LG | F4WV909P2 | User manual | LG F4WV909P2 Příručka uživatele

LG F4WV909P2 Příručka uživatele
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
AUTOMATICKÁ PRAČKA
Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a
zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže
tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.
CZ
ČEŠTINA
F4WV909P2 F4WV910P2
F4WV909P2* F4WV910P2*
MFL71425631
Rev.00_051019
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena
OBSAH
Tato příručka může zahrnovat vyobrazení
nebo obsah, které se liší od vámi
zakoupeného typu.
Tato příručka podléhá revizím ze strany
výrobce.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...........................................3
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY....................................3
VAROVÁNÍ.........................................................................................................3
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ........................................................................8
INSTALACE.....................................................................................9
Díly a specifikace...............................................................................................9
Požadavky na místo instalace......................................................................... 11
Rozbalení spotřebiče.......................................................................................12
Vyrovnání zařízení...........................................................................................13
Připojení hadice přívodu vody..........................................................................14
Instalace odtokové hadice...............................................................................16
OBSLUHA......................................................................................17
Přehled návodu k obsluze................................................................................17
Příprava prádla na praní..................................................................................17
Přidávání pracích prostředků a aviváží............................................................19
Ovládací panel.................................................................................................21
Tabulka programů............................................................................................23
Data o spotřebě...............................................................................................27
Možnosti a funkce............................................................................................28
INTELIGENTNÍ FUNKCE...............................................................31
Používání aplikace LG SmartThinQ.................................................................31
Používání funkce Smart Diagnosis..................................................................33
ÚDRŽBA........................................................................................34
Čištění po každém praní..................................................................................34
Čištění spotřebiče v pravidelných intervalech..................................................34
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................37
Před volání servisu..........................................................................................37
PROVOZNÍ ÚDAJE........................................................................44
Informační list výrobku.....................................................................................44
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY
Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení
nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze
zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný
popis níže.
Bezpečnostní hlášky
Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít
za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený
tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli
vzniku rizika.
VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů
za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů
za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku
požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění
či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících:
3
CZ
Technická bezpečnost
•• Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo
pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení
a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si
s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a
uživatelskou údržbu.
•• Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení
pohybovat.
•• Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem,
opravářem nebo podobně kvalifikovanými osobami, abyste předešli
ohrožení.
•• Větrací otvory nesmí být blokovány kobercem.
•• Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a nikoliv v
rámci provozů, jako jsou:
−−kuchyňky pro zaměstnance v prodejnách, kancelářích a na jiných
pracovištích,
−−farmy,
−−klienty v hotelech, motelech a jiných podobných provozech,
−−v zařízeních typu nocleh se snídaní,
−−společné prostory v bytových domech nebo v prádelnách
•• Použijte novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením.
Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a
následné poškození majetku.
•• Tlak vody musí být mezi 100 a 1000 kPa.
•• Maximální kapacita při některých cyklech pro suché prádlo, které se
má prát, je:
F4WV910P2
F4WV910P2*
10,5 kg
4
F4WV909P2
F4WV909P2*
9 kg
CZ
Instalace
•• Nikdy neuvádějte zařízení do provozu, pokud je poškozené, vadné,
částečně demontované nebo pokud chybí či jsou poškozené některé
součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.
•• Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami,
které jej bezpečně drží.
•• Zařízení neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení
neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě,
které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému
slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
•• Utáhněte odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.
•• Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky
uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované
servisní středisko.
•• V kombinaci s tímto zařízením nepoužívejte vícezdířkové zásuvky,
prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.
•• Toto zařízení nesmí být instalováno za uzamykatelnými dveřmi,
posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je
umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření
dvířek zařízení.
•• Toto zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy nebo selhání
snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že
elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
•• Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnícím vodičem a
ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky,
která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními
zákony a předpisy.
•• Nesprávné připojení zemnicího vodiče může mít za následek riziko
zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení
správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo
servisního technika.
•• Napájecí zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud
neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné
zásuvky odborným elektrikářem.
5
CZ
Obsluha
•• Nepokoušejte se oddělit žádné panely nebo rozmontovat spotřebič.
•• Nepoužívejte žádné ostré objekty na ovládací panel k obsluze
spotřebiče.
•• Neopravujte ani nevyměňujte žádné díly zařízení. Veškeré opravy a
servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této
příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze schválené
tovární díly.
•• Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
•• V bezprostřední blízkosti pod zařízením a v jeho okolí neskladujte
hořlavé materiály, např. cupaninu, papír, hadry, chemikálie atd.
•• Nenechávejte otevřená dvířka zařízení. Otevřená dvířka lákají děti,
aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo mít
za následek poškození zařízení nebo zranění osob.
•• Použijte novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením.
Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a
následné poškození majetku.
•• Do zařízení nevkládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie,
které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo
výbušnými látkami (jako jsou vosky, odstraňovače vosků, oleje, barvy,
benzin, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej,
benzín, odstraňovače skvrn, terpentýn, rostlinný olej, kuchyňský olej,
aceton, alkohol atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru
nebo výbuchu.
•• Nikdy nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení bubnu.
•• V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na
informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
•• Když jsou dvířka plnicího otvoru otevřená, netlačte na ně shora
nadměrnou silou.
•• Nedotýkejte se dvířek během programů využívajících vysokou
teplotu.
•• V blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky
(benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
6
CZ
•• Pokud dojde v zimním období ke zmrznutí odtokové hadice
nebo hadice přívodu vody, používejte pračku výhradně po jejím
rozmrazení.
•• Všechny prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte mimo
dosah dětí.
•• Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma
rukama.
•• Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké
předměty.
•• Neperte v zařízení koberečky, rohožky, deky domácích mazlíčků
nebo boty ani žádné jiné věci kromě oblečení či prostěradel.
•• Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a nesmí se
používat v mobilních prostředcích a zařízeních.
•• Pokud dojde k úniku plynu (izobutan, propan, zemní plyn atd.),
nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte.
Údržba
•• Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou
zástrčku do zásuvky.
•• Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení
ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do
pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
•• Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
•• Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně
uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
Likvidace
•• Před vyřazením starého přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Abyste
zamezili nesprávnému použití přístroje, odřízněte přímo za přístrojem
síťový kabel.
•• Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren)
odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.
•• Před likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka,
abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř
pračky.
7
CZ
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Likvidace starého přístroje
•• Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických
výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
•• Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná
likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro
životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné
díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze
recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
•• Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili, nebo se obrátit
na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o
autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země
si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling.
8
INSTALACE
CZ
Díly a specifikace
POZNÁMKA
•• Vzhled a technické údaje spotřebiče se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění
změnit.
Pohled zepředu
Pohled zezadu
a Ovládací panel
b Výsuvný zásobník na rozpuštění pracích
prostředků
c Buben
d Dveře
e Spodní víko
f Filtr odtokového čerpadla
g Vypouštěcí zátka
h Polohovatelná nožka
a Síťová zástrčka
b Transportní šrouby
c Odtoková hadice
9
CZ
Příslušenství
* Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.
a
b
c
d
e
f
Hadice pro přívod studené vody*
Montážní klíč
Krytky pro zakrytí otvorů pro transportní šrouby*
Protiskluzové podložky*
Obloukový držák pro upevnění odtokové hadice*
Upevňovací páska*
Technické údaje
Model
Napájení
Rozměry
(Šířka X Hloubka X Výška)
Hmotnost
F4WV910P2
F4WV910P2*
F4WV909P2
F4WV909P2*
220–240 V, 50 Hz
600 mm X 560 mm X 850 mm
70 kg
•• Pro připojení k přívodu vody není potřeba žádná další ochrana před zpětným tokem.
10
CZ
Požadavky na místo
instalace
5 mm
Před instalací spotřebiče zkontrolujte následující
informace a ujistěte se, zda je spotřebič instalován
na správném místě.
Místo instalace
•• Usaďte spotřebič na rovné pevné podlaze.
(Povolený sklon podlahy pod celým zařízením
je 1°)
•• Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti
podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky,
kartónem nebo podobnými materiály.
•• Nelze-li se vyhnout instalaci zařízení v blízkosti
plynového sporáku nebo běžných kamen, musí
být mezi pračku a zdroj tepla vložena izolační
deska (850 × 600 mm), jejíž povrch musí být na
straně u topného tělesa potažený hliníkovou fólií.
•• Zajistěte, aby bylo zařízení po instalaci snadno
přístupné technikovi pro případ opravy.
•• Po instalaci zařízení upravte dodaným
montážním klíčem výšku všech čtyř nožek
tak, aby bylo zařízení pevně usazeno a aby
mezi horní deskou spotřebiče a spodní hranou
pracovní desky zůstal volný prostor přibližně
5 mm.
•• Další volný prostor by měl mít 100 mm pro zeď a
20 mm pro zadní, levou a pravou stranu.
20 mm
20 mm
VAROVÁNÍ
•• Toto zařízení je určeno pouze pro použití v
domácnosti a nesmí se používat v mobilních
prostředcích a zařízeních.
POZNÁMKA
•• Pokud je spotřebič instalován na vyvýšeném
místě, je nutné hobezpečně upevnit, aby se
zamezilo riziku jejího pádu.
Dřevěné podlahy (dutinové
podlahy)
Při instalaci spotřebiče na dřevěné podlahy použijte
pryžové misky, abyste zabránili nadměrnému
vibracím a nevyváženosti spotřebiče.
•• Abyste vibracím předešli, doporučujeme u
všechny nožek pračky použít pryžové misky
a s minimální tloušťkou 15 mm, které budou
přišroubovány nejméně ke dvěma podlahovým
nosníkům.
100 mm
11
CZ
•• Pokud je to možné, nainstalujte zařízení do
některého z rohů místnosti, kde je podlaha
stabilnější.
•• Pro snížení vibrací nasaďte pryžové misky.
POZNÁMKA
•• Pryžové misky (č. dílu 4620ER4002B) je možné
získat v servisním středisku LG.
Větrání
•• Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení
nebude narušováno koberci, rohožkami atd.
Teplota prostředí
•• Neinstalujte zařízení v místnostech, kde
by mohla teplota klesnout pod bod mrazu.
Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout.
Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může být
při teplotách pod bodem mrazu snížena.
•• Pokud je dodávka zařízení realizována v zimním
období a teplota se pohybuje pod bodem mrazu,
umístěte spotřebič před uvedením do provozu na
několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou.
Elektrické připojení
•• Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce
zapojené podle platných předpisů pro elektrickou
instalaci.
•• Zařízení musí být umístěno tak, aby byla
zástrčka snadno přístupná.
•• Opravy zařízení mohou provádět pouze
kvalifikované osoby. Pokud jsou opravy
prováděny nezkušenými osobami, může to
mít za následek zranění osob nebo závažnou
poruchu. Obraťte se na své servisní středisko.
•• Zásuvka elektrické energie se musí nacházet
ve vzdálenosti do 1,0 m od jedné ze stran
spotřebiče.
VAROVÁNÍ
•• Zástrčka elektrického napájení musí být
připojena do vhodné zásuvky, která je odborně
nainstalována a uzemněna v souladu s
veškerými místními zákony a předpisy.
Rozbalení spotřebiče
Zvednutí zařízení z polystyrenové
podložky
* Tato funkce se může lišit v závislosti na
zakoupeném modelu.
1
Po odstranění lepenkové krabice a obalového
materiálu zvedněte zařízení z polystyrenové
podložky. Ujistěte se, že se spolu s podložkou
uvolnila také plastová vana a* a že se
nezachytila za spodní část zařízení.
2
Pokud je pro odstranění lepenkové spodní části
obalu nutné zařízení položit b, vždy chraňte
stranu zařízení a položte jej opatrně na bok.
Nepokládejte zařízení na přední nebo zadní
stranu.
•• Nepoužívejte prodlužovací přívod ani
rozbočovací zásuvku.
•• Po ukončení provozu vždy odpojte zařízení od
elektrické sítě a vypněte přívod vody.
*
12
CZ
Vyšroubování transportních
šroubů
1
Počínaje spodními dvěma přepravními šrouby
a, použijte klíč (je součástí dodávky), abyste
plně uvolnili všechny přechodové šrouby
otočením proti směru hodinových ručiček.
2
Demontujte sestavy šroubů mírným
protáčením, zatímco je vytahujete ven.
3
Nasaďte krytky otvorů.
•• Vyhledejte kryty otvorů b přiložené v balíčku
s příslušenstvím nebo připevněné k zadní
části.
Nastavení a úprava polohy nohou
Při instalaci spotřebiče musí být spotřebič
zarovnán a dokonale vyrovnán. Pokud není
spotřebič zarovnán a správně vyrovnán, může
dojít k poškození spotřebiče nebo nemusí správně
fungovat.
1
Když je podlaha nerovnoměrná, otáčejte
nastavitelnými nohami.
•• Nevkládejte pod nohy kusy dřeva atd.
•• Zajistěte, aby všechny čtyři nohy byly stabilní
a spočívaly na podlaze.
2
Zkontrolujte, zda je spotřebič perfektně umístěn
pomocí vodováhy a.
Vyrovnání zařízení
Kontrola polohy
Po zatlačení na horní část zařízení v protilehlých
rozích (úhlopříčně) se zařízení nesmí vůbec
pohybovat nahoru a dolů (zkontrolujte v obou
směrech). Pokud se zařízení při zatlačení na vrchní
desku spotřebiče kývá, seřiďte znovu výšku nožek.
13
CZ
3
Upevňovací nohy zajistěte pojistnými maticemi
b otočením proti směru hodinových ručiček
dolů na spodní část spotřebiče.
4
Zkontrolujte, zda jsou všechny pojistné matice
ve spodní části spotřebiče řádně zajištěny.
3
Protiskluzovou podložku umístěte přilnavou
stranou a na podlahu.
•• Nejefektivnějším způsobem je instalace
protiskluzových podložek pod přední nohy.
Pokud je obtížné umístit podložky pod přední
nohy přístroje, přidejte je pod zadní nohy.
4
Umístěte spotřebič na protiskluzové podložky.
•• Nepřikládejte přilnavou stranu a
protiskluzových podložek k nohám
spotřebiče.
POZNÁMKA
•• Správné umístění a vyrovnání spotřebiče umožní
zajistit dlouhodobý, správný a spolehlivý provoz.
•• Spotřebič musí být 100% vodorovný a musí být
pevně usazen.
•• Při zátěži nesmí docházet ke „kývání“ přes rohy.
•• Zamezte namočení nožek spotřebiče. V
opačném případě může dojít k výskytu vibrací
nebo hluku.
Použití protiskluzových podložek
Tato funkce se může lišit v závislosti na
zakoupeném modelu.
Pokud instalujete pračku na kluzký povrch, může
dojít z důvodu nadměrných vibrací k jejímu
posunutí. Nesprávné vyrovnání může mít za
následek hluk a vibrace. Pokud dojde k této situaci,
vložte pod polohovatelné nožky protiskluzové
podložky a vyrovnejte výšku.
1
Očistěte podlahu, aby bylo možné připevnit
protiskluzové podložky.
•• Suchým hadříkem odstraňte cizí předměty a
vlhkost. Při výskytu vlhkosti by mohlo dojít k
uklouznutí protiskluzových podložek.
2
Po umístění zařízení do prostoru instalace
vyrovnejte výšku.
14
POZNÁMKA
•• Další doplňkové protiskluzové podložky je možné
objednat v servisním středisku LG Electronics.
Připojení hadice přívodu
vody
Poznámka k připojení
•• Tlak vody se musí nacházet mezi hodnotami
100 kPa a 1000 kPa (1,0‒10,0 kgf/cm²). Je-li
tlak vody větší než 1000 kPa, mělo by být
nainstalováno dekompresní zařízení.
•• Přívodní hadici nepřipojujte příliš těsně ke všem
ventilům.
•• Pravidelně kontrolujte stav hadice a v případě
nutnosti ji vyměňte.
CZ
Kontrolování pryžového těsnění
na hadici přívodu vody
S hadicemi přívodu vody se dodávají dvě pryžová
těsnění a. Používají se k tomu, aby se zabránilo
vytékání vody. Ověřte, zda je připojení ke kohoutům
dostatečně těsné.
POZNÁMKA
•• Před připojením přítokové hadice k vodovodnímu
kohoutu pusťte vodu a vypláchněte cizí látky
(nečistoty, písek, piliny atd.) z vodovodního
potrubí. Napusťte vodu do nádoby a zkontrolujte
její teplotu.
Připojení hadice k zařízení
Na vodní přípojku našroubujte přívod vody na zadní
straně spotřebiče.
POZNÁMKA
Připojení hadice k vodovodnímu
kohoutu
•• Pokud po připojení voda z hadice uniká,
opakujte stejné kroky. Pro přívod vody použijte
nejstandardnější typ kohoutu. Pokud je kohout
hranatý nebo příliš velký, odstraňte před instalací
kohoutu na adaptér vodicí desku.
•• Zajistěte, aby hadice nebyla zalomená nebo
zachycena.
Šroubová hadice s kroužkem se závitem
Zapojte hadicovou přípojku do přívodu vody, který
má závitovou spojku ¾ ".
15
CZ
Instalace odtokové hadice
Pro modely s odtokovým
čerpadlem
Odtoková hadice nesmí být připojená výše než 100
cm nad podlahou. Nemusel by pak být zajištěn
odtok vody ze zařízení nebo by mohla voda vytékat
pomalu.
•• Správné upevnění odtokové hadice umožní
zamezit poškození podlahy z důvodu úniku vody.
_DN
•• Pokud je odtoková hadice příliš dlouhá, nesnažte
se ji zatlačit zpět do zařízení. Mohlo by to mít za
následek abnormální hluk.
•• Při instalaci odtokové hadice do umyvadla
zajistěte její koncovku lankem.
16
OBSLUHA
Přehled návodu k obsluze
Použití spotřebiče
Před prvním praním zvolte prací program Bavlna
a přidejte polovinu prášku. Spusťte spotřebič bez
toho, aby v pračce bylo prádlo. Tak lze z bubnu
odstranit usazeniny a vodu, které mohly v pračce
zůstat z výroby.
1
Roztřiďte prádlo a vložte ho do pračky.
•• Roztřiďte prádlo, jak je potřeba, podle
typu textilie, míry znečištění, barvy a
velikosti. Otevřete dvířka a vložte prádlo do
spotřebiče.
2
Přidejte prací prostředek nebo aviváž.
•• Přidejte odpovídající množství pracího
prostředku do výsuvného zásobníku na
prací prostředky. V případě potřeby přidejte
do příslušných částí zásobníku bělidlo nebo
aviváž.
3
Zapněte spotřebič.
•• Stiskněte tlačítko Napájení a zapněte
spotřebič.
4
Zvolte požadovaný prací program.
•• Stiskněte opakovaně tlačítko programu
nebo otáčejte voličem programů, dokud není
vybrán požadovaný program.
•• Nyní zvolte teplotu praní a rychlost
odstřeďování. Věnujte pozornost štítkům
péče na vašem oblečení.
5
Spusťte program.
•• Pro dočasné pozastavení programu stiskněte
tlačítko Start/Pauza. Spotřebič se zatřese
krátce bez vody, aby bylo možné zjistit
hmotnost náplně. Pokud nebude stisknuto
tlačítko Start/Pauza do 15 minut, dojde k
vypnutí pračky a všechna nastavení budou
vymazána.
CZ
6
Konec programu.
•• Po dokončení programu zazní melodie.
Abyste snížili míru pomačkání, ihned
vyjměte prádlo ze spotřebiče. Po vyjmutí
prádla zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení
drobných předmětů v těsnění dvířek.
Příprava prádla na praní
Třiďte prádlo pro nejlepší výsledky praní a poté
připravte prádlo podle značek na štítcích péče.
Třídění prádla na praní
•• K dosažení nejlepších výsledků praní protřiďte
vaše oblečení podle symbolů na štítcích péče,
podle typu tkaniny a teploty praní a vyperte je
pomocí adaptované rychlosti otáček.
•• Prádlo rozdělte vždy podle barev na tmavé
a světlé s bílým. Perte je odděleně, protože
by uvolněné barvivo a vlákna mohly způsobit
zabarvení bílých a světlých oděvů. Pokud je to
možné, neperte společně více znečištěné prádlo
a méně znečištěné prádlo.
POZNÁMKA
•• Znečištění (Silné, Normální Lehké): Rozdělte
oblečení podle množství znečištění. Možnost
Intenzivní je funkční při praní běžně a silně
znečištěného prádla.
•• Barva (Bílé, světlé, tmavé): Oddělte bílé tkaniny
od barevných. Vyperte nové tmavé a barevné
oblečení nejprve odděleně.
•• Vlákna (uvolňování vláken, zachycování vláken):
Textilie, které uvolňují vlákna, perte odděleně od
těch, které je zachycují.
17
CZ
Kontrola štítků s informacemi o
péči o oblečení
Symboly na štítcích oblečení
Tyto symboly obsahují informace o složení textilu a
doporučeném způsobu praní nebo čištění.
Symbol
Druh praní/tkaniny
•• Normální praní
•• Bavlna, smíšené tkaniny
•• Syntetika
•• Syntetika, smíšené tkaniny
•• Speciální jemné praní
•• Jemné prádlo
•• Pouze ruční praní
•• Vlna, hedvábí
•• Neperte
•• Perte jemné prádlo (punčochy, podprsenky s
kosticemi) v prací síťce.
•• Zapněte zipy, háčky a šňůrky, aby nedošlo k
jejich zatrhnutí s ostatním prádlem.
•• Předběžně ošetřete znečištěná místa a skvrny
pomocí vody s rozpuštěným malým množstvím
pracího prostředku, abyste usnadnili uvolňování
nečistot.
•• Zkontrolujte záhyby na pružné manžetě (šedá) a
odstraňte všechny menší části.
UPOZORNĚNÍ
•• Zkontrolujte, zda mezi prádlem a těsněním
neuvízlo prádlo, jinak by se prádlo během praní
mohlo poškodit.
POZNÁMKA
•• U symbolu jsou uvedeny informace o typu
tkaniny a maximální povolené mechanické
zátěži.
Kontrola oblečení před naložením
do pračky
•• V jedné dávce kombinujte velké a malé kusy
prádla. Nejdříve vkládejte velké kusy.
•• Velké kusy by měly tvořit maximálně polovinu
celkové dávky prádla. Neperte jednotlivé kusy
prádla. To by mohlo způsobit nerovnoměrné
vyvážení náplně. Přidejte jeden nebo dva
podobné kusy prádla.
•• Zkontrolujte všechny kapsy, abyste se ujistili, že
budou skutečně prázdné. Předměty jako hřebíky,
vlasové sponky, zápalky, pera, mince nebo klíče
mohou váš spotřebič i prádlo poškodit.
18
•• Odstraňte předměty z pružné manžety, abyste
předešli poškození prádla nebo těsnění dveří.
CZ
Přidávání pracích
prostředků a aviváží
Dávkování pracího prostředku
•• Prací prostředek je nutné používat podle pokynů
jeho výrobce a musí být zvolen podle typu, barvy,
znečištění nebo druhu tkaniny a teploty praní.
•• Pokud se vytváří příliš velké množství pěny,
omezte množství pracího prostředku.
•• Pokud použijete příliš velké množství pracího
prostředku, vytváří se příliš mnoho pěny, což
zhoršuje kvalitu praní nebo způsobuje velké
zatížení motoru.
•• Při používání tekutých pracích prostředků
postupujte podle pokynů výrobce.
•• Pokud chcete prací program spustit okamžitě,
můžete tekutý prací prostředek nalít přímo do
hlavního oddílu výsuvného zásobníku.
•• Nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud
používáte funkci Odložený start, nebo pokud
jste zvolili funkci Předpírka, jelikož kapalina
může ztuhnout.
•• Dávkování pracího prostředku může být nutné
přizpůsobit podle teploty vody, tvrdosti vody,
objemu a míry znečištění náplně. Pro dosažení
nejlepších výsledků zamezte nadměrnému
pěnění.
•• Před volbou pracího prostředku a teploty vody si
přečtěte údaje na štítku oděvu.
•• Použijte pouze vhodné čistící prostředky pro
určité typy oblečení:
−− Kapalný prací prostředek je často určen pro
speciální použití, např. pro barevnou látku,
vlnu, jemné nebo tmavé prádlo.
−− Práškový prací prostředek je vhodný pro
všechny typy tkanin.
POZNÁMKA
•• Nenechejte prací prostředek ztvrdnout. To
by mohlo mít za následek ucpání pračky,
nedostatečné máchání nebo zápach.
•• Maximální množství prádla: podle doporučení
výrobce.
•• Částečné množství prádla: ¾ obvyklého
množství
•• Minimální množství prádla: ½ maximálního
množství prádla
Přidávání pracího prostředku
•• Pouze prací prostředek pro hlavní praní a ~ J
•• Prací prostředek pro předpírku b a hlavní praní
a~d#J
POZNÁMKA
•• Použijte příslušné množství pracího prostředku.
Příliš mnoho pracího prostředku, bělidla nebo
aviváže může mít za následek přeplnění.
•• Při výběru funkce Předpírka rozdělte dávkování
na ⅓ na předpírku a ⅔ na hlavní praní.
−− Pro lepší výsledky praní bílých a světlých
oděvů použijte práškový prací prostředek s
bělícím prostředkem.
−− Prací prostředek je vyplachován ze zásobníku
na začátku pracího cyklu.
19
CZ
Přidávání tablety pracího
prostředku
Při praní prádla je rovněž k dispozici tableta
s pracím prostředkem.
1
Otevřete dvířka a vložte tablety pracího
prostředku do bubnu.
•• Neponechávejte aviváž v zásobníku na prací
prostředky déle než 2 dny (mohlo by dojít k
jejímu ztuhnutí).
•• Aviváž se automaticky přidává do praní v
posledním cyklu máchání.
•• Neotvírejte výsuvný zásobník při napouštění
vody.
•• Nelze používat rozpouštědla (benzen apod.)
POZNÁMKA
•• Nelijte aviváž na prádlo přímo na oděvy, jelikož to
může způsobit vznik skvrn na vašem oblečení.
Přidávání změkčovače vody
2
Do bubnu vložte prádlo a zavřete dvířka.
POZNÁMKA
•• Nepokládejte tablety do zásobníku.
Přidávání aviváže
•• Nepřekračujte hranici maximálního naplnění.
Přeplnění aviváží může způsobit rychlé
spotřebování aviváže a vznik skvrny na prádle.
Pomalu zavřete výsuvný zásobník.
20
Změkčovač vody, jako je odvápňovač, může být
použit ke snížení množství používaného pracího
prostředku v oblastech s vysokou tvrdostí vody.
•• Nejprve přidejte prací prostředek a potom
změkčovač vody. Dávkujte podle množství
uvedeného na obalu.
CZ
Ovládací panel
Funkce na ovládacím panelu
a Tlačítko Napájení
•• Stiskněte tlačítko Napájení a zapněte nebo vypněte spotřebič.
b Volič programů
•• Programy jsou k dispozici podle typu prádla.
•• Zvolený program signalizuje příslušná kontrolka.
c Tlačítko Start/Pauza
•• Toto tlačítko Start/Pauza se používá ke spuštění pracího programu nebo zastavení pracího
programu.
•• Je-li třeba dočasně zastavit prací program, stiskněte tlačítko Start/Pauza.
d Možnosti a funkce
•• Pro lepší výkon praní jsou k dispozici další možnosti a funkce. Některé možnosti a funkce lze
přizpůsobit.
•• Chcete-li použít další funkce, stiskněte a přidržte odpovídající tlačítko po dobu 3 sekund. Na displeji
se rozsvítí odpovídající symbol.
•• Chcete-li použít funkci Dálkový start, podívejte se na CHYTRÉ FUNKCE (SMART FUNCTIONS).
•• To vám umožní vybrat doplňující program, který se při aktivaci rozsvítí.
−− \ : Když je prádlo po napaření odstřeďováno, rozsvítí se tato ikona.
−− G : Tato ikonka se rozsvítí po přidání počtu máchání.
−− o : Když je silně znečištěné prádlo práno intenzivně, rozsvítí se tato ikonka.
−− f : Tato ikonka se rozsvítí, když je spotřebič připojen k síti Wi-Fi.
21
CZ
e Displej
•• Na displeji je zobrazeno nastavení, odhadovaný zbývající čas, volby a stavová hlášení. Po zapnutí
spotřebiče se na displeji rozsvítí výchozí nastavení.
−− 18:88: Když je vybrán program, zobrazí se výchozí doba zvoleného programu. Výchozí čas lze
změnit podle vybrané možnosti.
−− k : Tato ikona se rozsvítí při praní prádla.
−− l : Po vymáchání prádla po ukončení pracího programu se tato ikona rozsvítí.
−− p : Tato ikona se rozsvítí, když je prádlo odstřeďováno, aby z něj byla odstraněna voda.
−− H : Když se rozsvítí tato ikona, dveře nelze otevřít.
f AI DD
•• AI DD M Poskytuje inteligentní praní a odstřeďování.
•• M Je aktivováno při zvolení a provozu programů Bavlna, Smíšené prádlo a Syntetika.
22
CZ
Tabulka programů
Prací program
Program
Bavlna
Popis
Dosahuje lepšího výkonu kombinací různých pohybů bubnu.
Použijte pro stálobarevné oděvy (košile, noční košile, pyžama atd.) a běžně
znečištěné bavlněné prádlo (spodní prádlo).
Správná teplota
40 °C (Studená až
95 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
1400 rpm
Program
Bavlna+
Popis
Zajišťuje optimalizovaný prací účinek pro větší množství prádla s nižší
spotřebou energie.
Použijte pro stálobarevné oděvy (košile, noční košile, pyžama atd.) a běžně
znečištěné bavlněné prádlo (spodní prádlo).
Správná teplota
60 °C (Studená až
60 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
1400 rpm
Program
TurboWash 39
Popis
Dokončí celý program během 39 minut, aniž byste museli ohrozit výkon praní
a péči o textil.
Použijte pro různé druhy tkanin kromě speciálních oděvů (hedvábí/jemné
prádlo, sportovní oděvy, tmavé oděvy, vlna, pokrývky/závěsy).
Správná teplota
40 °C (Studená až
60 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
1400 rpm
Program
Smíšené prádlo
Popis
Umožňuje současné praní různých druhů tkanin.
Použijte pro různé druhy tkanin kromě speciálních oděvů (hedvábí/jemné
prádlo, sportovní oděvy, tmavé oděvy, vlna, pokrývky/závěsy).
Správná teplota
40 °C (Studená až
60 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
1400 rpm
Maximální zátěž
Maximální zátěž
Maximální zátěž
Maximální zátěž
Kapacita
Kapacita
5 kg
4 kg
23
CZ
Program
Syntetika
Popis
Vhodné pro košile určené k běžnému nošení, které není nutné po vyprání
žehlit.
Použijte pro Polyamid, akryl, polyester.
Správná teplota
40 °C (Studená až
60 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
1400 rpm
Program
Tiché praní
Popis
Toto praní je méně hlučné, nedochází při něm k hlučným vibracím. Díky
využití nočního proudu šetří peníze.
Použijte pro stálobarevné oděvy (košile, noční košile, pyžama atd.) a lehce
znečištěné bavlněné prádlo (spodní prádlo).
Správná teplota
40 °C (Studená až
60 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
1000 rpm
Program
Pro alergiky
Popis
Napomáhá odstraňovat alergeny, jako jsou např. domácí roztoči, pyl nebo srst.
Správná teplota
60 °C
Maximální rychlost
odstřeďování
1400 rpm
Program
Jemné prádlo
Popis
Vhodné pro jemné oblečení, jako jsou například spodní prádlo, halenky atd.
Správná teplota
20 °C (Studená až
40 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
800 rpm
Program
Ruční
Popis
Pro ručně pratelné prádlo a prádlo, které lze prát v pračce, jako je např.
pratelná vlna, spodní prádlo, šaty atd. (Použijte čisticí prostředek pro vlnu
pratelnou v pračce). Používejte pro vlnu, hedvábí, prádlo pratelné v ruce,
jemné a snadno poškoditelné prádlo.
Správná teplota
30 °C (Studená až
40 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
800 rpm
24
Maximální zátěž
Maximální zátěž
Maximální zátěž
Maximální zátěž
4 kg
5 kg
4 kg
3 kg
praní/Vlna
Maximální zátěž
2 kg
CZ
Program
Sportovní oblečení
Popis
Vhodné pro speciální oděvy jako například sportovní a outdoorové oblečení.
Použijte pro značky Coolmax, gore-tex, fleece a sympatex
Správná teplota
40 °C (Studená až
40 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
800 rpm
Program
Rychlý 14
Popis
Umožňuje vyprat malé množství prádla a lehce znečištěné oděvy.
Správná teplota
20 °C (20 °C až 40 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
1400 rpm
Program
Pokrývky
Popis
U velkých předmětů, jako jsou například pokrývky postelí, polštáře, přehozy
na pohovky, atd. Použijte pro bavlněné ložní prádlo s výjimkou speciálních
oděvů (jemné oblečení, vlna, hedvábí apod.) S náplní: přikrývky, polštáře,
pokrývky, potahy na pohovku s lehkým plněním.
Správná teplota
Studená (Studená až
40 °C)
Maximální rychlost
odstřeďování
1000 rpm
Program
Čištění bubnu
Popis
Toto je speciální funkce pro čištění vnitřku spotřebiče.
Program
Načíst program
Popis
Program Načíst program vám umožňuje stáhnout nové a speciální prací
programy pomocí smartphonu do vaší pračky. Výchozí program je nastaven
na Máchání + Odstředění.
Správná teplota
-
Maximální rychlost
odstřeďování
1400 rpm
Maximální zátěž
Maximální zátěž
Maximální zátěž
Maximální zátěž
3 kg
2 kg
1 kus prádla
1 kus prádla
POZNÁMKA
•• Zvolte správnou teplotu praní a rychlost odstředění pro požadované programy.
•• Při praní dávejte vždy pozor na štítky pro péči o prádlo na vašem oblečení.
•• Skutečná maximální rychlost odstředění se může lišit v závislosti na modelu, programu a podmínkách
zatížení.
25
CZ
Doplňkové volby
Program
Parní
praní
Turbo
Odložený Přidat
Předpírka
Wash
start
prádlo
Redukce
Máchání+ Intenzivní
pomačkání
Bavlna
#
#
#
#
#
#
#
Bavlna+
#
#
#
#
#
#
#
#
TurboWash 39
#
#*
#
#
#
#
#
Smíšené prádlo
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Syntetika
#
#
Tiché praní
#
#
Pro alergiky
#*
Jemné prádlo
#
Ruční praní/Vlna
Sportovní
oblečení
#
#
#
#
Rychlý 14
#*
#
#
#
Pokrývky
#
#
#
#
#
#
#
Čištění bubnu
Načíst program
* Tato možnost se automaticky vloží do programu a nemůže být zrušena.
26
#
CZ
Data o spotřebě
Hlavní prací programy
F4WV910P2
Program
Bavlna+
R*
Zátěž (kg)
Trvání
(h:mm)
Voda (L)
Energie
(kWh)
Reziduální
vlhkost
(%)
T
10,5
4:40
53
0,630
44
T
5,25
2:25
39
0,520
44
S
5,25
2:20
39
0,450
44
F4WV909P2
Program
Bavlna+
R*
F4WV910P2*
Temp.
(Teplota)
(°C)
Temp.
(Teplota)
(°C)
F4WV909P2*
Zátěž (kg)
Trvání
(h:mm)
Voda (L)
Energie
(kWh)
Reziduální
vlhkost
(%)
T
9
4:27
47
0,550
44
T
4,5
2:25
37
0,450
44
S
4,5
2:20
37
0,370
44
* Standardní program pro bavlnu je Bavlna+ R, T plná náplň, Bavlna+ R, T poloviční náplň a
Bavlna+ R , S poloviční náplň v souladu s Nařízeními (EU) No. 1061/2010 a EN 60456.
POZNÁMKA
•• Výsledky zkoušek závisejí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přívodu vody, teplotě místnosti, druhu a
množství zátěže, stupni znečištění, použitém čisticího prostředku a kolísání hlavního přívodu elektřiny a
vybraných doplňkových možnostech.
•• Doporučujeme neutrální prací prostředek.
•• Aktuální teplota praní se může lišit od teploty pracích programů uvedených v tabulce.
27
CZ
Možnosti a funkce
K přizpůsobení programů můžete použít další
možnosti a funkce.
Parní praní
Tato možnost zvyšuje účinnost praní pomocí páry.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
3
Stiskněte tlačítko Parní praní.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
UPOZORNĚNÍ
•• Při přidávání prádla jej zcela vložte do bubnu.
Pokud je prádlo zachyceno v otvoru dveří, může
dojít k poškození těsnění dveří. Mohlo by to
způsobit únik vody a poruchy.
•• Pokud budete na dvířka při otevírání vyvíjet
přílišnou sílu, může dojít k poškození jejich částí,
k jejich zničení, nebo problémům s bezpečností.
•• Pokud otevřete dvířka bubnu s velkým
množstvím pěn a vody, může dojít k vylití pěny
nebo vody. Mohlo by to způsobit popálení nebo
namočení podlahy.
Máchání l
Redukce pomačkání \
Můžete si zvolit četnost této funkce stisknutím
tlačítka Máchání+. Tato možnost je doporučena pro
osoby s alergiemi na prací prostředky.
Tuto volbu můžete použít, abyste snížili pomačkání
pomocí páry po odstřeďování.
Máchání+ G
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
Tato možnost je používána k přidání ještě jednoho
máchání.
2
Zvolte prací program.
3
Stiskněte tlačítko Redukce pomačkání na
3 sekundy.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Turbo Wash
Tato volba je doporučována pro rychlejší praní
prádla za méně než hodinu, což šetří vodu a
energii. (Při polovičním množství prádla)
Předpírka
Tato možnost je doporučována při praní normálně a
silně znečištěného prádla.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
3
Stiskněte tlačítko Předpírka.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
Intenzivní o
3
Stiskněte tlačítko Turbo Wash.
Tuto volbu můžete použít k praní normálně a silně
znečištěného prádla.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
3
Stiskněte tlačítko Intenzivní na 3 sekundy.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
28
CZ
Odložený start
Můžete nastavit tuto funkci tak, aby došlo k
automatickému zapnutí spotřebiče a dokončení
programu po zadaném časovém intervalu.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
3
Stiskněte tlačítko Odložený start a nastavte
požadovaný čas.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
POZNÁMKA
•• Čas prodlevy představuje dobu do dokončení
programu, ne do jeho spuštění. Aktuální doba
provozu se může lišit podle teploty vody, náplně
prádla a dalších faktorů.
•• Pro zrušení funkce by mělo být stisknuto tlačítko
Napájení.
•• Pro tuto funkci se vyhněte tekutému pracímu
prostředku.
Wi-Fi f
Když je připojeno Wi-Fi, ikonka Wi-Fi se rozsvítí na
ovládacím panelu.
Přidat prádlo
Tuto volbu můžete použít pro přidání nebo vyjmutí
prádla po spuštění pracího programu.
1
Stiskněte tlačítko Přidat prádlo při rozsvícení
kontrolky LED.
2
Otevřete dvířka, jakmile se sama odemknou.
3
Přidejte nebo odeberte prádlo.
4
Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza.
POZNÁMKA
•• Z bezpečnostních důvodů zůstanou dvířka
zavřená, pokud je hladina vody, nebo teplota
uvnitř bubnu příliš vysoká. Tou dobou není
možné přidat prádlo.
Teplota
Tuto volbu můžete použít, chcete-li zvolit kombinaci
teploty pro praní a máchání u vybraného programu.
Stiskněte a držte toto tlačítko, dokud se nerozsvítí
požadované nastavení. Pro všechno máchání se
používá studená voda z vodovodu.
•• Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh prádla. Pro
dosažení nejlepších výsledků postupujte podle
symbolů na štítku pro péči o tkaniny.
Odstředění p
Stupeň rychlosti odstřeďování lze zvolit
opakovaným stisknutím tlačítka Odstředění.
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Zvolte prací program.
3
Pro volbu rychlosti otáček stiskněte tlačítko
Odstředění.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
POZNÁMKA
•• Když zvolíte tlačítko Ne, bude se přesto buben
určitou dobu rychle otáčet za účelem vypuštění
vody.
Zvuk
Tato funkce funguje pouze v době, kdy je spotřebič
v provozu.
•• Pro zapnutí/vypnutí této funkce současně
stiskněte a přidržte tlačítka Turbo Wash a
Předpírka po dobu 3 sekund.
29
CZ
POZNÁMKA
•• Jakmile je nastavena tato funkce, nastavení je
uloženo do paměti dokonce poté, co je napájení
vypnuto.
•• Pokud chcete akustický signál vypnout, opakujte
tento postup.
Dětská pojistka
Tuto možnost použijte k vypnutí ovládacích prvků.
Tato funkce umožňuje zabránit dětem, aby měnily
programy nebo ovládaly zařízení.
Uzamknutí ovládacího panelu
1
Stiskněte a podržte tlačítko Odložený start a
Přidat prádlo na 3 sekundy.
2
Ozve se zvuková signalizace a na displeji
se objeví CL. Když je nastavena funkce
Dětská pojistka, všechna tlačítka jsou
uzamčena kromě tlačítka Napájení.
POZNÁMKA
•• Vypnutím napájení nedojde k deaktivaci této
funkce. Abyste měli přístup k dalším funkcím, je
nutné tuto funkci deaktivovat.
Odemknutí ovládacího panelu
Stiskněte a podržte tlačítko Odložený start a
Přidat prádlo na 3 sekundy.
30
INTELIGENTNÍ FUNKCE
Používání aplikace LG
SmartThinQ
Tato funkce je k dispozici pouze u modelu s logem
a nebo b.
Před použitím funkce LG
SmartThinQ
1
Zkontrolujte vzdálenost mezi spotřebičem a
WiFi routerem (WLAN síť).
•• Pokud jsou přístroj a bezdrátový router
od sebe příliš daleko, síla signálu slábne.
Registrace může trvat dlouho nebo může
selhat instalace.
2
Vypněte Mobilní data nebo Data telefonu ve
vašem chytrém telefonu.
3
Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.
CZ
POZNÁMKA
•• Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda
ikona Wi-Fi f na ovládacím panelu svítí.
•• Zařízení podporuje pouze WiFi sítě o frekvenci
2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své
sítě, kontaktujte poskytovatele internetových
služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu
bezdrátovému routeru.
•• Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná
za žádné potíže se síťovým připojením ani
za případné poruchy, závady nebo chyby
způsobené síťovým připojením.
•• Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi,
může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu
Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu
(prodlužovače dosahu).
•• Připojení WLAN nemusí fungovat nebo může být
přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
•• Síťové připojení nemusí fungovat správně
v závislosti na poskytovateli internetových
služeb.
•• Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit
služby bezdrátové sítě.
•• Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku
problémů s přenosem bezdrátového signálu.
Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a
zkuste to znovu.
•• Pokud je na vašem bezdrátovém routeru
povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte
výjimku.
•• Název bezdrátové sítě (SSID) musí být
kombinace anglických písmen a čísel
(nepoužívejte speciální znaky).
•• Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může
lišit v závislosti na operačním systému (OS) a
výrobci.
•• Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na
hodnotu WEP, nemusí se vám podařit nastavit
síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly
(doporučujeme WPA2) a znovu výrobek
zaregistrujte.
Instalace aplikace LG SmartThinQ
Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google
Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci
LG SmartThinQ. Podle pokynů si aplikaci stáhněte
a nainstalujte.
31
CZ
Funkce Wi-Fi
Dálkové používání spotřebiče
Se spotřebičem komunikujte pomocí smart phonu a
použijte příslušné chytré funkce.
Dálkový start
Prací program
(Dálkový start, Načíst program)
K ovládání zařízení můžete používat svůj chytrý
telefon. Můžete také sledovat průběh programu,
takže víte, kolik času zbývá do konce programu.
Nastavte nebo stáhněte některý z vybraných
programů a ovládejte ho na dálku.
Poradce Čištění bubnu
Tato funkce ukazuje, kolik cyklů zbývá předtím, než
je čas na spuštění programu Čištění bubnu.
Sledování energie
Kontroluje spotřebu energie nedávno použitých
programů a průměr za měsíc.
Smart Diagnosis
Tato funkce poskytuje užitečné informace pro
zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na základě
vzorce jeho používání.
Nastavení
K dispozici jsou různá nastavení a funkce.
Upozornění na zprávy Push
Tato funkce je stavovým upozorněním, aby uživatel
mohl rozpoznat stav spotřebiče. Oznámení jsou
spuštěna, i když je aplikace LG SmartThinQ
vypnutá.
POZNÁMKA
•• Pokud změníte bezdrátový router,
poskytovatele internetových služeb nebo
heslo, smažte registrovaný spotřebič z aplikace
LG SmartThinQ a znovu ji zaregistrujte.
•• Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení
jejích funkcí bez předchozího upozornění pro
uživatele.
•• Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
32
Pro použití této funkce
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Dejte prádlo do bubnu.
3
Stiskněte a podržte tlačítko Dálkový start po
dobu 3 sekund a povolte tuto funkci.
4
Spusťte cyklus z aplikace LG SmartThinQ na
vašem chytrém telefonu.
POZNÁMKA
•• Jakmile je funkce Dálkový start aktivována,
můžete spustit prací program z aplikace
LG SmartThinQ ve vašem smartphonu. Pokud
spotřebič nespustíte, bude čekat na spuštění
programu, dokud spotřebič pomocí aplikace
nevypnete nebo dokud nevypnete funkci Dálkový
start.
•• Je-li tato funkce zapnuta, jsou dvířka automaticky
zamknuta.
Zablokování této funkce
Po aktivaci této funkce stiskněte a podržte tlačítko
Dálkový start na 3 sekundy a blokujte tuto funkci.
Tato funkce musí být vypnuta proto, aby bylo
možno spotřebič používat ručně.
Načíst program
Stáhněte si nový a speciální program, který není
součástí základních programů spotřebiče. Řadu
speciálních programů specifických pro tento
spotřebič lze stáhnout do úspěšně registrovaných
spotřebičů. Na přístroji může být uložen pouze
jeden program najednou. Jakmile je ve spotřebiči
dokončeno stahování programu, produkt uchovává
stažený program, dokud není stažený nový
program.
CZ
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu
0,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu a s připojením na síť
2,0 W
Doba, po jejímž uplynutí přepne
funkce řízení spotřeby anebo
podobná funkce zařízení automaticky
do pohotovostního režimu anebo
režimu vypnutí s podmínkou, že síť
zůstane v pohotovostním režimu.
20 min.
Informační upozornění k softwaru
s otevřeným zdrojovým kódem
Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL,
LGPL, MPL a dalšími licencemi s otevřeným
zdrojovým kódem, obsažený v tomto produktu,
navštivte stránky http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu jsou k dispozici ke stažení
všechny uvedené podmínky licence, záruční
upozornění a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám na CD-ROM
poskytne také zdrojový kód, který vám zašle oproti
e-mailu s žádostí za náklady na provedení takové
distribuce (například náklady na média, přepravu a
manipulaci) na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od poslední
dodávky tohoto produktu. Tato nabídka je platná pro
každého, kdo obdrží tyto informace.
Používání funkce Smart
Diagnosis
Tato funkce je k dispozici pouze u modelu s logem
c nebo d.
Funkce Smart Diagnosis
prostřednictvím informačního
střediska pro zákazníky
1
Stiskněte tlačítko Napájení a zapněte
spotřebič. Nemačkejte žádná další tlačítka.
2
Pokud vám to poradí telefonické centrum,
umístěte mikrofon telefonu do blízkosti ikony
Smart Diagnosis.
x.
Ma
mm
0
1
3
Stiskněte a podržte tlačítko Teplota na
3 vteřiny.
4
Přidržujte telefon na místě až do dokončení
přenosu tónu. Bude zobrazen zbývající čas pro
přenos dat.
•• Pro dosažení nejlepších výsledků nehýbejte
s telefonem, dokud je přenos tónů aktivní.
•• Pokud se pracovníkovi střediska podpory
nepodařilo získat přesný záznam dat,
můžete být požádáni o opakování postupu.
5
Po uplynutí odpočtu a utichnutí tónů se vraťte
k hovoru s pracovníkem střediska podpory,
který vám následně na základě přenesených
informací pro analýzu bude mít možnost
pomoci.
POZNÁMKA
•• Tato funkce závisí na kvalitě místního hovoru.
•• Kvalita komunikace bude vyšší a vy získáte
kvalitnější služby, pokud použijete pevnou linku.
•• Pokud bude kvalita přenosu dat slabá z důvodu
nízké kvality hovoru, nedostane se vám těch
nejlepších diagnostických služeb.
Tuto funkci můžete použít v případě, že při
poruše nebo havárii zařízení potřebujete přesnou
diagnostiku od informačního střediska pro
zákazníky společnosti LG Electronics. Tuto funkci
používejte, pouze pokud se chcete obrátit na
zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.
33
ÚDRŽBA
CZ
VAROVÁNÍ
•• Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste zamezili riziku zasažení elektrickým proudem.
Při nerespektování tohoto varování může dojít k závažnému poranění, požáru, zasažení elektrickým
proudem nebo smrtelnému poranění.
•• Pro čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie, abrazivní čisticí prostředky nebo
rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy.
Čištění po každém praní
Péče po praní
•• Po dokončení programu očistěte dvířka a vnitřní
část těsnění dvířek, abyste odstranili veškerou
vlhkost.
•• Pro vysušení bubnu ponechte dvířka lehce
otevřená.
•• Pro odstranění případné vlhkosti otřete spotřebič
suchým hadříkem.
VAROVÁNÍ
•• Nepokoušejte se oddělovat žádné panely nebo
rozebírat zařízení. Nepoužívejte při ovládání
zařízení přes ovládací panel žádné ostré
předměty.
Čištění vnitřku pračky
•• Okolí otvoru dvířek a sklo dvířek otírejte pomocí
utěrky nebo měkkého hadříku.
•• Po dokončení programu vždy ihned vyjměte
prádlo z pračky. Je-li vlhké prádlo ponecháno v
pračce, může dojít k zmačkání, obarvení a tvorbě
zápachu.
Čištění spotřebiče
v pravidelných intervalech
Čištění bubnu
Čištění vnějšího pláště pračky
Správná péče o vaše zařízení může prodloužit jeho
životnost.
Tato funkce je používána pro čištění vnitřku
spotřebiče.
V tomto programu se používá vyšší hladina vody
při vyšší rychlosti odstřeďování. Spusťte tuto funkci
jednou měsíčně (nebo častěji v případě potřeby),
abyste odstranili nahromadění pracího prostředku a
další zbytky.
1
Ze spotřebiče vyjměte veškeré prádlo nebo
předměty a zavřete dvířka.
2
Otevřete výsuvný zásobník a přihrádku pro
hlavní praní naplňte práškem pro zamezení
tvorby vodního kamene.
•• Vložte tablety do bubnu.
Dveře
Otřete je z vnější a vnitřní strany vlhkým hadříkem,
potom je měkkým hadříkem osušte.
Vnější povrch
Okamžitě osušte veškerou vylitou kapalinu. Setřete
ji měkkým hadříkem.
34
CZ
3
Pomalu zavřete výsuvný zásobník.
4
Zapněte přívod energie a poté zvolte možnost
Čištění bubnu.
•• tcL se zobrazí na displeji.
5
Stiskněte tlačítko Start/Pauza a spusťte
program.
6
Jakmile je program dokončen, nechte dvířka
otevřená, aby mohl vyschnout otvor pračky,
těsnění a sklo dvířek.
POZNÁMKA
•• Pokud bude spotřebič ponechán delší dobu bez
dozoru (např. během dovolené), uzavřete kohout
přívodu vody spotřebiče, zvláště pokud se v
její přímé blízkosti nenachází odtokový kanálek
(odtok).
•• 1E se zobrazí na displeji ovládacího panelu,
pokud není možný přítok vody do výsuvného
zásobníku na prací prostředky.
Čištění filtru odtokového čerpadla
•• Ponechte dvířka otevřená, aby vnitřek spotřebiče
vyschnul, a to pouze tehdy, pokud jsou doma děti
pod dohledem.
Filtr odtokového čerpadla zachycuje vlákna
a drobné předměty ponechané v prádle. Aby
byl zajištěn bezporuchový provoz spotřebiče,
pravidelně kontrolujte, zda je filtr čistý.
Před čištěním filtru odtokového čerpadla nechte
vodu vychladnout. Otevřete dvířka v případě nouze
nebo proveďte nouzovou evakuaci.
Čištění filtru přívodu vody
1
Vytáhněte spotřebič ze zásuvky.
2
Otevřete spodní víko a vytáhněte hadici.
3
Odšroubujte odtokovou zátku a, a poté
vypouštějte vodu. Pomalu odšroubujte filtr
odpadního čerpadla b a vypusťte vodu a
odstraňte malé částečky.
UPOZORNĚNÍ
Filtr přívodu vody zachycuje vodní kámen nebo
malé předměty, které mohou být vodou přenášeny
do spotřebiče. Pokud je voda příliš tvrdá nebo
obsahuje částečky vápna, filtr na přívodu vody se
může zanést.
1
2
Zavřete vodovodní kohout a odšroubujte
přívodní hadici vody.
Vyčistěte filtr pomocí zubního kartáčku se
středně tvrdými štětinami.
35
CZ
4
Po vyčištění filtru odtokového čerpadla sejměte
filtr odtokového čerpadla a vložte odtokovou
zátku.
5
Zavřete spodní víko.
2
Odstraňte usazeninu pracího prášku nebo
změkčovadla.
•• Vypláchněte zásobník a jeho součásti teplou
vodou, abyste odstranili usazeniny pracích
prostředků. Výsuvný zásobník čistěte pouze
vodou. Součásti a zásobník osušte měkkým
hadříkem nebo utěrkou.
3
Pro čištění ústí a otvoru zásobníku používejte
hadřík nebo malý nekovový kartáček.
•• Z horní i spodní části otvoru odstraňte
veškeré zbytky pracích prostředků.
4
Vlhkost v místě otvoru otřete měkkým hadříkem
nebo utěrkou.
5
Znovu smontujte díly zásobníku do správných
oddílů a vložte zásobník.
UPOZORNĚNÍ
•• Při vypouštění postupujte opatrně, voda může
být horká.
•• Jednou za měsíc (nebo v případě potřeby častěji)
spusťte program Čištění bubnu za účelem
odstranění přemíry pracích prostředků a dalších
nečistot.
Čištění výsuvného zásobníku
Čisticí prostředek a aviváž se mohou usazovat
ve výsuvném zásobníku. Vyjměte zásobník a
jeho součásti a jednou nebo dvakrát měsíčně
zkontrolujte, zda v něm nejsou usazené mycí
prostředky nebo změkčovadla.
1
36
Vytáhněte výsuvný zásobník pracích prostředků
vytažením zásobníku nadoraz, dokud zásobník
nezastaví.
•• Vyjměte zásobník a mačkejte přitom tlačítko
pro uvolnění.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
CZ
Provoz zařízení může způsobit chyby a poruchy. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky
pro vyřešení chybové hlášky nebo poruchy. Doporučujeme si pečlivě přečíst následující tabulky, abyste
ušetřili čas a peníze za volání do servisního střediska společnosti LG Electronics.
Před volání servisu
Váš spotřebič je vybaven systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a
diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz vašeho spotřebiče bezproblémový nebo
pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před voláním servisního střediska LG Electronics následující
tabulky:
Chybová hlášení
Příznaky
1E
CHYBA PŘÍVODU
VODY
Možné příčiny & Řešení
Přívod vody není v tomto místě dostatečný. Voda nevstupuje do
spotřebiče nebo vtéká pomalu.
•• Zkuste v domě použít jiný kohout.
Vodovodní kohoutek není zcela otevřený. Voda nevtéká do spotřebiče
nebo vtéká pomalu.
•• Otevřete naplno kohoutek.
Hadice přívodu vody je zalomená.
•• Narovnejte hadici nebo přeinstalujte hadici přívodu vody
Filtr hadice přívodu vody je zanesený.
•• Zkontrolujte a vyčistěte filtr hadice přívodu vody.
Pokud dojde k vytékání vody u hadice pro kontrolu přívodu vody, bude
kontrolka svítit červeně.
•• Vyměňte hadici kontroly přívodu vody.
OE
CHYBA ODTOKU VODY
Odpadní hadice je ohnutá nebo zanesená. Není zajištěn odtok vody ze
spotřebiče nebo voda vytéká pomalu.
•• Zkontrolujte a napřimte odtokovou hadici.
Odtokový filtr je zanesený.
• Zkontrolujte a vyčistěte odtokový filtr.
UE
CHYBA
NEROVNOVÁHY
Spotřebič má systém, který detekuje a opravuje nerovnováhu
spotřebiče.
•• Prádlo může být na konci programu příliš mokré, přeuspořádejte náplň
a umožněte správné odstřeďování. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza. Může trvat nějakou dobu, než spotřebič začne odstřeďovat.
Dvířka musí být uzamčena předtím, než může být dosaženo odstřeďování.
Náplň je příliš malá. Tento systém může přestat odstřeďovat nebo
dokonce přerušit cyklus odstřeďování, pokud jsou naloženy jednotlivé
těžké předměty (například rohož, župan atd.).
•• Přidejte 1 nebo 2 podobné předměty nebo menší kousky prádla, které
pomáhají vyrovnávat zatížení. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza. Může chvíli trvat, než spotřebič začne odstřeďovat. Dvířka
musí být zablokována předtím, než je dosaženo odstřeďování.
37
CZ
Příznaky
Možné příčiny & Řešení
dE dE1 dEz dE4
CHYBA DVEŘÍ
Závady senzoru dvířek.
•• Zavolejte prosím servisní středisko LG Electronics. Na záruční kartě
najdete místní telefonní číslo střediska služby LG Electronics.
tE
CHYBA OVLÁDÁNÍ
Toto je chyba ovládání.
•• Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
LE
CHYBA
ZABLOKOVANÝ
MOTOR
Přetížení v motoru
•• Nechte přístroj čekat po dobu 30 minut, dokud není motor ochlazen, a poté
restartujte cyklus
FE
CHYBA PŘETEČENÍ
Došlo k přeplnění pračky vodou z důvodu vadného vodního ventilu.
•• Zavřete vodovodní kohout.
•• Vytáhněte síťovou zástrčku.
•• Obraťte se na servisní středisko.
PE
CHYBA SENZORU
TLAKU
Chybné funkce čidla hladiny vody.
•• Zavřete vodovodní kohout.
•• Vytáhněte síťovou zástrčku.
•• Obraťte se na servisní středisko.
vs
CHYBA SENZORU
VIBRACÍ
Závady senzoru vibrací.
•• Obraťte se na servisní středisko.
FF
ZAMRZNUTÍ
Jsou přívodní/odtoková hadice nebo odtokové čerpadlo zamrzlé?
•• Přivádějte teplou vodu do bubnu, aby byla rozmrazena odpadní hadice a
odpadní čerpadlo. Přívodní hadici zakryjte mokrou a teplou utěrkou.
AE
ÚNIK VODY
Vytéká voda.
•• Obraťte se na servisní středisko.
PF
CHYBA NAPÁJENÍ
Spotřebič zaznamenal selhání proudu.
•• Restartujte cyklus.
38
CZ
Hluky, které byste mohli slyšet
Příznaky
Možné příčiny & Řešení
Chřestivý a řinčivý
hluk
V bubnu se mohou nacházet cizí kovové předměty jako klíče, mince
nebo spínací špendlíky apod.
•• Zastavte spotřebič, zkontrolujte buben, zda v něm nejsou cizí předměty.
Pokud hluk pokračuje po restartu spotřebiče, zavolejte servis.
Bušivý hluk
Těžká náplň může produkovat bušivý hluk. To je obvykle normální.
•• Pokud hluk přetrvává, pravděpodobně je spotřebič nevyvážený. Zastavte
spotřebič a znovu uvnitř rozmístěte prádlo.
Náplň prádla může být nerovnovážná.
•• Stopněte cyklus a znovu rozprostřete náplň poté, co se dveře odemknou.
Hlučné vibrace
Obalové materiály nejsou odstraněny.
•• Odstraňte obalové materiály.
Náplň na praní bude možná nerovnoměrně rozprostřená v bubnu.
•• Stopněte cyklus a znovu rozprostřete náplň poté, co se dveře odemknou.
Ne všechny polohovací nožky spočívají pevně a rovnoměrně na podlaze.
•• Viz kapitola Nastavení polohy spotřebiče pro nastavení polohy
spotřebiče.
Podlaha není dost konzistentní.
•• Zkontrolujte, zda je podlaha pevná a neprohýbá se. Pro výběr vhodného
místa viz kapitola Požadavky na místo instalace.
Obsluha
Příznaky
Prosakuje voda.
Možné příčiny & Řešení
Domovní odpadní potrubí je zanesené.
•• Uvolněte odpadní potrubí. V případě nutnosti se obraťte na instalatéra.
Prosakování vody je způsobené nesprávnou instalací odtokové hadice
nebo zanesením odtokové hadice.
•• Vyčistěte a narovnejte odtokovou hadici. Pravidelně kontrolujte a čistěte
odpadní filtr.
Spotřebič nefunguje.
Ovládací panel se vypnul kvůli neaktivitě.
•• Toto je normální. Stiskněte tlačítko Napájení a zapněte spotřebič.
Spotřebič je vypojen ze zásuvky.
•• Zajistěte, aby byl kabel bezpečně zasunut do fungující zásuvky.
Přívod vody je vypnutý.
•• Zavřete zcela kohout přívodu vody.
39
CZ
Příznaky
Spotřebič nefunguje.
Možné příčiny & Řešení
Kontroly nejsou pořádně nastaveny.
•• Ujistěte se, zda je správně nastaven prací program. Zavřete dvířka a
stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Dvířka jsou otevřená.
•• Zavřete dvířka a zajistěte, aby se pod dveřmi nezachytilo nic, čím by bylo
zabráněno úplnému zavření dveří.
Jistič/pojistka je vypnutá/spálená.
•• Zkontrolujte jističe/pojistky. Vyměňte pojistky nebo resetujte jistič. Přístroj by
měl být napojen na samostatné proudové odbočce. Po obnovení napájení
pokračuje spotřebič v té fázi cyklu, ve které byl provoz přerušen.
Ovládání je třeba obnovit.
•• Stiskněte tlačítko Napájení, poté znovu zvolte požadovaný program a
stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Start/Pauza nebylo stisknuto poté, co byl nastaven cyklus.
•• Stiskněte tlačítko Napájení, poté znovu zvolte požadovaný program a
stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spotřebič je vypnut, pokud není tlačítko
Start/Pauza stisknuto po dobu 15 minut.
Extrémně nízký tlak vody.
•• Zkontrolujte jiný kohout v domě, abyste se ujistili, zda tlak vody v
domácnosti bude přiměřený.
Zařízení zahřívá vodu nebo vyrábí páru.
•• Buben může během určitých cyklů dočasně přestat pracovat, zatímco voda
je bezpečně ohřívána na nastavenou teplotu.
Tlačítka možná
nefungují správně.
Dveře nelze otevřít z bezpečnostních důvodů po spuštění spotřebiče.
•• Zkontrolujte, zda je rozsvícená ikona CL. Můžete bezpečně otevřít dvířka
poté, co zhasne ikona Door Lock.
Dvířka nelze otevřít.
Dveře nelze otevřít z bezpečnostních důvodů po spuštění spotřebiče.
•• Zkontrolujte, zda je rozsvícená ikona H. Můžete bezpečně otevřít dvířka
poté, co zhasne ikona H .
Spotřebič nelze
naplnit pořádně.
Filtr je zanesený.
•• Ujistěte se, zda nejsou přítokové filtry na plnících ventilech zanesené.
Přítokové hadice mohou být zprohýbané.
•• Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou zprohýbané nebo ucpané.
Nedostatečný přívod vody.
•• Ujistěte se, zda jsou kohouty teplé i studené vody zapnuté po celou dobu.
Hadice pro přívod horké a studené vody jsou obráceny.
•• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
40
CZ
Příznaky
Spotřebič nevypouští
vodu.
Možné příčiny & Řešení
Zprohýbaná vypouštěcí hadice.
•• Zajistěte, aby vypouštěcí hadice nebyla zprohýbaná.
Vypouštění umístěné výše než 1,2 m nad podlahou.
•• Zajistěte, že odtoková hadice nebude položena výše než 1,2 m nad dnem
spotřebiče.
Prací prostředek není
dávkován zcela nebo
není dávkován vůbec.
Je použito příliš mnoho pracího prostředku.
•• Řiďte se pokyny výrobce pracího prostředku.
Doba pracího
programu je delší než
je obvyklé.
Náplň je příliš malá.
•• Přidejte další položky, které zařízení umožní vyrovnat zátěž.
Těžké předměty se mísí s lehčími předměty.
•• Vždy se snažte prát předměty s podobnou hmotností, aby zařízení
umožnilo rovnoměrně rozložit hmotnost náplně pro odstřeďování.
Náplň je nevyvážená.
•• Ručně rozprostřete náplň, pokud se předměty zapletly do sebe.
Prodlužuje se délka
trvání
Zobrazuje se nerovnováha nebo je zapnutý program pro odstranění
pěny.
•• To je normální stav. Zbývající čas zobrazený na displeji je pouze
odhadované trvání. Skutečný čas se může lišit.
Výkon
Příznaky
Možné příčiny & Řešení
Špatné odstraňování
skvrn
Dříve usazené skvrny.
•• Předem vyprané předměty mohou mít skvrny, které jsou usazené. Tyto
skvrny mohou být obtížně odstranitelné a mohou vyžadovat ruční praní
nebo předběžné ošetření, které napomáhá odstranění skvrn.
Tvorba skvrn
Bělidlo nebo aviváž je uvolňováno příliš brzy.
•• Zásobník na prací prostředky je přeplněný. To způsobuje rychlý výdej
bělidla nebo aviváže. Vždy odměřujte bělidlo nebo změkčovadlo, abyste
předešli přeplnění.
•• Pomalu zavřete výsuvný zásobník.
Bělidlo nebo aviváž bylo přidáno přímo do náplně pračky do bubnu.
•• Vždy používejte zásobníky, abyste zajistili, že produkty na prádlo budou
správně dávkovány ve správný čas pracího programu.
Oblečení nebylo správně vytříděno.
•• Vždy perte tmavé barvy odděleně od světlých barev a bílých odstínů, aby
nedocházelo k obarvení.
•• Neperte nikdy silně znečištěné kousky s lehce znečistěnými.
41
CZ
Příznaky
Mačkání
Možné příčiny & Řešení
Spotřebič není okamžitě vyprázdněn.
•• Vždy odstraňte položky ze spotřebiče, jakmile skončí prací cyklus.
Spotřebič je přeplněný.
•• Zařízení může být zcela naplněno, ale buben by neměl být napěchován
prádlem. Dvířka spotřebiče by měla být snadno uzavíratelná.
Hadice pro přívod horké a studené vody jsou umístěny obráceně.
•• Máchání v horké vodě může v oděvech vytvářet pomačkaniny. Zkontrolujte
připojení přívodní hadice.
Zatuchlý nebo
plesnivý zápach
spotřebiče
Vnitřek bubnu není pořádně vyčištěn.
•• Spouštějte pravidelně funkci Čištění bubnu.
Odpadní hadice není správně nainstalována a vznikne sifon (voda uvnitř
pračky proudí zpět).
•• Při instalaci vypouštěcí hadice zajistěte, aby nedošlo k jejímu skřípnutí nebo
zablokování.
Zásobník pro dávkování pracích prostředků není pravidelně čištěn.
•• Vyčistěte zásobník pro dávkování pracích prostředků, zejména vršek a
spodek otvoru zásobníku.
Zápachy se mohou objevit, pokud odpadní hadice není správně
nainstalována a vznikne sifon (voda uvnitř pračky proudí zpět).
•• Při instalaci vypouštěcí hadice zajistěte, aby nedošlo k jejímu skřípnutí nebo
zablokování.
Pokud není zásobník pro dávkování pracích prostředků pravidelně
čištěn, může docházet ke vzniku zápachu v důsledku plísně nebo cizích
látek.
•• Vyčistěte zásobník pro dávkování pracích prostředků, zejména vršek a
spodek otvoru zásobníku.
42
CZ
Wi-Fi
Příznaky
Váš domácí spotřebič
a smartphone není
připojen k síti Wi-Fi.
Možné příčiny & Řešení
Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit.
•• Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji, poté
zaregistrujte své zařízení na LG SmartThinQ.
Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta.
•• Vypněte Mobilní data a zaregistrujte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven.
•• Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a
čísel (nepoužívejte speciální znaky).
Frekvence routeru není 2,4 GHz.
•• Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový
router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte
frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo
u výrobce routeru.
Přístroj a bezdrátový router jsou od sebe příliš daleko.
•• Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, signál může
být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak,
aby byl blíže k přístroji.
43
PROVOZNÍ ÚDAJE
CZ
Informační list výrobku
Směrnice Komise (EU) No. 1061/2010
Jméno ochranné známky dodavatele
LG
Model dodavatele
Jmenovitá kapacita
kg
F4WV910P2
F4WV910P2*
F4WV909P2
F4WV909P2*
10,5
9
Třída energetické účinnosti
A+++
Uděleno ekoznačka „EU Ecolabel award“ podle
nařízení [(EC) No 66/ 2010]
Vážená roční spotřeba energie (AEC) kWh za
rok*1
Ne
kWh/rok
125
108
Standardní program na bavlnu na 60 ºC při plné
zátěži
kWh
0,630
0,550
Standardní program na bavlnu na 60 ºC při
částečné zátěži
kWh
0,520
0,450
Standardní program na bavlnu na 40 ºC při
částečné zátěži
kWh
0,450
0,370
W
0,50
0,50
litrů/rok
9900
9020
Energetická spotřeba
Spotřeba energie při vypnutí a režimu
ponechání v zapnutém stavu. (StandBy)
Vážená roční spotřeba vody (AWC) v litrech za
rok*2
Třída účinnosti sušení po odstředění na stupnici
od G (nejméně účinná) do A (nejúčinnější).
Maximální rychlost odstřeďování*3
Zbytková vlhkost*3
44
A
ot./min.
1360
1360
%
44
44
CZ
Standardní programy pro bavlnu*4
Bavlna+R, 60 °C / 40 °C
Doba programu
Standardní program na bavlnu na 60 ºC při plné
zátěži*5
min.
280
267
Standardní program na bavlnu na 60 ºC při
částečné zátěži*5
min.
145
145
Standardní program na bavlnu na 40 ºC při
částečné zátěži*5
min.
140
140
Trvání režimu StandBy.
min.
10
10
dB(A)
48
48
dB(A)
71
71
Akustické hlukové emise ze vzduchu
Fáze praní*6
Fáze odstřeďování
*6
Volně stojící
*1: Na základě 220 standardních pracích cyklů pro bavlněné programy při 60 ºC a 40 ºC při plném a
částečném zatížení a spotřebě režimů s nízkým výkonem. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak
je spotřebič používán.
*2: Na základě 220 standardních pracích cyklů pro bavlněné programy při 60 ºC a 40 ºC při plném a
částečném zatížení. Skutečná spotřeba vody závisí na tom, jak je spotřebič používán.
*3: Dosaženo pro standardní program pro bavlnu při teplotě 60 ºC při plném zatížení nebo standardní
program pro bavlnu o při teplotě 40 ºC při částečném zatížení, podle toho, co je nižší, a zbývající
obsah vlhkosti dosažené pro standardní program pro bavlnu při teplotě 60 ºC při plném zatížení nebo
standardní program pro bavlnu při teplotě 40 ºC a částečném zatížení, podle toho, co je větší.
*4: K tomuto se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu, že tyto programy jsou vhodné
k čištění normálně znečištěného bavlněného prádla a že jsou nejúčinnějšími programy z hlediska
kombinované spotřeby energie a vody.
*5: Standardní program na bavlnu je Bavlna+ R , T plná náplň, Bavlna+ R , T poloviční náplň a
Bavlna+ R , S poloviční náplň v souladu s Nařízeními (EU) No. 1061/2010 a EN 60456.
*6: Vyjádřeno v dB (A) re 1 pW a zaokrouhleno na nejbližší celé číslo během fáze praní a odstředění pro
standardní program pro bavlnu při 60 ºC při plném zatížení.
45
Poznámky
Poznámky
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising