LG | RC80EU2AV4D | User manual | LG RC80EU2AV4D Příručka uživatele

LG RC80EU2AV4D Příručka uživatele
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
SUŠIČKA
Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní
a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení
montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.
RC80EU2AV4D
CS
ČEŠTINA
SK
MFL71424335
Rev.01_052919
SLOVENČINA
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
OBSAH
Tato příručka může zahrnovat
vyobrazení nebo obsah, které se liší od
vámi zakoupeného typu.
Tato příručka podléhá revizím ze strany
výrobce.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY......................................................3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...................................................... 3
Likvidace starého přístroje........................................................................... 9
INSTALACE.............................................................................10
Technické údaje......................................................................................... 10
Příslušenství (Volitelné)............................................................................. 10
Požadavky na místo instalace................................................................... 11
Pokyny k instalaci nad sebou (Volitelné)................................................... 12
Otočení otevírání dvířek............................................................................ 15
OBSLUHA................................................................................17
Používání spotřebiče................................................................................. 17
Třídění prádla............................................................................................ 18
Ovládací panel........................................................................................... 19
Tabulka programů...................................................................................... 20
Možnosti programu.................................................................................... 22
Sušení na sušáku (Volitelné)..................................................................... 24
INTELIGENTNÍ FUNKCE.......................................................25
Používání aplikace LG SmartThinQ.......................................................... 25
Používání funkce Smart Diagnosis™........................................................ 29
ÚDRŽBA...................................................................................30
Čištění filtru cupaniny................................................................................ 30
Vyprázdnění nádržky na vodu................................................................... 31
Čištění mřížky vstupu chladného vzduchu................................................ 31
Otírání snímače vlhkosti............................................................................ 31
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD......................................................32
Diagnostika problémů................................................................................ 32
Kódy chyb.................................................................................................. 36
ZÁRUKA...................................................................................37
PROVOZNÍ ÚDAJE.................................................................38
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CS
Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení
nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné
obsluze zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz
podrobný popis níže.
Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou
mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text
označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů,
abyste předešli vzniku rizika.
VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení
pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení
pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ
Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku
požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či
popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících:
Děti v domácnosti
Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi
nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného
dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si
děti s přístrojem nehrály.
3
CS
Pro používání v Evropě:
Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným
dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné
používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte
na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru
provádět čištění a uživatelskou údržbu.
Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti
zařízení pohybovat.
Instalace
•Ujistěte
•
se, že je spotřebič řádně nainstalován, uzemněn a
nastaven kvalifikovaným servisním technikem v souladu s pokyny
pro instalaci.
•Nikdy
•
neuvádějte zařízení do provozu, pokud je poškozené,
vadné, částečně demontované nebo pokud chybí či jsou
poškozené některé součásti včetně poškozeného napájecího
kabelu nebo zástrčky.
•Toto
•
zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více
osobami, které jej bezpečně drží.
•Zařízení
•
neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení
neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě,
které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému
slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
•Utáhněte
•
odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.
•Pokud
•
je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické
zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na
autorizované servisní středisko.
•V
• kombinaci s tímto zařízením nepoužívejte vícezdířkové zásuvky,
prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.
•Předměty
•
z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice,
voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře
s vložkami z pěnové pryže nesmí být v zařízení sušeny.
4
CS
•Toto
•
zařízení nesmí být instalováno za uzamykatelnými dveřmi,
posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než
je umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného
otevření dvířek zařízení.
•Toto
•
zařízení musí být uzemněno. V případě poruchy nebo selhání
snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že
elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
•Tento
•
spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnícím
vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do
vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu
s veškerými místními zákony a předpisy.
•Nesprávné
•
připojení zemnícího vodiče může mít za následek
riziko zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je
zařízení správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře
nebo servisního technika.
•Napájecí
•
zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud
neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže
vhodné zásuvky odborným elektrikářem.
•Zařízení
•
nesmí být napájeno prostřednictvím externího spínače,
jako je časovač, nebo připojeno k obvodu, který je pravidelně
zapínán a vypínán.
Obsluha
•Nepokoušejte
•
se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení.
Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné
ostré předměty.
•Neopravujte
•
ani nevyměňujte žádné díly zařízení. Veškeré opravy
a servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v
této příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze
schválené tovární díly.
•V
• bezprostřední blízkosti pod zařízením a v jeho okolí neskladujte
hořlavé materiály, např. cupaninu, papír, hadry, chemikálie atd.
•Nevkládejte
•
do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
5
CS
•Nenechávejte
•
otevřená dvířka zařízení. Otevřená dvířka lákají děti,
aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo
mít za následek poškození zařízení nebo zranění osob.
•Nikdy
•
nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení bubnu.
•Do
• zařízení nevkládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie,
které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo
výbušnými látkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin, odmašťovací
kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej, rostlinný olej,
kuchyňský olej atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k
požáru nebo výbuchu.
•V
• případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na
informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
•Když
•
jsou dvířka plnicího otvoru otevřená, netlačte na ně shora
nadměrnou silou.
•Použijte
•
novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením.
Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a
následné poškození majetku.
•Nedotýkejte
•
se dvířek během programů využívajících vysokou
teplotu.
•V
• blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky
(benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
•Pokud
•
dojde v zimním období ke zmrznutí odtokové hadice nebo
hadice přívodu vody, používejte pračku výhradně po jejím
rozmrazení.
•Všechny
•
prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte
mimo dosah dětí.
•Nedotýkejte
•
se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma
rukama.
•Napájecí
•
kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte
těžké předměty.
6
CS
Údržba
•Po
• úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte
elektrickou zástrčku do zásuvky.
•Před
•
čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení
ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do
pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
•Při
• čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
•Nikdy
•
nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně
uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
Bezpečnostní pokyny pro používání sušičky
VAROVÁNÍ – Zamezení požáru
Riziko požáru a hořlavých materiálů
•Ve
• skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte
větrací otvory bez překážek. V opačném případě může dojít
k požáru.
•Tento
•
spotřebič obsahuje R290, chladivo, které je šetrné
k životnímu prostředí, ale je hořlavé. Nepoškozujte chladicí okruh,
udržujte zdroje otevřeného ohně zdroje vznícení mimo dosah
spotřebiče.
•Nesušte
•
v zařízení nevyprané prádlo.
•Při
• používání aviváží nebo podobných produktů je nutné
dodržovat pokyny uvedené na jejich obalu.
•Vyjměte
•
z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo
zápalky.
•Přístroj
•
nikdy nezastavujte před dokončením cyklu sušení, pokud
nebude veškeré prádlo rychle vyjmuto a rozprostřeno tak, aby
mohlo dojít k rozptýlení tepla.
•Zařízení
•
by se nemělo používat, pokud pro čištění byly použity
průmyslové chemikálie.
•Textilie
•
znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, rostlinný olej,
aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn,
vosky a odstraňovače vosků, je před sušením v zařízení nutné
vyprat v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
7
CS
•Nepijte
•
kondenzovanou vodu. V opačném případě může dojít
k onemocnění zažívacího ústrojí.
•Aby
•
bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození
napájecího kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho
servisních partnerů nebo to musí provést stejně kvalifikovaná
osoba.
•Filtr
•
cupaniny je třeba pravidelně čistit.
•Je
• třeba zabránit hromadění cupaniny v zařízení.
•Nestříkejte
•
přípravek pro chemické čištění přímo na zařízení ani
nepoužívejte zařízení k sušení oděvů se zbytky přípravku pro
chemické čištění.
•Nesušte
•
oděvy znečištěné mastnými látkami. Mastné látky (včetně
pokrmových olejů) na oděvech nelze zcela odstranit ani po
vyprání ve vodě.
•Zařízení
•
nesmí být napájeno prostřednictvím externího spínače,
jako je časovač, nebo připojeno k obvodu, který je pravidelně
zapínán a vypínán.
•Po
• dokončení sušení, nebo pokud dojde během sušení
k přerušení napájení, ihned vyjměte oděvy ze spotřebiče.
Ponechání oděvů, které byly sušeny ve spotřebiči, bez dozoru,
může způsobit požár. Oděvy vyjmuté ze zařízení po sušení mohou
způsobit požár. Po sušení oděvy ihned vyjměte a nechte je
vychladnout rozvěšené nebo položené na rovné ploše.
8
CS
Likvidace
•Před
•
vyřazením starého přístroje jej odpojte od elektrické sítě.
Abyste zamezili nesprávnému použití přístroje, odřízněte přímo za
přístrojem síťový kabel.
•Veškeré
•
obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren)
odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit
udušení.
•Před
•
likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka,
abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř
pračky.
Likvidace starého přístroje
••Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických
výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
••Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace
starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly,
které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze
recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
••Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na
místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o
autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země
si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling
Tato sušička obsahuje chladivo R290: 0,145 kg hermeticky utěsněné.
9
INSTALACE
CS
Technické údaje
1
2
1 Zásobník na vodu
3
2 Ovládací panel
3 Dveře
Model
RC80EU2AV4D
Napájení
Rozměry
Hmotnost produktu
Přípustná teplota
220 - 240 V~, 50 Hz
600 mm (Š) × 690 mm (H) × 850 mm (V)
56 kg
5 - 35 °C
Max. kapacita
8 kg
••Vzhled a technické údaje zařízení se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění
změnit.
Příslušenství (Volitelné)
Ohledně nákupu se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics, nebo
navštivte webovou stránku LG http://www.LG.com
Hadice pro odtok
Sušák
Spojovací sada
kondenzátu a držák
hadice
Model : DH1N
Model : DR1N
Model : DT1W
(Prodávané samostatně) (Prodávané samostatně) (Prodávané samostatně)
10
CS
Požadavky na místo instalace
Umístění
Umístění
••Usaďte spotřebič na rovné pevné podlaze.
••Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo
zařízení není narušováno koberci, rohožkami
atd.
••Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti
podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky,
kartónem nebo podobnými materiály.
••Neinstalujte zařízení v místnostech, kde by
mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé
hadice mohou pod tlakem prasknout.
Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může
být při teplotách pod bodem mrazu snížena.
••Pokud je dodávka zařízení realizována
v zimním období a teplota se pohybuje pod
bodem mrazu, umístěte spotřebič před
uvedením do provozu na několik hodin do
místnosti s pokojovou teplotou.
••Zajistěte prosím, aby bylo zařízení po instalaci
snadno přístupné technikovi pro případ
opravy.
••Po instalaci spotřebiče nastavte všechny čtyři
nožky pomocí klíče tak, aby byl spotřebič
stabilní a aby mezi horní částí spotřebiče a
spodní stranou jakékoli pracovní plochy
zůstala mezera přibližně 20 mm.
5 cm
1 cm
1 cm
Sklon podlahy : Povolený sklon podlahy pod
celým zařízením je 1°.
Elektrická zásuvka : Musí se nacházet ve
vzdálenosti do 1,5 m od jedné ze stran zařízení.
••Nepřetěžujte zásuvku připojením více než
jednoho spotřebiče.
Dodatečný odstup : Od stěny, 5 cm: vzadu/1
cm: pravá a levá strana
••Nikdy nepokládejte prací prostředky na vrchní
stranu zařízení. Tyto prostředky by mohly
poškodit povrchovou úpravu a ovládací prvky.
VAROVÁNÍ
••Tento spotřebič obsahuje R290, chladivo,
které je šetrné k životnímu prostředí, ale je
hořlavé. Nepoškozujte chladicí okruh, udržujte
zdroje otevřeného ohně zdroje vznícení mimo
dosah spotřebiče.
POZNÁMKA
••Aby bylo dosaženo lepších výsledků sušení,
udržujte místo mezi zadní stranou přístroje a
stěnou.
••Zařízení neinstalujte na místě, kde hrozí
námraza nebo prach.
••Zařízení nemusí fungovat správně, případně
může být poškozeno mrznoucí nebo
zkondenzovanou vodou v čerpadle a odtokové
trubici.
••Zařízení neinstalujte v blízkosti horkých
spotřebičů, jako jsou chladnička, trouba nebo
sporák. Mohlo by dojít ke snížení výkonu
sušení a ovlivnění trvání programu, a
nepříznivému ovlivnění řádné funkce
kompresoru. Zařízení pracuje nejlépe při
pokojové teplotě 23 °C.
Požadavky na ventilaci
VAROVÁNÍ
••Ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné
konstrukci udržujte větrací otvory bez
překážek. V opačném případě může dojít
k požáru.
••Výklenek nebo pod pultem
−−Zajistěte, aby zařízením mohl proudit vzduch
o minimálním objemu 3,17 m3/min.
••Skříňka
−−Dvířka skříňky musí být opatřeny 2 otvory
(se žaluziemi) každý o minimální ploše 387
cm2, každý umístěný ve vzdálenosti 8 cm od
horní a spodní části dvířek.
11
CS
VAROVÁNÍ
••Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla.
Zadní strana spotřebiče musí mít zajištěno
dobré větrání. Nedodržování těchto pokynů
může vést k potížím.
••Spotřebič nesmí být instalován vedle
chladicího zařízení.
••Zařízení není určeno pro používání na moři
ani pro instalaci v mobilních prostředcích, jako
jsou např. karavany, letadla atd.
Pokyny k instalaci nad sebou
(Volitelné)
Sušičku lze umístit na pračku společnosti LG a
bezpečně ji upevnit pomocí spojovací sady.
Spojovací sada
Aby bylo možno tuto sušičku umístit na pračku,
je vyžadována spojovací sada.
Elektrické připojení
••Nepoužívejte prodlužovací přívod ani
rozbočovací zásuvku.
••Po použití vždy zařízení odpojte od zdroje
napájení.
••Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce
zapojené podle platných předpisů pro
elektrickou instalaci.
••Zařízení musí být umístěno tak, aby byla
zástrčka snadno přístupná.
Sušička
Automatická
pračka
Sušičku lze umístit pouze na pračku společnosti
LG. Nepokoušejte se sušičku umístit na jinou
pračku, výsledkem může být poškození, zranění
nebo škoda na majetku.
Velikost horní desky pračky
550 mm
600 mm
Tvar a směr
sestavení
12
CS
Postup při instalaci
1
Umístěte sušičku LG na pračku LG.
2
Ze spodní části zadního krytu na každé
straně demontujte dva šrouby tak, jak je
uvedeno na obrázku níže.
3
Zarovnejte otvory spojovací sady s otvory
v zadním krytu.
••3-1) 600 mm
VAROVÁNÍ
••Nesprávná instalace může způsobit vážné
nehody.
••Vzhledem ke hmotnosti přístroje a výšce
instalace představuje pro jednu osobu
postavení zařízení na sebe příliš velké riziko.
Proces by měl být prováděn dvěma nebo více
pracovníky kvalifikovaného personálu.
••Zařízení není vhodné pro vestavnou instalaci.
Neinstalujte jej jako vestavné zařízení.
••Zařízení neuvádějte do provozu, není-li řádně
umístěno.
••3-2) 550 mm
4
Dvěma šrouby dříve demontovanými ze
sušičky přitáhněte spojovací sadu.
5
Pomocí čtyř šroubů (2 pro každou stranu) z
krabičky s příslušenstvím (16 mm) spojte
zadní kryt pračky se spojovací sadou.
6
Na druhé straně postupujte stejně.
13
CS
Odtok kondenzované vody
(Volitelné)
Za normálních okolností je kondenzovaná voda
čerpána do zásobníku vody, kde je ukládána,
dokud není zásobník ručně vyprázdněn. Vodu
lze také přímo odvádět do hlavního odvodu,
zejména pokud je sušička umístěna na horní
části pračky. Pomocí připojovací sady pro
odtokovou hadici stačí změnit trasu vody a
přesměrovat ji následovně:
1
Vyrovnání spotřebiče
Vyrovnání spotřebiče zabraňuje zbytečnému
hluku a vibracím. Umístěte spotřebič na
pevnou, rovnou podlahu.
Není-li spotřebič řádně vyrovnán, upravte dle
potřeby vyrovnávací nožky.
Otáčením po směru chodu hodinových ručiček
provedete zvýšení, opačným směrem snížení,
dokud se zařízení nepřestane viklat, a to ve
všech směrech (přední-zadní, boční-boční a
roh-roh).
Od připojovací soupravy odpojte kryt proti
zpětnému toku( ) a hadici vedoucí do
nádoby na vodu( ).

Polohovatelná nožka

2
Nasaďte kryt proti zpětnému toku ( ) na
horní část připojovací soupravy a poté
připojte odtokovou hadici( )ke spodní části
připojovací soupravy.


UPOZORNĚNÍ
••Je-li hadice je nainstalována tak, že je ohnutá
nebo skřípnutá, nemusí vypouštění fungovat
správně.
14
Polohovatelná nožka
Polohovatelná nožka
Kontrola protilehlého směru
••Po zatlačení na horní část zařízení
v protilehlých rozích (úhlopříčně) se zařízení
nesmí vůbec pohybovat nahoru a dolů
(zkontrolujte v obou směrech). Pokud se
zařízení při zatlačení na úhlopříčně protilehlé
rohy kývá, seřiďte znovu výšku nožek.
CS
Otočení otevírání dvířek
2
Směr otevírání dvířek můžete podle potřeby
změnit.
Odstraňte 8 šroubků z konstrukce pantu
dvířek.
••Na čelní straně je 6 šroubků a na boku 2
šroubky.
VAROVÁNÍ
••Neměňte směr otevírání dvířek, když je
spotřebič postavený na pračce.
••Před odstraněním šroubků pantu musíte
pomocí asistující osoby podepřít váhu dvířek.
Vzhledem k hmotnosti dvířek by mohlo dojít k
jejich spadnutí.
••Z bezpečnostních důvodů jsou při změně
směru otevírání dvířek potřeba dvě nebo více
osob.
Konstrukce
pantu
POZNÁMKA
••Umístění a poloha šroubků se mění v
závislosti na poloze dvířek. Před utáhnutím se
přesvědčte, že jste šroubky umístili správně.
1
3
Vyndejte 3 šroubky z konstrukce západky
závěsu, která se nachází mezi dvířky a
závěsem, a poté vyndejte šroubek
připevněný k háčku dvířek.
Otevřete dvířka a odstraňte 2 šroubky na
jejich pantech. Po odstranění šroubků
dvířka opatrně položte čelní stranou dolů.
Konstrukce
západky dvířek
Skříň
Panty dvířek
VAROVÁNÍ
••Nejprve odstraňte dolní šroub. Vzhledem k
hmotnosti dvířek může dojít k jejich spadnutí a
poškození.
4
Změňte strany umístění pantů a západky a
poté utáhněte v opačném pořadí šroubky.
••Utáhněte šroubky ve správné pozici dle
kroků 2 až 4.
Konstrukce
západky dvířek
Konstrukce
pantu
15
CS
5
Odstraněním 2 šroubků sundejte uchycení
dvířek z rámu sušičky a poté ho namontujte
na opačnou stranu.
Uchycení dvířek
6
16
Odstraňte 2 krycí šroubky z rámu sušičky a
potom je namontujte na opačnou stranu.
7
Nainstalujte dvířka pomocí šroubků
odstraněných v kroku č. 1 a poté
zkontrolujte, že se dvířka správně zavírají.
OBSLUHA
Používání spotřebiče
Před prvním cyklem nechte zařízení pět minut
vysoušet, aby došlo k zahřátí bubnu. Během
několika prvních použití zařízení nechte mezi
jednotlivými várkami otevřená dvířka. Umožníte
tak uniknout případným pachům ze vnitřku
přístroje.
1
CS
UPOZORNĚNÍ
••Dávejte pozor, aby mezi dvířky a gumovým
těsněním neuvízlo prádlo.
3
Zapněte napájení.
••Stiskněte tlačítko Napájení. Ikona
indikátoru nad tlačítkem se rozsvítí, což
značí, že je zařízení připraveno k činnosti.
4
Vyberte požadovaný program sušení.
••Program můžete vybrat otáčením voliče
programu, dokud není indikován
požadovaný program.
••Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza, aniž
by byl vybrán program, bude zařízení
pokračovat v programu Bavlna.
Podrobnější informace naleznete v tabulce
programů
5
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
••Když stisknete tlačítko Start/Pauza, spustí
spotřebič na 10 sekund větrání uvnitř
bubnu, aby se připravil na sušení.
6
Po dokončení cyklu otevřete dvířka a
vyjměte prádlo.
7
Vypněte zařízení.
••Stiskněte tlačítko Napájení.
Ujistěte se, že jsou filtr cupaniny a zásobník
na vodu čisté.
••Filtr cupaniny se nachází uvnitř lemu
dvířek. Před každým cyklem sušení je
třeba jej vyčistit.
••Otevřete dvířka a ujistěte se, že je filtr
cupaniny čistý. Pokud ne, vyčistěte jej.
••Aby bylo dosaženo optimálních výsledků
vysoušení, zkontrolujte, zda není třeba
vyprázdnit zásobník na vodu.
VAROVÁNÍ
••Nepijte kondenzovanou vodu.
POZNÁMKA
••V některých případech se může kvůli plnému
zásobníku na vodu na LED displeji zobrazovat
symbol
(symbol Vylít vodu) a zařízení se
může zastavit.
2
Po roztřídění vložte prádlo do bubnu.
••Oděvy by měly být před vložením do
bubnu roztříděny podle typu tkaniny a
úrovně suchosti. Všechny šňůrky a pásky
oděvů by měly být dobře svázány a
upevněny. Prádlo zatlačte do zadní části,
aby nepřišlo do kontaktu s těsněním
dvířek. V opačném případě by mohlo dojít
k poškození těsnění dvířek a oděvů.
Zavřete dvířka.
17
CS
UPOZORNĚNÍ
••Buďte opatrní! Buben uvnitř zařízení může být
stále horký.
••Zařízení nesmí být používáno k jiným účelům,
než pro které je určený.
POZNÁMKA
••Závěrečná část cyklu sušičky probíhá bez
ohřevu (zchlazovací cyklus), aby bylo
zajištěno, že je prádlo ponecháno při teplotě,
která zajišťuje, že prádlo nebude poškozeno.
••Vysoká atmosférická teplota a malé rozměry
místnosti mohou zvýšit jak dobu sušení, tak
spotřebu energie.
Třídění prádla
Oděvy jsou opatřeny štítky s údaji, jak se o
oděvy starat, proto je doporučeno řídit se při
sušení podle těchto štítků.
Kromě toho je třeba prádlo roztřídit podle
velikosti a typu tkaniny.
Abyste dosáhli nejlepších výsledků sušení a
nejefektivnějšího využití energie, zařízení
nepřeplňujte.
Vlna
••Vlněné oblečení sušte programem Vlna.
Nejprve se řiďte symboly na štítku na oděvu.
Pokud po sušení není vlna zcela suchá, tak
sušení neopakujte. Rozložte vlněné oblečení v
původním tvaru a nechejte vyschnout
naplocho.
Vlněné a háčkované materiály
••Některé vlněné a háčkované materiály se
v závislosti na kvalitě mohou srazit.
Nežehlivé a syntetické
••Spotřebič nepřetěžujte. Oděvy z nežehlivých
materiálů vyjměte ze spotřebiče ihned po
dokončení programu, abyste předešli jejich
zmačkání.
Dětské prádlo a noční košile
••Vždy zkontrolujte štítek na oděvu.
18
Pryž a plasty
••Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou
vyrobeny pryže nebo plastů, např.:
−−zástěry, bryndáky a potahy židlí
−−záclony a ubrusy
−−vanové rohože
Skleněná vlákna
••Nesušte v zařízení skleněná vlákna. Skleněné
částice, které zůstanou v zařízení, mohou být
během dalších cyklů zachyceny v oděvech.
Ikona
Popis
Sušit
Sušit v bubnové sušičce
Prádlo pro šetrné praní /
Odolné proti pomačkání
Choulostivé / jemné prádlo
Nesušit v bubnové sušičce
Nesušit
Sušit při vysoké teplotě
Sušit při střední teplotě
Sušit při nízké teplotě
Žádné teplo / vzduch
Sušit na šňůře / na věšáku
Sušit odkapáním
Sušit naplocho
Sušit ve stínu
CS
Ovládací panel
1
2
3
4
5
Tlačítko Napájení
••Stisknutím tlačítka Napájení
provedete zapnutí a vypnutí.
••Stisknutím tlačítka Napájení zrušíte
funkci Odložený start.
Volič programu
••Programy jsou k dispozici podle typu
prádla.
••Zvolený program signalizuje příslušná
kontrolka.
Tlačítko Start/Pauza
••Toto tlačítko Start/Pauza se používá
ke spuštění nebo pozastavení
programu sušení.
••Když je stlačeno tlačítko Pauza,
napájení se po 14 minutách
automaticky vypne.
Tlačítka doplňkových voleb
••Tato tlačítka můžete použít pro výběr
požadovaných voleb zvoleného
programu.
••Pro použití funkce dálkového startu
se podívejte na CHYTRÉ FUNKCE.
Indikátor průběhu sušení
••V závislosti od průběhu cyklu sušení
se rozsvítí jiná ikona indikátoru.
−−@ : Tato ikona se rozsvítí, když je
spotřebič v procesu sušení.
−−- : Tato ikona se rozsvítí, když je
spotřebič v režimu sušení snadné k
žehlení.
−−+ : Tato ikona se rozsvítí, když je
spotřebič v režimu sušení do skříně.
−−= : Tato ikona se rozsvítí, když je
spotřebič v procesu chlazení.
Displej
••K : Tato ikona ukazuje, že by měl být filtr
cupaniny vyčištěn, nebo je ucpaný.
−−Upozornění na čištění: Stisknete-li tlačítko
Napájení, dojde k zobrazení ikony.
••D : Tato ikona ukazuje, že je třeba
nádržku na vodu vyprázdnit, nebo že je
plná.
−−Upozornění na vyprázdnění: Stisknete-li
tlačítko Napájení, dojde k zobrazení ikony.
−−Upozornění na plnou nádržku na vodu:
Pokud je zařízení v chodu, dojde
k zobrazení ikony a ozve se akustický
signál.
••L : Tento symbol označuje stav vložení
prachového filtru. Není-li filtr vložen, přístroj
nebude pracovat a symbol se zobrazí.
••I : Tato ikona udává stav automatického
čištění kondenzátoru. Ikona se zobrazí
během proplachování kondenzátoru.
19
CS
Tabulka programů
Program sušení
Programy se senzorem sušení
Program
Bavlna
Smíšené
prádlo
Syntetika
Pokrývky
Ručníky
Pro alergiky
Rychlý 30
20
Typ prádla
Detail
Ručníky, župany a ložní
Silné a prošívané tkaniny
prádlo
Osušky, utěrky, spodní
Pro tkaniny, které není
prádlo a bavlněné
třeba žehlit
ponožky
Prostěradla, povlečení na Pro tkaniny, které je třeba
polštáře a ručníky
žehlit
Ložní prádlo, stolní
Pro silné a prošívané
textilie, tepláky, bundy a tkaniny, které není třeba
deky
žehlit
Pro tkaniny, které není
Košile a halenky
třeba žehlit
Kalhoty, šaty, sukně a
Pro tkaniny, které je třeba
halenky
žehlit
Pro oděvy z polyamidy,
Košile, trička, kalhoty,
akrylátu a polyesteru,
spodní prádlo a ponožky
které není třeba žehlit.
Pro oděvy z polyamidy,
Košile, trička, spodní
akrylátu a polyesteru,
prádlo, bundy a ponožky
které je třeba žehlit.
Lůžkoviny, prostěradla
Pro objemné prádlo
Ručníky, povlaky na
Pro bavlněné tkaniny,
polštáře
které není třeba žehlit
Bavlna, spodní prádlo,
Pomáhá odstranit
prostěradla a oblečení
alergeny jako např.
pro kojence
roztoče
Pro položky s malým
Lehké a menší položky
množstvím polyamidu,
do 3 ks.
akrylu a polyesteru
Úroveň
sušení
Kapacita
Extra
8 kg
Skříň
8 kg
Žehlení
8 kg
8 kg
Extra
Skříň
4 kg
Žehlení
Skříň
3,5 kg
Žehlení
-
2,5 kg
-
4,5 kg
-
4,5 kg
-
1 kg
CS
Programy se senzorem sušení
Program
Typ prádla
Sportovní
oblečení
Vlna
Dresy a oblečení na
tréninky
Vlna
Jemné prádlo
Hedvábí, jemné tkaniny a
prádlo
Úroveň
Kapacita
sušení
8 kg
Pro materiál z polyesteru
-
2 kg
Pro vlněné tkaniny
Pro tkaniny, které jsou
citlivé na teplotu,
například syntetické
tkaniny
-
1 kg
-
1,5 kg
Úroveň
sušení
Kapacita
-
-
-
-
-
-
Detail
Programy s časovaným sušením
Program
Typ prádla
Detail
Sušení na
sušáku
Studený
vzduch
Hedvábí, vlna, jemné
prádlo
Všechny tkaniny, které
vyžadují osvěžení
Teplý vzduch
Osušky, župany, utěrky a
akrylové prošívané
tkaniny
Osvěžuje tkaniny bez
sušení v bubnu
Sušení v bubnu bez
horkého vzduchu
Malé předměty a vlhké
oblečení, předměty
každodenní potřeby
vhodné pro sušení za
tepla
8 kg
UPOZORNĚNÍ
••Je-li hmotnost náplně nižší než 1 kg, použijte mezi programy časovaného sušení možnost Teplý
vzduch. Vlněné prádlo je třeba sušit pomocí programu Vlna. Tkaniny citlivé na teplotu, jako je
hedvábí, spodní prádlo a dámské spodní prádlo je třeba sušit pomocí programu Jemné prádlo. Při
volbě požadovaného programu dodržujte doporučenou hmotnost náplně prádla. V opačném
případě může dojít k poškození oděvů.
POZNÁMKA
••Testováno v souladu s normou EN61121 a směrnicí 932/2012
••Pro test v souladu s normou EN61121 a směrnicí 932/2012 nastavte program na hodnotu Bavlna,
Skříň, Energie (plná a poloviční dávka).
••Standardní program Bavlna: Možnost
(tovární nastavení) (Toto je
nejúčinnější program co se týče testovacích podmínek uváděných normou EN61121 a směrnicí
932/2012)
••Je vhodný pro sušení běžného vlhkého bavlněného prádla a jde o energeticky nejúspornější
program pro sušení vlhkého bavlněného prádla.
••Výsledky testu závisí na pokojové teplotě, typu a množství náplně, tvrdosti vody a teplotě vstupní
vody.
••Pokud je zařízení nainstalováno pod jiným zařízením, může dojít ke snížení výkonu.
••Pokud není prádlo během praní řádně vyždímáno, spotřeba energie a doba sušení budou zvýšeny.
21
CS
Možnosti programu
Oblíbený
Odložený start
Možnost Oblíbený vám umožňuje uložit pro
budoucí použití vlastní program sušení.
Chcete-li odložit koncový čas cyklu sušení,
můžete použít možnost Odložený start.
Maximum funkce Odložený start je 19 hodin.
Minimum funkce Odložený start jsou 3 hodiny
1
Zapněte spotřebič.
1
Zapněte spotřebič.
2
Vyberte program
2
Vyberte program
3
Vyberte možnost nebo dodatečný program.
(Nemačkavý, EcoHybrid atd.)
3
Stiskněte tlačítko Odložený start.
4
Stiskněte a přidržte tlačítko Oblíbený po
dobu tří sekund.
4
Nastavte časovou prodlevu v hodinách
stisknutím tlačítka Více času, Méně času.
5
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Nemačkavý
Možnost Nemačkavý zabraňuje vzniku záhybů,
ke kterým dochází, není-li prádlo vyjmuto ihned
po skončení cyklu sušení. Je-li vybrána
možnost Nemačkavý, dochází k opakovanému
spouštění a zastavování zařízení, díky čemuž
získáte dvě hodiny na vyndání prádla. Dojde-li
během cyklu Nemačkavý k otevření dvířek,
možnost je zrušena.
Možnost Oblíbený je nyní uložena pro budoucí
použití. Pro opakované použití uloženého
programu vyberte možnost Oblíbený a
stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Světlo bubnu
Pokud vyberete funkci Světlo bubnu, uvidíte
během činnosti zařízení do bubnu.
••Stiskněte a držte 3 vteřiny tlačítko Úroveň
sušení a aktivujte tak funkci osvětlení bubnu.
••Světlo zapnuto: Dvířka jsou otevřena.
••Světlo vypnuto: Dvířka jsou zavřena. Světlo je
vypínáno automaticky.
Úroveň sušení
Toto tlačítko slouží k výběru úrovně sušení v
programu sušení.
1
Zapněte spotřebič.
2
Vyberte program.
3
Zvolte úroveň sušení opakovaným stiskem
tlačítka Úroveň sušení.
EcoHybrid
Tento doplňkový program nabízí možnost
úspory energie nebo času
••Energie: možnost úspory energie.
••Čas: možnost úspory času.
22
CS
Dětská pojistka
Tuto možnost použijte k vypnutí ovládacích
prvků. Tato funkce umožňuje zabránit dětem,
aby měnily programy nebo ovládaly zařízení.
Uzamknutí ovládacího panelu
1
Stiskněte a držte zároveň tlačítka Oblíbený
a Odložený start po dobu 3 vteřin.
2
Zazní akustický signál a na displeji se
zobrazí hlášení CL.
Když je aktivní Dětská pojistka, jsou
zablokována všechna tlačítka kromě tlačítka
Napájení.
POZNÁMKA
••Vypnutím napájení nebo dokončením všech
programů nedojde k deaktivaci funkce dětské
pojistky. Abyste měli přístup k dalším funkcím,
je nutné dětskou pojistku deaktivovat.
Odemknutí ovládacího panelu
Stiskněte a držte zároveň tlačítka Oblíbený a
Odložený start po dobu 3 vteřin.
••Zazní akustický signál a na displeji bude
znovu zobrazen zbývající čas aktuálního
programu.
Zvuk
Tato možnost vám umožní vypnout a zapnout
zvuk upozornění.
Více času / Méně času
Použijte tato tlačítka u programů s časovaným
sušením, pokud chcete manuálně zkrátit nebo
prodloužit dobu sušení.
Pro prodloužení doby trvání vybraného
programu o pět minut stiskněte tlačítko Více
času.
Pro zkrácení doby trvání vybraného programu o
pět minut stiskněte tlačítko Méně času.
23
CS
Sušení na sušáku (Volitelné)
Funkce Sušení na sušáku je navržena pro
prádlo, které musí být sušeno naplocho a ne v
bubnu, včetně svetrů a jemných tkanin.
Pokud chcete používat funkci Sušení na
sušáku, je potřeba si zakoupit Držák na sušení.
Držák na sušení (název modelu: DR1N) si
můžete zakoupit pomocí informačního střediska
pro zákazníky společnosti LG Electronics, nebo
navštivte webovou stránku LG http://www.
LG.com
1
Otevřete dvířka
2
Zasuňte háček do středu bubnu.
3
Sušák umístěte na konstrukci nad filtr
cupaniny a zatlačte na něj. Tím sestavení
dokončíte.
4
Vlhké prádlo položte na horní část sušáku.
Okolo prádla ponechte volný prostor, aby
mohl proudit vzduch.
••Sušák se nebude pohybovat, ale buben
se bude otáčet.
24
5
Zavřete dvířka.
6
Zapněte napájení a vyberte volbu Sušení
na sušáku.
7
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
POZNÁMKA
••Zkontrolujte filtr cupaniny a odstraňte
veškerou cupaninu, která se nahromadila
z prádla sušeného na sušáku.
••Tlačítka Více času / Méně času můžete použít
k přesnějšímu upravení doby sušení.
INTELIGENTNÍ FUNKCE
Používání aplikace LG
SmartThinQ
Co je třeba zkontrolovat před
použitím funkce LG SmartThinQ
••Pro přístroje s logem
nebo
1
Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a
WiFi routerem (WiFi síť).
••Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od
sebe příliš daleko, síla signálu slábne.
Registrace může trvat dlouho nebo může
selhat instalace.
2
Vypněte Mobilní data na vašem chytrém
telefonu.
••V případě telefonů iPhone data vypněte z
nabídky Nastavení → Mobilní data →
Mobilní data.
3
Připojte smartphone k bezdrátovému
routeru.
CS
POZNÁMKA
••Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte,
zda ikona Wi-Fi
na ovládacím panelu svítí.
••Zařízení podporuje pouze WiFi sítě o
frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit
frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele
internetových služeb nebo nahlédněte do
návodu k vašemu WiFi routeru.
••Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná za
žádné potíže se síťovým připojením ani za
případné poruchy, závady nebo chyby
způsobené síťovým připojením.
••Pokud má přístroj potíže s připojením k síti
Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu
signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi
extenderu (prodlužovače dosahu).
••Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může
být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
••Síťové připojení nemusí fungovat správně
v závislosti na poskytovateli internetových
služeb.
••Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit
služby bezdrátové sítě.
••Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku
problémů s přenosem bezdrátového signálu.
Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a
zkuste to znovu.
••Pokud je na vašem bezdrátovém routeru
povolena firewall brána, zakažte ji nebo
přidejte výjimku.
••Název bezdrátové sítě (SSID) musí být
kombinace anglických písmen a čísel
(nepoužívejte speciální znaky).
••Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může
lišit v závislosti na operačním systému (OS) a
výrobci.
••Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven
na hodnotu WEP, nemusí se vám podařit
nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní
protokoly (doporučujeme WPA2) a znovu
výrobek zaregistrujte.
25
CS
Instalace aplikace LG SmartThinQ
Na chytrém telefonu přejděte do obchodu
Google Play Store & Apple App Store a
vyhledejte aplikaci LG SmartThinQ. Podle
pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.
Funkce Wi-Fi
••Pro přístroje s logem
nebo
Se spotřebičem komunikujte pomocí
smartphonu a použití příslušných chytrých
funkcí.
Programy sušičky (Dálkový start a
Načíst program)
Nastavte nebo stáhněte některý z vybraných
programů a ovládejte ho na dálku.
Smart Diagnosis™ (inteligentní
diagnostika)
Tato funkce poskytuje užitečné informace pro
zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na
základě vzorce jeho používání.
Upozornění na zprávy Push
Po dokončení programu nebo v případě, že má
spotřebič problém, může být na Váš chytrý
telefon odesláno oznámení.
Sledování energie
Spotřeba energie sušičky je ovlivněna výběrem
cyklu a možnostmi, takže můžete pozorovat
rozdíly v spotřebě energie mezi jednotlivými
cykly.
Nastavení
Nastavení přezdívky produktu a smazání
produktu.
POZNÁMKA
••Pokud změníte svůj bezdrátový router,
poskytovatele internetových služeb nebo
heslo, smažte registrovaný spotřebič z
aplikace LG SmartThinQ a registrujte ho
znova.
••Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení
jejích funkcí bez předchozího upozornění pro
uživatele.
••Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
26
CS
Používání programu sušení
Dálkový start w
K ovládání zařízení můžete používat svůj chytrý
telefon. Můžete také sledovat průběh programu,
takže víte, kolik času zbývá do konce programu.
Použití funkce Dálkový start:
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Vložte prádlo do bubnu.
3
Chcete-li povolit funkci Vzdálený start,
stiskněte a podržte tlačítko Zvuk na 3
sekundy.
4
Spusťte program z aplikace LG SmartThinQ
na svém chytrém telefonu.
POZNÁMKA
••Jakmile je funkce Dálkový start aktivována,
můžete spustit sušicí program z aplikace LG
SmartThinQ ve vašem smartphonu. Pokud
spotřebič nespustíte, bude čekat na spuštění
programu, dokud spotřebič pomocí aplikace
nevypnete nebo dokud nevypnete funkci
Dálkový start.
••Pokud se dvířka otevřou, Dálkový start je
deaktivován.
Vypnutí funkce Dálkový start:
Jakmile je povolen režim Vzdálený start,
stiskněte a podržte tlačítko Zvuk na 3 sekundy.
Načíst program
Funkce Načíst (stáhnout) program tohoto
spotřebiče vám umožňuje stáhnout nové a
speciální programy, které nejsou zahrnuty v
základních programech spotřebiče.
Spotřebiče, které byly úspěšně zaregistrovány,
mohou stahovat řadu speciálních programů
specifických pro dané zařízení.
Ve spotřebiči může být současně uložen pouze
jeden program.
Jakmile je v pračce funkce Načíst (stáhnout)
program dokončena, spotřebič uloží stažený
program, dokud jej nezměníte na jiný stažený
program.
Technické parametry modulu pro
bezdrátovou síť LAN
Model
Frekvenční
rozsah
Výstupní
výkon (max.)
LCW-004
2412 až 2472 MHz
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0
S ohledem na uživatele by se toto zařízení
mělo instalovat a provozovat tak, aby byla
minimální vzdálenost mezi zařízením a tělem
alespoň 20 cm.
Spotřeba energie v
0,18 W
pohotovostním režimu
Spotřeba energie v
pohotovostním režimu a s
2,0 W
připojením na síť
Doba, po kterou funkce
řízení spotřeby, anebo
podobná funkce, přepne
zařízení automaticky do
20 min.
pohotovostního režimu,
anebo režimu vypnutí s
podmínkou, že síť zůstane v
pohotovostním režimu.
27
CS
Prohlášení o shodě
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že
tato sušička a její vybavení je ve shodě se
směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o
shodě EU je k dispozici na následující
internetové adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service
Centre B. V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nizozemsko
Informační upozornění k softwaru s
otevřeným zdrojovým kódem
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence
GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s
otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server
http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny
zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky
a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne
otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za
poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci),
a to na základě žádosti zaslané e-mailem na
adresu opensource@lge.com. Tato nabídka
platí po dobu tří let od posledního odeslání
produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo
obdrží tuto informaci.
28
Funkce Smart Diagnosis™
prostřednictvím chytrého telefonu
••Pro přístroje s logem
nebo
Tuto funkci můžete použít v případě, že
potřebujete přesnou diagnostiku od
informačního střediska pro zákazníky
společnosti LG Electronics při poruše zařízení.
Funkci Smart Diagnosis™ nelze aktivovat,
dokud není zařízení připojeno k napájení.
Pokud zařízení nelze zapnout, je nutné provést
odstraňování závad bez použití funkce Smart
Diagnosis™.
CS
Používání funkce Smart
Diagnosis™
4
Přidržujte telefon na místě až do dokončení
přenosu tónu. Bude zobrazen zbývající čas
pro přenos dat.
••Pro dosažení nejlepších výsledků
nehýbejte s telefonem, dokud je přenos
tónů aktivní.
••Pokud se pracovníkovi střediska podpory
nepodařilo získat přesný záznam dat,
můžete být požádáni o opakování
postupu.
5
Po uplynutí odpočtu a utichnutí tónů se
vraťte k hovoru s pracovníkem střediska
podpory, který vám následně na základě
přenesených informací pro analýzu bude
mít možnost pomoci.
Funkce Smart Diagnosis™
prostřednictvím informačního
střediska pro zákazníky
Tuto funkci můžete použít v případě, že
potřebujete přesnou diagnostiku od
informačního střediska pro zákazníky
společnosti LG Electronics při poruše nebo
havárii zařízení. Tuto funkci používejte, pouze
pokud se chcete obrátit na zástupce servisu,
nikoli při běžném provozu.
1
2
Stisknutím tlačítka Napájení zapněte
spotřebič. Nemačkejte žádná jiná tlačítka a
nebo neotáčejte voličem programů.
POZNÁMKA
Až k tomu budete vyzváni střediskem
podpory, umístěte mikrofon telefonu do
blízkosti ikony Smart Diagnosis™.
x.
Ma
mm
10
3
••Funkce inteligentní diagnostiky Smart
Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
••Kvalita komunikace bude vyšší a vy získáte
kvalitnější služby, pokud použijete pevnou
linku.
••Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu
dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™,
například z důvodu nízké kvality hovoru,
nedostane se vám těch nejlepších služeb
inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.
Po dobu 3 sekund stiskněte a podržte
tlačítko Více času a současně podržte
mikrofon telefonu u ikony a tlačítka
Napájení.
29
ÚDRŽBA
CS
VAROVÁNÍ
••Otevřete druhý filtr cupaniny.
••Při čištění přístroje vytáhněte síťovou
zástrčku. Nevytažení zástrčky může mít za
následek zasažení elektrickým proudem.
Čištění filtru cupaniny
Filtr cupaniny čistěte před každým cyklem
sušení.
Čištění filtru cupaniny sníží dobu sušení a
spotřebu energie. (*cupanina = textilní prach,
vlákna, žmolky)
1
Otevřete dvířka
2
Vyjměte první filtr cupaniny.
3
5
Spláchněte cupaninu pod teplou tekoucí
vodou.
6
Nechte filtry cupaniny zcela vyschnout,
zavřete je a znovu je vložte do zařízení.
Vyjměte druhý filtr cupaniny.
POZNÁMKA
4
30
Otevřete oba filtry cupaniny a odstraňte
veškerou cupaninu.
••Otevřete první filtr cupaniny.
••Sítko zbavte vlhkosti. Pokud by se tak nestalo,
filtr cupaniny by se mohl ucpat kvůli vrstvě
vody a zařízení by nemohlo fungovat.
••Není-li filtr cupaniny v zařízení, provoz
zařízení není možný.
CS
Vyprázdnění nádržky na vodu
Kondenzovaná voda je sbírána do nádržky na
vodu.
Po každém použití nádržku na vodu
vyprázdněte. Pokud tak neučiníte, dojde ke
zhoršení výkonu sušení.
Je-li nádržka na vodu plná, rozsvítí se ikona
a během chodu zařízení se ozývají akustické
signály. Pokud k takové situaci dojde, je třeba
nádržku na vodu vyprázdnit během následující
hodiny.
1
Čištění mřížky vstupu
chladného vzduchu
Mřížku vstupu chladného vzduchu 3–4krát do
roka vyluxujte. Tak zajistíte, že nedojde ke
hromadění cupaniny nebo nečistot, které by
mohly způsobit nedostatečné proudění vzduchu.
Vyjměte nádržku na vodu.
POZNÁMKA
2
Nádržku na vodu vyprázdněte do dřezu.
••Ventilační mřížkou je vypouštěn teplý vzduch
••Aby ze zařízení spalujících jiné palivo, jako je
otevřený oheň, nemohlo dojít ke zpětnému
proudění plynů do místnosti, je třeba zajistit
odpovídající větrání.
Otírání snímače vlhkosti
Toto zařízení snímá během provozu úroveň
vlhkosti prádla, což znamená, že musí být
pravidelně čištěno, aby byl z povrchu snímače
odstraňován nahromaděný vodní kámen.
Otřete snímače uvnitř bubnu.
3
Vložte nádržku zpět do zařízení.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
UPOZORNĚNÍ
••Snímač vlhkosti neotírejte brusnými materiály.
Snímač vždy čistěte hrubou houbou.
31
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
CS
Vaše zařízení je vybaveno systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a
diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz zařízení bezproblémový nebo
pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před žádostí servisního střediska o pomoc následující
situace:
Diagnostika problémů
Příznaky
Možná příčina
Napájecí kabel není správně
zapojen.
Zařízení se
nezapne.
Zařízení
nevydává teplo.
Přerušená pojistka, vypnutý jistič
v domovním rozvaděči nebo
přerušená dodávka elektrické
energie.
Přerušená pojistka, vypnutý jistič
v domovním rozvaděči nebo
přerušená dodávka elektrické
energie.
Náplň není řádně roztříděna.
Velká náplň těžkých tkanin.
Sušení oblečení
trvá příliš
dlouho.
Ovládací prvky zařízení nejsou
správně nastaveny.
Je třeba vyčistit filtr cupaniny.
32
Řešení
••Ujistěte se, že je zástrčka pevně
připojena do uzemněné zásuvky
odpovídající typovému štítku
spotřebiče.
••Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku.
Nezvyšujte proudovou hodnotu
pojistky. Pokud představuje problém
přetížení obvodu, nechte jej opravit
odborným elektrikářem.
••Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku.
Nezvyšujte proudovou hodnotu
pojistky. Pokud představuje problém
přetížení obvodu, nechte jej opravit
odborným elektrikářem.
••Rozdělte lehké a těžké kusy
oblečení. Sušení větších a těžších
kusů trvá déle. Lehké kusy oblečení
smíchané s těžkými kusy mohou
ošálit snímač, neboť schnou rychleji.
••Těžké tkaniny schnou pomaleji,
neboť zadržují více vlhkosti. Abyste
napomohli snížení doby sušení a její
větší rovnoměrnosti u velkých a
těžkých tkanin, rozdělte je do
menších a stejnoměrných dávek.
••Použijte nastavení ovládání vhodné
pro typ sušené náplně. Aby bylo
dosaženo řádného sušení, mohou
některé typy náplně vyžadovat
úpravu úrovně sušení.
••Před zahájením každého cyklu
odstraňte cupaninu z filtru cupaniny.
Po odstranění cupaniny podržte filtr
proti světlu, abyste zjistili, zda není
znečištěný nebo ucpaný. Protože
některé typy náplně, jako jsou nové
ručníky, vytváří velké množství
cupaniny, může být během sušení
nezbytné cyklus přerušit a vyčistit
filtr.
CS
Příznaky
Možná příčina
Přerušená pojistka, vypnutý jistič
v domovním rozvaděči nebo
přerušená dodávka elektrické
energie.
Zařízení je přetíženo
Sušení oblečení
trvá příliš
dlouho.
Zařízení je nedostatečně zatíženo.
Doba sušení
není
rovnoměrná.
Nerovnoměrné nastavení teploty,
velikosti várky nebo vlhkosti
oblečení.
Nesprávné použití aviváže.
Na oblečení
zůstávají mastné
nebo špinavé
skvrny.
Současně bylo sušeno čisté a
špinavé prádlo.
Před umístěním do zařízení nebylo
oblečení řádně vyčištěno nebo
opláchnuto.
Řešení
••Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku.
Nezvyšujte proudovou hodnotu
pojistky. Pokud představuje problém
přetížení obvodu, nechte jej opravit
odborným elektrikářem.
••Rozdělte extra velké várky na menší.
Tak dosáhnete lepších výsledků
sušení a vyšší účinnosti.
••Pokud sušíte velmi malou várku,
přidejte několik kusů oblečení, aby
sušení mohlo probíhat správně. Je-li
várka velmi malá a používáte
programy se senzorem sušení,
elektronické ovládání nemůže řádně
zjistit úroveň suchosti náplně a může
dojít k příliš časnému vypnutí
zařízení. Použijte programy
časovaného sušení
••Doba sušení náplně závisí na typu
použitého ohřevu (elektrického),
velikosti náplně, typu tkaniny,
vlhkosti oblečení a filtru cupaniny.
Nevyvážená várka v zařízení může
způsobit dokonce nedostatečné
otáčení, takže oblečení bude vlhčí a
sušení bude trvat déle.
••Při praní prádla, který má být sušeno
v zařízení, použijte správné množství
aviváže podle doporučení výrobce
aviváže.
••Zařízení používejte výhradně
k sušení čistých kusů oblečení.
Nečistoty ze špinavého oblečení
mohou být přeneseny na čisté
oblečení ze stejné nebo pozdější
várky.
••Skvrny na sušeném oděvu mohou
být skvrny, které nebyly odstraněny
v průběhu praní. Ujistěte se, že je
oblečení řádně vyčištěno nebo
opláchnuto podle pokynů k vaší
pračce a pracímu prostředku.
Některé obtížně odstranitelné skvrny
mohou před praním vyžadovat
předpírku.
33
CS
Příznaky
Oděvy jsou
pomačkané.
Oblečení se
sráží.
Na oblečení
zůstává
cupanina.
Zvýšená statická
elektřina
v usušených
oděvech.
34
Možná příčina
Řešení
Oblečení schlo příliš dlouho
(přeschnulo).
••Přeschnutí várky prádla může mít za
následek pomačkání. Zkuste kratší
dobu sušení.
Oblečení bylo po skončení cyklu
příliš dlouho ponecháno v zařízení.
••Použijte možnost Nemačkavý.
••Abyste předešli srážení svého
oblečení, vždy se řiďte pokyny pro
péči na štítku oděvu. Některé tkaniny
Nebyly dodrženy pokyny pro péči o
se po vyprání přirozeně srazí. Jiné
oděvy.
tkaniny lze prát, ale srazí se, pokud
jsou sušeny v sušičce. Použijte
nízkou nebo žádnou teplotu.
••Před zahájením každého cyklu
odstraňte cupaninu z filtru cupaniny.
Po odstranění cupaniny podržte filtr
proti světlu, abyste zjistili, zda není
znečištěný nebo ucpaný. Pokud
Filtr cupaniny nebyl řádně vyčištěn.
vypadá znečištěný, postupujte podle
následujících pokynů. Protože
některé typy náplně vytváří velké
množství cupaniny, může být během
sušení nezbytné vyčistit filtr.
••Některé typy tkaniny vytváří
cupaninu (např. plstnaté ručníky
z bílé bavlny) a je třeba je sušit
Prádlo nebylo řádně roztříděno.
odděleně od oblečení, na kterých
cupanina ulpívá (např. černé plátěné
kalhoty).
••Rozdělte extra velké várky určené
Zařízení je přetíženo
k sušení na menší.
V kapsách zůstaly ubrousky,
••Přes sušením oblečení zkontrolujte
kapesníky atd.
obsah kapes.
••Přeschnutí várky prádla může
způsobit nahromadění statické
Oblečení schlo příliš dlouho
elektřiny. Upravte nastavení a
(přeschnulo).
použijte kratší dobu sušení, nebo
použijte programy se senzorem
sušení.
••Tyto tkaniny jsou přirozeně
Sušení syntetických, stále
náchylnější k nahromadění statické
stlačených nebo syntetických
elektřiny. Zkuste použít aviváž, nebo
směsí.
použijte kratší nastavení doby
časovaného sušení.
CS
Příznaky
Možná příčina
Hadice nádržky na vodu
nebo hadice pro odtok
nebyly správně připojeny.
Vytéká voda.
Po použití
programu se
senzorem sušení
jsou na oblečení
vlhké skvrny.
Dvířka jsou zavřena a je
v nich zachyceno prádlo
nebo cizí látka.
Velmi velká nebo velmi
malá várka. Jeden velký
kus, jako je deka nebo
přikrývka.
Nesprávné heslo k síti
Wi-Fi, ke které se
pokoušíte připojit.
Mobilní data vašeho
smartphonu jsou zapnuta.
Název bezdrátové sítě
(SSID) je nesprávně
nastaven.
Váš domácí
spotřebič a
smartphone není
připojen k síti
Frekvence routeru není
Wi-Fi.
2,4 GHz.
Přístroj a bezdrátový
router jsou od sebe příliš
daleko.
Řešení
••Připojte správně hadici nádržky na vodu nebo
hadici pro odtok.
••Před použitím přístroje zkontrolujte, zda ve
dvířkách není zachyceno prádlo nebo cizí
látka. Pokud voda trvale vytéká, obraťte se na
informační středisko pro zákazníky společnosti
LG Electronics.
••Pokud jsou kusy oblečení příliš hustě sbaleny,
nebo jsou v přístroji naopak příliš volné,
snímač může nesprávně vyhodnotit úroveň
vysušení várky. Pro velmi malé várky použijte
program časovaného sušení.
Velké a objemné položky, jako jsou deky nebo
přikrývky, se mohou občas smotat do pevné
koule tkaniny. Vnější vrstvy budou snímačem
vyhodnoceny jako suché, přičemž vnitřek
zůstane vlhký. Při sušení jednoho objemného
kusu může pomoci, jestliže jednou nebo
dvakrát pozastavíte cyklus a kus rozbalíte,
abyste vystavili sušení vlhké části.
Chcete-li po dokončení programu se senzorem
sušení vysušit z velmi velké várky několik
zbývajících vlhkých kusů nebo několik vlhkých
míst na velkém kusu, vyprázdněte filtr
cupaniny, poté sušení dokončete pomocí
programu časovaného sušení.
••Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu
smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte
své zařízení v aplikaci LG SmartThinQ.
••Vypněte ve svém smartphonu Mobilní data a
zaregistrujte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
••Název bezdrátové sítě (SSID) musí být
kombinace anglických písmen a čísel
(nepoužívejte speciální znaky).
••Je podporována pouze frekvence routeru
2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na
2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému
routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji
u svého poskytovatele internetových služeb
nebo u výrobce routeru.
••Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od
sebe příliš daleko, signál může být slabý a
připojení nemusí být správně nastaveno.
Přemístěte router tak, aby byl blíže k přístroji.
35
CS
Kódy chyb
Příznaky
dE
dE4
Možná příčina
Během chodu zařízení byla
otevřena dvířka nebo bylo zařízení
provozováno, aniž by byla dvířka
řádně zavřena.
Detekce dveřního spínače
nefunguje správně.
Řešení
••Zcela zavřete dvířka.
••Pokud hlášení dE nezhasne, obraťte
se na servisní středisko.
••Vytáhněte elektrickou zástrčku a
obraťte se na servisní středisko.
tE1
tE2
tE4
Došlo k závadě senzoru teploty.
••Vytáhněte elektrickou zástrčku a
obraťte se na servisní středisko.
F1
Teplota uvnitř zařízení náhle
stoupla.
LE1
Motor se náhle zastavil.
••Vytáhněte elektrickou zástrčku a
obraťte se na servisní středisko.
••Zkontrolujte, zda množství prádla
nepřesáhlo maximální množství.
••Vytáhněte elektrickou zástrčku a
obraťte se na servisní středisko.
LE2
AE
Kompresor se náhle zastavil.
••Vytáhněte elektrickou zástrčku a
obraťte se na servisní středisko.
OE
Došlo k závadě vypouštěcího
motoru čerpadla.
Okolní teplota pro instalaci je nižší
než nula.
••Vytáhněte elektrickou zástrčku a
obraťte se na servisní středisko.
••Doporučená okolní teplota pro
instalaci je 5 - 35 °C.
36
ZÁRUKA
CS
TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA NÁSLEDUJÍCÍ:
••Výjezdy servisních techniků za účelem dodání, vyzvednutí nebo instalace zařízení, pokyny pro
zákazníky týkající se používání výrobku, oprava nebo výměna pojistek nebo oprava kabelového
zapojení nebo instalatérské práce, případně náprava neautorizovaných oprav/instalace.
••Nefunkčnost výrobku během výpadků a přerušení elektrického napájení nebo při nedostatečné
dostupnosti elektrotechnických služeb.
••Poškození způsobené netěsným nebo poškozeným vodovodním potrubím, zamrznutím
vodovodního potrubí, omezeným průtokem odpadního potrubí, nedostatečným nebo přerušovaným
přívodem vody nebo nedostatečným přívodem vzduchu.
••Poškození vyplývající z používání výrobku v korozivním prostředí nebo navzdory pokynům
uvedeným v příručce uživatele výrobku.
••Poškození výrobku způsobené nehodami, hmyzem a škůdci, bleskem, větrem, ohněm, záplavami
nebo vyšší mocí.
••Poškození nebo poruchy způsobené prováděním neoprávněných úprav či změn, pokud je výrobek
používán pro jiné než určené účely nebo v případě jakéhokoliv vytékání vody, pokud nebylo
zařízení správně nainstalováno.
••Poškození nebo porucha způsobená použitím nesprávného elektrického proudu, napětí nebo
instalačních kódů, komerčním nebo průmyslovým používáním nebo používáním příslušenství,
součástí či spotřebních čisticích prostředků neschválených společností LG.
••Poškození způsobené během přepravy a manipulace, včetně škrábanců, rýh, odření a/nebo jiných
poškození povrchu výrobku, pokud takové poškození nevyplývá z vad materiálu nebo nesprávného
dílenského zpracování.
••Poškození nebo chybějící součásti u vystaveného, rozbaleného, zlevněného nebo repasovaného
výrobku.
••Výrobky s odstraněnými, pozměněnými nebo nečitelnými originálními sériovými čísly. Pro zajištění
platnosti záruky je vyžadováno číslo modelu, sériové číslo a originální maloobchodní prodejní
doklad.
••Zvýšení provozních nákladů a dodatečné provozní výdaje.
••Opravy v případě, že je váš výrobek používán jiným než normálním a obvyklým způsobem v
domácnosti nebo navzdory pokynům uvedeným v příručce uživatele výrobku.
••Náklady spojené s odvozem vašeho výrobku z vaší domácnosti za účelem oprav.
••Odvoz a opětovná instalace výrobku, pokud je nainstalován na nepřístupném místě nebo není
nainstalován v souladu s vydanými pokyny pro instalaci, včetně příručky uživatele a příručky pro
instalaci společnosti LG.
••Poškození vyplývající z nesprávného používání, zneužití, nesprávné instalace, oprav nebo údržby.
Nesprávná oprava se týká i případu použití neschválených nebo nevhodných dílů dle rozhodnutí
společnosti LG.
••Hluk nebo vibrace, které jsou považovány za normální, např. zvuk odtékající vody, zvuk otáčení
nebo výstražné akustické signály.
Filtr je ucpaný.
- Žádné vyhřívání, dlouhá doba
sušení
Vyčistěte filtr cupaniny.
Nesprávně připojený napájecí
kabel nebo porucha elektrické
zásuvky.
- Žádná energie
- Nehřeje
Znovu připojte napájecí kabel,
vyměňte pojistku nebo zapněte
jistič. Pokud je závada
v elektrické zásuvce, může být
třeba elektrikář.
37
PROVOZNÍ ÚDAJE
CS
Nařízení (EU) č. 392/2012 v přenesené pravomoci o uvádění spotřeby energie na
energetických štítcích výrobků
Název nebo ochranná známka dodavatele
Dodavatelova identifikační značka modelu
Jmenovitá kapacita v kg bavlněného prádla pro standardních program pro
bavlnu při plném zatížení
Typ sušičky
Třída energetické účinnosti
Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 standardních sušicích cyklů
ve standardním programu pro bavlnu s celou a poloviční náplní a spotřeba v
režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus
bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
Automatická bubnová sušička
Udělený „Eko štítek EU“ podle nařízení (ES) č. 66/2010
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném zatížení (Edry)
LG Electronics
RC80EU2AV4D
8 kg
Kondenzační
bubnová sušička
pro domácnost
A+++
176 kWh/rok
Ano
Ne
1,47 kWh
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném zatížení
0,80 kWh
(Edry1/2)
Spotřeba energie ve vypnutém stavu pro standardní program pro bavlnu při
0,18 W
plném zatížení (Po)
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu pro standardní
0,18 W
program pro bavlnu při částečném zatížení (PI)
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl)
10 min
Program „
“ použitý při plné a částečné zátěži představuje standardní
program sušení, na který odkazují informace uvedené na štítku a v informačním listu ve smyslu, že
je tento program vhodný k sušení běžného vlhkého bavlněného prádla a že jde o nejúčinnější
program pro bavlnu.
Vážená doba trvání programu (Tb) pro „standardní program pro bavlnu při
150 min
plném a částečném zatížení“
Trvání programu pro „standardní program pro bavlnu při plném zatížení“ (Tdry) 196 min
Trvání programu pro „standardní program pro bavlnu při částečném zatížení“
115 min
(Tdry1/2)
Třída účinnosti kondenzace „X“ na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A
A
(nejvyšší účinnost).
Průměrná účinnost kondenzace Cdry standardního programu pro bavlnu při
91 %
plném zatížení
Průměrná účinnost kondenzace Cdry1/2 standardního programu pro bavlnu při
91 %
částečném zatížení
Vážená účinnost kondenzace (Cb) pro „standardní program pro bavlnu při
91 %
plném a částečném zatížení“
Hladina akustického výkonu
64 dB(A)
Volně stojící
38
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SUŠIČKA
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude
jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne.
Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.
RC80EU2AV4D
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené.
OBSAH
Tento návod na používanie môže
obsahovať obrazový materiál a obsah,
ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si
zakúpili.
Tento návod podlieha revízii vykonanej
výrobcom.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....................................................3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY..................................................... 3
Zneškodnenie starého spotrebiča............................................................... 9
INŠTALÁCIA............................................................................10
Technické údaje......................................................................................... 10
Príslušenstvo (Voliteľné)............................................................................ 10
Požiadavky na miesto inštalácie................................................................ 11
Pokyny na inštaláciu pri stohovaní (Voliteľné)........................................... 12
Obrátenie otvárania dvierok...................................................................... 15
PREVÁDZKA...........................................................................17
Používanie spotrebiča............................................................................... 17
Triedenie bielizne...................................................................................... 18
Ovládací panel........................................................................................... 19
Tabuľka programov.................................................................................... 20
Voliteľný program....................................................................................... 22
Sušení na sušáku (Sušenie na sušiaku) (Voliteľné).................................. 24
INTELIGENTNÉ FUNKCIE.....................................................25
Používanie aplikácie LG SmartThinQ........................................................ 25
Používanie funkcie Smart Diagnosis™..................................................... 29
ÚDRŽBA...................................................................................30
Čistenie filtra na zachytávanie textilného prachu...................................... 30
Vyprázdnenie nádoby na vodu.................................................................. 31
Čistenie mriežky prívodu chladného vzduchu........................................... 31
Utieranie snímača vlhkosti......................................................................... 31
RIEŠENIE PROBLÉMOV.......................................................32
Diagnostikovanie problémov..................................................................... 32
Kódy chýb.................................................................................................. 36
ZÁRUKA...................................................................................37
PREVÁDKOVÉ ÚDAJE..........................................................38
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
SK
Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať
nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným
alebo nesprávnym používaním produktu.
Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA" a
„UPOZORNENIA", ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.
Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu
predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si
dôkladne prečítajte a postupuje podľa pokynov, aby ste
týmto rizikám predišli.
VAROVANIE
označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie
pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.
UPOZORNENIE
označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov
spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie
produktu.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAROVANIE
Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu,
vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom,
poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné
bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú
nižšie:
Deti v domácnosti
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí)
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie
sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť
nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby
sa so spotrebičom nehrali.
3
SK
Použitie v Európe:
Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či
s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo
po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu,
že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so
spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať
jeho používateľskú údržbu.
Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od
spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
Inštalácia
•Správnu
•
inštaláciu, uzemnenie a nastavenie tohto spotrebiča
musia vykonať kvalifikovaní servisní pracovníci v súlade s
návodom na inštaláciu.
•Nikdy
•
sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje
správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú
alebo sú porušené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
•Tento
•
spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho
budú bezpečne držať.
•Spotrebič
•
neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič
neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim
vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo
teploty pod bodom mrazu.
•Upevnite
•
odtokovú hadicu, aby sa neuvoľnila.
•Ak
• je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory
v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
•Nepoužívajte
•
na zapojenie tohto spotrebiča rozbočovacie zásuvky,
predlžovací napájací kábel ani adaptér.
•Predmety,
•
ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie
čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy
alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči
nesmú sušiť.
4
SK
•Spotrebič
•
sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami,
posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa
nachádzajú oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému
otvoreniu dvierok spotrebiča.
•Tento
•
spotrebič sa musí uzemniť. V prípade poruchy alebo
poškodenia sa uzemnením zníži riziko úrazu elektrickým prúdom
zabezpečením odvodu elektrického prúdu dráhou s najnižším
odporom.
•Spotrebič
•
je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom
a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do
zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná
a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi
a nariadeniami.
•Nesprávne
•
pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok
riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti
o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným
elektrikárom alebo servisným pracovníkom.
•Sieťovú
•
zástrčku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa
nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára,
ktorý nainštaluje správnu zásuvku.
•Spotrebič
•
nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho
zariadenia ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu,
ktorý sa počas používania pravidelne zapína a vypína.
Prevádzka
•Nepokúšajte
•
sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič.
Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela
nepoužívajte ostré predmety.
•Nevykonávajte
•
opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča.
Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky
opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci.
Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.
•V
• okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať
horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry,
chemikálie a podobne.
•Do
• spotrebiča nevkladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
5
SK
•Dvierka
•
spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať
na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo
poškodiť spotrebič.
•Do
• spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa
bubon úplne zastaví.
•Položky,
•
ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené
horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosk, olej, farba,
benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie,
petrolej, rastlinný olej, kuchynský olej atď.), nevkladajte do
spotrebiča, neperte ani nesušte v spotrebiči. Nesprávne
používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
•V
• prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na
zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
•Keď
•
sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne nadmernou
silou.
•Použite
•
novú hadicu alebo súpravu hadíc dodané so spotrebičom.
Opätovné použitie starých hadíc môže spôsobiť únik vody a
následné majetkové škody.
•Nedotýkajte
•
sa dvierok v priebehu programu s vysokou teplotou.
•V
• blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé plyny ani zápalné látky
(benzén, benzín, riedidlo, naftu, alkohol atď.).
•Ak
• odtoková alebo prívodná hadica v zime zamrznú, používajte
ich až po rozmrazení.
•Všetky
•
pracie prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo
dosahu detí.
•Elektrickej
•
zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte
mokrými rukami.
•Napájací
•
kábel nadmerne neohýbajte, ani naň neklaďte ťažké
predmety.
6
SK
Údržba
•Po
• úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku
bezpečne zapojte do zásuvky.
•Pred
•
čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od
napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP. alebo
pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
•Počas
•
čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani
vonkajší povrch.
•Pri
• odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací
kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo
z elektrickej zásuvky.
Technická bezpečnosť pri používaní sušičky
VAROVANIE - Vyhnite sa požiaru
Riziko požiaru a horľavé materiály
•Dbajte
•
na to, aby neboli vetracie otvory v kryte alebo vo
vstavanej konštrukcii spotrebiča zakryté prekážkami. V
opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
•Tento
•
spotrebič obsahuje R290, chladivo, ktoré je šetrné k
životnému prostrediu, ale je horľavé. Dbajte na to, aby nedošlo k
poškodeniu chladiaceho okruhu a nepribližujte sa s otvoreným
ohňom a zdrojmi vznietenia k spotrebiču.
•V
• spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
•Aviváž
•
alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade
s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
•Z
• vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače
a zápalky.
•Spotrebič
•
nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu,
jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestriete, aby sa
teplo rozptýlilo.
•Spotrebič
•
nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené
priemyselnými chemikáliami.
•Položky
•
znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej,
acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín,
vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia
vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
7
SK
•Destilovanú
•
vodu nepite. V opačnom prípade to môže mať za
následok ochorenie prenášané potravou.
•Poškodený
•
napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik
výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
možnému nebezpečenstvu.
•Zachytávač
•
textilného prachu sa musí často čistiť.
•V
• okolí spotrebiča nesmie dochádzať k hromadeniu textilného
prachu.
•Nestriekajte
•
detergenty na chemické čistenie priamo na spotrebič
ani spotrebič nepoužívajte na sušenie odevov, ktoré obsahujú
zvyšky detergentu na chemické čistenie.
•Nesušte
•
odevy znečistené látkami obsahujúcimi olej. Látky
obsahujúce olej (vrátane jedlých olejov), ktorými sú odevy
znečistené, nemožno úplne odstrániť ani po vypraní vo vode.
•Spotrebič
•
nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho
zariadenia ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu,
ktorý sa počas používania pravidelne zapína a vypína.
•Po
• dokončení sušenia alebo počas vypnutia napájania počas
procesu sušenia odevy zo spotrebiča okamžite vyberte.
Ponechanie sušených odevov v spotrebiči bez dozoru môže
spôsobiť požiar. Odevy vybraté zo spotrebiča po sušení môžu
spôsobiť požiar. Odevy vyberte okamžite po sušení a potom
odevy zaveste alebo rozložte, aby vychladli.
8
SK
Likvidácia
•Starý
•
spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete.
Odrežte kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho
ďalšiemu použitiu.
•Zlikvidujte
•
všetok obalový materiál (ako plastové vrecia
a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť
udusenie.
•Pred
•
likvidáciou alebo vyhodením spotrebiča odmontujte dvierka,
aby vnútri neuviazli deti alebo malé zvieratá.
Zneškodnenie starého spotrebiča
••Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z
elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od
komunálneho odpadu.
••Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie
vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na
prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno
opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať
s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
••Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete
obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom
zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie
informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling
Táto sušička obsahuje chladivo R290: 0,145 kg Hermeticky utesnené.
9
INŠTALÁCIA
SK
Technické údaje
1
2
1 Nádoba na vodu
3
2 Ovládací panel
3 Dvierka
Model
RC80EU2AV4D
Napájanie
220 - 240 V~, 50 Hz
Rozmery
600 mm (Š) X 690 mm (H) X 850 mm (V)
Hmotnosť výrobku
56 kg
Povolená teplota
5 - 35 °C
Max. kapacita
8 kg
••Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality
spotrebiča.
Príslušenstvo (Voliteľné)
V prípade záujmu o zakúpenie sa obráťte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics,
alebo navštívte webovú stránku LG http://www.LG.com
Hadica na vypúšťanie
kondenzovanej vody a
držiak hadice
Model : DH1N
Polica na sušenie
Model : DR1N
Model : DT1W
(Predávané samostatne)
(Predávané samostatne)
(Predávané samostatne)
10
Stohovacia súprava
SK
Požiadavky na miesto inštalácie
Umiestnenie
Miesto
••Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu.
••Prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nesmú brániť
koberce, predložky atď.
••Nikdy sa nepokúšajte napraviť nerovnosti podlahy
podkladaním kúskov dreva, lepenky alebo
podobných materiálov pod spotrebič.
••Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých
môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté
hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť.
Spoľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky
môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.
5 cm
1 cm
1 cm
Rovný povrch : Povolený sklon pod celým
spotrebičom smie byť najviac 1°.
Sieťová zásuvka : Maximálna vzdialenosť od
ľubovoľnej strany spotrebiča musí byť 1,5 metra.
••Nepreťažujte zásuvku zapojením viac ako
jedného spotrebiča.
Dodatočný odostup : Od steny, 5 cm zozadu /1
cm sprava a zľava
••Nikdy neodkladajte ani neuchovávajte prostriedky
na bielizeň navrchu spotrebiča. Tieto produkty
môžu poškodiť povrch alebo ovládacie prvky.
VAROVANIE
••Tento spotrebič obsahuje R290, chladivo, ktoré je
šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé.
Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu
chladiaceho okruhu a nepribližujte sa s otvoreným
ohňom a zdrojmi vznietenia k spotrebiču.
POZNÁMKA
••Aby sa dosiahol lepší výkon, udržujte zadnú časť
spotrebiča mimo dosahu steny.
••Neinštalujte spotrebič na miesto, kde hrozí riziko
výskytu mrazu alebo prachu.
••Spotrebič by nemusel riadne fungovať alebo by
sa mohol poškodiť v dôsledku zamrznutia
kondenzovanej vody v čerpadle alebo odtokovej
hadici.
••Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú
pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky
ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto
s izbovou teplotou.
••Spotrebič nainštalujte na také miesto, aby k nej
mal technik v prípade poruchy jednoduchý
prístup.
••Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri
nožičky pomocou kľúča tak, aby ste zaistili jeho
stabilitu a medzi hornou časťou spotrebiča a
spodnou stranou pracovnej plochy zostala
vzdialenosť približne 20 mm.
Požiadavky na vetranie
VAROVANIE
••Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory v kryte
alebo vo vstavanej konštrukcii spotrebiča zakryté
prekážkami. V opačnom prípade môže dôjsť k
vzniku požiaru.
••Výklenok alebo pod pultom
−−Zabezpečte prietok vzduchu 3,17 m3/min cez
prístroj
••Skrinka
−−Dvere skrinky musia mať 2 otvory (so
žalúziami), pričom každý musí mať minimálnu
plochu 387 cm2 a musia sa nachádzať 8 cm od
spodnej a hornej časti dverí.
••Spotrebič neinštalujte do blízkosti spotrebiča
s vysokou teplotou ako chladnička, rúra alebo
sporák atď. Mohlo by to ovplyvniť dĺžku trvania
programu, spôsobiť zníženie výkonu a mať
nepriaznivý vplyv na riadne fungovanie
kompresora. Spotrebič dosahuje najlepší výkon
pri izbovej teplote 23 °C.
11
SK
VAROVANIE
••Spotrebič neinštalujte na miesto v blízkosti zdroja
tepla. Zadná strana spotrebiča musí mať
dostatočné vetranie. Ak nebudete rešpektovať
tieto pokyny, môže dôjsť k problémom.
••Spotrebič by sa nemal inštalovať vedľa
chladiaceho spotrebiča.
••Spotrebič nie je určený na používanie na mori ani
v mobilných zariadeniach, napríklad v karavanoch,
lietadlách a podobne.
Pokyny na inštaláciu pri
stohovaní (Voliteľné)
Vaša sušička sa môže umiestniť na práčku značky
LG a bezpečne pripevniť pomocou stohovacej
súpravy.
Stohovacia súprava
Na stohovanie tejto sušičky je potrebná stohovacia
súprava značky LG.
Zapojenie do elektrickej siete
••Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
••Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej
siete.
••Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky,
ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov
o elektrickom zapojení.
••Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bol
zabezpečený voľný prístup k zástrčke.
Sušička
Práčka
Táto sušička sa môže stohovať iba na práčku
značky LG. Nepokúšajte sa túto sušičku stohovať
na žiadnu inú práčku, pretože by mohlo dôjsť k
poškodeniu, zraneniu alebo škode na majetku.
Veľkosť hornej dosky práčky
550 mm
Tvar a smer
montáže
12
600 mm
SK
Postup inštalácie
VAROVANIE
1
Umiestnite sušičku LG na práčku LG.
••Nesprávna inštalácia môže mať za následok
vážne nehody.
2
Odstráňte dve skrutky zo spodnej časti
zadného krytu na každej strane, ako je to
znázornené nižšie.
••Vzhľadom na hmotnosť spotrebiča a výšku
inštalácie je postup stohovania príliš riskantný pre
jednu osobu. Tento postup by mali vykonávať
najmenej dvaja kvalifikovaní servisní pracovníci.
••Tento spotrebič nie je vhodný na to, aby sa
nainštaloval ako vstavaný spotrebič. Neinštalujte
ho ako vstavaný spotrebič.
••Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nie je riadne
stohovaný.
3
Zarovnajte otvory stohovacej súpravy a otvory
zadného krytu.
••3-1) 600 mm
••3-2) 550 mm
4
Upevnite dve skrutky, ktoré boli predtým
odstránené zo sušičky, do stohovacej súpravy.
5
Pomocou štyroch skrutiek z balíčka s
príslušenstvom (16 mm) zmontujte zadný kryt
práčky a stohovaciu súpravu.
6
Na opačnej strane postupujte rovnako.
13
SK
Vypúšťanie kondenzovanej vody
(Voliteľné)
Za normálnych okolností sa kondenzovaná voda
čerpá do nádoby na vodu, kde sa zhromažďuje,
kým sa zásobník ručne nevyprázdni. Voda sa môže
vypúšťať aj priamo do kanalizačného potrubia,
najmä keď je sušička stohovaná na práčke.
Pomocou pripájacej súpravy pre hadicu na
vypúšťanie vody do kanalizačného potrubia
jednoducho zmeňte trasu vody a presmerujte ju do
kanalizačného zariadenia, ako je to znázornené
nižšie:
1
Vodorovné vyrovnanie spotrebiča
Vyrovnaním spotrebiča sa zabráni zbytočným
vibráciám a hluku. Umiestnite spotrebič na pevnú,
rovnú podlahu.
V prípade, že spotrebič nie je správne vyrovnaný,
upravte podľa potreby nastavenie predných
vyrovnávacích nožičiek.
Ich otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek
sa sušička zdvíha a pri otáčaní proti smeru pohybu
hodinových ručičiek sušička klesá. Nastavenie
nožičiek upravte tak, aby sa spotrebič nekýval ani
spredu dozadu, ani zo strany na stranu a z rohu do
rohu.
Od pripojovacej súpravy odpojte kryt spätnéhu
toku ( ) a hadicu na zásobovanie vodou ( ).

Nastaviteľná nožička

2
K hornej časti pripojovacej súpravy pripojte kryt
spätnéhu toku ( ) a na opačný koniec
súpravy pripojte odtokovú hadicu ( ).
Nastaviteľná nožička
Nastaviteľná nožička
Diagonálna kontrola


UPOZORNENIE
••Ak je hadica nainštalovaná tak, že je ohnutá
alebo pricviknutá, nemusí odtok vody fungovať
správne.
14
••Keď zatlačíte na okraje hornej dosky
v diagonálnom smere, spotrebič sa nesmie vôbec
kolísať smerom nahor a nadol (skontrolujte oba
smery). Ak sa spotrebič kolíše, keď zatlačíte na
hornú dosku v diagonálnom smere, znovu upravte
nastavenie nožičiek.
SK
Obrátenie otvárania dvierok
2
Ak je to potrebné, môžete zmeniť stanu, na ktorú
sa dvierka otvárajú.
Odstráňte 8 skrutiek zo zostavy závesu
dvierok.
••6 skrutiek je vpredu, 2 skrutky sú naboku.
VAROVANIE
••Nemeňte smer otvárania dvierok spotrebiča
pokiaľ je spotrebič umiestnený na práčke.
Zostava
závesu
••Predtým, než odstránite skrutky zo závesu
dvierok, požiadajte inú osobu nech dvierka
podrží. Dvierka by mohli kvôli svojej váhe
spadnúť na podlahu.
••Z bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby
obrátenie otvárania dvierok vykonávali najmenej
dve osoby.
POZNÁMKA
••Umiestnenie a poloha skrutiek sa mení v
závislosti od polohy dvierok. Uistite sa, že skrutky
sú na správnych pozíciách ešte pred tým, než ich
utiahnete.
1
3
Odskrutkujte 3 skrutky zo zostavy západky
dverí, ktorá je upevnená medzi dvierkami a
zostavou závesov, a potom vyberte skrutku,
ktorá je upevnená na háku dverí.
Otvorte dvierka a odstráňte 2 skrutky zo
závesu dvierok. Po odstránení skrutiek dvierka
opatrne položte prednou stranou na podlahu.
Zostava
západky dvierok
Skriňa sušičky
4
Záves dvierok
VAROVANIE
••Najprv odstráňte spodnú skrutku. Dvierka by
mohli kvôli svojej váhe spadnúť na podlahu a
poškodiť sa.
Vymeňte umiestnenie zostavy závesu a
západky dverí a potom skrutky dotiahnite v
opačnom poradí.
••Utiahnite skrutky v správnej polohe podľa
krokov 2 až 4.
Zostava
západky dvierok
Zostava
závesu
15
SK
5
Odstráňte uchytenie dverí z rámu spotrebiča
odstránením 2 skrutiek a potom ich namontujte
na opačnú stranu.
Uchytenie dverí
6
16
Odstráňte 2 ozdobné skrutky z rámu spotrebiča
a potom ich namontujte na opačnú stranu.
7
Nainštalujte dvere pomocou skrutiek vybratých
v kroku 1 a skontrolujte, či sa dvere správne
zatvárajú.
PREVÁDZKA
Používanie spotrebiča
Pred prvým cyklom nastavte spotrebič na
päťminútové sušenie, aby sa zahrial bubon. Na
začiatku používania prístroja nechajte niekoľkokrát
medzi dávkami otvorené dvierka, aby sa rozptýlili
prípadné pachy zvnútra spotrebiča.
1
SK
UPOZORNENIE
••Dávajte pozor, aby sa bielizeň nezachytila medzi
dvierkami a gumovým tesnením.
3
Zapnite napájanie.
4
Vyberte požadovaný program sušenia.
Nádoba na vodu a filter na zachytávanie
textilného prachu musia byť čisté.
••Stlačte tlačidlo Napájanie. Ikona indikátora
nad tlačidlom sa rozsvieti, čo znamená, že
spotrebič je kompletne nastavený na
spustenie.
••Filter na zachytávanie textilného prachu sa
nachádza vo vnútri rámu dvierok. Pred
každým cyklom sušenia sa filter musí vyčistiť.
••Otvorte dvierka a presvedčte sa, či je filter na
zachytávanie textilného prachu čistý. Ak nie
je čistý, vyčistite ho.
••Aby sa dosiahli optimálne výsledky sušenia,
skontrolujte aj to, či netreba vyprázdniť
nádobu na vodu.
VAROVANIE
••Destilovanú vodu nepite.
••Program sa môže vybrať tak, že sa otáča
gombíkom voliča programov, až kým sa
neoznačí požadovaný program.
••Ak stlačíte tlačidlo Štart/Pauza bez toho, aby
ste vybrali program, spotrebič začne pracovať
v programe Bavlna. Podrobné informácie
nájdete v tabuľke programov.
5
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
••Keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, spotrebič
spustí na 10 sekúnd vetranie vo vnútri bubna,
aby sa pripravil na sušenie.
6
Po ukončení cyklu otvorte dvierka a bielizeň
vyberte.
7
Spotrebič vypnite.
POZNÁMKA
••V niektorých prípadoch sa môže v okienku s LED
podsvietením zobraziť
(symbol Vyliať vodu) a
činnosť spotrebiča sa môže zastaviť, pretože
nádoba na vodu je plná.
2
Bielizeň po roztriedení vložte do bubna.
••Odevy sa musia roztriediť podľa typu tkaniny
a úrovne suchosti. Pred vložením odevov do
bubna sa musia všetky šnúrky a pásiky
odevov dobre zatiahnuť a zviazať. Bielizeň
zatlačte dozadu, aby bola mimo dosahu
tesnenia dvierok. V opačnom prípade môže
dôjsť k poškodeniu odevov a tesnenia
dvierok. Zatvorte dvierka.
••Stlačte tlačidlo Napájanie.
17
SK
UPOZORNENIE
••Buďte opatrní! Bubon vo vnútri môže byť ešte
stále horúci.
••Spotrebič sa nesmie používať na iné účely, než
na aké je určený.
POZNÁMKA
••Záverečná časť cyklu bubnovej sušičky prebieha
bez ohrevu (cyklus ochladzovania), aby sa
zaistilo, že bielizeň sa vyberie pri teplote, pri
ktorej sa nemôže poškodiť.
••Vysoká atmosférická teplota a malý priestor môžu
predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť spotrebu
energie.
Guma a plast
••Nesušte žiadne veci, ktoré sú vyrobené z gumy
alebo plastu, napríklad:
−−zástery, podbradníky, návleky na stoličky
−−záclony a obrusy
−−kúpeľňové rohožky
Sklolaminát
••V spotrebiči nesušte veci zo sklolaminátu. Odevy
sušené pri neskorších cykloch by mohli následne
zachytiť sklenené čiastočky, ktoré by ostali v
spotrebiči.
Ikona
Opis
Triedenie bielizne
Sušiť
Odevy majú svoje vlastné štítky s údajmi o
ošetrovaní tkanín praním, takže sa odporúča, aby
ste sa pri sušení riadili týmito štítkami.
Sušiť v bubnovej sušičke
Okrem toho sa bielizeň musí roztriediť podľa
veľkosti a typu tkaniny.
Aby sa dosiahol čo najlepší výkon sušenia a čo
najúčinnejšie využitie energie, spotrebič
neprepĺňajte.
Vlnené odevy
••Vlnené odevy sušte pomocou programu Vlna.
Najprv si pozrite symboly na štítkoch s údajmi o
ošetrovaní tkanín. Vlna sa nemusí počas cyklu
celkom vysušiť, takže sušenie neopakujte. Vlnené
odevy natiahnite do pôvodného tvaru a sušte ich
vo vodorovnej polohe.
Tkané a pletené textílie
••Niektoré tkané a pletené materiály sa môžu
v závislosti od kvality zraziť.
Bielizeň bez žehlenia a Syntetika
••Spotrebič nepreťažujte. Bielizeň, ktorú netreba
žehliť vyberte hneď, ako sa sušička zastaví, aby
ste predišli pokrčeniu.
Detské oblečenie a nočná bielizeň
••Vždy si pozrite štítky s údajmi o ošetrovaní
tkanín.
18
Nekrčivé textílie/
odolné proti pokrčeniu
Jemné/chúlostivé
Nesušiť v bubnovej sušičke
Nesušiť
Sušiť pri vysokej teplote
Sušiť pri strednej teplote
Sušiť pri nízkej teplote
Bez ohrevu/vzduchu
Sušiť na šnúre/na vešiaku
Nechať odkvapkať
Sušiť vo vodorovnej polohe
Sušiť v tieni
SK
Ovládací panel
1
Tlačidlo Napájanie
−−+ : Táto ikona sa rozsvieti, keď je
spotrebič v procese sušenia s funkciou
skladania.
••Stlačením tlačidla Napájanie sa zapne a
vypne napájanie.
−−= : Táto ikona sa rozsvieti, keď je
spotrebič v procese chladenia.
••Stlačením tlačidla Napájanie sa zruší
funkcia Časové oneskorenie.
2
Volič programov
••Programy sú k dispozícii podľa typu
bielizne.
••Pri zvolenom programe sa rozsvieti
indikátor.
3
Tlačidlo Štart/Pauza
••Pomocou tlačidla Štart/Pauza môžete
cyklus sušenia spustiť alebo pozastaviť.
••Keď bolo stlačené tlačidlo Pauza,
napájanie sa automaticky vypne po 14
minútach.
4
Tlačidlá doplnkových programov
••Pomocou týchto tlačidiel vyberte
požadované možnosti pre vybraný
program.
••Na použitie funkcie diaľkového zapnutia,
pozri časť INTELIGENTNÉ FUNKCIE.
5
Indikátor priebehu sušenia
••V závislosti na priebehu cyklu sušenia
sa rozsvieti iná ikona indikátora.
−−@ : Táto ikona sa rozsvieti, keď je
spotrebič v procese sušenia.
Displej
••K : Táto ikona označuje, že filter na
zachytávanie textilného prachu by sa mal
vyčistiť alebo je zanesený.
−−Upozornenie na čistenie: Keď stlačíte tlačidlo
Napájanie, zobrazí sa táto ikona.
••D : Táto ikona označuje, že je potrebné
vyprázdniť nádobu na vodu alebo že je táto
nádoba plná.
−−Upozornenie na vyprázdnenie: Po stlačení
tlačidla Napájanie sa zobrazí táto ikona.
−−Upozornenie na plnú nádobu na vodu: Táto
ikona sa zobrazí a zároveň zaznie bzučiak,
zatiaľ čo spotrebič bude v prevádzke.
••L : Táto ikona označuje vloženie filtra na
zachytávanie vlákien. Ak nebude filter na
zachytávanie vlákien vložený, spotrebič
nebude fungovať a zobrazí sa táto ikona.
••I : Táto ikona označuje stav automatického
čistenia kondenzátora. Ikona sa zobrazí počas
rozstrekovania vody do kondenzátora.
−−- : Táto ikona sa rozsvieti, keď je
spotrebič v procese sušenia s funkciou
žehlenia.
19
SK
Tabuľka programov
Program sušenia
Programy senzoru sušení (Snímanie sušenia)
Program
Typ bielizne
Podrobná informácia
Úroveň
Kapacita
sušenia
8 kg
8 kg
Uteráky, župany a posteľná
bielizeň
Pre hrubé a prešívané
tkaniny
Extra
(Zvláštne
sušenie)
Osušky, utierky, spodná
bielizeň a bavlnené
ponožky
Pre tkaniny, ktoré sa
nemusia žehliť
Skříň
(Do skrine)
8 kg
Posteľná bielizeň, obrusy,
uteráky, tričká, polokošele
a pracovné odevy
Pre tkaniny, ktoré sa musia
žehliť
Žehlení
(Žehlenie)
8 kg
Posteľná bielizeň, obrusy,
tepláky, vetrovky a deky
Pre hrubé a prešívané
tkaniny, ktoré sa nemusia
žehliť
Extra
(Zvláštne
sušenie)
Košele a blúzky
Pre tkaniny, ktoré sa
nemusia žehliť
Skříň
(Do skrine)
Nohavice, šaty, sukne a
blúzky
Pre tkaniny, ktoré sa musia
žehliť
Žehlení
(Žehlenie)
Košele, tričká, nohavice,
spodná bielizeň a ponožky
Pre polyamid, akryl a
polyester, ktoré sa nemusia
žehliť
Skříň
(Do skrine)
Košele, tričká, spodná
bielizeň, vetrovky a
ponožky
Pre polyamid, akryl a
polyester, ktoré sa musia
žehliť
Žehlení
(Žehlenie)
Pokrývky
(Prikrývky)
Paplóny, vankúše, posteľná
bielizeň
Pre objemné veci
-
2,5 kg
Ručníky
(Uteráky)
Uteráky, obliečky na
vankúše
Pre bavlnené tkaniny, ktoré
sa nemusia žehliť
-
4,5 kg
Pro alergiky
(Pre alergikov)
Bavlna, spodná bielizeň,
posteľná bielizeň a detské
oblečenie
Pomáha odstraňovať
alergény ako sú napríklad
roztoče
-
4,5 kg
Rychlý 30
(Rýchly 30)
Ľahké a menšie položky do
3 ks.
Na malé množstvo bielizne
z polyamidových,
akrylových a
polyesterových vláken
-
1 kg
Bavlna (Bavlna)
Smíšené prádlo
(Zmiešaná
bielizeň)
Syntetika
(Syntetika)
20
4 kg
3,5 kg
SK
Programy senzoru sušení (Snímanie sušenia)
Úroveň
Kapacita
sušenia
8 kg
Pre polyesterový materiál
-
2 kg
Vlna
Pre vlnené tkaniny
-
1 kg
Hodváb, jemné tkaniny a
dámska spodná bielizeň
Pre tkaniny, ktoré sú citlivé
na teplo, ako napríklad
syntetické materiály
-
1,5 kg
Program
Typ bielizne
Podrobná informácia
Sportovní
oblečení
(Športové
oblečenie)
Futbalové dresy a cvičebné
úbory
Vlna (Vlna)
Jemné prádlo
(Jemná bielizeň)
Programy časovaného sušení (Časovaného sušenia)
Úroveň
Kapacita
sušenia
8 kg
Obnoví odevy bez sušenia
v bubne
-
-
Všetky tkaniny, ktoré
potrebujú obnovenie
Sušenie v bubne bez
ohrevu
-
-
Osušky, župany, utierky a
akrylové prešívané tkaniny
Malé veci a vlhké
oblečenie, Veci na
každodenné používanie
alebo nosenie vhodné na
sušenie teplom
-
-
Program
Typ bielizne
Podrobná informácia
Sušení na
sušáku
(Sušenie na
sušiaku)
Hodváb, vlna, jemná
dámska spodná bielizeň
Studený vzduch
(Chladný
vzduch)
Teplý vzduch
(Teplý vzduch)
UPOZORNENIE
••Ak je hmotnosť dávky menšia ako 1 kg, použite v programoch Časované sušenie program Teplý vzduch
(Teplý vzduch). Vlnené veci sa musia sušiť pomocou programu Vlna (Vlna) a tkaniny citlivé na teplo
vrátane hodvábu, spodnej bielizne a dámskej spodnej bielizne sa musia sušiť pomocou programu Jemné
prádlo (Jemná bielizeň). Pri výbere požadovaného programu dodržujte odporúčanú dávku bielizne. V
opačnom prípade sa odevy môžu poškodiť.
POZNÁMKA
••Testované v súlade s normou EN 61121 a smernicou 932/2012
••Pre test v súlade s normou EN61121 a smernicou 932/2012 nastavte program na hodnotu Bavlna, Suché
do skrine, Energy (plná a polovičná dávka).
••Štandardný program Bavlna:
Možnosť (predvolená hodnota) (Ide o najefektívnejší
program z hľadiska podmienok testovania navrhnutých normami EN61121 a 932/2012)
••Výrobok je vhodný na sušenie bavlnenej bielizne a z pohľadu spotreby elektrickej energie ide o
najefektívnejší program na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.
••Výsledky testov závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti dávky, tvrdosti vody a teploty vody na vstupe.
••Ak je spotrebič nainštalovaný pod iným spotrebičom, môže dôjsť k zníženiu výkonu.
••Ak sa bielizeň neodstredí pri praní pri vysokej rýchlosti, zvýši sa spotreba energie a predĺži sa čas
sušenia.
21
SK
Voliteľný program
Oblíbený (Obľúbený)
Odložený start (Odložený štart)
Pomocou možnosti Obľúbené môžete uložiť
prispôsobený program sušenia na ďalšie použitie.
Možnosť Odložený štart sa môže použiť na
odloženie času ukončenia cyklu sušenia.
Maximálny čas oneskorenia je 19 hodín. Minimálny
čas oneskorenia sú 3 hodiny.
1
Zapnite spotrebič.
1
Zapnite spotrebič.
2
Vyberte program.
2
Vyberte program.
3
Vyberte možnosť alebo ďalší program.
(Nemačkavý, EcoHybrid atď.)
3
Stlačte tlačidlo Odložený start
4
Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo
Oblíbený.
4
Nastavte dobu odloženie stlačením tlačidla
Více času, Méně času.
5
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Nemačkavý (Ochrana proti
pokrčeniu)
Možnosť Ochrana proti pokrčeniu zabráni výskytu
pokrčenia, ktoré sa vytvorí v prípade, že sa bielizeň
nevyberie hneď na konci cyklu sušenia. Pri výbere
možnosti Nemačkavý sa spotrebič opakovane
spúšťa a pozastavuje, pričom vám poskytuje dve
hodiny na vyloženie bielizne. Ak sa počas cyklu
Ochrana proti pokrčeniu otvoria dvierka, voľba sa
zruší.
Možnosť Obľúbené sa uloží na budúce použitie. Ak
chcete uložený program znova použiť, vyberte
možnosť Oblíbený a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Světlo bubnu (Osvetlenie bubna)
Počas chodu spotrebiča je možné vidieť vnútro
bubna po výbere funkcie Světlo bubnu.
••Stlačte a podržte tlačidlo Úroveň sušení na 3
sekundy, aby ste aktivovali funkciu Osvetlenie
bubna.
••Svetlo svieti: Dvierka sú otvorené.
••Svetlo nesvieti: Dvere sú zatvorené. Svetlo
zhasne automaticky.
Úroveň sušení (Úroveň sušenia)
Toto tlačidlo slúži na výber úrovne sušenia v
programe sušenia.
1
Zapnite spotrebič.
2
Vyberte program.
3
Zvoľte úroveň sušenia opakovaným stlačením
tlačidla Úroveň sušení (Úroveň sušenia).
EcoHybrid (EcoHybrid)
Tento doplnkový program poskytuje možnosť
úspory energie alebo času.
••Energie: Možnosť úspory energie.
••Čas: Možnosť šetrenia časom.
22
SK
Dětská pojistka (Detská poistka)
Prostredníctvom tejto možnosti môžete vypnúť
ovládacie prvky. Vďaka tejto funkcii zabránite tomu,
aby mohli deti zmeniť cyklus alebo ovládať
spotrebič.
Uzamknutie ovládacieho panela
1
Naraz stlačte a podržte tlačidlá Oblíbený a
Odložený start na tri sekundy.
2
Zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol
CL.
Keď je nastavená možnosť Dětská pojistka,
všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla
Napájanie.
POZNÁMKA
••Vypnutím napájania alebo dokončením všetkých
cyklov sa detská poistka nezruší. Detskú poistku
musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné
funkcie.
Odomknutie ovládacieho panela
Naraz stlačte a podržte tlačidlá Oblíbený a
Odložený start na tri sekundy.
••Zaznie pípnutie a na displeji sa znova zobrazí
zostávajúci čas aktuálneho programu.
Zvuk (Bzučiak)
Táto možnosť vám umožňuje vypnúť a zapnúť zvuk
upozornenia.
Více času (Viac času) / Méně času
(Menej času)
Pomocou týchto tlačidiel a programov Manuálne
sušenie môžete ručne predĺžiť alebo skrátiť čas
schnutia.
Stlačte tlačidlo Více času, aby ste predĺžili zvolený
čas programu o päť minút.
Stlačte tlačidlo Méně času, aby ste skrátili zvolený
čas programu o päť minút.
23
SK
Sušení na sušáku (Sušenie na
sušiaku) (Voliteľné)
Polica na sušenie je určená na používanie pri
bielizni, ktorá sa musí sušiť vo vodorovnej polohe
bez sušenia v bubne, vrátane svetrov a jemných
tkanín.
Ak chcete používať funkciu Sušenie na sušiaku, je
potrebné si zakúpiť samostatne Držiak na sušenie.
Držiak na sušenie (názov modelu: DR1N) si
môžete zakúpiť pomocou zákazníckeho
informačného centra LG Electronics alebo na našej
webovej stránke http://www.LG.com
1
Otvorte dvierka.
2
Zasuňte háčik do stredu bubna.
3
Položte policu sušičky na konštrukciu nad
filtrom na zachytávanie textilného prachu a
dokončte montáž tak, že ju zatlačíte.
4
Na policu poukladajte mokré veci. Okolo vecí
ponechajte priestor, aby vzduch mohol
cirkulovať.
••Polica sa nepohybuje, bubon sa však bude
otáčať.
24
5
Zatvorte dvierka.
6
Zapnite napájanie a vyberte možnosť Sušení
na sušáku.
7
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
POZNÁMKA
••Skontrolujte filter na zachytávanie textilného
prachu a odstráňte prípadné nazbierané textilné
vlákna
z vysušených veci na polici.
••Tlačidlá Více času / Méně času je možné použiť
na presné nastavenie času schnutia.
INTELIGENTNÉ FUNKCIE
SK
Používanie aplikácie LG
SmartThinQ
POZNÁMKA
Pred použitím LG SmartThinQ
skontrolujte tieto veci
••Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak
chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa
na poskytovateľa internetových služieb alebo na
príručku k bezdrôtovému smerovaču.
••Pre spotrebiče s logom
1
alebo
Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a
bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
••Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a
bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila
signálu je slabá. V tomto prípade môže
registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.
2
Vypnite Mobilné dáta na svojom smartfóne.
••Pre iPhony dáta vypnete cez Nastavenia →
Mobilné → Mobilné dáta.
••Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte,
či na ovládacom paneli svieti ikonka Wi-Fi
.
••LG SmartThinQ nenesie zodpovednosť za
akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za
akékoľvek závady, poruchy alebo chyby
spôsobené pripojením k sieti.
••Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti
WiFi, môžno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete
zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač
dosahu WiFi signálu.
••Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať
alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému
okoliu v domácnosti.
••Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli
poskytovateľovi internetových služieb.
••Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj
prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
••Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s
bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte
spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
3
Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému
smerovaču.
••Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom
smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte
výnimku.
••Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť
kombináciou anglických písmen a číslic.
(Nepoužívajte špeciálne znaky)
••Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže
líšiť v závislosti od mobilného operačného
systému (OS) a výrobcu.
••Ak je bezpečnostný protokol smerovača
nastavený na WEP, nastavenie siete sa vám
nemusí podariť. Zmeňte bezpečnostný protokol
na iný (odporúčame WPA2) a znovu zaregistrujte
produkt.
25
SK
Inštalácia aplikácie LG SmartThinQ
V obchode Google Play alebo Apple App v
smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG SmartThinQ.
Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa
pokynov.
Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na
diagnostikovanie a riešenie problémov so sušičkou
na základe informácií o jej používaní.
Odosielanie upozornení
Funkcia Wi-fi
••Pre spotrebiče s logom
Smart Diagnosis™
alebo
So zariadením komunikujte pomocou smartfónu,
použitím príslušných funkcií.
Máte možnosť dostávať na váš smartfón notifikácie
o ukončení programu alebo o problémoch so
spotrebičom.
Sledovanie spotreby energie
Program sušičky (Spustenie na diaľku,
Načítať program)
Nastavte alebo stiahnite preferovaný program.
Budete ho môcť spustiť aj na diaľku.
Energetickú spotrebu sušičky ovplyvňuje program a
zvolené možnosti, takže spotreba pri jednotlivých
programoch sa môže líšiť.
Nastavenia
Nastavte si prezývku produktu a vymažte produkt.
POZNÁMKA
••Ak zmeníte svoj bezdrôtový smerovač,
poskytovateľa internetových služieb alebo heslo,
odstráňte zaregistrovaný spotrebič z aplikácie LG
SmartThinQ a zaregistrujte ho znovu.
••Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča
menená aj bez oznámenia používateľovi.
••Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov
líšiť.
26
SK
Používanie programu sušičky
Dálkový start (Spustenie na diaľku) w
Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať na
diaľku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh
programu, aby ste vedeli, koľko zostáva do jeho
skončenia.
Načíst program (Načítať program)
Môžete stiahnuť nové a špeciálne cykly, ktoré nie
sú zahrnuté v základnej ponuke cyklov špecifických
pre daný spotrebič.
Na spotrebiče, ktoré sú úspešne zaregistrované,
môžete stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické
pre daný spotrebič.
Použitie funkcie Spustenie na diaľku:
V spotrebiči nemôže byť uložený viac ako jeden
cyklus naraz.
1
Stlačte tlačidlo Napájanie.
Po skončení sťahovanie cyklu do spotrebiča , je
tento uložený až kým sa nestiahne nový cyklus.
2
Vložte bielizeň do bubna.
Špecifikácia bezdrôtového modulu LAN
3
Stlačte a podržte tlačidlo Zvuk na 3 sekundy a
aktivujete tým funkciu Spustenie na diaľku.
4
Na smartfóne otvorte aplikáciu LG SmartThinQ
a spustite program.
Model
LCW-004
Rozsah
frekvencie
2412 až 2472 MHz
Výstupný
výkon
(maximálny)
IEEE 802.11b:17.82 dBm
IEEE 802.11g:17.72 dBm
IEEE 802.11n:16.61 dBm
Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0
POZNÁMKA
••Ak ste aktivovali funkciu Spustenie na diaľku,
prací cyklus môžete spustiť z aplikácie LG
SmartThinQ na svojom smartfóne. Ak sa prací
cyklus nespustí, spotrebič bude čakať na
spustenie pracieho cyklu, až kým ho cez aplikáciu
na diaľku nevypnete, alebo kým nevypnete
funkciu Spustenie na diaľku.
••Funkcia Spustenie na diaľku sa po otvorení dverí
vypne.
Deaktivácia funkcie Spustenie na diaľku:
Keď je zapnutá funkcia Spustenie na diaľku, stlačte
a podržte tlačidlo Zvuk na 3 sekundy.
Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa
malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti
20 cm medzi zariadením a telom.
Pohotovostný režim /
0,18 W
Spotreba energie v úspornom
režime
2,0 W
Doba, počas ktorej funkcia
riadenia spotreby, alebo
podobná funkcia, prepne
zariadenie automaticky do
20 min.
pohotovostného režimu,
alebo režimu vypnutie s
podmienkou, že sieť zostane v
pohotovostnom režime.
27
SK
Vyhlásenie o typovom schválení pre
oblasť EÚ
Funkcia Smart Diagnosis™
pomocou smartfónu
••Pre spotrebiče s logom
Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové
zariadenie typu Sušička je v súlade so smernicou
2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode
pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Informácie o softvéri typu Open Source
Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje
na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších
licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým
kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte,
navštívte webovú lokalitu http://opensource.lge.
com.
Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať
všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia
týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.
Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód
otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok,
ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu
(ako sú náklady na médiá, doručenie
a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti
odoslanej na opensource@lge.com. Táto ponuka
platí tri roky od posledného odoslania tohto
produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu
bola táto informácia doručená.
28
alebo
Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak
potrebujete presnú diagnostiku informačného centra
spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo
zlyhania spotrebiča.
Funkciu Smart Diagnosis™ nie je možné zapnúť
pokým spotrebič nie je zapojený do napájania.
Pokiaľ sa spotrebič nedá zapnúť, musí sa to
vykonať podľa pokynov uvedených v časti
s riešeniami problémov bez použitia funkcie Smart
Diagnosis™.
SK
Používanie funkcie Smart
Diagnosis™
4
••Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky,
nehýbte telefónom, kým prebieha prenos
tónov.
Inteligentná diagnostika Smart
Diagnosis™ prostredníctvom
zákazníckeho informačného centra
Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak
potrebujete presnú diagnostiku informačného centra
spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo
zlyhania spotrebiča. Túto funkciu použite len vtedy,
keď chcete kontaktovať zástupcu servisu, nie počas
normálnej prevádzky.
1
2
Stlačte tlačidlo Napájanie na zapnutie
spotrebiča. Nestláčajte žiadne iné tlačidlá ani
neotáčajte gombíkom voliča programov.
Priložte mikrofón vášho telefónu k ikonke
Smart Diagnosis™ , ak vás o to požiada
servisné stredisko.
x.
Ma
mm
10
3
Telefón držte na mieste, až kým sa nedokončí
prenos tónu. Zobrazí sa zostávajúci čas na
prenos údajov.
••Ak sa kontaktnému stredisku nepodarí získať
presný záznam údajov, budete musieť celý
postup zopakovať.
5
Po dokončení odpočítavania a prenosu tónov
ďalej komunikujte so zástupcom kontaktného
strediska, ktorý vám poskytne pomoc
na základe informácií prenesených na analýzu.
POZNÁMKA
••Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis™ závisí od kvality telefonického
spojenia.
••Ak použijete pevnú linku, kvalita komunikácie so
zástupcom bude vyššia, vďaka čomu budete
môcť získať aj lepšiu úroveň služieb.
••Ak údaje inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis™ nebude možné sprostredkovať v
dostatočnom rozsahu, napríklad kvôli nízkej
kvalite hovoru, nezískate najlepšiu úroveň služieb
inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.
Stlačte a tri sekundy podržte tlačidlo Více času
a súčasne držte reproduktor telefónu pri ikone
a tlačidle Napájanie.
29
ÚDRŽBA
SK
VAROVANIE
••Otvorte druhý filter na zachytávanie textilného
prachu.
••Pred čistením produktu odpojte zástrčku
spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom.
Čistenie filtra na zachytávanie
textilného prachu
Filter na zachytávanie textilného prachu vyčistite
pred každým cyklom sušenia.
Vyčistením filtra na zachytávanie textilného prachu
sa skráti čas sušenia a zníži sa spotreba energie.
1
Otvorte dvierka.
2
Vyberte prvý filter na zachytávanie textilného
prachu.
3
5
Textilný prach a vlákna opláchnite pod tečúcou
teplou vodou.
6
Filtre na zachytávanie textilného prachu
dôkladne usušte, zatvorte ich a znovu ich
vložte na miesto.
Vyberte druhý filter na zachytávanie textilného
prachu.
POZNÁMKA
4
••Odstráňte vlhkosť zo sieťoviny filtra. V opačnom
prípade sa filter môže zaniesť v dôsledku
vodného filmu a spotrebič môže prestať fungovať.
Otvorte oba filtre a odstráňte všetky textilné
vlákna a nečistoty.
••Otvorte prvý filter na zachytávanie textilného
prachu.
30
••V prípade, že sa filter na zachytávanie textilného
prachu nenachádza v spotrebiči, spotrebič sa
nesmie používať.
SK
Vyprázdnenie nádoby na vodu
V nádobe na vodu sa zhromažďuje kondenzovaná
voda.
Nádobu na vodu vyprázdnite po každom použití. V
opačnom prípade to bude mať vplyv na sušiaci
výkon.
Ak je nádoba na vodu plná, rozsvieti sa ikona
a
počas chodu spotrebiča zaznie bzučiak. V prípade,
že k tomu dôjde, nádoba na vodu sa musí
vyprázdniť počas nasledujúcej hodiny.
1
Čistenie mriežky prívodu
chladného vzduchu
Mriežku prívodu chladného vzduchu vyčistite 3- až
4-krát ročne vysávačom, aby sa na nej
nezhromažďoval textilný prach a vlákna alebo
nečistoty, ktoré môžu spôsobiť nesprávne prúdenie
vzduchu.
Vytiahnite nádobu na vodu.
POZNÁMKA
••Teplý vzduch sa odčerpáva cez ventilačnú
mriežku.
2
Nádobu na vodu vyprázdnite do drezu.
••Musí sa zabezpečiť primerané vetranie, aby sa
zabránilo spätnému prúdeniu plynov do miestnosti
z jednotiek spaľujúcich iné palivá, ako napríklad
otvorený oheň.
Utieranie snímača vlhkosti
Týmto zariadením sa sníma úroveň vlhkosti bielizne
počas prevádzky, čo znamená, že sa musí
pravidelne čistiť, aby sa odstránil prípadný vodný
kameň nahromadený na povrchu snímača.
3
Zasuňte ju späť do spotrebiča.
4
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Snímače utierajte vnútri bubna.
UPOZORNENIE
••Neutierajte snímač vlhkosti pomocou abrazívnych
materiálov. Snímač vždy čistite drsnou hubkou.
31
RIEŠENIE PROBLÉMOV
SK
Spotrebič je vybavený automatickým systémom sledovania chýb, ktorý dokáže rozpoznať a diagnostikovať
problémy hneď na začiatku. Ak spotrebič nefunguje správne alebo vôbec, pred kontaktovaním servisu
skúste nájsť svoj problém nižšie:
Diagnostikovanie problémov
Prejavy
Príčina
Riešenie
problému
Spotrebič sa
nezapína.
Ohrev spotrebiča
nefunguje.
Čas sušenia
odevov je príliš
dlhý.
32
Napájací kábel nie je správne
zapojený.
••Zástrčka musí byť pevne zapojená do
uzemnenej zásuvky, ktorá zodpovedá
energetickému štítku spotrebiča.
Je vypálená poistka, vyhodený istič
alebo došlo k výpadku elektrického
prúdu.
••Nahoďte istič alebo vymeňte poistku.
Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je
problémom preťažený okruh, nechajte
ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Je vypálená poistka, vyhodený istič
alebo došlo k výpadku elektrického
prúdu.
••Nahoďte istič alebo vymeňte poistku.
Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je
problémom preťažený okruh, nechajte
ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Dávka nie je správne roztriedená.
••Oddeľte ťažké veci od ľahkých vecí.
Čas trvania sušenia väčších a ťažších
vecí je dlhší. Ľahké veci, ktoré sa v
dávke nachádzajú spolu s ťažšími,
môžu pomýliť snímač, pretože schnú
rýchlejšie.
Veľká dávka ťažkých tkanín.
••Ťažšie tkaniny sa sušia dlhšie, pretože
majú tendenciu udržať viac vlhkosti.
Aby sa skrátil alebo udržal
konzistentnejší čas sušenia veľkých a
ťažkých tkanín, oddeľte tieto veci do
menších dávok jednotnej veľkosti.
Ovládacie prvky spotrebiča nie sú
nastavené správne.
••Použite vhodné nastavenia ovládania
pre daný typ dávky, ktorú sušíte.
Niektoré dávky si môžu vyžadovať
úpravu nastavenia úrovne sušenia, aby
sa lepšie usušili.
Je potrebné vyčistiť filter na
zachytávanie textilného prachu.
••Pred každým cyklom sa vždy musí z
filtra odstrániť textilný prach a vlákna.
Demontovaný filter podržte oproti
svetlu, aby ste zistili, či nie je
znečistený alebo zanesený. Pri
niektorých dávkach, ktoré produkujú
veľké množstvá textilného prachu a
vlákien, bude možno nutné pozastaviť
cyklus a vyčistiť filter na zachytávanie
textilného prachu počas cyklu.
SK
Prejavy
Príčina
Riešenie
problému
Je vypálená poistka, vyhodený istič
alebo došlo k výpadku elektrického
prúdu.
••Nahoďte istič alebo vymeňte poistku.
Nezvyšujte menovitý prúd poistky. Ak je
problémom preťažený okruh, nechajte
ho opraviť kvalifikovaným elektrikárom.
Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká.
••Na dosiahnutie lepšieho výkonu
a účinnosti sušenia rozdeľte nadmerne
veľké dávky na menšie.
Dávka v spotrebiči je príliš malá.
••Ak sušíte veľmi malú dávku, pridajte
navyše niekoľko vecí, aby sa zaistilo
riadne prevaľovanie vecí v bubne. V
prípade, že je dávka veľmi malá a vy
používate programy snímania sušenia,
elektronické ovládanie nemôže správne
cítiť suchosť dávky a môže sa príliš
skoro vypnúť. Použite programy
časovaného sušenia alebo pridajte k
dávke niekoľko ďalších mokrých
odevov.
Nastavenia ohrevu, veľkosť dávky
alebo vlhkosť odevov nie sú
konzistentné.
••Čas sušenia dávky sa bude líšiť v
závislosti od typu použitého ohrevu
(elektrický), veľkosti dávky, typu tkanín,
vlhkosti odevov a filtra na zachytávanie
textilného prachu. Dokonca aj
nesúmerná dávka v spotrebiči môže
spôsobiť zlé otáčanie, čo má za
následok vlhkejšie odevy, ktorých
sušenie bude trvať dlhšie.
Aviváž sa nepoužila správne.
••Pri praní bielizne, ktorá sa má sušiť v
spotrebiči, použite správne množstvo
aviváže podľa odporúčania výrobcu
aviváže.
Spoločne sa sušili čisté a špinavé
odevy.
••Spotrebič používajte iba na sušenie
čistých vecí. Špina zo znečistených
odevov sa môže preniesť na čisté
odevy v rovnakej alebo neskoršej
dávke.
Odevy neboli riadne vyčistené alebo
vypláchané pred tým, než sa vložili do
spotrebiča.
••Škvrny na sušených odevoch mohli
ostať po nedostatočnom odstránení
počas prania. Dbajte na to, aby boli
odevy úplne vyčistené alebo
vypláchané podľa návodu na
používanie vašej práčky alebo pracieho
prostriedku. Niektoré odolné škvrny sa
musia pred praním predbežne ošetriť.
Čas sušenia
odevov je príliš
dlhý.
Čas sušenia sa
nezhoduje.
Na odevoch
zostali mastné
alebo špinavé
fľaky.
33
SK
Prejavy
Príčina
Riešenie
problému
Odevy sú
pokrčené.
Odevy sa zrazili.
Odevy sa sušili príliš dlho (nadmerne
vysušené).
••Nadmerné sušenie dávky bielizne môže
mať za následok pokrčené odevy.
Skúste kratší čas sušenia.
Odevy sa po ukončení cyklov
ponechali v spotrebiči príliš dlho.
••Použite voľbu Nemačkavý.
Nedodržujú sa pokyny týkajúce sa
starostlivosti o odevy.
••Aby sa zabránilo zrazeniu odevov, vždy
si pozrite a dodržujte pokyny na
starostlivosť o tkaniny. Niektoré tkaniny
sa pri praní zrazia prirodzene. Iné
tkaniny sa zas môžu prať, ale zrazia sa
pri sušení v spotrebiči. Použite
nastavenie nízkeho alebo žiadneho
ohrevu.
Filter na zachytávanie textilného
prachu nebol riadne vyčistený.
••Pred každým cyklom sa vždy musí z
filtra odstrániť textilný prach a vlákna.
Demontovaný filter podržte oproti
svetlu, aby ste zistili, či nie je
znečistený alebo zanesený. V prípade,
že vyzerá byť špinavý, riaďte sa
pokynmi na čistenie. Pri niektorých
dávkach, ktoré produkujú veľké
množstvá textilného prachu a vlákien,
bude možno nutné vyčistiť filter na
zachytávanie textilného prachu počas
cyklu.
Bielizeň nebola riadne roztriedená.
••Niektoré tkaniny produkujú textilný
prach a vlákna (napr. huňatý biely
bavlnený uterák) a mali by sa sušiť
oddelene od odevov, ktoré zachytávajú
textilný prach a vlákna (napr. pár
čiernych plátenných nohavíc).
Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká.
••Rozdeľte na sušenie nadmerne veľké
dávky na menšie.
Vo vreckách zostali tkaniny, papier
atď.
••Pred sušením odevov dôkladne
skontrolujte vrecká.
Odevy sa sušili príliš dlho (sú
nadmerne vysušené).
••Nadmerné vysušenie dávky bielizne
môže mať za následok nahromadenie
statickej elektriny. Upravte nastavenia a
použite kratší čas sušenia alebo použite
programy Snímanie sušenia.
Na odevoch zostal
textilný prach a
vlákna.
Nadmerné
množstvo statickej
elektriny po
sušení.
Sušenie syntetickej bielizne,
nekrčivých textílií alebo odevov zo
syntetických zmesí.
34
••Tieto tkaniny sú prirodzene viac
náchylné na hromadenie statickej
elektriny. Skúste použiť aviváž alebo
použite nastavenia kratšieho času
Časovaného sušenia.
SK
Prejavy
Príčina
Riešenie
problému
Voda uniká.
Hadica nádoby na vodu
alebo vypúšťacia hadica nie
sú pripojené správne.
••Pripojte správne hadicu nádoby na vodu alebo
vypúšťaciu hadicu.
Dvierka sú zatvorené,
pričom sa v nich zachytila
bielizeň alebo cudzí
predmet.
••Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v
dvierkach nezachytila bielizeň alebo cudzie
predmety. Ak voda stále uniká, obráťte sa na
zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG
Electronics.
••Ak sú veci príliš tesne zhustené alebo príliš
roztrúsené, snímač môže mať problém nasnímať
úroveň vlhkosti dávky. Na veľmi malé dávky
použite program Časované sušenie.
Veľké, objemné veci, ako napríklad deky alebo
prikrývky, môžu niekedy vytvoriť klbko tkaniny.
Vonkajšie vrstvy sa usušia a snímače ich
zaregistrujú, zatiaľ čo vnútorné jadro zostane
Na odevoch sú po Veľmi veľká dávka alebo
vlhké. Pri sušení jednej objemnej veci môže
ukončení
veľmi malá dávka. Jedna
pomôcť, ak raz alebo dvakrát pozastavíte cyklus
programu vlhké
veľká položka, ako napríklad
a zmeníte jej usporiadanie, aby sa rozbalila a
fľaky.
deka alebo prikrývka.
odhalila prípadné vlhké plochy.
Aby sa po ukončení programu snímania sušenia
vysušilo niekoľko zostávajúcich vlhkých položiek z
veľmi veľkej dávky alebo niekoľko vlhkých škvŕn
na veľkej položke, vyprázdnite zachytávač
textilného prachu, potom nastavte program
Časované sušenie, aby sa sušenie týchto vecí
dokončilo.
Váš domáci
spotrebič a
smartfón nie sú
pripojené k sieti
Wi-Fi.
Heslo pre Wi-Fi pripojenie,
na ktoré sa pokúšate
pripojiť, je nesprávne.
••Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš
smartfón a odstránte ju, potom svoj spotrebič
zaregistrujte na LG SmartThinQ.
Mobilné dáta vášho
smartfónu sú zapnuté.
••Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a
zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
Názov bezdrôtovej siete
(SSID) je nastavený
nesprávne.
••Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť
kombináciou anglických písmen a číslic.
(Nepoužívajte špeciálne znaky)
••Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4
GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a
Frekvencia smerovača nie je
pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať
2,4 GHz.
frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho
poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu
smerovača.
Vzdialenosť medzi
spotrebičom a smerovačom
je príliš veľká.
••Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a
bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál
môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne
nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa
nachádzal bližšie pri spotrebiči.
35
SK
Kódy chýb
Prejavy
Príčina
Riešenie
problému
dE
Dvierka sa otvorili počas prevádzky
prístroja alebo spotrebič sa používa
bez toho, aby boli dvierka riadne
zatvorené.
••Úplne zatvorte dvierka.
••Ak symbol dE nezhasne, zavolajte
servis.
dE4
Detekcia spínača dverí nefunguje
správne.
••Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte
servis.
Došlo k poruche snímača teploty.
••Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte
servis.
F1
Teplota vo vnútri bubna náhle stúpla.
••Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte
servis.
LE1
Motor sa náhle zastavil.
••Skontrolujte, či množstvo bielizne
nepresahuje maximálne naplnenie.
••Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte
servis.
Kompresor sa náhle zastavil.
••Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte
servis.
Došlo k poruche odvodňovacieho
čerpadla.
••Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte
servis.
Okolitá teplota zariadenia je pod
nulou.
••Odporúčaná okolitá teplota zariadenia
je 5 - 35 °C.
tE1
tE2
tE4
LE2
AE
OE
36
ZÁRUKA
SK
TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:
••Servisné výjazdy na doručenie, vyzdvihnutie, inštaláciu alebo opravu produktu; poučenie zákazníka
o obsluhe produktu; oprava alebo výmena poistiek alebo oprava vedenia alebo potrubia, oprava v prípade
nepovolených opráv alebo inštalácie.
••Zlyhanie funkčnosti produktu počas výpadku alebo prerušenia elektrického prúdu alebo nedostatočnej
dodávky elektrickej energie.
••Poškodenie spôsobené presakujúcim alebo poškodeným vodovodným potrubím, zamrznutým vodovodným
potrubím, zablokovaným odtokovým potrubím, nedostatočným alebo prerušovaným prívodom vody alebo
vzduchu.
••Poškodenie v dôsledku prevádzky produktu v korozívnom prostredí alebo nedodržanie pokynov v návode
na používanie produktu.
••Poškodenie produktu spôsobené nehodami, škodcami alebo parazitmi, bleskom, vetrom, požiarom,
záplavami alebo vyššou mocou.
••Poškodenie alebo zlyhanie spôsobené nepovolenými úpravami alebo zásahmi, prípadne použitím na iné
ako určené účely alebo v prípade úniku vody, ak nebol spotrebič správne nainštalovaný.
••Poškodenie alebo zlyhanie spôsobené nesprávnym elektrickým prúdom, napätím alebo inštaláciou,
komerčným alebo priemyselným používaním, používaním príslušenstva, komponentov alebo spotrebných
čistiacich prostriedkov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou LG.
••Poškodenie spôsobené prevozom a manipuláciou vrátane poškriabania, preliačenia, odlomenia alebo
iného poškodenia povrchu produktu, ak takéto poškodenie nevznikne z dôvodu chyby materiálu alebo
spracovania.
••Poškodenie alebo chýbajúce položky vystaveného, zľavneného, renovovaného produktu alebo produktu
s poškodeným obalom.
••Produkty s odstráneným, zmeneným alebo nečitateľným pôvodným výrobným číslom. Na uznanie záruky
je potrebné číslo modelu, sériové číslo a originálny doklad o zakúpení produktu.
••Zvýšenie nákladov na prevádzku a ďalšie prevádzkové náklady.
••Opravy v prípade, že sa produkt používa inak ako bežným spôsobom v domácnosti alebo v rozpore
s pokynmi v návode na používanie produktu.
••Náklady súvisiace s odobratím produktu z domácnosti na účely opráv.
••Odstránenie a opätovnú inštaláciu produktu v prípade, že je produkt nainštalovaný na nedostupnom mieste
alebo nie je nainštalovaný v súlade so zverejnenými pokynmi na inštaláciu vrátane používateľskej
a inštalačnej príručky od spoločnosti LG.
••Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, používaním, inštaláciou, opravou alebo údržbou.
Nesprávna oprava zahŕňa použitie dielov, ktoré nie sú schválené spoločnosťou LG.
••Hluk alebo vibrácie, ktoré sa považujú za normálne, napríklad zvuk kanalizácie, zvuk pri odstreďovaní
alebo výstražné pípnutia.
Filter je zanesený.
– Nehreje, dlhý čas sušenia
Nesprávne pripojený sieťový kábel
alebo problém s elektrickou
zásuvkou.
- Žiadna energia
- Nehreje
Vyčistite filter na zachytávanie
textilného prachu.
Znovu pripojte napájací kábel,
vymeňte domovú poistku alebo
resetujte istič. Ak je problémom
zásuvka, možno bude potrebný
elektrikár.
37
PREVÁDKOVÉ ÚDAJE
SK
Opis výrobku_delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2012
Meno dodávateľa alebo obchodná značka
LG Electronics
Názov alebo označenie modelu dodávateľa
RC80EU2AV4D
Menovitá kapacita v kg bavlnenej bielizne pre štandardný program pre bavlnu pri
plnom naplnení
8 kg
Typ sušičky
Kondenzačná
bubnová sušička pre
domácnosť
Trieda energetickej účinnosti
A+++
Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia pre štandardný
program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení, a spotreba režimov s nízkou
spotrebou energie. Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa
bude spotrebič používať.
176 kWh/rok
Automatická bubnová sušička
Áno
Udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č. 66/2010
Nie
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení (Edry)
1,47 kWh
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení
(Edry1/2)
0,80 kWh
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (Po) štandardného programu pre
bavlnu pri plnom naplnení
0,18 W
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v zapnutom stave (Pl)
štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení
0,18 W
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (Tl)
10 min
„
“ sa používa pri plnom a čiastočnom naplnení a je to štandardný program
sušenia, na ktorý sa vzťahuje informácia na štítku a v opise výrobku, že tento program je vhodný na
sušenie normálnej vlhkej bavlnenej bielizne a že je najúčinnejším programom pre bavlnu z hľadiska
spotreby energie.
Vážený čas trvania (Tb) ‚štandardného programu pre bavlnu pri plnom a čiastočnom
naplnení‘
150 min
Čas trvania ‚štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení‘ (Tdry)
196 min
Čas trvania ‚štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení‘ (Tdry1/2)
115 min
Trieda účinnosti kondenzácie ‚X‘ na stupnici od G (najnižšia účinnosť) po A
(najvyššia účinnosť)
A
Priemerná účinnosť kondenzácie Cdry štandardného programu pre bavlnu pri plnom
naplnení
91 %
Priemerná účinnosť kondenzácie Cdry1/2 štandardného programu pre bavlnu pri
čiastočnom naplnení
91 %
Vážená účinnosť kondenzácie (Cb) ‚štandardného programu pre bavlnu pri plnom a
čiastočnom naplnení‘
91 %
Hladina akustického výkonu
64 dB(A)
Voľne stojaca
38
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising