuštění zbytkové
vody, zvolte prací program a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Výsuvný zásobník
Odtoková hadice
na prací prostředky
50–60 °C
UPOZORNĚNÍ
••Pokud je odtoková hadice při instalaci
zakřivená, může dojít ke zmrznutí jejího
obsahu.
••Otevřete spodní víko a pomocí hadicové
přípojky pro vypuštění zbytkové vody zcela
vypusťte vodu.
POZNÁMKA
••Zkontrolujte, zda při máchání do výsuvného
zásobníku na prací prostředky natéká voda a
zda se při odstřeďování vypouští odtokovou
hadicí.
••Pokud nastanou problémy s přívodem vody,
postupujte podle následujících kroků.
−−Uzavřete kohout přívodu vody a pomocí
hadříku namočeného do horké vody
rozmrazte kohout a obě místa připojení
hadice přívodu vody do pračky.
−−Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do
teplé vody o teplotě nižší než 50–60 °C.
Vypouštěcí
zátka
Spodní víko
Hadice přívodu vody
50–60 °C
POZNÁMKA
••Pokud nedojde k vypuštění vody, znamená to,
že se led zcela nerozpustil. Ještě vyčkejte.
40
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
CZ
••Vaše pračka je vybavena systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a
diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz pračky bezproblémový nebo
pokud pračka vůbec nefunguje, zkontrolujte před žádostí servisního střediska o pomoc následující
situace:
Diagnostika problémů
Příznaky
Chřestivý a
řinčivý hluk
Bušivý hluk
Hlučné vibrace
Vytéká voda
Nadměrné
pěnění
Voda do pračky
nenatéká nebo
natéká pomalu
Možná příčina
Řešení
••Zkontrolujte všechny kapsy, abyste
se ujistili, že jsou skutečně prázdné.
Předměty jako sponky, zápalky, pera,
V bubnu nebo v odtokovém
mince nebo klíče mohou vaši pračku
čerpadle se mohou nacházet cizí
i prádlo poškodit.
kovové předměty jako mince nebo
••Zapněte zipy, zapněte háčky a
spínací špendlíky apod.
zavažte šňůrky, aby nedošlo k jejich
zatrhnutí či zachycení s ostatním
prádlem.
••Pokud hluk přetrvává,
Těžká náplň může produkovat
pravděpodobně je pračka
bušivý hluk. To je obvykle normální. nevyvážená. Zastavte pračku a
znovu uvnitř rozmístěte prádlo.
••Pokud nedošlo během instalace k
Byly demontovány všechny
úplnému odstranění transportních
transportní šrouby a plastová vana? šroubů, demontujte je podle pokynů
v části „Instalace“.
•
•
Zkontrolujte, zda je zařízení
Jsou všechny nožky pevně usazeny
dokonale v rovině (použijte
na podlaze?
vodováhu).
Stalo se už, že jste při přemisťování ••Kontaktujte prosím zákaznické
informační centrum.
nebo instalaci zařízení položili?
Hadice přívodu vody nebo odtoková
hadice jsou na straně kohoutu nebo
pračky uvolněné.
Domovní odpadní potrubí je
zanesené.
Příliš velké množství pracího
prostředku nebo nevhodný typ
pracího prostředku mohou způsobit
nadměrné pěnění, které může mít
za následek vytékání vody.
Nedostatečný zdroj (tlak) vody.
Kohout přívodu vody není zcela
otevřen.
Hadice přívodu vody je zalomená.
Filtr hadice přívodu vody je
zanesený.
••Zkontrolujte přípojky hadic a
utáhněte je.
••Uvolněte odpadní potrubí. V případě
nutnosti se obraťte na instalatéra.
••Ujistěte se, že použijete
doporučované množství pracího
prostředku podle instrukcí výrobce.
••Zkuste v domě použít jiný kohout.
••Zcela otevřete kohout.
••Zajistěte přímé vedení hadice.
••Zkontrolujte filtr hadice přívodu vody.
41
CZ
Příznaky
Není zajištěn
odtok vody z
pračky nebo
voda vytéká
pomalu
Možná příčina
Řešení
Odtoková hadice je zalomená nebo
zanesená.
••Zkontrolujte a napřimte odtokovou
hadici.
Odtokový filtr je zanesený.
••Vyčistěte odtokový filtr.
Napájecí šňůra nemusí být zapojena
se, že je zástrčka pevně
do zásuvky nebo může být připojení ••Ujistěte
zapojena do elektrické zásuvky.
uvolněno.
••Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku.
Vadná pojistka nebo vypnutý jistič
Pračku nelze
Nezvyšujte proudovou hodnotu
spustit
v domovním rozvaděči, případně
pojistky. Pokud představuje problém
přerušená dodávka elektrické
přetížení obvodu, nechte jej opravit
energie.
odborným elektrikářem.
Není otevřen kohout přívodu vody. ••Otevřete kohout přívodu vody.
••Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza. Po stisknutí tlačítka
Start/Pauza může chvíli trvat, než
začne pračka odstřeďovat prádlo.
Před spuštěním odstřeďování musí
Pračka
Zkontrolujte, zda jsou dvířka pevně
být dvířka zajištěna. Přidejte 1 nebo
neodstřeďuje
zavřená.
2 kusy podobného prádla pro lepší
vyvážení náplně v bubnu. Pro
zajištění správné funkce
odstřeďování v pračce znovu
rozmístěte prádlo.
••Zkontrolujte, zda symbol „Zámek
Dvířka nelze
Po spuštění pračky nelze dvířka z
dvířek“ svítí. Po zhasnutí symbolu
„Zámek dvířek“ můžete dvířka
otevřít
bezpečnostních důvodů otevírat.
bezpečně otevřít.
Při zjištění nevyváženosti náplně
nebo při činnosti programu k
••To je normální stav. Zbývající čas
Doba cyklu praní
odstranění nadměrného pěnění
zobrazený na displeji je pouze
se prodlužuje
odhad. Skutečný čas se může lišit.
může dojít k prodloužení doby
praní.
••Abyste se ujistili, že je používáno
Přeplnění při
Použití příliš velkého množství
odpovídající množství aviváže,
použití
aviváže může mít za následek
postupujte podle pokynů jejího
nadměrného
výrobce. Nepřekračujte hranici
přeplnění.
množství aviváže
maximálního naplnění.
••Řiďte se pokyny výrobce pracího
Aviváž byla
Použití příliš velkého množství
prostředku.
přidána příliš
aviváže může mít za následek
••Pomalu zavřete výsuvný zásobník.
Neotvírejte výsuvný zásobník během
brzy
předčasné dávkování.
pracího cyklu.
Tlačítka
Jsou-li otevřené dveře, nelze toto
nefungují
••Stiskněte ho znovu po zavření dveří.
tlačítko rozpoznat.
správně
••Nepřeplňujte pračku. Zkontrolujte,
zda dochází ke správnému
Problémy při
vypouštění pračky, aby bylo možné z
sušení
náplně vypustit odpovídající
Zkontrolujte kohout přívodu vody.
množství vody. Náplň prádla je pro
(pro modely se
správné sušení příliš malá. Přidejte
sušičkou)
několik ručníků.
••Zavřete kohout přívodu vody.
42
CZ
Příznaky
Zápach
Možná příčina
Řešení
Tento zápach je způsoben gumou
připevněnou k pračce.
Pokud nejsou gumové těsnění dveří
a oblast těsnění dveří pravidelně
čištěny, může docházet ke vzniku
zápachu v důsledku plísně nebo
cizích látek.
Zápach může vzniknout, pokud jsou
ve výstupním filtru čerpadla
ponechány cizí látky.
Zápach může vzniknout, pokud není
odpadní hadice správně
nainstalována a vznikne sifon (voda
uvnitř pračky proudí zpět).
Při používání funkce sušení může
zápach vzniknout, pokud se
cupanina a jiné textilní látky přichytí
k topnému tělesu (pouze modely se
sušičkou).
Určitý zápach může vzniknout při
sušení vlhkého oblečení horkým
vzduchem (pouze modely se
sušičkou).
••Jde o běžný zápach nové gumy a po
několika spuštěních pračky zmizí.
••Dbejte na to, abyste gumové těsnění
dveří a těsnění dveří pravidelně
čistili. Při vyndávání prádla
kontrolujte, zda pod těsněním dveří
nejsou malé předměty.
••Dbejte na to, abyste výstupní filtr
čerpadla pravidelně čistili.
••Při instalaci odpadní hadice se
ujistěte, že nedojde k jejímu skřípnutí
nebo zablokování.
••Nejedná se o závadu.
••Zápach za krátkou chvíli zmizí.
••Najděte síť Wi-Fi připojenou
k vašemu smartphonu a odeberte ji.
Poté zaregistrujte své zařízení
v aplikaci LG SmartThinQ.
•
•
Vypněte ve svém smartphonu
Mobilní data vašeho smartphonu
Mobilní data a zaregistrujte přístroj
jsou zapnuta.
pomocí sítě Wi-Fi.
•
•
Název bezdrátové sítě (SSID) musí
Název bezdrátové sítě (SSID) je
být kombinace anglických písmen a
Váš domácí
nesprávně nastaven.
čísel (nepoužívejte speciální znaky).
spotřebič a
••Je podporována pouze frekvence
smartphone není
routeru 2,4 GHz. Nastavte
připojen k síti
bezdrátový router na 2,4 GHz a
Wi-Fi.
připojte přístroj k bezdrátovému
Frekvence routeru není 2,4 GHz.
routeru. Zkontrolujte frekvenci
routeru, ověřte ji u svého
poskytovatele internetových služeb
nebo u výrobce routeru.
••Pokud jsou přístroj a bezdrátový
router od sebe příliš daleko, signál
Přístroj a bezdrátový router jsou od
může být slabý a připojení nemusí
sebe příliš daleko.
být správně nastaveno. Přemístěte
router tak, aby byl blíže k přístroji.
Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke
které se pokoušíte připojit.
43
CZ
Chybová hlášení
Příznaky
Možná příčina
Nedostatečný zdroj (tlak)
vody v místě.
Kohouty přívodu vody nejsou
zcela otevřeny.
Hadice přívodu vody je
zalomená.
Filtr hadice přívodu vody je
zanesený.
Pokud dojde k vytékání vody
u hadice přívodu vody, bude
červeně svítit.
kontrolka
Řešení
••Zkuste v domě použít jiný
kohout.
••Zcela otevřete kohout.
••Zajistěte přímé vedení hadice/
hadic.
••Zkontrolujte filtr hadice
přívodu vody.
••Použijte hadici přívodu vody.
Může se lišit v závislosti na
modelu.
Náplň je příliš malá.
Náplň je nevyvážená.
••Přidejte 1 nebo 2 kusy
podobného prádla pro lepší
vyvážení náplně v bubnu.
••Přidejte 1 nebo 2 kusy
podobného prádla pro lepší
vyvážení náplně v bubnu.
Zařízení je vybaveno
systémem pro rozpoznání a
opravy nevyváženosti. Pokud
náplň obsahuje pouze těžké
••Pro zajištění správné funkce
kusy prádla (např.
odstřeďování v pračce znovu
koupelnové předložky,
rozmístěte prádlo.
župany atd.) může tento
systém zastavit odstřeďování
nebo zcela přerušit cyklus
odstřeďování.
Pokud je prádlo na konci
cyklu odstřeďování příliš
••Pro zajištění správné funkce
vlhké, přidejte do náplně
odstřeďování v pračce znovu
několik menších kusů prádla
rozmístěte prádlo.
pro vyvážení náplně a
opakujte cyklus odstředění.
44
CZ
Příznaky
Možná příčina
••Zkontrolujte a napřimte odtokovou
hadici.
Odtokový filtr je zanesený.
••Vyčistěte odtokový filtr.
Zkontrolujte, zda nejsou dvířka
otevřená.
dE4
Řešení
Odtoková hadice je zalomená nebo
zanesená.
,
••Zcela zavřete dvířka. Pokud ,
,
nezhasnou, obraťte se na
servisní středisko.
Došlo k závadě senzoru dvířek.
_
Chyba ovládání.
••Vytáhněte elektrickou zástrčku a
obraťte se na servisní středisko.
Došlo k přeplnění pračky vodou z
důvodu vadného vodního ventilu.
••Zavřete vodovodní kohout.
••Vytáhněte síťovou zástrčku.
••Obraťte se na servisní středisko.
Porucha senzoru množství vody.
••Zavřete vodovodní kohout.
••Vytáhněte síťovou zástrčku.
••Obraťte se na servisní středisko.
Přetížení motoru.
••Nechejte pračku po dobu 30 minut v
klidu, aby bylo zajištěno vychladnutí
motoru, a potom znovu spusťte
program.
Jsou přívodní/odtoková hadice nebo
odtokové čerpadlo zamrzlé?
••Napusťte do bubnu horkou vodu a
rozmrazte odtokovou hadici a odtokové
čerpadlo. Namočte ručník do teplé
vody a přiložte ho na přívodní hadici.
Vytéká voda.
••Obraťte se na servisní středisko.
Sušení nefunguje
••Obraťte se na servisní středisko.
45
ZÁRUKA
CZ
TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ:
••Výjezdy servisních techniků za účelem dodání, vyzvednutí nebo instalace zařízení, pokyny pro
zákazníky týkající se používání výrobku, oprava nebo výměna pojistek nebo oprava kabelového
zapojení nebo instalatérské práce, případně náprava neautorizovaných oprav/instalace.
••Nefunkčnost výrobku během výpadků a přerušení elektrického napájení nebo při nedostatečné
dostupnosti elektrotechnických služeb.
••Poškození způsobené netěsným nebo poškozeným vodovodním potrubím, zamrznutím
vodovodního potrubí, omezeným průtokem odpadního potrubí, nedostatečným nebo přerušovaným
přívodem vody nebo nedostatečným přívodem vzduchu.
••Poškození vyplývající z používání výrobku v korozivním prostředí nebo navzdory pokynům
uvedeným v příručce uživatele výrobku.
••Poškození výrobku způsobené nehodami, hmyzem a škůdci, bleskem, větrem, ohněm, záplavami
nebo vyšší mocí.
••Poškození nebo poruchy způsobené prováděním neoprávněných úprav či změn, pokud je výrobek
používán pro jiné než určené účely nebo v případě jakéhokoliv vytékání vody, pokud nebylo
zařízení správně nainstalováno.
••Poškození nebo porucha způsobená použitím nesprávného elektrického proudu, napětí nebo
instalačních kódů, komerčním nebo průmyslovým používáním nebo používáním příslušenství,
součástí či spotřebních čisticích prostředků neschválených společností LG.
••Poškození způsobené během přepravy a manipulace, včetně škrábanců, rýh, odření a/nebo jiných
poškození povrchu výrobku, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo nesprávného
dílenského zpracování.
••Poškození nebo chybějící součásti u vystaveného, rozbaleného, zlevněného nebo repasovaného
výrobku.
••Výrobky s odstraněnými, pozměněnými nebo nečitelnými originálními sériovými čísly. Pro zajištění
platnosti záruky je vyžadováno číslo modelu, sériové číslo a originální maloobchodní prodejní
doklad.
••Zvýšení provozních nákladů a dodatečné provozní výdaje.
••Opravy v případě, že je váš výrobek používán jiným než normálním a obvyklým způsobem v
domácnosti nebo navzdory pokynům uvedeným v příručce uživatele výrobku.
••Náklady spojené s odvozem vašeho výrobku z vaší domácnosti za účelem oprav.
••Odvoz a opětovná instalace výrobku, pokud je nainstalován na nepřístupném místě nebo není
nainstalován v souladu s vydanými pokyny pro instalaci, včetně příručky uživatele a příručky pro
instalaci společnosti LG.
••Poškození vyplývající z nesprávného používání, zneužití, nesprávné instalace, oprav nebo údržby.
Nesprávná oprava se týká i případu použití neschválených nebo nevhodných dílů dle rozhodnutí
společnosti LG.
46
CZ
Neobvyklé vibrace nebo hluk
způsobené nedostatečným
odstraněním transportních
šroubů nebo plastové vany.
Plastová Lepenková
vana spodní část obalu
Demontujte transportní
šrouby a plastovou
Transportní vanu.
šroub
Vytékání vody způsobené
nečistotami (vlasy, vlákna) na
manžetě a skle dvířek.
Očistěte manžetu a sklo
dvířek.
Problémy s vypouštěním
vody z důvodu zanesení filtru
čerpadla.
Vyčistěte filtr čerpadla.
Voda se nenapouští, protože
jsou filtry hadic přívodu vody
zanesené nebo jsou hadice
přívodu vody zalomené.
Vyčistěte filtr ventilu
přívodu vody nebo
znovu nainstalujte
hadice přívodu vody.
Nedochází z vypouštění vody
z důvodu použití
nadměrného množství
pracího prostředku.
Prádlo je po dokončení
pracího programu horké
nebo teplé protože hadice
přívodu vody jsou
nainstalovány obráceně.
Voda se nenapouští, protože
vodovodní kohout je zavřený.
Filtr přívodu vody
Vyčistěte výsuvný
zásobník na prací
prostředky.
Zásobník
Studená
Přívod studené
vody
Vodovodní
kohout
Horká
Přívod horké
vody (volitelně)
Znovu nainstalujte
hadice přívodu vody.
Otevřete vodovodní
kohout.
47
CZ
Vytékání vody způsobené
nesprávnou instalací
odtokové hadice nebo
zanesením odtokové hadice.
Znovu nainstalujte
hadici.
Obloukový držák odvodní
Upevňovací páska
Vytékání vody způsobené
nesprávnou instalací hadice
přívodu vody nebo
používáním hadic přívodu
vody jiné značky.
Znovu nainstalujte
hadici přívodu vody.
Nefunkční napájení z důvodu
uvolněného připojení
elektrického kabelu nebo
problém s elektrickou
zásuvkou.
Znovu připojte napájecí
kabel nebo vyměňte
elektrickou zásuvku.
Rovina
Výjezdy servisních techniků
za účelem dodání,
vyzvednutí nebo instalace
zařízení nebo pokyny
ohledně používání výrobku.
Odvoz a opětovná instalace
výrobku.
Záruka se vztahuje
pouze na výrobní vady.
Servisní úkony
vyplývající z nesprávné
instalace nejsou
zárukou kryty.
Pokud nejsou správně
zašroubovány všechny
šrouby, může docházet k
výskytu nadměrných vibrací
(pouze model na podstavci).
Do každého rohu
zašroubujte 4 šrouby
(celkem 16 kusů).
Přirozený
Hluk vodních rázů (bouchání)
při napouštění vody do
pračky.
proud vody
Vysoký tlak
vody
Hlasitý hluk
Bum
48
Náhlé zastavení
proudu vody
Upravte tlak vody
přivřením vodovodního
ventilu nebo kohoutu ve
vaší domácnosti.
PROVOZNÍ ÚDAJE
CZ
Nařízení (EU) č. 1061/2010 v přenesené pravomoci o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích
výrobků
Ochranná známka dodavatele
LG
Dodavatelova identifikační značka modelu
F4J*VY(P)
(0~9)*D
F2J*VY(P)
(0~9)*D
Jmenovitá kapacita
9
9
Třída energetické účinnosti
A+++
A+++
Oceněno „Ekoznačkou EU“ podle směrnice (EC) č. 66/2010
Ne
Ne
Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů
s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní
152
a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba
energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
kg
152
kWh/rok
0,81
0,81
kWh
0,61
0,61
kWh
0,58
0,58
kWh
Vážená spotřeba energie při vypnutí a v režimu ponechání v zapnutém
stavu.
0,45
0,45
W
Spotřeba vody „X“ litrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s
programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní.
Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
9000
9000
litrů/rok
třída účinnosti sušení odstřeďováním „X“ na stupnici od G (nejmenší
účinnost) do A (nejvyšší účinnost)
A
B
Spotřeba energie
standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C s maximálním množstvím
prádla.
standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C s částečným množstvím
prádla.
standardní program pro bavlnu při teplotě 40 °C s částečným množstvím
prádla.
Maximální rychlost odstřeďování dosažená při standardním programu pro
1400
bavlnu při teplotě 60 °C s maximálním množstvím prádla nebo při
standardním programu pro bavlnu při teplotě 40 °C s částečným množstvím
prádla (podle toho, která je nižší) a obsah zbývající vlhkosti při standardním
programu pro bavlnu při teplotě 60 °C s maximálním množstvím prádla nebo 44
při standardním programu pro bavlnu při teplotě 40 °C s částečným
množstvím prádla (podle toho, který je nižší).
Standardní prací programy, kterých se týkají informace na štítku o tom, že
jsou tyto programy vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla
a že jde o nejúčinnější programy po stránce kombinované spotřeby energie
a vody;
1200
ot./min.
53
%
„Bavlna+, 60 °C / 40 °C“
Čas programu
standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C s maximálním množstvím
prádla.
278
277
min.
225
224
min.
220
219
min.
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl)
10
10
min.
Emise akustického hluku šířeného vzduchem vyjádřené v dB(A) na 1 pW a
zaokrouhlené na nejbližší celé číslo během praní a ždímání při standardním
programu pro bavlnu při teplotě 60 °C s maximálním množstvím prádla.
53/74
53/73
dB(A)
standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C s částečným množstvím
prádla.
standardní program pro bavlnu při teplotě 40 °C s částečným množstvím
prádla.
Volně stojící
49
CZ
Nařízení (EU) č. 1061/2010 v přenesené pravomoci o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích
výrobků
Ochranná známka dodavatele
LG
Dodavatelova identifikační značka modelu
F4J*TY(P)
(0~9)*D
F2J*TY(P)
(0~9)*D
Jmenovitá kapacita
8
8
Třída energetické účinnosti
A+++
A+++
Oceněno „Ekoznačkou EU“ podle směrnice (EC) č. 66/2010
Ne
Ne
Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů
s programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní
117
a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba
energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
kg
117
kWh/rok
0,66
0,66
kWh
0,45
0,45
kWh
0,42
0,42
kWh
Vážená spotřeba energie při vypnutí a v režimu ponechání v zapnutém
stavu.
0,45
0,45
W
Spotřeba vody „X“ litrů za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s
programy pro bavlnu pro praní při 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní.
Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
8900
8900
litrů/rok
třída účinnosti sušení odstřeďováním „X“ na stupnici od G (nejmenší
účinnost) do A (nejvyšší účinnost)
A
B
Spotřeba energie
standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C s maximálním množstvím
prádla.
standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C s částečným množstvím
prádla.
standardní program pro bavlnu při teplotě 40 °C s částečným množstvím
prádla.
Maximální rychlost odstřeďování dosažená při standardním programu pro
1400
bavlnu při teplotě 60 °C s maximálním množstvím prádla nebo při
standardním programu pro bavlnu při teplotě 40 °C s částečným množstvím
prádla (podle toho, která je nižší) a obsah zbývající vlhkosti při standardním
programu pro bavlnu při teplotě 60 °C s maximálním množstvím prádla nebo 44
při standardním programu pro bavlnu při teplotě 40 °C s částečným
množstvím prádla (podle toho, který je nižší).
Standardní prací programy, kterých se týkají informace na štítku o tom, že
jsou tyto programy vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla
a že jde o nejúčinnější programy po stránce kombinované spotřeby energie
a vody;
1200
ot./min.
53
%
„Bavlna+, 60 °C / 40 °C“
Čas programu
standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C s maximálním množstvím
prádla.
298
297
min.
245
244
min.
240
239
min.
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl)
10
10
min.
Emise akustického hluku šířeného vzduchem vyjádřené v dB(A) na 1 pW a
zaokrouhlené na nejbližší celé číslo během praní a ždímání při standardním
programu pro bavlnu při teplotě 60 °C s maximálním množstvím prádla.
55/73
55/72
dB(A)
standardní program pro bavlnu při teplotě 60 °C s částečným množstvím
prádla.
standardní program pro bavlnu při teplotě 40 °C s částečným množstvím
prádla.
Volně stojící
50
Poznámky
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising