LG | LMX120EMW | User manual | LG LMX120EMW Příručka uživatele

LG LMX120EMW Příručka uživatele
POLSKI
ČESKY
SLOVENSKY
LATVIEŠU
USER GUIDE
LM-X120EMW
EESTI
LIETUVIŲ
Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.
MFL71485202 (1.0)
www.lg.com
Instrukcja obsługi — informacje
POLSKI
Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do
korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją obsługi.
• Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy
dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i
mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
• Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
• Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być
aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego
powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji
udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum
serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez
użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci
komórkowej.
• Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie
oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować
uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych.
Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i
spowodują unieważnienie gwarancji.
• W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub
wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić
od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
• Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane
wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony
użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach
komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w
sposób niezgodny z prawem.
• Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania,
pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się
dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan
usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci
komórkowej.
1
• Niniejsza instrukcja obsługi została napisana w głównych językach dla
każdego kraju. Zależnie od używanego języka treść może się trochę różnić.
Oznaczenia stosowane w instrukcji
OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń
ciała użytkownika i osób trzecich.
PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich
obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.
Instrukcja obsługi — informacje
2
Spis treści
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
01
03
Funkcje niestandardowe
Przydatne aplikacje
14
39
Instalowanie i odinstalowywanie
aplikacji
40
Skróty aplikacji
Google Asystent
02
Funkcje podstawowe
17
Komponenty produktu i akcesoria
18
Budowa urządzenia
20
Włączanie lub wyłączanie zasilania
21
Wkładanie karty SIM i karty
pamięci
24
Wyjmowanie karty pamięci
24
Bateria
26
Ekran dotykowy
29
Ekran główny
35
Blokada ekranu
36
Wykonywanie zrzutów ekranu
37
Kopiowanie i wklejanie
37
Nie przeszkadzać
41
Telefon
45
SMS
46
Aparat
50
Zdjęcia
53
Kontakty
55
Zegar
57
Aplikacje Google
3
04
05
Ustawienia
Dodatek
60
Ustawienia
80
Ustawienia języka
60
Sieć i internet
80
66
Połączone urządzenia
Aktualizacja oprogramowania
telefonu.
68
Aplikacje i powiadomienia
82
Wskazówki dotyczące
przeciwdziałania kradzieżom
83
Informacja dotycząca
oprogramowania open source
83
Informacje prawne (nr identyfikacyjny
normy, etykieta elektroniczna itp.)
69
Bateria
70
Wyświetlacz
71
Dźwięk
72
Pamięć wewnętrzna
72
Lokalizacja i blokady
84
Znaki towarowe
73
Konta
84
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
73
Ułatwienia dostępu
84
75
Google
75
System
Aby uzyskać informacje na temat
zgodności produktu, należy
skontaktować się z biurem
85
Informacje dodatkowe
89
Często zadawane pytania
Spis treści
4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego użytkowania
Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić
zagrożenie lub być niezgodne z prawem.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące
dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak
siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania
połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn
ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą
uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.
Narażenie na wpływ fal radiowych
Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific
Absorption Rate).
To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania
te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa
zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
• We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką
pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące
wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie
emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich
wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
• Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika
SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące
oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).
• Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi
0.717 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1.343 W/kg (10 g)
dla urządzenia noszonego blisko ciała.
5
• To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal
radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co
najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia
telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny
zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania
plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia
z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może
być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia
transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.
Czyszczenie i konserwacja produktu
• Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych
przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów
powstałych w wyniku używania akcesoriów innych firm.
• Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą
zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
• Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do
specjalistycznego punktu serwisowego.
• Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione
oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o
wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi,
takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak
kaloryfery czy kuchenki.
• Nie upuszczaj telefonu.
• Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
• Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać
pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
• W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to
spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
• Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się
rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
• Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z
rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
• Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
• Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać
pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
6
• Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
• Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem
magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach
magnetycznych.
• Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
• Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
• Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez
potrzeby.
• W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z
urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia
szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są
objęte gwarancją.
• Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego
używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze
skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym,
dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
• Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od
zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu
suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik,
kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
• Płyn, który dostał się do wnętrza urządzenia, zmienia kolor etykiety produktu w
środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt
z wodą nie podlegają gwarancji.
• Urządzenie mobilne wymaga odpowiedniej cyrkulacji powietrza w celu odprowadzania
ciepła. Bezpośredni kontakt ze skórą i niedostateczna cyrkulacja powietrza przy
urządzeniu może powodować jego przegrzewanie. Urządzenie powinno się znajdować
co najmniej 1 cm od ciała użytkownika.
• Należy zapobiegać wnikaniu kurzu lub innych substancji obcych do portu przewodu
ładowarki/USB. W przeciwnym razie może dochodzić do nagrzewania się lub pożaru.
• Nie wolno dopuścić do zamoczenia produktu przez żadną ciecz. Nie wolno ładować
ani używać mokrego produktu. W przypadku zamoczenia produktu wskaźnik
uszkodzenia przez ciecz zmieni swoją barwę. Proszę pamiętać, że ograniczy to
możliwość skorzystania z darmowych usług serwisowych świadczonych w ramach
gwarancji.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
7
Prawidłowe korzystanie z urządzenia
Urządzenia elektroniczne
W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie
wpływają na ich wydajność.
• Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki.
Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia
nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
• Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstępu
między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
• Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
• Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
• Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników
telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
• Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 40 °C (o ile jest to
możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi
jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.
Bezpieczeństwo na drodze
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas
kierowania pojazdem.
• Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
• Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
• Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub
odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
• Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów
elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.
• Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować
przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to
spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała
wywołane nieprawidłowym działaniem.
• Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym
poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
8
Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego
poziomu głośności przez długi okres czasu.
Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku
o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania
telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i
muzyki na umiarkowanym poziomie.
• Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób
rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.
• Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych
może spowodować uszkodzenie słuchu.
Szklane elementy
Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w
przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną
siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy
korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane
centrum serwisowe.
Miejsca robót strzelniczych
Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów
wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.
Miejsca zagrożone wybuchem
• Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
• Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
• Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów
wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub
akcesoria.
W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
• Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie samolotu bez zgody załogi.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
9
Dzieci
Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon
zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo
połknięcia.
Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii
komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy
polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego
operatora sieci.
Informacje o baterii
• Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania.
W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby
spowodować mniejszą wydajność baterii.
• Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały
zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
• Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
• Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można
ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
• Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie
zwiększyć jej przydatność.
• Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w
warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
• Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może
to spowodować spadek żywotności baterii.
• W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko
eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
• Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii
urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużywania energii przez ładowarkę.
• Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia,
sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
• Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt.
Zarysowanie baterii grozi pożarem.
W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu
serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
10
Ochrona informacji osobistych
• Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
• Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z
urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
• Przed utylizacją urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować
urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
• Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na
ekranie potwierdzania.
• Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do
informacji osobistych.
• Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje
osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił
informacje osobiste.
• Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić
informacje osobiste.
• Nie należy używać aplikacji z nieznanych źródeł.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
11
Informacje na temat wymiany baterii
• Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować
obrażenia ciała.
• Wymiana baterii przez niewykwalifikowanych specjalistów może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
• Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie
uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia.
Wymiany baterii musi dokonywać wykwalifikowany specjalista. Bateria
powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze
zwykłymi odpadami.
• Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien
usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany
lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie
wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego
niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii.
Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym
niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
• Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy
z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz
ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych
narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii
przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
12
01
Funkcje
niestandardowe
Google Asystent
Przegląd funkcji Google Asystent
Użytkownik może uruchomić lub korzystać z żądanych aplikacji obsługując je
głosowo.
• Aby korzystać z tej funkcji, należy się najpierw połączyć z siecią i zalogować
do swojego konta Google.
• Ta funkcja może nie działać poprawnie lub dokładność rozpoznawania mowy
może się zmniejszać tam, gdzie poziom sygnału Wi-Fi lub sieci komórkowej
jest słaby.
Uruchamianie funkcji Google Asystent
1 Naciśnij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby uruchomić funkcję
2
3
Google Asystent.
Naciśnij DALEJ.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i powiedzieć „OK Google”.
• Urządzenie zapisze dane głosowe w celu ich rozpoznawania.
• W przypadku podobnego głosu lub użycia nagranego głosu użytkownika
ekran może zostać odblokowany.
• • Należy odblokować urządzenie, korzystając z określonej wcześniej metody
w przypadku problemu z odblokowaniem urządzenia z funkcji użyciem
rozpoznawania głosu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Ustawianie
blokady ekranu.
Funkcje niestandardowe
14
Uruchamianie funkcji Google Asystent za pomocą
głosu
1 Powiedz „Ok Google”, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.
2 Powiedz polecenie lub pytanie, gdy na ekranie pojawi się komunikat Cześć,
w czym mogę pomóc?”.
Uruchamianie funkcji Google Asystent z ekranu
głównego
1 Dotknij i przytrzymaj przycisk na ekranie głównym.
2 Powiedz polecenie lub pytanie, gdy na ekranie pojawi się komunikat Cześć,
w czym mogę pomóc?”.
• Dokładność funkcji rozpoznawania głosu może się zmniejszyć, gdy
użytkownik mówi niewyraźnie lub w przypadku hałasu. W przypadku
używania funkcji rozpoznawania głosu można zwiększyć jej dokładność
mówiąc wyraźnie lub w cichym otoczeniu.
Funkcje niestandardowe
15
02
Funkcje
podstawowe
Komponenty produktu i akcesoria
Do urządzenia dołączono poniższe elementy.
• Urządzenie
• Kabel USB
• Ładowarka
• Przewodnik szybkiego rozpoczęcia
pracy
• Igła do wysuwania
• Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
• Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria
mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
• Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie
z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na
wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe
działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.
• Niektóre części urządzenia są wykonane z hartowanego szkła. Po
upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu
uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy
natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z
centrum obsługi klienta firmy LG.
• Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
• Aby zakupić dodatkowe elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi
klienta firmy LG.
• Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
• Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora
sieci.
Funkcje podstawowe
17
Budowa urządzenia
Obiektyw przedniego aparatu
Lampka LED
Słuchawka
Czujnik zbliżeniowy /
oświetlenia otoczenia
Taca karty nano-SIM / karty
pamięci
Przycisk funkcji Google
Asystent
Przyciski głośności (+/-)
Klawisz zasilania/blokowania
Ekran dotykowy
Gniazdo ładowarki / przewodu
USB
Mikrofon
Gniazdo zestawu
słuchawkowego
Obiektyw tylnego aparatu
Lampa błyskowa
Głośnik
Mikrofon
Funkcje podstawowe
18
NIE próbuj samodzielnie zdejmować tylnej pokrywy.
Może to spowodować poważne uszkodzenie baterii i urządzenia, prowadzące
do przegrzania, zapłonu lub obrażeń ciała. Tylna pokrywa i bateria tego
urządzenia nie mogą być usuwane ani wymieniane przez niewykwalifikowanych
specjalistów.
• Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
-- Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza
ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po
odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe
zostaną z powrotem włączone.
-- Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje
natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego
sterowania jasnością.
• Przyciski głośności
-- Pozwalają dostosować głośność dzwonków, połączeń lub powiadomień.
-- Podczas korzystania z aplikacji Aparat, aby wykonać zdjęcie, należy
delikatnie nacisnąć przycisk głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
• Klawisz zasilania/blokowania
-- Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
-- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania
zasilaniem.
• Przycisk funkcji Google Asystent
-- To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Asystent. Umożliwia
znajdowanie odpowiedzi i pracę w czasie podróży. Aby rozpocząć,
wystarczy dotknąć przycisk funkcji Google Asystent z boku telefonu.
Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby krótko porozmawiać z
Asystentem.
-- Uaktywnić funkcję Google Asystent. Aby uzyskać więcej szczegółów,
patrz Google Asystent.
Funkcje podstawowe
19
• W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może
być ograniczony.
• Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotykowego.
• Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika
zbliżeniowego.
• Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran lub
przyciski mogą nie działać prawidłowo.
Włączanie lub wyłączanie zasilania
Włączanie zasilania
Gdy zasilanie jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/
blokowania.
• Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja
początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może
być dłuższy niż zazwyczaj.
Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybierz opcję
Wyłącz.
Funkcje podstawowe
20
Ponowne uruchomienie urządzenia
Gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub nie odpowiada, zrestartować je
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz
przyciszania (-) do momentu wyłączenia zasilania.
2 Gdy rozpocznie się ponowne uruchomienie, zwolnij przycisk.
Opcje sterowania zasilaniem
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.
• Wyłącz: Wyłączanie urządzenia.
• Uruchom ponownie: ponowne uruchomienie urządzenia.
• Zrzut ekranu: Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej
chwili ekranu.
Wkładanie karty SIM i karty pamięci
Włożyć kartę SIM dostarczoną przez operatora sieci komórkowej i oddzielnie
kupioną kartę pamięci do urządzenia.
• Zachowaj ostrożność, korzystając z igły do wysuwania, ponieważ jest ostra.
Funkcje podstawowe
21
1
Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie
wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.
2
Umieścić kartę SIM lub kartę pamięci w oprawce na kartę, a następnie
włożyć oprawkę na kartę zgodnie z kierunkiem strzałki.
Karta pamięci (opcjonalna — do nabycia osobno)
Karta SIM
Funkcje podstawowe
22
• To urządzenie obsługuje wyłącznie karty nano-SIM.
Nano
Micro
Standardowa
• W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w telefonie
właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie nowej karty SIM
dostarczonej przez dostawcę usług.
• Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty
SIM.
• Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie
uszkodzić.
• Wkładając kartę SIM lub kartę pamięci, prawidłowo umieścić ją w oprawce
na kartę.
• Wkładając oprawkę na kartę z powrotem do urządzenia, umieszczać ją w
orientacji poziomej zgodnie z kierunkiem strzałki, w sposób przedstawiony na
ilustracji. Upewnić się, że karta umieszczona w oprawce na kartę nie zmienia
swojego położenia.
• Włożyć kartę SIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.
• Wkładać kartę SIM do urządzenia, postępując zgodnie ze wskazówkami
zawartymi w instrukcji obsługi.
• Wkładając kartę do urządzenia lub ją z niego wyjmując, należy uważać,
aby nie dopuścić do przeniknięcia wody lub innych cieczy do oprawki na
kartę. Włożenie mokrej oprawki na kartę lub karty do urządzenia może
spowodować uszkodzenie urządzenia.
• Karta pamięci jest elementem opcjonalnym.
• Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty
pamięci.
• Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem.
Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie
urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej
karcie.
Funkcje podstawowe
23
Wyjmowanie karty pamięci
Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją
odłączyć.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij opcji Ustawienia Pamięć wewnętrzna .
3 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie
wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.
4 Wyjmij kartę pamięci z oprawki na kartę.
5 Umieść oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.
• Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania
i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść
do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub
urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za
utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.
Bateria
Ładowanie baterii
Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie
naładować baterię.
Złącze przewodu ładowarki.
Funkcje podstawowe
24
• Nie korzystać z zewnętrznego zacisku, przewodu ładowania lub złącza w
obecności wilgoci. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego,
obrażeń ciała lub nieprawidłowego działania urządzenia. W przypadku
występowania wilgoci natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i
całkowicie pozbyć się wilgoci.
• Używać kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
• Korzystać wyłącznie z ładowarki i przewodu do ładowania zatwierdzonych
przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta
może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny akumulator. Dla bezpieczeństwa
nie wolno wyjmować wbudowanego akumulatora.
• Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie
prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.
• Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To
pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
• Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do
komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie
może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ściennego.
• Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie
zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie
powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.
Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia
• Upewnij się, że używany jest dostarczony kabel USB; do urządzenia nie
wolno podłączać kabli ani ładowarek innych producentów. Ograniczona
gwarancja udzielana przez firmę LG nie obejmuje użycia akcesoriów innych
producentów.
• Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i
nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Funkcje podstawowe
25
Prawidłowe korzystanie z baterii
Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego
uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.
Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle.
Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych
wskazówek:
• Wyłączać komunikację Bluetooth® lub sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są
używane.
• Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
• Zminimalizować jasność ekranu.
• Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
• Sprawdzać poziom baterii podczas korzystania z wszelkich pobranych
aplikacji.
Ekran dotykowy
Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy
użyciu gestów na ekranie dotykowym.
Dotknięcie
Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.
Funkcje podstawowe
26
Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij i przytrzymać przez kilka sekund, aby wyświetlić menu z dostępnymi
opcjami.
Dwukrotne dotknięcie
Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę
internetową lub mapę.
Przeciąganie
Dotknij elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, i przytrzymać go, a
następnie kontrolowanym ruchem przesunąć palec w inne miejsce. Za pomocą
tego gestu można zmieniać położenie elementów.
Funkcje podstawowe
27
Przeciągnięcie
Dotknij ekranu palcem i od razu szybko go przesunąć. Ten gest umożliwia
przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.
Zsuwanie i rozsuwanie
Zsunięcie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub
mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.
• Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.
Funkcje podstawowe
28
• Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych
lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
• W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na
przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być
niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub
takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne,
aby umożliwiało czytanie książek.
• Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
• Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
• Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną
rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
• Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny
lub mokry.
• Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie
znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria
kupione w innym sklepie.
• Wyświetlanie obrazów statycznych przez dłuższy okres czasu może
skutkować wystąpieniem zjawiska kontrastu następczego lub wypalania
ekranu. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączać ekran lub unikać
wyświetlania tego samego obrazu przez długi czas.
Ekran główny
Przegląd funkcji ekranu głównego
Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do
różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku na
dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.
Można zarządzać wszystkimi aplikacjami na stronie Aplikacje. Dotknij i
przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić wszystkie
zainstalowane aplikacje.
Funkcje podstawowe
29
Układ ekranu głównego
Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać
widżetami i folderami.
Pasek stanu
Widżet wyszukiwania Google.
Obszar szybkiego dostępu
Domowy przycisk dotykowy
• Ekran główny może się różnić w zależności od polityki producenta, ustawień
użytkownika, wersji oprogramowania lub operatora sieci.
• Pasek stanu: zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie
naładowania baterii.
• Widżet wyszukiwania Google: Wpisz lub powiedz coś, aby otworzyć
widżet wyszukiwania Google.
• Obszar szybkiego dostępu: pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u
dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.
• Domowy przycisk dotykowy
-- : powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub
wyskakujących okien.
-: dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie wyszukiwania
Google.
-: dotknięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji
lub uruchomienie aplikacji z listy.
Funkcje podstawowe
30
Ikony stanu
W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu
w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona
powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony
powiadomień wyświetlane na pasku stanu.
Trwa transmisja danych w sieci
Ustawiono alarm
Tryb wibracji jest włączony
Poziom baterii
Tryb samolotowy jest włączony
Nieodebrane połączenia
Sieć Wi-Fi jest podłączona
Tryb wyciszenia jest włączony
Usługa Hotspot jest włączona
• W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą
wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do
ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia oraz
obszarem, a także z warunkami dostawcy usług.
• Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci
komórkowej.
Funkcje podstawowe
31
Panel powiadomień
Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na
ekranie głównym.
• Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, należy przeciągnąć panel
powiadomień w dół.
• Aby przestawić, dodać lub usunąć ikony, należy dotknąć opcji .
• Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień
odpowiedniej funkcji.
• Z panelu powiadomień można korzystać nawet przy włączonej blokadzie
ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, przeciągnąć panel powiadomień, aby
uzyskać szybki dostęp do dowolnych funkcji.
Funkcje podstawowe
32
Przełączanie orientacji ekranu
Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z
orientacją urządzenia.
Na panelu powiadomień dotknij i aktywuj funkcję Autoobracanie na liście ikon
szybkiego dostępu.
Możesz też przejść do opcji Ustawienia Wyświetlacz Zaawansowane i
aktywować Autoobracanie ekranu.
Funkcje podstawowe
33
Edytowanie ekranu głównego
Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie
wybrać żądaną czynność z poniższych.
• Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać
pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję
Skróty.
• Aby zmienić tapety, dotknij i przytrzymaj pusty obszar na ekranie głównym,
a następnie wybierz opcję Tapety.
Możesz także przejść do opcji Ustawienia Wyświetlacz
Zaawansowane Tapeta.
• Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj
pusty obszar na ekranie głównym, a następnie wybierz opcję Ustawienia
ekranu głównego.
Zmiana położenia aplikacji na stronie Aplikacja
Na stronie Aplikacja dotknij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją
w inne miejsce.
• Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy
dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru
szybkiego dostępu u dołu.
• Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na
ekran główny.
Funkcje podstawowe
34
Korzystanie z folderów na ekranie głównym
Tworzenie folderów
Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć
ją nad inną aplikację.
• Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.
Edytowanie folderów
Na ekranie głównym dotknąć folderu i wykonać jedną z poniższych czynności.
• Aby edytować nazwę folderu, dotknij opcji Folder bez nazwy.
• Aby dodać aplikacje, dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie
przeciągnąć nad folder i zwolnić.
• Aby usunąć aplikację z folderu, dotknij aplikacji i przeciągnij ją poza folder.
Jeśli usunięta aplikacja jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w
folderze, ten folder zostanie automatycznie usunięty.
Blokada ekranu
Blokowanie ekranu
Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu
urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje
bezczynne przez określony czas.
Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania
spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.
Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się
ustawienie blokady ekranu.
• Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów
dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się
włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.
Funkcje podstawowe
35
Ustawianie blokady ekranu
Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij opcji Ustawienia Lokalizacja i blokady Blokada ekranu, a
następnie wybierz preferowaną metodę.
3 Dostosowanie ustawień:
• Brak: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
• Przesunięcie: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
• Wzór: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
• Kod PIN: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła
numerycznego.
• Hasło: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła
alfanumerycznego.
• Po 5 nieudanych próbach odblokowania urządzenia ekran jest blokowany na
30 sekund.
Wykonywanie zrzutów ekranu
Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.
Za pomocą skrótu
Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz
przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.
lub
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybierz opcję
Zrzut ekranu.
• Zrzuty ekranu można przeglądać w folderze Zrzuty ekranu, dostępnym w
aplikacji Zdjęcia.
Funkcje podstawowe
36
Kopiowanie i wklejanie
Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej
samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.
1 Dotknij i przytrzymaj początek lub koniec tekstu do skopiowania lub
wycięcia.
2 Przeciągnij znaczniki / , aby wskazać obszar do kopiowania lub
wycięcia.
3 Wybierz opcję Wytnij lub Kopiuj.
• Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do
schowka.
4 Dotknij i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać
opcję Wklej.
• Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja Wklej będzie
niewidoczna.
Nie przeszkadzać
Aby wyłączyć niektóre lub wszystkie dźwięki, przesuń palcami pasek stanu w
dół i dotknij opcji Nie przeszkadzać.
Funkcje podstawowe
37
03
Przydatne
aplikacje
Instalowanie i odinstalowywanie
aplikacji
Instalowanie aplikacji
Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.
• Można skorzystać ze sklepu Play Store lub sklepu z aplikacjami
udostępnianego przez operatora sieci.
• Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania
się.
• Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
• W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej
użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od
posiadanego planu taryfowego.
Odinstalowywanie aplikacji
Odinstaluj aplikacje
Aby usunąć aplikację ze strony ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj daną
aplikację, a następnie przeciągnij ją do obszaru Usuń. Aplikacja nie zostanie
usunięta z telefonu, a jedynie z ekranu głównego.
Aby usunąć aplikację z telefonu, dotknij ją i przytrzymaj, a następnie
przeciągnij ją do obszaru Odinstaluj.
Aby wyłączyć daną aplikację lub wymusić jej zatrzymanie, przejdź do obszaru
Ustawienia Aplikacje i powiadomienia, a następnie wybierz żądaną
aplikację.
Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami
Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego
aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.
Przydatne aplikacje
39
Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji podczas
konfiguracji
Po pierwszym włączeniu urządzenia można pobrać zalecane aplikacje.
Można przejść do następnego kroku bez instalacji.
Skróty aplikacji
Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, np. Połączenie,
Wiadomość, Aparat i Ustawienia, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu.
Skróty aplikacji umożliwiają łatwiejsze korzystanie z aplikacji.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach.
Przydatne aplikacje
40
Telefon
Połączenia
Wybieranie numerów kontaktów, szybkie wybieranie numerów, ostatnie
połączenia lub numery, oraz wyszukiwanie, a to wszystko z jednej aplikacji.
Znajdź: .
• Dotknij tej opcji, aby nawiązać połączenie z kontaktem lub nawiązać
ostatnio wybierane połączenie.
• Aby otworzyć klawiaturę do wybierania numerów, dotknij opcji .
Wprowadź numer, a następnie dotknij , aby nawiązać połączenie.
Wyświetlanie ostatnich
połączeń.
Wyświetlanie klawiatury w
celu wyboru numeru.
Wyświetlanie wszystkich
swoich kontaktów.
Przydatne aplikacje
41
Wskazówki i porady
• Podczas połączenia: Może nastąpić wyłączenie ekranu dotykowego, aby
uniknąć przypadkowych dotknięć. Aby wybudzić ekran, oddal telefon od
twarzy i naciśnij przycisk zasilania/blokowania.
• Wielozadaniowość: Dotknięcie opcji w trakcie rozmowy telefonicznej
spowoduje ukrycie ekranu połączenia w celu wyszukania numeru telefonu,
adresu lub otwarcia innych aplikacji. Aby ponownie otworzyć ekran
połączenia, przesuń pasek stanu w dół i dotknij opcji Połączenie trwające.
• Kontakty: Aby wyszukać kontakty, dotknij .
• Ulubiony kontakt: Masz kogoś, do kogo stale dzwonisz? Dotknij i
przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym, dotknij opcji Widżety, a
następnie dotknij i przytrzymaj widżet Wybierz bezpośrednio. Przeciągnij
go na ekran główny, a następnie wybierz kontakt. Dotknij widżetu, aby
nawiązać połączenie z wybraną osobą.
• Wiadomość głosowa: pojawia się na pasku stanu po otrzymaniu
nowej wiadomości głosowej. Aby ją wysłuchać, dotknij
, a następnie
dotknij i przytrzymaj 1.
Wykonaj połączenie
Wykonując połączenie, dostępne są dwie opcje:
• Dotknij , aby wyświetlić ostatnie połączenia, grupy i często wybierane
kontakty. Wybierz kontakt lub numer, z którym chcesz się połączyć.
• Aby wybrać numer, dotknij , wprowadź numer, a następnie dotknij ,
aby nawiązać połączenie.
• Aby wprowadzić międzynarodowy numer kierunkowy (+), dotknij i
przytrzymaj 0. Aby dodać pauzę lub poczekać po wybraniu numeru, dotknij
.
Przydatne aplikacje
42
Odbieranie i kończenie połączeń
Odbieranie połączeń: Jeśli telefon jest zablokowany, przesuń
w górę.
Jeśli telefon jest odblokowany, dotknij ODBIERZ.
w dół.
Ignoruj połączenie: Jeśli telefon jest zablokowany, przesuń
Jeśli telefon jest odblokowany, dotknij ODRZUĆ.
Możesz także nacisnąć przycisk głośności, aby wyciszyć dzwonek.
• Odpowiedz w wiadomości tekstowej: Jeśli telefon jest zablokowany,
. Wybierz wiadomość, którą chcesz szybko wysłać w odpowiedzi.
• Zakończ połączenie: Dotknij .
na ekranie połączenia, aby wyciszyć
• Podczas połączenia: Dotknij
połączenie. Aby ukryć ekran połączenia, dotknij . Aby ponownie go
otworzyć, przesuń pasek stanu w dół i dotknij opcji Połączenie trwające.
•
•
•
•
• Przybliżenie telefonu do ucha powoduje przyciemnienie ekranu dotykowego,
aby zapobiec przypadkowym dotknięciom ekranu Po odsunięciu telefonu od
ucha ekran ponownie się rozjaśni.
• Nie używaj osłon ani ochraniaczy ekranu (nawet przezroczystych), które
zasłaniają czujnik zbliżeniowy znajdujący się nad ekranem dotykowym.
Ostatnie połączenia
Możesz przeglądać swoje ostatnie połączenia (od najnowszych), a następnie
nawiązać je ponownie, wysłać do tych kontaktów wiadomość tekstową lub je
zapisać:
Znajdź:
.
• Aby oddzwonić, dotknij przy nazwie lub numerze osoby dzwoniącej.
• Zapisz numer, aby wysłać wiadomość tekstową, a aby uzyskać dostęp do
innych opcji, dotknij zdjęcia osoby dzwoniącej.
• Aby usunąć pozycję z rejestru połączeń, dotknij nazwę lub numer, a
następnie dotknij opcji Szczegóły połączenia
.
Historia połączeń, a następnie
• Aby wyczyścić listę, dotknij opcji
dotknij opcji
Wyczyść historię połączeń.
Przydatne aplikacje
43
3-kierunkowe połączenia
W trakcie połączenia można nawiązać kolejne połączenie, przełączać się
pomiędzy nimi lub łączyć je w 3-kierunkowe połączenie:
• Aby odebrać drugie połączenie, przesuń
w górę.
• Po odebraniu drugiego połączenia pierwsze połączenie zostanie
zawieszone. Aby przełączać się pomiędzy połączeniami, dotknij .
• Aby nawiązać drugie połączenie, dotknij , wprowadź numer, a następnie
dotknij , aby nawiązać połączenie.
Po dotknięciu pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby po
nawiązaniu drugiego połączenia, połączyć obie rozmowy, dotknij .
Twój numer telefonu
Znajdź: Przejdź do opcji Ustawienia System Informacje o telefonie
Stan karty SIM Numer telefonu na karcie SIM.
Połączenia alarmowe
• Twój dostawca usług ma zaprogramowany jeden lub kilka numerów
alarmowych, które można wybierać w różnych sytuacjach awaryjnych, nawet
jeśli telefon jest zablokowany. Numery alarmowe są w każdym kraju inne.
Fabrycznie zaprogramowane telefony alarmowe mogą nie we wszystkich
lokalizacjach działać, a połączenia alarmowego czasami nie można wykonać
ze względu na problemy z siecią, środowiskiem lub na zakłócenia.
1
2
3
Dotknij (jeśli telefon jest zablokowany, przeciągnij w górę, aby go
odblokować, a następnie dotknij opcji SYTUACJA AWARYJNA).
Wprowadź numer alarmowy.
Dotknij , aby wybrać numer awaryjny.
Przydatne aplikacje
44
SMS
Wysyłanie wiadomości
Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą
aplikacji do wysyłania wiadomości.
• Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem
dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do
operatora sieci komórkowej.
1
2
3
4
Dotknij
.
Dotknij
.
Wskaż odbiorcę i utworzyć wiadomość.
• Aby korzystać z opcji multimedialnych, dotknij .
• Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć
przycisku .
Dotknij przycisku , aby wysłać wiadomość.
Odczytywanie wiadomości
Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.
.
1 Dotknij
2 Wybierz kontakt z listy wiadomości.
Konfigurowanie ustawień wiadomości
Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.
.
1 Dotknij
2 Na liście wiadomości dotknąć Ustawienia.
Przydatne aplikacje
45
Aparat
Uruchamianie aparatu
Aby uchwycić wszystkie cenne momenty, użytkownik może wykonywać
zdjęcia lub nagrywać filmy.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij .
• Przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem filmu przetrzeć obiektyw aparatu
miękką szmatką.
• Należy uważać, aby nie poplamić obiektywu aparatu palcami ani inną
substancją obcą.
• Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od
rzeczywistego wyglądu urządzenia.
• Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji Zdjęcia. Aby
uzyskać więcej szczegółów, patrz Budowa urządzenia.
Włączanie lub
wyłączanie lampy
błyskowej.
Przełączanie między
przednim a tylnym
aparatem
Uruchamianie Galeria
Wykonywanie zdjęć
Nagrywanie filmów
Zmiana opcji aparatu.
Wykonywanie zdjęcia
1
2
Wybierz tryb aparatu i dotknij obiektu na ekranie, aby go śledzić.
Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.
• Aby wykonać zdjęcie, można też nacisnąć przycisk przyciszania (-) lub
zwiększania głośności (+).
Przydatne aplikacje
46
Nagrywanie filmu
1
2
3
Wybierz tryb aparatu i dotknij obiektu na ekranie, aby go śledzić.
Dotknij .
• Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
• Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby
wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
• Podczas nagrywania filmu można zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie,
aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
• Podczas nagrywania filmu można dotknąć żądanego obszaru, aby
dostosować jego jasność.
Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
• Aby sprawdzić proporcje ekranu przez nagraniem filmu, nacisnąć i
przytrzymać opcję .
Dostosowanie opcji aparatu
Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami.
Wystarczy dotknąć przycisku na ekranie.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu
(przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.
•
•
: Wykonanie zdjęcia w trybie FullVision.
: Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby
wykonywania zdjęć.
•
: Wybór wartości rozdzielczości i rozmiaru nagrywanych filmów.
: Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania
•
zdjęć lub nagrywania filmu po upływie określonego czasu.
Przydatne aplikacje
47
Włącz migawkę
głosem
Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych.
Skanuj Kod QR
Odczytaj kod QR na ekranie podglądu aparatu.
Tag lokalizacji
Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji
GPS.
Siatka
Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią
wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o
poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie
Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania
zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD.
(Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Pomoc
Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.
Różne tryby aparatu
Zdjęcia seryjne
Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.
W trybie automatycznym dotknąć przycisku .
• Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością
.
• Można wykonać kolejno do 30 zdjęć.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.
Przydatne aplikacje
48
Inne przydatne funkcje aplikacji Aparat
Blokada funkcji automatycznego poziomu ekspozycji/
automatycznego dostosowania ostrości
Funkcja umożliwia zablokowanie aktualnego poziom ekspozycji i położenia
ostrości przez dotknięcie ekranu i przytrzymanie go w trybie Auto. Aby
wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć pustej przestrzeni na ekranie.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.
Przełączanie między aparatami
Funkcja umożliwia przełączanie między przednim a tylnym aparatem
odpowiednio do otoczenia.
Na ekranie aparatu dotknąć przycisku
lub przeciągnąć ekran w dowolnym
kierunku, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.
Przydatne aplikacje
49
Przybliżanie lub oddalanie
Ekran aparatu można przybliżać lub oddalać podczas robienia zdjęcia lub
nagrywania filmu.
• Aby przybliżać lub oddalać widok, należy zsuwać lub rozsuwać palce na
ekranie aparatu, a następnie skorzystać z wyświetlonego suwaka +/-.
• Można też przeciągać przycisk w górę lub w dół.
Zdjęcia
Przegląd zdjęć
Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz
nimi zarządzać.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij .
• Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.
3 Dotknij folderu i wybierz plik.
• Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
• Podczas przeglądania zdjęcia przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby
wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
• Podczas przeglądania wideo przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby
wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
• Użytkownik może przeglądać zdjęcia lub wideo uporządkowane wg
roku, miesiąca lub daty na karcie Zdjęcia.
• Aby przeglądać lokalizację, w której wykonano zdjęcie, dotknij
Tag lokalizacji, a następnie dotknij
. Zdjęcia są automatycznie
grupowane są według lokalizacji na karcie Miejsca aplikacji Zdjęcia.
• W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików
mogą być nieobsługiwane.
• Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
• Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
Przydatne aplikacje
50
Wyświetlanie zdjęć
Dostęp do opcji
dodatkowych.
Powrót do
poprzedniego ekranu
Przenoszenie innego
urządzenia.
Udostępnianie
obrazów
Edytowanie obrazów
Usuwanie obrazów
Informacje o obrazie.
• Aby wyświetlić pozycje menu, należy delikatnie dotknąć ekranu. Aby ukryć
pozycje menu, należy ponownie dotknąć ekranu.
Edytowanie zdjęć.
1
2
3
Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
Zastosuj różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.
Dotknij opcji Zapisz, aby zapisać zmiany.
• Plik źródłowy zostanie zastąpiony plikiem z wprowadzonymi zmianami.
Odtwarzanie filmu
Powrót do
poprzedniego ekranu
Wstrzymywanie lub
odtwarzanie filmu
Udostępnianie wideo.
Edytowanie wideo.
Przydatne aplikacje
Dostęp do opcji
dodatkowych.
Przenoszenie innego
urządzenia.
Usuwanie wideo/
Informacje o wideo.
51
Edytowanie filmów
1
2
Na ekranie wyświetlanego filmu dotknij przycisku .
Zastosuj różne efekty i narzędzia edycji, aby edytować film.
Dostosowanie czasu
trwania filmu
3
Dotknij opcji Zapisz, aby zapisać zmiany.
Usuwanie plików
Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:
• Dotknij i przytrzymaj plik na liście plików, a następnie dotknij .
• Dotknąć przycisku z poziomu listy plików i usunąć wybrane pliki.
• Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do Kosz i w ciągu 60 dni
można je przywrócić do Galerii.
Udostępnianie plików
Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:
• Podczas oglądania zdjęcia / filmu dotknij opcji , aby udostępnić plik przy
użyciu wybranej metody.
• Z poziomu listy plików dotknij opcji
Wybierz, aby wybrać pliki, a
następnie dotknij , aby je udostępnić przy użyciu żądanej metody.
Przydatne aplikacje
52
Kontakty
Aplikacja Kontakty
Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij opcji Kontakty.
Dodawanie kontaktów
Dodawanie nowych kontaktów
1
2
Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku .
Wprowadź dane szczegółowe kontaktu i dotknij .
Importowanie kontaktów
Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.
Ustawienia Importuj.
1 Na ekranie listy kontaktów dotknij opcji
2 Wybierz lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania.
3 Wybierz kontakty i dotknij .
Przydatne aplikacje
53
Wyszukiwanie kontaktów
Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:
• Dotknij przycisku w górnej części listy kontaktów, a następnie
wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu.
• Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
• Z poziomu spisu na ekranie listy kontaktów dotknij początkowej litery
nazwy kontaktu.
• Dotknij przycisku
w górnej części listy kontaktów, a następnie
wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu, aby
wyświetlić wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyszukiwania w
rejestrach połączeń, kontaktach i grupach.
Lista kontaktów
Edytowanie kontaktów
1
2
3
Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij
w danych.
Dotknij , aby zapisać zmiany.
Usuwanie kontaktów
Na ekranie listy kontaktów dotknij opcji
i wprowadź zmiany
Wybierz.
• Nie można przywrócić usuniętych kontaktów.
Przydatne aplikacje
54
Dodawanie ulubionych
Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.
1 Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij przycisku
.
Zegar
Alarm
Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej
godzinie.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij opcji Zegar .
3 Dotknij przycisku , aby dodać nowy alarm.
4 Skonfiguruj ustawienia alarmu i dotknij OK.
• Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
Zegar światowy
Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym
świecie.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij opcji Zegar .
3 Dotknij opcji i dodaj miasto.
Przydatne aplikacje
55
Minutnik
Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie
określonego czasu.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij opcji Zegar .
3 Ustaw godzinę i dotknij .
Stoper
Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij opcji Zegar .
3 Dotknij , aby wyzerować stoper.
• Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji Międzyczas.
4 Dotknij , aby wstrzymać stoper.
• Aby wznowić odliczanie stopera, dotknij .
• Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy
dotknąć opcji RESETOWANIE.
Przydatne aplikacje
56
Aplikacje Google
Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno
rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym
użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie
mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat
korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.
• W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie
działać.
Kalendarz
Dzięki aplikacji Kalendarz możesz być na bieżąco ze swoim kalendarzem
zdarzeń (utworzonym przez Ciebie), który można porządkować w trybie Dnia,
okresu trzech dni, Tygodnia lub Miesiąca.
Chrome
Szybko działająca, prosta w obsłudze i bezpieczna przeglądarka internetowa
— doskonale sprawdzająca się w nowoczesnym Internecie.
Gmail
To łatwa w obsłudze aplikacja do obsługi poczty e-mail, pozwalająca
bezpiecznie przechowywać wiadomości, inteligentnie dostosowywać skrzynkę
odbiorczą oraz ułatwiająca zarządzanie.
Google Go
Aplikacja Google Go pomaga być na bieżąco z wszystkim, co jest dla
Ciebie ważne. Możliwość szybkiego znajdowania odpowiedzi, pogłębiania
zainteresowań i kontakt ze strumieniem informacji na istotne tematy.
Maps Go
Udajesz się gdzieś? Skorzystaj z Map, aplikacji umożliwiającej nawigację GPS,
informującej o ruchu i zapewniającej szczegóły na temat milionów miejsc (m.in.
opinie i popularne pory odwiedzin) w czasie rzeczywistym,
Zdjęcia
Strona główna dla wszystkich zdjęć i nagrań użytkownika, automatycznie
porządkowanych, co pozwala na udostępnianie i zachowywanie tego, co jest
ważne.
Przydatne aplikacje
57
Google Play™
Google Play to aplikacja z cyfrową zawartością od Google, w której możesz
znaleźć swoje ulubione utwory muzyczne, filmy, programy telewizyjne, książki,
magazyny oraz aplikacje i gry Android.
• Pobieranie aplikacji: Przejdź do sklepu Play Store.
YouTube Go
Oglądaj ulubione kanały, słuchaj muzyki i wysyłaj nagrania wideo do
udostępniania na całym świecie.
Google Asystent
To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Asystent. Umożliwia
znajdowanie odpowiedzi i pracę w czasie podróży. Aby rozpocząć, wystarczy
dotknąć przycisk Google Asystent z boku telefonu lub dotkną i przytrzymać
przycisk strony głównej.
• Google Asystent jest dostępny we niektórych językach i krajach.
Przydatne aplikacje
58
04
Ustawienia
Ustawienia
Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi
preferencjami.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij opcji Ustawienia.
• Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku
słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
i wprowadzić
Sieć i internet
Wi-Fi
Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.
Łączenie z siecią Wi-Fi
1
2
3
Na ekranie ustawień dotknij opcji Sieć i internet Wi-Fi.
Dotknij przycisku
, aby ją aktywować.
• Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
Wybrać sieć.
• Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
• Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi
wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się
automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć i przytrzymać
sieć, a następnie dotknąć opcji ZAPOMNIJ.
Ustawienia
60
Sieć komórkowa
Ustawienia sieci komórkowych można dostosowywać.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Sieć i internet Sieć komórkowa.
2 Dostosowanie ustawień:
• Mobilna transmisja danych: Użytkownik może włączać i wyłączać
transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. Można również zarządzać
korzystaniem z takiej usługi.
• Roaming: przeglądanie internetu, korzystanie z poczty e-mail,
komunikatów multimedialnych oraz innych usług danych za granicą.
• Użycie danych przez aplikację: Możesz śledzić ilość przesyłanych i
pobieranych danych w swoim telefonie.
• Tryb rozszerzonego 4G LTE: Korzystając z usług LTE można poprawić
połączenia głosowe i inne (zalecane).
• Preferowany typ sieci: wybór typu sieci.
• Automatycznie wybieraj sieć: wyszukiwanie operatorów sieci i
automatyczne łączenie z siecią.
• Punkty dostępu: wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego
używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej.
Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów
dostępowych.
Użycie danych
Możesz śledzić ilość przesyłanych i pobieranych danych w swoim telefonie.
Na Twoim telefonie pokazany jest wykres zużycia danych. Pod wykresem
przedstawiona jest lista aplikacji, od tych z największym zużyciem danych, do
aplikacji z najmniejszym zużyciem danych. Aplikacje korzystające z dużych
ilości danych mogą także pobierać duże ilości zasilania z baterii.
Niektóre aplikacje przesyłają dane w tle, kiedy ich nie śledzisz — aby to
przerwać, dotknij aplikacji, a następnie wyłącz Dane w tle.
• Informacje o zużyciu mają na celu pomagać w zarządzaniu telefonem.
Wartości te mogą się różnić od wartości naliczanych przez danego dostawcę
usług, ponieważ nie są one mierzone w ten sam sposób.
Ustawienia
61
Hotspot i tethering
Hotspot Wi-Fi
Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera
bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z Internetem,
korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Sieć i internet Hotspot i tethering
Hotspot Wi-Fi a następnie dotknij przycisku
, aby aktywować funkcję.
2 Wprowadź Nazwa hotspota i hasło.
3 Włącz Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy
sieci Wi-Fi.
4 Wprowadź hasło do sieci.
• Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać
z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu
taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora
sieci komórkowej.
• Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.android.com/tether#wifi
Ustawienia
62
Tethering przez USB
Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla
USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.
1 Połącz urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
2 Na ekranie ustawień dotknij opcij Sieć i internet Hotspot i tethering
Tethering przez USB a następnie dotknij
, aby aktywować tę opcję.
• Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać
z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu
taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora
sieci komórkowej.
• W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com
należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
• Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem,
gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest
włączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję
udostępniania połączenia internetowego przez USB.
• Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy
operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.
Ustawienia
63
Tethering przez Bluetooth
Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć
się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii
komórkowej tego urządzenia.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Sieć i internet Hotspot i tethering
Tethering przez Bluetooth a następnie dotknij
, aby aktywować tę
opcję.
2 Włącz komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.
• Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać
z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu
taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora
sieci komórkowej.
• Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Karty SIM
Opcja umożliwia konfigurację ustawień dwóch kart SIM.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Sieć i internet Karty SIM.
2 Dostosuj następujące funkcje:
• Gniazdo SIM 1: pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 1.
• Gniazdo SIM 2: pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 2.
• Dane komórkowe: pozwala wybrać kartę SIM, której chcesz używać do
transmisji danych przez sieć komórkową.
• Połączenia: pozwala wybrać kartę SIM, której chcesz używać do
połączeń telefonicznych.
• Wiadomości SMS: pozwala wybrać kartę SIM, której chcesz używać do
wysyłania wiadomości SMS.
Ustawienia
64
Tryb samolotowy
Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci
komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją
danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.
• Na ekranie ustawień dotknij opcji Sieć i internet Tryb samolotowy.
VPN
Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak
intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami
wirtualnymi.
Dodawanie sieci VPN
1
2
Na ekranie ustawień dotknij opcji Sieć i internet VPN.
Dotknij .
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada
ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknij opcji
USTAW BLOKADĘ z poziomu ekranu powiadomień, by aktywować blokadę
ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Ustawianie blokady ekranu.
3
Wprowadź dane szczegółowe sieci VPN i dotknij przycisku ZAPISZ.
Konfigurowanie ustawień sieci VPN
1
2
Wybierz sieć VPN z listy VPNS.
Wprowadź dane konta użytkownika sieci VPN i dotknij opcji POŁĄCZ.
• Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru Zapisz
informacje o koncie.
Prywatny DNS
Możesz skonfigurować opcje Prywatny DNS (ang. Domain Name System).
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Sieć i internet Prywatny DNS.
2 Wybierz żądaną opcję i dotknij ZAPISZ.
Ustawienia
65
Połączone urządzenia
Bluetooth
Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi
technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie
urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia
sterowanie urządzeniem.
Parowanie z innym urządzeniem
1
2
3
Na ekranie ustawień dotknij opcji Połączone urządzenia Ustawienia
połączeń Bluetooth.
Dotknij przycisku
, aby ją aktywować.
Dotknij opcji Sparuj nowe urządzenie i wybierz urządzenie z listy.
• Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
• Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia ustawione jako widoczne.
4
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia
uwierzytelniania.
• Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio
uzyskano już dostęp.
Ustawienia
66
Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth
1
2
3
Wybierz plik.
• Można wysyłać pliki multimedialne lub kontakty.
Dotknij opcji
Bluetooth.
Wybierz urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
• Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez
urządzenie docelowe.
• Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.
Rzutowanie
Jeśli posiadasz urządzenie Chromecast lub inne, które ma funkcję rzutowania,
możesz wyświetlić na telewizorze ekran swojego telefonu i wyemitować
dźwięki.
Przesyłanie ekranu
1
2
Na ekranie ustawień dotknij opcji Połączone urządzenia Ustawienia
połączeń Przesyłanie ekranu.
Dotknij na liście urządzenie, na którym chcesz wyświetlić swój ekran.
Zatrzymaj rzutowanie ekranu
1
2
Przesuń palcem z góry na dół na ekranie urządzenia.
Na powiadomieniu o Rzutowaniu dotknij opcji Rozłącz.
Ustawienia
67
Drukowanie
Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania
zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Połączone urządzenia Ustawienia
połączeń Drukowanie.
• Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki
ze sklepu z aplikacjami.
2
3
Dotknij opcji Domyślna usługa drukowania a następnie dotknij
aktywować.
Na ekranie z listą drukarek wybierz drukarkę.
• Aby dodać drukarkę, dotknij opcji Dodaj usługę.
, aby
• Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji
DODAJ KONTO.
Odebrane pliki
Wyświetlona zostanie zawartość odebrana za pośrednictwem Bluetooth.
Aplikacje i powiadomienia
Możesz przejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i skonfigurować ustawienia
powiadomień, zezwoleń aplikacji i inne.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Aplikacje i powiadomienia.
2 Dostosuj ustawienia.
• Powiadomienia: W zależności od żądanych powiadomień możesz
zmienić ustawienia dla niektórych aplikacji.
• Domyślne aplikacje: Możesz sprawdzić i skonfigurować aplikacje
domyślne.
Ustawienia
68
• Uprawnienia aplikacji: Możesz sprawdzić i ustawić uprawnienia dla
aplikacji korzystających z Twojej lokalizacji, Mikrofonu i Aparatu.
• Specjalny dostęp do aplikacji: Możesz w dowolnym czasie zmienić
uprawnienia dostępu dla aplikacji w głównej aplikacji Ustawienia w
urządzeniu. Pamiętaj, że wyłączenie uprawnień może spowodować
utratę funkcji aplikacji zainstalowanych w posiadanym urządzeniu.
Bateria
Możesz sprawdzić poziom naładowania urządzenia, oraz czas pozostały do
maksymalnego naładowania baterii.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Bateria.
2 Dostosowanie ustawień:
• Oszczędzanie baterii: redukowanie poboru energii z baterii poprzez
ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność
wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji.
• Bateria adaptacyjna: Przy włączonym adaptacyjnych ustawieniach
baterii, rzadziej używane aplikacje będą rzadziej uruchamiane, jeśli
nieużywane. Twój telefon może poznać Twój sposób korzystania z
aplikacji w określonym czasie. Pomoże to zaoszczędzić zużycie baterii w
sposób najlepiej dostosowany do potrzeb użytkownika.
• Poziom naładowania baterii w %%: wyświetlanie pozostałego
poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
• Grafika w grach: Użytkownik może skonfigurować ustawienia grafiki i
funkcji oszczędzania baterii.
Ustawienia
69
Wyświetlacz
Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów
ekranów.
Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji Wyświetlacz i dostosować
poniższe ustawienia:
• Poziom jasności: Jasność ekranu: zmiana jasności ekranu urządzenia za
pomocą suwaka.
• Podświetlenie nocne: Światło ekranu będzie koloru bursztynowego. Co z
kolei sprawi, że światło ekranu nie będzie męczące dla oczu, a czytanie w
przyciemnionym świetle będzie łatwiejsze. Może się to okazać pomocne
także przy zasypianiu.
• Automatyczna jasność: Ustawianie najwyższego poziomu jasności skraca
czas korzystania z baterii telefonu. Aby maksymalnie wydłużyć czas
eksploatacji baterii, zoptymalizuj poziom jasności dla dostępnego światła
otoczenia.
• Tapeta: Wybierz tapetę ekranu dla swojego urządzenia.
• Uśpienie: automatyczne wyłączanie ekranu, gdy urządzenie pozostaje
bezczynne przez określony czas.
• Autoobracanie ekranu: automatyczne obracanie ekranu zgodnie z
orientacją urządzenia.
• Rozmiar czcionki: zmiana rozmiaru czcionki.
• Rozmiar interfejsu: ustawianie elementów na ekranie do łatwo
widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
• Wygaszacz ekranu: wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest
podłączone do uchwytu lub ładowarki. Wybór typu wygaszacza ekranu do
wyświetlenia.
• Motyw urządzenia: Na niektórych ekranach użyj jaśniejszego, a na innych
ciemniejszego wzoru kolorystycznego, na przykład na suwaku do regulacji
głośności.
Ustawienia
70
Dźwięk
Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz
dźwięków.
Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji Dźwięk i dostosować poniższe
ustawienia:
• Głośność multimediów: regulacja głośności Multimediów.
• Głośność połączenia: regulacja głośności Połączenia.
• Głośność dzwonka: regulacja głośności Dzwonka.
• Głośność alarmu: regulacja głośności Alarmu.
• Wibracja przy połączeniach: ustawienie jednoczesnego odtwarzania
dzwonka i wibracji.
• Nie przeszkadzać: ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do
odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z
powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
• Skrót do wyłączenia dzwonka: Aby zapobiec dzwonieniu, można
skonfigurować opcje klawiszów skrótu.
• Dzwonek telefonu: wybór dzwonka dla połączeń przychodzących.
Dodawanie lub usuwanie dzwonków.
• Domyślny dźwięk powiadomienia: wybór dzwonka dla powiadomienia.
Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
• Domyślny dźwięk alarmu: wybór dzwonka dla alarmu. Ustawienie muzyki
zapisanej w urządzeniu jako dzwonka alarmowego.
• Dźwięki wybierania numeru: funkcja ta służy do ustawienia dźwięków
klawiatury do wybierania numerów.
• Dźwięki blokady ekranu: funkcja ta służy do ustawienia dźwięków blokady
ekranu.
• Dźwięki ładowania: funkcja ta służy do ustawienia dźwięków ładowania.
• Dźwięki przy dotknięciu: funkcja ta służy do ustawienia dźwięków
dotykania.
Ustawienia
71
Pamięć wewnętrzna
Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub
przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Pamięć wewnętrzna.
2 Dostosowanie ustawień:
• Wewnętrzna pamięć współdzielona: wyświetlanie całkowitej
przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej
urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci
zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
• Karta SD: wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej
przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy
karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć
przycisku .
Lokalizacja i blokady
Ustawienia blokady ekranu i zabezpieczeń można dostosowywać.
• Google Play Protect: codzienne skanowanie urządzenia w poszukiwaniu
potencjalnie szkodliwych aplikacji.
• Znajdź moje urządzenie: zdalne znajdowanie lokalizacji urządzenia. W
przypadku utraty urządzenia możesz również zabezpieczyć swoje dane.
• Aktualizacja zabezpieczeń: sprawdzanie dostępności aktualizacji
oprogramowania i konfiguracja ustawień automatycznej instalacji.
• Blokada ekranu: wybór preferowanej metody blokowania ekranu. Aby
uzyskać więcej szczegółów, patrz Ustawianie blokady ekranu.
• Ustawienia ekranu blokady: zmiana informacji wyświetlanych na ekranie
blokady.
• Smart Lock: Umożliwia ustawienie zaufanych urządzeń, miejsc, głosu
lub wykrywania, czy urządzenie jest założone, które powodują, że telefon
zostaje odblokowany.
Ustawienia
72
• Lokalizacja: Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji
o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.
• Pokazuj hasła: Umożliwia wyświetlenie na krótko znaków podczas ich
wpisywania.
• Aplikacje do zarządzania urządzeniem: umożliwia udostępnienie
uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkowania urządzenia do
określonych aplikacji.
• Blokada karty SIM: blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź
zmiana hasła (kodu PIN).
• Szyfrowanie i dane logowania: Funkcja szyfrowania umożliwia ochronę
kont, ustawień, aplikacji i plików znajdujących się w telefonie, aby osoby
nieupoważnione nie miały do nich dostępu w przypadku kradzieży telefonu.
Skonfiguruj ustawienia szyfrowania informacji uwierzytelniających
logowanie.
• Agenty zaufania: wyświetlanie i używanie agentów zaufania
zainstalowanych na urządzeniu.
• Przypinanie ekranu: utwierdzanie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było
korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
Konta
Ta opcja pozwala dodać użytkowników, z którymi urządzenie będzie
współużytkowane, i zarejestrowanie konta w chmurze.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Konta.
2 Dostosuj ustawienia.
Ułatwienia dostępu
Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na
urządzeniu.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Ułatwienia dostępu.
2 Dostosowanie ustawień:
• Skrót z klawiszami głośności: Przy użyciu klawisza skrótu głośności
możesz szybko włączać funkcję TalkBack lub inne narzędzie dostępu.
• Czytniki ekranu Przeczytaj na głos: umożliwia dotykanie elementów,
aby usłyszeć czytaną reakcję.
Ustawienia
73
• Czytniki ekranu TalkBack: ustawianie głosowych powiadomień o
czynnościach lub stanie ekranu.
• Czytniki ekranu Zamiana tekstu na mowę: Zmień ustawienia funkcji
przetwarzania tekstu na mowę, używanych po aktywowaniu Asystenta
głosu, np. języki, prędkość itd.
• Wyświetlacz Rozmiar czcionki: zmiana rozmiaru czcionki.
• Wyświetlacz Rozmiar interfejsu: ustawianie elementów na ekranie
do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić
położenie.
• Wyświetlacz Powiększenie: Aby maksymalnie powiększyć ekran,
dotknij ekranu trzykrotnie, lub dotknij trzykrotnie i przytrzymaj, aby
powiększyć tymczasowo.
• Wyświetlacz Korekcja kolorów: regulacja koloru wyświetlacza.
• Wyświetlacz Inwersja kolorów: zwiększanie kontrastu kolorów
wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
• Wyświetlacz Duży wskaźnik myszy: powiększenie wskaźnika myszy.
• Wyświetlacz Usuń animacje: Umożliwia ustawienie wyświetlacza
animacji.
• Sterowanie interakcjami Menu ułatwień dostępu: Menu
Ułatwienia dostępu to duże menu ekranowe, umożliwiające sterowania
urządzeniem Android. Można sterować gestami, przyciskami sprzętu,
nawigacją itd.
• Sterowanie interakcjami Switch Access: tworzenie kombinacji
przycisków do sterowania urządzeniem.
• Sterowanie interakcjami Czas oczekiwania: Przy użyciu myszy
można ustawić kursor tak, aby automatycznie podjąć działanie
w przypadku braku ruchu kursora przez określony czas. Funkcja
ta może mieć praktyczne zastosowanie dla użytkowników z
niepełnosprawnością ruchową.
• Sterowanie interakcjami Przycisk zasilania rozłącza: Po włączeniu
tego ustawienia wystarczy nacisnąć przycisk zasilania urządzenia, aby
zakończyć połączenie. ustawienie to ułatwia i przyspiesza rozłączenie
połączenia.
• Sterowanie interakcjami Autoobracanie ekranu: automatyczne
obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
Ustawienia
74
• Sterowanie interakcjami Czas dotknięcia i przytrzymania:
ustawienie to umożliwia określenie czasu, po jakim funkcja dotyku na
ekranie zamieni się w funkcję dotyku i przytrzymania.
• Sterowanie interakcjami Wibracje: umożliwia włączenie wibracji dla
dzwonienia, powiadomień i dotyku.
• Dźwięk i tekst na ekranie Dźwięk mono: dźwięk mono łączy w
dźwięk stereo w jeden sygnał odtwarzany przez wszystkie głośniki
w słuchawkach. Zapewnia większy komfort słuchania przez jedną
słuchawkę douszną w przypadku uszkodzenia słuchu.
• Dźwięk i tekst na ekranie Napisy: włączanie usługi napisów podczas
odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
• Eksperymentalne Tekst o dużym kontraście: Wysoki kontrast
sprawia, że czytanie tekstu w urządzeniu jest łatwiejsze. Funkcja ta
umożliwia poprawę koloru tekstu na czarny lub biały, w zależności od
oryginalnego koloru tekstu.
Google
Przy użyciu ustawień Google można zarządzać ustawieniami aplikacji i konta
Google.
Na ekranie ustawień dotknij opcji Google.
System
Informacje o telefonie
Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego
nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.
Na ekranie ustawień dotknij opcji System Informacje o telefonie , aby
wyświetlić informacje.
Ustawienia
75
Języki i metody wprowadzania
Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji System Języki i metody
wprowadzania.
2 Dostosowanie ustawień:
• Języki: wybór języka dla urządzenia.
• Klawiatura wirtualna: umożliwia konfigurację ustawień wprowadzania
głosowego Gboard, Google.
• Klawiatura fizyczna: włączenie tej opcji umożliwia korzystanie z
fizycznej klawiatury. Możesz tu również sprawdzić skróty klawiaturowe.
• Sprawdzanie pisowni: pozwala ustawić różne opcje funkcji Google
Spell Checker.
• Usługa autouzupełniania: po włączeniu tej opcji dane zapisane na
koncie użytkownika, takie jak hasło, adres czy numer karty kredytowej,
można wprowadzać jednym dotknięciem. Możesz tu także wyłączyć
tę opcję, użyć funkcji autouzupełniania Google lub dodać nowe konto
usługi.
• Słownik osobisty: możliwość dodawania słów do słownika użytkownika
przy użyciu przycisku Dodaj (+).
• Szybkość wskaźnika: dostosowanie szybkości kursora myszy lub
urządzenia optycznego.
• Zamiana tekstu na mowę: konfiguracja ustawień syntezy mowy.
Gesty
Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz
ustawieniami konta.
Włączanie lub wyłączanie gestów
1
2
Na ekranie ustawień dotknij opcji System Gesty.
Dostosuj ustawienia.
Ustawienia
76
Data i czas
Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji System Data i czas.
2 Dostosuj ustawienia.
Kopia zapasowa
Dane Twojego konta Google są kopiowane online. Po zresetowaniu lub
wymianie telefonu wystarczy zalogować się do swojego konta Google, aby
przywrócić kontakty, zdarzenia i inne szczegóły zsynchronizowane z kontem.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji System Kopia zapasowa.
2 Dostosowanie ustawień:
• Kopia zapasowa na Dysku Google: zmiana ustawień tworzenia kopii
zapasowej na dysku Google. Możesz tu również sprawdzić obecnie
używane konto kopii zapasowej lub dodać nowe konto kopii zapasowej.
Zresetuj opcje
Istnieje możliwość zresetowania urządzenia wraz z ustawieniami sieci i
aplikacji.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji System Zresetuj opcje.
2 Dostosowanie ustawień:
• Zresetuj Wi-Fi, sieć komórkową i Bluetooth: resetowanie ustawień
Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
• Resetuj ustawienia aplikacji: resetowanie ustawień aplikacji. Dane
zapisane w aplikacji nie zostaną usunięte.
• Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne): resetowanie
wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.
• Restartowanie i zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich
zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy
urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.
Ustawienia
77
Centrum aktualizacji
Telefon może od czasu do czasu udostępniać aktualizacje. Można je pobrać i
zastosować za pośrednictwem menu Ustawienia.
Na ekranie ustawień dotknij opcji System Centrum aktualizacji.
Etykiety prawne
W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje
dotyczące posiadanego urządzenia.
Na ekranie ustawień dotknij opcji System Etykiety prawne.
Ustawienia
78
05
Dodatek
Ustawienia języka
Wybrać język dla urządzenia.
1 Dotknij i przeciągnij palcem w górę na ekranie głównym.
2 Dotknij opcji Ustawienia System Języki i metody wprowadzania
Języki, a następnie dodaj język.
Aktualizacja oprogramowania telefonu.
Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego
LG z Internetu
Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie
internetowej http://www.lg.com/common/index.jsp, wybierając swój kraj oraz
język.
Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane
telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności
odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma
LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla
urządzenia.
Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu
procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy
uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB
podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu
komórkowego.
• Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji
oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego
uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji
oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.
Dodatek
80
Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego
LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)
Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA
bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie
dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania
wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania telefonu, przejdź do opcji
System Centrum aktualizacji Aktualizacja oprogramowania Szukaj
aktualizacji.
• Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu — w
tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji,
wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM — mogą zostać utracone podczas
aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca
wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do
aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę
danych użytkownika.
• Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.
Dodatek
81
Wskazówki dotyczące
przeciwdziałania kradzieżom
Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć
po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika.
Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia,
kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba
dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu.
Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:
• Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zagubione lub
skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych
za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego
odblokowania ekranu.
• Dodać konto Google do urządzenia: jeśli urządzenie zostanie
wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie
będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie
zostaną ponownie wprowadzone.
Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień
fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło
do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać
wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.
• Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy
pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do
urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać
danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie
będzie się dało korzystać z urządzenia.
Dodatek
82
Informacja dotycząca
oprogramowania open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL,
MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej
http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu
otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak
koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres
opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego
produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
Informacje prawne (nr identyfikacyjny
normy, etykieta elektroniczna itp.)
Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu Ustawienia
System Etykiety prawne.
Dodatek
83
Znaki towarowe
• Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa
LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Electronics.
• Google, Google Mapy, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android,
Chrome, Google Zdjęcia, Google Play Protect, Google Kalendarz, Google
Dokumenty, Google Dysk, Google Arkusze oraz inne powiązane znaki
towarowe i logo to znaki towarowe firmy Google LLC.
• Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi
Alliance.
• Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt LM-X120EMW
spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne
dyrektywy 2014/53/EU.
Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem
http://www.lg.com/global/declaration
Aby uzyskać informacje na temat
zgodności produktu, należy
skontaktować się z biurem
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
UWAGA: Pamiętaj, że telefon LM-X120EMW często wykorzystuje połączenia
danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć
dodatkowych opłat za połączenia.
Dodatek
84
Informacje dodatkowe
Części wykonane z hartowanego szkła
Trwałość części wykonanych z hartowanego szkła zastosowanych w tym
urządzeniu jest ograniczona, przez co z biegiem czasu mogą one ulegać
zużyciu.
• Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go
silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu.
Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
• W celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem można zakupić dostępne
w sprzedaży futerały ochronne.
Należy pamiętać, że te futerały ochronne nie podlegają serwisowi
gwarancyjnemu zapewnianemu przez firmę LG Electronics, w związku z
czym nie można zagwarantować bezpieczeństwa.
Pytania ogólne
< Infolinia LG Electronics Polska >
801-54-54-54
(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)
Dodatek
85
Przewodnik po transmisjach danych
• W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące danych, które
można wymieniać między urządzeniami LG lub między urządzeniem LG a
urządzeniem innego producenta.
Typ
Dane
osobiste
Informacje szczegółowe
dotyczące elementu
Kontakty, wiadomości,
rejestry połączeń,
kalendarz, nagrania
głosowe
○
○
X
○
X
X
○
○
○
Ustawienia ekranu
głównego (foldery i
widżety)
○
X
X
Ustawienia ekranu blokady
(z wyłączeniem ustawień
blokady ekranu)
○
X
X
Notatki
Alarmy
Dane
Zdjęcia, filmy, utwory,
multimediów dokumenty
Ustawienia
ekranu
Pobrane aplikacje
Aplikacje
Dane osobiste pobranych
aplikacji
Certyfikat publiczny
Inne
Dodatek
Urządzenie
Urządzenie
Android
Urządzenie
LG
innego
iOS
producenta
→
→
→
Urządzenie
Urządzenie
LG
Urządzenie
LG
LG
Ustawienia (Wi-Fi,
Bluetooth, Połączenia,
Dźwięk i Powiadomienie,
Ułatwienia dostępu,
Bateria)
○
○
○
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
86
• Niektórych danych nie można przesyłać w zależności od wersji
oprogramowania, wersji aplikacji, systemu operacyjnego, producenta lub
polityki operatora sieci.
Obsługiwane częstotliwości
Moc wyjściowa Tx
Dodatek
GSM 900
34.0 dBm
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Utylizacja starego urządzenia
1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że
produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza
obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje.
Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych
negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może
zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane
do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które
można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało
kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki
odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki
WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki
odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę
http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe
(plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in
your country”.)
Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami
1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu
lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami
symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze
zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do
punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami
zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi
bateriami/ akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie
miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym
został nabyty produkt.
Dodatek
88
Często zadawane pytania
Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą
wystąpić podczas użytkowania urządzenia. W przypadku niektórych
problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak
większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.
Urządzenie przegrzewa się
Urządzenie przegrzewa się podczas używania.
W następujących przypadkach zużycie energii baterii zwiększa się i urządzenie
może się przegrzewać:
• Po pierwszym włączeniu urządzenia lub przy tworzeniu kopii zapasowej
danych.
• Gdy uruchomione jest wiele aplikacji jednocześnie.
-- Gdy wiele aplikacji jest uruchomionych w tle.
-- Gdy pobierane są duże pliki podczas rozmowy wideo lub nagrywania
filmu.
• Gdy używane funkcje wymagają dużej mocy.
-- Podczas oglądania przesyłanego strumieniowo filmu z Internetu lub
nagrywania długiego filmu.
-- Podczas odtwarzania najnowszych gier przez długi czas.
-- Gdy urządzenie używane jest z maksymalną jasnością ekranu przez długi
czas.
• Podczas korzystania z dużej ilości danych z sieci komórkowej.
-- Podczas korzystania z hotspotu lub połączenia Wi-Fi.
-- W przypadku równoczesnej synchronizacji danych wielu kont.
Dodatek
89
• W innych przypadkach:
-- W przypadku roamingu międzynarodowego.
-- Gdy urządzenie używane jest w miejscach o słabym zasięgu lub poza
zasięgiem.
-- W przypadku ładowania urządzenia, gdy port ładowarki/kabla USB jest
uszkodzony lub zanieczyszczony obcą substancją.
• Niektóre z powyższych sytuacji mogą nie dotyczyć w zależności od funkcji i
aplikacji.
Urządzenie przegrzewa się podczas ładowania.
• Urządzenie i ładowarka mogą się nagrzewać podczas ładowania. W
przypadku ładowania bezprzewodowego lub szybkiego urządzenie może
się nagrzewać nawet bardziej. Jeśli temperatura akumulatora wzrasta
powyżej pewnego poziomu, urządzenie może zatrzymać ładowanie.
-- Odłączyć ładowarkę od urządzenia i zamknąć wszystkie uruchomione
aplikacje. Odczekać, aż urządzenie się ochłodzi przed ponownym
rozpoczęciem ładowania urządzenia lub uruchomieniem aplikacji.
-- Zaprzestać ładowania, jeśli port kabla ładowarki/USB w dolnej części
urządzenia się przegrzewa i odwiedzić najbliższe centrum obsługi klienta
LG.
Jak rozwiązać problem przegrzewania urządzenia.
• Zamknąć wszelkie uruchomione aplikacje lub funkcje i odczekać, aż
urządzenie ochłodzi się.
• Zawsze aktualizować oprogramowanie do najnowszych wersji.
• Wyłączyć połączenie Wi-Fi, Bluetooth lub funkcję GPS, jeśli nie są używane.
• Zamknąć aplikacje, które nie są używane.
• Jeśli urządzenie jest używane przy maksymalnej jasności ekranu, należy ją
zmniejszyć.
• Jeśli urządzenie jest nagrzane przez dłuższy czas, należy na chwile
przestać go używać. Jeśli urządzenie nadal się przegrzewa, należy
odwiedzić centrum obsługi klienta LG.
Dodatek
90
Ograniczenia użytkowania, gdy urządzenie się przegrzewa
Jeśli urządzenie przegrzewa się, gdy jest używane podczas ładowania, niektóre
funkcje, aplikacje a nawet samo urządzenie można wyłączyć.
Jest to normalne w przypadku urządzeń, które obsługują tę funkcję.
• Jeśli temperatura urządzenia wzrośnie powyżej pewnego poziomu,
zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
-- W przypadku grania w wymagające gry, nagrywania filmów lub
przesyłania dużych plików urządzenie może się nagrzewać przez
dłuższy czas. Może wtedy zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy
informujący o automatycznym wyłączeniu.
Zamknąć urządzenie lub wszelkie uruchomione aplikacje lub funkcje i
odczekać, aż urządzenie ochłodzi się.
• Jasność ekranu i prędkość robocza może zostać ograniczona w celu
ochłodzenia urządzenia. Uruchomione aplikacje lub funkcje mogą zwolnić
lub zatrzymać się. Urządzenie może przestać się ładować.
Błąd karty SIM
Upewnić się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.
Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane
Słaby sygnał. Podejdź z urządzeniem do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń.
Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Przejdź w inne miejsce i sprawdź
zasięg.
Połączenia są niedostępne
Brak autoryzacji dla nowej sieci.
Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących.
Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń wychodzących dla numeru,
który wybierasz.
Nie można włączyć urządzenia
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy.
Przed ponownym włączeniem urządzenia całkowicie naładuj baterię.
Dodatek
91
Błąd ładowania
Naładować urządzenie w normalnej temperaturze.
Sprawdzić ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.
Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i
autoryzowanych przez firmę LG.
Bateria wyczerpuje się szybciej niż na początku jej
użytkowania
Żywotność baterii może się skrócić po wystawieniu urządzenia lub samej
baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
Zużycie baterii wzrasta w przypadku używania niektórych funkcji lub aplikacji,
takich jak GPS, gry czy Internet.
Bateria ulega zużyciu i z czasem jej czas pracy staje się krótszy.
Wyświetlanie komunikatów o błędach w momencie
uruchamiania aparatu
Naładuj akumulator.
Zwolnij miejsce w pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając pliki z
urządzenia.
ponowne uruchomienie urządzenia.
Jeśli po zastosowaniu się do tych wskazówek problemy nie ustąpią, skontaktuj
się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.
Słaba jakość zdjęcia
Jakość zdjęć może się różnić w zależności od otoczenia oraz używanych
technik fotografowania.
Jeśli zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, nocą lub w pomieszczeniu, obraz
może być nieostry lub mogą występować na nim szumy.
W przypadku problemów zresetuj opcje.
Dodatek
92
Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
Jeśli na urządzeniu zamocowane są akcesoria lub folia ochronna, ekran
dotykowy może działać nieprawidłowo.
W przypadku dotykania ekranu w rękawiczkach, brudnymi rękami, ostro
zakończonymi przedmiotami lub opuszkami palców ekran dotykowy może
działać nieprawidłowo.
Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu
dotykowego.
Aby usunąć ewentualne tymczasowe błędy oprogramowania, zresetuj
urządzenie.
Jeśli ekran dotykowy jest podrapany lub uszkodzony, odwiedź centrum
serwisowe firmy LG Electronics.
Urządzenie się zawiesza
Ponownie uruchom urządzenie
• Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub
wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.
Uruchom urządzenie
• W przypadku zawieszenia się ekranu lub jeśli przyciski, ekran dotykowy
lub urządzenie nie odpowiadają, konieczne może być przeprowadzenie
miękkiego resetu w celu zresetowania urządzenia.
• Aby wykonać miękki reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać
klawisze zmniejszania głośności i zasilania do momentu ponownego
uruchomienia urządzenia.
Dodatek
93
Zresetuj urządzenie
• Jeśli zastosowanie powyższych metod nie rozwiązuje problemu, należy
przywrócić ustawienia fabryczne.
• Na ekranie ustawień dotknij opcji System Resetuj opcje Usuń
wszystkie dane (przywracanie ustawień fabrycznych).
-- Ta metoda powoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia i
usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania
do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych
danych przechowywanych w urządzeniu.
-- Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, należy
zalogować się do tego samego konta Google po zresetowaniu
urządzenia.
Nie znaleziono urządzenia Bluetooth
Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona
w Twoim urządzeniu.
Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona
w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
Należy się upewnić, że urządzenie oraz inne urządzenie z funkcją Bluetooth są
co najwyżej w maksymalnej odległości zasięgu Bluetooth (10 m).
Jeśli wskazówki przedstawione powyżej nie rozwiązują problemu, skontaktuj
się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.
Nie można nawiązać połączenia pomiędzy urządzeniem i
komputerem
Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z Twoim urządzeniem.
Upewnij się, że na komputerze zainstalowano właściwy sterownik i że jest on
zaktualizowany.
Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów
Występują problemy z aplikacją.
Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.
Dodatek
94
Informace o uživatelské příručce
ČESKY
Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti
a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě
pročtěte uživatelskou příručku.
• Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou
určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
• Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora
těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena.
V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí telefonu,
se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací
nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele
služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru
z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození
či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy
společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
• V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo
operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit
a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
• Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením
mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich
použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení
autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za
nezákonné používání médií.
• Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování,
automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat
zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový
plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
• Tato uživatelská příručka je pro každou zemi napsána v hlavních
jazycích. Obsah v jednotlivých jazycích se může částečně lišit.
1
Instruktážní poznámky
VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích
stran.
UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a
poškozením zařízení.
POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.
Informace o uživatelské příručce
2
Obsah
5
Návod pro bezpečné a efektivní použití
01
Zákaznické funkce
14
Google Assistant
02
Základní funkce
17
Součásti a příslušenství
produktu
18
Přehled součástí
20
Zapnutí nebo vypnutí napájení
21
Instalace SIM karty a paměťové
karty
24
Vyjmutí paměťové karty
24
Baterie
26
Dotyková obrazovka
29
Domovská obrazovka
35
Zámek obrazovky
36
Pořizování snímků obrazovky
37
Kopírování a vkládání
37
Nerušit
03
Užitečné aplikace
39
Instalace a odinstalace aplikací
40
Zástupci aplikací
41
Telefon
45
Zprávy
46
Fotoaparát
50
Fotky
53
Kontakty
55
Hodiny
57
Google apps
3
04
05
Nastavení
Příloha
60
Nastavení
80
Nastavení jazyka
60
Síť a internet
80
Aktualizace softwaru telefonu
66
Připojená zařízení
82
Pokyny proti krádeži
68
Aplikace a oznámení
83
69
Baterie
Oznámení o softwaru open
source
70
Obrazovka
83
71
Zvuk
72
Úložiště
Informácie o platných
predpisoch (identifikační číslo
předpisu, elektronický štítek atd.)
72
Zabezpečení a poloha
73
Účty
73
Přístupnost
75
Google
75
Systém
Obsah
84
Ochranné známky
84
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
84
Ohledně shody tohoto produktu
s požadavky kontaktujte
kancelář
85
Další informace
89
Často kladené dotazy
4
Návod pro bezpečné a efektivní
použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo
nezákonné.
Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj,
který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby,
jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru,
a nahrané aplikace. áznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby.
Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném
centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.
Vystavení energii rádiové frekvence
Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific
Absorption Rate).
Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním
požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny
na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí
všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.
• Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá
jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí
standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným
výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
• I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení
LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro
vystavení rádiovým vlnám.
• Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím
zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
• Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je
0.717 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1.343 W/kg (10 g).
5
• Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování
vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze
u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno
v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk
obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za
účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní
připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo
zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy
výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos
dokončen.
Péče o výrobek a jeho údržba
• Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené
společností LG. Společnost LG neposkytuje žádnou záruku na poškození nebo
poruchu, které jsou způsobeny příslušenstvím jiných výrobců.
• Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího
upozornění změnit.
• Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
• Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu
dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají
stejnou funkčnost jako nahrazené části.
• Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a
osobních počítačů.
• Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo
vařiče.
• Zabezpečte přístroj před pádem.
• Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
• Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy.
Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské
přístroje.
• Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít
k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
• Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a
hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
• K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
Návod pro bezpečné a efektivní použití
6
• Nenabíjejte zařízení ležící na měkké podložce.
• Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
• Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
• Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických proužcích.
• Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
• Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.
• Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně
antény.
• Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je
nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu
hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
• Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně
dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit
nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením
během používání a ihned po použití opatrně.
• Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte.
Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako
jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
• Tekutina v navlhlém zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na
zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.
• Mobilní zařízení potřebuje správnou cirkulaci vzduchu k zničení tepla. Z důvodu
nedostatečné cirkulace přímého styku s kůží a průtoku vzduchu na zařízení
může být zařízení příliš zahříváno. Přístroj by měl být nejméně 1,0 cm mezi
tělem uživatele.
• Zabraňte vniknutí prachu jakékoli cizí látky do portu nabíječky / kabelu USB. To
může vytvářet teplo nebo požár.
• Zajistěte, aby produkt nepřišel do kontaktu s kapalinami. Produkt nepoužívejte
ani nenabíjejte, pokud je vlhký. Když se produkt namočí, indikátor poškození
kapalinou změní barvu. Upozorňujeme, že v takovém případě nebudete mít
nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
7
Efektivní používání zařízení
Elektronická zařízení
Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.
• Zařízení nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poraďte
se svým lékařem, zda používání zařízení nemůže narušovat činnost vašeho
lékařského přístroje.
• Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem
a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému
rušení kardiostimulátoru.
• Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
• Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
• Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
• Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 ºC a 40 ºC. Pokud
zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít
k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.
Bezpečnost na silnici
Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.
• Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
• Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například
autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky
v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít
k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
• Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost
nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště
důležité v blízkosti silnic.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
8
Zabraňte poškození sluchu
Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš
hlasitý zvuk dlouhou dobu.
K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku.
Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž
udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.
• Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud
osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.
• Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.
Skleněné části
Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý
povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbití
skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění
poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.
Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte
omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.
Prostředí s nebezpečím výbuchu
• Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
• Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
• Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály
v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
9
V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
• Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.
Děti
Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé
součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.
Tísňová volání
V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se
u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u
místního poskytovatele služeb.
Informace a péče o baterii
• Před nabitím není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií
nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy
tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
• Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
• Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
• Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie
může být až několik set nabíjecích cyklů.
• Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak
maximální výkon.
• Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí
s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
• Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může
to snížit výkon baterie.
• Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte
likvidaci použitých baterií podle pokynů.
• Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak
nechtěnému odběru energie.
• Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu,
používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
10
• Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např.
zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
Zabezpečení osobních údajů
• Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých
informací.
• Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenese
zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
• Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat,
ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
• Při stahování aplikací si pečlivě pročítejte obrazovku oprávnění.
• Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístupu k mnoha funkcím
nebo vašim osobním údajům.
• Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky
zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal
nebo změnil informace o vašem účtu.
• Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje
změnou hesla účtu.
• Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
11
Upozornění k výměně baterie
• Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
• Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození
zařízení.
• Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho
může dojít k přehřátí a zranění. Baterii musí vyměnit kvalifikovaný
odborník. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od
běžného domovního odpadu.
• V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii,
kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno
společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci
životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze
kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo
kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout
baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné
nezávislé poskytovatele služeb.
• Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu,
odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí
baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujeteli pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně
vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
12
01
Zákaznické
funkce
Google Assistant
Přehled funkce Google Assistant
Požadované aplikace můžete spustit nebo používat pomocí svého hlasu.
• Chcete-li použít tuto funkci, nejprve se připojte k síti a přihlaste se do
svého Google účtu.
• Tato funkce nemusí správně pracovat nebo přesnost hlasového
rozpoznávání se může zhoršit v oblastech, kde je signál Wi-Fi nebo
signál mobilní sítě slabý.
Spuštění funkce Google Assistant
1 Stiskněte a podržte z domovské obrazovky a spusťte Google
Assistant.
2
3
Klepněte na POKRAČOVAT.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a řekněte Ok Google.
• Zařízení uloží data hlasu za účelem rozpoznávání.
• K odemknutí obrazovky může dojít při použití podobného hlasu nebo
vašeho nahraného hlasu.
• Zařízení musíte odemknout použitím zadaného způsobu, pokud se vám
nezdaří zařízení odemknout pomocí rozpoznávání hlasu. Podrobnější
informace naleznete v části Nastavení zámku obrazovky.
Zákaznické funkce
14
Spuštění funkce Google Assistant vaším hlasem
1 Řekněte Ok Google, když je obrazovka vypnutá nebo uzamčená.
2 Vyslovte příkaz nebo otázku, když se na obrazovce zobrazí Dobrý den,
jak mohu pomoci?
Spuštění funkce Google Assistant z domovské
obrazovky
1 Stiskněte a přidržte na domovské obrazovce.
2 Vyslovte příkaz nebo otázku, když se na obrazovce zobrazí Dobrý den,
jak mohu pomoci?
• Přesnost rozpoznávání hlasu se může snížit, pokud mluvíte nejasným
hlasem nebo jste na hlučném místě. Pokud používáte funkci
rozpoznávání hlasu, zvyšte její přesnost jasným hlasem nebo mluvením
na klidném místě.
Zákaznické funkce
15
02
Základní funkce
Součásti a příslušenství produktu
Součástí vašeho telefonu je následující příslušenství.
• Zařízení
• Kabel USB
• Nabíječka
• Stručná příručka
• Špendlík pro vysunutí
• Výše popsané položky mohou být volitelné.
• Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se
mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání
příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit
selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava
společnosti LG.
• Některé součásti zařízení jsou vyrobeny z tvrzeného skla. Pokud telefon
upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se
tvrzené sklo poškodit. V takovém případě telefon ihned vypněte a
kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
• Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od
kterého jste zařízení zakoupili.
• Chcete-li zakoupit další položky, kontaktujte středisko služeb
zákazníkům společnosti LG.
• Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího
upozornění změněny.
• Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění
změněny.
• V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace
zařízení lišit.
Základní funkce
17
Přehled součástí
Objektiv předního
fotoaparátu
LED světlo
Slot pro nanoSIM
kartu/paměťovou kartu
Tlačítko Google Asistent
Sluchátko
Snímač blízkosti/okolního
světla
Tlačítka hlasitosti (+/-)
Tlačítko Vypínač/Zámek
Dotyková obrazovka
Port pro nabíječku/kabel USB
Mikrofon
Konektor stereo sluchátek
Objektiv zadního fotoaparátu
Blesk
Reproduktor
Mikrofon
Základní funkce
18
Nesnažte se sami odstranit zadní kryt.
Pokud tak učiníte, může dojít k vážnému poškození baterie nebo zařízení,
což může mít za následek přehřátí, požár nebo zranění. Zadní kryt a baterie
tohoto přístroje nesmí být vyjmuty nebo nahrazeny nekvalifikovaným
odborníkem.
• Snímač blízkosti/okolního světla
-- Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází
v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti
obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane
do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou
funkci.
-- Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu
okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
• Tlačítka hlasitosti
-- Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
-- Když používáte fotoaparát, jemným stisknutím tlačítka hlasitosti
pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte
souvislou řadu fotografií.
• Tlačítko Vypínač/Zámek
-- Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete
obrazovku.
-- Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
• Tlačítko Google Asistent
-- Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Vyhledejte si
odpovědi a dokončete své věci za chodu. Chcete-li s touto funkcí
začít, stačí stisknout tlačítko Google Asistent na straně telefonu.
Stiskněte a podržte tlačítko a můžete okamžitě mluvit na svého
Google Asistenta.
-- Aktivujte Google Asistenta. Podrobnější informace naleznete v části
Google Assistant.
Základní funkce
19
• S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
• Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném
případě může dojít k poškození dotykové obrazovky.
• Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci
snímače blízkosti.
• Je-li telefon mokrý nebo ho používáte ve vlhkém prostředí, může dojít ke
snížení funkčnosti dotykové obrazovky a tlačítek.
Zapnutí nebo vypnutí napájení
Zapnutí napájení
Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek.
• Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění
chytrého telefonu může být delší než obvykle.
Vypnutí napájení
Stiskněte a podržte Klávesa Napájení/Zamknout a vyberte možnost
Vypnout.
Základní funkce
20
Restart zařízení
Pokud zařízení nefunguje správně nebo nereaguje, restartujte jej podle
následujících pokynů.
1
Současně podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti
(-), dokud se nevypne napájení.
2
Po restartování zařízení tlačítko uvolněte.
Možnosti ovládání napájení
Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte požadovanou
možnost.
• Vypnout: Vypnutí zařízení.
• Restart: Restart zařízení.
• Snímky obrazovky: Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete
pořizovat snímky.
Instalace SIM karty a paměťové
karty
Vložte do zařízení SIM kartu od svého poskytovatele mobilních služeb a
samostatně zakoupenou paměťovou kartu.
• Se špendlíkem pro vysouvání zacházejte opatrně, protože má ostrý hrot.
Základní funkce
21
1
Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku
ze zařízení vytáhněte.
2
Položte SIM kartu nebo paměťovou kartu na přihrádku a přihrádku
zasuňte do zařízení ve směru šipky.
Paměťová karta (prodává se samostatně)
SIM karta
Základní funkce
22
• Tento telefon podporuje pouze nanoSIM karty.
Nano
Micro
Standardní
• Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon
se správným typem SIM karty. Vždy používejte originální SIM kartu
dodanou poskytovatelem služeb.
• Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není
odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo
převodem SIM karty.
• Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.
• Při vkládání umístěte SIM kartu nebo paměťovou kartu správně do
přihrádky.
• Pokud vkládáte přihrádku zpět do zařízení, vložte ji vodorovně ve směru
šipky podle obrázku. Zkontrolujte, zda se karta uložená na přihrádce
nemůže uvolnit ze své polohy.
• Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
• SIM karta musí být do zařízení vložena podle pokynů v uživatelské
příručce.
• Pokud vkládáte přihrádku do zařízení nebo ji z něj vyjímáte, dejte pozor,
aby se do ní nedostala voda ani jiné kapaliny. Pokud vložíte do zařízení
mokrou přihrádku nebo kartu, může dojít k poškození zařízení.
• Paměťová karta je volitelná položka.
• Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové
karty.
• Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní.
V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení,
paměťové karty nebo dat uložených na kartě.
Základní funkce
23
Vyjmutí paměťové karty
Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve
odpojit.
1
2
3
Klepněte na
4
5
Z přihrádky vyjměte paměťovou kartu.
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na Nastavení Úložiště
.
Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku
ze zařízení vytáhněte.
Zasuňte šuplík zpět do slotu.
• Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízené přesouvá nebo
načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k
poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná
za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně
ztráty dat.
Baterie
Nabíjení baterie
Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.
Svorka nabíjecího kabelu
Základní funkce
24
• Ve vlhkém prostředí nepoužívejte u zařízení externí svorku, nabíjecí kabel
nebo konektor. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem,
zranění nebo k selhání zařízení. V takovém případě zařízení ihned
vypněte a zcela odstraňte jakoukoli vlhkost.
• Používejte USB kabel dodaný s telefonem.
• Používejte pouze nabíječku a nabíjecí kabel schválený společností LG.
Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi
baterie a poškození zařízení.
• Telefon má vnitřní dobíjecí baterii. V zájmu vlastní bezpečnosti
zabudovanou baterii nevyjímejte.
• Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým
proudem. Chcete-li telefon používat, odpojte nabíječku.
• Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím
zabráníte zbytečné spotřebě energie.
• Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního
počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení trvat déle než
v případě zapojení adaptéru do zásuvky.
• Nenabíjejte baterii prostřednictví USB rozbočovače, který nedokáže
udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávané
ukončit.
Opatření při používání telefonu
• Používejte pouze dodaný USB kabel; nepoužívejte s telefonem USB
kabely nebo nabíječky jiných výrobců. Omezená záruka společnosti LG
se nevztahuje na používání příslušenství třetích stran.
• V případě nedodržení pokynů v této příručce a nesprávného používání
může dojít k poškození telefonu.
Základní funkce
25
Efektivní používání baterie
Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí,
může docházet ke zkracování životnosti baterie.
Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.
Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:
• Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth® nebo Wi-Fi, vypněte je.
• Nastavte co nejnižší časový limit obrazovky.
• Nastavte minimální jas obrazovky.
• Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
• Během používání stažených aplikací kontrolujte stav baterie.
Dotyková obrazovka
Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.
Klepání
Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou
aplikaci nebo možnost.
Základní funkce
26
Klepnutí a podržení
Stiskněte a několik sekund podržte, abyste zobrazili nabídku s
dostupnými možnostmi.
Dvojité klepnutí
Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.
Přetažení
Stiskněte a podržte položku, například aplikaci nebo widget, potom prst
kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít
k přesunutí položky.
Základní funkce
27
Přetahování
Stiskněte prstem obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto
lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrazovek
atd.
Stahování a roztahování
Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro
přiblížení prsty roztáhněte.
• Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům.
Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.
Základní funkce
28
• Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých
materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
• Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním
světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná.
Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení
příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
• Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
• Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
• Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou
nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
• Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká
nebo mokrá.
• Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na telefonu nalepena
ochranná fólie nebo je k němu připojeno příslušenství zakoupené v
obchodě jiného výrobce.
• Zobrazení statického obrazu může vést ke vzniku následných obrazů
nebo „vypálení“ na obrazovce. Když telefon nepoužíváte, obrazovku
vypněte nebo nezobrazujte stejný obrázek po dlouhou dobu.
Domovská obrazovka
Přehled domovské obrazovky
Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím
a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na přejdete přímo na
domovskou stránku.
Všechny aplikace můžete spravovat na stránce Aplikace. Klepněte
na přejeďte nahoru po domovské obrazovce pro zobrazení všech
nainstalovaných aplikací.
Základní funkce
29
Rozvržení domovské obrazovky
Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a
uspořádat widgety či složky.
Stavový řádek
Widget funkce Google
Search
Oblast rychlého přístupu
Domovská dotyková tlačítka
• Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na zásadách výrobce,
uživatelských nastaveních, verzi softwaru nebo poskytovateli služeb.
• Stavový řádek: Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
• Widget funkce Google Search: Začněte psát nebo mluvte pro
otevření funkce Google Search.
• Oblast rychlého přístupu: Slouží k uchycení aplikací ve spodní části
obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.
• Domovská dotyková tlačítka
-- : Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a
vyskakovacích oken.
-- : Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a
podržením spustíte aplikaci Google search.
-- : Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo
spustíte aplikaci ze seznamu.
Základní funkce
30
Stavové ikony
V případě oznámení nepřečtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se
na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony
oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.
Přenášení dat po síti
Nastavení alarmu
Zapnutí vibračního režimu
Stav baterie
Režim V letadle je zapnutý
Zmeškané hovory
Funkce Wi-Fi je připojena
Zapnutí tichého režimu
Zapnutí přístupového bodu
• Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou
zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního
prostředí a oblasti, ve kterém telefon používáte, a podle svého
poskytovatele služby.
• V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony
lišit.
Základní funkce
31
Panel oznámení
Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na
hlavní obrazovce.
• Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel
oznámení dolů.
• Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, klepněte .
• Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné
funkce.
• Panel oznámení můžete používat i na zamknuté obrazovce. Chcete-li
rychle přistupovat k požadovaným funkcím, přetáhněte panel oznámení,
když je zamknutá obrazovka.
Základní funkce
32
Změna orientace obrazovky
Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické
orientace telefonu.
Na panelu oznámení klepněte na položku Automatické otáčení a
aktivujte ji ze seznamu ikon rychlého přístupu.
Můžete také přejít na Nastavení Obrazovka Pokročilé a aktivujte
Autom. otočení obrazovky.
Základní funkce
33
Úprava domovské obrazovky
Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a
z následujících možností vyberte požadovanou akci.
• Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, stiskněte a podržte
prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost Klávesové
zkratky.
• Chcete-li změnit tapety, stiskněte a podržte prázdné místo na
domovské obrazovce a vyberte možnost Tapety.
Můžete též přejít na Nastavení Obrazovka Pokročilé Tapeta.
• Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, stiskněte a
podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost
Nastavení domovské obrazovky.
Přesouvání aplikací na stránce Aplikace
Na stránce Aplikace klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné
místo.
• Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské
obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti
rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
• Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte
ji na domovskou obrazovku.
Základní funkce
34
Použití složek na domovské obrazovce
Vytváření složek
Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na
jinou aplikaci.
• Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.
Úprava složek
Na domovské stránce klepněte na složku a proveďte jeden z následujících
kroků.
• Chcete-li upravit název složky, klepněte na Nepojmenovaná složka.
• Pro přidání aplikace aplikaci stiskněte a podržte, přesuňte ji na složku a
prst uvolněte.
• Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte na složku a přetáhněte
ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve
složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
Zámek obrazovky
Přehled zámku obrazovky
Po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek se obrazovka vašeho zařízení sama
vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu
nečinné.
Stisknete-li tlačítko Vypínač/Zámek, když není nastaven zámek obrazovky,
zobrazí se okamžitě domovská stránka.
Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte
nežádoucímu přístupu k zařízení.
• Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a
snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme
aktivovat zámek obrazovky.
Základní funkce
35
Nastavení zámku obrazovky
Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik
možností.
1
2
Klepněte na
3
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Žádné: Deaktivace funkce zámku obrazovky.
• Posunutí: Odemkněte obrazovku potažením prstu po obrazovce.
• Gesto: Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
• PIN: Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
• Heslo: Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na Nastavení Zabezpečení a poloha Zámek obrazovky
a poté zvolte preferovanou metodu.
• Pokud se pětkrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se
na 30 sekund zablokuje.
Pořizování snímků obrazovky
Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.
Prostřednictvím zástupce
Současně stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení
hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.
Nebo
Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a klepněte na Snímek
obrazovky.
• Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce Snímky obrazovky v
části Fotografie.
Základní funkce
36
Kopírování a vkládání
Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do
stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich
vložit.
1
2
Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
3
Vyberte buď možnost Vyjmout nebo Kopírovat.
• Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.
4
Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost Vložit.
Přetáhněte
vyjmout.
/
a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo
• Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost Vložit se
nezobrazí.
Nerušit
Chcete-li některé nebo všechny zvuky vypnout, přejděte prsty po
stavovém řádku dolů a klepněte na Nerušit.
Základní funkce
37
03
Užitečné aplikace
Instalace a odinstalace aplikací
Instalace aplikací
Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.
• Můžete použít obchod Play Store, nebo obchod s aplikacemi vašeho
poskytovatele služeb.
• Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
• Některé obchody mohou účtovat poplatky.
• Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém
plánu zpoplatněna.
Odinstalace aplikací
Odinstalace aplikací
Chcete-li aplikaci odebrat ze stránky domovské obrazovky, stiskněte a
podržte aplikaci a poté ji přetáhněte na Odstranit. Aplikace se neodstraní
z vašeho telefonu, ale pouze z domovské obrazovky.
Chcete-li aplikaci odebrat z vašeho telefonu, stiskněte a podržte aplikaci a
poté ji přetáhněte na Odinstalovat.
Pro zakázání aplikace nebo vynucení jeího zastavení přejděte na
Nastavení Aplikace a oznámení a zvolte aplikaci.
Odinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s
aplikacemi
Chcete-li odinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého
jste danou aplikaci stáhli, a odinstalujte ji.
Užitečné aplikace
39
Instalace a odinstalování aplikací během nastavení
Pokud zařízení zapínáte poprvé, můžete si stáhnout doporučené aplikace.
Můžete přejít na další krok bez instalace.
Zástupci aplikací
Chcete-li zobrazit nabídku pro rychlý přístup, podržte na domovské
obrazovce ikonu některé z aplikací, například Hovory, Zprávy, Fotoaparát a
Nastavení. Zástupci usnadňují používání aplikací.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací.
Užitečné aplikace
40
Telefon
Hovory
Vytáčení kontaktů, čísla rychlého vytáčení, poslední hovory nebo čísla a
vyhledávání - vše z jedné aplikace.
Vyhledání: .
• Pro volání kontaktu nebo posledního hovoru na něj klepněte.
• Pro otevření číselníku klepněte na . Zadejte číslo a poté klepněte na
pro uskutečnění hovoru.
Zobrazit poslední hovory.
Otevřít číselník pro vytáčení
čísla.
Zobrazit všechny vaše
kontakty.
Užitečné aplikace
41
Tipy a rady
• Během hovoru: Vaše dotyková obrazovka ztmavne, aby se zabránilo
nechtěným dotykům. Pro její aktivaci vzdalte telefon od svého obličeje
nebo stiskněte tlačítko Vypínač/Zámek.
• Multitasking: Během hovoru klepněte na , skryjte obrazovku hovoru
a vyhledejte telefonní číslo, adresu, nebo otevřete jinou aplikaci. Pro
opětovné otevření obrazovky hovoru přejeďte prstem stavový řádek
dolů a klepněte na Odchozí hovor.
• Kontakty: Pro vyhledání vašich kontaktů klepněte na .
• Oblíbený kontakt: Máte někoho, komu voláte pořád? Klepněte
na prázdné místo na domovské obrazovce, podržte ho, klepněte
na Widgety a poté klepněte a podržte widget Přímé vytáčení.
Přetáhněte ho na domovskou obrazovku a poté zvolte kontakt.
Klepněte na widget pro vytočení osoby.
• Hlasová zpráva: objeví se na stavovém řádku, když máte novou
hlasovou zprávu. Chcete-li si ji poslechnout, klepněte na
, poté
klepněte a podržte 1.
Volání
Při volání máte několik možností:
• Klepněte na pro zobrazení posledních hovorů, skupin a často
volaných kontaktů. Zvolte kontakt nebo číslo, kterému chcete volat.
• Pro vytočení čísla klepněte na , zadejte číslo a pak klepněte na
pro uskutečnění hovoru.
• Pro zadání mezinárodní předvolby (+) klepněte a podržte 0. Chcete-li
zadat mezeru nebo vyčkat po čísle, klepněte na .
Užitečné aplikace
42
Přijetí a ukončení hovoru
Přijetí hovoru: Když je váš telefon zamčený, přejeďte po nahoru.
Když je váš telefon odemčený, klepněte na PŘIJMOUT.
Ignorování hovoru: Když je váš telefon zamčený, přejeďte po dolů.
Když je váš telefon odemčený, klepněte na ODMÍTNOUT.
Můžete také stisknout tlačítko hlasitosti a ztlumit vyzvánění.
• Odpovědět zprávou: Když je váš telefon zamčený,
. Zvolte
zprávu pro její okamžité odeslání.
• Ukončení hovoru: Klepněte na položku .
• Během hovoru: Klepněte na
na obrazovce hovoru pro ztišení
hovoru. Klepnutím na obrazovku hovoru skryjete. Pro její opětovné
otevření přejeďte prstem stavový řádek dolů a klepněte na Odchozí
hovor.
•
•
•
•
• Když držíte telefon u ucha, dotyková obrazovka zhasne, aby nedošlo k
náhodnému dotyku. Když telefon posunete dál od ucha, obrazovka se
znovu rozsvítí.
• Nepoužívejte kryty ani chrániče obrazovky (i ty průhledné), které
zakrývají snímač přiblížení nad dotykovou obrazovkou.
Poslední hovory
Zobrazte vaše hovory (s nejnovějším na prvním místě) a pak volejte,
posílejte zprávy nebo je uložte.
Vyhledání:
.
• Pro návrat k hovoru klepněte na vedle jména nebo čísla volajícího.
• Chcete-li odeslat textovou zprávu, uložte číslo nebo klepněte na
obrázek volajícího.
• Pro odebrání položky ze seznamu hovorů klepněte na jméno nebo číslo
a poté klepněte na Podrobnosti hovoru
.
• Pro vymazání seznamu klepněte na
Historie volání a poté
klepněte na
Vymazat historii volání.
Užitečné aplikace
43
Konferenční hovor
Během hovoru můžete začít další hovor, přepínat mezi nimi nebo je spojit
do konferenčního hovoru.
• Pro přijetí druhého hovoru přejeďte po nahoru.
• První hovor je přidržen, pokud přijmete druhý hovor. Pro přepnutí mezi
hovory klepněte na
• Pro vytočení druhého hovoru klepněte na , zadejte číslo a pak
klepněte na
pro uskutečnění hovoru.
První hovor je přidržen, pokud klepnete na . Pro spojení hovorů poté,
co druhý volaný hovor přijme, klepněte na .
Vaše telefonní číslo
Vyhledání: Přejděte na Nastavení Systém O telefonu Stav SIM
karty Telefonní číslo na SIM kartě.
Tísňová volání
• Váš poskytovatel služeb naprogramuje jedno nebo více tísňových
telefonních čísel, která můžete volat za všech okolností, i když je
telefon uzamknut. Čísla tísňového volání se liší podle země. Vaše
předem naprogramovaná čísla tísňového volání nemusí fungovat na
všech místech a někdy nelze nouzové volání z důvodu problémů se sítí,
ochranou životního prostředí nebo rušením uskutečnit.
1
Klepněte na (pokud je váš telefon zamknutý, přesuňte
jeho odemknutí, poté klepněte na TÍSŃOVÉ VOLÁNÍ).
2
3
Zadejte číslo tísňového volání.
Klepněte na
Užitečné aplikace
až do
pro volání tísňového čísla.
44
Zprávy
Odesílání zpráv
V aplikaci Zprávy můžete vytvářet zprávy a odesílat je kontaktům.
• Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další
informace získáte od svého poskytovatele služeb.
1
2
3
Klepněte na položku
4
Klepněte na
Klepněte na položku
.
.
Určete příjemce a vytvořte zprávu.
• Chcete-li použít možnosti multimédií, klepněte na .
• Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku
.
a odešlete zprávu.
Čtení zpráv
Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.
1
2
Klepněte na položku
.
Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.
Konfigurace nastavení zpráv
Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.
1
2
Klepněte na položku
.
V seznamu zpráv klepněte na položku
Užitečné aplikace
Nastavení.
45
Fotoaparát
Spuštění fotoaparátu
Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné
okamžiky.
1
2
Klepněte na
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na položku
.
• Před pořízením fotografie nebo videa otřete objektiv fotoaparátu
měkkým hadříkem.
• Dávejte pozor, abyste neznečistili objektiv fotoaparátu prsty nebo jinou
cizorodou látkou.
• Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
• Z položky Fotografie můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa.
Podrobnější informace naleznete v části Přehled součástí.
Zapnutí nebo
vypnutí blesku.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Spuštění aplikace
Gallery.
Pořizování fotografií.
Záznam videí.
Změna možností
fotoaparátu
Pořízení fotografie
1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
2 Klepnutím na pořídíte fotografii.
• Pořídit fotografii také můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti
(+) nebo snížení hlasitosti (-).
Užitečné aplikace
46
Záznam videa
1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
2 Klepněte na položku .
• Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na .
• Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li
obnovit nahrávání videa, klepněte na .
• Při záznamu videa stáhněte nebo roztáhněte prsty pro přiblížení
nebo oddálení.
• Při záznamu videa můžete klepnout na požadovanou oblast pro
úpravu jasu.
3
Klepnutím na
ukončíte nahrávání videa.
• Pro kontrolu poměru stran před záznamem videa stiskněte a podržte
.
Přizpůsobení možností fotoaparátu
Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim
představám.
Na obrazovce klepněte na .
• Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední
nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.
•
•
•
•
: Pořiďte fotografii ve FullVision.
: Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
: Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
: Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí
automaticky fotografie a videa.
Užitečné aplikace
47
Hlasová spoušť
Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Naskenujte QR kód
Přečíst QR kód z obrazovky náhledu kamery.
Zaznamenání
polohy
Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka
Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat
fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých
referenčních čar.
Úložiště
Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní
úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po
vložení paměťové karty).
Nápověda
Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.
Různé režimy fotoaparátu
Série snímků
Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.
V Automaticky režimu klepněte a podržte .
• Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou
rychlostí.
• Můžete pořídit až 30 fotografií za sebou.
• Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.
Užitečné aplikace
48
Další užitečné funkce v aplikaci Fotoaparát
Zámek automatické expozice/automatického ostření
Podržením obrazovky v automatickém režimu můžete zafixovat aktuální
stupeň expozice a pozici ohniska. Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte
na prázdné místo na obrazovce.
• Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.
Přepínání mezi fotoaparáty
Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat podle prostředí, ve
kterém se nacházíte.
Na obrazovce fotoaparátu klepněte na nebo přetažením obrazovky v
jakémkoli směru můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.
Užitečné aplikace
49
Přiblížení a oddálení
Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu
přiblížit nebo oddálit.
• Přiblížení a oddálení proveďte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů
na obrazovce fotoaparátu, poté použijte zobrazený posuvník +/-.
• Můžete také přetáhnout tlačítko nahoru nebo dolů.
Fotky
Přehled fotografií
Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.
1
2
Klepněte na
3
Klepněte na složku a vyberte soubor.
• Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
• Při prohlížení fotografií můžete potažením prstu doleva nebo
doprava zobrazit předchozí nebo následující fotografii.
• Při prohlížení videa můžete potažením prstu doleva nebo doprava
zobrazit předchozí nebo následující video.
• Můžete si zobrazit fotografie nebo videa setříděná podle roku,
měsíce nebo data na kartě Fotografie.
• Chcete-li zobrazit fotografie podle místa, kde byly pořízeny,
klepněte na
Zaznamenání polohy a poté klepněte na
. Fotografie se automaticky setřídí podle místa pod kartou Místa v
aplikaci Fotografie.
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na položku .
• Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.
• V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty
souborů podporovány.
• Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
• Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
Užitečné aplikace
50
Prohlížení fotografií
Přístup k dalším
možnostem.
Návrat na předchozí
obrazovku.
Převést jiné zařízení.
Sdílení obrázků.
Odstranění obrázků.
Úprava obrázků.
Informace o
obrázku.
• Jemným klepnutím na obrazovku zobrazíte položky nabídky. Dalším
klepnutím na obrazovku položky skryjete.
Úprava fotografií
1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
2 Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.
3 Klepnutím na Uložit změny uložte.
• Provedené změny přepíší původní soubor.
Přehrávání videa
Návrat na předchozí
obrazovku.
Pozastavení nebo
přehrání videa.
Přístup k dalším
možnostem.
Převést jiné zařízení.
Sdílení videa.
Odstranit videa.
Úprava videa.
Informace o videu.
Užitečné aplikace
51
Úprava videí
1 Při přehrávání videa klepněte na .
2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.
Nastavení délky
videa.
3
Klepnutím na Uložit změny uložte.
Odstranění souborů
K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:
• Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na
.
• V seznamu souborů klepněte na a odstraňte požadované soubory.
• Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do Koše a do 60 dnů
mohou být obnoveny zpět do Galerie.
Sdílení souborů
Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:
• Při prohlížení fotografie nebo přehrávání videa klepněte na a
prostřednictvím požadované metody soubor nasdílejte.
• Klepněte na
Zvolit v seznamu souborů a zvolte soubory. Poté
klepněte na a prostřednictvím požadované metody soubor
nasdílejte.
Užitečné aplikace
52
Kontakty
Přehled kontaktů
Můžete ukládat a spravovat kontakty.
1
2
Klepněte na
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na Kontakty.
Přidávání kontaktů
Přidání nových kontaktů
1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na .
Import kontaktů
Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.
1
Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na
Importovat.
2
3
Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat.
Vyberte kontakty a klepněte na
Užitečné aplikace
Nastavení
.
53
Vyhledávání kontaktů
K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:
• V horní části seznamu kontaktů klepněte na a zadejte kontaktní
údaje nebo telefonní číslo.
• Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
• V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno
kontaktu.
• V horní části seznamu kontaktů klepněte na
a zadejte kontaktní
údaje nebo telefonní číslo. Zobrazí se všechny podrobnosti vyhledávání
ze záznamů hovorů, kontaktů a skupin.
Seznam kontaktů
Úprava kontaktů
1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku a
upravte podrobnosti.
3
Klepnutím na
změny uložte.
Odstranění kontaktů
Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na
Zvolit.
• Odstraněné kontakty nemusí být obnoveny.
Užitečné aplikace
54
Přidání oblíbených položek
Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.
1
2
Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na
.
Hodiny
Budík
Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.
1
2
3
4
Klepněte na
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na Hodiny
Klepnutím na
.
přidejte nový alarm.
Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na OK.
• Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
Světový čas
Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.
1
2
3
Klepněte na
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na Hodiny
.
Klepněte na položku
a přidejte město.
Užitečné aplikace
55
Časovač
Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém
intervalu.
1
2
3
Klepněte na
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na Hodiny
.
Nastavte čas a klepněte na
.
Stopky
Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.
1
2
3
Klepněte na
4
Klepnutím na
stopky zastavte.
stopky obnovíte.
• Klepnutím na
• Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky,
klepněte na RESETOVAT.
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na Hodiny
.
Klepnutím na
spustíte stopky.
• Klepnutím na KOLO zaznamenejte čas jednoho kola.
Užitečné aplikace
56
Google apps
Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním
použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace
účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení.
Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Nápověda v
aplikaci.
• V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace
fungovat.
Kalendář
Aplikace Kalendář vám umožňuje sledovat události (které jste vytvořili),
organizované podle dne, tří dnů, týdne nebo měsíce.
Chrome
Rychlý, jednoduchý a bezpečný webový prohlížeč, vytvořený pro moderní
webové stránky.
Gmail
Gmail je snadno použitelná e-mailová aplikace, která uchová vaše zprávy v
bezpečí, dělá doručenou poštu inteligentnější a pomáhá vám plánovat.
Google Go
Aplikace Google Go vás informuje o věcech, které vás zajímají. Najděte
rychlé odpovědi, prozkoumejte své zájmy a získávejte příběhy a
aktualizace o tématech, která jsou pro vás důležitá.
Mapy Go
Cestujete někam? Cestujte s Mapami, aplikací, na kterou se můžete
spolehnout v reálném čase s GPS navigací, provozem, průjezdem a
podrobnostmi o milionech míst, jako jsou recenze a populární časy.
Fotky
Domov pro všechny vaše fotky a videa, automaticky uspořádané, takže
můžete sdílet a ukládat, co je důležité.
Užitečné aplikace
57
Google Play™
Služba Google Play je zážitkem z digitálního obsahu společnosti Google,
kde můžete najít a užívat si svou oblíbenou hudbu, filmy, televizní pořady,
knihy, časopisy a aplikace a hry pro systém Android.
• Stahování aplikací: Přejděte na Play Store.
YouTube
Sledujte své oblíbené kanály, poslouchejte oblíbenou hudbu a nahrajte
videa, abyste je mohli sdílet s lidmi po celém světě.
Google Assistant
Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Vyhledejte si
odpovědi a dokončete své věci za chodu. Chcete-li začít, stačí klepnout
na tlačítko Google Asistent na straně telefonu, nebo stiskněte a podržte
domovské tlačítko telefonu.
• Funkce Google Asistent není k dispozici v některých jazycích a zemích.
Užitečné aplikace
58
04
Nastavení
Nastavení
Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
1
2
Klepněte na
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na Nastavení.
• Klepněte na položku
a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo
pro přístup k položce nastavení.
Síť a internet
Wi-Fi
Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.
Připojení k síti Wi-Fi.
1 Na obrazovce nastavení klepněte na Síť a internet Wi-Fi.
2 Klepnutím na funkci aktivujete.
• Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
3
Vyberte síť.
• Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
• U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí.
Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete připojovat automaticky,
klepněte na síť a poté na ZAPOMENOUT.
Nastavení
60
Mobilní síť
Můžete přizpůsobit nastavení mobilních sítí.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť a internet Mobilní síť.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Mobilní data: Datové přenosy lze zapínat a vypínat. Dále můžete
spravovat používání mobilních dat.
• Roaming: Procházení webu, práce s e-maily, multimediálními zprávami
a dalšími datovými službami v zámoří.
• Využití dat aplikací: Můžete sledovat množství dat, které váš telefon
stahuje a odesílá.
• Vylepšený režim 4G LTE: Použijte služby LTE pro vylepšení vašich
hlasových a jiných komunikací (doporučeno).
• Preferovaný typ sítě: Výběr typu sítě.
• Vybírat síť automaticky: Vyhledávání síťových operátorů a
automatické připojení k síti.
• Názvy přístupových bodů (APN): Zobrazení nebo změna
přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li
změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
Využití dat
Můžete sledovat množství dat, které váš telefon stahuje a odesílá.
Váš telefon zobrazuje graf použití dat. Pod grafem jsou uvedeny aplikace
od největšího po nejmenší využití dat. Aplikace využívající značné
množství dat spotřebovávají hodně baterie.
Některé aplikace přenášejí data na pozadí, když je nevidíte - chcete-li
aplikaci zastavit, klepněte na ni a poté vypněte data na pozadí.
• Informace o používání vám pomohou spravovat telefon. To nemusí
odpovídat částkám účtovaným vaším poskytovatelem služeb, protože
nejsou měřeny stejným způsobem
Nastavení
61
Hotspot a tethering
Wi-Fi hotspot
Telefon můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se
mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.
1
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Síť a internet Hotspot
a tethering Wi-Fi hotspot a poté klepněte na
pro aktivaci.
2
3
Zadejte Název hotspotu a heslo.
4
Zadejte heslo sítě.
Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte
název sítě zařízení.
• Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti
na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
• Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#wifi
Nastavení
62
Připojení přes USB
Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet
mobilní data.
1
2
Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Síť a internet Hotspot
a tethering Připojení přes USB a poté klepněte na
pro aktivaci.
• Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti
na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
• Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do
počítače USB ovladač.
• Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem
odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci
USB Tethering vypněte.
• Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo
novější a Linux.
Nastavení
63
Připojení přes Bluetooth
Zařízení propojená přes Bluetooth se mohou připojit k Internetu
prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.
1
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Síť a internet Hotspot
a tethering Připojení přes Bluetooth a poté klepněte na
pro
aktivaci.
2
Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.
• Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti
na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
• Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM karty
Nastavení dvou SIM karet lze konfigurovat.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť a internet SIM karty.
Přizpůsobte si následující funkce:
• Slot pro SIM kartu 1: Můžete změnit název a ikonu SIM karty 1.
• Slot pro SIM kartu 2: Můžete změnit název a ikonu SIM karty 2.
• Mobilní data: Slouží k výběru SIM karty pro použití služeb
mobilních dat.
• Hovory: Slouží k výběru SIM karty pro použití volání.
• SMS zprávy: Slouží k výběru SIM karty pro použití služby SMS
zpráv.
Nastavení
64
Režim Letadlo
Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim
zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a
přehrávání hudby, k dispozici.
• Na obrazovce nastavení klepněte na Síť a internet Režim Letadlo.
Síť VPN
Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále
můžete spravovat připojené virtuální privátní sítě.
Přidání VPN
1 Na obrazovce nastavení klepněte na Síť a internet Síť VPN.
2 Klepněte na položku .
• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky.
Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení.
Na obrazovce oznámení klepněte na položku NASTAVIT ZÁMEK a
aktivujte zámek obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části
Nastavení zámku obrazovky.
3
Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku ULOŽIT.
Konfigurace nastavení VPN
1 V seznamu VPNS klepněte na VPN.
2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku
PŘIPOJIT.
• Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko Uložit údaje
o účtu.
Soukromé DNS
Můžete nakonfigurovat možnosti privátní DNS (Domain Name System).
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť a internet Soukromé DNS.
Zvolte požadovanou možnost a klepněte na ULOŽIT.
Nastavení
65
Připojená zařízení
Bluetooth
Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth,
a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí
Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.
Spárování s dalším zařízením
1 Na obrazovce nastavení klepněte na Připojená zařízení Předvolby
připojení Bluetooth.
2
3
Klepnutím na
funkci aktivujete.
Klepněte na Spárovat nové zařízení a vyberte zařízení ze seznamu.
• Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
• V seznamu se zobrazují pouze zařízení, která jsou nastavena jako
viditelná.
4
Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.
• U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.
Nastavení
66
Posílání dat prostřednictvím Bluetooth
1 Vyberte soubor.
• Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
2
3
Klepněte na položku
Bluetooth.
Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
• Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.
• V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.
Odesílání
Pokud máte Chromecast nebo jiné zařízení, které může vysílat, můžete
zobrazit obrazovku svého telefonu včetně audia na televizoru.
Přenos obrazovky
1 Na obrazovce nastavení klepněte na Připojená zařízení Předvolby
připojení Odesílání.
2
Na seznamu klepněte na zařízení, na kterém chcete zobrazit svou
obrazovku.
Zastavení přenosu vaší obrazovky
1 Potáhněte dolů od vrchní části obrazovky vašeho zařízení.
2 Na oznámení přenosu klepněte na Odpojit.
Nastavení
67
Tisk
Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a
dokumenty, které jsou v něm uloženy.
1
Na obrazovce nastavení klepněte na Připojená zařízení Předvolby
připojení Tisk.
• Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač
z obchodu s aplikacemi.
2
Klepněte na Výchozí tisková služba a poté ji klepnutím na
aktivujte.
3
Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.
• Klepnutím na Přidat službu přidáte tiskárnu.
• Pokud nemáte účet Google, vytvořte ho klepnutím na Přidat účet.
Přijaté soubory
Zobrazí se obsah přijatý přes Bluetooth.
Aplikace a oznámení
Můžete zkontrolovat seznam nainstalovaných aplikací a nakonfigurovat
nastavení oznámení, oprávnění k aplikacím atd.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Aplikace a oznámení.
Přizpůsobte nastavení.
• Oznámení: Podle toho, jaké oznámení chcete, můžete pro určité
aplikace změnit nastavení.
• Výchozí aplikace: Můžete zkontrolovat a nakonfigurovat výchozí
aplikace.
Nastavení
68
• Oprávnění aplikací: Můžete zkontrolovat a nastavit oprávnění pro
aplikace pomocí své polohy, mikrofonu a fotoaparátu.
• Přístup ke spec. aplikacím: Oprávnění, ke kterým mohou aplikace
přistupovat v hlavní aplikaci Nastavení, můžete na svém zařízení
kdykoli změnit. Mějte na paměti, že vypnutí oprávnění může
způsobit ztrátu funkčnosti aplikací na vašem zařízení.
Baterie
Můžete zobrazit, kolik energie zbývá, a jak dlouho bude trvat úplné nabití.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Baterie.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Spořič baterie: Omezení spotřeby baterie omezením některých
nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a
intenzity vibrací.
• Adaptivní baterie: Pokud ponecháte adaptivní baterii zapnutou,
aplikace, které používáte méně často, budou pracovat méně,
pokud je nepoužíváte. Telefon se může dozvědět, jak vaše aplikace
v průběhu času používat. To vám může pomoci ušetřit baterii
způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
• Procento baterie: Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v
procentech na stavovém řádku.
• Grafika hry: Můžete nakonfigurovat nastavení pro grafiku a funkci
úspory baterie.
Nastavení
69
Obrazovka
Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek.
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Obrazovka a přizpůsobte
tato nastavení:
• Úroveň jasu: Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku.
• Noční světlo: Zabarví obrazovku do žluta. To usnadňuje pohled na
obrazovku nebo čtení v šeru a může vám usnadnit usínání.
• Adaptivní jas: Nastavení vysoké úrovně jasu snižuje výdrž baterie
telefonu. Pro maximální životnost baterie optimalizujte úroveň jasu pro
dostupné světlo.
• Tapeta: Vyberte tapetu obrazovky pro své zařízení.
• Režim spánku: Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je
zařízení po určitou dobu nečinné.
• Autom. otočení obrazovky: Nastavení automatického natočení
obrazovky podle orientace zařízení.
• Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Zobrazovaná velikost: Nastavení položek na obrazovce na vyhovující
velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
• Spořič obrazovky: Zobrazení spořiče obrazovky, když je telefon
připojen do držáku nebo k nabíjecímu adaptéru. Vyberte typ spořiče
obrazovky.
• Motiv zařízení: Na některých obrazovkách použijte světlejší nebo
tmavší barevné schéma, jako je například posuvník hlasitosti.
Nastavení
70
Zvuk
Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Zvuk a přizpůsobte tato
nastavení:
• Hlasitost médií: Nastavte hlasitost zvuku médií.
• Hlasitost hovoru: Nastavte hlasitost zvuku hovoru.
• Hlasitost vyzvánění: Nastavte hlasitost zvuku vyzvánění.
• Hlasitost budíku: Nastavte hlasitost zvuku budíku.
• U hovorů také vibrovat: Nastavte současně vibrace a přehrávání
vyzváněcího tónu.
• Nerušit: Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv
oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
• Zkratka k vypnutí vyzvánění: Můžete nastavit možnosti klávesových
zkratek, abyste zabránili vyzvánění.
• Vyzváněcí tón telefonu: Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
• Výchozí zvuk oznámení: Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte
hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
• Výchozí zvuk budíku: Výběr vyzváněcího tónu budíku. Nastavte hudbu
uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón budíku.
• Tóny číselníku: Použijte tuto funkci k nastavení tónu číselníku.
• Zvuky zámku obrazovky: Použijte tuto funkci k upravení zvuku
uzamčení obrazovky.
• Zvuky při nabíjení: Použijte tuto funkci k upravení zvuku nabíjení
• Zvuky při dotyku: Použijte tuto funkci k upravení zvuku dotyku.
Nastavení
71
Úložiště
Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na
paměťové kartě.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Úložiště.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Interní sdílené úložiště: Zobrazení celkového místa a volného
místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných
aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
• Karta SD: Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové
kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty.
Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .
Zabezpečení a poloha
Nastavení zámku obrazovky a zabezpečení lze přizpůsobit.
• Google Play Protect: Kontrolujte své zařízení denně proti škodlivým
aplikacím.
• Najdi moje zařízení: Na dálku sleduje místo výskytu zařízení. Můžete
bezpečně chránit svá data i při ztrátě zařízení.
• Aktualizace zabezpečení: Kontrola aktualizace softwaru a
konfigurace nastavení automatické instalace.
• Zámek obrazovky: Zvolte požadovanou metodu zamykací obrazovky.
Podrobnější informace naleznete v části Nastavení zámku obrazovky.
• Předvolby obrazovky uzamčení: Změna informací zobrazených na
uzamknuté obrazovce.
• Smart Lock: Umožňuje vám nastavit důvěryhodná zařízení, místa, hlas
anebo detekci na těle, díky kterým zůstane váš telefon odemčený.
Nastavení
72
• Poloha: Možnost přizpůsobení používání informací o poloze
jednotlivými aplikacemi.
• Zobrazovat hesla: Umožňuje krátce zobrazit znaky během psaní.
• Administrátorské aplikace v zařízení: Umožňuje oprávnění k omezení
ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.
• Zámek SIM karty: Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo
změňte heslo (PIN).
• Šifrování a identifikační údaje: Šifrování chrání účty, nastavení,
aplikace a soubory v telefonu, aby k nim neměli lidé přístup, pokud je
telefon odcizen. Nakonfigurujte nastavení pro šifrování a pověření.
• Agenti důvěry: Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v
zařízení.
• Připnutí obrazovky: Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být
používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
Účty
Můžete přidat uživatele, se kterými chcete sdílet své zařízení, a
zaregistrovat účet pro cloud.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Účty.
Přizpůsobte nastavení.
Přístupnost
Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Přístupnost.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Zkratka tlačítka hlasitosti: Pomocí klávesové zkratky pro ovládání
hlasitosti můžete rychle zapnout nástroj TalkBack nebo jiný nástroj
usnadnění.
• Čtečky obrazovky Poslech vybraného textu: Umožňuje vám po
klepnutí na položky slyšet mluvenou zpětnou vazbu.
Nastavení
73
• Čtečky obrazovky TalkBack: Nastavení oznámení stavu a
činností obrazovky prostřednictvím hlasu.
• Čtečky obrazovky Převod textu na řeč: Změňte nastavení
pro funkce převodu textu na řeč používané při aktivaci funkce
hlasového asistenta, například jazyky, rychlost a další.
• Zobrazení Velikost písma: Změna velikosti písma.
• Zobrazení Zobrazovaná velikost: Nastavení položek na
obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou
přesunout na jiné místo.
• Zobrazení Zvětšení: Třikrát klepněte na obrazovku pro zvětšení
celé obrazovky nebo třikrát klepněte a podržte pro dočasné
zvětšení.
• Zobrazení Korekce barev: Nastavení barvy displeje.
• Zobrazení Převrácení barev: Zvýšení barevného kontrastu
displeje pro osoby se slabým zrakem.
• Zobrazení Velký kurzor myši: Zvětší kurzor myši.
• Zobrazení Odstranit animace: Umožňuje vám zobrazení animací.
• Ovládací prvky interakce Nabídka usnadnění přístupu: Nabídka
usnadnění je velká nabídka na obrazovce pro ovládání vašeho
zařízení se systémem Android. Můžete ovládat gesta, hardwarová
tlačítka, navigaci a další.
• Ovládací prvky interakce Přístup pomocí přepínačů: Vytvoření
kombinace kláves pro ovládání zařízení.
• Ovládací prvky interakce Doba setrvání: Pokud používáte myš,
můžete nastavit kurzor tak, aby automaticky provedl akci, když se
kurzor na určitou dobu zastaví. Tato funkce může být užitečná pro
uživatele s motorickým postižením.
• Ovládací prvky interakce Vypínač ukončí hovor: Pokud je toto
nastavení povoleno, můžete jednoduše ukončit hovor stisknutím
tlačítka napájení zařízení. Toto nastavení umožňuje rychlejší a
snadnější zavěšení.
• Ovládací prvky interakce Autom. otočení obrazovky: Nastavení
automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
Nastavení
74
• Ovládací prvky interakce Prodleva přidržení: Toto nastavení
upravuje dobu, kterou trvá, než se dotyk obrazovky změní na
podržení.
• Ovládací prvky interakce Vibrace: Můžete zapnout vibrace pro
vyzvánění, oznámení a dotyk.
• Zvuk a text na obrazovce Zvuk mono: Mono výstup kombinuje
stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván všemi
reproduktory sluchátek. Použijte tuto možnost, pokud máte
sluchové postižení nebo je-li pohodlnější jedno sluchátko.
• Zvuk a text na obrazovce Titulky: Zapnutí služby titulků při
přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
• Experimentální Text s vysokým kontrastem: Vysoký kontrast
usnadňuje čtení textu na vašem zařízení. Tato funkce opravuje
barvu textu jako černou nebo bílou v závislosti na původní barvě
textu.
Google
Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít
nastavení Google.
Na obrazovce nastavení klepněte na Google.
Systém
Informace o telefonu
Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o
softwaru a právní informace.
Na obrazovce nastavení klepněte na Systém Informace o telefonu a
zobrazte informace.
Nastavení
75
Jazyky a zadávání
Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Systém Jazyky a zadávání.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Jazyky: Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
• Virtuální klávesnice: Umožňuje vám přizpůsobit Gboard, nastavení
hlasového psaní Google.
• Fyzická klávesnice: Zvolte používání fyzické klávesnice, nebo
zkontrolujte klávesové zkratky klávesnice.
• Kontrola pravopisu: Umožňuje vám nastavit různé možnosti pro
funkci kontroly pravopisu Google.
• Služba automatického vyplňování: Povolte tuto možnost pro
zadávání vašich informací uložených na vašem účtu, jako je heslo,
adresa nebo číslo kreditní karty pomocí jednoho klepnutí. Tuto
možnost lze rovněž zakázat, použít Google Autocomplete nebo
přidat nový účet služby.
• Vlastní slovník: Přidejte slovo do uživatelského slovníku pomocí
tlačítka Přidat (+).
• Rychlost kurzoru: Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
• Převod textu na řeč: Konfigurace nastavení pro výstup převodu
textu na řeč.
Gesta
Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení
Google.
Vypnutí nebo zapnutí gest
1 Na obrazovce nastavení klepněte na Systém Gesta.
2 Přizpůsobte nastavení.
Nastavení
76
Datum a čas
Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Systém Datum a čas.
Přizpůsobte nastavení.
Záloha
Data účtu Google jsou zálohována online. Pokud telefon obnovíte nebo
vyměníte, přihlaste se do účtu Google a obnovte kontakty, události a další
podrobnosti, které jste s účtem synchronizovali.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Systém Záloha.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Zálohovat na Disk Google: Změňte nastavení zálohy disku Google.
Můžete rovněž zkontrolovat momentálně používaný účet pro
zálohování nebo přidat nový účet pro zálohování.
Možnosti resetování
Můžete resetovat zařízení, včetně nastavení sítě a aplikací.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Systém Možnosti resetování.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Resetovat Wi-Fi, data a Bluetooth: Resetování Wi-Fi, Bluetooth a
dalších síťových nastavení.
• Obnovit nastavení aplikací: Resetujte nastavení aplikace. Data
uložená v aplikaci nebudou smazána.
• Vymazat data (tovární reset): Resetování všech nastavení zařízení
a odstranění dat.
• Při restartování a resetování zařízení dojde k odstranění všech dat.
Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.
Nastavení
77
Centrum aktualizací
Čas od času mohou být pro váš telefon dostupné aktualizace. Aktualizace
můžete stahovat a používat prostřednictvím nabídky Nastavení
Na obrazovce nastavení klepněte na Systém Centrum aktualizací.
Regulační štítky
Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v
zařízení.
Na obrazovce nastavení klepněte na Systém Regulační štítky.
Nastavení
78
05
Příloha
Nastavení jazyka
Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.
1
2
Klepněte na
přejeďte nahoru po domovské obrazovce.
Klepněte na Nastavení Systém Jazyky a zadávání Jazyky a
přidejte jazyk.
Aktualizace softwaru telefonu
Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z
Internetu
Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese
http://www.lg.com/common/index.jsp, vyberte zemi a jazyk.
Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z
Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je
k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi
firmwaru pro vaše zařízení.
Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel
kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením
veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že
odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně
poškodit.
• Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru
pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje
dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.
Příloha
80
Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG
prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)
Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější
verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce
je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi
firmwaru pro vaše zařízení.
Pro aktualizaci softwaru telefonu přejděte na Systém Centrum
aktualizací Aktualizace softwaru Zkontrolovat dostupnost
aktualizace.
• Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních
dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu
Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM.
Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru
telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat.
• Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Příloha
81
Pokyny proti krádeži
Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho
souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě
ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba,
která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.
Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:
• Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je
odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení
obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
• Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte
v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou
znovu zadány informace účtu Google.
Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního
nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu
Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu
věříte.
• Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si
pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud
při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete
moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.
Příloha
82
Oznámení o softwaru open source
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších
licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek
obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční
podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na
disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu
média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané
e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato
nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
Informácie o platných
predpisoch (identifikační číslo předpisu,
elektronický štítek atd.)
Podrobné zákonné předpisy naleznete v telefonu v části Nastavení
Systém Regulační štítky.
Příloha
83
Ochranné známky
• Copyright© 2019 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena.
LG a logo LG jsou ochranné známky společnosti LG Group a jejích
souvisejících subjektů.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google
Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets a ostatní
související označení a loga jsou ochranné známky společnosti Google
LLC.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth
SIG, Inc. na celém světě.
• Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti
Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem
příslušných vlastníků.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt LM-X120EMW
odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením
směrnice 2014/53/EU.
Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese
http://www.lg.com/global/declaration
Ohledně shody tohoto produktu s
požadavky kontaktujte kancelář
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Příloha
84
Další informace
Části z tvrzeného skla
Části z tvrzeného skla tohoto telefonu nejsou nezničitelné a během času
se mohou opotřebit.
• Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému
nárazu, může se tvrzené sklo poškodit.
V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko
služeb zákazníkům společnosti LG.
• Na trhu jsou k dostání různá ochranná pouzdra, která telefon chrání
před poškozením.
Upozorňujeme, že tato ochranná pouzdra nejsou součástí služeb
záruky poskytovaných společností LG Electronics, a proto nemůžeme
zaručit jejich bezpečnost.
Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.
Příloha
85
Průvodce přenosy dat
• Informace o datech, která si lze vyměňovat mezi zařízeními LG nebo mezi
zařízením LG a zařízením jiného výrobce, najdete v následující tabulce.
Zařízení LG
Typ
Podrobnosti položky
→
Zařízení LG
Zařízení
Android
jiného
výrobce
Zařízení
iOS
→
Zařízení LG
Zařízení LG
Kontakty, zprávy, záznamy
hovorů, kalendář, hlasové
záznamy
Osobní
údaje
Poznámky
Mediální
data
Fotografie, videa, skladby,
dokumenty
Upozornění
Nastavení domovské
obrazovky (složky a
Nastavení miniaplikace)
obrazovky Nastavení zamknuté
obrazovky (s výjimkou
nastavení zámku obrazovky)
Stažené aplikace
Aplikace
Osobní údaje stažených
aplikací
Veřejný certifikát
Jiné
Příloha
Nastavení (Wi-Fi, Bluetooth,
hovory, zvuk a oznámení,
usnadnění, baterie)
○
→
○
○
X
○
X
X
○
○
○
X
X
○
X
X
○
○
○
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
86
• V závislosti na verzi softwaru, verzi aplikace, operačním systému a
zásadách výrobce nebo poskytovatele služeb nemusí dojít k přenosu
některých dat.
Podporovaná frekvenční pásma
Výstupní výkon vysílače
GSM 900
34.0 dBm
Příloha
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Likvidace starého přístroje
1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a
elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky
komunálního odpadu.
2S
taré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže
správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním
negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré
přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k
opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a
šetřit tak omezené zdroje.
3P
řístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili
nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte
podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro
poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web
www.lg.com/global/recycling
Likvidace použitých baterií/akumulátorů
1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti
(Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než
0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
šechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od
2V
běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3S
právný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá
zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví
zvířat a lidí.
4B
ližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u
místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém
jste výrobek zakoupili.
Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování
kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je
považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.
Příloha
88
Často kladené dotazy
V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou
při používání zařízení objevit. Některé problémy vyžadují pomoc
poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.
Zařízení se přehřívá
Zařízení se při použití přehřívá.
Spotřeba baterie se zvyšuje a zařízení se může přehřívat v následujících
případech:
• Pokud zařízení zapínáte poprvé nebo zálohujete data.
• Když běží více aplikací současně.
-- Když běží více aplikací na pozadí.
-- Když stahujete obsáhlé soubory a současně máte video hovor nebo
nahráváte video.
• Když používáte funkce, které vyžadují hodně energie.
-- Když sledujete video stream na internetu, nebo pořizujete velké
video.
-- Když hrajete dlouho špičkové hry.
-- Když používáte zařízení s maximálním jasem obrazovky dlouhou
dobu.
• Když používáte velké množství mobilních dat.
-- Když používáte Wi-Fi aktivní bod nebo sdílení internetového
připojení.
-- Když synchronizujete data pro více účtů současně.
Příloha
89
• Další případy
-- Při zámořském roamingu.
-- Při použití zařízení v oblastech se slabým signálem nebo zcela bez
signálu.
-- Při nabíjení zařízení pomocí portu kabelu nabíječky/USB, který je
poškozen nebo znečištěn cizími objekty.
• Některé z výše uvedených případů nemusí nastat, v závislosti na
funkcích a aplikacích.
Zařízení se přehřívá při nabíjení.
• Zařízení a nabíječka mohou být při nabíjení horké. Při bezdrátovém
nabíjení nebo rychlém nabíjení může být jejich teplota dokonce
ještě vyšší. Pokud teplota baterie dosáhne určité úrovně, zařízení se
přestane nabíjet.
-- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny běžící aplikace. Než
začnete zařízení znovu nabíjet, nebo než spustíte aplikaci znovu,
nechte zařízení vychladnout.
-- Přestaňte zařízení nabíjet, pokud se port kabelu nabíječky/USB
na spodní části zařízení přehřívá, a navštivte zákaznické centrum
společnosti LG.
Jak vyřešit přehřívání zařízení
• Zavřete všechny běžící aplikace nebo funkce a nechte zařízení
vychladnout.
• Vždy aktualizujte software na nejvyšší verzi.
• Vypněte Wi-Fi, Bluetooth, nebo GPS funkce, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které nepoužíváte.
• Pokud používáte zařízení s maximálním jasem obrazovky, snižte jas.
• Pokud se zařízení přehřívá delší dobu, přestaňte ho na chvíli používat.
Pokud se zařízení přehřívá i nadále, navštivte zákaznické centrum
společnosti LG.
Příloha
90
Omezení použití při přehřívání zařízení
Pokud se zařízení při jeho používání nebo nabíjení přehřívá, mohou se
některé funkce, aplikace, nebo dokonce samotné zařízení vypnout.
To je normální reakce u zařízení, která tuto funkci podporují.
• Pokud teplota zařízení dosáhne určité úrovně, zobrazí se výstražná
zpráva.
-- Pokud hrajete špičkové hry, nahráváte videa nebo odesíláte velké
soubory, zařízení se může přehřívat delší dobu. V takovém případě
se může zobrazit výstražná zpráva s oznámením a automatickém
vypnutí.
Vypněte zařízení nebo zavřete všechny běžící aplikace nebo funkce a
nechte zařízení vychladnout.
• Za účelem vychladnutí zařízení se může omezit jas obrazovky nebo
provozní rychlost. Všechny běžící aplikace nebo funkce se mohou
zpomalit nebo vypnout. Zařízení se může přestat nabíjet.
Chyba SIM karty
Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.
Žádné připojení k síti nebo ztráta sítě
Signál je slabý. Přejděte k oknu nebo do otevřeného prostoru.
Nacházíte se mimo oblast pokrytou sítí operátora. Přesuňte se
a zkontrolujte dostupnost sítě.
Hovory nejsou k dispozici
Nová síť není autorizována.
Zkontrolujte, že jste u příchozího čísla nenastavili blokování hovorů.
Zkontrolujte, že jste u volaného čísla nenastavili blokování hovorů.
Telefon nelze zapnout.
Pokud je baterie úplně vybitá, zařízení nelze zapnout.
Před zapnutím zařízení baterii plně nabijte.
Příloha
91
Chyba nabíjení
Telefon se musí nabíjet při běžné teplotě.
Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené
společností LG.
Baterie se vybíjí rychleji než hned po nákupu
Pokud baterii vystavíte velice nízkým nebo vysokým teplotám, může se
tím snížit její životnost.
Spotřeba baterie vzroste, pokud budete používat určité funkce nebo
aplikace, jako je například GPS, hry nebo Internet.
Baterie je spotřební zboží a její životnost postupem času klesá.
Při spuštění fotoaparátu se zobrazí chybová zpráva
Nabijte baterii.
Uvolněte část paměti přesunutím souborů na počítač nebo odstraněním
souborů ze zařízení.
Restart zařízení.
Pokud máte pro vyzkoušení těchto tipů s fotoaparátem stále potíže,
kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.
Kvalita fotografie je špatná
Kvalita pořízených snímků se může lišit v závislosti na okolí a na
fotografických technikách, které používáte.
Pokud pořizujete fotografie v tmavých oblastech, v noci nebo v interiéru,
může dojít ke vzniku šumu nebo může být snímek rozostřený.
V případě jakýchkoli problémů volby resetujte.
Příloha
92
Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně
Pokud na dotykovou obrazovku použijete ochrannou fólii, je možné, že
bude fungovat nesprávně.
Pokud máte při používání dotykové obrazovky nasazené rukavice, nemáte
čisté ruce nebo klepete na obrazovku ostrými předměty či špičkami prsů,
nemusí obrazovka správně fungovat.
Ve vlhkém prostředí nebo při vystavení působení vody se může dotyková
obrazovka poškodit.
Dočasné chyby softwaru odstraníte restartováním zařízení.
Pokud je dotyková obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte
centrum služeb společnosti LG Electronics.
Telefon zamrzl nebo přestal reagovat
Restartujte zařízení
• Pokud vaše zařízení zamrzne nebo přestane reagovat, budete možná
muset zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.
Proveďte opětovné spuštění
• Částečné obnovení původního stavu zařízení může být použito, pokud
zamrzne obrazovka nebo zařízení přestane reagovat na tlačítka či
dotykovou obrazovku.
• Chcete-li provést částečné obnovení původního stavu zařízení,
stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení a podržte je,
dokud se zařízení nerestartuje.
Příloha
93
Obnovte nastavení zařízení
• Pokud výše uvedené metody problém nevyřeší, proveďte obnovení
továrního nastavení.
• Na obrazovce nastavení klepněte na Systém Možnost resetování
Vymazat všechna data (obnova továrního nastavení).
-- Tento způsob resetuje všechna nastavení zařízení a smaže data.
Před provedením obnovení továrních dat nezapomeňte vytvořit
záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení.
-- Pokud jste k zařízení zaregistrovali účet Google, musíte se po
resetování zařízení přihlásit ke stejnému účtu Google.
Zařízení Bluetooth nebylo nalezeno
Zkontrolujte, že je na zařízení zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth.
Zkontrolujte, že je bezdrátová funkce Bluetooth zapnutá na zařízení, ke
kterému se chcete připojit.
Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth jsou v maximálním
dosahu (10 metrů).
Pokud výše uvedené tipy problém nevyřeší, kontaktujte servisní centrum
společnosti LG Electronics.
Zařízení po připojení k počítači nenaváže spojení
Zkontrolujte, že používáte kabel USB, který je se zařízením kompatibilní.
Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovaný potřebný ovladač v aktuální
verzi.
Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb
Došlo k problému s aplikací.
Odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu.
Příloha
94
Informácie o tomto návode na
používanie
SLOVENSKY
Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým
použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené
jeho bezpečné a správne používanie.
• Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo
je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými
zariadeniami.
• Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich
podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia.
Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných
používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
• Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z
neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu
alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej
dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
• Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti
od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného
systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením
sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály
extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať
autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za
nezákonné používanie médií.
• Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ,
odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a
lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby
ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový
program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho
poskytovateľa služieb.
1
• Táto používateľská príručka je napísaná v hlavných jazykoch
jednotlivých krajín. V závislosti od použitého jazyka sa obsah môže
čiastočne líšiť.
Pokyny a informácie
VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo
inej osobe.
UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo
poškodenie zariadenia.
POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.
Informácie o tomto návode na používanie
2
Návod na používanie
5
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
01
26
Dotyková obrazovka
29
Základná obrazovka
35
Zámka obrazovky
Vlastné prispôsobené
funkcie
36
Vytváranie snímok obrazovky
14
Google Assistant
02
Základné funkcie
17
Komponenty a príslušenstvo
produktu
18
Prehľad komponentov
20
Zapnutie alebo vypnutie
napájania
21
Vloženie karty SIM a pamäťovej
karty
24
Vybratie pamäťovej karty
24
Batéria
37
Kopírovanie a vkladanie
37
Nevyrušovať
03
Užitočné aplikácie
39
Inštalovanie a odinštalovanie
aplikácií
40
Skratky aplikácií
41
Telefón
45
Správy
46
Fotoaparát
50
Fotky
53
Kontakty
55
Hodiny
57
Aplikácie Google
3
04
05
Nastavenia
Príloha
60
Nastavenia
80
60
Sieť a internet
80
Aktualizácia softvéru telefónu
66
Pripojené zariadenia
82
Ochrana proti krádeži
68
Aplikácie a upozornenia
83
69
Batéria
Informácie o softvéri typu Open
Source
70
Obrazovka
83
71
Zvuk
72
Úložisko
Informácie o platných
predpisoch (Regulačný identifikátor,
elektronický štítok, atď.)
72
Zabezpečenie a poloha
73
Účty
73
Dostupnosť
75
Google
75
Systém
Návod na používanie
Nastavenia jazyka
84
Ochranné známky
84
VYHLÁSENIE O ZHODE
84
Kontaktná kancelária pre súlad
tohto zariadenia s predpismi
85
Ďalšie informácie
89
Často kladené otázky
4
Pokyny na bezpečné a účinné
používanie
Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo protizákonné.
V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží
záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby,
ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení
hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie
príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci
autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie
opraviť.
Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR).
Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky
týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na
vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť
všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je
známa ako špecifická rýchlosť pohltenia (Specific Absorption Rate – SAR).
Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré
vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných
frekvenčných pásmach.
• Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky
sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
• Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim
žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov
tkaniva.
• Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu
0,717 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,343 W/kg (10 g).
5
• Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej
polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate
prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného
na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku
najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos
dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých
prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude
pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie
uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude
prenos ukončený.
Starostlivosť o telefón a jeho údržba
• Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované
spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie
alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
• Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému
servisnému technikovi.
• Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné
diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú
rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
• Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako
televízory, rádiá alebo osobné počítače.
• Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
• Zabráňte pádu telefónu na zem.
• Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
• V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie
nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke
prístroje.
• Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
• Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania
zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
• Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte
rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
• Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
• Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
6
• Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
• Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov,
pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
• Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
• Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
• Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to
nie je nevyhnutné.
• Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité,
vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla
displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
• Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky
vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného
vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Buďte preto opatrní pri
zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
• Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a
nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým
zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
• Kvapalina v mokrom zariadení zmení farbu produktového štítka v zariadení. Na
poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje
záruka.
• Mobilné zariadenie potrebuje správnu cirkuláciu vzduchu na zničenie tepla. Z
dôvodu nedostatočnej cirkulácie priameho kontaktu s kožou a prietoku vzduchu
na prístroji môže byť zariadenie príliš zahriate. Prístroj by mal byť minimálne
1,0 cm medzi telom používateľa.
• Zabráňte vniknutiu prachu z cudzích látok do portu nabíjačky / kábla USB. To
môže vytvárať teplo alebo požiar.
• Zabezpečte, aby sa produkt nedostal do kontaktu s kvapalinami. Produkt
nepoužívajte alebo nenabíjajte, keď je vlhký. Keď sa produkt zamočí, indikátor
poškodenia kvapalinou zmení farbu. Upozorňujeme, že v takomto prípade
nebudete mať nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
7
Efektívne používanie zariadenia
Elektronické zariadenia
Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.
• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si
na to vyžiadali povolenie. Poraďte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže
narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
• Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť
15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému
rušeniu kardiostimulátora.
• Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
• Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
• Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
• Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 40 °C.
Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže
zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.
Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite
vozidlo.
• Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
• Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to
vyžadujú jazdné podmienky.
• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v
motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani
prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo
vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
• Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú
na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité
najmä v okolí cestných komunikácií.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
8
Ochrana pred poškodením sluchu
Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri
vysokej hlasitosti.
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám
odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší.
Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú
úroveň.
• Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak
osoba sediaca vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.
• Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových
súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.
Sklenené časti
Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak
zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená
časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo
nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.
Výbušné prostredie
Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte
obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.
Prostredie s rizikom výbuchu
• Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach.
• Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
• Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte
v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.
V lietadle
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.
• Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
• Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
9
Deti
Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje
malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.
Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by
ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia.
Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.
Informácie o batérii a údržba
• Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných
batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt,
ktorý by mohol znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali životnosť batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte batériu.
• Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
• Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť
až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
• Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej
použiteľnosť.
• Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte
v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
• Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým
mohol zhoršiť jej výkon.
• V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
• Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste
tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
• Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení
výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
• Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou
hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
10
Zabezpečenie osobných informácií
• Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo
zneužitiu citlivých informácií.
• Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG
nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
• Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite
resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
• Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
• Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným
informáciám, používajte obozretne.
• Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia
osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom
účte odstránil alebo zmenil.
• V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste
ochránili svoje osobné informácie.
• Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
11
Upozornenie o výmene batérie
• Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže
spôsobiť poranenie.
• Výmena batérie nekvalifikovanou osobou môže spôsobiť poškodenie
zariadenia.
• Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo
viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu môže vymeniť len
kvalifikovaný odborník. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať
oddelene od domového odpadu.
• V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte,
ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG
odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení
prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci.
S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa
používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať
linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
• Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky
produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné
vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia.
Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia
batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
12
01
Vlastné
prispôsobené
funkcie
Google Assistant
Prehľad funkcie Google Assistant
Svojím hlasom môžete spustiť alebo použiť požadované aplikácie.
• Ak chcete túto funkciu využívať, pripojte sa k sieti a prihláste sa na svoje
konto Google.
• V oblastiach, kde je slabá intenzita signálu Wi-Fi alebo mobilnej siete,
nemusí táto funkcia správne fungovať alebo môže dôjsť k poklesu
presnosti rozpoznávania hlasu.
Spustenie funkcie Google Assistant
1 Stlačte a podržte tlačidlo na domovskej obrazovke a spustite
2
3
funkciu Google Assistant.
Ťuknite na POKRAČOVAŤ.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a povedzte „Ok Google“.
• Zariadenie uloží vaše hlasové údaje kvôli rozpoznávaniu.
• Keď sa použije podobný hlas alebo záznam vášho hlasu, obrazovka sa
môže odomknúť.
• Ak odomknutie zariadenia pomocou rozpoznávania hlasu zlyhá,
zariadenie musíte odomknúť pomocou určenej metódy. Podrobnosti
nájdete v časti Nastavenie uzamknutia obrazovky.
Vlastné prispôsobené funkcie
14
Spustenie funkcie Google Assistant hlasom
1 Ak je obrazovka vypnutá alebo zablokovaná, vyslovte povel „Ok
2
Google“.
Keď sa na obrazovke zobrazí výzva „Ahoj, ako môžem pomôcť“,
vyslovte povel alebo otázku.
Spustenie funkcie Google Assistant z domovskej
obrazovky
1 Na domovskej obrazovke sa dotknite a podržte ikonu .
2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva „Ahoj, ako môžem pomôcť“,
vyslovte povel alebo otázku.
• Ak hovoríte nejasným hlasom alebo ste na hlučnom mieste,
presnosť rozpoznávania hlasu sa môže znížiť. Keď používate funkciu
rozpoznávania hlasu, hovorte jasným hlasom na tichom mieste, aby ste
zvýšili jej presnosť.
Vlastné prispôsobené funkcie
15
02
Základné funkcie
Komponenty a príslušenstvo
produktu
So zariadením sa dodávajú tieto položky.
• Zariadenie
• Kábel USB
• Nabíjačka
• Stručný návod
• Vysúvací kolík
• Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
• V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky
dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
• Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie
príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia
alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis
spoločnosti LG.
• Niektoré časti zariadenia sú vyrobené z tvrdeného skla. Ak vám
zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu,
tvrdené sklo sa môže poškodiť. V takom prípade prestaňte zariadenie
okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom
spoločnosti LG.
• Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu,
u ktorého ste zariadenie zakúpili.
• Ak si chcete zakúpiť dodatočné položky, obráťte sa na stredisko služieb
zákazníkom spoločnosti LG.
• Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Základné funkcie
17
Prehľad komponentov
Šošovka predného
fotoaparátu
LED dióda
Priehradka karty Nano-SIM a
pamäťovej karty
Tlačidlo funkcie Google
Assistant
Slúchadlo
Snímač priblíženia/okolitého
osvetlenia
Tlačidlá hlasitosti (+/-)
Tlačidlo
napájania/uzamknutia
Dotyková obrazovka
Port pre nabíjačku/kábel USB
Mikrofón
Blesk
Konektor stereofónnej
náhlavnej súpravy
Šošovka zadného
fotoaparátu
Reproduktor
Mikrofón
Základné funkcie
18
NEPOKÚŠAJTE sa sami odstrániť zadný kryt.
V opačnom prípade by ste mohli vážne poškodiť batériu a zariadenie, čo by
mohlo viesť k prehriatiu, požiaru a zraneniu. Zadný kryt ani batériu tohto
zariadenia nesmie demontovať ani vymieňať nekvalifikovaná osoba.
• Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
-- Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku
a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela.
Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne
obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
-- Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje
intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického
nastavenia jasu.
• Tlačidlá hlasitosti
-- Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
-- Počas používania fotoaparátu nasnímate fotografiu jemným
stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete snímať sériu fotografií, stlačte
a podržte tlačidlo hlasitosti.
• Tlačidlo napájania/uzamknutia
-- Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
-- Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.
• Tlačidlo funkcie Google Assistant
-- Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant.
Nájdite odpovede a vykonajte veci na cestách. Začnite ťuknutím na
tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu. Stlačením a
podržaním tlačidla sa môžete rýchlo rozprávať s asistentom Google.
-- Aktivujte funkciu Google Assistant. Podrobnosti nájdete v časti
Google Assistant.
Základné funkcie
19
• Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od
špecifikácií zariadenia.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom
prípade by sa mohla poškodiť dotyková obrazovka.
• Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť
snímača priblíženia.
• Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotyková
obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.
Zapnutie alebo vypnutie napájania
Zapnutie napájania
Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/
uzamknutia.
• Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé
spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.
Vypnutie napájania
Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku
Vypnúť.
Základné funkcie
20
Reštartovanie zariadenia
Keď zariadenie nefunguje správne alebo nereaguje, reštartujte ho podľa
nasledujúcich pokynov.
1 Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo
zníženia hlasitosti (-), až kým sa napájanie nevypne.
2 Keď sa zariadenie reštartuje, uvoľnite tlačidlo.
Možnosti ovládania napájania
Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte
požadovanú možnosť.
• Vypnúť: Vypnutie zariadenia.
• Reštart: Reštartovanie zariadenia.
• Snímka obrazovky: Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá
sa zobrazuje.
Vloženie karty SIM a pamäťovej
karty
Vložte do zariadenia kartu SIM od poskytovateľa mobilných služieb a
samostatne zakúpenú pamäťovú kartu.
• S vysúvacím kolíkom manipulujte opatrne, pretože má ostrý okraj.
Základné funkcie
21
1
Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite
priehradku karty zo zariadenia.
2
Umiestnite kartu SIM alebo pamäťovú kartu do priehradky karty a
vložte priehradku karty do zariadenia v smere šípky.
Pamäťová karta (voliteľná, predáva sa samostatne)
Karta SIM
Základné funkcie
22
• Zariadenie podporuje len karty typu Nano SIM.
Nano
Mikro
Štandard
• Aby telefón fungoval bezproblémovo, odporúča sa ho používať so
správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM
dodanú poskytovateľom služieb
• Kartu SIM nestraťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné
problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
• Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.
• Pri vkladaní karty SIM alebo pamäťovej karty ju správne vložte do
priehradky karty.
• Priehradku karty vložte späť do zariadenia horizontálne v smere šípky
podľa znázornenia na obrázku. Dávajte pozor, aby sa karta umiestnená v
priehradke karty neposunula.
• Kartu SIM vložte tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.
• Uistite sa, že pri vkladaní karty SIM do zariadenia postupujete podľa
pokynov v používateľskej príručke.
• Ak vkladáte priehradku karty do zariadenia alebo ju z neho vyberáte,
dávajte pozor, aby sa do priehradky karty nedostala voda ani iné
kvapaliny. Ak vložíte mokrú priehradku karty do zariadenia, zariadenie sa
môže poškodiť.
• Pamäťová karta je voliteľná položka.
• Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť
pamäťových kariet.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto
zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.
Základné funkcie
23
Vybratie pamäťovej karty
Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položky Nastavenia Úložisko .
3 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite
priehradku karty zo zariadenia.
4 Vyberte pamäťovú kartu z priehradky karty.
5 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.
• Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim
pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo
poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá
za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania
pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.
Koncovka nabíjacieho kábla
Základné funkcie
24
• V prípade výskytu vlhkosti nepoužívajte so zariadením externý konektor,
napájací kábel ani adaptér. Môže to viesť k požiaru, zásahu elektrickým
prúdom, poraneniu alebo poruche zariadenia. V prípade výskytu vlhkosti
okamžite prestaňte zariadenie používať a vlhkosť úplne odstráňte.
• Vždy používajte kábel USB dodaný so zariadením.
• Vždy používajte nabíjačku a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť
LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch
batérie alebo poškodenie zariadenia.
• Zariadenie má vstavanú nabíjateľnú batériu. Z bezpečnostných dôvodov
zabudovanú batériu nevyberajte.
• Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým
prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.
• Po úplnom nabití zariadenia vytiahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky.
Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
• Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo
prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než pri pripojení
adaptéra do sieťovej zásuvky.
• Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať
menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne
zastaviť.
Upozornenia týkajúce sa používania zariadenia
• Vždy používajte dodaný kábel USB. So zariadením nepoužívajte káble
USB ani nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG sa
nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán.
• Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávne používanie môže
mať za následok poškodenie zariadenia.
Základné funkcie
25
Efektívne používanie batérie
Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo
spustených veľa aplikácií a funkcií.
Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.
Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:
• Vypnite funkciu Bluetooth® alebo funkciu siete Wi-Fi, keď ich
nepoužívate.
• Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
• Minimalizujte jas obrazovky.
• Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
• Pri používaní akýchkoľvek prevzatých aplikácií kontrolujte úroveň
nabitia batérie.
Dotyková obrazovka
Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na
dotykovej obrazovke.
Ťuknutie
Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo
možnosť.
Základné funkcie
26
Ťuknutie a podržanie
Dotykom a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s
dostupnými možnosťami.
Dvojité ťuknutie
Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku
alebo mapu.
Potiahnutie
Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniaplikácie, podržte ju a
potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto
gestom môžete presúvať položky.
Základné funkcie
27
Potiahnutie prstom
Dotknite sa obrazovky prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia.
Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke,
fotografiách, obrazovkách a pod.
Stiahnutie a roztiahnutie prstov
Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na
fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty roztiahnite.
• Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol
by sa poškodiť dotykový snímač.
Základné funkcie
28
• Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo
vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
• Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na
priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej
polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde
okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne
silné.
• Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
• Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na
obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
• Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká
alebo mokrá.
• Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení
umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v obchode
tretej strany.
• Dlhodobé zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vznik
zvyškového obrazu alebo vypálenie obrazu do obrazovky. Keď zariadenie
nepoužívate, vypnite obrazovku alebo zabráňte tomu, aby sa dlhodobo
zobrazoval rovnaký obraz.
Základná obrazovka
Prehľad domovskej obrazovky
Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a
aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku na ľubovoľnej obrazovke
prejdete priamo na domovskú obrazovku.
Na stránke aplikácií môžete spravovať všetky aplikácie. Ak chcete zobraziť
všetky nainštalované aplikácie, ťuknite na položku a na základnej
obrazovke potiahnite nahor.
Základné funkcie
29
Rozloženie domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke môžete zobraziť všetky aplikácie a organizovať
miniaplikácie a priečinky.
Stavový riadok
Miniaplikácia Vyhľadávanie
Google
Oblasť rýchleho prístupu
Úvodné dotykové tlačidlá
• Základná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od stratégie výrobcu,
nastavení používateľa, verzie softvéru alebo poskytovateľa služieb.
• Stavový riadok: Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
• Miniaplikácia Vyhľadávanie Google: Písaním alebo rozprávaním
otvorte Vyhľadávanie Google.
• Oblasť rýchleho prístupu: Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej
časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej
obrazovky.
• Úvodné dotykové tlačidlá
-- : Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie
klávesnice alebo kontextového okna.
-- : Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť
vyhľadávanie v službe Google, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
-- : Ťuknutím sa zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií alebo
sa spustí aplikácia zo zoznamu.
Základné funkcie
30
Ikony stavu
Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári
alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s
oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s
oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.
Dáta sa prenášajú cez sieť
Budík je nastavený
Vibračný režim je zapnutý
Úroveň nabitia batérie
Režim za letu
Zmeškané hovory
Sieť Wi-Fi je pripojená
Režim stlmenia zvuku je zapnutý
Prístupový bod je zapnutý
• V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzerať inak alebo
nemusia byť vôbec prítomné. Význam ikon závisí od konkrétneho
prostredia a oblasti, v ktorých zariadenie používate, a od poskytovateľa
služieb.
• Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa
služieb.
Základné funkcie
31
Panel oznámení
Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej
obrazovke smerom nadol.
• Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite stavový
riadok nadol.
• Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, pridať ikony alebo ich odstrániť,
ťuknite na položku .
• Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami
príslušnej funkcie.
• Panel oznámení môžete používať aj na uzamknutej obrazovke.
Potiahnutím panela oznámení, kým je obrazovka zamknutá, máte rýchly
prístup k požadovaným funkciám.
Základné funkcie
32
Zmena orientácie obrazovky
Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa
fyzickej orientácie zariadenia.
Na paneli oznámení ťuknite na možnosť Automatická rotácia v zozname
ikon rýchleho prístupu.
Prípadne ťuknite na položky Nastavenia Obrazovka Pokročilé a
aktivujte funkciu Automatická rotácia.
Základné funkcie
33
Úpravy domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke sa dotknite prázdneho priestoru, podržte ho a
potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.
• Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, dotknite sa
prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte
položku Skratky.
• Ak chcete zmeniť tapety, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej
obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku Tapety.
Môžete tiež prejsť na položky Nastavenia Obrazovka Pokročilé
Tapeta.
• Ak chcete nakonfigurovať nastavenia úvodnej obrazovky, dotknite sa
prázdnej plochy na základnej obrazovke, podržte ju a potom vyberte
položku Nastavenia základnej obrazovky.
Presúvanie aplikácií na stránke aplikácií
Na stránke aplikácií ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite
na iné miesto.
• Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti
domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
• Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na
domovskú obrazovku.
Základné funkcie
34
Používanie priečinkov z domovskej obrazovky
Vytváranie priečinkov
Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
potiahnite nad inú aplikáciu.
• Vytvorí sa nový priečinok a aplikácie sa doň pridajú.
Úpravy priečinkov
Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinok a vykonajte niektorú
z nasledujúcich možností.
• Ak chcete upraviť názov priečinka, ťuknite na položku Priečinok bez
názvu.
• Ak chcete pridať aplikácie, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potom ju
potiahnite na priečinok a uvoľnite.
• Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu a
potiahnite ju mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou
aplikáciou v priečinku, priečinok sa automaticky odstráni.
Zámka obrazovky
Prehľad uzamknutia obrazovky
Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa
vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú
dobu nečinné.
Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené
uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.
Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k
zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.
• Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na
obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste
aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
Základné funkcie
35
Nastavenie uzamknutia obrazovky
Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko
možností.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položky Nastavenia Zabezpečenie a poloha Zámka
obrazovky a potom vyberte preferovaný spôsob odomykania.
3 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Žiadne: Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
• Pretiahnuť: Odomknutie obrazovky potiahnutím prstom.
• Vzor: Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
• PIN: Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
• Heslo: Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.
• Ak sa päťkrát neúspešne pokúsite odomknúť zariadenie, obrazovka sa
na 30 sekúnd zablokuje.
Vytváranie snímok obrazovky
Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.
Pomocou skratky
Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo
zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.
Alebo
Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom ťuknite na
položku Snímka obrazovky.
• Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku Snímky obrazovky v
časti Fotografie.
Základné funkcie
36
Kopírovanie a vkladanie
Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do
tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.
1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
2 Potiahnutím položky / spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať
alebo vystrihnúť.
3 Vyberte možnosť Vystrihnúť alebo Kopírovať.
• Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do
schránky.
4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku
Prilepiť.
• Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť
Prilepiť sa nezobrazí.
Nevyrušovať
Ak chcete vypnúť niektoré alebo všetky zvuky, potiahnite prstami stavový
riadok nadol a ťuknite na položku Nevyrušovať.
Základné funkcie
37
03
Užitočné
aplikácie
Inštalovanie a odinštalovanie
aplikácií
Inštalovanie aplikácií
Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhľadáte a prevezmete aplikácie.
• Môžete použiť Obchod Play alebo obchod s aplikáciami poskytovaný
vaším poskytovateľom služieb.
• Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta
a prihlásenie sa.
• Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
• Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu
účtovať poplatky za ich využitie.
Odinštalovanie aplikácií
Odinštalovať aplikácie
Ak chcete odstrániť aplikáciu zo stránky základnej obrazovky, ťuknite
na aplikáciu, podržte ju a následne ju potiahnite na položku Odstrániť.
Aplikácia sa neodstráni z vášho telefónu, iba zo základnej obrazovky.
Ak chcete aplikáciu odstrániť z telefónu, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a
potom ju potiahnite na položku Odinštalovať.
Ak chcete aplikáciu vypnúť alebo nútene zastaviť, ťuknite na položky
Nastavenia Aplikácie a upozornenia a potom vyberte aplikáciu.
Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s
aplikáciami
Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde
ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.
Užitočné aplikácie
39
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií počas
nastavenia
Keď zariadenie zapnete po prvýkrát, môžete prevziať odporúčané
aplikácie.
Nasledujúci krok môžete preskočiť bez vykonania inštalácie.
Skratky aplikácií
Na základnej obrazovke môžete zobraziť ponuku rýchleho prístupu tým,
že sa dotknete ikony aplikácie, napríklad Hovor, Správa, Fotoaparát a
Nastavenia, a podržíte ju. Pomocou skratiek aplikácií môžete aplikácie
používať jednoduchšie.
• Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
Užitočné aplikácie
40
Telefón
Hovory
Z jednej aplikácie môžete vytáčať kontakty, čísla rýchlej voľby, nedávne
hovory alebo čísla a vyhľadávať.
Umiestnenie: .
• Ak chcete zavolať na kontakt alebo nedávny hovor, ťuknite na danú
položku.
• Ak chcete otvoriť číselnú klávesnicu, ťuknite na položku . Zadajte
číslo a potom na neho zavolajte ťuknutím na položku .
Zobrazenie nedávnych
hovorov.
Otvorenie číselnej klávesnice
na vytočenie čísla.
Zobrazenie všetkých kontaktov.
Užitočné aplikácie
41
Tipy a triky
• Počas hovoru: Dotyková obrazovka sa vypne, aby sa predišlo
nechceným dotykom. Obrazovku znovu aktivujete oddialením telefónu
od tváre alebo stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
• Spracovanie viacerých úloh naraz: Ťuknutím na položku
počas prebiehajúceho hovoru skryjete obrazovku hovoru a môžete
vyhľadávať telefónne čísla a adresy alebo otvárať iné aplikácie. Ak
chcete obrazovku hovoru znova otvoriť, potiahnite stavový riadok
nadol a ťuknite na položku Prebiehajúci hovor.
• Kontakty: Ak chcete hľadať vo svojich kontaktoch, ťuknite na položku
.
• Obľúbený kontakt: Voláte niekomu pravidelne? Na domovskej
obrazovke ťuknite na prázdny priestor, podržte ho, ťuknite na položku
Widgety a potom ťuknite na widget Priame volanie a podržte ho.
Potiahnite ho na základnú obrazovku a potom vyberte kontakt.
Ťuknutím na widget zavoláte danej osobe.
• Hlasová schránka: sa zobrazí na stavovom riadku, keď máte novú
správu v hlasovej schránke. Ak ju chcete prehrať, ťuknite na položky
a potom ťuknite a podržte číslo 1.
Uskutočnenie hovoru
Keď chcete uskutočniť hovor, môžete tak vykonať nasledovne:
• Ťuknutím na položku zobrazte svoje nedávne hovory, skupiny a
časté kontakty. Vyberte kontakt alebo číslo, na ktoré chcete zavolať.
• Ak chcete vytočiť číslo, ťuknite na položku , zadajte číslo a potom
ťuknutím na položku
číslo vytočte.
• Medzinárodnú predvoľbu (+) zadáte ťuknutím a podržaním čísla 0. Ak
chcete po čísle pridať pauzu alebo počkať, ťuknite na položku .
Užitočné aplikácie
42
Prijatie a skončenie hovoru
• Prijatie hovoru: Keď je telefón zamknutý, potiahnite nahor položku .
• Keď je telefón odomknutý, ťuknite na položku PRIJAŤ.
• Odmietnutie hovoru: Keď je telefón zamknutý, potiahnite nadol
položku .
• Keď je telefón odomknutý, ťuknite na položku ODMIETNUŤ.
Zvonenie tiež môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.
• Odpoveď cez SMS: Keď je telefón zamknutý, ťuknite na položku
. Vyberte správu a okamžite sa odošle.
• Ukončenie hovoru: Ťuknite na položky .
na obrazovke hovoru hovor
• Počas hovoru: Ťuknutím na položku
stlmíte. Ak chcete skryť obrazovku hovoru, ťuknite na položku . Ak
ju chcete znova otvoriť, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na
položku Prebiehajúci hovor.
• Keď telefón podržíte pri uchu, dotyková obrazovka sa vypne, aby sa
predišlo nechceným dotykom. Keď telefón od ucha oddialite, obrazovka
sa opäť rozsvieti.
• Nepoužívajte kryty alebo ochranné prvky (ani priehľadné), ktoré by
zakrývali snímač priblíženia nad dotykovou obrazovkou.
Nedávne hovory
Môžete zobraziť svoje hovory (od najnovšieho) a dané čísla vytočiť, zaslať
im správu alebo ich uložiť:
Umiestnenie:
.
• Ak chcete zavolať späť, ťuknite na položku vedľa mena alebo čísla
volajúceho.
• Ak chcete odoslať textovú správu, uložiť číslo alebo použiť iné
možnosti, ťuknite na obrázok volajúceho.
• Ak chcete z hovorov odstrániť záznam, ťuknite na meno alebo číslo a
potom ťuknite na položky Detaily hovoru
.
História hovorov
• Ak chcete zoznam vymazať, ťuknite na položky
a potom ťuknite na položky
Vymazať históriu hovorov.
Užitočné aplikácie
43
Hovory medzi 3 stranami
Počas hovoru môžete uskutočniť ďalší hovor a medzi hovormi prepínať
alebo ich spojiť do hovoru medzi 3 stranami:
• Ak chcete prijať druhý hovor, potiahnite položku nahor.
• Ak prijmete druhý hovor, prvý hovor sa podrží. Ak chcete prepnúť
medzi hovormi, ťuknite na položku .
• Ak chcete vytočiť druhý hovor, ťuknite na položku , zadajte číslo a
potom ťuknutím na položku
číslo vytočte.
Keď ťuknete na položku , prvý hovor sa podrží. Ak chcete po prijatí
druhého hovoru hovory spojiť, ťuknite na položku .
Vaše telefónne číslo
Umiestnenie: Ťuknite na položky Nastavenia Systém Informácie o
telefóne Stav karty SIM Telefónne číslo na karte SIM.
Núdzové volania
• Váš poskytovateľ služieb naprogramoval jedno alebo viacero
núdzových telefónnych čísel, ktoré môžete zavolať kedykoľvek, aj na
uzamknutom telefóne. V jednotlivých krajinách sa núdzové čísla líšia.
Vaše predprogramované núdzové čísla nemusia fungovať na všetkých
miestach. Niekedy sa núdzový hovor nemusí uskutočniť v dôsledku
problémov v sieti alebo v okolitom prostredí a rušenia.
1
2
3
Ťuknite na položku (ak je váš telefón uzamknutý, odomknite ho
ťuknutím na položku a následne ťuknite na položku NÚDZOVÉ
VOLANIE).
Zadajte núdzové číslo.
Ťuknutím na položku
núdzové číslo vytočíte.
Užitočné aplikácie
44
Správy
Odoslanie správy
Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy svojim
kontaktom.
• Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky.
Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
1
2
3
Ťuknite na položky
.
Ťuknite na položky
.
Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
• Multimediálne možnosti použijete ťuknutím na položku .
• Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
Ťuknutím na položku odošlete správu.
4
Prečítanie správy
Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa
jednotlivých kontaktov.
.
1 Ťuknite na položky
2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.
Konfigurácia nastavení správ
Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.
.
1 Ťuknite na položky
2 Ťuknite na položky Nastavenia v zozname správ.
Užitočné aplikácie
45
Fotoaparát
Spustenie fotoaparátu
Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať
všetky vzácne spomienky.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položky .
• Pred fotografovaním alebo zaznamenávaním videa utrite objektív
fotoaparátu mäkkou handričkou.
• Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu neznečistili prstami alebo
inými cudzorodými látkami.
• Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od
samotného zariadenia.
• Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom
aplikácie Fotografie. Podrobnosti nájdete v časti Prehľad komponentov.
Zapnutie alebo
vypnutie blesku.
Prepínanie medzi
predným a zadným
fotoaparátom.
Spustenie aplikácie
Galéria.
Fotografovanie.
Nahrávanie videí.
Zmena možností
fotoaparátu.
Fotografovanie
1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete
2
fotoaparátom zaostriť.
Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.
• Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia hlasitosti
(-) alebo zvýšenia hlasitosti (+).
Užitočné aplikácie
46
Nahrávanie videa
1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete
2
3
fotoaparátom zaostriť.
Ťuknite na položky .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na
položku .
• Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak
chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
• Pri nahrávaní videa môžete na priblíženie alebo oddialenie stiahnuť
alebo roztiahnuť dva prsty.
• Pri nahrávaní videa môžete ťuknutím na požadovanú oblasť upraviť
jas.
Ťuknutím na položku nahrávanie videa ukončíte.
• Ak chcete skontrolovať pomer strán obrazu pred nahrávaním videa,
stlačte a podržte tlačidlo .
Prispôsobenie možností fotoaparátu
Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných
potrieb.
Ťuknite na položku na obrazovke.
• Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybratého fotoaparátu
(predný alebo zadný fotoaparát) a vybratého režimu fotoaparátu.
•
•
•
•
: Snímanie fotografií v režime FullVision.
: Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
: Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
: Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií
alebo nahrávanie videa po zadanom časovom intervale.
Užitočné aplikácie
47
Hlasová spúšť
Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Nasnímanie QR
kódu
Prečítanie kódu QR prostredníctvom obrazovky
fotoaparátu.
Umiestnenie
značky
Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka
Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie
fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou
referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor
Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať
do Interná pamäť alebo na Karta SD. (Dostupné, keď je
vložená pamäťová karta.)
Pomoc
Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.
Rôzne režimy fotoaparátu
Zhlukový záber
Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich
vytvorenie pohyblivých obrázkov.
V automatickom režime ťuknite na položku a podržte ju.
• Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.
• Môžete za sebou nasnímať až 30 fotografií.
• Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.
Užitočné aplikácie
48
Ďalšie užitočné funkcie v aplikácii Fotoaparát
Uzamknutie automatickej expozície/automatického
zaostrenia
Dotykom a podržaním obrazovky v automatickom režime môžete
uzamknúť aktuálnu expozičnú úroveň a polohu zaostrenia. Ak chcete túto
funkciu vypnúť, ťuknite na prázdnu plochu na obrazovke.
• Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.
Prepínanie medzi fotoaparátmi
Podľa prostredia môžete prepínať medzi predným a zadným
fotoaparátom.
Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke
fotoaparátu ťuknite na položku alebo potiahnite obrazovku v
ktoromkoľvek smere.
Užitočné aplikácie
49
Priblíženie a oddialenie
Počas snímania fotografie alebo zaznamenávania videa môžete priblížiť
alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.
• Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo roztiahnutím dvoch
prstov oddiaľte alebo priblížte zobrazenie a potom použite zobrazenú
posuvnú lištu +/-.
• Takisto môžete potiahnuť tlačidlo nahor alebo nadol.
Fotky
Prehľad fotografií
Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položky .
• Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.
3 Ťuknite na priečinok a vyberte súbor.
• Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
• Počas zobrazenia fotografie potiahnutím doľava alebo doprava
zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
• Počas zobrazenia videa potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte
predchádzajúce alebo nasledujúce video.
• Na karte Fotografie môžete zobraziť fotografie alebo videá
usporiadané podľa roka, mesiaca alebo dátumu.
• Ak chcete fotografie zobraziť podľa miesta, kde boli zhotovené,
Umiestnenie značky a potom ťuknite
ťuknite na položky
na položku
. Fotografie sa na karte Miesta v aplikácii Fotografie
automaticky zoskupia podľa miesta.
• Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného
softvéru podporované.
• Niektoré súbory nemusí byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
• Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
Užitočné aplikácie
50
Zobrazovanie fotografií
Zobrazenie ďalších
možností.
Návrat na
predchádzajúcu
obrazovku.
Zdieľanie obrázkov.
Úprava obrázkov.
Prenos na iné
zariadenie.
Odstránenie
obrázkov.
Informácie o
obrázku.
• Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťuknite na obrazovku. Ak
chcete skryť položky ponuky, ťuknite na obrazovku znova.
Upravovanie fotografií
1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
3 Ťuknutím na položku Uložiť zmeny uložte.
• Zmeny prepíšu pôvodný súbor.
Prehrávanie videa
Návrat na
predchádzajúcu
obrazovku.
Pozastavenie alebo
prehrávanie videa.
Zdieľanie videa.
Úprava videa.
Užitočné aplikácie
Zobrazenie ďalších
možností.
Prenos na iné
zariadenie.
Odstránenie videí.
Informácie o videu.
51
Upravovanie videí
1 Počas zobrazenia videa ťuknite na položku .
2 Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.
Úprava dĺžky videa.
3 Ťuknutím na položku Uložiť zmeny uložte.
Odstraňovanie súborov
Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:
• Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite
na položku .
• Ťuknite na položku v zozname súborov a odstráňte požadované
súbory.
• Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka Kôš a v
aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 60 dní.
Zdieľanie súborov
Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:
• Počas zobrazenia fotografie / videa môžete ťuknutím na položku
zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
• Ťuknutím na položky
Vybrať zo zoznamu súborov vyberte súbory
a potom ich ťuknutím na položku zdieľajte prostredníctvom
požadovanej metódy.
Užitočné aplikácie
52
Kontakty
Prehľad kontaktov
Môžete ukladať a spravovať kontakty.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položku Kontakty.
Pridávanie kontaktov
Pridávanie nových kontaktov
1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku .
Importovanie kontaktov
Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.
1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky
Nastavenia Importovať.
Vyberte
zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete
2
importovať.
3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku .
Užitočné aplikácie
53
Vyhľadávanie kontaktov
Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich
možností:
• Ťuknite na položku z hornej časti zoznamu kontaktov a potom
zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo.
• Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
• V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno
príslušného kontaktu.
• Ťuknite na položku
z hornej časti zoznamu kontaktov a potom
zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo, aby sa zobrazili
všetky podrobnosti vyhľadávania z denníkov hovorov, kontaktov a skupín.
Zoznam kontaktov
Upravovanie kontaktov
1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku
a podrobnosti upravte.
3 Ťuknutím na položku zmeny uložte.
Odstraňovanie kontaktov
Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky
Vybrať.
• Odstránené kontakty nie je možné obnoviť.
Užitočné aplikácie
54
Pridávanie obľúbených položiek
Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.
1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .
Hodiny
Budík
Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položky Hodiny .
3 Ťuknutím na položku pridáte nový budík.
4 Zadajte nastavenia budíka a ťuknite na položku OK.
• Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
Svetový čas
Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položky Hodiny .
3 Ťuknite na položku a pridajte mesto.
Užitočné aplikácie
55
Časovač
Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil
budík.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položky Hodiny .
3 Zadajte čas a ťuknite na položku .
Stopky
Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položky Hodiny .
3 Ťuknutím na položku spustíte stopky.
• Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku KOLO.
4 Ťuknutím na položku stopky pozastavíte.
• Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku .
• Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo,
ťuknite na položku RESETOVAŤ.
Užitočné aplikácie
56
Aplikácie Google
Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno
registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití
aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho
prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia
používa, nájdete v jej časti Pomocník.
• Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Kalendár
Aplikácia Kalendár vám umožňuje sledovať (vami vytvorené) naplánované
udalosti podľa dňa, 3 dní, týždňa alebo mesiaca.
Chrome
Rýchly, jednoduchý a bezpečný webový prehliadač, vytvorený pre moderný
web.
Gmail
Služba Gmail je jednoducho použiteľná mailová aplikácia, ktorá zabezpečí
vaše správy, zdokonalí inteligenciu vašej schránky a pomáha usporiadať
správy.
Google Go
Aplikácia Google Go vás informuje o veciach, ktoré vás zaujímajú. Nájdite
rýchle odpovede, preskúmajte svoje záujmy a získajte informácie o
príbehoch a aktualizáciách o témach, ktoré sú pre vás dôležité.
Mapy Go
Chystáte sa niekam? Cestujte s aplikáciou Mapy – aplikáciou, na ktorú sa
môžete spoľahnúť pri GPS navigácii v reálnom čase. Poskytuje informácie
o doprave, premávke a o miliónoch miest, napríklad recenzie a obľúbené
časy.
Fotky
Miesto pre všetky vaše fotky a videá. Automaticky sa usporiadavajú, aby
ste mohli zdieľať a ukladať dôležité okamihy.
Užitočné aplikácie
57
Google Play™
Google Play je služba digitálneho obsahu od spoločnosti Google, v ktorej
môžete nájsť a vychutnať si svoju obľúbenú hudbu, filmy, TV programy,
knihy, časopisy a aplikácie a hry pre systém Android.
• Preberanie aplikácií: Prejdite na Obchod Play.
YouTube
Sledujte obľúbené kanály, počúvajte obľúbenú hudbu a nahrávajte videá,
ktoré chcete zdieľať s ľuďmi na celom svete.
Google Assistant
Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant.
Nájdite odpovede a vykonajte veci na cestách. Ak chcete začať,
jednoducho klepnite na tlačidlo Google Assistant na bočnej strane
telefónu alebo sa dotknite a podržte hlavné tlačidlo telefónu.
• Funkcia Google Assistant nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a
krajinách.
Užitočné aplikácie
58
04
Nastavenia
Nastavenia
Nastavenia zariadenia si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položku Nastavenia.
• Ťuknite na položku
a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania
zobrazte položku nastavenia.
Sieť a internet
Wi-Fi
Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť a internet Wi-Fi.
2 Ťuknutím na položku ju aktivujete.
3
• Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.
Vyberte sieť.
• Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
• Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces
preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky,
ťuknite na danú sieť a potom ťuknite na položku ZABUDNÚŤ.
Nastavenia
60
Mobilná sieť
Môžete prispôsobiť nastavenia mobilných sietí.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť a internet Mobilná
sieť.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Mobilné dáta: Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež
môžete spravovať používanie mobilných dát.
• Roaming: Prehľadávanie internetu, používanie e-mailov,
multimediálnych správ a iných dátových služieb v zahraničí.
• Spotreba dát aplikácií: Môžete sledovať množstvo dát, ktoré odosiela
a prijíma váš telefón.
• Zlepšený režim 4G LTE: Použitie služieb siete LTE na zlepšenie
hlasovej a inej komunikácie (odporúča sa).
• Preferovaný typ siete: Výber typu siete.
• Vybrať sieť automaticky: Vyhľadávanie sieťových operátorov
a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.
• Názvy prístupových bodov: Zobrazenie alebo zmena prístupového
bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť
prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
Spotreba dát
Môžete sledovať množstvo dát, ktoré odosiela a prijíma váš telefón.
Telefón zobrazuje graf používania dát. Pod grafom sú uvedené aplikácie
zoradené od najvyššieho používania dát po najnižšie. Aplikácie, ktoré
používajú veľké množstvo dát, tiež môžu používať veľké množstvo
energie batérie.
Niektoré aplikácie prenášajú údaje na pozadí, keď ich nepoužívate. Ak to
chcete zakázať, ťuknite na aplikáciu a vypnite funkciu Dáta na pozadí.
• Informácie o používaní dát vám pomáhajú spravovať svoj telefón. Tieto
informácie sa nemusia zhodovať s množstvom dát, ktoré účtuje váš
poskytovateľ služieb, pretože sa nemerajú rovnakým spôsobom.
Nastavenia
61
Hotspot a tethering
Hotspot Wi-Fi
Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné
zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto
zariadenia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť a internet Hotspot
a tethering Hotspot Wi-Fi a potom aktivujte funkciu ťuknutím na
položku
.
Zadajte
Názov
hotspotu a heslo.
2
3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi
vyberte názov siete zariadenia.
4 Zadajte heslo siete.
• Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného
paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám
poskytne váš poskytovateľ služieb.
• Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite:
http://www.android.com/tether#wifi
Nastavenia
62
Pripojenie cez USB
Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania
USB a zdieľať mobilné dáta.
1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť a internet Hotspot
a tethering Pripojenie cez USB a potom aktivujte funkciu ťuknutím
na položku
.
• Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného
paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám
poskytne váš poskytovateľ služieb.
• Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com
a nainštalujte ho do počítača.
• Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB, nie
je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom.
Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia
prostredníctvom rozhrania USB.
• Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Windows XP a novšie,
ako aj systém Linux.
Nastavenia
63
Pripojenie cez Bluetooth
Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť
k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť a internet Hotspot
a tethering Pripojenie cez Bluetooth a potom aktivujte funkciu
ťuknutím na položku
.
2 Na obidvoch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.
• Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného
paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám
poskytne váš poskytovateľ služieb.
• Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Karty SIM
Môžete konfigurovať Nastavenia duálnej SIM.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť a internet Karty
SIM.
2 Prispôsobte nasledujúce funkcie:
• Štrbina pre SIM 1: Zmena názvu a ikony karty SIM 1.
• Štrbina pre SIM 2: Zmena názvu a ikony karty SIM 2.
• Mobilné údaje: Výber karty SIM, ktorú chcete použiť na mobilné
dátové služby.
• Hovory: Vyberte kartu SIM, ktorú chcete použiť na telefonovanie.
• SMS správy: Vyberte kartu SIM, ktorú chcete použiť na SMS správy.
Nastavenia
64
Režim v lietadle
Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim
zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú
dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.
• Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť a internet Režim v
lietadle.
VPN
Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu.
Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.
Pridanie siete VPN
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť a internet VPN.
2 Ťuknite na položky .
• Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky.
Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka
s oznámením. Ťuknite na položku NASTAVIŤ UZAMKNUTIE na
obrazovke s oznámením a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti
nájdete v časti Nastavenie uzamknutia obrazovky.
3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Konfigurácia nastavení siete VPN
1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu VPNS.
2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na
položku PRIPOJIŤ.
• Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko
Uložiť informácie o účte.
Súkromné DNS
Môžete nakonfigurovať možnosti funkcie Súkromný DNS (systém názvov
domén).
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť a internet
Súkromné DNS.
2 Zvoľte požadovanú možnosť a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Nastavenia
65
Pripojené zariadenia
Bluetooth
Zariadenia môžete prepojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú
technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Prepojte
zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth.
Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.
Spárovanie s iným zariadením
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Pripojené zariadenia
2
3
Predvoľby pripojenia Bluetooth.
Ťuknutím na položku
ju aktivujete.
Ťuknite na položku Spárovať nové zariadenie a vyberte zariadenie zo
zoznamu.
• Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
• V zozname sa zobrazujú len zariadenia nastavené ako viditeľné.
4
Vykonajte overenie podľa pokynov na obrazovke.
• Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok
preskakuje.
Nastavenia
66
Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania
Bluetooth
1 Vyberte súbor.
2
3
• Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
Ťuknite na položky
Bluetooth.
Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
• Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.
• Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.
Prenos
Ak máte zariadenie Chromecast alebo iné zariadenie s funkciou vysielania,
obrazovku a zvuk vášho telefónu môžete prehrávať na TV prijímači.
Vysielanie obrazovky
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Pripojené zariadenia
2
Predvoľby pripojenia Prenos.
V zozname ťuknite na zariadenie, na ktorom chcete zobraziť svoju
obrazovku.
Zastavenie vysielania obrazovky
1 Potiahnite nadol z hornej časti obrazovky zariadenia.
2 V oznámení Vysielanie ťuknite na položku Odpojiť.
Nastavenia
67
Tlač
Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačiť
fotografie či dokumenty uložené v zariadení.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Pripojené zariadenia
Predvoľby pripojenia Tlač.
• Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne
z obchodu s aplikáciami.
2
3
Ťuknite na položku Predvolená tlačová služba a následne ju aktivujte
ťuknutím na položku
.
Na obrazovke zoznamu tlačiarní vyberte požadovanú tlačiareň.
• Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položku Pridať službu.
• Ak nemáte konto Google, ťuknutím na položku PRIDAŤ KONTO si ho
vytvorte.
Prijaté súbory
Zobrazuje sa obsah prijatý prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
Aplikácie a upozornenia
Môžete skontrolovať zoznam nainštalovaných aplikácií a konfigurovať
nastavenia pre upozornenia, povolenia pre aplikácie a ďalšie.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie a upozornenia.
2 Prispôsobte nastavenia.
• Upozornenia: Môžete zmeniť nastavenia niektorých aplikácií podľa
oznámení, ktoré chcete zobrazovať.
• Predvolené aplikácie: Môžete skontrolovať a konfigurovať
predvolené aplikácie.
Nastavenia
68
• Povolenia aplikácií: Môžete skontrolovať a nastaviť oprávnenia
aplikácií na používanie vašej polohy, mikrofónu a fotoaparátu.
• Špeciálny prístup apl.: V hlavnej aplikácii Nastavenia môžete
kedykoľvek zmeniť povolenia, ku ktorým môžu pristupovať aplikácie.
Pamätajte, že vypnutie povolení môže spôsobiť stratu funkcionalitu
aplikácií na vašom zariadení.
Batéria
Môžete skontrolovať zostávajúcu úroveň nabitia batérie a čas zostávajúci
do úplného nabitia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Batéria.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Šetrič batérie: Zníženie spotreby energie batérie zmiernením
niektorých nastavení zariadenia, napríklad jasu displeja, rýchlosti
a intenzity vibrovania.
• Adaptácia batérie: Ak ponecháte funkciu adaptívnej batérie
zapnutú, menej často používané aplikácie sa budú spúšťať menej,
keď ich nepoužívate. Váš telefón sa časom naučí spôsob, ktorým
používate aplikácie. Pomôže to šetriť batériu spôsobom, ktorý je pre
vás najvhodnejší.
• Percentá batérie: Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo
forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
• Herná grafika: Môžete nakonfigurovať nastavenie grafiky a funkcie
na úsporu energie batérie.
Nastavenia
69
Obrazovka
Môžete prispôsobiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Obrazovka a prispôsobte
nasledujúce nastavenia:
• Úroveň jasu: Zmena jasu obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty.
• Nočné svetlo: Zafarbenie obrazovky dooranžova. Zjednodušuje to
sledovanie obrazovky alebo čítanie textu v slabom osvetlení a uľahčuje
zaspávanie.
• Prispôsobovať jas: Vysoké nastavenie jasu znižuje výdrž batérie vášho
telefónu. Aby ste dosiahli maximálnu výdrž batérie, optimalizujte
úroveň jasu podľa okolitého osvetlenia.
• Tapeta: Výber tapety obrazovky pre vaše zariadenie.
• Režim spánku: Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní
zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
• Automaticky otáčať obrazovku: Automatické otočenie obrazovky
podľa orientácie zariadenia.
• Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Veľkosť zobrazenia: Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť,
ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže
zmeniť.
• Šetrič obrazovky: Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie
pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča
obrazovky.
• Motív zariadenia: Použitie svetlejšej alebo tmavšej farebnej schémy
na niektorých obrazovkách, napríklad na lište hlasitosti.
Nastavenia
70
Zvuk
Môžete si prispôsobiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuk a prispôsobte
nasledujúce nastavenia:
• Hlasitosť médií: Úprava hlasitosti zvuku médií.
• Hlasitosť hovoru: Úprava hlasitosti zvuku hovoru.
• Hlasitosť zvonenia: Úprava hlasitosti zvuku zvonenia.
• Hlasitosť budíkov: Úprava hlasitosti zvuku budíka.
• Pri hovoroch aj vibrovať: Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie
a prehrávanie tónu vyzváňania.
• Nerušiť: Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie
správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba
v konkrétne dni v týždni.
• Skratka na vypnutie vyzváňania: Môžete nastaviť možnosti
klávesovej skratky na zabránenie zvoneniu.
• Tón zvonenia telefónu: Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich
hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
• Predvolený zvuk upozornenia: Výber tónu oznámení. Možnosť
nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
• Predvolený zvuk budíkov: Výber tónu budíka. Možnosť nastavenia
hudby uloženej v zariadení ako tónu budíka.
• Zvuky číselnej klávesnice: Túto funkciu použite na úpravu zvukov
číselnej klávesnice.
• Zvuky zámky obrazovky: Túto funkciu použite na úpravu zvukov
uzamknutia obrazovky.
• Zvuky nabíjania: Túto funkciu použite na úpravu zvukov nabíjania.
• Zvuky klepnutia: Túto funkciu použite na úpravu zvukov dotyku.
Nastavenia
71
Úložisko
Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný
priestor pamäťovej karty.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Úložisko.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Interné zdieľané úložisko: Zobrazenie celkového úložného
priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti
zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity
pamäte pre jednotlivé aplikácie.
• SD karta: Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného
úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje
iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú
kartu odpojiť, ťuknite na položku .
Zabezpečenie a poloha
Nastavenia zabezpečenia a uzamknutia obrazovky si môžete prispôsobiť.
• Google Play Protect: Denne kontroluje vaše zariadenie a hľadá
potenciálne škodlivé aplikácie.
• Nájdi moje zariadenie: Vzdialené sledovanie polohy zariadenia.
Môžete tiež bezpečne ochrániť svoje údaje v prípade straty zariadenia.
• Bezpečnostná aktualizácia: Skontrolujte dostupné aktualizácie
softvéru a upravte nastavenia automatickej inštalácie.
• Zámka obrazovky: Výber požadovaného spôsobu uzamknutia
obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie uzamknutia
obrazovky.
• Uzamknutá obrazovka: Zmeňte informácie zobrazené na uzamknutej
obrazovke.
• Smart Lock: Umožňuje nastaviť dôveryhodné zariadenia, miesta, hlas
a/alebo detekciu prítomnosti na tele, ktoré zaistia, že telefón zostane
odomknutý.
Nastavenia
72
• Poloha: Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú
informácie o vašej polohe.
• Zobrazovať heslá: Krátke zobrazenie znakov počas písania.
• Aplikácie na správu zariadenia: Udelenie oprávnení na obmedzenie
ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
• Zámka SIM karty: Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo
zmena hesla (PIN).
• Šifrovanie a poverenia: Šifrovanie chráni kontá, nastavenia,
aplikácie a súbory v telefóne, takže v prípade krádeže telefónu sa
k nim nedostanú iné osoby. Konfigurácia nastavení pre šifrovanie a
prístupové oprávnenia.
• Agenty dôvery: Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov
nainštalovaných v zariadení.
• Pripnutie obrazovky: Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné
používať iba práve aktívnu aplikáciu.
Účty
Môžete pridávať používateľov, zdieľať s nimi zariadenie a zaregistrovať si
účet so vzdialeným prístupom.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Účty.
2 Prispôsobte nastavenia.
Dostupnosť
Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú
v zariadení nainštalované.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Dostupnosť.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Skratka klávesa hlasitosti: Skratku tlačidla hlasitosti môžete
použiť na rýchle zapnutie funkcie TalkBack alebo iného nástroja
uľahčenia.
• Čítačky obrazovky Počúvanie vybraného textu: Možnosť
vypočuť si rečovú spätnú väzbu pri ťuknutí na položky.
Nastavenia
73
• Čítačky obrazovky TalkBack: Nastavenie zariadenia na
oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
• Čítačky obrazovky Prevod textu na reč: Zmena nastavení
funkcií text-na-reč, ktoré sa používajú po zapnutí funkcie Hlasového
asistenta, napríklad jazyky, rýchlosť a ďalšie.
• Zobrazenie Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma.
• Zobrazenie Veľkosť zobrazenia: Nastavenie položiek na
obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha
niektorých položiek sa môže zmeniť.
• Zobrazenie Priblíženie: Trojité ťuknutie na obrazovku spustí
zväčšenie celej obrazovky, trojité ťuknutie a podržanie spustí
dočasné zväčšenie.
• Zobrazenie Inverzia farieb: Upravenie farby displeja.
• Zobrazenie Úprava farieb: Zvýšenie farebného kontrastu displeja
pre osoby so slabým zrakom.
• Zobrazenie Veľký kurzor myši: Zväčšenie ukazovateľa myši.
• Zobrazenie Odstrániť animácie: Umožňuje nastaviť zobrazenie
animácií.
• Interaktívne ovládanie Ovládanie prepínačmi: Ponuka uľahčenia
je veľká ponuka na obrazovke, ktorá umožňuje ovládanie vášho
zariadenia Android. Môžete ovládať gestá, hardvérové tlačidlá,
navigáciu a ďalšie funkcie.
• Interaktívne ovládanie Ponuka dostupnosti: Vytvorenie
kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.
• Interaktívne ovládanie Časovanie zotrvania: Ak používate myš,
môžete ukazovateľ nastaviť tak, aby po zastavení pohybu na určitý
čas automaticky vykonal akciu. Táto funkcia môže byť užitočná pre
používateľov s obmedzením pohyblivosti.
• Interaktívne ovládanie Ukončiť hovor vypínačom: Keď je toto
nastavenie zapnuté, hovor môžete ukončiť jednoduchým stlačením
tlačidla napájania zariadenia. Toto nastavenie umožňuje rýchlejšie a
jednoduchšie ukončenie hovoru.
• Interaktívne ovládanie Automaticky otáčať obrazovku:
Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
Nastavenia
74
• Interaktívne ovládanie Oneskorenie pridržania: Toto nastavenie
upravuje čas, po ktorom sa z dotyku na obrazovku stane podržanie.
• Interaktívne ovládanie Vibrácie: Môžete zapnúť vibrácie počas
zvonenia, oznámení a dotyku.
• Zvuk a text na obrazovke Zvuk mono: Monofónny výstup spája
stereofónne zvuky do jedného signálu, ktorý sa prehráva cez všetky
reproduktory slúchadiel. Túto funkciu použite, ak máte zhoršený
sluch alebo používate len jedno slúchadlo.
• Zvuk a text na obrazovke Titulky: Zapnutie zobrazovania
titulkov počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým
postihnutím.
• Experimentálne Text s vysokým kontrastom: Vysoký kontrast
zjednodušuje čítanie textu na zariadení. Táto funkcia zafixuje farbu
textu na čiernu alebo bielu v závislosti od pôvodnej farby textu.
Google
Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií
Google a
nastavení konta.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Google.
Systém
Informácie o telefóne
Môžete zobraziť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav,
podrobnosti o softvéri a právne informácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Systém Informácie o
telefóne a zobrazte informácie.
Nastavenia
75
Jazyky a vstup
Môžete prispôsobiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Systém Jazyky a vstup.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Jazyky: Výber jazyka používaného v zariadení.
• Virtuálna klávesnica: Umožňuje prispôsobiť nastavenia klávesnice
Gboard, písania hlasom Google.
• Fyzická klávesnica: Vyberte, ak chcete použiť fyzickú klávesnicu
alebo skontrolovať klávesové skratky.
• Kontrola pravopisu: Umožňuje nastaviť rôzne možnosti pre funkciu
Kontrola pravopisu Google.
• Služba automatického dopĺňania: Túto možnosť povoľte, ak
chcete jediným klepnutím zadávať informácie uložené vo vašom
účte, napríklad heslo, adresu alebo číslo kreditnej karty. Túto
možnosť môžete tiež zakázať, použiť funkciu automatického
dopĺňania od spoločnosti Google alebo pridať nový účet služby.
• Osobný slovník: Pridanie slova do slovníka používateľa pomocou
tlačidla Pridať (+).
• Rýchlosť kurzora: Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo
dotykovej plochy.
• Prevod textu na reč: Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom
textu na reč.
Gestá
Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií
Google a nastavení konta.
Zapnutie alebo vypnutie gest
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Systém Gestá.
2 Prispôsobte nastavenia.
Nastavenia
76
Dátum a čas
Môžete prispôsobiť nastavenia dátumu a času zariadenia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Systém Dátum a čas.
2 Prispôsobte nastavenia.
Zálohovanie
Údaje vášho konta Google sa zálohujú online. Ak svoj telefón resetujete
alebo vymeníte, jednoducho sa prihláste do svojho konta Google a
obnovte kontakty, udalosti a ďalšie údaje synchronizované s kontom.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Systém Zálohovanie.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Zálohovať na Disk Google: Slúži na zmenu nastavení funkcie
zálohovania na disk Google. Môžete tiež skontrolovať aktuálne
používaný účet na zálohovanie alebo pridať nový účet na
zálohovanie.
Možnosti resetovania
Zariadenie môžete vynulovať vrátane nastavení siete a aplikácií.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Systém Možnosti
resetovania.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Resetovať Wi-Fi, dáta a Bluetooth: Obnovenie nastavení rozhraní
Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
• Resetovať predvoľby aplikácií: Obnovenie nastavení pre aplikáciu.
Údaje uložené v aplikácii sa neodstránia.
• Vymazať dáta (obnova výr. nastavení): Obnovenie všetkých
nastavení zariadenia a odstránenie údajov.
• Pri reštartovaní a obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré
sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google
a ďalšie základné informácie.
Nastavenia
77
Centrum aktualizácií
Z času na čas môžu byť pre váš telefón k dispozícii aktualizácie.
Aktualizácie môžete preberať a aplikovať v ponuke nastavení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Systém Centrum
aktualizácií.
Regulačné štítky
Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom
zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Systém Regulačné štítky.
Nastavenia
78
05
Príloha
Nastavenia jazyka
Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.
1 Ťuknite na položku a na základnej obrazovke potiahnite nahor.
2 Ťuknite na položky Nastavenia Systém Jazyky a vstup Jazyky
a pridajte jazyk.
Aktualizácia softvéru telefónu
Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG
z internetu
Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese
http://www.lg.com/common/index.jsp, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.
Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér
telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné
stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG
sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.
Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť
používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky
pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete
pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie
môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.
• Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru
iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje
dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných
zariadení.
Príloha
80
Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG
prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)
Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novú
verziu prostredníctvom technológie OTA bez pripojenia kábla USB. Táto
funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu
verziu firmvéru pre dané zariadenie.
Ak chcete vykonať aktualizáciu softvéru telefónu, ťuknite na položky
Systém Centrum aktualizácií Aktualizácia softvéru Skontrolovať
dostupnosť aktualizácie.
• Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich
osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov
o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému
a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť
LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru
telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu
akýchkoľvek osobných údajov.
• Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Príloha
81
Ochrana proti krádeži
Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo
k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde
napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu,
môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo
obrazovke uzamknutia.
Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:
• Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu
zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky,
zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia,
kým obrazovku neodomknete.
• Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho
zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie
nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť nezadáte údaje
príslušného konta Google.
Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť
jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo
zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie
mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.
• Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na
konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu
inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné
nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.
Príloha
82
Informácie o softvéri typu Open Source
Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL,
LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým
kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu
http://opensource.lge.com.
Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné
podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.
Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja
na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto
distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na
základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.
Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto
ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.
Informácie o platných
predpisoch (Regulačný identifikátor,
elektronický štítok, atď.)
Podrobné regulačné predpisy nájdete v časti Nastavenia Systém
Regulačné štítky.
Príloha
83
Ochranné známky
• Autorské práva ©2019 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené.
LG a logo LG sú registrované ochranné známky spoločnosti LG Group
a k nej prislúchajúcich subjektov.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Fotky Google, Google Play Protect, Kalendár Google,
Dokumenty Google, Disk Google, Tabuľky Google a ďalšie súvisiace
známky a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth
SIG, Inc. na celom svete.
• Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom
svojich príslušných vlastníkov.
VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie
LM-X120EMW spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia
smernice 2014/53/EU.
Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
http://www.lg.com/global/declaration
Kontaktná kancelária pre súlad
tohto zariadenia s predpismi
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Príloha
84
Ďalšie informácie
Diely z tvrdeného skla
Diely z tvrdeného skla na tomto zariadení nemajú neobmedzenú
životnosť a postupom času sa môžu opotrebovať.
• Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte
silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť.
V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa
na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
• Na trhu sú dostupné ochranné obaly, ktoré si môžete zakúpiť na
ochranu zariadenia pred poškodením.
Na tieto ochranné obaly sa nevzťahuje záručný servis poskytovaný
spoločnosťou LG Electronics a nimi poskytovaná bezpečnosť nie je
zaručená.
Všeobecné otázky
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.
Príloha
85
Sprievodca prenosom údajov
• V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o údajoch, ktoré
možno vymieňať medzi zariadeniami LG alebo medzi zariadením LG a
zariadením tretej strany.
Typ
Podrobnosti položky
Osobné
údaje
Kontakty, správy, denníky hovorov,
kalendár, hlasové záznamy
Poznámky
Budíky
Mediálne Fotografie, videá, skladby,
údaje
dokumenty
Nastavenia základnej obrazovky
(priečinky a miniaplikácie)
Nastavenia
obrazovky Nastavenia uzamknutej
obrazovky (okrem nastavení
uzamknutia obrazovky)
Prevzaté aplikácie
Aplikácie
Osobné údaje prevzatých
aplikácií
Verejný certifikát
Iné
Nastavenia (Wi-Fi, Bluetooth,
hovory, zvuky a oznámenia,
zjednodušenie prístupu, batéria)
Zariadenie
Zariadenie tretej strany Zariadenie
LG
iOS
so systémom
Android
→
→
→
Zariadenie
Zariadenie
LG
Zariadenie
LG
LG
○
○
○
○
X
X
○
○
○
○
X
X
○
X
X
○
○
○
○
X
○
X
○
○
–
○
X
X
X
• Niektoré údaje sa nemusia preniesť v závislosti od verzie softvéru, verzie
aplikácie, operačného systému, stratégie výrobcu alebo poskytovateľa služieb.
Príloha
86
Podporované frekvenčné pásma
Výstupný výkon Tx
GSM 900
34.0 dBm
Príloha
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Zneškodnenie starého spotrebiča
1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach
znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)
musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. S
taré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto
správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť
potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie.
Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne
použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré
možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. S
voj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt
zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej
samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom
mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).
Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke
www.lg.com/global/recycling
Likvidácia použitých batérií/akumulátorov
1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických
značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004
% olova.
2. V
šetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene
od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk
ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi
orgánmi.
3. S
právnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete
zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a
zdravie zvierat aj ľudí.
4. P
odrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií alebo
akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá
spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.
Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné
znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a
nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.
Príloha
88
Často kladené otázky
V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými sa môžete
stretnúť počas používania zariadenia. Pri niektorých problémoch je
potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu
jednoducho vyriešite sami.
Zariadenie sa prehrieva
Zariadenie sa počas používania prehrieva.
V nasledujúcich prípadoch sa spotreba z batérie zvyšuje a prístroj sa môže
prehriať:
• Keď zariadenie zapnete po prvýkrát alebo pri zálohovaní údajov
• Pri súčasnom spustení viacerých aplikácií
-- Keď na pozadí beží viacero aplikácií
-- Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru alebo nahrávania
videa
• Pri používaní funkcií vyžadujúcich vysoký výkon
-- Pri sledovaní videa na internete alebo pri zaznamenávaní dlhého
videa
-- Pri dlhom hraní náročných hier
-- Pri dlhom používaní prístroja s maximálnym jasom obrazovky
• Pri nadmernom používaní mobilného dátového pripojenia
-- Pri používaní Wi-Fi hotspotu alebo tetheringu
-- Pri synchronizácii údajov pre viacero účtov súčasne
Príloha
89
• Ostatné prípady
-- Pri zahraničnom roamingu
-- Pri používaní zariadenia v oblastiach so slabým signálom alebo bez
signálu
-- Pri nabíjaní zariadenia s nabíjačkou/USB káblom, ktorý je poškodený
alebo kontaminovaný cudzími látkami
• V závislosti od funkcií a aplikácií niektoré z vyššie uvedených prípadov
nemusia platiť.
Zariadenie sa prehrieva počas nabíjania.
• Zariadenie a nabíjačka sa počas nabíjania môžu zahriať. Počas
bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie
ešte teplejšie. Ak teplota batérie stúpne nad určitú úroveň, zariadenie
môže zastaviť nabíjanie.
-- Odpojte nabíjačku od zariadenia a ukončite všetky spustené
aplikácie. Pred opätovným nabíjaním zariadenia alebo spustením
aplikácie nechajte zariadenie vychladnúť.
-- A sa port pre nabíjačku/USB kábel v spodnej časti zariadenia
prehrieva, ukončite nabíjanie a navštívte najbližšie stredisko služieb
zákazníkom spoločnosti LG.
Ako vyriešiť problémy s prehrievaním zariadenia
• Ukončite všetky spustené aplikácie alebo funkcie a zariadenie nechajte
vychladnúť.
• Softvér vždy aktualizujte na najnovšiu verziu.
• Keď nepoužívate Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
• Ukončite aplikácie, ktoré nepoužívate.
• Ak používate zariadenie s maximálnym jasom obrazovky, znížte jas.
• Ak sa zariadenie príliš dlho prehrieva, prestaňte ho na chvíľu používať.
Ak sa zariadenie naďalej prehrieva, navštívte stredisko služieb
zákazníkom spoločnosti LG.
Príloha
90
Obmedzenia počas používania pri prehrievaní zariadenia
Ak sa zariadenie počas používania alebo nabíjania prehrieva, niektoré
funkcie, aplikácie alebo dokonca zariadenie sa môžu vypnúť.
Toto je bežná činnosť pre zariadenia, ktoré podporujú takúto funkciu.
• Ak teplota zariadenia stúpne nad určitú úroveň, zobrazí sa výstražné
hlásenie.
-- Ak budete hrať náročné hry, zaznamenávať videá alebo nahrávať
veľké súbory, zariadenie sa môže prehrievať dlhšie. V takomto
prípade sa môže zobraziť výstražné hlásenie upozorňujúce na
automatické vypnutie.
Vypnite zariadenie alebo ukončite všetky spustené aplikácie alebo
funkcie a zariadenie nechajte vychladnúť.
• Jas obrazovky a rýchlosť zariadenia sa môžu obmedziť s cieľom jeho
ochladenia. Akékoľvek spustené aplikácie alebo funkcie sa môžu
spomaliť alebo zastaviť. Zariadenie sa môže prestať nabíjať.
Chyba karty SIM
Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.
Žiadne pripojenie k sieti alebo odpojenie siete
Intenzita signálu je slabá. Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného
priestoru.
Nachádzate sa mimo siete operátora. Presuňte sa a skontrolujte
dostupnosť siete.
Hovory nie sú dostupné
Nová sieť nie je schválená.
Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre prichádzajúci hovor
z daného čísla.
Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre číslo, na ktoré voláte.
Zariadenie sa nedá zapnúť
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne.
Pred zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.
Príloha
91
Chyba nabíjania
Dbajte, aby sa zariadenie nabíjalo pri normálnej teplote.
Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.
Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované
spoločnosťou LG.
Batéria sa vybíja rýchlejšie než po zakúpení
Keď zariadenie alebo batériu vystavíte príliš nízkym alebo vysokým
teplotám, životnosť batérie sa môže skrátiť.
Spotreba batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako
sú napr. GPS, hry alebo internet.
Batéria je spotrebný tovar a jej životnosť sa v priebehu času skracuje.
Pri spustení fotoaparátu sa zobrazia chybové hlásenia
Nabite batériu.
Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo ich odstránením zo
zariadenia.
Reštartovanie zariadenia.
Ak problémy s aplikáciou fotoaparátu pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto
tipov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Kvalita fotografií je nízka
Kvalita fotografií môže byť rozličná v závislosti od okolia a techniky
fotografovania.
Ak snímate fotografie v tmavých priestoroch, v noci alebo v interiéri, na
snímkach sa môže vyskytnúť šum alebo môžu byť rozostrené.
V prípade akýchkoľvek problémov obnovte základné nastavenia možností.
Príloha
92
Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne
Ak na dotykovú obrazovku pripevníte ochranný prvok alebo voliteľné
príslušenstvo, obrazovka nemusí fungovať správne.
Ak sa dotykovej obrazovky dotýkate s nasadenými rukavicami alebo
zašpinenými rukami alebo na obrazovku ťukáte ostrými predmetmi alebo
koncami prstov, môže dôjsť k poruche obrazovky.
Poruchu dotykovej obrazovky môžu spôsobiť vlhké podmienky alebo
vystavenie vode.
Reštartujte zariadenie a odstráňte tak všetky dočasné softvérové chyby.
V prípade poškrabania alebo poškodenia dotykovej obrazovky navštívte
servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Telefón preruší hovor alebo zamrzne
Reštartovanie zariadenia
• Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne
musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.
Vykonanie štandardného reštartu
• Štandardný reštart zariadenia možno použiť, keď zamrzne obrazovka,
prípadne keď tlačidlá, dotyková obrazovka alebo zariadenie nereagujú.
• Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte
a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa
zariadenie nereštartuje.
Príloha
93
Obnovenie nastavení zariadenia
• Ak problém nemožno vyriešiť spôsobmi uvedenými vyššie, vykonajte
obnovenie nastavení z výroby.
• Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Systém Možnosti
resetovania Vymazanie všetkých údajov (obnovenie nastavení z
výroby).
-- Táto metóda obnoví všetky nastavenia zariadenia a odstráni údaje.
Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné
kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
-- Ak ste v zariadení zaregistrovali konto Google, po obnovení
zariadenia sa musíte prihlásiť do rovnakého konta Google.
Nemožno nájsť zariadenie Bluetooth
Uistite sa, či je na vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia
Bluetooth.
Uistite sa, či na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, je aktivovaná
bezdrôtová funkcia Bluetooth.
Zariadenie a druhé zariadenie s Bluetooth sú v maximálnej vzdialenosti
pre funkciu Bluetooth (10 m).
Ak svoj problém nedokážete vyriešiť pomocou vyššie uvedených rád,
obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Po pripojení zariadenia k počítaču nedôjde k vytvoreniu
spojenia
Uistite sa, či je použitý kábel USB kompatibilný so zariadením.
Uistite sa, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb
V aplikácii sa vyskytli problémy.
Odstráňte aplikáciu a nainštalujte ju znova.
Príloha
94
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
LATVIEŠU
Paldies, ka izvēlējāties šo LG produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja
rokasgrāmatu, pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, lai nodrošinātu drošu un
pareizu lietošanu.
• Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Komplektācijā iekļautie
piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
• Aprakstu pamatā ir ierīces noklusējuma iestatījumi.
• Noklusējuma lietotnes ierīcē var tikt atjauninātas, un atbalsts šīm lietotnēm var
tikt pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par kādu lietotni,
kas tiek nodrošināta kopā ar ierīci, lūdzu, sazinieties ar LG apkalpošanas centru.
Ja jums ir jautājumi saistībā ar lietotāja instalētajām lietotnēm, lūdzu, sazinieties
ar attiecīgā tīkla pakalpojuma sniedzēju.
• Mainot ierīces operētājsistēmu un instalējot programmatūru no
neoficiāliem avotiem, var tikt bojāta ierīce un izraisīts datu bojājums
vai datu zudums. Šādas darbības tiks uzskatītas par LG licences līguma
pārkāpumu, un garantija tiks anulēta.
• Daļa satura un attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona,
pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas
versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Programmatūra, audio, fona tapete, attēli un citi multivides faili, kas tiek
nodrošināti ar jūsu ierīci, ir licencēti ierobežotai lietošanai. Ja vēlaties
izvilkt un izmantot šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, var
tikt pārkāpti autortiesību likumi. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par
multivides failu nelikumīgu izmantošanu.
• Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram,
ziņojumapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisko sinhronizēšanu
un atrašanās vietu pakalpojumiem. Lai netiktu iekasēta papildu
maksa, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Lai iegūtu
papildinformāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.
• Šī lietotāja rokasgrāmata ir rakstīta plašāk izmantotajās valodās katrā
valstī. Atkarībā no izmantotās valodas saturs daļēji var atšķirties.
1
Mācību paziņojumi
BRĪDINĀJUMS: situācijas, kas var radīt traumas lietotājam un trešajām
pusēm.
UZMANĪBU: situācijas, kas var izraisīt nelielus savainojumus vai ierīces
bojājumus.
PIEZĪME: paziņojumi vai papildinformācija.
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
2
Satura rādītājs
5
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
01
03
Pielāgojamas funkcijas
Noderīgas lietotnes
13
38
Lietotņu instalēšana un
atinstalēšana
39
Lietotņu īsceļi
40
Tālrunis
44
Ziņapmaiņa
Google Assistant
02
Pamatfunkcijas
16
Produkta komponenti un
piederumi
17
Daļu pārskats
19
Barošanas ieslēgšana un
izslēgšana
20
SIM kartes un atmiņas kartes
instalēšana
23
Atmiņas kartes izņemšana
23
Akumulators
25
Skārienekrāns
28
Sākuma ekrāns
34
Ekrāna bloķēšana
35
Ekrānuzņēmumu veikšana
36
Kopēšana un ielīmēšana
36
Netraucēt
45
Kamera
49
Fotoattēli
52
Kontakti
54
Pulkstenis
56
Google lietotnes
3
04
05
Iestatījumi
Pielikums
59
Iestatījumi
79
Valodas iestatījumi
59
Tīkls un internets
79
65
Pievienotās ierīces
Tālruņa programmatūras
atjaunināšana
67
Lietotnes un paziņojumi
81
Pretnozagšanas rokasgrāmata
68
Akumulators
82
69
Attēls
Atvērtā pirmkoda
programmatūras informācija
70
Skaņa
82
71
Krātuve
71
Drošība un atrašanās vieta
Reglamentējoša informācija
(Noteikumu ID numurs,
E-marķēšana utt.)
72
Konti
83
Preču zīmes
72
Pieejamība
83
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
74
Google
83
74
Sistēma
Lai uzzinātu par šī produkta
atbilstību, sazinieties ar mūsu
biroju
84
Papildinformācija
88
BUJ
Satura rādītājs
4
Drošas un efektīvas lietošanas
norādījumi
Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama
vai nelikumīga.
Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopos informāciju kļūdu
žurnālā. Šis rīks apkopo tikai datus, kas ir saistīti ar bojājumu, piemēram, signāla
stiprumu, šūnas ID pozīciju pēkšņa zvana pārtraukuma gadījumā un ielādētās lietotnes.
Žurnāls tiek izmantots, tikai lai palīdzētu noteikt kļūmes cēloni. Šie žurnāli ir šifrēti, un
tiem var piekļūt tikai pilnvarots LG remonta centra darbinieks, ja ierīci ir nepieciešams
atgriezt remonta veikšanai.
Radiofrekvenču enerģijas ietekme
Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption
Rate — SAR).
Šī ierīce ir izstrādāta atbilstoši piemērojamajām, ar radioviļņu ietekmi saistītajām
drošības prasībām. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādāti norādījumi,
kuros ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to
vecuma un veselības stāvokļa.
• Radioviļņu iedarbības norādījumos tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā
īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR testi tiek
veikti, izmantojot standartizētas metodes, kurās ierīce veic pārraidi visaugstākajā
sertificētajā jaudas līmenī visās izmantotajās frekvenču joslās.
• Tā kā dažādiem LG ierīču modeļiem var būt atšķirīgi SAR līmeņi, šie modeļi ir
izstrādāti tā, lai atbilstu attiecīgajām vadlīnijām par radioviļņu ietekmi.
• SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā
starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 g audu.
• Šim modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,717 W/kg (10 g)
un pie ķermeņa — 1,343 W/kg (10 g).
5
• Šī ierīce atbilst RF iedarbības vadlīnijām, lietojot parastā lietošanas pozīcijā pret ausi
vai novietojot vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lietojot pārnēsāšanas somiņu,
jostas stiprinājumu vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un tiem jābalsta ierīce
vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņojumus, ir
nepieciešams kvalitatīvs ierīces savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņojumu
nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, ka iepriekš
minētie norādījumi par attālumu tiek ievēroti, kamēr ir pabeigta datu pārsūtīšana.
Izstrādājuma apkope un remonts
• Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus. LG nesniedz garantiju
pret jebkādiem bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot
trešo pušu piederumus.
• Daļa satura un attēlu var atšķirties no ierīcē redzamā bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Neizjauciet ierīci. Ja ir nepieciešams remonts, nogādājiet ierīci pie kvalificēta apkopes
speciālista.
• Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu
plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā
nomainītajām daļām.
• Nenovietojiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo
datoru, tuvumā.
• Ierīcei ir jāatrodas drošā attālumā no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai
plītīm.
• Nenometiet ierīci.
• Nepakļaujiet to mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
• Izslēdziet ierīci vietās, kur to paredz īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet ierīci
slimnīcās, jo tā var ietekmēt jutīgas medicīniskās iekārtas.
• Uzlādes laikā nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām. Tas var radīt elektriskās strāvas
triecienu un nopietnus bojājumus jūsu ierīcei.
• Neveiciet tālruņa uzlādi viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst
un radīt ugunsbīstamību.
• Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram,
benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
• Neveiciet ierīces uzlādi, tai atrodoties uz mīkstām mēbelēm.
• Ierīces uzlāde jāveic labi vēdināmā telpā.
• Nepakļaujiet šo ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
6
• Neglabājiet ierīci blakus kredītkartēm vai transporta biļetēm. Tas var ietekmēt
magnētisko joslu informāciju.
• Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var bojāt ierīci.
• Nepakļaujiet ierīci šķidruma vai mitruma ietekmei.
• Izmantojot piederumus, piemēram, austiņas, esiet piesardzīgs. Bez vajadzības
nepieskarieties antenai.
• Neizmantojiet bojātu, saplaisājušu vai ieplīsušu stiklu, kā arī nepieskarieties tam vai
nemēģiniet noņemt vai labot to. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem,
kas radušies nepareizas vai ļaunprātīgas lietošanas rezultātā.
• Jūsu ierīce ir elektroniska ierīce, kas normālas darbības laikā rada karstumu. Ilgstoša
lietošana un tieša saskare ar ādu, ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, var
radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Šī iemesla dēļ ievērojiet piesardzību ierīces
lietošanas laikā vai uzreiz pēc tās lietošanas.
• Ja ierīce kļūst slapja, nekavējoties atvienojiet to un ļaujiet pilnīgi nožūt. Nemēģiniet
paātrināt žāvēšanas procesu ar ārēju sildīšanas avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu
krāsni vai fēnu.
• Ierīcē iekļuvušais šķidrums maina ierīcē esošā ražojuma marķējuma krāsu. Garantija
neattiecas uz ierīces bojājumiem, kas radušies šķidruma ietekmes dēļ.
• Mobilajai ierīcei ir nepieciešama pareiza gaisa cirkulācija, lai izkliedētu siltumu. Tieša
saskare ar ādu un nepietiekama gaisa plūsmas cirkulācija pie ierīces var izraisīt tās
pārkaršanu. Ierīcei jābūt vismaz 1,0 cm attālumā no lietotāja ķermeņa.
• Nepieļaujiet citu svešķermeņu putekļu nokļūšanu lādētāja/USB kabeļa pieslēgvietā.
Tas var izraisīt siltumu vai ugunsgrēku.
• Lūdzu, pārliecinieties, ka produkts nesaskaras ar šķidrumu. Neizmantojiet un
neuzlādējiet produktu, ja tas ir mitrs. Kad produkts kļūst mitrs, šķidruma bojājumu
indikators maina krāsu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ierobežos jūs no bezmaksas
garantijas remonta pakalpojumu saņemšanas.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
7
Ierīces efektīva lietošana
Elektroniskās ierīces
Visām ierīcēm var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.
• Nelietojiet ierīci medicīnisko iekārtu tuvumā bez atļaujas saņemšanas. Lūdzu,
konsultējieties ar ārstu, lai uzzinātu, vai ierīces darbība var traucēt jūsu medicīniskās
ierīces darbībai.
• Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu
starp elektrokardiostimulatoru un citām ierīcēm, lai izvairītos no iespējamiem
traucējumiem elektrokardiostimulatoram.
• Šī ierīce var radīt spilgtu vai mirgojošu gaismu.
• Ierīces var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību.
• Ierīce var izraisīt nelielus televizora, radio, datora un citu ierīču darbības traucējumus.
• Lietojiet ierīci temperatūrā no 0ºC līdz 40ºC, ja iespējams. Ja ierīce tiek pakļauta
pārmērīgi zemai vai augstai temperatūrai, tā var sabojāties, darboties nepareizi vai
pat eksplodēt.
Drošība uz ceļa
Pārbaudiet likumus un noteikumus par ierīču lietošanu braukšanas laikā attiecīgajā
teritorijā.
• Braukšanas laikā nelietojiet rokas ierīci.
• Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
• Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā vai apstājieties
stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
• Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās
sistēmas, piemēram, stereoiekārtas un drošības iekārtas.
• Ja automašīna ir aprīkota ar drošības gaisa spilvenu, nenosedziet to ar uzstādītu vai
pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Tās nepareiza darbība var izraisīt drošības gaisa
spilvenu kļūmi vai radīt nopietnas traumas.
• Ja, atrodoties uz ielas, klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, ka skaļuma līmenis ir
mērens, lai jūs varētu dzirdēt apkārt notiekošo. Tas ir īpaši svarīgi, ja atrodaties netālu
no ceļiem.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
8
Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem
Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu
skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.
Ja skaņa ilglaicīgi ir lielā skaļumā, var rasties dzirdes bojājumi. Tāpēc nav ieteicams
tālruni ieslēgt vai izslēgt tuvu ausij. Turklāt mūzikas un zvanu skaļumu ieteicams iestatīt
mērenā līmenī.
• Ja izmantojat austiņas un nedzirdat ko runā blakus esošas personas vai blakus
sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.
• Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.
Stikla detaļas
Dažas ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja ierīce tiek nomesta
uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam
un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet ierīci, kamēr stiklu nav nomainījis pilnvarots
apkopes pakalpojumu sniedzējs.
Spridzināšanas darbu zona
Nelietojiet ierīci, ja notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus
tiesību aktus vai noteikumus.
Sprādzienbīstama vide
• Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes vietās.
• Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.
• Nepārvietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus vai sprāgstvielas
tajā pašā transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu ierīce un tās piederumi.
Lidmašīnā
Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.
• Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci.
• Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
9
Bērni
Glabājiet ierīci drošā vietā, kur tai nevar piekļūt mazi bērni. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar
kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.
Ārkārtas zvani
Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīklos. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus,
nekad nepaļaujieties tikai uz savu ierīci. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.
Informācija par akumulatoru un tā apkopi
• Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām
akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora
darbību.
• Lietojiet tikai LG akumulatorus un uzlādes ierīces. LG uzlādes ierīces ir izstrādātas tā,
lai maksimāli palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
• Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īsslēgumu.
• Akumulatora metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
• Nomainiet akumulatoru, kad tā darbība vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku
var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
• Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā
darbības laiku.
• Nepakļaujiet akumulatora uzlādes ierīci tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to
lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
• Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt
akumulatora veiktspēju.
• Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.
• Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, vienmēr izraujiet lādētāju no kontaktligzdas, lai
izvairītos no nevajadzīga lādētāja radīta enerģijas patēriņa.
• Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas,
izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
• Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram,
dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
10
Personīgās informācijas aizsargāšana
• Aizsargājiet savu personīgo informāciju, lai novērstu informācijas noplūdi vai
sensitīvas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
• Izmantojot ierīci, vienmēr dublējiet svarīgus datus. LG neatbild par datu zudumu.
• Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un atiestatiet ierīci, lai izvairītos no
sensitīvas informācijas ļaunprātīgas izmantošanas.
• Lejupielādējot lietotnes, rūpīgi izlasiet atļauju ekrānā norādīto.
• Esiet uzmanīgs, izmantojot lietotnes, kurām ir piekļuve vairākām funkcijām vai jūsu
personīgajai informācijai.
• Regulāri pārbaudiet savus personīgos kontus. Ja pamanāt kaut ko, kas liecina
par savas personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, lūdziet pakalpojumu
sniedzēju izdzēst vai mainīt sava konta informāciju.
• Ja jūsu ierīce ir nozaudēta vai nozagta, nomainiet konta paroli, lai aizsargātu savu
personīgo informāciju.
• Neizmantojiet lietotnes no nezināmiem avotiem.
Paziņojums par akumulatora nomaiņu
• Litija jonu akumulators ir bīstams komponents, kas var radīt traumas.
• Ja akumulatora nomaiņu veic nekvalificēta persona, ierīce var tikt bojāta.
• Neveiciet akumulatora nomaiņu pats. Akumulatoru iespējams sabojāt, kas
savukārt var radīt pārkaršanu un traumas. Akumulatora nomaiņu jāveic
kvalificētai personai. Akumulators ir jānodod otrreizējai pārstrādei vai
jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
• Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs
to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai
pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem
speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi,
lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru pašiem, bet vajadzētu
konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu
sniedzēju.
• Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss,
jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem
akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem
paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
11
01
Pielāgojamas
funkcijas
Google Assistant
Google Asistent pārskats
Varat palaist vai izmantot vēlamās lietotnes ar balsi.
• Lai izmantotu šo funkciju, vispirms izveidojiet savienojumu ar tīklu un
pierakstieties savā Google kontā
• Šī funkcija var nedarboties pareizi, vai arī balss atpazīšanas precizitāte var
samazināties zonās, kurās Wi-Fi vai mobilā tīkla signāla stiprums ir vājš.
Aktivizējiet Google Assistant.
1 Nospiediet un turiet nospiestu vienumu
Google Assistant.
2
3
sākuma ekrānā, lai palaistu
Pieskarieties vienumam TURPINĀT.
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un sakiet “Ok Google”.
• Ierīce saglabā jūsu balss datus, lai to atpazītu.
• Ja tiek izmantota līdzīga balss vai ierakstītā balss, ekrāns var tikt atbloķēts.
• Lai atbloķētu ierīci ar balss atpazīšanu, ierīce ir jāatvieno, izmantojot
norādīto metodi. Skatiet sīkāku informāciju Ekrāna bloķēšanas iestatīšana.
Pielāgojamas funkcijas
13
Google Assistant palaišana ar balsi
1 Kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, sakiet “Ok Google”.
2 Sakiet komandu vai jautājumu, kad ekrānā parādās “Sveiki, kā es varu
palīdzēt?”.
Google Assistant palaišana no Sākuma ekrāna
1 Pieskarieties un turiet vienumu Sākuma ekrānā.
2 Sakiet komandu vai jautājumu, kad ekrānā parādās “Sveiki, kā es varu
palīdzēt?”.
• Balss atpazīšanas precizitāte var samazināties, ja runājat ar neskaidru balsi
vai trokšņainā vietā. Izmantojot balss atpazīšanas funkciju, palieliniet tās
precizitāti, runājot ar skaidru balsi klusā vietā.
Pielāgojamas funkcijas
14
02
Pamatfunkcijas
Produkta komponenti un piederumi
Šajā ierīcē ir iekļauti šādi vienumi.
• Ierīce
• USB kabelis
• Lādētājs
• Īsā lietošanas pamācība
• Izvilkšanas tapa
• Iepriekš aprakstītie vienumi var būt neobligāti.
• Ierīces komplektācijā ietvertie vienumi un pieejamie piederumi var atšķirties
atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG Electronics piederumus. Izmantojot citu
ražotāju piederumus, var tikt ietekmēta jūsu ierīces zvanīšanas veiktspēja vai
rasties darbības traucējumi. Šāda veida traucējumiem nav spēkā LG remonta
apkope.
• Dažas ierīces daļas ir izgatavotas no rūdīta stikla. Ja jūs nometat ierīci uz
cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu, rūdītais stikls var tikt
bojāts. Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG
klientu apkalpošanas centru.
• Ja trūkst kāds no šiem pamata piederumiem, sazinieties ar izplatītāju, no
kura iegādājāties ierīci.
• Lai iegādātos papildu elementus, sazinieties ar LG klientu apkalpošanas
centru.
• Daži piederumi izstrādājuma iepakojumā var tikt mainīti bez iepriekšēja
brīdinājuma.
• Jūsu ierīces izskats un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja
brīdinājuma.
• Ierīces specifikācijas var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu
sniedzēja.
Pamatfunkcijas
16
Daļu pārskats
Priekšējās kameras objektīvs
LED lampiņa
Nano-SIM/
Memory kartes paliktnis
Google Asistent poga
Austiņa
Tuvuma/
apkārtējās gaismas sensors
Skaļuma taustiņi (+/–)
Ieslēgšanas/izslēgšanas/
bloķēšanas taustiņš
Skārienekrāns
Lādētāja/USB kabeļa ports
Mikrofons
Stereo austiņu ligzda
Zibspuldze
Aizmugurējās kameras
objektīvs
Skaļrunis
Mikrofons
Pamatfunkcijas
17
NEMĒĢINIET patstāvīgi noņemt aizmugurējo vāciņu.
Tas var ievērojami bojāt akumulatoru un ierīci, kas var izraisīt pārkaršanu,
ugunsgrēku un traumas. Šo ierīces aizmugurējo vāciņu un akumulatoru
nedrīkst noņemt vai nomainīt nekvalificēta persona.
• Tuvuma/apkārtējās gaismas sensors
-- Tuvuma sensors. Zvana laikā tuvuma sensors izslēdz ekrānu un atspējo
skāriena funkcionalitāti, kad ierīce atrodas tuvu cilvēka ķermenim. Kad
ierīce atrodas ārpus noteikta diapazona, sensors ieslēdz ekrānu un
iespējo skāriena funkcionalitāti.
-- Apkārtējās gaismas sensors. Apkārtējās gaismas sensors analizē
apkārtējās gaismas intensitāti, kad ir ieslēgts spilgtuma automātiskās
kontroles režīms.
• Skaļuma taustiņi
-- Pielāgojiet skaļumu zvana signāliem, sarunām un paziņojumiem.
-- Izmantojot kameru, uzmanīgi piespiediet skaļuma taustiņu, lai uzņemtu
fotoattēlu. Lai uzņemtu nepārtrauktu fotoattēlu sēriju, nospiediet un
turiet nospiestu skaļuma taustiņu.
• Ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš
-- Īslaicīgi nospiediet šo taustiņu, ja vēlaties ieslēgt vai izslēgt ekrānu.
-- Nospiediet taustiņu un turiet to nospiestu, ja vēlaties atlasīt enerģijas
vadības opciju.
• Google Asistent poga
-- Jūsu ierīcei ir iebūvēts Google Asistent. Atrodiet atbildes un veiciet
lietas, kad esat ceļā. Lai to palaistu, pieskarieties pogai Google Asistent,
kas atrodas tālruņa sānos. Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu, lai
ātri runātu ar Asistent.
-- Aktivizējiet Google assistant. Skatiet sīkāku informāciju Google
Assistant.
Pamatfunkcijas
18
• Atkarībā no ierīces specifikācijām var būt ierobežota piekļuve dažām
funkcijām.
• Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus un nesēdiet uz tās. Pretējā
gadījumā var tikt bojāts skārienekrāns.
• Ekrāna aizsargplēve vai citi aizsargpiederumi var traucēt tuvuma sensora
darbībai.
• Ja jūsu ierīce ir mitra vai tiek lietota mitrā vietā, skārienekrāns vai pogas var
nedarboties pareizi.
Barošanas ieslēgšana un izslēgšana
Barošanas ieslēgšana
Kad barošana ir izslēgta, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/
bloķēšanas taustiņu.
• Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tiek veikta sākotnējā konfigurācija. Pirmās
viedtālruņa sāknēšanas laiks var būt ilgāks nekā parasti.
Barošanas izslēgšana
Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un pēc tam
atlasiet vienumu Izslēgt.
Pamatfunkcijas
19
Ierīces restartēšana
Ja ierīce nedarbojas pareizi vai neatbild, restartējiet to, izpildot tālāk sniegtos
norādījumus.
1
Vienlaikus nospiediet un turiet Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un
Skaļuma samazināšanas taustiņu (–), līdz barošana ir izslēgta.
2
Kad ierīce tiek restartēta, atlaidiet taustiņu.
Enerģijas vadības opcijas
Nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņam un turiet to nospiestu, pēc tam
atlasiet opciju.
• Izslēgt: Izslēdziet ierīci.
• Restartēt: Restartējiet ierīci.
• Ekrānuzņēmums: Varat izveidot tā ekrāna ekrānuzņēmumus, kuru pašreiz
skatāt.
SIM kartes un atmiņas kartes
instalēšana
Ievietojiet SIM karti no mobilā pakalpojumu sniedzēja un atsevišķi iegādātu
atmiņas karti ierīcē.
• Esiet uzmanīgi ar izmešanas spraudīti, jo tai ir asa maliņa.
Pamatfunkcijas
20
1
Ievietojiet izvades tapu karšu paplātes atverē un pēc tam izvelciet no
ierīces karšu paplāti.
2
Ievietojiet SIM karti vai atmiņas karti karšu paplātē, un pēc tam ievietojiet
karšu paplāti bultiņas virzienā.
Atmiņas karte (opcionāla - pārdod atsevišķi)
SIM karte
Pamatfunkcijas
21
• Šī ierīce atbalsta tikai Nano SIM kartes.
Nano
Mikro
Standarta
• Lai nodrošinātu darbību bez problēmām, ieteicams tālrunī izmantot
pareizā veida SIM karti. Vienmēr izmantojiet rūpnīcā izgatavotu operatora
nodrošināto SIM karti.
• Nenozaudējiet SIM karti. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem un citām
problēmām, kas radās SIM kartes nozaudēšanas vai atdošanas rezultātā.
• Uzmanieties, lai, ievietojot vai izņemot SIM karti, nesabojātu to.
• Ievietojot SIM karti vai atmiņas karti, novietojiet to pareizi uz karšu paplātes.
• Ievietojot karšu paplāti atpakaļ ierīcē, ievietojiet to horizontāli bultiņas
virzienā, kā parādīts attēlā. Pārliecinieties, vai karte, kas atrodas uz karšu
paplātes, nepārvietojas no savas pozīcijas.
• Ievietojiet SIM karti ar zelta krāsas kontaktiem uz leju.
• Noteikti ievietojiet SIM karti ierīcē, izpildot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos
norādījumus.
• Ja ievietojat vai izņemat karšu paplāti no ierīces, uzmanieties, lai neiekļūtu
karšu paplātē ūdens vai citi šķidrumi. Ja ierīcē tiek ievietota mitra karšu
paplāte vai karte, ierīce var tikt bojāta.
• Atmiņas karte ir papildaprīkojums.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana var saīsināt atmiņas kartes darbības
laiku.
• Dažas atmiņas kartes nav pilnībā saderīgas ar ierīci. Ja lietojat nesaderīgu
karti, var rasties ierīces vai atmiņas kartes bojājumi vai arī atmiņas kartē
saglabāto datu bojājums.
Pamatfunkcijas
22
Atmiņas kartes izņemšana
Drošības nolūkā pirms atmiņas kartes izņemšanas atvienojiet to.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
4
5
Izņemiet atmiņas karti no karšu paplātes.
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā
Pieskarieties vienumiem Iestatījumi Krātuve
.
Ievietojiet izvades tapu karšu paplātes atverē un pēc tam izvelciet no
ierīces karšu paplāti.
Ievietojiet karšu paliktni atpakaļ slotā.
• Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek pārsūtīta informācija vai tiek
piekļūts datiem. Pretējā gadījumā dati var tikt zaudēti vai bojāti vai arī
var rasties atmiņas kartes vai ierīces bojājums. Uzņēmums LG neatbild
par zaudējumiem, kas radās atmiņas karšu ļaunprātīgas vai nepareizas
lietošanas rezultātā, tostarp par datu zudumu.
Akumulators
Akumulatora uzlāde
Pirms ierīces lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
Uzlādes kabelis termināls
Pamatfunkcijas
23
• Neizmantojiet ierīces ārējo spaili, lādēšanas kabeli vai spraudni, ja ir mitrums.
Tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, traumas vai ierīces darbības
traucējumus. Ja ir mitrums, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un
pilnībā nosusiniet mitrumu.
• Pārliecinieties, ka izmantojat ar savu ierīci ar piegādāto USB kabeli.
• Noteikti izmantojiet LG apstiprinātu lādētāju un uzlādes kabeli.
Akumulatoru uzlādējot ar trešās puses lādētāju, var eksplodēt akumulators
vai arī var tikt sabojāta ierīce.
• Jūsu ierīcei ir iekšējs atkārtoti uzlādējams akumulators. Drošības nolūkos
neizņemiet iegulto akumulatoru.
• Izmantojot ierīci tās uzlādes laikā, var rasties elektriskās strāvas trieciens. Lai
izmantotu ierīci, pārtrauciet uzlādi.
• Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet lādētāju no strāvas rozetes. Tādējādi
netiek lieki patērēta elektroenerģija.
• Akumulatoru arī var uzlādēt, vienu USB kabeļa galu pievienojot ierīcei, bet
otru — galddatoram vai klēpjdatoram. Tas var aizņemt ilgāku laiku nekā
adaptera pievienošana sienas kontaktligzdai.
• Akumulatoru nedrīkst uzlādēt ar USB centrmezglu, kas nevar saglabāt
nominālo spriegumu. Uzlāde var neizdoties vai tikt apturēta.
Piesardzības pasākumi, lietojot ierīci
• Pārliecinieties, ka izmantojat pievienoto USB kabeli; neizmantojiet trešās
puses USB kabeļus vai lādētājus ar savu ierīci. LG ierobežotā garantija
neattiecas uz trešo pušu piederumu lietošanu.
• Ierīce var tikt bojāta, neievērojot šīs instrukcijas norādījumus, un to
nepareizi lietojot.
Pamatfunkcijas
24
Akumulatora efektīva lietošana
Akumulatora kalpošanas laiks var samazināties, ja vienlaicīgi un ilglaicīgi
izmantojat daudzas lietotnes un funkcijas.
Lai paildzinātu akumulatora darbības laiku, atceliet fonā notiekošas darbības.
Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, izpildiet tālāk norādītās
darbības.
• Izslēdziet Bluetooth® vai Wi-Fi tīkla funkciju, ja tā netiek izmantota.
• Iestatiet pēc iespējas īsāku ekrāna noildzes laiku.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
• Iestatiet ekrāna bloķēšanu, kad ierīce netiek lietota.
• Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni, izmantojot jebkuru lejupielādēto
lietotni.
Skārienekrāns
Varat iepazīties ar ierīces pārvaldīšanas iespējām, izmantojot skārienekrāna
žestus.
Pieskaršanās
Viegli pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu lietotni vai opciju.
Pamatfunkcijas
25
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties un turiet vairākas sekundes vienumu, lai parādītu izvēlni ar
pieejamajām opcijām.
Pieskaršanās divreiz
Divreiz ātri pieskarieties, lai tuvinātu vai tālinātu tīmekļa lapu vai karti.
Vilkšana
Pieskarieties un turiet vienumu piemēram, lietotni vai logrīku, pēc tam ar
pirkstu velciet šo vienumu uz citu vietu, veicot vienu mērķtiecīgu kustību.
Varat izmantot šo žestu, lai pārvietotu vienumu.
Pamatfunkcijas
26
Pārvilkšana
Pieskarieties ar pirkstu ekrānam un bez apstāšanās veikli to velciet. Jūs varat
izmantot šo žestu, lai ritinātu sarakstu, tīmekļa lapu, fotoattēlus, ekrānus un
daudz ko citu.
Savilkšana un izplešana
Savelciet divus pirkstus, lai tālinātu, piemēram, fotoattēlu vai karti. Lai
tuvinātu, izpletiet pirkstus.
• Sargiet skārienekrānu no pārmērīga fiziska trieciena. Pretējā gadījumā var
sabojāt skāriena sensoru.
Pamatfunkcijas
27
• Skārienekrāna kļūme var rasties, ierīci izmantojot magnētiska, metāla vai
elektrību vadoša materiāla tuvumā.
• Ierīci lietojot spilgtā gaismā, piemēram, tiešā saules gaismā, ekrāns var nebūt
redzams atkarībā no pozīcijas. Izmantojiet ierīci apēnotā vietā vai arī vietā,
kur gaisma nav pārāk spilgta, taču pietiekama, lai būtu piemērota grāmatu
lasīšanai.
• Nespiediet ekrānu ar pārmērīgu spēku.
• Viegli pieskarieties ar pirkstu vajadzīgajai opcijai.
• Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja rokā ir uzvilkts cimds vai arī
pieskaraties ar nagu.
• Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja ekrāns ir mitrs vai slapjš.
• Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja ierīcei ir piestiprināta ekrāna
aizsargplēve vai cits aizsargpiederums, kas iegādāts trešās puses veikalā.
• Ilgstoša laika statiska attēla parādīšana var izraisīt pēcattēlus vai ekrāna
sadedzināšanu. Izslēdziet ekrānu vai izvairieties no tā paša attēla
parādīšanas ilgu laiku, ja ierīci neizmantojat.
Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāna pārskats
Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura ierīcē var piekļūt dažādām funkcijām
un lietotnēm. Pieskarieties vienumam jebkurā ekrānā, lai pārietu tieši uz
sākuma ekrānu.
Lietotnes lapā varat pārvaldīt visas lietotnes. Pieskarieties vienumam un
pavelciet uz leju Sākuma ekrānā, lai skatītu visas instalētās lietotnes.
Pamatfunkcijas
28
Sākuma ekrāna izkārtojums
Varat skatīt visas lietotnes un kārtot logrīkus un mapes sākuma ekrānā.
Statusa josla
Google meklēšanas logrīks
Ātrās piekļuves apgabals
Skārienjutīgā poga sākuma
ekrānā
• Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no ražotāja politikas, lietotāja
iestatījumiem, programmatūras versijas vai pakalpojumu sniedzēja.
• Statusa josla: skatiet statusa ikonas, laiku un akumulatora uzlādes līmeni.
• Google meklēšanas logrīks: Ievadiet vai runājiet, lai atvērtu Google
meklēšanu.
• Ātrās piekļuves apgabals: fiksējiet galvenās lietotnes ekrāna apakšdaļā,
lai varētu tām piekļūt no jebkuras sākuma ekrāna kanvas.
• Skārienjutīgā poga sākuma ekrānā
-- : atgriezties iepriekšējā ekrānā. Aizvērt tastatūru vai uznirstošos
logus.
-- : pieskarieties, lai pārietu uz sākuma ekrānu. Lai palaistu vienumu
Google meklēšana, pieskarieties un turiet.
-- : Pieskatieties vienumam, lai skatītu pēdējo izmantoto lietotņu
sarakstu vai palaistu lietotni no saraksta.
Pamatfunkcijas
29
Statusa ikonas
Kad tiek saņemts paziņojums par nelasītu ziņojumu, kalendāra notikumu
vai signālu, statusa joslā tiek rādīta atbilstoša paziņojuma ikona. Pārbaudiet
ierīces statusu, skatot paziņojumu ikonas statusa joslā.
dati tiek pārraidīti tīklā.
signāls ir iestatīts.
vibrēšanas režīms ir ieslēgts.
akumulatora uzlādes līmenis.
Lidojuma režīms ieslēgts
neatbildēti zvani.
Wi-Fi ir pieslēgts
skaņas izslēgšanas režīms ir ieslēgts.
piekļuves punkts ir ieslēgts.
• Dažas no šīm ikonām var tikt parādītas atšķirīgi vai vispār netiks parādītas
atkarībā no ierīces statusa. Skatiet ikonas atbilstoši faktiskajai videi un
apgabalam, kurā izmantojat ierīci un pakalpojumu sniedzēju.
• Parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu
sniedzēja.
Pamatfunkcijas
30
Paziņojumu panelis
Jūs varat atvērt paziņojumu paneli, velkot statusa joslu lejup uz galvenā
ekrāna.
• Lai atvērtu ātro piekļūšanas ikonu sarakstu, velciet paziņojumu paneli uz
leju.
• Lai pārkārtotu, pievienotu vai noņemtu ikonas, pieskarieties vienumam .
• Ja pieskaraties ikonai un turat to, tiek parādīts attiecīgās funkcijas
iestatījumu ekrāns.
• Paziņojumu paneli varat izmantot arī bloķētā ekrānā. Velciet paziņojumu
paneli, kamēr ekrāns ir bloķēts, lai ātri piekļūtu vēlamajām funkcijām.
Pamatfunkcijas
31
Ekrāna orientācijas pārslēgšana
Varat iestatīt ekrāna orientācijas automātisku pārslēgšanu atbilstoši ierīces
orientācijai.
Paziņojumu panelī, ātrās piekļuves ikonu sarakstā pieskarieties un akrivizējiet
vienumu Automātiskā rotācija.
Varat arī pieskarieties vienumam Iestatījumi Attēls Uzlabots un
akrivizējiet vienumu Automātiska ekrāna pagriešana.
Pamatfunkcijas
32
Sākuma ekrāna rediģēšana
Sākuma ekrānā pieskarieties tukšai vietai un turiet to, un pēc tam atlasiet
zemāk redzamo vajadzīgo funkciju.
• Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīku, pieskarieties tukšajam sākuma
ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu Īsceļi.
• Lai mainītu fona attēlus, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam,
pēc tam atlasiet vienumu Fona attēli.
Varat arī pieskarieties vienumiem Iestatījumi Attēls Uzlabots Fona
tapete.
• Lai konfigurētu sākuma ekrāna iestatījumus, pieskarieties tukšajam
sākuma ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu Sākuma
iestatījumi.
Lietotņu pārvietošana lietotnes lapā
Lietotnes lapā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to uz citu
vietu.
• Lai bieži izmantotās lietotnes būtu pieejamas sākuma ekrāna apakšdaļā,
pieskarieties lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to uz ātrās piekļuves
apgabalu ekrāna apakšdaļā.
• Lai noņemtu ikonu no ātrās piekļuves apgabala, velciet ikonu uz sākuma
ekrānu.
Pamatfunkcijas
33
Mapju lietošana sākuma ekrānā
Mapju izveide
Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to pāri
citai lietotnei.
• Tiek izveidota jauna mape, un lietotnes tiek pievienotas mapei.
Mapju rediģēšana
Sākuma ekrānā pieskarieties mapei un veiciet kādu no šīm darbībām.
• Lai rediģētu mapes nosaukumu, pieskarieties vienumam Mape bez
nosaukuma.
• Lai pievienotu lietotnes, pieskarieties un turiet lietotni, pēc tam velciet to
pāri mapei un atlaidiet to.
• Lai noņemtu lietotni no mapes, pieskarieties lietotnei un velciet to ārpus
mapes. Ja noņemtā lietotne ir vienīgā lietotne, kas atradās mapē, šī mape
tiek automātiski noņemta.
Ekrāna bloķēšana
Pārskats par ekrāna bloķēšanu
Jūsu ierīces ekrāns izslēdzas un bloķējas, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas
taustiņu. Ekrāns izslēdzas un bloķējas arī tad, ja ierīce noteiktu laiku ir
dīkstāvē.
Nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, kad nav iestatīta ekrāna
bloķēšana, uzreiz tiek parādīts sākuma ekrāns.
Lai nodrošinātu drošību un nepieļautu nevēlamu piekļuvi jūsu ierīcei, iestatiet
ekrāna bloķēšanu.
• Ekrāna bloķēšana novērš nevajadzīgu skārienievadi ierīces ekrānā un
samazina akumulatora enerģijas patēriņu. Kamēr ierīce netiek izmantota,
ieteicams aktivizēta ekrāna bloķēšanu.
Pamatfunkcijas
34
Ekrāna bloķēšanas iestatīšana
Ekrāna bloķēšanas iestatījumu konfigurēšanai ir vairākas opcijas.
1
2
Pieskarieties vienumam
3
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Nav: deaktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju.
• Pārvelciet: lai atbloķētu ekrānu, velciet pa to.
• Atbloķēšanas raksts: lai atbloķētu ekrānu, uzzīmējiet ar pirkstu
shēmu.
• PIN: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet skaitlisku paroli.
• Parole: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet burtciparu paroli.
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā
Pieskarieties vienumiem Iestatījumi Drošība un atrašanās vieta
Ekrāna bloķēšana un pēc tam atlasiet vajadzīgo metodi.
• Ja nepareizi mēģinājāt atbloķēt ierīci 5 reizes, ekrāns tiek bloķēts 30
sekundes.
Ekrānuzņēmumu veikšana
Varat izveidot tā ekrāna ekrānuzņēmumus, kuru pašreiz skatāt.
Izmantojot saīsni
Vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu (–) un turiet tos nospiestus vismaz divas sekundes.
Vai
Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un pēc tam
pieskarieties vienumam Ekrānuzņēmums.
• Ekrānuzņēmumus var skatīt mapē Screenshots , kas pieejama vienumā
Fotoattēli.
Pamatfunkcijas
35
Kopēšana un ielīmēšana
Varat izgriezt vai kopēt tekstu no lietotnes un pēc tam ielīmēt to tajā pašā
lietotnē. Vai arī palaist kādu citu lietotni un ielīmēt tekstu tajā.
1
2
3
Pieskarieties pie kopējamā vai izgriežamā teksta un turiet to.
4
Pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet Ielīmēt.
Velciet vienumus
/ , lai norādītu kopējamo vai izgriežamo apgabalu.
Atlasiet Izgriezt vai Kopēt.
• Izgrieztais vai kopētais teksts tiek automātiski pievienots starpliktuvē.
• Ja neviens vienums nav kopēts vai izgriezts, opcija Ilīmēt netiks parādīta.
Netraucēt
Lai izslēgtu dažas vai visas skaņas, velciet statusa joslu uz leju ar pirkstiem un
pieskarieties vienumam Netraucēt.
Pamatfunkcijas
36
03
Noderīgas
lietotnes
Lietotņu instalēšana un atinstalēšana
Lietotņu instalēšana
Atveriet lietotņu veikalu, lai meklētu un lejupielādētu lietotnes.
• Varat izmantot Play Store, Play veikala vai pakalpojumu sniedzēja
nodrošināto lietotņu veikalu.
• Dažu lietotņu veikalos, iespējams, ir nepieciešams izveidot kontu un
pierakstieties tajā.
• Dažas lietotnes var piemērot maksu.
• Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas
lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
Lietotņu atinstalēšana
Lietotņu atinstalēšana
Lai noņemtu lietotni no sākuma ekrāna lapas, pieskarieties lietotnei un turiet
to, pēc tam velciet to uz vienuma Noņemt. Lietotne netiek noņemta tālrunī,
tikai sākuma ekrānā.
Lai noņemtu lietotni tālrunī, pieskarieties lietotnei un turiet to, pēc tam velciet
to uz vienuma Atinstalēt.
Lai atspējotu lietotni vai piespiestu to pārtraukt darboties, dodieties uz
Iestatījumi Lietotnes un paziņojumi, pēc tam atlasiet lietotni.
Lietotņu atinstalēšana lietotņu veikalā
Lai atinstalētu lietotni, atveriet to lietotņu veikalu, kurā lejupielādējāt lietotni,
un atinstalējiet to.
Noderīgas lietotnes
38
Lietotņu instalēšana un atinstalēšana iestatīšanas
laikā
Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, varat lejupielādēt ieteicamās lietotnes.
Jūs varat pāriet uz nākamo soli bez instalēšanas.
Lietotņu īsceļi
Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet lietotnes ikonu, piemēram, Zvans, Ziņa,
Kamera un Iestatījumi, lai parādītu ātrās piekļuves izvēlni. Vieglāk izmantot
lietotnes, izmantojot lietotņu īsceļus.
• Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm.
Noderīgas lietotnes
39
Tālrunis
Zvani
Izsauciet kontaktus, ātrā zvana numurus, jaunākos zvanus vai numurus un
meklējiet visu vienā lietotnē.
Meklēt to: .
• Lai piezvanītu kontaktam vai nesenajam zvanam, pieskarieties tam.
• Lai atvērtu numuru sastādīšanas tastatūru, pieskarieties vienumam .
Ievadiet numuru, pēc tam pieskarieties vienumam , lai to izsauktu.
Skatīt pēdējos zvanus.
Atvērt numuru sastādīšanas
tastatūru, lai izsauktu
numuru.
Skatīt visus savus kontaktus.
Noderīgas lietotnes
40
Padomi un triki
• Zvana laikā: Lai izvairītos no nejaušiem pieskārieniem, skārienekrāns kļūst
tumšs. Lai to iespējotu, pārvietojiet to no sejas vai nospiediet barošanas/
bloķēšanas taustiņu.
• Daudzuzdevums: Kamēr notiek saruna, pieskarieties vienumam , lai
paslēptu zvanu ekrānu un skatītu tālruņa numuru, adresi vai atvērtu citas
lietotnes. Lai atkārtoti atvērtu zvana ekrānu, velciet statusa joslu uz leju un
pieskarieties vienumam Notiekošais zvans.
• Kontakti: Lai meklētu kontaktus, pieskarieties vienumam .
• Favorītu kontakts: Vai kāds zvana visu laiku? Pieskarieties un turiet
tukšu vietu sākuma ekrānā, pieskarieties vienumam Logrīki, pēc tam
pieskarieties un turiet logrīku Tiešais zvans. Velciet to uz sākuma ekrānu
un pēc tam atlasiet kontaktu. Pieskarieties logrīkam, lai izsauktu personu.
• Balss pasts: statusa joslā parādās jauns balss pasts. Lai to dzirdētu,
pieskarieties vienumam
, pēc tam pieskarieties un turiet vienumu
1.
Zvanīt
Veicot zvanu, jums ir šādas iespējas:
• Pieskarieties vienumam , lai skatītu pēdējos zvanus, grupas un bieži vien
izsauktos kontaktus. Atlasiet kontaktu vai numuru, lai to izsauktu.
• Lai izsauktu numuru, pieskarieties vienumam , ievadiet numuru, pēc tam
pieskarieties vienumam , lai to izsauktu.
• Lai ievadītu starptautisko zvanu kodu (+), pieskarieties un turiet vienumu
0. Lai pievienotu pauzi vai gaidītu pēc numuriem, pieskarieties vienumam
.
Noderīgas lietotnes
41
Atbildēt un beigt zvanus
Atbildēt uz zvanu: Kad tālrunis ir bloķēts, velciet uz augšu vienumu .
Kad tālrunis ir atbloķēts, pieskarieties vienumam ATBILDĒT.
Ignorēt zvanu: Kad tālrunis ir bloķēts, velciet uz leju vienumu .
Kad tālrunis ir atbloķēts, pieskarieties vienumam ATTEIKT.
Varat arī nospiest skaļuma pogu, lai izslēgtu zvana signālu.
• Atbildēt ar tekstu: Kad tālrunis ir bloķēts, pieskarieties vienumam
. Atlasiet ziņojumu, lai to nekavējoties nosūtītu.
• Beigt zvanu: Pieskarieties vienumam .
• Zvana laikā: Lai izslēgtu zvanu, zvanu ekrānā pieskarieties vienumam .
Lai paslēptu zvana ekrānu, pieskarieties vienumam . Lai to atkal atvērtu,
velciet statusa joslu uz leju un pieskarieties vienumam Notiekošais zvans.
•
•
•
•
• Turot tālruni pie auss, skārienekrāns kļūst tumšs, lai izvairītos no nejaušas
pieskaršanās. Kad tālruni pārvietojat prom no auss, ekrāns no jauna iedegas.
• Nelietojiet pārsegus vai ekrāna aizsargus (pat caurspīdīgus), kas aizsedz
tuvuma sensoru virs skārienekrāna.
Pēdējie zvani
Skatiet savus zvanus (vispirms jaunākos) un pēc tam zvaniet, nosūtiet tekstu
vai saglabājiet tos:
Meklēt to:
.
• Lai atzvanītu, pieskarieties vienumam pie zvanītāja vārda vai numura.
• Lai nosūtītu īsziņu, saglabātu numuru vai citas opcijas, pieskarieties
zvanītāja attēlam.
• Lai izņemtu ierakstu no zvanu žurnāla, pieskarieties nosaukumam vai
numuram, pēc tam pieskarieties vienumam Informācija par zvanu
.
• Lai notīrītu sarakstu, pieskarieties vienumam
Notīrīt vēsturi, pēc tam
pieskarieties vienumam
Notīrīt zvanu vēsturi.
Noderīgas lietotnes
42
3-virzienu zvani
Sarunas laikā varat sākt citu zvanu, pārslēgties starp tiem vai pievienoties
tiem, izmantojot 3-virzienu zvanu:
• Lai atbildētu uz otru zvanu, velciet uz augšu vienumu .
• Pirmais zvans tiek aizturēts, ja atbildat uz otro zvanu. Lai pārslēgtos starp
zvaniem, pieskarieties vienumam .
• Lai izsauktu otru zvanu, pieskarieties vienumam , ievadiet numuru, pēc
tam pieskarieties vienumam , lai to izsauktu.
Pirmais zvans tiek aizturēts, pieskaroties vienumam . Lai pievienotos
zvaniem, pēc otrā zvana atbildes pieskarieties vienumam .
Jūsu tālruņa numurs
Meklēt to: Dodieties uz Iestatījumi Sistēma Par tālruni SIM statuss
Tālruņa numurs SIM kartē.
Ārkārtas zvani
• Pakalpojumu sniedzējs ieprogrammē vienu vai vairākus ārkārtas tālruņa
numurus, kurus varat izsaukt jebkurā gadījumā, pat ja tālrunis ir bloķēts.
Avārijas dienestu numuri atšķiras atkarībā no valsts. Jūsu ieprogrammētais
avārijas dienestu izsaukšanas numurs (-i) var nedarboties visās vietās, un
dažreiz ārkārtas zvanu nevar izveidot tīkla, vides vai traucējumu dēļ.
1
Pieskarieties vienumam (ja tālrunis ir bloķēts, velciet uz augšu vienumu
, lai to atbloķētu, pēc tam pieskarieties vienumam AVĀRIJA).
2
3
Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru.
Pieskarieties vienumam
Noderīgas lietotnes
, lai izsauktu avārijas dienesta numuru.
43
Ziņapmaiņa
Ziņojumu sūtīšana
Jūs varat izveidot un nosūtīt ziņas savām kontaktpersonām, izmantojot
ziņapmaiņas lietotni.
• Ziņojumus sūtīšanai uz ārzemēm var tikt piemērota papildu maksa. Lai
iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
.
Pieskarieties vienumam
.
4
Pieskarieties vienumam
Norādiet saņēmēju un izveidojiet ziņojumu.
• Lai izmantotu multivides iespējas, pieskarieties vienumam
• Lai piekļūtu papildu izvēlnei, pieskarieties vienumam .
.
, lai nosūtītu ziņu.
Ziņojuma lasīšana
Jūs varat skatīt nosūtītos un saņemtos ziņojumus ar ziņojumiem, kas
sakārtoti pēc kontaktpersonas.
1
2
Pieskarieties vienumam
.
Izvēlieties kontaktpersonu no ziņojumu saraksta.
Ziņojumapmaiņas iestatījumu konfigurēšana
Jūs varat mainīt ziņojumapmaiņas iestatījumus, lai viss atbilstu jūsu vēlmēm.
1
2
Pieskarieties vienumam
Pieskarieties vienumam
Noderīgas lietotnes
.
Iestatījumi ziņojumu sarakstá.
44
Kamera
Kameras ieslēgšana
Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu, lai saglabātu visus savus
neaizmirstamos brīžus.
1
2
Pieskarieties vienumam
Pieskarieties vienumam
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā
.
• Pirms fotografēšanas vai video ierakstīšanas noslaukiet kameras objektīvu
ar mīkstu drānu.
• Uzmanieties, lai nepieskartos kameras objektīvam ar pirkstiem vai citu
svešķermeņu.
• Attēli, kas ietverti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var atšķirties no faktiskās
ierīces.
• Fotoattēlus un video var skatīt vai rediģēt lietotnē Fotoattēli. Skatiet sīkāku
informāciju Daļu pārskats.
Ieslēdziet vai
izslēdziet zibspuldzi.
Pārslēgties starp
priekšējo un
aizmugurējo kameru.
Startējiet galeriju.
Uzņemt fotoattēlus.
Ierakstīt video.
Mainiet kameras
opcijas.
Fotoattēlu uzņemšana
1 Izvēlieties kameras režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru
fokusēt kameru.
2
Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
• Lai uzņemtu fotoattēlu, varat arī nospiest taustiņu skaļuma
samazināšanai (-) vai skaļuma palielināšanai (+).
Noderīgas lietotnes
45
Video ierakstīšana
1 Izvēlieties kameras režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru
fokusēt kameru.
2
Pieskarieties vienumam .
• Lai fotoattēlu uzņemtu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties
vienumam .
• Lai apturētu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam . Lai atsāktu
video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
• Video ierakstīšanas laikā varat saspiediet vai izpletiet divus pirkstus, lai
tuvinātu vai tālinātu.
• Video ierakstīšanas laikā varat pieskarties vēlamajai zonai, lai pielāgotu
spilgtumu.
3
Pieskarieties vienumam
, lai beigtu video ierakstīšanu.
• Lai pārbaudītu attēla proporciju pirms video ierakstīšanas, nospiediet un
turiet nospiestu vienumu .
Kameras opciju pielāgošana
Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.
Pieskarieties vienumam ekrānā.
• Atkarībā no atlasītās kameras (priekšējā vai aizmugurē esošā kamera) un
atlasītā kameras režīma, pieejamās opcijas var atšķirties.
•
•
•
•
: Uzņemiet fotoattēlu, izmantojot FullVision.
: Lai fotografētu, atlasiet skata koeficientu un izmēru vērtības.
: Atlasiet videoklipu ierakstīšanas izmēru un izšķirtspējas vērtības.
: Iestatiet taimeri, lai automātiski uzņemtu fotoattēlus vai ierakstītu
videoklipus pēc noteiktā laika perioda.
Noderīgas lietotnes
46
"Siera" aizslēgs
Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot balss komandas.
Skenējiet QR kodu
Skatiet QR kodu no kameras priekšskatījuma ekrāna.
Atzīmēt atraš. vietu
Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
Režģis
Parādiet rāmja režģus, lai varētu uzņemt fotoattēlus vai
ierakstīt video, izmantojot horizontālās un vertikālās
atsauces līnijas.
Atmiņa
Atlasiet, vai vēlaties saglabāt attēlus un videoklipus iekšējā
atmiņā vai SD kartē. (Funkcija pieejama, ja ir ievietota
atmiņas karte.)
Palīdzība
Sniegt palīdzību katrai kameras izvēlnei.
Dažādi kameras režīmi
Sērijveida fotografēšana
Jūs varat uzņemt secīgus fotoattēlus, lai izveidotu kustīgās bildes.
Auto režīmā pieskarieties vienumam un turiet to.
• Kamēr vienums ir nospiests, lielā ātrumā tiek uzņemti secīgi fotoattēli.
• Jūs varat uzņemt līdz 30 fotogrāfijām pēc kārtas.
• Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.
Noderīgas lietotnes
47
Citas noderīgas funkcijas lietotnē Kamera
Auto-Exposure/Auto-Focus bloķēšana
Jūs varat labot pašreizējo ekspozīcijas līmeni un fokusa pozīciju, pieskaroties
un turot ekrānu Auto režīmā. Lai izslēgtu šo funkciju, pieskarieties ekrāna
tukšam laukumam.
• Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.
Pārslēgšanās starp kamerām
Atbilstoši videi varat pārslēgt no priekšējās kameras uz aizmugurē esošā
kameru un otrādi.
Kameras ekrānā pieskarieties vienumam vai velciet ekrānu jebkurā
virzienā, lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurē esošā kameru.
Noderīgas lietotnes
48
Tuviniet vai tāliniet
Uzņemot fotoattēlu vai ierakstot videoklipu, varat izmantot tuvināšanu vai
tālināšanu kameras ekrānā.
• Kameras ekrānā saspiediet vai izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu vai
tālinātu, un izmantojiet parādīto +/- slīdrādi.
• Jūs varat arī vilkt pogu uz augšu vai uz leju.
Fotoattēli
Fotoattēlu pārskats
Varat skatīt un pārvaldīt fotoattēlus un video, kas saglabāti jūsu ierīcē.
1
2
Pieskarieties vienumam
3
Pieskarieties mapei un atlasiet failu.
• Skatīt izvēlēto failu pilnekrāna režīmā.
• Skatot fotoattēlu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai
nākamo fotoattēlu.
• Skatot videoklipu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai
nākamo videoklipu.
• Varat skatīt fotoattēlus vai videoklipus, kas tiek sakārtoti pēc gada,
mēneša vai datuma.
• Lai skatītu fotoattēlus pēc atrašanās vietas, kurā tika uzņemts
fotoattēls, pieskarieties vienumam
Atzīmēt atraš. vietu,
un pēc tam pieskarieties vienumam
. Fotoattēli tiek automātiski
grupēti pēc atrašanās vietas, izmantojot lietotnē Fotoattēli esošo cilni
Vietas.
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā.
Pieskarieties vienumam .
• Saglabātās fotogrāfijas un videoklipi tiek parādīti atbilstoši mapei.
• Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams,
netiek atbalstīts.
• Dažus failus, iespējams, nevar atvērt, to kodējuma dēļ.
• Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
Noderīgas lietotnes
49
Fotoattēlu skatīšana
Piekļūt papildu
opcijām.
Atgriezties
iepriekšējā ekrānā.
Pārsūtīt citu ierīci.
Kopīgot attēlus.
Dzēst attēlus.
Rediģēt attēlus.
Attēla informācija.
• Lai parādītu izvēlnes vienumus, viegli pieskarieties ekrānam. Lai paslēptu
izvēlnes vienumus, pieskarieties ekrānam vēlreiz.
Fotoattēlu rediģēšana
1 Skatoties fotoattēlu, pieskarieties vienumam .
2 Izmantojiet dažādus efektus un rīkus, lai rediģētu fotoattēlu.
3 Pieskarieties vienumam Saglabāt, lai saglabātu izmaiņas.
• Izmaiņas tiek pārrakstītas sākotnējā failā.
Video atskaņošana
Atgriezties
iepriekšējā ekrānā.
Piekļūt papildu
opcijām.
Pauzēt vai atskaņot
video.
Pārsūtīt citu ierīci.
Kopīgot videoklipu.
Dzēst videoklipus.
Rediģēt videoklipu.
Videoklipa
informācija.
Noderīgas lietotnes
50
Video rediģēšana
1 Skatoties video, pieskarieties vienumam .
2 Izmantojiet dažādus efektus un rediģēšanas rīkus, lai rediģētu video.
Pielāgot video
ilgumu.
3
Pieskarieties vienumam Saglabāt, lai saglabātu izmaiņas.
Failu dzēšana
Failus var dzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.
• Pieskarieties un turiet failu no saraksta, un pēc tam pieskarieties
vienumam .
• Failu sarakstā pieskarieties vienumam un izdzēsiet vajadzīgos failus.
• Izdzēstie faili tiek automātiski pārvietoti Atkritne un tos var atjaunot
galerijā 60 dienu laikā.
Failu koplietošana
Failus var kopīgot, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.
• Skatot fotoattēlu vai video, pieskarieties vienumam , lai kopīgotu failu,
izmantojot izvēlēto metodi.
• Lai atlasītu failus, failu sarakstā pieskarieties vienumam
Atlasīt, un
pēc tam pieskarieties vienumam , lai kopīgotu tos, izmantojot izvēlēto
metodi.
Noderīgas lietotnes
51
Kontakti
Kontaktpersonu pārskats
Jūs varat saglabāt un pārvaldīt kontaktus.
1
2
Pieskarieties vienumam
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā
Pieskarieties vienumiem Kontakti.
Kontaktpersonu pievienošana
Jaunu kontaktpersonu pievienošana
1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam .
2 Ievadiet informāciju par kontaktpersonu un pieskarieties vienumam .
Kontaktpersonu importēšana
Varat importēt kontaktpersonas no citas atmiņas ierīces.
1
Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Importēt.
2
Izvēlieties avota un mērķa atrašanās vietas kontaktam, kuru vēlaties
importēt.
3
Atlasiet kontaktpersonas un pieskarieties vienumam
Noderīgas lietotnes
.
52
Kontaktpersonu meklēšana
Jūs varat meklēt kontaktpersonas, izmantojot vienu no tālāk minētajām
iespējām.
• Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties vienumam un pēc tam
ievadiet kontaktinformāciju vai tālruņa numuru.
• Ritiniet kontaktpersonu sarakstu uz augšu vai uz leju.
• No kontaktpersonu saraksta ekrāna alfabētiskā rādītāja, pieskarieties
kontaktpersonas sākuma burtam.
• Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties vienumam
un pēc tam ievadiet
kontaktinformāciju vai tālruņa numuru, lai parādītu visus meklēšanas datus
no zvanu žurnāliem, kontaktpersonām un grupām.
Kontaktpersonu saraksts
Kontaktpersonu rediģēšana
1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam
un rediģējiet informāciju.
3
Pieskarieties vienumam
, lai saglabātu izmaiņas.
Kontaktpersonu dzēšana
Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam
Atlasīt.
• Dzēstie kontakti var netikt atjaunoti.
Noderīgas lietotnes
53
Pievienot iecienītos
Jūs varat atzīmēt bieži izmantotās kontaktpersonas kā iecienītās.
1
2
Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam
.
Pulkstenis
Modinātājs
Jūs varat iestatīt modinātāju, lai aktivizētu to norādītajā laikā.
1
2
3
4
Pieskarieties vienumam
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā.
Pieskarieties vienumam Pulkstenis
Pieskarieties vienumam
.
, lai pievienotu jaunu modinātāju.
Konfigurējiet modinātāja iestatījumus un pieskarieties vienumam LABI.
• Ja izvēlaties iepriekš iestatītu modinātāju, jūs varat to rediģēt.
Pasaules laiks
Jūs varat skatīt pašreizējo laiku pilsētām visā pasaulē.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā
Pieskarieties vienumam Pulkstenis
Pieskarieties vienumam
Noderīgas lietotnes
.
un pievienojiet pilsētu.
54
Taimeris
Jūs varat iestatīt taimeri, lai aktivizētu brīdinājuma signālu pēc noteikta laika
perioda.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā.
Pieskarieties vienumam Pulkstenis
.
Iestatiet laiku un pieskarieties vienumam
.
Hronometrs
Jūs varat izmantot hronometru, lai ierakstītu apļa laikus.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
4
Pieskarieties vienumam , lai apturētu hronometra darbību.
• Lai atsāktu hronometru, pieskarieties vienumam .
• Lai notīrītu visus ierakstus un restartētu hronometru, pieskarieties
vienumam ATIESTATĪT.
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā.
Pieskarieties vienumam Pulkstenis
.
Pieskarieties vienumam , lai palaistu hronometru.
• Lai reģistrētu apļa laiku, pieskarieties vienumam APLIS.
Noderīgas lietotnes
55
Google lietotnes
Iestatot Google kontu, jūs varat izmantot Google lietotnes. Google konta
reģistrācijas logs automātiski parādās, kad jūs lietojat Google lietotni pirmo
reizi. Ja jums nav Google konta, izveidojiet tādu no jūsu ierīces. Detalizētu
informāciju par to, kā izmantot lietojumprogrammu, skatiet lietotnes
palīdzības sadaļā.
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja dažas lietotnes var
nedarboties.
Kalendārs
Lietotne Kalendārs ļauj izsekot jūsu izveidoto notikumu grafiku (kuru
izveidojāt), organizējot dienu, 3 dienas, nedēļu vai mēnesi.
Chrome
Ātrs, vienkāršs un drošs tīmekļa pārlūks, kas izveidots mūsdienīgam tīmeklim.
Gmail
Gmail ir viegli izmantojams pasta pakalpojums, kas nodrošina jūsu ziņojumu
drošību, padara jūsu iesūtni gudrāku un palīdz uzturēt sakārtotību.
Google Go
Google Go lietotne ļauj jums uzzināt par lietām, kas jūs interesē. Atrodiet
ātras atbildes, izpētiet savas intereses un saņemiet stāstus un atjauninājumu
plūsmu par tēmām, kas jums ir svarīgas.
Maps Go
Vai ejiet kaut kur? Go with Maps - lietotne, uz kuras varat paļauties reāllaika
GPS navigācijas, satiksmes, tranzīta laikā, un saņemt informāciju par
miljoniem vietņu, piemēram, atsauksmes un populārus laikus.
Fotoattēli
Tiek automātiski izveidota visu jūsu fotoattēlu un videoklipu vieta, lai jūs
varētu kopīgot un saglabāt svarīgu informāciju.
Noderīgas lietotnes
56
Google Play™
Google Play ir Google digitālā satura pieredze, kur var atrast un baudīt
iecienītāko mūziku, filmas, TV šovus, grāmatas, žurnālus un Android lietotnes
un spēles.
• Lejupielādēt lietotnes: Dodieties uz Play Store.
YouTube Go
Skatieties savus iecienītākos kanālus, klausieties mīļoto mūziku un
augšupielādējiet videoklipus, ko vēlaties kopīgot ar cilvēkiem visā pasaulē.
Google Assistant
Jūsu ierīcei ir iebūvēts Google Asistent. Atrodiet atbildes un veiciet lietas,
kad esat ceļā. Lai sāktu darbu, vienkārši pieskarieties tālruņa sānos esošajai
Google Asistent pogai vai pieskarieties tālruņa mājas pogai.
• Google Asistent nav pieejams nav pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Noderīgas lietotnes
57
04
Iestatījumi
Iestatījumi
Varat pielāgot ierīces iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām.
1
2
Pieskarieties vienumam
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā.
Pieskarieties vienumam Iestatījumi.
• Pieskarieties vienumam
un ievadiet atslēgvārdu meklēšanas lodziņā, lai
piekļūtu iestatījumu vienumam.
Tīkls un internets
Wi-Fi
Varat izveidot savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi tīklu.
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls un internets Wi-Fi.
2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
• Pieejamie Wi-Fi tīkli tiek parādīti automātiski.
3
Izvēlieties tīklu.
• Jums var būt nepieciešams ievadīt Wi-Fi tīkla paroli.
• Ierīce izlaiž šo procesu iepriekš Wi-Fi tīkliem, kuriem piekļūts iepriekš.
Ja nevēlaties, lai automātiski izveidotu savienojumu ar noteiktiem Wi-Fi
tīkliem, pieskarieties tīkla nosaukuma un turiet to, tad pieskarieties
vienumam AIZMIRST.
Iestatījumi
59
Mobilais tīkls
Varat pielāgot mobilo tīklu iestatījumus.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls un internets Mobilais
tīkls.
2
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Mobilie dati: Varat ieslēgt vai izslēgt mobilos datus. Jūs varat arī pārvaldīt
mobilo datu lietojumu.
• Viesabonēšana: pārlūkot tīmekli, izmantot e-pastu, multiziņas un citus
datu pakalpojumus ārzemēs.
• Lietotnes datu lietojums: Varat izsekot tālruņa augšupielādēto un
lejupielādēto datu apjomam.
• Uzlabota 4G LTE režīms: Izmantojiet LTE pakalpojumus, lai uzlabotu balss
un citus sakarus (ieteicams).
• Ieteicamais tīkla veids: izvēlieties tīkla tipu.
• Automātiski atlasīt tīklu.: sameklējiet tīkla operatorus un automātiski
izveidojiet savienojumu ar tīklu.
• Piekļuves punktu nosaukumi: skatiet vai mainiet piekļuves punktu mobilo
datu pakalpojumu izmantošanai. Lai mainītu piekļuves punktu, atlasiet
kādu no piekļuves punktu saraksta.
Datu lietojums
Varat izsekot tālruņa augšupielādēto un lejupielādēto datu apjomam.
Tālrunī tiek parādīts datu izmantošanas grafiks. Zem diagrammas lietotnes
ir uzskaitītas no visaugstākās līdz pēdējai datu izmantošanai. Lietotnes, kas
izmanto daudz datu, var izmantot arī daudz akumulatora enerģijas.
Dažas lietotnes pārsūta datus fonā, kad neskatāt tos; lai apturētu šo lietotnes
darbību, pieskarieties tai un pēc tam izslēdziet fona datus.
• Lietošanas informācija tiek sniegta, lai palīdzētu jums pārvaldīt tālruni. Tas
var neatbilst pakalpojuma sniedzēja iekasētajai summai, jo tā netiek mērīta
tādā pašā veidā.
Iestatījumi
60
Tīklājs un piesaiste
Wi-Fi tīklājs
Jūs varat iestatīt ierīci kā bezvadu maršrutētāju, lai citas ierīces varētu izveidot
savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces mobilo datu savienojumu.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Tīkls un internets Tīklājs
un piesaiste Wi-Fi tīklājs un tad pieskarieties vienumam
, lai to
aktivizētu.
2
3
Ievadiet Tīklāja nosaukums un paroli.
4
Ievadiet tīkla paroli.
Ieslēdziet Wi-Fi savienojumu uz otras ierīces un izvēlieties ierīces tīkla
nosaukumu no Wi-Fi tīklu saraksta.
• Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā
no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
• Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://www.android.com/tether#wifi
Iestatījumi
61
USB piesaiste
Jūs varat savienot ierīci ar citu ierīci, izmantojot USB savienojumu, un koplietot
mobilo datu savienojumu.
1
2
Pievienojiet savu ierīci citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Tīkls un internets Tīklājs
un piesaiste USB piesaiste un tad pieskarieties vienumam
, lai to
aktivizētu.
• Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā
no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
• Kad savienojums ar datoru ir izveidots, vietnē www.lg.com lejupielādējiet
USB draiveri un instalējiet to datorā.
• Nevar nosūtīt vai saņemt failus starp ierīci un datoru, ja ir ieslēgta
USB piesaiste. Lai sūtītu vai saņemtu failus, izslēdziet USB piesaisti.
• Operētājsistēmas, kas atbalsta piesaisti, ir Windows XP vai jaunāka versija
un Linux.
Iestatījumi
62
Bluetooth saistīšana
Ierīce ar Bluetooth savienojumu var izveidot savienojumu ar internetu,
izmantojot jūsu ierīces mobilo datu savienojumu.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Tīkls un internets Tīklājs
un piesaiste Bluetooth saistīšana un tad pieskarieties vienumam
, lai to aktivizētu.
2
Ieslēdziet Bluetooth abās ierīcēs, un savienojiet tās pārī.
• Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā
no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
• Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM kartes
Varat konfigurēt divu SIM karšu iestatījumus.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls un internets SIM
kartes.
2
Pielāgojiet šādas funkcijas:
• SIM 1. pieslēgvieta: Mainiet SIM kartes 1 nosaukumu un ikonu.
• SIM 2. pieslēgvieta: Mainiet SIM kartes 2 nosaukumu un ikonu.
• Mobilie dati: Izvēlieties SIM karti, kuru vēlaties izmantot mobilo datu
pakalpojumu saņemšanai.
• Zvani: Atlasiet SIM karti, kuru vēlaties izmantot zvanu pakalpojumu
saņemšanai.
• SMS īsziņas: Atlasiet SIM karti, kuru vēlaties izmantot īsziņu
pakalpojumu saņemšanai.
Iestatījumi
63
Lidojuma režīms
Varat izslēgt zvanu un mobilo datu funkcijas. Kad šis režīms ir ieslēgts,
funkcijas, kuras nav saistītas ar datiem, piemēram, spēles un mūzikas
atskaņošana, joprojām ir pieejamas.
• Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls un internets Lidojuma
režīms.
VPN
Varat izveidot savienojumu ar drošu virtuālo tīklu, piemēram, IntraNet. Varat
arī pārvaldīt pievienotos virtuālos privātos tīklus.
VPN pievienošana
1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls un internets VPN.
2 Pieskarieties vienumam .
• Šis līdzeklis ir pieejams tikai tad, kad ir aktivizēts ekrāna bloķētājs. A ekrāna
bloķētājs nav aktivizēts, tiks parādīts paziņojumu ekrāns. Paziņojumu
ekrānā pieskarieties vienumam IESTATĪT BLOĶĒŠANU lai aktivizētu ekrāna
bloķētāju. Skatiet sīkāku informāciju Ekrāna bloķēšanas iestatīšana.
3
Ievadiet VPN informāciju un pieskarieties vienumam SAGLABĀT.
VPN iestatījumu konfigurēšana
1 VPNS sarakstā pieskarieties VPN.
2 Ievadiet VPN lietotāja konta informāciju un pieskarieties vienumam
SAVIENOT.
• Lai saglabātu konta informāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saglabāt
konta informāciju.
Privāts DNS
Varat konfigurēt privāts DNS (Domain Name System - Domēna nosaukuma
sistēma) opcijas.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls un internets Privāts
DNS.
2
Atlasiet vajadzīgo opciju un pieskarieties vienumam SAGLABĀT.
Iestatījumi
64
Pievienotās ierīces
Bluetooth
Jūs varat savienot savu ierīci ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta
Bluetooth, lai ar tām veiktu datu apmaiņu. Savienojiet savu ierīci ar Bluetooth
austiņām un tastatūru. Tas atvieglos ierīces vadību.
Savienošana pārī ar citu ierīci
1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Pievienotās ierīces
Savienojuma preferences Bluetooth.
2
3
Pieskarieties vienumam
, lai to aktivizētu.
Pieskarieties vienumam Savienošana pārī ar jaunu ierīci un atlasiet ierīci
sarakstā.
• Pieejamās ierīces tiek parādītas automātiski.
• Sarakstā tiek parādītas tikai ierīces, kas ir iestatītas kā redzamas.
4
Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veiktu autentifikāciju.
• Šī darbība ir izlaista ierīcēm, kurām iepriekš piekļuvāt.
Iestatījumi
65
Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth
1 Izvēlieties failu.
• Jūs varat sūtīt multivides failus vai kontaktus.
2
3
Pieskarieties vienumiem
Bluetooth.
Izvēlieties failam mērķa ierīci.
• Fails tiek nosūtīts, līdzko mērķa ierīcē apstiprina tā saņemšanu.
• Failu kopīgošana var atšķirties atkarībā no faila.
Apraide
Ja jums ir Chromecast ierīce vai cita ierīce, kas var atskaņot, jūs varat parādīt
tālruņa ekrānu un audio TV.
Cast funkcija ekrānā
1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Pievienotās ierīces
Savienojuma preferences Apraide.
2
Sarakstā pieskarieties ierīcei, kurā vēlaties parādīt ekrānu.
Pārtrauciet ekrāna atskaņošanu
1 Velciet uz leju no ierīces ekrāna augšdaļas.
2 Paziņojumā Cast, pieskarieties vienumam Atvienot.
Iestatījumi
66
Drukāšana
Jūs varat savienot savu ierīci ar Bluetooth printeri un drukāt fotoattēlus vai
dokumentus, kas saglabāti ierīcē.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Pievienotās ierīces
Savienojuma preferences Drukāšana.
• Ja vēlamais printeris nav atrodams sarakstā, instalējiet printera draiveri no
lietotņu veikala.
2
Pieskarieties vienumam Noklusējuma drukāšanas pakalpojums un tad
pieskarieties vienumam
, lai to aktivizētu.
3
Izvēlieties printeri no printeru saraksta ekrāna.
• Lai pievienotu printeri, pieskarieties vienumam Pievienot pakalpojumu.
• Ja jums nav Google konta, pieskarieties vienumam PIEVIENOT KONTU, lai
izveidotu kontu.
Saņemtie faili
Tiek parādīts saņemtais saturs, izmantojot Bluetooth.
Lietotnes un paziņojumi
Jūs varat pārbaudīt instalēto lietotņu sarakstu un konfigurēt paziņojumu,
lietotņu atļaujas un citus iestatījumus.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Lietotnes un paziņojumi.
Pielāgojiet iestatījumus.
• Paziņojumi: Atkarībā no vēlamajiem paziņojumiem varat mainīt
noteiktu lietotņu iestatījumus.
• Noklusējuma lietotnes: Varat pārbaudīt un konfigurēt noklusējuma
lietotnes.
Iestatījumi
67
• Lietotnes atļaujas: Varat pārbaudīt un iestatīt lietotņu atļaujas,
izmantojot savu atrašanās vietu, mikrofonu un kameru.
• Īpaša piekļuve lietotnēm: Jebkurā laikā varat mainīt savas lietotņu
galvenās iestatījumu lietotnes atļaujas. Paturiet prātā, ka, izslēdzot
atļaujas, ierīces var zaudēt funkcionalitāti.
Akumulators
Jūs varat redzēt, kāds uzlādes līmenis ir saglabājies, un cik ilgi ir līdz pilnai
uzlādei.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Akumulators.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Akumulatora jaudas taupīšanas režīms: samaziniet enerģijas
patēriņu, izslēdzot dažus ierīces iestatījumus, piemēram, displeja
spilgtuma, operētājsistēmas ātruma un vibrācijas stipruma
iestatījumus.
• Adaptīvais akumulators: Ja saglabājiet adaptīvo akumulatoru
ieslēgtu, lietotnes, kuras lietojat retāk, darbosies mazāk, kamēr tās
neizmantojat. Jūsu tālrunis var uzzināt, kā jūs lietojat lietotnes laika
gaitā. Tas var palīdzēt ietaupīt akumulatoru tādā veidā, kas vislabāk
atbilst jums.
• Akumulatora uzlādes līmenis procentos: statusa joslā parāda atlikušo
akumulatora uzlādes līmeni procentos.
• Spēļu grafika: Varat konfigurēt grafikas un akumulatora taupīšanas
funkcijas iestatījumus.
Iestatījumi
68
Attēls
Varat pielāgot katra ekrāna veida detalizētos iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Attēls un pielāgojiet tālāk
norādītos iestatījumus.
• Spilgtuma līmenis: izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu ierīces ekrāna
spilgtumu.
• Nakts režīms: tas tonizē ekrānu dzintara krāsā. Tas atvieglo jūsu ekrāna
skatīšanu vai lasīšanu vājā gaismā, un tas var palīdzēt jums vieglāk aizmigt.
• Adaptīvs spilgtums: Spilgtuma iestatīšana augstā līmenī samazina
tālruņa akumulatora kalpošanas laiku. Lai palielinātu akumulatora
kalpošanas laiku, optimizējiet pieejamā apgaismojuma spilgtuma līmeni.
• Fona tapete: Atlasiet ekrāna fonu savai ierīcei.
• Miega režīms: automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota
norādīto laika periodu.
• Automātiska ekrāna pagriešana: automātiski pagriež ekrānu atbilstoši
ierīces novietojumam.
• Fonta lielums: mainiet fonta lielumu.
• Attēlojuma lielums: Ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu viegli
redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.
• Ekrānsaudzētājs: parāda ekrānsaudzētāju, kad ierīce ir savienota ar
turētāju vai lādētāju. Izvēlieties parādāmā ekrānsaudzētāja veidu.
• Ierīces motīvs: dažos ekrānos izmantojiet gaišāku vai tumšāku krāsu
shēmu, piemēram, skaļuma slīdni.
Iestatījumi
69
Skaņa
Varat pielāgot skaņas, vibrēšanas un paziņojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Skaņa un pielāgojiet tālāk
norādītos iestatījumus.
• Multivides skaļums: pielāgo multivides skaņas skaļumu.
• Zvana skaļums: pielāgo zvana skaļumu.
• Zvana skaļums: pielāgo zvana skaļumu.
• Signāla skaļums: pielāgo modinātāja skaļumu.
• Vibrācija zvaniem: iestatiet, lai ierīce novibrē un vienlaikus atskaņo zvana
signālu.
• Netraucēt: iestatiet laiku, diapazonu un paziņojumu veidu ziņojumu
saņemšanai. Saņemiet paziņojumu par ziņojumiem tikai konkrētās nedēļas
dienās.
• Īsinājumtaustiņš zvana signāla novēršanai: Varat iestatīt īsceļu galvenās
opcijas, lai novērstu zvana signālu.
• Tālruņa zvana signāls: izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
Pievienojiet vai dzēsiet zvanu signālus.
• Paziņojuma noklusējuma skaņa: izvēlieties paziņojuma signālu. Iestatiet
ierīcē saglabāto mūziku kā paziņojumu signālu.
• Signāla noklusējuma skaņa: atlasa modinātāja zvana signālu. Iestatiet
ierīcē saglabāto mūziku kā paziņojumu zvana signālu.
• Numuru sast. tastatūras skaņas: izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu
numuru sastādīšanas tastatūras skaņas signālu.
• Ekrāna bloķēšanas skaņas: izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu ekrāna
bloķēšanas skaņas.
• Uzlādes signāli: izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu uzlādes skaņas.
• Pieskāriena skaņas: izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu pieskāriena
skaņas.
Iestatījumi
70
Krātuve
Varat skatīt un pārvaldīt iekšējo ierīces atmiņu vai atmiņas kartes vietu.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Krātuve.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Iekšējā kopīgotā krātuve: skatiet ierīces kopējo iekšējās atmiņas vietu
un brīvo vietu. Skatiet izmantojamo programmu sarakstu un katras
programmas krātuves ietilpību.
• SD karte: skatiet atmiņas kartes kopējo atmiņas vietu un brīvo vietu. Šī
opcija ir redzama tikai tad, kad ir ievietota atmiņas karte. Lai atvienotu
atmiņas karti, pieskarieties vienumam .
Drošība un atrašanās vieta
Varat pielāgot bloķēšanas ekrāna un drošības iestatījumus.
• Google Play Protect: skenē ierīci, ja tiek izmantotas potenciāli kaitīgas
lietotnes.
• Funkcija "Atrast ierīci": Attālināti izsekot ierīces atrašanās vietai. Jūs varat
arī droši aizsargāt savus datus, ja esat zaudējis ierīci.
• Drošības atjauninājums: pārbaudiet programmatūras atjauninājumu un
konfigurējiet automātiskos uzstādīšanas iestatījumus.
• Ekrāna bloķēšana: atlasiet ekrāna bloķēšanas metodi. Skatiet sīkāku
informāciju Ekrāna bloķēšanas iestatīšana.
• Bloķēšanas ekrāna preferences: mainiet informāciju, kas tiek parādīta
bloķētajā ekrānā.
• Smart Lock: Ļauj iestatīt uzticamu ierīču, vietu, balss, un/vai ķermeņa
atpazīšanu, kas ļaus tālrunim palikt atbloķētam.
Iestatījumi
71
• Atrašanās vieta: Jūs varat pielāgot, kā informācija par atrašanās vietu tiek
izmantota noteiktās programmās.
• Rādīt paroles: ļauj īsu mirkli rādīt ievadītās rakstzīmes.
• Ierīces administratora lietotnes: ļauj noteiktām lietotnēm vadīt un lietot
ierīci.
• SIM kartes bloķēšana: bloķējiet vai atbloķējiet USIM karti vai mainiet
paroli (PIN).
• Šifrēšana un akreditācijas dati: Šifrēšana aizsargā jūsu tālruņa kontus,
iestatījumus, lietotnes un failus, lai cilvēki nevarētu piekļūt tiem, ja tālrunis
tiek nozagts. Konfigurējiet šifrēšanas un pierakstīšanās iestatījumus.
• Uzticamie aģenti: skatiet un lietojiet ierīcē instalētos uzticamības
līdzekļus.
• Ekrāna piespraušana: iestatiet lietotnes ekrānu tā, lai varētu izmantot
tikai pašreiz ieslēgto programmu.
Konti
Jūs varat pievienot lietotājus, lai kopīgotu savu ierīci un reģistrētos mākoņa
kontā.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Konti.
Pielāgojiet iestatījumus.
Pieejamība
Ir iespējams pārvaldīt jūsu ierīcē instalētos pieejamības spraudņus.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Pieejamība.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Skaļuma pogu īsinājumtaustiņš: Varat izmantot skaļuma regulēšanas
īsceļu, lai ātri ieslēgtu TalkBack vai citu pieejamības rīku.
• Ekrāna lasītāji Atlasīt, lai izrunātu: ļauj pieskarties vienumiem, lai
dzirdētu balsis.
Iestatījumi
72
• Ekrāna lasītāji TalkBack: iestatiet, lai ierīce paziņotu par ekrāna
stāvokli vai darbībām, izmantojot balsi.
• Ekrāna lasītāji Teksta-runas izvade: Mainiet iestatījumus tekstarunas funkcijām, kas tiek izmantotas, kad tiek aktivizēts balss palīgs,
piemēram, valodas, ātrums un citi.
• Attēlojums Fonta lielums: mainiet fonta lielumu.
• Attēlojums Attēlojuma lielums: Ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos
varētu viegli redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.
• Attēlojums Palielinājums: Trīs reizes pieskarieties ekrānam, lai
palielinātu pilna ekrāna palielinājumu, vai trīs reizes pieskarieties un
turiet, lai īslaicīgi palielinātu.
• Attēlojums Krāsu korekcija: pielāgojiet displeja krāsas.
• Attēlojums Krāsu inversija: palieliniet displeja krāsu kontrastu
cilvēkiem ar vāju redzi.
• Attēlojums Liela rādītāja ikona: palieliniet peles kursoru.
• Attēlojums Noņemt animācijas: ļauj iestatīt animācijas displeju.
• Mijiedarbības vadīklas Pieejamības izvēlne: Pieejamības izvēlne
ir liela ekrāna izvēlne, lai vadītu jūsu Android ierīci. Varat vadīt žestus,
programmaparatūras pogas, navigāciju un daudz ko citu.
• Mijiedarbības vadīklas Slēdžu piekļuve: izveidojiet taustiņu
kombinācijas savas ierīces vadībai.
• Mijiedarbības vadīklas Pārdomu laiks: Ja izmantojat peli, varat
iestatīt kursoru, lai rīkotos automātiski, kad kursors pārstāj pārvietoties
uz noteiktu laiku. Šī funkcija var būt noderīga lietotājiem ar kustību
traucējumiem.
• Mijiedarbības vadīklas Barošanas poga beidz zvanu: Kad šis
iestatījums ir iespējots, varat vienkārši nospiest ierīces ieslēgšanas
pogu, lai pārtrauktu zvanu. Šis iestatījums var padarīt to ātrāku un
vieglāku.
• Mijiedarbības vadīklas Automātiska ekrāna pagriešana:
automātiski pagriež ekrānu atbilstoši ierīces novietojumam.
Iestatījumi
73
• Mijiedarbības vadīklas Aizkave, pieskaroties un turot: automātiski
pagrieziet ekrānu atbilstoši ierīces orientācijai.
• Mijiedarbības vadīklas Vibrācija: Jūs varat ieslēgt vibrāciju zvanam,
paziņojumam un pieskārienam.
• Audio un ekrānā redzamais teksts Mono audio: Mono izeja
apvieno stereo skaņu vienā signālā, kas tiek atskaņots ar visiem austiņu
skaļruņiem. Izmantojiet to, ja jums ir dzirdes traucējumi vai ja ir ērtāk
lietot vienu ieausi.
• Audio un ekrānā redzamais teksts Paraksti: ieslēdziet subtitru
pakalpojumu, demonstrējot videoklipus cilvēkiem ar dzirdes traucējumi.
• Eksperimentāla Liela kontrasta teksts: liels kontrasts atvieglo
teksta lasīšanu ierīcē. Šī funkcija nosaka teksta krāsu melnā vai baltā
krāsā atkarībā no sākotnējās teksta krāsas.
Google
Varat izmantot Google iestatījumus, lai pārvaldītu savas Google lietotnes un
konta
iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Google.
Sistēma
Par tālruni
Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, nosaukumu, statusu,
programmatūras datus un juridisko informāciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Sistēma Par tālruni un skatiet
informāciju.
Iestatījumi
74
Valodas un ievade
Varat pielāgot ierīces valodas un tastatūras iestatījumus.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Sistēma Valodas un ievade.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Valodas: atlasiet ierīcē lietojamo valodu.
• Virtuālā tastatūra: ļauj pielāgot Gboard, Google balss rakstīšanas
iestatījumus.
• Fiziskā tastatūra: izvēlieties, lai izmantotu fizisko tastatūru, vai
pārbaudiet tastatūras īsinājumtaustiņus.
• Pareizrakstības pārbaudītājs: ļauj iestatīt dažādas opcijas Google
Spell Checker funkcijai.
• Automātiskā aizpilde: iespējojiet šo opciju, lai ar vienu pieskārienu
ievadītu savā kontā saglabāto informāciju, piemēram, paroli, adresi vai
kredītkartes numuru. Varat arī atspējot šo opciju, izmantojiet Google
automātisko pabeigšanu vai pievienot jaunu pakalpojuma kontu.
• Personiskā vārdnīca: Pievienojiet vārdu vārdnīcā, izmantojot pogu
Pievienot (+).
• Rādītāja ātrums: pielāgojiet peles vai kursorplanšetes rādītāja ātrumu.
• Teksta-runas izvade: konfigurējiet iestatījumus teksta pārvēršanai
runā.
Žesti
Varat izmantot Google iestatījumus, lai pārvaldītu savas Google lietotnes un
konta iestatījumus.
Ieslēgt vai izslēgt žestus.
1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Sistēma Žesti.
2 Pielāgojiet iestatījumus.
Iestatījumi
75
Datums un laiks
Jūs varat pielāgot datuma un laika iestatījumus ierīcei.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Sistēma Datums un laiks.
Pielāgojiet iestatījumus.
Dublēšana
Jūsu Google konta dati tiek dublēti tiešsaistē. Ja jūs atiestatāt vai nomaināt
savu tālruni, vienkārši piesakieties savā Google kontā, lai atjaunotu kontaktus,
notikumus un citus datus, ko sinhronizējāt ar kontu.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Sistēma Dublēšana.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Dublēšana Google diskā: mainiet Google diska dublējuma
iestatījumus. Varat arī pārbaudīt pašreiz izmantoto dublējuma kontu vai
pievienot jaunu dublējuma kontu.
Atiestatīšanas opcijas
Varat atiestatīt ierīci, tostarp tīkla un lietotnes iestatījumus.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Sistēma Atiestatīšanas
opcijas.
2
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Atiestatīt Wi-Fi, mobilo datu un Bluetooth iestatījumus: atiestatiet
Wi-Fi, Bluetooth un citus tīkla iestatījumus.
• Atiest. lietotnes prefer.: atiestatīt lietotnes iestatījumus. Lietotnē
saglabātie dati netiks dzēsti.
• Notīrīt visus datus (atiestatīt rūpnīcas datus): atiestatiet visus
ierīces iestatījumus un dzēsiet datus.
• Atiestatot un restartējot ierīci, tiks dzēsti visi dati. Vēlreiz ievadiet savas
ierīces nosaukumu, Google kontu un citu sākotnējo informāciju.
Iestatījumi
76
Atjaunināšanas centrs
Laiku pa laikam jūsu tālrunī var būt pieejami atjauninājumi. Jūs varat
lejupielādēt un lietot atjauninājumus, izmantojot izvēlni Iestatījumi.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Sistēma Atjaunināšanas
centrs.
Norādījumu uzlīmes
Ierīcē varat skatīt regulējošās atzīmes un ar tām saistīto informāciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Sistēma Norādījumu uzlīmes.
Iestatījumi
77
05
Pielikums
Valodas iestatījumi
Atlasiet valodu, ko izmantot ierīcē.
1
2
Pieskarieties vienumam
un pavelciet uz leju Sākuma ekrānā
Pieskarieties vienumiem Iestatījumi Sistēma Valodas un ievade
Valodas, un pievienojiet valodu.
Tālruņa programmatūras atjaunināšana
LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana,
izmantojot internetu
Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā izmantot šo funkciju, lūdzu,
apmeklējiet vietni http://www.lg.com/common/index.jsp un atlasiet savu
valsti un valodu.
Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt programmaparatūru tālrunī uz jaunāko versiju,
izmantojot internetu un neapmeklējot apkalpošanas centru. Šī funkcija būs
pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras
versiju.
Tā kā atjauninot mobilā tālruņa programmaparatūru, visu atjaunināšanas
procesa laiku nepieciešama pilna lietotāja uzmanība, pirms turpināt, lūdzu,
pārbaudiet visus norādījumus un piezīmes, kas tiek parādītas katras darbības
laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, noņemot USB kabeli jaunināšanas laikā, var tikt
būtiski bojāts mobilais tālrunis.
• LG patur tiesības veikt programmaparatūras atjaunināšanu tikai
atsevišķiem modeļiem pēc saviem ieskatiem un negarantē jaunākās
programmaparatūras versijas pieejamību visiem tālruņa modeļiem.
Pielikums
79
LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana,
izmantojot bezvadu sistēmu (OTA — Over-the-Air)
Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju,
izmantojot OTA, un nav jāizveido savienojums ar USB kabeli. Šī funkcija būs
pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras
versiju.
Lai veiktu tālruņa programmatūras atjauninājumu, pieskarieties vienumiem
Sistēma Atjaunināšanas centrs Progr. atjaunināšana Meklēt
atjauninājumu.
• Tālruņa iekšējā atmiņā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija
par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietotņu dati un
iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās lietotnes un DRM licence, var tikt
zaudēta pēc tālruņa programmatūras atjaunināšanas. Tādēļ LG iesaka
dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG
neuzņemsies atbildību par jebkādu veidu personīgo datu zaudēšanu.
• Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pielikums
80
Pretnozagšanas rokasgrāmata
Iestatiet savu ierīci, lai to nevarētu izmantot citi, kad ierīcē atiestatīti rūpnīcas
iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja jūsu ierīce ir nozaudēta, nozagta vai
tajā ir notīrīti dati, ierīci varēs izmantot tikai tā persona, kurai ir jūsu Google
konta vai ekrāna bloķēšanas informācija.
Lai nodrošinātu ierīces aizsardzību, jāveic šādas darbības.
• Iestatiet ekrāna bloķēšanu. Ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, taču ir
iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīces datus nevarēs izdzēst, izmantojot
iestatījumu izvēlni, ja vien ekrāns nav atbloķēts.
• Iestatiet ierīcē savu Google kontu. Ja ierīcē ir izdzēsti dati, taču tajā ir jūsu
Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanu, līdz vēlreiz netiks ievadīta
jūsu Google konta informācija.
Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai arī jāievada sava Google
konta parole, ja vēlaties veikt atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Tādējādi
atiestati varēsit veikt jūs pats vai kāds, kam uzticaties.
• Neaizmirstiet sava Google konta informāciju un paroli, ko pievienojāt ierīcē
pirms tās atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem. Ja iestatīšanas laikā
nav iespējams ievadīt informāciju par kontu, pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas
iestatījumiem ierīci nevarēs lietot vispār.
Pielikums
81
Atvērtā pirmkoda programmatūras
informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus,
garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par
to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā
apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu
opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis
piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.
Reglamentējoša informācija (Noteikumu
ID numurs, E-marķēšana utt.)
Lai iegūtu reglamentējošu informāciju, dodieties uz Iestatījumi Sistēma
Norādījumu uzlīmes.
Pielikums
82
Preču zīmes
• Autortiesības© 2019 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un
LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās prečzīmes.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android,
Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google
Docs, Google Drive, Google Sheets un citas saistītās zīmes un logotipi ir
Google LLC prečzīmes.
• Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
• Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
• Pārējās preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ar šo uzņēmums LG Electronics paziņo, ka produkts LM-X120EMW ir
konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas
2014/53/EU noteikumiem.
Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē
http://www.lg.com/global/declaration
Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību,
sazinieties ar mūsu biroju
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Pielikums
83
Papildinformācija
Rūdīta stikla detaļas
Šīs ierīces rūdītā stikla detaļas nav pastāvīgas, un tās laika gaitā var
nolietoties.
• Ja jūs nometat ierīci uz cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu,
rūdītais stikls var tikt bojāts.
Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG
klientu apkalpošanas centru.
• Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, varat iegādāties tirgū aizsargapvalkus.
Ņemiet vērā, ka šie aizsardzības līdzekļi nav ietverti LG Electronics
garantijas pakalpojumā, un netiek garantēta to drošība.
Pielikums
84
Datu pārsūtīšanas rokasgrāmata
• Datus, kurus var apmainīt starp LG ierīcēm vai starp LG ierīci un trešās
puses ierīci, skatiet nākamajā tabulā.
Vienuma sīkāka
informācija
Veids
Personas
dati
Kontakti, ziņas, zvana žurnāli,
kalendārs, balss ieraksti
Piezīmes
Modinātāji
Multivides
dati
Ekrāna
iestatījumi
LG ierīce
○
○
○
iOS ierīce
→
LG ierīce
LG ierīce
→
○
○
X
○
X
X
○
○
○
Sākuma ekrāna iestatījumi
(mapes un logrīki)
○
X
X
Ekrāna bloķēšanas iestatījumi
(ekrāna bloķēšanas iestatījumi
izslēgti)
○
X
X
Lejupielādētās lietotnes
personas dati
Publiskais sertifikāts
Iestatījumi (Wi-Fi, Bluetooth,
Zvani, skaņa un paziņojums,
pieejamība, akumulators)
Citi
→
Trešās puses
Android
ierīce
Fotoattēli, videoklipi,
dziesmas, dokumenti
Lejupielādētās lietotnes
Lietotnes
LG ierīce
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
• Daži dati var nebūt nosūtīti atkarībā no programmatūras versijas, lietotnes
versijas, operētājsistēmas, ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja politikas.
Pielikums
85
Atbalstītās frekvenču joslas
Tx izejas jauda
GSM 900
34.0 dBm
Pielikums
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
86
Jūsu vecās ierīces likvidēšana
1. Šis simbols – pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no
sadzīves atkritumu plūsmas.
2. V
eci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu
vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās
sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt
izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam,
un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot
ierobežotus resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu
iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas
iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA
savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē
www.lg.com/global/recycling
Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem
1. Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai
svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā
0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
isi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot
2. V
šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai
pašvaldība.
3. P
areiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4. L ai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu,
lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.
Pielikums
87
BUJ
Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot ierīci.
Dažas no kļūmēm var novērst, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, taču
lielāko daļu var novērst patstāvīgi.
Ierīces pārkaršana
Ierīce pārkarst, kamēr tā tiek lietota.
Šādos gadījumos akumulatora patēriņš palielinās un ierīce var pārkarst:
• Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai dublējot datus
• Ja vienlaikus darbojas vairākas lietotnes
-- Ja fonā darbojas vairākas lietotnes
-- Lejupielādējot lielus failus, veicot videozvanu vai ierakstu video
• Izmantojot funkcijas, kurām nepieciešama liela jauda
-- Skatoties video straumēšanu internetā vai ierakstot garu video
-- Spēlējot augstas klases spēles ilgu laiku
-- Lietojot ierīci ar maksimālu ekrāna spilgtumu ilgu laiku
• Izmantojot daudz mobilo datu
-- Izmantojot Wi-Fi pieslēgvietu vai piesaistot to
-- Vienlaikus sinhronizējot vairāku kontu datus
Pielikums
88
• Citi gadījumi
-- Viesabonējot ārzemēs
-- Lietojot ierīci zonās ar vāju signālu vai bez uztveršanas
-- Uzlādējot ierīci ar lādētāju/USB kabeli, kas ir bojāts vai piesārņots ar
svešķermeņiem
• Daži no iepriekš minētajiem gadījumiem var nebūt piemērojami atkarībā no
funkcijām un lietotnēm.
Ierīce pārkarst lādēšanas laikā.
• Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var sakarst. Bezvadu lādēšanas vai ātras
uzlādes laikā ierīce var kļūt vēl karstāka. Ja akumulatora temperatūra
paaugstinās virs noteikta līmeņa, ierīce var pārtraukt uzlādi.
-- Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas palaistās lietotnes.
Ļaujiet ierīcei atdzist, pirms lādējat ierīci vai lietojat lietotni vēlreiz.
-- Pārtrauciet lādēšanu, ja lādētājs/USB kabelis ierīces apakšējā daļā
pārkarst, un apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru.
Kā atrisināt ierīces pārkaršanas problēmu
• Aizveriet visas palaistās lietotnes vai funkcijas un ļaujiet ierīcei atdzist.
• Vienmēr atjauniniet programmatūru līdz jaunākajai versijai.
• Izslēdziet Wi-Fi, Bluetooth vai GPS funkcijas, kamēr tās netiek izmantotas.
• Aizveriet lietotnes, kuras neizmantojat.
• Ja izmantojat ierīci ar maksimālo spilgtuma ekrānu, samaziniet spilgtumu.
• Ja ierīce ilgstoši pārkarst, pārtrauciet lietot to kādu laiku. Ja ierīce turpina
pārkarst, apmeklējiet LG klientu apkalpošanas centru.
Pielikums
89
Lietošanas ierobežojumi, kad ierīce pārkarst
Ja ierīce, izmantojot to vai uzlādējot, pārkarst, dažas funkcijas, lietotnes vai pat
ierīce var tikt izslēgta.
Šī ir normāla darbība ierīcēm, kas atbalsta šo funkciju.
• Ja ierīces temperatūra paaugstinās virs noteikta līmeņa, parādās
brīdinājuma ziņojums.
-- Ja spēlēsiet augstas klases spēles, ierakstīsiet videoklipus vai
augšupielādēsiet lielus failus, ierīce var pārkarst ilgstoši. Šajā gadījumā
var parādīties brīdinājuma ziņojums, lai paziņotu par automātisku
izslēgšanu.
Izslēdziet ierīci vai aizveriet visas lietotās lietotnes vai funkcijas un ļaujiet
ierīcei atdzist.
• Lai ierīci atdzesinātu, var tikt ierobežots ekrāna spilgtums un darbības
ātrums. Jebkādas palaistās lietotnes vai funkcijas var palēnināties vai
apstāties. Ierīce var pārtraukt uzlādi.
SIM kartes kļūda
Pārliecinieties, ka SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma vai ir tīkla traucējumi
Signāls ir vājš. Pārvietojieties pie loga vai atklātā vietā.
Jūs esat ārpus operatora tīkla zonas. Pārvietojieties un pārbaudiet tīklu.
Zvani nav pieejami
Jaunais tīkls nav apstiprināts.
Pārliecinieties, vai ienākošajam numuram neesat iestatījis zvanu liegumu.
Pārliecinieties, vai neesat iestatījis izsaukuma numuram zvanu liegumu.
Ierīci nevar ieslēgt
Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīce neieslēdzas.
Pirms ieslēdzat ierīci, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
Pielikums
90
Uzlādes kļūda
Pārliecinieties, ka ierīce tiek uzlādēta normālā temperatūrā.
Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar ierīci.
Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus.
Akumulators tiek iztērēts ātrāk nekā pirmo reizi pēc
iegādes
Ja ierīce vai akumulators tiek pakļauti ļoti aukstai vai karstai temperatūrai,
akumulatora darbības ilgums var tikt samazināts.
Ja izmantojat noteiktas funkcijas vai lietotnes, piemēram, GPS, spēles vai
internetu, akumulatora patēriņš palielinās.
Akumulators ir patērējams, un laika gaitā akumulatora darbības ilgums
samazināsies.
Kameras startēšanas laikā tiek parādīti kļūdu paziņojumi
Uzlādējiet akumulatoru.
Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
Restartējiet ierīci.
Ja pēc šo ieteikumu izmēģināšanas joprojām rodas problēmas ar kameras
lietotni, sazinieties ar LG Electronics servisa centru.
Fotoattēlu kvalitāte ir zema
Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un
izmantotajiem fotografēšanas paņēmieniem.
Ja fotografējat tumšās vietās, naktī vai telpās, var parādīties attēla troksnis vai
attēli var nebūt fokusēti.
Ja jums rodas kādas problēmas, atiestatiet opcijas.
Pielikums
91
Skārienekrāns reaģē lēni vai nepareizi
Ja skārienekrānam pievienojat ekrāna aizsargu vai papildu piederumus,
skārienekrāns var nedarboties pareizi.
Ja valkājat cimdus, ja rokas nav tīras, pieskaroties skārienekrānam vai
pieskaroties ekrānam ar asiem priekšmetiem vai ar pirkstu galiem,
skārienekrāns var nedarboties.
Skārienekrāns var nedarboties mitros apstākļos vai pakļaujot to ūdens
iedarbībai.
Restartējiet ierīci, lai notīrītu pagaidu programmatūras kļūdas.
Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, apmeklējiet LG Electronics servisa
centru.
Ierīce uzkaras vai sastingst
Restartējiet ierīci
• Ja ierīce sasalst vai uzkaras, jums jāaizver ierīces lietotnes, vai jāizslēdz
ierīce, un jāieslēdz ierīce no jauna.
Atsāknēšanas veikšana
• Var veikt ierīces mīkstu atiestatīšanu, ja ekrāns sastingst, vai pogas,
skārienekrāns vai ierīce vairs nereaģē.
• Lai veiktu ierīces mīkstu atiestatīšanu, vienkārši nospiediet un turiet
skaļuma samazināšanas un ieslēgšanas taustiņus, līdz ierīce tiek
restartēta.
Pielikums
92
Atiestatiet ierīci
• Ja iepriekš minētās metodes neatrisina jūsu problēmu, veiciet rūpnīcas
datu atiestatīšanu.
• Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Sistēma Atiestatiet opcijas
Dzēst visus datus (rūpnīcas atiestatīšana).
-- Ar šo metodi tiek atiestatīti visi ierīces uzstādījumi un tiek dzēsti dati.
Pirms rūpnīcas datu atiestatīšanas atcerieties, ka jāizveido rezerves datu
kopijas visiem svarīgiem datiem, kas saglabāti ierīcē.
-- Ja esat reģistrējuši ierīci Google kontā, pēc ierīces atiestatīšanas ir
jāpiesakās tajā pašā Google kontā.
Bluetooth ierīce nav atrasta
Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcē, ar kuru
vēlaties izveidot savienojumu.
Pārliecinieties, vai jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālajā
Bluetooth diapazonā (10 m).
Ja iepriekš minētie padomi neatrisina jūsu problēmu, sazinieties ar LG
Electronics servisa centru.
Ja savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots
Pārliecinieties, vai USB kabelis ir saderīgs ar jūsu ierīci.
Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēts un atjaunināts pareizais draiveris.
Lejupielādētās programmas rada daudz kļūdu
Lietotnei ir problēmas.
Noņemiet un pārinstalējiet lietotni.
Pielikums
93
Selle kasutusjuhendi kohta
EESTI
Täname teid, et valisite LG toote. Lugege see kasutusjuhend enne seadme
esimest kasutamist läbi, et tagada seadme ohutu ja õige kasutamine.
• Kasutage ainult ehtsaid LG tarvikuid. Kaasasolevad esemed on
mõeldud ainult selle seadme jaoks ega pruugi muude seadmetega
ühilduda.
• Kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
• Seadme vaikerakendusi uuendatakse ja nende rakenduste
tugi võidakse tühistada ilma eelneva teavitamiseta. Kui teil on
küsimusi seadme mõne rakenduse kohta, võtke ühendust LG
teeninduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste asjus võtke
ühendust asjakohase teenusepakkujaga.
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest
tarkvara allalaadimine võib seadet kahjustada ja põhjustada andmete
rikkumise või kadumise. Nii toimides rikute LG litsentsilepingut ja
garantii tühistatakse.
• Teatud sisu ja joonised võivad olenevalt piirkonnast, teenusepakkujast,
tarkvaraversioonist või OS-i versioonist erineda ja neid võidakse ette
teatamata muuta.
• Tarkvara, heli, taustpildi, piltide ja muude seadmega kaasas olevate
meediumifailide kasutamine on litsentsitud piiratud kasutamiseks.
Kui eraldate ja kasutate neid materjale äri- või muul eesmärgil, võite
rikkuda autoriõiguse seadust. Kasutajana vastutate meedia lubamatu
kasutamise eest.
• Lisatasud võivad kaasneda andmeteenustega, nagu kiirsõnumside,
üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja
asukohateenused. Lisatasude vältimiseks valige andmeplaan, mis
sobib teie vajadustega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma
teenusepakkujaga.
• See kasutusjuhend on kirjutatud iga riigi jaoks suurimates keeltes.
Kasutatavast keelest sõltuvalt võib sisu osaliselt erineda.
1
Juhendavad teatised
HOIATUS: Olukorrad, kus kasutaja ja kolmas osapool võivad saada
vigastusi.
ETTEVAATUST: Olukorrad, mis võivad põhjustada kergemaid vigastusi
või kahjustada seadet.
MÄRKUS: Märkused või lisateave.
Selle kasutusjuhendi kohta
2
Sisukord
5
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
01
03
Kohandatud funktsioonid
Kasulikud rakendused
14
39
Rakenduste installimine ja
desinstallimine
40
Rakenduste otseteed
41
Telefon
45
Sõnumid
46
Kaamera
50
Photos
53
Kontaktid
Google’i assistent
02
Põhifunktsioonid
17
Toote osad ja tarvikud
18
Osade ülevaade
20
Toite sisse ja välja lülitamine
21
SIM-kaardi ja mälukaardi
paigaldamine
24
Mälukaardi eemaldamine
24
Aku
26
Puuteekraan
29
Avakuva
35
Ekraanilukk
36
Kuvatõmmiste tegemine
37
Kopeeri ja kleebi
37
Mitte segada
55
Kell
57
Google’i rakendused
3
04
05
Seaded
Lisa
60
Seaded
80
Keele seaded
60
Võrk ja Internet
80
Telefoni tarkvara värskendamine
66
Ühendatud seadmed
82
68
Rakendused ja märguanded
Vargusvastase tehnoloogia
juhend
69
Aku
83
70
Ekraan
Teave avatud lähtekoodiga
tarkvara märkuse kohta
71
Heli
83
72
Salvestusruum
72
Turvalisus ja asukoht
Õigusteave
(Regulatsiooni
identifitseerimisnumber,
e-märgistamine jne)
73
Kontod
84
Kaubamärgid
73
Juurdepääsetavus
84
VASTAVUSDEKLARATSIOON
75
Google
84
75
Süsteem
Toote ühilduvusteabe saamiseks
võtke ühendust aadressil
85
Lisateave
89
KKK
Sisukord
4
Juhised turvaliseks ja tõhusaks
kasutamiseks
Lugege need lihtsad juhised läbi. Nende juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või
ebaseaduslik.
Vea ilmnemisel loob seadmesse ehitatud tarkvaratööriist vealogi. See tööriist kogub
ainult vea spetsiifilisi andmeid, nagu signaalitugevust, telefoni ID asukohta kõne
katkemisel ja laaditud rakendusi. Logi kasutatakse ainult selleks, et aidata tuvastada
vea põhjust. Need logid on krüptitud ja neile pääseb juurde ainult volitatud LG
hoolduskeskuse töötaja, kui teil on vaja seade remonti anda.
Kokkupuude raadiosagedusliku energiaga
Teave raadiolainete mõju ja spetsiifilise neeldumiskiiruse (SAR) kohta.
Selle seadme loomisel on arvesse võetud kõiki kohaldatavaid raadiolainete mõju
puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel suunistel, mis
hõlmavad ohutuspiire, mis on mõeldud tagama kõigi isikute ohutuse olenemata
nende vanusest ja tervisest.
• Raadiolainete mõju suunised kasutavad mõõtühikut, mida nimetatakse
spetsiifiliseks neeldumiskiiruseks või SAR-iks. SAR-testide läbiviimisel
kasutatakse standardmeetodeid ja signaal edastatakse tugevaimal
sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
• Kuigi erinevate LG seadmete mudelite SAR-tasemed on erinevad, on kõik
seadmed valmistatud selliselt, et need vastaksid raadiolainetega kokkupuudet
käsitlevatele asjaomastele juhistele.
• Rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) määratud soovituslik
SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 g kehakudede kohta.
• Kõrgeim SAR-väärtus mudeli kõrva juures kasutamisel on 0,717 W/kg (10 g) ja
kehal kandes 1,343 W/Kg (10 g).
5
• Käesolev seade vastab raadiosagedusega kokkupuute suunistele, kui seadet
kasutatakse tavapäraselt kõrva vastas või seda hoitakse kehast vähemalt
5 mm kaugusel. Kasutades keha juures kandmiseks kandekotti, rihmaklambrit
või hoidikut, ei tohi need sisaldada metalli ja need tuleb asetada kehast
vähemalt 5 mm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab
seade võrguga kvaliteetset ühendust. Mõnedel juhtudel võib andmefailide või
sõnumite edastamine viibida, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et
ülaltoodud kauguse juhiseid järgitakse, kuni edastus on lõpetatud.
Toote hooldamine ja säilitamine
• Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid. LG ei vastuta
kolmanda osapoole tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustuste ega
tõrgete eest.
• Teatud sisu ja joonised võivad teie seadmest erineda ilma ette teatamata.
• Ärge võtke seadet lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui
seda tuleb parandada.
• Garantiiremont võib LG äranägemisel sisaldada varuosasid või plaate, mis on
kas uued või taastatud, tingimusel, et neil on asendatavate osadega võrdne
funktsionaalsus.
• Hoida eemal elektriseadmetest, nagu telerid, raadiod ja personaalarvutid.
• Seadet tuleb hoida eemal kuumusest, näiteks radiaatorite või pliitide juurest.
• Ärge kukutage seda maha.
• Ärge tekitage seadmele mehhaanilist vibratsiooni või löögiohtu.
• Lülitage seade välja kohtades, kus taoliste seadmete kasutamisele kehtivad
erireeglid. Näiteks ärge kasutage seadet haiglates, kuna see võib häirida
tundlikke meditsiiniseadmeid.
• Seadme laadimise ajal ärge käsitsege seadet märgade kätega. See võib
põhjustada elektrilööki ja seadet tõsiselt kahjustada.
• Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, sest telefon võib
muutuda kuumaks ja tekitada tuleohu.
• Kasutage kuiva lappi, et puhastada seadet väljastpoolt (ärge kasutage lahusteid,
nagu benseen või alkohol).
• Ärge laadige seadet, kui see asub pehmel pinnal.
• Seadet tuleb laadida hea õhutusega kohas.
• Ärge kasutage seadet liigse suitsu või tolmu läheduses.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
6
• Ärge hoidke seadet krediitkaartide või transpordikaartide kõrval. See võib
mõjutada kaardi magnetribal olevat teavet.
• Ärge koputage ekraanile terava esemega – see võib seadet kahjustada.
• Vältige seadme kokkupuudet niiskuse ja vedelikega.
• Kasutage ettevaatlikult lisaseadmeid, nagu kuularid. Ärge puudutage antenni
ilma põhjuseta.
• Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada
rikutud, täkitud või purunenud klaasi. Garantii ei hõlma kuritarvitusest või
väärkasutusest tingitud kahju klaasekraanile.
• Teie seade on elektrooniline seade, mis eraldab tavakasutamisel kuumust. Väga
pikaajaline ja otsene kontakt nahaga piisava ventilatsiooni puudumisel võib
põhjustada ebamugavustunnet või väiksemaid põletusi. Seepärast tuleb seadme
kasutamise ajal või vahetult pärast kasutamist olla käsitsemisel ettevaatlik.
• Kui seade saab märjaks, ühendage seade kuivatamiseks pistikupesast lahti. Ärge
püüdke kuivamist kiirendada välise soojusallikaga, nt ahju, mikrolaineahju või
fööniga.
• Vedelik teie märjaks saanud seadmes muudab seadme sees asetsevat
tootemärgist. Garantii ei hõlma seadme veekahjustusi.
• Mobiilseade nõuab soojuse hajutamiseks korralikku õhuringlust. Otsene
kontakt nahaga ja ebapiisav õhuringlus seadme ümber võib põhjustada seadme
ülekuumenemist. Seade peab kasutaja kehast olema vähemalt 1 cm kaugusel.
• Vältige teiste väliste ainete ja tolmu sisenemist laadijasse ja USB-kaabli porti.
See võib põhjustada kuumenemist või süttimist.
• Palun veenduge, et toode ei puutuks kokku vedelikega. Ärge kasutage või
laadige toodet kui see on märg. Kui toode saab märjaks, muudab kahjustuste
indikaator värvi. Pange palun tähele, et see piira teie õigust saada garantii alusel
pakutavaid tasuta parandusteenuseid.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
7
Seadme tõhus toimimine
Elektroonikaseadmed
Kõik seadmed on vastuvõtlikud häiretele, mis võivad mõjutada seadme toimimist.
• Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete lähedal ilma vastava loata.
Konsulteerige oma arstiga, et teha kindlaks, kas seadme kasutamine võib
põhjustada häireid meditsiiniseadme töös.
• Südamestimulaatori tootjad soovitavad südamestimulaatori võimalike häirete
esinemise ennetamiseks hoida muid seadmeid südamestimulaatorist vähemalt
15 cm kaugusel.
• See seade võib tekitada eredat või vilkuvat valgust.
• Seadmed võivad segada mõne kuulmisaparaadi tööd.
• Kerge häire võib kahjustada telereid, raadioid, arvuteid jne.
• Kasutage seadet võimaluse korral temperatuuril vahemikus 0 ºC kuni 40 ºC.
Seadme väga madalatel või väga kõrgetel temperatuuridel kasutamine võib
põhjustada kahjustusi, rikkeid või plahvatusi.
Teeohutus
Seadme sõidu ajal kasutamise kohta teabe saamiseks tutvuge asjakohaste kohalike
seaduste ja eeskirjadega.
• Ärge kasutage käeshoitavaid seadmeid sõitmise ajal.
• Pöörake kogu tähelepanu sõitmisele.
• Enne helistamist või kõnele vastamiseks sõitke teeservale ja parkige, kui
liiklusolud seda nõuavad.
• Raadiosageduslik energia võib mõjutada mõningaid auto elektroonikasüsteeme,
nagu autostereod ja turvavarustus.
• Kui teie auto on varustatud turvapadjaga, ärge takistage seda paigaldatud või
kaasaskantavate juhtmevabade seadmetega. See võib põhjustada turvapadja
rikke ja tekitada nõuetele mittevastava töötamise tõttu tõsiseid vigastusi.
• Kui kuulate samal ajal muusikat, veenduge, et helitugevuse tase oleks mõistlik ja
teaksite, mis teie ümber toimub. See on eriti tähtis teede lähedal.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
8
Vältige kuulmiskahjustusi
Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel
tasemel pika aja jooksul.
Kuulmiskahjustus võib tekkida siis, kui kuulate väga pikka aega valju heli. Seetõttu ei
ole soovitatav lülitada telefoni sisse ega välja, kui see on kõrva ääres. Soovitame ka
hoida muusika ja kõne helitugevused mõistlikul tasemel.
• Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust madalamaks, kui te ei kuule
enda lähedal kõnelevaid inimesi, või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida
kuulate.
• Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.
Klaasist osad
Mõned teie seadme osad on valmistatud klaasist. See klaas võib puruneda, kui
teie seade kukub kõvale pinnale või seda tabab tugev löök. Kui klaas puruneb,
ärge puudutage ekraani ega püüdke seda eemaldada. Lõpetage oma seadme
kasutamine, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi välja vahetanud.
Lõhkamisala
Ärge kasutage seadet õhkimise ajal. Jälgige piiranguid ja järgige kõiki eeskirju või
reegleid.
Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad
• Ärge kasutage seadet tanklas.
• Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide läheduses.
• Ärge transportige ega hoidke tuleohtlikke gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma
sõiduki salongis, kui seal on ka seade ja tarvikud.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
9
Õhusõidukis
Juhtmeta seadmed võivad tekitada lennukihäireid.
• Enne lennuki pardale minemist lülitage seade välja.
• Ärge kasutage seda maapinnal ilma meeskonna loata.
Lapsed
Hoidke seadet ohutus kohas väikeste laste käeulatusest väljaspool. See sisaldab
väikesi osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel väikelaste lämbumist.
Hädaabikõned
Hädaabikõned ei pruugi olla saadaval kõigis mobiilsidevõrkudes. Seetõttu ei
tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult oma seadmele. Uurige oma kohalikult
teenusepakkujalt.
Aku teave ja hooldus
• Te ei pea enne aku laadimist seda täiesti tühjaks laskma. Erinevalt teistest
akusüsteemidest pole sellel mäluefekti, mis mõjutaks aku jõudlust.
• Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud selleks, et
maksimeerida aku tööiga.
• Ärge ühendage lahti ega lühistage akut.
• Hoidke aku metallkontaktid puhtana.
• Asendage aku, kui selle jõudlus ei ole enam nõuetekohasel tasemel. Akut võib
laadida sadu kordi, enne kui see vajab väljavahetamist.
• Kasutatavuse maksimeerimiseks laadige aku, kui seda ei ole pikka aega
kasutatud.
• Ärge jätke akulaadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda suure
niiskusega keskkonnas, näiteks vannitoas.
• Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku jõudlust halvendada.
• Kui aku asendatakse vale akuga, tekib plahvatusoht. Kasutatud akud kõrvaldage
juhiste kohaselt.
• Kui seade on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et laadija ei
tarbiks asjatult voolu.
• Tegelik aku tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote sätetest,
kasutustavadest, aku ja keskkonna tingimustest.
• Veenduge, et ükski terava otsaga ese, nagu loomade hambad või küünised, ei
puutuks akuga kokku. See võib põhjustada tulekahju.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
10
Isikuandmete kaitse
• Kaitske kindlasti oma isikuandmeid, et vältida andmete lekkimist või tundliku
teabe väärkasutamist.
• Seadme kasutamisel varundage alati olulised andmed. LG ei vastuta andmekao
eest.
• Seadme kasutusest kõrvaldamisel varundage kõik andmed ja lähtestage seade,
et vältida tundliku teabe väärkasutamist.
• Rakenduste allalaadimisel lugege tähelepanelikult loa andmise kuval esitatud
teavet.
• Olge tähelepanelik, kui kasutate rakendusi, millel on juurdepääs mitmetele
funktsioonidele või teie isikuandmetele.
• Kontrollige oma isiklikku kontot regulaarselt. Kui arvate, et teie isikuandmeid on
väärkasutatud, paluge teenuseosutajal oma konto andmed kustutada või neid
muuta.
• Seadme kaotamise või varastamise korral muutke isikuandmete kaitse
tagamiseks oma konto parooli.
• Ärge kasutage tundmatust allikast pärinevaid rakendusi.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
11
Meeldetuletus aku vahetamise kohta
• Liitiumioonaku on ohtlik komponent, mis võib põhjustada vigastusi.
• Aku vahetamine mittekvalifitseeritud töötajate poolt võib teie seadet
kahjustada.
• Ärge vahetage ise akut. Aku võib olla kahjustunud ning see võib
põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. Aku peab vahetama
kvalifitseeritud töötaja. Aku tuleb ümber töödelda või kasutusest
kõrvaldada olmejäätmetest eraldi.
• Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida lõppkasutaja ei saa
lihtsalt eemaldada, soovitab LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui
toote kasutusea lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult kvalifitseeritud
personali abi. Selleks, et vältida toote kahjustusi ning tagada enda
ohutus, ei tohi kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks
tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või mistahes muu
edasimüüjaga.
• Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus, katkestada
elektrijuhtmete/- kontaktide ühendus ning vastava tööriistaga
eemaldada ettevaatlikult akuelement. Kui vajate aku ohutuks
eemaldamiseks professionaalset abiinfot, külastage veebilehte
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
12
01
Kohandatud
funktsioonid
Google’i assistent
Google’i assistendi ülevaade
Saate soovitud rakendusi oma häält kasutades käivitada või kasutada.
• Selle funktsiooni kasutamiseks looge esmalt ühendus võrguga ja logige
sisse oma Google’i kontole.
• Kohtades, kus Wi-Fi või mobiilsidevõrgu signaali tugevus on nõrk, ei
pruugi see funktsioon korralikult töötada või häältuvastuse täpsus võib
väheneda.
Google’i assistendi käivitamine
1 Avaekraanil vajutage ja hoidke all , et Google’i assistent käivitada.
2 Vajutage JÄTKA.
3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja öelge “Ok Google”.
• Seade salvestab tuvastamiseks teie hääle andmed.
• Ekraani saab avada ka sarnase hääle või teie hääle salvestise
kasutamisega.
• Pärast seda kui häältuvastusega avamine nurjub, peate te seadme
avama määratletud viisi kasutades. Üksikasjade jaoks vaadake
Ekraaniluku seadistamine.
Kohandatud funktsioonid
14
Google’i assistendi käivitamine oma häält
kasutades
1 Öelge “Ok Google” ajal, mil ekraan on välja lülitatud või lukustatud.
2 Kui ekraanile ilmub tekst “Tere, kuidas ma saan aidata?” öelge oma
käsklus või küsimus.
Google’i assistendi käivitamine avaekraanilt
1 Avaekraanil puudutage ja hoidke all .
2 Kui ekraanile ilmub tekst “Tere, kuidas ma saan aidata?” öelge oma
käsklus või küsimus.
• Kui te ei räägi selge häälega või räägite lärmakas kohas, võib
häältuvastuse täpsus väheneda. Kui te kasutate häältuvastuse
funktsiooni, suurendage selle täpsust, rääkides selge häälega vaikses
kohas.
Kohandatud funktsioonid
15
02
Põhifunktsioonid
Toote osad ja tarvikud
Koos seadmega saate järgmised esemed.
• Seade
• USB-kaabel
• Laadija
• Lühijuhend
• Väljastusnõel
• Eespool kirjeldatud esemed võivad olla valikulised.
• Seadmega kaasasolevad esemed ja saadaolevad tarvikud võivad
olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujast erineda.
• Kasutage ainult ehtsaid LG Electronicsi tarvikuid. Teiste tootjate
tarvikute kasutamine võib mõjutada kõne jõudlust või põhjustada
talitlushäireid. See ei pruugi olla kaetud LG parandusteenuse poolt.
• Toote mõned osad on valmistatud karastatud klaasist. Kui kukutate
oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi kõvasti kokku
põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada. Sellisel juhul
lõpetage koheselt oma seadme kasutamine ja võtke ühendust LG
klienditeeninduskeskusega.
• Kui mõni neist põhiüksustest on puudu, pöörduge edasimüüja poole,
kellelt seadme ostsite.
• Täiendavate elementide soetamiseks võtke ühendust LG
klienditeeninduskeskusega.
• Mõned tootekarbis olevad seadmed võivad muutuda ilma ette
teatamata.
• Seadme välimus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette
teatamata.
• Seadme tehnilised andmed võivad olenevalt piirkonnast või
teenusepakkujast erineda.
Põhifunktsioonid
17
Osade ülevaade
Esikaamera objektiiv
LED-lamp
Kõrvaklapid
Lähedusandur /
ümbrusvalguse andur
Nano-SIM-/mälukaardi salv
Google’i assistendi nupp
Helitugevusklahvid (+/–)
Toite-/lukustusklahv
Puuteekraan
Laadija/USB-kaabli liides
Mikrofon
Stereo-peakomplekti
ühenduspistik
Tagumise kaamera objektiiv
Välk
Kõlar
Mikrofon
Põhifunktsioonid
18
ÄRGE püüdke ise tagumist kaant eemaldada.
See võib akut ja seadet tõsiselt kahjustada, mis omakorda võib põhjustada
ülekuumenemist, tulekahju või vigastust. Selle seadme tagumist kaant ja
akut ei tohi eemaldada ega asendada mittekvalifitseeritud töötajad.
• Lähedusandur / ümbrusvalguse andur
-- Lähedusandur. Kõne ajal lülitab lähedusandur ekraani välja ja keelab
puutefunktsiooni, kui seade on inimkeha lähedal. See lülitab ekraani
uuesti sisse ja aktiveerib puutefunktsiooni, kui seade on väljaspool
määratud vahemikku.
-- Ümbrusvalguse andur. Ümbrusvalguse andur analüüsib ümbruse
valguse intensiivsust, kui automaatne heleduse reguleerimise režiim
on sisse lülitatud.
• Helitugevuse nupud
-- Saate reguleerida helinate, kõnede või teavituste helitugevust.
-- Kaamerat kasutades vajutage pildi tegemiseks õrnalt helitugevuse
klahvi. Järjestikuste piltide tegemiseks hoidke helitugevuse klahvi all.
• Toite-/lukustusklahv
-- Vajutage korraks seda nuppu, kui soovite ekraani sisse või välja
lülitada.
-- Hoidke nuppu all, kui soovite teha toite juhtimise valiku.
• Google’i assistendi nupp
-- Google’i assistent on teie telefoni sisse ehitatud. Saage teel olles
vastuseid ja saage asjad tehtud. Alustamiseks koputage telefoni
küljel asuvale Google’i assistendi nupule. Kiireks oma assistendiga
rääkimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.
-- Google’i assistendi aktiveerimine. Üksikasjade jaoks vaadake Google’i
assistent.
Põhifunktsioonid
19
• Mõnede funktsioonide juurdepääs võib olenevalt seadme tehnilistest
andmetest olla piiratud.
• Ärge asetage seadmele raskeid esemeid ega istuge selle peale. Muidu
võib puuteekraan kahjustada saada.
• Ekraani kaitsekile või lisatarvikud võivad kaugusandurit häirida.
• Kui teie seade on märg või kasutate seda niiskes kohtas, ei pruugi
puuteekraan või nupud korralikult töötada.
Toite sisse ja välja lülitamine
Toite sisse lülitamine
Kui toide on välja lülitatud, hoidke all toite-/lukustusklahvi.
• Seadme esmakordsel sisselülitamisel tehakse esmane konfigureerimine.
Nutitelefoni esimese käivitamise aeg võib olla pikem kui tavaliselt.
Toite välja lülitamine
Hoidke all toite-/lukustusklahvi ja valige Lülita välja.
Põhifunktsioonid
20
Seadme taaskäivitamine.
Kui seade ei tööta korralikult või ei reageeri, taaskäivitage see alljärgnevaid
juhiseid järgides.
1 Vajutage ja hoidke samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ja
helitugevuse vähendamise (-) klahvi kuni toide välja lülitatakse.
2 Vabastage klahvid kui seade on taaskäivitatud.
Toite juhtimise valikud
Vajutage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi ning tehke siis valik.
• Toide väljas: Lülitage seade välja.
• Taaskäivita: Seadme taaskäivitamine.
• Kuvatõmmis: Saate teha kuvatõmmiseid ekraanist, mida parajasti
vaatate.
SIM-kaardi ja mälukaardi
paigaldamine
Sisestage seadmesse oma mobiilside teenusepakkujalt saadud SIM-kaart
ja eraldi ostetud mälukaart.
• Olge väljutamisel kasutatava nõelaga ettevaatlik, kuna sellel on terav
serv.
Põhifunktsioonid
21
1 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse ja tõmmake kaardisahtel
seadmest välja.
2 Asetage SIM-kaart või mälukaart kaardisahtlile ja sisestage
kaardisahtel noolega näidatud suunas seadmesse.
Mälukaart (valikuline, müüakse eraldi).
SIM-kaart
Põhifunktsioonid
22
• Seade toetab vaid nano-sim kaarte.
Nano
Micro
Standardne:
• Probleemivabaks toimimiseks on soovitatav kasutada telefoni õiget
tüüpi SIM-kaardiga. Kasutage alati teenusepakkujalt saadud tehases
valmistatud SIM-kaarti.
• Ärge oma SIM-kaarti ära kaotage. LG ei vastuta SIM-kaardi kaotamisest
või edasiandmisest tulenevate kahjude või muude probleemide eest.
• Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada SIM-kaarti selle sisestamisel või
eemaldamisel.
• SIM- või mälukaarti sisestades asetage see õigesti kaardisahtlile.
• Kaardisahtlit tagasi seadmesse pannes sisestage see horisontaalselt
noolega näidatud suunas nii, nagu seda on näidatud joonisel. Veenduge,
et kaardisahtlile asetatud kaart ei liigu oma asukohast ära.
• Sisestage SIM-kaart selliselt, et kuldsed kontaktid on allapoole
suunatud.
• Veenduge, et te sisestate SIM-kaardi seadmesse kasutusjuhendi juhiseid
järgides.
• Kaardisahtlit seadmesse sisestades või sealt eemaldades olge
ettevaatlik, et vett või muid vedelikke ei satuks kaardisahtlisse. Seade
võib saada kahjustatud kui seadmesse sisestatakse märg kaardisahtel
või kaart.
• Mälukaart on valikuline tarvik.
• Andmete sage kirjutamine ja kustutamine võib mälukaardi tööiga
lühendada.
• Mõni mälukaart ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva
kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või sellele
talletatud andmeid rikkuda.
Põhifunktsioonid
23
Mälukaardi eemaldamine
Enne mälukaardi eemaldamist katkestage turvalisuse nimel selle ühendus.
1 Puudutage ja pühkige koduekraanil üles.
2 Puudutage Seaded Salvestusruum .
3 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse ja tõmmake kaardisahtel
seadmest välja.
4 Eemaldage mälukaart kaardisahtlist.
5 Lükake kaardisahtel tagasi pessa.
• Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade edastab teavet või pöördub selle
poole. See võib põhjustada andmete kaotsiminekut või rikkumist või
kahjustada mälukaarti või seadet. LG ei vastuta mälukaartide väär- või
sobimatust kasutamisest tingitud kadude, sh andmete kaotsimineku
eest.
Aku
Aku laadimine
Enne seadme kasutamist laadige aku täis.
Laadimiskaabli ots
Põhifunktsioonid
24
• Niiskuse olemasolu korral ärge kasutage seadme jaoks välist terminali,
laadimiskaablit või „sugu“. See võib tekitada tulekahju, elektrilöögi,
vigastuse või seadme talitlushäire. Niiskuse olemasolu korral lõpetage
seadme kasutamine koheselt ja eemaldage niiskus täielikult.
• Veenduge, et kasutate teie seadmega kaasa tulnud USB-juhet.
• Veenduge, et kasutaksite LG poolt heakskiidetud laadijat ja
laadimiskaablit. Aku laadimine kolmanda osapoole laadijaga võib panna
aku plahvatama või seadet kahjustada.
• Seadmes on sisemine taaslaetav aku. Ohutuse tagamiseks ärge
eemaldage sisemist akut.
• Seadme kasutamine laadimise ajal võib tekitada elektrilöögi. Seadme
kasutamiseks lõpetage selle laadimine.
• Eemaldage laadija toitepesast, kui seade on täielikult laetud. See
ennetab ebavajalikku energiatarbimist.
• Teine viis aku laadimiseks on ühendada seade USB-kaabli abil lauavõi sülearvutiga. See võib võtta kauem kui adapteri pistikupessa
ühendamine.
• Ärge laadige akut, kui kasutate USB-jaoturit, mis ei suuda hallata
nimipinget. Laadimine võib ebaõnnestuda või tahtmatult katkeda.
Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel
• Veenduge, et kasutate kaasas olnud USB-juhet; ärge kasutate oma
seadmega kolmandate osapoolte USB-juhtmeid või laadijaid. LG
piiratud garantii ei kata kolmandate osapoolte tarvikute kasutamist.
• Juhendis olevate juhiste järgimata jätmine ja vale kasutamine võib
seadet kahjustada.
Põhifunktsioonid
25
Aku tõhus kasutamine
Aku tööiga võib väheneda, kui hoiate mitmeid rakendusi ja funktsioone
üheaegselt ning pidevalt töös.
Tühistage taustatoimingud aku tööea pikendamiseks.
Energiatarbimise minimeerimiseks järgige järgmisi nõuandeid.
• Lülitage funktsioonid Bluetooth® või Wi-Fi-võrk välja, kui te neid ei
kasuta.
• Määrake ekraani ajalõpp nii lühikesele ajale kui võimalik.
• Vähendage ekraani heledust.
• Määrake ekraanilukustus, kui seadet ei kasutata.
• Kontrollige alla laetud rakenduste kasutamisel aku laetuse taset.
Puuteekraan
Saate tutvuda sellega, kuidas oma seadet puuteekraani viibetega juhtida.
Koputamine
Koputage õrnalt sõrmeotsaga, et valida või käivitada rakendus või suvand.
Põhifunktsioonid
26
Koputamine ja hoidmine
Kasutatavate valikutega menüü kuvamiseks puudutage ja hoidke mitu
sekundit all.
Topeltkoputus
Koputage kiiresti kaks korda, et veebisaidil või kaardil sisse või välja
suumida.
Lohistamine
Puudutage ja hoidke üksust, näiteks rakendust või vidinat, all ja liigutage
oma sõrm teise kohta. Saate kasutada seda viibet üksuste teisaldamiseks.
Põhifunktsioonid
27
Nipsamine
Puudutage ekraani sõrmega ja liigutage sõrme kiiresti, ilma peatumata.
Seda viibet saate kasutada kerimiseks loendis, veebilehel, fotodes,
ekraanidel ja mujal.
Sõrmede kokku- või lahkuviimine
Suruge kaks sõrme kokku, et välja suumida, nt fotol või kaardil.
Sissesuumimiseks viige sõrmed lahku.
• Ärge avaldage puuteekraanile liigset survet. Võite puuteandurit
kahjustada.
Põhifunktsioonid
28
• Puuteekraani tõrge võib tekkida juhul, kui kasutate seadet magnetvälja,
metallist või juhtiva materjali lähedal.
• Kui kasutate seadet heleda valguse käes, näiteks otsese päikesevalguse
käes, ei pruugi ekraan olenevalt teie asendist olla nähtav. Kasutage
seadet varjulises kohas või kohas, kus ümbritsev valgus ei ole liiga hele,
aga on piisavalt hele, et raamatuid lugeda.
• Ärge vajutage ekraanile liiga jõuliselt.
• Koputage õrnalt sõrmeotstega soovitud suvandil.
• Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui koputate kinnas
käes või küüneotsaga.
• Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui ekraan on niiske või
märg.
• Puuteekraan ei pruugi korralikult töötada, kui seadmele on kinnitatud
ekraani kaitsekile või kolmanda osapoole kauplusest ostetud tarvik.
• Staatilise kujutise kuvamine pikemate perioodide jooksul võib
põhjustada järelkujutisi või ekraani sissepõlemist. Lülitage ekraan välja
või vältige sama kujutise pikaajalist kuvamist kui te seadet ei kasuta.
Avakuva
Avakuva ülevaade
Avakuva on alguspunkt juurdepääsemiseks erinevatele funktsioonidele ja
rakendustele teie seadmes. Koputage mis tahes kuval ikooni , et otse
avakuvale minna.
Rakenduste lehel saate hallata kõiki rakendusi. Kõigi paigaldatud
rakenduste vaatamiseks puudutage ja pühkige koduekraanil üles.
Põhifunktsioonid
29
Avakuva paigutus
Saate avakuval kuvada kõik rakendused ning korraldada vidinaid ja kaustu.
Olekuriba
Google’i otsingu vidin
Kiirpääsuala
Avakuva puutenupp
• Avakuva võib erineda tootja strateegiatest, kasutaja seadetest, tarkvara
versioonist või teenusepakkujast sõltuvalt.
• Olekuriba: Kuva olekuikoonid, kellaaeg ja aku täitumus.
• Google’i otsingu vidin: Google’i otsingu avamiseks trükkige või rääkige.
• Kiirpääsuala: Kinnitage peamised rakendused ekraani alumises osas nii,
et neile pääseks juurde mis tahes avakuva lõuendilt.
• Avakuva puutenupp
-- : Pöörduge tagasi eelmisele ekraanile. Sulgege klaviatuur või
hüpikaknad.
-- : Koputage avakuvale minemiseks. Google’i otsingu käivitamiseks
koputage ja hoidke all.
-- : Koputage, et vaadata hiljuti kasutatud rakenduste loendit, või
käivitage rakendus loendist.
Põhifunktsioonid
30
Olekuikoonid
Lugemata sõnumi, kalendrisündmuse või äratuse teate korral kuvab
olekuriba vastava teateikooni. Kontrollige seadme olekut olekuribal
kuvatud teatisteikoonide järgi.
andmeid edastatakse võrgu kaudu
Äratus on seadistatud
Värinarežiim on sisse lülitatud
Aku täitumus
Lennurežiim on sees
Vastamata kõned
Wi-Fi on ühendatud
Hääletu režiim on sisse lülitatud
Pääsupunkt on aktiveeritud
• Mõned ikoonid võivad olenevalt seadme olekust ilmuda teistmoodi või
üldse mitte ilmuda. Vaadake ikoone vastavalt tegelikule keskkonnale
ja kohale, kus te seadet ja oma teenusepakkuja osutatavat teenust
kasutate.
• Kuvatavad ikoonid võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast
erineda.
Põhifunktsioonid
31
Teatistepaneel
Teavituste paneeli saate avada põhiekraanil olekuriba allapoole lohistades.
• Kiirjuurdepääsu ikoonide loendi avamiseks lohistage teavituste paneeli
allapoole.
• Ikoonide korraldamiseks, lisamiseks või eemaldamiseks koputage .
• Kui koputate ja hoiate all ikooni, ilmub vastava funktsiooni
seadistusteekraan.
• Saate teatistepaneeli kasutada isegi lukustuskuval. Kui ekraan on
lukustatud, lohistage soovitud funktsioonidele kiiresti ligi pääsemiseks
teatistepaneeli.
Põhifunktsioonid
32
Ekraani paigutussuuna vahetamine
Saate seadistada ekraani paigutussuuna automaatselt seadme tegeliku
paigutussuuna kohaselt.
Koputage teatistepaneelil kiire juurdepääsu ikoonide loendist valikut
Automaatne pööramine ja aktiveerige see.
Teise võimalusena võite liikuda kohta Seaded Ekraan Täiustatud ja
aktiveerida valiku Pööra ekraani automaatselt.
Põhifunktsioonid
33
Avakuva redigeerimine
Koputage avaekraanil ja hoidke all tühja ruumi, seejärel valige altpoolt
soovitud funktsioon.
• Avaekraanile vidina lisamiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal
ruumil ning seejärel valige Otseteed:.
• Taustapiltide vahetamiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal
ruumil ning seejärel valige Taustpildid.
Teise võimalusena võite liikuda kohta Seaded Ekraan Täiustatud
Taustapilt.
• Avaekraani seadete konfigureerimiseks puudutage ja hoidke avaekraani
tühjal ruumil ning seejärel valige Kodu seaded.
Rakenduste teisaldamine rakenduste lehel
Koputage ja hoidke rakenduste lehel all rakendust ning seejärel lohistage
see teise kohta.
• Et hoida sagedamini kasutatavad rakendused avakuva allosas,
koputage ja hoidke all rakendust, seejärel lohistage see allosas
kiirpääsualale.
• Ikooni eemaldamiseks kiirpääsualalt lohistage ikoon avakuvale.
Põhifunktsioonid
34
Kaustade kasutamine avakuval
Kaustade loomine
Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise
rakenduse kohale.
• Luuakse uus kaust ja rakendused lisatakse kausta.
Kaustade redigeerimine
Koputage avaekraanil kaustal ja sooritage üks toiming järgnevatest.
• Kausta nime muutmiseks koputage nimel Nimetu kaust.
• Rakenduste lisamiseks puudutage ja hoidke rakendust all ning seejärel
lohistage see kausta kohale ja laske lahti.
• Rakenduse eemaldamiseks kaustast koputage rakendust ning
lohistage see kaustast välja. Kui eemaldatud rakendus on kaustas
ainuke, eemaldatakse kaust automaatselt.
Ekraanilukk
Ekraaniluku ülevaade
Seadme ekraan lülitub välja ja lukustub, kui vajutate toite-/lukustusklahvi.
See juhtub ka siis, kui seadet ei kasutata teatud aja jooksul.
Kui vajutate toite-/lukustusklahvi siis, kui ekraanilukk on seadistamata,
kuvatakse kohe avakuva.
Turvalisuse tagamiseks ja soovimatu juurdepääsu vältimiseks seadistage
ekraanilukk.
• Ekraanilukk takistab ekraanil ebavajalikke puutesisestusi ja vähendab
akukasutust. Soovitame aktiveerida ekraanilukustuse, kui te seadet ei
kasuta.
Põhifunktsioonid
35
Ekraaniluku seadistamine
Ekraaniluku sätete konfigureerimiseks on mitu võimalust.
1 Puudutage ja pühkige koduekraanil üles.
2 Koputage Seaded Turvalisus ja asukoht Ekraanilukk ja valige
eelistatud meetod.
3
Kohandage järgmisi sätteid.
• Puudub: Inaktiveerige ekraaniluku funktsioon.
• Viipa: Viipa ekraanil selle avamiseks.
• Avamismuster: Joonistage ekraani avamiseks muster.
• PIN: Sisestage ekraani avamiseks numbriline parool.
• Salasõna: Sisestage ekraani avamiseks tähtnumbriline parool.
• Kui üritate seadet viis korda valesti avada, blokeeritakse ekraan 30
sekundiks.
Kuvatõmmiste tegemine
Saate teha kuvatõmmiseid ekraanist, mida parajasti vaatate.
Otsetee kaudu
Vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit samaaegselt all toite-/
lukustusklahvi ning helitugevuse vähendamise klahvi (–).
Või
Hoidke all toite-/lukustusklahvi ja seejärel koputage valikut Kuvatõmmis.
• Kuvatõmmiseid saab vaadata kausta Kuvatõmmised osa Fotod alt.
Põhifunktsioonid
36
Kopeeri ja kleebi
Saate lõigata või kopeerida teksti rakendusest ja seejärel kleepida teksti
samasse rakendusse. Või võite käivitada teisi rakendusi ja teksti sinna
kleepida.
1 Koputage ja hoidke üle teksti, mida soovite kopeerida või lõigata.
2 Lohistage valikut / , et määratleda ala, mida kopeerida või lõigata.
3 Valige kas valik Lõika või Kopeeri.
• Lõigatud või kopeeritud tekst lisatakse automaatselt lõikepuhvrisse.
4 Koputage ja hoidke all tekstisisestusakent ja valige seejärel valik Kleebi.
• Kui ühtegi kopeeritud või lõigatud üksust ei ole, siis valikut Kleebi ei
kuvata.
Mitte segada
Mõnede või kõigi helide väljalülitamiseks pühkige oma sõrmedega
olekuribalt alla ja koputage valikut Mitte segada.
Põhifunktsioonid
37
03
Kasulikud
rakendused
Rakenduste installimine ja
desinstallimine
Rakenduste installimine
Minge rakenduste poe otsingusse ja laadige rakendused alla.
• Saate kasutada kas teenust Play Store või oma teenusepakkuja
rakenduste poodi.
• Mõni rakendustepood võib nõuda konto loomist ja sisselogimist.
• Mõni rakendus võib olla tasuline.
• Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt
hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.
Rakenduste desinstallimine
Rakenduste desinstallimine
Rakenduse eemaldamiseks avakuva lehelt koputage ja hoidke rakendust
all ning seejärel lohistage see kohta Eemalda. Rakendus eemaldatakse
vaid teie avakuvalt, mitte teie telefonist.
Rakenduse eemaldamiseks oma telefonist koputage ja hoidke rakendust
all ning lohistage see kohta Desinstalli.
Rakenduse keelamiseks või sunnitud peatamiseks liikuge kohta Seaded
Rakendused ja teavitused ning seejärel valige rakendus.
Rakenduste desinstallimine rakenduste poest
Kui soovite rakendust desinstallida, minge rakenduste poodi, kust selle
rakenduse alla laadisite, ja desinstallige see.
Kasulikud rakendused
39
Rakenduste installimine ja desinstallimine
seadistamise ajal
Seadet esimest korda sisse lülitades saate laadida alla soovituslikud
rakendused.
Saate ka ilma installimata järgmise sammu juurde liikuda.
Rakenduste otseteed
Kiirpääsumenüü kuvamiseks puudutage ja hoidke avakuval all mõne
rakenduse, näiteks helistamise, sõnumi, kaamera või seadete, ikooni.
Kasutage rakenduste otseteede kaudu rakendusi lihtsamalt.
• See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses.
Kasulikud rakendused
40
Telefon
Kõned
Kontaktide numbrite valimine, kiirvalimisnumbrid, hiljutised kõned või
numbrid ning otsing - kõik ühest rakendusest.
Leidke see: .
• Kontaktile või hiljutise kõne numbrile helistamiseks koputage seda.
• Klahvistiku avamiseks koputage . Sisestage number ja koputage
sellele helistamiseks valikut .
Vaadake hiljutisi kõnesid.
Avage numbri valimiseks
klahvistik.
Vaadake kõiki oma kontakte.
Kasulikud rakendused
41
Nõuanded ja nipid
• Kõne ajal: Juhuslike puudutuste vältimiseks muutub teie puutetundlik
ekraan tumedaks. Ekraani äratamiseks liigutage see kas oma näost
eemale või vajutage toite-/lukustusklahvi.
• Mitu tegevust: Puudutage kõne ajal valikut , et peita kõne ekraan
ja otsida telefoninumbrit, aadressi või avada teisi rakendusi. Kõne
ekraani uuesti avamiseks pühkige olekuribal alla ja koputage valikul
Käimasolev kõne.
• Kontaktid: Oma kontaktide hulgast otsimiseks koputage .
• Lemmikkontakt: Kas teil on keegi, kellele te koguaeg helistate?
Puudutage ja hoidke avakuval all tühja kohta, koputage Vidinad ja
seejärel koputage ning hoidke all vidinat Otsevalimine. Lohistage see
oma avakuvale ja seejärel valige kontakt. Sellele isikule helistamiseks
koputage vaid vidinat.
• Kõnepost: Ilmub olekuribale siis, kui teil on kõnepostis uus sõnum.
ja seejärel valige ning hoidke all
Selle kuulmiseks koputage
valikut 1.
Helistamine
Helistades on teil mitu valikut.
• Koputage , et näha oma hiljutisi kõnesid ja rühmasid ning kontakte,
kellele te sageli helistate. Helistamiseks valige kas kontakt või number.
• Numbri valimiseks koputage , sisestage number ja seejärel koputage
helistamiseks valikut .
• Rahvusvahelise suunakoodi (+) sisestamiseks puudutage ja hoidke all
nuppu 0. Pausi lisamiseks või numbrite järel ootamiseks puudutage
valikut .
Kasulikud rakendused
42
Vastamine ja kõnede lõpetamine
Kõnele vastamine: Kui teie telefon on lukustatud, pühkige üles.
Kui telefon on avatud, koputage VASTA.
Kõne eiramine: Kui teie telefon on lukustatud, pühkige alla.
Kui telefon on avatud, koputage KEELDU.
Lisaks võite te helina vaigistamiseks helitugevuse nuppu vajutada.
• Sõnumiga vastamine: Kui teie telefon on lukustatud, koputage
. Valige sõnum, et see koheselt ära saata.
• Kõne lõpetamine: Koputage valikut .
• Kõne ajal: Kõne vaigistamiseks koputage kõne ekraanil valikul .
Kõne ekraani peitmiseks koputage . Selle uuesti avamiseks pühkige
olekuribal alla ja koputage valikul Käimasolev kõne.
•
•
•
•
• Kui te hoiate telefoni oma kõrva lähedal, muutub puutetundlik ekraan
juhuslike puudutuste vältimiseks tumedaks. Kui te telefoni oma kõrvast
eemale liigutate, lülitub ekraan uuesti sisse.
• Ärge kasutage selliseid katteid või ekraani kaitsevahendeid (isegi
läbipaistvaid), mis katavad kinni puutetundliku ekraani kohal oleva
lähedusanduri.
Hiljutised kõned
Vaadake oma kõnesid (viimased on eespool) ja siis kas helistage või saatke
neile sõnum või salvestage need.
.
Leidke see:
• Tagasi helistamises koputage helistaja nime või numbri kõrval olevat
valikut .
• Tekstisõnumi saatmiseks salvestage number või koputage muude
suvandite osast helistaja pildile.
• Kirje eemaldamiseks kõnelogist koputage nimel või numbril ja seejärel
.
koputage valikul Kõne üksikasjad
Kõnede ajalugu ja seejärel
• Loendi puhastamiseks koputage
Tühjenda kõnede ajalugu.
Kasulikud rakendused
43
Kolmesuunalised kõned
Kõne ajal saate te teist kõnet alustada, nende vahel lülituda või need
kolmesuunaliseks kõneks liita.
• Teisele kõnele vastamiseks pühkige üles.
• Teisele kõnele vastates lülitub esimene kõne ooterežiimi. Kõnede vahel
lülitumiseks puudutage valikut .
• Teise numbri valimiseks koputage , sisestage number ja seejärel
koputage helistamiseks valikut .
Kui te koputate valikut lülitub esimene kõne ooterežiimi. Kõnede
liitmiseks pärast teisele kõnele vastamist koputage valikut .
Teie telefoninumber
Leidke see: Liikuge kohta Seaded Süsteem Telefoni kohta SIM-i
olek SIM-il olev telefoninumber.
Hädaabikõned
• Teie teenusepakkuja programmeerib telefoni vähemalt ühe hädaolukorra
telefoninumbri, millele te saate igas olukorras helistada - isegi siis, kui
teie telefon on lukustatud. Hädaolukorra numbrid on riigiti erinevad.
Teie eelprogrammeeritud hädaolukorra telefoninumber või -numbrid
ei pruugi igalpool toimida ja mõnikord ei ole võimalik hädaabikõnet
sooritada võrgu, keskkonna või häiretega seotud probleemide tõttu.
1 Koputage
(kui teie telefon on lukustatud, siis lohistage avamiseks
üles ja seejärel koputage valikut HÄDAOLUKORD).
2 Sisestage hädaolukorra number.
3 Hädaolukorra numbrile helistamiseks koputage valikut .
Kasulikud rakendused
44
Sõnumid
Sõnumi saatmine
Sõnumite rakenduse abil saate sõnumeid luua ja oma kontaktidele saata.
• Sõnumite saatmisega välismaal võivad kaasneda lisatasud. Küsige
lisateavet oma teenusepakkujalt.
.
1 Koputage valikuid
Koputage
valikut
.
2
3 Määrake vastuvõtja ja looge sõnum.
• Multimeediasuvandite kasutamiseks koputage .
• Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
4 Koputage
sõnumi saatmiseks.
Sõnumi lugemine
Saate vaadata vahetatud sõnumeid kontakti kaupa organiseerituna.
.
1 Koputage valikuid
Valige
sõnumiloendist
kontakt.
2
Sõnumside seadete konfigureerimine
Saate sõnumside seadeid muuta oma eelistuste kohaselt.
1 Koputage valikuid
2 Koputage valikut
Kasulikud rakendused
.
Seaded sõnumiloendi alt.
45
Kaamera
Kaamera käivitamine
Saate teha pilti või salvestada videot, et kõiki oma mälestusväärseid hetki
hinnata.
1 Puudutage ja pühkige koduekraanil üles.
2 Koputage valikut .
• Enne pildi tegemist või video salvestamist pühkige kaamera objektiivi
pehme lapiga.
• Hoolitsege selle eest, et te ei määriks kaamera läätse oma sõrme või
muude võõrkehadega.
• Kasutusjuhendis toodud pildid võivad tegelikust seadmest erineda.
• Fotosid ja videoid saab vaadata või redigeerida jaotises Fotod.
Üksikasjade jaoks vaadake Osade ülevaade.
Lülitage välklamp
sisse või välja.
Vahetage esi- ja
tagakaamera vahel.
Käivitage fotogalerii.
Pildistamine.
Jäädvustage videoid.
Muutke kaamera
suvandeid.
Pildistamine
1 Valige kaamera režiim ja koputage objektil selle fookustamiseks.
2 Koputage pildistamiseks valikut .
• Pildistamiseks saate kasutada ka heli vaiksemaks (-) või heli
valjemaks (+) nuppe.
Kasulikud rakendused
46
Video salvestamine
1 Valige kaamera režiim ja koputage objektil selle fookustamiseks.
2 Koputage valikut .
• Pildistamiseks video salvestamise ajal koputage valikut .
• Video salvestamise peatamiseks koputage valikut . Video
salvestamise jätkamiseks koputage valikut .
• Video salvestamise ajal võite sisse või välja suumimiseks kahte
sõrme laiali ajada või kokku suruda.
• Video salvestamise ajal võite heleduse reguleerimiseks soovitud
kohta koputada.
3 Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .
• Enne video salvestamist kuvasuhte kontrollimiseks vajutage ja hoidke
all .
Kaamera suvandite kohandamine
Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste
põhjal.
Koputage ekraanil valikul .
• Saadaolevad valikud erinevad olenevalt valitud kaamerast (esi- või
tagakaamera) ja kaamera režiimist.
•
•
•
•
: Tehke foto režiimil FullVision.
: Valige pildistamiseks kuvasuhte ja suuruse väärtused.
: Valige videote salvestamiseks resolutsiooni ja suuruse väärtused.
: Saate seadistada taimeri, et teatud ajaperioodi järel automaatselt
fotosid teha või videoid jäädvustada.
Kasulikud rakendused
47
Keskkatik
Saate pildistada häälkäskluste abil.
Skaneeri QR kood
Lugege QR-koodi kaamera eelvaatekuvalt.
Märgete asukoht
Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.
Tabel
Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid või videoid
horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Mälu
Valige, kas soovite pilte ja videoid salvestada sisemällu
või SD-kaardile. (Saadaval kui sisestatud on mälukaart).
Spikker
Esita kaamera iga menüü kohta spikker.
Kaamera erinevad režiimid
Sarivõte
Saate luua liikuvaid pilte, jäädvustades korraga mitu fotot.
Koputage ja hoidke automaatses režiimis all valikut .
• Kui hoiate valikut all, tehakse suurel kiirusel mitu järjestikust kaadrit.
• Saate järjest teha kuni 30 fotot.
• See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.
Kasulikud rakendused
48
Kaamera rakenduse muud kasulikud
funktsioonid
Auto-Exposure/Auto-Focus lukk
Saate praeguse särituse taseme ja fookuse asetuse kinnitada, puudutades
selleks automaatses režiimis ekraani ja hoides seda all. Funktsiooni välja
lülitamiseks koputage tühja piirkonda ekraanil.
• See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.
Kaamerate vahetamine
Saate lülituda esi- ja tagakaamera vahel oma keskkonnale sobivalt.
Kaamera ekraanil koputage või lohistage ekraani mistahes suunas, et
esi- ja tagakaamera vahel lülituda.
Kasulikud rakendused
49
Suumige sisse või välja
Saate kaamerakuval foto tegemise või video jäädvustamise ajal sisse või
välja suumida.
• Sisse või välja suumimiseks näpistage kaamerakuval või ajage kaht
sõrme laiali ja seejärel kasutage kuvatud +/- riba.
• Lisaks võite lohistada nuppu üles või alla.
Photos
Rakenduse „Photos“ ülevaade.
Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.
1 Puudutage ja pühkige koduekraanil üles.
2 Koputage valikut .
• Salvestatud fotod ja videod kuvatakse kaustade kaupa.
3
Koputage kausta ja valige fail.
• Valitud fail kuvatakse täisekraanrežiimis.
• Fotot vaadates viibake eelmise või järgmise foto vaatamiseks
vasakule või paremale.
• Videot vaadates viibake eelmise või järgmise video vaatamiseks
vasakule või paremale.
• Fotode kaardil saate vaadata aasta, kuu või kuupäeva järgi
organiseeritud fotosid või videoid.
• Selleks, et vaadata fotosid pildistamise asukoha järgi, koputage
Märgi asukohad ja seejärel koputage
. Fotod rühmitatakse
rakenduse „Photos“ ossa „Kohad“ automaatselt asukoha järgi.
• Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
• Mõne faili avamine ei pruugi olenevalt kodeeringust olla võimalik.
• Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
Kasulikud rakendused
50
Fotode vaatamine
Veel suvandeid.
Tagasi eelmisele
kuvale.
Jagage pilte.
Redigeerige pilte.
Edastage teise
seadmesse.
Kustutage pildid.
Pildi andmed.
• Menüükirjete kuvamiseks koputage õrnalt ekraanile. Menüükirjete
peitmiseks koputage uuesti ekraanile.
Fotode redigeerimine
1 Kui vaatate fotot, siis koputage valikut .
2 Foto redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja
tööriistu.
3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut Salvesta.
• Muudatused kirjutatakse üle algsesse faili.
Video esitamine
Tagasi eelmisele
kuvale.
Veel suvandeid.
Peatage või esitage
video.
Edastage teise
seadmesse.
Jagage videot.
Redigeerige videot.
Kasulikud rakendused
Kustutage videod.
Video andmed.
51
Videote redigeerimine
1 Video vaatamise ajal koputage valikut .
2 Video redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja
redigeerimistööriistu.
Kohandage video
kestust.
3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut Salvesta.
Failide kustutamine
Saate faile kustutada kahel moel.
• Koputage ja hoidke faili faililoendis all, seejärel koputage valikut .
• Koputage failide loendist ja kustutage soovitud failid.
• Kustutatud failid teisaldatakse automaatselt Prügikasti ja neid saab
60 päeva jooksul galeriisse taastada.
Failide jagamine
Saate faile jagada kahel moel.
• Pildi/video vaatamise ajal koputage valikut , et jagada faili soovitud
viisil.
Vali ja seejärel koputage valikul , et
• Koputage faililoendis valikut
neid soovitud viisil jagada.
Kasulikud rakendused
52
Kontaktid
Kontaktide ülevaade
Saate kontakte salvestada ja hallata.
1 Puudutage ja pühkige koduekraanil üles.
2 Koputage valikut Kontaktid.
Kontaktide lisamine
Uute kontaktide lisamine
1 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .
2 Sisestage kontakti üksikasjad ja koputage valikut
.
Kontaktide importimine
Saate importida kontakte teisest mäluseadmest.
Seaded Impordi.
1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid
2 Valige imporditava kontakti lähte- ja sihtkoht.
3 Valige kontaktid ja koputage .
Kasulikud rakendused
53
Kontaktide otsimine
Saate otsida kontakte, kasutades üht järgmistest suvanditest.
• Koputage kontaktiloendi ülaosas ja sisestage kontaktandmed või
telefoninumber.
• Kerige kontaktiloendit üles või alla.
• Koputage kontaktiloendi kuval kontakti nime algustähte.
• Koputage kontaktiloendi ülaosas ja sisestage kontaktandmed
või telefoninumber, et kuvada otsingu kõik üksikasjad kõnelogide,
kontaktide ja rühmade seast.
Kontaktiloend
Kontaktide muutmine
1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
2 Koputage kontakti üksikasjade kuval valikut
3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut
ja muutke üksikasju.
.
Kontaktide kustutamine
Kontaktiloendi kuval koputage
Vali.
• Kustutatud kontakte ei saa taastada.
Kasulikud rakendused
54
Lemmikute lisamine
Saate registreerida sageli kasutatavad kontaktid lemmikuteks.
1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
2 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .
Kell
Äratus
Saate määratud ajaks seadistada äratuse.
1
2
3
4
Puudutage
ja pühkige koduekraanil üles.
Puudutage valikut Kell
.
Uue äratuse lisamiseks koputage valikut
.
Seadistage äratus ja koputage OK.
• Varem seadistatud äratuse valimisel saate äratust redigeerida.
Maailmakell
Saate vaadata kellaaega erinevates maailma linnades.
1 Puudutage ja pühkige koduekraanil üles.
2 Puudutage valikut Kell .
3 Linna lisamiseks koputage valikut .
Kasulikud rakendused
55
Taimer
Saate seadistada taimeri määratud aja pärast märku andma.
1 Puudutage ja pühkige koduekraanil üles.
2 Puudutage valikut Kell .
3 Määrake kellaaeg ja koputage valikut .
Stopper
Vaheaja salvestamiseks saate kasutada stopperit.
1 Puudutage ja pühkige koduekraanil üles.
2 Puudutage valikut Kell .
3 Stopperi käivitamiseks koputage valikut .
• Vaheaja salvestamiseks koputage valikut RING.
4
Stopperi seiskamiseks koputage valikut .
• Stopperiga jätkamiseks koputage valikut .
• Kõigi kirjete kustutamiseks ja stopperi taaskäivitamiseks koputage
LÄHTESTA.
Kasulikud rakendused
56
Google’i rakendused
Saate kasutada Google’i rakendusi, määrates Google’i konto. Google’i
konto registreerimise aken avaneb automaatselt, kui kasutate mõnd
Google’i rakendust esimest korda. Kui teil pole Google’i kontot, looge
see oma seadme kaudu. Lisateavet rakenduse kasutamise kohta leiate
rakenduse spikrist.
• Mõni rakendus ei pruugi olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast
töötada.
Kalender
Kalendri rakendus võimaldab teil enda loodud sündmuste ajakava üle järge
pidada. Seda saab korraldada kas ühe päeva, kolme päeva, nädala või kuu
kaupa.
Chrome
Kiire, lihtne ja turvaline veebilehitseja, mis on loodud kaasaegse veebi jaoks.
Gmail
Gmail on kergesti kasutatav e-posti rakendus, mis kaitseb sinu sõnumeid,
muudab sinu sisendkausta nutikaks ja aitab sul organiseerituna püsida.
Google Go
Google Go rakendus hoiab sind kursis asjadega, millest sa hoolid. Leidke
kiireid vastuseid, uurige oma huvialasid ja hankige voog lugudest ning
uuendustest teemadel, mis teie jaoks olulised on.
Maps Go
Olete kusagile minemas? Minge koos kaartidega - rakendusega, mida
saate usaldada GPS-i abil reaalajas navigeerimise, liikluse, reisimise ja
miljonite kohtade üksikasjade, näiteks arvustuste ja populaarsete aegade,
osas.
Kasulikud rakendused
57
Photos
Kõigi teie fotode ja videote kodu - automaatselt organiseerituna, et te
saaksite kõike olulist jagada ja talletada.
Google Play™
Google Play on Google’i digitaalse sisu kogemust pakkuv rakendus, kust te
saate otsida ja nautida oma lemmikmuusikat, filme, telesaateid, raamatuid,
ajakirju ja Androidi rakendusi ning mänge.
• Laadige rakendused alla: Avage Play Store.
YouTube Go
Vaadake oma lemmikkanaleid, kuulake muusikat, mida te armastate, ja
laadige üles videoid, et jagada neid inimestega üle kogu maailma.
Google’i assistent
Google’i assistent on teie telefoni sisse ehitatud. Saage teel olles vastuseid
ja saage asjad tehtud. Alustamiseks koputage lihtsalt telefoni küljel olevat
Google’i assistendi nuppu või vajutage ja hoidke all telefoni „kodu“ nuppu.
• Google’i assistent ei ole saadaval teatud keeltes ja riikides.
Kasulikud rakendused
58
04
Seaded
Seaded
Saate kohandada seadme sätteid oma eelistuste järgi.
1 Puudutage ja pühkige koduekraanil üles.
2 Koputage valikut Seaded.
• Koputage valikut ja sisestage otsingulahtrisse märksõna, et pääseda
sätteüksusele juurde.
Võrk ja Internet
WiFi
Saate luua Wi-Fi-võrgu kaudu ühenduse lähedal asuvate seadmetega.
Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk ja Internet
2 Selle aktiveerimiseks koputage .
WiFi.
• Saada olevad Wi-Fi-võrgud kuvatakse automaatselt.
3 Valige võrk.
• Võib-olla et peate sisestama Wi-Fi-võrgu parooli.
• Seade jätab selle toimingu varem kasutatud Wi-Fi-võrkude puhul
vahele. Kui te ei soovi teatud Wi-Fi-võrguga automaatselt ühendust
luua, siis koputage võrgul ja seejärel koputage valikut UNUSTA.
Seaded
60
Mobiilsidevõrk
Saate mobiilsidevõrgu seadeid kohandada.
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk ja Internet Mobiilsidevõrk.
2 Kohandage järgmisi sätteid.
• Mobiilne andmeside: Saate mobiilset andmesidet sisse ja välja lülitada.
Samuti saate hallata mobiilse andmeside kasutamist.
• Rändlus: Saate välismaal veebi sirvida ning kasutada meili-,
multimeediumsõnumite ja muid andmesideteenuseid.
• Rakenduste andmekasutus: Saate pidada järge selle üle, kui palju
andmeid teie telefon üles ja alla laadib.
• Tõhustatud 4G LTE režiim: Kasutage LTE-teenuseid, et parandada
häälsuhtlust ja teisi suhtlusviise (soovitatav).
• Eelistatud võrgutüüp: Valige võrgu tüüp.
• Vali võrk automaatselt: Otsige võrguoperaatoreid ja looge võrguga
automaatselt ühendus.
• Pääsupunktide nimed: Vaadake või muutke mobiilse andmeside
teenuste jaoks kasutatavat pääsupunkti. Pääsupunkti muutmiseks
tehke pääsupunktide loendist soovitud valik.
Andmekasutus
Saate pidada järge selle üle, kui palju andmeid teie telefon üles ja alla
laadib.
Teie telefon kuvab andmekasutuse graafiku. Graafiku all on loetletud
rakendused alates suurima andmekasutusega rakendusest. Rakendused,
mis kasutavad palju andmeid, võivad ka palju akutoidet kasutada.
Mõned rakendused edastavad taustal andmeid ka siis, kui te neid ei vaata
— rakenduse sellise tegevuse peatamiseks koputage rakendusel ja lülitage
„Taustaandmed“ välja.
• Kasutuse kohta esitatakse teavet selleks, et aidata teil oma telefoni
hallata. See ei pruugi klappida mahuga, mille alusel teie teenusepakkuja
teile arve esitab (neid ei mõõdeta samal viisil).
Seaded
61
Kuumkoht ja jagamine
WiFi-kuumkoht
Saate määrata oma seadme traadita ruuteriks, et teised seadmed saaksid
teie seadme mobiilset andmesidet kasutades Internetiga ühenduse luua.
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk ja Internet Kuumkoht ja
jagamine WiFi-kuumkoht ja seejärel koputage aktiveerimiseks
.
valikut
2 Sisestage Kuumkoha nimi ja parool.
3 Lülitage teises seadmes Wi-Fi sisse ja valige Wi-Fi-loendist seadme
võrgu nimi.
4 Sisestage võrgu parool.
• See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt
teie hinnapaketist kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma
teenusepakkujalt.
• Rohkem teavet leiab järgmiselt veebilehelt:
http://www.android.com/tether#wifi
Seaded
62
USB jagamine
Saate ühendada seadme USB kaudu teise seadmega ja jagada mobiilset
andmesidet.
1 Ühendage oma seade ja teised seadmed USB-kaabli abil.
2 Koputage seadete kuval valikuid Võrk ja Internet Kuumkoht ja
jagamine USB jagamine ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks
.
valikut
• See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt
teie hinnapaketist kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma
teenusepakkujalt.
• Arvutiga ühendamisel laadige aadressilt www.lg.com alla USB-draiver ja
installige see arvutisse.
• Kui USB-andmesideühendus on sisse lülitatud, ei saa seadme ja arvuti
vahel faile saata ega vastu võtta. Failide saatmiseks või vastuvõtmiseks
lülitage USB-andmesideühendus välja.
• Andmesideühendust toetavad järgmised operatsioonisüsteemid:
Windows XP (või uuem) või Linux.
Seaded
63
Jagamine Bluetoothiga
Bluetoothi kaudu ühendatud seade saab internetiga ühenduse luua teie
seadme mobiilset andmesidet kasutades.
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk ja Internet Kuumkoht
ja jagamine Jagamine Bluetoothiga ja seejärel koputage
.
aktiveerimiseks valikut
2 Lülitage Bluetooth mõlemas seadmes sisse ja siduge need.
• See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt
teie hinnapaketist kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma
teenusepakkujalt.
• Rohkem teavet leiab järgmiselt veebilehelt:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM-kaardid
Saate konfigureerida kahe SIM-kaardi kasutamise seadeid.
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk ja internet SIM-kaardid.
2 Kohandage järgnevaid funktsioone:
• SIM-i pesa 1: Muutke 1. SIM-kaardi nime ja ikooni.
• SIM-i pesa 2: Muutke 2. SIM-kaardi nime ja ikooni.
• Mobiilsideandmete: Valige SIM-kaart, mida te soovite mobiilse
andmeside teenuse jaoks kasutada.
• Kõned: valige SIM-kaart, mida soovite kõneteenuse jaoks kasutada.
• SMS-id: valige SIM-kaart, mida soovite lühisõnumite teenuse jaoks
kasutada.
Seaded
64
Lennurežiim
Saate helistamise ja mobiilse andmeside funktsiooni välja lülitada. Kui see
režiim on sisse lülitatud, jäävad andmesidet mittekasutavad funktsioonid
(nt mängud ja muusika taasesitus) kasutatavaks.
• Koputage seadete kuval valikuid Võrk ja Internet Lennurežiim.
VPN
Saate luua ühenduse turvalise virtuaalvõrguga, nt sisevõrguga. Samuti
saate hallata ühendatud virtuaalseid privaatvõrke.
VPN-võrgu lisamine
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk ja Internet
2 Koputage valikut .
VPN.
• See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui ekraanilukk on aktiveeritud.
Kui ekraanilukk on inaktiveeritud, avaneb teatisekuva. Koputage
teatisekuval valikut LUKU MÄÄRAMINE et ekraanilukk aktiveerida.
Üksikasjade jaoks vaadake Ekraaniluku seadistamine.
3 Sisestage VPN-i andmed ja koputage valikut SALVESTA.
VPN-i sätete konfigureerimine
1 Koputage loendis VPN soovitud VPN-i.
2 Sisestage VPN-i kasutajakonto andmed ja koputage valikut ÜHENDA.
• Konto andmete salvestamiseks märkige ruut Salvesta kontoteave.
Privaatne DNS
Saate seadistada isikliku DNSi (domeeninimede süsteemi) valikuid.
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk ja Internet Privaatne DNS.
2 Valige soovitud suvand ja koputage valikut SALVESTA.
Seaded
65
Ühendatud seadmed
Bluetooth
Saate ühendada oma seadme lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad
Bluetoothi, et nendega andmeid vahetada. Saate ühendada oma seadme
Bluetooth-peakomplekti ja -klaviatuuriga. See hõlbustab seadme
juhtimist.
Teise seadmega sidumine
1 Koputage seadete kuval valikuid Ühendatud seadmed
eelistused Bluetooth.
Ühenduse
2 Selle aktiveerimiseks koputage .
3 Koputage valikut Uue seadme sidumine ja valige loendist seade.
• Saada olevad seadmed kuvatakse automaatselt.
• Loendis kuvatakse vaid nähtavaks määratud seadmed.
4 Autentimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
• See etapp jäetakse varem kasutatud seadmete puhul vahele.
Seaded
66
Andmete saatmine Bluetoothi kaudu
1 Valige fail.
• Saate saata multimeediumfaile või kontakte.
Bluetooth.
2 Koputage valikuid
Valige
faili
jaoks
sihtseade.
3
• Fail saadetakse kohe, kui sihtseade sellega nõustub.
• Failide jagamise protsess võib olenevalt failist erineda.
Ülekandmine
Kui teil on Chromecast või mõni teine ülekandmist toetav seade, saate
oma telefoni ekraani ja heli telerisse edastada.
Oma ekraani ülekandmine
1 Koputage seadete kuval valikuid Ühendatud seadmed
eelistused Ülekandmine.
Ühenduse
2 Loendis koputage seadmel, kuhu te soovite oma ekraani üle kanda.
Ekraani ülekandmise peatamine
1 Pühkige oma seadme ekraani ülaosast alla.
2 Ülekandmise teatisel koputage valikul Katkesta ühendus.
Seaded
67
Printimine
Saate ühendada oma seadme Bluetooth-printeriga ja printida seadmesse
salvestatud fotosid või dokumente.
1 Koputage seadete kuval valikuid Ühendatud seadmed Ühenduse
eelistused Printimine.
• Kui soovitud printerit pole loendis, installige printeridraiver rakenduste
poest.
2 Koputage valikul Printimise vaiketeenus ja seejärel koputage selle
aktiveerimiseks valikul
.
3 Valige printeriloendi kuval soovitud printer.
• Printeri lisamiseks koputage Lisa teenus.
• Kui teil pole Google’i kontot, koputage konto loomiseks valikut LISA
KONTO.
Vastuvõetud failid
Kuvatakse Bluetoothi kaudu vastu võetud sisu.
Rakendused ja märguanded
Saate kontrollida paigaldatud rakenduste loendit ja konfigureerida
teavituste, rakenduste õiguste jmt seadeid.
1 Koputage seadete kuval valikut Rakendused ja märguanded.
2 Kohandage sätteid.
• Märguanded: Sõltuvalt sellest, milliseid teavitusi te saada soovite,
saate te teatud rakenduste seadeid muuta.
• Vaikerakendused: Saate vaikerakendusi kontrollida ja
konfigureerida.
Seaded
68
• Rakenduste load: Saate teie asukohta, mikrofoni ja kaamerat
kasutavate rakenduste lubasid kontrollida ning seadistada.
• Rakenduste erijuurdepääs: Saate igal hetkel muuta rakenduste
lubasid seoses ligipääsuga teie seadme peamisele seadete
rakendusele. Pidage aga meeles, et lubade välja lülitamine võib tuua
kaasa olukorra, kus teie seadmes olevad rakendused enam ei toimi.
Aku
Saate vaadata nii seda, kui palju aku laetuse tasemest on alles, kui ka
laetuse täieliku tasemeni kuluvat hinnangulist aega.
1 Puudutage seadete kuval valikut Aku.
2 Kohandage järgmisi sätteid.
• Akusäästja: Saate vähendada energiatarbimist, vähendades
mõningaid seadme sätteid, nagu ekraani heledus,
operatsioonisüsteemi kiirus ja värina intensiivsus.
• Kohanduv akuhaldur: Kui te hoiate kohanduva aku funktsiooni sisse
lülitatuna, töötavad teie poolt harvemini kasutatavad rakendused
vähem. Teie telefon suudab aja jooksul õppida selgeks selle, kuidas
te oma rakendusi kasutate. See aitab säästa akut teie jaoks kõige
paremini toimivatel viisidel.
• Aku laetuse protsent: Saate olekuribal kuvada aku täitumuse
taseme protsendina.
• Mängu graafika: Saate konfigureerida graafika ja akusäästja
funktsiooni seadeid.
Seaded
69
Ekraan
Kohandage üksikasjalikud sätted iga kuvatüübi puhul.
Koputage sätetekuval valikut Ekraan ja kohandage järgmisi sätteid.
• Heleduse tase: saate liuguri abil seadme ekraani heledust muuta.
• Öövalgus: See värvib teie ekraani merevaigukollaseks. See muudab
hämaras valguses ekraani vaatamise ja lugemise lihtsamaks ning võib
aidata teil lihtsamini magama jääda.
• Kohanduv heledus: Heleduse seadistamine kõrgele tasemele
vähendab teie telefoni aku tööiga. Aku tööea maksimeerimiseks
optimeerige heleduse taset olemasoleva valguse järgi.
• Taustapilt: Valige oma seadme ekraani jaoks taustapilt.
• Unerežiim: Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade
on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.
• Pööra ekraani automaatselt: Saate ekraani automaatselt pöörata
olenevalt seadme suunast.
• Fondi suurus: Saate muuta fondi suurust.
• Kuvamissuurus: Seadke ekraanil olevate objektide suurus selliseks, et
neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma asukohta muuta.
• Ekraanisäästja: Saate kuvada ekraanisäästja, kui seade on ühendatud
hoidiku või laadijaga. Saate valida kuvatava ekraanisäästja tüübi.
• Seadme teema: Kasutage mõnedel ekraanidel (näiteks helitugevuse
liuguril) heledamat või tumedamat värviteemat.
Seaded
70
Heli
Saate kohandada heli-, värina- ja märguandesätteid.
Koputage sätetekuval valikut Heli ja kohandage järgmisi sätteid.
• Meedia helitugevus: Reguleerige meedia helitugevust.
• Kõne helitugevus: Reguleerige kõne helitugevust.
• Helina helitugevus: Reguleerige helina helitugevust.
• Äratuse helitugevus: Reguleerige äratuse helitugevust.
• Vibreeri ka kõnede puhul: Seadistage seade samal ajal värisema ja
helisema.
• Mitte segada: Määrake teatiste vastuvõtmise kellaaeg, teatiste ja
rakenduse tüüp. Saate teatisi vastu võtta ainult teatud nädalapäevadel.
• Otsetee helisemise vältimiseks: Saate seadistada helisemise
ärahoidmise lühivaliku nupu suvandeid.
• Telefoni helin: Valige helin sissetulevate kõnede jaoks. Lisage või
kustutage helinaid.
• Märguande vaikeheli: Valige teatisehelin. Määrake teatisehelinaks
seadmesse salvestatud muusika.
• Äratuse vaikeheli: Valige äratuse helin. Määrake äratuse helinaks
seadmesse salvestatud muusika.
• Valimisklahvistiku toonid: Kasutage seda funktsiooni klahvistiku tooni
reguleerimiseks.
• Ekraani lukustamise helid: Kasutage seda funktsiooni ekraaniluku
helide reguleerimiseks.
• Laadimise helid: Kasutage seda funktsiooni laadimise helide
reguleerimiseks.
• Puutehelid: Kasutage seda funktsiooni puutehelinate reguleerimiseks.
Seaded
71
Salvestusruum
Saate vaadata ja hallata seadme sisemälu või mälukaardi mäluruumi.
1 Puudutage seadete kuval valikut Salvestusruum.
2 Kohandage järgmisi sätteid.
• Sisemine jagatud mäluruum: saate vaadata seadme sisemälu kogu
ja vaba mäluruumi. Saate kuvada kasutusel olevate rakenduste
loendi ja iga rakenduse talletusmahu.
• SD-kaart: saate vaadata mälukaardi kogu ja vaba mäluruumi. See
suvand kuvatakse vaid siis, kui mälukaart on sisestatud. Mälukaardi
eemaldamiseks koputage valikut .
Turvalisus ja asukoht
Saate kohandada lukustuskuva ja turvalisuse sätteid.
• Google Play Protect: Skannib teie seadet igapäevaselt potentsiaalselt
kahjulike rakenduste osas.
• Leia mu seade: Jälgige eemalt seadme asukohta. Lisaks saate seadme
kaotamise korral oma andmeid turvaliselt kaitsta.
• Turvavärskendus: kontrollige tarkvaravärskenduste leidumist ja
konfigureerige automaatse paigaldamise seadeid.
• Ekraanilukk: Valige soovitud viis ekraani lukustamiseks. Üksikasjade
jaoks vaadake Ekraaniluku seadistamine.
• Lukustuskuva eelistused: muutke lukustuskuval kuvatavat teavet.
• Smart Lock: Võimaldab teil määrata usaldusväärseid seadmed, kohad,
hääled ja/või kehal kandmise tuvastamise, mis võimaldavad teie telefonil
avatuna püsida.
• Asukoht: Saate kohandada viisi, kuidas teatud rakendused teie
asukohateavet kasutavad.
• Kuva paroolid: Võimaldab trükkimise ajal lühiajaliselt tähemärke kuvada.
• Seadme administraatori rakendused: Annab teatud rakendustele
õigused seadme juhtimise või kasutamise piiramiseks.
Seaded
72
• SIM-kaardi lukk: Saate USIM-kaardi lukustada või avada või muuta
parooli (PIN-koodi).
• Krüpteerimine ja mandaat: Krüpteerimine kaitseb teie telefonis olevaid
kontosid, seadeid, rakendusi ja faile, et teised ei pääseks neile ligi siis,
kui teie telefon varastatakse. konfigureerige krüpteerimise ja volituste
seadeid.
• Usaldusväärsed agendid: Saate vaadata ja kasutada seadmesse
installitud usaldusväärseid agente.
• Ekraanikuva kinnitamine: Saate kinnitada rakendusekuva, nii et
kasutada saab ainult parasjagu aktiivset rakendust.
Kontod
Saate lisada kasutajaid, kellega oma seadet jagada, ja registreerida
pilvekonto.
1 Puudutage seadete kuval valikut Kontod.
2 Kohandage sätteid.
Juurdepääsetavus
Saate hallata oma seadmesse installitud hõlbustamise lisandmooduleid.
1 Puudutage seadete kuval valikut Juurdepääsetavus.
2 Kohandage järgmisi sätteid.
• Helitugevuse nupu otsetee: Saate kasutada helitugevuse nupu
otseteed selleks, et lülitada sisse kas TalkBack või mõni teine
ligipääsetavuse vahend.
• Ekraanilugejad Vali ja kuula: võimaldab teil koputada üksustele,
et kuulda tagasisidet kõnena.
• Ekraanilugejad TalkBack: Saate seadistada seadme ekraani
olekust või tegevustest häälega teavitama.
Seaded
73
• Ekraanilugejad Kõnesünteesi väljund: Muutke häälassistendi
aktiveerimisel kasutatavate tekst-kõneks funktsioonide seadeid;
näiteks keeli, kiirust ja muud.
• Ekraan Fondi suurus: Saate muuta fondi suurust.
• Ekraan Kuvamissuurus: Seadke ekraanil olevate objektide
suurus selliseks, et neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma
asukohta muuta.
• Ekraan Suurendus: Koputage kolm korda ekraanile, et kogu
ekraani suurendada. Ajutiseks suurendamiseks koputage kolm
korda ja hoidke sõrme all.
• Ekraan Värvide korrigeerimine: Saate reguleerida ekraani värve.
• Ekraan Värvuste ümberpööramine: Saate suurendada
ekraanivärvide kontrastsust nägemisprobleemidega inimeste jaoks.
• Ekraan Suur hiirekursor: Suurendage hiire kursorit.
• Ekraan Animatsioonide eemaldamine: võimaldab teil
animatsioonide kuvamist seadistada.
• Interaktsiooni juhtnupud Juurdepääsetavuse menüü:
Ligipääsetavuse menüü on suur ekraanil olev menüü teie Androidseadme juhtimiseks. Saate kontrollida viipeid, riistvara nuppe,
navigeerimist ja muud.
• Interaktsiooni juhtnupud Lülitiga juurdepääs: Saate luua
klahvikombinatsioonid oma seadme juhtimiseks.
• Interaktsiooni juhtnupud Peatumisaeg: Hiire kasutamisel saate
te seadistada kursori automaatselt tegevust sooritama kas siis, kui
kursori liikumine peatub, või siis, kui see on teatud ajaks peatunud.
See funktsioon võib olla kasulik motoorsete puuetega kasutajate
jaoks.
• Interaktsiooni juhtnupud Toitenupp lõpetab kõne: Kui see
seadistus on lubatud, saate te kõne lõpetamiseks lihtsalt oma
seadme toitenuppu vajutada. See seadistub võib kõne lõpetamise
kiiremaks ja lihtsamaks muuta.
• Interaktsiooni juhtnupud Pööra ekraani automaatselt: Saate
ekraani automaatselt pöörata olenevalt seadme suunast.
Seaded
74
• Interaktsiooni juhtnupud Puute ja hoidmise viide: See seadistus
reguleerib aega, mille möödumisel teie puudutus ekraanil muutub
„puuduta ja hoia all“ puudutuseks.
• Interaktsiooni juhtnupud Vibreerimine: Saate helisemise,
teavituste ja puudutuste jaoks värina sisse lülitada.
• Heli ja ekraanil kuvatud tekst Monoheli: Mono-väljund
kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida seejärel esitatakse
kõrvaklappide kõigi kõlarite kaudu. Kasutage seda juhul, kui teil on
kuulmispuue, või kui ühe kõrvaklapi kasutamine on mugavam.
• Heli ja ekraanil kuvatud tekst Tiitrid: Saate kuulmispuudega
inimestele videote esitamisel lülitada sisse subtiitriteenuse.
• Katseline Suure kontrastsusega tekst: Kõrge kontrastsus
muudab teksti teie seadmel paremini loetavaks. See funktsioon
fikseerib teksti algsest värvist sõltuvalt teksti värvi kas mustaks või
valgeks.
Google
Saate kasutada Google’i sätteid oma Google’i rakenduste ja konto
seadete haldamiseks.
Puudutage seadete kuval valikut Google.
Süsteem
Telefoni kohta
Saate vaadata seadme teavet, nagu nimi, olek, tarkvara üksikasjad ja
juriidiline teave.
Koputage sätetekuval valikuid Süsteem Telefoni kohta ja vaadake
teavet.
Seaded
75
Keeled ja sisend
Saate kohandada oma seadme keele- ja klaviatuurisätted.
1 Koputage seadete kuval valikuid Süsteem Keeled ja sisend.
2 Kohandage järgmisi sätteid.
• Keeled: Valige keel, mida soovite sellel seadmel rakendada.
• Virtuaalne klaviatuur: Võimaldab teil kohandada Gboard’i ehk
Google’i häälsisestamise seadeid.
• Füüsiline klaviatuur: valige kas füüsilise klaviatuuri kasutamine või
kontrollige klaviatuuri lühivaliku nuppe.
• Õigekirjakontroll: Võimaldab teil seadistada Google Spell Checker’i
erinevaid suvandeid.
• Automaattäite teenus: lubage see valik, et sisestada ühe
koputusega teie poolt teie kontole salvestatud teavet, näiteks
parooli, aadressi või krediitkaardi numbrit. Saate lisaks kas selle
valiku keelata, kasutada Google’i automaatse täitmise funktsiooni
või lisada uue teenuse konto.
• Isiklik sõnaraamat: Sõna lisamiseks kasutaja sõnaraamatusse
vajutage nuppu „Lisa (+)“.
• Kursori kiirus: Saate reguleerida hiire või puuteplaadi kursori kiirust.
• Kõnesünteesi väljund: Konfigureerige kõnesünteesi väljundi sätteid.
Liigutused
Saate kasutada Google’i sätteid, et hallata oma Google’i rakenduste ja
konto sätteid.
Viibete sisse või välja lülitamine
1 Koputage seadete kuval valikuid Süsteem
2 Kohandage sätteid.
Seaded
Liigutused.
76
Kuupäev ja kellaaeg
Saate oma seadme kuupäeva ja kellaaja seadeid kohandada.
1 Koputage seadete kuval valikuid Süsteem Kuupäev ja kellaaeg.
2 Kohandage sätteid.
Varundamine
Teie Google’i konto andmed varundatakse internetti. Oma seadme
lähtestamisel või välja vahetamisel logige lihtsalt oma Google’i kontosse
sisse, et taastada kontoga sünkroonitud kontaktid, sündmused ja muud
andmed.
1 Koputage seadete kuval valikuid Süsteem Varundamine.
2 Kohandage järgmisi sätteid.
• Varundamine Google Drive’i: muutke Google’i kettale
varundamise seadeid. Saate lisaks kontrollida hetkel kasutatavat
varundamiskontot või uue varundamiskonto lisada.
Valikute lähtestamine
Saate seadme, sealhulgas võrgu ja rakenduste seaded, lähtestada.
1 Koputage seadete kuval valikuid Süsteem Valikute lähtestamine.
2 Kohandage järgmisi sätteid.
• Lähtesta WiFi, mobiilne andmeside ja Bluetooth: Saate
lähtestada Wi-Fi-, Bluetoothi ja muud võrgusätted.
• Lähtesta rakenduste eelistused: lähtestage rakenduse seaded.
Rakenduses salvestatud andmeid ei kustutata.
• Kustuta kõik andmed (tehaseseadetele lähtestamine): Saate
kõik seadme sätted lähtestada ja andmed kustutada.
• Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine kustutab kõik selles olevad
andmed. Sisestage uuesti oma seadme nimi, Google’i konto ja muu
algne teave.
Seaded
77
Värskenduskeskus
Aeg-ajalt võivad teie telefoni jaoks värskendused välja tulla. Värskendused
saate alla laadida ja rakendada seadete menüü kaudu.
Koputage seadete kuval valikuid Süsteem Värskenduskeskus.
Regulatiivsildid
Saate vaadata oma seadmega seotud regulatiivtähiseid ja seotud teavet.
Koputage seadete kuval valikuid Süsteem Regulatiivsildid.
Seaded
78
05
Lisa
Keele seaded
Valige keel, mida soovite oma seadmes kasutada.
1
2
Puudutage
ja pühkige koduekraanil üles.
Puudutage valikuid Seaded Süsteem Keel ja sisestus Keeled
ning lisage keel.
Telefoni tarkvara värskendamine
LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine Interneti
kaudu
Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage
veebisaiti http://www.lg.com/common/index.jsp, valige oma riik ja keel.
See funktsioon võimaldab teil mugavalt oma telefoni püsivara Interneti
kaudu värskendada, ilma et peaksite teeninduskeskust külastama. See
funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni
teie seadme jaoks kättesaadavaks.
Kuna mobiiltelefoni püsivaravärskendus nõuab kogu värskendusprotsessi
ajal kasutaja täielikku tähelepanu, siis kontrollige enne jätkamist kindlasti
kõiki juhiseid ja märkuseid, mida igas etapis kuvatakse. Pange tähele, et
USB-kaabli eemaldamine täiendamise ajal võib teie mobiiltelefoni tõsiselt
kahjustada.
• LG jätab endale õiguse teha püsivaravärskendused kättesaadavaks
ainult oma äranägemisel valitud mudelitele ega taga püsivara uuema
versiooni kättesaadavust kõigi telefonimudelite puhul.
Lisa
80
LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus eetri kaudu
(Over-the-Air – OTA)
See funktsioon võimaldab teil oma telefoni tarkvara õhu kaudu mugavalt
värskendada, ilma USB-kaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval
ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks
kättesaadavaks.
Telefoni tarkvaravärskenduse sooritamiseks puudutage valikuid Süsteem
Värskenduskeskus Tarkvara värskendamine Otsi nüüd uuendusi.
• Telefoni tarkvara värskendamise käigus võivad teie isiklikud andmed, sh
teie Google’i konto ja muude kontode teave, teie süsteemi/rakenduste
andmed ja sätted, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents, telefoni
sisemälust kaotsi minna. Seetõttu soovitab LG isiklikud andmed enne
telefoni tarkvara värskendamist varundada. LG ei vastuta teie isiklike
andmete kaotsimineku eest.
• See funktsioon oleneb piirkonnast või teenusepakkujast.
Lisa
81
Vargusvastase tehnoloogia juhend
Saate seadistada oma seadme nii, et teised inimesed ei saaks seda
kasutada, kui seade lähtestatakse tehasesätetele ilma teie loata. Näiteks
kui seade läheb kaotsi, varastatakse või selle andmed kustutatakse, saab
seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google’i kontot või ekraanilukku.
Seadme kaitsmiseks peate tegema järgmist.
• Seadistage ekraanilukk: Kui teie seade läheb kaotsi või varastatakse,
kuid teil on seadistatud ekraanilukk, ei saa seadmest andmeid
sätetemenüü abil kustutada, kui ekraan on lukus.
• Lisage seadmesse oma Google’i konto: Kui teie seade tühjendatakse,
kuid teil on selles Google’i konto, ei saa seade seadistustoimingut
lõpule viia, enne kui teie Google’i konto teave on uuesti sisestatud.
Kui olete seadme kaitsnud ja soovite selle tehasesätetele lähtestada,
peate kas ekraani avama või sisestama oma Google’i konto parooli. See
tagab, et seadme saate lähtestada teie ise või keegi, keda usaldate.
• Ärge unustage enne tehasesätetele lähtestamist oma Google’i kontot
ja parooli, mille olete seadmele lisanud. Kui te ei saa seadistamise ajal
kontoteavet esitada, ei ole teil võimalik seadet pärast tehasesätetele
lähtestamist kasutada.
Lisa
82
Teave avatud lähtekoodiga tarkvara
märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside
saamiseks külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud
litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis
katab selle levitamisega seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise
ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile
opensource@lge.com.
See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.
See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.
Õigusteave
(Regulatsiooni identifitseerimisnumber,
e-märgistamine jne)
Regulatiivsed üksikasjad leiate osast Sätted Süsteem
Regulatiivsildid.
Lisa
83
Kaubamärgid
• Autoriõigus ©2019 LG Electronics, Inc. Kõik õigused on kaitstud. LG
ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste
registreeritud kaubamärgid.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google
Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets ja teised seotud
märgid ning logod on Google LLC kaubamärgid.
• Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc.ülemaailmselt
registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud
kaubamärgid.
• Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.
VASTAVUSDEKLARATSIOON
LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see LM-X120EMW vastab
direktiivi 2014/53/EU olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele
sätetele.
Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt
http://www.lg.com/global/declaration
Toote ühilduvusteabe saamiseks
võtke ühendust aadressil
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Lisa
84
Lisateave
Karastatud klaasist osad
Seadme karastatud klaasist osad ei ole permanentsed ja need võivad aja
jooksul kuluda.
• Kui kukutate oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi
kõvasti kokku põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada.
Sellisel juhul lõpetage koheselt oma seadme kasutamine ja võtke
ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
• Kaubandusvõrgust saate osta kaitseklaase, et oma seadet kahjustuste
eest kaitsta.
Pange tähele, et LG Electronics’i pakutav garantiiteenindus neid
kaitsekatteid ei kata ja nende ohutus ei ole garanteeritud.
Lisa
85
Andmete edastamise juhend
• LG seadmete või LG seadme ja kolmanda osapoole seadme vahel
vahetatavate andmete jaoks vaadake järgnevat tabelit.
LG seade
Tüüp
Üksuse üksikasjad
→
LG seade
Kolmanda
osapoole
Androidseade
→
iOS-seade
→
LG seade
LG seade
Isiklikud
andmed
Kontaktid, sõnumid,
helistamise logid,
kalender, salvestatud
helid
Memod
Äratused
Meediaandmed
Ekraani
seaded
Rakendused
Lisa
○
○
○
○
X
○
X
X
Fotod, videod, laulud,
dokumendid
○
○
○
Avakuva seaded
(kaustad ja vidinad)
○
X
X
Lukustuskuva seaded
(v.a. ekraaniluku
seaded)
○
X
X
Alla laetud
rakendused
○
○
Alla laetud rakenduse
isiklikud andmed
○
○
Avalik sertifikaat
Teised
○
Seaded (Wi-Fi,
Bluetooth, kõned,
heli ja teatis,
ligipääsetavus, aku)
○
-
X
○
X
X
X
86
• Tarkvara versioonist, rakenduse versioonist, operatsioonisüsteemist,
tootjast või teenusepakkuja strateegiast sõltuvalt ei tohi mõningaid
andmeid edastada.
Lisa
Toetatud sagedusribad
Tx väljundvõimsus
GSM 900
34.0 dBm
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Teie vana seadme hävitamine
1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja
elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi
hävitada.
2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega
aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset
mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib
sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi
seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada,
et säilitada piiratud ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta
ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma
lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat
infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling
Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine
1. See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe
(Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat
rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid
rohkem kui 0,004%.
2. K
õik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks
ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik
võimuorgan.
3. V
anade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab
ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise
kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust
toote ostsite.
Lisa
88
KKK
Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mis võivad
seadme kasutamisel ette tulla. Mõne probleemi lahendamiseks peate
võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamiku saate hõlpsasti ise
lahendada.
Seade kuumeneb üle
Seade kuumeneb kasutamise ajal üle.
Järgnevatel juhtudel aku voolutarbimine suureneb ja seade võib üle
kuumeneda:
• Seadet esimest korda sisse lülitades või andmeid varundades
• Mitut rakendust üheaegselt töös hoides
-- Kui taustal töötab mitu rakendust
-- Laadides videokõne pidamise või video salvestamise ajal alla suuri
faile
• Suurt võimsust vajavaid funktsioone kasutades
-- Internetis videote voogedastust vaadates või pikka videot
salvestades
-- Pikka aega tipptasemel mänge mängides
-- Kasutades seadet pikka aega ekraani maksimaalse heledusega
• Suurt hulka mobiilset andmesidet kasutades
-- Wi-Fi leviala või modemit kasutades
-- Mitme konto andmeid üheaegselt sünkroonides
Lisa
89
• Muud juhud
-- Välismaal rändlust kasutades
-- Kasutades seadet nõrkade signaalidega või kuuldavuseta
piirkondades
-- Laadides seadet kahjustatud või võõrkehadega saastatud laadija/
USB-kaabli liidesega
• Funktsioonidest ja rakendustest sõltuvalt ei pruugi mõned ülal loetletud
juhtudest kehtida.
Seade kuumeneb laadimise ajal üle.
• Seade ja laadija võivad laadimise ajal kuumaks muutuda. Juhtmevaba
laadimise või kiirlaadimise ajal võib seade veelgi kuumemaks muutuda.
Kui aku temperatuur tõuseb teatud tasemest kõrgemale, võib seade
laadimise lõpetada.
-- Ühendage laadija seadme küljest lahti ja sulgege kõik töötavad
rakendused. Enne seadme uuesti laadimist või rakenduse uuesti
tööle panemist laske seadmel maha jahtuda.
-- Kui seadme alumises osas olev laadija/USB-kaabli liides
kuumeneb üle, peatage laadimine ja külastage lähimat LG
klienditeeninduskeskust.
Kuidas seadme üle kuumenemist lahendada
• Sulgege kõik töötavad rakendused või funktsioonid ning laske seadmel
maha jahtuda.
• Uuendage tarkvara alati uusimale versioonile.
• Lülitage välja Wi-Fi, Bluetoothi või GPS-i funktsioonid, kui te neid ei
kasuta.
• Sulgege rakendused, mida te ei kasuta.
• Kui te kasutate seadet ekraani maksimaalse heledusega, vähendage
heledust.
• Kui seade kuumeneb üle pikemaajaliselt, lõpetage selle kasutamine
mõneks ajaks. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, külastage LG
klienditeeninduskeskust.
Lisa
90
Kasutamise piirangud üle kuumenemisel
Kui seade kasutamise või laadimise ajal üle kuumeneb, võidakse mõned
funktsioonid, rakendused või isegi seade ise välja lülitada.
See on seda funktsiooni toetavate seadmete korral tavapärane toimimine.
• Kui seadme temperatuur tõuseb teatud tasemest kõrgemale,
kuvatakse hoiatusteade.
-- Kui te mängite tipptasemel mänge, salvestate videoid või laadite
üles suuri faile, võib seade pikemaajaliselt üle kuumeneda. Sellisel
juhul võidakse kuvada automaatsest väljalülitamisest teavitav
hoiatusteade.
Lülitage seade välja või sulgege kõik töötavad rakendused või
funktsioonid ning laske seadmel maha jahtuda.
• Seadme jahutamiseks võidakse piirata ekraani heledust ja töötamise
kiirust. Töötavad rakendused või funktsioonid võivad aeglasemaks
muutuda või peatuda. Seadme laadimine võib seiskuda.
SIM-kaardi viga
Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.
Võrguühendust / katkenud võrguühendust ei
tuvastatud
Signaal on nõrk. Liikuge akna või avatud ala suunas.
Viibite väljaspool operaatori võrgu ala. Liikuge ja kontrollige võrku.
Kõned ei ole saadaval
Uus võrk ei ole volitatud.
Veenduge, et te ei ole sissetulevale numbrile seadistanud kõne
tõkestamist.
Veenduge, et te ei ole valitavale numbrile seadistanud kõne tõkestamist.
Seadet ei saa sisse lülitada
Teie seade ei lülitu sisse kui aku on täiesti tühi.
Enne seadme sisse lülitamist laadige aku täielikult.
Lisa
91
Laadimistõrge
Veenduge, et seadet laetakse normaaltemperatuuril.
Kontrollige laadijat ja selle ühendust seadmega.
Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid.
Aku tühjeneb kiiremini kui kohe pärast ostmist
Aku tööiga võib väheneda kui kasutate seadet või akut väga külmade või
kuumade temperatuuride juures.
Aku voolutarbimine suureneb teatud rakendusi, näiteks GPS-i, mänge või
interneti, kasutades.
Aku on kuluv ja selle tööiga kahaneb aja jooksul.
Kaamerat käivitades ilmuvad veateated
Laadige akut.
Vabastage mäluruumi kas faile arvutisse üle kandes või neid oma
seadmest kustutades.
Seadme taaskäivitamine.
Kui teil on pärast nende nõuannete proovimist kaamera rakendusega
jätkuvalt probleeme, võtke ühendust LG Electronics’i teeninduskeskusega.
Fotode kvaliteet on kehv
Teie fotode kvaliteet võib varieeruda ümbrusest ja teie poolt kasutatud
pildistamistehnikatest sõltuvalt.
Pimedates kohtades pildistades (öösel või siseruumides) võib kujutisel
esineda müra või kujutised võivad olla fookusest väljas.
Mistahes probleemide korral lähtestage suvandid.
Lisa
92
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
Kui te kinnitate puuteekraanile ekraanikaitse või valikulisi lisaseadmeid, ei
pruugi puuteekraan õigesti toimida.
Kui te kannate kindaid, kui teie käed ei ole ekraani puudutades puhtad või
kui te koputate ekraanile teravate esemete või oma sõrmeotstega, võivad
puuteekraani töös tekkida häired.
Puuteekraani töös võivad esineda häired ka niisketes oludes või kui
ekraanile on sattunud vett.
Tarkvara ajutiste vigade puhastamiseks taaskäivitage oma seade.
Kui teie puuteekraan on kriibitud või vigastatud, külastage LG Electronics’i
teeninduskeskust.
Hangub või tardub
Seadme taaskäivitamine
• Kui teie seade hangub või tardub, peate kas rakendusi sulgema või
seadme välja ja uuesti sisse lülitama.
Algkäivituse sooritamine
• Seadme lähtestamiseks juhul kui ekraan hangub või nupud,
puuteekraan või seade ise enam ei reageeri, võib kasutada nn pehmet
lähtestamist (soft reset).
• Oma seadme selliselt lähtestamiseks lihtsalt vajutage ja hoidke all
helitugevuse vähendamise ja toite nuppe kuni seade uuesti käivitub.
Lisa
93
Seadme lähtestamine
• Kui ülaltoodud meetodid teie probleemi ei lahenda, sooritage
tehaseandmete lähtestamine.
• Puudutage seadete kuval valikuid Süsteem Lähtesta suvandid
Kustuta kõik andmed (tehaseseadetele lähtestamine).
-- See meetod lähtestab kõik seadme seaded ja kustutab andmed.
Pidage enne tehaseandmete lähtestamise sooritamist meeles,
et teeksite kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest
varukoopiad.
-- Kui registreerisite seadmesse Google’i konto, peate pärast seadme
lähtestamist samale Google’i kontole sisse logima.
Bluetooth-seadet ei leitud
Veenduge, et Bluetooth’i juhtmeta funktsioon on teie seadmes
aktiveeritud.
Veenduge, et Bluetooth’i juhtmeta funktsioon on aktiveeritud seadmes,
millega soovite ühendust saada.
Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade on Bluetooth’i
maksimaalses ulatuses (10 m).
Kui ülaltoodud nõuanded teie probleemi ei lahenda, võtke ühendust LG
Electronics’i teeninduskeskusega.
Seadet arvutiga ühendades ei looda ühendust
Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
Veenduge, et olete paigaldanud õige draiveri ja oma arvutit värskendanud.
Allalaaditud rakendused põhjustavad palju tõrkeid.
Rakendusel on probleeme.
Eemaldage rakendus ja paigaldage see uuesti.
Lisa
94
Apie šį naudotojo vadovą
LIETUVIŲ
Dėkojame, kad pasirinkote šį LG gaminį. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo
vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad užtikrintumėte saugų ir
tinkamą jo naudojimą.
• Visada naudokite originalius LG priedus. Pridedami komponentai skirti
naudoti tik su šiuo įrenginiu; su kitais įrenginiais jie gali būti nesuderinami.
• Aprašai yra pagrįsti įrenginio numatytosiomis nuostatomis.
• Numatytosios įrenginio programos gali būti atnaujinamos, o su šiomis
programomis susijusio palaikymo paslaugos gali būti atšauktos be
išankstinio įspėjimo. Jei turite kokių nors klausimų apie programėlę,
pateiktą su įrenginiu, kreipkitės į LG techninės priežiūros centrą. Dėl
naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į atitinkamos paslaugos teikėją.
• Pakeitus įrenginio operacinę sistemą arba įdiegus neoficialių šaltinių
programinę įrangą, įrenginys gali sugesti ir duomenys gali būti
sugadinti arba prarasti. Tokie veiksmai gali pažeisti jūsų LG licencijos
sutartį ir panaikinti garantiją.
• Tam tikras turinys ir paveikslėliai jūsų įrenginyje gali skirtis
(atsižvelgiant į sritį, paslaugų teikėją, programinės įrangos versiją arba
operacinės sistemos versiją) ir gali būti keičiami iš anksto neperspėjus.
• Programinei įrangai, garso įrašams, fonui, vaizdams ir kitai medijai,
pateiktiems su įrenginiu, yra taikoma riboto naudojimo licencija. Jei
gaunate ir naudojate šias medžiagas komerciniais ar kitais tikslais,
galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Kaip naudotojas, esate visiškai
atsakingas už neteisėtą medijos naudojimą.
• Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų paslaugas, pvz.,
pranešimus, įkėlimą, atsisiuntimą, automatinį sinchronizavimą ir
vietos paslaugas. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite
duomenų planą, tinkantį pagal jūsų poreikius. Kreipkitės į paslaugos
teikėją, kad gautumėte papildomos informacijos.
• Šis vartotojo vadovas yra parašytas kiekvienos šalies pagrindinėmis kalbomis.
Priklausomai nuo naudojamos kalbos, turinys gali šiek tiek skirtis.
1
Nurodomieji įspėjimai
ĮSPĖJIMAS: situacijos, kurioms esant naudotojas ir trečiosios šalys gali
susižaloti.
ATSARGIAI: situacijos, kurioms esant galima nesunkiai susižaloti arba
sugadinti įrenginį.
PASTABA: pranešimai arba papildoma informacija.
Apie šį naudotojo vadovą
2
Rodyklė
5
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
01
Pasirinktinai pritaikomos
funkcijos
14
29
Pradžios ekranas
35
Ekrano užraktas
36
Ekrano kopijų darymas
37
Kopijavimas ir įklijavimas
37
Netrukdyti
„Google Assistant“
02
Pagrindinės funkcijos
03
Naudingos programos
39
Programėlių diegimas ir
šalinimas
Programėlių nuorodos
17
Gaminio komponentai ir priedai
40
18
Dalių apžvalga
41
Telefonas
20
Maitinimo įjungimas ir
išjungimas
45
Žinučių sistema
21
SIM kortelės ir atminties
kortelės įdėjimas
46
Fotoaparatas
50
Nuotraukos
24
Kaip išimti atminties kortelę
53
Kontaktai
24
Akumuliatorius
26
Jutiklinis ekranas
55
Laikrodis
57
„Google“ programėlės
3
04
05
Nustatymai
Priedas
60
Nustatymai
80
Kalbos nustatymai
60
Tinklas ir internetas
80
66
Prijungti įrenginiai
Telefono programinės įrangos
naujinimas
68
Programos ir pranešimai
82
Apsaugos nuo vagystės vadovas
69
Akumuliatorius
83
70
Ekranas
Informacija apie atvirojo kodo
programinės įrangos naudojimą
71
Garsas
83
72
Saugykla
72
Saugumas ir vieta
Informacija apie reglamentus
(Reglamento identifikavimo numeris, el.
ženklinimas, kt.)
73
Paskyros
84
Prekių ženklai
73
Pritaikymas neįgal.
75
Google
75
Sistema
Rodyklė
84
ATITIKTIES DEKLARACIJA
84
Jei reikia informacijos apie šio
gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą
85
Daugiau informacijos
89
DUK
4
Nurodymai, kaip saugiai ir
veiksmingai naudoti
Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikant šių nurodymų galima sukelti
pavojų arba nusižengti įstatymams.
Jei įvyktų gedimas, įrenginyje integruotas programinės įrangos įrankis, kuris renka
gedimų žurnalo duomenis. Šis įrankis renka tik gedimui būdingus duomenis, pvz.,
signalo stiprumą, tinklo ID padėtį staigiai nutrūkus skambučiui ir įkeltas programas.
Žurnalas naudojamas tik siekiant nustatyti gedimo priežastį. Šie žurnalai yra
užšifruoti ir juos gali pasiekti tik autorizuoto LG remonto centro darbuotojai, jei
jums reikėtų grąžinti savo įrenginį taisyti.
Radijo dažnių energijos poveikis
Radijo bangų poveikio ir savitosios sugerties galios (SAR) informacija.
Šis prietaisas sukurtas taip, kad atitiktų taikomus radijo bangų poveikio saugumo
reikalavimus. Šie reikalavimai pagrįsti konkrečiomis mokslinėmis rekomendacijomis,
kurios apima saugos ribas, skirtas visų asmenų (nepaisant amžiaus ir sveikatos)
saugumui užtikrinti.
• Radijo bangų poveikio rekomendacijose naudojamas matavimo vienetas,
vadinamas savitosios sugerties galia, arba SAR. SAR bandymai atliekami
standartizuotais metodais, kai prietaisas skleidžia maksimalų sertifikuotą galios
lygį visomis naudojamomis dažnio juostomis.
• Įvairių modelių LG prietaisų SAR lygis gali skirtis, tačiau jie visi turi atitikti
taikomas rekomendacijas dėl radijo bangų poveikio.
• SAR riba, kurią rekomenduoja Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios
spinduliuotės komisija (ICNIRP), yra 2 W/kg, tenkanti vidutiniškai 10 g kūno
audinio.
• Didžiausia šio modelio SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,717
W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 1,343 W/kg (10 g).
5
• Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio gairių reikalavimus, kai jo naudojimo
padėtis yra įprastinė – pridėjus prie ausies – arba jis laikomas bent 5 mm
atstumu nuo kūno. Jei dėklas, diržo segtukas arba laikiklis naudojamas nešiojant
prie kūno, jame negali būti metalo ir jie prietaisą nuo kūno turi atitraukti bent 5
mm atstumu. Norint perduoti duomenų failus arba siųsti pranešimus, šį prietaisą
reikia tinkamai prijungti prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų failų perdavimo
arba pranešimų siuntimo procesas gali būti atidėtas, kol bus galimas tinkamas
ryšys. Būtina vykdyti pirmiau pateiktas instrukcijas dėl atskyrimo atstumo, kol
perdavimo procesas bus baigtas.
Gaminio techninė priežiūra
• Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus. LG nesuteikia garantijos
dėl patirtos žalos arba gedimo, atsiradusio dėl trečiųjų šalių priedų.
• Tam tikras turinys ir paveikslėliai gali skirtis nuo jūsų įrenginio; jie gali būti
keičiami iš anksto neįspėjus.
• Neardykite šio prietaiso. Jei jį būtina remontuoti, nuneškite jį kvalifikuotam
techninės priežiūros specialistui.
• Garantinis remontas, LG nuožiūra, gali apimti dalių arba plokščių pakeitimą
naujomis arba suremontuotomis dalimis arba plokštėmis, kurių funkcijos atitinka
sugedusių dalių funkcijas.
• Laikykite atokiai nuo elektros prietaisų, pvz., televizorių, radijo imtuvų ir
asmeninių kompiuterių.
• Prietaisą reikia laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių arba orkaičių.
• Nenumeskite.
• Saugokite šį prietaisą nuo mechaninės vibracijos arba smūgių.
• Išjunkite prietaisą visose vietose, kur reikalaujama pagal specialias taisykles.
Pavyzdžiui, nenaudokite prietaiso ligoninėse, nes jis gali paveikti jautrią
medicininę įrangą.
• Kol prietaisas įkraunamas, neimkite jo šlapiomis rankomis. Kyla pavojus patirti
elektros smūgį ir smarkiai pakenkti prietaisui.
• Nekraukite prietaiso šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, nes prietaisas gali
įkaisti ir gali kilti gaisro pavojus.
• Prietaiso išorę valykite sausa šluoste (nenaudokite tirpiklių, pvz., benzeno,
skiediklio ar alkoholio).
• Kol prietaisas įkraunamas, nelaikykite jo ant minkštų paviršių.
• Prietaisą reikia krauti gerai vėdinamoje vietoje.
• Saugokite šį prietaisą nuo pernelyg didelio dūmų ar dulkių kiekio.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
6
• Nelaikykite prietaiso šalia banko kortelių ar elektroninių viešojo transporto
bilietų. Jis gali pakenkti magnetinėse juostelėse laikomiems duomenims.
• Nelieskite ekrano aštriais daiktais, nes jie gali pažeisti prietaisą.
• Saugokite prietaisą nuo skysčių ir drėgmės.
• Priedus, pvz., ausines, naudokite atsargiai. Nelieskite antenos be reikalo.
• Nenaudokite, nelieskite ir nemėginkite nuimti arba taisyti sulūžusio, sudužusio
arba įtrūkusio stiklo. Sugadinus stiklinį ekraną dėl netinkamo naudojimo,
garantija netaikoma.
• Šis prietaisas yra elektroninis gaminys, kuris įprastai veikdamas išskiria šilumą.
Jei nėra tinkamo vėdinimo, dėl labai ilgo tiesioginio sąlyčio su oda gali atsirasti
diskomforto pojūtis arba galima nesmarkiai nusideginti. Dėl to naudodami
prietaisą arba ką tik baigę juo naudotis būkite atsargūs.
• Jei prietaisas sušlapo, nedelsdami išjunkite maitinimą ir palaukite, kol prietaisas
visiškai išdžius. Nebandykite paspartinti džiūvimo naudodami išorinį šildymo
šaltinį, pvz., orkaitę, mikrobangų krosnelę ar plaukų džiovintuvą.
• Skystis, patekęs į jūsų drėgną įrenginį, pakeis gaminio etiketės spalvą įrenginio
viduje. Jei įrenginys sugadintas dėl sąlyčio su skysčiu, garantija netaikoma.
• Mobiliajam prietaisui reikia tinkamos oro cirkuliacijos, kad išsisklaidytų šiluma.
Dėl tiesioginio sąlyčio su oda ir netinkamo oro srauto tekėjimo į prietaisą jis gali
perkaisti. Nuo naudotojo kūno prietaisas turi būti bent 1,0 cm atstumu.
• Neleiskite pašalinių medžiagų dulkėms patekti į įkroviklį / USB laido lizdą. Jos gali
tapti karščio ar ugnies priežastimi.
• Stebėkite, kad gaminys nesiliestų su skysčiais. Nenaudokite gaminio ir
neįkraukite jo, jeigu jis šlapias. Kai tik gaminys sušlampa, pasikeičia skysčio
padarytos žalos indikatoriaus spalva. Įsidėmėkite, kad dėl šios priežasties jums
nebus suteiktos nemokamos remonto paslaugos pagal garantiją.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
7
Efektyvus prietaiso naudojimas
Elektroniniai įrenginiai
Visi įrenginiai gali priimti trikdžius, galinčius pakenkti jų veikimui.
• Šalia medicinos įrenginių nenaudokite savo prietaiso be leidimo.
Pasikonsultuokite su gydytoju ir išsiaiškinkite, ar prietaiso veikimas gali trukdyti
jūsų medicininiam prietaisui.
• Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja kitus prietaisus laikyti bent
15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus, kad išvengtumėte galimų širdies
stimuliatoriaus trukdžių.
• Prietaisas gali skleisti ryškią arba mirksinčią šviesą.
• Prietaisai gali trikdyti tam tikrų pagalbinės klausos priemonių veikimą.
• Nedideli trukdžiai gali turėti įtakos televizorių, radijo imtuvų, kompiuterių ir pan.
veikimui.
• Jei įmanoma, prietaisą naudokite 0–40 ºC temperatūros aplinkoje. Itin žema
ar aukšta temperatūra gali sugadinti jūsų prietaisą, sutrikdyti jo veikimą ir net
sukelti sprogimą.
Sauga kelyje
Vairuodami laikykitės atitinkamoje vietovėje galiojančių vietinių įstatymų ir taisyklių
dėl prietaisų naudojimo.
• Nenaudokite rankinio prietaiso vairuodami.
• Sutelkite visą dėmesį į vairavimą.
• Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, pasitraukite iš kelio ir sustokite,
jei to reikia atsižvelgiant į eismo sąlygas.
• Radijo dažnių energija gali veikti kai kurias jūsų transporto priemonės
elektronines sistemas, pvz., automobilio stereofoninio garso sistemas ir saugos
įrangą.
• Jei transporto priemonėje įrengta oro pagalvė, neuždenkite jos įdiegtais arba
nešiojamaisiais belaidžiais prietaisais. Oro pagalvė gali nesuveikti arba sunkiai
sužaloti dėl netinkamo veikimo.
• Jei eidami pasivaikščioti klausotės muzikos, pasirūpinkite, kad būtų nustatytas
tinkamas garsumo lygis, kad girdėtumėte aplinką. Tai ypač svarbu einant keliu.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
8
Išvenkite žalingo poveikio klausai
Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis
garsios muzikos.
Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką garsiai klausotės muzikos. Dėl to
rekomenduojame neįjungti ir neišjungti įrenginio šalia ausies. Taip pat
rekomenduojame nustatyti tinkamo lygio muzikos ir skambučių garsumą.
• Kai naudojate ausines, sumažinkite garsumo lygį, jei negalite girdėti šalia jūsų
kalbančių žmonių arba jei asmuo, sėdintis šalia, gali girdėti, ko jūs klausotės.
• Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.
Stiklinės dalys
Kai kurios jūsų prietaiso dalys pagamintos iš stiklo. Prietaisą numetus ant kieto
paviršiaus arba smarkiai sutrenkus, stiklas gali sudužti. Jei stiklas sudužo, nelieskite
ir nemėginkite jo nuimti. Nebenaudokite prietaiso, kol įgaliotasis techninės
priežiūros paslaugų teikėjas nepakeis stiklo.
Sprogdinimo zona
Nenaudokite prietaiso vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės
apribojimų ir įstatymų arba taisyklių.
Potencialiai sprogios atmosferos
• Nesinaudokite prietaisu degalų pildymo vietose.
• Nesinaudokite šalia degalų arba cheminių medžiagų.
• Nevežkite ir nelaikykite degių dujų, skysčių ar sprogmenų tame pačiame
transporto priemonės skyriuje, kuriame laikomas prietaisas ar priedai.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
9
Lėktuvai
Belaidžiai prietaisai lėktuve gali kelti trukdžių.
• Prieš lipdami į orlaivį, išjunkite prietaisą.
• Lėktuvui nusileidus naudokite prietaisą tik gavę įgulos leidimą.
Vaikai
Prietaisą laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jame yra smulkių
detalių, kurias nuėmus gali kilti pavojus užspringti.
Pagalbos skambučiai
Pagalbos skambučiai gali būti įmanomi ne visuose mobiliojo ryšio tinkluose. Dėl
to, kai reikia skambinti pagalbos tarnyboms, jokiu būdu negalima pasikliauti vien
prietaisu. Pasiteiraukite vietinio paslaugų teikėjo.
Informacija apie akumuliatorių ir jo priežiūra
• Prieš įkraunant akumuliatorių, jo nereikia visiškai iškrauti. Skirtingai nuo kitų
akumuliatorių sistemų, nėra atminties efekto, dėl kurio galėtų pablogėti
akumuliatoriaus efektyvumas.
• Naudokite tik LG akumuliatorius ir įkroviklius. LG įkrovikliai sukurti taip, kad
akumuliatoriaus naudojimo laikas būtų ilgesnis.
• Neardykite akumuliatoriaus ir nesukelkite trumpojo jungimo.
• Pasirūpinkite, kad metaliniai akumuliatoriaus kontaktai nuolat būtų švarūs.
• Pakeiskite akumuliatorių, kai jis nebeveikia tinkamai. Poreikis keisti akumuliatorių
atsiras tik įkrovus jį šimtus kartų.
• Įkraukite akumuliatorių, jei juo nebuvo naudotasi ilgą laiką, kad maksimaliai
padidintumėte jo tinkamumą naudoti.
• Nelaikykite akumuliatoriaus įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje ir nenaudokite
jo ten, kur yra didelė drėgmė, pvz., vonios kambaryje.
• Nepalikite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes gali suprastėti
akumuliatoriaus eksploatacinės savybės.
• Sprogimo pavojus akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi.
Panaudotus akumuliatorius išmeskite pagal instrukcijas.
• Kai prietaisas visiškai įkrautas, būtinai atjunkite jį nuo sieninio lizdo, kad įkroviklis
nenaudotų energijos be reikalo.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
10
• Faktinis akumuliatoriaus eksploatacijos laikas priklauso nuo tinklo sąrankos,
gaminio nuostatų, naudojimo įpročių, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
• Pasirūpinkite, kad akumuliatorius nebūtų liečiamas aštriais objektais, pvz.,
gyvūnų dantimis ar nagais. Tai gali sukelti gaisrą.
Asmeninės informacijos saugojimas
• Įsitikinkite, kad apsaugojote savo asmeninę informaciją nuo duomenų
nutekėjimo arba netinkamo slaptos informacijos panaudojimo.
• Visada naudodamiesi prietaisu pasidarykite atsarginę svarbių duomenų kopiją.
LG neatsako už jokius prarastus duomenis.
• Įsitikinkite, kad prieš nustodami naudoti prietaisą pasidarėte atsarginę
visų duomenų kopiją ir nustatėte gamyklinius prietaiso nustatymus, kad
išvengtumėte bet kokio netinkamo slaptos informacijos panaudojimo.
• Parsisiųsdami programas atidžiai perskaitykite leidimo ekraną.
• Atsargiai naudokitės programomis, kurios turi prieigą prie kelių funkcijų arba
asmeninės informacijos.
• Reguliariai tikrinkite asmenines paskyras. Jei pastebėjote netinkamo asmeninės
informacijos panaudojimo ženklų, prašykite paslaugos teikėjo ištrinti arba
pakeisti paskyros informaciją.
• Jei pametėte prietaisą arba jį pavogė, pakeiskite paskyros slaptažodį, kad
apsaugotumėte asmeninę informaciją.
• Nenaudokite nežinomų šaltinių programų.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
11
Apie akumuliatoriaus pakeitimo sąlygas
• Ličio jonų akumuliatorius yra pavojingas komponentas, kuris gali sukelti
sužeidimus.
• Jei akumuliatorių keis nekvalifikuotas asmuo, kils pavojus sugadinti
įrenginį.
• Patys nekeiskite akumuliatoriaus. Akumuliatorius gali būti pažeistas, o
tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių keisti leidžiama
tik kvalifikuotam profesionalui. Akumuliatorius turi būti perdirbtas arba
išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.
• Jei šiame produkte įmontuotas akumuliatorius, kurio tiesioginis
naudotojas lengvai pašalinti negali, „LG“ rekomenduoja kad
akumuliatorių, jo keitimo atveju arba perdirbimo produkto tarnavimo
laiko pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai. Siekiant
apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų pačių saugumui, naudotojai
neturėtų bandyti patys pašalinti akumuliatoriaus ir norėdami gauti
patarimų turėtų susisiekti su „LG“ Paslaugų pagalbos linija ar kitais
nepriklausomais paslaugų tiekėjais.
• Akumuliatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso
išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir atsargų
akumuliatoriaus elemento išėmimą naudojant specialius įrankius.
Jei jums reikia kvalifikuotiems specialistams skirtų instrukcijų
kaip saugiai pašalinti akumuliatorių, prašome apsilankyti
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
12
01
Pasirinktinai
pritaikomos
funkcijos
„Google Assistant“
„Google Assistant“ apžvalga
Norimas programas galima paleisti arba valdyti balsu.
• Jei norite naudotis šia funkcija, pirmiausia prisijunkite prie tinklo ir prie
„Google“ paskyros.
• Ši funkcija gali tinkamai neveikti arba balso atpažinimo tikslumas gali
sumažėti ten, kur yra silpnas „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklo signalo
stiprumas.
Kaip įjungti „Google Assistant“
1 Paspauskite ir laikykite Pradžios ekrane, norėdami paleisti „Google
Assistant“.
2
3
Bakstelėkite TĘSTI.
Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas ir sakykite „Gerai,
„Google“.
• Įrenginys išsaugo balso duomenis, kad jį atpažintų.
• Ekraną galima atrakinti panašiu balsu arba panaudojus jūsų įrašytą
balsą.
• Įrenginį reikia atrakinti taikant nurodytą metodą, kai negalima atrakinti
įrenginio su balso atpažinimu. Išsamiau žr. Ekrano užrakto nustatymas.
Pasirinktinai pritaikomos funkcijos
14
„Google Assistant“ paleidimas balsu
1 Pasakykite „Gerai, „Google“, kai ekranas išjungtas arba užrakintas.
2 Ištarkite komandą arba klausimą, kai ekrane pasirodys „Sveiki, kuo
galiu padėti?“.
„Google Assistant“ paleidimas iš pagrindinio
ekrano
1 Palieskite ir palaikykite pagrindiniame ekrane.
2 Ištarkite komandą arba klausimą, kai ekrane pasirodys „Sveiki, kuo
galiu padėti?“.
• Balso atpažinimo tikslumas gali susilpnėti, jei kalbate neaiškiai arba
esate triukšmingoje vietoje. Kai naudojate balso atpažinimo funkciją,
pagerinkite jo tikslumą kalbėdami aiškiu balsu tylioje vietoje.
Pasirinktinai pritaikomos funkcijos
15
02
Pagrindinės
funkcijos
Gaminio komponentai ir priedai
Įrenginyje yra šie elementai.
• Įrenginys
• USB kabelis
• Įkroviklis
• Greito pasirengimo darbui vadovas
• Išstūmimo kaištis
• Anksčiau aprašyti elementai gali būti neprieinami.
• Prie įrenginio pridedami komponentai ir priedai gali skirtis atsižvelgiant į
sritį ir ryšio paslaugų teikėją.
• Visada naudokite originalius „LG Electronics“ priedus. Naudojant kitų
gamintojų priedus gali būti paveikta įrenginio skambučių kokybė arba
įrenginys gali sugesti. LG gali nedengti tokių remonto darbų išlaidų.
• Tam tikros įrenginio dalys pagamintos iš grūdinto stiklo. Jei numesite
įrenginį ant kieto paviršiaus arba trankysite, grūdintas stiklas gali suskilti.
Jei taip atsitiks, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į „LG“
klientų aptarnavimo centrą.
• Jei trūksta bet kurios iš šių pagrindinių dalių, kreipkitės į pardavėją, iš
kurio įrenginį įsigijote.
• Norėdami įsigyti papildomų elementų, susisiekite su LG klientų
aptarnavimo centru.
• Kai kurios gaminio dėžėje pridedamos dalys gali būti keičiamos be
įspėjimo.
• Gaminio išvaizda ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
• Įrenginio specifikacijos gali skirtis atsižvelgiant į sritį ar ryšio paslaugų
teikėją.
Pagrindinės funkcijos
17
Dalių apžvalga
Priekinio fotoaparato
objektyvas
LED lemputė
Nano-SIM/
Memory kortelės lizdas
„Google Assistant“ mygtukas
Ausinės
Artumo /
aplinkos šviesos jutiklis
Garsumo klavišai (+/-)
Maitinimo /
užrakinimo mygtukas
Jutiklinis ekranas
Įkroviklio / USB kabelio
prievadas
Mikrofonas
Blykstė
Erdvinio garso ausinių lizdas
Užpakalinio fotoaparato
objektyvas
Garsiakalbis
Mikrofonas
Pagrindinės funkcijos
18
Galinio dangtelio patys nuimti NEMĖGINKITE.
Tai darydami galite smarkiai sugadinti akumuliatorių ir įrenginį, todėl jis gali
perkaisti, užsidegti ir sužaloti. Jei asmuo nėra kvalifikuotas profesionalas,
įrenginio galinį dangtelį nuimti ir akumuliatorių išimti arba vėl sumontuoti
jam yra draudžiama.
• Artumo / aplinkos šviesos jutiklis
-- Artumo jutiklis: Vykstant skambučiui artumo jutiklis išjungia
ekraną ir lietimo funkcijas, kai įrenginys yra itin arti žmogaus kūno.
Ekranas ir lietimo funkcijos vėl įjungiamos, kai įrenginys atitolinamas
nurodytu atstumu.
-- Aplinkos šviesos jutiklis: kai įjungtas automatinio šviesumo
reguliavimo režimas, aplinkos šviesos jutiklis analizuoja aplinkos
šviesos intensyvumą.
• Garsumo klavišai
-- Sureguliuokite skambučio melodijų, pokalbių ar pranešimų garsumą.
-- Naudodami fotoaparatą, švelniai paspauskite garsumo mygtuką, kad
galėtumėte nufotografuoti. Jei norite fotografuoti nepertraukiamai,
paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo klavišą.
• Maitinimo / užrakinimo mygtukas
-- Trumpai paspauskite klavišą, jei norite įjungti arba išjungti ekraną.
-- Paspauskite ir laikykite nuspaustą klavišą, jei norite pasirinkti maitinimo
valdymo parinktį.
• „Google Assistant“ mygtukas
-- Įrenginyje yra įdiegtas „Google Assistant“. Raskite atsakymus
ir lengvai ir paprastai atlikite viską, ko reikia. Norėdami pradėti,
bakstelėkite „Google Assistant“ mygtuką, esantį telefono pusėje.
Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, jei norite greitai
pasikalbėti su „Google Assistant“.
-- Suaktyvinkite „Google Assistant“. Išsamiau žr. „Google Assistant“.
Pagrindinės funkcijos
19
• Atsižvelgiant į gaminio specifikacijas, kai kurių funkcijų naudojimas gali
būti apribotas.
• Nedėkite ant įrenginio sunkių daiktų ir ant jo nesisėskite, Antraip galite
sugadinti jutiklinį ekraną.
• Apsauginė ekrano plėvelė arba priedai gali turėti įtakos artumo jutiklio
funkcionalumui.
• Jei įrenginys yra šlapias arba naudojamas drėgnoje vietoje, jutiklinis
ekranas arba mygtukai gali veikti netinkamai.
Maitinimo įjungimas ir išjungimas
Maitinimo įjungimas
Kai maitinimas išjungtas, paspauskite ir palaikykite maitinimo /
užrakinimo klavišą.
• Įrenginį įjungus pirmą kartą, vykdoma pirminė konfigūracija. Įrenginį
įjungus pirmą kartą, paleidimo laikas gali būti ilgesnis nei įprastai.
Maitinimo išjungimas
Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite
Išjungimas.
Pagrindinės funkcijos
20
Iš naujo paleiskite įrenginį
Jei įrenginys neveikia tinkamai arba nereaguoja, vadovaudamiesi toliau
pateiktomis instrukcijomis paleiskite jį iš naujo.
1
Vienu metu paspauskite maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo
mažinimo (–) klavišą ir neatleiskite, kol maitinimas išsijungs.
2
Kai įrenginys bus paleistas iš naujo, klavišą atleiskite.
Maitinimo valdymo parinktys
Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite
parinktį.
• Išjungimas: įrenginys išjungiamas.
• Paleidimas iš naujo: įrenginys paleidžiamas iš naujo.
• Ekrano kopija: Galite fiksuoti šiuo metu matomo ekrano kopijas.
SIM kortelės ir atminties kortelės
įdėjimas
Įdėkite į įrenginį savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo SIM kortelę ir
atskirai įsigytą atminties kortelę.
• Būkite atsargūs su ištraukimo kaišteliu, nes jis turi aštrų kraštą.
Pagrindinės funkcijos
21
1
Įkiškite išstūmimo kaištį į skylutę kortelės dėkle ir ištraukite kortelės
dėklą iš įrenginio.
2
Įdėkite SIM kortelę ir atminties kortelę į kortelės dėklą ir įkiškite
kortelės dėklą rodyklės kryptimi į įrenginį.
Atminties kortelė (parduodama atskirai)
SIM kortelė
Pagrindinės funkcijos
22
• Šis įrenginys palaiko tik nano SIM korteles.
„Nano“
„Micro“
Standartinė
• Jei norite, kad telefonas veiktų sklandžiai, rekomenduojame naudoti
tinkamo tipo SIM kortelę. Visada naudokite gamykloje pagamintą SIM
kortelę, kurią gavote iš savo paslaugų teikėjo.
• Nepameskite SIM kortelės. LG nėra atsakinga už žalą ir kitas problemas,
kurios kiltų pametus arba perdavus SIM kortelę.
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte SIM kortelės, kai ją įdedate arba
išimate.
• SIM kortelę arba atminties kortelę tinkamai padėkite ant kortelės dėklo.
• Kortelės dėklą atgal į įrenginį dėkite horizontaliai rodyklės kryptimi,
kaip parodyta iliustracijoje. Pasirūpinkite, kad ant kortelės dėklo padėta
kortelė nepajudėtų iš savo vietos.
• Įdėkite SIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti
žemyn.
• Dėdami SIM kortelę į įrenginį būtinai vadovaukitės naudotojo vadovo
nurodymais.
• Įdėdami arba išimdami kortelės dėklą iš įrenginio, pasirūpinkite, kad į
kortelės dėklą nepatektų vandens ar kitų skysčių. Į įrenginį įkišus šlapią
kortelės dėklą arba kortelę, jūsų įrenginys gali sugesti.
• Atminties kortelė yra pasirenkamas elementas.
• Dažnas duomenų rašymas ir išvalymas gali sutrumpinti atminties
kortelės eksploatavimo laikotarpį.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su
įrenginiu. Jeigu naudosite nesuderinamą kortelę, gali būti sugadintas
įrenginys arba atminties kortelė, arba gali būti sugadinti joje esami
duomenys.
Pagrindinės funkcijos
23
Kaip išimti atminties kortelę
Dėl saugumo atminties kortelę prieš išimdami atjunkite.
1
2
3
Pradžios ekrane bakstelėkite
4
5
Išimkite atminties kortelę iš kortelės dėklo.
ir braukite aukštyn.
Bakstelėkite Nustatymai Saugykla
.
Įkiškite išstūmimo kaištį į skylutę kortelės dėkle ir ištraukite kortelės
dėklą iš įrenginio.
Kortelės dėklą įstumkite atgal į lizdą.
• Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginyje perduodama arba
pasiekiama informacija. Antraip duomenys gali būti prarasti arba
sugadinti, taip pat gali būti sugadinta atminties kortelė arba įrenginys.
LG neprisiima atsakomybės už nuostolius, įskaitant duomenų praradimą,
kilusius netinkamai naudojant atminties korteles.
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus krovimas
Prieš naudodami įrenginį, visiškai įkraukite akumuliatorių.
Įkrovimo laido jungtis
Pagrindinės funkcijos
24
• Nenaudokite išorinio gnybto, įkrovimo kabelio ar jungties įrenginiui, jei
yra drėgmės. Galimas gaisras, elektros smūgis, sužalojimas ar įrenginio
gedimas. Jei yra drėgmės, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir
visiškai pašalinkite drėgmę.
• Naudokite tik su įrenginiu pateiktą USB laidą.
• Būtinai naudokite LG patvirtintą įkroviklį ir krovimo kabelį. Akumuliatorių
kraunant trečiosios šalies įkrovikliu, akumuliatorius gali sprogti arba gali
sugesti įrenginys.
• Prietaise yra vidinis įkraunamasis akumuliatorius. Dėl saugumo
neišimkite įdėto akumuliatoriaus.
• Jei įrenginys naudojamas jį kraunant, gali būti sukeltas elektros smūgis.
Norėdami įrenginį naudoti, sustabdykite jo krovimą.
• Atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo, kai įrenginys yra visiškai įkrautas.
Taip neeikvosite energijos be reikalo.
• Akumuliatorių įkrauti galima ir įrenginį USB kabeliu prijungus prie
stalinio arba planšetinio kompiuterio. Tai gali užtrukti ilgiau, nei prijungus
adapterį prie sieninio lizdo.
• Nekraukite įrenginio naudodami USB šakotuvą, kuriame negali būti
palaikoma nominali įtampa. Krauti gali nepavykti arba krovimas gali būti
neplanuotai sustabdytas.
Atsargumo priemonės naudojantis prietaisu
• Būtinai naudokite pateiktą USB laidą; nenaudokite su įrenginiu trečiųjų
šalių USB laidų arba įkroviklių. Naudojant trečiųjų šalių priedus, LG
ribotoji garantija netaikoma.
• Nesilaikydami šiame vadove pateiktų instrukcijų arba netinkamai
naudodami galite sugadinti prietaisą.
Pagrindinės funkcijos
25
Efektyvus akumuliatoriaus naudojimas
Akumuliatoriaus veikimo trukmė gali sumažėti, jei vienu metu ir
nepertraukiamai veiks daug programėlių ir funkcijų.
Norėdami prailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę, atšaukite fonines
operacijas.
Norėdami sumažinti akumuliatoriaus energijos sąnaudas, laikykitės toliau
nurodytų patarimų.
• Išjunkite Bluetooth® arba belaidžio vietinio tinklo funkciją, kai jos
nenaudojate.
• Nustatykite kaip galima trumpesnį laiką iki ekrano išsijungimo.
• Sumažinkite ekrano šviesumą.
• Nustatykite ekrano užraktą, kai įrenginio nenaudojate.
• Naudodami atsisiųstas programėles stebėkite akumuliatoriaus įkrovos
lygį.
Jutiklinis ekranas
Sužinokite, kaip galima įrenginį valdyti naudojant jutiklinio ekrano gestus.
Bakstelėjimas
Norėdami pasirinkti arba paleisti programėlę ar parinktį, nestipriai
bakstelėkite pirštu.
Pagrindinės funkcijos
26
Bakstelėjimas ir laikymas nuspaudus
Bakstelėkite ir palaikykite keletą sekundžių, kad būtų parodytas meniu su
galimomis parinktimis.
Bakstelėjimas du kartus
Norėdami keisti tinklapio arba žemėlapio mastelį, greitai bakstelėkite du kartus.
Vilkimas
Bakstelėkite ir palaikykite elementą, pvz., programėlę arba valdiklį, tada
slinkite pirštu į kitą vieną (kontroliuojamu judesiu). Galite naudoti šį gestą,
jei norite perkelti elementą.
Pagrindinės funkcijos
27
Braukimas
Bakstelėkite ekraną pirštu ir greitai, nepristabdydami jį paslinkite. Šiuo
gestu galite slinkti per sąrašą, tinklalapį, nuotraukas, ekranus ir kt.
Slinkimas (vieno piršto prie kito / nuo kito)
Norėdami mažinti, pvz., nuotraukos arba žemėlapio mastelį, slinkite du
pirštus vieną prie kito. Norėdami didinti mastelį, slinkite pirštus vieną nuo
kito.
• Saugokite jutiklinį ekraną nuo per didelių fizinių smūgių. Galite sugadinti
liečiamąjį jutiklį.
Pagrindinės funkcijos
28
• Jutiklinis ekranas gali sugesti, jei naudojate įrenginį šalia magnetinių,
metalinių arba elektrai laidžių medžiagų.
• Jei naudosite įrenginį ryškioje šviesoje, pvz., tiesioginiuose saulės
spinduliuose, ekranas gali būti sunkiai įžiūrimas, atsižvelgiant į jūsų
padėtį. Naudokite prietaisą pavėsyje arba vietose, kuriose aplinkos šviesa
nėra per ryški, tačiau pakankamai ryški knygoms skaityti.
• Nespauskite ekrano per stipriai.
• Norimą parinktį švelniai bakstelėkite pirštu.
• Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei bakstelėsite dėvėdami
pirštines arba piršto nago galiuku.
• Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei ant ekrano yra drėgmės arba
jis yra šlapias.
• Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai, jei ant įrenginio yra apsauginė
plėvelė arba prie jo prijungtas priedas, kurie pirkti trečiosios šalies
parduotuvėje.
• Jei rodinys ekrane ilgai nesikeičia, ekrane gali atsirasti liekamasis vaizdas.
Jei įrenginio nenaudojate, ekraną išjunkite, kad jame ilgą laiką nebūtų
rodomas tas pats vaizdas.
Pradžios ekranas
Pradžios ekrano apžvalga
Pradžios ekranas yra pradinis rodinys, kuriame galima pasiekti įvairių jūsų
įrenginio funkcijų ir programėlių. Bakstelėkite bet kuriame ekrane, kad
pereitumėte tiesiai į pradžios ekraną.
Programėlių puslapyje galite valdyti visas programėles. Norėdami
peržiūrėti visas įdiegtas programėles, pradžios ekrane bakstelėkite ir
braukite aukštyn.
Pagrindinės funkcijos
29
Pradžios ekrano išdėstymas
Galite peržiūrėti visas programėles ir tvarkyti valdiklius bei aplankus
pradžios ekrane.
Būsenos juosta
„Google“ paieškos valdiklis
Sparčiosios prieigos sritis
Pradžios jutiklinis mygtukas
• Pradžios ekranas gali būti skirtingas – tai priklauso nuo gamintojo politikos,
naudotojo nuostatų, programinės įrangos versijos ar paslaugų teikėjo.
• Būsenos juosta: peržiūrėkite būsenos piktogramas, laiką ir
akumuliatoriaus energijos lygį.
• „Google“ paieškos valdiklis: Įveskite arba kalbėkite, norėdami
atidaryti „Google“ paiešką.
• Sparčiosios prieigos sritis: užfiksuokite pagrindines programėles ekrano
apačioje, jei norite jas pasiekti iš bet kurios pradžios ekrano srities.
• Pradžios jutiklinis mygtukas
-- : grįžkite į ankstesnį ekraną. Uždarykite klaviatūrą arba
iškylančiuosius langus.
-- : bakstelėkite, jei norite pereiti į pradžios ekraną. Norėdami įjungti
Google paiešką, bakstelėkite ir palaikykite.
-- : bakstelėkite, jei norite peržiūrėti vėliausiai naudotų programėlių
sąrašą, arba paleiskite programėlę iš sąrašo.
Pagrindinės funkcijos
30
Būsenos piktogramos
Jei yra pranešimų apie neperskaitytus pranešimus, kalendoriaus įvykius
arba žadintuvo signalą, būsenos juostoje rodoma atitinkama pranešimo
piktograma. Patikrinkite įrenginio būseną, peržiūrėdami būsenos juostoje
rodomas pranešimų piktogramas.
tinklu perduodami duomenys
nustatytas žadintuvo signalas
įjungtas vibracijos režimas
akumuliatoriaus energijos lygis
Skrydžio režimas įjungtas
praleisti skambučiai
Belaidis vietinis tinklas prijungtas
įjungtas begarsis režimas
įjungtas interneto prieigos taškas
• Kai kurios šių piktogramų gali atrodyti kitaip arba apskritai gali būti
nerodomos – tai priklauso nuo įrenginio būsenos. Skaitykite apie
piktogramas atsižvelgdami į faktinę aplinką ir vietovę, kurioje naudojate
įrenginį, ir savo paslaugų teikėją.
• Rodomos piktogramos gali skirtis, atsižvelgiant į regioną ir paslaugų
teikėją.
Pagrindinės funkcijos
31
Pranešimų skydelis
Perspėjimų skydelį galite atidaryti, vilkdami būsenos juostą žemyn
pagrindiniame ekrane.
• Norėdami atidaryti greitos prieigos piktogramų sąrašą, vilkite
pranešimų juostą žemyn.
• Norėdami pertvarkyti, pridėti ar pašalinti piktogramas, bakstelėkite
• Jei bakstelėsite ir palaikysite nuspaudę piktogramą, bus rodomas
atitinkamos funkcijos nuostatų ekranas.
.
• Pranešimų skydelį galima naudoti net užrakintame ekrane. Nuvilkite
pranešimų skydelį užrakintame ekrane, kad greitai pasiektumėte
pageidaujamas funkcijas.
Pagrindinės funkcijos
32
Ekrano padėties perjungimas
Galite nustatyti, kad ekrano padėtis būtų automatiškai perjungta
priklausomai nuo įrenginio fizinės padėties.
Pranešimų skydelio sparčiosios prieigos piktogramų sąraše bakstelėkite ir
įjunkite funkciją Automatinis pasukimas.
Taip pat galite atsidaryti Nustatymai Ekranas Išplėstiniai ir įjungti
funkciją Automatiškai sukti ekraną.
Pagrindinės funkcijos
33
Pradžios ekrano redagavimas
Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę tuščią vietą, tada
pasirinkite norimą veiksmą iš žemiau pateikto sąrašo.
• Jei norite pridėti valdiklį prie pradžios ekrano, bakstelėkite ir palaikykite tuščią
pradžios ekrano vietą, tada pasirinkite Sparčiosios nuorodos.
• Norėdami pakeisti darbalaukio fonus, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios
ekrano vietą, tada pasirinkite Darbalaukio fonai.
Taip pat galite atsidaryti Nustatymai Ekranas Išplėstiniai Darbalaukio
fonas.
• Norėdami sukonfigūruoti pradžios ekrano nustatymus, bakstelėkite ir
palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, tada pasirinkite Pradžios nustatymai.
Programėlių perkėlimas į kitą vietą programėlių puslapyje
Programėlių puslapyje bakstelėkite ir palaikykite programėlę, tada
nuvilkite ją į kitą vietą.
• Jei norite, kad dažnai naudojamos programėlės būtų pradžios ekrano
apačioje, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite
ją į apačioje esančią sparčiosios prieigos sritį.
• Norėdami pašalinti piktogramą iš sparčiosios prieigos srities, nuvilkite
piktogramą į pradžios ekraną.
Pagrindinės funkcijos
34
Aplankų valdymas iš pradžios ekrano
Aplankų kūrimas
Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada
nuvilkite ją virš kitos programėlės.
• Sukuriamas naujas aplankas ir programėlės į jį įtraukiamos.
Aplankų redagavimas
Pradžios ekrane bakstelėkite aplanką ir atlikite vieną iš šių veiksmų.
• Norėdami redaguoti aplanko pavadinimą, palieskite Bevardis aplankas.
• Jei norite pridėti programėles, bakstelėkite ir palaikykite programėlę,
tada vilkite ją per aplanką ir paleiskite.
• Norėdami pašalinti programėlę iš aplanko, bakstelėkite programėlę ir
nuvilkite ją iš aplanko. Jei pašalinta programėlė buvo vienintelė aplanke,
aplankas automatiškai pašalinamas.
Ekrano užraktas
Ekrano užrakto apžvalga
Įrenginio ekranas bus išjungtas ir užrakintas, jei paspausite maitinimo /
užrakinimo klavišą. Tai taip pat nutinka, kai įrenginys tam tikrą laiką yra
nenaudojamas.
Jei paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą, kai ekrano užraktas nėra
nustatytas, pradžios ekranas rodomas iš karto.
Norėdami užtikrinti saugą ir neleisti nepageidaujamiems asmenis
naudotis jūsų įrenginiu, nustatykite ekrano užraktą.
• Ekrano užraktas saugo įrenginio jutiklinį ekraną nuo nereikalingų
įvesčių ir sumažina energijos sąnaudas. Kai nenaudojate įrenginio,
rekomenduojame aktyvinti ekrano užraktą.
Pagrindinės funkcijos
35
Ekrano užrakto nustatymas
Galima naudoti kelias ekrano užrakto nuostatų konfigūravimo parinktis.
1
2
Pradžios ekrane bakstelėkite
3
Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
• Nėra: išjungti ekrano užrakto funkciją.
• Braukite: atrakinkite ekraną jį perbraukdami.
• Atrakinimo šablonas: atrakinkite ekraną nubrėždami figūrą.
• PIN kodas: atrakinkite ekraną įvesdami skaitinį slaptažodį.
• Slaptažodis: atrakinkite ekraną įvesdami slaptažodį iš raidžių ir
skaitmenų.
ir braukite aukštyn.
Bakstelėkite Nustatymai Saugumas ir vieta Ekrano užraktas ir
pasirinkite pageidaujamą būdą.
• Jei nesėkmingai bandote atrakinti įrenginį 5 kartus, ekranas blokuojamas
30 sekundžių.
Ekrano kopijų darymas
Galite fiksuoti šiuo metu matomo ekrano kopijas.
Naudojant nuorodą
Vienu metu paspauskite ir bent dvi sekundes palaikykite nuspaudę
maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo sumažinimo (-) klavišą.
Arba
Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo mygtuką, tada
bakstelėkite Ekrano kopija.
• Ekrano kopijas galima peržiūrėti aplanke Ekrano kopijos, esantį
aplanke Nuotraukos.
Pagrindinės funkcijos
36
Kopijavimas ir įklijavimas
Galite iš programėlės iškirpti arba nukopijuoti tekstą, tada jį įklijuoti į tą
pačią programėlę. Arba galite paleisti kitas programėles ir įklijuoti tekstą
į jas.
1
Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto dalį, kurią norite
nukopijuoti arba iškirpti.
2
3
Vilkite
4
Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada
pasirinkite ĮDĖTI.
/
ir nurodykite dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
Pasirinkite IŠKIRPTI arba KOPIJUOTI.
• Iškirptas arba nukopijuotas tekstas automatiškai įtraukiamas į
iškarpinę.
• Jei nėra nukopijuotų arba iškirptų elementų, parinktis ĮDĖTI nebus
rodoma.
Netrukdyti
Jei norite išjungti kelis ar visus garsus, braukite pirštais per būsenos juostą
žemyn ir bakstelėkite Netrukdyti.
Pagrindinės funkcijos
37
03
Naudingos
programos
Programėlių diegimas ir šalinimas
Programėlių diegimas
Eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite bei atsisiųskite programėlių.
• Galite naudotis parduotuve „Play“ arba programėlių parduotuve,
siūloma jūsų ryšio paslaugų teikėjo.
• Kai kurioms programėlių parduotuvėms gali reikėti, kad turėtumėte
sukurtą paskyrą ir būtumėte prisijungęs.
• Kai kurios programėlės gali taikyti mokesčius.
• Jei naudojate mobilųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už
duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
Programėlių šalinimas
Šalinti programėles
Norėdami pašalinti programėlę iš pradžios ekrano puslapio, palieskite
ir palaikykite programėlę, tada nuvilkite ją prie Trinti. Programėlė
pašalinama tik iš pradžios ekrano, ne iš telefono.
Norėdami pašalinti programėlę iš telefono, bakstelėkite ir palaikykite
programėlę, tada nuvilkite ją prie Šalinti.
Jei norite išjungti programėlę arba priverstinai sustabdyti jos veikimą,
atsidarykite meniu Nustatymai Programos ir pranešimai ir pasirinkite
programėlę.
Programėlių šalinimas iš programėlių parduotuvės
Norėdami pašalinti programėlę, eikite į programėlių parduotuvę, iš kurios
atsisiuntėte programėlę, ir ją pašalinkite.
Naudingos programos
39
Programėlių įdiegimas ir pašalinimas sąrankos
metu
Pirmą kartą įjungę įrenginį galite atsisiųsti rekomenduojamų programėlių.
Galite pereiti prie kito etapo neįdiegdami.
Programėlių nuorodos
Jei norite atsidaryti sparčiosios prieigos meniu, pradžios ekrane palieskite
ir palaikykite programėlės piktogramą, pvz., skambučių, pranešimų,
fotoaparato ir nustatymų. Lengviau naudokite programėles pasirinkę
programėlių nuorodas.
• Ši funkcija veikia tik su tam tikromis programėlėmis.
Naudingos programos
40
Telefonas
Skambučiai
Skambinimas adresatams, sparčiojo rinkimo numeriai, vėliausi skambučiai
ar numeriai ir paieška – viskas vienoje programėlėje.
Ieškokite: .
• Bakstelėkite jį norėdami paskambinti adresatui ar vėliausiu numeriu.
• Norėdami atidaryti klaviatūrą, bakstelėkite . Įveskite numerį ir
bakstelėkite , kad paskambintumėte.
Peržiūrėkite vėliausius
skambučius.
Atidarykite rinkimo
klaviatūrą ir surinkite numerį.
Peržiūrėkite visus savo
adresatus.
Naudingos programos
41
Patarimai ir rekomendacijos
• Pokalbio metu: jutiklinis ekranas patamsėja, kad būtų išvengta
atsitiktinio paspaudimo. Jis aktyvinamas atitraukus nuo veido arba
paspaudus maitinimo / užrakinimo klavišą.
• Kelių užduočių funkcija: skambinimo metu bakstelėję galite
paslėpti skambučio ekraną ir peržiūrėti telefono numerį, adresą ar
atsidaryti kitas programėles. Skambučio ekranas vėl atidaromas
brūkštelėjus per būsenos juostą žemyn ir bakstelėjus Vykstantis
pokalbis.
• Kontaktai: kontaktų ieškokite bakstelėję .
• Parankiniai kontaktai: Ar yra žmonių, kuriems nuolat skambinate?
Palieskite ir palaikykite tuščią vietą pradžios ekrane, bakstelėkite
Valdikliai, tada palieskite ir palaikykite valdiklį Tiesioginis rinkimas.
Nuvilkite jį į pradžios ekraną ir pasirinkite kontaktą. Bakstelėjus valdiklį,
bus skambinama pasirinktam asmeniui.
• Balso paštas: pasirodo būsenos juostoje, kai gaunate naują
pranešimą balso paštu. Norėdami jį išklausyti, bakstelėkite
,
tada palieskite ir palaikykite 1.
Skambinimas
Galimos skambinimo parinktys:
• Bakstelėkite , kad susirastumėte vėliausius skambučius, grupes
ir dažnai naudojamus adresatus. Pasirinkite adresatą ar numerį ir
paskambinkite.
• Norėdami surinkti numerį, bakstelėkite , įveskite numerį ir
bakstelėkite , kad paskambintumėte.
• Norėdami įvesti tarptautinį skambinimo kodą (+), palieskite ir
palaikykite 0. Jei norite įtraukti pauzės ar laukimo nustatymus po
numerių, bakstelėkite .
Naudingos programos
42
Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas
Atsiliepti į skambutį: kai telefonas užrakintas, braukite aukštyn.
Kai telefonas atrakintas, bakstelėkite ATSILIEPTI.
Neatsiliepti į skambutį: kai telefonas užrakintas, braukite žemyn.
Kai telefonas atrakintas, bakstelėkite ATMESTI.
Jūs taip pat galite paspausti garsumo mygtuką ir nutildyti skambėjimo
garsą.
• Atsakyti tekstine žinute: kai telefonas užrakintas, bakstelėkite
. Pasirinkite žinutę, kurią norite nedelsdami išsiųsti.
• Baigti skambutį: bakstelėkite .
• Pokalbio metu: skambučio ekrane bakstelėkite
ir išjunkite
skambėjimą. Norėdami paslėpti skambučio ekraną, bakstelėkite . Jis
vėl atidaromas brūkštelėjus per būsenos juostą žemyn ir bakstelėjus
Vykstantis pokalbis.
•
•
•
•
• Laikant telefoną prie ausies, jutiklinis ekranas patamsėja, kad būtų
išvengta atsitiktinio paspaudimo. Atitraukus telefoną nuo ausies,
ekranas vėl įsijungia.
• Nenaudokite dėkliukų ar apsauginių plėvelių (net skaidrių), uždengiančių
artumo jutiklį virš jutiklinio ekrano.
Vėliausi skambučiai
Peržiūrėkite skambučius (iš pradžių naujausius) ir paskambinkite,
nusiųskite tekstinę žinutę arba išsaugokite juos:
Ieškokite:
.
• Norėdami perskambinti, bakstelėkite šalia skambintojo vardo ar
numerio.
• Jei norite nusiųsti tekstinę žinutę, išsaugoti numerį ar nustatyti kitas
parinktis, bakstelėkite skambintojo atvaizdą.
• Norėdami pašalinti įrašą iš skambučių žurnalo, bakstelėkite vardą ar
numerį, tada bakstelėkite Skambučio informacija
.
• Jei norite ištrinti sąrašą, bakstelėkite
Skambučių istorija, tada
bakstelėkite
Išvalyti skambučių istoriją.
Naudingos programos
43
Trikrypčiai skambučiai
Kalbėdami su vienu adresatu galite paskambinti kitam, perjungti
skambučius arba sujungti tris pokalbius:
• Norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį, brūkštelėkite į viršų.
• Atsiliepus į antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sulaikomas. Norėdami
perjungti skambučius, bakstelėkite .
• Norėdami paskambinti antram adresatui, bakstelėkite , įveskite
numerį ir bakstelėkite , kad paskambintumėte.
Bakstelėjus , pirmasis skambutis sulaikomas. Norėdami sujungti
pokalbius atsiliepus antrajam adresatui, bakstelėkite .
Jūsų telefono numeris
Ieškokite: eikite į Nustatymai Sistema Apie telefoną SIM būsena
Telefono numeris SIM kortelėje.
Pagalbos skambučiai
• Jūsų ryšio paslaugų teikėjas užprogramuoja vieną ar kelis pagalbos
numerius, kuriais galite skambinti bet kokiomis aplinkybėmis, net jei
telefonas yra užrakintas. Pagalbos numeriai kiekvienoje šalyje skiriasi. Iš
anksto užprogramuoti pagalbos numeriai gali veikti ne visose vietovėse.
Be to, kartais pagalbos telefonu gali nepavykti prisiskambinti dėl tinklo,
aplinkos ar trukdžių.
1
Bakstelėkite (jei telefonas užrakintas, tempdami
atrakinkite jį, tada bakstelėkite PAGALBA).
2
3
Įveskite pagalbos numerį.
Norėdami paskambinti pagalbos numeriu, bakstelėkite
Naudingos programos
į viršų
.
44
Žinučių sistema
Pranešimų siuntimas
Galite kurti ir siųsti pranešimus į savo kontaktus, naudodami Pranešimų
programėlę.
• Siunčiant pranešimus į užsienį gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
1
2
3
Bakstelėkite
4
Bakstelėkite
.
Bakstelėkite
.
Nurodykite gavėją ir sukurkite pranešimą.
• Norėdami naudotis multimedijos parinktimis, bakstelėkite .
• Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite .
ir nusiųsite pranešimą.
Pranešimo skaitymas
Galite peržiūrėti susirašinėjimą su kiekvienu kontaktu.
1
2
Bakstelėkite
.
Pasirinkite kontaktą iš pranešimų sąrašo.
Pranešimų nuostatų konfigūravimas
Galite keisti pranešimų nuostatas pagal savo poreikius.
1
2
Bakstelėkite
.
Pranešimų sąraše bakstelėkite
Naudingos programos
Nustatymai.
45
Fotoaparatas
Fotoaparato įjungimas
Galite fotografuoti ar filmuoti ir išsaugoti visas savo įsimintinas akimirkas.
1
2
Pradžios ekrane bakstelėkite
Bakstelėkite
ir braukite aukštyn.
.
• Prieš fotografuodami ar filmuodami, nuvalykite fotoaparato objektyvą
minkštu skudurėliu.
• Būkite atsargūs, kad neišteptumėte fotoaparato objektyvo pirštais ar
kitais pašaliniais daiktais.
• Šiame naudotojo vadove pateikti vaizdai gali skirtis nuo vaizdų, kuriuos
matysite fotoaparate.
• Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti arba redaguoti atsidarę
Nuotraukos. Išsamiau žr. Dalių apžvalga.
Įjunkite arba
išjunkite blykstę.
Perjunkite iš
priekinio fotoaparato
į užpakalinį ir
atvirkščiai.
Kurkite galeriją.
Fotografuokite.
Filmuokite.
Keiskite fotoaparato
parinktis.
Fotografavimas
1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad
sufokusuotumėte fotoaparatą.
2
Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
• Taip pat galite paspausti Garsumo sumažinimo (-) arba padidinimo
(+) mygtuką, norėdami nufotografuoti.
Naudingos programos
46
Filmavimas
1 Pasirinkite fotoaparato režimą, tada bakstelėkite objektą, kad
sufokusuotumėte fotoaparatą.
2
Bakstelėkite .
• Jei filmuodami norite padaryti nuotrauką, bakstelėkite .
• Pristabdykite filmavimą bakstelėdami . Norėdami tęsti filmavimą,
bakstelėkite .
• Filmuodami galite didinti sužnybti išskleisti dviem pirštais.
• Filmuodami galite bakstelėti norimą sritį, kad sureguliuotumėte
ryškumą.
3
Bakstelėkite
, kad baigtumėte filmuoti.
• Norėdami patikrinti vaizdo formatą prieš filmuodami, paspauskite ir
palaikykite .
Fotoaparato parinkčių pritaikymas
Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.
Bakstelėkite ekrane.
• Galimos parinktys gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą kamerą (priekinę
arba galinę) ir pasirinktą fotoaparato režimą.
•
•
•
•
: Fotografuokite režimu „FullVision“.
: Pasirinkite fotografavimo formato ir nuotraukų dydžio vertes.
: Pasirinkite vaizdo įrašų skyrą ir dydį.
: Nustatykite laikmatį, kad būtų automatiškai fotografuojama arba
filmuojama po tam tikro laiko.
Naudingos programos
47
„Cheese shutter“
Fotografuoti naudojant komandas balsu.
QR kodo
nuskaitymas
Nuskaitykite QR kodą fotoaparato peržiūros langelyje.
Žymėti vietą
Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės
duomenimis.
Tinklelis
Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima
fotografuoti arba filmuoti pagal horizontaliąsias ir
vertikaliąsias bazines linijas.
Saugykla
Pasirinkite, jei norite išsaugoti nuotraukas ir vaizdo
įrašus vidinėje atmintyje arba SD kortelėje. (Veikia, kai
įdėta atminties kortelė.)
Pagalba
Pateikia pagalbą kiekvienam fotoaparato meniu
elementui.
Įvairūs fotoaparato režimai
Fotografavimas serijomis
Galite padaryti visą seriją kadrų ir sukurti judančius vaizdus.
Automatinio režimo ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę .
• Kadrų serijos daromos dideliu greičiu, kol laikomas nuspaustas .
• Galima padaryti iki 30 nuotraukų iš eilės.
• Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.
Naudingos programos
48
Kitos naudingos Fotoaparato programėlės
funkcijos
Auto-Exposure/Auto-Focus užraktas
Galima nustatyti esamą išlaikymo lygį ir fokusavimo padėtį liečiant
ir laikant ekraną automatiniu režimu. Norėdami išjungti funkciją,
bakstelėkite tuščią sritį ekrane.
• Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.
Fotoaparatų perjungimas
Atsižvelgdami į savo aplinką, galite pasirinkti priekinę arba galinę kamerą.
Fotoaparato ekrane bakstelėkite arba vilkite ekraną bet kuria kryptimi,
kad galėtumėte perjungti tarp priekinės ir galinės kameros.
Naudingos programos
49
Mastelio keitimas
Fotografuodami arba filmuodami galite mažinti arba didinti fotoaparato
ekrano mastelį.
• Fotoaparato ekrane suglauskite arba išskleiskite du pirštus, tada
naudokite rodomą +/- slankiklį.
• Taip pat galite nuvilkti mygtuką aukštyn arba žemyn.
Nuotraukos
Nuotraukų apžvalga
Galite peržiūrėti ir tvarkyti nuotraukas bei vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų įrenginyje.
1
2
Pradžios ekrane bakstelėkite
3
Bakstelėkite aplanką ir pasirinkite failą.
• Peržiūrėkite pasirinktą failą viso ekrano režimu.
• Peržiūrėdami nuotrauką, braukite į kairę arba į dešinę, kad
peržiūrėtumėte ankstesnę arba kitą nuotrauką.
• Peržiūrėdami vaizdo įrašą, braukite į kairę arba į dešinę, kad
peržiūrėtumėte ankstesnį arba kitą vaizdo įrašą.
• Nuotraukų skirtuke galite peržiūrėti nuotraukas arba vaizdo įrašus,
suskirstytus pagal metus, mėnesį arba datą.
• Norėdami peržiūrėti nuotraukas pagal jų fotografavimo vietą,
bakstelėkite
Žymėti vietas, tada bakstelėkite
. Nuotraukos automatiškai sugrupuojamos pagal vietą nuotraukų
programėlės vietų skirtuke.
ir braukite aukštyn.
Bakstelėkite .
• Įrašytos nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami aplankuose.
• Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo įdiegtos
programinės įrangos.
• Kai kurių failų gali nepavykti atidaryti dėl užšifravimo.
• Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.
Naudingos programos
50
Nuotraukų peržiūra
Pasiekite papildomų
parinkčių.
Grįžkite į ankstesnį
ekraną.
Bendrinkite vaizdus.
Redaguokite
vaizdus.
Perkelkite kitą
įrenginį.
Naikinkite vaizdus.
Informacija apie
vaizdą.
• Norėdami, kad būtų rodomi meniu elementai, švelniai bakstelėkite
ekraną. Jei norite paslėpti meniu elementus, dar kartą bakstelėkite
ekraną.
Nuotraukų redagavimas
1 Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .
2 Redaguokite nuotrauką įvairiais įrankiais ir pritaikydami įvairius
efektus.
3
Norėdami išsaugoti pakeitimus, bakstelėkite Išsaugoti.
• Pakeitimai pakeičia pradinį failą.
Vaizdo įrašo leidimas
Grįžkite į ankstesnį
ekraną.
Pasiekite papildomų
parinkčių.
Pristabdykite arba
leiskite vaizdo įrašą.
Perkelkite kitą
įrenginį.
Bendrinkite vaizdo
įrašą.
Redaguokite vaizdo
įrašą.
Ištrinkite vaizdo
įrašus.
Informacija apie
vaizdo įrašą.
Naudingos programos
51
Vaizdo įrašo redagavimas
1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą, bakstelėkite .
2 Redaguokite vaizdo įrašą redagavimo įrankiais ir pritaikydami įvairius
efektus.
Reguliuokite vaizdo
įrašo trukmę.
3
Norėdami išsaugoti pakeitimus, bakstelėkite Išsaugoti.
Failų naikinimas
Galite panaikinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:
• Failų sąraše palieskite ir palaikykite failą, tada bakstelėkite .
• Failų sąraše bakstelėkite ir pašalinkite norimus failus.
• Pašalinti failai automatiškai perkeliami į aplanką Šiukšliadėžė. Juos
galima per 60 dienų atkurti galerijoje.
Vaizdo bendrinimas
Galite bendrinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:
• Jei norite bendrinti failą norimu būdu, peržiūrėdami nuotrauką arba
vaizdo įrašą bakstelėkite .
• Failų sąraše bakstelėkite
Pasirinkti, pasirinkite failus, tada
bakstelėkite ir bendrinkite norimu būdu.
Naudingos programos
52
Kontaktai
Kontaktų peržiūra
Galite įrašyti ir tvarkyti kontaktus.
1
2
Pradžios ekrane bakstelėkite
ir braukite aukštyn.
Bakstelėkite Kontaktai.
Kontaktų pridėjimas
Naujų kontaktų pridėjimas
1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite .
2 Įveskite kontakto informaciją ir bakstelėkite .
Kontaktų importavimas
Galite importuoti kontaktus iš kito atminties įrenginio.
1
2
3
Nustatymai Importuoti.
Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite
Pasirinkite norimo importuoti kontakto pradinę ir paskirties vietas.
Pasirinkite kontaktus ir bakstelėkite
Naudingos programos
.
53
Kontaktų paieška
Kontaktų galite ieškoti naudodami vieną iš šių būdų.
• Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite ir įveskite kontakto duomenis
arba telefono numerį.
• Slinkite kontaktų sąrašą aukštyn arba žemyn.
• Kontaktų sąrašo indekso ekrane bakstelėkite pirmąją kontakto raidę.
• Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite
ir įveskite kontakto duomenis
arba telefono numerį, kad būtų parodyta visa paieškos informacija iš
skambučių žurnalų, kontaktų ir grupių.
Kontaktų sąrašas
Kontaktų redagavimas
1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
2 Kontakto informacijos ekrane bakstelėkite ir redaguokite
informaciją.
3
Norėdami išsaugoti pakeitimus, bakstelėkite
.
Kontaktų naikinimas
Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite
Pasirinkti.
• Ištrintų kontaktinių įrašų atkurti negalima.
Naudingos programos
54
Pridėjimas prie parankinių
Dažnai naudojamus kontaktus galite registruoti kaip parankinius.
1
2
Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
Kontaktinės informacijos ekrane bakstelėkite
.
Laikrodis
Žadintuvas
Galite nustatyti, kad nurodytu laiku įsijungtų žadintuvas.
1
2
3
4
Pradžios ekrane bakstelėkite
Bakstelėkite Laikrodis
Bakstelėkite
ir braukite aukštyn.
.
, kad pridėtumėte naują žadintuvą.
Sukonfigūruokite žadintuvo nustatymus ir bakstelėkite GERAI.
• Jei pasirinksite pirmiau nustatytą žadintuvą, galėsite jį redaguoti.
Pasaulio laikrodis
Galite peržiūrėti dabartinį laiką įvairiuose pasaulio miestuose.
1
2
3
Pradžios ekrane bakstelėkite
Bakstelėkite Laikrodis
Bakstelėkite
ir braukite aukštyn.
.
ir įtraukite miestą.
Naudingos programos
55
Laikmatis
Galite nustatyti, kad laikmatis po tam tikro laiko įjungtų žadintuvą.
1
2
3
Pradžios ekrane bakstelėkite
Bakstelėkite Laikrodis
ir braukite aukštyn.
.
Nustatykite laiką ir bakstelėkite
.
Chronometras
Chronometru galite matuoti proceso eigos laiką.
1
2
3
Pradžios ekrane bakstelėkite
4
Jei norite pristabdyti chronometrą, bakstelėkite .
• Norėdami toliau naudoti chronometrą, bakstelėkite .
• Norėdami ištrinti visus įrašus ir iš naujo įjungti chronometrą,
bakstelėkite NUSTATYTI IŠ NAUJO.
Bakstelėkite Laikrodis
ir braukite aukštyn.
.
Norėdami įjungti chronometrą, bakstelėkite .
• Norėdami įrašyti proceso trukmę, bakstelėkite RATAS.
Naudingos programos
56
„Google“ programėlės
„Google“ programėles galite naudoti nustatę „Google“ paskyrą. „Google“
paskyros registracijos langas rodomas automatiškai, kai pirmą kartą
naudojate „Google“ programėlę. Jei „Google“ paskyros neturite, sukurkite
ją savo įrenginyje. Išsami informacija, kaip naudoti programėlę, pateikta
programėlės žinyne.
• Kai kurios programėlės gali neveikti atsižvelgiant į sritį arba ryšio
paslaugų teikėją.
Kalendorius
Kalendoriaus programėlė leidžia sekti savo sudarytą dienos, trijų dienų,
savaitės ar mėnesio įvykių tvarkaraštį.
Chrome
Greita, paprasta ir saugi žiniatinklio naršyklė, sukurta moderniam
internetui.
„Gmail“
„Gmail“ yra paprasta pašto programa, kuri saugo pranešimus, daro pašto
dėžutę protingesnę ir padeda palaikyti tvarką.
„Google Go“
Naudodamiesi „Google Go“ programėle, galėsite sužinoti apie visus jums
rūpimus dalykus. Raskite greitus atsakymus, domėkitės informacija pagal
savo interesus ir gaukite istorijų ir atnaujinimų svarbiomis temomis.
„Maps Go“
Kur nors keliaujate? Keliaukite naudodami „Maps“ – programą, kurioje
galite pasikliauti realaus laiko GPS navigacija, eismo, tranzito informacija
apie milijonus vietų, pavyzdžiui, apžvalgomis ir populiariu laiku.
Nuotraukos
Visų nuotraukų ir vaizdo įrašų pagrindinis puslapis yra automatiškai
organizuojamas, kad galėtumėte bendrinti ir išsaugoti svarbiausius dalykus.
Naudingos programos
57
„Google Play™“
„Google Play“ siūlo skaitmeninį „Google“ turinį: jūs galite klausytis
mėgstamos muzikos, žiūrėti filmus, TV pramogines laidas, skaityti knygas,
žurnalus, atsisiųsti „Android“ programėles ir žaidimus.
• Atsisiųsti programėles: eikite į parduotuvė „Play“.
„YouTube Go“
Žiūrėkite pasirinktus kanalus, klausykitės mėgstamos muzikos ir įkelkite
vaizdo įrašus, kuriais norite dalytis su žmonėmis visame pasaulyje.
„Google Assistant“
Įrenginyje yra įdiegtas „Google Assistant“. Raskite atsakymus ir lengvai ir
paprastai atlikite viską, ko reikia. Norėdami pradėti, tiesiog bakstelėkite
„Google Assistant“ mygtuką, esantį telefono šone, arba palieskite ir
palaikykite telefono pagrindinį mygtuką.
• „Google Assistant“ veikia ne visomis kalbomis ir ne visose šalyse.
Naudingos programos
58
04
Nustatymai
Nustatymai
Įrenginio nuostatas galite tinkinti pagal savo poreikius.
1
2
Pradžios ekrane bakstelėkite
ir braukite aukštyn.
Bakstelėkite Nustatymai.
• Norėdami pasiekti nuostatos elementą, bakstelėkite
laukelyje įveskite raktažodį.
ir paieškos
Tinklas ir internetas
Wi-Fi
Galite prisijungti prie netoliese esančių įrenginių naudodami „Wi-Fi“ tinklą.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
1 Nustatymų ekrane bakstelėkite Tinklas ir internetas Wi-Fi.
2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
• Pasiekiami „Wi-Fi“ tinklai rodomi automatiškai.
3
Pasirinkite tinklą.
• Gali reikėti įvesti belaidžio vietinio tinklo („Wi-Fi“) slaptažodį.
• Įrenginys praleidžia šį procesą, kai jungiamasi prie anksčiau naudotų
„Wi-Fi“ tinklų. Jeigu nenorite automatiškai prisijungti prie tam tikro
„Wi-Fi“ tinklo, bakstelėkite tą tinklą, tada bakstelėkite PAMIRŠTI.
Mobiliojo ryšio tinklai
Galite tinkinti mobiliojo ryšio tinklų nuostatas.
1
Nustatymų ekrane bakstelėkite Tinklas ir internetas Mobiliojo
ryšio tinklas.
Nustatymai
60
2
Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
• Mobiliojo ryšio duomenys: Galite įjungti arba išjungti mobiliuosius
duomenis. Taip pat galite valdyti mobiliojo interneto naudojimą.
• Tarptinklinis ryšys: naršyti žiniatinklyje, rašyti ir gauti el. laiškus,
multimedijos žinutes ir naudotis kitomis internetinėmis paslaugomis
užsienyje.
• Programos duomenų naudojimas: galite kontroliuoti į telefoną
įkeliamų ir atsisiunčiamų duomenų kiekį.
• Patobulintas 4G LTE režimas: naudodamiesi LTE paslaugomis galite
mėgautis geresne pokalbio ir kitų komunikacijos funkcijų kokybe
(rekomenduojama).
• Pageidaujamas tinklo tipas: pasirinkti tinklo tipą.
• Automatiškai pasirinkti tinklą: ieškoti tinklo operatorių ir
automatiškai prisijungti prie tinklo.
• Prieigos taškų pavadinimai: peržiūrėti arba pakeisti prieigos tašką,
skirtą naudotis mobiliojo interneto paslaugomis. Norėdami pakeisti
prieigos tašką, pažymėkite jį prieigos taškų sąraše.
Duomenų naudojimas
Jūs galite kontroliuoti į telefoną įkeliamų ir atsisiunčiamų duomenų kiekį.
Telefone rodoma duomenų naudojimo diagrama. Po diagrama pateiktas
programėlių pagal naudojamų duomenų kiekį didėjančia tvarka sąrašas.
Programėlės, kurios naudoja daug duomenų, gali išeikvoti ir daug
akumuliatoriaus energijos.
Kai kurios programėlės, kai jomis nesinaudojate, perduoda duomenis fone.
Norėdami sustabdyti programėlės duomenų perdavimą, bakstelėkite ją ir
išjunkite foninius duomenis.
• Pateikiama informacija apie duomenų naudojimą padeda valdyti
telefoną. Šie rodikliai gali nesutapti su paslaugų teikėjo apmokestinamu
naudojamų duomenų kiekiu, nes jis gali būti skaičiuojamas kitu būdu.
Nustatymai
61
Vieš. intern. pr. tšk. ir įreng. kaip modemo naud.
„Wi-Fi“ vieš. int. pr. taš.
Galite nustatyti, kad įrenginys būtų kaip belaidis maršruto parinktuvas ir
kiti įrenginiai galėtų prisijungti prie interneto naudodamiesi jūsų įrenginio
mobiliuoju internetu.
1
Norėdami įjungti šią funkciją, nustatymų ekrane bakstelėkite Tinklas
ir internetas Vieš. intern. pr. tšk. ir įreng. kaip modemo naud.
„Wi-Fi“ vieš. int. pr. taš. tada bakstelėkite
.
2
Įveskite Viešosios interneto prieigos taško pavadinimas ir
slaptažodį.
3
Įjunkite „Wi-Fi“ tinklą kitame įrenginyje ir „Wi-Fi“ sąraše pasirinkite
įrenginio tinklo pavadinimą.
4
Įveskite tinklo slaptažodį.
• Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali
būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų
mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio
paslaugų teikėją.
• Daugiau informacijos rasite svetainėje
http://www.android.com/tether#wifi
Nustatymai
62
USB susiejimas
Naudojant USB jungtį, įrenginį galima prijungti prie kito įrenginio ir
bendrinti mobilųjį internetą.
1
2
Prijunkite įrenginį prie kitų įrenginių naudodami USB kabelį.
Norėdami įjungti šią funkciją, nustatymų ekrane bakstelėkite Tinklas
ir internetas Vieš. intern. pr. tšk. ir įreng. kaip modemo naud.
USB susiejimas tada bakstelėkite
.
• Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali
būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų
mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio
paslaugų teikėją.
• Norėdami prijungti prie kompiuterio, atsisiųskite USB tvarkyklę iš
www.lg.com ir įdiekite ją kompiuteryje.
• Negalite siųsti arba gauti failų iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai, jei
įjungta USB susiejimo funkcija. Norėdami siųsti arba gauti failus, išjunkite
USB susiejimo funkciją.
• Susiejimo funkcija veikia šiose operacinėse sistemose: „Windows XP“
(arba naujesnė versija) ir „Linux“.
Nustatymai
63
„Bluetooth“ susiejimas
Prie „Bluetooth“ prijungtas įrenginys gali prisijungti prie interneto
naudodamas jūsų įrenginio mobilųjį internetą.
1
Norėdami įjungti šią funkciją, nustatymų ekrane bakstelėkite Tinklas
ir internetas Vieš. intern. pr. tšk. ir įreng. kaip modemo naud.
„Bluetooth“ susiejimas tada bakstelėkite
.
2
Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose įrenginiuose ir susiekite juos.
• Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali
būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų
mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio
paslaugų teikėją.
• Daugiau informacijos rasite svetainėje
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
SIM kortelės
Galite konfigūruoti Dviejų SIM nustatymus.
1
2
Nustatymų ekrane bakstelėkite Tinklas ir internetas SIM kortelės.
Tinkinkite tokias funkcijas:
• 1 SIM lizdas. Pakeiskite 1 SIM kortelės pavadinimą ir piktogramą.
• 2 SIM lizdas. Pakeiskite 2 SIM kortelės pavadinimą ir piktogramą.
• Mobilieji duomenys: pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti
mobiliųjų duomenų paslaugai.
• Skambučiai. Pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti skambučių
paslaugai.
• SMS žinutės. Pasirinkite SIM kortelę, kurią norite naudoti SMS
žinučių paslaugai.
Nustatymai
64
Lėktuvo režimas
Galite išjungti skambinimo ir mobiliojo interneto funkcijas. Jei šis režimas
įjungtas, galima naudoti funkcijas, kurioms nereikalingas internetas,
pavyzdžiui, žaisti žaidimus arba klausytis muzikos.
• Nustatymų ekrane bakstelėkite Tinklas ir internetas Lėktuvo režimas.
VPN
Galite prisijungti prie saugaus virtualiojo tinklo, pvz., intraneto. Taip pat
galite valdyti prijungtus virtualius privačiuosius tinklus.
Kaip įtraukti VPN
1 Nustatymų ekrane bakstelėkite Tinklas ir internetas VPN.
2 Bakstelėkite .
• Ši funkcija pasiekiama tik tada, kai įjungtas ekrano užraktas. Jei ekrano
užraktas išjungtas, rodomas pranešimo ekranas. Norėdami įjungti
ekrano užraktą, pranešimo ekrane bakstelėkite NUSTATYTI UŽRAKTĄ
Išsamiau žr. Ekrano užrakto nustatymas.
3
Įveskite VPN informaciją ir bakstelėkite IŠSAUGOTI.
VPN nuostatų konfigūravimas
1 Sąraše VPNS bakstelėkite reikiamą VPN.
2 Įveskite VPN naudotojo paskyros informaciją ir bakstelėkite
PRISIJUNGTI.
• Norėdami išsaugoti paskyros informaciją, pažymėkite žymimąjį
langelį Išsaugoti paskyros informaciją.
Privatus DNS
Galite konfigūruoti privačios DNS (srities vardų struktūros) parinktis.
1
2
Nustatymų ekrane bakstelėkite Tinklas ir internetas Privatus DNS.
Pasirinkite pageidaujamą parinktį ir bakstelėkite IŠSAUGOTI.
Nustatymai
65
Prijungti įrenginiai
Bluetooth
Galite prijungti savo įrenginį prie netoliese esančių įrenginių, palaikančių
„Bluetooth“, kad galėtumėte su jais apsikeisti duomenimis. Prijunkite savo
įrenginį prie „Bluetooth“ ausinių ir klaviatūros. Taip lengviau įrenginį valdyti.
Susiejimas su kitu įrenginiu
1 Nustatymų ekrane bakstelėkite Prijungti įrenginiai Ryšio
nuostatos Bluetooth.
2
3
Bakstelėkite
, kad suaktyvintumėte.
Bakstelėkite Susieti naują įrenginį ir pasirinkite įrenginį iš sąrašo.
• Galimi įrenginiai rodomi automatiškai.
• Sąraše rodomi tik prietaisai, nustatyti kaip matomi.
4
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite
autentifikavimo procesą.
• Šis veiksmas praleidžiamas, jei prieiga prie įrenginio buvo sukurta
anksčiau.
Nustatymai
66
Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“
1 Pasirinkite failą.
• Galite siųsti multimedijos failus arba kontaktus.
2
3
Bakstelėkite
Bluetooth.
Pasirinkite failo paskirties įrenginį.
• Failas siunčiamas, kai paskirties įrenginys jį priima.
• Failų bendrinimo procesai gali skirtis, priklausomai nuo failo.
Perdavimas
Jei turite „Chromecast“ ar kitą įrenginį, kuriame veikia perdavimo funkcija,
galite projektuoti savo telefono ekrano vaizdą ir garsą televizoriuje.
Ekrano vaizdo perdavimas
1 Nustatymų ekrane bakstelėkite Prijungti įrenginiai Ryšio
nuostatos Perdavimas.
2
Įrenginių sąraše palieskite įrenginį, į kurį norite perduoti savo ekrano
vaizdą.
Ekrano vaizdo perdavimo sustabdymas
1 Braukite žemyn nuo įrenginio ekrano viršaus.
2 Perdavimo pranešime bakstelėkite Atjungti.
Nustatymai
67
Spausdinimas
Galite prijungti savo įrenginį prie „Bluetooth“ spausdintuvo ir spausdinti į
įrenginį įrašytas nuotraukas arba dokumentus.
1
Nustatymų ekrane bakstelėkite Prijungti įrenginiai Ryšio
nuostatos Spausdinimas.
• Jei norimo spausdintuvo nėra sąraše, įdiekite spausdintuvo tvarkyklę iš
programėlių parduotuvės.
2
Bakstelėkite Numatytoji spausdinimo paslauga, tada palieskite
ir įjunkite šią funkciją.
3
Spausdintuvų sąrašo ekrane pasirinkite spausdintuvą.
• Norėdami įtraukti spausdintuvą, bakstelėkite Pridėti paslaugą.
• Jei neturite „Google“ paskyros, bakstelėkite PRIDĖTI PASKYRĄ ir
sukurkite paskyrą.
Gauti failai
Rodomas gautas turinys per „Bluetooth“.
Programos ir pranešimai
Galite peržiūrėti įdiegtų programėlių sąrašą ir sukonfigūruoti pranešimų,
programėlių leidimų ir kt. nuostatas.
1
2
Nustatymų ekrane bakstelėkite Programos ir pranešimai.
Tinkinkite nuostatas.
• Pranešimai: atsižvelgdami į norimus gauti pranešimus, galite keisti
konkrečių programų nustatymus.
• Numatytosios programos: galite tikrinti ir konfigūruoti
numatytąsias programas.
Nustatymai
68
• Programos leidimai: galite tikrinti ir nustatyti programėlių,
naudojančių jūsų vietovės duomenis, mikrofoną ir fotoaparatą,
leidimus.
• Spec. prieiga prie prog.: naudodamiesi įrenginio pagrindinių
nustatymų programa, galite bet kada pakeisti leidimus, kuriuos
programėlės gali pasiekti. Atminkite, kad išjungus leidimus
programėlės įrenginyje gali tinkamai nebeveikti.
Akumuliatorius
Galite matyti likusios įkrovos lygį, taip pat žinoti, kiek laiko liko iki jo
įkrovimo iki galo.
1
2
Nustatymų ekrane bakstelėkite Akumuliatorius.
Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
• Akumuliatoriaus tausojimo priemonė: sunaudokite mažiau
energijos sumažindami tam tikrų įrenginio nuostatų reikšmes,
pavyzdžiui, ekrano ryškumo, greičio ir vibracijos intensyvumo
reikšmes.
• Prisitaikantis akumuliatorius: jei esate įjungę prisitaikančio
akumuliatoriaus funkciją, rečiau naudojamos programos rečiau
įsijungs, kai jų nenaudosite. Telefonas ilgainiui perpranta, kaip jūs
naudojate programėles. Tai gali padėti tausoti akumuliatoriaus
energiją jums tinkamiausiais būdais.
• Akumuliatoriaus energija procentais: rodykite likusios
akumuliatoriaus energijos lygį procentais būsenos juostoje.
• Žaidimų grafika: galite konfigūruoti grafikos ir akumuliatoriaus
energijos tausojimo funkcijų nustatymus.
Nustatymai
69
Ekranas
Galite tinkinti išsamias kiekvieno ekrano tipo nuostatas.
Nuostatų ekrane bakstelėkite Ekranas ir tinkinkite toliau pateiktas
nuostatas.
• Šviesumo lygis: naudojant slinkties juostą pakeisti įrenginio ekrano
šviesumą.
• Naktinis apšvietimas: ekrano apšvietimas tampa gintaro spalvos.
Esant tokiam apšvietimui, lengviau matyti ekraną ir skaityti prietemoje.
Jis taip pat padeda lengviau užmigti.
• Prisitaikantis šviesumas: Nustačius aukščiausią šviesumo lygį,
sutrumpėja telefono akumuliatoriaus veikimo laikas. Norėdami
maksimaliai pailginti akumuliatoriaus veikimo trukmę, optimizuokite
šviesumo lygį pagal esamą apšvietimą.
• Darbalaukio fonas: pasirinkite įrenginio ekrano darbalaukio foną.
• Užmigti: automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką
nenaudojamas.
• Automatiškai sukti ekraną: automatiškai sukti ekraną pagal įrenginio
padėtį.
• Šrifto dydis: keisti šrifto dydį.
• Pateikties dydis: Nustatykite patogaus, gerai įžiūrimo dydžio ekrano
elementus. Kai kurie elementai gali pakeisti padėtį.
• Ekrano užsklanda: rodyti ekrano užsklandą, kai įrenginys prijungtas
prie laikiklio arba kroviklio. Pasirinkite, kokia ekrano užsklanda bus
rodoma.
• Įrenginio tema: tam tikruose ekranuose naudokite šviesesnių arba
tamsesnių spalvų gamą, pvz., kai naudojate garsumo šliaužiklį.
Nustatymai
70
Garsas
Galite tinkinti garso, vibravimo ir pranešimų nuostatas.
Nuostatų ekrane bakstelėkite Garsas ir tinkinkite toliau pateiktas
nuostatas:
• Medijų garsumas: reguliuokite medijos garsumą.
• Skambučio garsumas: reguliuokite garsumą skambučio metu.
• Skambučio garsumas: reguliuokite skambėjimo garsumą.
• Signalo garsumas: reguliuokite signalo garsumą.
• Taip pat vibruoti, kai skamb.: nustatyti, kad įrenginys vienu metu ir
vibruotų, ir leistų skambėjimo garsą.
• Netrukdymo režimas: nustatyti pranešimų gavimo laiką, intervalą
ir programėlės tipą. Gaukite pranešimus tik tam tikromis savaitės
dienomis.
• Spartusis klavišas, naudojamas siekiant išvengti skambėjimo: galite
nustatyti sparčiojo klavišo parinktis skambėjimo garsui išjungti.
• Telefono skambėjimo tonas: pasirinkti gaunamų skambučių
skambėjimo garsą. Įtraukite arba naikinkite skambėjimo garsus.
• Numatytasis pranešimo garsas: pasirinkti pranešimo skambėjimo
garsą. Nustatykite įrenginyje įrašytą muziką kaip pranešimo
skambėjimo garsą.
• Numatytasis signalo garsas: pasirinkite signalo skambėjimo toną.
Nustatykite įrenginyje įrašytą muziką kaip signalo skambėjimo garsą.
• Skambinimo skydelio tonai: šia funkcija naudokitės norėdami
nustatyti rinkimo klaviatūros toną.
• Ekrano užrakinimo garsai: šia funkcija naudokitės norėdami nustatyti
ekrano užrakto garsus.
• Įkrovimo garsai: šia funkcija naudokitės norėdami nustatyti įkrovimo
garsus.
• Lietimo garsai: šia funkcija naudokitės norėdami nustatyti prisilietimo
garsus.
Nustatymai
71
Saugykla
Galite peržiūrėti ir tvarkyti įrenginio vidinę atmintį arba atminties kortelės
atmintį.
1
2
Nustatymų ekrane bakstelėkite Saugykla.
Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
• Vidinė bendroji atmintis: peržiūrėkite įrenginio vidinės atminties
bendrą talpą ir laisvą vietą. Peržiūrėkite naudojamų programėlių
sąrašą ir kiek kiekviena programėlė užima vietos atmintyje.
• SD kortelė: peržiūrėkite atminties kortelės bendrą talpą ir laisvą
vietą. Ši parinktis rodoma tik įdėjus atminties kortelę. Norėdami
atjungti atminties kortelę, bakstelėkite .
Saugumas ir vieta
Galite tinkinti užrakto ekrano ir saugos nuostatas.
• Google Play Protect: Periodiškai tikrina, ar įrenginyje nėra potencialiai
kenksmingų kodų arba programėlių.
• Rasti įrenginį: nuotoliniu būdu sekite įrenginio vietą. Taip pat galite
patikimai apsaugoti duomenis, jei įrenginį prarasite.
• Saugos naujinys: ieškokite programinės įrangos naujinių ir
sukonfigūruokite automatinio įdiegimo nuostatas.
• Ekrano užraktas: pasirinkite norimą ekrano užrakinimo metodą.
Išsamiau žr. Ekrano užrakto nustatymas.
• Užrakinimo ekrano nuostatos: pakeiskite užrakto ekrane rodomą
informaciją.
• Smart Lock: Leidžia nustatyti patikimus įrenginius, vietas, balso ir/arba
kūno aptikimą, kuris leis jūsų telefonui likti atrakintam.
Nustatymai
72
• Vietovė: Galite tinkinti, kaip tam tikros programėlės naudos vietos
informaciją.
• Rodyti slaptažodžius: trumpai rodomi įvesti ženklai.
• Įrenginio administravimo programos: suteikite tam tikroms
programėlėms teises valdyti arba naudoti įrenginį.
• SIM kortelės užraktas: užrakinkite ar atrakinkite USIM kortelę arba
keiskite slaptažodį (PIN).
• Šifruotė ir prisijungimo duomenys: šifravimas padeda apsaugoti jūsų
telefono paskyras, nustatymus, programėles ir failus, kad telefono
vagystės atveju žmonės negalėtų prie jų prieiti. Sukonfigūruokite
šifravimo ir prisijungimo duomenų nustatymus.
• Patikimos priemonės: peržiūrėkite ir naudokite įrenginyje įdiegtus
patikimumo agentus.
• Ekrano prisegimas: užfiksuokite programėlės ekraną, kad būtų galima
naudoti tik tą programėlę, kuri šiuo metu yra aktyvi.
Paskyros
Galite įtraukti naudotojų, kuriems galėtumėte bendrinti savo įrenginį ir
registruoti debesų paskyrą.
1
2
Nustatymų ekrane bakstelėkite Paskyros.
Tinkinkite nuostatas.
Pritaikymas neįgal.
Galite tvarkyti savo įrenginyje įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems priedus.
1
2
Nustatymų ekrane bakstelėkite Pritaikymas neįgal.
Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
• Garsumo spart. klavišas: Sparčiuoju garsumo klavišu galite greitai
įjungti „TalkBack“ ar kitą pritaikymo neįgaliesiems įrankį.
• Ekrano skaitytuvai Teksto ištarimas: bakstelėjus elementus
galima išgirsti ištartą grįžtamąjį ryšį.
Nustatymai
73
• Ekrano skaitytuvai TalkBack: nustatyti, kad įrenginys praneštų
ekrano būseną arba veiksmus balsu.
• Ekrano skaitytuvai „Teksto į kalbą“ išvestis: keiskite teksto
įgarsinimo funkcijų, naudojamų esant įjungtai pagalbos balsu
funkcijai nustatymus, pavyzdžiui, kalbas, greitį ir pan.
• Ekranas Šrifto dydis: keisti šrifto dydį.
• Ekranas Pateikties dydis: Nustatykite patogaus, gerai įžiūrimo
dydžio ekrano elementus. Kai kurie elementai gali pakeisti padėtį.
• Ekranas Didinimas: tris kartus bakstelėjus ekraną, padidintas
vaizdas rodomas per visą ekraną, o bakstelėjus tris kartus ir
palaikius vaizdą galima padidinti laikinai.
• Ekranas Spalvų taisymas: sureguliuoti ekrano spalvą.
• Ekranas Spalvų inversija: padidinti ekrano spalvų kontrastą
žmonėms, kurių prastas regėjimas.
• Ekranas Didelis pelės žymeklis: padidinkite pelės žymeklį.
• Ekranas Pašalinti animacijas: leidžia nustatyti animacijos rodinį.
• Sąveikos valdikliai Pritaikymo neįgaliesiems meniu: pritaikymo
neįgaliesiems meniu yra didelis meniu ekrane „Android“ įrenginiui
valdyti. Jūs galite valdyti gestus, aparatinės įrangos mygtukus,
navigacijos ir kt. funkcijas.
• Sąveikos valdikliai Prieiga jungikliu: sukurti klavišų derinius,
kuriais galima valdyti įrenginį.
• Sąveikos valdikliai Neveikos trukmės nust.: jei naudojate pelę,
galite nustatyti, kad pelės žymeklis automatiškai atliktų veiksmą, kai
jis nejudės tam tikrą laiką. Ši funkcija gali būti naudinga motorinių
sutrikimų turintiems naudotojams.
• Sąveikos valdikliai Maitinimo mygt. baig. skamb.: esant
įjungtam šiam nustatymui, galite baigti skambutį tiesiog paspaudę
įrenginio maitinimo mygtuką. Šis nustatymas padeda lengviau ir
greičiau padėti ragelį.
• Sąveikos valdikliai Automatiškai sukti ekraną: automatiškai
sukti ekraną pagal įrenginio padėtį.
Nustatymai
74
• Sąveikos valdikliai „Paliesti ir laikyti“ delsa: šis nustatymas
leidžia koreguoti palietimo gesto ekrane tapimo palietimo ir
palaikymo gestu trukmę.
• Sąveikos valdikliai Vibravimas: galite įjungti vibravimo funkciją
telefono skambėjimo metu, gavus pranešimą ir palietus.
• Garsas ir tekstas ekrane Monofoninis garsas: monofoninio
garso išvestis sujungia stereofoninį garsą į vieną signalą, atkuriamą
per visus ausinių garsiakalbius. Šia funkcija naudokitės, jei turite
klausos sutrikimų arba jei jums patogiau naudotis viena ausine.
• Garsas ir tekstas ekrane Subtitrai: leidžiant klausos sutrikimų
turintiesiems skirtus įrašus įjungti subtitrų paslaugą.
• Eksperimentinė versija Didelio kontrasto tekstas: kai
nustatytas didelis kontrastas, lengviau skaityti tekstą įrenginyje. Ši
funkcija nustato juodą arba baltą teksto spalvą, priklausomai nuo
pradinės teksto spalvos.
Google
Naudodamiesi „Google“ nustatymais, galite tvarkyti savo „Google“
programėlių ir paskyros
nustatymus.
Nustatymų ekrane bakstelėkite Google.
Sistema
Apie telefoną
Galite peržiūrėti informaciją apie savo įrenginį, pvz., pavadinimą, būseną,
informaciją apie programinę įrangą ir teisinę informaciją.
Nustatymų ekrane bakstelėkite Sistema Apie telefoną ir peržiūrėkite
informaciją.
Nustatymai
75
Kalbos ir įvestis
Galite tinkinti savo įrenginio kalbos ir klaviatūros nuostatas.
1
2
Nustatymų ekrane bakstelėkite Sistema Kalbos ir įvestis.
Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
• Kalbos: pasirinkti kalbą, kurią taikyti įrenginiui.
• Virtualioji klaviatūra: leidžia tinkinti „Gboard“, „Google“ teksto
įvedimo balsu funkcijos nustatymus.
• Fizinė klaviatūra: pasirinkite, kad galėtumėte naudoti fizinę
klaviatūrą arba patikrinti klaviatūros sparčiuosius klavišus.
• Rašybos tikrinimas: galite nustatyti įvairias „Google“ rašybos
tikrintuvo funkcijos parinktis.
• Automatinio pildymo paslauga: įjunkite šią parinktį, jei norite, kad
vienu bakstelėjimu būtų įvesta jūsų paskyroje įrašyta informacija,
pvz., slaptažodis, adresas ar kredito kortelės numeris. Taip pat galite
šią funkciją išjungti, naudoti funkciją „Google Autocomplete“ arba
pridėti naują paslaugos paskyrą.
• Asmeninis žodynas: įtraukimo (+) mygtuku įtraukite žodį į
naudotojo žodyną.
• Žymiklio greitis: nustatyti pelės arba jutiklinio kilimėlio žymiklio
greitį.
• „Teksto į kalbą“ išvestis: konfigūruoti teksto išvesties į kalbą
nuostatas.
Gestai
Naudodami „Google“ nuostatas galite tvarkyti savo „Google“ programėlių
ir paskyros nuostatas.
Įjungti arba išjungti gestus
1 Nustatymų meniu bakstelėkite Sistema Gestai.
2 Tinkinkite nuostatas.
Nustatymai
76
Data ir laikas
Galite individualiai nustatyti savo įrenginio datą ir laiką.
1
2
Nustatymų ekrane bakstelėkite Sistema Data ir laikas.
Tinkinkite nuostatas.
Atsarginė kopija
Jūsų „Google“ paskyros duomenų atsarginė kopija kuriama internetu. Iš
naujo nustatydami arba pakeitę telefoną, tiesiog prisijunkite prie savo
„Google“ paskyros ir atkurkite adresatus, įvykius ir kitą informaciją, kurią
sinchronizavote su paskyra.
1
2
Nustatymų meniu bakstelėkite Sistema Atsarginė kopija.
Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
• Atsarginė kopija „Google“ diske: pakeiskite „Google“ disko
atsarginės kopijos nuostatas. Taip pat galite patikrinti esamu metu
naudojamą atsarginių kopijų paskyrą arba pridėti naują atsarginių
kopijų paskyrą.
Nustatyti parinktis iš naujo
Galite iš naujo nustatyti įrenginį, įskaitant jo tinklo ir programėlių
nuostatas.
1
2
Nustatymų ekrane bakstelėkite Sistema Nustatyti parinktis iš naujo.
Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas.
• Iš naujo nustatyti „Wi-Fi“, mobiliųjų duomenų ir „Bluetooth“
nustatymus: atkurkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir kitas tinklo nuostatas.
• Iš naujo nustat. nuostat.: iš naujo nustatykite programėlės nuostatas.
Programėlėje įrašyti duomenys nebus pašalinti.
• Ištrinti visus duomenis (atkurti gamyklinius duomenis): atkurkite
visas įrenginio nuostatas ir naikinkite duomenis.
• Iš naujo paleidžiant ir nustatant įrenginį pašalinami visi jame esantys
duomenys. Dar kartą įveskite įrenginio pavadinimą, „Google“ paskyros
pavadinimą ir kitą pirminę informaciją.
Nustatymai
77
Atnaujinimų centras
Kartais jūsų telefonui gali būti siūlomi naujiniai. Atsisiųsti ir įdiegti
naujinius galite naudodamiesi nustatymų meniu.
Nustatymų ekrane bakstelėkite Sistema Atnaujinimų centras.
Įstat. numatytos etiketės
Galite peržiūrėti reglamentų atitikties žymes ir susijusią informaciją
įrenginyje.
Nustatymų ekrane bakstelėkite Sistema Įstat. numatytos etiketės.
Nustatymai
78
05
Priedas
Kalbos nustatymai
Pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti savo įrenginyje.
1
2
Pradžios ekrane bakstelėkite
ir braukite aukštyn.
Bakstelėkite Nustatymai Sistema Kalbos ir įvestis Kalbos ir
pridėkite kalbą.
Telefono programinės įrangos naujinimas
LG mobiliojo telefono programinės įrangos
naujinimas internetu
Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, apsilankykite
adresu http://www.lg.com/common/index.jsp, pasirinkite savo šalį ir kalbą.
Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės
aparatinės įrangos versiją internetu, todėl į techninės priežiūros centrą
kreiptis nereikės. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks
naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.
Kadangi naujindamas mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą
naudotojas turi įdėmiai sekti visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtinai
perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, rodomas atliekant kiekvieną
veiksmą. Atminkite, kad atjungus USB kabelį, kai vyksta naujinimas,
mobilusis telefonas gali būti stipriai sugadintas.
• LG pasilieka teisę savo nuožiūra teikti tik pasirinktų modelių
programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja, kad
naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją bus galima naudoti
visuose telefonų modeliuose.
Priedas
80
LG mobiliojo telefono programinės įrangos
naujinimas naudojant duomenų perdavimo oru
(angl. „Over-the-Air“ (OTA)) funkciją
Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės
įrangos versiją per OTA neprijungus USB kabelio. Šią funkciją bus galima
naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės
aparatinės įrangos versiją.
Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, atsidarykite meniu
Sistema Atnaujinimų centras Programinės įrangos atnaujinimas
Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.
• Naujinant telefono programinę įrangą gali būti prarasti asmeniniai
duomenys, įrašyti vidinėje telefono atmintyje, įskaitant informaciją apie
„Google“ ir visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir
nuostatas, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl
LG rekomenduoja sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją, prieš
naujinant telefono programinę įrangą. LG neprisiima jokios atsakomybės
už asmeninių duomenų praradimą.
• Ši funkcija priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.
Priedas
81
Apsaugos nuo vagystės vadovas
Nustatykite įrenginį, kad kiti žmonės negalėtų jo naudoti, jei įrenginio
gamintojo nuostatos buvo iš naujo nustatytos be jūsų leidimo. Pavyzdžiui,
jei įrenginys buvo pamestas, pavogtas arba jo duomenys buvo išvalyti, jį
galėtų naudoti tik asmuo, turintis prieigą prie jūsų „Google“ paskyros arba
žinantis ekrano užrakto informaciją.
Įrenginį apsaugoti galite tiesiog atlikdami kelis toliau nurodytus veiksmus.
• Nustatykite ekrano užraktą: jei įrenginys pamestas arba pavogtas,
bet jūs nustatėte ekrano užraktą, naudojant nuostatų meniu įrenginio
duomenų ištrinti nepavyks, kol ekranas nebus atrakintas.
• Pridėkite „Google“ paskyrą įrenginyje: jei įrenginio duomenys išvalyti,
bet jame yra pridėta „Google“ paskyra, sąrankos proceso nebus galima
užbaigti, kol „Google“ paskyros informacija bus iš naujo įvesta.
Apsaugojus įrenginį reikės atrakinti ekraną arba įvesti „Google“ paskyros
slaptažodį, jei prireiktų atkurti gamintojo nuostatas. Taip užtikrinama, kad
tik jūs arba patikimas asmuo gali atkurti gamintojo nuostatas.
• Nepamirškite „Google“ paskyros ir slaptažodžio, kuriuos pridėjote prie
įrenginio prieš atkurdami gamintojo nuostatas. Jei sąrankos proceso
metu negalite pateikti paskyros informacijos, atkūrę gamintojo
nuostatas įrenginio visiškai negalėsite naudoti.
Priedas
82
Informacija apie atvirojo kodo
programinės įrangos naudojimą
Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL
ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com.
Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas,
garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.
„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus
atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt.
išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.
Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo.
Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.
Informacija apie reglamentus
(Reglamento identifikavimo numeris, el.
ženklinimas, kt.)
Reglamentus rasite pasirinkę Nustatymai Sistema Įstat. numatytos
etiketės.
Priedas
83
Prekių ženklai
• © „LG Electronics, Inc.“, 2019 m. Visos teisės saugomos. LG ir
LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių
ženklai.
• „Google“, „Google Maps“, „Gmail“, „YouTube“, „Google Duo“, „Google Play“,
„Android“, „Chrome“, „Google Photos“, „Google Play Protect“, „Google
Calendar“, „Google Docs“, „Google Drive“, „Google Sheets“ ir kiti susiję
ženklai bei logotipai yra „Google“ LLC prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės
ženklas.
• „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės
ženklai.
• Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šiuo dokumentu LG Electronics patvirtina, kad šis LM-X120EMW
gaminys atitinka svarbiausius 2014/53/EU direktyvos reikalavimus ir
kitas taikomas nuostatas.
Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti
http://www.lg.com/global/declaration
Jei reikia informacijos apie šio
gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Priedas
84
Daugiau informacijos
Grūdinto stiklo dalys
Šio įrenginio grūdinto stiklo dalys nėra nuolatinės ir laikui bėgant gali
nusidėvėti.
• Jei numesite įrenginį ant kieto paviršiaus arba trankysite, grūdintas
stiklas gali suskilti.
Jei taip atsitiks, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į
„LG“ klientų aptarnavimo centrą.
• Galite įsigyti apsauginių dėklų, kad apsaugotumėte įrenginį nuo
pažeidimų rinkoje.
Atkreipkite dėmesį, kad šiems apsauginiams dėklams netaikoma „LG
Electronics“ garantija, todėl jų saugumas nėra garantuojamas.
Priedas
85
Duomenų perdavimo vadovas
• Informacijos apie duomenis, kurie gali būti perduodami tarp LG
įrenginių arba LG įrenginio ir trečiosios šalies įrenginio, rasite toliau
pateiktoje lentelėje.
LG
įrenginys
Tipas
Informacija apie objektą
→
LG
įrenginys
Asmens
duomenys
Kontaktiniai duomenys,
pranešimai, rinktų numerių
žurnalai, kalendorius, balso įrašai
Pastabos
Signalai
Medijos
duomenys
Ekrano
nuostatos
Priedas
LG
įrenginys
→
LG
įrenginys
○
○
X
○
X
X
○
○
○
Pradžios ekrano nuostatos
(aplankai ir valdikliai)
○
X
X
Užrakto ekrano nuostatos
(išskyrus ekrano užrakto
nuostatas)
○
X
X
Atsisiųstos programėlės
asmens duomenys
Viešasis sertifikatas
Kita
○
○
→
„iOS“
įrenginys
Nuotraukos, vaizdo įrašai,
dainos, dokumentai
Atsisiųstos programėlės
Programos
○
Trečiosios
šalies
„Android“
įrenginys
Nuostatos („Wi-Fi“, „Bluetooth“,
skambučiai, garsas ir pranešimai,
pritaikymas neįgaliesiems,
akumuliatorius)
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
86
• Tam tikri duomenys gali būti neperduoti, tai priklauso nuo programinės
įrangos versijos, programėlės versijos, operacinės sistemos, gamintojo
arba paslaugų teikėjo politikos.
Palaikomos dažnių juostos
Tx išvesties galia
GSM 900
34.0 dBm
Priedas
GSM 1800
31.0 dBm
WCDMA B1
23.0 dBm
WCDMA B8
24.5 dBm
LTE B1
23.0 dBm
LTE B3
23.0 dBm
LTE B7
23.0 dBm
LTE B8
24.5 dBm
LTE B20
24.5 dBm
LTE B38
24.5 dBm
BT 2.4GHz
9.0 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
87
Seno prietaiso utilizavimas
1. Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos
įrangos atliekos (EEĮA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo
komunalinių atliekų.
2. S
enoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi
tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsisaugoti nuo galimų
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename
prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant
kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos
siekiant tausoti ribotus išteklius.
3. S
avo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą
įsigijote, arba susisiekite su vietos valdžios atliekų tarnyba
norėdami gauti artimiausio EEĮA surinkimo vietos informaciją.
Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite
www.lg.com/global/recycling
Senų akumuliatorių utilizavimas
1. Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd)
arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau
nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
2. Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai
įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3. Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. N
orėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio
akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių
paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje
pirkote produktą.
Priedas
88
DUK
Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti
naudodamiesi įrenginiu. Dėl kai kurių problemų reikia kreiptis į savo
paslaugų teikėją, bet dažniausiai jas galite lengvai pašalinti patys.
Įrenginys perkaista
Įrenginys perkaista, kai naudojamas.
Tokiais atvejais baterijos suvartojamas energijos kiekis padidėja, o
įrenginys gali perkaisti:
• Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį arba darote atsarginę duomenų kopiją
• Vienu metu paleidžiant kelias programas
-- Kai fone veikia daug programų
-- Siunčiant didelius failus vaizdo skambučio arba filmavimo metu
• Naudojant funkcijas, kurioms reikia didelės galios
-- Žiūrint vaizdo įrašų srautą internete arba įrašydami ilgą vaizdo įrašą
-- Ilgą laiką žaidžiant sudėtingus žaidimus
-- Ilgą laiką naudojant įrenginį, nustačius didžiausią ekrano ryškumą
• Naudojant daug mobiliųjų duomenų
-- Naudojant „Wi-Fi“ prieigos tašku arba susiejimu
-- Vienu metu sinchronizuojant kelių paskyrų duomenis
Priedas
89
• Kiti atvejai
-- Naudojantis tarptinkliniu ryšiu užsienyje
-- Naudojant įrenginį ten, kur silpnas signalas arba jo visai nėra
-- Įkraunant įrenginį su įkrovikliu / USB laidu, kuris pažeistas arba
užterštas pašaline medžiaga
• Kai kurie iš pirmiau minėtų atvejų gali būti netaikomi, priklausomai nuo
funkcijų ir programų.
Įrenginys perkaista įkraunant.
• Įkraunant įrenginys ir įkroviklis gali įkaisti. Įkraunant belaidžiu arba
greitojo įkrovimo būdu įrenginys gali dar labiau įkaisti. Jei baterijos
temperatūra pakyla virš tam tikro lygio, įrenginys gali sustabdyti
įkrovimą.
-- Atjunkite įkroviklį nuo įrenginio ir išjunkite visas veikiančias
programas. Prieš įkraudami įrenginį arba vėl paleisdami programą,
leiskite įrenginiui atvėsti.
-- Nustokite krauti, jei įkroviklis / USB laido prievadas apatinėje
įrenginio dalyje perkaista. Apsilankykite artimiausiame LG klientų
aptarnavimo centre.
Ką daryti, jei įrenginys perkaista
• Išjunkite visas veikiančias programas arba funkcijas ir leiskite įrenginiui
atvėsti.
• Visada atnaujinkite programinę įrangą iki naujausios versijos.
• Išjunkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ arba GPS funkcijas, kai jų nenaudojate.
• Išjunkite programas, kurių nenaudojate.
• Jei naudojate įrenginį su didžiausiu ekrano ryškumu, sumažinkite
ryškumą.
• Jei įrenginys perkaista ilgą laiką, tam tikrą laiką nustokite jo naudoti.
Jei įrenginys ir toliau perkaista, apsilankykite LG klientų aptarnavimo
centre.
Priedas
90
Naudojimo apribojimai, kai įrenginys perkaista
Jei įrenginys perkaista, kai jį naudojate arba įkraunate, kai kurios funkcijos,
programos arba net pats įrenginys gali būti išjungti.
Tai normalus įrenginių, palaikančių šią funkciją, veikimas.
• Jei įrenginio temperatūra pakyla virš tam tikro lygio, pasirodo
įspėjamasis pranešimas.
-- Jei žaidžiate sudėtingus žaidimus, filmuojate arba įkeliate didelius
failus, įrenginys ilgainiui gali perkaisti. Tokiu atveju gali pasirodyti
perspėjimo pranešimas apie automatinį išjungimą.
Išjunkite įrenginį arba išjunkite visas veikiančias programas arba
funkcijas ir leiskite įrenginiui atvėsti.
• Ekrano ryškumas ir veikimo greitis gali būti apriboti, siekiant ataušinti
įrenginį Veikiančios programos arba funkcijos gali sulėtėti arba būto
sustabdytos. Įrenginys gali sustabdyti įkrovimą.
SIM kortelės klaida
Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprisijungiama prie tinklo arba atsijungiama nuo tinklo
Silpnas signalas. Pereikite prie lango arba į atvirą erdvę.
Esate už savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo ribų. Pakeiskite vietą ir
patikrinkite tinklą.
Negalimi skambučiai.
Prieiga prie naujo tinklo nepatvirtinta.
Įsitikinkite, kad neuždraudėte gaunamojo skambučio numerio.
Įsitikinkite, kad neuždraudėte skambinamojo numerio skambučių.
Įrenginio negalima įjungti
Visiškai išsikrovus akumuliatoriui nepavyks įjungti jūsų įrenginio.
Visiškai įkraukite akumuliatorių prieš įjungdami įrenginį.
Priedas
91
Įkrovimo klaida
Įsitikinkite, kad įrenginys įkraunamas esant įprastai temperatūrai.
Patikrinkite įkroviklį ir jo prijungimą prie įrenginio.
Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus.
Akumuliatorius išsikrauna greičiau, nei ką tik jį įsigijus.
Naudojant įrenginį arba akumuliatorių labai šaltoje arba labai karštoje
temperatūroje, akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė gali sutrumpėti.
Akumuliatoriaus energijos sąnaudos padidėja naudojant tam tikras
funkcijas ar programėles, pvz., GPS, žaidimus arba internetą.
Akumuliatorius dėvisi ir akumuliatoriaus veikimo trukmė ilgainiui
trumpėja.
Paleidžiant fotoaparatą rodomi klaidų pranešimai.
Įkraukite akumuliatorių.
Atlaisvinkite vietos atmintinėje perkėlę failus į kompiuterį arba pašalinę
failus iš įrenginio.
įrenginys paleidžiamas iš naujo.
Jei išbandėte šiuos patarimus, bet vis dar kyla problemų su fotoaparato
programėle, kreipkitės į „LG Electronics“ paslaugų centrą.
Prasta nuotraukų kokybė
Nuotraukų kokybė gali skirtis – ji priklauso nuo aplinkos ir naudojamų
fotografijos metodų.
Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpose, gali matytis vaizdo
triukšmo požymių arba vaizdas gali būti nesufokusuotas.
Jei kyla problemų, atkurkite nuostatas.
Priedas
92
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai.
Jei prie jutiklinio ekrano pritvirtinote apsauginę ekrano plėvelę ar
pasirinktinių priedų, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
Jei liesdami jutiklinį ekraną mūvite pirštines, jei nešvarios jūsų rankos arba
ekraną baksnojate aštriais daiktais ar pirštų galiukais, jutiklinis ekranas
gali veikti netinkamai.
Jutiklinis ekranas gali netinkamai veikti drėgmės sąlygomis arba patekęs
į vandenį.
Paleiskite savo įrenginį iš naujo, kad pašalintumėte laikinas programinės
įrangos triktis.
Jei jutiklinis ekranas subraižytas arba pažeistas, apsilankykite „LG
Electronics“ paslaugų centre.
Užstringa telefonas arba nutrūksta ryšys
Paleiskite įrenginį iš naujo
• Jei prietaisas užsiblokuoja arba nutrūksta ryšys, gali tekti išjungti
programėles arba išjungti ir vėl įjungti įrenginį.
Paleiskite sistemą iš naujo
• Jeigu ekranas užstrigtų arba mygtukai, jutiklinis ekranas ar prietaisas
nebereaguotų, norint paleisti prietaisą iš naujo galima naudoti dalinio
atkūrimo funkciją.
• Norėdami iš dalies atkurti savo prietaisą, tiesiog nuspauskite ir laikykite
nuspaudę garsumo mažinimo ir maitinimo klavišus, kol prietaisas bus
paleistas iš naujo.
Priedas
93
Įrenginio atkūrimas
• Jei pirmiau aprašyti metodai neišsprendžia problemos, atkurkite
gamyklinius duomenis.
• Nustatymų ekrane bakstelėkite Sistema Atkurti parinktis Ištrinti
visus duomenis (gamyklinių duomenų atkūrimas).
-- Šiuo metodu atkuriamos visos įrenginio nuostatos ir pašalinami
duomenys. Prieš atkurdami gamyklinius duomenis nepamirškite
pasidaryti visų svarbių įrenginyje laikomų duomenų atsarginių kopijų.
-- Jei įrenginyje užregistravote „Google“ paskyrą, iš naujo nustatę
įrenginį turite prisijungti prie tos pačios „Google“ paskyros.
Nerastas „Bluetooth“ įrenginys
Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įjungta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
Įsitikinkite, kad belaidė „Bluetooth“ funkcija įjungta įrenginyje, prie kurio
norite prisijungti.
Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys ir kitas „Bluetooth“ įrenginys neviršija
maksimalaus „Bluetooth“ ryšio atstumo (10 m).
Jei pirmiau pateikti patarimai išspręsti problemos nepadėjo, kreipkitės į
„LG Electronics“ paslaugų centrą.
Prijungus įrenginį prie kompiuterio neužmezgamas
ryšys.
Įsitikinkite, kad naudojamas USB kabelis suderinamas su įrenginiu.
Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
Atsisiųsta programa sukelia daug klaidų
Programoje yra sutrikimų.
Pašalinkite programą ir įdiekite ją iš naujo.
Priedas
94
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising