LG | RC81V9AV4Q | User manual | LG RC81V9AV4Q Příručka uživatele

LG RC81V9AV4Q Příručka uživatele
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
SUŠIČKA
Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž
usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po
provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro
budoucí nahlédnutí.
RC81V9*V*Q RC91V9*V*Q
CZ ČEŠTINA
SK
MFL71424339
Rev.00_071619
SLOVENČINAEN
EN
ENGLISH
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena
OBSAH
Tato příručka může zahrnovat vyobrazení
nebo obsah, které se mohou lišit od vámi
zakoupeného typu.
Tato příručka podléhá revizím ze strany
výrobce.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.............................................................3
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY....................................3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.............................................................3
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ........................................................................9
INSTALACE...................................................................................10
Díly a technické údaje......................................................................................10
Požadavky na místo instalace......................................................................... 11
Vyrovnání spotřebiče.......................................................................................12
Pokyny k instalaci nad sebou (volitelně)..........................................................14
OBSLUHA......................................................................................16
Používání spotřebiče.......................................................................................16
Třídění prádla...................................................................................................17
Ovládací panel.................................................................................................18
Tabulka programů............................................................................................20
Volitelné programy a další funkce....................................................................24
INTELIGENTNÍ FUNKCE...............................................................26
Používání aplikace LG SmartThinQ.................................................................26
Používání funkce Smart Diagnosis™..............................................................29
ÚDRŽBA........................................................................................30
Čištění po každém sušení................................................................................30
Pravidelné čištění spotřebiče...........................................................................31
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................32
Před voláním do servisního střediska..............................................................32
PROVOZNÍ ÚDAJE........................................................................37
Produktový list..................................................................................................37
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY
Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení
nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze
zařízení.
Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný
popis níže.
Bezpečnostní hlášky
Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít
za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený
tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli
vzniku rizika.
VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů
za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů
za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ
Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku
požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění
či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření,
včetně následujících:
Děti v domácnosti
Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se
sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo
bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.
3
CZ
Pro používání v Evropě:
Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo
pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení
a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si
s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a
uživatelskou údržbu.
Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení
pohybovat.
Instalace
• Ujistěte se, že je spotřebič řádně nainstalován, uzemněn a nastaven
kvalifikovaným servisním technikem v souladu s pokyny pro instalaci.
• Nikdy neuvádějte spotřebič do provozu, pokud je poškozený, vadný,
částečně demontovaný nebo pokud chybí či jsou poškozené některé
součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.
• Tento spotřebič by měl být přepravován dvěma nebo více osobami,
které jej bezpečně drží.
• Spotřebič neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení
neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě,
které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému
slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
• Utáhněte odtokovou hadici, abyste předešli jejímu uvolnění.
• Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky
uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované
servisní středisko.
• V kombinaci s tímto spotřebičem nepoužívejte vícezdířkové zásuvky,
prodlužovací napájecí kabel nebo adaptér.
• Předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice,
voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře
s vložkami z pěnové pryže nesmí být v zařízení sušeny.
4
CZ
• Tento spotřebič nesmí být instalován za uzamykatelnými dveřmi,
posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsy na opačné straně než je
umístěn spotřebič, aby nedocházelo k blokování úplného otevření
dvířek zařízení.
• Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo selhání
snižuje uzemnění riziko zasažení elektrickým proudem tím, že
elektrickému proudu umožňuje projít cestou nejmenšího odporu.
• Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnícím vodičem a
ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky,
která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními
zákony a předpisy.
• Nesprávné připojení zemnícího vodiče může mít za následek riziko
zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení
správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo
servisního technika.
• Napájecí zástrčku dodávanou se zařízením neupravujte. Pokud
neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné
zásuvky odborným elektrikářem.
• Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako
je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a
vypínán.
Obsluha
• Nepokoušejte se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení.
Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné ostré
předměty.
• Neopravujte ani nevyměňujte žádné díly zařízení. Veškeré opravy a
servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této
příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze schválené
tovární díly.
• V bezprostřední blízkosti pod spotřebičem a v jeho okolí neskladujte
hořlavé materiály, např. cupaninu, papír, hadry, chemikálie atd.
• Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
5
CZ
• Nenechávejte otevřená dvířka zařízení. Otevřená dvířka lákají děti,
aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo mít
za následek poškození zařízení nebo zranění osob.
• Nikdy nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení bubnu.
• Do spotřebiče nevkládejte ani v něm neperte nebo nesušte textilie,
které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo
výbušnými látkami (jako je vosk, oleje, barvy, benzin, odmašťovací
kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej, rostlinný olej, kuchyňský
olej atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru nebo
výbuchu.
• V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na
informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
• Když jsou dvířka plnicího otvoru otevřená, netlačte na ně shora
nadměrnou silou.
• Použijte novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením.
Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a
následné poškození majetku.
• Nedotýkejte se dvířek během programů využívajících vysokou
teplotu.
• V blízkosti zařízení nepoužívejte vznětlivé plyny a hořlavé látky
(benzen, benzín, ředidla, petrolej, alkohol atd.).
• Pokud dojde v zimním období ke zmrznutí odtokové hadice
nebo hadice přívodu vody, používejte pračku výhradně po jejím
rozmrazení.
• Všechny prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte mimo
dosah dětí.
• Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma
rukama.
• Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké
předměty.
6
CZ
Údržba
• Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou
zástrčku do zásuvky.
• Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení
ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do
pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
• Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
• Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně
uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
Bezpečnostní pokyny pro používání sušičky
VAROVÁNÍ – Zamezení požáru
Riziko požáru a hořlavých materiálů
• Ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte větrací
otvory bez překážek. V opačném případě může dojít k požáru.
• Tento spotřebič obsahuje R290, chladivo, které je šetrné k životnímu
prostředí, ale je hořlavé. Nepoškozujte chladicí okruh, udržujte zdroje
otevřeného ohně zdroje vznícení mimo dosah spotřebiče.
• Nesušte v zařízení nevyprané prádlo.
• Při používání aviváží nebo podobných produktů je nutné dodržovat
pokyny uvedené na jejich obalu.
• Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo
zápalky.
• Spotřebič nikdy nezastavujte před dokončením cyklu sušení, pokud
nebude veškeré prádlo rychle vyjmuto a rozprostřeno tak, aby mohlo
dojít k rozptýlení tepla.
• Zařízení by se nemělo používat, pokud pro čištění byly použity
průmyslové chemikálie.
• Textilie znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, rostlinný olej,
aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky
a odstraňovače vosků, je před sušením v zařízení nutné vyprat
v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
7
CZ
• Nepijte kondenzovanou vodu. V opačném případě může dojít
k onemocnění zažívacího ústrojí.
• Aby bylo možné předejít rizikům, je v případě poškození napájecího
kabelu nutné jej vyměnit u výrobce nebo jeho servisních partnerů
nebo to musí provést stejně kvalifikovaná osoba.
• Filtr cupaniny musí být často čištěn.
• Je třeba zabránit hromadění cupaniny v zařízení.
• Nestříkejte přípravek pro chemické čištění přímo na zařízení ani
nepoužívejte zařízení k sušení oděvů se zbytky přípravku pro
chemické čištění.
• Nesušte oděvy znečištěné mastnými látkami. Mastné látky (včetně
pokrmových olejů) na oděvech nelze zcela odstranit ani po vyprání
ve vodě.
• Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínače, jako
je časovač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a
vypínán.
• Po dokončení sušení, nebo pokud dojde během sušení k přerušení
napájení, ihned vyjměte oděvy ze spotřebiče. Ponechání oděvů,
které byly sušeny ve spotřebiči, bez dozoru, může způsobit požár.
Oděvy vyjmuté ze zařízení po sušení mohou způsobit požár. Po
sušení oděvy ihned vyjměte a nechte je vychladnout rozvěšené nebo
položené na rovné ploše.
Likvidace
• Před vyřazením starého přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Abyste
zamezili nesprávnému použití přístroje, odřízněte přímo za přístrojem
síťový kabel.
• Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren)
odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.
• Před likvidací zařízení nebo jeho vyhozením demontujte dvířka,
abyste zamezili nebezpečí uvíznutí dětí nebo malých zvířat uvnitř
sušičky.
8
CZ
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Likvidace starého přístroje
• Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z
elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné
likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
• Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné
látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže
zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní
prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat
znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších
výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a
šetřit tak omezené zdroje.
• Spotřebič můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho
zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních
odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném
sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z
vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/
recycling
Tato sušička obsahuje chladicí plyny
R290 (GWP:3): 0,145 kg Hermeticky uzavřeno.
9
INSTALACE
CZ
Díly a technické údaje
POZNÁMKA
• Vzhled a technické údaje zařízení se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění
změnit.
Pohled zepředu
a
b
c
Zásobník na vodu
Ovládací panel
Dveře
Príslušenstvo (volitelně)
Obraťte se na informační centrum pro zákazníky společnosti LG Electronics nebo navštivte webové stránky
společnosti LG na adrese http://www.lg.com.
a
a
b
c
10
b
Hadice pro odtok kondenzátu a držák hadice
Sušák
Spojovací sada
c
CZ
Technické údaje
Model
RC81V9*V*Q
RC91V9*V*Q
Napájení
220 - 240 V~, 50 Hz
Rozměry
600 mm (Š) × 690 mm (H) × 850 mm (V)
Hmotnost produktu
56 kg
Přípustná teplota
5 - 35 °C
Max. kapacita
8 kg
Požadavky na místo
instalace
POZNÁMKA
Před instalací spotřebiče zkontrolujte následující
informace, abyste se ujistili, že spotřebič je
nainstalován na správném místě.
Umístění
5 cm
1 cm
1 cm
• Sklon podlahy: Povolený sklon podlahy pod
celým zařízením je 1°.
• Elektrická zásuvka: Musí se nacházet ve
vzdálenosti do 1,5 m od jedné ze stran zařízení.
−− Nepřetěžujte zásuvku připojením více než
jednoho spotřebiče.
• Dodatečný odstup: by měl mít 5 cm pro stěnu
a 1 cm pro zadní, levou a pravou stranu.
−− Nikdy nepokládejte prací prostředky na
vrchní stranu zařízení. Tyto prostředky
by mohly poškodit povrchovou úpravu a
ovládací prvky.
9 kg
• Aby bylo dosaženo lepších výsledků sušení,
udržujte místo mezi zadní stranou přístroje a
stěnou.
• Zařízení neinstalujte na místě, kde hrozí
námraza nebo prach.
• Zařízení nemusí fungovat správně, případně
může být poškozeno mrznoucí nebo
zkondenzovanou vodou v čerpadle a odtokové
trubici.
• Zařízení neinstalujte v blízkosti horkých
spotřebičů, jako jsou chladnička, trouba nebo
sporák. Mohlo by dojít ke snížení výkonu sušení
a ovlivnění trvání programu, a nepříznivému
ovlivnění řádné funkce kompresoru. Zařízení
pracuje nejlépe při pokojové teplotě 23 °C.
Umístění
• Usaďte spotřebič na rovné pevné podlaze.
• Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení
není narušováno koberci, rohožkami atd.
• Nikdy se nepokoušejte vyrovnávat nerovnosti
podlahy pod spotřebičem dřevěnými špalíky,
kartónem nebo podobnými materiály.
• Neinstalujte zařízení v místnostech, kde
by mohla teplota klesnout pod bod mrazu.
Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout.
Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může
být při teplotách pod bodem mrazu snížena.
• Pokud je dodávka zařízení realizována v zimním
období a teplota se pohybuje pod bodem mrazu,
umístěte spotřebič před uvedením do provozu
na několik hodin do místnosti s pokojovou
teplotou.
11
CZ
• Zajistěte prosím, aby bylo zařízení po instalaci
snadno přístupné technikovi pro případ opravy.
• Po instalaci spotřebiče nastavte všechny čtyři
nožky pomocí klíče tak, aby byl spotřebič
stabilní a aby mezi horní částí spotřebiče a
spodní stranou jakékoli pracovní plochy zůstala
mezera přibližně 20 mm.
Požadavky na ventilaci
• Výklenek nebo pod pultem
−− Zajistěte, aby zařízením mohl proudit vzduch
o minimálním objemu 3,17 m3/min.
• Skříňka
−− Dvířka skříňky musí být opatřeny 2 otvory (se
žaluziemi) každý o minimální ploše 387 cm2,
každý umístěný ve vzdálenosti 8 cm od horní
a spodní části dvířek.
VAROVÁNÍ
• Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla.
Zadní strana spotřebiče musí mít zajištěno
dobré větrání. Nedodržování těchto pokynů
může vést k potížím.
• Spotřebič nesmí být instalován vedle chladicího
zařízení.
• Zařízení není určeno pro používání na moři ani
pro instalaci v mobilních prostředcích, jako jsou
např. karavany, letadla atd.
Elektrické připojení
• Nepoužívejte prodlužovací přívod ani
rozbočovací zásuvku.
• Po použití vždy zařízení odpojte od zdroje
napájení.
• Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce
zapojené podle platných předpisů pro
elektrickou instalaci.
• Zařízení musí být umístěno tak, aby byla
zástrčka snadno přístupná.
Vyrovnání spotřebiče
Kontrola vyrovnání
Vyrovnání spotřebiče zabraňuje zbytečnému
hluku a vibracím. Po instalaci zkontrolujte, zda je
spotřebič dokonale vyrovnaný.
• Pokud se spotřebič při šikmém zatlačení na jeho
horní desku kývá, znovu nastavte nohy.
Nastavení a vyrovnání spotřebiče
Pokud spotřebič není zcela vyrovnaný, otáčejte
nastavitelnými nohami, dokud se spotřebič již
nebude kývat.
• Otáčejte nastavitelné nohy ve směru hodinových
ručiček nebo proti směru hodinových ručiček,
abyste jej snížili zepředu dozadu, ze strany na
stranu a z rohu na roh.
Otočení otevírání dvířek
Směr otevírání dvířek můžete podle potřeby
změnit.
VAROVÁNÍ
• Neměňte směr otevírání dvířek, když je
spotřebič postavený na pračce.
• Před odstraněním šroubků pantu musíte pomocí
asistující osoby podepřít váhu dvířek. Vzhledem
k hmotnosti dvířek by mohlo dojít k jejich
spadnutí.
• Z bezpečnostních důvodů jsou při změně směru
otevírání dvířek potřeba dvě nebo více osob.
POZNÁMKA
• Umístění a poloha šroubků se mění v
závislosti na poloze dvířek. Před utáhnutím se
přesvědčte, že jste šroubky umístili správně.
12
CZ
1
Otevřete dvířka a odstraňte 2 šroubky na jejich
pantech (a). Po odstranění šroubků dvířka
opatrně sejměte ze skříně (b) čelní stranou
dolů.
d
4
VAROVÁNÍ
• Nejprve odstraňte dolní šroub. Vzhledem k
hmotnosti dvířek může dojít k jejich spadnutí a
poškození.
2
Změňte strany umístění pantů (c) a západky
(d) a poté utáhněte v opačném pořadí
šroubky.
• Utáhněte šroubky ve správné pozici dle
kroků 2 až 4.
d
c
Odstraňte 8 šroubků z konstrukce pantu (c)
dvířek.
• Na čelní straně je 6 šroubků a na boku 2
šroubky.
c
5
3
Odstraněním 2 šroubků sundejte uchycení
dvířek (e) z rámu spotřebiče a poté ho
namontujte na opačnou stranu.
Vyndejte 3 šroubky z konstrukce západky
dvířek (d), která se nachází mezi dvířky a
závěsem a poté vyndejte šroubek připevněný
k háčku dvířek.
13
CZ
6
Odstraňte 2 krycí šroubky z rámu sušičky a
potom je namontujte na opačnou stranu.
a
b
7
Nainstalujte dvířka pomocí šroubků
odstraněných v kroku č. 1 a poté zkontrolujte,
že se dvířka správně zavírají.
Sušička
Pračka společnosti LG
Sušičku lze umístit pouze na pračku společnosti
LG. Nepokoušejte se tuto sušičku umístit na jinou
pračku, výsledkem může být poškození, zranění
nebo škoda na majetku.
Velikost horní desky pračky
550 mm
600 mm
Tvar a směr
sestavení
Postup při instalaci
Pokyny k instalaci nad
sebou (volitelně)
Sušičku lze umístit na pračku společnosti LG
a bezpečně ji upevnit pomocí spojovací sady.
Instalaci musí provést kvalifikovaný personál, aby
bylo zajištěno její správné provedení.
Spojovací sada
Aby bylo možno tuto sušičku umístit na pračku, je
vyžadována spojovací sada LG.
VAROVÁNÍ
• Nesprávná instalace může způsobit vážné
nehody.
• Vzhledem ke hmotnosti přístroje a výšce
instalace představuje pro jednu osobu postavení
zařízení na sebe příliš velké riziko. Proces by
měl být prováděn dvěma nebo více pracovníky
kvalifikovaného personálu.
• Zařízení není vhodné pro vestavnou instalaci.
Neinstalujte jej jako vestavné zařízení.
• Zařízení neuvádějte do provozu, není-li řádně
umístěno.
1
14
Umístěte sušičku LG na pračku LG.
CZ
2
Ze spodní části zadního krytu na každé straně
demontujte dva šrouby tak, jak je uvedeno na
obrázku níže.
1
Oddělte víko proti zpětnému toku (a) a hadici
nádoby na vodu (b) od připojovací sady.
b
a
3
Zarovnejte otvory spojovací sady s otvory
v zadním krytu.
• 3-1) 600 mm
2
Nasaďte víko proti zpětnému toku (a)
na hlavu připojovací sady a pak připojte
odtokovou hadici (c) k opačné straně
připojovací sady.
a
• 3-2) 550 mm
c
UPOZORNĚNÍ
4
Dvěma šrouby dříve demontovanými ze
sušičky přitáhněte spojovací sadu.
5
Pomocí čtyř šroubů (2 pro každou stranu)
z krabičky s příslušenstvím (16 mm) spojte
zadní kryt pračky se spojovací sadou.
6
Na druhé straně postupujte stejně.
• Je-li hadice je nainstalována tak, že je ohnutá
nebo skřípnutá, nemusí vypouštění fungovat
správně.
POZNÁMKA
• Odtokovou hadici je možné instalovat i v
případě, že spotřebič není umístěn na pračce.
Instalace odtokové hadice
(volitelně)
Za normálních okolností je kondenzovaná voda
čerpána do zásobníku vody, kde je ukládána,
dokud není zásobník ručně vyprázdněn. Vodu
lze také přímo odvádět do hlavního odvodu,
zejména pokud je sušička umístěna na horní části
pračky. Pomocí připojovací sady pro odtokovou
hadici stačí změnit trasu vody a přesměrovat ji
následovně:
15
OBSLUHA
CZ
Používání spotřebiče
Používání spotřebiče
Před prvním cyklem nechte zařízení pět minut
vysoušet, aby došlo k zahřátí bubnu. Během
několika prvních použití zařízení nechte mezi
jednotlivými várkami otevřená dvířka. Umožníte tak
uniknout případným pachům ze vnitřku přístroje.
1
UPOZORNĚNÍ
• Dávejte pozor, aby mezi dvířky a gumovým
těsněním neuvízlo prádlo.
3
Zapněte napájení.
• Stiskněte tlačítko Napájení Napájení. Ikona
indikátoru nad tlačítkem se rozsvítí, což
značí, že je zařízení připraveno k činnosti.
4
Vyberte požadovaný program sušení.
• Program můžete vybrat otáčením
voliče programu, dokud není indikován
požadovaný program.
• Pokud stisknete tlačítko Start/Pauza
bez výběru programu, spotřebič bude
pokračovat v programu Bavlna. Podrobné
informace naleznete v tabulce programů.
5
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
• Když stisknete tlačítko Start/Pauza, spustí
spotřebič na 10 sekund větrání uvnitř
bubnu, aby se připravil na sušení.
6
Po dokončení cyklu otevřete dvířka a vyjměte
prádlo.
7
Vypněte zařízení.
• Stiskněte tlačítko Napájení.
Ujistěte se, že jsou filtr cupaniny a zásobník
na vodu čisté.
• Filtr cupaniny se nachází uvnitř lemu dvířek.
Před každým cyklem sušení je třeba jej vyčistit.
• Otevřete dvířka a ujistěte se, že je filtr
cupaniny čistý. Pokud ne, vyčistěte jej.
• Aby bylo dosaženo optimálních výsledků
vysoušení, zkontrolujte, zda není třeba
vyprázdnit zásobník na vodu.
VAROVÁNÍ
• Nepijte kondenzovanou vodu.
POZNÁMKA
• V některých případech se může kvůli plnému
zásobníku na vodu na LED displeji zobrazovat
symbol E (symbol Vylít vodu) a zařízení se
může zastavit.
2
16
Po roztřídění vložte prádlo do bubnu.
• Oděvy by měly být před vložením do bubnu
roztříděny podle typu tkaniny a úrovně
suchosti. Všechny šňůrky a pásky oděvů
by měly být dobře svázány a upevněny.
Prádlo zatlačte do zadní části, aby nepřišlo
do kontaktu s těsněním dvířek. V opačném
případě by mohlo dojít k poškození těsnění
dvířek a oděvů. Zavřete dvířka.
CZ
UPOZORNĚNÍ
• Buďte opatrní! Buben uvnitř zařízení může být
stále horký.
• Zařízení nesmí být používáno k jiným účelům,
než pro které je určený.
POZNÁMKA
• Závěrečná část cyklu sušičky probíhá bez
ohřevu (zchlazovací cyklus), aby bylo zajištěno,
že je prádlo ponecháno při teplotě, která
zajišťuje, že prádlo nebude poškozeno.
• Vysoká atmosférická teplota a malé rozměry
místnosti mohou zvýšit jak dobu sušení, tak
spotřebu energie.
Pryž a plasty
• Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou
vyrobeny pryže nebo plastů, např.:
−− zástěry, bryndáky a potahy židlí
−− záclony a ubrusy
−− vanové rohože
Skelná vlákna
• Nesušte v zařízení skelná vlákna. Skleněné
částice, které zůstanou v zařízení, mohou být
během dalších cyklů zachyceny v oděvech.
Ikona
Popis
Třídění prádla
Sušit
Oděvy jsou opatřeny štítky s údaji, jak se o oděvy
starat, proto je doporučeno řídit se při sušení podle
těchto štítků.
Kromě toho je třeba prádlo roztřídit podle velikosti
a typu tkaniny.
Abyste dosáhli nejlepších výsledků sušení
a nejefektivnějšího využití energie, zařízení
nepřeplňujte.
Sušit v bubnové sušičce
Vlna
Nesušit
• Vlněné oblečení sušte programem Vlna.
Nejprve se řiďte symboly na štítku na oděvu.
Pokud po sušení není vlna zcela suchá, tak
sušení neopakujte. Rozložte vlněné oblečení v
původním tvaru a nechejte vyschnout naplocho.
Sušit při vysoké teplotě
Prádlo pro šetrné praní /
odolné proti pomačkání
Choulostivé / jemné prádlo
Nesušit v bubnové sušičce
Sušit při střední teplotě
Sušit při nízké teplotě
Vlněné a háčkované materiály
Žádné teplo / vzduch
• Některé vlněné a háčkované materiály se
v závislosti na kvalitě mohou srazit.
Sušit na šňůře / na věšáku
Nežehlivé a syntetické
• Spotřebič nepřetěžujte. Oděvy z nežehlivých
materiálů vyjměte ze spotřebiče ihned po
dokončení programu, abyste předešli jejich
zmačkání.
Sušit odkapáním
Sušit naplocho
Sušit ve stínu
Dětské prádlo a noční košile
• Vždy zkontrolujte štítek na oděvu.
17
CZ
Ovládací panel
Prvky ovládacího panelu
a
Tlačítko Napájení
• Stisknutím tlačítka Napájení zapnete a vypnete napájení.
• Stisknutím tlačítka Napájení zrušíte funkci Odložený start.
b
Volič programu
• Programy jsou k dispozici podle typu prádla.
• Zvolený program signalizuje příslušná kontrolka.
c
Tlačítko Start/Pauza
• Toto tlačítko Start/Pauza se používá pro spuštění nebo pozastavení cyklu sušení.
• Během Pauza se po 14 minutách automaticky vypne napájení.
d
Tlačítka doplňkových voleb
• Tato tlačítka můžete použít pro výběr požadovaných voleb zvoleného programu.
• Chcete-li použít funkci Dálkový start, prohlédněte si INTELIGENTNÍ FUNKCE.
e
Indikátor průběhu sušení
• V závislosti od průběhu cyklu sušení se rozsvítí jiná ikona indikátoru.
−− @: Tato ikona se rozsvítí, když je spotřebič v procesu sušení.
−− -: Tato ikona se rozsvítí, když je spotřebič v režimu sušení snadné k žehlení
−− +: Tato ikona se rozsvítí, když je spotřebič v režimu sušení do skříně.
−− =: Tato ikona se rozsvítí, když je spotřebič v procesu chlazení.
18
CZ
Displej
K
Tato ikona ukazuje, že by měl být filtr cupaniny vyčištěn, nebo je ucpaný.
• Upozornění na čištění: Stisknete-li tlačítko Napájení Napájení, dojde k zobrazení ikony.
• Chybějící upozornění: Pokud není vložen filtr na vlákna, zobrazí se ikona a spotřebič nebude
fungovat.
E
Tato ikona ukazuje, že je třeba nádržku na vodu vyprázdnit, nebo že je plná.
• Upozornění na vylití: po stisknutí tlačítka Napájení se zobrazí tato ikona.
• Upozornění na plnou nádržku na vodu: Pokud je zařízení v chodu, dojde k zobrazení ikony a
ozve se akustický signál.
I
Tato ikona udává stav automatického čištění kondenzátoru. Ikona se zobrazí během proplachování
kondenzátoru.
19
CZ
Tabulka programů
Průvodce programy Senzorové sušení
Program
Bavlna
Úroveň sušení
• Typ prádla
• Detail
Extra
• Ručníky, župany a ložní prádlo
• Silné a prošívané tkaniny
Max. kapacita*1
8 kg / 9 kg
Skříň
• Osušky, utěrky, spodní prádlo a bavlněné ponožky
• Pro tkaniny, které není třeba žehlit
Žehlení
• Prostěradla, povlečení na polštáře a ručníky
• Pro tkaniny, které je třeba žehlit
Poznámka pro
zkušební ústavy
• Nastavte program na Bavlna + Skříň + Energie (plné a poloviční zatížení)
pro zkoušku v souladu s EN61121 a směrnicí 932/2012.
• Program Bavlna + Skříň + Energie je nejúčinnějším programem z hlediska
zkušebních podmínek navržených v EN61121 a směrnici 932/2012.
• Výsledky testu závisí na pokojové teplotě, typu a množství náplně, tvrdosti
vody a teplotě vstupní vody.
*1: Maximální kapacita závisí na modelu, který jste zakoupili.
Program
Smíšené prádlo
Úroveň sušení
• Typ prádla
• Detail
Extra
• Ložní prádlo, stolní textilie, tepláky, bundy a deky
• Pro silné a prošívané tkaniny, které není třeba žehlit
Skříň
• Košile a halenky
• Pro tkaniny, které není třeba žehlit
Žehlení
• Kalhoty, šaty, sukně a halenky
• Pro tkaniny, které je třeba žehlit
20
Maximální kapacita
4 kg
CZ
Program
Syntetika
Maximální kapacita
Úroveň sušení
• Typ prádla
• Detail
Skříň
• Košile, trička, kalhoty, spodní prádlo a ponožky
• Pro oděvy z polyamidy, akrylátu a polyesteru, které není třeba žehlit.
Žehlení
• Košile, trička, spodní prádlo, bundy a ponožky
• Pro oděvy z polyamidy, akrylátu a polyesteru, které je třeba žehlit.
Program
Pokrývky
Typ prádla
Lůžkoviny, prostěradla
Detail
Pro objemné prádlo
Program
Ručníky
Typ prádla
Ručníky, povlaky na polštáře
Detail
Pro bavlněné tkaniny, které není třeba žehlit
Program
Rychlý 30
Typ prádla
Lehké a menší položky do 3 ks.
Detail
Pro položky s malým množstvím polyamidu, akrylu a polyesteru
Program
Pro alergiky
Typ prádla
Bavlna, spodní prádlo, prostěradla a oblečení pro kojence
Detail
Pomáhá odstranit alergeny jako např. roztoče
Program
Jemné prádlo
Typ prádla
Hedvábí, jemné tkaniny a prádlo
Detail
Pro tkaniny, které jsou citlivé na teplotu, například syntetické tkaniny
Program
Vlna
Typ prádla
Vlna
Detail
Pro vlněné tkaniny
Program
Sportovní oblečení
Typ prádla
Dresy a oblečení na tréninky
Detail
Pro materiál z polyesteru
3,5 kg
Maximální kapacita
2,5 kg
Maximální kapacita
4,5 kg
Maximální kapacita
Maximální kapacita
Maximální kapacita
1 kg
1 kg
1,5 kg
Maximální kapacita
1 kg
Maximální kapacita
2 kg
21
CZ
Průvodce programy Časovaného sušení
Program
Sušení na sušáku
Maximální kapacita
–
Typ prádla
Hedvábí, vlna, jemné prádlo
Detail
Osvěžuje tkaniny bez sušení v bubnu
Program
Studený vzduch
Maximální kapacita
–
Typ prádla
Všechny tkaniny, které vyžadují osvěžení
Detail
Sušení v bubnu bez horkého vzduchu
Program
Teplý vzduch
Typ prádla
Osušky, župany, utěrky a akrylové prošívané tkaniny
Detail
Malé předměty a vlhké oblečení, předměty každodenní potřeby vhodné pro
sušení za tepla
Maximální kapacita
–
UPOZORNĚNÍ
• Pokud je dávka menší než 1 kg, použijte program Teplý vzduch v programech Časovaného sušení.
Vlněné kusy prádla by měly být sušeny pomocí programu Vlna a tkaniny citlivé na teplo včetně hedvábí,
spodního prádla a dámského spodního prádla by měly být sušeny pomocí programu Jemné prádlo. Při
volbě požadovaného programu dodržujte doporučené zatížení prádla. V opačném případě může dojít k
poškození vašeho oblečení.
POZNÁMKA
• Je vhodný pro sušení běžného vlhkého bavlněného prádla a jde o energeticky nejúspornější program pro
sušení vlhkého bavlněného prádla.
• Pokud je zařízení nainstalováno pod jiným zařízením, může dojít ke snížení výkonu.
• Pokud není prádlo během praní řádně vyždímáno, spotřeba energie a doba sušení budou zvýšeny.
22
CZ
Volitelné možnosti sušení
Program
Program
EcoHybrid
Úroveň sušení
Vypnuto
Extra
Bavlna
Smíšené prádlo
Syntetika
Energie
Čas
#
#
Skříň
#
#
Žehlení
#
#
Extra
#
#
Skříň
#
#*1
Žehlení
#
#
Skříň
#
#*1
Žehlení
#
#
*1
Pokrývky
–
#*1
Ručníky
–
#*1
Rychlý 30
–
#*1
Pro alergiky
–
#*1
Jemné prádlo
–
#*1
Vlna
–
#*1
Sportovní
oblečení
–
#*1
Sušení na sušáku
–
Studený vzduch
–
Teplý vzduch
–
#*1
*1
#
#*1
#
*1: Tato volba je automaticky vložena do programu a nelze ji zrušit.
23
CZ
Volitelné programy a další
funkce
Úroveň sušení
Odložený start
1
Zapněte spotřebič.
Umožní vám oddálit čas ukončení cyklu sušení od
3 hodin do 19 hodin.
2
Vyberte program
1
Zapněte spotřebič.
3
2
Vyberte program
Opakovaným stisknutím tlačítka Úroveň
sušení vyberte úroveň sušení.
3
Stiskněte tlačítko Odložený start.
4
Nastavte hodinu (-y) zpoždění stisknutím
tlačítka Více času, Méně času.
5
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Nemačkavý _
Umožní vám zabránit tvorbě záhybů, když se
prádlo na konci cyklu sušení ihned nevyloží.
Když je tato funkce zapnuta, kontrolka, která
indikuje, že je nastavena možnost Nemačkavý,
se rozsvítí a spotřebič se opakovaně spustí na
dobu 10 sekund a pozastaví se na 5 minut. Tato
možnost se automaticky vypne po 2 hodinách na
konci cyklu sušení.
Chcete-li tuto možnost vypnout, stiskněte tlačítko
Nemačkavý předtím, než spustíte cyklus sušení.
POZNÁMKA
Umožňuje zvolit úroveň sušení pro program
sušení.
EcoHybrid
Umožní vám nabídnout možnost úspory energie
nebo času.
• Energie: možnost úspory energie.
• Čas: možnost úspory času.
Oblíbený
Umožní vám uložit vlastní program sušení pro
budoucí použití.
1
Zapněte spotřebič.
2
Vyberte program
3
Vyberte volitelný program nebo další funkce.
(Nemačkavý, EcoHybrid atd.)
4
Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko
Oblíbený.
• Když je tato možnost nastavena, na LCD
obrazovce se zobrazí obdélník s přerušovanou
čarou.
• Když je tato možnost nastavena, funguje pouze
tlačítko Napájení.
Vlastní program sušení je nyní uložen pro budoucí
použití. Chcete-li znovu použít vlastní program,
stiskněte tlačítko Oblíbený a tlačítko Start/Pauza.
Zvuk q
Když je spotřebič v chodu, je možné nahlížet
dovnitř bubnu, stisknete-li a podržíte-li tlačítko
Úroveň sušení po dobu 3 sekund.
• Světlo zapnuto: Dvířka jsou otevřena.
• Světlo vypnuto: Dvířka jsou zavřena. Světlo je
vypínáno automaticky.
Umožní vám zapnout a vypnout zvukový signál.
24
Světlo bubnu
CZ
Více času / Méně času
To vám umožní prodloužit nebo zkrátit dobu sušení
při použití programu sušení Sušení na sušáku,
Studený vzduch a Teplý vzduch.
• Stisknutím tlačítka Více času prodloužíte dobu
sušení o 5 minut.
• Stisknutím tlačítka Méně času zkrátíte dobu
sušení o 5 minut.
Abyste mohli tento program používat, potřebujete
držák do sušičky, který se umístí uvnitř spotřebiče.
Před sušením zlikvidujte obalové materiály držáku
do sušičky.
1
Otevřete dvířka
2
Zasuňte háček do středu bubnu.
3
Sušák umístěte na konstrukci nad filtr cupaniny
a zatlačte na něj. Tím sestavení dokončíte.
4
Vlhké prádlo položte na horní část sušáku.
Okolo prádla ponechte volný prostor, aby mohl
proudit vzduch.
• Sušák se nebude pohybovat, ale buben se
bude otáčet.
Stiskněte současně tlačítko Odložený start a
Nemačkavý a podržte jej stisknuté po dobu 3
sekund.
• Zazní zvukový signál a na displeji bude znovu
zobrazen zbývající čas aktuálního programu.
5
Zavřete dvířka.
6
Zapněte napájení a vyberte Sušení na
sušáku.
Sušení na sušáku (volitelně)
7
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Tento program je určen pro použití s prádlem,
které musí být sušeno naplocho, bez převracení,
včetně svetrů a jemných tkanin.
POZNÁMKA
Dětská pojistka
Umožní vám ovládat zamykání a odemykání
ovládacího panelu. Zabraňuje dětem měnit cykly
nebo obsluhovat spotřebič.
Uzamknutí ovládacího panelu
1
Stiskněte současně tlačítko Odložený start a
Nemačkavý a podržte jej stisknuté po dobu 3
sekund.
2
Zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí CL.
• Když je aktivován Dětská pojistka,
všechna tlačítka jsou uzamčena kromě
tlačítka Napájení.
POZNÁMKA
• Vypnutím napájení nebo dokončením všech
programů nedojde k deaktivaci funkce dětské
pojistky. Abyste měli přístup k dalším funkcím, je
nutné dětskou pojistku deaktivovat.
Odemknutí ovládacího panelu
• Zkontrolujte filtr cupaniny a odstraňte veškerou
cupaninu, která se nahromadila z prádla
sušeného na sušáku.
• Tlačítka Více času/Méně času Více času / Méně
času můžete použít k přesnějšímu upravení doby
sušení.
25
INTELIGENTNÍ FUNKCE
Používání aplikace LG
SmartThinQ
Co je třeba zkontrolovat před
použitím funkce LG SmartThinQ
• Pro přístroje s logem a nebo b
1
Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a
bezdrátovým routerem (Wi-Fi síť).
• Pokud jsou přístroj a bezdrátový router
od sebe příliš daleko, síla signálu slábne.
Registrace může trvat dlouho nebo může
selhat instalace.
2
Vypněte Mobilní data na vašem chytrém
telefonu.
3
Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.
26
CZ
POZNÁMKA
• Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda
ikona Wi-Fi f na ovládacím panelu svítí.
• Zařízení podporuje pouze Wi-Fi sítě o frekvenci
2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své
sítě, kontaktujte poskytovatele internetových
služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu
bezdrátovému routeru.
• Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná
za žádné potíže se síťovým připojením ani
za případné poruchy, závady nebo chyby
způsobené síťovým připojením.
• Pokud má přístroj potíže s připojením k síti
Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu
signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi
extenderu (prodlužovače dosahu).
• Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být
přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
• Síťové připojení nemusí fungovat správně
v závislosti na poskytovateli internetových
služeb.
• Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit
služby bezdrátové sítě.
• Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku
problémů s přenosem bezdrátového signálu.
Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a
zkuste to znovu.
• Pokud je na vašem bezdrátovém routeru
povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte
výjimku.
• Název bezdrátové sítě (SSID) musí být
kombinace anglických písmen a čísel
(nepoužívejte speciální znaky).
• Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může
lišit v závislosti na operačním systému (OS) a
výrobci.
• Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na
hodnotu WEP, nemusí se vám podařit nastavit
síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly
(doporučujeme WPA2) a znovu výrobek
zaregistrujte.
CZ
Instalace aplikace LG SmartThinQ
Nastavení
Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google
Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci
LG SmartThinQ. Podle pokynů si aplikaci stáhněte
a nainstalujte.
Nastavení přezdívky produktu a smazání produktu.
Funkce Wi-Fi
• Pro přístroje s logem a nebo b
Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a
použití příslušných chytrých funkcí.
Programy sušičky (Dálkový start a
Načíst program)
Nastavte nebo stáhněte některý z vybraných
programů a ovládejte ho na dálku.
Smart Pairing (Inteligentní párování)
Tato funkce automaticky vybere nejideálnější
cyklus a nastavení sušičky na základě informací o
použití naposledy dokončeného pracího cyklu.
POZNÁMKA
POZNÁMKA
• Pokud změníte svůj bezdrátový router,
poskytovatele internetových služeb nebo heslo,
smažte registrovaný spotřebič z aplikace LG
SmartThinQ a registrujte ho znova.
• Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení
jejích funkcí bez předchozího upozornění pro
uživatele.
• Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.
Používání programu sušení
Dálkový start
K ovládání zařízení můžete používat svůj chytrý
telefon. Můžete také sledovat průběh programu,
takže víte, kolik času zbývá do konce programu.
Použití funkce Dálkový start:
1
Stiskněte tlačítko Napájení.
2
Vložte prádlo do bubnu.
3
Chcete-li povolit funkci Vzdálený start,
stiskněte a podržte tlačítko Nemačkavý na 3
sekundy.
Smart Diagnosis™ (inteligentní
diagnostika)
4
Tato funkce poskytuje užitečné informace pro
zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na
základě vzorce jeho používání.
Spusťte program z aplikace LG SmartThinQ
na svém chytrém telefonu.
POZNÁMKA
• Pro použití této funkce musí být pračka i sušička
připojena k aplikaci SmartThinQ.
• Pokud povolíte funkci Smart Pairing (Inteligentní
párování) v aplikaci LG SmartThinQ a po použití
pračky zapnete sušičku, automaticky se nastaví
doporučený cyklus sušičky.
Upozornění na zprávy Push
Po dokončení programu nebo v případě, že má
spotřebič problém, může být na Váš chytrý telefon
odesláno oznámení.
Sledování energie
Spotřeba energie sušičky je ovlivněna výběrem
cyklu a možnostmi, takže můžete pozorovat
rozdíly v spotřebě energie mezi jednotlivými cykly.
• Jakmile je funkce Dálkový start aktivována,
můžete spustit sušicí program z aplikace LG
SmartThinQ ve vašem smartphonu. Pokud
spotřebič nespustíte, bude čekat na spuštění
programu, dokud spotřebič pomocí aplikace
nevypnete nebo dokud nevypnete funkci
Dálkový start.
• Pokud se dvířka otevřou, Dálkový start je
deaktivován.
Vypnutí funkce Dálkový start:
Jakmile je povolen režim Vzdálený start, stiskněte
a podržte tlačítko Nemačkavý na 3 sekundy.
27
CZ
Prohlášení o shodě
Načíst program
Funkce Načíst (stáhnout) program tohoto
spotřebiče vám umožňuje stáhnout nové a
speciální programy, které nejsou zahrnuty v
základních programech spotřebiče.
Spotřebiče, které byly úspěšně zaregistrovány,
mohou stahovat řadu speciálních programů
specifických pro dané zařízení.
Ve spotřebiči může být současně uložen pouze
jeden program.
Jakmile je v sušičce funkce Načíst (stáhnout)
program dokončena, spotřebič uloží stažený
program, dokud jej nezměníte na jiný stažený
program.
Technické parametry modulu pro
bezdrátovou síť LAN
Model
LCW-004
Frekvenční
rozsah
2412 až 2472 MHz
IEEE 802.11b: 17.82 dBm
Výstupní výkon
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
(max.)
IEEE 802.11n: 16.61 dBm
Verze softwaru bezdrátové funkce: V 1.0
S ohledem na uživatele by se toto zařízení mělo
instalovat a provozovat tak, aby byla minimální
vzdálenost mezi zařízením a tělem alespoň 20 cm.
Spotřeba energie v
pohotovostním režimu
Spotřeba energie v
pohotovostním režimu
0,18 W
Spotřeba energie v
pohotovostním režimu a s
připojením na síť
2,0 W
Doba, po kterou funkce
řízení spotřeby, anebo
podobná funkce, přepne
zařízení automaticky do
pohotovostního režimu,
anebo režimu vypnutí s
podmínkou, že síť zůstane v
pohotovostním režimu.
20 min.
28
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje,
že tato sušička a její vybavení je ve shodě se
směrnicí 2014/53/EU. Plný text prohlášení o
shodě EU je k dispozici na následující internetové
adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B. V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nizozemsko
Informační upozornění k softwaru
s otevřeným zdrojovým kódem
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence
GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru
s otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server http://
opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny
zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a
upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne
otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za
poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci),
a to na základě žádosti zaslané e-mailem na
adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního
odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého,
kdo obdrží tuto informaci.
CZ
Používání funkce Smart
Diagnosis™
Funkce Smart Diagnosis™
prostřednictvím informačního
střediska pro zákazníky
Tuto funkci můžete použít v případě, že
potřebujete přesnou diagnostiku od informačního
střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics
při poruše nebo havárii zařízení. Tuto funkci
používejte, pouze pokud se chcete obrátit na
zástupce servisu, nikoli při běžném provozu.
1
Stisknutím tlačítka Napájení Napájení zapněte
spotřebič.
• Nemačkejte žádná jiná tlačítka ani
neotáčejte voličem programů.
2
Až k tomu budete vyzváni střediskem podpory,
umístěte mikrofon telefonu do blízkosti ikony
Smart Diagnosis™.
POZNÁMKA
• Funkce inteligentní diagnostiky Smart
Diagnosis™ závisí na kvalitě místního hovoru.
• Kvalita komunikace bude vyšší a vy získáte
kvalitnější služby, pokud použijete pevnou linku.
• Pokud nebude zajištěna dobrá kvalita přenosu
dat inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™,
například z důvodu nízké kvality hovoru,
nedostane se vám těch nejlepších služeb
inteligentní diagnostiky Smart Diagnosis™.
x.
Ma
mm
0
1
3
Stiskněte a přidržte tlačítko Více času po
dobu 3 sekund a současně přidržujte mikrofon
telefonu u loga nebo tlačítka Napájení.
4
Přidržujte telefon na místě až do dokončení
přenosu tónu. Bude zobrazen zbývající čas
pro přenos dat.
• Pro dosažení nejlepších výsledků nehýbejte
s telefonem, dokud je přenos tónů aktivní.
• Pokud se pracovníkovi střediska podpory
nepodařilo získat přesný záznam dat,
můžete být požádáni o opakování postupu.
5
Po uplynutí odpočtu a utichnutí tónů se vraťte
k hovoru s pracovníkem střediska podpory,
který vám následně na základě přenesených
informací pro analýzu bude mít možnost
pomoci.
29
ÚDRŽBA
CZ
VAROVÁNÍ
• Při čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku. Nevytažení zástrčky může mít za následek zasažení
elektrickým proudem.
Čištění po každém sušení
• Otevřete druhý filtr cupaniny.
Čištění filtru cupaniny
Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr cupaniny.
Čištění filtru cupaniny sníží dobu sušení a
spotřebu energie. (*cupanina = textilní prach,
vlákna, žmolky)
1
Otevřete dvířka
2
Vyjměte první filtr cupaniny.
3
Vyjměte druhý filtr cupaniny.
4
Otevřete oba filtry cupaniny a odstraňte
veškerou cupaninu.
• Otevřete první filtr cupaniny.
30
5
Spláchněte cupaninu pod teplou tekoucí
vodou.
6
Nechte filtry cupaniny zcela vyschnout,
zavřete je a znovu je vložte do zařízení.
POZNÁMKA
• Sítko zbavte vlhkosti. Pokud by se tak nestalo,
filtr cupaniny by se mohl ucpat kvůli vrstvě vody
a zařízení by nemohlo fungovat.
• Není-li filtr cupaniny v zařízení, provoz zařízení
není možný.
CZ
Vyprázdnění nádržky na vodu
Kondenzovaná voda je sbírána do nádržky na
vodu.
Po každém použití nádržku na vodu vyprázdněte.
Pokud tak neučiníte, dojde ke zhoršení výkonu
sušení.
Je-li nádržka na vodu plná, rozsvítí se ikona E
a během chodu zařízení se ozývají akustické
signály. Pokud k takové situaci dojde, je třeba
nádržku na vodu vyprázdnit během následující
hodiny.
1
UPOZORNĚNÍ
• Snímač vlhkosti neotírejte brusnými materiály.
Snímač vždy čistěte hrubou houbou.
Vyjměte nádržku na vodu.
Pravidelné čištění
spotřebiče
2
Nádržku na vodu vyprázdněte do dřezu.
3
Vložte nádržku zpět do zařízení.
4
Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Otírání snímače vlhkosti
Toto zařízení snímá během provozu úroveň
vlhkosti prádla, což znamená, že musí být
pravidelně čištěno, aby byl z povrchu snímače
odstraňován nahromaděný vodní kámen.
Otřete snímače uvnitř bubnu.
Čištění mřížky vstupu chladného
vzduchu
Mřížku vstupu chladného vzduchu 3 - 4krát
do roka vyluxujte. Tak zajistíte, že nedojde ke
hromadění cupaniny nebo nečistot, které by mohly
způsobit nedostatečné proudění vzduchu.
POZNÁMKA
• Ventilační mřížkou je vypouštěn teplý vzduch.
• Aby ze zařízení spalujících jiné palivo, jako
je otevřený oheň, nemohlo dojít ke zpětnému
proudění plynů do místnosti, je třeba zajistit
odpovídající větrání.
31
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
CZ
Provoz vašeho spotřebiče může vést k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahují možné příčiny
a poznámky k řešení chybového hlášení nebo poruchy. Doporučuje se, abyste si pozorně přečetli tabulky
níže, abyste ušetřili čas a peníze, které mohou vzniknout za volání do servisního střediska společnosti LG
Electronics.
Před voláním do servisního střediska
Váš spotřebič je vybaven systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a
diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz vašeho spotřebiče bezproblémový nebo
pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před voláním servisního střediska LG Electronics následující
tabulky.
Chybová hlášení
Příznaky
Možné příčiny & Řešení
dE
CHYBA DVEŘÍ
Během chodu zařízení byla otevřena dvířka nebo bylo zařízení
provozováno, aniž by byla dvířka řádně zavřena.
• Zcela zavřete dvířka.
• Pokud hlášení dE nezhasne, obraťte se na servisní středisko.
dE4
CHYBA DVEŘÍ
Detekce dveřního spínače nefunguje správně.
• Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
tE1 tEz tE4
CHYBA TEPLOTY
Došlo k závadě senzoru teploty.
• Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
F1
CHYBA TEPLOTY
Teplota uvnitř zařízení náhle stoupla.
• Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
LE1
Motor se náhle zastavil.
CHYBA UZAMČENÉHO • Zkontrolujte, zda množství prádla přesahuje maximální zátěž.
MOTORU
• Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
LEz AE
Kompresor se náhle zastavil.
CHYBA KOMPRESORU • Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
OE
Došlo k závadě vypouštěcího motoru čerpadla.
CHYBA ODTOKOVÉHO • Vytáhněte elektrickou zástrčku a obraťte se na servisní středisko.
ČERPADLA
Okolní teplota pro instalaci je nižší než nula.
• Doporučená okolní teplota pro instalaci je 5 - 35 °C.
32
CZ
Obsluha
Příznaky
Zařízení se nezapne.
Možné příčiny & Řešení
Napájecí kabel není správně zapojen.
• Ujistěte se, že je zástrčka pevně připojena do uzemněné zásuvky
odpovídající typovému štítku spotřebiče.
Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo
přerušená dodávka elektrické energie.
• Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu
pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit
odborným elektrikářem.
Zařízení nevydává
teplo.
Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo
přerušená dodávka elektrické energie.
• Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu
pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit
odborným elektrikářem.
Vytéká voda.
Hadice nádržky na vodu nebo hadice pro odtok nebyly správně připojeny.
• Připojte správně hadici nádržky na vodu nebo hadici pro odtok.
Dvířka jsou zavřena a je v nich zachyceno prádlo nebo cizí látka.
• Před použitím přístroje zkontrolujte, zda ve dvířkách není zachyceno
prádlo nebo cizí látka. Pokud voda trvale vytéká, obraťte se na informační
středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
Po dokončení cyklu
sušení se spotřebič
začne sám spouštět a
zastavovat.
Toto je způsob, jak funguje volba Nemačkavý.
• Zkontrolujte, zda je nastavena možnost Nemačkavý. Tato možnost je navržena
tak, aby se předešlo vzniku záhybů, které se vytvoří, když není prádlo ihned
po cyklu sušení vyloženo. Když je tato možnost nastavena, spotřebič běží 10
sekund a pozastaví se na 5 minut. Tato možnost funguje až 2 hodiny.
Výkon
Příznaky
Sušení oblečení trvá
příliš dlouho.
Možné příčiny & Řešení
Přerušená pojistka, vypnutý jistič v domovním rozvaděči nebo
přerušená dodávka elektrické energie.
• Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku. Nezvyšujte proudovou hodnotu
pojistky. Pokud představuje problém přetížení obvodu, nechte jej opravit
odborným elektrikářem.
Zařízení je přetíženo
• Rozdělte extra velké várky na menší. Tak dosáhnete lepších výsledků
sušení a vyšší účinnosti.
Zařízení je nedostatečně zatíženo.
• Pokud sušíte velmi malou várku, přidejte několik kusů oblečení, aby sušení
mohlo probíhat správně. Je-li várka velmi malá a používáte programy
se senzorem sušení, elektronické ovládání nemůže řádně zjistit úroveň
suchosti náplně a může dojít k příliš časnému vypnutí zařízení. Použijte
programy časovaného sušení
33
CZ
Příznaky
Sušení oblečení trvá
příliš dlouho.
Možné příčiny & Řešení
Náplň není řádně roztříděna.
• Rozdělte lehké a těžké kusy oblečení. Sušení větších a těžších kusů trvá
déle. Lehké kusy oblečení smíchané s těžkými kusy mohou ošálit snímač,
neboť schnou rychleji.
Velká náplň těžkých tkanin.
• Těžké tkaniny schnou pomaleji, neboť zadržují více vlhkosti. Abyste
napomohli snížení doby sušení a její větší rovnoměrnosti u velkých a
těžkých tkanin, rozdělte je do menších a stejnoměrných dávek.
Ovládací prvky zařízení nejsou správně nastaveny.
• Použijte nastavení ovládání vhodné pro typ sušené náplně. Aby bylo
dosaženo řádného sušení, mohou některé typy náplně vyžadovat úpravu
úrovně sušení.
Je třeba vyčistit filtr cupaniny.
• Po zahájení každého cyklu odstraňte cupaninu z filtru cupaniny. Po
odstranění cupaniny podržte filtr proti světlu, abyste zjistili, zda není
znečištěný nebo ucpaný. Protože některé typy náplně, jako jsou nové
ručníky, vytváří velké množství cupaniny, může být během sušení nezbytné
cyklus přerušit a vyčistit filtr.
Doba sušení není
rovnoměrná.
Nerovnoměrné nastavení teploty, velikosti várky nebo vlhkosti oblečení.
• Doba sušení náplně závisí na typu použitého ohřevu (elektrického),
velikosti náplně, typu tkaniny, vlhkosti oblečení a filtru cupaniny.
Nevyvážená várka v zařízení může způsobit dokonce nedostatečné
otáčení, takže oblečení bude vlhčí a sušení bude trvat déle.
Na oblečení zůstávají
mastné nebo špinavé
skvrny.
Nesprávné použití aviváže.
• Při praní prádla, který má být sušeno v zařízení, použijte správné množství
aviváže podle doporučení výrobce aviváže.
Současně bylo sušeno čisté a špinavé prádlo.
• Zařízení používejte výhradně k sušení čistých kusů oblečení. Nečistoty ze
špinavého oblečení mohou být přeneseny na čisté oblečení ze stejné nebo
pozdější várky.
Před umístěním do zařízení nebylo oblečení řádně vyčištěno nebo
opláchnuto.
• Skvrny na sušeném oděvu mohou být skvrny, které nebyly odstraněny
v průběhu praní. Ujistěte se, že je oblečení řádně vyčištěno nebo
opláchnuto podle pokynů k vaší pračce a pracímu prostředku. Některé
obtížně odstranitelné skvrny mohou před praním vyžadovat předpírku.
Oděvy jsou
pomačkané.
Oblečení schlo příliš dlouho (přeschnulo).
• Přeschnutí várky prádla může mít za následek pomačkání. Zkuste kratší
dobu sušení.
Oblečení bylo po skončení cyklu příliš dlouho ponecháno v zařízení.
• Použijte možnost Nemačkavý.
34
CZ
Příznaky
Možné příčiny & Řešení
Oblečení se sráží.
Nebyly dodrženy pokyny pro péči o oděvy.
• Abyste předešli srážení svého oblečení, vždy se řiďte pokyny pro péči na
štítku oděvu. Některé tkaniny se po vyprání přirozeně srazí. Jiné tkaniny
lze prát, ale srazí se, pokud jsou sušeny v sušičce. Použijte nízkou nebo
žádnou teplotu.
Na oblečení zůstává
cupanina.
Filtr cupaniny nebyl řádně vyčištěn.
• Po zahájení každého cyklu odstraňte cupaninu z filtru cupaniny. Po
odstranění cupaniny podržte filtr proti světlu, abyste zjistili, zda není
znečištěný nebo ucpaný. Pokud vypadá znečištěný, postupujte podle
následujících pokynů. Protože některé typy náplně vytváří velké množství
cupaniny, může být během sušení nezbytné vyčistit filtr.
Prádlo nebylo řádně roztříděno.
• Některé typy tkaniny vytváří cupaninu (např. plstnaté ručníky z bílé bavlny)
a je třeba je sušit odděleně od oblečení, na kterých cupanina ulpívá (např.
černé plátěné kalhoty).
Zařízení je přetíženo
• Rozdělte extra velké várky určené k sušení na menší.
V kapsách zůstaly ubrousky, kapesníky atd.
• Přes sušením oblečení zkontrolujte obsah kapes.
Zvýšená statická
elektřina v usušených
oděvech.
Oblečení schlo příliš dlouho (přeschnulo).
• Přeschnutí várky prádla může způsobit nahromadění statické elektřiny.
Upravte nastavení a použijte kratší dobu sušení, nebo použijte programy se
senzorem sušení.
Sušení syntetických tkanin, nežehlitelných nebo syntetických směsí.
• Tyto tkaniny jsou přirozeně náchylnější k nahromadění statické elektřiny.
Zkuste použít aviváž, nebo použijte kratší nastavení doby časovaného
sušení.
Po použití programu
se senzorem sušení
jsou na oblečení vlhké
skvrny.
Velmi velká nebo velmi malá várka. Jeden velký kus, jako je deka nebo
přikrývka.
• Pokud jsou kusy prádla příliš napěchované nebo příliš rozptýlené, senzor
může mít potíže se čtením úrovně suchosti zátěže. Pro velmi malé dávky
použijte program časovaného sušení.
• Velké, objemné kusy prádla, jako jsou pokrývky nebo přikrývky, se někdy
mohou svinout do utaženého klubka tkaniny. Vnější vrstvy se vysuší a
zaregistrují na senzorech, zatímco vnitřní jádro zůstane vlhké. Při sušení
jednoho objemného kusu může pomoci jednou nebo dvakrát pozastavit
cyklus a uložit kus tak, aby se rozbalil a odkryl vlhké oblasti.
• Chcete-li vysušit několik zbývajících vlhkých kusů z velmi velké dávky nebo
několik vlhkých míst na velkém kusu po dokončení programu Sensor Dry,
vyprázdněte lapač cupaniny a poté nastavte program časovaného sušení
tak, aby dokončil sušení kusů.
35
CZ
Wi-Fi
Příznaky
Váš domácí spotřebič
a smartphone není
připojen k síti Wi-Fi.
Možné příčiny & Řešení
Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit.
• Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté
zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG SmartThinQ.
Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta.
• Vypněte ve svém smartphonu Mobilní data a zaregistrujte přístroj pomocí
sítě Wi-Fi.
Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven.
• Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a
čísel (nepoužívejte speciální znaky).
Frekvence routeru není 2,4 GHz.
• Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový
router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte
frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb
nebo u výrobce routeru.
Přístroj a bezdrátový router jsou od sebe příliš daleko.
• Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, signál může
být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak,
aby byl blíže k přístroji.
36
PROVOZNÍ ÚDAJE
CZ
Produktový list
Delegované nařízení Komise (EU) č. 392/2012
Název nebo ochranná známka dodavatele
Dodavatelova identifikační značka modelu
Jmenovitá kapacita v kg bavlněného prádla pro standardních
program pro bavlnu při plném zatížení
Typ sušičky
LG Electronics
RC81V9*V*Q
RC91V9*V*Q
8 kg
9 kg
Kondenzační bubnová sušička pro
domácnost
Třída energetické účinnosti
Spotřeba energie „X“ kWh za rok na základě 160 standardních
sušicích cyklů ve standardním programu pro bavlnu s celou
a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie na cyklus bude záviset na
tom, jak je spotřebič používán.
A+++
176 kWh/rok
194 kWh/rok
Automatická bubnová sušička
Ano
Udělený „Eko štítek EU“ podle nařízení (ES) č. 66/2010
Ne
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném
zatížení (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při
částečném zatížení (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém stavu pro standardní program pro
bavlnu při plném zatížení (Po)
0,18 W
0,18 W
Spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu pro
standardní program pro bavlnu při částečném zatížení (Pl)
0,18 W
0,18 W
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu (Tl)
10 min
10 min
Program „Bavlna + Skříň + Energie“ použitý při plné a částečné zátěži představuje standardní program
sušení, na který odkazují informace uvedené na štítku a v informačním listu ve smyslu, že je tento
program vhodný k sušení běžného vlhkého bavlněného prádla a že jde o nejúčinnější program pro
bavlnu.
Vážená doba trvání programu (Tt) pro „standardní program pro
bavlnu při plném a částečném zatížení“
150 min
169 min
Trvání programu pro „standardní program pro bavlnu při plném
zatížení“ (Tdry)
196 min
230 min
Trvání programu pro „standardní program pro bavlnu při
částečném zatížení“ (Tdry1/2)
115 min
124 min
Třída účinnosti kondenzace „X“ na stupnici od G (nejmenší
účinnost) do A (nejvyšší účinnost).
Průměrná účinnost kondenzace Cdry standardního programu pro
bavlnu při plném zatížení
A
91 %
91 %
37
CZ
Průměrná účinnost kondenzace Cdry1/2 standardního programu
pro bavlnu při částečném zatížení
91 %
91 %
Vážená účinnost kondenzace (Ct) pro „standardní program pro
bavlnu při plném a částečném zatížení“
91 %
91 %
62 dB(A)
62 dB(A)
Hladina akustického výkonu
Volně stojící
38
Poznámky
Poznámky
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SUŠIČKA
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude
jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne
a bezpečne. Uschovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce
použitie.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené
OBSAH
Tento návod na používanie môže obsahovať
obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od
modelu, ktorý ste si zakúpili.
Tento návod podlieha revízii vykonanej
výrobcom.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................3
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.....................................3
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...........................................................3
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.................................................9
INŠTALÁCIA..................................................................................10
Diely a technické údaje....................................................................................10
Požiadavky na miesto inštalácie...................................................................... 11
Vodorovné vyrovnanie spotrebiča....................................................................12
Pokyny pre stohovanie (voliteľné)....................................................................14
PREVÁDZKA.................................................................................16
Prehľad prevádzky...........................................................................................16
Triedenie bielizne.............................................................................................17
Ovládací panel.................................................................................................18
Tabuľka programov..........................................................................................20
Voliteľné programy a ďalšie funkcie.................................................................24
INTELIGENTNÉ FUNKCIE............................................................26
Používanie aplikácie LG SmartThinQ..............................................................26
Používanie funkcie Smart Diagnosis™............................................................29
ÚDRŽBA........................................................................................30
Čistenie po každom sušení..............................................................................30
Pravidelné čistenie spotrebiča.........................................................................31
RIEŠENIE PROBLÉMOV...............................................................32
Pred volaním do servisného strediska.............................................................32
PREVÁDKOVÉ ÚDAJE.................................................................37
Katalógový list..................................................................................................37
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
SK
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY
Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným
rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym
používaním produktu.
Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA" a
„UPOZORNENIA", ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.
Bezpečnostné upozornenia
Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať
riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a
postupuje podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.
VAROVANIE
Označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za
následok závažné zranenie alebo smrť.
UPOZORNENIE
Označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť
menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAROVANIE
Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku
požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo
obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia
vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:
Deti v domácnosti
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí)
so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom
alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní
spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
3
SK
Použitie v Európe:
Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom
skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o
bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným
rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti
nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú
údržbu.
Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od
spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
Inštalácia
• Správnu inštaláciu, uzemnenie a nastavenie tohto spotrebiča musia
vykonať kvalifikovaní servisní pracovníci v súlade s návodom na
inštaláciu.
• Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje
správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú
alebo sú porušené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
• Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú
bezpečne držať.
• Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič
neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim
vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo
teploty pod bodom mrazu.
• Upevnite odtokovú hadicu, aby sa neuvoľnila.
• Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory
v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte
autorizované servisné stredisko.
• Nepoužívajte na zapojenie tohto spotrebiča rozbočovacie zásuvky,
predlžovací napájací kábel ani adaptér.
• Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky,
nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo
vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú
sušiť.
4
SK
• Spotrebič sa nesmie nainštalovať za uzamykateľnými dverami,
posuvnými dverami alebo dverami so závesmi, ktoré sa nachádzajú
oproti dvierkam spotrebiča, aby nebránili úplnému otvoreniu dvierok
spotrebiča.
• Tento spotrebič sa musí uzemniť. V prípade poruchy alebo
poškodenia sa uzemnením zníži riziko úrazu elektrickým prúdom
zabezpečením odvodu elektrického prúdu dráhou s najnižším
odporom.
• Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom
a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do
zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná
a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi
a nariadeniami.
• Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok
riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom
uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo
servisným pracovníkom.
• Sieťovú zástrčku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa
nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý
nainštaluje správnu zásuvku.
• Spotrebič nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho
zariadenia ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý
sa počas používania pravidelne zapína a vypína.
Prevádzka
• Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič.
Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte
ostré predmety.
• Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča. Pokiaľ
sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a
servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte
iba výrobcom schválené náhradné diely.
• V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé
materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie
a podobne.
5
SK
• Do spotrebiča nevkladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
• Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na
dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť
spotrebič.
• Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa
bubon úplne zastaví.
• Položky, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené
horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosk, olej, farba,
benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie,
petrolej, rastlinný olej, kuchynský olej atď.), nevkladajte do
spotrebiča, neperte ani nesušte v spotrebiči. Nesprávne používanie
môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
• V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na
zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
• Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne nadmernou silou.
• Použite novú hadicu alebo súpravu hadíc dodané so spotrebičom.
Opätovné použitie starých hadíc môže spôsobiť únik vody a následné
majetkové škody.
• Nedotýkajte sa dvierok v priebehu programu s vysokou teplotou.
• V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé plyny ani zápalné látky
(benzén, benzín, riedidlo, naftu, alkohol atď.).
• Ak odtoková alebo prívodná hadica v zime zamrznú, používajte ich
až po rozmrazení.
• Všetky pracie prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu
detí.
• Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými
rukami.
• Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň neklaďte ťažké
predmety.
Údržba
• Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku
bezpečne zapojte do zásuvky.
6
SK
• Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od
napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP alebo
pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
• Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani
vonkajší povrch.
• Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací
kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo
z elektrickej zásuvky.
Technická bezpečnosť pri používaní sušičky
VAROVANIE - Vyhnite sa požiaru
Riziko požiaru a horľavé materiály
• Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory v kryte alebo vo vstavanej
konštrukcii spotrebiča zakryté prekážkami. V opačnom prípade môže
dôjsť k vzniku požiaru.
• Tento spotrebič obsahuje R290, chladivo, ktoré je šetrné k životnému
prostrediu, ale je horľavé. Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu
chladiaceho okruhu a nepribližujte sa s otvoreným ohňom a zdrojmi
vznietenia k spotrebiču.
• V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
• Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi
uvedenými na obale aviváže.
• Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.
• Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu,
jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestriete, aby sa teplo
rozptýlilo.
• Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými
chemikáliami.
• Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej,
acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín,
vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia
vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
7
SK
• Destilovanú vodu nepite. V opačnom prípade to môže mať za
následok ochorenie prenášané potravou.
• Poškodený napájací kábel musí vymeniť výrobca, servisný technik
výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo
možnému nebezpečenstvu.
• Filter textilného prachu sa musí často čistiť.
• V okolí spotrebiča nesmie dochádzať k hromadeniu textilného
prachu.
• Nestriekajte detergenty na chemické čistenie priamo na spotrebič ani
spotrebič nepoužívajte na sušenie odevov, ktoré obsahujú zvyšky
detergentu na chemické čistenie.
• Nesušte odevy znečistené látkami obsahujúcimi olej. Látky
obsahujúce olej (vrátane jedlých olejov), ktorými sú odevy
znečistené, nemožno úplne odstrániť ani po vypraní vo vode.
• Spotrebič nesmie byť napájaný pomocou externého spínacieho
zariadenia ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý
sa počas používania pravidelne zapína a vypína.
• Po dokončení sušenia alebo počas vypnutia napájania počas
procesu sušenia odevy zo spotrebiča okamžite vyberte. Ponechanie
sušených odevov v spotrebiči bez dozoru môže spôsobiť požiar.
Odevy vybraté zo spotrebiča po sušení môžu spôsobiť požiar. Odevy
vyberte okamžite po sušení a potom odevy zaveste alebo rozložte,
aby vychladli.
Likvidácia
• Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete.
Odrežte kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho
ďalšiemu použitiu.
• Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén)
mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
• Pred likvidáciou alebo vyhodením spotrebiča odmontujte dvierka, aby
vnútri neuviazli deti alebo malé zvieratá.
8
SK
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Zneškodnenie starého spotrebiča
• Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša
na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a
elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený
samostatne od komunálneho odpadu.
• Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné
latky, preto správne zneškodnenie vášho starého
spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym
dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý
spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne
použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály,
ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené
zdroje.
• Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste
produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie
odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie
o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a
elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie
platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/
global/recycling
Táto sušička obsahuje chladiace plyny
R290 (GWP: 3): 0,145 kg Hermeticky uzavreté.
9
INŠTALÁCIA
SK
Diely a technické údaje
POZNÁMKA
• Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality
spotrebiča.
Pohľad spredu
a
b
c
Nádoba na vodu
Ovládací panel
Dvierka
Príslušenstvo (voliteľné)
Obráťte sa na informačné centrum pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics alebo navštívte webové
stránky spoločnosti LG na adrese http://www.lg.com.
a
a
b
c
10
b
Hadica na vypúšťanie kondenzovanej vody a držiak hadice
Polica na sušenie
Stohovacia súprava
c
SK
Technické údaje
Model
RC81V9*V*Q
RC91V9*V*Q
Napájanie
220 – 240 V~, 50 Hz
Rozmery
600 mm (Š) X 690 mm (H) X 850 mm (V)
Hmotnosť výrobku
56 kg
Povolená teplota
5 - 35 °C
Max. kapacita
8 kg
Požiadavky na miesto
inštalácie
POZNÁMKA
Pred inštaláciou spotrebiča skontrolujte
nasledujúce informácie, aby ste sa uistili, že
spotrebič by mal byť nainštalovaný na správnom
mieste.
Miesto
5 cm
1 cm
9 kg
1 cm
• Rovný povrch: povolený sklon pod celým
spotrebičom je najviac 1°.
• Sieťová zásuvka: Maximálna vzdialenosť od
ľubovoľnej strany spotrebiča musí byť 1,5 metra.
−− Nepreťažujte zásuvku zapojením viac ako
jedného spotrebiča.
• Dodatočný voľný priestor: by mal byť 5 cm
pre stenu a 1 cm pre zadnú, pravú a ľavú
stranu.
−− Nikdy neodkladajte ani neuchovávajte
prostriedky na bielizeň navrchu spotrebiča.
Tieto produkty môžu poškodiť povrch alebo
ovládacie prvky.
• Aby sa dosiahol lepší výkon, udržujte zadnú
časť spotrebiča mimo dosahu steny.
• Neinštalujte spotrebič na miesto, kde hrozí riziko
výskytu mrazu alebo prachu.
• Spotrebič by nemusel riadne fungovať alebo
by sa mohol poškodiť v dôsledku zamrznutia
kondenzovanej vody v čerpadle alebo odtokovej
hadici.
• Spotrebič neinštalujte do blízkosti spotrebiča
s vysokou teplotou ako chladnička, rúra
alebo sporák atď. Mohlo by to ovplyvniť dĺžku
trvania programu, spôsobiť zníženie výkonu
a mať nepriaznivý vplyv na riadne fungovanie
kompresora. Spotrebič dosahuje najlepší výkon
pri izbovej teplote 23 °C.
Umiestnenie
• Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu.
• Prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nesmú
brániť koberce, predložky atď.
• Nikdy sa nepokúšajte napraviť nerovnosti
podlahy podkladaním kúskov dreva, lepenky
alebo podobných materiálov pod spotrebič.
• Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých
môže teplota klesnúť pod bod mrazu.
Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého
tlaku prasknúť. Spoľahlivosť elektronickej
ovládacej jednotky môže byť pri teplotách
pod bodom mrazu znížená.
• Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty
sú pod bodom mrazu, pred uvedením do
prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín
na miesto s izbovou teplotou.
11
SK
• Spotrebič nainštalujte na také miesto, aby k nej
mal technik v prípade poruchy jednoduchý
prístup.
• Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri
nožičky pomocou kľúča tak, aby ste zaistili
jeho stabilitu a medzi hornou časťou spotrebiča
a spodnou stranou pracovnej plochy zostala
vzdialenosť približne 20 mm.
Požiadavky na vetranie
Vodorovné vyrovnanie
spotrebiča
Kontrola vyrovnania
Vyrovnanie spotrebiča zabraňuje zbytočnému
hluku a vibráciám. Po inštalácii skontrolujte, či je
spotrebič dokonale vyrovnaný.
• Ak sa zariadenie pri zatlačení na vrchnú dosku
spotrebiča kýva, nastavte znovu výšku nožičiek.
• Výklenok alebo pod pultom
−− Zabezpečte prietok vzduchu 3,17 m3/min cez
prístroj
• Skrinka
−− Dvere skrinky musia mať 2 otvory (so
žalúziami), pričom každý musí mať
minimálnu plochu 387 cm2 a musia sa
nachádzať 8 cm od spodnej a hornej časti
dverí.
VAROVANIE
• Spotrebič neinštalujte na miesto v blízkosti
zdroja tepla. Zadná strana spotrebiča musí mať
dostatočné vetranie. Ak nebudete rešpektovať
tieto pokyny, môže dôjsť k problémom.
• Spotrebič by sa nemal inštalovať vedľa
chladiaceho spotrebiča.
• Spotrebič nie je určený na používanie na
mori ani v mobilných zariadeniach, napríklad
v karavanoch, lietadlách a podobne.
Zapojenie do elektrickej siete
• Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
• Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej
siete.
• Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej
zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných
predpisov o elektrickom zapojení.
• Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bol
zabezpečený voľný prístup k zástrčke.
Nastavenie a vyrovnanie
spotrebiča
Pokiaľ spotrebič nie je úplne vyrovnaný, otáčajte
nastaviteľnými nožičkami, kým sa spotrebič
neprestane kývať.
• Otáčajte nastaviteľné nožičky v smere
hodinových ručičiek alebo proti smeru
hodinových ručičiek, aby ste ho znížili spredu
dozadu, zo strany na stranu a z rohu na roh.
Obrátenie otvárania dvierok
Ak je to potrebné, môžete zmeniť stanu, na ktorú
sa dvierka otvárajú.
VAROVANIE
• Nemeňte smer otvárania dvierok spotrebiča
pokiaľ je spotrebič umiestnený na práčke.
• Predtým, než odstránite skrutky zo závesu
dvierok, požiadajte inú osobu nech dvierka
podrží. Dvierka by mohli kvôli svojej váhe
spadnúť na podlahu.
• Z bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby
obrátenie otvárania dvierok vykonávali najmenej
dve osoby.
POZNÁMKA
• Umiestnenie a poloha skrutiek sa mení v
závislosti od polohy dvierok. Uistite sa, že
skrutky sú na správnych pozíciách ešte pred
tým, než ich utiahnete.
12
SK
1
Otvorte dvierka a odstráňte 2 skrutky zo
závesu dvierok (a). Po odstránení skrutiek
dvierka opatrne odložte zo skrine (b) prednou
stranou na podlahu.
d
4
VAROVANIE
• Najprv odstráňte spodnú skrutku. Dvierka by
mohli kvôli svojej váhe spadnúť na podlahu a
poškodiť sa.
2
Zmeňte strany umiestnenia pántov (c) a
západky (d), a potom v opačnom utiahnite
poradí skrutky.
• Utiahnite skrutky v správnej polohe podľa
krokov 2 až 4.
d
c
Odstráňte 8 skrutiek zo zostavy závesu
dvierok (c).
• 6 skrutiek je vpredu, 2 skrutky sú naboku.
c
5
3
Odstráňte uchytenie dverí (e) z rámu
spotrebiča odstránením 2 skrutiek, a potom
ich namontujte na opačnú stranu.
Odskrutkujte 3 skrutky zo zostavy západky
dvierok (d), ktorá je upevnená medzi
dvierkami a zostavou závesov, a potom
vyberte skrutku, ktorá je upevnená na háku
dverí.
13
SK
6
Odstráňte 2 ozdobné skrutky z rámu
spotrebiča a potom ich namontujte na opačnú
stranu.
a
b
7
Nainštalujte dvere pomocou skrutiek vybratých
v kroku 1 a skontrolujte, či sa dvere správne
zatvárajú.
Sušička
Práčka spoločnosti LG
Sušičku je možné umiestniť iba na práčku
spoločnosti LG. Nepokúšajte sa túto sušičku
umiestniť na inú práčku, výsledkom môže byť
poškodenie, zranenie alebo škoda na majetku.
Veľkosť hornej dosky práčky
550 mm
600 mm
Tvar a smer
montáže
Postup inštalácie
Pokyny pre stohovanie
(voliteľné)
Vaša sušička sa môže umiestniť na práčku
značky LG a bezpečne pripevniť pomocou
stohovacej súpravy. Túto inštaláciu musia
vykonať kvalifikovaní servisní pracovníci, aby sa
zabezpečila správna inštalácia sušičky.
Stohovacia súprava
Na stohovanie tejto sušičky je potrebná stohovacia
súprava značky LG.
14
VAROVANIE
• Nesprávna inštalácia môže mať za následok
vážne nehody.
• Vzhľadom na hmotnosť spotrebiča a výšku
inštalácie je postup stohovania príliš riskantný
pre jednu osobu. Tento postup by mali
vykonávať najmenej dvaja kvalifikovaní servisní
pracovníci.
• Tento spotrebič nie je vhodný na to, aby
sa nainštaloval ako vstavaný spotrebič.
Neinštalujte ho ako vstavaný spotrebič.
• Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nie je riadne
stohovaný.
1
Umiestnite sušičku LG na práčku LG.
SK
2
Odstráňte dve skrutky zo spodnej časti
zadného krytu na každej strane, ako je to
znázornené nižšie.
1
Oddeľte veko proti spätnému toku (a) a
hadicu nádoby na vodu (b) od pripojovacej
súpravy.
b
a
3
Zarovnajte otvory stohovacej súpravy a otvory
zadného krytu.
• 3-1) 600 mm
2
Nasaďte veko proti spätnému toku (a) na
hlavu pripojovacej súpravy, a potom pripojte
odtokovú hadicu (c) k opačnej strane
pripojovacej súpravy.
a
• 3-2) 550 mm
c
UPOZORNENIE
4
Upevnite dve skrutky, ktoré boli predtým
odstránené zo sušičky, do stohovacej súpravy.
5
Pomocou štyroch skrutiek z balíčka s
príslušenstvom (16 mm) zmontujte zadný kryt
práčky a stohovaciu súpravu.
6
Na opačnej strane postupujte rovnako.
• Ak je hadica nainštalovaná tak, že je ohnutá
alebo pricviknutá, nemusí odtok vody fungovať
správne.
POZNÁMKA
• Odtokovú hadicu je možné inštalovať aj v
prípade, že spotrebič nie je umiestnený na
práčke.
Inštalácia odtokovej hadice
(voliteľné)
Za normálnych okolností sa kondenzovaná voda
čerpá do nádoby na vodu, kde sa zhromažďuje,
kým sa zásobník ručne nevyprázdni. Voda sa
môže vypúšťať aj priamo do kanalizačného
potrubia, najmä keď je sušička stohovaná na
práčke. Pomocou pripájacej súpravy pre hadicu
na vypúšťanie vody do kanalizačného potrubia
jednoducho zmeňte trasu vody a presmerujte ju do
kanalizačného zariadenia, ako je to znázornené
nižšie:
15
PREVÁDZKA
SK
Prehľad prevádzky
Používanie spotrebiča
Pred prvým cyklom nastavte spotrebič na
päťminútové sušenie, aby sa zahrial bubon. Na
začiatku používania prístroja nechajte niekoľkokrát
medzi dávkami otvorené dvierka, aby sa rozptýlili
prípadné pachy zvnútra spotrebiča.
1
UPOZORNENIE
• Dávajte pozor, aby sa bielizeň nezachytila
medzi dvierkami a gumovým tesnením.
3
Zapnite napájanie.
• Stlačte tlačidlo Napájanie. Ikona indikátora
nad tlačidlom sa rozsvieti, čo znamená,
že spotrebič je kompletne nastavený na
spustenie.
4
Vyberte požadovaný program sušenia.
• Program sa môže vybrať tak, že sa otáča
gombíkom voliča programov, až kým sa
neoznačí požadovaný program.
• Ak stlačíte tlačidlo Štart/Pauza bez toho,
aby ste vybrali program, spotrebič začne
pracovať v programe Bavlna (Bavlna).
Podrobné informácie nájdete v tabuľke
programov.
5
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
• Keď stlačíte tlačidlo Štart/Pauza, spotrebič
spustí na 10 sekúnd vetranie vo vnútri
bubna, aby sa pripravil na sušenie.
6
Po ukončení cyklu otvorte dvierka a bielizeň
vyberte.
7
Spotrebič vypnite.
• Stlačte tlačidlo Napájanie.
Nádoba na vodu a filter na zachytávanie
textilného prachu musia byť čisté.
• Filter na zachytávanie textilného prachu
sa nachádza vo vnútri rámu dvierok. Pred
každým cyklom sušenia sa filter musí vyčistiť.
• Otvorte dvierka a presvedčte sa, či je filter
na zachytávanie textilného prachu čistý. Ak
nie je čistý, vyčistite ho.
• Aby sa dosiahli optimálne výsledky sušenia,
skontrolujte aj to, či netreba vyprázdniť
nádobu na vodu.
VAROVANIE
• Destilovanú vodu nepite.
POZNÁMKA
• V niektorých prípadoch sa môže v okienku s
LED podsvietením zobraziť E (symbol Vyliať
vodu) a činnosť spotrebiča sa môže zastaviť,
pretože nádoba na vodu je plná.
2
16
Bielizeň po roztriedení vložte do bubna.
• Odevy sa musia roztriediť podľa typu
tkaniny a úrovne suchosti. Pred vložením
odevov do bubna sa musia všetky šnúrky
a pásiky odevov dobre zatiahnuť a zviazať.
Bielizeň zatlačte dozadu, aby bola mimo
dosahu tesnenia dvierok. V opačnom
prípade môže dôjsť k poškodeniu odevov a
tesnenia dvierok. Zatvorte dvierka.
SK
UPOZORNENIE
• Buďte opatrní! Bubon vo vnútri môže byť ešte
stále horúci.
• Spotrebič sa nesmie používať na iné účely, než
na aké je určený.
POZNÁMKA
• Záverečná časť cyklu bubnovej sušičky
prebieha bez ohrevu (cyklus ochladzovania),
aby sa zaistilo, že bielizeň sa vyberie pri teplote,
pri ktorej sa nemôže poškodiť.
• Vysoká atmosférická teplota a malý priestor
môžu predĺžiť čas sušenia, rovnako ako zvýšiť
spotrebu energie.
Triedenie bielizne
Odevy majú svoje vlastné štítky s údajmi o
ošetrovaní tkanín praním, takže sa odporúča, aby
ste sa pri sušení riadili týmito štítkami.
Okrem toho sa bielizeň musí roztriediť podľa
veľkosti a typu tkaniny.
Aby sa dosiahol čo najlepší výkon sušenia a čo
najúčinnejšie využitie energie, spotrebič neprepĺňajte.
Guma a plast
• Nesušte žiadne veci, ktoré sú vyrobené z gumy
alebo plastu, napríklad:
−− zástery, podbradníky, návleky na stoličky
−− záclony a obrusy
−− kúpeľňové rohožky
Sklolaminát
• V spotrebiči nesušte veci zo sklolaminátu.
Odevy sušené pri neskorších cykloch by mohli
následne zachytiť sklenené čiastočky, ktoré by
ostali v spotrebiči.
Ikona
Opis
Sušiť
Sušiť v bubnovej sušičke
Nekrčivé textílie/
odolné proti pokrčeniu
Jemné/chúlostivé
Vlnené odevy
Nesušiť v bubnovej sušičke
• Vlnené odevy sušte pomocou programu Vlna.
Najprv si pozrite symboly na štítkoch s údajmi
o ošetrovaní tkanín. Vlna sa nemusí počas
cyklu celkom vysušiť, takže sušenie neopakujte.
Vlnené odevy natiahnite do pôvodného tvaru
a sušte ich vo vodorovnej polohe.
Nesušiť
Tkané a pletené textílie
• Niektoré tkané a pletené materiály sa môžu
v závislosti od kvality zraziť.
Sušiť pri vysokej teplote
Sušiť pri strednej teplote
Sušiť pri nízkej teplote
Bez ohrevu/vzduchu
Sušiť na šnúre/na vešiaku
Bielizeň bez žehlenia a syntetika
• Spotrebič nepreťažujte. Bielizeň, ktorú netreba
žehliť vyberte hneď, ako sa práčka zastaví, aby
ste predišli pokrčeniu.
Nechať odkvapkať
Sušiť vo vodorovnej polohe
Sušiť v tieni
Detské oblečenie a nočná bielizeň
• Vždy si pozrite štítky s údajmi o ošetrovaní
tkanín.
17
SK
Ovládací panel
Prvky kontrolného panela
a
Tlačidlo Napájanie
• Stlačením tlačidla Napájanie sa zapne a vypne napájanie.
• Stlačte tlačidlo Napájanie na zrušenie funkcie Odložený start (Odložený štart).
b
Volič programov
• Programy sú k dispozícii podľa typu bielizne.
• Pri zvolenom programe sa rozsvieti indikátor.
c
Tlačidlo Štart/Pauza
• Pomocou tlačidla Štart/Pauza môžete cyklus sušenia spustiť alebo pozastaviť.
• Keď bolo stlačené tlačidlo Pauza, napájanie sa automaticky vypne po 14 minútach.
d
Tlačidlá doplnkových programov
• Pomocou týchto tlačidiel vyberte požadované možnosti pre vybraný program.
• Ak chcete použiť funkciu Spustenie na diaľku, pozrite si INTELIGENTNÉ FUNKCIE.
e
Indikátor priebehu sušenia
• V závislosti na priebehu cyklu sušenia sa rozsvieti iná ikona indikátora.
−− @: Táto ikona sa rozsvieti, keď je spotrebič v procese sušenia.
−− -: Táto ikona sa rozsvieti, keď je spotrebič v procese sušenia s funkciou žehlenia.
−− +: Táto ikona sa rozsvieti, keď je spotrebič v procese sušenia s funkciou skladania.
−− =: Táto ikona sa rozsvieti, keď je spotrebič v procese chladenia.
18
SK
Displej
K
Táto ikona označuje, že filter na zachytávanie textilného prachu by sa mal vyčistiť alebo je
zanesený.
• Upozornenie na čistenie: keď stlačíte tlačidlo Napájanie, zobrazí sa táto ikona.
• Chýbajúce upozornenie: Keď nie je vložený filter na vlákna, zobrazí sa ikona a zariadenie
nebude fungovať
E
Táto ikona označuje, že je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu alebo že je táto nádoba plná.
• Upozornenie na vyprázdnenie: Po stlačení tlačidla Napájanie sa zobrazí táto ikona.
• Upozornenie na plnú nádobu na vodu: táto ikona sa zobrazí a zároveň zaznie bzučiak, zatiaľ čo
spotrebič bude v prevádzke.
I
Táto ikona označuje stav automatického čistenia kondenzátora. Ikona sa zobrazí počas
rozstrekovania vody do kondenzátora.
19
SK
Tabuľka programov
Sprievodca programom senzorového sušenia
Program
Bavlna (Bavlna)
Úroveň sušení
(Úroveň sušenia)
• Typ bielizne
• Podrobná informácia
Extra (Zvláštne sušenie)
• Uteráky, župany a posteľná bielizeň
• Pre hrubé a prešívané tkaniny
Max. kapacita*1
8 kg / 9 kg
Skříň (Do skrine)
• Osušky, utierky, spodná bielizeň a bavlnené ponožky
• Pre tkaniny, ktoré sa nemusia žehliť
Žehlení (Žehlenie)
• Posteľná bielizeň, obrusy, uteráky, tričká, polokošele a pracovné odevy
• Pre tkaniny, ktoré sa musia žehliť
Poznámka pre
skúšobné ústavy
• Nastavte program na Bavlna (Bavlna) + Skříň (Do skrine) + Energie
(Energia) (plné a polovičné zaťaženie ) pre skúšku v súlade s EN61121 a
smernicou 932/2012.
• Program Bavlna (Bavlna) + Skříň (Do skrine) + Energie (Energia) je
najúčinnejším programom z hľadiska testovacích podmienok navrhnutých v
EN 61121 a smernici 932/2012.
• Výsledky testov závisia od teploty miestnosti, typu a veľkosti dávky, tvrdosti
vody a teploty vody na vstupe.
*1: Maximálna kapacita naplnenia sušičky závisí od modelu, ktorý ste si kúpili.
Program
Úroveň sušení
(Úroveň sušenia)
• Typ bielizne
• Podrobná informácia
Smíšené prádlo
(Zmiešaná bielizeň)
Extra (Zvláštne sušenie)
• Posteľná bielizeň, obrusy, tepláky, vetrovky a deky
• Pre hrubé a prešívané tkaniny, ktoré sa nemusia žehliť
Skříň (Do skrine)
• Košele a blúzky
• Pre tkaniny, ktoré sa nemusia žehliť
Žehlení (Žehlenie)
• Nohavice, šaty, sukne a blúzky
• Pre tkaniny, ktoré sa musia žehliť
20
Max. kapacita
4 kg
SK
Program
Syntetika (Syntetika)
Max. kapacita
Úroveň sušení
(Úroveň sušenia)
• Typ bielizne
• Podrobná informácia
Skříň (Do skrine)
• Košele, tričká, nohavice, spodná bielizeň a ponožky
• Pre polyamid, akryl a polyester, ktoré sa nemusia žehliť
Žehlení (Žehlenie)
• Košele, tričká, spodná bielizeň, vetrovky a ponožky
• Pre polyamid, akryl a polyester, ktoré sa musia žehliť
Program
Pokrývky (Prikrývky)
Typ bielizne
Paplóny, vankúše, posteľná bielizeň
Podrobná informácia
Pre objemné veci
Program
Ručníky (Uteráky)
Typ bielizne
Uteráky, obliečky na vankúše
Podrobná informácia
Pre bavlnené tkaniny, ktoré sa nemusia žehliť
Program
Rychlý 30 (Rýchly 30)
Typ bielizne
Ľahké a malé položky do 3 kusov.
Podrobná informácia
Na malé množstvo bielizne z polyamidových, akrylových a polyesterových
vláken
Program
Pro alergiky (Pre alergikov)
Typ bielizne
Bavlna, spodná bielizeň, posteľná bielizeň a detské oblečenie
Podrobná informácia
Pomáha odstraňovať alergény ako sú napríklad roztoče
Program
Jemné prádlo (Jemná bielizeň)
Typ bielizne
Hodváb, jemné tkaniny a dámska spodná bielizeň
Podrobná informácia
Pre tkaniny, ktoré sú citlivé na teplo, ako napríklad syntetické materiály
Program
Vlna (Vlna)
Typ bielizne
Vlna
Podrobná informácia
Pre vlnené tkaniny
Program
Sportovní oblečení
(Športové oblečenie)
Typ bielizne
Futbalové dresy a cvičebné úbory
Podrobná informácia
Pre polyesterový materiál
3,5 kg
Max. kapacita
2,5 kg
Max. kapacita
4,5 kg
Max. kapacita
Max. kapacita
Max. kapacita
1 kg
1 kg
1,5 kg
Max. kapacita
1 kg
Max. kapacita
2 kg
21
SK
Sprievodca programom Časovaného sušenia
Program
Sušení na sušáku
(Sušenie na sušiaku)
Typ bielizne
Hodváb, vlna, jemná dámska spodná bielizeň
Podrobná informácia
Obnoví odevy bez sušenia v bubne
Program
Studený vzduch (Chladný vzduch)
Typ bielizne
Všetky tkaniny, ktoré potrebujú obnovenie
Podrobná informácia
Sušenie v bubne bez ohrevu
Program
Teplý vzduch (Teplý vzduch)
Typ bielizne
Osušky, župany, utierky a akrylové prešívané tkaniny
Podrobná informácia
Malé veci a vlhké oblečenie, Veci na každodenné používanie alebo nosenie
vhodné na sušenie teplom
Max. kapacita
Max. kapacita
Max. kapacita
–
–
–
UPOZORNENIE
• Ak je dávka menšia ako 1 kg, použite program Teplý vzduch (Teplý vzduch) v programoch časovaného
sušenia. Vlnené kusy bielizne by mali byť sušené pomocou programu Vlna (Vlna) a tkaniny citlivé na
teplo, vrátane hodvábu, spodnej bielizne a dámskej spodnej bielizne by mali byť sušené pomocou
programu Jemné prádlo (Jemná bielizeň). Pri voľbe požadovaného programu dodržiavajte odporúčané
množstvo bielizne. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vášho oblečenia.
POZNÁMKA
• Výrobok je vhodný na sušenie bavlnenej bielizne a z pohľadu spotreby elektrickej energie ide o
najefektívnejší program na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.
• Ak je spotrebič nainštalovaný pod iným spotrebičom, môže dôjsť k zníženiu výkonu.
• Ak sa bielizeň neodstredí pri praní pri vysokej rýchlosti, zvýši sa spotreba energie a predĺži sa čas
sušenia.
22
SK
Voliteľné možnosti sušenia
Program
Program
Bavlna (Bavlna)
Smíšené prádlo
(Smíšené prádlo)
Syntetika
(Syntetika)
EcoHybrid (EcoHybrid)
Úroveň sušení
(Úroveň
sušenia)
Energie
(Energia)
Čas (Čas)
Extra
(Zvláštne
sušenie)
#
#
Skříň (Do skrine)
#*1
#
Žehlení (Žehlenie)
#
#
Extra
(Zvláštne
sušenie)
#
#
Skříň (Do skrine)
#
#*1
Žehlení (Žehlenie)
#
#
Skříň (Do skrine)
#
#*1
Žehlení (Žehlenie)
#
#
Vypnuté
Pokrývky
(Prikrývky)
–
#*1
Ručníky (Uteráky)
–
#*1
Rychlý 30
(Rýchly 30)
–
#*1
Pro alergiky
(Pre alergikov)
–
#*1
Jemné prádlo
(Jemná bielizeň)
–
#*1
Vlna (Vlna)
–
#*1
Sportovní
oblečení
(Športové
oblečenie)
–
Sušení na sušáku
(Sušenie na
sušiaku)
–
Studený vzduch
(Chladný vzduch)
–
Teplý vzduch
(Teplý vzduch)
–
#*1
#*1
#*1
#*1
#
*1: Táto možnosť sa automaticky vloží do programu a nemôže byť zrušená.
23
SK
Voliteľné programy a
ďalšie funkcie
Úroveň sušení (Úroveň sušenia)
Odložený start (Odložený štart)
1
Zapnite spotrebič.
Umožní vám oddialiť čas ukončenia cyklu sušenia
od 3 hodín do 19 hodín.
2
Vyberte program.
1
Zapnite spotrebič.
3
2
Vyberte program.
Zvoľte úroveň sušenia opakovaným stlačením
tlačidla Úroveň sušení (Úroveň sušenia).
3
Stlačte tlačidlo Odložený start (Odložený
štart).
4
Nastavte hodinu (-y) oneskorenia
stlačením tlačidla Více času (Viac času),
Méně času (Menej času).
5
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Nemačkavý
(Ochrana proti pokrčeniu) _
Umožní vám zabrániť tvorbe záhybov, keď sa
bielizeň na konci cyklu sušenia okamžite nevyloží.
Keď je táto funkcia zapnutá, kontrolka, ktorá
indikuje, že je nastavená možnosť proti pokrčeniu,
sa rozsvieti a spotrebič sa opakovane spustí na
dobu 10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto
možnosť sa automaticky vypne po 2 hodinách na
konci cyklu sušenia.
Ak chcete túto možnosť vypnúť, stlačte tlačidlo
Nemačkavý (Ochrana proti pokrčeniu) predtým,
ako spustíte cyklus sušenia.
POZNÁMKA
• Keď je táto možnosť nastavená, na LCD
obrazovke sa zobrazí obdĺžnik s prerušovanou
čiarou.
• Keď je táto možnosť nastavená, funguje iba
tlačidlo Napájanie.
Zvuk (Zapnutie/vypnutie pípania)
q
Umožní vám zapnúť a vypnúť zvukový signál.
24
Umožňuje zvoliť úroveň sušenia pre program
sušenia.
EcoHybrid (EcoHybrid)
Umožní vám ponúknuť možnosť úspory energie
alebo času.
• Energie (Energia): možnosť úspory energie.
• Čas (Čas): možnosť úspory času.
Oblíbený (Obľúbený)
Umožní vám uložiť vlastný program sušenia pre
budúce použitie.
1
Zapnite spotrebič.
2
Vyberte program.
3
Vyberte voliteľný program alebo ďalšie funkcie.
(Nemačkavý (Ochrana proti pokrčeniu),
EcoHybrid (EcoHybrid) atď.)
4
Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo
Oblíbený (Obľúbený).
Vlastný program sušenia je teraz uložený pre
budúce použitie. Ak chcete znova použiť vlastný
program, stlačte tlačidlo Oblíbený (Obľúbený) a
tlačidlo Štart/Pauza.
Světlo bubnu (Osvetlenie bubna)
Kým je spotrebič v prevádzke, je možné vidieť
dovnútra bubna, keď stlačíte a podržíte tlačidlo
Úroveň sušení (Úroveň sušenia) na 3 sekundy.
• Svetlo svieti: Dvierka sú otvorené.
• Svetlo nesvieti: Dvere sú zatvorené. Svetlo
zhasne automaticky.
SK
Více času (Viac času) /
Méně času (Menej času)
To vám umožní predĺžiť alebo skrátiť čas
sušenia pri použití programu sušenia
Sušení na sušáku (Sušenie na sušiaku),
Studený vzduch (Chladný vzduch) a
Teplý vzduch (Teplý vzduch).
• Stlačte tlačidlo Více času (Viac času), aby ste
predĺžili čas sušenia o 5 minút.
• Stlačte tlačidlo Méně času (Menej času), aby
ste skrátili čas sušenia o 5 minút.
1
Otvorte dvierka.
2
Zasuňte háčik do stredu bubna.
3
Položte policu sušičky na konštrukciu nad
filtrom na zachytávanie textilného prachu a
dokončte montáž tak, že ju zatlačíte.
4
Na policu poukladajte mokré veci. Okolo
vecí ponechajte priestor, aby vzduch mohol
cirkulovať.
• Polica sa nepohybuje, bubon sa však bude
otáčať.
5
Zatvorte dvierka.
6
Zapnite napájanie a vyberte Sušení na
sušáku (Sušenie na sušiaku).
7
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Dětská pojistka (Detská poistka)
Umožní vám ovládať zamykanie a odomykanie
ovládacieho panela. Zabraňuje deťom meniť cykly
alebo obsluhovať spotrebič.
Uzamknutie ovládacieho panela
1
Stlačte súčasne a na 3 sekundy podržte
tlačidlá Odložený start (Odložený štart) a
Nemačkavý (Ochrana proti pokrčeniu).
2
Zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí
CL.
• Keď je aktivovaná Dětská pojistka (Detská
poistka), všetky tlačidlá sú uzamknuté
okrem tlačidla Napájanie.
POZNÁMKA
• Vypnutím napájania alebo dokončením všetkých
cyklov sa detská poistka nezruší. Detskú poistku
musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné
funkcie.
Odomknutie ovládacieho panela
Stlačte súčasne a na 3 sekundy podržte tlačidlá
Odložený start (Odložený štart) a Nemačkavý
(Ochrana proti pokrčeniu).
• Zaznie zvukový signál a na displeji sa znova
zobrazí zostávajúci čas aktuálneho programu.
Sušení na sušáku
(Sušenie na sušiaku) (voliteľné)
Tento program je určený pre použitie s bielizňou,
ktorá musí byť sušená rozprestretá, bez
pretáčania, vrátane svetrov a jemných tkanín.
Aby ste mohli tento program používať, potrebujete
držiak do sušičky, ktorý sa umiestni vo vnútri
spotrebiča. Pred sušením zlikvidujte obalové
materiály držiaka do sušičky.
POZNÁMKA
• Skontrolujte filter na zachytávanie textilného
prachu a odstráňte prípadné nazbierané textilné
vlákna z vysušených veci na polici.
• Tlačidlá Viac času/Menej času Více času (Viac
času) / Méně času (Menej času) môžete
použiť k presnejšiemu upraveniu času sušenia.
25
INTELIGENTNÉ FUNKCIE
Používanie aplikácie LG
SmartThinQ
Pred použitím LG SmartThinQ
skontrolujte tieto veci
• Pre spotrebiče s logom a alebo b
1
Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a
bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
• Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a
bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila
signálu je slabá. V tomto prípade môže
registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.
2
Vypnite Mobilné dáta na svojom smartfóne.
3
Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému
smerovaču.
26
SK
POZNÁMKA
• Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte,
či na ovládacom paneli svieti ikonka Wi-Fi (WiFi) f .
• Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak
chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte
sa na poskytovateľa internetových služieb alebo
na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
• LG SmartThinQ nenesie zodpovednosť za
akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo
za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby
spôsobené pripojením k sieti.
• Ak má zariadenie problémy s pripojením k
sieti WiFi, môžno je príliš ďaleko od routera.
Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si
predlžovač dosahu WiFi signálu.
• Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať
alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému
okoliu v domácnosti.
• Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli
poskytovateľovi internetových služieb.
• Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj
prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
• Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom
s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte
spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste
znova.
• Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom
smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte
výnimku.
• Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť
kombináciou anglických písmen a číslic.
(Nepoužívajte špeciálne znaky)
• Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa
môže líšiť v závislosti od mobilného operačného
systému (OS) a výrobcu.
• Ak je bezpečnostný protokol smerovača
nastavený na WEP, nastavenie siete sa
vám nemusí podariť. Zmeňte bezpečnostný
protokol na iný (odporúčame WPA2) a znovu
zaregistrujte produkt.
SK
Inštalácia aplikácie LG SmartThinQ
V obchode Google Play alebo Apple App v
smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG SmartThinQ.
Aplikáciu si prevezmite a nainštalujte podľa
pokynov.
Funkcia Wi-fi
• Pre spotrebiče s logom a alebo b
So zariadením komunikujte pomocou smartfónu,
použitím príslušných funkcií.
Program sušičky (Spustenie na diaľku,
Načítať program)
Nastavte alebo stiahnite preferovaný program.
Budete ho môcť spustiť aj na diaľku.
Smart Pairing (Inteligentné párovanie)
Táto funkcia automaticky vyberie najideálnejší
cyklus a nastavenie sušičky na základe informácií
o použití posledného dokončeného pracieho cyklu.
POZNÁMKA
• Aby ste mohli použiť túto funkciu, musia
byť práčka aj sušička pripojené k aplikácii
SmartThinQ.
• Ak povolíte funkciu Smart Pairing (Inteligentné
párovanie) v aplikácii LG SmartThinQ a po
použití práčky zapnete sušičku, automaticky sa
nastaví odporúčaný cyklus sušenia.
Smart Diagnosis™
Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na
diagnostikovanie a riešenie problémov so sušičkou
na základe informácií o jej používaní.
Odosielanie upozornení
Máte možnosť dostávať na váš smartfón
notifikácie o ukončení programu alebo o
problémoch so spotrebičom.
Sledovanie spotreby energie
Energetickú spotrebu sušičky ovplyvňuje program
a zvolené možnosti, takže spotreba pri jednotlivých
programoch sa môže líšiť.
Nastavenia
POZNÁMKA
• Ak zmeníte svoj bezdrôtový smerovač,
poskytovateľa internetových služieb alebo heslo,
odstráňte zaregistrovaný spotrebič z aplikácie
LG SmartThinQ a zaregistrujte ho znovu.
• Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča
menená aj bez oznámenia používateľovi.
• Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych
modelov líšiť.
Používanie programu sušičky
Dálkový start (Spustenie na diaľku)
Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať
na diaľku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh
programu, aby ste vedeli, koľko zostáva do jeho
skončenia.
Použitie funkcie Spustenie na diaľku:
1
Stlačte tlačidlo Napájanie.
2
Vložte bielizeň do bubna.
3
Stlačte a podržte tlačidlo Nemačkavý
(Ochrana proti pokrčeniu) na 3 sekundy a
aktivujete tým funkciu Spustenie na diaľku.
4
Na smartfóne otvorte aplikáciu LG
SmartThinQ a spustite program.
POZNÁMKA
• Ak ste aktivovali funkciu Spustenie na diaľku,
prací cyklus môžete spustiť z aplikácie LG
SmartThinQ na svojom smartfóne. Ak sa
prací cyklus nespustí, spotrebič bude čakať
na spustenie pracieho cyklu, až kým ho cez
aplikáciu na diaľku nevypnete, alebo kým
nevypnete funkciu Spustenie na diaľku.
• Funkcia Spustenie na diaľku sa po otvorení
dverí vypne.
Deaktivácia funkcie Spustenie na diaľku:
Keď je zapnutá funkcia Spustenie na diaľku,
stlačte a podržte tlačidlo Nemačkavý (Ochrana
proti pokrčeniu) na 3 sekundy.
Nastavte si prezývku produktu a vymažte produkt.
27
SK
Načíst program (Načítať program)
Môžete stiahnuť nové a špeciálne cykly, ktoré
nie sú zahrnuté v základnej ponuke cyklov
špecifických pre daný spotrebič.
Na spotrebiče, ktoré sú úspešne zaregistrované,
môžete stiahnuť rôzne špeciálne cykly špecifické
pre daný spotrebič.
V spotrebiči nemôže byť uložený viac ako jeden
cyklus naraz.
Po skončení sťahovanie cyklu do spotrebiča , je
tento uložený až kým sa nestiahne nový cyklus.
Špecifikácia bezdrôtového
modulu LAN
Model
LCW-004
Rozsah
frekvencie
2412 až 2472 MHz
Výstupný
výkon
(maximálny)
IEEE 802.11b: 17.82 dBm
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
IEEE 802.11n: 16.61 dBm
Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0
Poznámka pre používateľa: toto zariadenie
by sa malo montovať a využívať v minimálnej
vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.
Spotreba v úspornom režime
Spotreba v úspornom režime
0,18 W
Spotreba energie v úspornom
2,0 W
režime
Časové obdobie, po ktorom
sa prostredníctvom funkcie
riadenia výkonu alebo
podobnej funkcie zariadenie
automaticky prepne do
20 min.
režimu pohotovosti a/alebo
vypnutého stavu a/alebo
stavu pohotovosti pri zapojení
v sieti
28
Vyhlásenie o typovom schválení
pre oblasť EÚ
Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové
zariadenie typu Sušička je v súlade so smernicou
2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode
pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Informácie o softvéri typu Open
Source
Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje
na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších
licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým
kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte,
navštívte webovú lokalitu http://opensource.lge.
com.
Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať
všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia
týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.
Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne
kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za
poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto
distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie
a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti
odoslanej na opensource@lge.com.
Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania
tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého,
komu bola táto informácia doručená.
SK
Používanie funkcie Smart
Diagnosis™
Inteligentná diagnostika Smart
Diagnosis™ prostredníctvom
zákazníckeho informačného
centra
Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak
potrebujete presnú diagnostiku informačného
centra spoločnosti LG Electronics v prípade
poruchy alebo zlyhania spotrebiča. Túto funkciu
použite len vtedy, keď chcete kontaktovať
zástupcu servisu, nie počas normálnej prevádzky.
1
Stlačte tlačidlo Napájanie na zapnutie
spotrebiča.
• Nestláčajte žiadne iné tlačidlá ani
neotáčajte gombíkom voliča programov.
2
Priložte mikrofón vášho telefónu k ikonke
Smart Diagnosis™ , ak vás o to požiada
servisné stredisko.
5
Po dokončení odpočítavania a prenosu
tónov ďalej komunikujte so zástupcom
kontaktného strediska, ktorý vám poskytne
pomoc na základe informácií prenesených
na analýzu.
POZNÁMKA
• Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis™ závisí od kvality telefonického
spojenia.
• Ak použijete pevnú linku, kvalita komunikácie
so zástupcom bude vyššia, vďaka čomu budete
môcť získať aj lepšiu úroveň služieb.
• Ak údaje inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis™ nebude možné sprostredkovať
v dostatočnom rozsahu, napríklad kvôli
nízkej kvalite hovoru, nezískate najlepšiu
úroveň služieb inteligentnej diagnostiky Smart
Diagnosis™.
x.
Ma
mm
10
3
Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo
Více času (Viac času) a súčasne držte
reproduktor telefónu pri logu a tlačidle
Napájanie.
4
Telefón držte na mieste, až kým sa nedokončí
prenos tónu. Zobrazí sa zostávajúci čas na
prenos údajov.
• Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky,
nehýbte telefónom, kým prebieha prenos
tónov.
• Ak sa kontaktnému stredisku nepodarí
získať presný záznam údajov, budete
musieť celý postup zopakovať.
29
ÚDRŽBA
SK
VAROVANIE
• Pred čistením produktu odpojte zástrčku spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.
Čistenie po každom sušení
• Otvorte druhý filter na zachytávanie
textilného prachu.
Čistenie filtra na zachytávanie
textilného prachu
Po každom cykle sušenia vyčistite filter textilného
prachu.
Vyčistením filtra na zachytávanie textilného prachu
sa skráti čas sušenia a zníži sa spotreba energie.
1
Otvorte dvierka.
2
Vyberte prvý filter na zachytávanie textilného
prachu.
3
Vyberte druhý filter na zachytávanie textilného
prachu.
4
Otvorte oba filtre a odstráňte všetky textilné
vlákna a nečistoty.
• Otvorte prvý filter na zachytávanie
textilného prachu.
30
5
Textilný prach a vlákna opláchnite pod tečúcou
teplou vodou.
6
Filtre na zachytávanie textilného prachu
dôkladne usušte, zatvorte ich a znovu ich
vložte na miesto.
POZNÁMKA
• Odstráňte vlhkosť zo sieťoviny filtra. V opačnom
prípade sa filter môže zaniesť v dôsledku
vodného filmu a spotrebič môže prestať
fungovať.
• V prípade, že sa filter na zachytávanie
textilného prachu nenachádza v spotrebiči,
spotrebič sa nesmie používať.
SK
Vyprázdnenie nádoby na vodu
V nádobe na vodu sa zhromažďuje kondenzovaná
voda.
Nádobu na vodu vyprázdnite po každom použití.
V opačnom prípade to bude mať vplyv na sušiaci
výkon.
Ak je nádoba na vodu plná, rozsvieti sa ikona E
a počas chodu spotrebiča zaznie zvonenie. V
prípade, že k tomu dôjde, nádoba na vodu sa musí
vyprázdniť počas nasledujúcej hodiny.
1
UPOZORNENIE
• Neutierajte snímač vlhkosti pomocou
abrazívnych materiálov. Snímač vždy čistite
drsnou hubkou.
Vytiahnite nádobu na vodu.
Pravidelné čistenie
spotrebiča
2
Nádobu na vodu vyprázdnite do drezu.
Čistenie mriežky prívodu
chladného vzduchu
Mriežku prívodu chladného vzduchu vyčistite
3 až 4-krát ročne vysávačom, aby sa na nej
nezhromažďoval textilný prach a vlákna alebo
nečistoty, ktoré môžu spôsobiť nesprávne prúdenie
vzduchu.
3
Zasuňte ju späť do spotrebiča.
4
Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
Utieranie snímača vlhkosti
Týmto zariadením sa sníma úroveň vlhkosti
bielizne počas prevádzky, čo znamená, že sa musí
pravidelne čistiť, aby sa odstránil prípadný vodný
kameň nahromadený na povrchu snímača.
Snímače utierajte vnútri bubna.
POZNÁMKA
• Ventilačnou mriežkou je vypúšťaný teplý
vzduch.
• Musí sa zabezpečiť primerané vetranie
miestnosti, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu
plynov do miestnosti z jednotiek spaľujúcich iné
palivá, ako napríklad otvorený oheň.
31
RIEŠENIE PROBLÉMOV
SK
Prevádzka vášho spotrebiča môže viesť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné
príčiny a poznámky na riešenie chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúča sa, aby ste si pozorne
prečítali tabuľky nižšie, aby ste ušetrili čas a peniaze, ktoré môžu byť spojené s volaním do servisného
strediska spoločnosti LG Electronics.
Pred volaním do servisného strediska
Váš spotrebič je vybavený systémom automatického monitorovania chýb na zistenie a diagnostiku
problémov v rannom štádiu. Ak spotrebič nepracuje správne alebo nepracuje vôbec, skôr, ako zavoláte
servisné stredisko LG Electronics, postupujte podľa informácií uvedených v nasledujúcich tabuľkách.
Chybové hlásenia
Prejavy problému
Možné príčiny a riešenie
dE
CHYBA DVIEROK
Dvierka sa otvorili počas prevádzky prístroja alebo spotrebič sa používa
bez toho, aby boli dvierka riadne zatvorené.
• Úplne zatvorte dvierka.
• Ak symbol dE nezhasne, zavolajte servis.
dE4
CHYBA DVIEROK
Detekcia spínača dverí nefunguje správne.
• Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
tE1 tEz tE4
CHYBA TEPLOTY
Došlo k poruche snímača teploty.
• Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
F1
CHYBA TEPLOTY
Teplota vo vnútri bubna náhle stúpla.
• Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
LE1
Motor sa náhle zastavil.
CHYBA ZAMKNUTÉHO • Skontrolujte, či množstvo bielizne presahuje maximálnu kapacitu dávky.
MOTORA
• Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
LEz AE
Kompresor sa náhle zastavil.
CHYBA KOMPRESORA • Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
OE
Došlo k poruche odvodňovacieho čerpadla.
CHYBA ODTOKOVÉHO • Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
ČERPADLA
Okolitá teplota zariadenia je pod nulou.
• Odporúčaná okolitá teplota zariadenia je 5 – 35 °C.
32
SK
Prevádzka
Prejavy problému
Spotrebič sa nezapína.
Možné príčiny a riešenie
Napájací kábel nie je správne zapojený.
• Zástrčka musí byť pevne zapojená do uzemnenej zásuvky, ktorá
zodpovedá energetickému štítku spotrebiča.
Je vypálená poistka, vyhodený istič alebo došlo k výpadku elektrického
prúdu.
• Nahoďte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky.
Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným
elektrikárom.
Ohrev spotrebiča
nefunguje.
Je vypálená poistka, vyhodený istič alebo došlo k výpadku elektrického
prúdu.
• Nahoďte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky.
Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným
elektrikárom.
Voda uniká.
Hadica nádoby na vodu alebo vypúšťacia hadica nie sú pripojené správne.
• Pripojte správne hadicu nádoby na vodu alebo vypúšťaciu hadicu.
Dvierka sú zatvorené, pričom sa v nich zachytila bielizeň alebo cudzí
predmet.
• Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v dvierkach nezachytila bielizeň
alebo cudzie predmety. Ak voda stále uniká, obráťte sa na zákaznícke
informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
Po dokončení cyklu
sušenia sa spotrebič
začne sám spúšťať a
zastavovať.
Toto je spôsob, ako funguje voľba proti pokrčeniu.
• Skontrolujte, či je nastavená možnosť proti pokrčeniu. Táto možnosť je
navrhnutá tak, aby sa predišlo vzniku záhybov, ktoré sa vytvoria, keď sa bielizeň
ihneď po cykle sušenia nevyloží. Keď je táto možnosť nastavená, spotrebič beží
10 sekúnd a pozastaví sa na 5 minút. Táto možnosť funguje až 2 hodiny.
Výkon
Prejavy problému
Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je
príliš dlhý.
Je vypálená poistka, vyhodený istič alebo došlo k výpadku elektrického
prúdu.
• Nahoďte istič alebo vymeňte poistku. Nezvyšujte menovitý prúd poistky.
Ak je problémom preťažený okruh, nechajte ho opraviť kvalifikovaným
elektrikárom.
Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká.
• Na dosiahnutie lepšieho výkonu a účinnosti sušenia rozdeľte nadmerne
veľké dávky na menšie.
Dávka v spotrebiči je príliš malá.
• Ak sušíte veľmi malú dávku, pridajte navyše niekoľko vecí, aby sa zaistilo
riadne prevaľovanie vecí v bubne. V prípade, že je dávka veľmi malá a
vy používate programy snímania sušenia, elektronické ovládanie nemôže
správne cítiť suchosť dávky a môže sa príliš skoro vypnúť. Použite programy
časovaného sušenia alebo pridajte k dávke niekoľko ďalších mokrých odevov.
33
SK
Prejavy problému
Možné príčiny a riešenie
Čas sušenia odevov je
príliš dlhý.
Dávka nie je správne roztriedená.
• Oddeľte ťažké veci od ľahkých vecí. Čas trvania sušenia väčších a ťažších
vecí je dlhší. Ľahké veci, ktoré sa v dávke nachádzajú spolu s ťažšími,
môžu pomýliť snímač, pretože schnú rýchlejšie.
Veľká dávka ťažkých tkanín.
• Ťažšie tkaniny sa sušia dlhšie, pretože majú tendenciu udržať viac vlhkosti.
Aby sa skrátil alebo udržal konzistentnejší čas sušenia veľkých a ťažkých
tkanín, oddeľte tieto veci do menších dávok jednotnej veľkosti.
Ovládacie prvky spotrebiča nie sú nastavené správne.
• Použite vhodné nastavenia ovládania pre daný typ dávky, ktorú sušíte.
Niektoré dávky si môžu vyžadovať úpravu nastavenia úrovne sušenia, aby
sa lepšie usušili.
Je potrebné vyčistiť filter na zachytávanie textilného prachu.
• Po každom cykle sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna.
Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený
alebo zanesený. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvá
textilného prachu a vlákien, bude možno nutné pozastaviť cyklus a vyčistiť
filter na zachytávanie textilného prachu počas cyklu.
Čas sušenia sa
nezhoduje.
Nastavenia ohrevu, veľkosť dávky alebo vlhkosť odevov nie sú
konzistentné.
• Čas sušenia dávky sa bude líšiť v závislosti od typu použitého ohrevu
(elektrický), veľkosti dávky, typu tkanín, vlhkosti odevov a filtra na
zachytávanie textilného prachu. Dokonca aj nesúmerná dávka v spotrebiči
môže spôsobiť zlé otáčanie, čo má za následok vlhkejšie odevy, ktorých
sušenie bude trvať dlhšie.
Na odevoch zostali
mastné alebo špinavé
fľaky.
Aviváž sa nepoužila správne.
• Pri praní bielizne, ktorá sa má sušiť v spotrebiči, použite správne množstvo
aviváže podľa odporúčania výrobcu aviváže.
Spoločne sa sušili čisté a špinavé odevy.
• Spotrebič používajte iba na sušenie čistých vecí. Špina zo znečistených
odevov sa môže preniesť na čisté odevy v rovnakej alebo neskoršej dávke.
Odevy neboli riadne vyčistené alebo vypláchané pred tým, než sa vložili
do spotrebiča.
• Škvrny na sušených odevoch mohli ostať po nedostatočnom odstránení
počas prania. Dbajte na to, aby boli odevy úplne vyčistené alebo
vypláchané podľa návodu na používanie vašej práčky alebo pracieho
prostriedku. Niektoré odolné škvrny sa musia pred praním predbežne
ošetriť.
Odevy sú pokrčené.
Odevy sa sušili príliš dlho (nadmerne vysušené).
• Nadmerné sušenie dávky bielizne môže mať za následok pokrčené odevy.
Skúste kratší čas sušenia.
Odevy sa po ukončení cyklov ponechali v spotrebiči príliš dlho.
• Použite voľbu Nemačkavý.
34
SK
Prejavy problému
Možné príčiny a riešenie
Odevy sa zrazili.
Nedodržujú sa pokyny týkajúce sa starostlivosti o odevy.
• Aby sa zabránilo zrazeniu odevov, vždy si pozrite a dodržujte pokyny na
starostlivosť o tkaniny. Niektoré tkaniny sa pri praní zrazia prirodzene. Iné
tkaniny sa zas môžu prať, ale zrazia sa pri sušení v spotrebiči. Použite
nastavenie nízkeho alebo žiadneho ohrevu.
Na odevoch zostal
textilný prach a
vlákna.
Filter na zachytávanie textilného prachu nebol riadne vyčistený.
• Pred každým cyklom sa vždy musí z filtra odstrániť textilný prach a vlákna.
Demontovaný filter podržte oproti svetlu, aby ste zistili, či nie je znečistený
alebo zanesený. V prípade, že vyzerá byť špinavý, riaďte sa pokynmi na
čistenie. Pri niektorých dávkach, ktoré produkujú veľké množstvá textilného
prachu a vlákien, bude možno nutné vyčistiť filter na zachytávanie
textilného prachu počas cyklu.
Bielizeň nebola riadne roztriedená.
• Niektoré tkaniny produkujú textilný prach a vlákna (napr. huňatý biely
bavlnený uterák) a mali by sa sušiť oddelene od odevov, ktoré zachytávajú
textilný prach a vlákna (napr. pár čiernych plátenných nohavíc).
Dávka v spotrebiči je nadmerne veľká.
• Rozdeľte na sušenie nadmerne veľké dávky na menšie.
Vo vreckách zostali tkaniny, papier atď.
• Pred sušením odevov dôkladne skontrolujte vrecká.
Nadmerné množstvo
statickej elektriny po
sušení.
Odevy sa sušili príliš dlho (sú nadmerne vysušené).
• Nadmerné vysušenie dávky bielizne môže mať za následok nahromadenie
statickej elektriny. Upravte nastavenia a použite kratší čas sušenia alebo
použite programy Snímanie sušenia.
Sušenie syntetických tkanín, nežehlitelných alebo syntetických zmesí.
• Tieto tkaniny sú prirodzene náchylnejšie k nahromadeniu statickej elektriny.
Skúste použiť aviváž alebo použite kratšie nastavenie času časovaného
sušenia.
Na odevoch sú po
ukončení programu
vlhké fľaky.
Veľmi veľká dávka alebo veľmi malá dávka. Jedna veľká položka, ako
napríklad deka alebo prikrývka.
• Ak sú kusy bielizne príliš natlačené alebo príliš rozptýlené, senzor môže
mať problémy s čítaním úrovne suchosti dávky. Pre veľmi malé dávky
použite program časovaného sušenia.
• Veľké, objemné kusy bielizne, ako sú deky alebo prikrývky, sa niekedy
môžu zvinúť do stiahnutého klbka tkaniny. Vonkajšie vrstvy sa vysušia a
nasnímajú senzormi, zatiaľ čo vnútorné jadro zostane vlhké. Pri sušení
jedného objemného kusu môže pomôcť raz alebo dvakrát pozastaviť cyklus
a uložiť kus tak, aby sa rozbalil a odkryl vlhké oblasti.
• Ak chcete vysušiť niekoľko zostávajúcich vlhkých kusov z veľmi veľkej
dávky alebo niekoľkých vlhkých miest na veľkom kuse po dokončení
programu Sensor Dry, vyprázdnite lapač textilného prachu, a potom
nastavte program časovaného sušenia tak, aby dokončil sušenie kusu (-ov)
bielizne.
35
SK
Wi-Fi
Prejavy problému
Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič
a smartfón nie sú
pripojené k sieti Wi-Fi.
Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.
• Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstránte ju, potom
svoj spotrebič zaregistrujte na LG SmartThinQ.
Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.
• Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič
pomocou Wi-Fi siete.
Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.
• Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen
a číslic. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.
• Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte
bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete
skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa
internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.
• Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom
príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne
nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri
spotrebiči.
36
PREVÁDKOVÉ ÚDAJE
SK
Katalógový list
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2012
Meno dodávateľa alebo obchodná značka
Názov alebo označenie modelu dodávateľa
Menovitá kapacita v kg bavlnenej bielizne pre štandardný
program pre bavlnu pri plnom naplnení
Typ sušičky
LG Electronics
RC81V9*V*Q
RC91V9*V*Q
8 kg
9 kg
Kondenzačná bubnová sušička pre
domácnosť
Trieda energetickej účinnosti
Spotreba energie ‚X‘ kWh za rok na základe 160 cyklov sušenia
pre štandardný program pre bavlnu pri plnom a čiastočnom
naplnení, a spotreba režimov s nízkou spotrebou energie.
Skutočná spotreba energie cyklu bude závisieť od toho, ako sa
bude spotrebič používať.
A+++
176 kWh/rok
194 kWh/rok
Automatická bubnová sušička
Áno
Udelená „environmentálna značka EÚ“ podľa nariadenia (ES) č.
66/2010
Nie
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri plnom
naplnení (Edry)
1,47 kWh
1,66 kWh
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu pri
čiastočnom naplnení (Edry1/2)
0,80 kWh
0,86 kWh
Spotreba elektrickej energie v režime vypnutia (Po) štandardného
programu pre bavlnu pri plnom naplnení
0,18 W
0,18 W
Spotreba elektrickej energie v režime ponechania v zapnutom
stave (Pl) štandardného programu pre bavlnu pri plnom naplnení
0,18 W
0,18 W
Čas trvania režimu ponechania v zapnutom stave (Tl)
10 min
10 min
Program „Bavlna (Bavlna) + Skříň (Do skrine) + Energie (Energia)“ použitý pri plnej a čiastočnej
záťaži predstavuje štandardný program sušenia, na ktorý odkazujú informácie uvedené na štítku a v
informačnom liste v zmysle, že je tento program vhodný na sušenie bežnej vlhkej bavlnenej bielizne a že
ide o najúčinnejší program pre bavlnu.
Vážený čas trvania (Tt) ‚štandardného programu pre bavlnu pri
plnom a čiastočnom naplnení‘
150 min
169 min
Čas trvania ‚štandardného programu pre bavlnu pri plnom
naplnení‘ (Tdry)
196 min
230 min
Čas trvania ‚štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom
naplnení‘ (Tdry1/2)
115 min
124 min
Trieda účinnosti kondenzácie ‚X‘ na stupnici od G (najnižšia
účinnosť) po A (najvyššia účinnosť)
Priemerná účinnosť kondenzácie Cdry štandardného programu
pre bavlnu pri plnom naplnení
A
91 %
91 %
37
SK
Priemerná účinnosť kondenzácie Cdry1/2 štandardného programu
pre bavlnu pri čiastočnom naplnení
91 %
91 %
Vážená účinnosť kondenzácie (Ct) ‚štandardného programu pre
bavlnu pri plnom a čiastočnom naplnení‘
91 %
91 %
62 dB(A)
62 dB(A)
Hladina akustického výkonu
Voľne stojaca
38
Poznámky
Poznámky
OWNER'S MANUAL
DRYER
Before beginning installation, read these instructions carefully. This will
simplify installation and ensure that the product is installed correctly and
safely. Leave these instructions near the product after installation for
future reference.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. All Rights Reserved
TABLE OF CONTENTS
This manual may contain images or content
that may be different from the model you
purchased.
This manual is subject to revision by the
manufacturer.
SAFETY INSTRUCTIONS...............................................................3
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE......................................................3
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS...........................................................3
CARING FOR THE ENVIRONMENT.................................................................9
INSTALLATION..............................................................................10
Parts and Specifications..................................................................................10
Installation Place Requirements...................................................................... 11
Leveling the appliance.....................................................................................12
Stacking Instructions (Optional).......................................................................14
OPERATION..................................................................................16
Operation Overview.........................................................................................16
Sorting Laundry................................................................................................17
Control Panel...................................................................................................18
Programme Table.............................................................................................20
Option Programmes and Extra Functions........................................................24
SMART FUNCTIONS.....................................................................26
Using LG SmartThinQ Application...................................................................26
Using Smart Diagnosis™.................................................................................29
MAINTENANCE.............................................................................30
Cleaning after Every Dry..................................................................................30
Cleaning the Appliance Periodically.................................................................31
TROUBLESHOOTING...................................................................32
Before Calling for Service................................................................................32
OPERATING DATA........................................................................37
Product Fiche...................................................................................................37
SAFETY INSTRUCTIONS
EN
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks
or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.
The guidelines are separated into ‘WARNING’ and ‘CAUTION’ as
described below.
Safety Messages
This symbol is displayed to indicate matters and operations
that can cause risk. Read the part with this symbol carefully
and follow the instructions in order to avoid risk.
WARNING
This indicates that the failure to follow the instructions can cause
serious injury or death.
CAUTION
This indicates that the failure to follow the instructions can cause the
minor injury or damage to the product.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING
To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock,
injury or scalding to persons when using this product, follow
basic precautions, including the following:
Children in the Household
This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
3
EN
For use in Europe:
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away unless continuously
supervised.
Installation
• Make sure the appliance is properly installed, grounded, and
adjusted by qualified service personnel according to the installation
instructions.
• Never attempt to operate the appliance if it is damaged,
malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken
parts, including a damaged cord or plug.
• This appliance should only be transported by two or more people
holding the appliance securely.
• Do not install the appliance in a damp and dusty place. Do not
install or store the appliance in any outdoor area, or any area that is
subject to weathering conditions such as direct sunlight, wind, rain, or
temperatures below freezing.
• Tighten the drain hose to avoid separation.
• If the power cord is damaged or the hole of the socket outlet is loose,
do not use the power cord and contact an authorized service centre.
• Do not plug multiple socket outlets, an extension power cable or
adapter with this appliance.
• Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof
textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam
rubber pads should not be dried in the appliance.
4
EN
• This appliance must not be installed behind a lockable door, a
sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the
appliance, in such a way that a full opening of the appliance door is
restricted.
• This appliance must be grounded. In the event of malfunction or
breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by
providing a path of least resistance for electric current.
• This appliance is equipped with a power cord having an equipmentgrounding conductor and a grounding power plug. The power plug
must be plugged into an appropriate socket outlet that is installed and
grounded in accordance with all local codes and ordinances.
• Improper connection of the equipment-grounding conductor can
result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or
service personnel if you are in doubt as to whether the appliance is
properly grounded.
• Do not modify the power plug provided with the appliance. If it
does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified
electrician.
• The appliance must not be supplied through an external switching
device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly
switched on and off by a utility.
Operation
• Do not attempt to separate any panels or disassemble the appliance.
Do not apply any sharp objects to the control panel in order to
operate the appliance.
• Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs
and servicing must be performed by qualified service personnel
unless specifically recommended in this Owner’s Manual. Use only
authorized factory parts.
• Keep the area underneath and around the appliance free of
combustible materials such as lint, paper, rags, chemicals, etc.
• Do not put animals, such as pets into the appliance.
5
EN
• Do not leave the appliance door open. Children may hang on the
door or crawl inside the appliance, causing damage or injury.
• Never reach into the appliance while it is operating. Wait until the
drum has completely stopped.
• Do not put in, wash or dry articles that have been cleaned in, washed
in, soaked in, or spotted with combustible or explosive substances
(such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, drycleaning solvents,
kerosene, vegetable oil, cooking oil, etc.). Improper use can cause
fire or explosion.
• In case of flood, disconnect the power plug and contact the LG
Electronics customer information centre.
• Do not push down the door excessively, when the appliance door is
open.
• Use new hose or hose-set supplied with the appliance. Reusing old
hoses can cause a water leak and subsequent property damage.
• Do not touch the door during a high temperature programme.
• Do not use flammable gas and combustible substances (benzene,
gasoline, thinner, petroleum, alcohol, etc.) near the appliance.
• If the drain hose or inlet hose is frozen during winter, use it only after
thawing.
• Keep all washing detergents, softener and bleach away from children.
• Do not touch the power plug or the appliance controls with wet hands.
• Do not bend the power cable excessively or place a heavy object on it.
Maintenance
• Securely plug the power plug in the socket outlet after completely
removing any moisture and dust.
• Disconnect the appliance from the power supply before cleaning the
appliance. Setting the controls to the OFF or stand by position does
not disconnect this appliance from the power supply.
• Do not spray water inside or outside the appliance to clean it.
6
EN
• Never unplug the appliance by pulling on the power cable. Always
grip the power plug firmly and pull straight out from the socket outlet.
Technical Safety for Using the Dryer
WARNING - To avoid a fire
Risk of Fire and Flammable Materials
• In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation
openings clear of obstruction. If not, it can result in a fire.
• This appliance contains R290, a refrigerant that is environmentally
friendly but flammable. Do not damage the refrigerant circuit, keep
open flame and ignition sources away from the appliance.
• Do not dry unwashed items in the appliance.
• Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by
the fabric softener instructions.
• Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
• Never stop the appliance before the end of the drying cycle unless
all items are quickly removed and spread out so that the heat is
dissipated.
• The appliance is not to be used if industrial chemicals have been
used for cleaning.
• Items that have been soiled with substances such as cooking oil,
vegetable oil, acetone, alcohol, petroleum, kerosene, spot removers,
turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water
with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
• Do not drink the condensed water. Failure to do so may result in foodborne illnesses.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agents or similarly qualified person in
order to avoid a hazard.
• The lint filter has to be cleaned frequently.
• Lint must not to be allowed to accumulate around the appliance.
7
EN
• Do not spray dry cleaning detergent directly onto the appliance or use
the appliance to dry clothes left with dry cleaning detergent.
• Do not dry clothes stained with oil substances. Oil substances
(including edible oils) stained on clothes cannot be completely
removed even after washing with water.
• The appliance must not be supplied through an external switching
device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly
switched on and off by a utility.
• Remove clothes from the appliance immediately when drying is
complete or the power is turned off during the drying process.
Leaving clothes that have been dried in the appliance unattended
could result in fire. Clothes removed from the appliance after drying
could result in fire. Remove clothes immediately after drying, and
then hang or lay the clothes flat to cool.
Disposal
• Before discarding an old appliance, unplug it. Cut off the cable
directly behind the appliance to prevent misuse.
• Dispose of all packaging materials (such as plastic bags and
styrofoam) away from children. The packaging materials can cause
suffocation.
• Remove the door before disposing of or discarding this appliance to
avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.
8
EN
CARING FOR THE ENVIRONMENT
Disposal of Your Old Appliance
• This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste
electrical and electronic products (WEEE) should be
disposed of separately from the municipal waste stream.
• Old electrical products can contain hazardous substances
so correct disposal of your old appliance will help prevent
potential negative consequences for the environment and
human health. Your old appliance may contain reusable
parts that could be used to repair other products, and
other valuable materials that can be recycled to conserve
limited resources.
• You can take your appliance either to the shop where you
purchased the product, or contact your local government
waste office for details of your nearest authorised WEEE
collection point. For the most up to date information for
your country please see www.lg.com/global/recycling.
This dryer contains refrigerant gases
R290 (GWP: 3): 0.145 kg Hermetically sealed.
9
INSTALLATION
EN
Parts and Specifications
NOTE
• Appearance and specifications may vary without notice to improve the quality of the appliance.
Front View
a
b
c
Water container
Control panel
Door
Accessories (Optional)
Please contact LG Electronics Customer Information Centre or visit the LG Website at http://www.lg.com for
purchase.
a
a
b
c
10
b
Condensing Drain Hose and Hose Holder
Dry Rack
Stacking Kit
c
EN
Specifications
Model
RC81V9*V*Q
RC91V9*V*Q
Power supply
220 - 240 V~, 50 Hz
Size
600 mm (W) X 690 mm (D) X 850 mm (H)
Product weight
56 kg
Allowable temperature
5 - 35 °C
Max. capacity
8 kg
Installation Place
Requirements
NOTE
Before installing the appliance, check the following
information to make sure that the appliance should
be installed in a correct place.
Location
5 cm
1 cm
9 kg
1 cm
• Level floor: Allowable slope under the entire
appliance is 1°.
• Power outlet: Must be within 1.5 meters of
either side of the location of the appliance.
−− Do not overload the outlet with more than
one appliance.
• Additional Clearance: Should have 5 cm for
the wall and 1 cm for rear, right and left side.
−− Do not place or store laundry products on top
of the appliance at any time. These products
may damage the finish or controls.
• For better drying performance, please keep the
rear of the appliance away from wall.
• Do not install the appliance where there is a
risk of frost or dust.
• The appliance may not be able to operate
properly or may be damaged by freezing of
condensed water in the pump and drain hose.
• Do not install the appliance next to a hightemperature appliance like refrigerator, oven
or stove etc, which can cause poor drying
performance and programme duration, and
adversely affect the proper functioning of the
compressor. The appliance performs best at a
room temperature of 23 °C.
Positioning
• Install the appliance on a flat hard floor.
• Make sure that air circulation around the
appliance is not impeded by carpets, rugs, etc.
• Never try to correct any unevenness in the
floor with pieces of wood, cardboard or similar
materials under the appliance.
• Do not install the appliance in rooms where
freezing temperatures may occur. Frozen
hoses may burst under pressure. The reliability
of the electronic control unit may be impaired at
temperatures below freezing point.
• If the appliance is delivered in winter and
temperatures are below freezing, place the
appliance at room temperature for a few hours
before putting it into operation.
11
EN
• Please ensure that when the appliance is
installed, it is easily accessible for an engineer
in the event of a breakdown.
• With the appliance installed, adjust all four
feet using a spanner to ensure the appliance
is stable, and a clearance of approximately 20
mm is left between the top of the appliance and
the underside of any work-top.
Ventilation Requirement
• Alcove or under counter
−− Ensure air flow of 3.17 m3/min through the
appliance
• Closet
−− Closet door must have 2 (louvered)
openings, each having a minimum area of
387 cm2, located 8 cm from bottom and top
of door.
WARNING
• Avoid installing the appliance around a heat
source. The rear side of the appliance must
be well ventilated. Failure to follow these
instructions may result in problems.
• The appliance should not be installed next to a
refrigeration appliance.
• The appliance is not designed for maritime
use or for use in mobile installations such as
caravans, aircraft etc.
Electrical Connection
• Do not use an extension cord or double
adapter.
• Always unplug the appliance after use.
• Connect the appliance to an earthed socket in
accordance with current wiring regulations.
• The appliance must be positioned so that the
plug is easily accessible.
Leveling the appliance
Checking the Level
Leveling the appliance prevents unnecessary
noise and vibration. Check whether the appliance
is perfectly level after installation.
• If the appliance rocks when pushing the top
plate of the appliance diagonally, adjust the feet
again.
Adjusting and Leveling the
appliance
When the appliance is not perfectly level, turn
the adjustable feet until the appliance no longer
wobbles.
• Turn the adjustable feet clockwise to raise
or turn the adjustable feet counterclockwise
to lower from front-to-back, side-to-side and
corner-to-corner.
Reversing the door
You can reverse the door for your convenience.
WARNING
• Do not reverse the door while the appliance is
stacked on a washing machine.
• Before removing the hinge screws, have an
assistant support the weight of the door. The
door could fall on the floor due to the weight of
the door.
• For safety reasons, two or more people need to
work together to reverse the door.
NOTE
• The appearance of the screws varies and the
screws must be inserted differently depending
on the position. Make sure the screw is
properly selected before tightening.
12
EN
1
Open the door and remove 2 screws on the
door hinge(a). After removing the screws, put
the door down carefully from the cabinet(b)
with the front side facing down to the floor.
d
4
WARNING
• Remove the lower screw first. The door may
fall on to the floor due to its weight and the door
can be damaged.
2
Switch the position between the hinge
assembly(c) and door latch assembly(d) and
then tighten the screws in reverse order.
• Tighten the screw in proper position
referring from 2 to 4 steps.
d
c
Remove 8 screws on the hinge assembly(c)
from the door.
• There are 6 screws on the front and 2
screws on the side.
c
5
3
Remove the door catch(e) from the appliance
frame by removing 2 screws and then
assemble them on the opposite side.
Remove the 3 screws from the door latch
assembly(d) which is fixed between the door
and the hinge assembly, and then remove the
screw which is fixed on the door hook.
13
EN
6
Remove the 2 decorative screws from the
appliance frame and then assemble them on
opposite side.
a
b
7
Install the door with the screws removed
in step 1 and then check the door closes
properly.
Dryer
LG Washing Machine
This dryer may only be stacked on top of an LG
washing machine. Do not attempt to stack this
dryer on any other washing machine, as it could
result in damage, injury or property damage.
Washing Machine Top plate size
550 mm
600 mm
Shape and
assembly
direction
Installation Procedure
Stacking Instructions
(Optional)
Your dryer can be placed on top of an LG washing
machine and securely fixed with a stacking kit.
This installation must be conducted by qualified
service personnel to ensure it has been installed
correctly.
Stacking Kit
In order to stack this dryer, an LG stacking kit is
required.
14
WARNING
• Incorrect installation can cause serious
accidents.
• The weight of the appliance and the height of
installation make the stacking procedure too
risky for one person. This procedure should
be performed by two or more qualified service
personnel.
• The appliance is not suitable for a built-in
installation. Please do not install as a built-in
appliance.
• Do not operate if the appliance is not properly
stacked.
1
Place the LG dryer on the LG washing
machine.
EN
2
Remove the two screws from the bottom of the
rear cover on each side as illustrated below.
1
Separate the anti-backflow lid(a) and the
water container hose(b) from the connecting
kit.
b
a
3
Align the stacking kit holes and the rear cover
holes.
• 3-1) 600 mm
2
Attach the anti-backflow lid(a) to the head of
the connecting kit and then connect the drain
hose(c) to the opposite side of the connecting
kit.
• 3-2) 550 mm
a
c
CAUTION
4
Fasten the two screws that were removed
earlier from the dryer to the stacking kit.
5
Use the four screws in the accessory box (16
mm) to assemble the washing machine rear
cover and stacking kit.
6
The procedure for the opposite side will be the
same.
• If the hose is installed in a way that leaves it
bent or pinched, drainage may not function
properly.
NOTE
• It is possible to install the drain hose even if
the appliance is not stacked on the washing
machine.
Installing the Drain Hose
(Optional)
Normally, condensed water is pumped up to the
water container where water is collected until
manually emptied. Water can also be drained out
directly to a mains drain, especially when the dryer
is stacked on top of a washing machine. With a
connecting kit for the mains drain hose, simply
change the water path and re-route to the drainage
facility as below:
15
OPERATION
EN
Operation Overview
Using the Appliance
Before the first cycle, set the appliance to dry for
five minutes to warm up the drum. Open the door
between loads the first few times you use the
appliance to allow any odours from the interior of
the appliance to disperse.
1
CAUTION
• Be careful not to trap laundry between the door
and rubber seal.
3
Turn the power on.
• Press the Power button. The indicator icon
above the button will become illuminated,
indicating that the appliance is all set to run.
4
Select the drying programme you want.
• You can choose a programme by turning
the programme selector knob until the
required programme is indicated.
• If you press the Start/Pause button without
choosing a programme, the appliance
will proceed with the Bavlna (Cotton)
programme. Please refer to the programme
table for the detailed information.
5
Press the Start/Pause button.
• When you press the Start/Pause button,
the appliance ventilates the inside of the
drum for 10 seconds in order to get the
appliance ready for drying operation.
6
After the cycle has finished, open the door and
remove the laundry.
7
Turn off the appliance.
• Press the Power button.
Ensure the lint filter and water container are
clean.
• The lint filter is inside the door rim. It needs
to be cleaned before each drying cycle.
• Open the door and ensure the lint filter is
clean. If it is not, please clean the lint filter.
• Also check if the water container needs to
be emptied for optimum drying results.
WARNING
• Do not drink the condensed water.
NOTE
• In some instances, LED window may display
E (Empty water symbol) and the appliance may
stop because the water container is full.
2
16
Place laundry into the drum after sorting.
• The clothes should be sorted by fabric type
and dryness level and all the strings and
belts of clothes should be well tied and fixed
before being put into the drum. Push the
laundry to the back to keep it away from
the door seal. Otherwise, the door seal and
clothes may be damaged. Close the door.
EN
CAUTION
• Be careful! The drum inside may still be hot.
• The appliance must not be used for purposes
other than those for which it was designed.
NOTE
• The final part of a tumble dryer cycle occurs
without heat (cool down cycle) to ensure that
laundry is left at a temperature that ensures the
laundry will not be damaged.
• A high atmospheric temperature and a small
room may both increase drying time as well as
energy consumption.
Sorting Laundry
Clothes have their own wash care labels, so drying
according to the wash care label is recommended.
Not only that, the laundry must be sorted
according to size and type of fabric.
For the best drying performance and most efficient
energy usage, do not overload the appliance.
Woollens
Rubber and Plastics
• Do not dry any items made from or containing
rubber or plastics such as:
−− Aprons, Bibs and Chair Covers
−− Curtains and Table Clothes
−− Bathmats
Fiberglass
• Do not dry fiberglass items in the appliance.
Glass particles left in the appliance may be
subsequently picked up by your clothes in later
cycles.
Icon
Description
Dry
Tumble dry
Permanent Press /
Crease resistant
Gentle / Delicate
• Dry woollens on the Wool programme. Be sure
to follow fabric care label symbols first. Wool
may not be completely dried from the cycle,
so do not repeat drying. Pull woollens to their
original shape and dry them flat.
Do not tumble dry
Woven and Loopknit Materials
Medium heating
• Some woven and loopknit materials may
shrink, depending on quality.
Low heating
Do not dry
High heating
No Heating / Air
Non-Iron and Synthetics
Line dry / Hang to dry
• Do not overload the appliance. Take out nonIron items as soon as the appliance stops to
reduce creases.
Drip dry
Baby Clothes and Night Gowns
In the shade
Dry flat
• Always check fabric care labels.
17
EN
Control Panel
Control Panel Features
a
Power Button
• Press the Power button to turn power on and off.
• Press the Power button to cancel the Odložený start (Delay End) function.
b
Programme Selector
• Programmes are available according to the laundry type.
• The lamp will light up to indicate the selected programme.
c
Start/Pause Button
• This Start/Pause button is used to start or pause a dry cycle.
• When in Pause, the power is turned off automatically after 14 minutes.
d
Additional Programme Buttons
• Use these buttons to select the desired options for the selected programme.
• In order to use the Remote Start function, refer to SMART FUNCTIONS.
e
Drying Progress Indicator
• The different indicator icon lights up depending on the drying cycle progress.
−− @: This icon lights up when the appliance is in drying progress.
−− -: This icon lights up when the appliance is in iron drying progress.
−− +: This icon lights up when the appliance is in cupboard drying progress.
−− =: This icon lights up when the appliance is in cooling progress.
18
EN
Display
K
This icon indicates that the lint filter should be cleaned or is inserted.
• Cleaning notice: When you press the Power button, the icon will become displayed.
• Missing notice: When the lint filter is not inserted, the icon will become displayed and the
appliance will not operate.
E
This icon indicates that the water container needs to be emptied or is full.
• Emptying notice: When you press the Power button, this icon will become displayed.
• Full water notice: The icon will become displayed and a chime will sound while the appliance is
in operation.
I
This icon indicates the condenser auto cleaning status. The icon will be displayed during water
sprays to the condenser.
19
EN
Programme Table
Sensor Drying Programme Guide
Programme
Bavlna (Cotton)
Max. Load Capacity*1
Úroveň sušení
(Dry Level)
• Laundry Type
• Detail
Extra (Extra)
• Towels, dressing gowns and bed linen
• For thick and quilted fabrics
8 kg / 9 kg
Skříň (Cupboard)
• Bath towels, tea towels, underwear and cotton socks
• For fabrics that do not need to be ironed
Žehlení (Iron)
• Bed linen, table linen, towels, T-shirts, polo shirts and work clothes
• For fabrics that need to be ironed
Note for test institutes
• Set programme at Bavlna (Cotton) + Skříň (Cupboard) + Energie
(Energy) (Full & Half Load) for test in accordance in conformity with
EN61121 and Directive 932/2012.
• The Bavlna (Cotton) + Skříň (Cupboard) + Energie (Energy) is the most
efficient programme in terms of the test conditions proposed by EN61121
and Directive 932/2012.
• The test results depend on room temperature, type and amount of load,
water hardness and water inlet temperature.
*1: The maximum load capacity may vary depending on the model you purchased.
Programme
Smíšené prádlo (Mixed Fabric)
Max. Load Capacity
Úroveň sušení
(Dry Level)
• Laundry Type
• Detail
Extra (Extra)
• Bed linen, table linen, tracksuits, anoraks and blankets
• For thick and quilted fabrics that do not need to be ironed
Skříň (Cupboard)
• Shirts and blouses
• For fabrics that do not need to be ironed
Žehlení (Iron)
• Trousers, dressers, skirts and blouses
• For fabrics that need to be ironed
20
4 kg
EN
Programme
Syntetika (Easy Care)
Max. Load Capacity
Úroveň sušení
(Dry Level)
• Laundry Type
• Detail
Skříň (Cupboard)
• Shirts, T-shirts, trousers, under-wear and socks
• For polyamide, acrylic, and polyester that do not need to be ironed
Žehlení (Iron)
• Shirts, T-shirts, under-wear, anoraks and socks
• For polyamide, acrylic, polyester that do need to be ironed
Programme
Pokrývky (Duvet)
Laundry Type
Beddings, bed sheets
Detail
For bulky items
Programme
Ručníky (Towels)
Laundry Type
Towels, Pillowcases
Detail
For cotton fabrics which do not need to be ironed
Programme
Rychlý 30 (Speed 30)
Laundry Type
Light and small items less than 3ea.
Detail
For small amount of polyamide, acrylic and polyester items
Programme
Pro alergiky (Allergy Care)
Laundry Type
Cotton, underwear, bed sheets and baby clothes
Detail
Helps to remove allergens such as house mites
Programme
Jemné prádlo (Delicates)
Laundry Type
Silk, fine fabrics and lingerie
Detail
For fabrics that are heat-sensitive, such as synthetic fabrics
Programme
Vlna (Wool)
Laundry Type
Wool
Detail
For wool fabrics
Programme
Sportovní oblečení (Sportswear)
Laundry Type
Soccer kit and training wear
Detail
For polyester material
3.5 kg
Max. Load Capacity
2.5 kg
Max. Load Capacity
4.5 kg
Max. Load Capacity
Max. Load Capacity
Max. Load Capacity
1 kg
1 kg
1.5 kg
Max. Load Capacity
1 kg
Max. Load Capacity
2 kg
21
EN
Timed Drying Programme Guide
Programme
Sušení na sušáku (Rack Dry)
Max. Load Capacity
–
Laundry Type
Silk, wool, delicate lingerie
Detail
Refreshes clothes without tumble drying
Programme
Studený vzduch (Cool Air)
Max. Load Capacity
–
Laundry Type
All fabrics that need refreshing
Detail
Tumbles without heat
Programme
Teplý vzduch (Warm Air)
Max. Load Capacity
–
Laundry Type
Bath towels, bath robes, dishcloths and acrylic quilted fabrics
Detail
Small Items & damp clothing, Everyday items suitable for heat drying
CAUTION
• If the load is less than 1 kg, please use the Teplý vzduch (Warm Air) programme in Timed Drying
programmes. Wool items should be dried using the Vlna (Wool) programme and heat-sensitive fabrics
including silk, underwear and lingerie should be dried using the Jemné prádlo (Delicates) programme.
Please comply with the recommended laundry load when you select your desired programme.
Otherwise, your clothes may be damaged.
NOTE
• It is suitable to dry normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy
consumption for drying wet cotton laundry.
• If the appliance is installed as built under, it may cause performance degradation.
• If the laundry is not spun at a high speed during washing, energy consumption and drying time will
increase.
22
EN
Selectable Drying Options
Programme
EcoHybrid (EcoHybrid)
Programme
Úroveň sušení
(Dry Level)
Bavlna (Cotton)
Energie (Energy)
Čas (Time)
Extra (Extra)
#
#
Skříň (Cupboard)
#*1
#
Žehlení (Iron)
#
#
Extra (Extra)
#
#
Skříň (Cupboard)
#
#*1
Žehlení (Iron)
#
#
Syntetika
(Easy Care)
Skříň (Cupboard)
#
#*1
Žehlení (Iron)
#
#
Pokrývky (Duvet)
–
#*1
Ručníky (Towels)
–
#*1
Rychlý 30
(Speed 30)
–
#*1
Pro alergiky
(Allergy Care)
–
#*1
Jemné prádlo
(Delicates)
–
#*1
Vlna (Wool)
–
#*1
Sportovní
oblečení
(Sportswear)
–
Sušení na sušáku
(Rack Dry)
–
Studený vzduch
(Cool Air)
–
Teplý vzduch
(Warm Air)
–
Smíšené prádlo
(Mixed Fabric)
Off
#*1
#*1
#*1
#*1
#
*1: This option is automatically inserted in the programme and cannot be deselected.
23
EN
Option Programmes and
Extra Functions
Úroveň sušení (Dry Level)
Odložený start (Delay End)
1
Turn the appliance on.
It allows you to delay the finishing time of drying
cycle from 3 hours to 19 hours.
2
Select a programme.
1
Turn the appliance on.
3
2
Select a programme.
Select a dryness level by pressing the Úroveň
sušení (Dry Level) button repeatedly.
3
Press the Odložený start (Delay End) button.
4
Set delay hour(s) by pressing the Více času
(More Time), Méně času (Less Time) button.
5
Press the Start/Pause button.
Nemačkavý (Anti Crease) _
It allows you to prevent creases that are formed
when the laundry is not unloaded promptly at the
end of drying cycle.
When the option is turned on, a lamp indicated
that the anti crease option is set, lights up and
the appliance repeatedly runs for 10 seconds and
pauses for 5 minutes. The option is turned off
automatically after 2 hours at the end of drying
cycle.
To turn off the option, press the Nemačkavý (Anti
Crease) button before you start a drying cycle.
NOTE
It allows you to select a dryness level for the drying
programme.
EcoHybrid (EcoHybrid)
It allows you to offer the option of saving energy
or time.
• Energie (Energy): Energy saving option.
• Čas (Time): Time saving option.
Oblíbený (Favorite)
It allows you to store a customized dry programme
for future use.
1
Turn the appliance on.
2
Select a programme.
3
Select an option programme or extra
functions. (Nemačkavý (Anti Crease),
EcoHybrid (EcoHybrid) etc.)
4
Press and hold the Oblíbený (Favorite)
button for 3 seconds.
• When the option is set, a rectangle with dashed
line is displayed on the LCD screen.
• When the option is set, only the Power button
works.
The customized dry programme is now stored for
future use. To reuse the customized programme,
press the Oblíbený (Favorite) button and
Start/Pause button.
Zvuk (Beep On/Off) q
Světlo bubnu (Drum Light)
It allows you to turn a chime sound on and off.
Whilst the appliance is running, it is possible to
see inside the drum when you press and hold the
Úroveň sušení (Dry Level) button for 3 seconds.
• Light on: Door is opened.
• Light off: Door is closed. The light is turned off
automatically.
24
EN
1
Open the door.
2
Insert the hook to the drum centre.
3
Place the dryer rack on the structure above
the lint filter and press it to complete assembly.
4
Place wet items on top of the rack. Allow
space around items for air to circulate.
• The rack does not move, but the drum will
rotate.
5
Close the door.
Press and hold the Odložený start (Delay End)
and Nemačkavý (Anti Crease) button
simultaneously for 3 seconds.
• A chime will sound and the remaining time for
the current programme will reappear on the
display.
6
Turn power on and select Sušení na sušáku
(Rack Dry).
7
Press the Start/Pause button.
Sušení na sušáku (Rack Dry)
(Optional)
• Check the lint filter and remove any lint
accumulated from items dried on the rack.
• The Více času (More Time) / Méně času
(Less Time) keys can be used to finely adjust
the drying time.
Více času (More Time) /
Méně času (Less Time)
It allows you to increase or decrease a drying time
when you use the Sušení na sušáku (Rack Dry),
Studený vzduch (Cool Air) and Teplý vzduch
(Warm Air) drying programme.
• Press the Více času (More Time) button to
increase a drying time by 5 minutes.
• Press the Méně času (Less Time) button to
decrease a drying time by 5 minutes.
Dětská pojistka (Child Lock)
It allows you to control the locking and unlocking
of control panel. It prevents children from changing
cycles or operating the appliance.
Locking the Control Panel
1
Press and hold the Odložený start (Delay
End) and Nemačkavý (Anti Crease) button
simultaneously for 3 seconds.
2
A chime will sound, and CL will appear on the
display.
• When the Dětská pojistka (Child Lock) is
activated, all buttons are locked except the
Power button.
NOTE
• Turning off the power or completing all cycles
will not reset the child lock function. You must
deactivate child lock before you can access
any other functions.
Unlocking the Control Panel
This programme is designed for use with laundry
that must be dried flat, without tumbling, including
sweaters and delicate fabrics.
To use this programme, you need a dryer rack
that is placed inside the appliance. Before drying,
discard packing materials of the dryer rack.
NOTE
25
SMART FUNCTIONS
Using LG SmartThinQ
Application
Things to check before using LG
SmartThinQ
• For appliances with the a or b logo
1
Check the distance between the appliance
and the wireless router (Wi-Fi network).
• If the distance between the appliance and
the wireless router is too far, the signal
strength becomes weak. It may take a long
time to register or installation may fail.
2
Turn off the Mobile data or Cellular Data on
your smartphone.
3
Connect your smartphone to the wireless
router.
26
EN
NOTE
• To verify the Wi-Fi connection, check that WiFi (Wi-Fi) f icon on the control panel is lit.
• The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi
networks only. To check your network
frequency, contact your Internet service
provider or refer to your wireless router manual.
• LG SmartThinQ is not responsible for any
network connection problems or any faults,
malfunctions, or errors caused by network
connection.
• If the appliance is having trouble connecting
to the Wi-Fi network, it may be too far from
the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range
extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
• The Wi-Fi connection may not connect or may
be interrupted because of the home network
environment.
• The network connection may not work properly
depending on the Internet service provider.
• The surrounding wireless environment can
make the wireless network service run slowly.
• The appliance cannot be registered due to
problems with the wireless signal transmission.
Unplug the appliance and wait about a minute
before trying again.
• If the firewall on your wireless router is enabled,
disable the firewall or add an exception to it.
• The wireless network name (SSID) should be
a combination of English letters and numbers.
(Do not use special characters.)
• Smartphone user interface (UI) may vary
depending on the mobile operating system
(OS) and the manufacturer.
• If the security protocol of the router is set
to WEP, you may fail to set up the network.
Please change it to other security protocols
(WPA2 is recommended) and register the
product again.
EN
Installing LG SmartThinQ
Settings
Search for the LG SmartThinQ application from
the Google Play Store or Apple App Store on a
smartphone. Follow instructions to download and
install the application.
Set the product nickname and delete product.
Wi-Fi Function
• For appliances with the a or b logo
Communicate with the appliance from a
smartphone using the convenient smart features.
Dryer Cycle (Remote Start, Download
Cycle)
Set or download any preferred cycle and operate
by remote control.
Smart Pairing
This function automatically selects the best
cycle and settings for the dryer based on usage
information about the most recently completed
wash cycle.
NOTE
• To use this function, both the washer and dryer
must be connected to SmartThinQ app.
• If you enable the Smart Pairing function in the
LG SmartThinQ app and turn on the dryer after
using the washer, a recommended dryer cycle
is automatically set.
Smart Diagnosis™
This function provides useful information for
diagnosing and solving issues with the appliance
based on the pattern of use.
Push Alert
When the cycle is complete or the appliance has
problems, you have the option of receiving push
notifications on a smartphone.
Energy Monitoring
The dryer energy usage is affected by the cycle
and options so you may see some changes in
energy usage from one cycle to another.
NOTE
• If you change your wireless router, Internet
service provider, or password, delete the
registered appliance from the LG SmartThinQ
application and register it again.
• The application is subject to change for
appliance improvement purposes without
notice to users.
• Functions may vary by model.
Using Dryer Cycle
Dálkový start (Remote Start)
Use a smartphone to control your appliance
remotely. You can also monitor your cycle
operation so you know how much time is left in the
cycle.
To Use Remote Start:
1
Press the Power button.
2
Put the laundry in drum.
3
Press and hold the Nemačkavý (Anti Crease)
button for 3 seconds to enable the Remote
Start function.
4
Start a cycle from the LG SmartThinQ
application on your smartphone.
NOTE
• Once the Remote Start mode is enabled, you
can start a cycle from the LG SmartThinQ
smartphone application. If the cycle is not
started, the machine will wait to start the
cycle until it is turned off remotely from the
application or the Remote Start mode is
disabled.
• If the door is open, Remote Start is disabled.
To Disable Remote Start:
When Remote Start is activated, press and hold
the Nemačkavý (Anti Crease) button for 3
seconds.
27
EN
Načíst program (Download Cycle)
Download new and special cycles that are not
included in the basic cycles on the appliance.
Appliances that have been successfully registered
can download a variety of specialty cycles specific
to the appliance.
Only one cycle can be stored on the appliance at
a time.
Once cycle download is completed in the
appliance, the product keeps the downloaded
cycle until a new cycle is downloaded.
Wireless LAN Module
Specifications
Model
LCW-004
Frequency
Range
2412 to 2472 MHz
Output Power
(Max)
IEEE 802.11b: 17.82 dBm
IEEE 802.11g: 17.72 dBm
IEEE 802.11n: 16.61 dBm
Wireless function S/W version: V 1.0
For consideration of the user, this device should be
installed and operated with a minimum distance of
20 cm between the device and the body.
Standby Power Consumption
Standby power consumption
0.18 W
Network standby power
consumption
2.0 W
The period of time after which
the power management
function, or a similar function,
switches the equipment
20 min.
automatically into standby
and/or off mode and/or
the condition providing
networked standby
28
Declaration of Conformity
Hereby, LG Electronics declares that the radio
equipment type Dryer is in compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU
declaration of conformity is available at the
following internet address:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
Open Source Software Notice
Information
To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL,
and other open source licenses, that is contained
in this product, please visit http://opensource.lge.
com.
In addition to the source code, all referred license
terms, warranty disclaimers and copyright notices
are available for download.
LG Electronics will also provide open source code
to you on CD-ROM for a charge covering the cost
of performing such distribution (such as the cost of
media, shipping, and handling) upon email request
to opensource@lge.com.
This offer is valid for a period of three years after
our last shipment of this product. This offer is valid
to anyone in receipt of this information.
EN
Using Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ Through the
Customer Information Centre
Use this function if you need an accurate diagnosis
by an LG Electronics customer information centre
when the appliance malfunctions or fails. Use this
function only to contact the service representative,
not during normal operation.
1
Press the Power button to turn on the
appliance.
• Do not press any other buttons or turn the
programme selector knob.
2
When instructed to do so by the call centre,
place the mouthpiece of your phone close to
the Smart Diagnosis™ logo.
NOTE
• The Smart Diagnosis™ function depends on
the local call quality.
• The communication performance will improve
and you can receive better service if you use
the home phone.
• If the Smart Diagnosis™ data transfer is poor
due to poor call quality, you may not receive the
best Smart Diagnosis™ service.
x.
Ma
mm
10
3
Press and hold the Více času (More Time)
button for 3 seconds, while holding the phone
mouthpiece to the logo and Power button.
4
Keep the phone in place until the tone
transmission has finished. Time remaining for
data transfer is displayed.
• For best results, do not move the phone
while the tones are being transmitted.
• If the call centre agent is not able to get an
accurate recording of the data, you may be
asked to try again.
5
Once the countdown is over and the tones
have stopped, resume your conversation with
the call centre agent, who will then be able to
assist you using the information transmitted for
analysis.
29
MAINTENANCE
EN
WARNING
• Remove the power plug when you clean the appliance. Not removing the plug may result in electric
shock.
Cleaning after Every Dry
• Open the second lint filter.
Cleaning the Lint Filter
Clean the lint filter after each drying cycle.
Cleaning the lint filter will reduce drying time and
energy consumption.
1
Open the door.
2
Remove the first lint filter.
3
Remove the second lint filter.
4
Open both lint filters and remove all the lint.
• Open the first lint filter.
5
Rinse away the lint under warm, running
water.
6
Dry the lint filters completely, close them and
reinsert both lint filters.
NOTE
• Remove moisture from the mesh. Otherwise,
the lint filter may be clogged due to water film
and the appliance may not operate.
• If the lint filter is not in the appliance, you can
not operate the appliance.
30
EN
Emptying the Water Container
Condensed water is collected in the water
container.
Empty the water container after every use. Not
doing so will affect the drying performance.
If the water container is full, the E icon glows and
a chime sounds while the appliance is operating. If
this should occur, the water container needs to be
emptied within the next hour.
1
CAUTION
• Do not wipe the moisture sensor with abrasive
materials. Always clean the sensor with a
rough sponge.
Pull out the water container.
Cleaning the Appliance
Periodically
2
Empty the water container in the sink.
Cleaning the Cool Air Inlet Grill
Vacuum the Cool Air Inlet grill 3 - 4 times a year
to make sure there is no build-up of lint or dirt that
may cause improper air flow.
3
Push it back into the appliance.
4
Press the Start/Pause button.
Wiping the Moisture Sensor
NOTE
This device senses the moisture level of the
laundry during operation, which means it must be
cleaned regularly to remove any build-up of lime
scale on the surface of the sensor.
Wipe the sensors inside the drum.
• Warm air is expelled through the ventilation
grill.
• Adequate room ventilation should be provided
to avoid the back flow of gases into the room
from units burning other fuels, such as open
fires.
31
TROUBLESHOOTING
EN
Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible
causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables
carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to LG Electronics service
centre.
Before Calling for Service
Your appliance is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at
an early stage. If the appliance does not function properly or does not function at all, check the following
tables before calling to LG Electronics service centre.
Error Messages
Symptoms
Possible Cause & Solution
dE
DOOR ERROR
The door has been opened while the appliance is in operation or the
appliance is being operated without the door being closed properly.
• Close the door completely.
• If dE is not released, call for service.
dE4
DOOR ERROR
Door switch detection is not working properly.
• Unplug the power plug and call for service.
tE1 tEz tE4
TEMPERATURE
ERROR
Temperature Sensor has malfunctioned.
• Unplug the power plug and call for service.
F1
TEMPERATURE
ERROR
The temperature inside the drum has risen suddenly.
• Unplug the power plug and call for service.
LE1
MOTOR LOCKED
ERROR
The motor has stopped suddenly.
• Check if the amount of laundry exceeds the maximum load capacity.
• Unplug the power plug and call for service.
LEz AE
The compressor has stopped suddenly.
COMPRESSOR ERROR • Unplug the power plug and call for service.
OE
DRAIN PUMP ERROR
The drain pump motor has malfunctioned.
• Unplug the power plug and call for service.
The surrounding temperature for installation is below zero.
• The recommended surrounding temperature for installation is 5 - 35 °C.
32
EN
Operation
Symptoms
Appliance will not
turn on.
Possible Cause & Solution
Power cord is not properly plugged in.
• Make sure that the plug is securely plugged into a grounded outlet
matching the appliance’s rating plate.
House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has
occurred.
• Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the
problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.
Appliance does not
heat.
House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has
occurred.
• Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the
problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.
Water leaks.
The water container hose or the drain hose is not connected correctly.
• Connect the water container hose or the drain hose correctly.
The door is closed while laundry or foreign substance is caught in the
door.
• Check if laundry or foreign substance is caught in the door before using
the appliance. If water leaks continuously, contact the LG Electronics
Customer Information Centre.
Appliance runs and
pauses by itself after
the drying cycle
finishes.
This is how the anti crease option works.
• Make sure that the anti crease option has been set. The option is
designed to prevent creases that are formed when the laundry is not
unloaded promptly after the drying cycle. When the option is set, the
appliance runs for 10 seconds and pauses for 5 minutes. The option is
works for up to 2 hours.
Performance
Symptoms
Possible Cause & Solution
Clothes take too long
to dry.
House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has
occurred.
• Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the
problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.
Appliance is overloaded.
• Divide extra large loads into smaller loads for better drying performance
and efficiency.
Appliance is underloaded.
• If you are drying a very small load, add a few extra items to ensure proper
tumbling action. If the load is very small and you are using Sensor Dry
programmes, the electronic control cannot properly sense the dryness of
the load and may shut off too soon. Use Timed Drying programmes or add
some extra wet clothes to the load.
33
EN
Symptoms
Clothes take too long
to dry.
Possible Cause & Solution
Load is not properly sorted.
• Separate heavy items from lightweight items. Larger and heavier items
take longer to dry. Light items in a load with heavy items can fool the
sensor because the light items dry faster.
Large load of heavy fabrics.
• Heavy fabrics take longer to dry because they tend to retain more
moisture. To help reduce and maintain more consistent drying times for
large and heavy fabrics, separate these items into smaller loads of a
consistent size.
Appliance controls are not set properly.
• Use the appropriate control settings for the type of load you are drying.
Some loads may require an adjustment of the dry level setting for proper
drying.
Lint filter needs to be cleaned.
• Remove the lint from the lint filter after every cycle. With the lint removed,
hold the lint filter up to a light to see if it is dirty or clogged. With some
loads that produce high amounts of lint, such as new bath towels, it may
be necessary to pause the cycle and clean the filter during the cycle.
Drying time is not
consistent.
Heat settings, load size, or dampness of clothing is not consistent.
• The drying time for a load will vary depending on the type of heat used
(electric), the size of the load, the type of fabrics, the wetness of the
clothes, and lint filter. Even an unbalanced load in the appliance can
cause poor spinning, resulting in wetter clothes which will take longer to
dry.
Greasy or dirty spots
are left on clothes.
Fabric softener is used incorrectly.
• When washing laundry that is to be dried in the appliance, use the correct
amount of fabric softener as recommended by the manufacturer of the
fabric softener.
Clean and dirty clothes are being dried together.
• Use the appliance to dry only clean items. Soil from dirty clothes can
transfer to the clean clothes in the same or later loads.
Clothes were not properly cleaned or rinsed before being placed in the
appliance.
• Stains on dried clothes could be stains that were not removed during the
washing process. Make sure that clothes are being completely cleaned
or rinsed according to the instructions for your washing machine and
detergent. Some difficult soils may require pre-treating prior to washing.
Clothes are wrinkled.
Clothes have dried too long (overdried).
• Over drying a load of laundry can lead to wrinkled clothes. Try a shorter
drying time.
Clothes have been left in the appliance for too long after cycle ends.
• Use the Anti crease option.
34
EN
Symptoms
Possible Cause & Solution
Clothes are shrinking.
Garment care instructions are not being followed.
• To avoid shrinking your clothes, always consult and follow fabric care
instructions. Some fabrics will naturally shrink when washed. Other fabrics
can be washed but will shrink when dried in the appliance. Use a low or no
heat setting.
Lint is left on clothes.
Lint filter has not been cleaned properly.
• Remove the lint from the lint filter after every cycle. With the lint removed,
hold the lint filter up to a light to see if it is dirty or clogged. If it looks
dirty, follow the cleaning instructions. With some loads that produce high
amounts of lint, it may be necessary to clean the lint filter during the cycle.
Laundry has not been sorted properly.
• Some fabrics are lint producers (i.e., a fuzzy white cotton towel) and
should be dried separately from clothes that are lint trappers (i.e., a pair of
black linen pants).
Appliance is overloaded.
• Divide extra large loads into smaller loads for drying.
Tissue, paper, etc., has been left in pockets.
• Check pockets thoroughly before drying clothes.
Excess static in
clothes after drying.
Clothes have dried for too long (overdried).
• Overdrying a load of laundry can cause a build-up of static electricity.
Adjust settings and use a shorter drying time, or use Sensor Dry
programmes.
Drying synthetics, non-Iron, or synthetic blends.
• These fabrics are naturally more prone to static build up. Try using fabric
softener, or use shorter Timed Drying time settings.
Clothes have damp
spots after a Sensor
Dry programme.
Very large load or very small load. Single large item such as a blanket or
comforter.
• If items are too tightly packed or too sparse the sensor may have trouble
reading the dryness level of the load. Use a Timed Drying programme for
very small loads.
• Large, bulky items such as blankets or comforters can sometimes wrap
themselves into a tight ball of fabric. The outside layers will dry and
register on the sensors, while the inner core remains damp. When drying
a single bulky item, it may help to pause the cycle once or twice and
rearrange the item to unwrap and expose any damp areas.
• To dry a few remaining damp items from a very large load or a few damp
spots on a large item after a Sensor Dry programme has completed,
empty the lint trap, then set a Timed Drying programme to finish drying
the item(s).
35
EN
Wi-Fi
Symptoms
Possible Cause & Solution
Your home appliance
and smartphone is not
connected to the Wi-Fi
network.
The password for the Wi-Fi that you are trying to connect to is incorrect.
• Find the Wi-Fi network connected to your smartphone and remove it, then
register your appliance on LG SmartThinQ.
Mobile data for your smartphone is turned on.
• Turn off the Mobile data of your smartphone and register the appliance
using the Wi-Fi network.
The wireless network name (SSID) is set incorrectly.
• The wireless network name (SSID) should be a combination of English
letters and numbers. (Do not use special characters.)
The router frequency is not 2.4 GHz.
• Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to
2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the
router frequency, check with your Internet service provider or the router
manufacturer.
The distance between the appliance and the router is too far.
• If the distance between the appliance and the router is too far, the signal
may be weak and the connection may not be configured correctly. Move
the location of the router so that it is closer to the appliance.
36
OPERATING DATA
EN
Product Fiche
Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012
Supplier’s name or trade mark
Supplier’s model identifier
Rated capacity in kg of cotton laundry for the standard cotton
programme at full load
Dryer type
LG Electronics
RC81V9*V*Q
RC91V9*V*Q
8 kg
9 kg
Condenser Household Tumble Dryer
Energy efficiency class
Energy consumption “X” kWh per year, based on 160 drying
cycles of the standard cotton programme at full and partial load,
and the consumption of the low-power modes. Actual energy
consumption per cycle will depend on how the appliance is used
A+++
176 kWh/year
194 kWh/year
Automatic tumble drier
Yes
Awarded an "EU Ecolabel" under Regulation (EC) No 66/2010
No
Energy consumption of the standard cotton programme at full
load (Edry)
1.47 kWh
1.66 kWh
Energy consumption of the standard cotton programme at partial
load (Edry1/2)
0.80 kWh
0.86 kWh
Power consumption of the off-mode for the standard cotton
programme at full load (Po)
0.18 W
0.18 W
Power consumption of the left-on mode for the standard cotton
programme at full load (Pl)
0.18 W
0.18 W
Duration of the left-on mode (Tl)
10 min
10 min
The ‘ Bavlna (Cotton) + Skříň (Cupboard) + Energie (Energy) ’ used at full and partial load is
the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this
programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in
terms of energy consumption for cotton.
The weighted programme time (Tt) of the ‘standard cotton
programme at full and partial load'
150 min
169 min
The programme time of the ‘standard cotton programme at full
load’ (Tdry)
196 min
230 min
The programme time of the ‘standard cotton programme at
partial load’ (Tdry1/2)
115 min
124 min
Condensation efficiency class ‘X’ on a scale from G (least
efficient) to A (most efficient)
A
Average condensation efficiency Cdry of the standard cotton
programme at full load
91 %
91 %
Average condensation efficiency Cdry1/2 of the standard cotton
programme at partial load
91 %
91 %
37
EN
The weighted condensation efficiency (Ct) for the ‘standard
cotton programme at full and partial load'
The sound power level
Free Standing
38
91 %
91 %
62 dB(A)
62 dB(A)
Memo
Memo
Memo
Memo
Memo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising