LG | LMX120EMW | User manual | LG LMX120EMW Příručka uživatele

LG LMX120EMW Příručka uživatele
SVENSKA
ENGLISH
NORSK
DANSK
SUOMI
USER GUIDE
LM-X120EMW
Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.
MFL71485206 (1.0)
www.lg.com
SVENSKA
Om den här användarhandboken
Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom
användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig
att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
• Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast
avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med
andra enheter.
• Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
• Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och
stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har
frågor om ett program som medföljer enheten kontaktar du LG:s
servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant
tjänstleverantör.
• Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av
programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att
data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelser av
ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
• En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende
på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion,
och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
• För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som
medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och
användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara
ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret
vid en eventuellt olaglig användning av medier.
• Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster,
uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning
av platstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang
som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill
ha mer information.
• Den här användarhandboken är skriven på officiellt språk för varje
land. Beroende på vilket språk som används kan innehållet skilja sig åt
något.
1
Instruktionsmeddelanden
VARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra
skadar sig.
VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på
enheten.
OBS! Meddelanden eller annan information.
Om den här användarhandboken
2
Innehållsförteckning
5
Riktlinjer för säker och effektiv användning
01
Skräddarsydda funktioner
13
Google Assistant
02
Grundläggande funktioner
16
17
19
20
23
23
25
Produktkomponenter och
tillbehör
Komponentöversikt
Starta och stänga av enheten
Installera SIM-kortet och
minneskortet
Ta ur minneskortet
Batteri
Pekskärm
28
34
35
36
36
Hemskärm
Skärmlås
Ta skärmdumpar
Kopiera och klistra in
Stör ej
03
Användbara program
38
39
40
44
45
49
52
54
56
Installera och avinstallera
program
Genvägar för program
Telefon
SMS/MMS
Kamera
Foto
Kontakter
Klocka
Google-program
3
04
05
Inställningar
Bilaga
59
59
65
67
68
69
70
71
71
72
72
74
74
79
79
81
82
Inställningar
Nätverk och internet
Anslutna enheter
Appar och aviseringar
Batteri
Skärm
Ljud
Lagring
Säkerhet och plats
Konton
Tillgänglighet
Google
System
Innehållsförteckning
82
83
83
83
84
88
Språkinställningar
Uppdatering av telefonmjukvara
Stöldskyddsguide
Information om programvara
med öppen källkod
Information om regler
och bestämmelser (IDregleringsnummer, E-märkning, etc.)
Varumärken
REGELEFTERLEVNAD
Kontakta följande kontor för
frågor om regelefterlevnad
Mer information
Vanliga frågor och svar
4
Riktlinjer för säker och effektiv
användning
Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa
riktlinjerna.
Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar
in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka,
cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används
endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast
öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för
reparation.
Exponering för radiovågor
Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).
Enheten är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga
om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer
som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor,
oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.
• I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas
Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade
metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som
används.
• Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheters SAR-nivåer, men de har
alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
• SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för
skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per tio (10) gram
vävnad.
• Det högsta SAR-värdet för den här modellen som har uppmätts för användning
vid örat är 0,717 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,343 W/kg
(10 g).
• Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används
antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har
enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda
enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska
befinna sig minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler
och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten
och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills
en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills
överföringen är slutförd.
5
Skötsel och underhåll av produkten
• Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG. LG:s garanti gäller inte
för skador eller fel som har orsakats av tillbehör från tredje part.
• En del av innehållet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.
• Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
• Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller
renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de
delar som byts ut.
• Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
• Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
• Tappa den inte i marken.
• Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
• Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till
exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig
medicinsk utrustning.
• Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska
stötar och allvarliga skador på enheten.
• Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm
och orsaka eldsvåda.
• Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som
bensen, thinner eller alkohol).
• Låt inte enheten ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
• Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
• Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
• Förvara inte enheten nära kreditkort eller andra kort med magnetremsa.
Informationen på magnetremsan kan skadas.
• Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada enheten.
• Håll enheten borta från vätska och fukt.
• Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid
antennen i onödan.
• Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det
är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller
felanvändning täcks inte av garantin.
Riktlinjer för säker och effektiv användning
6
• Enheten är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning.
Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till
obehag eller mindre brännskador. Du bör därför vara försiktig när du hanterar
enheten under eller direkt efter användningen.
• Om din enhet blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka
helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller
hårtork, för att skynda på torkningen.
• Vätskan i din blöta enhet ändrar färgen på produktetiketten i telefonen. Skador
på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.
• En mobil enhet behöver korrekt luftcirkulation för att förskingra värmen.
Direkt hudkontakt och otillräcklig cirkulation av luftflöde på enheten kan leda
till överhettning. Avståndet emellan enheten och användarens kropp ska vara
minst 1,0 cm.
• Förhindra att damm av något främmande ämne kommer in i laddaren / USBkabelporten. Det kan generera värme eller brand.
• Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Använd eller ladda inte
produkten när den är våt. När produkten blir våt ändrar vätskeskadeindikatorn
färg. Observera att det här begränsar dig från att ta emot kostnadsfria
reparationstjänster efter eget gottfinnande.
Användning av enheten
Elektroniska apparater
Alla enheter kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.
• Använd inte din enhet i närheten av medicinsk utrustning utan att först
ha begärt tillstånd. Kontakta din läkare för att få information om huruvida
användning av enheten kan störa användningen av din medicinska utrustning.
• Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan
andra enheter och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga störningar i
pacemakern.
• Enheten kan avge ett starkt eller blinkande ljussken.
• Vissa hörapparater kan störas av enheter.
• Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
• Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C. Om du
utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer, kan det leda till att
den inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med exploderar.
Riktlinjer för säker och effektiv användning
7
Trafiksäkerhet
Kontrollera vilka lagar och förordningar om användning av enheter under bilkörning
som gäller i de områden du befinner dig i.
• Använd inte handhållna enheter medan du kör.
• Ägna all uppmärksamhet på körningen.
• Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör
det möjligt.
• Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet
såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
• Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller
sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte
fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
• Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är
för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt
i närheten av vägar.
Undvik hörselskador
För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under
långa tidsperioder.
Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder.
Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi
rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom
nivå.
• När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer
som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du
lyssnar på.
• Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka
hörselskador.
Riktlinjer för säker och effektiv användning
8
Glasdelar
Vissa delar av enheten är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas
på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte
röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut
av en auktoriserad tjänstleverantör.
Sprängningsområde
Använd inte enheten i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar
och bestämmelser.
Brandfarliga ångor
• Använd inte enheten vid bensinstationer.
• Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
• Förvara inte lättantändlig gas, vätska och explosiva ämnen på samma ställe i
bilen som där du förvarar din enhet och dess tillbehör.
I ett flygplan
Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.
• Stäng av enheten före ombordstigning på flygplan.
• Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.
Barn
Förvara enheten på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som
finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.
Nödsamtal
Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer
där du endast har den här enheten att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad
som gäller med nätoperatören.
Riktlinjer för säker och effektiv användning
9
Batteriinformation och skötsel
• Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från
andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets
prestanda.
• Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att
maximera batteriets livslängd.
• Ta inte isär eller kortslut batteriet.
• Håll batteriets poler rena.
• Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan
laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
• Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre
prestanda.
• Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga
miljöer som badrum.
• Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets
prestanda.
• Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera
förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
• Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när enheten är fulladdad. Då drar inte
laddaren ström i onödan.
• Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen,
produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt
miljöförhållanden.
• Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i
kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.
Skydda personuppgifter
• Skydda dina personuppgifter så att känslig information inte läcks eller
missbrukas.
• Gör alltid en säkerhetskopia när du använder enheten. LG ansvarar inte för
dataförluster.
• Säkerhetskopiera all information och återställ enheten innan den kasseras för
att förhindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer och missbrukas.
• Läs texten för godkännande noggrant när du hämtar program.
• Var försiktig med att använda program som har åtkomst till flera funktioner
eller dina personuppgifter.
Riktlinjer för säker och effektiv användning
10
• Kontrollera dina konton regelbundet. Om du upptäcker tecken på missbruk av
dina personuppgifter kan du kontakta mobiloperatören och be dem ta bort
kontot eller ändra kontouppgifterna.
• Om enheten tappas bort eller blir stulen ska du byta lösenord på kontot för att
skydda personuppgifterna.
• Använd inte program från okända källor.
Meddelande angående batteribyte
• Litiumjonbatterier är farliga och kan orsaka skador.
• Byte av batteri av en icke-kvalificerad fackman kan orsaka skada på din
enhet.
• Byt inte batteriet själv. Batteriet kan skadas vilket kan få det att
överhettas och leda till skador. Batteriet måste bytas ut av en
auktoriserad tjänstleverantör. Batteriet bör återvinnas och ska inte
kastas i hushållssoporna.
• Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i
produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar
LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte
eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra
skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka
ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan
oberoende tjänsteleverantör för att få hjälp.
• Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa,
frånkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av
batteriet med specialverktyg. Vid behov av instruktioner från behöriga
fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Riktlinjer för säker och effektiv användning
11
01
Skräddarsydda
funktioner
Google Assistant
Google Assistant översikt
Du kan starta eller använda önskade program med din röst.
• För att använda den här funktionen, anslut först till nätverket och logga
in på ditt Google-konto.
• Den här funktionen fungerar kanske inte korrekt, eller
röstigenkänningsnoggrannheten kan minska i områden där
signalstyrkan för Wi-Fi eller mobilnätet är svagt.
Starta Google Assistant
1 Tryck och håll på hemskärmen för att starta Google Assistant.
2 Tryck på FORTSÄTTA.
3 Följ anvisningarna på skärmen och säg “Ok Google”.
• Enheten sparar dina röstdata för igenkännande.
• När en liknande röst eller en inspelning av din röst används kan skärmen
låsas upp.
• Du behöver låsa upp enheten genom att använda den angivna metoden
efter att ha misslyckats att låsa upp enheten med röstigenkänning. Mer
information finns i Ställa in ett skärmlås.
Skräddarsydda funktioner
13
Starta Google Assistant med din röst
1 Säg “Ok Google” när skärmen är avstängd eller låst.
2 Säg ett kommando eller fråga när “Hej, hur kan jag hjälpa?” visas på
skärmen.
Starta Google Assistant via hemskärmen
1 Tryck och håll på hemskärmen.
2 Säg ett kommando eller fråga när “Hej, hur kan jag hjälpa?” visas på
skärmen.
• Röstidentifieringens noggrannhet kan minska om du talar
med en otydlig röst eller i en bullrig miljö. När du använder
röstidentifieringsfunktionen, öka dess precision genom att tala med en
tydlig röst i en lugn miljö.
Skräddarsydda funktioner
14
02
Grundläggande
funktioner
Produktkomponenter och tillbehör
Följande delar medföljer enheten.
• Enhet
• USB-kabel
• Laddare
• Snabbstartsguide
• Utmatningsverktyg
• De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
• Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera
beroende på område eller tjänstleverantör.
• Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör
från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens
prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationsservice.
• Vissa av enhetens delar är gjorda av härdat glas. Om du tappar enheten
på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade
glaset skadas. Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att
använda enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.
• Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren
som du köpte telefonen av.
• Om du vill köpa ytterligare tillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst.
• Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
• Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
• Enhetsspecifikationerna kan variera beroende på område och
tjänstleverantör.
Grundläggande funktioner
16
Komponentöversikt
Främre kameraobjektiv
LED lampa
Hörlur
Närhets/omgivningsljussensor
Nano-SIM-/minneskortsfack
Google Assistant-knapp
Volymknappar (+/-)
Ström-/låsknappen
Pekskärm
Laddnings-/USB-port
Mikrofon
Uttag för stereoheadset
Bakre kameraobjektiv
Blixt
Högtalare
Mikrofon
Grundläggande funktioner
17
Försök INTE att ta bort bakstycket själv.
Det kan allvarligt skada batteriet och enheten, vilket kan leda till
överhettning, brand och skada. Den här enhetens bakstycke och batteri får
inte avlägsnas eller bytas ut av en icke-kvalificerad fackman.
• Närhets-/omgivningsljussensor
-- Närhetssensor: När telefonen hålls nära kroppen under ett
samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av
närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när
telefonen är utom ett visst räckhåll.
-- Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar den
omgivande ljusintensiteten när kontrolläget för automatisk
ljusstyrka är påslaget.
• Volymknappar
-- Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
-- Tryck lätt på en volymknapp för att ta en bild när du använder
kameran. Om du vill ta flera bilder i en serie håller du volymknappen
nedtryckt.
• Ström-/låsknappen
-- Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
-- Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.
• Google Assistant-knapp
-- Din enhet har Google Assistant inbyggd. Hitta svar och få saker gjort
medan du är påväg. Du behöver bara trycka på Google Assistantknappen på sidan av telefonen för att komma igång. Tryck och håll
knappen för att snabbt prata med din assistent.
-- Aktivera Google Assistant Besök Google Assistant för mer
information.
Grundläggande funktioner
18
• Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på
enhetspecifikationerna.
• Placera inga tunga föremål på enheten och sätt dig inte på den. Det kan
skada pekskärmen.
• Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av
skyddsfilm.
• Om enheten är blöt eller används på en fuktig plats kanske inte
pekskärmen eller knapparna fungerar ordentligt.
Starta och stänga av enheten
Starta enheten
När enheten är avstängd håller du ned ström-/låsknappen.
• När telefonen aktiveras första gången sker en första konfiguration.
Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.
Stänga av enheten
Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan Stäng av.
Grundläggande funktioner
19
Starta om enheten
Om enheten inte fungerar korrekt eller inte svarar, startar du om den
genom att följa instruktionerna nedan.
1
Tryck på och håll nere ström-/låsknappen och
volymsänkningsknappen (-) samtidigt tills strömmen har stängts av.
2
Släpp knappen när enheten startar om.
Alternativ för strömkontroll
Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan ett alternativ.
• Stäng av: Stäng av enheten.
• Omstart: Starta om telefonen.
• Skärmdump: Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som
visas.
Installera SIM-kortet och
minneskortet
Sätt in SIM-kortet från din mobiloperatör och minneskortet (säljs
separat) i enheten.
• Var försiktig med utmatningsverktyget eftersom det har en vass kant.
Grundläggande funktioner
20
1
Sätt in utmatningsstiftet i hålet i korthållaren och dra sedan ut
korthållaren från enheten.
2
Placera SIM-kortet eller minneskortet i korthållaren och sätt sedan in
korthållaren i enheten i pilens riktning.
Minneskort (tillval – säljs separat)
SIM-kort
Grundläggande funktioner
21
• Enheten kan enbart användas med nano-SIM-kort.
Nano
Micro
Standard
• Du rekommenderas att använda rätt typ av SIM-kort med telefonen för
att inga problem ska uppstå. Använd alltid det fabrikstillverkade SIMkort som du fått av operatören.
• Tappa inte bort SIM-kortet. LG ansvarar inte för skador eller besvär som
orsakas av förlust eller överlåtelse av ett SIM-kort.
• Var försiktig så du inte skadar SIM-kortet när du sätter i det eller tar
bort det.
• När du sätter i SIM-kortet eller minneskortet måste du placera det
korrekt på korthållaren.
• När du sätter tillbaka korthållaren i enheten måste du sätta in den
horisontellt i pilens riktning som visas på bilden. Se till att kortet som
placerats i korthållaren inte flyttar sig från sin position.
• Sätt i SIM-kortet med de guldfärgade kontakterna nedåt.
• Se till att sätta i SIM-kortet i enheten genom att följa anvisningarna i
användarhandboken.
• Var försiktig så att inte vatten eller andra vätskor kommer in i kortfacket
om du sätter i eller tar bort det från enheten. Om en våt korthållare eller
ett vått kort sätts in i enheten kan enheten skadas.
• Minneskortet är ett tillval.
• Om du ofta sparar och raderar data kan minneskortets livslängd
förkortas.
• En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din
telefon. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada telefonen
eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.
Grundläggande funktioner
22
Ta ur minneskortet
Avinstallera minneskortet innan du tar ur det.
1
2
3
Tryck på
4
5
Ta bort minneskortet från korthållaren.
och svep upp på hemskärmen.
Tryck på Inställningar Lagring
.
Sätt in utmatningsstiftet i hålet i korthållaren och dra sedan ut
korthållaren från enheten.
Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.
• Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar
information därifrån. Annars kan data försvinna eller skadas, och
minneskortet och telefonen kan skadas. LG ansvarar inte för förluster,
inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av
minneskortet.
Batteri
Ladda batteriet
Ladda batteriet helt innan du använder telefonen.
Kontakt för laddningskabel
Grundläggande funktioner
23
• Använd inte den externa terminalen, laddkabeln eller uttaget för
enheten om fukt förekommer. Det kan leda till brand, elchock,
personskador eller skador på enheten. Om det finns fukt måste du sluta
använda enheten omedelbart och ta bort fukten helt.
• Använd alltid den USB-kabel som medföljer enheten.
• Använd endast laddare och laddningskablar som har godkänts av LG.
Om du laddar batteriet med en laddare från tredje part kan batteriet
explodera eller skada telefonen.
• Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Avlägsna inte det
inbyggda batteriet; det kan innebära risker.
• Om du använder enheten när den laddas kan du få en elektrisk stöt.
Avbryt laddningen om du ska använda enheten.
• Koppla ur laddaren från strömuttaget när telefonen är fulladdad. På så
sätt sparar du energi.
• Du kan också ladda batteriet via en USB-kabel mellan telefonen och en
dator. Det kan ta längre tid än att ansluta adaptern till ett eluttag.
• Använd inte en USB-hubb som inte kan tillhandahålla rätt spänning. Då
kan laddningen oavsiktligt stoppas eller sluta att fungera.
Försiktighetsåtgärder vid användning av enheten
• Använd alltid den medföljande USB-kabeln; använd inte USB-kablar
eller laddare från andra tillverkare tillsammans med enheten. LG:s
begränsade garanti omfattar inte användning av tillbehör från tredje
part.
• Om du inte följer anvisningarna i denna användarhandbok kan enheten
skadas.
Grundläggande funktioner
24
Använda batteriet effektivt
Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner
på samma gång under en längre tid.
Du kan avbryta bakgrundsåtgärder för att öka batteriets livslängd.
Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:
• Stäng av Bluetooth® eller Wi-Fi-nätverket när du inte använder dem.
• Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
• Minimera ljusstyrkan på skärmen.
• Aktivera ett skärmlås när telefonen inte används.
• Kontrollera batterinivån när du använder hämtade program.
Pekskärm
Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.
Tryck
Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett
alternativ.
Grundläggande funktioner
25
Håll nedtryckt
Tryck och håll kvar fingret i flera sekunder så visas en meny med
tillgängliga alternativ.
Tryck två gånger
Tryck snabbt två gånger för att zooma ut och in på en webbsida eller en karta.
Dra
Håll fingret nedtryckt på ett objekt, som ett program eller en widget, och
flytta sedan fingret till en annan plats med en kontrollerad rörelse. Med
den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.
Grundläggande funktioner
26
Svep
Tryck på skärmen med fingret och flytta det snabbt utan att stanna. Du
kan använda den här handrörelsen för att bläddra genom en lista, en
webbsida, foton, skärmbilder och mycket mer.
För samman och dra isär
För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta.
Zooma in genom att dra isär fingrarna.
• Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.
Grundläggande funktioner
27
• Pekskärmen kan sluta att fungera om du använder telefonen i närheten
av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
• Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se
skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga
platser eller platser med ett svagt ljus, men som är tillräckligt starkt för
att läsa böcker.
• Tryck inte för hårt på skärmen.
• Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
• Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen,
kanske pekfunktionen inte fungerar.
• Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om en skärmskyddsfilm
eller annan typ av tillbehör från tredje part sitter på enheten.
• Att visa en statisk bild under längre tidsperioder kan resultera i att
bilden blir kvar eller bränns fast på skärmen. Stäng av skärmen eller
undvik att visa samma bild en längre stund när du inte använder
enheten.
Hemskärm
Översikt över hemskärmen
Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på
telefonen. Tryck på på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.
Du kan hantera alla program från programsidan. Tryck på och svep upp
på hemskärmen för att visa alla installerade program.
Grundläggande funktioner
28
Hemskärmens utseende
Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på
hemskärmen.
Statusfält
Google sök widget
Snabbåtkomstområde
Hemknappen
• Hemskärmen kan skilja sig åt beroende på tillverkarens policy,
användarinställningar, mjukvaruversion eller operatör.
• Statusfältet: Visa statusikoner, tid och batterinivå.
• Google sök widget: Skriv eller tala för att öppna Google Sök.
• Snabbåtkomstområde: Fäst viktiga program längst ned på skärmen
så att du lätt når dem från vilken hemskärmssida som helst.
• Hemknappen
-- : Gå tillbaka till föregående skärm. Stäng knappsatsen eller
popup-fönstren.
-- : Tryck för att gå till hemskärmen. Håll nedtryckt om du vill starta
Google-sökning.
-- : Tryck om du vill visa en lista över nyligen använda program eller
köra ett program i listan.
Grundläggande funktioner
29
Statusikoner
När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en
kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon
i statusfältet. Du kan kontrollera enhetens status med hjälp av
aviseringsikonerna som visas i statusfältet.
Data överförs via nätverket
Alarm är aktiverat
Vibrationsläge är aktiverat
Batterinivå
Flygplansläget är aktiverat
Missade samtal
Trådlöst nätverk är anslutet
Tyst läge är aktiverat
Surfzon är aktiverat
• Vissa av dessa ikoner kan visas annorlunda eller inte visas alls
beroende på enhetens status. Titta på de ikoner som används i den
miljö och det område där du använder enheten och i enlighet med din
tjänsteleverantörs inställningar.
• De ikoner som visas kan variera beroende på område och
tjänstleverantör.
Grundläggande funktioner
30
Meddelandepanel
Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt på
huvudskärmen.
• För att öppna listan snabbåtkomst ikoner, dra panelen aviseringar
nedåt.
• Om du vill omorganisera, lägga till eller ta bort ikoner trycker du på
• När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den
funktionen.
.
• Du kan använda meddelandepanelen även på låsskärmen. Dra
meddelandepanelen medan skärmen är låst för att snabbt komma åt de
önskade funktionerna.
Grundläggande funktioner
31
Ändra skärmens riktning
Du kan ställa in skärmens orientering att ändras automatiskt beroende
på enhetens fysiska orientering.
Tryck på och aktivera Automatisk rotering i listan med
snabbåtkomstikoner på meddelandepanelen.
Du kan också gå till Inställningar Skärm Avancerad och aktivera
Rotera skärmen automatiskt.
Grundläggande funktioner
32
Redigera hemskärmen
Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och välj sedan
önskad åtgärd nedan.
• Om du vill lägga till en widget på hemskärmen håller du fingret
nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan
Genvägar.
• Tryck och håll ett tomt område på hemskärmen intryckt och välj sedan
Bakgrundsbilder för att byta bakgrundsbilder.
Du kan också gå till Inställningar Skärm Avancerad Bakgrund.
• Tryck och håll ett tomt område på hemskärmen intryckt och välj sedan
Heminställningar för att konfigurera hemskärmens inställningar.
Flytta program på programsidan
Tryck och håll ett program nedtryckt på programsidan och dra den sedan
till en annan plats.
• Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen
genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till
snabbåtkomstområdet längst ned.
• Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till
hemskärmen.
Grundläggande funktioner
33
Använda mappar på hemskärmen
Skapa mappar
Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den över ett annat
program.
• En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.
Redigera mappar
Tryck på en mapp på hemskärmen och gör sedan något av följande.
• Tryck på Namnlös mapp för att redigera mappnamnet.
• Om du vill lägga till program trycker du och håller ned fingret över ett
program och drar den sedan över mappen för att plocka ut den.
• Tryck på programmet och dra den till utanför mappen för att ta
bort den från mappen. Om det borttagna programmet var det enda
programmet i mappen tas mappen bort automatiskt.
Skärmlås
Översikt över skärmlås
Skärmen på din enhet stängs av och sätts i låst läge när du trycker på
ström-/låsknappen. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge
under en viss tid.
Om du trycker på ström-/låsknapp utan att skärmlåset är aktiverat, visas
hemskärmen direkt.
Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till
din telefon.
• Skärmlåset förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar
batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när
du inte använder telefonen.
Grundläggande funktioner
34
Ställa in ett skärmlås
Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.
1
2
Tryck på
3
Anpassa följande inställningar:
• Ingen: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
• Svep: Svep över skärmen för att låsa upp skärmen.
• Grafiskt lösenord: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
• PIN: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp
skärmen.
• Lösenord: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för
att låsa upp skärmen.
och svep upp på hemskärmen.
Tryck på Inställningar Säkerhet och plats Skärmlås och välj
sedan den metod du föredrar.
• Om du försöker låsa upp telefonen felaktigt fem gånger blockeras
skärmen i 30 sekunder.
Ta skärmdumpar
Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.
Via en genväg
Håll ström-/låsknapp och volymsänkningsknappen (-) nedtryckta
samtidigt i minst två sekunder.
Eller
Tryck och håll ström/lås-knappen nedtryckt och tryck sedan på
Skärmdump.
• Skärmdumpar kan ses från mappen Skärmdumpar i Bilder.
Grundläggande funktioner
35
Kopiera och klistra in
Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra
in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och
klistra in texten i dem.
1
2
3
Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.
4
Tryck och håll textfönstret intryckt och välj sedan Klistra.
Dra
/
för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.
Välj antingen Klippa eller Kopiera.
• Urklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.
• Om det inte finns något objekt som har kopierats eller klippts ut
kommer Klistra -alternativet inte att visas.
Stör ej
Svep ned statusfältet med fingrarna och tryck på Stör ej för att stänga
av några eller alla ljud.
Grundläggande funktioner
36
03
Användbara
program
Installera och avinstallera program
Installera program
Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.
• Du kan använda Play Store eller programbutiken som tillhandahålls av
din tjänsteleverantör.
• Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
• Vissa program kostar pengar.
• Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning,
beroende på vilket abonnemang du har.
Avinstallera program
Avinstallera program
Tryck och håll programmet nedtryckt och dra den sedan till Ta bort för
att ta bort den från hemskärmen. Programmet tas inte bort från din
telefon utan bara från hemskärmen.
Tryck och håll programmet nedtryckt och dra den sedan till Avinstallera
för att ta bort den från din telefon.
Gå till Inställningar Appar och aviseringar och välj sedan programmet
som du vill inaktivera eller avsluta.
Avinstallera program från programbutiken
Gå till den programbutik där du laddade ned programmet och avinstallera
det.
Användbara program
38
Installera och avinstallera program under
inställningen
När du startar enheten för första gången kan du hämta
rekommenderade program.
Du kan hoppa till nästa steg utan att installera.
Genvägar för program
Tryck och håll en programikon nedtryckt på hemskärmen såsom Ringa,
Meddelande, Kamera och Inställningar för att visa en snabbåtkomstmeny.
Använd program enklare med hjälp av Genvägar för program.
• Funktionen är bara tillgänglig i vissa program.
Användbara program
39
Telefon
Samtal
Från ett och samma program hittar du kontakter, snabbnummer, senaste
samtal eller nummer och sök.
Hitta det: .
• Tryckt på den för att ringa en kontakt eller ett nyligen uppringt
nummer.
• Tryck på för att öppna knappsatsen. Ange ett nummer och tryck
sedan på
för att ringa det.
Se senaste samtal.
Öppna knappsatsen för att
ringa ett nummer.
Se alla dina kontakter.
Användbara program
40
Tips och tricks
• Under ett samtal: Din pekskärm stängs av för att undvika oavsiktlig
beröring. Flytta bort den från ditt ansikte eller tryck på ström-/
låsknappen för att väcka den.
• Multi-task: Tryck på för att dölja samtalsskärmen medan du har ett
samtal igång och leta upp ett telefonnummer, adress eller öppna andra
program. Svep ned statusfältet och tryck på Pågående samtal för att
återuppta samtalsskärmen.
• Kontakter: Tryck på för att söka bland dina kontakter.
• Favoritkontakt: Har någon du ringer hela tiden? Tryck och håll en tom
plats på startskärmen nedtryckt. Tryck på Widgets och tryck sedan
på och håll widgeten Direktuppringning nedtryckt. Dra den till din
hemskärm och välj sedan kontakten. Tryck på widgeten för att ringa
personen.
• Röstmeddelande: visas i statusfältet när du har ett nytt
röstmeddelande. Tryck på
och tryck sedan och håll 1 nedtryckt
för att höra det.
Ringa samtal
När du ringer ett samtal har du alternativ:
• Tryck på för att se dina senaste samtal, grupper och ofta uppringda
kontakter. Välj en kontakt eller ett nummer för att ringa det.
• Tryck på , ange ett nummer och tryck sedan på
för att ringa det.
• Tryck och håll 0 nedtryckt för att ange den internationella
uppringningskoden (+). Tryck på för att lägga till en paus eller
väntetid efter siffror.
Användbara program
41
Besvara och avsluta samtal
Besvara ett samtal: Svep upp medan telefonen är låst.
Tryck på SVARA medan telefonen är upplåst.
Ignorera ett samtal: Svep ned medan telefonen är låst.
Tryck på AVSLÅ medan telefonen är upplåst.
Du kan också trycka på en volymknapp för att tysta ringsignalen.
• Svara med ett sms: Medan telefonen är låst
. Välj ett
meddelande för att skicka det direkt.
• Avsluta ett samtal: Tryck på .
• Under ett samtal: Tryck på
på samtalsskärmen för att tysta
samtalet. Tryck på för att dölja samtalsskärmen. Svep ned
statusfältet och tryck på Pågående samtal för att visa den igen.
•
•
•
•
• När du håller telefonen vid ditt öra stängs pekskärmen av för att
undvika oavsiktliga beröringar. När du tar bort telefonen från ditt öra
lyser skärmen igen.
• Använd inte fodral eller skärmskydd (även genomskinliga) som täcker
närhetssensorn ovanför pekskärmen.
Nyligen uppringda nummer
Se dina samtal (med nyaste först) och ring, skicka sms eller spara dem:
Hitta det:
.
• Tryck på bredvid uppringarens namn eller nummer för att ringa
tillbaka.
• Tryck på bilden på den som ringer upp om du vill skicka ett sms, spara
numret eller andra alternativ.
• Tryck på namnet eller numret och sedan på Samtalsinformation
för att ta bort en post från samtalshistoriken.
• Tryck på
Samtalshistorik och sedan
Radera samtalshistorik
för att rensa listan.
Användbara program
42
3-vägssamtal
Vid ett samtal kan du starta ett annat samtal, växla mellan dem eller gå
med i en 3-vägssamtal:
• Svep upp för att svara på ett andra samtal.
• Det första samtalet går in i väntläge om du besvarar det andra
samtalet. Tryck på
för att växla mellan samtal.
• Tryck på , ange ett nummer och tryck sedan på
för att ringa ett
andra samtal.
Det första samtalet går in i väntläge när du trycker på . Tryck på
om du vill delta i samtalen efter det att det andra samtalet har svarat.
Ditt telefonnummer
Hitta det: Gå till Inställningar System Om telefonen SIM-status
Telefonnummer på SIM-kortet.
Nödsamtal
• Din tjänsteleverantör programmerar ett eller flera nödnummer du kan
ringa under alla omständigheter, även när telefonen är låst. Nödnummer
varierar beroende på land. Ditt förprogrammerade nödnummer kan
eventuellt inte fungera på alla platser och ibland kan ett nödsamtal inte
ringas på grund av problem med nätverk, omgivningen eller störningar.
1
Tryck på (svep upp för att låsa upp den om din telefon är låst
och tryck sedan på NÖDSITUATION).
2
3
Ange nödnumret.
Tryck på
för att ringa nödnumret.
Användbara program
43
SMS/MMS
Skicka ett meddelande
Du kan skriva och skicka meddelanden till dina kontakter via
meddelandeprogrammet.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden
utomlands. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
1
2
3
Tryck på
4
Tryck
Tryck på
.
.
Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
• För att använda multimediaalternativ, tryck .
• Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på .
för att skicka meddelandet.
Läsa ett meddelande
Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.
1
2
Tryck på
.
Välj en kontakt i meddelandelistan.
Konfigurera meddelandeinställningar
Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.
1
2
Tryck på
Tryck på
.
Inställningar i meddelandelistan.
Användbara program
44
Kamera
Starta kameran
Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda
ögonblick.
1
2
Tryck på
Tryck på
och svep upp på hemskärmen.
.
• Torka av kameraobjektivet med en mjuk trasa innan du tar ett foto eller
spelar in en video.
• Var försiktig så att du inte sätter märken på kameraobjektivet med
fingrarna eller andra främmande ämnen.
• Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig något åt från den
faktiska enheten.
• Du kan visa samt redigera bilder och videor i Bilder. Mer information
finns i Komponentöversikt.
Aktivera och
inaktivera blixten.
Växla mellan främre
och bakre kamera.
Starta galleri.
Ta bilder.
Spela in videor.
Ändra
kameraalternativen.
Ta en bild
1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera
på.
2
Tryck på om du vill ta en bild.
• Du kan även trycka på knappen för att minska (-) eller öka (+)
volymen när du vill ta en bild.
Användbara program
45
Spela in en video
1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera
på.
2
Tryck på .
• Om du vill ta en bild medan du spelar in en video, trycker du på .
• Tryck på om du vill pausa inspelningen. Tryck på för att
återuppta inspelningen.
• Medan du spelar in en video, kan du sprida eller använd ihåp två
fingrar för att zooma in eller ut.
• Medan du spelar in en video, kan du trycka på önskat plats för att
justera ljusstyrkan.
3
Tryck på
för att avsluta inspelningen.
• För att kontrollera bildformat innan du spelar in en video, tryck och håll
.
Anpassa kameraalternativen
Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål.
Tryck på på skärmen.
• Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används
(främre eller bakre) och på det valda kameraläget.
•
•
•
•
: Ta ett foto i FullVision.
: Välj värden för bildförhållande och storlek på de foton som tas.
: Välj värdena för upplösning och storlek för inspelning av videor.
: Ställ in timern på att automatiskt ta bilder eller spela in videor
efter en viss tidsperiod.
Användbara program
46
Röstavtryckare
Ta bilder med röstkommandon.
Skanna QR-kod
Läs QR-kod från kamerans förhandsvisningskärm.
Tagga platser
Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät
Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor
baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Lagring
Välj om du vill lagra bilder och videor i det Intern lagring
eller på ett Minneskort. (Tillgängligt när ett minneskort
sätts in)
Hjälp
Används för att visa hjälp för varje kamerameny.
Olika kameralägen
Seriefoto
Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.
Tryck ned i autoläge.
• När är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.
• Du kan ta upp till 30 bilder i rad.
• Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.
Användbara program
47
Andra användbara funktioner i kameraprogrammet
Lås autoexponering/autofokus
Du kan korrigera den aktuella exponeringsnivån och fokusläget genom
att vidröra och hålla fingret på skärmen i Automatiskt-läget. Tryck på ett
tomt område på skärmen om du vill inaktivera funktionen.
• Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.
Växla mellan kameror
Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på miljön.
Tryck på på kameraskärmen eller dra skärmen i valfri riktning för att
växla mellan den främre och bakre kameran.
Användbara program
48
Zooma in eller ut
Du kan använda zoomen på kameraskärmen för att zooma in eller ut
medan du tar en bild eller spelar in en video.
• För samman eller dra isär två fingrar på kameraskärmen för att zooma
in eller ut, och använd sedan det plus- och minusskjutreglage som
visas.
• Du kan också dra knappen uppåt eller nedåt.
Foto
Översikt över foto
Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.
1
2
Tryck på
3
Tryck på en mapp och välj en fil.
• Visa det valda innehållet i helskärmsläge.
• När du visar ett foto sveper du åt vänster eller höger för att visa
föregående eller nästa foto.
• När du tittar på en video sveper du åt vänster eller höger för att
visa föregående eller nästa video.
• Du kan se foton eller videor organiseras av år, månad eller datum på
fliken bilder.
• Tryck på
Tagga platser och sedan på
för att se
fotografier efter platsen där fotot togs. Bilderna grupperas
automatiskt efter plats i programmet platser för foton.
och svep upp på hemskärmen.
Tryck på .
• Sparade bilder och videor visas efter mapp.
• En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är
installerad.
• En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
• Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
Användbara program
49
Visa foton
Öppna ytterligare
alternativ.
Tillbaka till
föregående skärm.
Dela bilder.
Redigera bilder.
Överför annan
enhet.
Ta bort bilder.
Bildinformation.
• Tryck försiktigt på skärmen så visas menyalternativen. Tryck på skärmen
igen så döljs menyalternativen.
Redigera foton
1 Tryck på när du tittar på en bild.
2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.
3 Tryck på Spara för att spara ändringarna.
• Ändringarna skrivs över på originalfilen.
Spela upp en video
Tillbaka till
föregående skärm.
Öppna ytterligare
alternativ.
Pausa eller spela
upp videon.
Överför annan
enhet.
Dela video.
Radera videor.
Redigera video.
Användbara program
Videoinformation.
50
Redigera videor
1 Tryck på när du tittar på en video.
2 Använd olika effekter och redigeringsverktyg för att redigera videon.
Justera
videolängden.
3
Tryck på Spara för att spara ändringarna.
Ta bort filer
Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:
• Tryck på och håll en fil i fillistan nedtryckt och tryck sedan på .
• Tryck på i fillistan och ta bort önskade filer.
• Borttagna filer flyttas automatiskt till Papperskorgen och kan
återställas till Galleriet inom 60 dagar.
Dela filer
Du kan använda följande alternativ för att dela filer:
• Tryck på medan du tittar på en bild/video och välj metod för att dela
filen.
• Tryck på
Markera i fillistan för att markera filer och sedan på
för att dela dem via den metod du har valt.
Användbara program
51
Kontakter
Översikt över Kontakter
Du kan spara och hantera kontakter.
1
2
Tryck på
och svep upp på hemskärmen.
Tryck på Kontakter.
Lägga till kontakter
Lägga till nya kontakter
1 Tryck på på kontaktlistans skärm.
2 Ange kontaktinformation och tryck på .
Importera kontakter
Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.
1
Tryck på
Inställningar Importera på skärmen med
kontaktlistan.
2
3
Välj käll- och målplats för den kontakt du vill importera.
Välj kontakterna och tryck på
Användbara program
.
52
Söka efter kontakter
Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:
• Tryck på överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna
eller telefonnumret.
• Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
• Ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.
• Tryck på
överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna
eller telefonnumret för att visa alla sökresultat från historik, kontakter
och grupper.
Kontaktlista
Redigera kontakter
1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
2 Tryck på på kontaktlistans skärm och ändra informationen.
3 Tryck på för att spara ändringarna.
Ta bort kontakter
Tryck på
Markera på skärmen med kontaktlistan.
• Borttagna kontakter kan inte återställas.
Användbara program
53
Lägga till favoriter
Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.
1
2
Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.
Tryck på
på kontaktinformationsskärmen.
Klocka
Alarm
Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.
1
2
3
4
Tryck på
och svep upp på hemskärmen.
Tryck på Klocka
Tryck på
.
om du vill lägga till ett nytt alarm.
Ange larminställningar och tryck på OK.
• Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
Världstid
Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.
1
2
3
Tryck på
och svep upp på hemskärmen.
Tryck på Klocka
Tryck på
.
och lägg till en ort.
Användbara program
54
Timer
Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.
1
2
3
Tryck på
och svep upp på hemskärmen.
Tryck på Klocka
.
Ställ in tiden och tryck på
.
Stoppur
Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.
1
2
3
Tryck på
4
Tryck på
om du pausa stoppuret.
för att återuppta tidtagningen.
• Tryck på
• Tryck på RESET för att rensa alla rekord och starta om stoppuret.
och svep upp på hemskärmen.
Tryck på Klocka
.
Tryck på
för att starta stoppuret.
• Tryck på VARV för att ta en varvtid.
Användbara program
55
Google-program
Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto.
Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du
använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan
du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program
finns i hjälpavsnittet för programmet.
• Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänstleverantör.
Kalender
Med kalender-programmet kan du spåra ditt schema med händelser
(som du skapade), organiserad per dag, tre dagar, vecka eller månad.
Chrome
En snabb, enkel och säker webbläsare byggd för den moderna webben.
Gmail
Gmail är en lättanvänd mail program som skyddar dina meddelanden, gör
din inkorg smartare och hjälper dig att hålla ordning.
Google Go
Google Go-programmet håller dig informerad om de saker som du bryr
dig om. Hitta svar snabbt, utforska dina intressen och få ett flöde av
berättelser och uppdateringar om ämnen som är viktiga för dig.
Maps Go
Kommer någonstans? Kom med Maps, programmet du kan lita på för
realtid GPS-navigering, trafik, transit, och detaljer om miljontals platser
som recensioner och populära tider.
Foto
Hem för alla dina foton och videor, automatiskt organiseras så att du kan
dela och spara det som är viktigt.
Användbara program
56
Google Play™
Google Play är en upplevelse med digital innehåll från Google där du kan
hitta och njuta av din favoritmusik, filmer, TV-program, böcker, tidskrifter,
Android-program och spel.
• Ladda ned program: Gå till Play Store.
YouTube Go
Titta på dina favoritkanaler, lyssna på musik du älskar och ladda upp
videor för att dela med människor runt om i världen.
Google Assistant
Din enhet har Google Assistant inbyggd. Hitta svar och få saker gjort
medan du är påväg. För att komma igång trycker du bara på Google
Assistant-knappen på sidan av telefonen eller trycker och håller
hemknappen nedtryckt.
• Google Assistant finns ej tillgänglig på alla språk och länder.
Användbara program
57
04
Inställningar
Inställningar
Du kan anpassa telefonens inställningar enligt dina egna önskemål.
1
2
Tryck på
och svep upp på hemskärmen.
Tryck på Inställningar.
• Tryck på
och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett
inställningsalternativ.
Nätverk och internet
Wi-Fi
Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
1 På inställningsskärmen trycker du på Nätverk och internet Wi-Fi.
2 Tryck på för att aktivera det.
• Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.
3
Välj ett nätverk.
• Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
• Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk.
Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst trådlöst nätverk,
trycker du på nätverket och trycker sedan på GLÖM.
Inställningar
59
Mobilnätverk
Här finns anpassningsbara inställningar för mobilnätverk.
1
På inställningsskärmen trycker du på Nätverk och internet
Mobilnätverk.
2
Anpassa följande inställningar:
• Mobildata: Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även
hantera mobildataanvändning.
• Roaming: Surfa på nätet, använd e-post, multimediemeddelanden och
andra datatjänster när du är utomlands.
• Appens dataanvändning: Du kan spåra mängden data som din
telefon laddar upp och ned.
• Förbättrat 4G LTE-läge: Använd LTE-tjänster för att förbättra röst
och annan kommunikation (rekommenderas).
• Önskad nätverkstyp: Välj typ av nätverk.
• Välj nätverk automatiskt: Sök efter nätoperatörer och anslut
automatiskt till ett nätverk.
• Åtkomstpunktens namn (APN): Visa eller ändra åtkomstpunkt för
användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer
du en åtkomstpunkt i listan.
Dataanvändning
Du kan spåra mängden data som din telefon laddar upp och ned.
Din telefon visar en graf över dataanvändning. Nedanför grafen är
program listade från högsta till minsta dataanvändning. Program som
använder mycket data kan också använda mycket batteri.
Vissa program överför data i bakgrunden när du inte använder dem tryck på ett program och stäng sedan av bakgrundsdata för att stoppa
en den från att göra det.
• Användningsinformation tillhandahålls för att hjälpa dig att hantera din
telefon. Det här kanske inte stämmer överens med de belopp som tas
ut av din tjänsteleverantör eftersom de inte mäts på samma sätt.
Inställningar
60
Surfzon och internetdelning
Wi-Fi-surfzon
Du kan ställa in enheten som en trådlös router så att andra enheter kan
ansluta till internet via enhetens mobildata.
1
På inställningsskärmen trycker du på Nätverk och internet
Surfzon och internetdelning Wi-Fi-surfzon och sedan på
att aktivera den.
2
3
Ange Namn på surfzon och lösenord.
4
Ange lösenord för nätverket.
för
Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet
på nätverket i listan över trådlösa nätverk.
• Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter
för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta
tjänstleverantören om du vill ha mer information.
• Mer information finns på denna webbplats:
http://www.android.com/tether#wifi
Inställningar
61
Delning via USB
Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.
1
2
Anslut telefonen och andra enheter via USB-kabeln.
På inställningsskärmen trycker du på Nätverk och internet
Surfzon och internetdelning Delning via USB och sedan på
för att aktivera den.
• Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter
för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta
tjänstleverantören om du vill ha mer information.
• När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från
www.lg.com och installerar den på datorn.
• Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när
USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att
skicka och ta emot filer.
• Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare,
samt Linux.
Inställningar
62
Delning via Bluetooth
En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till internet via din enhets
mobildata.
1
På inställningsskärmen trycker du på Nätverk och internet
Surfzon och internetdelning Delning via Bluetooth och sedan på
för att aktivera den.
2
Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.
• Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter
för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta
tjänstleverantören om du vill ha mer information.
• Mer information finns på denna webbplats:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM-kort
Du kan konfigurera de dubbla SIM-inställningarna.
1
På inställningsskärmen trycker du på Nätverk och internet SIMkort.
2
Anpassa följande funktioner:
• SIM-kortsplats 1: Ändra namnet och ikonen för SIM-kort 1.
• SIM-kortsplats 2: Ändra namnet och ikonen för SIM-kort 2.
• Mobildata: Välj ett SIM-kort som du vill använda för
mobildatatjänsten.
• Samtal: Välj ett SIM-kort som du vill använda för samtal.
• Sms: Välj ett SIM-kort som du vill använda för SMS.
Inställningar
63
Flygplansläge
Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget
är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar
data, till exempel spel och musik.
• På inställningsskärmen trycker du på Nätverk och internet
Flygplansläge.
VPN
Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du
kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.
Lägga till VPN
1 På inställningsskärmen trycker du på Nätverk och internet VPN.
2 Tryck på .
• Den här funktionen är bara tillgänglig när skärmlåset är aktiverat.
Om skärmlåset inte är aktiverat visas en aviseringsskärm. Tryck
på KONFIGURERA LÅS på aviseringsskärmen om du vill aktivera
skärmlåset. Mer information finns i Ställa in ett skärmlås.
3
Ange information om VPN-nätverket och tryck på SPARA.
Konfigurera VPN-inställningar
1 Tryck på ett VPN-nätverk i VPNS-listan.
2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på ANSLUT.
• För att spara kontoinformationen, markera kryssrutan Spara
kontoinformation.
Privat DNS
Du kan konfigurera alternativen för privat DNS (Domännamnssystem).
1
På inställningsskärmen trycker du på Nätverk och internet Privat
DNS.
2
Välj önskat alternativ och tryck på SPARA.
Inställningar
64
Anslutna enheter
Bluetooth
Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för
Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetoothheadset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.
Parkoppla till en annan enhet
1 På inställningsskärmen trycker du på Anslutna enheter
Anslutningsinställningar Bluetooth.
2
3
Tryck på
för att aktivera det.
Tryck på Parkoppla en ny enhet och välj en enhet från listan.
• Tillgängliga enheter visas automatiskt.
• Enbart enheter som är inställda som synliga visas i listan.
4
Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.
• Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.
Inställningar
65
Skicka data via Bluetooth
1 Välj en fil.
• Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.
2
3
Tryck på
Bluetooth.
Välj en målenhet för filen.
• Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.
• Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.
Casta
Om du har en Chromecast eller annan enhet som kan dela information
kan du visa telefonens skärm och ljud på en TV.
Dela din skärm
1 På inställningsskärmen trycker du på Anslutna enheter
Anslutningsinställningar Casta.
2
På listan trycker du på enheten där du vill visa skärmen.
Sluta att dela din skärm
1 Svep ned från toppen av enhetens skärm.
2 På dela-meddelandet trycker du på Koppla bort.
Inställningar
66
Utskrift
Du kan ansluta enheten till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller
dokument som är sparade på enheten.
1
På inställningsskärmen trycker du på Anslutna enheter
Anslutningsinställningar Utskrift.
• Om din skrivare inte visas i listan kan du installera skrivardrivrutinen från
programbutiken.
2
Tryck på Standardtjänst för utskrift och sedan på
aktivera den.
3
Välj en skrivare i skrivarlistan.
• Tryck på Lägg till tjänst för att lägga till en skrivare.
för att
• Om du inte har något Google-konto, tryck på LÄGG TILL KONTO för
att skapa ett konto.
Mottagna filer
Innehåll som är mottaget via Bluetooth visas.
Appar och aviseringar
Du kan kontrollera listan över installerade program och konfigurera
inställningarna för meddelanden, program-behörighet m.m.
1
2
På inställningsskärmen trycker du på Appar och aviseringar.
Anpassa inställningarna.
• Meddelanden: Beroende på vilka aviseringar du vill ha kan du ändra
inställningar för vissa program.
• Standardappar: Du kan kontrollera och konfigurera
standardprogram.
Inställningar
67
• Appens behörigheter: Du kan kontrollera och ställa in
behörigheterna för program med din position, mikrofon och
kamera.
• Särskild åtkomst för app: Du kan när som helst ändra de
behörigheter som program kan komma åt i programmet för
huvudinställningar på din enhet. Tänk på att stänga av behörigheter
kan orsaka att program på enheten ej fortsätter att ha samma
funktionalitet.
Batteri
Du kan se hur mycket batteri du har kvar och hur länge det är kvar till en
full laddning.
1
2
På inställningsskärmen trycker du på Batteri.
Anpassa följande inställningar:
• Batterisparläge: Minska batteriförbrukningen genom att sänka
vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och
vibrationsintensitet.
• Smart batteri: Om du har adaptivt batteri på kommer program
som du använder mindre ofta att köras mindre medan du inte
använder dem. Din telefon kan lära sig hur du använder dina
program över tid. Detta kan hjälpa till att spara batteri på sätt som
fungerar bäst för dig.
• Batteriprocent: Visa återstående batterinivå i procent i
statusfältet.
• Spelgrafik: Du kan konfigurera inställningar för grafik och
batterisparfunktionen.
Inställningar
68
Skärm
Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.
På inställningsskärmen, tryck på Skärm och anpassa följande inställningar:
• Ljusstyrka: Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen.
• Nattljus: Din skärm får en gulaktig ton. Det gör det lättare att titta på
skärmen eller läsa i svagt ljus och kan hjälpa dig att somna lättare.
• Anpassad ljusstyrka: Att ställa in ljusstyrkan till en hög nivå minskar
telefonens batterilivslängd. Optimera ljusstyrkan för det tillgängliga
ljuset för att maximera batteriets livslängd.
• Bakgrund: Välj en bakgrundsbild för din enhet.
• Viloläge: Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har
använts under en viss tidsperiod.
• Rotera skärmen automatiskt: Anpassa skärmen automatiskt efter
telefonens riktning.
• Teckenstorlek: Ändra teckensnittsstorlek.
• Visningsstorlek: Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt
för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
• Skärmsläckare: Visa en skärmsläckare när enheten är ansluten till
hållaren eller laddaren. Välj typ av skärmsläckare.
• Enhetstema: Använd ett ljusare eller mörkare färgschema på vissa
skärmar såsom ditt volymreglage.
Inställningar
69
Ljud
Du kan anpassa inställningar för ljud, vibrering och aviseringar.
På inställningsskärmen, tryck på Ljud och anpassa följande inställningar:
• Medievolym: Ställ in mediavolymen.
• Samtalsvolym: Ställ in samtalsvolymen.
• Ringvolym: Ställ in ringvolymen.
• Alarmvolym: Ställ in larmvolymen.
• Vibrera också vid samtal: Ställ in att telefonen ska vibrera och spela
upp en ringsignal samtidigt.
• Stör ej: Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot
aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan.
• Genväg till Hindra enheten från att ringa: Du kan ställa in genvägar
på knappar för att förhindra att det ringer.
• Ringsignal: Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta
bort ringsignaler.
• Standardljud för aviseringar: Välj en ringsignal för meddelande. Ställ
in musik sparad på telefonen som ringsignal för meddelande.
• Standardljud för alarm: Välj en ringsignal för larmet. Ställ in musik
som finns sparad på telefonen som ringsignal för larmet.
• Knappsatsljud: Använd funktionen för att ställa in knappsatsens
toner.
• Ljud vid skärmlåsning: Använd funktionen för att ställa in
skärmlåsljuden.
• Laddningsljud: Använd funktionen för att ställa in laddningsljuden.
• Ljud vid tryck: Använd funktionen för att ställa in ljuden för
skärmklick.
Inställningar
70
Lagring
Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller
lagringsutrymmet på minneskortet.
1
2
På inställningsskärmen trycker du på Lagring.
Anpassa följande inställningar:
• Delat internt lagringsutrymme: Visa det totala lagringsutrymmet
och lediga utrymmet på telefonens internminne. Visa en lista över
program som används och lagringskapaciteten för varje program.
• SD-kort: Visa minneskortets totala lagringsutrymme och lediga
utrymme. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt.
Om du vill ta bort minneskortet trycker du på .
Säkerhet och plats
Du kan anpassa inställningarna för låsskärmen och säkerhet.
• Google Play Protect: Skanna enheten regelbundet för att hitta
potentiellt skadliga program.
• Hitta min enhet: Fjärrspåra platsen för din enhet. Du kan också
skydda din data på ett säkert sätt om du förlorar din enhet.
• Säkerhetsuppdatering: Sök efter uppdatering av programvara och
konfigurera installationsinställningarna automatiskt .
• Skärmlås: Välj önskad skärmlåsningsmetod. Mer information finns i
Ställa in ett skärmlås.
• Inställningar för låsskärm: Ändra informationen som visas på den
låsta skärmen
• Smart Lock: Låter dig ange betrodda enheter, platser, röst eller
påkroppsdetektering som gör att telefonen blir olåst.
Inställningar
71
• Plats: Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa
program.
• Visa lösenord: Låter dig kort visa tecken när du skriver.
• Appar för enhetsadministratör: Tilldela behörighet så att bara vissa
program får styra och använda telefonen.
• Lås för SIM-kort: Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenordet
(PIN-kod).
• Kryptering och användaruppgifter: Kryptering skyddar konton,
inställningarna, program och filer på telefonen så att personer inte
kan komma åt dem om telefonen har blivit stulen. Konfigurera
inställningarna för kryptering och autentisering.
• Betrodda agenter: Visa och använd förtroendeagenter som har
installerats på telefonen.
• Fästa skärmen: Fixera programskärmen så att bara det aktiva
programmet kan användas.
Konton
Du kan lägga till användare för att dela din enhet och registrera ett molnkonto.
1
2
På inställningsskärmen trycker du på Konton.
Anpassa inställningarna.
Tillgänglighet
Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på
telefonen.
1
2
På inställningsskärmen trycker du på Tillgänglighet.
Anpassa följande inställningar:
• Kortkommando för volymknapp: Du kan använda genvägen med
volymknappen för att snabbt aktivera TalkBack eller ett annat
åtkomstverktyg.
• Skärmläsningsprogram Textuppläsning: Gör att du kan trycka
på objekt för att höra talad feedback.
Inställningar
72
• Skärmläsningsprogram TalkBack: Ställ in att telefonen ska
meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.
• Skärmläsningsprogram Text-till-tal: Ändra inställningarna
för text till tal -funktioner som används när röstassistenten är
aktiverad som till exempel språk, hastighet och mer.
• Skärm Teckenstorlek: Ändra teckensnittsstorlek.
• Skärm Visningsstorlek: Ställ in objekten på skärmen till en
storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
• Skärm Förstoring: Tryck tre gånger på skärmen för förstoring av
hela skärmen eller tryck tre gånger och håll intryckt för att tillfälligt
förstora.
• Skärm Färgkorrigering: Justera skärmfärgen.
• Skärm Inverterade färger: Öka färgkontrasten på skärmen för
personer med nedsatt syn.
• Skärm Stor muspekarikon: Förstora muspekaren.
• Skärm Ta bort animationer: Låter dig ställa in
animationsskärmen.
• Interaktionsinställningar Tillgänglighetsmenyn:
Tillgänglighetsmenyn är en stor skärmmeny för att styra din
Android-enhet. Du kan styra gester, hårdvaruknappar, navigering
och mer.
• Interaktionsinställningar Brytarstyrning: Skapa
knappkombinationer för att styra telefonen.
• Interaktionsinställningar Hovringstid: Om du använder en mus
kan du ställa in markören så att musen klickar automatiskt när
muspekaren har varit stilla en viss tid. Detta kan vara användbart
för användare med motorisk funktionsnedsättning.
• Interaktionsinställningar Använd knapp för att avsluta samtal:
När den här inställningen är aktiverad trycker du bara på enhetens
avstängningsknapp för att avsluta ett samtal. Den här inställningen
kan göra det snabbare och enklare att lägga på.
• Interaktionsinställningar Rotera skärmen automatiskt:
Anpassa skärmen automatiskt efter telefonens riktning.
Inställningar
73
• Interaktionsinställningar Fördröjning för tryck och håll ned:
Med den här inställningen justeras den tid det tar innan ett tryck på
skärmen i stället blir tryck och håll kvar.
• Interaktionsinställningar Vibration: Du kan aktivera vibrationer
för att ringa, meddelanden och beröra.
• Ljud och text på skärmen Monoljud: Mono-utgången
kombinerar stereoljud till en signal som spelas genom alla hörlurar.
Använd detta om du har hörselskada eller om en enda hörlur är
bekvämare.
• Ljud och text på skärmen Textning: Aktivera undertexttjänsten
är du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
• Experimentella Text med hög kontrast: Hög kontrast gör
det lättare att läsa text på din enhet. Den här funktionen
åtgärdar textens färg till antingen svart eller vit beroende på den
ursprungliga textens färg.
Google
Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Googleprogram och konto Inställningar.
På inställningsskärmen trycker du på Google.
System
Om mobilen
Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status,
mjukvaruinformation och juridisk information.
På inställningsskärmen trycker du på System Om mobilen och se
information.
Inställningar
74
Språk och inmatning
Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.
1
2
På inställningsskärmen trycker du på System Språk och inmatning.
Anpassa följande inställningar:
• Språk: Välj ett språk för telefonen.
• Virtuellt tangentbord: Låter dig anpassa inställningarna för
Gboard och Google Voice Typing.
• Fysiskt tangentbord: Välj att använda fysiskt tangentbord eller
använd tangentbordets kortkommandon.
• Stavningskontroll: Låter dig ställa in olika alternativ för Googles
stavningskontroll.
• Tjänsten Autofyll: Aktivera det här alternativet för att automatiskt
fylla i information sparad på ditt konto, såsom lösenord, adress
eller kreditkortsnummer med en enda knackning. Du kan också
avaktivera det alternativet, använda Googles komplettera
automatiskt eller lägga till ett nytt tjänstkonto.
• Egen ordlista: Lägg till ett ord i användarordlistan med knappen
lägg till (+).
• Markörens hastighet: Justera pekarhastigheten för en mus eller
en styrplatta.
• Text-till-tal: Ange inställningar för text till tal-utdata.
Rörelser
Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Googleprogram och kontoinställningar.
Aktivera/inaktivera gester
1 På inställningsskärmen trycker du på System Rörelser.
2 Anpassa inställningarna.
Inställningar
75
Datum och tid
Du kan anpassa inställningar för datum och tid på telefonen.
1
2
På inställningsskärmen trycker du på System Datum och tid.
Anpassa inställningarna.
Säkerhetskopiering
Data för ditt Google-konto finns säkerhetskopierad online. Om du
återställer eller ersätter din telefon loggar du bara in på ditt Google-konto
för att återställa kontakter, händelser och andra detaljer som du har
synkroniserat med kontot.
1
2
På inställningsskärmen trycker du på System Säkerhetskopiering.
Anpassa följande inställningar:
• Säkerhetskopiera på Google Drive: Ändra inställningarna för
säkerhetskopiering av Google Drive. Du kan också kontrollera
nuvarande konto för säkerhetskopiering eller lägga till ett nytt
konto för säkerhetskopiering.
Återställningsalternativ
Du kan återställa enheten, inklusive nätverks- och programinställningar.
1
På inställningsskärmen trycker du på System
Återställningsalternativ.
2
Anpassa följande inställningar:
• Återställ Wi-Fi, mobildata och Bluetooth: Återställ inställningar
för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
• Återställ inställningarna: Återställ inställningarna för ett program.
Datan som sparats i ett program kommer inte att tas bort.
• Rensa all data (återställ standardinställningar): Återställ alla
inställningar på telefonen och ta bort data.
• Om du startar om och återställer din enhet raderas alla data. Ange
namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.
Inställningar
76
Uppdateringscenter
Ibland kan uppdateringar bli tillgängliga för din telefon. Du kan ladda ned
och tillämpa uppdateringar via menyn inställningar.
På inställningsskärmen trycker du på System Uppdateringscenter.
Föreskriftsetiketter
Du kan visa kontrollmärkningar och tillhörande information på telefonen.
På inställningsskärmen trycker du på System Föreskriftsetiketter.
Inställningar
77
05
Bilaga
Språkinställningar
Välj ett språk som ska användas i telefonen.
1
2
Tryck på
och svep upp på hemskärmen.
Tryck på Inställningar System Språk och inmatning Språk och
lägg till ett språk.
Uppdatering av telefonmjukvara
Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet
Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till
http://www.lg.com/common/index.jsp och väljer önskat land och språk.
Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens
inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att
behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig
om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.
Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under
uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla
anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går
vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut
USB-kabeln under uppgraderingen.
• LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av
den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att
de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för
alla modeller.
Bilaga
79
Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA
(Over-the-Air)
Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara
till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här
funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny
mjukvaruversion för din telefon.
För att utföra telefonens mjukvaruuppdatering System
Uppdateringscenter Mjukvaruuppdatering Kontrollera
uppdateringar.
• Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis
information om ditt Google-konto och andra konton, data och
inställningar för system/program, de program du har laddat ned och
din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara.
LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga
information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon
förlust av personlig information.
• Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.
Bilaga
80
Stöldskyddsguide
Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har
återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis
skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan
bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda
telefonen.
Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:
• Ställa in ett skärmlås: Om du tappar bort telefonen eller om den blir
stulen och du har ett skärmlås, kan informationen på den inte raderas
via menyn Inställningar såvida inte skärmen är olåst.
• Lägg till ditt Google-konto på telefonen: Om informationen på
telefonen raderas men du har ett Google-konto, måste din Googlekontoinformation uppges för att det ska gå att installera något på
telefonen.
När du har skyddat telefonen måste du antingen låsa upp skärmen
eller ange ditt Google-kontolösenord om du behöver göra en
fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du
litar på, kan återställa din telefon.
• Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto
och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange
kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen
alls när du har gjort en fabriksåterställning.
Bilaga
81
Information om programvara med
öppen källkod
På webbplatsen http://opensource.lge.com kan du hämta källkoden för
GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här
produkten.
Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt
information om garantifriskrivning och upphovsrätt.
LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM
till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution
(såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran
till opensource@lge.com.
Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista
leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot
denna information.
Information om regler och
bestämmelser (ID-regleringsnummer,
E-märkning, etc.)
För gällande bestämmelser går du till Inställningar System
Föreskriftsetiketter.
Bilaga
82
Varumärken
• Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Alla rättigheter förbehållna. LG
och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group
och dess närstående enheter.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Foton, Google Play Protect, Google Kalender,
Google Dokument, Google Drive, Google Plattor och andra relaterade
varumärken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
• Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth
SIG, Inc.
• Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör
Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
REGELEFTERLEVNAD
Härmed intygar LG Electronics att produkten LM-X120EMW uppfyller
gällande regler och andra relevanta delar av direktiv 2014/53/EU.
På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:
http://www.lg.com/global/declaration
Kontakta följande kontor för frågor
om regelefterlevnad
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Bilaga
83
Mer information
Delar i härdat glas
De delar av enheten som är tillverkade i härdat glas är inte permanenta
och kan slitas ut med tiden.
• Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig
stöt kan det härdade glaset skadas.
Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att använda
enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.
• Du kan köpa till ett skyddsfodral för att skydda enheten mot skador.
Lägg märke till att de här skyddsfodralen inte omfattas av den
garantiservice som tillhandahålls av LG Electronics, och de ger inget
garanterat skydd.
Bilaga
84
Guide till dataöverföringar
• Se följande tabell med data som kan utväxlas mellan LG-enheter, eller
mellan LG-enheten och en enhet från en annan tillverkare.
LG-enhet
Typ
Objektdetaljer
→
LG-enhet
Androidenhet från
iOS-enhet
annan
→
tillverkare
LG-enhet
→
LG-enhet
Personlig data
Kontakter, meddelanden,
samtalshistorik, kalender,
röstinspelningar
Memon
Alarm
Media data
X
○
X
X
○
○
Hemskärmsinställningar
(mappar och widgets)
○
X
X
○
X
X
Personlig data i det
hämtade programmet
Offentligt certifikat
Bilaga
○
○
Ladda ned program
Övriga
○
○
○
Foton, videor, låtar,
dokument
Skärminställningar Låskärmsinställningar
(skärmlåsinställningar
utesluts)
Program
○
Inställningar (Wi-Fi,
Bluetooth, Samtal,
Ljud & Meddelande,
tillgänglighet, batteri)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
85
• Vissa data kanske inte kan överföras beroende på mjukvaruversion,
programversion, operativsystem, tillverkare eller tjänstleverantörens policy.
Bilaga
Frekvensband som stöds
Tx-uteffekt
GSM 900
34.0 dBm
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
86
Kassera den gamla apparaten
1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och
elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet
och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. G
amla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga
substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar
negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din
gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som
används för att reparera andra produkter och andra värdefulla
material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. D
u kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten,
eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEEuppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt
land, gå till www.lg.com/global/recycling
Kassering av använda batterier/uppladdningsbara
batterier
1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg),
kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än
0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem
i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en
återvinningsstation.
3. K
orrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier
hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och
människors och djurs hälsa.
4. M
er detaljerad information om kassering av gamla batterier får
du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte
produkten.
Bilaga
87
Vanliga frågor och svar
I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta
på när du använder din enhet. Vissa problem kräver att du kontaktar
tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.
Enheten överhettas
Enheten överhettas medan den används.
I följande fall batterianvändning ökar och enheten kan överhettas:
• När du startar enheten för första gången eller säkerhetskopiera data.
• När du använder flera program samtidigt.
-- När flera program körs i bakgrunden.
-- När du hämtar stora filer medan du ringer ett videosamtal eller en
videoinspelning.
• När du använder funktioner som kräver hög effekt.
-- När du tittar på videostreaming på internet eller en lång
videoinspelning.
-- När du spelar avancerade spel under lång tid.
-- När du använder enheten med maximal skärmens ljusstyrka under
lång tid.
• När du använder massor av mobildata.
-- När du använder Wi-Fi hotspot eller internetdelning.
-- När synkroniseras data för flera konton samtidigt.
Bilaga
88
• Andra fall.
-- Vid roaming utomlands.
-- När du använder enheten i områden med svaga signaler eller ingen
mottagning.
-- När enheten laddas med laddare/USB kabel-port som är skadad
eller förorenade med främmande ämne.
• Några av ovanstående fall är inte tillämpliga beroende på de funktioner
och program.
Enheten överhettas under laddning.
• Enheten och laddaren kan bli varm under laddning. Under trådlös
laddning och snabbladdning, kan enheten bli ännu varmare. Om
batteriets temperatur stiger över en viss nivå, kan enheten sluta ladda.
-- Koppla bort laddaren från enheten och stäng alla program. Låt
enheten svalna innan du laddar enheten eller öppna ett program
igen.
-- Sluta ladda om laddaren/USB-kabelporten på den nedre delen av
enheten överhettas, och besöka närmaste LG kundtjänst.
Hur man löser överhettning av enheten
• Stäng alla program och funktioner, och låt enheten svalna.
• Alltid uppdatera programvaran till den senaste versionen.
• Stäng av Wi-Fi, Bluetooth eller GPS-funktioner när du inte använder
dem.
• Stäng program som du inte använder.
• Om du använder enheten med maximal skärmens ljusstyrka, minska
ljusstyrkan.
• Om enheten blir överhettad under en längre period, sluta använda den
ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas, besök LG kundtjänst.
Bilaga
89
Användningsbegränsningar när enheten överhettas
Om enheten överhettas medan du använder den eller laddar, vissa
funktioner, program eller till och med enheten stängas av.
Detta är en vanlig funktion för de enheter som stöder den här funktionen.
• Om enhetstemperatur stiger över en viss nivå, visas ett
varningsmeddelande.
-- Om du spelar avancerade spel, spela in videoklipp eller ladda upp
stora filer, kan enheten överhettas under en längre tid. I det här
fallet kan ett varningsmeddelande visas för att meddela automatisk
avstängning.
Stäng av enheten eller stäng alla program och funktioner, och låt
enheten svalna.
• Skärmens ljusstyrka och driftshastigheten kan vara begränsad för
att kyla ner enheten. Alla program eller funktioner kan sakta ner eller
stoppas. Enheten kan sluta ladda.
SIM-kortfel
Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.
Ingen nätverksanslutning eller förlorat nätverk
Signalen är svag. Flytta dig till ett fönster eller ett öppet område.
Du är utanför leverantörens nät. Flytta på dig och kontrollera nätet.
Samtal är inte tillgängliga
Ett nytt nätverk har inte godkänts.
Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det inkommande numret.
Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det nummer du ringer upp.
Det går inte att starta enheten
När batteriet är helt urladdat startas inte enheten.
Ladda upp batteriet helt innan du startar enheten.
Bilaga
90
Laddningsfel
Ladda alltid enheten i normal temperatur.
Kontrollera laddaren och att den är ansluten till enheten.
Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG.
Batteriet tar slut snabbare än när produkten köptes
När du utsätter enheten eller batteriet för väldigt låga eller höga
temperaturer kan batteriets livslängd försämras.
Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner och program,
t.ex. GPS, spel eller webbläsaren.
Batteriet är en förbrukningsartikel och batteriets livslängd försämras med
tiden.
Felmeddelanden visas när du startar kameran
Ladda batteriet.
Frigör minne genom att överföra filer till datorn eller ta bort filer från
enheten.
Starta om telefonen.
Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att du har
provat de här tipsen, ska kontakta ett LG Electronics servicecenter.
Bildkvaliteten är dålig
Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och
fototekniken.
Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus
uppstå eller så kan bilderna bli suddiga.
Om du har några problem ska du återställa alternativen.
Bilaga
91
Pekskärmen reagerar långsamt eller felaktigt
Om du fäster ett skärmskydd eller tillbehör på pekskärmen kan det hända
att skärmen inte fungerar på rätt sätt.
Om du har på dig handskar, om händerna inte är rena när du rör vid
pekskärmen eller om du rör vid skärmen med vassa föremål eller
fingertopparna kan det hända att skärmen inte fungerar som den ska.
Pekskärmen kan fungera sämre i fuktiga miljöer eller om den blir blöt.
Starta om enheten för att rensa tillfälliga programfel.
Om pekskärmen är repig eller skadad besöker du ett LG Electronics
servicecenter.
Hängning eller låsning
Starta om enheten
• Om enheten hänger eller låser sig kan du behöva stänga program eller
stänga av och starta enheten igen.
Utföra en uppstart
• En mjuk återställning kan användas för att återställa enheten om
skärmen låser sig eller om knapparna, pekskärmen eller enheten slutar
svara.
• Utför en mjuk återställning av enheten genom att trycka på och hålla
kvar volymsänknings- och strömknapparna tills enheten startas om.
Bilaga
92
Återställa enheten
• Om åtgärderna ovan inte löser problemet utför du en
fabriksåterställning.
• På inställningsskärmen trycker du på System
Återställningsalternativ Rensa all data (återställ
standardinställningar).
-- Den här metoden återställer alla inställningar av enheten och
raderar data. Kom ihåg att ta säkerhetskopior på allt viktigt som
lagrats i enheten innan du återställer fabriksdata.
-- Om du har registrerat ett Google-konto till enheten måste du logga
in på samma Google-konto när du har återställt enheten.
Bluetooth-enhet hittas inte
Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten som
du vill ansluta till.
Se till att din enhet och den andra Bluetooth-enheten är inom den
maximal Bluetooth-räckvidden (10 meter)
Om ovanstående förslag inte löser ditt problem, kan du kontakta ett LG
Electronics servicecenter.
En anslutning upprättas inte när du ansluter enheten
till en dator
Kontrollera att USB-kabeln som används är kompatibel med din enhet.
Se till att du har rätt drivrutin installerad och uppdaterad på din dator.
Ett nedladdat program ställer till med massor av
problem
Problem har uppstått i ett program.
Ta bort och installera om programmet.
Bilaga
93
Om denne brukerveiledningen
NORSK
Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne
brukerveiledningen før du tar i bruk enheten for første gang med tanke
på sikker og korrekt bruk.
• Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. De leverte enhetene er bare
designet for denne enheten, og det er mulig de ikke er kompatible
med andre enheter.
• Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
• De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte
for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd.
Hvis du har spørsmål om en app som følger med enheten, kan du
kontakte et LG-servicesenter. Når det gjelder brukerinstallerte apper
må du ta kontakt med relevant tjenestetilbyder.
• Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av
programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til
ødelagte eller tapte data. Denne typen handlinger er et brudd på LGs
lisensavtale og vil gjøre garantien din ugyldig.
• Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her kan avvike
fra enheten din, og dette avhenger av område, mobiloperatør,
programvareversjon eller OS-versjon, og de kan endres uten
forhåndsvarsel.
• Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som er levert
med enheten din er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du henter ut
disse mediene av kommersielle eller andre årsaker, kan det hende du
bryter opphavsrettslig lovgivning. Som bruker er du fullt ut ansvarlig
for ulovlig bruk av media.
• Ekstra kostnader kan påløpe for datatjenester som meldinger, opp- og
nedlasting, automatisk synkronisering og plasseringstjenester. For å
unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for
ditt forbruk. Ta kontakt med din operatør for flere detaljer.
• Denne brukerveiledningen er skrevet på hovedspråkene for hvert land.
Innholdet kan variere noe, avhengig av hvilket språk som er brukt.
1
Informasjon om merknader
ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller
tredjepart.
FORSIKTIG: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller
skader på enheten.
MERK: Merknader eller tilleggsinformasjon.
Om denne brukerveiledningen
2
Innholdsfortegnelse
5
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
01
29
Hjemmeskjerm
35
Skjermlås
36
Ta skjermdumper
Egendefinerte funksjoner
37
Kopier og lim inn
37
Ikke forstyrr
14
Google Assistant
02
Grunnleggende
funksjoner
03
Nyttige apper
39
Installering og avinstallering av
apper
Produktkomponenter og
tilbehør
40
Appsnarveier
18
Oversikt over deler
41
Telefon
20
Slå på eller av strømmen
45
Meldinger
21
Sette inn SIM-kortet og
minnekortet
46
Kamera
50
Foto
53
Kontakter
55
Klokke
57
Google-apper
17
24
Ta ut minnekortet
24
Batteri
26
Berøringsskjerm
3
04
05
Innstillinger
Vedlegg
60
Innstillinger
80
Språkinnstillinger
60
Nettverk og Internett
80
66
Tilkoblede enheter
Oppdatering av telefonens
programvare
68
Apper og varsler
82
Anti-Theft Guide
69
Batteri
83
70
Skjerm
71
Lyd
Melding med informasjon
om programvare med åpen
kildekode
72
Lagring
83
72
Sikkerhet og posisjon
Informasjon om
forskrifter (forskrifts-ID, e-merking,
osv.)
73
Kontoer
84
Varemerker
73
Tilgjengelighet
84
SAMSVARSERKLÆRING
75
Google
84
75
System
Kontakt dette kontoret for
forskrifter for dette produktet
85
Mer informasjon
89
Vanlige spørsmål
Innholdsfortegnelse
4
Retningslinjer for trygg og effektiv
bruk
Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse
retningslinjene.
Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet
samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede
programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene
er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.
Eksponering for radiobølger
Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).
Denne enheten er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering
for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som
tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og
helsetilstand.
• Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR
(Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder
der enheten sender med den maksimale styrken den er sertifisert for, i alle
frekvensbånd som brukes.
• De ulike enhetene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å
følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
• SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
• De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne modellen, er 0,717 W/kg
(10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,343 W/kg (10 g) når den bæres på
kroppen.
• Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt
bruk ved øret eller minst 5 mm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske,
belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke
inneholde metall, og den bør holde produktet minst 5 mm vekk fra kroppen.
Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre
datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller
meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde
avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.
5
Behandling og vedlikehold av produktet
• Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG. LG gir ingen garanti for
skader eller feil som oppstår som følge av bruk av tredjeparts tilbehør.
• Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.
• Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en
kvalifisert servicetekniker.
• Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller
-kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet
som delene som byttes ut.
• Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
• Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
• Ikke slipp telefonen i bakken.
• Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
• Slå av enheten der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke enheten på
sykehus, fordi det kan påvirke medisinsk utstyr.
• Ikke ta i enheten hvis du er våt på hendene, og i hvert fall ikke når det lades. Det
kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på enheten.
• Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og
utgjøre en brannfare.
• Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler
som benzen, tynner eller alkohol).
• Unngå å lade opp enheten når den ligger på et mykt underlag/tekstiler.
• Enheten skal bare lades i et godt ventilert område.
• Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
• Du bør ikke oppbevare enheten nær magnetiserte kort eller billetter, da dette
kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
• Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade enheten.
• Ikke utsett enheten for væsker eller fuktighet.
• Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det
ikke er nødvendig.
• Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne
glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av
enheten, dekkes ikke dette av garantien.
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
6
• Enheten din er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk.
Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til
ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer enheten
under eller rett etter bruk.
• Hvis enheten blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og
tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern
varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
• Væske som trenger inn i enheten, endrer fargen på produktetiketten i enheten.
Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for
væske.
• En mobil enhet trenger riktig luftcirkulasjon for å ødelegge varmen. På grunn
av utilstrekkelig sirkulasjon av direkte hudkontakt og luftstrøm på enheten,
kan enheten varmes opp for mye. Enheten skal være minst 1,0 cm mellom
brukerens kropp.
• Forhindre at støv av fremmedlegemer kommer i laderen / USB-kabelporten. Det
kan generere varme eller brann.
• Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Ikke bruk eller lad produktet
hvis det er vått. Hvis produktet blir vått, endres fargen på lampen for
vannskader. Vær oppmerksom på at dette begrenser retten din til gratis
reparasjon i henhold til garantien.
Effektiv bruk av enheten
Elektroniske enheter
Alle enheter kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.
• Ikke bruk enheten i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått
tillatelse til det. Kontakt en lege for å finne ut om bruk av telefonen kan påvirke
det medisinske utstyret ditt.
• Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom en
pacemaker og andre enheter for å unngå interferens.
• Enheten kan avgi sterkt eller blinkende lys.
• Noen høreapparater kan forstyrres av enheter.
• Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
• Hvis det er mulig, bør du bruke enheten ved temperaturer mellom 0 ºC og
40 ºC. Hvis du utsetter enheten for svært lave eller svært høye temperaturer,
kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
7
Trafikksikkerhet
Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av enheter i bil når du
kjører.
• Du må ikke bruke en håndholdt enhet under bilkjøring.
• Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
• Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis
kjøreforholdene krever det.
• Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for
eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
• Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med
installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at
kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
• Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for
høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er
i nærheten av trafikkerte veier.
Unngå hørselsskader
Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over
lengre tid.
Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi
anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi
anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger
moderate nivåer.
• Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk
som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan
høre hva du lytter til.
• Høyt lydvolum fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
8
Glassdeler
Noen av delene til enheten din er laget av glass. Glasset kan gå i stykker hvis
enheten mistes ned på en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuser,
må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk enheten før glasset er
reparert av en autorisert servicetilbyder.
Sprengningsområder
Du må ikke bruke enheten der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner,
regler og forskrifter.
Omgivelser med eksplosjonsfare
• Ikke bruk enheten ved bensinpumper.
• Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
• Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen
der du har enheten eller tilbehør til enheten.
På fly
Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.
• Slå alltid av enheten før du går ombord på fly.
• Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.
Barn
Oppbevar enheten på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har
små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.
Nødanrop
Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri gjøre
deg helt avhengig av denne enheten for nødanrop. Undersøk hos den lokale
tjenesteleverandøren.
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
9
Informasjon om og behandling av batteriet
• Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell
fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over
batteriets ytelse.
• Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig
batterilevetid.
• Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
• Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
• Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades
opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
• Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
• Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med
høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
• Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en
negativ effekt på batteriets ytelse.
• Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
• Ta alltid laderen ut av veggkontakten når enheten er fulladet, slik at laderen ikke
bruker strøm unødvendig.
• Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon,
produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
• Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i
kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
10
Holde personopplysninger sikre
• Sørg for at du holder den personlige informasjonen din sikker for å hindre at
uvedkommende får tak i og misbruker dataene dine.
• Sikkerhetskopier alltid viktige data når du bruker enheten. LG kan ikke holdes
ansvarlige for eventuelle datatap.
• Sørg for at alle data er sikkerhetskopiert, og tilbakestill enheten når du
avhender den for å unngå misbruk av sensitiv informasjon.
• Les gjennom informasjonen om programtillatelsene når du laster ned
programmer.
• Vær forsiktig når du bruker programmer som har tilgang til flere funksjoner eller
til den personlige informasjonen din.
• Sjekk de personlige kontoene dine med jevne mellomrom. Hvis du finner
tegn til misbruk av den personlige informasjonen din, bør du spørre
tjenesteleverandøren din om de kan slette eller endre kontoinformasjonen din.
• Hvis enheten din er stjålet eller er blitt borte, bør du endre passordet til kontoen
din for å sikre den personlige informasjonen din.
• Ikke bruk programmer fra ukjente kilder.
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
11
Merknad for utbytting av batteriet
• Li-Ion-batteriet er en farlig komponent som kan forårsake skader.
• Utskifting av batteriet av en ikke-kvalifisert profesjonell person kan
forårsake skade på enheten.
• Ikke bytt ut batteriet selv. Batteriet kan være skadet. Batteriet kan
derfor bli overopphetet, og dermed føre til personskade. Batteriet må
utskiftes av en profesjonell fagperson. Batteriet skal resirkuleres eller
kildesorteres.
• I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet
som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun
kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for
resirkulere ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade
på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve
å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre
uavhengige serviceleverandører for råd.
• Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel,
frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av
battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for
kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk
12
01
Egendefinerte
funksjoner
Google Assistant
Oversikt av Google Assistant
Du kan starte eller bruke ønskede apps med stemmen din.
• For å bruke denne funksjonen må du først koble til nettverket og logge
på Google-kontoen din.
• Denne funksjonen kan ikke fungere skikkelig i disse områdene, eller
lydgjenkjenningsnøyaktigheten kan være mindre der kraften i Wi-Fieller mobilnettverkssignalet er svakt.
Starte Google Assistant
1 Trykk og hold fra startskjermen for å aktivere Google Assistant.
2 Trykk på FORTSETT.
3 Følg instruksjonene på skjermen og si “Ok Google”.
• Enheten lagrer dine taledata for anerkjennelse.
• Hvis noen bruker en stemme som ligner på din eller et opptak av
stemmen din, kan skjermen bli låst opp.
• Du må låse opp enheten ved å bruke den angitte metoden når du ikke
har låst opp enheten med talegjenkjenning. Se Oppsett av skjermlås for
å få mer informasjon.
Egendefinerte funksjoner
14
Aktivere Google Assistant med stemmen din
1 Si “Ok Google” når skjermen er slått av eller låst.
2 Si en kommando eller et spørsmål når “Hei, hvordan kan jeg hjelpe?”
vises på skjermen.
Aktivere Google Assistant fra startskjermen
1 Berør og hold på startskjermen.
2 Si en kommando eller et spørsmål når “Hei, hvordan kan jeg hjelpe?”
vises på skjermen.
• Stemmegjenkjenningsnøyaktigheten kan reduseres hvis du snakker
med en uklar stemme eller på et støyende sted. Når du bruker
talegjenkjenningsfunksjonen, øker du nøyaktigheten ved å snakke med
en klar stemme på et stille sted.
Egendefinerte funksjoner
15
02
Grunnleggende
funksjoner
Produktkomponenter og tilbehør
Følgende artikler følger med enheten.
• Enhet
• USB-kabel
• Lader
• Hurtigstartveiledning
• Utmatingspinne
• Artiklene som beskrives ovenfor kan være valgfrie.
• Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør, kan
variere avhengig av området og mobiloperatøren.
• Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør
som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens
samtaleytelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs
reparasjonsservice.
• Noen av delene i enheten er laget av temperert glass. Hvis du mister
enheten på en hard overflate eller utsetter den for harde påkjenninger,
kan det herdede glasset skades. Hvis dette skjer, må du umiddelbart
slutte å bruke enheten og kontakte et LG kundeservicesenter.
• Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med
forhandleren du kjøpte enheten av.
• Hvis du ønsker å kjøpe flere artikler, kan du kontakte et LGkundeservicesenter.
• Noen av elementene som er inkludert i produktesken kan endres uten
at dette varsles på forhånd.
• Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette
varsles på forhånd.
• Enhetens spesifikasjoner kan variere, avhengig av området eller
mobiloperatøren.
Grunnleggende funksjoner
17
Oversikt over deler
Linse fremre kamera
LED-lampe
Skuff for Nano-SIM/minnekort
Google Assistant-knappen
Øretelefon
Nærhets/omgivelseslyssensor
Volumknapper (+/-)
Strøm/låseknapp
Berøringsskjerm
Port for lader/USB-kabel
Mikrofon
Kontakt for stereo hodesett
Linse bakre kamera
Blits
Høyttaler
Mikrofon
Grunnleggende funksjoner
18
IKKE forsøk å fjerne coveret på baksiden på egen hånd.
Hvis du gjør det, kan det skade batteriet og enheten, noe som kan føre
til overoppheting, brann og skade. Coveret på baksiden av enheten og
batteriet må ikke fjernes eller utskiftes av en ikke-kvalifisert profesjonell
person.
• Nærhets-/omgivelseslyssensor
-- Nærhetssensor: I løpet av et anrop slår nærhetssensoren av
skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten
er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer
berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt
rekkevidde.
-- Omgivelseslyssensor. Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten
til lysomgivelsene når automatisk lysstyrkekontrollmodus er slått på.
• Volumknapper
-- Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
-- Mens du bruker kameraet, trykker du forsiktig på en volumknapp
for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder trykker du og holder
volumknappen.
• Strøm/låseknapp
-- Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
-- Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ
• Google Assistant-knappen
-- Enheten din har Google Assistant innebygd. Finn svar og få ting
gjort mens du er på vei. For å komme i gang, trykk på Google
Assistant-knappen som er på siden av telefonen. Trykk og hold nede
for å snakke med assistenten din raskt.
-- Aktiver Google Assistant. Se Google Assistant for å få mer
informasjon.
Grunnleggende funksjoner
19
• Noen av funksjonene kan være begrenset avhengig av enhetens
spesifikasjoner.
• Ikke plasser tunge objekter på enheten eller sitt på den. Hvis du ikke er
forsiktig, kan det skade berøringsskjermen.
• Beskyttelsesfilm til skjermen eller tilbehør kan påvirke nærhetssensoren.
• Hvis enheten er våt eller brukes på et sted med høy luftfuktighet, kan
det hende at berøringskjermen eller knappene ikke fungerer som de
skal.
Slå på eller av strømmen
Slå på strømmen
Når strømmen er slått av, trykker og holder du strøm-/låseknappen inne.
• Når enheten blir slått på første gang vil en innledende konfigurering
starte. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar
lengre tid enn normalt.
Slå av strømmen
Trykk og hold Av/på-/låsetast og velg deretter Slå av.
Grunnleggende funksjoner
20
Starte enheten på nytt
Når enheten ikke fungerer slik den skal, eller ikke svarer, kan du starte den
på nytt ved å følge instruksjonene nedenfor.
1
Trykk på og hold nede strøm-/låseknappen og volum ned-knappen (-)
samtidig til strømmen slås av.
2
Når enheten starter på nytt, kan du slippe knappen.
Strømstyringsalternativer
Trykk og hold Strøm-/låseknapp, og velg deretter et alternativ.
• Slå av: Slå av enheten.
• Start på nytt: Start opp enheten igjen.
• Skjermdump: Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du
viser.
Sette inn SIM-kortet og minnekortet
Sett inn SIM-kortet fra mobilleverandøren og det egeninnkjøpte
minnekortet i enheten.
• Vær forsiktig med utløserpinnen siden den har en skarp kant.
Grunnleggende funksjoner
21
1
Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen og dra ut kortskuffen fra
enheten.
2
Plasser SIM-kortet eller minnekortet i kortskuffen og sett kortskuffen
inn i enheten i pilens retning.
Minnekort (tilleggsutstyr som selges separat)
SIM-kort
Grunnleggende funksjoner
22
• Enheten støtter Nano-SIM-kort.
Nano
Mikro
Standard
• For en problemfri bruk anbefales det at telefonen brukes med den
korrekte typen SIM-kort. Bruk alltid et fabrikkprodusert SIM-kort som
er levert av operatøren din.
• Ikke mist SIM-kortet. LG er ikke ansvarlig for skader og andre problemer
som oppstår på grunn av tap eller overføring av et SIM-kort.
• Vær forsiktig slik at du ikke skader SIM-kortet når du setter det inn eller
tar det ut.
• Når du setter inn SIM-kortet eller minnekortet må du plassere det riktig
i kortskuffen.
• Når du fører kortskuffen inn i enheten, skal den settes inn vannrett
i pilens retning som vist på figuren. Se til at kortet i kortskuffen ikke
beveger seg ut av posisjon.
• Sett inn SIM-kortet med den gullfargede delen vendt nedover.
• Følg instruksjonene i brukerhåndboken når du setter inn SIM-kortet i
enheten.
• Hvis du setter inn eller fjerner kortskuffen fra enheten, pass på å ikke
la vann eller annen væske komme inn i kortskuffen. Enheten kan bli
ødelagt hvis det settes inn en våt kortskuff eller et vått kort i enheten.
• Minnekort er et valgfritt element.
• Hyppig skriving og sletting av data kan forkorte levetiden til
minnekortet.
• Noen minnekort er kanskje ikke helt kompatible med enheten. Hvis du
bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet,
eller skade dataene som er lagret på det.
Grunnleggende funksjoner
23
Ta ut minnekortet
Av sikkerhetsmessige grunner bør du demontere minnekortet før du tar
det ut.
1
2
3
Trykk
4
5
Ta ut minnekortet fra kortskuffen.
og sveip oppover på startskjermen.
Trykk på Innstillinger Oppbevaring
.
Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen og dra ut kortskuffen fra
enheten.
Sett kortskuffen tilbake i sporet.
• Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller behandler
informasjon. Det kan føre til tap eller skade på data, eller det kan skade
minnekortet eller enheten. LG er ikke ansvarlig for tap som følge av
misbruk eller feil bruk av minnekort, herunder tap av data.
Batteri
Lade batteriet
Før du bruker enheten, må du lade batteriet helt opp.
Kontakt for ladekabel
Grunnleggende funksjoner
24
• Bruk ikke den eksterne terminalen, ladekabelen eller adapteren til
enheten i fuktige omgivelser. Dette kan forårsake brann, elektrisk
støt eller feil på enheten. Hvis du oppdager fukt, må du slutte å bruke
enheten umiddelbart og fjerne fuktigheten fullstendig.
• Sørg for at du bruker USB-kabelen som følger med enheten.
• Sørg for at du bruker en lader og en ladekabel som er godkjent av
LG. Lader du batteriet med en lader fra tredjepart kan det føre til at
batteriet eksploderer eller at enheten påføres annen skade.
• Enheten har et internt oppladbart batteri. Av hensyn til egen sikkerhet
må du ikke ta ut det innebygde batteriet.
• Bruk av enheten mens den lades kan føre til elektrisk støt. Hvis du skal
du bruke enheten, må du stoppe ladingen.
• Koble laderen fra strømkontakten når enheten er ferdig ladet. Dette
forhindrer unødvendig strømforbruk.
• En annen måte å lade batteriet på er å koble enheten til en stasjonær
eller bærbar datamaskin med en USB-kabel. Dette kan ta lengre tid enn
å sette adapteren inn i en stikkontakt.
• Ikke lad batteriet over en USB-hub som ikke er i stand til å opprettholde
den angitte spenningen. Ladingen kan feile eller stoppe utilsiktet.
Forholdsregler ved bruk av enheten
• Sørg for å bruke USB-kabelen som følger med. Ikke bruk USB-kabler
eller ladere fra tredjeparter med enheten. LGs begrensede garanti
omfatter ikke bruk av tilbehør fra tredjeparter.
• Manglende overholdelse av denne brukerveiledningen og uriktig bruk
kan skade enheten.
Grunnleggende funksjoner
25
Bruke batteriet på en effektiv måte
Batterilevetiden kan reduseres dersom du kjører mange apper og
funksjoner samtidig og kontinuerlig.
Avbryt bakgrunnsoperasjoner for å øke batteritiden.
Følg disse tipsene for å minimere batteriforbruket:
• Slå av Bluetooth® eller Wi-Fi-nettverksfunksjonen når de ikke brukes.
• Angi tidsavbruddet for skjermen så kort som mulig.
• Minimer lysstyrken på skjermen.
• Aktiver en skjermlås når enheten ikke brukes.
• Kontroller batterinivået når du bruker nedlastede apper.
Berøringsskjerm
Bruk berøringsskjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du
betjener enheten din.
Trykke
Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et
alternativ.
Grunnleggende funksjoner
26
Trykke og holde
Trykk og hold i flere sekunder for å vise en meny med tilgjengelige
alternativer.
Dobbelttrykking
Trykk to ganger raskt for å zoome inn eller ut på et nettsted eller kart.
Dra-funksjon
Trykk og hold et element, for eksempel en app eller widget, og flytt
fingeren med en kontrollert bevegelse. Du kan bruke denne bevegelsen
for å flytte et element.
Grunnleggende funksjoner
27
Sveipe
Trykk på skjermen med en finger, og flytt den med en rask bevegelse uten
å stoppe. Du kan bruke denne bevegelsen til å bla gjennom en liste, en
nettside, bilder, skjermer og mer til.
Knipe og spre
Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart.
Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.
• Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade
berøringssensoren.
Grunnleggende funksjoner
28
• Det kan oppstå feil på berøringsskjerm hvis du bruker enheten i
nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
• Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at
det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted
eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt ,men sterkt nok til
at du kan lese en bok.
• Ikke trykk på skjermen med for mye makt.
• Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
• Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere riktig hvis du har på
deg en hanske eller bruker fingerneglen.
• Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen
er fuktig eller våt.
• Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere korrekt hvis en
beskyttelsesfilm eller tilbehør som er kjøpt hos en tredjepartsbutikk, er
festet på enheten.
• Å se på et statisk bilde i lengre perioder av gangen kan resultere i
etterbilder eller innbrenning. Slå av skjermen, eller unngå å vise det
samme bildet i lang tid når du ikke bruker enheten.
Hjemmeskjerm
Oversikt over startskjermen
Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og
apper på enheten din. Trykk på en tilfeldig skjerm for å gå direkte til
startskjermen.
Du kan administrere alle appene dine på App-siden. Trykk og sveip
oppover på startskjermen for å se alle dine installerte apper.
Grunnleggende funksjoner
29
Startskjermens layout
Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på
startskjermen.
Statuslinje
Google-søk-widget
Hurtigtilgangsområde
Hjem-knappen
• Startskjermen kan være forskjellig avhengig av produsentens
retningslinjer, brukerinnstillinger, programvareversjon eller
mobilleverandør.
• Statuslinje: Vis statusikoner, tiden og batterinivået.
• Google-søk-widget: Skriv eller snakk for å åpne Google Search.
• Hurtigtilgangsområde: Fest de viktigste appene nederst på skjermen
slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.
• Hjem-knappen
-- : Gå tilbake til forrige skjerm. Lukk tastaturet eller hurtigvinduer.
-- : Trykk for å gå til startskjermen. Trykk og hold for å starte
Google-søk.
-- : Trykk for å vise en liste over nylig brukte apper eller starte en
app fra listen.
Grunnleggende funksjoner
30
Statusikoner
Når det er et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm,
viser statuslinjen det korresponderende varslingsikonet. Kontroller
statusen til enheten din ved å se varslingsikonene som vises på
statuslinjen.
Data overføres over nettverket
Alarmen er stilt inn
Vibrasjonsmodus er på
Batterinivå
Flymodus er på
Tapte anrop
Wi-Fi er tilkoblet
Lydløsmodus er på
Tilgangspunkt er på
• Avhengig av enhetens status, vil noen av disse ikonene kunne se
annerledes ut eller ikke synes i det hele tatt. Dette kan gjelde ikonene
som er relevante i forbindelse med omgivelsene og området du bruker
enheten i, eller det kan skyldes mobiloperatøren.
• De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.
Grunnleggende funksjoner
31
Varslingspanel
Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover på
hovedskjermen.
• Hvis du vil åpne hurtigtilgangslisten for ikoner, drar du varslingspanelet
nedover.
• For å omorganisere, legge til eller fjerne ikoner, trykk .
• Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingsskjermen for den
korresponderende funksjonen.
• Du kan også bruke varslingspanelet på låseskjermen. Dra i
varslingspanelet når skjermen er låst for å få rask tilgang til de ønskede
funksjonene.
Grunnleggende funksjoner
32
Bytte skjermretning
Du kan stille inn skjermretningen slik at den bytter automatisk, avhengig
av enhetens fysiske orientering.
På varslingspanelet trykker du på og aktiverer Automatisk rotasjon fra
hurtigtilgangslisten for ikoner.
Du kan også gå til Innstillinger Skjerm Avansert og aktiver
Automatisk skjermrotasjon.
Grunnleggende funksjoner
33
Redigere startskjermen
På startskjermen må du trykke og holde et tomt område og deretter
velge den ønskede funksjonen nedenfra.
• Hvis du vil legge til en widget på startskjermen, trykker og holder du
på et tomt område på startskjermen. Deretter velger du Snarveier.
• For å endre bakgrunnsbilde, trykker og holder du et tomt område på
startskjermen. Deretter velger du Bakgrunnsbilder.
Du kan også gå til Innstillinger Skjerm Avansert
Bakgrunnsbilde.
• Hvis du vil konfigurere innstillingene for startskjermen, trykker og
holder du på et tomt område på startskjermen, og velger deretter
Startskjerminnstillinger.
Flytting av apper på App-siden
Trykk og hold en app på App-siden og dra den over til et annet sted.
• For å beholde apper du bruker ofte nederst på startskjermen, trykker
og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
• Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til
startskjermen.
Grunnleggende funksjoner
34
Bruke mapper fra startskjermen
Opprette mapper
Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.
• Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.
Redigere mapper
På startskjermen trykker du på en mappe og gjør ett av følgende.
• Hvis du vil redigere mappenavnet, trykker du på Mappe uten navn.
• For å legge til apper trykker og holder du en app, og deretter drar du
den over mappen og slipper den.
• For å fjerne en app fra mappen trykker du på en app og drar den
utenfor mappen. Hvis den fjernede appen er den eneste appen som
eksisterte i mappen, vil mappen bli fjernet automatisk.
Skjermlås
Oversikt over skjermlås
Enhetens skjerm slår seg av og låser seg hvis du trykker på
strømknappen/låseknappen. Dette skjer også etter at enheten har vært
uvirksom i en bestemt tid.
Hvis du trykker på Strøm-/låseknapp når skjermlås ikke er aktivert, vises
startskjermen umiddelbart.
For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du
aktivere skjermlås.
• En skjermlås forhindrer utilsiktet berøringsaktivering på enhetens
skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du
aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.
Grunnleggende funksjoner
35
Oppsett av skjermlås
Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens
innstillinger.
1
2
Trykk
3
Tilpass følgende innstillinger:
• Ingen: Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
• Sveip: Sveip på skjermen for å låse opp skjermen.
• Mønster: Tegn et mønster for å låse opp skjermen.
• PIN-kode: Skriv inn et tallpassord for å låse opp skjermen.
• Passord: Skriv inn et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.
og sveip oppover på startskjermen.
Trykk på Innstillinger Sikkerhet og posisjon Skjermlås og velg
deretter metoden du foretrekker.
• Hvis du prøver å låse opp telefonen på feil måte 5 ganger, blokkeres
skjermen i 30 sekunder.
Ta skjermdumper
Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.
Via en snarvei
Trykk inn og hold Strøm-/låseknapp og volumknappen (-) inn samtidig i
minst to sekunder.
Eller
Trykk og hold Strøm-/låseknappen, deretter trykk Skjermdump.
• Skjermdumper finner du i Skjermdumper- mappen i Bilder.
Grunnleggende funksjoner
36
Kopier og lim inn
Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app, og deretter lime inn
teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime
teksten inn i dem.
1
2
3
Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.
4
Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter Lim inn.
Trykk
/
for å angi området du ønsker å kopiere eller klippe ut.
Velg enten KLIPP eller KOPIER.
• Den utklippede eller kopierte teksten legges automatisk på
utklippstavlen.
• Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut vil
ikke alternativet LIM INN vises.
Ikke forstyrr
For å slå av noen eller alle lyder, sveip statuslinjen nedover med fingrene
og trykk Ikke forstyrr.
Grunnleggende funksjoner
37
03
Nyttige apper
Installering og avinstallering av
apper
Installering av apper
Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.
• Du kan bruke Play Store eller app-butikken som tjenesteleverandøren
din tilbyr.
• Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
• Noen apper kan ta gebyr.
• Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken
avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
Avinstallering av apper
Avinstaller apper
For å fjerne en app fra startskjermsiden, trykker og holder du appen og
deretter drar du den til Fjern. Appen er ikke fjernet fra telefonen, bare fra
startskjermen.
For å fjerne en app fra telefonen, trykker og holder du appen, og drar den
over til Avinstaller.
For å deaktivere en app eller tvinge den til å avslutte, går du til
Innstillinger Apper og varsler, og velg deretter appen.
Avinstallere apper fra app-butikken
Hvis du vil avinstallere en app, kan du gå inn på app-butikken som du
lastet ned appen fra og avinstallere den derfra.
Nyttige apper
39
Installere og avinstallere apper under oppsett
Når du slår på enheten for første gang, kan du laste ned anbefalte apper.
Du kan gå til neste trinn uten å installere.
Appsnarveier
På startskjermen, trykk og hold et appikon som, for eksempel Anrop,
Melding, Kamera eller Innstillinger for å se hurtigtilgangsmenyen. Det er
enklere å bruke apper med appsnarveier.
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i noen apper.
Nyttige apper
40
Telefon
Anrop
Ring kontakter, hurtignummer, siste anrop, eller telefonnumre og søk, fra
en og samme app.
Finn det: .
• Trykk for å ringe en kontakt eller sist brukte.
• For å åpne tastaturet trykk på . Skriv inn et nummer, og trykk
deretter på
for å ringe det.
Se siste samtaler.
Åpne tastaturet for å taste
inn et nummer.
Se alle kontaktene dine.
Nyttige apper
41
Tips og triks
• Under en samtale: Berøringsskjermen blir mørk for å unngå
utilsiktede berøringer. Hold den bort fra ansiktet eller trykk på Strøm-/
Låseknappen for å vekke den.
• Multi-task: Mens du er i en samtale, trykk for å skjule
samtaleskjermen og dermed slå opp et telefonnummer, adresse
eller åpne andre apper. For å åpne samtaleskjermen på nytt, sveip
statuslinja nedover og trykk Pågående samtale.
• Kontakter: For å søke i kontaktene dine, trykk .
• Favorittkontakt: Er du det noen du ringer hele tiden? Trykk og hold
et tomt sted på startskjermen, trykk Widgets, og trykk deretter på
og hold inne Ring direkte widgeten. Dra den over til startskjermen, og
velg deretter ønsket kontakt. Trykk på widgeten for å ringe personen.
• Telefonsvarer: dukker opp på statuslinja når du har ny
telefonsvarmelding. For å høre den, trykk
, og deretter trykk og
hold 1.
Oppringing
Når du ringer, har du disse mulighetene:
• Trykk for å se sist brukte, grupper og kontaktene du ringer oftest.
Velg en kontakt eller et nummer for å ringe det.
• For å ringe et nummer, trykk , skriv inn nummeret, og trykk deretter
på
for å ringe det.
• For å taste inn internasjonal nummerkode (+), trykk og hold 0. For å
legge til en pause eller vent etter tall, trykk .
Nyttige apper
42
Svar og avslutt samtaler
Besvare et anrop: Når telefonen er låst, sveip oppover.
Når telefonen er låst opp, trykk SVAR.
Avvise et anrop: Når telefonen er låst, sveip nedover.
Når telefonen er låst opp, trykk AVVIS.
Du kan også trykke på en volumknapp for å dempe lyden.
• Svar med en tekstmelding: Når telefonen er låst,
. Velg en
melding for å sende den umiddelbart.
• Avslutt en samtale: Trykk .
• Under en samtale: Trykk
på samtaleskjermen for å skru av
mikrofonen. For å skjule samtaleskjermen, trykk . For å gjenåpne
den, sveip statuslinja nedover og trykk Pågående samtale.
•
•
•
•
• Når du holder telefonen inntil øret, blir berøringsskjermen mørk for å
unngå utilsiktede berøringer. Når du holder telefonen vekk fra øret, blir
skjermen aktiv igjen.
• Ikke bruk deksler eller skjermbeskyttere (selv gjennomsiktige) som
dekker over nærhetssensoren som ligger ovenfor berøringsskjermen.
Siste samtaler
Se samtalene dine (de nyeste først), deretter kan du ringe, sende melding
eller lagre dem:
Finn det:
.
• For å ringe opp, trykk ved siden av oppringerens navn eller nummer.
• For å sende tekstmelding, lagre nummeret, eller andre alternativer,
trykk på oppringerens bilde.
• For å fjerne en oppføring fra anropsloggen, trykker du på navnet eller
nummeret, og deretter trykker du på Anropsdetaljer
.
• For å slette listen, trykk
Samtalehistorikk, deretter trykk
Slett samtalehistorikk.
Nyttige apper
43
Treveissamtaler
Under en samtale kan du starte en ny samtale, veksle mellom dem, eller
koble dem sammen i en treveissamtale:
• For å besvare et nytt anrop, sveip oppover.
• Det første anropet blir satt på vent hvis du besvarer det andre anropet.
For å veksle mellom anrop, trykk .
• For å ringe en annen, trykk , skriv inn nummeret, deretter trykk
for å ringe det.
Det første anropet blir satt på vent når du trykker på . For å koble
sammen samtalene etter at den andre har svart, trykk .
Ditt telefonnummer
Finn det: Gå til Innstillinger System Om telefonen SIM-status
Telefonnummer på SIM-kortet.
Nødsamtaler
• Din tjenesteleverandør programmerer ett eller flere nødnumre som
du kan ringe under all slags omstendigheter, selv når telefonen er
låst. Nødnummer varierer fra land til land Det kan hende at dine
preprogramerte nødnummer(re) ikke fungerer på visse steder, og noen
ganger fungerer det ikke å ringe på grunn av problemer med nettverket,
omgivelsene eller interferens.
1
Trykk (hvis telefonen din er låst, dra
deretter trykk NØDSITUASJON).
2
3
Skriv inn nødnummeret
Trykk
oppover for å låse opp,
for å ringe nødnummeret.
Nyttige apper
44
Meldinger
Sende en melding
Du kan opprette og sende meldinger til kontaktene dine ved hjelp av
meldingsappen.
• Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader.
Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
1
2
3
Trykk
4
Trykk
.
Trykk
.
Angi en mottaker og opprett en melding.
• For å bruke multimediealternativer, trykk på .
• Hvis du vil ha tilgang til flere menypunkter, må du trykke .
for å sende meldingen.
Lese en melding
Du kan se på utvekslede meldinger organisert etter kontakt.
1
2
Trykk
.
Velg en kontakt på meldingslisten.
Konfigurere meldingsinnstillinger
Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre med dine
preferanser.
1
2
Trykk
Trykk
Nyttige apper
.
Innstillinger fra meldingslisten.
45
Kamera
Starte kameraet
Du kan ta et bilde eller ta opp en video for å ta vare på de minneverdige
øyeblikkene.
1
2
Trykk
Trykk
og sveip oppover på startskjermen.
.
• Tørk av kameralinsen med en myk klut før du tar et bilde eller tar opp
en video.
• Vær forsiktig så du ikke smusser til kameralinsen med fingrene eller
annet fremmedstoff.
• Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
• Du kan se eller redigere bilder og videoer i Bilder. Se Oversikt over deler
for å få mer informasjon.
Slå blitsen på eller
av.
Bytt mellom fremre
og bakre kamera.
Start Galleri.
Ta et bilde.
Ta opp film.
Endre
kameraalternativer.
Ta et bilde
1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.
2 Trykk på for å ta bilde.
• Du kan også trykke volum ned- (-) eller volum opp-tasten (+) for å
ta et bilde.
Nyttige apper
46
Ta opp en film
1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.
2 Trykk .
• Trykk for å ta et bilde mens du tar opp en film.
• Trykk for å pause filmopptaket. Trykk for å fortsette
filmopptaket.
• Mens du spiller inn en video, kan du spre eller klemme to fingre for
å zoome inn eller ut.
• Mens du spiller inn en video, kan du trykke på ønsket område for å
justere lysstyrken.
3
Trykk
for å avslutte filmopptaket.
• For å sjekke bildeforholdet før du innspiller en video, trykk og hold nede
.
Tilpasse kameraalternativene
Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine
preferanser.
Trykk på skjermen.
• Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (front- eller
bakkamera) og valgt kameramodus.
•
•
•
•
: Ta et bilde i FullVision.
: Velg verdier for sideforhold og størrelse på bilder.
: Velg verdier for oppløsning og størrelse på videoer.
: Still inn tidsuret til å ta bilder eller ta opp videoer automatisk etter
et angitt tidsrom.
Nyttige apper
47
Smiiil utløserknapp
Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Skann QR-kode
Les QR-kode fra forhåndsvisningsskjermbildet for
kamera.
Tag plassering
Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.
Rutenett
Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp film
basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Lagring
Velg om du vil lagre bildene og videoene i det
Internlagring eller på SD-kort. (Tilgjengelig når
minnekortet er satt inn.)
Hjelp
Gir hjelp for hver kamerameny.
Forskjellige kameramoduser
Seriefoto
Du kan ta bilder i rask rekkefølge for å lage en sammenhengende film.
Trykk og hold på automodusskjermen.
• Når holdes nede, tas det kontinuerlige bilder med rask hastighet.
• Du kan ta opptil 30 bilder på rad.
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.
Nyttige apper
48
Andre nyttige funksjoner i Kamera-appen
Låse Automatisk eksponering / Automatisk fokus
Du kan fiksere det gjeldende eksponeringsnivået og den gjeldende
fokusposisjonen ved å trykke og holde på skjermen i automodus. Hvis du
vil slå av funksjonen, trykker du et tomt område på skjermen.
• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.
Bytte mellom kameraer
Du kan bytte mellom frontkameraet og bakkameraet og bruke det
kameraet som passer omgivelsene best.
På kameraskjermen trykker du eller drar skjermen i hvilken som helst
retning for å bytte mellom front- og bakkameraet.
Nyttige apper
49
Zoom inn eller ut
Du kan zoome kameraskjermen inn eller ut mens du tar et bilde eller tar
opp en video.
• På kameraskjermen kniper du sammen eller sprer to fingre for å
zoome inn eller ut. Deretter bruker du +/--glideskinnen som vises.
• Du kan også dra knappen opp eller ned.
Foto
Bildeoversikt
Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten
din.
1
2
Trykk
3
Trykk en mappe og velg en fil.
• Vis den valgte filen i fullskjermmodus.
• Mens du ser på et bilde, sveiper du mot venstre eller høyre for å vise
det forrige eller neste bildet.
• Mens du ser på en video, sveiper du mot venstre eller høyre for å
vise forrige eller neste video.
• Du kan se bildene eller videoene som er organisert etter år, måned
eller dato i Bilder-fanen.
• For å se på bilder utifra stedet hvor bildet ble tatt, trykk
Tag plassering, deretter trykk
. Bildene er automatisk satt
sammen utifra deres plassering under Steder i Bilder-appen.
og sveip oppover på startskjermen.
Trykk .
• Lagrede bilder og videoer vises etter mappe.
• Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen
filformater ikke støttes.
• Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
• Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
Nyttige apper
50
Vise bilder
Gå inn på flere
alternativer.
Tilbake til forrige
skjerm.
Del bilder.
Rediger bilder.
Overfør annen
enhet.
Slett bilder.
Bildeinformasjon.
• Trykk forsiktig på skjermen hvis du vil vise menyelementene. Trykk på
skjermen igjen hvis du vil skjule menyelementene.
Redigere bilder
1 Trykk mens du ser på et bilde.
2 Bruk en rekke effekter og verktøy for å redigere bildet.
3 Trykk Lagre for å lagre endringer.
• Endringene skrives over til den opprinnelige filen.
Spille av en film
Tilbake til forrige
skjerm.
Gå inn på flere
alternativer.
Pause eller spill av
videoen.
Overfør annen
enhet.
Del video.
Rediger video.
Nyttige apper
Slett videoer.
Videoinformasjon.
51
Redigere filmer
1 Trykk mens du ser på en film.
2 Bruk en rekke effekter og redigeringsverktøy for å redigere filmen.
Juster videoens
varighet.
3
Trykk Lagre for å lagre endringer.
Slette filer
Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:
• Trykk og hold på en fil fra listen, deretter trykk .
• Trykk på i fillisten, og slett deretter de ønskede filene.
• Slettede filer blir automatisk flyttet til Søppelkasse og de kan
gjenopprettes til Galleriet innen 60 dager.
Dele filer
Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:
• Mens du ser på et bilde/video, trykk for å dele filen ved å bruke den
metoden du ønsker.
• Trykk
Velg fra fillisten for å velge filer, og deretter trykk for å
dele dem ved å bruke den metoden du ønsker.
Nyttige apper
52
Kontakter
Oversikt over kontakter
Du kan lagre og administrere kontakter.
1
2
Trykk
og sveip oppover på startskjermen.
Trykk Kontakter.
Legge til kontakter
Legge til nye kontakter
1 Trykk på skjermen med kontaktlisten.
2 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk .
Importere kontakter
Du kan importere kontakter fra en annen lagringsenhet.
1
2
3
På skjermen med kontaktlisten, trykk
Innstillinger Importer.
Velg kilden og ønsket plassering for kontakten du vil importere.
Velg kontaktene og trykk
Nyttige apper
.
53
Søke etter kontakter
Du kan søke etter kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:
• Trykk på øverst i kontaktlisten og skriv deretter inn
kontaktinformasjonen eller telefonnummeret.
• Rull kontaktlisten opp eller ned.
• Trykk på den første bokstaven til en kontakt på skjermen med
kontaktlisten.
• Trykk på
øverst i kontaktlisten, og skriv deretter inn
kontaktinformasjonen eller telefonnummeret for å vise alle søkedetaljer
fra anropslogger, kontakter og grupper.
Kontaktliste
Redigere kontakter
1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
2 Trykk og rediger informasjon på skjermen med kontaktinformasjon.
3 Trykk for å lagre endringer.
Slette kontakter
Trykk
Velg på skjermen med kontaktlisten.
• Slettede kontakter kan ikke gjenopprettes.
Nyttige apper
54
Legge til favoritter
Kontakter som du bruker ofte, kan du registrere som favoritter.
1
2
Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.
Trykk
på skjermen med kontaktinformasjonen.
Klokke
Alarm
Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.
1
2
3
4
Trykk
og sveip oppover på startskjermen.
Trykk Klokke
Trykk
.
for å legge til en ny alarm.
Konfigurer alarminnstillingene og trykk OK.
• Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere
alarmen.
Verdensur
Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.
1
2
3
Trykk
og sveip oppover på startskjermen.
Trykk Klokke
Trykk
.
og legg til en by.
Nyttige apper
55
Tidsur
Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.
1
2
3
Trykk
og sveip oppover på startskjermen.
Trykk Klokke
.
Still klokka og trykk
.
Stoppeklokke
Du kan bruke stoppeklokken for å ta en rundetid.
1
2
3
Trykk
4
Trykk
for å stoppe stoppeklokken.
• For å starte stoppeklokken på nytt, trykk .
• For å slette alle opptakene og nullstille stoppeklokken, trykk
NULLSTILL.
og sveip oppover på startskjermen.
Trykk Klokke
.
Trykk
for å starte stoppeklokken.
• For å ta opp en runde, trykk RUNDE.
Nyttige apper
56
Google-apper
Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto.
Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en
Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter
du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se
appens hjelpefunksjon.
• Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av
appene ikke fungerer.
Kalender
Kalenderappen gir deg muligheten til å følge hendelsene i timeplanen din
(som du har opprettet), og er ordnet etter Dag, 3-dager, Uke eller Måned.
Chrome
En rask, enkel og sikker nettleser, bygget for den moderne web.
Gmail
Gmail er en brukervennlig e-postprogram som holder meldingene dine
trygge, gjør innboksen din smartere og hjelper deg å holde orden.
Google Go
Google Go-appen holder deg oppdatert når det gjelder tingene du bryr
deg om. Finn raske svar, utforsk dine interesser, og få en oversikt over
historier og oppdateringer om emner som har betydning for deg.
Maps Go
Skal du noen sted? Gå med Maps, appen du kan stole på for sanntids
GPS-navigasjon, trafikk, overføring og detaljer om millioner av steder, for
eksempel anmeldelser og populære tider.
Foto
Hjem for alle bildene og videoene dine, automatisk organisert slik at du
kan dele og lagre det som betyr noe.
Nyttige apper
57
Google Play™
Google Play er en digital innholdsopplevelse fra Google, hvor du kan finne
og nyte dine favoritter innen musikk, filmer, TV-serier, bøker, blader og
Android-apper og spill.
• Last ned apper: Gå til Play Store.
YouTube Go
Se på dine favorittkanaler, hør på musikk du elsker, og last opp videoer for
å dele de med mennesker over hele verden.
Google Assistant
Enheten din har Google Assistant innebygd. Finn svar og få ting gjort
mens du er på vei. For å komme i gang, er det bare å trykke på Google
Assistant-knappen på siden av telefonen eller trykk og hold inne
hjemknappen.
• Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og land.
Nyttige apper
58
04
Innstillinger
Innstillinger
Du kan tilpasse enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser.
1
2
Trykk
og sveip oppover på startskjermen.
Trykk Innstillinger.
• Trykk
og tast inn et nøkkelord i søkeboksen for å få tilgang til en
innstillinger.
Nettverk og Internett
Wi-Fi
Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
1 På skjermbildet for innstillinger, trykk Nettverk og Internett Wi-Fi.
2 Trykk for å aktivere den.
• Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.
3
Velg et nettverk.
• Det kan hende du må skrive inn Wi-Fi-passordet til nettverket.
• Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du
tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble til et
bestemt Wi-Fi-nettverk automatisk, trykker du på nettverket og
deretter på GLEM.
Innstillinger
60
Mobilnettverk
Du kan tilpasse innstillingene for mobilt nettverk.
1
På skjermbildet for innstillinger, trykk Nettverk og Internett
Mobilnettverk .
2
Tilpass følgende innstillinger:
• Mobildata: Du kan slå mobildata av og på. Du kan også administrere
bruken av mobildata.
• Roaming: Bruk internett, e-post, multimediameldinger og andre
datatjenester i andre land.
• Appens databruk: Du kan følge med på mengden data telefonen din
laster opp og laster ned.
• Forbedret 4G LTE Modus: Bruk LTE-tjenester for å forbedre tale og
annen kommunikasjon (anbefalt).
• Foretrukket nettverkstype: Velg en nettverkstype.
• Velg nettverk automatisk: Søk etter nettverksoperatører og koble til
et nettverk.
• Navn på tilgangspunkt: Se på eller endre tilgangspunktet for bruk
av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av
alternativene på listen over tilgangspunkt.
Databruk
Du kan følge med på mengden data telefonen din laster opp og laster
ned.
Telefonen din gir en grafisk oversikt over dataforbruket. Under grafen er
apper oppført fra høyest til lavest dataforbruk. Det kan være at apper
som bruker mye data, også bruker mye batteristrøm.
Noen apper overfører data i bakgrunnen når du ikke bruker dem. For å
hindre dette, trykk på appen og slå deretter av Bakgrunnsdata.
• Bruksinformasjon er tilgjengelig for å hjelpe deg å administrere
telefonen din. Den stemmer kanskje ikke overens med beløpene som
tjenesteleverandøren har oppnevnt, siden de måles på forskjellige måter.
Innstillinger
61
Wi-Fi-sone og internettdeling
Wi-Fi-sone
Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter slik at andre enheter kan
koble seg til Internett ved hjelp av enhetens mobildata.
1
På skjermen for innstillinger, trykk Nettverk og Internett Wi-Fisone og internettdeling Wi-Fi-sone og trykk deretter på
for å
aktivere den.
2
3
Skriv inn Navn på Wi-Fi-sone og passord.
4
Tast inn nettverkspassordet.
Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på
Wi-Fi-listen.
• Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken
avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt
mobiloperatøren for mer informasjon.
• Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
http://www.android.com/tether#wifi
Innstillinger
62
USB-internettdeling
Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele
mobildata.
1
2
Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.
På skjermen for innstillinger, trykk Nettverk og Internett Wi-Fisone og internettdeling USB-internettdeling og trykk deretter på
for å aktivere den.
• Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken
avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt
mobiloperatøren for mer informasjon.
• Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-driveren fra
www.lg.com og installere den på datamaskinen.
• Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en
datamaskin hvis USB tethering er aktivert. Slå av USB tethering for å
sende eller motta filer.
• Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og
Linux.
Innstillinger
63
Bluetooth-internettdeling
En enhet med Bluetooth kan koble seg til Internett ved å bruke enhetens
mobildata.
1
På skjermen for innstillinger, trykk Nettverk og Internett Wi-Fisone og internettdeling Bluetooth-internettdeling og trykk
deretter på
for å aktivere den.
2
Slå på Bluetooth på begge enhetene og par dem.
• Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken
avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt
mobiloperatøren for mer informasjon.
• Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM-kort
Du kan konfigurere innstillingene for dobbel SIM.
1
2
På skjermen for innstillinger, trykk Nettverk og Internett SIM-kort.
Tilpass følgende funksjoner:
• SIM-kortspor 1: Endre navn og ikon for SIM-kort 1.
• SIM-kortspor 2: Endre navn og ikon for SIM-kort 2.
• Mobildata: Velg SIM-kortet du vil bruke for mobildata.
• Anrop: Velg SIM-kortet du vil bruke for anrop service.
• Tekstmeldinger: Velg SIM-kortet du vil bruke for sms melding
service.
Innstillinger
64
Flymodus
Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne
modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som
spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.
• På skjermen for innstillinger, trykk Nettverk og Internett Flymodus.
VPN
Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du
kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).
Legge til VPN
1 På skjermen for innstillinger, trykk Nettverk og Internett VPN.
2 Trykk .
• Denne funksjonen er tilgjengelig bare når skjermlåsen er aktivert. Hvis
skjermlåsen er deaktivert, vises det en varslingsskjerm. Trykk ANGI
LÅS fra varslingsskjermen for å aktivere skjermlåsen. Se Oppsett av
skjermlås for å få mer informasjon.
3
Skriv inn VPN-detaljene og trykk LAGRE.
Konfigurere VPN-innstillinger
1 Trykk en VPN-forbindelse på VPN-listen.
2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter
KOBLE TIL.
• Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen Lagre
kontoinformasjon.
Privat DNS
Du kan konfigurere de Private DNS (Domenenavnsystem) funksjonene.
1
På skjermen for innstillinger, trykk Nettverk og Internett Privat
DNS.
2
Velg den ønskede funksjonen og trykk LAGRE.
Innstillinger
65
Tilkoblede enheter
Bluetooth
Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth
for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetoothhodesett og et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.
Paring med annen enhet
1 På skjermen for innstillinger, trykk Tilkoblede enheter
Tilkoblingsinnstillinger Bluetooth.
2
3
Trykk
for å aktivere den.
Trykk Koble til en ny enhet og velg en enhet fra listen.
• Tilgjengelige enheter vises automatisk.
• Bare enheter som er angitt som synlige, vises i listen.
4
Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.
• Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.
Innstillinger
66
Sende data ved hjelp av Bluetooth
1 Velg en fil.
• Du kan sende multimediafiler eller kontakter.
2
3
Trykk
Bluetooth.
Velg en målenhet for filen.
• Filen sendes straks målenheten godkjenner den.
• Fildelingsprosessen kan avvike, avhengig av filen.
Cast
Hvis du har en Chromecast eller en annen enhet som kan caste, kan du
vise telefonens skjerm og lyd på en TV.
Cast skjermen din
1 På skjermen for innstillinger, trykk Tilkoblede enheter
Tilkoblingsinnstillinger Cast.
2
Trykk på enheten som du ønsker å vise frem skjermen din på fra listen.
Avbryt casting av skjermen din
1 Sveip nedover fra toppen av enhetens skjerm.
2 På Cast-varselet, trykk Koble fra.
Innstillinger
67
Utskrift
Du kan koble enheten til en Bluetooth-skriver og skrive ut bilder eller
dokumenter som er lagret på enheten.
1
På skjermen for innstillinger, trykk Tilkoblede enheter
Tilkoblingsinnstillinger Utskrift.
• Hvis ønsket skriver ikke finnes i listen kan du installere skriverdriveren
fra app-butikken.
2
Trykk Standardtjeneste for utskrift og trykk deretter på
aktivere den.
3
Velg en skriver på listen over skrivere.
• For å legge til en skriver, trykk Legg til tjeneste.
for å
• Hvis du ikke har en Google-konto må du trykke LEGG TIL KONTO og
opprette en.
Mottatte filer
Viser innhold mottatt via Bluetooth.
Apper og varsler
Du kan sjekke en liste over installerte apper og konfigurere innstillingene
for varsler, apptillatelser og mer.
1
2
På skjermen for innstillinger, trykk Apper og varsler.
Tilpass innstillingene.
• Varsler: Avhengig av hvilke varsler du ønsker å motta, kan du
forandre innstillingene for enkelte apper.
• Standardapper: Du kan kontrollere og konfigurere standardappene.
Innstillinger
68
• Apptillatelser: Du kan kontrollere og angi tillatelsene for appene
ved bruk av Din posisjon, Mikrofon og Kamera
• Spesiell apptilgang: Du kan når som helst endre tillatelsene
som apper har tilgang til i Innstillinger-appen på enheten din.
Vær oppmerksom på at å slå av tillatelser kan føre til at apper på
enheten slutter å fungere som de skal.
Batteri
Du kan se hvor mye strøm du har igjen, og hvor lenge til batteriet er fullt.
1
2
På skjermen for innstillinger, trykk Batteri.
Tilpass følgende innstillinger:
• Batterisparing: Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket
til noen av enhetens innstillinger, slik som skjermens lysstyrke,
hastighet og vibreringsintensiteten.
• Tilpasset batteri: Hvis du lar adaptivt batteri stå på, vil
programmene du bruker sjeldent, anvendes mindre når du ikke
bruker dem. Telefonen din kan lære seg over tid hvordan du bruken
appene din. Dette kan hjelpe til å spare batteri på en måte som er
gunstig for deg.
• Batteriprosent: Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på
statuslinjen.
• Spillgrafikk: Du kan konfigurere innstillinger for grafikk og den
batterisparende funksjonen.
Innstillinger
69
Skjerm
Du kan tilpasse detaljerte innstillinger for hver skjermtype.
Trykk Skjerm på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:
• Lysstyrkenivå: Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke.
• Nattlys: Den gir en gulaktig farge til skjermen din. Det lettere å se på
skjermen eller lese i svakt lys, og kan hjelpe deg med å sovne lettere.
• Lysstyrken tilpasser seg: Et høyt lysstyrkenivå reduserer telefonens
batterilevetid. For å maksimere batteriets levetid optimaliserer
lysstyrkenivået for tilgjengelig lys.
• Bakgrunnsbilde: Velg et bakgrunnsbilde for enheten din.
• Hvilemodus: Slår av skjermen automatisk når enheten har vært
uvirksom i en bestemt tid.
• Rotér skjermen automatisk: Roterer skjermen automatisk i henhold
til enhetens orientering.
• Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
• Skjermstørrelse: Still inn elementene på skjermen slik at de får en
størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
• Skjermsparer: Vis skjermsparer når enheten er koblet til holderen eller
laderen. Velg skjermsparer som skal vises.
• Enhetstema: Bruk et lysere eller mørkere fargevalg på enkelte
skjermer, slik som på volumglidebryteren.
Innstillinger
70
Lyd
Du kan tilpasse lyden, vibrerings- og varslingsinnstillingene.
Trykk Lyd på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:
• Medievolum: Juster volumet for medialyd.
• Samtalevolum: Juster volumet for samtaler.
• Ringevolum: Juster ringevolumet.
• Alarmvolum: Juster alarmlydvolumet.
• Vibrer også når det ringer: Velg hvis du vil at enheten skal vibrere og
spille av en ringetone samtidig.
• Ikke forstyrr: Velg tiden, området og apptypen som skal motta
varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i
uken.
• Snarvei for å forhindre ringing: Du kan angi snarveisalternativer for
å hindre ringing.
• Telefonringelyd: Velg ringetone for inngående anrop. Legg til eller slett
ringetoner.
• Standard varsellyd: Velg en ringetone for varslinger. Velg musikk som
er lagret på enheten som varslingslyd.
• Standard alarmlyd: Velg en alarm ringetone Angi musikk som er
lagret på enheten som en alarm ringetone.
• Tastaturtoner: Bruk funksjonen for å justere tastaturlyd.
• Skjermlåslyder: Bruk funksjonen for å justere skjermens låselyder.
• Ladelyder: Bruk funksjonen for å justere ladelyder.
• Berøringslyder: Bruk funksjonen for å justere berøringslyder.
Innstillinger
71
Lagring
Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på
minnekortet.
1
2
På skjermen for innstillinger, trykk Lagring.
Tilpass følgende innstillinger:
• Delt internlagring: Se den totale lagringsplassen og den ledige
plassen på enhetens interne lagringsmedia. Se en liste over appene
som er i bruk og hvor mye plass hver enkelt bruker.
• SD-kort: Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på
minnekortet. Dette alternativet vises bare når det er satt inn et
minnekort. Hvis du vil ta ut minnekortet, må du trykke .
Sikkerhet og posisjon
Du kan tilpasse innstillinger av låseskjerm og sikkerhet.
• Google Play Protect: Skanner enheten jevnlig for potensielt skadelige
apper.
• Finn enheten min: Spor enhetens plassering eksternt. Du kan også
beskytte dataene dine sikkert hvis du mistet enheten.
• Sikkerhetsoppdatering: Se etter programvareoppdatering og
konfigurer automatiske installasjonsinnstillinger.
• Skjermlås: Velg en metode for låsing av skjermen. Se Oppsett av
skjermlås for å få mer informasjon.
• Innstillinger for låseskjerm: Endre informasjonen som vises på den
låste skjermen.
• Smart Lock: Lar deg sette pålitelige enheter, steder, stemme og/eller
kroppsdeteksjon som lar telefonen forbli ulåst.
Innstillinger
72
• Posisjon: Du kan tilpasse hvordan plasseringsinformasjonen brukes av
bestemte apper.
• Vis passord: Tillater deg å vise tegnene en kort stund mens du taster.
• Apper for enhetsadministrator: Gi privilegier for å begrense
kontrollen eller bruk av enheten til enkeltapper.
• SIM-kortlås: Lås eller lås opp USIM-kortet eller endre kortets passord
(PIN).
• Kryptering og legitimasjon: Kryptering beskytter kontoer, innstillinger,
apper og filer på telefonen din, slik at folk ikke får tilgang til dem
dersom telefonen din blir stjålet. Konfigurer innstillingene for
kryptering og attester.
• Pålitelige agenter: Se på og bruk Trust agent som er installert på
enheten.
• Én-appsmodus: Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan
brukes.
Kontoer
Du kan legge til brukere for å dele enheten din med dem og registrere en
skyskonto.
1
2
På skjermen for innstillinger, trykk Kontoer.
Tilpass innstillingene.
Tilgjengelighet
Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert
på enheten din.
1
2
På skjermen for innstillinger, trykk Tilgjengelighet.
Tilpass følgende innstillinger:
• Snarvei til volumtast: Du kan bruke volumknappsnarveien for å
fort slå på TalkBack eller et annet tilgjengelighetsverktøy.
• Skjermlesere Tekstopplesing: Du kan trykke på elementer for å
høre muntlig tilbakemelding.
Innstillinger
73
• Skjermlesere TalkBack: Velg hvis du vil at enheten skal varsle om
skjermstatus eller handlinger via talebeskjeder.
• Skjermlesere Tekst til tale: Endre innstillingene for tekst-til-talefunksjoner sånn som språk, hastighet og mer når Voice Assistant
er aktivert.
• Skjerm Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
• Skjerm Skjermstørrelse: Still inn elementene på skjermen slik
at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter
kanskje posisjon.
• Skjerm Forstørring: Trykk tre ganger på skjermen for
fullskjermforstørrelse, eller trykk tre ganger og hold for midlertidig
forstørrelse.
• Skjerm Fargekorrigering: Juster skjermfargene.
• Skjerm Fargeinvertering: Øk fargekontrasten på skjermen for
personer med dårlig syn.
• Skjerm Stor markør for mus/styreflate: Forstørr musemarkøren.
• Skjerm Fjern animasjoner: Lar deg bestemme
animasjonsskjermen.
• Interaksjonskontroller Tilgjengelighetsmeny:
Tilgjengelighetsmenyen er en stor skjermmeny hvor du kan
kontrollere Android-enheten din. Du kan styre bevegelser,
maskinvareknapper, navigering og mer.
• Interaksjonskontroller Brytertilgang: Opprett
tastekombinasjoner til å styre enheten din.
• Interaksjonskontroller Holdetid: Hvis du bruker en mus, kan du
stille inn markøren til å handle automatisk når markøren slutter å
bevege seg over en viss periode. Denne funksjonen kan være nyttig
for brukere med nedsatt motorevne.
• Interaksjonskontroller Legg på med av/på-knappen: Når denne
innstillingen er aktivert, kan du enkelt trykk på enhetens påknapp
for å avslutte en samtale. Denne innstillingen kan gjøre det raskere
og enklere å legge på.
• Interaksjonskontroller Rotér skjermen automatisk: Roterer
skjermen automatisk i henhold til enhetens orientering.
Innstillinger
74
• Interaksjonskontroller Forsinkelse for trykk-og-hold: Denne
innstillingen justerer hvor lang tid det tar før en berøring registreres
som en trykk- og holdberøring.
• Interaksjonskontroller Vibrasjon: Du kan slå på vibrasjon for
ringing, varseler og berøring.
• Lyd og tekst på skjermen Monolyd: Mono-utgangen
kombinerer stereolyd til ett signal som spilles gjennom alle
hodetelefonhøyttalere. Bruk dette valget hvis du har nedsatt hørsel
eller hvis en enkel ørepropp er mer praktisk.
• Lyd og tekst på skjermen Teksting: Slå på tekstingsfunksjonen
når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
• På forsøksstadiet Tekst med høy kontrast: Høy kontrast gjør
det lettere å lese tekst på enheten din. Denne funksjonen justerer
tekstfargen til enten svart eller hvit, avhengig av den opprinnelige
tekstfargen.
Google
Du kan bruke Google-innstillinger for å styre dine Google-apps og kontoinnstillinger.
På skjermen for innstillinger, trykk Google.
System
Om telefonen
Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status,
programvaredetaljer og juridisk informasjon.
På skjermen for innstillinger, trykk System Om telefonen og se
informasjon.
Innstillinger
75
Språk og inndata
Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.
1
2
På skjermen for innstillinger, trykk System Språk og inndata.
Tilpass følgende innstillinger:
• Språk: Velg et språk du vil bruke for enheten.
• Virtuelt tastatur: Lar deg definere Gboard, Google Voice
innstillinger
• Fysisk tastatur: Velg for å bruke det fysiske tastaturet, eller sjekk
tastatursnarveier.
• Stavekontroll: Lar deg angi ulike valg for Google-stavekontroll.
• Autofylltjeneste: Aktiver dette alternativet for å angi
informasjonen som er lagret i din konto, for eksempel passord,
adresse eller kredittkortnummer med ett trykk. Du kan også
deaktivere dette alternativet, bruke Google Autocomplete, eller
legge til en ny tjenestekonto.
• Personlig ordliste: Legg til et ord i brukerordlisten ved hjelp av Add
(+) -knappen.
• Pekerhastighet: Juster pekerhastigheten til en mus eller en
styreplate.
• Tekst til tale: Konfigurer innstillingene for tekst-til-tale-utdata.
Bevegelser
Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-apper og
kontoinnstillinger.
Slå bevegelser av eller på
1 På skjermen for innstillinger, trykk System Bevegelser.
2 Tilpass innstillingene.
Innstillinger
76
Dato og klokkeslett
Du kan tilpasse dato og klokkeslettet på enheten din.
1
2
På skjermen for innstillinger, trykk System Dato og klokkeslett.
Tilpass innstillingene.
Sikkerhetskopiering
Informasjonen på din Google-kontoen blir sikkerhetskopiert på nettet.
Hvis du tilbakestiller eller erstatter telefonen din, er det bare å logge deg
på Google-kontoen din for å gjenopprette kontaktene, hendelsene og
andre opplysninger du synkroniserte med kontoen.
1
2
På skjermen for innstillinger, trykk System Sikkerhetskopiering.
Tilpass følgende innstillinger:
• Sikkerhetskopiér til Google Disk: Endre innstillingene for Google
Drive-sikkerhetskopiering. Du kan også sjekke backupkontoen som
brukes, eller legge til en ny sikkerhetskonto.
Alternativer for tilbakestilling
Du kan tilbakestille enheten, inkludert nettverks- og appinnstillinger.
1
På skjermen for innstillinger, trykk System Alternativer for
tilbakestilling.
2
Tilpass følgende innstillinger:
• Tilbakestill Wi-Fi, mobil og Bluetooth: Tilbakestill Wi-Fi,
Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
• Tilbakestill app-innstillingene: Tilbakestill innstillingene for en app.
Dataene som er lagret i appen slettes ikke.
• Slett alle data (tilbakestilling til fabrikkstandard): Tilbakestill alle
innstillinger for enheten og slett dataene.
• Ved å starte på nytt og tilbakestille vil enheten slette all data. Tast inn
enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.
Innstillinger
77
Oppdateringssenter
Fra tid til annen vil oppdateringer bli tilgjengelige for telefonen din. Du kan
laste ned og anvende oppdateringene via Innstillinger-menyen.
På skjermen for innstillinger, trykk System Oppdateringssenter.
Forskriftsmessig merking
Du kan vise samsvarsmerker og relatert informasjon på enheten.
På skjermen for innstillinger, trykk System Forskriftsmessig merking.
Innstillinger
78
05
Vedlegg
Språkinnstillinger
Velg et språk du vil bruke på enheten.
1
2
Trykk
og sveip oppover på startskjermen.
Trykk Innstillinger System Språk og inndata Språk, og legg til
et språk.
Oppdatering av telefonens
programvare
Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG
oppdateres fra internett
Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på
http://www.lg.com/common/index.jsp, og her må du velge land og språk.
Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere
programversjon over internett uten at du trenger å gå til et
serviceverksted. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når
LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.
Siden oppdateringen av telefonens fastvare krever brukerens fulle
oppmerksomhet under hele prosessen, må du sørge for at du har
kontrollert alle instruksjoner og merknadene som vises før hvert trinn før
du fortsetter. Merk at hvis du fjerner USB-kabelen under oppdateringen,
kan det påføre mobiltelefonen alvorlig skade.
• LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig
bare for utvalgte modeller, og etter skjønn, og garanterer ikke at den
siste versjonen av fastvaren vil være tilgjengelig for alle utgaver av
håndsettet.
Vedlegg
80
Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon
via Over-the-Air (OTA)
Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere
versjon via OTA uten at du må koble til en USB-kabel. Denne funksjonen
vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din
tilgjengelig.
For å utføre telefonens programvareoppdatering, System
Oppdateringssenter Oppdater programvare Sjekk nå for
oppdatering.
• Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all
informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer, data som
tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt din DRM-lisens
kan forsvinne som en del av prosessen med å oppdatere telefonens
programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige
data før du oppdaterer telefonens programvare. LG vil ikke kunne ta på
seg ansvar for tap av personlige data.
• Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.
Vedlegg
81
Anti-Theft Guide
Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den
hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. Hvis
enheten f.eks. mistes, blir stjålet eller innholdet slettet, vil bare noen
med tilgang til Google-kontoen din eller informasjon om skjermlåsen din
kunne bruke enheten.
Alt du trenger å gjøre for å sikre at enheten din er beskyttet er:
• Aktivere skjermlås: Hvis enheten din mistes eller blir stjålet når du har
aktivert skjermlås, kan ikke innholdet på enheten slettes ved hjelp av
innstillingsmenyen, med mindre skjermen kan låses opp.
• Legg Google-kontoen din til på enheten: Hvis innholdet på enheten
blir slettet mens du har registrert Google-kontoen din på den, vil ikke
enheten kunne fullføre oppsettet før informasjonen om Googlekontoen din tastes inn igjen.
Etter at enheten din er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller
taste inn passordet til din Google-konto hvis du trenger å utføre en
tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Dette sikrer at noen du stoler på
utfører tilbakestillingen.
• Ikke glem Google-kontoen din og passordet du brukte på enheten før
du utfører en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Hvis du ikke kan oppgi
denne informasjonen under oppsettet vil du ikke kunne bruke enheten
etter at du har tilbakestilt den.
Vedlegg
82
Melding med informasjon om
programvare med åpen kildekode
Besøk http://opensource.lge.com for å motta kildekoden under GPL,
LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.
I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader
om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.
LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket
distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon).
Send en forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet.
Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.
Informasjon om forskrifter (forskriftsID, e-merking, osv.)
Du finner mer informasjon om forskrifter ved å gå til Innstillinger
System Forskriftsmessig merking.
Vedlegg
83
Varemerker
• Copyright© 2019 LG Electronics, Inc. Med alle rettigheter. LG og
LG-logoen er registrerte varemerker som tilhører LG Group med
tilhørende enheter.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Foto, Google Play Protect, Google Kalender,
Google Dokumenter, Google Disk, Google Arkiv og andre relaterte
karakterer og logoer er varemerker for Google LLC.
• Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.
SAMSVARSERKLÆRING
Med dette erklærer LG Electronics at dette produktet, LM-X120EMW,
er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i
direktiv 2014/53/EU.
Du finner en kopi av samsvarserklæringen på
http://www.lg.com/global/declaration
Kontakt dette kontoret for
forskrifter for dette produktet
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Vedlegg
84
Mer informasjon
Deler i herdet glass
Deler i herdet glass på denne enheten er ikke varige, og de slites kanskje
ut over tid.
• Hvis du mister enheten på en hard overflate eller utsetter den for
harde påkjenninger, kan det herdede glasset skades.
Hvis dette skjer, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og
kontakte et LG kundeservicesenter.
• Du kan kjøpe deksler for å beskytte enheten mot skade.
Merk at disse dekslene ikke dekkes av garantien fra LG Electronics, og
de kan ikke garantere sikkerheten.
Vedlegg
85
Veiledning for dataoverføring
• Se tabellen nedenfor når det gjelder data som kan utveksles mellom
LG-enheter eller mellom LG-enheten og en tredjepartsenhet.
LG-enhet
Type
Elementdetaljer
→
LG-enhet
Personlige
data
Kontakter, meldinger,
anropslogger, kalender,
taleopptak
Notater
Alarmer
Mediadata
Skjerminnstillinger
Fotografier, videoer,
sanger, dokumenter
→
LG-enhet
LG-enhet
→
○
○
X
○
X
X
○
○
○
X
X
Innstillinger for
låseskjerm (unntatt
innstillinger for skjermlås)
○
X
X
Personlige data til den
nedlastede appen
Offentlig sertifikat
Andre
○
○
○
iOS-enhet
Innstillinger for
startskjerm (mapper og
widgeter)
Nedlastede apper
Apper
○
Androidenhet fra
tredjepart
Innstillinger (Wi-Fi,
Bluetooth, anrop, lyd og
varsler, tilgjengelighet,
batteri)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
• Det kan hende at noen data ikke blir sendt, avhengig av
programvareversjonen, appversjonen, operativsystemet og
retningslinjene til produsenten eller mobiloperatøren.
Vedlegg
86
Frekvensbånd som støttes
Tx-utgangseffekt
GSM 900
34.0 dBm
Vedlegg
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Avhending av gamle apparater
1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte
elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra
husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. G
amle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så
korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre
potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle
apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å
reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan
resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. D
u kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet,
eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for
informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for elavfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for
ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling
Kassering av brukte batterier/akkumulatorer
1. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv
(Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn
0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
lle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner
2. A
som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. R
iktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til
å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. H
vis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av
gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter,
leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du
kjøpte produktet.
Vedlegg
88
Vanlige spørsmål
I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker
enheten. Noen av problemene krever at du tar kontakt med operatøren
din, men de fleste kan du ordne selv.
Enheten overopphetet
Enheten overopphetes mens den brukes.
I følgende tilfeller øker batteriforbruket og enheten kan overopphetes:
• Når du slår på enheten for første gang eller sikkerhetskopierer
dataene
• Når du kjører flere programmer samtidig
-- Når flere apper kjører i bakgrunnen
-- Når du laster ned store filer mens du lager en videoanrop eller tar
opp en video
• Når du bruker funksjoner som krever mye strøm
-- Når du ser video strømming på internett, eller innspiller en lang
video
-- Når du spiller high-end spill i lang tid
-- Når du bruker enheten med maksimal lysstyrke på skjermen i lang
tid
• Når du bruker mobildata i lang tid
-- Når du bruker Wi-Fi-hotspot eller deling
-- Når du synkroniserer dataene for flere kontoer samtidig
Vedlegg
89
• Andre tilfeller
-- Når du bruker roaming utenlands
-- Når du bruker enheten i områder med svake signaler uten dekning
-- Når du lader enheten med laderen/USB-kabelporten som er skadet
eller forurenset med fremmedelementer
• Noen av de ovennevnte tilfellene kan være uaktuelle avhengig av
funksjonene og appene
Enheten overopphetes under lading.
• Enheten og laderen kan bli varme under lading. Under trådløs
lading eller hurtig lading kan enheten bli enda varmere. Hvis
batteritemperaturen stiger over et visst nivå, kan enheten slutte å
lades.
-- Koble laderen fra enheten og lukk alle løpende apper. La enheten
kjøle ned før du lader enheten eller kjører en app igjen.
-- Stopp lading hvis laderen/USB-kabelporten på den nedre delen av
enheten overopphetes, og besøk nærmeste LG Kundesenter.
Slik løser du overoppheting av enheten
• Lukk alle kjørende programmer eller funksjoner, og la enheten avkjøles.
• Oppdater alltid programvaren til den nyeste versjonen.
• Slå av Wi-Fi, Bluetooth eller GPS-funksjoner mens du ikke bruker dem.
• Lukk appene du ikke bruker.
• Hvis du bruker enheten med maksimal lysstyrke på skjermen, reduser
lysstyrken.
• Hvis enheten overopphetes i lengre periode, må du slutte å bruke
den en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, besøk LGs
kundesenter.
Vedlegg
90
Bruk av begrensninger når enheten overopphetes
Hvis enheten overopphetes mens du bruker den eller lader, kan noen
funksjoner, apper eller til og med enheten være slått av.
Dette er en vanlig operasjon for enhetene som støtter denne funksjonen.
• Hvis enhetstemperaturen stiger over et visst nivå, vises en
advarselsmelding.
-- Hvis du spiller avanserte spill, spiller inn videoer eller laster opp store
filer, kan enheten overopphetes i lengre periode. I dette tilfellet kan
det oppstå en advarselsmelding for å varsle automatisk avstenging.
Slå av enheten eller lukk alle kjørende programmer eller funksjoner,
og la enheten avkjøles.
• Skjermens lysstyrke og driftshastigheten kan begrenses for å kjøle
ned enheten. Eventuelle kjørende programmer eller funksjoner kan
kjøre sakte eller stoppe. Enheten kan slutte å lades.
Feil på SIM-kort
Kontroller at SIM-kortet er satt inn korrekt.
Ingen nettverksforbindelse, eller nettverket faller ut
Signalet er svakt. Gå til et vindu eller et åpent område.
Du har ikke dekning. Gå til et annet sted, og kontroller forbindelsen.
Anrop er ikke tilgjengelig
Nytt nettverk ikke autorisert.
Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for det innkommende
nummeret.
Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for nummeret du ringer.
Enheten kan ikke slås på
Når batteriet er helt utladet, kan ikke enheten slås på.
Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
Vedlegg
91
Ladefeil
Sørg for at enheten lades i normal temperatur.
Kontroller laderen og tilkoblingen til enheten.
Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG.
Batteriet tømmes raskere enn det gjorde da det var
nytt
Når du utsetter enheten eller batteriet for veldig lave eller høye
temperaturer, kan batteriets levetid bli redusert.
Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller programmer, for
eksempel GPS, spill eller Internett.
Batteriet er en forbruksvare, og batterilevetiden reduseres over tid.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Lad opp batteriet.
Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra
enheten.
Start opp enheten igjen.
Hvis du fremdeles har problemer med kameraappen etter å ha prøvd
disse tipsene, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.
Bildekvaliteten er dårlig
Bildekvaliteten kan variere avhengig av omgivelsene og
fotograferingsteknikkene du bruker.
Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten eller innendørs, kan det
være støy på bildet, eller bildet kan være ute av fokus.
Hvis du har problemer, kan du tilbakestille innstillingene.
Vedlegg
92
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
Hvis du fester en skjermbeskytter eller valgfritt tilbehør til
berøringsskjermen, kan det hende berøringsskjermen ikke fungerer
skikkelig.
Hvis du er bruker hansker, hvis hendene ikke er rene mens du berører
skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller
fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer som
den skal.
Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere som den skal, i fuktige
omgivelser eller hvis den utsettes for vann.
Omstart enheten for å omgå eventuelle midlertidige programvarefeil.
Hvis berøringsskjermen er skadet eller ripete, kan du besøke et LG
Electronics-servicesenter.
Enheten henger eller fryser
Omstart enheten
• Hvis enheten henger seg opp, kan det hende at du må stenge apper
eller slå enheten av og på igjen.
Utfør en oppstart
• En myk tilbakestilling kan brukes for å tilbakestille enheten hvis
skjermen fryser, eller hvis knappene, berøringsskjermen eller enheten
ikke lenger reagerer.
• Hvis du vil utføre en myk tilbakestilling på enheten, kan du trykke på
og holde inne Volum ned- og Av/på-knappen til enheten omstarter.
Vedlegg
93
Tilbakestill enheten
• Hvis metoden ovenfor ikke løser problemet, gjenoppretter du
fabrikkinnstillingene.
• På skjermen for innstillinger, trykk System Alternativer for
tilbakestilling Slett alle data (tilbakestilling til fabrikkstandard).
-- Denne metoden tilbakestiller alle innstillinger for enheten og sletter
dataene. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du huske
å opprette en sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på
enheten.
-- Hvis du har registrert en Google-konto på enheten, må du logge på
den samme Google-kontoen etter at enheten er tilbakestilt.
Bluetooth-enheten registreres ikke
Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten.
Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten du vil
kobles til.
Pass på at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innenfor det
maksimale Bluetooth-området (10 m).
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kan du kontakte et LG
Electronics-servicesenter.
En tilkobling opprettes ikke når du kobler enheten til en
datamaskin
Sørg for at USB-kabelen du bruker, er kompatibel med enheten.
Sørg for at den riktige driveren er installert og oppdatert på
datamaskinen.
Nedlastede applikasjoner forårsaker en rekke feil.
Programmet har problemer.
Avinstaller programmet, og reinstaller det.
Vedlegg
94
Om denne brugervejledning
DANSK
Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen
grundigt, før du bruger enheden første gang for at sikre sikker og korrekt
anvendelse.
• Brug altid ægte LG-tilbehør. De medfølgende dele er udelukkende
designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre
enheder.
• Beskrivelser er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Standardapps på enheden skal opdateres, og support for disse
applikationer kan trækkes tilbage uden forudgående-varsel. Hvis du
har spørgsmål til en app, der leveres med enheden, skal du kontakte et
LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes
den relevante tjenesteudbyder.
• Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres
software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre
beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LGlicensaftale og ugyldiggør garantien.
• Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed, afhængigt af
område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem og kan
ændres uden varsel.
• Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden,
er licenseret til begrænset brug. Hvis du udvælger og bruger dette
materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du
muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig
for ulovlig brug af medier.
• Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. sms’er,
upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester.
For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der
passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere
oplysninger.
• Denne brugervejledning er skrevet på hovedsprogene for hvert land.
Indholdet kan variere afhængigt af det valgte sprog.
1
Instruktionsmeddelelser
ADVARSEL: Situationer, der kan forårsage skader på brugeren eller
tredjeparter.
FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller
skader på enheden.
BEMÆRK: Meddelelser eller yderligere oplysninger.
Om denne brugervejledning
2
Indholdsfortegnelse
5
Retningslinjer for sikker og effektiv brug
01
Specialdesignede
funktioner
14
Google Assistant
02
Grundlæggende
funktioner
17
Produktkomponenter og
tilbehør
18
Oversigt over dele
20
Slå strømmen til eller fra
21
Installering af SIM-kort og
hukommelseskort
24
Sådan fjernes
hukommelseskortet
24
Batteri
26
Berøringsskærm
29
Baggrund
35
Skærmlås
36
Ta skærmbilled
37
Kopiering og indsættelse
37
Forstyr ikke
03
Nyttige apps
39
Installation og fjernelse af apps
40
Applikationsgenveje
41
Telefon
45
Beskeder
46
Kamera
50
Fotos
53
Kontakter
55
Ur
57
Google-apps
3
04
05
Indstillinger
Appendiks
60
Indstillinger
80
Sprogindstillinger
60
Netværk og internet
80
Opdatering af telefonsoftware
66
Forbundne enheder
82
Guide til tyverisikring
68
Apps og underretninger
83
69
Batteri
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
70
Skærm
83
71
Lyd
72
Lagerplads
Oplysninger vedr. lovgivning
(RIN (Regulation Identification
Number), e-mærkning, osv.)
72
Sikkerhed og placering
84
Varemærker
73
Konti
73
Hjælpefunktioner
75
Google
75
System
Indholdsfortegnelse
84
BEKENDTGØRELSE
84
Kontakt kontor for overholdelse
af gældende bestemmelser for
dette produkt
85
Flere oplysninger
89
Ofte stillede spørgsmål
4
Retningslinjer for sikker og effektiv
brug
Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse
retningslinjer ikke overholdes.
Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter
en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen,
f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste
programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen.
Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter,
hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.
Udsættelse for radiofrekvenssignaler
Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate specifik absorptionshastighed).
Denne enhed er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering
over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der
indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for
sikkerhed for alle uanset alder og helbred.
• Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter måleenheden SAR
(Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres
ved hjælp af standardiserede metoder, mens enheden sender på det højeste
certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
• Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige modeller af
enheder fra LG, er de alle udviklet til at overholde de relevante retningslinjer for
udsættelse for radiobølger.
• Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
• Den højeste SAR-værdi for denne model, som er testet til brug ved øret, er
0,717 W/kg (10 g) og 1,343 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
5
• Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges
enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 5 mm
fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med
kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres
i mindst 5 mm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller
meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel
af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er
tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand
følges, indtil overførsel er fuldført.
Pleje og vedligeholdelse af produktet
• Brug kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG. LG garanterer ikke for
eventuelle skader eller fejl, som er forårsaget af tilbehør fra tredjeparter.
• Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.
• Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er
brug for reparation.
• Reparationer under garanti kan efter LG’s valg inkludere reservedele eller
printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet,
som svarer til de dele, der erstattes.
• Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og
pc’er.
• Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
• Tab ikke enheden.
• Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
• Sluk for enheden på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det
kan f.eks. være på hospitaler, hvor enheden potentielt kan påvirke medicinsk
udstyr.
• Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få
elektrisk stød eller ødelægge enheden.
• Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive
varm og dermed udgøre en brandfare.
• Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler
som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
• Oplad ikke enheden, mens den ligger på bløde møbler.
• Enheden bør oplades på et sted med god udluftning.
• Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
Retningslinjer for sikker og effektiv brug
6
• Opbevar ikke enheden ved siden af kreditkort eller billetter, da det kan påvirke
oplysningerne i magnetstriben.
• Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige enheden.
• Udsæt ikke enheden for væske eller fugt.
• Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen
unødvendigt.
• Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas,
hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes
misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
• Din enhed er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug.
Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig
ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor
forsigtighed ved håndtering af enheden under eller umiddelbart efter brug.
• Hvis enheden bliver våd, skal du med det samme tage stikket ud, indtil den er
helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern
varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
• Væsken i den våde enhed ændrer farven på produktmærket inde i enheden.
Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været eksponeret
for væske, er ikke dækket af garantien.
• En mobil enhed behøver korrekt luftcirkulation for at komme af med varme.
På grund af utilstrækkelig omsætning af direkte hudkontakt og luftstrøm på
enheden kan apparatet blive opvarmet for meget. Enheden skal være mindst
1,0 cm mellem brugerens krop.
• Undgå støv af fremmede stoffer i laderen / USB-kabelporten. Det kan generere
varme eller ild.
• Sørg for, at produktet ikke kommer i kontakt med væske. Brug eller genoplad
ikke produktet, hvis det er vådt. Når produktet bliver vådt, skifter indikatoren
for væskeskade farve. Bemærk, at dette medfører, at din ret til gratis
reparationsservice i henhold til garantien bortfalder.
Retningslinjer for sikker og effektiv brug
7
Effektiv betjening af enheden
Elektroniske enheder
Alle enheder kan modtage interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.
• Anvend ikke din enhed i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om
lov. Konsulter din læge for at afgøre, om brugen af din enhed kan forstyrre
driften af din medicinske enhed.
• Pacemakerproducenter anbefaler, at der er mindst 15 cm mellem andre
enheder og pacemakere for at undgå mulig interferens med pacemakeren.
• Enheden kan frembringe et kraftigt eller blinkende lys.
• Enheder kan forstyrre visse høreapparater.
• Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc’er osv.
• Brug din enhed ved temperaturer mellem 0 ºC og 40 ºC, hvis det er muligt. Hvis
enheden udsættes for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre
beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.
Trafiksikkerhed
Undersøg love og regulativer angående brug af enheder i de områder, hvor du kører.
• Brug ikke en håndholdt enhed under bilkørsel.
• Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
• Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis
kørselsforholdene kræver det.
• Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som
f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
• Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr
i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig
skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
• Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et
fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt,
når du befinder dig i nærheden af veje.
Retningslinjer for sikker og effektiv brug
8
Undgå høreskader
Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt
lydniveau i længere tid ad gangen.
Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen.
Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi
anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.
• Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre
folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre,
hvad du lytter til.
• For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.
Glasdele
Visse dele af din enhed er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis du taber
enheden på en hård overflade, eller hvis den udsættes for et hårdt stød. Hvis
glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke din
mobilenhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.
Sprængningsområde
Brug ikke enheden ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg
eventuelle love eller regler.
Områder med brand- og eksplosionsfare
• Anvend ikke din enhed ved tankning af brændstof.
• Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
• Undlad at transportere og opbevare letantændelige gasarter, væsker og
sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer din enhed eller dens
tilbehør.
Retningslinjer for sikker og effektiv brug
9
I fly
Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.
• Sluk altid din enhed, inden du går om bord i et fly.
• Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået
tilladelse af kabinepersonalet.
Børn
Opbevar enheden et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den
indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.
Nødopkald
Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du
aldrig udelukkende være afhængig af din enhed til nødopkald. Forhør dig hos din
tjenesteudbyder.
Oplysninger om og pleje af batteriet
• Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel
fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan
kompromittere batteriets ydeevne.
• Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge
batteriets levetid.
• Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
• Hold batteriets metalkontakter rene.
• Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan
genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
• Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge
brugstiden.
• Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser
med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
• Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe
batteriets ydeevne.
• Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
• Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladet. På den
måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
Retningslinjer for sikker og effektiv brug
10
• Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration,
produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
• Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle,
kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.
Sikring af personlige oplysninger
• Sørg for at beskytte dine personlige oplysninger for at forhindre datalækager
eller misbrug af følsomme oplysninger.
• Sikkerhedskopier altid vigtige data, når du bruger enheden. LG er ikke ansvarlig
for tab af data.
• Sørg for at sikkerhedskopiere alle data og nulstille enheden ved bortskaffelse af
enheden for at forhindre misbrug af følsomme oplysninger.
• Læs tilladelsesskærmen grundigt, når du downloader programmer.
• Vær forsigtig, når du bruger programmer, der har adgang til flere funktioner eller
til dine personlige oplysninger.
• Kontrollér dine personlige konti regelmæssigt. Hvis du finder tegn på misbrug af
dine personlige oplysninger, skal du bede din tjenesteudbyder om at slette eller
skifte dine kontooplysninger.
• Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, skal du skifte adgangskoden til
din konto for at beskytte dine personlige oplysninger.
• Brug ikke programmer fra ukendte kilder.
Retningslinjer for sikker og effektiv brug
11
Bemærkning til udskiftning af batteriet
• Li-Ion-batteri er en farlig komponent, som kan forårsage personskade.
• Batteriudskiftning fra en ikke-kvalificeret professionel kan forårsage
skade på din enhed.
• Forsøg ikke selv på at udskifte batteriet. Batteriet kan tage skade,
hvilket kan føre til overophedning og kvæstelser. Batteriet skal udskiftes
af en kvalificeret fagperson. Batteriet skal genanvendes eller kasseres
separat fra husholdningsaffald.
• Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af
slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede
teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af
produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og
af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at
fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden
uafhængig serviceleverandør angående råd herom.
• Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset,
afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig
udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer.
Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere
om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Retningslinjer for sikker og effektiv brug
12
01
Specialdesignede
funktioner
Google Assistant
Oversigt af Google Assistant
Du kan starte eller bruge ønskede apps med din stemme.
• For at bruge denne funktion skal du først oprette forbindelse til
netværket og logge ind på din Google-konto.
• Denne funktion kan ikke fungere korrekt i disse områder, eller
lydgenkendelse nøjagtigheden kan være mindre, hvor effekten af Wi-Fi
eller mobilnet signal er svag..
Aktivér Google-assistent
1 Tryk og hold knappen inde fra startskærmen for at starte Google
Assistant.
2
3
Tryk på FORTSÆT.
Følg instruktionerne på skærmen og sig “Ok Google”.
• Enheden gemmer dine taledata til genkendelse.
• Når en lignende stemme eller din optagede stemme anvendes, kan
skærmlåsen slås fra.
• Du skal låse enheden op ved at bruge den angivne metode, når du ikke
har låst enheden op med stemmegenkendelse. Se Konfiguration af
skærmlås for at få flere oplysninger.
Specialdesignede funktioner
14
Lancering af Google Assistant med din stemme
1 Sig “Ok Google” når skærmen er slukket eller låst.
2 Sig en kommando eller et spørgsmål, når “Hej, hvordan kan jeg
hjælpe?” vises på skærmen.
Start af Google Assistant fra startskærmen
1 Tryk og hold nede på startskærmen.
2 Sig en kommando eller et spørgsmål, når “Hej, hvordan kan jeg
hjælpe?” vises på skærmen.
• Stemmegenkendelse nøjagtigheden kan falde, hvis du taler med en
uklar stemme eller på et støjende sted. Når du bruger funktionen for
genkendelse af stemme, øger du nøjagtigheden ved at tale med en klar
stemme på et roligt sted.
Specialdesignede funktioner
15
02
Grundlæggende
funktioner
Produktkomponenter og tilbehør
Følgende dele er inkluderet i pakken:
• Enhed
• USB-kabel
• Oplader
• Startvejledning
• Udskubningspind
• Ovenstående tilbehør er muligvis valgfrie.
• De dele, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr varierer
afhængigt af område og serviceudbyder.
• Brug altid ægte tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre
producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Der er
muligvis ikke omfattet af LG's reparationsservice.
• Visse dele af din enhed er fremstillet af hærdet glas. Hvis du taber din
enhed på en hård overflade eller udsætter den for hårde stød, kan det
hærdede glas blive beskadiget. Hvis dette sker, skal du med det samme
stoppe med at bruge din enhed og kontakte et LG-kundeservicecenter.
• Hvis nogle af disse grundlæggende dele mangler, skal du kontakte den
forhandler, hvor du købte enheden.
• Kontakt et LG-kundeservicecenter for at købe ekstra tilbehør.
• Nogle af delene i i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
• Udseendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden
varsel.
• Enhedsspecifikationerne kan variere afhængigt af område og
serviceudbyder.
Grundlæggende funktioner
17
Oversigt over dele
Objektiv til frontkamera
LED-lampe
Nano
SIM-/hukommelseskortbakke
Google Assistant-knap
Høretelefon
Sensor for
nærhed/omgivende lys
Lydstyrketaster (+/-)
Tænd/sluk/lås-tasten
Berøringsskærm
Oplader/USB-kabelport
Mikrofon
Stik til stereohovedtelefoner
Objektiv på bageste kamera
Blitzlys
Højttaler
Mikrofon
Grundlæggende funktioner
18
IKKE forsøg at fjerne coveret selv.
Det kan beskadige batteriet og enheden, hvilket kan medføre
overophedning, brand og beskadigelse. Dette covers bagside og batteri må
ikke fjernes eller udskiftes af en ikke-kvalificeret fagperson.
• Sensor for nærhed/omgivende lys
-- Nærhedssensor: Under et opkald slukker nærhedssensoren
skærmen og deaktiverer berørings-funktionaliteten, når enheden
er i nærheden af en person. Skærmen tændes igen, og berøringsfunktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt
område.
-- Sensor for omgivende lys: Sensoren for omgivende lys analyserer
intensiteten af lyset, når auto-lys kontroltilstanden er aktiveret.
• Lydstyrketaster
-- Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
-- Mens du bruger kameraet, skal du trykke kortvarigt på en
lydstyrketast for at tage et billede. Hvis du skal vil tage en billedserie,
skal du holde lydstyrketasten nede.
• Tænd/sluk/lås-tasten
-- Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
-- Tryk og hold nede på tasten for at vælge en styringsindstilling.
• Google Assistant-knap
-- Din enhed har indbygget Google Assistant. Find svar og få ting gjort,
mens du er på farten. For at komme i gang skal du blot trykke på
Google Assistant-knappen på siden af telefonen. Tryk og hold tasten
for hurtigt at tale med din assistent.
-- Aktivér Google-assistent. Se Google Assistant for at få flere
oplysninger.
Grundlæggende funktioner
19
• Der kan være begrænset adgang til visse funktioner, afhængigt af
enhedsspecifikationerne.
• Undgå at lægge tunge genstande på enheden eller at sidde på den.
Ellers kan der opstå skader på berøringsskærmen.
• Skærmbeskyttelsesfilm eller skærmbeskyttelsestilbehør kan forstyrre
nærhedssensoren.
• Hvis din enhed er våd, eller hvis du bruger den et fugtigt sted, fungerer
berøringssk.
Slå strømmen til eller fra
Slå strømmen til
Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde nede på tænd/
sluk/lås-tasten.
• Første gang, du starter smarttelefonen, udføres der en indledende
konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid
end normalt.
Slå strømmen fra
Tryk og hold tænd/sluk/lås-tasten nede, og vælg derefter Sluk.
Grundlæggende funktioner
20
Genstart af enheden
Når enheden ikke fungerer optimalt eller ikke svarer, skal du genstarte
den ved at følge vejledningen nedenfor.
1
Hold Tænd/sluk/lås-tasten og Skru-ned (-) tasten nede samtidigt,
indtil enheden slukker.
2
Slip tasten, når enheden genstartes.
Strømstyringsindstillinger
Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter en indstilling.
• Sluk: Sluk for enheden.
• Genstart: Genstart enheden.
• Skærmbillede: Du kan tage skærmbilleder af den aktuelle skærm, som
vises.
Installering af SIM-kort og
hukommelseskort
Sæt SIM-kortet fra din mobiltjeneste og hukommelseskortet, der er købt
separat, ind i enheden.
• Vær forsigtig med udskubningspinden, da den har en skarp kant.
Grundlæggende funktioner
21
1
Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen, og træk derefter
kortholderen ud af enheden.
2
Placer SIM-kortet eller hukommelseskortet på kortholderen, og isæt
derefter kortholderen i enheden i pilens retning.
Hukommelseskort (tilbehør – sælges separat)
SIM-kort
Grundlæggende funktioner
22
• Denne enhed understøtter kun Nano SIM-kort.
Nano
Mikro
Standard
• For at sikre en problemfri ydelse anbefales det at bruge telefonen med
den rigtige type SIM-kort. Anvend altid fabriksfremstillede SIM-kort fra
din serviceudbyder.
• Pas godt på dit SIM-kort. LG kan ikke holdes ansvarlig for skader og
andre problemer som følge af tab eller overførsel af et SIM-kort.
• Undgå at beskadige SIM-kortet, når du isætter det eller tager det ud.
• Placer SIM-kortet eller hukommelseskortet korrekt i kortholderen.
• Når du sætter kortholderen i din enhed, skal du sætte det vandret
i pilens retning, som vist i figuren. Sørg for, at det kort, der er lagt i
kortholderen, ikke bevæger sig.
• Indsæt SIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendt nedad.
• Sørg for at sætte SIM-kortet i enheden ved at følge vejledningen i
brugervejledningen.
• Hvis du indsætter eller fjerner kortbakken fra enheden, skal du være
påpasselig med ikke at lade vand eller anden væske komme ind i
kortbakken. Hvis en våd kortholder eller et vådt kort sættes i enheden,
kan enheden tage skade.
• Hukommelseskort er valgfrit tilbehør.
• Hyppig overskrivning og sletning af data kan forkorte
hukommelseskortets levetid.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med
enheden. Hvis du anvender et kort, der ikke er kompatibelt, kan det
beskadige enheden eller hukommelseskortet, eller det kan beskadige
gemte data.
Grundlæggende funktioner
23
Sådan fjernes hukommelseskortet
For en sikkerheds skyld skal du skubbe hukommelseskortet sikkert ud, før
det fjernes.
1
2
3
Tryk
4
5
Fjern hukommelseskortet fra kortholderen.
og skyd op på Startskærmen.
Tryk Indstillinger Opbevaring
.
Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen, og træk derefter
kortholderen ud af enheden.
Skub kortholderen tilbage i åbningen.
• Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller
henter data. Det kan føre til, at data går tabt eller bliver beskadiget,
eller det kan beskadige hukommelseskortet eller enheden. LG kan
ikke holdes ansvarlig for tab som følge af misbrug eller forkert brug af
hukommelseskort, inklusiv tab af data.
Batteri
Opladning af batteriet
Batteriet skal oplades helt, før enheden tages i brug.
Kontakt for opladningskabel
Grundlæggende funktioner
24
• Anvend ikke den eksterne terminal, opladerkablet eller stik til enheden
ved fugt. Det kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller
beskadigelse af enheden. Hvis der er fugt, skal du med det samme
stoppe med at bruge din enhed og fjerne fugten fuldstændigt.
• Sørg for at bruge det USB-kabel, der fulgte med din enhed.
• Sørg for at bruge oplader og opladerkabel, som er godkendt af LG.
Hvis batteriet oplades med en oplader fra tredjepart, kan batteriet
eksplodere, eller enheden kan tage skade.
• Din enhed har et indvendigt genopladeligt batteri. Af
sikkerhedsmæssige årsager må du ikke fjerne det indbyggede batteri.
• Hvis enheden bruges under opladning, kan det udløse elektrisk stød.
Stop opladningen, hvis du vil bruge enheden.
• Tag opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladt. Det
forhindrer unødvendigt strømforbrug.
• Du kan også oplade batteriet ved at forbinde enheden og en pc eller
bærbar computer med et USB-kabel. Det kan tage længere tid, end hvis
du slutter adapteren til en stikkontakt.
• Undlad at oplade batteriet med en USB-hub, som ikke kan opretholde
den nominelle spænding. Opladningen mislykkes eller stopper.
Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af enheden
• Sørg for at bruge det medfølgende USB-kabel. Du skal ikke bruge
USB-kabler eller opladere fra en tredjepart sammen med din enhed.
Den begrænsede garanti fra LG dækker ikke brugen af tilbehør fra
tredjepart.
• Manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen og
forkert brug kan medføre beskadigelse af enheden.
Grundlæggende funktioner
25
Effektiv brug af batteriet
Batteriets levetid kan forkortes, hvis du kører mange apps og funktioner
samtidig og hele tiden.
Afbryd baggrundshandlinger for at øge batteriets levetid.
Følg disse tips for at minimere batteriforbruget:
• Slå Bluetooth® og Wi-Fi-netværket fra når det ikke anvendes.
• Indstil skærmen til at slukke så hurtigt som muligt.
• Minimer skærmens lysstyrke.
• Indstil skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
• Kontroller batteriniveauet, mens du bruger hentet apps.
Berøringsskærm
Du kan bruge håndbevægelserne på berøringsskærmen for at lære,
hvordan du styrer din enhed.
Trykke
Tryk let med din fingerspids for at markere eller køre en app eller
indstilling.
Grundlæggende funktioner
26
Tryk og hold nede
Hold inde i flere sekunder for at få vist en menu med tilgængelige muligheder.
Dobbelttrykke
Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind eller ud på en
webside eller et kort.
Sådan trækker og slipper du et element
Tryk på et menupunkt, f.eks. en app eller widget, og træk derefter fingeren
til et andet punkt i en kontrolleret bevægelse. Du kan bruge denne
håndbevægelse til at flytte et element.
Grundlæggende funktioner
27
Stryge
Tryk på skærmen med fingeren, og foretag en hurtig bevægelse uden
pause. Med denne bevægelse kan du søge i en liste, et websted, billeder,
skærmbilleder osv.
Knibe og sprede
Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene
for at zoome ind.
• Berøringsskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød.
Berøringssensoren kan tage skade.
Grundlæggende funktioner
28
• Der kan opstå fejl i berøringsskærmen, hvis du bruger enheden i
nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende
materiale.
• Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du
muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden,
hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for
skarpt, men som er lyst nok til at du kan læse en bog.
• Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
• Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
• Berøring fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på,
eller hvis du trykker med en negl.
• Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er
fugtig eller våd.
• Berøringsskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis
skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør fra en tredjepartsbutik er påsat
enheden.
• Hvis et statisk billede vises i længere tid ad gangen, kan det resultere i
efterbilleder eller fastbrændte billeder på skærmen. Sluk for skærmen,
eller undgå, at det samme billede vises i lang tid ad gangen, når du ikke
bruger enheden.
Baggrund
Baggrund – Oversigt
Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og
apps på din enhed. Tryk på knappen på en skærm for at vende tilbage
til startskærmen.
Du kan administrere alle apps på App-siden. Tryk og skyd op på Hjemskærmen for at vise alle installerede apps.
Grundlæggende funktioner
29
Startskærmen layout
Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på
startskærmen.
Statuslinje
Google-søgewidget
Område med hurtig adgang
Starttryk-knap
• Startskærmen kan variere afhængigt af producentpolitik,
brugerindstillinger, softwareversion eller tjenesteudbyder.
• Statuslinje: Få vist statusikoner, klokkeslæt og batteriniveau.
• Google-søgewidget: Skriv eller tal for at åbne Google Søgning.
• Område med hurtig adgang: Fastgør primære apps i bunden af
skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærmside.
• Starttryk-knap
-- : Vend tilbage til den forrige skærm. Luk tastaturet eller pop opvinduer.
-- : Tryk for at gå til startskærmen. Tryk og hold for at starte en
Google-søgning.
-- : Tryk for at få vist en liste over senest anvendte apps, eller kør en
app fra listen.
Grundlæggende funktioner
30
Statusikoner
Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed
eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statuslinjen.
Kontroller enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises
på statusbjælken.
Data overføres via netværket
Alarm indstillet
Vibreringstilstand er aktiveret
Batteriniveau
Flytilstand er aktiveret
Mistede opkald
Wi-fi er tilsluttet
Lydløs tilstand er aktiveret
Hotspot er aktiveret
• Nogle af disse ikoner kan vises forskelligt eller slet ikke dukke op
afhængigt af din enheds status. Brug ikonerne alt efter de omgivelser
og det område, du bruger din enhed i, og din serviceudbyder.
• De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbyder.
Grundlæggende funktioner
31
Notifikationspanel
Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statuslinjen nedad på
hovedskærmen.
• For at åbne listen over hurtige adgangsikoner skal du trække
meddelelsespanelet nedad.
• For at omarrangere, tilføje eller fjerne ikoner, tryk .
• Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Indstillinger for
den relevante funktion.
• Du kan selv anvende notifikationspanelet på låseskærmen. Træk i
notifikationspanelet, mens skærmen er låst, for hurtigt at få adgang til
de ønskede funktioner.
Grundlæggende funktioner
32
Skift af skærmretning
Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens
retning.
På notifikationspanelet tryk og aktiver Auto-retning fra listen over ikoner
med nem adgang.
Du kan også gå til Indstillinger Skærm Avanceret og aktiver Autoretning skærm.
Grundlæggende funktioner
33
Redigering af Startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område og derefter
vælge den ønskede handling nedenfor.
• Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke og holde
på et tomt område på startskærmen og derefter vælge Genveje:.
• For at ændre baggrunde tryk og hold på et tomt område af
Startskærmen og vælg derefter Baggrunde.
Du kan også gå til Indstillinger Skærm Avanceret Baggrund.
• For at konfigurere indstillinger for Startskærmen, tryk og hold på et
tomt område af Startskærmen og vælg Startindstillinger.
Flyt apps til App-siden
På App-siden tryk og hold på en app og træk den herefter til en anden
placering.
• Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal
du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med
hurtig adgang i bunden.
• Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med
hurtig adgang.
Grundlæggende funktioner
34
Brug af mapper fra startskærmen
Oprettelse af mapper
Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en
anden app.
• Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.
Redigering af mapper
Tryk på en mappe på startskærmen, og vælg én af følgende handlinger.
• For at redigere et mappenavn, tryk Unavngivet Mappe.
• Hvis du vil tilføje apps, skal du holde en app inde og derefter trække
den hen over mappen og slippe den.
• For at fjerne en app fra mappen, tryk på app’en og træk den udenfor
mappen. Hvis den afinstallerede app, er den eneste app i mappen,
fjernes mappen automatisk.
Skærmlås
Skærmlås – Oversigt
Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på tænd/
sluk/lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i en
angiven tid.
Hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet,
vises startskærmen med det samme.
For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du
indstille en skærmlås.
• En skærmlås forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens
skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer
skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
Grundlæggende funktioner
35
Konfiguration af skærmlås
Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af
skærmlåseindstillingerne.
1
2
Tryk
3
Tilpas følgende indstillinger:
• Ingen: Deaktiver skærmlåsefunktionen.
• Stryg: Stryg på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen
op.
• Adgangskode: Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse
skærmen op.
og skyd op på Startskærmen.
Tryk Indstillinger Sikkerhed og placering Skærmlås og vælg den
metode, du foretrækker.
• Hvis du fejlagtigt forsøger at låse din enhed op 5 gange, blokeres
skærmen i 30 sekunder.
Ta skærmbilled
Du kan tage skærmbilleder af den aktuelle skærm, som vises.
Via en genvej
Tryk og hold tænd/sluk-tasten og skru-ned tasten (-) nede samtidig i
mindst to sekunder.
Eller
Tryk og hold tænd/sluk-tasten og tryk Skærmbillede.
• Skærmbillede kan vises fra Skærmbilleder-mappen i Billeder.
Grundlæggende funktioner
36
Kopiering og indsættelse
Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i
den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.
1
2
3
Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.
4
Tryk og hold på vinduet til indtastning af tekst, og vælg derefter
Indsæt.
Træk
/
for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.
Vælg enten KLIP eller KOPIER.
• Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i udklipsholderen.
• Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen Indsæt
ikke.
Forstyr ikke
For at slå nogle eller alle lyde fra, træk statuslinjen ned med dine fingre og
tryk Forstyr ikke.
Grundlæggende funktioner
37
03
Nyttige apps
Installation og fjernelse af apps
Installation af apps
Åbn en app-butik for at søge efter og downloade apps.
• Du kan bruge Play Store eller den app-butik, der udbydes af din
tjenesteudbyder.
• I visse appbutikker skal du oprette en konto og logge på.
• Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
• Hvis du bruger mobildata, kan du bliver opkrævet for dataforbrug,
afhængigt af dit abonnement.
Fjernelse af apps
Fjernelse af apps
For at fjerne en app fra startskærmen, tryk og hold på app’en, træk
den derefter til Fjern. App’en er ikke fjernet fra din telefon, kun fra
startskærmen.
For at fjerne en app fra din telefon, tryk og hold på app’en, træk den
herefter til Fjern.
For at slå en app fra eller tvinge den til at stoppe, gå til Indstillinger
Apps og underretninger, vælg herefter app’en.
Fjernelse af apps fra app-butik
Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den app-butik, hvorfra du hentet
appen, og derefter skal du fjerne den.
Nyttige apps
39
Installation og fjernelse af apps under
opsætningen
Når du tænder for enheden første gang, kan du downloade anbefalede
apps.
Du kan gå til det næste trin uden installation.
Applikationsgenveje
På startskærmen, tryk og hold et app-ikon såsom Ring, Besked, Kamera
eller Indstillinger for at vise en menu for nem adgang. Anvend nemmere
apps ved hjælp af applikationsgenveje.
• Denne funktion er kun tilgængelig på nogle apps.
Nyttige apps
40
Telefon
Opkald
Ring til kontakter, benyt hurtigkald, seneste opkald eller numre og søg alt sammen i én app.
Find det: .
• For at ring til en kontakt eller seneste opkald, tryk på det.
for at
• For at åbne tastaturet, tryk . Indtast et nummer og tryk
ringe til det.
Se seneste opkald.
Åbn tastatur for at ringe til
et nummer.
Se alle dine kontakter.
Nyttige apps
41
Tips & tricks
• I et opkald: Din touchscreen bliver mørk under et opkald for at undgå
tilfældige tryk. For at vække den skal du flytte den væk fra dit ansigt
eller trykke på tænd/lås-knappen.
• Multitask: Når du er i et opkald, tryk for at skjule opkaldsskærmen
og slå et telefonnummer eller en adresse op eller åbne andre apps.
For at genåbne opkaldsskærmen, træk statuslinjen ned og tryk
Igangværende opkald.
• Kontakter: For at søge i kontakter, tryk .
• Favorit kontakt: Har du nogen, du altid ringer til? Tryk og hold på et
tomt sted på startskærmen, tryk Widgets, og tryk og hold Direkte
opkald widgeten. Træk den til startskærmen og vælg kontakten. Tryk
på widgeten for at ringe til personen.
• Indtalt besked: dukker op i statuslinjen, når du har modtaget en ny
indtalt besked. For at aflytte den, tryk
, og tryk og hold 1.
Foretag opkald
Når du foretager et opkald, har du følgende muligheder:
• Tryk for at se dine seneste opkald, grupper og ofte-kaldte
kontakter. Vælg en kontakt eller et nummer at ringe til.
• For at ringe til et nummer, tryk , indtast et nummer, tryk derefter
for at ringe til det.
• For at indtaste en international landekode (+), tryk og hold 0. For at
tilføje en pause eller vent på numre, tryk .
Nyttige apps
42
Besvar & afslut opkald
Besvar et opkald: Når din telefon er låst, skyd op.
Når din telefon er ulåst, tryk SVAR.
Ignorer et opkald: Når din telefon er låst, skyd ned.
Når din telefon er ulåst, tryk AFVIS.
Du kan også trykke på en lydknap for at slukke for ringetonen.
• Svar med en besked: Når din telefon er låst,
. Vælg en besked
for at sende den med det samme.
• Afslut et opkald: Tryk på .
• I et opkald: Tryk
på opkaldsskærmen for at gøre opkaldet lydløst.
For at skjule opkaldsskærmen, tryk . For at genåbne den, træk
statuslinjen ned og tryk Igangværende opkald.
•
•
•
•
• Når du holder telefonen op med øret, bliver skærmen mørk for at undgå
tilfældige tryk. Når du fjerner telefonen fra dit øre, lyser skærmen op
igen.
• Brug ikke covers eller skærmbeskyttere (heller ikke gennemsigtige), der
dækker for sensoren over touchskærmen.
Seneste opkald
Vis dine opkald (de nyeste først) og ring til dem, send dem en besked eller
gem dem:
Find det:
.
• For at ringe tilbage, tryk ved siden af opkalderens navn eller
nummer.
• For at sende en besked, gemme nummeret eller andre muligheder, tryk
på opkalderens billede.
• For at fjerne en linje fra opkaldsloggen, tryk på navnet eller nummeret
og tryk Opkaldsdetaljer
.
• For at rydde listen tryk
Opkaldshistorik, og tryk
Ryd
opkaldshistorik.
Nyttige apps
43
3-vejs opkald
Under et opkald kan du starte et andet opkald, skifte mellem dem eller
tilføje dem til hinanden med et 3-vejs opkald:
• For at besvare det andet opkald, skyd op.
• Det første opkald bliver set på hold, hvis du besvarer det andet opkald.
For at skifte mellem opkald, tryk .
• For at ringe til en anden person, tryk , indtast et nummer og tryk
for at ringe til det.
Det første opkald går på hold, når du trykker . For at tilføje
opkaldene til hinanden, tryk .
Dit telefonnummer
Find det: Gå til Indstillinger System Om telefon SIM status
Telefonnummer på SIM.
Nødopkald
• Din tjenesteudbyders programmere ét eller flere numre til nødopkald,
som du kan ringe til under alle omstændigheder, selv når din telefon
er låst. Numre til nødopkald varierer efter land. De forprogrammerede
numre til nødopkald kan måske ikke virke alle steder, og nogle gange
kan et nødopkald ikke foretages grundet netværk, miljø eller problemer
med forstyrrelser.
1
Tryk (hvis din telefon er låst, skyd
NØDSTILFÆLDE).
2
3
Indtast nummeret til nødopkaldet.
Tryk
op for at låse den op og tryk
for at ringe til nummeret for nødopkald.
Nyttige apps
44
Beskeder
Afsendelse af en besked
Du kan oprette og sende meddelelser til dine kontakter ved hjælp af
appen Beskeder.
• Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din
serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
1
2
3
Tryk på
4
Tryk
.
Tryk på
.
Angiv en modtager, og opret en besked.
• Hvis du vil bruge multimedieindstillinger, skal du trykke på
• Tryk på for at få adgang til flere menupunkter.
.
for at sende beskeden.
Læsning af en besked
Du kan få vist sendte og modtagne beskeder efter kontakt.
1
2
Tryk på
.
Vælg en kontakt på beskedlisten.
Konfiguration af sms-indstillinger
Du kan ændre sms-indstillinger, så de passer til dine præferencer.
1
2
Tryk på
Tryk på
Nyttige apps
.
Indstillinger fra beskedlisten.
45
Kamera
Start af kameraet
Du kan tage et billede eller optage en video for at mindes alle dine
uforglemmelige øjeblikke.
1
2
Tryk
og skyd op på Startskærmen.
Tryk på
.
• Inden du tager et billede eller optager en video, skal du tørre
kameralinsen af med en mikrofiberklud.
• Undgå at tilsmudse kameralinsen med dine fingre eller andre
fremmedlegemer.
• Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
• Billeder og videoer kan vises eller redigeres fra Billeder. Se Oversigt over
dele for at få flere oplysninger.
Slå blitzlys til eller fra.
Åbn galleriet.
Skift mellem
kameraets frontkamera
og bageste kamera.
Tag billeder.
Optag videoer.
Skift
kameraindstillingerne.
Ta et billede
1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal
fokuseres på.
2
Tryk på for at tage et billede.
• Du kan også trykke på skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+)
for at tage et billede.
Nyttige apps
46
Optagelse af en video
1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal
fokuseres på.
2
Tryk på .
• Tryk på for at tage et billede, mens du optager en video.
• Tryk på for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på for at
genoptage videooptagelsen.
• Mens du optager en video, kan du sprede eller knipse to fingre for
at zoome ind eller ud.
• Mens du optager en video, kan du trykke på det ønskede område
for at justere lysstyrken.
3
Tryk på
for at afslutte videooptagelsen.
• For at kontrollere billedforholdet før du optager en video, skal du trykke
og holde nede .
Tilpasning af kameraindstillingerne
Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine
behov.
Tryk på på skærmen.
• De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af det valgte kamera
(front- eller bagudvendt kamera) og den valgte optagetilstand.
•
•
•
•
: Tag et billede i FullVision.
: Vælg værdier for billedformat og billedstørrelsen.
: Vælg værdier for opløsning og størrelsen videoerne skal optages i.
: Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder eller optage
videoer efter et bestemt tidsrum.
Nyttige apps
47
Cheese funktion
Tag billeder med stemmekommandoer.
Scan QR-kode
Læs QR-kode fra kameraets forhåndsvisningsskærm.
Tag-placering
Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter
Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage
videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Lagring
Vælg om du vil gemme billederne og videoerne i
det Internt lager eller på SD-kort. (Tilgængeligt når
hukommelseskortet er isat).
Hjælp
Tilbyder hjælp ved hver kameramenu.
Forskellige kameratilstande
Serieoptagelser
Du kan tage en serie billeder for at oprette et billede i bevægelse.
Tryk og hold nede på i automatisk tilstand.
• Der tages en serie billeder med høj hastighed, mens holdes nede.
• Du kan tage op til 30 billeder efter hinanden.
• Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.
Nyttige apps
48
Andre nyttige funktioner i Kameraappen
Lås autoeksponering/autofokus
Du kan fastfryse det aktuelle eksponeringsniveau og fokusere ved at
holde skærmen inde i tilstanden Auto. Hvis du skal slå funktionen fra, skal
du trykke på et tomt område på skærmen.
• Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.
Skift mellem kameraer
Du kan skifte mellem frontkameraet og det bagudvendte kamera, så det
passer til dit miljø.
Tryk på på kameraskærmen, eller træk skærmen opad eller nedad
eller til venstre eller højre for at skifte mellem de forreste og de bageste
kameraer.
Nyttige apps
49
Zoom ind eller ud
Du kan zoome ind eller ud på kameraets skærm, mens du tager et billede
eller optager en video.
• På kameraets skærm skal du knibe to fingre sammen eller sprede dem
for at zoome ind eller ud og derefter bruge den viste +/- skydelinje.
• Du kan også trække knappen op eller ned.
Fotos
Fotos oversigt
Du kan få vist og administrere billeder og videoer, der er gemt på din
enhed.
1
2
Tryk
3
Tryk på en mappe, og vælg en fil.
• Få vist den valgte fil i fuldskærmstilstand.
• Mens du ser på et billede, skal du stryge til venstre eller højre for at
se det forrige eller det næste billede.
• Mens du ser på en video, skal du stryge til venstre eller højre for at
se den forrige eller næste video.
• Du kan se de billeder eller videoer, der er organiseret efter år, måned
eller dato på fanen Fotos.
• For at vise billeder efter den placering, hvor de blev taget, tryk
Tag placeringer, og tryk
. Billederne bliver automatisk
samlet efter placering under Steder i Fotos-app’en.
og skyd op på Startskærmen.
Tryk på .
• Gemte billeder og videoer vises efter mappe.
• Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den
installerede software.
• Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
• Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
Nyttige apps
50
Visning af billeder
Åbn yderligere
indstillinger.
Tilbage til den
forrige skærm.
Del billeder.
Rediger billeder.
Overfør til en anden
enhed.
Slet billeder.
Billedeinformation.
• Hvis du vil se menuelementerne, skal du forsigtigt trykke på skærmen.
Hvis du vil skjule menuelementerne, skal du trykke på skærmen igen.
Redigering af billeder
1 Tryk på , når der bliver vist et billede.
2 Du kan bruge en lang række effekter og værktøjer til at redigere
billedet.
3
Tryk Gem for at gemme ændringer.
• Ændringerne overskriver den oprindelige fil.
Afspilning af en video
Tilbage til den
forrige skærm.
Afspil video, eller
sæt den på pause.
Del video.
Rediger video.
Nyttige apps
Åbn yderligere
indstillinger.
Overfør til en anden
enhed.
Slet videoer.
Videoinformation.
51
Redigering af videoer
1 Tryk på , når der bliver vist en video.
2 Du kan bruge en lang række effekter og redigeringsværktøjer til at
redigere videoen.
Tilpas videoens
varighed.
3
Tryk Gem for at gemme ændringer.
Sletning af filer
Du kan slette filer på en af følgende måder:
• Tryk og hold på en fil fra fillisten og tryk derefter .
• Tryk på fra fillisten, og slet de ønskede filer.
• Slettede filer flyttes automatisk til Papirkurven, og de kan gendannes
tilbage til Galleriet indenfor 60 dage.
Deling af filer
Du kan dele filer på en af følgende måder:
• Mens du viser et billede/video, tryk for at dele filen via den metode,
du ønsker.
• Tryk
Vælg fra fillisten for at vælge filer, og tryk derefter for at
dele dem via den metode, du ønsker.
Nyttige apps
52
Kontakter
Kontakter – Oversigt
Du kan gemme og administrere kontakter.
1
2
Tryk
og skyd op på Startskærmen.
Tryk Kontakter.
Tilføjelse af kontakter
Tilføjelse af nye kontakter
1 Tryk på på skærmen med kontaktlisten.
2 Indtast kontaktdeltaljer og tryk .
Import af kontakter
Du kan importere kontakter fra en anden lagringsenhed.
1
2
3
På skærmen for kontaktlisten, tryk
Indstillinger Importer.
Vælg kilden og slutplaceringen på de kontakter, du gerne vil importere.
Vælg kontakterne og tryk
Nyttige apps
.
53
Søgning efter kontakter
Du kan søge efter kontakter på en af følgende måder:
• Tryk på fra toppen af kontaktlisten, og indtast derefter
kontaktoplysninger eller telefonnummer.
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Tryk på det første bogstav i navnet på en kontakt på skærmen med
kontaktlisten.
• Tryk på
fra toppen af kontaktlisten, og angiv derefter
kontaktoplysninger eller telefonnummer for at få vist alle
søgeoplysninger fra opkaldslogfilerne, kontakter og grupper.
Kontaktliste
Redigering af kontakter
1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
2 Tryk på , og rediger oplysningerne på skærmen med
kontaktoplysninger.
3
Tryk
for at gemme ændringerne.
Sletning af kontakter
Tryk
Vælg på skærmen med kontaktlisten.
• Slettede kontakter kan muligvis ikke gendannes.
Nyttige apps
54
Tilføjelse af favoritter
Du kan registrere ofte anvendte kontakter som favoritter.
1
2
Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.
Tryk på
på skærmen med kontaktoplysninger.
Ur
Alarmer
Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.
1
2
3
4
Tryk
og skyd op på Startskærmen.
Tryk Ur
.
Tryk på
for at tilføje en ny alarm.
Konfigurer alarmindstillingerne og tryk OK.
• Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmen.
Verdensur
Du kan få vist klokken i byer over hele verden.
1
2
3
Tryk
og skyd op på Startskærmen.
Tryk Ur
Tryk på
Nyttige apps
.
, og tilføj en by.
55
Timer
Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.
1
2
3
Tryk
og skyd op på Startskærmen.
Tryk Ur
.
Indstil tiden og tryk
.
Stopur
Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.
1
2
3
Tryk
4
Tryk
for at stoppe stopuret.
• For at genstarte stopuret, tryk .
• For at slette alle optagelser og genstarte stopuret, tryk NULSTIL.
og skyd op på Startskærmen.
Tryk Ur
.
Tryk
for at starte stopuret.
• For at optage en omgangstid, tryk OMGANG.
Nyttige apps
56
Google-apps
Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til
registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en
Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din
enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en
app.
• Visse apps fungerer muligvis ikke, afhængigt af område eller
serviceudbyder.
Kalender
Kalender-app’en giver dig mulighed for at holde styr på dine begivenheder
(dem du har oprettet), organiseret efter dag, 3-dage, en uge eller en
måned.
Chrome
En hurtig, enkel og sikker webbrowser, bygget til det moderne web.
Gmail
Gmail er en nem at bruge e-mail-app, der holder dine meddelelser sikre,
gør din indboks smartere og hjælper dig med at holde orden.
Google Go
Google Go-app’en fortæller dig om de ting, der interesserer dig for.
Find hurtige svar, udforske dine interesser og få et feed af historier og
opdateringer om emner, der er vigtige for dig.
Maps Go
Går du et sted? Gå med Maps, den app du kan stole på til GPS-navigation,
trafik, transit og i detaljer om millioner af steder, f.eks. Anmeldelser og
populære tider.
Fotos
Hjem til alle dine fotos og videoer, der automatisk organiseres, så du kan
dele og gemme, hvad der betyder noget.
Nyttige apps
57
Google Play™
Google Play er en digital indholdsoplevelse fra Google, hvor du kan finde
og nyde din favoritmusik, fil, serier, bøger, magasiner samt Android-apps
og spil.
• Download apps: Gå til Play Store.
YouTube Go
Se dine favorit kanaler, lyt til den musik, du elsker, og upload videoer, som
du kan dele med hele verden.
Google Assistant
Din enhed har indbygget Google Assistant. Find svar og få ting gjort,
mens du er på farten. For at komme i gang skal du blot trykke på
Google Assistant-knappen på siden af telefonen eller trykke og holde på
startknappen på telefonen.
• Google Assistant er ikke tilgængelig på bestemte sprog og lande.
Nyttige apps
58
04
Indstillinger
Indstillinger
Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer.
1
2
Tryk på
og stryg op på startskærmen.
Tryk Indstillinger.
• Tryk på , og indtast et søgeord i søgefeltet for at få adgang til et
element.
Netværk og internet
Wi-Fi
Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi netværk.
Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi netværk
1 På indstillingsskærmen, tryk på Netværk og internet Wi-Fi.
2 Tryk for at aktivere den.
• De tilgængelige Wi-Fi netværk vises automatisk.
3
Vælg et netværk.
• Du skal muligvis indtaste Wi-Fi adgangskoden til netværket.
• Enheden springer denne proces over for tidligere åbnede Wi-Fi
netværk. Hvis du ikke automatisk vil oprette forbindelse til et
bestemt Wi-Fi-netværk, skal du trykke på netværket, og derefter
trykke på GLEM.
Indstillinger
60
Mobilnetværk
Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk Netværk og internet Mobilnetværk.
Tilpas følgende indstillinger:
• Mobildata: Du kan tænde og slukke for mobildata. Du kan også
administrere brugen af mobildata.
• Roaming: Gennemse internettet, brug e-mail, multimediemeddelelser
og andre datatjenester i udlandet.
• Appens dataforbrug: Du kan holde styr på den mængde data, din
telefon uploader og downloader.
• Forbedret 4G LTE tilstand: Brug LTE-tjenester for at forbedre
stemme og andre kommunikationer (anbefalet).
• Foretrukken netværkstype: Vælg en netværkstype.
• Vælg netværk automatisk: Søg efter netværksoperatører, og opret
automatisk forbindelse til et netværk.
• Adgangspunkter: Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af
mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge
et element på listen over datapunkter.
Dataforbrug
Du kan holde styr på den mængde data, din telefon uploader og
downloader.
Din telefon viser en graf over dataforbrug. Under grafen vises de apps, der
bruger mest og mindst data. Apps, der bruger meget data, kan også godt
bruge meget batteri.
Nogle apps udveksler data i baggrunden, når du ikke bruger dem—for at
stoppe en app i at gøre dette, tryk på den og slå Baggrundsdata fra.
• Information om dataforbrug gives for at hjælpe dig med at administrere
din telefon. Det matcher måske ikke den mængde data, der angives fra
din tjenesteudbyder, da de ikke måles på samme måde.
Indstillinger
61
Hotspot og netdeling
Wi-Fi hotspot
Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan
oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.
1
På indstillingsskærmen, tryk på Netværk og internet Hotspot og
netdeling Wi-Fi-hotspot og tryk derefter på
for at aktivere
det.
2
3
Indtast Navn på hotspot og kodeordet.
4
Indtast adgangskoden til netværket.
Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på
enhedsnetværket på Wi-Fi listen.
• Denne indstilling bruger mobildata, og du kan bliver opkrævet for
dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder,
hvis du ønsker flere oplysninger.
• Mere information er tilgængelig på denne webside:
http://www.android.com/tether#wifi
Indstillinger
62
Netdeling via USB
Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.
1
2
Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.
På indstillingsskærmen, tryk på Netværk og internet Hotspot og
netdeling Netdeling via USB og tryk derefter
for at aktivere
det.
• Denne indstilling bruger mobildata, og du kan bliver opkrævet for
dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder,
hvis du ønsker flere oplysninger.
• Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USBdriveren fra www.lg.com installere den på din computer.
• Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og en computer,
mens USB-internetdeling er slået til. Slå USB-internetdeling fra, hvis du
vil sende eller modtage filer.
• Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP
eller nyere eller Linux.
Indstillinger
63
Netdeling via Bluetooth
En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved
at bruge din enheds mobildata.
1
På indstillingsskærmen, tryk på Netværk og internet Hotspot
og netdeling Netdeling via Bluetooth og tryk derefter
for at
aktivere det.
2
Tænd for Bluetooth på begge enheder, og par dem.
• Denne indstilling bruger mobildata, og du kan bliver opkrævet for
dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder,
hvis du ønsker flere oplysninger.
• Mere information er tilgængeligt fra denne webside:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM-kort
Du kan konfigurere Dual SIM-indstillinger.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk Netværk og internet SIM-kort.
Tilpas følgende funktioner:
• SIM-kortrille 1: Skift navnet og ikonet for SIM-kort 1.
• SIM-kortrille 2: Skift navnet og ikonet for SIM-kort 2.
• Mobildata: Vælg et SIM-kort, du vil bruge til mobil datatjeneste.
• Opkald: Vælg et SIM-kort, du gerne vil bruge til opkaldstjeneste.
• Sms-beskeder: Vælg et SIM-kort du gerne vil bruge til smsbeskedtjeneste.
Indstillinger
64
Flytilstand
Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand
er aktiveret, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og
musikafspilning, stadig være tilgængelige.
• På indstillingsskærmen, tryk på Netværk og internet Flytilstand.
VPN
Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet.
Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.
Tilføjelse af VPN
1 På indstillingsskærmen, tryk på Netværk og internet VPN.
2 Tryk på .
• Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmlåsen er aktiveret.
Hvis skærmlåsen er deaktiveret, vises en notifikationsskærm. Tryk
KONFIGURER LÅSESKÆRM fra notifikationsskærmen for at aktivere
skærmlåsen. Se Konfiguration af skærmlås for at få flere oplysninger.
3
Angiv VPN-oplysninger, og tryk på GEM.
Konfiguration af VPN-indstillinger
1 Tryk på et VPN på listen VPNS.
2 Angiv VPN-brugerens kontooplysninger, og tryk på TILSLUT.
• Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere
afkrydsningsfeltet Gem kontooplysninger.
Privat DNS
Du kan konfigurere de Private DNS (Domænenavnssystem) funktioner.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk Netværk og internet Privat DNS.
Vælg den ønskede funktion, og tryk på GEM.
Indstillinger
65
Forbundne enheder
Bluetooth
Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter
Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et
Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre
enheden.
Parring med en anden enhed
1 På indstillingsskærmen, tryk på Forbundne enheder Præferencer
for forbindelse Bluetooth.
2
3
Tryk
for at aktivere den.
Tryk på Par ny enhed og vælg enheden fra listen.
• De tilgængelige enheder vises automatisk.
• Det er kun enheder, der er indstillet til at være synlige, der vises på listen.
4
Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.
• Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.
Indstillinger
66
Afsendelse af data via Bluetooth
1 Vælg en fil.
• Du kan sende multimediefiler eller kontakter.
2
3
Tryk på
Bluetooth.
Vælg en destinationsenhed til filen.
• Filen sendes så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.
• Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.
Cast
Hvis du har en Chromecast eller en anden enhed, der kan caste, kan du
vise din telefons skærm og lyd på et TV.
Cast din skærm
1 På indstillingsskærmen, tryk Forbundne enheder Præferencer for
forbindelse Cast.
2
Tryk på den enhed på listen, hvor du ønsker at vise din skærm.
Stop med at caste din skærm
1 Stryg ned fra toppen af din enheds skærm.
2 På Cast-notifikationen, tryk Afbryd forbindelse.
Indstillinger
67
Udskrivning
Du kan slutte din enhed til en Bluetooth-printer og udskrive billeder eller
dokumenter, der er gemt på enheden.
1
På indstillingsskærmen, tryk Forbundne enheder Præferencer for
forbindelse Udskrivning.
• Hvis den ønskede printer ikke findes på listen, skal du installere
printerdriveren fra appbutikken.
2
Tryk Standardudskrivningstjeneste og tryk derefter
aktivere den.
3
Vælg en printer på skærmen med printerlisten.
• For at tilføje en printer, tryk Tilføj tjeneste.
for at
• Hvis du ikke har en Google-konto, skal du trykke på TILFØJ KONTO for
at oprette en konto.
Modtagne filer
Modtaget indhold via Bluetooth vises.
Apps og underretninger
Du kan tjekke en liste over installerede apps og konfigurere meddelelser,
apptilladelser og flere indstillinger.
1
2
På indsitillingsskærmen, tryk Apps og underretninger.
Tilpas indstillingerne.
• Underretninger: Afhængigt af de notifikationer, du ønsker, kan du
ændre indstillingen for bestemte apps.
• Standardapps: Du kan kontrollere og konfigurere standard apps.
Indstillinger
68
• Apptilladelser: Du kan kontrollere og indstille tilladelserne for apps,
der bruger Din placering, Mikrofon og Kamera.
• Særlig appadgang: Du kan til enhver tid ændre tilladelsen for de
apps, der har adgang, under hoved Indstillingerne på din app på
din enhed. Vær opmærksom på, at ved at slå ændringerne fra, kan
nogle apps på din enhed miste deres funktionalitet.
Batteri
Du kan se, hvor meget strøm du har tilbage, og hvor længe der er til en
fuld opladning.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk Batteri.
Tilpas følgende indstillinger:
• Batterisparefunktion: Reducer batteriforbruget ved at reducere
nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og
vibrationsintensiteten.
• Selvjusterende batteri: Hvis du lader tilpasset batteri være slået
til, så kan apps, du ikke bruger så ofte, køre mindre, mens du ikke
bruger dem. Din telefon lærer om din brug af apps gennem tiden.
Dette kan hjælpe med at spare batteri på den måde, der er bedst
for dig.
• Batteriniveau: Få vist den resterende batterispænding som en
procentdel på statuslinjen.
• Spilgrafik: Du kan konfigurere indstillingerne for grafik og
batterispare-funktionen.
Indstillinger
69
Skærm
Du kan tilpasse detaljerede indstillinger for hver skærmtype.
På skærmen Indstillinger skal du trykke på Skærm og tilpasse følgende
indstillinger:
• Lysstyrke: Anvend skyderen til at ændre lysstyrken på enhedens
skærm.
• Nattelys: Din skærm farves brun. Det gør det nemmere at se på din
skærm og at læse i lav belysning, og det kan hjælpe dig til at falde i
søvn nemmere.
• Tilpasset lysstyrke: Indstilling af lysstyrken til et højt niveau vil dræne
din telefons batteriliv. For at maksimere batterilivet skal lysstyrken
optimeres efter tilgængeligt lys.
• Baggrund: Vælg en skærmbaggrund til din enhed.
• Dvale: Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en
angiven tid.
• Roter skærm automatisk: Roter automatisk skærmen efter
enhedens retning.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelse.
• Visningsstørrelse: Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der
er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
• Pauseskærm: Vis en pauseskærm, når enheden sluttes til holderen
eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.
• Enhedstema: Brug et lysere eller mørkere farvetema på nogle
skærme, såsom din lydbar.
Indstillinger
70
Lyd
Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og notifikationer.
På skærmen Indstillinger skal du trykke på Lyd og tilpasse følgende
indstillinger:
• Lydstyrke for medier: Tilpas volumen for medielyd.
• Lydstyrke for opkald: Tilpas volumen for opkaldslyd.
• Lydstyrke for ringetone: Tilpas volumen for ringetonen.
• Lydstyrke for alarmer: Tilpas volumen for alarmlyd.
• Vibrer også ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en
ringetone samtidig.
• Forstyr ikke: Indstil tid, område og apptype til modtagelse af
notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på
bestemte ugedage.
• Genvej til at stoppe ringelyd: Du kan indstille en genvejsmulighed for
at forhindre opkald.
• Ringetone ved opkald: Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj
eller slet ringetoner.
• Standardlyd for underretninger: Vælg en notifikationsringetone.
Vælg musik, der er gemt på enheden, som notifikationsringetone.
• Standardlyd for alarmer: Vælg en alarmtone. Indstil gemt musik på
enheden som en alarmtone.
• Toner for numerisk tastatur: Brug funktionen for at tilpasse lyden
ved trykknap.
• Lyd ved skærmlås: Brug funktionen for tilpasse lydene ved
skærmlåsning.
• Lyd ved opladning: Brug funktionen for at tilpasse lydene ved
opladning.
• Lyd ved berøring: Brug funktionen for at tilpasse lydene ved tryk.
Indstillinger
71
Lagerplads
Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller
lagringsplads på hukommelseskortet.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk Lagerplads.
Tilpas følgende indstillinger:
• Intern delt lagerplads: Få vist den samlede lagringsplads og ledige
plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i
brug, og lagringskapaciteten for hver apps.
• SD-kort: Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads på
hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et
hukommelseskort. Tryk på for at udtage hukommelseskortet.
Sikkerhed og placering
Du kan tilpasse indstillingerne for låseskærm og sikkerhed.
• Google Play Protect: Scanner din enhed dagligt for potentielt
skadelige apps.
• Find min enhed: Spor enhedens placering eksternt. Du kan også
beskytte dine data sikkert, hvis du har mistet din enhed.
• Sikkerhedsopdatering: Se efter softwareopdateringer og konfigurér
automatiske installationsindstillinger.
• Skærmlås: Vælg en skærmlåsemetode. Se Konfiguration af skærmlås
for at få flere oplysninger.
• Præferencer for låseskærm: Skift de oplysninger, der vises på den
låste skærm.
• Smart Lock: Giver dig mulighed for at indstille tillid til enheder, steder,
stemme og / eller registrering på kroppen, der gør det muligt for din
telefon at forblive ulåst.
Indstillinger
72
• Placering: Du kan tilpasse, hvordan placeringsoplysninger anvendes af
bestemte apps.
• Vis adgangskoder: Tillader dig kort at vise, det du indtaster.
• Apps til enhedsadministration: Tildel rettigheder for at begrænse
kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
• SIM-kortlås: Lås eller oplås USIM-kortet, eller skift adgangskode (PIN).
• Kryptering og loginoplysninger: Kryptering beskytter konti,
indstillinger, apps og filer på din telefon, så folk ikke kan tilgå dem, hvis
din telefon bliver stjålet. Konfigurer indstillingerne for kryptering og
legitimation.
• Trust agents: Få vist og brug 'trust agents', der er installeret på
enheden.
• Skærmfastholdelse: Indstil appskærmen, så det kun er den aktuelt
aktive app, der kan bruges.
Konti
Du kan tilføje brugere for at dele din enhed med dem og registrere en
skyderkonto.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk Konti.
Tilpas indstillingerne.
Hjælpefunktioner
Du kan administrere tilgængeligheds udvidelser, der er installeret på din
enhed.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk Hjælpefunktioner.
Tilpas følgende indstillinger:
• Genvej via lydstyrkeknapperne: Du kan bruge volume
genvejstasten for hurtigt at aktivere TalkBack eller et andet
tilgængeligsværktøj.
• Skærmlæsere Tekstoplæsning: Gør det muligt at trykke på
elementer for at høre talefeedback.
Indstillinger
73
• Skærmlæsere TalkBack: Indstil enheden til at angive
skærmstatus eller handlinger via tale.
• Skærmlæsere Oplæsning: Ændr indstillinger for tekst-til-tale
funktioner, der bruges med Stemme Assistent, såsom sprog,
hastighed og mere.
• Skærm Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelse.
• Skærm Visningsstørrelse: Indstil elementerne på skærmen til
en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre
placering.
• Skærm Forstørrelse: Tryk tre gange på skærmen for en
fuldskærmsforstørrelse, eller tryk tre gange og hold for en
midlertidig forstørrelse.
• Skærm Korriger farver: Tilpas visningsfarven.
• Skærm Ombytning af farver: Øg kontrasten i visningsfarven for
personer med nedsat syn.
• Skærm Stor musemarkør: Gør musen større.
• Skærm Fjern animationer: Tillader dig at indstille
animationsvisning.
• Kontrolelementer til interaktion Menuen Hjælpefunktioner:
Tilgængelighedsmenuen er en stor menu på skærmen, så du kan
kontrollere din Android-enhed. Du kan kontrollere bevægelser,
hardware-knapper, navigation og mere.
• Kontrolelementer til interaktion Kontaktadgang: Opret
tastekombinationer for at styre enheden.
• Kontrolelementer til interaktion Dvæletid: Hvis du bruger
en mus, kan du indstille pilen til automatisk at tage handling,
når pilen stopper med at bevæge sig i en bestemt tidsperiode.
Denne funktion kan være brugbar for brugere, der er
bevægelseshæmmede.
• Kontrolelementer til interaktion Afbryderknap afslutter
opkald: Når denne indstilling er aktiveret, kan du blot trykke på din
enheds startknap for at afslutte et opkald. Denne indstilling kan
gøre det hurtigere og nemmere at lægge på.
• Kontrolelementer til interaktion Roter skærm automatisk:
Roter automatisk skærmen efter enhedens retning.
Indstillinger
74
• Kontrolelementer til interaktion Forsinkelse på tryk og hold
nede: Denne indstilling justerer skærmforsinkelsen, før dit tryk
bliver til tryk og hold.
• Kontrolelementer til interaktion Vibration: Du kan slå vibration
til for opkald, notifikationer og tryk.
• Lyd og tekst på skærmen Monolyd: Mono kombinerer stereolyd
til ét signal, der afspilles gennem alle hovedtelefoner. Brug denne
funktion hvis du er hørehæmmet eller én enkelt høretelefon er
belejligt.
• Lyd og tekst på skærmen Undertekster: Aktivér
underteksttjenesten til hørehæmmede ved afspilning af videoer.
• Eksperimentel Tekst med stor kontrast: Høj kontrast gør det
nemmere at læse tekster på din enhed. Denne funktion fastsætter
tekstfarverne som enten sort eller hvid afhængigt af den originale
tekstfarve.
Google
Du kan bruge Google-indstillinger til at administrere dine Google-apps og
konto indstillinger.
På indstillingsskærmen, tryk Google.
System
Om telefonen
Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status,
softwaredetaljer og juridiske oplysninger.
På indstillingsskærmen, tryk System Om telefonen og vis information.
Indstillinger
75
Sprog og indtastning
Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk System Sprog og indtastning.
Tilpas følgende indstillinger:
• Sprog: Vælg det ønskede sprog for enheden.
• Virtuelt tastatur: Tillader dig at tilpasse Gboard, tasteindstillinger
for Google Voice.
• Fysisk tastatur: Vælg for at bruge det fysiske tastatur eller check
tastaturgenveje.
• Stavekontrol: Tillader dig at opsætte forskellige muligheder for
Google Spell Checker.
• AutoFyld-tjenesten: Aktiver denne mulighed for at indtaste
oplysningerne, der er gemt i din konto, f.eks. adgangskode, adresse
eller kreditkortnummer ved et enkelt tryk. Du kan også deaktivere
denne indstilling, bruge Google Autocomplete eller tilføje en ny
servicekonto.
• Personlig ordbog: Tilføj et ord i brugerordbogen ved at bruge Tilføj
(+)-knappen.
• Markørens hastighed: Tilpas markørhastigheden fra en mus eller
en berøringsplade.
• Oplæsning: Konfigurer indstillingerne for tekst-til-tale-output.
Bevægelser
Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Googleindstillinger og kontoindstillinger.
Slå bevægelser til eller fra.
1 På indstillingsskærmen, tryk System Bevægelser.
2 Tilpas indstillingerne.
Indstillinger
76
Dato og klokkeslæt
Du kan tilpasse indstillingerne for dato og tid for din enhed.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk System Dato og klokkeslæt.
Tilpas indstillingerne.
Backup
Der bliver foretaget backup af din Google-kontodata online. Hvis du
nulstiller eller udskifter din telefon, skal du blot logge ind på din Googlekonto for at gendanne kontakter, begivenheder eller andre detaljer, som
du har synkroniseret med kontoen.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk System Backup.
Tilpas følgende indstillinger:
• Sikkerhedskopiér på Google Drev: Ændre dine Google Drive-si
kkerhedskopieringsindstillinger. Du kan også tjekke den anvendte
sikkerhedskonto eller tilføje en ny sikkerhedskonto.
Nulstil valg
Du kan nulstille din enhed, herunder netværks- og appindstillinger.
1
2
På indstillingsskærmen, tryk System Nulstil valg.
Tilpas følgende indstillinger:
• Nulstil Wi-Fi, mobil og Bluetooth: Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og
andre netværksindstillinger.
• Nulstil app-præferencer: Nulstil indstillinger for en app. Dataene,
der er gemt i appen, slettes ikke.
• Ryd alle data (gendan fabriksindstillinger): Nulstil alle
indstillinger for enheden, og slet data.
• Genstart og nulstilling af din enhed sletter al data på den. Angiv
enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.
Indstillinger
77
Opdateringscenter
Fra tid til anden kan opdateringer være tilgængelige til din telefon. Du kan
downloade og installere opdateringer gennem Indstillingsmenuen.
På indstillingsskærmen, tryk System Opdateringscenter.
Certificeringer
Du kan få vist lovmæssige bemærkninger og relaterede oplysninger på
din enhed.
På indstillingsskærmen, tryk System Certificeringer.
Indstillinger
78
05
Appendiks
Sprogindstillinger
Vælg det ønskede sprog for enheden.
1
2
Tryk
og stryg op på Startskærmen.
Tryk Indstillinger System Sprog & indtastning Sprog, og tilføj
et sprog.
Opdatering af telefonsoftware
Internetsoftwareopdatering af LG-mobiltelefon
Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på
http://www.lg.com/common/index.jsp, hvor du skal vælge land og sprog.
Med denne funktion kan du nemt opdatere firmwaren på din telefon
til en nyere version direkte fra internettet uden at skulle kontakte et
servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en
nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.
Da firmwareopdateringer af mobiltelefoner kræver brugerens fulde
opmærksomhed under selve opdateringen, skal du sørge for at læse alle
instruktioner og noter, der bliver vist i hvert enkelt trin, før du fortsætter.
Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan
mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.
• LG forbeholder sig retten til kun at stille firmwareopdateringer
til rådighed for udvalgte modeller efter eget skøn, og stiller ingen
garantier for tilgængeligheden af en nyere version af firmwaren for alle
håndsætmodeller.
Appendiks
80
Softwareopdatering via Over-the-Air (OTA) af LGmobiltelefon
Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en
nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er
kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed
for din enhed.
For at gennemføre en softwareopdatering, System Opdateringscenter
Software opdatering Tjek nu for opdatering.
• Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger
om din Google-konto og andre konti, dine system/applikationsdata og
-indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå
tabt under opdatering af telefonens software. LG anbefaler derfor, at
du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens
software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
• Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.
Appendiks
81
Guide til tyverisikring
Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet
til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din
enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har
oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.
Du skal gøre følgende for at beskytte din enhed:
• Indstil en skærmlås: Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, og
du har indstillet en skærmlås, kan enheden ikke slettes fra menuen
Indstillinger, medmindre skærmen er låst op.
• Tilføj din Google-konto på enheden: Hvis din enhed slettes, men
du har din Google-konto derpå, kan enheden ikke gennemføre
opsætningsprocessen, før dine Google-kontooplysninger indtastes
igen.
Når enheden er beskyttet, skal du låse skærmen op eller indtaste din
Google-adgangskode, hvis du vil udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer,
at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.
• Glem ikke din Google-konto og -adgangskode, du tilføjede på din enhed,
før du udfører en nulstilling til fabriksstandarder. Hvis du ikke angiver
kontooplysningerne under opsætningen, kan du ikke bruge enheden
overhovedet efter en nulstilling til fabriksstandarder.
Appendiks
82
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open sourcelicenser, der findes i dette produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser,
garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.
LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CDROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en
distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition).
Send en forespørsel til opensource@lge.com.
Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af
dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.
Oplysninger vedr. lovgivning (RIN
(Regulation Identification Number),
e-mærkning, osv.)
Gå til Indstillinger System Certificeringer for at få
lovgivningsmæssige oplysninger.
Appendiks
83
Varemærker
• Copyright© 2019 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG
og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets
tilknyttede enheder.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Fotos, Google Play Protect, Google Kalender,
Google Dokumenter, Google Drev, Google Sheets og andre relaterede
mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
• Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
worldwide.
• Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere.
BEKENDTGØRELSE
LG Electronics erklærer hermed, at denne LM-X120EMW er i
overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante
bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU.
En kopi af bekendtgørelsen findes på
http://www.lg.com/global/declaration
Kontakt kontor for overholdelse af
gældende bestemmelser for dette
produkt
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Appendiks
84
Flere oplysninger
Hærdede glasdele
Hærdede glasdele på denne enhed er ikke permanente, og de bliver
muligvis slidt op med tiden.
• Hvis du taber din enhed på en hård overflade eller udsætter den for
hårde stød, kan det hærdede glas blive beskadiget.
Hvis dette sker, skal du med det samme stoppe med at bruge din
enhed og kontakte et LG-kundeservicecenter.
• Du kan købe et beskyttende etui på markedet til at beskytte din
enhed fra at blive beskadiget.
Bemærk at disse beskyttende etuier ikke er dækket under
garantitjenesten, der tilbydes af LG Electronics, og der garanteres
ingen sikkerhed.
Appendiks
85
Vejledning til dataoverførsler
• Vedrørende de data, der kan overføres mellem LG-enheder eller
mellem LG-enheder og en tredjepartsenhed, kan du se nærmere i
følgende tabel.
LGenhed
Type
Personlige data
Elementoplysninger
Kontakter, meddelelser,
opkaldslogfiler, kalender,
stemmeoptagelser
Notater
Alarmer
Mediedata
→
LG-enhed
LGenhed
○
○
○
X
○
X
X
○
○
○
○
Startskærmindstillinger
(mapper og widgets)
○
X
X
○
X
X
Personlige data fra den
downloadede app
Offentligt certifikat
Appendiks
→
LGenhed
○
Downloadede apps
Andre
iOSenhed
Billeder, videoer, sange,
dokumenter
Skærmindstillinger Indstillinger for
låseskærm (ekskl.
skærmlåsindstillinger)
Apps
→
Tredjeparts
Androidenhed
Indstillinger (Wi-Fi,
Bluetooth, Opkald,
lyd og notifikation,
tilgængelighed, batteri)
○
○
○
○
○
X
–
○
X
X
X
86
• Nogle data overføres muligvis ikke, afhængigt af softwareversion,
appversion, operativsystem, producent eller serviceudbyderens politik.
Understøttede frekvensbånd
Tx-udgangseffekt
GSM 900
34.0 dBm
Appendiks
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Bortskaffelse af dit gamle apparat
1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver
at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og
genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. G
amle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du
bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at
forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker.
Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til
at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan
genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. D
u kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller
kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det
nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye
oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling
Kassering af batterier/akkumulatorer
1. Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv
(Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end
0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
lle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra
2. A
husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er
godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. K
orrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med
til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og
menneskers helbred.
4. H
vis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine
gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen,
renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.
Appendiks
88
Ofte stillede spørgsmål
Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af
enheden. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen,
men de fleste kan du nemt selv løse.
Enhed overophedes
Enheden overophedes, mens den bruges.
I følgende tilfælde øges batteriforbruget, og enheden kan blive
overophedet:
• Når du tænder enheden for første gang eller sikkerhedskopierer
dataene
• Når du kører flere apps samtidigt
-- Når flere apps kører i baggrunden
-- Når du henter store filer, mens du foretager et videoopkald eller
optager en video
• Ved brug af funktioner, der kræver høj effekt
-- Når du ser video streaming på internettet eller optager en lang video
-- Når du spiller krævende spil i lang tid
-- Når du bruger enheden med maksimal lysstyrke på skærmen i lang
tid
• Når du bruger masser af mobile data
-- Når du bruger Wi-Fi-hotspot eller deling
-- Når du synkroniserer dataene til flere konti samtidigt
Appendiks
89
• Andre tilfælde
-- Når du roamer i udlandet
-- Når du bruger enheden i områder med svage signaler eller ingen
modtagelse
-- Når du oplader enheden med laderen / USB-kabelporten, der er
beskadiget eller forurenet med fremmede stoffer
• Nogle af ovenstående tilfælde er muligvis ikke afhængige af funktioner
og apps.
Enheden overophedes under opladning.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Under
trådløs opladning eller hurtig opladning kan enheden blive endnu
varmere. Hvis batteritemperaturen stiger over et bestemt niveau, kan
enheden stoppe opladningen.
-- Afbryd opladeren fra enheden og luk alle kørende apps. Lad enheden
køle af, inden du oplader enheden eller kører en app igen.
-- Stop opladningen, hvis laderen / USB-kabelporten i den nederste
del af enheden overophedes, og besøg det nærmeste LG
kundeservicecenter.
Sådan løser du overophedning af enheden
• Luk alle kørende apps eller funktioner, og lad enheden køle af.
• Opdater altid softwaren til den nyeste version.
• Sluk Wi-Fi, Bluetooth eller GPS-funktioner, mens du ikke bruger dem.
• Luk apps, du ikke bruger.
• Hvis du bruger enheden med maksimal skærmens lysstyrke, mindsker
du lysstyrken.
• Hvis apparatet overophedes i længere tid, skal du stoppe med at bruge
det i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at blive overophedet,
skal du besøge LGs kundeservicecenter.
Appendiks
90
Brugsbegrænsninger, når enheden overophedes
Hvis enheden overophedes, mens du bruger den eller oplader, kan nogle
funktioner, apps eller endda enheden være slukket.
Dette er en normal betjening for de enheder, der understøtter denne
funktion.
• Hvis enhedstemperaturen stiger over et bestemt niveau, vises en
advarselsmeddelelse.
-- Hvis du spiller krævende spil, optager videoer eller uploader store
filer, kan enheden overophedes i længere tid. I dette tilfælde kan
der vises en advarselsmeddelelse for at underrette automatisk
afbrydelse.
Sluk for enheden eller luk nogen løbende apps eller funktioner, og
lad enheden køle af.
• Skærmens lysstyrke og driftshastigheden kan være begrænset til
nedkøling af enheden. Enhver kørende apps eller funktioner kan sænke
eller stoppe. Enheden kan stoppe opladningen.
Fejl på SIM-kort
Sørg for, at SIM-kortet er isat korrekt.
Ingen netværksforbindelse eller netværksudfald
Signalet er svagt. Bevæg dig hen til et vindue eller et åbent område.
Du befinder dig udenfor operatørens netværksområde. Bevæg dig rundt,
og kontroller netværket.
Opkald er ikke tilgængelige
Nyt netværk er ikke godkendt.
Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det indgående nummer.
Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det nummer, du ringer op
til.
Enheden kan ikke tændes
Når batteriet er helt afladet, kan enheden ikke slås til.
Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
Appendiks
91
Fejl ved opladning
Sørg for at telefonen oplader ved normal temperatur.
Tjek opladeren og tilslutningen til enheden.
Brug kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG.
Batteriet aflades hurtigere, end da jeg købte enheden
Når du udsætter enheden eller batteriet til meget kolde eller varme
temperaturer, reduceres batterilevetiden muligvis.
Batteriforbruget stiger, når du anvender bestemte funktioner eller apps,
såsom GPS, spil eller internettet.
Batteriet er en forbrugsvare, og batterilevetiden bliver kortere med tiden.
Fejlbeskeder vises, når kameraet aktiveres
Oplad batteriet.
Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer
fra enheden.
Genstart enheden.
Hvis du stadig har problemer med kamera-appen, efter du har forsøgt
med disse tips, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.
Fotokvaliteten er ringe
Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og de
fotograferingsteknikker, du anvender.
Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller indendørs, kan der
forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.
Hvis du har problemer, kan du nulstille indstillingerne.
Appendiks
92
Berøringsskærmen reagerer langsomt eller forkert
Hvis du sætter en skærmbeskytter på eller ekstratilbehør til
berøringsskærmen, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke korrekt.
Hvis du bruger handsker, hvis dine hænder ikke er rene, når du trykker
på berøringsskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe
genstande eller fingerspidserne, fungerer berøringsskærmen muligvis
ikke.
Berøringsskærmen kan komme til at fungere forkert under fugtige
forhold, eller hvis den udsættes for vand.
Genstart enheden for at rydde eventuelle midlertidige softwarefejl.
Hvis berøringsskærmen bliver ridset eller beskadiget, skal du kontakte et
LG Electronics-servicecenter.
Afbryder forbindelsen eller fryser
Genstart enheden
• Hvis din enhed fryser eller afbryder forbindelsen, kan det være
nødvendigt at lukke apps eller slå enheden fra og slå den til igen.
Udfør en opstart
• En delvis nulstilling kan anvendes til at nulstille enheden, hvis skærmen
fryser, eller hvis knapperne, berøringsskærmen eller enheden ikke
længere svarer.
• Du kan udføre en delvis nulstilling ved blot at trykke på Lydstyrke nedog Tænd/sluk-tasterne og holde dem nede, indtil enheden genstarter.
Appendiks
93
Nulstil enheden
• Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du gendanne
fabriksindstillingerne.
• På indstillingsskærmen, tryk System Nulstil valg Ryd alle data
(gendan fabriksindstillinger).
-- Denne metode nulstiller alle indstillinger for enheden og sletter data.
Inden du nulstiller til fabriksindstillinger, skal du huske at oprette
sikkerhedskopier af alle vigtige data gemt på enheden.
-- Hvis du har registreret en Google-konto til enheden, skal du logge
på med den samme Google-konto efter nulstilling af enheden.
Bluetooth-enhed er ikke fundet
Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på enheden.
Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed,
du vil oprette forbindelse til.
Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for det
maksimale Bluetooth-område (10 m).
Hvis ovenstående tips ikke løser problemet, skal du kontakte et LG
Electronics-servicecenter.
Der oprettes ikke forbindelse, når du slutter enheden til
en computer
Sørg for, at det USB-kabel, du anvender, er kompatibelt med enheden.
Sørg for, at du har den korrekte driver installeret og opdateret på
computeren.
Overførte programmer forårsager mange fejl
Der er problemer med applikationen.
Fjern og geninstaller programmet.
Appendiks
94
Tämä käyttöopas
SUOMI
Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja
oikeaa käytön.
• Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut
osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole
yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetusten käyttöön.
• Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden
tuki voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta. Jos sinulla on
kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys
LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja
vastaavalta palveluntarjoajalta.
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen
epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen
vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LGkäyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
• Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä
tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan,
ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen
ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat,
kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja
käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat
rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa
median lainvastaisesta käytöstä.
• Datapalvelujen käyttämisestä, esimerkiksi viestinnästä, lähettämisestä
palvelimeen, lataamisesta palvelimeen, automaattisesta
synkronoinnista ja paikannuspalveluista, voi aiheutua lisämaksuja. Voit
välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä
lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
• Tämä käyttöopas on kirjoitettu jokaisen maan pääkielillä. Sisältö voi
osittain vaihdella käytetyn kielen mukaan.
1
Ohjeissa olevat huomautukset
VAROITUS: Tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi
aiheutua vamma.
VAROITUS: Tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi
vahingoittua.
HUOMAUTUS: Huomautukset tai lisätiedot.
Tämä käyttöopas
2
Sisällys
5
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
01
03
Erikoistoiminnot
Käteviä sovelluksia
14
39
Sovellusten asentaminen ja
asennuksen poistaminen
40
Sovelluksen pikavalinnat
41
Puhelin
45
Viestitys
46
Kamera
50
Kuvat
53
Yhteystiedot
Google Assistant
02
Perustoiminnot
17
Tuotteen osat ja varusteet
18
Osien yleiskuvaus
20
Virran kytkeminen tai
katkaiseminen
21
SIM- ja muistikortin
asentaminen
24
Muistikortin irrottaminen
24
Akku
26
Kosketusnäyttö
29
Kotinäyttö
35
Näytön lukitus
36
Näyttökuvien ottaminen
37
Kopioiminen ja liittäminen
37
Älä häiritse
55
Kello
57
Googlen sovellukset
3
04
05
Asetukset
Liite
60
Asetukset
80
Kieliasetukset
60
Verkko ja internet
80
Ohjelmistopäivitys
66
Yhdistetyt laitteet
82
Varkaudenesto-opas
68
Sovellukset ja ilmoitukset
83
69
Akku
Avoimen lähdekoodin
ohjelmiston ilmoitustiedot
70
Näyttö
83
71
Ääni
72
Tallennustila
Säädöksiin liittyvät tiedot
(Säädöksen tunnusnumero, E-Labelmerkintä jne.)
72
Suojaus ja sijainti
73
Tilit
73
Esteettömyys
75
Google
75
Järjestelmä
Sisällys
84
Tavaramerkit
84
Vaatimustenmukaisuusilmoitus
84
Ota yhteyttä seuraavaan
toimistoon tuotteen
vaatimustenmukaisuuskysymyksissä
85
Lisätietoja
89
Kysymyksiä ja vastauksia
4
Turvallisen ja tehokkaan käytön
suositukset
Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista
tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä
tietoja virhelokiin.
Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta,
solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia
käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu
huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.
Altistuminen radiotaajuusenergialle
Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).
Tämä laite on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat
vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät
turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan
katsomatta.
• Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä
ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta
hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
• Vaikka eri LG-laitteiden SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät
asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
• ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)
suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla
kudosta.
• Tämän mallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,717 W/kg (10 g)
pidettäessä laitetta korvalla ja 1,343 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
5
• Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä
käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite
sijaitsee vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen
kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään
5 mm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa
olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas
verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi
viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia
etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.
Huolto ja ylläpito
• Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita. LG ei ole vastuussa kolmannen
osapuolen lisävarusteiden aiheuttamista vahingoista tai vioittumisista.
• Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen
ilmoitettu.
• Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on
tarpeen.
• Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan
käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat
toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
• Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja
tietokoneiden, lähellä.
• Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
• Älä pudota puhelinta.
• Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
• Sulje laite aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä
laitetta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
• Älä käsittele laitetta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun
tai vaurioittaa laitetta.
• Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi
kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
• Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten
bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
• Älä lataa laitetta pehmeällä alustalla.
• Lataa laite hyvin ilmastoidussa paikassa.
• Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
6
• Älä säilytä laitetta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on
magneettinauha.
• Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa laitetta.
• Älä anna laitteen kastua.
• Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin
tarpeettomasti.
• Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta
tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön
rikkoutumista.
• Laite on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin
pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai
aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siis laitetta varoen sekä käytön aikana
että välittömästi käytön jälkeen.
• Jos laite kastuu, katkaise heti virta ja anna laitteen kuivua kokonaan. Älä yritä
nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai
hiustenkuivainta.
• Kastuneessa laitteessa oleva neste muuttaa laitteen sisällä olevan
tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen
kastumisesta.
• Mobiililaite tarvitsee asianmukaisen ilmankierron tuhoamaan lämpöä. Suoran
ihokosketuksen ja ilman virtauksen riittämättömästä liikkeestä johtuen laitetta
voidaan kuumentaa liikaa. Laitteen tulisi olla vähintään 1,0 cm käyttäjän kehon
välillä.
• Estä minkä tahansa vieraan aineen pölyä laturin / USB-kaapelin sisään. Se voi
aiheuttaa lämmön tai tulipalon.
• Varmista, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteen kanssa. Älä käytä tai lataa
tuotetta, jos se on märkä. Jos tuote kastuu, kosteusvahingosta kertovan
merkkivalon väri vaihtuu. Huomaa, että tämä estää sinua hyödyntämästä
takuuaikana tarjottavia maksuttomia korjauspalveluita.
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
7
Laitteen tehokas käyttö
Elektroniikkalaitteet
Kaikki laitteet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.
• Älä käytä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Ota yhteys
lääkäriin, jos epäilet, että laitteen käyttö saattaa vaikuttaa käyttämäsi
lääketieteellisen laitteen toimintaan.
• Tahdistinten valmistajat suosittelevat, että tahdistimen ja muiden laitteiden
välinen etäisyys on vähintään 15 cm, jotta tahdistimen toiminta ei häiriinny.
• Laite voi tuottaa kirkasta tai vilkkuvaa valoa.
• Laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
• Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja
tietokoneisiin.
• Käytä laitetta 0 ºC – 40 ºC:een lämpötilassa, jos mahdollista. Laitteen käyttö
erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa sen vaurioitumisen,
toimintahäiriöitä tai jopa räjähtämisen.
Ajoturvallisuus
Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat laitteiden käyttämistä autolla
ajamisen aikana.
• Älä pidä laitetta kädessä ajon aikana.
• Keskity ajamiseen.
• Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin
vaativat.
• Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten
autostereoihin ja turvavarusteisiin.
• Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton
laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen
toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
• Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta,
jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä
liikuttaessa.
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
8
Varo kuulovaurioita
Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit
estää mahdolliset kuulovauriot.
Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi
suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan
lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä
kohtuullisena.
• Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien
ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.
• Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.
Lasiosat
Jotkin laitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos laite putoaa
kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä
irrottaa sitä. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut
rikkoutuneen lasin uuteen.
Räjäytystyömaa
Älä käytä laitetta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä
tai ohjeita.
Räjähdysherkät alueet
• Älä käytä laitetta huoltoaseman tankkauspisteessä.
• Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähettyvillä.
• Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton
tilassa, jossa säilytät laitetta tai sen lisävarusteita.
Lentokoneessa
Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.
• Sammuta laite, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
• Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
9
Lapset
Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka
voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Hätäpuhelut
Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa.
Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään laitteeseen hätäpuheluasioissa. Kysy
lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.
Akun tiedot ja huolto
• Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista
akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka
vaarantaisi akun toiminnan.
• Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu
maksimoimaan akun käyttöikä.
• Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
• Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
• Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja
kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
• Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun
käytettävyyden.
• Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai
muussa kosteassa tilassa.
• Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun
suorituskykyä.
• Vääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt
akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
• Irrota laturi aina pistorasiasta, kun laitteen akku on latautunut täyteen, jotta
laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
• Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien,
käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
• Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista
kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
10
Henkilötietojen suojaaminen
• Muista suojata henkilötietosi, jotta tietoja ei pääse vuotamaan tai jotta
arkaluonteisia tietoja ei käytetä väärin.
• Varmuuskopioi tärkeät tiedot laitetta käyttäessäsi. LG ei ole vastuussa
menetetyistä tiedoista.
• Muista varmuuskopioida kaikki tiedot ja nollata laite, kun laite hävitetään. Näin
voidaan estää arkaluonteisten tietojen väärinkäyttö.
• Lue käyttöoikeustiedot huolellisesti ennen sovelluksen lataamista.
• Käytä sellaisia sovelluksia varoen, jotka voivat käyttää useita toimintoja tai
henkilökohtaisia tietojasi.
• Tarkista omat tilisi säännöllisesti. Jos havaitset merkkejä henkilötietojesi
väärinkäytöstä, pyydä palveluntarjoajaasi poistamaan tai vaihtamaan tilitietosi.
• Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tilisi salasana, jotta henkilökohtaiset
tietosi pysyvät suojattuina.
• Älä käytä tuntemattomista lähteistä peräisin olevia sovelluksia.
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
11
Huomautus akun vaihdosta
• Li-ioniakku on vaarallinen osa, joka voi aiheuttaa vammoja.
• Valtuuttamattoman henkilön tekemä akun vaihto saattaa vaurioittaa
laitettasi.
• Älä vaihda akkua itse. Akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa
ylikuumenemisen ja vammoja käyttäjälle. Akun saa vaihtaa ainoastaan
valtuutettu ammattilainen. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään
kotitalousjätteestä.
• Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi
tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien
toimesta, LG suosittelee että vain pätevöitetyt ammattilaiset
poistavat akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen
käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja
taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa
akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen
palvelutoimittajaan saadakseen ohjeistusta.
• Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen,
sähköjohtojen/- liitäntöjen irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen
erikoistyökaluilla. Jos tarvitset ohjeita pätevöitettyjä ammattilaisia
varten koskien akun turvallista irrotusta, vieraile osoitteessa
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset
12
01
Erikoistoiminnot
Google Assistant
Google Assistant yleistiedot
Voit käynnistää tai käyttää haluttua sovellusta äänesi kanssa.
• Ominaisuuden käyttämiseksi yhdistä ensin verkkoon ja kirjaudu sisään
Google-tilillesi
• Tämä ominaisuus ei ehkä toimi oikein tai äänentunnistustarkkuus voi
olla pienempi, jos Wi-Fi- tai mobiiliverkon signaalin voimakkuus on
heikko.
Google-Assistant käynnistäminen
1 Käynnistä Google Assistant pitämällä painettuna kotinäytön
-painiketta.
2
3
Napauta CONTINUE.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja sano “Ok Google”.
• Laite tallentaa äänidataa komentojen havaitsemiseksi.
• Jos näytön lukituksen avaamista yritetään omaa ääntäsi muistuttavan
äänen tai siitä tehdyn tallenteen avulla, näytön lukitus voi avautua.
• Sinun täytyy avata laite käyttämällä määritettyä menetelmää sen
jälkeen kun et avannut laitetta äänentunnistuksella. Katso lisätietoja
kohdasta Näytön lukituksen määrittäminen.
Erikoistoiminnot
14
Google-Assistant käynnistäminen äänelläsi
1 Sano “Ok Google” kun näyttö on sammutettu tai lukittu.
2 Sano komento tai kysymys, kun “Hei, miten voin auttaa?” tulee
näyttöön.
Google-Assistant käynnistäminen aloitusruudulta
1 Kosketa ja pidä aloitusnäytössä.
2 Sano komento tai kysymys, kun “Hei, miten voin auttaa?” tulee
näyttöön.
• Äänentunnistustarkkuus voi laskea, jos puhut epäselvällä äänellä tai
meluisassa paikassa. Kun käytät äänentunnistusominaisuutta, lisää sen
tarkkuutta puhumalla kirkkaalla äänellä hiljaisessa paikassa.
Erikoistoiminnot
15
02
Perustoiminnot
Tuotteen osat ja varusteet
Laitteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet.
• Laite
• USB-kaapeli
• Laturi
• Pika-aloitusopas
• Poistoneula
• Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat
lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
• Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien
valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen
soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät
ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.
• Jotkin laitteen osat on valmistettu karkaistusta lasista. Jos pudotat
laitteen kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku, karkaistu lasi
voi vahingoittua. Jos näin käy, lopeta laitteen käyttöä heti ja ota yhteys
LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
• Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta
ostit laitteen.
• Jos haluat ostaa lisää osia, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
• Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman
ennakkoilmoitusta.
• Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman
ennakkoilmoitusta.
• Laitteen ominaisuudet määräytyvät alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Perustoiminnot
17
Osien yleiskuvaus
Etukameran objektiivi
LED valo
Nano-SIM/muistikorttikelkka
Google Assistant -painike
Kuuloke
Etäisyysanturi / ympäristön
valon anturi
Äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeet (+/-)
Virta/lukituspainike
Kosketusnäyttö
Laturi-/USB-kaapeliportti
Mikrofoni
Stereokuulokemikrofonin
liitäntä
Takakameran objektiivi
Salama
Kaiutin
Mikrofoni
Perustoiminnot
18
ÄLÄ yritä irrottaa takasuojusta itse.
Näin tekeminen voi vahingoittaa vakavasti akkua ja laitetta, mikä voisi
aiheuttaa ylikuumenemista, tulipalon, ja vamman. Laitteen takasuojan ja
akun saa irrottaa tai vaihtaa ainoastaan valtuutettu ammattilainen.
• Etäisyysanturi / ympäristön valon anturi
-- Etäisyysanturi: Puhelun aikana etäisyysanturi sammuttaa
näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on
lähellä ihmisvartaloa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa
kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä
kauempana.
-- Ympäristön valon anturi: Ympäristön valon anturi analysoi
ympäristön valon voimakkuuden, kun automaattinen kirkkauden
säätö on käytössä.
• Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
-- Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten
äänenvoimakkuutta.
-- Voit ottaa valokuvan Kamera-sovelluksen käytön aikana painamalla
äänenvoimakkuuden säätöpainiketta kevyesti. Jos haluat ottaa
valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta
pitkään.
• Virta/lukituspainike
-- Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa
näytön.
-- Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.
• Google Assistant -painike
-- Laitteessa on sisäänrakennettu Google Assistant. Löydä vastauksia
ja ota asioita kävelemällä. Aloita napauttamalla Google Assistant
-painiketta puhelimen sivulla. Paina ja pidä painettuna, kun haluat
puhua nopeasti avustajasi kanssa.
-- Aktivoi Google assistant. Katso Google Assistant lisätietoja
kohdasta.
Perustoiminnot
19
• Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen
käyttö on rajoitettua.
• Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, äläkä istu sen päälle. Muutoin
kosketusnäyttö voi vahingoittua.
• Näytönsuojakalvo tai lisävarusteet voivat häiritä etäisyysanturia.
• Jos laite on kastunut tai sitä käytetään kosteassa paikassa,
kosketusnäyttö tai painikkeet eivät ehkä toimi oikein.
Virran kytkeminen tai katkaiseminen
Virran kytkeminen
Kun virta on katkaistuna, paina virta-/lukituspainiketta pitkään.
• Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, suoritetaan alkuasetusten
määritys. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista
kauemmin.
Virran katkaiseminen
Paina Virta- ja lukitusnäppäin pitkään ja valitse sitten Virta pois.
Perustoiminnot
20
Laitteen käynnistäminen uudelleen
Jos laite ei toimi oikein tai ei vastaa, käynnistä se uudelleen noudattamalla
seuraavia ohjeita.
1
Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti, kunnes virta katkeaa.
2
Kun laite käynnistyy uudelleen, napauta painike.
Virranohjausvaihtoehdot
Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten vaihtoehto.
• Virta pois: Sammuta laite.
• Käynnistä uudelleen: Käynnistä laite uudelleen.
• Kuvakaappaus: Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvissä
olevasta näytöstä.
SIM- ja muistikortin asentaminen
Aseta matkapuhelinpalveluntarjoajaltasi saatu SIM-kortti ja erikseen
ostettu muistikortti laitteeseen.
• Käsittele poistoneulaa varovasti, sillä sen reunat ovat teräviä.
Perustoiminnot
21
1
Aseta poistotyökalu korttipidikkeessä olevaan reikään ja vedä
korttipidike ulos laitteesta.
2
Aseta SIM- tai muistikortti korttipidikkeeseen ja aseta korttipidike
sitten laitteeseen nuolen suuntaisesti.
Muistikortti (valinnainen lisävaruste, myydään
erikseen)
SIM-kortti
Perustoiminnot
22
• Tämä laite tukee vain nano-SIM-kortteja.
Nano
Mikro
Vakio
• Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, on suositeltavaa käyttää
puhelinta oikeantyyppisellä SIM-kortilla. Käytä aina tehdasvalmisteista
palveluntarjoajan toimittamaa SIM-korttia.
• Älä kadota SIM-korttiasi. LG ei vastaa vahingoista ja muista ongelmista,
jotka aiheutuvat SIM-kortin katoamisesta tai siirtämisestä toiselle.
• Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat tai irrotat sen.
• Aseta SIM- tai muistikortti korttipidikkeeseen oikein.
• Kun asetat korttipidikkeen takaisin laitteeseen, aseta se
vaakasuuntaisesti nuolen suuntaan kuvan mukaisesti. Varmista, ettei
korttipidikkeeseen asetettu kortti siirry pois paikaltaan.
• Aseta SIM-kortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat alaspäin.
• Varmista, että asetat SIM-kortin laitteeseen noudattamalla
käyttöoppaan ohjeita.
• Jos asetat korttipidikkeen laitteeseen tai poistat sen laitteesta, varo,
ettei vettä tai muuta nestettä pääse korttipidikkeeseen. Jos laitteeseen
asetetaan märkä korttipidike tai kortti, laite voi vahingoittua.
• Muistikortti on valinnainen lisävaruste.
• Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen voi lyhentää muistikortin
käyttöikää.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Jos käytät yhteensopimatonta korttia, laite tai muistikortti voi
vahingoittua tai korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua.
Perustoiminnot
23
Muistikortin irrottaminen
Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta
irrottaminen on turvallista.
1
2
3
Napauta kotinäytössä
4
5
Poista muisti korttipidikkeestä.
ja pyyhkäise ylöspäin.
Napauta Asetukset Tallennustila
.
Aseta poistotyökalu korttipidikkeessä olevaan reikään ja vedä
korttipidike ulos laitteesta.
Työnnä korttikelkka aukkoon.
• Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja
voi kadota tai ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua.
LG ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu muistikorttien
väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä, tietojen katoaminen mukaan
lukien.
Akku
Akun lataaminen
Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.
Latauskaapelin liitäntä
Perustoiminnot
24
• Älä käytä ulkoista liitintä, latauskaapelia tai laitteen liitinsovitinta
kosteassa ympäristössä. Muutoin voi seurata tulipalo, sähköisku,
henkilövahinko tai laitteen toimintahäiriö. Jos laitteessa on kosteutta,
lopeta laitteen käyttö heti ja kuivaa kosteus kokonaan.
• Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
• Käytä LG:n hyväksymää laturia, ja latauskaapelia. Akun lataaminen
kolmannen osapuolen laturilla voi aiheuttaa akun räjähtämisen tai
laitteen vahingoittumisen.
• Laitteessa on sisäinen ladattava akku. Oman turvallisuutesi vuoksi älä
irrota sisäistä akkua.
• Laitteen käyttäminen sen latautuessa voi aiheuttaa sähköiskun. Kun
haluat käyttää laitetta, lopeta sen lataaminen.
• Irrota laturi pistorasiasta, kun laite on latautunut täyteen. Tämä estää
turhan virrankulutuksen.
• Akun voi ladata myös liittämällä USB-kaapelin laitteen ja
pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen väliin. Tämä voi kestää
kauemmin kuin kytkettäessä sovitin pistorasiaan.
• Älä lataa akkua käyttämällä USB-keskitintä, joka ei pysty ylläpitämään
nimellisjännitettä. Lataus voi epäonnistua tai pysähtyä tahattomasti.
Laitteen käytön varotoimia
• Käytä laitteen mukana toimitettua USB-korttia; älä käytä laitteessa
kolmannen osapuolen USB-kaapeleita tai latureita. LG:n rajoitettu
takuu ei kata kolmannen osapuolen varusteiden käyttämistä.
• Tässä käyttöoppaassa olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen ja
laitteen virheellinen käyttö voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.
Perustoiminnot
25
Akun tehokas käyttö
Akun käyttöaika voi lyhentyä, jos pidät useita sovelluksia ja toimintoja
käynnissä samanaikaisesti ja jatkuvasti.
Voit pidentää akun käyttöaikaa poistamalla taustatoiminnot käytöstä.
Voit pienentää akkuvirran kulutusta seuraavasti:
• Sammuta Bluetooth® tai Wi-Fi-verkkotoiminto käytöstä, kun et käytä
niitä.
• Määritä näytön aikakatkaisuaika mahdollisimman lyhyeksi.
• Aseta näytön kirkkaus mahdollisimman pieneksi.
• Määritä näyttö lukittumaan, kun laitetta ei käytetä.
• Tarkista akun varaus käyttäessäsi ladattuja sovelluksia.
Kosketusnäyttö
Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.
Napauttaminen
Napauta kevyesti sormenpäälläsi, kun haluat valita tai käynnistää
sovelluksen tai toiminnon.
Perustoiminnot
26
Koskettaminen pitkään
Avaa käytettävissä olevien toimintojen valikko koskettamalla useita sekunteja.
Kaksoisnapauttaminen
Napauta kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lähentää tai loitontaa
verkkosivua tai karttaa.
Vetäminen
Kosketa pitkään kohdetta, kuten sovellusta tai pienoisohjelmaa, ja siirrä
sitten sormesi toiseen paikkaan hallitulla liikkeellä. Voit siirtää kohdetta
tämän eleen avulla.
Perustoiminnot
27
Pyyhkäiseminen
Kosketa näyttöä sormellasi ja siirrä sitä nopeasti ilman taukoa. Voit selata
esimerkiksi luetteloa, Internet-sivua, valokuvia tai näyttöjä tämän eleen
avulla.
Nipistäminen ja levittäminen
Loitonna esimerkiksi valokuvassa tai kartassa nipistämällä kahta sormea
yhteen. Lähennä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.
• Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja.
Kosketusanturi voi vahingoittua.
Perustoiminnot
28
• Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä
magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
• Jos käytät laitetta kirkkaassa valaistuksessa, kuten suorassa
auringonvalossa, valon tulokulman mukaan voi olla, ettei näyttökuva näy.
Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei
ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
• Älä paina näyttöä voimakkaasti.
• Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
• Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai
sormenkynnellä.
• Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
• Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty
näytönsuojakalvo tai lisävaruste, joka on ostettu kolmannen osapuolen
kaupasta.
• Liikkumattoman kuvan pitäminen näytössä kauan voi aiheuttaa
jälkikuvia tai kuvan palamisen näyttöön. Sammuta näyttö tai vältä
saman kuvan pitämistä näytössä kauan, kun et käytä laitetta.
Kotinäyttö
Kotinäytön yleiskuvaus
Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen ja sovellusten käytön aloituspiste.
Voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla missä tahansa
näytössä.
Voit hallinnoida kaikkia sovelluksia Sovellukset-näkymässä. Selaa
asennettuja sovelluksia napauttamalla kotinäytössä ja pyyhkäise
ylöspäin.
Perustoiminnot
29
Kotinäytön asettelu
Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienoisohjelmat ja
kansiot.
Tilapalkki
Google Haku pienoisohjelma
Pikapainikealue
Etukosketuspainike
• Aloitusnäyttö voi vaihdella valmistajan käytännön, käyttäjäasetusten,
ohjelmistoversion tai palveluntarjoajan mukaan.
• Tilapalkki: Näytä tilakuvakkeet, aika ja akun varaustaso.
• Google Haku pienoisohjelma: Kirjoita tai puhu avataksesi avatun
Google-haun.
• Pikapainikealue: Kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan niin, että
niitä voi käyttää miltä tahansa kotinäytön sivulta.
• Etukosketuspainike
-- : Palaa edelliseen näyttöön. Sulje näppäimistö tai
ponnahdusikkunat
-- : Siirry kotinäyttöön napauttamalla. Jos haluat käynnistää Googlehaun, kosketa pitkään.
-- : Voit näyttää luettelon viimeksi käytetyistä sovelluksista tai
käynnistää sovelluksen luettelosta.
Perustoiminnot
30
Tilakuvakkeet
Jos on olemassa ilmoitus lukemattomasta viestistä,
kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä, tilapalkissa näkyy vastaava
ilmoituskuvake. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä
ilmoituskuvakkeista.
Tietoja siirretään verkon kautta
Hälytys on asetettu
Värinätila on käytössä
Akun varaustaso
Lentokonetila on käytössä
Vastaamattomia puheluja
Wi-Fi on yhdistetty
Mykistystila on käytössä
Tukiasema on käytössä
• Laitteen tilan mukaan jotkin näistä kuvakkeista voivat näyttää erilaisilta,
tai ne eivät ehkä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua
siinä todellisessa ympäristössä ja alueella, jossa käytät laitetta ja
palveluntarjoajasi palvelua.
• Näytän kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Perustoiminnot
31
Ilmoituspaneeli
Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia alaspäin päänäytössä.
• Voit avata pikavalintakuvakeluettelon vetämällä ilmoituspaneelia
alaspäin.
• Voit muuttaa kuvakkeiden järjestystä tai lisätä tai poistaa niitä
napauttamalla .
• Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö
tulee näkyviin.
• Voit käyttää ilmoituspaneelia myös lukitusnäytössä. Voit käyttää
haluamiasi toimintoja nopeasti vetämällä ilmoituspaneelia, kun näyttö
on lukittuna.
Perustoiminnot
32
Näytön suunnan vaihtaminen
Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen
fyysisen suunnan mukaan.
Ilmoituspaneelissa napauta ja ota käyttöön Autom. kierto
pikakäyttökuvakkeiden luettelossa.
Voit myös napauttaa Asetukset Näyttö Lisäasetukset, ja ottaa
Näytön kierto -toiminnon käyttöön.
Perustoiminnot
33
Kotinäytön muokkaaminen
Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitse sitten haluamasi
toiminto alta.
• Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää
kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten Pikavalintanäppäimet.
• Voit vaihtaa taustakuvaa koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa
kotinäytössä ja valitsemalla sitten Taustakuvat.
Voit myös napauttaa Asetukset Näyttö Lisäasetukset
Taustakuva.
• Voit muokata kotinäytön asetuksia koskettamalla pitkään tyhjää
kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten Kotinäytön asetukset.
Sovellusten siirtäminen sovellusnäkymässä
Kosketa sovellusta pitkään sovellusnäkymässä ja vedä se sitten toiseen
paikkaan.
• Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön
alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan
pikapainikealueelle.
• Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen
kotinäyttöön.
Perustoiminnot
34
Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä
Kansioiden luominen
Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen
sovelluksen päälle.
• Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.
Kansioiden muokkaaminen
Napauta kansiota kotinäytössä ja toimi sitten seuraavasti.
• Kansion nimeä voit muuttaa napauttamalla nimetöntä kansiota.
• Jos haluat lisätä sovelluksia, kosketa sovellusta pitkään, vedä se sitten
kansion päälle ja vapauta se.
• Voit poistaa sovelluksen kansiosta koskettamalla sovellusta ja
vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos poistettu sovellus on kansion
ainoa sovellus, kansio poistetaan automaattisesti.
Näytön lukitus
Näytön lukituksen yleiskuvaus
Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itsekseen, jos virta-/lukituspainiketta
painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn
ajan.
Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty,
kotinäyttö tulee näkyviin heti.
Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön
määrittämällä näytön lukituksen.
• Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteet laitteen näytössä.
Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.
Perustoiminnot
35
Näytön lukituksen määrittäminen
Näytön lukituksen asetukset voi määrittää usealla tavalla.
1
2
Napauta kotinäytössä
3
Mukauta seuraavia asetuksia:
• Ei mitään: Poista näytönlukitustoiminto käytöstä.
• Pyyhi: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä näytössä.
• Kuvio: Avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
• PIN-koodi: Avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
• Salasana: Avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen
salasana.
ja pyyhkäise ylöspäin.
Napauta Asetukset Turvallisuus ja sijainti Näytön lukitus ja
valitse haluamasi lukituksen avaustapa.
• Jos yrität avata laitteen lukituksen virheellisesti viisi kertaa, näyttö
lukkiutuu 30 sekunniksi.
Näyttökuvien ottaminen
Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvissä olevasta näytöstä.
Pikanäppäimen avulla
Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.
Tai
Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten Kuvakaappaus.
• Kuvakaappauksia voi katsella Valokuvat -sovelluksen
Kuvakaappaukset-kansiosta.
Perustoiminnot
36
Kopioiminen ja liittäminen
Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin
samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää
tekstin niihin.
1
2
3
Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.
4
Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten Liitä.
Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä
/ .
Valitse joko Leikkaa tai Kopioi.
• Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.
• Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, Liitä-toiminto ei tule
näkyviin.
Älä häiritse
Voit poistaa osan äänistä tai kaikki äänet käytöstä pyyhkäisemällä
tilapalkin alas sormellasi ja napauttamalla Älä häiritse.
Perustoiminnot
37
03
Käteviä
sovelluksia
Sovellusten asentaminen ja
asennuksen poistaminen
Sovellusten asentaminen
Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.
• Voit käyttää Play-kauppaa tai palveluntarjoajasi toimittamaa
sovelluskauppaa.
• Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
• Jotkin sovellukset voivat veloittaa maksuja.
• Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi
mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
Sovellusten asennuksen poistaminen
Sovellusten asennuksen poistaminen
Voit poistaa sovelluksen kotinäytöstä pitämällä sovellusta painettuna
ja vetämällä sen Poista-kohtaan. Sovelluksen asennusta ei poisteta
puhelimesta, ainoastaan sen kuvake kotinäytöstä.
Voit poistaa sovelluksen puhelimestasi pitämällä sovellusta painettuna ja
vetämällä sen Poista asennus -kohtaan.
Voit poistaa sovelluksen käytöstä tai pysäyttää sen napauttamalla
Asetukset Sovellukset ja ilmoitukset, ja sitten valitsemalla
sovelluksen.
Asennuksen poistaminen sovelluskaupasta
Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä siihen sovelluskauppaan,
josta latasit sen, ja poistamalla sen asennuksen.
Käteviä sovelluksia
39
Sovellusten asentaminen ja asennuksen
poistaminen laitteen asennuksen aikana
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, voit ladata suositellut
sovellukset.
Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen asentamatta mitään.
Sovelluksen pikavalinnat
Voit tuoda pikakäyttövalikon näkyviin koskettamalla aloitusnäytössä
pitkään sovelluskuvaketta, kuten Puhelu, Viesti, Kamera tai Asetukset.
Voit käyttää sovelluksia helposti sovellusten pikavalintojen avulla.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.
Käteviä sovelluksia
40
Puhelin
Puhelut
Soitto yhteystiedoille, numeroiden pikavalinnat, viimeisimmät puhelut tai
numerot ja haku, kaikki yhdessä sovelluksessa.
Haku: .
• Soita yhteystiedolle tai viimeisimpään numeroon napauttamalla sitä.
• Avaa numeronvalinta napauttamalla . Valitse numero ja soita
napauttamalla .
Selaa viimeisimpiä puheluja.
Avaa numeronvalitsin.
Selaa yhteystietoja.
Käteviä sovelluksia
41
Vinkkejä
• Puhelun aikana: Kosketusnäyttö pimenee, jotta vahinkopainalluksilta
voidaan välttyä. Herätä näyttö siirtämällä se pois kasvojesi läheltä ja
painamalla virta-/lukituspainiketta.
• Moniajo: Puhelun aikana voit piilottaa puhelunäytön napauttamalla
, ja etsiä puhelinnumeron tai osoitteen tai käynnistää muita
sovelluksia. Voit avata puhelunäytön pyyhkäisemällä tilapalkin alas ja
napauttamalla avoinna olevaa puhelua.
• Yhteystiedot: Voit etsiä yhteystietoja napauttamalla .
• Suosikkiyhteystieto: Soitatko tietylle henkilölle jatkuvasti? Kosketa
pitkään tyhjää kohtaa kotinäytöllä, napauta Pienoisohjelmat, ja pidä
painettuna Suorasoitto-pienoisohjelmaa. Vedä se kotinäyttöön ja
valitse yhteystieto. Soita henkilölle napauttamalla pienoisohjelmaa.
• Vastaaja: Näkyy tilapalkissa, kun uusi vastaajaviesti on saapunut.
Kuuntele viesti napauttamalla
, ja sitten pitämällä pohjassa 1.
Soittaminen
Soittamiseen on useita vaihtoehtoja:
• Tarkista viimeisimmät puhelut, ryhmät ja usein soitetut yhteystiedot
napauttamalla . Soita yhteystiedolle tai numeroon valitsemalla se.
• Valitse numero napauttamalla , sitten valitse numero ja soita siihen
napauttamalla .
• Lisää kansainvälinen soittokoodi (+) painamalla 0 pitkään. Tauon tai
odotuksen voit lisätä numeron jälkeen napauttamalla .
Käteviä sovelluksia
42
Puheluihin vastaaminen ja niiden päättäminen
Puheluun vastaaminen: Kun puhelin on lukittu, pyyhkäise ylös.
Kun puhelinta ei ole lukittu, napauta VASTAA.
Puhelun hylkääminen: Kun puhelin on lukittu, pyyhkäise alas.
Kun puhelinta ei ole lukittu, napauta HYLKÄÄ.
Voit myös hiljentää soittoäänen painamalla
äänenvoimakkuusnäppäintä.
• Tekstiviestillä vastaaminen: Kun puhelin on lukittu,
. Valitse
viesti, joka lähetetään välittömästi.
• Puhelun päättäminen. Napauta .
• Puhelun aikana: Mykistä puhelu napauttamalla puhelunäkymässä
. Piilota puhelunäkymä napauttamalla . Voit avata sen uudelleen
pyyhkäisemällä tilapalkin alas ja napauttamalla avoinna olevaa
puhelua.
•
•
•
•
• Kun puhelinta pidetään korvalla, kosketusnäyttö pimenee
vahinkopainallusten estämiseksi. Kun puhelin siirretään pois korvalta,
näyttö herää automaattisesti.
• Älä käytä suojuksia tai näyttösuojia (edes kirkkaita), jotka peittävät
kosketusnäytön yläpuolella olevan läheisyysanturin.
Viimeisimmät puhelut
Selaa puheluja (uusin ensin) ja soita, lähetä viesti, tai tallenna numerot:
Haku:
.
• Voit soittaa takaisin napauttamalla soittajan nimen tai numeron
vieressä.
• Voit lähettää tekstiviestin, tallentaa numeron tai selata muita
vaihtoehtoja napauttamalla soittajan kuvaa.
• Voit poistaa puhelulokin merkinnän napauttamalla ensin nimeä tai
numeroa ja sitten Puhelutiedot
.
• Tyhjennä loki napauttamalla
Puheluhistoria, ja sitten napauta
Tyhjennä puheluhistoria.
Käteviä sovelluksia
43
Väli- ja kolmen hengen puhelut
Puhelun aikana voit soittaa toisen puhelun ja vaihtaa puhelujen välillä tai
yhdistää ne kolminpuheluksi.
• Voit vastata toiseen puheluun pyyhkäisemällä ylös.
• Jos vastaat toiseen puheluun, ensimmäinen puhelu jää pitoon. Voit
vaihtaa puhelujen välillä napauttamalla .
• Voit soittaa toisen puhelun napauttamalla , sitten valitse numero ja
soita siihen napauttamalla .
Kun napautat , ensimmäinen puhelu jää pitoon. Kun toiseen
puheluun on vastattu, voit yhdistää puhelut napauttamalla .
Oma puhelinnumero
Haku: Siirry kohtaan Asetukset Järjestelmä Tietoja puhelimesta
SIM-kortin tila SIM-kortin puhelinnumero.
Hätäpuhelut
• Palveluntarjoaja on ohjelmoinut yhden tai useamman hätänumeron,
joihin voi soittaa aina, vaikka puhelimesi olisi lukittu. Hätänumerot
vaihtelevat kulloisenkin maan mukaan. Esiohjelmoidut hätänumerot
eivät välttämättä toimi kaikkialla, ja joissakin tapauksissa hätäpuhelua ei
voi soittaa verkko-, ympäristö- tai häiriötekijöiden vuoksi.
1
Napauta (jos puhelin on lukittu, avaa se vetämällä
napauttamalla HÄTÄPUHELU).
2
3
Kirjoita hätänumero.
Soita hätänumeroon napauttamalla
Käteviä sovelluksia
ylös, ja sitten
.
44
Viestitys
Viestin lähettäminen
Voit luoda ja lähettää viestejä yhteyshenkilöillesi Viestitys-sovelluksen
avulla.
• Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä
palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
1
2
3
Napauta
4
Napauta
.
Napauta
.
Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
• Käyttääksesi multimediavalintoja napauta .
• Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla .
lähettääksesi viestin.
Viestin lukeminen
Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteyshenkilön mukaan järjestettyinä.
1
2
Napauta
.
Valitse yhteystieto viestiluettelosta.
Viestiasetusten määrittäminen
Voit muuttaa viestiasetukset haluamiksesi.
1
2
Napauta
Napauta
.
Asetukset viestiluettelossa.
Käteviä sovelluksia
45
Kamera
Kameran käynnistäminen
Voit ikuistaa tärkeät hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.
1
2
Napauta kotinäytössä
Napauta
ja pyyhkäise ylöspäin.
.
• Pyyhi kameran objektiivi pehmeällä liinalla ennen valokuvan ottamista
tai videon kuvaamista.
• Varo tahrimasta kameran objektiivia sormilla tai vierailla aineilla.
• Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
• Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata Valokuvat-sovelluksesta.
Katso lisätietoja kohdasta Osien yleiskuvaus.
Ota salama
käyttöön tai pois
käytöstä.
Siirry etukameran ja
takakameran välillä.
Käynnistä Galleria.
Ota valokuvia.
Tallenna videoita
Muuta
kamera-asetuksia.
Valokuvan ottaminen
1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa
kameran.
2
Ota valokuva napauttamalla .
• Voit ottaa valokuvan myös painamalla äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta (-) tai äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+).
Käteviä sovelluksia
46
Videon tallentaminen
1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa
kameran.
2
Napauta .
• Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla .
• Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla . Voit jatkaa
videon tallentamista napauttamalla .
• Kun nauhoitat videota, voit venyttää tai puristaa kaksi sormea
zoomaamaan tai ulos.
• Voit nauhoittaa videota napauttamalla haluttua aluetta kirkkauden
säätämiseen.
3
Lopeta videon tallentaminen napauttamalla
.
• Jos haluat tarkistaa kuvasuhteen ennen videon tallentamista, pidä
painettuna .
Kamera-asetusten mukauttaminen
Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamiksesi.
Napauta näytössä.
• Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameran (etu- vai
takakamera) ja valitun kameratilan mukaan.
•
•
•
•
: Ota valokuva FullVisionissa.
: Valitse kuvasuhteen ja koon arvot valokuvien ottamista varten.
: Valitse tarkkuuden ja koon arvot videoiden tallentamista varten.
: Aseta ajastin ottamaan valokuvia tai tallentamaan videoita
määritetyn ajan kuluttua automaattisesti .
Käteviä sovelluksia
47
Cheese shutter
Ota valokuvia puhekomennoilla.
Skannaa QR-koodi
Lue QR-koodi kameran esikatselunäytöstä.
Sijainnin tallennus
Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Ruudukko
Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat
helpottavat kuvan sommittelua otettaessa valokuvia tai
tallennettaessa videoita.
Tallennustila
Valitse, haluatko tallentaa kuvat ja videot Sisäinen
tallennustila vai SD-kortti. (Käytettävissä, kun
muistikortti on asetettu.)
Ohje
Ohjeet kameran jokaista valikkoa varten.
Eri kameratilat
Sarjakuvaus
Voit luoda liikkuvia kuvia ottamalla jatkuvasti valokuvia.
Kosketa pitkään automaattisessa tilassa.
• Kamera ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun on alas painettuna.
• Voit ottaa jopa 30 valokuvaa peräkkäin.
• Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.
Käteviä sovelluksia
48
Kamera-sovelluksen muita käteviä toimintoja
Valotuksen/tarkennuksen automaattinen lukitus
Voit kiinnittää nykyisen valotuksen ja tarkennuksen koskettamalla
pitkään näyttöä Automaattinen-tilassa. Voit poistaa toiminnon käytöstä
napauttamalla tyhjää aluetta näytössä.
• Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.
Siirtyminen kamerasta toiseen
Voit vaihtaa etukamerasta takakameraan ja päinvastoin ympäristön
mukaan.
Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin napauttamalla
kameranäytössä tai vetämällä näytössä.
Käteviä sovelluksia
49
Lähentäminen tai loitontaminen
Voit lähentää tai loitontaa kuvaa kameranäytössä ottaessasi valokuvaa tai
tallentaessasi videota.
• Voit lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä yhteen tai levittämällä
erilleen kahta sormea kameranäytössä ja käyttää sitten näytössä
näkyvää liukupalkkia +/-.
• Voit myös vetää -painiketta ylös tai alas.
Kuvat
Yleistä kuvista
Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.
1
2
Napauta kotinäytössä
3
Napauta kansiota ja valitse tiedosto.
• Voit katsella valittua tiedostoa koko näytön kokoisena.
• Valokuvan katselun aikana voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
valokuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
• Videon katselun aikana voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
videoon pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
• Voit katsella valokuvia tai videoita, jotka on järjestetty Vuosi,
kuukausi tai Päivämäärä -valikosta Valokuvat-välilehdessä.
• Voit katsella tietyssä kohteessa otettuja valokuvia napauttamalla
Tunnisteen sijainti, ja sitten napauttamalla
. Valokuvat ryhmitellään automaattisesti sijainnin mukaan
Valokuvat-sovelluksen Paikat-kansiossa.
ja pyyhkäise ylöspäin.
Napauta .
• Tallennetut valokuvat ja videot näytetään kansioittain.
• Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot
ole tuettuja.
• Joitakin tiedostoja ei ehkä voit avata koodauksen takia.
• Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
Käteviä sovelluksia
50
Valokuvien katseleminen
Käytä lisätoimintoja.
Takaisin edelliseen
näyttöön.
Siirrä toiselle
laitteelle.
Jaa kuvia.
Poista kuvia.
Muokkaa kuvia.
Kuvan tiedot.
• Voit tuoda valikkokohteet näkyviin napauttamalla näyttöä kevyesti. Voit
piilottaa valikkokohteet napauttamalla näyttöä uudelleen.
Valokuvien muokkaaminen
1 Kun katselet valokuvaa, napauta .
2 Muokkaa valokuvaa eri tehosteilla ja työkaluilla.
3 Tallenna muutokset napauttamalla Tallenna.
• Muutokset tallennetaan alkuperäiseen tiedostoon.
Videon toistaminen
Takaisin edelliseen
näyttöön.
Keskeytä video
toisto tai toista
video.
Jaa video.
Muokkaa videota.
Käteviä sovelluksia
Käytä lisätoimintoja.
Siirrä toiselle
laitteelle.
Poista videoita.
Videon tiedot.
51
Videoiden muokkaaminen
1 Kun katselet videota, napauta .
2 Muokkaa videota eri tehosteilla ja muokkaustyökaluilla.
Säädä videon kestoa.
3
Tallenna muutokset napauttamalla Tallenna.
Tiedostojen poistaminen
Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:
• Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja napauta .
• Napauta tiedostoluettelossa ja poista haluamasi tiedostot.
• Poistetut tiedostot siirretään automaattisesti Roskakori-kansioon, ja
ne voidaan palauttaa Galleriaan 60 päivän kuluessa.
Tiedostojen jakaminen
Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:
• Kun katselet valokuvaa tai videota, napauta ja valitse haluamasi
jakotapa.
• Valitse tiedostot tiedostoluettelosta napauttamalla
Valitse, ja
sitten napauta ja valitse haluamasi jakotapa.
Käteviä sovelluksia
52
Yhteystiedot
Yhteystietojen yleiskuvaus
Voit tallentaa ja hallita yhteystietoja.
1
2
Napauta kotinäytössä
ja pyyhkäise ylöspäin.
Napauta Yhteystiedot.
Yhteystietojen lisääminen
Uusien yhteystietojen lisääminen
1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä .
2 Kirjoita yhteystiedot ja napauta .
Yhteystietojen tuominen
Voit tuoda yhteystietoja toisesta tallennuslaitteesta.
1
Napauta yhteystietoluettelonäytössä
Tuo.
2
3
Valitse tuotavan yhteystiedon lähde- ja kohdesijainti.
Valitse yhteystiedot ja napauta
Käteviä sovelluksia
Hallinnoi yhteystietoja
.
53
Yhteystietojen etsiminen
Voit etsiä yhteystietoja seuraavasti:
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna sitten
yhteystiedot tai puhelinnumero.
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Napauta yhteystietoluettelonäytön hakemistossa yhteystiedon
alkukirjainta.
• Napauta
yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna sitten
yhteystiedot tai puhelinnumero, jolloin näkyviin tulevat kaikki hakutiedot
puhelulokeista, yhteystiedoista ja ryhmistä.
Yhteystietoluettelo
Yhteystietojen muokkaaminen
1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä ja muokkaa tietoja.
3 Tallenna muutokset napauttamalla .
Yhteystietojen poistaminen
Napauta yhteystietoluettelonäytössä
Poista.
• Poistettuja yhteystietoja ei voi palauttaa.
Käteviä sovelluksia
54
Suosikkien lisääminen
Voit tallentaa usein käytettävät yhteystiedot suosikeiksi.
1
2
Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.
Napauta yhteystiedon tietonäytössä
.
Kello
Hälytys
Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettynä aikana.
1
2
3
4
Napauta kotinäytössä
Napauta Kello
Napauta
ja pyyhkäise ylöspäin.
.
ja lisää uusi hälytys.
Määritä hälytyksen asetukset ja napauta OK.
• Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.
Maailmankello
Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.
1
2
3
Napauta kotinäytössä
Napauta Kello
Napauta
ja pyyhkäise ylöspäin.
.
ja lisää kaupunki.
Käteviä sovelluksia
55
Ajastin
Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan
kuluttua.
1
2
3
Napauta kotinäytössä
Napauta Kello
ja pyyhkäise ylöspäin.
.
Aseta aika ja napauta
.
Sekuntikello
Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.
1
2
3
Napauta kotinäytössä
4
Pysäytä sekuntikello napauttamalla .
• Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä napauttamalla
• Voit poistaa kaikki tiedot ja käynnistää sekuntikellon uudelleen
napauttamalla NOLLAA.
Napauta Kello
ja pyyhkäise ylöspäin.
.
Käynnistä sekuntikello napauttamalla .
• Voit tallentaa kierrosajan napauttamalla KIERROS.
Käteviä sovelluksia
56
Googlen sovellukset
Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Googletilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät
Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä,
luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen
ohjetoiminnossa.
• Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset
toimi.
Kalenteri
Kalenterisovelluksella voit tarkistaa (luomasi) tapahtumat kolmen päivän,
viikon tai kuukauden näkymässä.
Chrome
Nopea, helppokäyttöinen ja turvallinen web-selain, joka on suunniteltu
moderniin verkkoon.
Gmail
Gmail on helppokäyttöinen sähköpostisovellus, joka pitää viestisi
turvallisena, tekee postilaatikostasi entistä älykkäämmäksi ja auttaa sinua
pysymään järjestäytyneinä.
Google Go
Google Go -sovellus kertoo sinua kiinnostavista asioista. Löydä nopeasti
vastauksia, tutustu eturyhmiisi ja hanki tarinoita ja päivityksiä aiheista,
jotka ovat sinulle tärkeitä.
Maps Go
Menossa jonnekin? Siirry Maps-sovellukseen, johon voit luottaa
reaaliaikaiseen GPS-navigointiin, liikenteeseen, kauttakulkuun ja
miljoonien paikkojen yksityiskohtiin, kuten arvosteluihin ja suosittuihin
aikoihin.
Käteviä sovelluksia
57
Kuvat
Kaikkien valokuviesi ja videoidesi koti, joka järjestetään automaattisesti,
jotta voit jakaa ja tallentaa mitä asioita.
Google Play™
Google Play on Googlen digitaalisen sisällön portaali, josta löydät
lempimusiikkiasi, elokuvia, TV-sarjoja, kirjoja ja lehtiä sekä Androidsovelluksia ja -pelejä.
• Lataa sovelluksia: Siirry Play-kauppaan.
YouTube Go
Katso suosikkikanaviasi, kuuntele lempimusiikkiasi ja jaa videoitasi
ihmisille kaikkialla lataamalla ne verkkoon.
Google Assistant
Laitteessa on sisäänrakennettu Google Assistant. Löydä vastauksia
ja ota asioita kävelemällä. Aloita koskettamalla puhelimen reunassa
olevaa Google Assistant -painiketta tai kosketa pitkään puhelimen
kotipainiketta.
• Google Assistant ei ole käytettävissä joillakin kielillä ja mailla.
Käteviä sovelluksia
58
04
Asetukset
Asetukset
Voit mukauttaa laitteen asetukset haluamiksesi.
1
2
Napauta kotinäytössä
ja pyyhkäise ylöspäin.
Napauta Asetukset.
• Napauta
ja kirjoita hakusanaksi asetuskohteen nimi.
Verkko ja internet
Wi-Fi
Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.
Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon
1 Napauta asetusnäytössä Verkko ja internet Wi-Fi.
2 Valitse napauttamalla sitä.
• Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.
3
Valitse verkko.
• Sinua saatetaan pyytää antamaan verkon Wi-Fi-salasana.
• Laite ohittaa tämän vaiheen aiemmin käytettyjen Wi-Fi-verkkojen
yhteydessä. Jos et haluat yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fiverkkoon, napauta verkkoa ja napauta sitten UNOHDA.
Asetukset
60
Mobiiliverkko
Voit mukauttaa matkapuhelinverkkojen asetuksia.
1
2
Napauta asetusnäytössä Verkko ja internet Mobiiliverkko.
Mukauta seuraavia asetuksia:
• Mobiilidata: Voit ottaa mobiilidatan käyttöön tai pois käytöstä. Voit
myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.
• Roaming: Selaa Internetiä ja käytä sähköpostia, multimediaviestejä ja
muita datapalveluja ulkomailla.
• Sovelluksen datan käyttö: Voit tarkkailla puhelimen lähettämän ja
vastaanottaman datan määrää.
• Edistynyt 4G LTE -tila: LTE-palvelujen käyttö parantaa ääntä ja
muuta viestintää (suositeltu).
• Ensisijainen verkko: Valitse verkon tyyppi.
• Valitse verkko automaattisesti: Etsi verkko-operaattorit ja yhdistä
automaattisesti verkkoon.
• Tukiasemien nimet: Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä
tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla
vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
Datan käyttö
Voit tarkkailla puhelimen lähettämän ja vastaanottaman datan määrää.
Tiedot näkyvät datankäyttökaaviona. Kaavion alapuolella luetellaan
sovellukset datankäyttöjärjestyksessä suurimmasta pienimpään. Paljon
dataa käyttävät sovellukset voivat kuluttaa myös paljon virtaa.
Osa sovelluksista siirtää tietoja taustalla, kun et käytä niitä. Tiedonsiirron
voi estää napauttamalla sovellusta ja poistamalla Tiedonsiirto taustalla
-toiminnon käytöstä.
• Käyttötiedot auttavat puhelimen hallinnassa. Datansiirtotiedot
eivät välttämättä täsmää palveluntarjoajan laskutuksen kanssa, sillä
datankäyttöä mitataan eri tavalla.
Asetukset
61
Hotspot ja yhteyden jako
Wi-Fi-hotspot
Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta
muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi
mobiilidatayhteyden avulla.
1
Napauta asetusnäytössä Verkko ja internet Hotspot ja yhteyden
jako Wi-Fi-hotspot ja aktivoi sitten
napauttamalla sitä.
2
3
Kirjoita Hotspotin nimi ja salasana.
4
Anna verkon salasana.
Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen
verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
• Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi
mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
• Lisätietoja on tässä sivustossa: http://www.android.com/tether#wifi
Asetukset
62
Internetin jakaminen USB:n kautta
Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa
mobiilidatayhteyden.
1
2
Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.
Napauta asetusnäytössä Verkko ja internet Hotspot ja yhteyden
jako Internetin jakaminen USB:n kautta ja aktivoi sitten
napauttamalla sitä.
• Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi
mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
• Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta
www.lg.com ja asenna se tietokoneeseen.
• Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä,
kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää
tai vastaanottaa tiedostoja.
• Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja
uudemmat sekä Linux.
Asetukset
63
Jaettu Bluetooth-yhteys
Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden
Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
1
Napauta asetusnäytössä Verkko ja internet Hotspot ja yhteyden
jako Jaettu Bluetooth-yhteys ja aktivoi sitten
napauttamalla
sitä.
2
Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja
muodosta pariliitos niiden välille.
• Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi
mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
• Lisätietoja on tässä sivustossa:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM-kortit
Voit määrittää Dual SIM -kortin asetukset.
1
2
Napauta asetusnäytössä Verkko ja internet SIM-kortit.
Mukauta seuraavia toimintoja:
• SIM-korttipaikka 1: Vvaihda SIM-kortti 1:n nimi ja kuvake.
• SIM-korttipaikka 2: Vvaihda SIM-kortti 2:n nimi ja kuvake.
• Mobiilidata: Mobiilidata: valitse mobiilidataa varten käytettävä
SIM-kortti.
• Puhelut: Valitse puheluissa käytettävä SIM-kortti.
• Tekstiviestit: Valitse tekstiviestien lähetyksessä ja vastaanotossa
käytettävä SIM-kortti.
Asetukset
64
Lentokonetila
Voit poistaa käytöstä puhelu- ja mobiilidatatoiminnot. Kun tämä tila on
käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten
pelejä ja musiikintoistoa.
• Napauta asetusnäytössä Verkko ja internet Lentokonetila.
VPN
Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranetverkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.
VPN-verkon lisääminen
1 Napauta asetusnäytössä Verkko ja internet VPN.
2 Napauta .
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukitus on käytössä. Jos
näytön lukitus ei ole käytössä, ilmoitusnäyttö tulee näkyviin. Ota näytön
lukitus käyttöön napauttamalla ASETA LUKITUS ilmoitusnäytössä.
Katso lisätietoja kohdasta Näytön lukituksen määrittäminen.
3
Kirjoita VPN-verkon tiedot ja napauta TALLENNA.
VPN-asetusten määrittäminen
1 Napauta VPN-verkkoa VPNS-luettelosta.
2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja napauta YHDISTÄ.
• Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla Tallenna tilitiedot
-valintaruudun.
Yksityinen DNS
Voit määrittää yksityisen DNS:n (Domain Name System) asetukset.
1
2
Napauta asetusnäytössä Verkko ja internet Yksityinen DNS.
Määritä haluamasi asetukset ja napauta TALLENNA.
Asetukset
65
Yhdistetyt laitteet
Bluetooth
Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetoothtoimintoa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen
Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen
ohjausta.
Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa
1 Napauta asetusnäytössä Yhdistetyt laitteet Yhteysasetukset
Bluetooth.
2
3
Valitse
napauttamalla sitä.
Napauta Muodosta laitepari uuden laitteen kanssa ja valitse laite
luettelosta.
• Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
• Vain näkyviksi määritetyt tiedot näkyvät luettelossa.
4
Suorita todennus noudattamalla näytön ohjeita.
• Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.
Asetukset
66
Lähettäminen Bluetooth-yhteydellä
1 Valitse tiedosto.
• Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.
2
3
Napauta
Bluetooth.
Valitse kohdelaite tiedostoa varten.
• Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaite hyväksyy sen.
• Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedoston mukaan.
Lähetä
Jos sinulla on Chromecast tai muu lähetyksen vastaanottoon soveltuva
laite, voit näyttää puhelimesi kuvan ja äänen TV:ssä.
Ruudun lähetys
1 Napauta asetusnäytössä Yhdistetyt laitteet Yhteysasetukset
Lähetä.
2
Napauta luettelosta laitetta, johon haluat lähettää ruutunäkymän.
Lähetyksen katkaisu
1 Pyyhkäise laitteen näytön yläosasta alas.
2 Napauta lähetysilmoituksesta Katkaise.
Asetukset
67
Tulostus
Voit yhdistää laitteen Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa laitteeseen
tallennettuja valokuvia tai asiakirjoja.
1
Napauta asetusnäytössä Yhdistetyt laitteet Yhteysasetukset
Tulostus.
• Jos haluamasi tulostin ei ole luettelossa, asenna tulostinohjain
sovelluskaupasta.
2
3
Napauta Oletustulostuspalvelu, ja aktivoi se napauttamalla
.
Valitse tulostin tulostinluettelonäytöstä.
• Voit lisätä tulostimen napauttamalla Lisää palvelu.
• Jos sinulla ei ole Google-tiliä, napauta LISÄÄ TILI ja luo tili.
Vastaanotetut tiedostot
Näyttää Bluetoothin kautta vastaanotetut sisällöt.
Sovellukset ja ilmoitukset
Voit tarkistaa luettelon asennetuista sovelluksista ja määrittää
ilmoitusten, sovellusten käyttöoikeuksien ja muiden asetusten asetukset.
1
2
Napauta asetusnäytössä Sovellukset ja ilmoitukset.
Mukauta asetuksia.
• Ilmoitukset: Haluamistasi ilmoituksista riippuen voit vaihtaa
joidenkin sovellusten asetuksia.
• Oletussovellukset: Voit tarkistaa ja määrittää oletussovellukset.
Asetukset
68
• Sovellusten käyttöoikeudet: Voit tarkistaa ja määrittää
sovellusten oikeudet käyttää sijaintia, mikrofonia ja kameraa.
• Sovellusten erikoiskäyttö: Voit halutessasi määrittää,
voivatko sovellukset käyttää Asetukset-sovellusta. Muista,
että käyttöoikeuksien poiston jälkeen kaikki sovellukset eivät
välttämättä toimi kunnolla.
Akku
Näet, kuinka paljon virtaa on jäljellä ja kuinka kauan kestää, ennen kuin
akku on täynnä.
1
2
Napauta asetusnäytössä Akku.
Mukauta seuraavia asetuksia:
• Virransäästö: Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin
laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja
värinän voimakkuutta.
• Mukautuva virta: Kun mukautettu virransäästö on käytössä,
harvemmin käytetyt sovellukset käynnistyvät itsestään harvemmin.
Ajan myötä puhelimesi oppii, kuinka käytät sovelluksia. Se auttaa
säästämään virtaa juuri sinulle sopivilla tavoilla.
• Akun varaus prosentteina: Näytä akun jäljellä oleva varaustaso
prosenttiarvona tilapalkissa.
• Peligrafiikka: Voit määrittää grafiikan ja akun
virransäästötoiminnon asetukset.
Asetukset
69
Näyttö
Voit mukauttaa jokaisen näyttötyypin asetuksia.
Napauta asetusnäytössä Näyttö ja mukauta seuraavia asetuksia:
• Kirkkaustaso: Muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla.
• Yövalo: Värjää näytön kellertäväksi. Tällöin näytöltä on helpompi
katsoa tai lukea hämärässä, ja toiminto voi helpottaa unen tuloa.
• Kirkkauden säätö: Kirkas näyttö vähentää akun elinikää. Voit parantaa
sitä säätämällä kirkkaustasoa ympäristön valaistuksen mukaan.
• Taustakuva: Valitse laitteessa käytettävä taustakuva.
• Siirtyminen virransäästöön: Sammuta näyttö automaattisesti, kun
laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
• Näytön automaattinen kierto: Kierrä näyttöä automaattisesti
laitteen asennon mukaan.
• Kirjasimen koko: Muuta fonttikokoa.
• Näyttökoko: Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo
nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
• Näytönsäästäjä: Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty
telineeseen tai laturiin. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.
• Laitteen teema: Osassa näkymiä, kuten äänenvoimakkuuden
liukusäätimessä, voit käyttää vaaleampia tai tummempia teemoja.
Asetukset
70
Ääni
Voit mukauttaa ääni-, värinä- ja ilmoitusasetuksia.
Napauta asetusnäytössä Ääni ja mukauta seuraavia asetuksia:
• Median äänenvoimakkuus: Säädä äänenvoimakkuutta.
• Puhelun äänenvoimakkuus: Säädä puhelun äänenvoimakkuutta.
• Soittoäänen voimakkuus: Säädä soittoäänien äänenvoimakkuutta.
• Hälytyksen voimakkuus: Säädä hälytysten äänenvoimakkuutta.
• Värinä myös puheluille: Määritä laite värisemään ja toistamaan
soittoääni samanaikaisesti.
• Älä häiritse: Määritä aika, ilmoitustyyppi ja sovellustyyppi
ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain
tiettyinä viikonpäivinä.
• Soittoäänen hiljentämisen pikakuvake: Voit määrittää pikanäppäimiä
soittoäänen estämiseksi.
• Puhelimen soittoääni: Valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai
poista soittoääniä.
• Ilmoituksen oletusääni: Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä
laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
• Herätyksen oletusääni: Valitse hälytysten soittoääni. Määritä
laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto hälytysten soittoääneksi.
• Näppäimistön näppäinäänet: Määritä numeronvalinnan äänet.
• Näytön lukitusäänet: Määritä näytön lukitusäänet.
• Latausäänet: Määritä latausäänet.
• Kosketusäänet: Määritä kosketusäänet.
Asetukset
71
Tallennustila
Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaan tai muistikortin
tallennustilaa ja hallita niitä.
1
2
Napauta asetusnäytössä Tallennustila.
Mukauta seuraavia asetuksia:
• Sisäinen jaettu tallennustila: Näytä laitteen sisäisen tallennustilan
kokonaismäärä ja vapaa määrä. Näytä käytössä olevien sovellusten
luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
• SD-kortti: Näytä muistikortin tallennustilan kokonaismäärä ja
vapaa määrä. Tämä asetus on näkyvissä vain, kun muistikortti
on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä
napauttamalla .
Suojaus ja sijainti
Voit mukauttaa lukitusnäytön turvallisuusasetuksia.
• Google Play Protect: Tarkistaa laitteen päivittäin mahdollisesti
haitallisille sovelluksille.
• Paikanna puhelin: Etäjäljitä laitteen sijainti. Voit myös suojata tietosi
turvallisesti, jos menetät laitteesi.
• Tietoturvapäivitys: Tarkista ohjelmistopäivitys ja määritä
automaattiset asennusasetukset.
• Näytön lukitus: Valitse haluttu näytönlukitustapa. Katso lisätietoja
kohdasta Näytön lukituksen määrittäminen.
• Lukitusnäytön asetukset: Muuta lukitussa näyttöruudussa näkyviä
tietoja.
• Smart Lock: Mahdollistaa luotettavan laitteen, sijainnin, äänen ja / tai
kehon havaitsemisen, jonka avulla puhelimesi voi pysyä lukittuna.
Asetukset
72
• Sijainti: Voit mukauttaa sitä, miten tietyt sovellukset käyttävät
sijaintitietojasi.
• Näytä salasanat: Näyttää kirjaimet lyhyesti kirjoittaessa.
• Laitteenhallintasovellukset: Salli käyttöoikeuksien rajoittaa laitteen
hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin.
• SIM-kortin lukitus: Lukitse USIM-kortti tai avaa sen lukitus tai vaihda
salasanaa (PIN-koodia).
• Salaus ja kirjautumistiedot: Salaus suojelee puhelimessa olevia
tilejä, asetuksia, sovelluksia ja tiedostoja, jotta varkauden sattuessa
muut eivät pääse niihin käsiksi. Määritä asetukset kortin salaukselle ja
käyttäjätiedoille.
• Luotettavat tahot: Näytä laitteeseen asennettu luotettu agentti ja
käytä sitä.
• Näytön kiinnitys: Kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena
olevaa sovellusta voi käyttää.
Tilit
Voit lisätä käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa laitteen ja pilvitilin.
1
2
Napauta asetusnäytössä Tilit.
Mukauta asetuksia.
Esteettömyys
Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyyslaajennusten
asetuksia.
1
2
Napauta asetusnäytössä Esteettömyys.
Mukauta seuraavia asetuksia:
• Pikakomento: äänenvoimakkuuspainike: Äänenvoimakkuuden
säädön pikanäppäintä voi käyttää TalkBackin tai muun
helppokäyttöisyystyökalun nopeaan avaamiseen.
• Näytönlukuohjelmat Teksti puhuttuna: Voit käyttää
puhepalautetta napauttamalla kohteita.
Asetukset
73
• Näytönlukuohjelmat TalkBack: Määritä laite ilmoittamaan
näytön tilasta tai toiminnoista puheella.
• Näytönlukuohjelmat Tekstistä puheeksi -toisto: Määritä
teksti puheeksi -toiminnon asetuksia, kuten kieli ja nopeus, kun
ääniavustaja on valittuna.
• Näyttö Kirjasimen koko: Muuta fonttikokoa.
• Näyttö Näyttökoko: Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne
on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
• Näyttö Suurennus: Suurenna koko näyttö kolmoisnapauttamalla
näyttöä tai suurenna väliaikaisesti kolmoisnapauttamalla ja
painamalla pitkään.
• Näyttö Värikorjaus: Säädä näytön väriä.
• Näyttö Käänteiset värit: Lisää näytön värikontrastia
näkörajoitteisia henkilöitä varten.
• Näyttö Suuri hiiren osoitin: Suurenna osoitin.
• Näyttö Poista animaatiot: Määritä animointiasetukset.
• Käytönhallinta Esteettömyysvalikko:
Helppokäyttöisyysvalikosta voi muokata useita Android-laitteen
toimintoja. Voit määrittää asetuksia, laitteen näppäinten toimintoja,
navigointia ja paljon muuta.
• Käytönhallinta Switch Access: Luo näppäinyhdistelmiä laitteen
ohjaamista varten.
• Käytönhallinta Viiveajoitus: Kun hiiri oin käytössä, voit määrittää
osoittimen toimimaan automaattisesti, kun se on ollut paikoillaan
tietyn ajan. Toiminto hyödyttää motorisia ongelmia omaavia.
• Käytönhallinta Puhelun katkaisu virtapainikkeella: Kun asetus
on käytössä, voit päättää puhelun laitteen virtapainikkeesta. Näin
puhelun päättäminen voi olla helpompaa.
• Käytönhallinta Näytön automaattinen kierto: Kierrä näyttöä
automaattisesti laitteen asennon mukaan.
Asetukset
74
• Käytönhallinta Pitkäkestoisen kosketuksen viive: Määritä aika,
jonka jälkeen kosketus muuttuu pitkäksi kosketukseksi.
• Käytönhallinta Värähtely: Voit ottaa värinän käyttöön
soittoäänille, ilmoituksille ja muille.
• Ääni ja näyttöteksti Monoääni: Monoääni yhdistää stereoäänen
yhdeksi signaaliksi, joka toistetaan kaikista kuulokkeista. Käytä
toimintoa, jos sinulla on kuulovaurio tai yksittäisen kuulokkeen
käyttö on kätevämpää.
• Ääni ja näyttöteksti Tekstitykset: Ota käyttöön
tekstitystoiminto kuulorajoitteisia henkilöitä varten toistettaessa
videoita.
• Kokeellinen Suurikontrastinen teksti: Suuri kontrasti tekee
tekstistä helppolukuisempaa. Toiminto korjaa tekstin väriä mustaksi
tai valkoiseksi alkuperäisestä väristä riippuen.
Google
Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tili-asetuksia.
Napauta asetusnäytössä Google.
Järjestelmä
Tietoja puhelimesta
Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja
oikeudelliset tiedot.
Napauta asetusnäytössä Järjestelmä Tietoja puhelimesta ja tarkastele
tietoja.
Asetukset
75
Kielet ja syöttötapa
Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.
1
2
Napauta asetusnäytössä Järjestelmä Kielet ja syöttötapa.
Mukauta seuraavia asetuksia:
• Kielet: Määritä laitteessa käytettävä kieli.
• Virtuaalinen näppäimistö: Voit mukauttaa Gboardin ja Googlen
ääni tekstiksi -asetukset.
• Fyysinen näppäimistö: Valitse fyysisen näppäimistön käyttö tai
tarkista näppäimistön pikavalintanäppäimet.
• Oikeinkirjoituksen tarkistus: Voit määrittää Googlen
oikeinkirjoituksen tarkistusominaisuuden valintoja.
• Automaattinen täyttö-palvelu: Ota tämä valinta käyttöön
antaaksesi yksittäisellä napautuksella tietosi, jotka on tallennettu
tilillesi kuten salasana, osoite, tai luottokorttisi numero. Voit myös
poistaa käytöstä tämän valinnan, käytä Google Autocomplete
-sovellusta, tai lisää uusi palvelutili.
• Oma sanakirja: Lisää sanoja sanastoon Lisää (+)-painikkeella.
• Osoittimen nopeus: Säädä hiiren tai kosketusalustan osoittimen
nopeutta.
• Tekstistä puheeksi -toisto: Määritä teksti puheeksi -toiminnon
asetukset.
Eleet
Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia.
Ota eleet käyttöön tai poista niitä käytöstä
1 Napauta asetusnäytössä Järjestelmä Eleet.
2 Mukauta asetuksia.
Asetukset
76
Päivämäärä ja aika
Voit mukauttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan asetuksia.
1
2
Napauta asetusnäytössä Järjestelmä Päivämäärä ja aika.
Mukauta asetuksia.
Varmuuskopioi
Google-tilisi tiedot varmuuskopioidaan pilveen. Jos palautat puhelimen
oletusasetukset tai vaihdat puhelinta, kirjautumalla Google-tilillesi voit
palauttaa yhteystiedot, tapahtumat ja muut tiedot, jotka olet liittänyt
tiliisi.
1
2
Napauta asetusnäytössä Järjestelmä Varmuuskopioi.
Mukauta seuraavia asetuksia:
• Varmuuskopioi Google Driveen: Muuta Google-aseman
varmistuskopioasetuksia. Voit myös tarkistaa nykyisin käytetyn
varmistuskopiotilin tai lisätä uuden varmistuskopiotilin.
Palautusvalinnat
Voit palauttaa laitteen mukaan lukien verkko- ja sovellusasetukset.
1
2
Napauta asetusnäytössä Järjestelmä Palautusvalinnat.
Mukauta seuraavia asetuksia:
• Nollaa Wi-Fin, mobiiliverkon ja Bluetoothin asetukset: Palauta
Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset ja muut verkkoasetukset.
• Nollaa sovellusasetukset: Palauta asetukset sovellukselle.
Sovellukseen tallennettuja tietoja ei poisteta.
• Poista kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset): Palauta laitteen
kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.
• Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedostot laitteesta.
Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.
Asetukset
77
Päivityskeskus
Ajoittain puhelimeesi voidaan julkaista päivitys. Voit ladata ja asentaa
päivitykset puhelimen asetuksista.
Napauta asetusnäytössä Järjestelmä Päivityskeskus.
Viranomaismerkinnät
Voit tarkastella oikeudellisia tietoja laitteessasi.
Napauta asetusnäytössä Järjestelmä Viranomaismerkinnät.
Asetukset
78
05
Liite
Kieliasetukset
Valitse laitteessa käytettävä kieli.
1
2
Napauta kotinäytössä
ja pyyhkäise ylöspäin.
Napauta Asetukset Järjestelmä Kielet ja syöttötapa Kielet, ja
lisää kieli.
Ohjelmistopäivitys
LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen
Internetistä
Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta
http://www.lg.com/common/index.jsp ja valitsemalla sitten maan ja kielen.
Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti
ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto
on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston
versio.
Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän
huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja
huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan
siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen
aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.
• LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman
harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien
laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.
Liite
80
LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-theAir (OTA) -palvelun välityksellä
Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion
kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on
käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston
versio.
Tee puhelimen ohjelmistopäivitys napauttamalla Järjestelmä
Päivityskeskus Ohjelmistopäivitys Etsi päivityksiä nyt.
• Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot,
kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmäja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRMkäyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen
yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset
tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa
menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
• Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai
palveluntarjoajan mukaan.
Liite
81
Varkaudenesto-opas
Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos
sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi
katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää
vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.
Voit suojata laitteesi helposti suorittamalla nämä toimet:
• Määritä näytön lukitus: Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, mutta
olet määrittänyt näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi tyhjentää
Asetukset-valikon avulla, ellei näytön lukitusta avata.
• Lisää Google-tilisi laitteeseesi: Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, mutta
siinä on Google-tilisi, laite ei voi suorittaa asennusprosessia, ennen
kuin Google-tilitietosi annetaan uudelleen.
Kun laitteesi on suojattu, sinun on joko avattava näytön lukitus
tai annettava Google-tilisi salasana, jos haluat palauttaa laitteen
tehdasasetukset. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku,
johon luotat.
• Älä unohda Google-tiliäsi ja -salasanaasi, jotka olet lisännyt
laitteeseesi ennen tehdasasetusten palautusta. Jos et voi antaa
tilitietoja asennusprosessin aikana, et voi käyttää laitetta lainkaan
tehdasasetusten palautuksen jälkeen.
Liite
82
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
ilmoitustiedot
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPLja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta
http://opensource.lge.com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun
vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.
LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta
veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut).
Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.
Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG
Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi
hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.
Säädöksiin liittyvät tiedot
(Säädöksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)
Katso säädöksiä koskevat tiedot siirtymällä puhelimessa kohtaan
Asetukset Järjestelmä Viranomaismerkinnät.
Liite
83
Tavaramerkit
• Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja
LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Kuvat, Google Play -suoja, Google-kalenteri,
Google-dokumentit, Google Drive, Google-levyt ja muut niihin liittyvät
merkit ja logot ovat Google LLC n tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla
maailmassa.
• Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja
haltijoidensa omaisuutta.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus
LG Electronics vakuuttaa, että tämä LM-X120EMW -tuote on
direktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten
sopimusten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta
http://www.lg.com/global/declaration
Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon
tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Liite
84
Lisätietoja
Karkaistusta lasista valmistetut osat
Tässä laitteessa olevat karkaistusta lasista valmistetut osat eivät ole
särkymättöämiä ja voivat kulua ajan myötä.
• Jos pudotat laitteen kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku,
karkaistu lasi voi vahingoittua.
Jos näin käy, lopeta laitteen käyttöä heti ja ota yhteys LG:n
asiakaspalvelukeskukseen.
• Voit ostaa kaupoista suojakoteloita, jotka suojaavat laitetta
vahingoittumiselta.
Huomaa, että nämä suojakotelot eivät ole LG Electronicsin
myöntämän takuun kattamia, eikä niiden turvallisuutta voida taata.
Liite
85
Tiedonsiirto-opas
• Jos haluat siirtää tietoja LG-laitteesta toiseen tai LG-laitteesta muun
valmistajan laitteeseen tai päinvastoin, katso seuraavaa taulukkoa.
LG-laite
Tyyppi
Kohdetiedot
→
LG-laite
Muun
valmistajan
Androidlaite
→
iOS-laite
→
LG-laite
LG-laite
Yhteystiedot, viestit,
puhelulokit, kalenteri,
Henkilökohtaiset äänitallenteet
tiedot
Muistiot
Hälytykset
Mediatiedot
Näytön
asetukset
Valokuvat, videot,
kappaleet, asiakirjat
Liite
○
X
○
X
X
○
○
○
X
X
Lukitusnäytön asetukset
(näytön lukitusasetukset
pois lukien)
○
X
X
Ladatun sovelluksen
henkilökohtaiset asetukset
Julkinen varmenne
Muut
○
○
○
○
Aloitusnäytön
asetukset (kansiot ja
pienoisohjelmat)
Ladatut sovellukset
Sovellukset
○
Asetukset (Wi-Fi,
Bluetooth, puhelut,
ääni ja ilmoitus,
helppokäyttöisyys, akku)
○
○
○
○
○
X
–
○
X
X
X
86
• Ohjelmistoversion, sovellusversion, käyttöjärjestelmän, valmistajan tai
palveluntarjoajan käytännön mukaan voi olla, ettei joitakin tietoja siirretä.
Liite
Tuetut taajuuskaistat
Tx-lähtöteho
GSM 900
34.0 dBm
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Vanhan laitteesi hävittäminen
1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja
elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään
kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. V
anhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten
loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja
terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen
käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita
sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen
resurssien säästämiseksi.
3. V
oit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa
yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä
valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot
koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling
Paristojen ja akkujen hävittäminen
1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten
elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on
yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
aikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava
2. K
paikalliseen keräyspisteeseen.
3. V
anhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee
mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. L isätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat
ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Liite
88
Kysymyksiä ja vastauksia
Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita
voi ilmetä laitetta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita
palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.
Laite kuumene
Se saa erittäin kuumaa laitetta käytettäessä.
Seuraavissa tapauksissa akun kulutus kasvaa ja laite voi olla kuumempi:
• Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai varmuuskopioi tiedot
• Kun käytät useita sovelluksia kerralla
-- Kun useat sovellukset ovat käynnissä taustalla
-- Lataa suuria tiedostoja soitettaessa videopuheluja tai videoita
• Käytettäessä ominaisuuksia, jotka vaativat suurta tehoa
-- Katso videoiden lähetystä Internetistä tai tallenna pitkä video
-- Pitkä aika pelissä korkealaatuisia pelejä
-- Käytettäessä laitteita, joiden näyttöruudun kirkkaus on pitempi
• Kun käytät paljon mobiilitietoja
-- Käytettäessä Wi-Fi-hotspotia tai kytkemistä
-- Samanaikaisesti synkronoidaan tietoja useille tileille
Liite
89
• Muut tapaukset
-- Ulkomailla verkkovierailun aikana
-- Alueilla, joilla on heikko signaalialue, kun laitetta käytetään tai
vastaanotto ei ole käytössä
-- Kun lataat laitetta laturilla tai USB-kaapelilla, joka vahingoittuu tai
saastuu vieraalla materiaalilla
• Joissain edellä mainituista tapauksista ei voida toteuttaa ominaisuuksien
ja sovellusten perusteella.
Laite kuumenee latauksen aikana.
• Laite ja laturi voidaan kuumentaa latauksen aikana. Langattoman
latauksen tai nopeamman latauksen aikana laite saattaa myös olla
kuuma. Jos akun lämpötila ylittää tietyn tason, laite voi lopettaa
latauksen.
-- Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
Anna laitteen jäähtyä ennen kuin lataat laitetta tai käytät sovellusta.
-- Pysäytä lataus, jos laturin / USB-kaapelin portti laitteen alapäässä
kuumenee ja käy lähimpänä LG n asiakaspalvelukeskuksessa.
Kuinka ratkaista laitteen yliannostus
• Sammuta kaikki käynnissä olevat sovellukset tai ominaisuudet ja anna
laitteen jäähtyä.
• Päivitä ohjelmisto aina uusimmassa versiossa.
• Sammuta Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-ominaisuudet käytöstä, kun et
käytä niitä.
• Poista sovellukset, joita et käytä.
• Jos käytät laitetta, jolla on suurin näytön kirkkaus, vähennä kirkkautta.
• Jos laitetta kuumennetaan pitkään, lopeta sen käyttö jonkin aikaa. Jos
laite kuumenee, siirry LG n asiakaspalvelukeskukseen.
Liite
90
Laitteen lämmityksen käyttörajat
Jos laite on liian kuuma käytön tai latauksen aikana, jotkin toiminnot,
sovellukset tai jopa laitteet voidaan kytkeä pois päältä.
Tämä on normaalia toimintaa laitteille, jotka tukevat tätä ominaisuutta.
• Jos laitteen lämpötila ylittää tietyn tason, näyttöön tulee varoitusviesti.
-- Jos pelaat huippupelejä, nauhoita video tai lähetä suuria tiedostoja,
laite voi pysyä lämpimänä pitkään. Tällöin saattaa ilmestyä
varoitusviesti, jolla ilmoitetaan automaattinen sammutus.
Sammuta laite tai katkaise virta käynnissä olevista sovelluksista tai
ominaisuuksista ja anna laitteen jäähtyä.
• Näytön kirkkaus ja käyttönopeus voidaan rajoittaa laitteen
jäähdytykseen. Jokainen käynnissä oleva sovellus tai ominaisuus voi
olla hidasta tai alhaalla. Laite voi keskeyttää lataamisen.
SIM-kortin virhe
Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu.
Signaali on heikko. Siirry ikkunan ääreen tai avoimelle paikalle.
Olet verkon kantaman ulkopuolella. Siirry ja tarkista verkko.
Puhelut eivät ole käytössä
Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
Varmista, ettet ole asettanut estoa saapuville puheluille.
Varmista, ettet ole asettanut estoa numerolle, johon soitat.
Laitteeseen ei tule virtaa
Jos akun lataus on purkautunut kokonaan, laite ei käynnisty.
Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.
Liite
91
Latausvirhe
Varmista, että laite latautuu normaalilämpötilassa.
Tarkista laturi ja sen yhteys laitteeseen.
Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita.
Akku purkautuu nopeammin kuin ostohetkellä
Laitteen tai akun altistaminen erittäin kylmille tai kuumille lämpötiloille voi
lyhentää akun käyttöaikaa.
Akkuvirran kulutus kasvaa käytettäessä tiettyjä toimintoja tai sovelluksia,
kuten GPS:ää, pelejä tai Internetiä.
Akku on kulutustuote, joten sen käyttöaika lyhenee ajan oloon.
Kameraa käynnistettäessä avautuu virheilmoituksia
Lataa akku.
Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla
tiedostoja laitteesta.
Käynnistä laite uudelleen.
Jos kamerasovelluksessa ilmenee edelleen ongelmia näiden ohjeiden
kokeilemisen jälkeen, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.
Valokuvan laatu on heikko
Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytetyn kuvaustekniikan
mukaan.
Jos kuvaat pimeillä alueilla, yöllä tai sisällä, kuvissa voi ilmetä kohinaa tai
kuvat voivat olla epätarkkoja.
Jos ongelmia ilmenee, palauta asetukset.
Liite
92
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai väärin
Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojuksen tai muita valinnaisia
lisävarusteita, kosketusnäyttö voi toimia väärin.
Jos käytät käsineitä, kosketat näyttöä likaisilla käsillä tai napautat näyttöä
terävällä esineellä tai kynsillä, kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö.
Kosketusnäytön toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä kosteissa
olosuhteissa, tai jos kosketusnäyttö altistuu vedelle.
Poista väliaikaiset ohjelmistovirheet käynnistämällä laite uudelleen.
Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut muulla tavalla, käy
LG Electronics Service Centerissä.
Laite jumiutuu
Laitteen käynnistäminen uudelleen
• Jos laite jumiutuu, sulje sovelluksia tai käynnistä laite uudelleen.
Laitteen käynnistäminen
• Laitteen voi palauttaa käynnistämällä se uudelleen, jos näyttö
jähmettyy tai painikkeet, kosketusnäyttö tai itse laite eivät vastaa.
• Jos haluat käynnistää laitteesi uudelleen, paina äänenvoimakkuuden
vähennyspainiketta ja virtapainiketta, kunnes laite käynnistyy
uudelleen.
Liite
93
Laitteen palauttaminen
• Jos edellä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, suorita
tehdasasetusten palautus.
• Napauta asetusnäytössä Järjestelmä Palautusvalinnat Poista
kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset).
-- Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.
Varmuuskopioi kaikki laitteen tärkeät tiedot ennen tehdasasetuksien
palauttamista.
-- Jos olet rekisteröitynyt Google-tilille laitteessa, kirjaudu uudelleen
tilille asetuksien palauttamisen jälkeen.
Bluetooth-laitetta ei löydy
Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön
laitteessa.
Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön siinä
laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
Varmista, että laite ja toinen Bluetooth-laite ovat enintään Bluetoothalueella (10 m).
Jos edellä annetut ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä LG
Electronics Service Centeriin.
Yhteyttä ei ole muodosteta, kun liität laitteen
tietokoneeseen
Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli sopii laitteeseen.
Varmista, että tietokoneeseesi on asennettu ja päivitetty oikea ohjain.
Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.
Sovelluksessa on ongelmia.
Poista sovelluksen asennus ja asenna se uudelleen.
Liite
94
Allmänna frågor
<LG kundinformation>
0770 LG LG LG (54 54 54)
* Kontrollera att numret stämmer innan
du ringer.
Generelle henvendelser
<LG kundesenter>
21 98 44 54
* Kontroller at nummeret stemmer før
du ringer.
Generelle spørgsmål
<LG Kundeinformationscenter>
78 79 64 54
* Kontroller at nummeret er korrekt
inden du ringer.
Yleiset tiedustelut
<LG:n asiakaspalvelukeskus>
0800 0 LG LG (54 54)
* Varmista numeron oikeellisuus ennen
soittamista.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising