LG | LMX540EMW | User manual | LG LMX540EMW Příručka uživatele

LG LMX540EMW Příručka uživatele
POLSKI
ČESKY
SLOVENSKY
LATVIEŠU
EESTI
LIETUVIŲ
USER GUIDE
LM-X540EMW
Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.
MFL71663405 (1.0)
www.lg.com
Instrukcja obsługi — informacje
POLSKI
Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do
korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją obsługi.
• Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy
dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i
mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
• Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
• Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być
aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego
powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji
udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum
serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez
użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci
komórkowej.
• Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie
oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować
uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych.
Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i
spowodują unieważnienie gwarancji.
• W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub
wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić
od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
• Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane
wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony
użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach
komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w
sposób niezgodny z prawem.
• Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania,
pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się
dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan
usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci
komórkowej.
1
• Niniejsza instrukcja obsługi została napisana w głównych językach dla
każdego kraju. Zależnie od używanego języka treść może się trochę różnić.
Oznaczenia stosowane w instrukcji
OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń
ciała użytkownika i osób trzecich.
PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich
obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.
Instrukcja obsługi — informacje
2
Spis treści
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
01
Funkcje niestandardowe
16
63
Szyfrowanie karty pamięci
64
Wykonywanie zrzutów ekranu
64
Wprowadzanie tekstu
69
Udostępnianie treści
Funkcje aparatu
21
Funkcje aplikacji Galeria
25
Jakość dźwięku i funkcje efektów
25
Google Asystent
27
Rozpoznawanie linii papilarnych
30
Wielozadaniowość
03
Przydatne aplikacje
72
02
Funkcje podstawowe
Instalowanie i odinstalowywanie
aplikacji
73
Kosz na aplikacje
74
Skróty aplikacji
75
Telefon
79
SMS
80
Aparat
Galeria
33
Komponenty produktu i akcesoria
90
34
Budowa urządzenia
94
Kontakty
37
Włączanie lub wyłączanie zasilania
97
QuickMemo+
38
Wkładanie karty SIM
99
Zegar
41
Wkładanie karty pamięci
100
Kalendarz
42
Wyjmowanie karty pamięci
101
Zadania
42
Bateria
101
Muzyka
44
Ekran dotykowy
102
Kalkulator
48
Ekran główny
102
E-mail
58
Blokada ekranu
103
Nagrywanie dźwięku
3
05
104
Centrum aktualizacji
104
Menedżer plików
104
Smart Doctor
105
LG Mobile Switch
105
SmartWorld
Dodatek
106
RemoteCall Service
138
106
Wiadomości sieciowe
Ustawienia języka dla urządzenia
LG
107
Aplikacje Google
138
LG Bridge
139
Aktualizacja oprogramowania
telefonu.
141
Wskazówki dotyczące
przeciwdziałania kradzieżom
142
Informacja dotycząca
oprogramowania open source
142
Informacje prawne (nr identyfikacyjny
normy, etykieta elektroniczna itp.)
143
Znaki towarowe
144
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
144
Aby uzyskać informacje na temat
zgodności produktu, należy
skontaktować się z biurem
144
Łączność Wi-Fi (WLAN)
145
Informacje dodatkowe
149
Często zadawane pytania
04
Ustawienia
111
Ustawienia
111
Sieć
124
Dźwięk
125
Wyświetlacz
126
Ogólne
Spis treści
4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i prawidłowego użytkowania
Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić
zagrożenie lub być niezgodne z prawem.
Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące
dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak
siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania
połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn
ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą
uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.
Narażenie na wpływ fal radiowych
Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific
Absorption Rate).
To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania
te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa
zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
• We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką
pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące
wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie
emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich
wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
• Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika
SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące
oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość
uśredniona dla 10 g masy ciała).
• Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi
0,501 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,105 W/kg (10 g)
dla urządzenia noszonego blisko ciała.
5
• To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal
radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co
najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia
telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny
zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania
plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia
z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może
być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia
transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.
Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal
radiowych
W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC)
wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono
zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na
wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej
przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z
normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych,
jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z
wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.
Oświadczenie dotyczące części 15.19
To urządzenie jest zgodne ze standardami wytyczonymi w części 15 regulacji komisji FCC.
Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:
(1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
(2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z
zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.
Oświadczenie dotyczące części 15.21
Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą
spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
6
Działanie blisko ciała
Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu
odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.
W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na
wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala)
pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.
Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów
zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych
blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem
użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem
działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi
narażenia na wpływ fal radiowych.
Oświadczenie dotyczące części 15.105
Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami
urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są
stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami
w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować
fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób
niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie
można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli
urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można
sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się
zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:
• Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
• Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego
nie jest podłączony odbiornik.
• Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
7
Czyszczenie i konserwacja produktu
• Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych
przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów
powstałych w wyniku używania akcesoriów innych firm.
• Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą
zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
• Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do
specjalistycznego punktu serwisowego.
• Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione
oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o
wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi,
takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
• Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak
kaloryfery czy kuchenki.
• Nie upuszczaj telefonu.
• Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
• Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać
pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
• W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to
spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
• Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się
rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
• Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z
rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
• Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
• Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać
pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
• Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
• Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem
magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach
magnetycznych.
• Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie
urządzenia.
• Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
• Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
8
potrzeby.
• W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z
urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia
szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są
objęte gwarancją.
• Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego
używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze
skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym,
dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
• Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od
zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu
suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik,
kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
• Płyn, który dostał się do wnętrza urządzenia, zmienia kolor etykiety produktu w
środku urządzenia. Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia go na kontakt
z wodą nie podlegają gwarancji.
• Urządzenie mobilne wymaga odpowiedniej cyrkulacji powietrza w celu odprowadzania
ciepła. Bezpośredni kontakt ze skórą i niedostateczna cyrkulacja powietrza przy
urządzeniu może powodować jego przegrzewanie. Urządzenie powinno się znajdować
co najmniej 1 cm od ciała użytkownika.
• Należy zapobiegać wnikaniu kurzu lub innych substancji obcych do portu przewodu
ładowarki/USB. W przeciwnym razie może dochodzić do nagrzewania się lub pożaru.
• Nie wolno dopuścić do zamoczenia produktu przez żadną ciecz. Nie wolno ładować
ani używać mokrego produktu. W przypadku zamoczenia produktu wskaźnik
uszkodzenia przez ciecz zmieni swoją barwę. Proszę pamiętać, że ograniczy to
możliwość skorzystania z darmowych usług serwisowych świadczonych w ramach
gwarancji.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
9
Prawidłowe korzystanie z urządzenia
Urządzenia elektroniczne
W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie
wpływają na ich wydajność.
• Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki.
Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia
nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
• Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstępu
między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
• Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
• Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
• Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników
telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
• Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 40 °C (o ile jest to
możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi
jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.
Bezpieczeństwo na drodze
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas
kierowania pojazdem.
• Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
• Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
• Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub
odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
• Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów
elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów
bezpieczeństwa.
• Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować
przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to
spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała
wywołane nieprawidłowym działaniem.
• Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym
poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
10
Zapobieganie uszkodzeniu słuchu
Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego
poziomu głośności przez długi okres czasu.
Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku
o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania
telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i
muzyki na umiarkowanym poziomie.
• Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób
rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.
• Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych
może spowodować uszkodzenie słuchu.
Szklane elementy
Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w
przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną
siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy
korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane
centrum serwisowe.
Miejsca robót strzelniczych
Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów
wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.
Miejsca zagrożone wybuchem
• Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
• Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
• Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów
wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub
akcesoria.
W samolocie
Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
• Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie samolotu bez zgody załogi.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
11
Dzieci
Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon
zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo
połknięcia.
Połączenia alarmowe
Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii
komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy
polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego
operatora sieci.
Informacje o baterii
• Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania.
W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby
spowodować mniejszą wydajność baterii.
• Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały
zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
• Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
• Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
• Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można
ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
• Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie
zwiększyć jej przydatność.
• Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w
warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
• Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może
to spowodować spadek żywotności baterii.
• W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko
eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
• Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii
urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużywania energii przez ładowarkę.
• Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia,
sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
• Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt.
Zarysowanie baterii grozi pożarem.
W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu
serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
12
Ochrona informacji osobistych
• Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
• Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z
urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
• Przed utylizacją urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować
urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
• Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na
ekranie potwierdzania.
• Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do
informacji osobistych.
• Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje
osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił
informacje osobiste.
• Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić
informacje osobiste.
• Nie należy używać aplikacji z nieznanych źródeł.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
13
Informacje na temat wymiany baterii
• Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować
obrażenia ciała.
• Wymiana baterii przez niewykwalifikowanych specjalistów może
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
• Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie
uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia.
Wymiany baterii musi dokonywać wykwalifikowany specjalista. Bateria
powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze
zwykłymi odpadami.
• Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien
usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany
lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie
wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego
niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii.
Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym
niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
• Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy
z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz
ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych
narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii
przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
14
01
Funkcje
niestandardowe
Funkcje aparatu
Aparat szerokokątny
Za pomocą obiektywu szerokokątnego z tyłu aparatu można robić zdjęcia i
nagrywać filmy o szerszym kącie niż rzeczywiste pole widzenia.
Aby przełączyć się między standardowym a szerokim kątem, dotknąć
przycisku
, a następnie dotknąć przycisku / .
Zmienić kąt kamery.
Tylna kamera
• Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Uruchamianie aparatu.
• Można przełączać pomiędzy obiektywem standardowym i szerokokątnym
tylnego aparatu.
Funkcje niestandardowe
16
Portret
Możesz wykonać ostry portret stosując efekt rozmazania obiektywu aparatu.
, a następnie dotknij opcji Portret.
1 Dotknąć
2 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.
• Aby dostosować poziom rozmycia, przeciągnąć suwak w lewo lub w
prawo.
• Ustaw się w odległości 1,3–5 stóp od obiektu przy korzystaniu z tylnego
aparatu.
• Ta funkcja nie działa, gdy otoczenie jest zbyt ciemne.
• Po zastosowaniu tej funkcji dotknąć żądanej pozycji na ekranie podglądu
w celu automatycznego zastosowania wartości ekspozycji i ostrości przy
korzystaniu z tylnego aparatu lub tylko ekspozycji przy korzystaniu z
przedniego aparatu.
Funkcje niestandardowe
17
AI CAM
Można poprawnie robić zdjęcia lub nagrywać filmy, gdyż aparat rozpoznaje
obiekt podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania filmu.
, a następnie dotknij przycisków AI CAM.
1 Dotknij przycisku
2 Gdy obiekt zostanie rozpoznany, zostaje dobrany najlepszy efekt dla sceny.
• Aby zastosować inne efekty, ikony sceny.
• Automatycznie rozpoznawane jest 8 kategorii scen — zwierzęta,
miasto, kwiat, żywność, pejzaż, osoba, zachód słońca, automatyczne.
Zachód słońca
Kwiat
• Wyniki rozpoznawania sceny mogą się różnić w zależności od oświetlenia
lub lokalizacji obiektu w czasie wykonywania zdjęcia. Słowa kluczowe nie
występują na rzeczywistych zdjęciach lub nagraniach.
• Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy przedni i tylny aparat jest w trybie
Auto.
Funkcje niestandardowe
18
QLens
Można iść na zakupy, wyszukać obraz lub zeskanować kod QR za pomocą
aparatu QLens.
, a następnie dotknąć przycisków QLens.
1 Dotknij przycisku
2 Wybierz jedną z opcji Wizualne wyszukiwanie lub Zeskanuj kod QR.
3 Dotknij ekranu, aby wykonać zdjęcie przedmiotu, który chcesz wyszukać,
lub ustawić ostrość na kodzie QR.
• Po chwili zostanie wyświetlony wynik.
• Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do
sieci. W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej
użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od
posiadanego planu taryfowego.
• W przypadku funkcji Wizualne wyszukiwanie można wybrać żądany obszar
zdjęcia, które zostało wykonane, ponownie dokonać wyszukiwania.
• Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy tylny aparat jest w trybie Auto.
• W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.
Funkcje niestandardowe
19
Kreator animacji
Zdjęcia wykonywane co określony czas zastają zapisane w postaci plików GIF.
, a następnie przycisków TRYB Kreator
1 Dotknij przycisku
animacji .
2 Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.
• Zdjęcia są wykonywane co 3 sekundy i zostają zapisane w postaci pliku
GIF.
• Dotknij na ekranie, aby wybrać liczbę zdjęć, które zostaną wykonane.
• Podczas wykonywania zdjęć dotknąć , aby utworzyć pliki GIF z
uprzednio zrobionych zdjęć.
• Włącza się lampa błyskowa działając jako timer.
• U dołu ekranu wyświetlana jest liczba wykonanych zdjęć w ostatniej serii i
całkowita liczba zdjęć.
• Wszystkie wykonanie zdjęcia zostają zapisane tylko jako pliki GIF.
• Nie można zmienić prędkości odtwarzania pliku GIF ani kolejności obrazów.
Funkcje niestandardowe
20
Funkcje aplikacji Galeria
Tworzenie kolażu
Tworzenie kolażu z powiązanych treści.
1 Podczas przeglądania albumu dotknij przycisków Stwórz kolaż.
2 Wybierz odpowiednie obrazy, które zostaną dodane do kolażu, a następnie
dotknij przycisku DALEJ.
• Wybierz odpowiedni układ u dołu ekranu.
Dotknij
przycisku TWÓRZ.
3
• Aby utworzyć kolaż, można użyć maksymalnie 9 obrazów.
Funkcje niestandardowe
21
Tworzenie filmu
Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.
Zdjęcia, a następnie
Utwórz film.
1 Dotknij karty
Odtwórz, a następnie dotknąć
Można również dotknąć karty
Utwórz film.
2 Wybierz obrazy lub filmy na potrzeby tworzonego filmu, a następnie
dotknij przycisku DALEJ.
3 Edytuj wybrane obrazy i filmy, a następnie dotknij przycisku ZAPISZ.
Funkcje niestandardowe
22
Usuwanie plików
Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną usunięte z filmu,
dotykając przycisku .
Dodawanie plików
Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną dodane, po
dotknięciu przycisku u dołu ekranu. Można też wybrać wcześniej dodane
obrazy lub filmy.
• Dotknij pliku i przytrzymać go, a następnie dotknąć innego pliku na potrzeby
wielokrotnego wyboru.
Zmiana kolejności plików
Aby zmienić kolejność obrazów i filmów, dotknąć pliku, który ma być
przesunięty, i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w odpowiednią
lokalizację.
Dodawanie efektów do plików
Dotknij przycisku
czcionkę.
, aby dodać motyw lub podkład muzyczny, zmienić
Resetowanie zmian wprowadzonych w filmach
Użytkownik może zresetować zmiany wprowadzone w filmie (np. czas
odtwarzania), naciskając przycisk .
Podgląd pliku
Przed zapisaniem nowego filmu można go przejrzeć, naciskając przycisk .
Po upływie czasu odtwarzania automatycznie odtworzony zostanie następny
plik.
• Aby utworzyć film, można użyć maksymalnie 50 obrazów i filmów.
• Czas odtwarzania obrazu domyślnie wynosi 3 sekundy; tego ustawienia nie
można zmieniać. Filmy można przycinać do minimalnej długości wynoszącej
1 sekundę.
• Ta funkcja może nie obsługiwać niektórych formatów obrazów lub filmów.
Funkcje niestandardowe
23
Tworzenie pliku GIF
Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranego filmu lub zdjęć.
Tworzenie plików GIF z wykorzystaniem nagranych filmów.
1
2
Podczas oglądania filmu w wybranym punkcie początkowym dotknij
przycisku .
Wybierz długość tworzonego pliku GIF.
• Plik GIF zostanie utworzony tak, że będzie zaczynał się od bieżącego
punktu i skończy się po wybranym czasie.
• W przypadku filmów krótszych niż 5 sekund dla pozostałego czasu
automatycznie zostaną utworzone obrazy GIF.
Tworzenie plików GIF z wykorzystaniem zdjęć
1
2
Podczas przeglądania albumu dotknij przycisków
Utwórz plik GIF.
funkcji Odtwórz na karcie Odtwórz
Można również dotknąć przycisku
w aplikacji Galeria.
Wybierz odpowiednie zdjęcia, aby utworzyć plik GIF, a następnie dotknij
przycisku DALEJ.
• Użytkownik może dodawać więcej obrazów i regulować szybkość
odtwarzania plików GIF, proporcje ekranu i kolejność plików.
• Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w celach związanych ze swobodą
twórczą. Użycie tej funkcji, wiążące się z naruszeniem praw innych
podmiotów, takich jak prawo autorskie, lub zniesławieniem lub obraźliwym
stwierdzeniem, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania
cywilnego, karnego lub administracyjnego i/lub wymierzenia kar na mocy
stosownych przepisów. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać,
ani w żaden inny niezgodny z prawem sposób wykorzystywać
jakichkolwiek materiałów podlegających prawu autorskiemu bez zgody
prawowitego właściciela lub właściciela praw autorskich. W najszerszym
zakresie dopuszczalnym przez prawo firma LG Electronics zrzeka się
odpowiedzialności za wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, a także
powiązane z nimi zobowiązania.
• Aby utworzyć plik GIF, można użyć maksymalnie 100 obrazów.
Funkcje niestandardowe
24
Jakość dźwięku i funkcje efektów
DTS:X 3D Surround
Można odtwarzać utwory lub filmy korzystając z trójwymiarowego,
dookolnego i żywego dźwięku. Aby korzystać z tej funkcji, podłączyć
słuchawki, głośnik lub inne zewnętrzne urządzenie audio do urządzenia.
Dotknij poleceń
Ustawienia Dźwięk Jakość dźwięku i efekty
DTS:X 3D Surround, a następnie dotknij
, aby włączyć tę funkcję.
Regulacja kierunku dźwięku
Można regulować kierunkowość dźwięku w zależności od potrzeb.
Ustawienia Dźwięk Jakość dźwięku i efekty
1 Dotknij poleceń
DTS:X 3D Surround, a następnie dotknij .
2 Wybierz kierunek dźwięku.
Google Asystent
Przegląd funkcji Google Asystent
Użytkownik może uruchomić lub korzystać z żądanych aplikacji obsługując je
głosowo.
• Aby korzystać z tej funkcji, należy się najpierw połączyć z siecią i zalogować
do swojego konta Google.
• Ta funkcja może nie działać poprawnie lub dokładność rozpoznawania mowy
może się zmniejszać tam, gdzie poziom sygnału Wi-Fi lub sieci komórkowej
jest słaby.
• Funkcja ta może nie być obsługiwania lub obsługiwane języki mogą się różnić
w zależności od obszaru.
Funkcje niestandardowe
25
Uruchamianie funkcji Google Asystent
1 Naciśnij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby uruchomić funkcję
2
3
4
Google Asystent.
Dotknąć polecenia ROZPOCZNIJ.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i powiedzieć „OK Google”.
• Urządzenie zapisze dane głosowe w celu ich rozpoznawania.
Dotknij przycisku Zapisz.
Uruchamianie funkcji Google Asystent za pomocą
głosu
1 Powiedz „OK Google”, gdy ekran jest włączony.
2 Powiedz polecenie lub pytanie, gdy na ekranie pojawi się komunikat Cześć,
w czym mogę pomóc?”.
Uruchamianie funkcji Google Asystent z ekranu
głównego
1 Dotknij i przytrzymaj przycisk na ekranie głównym.
2 Powiedz polecenie lub pytanie, gdy na ekranie pojawi się komunikat Cześć,
w czym mogę pomóc?”.
• Dokładność funkcji rozpoznawania głosu może się zmniejszyć, gdy
użytkownik mówi niewyraźnie lub w przypadku hałasu. W przypadku
używania funkcji rozpoznawania głosu można zwiększyć jej dokładność
mówiąc wyraźnie lub w cichym otoczeniu.
Funkcje niestandardowe
26
Rozpoznawanie linii papilarnych
Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych
Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania odcisku palca należy
zarejestrować swój odcisk palca w urządzeniu.
Z funkcji rozpoznawania odcisku palca można skorzystać w następujących
przypadkach:
• odblokowanie ekranu.
• wyświetlanie zablokowanych treści w aplikacji QuickMemo+.
• potwierdzanie zakupu przez zalogowanie się do aplikacji lub potwierdzanie
swojej tożsamości za pomocą odcisku palca.
• Za pomocą odcisku palca można zidentyfikować użytkownika. Czytnik linii
papilarnych może rozpoznawać bardzo podobne odciski palców różnych
użytkowników jako jeden i ten sam odcisk.
• Jeśli urządzenie nie rozpoznaje odcisku palca użytkownika lub jeśli
użytkownik zapomni ustawień blokady ekranu, należy odnieść urządzenie
do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument
tożsamości.
Środki ostrożności podczas korzystania z rozpoznawania
linii papilarnych
Dokładność funkcji rozpoznawania odcisku palca może się pogorszyć z wielu
przyczyn. Aby zapewnić jak najwyższą dokładność rozpoznawania, przed
przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane
poniżej kwestie.
• To urządzenie ma czujnik czytnika odcisków palców. Należy dbać o to, aby
czujnik czytnika odcisków palców nie został uszkodzony przez metalowy
przedmiot, na przykład monetę lub klucz.
• Rejestracja odcisku palca lub jego rozpoznawanie może się nie powieźć,
gdy na czujniku czytnika lub palcu występuje woda, kurz lub inne obce
substancje. Przed rozpoznawaniem odcisku palca należy go umyć i
wysuszyć.
• Linie papilarne mogą nie być właściwie rozpoznawane, jeśli na powierzchni
palca jest blizna lub jego powierzchnia nie jest gładka z powodu kontaktu
z wodą.
Funkcje niestandardowe
27
• Jeśli użytkownik zegnie palec lub dotknie czujnika jedynie czubkiem palca, jego
linie papilarne mogą nie zostać rozpoznane. Umieść palec na czujniku czytnika
w taki sposób, aby przykrywał całą jego powierzchnię.
• Podczas każdej rejestracji skanować wyłącznie jeden palec. Skanowanie więcej
niż jednego palca może utrudniać rejestrację odcisku palca i rozpoznawanie linii
papilarnych.
• W suchym środowisku urządzenie może wytwarzać ładunek elektrostatyczny.
Jeśli otaczające powietrze jest suche, należy unikać skanowania linii papilarnych;
przed przystąpieniem do skanowania można ewentualnie dotknąć metalowego
przedmiotu, np. monety lub klucza, aby rozładować ładunek elektrostatyczny.
Rejestrowanie odcisków palców
Odcisk palca można zarejestrować i zapisać na urządzeniu, aby móc korzystać z
funkcji identyfikacji linii papilarnych.
Ustawienia Ogólne Blokada ekranu i bezpieczeństwo
1 Dotknij opcji
Odcisk palca.
• W celu skorzystania z tej funkcji należy ustawić ekran blokady.
• Jeśli nie aktywowano ekranu blokady, należy skonfigurować ekran blokady,
postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby uzyskać
więcej szczegółów, patrz Ustawianie blokady ekranu.
2
Znajdź czujnik czytnika odcisków palców z tyłu urządzenia i delikatnie
umieść na nim palec, aby zarejestrować odcisk palca.
• Delikatnie nacisnąć przycisk czujnik czytnika odcisków palców tak, aby czujnik
rozpoznał linie papilarne użytkownika.
• Umieścić opuszkę palca na czujniku czytnika w taki sposób, aby przykrywała
całą jego powierzchnię.
Funkcje niestandardowe
28
3
4
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
• Powtórzyć skanowanie odcisku palca, przesuwając stopniowo palec, tak
aby cały jego odcisk został zarejestrowany.
Po zarejestrowaniu linii papilarnych dotknij przycisku OK.
• Dotknij przycisku DODAJ WIĘCEJ, aby zarejestrować odcisk innego
palca. W przypadku zarejestrowania odcisku tylko jednego palca,
który będzie znajdował się akurat w nieodpowiednim stanie, funkcja
rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Aby
zapobiec tego typu sytuacji, należy zarejestrować odciski kilku palców.
Zarządzanie odciskami palców
Zarejestrowane odciski palców można edytować lub usuwać.
Ustawienia Ogólne Blokada ekranu i
1 Dotknij opcji
bezpieczeństwo Odcisk palca.
2 Odblokuj zgodnie z określoną metodą blokowania.
3 Na liście odcisków palców dotknij odcisk, aby zmienić jego nazwę. Aby go
usunąć, dotknij ikony .
Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca
Za pomocą odcisku palca można odblokować ekran lub wyświetlać
zablokowane treści. Aktywacja wybranej funkcji:
Ustawienia Ogólne Blokada ekranu i
1 Dotknij opcji
bezpieczeństwo Odcisk palca.
2 Odblokuj zgodnie z określoną metodą blokowania.
3 Na ekranie ustawień odcisku palca aktywuj wybraną funkcję:
• Blokada ekranu: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
• Zablokowanie zawartości: odblokowanie treści za pomocą odcisku
palca. W tym celu upewnić się, że blokada treści jest ustawiona.
Funkcje niestandardowe
29
Wielozadaniowość
Wiele okien
Podzielenie ekranu na wiele okien umożliwia jednoczesne korzystanie z dwóch
aplikacji.
1 Dotknij przycisku znajdującego się wśród domowych przycisków
dotykowych.
• Wyświetlą się ostatnio używane aplikacje.
2 Dotknij przycisku u góry odpowiedniej aplikacji, aby użyć funkcji Tryb
Wiele okien.
• Wybrana aplikacja wyświetli się w górnej połowie ekranu.
Można też
1 Dotknij przycisku i przytrzymać go podczas korzystania z aplikacji.
• Ostatnio używane aplikacje wyświetlą się na podzielonym ekranie.
2 Dotknij przycisku u góry odpowiedniej aplikacji, aby użyć funkcji Tryb
Wiele okien.
• Wybrana aplikacja wyświetli się w górnej połowie ekranu.
Funkcje niestandardowe
30
• Aby wyłączyć funkcję Tryb Wiele okien, dotknąć przycisku
go na przycisku dotykowym ekranu głównego.
i przytrzymać
• Aby dostosować rozmiar podzielonego ekranu, przeciągnąć przycisk
pośrodku ekranu.
• Funkcji Tryb Wiele okien nie obsługują niektóre aplikacje LG. Odpowiednie
aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play.
Ostatnie ekrany
Widok Ostatnie ekrany zawiera podgląd ostatnio używanych aplikacji.
Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, należy dotknąć przycisku
na ekranie głównym, a następnie dotknąć okno wyświetlonej aplikacji.
• Aby uruchomić aplikację w Wiele okien, należy dotknąć jej ikony i
przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć w kierunku górnej krawędzi
ekranu. Możesz również dotknąć na górze każdej aplikacji.
Funkcje niestandardowe
31
02
Funkcje
podstawowe
Komponenty produktu i akcesoria
Do urządzenia dołączono poniższe elementy.
• Urządzenie
• Zestaw słuchawkowy
• Kabel USB
• Ładowarka
• Przewodnik szybkiego rozpoczęcia pracy
• Igła do wysuwania
• Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
• Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria
mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
• Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie
z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na
wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe
działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.
• Niektóre części urządzenia są wykonane z hartowanego szkła. Po
upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu
uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy
natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z
centrum obsługi klienta firmy LG.
• Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze
sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
• Aby zakupić dodatkowe elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi
klienta firmy LG.
• Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
• Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora
sieci.
• Przed użyciem funkcji rozpoznawania odcisku palca zdjąć folię ochronną z
czytnika linii papilarnych.
Funkcje podstawowe
33
Budowa urządzenia
Mikrofon
Obiektyw przedniego aparatu
Przyciski głośności (+/-)
Przycisk funkcji Google
Asystent
Gniazdo zestawu
słuchawkowego
Obiektywy tylnego aparatu
(szerokokątny/standardowy/cz
ujnik głębi)
Słuchawka
Kontrolka LED
Czujnik zbliżeniowy /
oświetlenia otoczenia
Taca karty nano-SIM / karty
pamięci
Klawisz zasilania/blokowania
Ekran dotykowy
Gniazdo ładowarki / przewodu
USB
Lampa błyskowa
Czujnik czytnika odcisków
palców
Obszar NFC
Głośnik
Funkcje podstawowe
Mikrofon
34
NIE próbuj samodzielnie zdejmować tylnej pokrywy.
Może to spowodować poważne uszkodzenie baterii i urządzenia, prowadzące
do przegrzania, zapłonu lub obrażeń ciała. Tylna pokrywa i bateria tego
urządzenia nie mogą być usuwane ani wymieniane przez niewykwalifikowanych
specjalistów.
• Czujnik zbliżeniowy / oświetlenia otoczenia
-- Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza
ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po
odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe
zostaną z powrotem włączone.
-- Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje
natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego
sterowania jasnością.
• Przyciski głośności
-- Pozwalają dostosować głośność dzwonków, połączeń lub powiadomień.
-- Podczas korzystania z aplikacji Aparat, aby wykonać zdjęcie, należy
delikatnie nacisnąć przycisk głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
-- Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie
przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację Kamera. Dwukrotne
naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację
Capture+.
• Klawisz zasilania/blokowania
-- Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
-- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji
sterowania zasilaniem.
• Przycisk funkcji Google Asystent
-- To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Asystent. Umożliwia
znajdowanie odpowiedzi i pracę w czasie podróży. Aby rozpocząć,
wystarczy dotknąć przycisk funkcji Google Asystent z boku telefonu.
-- Uaktywnić funkcję Google Asystent. Aby uzyskać więcej szczegółów,
patrz Google Asystent.
Funkcje podstawowe
35
• Czujnik czytnika odcisków palców
-- Włączyć funkcję rozpoznawania odcisku palca w celu ułatwienia
odblokowania ekranu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Przegląd
funkcji rozpoznawania linii papilarnych.
• W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może
być ograniczony.
• W tylnej części urządzenia znajduje się wbudowana antena NFC. Zachować
ostrożność podczas obsługi urządzenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub
zasłonięcia anteny NFC.
• Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu dotykowego.
• Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika
zbliżeniowego.
• Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran lub
przyciski mogą nie działać prawidłowo.
Urządzenie należy chwytać w sposób pokazany poniżej. Zakrycie mikrofonu
ręką, palcem lub futerałem ochronnym może być przyczyną pogorszenia
jakości dźwięku połączenia.
Dobrze
Mikrofon
Mikrofon
Funkcje podstawowe
Źle
Nie zakrywaj mikrofonu.
Nie zakrywaj mikrofonu.
36
Włączanie lub wyłączanie zasilania
Włączanie zasilania
Gdy zasilanie jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania/
blokowania.
• Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja
początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może
być dłuższy niż zazwyczaj.
Wyłączanie zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybierz opcję
Wyłącz.
Ponowne uruchomienie urządzenia
Gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub nie odpowiada, zrestartować je
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz
przyciszania (-) do momentu wyłączenia zasilania.
2 Gdy rozpocznie się ponowne uruchomienie, zwolnij przycisk.
Opcje sterowania zasilaniem
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję.
• Wyłącz: Wyłączanie urządzenia.
• Uruchom ponownie: ponowne uruchomienie urządzenia.
• Włącz tryb samolotowy: zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych,
w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania
Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.
Funkcje podstawowe
37
Wkładanie karty SIM
Aby rozpocząć użytkowanie urządzenia, należy włożyć kartę SIM (ang.
Subscriber Identity Module) dostarczaną przez dostawcę usług.
• Zachowaj ostrożność, korzystając z igły do wysuwania, ponieważ jest ostra.
1
Włóż igłę do wysuwania karty do otworu tacki na karty.
2
Wyjmij tackę na karty.
Funkcje podstawowe
38
3
Umieścić kartę SIM na oprawce na kartę, tak aby pozłacane styki były
skierowane w dół.
Umieścić główną kartę SIM na tacce 1 i dodatkową kartę SIM na tacce 2.
4
Umieścić tackę na karty z powrotem w szczelinie.
Funkcje podstawowe
39
• To urządzenie obsługuje wyłącznie karty nano-SIM.
Nano
Micro
Standardowa
• W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w
urządzeniu właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie
nowej karty SIM dostarczonej przez operatora.
• Włożenie mokrej tacy karty pamięci do urządzenia może spowodować
uszkodzenie urządzenia. Zawsze należy się upewnić, że taca karty jest sucha.
Środki ostrożności podczas korzystania z karty SIM
• Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem
karty SIM.
• Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie
uszkodzić.
Funkcje podstawowe
40
Wkładanie karty pamięci
Włóż kartę pamięci do urządzenia.
W zależności od producenta i typu karty pamięci, niektóre karty pamięci mogą
nie być zgodne z urządzeniem.
1 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na karty.
2 Wyjmij tackę na karty.
3 Umieść kartę pamięci na oprawce na kartę, tak aby pozłacane styki były
skierowane w dół.
Karta pamięci
(opcjonalna — do nabycia osobno)
Karta SIM
4
Umieść oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.
• Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem.
Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie
urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej
karcie.
• Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty
pamięci.
Funkcje podstawowe
41
Wyjmowanie karty pamięci
Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją
odłączyć.
Ustawienia Ogólne Przechowywanie
.
1 Dotknij opcji
2 Włóż igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie
wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.
3 Wyjmij kartę pamięci z oprawki na kartę.
4 Umieść oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.
• Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania
i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść
do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub
urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za
utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.
Bateria
Ładowanie baterii
Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie
naładować baterię.
Ładuj urządzenie za pomocą kabla USB typu C.
Złącze przewodu ładowarki.
Funkcje podstawowe
42
• Nie korzystać z zewnętrznego zacisku, przewodu ładowania lub złącza w
obecności wilgoci. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego,
obrażeń ciała lub nieprawidłowego działania urządzenia. W przypadku
występowania wilgoci natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i
całkowicie pozbyć się wilgoci.
• Używać kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
• Korzystać wyłącznie z ładowarki i przewodu do ładowania zatwierdzonych
przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta
może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
• Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny akumulator. Dla bezpieczeństwa
nie wolno wyjmować wbudowanego akumulatora.
• Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie
prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.
• Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To
pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
• Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do
komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie
może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ściennego.
• Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie
zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie
powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.
Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia
• Upewnij się, że używany jest dostarczony kabel USB; do urządzenia nie
wolno podłączać kabli ani ładowarek innych producentów. Ograniczona
gwarancja udzielana przez firmę LG nie obejmuje użycia akcesoriów innych
producentów.
• Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i
nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Funkcje podstawowe
43
Prawidłowe korzystanie z baterii
Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego
uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.
Aby wydłużyć czas pracy baterii, należy anulować operacje wykonywane w tle.
Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych
wskazówek:
• Wyłączać komunikację Bluetooth® lub sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są
używane.
• Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
• Zminimalizować jasność ekranu.
• Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
• Sprawdzać poziom baterii podczas korzystania z wszelkich pobranych
aplikacji.
Ekran dotykowy
Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy
użyciu gestów na ekranie dotykowym.
Dotknięcie
Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.
Funkcje podstawowe
44
Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij i przytrzymać przez kilka sekund, aby wyświetlić menu z dostępnymi
opcjami.
Dwukrotne dotknięcie
Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę
internetową lub mapę.
Przeciąganie
Dotknij elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, i przytrzymać go, a
następnie kontrolowanym ruchem przesunąć palec w inne miejsce. Za pomocą
tego gestu można zmieniać położenie elementów.
Funkcje podstawowe
45
Przeciągnięcie
Dotknij ekranu palcem i od razu szybko go przesunąć. Ten gest umożliwia
przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.
Zsuwanie i rozsuwanie
Zsunięcie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub
mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.
• Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.
Funkcje podstawowe
46
• Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych
lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
• W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na
przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być
niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub
takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne,
aby umożliwiało czytanie książek.
• Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
• Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
• Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną
rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
• Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny
lub mokry.
• Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie
znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria
kupione w innym sklepie.
• Wyświetlanie obrazów statycznych przez dłuższy okres czasu może
skutkować wystąpieniem zjawiska kontrastu następczego lub wypalania
ekranu. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączać ekran lub unikać
wyświetlania tego samego obrazu przez długi czas.
Funkcje podstawowe
47
Ekran główny
Przegląd funkcji ekranu głównego
Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do
różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku na
dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.
Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie
głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić
wszystkie zainstalowane aplikacje.
Układ ekranu głównego
Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać
widżetami i folderami.
Pasek stanu
Widżet pogody
Widżet wyszukiwania Google.
Ikona strony
Obszar szybkiego dostępu
Domowe przyciski dotykowe
• Ekran główny może się różnić w zależności od polityki producenta, ustawień
użytkownika, wersji oprogramowania lub operatora sieci.
• Pasek stanu: zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie
naładowania baterii.
Funkcje podstawowe
48
• Widżet pogody: wyświetlanie informacji dotyczących pogody i godziny dla
określonego obszaru.
• Widżet wyszukiwania Google: Wpisz lub powiedz coś, aby otworzyć
widżet wyszukiwania Google.
• Ikona strony: wyświetlanie łącznej liczby kanw ekranu głównego.
Aby przejść na wybraną stronę, można dotknąć ikony strony. Zostanie
podświetlona ikona odnosząca się do aktywnej kanwy.
• Obszar szybkiego dostępu: pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u
dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.
• Domowe przyciski dotykowe
-: powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub
wyskakujących okien.
-: dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego.
Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie Asystenta Google.
-: dotknięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji
lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane
aplikacje, dotknąć przycisku USUŃ WSZYSTKO. Aby jednocześnie użyć
dwóch aplikacji z wykorzystaniem trybu Wiele okien, podczas używania
aplikacji dotknąć przycisku i go przytrzymać.
-: Zdecyduj, której karty SIM będziesz używać. Dotknąć i przytrzymać,
aby skonfigurować ustawienia kart SIM.
Funkcje podstawowe
49
Zmiana stylu Domowych przycisków dotykowych
Można zmienić styl Domowych przycisków dotykowych.
Ustawienia Wyświetlacz Domowe przyciski dotykowe.
1 Dotknij
2 W menu STYL wybierz Tylko przyciski lub Gest i przyciski, aby
dostosować ustawienia do własnych preferencji.
• Tylko przyciski: Dostępne są / /
Dotknij , aby wyświetlić
ostatnio używane aplikacje.
• Gest i przyciski: Dostępne są przyciski: Wstecz i Ekran główny
Aby wyświetlić ostatnio używane aplikacje, przesuń przycisk ekranu
głównego
w górę.
Edytowanie przycisków dotykowych ekranu głównego
Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do
ich obszaru często używane funkcje.
Dotknij
Ustawienia Wyświetlacz Domowe przyciski dotykowe
Kombinacja przycisków i dostosować ustawienia.
• Dostępnych jest kilka funkcji, takich jak QSlide, Powiadomienie czy
Capture+.
Funkcje podstawowe
50
Ukrywanie przycisków dotykowych ekranu głównego
Użytkownik może ukryć przyciski dotykowe ekranu głównego, aby widzieć
większą powierzchnię ekranu podczas korzystania z aplikacji.
Ustawienia Wyświetlacz Domowe przyciski
1 Dotknij polecenia
dotykowe Ukryj Domowe przyciski .
2 Wybierz aplikacje, w których przyciski ekranu głównego będą ukrywane i
dotknij
.
• Przyciski ekranu głównego będą ukrywane 3 sekundy po ostatnim
dotknięciu.
• Aby ponownie wyświetlić przyciski ekranu głównego, przeciągnij dolną
krawędź ekranu w górę.
Przyciski blokowania/ukrywania
Ikona blokowania lub ukrywania przycisków ekranu głównego wyświetlana
jest u dołu po lewej stronie ekranu.
Aby zablokować przyciski ekranu głównego przy równoczesnym ich ukryciu,
dotknąć
po lewej stronie przycisków ekranu głównego.
Aby ukryć przyciski ekranu głównego ponownie, dotknąć dwukrotnie .
• Niektóre funkcje nie będą obsługiwane w przypadku ukrycia przycisków
ekranu głównego.
Funkcje podstawowe
51
Ikony stanu
W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu
w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona
powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony
powiadomień wyświetlane na pasku stanu.
Brak sygnału
Trwa transmisja danych w sieci
Ustawiono alarm
Tryb wibracji jest włączony
Komunikacja Bluetooth jest włączona
Urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
Poziom baterii
Tryb samolotowy jest włączony
Nieodebrane połączenia
Sieć Wi-Fi jest podłączona
Tryb wyciszenia jest włączony
GPS jest włączony
Usługa Hotspot jest włączona
Brak karty SIM
Tryb NFC jest włączony
• W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą
wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do
ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia oraz
obszarem, a także z warunkami dostawcy usług.
• Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci
komórkowej.
Funkcje podstawowe
52
Panel powiadomień
Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na
ekranie głównym.
• Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, należy przeciągnąć panel
powiadomień w dół.
• Aby przestawić, dodać lub usunąć ikony, należy dotknąć opcji EDYTUJ.
• Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień
odpowiedniej funkcji.
EDYTUJ
• Z panelu powiadomień można korzystać nawet przy włączonej blokadzie
ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, przeciągnąć panel powiadomień, aby
uzyskać szybki dostęp do dowolnych funkcji.
Funkcje podstawowe
53
Przełączanie orientacji ekranu
Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z
orientacją urządzenia.
Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji Obrót.
Można też dotknąć
Ustawienia Wyświetlacz i aktywować funkcję
Autoobracanie ekranu.
Edytowanie ekranu głównego
Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie
wybrać żądaną czynność z poniższych.
• Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać
kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
• Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać
pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję
Widżety.
• Aby zmienić tapety, motywy i ikony, należy dotknąć i przytrzymać pustą
przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję Tapeta
& Motyw.
Można też dotknąć opcji
Ustawienia Wyświetlacz Tapeta
& Motyw, a następnie wybrać tapety, motywy i ikony, który zostaną
zastosowane w urządzeniu.
Funkcje podstawowe
54
• Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć i
przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie
wybrać opcję Ustawienia Ekranu głównego. Aby uzyskać więcej
szczegółów, patrz Ustawienia ekranu głównego.
• Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy
dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a
następnie wybrać opcję Kosz na aplikacje. Aby uzyskać więcej szczegółów,
patrz Kosz na aplikacje.
• Aby zmienić domyślny ekran, należy dotknąć i przytrzymać pustą
przestrzeń w obrębie ekranu głównego, przejść do wybranego ekranu,
dotknąć przycisku , a następnie jeszcze raz ekranu.
Ekran domyślny
Funkcje podstawowe
55
Wyświetlanie tła
Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i
widżety.
Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.
• Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety,
należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku .
Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym
Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć
ją w inne miejsce.
• Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy
dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru
szybkiego dostępu u dołu.
• Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na
ekran główny.
Funkcje podstawowe
56
Korzystanie z folderów na ekranie głównym
Tworzenie folderów
Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć
ją nad inną aplikację.
• Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.
Edytowanie folderów
Na ekranie głównym dotknąć folderu i wykonać jedną z poniższych czynności.
• Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
• Aby dodać aplikacje, dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie
przeciągnąć nad folder i zwolnić.
• Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną
aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli usunięta aplikacja
jest jedyną aplikacją, która znajdowała się w folderze, ten folder zostanie
automatycznie usunięty.
• Aplikacje można też dodawać i usuwać przez dotknięcie przycisku w
folderze.
• Koloru folderu nie można zmienić, korzystając z pobranego motywu.
Ustawienia ekranu głównego
Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.
Ustawienia Wyświetlacz Ekran główny.
1 Dotknij
2 Dostosowanie ustawień:
• Wybierz ekran główny: wybór trybu ekranu głównego.
• Tapeta: zmiana tapety tła ekranu głównego.
• Efekt ekranu: wybór efektu, który będzie stosowany podczas
przełączania kanw ekranu głównego.
Funkcje podstawowe
57
• Kształty ikon: wybór między ikonami o ostrych lub zaokrąglonych
rogach.
• Kanał Google: Włącza kanał Google wyświetlany po lewej stronie
ekranu głównego.
• Posortuj aplikacje według: ustawienie sposobu zapisywania aplikacji
na ekranie głównym.
• Siatka: zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.
• Ukryj aplikacje: wybór aplikacji do ukrycia na ekranie głównym.
• Zezwalaj na zapętlanie ekranu głównego: włączenie niekończącego
się przewijania ekranu głównego (powrót w pętli do pierwszego ekranu
po wyświetleniu ostatniego).
• Szukaj: wyszukiwanie przez przeciąganie w dół na ekranie głównym.
• Blokada ekranu głównego: Włącz, aby uniemożliwić usuwanie lub
zmianę układu aplikacji i widżetów.
Blokada ekranu
Blokowanie ekranu
Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu
urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje
bezczynne przez określony czas.
Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania
spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.
Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się
ustawienie blokady ekranu.
• Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów
dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się
włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.
Funkcje podstawowe
58
Ustawianie blokady ekranu
Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.
Ustawienia Ogólne Blokada ekranu i bezpieczeństwo
1 Dotknij
Wybierz blokadę ekranu, a następnie wybrać preferowaną metodę.
2 Dostosowanie ustawień:
• Brak: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
• Przesunięcie: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
• Wzór: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
• Kod PIN: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła
numerycznego.
• Hasło: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła
alfanumerycznego.
• Odcisk palca: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
• Po 5 nieudanych próbach odblokowania urządzenia ekran jest blokowany na
30 sekund.
Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie
Przy wyborze wzoru, kodu PIN lub hasła jako metody blokowania ekranu
można tak skonfigurować urządzenie, aby było zablokowane przy włączaniu,
co zabezpiecza dane.
• Dopóki urządzenie nie zostanie odblokowane, nie będzie można korzystać
z żadnych jego funkcji, z wyjątkiem połączeń alarmowych.
• W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić
zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.
Funkcje podstawowe
59
Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji
bezpiecznego uruchamiania
• W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić
zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.
• Trzymać hasła odblokowywania blokady ekranu oddzielnie.
• Po przekroczeniu określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł
blokady ekranu urządzenie automatycznie zresetuje się, a zaszyfrowane
dane i dane osobiste zostaną automatycznie usunięte bez możliwości ich
przywrócenia.
• Należy uważać, aby nie przekroczyć określonej liczby prób wprowadzenia
prawidłowych haseł blokad ekranu.
• Po włączeniu urządzenia tuż po jego zresetowaniu rozpocznie się też
szyfrowanie. W przypadku samowolnego zatrzymania szyfrowania
dane mogą zostać uszkodzone. Poczekać do momentu zakończenia
resetowania.
Dostosowanie ekranu blokady
Blokadę ekranu można dostosowywać.
Ustawienia Ogólne Blokada ekranu i
1 Dotknij opcji
bezpieczeństwo Spersonalizuj ekran blokady.
2 Wybierz funkcję do ustawienia.
• Tapeta: Umożliwia ustawienie tła ekranu blokady.
• Zegar: Umożliwia ustawienie pozycji zegara na ekranie blokady.
• Skróty: Umożliwia wybranie aplikacji uruchomionych na ekranie blokady.
To ustawienie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy jest ustawiony ekran
blokady.
• Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu: Umożliwia
ustawienie tekstu wyświetlanego na ekranie blokady w celu
identyfikacji właściciela telefonu.
Funkcje podstawowe
60
Ustawienia blokady bezpieczeństwa
Użytkownik może ustawić ustawienia blokady bezpieczeństwa.
Ustawienia Ogólne Blokada ekranu i
1 Dotknij opcji
bezpieczeństwo Ustawienia bezpiecznej blokady.
2 Wybierz funkcję do ustawienia.
• Zegar blokady: Umożliwia ustawienie określonego czasu, po którym
ekran automatycznie się blokuje po wyłączeniu oświetlenia tła (limit
czasu nieaktywności).
• Przycisk zasilania blokuje od razu: Włączyć tę opcję w celu
natychmiastowego blokowania ekranu po naciśnięciu przycisku
zasilania/blokowania. To ustawienie zastępuje ustawienie timera
blokady bezpieczeństwa.
• Smart Lock: Umożliwia ustawienie zaufanych urządzeń, miejsc, głosu
lub wykrywania, czy urządzenie jest założone, które powodują, że
telefon zostaje odblokowany.
• Menu, które wymagające ustawiania, mogą się różnić w zależności od
wybranej metody blokady ekranu.
Funkcje podstawowe
61
KnockON
Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.
• Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez
firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych
narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez
użytkownika.
• Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
• Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/
oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.
Włączanie ekranu
Dotknij dwukrotnie środka ekranu.
• Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik
rozpoznawania.
Wyłączanie ekranu
Dotknij dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym i zablokować ekran.
Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.
Funkcje podstawowe
62
Szyfrowanie karty pamięci
Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci.
Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych
urządzeń.
Ustawienia Ogólne Blokada ekranu i bezpieczeństwo
1 Dotknij
Szyfrowanie i dane logowania Zaszyfruj kartę SD.
2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty
pamięci i dotknąć opcji DALEJ, aby kontynuować.
3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku SZYFROWANIE.
• Szyfrowanie nowego pliku: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które
zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
• Pełne szyfrowanie: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych
na karcie pamięci.
• Wyklucz pliki multimedialne: szyfrowanie wszystkich plików, z
wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.
• Aby zaszyfrować kartę pamięci, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem
kodu PIN lub hasła.
• Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
• Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje
jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego
przed rozpoczęciem szyfrowania należy się upewnić, że poziom baterii jest
wystarczający.
• Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na
którym zostały zaszyfrowane.
• Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy
LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym,
należy ją sformatować.
• Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma
włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po
zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.
Funkcje podstawowe
63
Wykonywanie zrzutów ekranu
Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.
Za pomocą skrótu
Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/blokowania oraz
przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.
• Zrzuty można przeglądać w folderze Screenshots dostępnym w aplikacji
Galeria.
Za pomocą aplikacji Capture+
Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół,
a następnie dotknąć opcji .
• Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji
Capture+, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Aby
użyć tej funkcji, należy dotknąć opcji
Ustawienia Ogólne Skróty i
włączyć opcję Otwórz Capture+.
• Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Dodawanie notatek na zrzucie ekranu.
Wprowadzanie tekstu
Korzystanie z paska narzędzi Smart
W jednym miejscu możesz korzystać z różnych metod wprowadzania tekstu
z klawiatury. Możesz wybrać żądaną metodę wprowadzania danych z górnej
części klawiatury.
1 Wybierz żądaną metodę wprowadzania za pomocą klawiatury w paska
narzędzi Smart.
2 Dotknij i wybierz metodę wprowadzania, która ma być wyświetlana w
narzędziu Smart, lub zmień ich kolejność.
Funkcje podstawowe
64
Mądry pasek
narzędzi
• Niektóre metody wprowadzania danych mogą się różnić w zależności od
posiadanego urządzenia.
• Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Inteligentne narzędzie w ustawieniach
klawiatury.
• Możesz także użyć metody wprowadzania tekstu przez dotknięcie
.
•
•
: Dodaj emotikony.
: Dotknij , aby wprowadzić głosowo tekst.
-- Aby zapewnić jak najlepsze rozpoznawanie poleceń głosowych,
należy mówić wyraźnie.
-- Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do
sieci.
-- Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, należy
dotknąć
Języki na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.
-- Funkcja ta może nie być obsługiwania lub obsługiwane języki mogą
się różnić w zależności od obszaru.
•
: Ustawienia klawiatury dostępu.
•
: Otwórz tacę klipującą. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz
Schowek
•
: Aktywuj swobodną klawiaturę podczas korzystania z funkcji wielu
okien. Możesz również przesunąć klawiaturę do żądanego miejsca.
Funkcje podstawowe
65
Korzystanie z klawiatury Smart
Klawiatura Smart umożliwia wprowadzanie i edytowanie tekstu.
Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności
przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu
można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.
Poruszanie kursorem
W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane
położenie. Podczas wpisywania tekstu należy dotknąć i przytrzymać pasek
przestrzenny, a następnie przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo.
• Ta opcja jest dostępna tylko na klawiaturze QWERTY.
Funkcje podstawowe
66
Podpowiadanie słów
Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkowania i podpowiada
często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia,
tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.
Wystarczy wprowadzić tekst i dotknąć podpowiadanego słowa lub delikatnie
przeciągnąć lewą lub prawą stronę klawiatury w górę.
• Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby
ręcznego wpisywania każdej litery słowa.
Dodawanie języków do klawiatury
Można udostępnić dodatkowe języki do wprowadzania za pomocą klawiatury.
Ustawienia Ogólne Język i klawiatura
1 Dotknij opcji
Klawiatura ekranowa Klawiatura LG Wybierz języki.
2 Wybrać język, który zostanie udostępniony.
Funkcje podstawowe
67
Kopiowanie i wklejanie
Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej
samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.
1 Dotknij i przytrzymaj początek lub koniec tekstu do skopiowania lub
wycięcia.
2 Przeciągnij znaczniki / , aby wskazać obszar do kopiowania lub
wycięcia.
3 Wybierz opcję Wytnij lub Kopiuj.
• Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do
schowka.
Dotknij
i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać
4
opcję Wklej.
• Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja Wklej będzie
niewidoczna.
Schowek
Skopiowany lub wycięty obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany do
schowka i można go wkleić w dowolnym miejscu i czasie.
1 Na Smart narzędzie, wybierz .
Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie
wybrać opcję Schowek.
2 Wybierz i wklej element ze schowka.
• W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
• Dotknięcie pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były
usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów.
Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć
zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
• Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .
• Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać schowka.
Funkcje podstawowe
68
Udostępnianie treści
Odtwarzanie treści za pomocą innego urządzenia
Zapisane w urządzeniu zdjęcia, filmy lub utwory muzyczne można odtwarzać
na telewizorze.
1 Podłącz telewizor i urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi.
2 W trakcie przeglądania pozycji w aplikacji Galeria lub Muzyka należy
dotknąć ikony
Odtwórz na innym urządzeniu.
3 Wybierz telewizor, z którym ma być nawiązane połączenie.
• Aby skorzystać z Chromecasta, usługi Google Play muszą być aktualne.
Wyświetlanie treści zapisanych na pobliskich
urządzeniach
Aplikacje Galeria lub Muzyka pozwalają wyświetlać materiały zapisane na
różnych urządzeniach, np. komputerze, urządzeniach NAS lub mobilnych.
Podłączanie urządzeń
Do tej samej sieci bezprzewodowej należy podłączyć wybrane urządzenie oraz
inne urządzenie obsługujące funkcję DLNA.
• Funkcja udostępniania plików (DLNA) musi być włączona w obu
urządzeniach.
Wyszukiwanie pobliskich urządzeń
Aby wyświetlić listę urządzeń, które obsługują funkcję DLNA i są podłączone
do tej same sieci, należy przejść do menu Urządzenia w pobliżu w każdej z
aplikacji.
Z materiałów znajdujących się na pobliskich urządzeniach można korzystać
tak, jakby były zapisane na posiadanym urządzeniu.
Funkcje podstawowe
69
Wysyłanie lub odbieranie plików
Pliki zapisane na posiadanym urządzeniu i innym urządzeniu LG, tablecie lub
komputerze są współdzielone.
Przesyłanie plików
W aplikacji Galeria lub Menedżer plików należy dotknąć ikony
Udostępnij lub ikony , a następnie wybrać pozycję z listy udostępnionych
urządzeń.
Otrzymywanie plików
Przesunąć pasek stanu pobierania do dołu i dotknąć ikony , a następnie
dotknąć opcji Udostępnianie pliku.
Jeśli urządzenie nie obsługuje funkcji udostępniania plików, należy dotknąć
opcji
Ustawienia Sieć Udostępnianie Pliku SmartShare Beam
.
• Urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej, co
urządzenie, do którego będą wysyłane pliki.
• Funkcja udostępniania plików musi być włączona w obu urządzeniach.
Funkcje podstawowe
70
03
Przydatne
aplikacje
Instalowanie i odinstalowywanie
aplikacji
Instalowanie aplikacji
Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.
• Można skorzystać ze sklepu SmartWorld, Sklep Play lub sklepu z
aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.
• Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania
się.
• Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
• W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej
użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od
posiadanego planu taryfowego.
• W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja SmartWorld
może nie być obsługiwana.
Odinstalowywanie aplikacji
Nieużywane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.
Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i
przytrzymania
Na ekranie głównym dotknąć aplikacji przeznaczonej do odinstalowania i
przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad opcję Odinstaluj u góry ekranu.
• Jeśli aplikacje odinstalowano w ciągu ostatnich 24 godzin, można
zainstalować je ponownie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Kosz na
aplikacje.
Odinstalowywanie za pomocą menu ustawień
Dotknij opcji
Ustawienia Ogólne Aplikacje i powiadomienia,
Informacje o aplikacji, wybrać aplikację, a następnie dotknąć opcji Odinstaluj.
• Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.
Przydatne aplikacje
72
Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami
Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego
aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.
Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji podczas
konfiguracji
Po pierwszym włączeniu urządzenia można pobrać zalecane aplikacje.
Można przejść do następnego kroku bez instalacji.
Kosz na aplikacje
Odinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym. Można także
zainstalować ponownie aplikacje, które odinstalowano w ciągu ostatnich 24
godzin.
Zarządzanie Kosz na aplikacje.
1 Dotknij opcji
Można też dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu
głównego, a następnie dotknąć przycisku Kosz na aplikacje.
2 Aktywacja wybranej funkcji:
• Przywróć: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
•
: trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.
• Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie
24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować
odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
• Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego.
W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym
menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.
Przydatne aplikacje
73
Skróty aplikacji
Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, taką jak Połączenie,
Wiadomość, Aparat, Galeria i Ustawienia, aby wyświetlić menu szybkiego
dostępu. Skróty aplikacji umożliwiają łatwiejsze korzystanie z aplikacji.
• Dotknij , aby skonfigurować ustawienia widżetu żądanej aplikacji.
• Dotknij , aby przejrzeć informacje dotyczące żądanej aplikacji.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach.
Przydatne aplikacje
74
Telefon
Połączenie głosowe
Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich
jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy
kontaktów lub listy ostatnich połączeń.
Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury
1
2
Dotknij
Wybierz numer.
Nawiąż połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
• Wprowadź numer telefonu i dotknąć przycisku .
• Dotknij i przytrzymaj numer szybkiego wybierania.
• Wyszukaj kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście
kontaktów, a następnie dotknąć przycisku .
• Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia
międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
• Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dodać numery telefonu do listy
szybkiego wybierania, patrz Dodawanie kontaktów.
Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów
1
2
Dotknij
Kontakty.
Wybierz kontakt z listy kontaktów i dotknij przycisku
Przydatne aplikacje
.
75
Odbieranie połączenia
Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć przycisk
na ekranie połączenia
przychodzącego.
• Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można
wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakańczania tego
zestawu.
• Aby móc zakańczać połączenie bez wyłączania ekranu, należy dotknąć
opcji
Ustawienia Sieć Ustawienia połączeń Odbierz i zakończ
połączenia, a następnie włączyć funkcję Rozłącz za pośrednictwem
Przycisku zasilania.
Odrzucanie połączenia
Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk
w
poprzek ekranu połączenia przychodzącego.
• Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, należy przeciągnąć opcję wiadomości
o odrzuceniu
w poprzek ekranu.
• Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, należy dotknąć opcji
Ustawienia Sieć Ustawienia połączeń Zablokuj połączenie i
odrzuć z wiadomością Odrzuć z wiadomością.
• Podczas przychodzącego połączenia należy nacisnąć przycisk zwiększania
głośności (+), przyciszania (-) lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć
dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.
Sprawdzanie połączenia przychodzącego podczas
korzystania z aplikacji
Gdy podczas korzystania z aplikacji pojawi się przychodzące połączenie,
można wyświetlić wyskakujące powiadomienie w górnej części ekranu. Z
poziomu ekranu wyskakującego powiadomienia można odebrać połączenie,
odrzucić połączenie lub wysłać wiadomość.
• Dotknąć opcji
Ustawienia Sieć Ustawienia połączeń
Ustawienia dodatkowe Wyskakujące pow. o poł. przychodzącym, a
następnie wybrać żądany sposób wyświetlania przychodzącego połączenia
podczas korzystania z aplikacji.
Przydatne aplikacje
76
Wyświetlanie nieodebranych połączeń
W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie
widoczna ikona .
Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy
przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć
Rejestry
połączeń.
Funkcje dostępne w trakcie połączenia
W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków
na ekranie:
• Kontakty: wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
• Zawieś: wstrzymywanie połączenia.
• Wybier: wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
• Głośnik: włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
• Wycisz: wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
• Bluetooth: przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie
Bluetooth.
•
: zakończenie połączenia.
•
: dostęp do dodatkowych opcji połączeń.
• Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub
operatora sieci.
Przydatne aplikacje
77
Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi
rozmówcami
W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.
1 Po nawiązaniu połączenia dotknąć Dodaj połączenie.
2 Wprowadź numer telefonu i dotknąć przycisku .
• Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a
pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, należy dotknąć przycisku Scal.
• Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej
informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
Wyświetlanie rejestrów połączeń
Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, należy dotknąć
Rejestry
połączeń. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:
• Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby
wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
• Aby usunąć rejestry połączeń, dotknąć przycisku
Usuń.
• Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego
na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci
komórkowej.
• Usunięta historia połączeń nie może zostać przywrócona.
• Aby dostosować rozmiar czcionki dzienników połączeń lub kontaktów, należy
zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie aparatu.
Konfigurowanie opcji połączeń
Różne opcje połączeń można konfigurować.
Wybierz numer lub Rejestry połączeń.
1 Dotknij
2 Dotknij Ustawienia połączeń, a następnie skonfigurować opcje
połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.
Przydatne aplikacje
78
SMS
Wysyłanie wiadomości
Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą
aplikacji do wysyłania wiadomości.
• Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem
dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do
operatora sieci komórkowej.
1
2
3
4
Dotknij
.
Dotknij przycisku
lub .
Wskaż odbiorcę i utworzyć wiadomość.
• Aby korzystać z opcji multimedialnych, dotknij .
• Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć
przycisku .
Dotknij przycisku , aby wysłać wiadomość.
Odczytywanie wiadomości
Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.
.
1 Dotknij
2 Wybierz kontakt z listy wiadomości.
Konfigurowanie ustawień wiadomości
Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.
.
1 Dotknij
2 Na liście wiadomości dotknąć Ustawienia.
Przydatne aplikacje
79
Aparat
Uruchamianie aparatu
Aby uchwycić wszystkie cenne momenty, użytkownik może wykonywać
zdjęcia lub nagrywać filmy.
Dotknij
.
• Przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem filmu przetrzeć obiektyw aparatu
miękką szmatką.
• Należy uważać, aby nie poplamić obiektywu aparatu palcami ani inną
substancją obcą.
• Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od
rzeczywistego wyglądu urządzenia.
• Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji Galeria. Aby
uzyskać więcej szczegółów, patrz Przegląd funkcji aplikacji Galeria.
Zmiana trybu aparatu
Można wybrać tryb aparatu, który odpowiada otoczeniu tak, aby wykonanie
zdjęcia lub nagranie filmu było łatwe i wygodne.
Dotknij opcji
TRYB, a następnie wybierz żądany tryb.
• Naciśnij i przytrzymaj ikonę trybu i przeciągnij ją do żądanej lokalizacji, aby
zmienić kolejność trybów.
Przydatne aplikacje
80
Tryb automatyczny
Można wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, wybierając różne tryby i opcje
aparatu.
, następnie dotknąć przycisków TRYB
1 Dotknij przycisków
Automatycznie ( A ).
2 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku . Aby nagrać film, dotknij
przycisku .
Włączanie lub wyłączanie
lampy błyskowej.
Przełączanie między
przednim a tylnym
aparatem
Zmienić kąt kamery.
Uruchamianie Galeria
Zastosowanie efektu filtra
filmu.
Wykonywanie zdjęć
Wybór trybu aparatu.
Nagrywanie filmów
Zmiana opcji aparatu.
Wykonywanie zdjęcia
1
2
Wybierz tryb aparatu i dotknij obiektu na ekranie, aby go śledzić.
Dotknij przycisku , aby wykonać zdjęcie.
• Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić,
naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania (-). Dotknij opcji
Ustawienia Ogólne Skróty, a następnie dotknąć opcji Otwórz Aparat
, aby ją włączyć.
Przydatne aplikacje
81
Nagrywanie filmu
1
2
3
Wybierz tryb aparatu i dotknij obiektu na ekranie, aby go śledzić.
Dotknij .
• Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
• Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby
wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
• Podczas nagrywania filmu można zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie,
aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.
• Podczas nagrywania filmu można dotknąć żądanego obszaru, aby
dostosować jego jasność.
Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
• Aby sprawdzić proporcje ekranu przez nagraniem filmu, nacisnąć i
przytrzymać opcję .
Dostosowanie opcji aparatu
Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami.
Wystarczy dotknąć przycisku na ekranie.
• Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu
(przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.
•
•
: Wykonanie zdjęcia w trybie FullVision.
: Wybór wartości proporcji obrazu i rozmiaru zdjęć na potrzeby
wykonywania zdjęć.
•
: Wybór wartości rozdzielczości i rozmiaru nagrywanych filmów.
•
: Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania
zdjęć lub nagrywania filmu po upływie określonego czasu.
Przydatne aplikacje
82
Wyszukiwanie
wizualne
Skorzystaj z aparatu, aby wyszukać informacje o obiekcie.
HDR
Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz otrzymywanie
efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są
wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia
HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w
którą wyposażony jest aparat.
Włącz migawkę
głosem
Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych.
Tag lokalizacji
Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji
GPS.
Siatka
Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią
wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o
poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie
Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania
zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD.
(Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Pomoc
Udzielanie pomocy dla każdego menu aparatu.
Dodatkowe opcje przedniego aparatu
Selfie
Zrób selfie, wybierając powiązaną z nim pozycję spośród
opcji Zdjęcia gestem dłoni i Zdjęcie automatyczne.
Zapisz obrócone
Zapisywanie odwróconych obrazów po wykonaniu zdjęć
selfie.
Różne tryby aparatu
Jedzenie
Użytkownik może zrobić zdjęcie lub nagrać film, regulując suwak koloru i balans bieli.
, a następnie dotknij przycisków TRYB
.
1 Dotknij przycisku
2 Aby wykonać zdjęcie, dotknij przycisku .
• Przesunąć suwak koloru na ekranie, aby dostosować balans bieli i
wybrać najlepszy kolor.
• Jeśli suwak nie jest wyświetlany, dotknąć przycisku , aby dostosować
balans bieli.
Przydatne aplikacje
83
YouTube Live
Możesz nagrywać filmy i przesłać je bezpośrednio do serwisu YouTube.
, a następnie dotknij TRYB
.
1 Dotnij przycisku
2 Dotknąć przycisku i nagrać film.
Aby użyć tej funkcji, należy potwierdzić numer telefonu.
• Funkcja YouTube Live jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie jest
podłączone do Internetu. W przypadku korzystania z transmisji danych
w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w
zależności od posiadanego planu taryfowego.
Kreator animacji
Umożliwia tworzenie plików GIF przez wykonywanie zdjęć co ustalony okres.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Kreator animacji.
Portret
Można wykonać ostry portret stosując efekt rozmazania obiektywu aparatu.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Portret.
Przydatne aplikacje
84
AI CAM
Można poprawnie robić zdjęcia lub nagrywać filmy, gdyż aparat rozpoznaje
obiekt podczas wykonywania zdjęcia lub nagrywania filmu.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz AI CAM.
Zdjęcia seryjne
Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.
W trybie automatycznym dotknąć przycisku .
• Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością
.
Inne przydatne funkcje aplikacji Aparat
Blokada funkcji automatycznego poziomu ekspozycji/
automatycznego dostosowania ostrości
Funkcja umożliwia zablokowanie aktualnego poziom ekspozycji i położenia
ostrości przez dotknięcie ekranu i przytrzymanie go w trybie Auto. Aby
wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć pustej przestrzeni na ekranie.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.
Przydatne aplikacje
85
Przełączanie między aparatami
Funkcja umożliwia przełączanie między przednim a tylnym aparatem
odpowiednio do otoczenia.
Na ekranie aparatu dotknąć przycisku
lub przeciągnąć ekran w dowolnym
kierunku, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.
• Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Aby
uzyskać więcej szczegółów, patrz Selfie.
Przybliżanie lub oddalanie
Ekran aparatu można przybliżać lub oddalać podczas robienia zdjęcia lub
nagrywania filmu.
• Aby przybliżać lub oddalać widok, należy zsuwać lub rozsuwać palce na
ekranie aparatu, a następnie skorzystać z wyświetlonego suwaka +/-.
• Można też przeciągać przycisk w górę lub w dół. Ta funkcja jest
dostępna wyłącznie w określonych trybach.
• Funkcja zoom jest niedostępna w przypadku korzystania z przedniego
aparatu w trybie selfie.
Przydatne aplikacje
86
Selfie
Korzystając z przedniego aparatu, można wyświetlać swoją twarz na ekranie i
wykonać autoportret.
Gesture shot
Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.
Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zacisnąć pięść.
Można też zacisnąć pięść, po czym otworzyć ją w kierunku przedniego
aparatu.
• Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.
• Aby skorzystać z tej funkcji, należy przełączyć się w tryb przedniego aparatu,
a następnie dotknąć opcji
Selfie Zdjęcia gestem dłoni.
• Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak
aby aparat mógł je wykryć.
• Ta funkcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych
funkcji aparatu.
Przydatne aplikacje
87
Zdjęcie automatyczne
Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie
autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat
rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret,
kiedy użytkownik patrzy na ekran.
• Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, wyświetla się biała
ramka pomocnicza. Gdy obiekt znajdujący się w ramce pomocniczej
przestaje się poruszać, kolor ramki pomocniczej zmienia się na żółty, po
czym aparat wykonuje zdjęcie.
• Dotknąć opcji
Selfie Zdjęcie automatyczne, aby włączyć funkcję
Zdjęcie automatyczne.
Zdjęcie seryjne
Zdjęcia selfie można wykonywać w odstępach czasu.
Podczas używania przedniego aparatu można umieścić przed aparatem
otwartą dłoń, a następnie szybko dwukrotnie zacisnąć pięść.
• Po upływie czasu opóźnienia samowyzwalacza wynoszącego trzy sekundy
wykonane zostaną cztery zdjęcia w regularnych odstępach czasu.
Przydatne aplikacje
88
Zapisz obrócone
Przed wykonaniem zdjęcia przy pomocy przedniego aparatu dotknąć
przycisku
Zapisz obrócone. Obraz zostanie obrócony poziomo.
• Korzystając z przedniego aparatu, w opcjach aparatu można zmienić
sposób wykonywania zdjęć selfie. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz
Dostosowanie opcji aparatu.
Szybkie udostępnianie
Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić
wybranej aplikacji.
, a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
1 Dotknij przycisku
2 Dotknij ikony aplikacji, która pojawia się na ekranie, aby je udostępnić z
użyciem tej aplikacji.
Można też przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich
innych aplikacji można użyć do udostępnienia wykonanych zdjęć lub
nagranych filmów.
Ikona Szybkie
udostępnianie
Przydatne aplikacje
89
• Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne
aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji
zainstalowanej na urządzeniu.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.
Galeria
Przegląd funkcji aplikacji Galeria
Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz
nimi zarządzać.
.
1 Dotknij
• Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.
2 Dotknij folderu i wybierz plik.
• Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
• Podczas przeglądania zdjęcia przesunąć palcem w lewo lub w prawo,
aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
• Podczas oglądania filmu przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby
przewinąć film do tyłu lub do przodu.
• W przypadku wykonywania zdjęcia przy użyciu funkcji AI CAM
tworzony jest folder Tag na karcie Album aplikacji Galeria. Zdjęcia
zostają automatycznie klasyfikowane za pomocą tagów w folderze Tag.
• Użytkownik może przeglądać zdjęcia lub wideo uporządkowane wg
roku, miesiąca lub dnia na karcie Zdjęcia.
• Aby przeglądać lokalizację, w której wykonano zdjęcie dotknąć
Tag lokalizacji, a następnie dotknąć
. Zdjęcia są
automatycznie grupowane są wg lokalizacji na karcie Pamięć aplikacji
Galeria.
• W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików
mogą być nieobsługiwane.
• Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
• Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
• Aby tworzyć albumy Pamięć, należy aktywować funkcję GPS.
Przydatne aplikacje
90
Wyświetlanie zdjęć
Uruchom QLens.
Powrót do poprzedniego
ekranu
Dodawanie do ulubionych
lub usuwanie z ulubionych.
dostęp do opcji
dodatkowych
Uruchamianie aparatu
Tworzenie notatki na
zdjęciu.
Usuwanie obrazów
Edytowanie obrazów
Udostępnianie obrazów
• Aby wyświetlić pozycje menu, należy delikatnie dotknąć ekranu. Aby ukryć
pozycje menu, należy ponownie dotknąć ekranu.
Tworzenie notatki na zdjęciu
1
2
Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
Utworzyć notatkę na zdjęciu i dotknąć przycisku ZAPISZ.
• Notatka zostanie dodana do zdjęcia.
• Niektóre zdjęcia nie obsługują funkcji zdjęcia z notatką.
Przydatne aplikacje
91
Edytowanie zdjęć.
1
2
Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
Zastosuj różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.
Odtwarzanie filmu
Otwieranie za pomocą
funkcji QSlide.
Wstrzymywanie lub
odtwarzanie filmu
Przewijanie filmu do
tyłu
Wybór proporcji
ekranu.
DTS:X 3D Surround
dostęp do opcji
dodatkowych
Przewijanie filmu do
przodu
Blokowanie lub
odblokowanie ekranu
Edycja filmu
Tworzenie pliku GIF.
• Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu
filmu w górę lub w dół.
• Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu w
górę lub dół.
Przydatne aplikacje
92
Edytowanie filmów
1
2
Na ekranie wyświetlanego filmu dotknij przycisku .
Zastosuj różne efekty i narzędzia edycji, aby edytować film.
Dostosowanie
rozdzielczości.
Cofnięcie edytowania.
Automatyczne tworzenie
15-, 30- lub
60-sekundowego klipu.
Tworzenie filmu z
zastosowaniem różnych
efektów.
Uruchomienie edytora
wideo KineMaster.
Wybór odcinka do zmiany
prędkości odtwarzania
Dostosowanie czasu
trwania filmu
3
Dotknij przycisku ZAPISZ, aby zapisać zmiany.
Tworzenie filmu
Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Tworzenie filmu.
Tworzenie pliku GIF
Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranego filmu.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Tworzenie pliku GIF.
Przydatne aplikacje
93
Usuwanie plików
Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:
• Dotknij i przytrzymać plik na liście plików, a następnie dotknij przycisku
Usuń.
• Dotknąć przycisku z poziomu listy plików i usunąć wybrane pliki.
• Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do Kosz i w ciągu 7 dni
można je przywrócić do Galerii.
• Aby całkowicie usunąć pliki, dotknąć przycisku . Nie można odzyskać
plików, które zostały usunięte w ten sposób.
Udostępnianie plików
Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:
• Podczas oglądania zdjęcia dotknąć opcji , aby udostępnić plik przy użyciu
wybranej metody.
• Podczas oglądania filmu dotknąć opcji
Udostępnij aby udostępnić plik
przy użyciu wybranej metody.
• Z poziomu listy plików dotknąć opcji , aby wybrać pliki i udostępnić je
przy użyciu żądanej metody.
Kontakty
Aplikacja Kontakty
Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.
Niezbędne Kontakty.
Dotknij opcji
Dodawanie kontaktów
Dodawanie nowych kontaktów
1
2
Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku .
Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknąć przycisku ZAPISZ.
Przydatne aplikacje
94
Importowanie kontaktów
Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.
1 Na ekranie listy kontaktów dotknij opcji Zarządzaj kontaktami
Importuj.
2 Wybierz lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a
następnie dotknij przycisku OK.
3 Wybierz kontakty i dotknąć przycisku IMPORTUJ.
Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania
1
2
3
Na ekranie listy kontaktów dotknij
Szybkie wybieranie.
Na ekranie numerów szybkiego wybierania dotknij opcji Dodaj kontakt.
Wybierz kontakt.
• Podczas dodawania nowego kontaktu dotknąć przycisku
numer szybkiego wybierania.
, aby dodać
Wyszukiwanie kontaktów
Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:
• Dotknij przycisku w górnej części listy kontaktów, a następnie
wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu.
• Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
• Z poziomu spisu na ekranie listy kontaktów dotknij początkowej litery
nazwy kontaktu.
• Dotknij przycisku
w górnej części listy kontaktów, a następnie
wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu, aby
wyświetlić wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyszukiwania w
rejestrach połączeń, kontaktach i grupach.
Przydatne aplikacje
95
Lista kontaktów
Edytowanie kontaktów
1
2
3
Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij
w danych.
Dotknij przycisku ZAPISZ, aby zapisać zmiany.
i wprowadź zmiany
Usuwanie kontaktów
Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:
• Na ekranie listy kontaktów dotknąć i przytrzymać kontakt do usunięcia, a
następnie dotknąć przycisku Usuń kontakt.
• Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku
Usuń.
• Nie można przywrócić usuniętych kontaktów.
Dodawanie ulubionych
Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.
1 Na ekranie listy kontaktów wybierz kontakt.
2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknij przycisku
.
Tworzenie grup
1
2
3
4
Na liście grupy kontaktów dotknij przycisku .
Wprowadź nazwę nowej grupy.
Dotknij opcji Dodaj członków, wybierz kontakty, a następnie dotknij
przycisku DODAJ.
Dotknij przycisku ZAPISZ, aby zapisz nową grupę.
Przydatne aplikacje
96
QuickMemo+
Przegląd funkcji QuickMemo+
Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z
wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i zrzuty
ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.
Tworzenie notatki
QuickMemo+.
1 Dotknij opcji
2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
•
•
•
•
•
•
•
3
: zapisywanie notatki.
: cofanie poprzedniego edytowania.
: ponowne wykonanie ostatnio usuniętych edytowań.
: wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
: ręczne wpisywanie notatek.
: wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
: przybliżanie lub oddalanie, obracanie lub usuwanie części ręcznie
napisanej notatki.
•
: dostęp do opcji dodatkowych.
Dotknij przycisku
, aby zapisać notatkę.
Dodawanie notatek na zdjęciu
QuickMemo+.
1 Dotknij opcji
2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknij przycisku OK.
3
4
• Zdjęcie zostanie automatycznie dołączone w notatniku.
Dotknij przycisku lub , aby utworzyć notatki na zdjęciu.
• Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
• Wprowadzić tekst pod zdjęciem.
Dotknij przycisku
, aby zapisać notatkę.
Przydatne aplikacje
97
Dodawanie notatek na zrzucie ekranu
1 Na ekranie, który chce przechwycić użytkownik, przeciągnąć pasek stanu
2
3
w dół, a następnie dotknąć przycisku .
• Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu
pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
Przyciąć obraz (w razie konieczności), a następnie dowolnie napisać
notatki.
• Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
Dotknij przycisku
i zapisać notatki w żądanej lokalizacji.
• Zapisane notatki można wyświetlać w aplikacji QuickMemo+ lub
Galeria.
• Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy
zaznaczyć pole wyboru Używaj domyślnie dla tej czynności. i wybrać
aplikację.
• Przy użyciu funkcji Przechwytywanie przewijanego ekranu można
przechwycić cały ekran.
• Podczas korzystania z aplikacji, takiej jak Wiadomości i Chrome, przesunąć
panel powiadomień w dół, a następnie dotknąć opcji Capture+
Rozszerzone, a przechwycić cały oglądany w danej chwili ekran jako jeden
plik.
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach obsługujących
funkcję przechwytywania przewijanego ekranu.
• Zsunąć lub rozsunąć palce na ekranie, aby zmienić układ notatki.
Przydatne aplikacje
98
Zegar
Alarm
Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej
godzinie.
Zegar Alarm.
1 Dotknąć opcji
2 Dotknij przycisku , aby dodać nowy alarm.
3 Skonfiguruj ustawienia alarmu i dotknąć opcji ZAPISZ.
• Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
• Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku
również dotknąć i przytrzymać alarm.
u góry ekranu. Można
Zegar światowy
Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym
świecie.
Zegar Zegar światowy.
1 Dotknij opcji
2 Dotknij opcji i dodaj miasto.
Minutnik
Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie
określonego czasu.
Zegar Minutnik.
1 Dotknąć opcji
2 Ustaw czas i dotknąć przycisku Start.
• Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknąć opcji Pauza. Aby
wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji Wznów.
Aby
zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji Zatrzymaj.
3
Przydatne aplikacje
99
Stoper
Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.
Zegar Stoper.
1 Dotknąć opcji
2 Dotknij opcji Start, aby wyzerować stoper.
• Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji Międzyczas.
3 Dotknij opcji Pauza, aby wstrzymać stoper.
• Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji Wznów.
• Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy
dotknąć opcji Resetowanie.
Kalendarz
Przegląd aplikacji Kalendarz
Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.
Dodawanie zdarzeń
Niezbędne Kalendarz.
1 Dotknąć opcji
2 Wybierz datę i dotknąć przycisku .
3 Wprowadź dane szczegółowe wydarzenia i dotknąć przycisku ZAPISZ.
Synchronizacja wydarzeń
Dotknij przycisku
Kalendarze do synchronizacji i wybierz kalendarz do
zsynchronizowania.
• Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w
urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem
Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google
inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać
nimi w tych urządzeniach.
Przydatne aplikacje
100
Zadania
Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób
zarządzać harmonogramami.
Niezbędne Zadania.
1 Dotknij opcji
2 Dotknij opcji i dodać zadanie.
3 Wprowadź dane szczegółowe zadania i dotknąć przycisku ZAPISZ.
Muzyka
Można odtwarzać utwory i zarządzać utworami lub albumami muzycznymi.
Niezbędne Muzyka.
1 Dotknij opcji
2 Wybierz kategorię.
3 Wybierz plik muzyczny.
Odtwarzaj muzykę z lampą
błyskową migającą w rytm muzyki.
Powrót do poprzedniego ekranu
Ustawianie efektów dźwiękowych
dostęp do opcji dodatkowych
Przełączanie do listy odtwarzania.
Dotknięcie pozwala odtworzyć
bieżący plik od początku /
dwukrotne dotknięcie pozwala
odtworzyć poprzedni plik /
dotknięcie i przytrzymanie
powoduje przewinięcie do tyłu
Odtwarzanie w kolejności losowej
Regulacja głośności dźwięku
Dodawanie do ulubionych lub
usuwanie z ulubionych.
Przydatne aplikacje
Pauza lub odtwarzanie
Dotknięcie pozwala odtworzyć
kolejny plik / dotknięcie i
przytrzymanie powoduje
przewinięcie do przodu
Wybór trybu powtarzania
Zmienia wysokość dźwięku i
prędkość odtwarzania.
101
• W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików
mogą być nieobsługiwane.
• Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
• Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub
zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed
skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego
zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy
najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.
Kalkulator
Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora
prostego i naukowego.
Niezbędne Kalkulator.
1 Dotknij opcji
2 Wykonaj obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
• Aby ponownie rozpocząć obliczanie, dotknij i przytrzymaj przycisk
.
E-mail
Aplikacja Poczta e-mail służy do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail z
wykorzystaniem protokołów POP3 lub IMAP lub do uzyskiwania dostępu do
konta Exchange do przeglądania poczty firmowej.
Konfigurowanie konta e-mail
Telefon obsługuje kilka typów kont e-mail i pozwala na korzystanie z wielu
kont e-mail równocześnie.
Przed skonfigurowaniem konta e-mail należy się upewnić, że dostępna jest
nazwa użytkownika (identyfikator użytkownika), hasło, nazwa serwera itd. aby
można było właściwie wykonać tę czynność.
Niezbędne E-mail.
1 Dotknij opcji
2 Wykonaj instrukcje na ekranie w celu skonfigurowania konta e-mail.
• Konto e-mail zostało skonfigurowane i rozpocznie się wkrótce
otrzymywanie poczty e-mail.
Przydatne aplikacje
102
Nagrywanie dźwięku
Za pomocą tej aplikacji można nagrywać i zapisywać wypowiedzi własne
i innych osób w trakcie ważnych zdarzeń. Nagrane pliki głosowe można
odtwarzać lub udostępniać.
Niezbędne Nagrywanie dźwięku.
1 Dotknij opcji
• Aby dodać wydarzenie, dotknij
Dodaj etykiety Dodaj w obszarze
Wydarzenie. Następnie dodaj wydarzenie do żądanej daty.
• Aby zapisać informacje o miejscu nagrywania, dotknij
Dodaj
etykiety Dodaj w obszarze Lokalizacja.
2 Dotknij opcji .
• Aby wstrzymać nagrywanie, należy dotknąć przycisku .
3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagranie.
• Plik zostanie automatycznie zapisany i wyświetli się ekran nagranych
plików.
4 Dotknij przycisku , aby odtworzyć nagranie głosowe.
• Dotknij przycisku , aby odtworzyć nagrane pliki. Nagrany plik głosowy
można odtworzyć z listy.
Przydatne aplikacje
103
Centrum aktualizacji
Ta funkcja umożliwia sprawdzenie i zainstalowanie najnowszych wersji
aplikacji lub oprogramowania od firmy LG.
Dotknij opcji
Zarządzanie Centrum aktualizacji.
Menedżer plików
Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu oraz nimi
zarządzać.
Zarządzanie Menedżer plików.
1 Dotknij opcji
2 Dotknij przycisku i wybierz pożądane miejsce zapisu.
Smart Doctor
Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego
optymalizację.
Dotknij
Zarządzanie Smart Doctor.
Przydatne aplikacje
104
LG Mobile Switch
Funkcja LG Mobile Switch umożliwia łatwe przesyłanie danych z używanego
urządzenia do nowego urządzenia.
Zarządzanie LG Mobile Switch.
1 Dotknij opcji
Ustawienia Ogólne Kopia zapasowa
Można też dotknąć opcji
LG Mobile Switch.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać
odpowiednią metodę przesyłania.
• Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie
tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty
Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze
sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
• Przed przystąpieniem do przesyłania danych należy maksymalnie naładować
baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie
procesu.
SmartWorld
Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i
czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować
urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów
ekranu głównego i czcionek.
• W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej
użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od
posiadanego planu taryfowego.
• W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie
być obsługiwana.
1
2
3
Dotknij opcji
Usługi SmartWorld.
Dotknij przycisku
Konto LG, a następnie należy się zalogować.
Wybierz i pobierz żądane elementy zawartości.
Przydatne aplikacje
105
RemoteCall Service
Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązania
problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w
następujący sposób:
• Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej
funkcji.
• W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej
użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od
posiadanego planu taryfowego.
1
2
3
Dotknij opcji
Usługi RemoteCall Service.
Wykonaj połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
Po nawiązaniu połączenia wykonaj instrukcje serwisanta, aby wprowadzić
sześciocyfrowy numer dostępowy.
• Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa
pomocy zdalnej.
Wiadomości sieciowe
Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe
o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powodzie i trzęsienia ziemi.
Dotknąć opcji
Usługi Wiadomości sieciowe.
Przydatne aplikacje
106
Aplikacje Google
Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno
rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym
użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie
mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat
korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.
• W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie
działać.
Chrome
Szybko działająca, prosta w obsłudze i bezpieczna przeglądarka internetowa
— doskonale sprawdzająca się w nowoczesnym Internecie.
Dokumenty
Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie do edycji tekstów przyczyniające
się do zwiększenia produktywności. Aplikacja Dokumenty służy do tworzenia,
edytowania i współpracy w czasie rzeczywistym.
Dysk
To aplikacja do przechowywania i udostępniania plików, ułatwiająca
znajdowanie, współdzielenie i współpracę przy zadaniach z dowolnego miejsca
i w dowolnym czasie.
Duo
Aplikacja do wykonywania w prosty sposób wysokiej jakości połączeń wideo z
przyjaciółmi i rodziną za pomocą telefonów z systemem Android i iPhone.
Przydatne aplikacje
107
Gmail
To łatwa w obsłudze aplikacja do obsługi poczty e-mail, pozwalająca
bezpiecznie przechowywać wiadomości, inteligentnie dostosowywać skrzynkę
odbiorczą oraz ułatwiająca zarządzanie.
Google
Aplikacja Google pomaga być na bieżąco z wszystkim, co jest dla Ciebie ważne.
Możliwość szybkiego znajdowania odpowiedzi, pogłębiania zainteresowań i
kontakt ze strumieniem informacji na istotne tematy.
Notatki Keep
Tworzenie, edytowanie i udostępnianie notatek tekstowych lub zdjęciowych z
Google Asystentem.
Mapy
Udajesz się gdzieś? Skorzystaj z Map, aplikacji umożliwiającej nawigację GPS,
informującej o ruchu i zapewniającej szczegóły na temat milionów miejsc (m.in.
opinie i popularne pory odwiedzin) w czasie rzeczywistym,
Zdjęcia
Strona główna dla wszystkich zdjęć i nagrań użytkownika, automatycznie
porządkowanych, co pozwala na udostępnianie i zachowywanie tego, co jest
ważne.
Filmy i TV Play
Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google.
Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.
Muzyka Play
Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu Google Play.
Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.
Przydatne aplikacje
108
Arkusze
Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie do arkuszy kalkulacyjnych,
przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Korzystaj z Arkuszy do
importowania, organizowania i analizowania informacji w zespole.
Prezentacje
Przeznaczone do pracy zespołowej narzędzie tworzenia prezentacji,
przyczyniające się do zwiększenia produktywności. Prezentacje umożliwiają
organizowanie informacji, przedstawianie wyników i podejmowanie decyzji w
zespole.
YouTube
Oglądaj ulubione kanały, słuchaj muzyki i wysyłaj nagrania wideo do
udostępniania na całym świecie.
Asystent
To urządzenie ma wbudowaną funkcję Google Asystent. Umożliwia
znajdowanie odpowiedzi i pracę w czasie podróży. Aby rozpocząć, wystarczy
dotknąć przycisk Google Asystent z boku telefonu lub dotkną i przytrzymać
przycisk strony głównej.
• Google Asystent jest dostępny we niektórych językach i krajach.
Przydatne aplikacje
109
04
Ustawienia
Ustawienia
Użytkownik może dopasować ustawienia urządzenia zgodnie ze swoimi
preferencjami.
Dotknij
Ustawienia.
• Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku
słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
i wprowadzić
• Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku . W niniejszej
instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku Widok zakładki.
Sieć
Ustawienia kart SIM
Opcja umożliwia konfigurację ustawień dwóch kart SIM.
1 Na ekranie ustawień dotknij Sieć Ustawienia kart SIM.
2 Dostosuj następujące funkcje:
• Karta SIM 1: pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 1.
• Karta SIM 2: pozwala zmienić nazwę i ikonę karty SIM 2.
• Kolor motywu karty SIM: umożliwia zmianę motywów
kolorystycznych kart SIM.
• Tryb obniżania kosztów: służy do włączania lub wyłączania trybu
obniżania kosztów. W tym trybie, jeśli dzwonisz do wybranego
kontaktu, do którego przypisana jest konkretna karta SIM, to właśnie ta
przypisana karta SIM zostanie użyta do nawiązania połączenia, nawet
jeśli druga karta SIM jest aktywna (np. za jej pośrednictwem odbywa się
komórkowa transmisja danych).
• Dane komórkowe: pozwala wybrać kartę SIM, której chcesz używać do
transmisji danych przez sieć komórkową. W razie potrzeby tę funkcję
można wyłączyć.
Ustawienia
111
• Dane w roamingu: ta opcja pozwala urządzeniu korzystać z
komórkowej transmisji danych w przypadku, gdy korzystasz z sieci
innego operatora za granicą.
• Dane komórkowe podczas połączeń: uzyskuj chwilowo dostęp do
danych mobilnych za pomocą niedomyślnej karty SIM na przesył danych
podczas rozmowy głosowej HD przy użyciu tej samej karty SIM.
Wi-Fi
Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.
Łączenie z siecią Wi-Fi
1
2
3
Na ekranie ustawień dotknąć Sieć Wi-Fi.
Dotknij przycisku
, aby ją aktywować.
• Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
Wybrać sieć.
• Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
• Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi
wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się
automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć i przytrzymać
sieć, a następnie dotknąć opcji ZAPOMNIJ.
Ustawienia sieci Wi-Fi
Na ekranie ustawień dotknąć Sieć Wi-Fi.
• Przełącz na dane komórkowe: Jeśli funkcja transmisji danych jest
włączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą
połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za
pomocą transmisji danych.
• Ta funkcja jest uzależniona od operatora sieci.
•
: dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.
Ustawienia
112
Wi-Fi Direct
Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi
technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma
potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct
można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.
Zaawansowane Wi-Fi
1 Na ekranie ustawień dotknąć Sieć Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące
technologi Wi-Fi Direct.
2 Wybierz urządzenie.
• Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie
zostanie ustanowione.
• Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.
Ustawienia
113
Bluetooth
Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi
technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie
urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia
sterowanie urządzeniem.
Parowanie z innym urządzeniem
1
2
Na ekranie ustawień dotknąć Sieć Bluetooth.
Dotknij przycisku
, aby ją aktywować.
• Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
• Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć przycisku
.
• Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia ustawione jako widoczne.
3
4
Wybierz urządzenie z listy.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia
uwierzytelniania.
• Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio
uzyskano już dostęp.
Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth
1
2
3
Wybierz plik.
• Można wysyłać pliki multimedialne lub kontakty.
Dotknij opcji
Bluetooth.
Wybierz urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
• Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez
urządzenie docelowe.
• Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.
Ustawienia
114
Dane komórkowe
Użytkownik może włączać i wyłączać transmisję danych w sieci telefonii
komórkowej. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.
Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej
1
2
Na ekranie ustawień dotknij Sieć Dane komórkowe.
Dotknij przycisku
, aby ją aktywować.
Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci
komórkowej
1
2
Na ekranie ustawień dotknij Sieć Dane komórkowe.
Dostosowanie ustawień:
• Dane komórkowe: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii
komórkowej.
• Ogranicz wykorzystanie danych w sieci: ustawienie limitu transmisji
danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu
limitu.
•
: dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej.
Ustawienia połączeń
Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje
połączeń głosowych lub międzynarodowych.
• W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje
mogą nie być obsługiwane.
1
2
Na ekranie ustawień dotknąć Sieć Ustawienia połączeń.
Dostosuj ustawienia.
Ustawienia
115
Powiązanie
Tethering przez USB
Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla
USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.
1 Połącz urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
2 Na ekranie ustawień dotknij opcji Sieć Powiązanie Tethering przez
USB, a następnie dotknąć przycisku
, aby aktywować funkcję.
• Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać
z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu
taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora
sieci komórkowej.
• W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com
należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
• Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem,
gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest
włączona. Aby wysyłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję
udostępniania połączenia internetowego przez USB.
• Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy
operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.
Ustawienia
116
Punkt dostępowy Wi-Fi
Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera
bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z Internetem,
korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Sieć Powiązanie Punkt dostępowy
Wi-Fi, a następnie dotknij przycisku
, aby aktywować funkcję.
2 Dotknij przycisku Ustaw punkt dostępu Wi-Fi i wprowadzić Nazwa Wi-Fi
(SSID) oraz hasło.
3 Włącz Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy
sieci Wi-Fi.
4 Wprowadź hasło do sieci.
• Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać
z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu
taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora
sieci komórkowej.
• Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.android.com/tether#wifi
Timer wyłączający hotspot Wi-Fi
Gdy hotspot Wi-Fi nie był używany przez określony czas, zostanie
automatycznie odłączony. Można ustawić czas automatycznego odłączenia.
Ustawienia
117
Tethering przez Bluetooth
Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć
się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii
komórkowej tego urządzenia.
1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji Sieć Powiązanie Tethering przez
Bluetooth, a następnie dotknąć przycisku
, aby aktywować funkcję.
2 Włącz komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.
• Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać
z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu
taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora
sieci komórkowej.
• Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Pomoc
Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów.
Na ekranie ustawień dotknąć Sieć Powiązanie Pomoc.
NFC
Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również
udostępniać dane innym urządzeniom.
1 Na ekranie ustawień dotknij Sieć NFC.
2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
• Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do
innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.
• W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych
miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera
Budowa urządzenia.
Ustawienia
118
Android Beam
Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do
innego urządzenia. Możesz
również udostępniać pliki m.in. muzyczne, filmy lub kontakty bądź otworzyć
stronę internetową lub aplikację z innego urządzenia.
1 Na ekranie ustawień dotknij Sieć Android Beam.
2 Przyłóż to urządzenie tyłem do innego urządzenia.
• W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych
miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera
Budowa urządzenia.
Panel udostępniania
Treści z aplikacji Galeria, Muzyka i Menedżer plików można udostępniać
pobliskim urządzeniom. Treści można również udostępniać osobom
korzystającym z aplikacji obsługujących Google Direct Share.
1 Na ekranie ustawień dotknij Sieć Panel udostępniania.
2 Dotknij przycisku , by wyłączyć każdą z opcji.
Ustawienia
119
Udostępnianie Pliku
Funkcja ta pozwala na przesyłanie i odbieranie plików między tym
urządzeniem a innymi urządzeniami lub tabletami firmy LG.
1 Na ekranie ustawień dotknąć Sieć Udostępnianie pliku.
2 Dostosowanie ustawień:
• K50S: zmiana nazwy urządzenia.
• Zapisz w: ustawienie folderu docelowego do zapisywania plików
przesłanych z innych urządzeń.
• Udostępnianie Pliku: zezwolenie na odbiór plików wysłanych z innych
urządzeń.
• SmartShare Beam: współdzielenie plików z innymi urządzeniami za
pomocą usługi SmartShare Beam.
• Pomoc: wyświetlanie pomocy na temat udostępniania plików.
Serwer multimediów
Treści multimedialne zapisane w urządzeniu można udostępniać pobliskim
urządzeniom obsługującym technologię DLNA.
1 Na ekranie ustawień dotknij Sieć Serwer multimediów.
2 Dostosowanie ustawień:
• Udostępnianie treści: udostępnianie treści zapisanych w urządzeniu
pobliskim urządzeniom.
• K50S: ustawienie nazwy urządzenia.
• Udostępniane treści: wybranie typu treści multimedialnych
współdzielonych z innymi urządzeniami.
• Autoryzowane urządzenia: wyświetlanie liczby urządzeń, którym
zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.
• Niedozwolone urządzenia: wyświetlanie liczby urządzeń, którym nie
zezwolono na dostęp do treści zapisanych w tym urządzeniu.
Ustawienia
120
LG AirDrive
Usługa ta umożliwia zarządzanie plikami zapisanymi w urządzeniu z poziomu
komputera poprzez konto LG. Połączenie USB nie jest wówczas konieczne.
1 Na ekranie ustawień dotknij Sieć LG AirDrive.
2 Przy użyciu jednego konta LG zalogować się do aplikacji LG Bridge na
komputerze oraz do aplikacji LG AirDrive na urządzeniu.
• Oprogramowanie LG Bridge można pobrać ze strony internetowej
www.lg.com.
Przystąpić
do zarządzania plikami zapisanymi na urządzeniu z poziomu
3
komputera.
Drukowanie
Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania
zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.
1 Na ekranie ustawień dotknij Sieć Drukowanie.
• Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki
ze sklepu z aplikacjami.
2
3
4
Dotknij przycisku
, aby ją aktywować.
Na ekranie z listą drukarek wybierz drukarkę.
• Aby dodać drukarkę, należy dotknąć
Dodaj drukarkę.
• Aby wyszukać nazwę drukarki, należy dotknąć
Szukaj.
• Na ekranie z listą drukarek dotknąć
Ustawienia.
Wybierz plik i dotknij
Drukuj.
• Dokument zostanie wydrukowany.
• Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji
DODAJ KONTO.
Ustawienia
121
Tryb samolotowy
Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci
komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją
danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.
1 Na ekranie ustawień dotknij Sieć Tryb samolotowy.
2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknij opcji WŁĄCZ.
Sieci komórkowe
Ustawienia sieci komórkowych można dostosowywać.
1 Na ekranie ustawień dotknąć Sieć Sieci komórkowe.
2 Dostosowanie ustawień:
• Tryb sieci: wybór typu sieci.
• Punkty dostępowe: wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego
używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci
komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z
listy punktów dostępowych.
• Operatorzy sieci: wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne
łączenie z siecią.
Ustawienia
122
VPN
Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak
intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami
wirtualnymi.
Dodawanie sieci VPN
1
2
Na ekranie ustawień dotknij Sieć VPN.
Dotknij .
• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada
ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknąć opcji
ZMIEŃ z poziomu ekranu powiadomień, by włączyć blokadę ekranu. Aby
uzyskać więcej szczegółów, patrz Ustawianie blokady ekranu.
3
Wprowadź dane szczegółowe sieci VPN i dotknij przycisku ZAPISZ.
Konfigurowanie ustawień sieci VPN
1
2
Wybierz sieć VPN z listy VPNS.
Wprowadź dane konta użytkownika sieci VPN i dotknij opcji POŁĄCZ.
• Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru Zapisz
informacje o koncie.
Prywatny DNS
Możesz skonfigurować opcje Prywatny DNS (ang. Domain Name System).
1 Na ekranie ustawień dotknij Sieć Prywatny DNS.
2 Wybierz żądaną opcję i dotknij ZAPISZ.
Ustawienia
123
Dźwięk
Użytkownik może dostosować ustawienia powiadomień, wibracji oraz
dźwięków.
Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji Dźwięk i dostosować poniższe
ustawienia:
• Profil dźwiękowy: zmiana trybu dźwięku między opcjami Dźwięk, Tylko
wibracja lub Cichy.
• Głośność: dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
• Dzwonek SIM1/Dzwonek SIM2: wybór dzwonka dla połączeń
przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonków.
• Dzwonek kontaktu: tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego
od określonego kontaktu.
• Dzwonek i wibracje: ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i
wibracji.
• Alert flesza po połączeniu przychodzącym: ustawianie migania lampy
błyskowej do rytmu dzwonka LG.
• Dźwięki powiadomień SIM1/Dźwięki powiadomień SIM2: wybór
dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu
jako dzwonka powiadomienia.
• Nie przeszkadzać: ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do
odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z
powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
• Jakość dźwięku i efekty: służy do ustawiania jakości dźwięków i efektów
przy odtwarzaniu utworów muzycznych lub filmów.
-- Głośność: dostosowanie głośności dźwięki dla różnych pozycji.
-- Normalizuj dźwięk: służy do normalizowania poziomu głośności różnych
źródeł dźwięku.
-- Korektor: służy do regulowania ustawień korektora.
-- DTS:X 3D Surround: służy do odtwarzania muzyki lub filmów z
trójwymiarowym, dookolnym i żywym dźwiękiem przy korzystaniu ze
słuchawek, głośników lub innych zewnętrznych urządzeń audio. Aby
uzyskać więcej szczegółów, patrz DTS:X 3D Surround.
Ustawienia
124
• Typ wibracji SIM1/Typ wibracji SIM2: wybór typu wibracji podczas odbierania
połączeń.
• Dźwięk klawiatury numerycznej: wybór dźwięku klawiatury wybierania numeru.
• Dźwięk klawiatury LG: wybór dźwięku klawiatury LG.
• Dźwięk dotknięcia: wybór efektu dźwiękowego dotknięcia.
• Dźwięk blokady ekranu: wybór efektu dźwiękowego zablokowania i
odblokowania ekranu.
Wyświetlacz
Ta opcja pozwala dostosować ustawienia szczegółowe poszczególnych typów
ekranów.
Na ekranie ustawień należy dotknąć opcji Wyświetlacz i dostosować
poniższe ustawienia:
• Ekran główny: dostosowywanie ustawień ekranu głównego. Aby uzyskać
więcej szczegółów, patrz Ustawienia ekranu głównego.
• Tapeta & Motyw: wybór tapety ekranu, motywu i ikony dla urządzenia.
• Czcionka: Zmień rozmiar czcionki, pogrubiony tekst lub typ.
• Nowy Second Screen: wybór wyglądu paska stanu i narożników aplikacji.
• Domowe przyciski dotykowe: zmiana układu przycisków dotykowych an
ekranie głównym lub zmiana kolorów ich tła.
• Skalowanie aplikacji: dostosowywanie rozmiaru ekranu aplikacji.
• Rozmiar ekranu: ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego
rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
• Tryb czytania: ustawienie urządzenia w celu zmniejszenia ilości światła
niebieskiego na ekranie, aby ograniczyć przemęczenie oczu.
• Jasność ekranu: zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka.
Aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie do natężenia
światła w otoczeniu, należy dotknąć przełącznika Auto.
• Auto: ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie
dopasowywania do intensywności oświetlenia otoczenia.
• Autoobracanie ekranu: automatyczne obracanie ekranu zgodnie z
orientacją urządzenia.
• Wygaszanie ekranu: automatyczne wyłączanie ekranu, gdy urządzenie
pozostaje bezczynne przez określony czas.
Ustawienia
125
• Wygaszacze ekranu: wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie
jest podłączone do uchwytu lub ładowarki. Wybór typu wygaszacza ekranu
do wyświetlenia.
• Mini podgląd: Zmniejszanie rozmiaru ekranu, tak aby móc korzystać z
urządzenia przy użyciu jednej ręki. W tym celu należy przeciągnąć przycisk
dotykowy Ekran główny w lewo lub w prawo.
Ogólne
Blokada ekranu i bezpieczeństwo
Ustawienia blokady ekranu i zabezpieczeń można dostosowywać.
• Google Play Protect: codzienne skanowanie urządzenia w poszukiwaniu
potencjalnie szkodliwych aplikacji.
• Znajdź moje urządzenie: zdalne znajdowanie lokalizacji urządzenia. W
przypadku utraty urządzenia możesz również zabezpieczyć swoje dane.
• Aktualizacja zabezpieczeń: sprawdzanie dostępności aktualizacji
oprogramowania i konfiguracja ustawień automatycznej instalacji.
• Wybierz blokadę ekranu: wybór preferowanej metody blokowania ekranu.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Ustawianie blokady ekranu.
• Spersonalizuj ekran blokady: zmiana informacji wyświetlanych na ekranie
blokady.
• Ustawienia bezpiecznej blokady: zmiana ustawień blokady
bezpieczeństwa.
• Odcisk palca: odblokowywanie ekranu lub treści na podstawie
odcisku palca. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Przegląd funkcji
rozpoznawania linii papilarnych.
• Zablokowanie zawartości: Umożliwia ustawienie typu blokady (hasło lub
wzór) dla plików aplikacji QuickMemo+.
• Lokalizacja: Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji
o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.
• Szyfrowanie i dane logowania: konfiguracja ustawień szyfrowania karty
SD i informacji uwierzytelniających logowanie.
Ustawienia
126
•
•
•
•
•
•
-- Zaszyfruj kartę SD: szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia
jej użycia na innym urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz
Szyfrowanie karty pamięci.
-- Zabezpiecz uruchomienie: blokuje urządzenie podczas uruchamiania.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Ustawienia Zabezpiecz
uruchomienie.
-- Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie: wyświetlanie typu
pamięci, w której zapisany będzie certyfikat zabezpieczeń.
-- Zaufane poświadczenia: pokazuje istniejące w systemie certyfikaty
urzędu certyfikacji — macierzyste i zainstalowane przez użytkownika.
-- Dane użytkownika: pokazuje i umożliwia zmianę zapisanych w
urządzeniu danych certyfikatów zabezpieczeń.
-- Zainstaluj z pamięci: instalacja certyfikatu zabezpieczeń z pamięci
masowej.
-- Wyczyść magazyn: usuwanie zainstalowanych przez użytkownika
certyfikatów zabezpieczeń i powiązanych informacji uwierzytelniających
logowanie.
Ustaw blokadę SIM: blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź
zmiana hasła (kodu PIN).
Uczyń hasła widocznymi: Włącz tę opcję, aby na chwilę wyświetlić znaki
hasła podczas ich wpisywania, aby je widzieć.
Administratorzy urządzenia: umożliwia udostępnienie uprawnień do
ograniczenia kontroli lub użytkowania urządzenia do określonych aplikacji.
Trust agents: wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych
na urządzeniu.
Przypięcie ekranu: utwierdzanie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było
korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
Dostęp do korzystania: wyświetlanie szczegółowych danych na temat
użytkowania aplikacji na urządzeniu.
Aplikacje i powiadomienia
Możesz przejrzeć listę zainstalowanych aplikacji i skonfigurować ustawienia
powiadomień, zezwoleń aplikacji i inne.
1 Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Aplikacje i powiadomienia.
2 Dostosuj ustawienia.
Ustawienia
127
Bateria
Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać
tryb oszczędzania energii.
1 Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Bateria.
2 Dostosowanie ustawień:
• Zużycie baterii: wyświetlanie szczegółowych informacji na temat
użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić,
wybierając określoną pozycję.
• Procent zużycia baterii na pasku stanu: wyświetlanie pozostałego
poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
• Adaptacyjna bateria: Ograniczenia korzystania z baterii w przypadku
aplikacji, które nie są często używane poprzez ograniczenie ich
aktywności w tle.
• Ograniczenia w tle: W celu oszczędzania baterii wybierz aplikacje,
które będą miały ograniczenia działania w tle.
• Oszczędzanie energii: redukowanie poboru energii z baterii poprzez
ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność
wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji.
• Nie uwzględniaj w oszczędzaniu energii: Wybór aplikacji, które
zostaną użyte bez żadnych ograniczeń użytkowych, gdy urządzenie
działa w trybie oszczędzania energii lub optymalizacji baterii.
Ustawienia
128
Przechowywanie
Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub
przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Ogólne Przechowywanie.
2 Dostosowanie ustawień:
• Pamięć wewnętrzna: wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz
wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie
listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez
poszczególne aplikacje.
• Karta SD: wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej
przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy
karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć
przycisku .
Konta
Ta opcja pozwala dodać użytkowników, z którymi urządzenie będzie
współużytkowane, i zarejestrowanie konta w chmurze.
1 Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Konta.
2 Dostosuj ustawienia.
Ułatwienia dostępu
Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na
urządzeniu.
1 Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Ułatwienia dostępu.
2 Dostosowanie ustawień:
• Wizja TalkBack: ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach
lub stanie ekranu.
• Wizja Powiadomienia głosowe: Ustawienie urządzenia do
odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie za pomocą
głosu.
• Wizja Czcionka: Zmień rozmiar czcionki, pogrubiony tekst lub typ.
• Wizja Rozmiar ekranu: ustawianie elementów na ekranie do łatwo
widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
• Wizja Zoom dotykowy: powiększanie lub zmniejszanie poprzez
trzykrotne dotknięcie ekranu.
Ustawienia
129
• Wizja Zbliżanie okna: przybliżanie lub oddalanie w obrębie okna oraz
odwracanie koloru.
• Wizja Duży kursor myszy: powiększenie wskaźnika myszy.
• Wizja Ekran o wysokim współczynniku kontrastu: zmiana koloru tła
na czarny w celu zwiększenia kontrastu wyświetlania.
• Wizja Odwrócenie kolorów ekranu: zwiększanie kontrastu kolorów
wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
• Wizja Dostosowanie kolorów ekranu: regulacja koloru wyświetlacza.
• Wizja Skala szarości: przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
• Wizja Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania: zakańczanie
połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
• Słuchanie Napisy: włączanie usługi napisów podczas odtwarzania
filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
• Słuchanie Miganie LED: ustawianie włączenia diody LED w
przypadku połączeń przychodzących lub powiadomień.
• Słuchanie Alarmowanie fleszem: ustawienie sygnalizowania
połączeń przychodzących, powiadomień i alarmów migającym światłem.
• Słuchanie Wycisz wszystkie dźwięki: wyciszenie wszystkich
dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.
• Słuchanie Kanał audio: wybór typu dźwięków.
• Słuchanie Balans dźwięku: regulacja bilansu wyjściowego dźwięków.
Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
• Ruch & widzenie Touch assistant: włączanie panelu dotykowego
ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
• Ruch & widzenie Wprowadzanie za pomocą dotyku: wprowadzanie
tekstu po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu lub zmienianie tekstu po
dotknięciu ekranu.
• Ruch & widzenie Klawiatura sprzętowa: dostosowywanie ustawień
klawiatury.
• Ruch & widzenie Automatyczne kliknięcie myszą: automatyczne
kliknięcie, gdy kursor pozostaje nieruchomy.
Ustawienia
130
• Ruch & widzenie Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:
odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie
przycisku połączenia zamiast jego przeciągania.
• Ruch & widzenie Wygaszanie ekranu: automatyczne wyłączanie
ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
• Ruch & widzenie Obszary sterowania dotykiem: ograniczenie
obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można
było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
• Skrót do funkcji ułatwiania dostępu: szybki dostęp do często
używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku .
• Autoobracanie ekranu: automatyczna zmiana orientacji ekranu
zgodnie z pozycją urządzenia.
• Amazon Assistant: Asystent Amazon zapewnia porównania
produktów automatycznie podczas robienia zakupów wybranych
aplikacjach urządzenia.
• Przeczytaj na głos: Umożliwia dotykanie elementów, aby usłyszeć
czytaną reakcję.
• Switch Access: tworzenie kombinacji przycisków do sterowania
urządzeniem.
Google
Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz
ustawieniami konta.
Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Google.
Smart Doctor
Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego
optymalizację.
Na ekranie ustawień dotknąć Ogólne Smart Doctor.
Ustawienia
131
Gry
Użytkownik może skonfigurować ustawienia narzędzi gier, grafiki i funkcji
oszczędzania baterii.
• Menedżer Gier: Dotknij przycisku
, aby włączyć funkcję uruchamiania
gier.
• Narzędzia gier: Dotknij przycisku
, aby uruchomić tę funkcję. Można
ją uruchomić, dotykając ikony narzędzi gier u dołu ekranu podczas grania
w gry.
• Grafika w grach: Dostosowanie grafiki w grze.
• Po zmianie rozdzielczości w niektórych grach funkcja wyświetlacza ekranu
może nie działać prawidłowo.
• Przerwa: Zmniejszanie jasności ekranu i wydajności za każdym razem, gdy
pozostawiono uruchomioną grę na czas dłuższy niż 5 minut.
Podwójna aplikacja
Niektórych aplikacji można używać z dwoma kontami.
1 Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Podwójna aplikacja.
2 Po przeczytaniu zastrzeżenia dotknij POTWIERDŹ.
3 Na liście dostępnych aplikacji dotknij polecenia Instaluj, aby zainstalować
kopię żądanej aplikacji i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
Skróty
Można dostosować ustawienia skrótów klawiaturowych.
1 Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Skróty.
2 Można dostosować następujące ustawienia.
• Wyświetl panel powiadomień: przeciągnij palcem w górę/w dół
czujnika czytnika odcisków palców, aby wyświetlić panel powiadomień.
• Otwórz Aparat: naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby otworzyć
Aparat.
• Otwórz Capture+: naciśnij przycisk zwiększania głośności, aby
otworzyć funkcję Capture+, gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony.
Ustawienia
132
• Otwórz Aparat: naciśnij przycisk zmniejszania głośności, aby otworzyć
Aparat, gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony.
• Otwórz Google Asystent: dotknij przycisku funkcji Google Asystent z
boku telefonu.
• Mów do Asystenta Google: Nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby
krótko porozmawiać z Asystentem.
• Pokaż migawkę wizualną: Naciśnij dwukrotnie przycisk Google
Asystent, aby zobaczyć migawkę dnia w aplikacji Google Asystent.
KnockON
Ta opcja umożliwia włączanie i wyłączanie ekranu poprzez jego dwukrotne
dotknięcie.
Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz KnockON.
Centrum aktualizacji
Ta funkcja umożliwia sprawdzenie i zainstalowanie najnowszych wersji
aplikacji lub oprogramowania od firmy LG.
1 Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Centrum aktualizacji.
2 Dostosowanie ustawień:
• Aktualizacje aplikacji: sprawdzanie dostępności aktualizacji aplikacji.
Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją zainstalować.
• Aktualizacja oprogramowania: sprawdzanie dostępności aktualizacji
oprogramowania. Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, możesz ją
zainstalować.
Język i klawiatura
Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.
1 Na ekranie ustawień dotknąć Ogólne Język i klawiatura.
2 Dostosowanie ustawień:
• Język: wybór języka dla urządzenia.
• Klawiatura domyślna: wyświetlanie aktualnie używanej klawiatury.
Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.
Ustawienia
133
• Klawiatura ekranowa: zmiana ustawień klawiatury LG lub funkcji
rozpoznawania głosu usługi Google Voice.
• Klawiatura sprzętowa: włączenie tej opcji umożliwia korzystanie z
fizycznej klawiatury. Możesz tu również sprawdzić skróty klawiaturowe.
• Usługa Autouzupełnianie: po włączeniu tej opcji dane zapisane na
koncie użytkownika, takie jak hasło, adres czy numer karty kredytowej,
można wprowadzać jednym dotknięciem. Możesz tu także wyłączyć
tę opcję, użyć funkcji autouzupełniania Google lub dodać nowe konto
usługi.
• Przetwarzanie tekstu na mowę: konfiguracja ustawień syntezy mowy.
• Prędkość kursora: dostosowanie szybkości kursora myszy lub
urządzenia optycznego.
• Odwróć przyciski myszy: wycofanie przypisania głównych czynności
związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.
Data i czas
Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.
1 Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Data i czas.
2 Dostosuj ustawienia.
Pamięć
Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku
czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.
1 Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Pamięć.
2 Dotknij przycisku , aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.
Kopia zapasowa
Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym
urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie.
1 Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Kopia zapasowa.
2 Dostosowanie ustawień:
• LG Mobile Switch: Umożliwia przenoszenie danych ze starego
urządzenia LG na nowe.
Ustawienia
134
• Kopia zapasowa i przywracanie: tworzenie kopii zapasowej danych
urządzenia lub przywracanie danych do urządzenia z kopii zapasowej.
• Zresetowanie urządzenia może spowodować usunięcie plików kopii
zapasowych zapisanych w pamięci. Należy skopiować i przechowywać ważne
pliki kopii zapasowych na komputerze.
• Kopia zapasowa google: zmiana ustawień tworzenia kopii zapasowej
na dysku Google. Możesz tu również sprawdzić obecnie używane konto
kopii zapasowej lub dodać nowe konto kopii zapasowej.
Uruchom ponownie & Zresetuj ust.
Istnieje możliwość zresetowania urządzenia wraz z ustawieniami sieci i
aplikacji.
1 Na ekranie ustawień dotknij opcji Ogólne Uruchom ponownie &
Zresetuj ust.
2 Dostosowanie ustawień:
• Automatyczne ponowne uruchomienie: powoduje zrestartowanie i
zoptymalizowanie telefonu o określonej godzinie. Dotknij przycisku
,
aby uruchomić tę funkcję. Urządzenie jest automatycznie restartowane
o określonej godzinie i dokonuje optymalizacji. Wybrać datę i godzinę
restartowania.
• Można wybrać opcję automatycznego restartowania urządzenia raz w
tygodniu. Urządzenie jest automatycznie restartowane o ustalonej godzinie.
• Po zrestartowaniu urządzenia powiadomienia i oznaczenia zostają
wymazane. Zapisać ważne dane przed ustaloną godziną.
• Funkcja automatycznego restartowania nie jest włączona w następujących
sytuacjach: Gdy ekran jest włączony, gdy urządzenie jest używane, gdy
poziom baterii wynosi 30% lub mniej, gdy karta USIM jest zablokowana lub
gdy przy włączaniu urządzenia aktywowana jest blokada urządzenia.
• Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych: resetowanie ustawień
Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
Ustawienia
135
• Przywróć preferencje aplikacji: resetowanie ustawień aplikacji. Dane
zapisane w aplikacji nie zostaną usunięte.
• Ustawienia fabryczne: resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i
usunięcie danych.
• Restartowanie i zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich
zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy
urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.
Informacje o telefonie
Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego
nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.
Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Informacje o telefonie i wyświetlić
informacje.
Przepisy i bezpieczeństwo
W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje
dotyczące posiadanego urządzenia.
Na ekranie ustawień dotknij Ogólne Przepisy i bezpieczeństwo.
Ustawienia
136
05
Dodatek
Ustawienia języka dla urządzenia LG
Wybrać język dla urządzenia.
• Dotknij opcji
Ustawienia Ogólne Język i klawiatura Język
DODAJ JĘZYK, a następnie wybrać język.
-- Dotknij ikony
i przytrzymaj ją, a następnie przesuń na górę listy
języków, aby ustawić język jako język domyślny.
LG Bridge
Przegląd aplikacji LG Bridge
Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, muzyką,
filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu
komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i
innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.
• Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
• Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
• Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon
firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji
LG Bridge.
Funkcje aplikacji LG Bridge
• Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą
połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
• Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub
przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
• Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą
kabla USB.
Dodatek
138
Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze
1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
2 Wybierz swój region.
3 Kliknij Wsparcie Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe.
4 Wprowadź nazwę swojego urządzenia.
5
LUB
Wybierz według kategorii produktu.
Przejdź do karty Synchronizacja z komputerem LG Bridge, aby pobrać
plik instalacyjny.
• Przejdź do opcji Szczegóły, aby wyświetlić minimalne wymagania
instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.
Aktualizacja oprogramowania telefonu.
Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego
LG z Internetu
Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie
internetowej http://www.lg.com/common/index.jsp, wybierając swój kraj oraz
język.
Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane
telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności
odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma
LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla
urządzenia.
Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu
procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy
uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB
podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu
komórkowego.
• Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji
oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego
uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji
oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.
Dodatek
139
Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego
LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)
Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA
bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie
dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania
wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.
Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, należy wybrać kolejno opcje
Ustawienia Ogólne Centrum aktualizacji Aktualizacja
oprogramowania Szukaj aktualizacji.
• Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu — w
tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji,
wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM — mogą zostać utracone podczas
aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca
wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do
aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę
danych użytkownika.
• Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.
Dodatek
140
Wskazówki dotyczące
przeciwdziałania kradzieżom
Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć
po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika.
Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia,
kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba
dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu.
Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:
• Ustawić blokadę ekranu: jeśli urządzenie zostanie zagubione lub
skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych
za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego
odblokowania ekranu.
• Dodać konto Google do urządzenia: jeśli urządzenie zostanie
wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie
będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie
zostaną ponownie wprowadzone.
Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień
fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło
do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać
wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.
• Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy
pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do
urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać
danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie
będzie się dało korzystać z urządzenia.
Dodatek
141
Informacja dotycząca
oprogramowania open source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL,
MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej
http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu
otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak
koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres
opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego
produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
Informacje prawne (nr identyfikacyjny
normy, etykieta elektroniczna itp.)
Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu Ustawienia
Ogólne Przepisy i bezpieczeństwo.
Dodatek
142
Znaki towarowe
• Informacje o patentach DTS zawiera http://patents.dts.com.
Wyprodukowano na licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS
oraz symbol razem, DTS:X oraz logo DTS:X są (zastrzeżonymi) znakami
towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych krajach.
© DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
• Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa
LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Electronics.
• Google, Google Mapy, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android,
Chrome, Google Zdjęcia, Google Play Protect, Google Kalendarz, Google
Dokumenty, Google Dysk, Google Arkusze oraz inne powiązane znaki
towarowe i logo to znaki towarowe firmy Google LLC.
• Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi
Alliance.
• Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
Dodatek
143
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt LM-X540EMW
spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne
dyrektywy 2014/53/EU.
Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem
http://www.lg.com/global/declaration
Aby uzyskać informacje na temat
zgodności produktu, należy
skontaktować się z biurem
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Łączność Wi-Fi (WLAN)
Pasmo 5150–5350 MHz może być używane wyłącznie wewnątrz budynków.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
UWAGA: Pamiętaj, że telefon LM-X540EMW często wykorzystuje połączenia
danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć
dodatkowych opłat za połączenia.
Dodatek
144
Informacje dodatkowe
Części wykonane z hartowanego szkła
Trwałość części wykonanych z hartowanego szkła zastosowanych w tym
urządzeniu jest ograniczona, przez co z biegiem czasu mogą one ulegać
zużyciu.
• Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go
silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu.
Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i
skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
• W celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem można zakupić dostępne
w sprzedaży futerały ochronne.
Należy pamiętać, że te futerały ochronne nie podlegają serwisowi
gwarancyjnemu zapewnianemu przez firmę LG Electronics, w związku z
czym nie można zagwarantować bezpieczeństwa.
Proporcja obrazu
Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać określonej proporcji obrazu.
Wówczas należy wybrać proporcję ekranu najbardziej optymalną dla aplikacji.
Aby uzyskać więcej informacji, można też skontaktować się z dostawcą
aplikacji.
Pytania ogólne
< Infolinia LG Electronics Polska >
801-54-54-54
(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)
Dodatek
145
Przewodnik po transmisjach danych
• W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące danych, które
można wymieniać między urządzeniami LG lub między urządzeniem LG a
urządzeniem innego producenta.
Typ
Dane
osobiste
Informacje szczegółowe
dotyczące elementu
Kontakty, wiadomości,
rejestry połączeń,
kalendarz, nagrania
głosowe
○
○
X
○
X
X
○
○
○
Ustawienia ekranu
głównego (foldery i
widżety)
○
X
X
Ustawienia ekranu blokady
(z wyłączeniem ustawień
blokady ekranu)
○
X
X
Notatki
Alarmy
Dane
Zdjęcia, filmy, utwory,
multimediów dokumenty
Ustawienia
ekranu
Pobrane aplikacje
Aplikacje
Dane osobiste pobranych
aplikacji
Certyfikat publiczny
Inne
Dodatek
Urządzenie
Urządzenie
Android
Urządzenie
LG
innego
iOS
producenta
→
→
→
Urządzenie
Urządzenie
LG
Urządzenie
LG
LG
Ustawienia (Wi-Fi,
Bluetooth, Połączenia,
Dźwięk i Powiadomienie,
Ułatwienia dostępu,
Bateria)
○
○
○
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
146
• Niektórych danych nie można przesyłać w zależności od wersji
oprogramowania, wersji aplikacji, systemu operacyjnego, producenta lub
polityki operatora sieci.
Obsługiwane częstotliwości
Moc wyjściowa Tx
Dodatek
GSM 900
33.7 dBm
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
23.7 dBm
WCDMA B8
24.4 dBm
LTE B1
23.7 dBm
LTE B3
23.7 dBm
LTE B7
23.7 dBm
LTE B8
24.4 dBm
LTE B20
24.4 dBm
LTE B38
24.4 dBm
BT 2.4GHz
10.5 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
WLAN 5GHz
16.0 dBm
NFC
-21 dBuA/m
147
Utylizacja starego urządzenia
1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że
produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza
obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje.
Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych
negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może
zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane
do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które
można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało
kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki
odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki
WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki
odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę
http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe
(plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in
your country”.)
Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami
1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu
lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami
symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze
zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do
punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami
zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska
naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi
bateriami/ akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie
miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym
został nabyty produkt.
Dodatek
148
Często zadawane pytania
Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą
wystąpić podczas użytkowania urządzenia. W przypadku niektórych
problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak
większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.
Urządzenie przegrzewa się
Urządzenie przegrzewa się podczas używania.
W następujących przypadkach zużycie energii baterii zwiększa się i urządzenie
może się przegrzewać:
• Po pierwszym włączeniu urządzenia lub przy tworzeniu kopii zapasowej
danych.
• Gdy uruchomione jest wiele aplikacji jednocześnie.
-- Gdy wiele aplikacji jest uruchomionych w tle.
-- Gdy pobierane są duże pliki podczas rozmowy wideo lub nagrywania
filmu.
• Gdy używane funkcje wymagają dużej mocy.
-- Podczas oglądania przesyłanego strumieniowo filmu z Internetu lub
nagrywania długiego filmu.
-- Podczas odtwarzania najnowszych gier przez długi czas.
-- Gdy urządzenie używane jest z maksymalną jasnością ekranu przez długi
czas.
• Podczas korzystania z dużej ilości danych z sieci komórkowej.
-- Podczas korzystania z hotspotu lub połączenia Wi-Fi.
-- W przypadku równoczesnej synchronizacji danych wielu kont.
Dodatek
149
• W innych przypadkach:
-- W przypadku roamingu międzynarodowego.
-- Gdy urządzenie używane jest w miejscach o słabym zasięgu lub poza
zasięgiem.
-- W przypadku ładowania urządzenia, gdy port ładowarki/kabla USB jest
uszkodzony lub zanieczyszczony obcą substancją.
• Niektóre z powyższych sytuacji mogą nie dotyczyć w zależności od funkcji i
aplikacji.
Urządzenie przegrzewa się podczas ładowania.
• Urządzenie i ładowarka mogą się nagrzewać podczas ładowania. W
przypadku ładowania bezprzewodowego lub szybkiego urządzenie może
się nagrzewać nawet bardziej. Jeśli temperatura akumulatora wzrasta
powyżej pewnego poziomu, urządzenie może zatrzymać ładowanie.
-- Odłączyć ładowarkę od urządzenia i zamknąć wszystkie uruchomione
aplikacje. Odczekać, aż urządzenie się ochłodzi przed ponownym
rozpoczęciem ładowania urządzenia lub uruchomieniem aplikacji.
-- Zaprzestać ładowania, jeśli port kabla ładowarki/USB w dolnej części
urządzenia się przegrzewa i odwiedzić najbliższe centrum obsługi klienta
LG.
Jak rozwiązać problem przegrzewania urządzenia.
• Zamknąć wszelkie uruchomione aplikacje lub funkcje i odczekać, aż
urządzenie ochłodzi się.
• Zawsze aktualizować oprogramowanie do najnowszych wersji.
• Wyłączyć połączenie Wi-Fi, Bluetooth lub funkcję GPS, jeśli nie są używane.
• Zamknąć aplikacje, które nie są używane.
• Jeśli urządzenie jest używane przy maksymalnej jasności ekranu, należy ją
zmniejszyć.
• Jeśli urządzenie jest nagrzane przez dłuższy czas, należy na chwile
przestać go używać. Jeśli urządzenie nadal się przegrzewa, należy
odwiedzić centrum obsługi klienta LG.
Dodatek
150
Ograniczenia użytkowania, gdy urządzenie się przegrzewa
Jeśli urządzenie przegrzewa się, gdy jest używane podczas ładowania, niektóre
funkcje, aplikacje a nawet samo urządzenie można wyłączyć.
Jest to normalne w przypadku urządzeń, które obsługują tę funkcję.
• Jeśli temperatura urządzenia wzrośnie powyżej pewnego poziomu,
zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
-- W przypadku grania w wymagające gry, nagrywania filmów lub
przesyłania dużych plików urządzenie może się nagrzewać przez
dłuższy czas. Może wtedy zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy
informujący o automatycznym wyłączeniu.
Zamknąć urządzenie lub wszelkie uruchomione aplikacje lub funkcje i
odczekać, aż urządzenie ochłodzi się.
• Jasność ekranu i prędkość robocza może zostać ograniczona w celu
ochłodzenia urządzenia. Uruchomione aplikacje lub funkcje mogą zwolnić
lub zatrzymać się. Urządzenie może przestać się ładować.
Błąd karty SIM
Upewnić się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.
Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane
Słaby sygnał. Podejdź z urządzeniem do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń.
Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Przejdź w inne miejsce i sprawdź
zasięg.
Połączenia są niedostępne
Brak autoryzacji dla nowej sieci.
Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących.
Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń wychodzących dla numeru,
który wybierasz.
Nie można włączyć urządzenia
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy.
Przed ponownym włączeniem urządzenia całkowicie naładuj baterię.
Dodatek
151
Błąd ładowania
Naładować urządzenie w normalnej temperaturze.
Sprawdzić ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.
Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i
autoryzowanych przez firmę LG.
Bateria wyczerpuje się szybciej niż na początku jej
użytkowania
Żywotność baterii może się skrócić po wystawieniu urządzenia lub samej
baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
Zużycie baterii wzrasta w przypadku używania niektórych funkcji lub aplikacji,
takich jak GPS, gry czy Internet.
Bateria ulega zużyciu i z czasem jej czas pracy staje się krótszy.
Wyświetlanie komunikatów o błędach w momencie
uruchamiania aparatu
Naładuj akumulator.
Zwolnij miejsce w pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając pliki z
urządzenia.
ponowne uruchomienie urządzenia.
Jeśli po zastosowaniu się do tych wskazówek problemy nie ustąpią, skontaktuj
się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.
Słaba jakość zdjęcia
Jakość zdjęć może się różnić w zależności od otoczenia oraz używanych
technik fotografowania.
Jakość zdjęć i klipów wideo jest lepsza w przypadku stosowania
standardowego widoku zamiast widoku szerokokątnego.
Jeśli zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, nocą lub w pomieszczeniu, obraz
może być nieostry lub mogą występować na nim szumy.
W przypadku problemów zresetuj opcje.
Dodatek
152
Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
Jeśli na urządzeniu zamocowane są akcesoria lub folia ochronna, ekran
dotykowy może działać nieprawidłowo.
W przypadku dotykania ekranu w rękawiczkach, brudnymi rękami, ostro
zakończonymi przedmiotami lub opuszkami palców ekran dotykowy może
działać nieprawidłowo.
Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu
dotykowego.
Aby usunąć ewentualne tymczasowe błędy oprogramowania, zresetuj
urządzenie.
Jeśli ekran dotykowy jest podrapany lub uszkodzony, odwiedź centrum
serwisowe firmy LG Electronics.
Urządzenie się zawiesza
Ponownie uruchom urządzenie
• Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub
wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.
Uruchom urządzenie
• W przypadku zawieszenia się ekranu lub jeśli przyciski, ekran dotykowy
lub urządzenie nie odpowiadają, konieczne może być przeprowadzenie
miękkiego resetu w celu zresetowania urządzenia.
• Aby wykonać miękki reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać
klawisze zmniejszania głośności i zasilania do momentu ponownego
uruchomienia urządzenia.
Dodatek
153
Zresetuj urządzenie
• Jeśli zastosowanie powyższych metod nie rozwiązuje problemu, należy
przywrócić ustawienia fabryczne.
• Na ekranie ustawień dotknąć opcji Ogólne Uruchom ponownie &
Zresetuj ust Ustawienia fabryczne.
-- Ta metoda powoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia i
usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania
do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych
danych przechowywanych w urządzeniu.
-- Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, należy
zalogować się do tego samego konta Google po zresetowaniu
urządzenia.
Nie znaleziono urządzenia Bluetooth
Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona
w Twoim urządzeniu.
Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona
w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
Należy się upewnić, że urządzenie oraz inne urządzenie z funkcją Bluetooth są
co najwyżej w maksymalnej odległości zasięgu Bluetooth (10 m).
Jeśli wskazówki przedstawione powyżej nie rozwiązują problemu, skontaktuj
się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.
Nie można nawiązać połączenia pomiędzy urządzeniem i
komputerem
Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z Twoim urządzeniem.
Upewnij się, że na komputerze zainstalowano właściwy sterownik i że jest on
zaktualizowany.
Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów
Występują problemy z aplikacją.
Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.
Dodatek
154
Informace o uživatelské příručce
ČESKY
Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti
a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě
pročtěte uživatelskou příručku.
• Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou
určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
• Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora
těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena.
V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí telefonu,
se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací
nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele
služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru
z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození
či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy
společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
• V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo
operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit
a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
• Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením
mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich
použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení
autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za
nezákonné používání médií.
• Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování,
automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat
zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový
plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
• Tato uživatelská příručka je pro každou zemi napsána v hlavních
jazycích. Obsah v jednotlivých jazycích se může částečně lišit.
1
Instruktážní poznámky
VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích
stran.
UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a
poškozením zařízení.
POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.
Informace o uživatelské příručce
2
Obsah
5
Návod pro bezpečné a efektivní použití
01
43
Dotyková obrazovka
47
Domovská obrazovka
57
Zámek obrazovky
Zákaznické funkce
62
Šifrování paměťové karty
15
Funkce fotoaparátu
63
Pořizování snímků obrazovky
20
Funkce galerie
63
Zadávání textu
24
Funkce kvality zvuku a
zvukových efektů
68
Sdílení obsahu
24
Google Assistant
26
Rozeznávání otisků prstů
29
Funkce multitaskingu
02
Základní funkce
32
Součásti a příslušenství
produktu
33
Přehled součástí
36
Zapnutí nebo vypnutí napájení
37
Instalace SIM karty
40
Vkládání paměťové karty
41
Vyjmutí paměťové karty
41
Baterie
03
Užitečné aplikace
71
Instalace a odinstalace aplikací
72
Koš aplikací
73
Zástupci aplikací
74
Telefon
78
Zprávy
79
Fotoaparát
89
Galerie
93
Kontakty
96
QuickMemo+
98
Hodiny
99
Kalendář
100 Úkoly
100 Hudba
3
101 Kalkulačka
101 E-mail
102 Audio záznam
103 Centrum aktualizací
103 Správce souborů
103 Smart Doctor
104 LG Mobile Switch
104 SmartWorld
105 RemoteCall Service
105 Informační služba
106 Google apps
04
Nastavení
110 Nastavení
110 Síť
123 Zvuk
05
Příloha
137 Nastavení jazyka LG
137 LG Bridge
138 Aktualizace softwaru telefonu
140 Pokyny proti krádeži
141 Oznámení o softwaru open
source
141 Informácie o platných
predpisoch (identifikační číslo
předpisu, elektronický štítek atd.)
142 Ochranné známky
143 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
143 Ohledně shody tohoto produktu
s požadavky kontaktujte
kancelář
143 Wi-Fi (WLAN)
144 Další informace
148 Často kladené dotazy
124 Displej
125 Obecné
Obsah
4
Návod pro bezpečné a efektivní
použití
Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo
nezákonné.
Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj,
který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby,
jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru,
a nahrané aplikace. áznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby.
Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném
centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.
Vystavení energii rádiové frekvence
Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific
Absorption Rate).
Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním
požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny
na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí
všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.
• Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá
jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí
standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným
výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
• I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení
LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro
vystavení rádiovým vlnám.
• Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím
zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
• Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je
0,501 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,105 W/kg (10 g).
5
• Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování
vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze
u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno
v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk
obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za
účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní
připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo
zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy
výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos
dokončen.
Informace o vystavení osob vysokofrekvenční
energii od komise FCC
V srpnu 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission)
ve Spojených státech v rámci zprávy a nařízení FCC 96-326
aktualizovanou bezpečnostní normu pro vystavení člověka působení
vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické energie, kterou vydávají vysílače
regulované komisí FCC. Tato pravidla jsou v souladu s dříve zavedenými
mezinárodními bezpečnostními normami i normami Spojených
států. Provedení tohoto zařízení je v souladu s pravidly FCC a těmito
mezinárodními normami.
Prohlášení k článku 15.19
Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je
podmíněno následujícími dvěma podmínkami:
(1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení
způsobeného nechtěným použitím.
Prohlášení k článku 15.21
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke
zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
6
Činnosti během nošení na těle
Toto zařízení bylo testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž
zadní část zařízení byla vzdálena 1 cm (0,39 palců) od těla uživatele. Zařízení
vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii, pokud je
dodržována minimální vzdálenost 1 cm (0,39 palců) mezi tělem uživatele a zadní
částí zařízení.
Nesmějí se používat žádné spony na pásky, pouzdra a podobné doplňky, které
obsahují kovové součásti. Doplňky nošené na těle, u kterých nemůže být zachována
vzdálenost 0,39 palce (1 cm) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení a které
nebyly testovány při typických činnostech během nošení na těle, nemusí splňovat
omezení FCC pro vystavení VF energii a neměly by se používat.
Prohlášení k článku 15.105
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení
třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění
přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto
zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že
není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí
rušení rádiové komunikace. Nelze nicméně zaručit, že k tomuto rušení nedojde
i v případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení
způsobuje škodlivé rušení televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím
zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo
několika následujících postupů:
• Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
• Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem.
• Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
• Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.
Péče o výrobek a jeho údržba
• Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené
společností LG. Společnost LG neposkytuje žádnou záruku na poškození nebo
poruchu, které jsou způsobeny příslušenstvím jiných výrobců.
• Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího
upozornění změnit.
• Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
7
• Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu
dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají
stejnou funkčnost jako nahrazené části.
• Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a
osobních počítačů.
• Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo
vařiče.
• Zabezpečte přístroj před pádem.
• Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
• Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy.
Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské
přístroje.
• Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít
k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
• Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a
hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
• K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
• Nenabíjejte zařízení ležící na měkké podložce.
• Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
• Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
• Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit
informace na magnetických proužcích.
• Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
• Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.
• Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně
antény.
• Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je
nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu
hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
• Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně
dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit
nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením
během používání a ihned po použití opatrně.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
8
• Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte.
Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako
jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
• Tekutina v navlhlém zařízení změní barvu štítku produktu uvnitř zařízení. Na
zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.
• Mobilní zařízení potřebuje správnou cirkulaci vzduchu k zničení tepla. Z důvodu
nedostatečné cirkulace přímého styku s kůží a průtoku vzduchu na zařízení
může být zařízení příliš zahříváno. Přístroj by měl být nejméně 1,0 cm mezi
tělem uživatele.
• Zabraňte vniknutí prachu jakékoli cizí látky do portu nabíječky / kabelu USB. To
může vytvářet teplo nebo požár.
• Zajistěte, aby produkt nepřišel do kontaktu s kapalinami. Produkt nepoužívejte
ani nenabíjejte, pokud je vlhký. Když se produkt namočí, indikátor poškození
kapalinou změní barvu. Upozorňujeme, že v takovém případě nebudete mít
nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.
Efektivní používání zařízení
Elektronická zařízení
Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.
• Zařízení nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poraďte
se svým lékařem, zda používání zařízení nemůže narušovat činnost vašeho
lékařského přístroje.
• Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem
a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému
rušení kardiostimulátoru.
• Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
• Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
• Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
• Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 ºC a 40 ºC. Pokud
zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít
k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
9
Bezpečnost na silnici
Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.
• Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
• Věnujte plnou pozornost řízení.
• Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
• Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například
autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
• Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky
v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít
k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
• Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost
nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště
důležité v blízkosti silnic.
Zabraňte poškození sluchu
Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš
hlasitý zvuk dlouhou dobu.
K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku.
Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž
udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.
• Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud
osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.
• Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.
Skleněné části
Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý
povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbití
skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění
poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
10
Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte
omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.
Prostředí s nebezpečím výbuchu
• Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
• Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
• Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály
v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.
V letadle
V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.
• Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
• Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.
Děti
Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé
součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.
Tísňová volání
V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se
u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u
místního poskytovatele služeb.
Informace a péče o baterii
• Před nabitím není nutné baterii zcela vybít. Na rozdíl od jiných systémů baterií
nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
• Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy
tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
• Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
• Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
• Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie
může být až několik set nabíjecích cyklů.
• Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak
maximální výkon.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
11
• Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí
s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
• Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může
to snížit výkon baterie.
• Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte
likvidaci použitých baterií podle pokynů.
• Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak
nechtěnému odběru energie.
• Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu,
používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
• Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např.
zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
Zabezpečení osobních údajů
• Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých
informací.
• Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenese
zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
• Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat,
ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
• Při stahování aplikací si pečlivě pročítejte obrazovku oprávnění.
• Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístupu k mnoha funkcím
nebo vašim osobním údajům.
• Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky
zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal
nebo změnil informace o vašem účtu.
• Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje
změnou hesla účtu.
• Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
12
Upozornění k výměně baterie
• Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
• Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození
zařízení.
• Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho
může dojít k přehřátí a zranění. Baterii musí vyměnit kvalifikovaný
odborník. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od
běžného domovního odpadu.
• V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii,
kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno
společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci
životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze
kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo
kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout
baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné
nezávislé poskytovatele služeb.
• Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu,
odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí
baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujeteli pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně
vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Návod pro bezpečné a efektivní použití
13
01
Zákaznické
funkce
Funkce fotoaparátu
Širokoúhlý objektiv
Zadním širokoúhlým fotoaparátem můžete fotografovat nebo natáčet
videa v širším záběru, než je vaše skutečné zorné pole.
Klepněte na
, poté klepněte na / a přepínejte mezi
standardním a širokoúhlým objektivem.
Změna úhlu
fotoaparátu.
Zadní fotoaparát
• Podrobnější informace naleznete v části Spuštění fotoaparátu.
• Mezi standardním a širokoúhlým objektivem fotoaparátu můžete
přepínat pouze pro zadní fotoaparát.
Zákaznické funkce
15
Portrét
Můžete pořídit ostrý portrét použitím rozmazaného efektu objektivu
fotoaparátu.
1
2
Klepněte na
, poté klepněte na Portrét.
Klepnutím na pořídíte fotografii.
• Chcete-li upravit míru rozmazání, přesuňte posuvník doleva nebo
doprava.
• Udržujte vzdálenost od svého objektu 0,4m až 1,5m při použití zadního
fotoaparátu.
• Tato funkce není k dispozici, pokud je okolní prostředí příliš tmavé.
• Po použití této funkce poklepejte na hodnotu expozice a zaostření při
použití zadní kamery nebo na požadované místo na obrazovce náhledu,
aby se automaticky použila hodnota expozice při použití přední kamery.
Zákaznické funkce
16
AI CAM
Můžete efektivně pořizovat snímky nebo videa, protože kamera při
pořízení snímků nebo záznamu videa rozpozná objekt.
1
2
, poté klepněte na AI CAM.
Klepněte
Po rozpoznání objektu se použije pro scénu nejlepší efekt.
• Pro použití jiných efektů klepněte na ikonu scény.
• Domácí zvířata, květiny, jídlo, krajina, osoby, západ slunce,
automatické - celkem 8 kategorií lze rozeznat automaticky.
Západ slunce
Květina
• Výsledek rozpoznání scény se může při fotografování lišit v závislosti
na osvětlení nebo umístění objektu. Klíčová slova se nezobrazují na
skutečných fotografiích nebo videích.
• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je přední a zadní kamera v
automatickém režimu.
Zákaznické funkce
17
QLens
Můžete provádět nákupy, vyhledávat obrázky nebo naskenovat QR kód
pořízením fotografie pomocí funkce QLens.
1
2
Klepněte
3
Klepněte na obrazovku pro pořízení fotografie objektu, který chcete
vyhledat, nebo pro zaměření QR kódu.
• Výsledek se objeví po chvíli.
, poté klepněte na QLens.
Zvolte požadovanou možnost mezi položkami Vizuální vyhledávání
nebo Naskenovat QR kód.
• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je vaše zařízení připojeno
k síti. Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na
cenovém plánu zpoplatněna.
• U funkcí Vizuální vyhledávání můžete vybrat požadovanou oblast
pořízeného obrázku a vyhledat ji znovu.
• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je zadní kamera v
automatickém režimu.
• Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.
Zákaznické funkce
18
Záblesk Jump-Cut
Fotografe pořízené v pravidelném intervalu se ukládají jako soubory GIF.
1
Klepněte na
.
2
Klepnutím na pořídíte fotografii.
• Fotografie se pořídí každé 3 sekundy a uloží se jako soubor GIF.
• Klepněte na na obrazovce pro zvolení počtu fotografií, které
chcete pořídit.
• Při pořizování fotografií klepněte na a vytvořte soubory GIF s
dříve pořízenými fotografiemi.
, poté klepněte na REŽIM Záblesk Jump-Cut
• Blesk se automaticky zapne a bude pracovat jako časovač.
• Na spodní straně obrazovky se zobrazí nyní pořízené snímky a celkový
počet snímků.
• Všechny pořízené fotografie se uloží pouze jako soubory GIF.
• Nemůžete změnit rychlost pořizování GIF souborů, ani pořadí obrázků.
Zákaznické funkce
19
Funkce galerie
Vytvoření koláže
Z přidruženého obsahu můžete vytvořit koláž.
1
2
Při prohlížení alba klepněte na
3
Klepněte na VYTVOŘIT.
Vytvořit koláž.
Vyberte požadované obrázky, které chcete přidat do koláže, a pak
klepněte na DALŠÍ.
• V dolní části obrazovky vyberte požadované rozložení.
• K vytvoření koláže lze použít maximálně 9 obrázků.
Zákaznické funkce
20
Vytvoření filmu
Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.
1
Klepněte na kartu
Fotografie, poté klepněte na
Vytvořit Filmy.
Přehrát a poté klepnout
Můžete rovněž klepnout na kartu
na Vytvořit Filmy.
2
3
Vyberte obrázky nebo videa pro váš film a klepněte na DALŠÍ.
Upravte vybrané obrázky a videa a klepněte na ULOŽIT.
Zákaznické funkce
21
Odstranění souborů
Obrázky nebo videa, které chcete odstranit ze svého videa, můžete vybrat
klepnutím na miniaturu
Přidávání souborů
Obrázky nebo videa, které chcete přidat, můžete přidat po klepnutí na
v dolní části obrazovky. Dále můžete vybrat obrázky nebo videa, které jste
již dříve přidali.
• Podržte soubor a poté klepněte na jiný soubor pro vícenásobný výběr.
Změna uspořádání souborů
Chcete-li změnit uspořádání obrázků a videí, klepněte na soubor, který
chcete přesunout, podržte jej a poté je přetáhněte na požadované místo.
Přidávání efektů souboru
Klepnutím na
písmo.
můžete přidat motiv nebo hudební doprovod a změnit
Resetování úprav filmu
Klepnutím na můžete resetovat úpravy provedené ve filmu (například
dobu přehrávání).
Zobrazení náhledu souboru
Dříve než své nové video uložíte, zkontrolujte je klepnutím na . Po
uplynutí doby přehrávání se automaticky přehraje další soubor.
• K vytvoření videa lze použít maximálně 50 obrázků a videí.
• Doba přehrávání u daného obrázku je ve výchozím nastavení 3 s a nelze
ji změnit. Videa lze zkrátit maximálně na 1 s.
• Tato funkce nemusí podporovat některé formáty obrázků a videí.
Zákaznické funkce
22
Vytvoření souboru GIF
Z nahraného videa nebo pořízených fotografií můžete snadno vytvořit
soubor GIF.
Vytvoření souboru GIF pomocí nahraných videí
1 Při přehrávání videa klepněte v požadovaném počátečním bodu na .
2 Vyberte délku souboru GIF, který chcete vytvořit.
• Soubor GIF bude vytvořen od aktuálního času po zvolenou dobu.
• U videí kratších než 5 sekund se snímky GIF automaticky vytvoří
z celého videa.
Vytvoření souboru GIF pomocí fotografií
1 Při prohlížení alba klepněte na Vytvořit GIF.
Můžete rovněž klepnout na
2
na kartě Přehrát aplikace Gallery.
Vyberte požadované fotografie pro vytvoření souboru GIF a pak
klepněte na DALŠÍ.
• Můžete přidat více obrázků a nastavit rychlost přehrávání souboru
GIF, poměr stran obrazovky a pořadí souborů.
• Tuto funkci lze použít pouze k tvůrčím účelům. Používání této funkce,
které zahrnuje porušování práv jiné osoby, například autorského práva,
nebo je v rozporu s prohlášeními ohledně urážlivého a hanlivého
obsahu, může vést k občanskoprávní, trestní či správní odpovědnosti
nebo sankcím podle příslušných právních předpisů. Bez souhlasu
oprávněného vlastníka nebo nositele autorských práv nesmíte kopírovat,
reprodukovat, rozšiřovat nebo jinak protiprávně používat jakékoli
materiály chráněné autorským právem. Společnost LG Electronics se
v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy zříká všech
výslovných i předpokládaných záruk a povinností, které jsou s nimi
spojeny.
• K vytvoření souboru GIF lze použít maximálně 100 obrázků.
Zákaznické funkce
23
Funkce kvality zvuku a zvukových
efektů
DTS:X 3D Surround
Video nebo skladbu můžete přehrát v trojrozměrném, moderním a živém
zvuku. Chcete-li použít tuto funkci, připojte sluchátka, reproduktor nebo
externí audio zařízení ke svému telefonu.
Klepněte na
Nastavení Zvuk Kvalita zvuku a efekty DTS:X
3D Surround, poté klepněte na
pro aktivaci této funkce.
Nastavení směru zvuku
Směr zvuku můžete nastavit podle potřeby.
1
Klepněte na
Nastavení Zvuk Kvalita zvuku a efekty DTS:X
3D Surround, poté klepněte na .
2
Zvolte směr zvuku.
Google Assistant
Přehled funkce Google Assistant
Požadované aplikace můžete spustit nebo používat pomocí svého hlasu.
• Chcete-li použít tuto funkci, nejprve se připojte k síti a přihlaste se do
svého Google účtu.
• Tato funkce nemusí správně pracovat nebo přesnost hlasového
rozpoznávání se může zhoršit v oblastech, kde je signál Wi-Fi nebo
signál mobilní sítě slabý.
• V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo
se mohou lišit podporované jazyky.
Zákaznické funkce
24
Spuštění funkce Google Assistant
1 Stiskněte a podržte z domovské obrazovky a spusťte Google
Assistant.
2
3
Klepněte na ZAČÍNÁME.
4
Klepněte na Uložit.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a řekněte Ok Google.
• Zařízení uloží data hlasu za účelem rozpoznávání.
Spuštění funkce Google Assistant vaším hlasem
1 Řekněte Ok Google, když je obrazovka zapnutá.
2 Vyslovte příkaz nebo otázku, když se na obrazovce zobrazí Dobrý den,
jak mohu pomoci?
Spuštění funkce Google Assistant z domovské
obrazovky
1 Stiskněte a přidržte na domovské obrazovce.
2 Vyslovte příkaz nebo otázku, když se na obrazovce zobrazí Dobrý den,
jak mohu pomoci?
• Přesnost rozpoznávání hlasu se může snížit, pokud mluvíte nejasným
hlasem nebo jste na hlučném místě. Pokud používáte funkci
rozpoznávání hlasu, zvyšte její přesnost jasným hlasem nebo mluvením
na klidném místě.
Zákaznické funkce
25
Rozeznávání otisků prstů
Přehled funkce rozeznávání otisku prstu
Před použitím funkce rozpoznávání otisků prstů musíte v telefonu
zaregistrovat svůj otisk prstu.
Funkci rozeznávání otisku prstu můžete použít v těchto případech:
• Odemykání obrazovky.
• Zobrazení zamknutého obsahu v aplikaci QuickMemo+.
• Potvrďte nákup přihlášením do aplikace nebo se identifikujte pomocí
otisku prstu.
• Telefon může používat k identifikaci uživatele váš otisk prstu. Velmi
podobné otisky dvou různých uživatelů může snímač otisků prstů
vyhodnotit jako jeden otisk.
• Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš otisk prstu nebo jste zapomněli
hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID
kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.
Opatření pro rozeznávání otisku prstu
Přesnost rozpoznávání otisků prstů může být z několika důvodů snížena.
Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti rozpoznávání, zkontrolujte před
zahájením práce s telefonem následující.
• Zařízení má senzor otisku prstů. Zajistěte, aby nedošlo k poškození
senzoru otisku prstů kovovým předmětem, například mincí nebo
klíčem.
• Pokud se na senzoru otisku prstů nebo na prstu nachází voda, prach
nebo jiná cizí látka, nemusí registrace nebo rozpoznání otisků prstů
fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání otisku, si svůj prst očistěte a
osušte.
• Máte-li na prstu jizvu, nebo je prst mokrý a hladký, nemusí být otisk
prstu správně rozpoznán.
Zákaznické funkce
26
• Pokud prst ohnete nebo přiložíte pouze jeho špičku, nemusí být otisk
rozeznán. Prst musí překrývat celý povrch senzoru otisku prstů.
• Při registraci nasnímejte pouze jeden prst. Nasnímání více prstů může
ovlivnit registraci a rozpoznání otisku.
• Je-li okolní vzduch suchý, může zařízení produkovat statickou elektřinu.
V takovém případě neprovádějte snímání otisků ani se před snímáním
nedotýkejte telefonu žádnými kovovými předměty, jako jsou mince
nebo klíče, za účelem odstranění statické elektřiny.
Registrace otisku prstů
Do zařízení můžete zaregistrovat a uložit otisk prstu a používat
identifikaci prostřednictvím otisku prstu.
1
Klepněte na
Nastavení Obecné Zámek obrazovky a
zabezpečení Otisky prstů.
• Aby bylo možné použít tuto funkci, musíte nastavit zamykací obrazovku.
• Pokud zámek obrazovky není aktivní, nakonfigurujte zamykací
obrazovku pomocí následujících pokynů na obrazovce. Podrobnější
informace naleznete v části Nastavení zámku obrazovky.
2
Na zadní straně zařízení najděte senzor otisku prstů, na který jemně
přiložte svůj prst a zaregistrujte otisk.
• Jemně stiskněte senzor otisku prstů tak, aby mohl snímač rozeznat váš
otisk.
• Ujistěte se, že špička vašeho prostu překrývá celý povrch senzoru otisku
prstů.
Zákaznické funkce
27
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
• Snímání opakujte postupným posouváním prstu, dokud nedojde k
registraci otisku prstu.
4
Po dokončení registrace otisku klepněte na OK.
• Chcete-li zaregistrovat další otisk, klepněte na PŘIDAT DALŠÍ.
Pokud registrujete pouze jeden otisk a odpovídající prst není v
požadovaném stavu, nemusí rozeznání otisku rovněž fungovat.
Preventivním řešením pro tyto situace je registrace více otisků.
Správa otisků prstů
Zaregistrované otisky můžete upravovat a odstraňovat.
1
Klepněte na
Nastavení Obecné Zámek obrazovky a
zabezpečení Otisky prstů.
2
3
Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
Chcete-li otisk přejmenovat, klepněte na něj v seznamu otisků prstů.
Chcete-li otisk odstranit, klepněte na položku .
Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu
Pomocí otisku můžete odemknout nebo zobrazit zamčený obsah.
Aktivace požadované funkce:
1
Klepněte na
Nastavení Obecné Zámek obrazovky a
zabezpečení Otisky prstů.
2
3
Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
Na obrazovce nastavení otisků prstů aktivujte požadovanou funkci:
• Zámek obrazovky: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
• Uzamčení obsahu: Odemknutí obsahu pomocí otisku prstu. Nejprve
se přesvědčte, že je nastaven zámek obsahu.
Zákaznické funkce
28
Funkce multitaskingu
Více oken
Rozdělením obrazovky do více oken můžete pracovat se dvěma
aplikacemi současně.
1
Mezi domovskými dotykovými tlačítky klepněte na
• Zobrazí se naposledy použité aplikace.
2
Chcete-li používat funkci Více oken, klepněte v horní části požadované
aplikace na .
• Vybraná aplikace se zobrazí v horní polovině obrazovky.
.
Další možný postup:
1
Během používání aplikace podržte .
• Na rozdělené obrazovce se zobrazí naposledy použité aplikace.
2
Chcete-li používat funkci Více oken, klepněte v horní části požadované
aplikace na .
• Vybraná aplikace se zobrazí v horní polovině obrazovky.
Zákaznické funkce
29
• Chcete-li deaktivovat funkci Více oken, podržte tlačítko
domovském dotykovém tlačítku.
na
• Chcete-li upravit velikost rozdělené obrazovky, přetáhněte uprostřed
obrazovky položku .
• Funkci Více oken nepodporují některé aplikace LG a aplikace stažené z
Obchodu Play.
Poslední obrazovky
V části Poslední obrazovky můžete zobrazit náhled nedávno použitých
aplikací.
Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, klepněte na
domovské obrazovce na
a poté klepněte na zobrazenou aplikaci.
• Chcete-li určitou aplikaci spustit s funkcí Více oken, klepněte a podržte
ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Můžete také klepnout na
v horní části každé aplikace.
Zákaznické funkce
30
02
Základní funkce
Součásti a příslušenství produktu
Součástí vašeho telefonu je následující příslušenství.
• Zařízení
• Stereo sluchátka
• Kabel USB
• Nabíječka
• Stručná příručka
• Špendlík pro vysunutí
• Výše popsané položky mohou být volitelné.
• Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se
mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání
příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit
selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava
společnosti LG.
• Některé součásti zařízení jsou vyrobeny z tvrzeného skla. Pokud telefon
upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se
tvrzené sklo poškodit. V takovém případě telefon ihned vypněte a
kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
• Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od
kterého jste zařízení zakoupili.
• Chcete-li zakoupit další položky, kontaktujte středisko služeb
zákazníkům společnosti LG.
• Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího
upozornění změněny.
• Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění
změněny.
• V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace
zařízení lišit.
• Než začnete používat funkci rozeznávání otisku prstu, odstraňte ze
snímače otisku prstů ochrannou fólii.
Základní funkce
32
Přehled součástí
Mikrofon
Objektiv předního fotoaparátu
Tlačítka hlasitosti (+/-)
Tlačítko Google Asistent
Konektor stereo sluchátek
Objektiv zadní kamery
(širokoúhlý / standardní /
snímač hloubky obrazu)
Sluchátko
LED kontrolka
Snímač blízkosti/okolního světla
Slot pro nanoSIM
kartu/paměťovou kartu
Tlačítko Vypínač/Zámek
Dotyková obrazovka
Port pro nabíječku/kabel USB
Blesk
Snímač otisků prstů
Oblast funkce NFC
Reproduktor
Základní funkce
Mikrofon
33
Nesnažte se sami odstranit zadní kryt.
Pokud tak učiníte, může dojít k vážnému poškození baterie nebo zařízení,
což může mít za následek přehřátí, požár nebo zranění. Zadní kryt a baterie
tohoto přístroje nesmí být vyjmuty nebo nahrazeny nekvalifikovaným
odborníkem.
• Snímač blízkosti/okolního světla
-- Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází
v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti
obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane
do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou
funkci.
-- Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu
okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
• Tlačítka hlasitosti
-- Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
-- Když používáte fotoaparát, jemným stisknutím tlačítka hlasitosti
pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte
souvislou řadu fotografií.
-- Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté
nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci Fotoaparát. Dvojitým
stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci Capture+.
• Tlačítko Vypínač/Zámek
-- Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete
obrazovku.
-- Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
• Tlačítko Google Asistent
-- Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Vyhledejte si
odpovědi a dokončete své věci za chodu. Chcete-li s touto funkcí
začít, stačí stisknout tlačítko Google Asistent na straně telefonu.
-- Aktivace Asistenta Google. Podrobnější informace naleznete v části
Google Assistant.
Základní funkce
34
• Snímač otisků prstů
-- Zapněte funkci rozpoznávání otisků prstů, abyste zjednodušili proces
odemykání obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části
Přehled funkce rozeznávání otisku prstu.
• S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
• V zadní části telefonu se nachází integrovaná anténa NFC. Při
manipulaci s telefonem dávejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili
nebo nezakrývali.
• Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném
případě může dojít k poškození dotykové obrazovky.
• Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci
snímače blízkosti.
• Je-li telefon mokrý nebo ho používáte ve vlhkém prostředí, může dojít ke
snížení funkčnosti dotykové obrazovky a tlačítek.
Zařízení držte tak, jak je uvedeno na obrázku. Pokud při používání zařízení
zakryjete rukou, prstem nebo ochranným krytem otvor mikrofonu,
nemusí vás druhá strana během hovoru dobře slyšet.
Správně
Mikrofon
Mikrofon
Základní funkce
Špatně
Nezakrývejte mikrofon.
Nezakrývejte mikrofon.
35
Zapnutí nebo vypnutí napájení
Zapnutí napájení
Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek.
• Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění
chytrého telefonu může být delší než obvykle.
Vypnutí napájení
Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte možnost Vypnout.
Restart zařízení
Pokud zařízení nefunguje správně nebo nereaguje, restartujte jej podle
následujících pokynů.
1
Současně podržte tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti
(-), dokud se nevypne napájení.
2
Po restartování zařízení tlačítko uvolněte.
Možnosti ovládání napájení
Stiskněte a podržte tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte požadovanou
možnost.
• Vypnout: Vypnutí zařízení.
• Vypnout a restartovat: Restart zařízení.
• Zapnout Režim v letadle: Blokování telekomunikačních funkcí včetně
volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i
nadále k dispozici.
Základní funkce
36
Instalace SIM karty
Abyste mohli s telefonem začít pracovat, vložte SIM kartu (Subscriber
Identity Module) dodanou vaším poskytovatelem služby.
• Se špendlíkem pro vysouvání zacházejte opatrně, protože má ostrý hrot.
1
Do otvoru v přihrádce pro kartu zasuňte nástroj pro vysunutí
přihrádky.
2
Vytáhněte šuplík na karty.
Základní funkce
37
3
Do šuplíku vložte SIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.
Vložte primární SIM kartu do přihrádky pro SIM kartu 1 a sekundární
SIM kartu do přihrádky pro SIM kartu 2.
4
Zasuňte přihrádku pro kartu zpět do slotu.
Základní funkce
38
• Tento telefon podporuje pouze nanoSIM karty.
Nano
Micro
Standardní
• Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon
se správným typem SIM karty. Vždy používejte SIM karty dodané
operátorem.
• Pokud vložíte do telefonu mokrý slot pro kartu, může dojít k poškození
telefonu. Vždy se ujistěte, že je slot pro kartu suchý.
Opatření pro používání SIM karty
• Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není
odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo
převodem SIM karty.
• Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.
Základní funkce
39
Vkládání paměťové karty
Vložte SIM kartu do svého telefonu.
Některé paměťové karty nemusí být v závislosti na jejich výrobci a typu s
vaším telefonem kompatibilní.
1
2
3
Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.
Vytáhněte šuplík na karty.
Do šuplíku vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.
Paměťová karta
(prodává se samostatně)
SIM karta
4
Zasuňte šuplík zpět do slotu.
• Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní.
V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení,
paměťové karty nebo dat uložených na kartě.
• Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové
karty.
Základní funkce
40
Vyjmutí paměťové karty
Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve
odpojit.
1
2
Klepněte na
3
4
Z přihrádky vyjměte paměťovou kartu.
Nastavení Obecné Úložiště
.
Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku
ze zařízení vytáhněte.
Zasuňte šuplík zpět do slotu.
• Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízené přesouvá nebo
načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k
poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná
za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně
ztráty dat.
Baterie
Nabíjení baterie
Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.
Nabijte zařízení pomocí kabelu USB typu C.
Svorka nabíjecího kabelu
Základní funkce
41
• Ve vlhkém prostředí nepoužívejte u zařízení externí svorku, nabíjecí kabel
nebo konektor. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem,
zranění nebo k selhání zařízení. V takovém případě zařízení ihned
vypněte a zcela odstraňte jakoukoli vlhkost.
• Používejte USB kabel dodaný s telefonem.
• Používejte pouze nabíječku a nabíjecí kabel schválený společností LG.
Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi
baterie a poškození zařízení.
• Telefon má vnitřní dobíjecí baterii. V zájmu vlastní bezpečnosti
zabudovanou baterii nevyjímejte.
• Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým
proudem. Chcete-li telefon používat, odpojte nabíječku.
• Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím
zabráníte zbytečné spotřebě energie.
• Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního
počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení trvat déle než
v případě zapojení adaptéru do zásuvky.
• Nenabíjejte baterii prostřednictví USB rozbočovače, který nedokáže
udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávané
ukončit.
Opatření při používání telefonu
• Používejte pouze dodaný USB kabel; nepoužívejte s telefonem USB
kabely nebo nabíječky jiných výrobců. Omezená záruka společnosti LG
se nevztahuje na používání příslušenství třetích stran.
• V případě nedodržení pokynů v této příručce a nesprávného používání
může dojít k poškození telefonu.
Základní funkce
42
Efektivní používání baterie
Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí,
může docházet ke zkracování životnosti baterie.
Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.
Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:
• Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth® nebo Wi-Fi, vypněte je.
• Nastavte co nejnižší časový limit obrazovky.
• Nastavte minimální jas obrazovky.
• Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
• Během používání stažených aplikací kontrolujte stav baterie.
Dotyková obrazovka
Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.
Klepání
Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou
aplikaci nebo možnost.
Základní funkce
43
Klepnutí a podržení
Stiskněte a několik sekund podržte, abyste zobrazili nabídku s
dostupnými možnostmi.
Dvojité klepnutí
Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.
Přetažení
Stiskněte a podržte položku, například aplikaci nebo widget, potom prst
kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít
k přesunutí položky.
Základní funkce
44
Přetahování
Stiskněte prstem obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto
lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrazovek
atd.
Stahování a roztahování
Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro
přiblížení prsty roztáhněte.
• Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům.
Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.
Základní funkce
45
• Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých
materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
• Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním
světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná.
Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení
příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
• Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
• Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
• Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou
nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
• Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká
nebo mokrá.
• Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na telefonu nalepena
ochranná fólie nebo je k němu připojeno příslušenství zakoupené v
obchodě jiného výrobce.
• Zobrazení statického obrazu může vést ke vzniku následných obrazů
nebo „vypálení“ na obrazovce. Když telefon nepoužíváte, obrazovku
vypněte nebo nezobrazujte stejný obrázek po dlouhou dobu.
Základní funkce
46
Domovská obrazovka
Přehled domovské obrazovky
Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím
a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na přejdete přímo na
domovskou stránku.
Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety.
Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout
všechny nainstalované aplikace.
Rozvržení domovské obrazovky
Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat
widgety či složky.
Stavový řádek
Widget Počasí
Widget funkce Google
Search
Ikona stránky
Oblast rychlého přístupu
Domovská dotyková tlačítka
• Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na zásadách výrobce,
uživatelských nastaveních, verzi softwaru nebo poskytovateli služeb.
• Stavový řádek: Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
Základní funkce
47
• Widget Počasí: Zobrazte informace o počasí a datu pro určenou
oblast.
• Widget funkce Google Search: Začněte psát nebo mluvte pro
otevření funkce Google Search.
• Ikona stránky: Zobrazte celkový počet pozadí (pláten) domovské
obrazovky. Klepnutím na ikonu požadované stránky se můžete
přesunout na vybranou stránku. Ikona odpovídající aktuálnímu pozadí
bude zvýrazněna.
• Oblast rychlého přístupu: Slouží k uchycení aplikací ve spodní části
obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.
• Domovská dotyková tlačítka
-- : Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a
vyskakovacích oken.
-- : Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a
podržením spustíte aplikaci Google Assistant.
-: Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo
spustíte aplikaci ze seznamu. Chcete-li smazat všechny nedávno
používané aplikace, klepněte na VYMAZAT VŠE. Chcete-li pomocí
funkce Více oken používat současně dvě aplikace, stiskněte a
podržte toto tlačítko během používání nějaké aplikace.
-: Vyberte, kterou SIM kartu budete používat. Stisknutím
a podržením provedete konfiguraci nastavení dvou SIM karet.
Základní funkce
48
Změna stylu domovských dotykových tlačítek
Styl domovských dotykových tlačítek lze změnit.
1
Klepněte na
tlačítka.
2
Pod možností STYL, zvolte Pouze tlačítka nebo Gesto a tlačítka
podle svých preferencí.
• Pouze tlačítka: / /
jsou k dispozici. Klepněte na
pro
zobrazení posledních aplikací.
• Gesto a tlačítka: Tlačítko zpět a domovské tlačítko
jsou
k dispozici. Chcete-li zobrazit poslední aplikace, přejeďte prstem
nahoru po domovském tlačítku .
Nastavení Displej Domovská dotyková
Úprava domovských dotykových tlačítek
Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jejich oblastem
přiřadit často používané funkce.
Klepněte na položku
Nastavení Displej Domovská dotyková
tlačítka Kombinace tlačítek a přizpůsobte nastavení.
• K dispozici jsou některé funkce, včetně QSlide, Oznámení a Capture+.
Základní funkce
49
Skrytí domovských dotykových tlačítek
Abyste měli zobrazení používané aplikace na větší obrazovce, můžete
skrýt domovská dotyková tlačítka.
1
Klepněte na
Nastavení Displej Domovská dotyková tlačítka
Skrýt Domácí tlačítka.
2
Zvolte aplikace, při jejichž použití se mají domovská dotyková tlačítka
skrýt, a klepněte na
.
• Domovská dotyková tlačítka zmizí 3 sekundy po posledním
klepnutí.
• Chcete-li zobrazit domovská dotyková tlačítka znovu, přetáhněte
spodní část obrazovky nahoru.
Zamknout/skrýt ikonu
V levé dolní části obrazovky se zobrazí ikona, pomocí níž můžete
uzamknout nebo skrýt tlačítka domácího dotyku.
Pokud chcete zamknout domovská dotyková tlačítka při jejich skrytí,
klepněte na
nalevo od domovských dotykových tlačítek.
Pokud chcete skrýt domovská dotyková tlačítka znovu, klepněte dvakrát
na .
• Při skrytí domovských dotykových tlačítek nemusí být některé funkce
podporovány.
Základní funkce
50
Stavové ikony
V případě oznámení nepřečtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se
na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony
oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.
Není signál
Přenášení dat po síti
Nastavení alarmu
Zapnutí vibračního režimu
Zapnutí funkce Bluetooth
Připojeno k počítači prostřednictvím USB
Stav baterie
Režim V letadle je zapnutý
Zmeškané hovory
Funkce Wi-Fi je připojena
Zapnutí tichého režimu
Zapnutí GPS
Zapnutí přístupového bodu
Není vložena SIM karta
Režim NFC je zapnutý
• Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou
zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního
prostředí a oblasti, ve kterém telefon používáte, a podle svého
poskytovatele služby.
• V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony
lišit.
Základní funkce
51
Panel oznámení
Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na
hlavní obrazovce.
• Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel
oznámení dolů.
• Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, případně změnit jejich
uspořádání, klepněte na UPRAVIT.
• Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné
funkce.
UPRAVIT
• Panel oznámení můžete používat i na zamknuté obrazovce. Chcete-li
rychle přistupovat k požadovaným funkcím, přetáhněte panel oznámení,
když je zamknutá obrazovka.
Základní funkce
52
Změna orientace obrazovky
Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické
orientace telefonu.
Na panelu oznámení klepněte na položku Otáčení v seznamu ikon
rychlého přístupu.
Nebo klepněte na položku
Nastavení Displej a aktivujte funkci
Automatické otočení obrazovky.
Úprava domovské obrazovky
Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a
z následujících možností vyberte požadovanou akci.
• Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte
panel a přetáhněte jej na jiné místo.
• Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, stiskněte a podržte
prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost Widgety.
• Chcete-li změnit tapety, motivy a ikony, klepněte a podržte prázdné
místo na domovské obrazovce a poté zvolte možnost Tapeta & Téma.
Můžete také klepnout na možnost
Nastavení Displej Tapeta
& Téma a vybrat tapety, motivy a ikony, které se mají v zařízení použít.
Základní funkce
53
• Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, stiskněte a
podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost
Nastavení výchozí obrazovky. Podrobnější informace naleznete
v části Nastavení výchozí obrazovky.
• Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace,
stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte
možnost Koš aplikací. Podrobnější informace naleznete v části Koš
aplikací.
• Chcete-li změnit výchozí obrazovku, stiskněte a podržte prázdnou
oblast na domovské obrazovce, přesuňte se na požadovanou
obrazovku, klepněte na
a poté na obrazovku klepněte znovu.
Výchozí obrazovka
Základní funkce
54
Zobrazení motivu pozadí
Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na
domovské obrazovce.
Na domovské stránce od sebe roztáhněte dva prsty.
• Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a
widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte
na .
Přesouvání aplikací na domovské obrazovce
Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné
místo.
• Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské
obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti
rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
• Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte
ji na domovskou obrazovku.
Základní funkce
55
Použití složek na domovské obrazovce
Vytváření složek
Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na
jinou aplikaci.
• Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.
Úprava složek
Na domovské stránce klepněte na složku a proveďte jeden z následujících
kroků.
• Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
• Pro přidání aplikace aplikaci stiskněte a podržte, přesuňte ji na složku a
prst uvolněte.
• Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a
přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací,
která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
• Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na ve složce.
• Barvu složky nelze změnit, pokud používáte stažený motiv.
Nastavení výchozí obrazovky
Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.
1
2
Klepněte na
Nastavení Displej Domovská obrazovka.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Vyberte domov: Výběr režimu domovské obrazovky.
• Tapeta: Změňte tapetu pozadí domovské obrazovky.
• Efekt obrazovky: Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské
obrazovce.
Základní funkce
56
• Tvary ikon: Zvolte, zda mají mít ikony hranaté nebo zaoblené rohy.
• Google obrazovka: Povolte funkci Google feed pro zobrazení
personalizovaného obsahu na levé straně od domovské obrazovky.
• Seřadit aplikace podle: Nastavení rozvržení aplikací na domovské
obrazovce.
• Mřížka: Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
• Skrýt aplikace: Vyberte aplikace, které chcete na domovské
obrazovce skrýt.
• Povolit smyčkování Domovské obrazovky: Aktivujte funkci, abyste
umožnili nepřetržité rolování domovské obrazovky (po poslední
obrazovce přeskočení na první).
• Hledat: Vyhledávejte přetažením dolů na domovské obrazovce.
• Fixní domovská obrazovka: Zapněte ho pro zabránění přeskládání
nebo odstranění aplikací a widgetů.
Zámek obrazovky
Přehled zámku obrazovky
Po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek se obrazovka vašeho zařízení sama
vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu
nečinné.
Stisknete-li tlačítko Vypínač/Zámek, když není nastaven zámek obrazovky,
zobrazí se okamžitě domovská stránka.
Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte
nežádoucímu přístupu k zařízení.
• Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a
snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme
aktivovat zámek obrazovky.
Základní funkce
57
Nastavení zámku obrazovky
Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik
možností.
1
Klepněte na
Nastavení Obecné Zámek obrazovky a
zabezpečení Vyberte zámek obrazovky a poté zvolte požadovanou
metodu.
2
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Žádné: Deaktivace funkce zámku obrazovky.
• Posunutí: Odemkněte obrazovku potažením prstu po obrazovce.
• Gesto: Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
• PIN: Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
• Heslo: Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
• Otisky prstů: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
• Pokud se pětkrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se
na 30 sekund zablokuje.
Nastavení zabezpečení spuštění
Pokud jako metodu zámku obrazovky vyberete Gesto, PIN nebo Heslo, v
zájmu zabezpečení svých dat můžete zařízení nakonfigurovat tak, aby se
zapínalo zamčené.
• Je-li zařízení zamknuté, nebudete moci používat žádné funkce
s výjimkou tísňového volání.
• Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit
zašifrovaná data ani osobní údaje.
Základní funkce
58
Opatření pro funkci bezpečného spuštění
• Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit
zašifrovaná data ani osobní údaje.
• Hesla zámku obrazovky je třeba uchovávat samostatně.
• Pokud počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku obrazovky
přesáhne stanovený limit, zařízení se automaticky samo resetuje a
dojde ke smazání zašifrovaných dat a vašich osobních údajů, které
nebude možné obnovit.
• Počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku nesmí přesáhnout
stanovený limit.
• Pokud zapnete zařízení ihned po jeho resetování, spustí se také
šifrování. Zastavíte-li svévolně šifrování, může dojít k poškození dat.
Počkejte, až bude resetování dokončeno.
Přizpůsobit Zámek obrazovky
Nastavení zamykací obrazovky lze přizpůsobit.
1
Klepněte na
Nastavení Obecné Zámek obrazovky a
zabezpečení Přizpůsobit Zámek obrazovky.
2
Zvolte funkci, kterou chcete nastavit.
• Tapeta: Umožňuje vám nastavit pozadí zamykací obrazovky.
• Hodiny: Umožňuje vám nastavit místo, kde se bude zobrazovat na
zamykací obrazovce čas.
• Zkratky: Umožňuje vám zvolit aplikace, které poběží na zamykací
obrazovce. Toto nastavení se zobrazí pouze tehdy, je-li nastaven
zámek obrazovky.
• Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu: Umožňuje vám
nastavit text, který se zobrazí na zamykací obrazovce za účelem
identifikace vlastníka telefonu.
Základní funkce
59
Nastavení bezpečnostního zámku
Můžete nastavit bezpečnostní zámek.
1
Klepněte na
Nastavení Obecné Zámek obrazovky a
zabezpečení Nastavení bezpečnostního zámku.
2
Zvolte funkci, kterou chcete nastavit.
• Časovač zámku: Umožňuje vám nastavit dobu, než se obrazovka
automaticky uzamkne po vypnutí podsvícení (časový limit
nečinnosti).
• Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká: Povolte tuto možnost pro
okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek.
Toto nastavení přepíše nastavení časovače bezpečnostního zámku.
• Smart Lock: Umožňuje vám nastavit důvěryhodná zařízení,
místa, hlas anebo detekci na těle, díky kterým zůstane váš telefon
odemčený.
• Nabídky, které můžete nastavit, se mohou lišit v závislosti na zvolených
způsobech zamykací obrazovky.
Základní funkce
60
Zapnout obrazovku
Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým poklepáním na obrazovku.
• Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti
LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované
uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
• Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
• Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači
blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.
Zapnutí obrazovky
Dvakrát klepněte do středu obrazovky.
• Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.
Vypnutí obrazovky
Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a zamykací
obrazovce.
Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.
Základní funkce
61
Šifrování paměťové karty
Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data
na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.
1
Klepněte na
Nastavení Obecné Zámek obrazovky a
zabezpečení Šifrování a pověření Šifrování datové karty SD.
2
Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a
pokračujte klepnutím na POKRAČOVAT.
3
Vyberte požadovanou možnost a klepněte na KÓDOVÁNÍ.
• Šifrování nového souboru: Šifrování jen dat uložených po šifrování
na paměťové kartě.
• Úplné šifrování: Šifrování všech dat momentálně uložených na
paměťové kartě.
• Vyloučit multimediální soubory: Šifrování všech souborů kromě
mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.
• Chcete-li šifrovat paměťovou kartu, přesvědčte se, že je nastaven zámek
obrazovky prostřednictvím PIN kódu nebo hesla.
• Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k
dispozici.
• Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k
poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda
je baterie dostatečně nabitá.
• Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly
zašifrovány.
• Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chceteli zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je
nutné ji naformátovat.
• Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není
žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované
po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.
Základní funkce
62
Pořizování snímků obrazovky
Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.
Prostřednictvím zástupce
Současně stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a tlačítko snížení
hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.
• Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce Screenshots v části
Galerie.
Prostřednictvím aplikace Capture+
Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový
řádek a klepněte na položku .
• Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím
tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci Capture+. Chcete-li tuto
funkci použít, klepněte na
Nastavení Obecné Zkratky a
zapněte aplikaci Spustit Capture+.
• Podrobnější informace naleznete v části Psaní poznámek na snímky
obrazovky.
Zadávání textu
Používání chytrého panelu nástrojů
Můžete používat různé metody zadávání na klávesnici na jednom místě.
Požadovanou metodu zadávání můžete zvolit v horní části klávesnice.
1
2
Zvolte požadovanou metodu vstupu klávesnice z chytrého panelu nástrojů.
Klepněte na a zvolte metodu zadávání, kterou chcete zobrazit na
chytrém panelu nástrojů, nebo změňte jejich pořadí.
Základní funkce
63
Chytrý panel
nástrojů
• Některé podpůrné metody zadávání se mohou lišit v závislosti na vašem
zařízení.
• Z nastavení klávesnice můžete funkci chytrého panelu nástrojů vypnout
nebo zapnout.
• Metody zadávání na klávesnici můžete rovněž použít klepnutím na
.
•
•
: Přidání emoji.
: Klepněte na pro hlasové zadání textu.
-- Aby bylo rozpoznávání hlasových příkazů co nejefektivnější,
hovořte srozumitelně.
-- Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je
vaše zařízení připojeno k síti.
-- Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce
rozpoznávání hlasu na položku
Jazyky.
-- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce
podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.
•
: Přístup k nastavení klávesnice.
•
: Otevření schránky Clip Tray. Podrobnější informace naleznete
v části Clip Tray.
•
: Aktivace plovoucí klávesnice při použití funkce Více oken.
Můžete rovněž přesunout klávesnici do požadovaného místa.
Základní funkce
64
Používání klávesnice Smart
K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.
Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste
museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete
během psaní snadno hledat a opravovat chyby.
Pohyby kurzoru
Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní
požadované místo. Při psaní textu stiskněte a podržte mezerník a pak
přetáhněte doleva nebo doprava.
• Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.
Základní funkce
65
Návrhy slov
Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a
během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte,
tím přesnější návrhy jsou.
Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou
nebo pravou část obrazovky nahoru.
• Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé
písmeno slova.
Přidávání jazyků do klávesnice
Pro používání klávesnice můžete zpřístupnit další jazyky.
1
Klepněte na
Nastavení Obecné Jazyk a klávesnice
Klávesnice na obrazovce Klávesnice LG Vyberte jazyk.
2
Vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.
Základní funkce
66
Kopírování a vkládání
Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do
stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich
vložit.
1
2
Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
3
Vyberte buď možnost Vyjmout nebo Kopírovat.
• Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.
4
Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost Vložit.
Přetáhněte
vyjmout.
/
a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo
• Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost Vložit se
nezobrazí.
Clip Tray
Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do
schránky a lze jej kdykoli kamkoli vložit.
1
Na chytrém panelu nástrojů zvolte .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost
Clip Tray.
2
Vyberte a vložte položku ze schránky.
• Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
• Klepnutím na položku uložené položky zamknete, aby nedošlo k
jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství.
Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky
odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
• Klepnutím na položku odstraníte položky uložené do schránky.
• Některé stažené aplikace nemusí podporovat funkci Clip Tray.
Základní funkce
67
Sdílení obsahu
Přehrávání obsahu z jiného zařízení
Fotografie, videa a skladby uložené ve vašem zařízení můžete přehrávat
prostřednictvím televizoru.
1
2
Televizor a zařízení připojte ke stejné síti Wi-Fi.
3
Vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit.
Při prohlížení položky v aplikaci Galerie nebo Hudba klepněte na
Přehrát na jiném zařízení.
• Chcete-li používat aplikaci Chromecast, musí být aktualizovány služby
Google Play.
Prohlížení obsahu z okolních zařízení
Obsah si můžete prohlížet z různých zařízení, například z počítače,
serveru NAS nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikace Galerie
nebo Hudba.
Připojení zařízení
Připojte své zařízení i další zařízení, které podporuje funkci DLNA, ke
stejné bezdrátové síti.
• Přesvědčte se, že je na obou zařízeních aktivována funkce File sharing
(DLNA).
Vyhledávání okolních zařízení
Po výběru nabídky Zařízení v blízkosti v jednotlivých aplikacích si můžete
zobrazit seznam zařízení DLNA ve stejné síti.
Obsah z okolních zařízení můžete používat stejně, jako byste jej používali
ve svém zařízení.
Základní funkce
68
Odesílání a přijímání souborů
Mezi svým zařízením a jiným zařízením LG nebo tabletem či počítačem
můžete sdílet soubory.
Odesílání souborů
V aplikaci Galerie nebo Správce souborů klepněte na
a pak v seznamu sdílení souborů vyberte zařízení.
Sdílet nebo na
Přijímání souborů
Stáhněte stavový řádek dolů a klepněte na položku , potom klepněte na
položku Sdílení souborů.
Pokud vaše zařízení nepodporuje funkci sdílení souborů, klepněte na
Nastavení Síť Sdílení souboru SmartShare Beam
.
• Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti jako
cílové zařízení pro přenos souborů.
• Přesvědčte se, že je funkce Sdílení souboru aktivoána na obou
zařízeních.
Základní funkce
69
03
Užitečné aplikace
Instalace a odinstalace aplikací
Instalace aplikací
Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.
• Můžete použít obchod SmartWorld, Obchod Play nebo obchod s
aplikacemi vašeho poskytovatele služeb.
• Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
• Některé obchody mohou účtovat poplatky.
• Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém
plánu zpoplatněna.
• V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být
funkce SmartWorld podporována.
Odinstalace aplikací
Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.
Odinstalace klepnutím a podržením
Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete
odinstalovat, a potom ji přetáhněte na Smazat v horní části obrazovky.
• Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin,
můžete je přeinstalovat. Podrobnější informace naleznete v části Koš
aplikací.
Odinstalace pomocí nabídky nastavení
Klepněte na položku
Nastavení Obecné Aplikace a oznámení
Informace o aplikaci, vyberte požadovanou aplikaci, poté klepněte na
položku Odinstalovat.
• Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.
Užitečné aplikace
71
Odinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s
aplikacemi
Chcete-li odinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého
jste danou aplikaci stáhli, a odinstalujte ji.
Instalace a odinstalování aplikací během nastavení
Pokud zařízení zapínáte poprvé, můžete si stáhnout doporučené aplikace.
Můžete přejít na další krok bez instalace.
Koš aplikací
Odinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze
přeinstalovat aplikace, které byly odinstalovány během posledních 24
hodin.
1
Klepněte na
Správa Koš aplikací.
Můžete také stisknout a podržet prázdnou oblast domovské
obrazovky a poté klepnout na Koš aplikací.
2
Aktivace požadované funkce:
• Obnovit: Přeinstalace vybrané aplikace.
•
: Trvalé odebrání odinstalovaných aplikací ze zařízení.
• Odinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odinstalování
odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu
stáhnout z obchodu s aplikacemi.
• Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce.
Pokud provádíte odinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku
EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale
odebrány ze zařízení.
Užitečné aplikace
72
Zástupci aplikací
Chcete-li zobrazit nabídku pro rychlý přístup, podržte na domovské
obrazovce ikonu některé z aplikací, například Hovory, Zprávy, Fotoaparát,
Galerie a Nastavení. Zástupci usnadňují používání aplikací.
• Klepněte na nakonfigurujete nastavení pro widget požadované
aplikace.
• Klepněte na zobrazíte informace o požadované aplikaci.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací.
Užitečné aplikace
73
Telefon
Hlasový hovor
Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím některého z
dostupných způsobů, například ručním zadáním telefonního čísla a
výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních
hovorů.
Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice
Vytočit.
1 Klepněte na položku
2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
• Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
• Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
• Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu
kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .
• Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
• V části Přidávání kontaktů najdete podrobné informace o přidání
telefonních čísel do seznamu rychlých voleb.
Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů
Kontakty.
1 Klepněte na položku
2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .
Užitečné aplikace
74
Přijetí hovoru
Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru
ikonu .
• Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí
tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
• Chcete-li hovory ukončovat bez vypnutí obrazovky, klepněte na
položku
Nastavení Síť Nastavení hovorů Přijmout
a ukončit hovor a aktivujte funkci Ukončit hovory vypínacím
tlačítkem.
Odmítnutí hovoru
Chcete-li příchozí hovor odmítnout, přetáhněte na obrazovce příchozího
hovoru ikonu .
• Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu
o odmítnutí přes obrazovku.
• Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na
položku
Nastavení Sítě Nastavení hovorů Blokovat hovor
a odmítnout zprávou Odmítnout pomocí zprávy.
• Máte-li příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti
(+), snížení hlasitosti (-) nebo tlačítka Vypínač/Zámek ztišit vyzvánění
nebo zrušit vibrace, případně daný hovor podržet.
Ovládání příchozího hovoru během používání
aplikace
Pokud používáte nějakou aplikaci a máte příchozí hovor, může se v horní
části obrazovky zobrazit vyskakovací oznámení. Hovor můžete přijmout
nebo odmítnout nebo z vyskakovacího okna zaslat zprávu.
• Klepněte na
Nastavení Síť Nastavení hovorů Další
nastavení Popup příchozího hovoru a poté zvolte požadovaný
způsob, jakým se má zobrazovat příchozí hovor při používání aplikace.
Užitečné aplikace
75
Zobrazení zmeškaných hovorů
V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části
obrazovky zobrazí .
Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový
řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku
Záznamy
hovorů.
Funkce dostupné během hovoru
V průběhu hovoru můžete po klepnutí na tlačítka na obrazovce používat
různé funkce:
• Kontakty: Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
• Přidržet: Přidržte hovor.
• Kláves: Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
• Hlasitě: Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
• Ztlumit: Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
• Bluetooth: Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení
Bluetooth.
•
: Ukončení hovoru.
• : Přístup k dalším možnostem hovoru.
• Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení
mohou lišit.
Užitečné aplikace
76
Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky
V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.
1
2
Během hovoru klepněte na položku
3
Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku Spojit
hovory.
Přidat hovor.
Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
• Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor
je podržen.
• Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zobrazení záznamů hovoru
Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku
Záznamy hovorů. Potom můžete použít následující funkce:
• Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný
kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte
na položku .
• Chcete-li smazat záznam hovorů, klepněte na
Smazat.
• Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další
informace získáte od svého poskytovatele služeb.
• Smazanou historii volání nelze obnovit.
• Stáhněte nebo roztáhněte prsty pro úpravu velikosti fontu záznamů
hovorů nebo kontaktů.
Konfigurace možností hovorů
Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.
1
2
Klepněte na položku
Vytočit nebo Záznamy hovorů.
Klepněte na položku
Nastavení hovorů a nakonfigurujte
možnosti podle svých preferencí.
Užitečné aplikace
77
Zprávy
Odesílání zpráv
V aplikaci Zprávy můžete vytvářet zprávy a odesílat je kontaktům.
• Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další
informace získáte od svého poskytovatele služeb.
1
2
3
Klepněte na položku
4
Klepněte na
Klepněte na
nebo
.
.
Určete příjemce a vytvořte zprávu.
• Chcete-li použít možnosti multimédií, klepněte na .
• Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku
.
a odešlete zprávu.
Čtení zpráv
Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.
1
2
Klepněte na položku
.
Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.
Konfigurace nastavení zpráv
Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.
1
2
Klepněte na položku
.
V seznamu zpráv klepněte na položku
Užitečné aplikace
Nastavení.
78
Fotoaparát
Spuštění fotoaparátu
Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné
okamžiky.
Klepněte na položku
.
• Před pořízením fotografie nebo videa otřete objektiv fotoaparátu
měkkým hadříkem.
• Dávejte pozor, abyste neznečistili objektiv fotoaparátu prsty nebo jinou
cizorodou látkou.
• Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
• V aplikaci Galerie můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa.
Podrobnější informace naleznete v části Přehled aplikace Galerie.
Změna režimu fotoaparátu
Volbou příslušného režimu, který odpovídá vašemu prostředí, můžete
snadno a pohodlně pořizovat snímky nebo nahrávat videa.
Klepněte na
REŽIM a vyberte požadovaný režim.
• Stiskněte a podržte ikonu Režim a přetáhněte ji na požadované místo
pro změnu pořadí režimu.
Užitečné aplikace
79
Automatický režim
Pro záznam fotografií a videí můžete volit z různých režimů a možností
fotoaparátu.
1
2
Klepněte na
Klepnutím na
Zapnutí nebo vypnutí
blesku.
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Použití efektu
filmového filtru
Volba režimu
fotoaparátu.
a poté na REŽIM Automaticky (
pořídíte fotografii. Klepnutím na
A
).
nahrajete video.
Změna úhlu
fotoaparátu.
Spuštění aplikace
Gallery.
Pořizování
fotografií.
Záznam videí.
Změna možností
fotoaparátu
Pořízení fotografie
1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
2 Klepnutím na pořídíte fotografii.
• Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit
dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Klepněte na
Nastavení Obecné Zkratky a pak klepnutím na Spustit Fotoaparát
k jeho aktivaci.
Užitečné aplikace
80
Záznam videa
1 Vyberte režim fotoaparátu a klepnutím na objekt zaostřete.
2 Klepněte na položku .
• Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na .
• Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li
obnovit nahrávání videa, klepněte na .
• Při záznamu videa stáhněte nebo roztáhněte prsty pro přiblížení
nebo oddálení.
• Při záznamu videa můžete klepnout na požadovanou oblast pro
úpravu jasu.
3
Klepnutím na
ukončíte nahrávání videa.
• Pro kontrolu poměru stran před záznamem videa stiskněte a podržte
.
Přizpůsobení možností fotoaparátu
Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim
představám.
Na obrazovce klepněte na .
• Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední
nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.
•
•
•
•
: Pořiďte fotografii ve FullVision.
: Zvolte hodnoty pro poměr stran a velikost pro pořizování fotografií.
: Zvolte hodnoty pro rozlišení a velikost nahrávaného videa.
: Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí
automaticky fotografie a videa.
Užitečné aplikace
81
Vizuální hledání
Použijte fotoaparát k vyhledání informací o předmětu.
HDR
Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené
efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti
světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR
(High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven.
Hlasová spoušť
Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Zaznamenání
polohy
Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka
Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat
fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých
referenčních čar.
Úložiště
Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní
úložiště nebo na Karta SD (Tato funkce je dostupná po
vložení paměťové karty).
Nápověda
Nápověda pro jednotlivé nabídky fotoaparátu.
Další možnosti předního fotoaparátu
Selfie
Vyfoťte si selfie výběrem z možností Snímek gesta
rukou a Automatický snímek.
Uložit jako otočený
Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako
otočené.
Různé režimy fotoaparátu
Jídlo
Fotografii nebo video můžete pořídit nastavením posuvníku barev a
vyvážením bílé.
1
2
Klepněte na
a poté klepněte na REŽIM
.
Klepnutím na pořídíte fotografii.
• Pomocí barevného posuvníku na obrazovce můžete upravit vyvážení
bílé a vybrat nejvhodnější barvu.
• Pokud není posuvník zobrazen, klepněte na
a upravte vyvážení
bílé.
Užitečné aplikace
82
YouTube Live
Můžete zaznamenat video a odeslat ho přímo na YouTube.
1
2
Klepněte na
a poté klepněte na REŽIM
.
Klepněte na položku a zaznamenejte video.
Chcete-li použít tuto funkci, musíte ověřit své telefonní číslo.
• YouTube Live je k dispozici pouze tehdy, pokud je vaše zařízení připojeno
k internetu. Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti
na cenovém plánu zpoplatněna.
Záblesk Jump-Cut
Můžete vytvořit soubor GIF pořízením fotografií v pravidelném intervalu.
Podrobnější informace naleznete v části Záblesk Jump-Cut.
Portrét
Můžete pořídit ostrý portrét použitím rozmazaného efektu objektivu
fotoaparátu.
Podrobnější informace naleznete v části Portrét.
Užitečné aplikace
83
AI CAM
Můžete efektivně pořizovat snímky nebo videa, protože kamera při
pořízení snímků nebo záznamu videa rozpozná objekt.
Podrobnější informace naleznete v části AI CAM.
Série snímků
Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.
V Automaticky režimu klepněte a podržte .
• Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou
rychlostí.
Další užitečné funkce v aplikaci Fotoaparát
Zámek automatické expozice/automatického ostření
Podržením obrazovky v automatickém režimu můžete zafixovat aktuální
stupeň expozice a pozici ohniska. Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte
na prázdné místo na obrazovce.
• Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.
Užitečné aplikace
84
Přepínání mezi fotoaparáty
Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat podle prostředí, ve
kterém se nacházíte.
Na obrazovce fotoaparátu klepněte na nebo přetažením obrazovky v
jakémkoli směru můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.
• Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnější
informace naleznete v části Selfie.
Přiblížení a oddálení
Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu
přiblížit nebo oddálit.
• Přiblížení a oddálení proveďte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů
na obrazovce fotoaparátu, poté použijte zobrazený posuvník +/-.
• Můžete také přetáhnout tlačítko nahoru nebo dolů. Tato funkce je
k dispozici pouze v určitých režimech.
• Funkce přiblížení není k dispozici, když používáte přední fotoaparát v
režimu selfie.
Užitečné aplikace
85
Selfie
Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a
pořídit vlastní fotografii, tzv. selfie.
Snímek gesta rukou
Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.
Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.
Nebo před fotoaparátem zatněte pěst a pak ji otevřete.
• Za tři sekundy se pořídí fotografie.
• Chcete-li použít tuto funkci, zapněte režim předního fotoaparátu a
klepněte na
Selfie Snímek gesta rukou.
• Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je
fotoaparát rozeznal.
• Tato funkce nemusí být při používání některých funkcí fotoaparátu
dostupná.
Užitečné aplikace
86
Automatický snímek
Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce
rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při
pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.
• Jakmile fotoaparát detekuje váš obličej, zobrazí se bíle zbarvená
mřížka. Pokud se objekt uvnitř mřížky přestane pohybovat, mřížka
žlutá a fotoaparát pořídí snímek.
• Pro povolení funkce automatického snímku klepněte na
Automatický snímek.
Selfie
Snímek s intervalem
Fotografie selfie můžete pořizovat v určitém intervalu.
Když používáte přední fotoaparát, můžete před objektiv nastavit dlaň a
dvakrát rychle za sebou ji zatnout v pěst.
• Pořídí se čtyři fotografie v pravidelných intervalech se zpožděním tří
sekund.
Užitečné aplikace
87
Uložit jako otočený
Před pořízením fotografie předním fotoaparátem klepněte na
jako otočený. Snímek se otočí horizontálně.
Uložit
• Když používáte přední fotoaparát, můžete v možnostech fotoaparátu
změnit způsob pořizování selfie snímků. Podrobnější informace
naleznete v části Přizpůsobení možností fotoaparátu.
rychlé sdílení
Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v
požadované aplikaci.
1
2
Klepněte na položku
a pořiďte fotografii nebo video.
Po klepnutí na ikonu aplikace, která se objeví na obrazovce, ji můžete
pomocí této aplikace sdílet.
Ikonu můžete také přetáhnout v opačném směru, abyste viděli ostatní
aplikace, které můžete použít ke sdílení fotografií a videí.
ikona rychlé
sdílení
Užitečné aplikace
88
• Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v telefonu se
aplikace zobrazená ikonou rychlé sdílení může lišit.
• Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.
Galerie
Přehled aplikace Galerie
Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.
1
Klepněte na položku
.
• Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.
2
Klepněte na složku a vyberte soubor.
• Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
• Při prohlížení fotografií můžete potažením prstu doleva nebo
doprava zobrazit předchozí nebo následující fotografii.
• Při sledování videa můžete potažením prstu doleva nebo doprava
video převinout zpět nebo dopředu.
• Pokud pořizujete fotografii pomocí funkce AI CAM, vytvoří se
složka s označením pod kartou Album aplikace Galerie. Ve složce s
označeními se fotografie automaticky označí značkami.
• Můžete si zobrazit fotografie nebo videa setříděná podle roku,
měsíce nebo den na kartě Fotografie.
• Chcete-li zobrazit fotografie podle místa, kde byly pořízeny,
klepněte na
Zaznamenání polohy a poté klepněte
na
. Fotografie se automaticky setřídí podle místa pod kartou
Vzpomínky aplikace Galerie.
• V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty
souborů podporovány.
• Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
• Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
• Pro vytvoření alba vzpomínek musíte aktivovat funkci GPS.
Užitečné aplikace
89
Prohlížení fotografií
Návrat na předchozí
obrazovku.
Přidání do oblíbených
nebo odstranění z
oblíbených.
Přístup k dalším
možnostem.
Spuštění fotoaparátu.
Zadání poznámky na
fotografii
Odstranění obrázků.
Spuštění QLens.
Úprava obrázků.
Sdílení obrázků.
• Jemným klepnutím na obrazovku zobrazíte položky nabídky. Dalším
klepnutím na obrazovku položky skryjete.
Psaní poznámky na fotografii
1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
2 Napište na fotografii poznámku a klepněte na ULOŽIT.
• Poznámka se projeví u dané fotografie.
• Některé fotografie nemusí podporovat funkci fotopoznámek.
Užitečné aplikace
90
Úprava fotografií
1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
2 Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.
Přehrávání videa
Pozastavení nebo
přehrání videa.
Přetočení videa.
Otevření
prostřednictvím QSlide.
Přístup k dalším
možnostem.
Přetočení videa dopředu.
Volba poměru stran
obrazovky
Zamknutí nebo
odemknutí obrazovky.
DTS:X 3D Surround
Úprava videa.
Vytvoření souboru GIF.
• Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky
videa nahoru nebo dolů.
• Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky
nahoru nebo dolů.
Užitečné aplikace
91
Úprava videí
1 Při přehrávání videa klepněte na .
2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.
Úpravy rozlišení
Vrácení úpravy zpět
Automatické vytvoření
15s, 30s nebo 60s
videoklipu.
Vytvoření filmu za použití
různých efektů
Spuštění editoru videa
KineMaster
Volba části pro změnu
rychlosti přehrávání.
Nastavení délky videa.
3
Klepnutím na ULOŽIT změny uložte.
Vytvoření filmu
Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.
Podrobnější informace naleznete v části Vytvoření filmu.
Vytvoření souboru GIF
Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.
Podrobnější informace naleznete v části Vytvoření souboru GIF.
Užitečné aplikace
92
Odstranění souborů
K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:
• Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na
položku Smazat.
• V seznamu souborů klepněte na a odstraňte požadované soubory.
• Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do Koš a do 7 dnů
mohou být obnoveny zpět do Galerie.
• Klepnutím na soubory definitivně odstraníte. V tomto případě
nebude možné soubory obnovit.
Sdílení souborů
Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:
• Při prohlížení fotografie klepněte na a prostřednictvím požadované
metody soubor sdílejte.
• Při prohlížení videa klepněte na
Sdílet a prostřednictvím
požadované metody soubor sdílejte.
• Klepněte na položku v seznamu souborů, vyberte soubory a
prostřednictvím požadované metody jej nasdílejte.
Kontakty
Přehled kontaktů
Můžete ukládat a spravovat kontakty.
Klepněte na položku
Nejdůležitější Kontakty.
Přidávání kontaktů
Přidání nových kontaktů
1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku ULOŽIT.
Užitečné aplikace
93
Import kontaktů
Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.
1
Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na
Importovat.
2
Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat,
a potom klepněte na OK.
3
Vyberte kontakt a klepněte na IMPORTOVAT.
Správa kontaktů
Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby
1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na Rychlé volby.
2 Klepněte na položku Přidat kontakt z čísla rychlé volby.
3 Vyberte kontakt.
• Chcete-li přidat číslo rychlé volby, klepněte při přidávání nového
kontaktu na .
Vyhledávání kontaktů
K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:
• V horní části seznamu kontaktů klepněte na a zadejte kontaktní
údaje nebo telefonní číslo.
• Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
• V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno
kontaktu.
• V horní části seznamu kontaktů klepněte na
a zadejte kontaktní
údaje nebo telefonní číslo. Zobrazí se všechny podrobnosti vyhledávání
ze záznamů hovorů, kontaktů a skupin.
Užitečné aplikace
94
Seznam kontaktů
Úprava kontaktů
1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku a
upravte podrobnosti.
3
Klepnutím na ULOŽIT změny uložte.
Odstranění kontaktů
K odstranění kontaktů lze použít jednu z následujících možností:
• Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte a podržte kontakt, který
chcete smazat, a klepněte na Smazat kontakt.
• Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na
Smazat.
• Odstraněné kontakty nemusí být obnoveny.
Přidání oblíbených položek
Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.
1
2
Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na
.
Vytváření skupin
1 V seznamu skupiny kontaktů klepněte na .
2 Zadejte název nové skupiny.
3 Klepněte na položku Přidat členy, vyberte kontakty a klepněte na
položku PŘIDAT.
4
Klepnutím na ULOŽIT novou skupinu uložte.
Užitečné aplikace
95
QuickMemo+
Přehled aplikace QuickMemo+
Pomocí nejrůznějších možností této pokročilé funkce poznámkového
bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet
kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.
Vytvoření poznámky
QuickMemo+.
1 Klepněte na
2 Po klepnutí na položku můžete vytvářet poznámky.
•
•
•
•
•
•
•
: Uložte poznámku.
: Zrušení předchozí úpravy.
: Obnovení naposledy odstraněných úprav
: Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
: Piště poznámky rukou.
: Vymažte rukou psané poznámky.
: Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných
poznámek.
• : Přístup k dalším možnostem.
3
Klepnutím na
poznámku uložte.
Psaní poznámek na fotografie
QuickMemo+.
1 Klepněte na
2 Klepnutím na pořiďte fotografii a potom klepněte na OK.
• Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.
3
Po klepnutí na nebo můžete psát na fotografii poznámky.
• Napište rukou poznámky na fotografii.
• Zadejte text pod fotografií.
4
Klepnutím na
Užitečné aplikace
poznámku uložte.
96
Psaní poznámek na snímky obrazovky
1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový
řádek a klepněte na .
• Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového
bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
2
Ořízněte obrázek (v případě potřeby) a případně si zapisujte vlastní
poznámky.
• Napište rukou poznámky na fotografii.
3
Klepněte na
a uložte poznámky do požadovaného umístění.
• Uložené poznámky lze zobrazit buď v části QuickMemo+ nebo v
části Galerie.
• Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo,
zaškrtněte políčko Nastavit jako výchozí aplikaci a vyberte
příslušnou aplikaci.
• Pomocí funkce zachycení posunující se obrazovky můžete zachytit celou
obrazovku.
• Při používání aplikace, jako jsou například Zprávy a Chrome, stáhněte
dolů panel oznámení a klepnutím na Capture+ Rozšířeno zachytíte
celou obrazovku, kterou si právě prohlížíte, do jediného souboru.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací, které podporují
funkci zachycení posunující se obrazovky.
• Stáhněte nebo roztáhněte prsty pro změnu rozvržení poznámek.
Užitečné aplikace
97
Hodiny
Budík
Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.
1
2
3
Klepněte na tlačítko
Klepnutím na
Hodiny Budík.
přidejte nový alarm.
Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na ULOŽIT.
• Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
• Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku
obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.
v horní části
Světový čas
Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.
1
2
Klepněte na tlačítko
Klepněte na položku
Hodiny Světový čas.
a přidejte město.
Časovač
Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém
intervalu.
1
2
Klepněte na
3
Klepnutím na položku Zastavit ukončíte alarm.
Hodiny Časovač.
Nastavte čas a klepněte na položku Spustit.
• Časovač zrušíte klepnutím na položku Pauza. Časovač obnovíte
klepnutím na položku Pokračovat.
Užitečné aplikace
98
Stopky
Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.
1
2
Klepněte na tlačítko
3
Klepnutím na Pauza stopky zrušíte.
• Klepnutím na Pokračovat stopky obnovíte.
• Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky,
klepněte na Resetovat.
Hodiny Stopky.
Klepnutím na Spustit spustíte stopky.
• Klepnutím na Kolo zaznamenejte čas jednoho kola.
Kalendář
Přehled kalendáře
Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.
Přidání událostí
Nejdůležitější Kalendář.
1 Klepněte na položku
Zvolte
datum
a
klepněte
na
položku .
2
3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku ULOŽIT.
Synchronizace událostí
Klepněte na položku
Synchronizace kalendářů a vyberte kalendář,
který chcete synchronizovat.
• Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google,
budou rovněž automaticky synchronizovány s aplikací Google Calendar.
Poté můžete s aplikací Google Calendar synchronizovat další zařízení
tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v
nich mohli spravovat své události.
Užitečné aplikace
99
Úkoly
Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.
1
2
3
Klepněte na položku
Nejdůležitější Úkoly.
Klepnutím na položku
přidáte úkol.
Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku ULOŽIT.
Hudba
Můžete přehrávat a spravovat skladby a hudební alba.
1
2
3
Klepněte na položku
Nejdůležitější Hudba.
Vyberte kategorii.
Vyberte hudební soubor.
Přehrajte hudbu s bleskem
fotoaparátu, který bude blikat
do rytmu.
Nastavení zvukových efektů.
Návrat na předchozí obrazovku.
Přístup k dalším možnostem.
Přepnutí na seznam stop.
Klepnutím přehrajete od začátku
aktuální soubor/dvojitým klepnutím
přehrajete předchozí soubor/
klepnutím a podržením přetočíte klip
vzad.
Přehrávání v náhodném pořadí.
Nastavení hlasitosti zvuku.
Pozastavení nebo přehrávání.
Klepnutím přehrajete další
soubor/klepnutím a podržením
přetočíte klip.
Volba režimu opakování.
Změňte rozteč a rychlost.
Přidání do oblíbených nebo
odstranění z oblíbených.
Užitečné aplikace
100
• V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty
souborů podporovány.
• Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
• Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních
autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování
hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li
stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o
autorských právech dané země.
Kalkulačka
K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.
1
2
Klepněte na položku
Nejdůležitější Kalkulačka.
Pomocí klávesnice proveďte výpočet.
• Chcete-li provést nový výpočet, stiskněte a podržte tlačítko
.
E-mail
Pomocí e-mailové aplikace můžete odesílat a přijímat e-maily z vaší
webové pošty nebo jiných účtů pomocí protokolu POP3 nebo IMAP, nebo
přistupovat k účtu Exchange pro firemní e-mailové potřeby.
Nastavení e-mailového účtu
Telefon podporuje několik typů e-mailových účtů a umožňuje vám mít
současně nastaveno více e-mailových účtů.
Před nastavením e-mailového účtu se ujistěte, že máte uživatelské jméno
(ID uživatele), heslo, název serveru atd., abyste mohli úspěšně provést
nastavení.
1
2
Klepněte na
Nejdůležitější E-mail.
Pro nastavení e-mailového účtu postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• E-mailový účet je nastaven a začnete přijímat e-maily.
Užitečné aplikace
101
Audio záznam
Při významných událostech můžete zaznamenávat svůj hlas nebo hlasy
ostatních. Zaznamenané hlasové soubory můžete přehrávat a sdílet.
1
Klepněte na
Nejdůležitější Audio záznam.
• Chcete-li přidat událost, klepněte na
Přidání štítků Přidatpod
položkouUdálost. Poté přidejte událost k požadovanému datu.
• Chcete-li uložit podrobnosti místa záznamu, klepněte na
Přidání štítků Přidatpod položkou Místo.
2
Klepněte na položku
• Chcete-li záznam pozastavit, klepněte na
3
Klepnutím na ikonu ukončíte nahrávání.
• Soubor se automaticky uloží a zobrazí se obrazovka se
zaznamenanými soubory.
4
Klepnutím na položku
.
přehrajete zaznamenaný hlas.
• Klepněte na
pro zobrazení zaznamenaných souborů. Můžete přehrát
soubor zvukového záznamu ze seznamu.
Užitečné aplikace
102
Centrum aktualizací
Můžete zkontrolovat a nainstalovat poslední verzi aplikace nebo softwaru
poskytnutých společností LG.
Klepněte na
Správa Centrum aktualizací.
Správce souborů
Můžete si zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení.
1
2
Klepněte na
Klepněte na
Správa Správce souborů.
a vyberte požadované umístění úložiště.
Smart Doctor
Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho
optimalizaci.
Klepněte na
Správa Smart Doctor.
Užitečné aplikace
103
LG Mobile Switch
Pomocí nástroje LG Mobile Switch můžete snadno přenášet data z
používaného zařízení do nového.
1
Klepnutím na položku
Správa LG Mobile Switch.
Nastavení Obecné Záloha LG Mobile
Nebo klepněte na
Switch.
2
Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovanou metodu přenosu.
• Data na účtu Google se nezálohují. Při synchronizaci účtu Google,
aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací
Google memo a aplikace stažené prostřednictvím služby Play Store
automaticky ukládají do aplikace Disk.
• Před přenosem dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu
nedošlo k neočekávanému vypnutí telefonu.
SmartWorld
Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost
LG Electronics. Přizpůsobte si telefon podle sebe prostřednictvím motivů
domovské obrazovky a typů písma.
• Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém
plánu zpoplatněna.
• V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce
podporována.
1
2
3
Klepněte na
Klepněte na
Služby SmartWorld.
LG Účet a přihlaste se.
Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.
Užitečné aplikace
104
RemoteCall Service
Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově
diagnostikováno. Nejprve telefonicky kontaktujte středisko služeb
zákazníkům společnosti LG:
• Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
• Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém
plánu zpoplatněna.
1
2
3
Klepněte na
Služby RemoteCall Service.
Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte
šestimístné přístupové číslo.
• Váš telefon je dálkově propojen a je zahájena služba vzdálené
podpory.
Informační služba
V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete
zobrazovat textové relace v reálném čase.
Klepněte na
Služby Informační služba.
Užitečné aplikace
105
Google apps
Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním
použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace
účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení.
Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Nápověda v
aplikaci.
• V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace
fungovat.
Chrome
Rychlý, jednoduchý a bezpečný webový prohlížeč, vytvořený pro moderní
webové stránky.
Dokumenty
Docs je kolaborativní nástroj na zpracování textu, který zvyšuje
produktivitu. Použijte nástroj Docs pro vytvoření, úpravu a spolupráci v
reálném čase.
Disk
Disk je aplikace úložiště a sdílení souborů, která usnadňuje okamžité
vyhledávání, sdílení a spolupráci na projektech odkudkoliv.
Duo
Jednoduše se spojte se svými přáteli a rodinou vysoce kvalitním video
hovorem na telefonech Android a iPhone.
Užitečné aplikace
106
Gmail
Gmail je snadno použitelná e-mailová aplikace, která uchová vaše zprávy v
bezpečí, dělá doručenou poštu inteligentnější a pomáhá vám plánovat.
Google
Aplikace Google vás informuje o věcech, které vás zajímají. Najděte rychlé
odpovědi, prozkoumejte své zájmy a získávejte příběhy a aktualizace o
tématech, která jsou pro vás důležitá.
Poznámky Keep
Vytvořte, upravte a sdílejte své poznámky k textu a fotografiím s účetem
Google.
Mapy
Cestujete někam? Cestujte s Mapami, aplikací, na kterou se můžete
spolehnout v reálném čase s GPS navigací, provozem, průjezdem a
podrobnostmi o milionech míst, jako jsou recenze a populární časy.
Fotky
Domov pro všechny vaše fotky a videa, automaticky uspořádané, takže
můžete sdílet a ukládat, co je důležité.
Filmy a TV Play
Pomocí účtu Google můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah
a přehrávejte jej odkudkoli.
Hudba Play
Nakupujte hudbu z obchodu Play Store. Přehrávejte hudbu uloženou ve
vašem zařízení.
Užitečné aplikace
107
Tabulky
Tabulky je kolaborativní nástroj na zpracování tabulek, který zvyšuje
produktivitu. Použijte nástroj Tabulky pro import, organizování a
společnou analýzu informací v reálném čase.
Prezentace
Prezentace je kolaborativní nástroj na vytváření prezentací, který
zvyšuje produktivitu. Použijte aplikaci Prezentace k organizaci informací,
představování výsledků a společnému rozhodování v reálném čase.
YouTube
Sledujte své oblíbené kanály, poslouchejte oblíbenou hudbu a nahrajte
videa, abyste je mohli sdílet s lidmi po celém světě.
Asistent
Vaše zařízení má vestavěnou funkci Google Asistent. Vyhledejte si
odpovědi a dokončete své věci za chodu. Chcete-li začít, stačí klepnout
na tlačítko Google Asistent na straně telefonu, nebo stiskněte a podržte
domovské tlačítko telefonu.
• Funkce Google Asistent není k dispozici v některých jazycích a zemích.
Užitečné aplikace
108
04
Nastavení
Nastavení
Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Klepněte na položku
Nastavení.
• Klepněte na položku
a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo
pro přístup k položce nastavení.
• Klepnutím na položku změníte režim zobrazení. Tato příručka
předpokládá, že používáte Prohlédnout záložky.
Síť
Dual SIM
Nastavení dvou SIM karet lze konfigurovat.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Dual SIM.
Přizpůsobte si následující funkce:
• SIM karta 1: Můžete změnit název a ikonu SIM karty 1.
• SIM karta 2: Můžete změnit název a ikonu SIM karty 2.
• Barevný motiv SIM karty: Změní barevné motivy pro SIM karty.
• Úsporný režim: Aktivujte nebo deaktivujte úsporný režim.
V úsporném režimu můžete uskutečnit hovor s kontaktem, který
byl přiřazen k určité SIM kartě. Tato SIM karta se použije k hovoru,
i když je druhá SIM karta aktivní, například pokud používá mobilní
data.
• Mobilní data: Slouží k výběru SIM karty pro použití služeb
mobilních dat. Tuto funkci můžete také vypnout.
Nastavení
110
• Roamingová data: Výběrem této možnosti zařízení povolíte použití
mobilního datového připojení, když využíváte roaming mimo domácí
síť.
• Mobilní data během hovorů: Chcete-li dočasně přistupovat k
mobilním údajům pomocí karty SIM bez předvolených údajů během
hlasového hovoru HD pomocí stejné karty.
Wi-Fi
Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.
Připojení k síti Wi-Fi.
1 Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Wi-Fi.
2 Klepnutím na funkci aktivujete.
• Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
3
Vyberte síť.
• Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
• U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí.
Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete připojovat automaticky,
klepněte na síť a poté na ODSTRANIT.
Nastavení Wi-Fi sítě
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Wi-Fi.
• Přepnout na mobilní data: Pokud je aktivována funkce mobilního
datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes
Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové
připojení.
• Podpora této funkce závisí na poskytovateli služeb.
•
: Přizpůsobte nastavení Wi-Fi sítě.
Nastavení
111
Wi-Fi Direct
Telefon můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi
Direct, a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí
funkce Wi-Fi Direct můžete telefon propojit s více než dvěma zařízeními.
1
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Wi-Fi
Pokročilé WiFi Wi-Fi Direct.
• Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi
Direct.
2
Vyberte požadované zařízení.
• Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.
• Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybít.
Nastavení
112
Bluetooth
Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth,
a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí
Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.
Spárování s dalším zařízením
1 Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Bluetooth.
2 Klepnutím na funkci aktivujete.
• Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
• Klepnutím na aktualizujte seznam zařízení.
• V seznamu se zobrazují pouze zařízení, která jsou nastavena jako
viditelná.
3
4
Vyberte zařízení ze seznamu.
Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.
• U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.
Posílání dat prostřednictvím Bluetooth
1 Vyberte soubor.
• Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
2
3
Klepněte na položku
Bluetooth.
Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
• Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.
• V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.
Nastavení
113
Mobilní data
Datové přenosy lze zapínat a vypínat. Dále můžete spravovat používání
mobilních dat.
Zapnutí mobilních dat
1 Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Mobilní data.
2 Klepnutím na funkci aktivujete.
Přizpůsobení nastavení mobilních dat
1 Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Mobilní data.
2 Přizpůsobte si následující nastavení:
• Mobilní data: Nastavení umožňující používat datová připojení v
mobilních sítích.
• Omezit využití mobilních dat: Nastavení limitu používání mobilních
dat, po jehožo překročení bude používání mobilních dat blokováno.
• : Přizpůsobte nastavení mobilních dat.
Nastavení hovorů
Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a
mezinárodní hovory.
• V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být
některé funkce podporovány.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Nastavení hovorů.
Přizpůsobte nastavení.
Nastavení
114
Tethering
Tethering pomocí USB
Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet
mobilní data.
1
2
Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Síť Tethering
Tethering pomocí USB a aktivujte ji klepnutím na
.
• Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti
na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
• Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do
počítače USB ovladač.
• Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem
odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci
USB Tethering vypněte.
• Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo
novější a Linux.
Nastavení
115
Wi-Fi hotspot
Telefon můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se
mohou připojit k Internetu prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.
1
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Síť Tethering Wi-Fi
hotspot a aktivujte ji klepnutím na
.
2
Klepněte na Nastavení přístupového bodu Wi-Fi a zadejte Název
Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.
3
Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte
název sítě zařízení.
4
Zadejte heslo sítě.
• Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti
na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
• Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#wifi
Časovač vypnutí funkce Hotspot Wi-Fi
Pokud nebyl Wi-Fi hotspot po určitou dobu používán, automaticky se
odpojí. Můžete nastavit dobu pro automatické odpojení.
Nastavení
116
Tethering přes Bluetooth
Zařízení propojená přes Bluetooth se mohou připojit k Internetu
prostřednictvím mobilních dat vašeho zařízení.
1
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Síť Tethering
Tethering přes Bluetooth a aktivujte ji klepnutím na
.
2
Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.
• Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti
na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
• Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Nápověda
Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Tethering Nápověda.
NFC
Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále
můžete sdílet data s jiným zařízením.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť NFC.
Klepnutím na
funkci aktivujete.
• Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje
funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.
• U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých
místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části Přehled
součástí.
Nastavení
117
Android Beam
Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní částí zařízení jiného zařízení.
Můžete sdílet soubory včetně hudby, videí nebo kontaktů a otevřít
webovou stránku nebo spustit aplikaci z jiného zařízení.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Android Beam.
Přiložte zadní část telefonu k jinému zařízení.
• U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých
místech. Více informací o oblasti NFC antény naleznete v části Přehled
součástí.
Panel sdílení
S okolními zařízeními můžete sdílet obsah aplikace Galerie, Hudba
a Správce souborů. Obsah můžete také sdílet s konkrétními lidmi v
aplikacích, které spolupracují s Google Direct Share.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Panel sdílení.
Klepnutím na
Nastavení
deaktivujete jednotlivé možnosti.
118
Sdílení souboru
Mezi svým zařízením a dalšími zařízeními nebo tablety LG můžete
odesílat a přijímat soubory.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Sdílení souboru.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• K50S: Změna názvu zařízení.
• Uložit do: Nastavení cílové složky, do které se mají ukládat soubory
odesílané z jiných zařízení.
• Sdílení souboru: Povolení příjmu souborů odeslaných z jiných
zařízení.
• SmartShare Beam: Sdílení souborů s ostatními zařízeními
prostřednictvím služby SmartShare Beam.
• Nápověda: U sdílených souborů můžete zobrazit nápovědu.
Mediální server
S okolními zařízeními podporujícími DLNA můžete sdílet mediální obsah
vašeho zařízení.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Mediální server.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Sdílení obsahu: Sdílejte obsah svého zařízení se zařízeními v okolí.
• K50S: Nastavte název svého zařízení.
• Můj sdílený obsah: Vyberte typ mediálního obsahu, který chcete
sdílet s ostatními zařízeními.
• Povolená zařízení: Zobrazte seznam zařízení, která mají povolený
přístup k vašemu zařízení.
• Nepovolená zařízení: Zobrazte seznam zařízení, která nemají
povolený přístup k vašemu zařízení.
Nastavení
119
LG AirDrive
Pomocí počítačového účtu LG můžete spravovat soubory uložené v
zařízení. Připojení pomocí USB není nutné.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť LG AirDrive.
3
Spravujte soubory v zařízení prostřednictvím počítače.
Prostřednictvím jednoho účtu LG se přihlaste k aplikaci LG Bridge v
počítači a aplikaci LG AirDrive v zařízení.
• Aplikaci LG Bridge můžete stáhnout z webu www.lg.com.
Tisk
Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a
dokumenty, které jsou v něm uloženy.
1
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Tisk.
• Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač
z obchodu s aplikacemi.
2
3
Klepnutím na
4
Vyberte soubor a klepněte na
• Dokument se vytiskne.
funkci aktivujete.
Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.
• Klepnutím na položku
Přidat tiskárny přidáte tiskárnu.
• Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na
Hledat.
• Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na
Nastavení.
Tisk.
• Pokud nemáte účet Google, vytvořte ho klepnutím na Přidat účet.
Nastavení
120
Režim V letadle
Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim
zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a
přehrávání hudby, k dispozici.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Režim V letadle.
Na obrazovce potvrzení klepněte na položku ZAPNOUT.
Mobilní sítě
Můžete přizpůsobit nastavení mobilních sítí.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Sítě Mobilní sítě.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Režim sítě: Výběr typu sítě.
• Názvy přístupových bodů: Zobrazení nebo změna přístupového
bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit
přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
• Síťoví operátoři: Vyhledávání síťových operátorů a automatické
připojení k síti.
Nastavení
121
VPN
Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále
můžete spravovat připojené virtuální privátní sítě.
Přidání VPN
1 Na obrazovce nastavení klepněte na Síť VPN.
2 Klepněte na položku .
• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky.
Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na
obrazovce oznámení klepněte na položku ZMĚNIT a aktivujte zámek
obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části Nastavení zámku
obrazovky.
3
Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku ULOŽIT.
Konfigurace nastavení VPN
1 V seznamu VPNS klepněte na VPN.
2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku
PŘIPOJIT.
• Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko Uložit
informace o účtu.
Soukromé DNS
Můžete nakonfigurovat možnosti privátní DNS (Domain Name System).
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Síť Soukromé DNS.
Zvolte požadovanou možnost a klepněte na ULOŽIT.
Nastavení
122
Zvuk
Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Zvuk a přizpůsobte tato
nastavení:
• Zvukové profily: Změna režimu zvuku na Zvuk, Pouze vibrace nebo
Tichý.
• Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
• Vyzváněcí tón SIM1/Vyzváněcí tón SIM2: Vyberte vyzváněcí tón pro
příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
• Ringtone ID: Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od
konkrétního kontaktu.
• Vyzváněcí tón s vibracemi: Nastavte současně vibrace a přehrávání
vyzváněcího tónu.
• Upozornění bleskem na příchozí hovor: Nastavte blesk, aby blikal
podle vyzváněcího tónu LG.
• SIM1 Zvuky upozornění/SIM2 Zvuky upozornění: Výběr vyzváněcího
tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí
tón.
• Nerušit: Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv
oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
• Kvalita zvuku a efekty: Použijte tuto funkci pro nastavení kvality
zvuku a efektů při přehrávání skladby nebo videa.
-- Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
-- Normalizovat hlasitost: Použijte tuto funkci k normalizaci hlasitosti
různých zvukových zdrojů.
-- Ekvalizér: Použijte tuto funkci k upravení nastavení ekvalizéru.
-- DTS:X 3D Surround: Použijte tuto funkci k přehrání hudby nebo
videa v trojrozměrném, moderním a živém zvuku, když jsou připojena
sluchátka, reproduktor nebo jiná externí audio zařízení. Podrobnější
informace naleznete v části DTS:X 3D Surround.
Nastavení
123
• SIM1 Typ vibrace/SIM2 Typ vibrace: Pro příchozí hovory můžete
zvolit typ vibrací.
• Zvuk číselníku: Zvolte zvuk klávesnice.
• Zvuk klávesnice LG: Zvolte zvuk LG klávesnice.
• Zvuk dotyku: Zvolte zvukový efekt klepnutí na položku.
• Zvuk uzamčení obrazovky: Zvolte zvukový efekt při uzamčení nebo
odemknutí obrazovky.
Displej
Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek.
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Displej a přizpůsobte tato
nastavení:
• Domovská obrazovka: Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky.
Podrobnější informace naleznete v části Nastavení výchozí obrazovky.
• Tapeta & Téma: Zvolte tapetu obrazovky, motiv a ikonu pro vaše
zařízení.
• Písmo: Změňte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
• Nový Second screen: Zvolte, jak bude vypadat stavová lišta a místa s
aplikacemi.
• Domovská dotyková tlačítka: Změna uspořádání domovských
dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí.
• Měřítko aplikace: Upravení velikosti aplikací na obrazovce.
• Velikost zobrazení: Nastavení položek na obrazovce na vyhovující
velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
• Pohodlný vzhled: Nastavení telefonu, které umožňuje snížit únavu očí
omezením modrého světla.
• Jas: Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku. Pro
automatické nastavení jasu podle intenzity okolního světla klepněte na
přepínač Autom.
• Autom.: Nastavení telefonu, které umožňuje automatickou úpravu
jasu obrazovky podle intenzity okolního světla.
Nastavení
124
• Automatické otočení obrazovky: Nastavení automatického natočení
obrazovky podle orientace zařízení.
• Interval vypnutí obrazovky: Nastavení automatického vypnutí
obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
• Spořič obrazovky: Zobrazení spořiče obrazovky, když je telefon
připojen do držáku nebo k nabíjecímu adaptéru. Vyberte typ spořiče
obrazovky.
• Miniaturní zobrazení: Abyste mohli zařízení pohodlně ovládat jednou
rukou, zmenšete velikost obrazovky. Přetáhněte dotykové tlačítko
domovské obrazovky ve spodní části doleva nebo doprava.
Obecné
Zámek obrazovky a zabezpečení
Nastavení zámku obrazovky a zabezpečení lze přizpůsobit.
• Google Play Protect: Kontrolujte své zařízení denně proti škodlivým
aplikacím.
• Najdi moje zařízení: Na dálku sleduje místo výskytu zařízení. Můžete
bezpečně chránit svá data i při ztrátě zařízení.
• Aktualizace zabezpečení: Kontrola aktualizace softwaru a
konfigurace nastavení automatické instalace.
• Vyberte zámek obrazovky: Zvolte požadovanou metodu zamykací
obrazovky. Podrobnější informace naleznete v části Nastavení zámku
obrazovky.
• Přizpůsobit Zámek obrazovky: Změna informací zobrazených na
uzamknuté obrazovce.
• Nastavení bezpečného zámku: Změňte nastavení bezpečnostního
zámku.
• Otisky prstů: Odemknutí obrazovky či obsahu pomocí otisku prstu.
Podrobnější informace naleznete v části Přehled funkce rozeznávání
otisku prstu.
• Uzamčení obsahu: Umožní vám nastavit typ zámku (heslo nebo
gesto) pro vaše soubory QuickMemo+.
Nastavení
125
• Umístění: Možnost přizpůsobení používání informací o poloze
jednotlivými aplikacemi.
• Šifrování a pověření: Konfigurace nastavení pro šifrování SD karty a
pověření.
-- Šifrování datové karty SD: Zašifrování paměťové karty tak, aby ji
nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnější informace
naleznete v části Šifrování paměťové karty.
-- Zabezpečit spuštění: Zajistěte ochranu zařízení pomocí zámku
při zapnutí. Podrobnější informace naleznete v části Nastavení
zabezpečení spuštění.
-- Ochrana pověření: Zobrazení typu úložiště, kam má být uložen
bezpečnostní certifikát.
-- Důvěryhodné přihlašovací údaje: Zobrazení vašich certifikátů
kořenové certifikační autority a certifikátů certifikační autority
nainstalovaných uživatelem.
-- Pověření uživatele: Zobrazení a změna informací o bezpečnostních
certifikátech uložených na vašem zařízení.
-- Instalovat z umístění: Instalace bezpečnostního certifikátu z
úložiště.
-- Vymazat úložiště: Odstranění bezpečnostních a souvisejících
certifikátů nainstalovaných uživatelem.
• Nastavení zámku karty SIM: Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu
nebo změňte heslo (PIN).
• Zviditelňuje hesla: Povolte tuto možnost a na okamžik se zobrazí
každý znak hesla při jeho zadávání, abyste mohli ověřit zadávané znaky.
• Správci zařízení: Umožňuje oprávnění k omezení ovládání nebo
používání zařízení pro určité aplikace.
• Trust agents: Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
• Připnout na displej: Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být
používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
• Přístup ke spotřebě: Zobrazení podrobností o používání aplikací v
zařízení.
Nastavení
126
Aplikace a oznámení
Můžete zkontrolovat seznam nainstalovaných aplikací a nakonfigurovat
nastavení oznámení, oprávnění k aplikacím atd.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Aplikace a oznámení.
Přizpůsobte nastavení.
Baterie
Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Baterie.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Využití baterie: Zobrazení podrobností o používání baterie. Chceteli zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
• Procento nabití baterie na stavovém řádku: Zobrazení stavu
baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
• Adaptivní baterie: Omezte baterii pro aplikace, které často
nepoužíváte, omezením jejich aktivity na pozadí.
• Omezení na pozadí: Zvolte aplikace, u nichž omezíte jeich
spouštění na pozadí za účelem úspory baterie.
• Úsporný režim: Omezení spotřeby baterie omezením některých
nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a
intenzity vibrací.
• Vyjmuto z úspory baterie: Umožňuje vybrat aplikace, které chcete
použít bez funkčního omezení, v režimu úspory energie nebo
optimálního využití baterie.
Nastavení
127
Úložiště
Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na
paměťové kartě.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Úložiště.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Interní úložiště: Zobrazení celkového místa a volného místa na
vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a
kapacity paměti jednotlivých aplikací.
• Karta SD: Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové
kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty.
Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .
Účty
Můžete přidat uživatele, se kterými chcete sdílet své zařízení, a
zaregistrovat účet pro cloud.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Účty.
Přizpůsobte nastavení.
Usnadnění
Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Usnadnění.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Zobrazení TalkBack: Nastavení oznámení stavu a činností
obrazovky prostřednictvím hlasu.
• Zobrazení Hlasová oznámení: Nastavte přístroj tak, aby četl
informace o volajícím hlasem.
• Zobrazení Písmo: Změňte velikost písma, jeho tučnost nebo řez.
• Zobrazení Velikost zobrazení: Nastavení položek na obrazovce
na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné
místo.
• Zobrazení Zvětšit dotykem: Třikrát poklepejte na obrazovku pro
přiblížení a oddálení.
Nastavení
128
• Zobrazení Přiblížení okna: Přiblížení nebo oddálení obsahu okna
a inverze barev.
• Zobrazení Velký ukazatel myši: Přiblížení ukazatele myši.
• Zobrazení Vysoký kontrast obrazovky: Změna barvy pozadí na
černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
• Zobrazení Převrácení barevnosti obrazovky: Zvýšení barevného
kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
• Zobrazení Přizpůsobení barevnosti obrazovky: Nastavení barvy
displeje.
• Zobrazení Stupně šedi: Přepnutí obrazovky do režimu stupňů
šedi.
• Zobrazení Ukončit hovory vypínacím tlačítkem: Ukončení
hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
• Sluch Titulek: Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby
s poruchou sluchu.
• Sluch Blikání LED diody: Tímto nastavením zapněte LED světlo
pro příchozí hovory a oznámení.
• Sluch Upozornění bleskem: Nastavení telefonu, které umožňuje
oznamovat blikáním příchozí hovory, zprávy a budíky.
• Sluch Ztišit všechny zvuky: Ztišení všech zvuků a snížení
hlasitost na přijímači.
• Sluch Audio kanál: Volba typu zvuku.
• Sluch Vyvážení zvuku: Nastavení vyvážení zvukového výstupu.
Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
• Motorika & rozpoznávání Touch assistant: Zapnutí dotykového
panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
• Motorika & rozpoznávání Dotykové ovládání: Zadávání textu
klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým
dotykem obrazovky.
• Motorika & rozpoznávání Fyzická klávesnice: Přizpůsobení
nastavení klávesnice.
• Motorika & rozpoznávání Automatické kliknutí myší:
Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán
žádný pohyb.
Nastavení
129
• Motorika & rozpoznávání Pro hovory stiskněte a podržte:
Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržení tlačítka hovoru,
nikoli jeho potáhnutím.
• Motorika & rozpoznávání Interval vypnutí obrazovky:
Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po
určitou dobu nečinné.
• Motorika & rozpoznávání Oblasti dotykového ovládání:
Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána
pouze určitá část obrazovky.
• Zkratka pro přístup k funkcím: Rychlý přístup k často používaným
funkcím trojitým klepnutím na položku .
• Automatické otočení obrazovky: Nastavení automatické změny
orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
• Amazon Assistant: Funkce Amazon Assistant poskytuje porovnání
produktů automaticky při nakupování ve vybraných aplikacích v
zařízení.
• Poslech vybraného textu: Umožňuje vám po klepnutí na položky
slyšet mluvenou zpětnou vazbu.
• Přístup pomocí přepínačů: Vytvoření kombinace kláves pro
ovládání zařízení.
Google
Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení
Google.
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Google.
Smart Doctor
Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho
optimalizaci.
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Smart Doctor.
Nastavení
130
Hry
Můžete nakonfigurovat nastavení pro herní nástroje, grafiku a funkci
úspory baterie.
• Spouštění her: Klepněte na
pro použití spouštění her.
• Herní nástroje: Klepnutím na
funkci aktivujte. Tuto funkci můžete
spustit klepnutím na ikonu Herní nástroje v dolní části obrazovky
během hraní her.
• Grafika hry: Nastavení grafiky hry.
• Pokud změníte u některých her rozlišení, nemusí funkce obrazovky
fungovat správně.
• Přestávka: Umožňuje snížit jas obrazovky a výkon vždy, když přerušíte
hraní her na déle než 5 minut.
Duplicitní Aplikace
Některé aplikace můžete používat s dvěma účty.
1
2
3
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Duplicitní Aplikace.
Po přečtení vyloučení odpovědnosti klepněte na POTVRDIT.
V seznamu dostupných aplikací klepněte na Instalovat, nainstalujte
kopii požadované aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zkratky
Můžete provést vlastní nastavení klávesových zkratek.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Zkratky.
Přizpůsobte si následující nastavení.
• Zobrazit panel oznámení: Pro zobrazení oznamovacího panelu
posuňte prstem nahoru nebo dolů po senzoru otisku prstů.
• Spustit Fotoaparát: Pro otevření fotoaparátu stiskněte dvakrát
tlačítko Power.
• Spustit Capture+: Stiskněte dvakrát tlačítko zvýšení hlasitosti pro
otevření Capture+, když je obrazovka zamčená nebo vypnutá.
Nastavení
131
• Spustit Fotoaparát: Stiskněte dvakrát tlačítko snížení hlasitosti pro
otevření fotoaparátu, když je obrazovka zamčená nebo vypnutá.
• Otevřít Google Asistent: Klepněte na tlačítko Google Asistent na
straně telefonu.
• Mluvit s Google Asistent: Stiskněte a podržte tlačítko a můžete
okamžitě mluvit na svého Google Asistenta.
• Zobrazit vizuální snímek: Stiskněte dvakrát tlačítko Google
Asistent pro zobrazení denního plánu v aplikaci Google Asistent.
Zapnout obrazovku
Dvakrát klepněte na obrazovku pro její vypnutí nebo zapnutí.
Podrobnější informace naleznete v části Zapnout obrazovku.
Centrum aktualizací
Můžete zkontrolovat a nainstalovat poslední verzi aplikace nebo softwaru
poskytnutých společností LG.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Centrum aktualizací.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Aktualizace aplikace: Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace
aplikace. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.
• Aktualizace softwaru: Zkontrolujte, zda je k dispozici aktualizace
softwaru. Pokud je k dispozici, můžete ji nainstalovat.
Jazyk a klávesnice
Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Jazyk a klávesnice.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Jazyk: Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
• Výchozí klávesnice: Zobrazte právě používanou klávesnici. Výběr
klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
• Klávesnice na obrazovce: Změňte nastavení klávesnice LG nebo
funkce rozpoznávání řeči Google Voice.
Nastavení
132
• Fyzická klávesnice: Zvolte používání fyzické klávesnice, nebo
zkontrolujte klávesové zkratky klávesnice.
• Služba Automatické vyplňování: Povolte tuto možnost pro
zadávání vašich informací uložených na vašem účtu, jako je heslo,
adresa nebo číslo kreditní karty pomocí jednoho klepnutí. Tuto
možnost lze rovněž zakázat, použít Google Autocomplete nebo
přidat nový účet služby.
• Výstup text na řeč: Konfigurace nastavení pro výstup převodu
textu na řeč.
• Rychlost ukazovátka: Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
• Převrátit tlačítka myši: Otočení pravého tlačítka myši pro primární
akce přímé manipulace.
Datum a čas
Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Datum a čas.
Přizpůsobte nastavení.
Paměť
Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti
využívané aplikací.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Paměť.
Klepnutím na
nastavíte časový úsek pro obnovení dat.
Záloha
Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Záloha.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• LG Mobile Switch: Umožňuje přenos dat ze starého zařízení LG do
nového.
• Zálohování a obnovení: Zálohování dat z telefonu nebo jejich
obnovení do telefonu ze zálohy.
Nastavení
133
• Při resetování telefonu může dojít k odstranění záložních souborů z
úložiště. Zkopírujte a uložte důležité záložní soubory do svého počítače.
• Google Záloha: Změňte nastavení zálohy disku Google. Můžete
rovněž zkontrolovat momentálně používaný účet pro zálohování
nebo přidat nový účet pro zálohování.
Restartovat & Resetovat
Můžete resetovat zařízení, včetně nastavení sítě a aplikací.
1
2
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Restartovat & Resetovat.
Přizpůsobte si následující nastavení:
• Automatický restart: Restartuje a optimalizuje automaticky
telefon v nastavenou dobu. Klepnutím na
funkci aktivujte.
Zařízení se automaticky restartuje v nastavený čas a optimalizuje
se. Zvolte datum a čas pro restart.
• Můžete nastavit, aby se zařízení automaticky restartovalo jednou týdně.
Zařízení se automaticky restartuje za hodinu po přednastaveném čase.
• Jakmile se zařízení restartuje, vymažou se oznámení. Uložte důležitá
data před nastaveným časem.
• Funkce automatického restartu není aktivována v následujících situacích:
Když je obrazovka zapnutá, když je zařízení v provozu, když je úroveň
baterie 30% nebo méně, když je karta USIM uzamčena, nebo když je při
zapnutém zařízení aktivován zámek zařízení.
• Resetování nastavení sítě: Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších
síťových nastavení.
• Resetovat vlastnosti aplikace: Resetujte nastavení aplikace. Data
uložená v aplikaci nebudou smazána.
• Obnovení továrních dat: Resetování všech nastavení zařízení a
odstranění dat.
• Při restartování a resetování zařízení dojde k odstranění všech dat.
Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.
Nastavení
134
Info o telefonu
Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o
softwaru a právní informace.
Na obrazovce nastavení klepněte na položku Obecné Info o telefonu a
zobrazte informace.
Pokyny a bezpečnost
Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v
zařízení.
Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Pokyny a bezpečnost.
Nastavení
135
05
Příloha
Nastavení jazyka LG
Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.
• Klepněte na položku
Nastavení Obecné Jazyk a klávesnice
Jazyk PŘIDAT JAZYK a zvolte jazyk.
-- Klepněte a podržte ikonu
a přetáhněte ji do horní části seznamu
jazyků, abyste ji nastavili jako výchozí jazyk.
LG Bridge
Přehled aplikace LG Bridge
LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje z počítače pohodlně spravovat
fotografie, hudbu, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu
LG. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do
počítače nebo aktualizovat software zařízení.
• Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
• Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
• Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého
telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace
LG Bridge.
Funkce aplikace LG Bridge
• Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní
datové připojení
• Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z
počítače do zařízení přes kabel USB
• Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB
Příloha
137
Instalace aplikace LG Bridge v počítači
1 Ve svém počítači přejděte na web www.lg.com.
2 Vyberte požadovaný region.
3 Klepněte na možnosti Podpora Software a firmware.
4 Zadejte název svého zařízení.
NEBO
Vyberte zařízení pomocí kategorie produktů.
5
Chcete-li stáhnout instalační soubor, přejděte na možnosti
Synchronizace s počítačem LG Bridge.
• Chcete-li zobrazit minimální požadavky pro instalaci aplikace LG
Bridge, přejděte na možnost Podrobnosti.
Aktualizace softwaru telefonu
Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z
Internetu
Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese
http://www.lg.com/common/index.jsp, vyberte zemi a jazyk.
Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z
Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je
k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi
firmwaru pro vaše zařízení.
Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel
kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením
veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že
odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně
poškodit.
• Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru
pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje
dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.
Příloha
138
Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG
prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)
Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější
verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce
je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi
firmwaru pro vaše zařízení.
Jak provést aktualizaci softwaru telefonu:
Nastavení Obecné Centrum aktualizací Aktualizace softwaru
Zkontrolovat dostupnost aktualizace.
• Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních
dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu
Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM.
Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru
telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat.
• Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Příloha
139
Pokyny proti krádeži
Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho
souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě
ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba,
která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.
Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:
• Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je
odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení
obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
• Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte
v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou
znovu zadány informace účtu Google.
Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního
nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu
Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu
věříte.
• Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si
pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud
při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete
moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.
Příloha
140
Oznámení o softwaru open source
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších
licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek
obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční
podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na
disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu
média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané
e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato
nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
Informácie o platných
predpisoch (identifikační číslo předpisu,
elektronický štítek atd.)
Podrobné zákonné předpisy naleznete v telefonu v části Nastavení
Obecné Pokyny a bezpečnost.
Příloha
141
Ochranné známky
• Informace o patentech DTS, viz http://patents.dts.com. Vyrobeno na
základě licence společnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a název
DTS a symbol společně, název DTS:X a logo DTS:X jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA
a/nebo v jiných zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
• Copyright© 2019 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena.
LG a logo LG jsou ochranné známky společnosti LG Group a jejích
souvisejících subjektů.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google
Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets a ostatní
související označení a loga jsou ochranné známky společnosti Google
LLC.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth
SIG, Inc. na celém světě.
• Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti
Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem
příslušných vlastníků.
Příloha
142
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt LM-X540EMW
odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením
směrnice 2014/53/EU.
Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese
http://www.lg.com/global/declaration
Ohledně shody tohoto produktu s
požadavky kontaktujte kancelář
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Použití pásma 5 150–5 350 MHz je omezeno pouze na interiér.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí,
ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho
ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné
rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na
přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní
středisko.
Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního
telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění
práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.
Příloha
143
Další informace
Části z tvrzeného skla
Části z tvrzeného skla tohoto telefonu nejsou nezničitelné a během času
se mohou opotřebit.
• Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému
nárazu, může se tvrzené sklo poškodit.
V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko
služeb zákazníkům společnosti LG.
• Na trhu jsou k dostání různá ochranná pouzdra, která telefon chrání
před poškozením.
Upozorňujeme, že tato ochranná pouzdra nejsou součástí služeb
záruky poskytovaných společností LG Electronics, a proto nemůžeme
zaručit jejich bezpečnost.
Poměr stran
Některé stažené aplikace nemusí podporovat určitý poměr stran.
V takovém případě zvolte pro aplikaci nejoptimálnější poměr stran
obrazovky nebo si od jejího poskytovatele vyžádejte více informací.
Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.
Příloha
144
Průvodce přenosy dat
• Informace o datech, která si lze vyměňovat mezi zařízeními LG nebo mezi
zařízením LG a zařízením jiného výrobce, najdete v následující tabulce.
Zařízení LG
Typ
Podrobnosti položky
→
Zařízení LG
Zařízení
Android
jiného
výrobce
Zařízení
iOS
→
Zařízení LG
Zařízení LG
Osobní
údaje
Kontakty, zprávy, záznamy
hovorů, kalendář, hlasové
záznamy
Poznámky
Upozornění
Mediální
data
Fotografie, videa, skladby,
dokumenty
Nastavení domovské
obrazovky (složky a
Nastavení miniaplikace)
obrazovky Nastavení zamknuté
obrazovky (s výjimkou
nastavení zámku obrazovky)
Stažené aplikace
Aplikace
Osobní údaje stažených
aplikací
Veřejný certifikát
Jiné
Nastavení (Wi-Fi, Bluetooth,
hovory, zvuk a oznámení,
usnadnění, baterie)
○
→
○
○
X
○
X
X
○
○
○
X
X
○
X
X
○
○
○
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
• V závislosti na verzi softwaru, verzi aplikace, operačním systému a
zásadách výrobce nebo poskytovatele služeb nemusí dojít k přenosu
některých dat.
Příloha
145
Podporovaná frekvenční pásma
Výstupní výkon vysílače
GSM 900
33.7 dBm
Příloha
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
23.7 dBm
WCDMA B8
24.4 dBm
LTE B1
23.7 dBm
LTE B3
23.7 dBm
LTE B7
23.7 dBm
LTE B8
24.4 dBm
LTE B20
24.4 dBm
LTE B38
24.4 dBm
BT 2.4GHz
10.5 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
WLAN 5GHz
16.0 dBm
NFC
-21 dBuA/m
146
Likvidace starého přístroje
1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a
elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky
komunálního odpadu.
2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže
správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním
negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré
přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k
opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a
šetřit tak omezené zdroje.
3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili
nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte
podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro
poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web
www.lg.com/global/recycling
Likvidace použitých baterií/akumulátorů
1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti
(Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než
0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od
běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení
zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá
zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví
zvířat a lidí.
4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u
místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém
jste výrobek zakoupili.
Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování
kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je
považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.
Příloha
147
Často kladené dotazy
V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou
při používání zařízení objevit. Některé problémy vyžadují pomoc
poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.
Zařízení se přehřívá
Zařízení se při použití přehřívá.
Spotřeba baterie se zvyšuje a zařízení se může přehřívat v následujících
případech:
• Pokud zařízení zapínáte poprvé nebo zálohujete data.
• Když běží více aplikací současně.
-- Když běží více aplikací na pozadí.
-- Když stahujete obsáhlé soubory a současně máte video hovor nebo
nahráváte video.
• Když používáte funkce, které vyžadují hodně energie.
-- Když sledujete video stream na internetu, nebo pořizujete velké
video.
-- Když hrajete dlouho špičkové hry.
-- Když používáte zařízení s maximálním jasem obrazovky dlouhou
dobu.
• Když používáte velké množství mobilních dat.
-- Když používáte Wi-Fi aktivní bod nebo sdílení internetového
připojení.
-- Když synchronizujete data pro více účtů současně.
Příloha
148
• Další případy
-- Při zámořském roamingu.
-- Při použití zařízení v oblastech se slabým signálem nebo zcela bez
signálu.
-- Při nabíjení zařízení pomocí portu kabelu nabíječky/USB, který je
poškozen nebo znečištěn cizími objekty.
• Některé z výše uvedených případů nemusí nastat, v závislosti na
funkcích a aplikacích.
Zařízení se přehřívá při nabíjení.
• Zařízení a nabíječka mohou být při nabíjení horké. Při bezdrátovém
nabíjení nebo rychlém nabíjení může být jejich teplota dokonce
ještě vyšší. Pokud teplota baterie dosáhne určité úrovně, zařízení se
přestane nabíjet.
-- Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny běžící aplikace. Než
začnete zařízení znovu nabíjet, nebo než spustíte aplikaci znovu,
nechte zařízení vychladnout.
-- Přestaňte zařízení nabíjet, pokud se port kabelu nabíječky/USB
na spodní části zařízení přehřívá, a navštivte zákaznické centrum
společnosti LG.
Jak vyřešit přehřívání zařízení
• Zavřete všechny běžící aplikace nebo funkce a nechte zařízení
vychladnout.
• Vždy aktualizujte software na nejvyšší verzi.
• Vypněte Wi-Fi, Bluetooth, nebo GPS funkce, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které nepoužíváte.
• Pokud používáte zařízení s maximálním jasem obrazovky, snižte jas.
• Pokud se zařízení přehřívá delší dobu, přestaňte ho na chvíli používat.
Pokud se zařízení přehřívá i nadále, navštivte zákaznické centrum
společnosti LG.
Příloha
149
Omezení použití při přehřívání zařízení
Pokud se zařízení při jeho používání nebo nabíjení přehřívá, mohou se
některé funkce, aplikace, nebo dokonce samotné zařízení vypnout.
To je normální reakce u zařízení, která tuto funkci podporují.
• Pokud teplota zařízení dosáhne určité úrovně, zobrazí se výstražná
zpráva.
-- Pokud hrajete špičkové hry, nahráváte videa nebo odesíláte velké
soubory, zařízení se může přehřívat delší dobu. V takovém případě
se může zobrazit výstražná zpráva s oznámením a automatickém
vypnutí.
Vypněte zařízení nebo zavřete všechny běžící aplikace nebo funkce a
nechte zařízení vychladnout.
• Za účelem vychladnutí zařízení se může omezit jas obrazovky nebo
provozní rychlost. Všechny běžící aplikace nebo funkce se mohou
zpomalit nebo vypnout. Zařízení se může přestat nabíjet.
Chyba SIM karty
Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.
Žádné připojení k síti nebo ztráta sítě
Signál je slabý. Přejděte k oknu nebo do otevřeného prostoru.
Nacházíte se mimo oblast pokrytou sítí operátora. Přesuňte se
a zkontrolujte dostupnost sítě.
Hovory nejsou k dispozici
Nová síť není autorizována.
Zkontrolujte, že jste u příchozího čísla nenastavili blokování hovorů.
Zkontrolujte, že jste u volaného čísla nenastavili blokování hovorů.
Telefon nelze zapnout.
Pokud je baterie úplně vybitá, zařízení nelze zapnout.
Před zapnutím zařízení baterii plně nabijte.
Příloha
150
Chyba nabíjení
Telefon se musí nabíjet při běžné teplotě.
Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené
společností LG.
Baterie se vybíjí rychleji než hned po nákupu
Pokud baterii vystavíte velice nízkým nebo vysokým teplotám, může se
tím snížit její životnost.
Spotřeba baterie vzroste, pokud budete používat určité funkce nebo
aplikace, jako je například GPS, hry nebo Internet.
Baterie je spotřební zboží a její životnost postupem času klesá.
Při spuštění fotoaparátu se zobrazí chybová zpráva
Nabijte baterii.
Uvolněte část paměti přesunutím souborů na počítač nebo odstraněním
souborů ze zařízení.
Restart zařízení.
Pokud máte pro vyzkoušení těchto tipů s fotoaparátem stále potíže,
kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.
Kvalita fotografie je špatná
Kvalita pořízených snímků se může lišit v závislosti na okolí a na
fotografických technikách, které používáte.
Kvalita fotografií a videí pořízených standardním snímáním bude vyšší než
kvalita fotografií a videí pořízených širokoúhlým snímáním.
Pokud pořizujete fotografie v tmavých oblastech, v noci nebo v interiéru,
může dojít ke vzniku šumu nebo může být snímek rozostřený.
V případě jakýchkoli problémů volby resetujte.
Příloha
151
Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně
Pokud na dotykovou obrazovku použijete ochrannou fólii, je možné, že
bude fungovat nesprávně.
Pokud máte při používání dotykové obrazovky nasazené rukavice, nemáte
čisté ruce nebo klepete na obrazovku ostrými předměty či špičkami prsů,
nemusí obrazovka správně fungovat.
Ve vlhkém prostředí nebo při vystavení působení vody se může dotyková
obrazovka poškodit.
Dočasné chyby softwaru odstraníte restartováním zařízení.
Pokud je dotyková obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte
centrum služeb společnosti LG Electronics.
Telefon zamrzl nebo přestal reagovat
Restartujte zařízení
• Pokud vaše zařízení zamrzne nebo přestane reagovat, budete možná
muset zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.
Proveďte opětovné spuštění
• Částečné obnovení původního stavu zařízení může být použito, pokud
zamrzne obrazovka nebo zařízení přestane reagovat na tlačítka či
dotykovou obrazovku.
• Chcete-li provést částečné obnovení původního stavu zařízení,
stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení a podržte je,
dokud se zařízení nerestartuje.
Příloha
152
Obnovte nastavení zařízení
• Pokud výše uvedené metody problém nevyřeší, proveďte obnovení
továrního nastavení.
• Na obrazovce nastavení klepněte na Obecné Restartovat &
Resetovat Obnovení továrních dat.
-- Tento způsob resetuje všechna nastavení zařízení a smaže data.
Před provedením obnovení továrních dat nezapomeňte vytvořit
záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení.
-- Pokud jste k zařízení zaregistrovali účet Google, musíte se po
resetování zařízení přihlásit ke stejnému účtu Google.
Zařízení Bluetooth nebylo nalezeno
Zkontrolujte, že je na zařízení zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth.
Zkontrolujte, že je bezdrátová funkce Bluetooth zapnutá na zařízení, ke
kterému se chcete připojit.
Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth jsou v maximálním
dosahu (10 metrů).
Pokud výše uvedené tipy problém nevyřeší, kontaktujte servisní centrum
společnosti LG Electronics.
Zařízení po připojení k počítači nenaváže spojení
Zkontrolujte, že používáte kabel USB, který je se zařízením kompatibilní.
Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovaný potřebný ovladač v aktuální
verzi.
Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb
Došlo k problému s aplikací.
Odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu.
Příloha
153
Informácie o tomto návode na
používanie
SLOVENSKY
Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým
použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené
jeho bezpečné a správne používanie.
• Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo
je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými
zariadeniami.
• Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
• Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich
podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia.
Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných
používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
• Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z
neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu
alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej
dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
• Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti
od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného
systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením
sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály
extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať
autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za
nezákonné používanie médií.
• Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ,
odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a
lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby
ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový
program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho
poskytovateľa služieb.
1
• Táto používateľská príručka je napísaná v hlavných jazykoch
jednotlivých krajín. V závislosti od použitého jazyka sa obsah môže
čiastočne líšiť.
Pokyny a informácie
VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo
inej osobe.
UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo
poškodenie zariadenia.
POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.
Informácie o tomto návode na používanie
2
Návod na používanie
5
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
01
Vlastné prispôsobené
funkcie
15
20
24
24
26
29
Funkcie fotoaparátu
Funkcie aplikácie Galéria
Funkcia kvality zvuku a efektov
Google Assistant
Rozpoznávanie odtlačku prsta
Spracovanie viacerých úloh
naraz
02
Základné funkcie
32
33
36
37
40
41
41
Komponenty a príslušenstvo
produktu
Prehľad komponentov
Zapnutie alebo vypnutie
napájania
Vloženie karty SIM
Vloženie pamäťovej karty
Vybratie pamäťovej karty
Batéria
43
47
57
62
63
63
68
Dotyková obrazovka
Základná obrazovka
Uzamknutie obrazovky
Šifrovanie pamäťovej karty
Vytváranie snímok obrazovky
Zadávanie textu
Zdieľanie obsahu
03
Užitočné aplikácie
71
72
73
74
78
79
89
93
96
98
99
100
100
101
101
Inštalovanie a odinštalovanie
aplikácií
Kôš aplikácií
Skratky aplikácií
Telefón
Správy
Fotoaparát
Galéria
Kontakty
QuickMemo+
Hodiny
Kalendár
Úlohy
Hudba
Kalkulačka
E-mail
3
102
103
103
103
104
104
105
105
106
Záznamník zvuku
Centrum aktualizácií
Správca súborov
Smart Doctor
LG Mobile Switch
SmartWorld
RemoteCall Service
Bunkové vysielanie
Aplikácie Google
04
Nastavenia
110
110
123
124
125
Nastavenia
Sieť
Zvuk
Displej
Všeobecné
Návod na používanie
05
Príloha
137
137
138
140
141
141
142
143
143
143
144
148
Nastavenia jazyka zariadenia LG
LG Bridge
Aktualizácia softvéru telefónu
Ochrana proti krádeži
Informácie o softvéri typu Open
Source
Informácie o platných
predpisoch (Regulačný identifikátor,
elektronický štítok, atď.)
Ochranné známky
VYHLÁSENIE O ZHODE
Kontaktná kancelária pre súlad
tohto zariadenia s predpismi
Wi-Fi (WLAN)
Ďalšie informácie
Často kladené otázky
4
Pokyny na bezpečné a účinné
používanie
Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo protizákonné.
V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží
záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby,
ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení
hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie
príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci
autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie
opraviť.
Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie
Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR).
Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky
týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto požiadavky sú založené na
vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť
všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.
• Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je
známa ako špecifická rýchlosť pohltenia (Specific Absorption Rate – SAR).
Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré
vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných
frekvenčných pásmach.
• Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky
sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
• Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim
žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov
tkaniva.
• Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu
0,501 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,105 W/kg (10 g).
5
• Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej
polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate
prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného
na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku
najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos
dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých
prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude
pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie
uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude
prenos ukončený.
Informácie o vystavení RF od FCC
V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených
štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú
normu pre vystavovanie osôb rádiofrekvenčnej (RF) elektromagnetickej
energii vyžarovanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené
smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými
bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade
s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.
Vyhlásenie k časti 15.19
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim
dvom podmienkam:
(1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
(2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú
prevádzku.
Vyhlásenie k časti 15.21
Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok
zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
6
Umiestnenie pri tele
Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou
telefónu vo vzdialenosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovenie
požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť
medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).
Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti
sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné
zachovať vzdialenosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou
zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusí
spĺňať limity vyžarovania rádiových vĺn stanovené komisiou FCC a nemalo by sa
používať.
Vyhlásenie k časti 15.105
Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že
vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15
pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu
pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva
a dokáže vyžarovať energiu na rádiovej frekvencii a v prípade, ak sa nepoužíva
v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiovej
komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie
nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie
televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame
na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:
• Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
• Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
• Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.
Starostlivosť o telefón a jeho údržba
• Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované
spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie
alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
• Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému
servisnému technikovi.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
7
• Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné
diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú
rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
• Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako
televízory, rádiá alebo osobné počítače.
• Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
• Zabráňte pádu telefónu na zem.
• Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
• V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie
nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke
prístroje.
• Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
• Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania
zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
• Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte
rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
• Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
• Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
• Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
• Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov,
pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
• Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia.
• Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
• Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to
nie je nevyhnutné.
• Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité,
vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla
displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
• Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky
vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného
vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Buďte preto opatrní pri
zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
• Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a
nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým
zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
8
• Kvapalina v mokrom zariadení zmení farbu produktového štítka v zariadení. Na
poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje
záruka.
• Mobilné zariadenie potrebuje správnu cirkuláciu vzduchu na zničenie tepla. Z
dôvodu nedostatočnej cirkulácie priameho kontaktu s kožou a prietoku vzduchu
na prístroji môže byť zariadenie príliš zahriate. Prístroj by mal byť minimálne
1,0 cm medzi telom používateľa.
• Zabráňte vniknutiu prachu z cudzích látok do portu nabíjačky / kábla USB. To
môže vytvárať teplo alebo požiar.
• Zabezpečte, aby sa produkt nedostal do kontaktu s kvapalinami. Produkt
nepoužívajte alebo nenabíjajte, keď je vlhký. Keď sa produkt zamočí, indikátor
poškodenia kvapalinou zmení farbu. Upozorňujeme, že v takomto prípade
nebudete mať nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.
Efektívne používanie zariadenia
Elektronické zariadenia
Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.
• Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si
na to vyžiadali povolenie. Poraďte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže
narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
• Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť
15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému
rušeniu kardiostimulátora.
• Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
• Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
• Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
• Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 40 °C.
Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže
zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.
Bezpečnosť na ceste
Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite
vozidlo.
• Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
• Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
• Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to
vyžadujú jazdné podmienky.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
9
• Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v
motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
• Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani
prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo
vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
• Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú
na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité
najmä v okolí cestných komunikácií.
Ochrana pred poškodením sluchu
Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri
vysokej hlasitosti.
Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám
odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší.
Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú
úroveň.
• Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak
osoba sediaca vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.
• Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových
súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.
Sklenené časti
Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak
zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená
časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo
nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.
Výbušné prostredie
Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte
obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
10
Prostredie s rizikom výbuchu
• Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniciach.
• Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
• Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte
v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.
V lietadle
Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.
• Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
• Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.
Deti
Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje
malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.
Tiesňové volania
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by
ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia.
Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.
Informácie o batérii a údržba
• Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných
batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt,
ktorý by mohol znížiť jej výkon.
• Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby
maximalizovali životnosť batérie.
• Nerozoberajte a neskratujte batériu.
• Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
• Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť
až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
• Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej
použiteľnosť.
• Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte
v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
• Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým
mohol zhoršiť jej výkon.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
11
• V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
• Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste
tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
• Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení
výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
• Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou
hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
Zabezpečenie osobných informácií
• Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo
zneužitiu citlivých informácií.
• Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG
nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
• Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite
resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
• Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
• Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným
informáciám, používajte obozretne.
• Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia
osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom
účte odstránil alebo zmenil.
• V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste
ochránili svoje osobné informácie.
• Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
12
Upozornenie o výmene batérie
• Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže
spôsobiť poranenie.
• Výmena batérie nekvalifikovanou osobou môže spôsobiť poškodenie
zariadenia.
• Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo
viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu môže vymeniť len
kvalifikovaný odborník. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať
oddelene od domového odpadu.
• V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte,
ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG
odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení
prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci.
S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa
používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať
linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
• Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky
produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné
vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia.
Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia
batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
13
01
Vlastné
prispôsobené
funkcie
Funkcie fotoaparátu
Širokouhlý fotoaparát
Pomocou širokouhlej funkcie na zadnom fotoaparáte môžete snímať
fotky a nahrávať videá v širšom rozsahu, ako je vaše skutočné zorné pole.
Ťuknite na položky
, a potom ťuknutím na položky /
prepínajte medzi štandardným a širokouhlým režimom.
Zmienić kąt kamery
Zadný fotoaparát
• Podrobnosti nájdete v časti Spustenie fotoaparátu.
• Medzi štandardným a širokouhlým režimom šošoviek môžete prepínať
len pre zadný fotoaparát.
Vlastné prispôsobené funkcie
15
Portrét
Ostrý portrét môžete dosiahnuť použitím efektu rozmazania šošoviek
fotoaparátu.
a potom ťuknite na položku Portrét.
1 Ťuknite na položky
2 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.
• Ak chcete upraviť intenzitu rozostrenia, posuňte lištu doľava alebo
doprava.
• Pri používaní zadného fotoaparátu udržiavajte vzdialenosť od objektu od
0,4 m do 1,5 m.
• Táto funkcia nie je k dispozícii, ak je okolie príliš tmavé.
• Po použití tejto funkcie klepnite na Hodnotu expozície a zaostrenie
počas používania zadnej kamery alebo na požadovanom mieste na
obrazovke náhľadu, aby sa automaticky použila hodnota expozície pri
použití prednej kamery.
Vlastné prispôsobené funkcie
16
AI CAM
Fotoaparát je schopný rozpoznať predmet, na ktorý je namierený
pri snímaní fotografie alebo nahrávaní videa, čo umožňuje efektívne
fotografovanie a nahrávanie videa.
a potom ťuknite na položku AI CAM.
1 Ťuknite na položky
Po
rozpoznaní
predmetu
sa
zapne optimálny efekt danej scény.
2
• Ostatné efekty môžete aplikovať ťuknutím na ikonu scény.
• Zviera, mesto, kvetina, jedlo, krajina, osoba, západ slnka,
automaticky – celkom 8 kategórií možno rozpoznať automaticky.
Západ slnka
Kvet
• Výsledok rozpoznania scény sa môže líšiť v závislosti od osvetlenia alebo
polohy objektu pri fotografovaní. Kľúčové slová sa nezaznamenávajú na
samotné fotografie alebo videá.
• Táto funkcia je dostupná iba v automatickom režime predného a
zadného fotoaparátu.
Vlastné prispôsobené funkcie
17
QLens
S aplikáciou QLens môžete pomocou fotografie nakupovať, vyhľadávať
obrázky alebo načítavať kódy QR.
a potom ťuknite na položku QLens.
1 Ťuknite na položky
2 Vyberte si požadovanú položku z ponuky Vizuálne vyhľadávanie a
Naskenovať kód QR.
3 Ťuknutím na obrazovku odfotíte predmet, ktorý chcete vyhľadávať,
alebo kód QR, ktorý chcete načítať.
• V okamihu sa zobrazí výsledok.
• Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je vaše zariadenie pripojené k
sieti. Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa
môžu účtovať poplatky za ich využitie.
• V prípade funkcie Vizuálne vyhľadávanie si môžete zvoliť z fotografie,
ktorú ste nasnímali, určitú oblasť a opäť spustiť vyhľadávanie.
• Táto funkcia je dostupná iba v prípade, že je zadný fotoaparát v
automatickom režime.
• Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.
Vlastné prispôsobené funkcie
18
Náhla zmena blesku
Fotografie sa zosnímajú v pravidelných intervaloch a uložia sa ako súbor
GIF.
a potom ťuknite na položky REŽIM
1 Ťuknite na položky
Náhla zmena blesku .
2 Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.
• Fotografie sa zosnímajú každé 3 sekundy a uložia sa ako súbor GIF.
• Ťuknite na položku na obrazovke a vyberte počet fotografií,
ktoré chcete zhotoviť.
• Počas snímania fotografií ťuknite na položku a vytvorte súbory
GIF s predtým nasnímanými fotografiami.
• Blesk sa automaticky zapne, aby fungoval ako časovač.
• V spodnej časti obrazovky sa zobrazia zaznamenané zábery a celkový
počet záberov.
• Všetky nasnímané fotografie sa ukladajú iba ako súbory GIF.
• Nie je možné meniť rýchlosť animácie GIF ani poradie obrázkov.
Vlastné prispôsobené funkcie
19
Funkcie aplikácie Galéria
Vytvorenie koláže
Zo súvisiaceho obsahu môžete vytvoriť koláž.
1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky Vytvorenie
koláže.
2 Vyberte požadované fotografie, ktoré chcete pridať do koláže, a
potom ťuknite na položku ĎALEJ.
• V spodnej časti obrazovky vyberte požadované rozloženie.
3 Ťuknite na položku VYTVORIŤ.
• Na vytvorenie koláže možno použiť najviac 9 obrázkov.
Vlastné prispôsobené funkcie
20
Vytvorenie filmu
Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.
karta Fotografie, potom ťuknite na
1 Ťuknite na položky
položku
Vytvoriť film.
karta Prehrať, potom
Tak isto môžete ťuknúť na položku
ťuknite na položku Vytvoriť film.
2 Vyberte obrázky alebo videá pre film a ťuknite na položku ĎALEJ.
3 Upravte vybraté obrázky a videá a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Vlastné prispôsobené funkcie
21
Odstraňovanie súborov
Obrázky alebo videá, ktoré chcete odstrániť z videa, môžete vybrať
ťuknutím na položku v miniatúre.
Pridanie súborov
Obrázky alebo videá, ktoré chcete pridať, môžete vybrať po ťuknutí na
položku v spodnej časti obrazovky. Môžete vybrať aj obrázky alebo
videá, ktoré ste už v minulosti pridali.
• Ak chcete vybrať viacero súborov, dotknite sa súboru a podržte ho a
potom ťuknite na ďalší súbor.
Zmena usporiadania súborov
Ak chcete zmeniť usporiadanie obrázkov alebo videí, dotknite sa
súboru, ktorý chcete premiestniť, podržte ho a potom ho potiahnite na
požadované miesto.
Pridanie efektov k súborom
Ťuknutím na položku
písmo.
pridáte motív alebo hudbu na pozadí a zmeníte
Obnovenie úprav filmu
Úpravy uskutočnené vo filme (napr. čas prehrávania) môžete obnoviť
ťuknutím na položku .
Zobrazenie ukážky súboru
Pred uložením skontrolujte nové video ťuknutím na položku . Po
uplynutí času prehrávania sa automaticky prehrá nasledujúci súbor.
• Na vytvorenie videa možno použiť najviac 50 obrázkov a videí.
• Predvolená doba prehrávania obrázka je 3 sekundy a nemožno ju
zmeniť. Videá možno skrátiť na minimálnu dĺžku 1 sekunda.
• Táto funkcia možno nebude podporovať niektoré formáty obrázkov a
videa.
Vlastné prispôsobené funkcie
22
Vytvorenie súboru GIF
Pomocou zaznamenaného videa alebo fotografií môžete jednoducho
vytvoriť súbor GIF.
Vytvorenie súboru GIF pomocou zaznamenaného videa
1 Počas sledovania videa ťuknite v požadovanom začiatočnom bode na
2
položku .
Vyberte dĺžku súboru GIF, ktorý chcete vytvoriť.
• Súbor GIF sa vytvorí s vybratou dĺžkou od aktuálneho času.
• V prípade videí kratších ako 5 sekúnd sa obrázky GIF automaticky
vytvoria zo zvyšného času.
Vytvorenie súboru GIF pomocou fotografií
1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky Vytvoriť GIF.
2
Môžete tiež ťuknúť na položku na karte Prehrať v aplikácii Galéria.
Vyberte požadované fotografie na vytvorenie súboru GIF a potom
ťuknite na položku ĎALEJ.
• Môžete pridať ďalšie obrázky a upraviť rýchlosť, pomer strán
obrazovky a poradie súborov v súbore GIF.
• Túto funkciu môžete používať len na tvorivé účely. V prípade použitia
tejto funkcie spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv akejkoľvek
inej osoby, napríklad v súvislosti s autorskými právami, hanlivými
alebo urážlivými výrokmi, sa môže uplatňovať občianskoprávna,
trestnoprávna alebo správna zodpovednosť a/alebo postihy na základe
príslušných zákonov. Žiadne materiály chránené autorskými právami
nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať ani iným spôsobom
nezákonne používať bez povolenia oprávneného vlastníka alebo držiteľa
autorských práv. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými
zákonom sa spoločnosť LG Electronics zrieka všetkých vyjadrených a
predpokladaných záruk a súvisiacich záväzkov.
• Na vytvorenie súboru GIF možno použiť najviac 100 obrázkov.
Vlastné prispôsobené funkcie
23
Funkcia kvality zvuku a efektov
DTS:X 3D Surround
Môžete prehrávať skladbu alebo video s trojrozmerným, pohlcujúcim
a živým zvukom. Ak chcete použiť túto funkciu, pripojte k zariadeniu
slúchadlá, reproduktory alebo iné externé zvukové zariadenia.
Ťuknite na položky
Nastavenia Zvuk Kvalita zvuku a efekty
DTS:X 3D Surround, potom ťuknite na položku
a aktivujte túto
funkciu.
Úprava smerovania zvuku
Smer zvuku môžete upraviť podľa potreby.
Nastavenia Zvuk Kvalita zvuku a efekty
1 Ťuknite na položky
DTS:X 3D Surround, potom ťuknite na položku .
2 Zvoľte smer zvuku.
Google Assistant
Prehľad funkcie Google Assistant
Svojím hlasom môžete spustiť alebo použiť požadované aplikácie.
• Ak chcete túto funkciu využívať, pripojte sa k sieti a prihláste sa na svoje
konto Google.
• V oblastiach, kde je slabá intenzita signálu Wi-Fi alebo mobilnej siete,
nemusí táto funkcia správne fungovať alebo môže dôjsť k poklesu
presnosti rozpoznávania hlasu.
• Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky
môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.
Vlastné prispôsobené funkcie
24
Spustenie funkcie Google Assistant
1 Stlačte a podržte tlačidlo na domovskej obrazovke a spustite
2
3
funkciu Google Assistant.
Ťuknite na položku POČIATOČNÉ NASTAVENIE.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a povedzte „Ok Google“.
• Zariadenie uloží vaše hlasové údaje kvôli rozpoznávaniu.
Ťuknite na položku Uložiť.
4
Spustenie funkcie Google Assistant hlasom
1 Ak je obrazovka zapnutá, vyslovte povel „Ok Google“.
2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva „Ahoj, ako môžem pomôcť“,
vyslovte povel alebo otázku.
Spustenie funkcie Google Assistant z domovskej
obrazovky
1 Na domovskej obrazovke sa dotknite a podržte ikonu .
2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva „Ahoj, ako môžem pomôcť“,
vyslovte povel alebo otázku.
• Ak hovoríte nejasným hlasom alebo ste na hlučnom mieste,
presnosť rozpoznávania hlasu sa môže znížiť. Keď používate funkciu
rozpoznávania hlasu, hovorte jasným hlasom na tichom mieste, aby ste
zvýšili jej presnosť.
Vlastné prispôsobené funkcie
25
Rozpoznávanie odtlačku prsta
Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta
Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, musíte
v zariadení zaregistrovať odtlačok prsta.
Funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta môžete používať v nasledujúcich
prípadoch:
• Odomknutie obrazovky.
• Zobrazenie uzamknutého obsahu v aplikácii QuickMemo+.
• Potvrdenie nákupu prihlásením sa do aplikácie alebo identifikovaním sa
odtlačkom prsta.
• Odtlačok prsta môže zariadenie použiť na identifikáciu používateľa.
Veľmi podobné odtlačky prsta od rôznych používateľov môže snímač
odtlačku prsta považovať za odtlačok jednej osoby.
• Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš odtlačok prsta alebo ak
zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke
stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz
totožnosti.
Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania odtlačku prsta
Presnosť rozpoznávania odtlačku prsta sa môže znížiť z viacerých
dôvodov. Aby sa maximalizovala presnosť rozpoznávania, pred používaním
zariadenia skontrolujte nasledujúce položky.
• Na zariadení sa nachádza snímač odtlačkov. Uistite sa, že snímač
odtlačkov nie je poškodený kovovým predmetom, napríklad mincou
alebo kľúčom.
• Ak sa na snímači odtlačkov alebo prste nachádza voda, prach alebo iná
cudzia látka, funkcia registrácie alebo rozpoznávania odtlačkov prstov
nemusí fungovať. Pred rozpoznávaním odtlačku prsta si prst očistite a
osušte.
• Odtlačok prsta sa nemusí správne rozpoznať, ak je na povrchu prsta
jazva alebo nie je hladký po dlhšom kontakte s vodou.
Vlastné prispôsobené funkcie
26
• Ak je prst ohnutý alebo používate len špičku prsta, odtlačok prsta sa
nemusí rozpoznať. Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch snímača
odtlačkov.
• Pri každej registrácii nasnímajte iba jeden prst. Nasnímanie viacerých
prstov môže mať vplyv na registráciu a rozpoznávanie odtlačku prsta.
• Ak je okolitý vzduch suchý, zariadenie môže generovať statický náboj.
Ak je okolitý vzduch suchý, nevykonávajte snímanie odtlačkov prsta
alebo sa pred snímaní odtlačku prsta dotknite kovového predmetu,
napríklad mince alebo kľúča, aby sa odstránil statický náboj.
Registrácia odtlačkov prsta
Ak chcete používať identifikáciu pomocou odtlačku prsta, môžete svoj
odtlačok zaregistrovať a uložiť.
Nastavenia Všeobecné Uzamknutie
1 Ťuknite na položky
obrazovky a zabezpečenie Odtlačky prsta.
• Aby bolo možné používať túto funkciu, je potrebné nastaviť uzamknutú
obrazovku.
• Ak uzamknutie obrazovky nie je aktívne, nakonfigurujte uzamknutú
obrazovku podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti
Nastavenie uzamknutia obrazovky.
2
Lokalizujte snímač odtlačkov na zadnej strane zariadenia a jemne naň
priložte prst, čím sa zaregistruje odtlačok prsta.
• Jemne stlačte snímač odtlačkov, aby snímač mohol rozpoznať váš
odtlačok prsta.
• Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch snímača odtlačkov.
Vlastné prispôsobené funkcie
27
3
4
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Zopakujte snímanie odtlačku tak, že po kúskoch posúvate prst, až
kým sa odtlačok nezaregistruje.
Po dokončení registrácie odtlačku prsta ťuknite na položku OK.
• Ťuknutím na položku PRIDAŤ VIAC zaregistrujte ďalší odtlačok
prsta. Ak zaregistrujete len jeden odtlačok prsta a daný prst nie
je v dobrom stave, rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať
správne. Ako preventívne opatrenie pred takouto situáciou
zaregistrujte viacero odtlačkov prstov.
Správa odtlačkov prsta
Zaregistrované odtlačky prsta môžete upravovať alebo odstraňovať.
Nastavenia Všeobecné Uzamknutie
1 Ťuknite na položky
obrazovky a zabezpečenie Odtlačky prsta.
2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
3 V zozname odtlačkov prsta ťuknite na odtlačok, ktorý chcete
premenovať. Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku .
Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta
Pomocou odtlačku svojho prsta môžete odomknúť obrazovku alebo
zobraziť zamknutý obsah. Aktivujte požadovanú funkciu:
Nastavenia Všeobecné Uzamknutie
1 Ťuknite na položky
obrazovky a zabezpečenie Odtlačky prsta.
2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
3 Na obrazovke nastavení odtlačkov prsta aktivujte požadovanú funkciu:
• Uzamknutie obrazovky: Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta.
• Zablokovanie obsahu: Odomknutie obsahu odtlačkom prsta. Na
používanie tejto funkcie musí byť nastavené zamknutie obsahu.
Vlastné prispôsobené funkcie
28
Spracovanie viacerých úloh naraz
Viac okien
Rozdelením obrazovky na viacero okien môžete súčasne používať dve
aplikácie.
1 Ťuknite na položku spomedzi úvodných dotykových tlačidiel.
• Zobrazia sa nedávno použité aplikácie.
Ťuknite
na položku v hornej časti požadovanej aplikácie, ak chcete
2
použiť funkciu Viac okien.
• Vybratá aplikácia sa zobrazí v hornej polovici obrazovky.
Prípadne
1 sa počas používania aplikácie dotknite položky a podržte ju.
• Nedávno použité aplikácie sa zobrazia na rozdelenej obrazovke.
Ťuknite
na položku v hornej časti požadovanej aplikácie, ak chcete
2
použiť funkciu Viac okien.
• Vybratá aplikácia sa zobrazí v hornej polovici obrazovky.
Vlastné prispôsobené funkcie
29
• Ak chcete vypnúť funkciu Viac okien, dotknite sa položky
a na
úvodných dotykových tlačidlách a podržte ju.
• Ak chcete upraviť veľkosť rozdelenej obrazovky, potiahnite položku
strede obrazovky.
• Funkciu Viac okien nepodporujú niektoré aplikácie spoločnosti LG a
aplikácie prevzaté z Obchodu Play.
v
Obrazovka Prehľad
Na obrazovke Prehľad sa zobrazujú naposledy používané aplikácie.
Ak chcete zobraziť zoznam naposledy používaných aplikácií, ťuknite
na položku
na domovskej obrazovke a potom ťuknite na zobrazenú
aplikáciu.
• Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu pomocou funkcie Viac okien,
dotknite sa aplikácie, podržte ju a potiahnite ju do hornej časti
obrazovky. Môžete tiež ťuknúť na položku v hornej časti
jednotlivých aplikácií.
Vlastné prispôsobené funkcie
30
02
Základné funkcie
Komponenty a príslušenstvo
produktu
So zariadením sa dodávajú tieto položky.
• Zariadenie
• Stereofónna náhlavná súprava
• Kábel USB
• Nabíjačka
• Stručný návod
• Vysúvací kolík
• Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
• V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky
dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
• Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie
príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia
alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis
spoločnosti LG.
• Niektoré časti zariadenia sú vyrobené z tvrdeného skla. Ak vám
zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu,
tvrdené sklo sa môže poškodiť. V takom prípade prestaňte zariadenie
okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom
spoločnosti LG.
• Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu,
u ktorého ste zariadenie zakúpili.
• Ak si chcete zakúpiť dodatočné položky, obráťte sa na stredisko služieb
zákazníkom spoločnosti LG.
• Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
• Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta,
odstráňte ochrannú fóliu zo snímača odtlačku prsta.
Základné funkcie
32
Prehľad komponentov
Mikrofón
Šošovka predného
fotoaparátu
Tlačidlá hlasitosti (+/-)
Slúchadlo
Indikátor LED
Snímač priblíženia/okolitého
osvetlenia
Priehradka karty Nano-SIM a
pamäťovej karty
Tlačidlo
napájania/uzamknutia
Tlačidlo funkcie Google
Assistant
Dotyková obrazovka
Konektor stereofónnej
náhlavnej súpravy
Port pre nabíjačku/kábel USB
Šošovky zadnej kamery
(širokouhlá/štandardný
uhol/snímač hĺbky záberu)
Blesk
Snímač odtlačkov
Oblasť NFC
Reproduktor
Základné funkcie
Mikrofón
33
NEPOKÚŠAJTE sa sami odstrániť zadný kryt.
V opačnom prípade by ste mohli vážne poškodiť batériu a zariadenie, čo by
mohlo viesť k prehriatiu, požiaru a zraneniu. Zadný kryt ani batériu tohto
zariadenia nesmie demontovať ani vymieňať nekvalifikovaná osoba.
• Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
-- Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku
a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela.
Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne
obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
-- Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje
intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického
nastavenia jasu.
• Tlačidlá hlasitosti
-- Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
-- Počas používania fotoaparátu nasnímate fotografiu jemným
stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete snímať sériu fotografií, stlačte
a podržte tlačidlo hlasitosti.
-- Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu
Fotoaparát pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým
stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu Capture+.
• Tlačidlo napájania/uzamknutia
-- Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
-- Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a
podržte.
• Tlačidlo funkcie Google Assistant
-- Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant.
Nájdite odpovede a vykonajte veci na cestách. Začnite ťuknutím na
tlačidlo Google Assistant na bočnej strane telefónu.
-- Aktivujte Google Assistant. Podrobnosti nájdete v časti Google
Assistant.
Základné funkcie
34
• Snímač odtlačkov
-- Na zjednodušenie postupu odomknutia obrazovky zapnite funkciu
rozpoznávania odtlačkov prsta. Podrobnosti nájdete v časti Prehľad
funkcie rozpoznávania odtlačku prsta.
• Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od
špecifikácií zariadenia.
• Na zadnej strane zariadenia sa nachádza vstavaná anténa NFC. Pri
manipulácii so zariadením postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu
alebo zakrytiu antény NFC.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom
prípade by sa mohla poškodiť dotyková obrazovka.
• Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť
snímača priblíženia.
• Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotyková
obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.
Držte zariadenie správne podľa znázornenia nižšie. Ak pri používaní
zariadenia rukou, prstom alebo ochranným obalom zakryjete otvor
mikrofónu, počas hovoru vás nemusí byť zreteľne počuť.
Príklad správneho držania
Mikrofón
Mikrofón
Základné funkcie
Príklad nesprávneho držania
Nezakrývajte mikrofón.
Nezakrývajte mikrofón.
35
Zapnutie alebo vypnutie napájania
Zapnutie napájania
Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/
uzamknutia.
• Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé
spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.
Vypnutie napájania
Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku
Vypnúť.
Reštartovanie zariadenia
Keď zariadenie nefunguje správne alebo nereaguje, reštartujte ho podľa
nasledujúcich pokynov.
1 Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo
zníženia hlasitosti (-), až kým sa napájanie nevypne.
2 Keď sa zariadenie reštartuje, uvoľnite tlačidlo.
Možnosti ovládania napájania
Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte
požadovanú možnosť.
• Vypnúť: Vypnutie zariadenia.
• Vypnúť a reštartovať: Reštartovanie zariadenia.
• Zapnúť Režim Lietadlo: Zablokovanie telekomunikačných funkcií
vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné
funkcie zostanú dostupné.
Základné funkcie
36
Vloženie karty SIM
Vložte kartu SIM (Subscriber Identity Module) od poskytovateľa služieb,
aby ste mohli začať používať vaše zariadenie.
• S vysúvacím kolíkom manipulujte opatrne, pretože má ostrý okraj.
1
Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradky na kartu.
2
Vytiahnite priehradku karty.
Základné funkcie
37
3
Vložte kartu SIM do priehradky karty tak, aby pozlátené kontakty
smerovali nadol.
Hlavnú kartu SIM položte na priečinok na kartu SIM 1 a druhú kartu
SIM položte na priečinok na kartu SIM 2.
4
Zasuňte priehradku na kartu späť do otvoru.
Základné funkcie
38
• Zariadenie podporuje len karty typu Nano SIM.
Nano
Mikro
Štandard
• Na zabezpečenie bezproblémovej funkcie sa odporúča zariadenie
používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu
SIM dodanú operátorom.
• Ak vložíte priečinok na kartu do zariadenia, keď je mokrý, zariadenie sa
môže poškodiť. Vždy sa uistite, že je priečinok na kartu suchý.
Upozornenia týkajúce sa používania karty SIM
• Kartu SIM nestraťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné
problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
• Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo
vyberaní.
Základné funkcie
39
Vloženie pamäťovej karty
Do zariadenia vložte pamäťovú kartu.
V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré
pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.
1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.
2 Vytiahnite priehradku karty.
3 Vložte pamäťovú kartu do priehradky karty tak, aby pozlátené
kontakty smerovali nadol.
Pamäťová karta
(voliteľná, predáva sa samostatne)
Karta SIM
4
Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.
• Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto
zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu
zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.
• Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť
pamäťových kariet.
Základné funkcie
40
Vybratie pamäťovej karty
Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.
Nastavenia Všeobecné Úložný priestor
1 Ťuknite na položky
.
2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite
priehradku karty zo zariadenia.
3 Vyberte pamäťovú kartu z priehradky karty.
4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.
• Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim
pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo
poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá
za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania
pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.
Batéria
Nabíjanie batérie
Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.
Zariadenie nabíjajte pomocou kábla USB typu C.
Koncovka nabíjacieho kábla
Základné funkcie
41
• V prípade výskytu vlhkosti nepoužívajte so zariadením externý konektor,
napájací kábel ani adaptér. Môže to viesť k požiaru, zásahu elektrickým
prúdom, poraneniu alebo poruche zariadenia. V prípade výskytu vlhkosti
okamžite prestaňte zariadenie používať a vlhkosť úplne odstráňte.
• Vždy používajte kábel USB dodaný so zariadením.
• Vždy používajte nabíjačku a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť
LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch
batérie alebo poškodenie zariadenia.
• Zariadenie má vstavanú nabíjateľnú batériu. Z bezpečnostných dôvodov
zabudovanú batériu nevyberajte.
• Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým
prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.
• Po úplnom nabití zariadenia vytiahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky.
Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
• Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo
prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než pri pripojení
adaptéra do sieťovej zásuvky.
• Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať
menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne
zastaviť.
Upozornenia týkajúce sa používania zariadenia
• Vždy používajte dodaný kábel USB. So zariadením nepoužívajte káble
USB ani nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG sa
nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán.
• Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávne používanie môže
mať za následok poškodenie zariadenia.
Základné funkcie
42
Efektívne používanie batérie
Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo
spustených veľa aplikácií a funkcií.
Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.
Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:
• Vypnite funkciu Bluetooth® alebo funkciu siete Wi-Fi, keď ich
nepoužívate.
• Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
• Minimalizujte jas obrazovky.
• Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
• Pri používaní akýchkoľvek prevzatých aplikácií kontrolujte úroveň
nabitia batérie.
Dotyková obrazovka
Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na
dotykovej obrazovke.
Ťuknutie
Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo
možnosť.
Základné funkcie
43
Ťuknutie a podržanie
Dotykom a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s
dostupnými možnosťami.
Dvojité ťuknutie
Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku
alebo mapu.
Potiahnutie
Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniaplikácie, podržte ju a
potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto
gestom môžete presúvať položky.
Základné funkcie
44
Potiahnutie prstom
Dotknite sa obrazovky prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia.
Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke,
fotografiách, obrazovkách a pod.
Stiahnutie a roztiahnutie prstov
Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na
fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty roztiahnite.
• Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol
by sa poškodiť dotykový snímač.
Základné funkcie
45
• Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo
vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
• Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na
priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej
polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde
okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne
silné.
• Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
• Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na
obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
• Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká
alebo mokrá.
• Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení
umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v obchode
tretej strany.
• Dlhodobé zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vznik
zvyškového obrazu alebo vypálenie obrazu do obrazovky. Keď zariadenie
nepoužívate, vypnite obrazovku alebo zabráňte tomu, aby sa dlhodobo
zobrazoval rovnaký obraz.
Základné funkcie
46
Základná obrazovka
Prehľad domovskej obrazovky
Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a
aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku na ľubovoľnej obrazovke
prejdete priamo na domovskú obrazovku.
Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a
miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo
zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.
Rozloženie domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke môžete zobraziť všetky aplikácie a organizovať
miniaplikácie a priečinky.
Stavový riadok
Miniaplikácia Počasie
Miniaplikácia Vyhľadávanie
Google
Ikona strany
Oblasť rýchleho prístupu
Úvodné dotykové tlačidlá
• Základná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od stratégie výrobcu,
nastavení používateľa, verzie softvéru alebo poskytovateľa služieb.
Základné funkcie
47
• Stavový riadok: Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
• Miniaplikácia Počasie: Zobrazuje informácie o počasí a čase v určitej
oblasti.
• Miniaplikácia Vyhľadávanie Google: Písaním alebo rozprávaním
otvorte Vyhľadávanie Google.
• Ikona strany: Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky.
Ťuknutím na ikonu požadovanej strany môžete prejsť na vybratú
stranu. Ikona označujúca aktuálnu stranu sa zvýrazní.
• Oblasť rýchleho prístupu: Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej
časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej
obrazovky.
• Úvodné dotykové tlačidlá
-- : Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie
klávesnice alebo kontextového okna.
-- : Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť
Google Assistant, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
-: Ťuknutím sa zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií alebo
sa spustí aplikácia zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno
použité aplikácie, ťuknite na položku VYMAZAŤ VŠETKO. Ak chcete
súčasne používať dve aplikácie pomocou funkcie Viac okien, počas
používania aplikácie sa dotknite tlačidla a podržte ho.
-: Vyberte, ktorú kartu SIM chcete použiť. Ťuknutím a podržaním
nakonfigurujte nastavenia duálnej karty SIM.
Základné funkcie
48
Zmena štýlu úvodných dotykových tlačidiel
Môžete zmeniť štýl úvodných dotykových tlačidiel.
Nastavenia Displej Úvodné dotykové
1 Ťuknite na položky
tlačidlá.
2 V časti ŠTÝL zvoľte možnosť Len tlačidlá alebo Gesto a tlačidlá
podľa svojich preferencií.
• Len tlačidlá: / /
sú dostupné. Ak chcete zobraziť nedávno
použité aplikácie, ťuknite na tlačidlo .
• Gesto a tlačidlá: Dostupné je tlačidlo a tlačidlo domov . Ak
chcete zobraziť nedávno použité aplikácie, prejdite po tlačidle
domov
nahor.
Úprava úvodných dotykových tlačidiel
Úvodné dotykové tlačidlá môžete usporiadať inak alebo k nim môžete
pridať často používané funkcie.
Ťuknite na položky
Nastavenia Displej Úvodné dotykové
tlačidlá Kombinácia tlačidiel a upravte nastavenia.
• K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane funkcií QSlide, Notifikácia a
Capture+.
Základné funkcie
49
Skrytie úvodných dotykových tlačidiel
Úvodné dotykové tlačidlá môžete a zobraziť väčšiu obrazovku počas
používania aplikácie.
Nastavenia Displej Úvodné dotykové
1 Ťuknite na položky
tlačidlá Skryť tlač. domov. obr.
2 Vyberte aplikácie, pri ktorých chcete skryť úvodné dotykové tlačidlá
počas používania aplikácie a ťuknite na položku
.
• Úvodné dotykové tlačidlá zmiznú 3 sekundy po poslednom dotyku.
• Ak chcete úvodné dotykové tlačidlá zobraziť znova, potiahnite
spodnú časť obrazovky nahor.
Ikona Zamknúť/skryť
Ikona na uzamknutie alebo skrytie tlačidiel domáceho tlačidla sa zobrazí v
ľavom dolnom rohu obrazovky.
Ak chcete zablokovať úvodné dotykové tlačidlá počas intervalu ich skrytia,
ťuknite na položku
vľavo od úvodných dotykových tlačidiel.
Ak chcete úvodné dotykové tlačidlá znova skryť, dvakrát ťuknite na
položku .
• Niektoré funkcie nemusia byť podporované počas skrývania úvodných
dotykových tlačidiel.
Základné funkcie
50
Ikony stavu
Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári
alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s
oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s
oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.
Žiadny signál
Dáta sa prenášajú cez sieť
Budík je nastavený
Vibračný režim je zapnutý
Rozhranie Bluetooth je zapnuté
Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
Úroveň nabitia batérie
Režim za letu
Zmeškané hovory
Sieť Wi-Fi je pripojená
Režim stlmenia zvuku je zapnutý
Funkcia GPS je zapnutá
Prístupový bod je zapnutý
Žiadna karta SIM
Režim NFC je zapnutý
• V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzerať inak alebo
nemusia byť vôbec prítomné. Význam ikon závisí od konkrétneho
prostredia a oblasti, v ktorých zariadenie používate, a od poskytovateľa
služieb.
• Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa
služieb.
Základné funkcie
51
Panel oznámení
Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej
obrazovke smerom nadol.
• Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite stavový
riadok nadol.
• Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, pridať ikony alebo ich odstrániť,
ťuknite na položku UPRAVIŤ.
• Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami
príslušnej funkcie.
UPRAVIŤ
• Panel oznámení môžete používať aj na uzamknutej obrazovke.
Potiahnutím panela oznámení, kým je obrazovka zamknutá, máte rýchly
prístup k požadovaným funkciám.
Základné funkcie
52
Zmena orientácie obrazovky
Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa
fyzickej orientácie zariadenia.
Na paneli oznámení ťuknite na možnosť Otáčanie v zozname ikon
rýchleho prístupu.
Prípadne ťuknite na položky
Nastavenia Displej a aktivujte funkciu
Automatická rotácia.
Úpravy domovskej obrazovky
Na domovskej obrazovke sa dotknite prázdneho priestoru, podržte ho a
potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.
• Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na
stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
• Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, dotknite sa
prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte
položku Widgety.
• Ak chcete zmeniť pozadie, motív a ikony, dotknite sa prázdnej plochy
na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku Tapeta
& Motív.
Môžete tiež ťuknúť na položky
Nastavenia Displej Tapeta &
Motív a potom vyberať pozadia, motívy a ikony, ktoré chcete použiť v
zariadení.
Základné funkcie
53
• Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, dotknite
sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom
vyberte položku Nastavenia úvodnej obrazovky. Podrobnosti nájdete
v časti Nastavenia úvodnej obrazovky.
• Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované
aplikácie, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte
ju a potom vyberte položku Kôš aplikácií. Podrobnosti nájdete v časti
Kôš aplikácií.
• Ak chcete zmeniť predvolenú obrazovku, dotknite sa prázdnej
plochy na domovskej obrazovke, podržte ju, prejdite na požadovanú
obrazovku, ťuknite na položku
a potom ešte raz ťuknite na
obrazovku.
Predvolená obrazovka
Základné funkcie
54
Zobrazenie motívu pozadia
Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete
zobraziť iba obrázok na pozadí.
Na domovskej obrazovke roztiahnite dva prsty.
• Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie
a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo
ťuknite na položku .
Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke
Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
potiahnite na iné miesto.
• Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti
domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
• Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na
domovskú obrazovku.
Základné funkcie
55
Používanie priečinkov z domovskej obrazovky
Vytváranie priečinkov
Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju
potiahnite nad inú aplikáciu.
• Vytvorí sa nový priečinok a aplikácie sa doň pridajú.
Úpravy priečinkov
Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinok a vykonajte niektorú
z nasledujúcich možností.
• Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
• Ak chcete pridať aplikácie, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potom ju
potiahnite na priečinok a uvoľnite.
• Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte
ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia
jedinou aplikáciou v priečinku, priečinok sa automaticky odstráni.
• Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na položku v
priečinku.
• Počas používania prevzatého motívu nemožno zmeniť farbu priečinka.
Nastavenia úvodnej obrazovky
Nastavenia základnej obrazovky môžete prispôsobiť.
Nastavenia Displej Základná obrazovka.
1 Ťuknite na položky
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Zvoliť úvod: Výber režimu domovskej obrazovky.
• Tapeta: Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
• Efekt obrazovky: Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní
strán domovskej obrazovky.
Základné funkcie
56
• Tvary ikon: Môžete si vybrať, či majú mať ikony hranaté alebo
okrúhle okraje.
• Google obrazovka: Povoľte, aby sa vľavo od úvodnej obrazovky
zobrazoval informačný kanál Google.
• Triediť aplikácie podľa: Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na
domovskej obrazovke.
• Mriežka: Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej
obrazovke.
• Skryť aplikácie: Môžete si vybrať, ktoré aplikácie sa majú skryť z
domovskej obrazovky.
• Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek: Zapnutím sa
umožní spojité posúvanie domovskej obrazovky (po dosiahnutí
poslednej obrazovky sa prejde na prvú obrazovku).
• Hľadať: Vyhľadávanie potiahnutím prstom nadol po domovskej
obrazovke.
• Fixní domovská obrazovka: Ak chcete zabrániť tomu, aby sa
aplikácie a miniaplikácie preskupili alebo odstránili, zapnite ju.
Uzamknutie obrazovky
Prehľad uzamknutia obrazovky
Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa
vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú
dobu nečinné.
Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené
uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.
Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k
zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.
• Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na
obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste
aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
Základné funkcie
57
Nastavenie uzamknutia obrazovky
Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko
možností.
Nastavenia Všeobecné Uzamknutie
1 Ťuknite na položky
obrazovky a zabezpečenie Vybrať zámku obrazovky a potom
vyberte požadovaný spôsob.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Žiadne: Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
• Pretiahnuť: Odomknutie obrazovky potiahnutím prstom.
• Vzor: Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
• PIN: Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
• Heslo: Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.
• Odtlačky prsta: Odomknutie obrazovky pomocou odtlačku prsta.
• Ak sa päťkrát neúspešne pokúsite odomknúť zariadenie, obrazovka sa
na 30 sekúnd zablokuje.
Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie
Po výbere spôsobu uzamknutia obrazovky (vzor, PIN alebo heslo) môžete
nastaviť, aby sa zariadenie zamklo vždy po zapnutí zariadenia, čím zvýšite
zabezpečenie svojich údajov.
• Kým zariadenie neodomknete, nie je možné používať žiadne funkcie
okrem tiesňových volaní.
• Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše
zašifrované údaje ani osobné informácie.
Základné funkcie
58
Upozornenia týkajúce sa funkcie bezpečného
spustenia
• Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše
zašifrované údaje ani osobné informácie.
• Uistite sa, že máte heslá na odomknutie obrazovky uložené oddelene.
• Ak zadáte heslá na odomknutie obrazovky nesprávne viackrát, než je
povolené, zariadenie sa automaticky obnoví a šifrované údaje a vaše
osobné informácie sa automaticky odstránia a nemožno ich obnoviť.
• Dávajte pozor, aby ste nezadali nesprávne heslá na odomknutie
obrazovky viackrát, než je povolené.
• Šifrovanie sa spustí aj v prípade, že zapnete zariadenie priamo po jeho
obnovení. Ak svojvoľne zastavíte šifrovanie, údaje sa môžu poškodiť.
Počkajte na dokončenie obnovenia.
Prispôsobenie obrazovky uzamknutia
Obrazovku uzamknutia si môžete prispôsobiť.
Nastavenia Všeobecné Uzamknutie
1 Ťuknite na položky
obrazovky a zabezpečenie Prispôsobenie obrazovky uzamknutia.
2 Zvoľte funkciu, ktorú chcete nastaviť.
• Tapeta: Umožňuje nastaviť pozadie na uzamknutej obrazovke.
• Hodiny: Umožňuje nastaviť, kde sa majú na uzamknutej obrazovke
zobrazovať hodiny.
• Skratky: Umožňuje vybrať aplikácie, ktoré sa budú zobrazovať
na uzamknutej obrazovke. Táto možnosť sa zobrazuje iba na
uzamknutej obrazovke.
• Kontaktné informácie strateného telefónu: Umožňuje nastaviť
text, ktorý sa má zobraziť na uzamknutej obrazovke, aby ste
identifikovali vlastníka telefónu.
Základné funkcie
59
Nastavenia zabezpečeného zámku
Môžete upraviť nastavenia funkcie Zabezpečené uzamknutie.
Nastavenia Všeobecné Uzamknutie
1 Ťuknite na položky
obrazovky a zabezpečenie Nastavenia zabezpečeného zámku.
2 Zvoľte funkciu, ktorú chcete nastaviť.
• Časovač zablokovania: Umožňuje nastaviť čas, po uplynutí ktorého
sa obrazovka automaticky zamkne po vypnutí podsvietenia (časový
limit nečinnosti).
• Hlavný vypínač okamžite blokuje: Ak chcete obrazovku uzamknúť
hneď po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia, aktivujte túto
funkciu. Toto nastavenie prepíše nastavenie časovača funkcie
Zabezpečené uzamknutie.
• Smart Lock: Umožňuje nastaviť dôveryhodné zariadenia, miesta,
hlas a/alebo detekciu prítomnosti na tele, ktoré zaistia, že telefón
zostane odomknutý.
• Menu, ktoré môžete nastaviť, sa môže líšiť v závislosti od zvolených
spôsobov uzamknutia obrazovky.
Základné funkcie
60
Zapnutie obrazovky
Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitým ťuknutím na obrazovku.
• Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej
spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôsobenom spúšťači
aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
• Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
• Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/
osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.
Zapnutie obrazovky
Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.
• Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru
rozpoznania.
Vypnutie obrazovky
Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a
uzamknutej obrazovke.
Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.
Základné funkcie
61
Šifrovanie pamäťovej karty
Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K
zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného
zariadenia.
Nastavenia Všeobecné Uzamknutie
1 Ťuknite na položky
obrazovky a zabezpečenie Šifrovanie a poverenia Šifrovať
pamäť karty SD.
2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a
potom pokračujte ťuknutím na možnosť POKRAČOVAŤ.
3 Vyberte príslušnú možnosť a ťuknite na položku ŠIFROVANIE.
• Šifrovanie nového súboru: Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na
pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
• Úplné šifrovanie: Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na
pamäťovej karte.
• Okrem mediálnych súborov: Šifrovanie všetkých súborov okrem
médií, napríklad hudby, fotografií a videí.
• Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, uistite sa, že je pre uzamknutie
obrazovky nastavený PIN alebo heslo.
• Po spustení šifrovania pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
• Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces
šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením
šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
• Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli
zašifrované.
• Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení
spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom
mobilnom zariadení, naformátujte ju.
• Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení
vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po
zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.
Základné funkcie
62
Vytváranie snímok obrazovky
Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.
Pomocou skratky
Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo
zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.
• Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku Screenshots v časti
Galéria.
Pomocou funkcie Capture+
Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a
potom ťuknite na položku .
• Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu Capture+ môžete
spustiť dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Ak chcete
Nastavenia Všeobecné
použiť túto funkciu, klepnite na
Zkratky a zapnite funkciu Otvorenie aplikácie Capture+.
• Podrobnosti nájdete v časti Písanie poznámok na snímku obrazovky.
Zadávanie textu
Pomocou lišty s inteligentnými nástrojmi
Na jednom mieste môžete použiť rôzne metódy zadávania pomocou
klávesnice. V hornej časti klávesnice môžete vybrať požadovanú metódu
zadávania.
1 Na lište s inteligentnými nástrojmi vyberte požadovanú metódu
zadávania pomocou klávesnice.
2 Ťuknite na položku a vyberte spôsob zadávania, ktorý chcete
zobraziť v časti s inteligentnými nástrojmi, alebo ich reorganizujte.
Základné funkcie
63
Lišta s
inteligentnými
nástrojmi
• Niektoré podporné metódy zadávania sa môžu líšiť v závislosti od
používaného zariadenia.
• Funkciu inteligentných nástrojov môžete zapnúť alebo vypnúť v časti s
nastaveniami klávesnice.
môžete použiť metódy zadávania pomocou
• Ťuknutím na položku
klávesnice.
•
•
: Pridanie smajlíkov.
: Ak chcete zadávať text hlasom, ťuknite na tlačidlo .
-- Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových
príkazov, hovorte zreteľne.
-- Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k
sieti.
-- Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, ťuknite na
položky
Jazyky na obrazovke rozpoznávania hlasu.
-- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované
jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.
•
: Zobrazenie nastavení klávesnice.
: Zobrazenie Zásobníka klipov. Podrobnosti nájdete v časti
•
Zásobník klipov.
: Aktivácia plávajúcej klávesnice, ak používate funkciu viacerých
•
okien. Klávesnicu môžete tiež presunúť na požadované miesto.
Základné funkcie
64
Pomocou klávesnice Smart
Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.
S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti
prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje
ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.
Posun kurzora
Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú
pozíciu. Počas písania textu sa dotknite medzerníka, podržte ho a potom
ťahajte doľava alebo doprava.
• Táto možnosť je dostupná iba na klávesnici QWERTY.
Základné funkcie
65
Návrhy slov
Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania
a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie
používate, tým budú návrhy presnejšie.
Zadajte text, ťuknite na navrhované slovo alebo jemne potiahnite ľavú
alebo pravú stranu klávesnice nahor.
• Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé
písmeno slova.
Pridávanie jazykov na klávesnicu
Na zadávanie klávesnicou môžete sprístupniť ďalšie jazyky.
Nastavenia Všeobecné Jazyk a
1 Ťuknite na položky
klávesnica Klávesnica na obrazovke Klávesnica LG Vybrať
jazyk.
2 Vyberte jazyk, ktorý chcete sprístupniť.
Základné funkcie
66
Kopírovanie a vkladanie
Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do
tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.
1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
2 Potiahnutím položky / spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať
alebo vystrihnúť.
3 Vyberte možnosť Vystrihnúť alebo Kopírovať.
• Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do
zásobníka klipov.
4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku
Prilepiť.
• Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť
Prilepiť sa nezobrazí.
Zásobník klipov
Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží
do schránky a môžete ho kedykoľvek vložiť kamkoľvek.
1 V časti s inteligentnými nástrojmi zvoľte možnosť .
Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom
vyberte položku Zásobník klipov.
2 Vyberte a vložte položku zo schránky.
• Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.
• Ťuknutím na položku uzamknete uložené položky, aby sa
neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno
maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť,
najprv ich odomknite.
• Ťuknutím na možnosť odstránite položky uložené v schránke.
• Schránku nemusia podporovať niektoré prevzaté aplikácie.
Základné funkcie
67
Zdieľanie obsahu
Prehrávanie obsahu z iného zariadenia
Fotografie, videá alebo skladby uložené v zariadení môžete prehrávať
prostredníctvom televízora.
1 Pripojte televízor a zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi.
2 Počas zobrazovania položky z aplikácie Galéria alebo Hudba ťuknite
na položky
Prehrávanie v inom zariadení.
3 Vyberte televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.
• V prípade používania so službou Chromecast je potrebné, aby boli
aktualizované služby Google Play.
Zobrazenie obsahu zo zariadení v okolí
Pomocou aplikácie Galéria alebo Hudba môžete zobraziť obsah z
rôznych zariadení, napríklad z počítača, zariadenia NAS alebo mobilného
zariadenia.
Pripojenie zariadení
Pripojte vaše zariadenie a iné zariadenie s podporou funkcie DLNA k
rovnakej bezdrôtovej sieti.
• Uistite sa, že na oboch zariadeniach je aktivované zdieľanie súborov
(DLNA).
Vyhľadávanie zariadení v okolí
Zoznam zariadení DLNA v rovnakej sieti môžete zobraziť výberom ponuky
Zariadenia v blízkosti v jednotlivých aplikáciách.
Obsah zo zariadení v okolí môžete používať, akoby sa nachádzal vo vašom
zariadení.
Základné funkcie
68
Odosielanie alebo prijímanie súborov
Môžete zdieľať súbory medzi vaším zariadením a iným zariadením LG
alebo tabletom či počítačom.
Odosielanie súborov
Z aplikácie Galéria alebo Správca súborov, ťuknite na položky
Zdieľ.
alebo a potom vyberte zariadenie v zoznamu na zdieľanie súborov.
Prijímanie súborov
Potiahnite stavový riadok smerom nadol, ťuknite na položku a potom
ťuknite na položku Zdieľanie súboru.
Ak vaše zariadenie nepodporuje funkciu zdieľania súborov, ťuknite na
položky
Nastavenia Sieť Zdieľanie súboru SmartShare Beam
.
• Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené do rovnakej bezdrôtovej siete
ako cieľové zariadenie prenosu súboru.
• Uistite sa, že na oboch zariadeniach je aktivované zdieľanie súborov.
Základné funkcie
69
03
Užitočné
aplikácie
Inštalovanie a odinštalovanie
aplikácií
Inštalovanie aplikácií
Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhľadáte a prevezmete aplikácie.
• Môžete použiť službu SmartWorld, Obchod Play alebo obchod s
aplikáciami poskytovaný vaším poskytovateľom služieb.
• Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta
a prihlásenie sa.
• Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
• Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu
účtovať poplatky za ich využitie.
• Funkcia SmartWorld nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti
alebo poskytovateľa služieb.
Odinštalovanie aplikácií
Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.
Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a
podržania
Na základnej obrazovke sa dotknite aplikácie, ktorú chcete odinštalovať,
podržte ju a potom ju potiahnite nad položku Zmazať v hornej časti
obrazovky.
• Ak boli aplikácie odinštalované, do 24 hodín ich môžete opätovne
nainštalovať. Podrobnosti nájdete v časti Kôš aplikácií.
Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení
Ťuknite na položku
Nastavenia Všeobecné Aplikácie a
oznámenia Informácie o aplikácii, zvoľte aplikáciu a potom ťuknite na
tlačidlo Odinštalovať.
• Niektoré aplikácie používatelia nemôžu odinštalovať.
Užitočné aplikácie
71
Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s
aplikáciami
Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde
ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.
Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií počas
nastavenia
Keď zariadenie zapnete po prvýkrát, môžete prevziať odporúčané
aplikácie.
Nasledujúci krok môžete preskočiť bez vykonania inštalácie.
Kôš aplikácií
Na domovskej obrazovke môžete zobraziť odinštalované aplikácie. Takisto
môžete opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované, do 24
hodín od ich odinštalovania.
Správa Kôš aplikácií.
1 Ťuknite na položky
Môžete sa tiež dotknúť prázdnej plochy na domovskej obrazovke a
potom ťuknúť na položku Kôš aplikácií.
2 Aktivujte požadovanú funkciu:
• Obnoviť: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
: Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.
•
• Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia
24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať
odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s
aplikáciami.
• Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak
odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo
iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.
Užitočné aplikácie
72
Skratky aplikácií
Na základnej obrazovke môžete zobraziť ponuku rýchleho prístupu tým,
že sa dotknete ikony aplikácie, napríklad Hovor, Správa, Fotoaparát, Galéria
a Nastavenia, a podržíte ju. Pomocou skratiek aplikácií môžete aplikácie
používať jednoduchšie.
• Klepnite na nakonfigurujete nastavenia pre miniaplikáciu
požadovanej aplikácie.
• Klepnite na zobrazíte informácie pre požadovanú aplikáciu.
• Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.
Užitočné aplikácie
73
Telefón
Hlasový hovor
Hlasový hovor uskutočníte jedným z dostupných spôsobov, napríklad
manuálnym zadaním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo
zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.
Uskutočnenie hovoru z klávesnice
Vytáčanie.
1 Ťuknite na položky
2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
• Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
• Dotknite sa čísla rýchlej voľby a podržte ho.
• Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v
zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .
• Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0
a jej podržaním.
• Podrobnosti o tom, ako pridať telefónne číslo do zoznamu rýchlej voľby,
nájdete v časti Pridávanie kontaktov.
Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov
Kontakty.
1 Ťuknite na položky
V
zozname
kontaktov
vyberte
kontakt a ťuknite na položku .
2
Užitočné aplikácie
74
Zdvihnutie hovoru
Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku
na obrazovke
prichádzajúceho hovoru.
• Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť
hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto
súprave.
• Ak chcete ukončiť hovor bez vypnutia obrazovky, ťuknite na položky
Nastavenia Sieť Nastavenia hovorov Prijatie a skončenie
hovorov a potom aktivujte funkciu Skončenie hovorov hlavným
vypínačom.
Odmietnutie hovoru
Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku
cez
obrazovku prichádzajúceho hovoru.
• Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ
naprieč obrazovkou.
• Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky
Nastavenia Sieť Nastavenia hovorov Blokovanie volania
a odmietnutie pomocou správy Odmietnutie formou správy.
• Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+),
zníženia hlasitosti (-) alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte
zvonenie alebo vibrovanie, resp. podržíte hovor.
Kontrola prichádzajúceho hovoru počas používania
aplikácie
Keď používate aplikáciu a vyskytne sa prichádzajúci hovor, v hornej
časti obrazovky sa môže zobraziť kontextové oznámenie. Z kontextovej
obrazovky môžete prijať hovor, odmietnuť hovor alebo odoslať správu.
• Ťuknite na položky
Nastavenia Sieť Nastavenia hovorov
Ďalšie nastavenia Kontextové okno prichádzajúc. volania a potom
vyberte požadovaný spôsob, akým chcete signalizovať prichádzajúci
hovor počas používania aplikácie.
Užitočné aplikácie
75
Zobrazenie zmeškaných hovorov
Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí
položka .
Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový
riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky
Protokoly
hovorov.
Funkcie dostupné počas hovoru
Počas hovoru máte ťuknutím na tlačidlá na obrazovke prístup k viacerým
funkciám:
• Kontakty: Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
• Podržať: Podržanie hovoru.
• Kláves.: Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
• Reproduktor: Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
• Stlmiť: Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
• Bluetooth: Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je
spárované a pripojené.
: Ukončenie hovoru.
•
• : Zobrazenie ďalších možností hovoru.
• Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Užitočné aplikácie
76
Uskutočnenie trojstranného hovoru
Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.
1 Počas hovoru ťuknite na položky Pridať hovor.
2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
• Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa
podrží.
3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku Zlúčiť.
• Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám
poskytne váš poskytovateľ služieb.
Zobrazovanie záznamov o hovoroch
Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky
Protokoly hovorov. Potom môžete použiť tieto funkcie:
• Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak
chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
• Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky
Zmazať.
• Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku
za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
• Vymazaná história hovorov sa nedá obnoviť.
• Stiahnite prsty k sebe, resp. ich roztiahnite od seba, čím upravíte veľkosť
písma protokolov hovorov alebo kontaktov.
Konfigurácia možností hovorov
Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.
Vytáčanie alebo Protokoly hovorov.
1 Ťuknite na položky
Ťuknite
na
položky
Nastavenia
hovorov a potom nakonfigurujte
2
možnosti podľa svojich preferencií.
Užitočné aplikácie
77
Správy
Odoslanie správy
Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy svojim
kontaktom.
• Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky.
Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
1
2
3
Ťuknite na položky
.
Ťuknite na položku
alebo .
Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
• Multimediálne možnosti použijete ťuknutím na položku .
• Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
Ťuknutím na položku odošlete správu.
4
Prečítanie správy
Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa
jednotlivých kontaktov.
.
1 Ťuknite na položky
2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.
Konfigurácia nastavení správ
Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.
.
1 Ťuknite na položky
2 Ťuknite na položky Nastavenia v zozname správ.
Užitočné aplikácie
78
Fotoaparát
Spustenie fotoaparátu
Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať
všetky vzácne spomienky.
Ťuknite na položky
.
• Pred fotografovaním alebo zaznamenávaním videa utrite objektív
fotoaparátu mäkkou handričkou.
• Dávajte pozor, aby ste objektív fotoaparátu neznečistili prstami alebo
inými cudzorodými látkami.
• Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od
samotného zariadenia.
• Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom
aplikácie Galéria. Podrobnosti nájdete v časti Prehľad aplikácie Galéria.
Zmena režimu fotoaparátu
Môžete vybrať režim fotoaparátu, ktorý vyhovuje vášmu prostrediu, a tak
jednoducho a prakticky nasnímať fotografiu alebo zaznamenať video.
Ťuknite na položky
REŽIM a vyberte požadovaný režim.
• Stlačte a podržte ikonu Režim a potiahnite ju na požadované miesto,
aby ste zmenili poradie režimu.
Užitočné aplikácie
79
Automatický režim
Fotografie alebo videá môžete zaznamenávať pomocou rôznych režimov
a možností fotoaparátu.
a potom ťuknite na položky REŽIM
1 Ťuknite na položky
Automaticky ( A ).
2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku . Ak chcete
zaznamenať video, ťuknite na položku .
Zapnutie alebo
vypnutie blesku.
Prepínanie medzi
predným a zadným
fotoaparátom.
Použitie efektu
filmového filtra.
Výber režimu
fotoaparátu.
Zmena uhla
fotoaparátu.
Spustenie aplikácie
Galéria.
Fotografovanie.
Nahrávanie videí.
Zmena možností
fotoaparátu.
Fotografovanie
1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete
2
fotoaparátom zaostriť.
Ťuknutím na položku nasnímate fotografiu.
• Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné
spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Klepnite na
Nastavenia Všeobecné Zkratky a potom klepnutím na Spustiť
Fotoaparát
ju aktivujte.
Užitočné aplikácie
80
Nahrávanie videa
1 Vyberte režim fotoaparátu a ťuknite na objekt, na ktorý chcete
2
3
fotoaparátom zaostriť.
Ťuknite na položky .
• Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na
položku .
• Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak
chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
• Pri nahrávaní videa môžete na priblíženie alebo oddialenie stiahnuť
alebo roztiahnuť dva prsty.
• Pri nahrávaní videa môžete ťuknutím na požadovanú oblasť upraviť
jas.
Ťuknutím na položku nahrávanie videa ukončíte.
• Ak chcete skontrolovať pomer strán obrazu pred nahrávaním videa,
stlačte a podržte tlačidlo .
Prispôsobenie možností fotoaparátu
Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôsobiť podľa vlastných
potrieb.
Ťuknite na položku na obrazovke.
• Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybratého fotoaparátu
(predný alebo zadný fotoaparát) a vybratého režimu fotoaparátu.
•
•
•
•
: Snímanie fotografií v režime FullVision.
: Výber hodnôt pomeru strán a veľkosti pri fotografovaní.
: Výber hodnôt rozlíšenia a veľkosti pri zaznamenávaní videí.
: Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií
alebo nahrávanie videa po zadanom časovom intervale.
Užitočné aplikácie
81
Vizuálne
vyhľadávanie
Pomocou fotoaparátu vyhľadajte informácie o danom
subjekte.
HDR
Umožňuje získať fotografie v živých farbách s
možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v
protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou
technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR),
ktorou je fotoaparát vybavený.
Hlasová spúšť
Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Umiestnenie značky
Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka
Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie
fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou
referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor
Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať
do Interná pamäť alebo na Karta SD. (Dostupné, keď je
vložená pamäťová karta.)
Pomoc
Pomoc pre jednotlivé ponuky fotoaparátu.
Ďalšie možnosti predného fotoaparátu
Snímanie
autoportrétu
Snímanie autoportrétu výberom príslušnej možnosti
spomedzi nastavení Záber gestom rukou a
Automatický záber.
Uložiť ako preklopený
Ukladanie preklopených obrázkov po snímaní autoportrétov.
Rôzne režimy fotoaparátu
Jedlo
Môžete nasnímať fotografiu alebo nahrať video s možnosťou úpravy
pomocou posuvnej lišty farby a vyváženia bielej.
a potom ťuknite na položky REŽIM
.
1 Ťuknite na položky
Ak
chcete
nasnímať
fotografiu,
ťuknite
na
položku
.
2
• Potiahnutím farebnej posuvnej lišty na obrazovke upravte vyváženie
bielej a vyberte najlepšiu farbu.
• Ak sa posuvná lišta nezobrazuje, upravte vyváženie bielej ťuknutím
na položku .
Užitočné aplikácie
82
YouTube Live
Môžete zaznamenať video a priamo ho nahrať do služby YouTube.
a potom ťuknite na položky REŽIM
1 Ťuknite na položky
Ťuknutím
na
položku
spustíte
záznam videa.
2
Ak chcete použiť túto funkciu, musíte overiť svoje telefónne číslo.
.
• Funkcia YouTube Live je dostupná iba v prípade, ak je vaše zariadenie
pripojené na internet. Ak používate mobilné dáta, v závislosti od
používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
Náhla zmena blesku
Súbor GIF môžete vytvoriť zhotovovaním fotografií v pravidelných
intervaloch.
Podrobnosti nájdete v časti Náhla zmena blesku.
Portrét
Ostrý portrét môžete dosiahnuť použitím efektu rozmazania šošoviek
fotoaparátu.
Podrobnosti nájdete v časti Portrét.
Užitočné aplikácie
83
AI CAM
Fotoaparát je schopný rozpoznať predmet, na ktorý je namierený
pri snímaní fotografie alebo nahrávaní videa, čo umožňuje efektívne
fotografovanie a nahrávanie videa.
Podrobnosti nájdete v časti AI CAM.
Zhlukový záber
Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich
vytvorenie pohyblivých obrázkov.
V automatickom režime ťuknite na položku a podržte ju.
• Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.
Ďalšie užitočné funkcie v aplikácii Fotoaparát
Uzamknutie automatickej expozície/automatického
zaostrenia
Dotykom a podržaním obrazovky v automatickom režime môžete
uzamknúť aktuálnu expozičnú úroveň a polohu zaostrenia. Ak chcete túto
funkciu vypnúť, ťuknite na prázdnu plochu na obrazovke.
• Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.
Užitočné aplikácie
84
Prepínanie medzi fotoaparátmi
Podľa prostredia môžete prepínať medzi predným a zadným
fotoaparátom.
Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke
fotoaparátu ťuknite na položku alebo potiahnite obrazovku v
ktoromkoľvek smere.
• Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty.
Podrobnosti nájdete v časti Snímanie autoportrétu.
Priblíženie a oddialenie
Počas snímania fotografie alebo zaznamenávania videa môžete priblížiť
alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.
• Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo roztiahnutím dvoch
prstov oddiaľte alebo priblížte zobrazenie a potom použite zobrazenú
posuvnú lištu +/-.
• Takisto môžete potiahnuť tlačidlo nahor alebo nadol. Táto funkcia je
k dispozícii len v určitých režimoch.
• Funkcia priblíženia nie je dostupná pri používaní predného fotoaparátu v
režime autoportrétu.
Užitočné aplikácie
85
Snímanie autoportrétu
Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú
tvár a snímať autoportréty.
Snímanie gestami
Autoportréty môžete snímať pomocou gest.
Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.
Môžete tiež zovrieť päsť a potom ju otvoriť smerom k prednému
fotoaparátu.
• Za tri sekundy sa nasníma fotografia.
• Ak chcete používať túto funkciu, prejdite do režimu predného
fotoaparátu a potom ťuknite na položky
Snímanie autoportrétu
Záber gestom rukou.
• Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päsť nachádzali v rámci
referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
• Táto funkcia nemusí byť dostupná pri používaní niektorých funkcií
fotoaparátu.
Užitočné aplikácie
86
Automatický záber
Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať
autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky
nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát
rozpozná vašu tvár.
• Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely vodiaci
rámik. Keď sa osoba vo vodiacom rámiku prestane pohybovať, jeho
farba sa zmení na žltú a fotoaparát nasníma fotografiu.
• Ak chcete povoliť funkciu Automatický záber, ťuknite na položky
Snímanie autoportrétu Automatický záber.
Intervalové snímanie
Autoportréty môžete snímať v časových intervaloch.
Keď používate predný fotoaparát, môžete do fotoaparátu ukázať dlaň
a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.
• Po trojsekundovom oneskorení časovača sa v pravidelných intervaloch
nasnímajú štyri fotografie.
Užitočné aplikácie
87
Uložiť ako preklopený
Pred nasnímaním fotografie pomocou predného fotoaparátu ťuknite na
položky
Uložiť ako preklopený. Obrázok sa vodorovne preklopí.
• Pri používaní predného fotoaparátu môžete v možnostiach fotoaparátu
zmeniť spôsob snímania autoportrétov. Podrobnosti nájdete v časti
Prispôsobenie možností fotoaparátu.
rýchle zdieľanie
Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii
podľa vášho výberu.
a potom nasnímajte fotografiu alebo
1 Ťuknite na položky
nahrajte video.
2 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, ak chcete na
zdieľaniu použiť danú aplikáciu.
Potiahnutím ikony v opačnom smere môžete zobraziť aj ďalšie
aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať fotografie a videá.
ikona rýchle
zdieľanie
Užitočné aplikácie
88
• Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže líšiť v
závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v
zariadení.
• Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.
Galéria
Prehľad aplikácie Galéria
Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.
.
1 Ťuknite na položky
• Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.
2 Ťuknite na priečinok a vyberte súbor.
• Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
• Počas zobrazenia fotografie potiahnutím doľava alebo doprava
zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
• Počas zobrazenia videa potiahnutím doľava alebo doprava pretočíte
video dozadu alebo dopredu.
• Keď fotografujete pomocou funkcie AI CAM, na karte Album
v aplikácii Galéria sa vytvorí priečinok Značka. Fotografie sa
automaticky klasifikujú podľa značiek v priečinku Značka.
• Na karte Fotografie môžete zobraziť fotografie alebo videá
usporiadané podľa roka, mesiaca alebo deň.
• Ak chcete fotografie zobraziť podľa miesta, kde boli zhotovené,
ťuknite na položky
Umiestnenie značky a potom
ťuknite na položku
. Fotografie sa automaticky zoskupia podľa
miesta na karte Spomienky v aplikácii Galéria.
• Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného
softvéru podporované.
• Niektoré súbory nemusí byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
• Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
• Ak chcete vytvoriť albumy Spomienky, musíte aktivovať funkciu GPS.
Užitočné aplikácie
89
Zobrazovanie fotografií
Spustenie QLens.
Návrat na
predchádzajúcu
obrazovku.
Písanie poznámky na
fotografiu.
Úprava obrázkov.
Pridanie do obľúbených
položiek alebo
odstránenie z nich.
Zobrazenie ďalších
možností.
Spustenie fotoaparátu.
Odstránenie obrázkov.
Zdieľanie obrázkov.
• Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťuknite na obrazovku. Ak
chcete skryť položky ponuky, ťuknite na obrazovku znova.
Písanie poznámky na fotografiu
1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
2 Napíšte poznámku na fotografiu a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
• Poznámka sa použije na fotografiu.
• Niektoré fotografie nemusia podporovať funkciu fotopoznámky.
Užitočné aplikácie
90
Upravovanie fotografií
1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
Prehrávanie videa
Pozastavenie alebo
prehrávanie videa.
Pretočenie videa
dozadu.
Výber pomeru strán.
DTS:X 3D Surround
Otvorenie pomocou
funkcie QSlide.
Zobrazenie ďalších
možností.
Pretočenie videa
dopredu.
Zamknutie alebo
odomknutie obrazovky.
Úprava videa.
Vytvorenie súboru GIF.
• Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa
smerom nahor alebo nadol.
• Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky nahor alebo
nadol.
Užitočné aplikácie
91
Upravovanie videí
1 Počas zobrazenia videa ťuknite na položku .
2 Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.
Úprava rozlíšenia.
Vrátenie úprav.
Automatické
vytvorenie 15-sek.,
30-sek. alebo 60-sek.
videoklipu.
Vytvorenie filmu
pomocou rôznych
efektov.
Spustenie video
editora KineMaster.
Výber časti, kde sa má
zmeniť rýchlosť
prehrávania.
Úprava dĺžky videa.
3 Ťuknutím na položku ULOŽIŤ zmeny uložte.
Vytvorenie filmu
Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.
Podrobnosti nájdete v časti Vytvorenie filmu.
Vytvorenie súboru GIF
Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.
Podrobnosti nájdete v časti Vytvorenie súboru GIF.
Užitočné aplikácie
92
Odstraňovanie súborov
Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:
• Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite
na položku Zmazať.
• Ťuknite na položku v zozname súborov a odstráňte požadované
súbory.
• Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka Kôš a v
aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
• Súbory úplne odstránite ťuknutím na položku . V takom prípade
súbory nemožno obnoviť.
Zdieľanie súborov
Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:
• Počas zobrazenia fotografie môžete ťuknutím na položku zdieľať
súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
• Počas zobrazenia videa môžete ťuknutím na položky
Zdieľať
zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
• Ťuknutím na položku zo zoznamu súborov vyberte súbory
a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.
Kontakty
Prehľad kontaktov
Môžete ukladať a spravovať kontakty.
Dôležité Kontakty.
Ťuknite na položky
Pridávanie kontaktov
Pridávanie nových kontaktov
1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Užitočné aplikácie
93
Importovanie kontaktov
Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.
1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky Správa
kontaktov Importovať.
2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete
importovať, a ťuknite na položku OK.
3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku IMPORTOVAŤ.
Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb
1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky Rýchle
2
3
voľby.
Ťuknite na položku Pridať kontakt z čísla rýchlej voľby.
Vyberte kontakt.
• Ak chcete pridať číslo rýchlej voľby, počas pridávania nového kontaktu
ťuknite na položku .
Vyhľadávanie kontaktov
Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich
možností:
• Ťuknite na položku z hornej časti zoznamu kontaktov a potom
zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo.
• Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
• V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno
príslušného kontaktu.
• Ťuknite na položku
z hornej časti zoznamu kontaktov a potom
zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo, aby sa zobrazili
všetky podrobnosti vyhľadávania z denníkov hovorov, kontaktov a skupín.
Užitočné aplikácie
94
Zoznam kontaktov
Upravovanie kontaktov
1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku
a podrobnosti upravte.
3 Ťuknutím na položku ULOŽIŤ zmeny uložte.
Odstraňovanie kontaktov
Kontakty môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:
• Na obrazovke zoznamu kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete
odstrániť, podržte ho a potom ťuknite na položku Zmazať kontakt.
Zmazať.
• Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky
• Odstránené kontakty nie je možné obnoviť.
Pridávanie obľúbených položiek
Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.
1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .
Vytváranie skupín
1 V zozname skupín kontaktov ťuknite na položku .
2 Zadajte názov novej skupiny.
3 Ťuknite na položku Pridať členov, vyberte kontakty a ťuknite na
4
položku PRIDAŤ.
Ťuknutím na položku ULOŽIŤ novú skupinu uložte.
Užitočné aplikácie
95
QuickMemo+
Prehľad funkcie QuickMemo+
Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať
kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa
obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.
Vytvorenie poznámky
QuickMemo+.
1 Ťuknite na položky
2 Ťuknutím na položku vytvoríte poznámku.
: Uloženie poznámky.
: Zrušenie predchádzajúcej úpravy.
: Zopakovanie naposledy odstránených úprav.
: Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
: Písanie poznámok rukou.
: Vymazanie poznámok písaných rukou.
: Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí
rukou písanej poznámky.
• : Zobrazenie ďalších možností.
Ťuknutím na položku
uložte poznámku.
•
•
•
•
•
•
•
3
Písanie poznámok na fotografiu
QuickMemo+.
1 Ťuknite na položky
2 Ťuknutím na položku nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na
3
4
položku OK.
• Fotografia sa automaticky vloží do poznámkového bloku.
Ak chcete napísať poznámky na fotografiu, ťuknite na položku
alebo .
• Napíšte poznámky na fotografiu rukou.
• Zadajte text pod fotografiu.
Ťuknutím na položku
uložte poznámku.
Užitočné aplikácie
96
Písanie poznámok na snímku obrazovky
1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite
2
3
stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
• Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového
bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
Orežte obrázok (v prípade potreby) a podľa potreby zaznamenajte
poznámky.
• Napíšte poznámky na fotografiu rukou.
Ťuknite na položku
a uložte poznámky na požadované miesto.
• Uložené poznámky možno prezerať v aplikácii QuickMemo+ alebo
Galéria.
• Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite
políčko Predvolene používať pre túto činnosť a zvoľte príslušnú
aplikáciu.
• Môžete zaznamenať celú obrazovku pomocou funkcie zaznamenania s
posunom.
• Počas používania aplikácie, ako je napríklad Správa alebo Chrome,
potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknutím na položky
Capture+ Roztiahnuté zaznamenajte celú obrazovku, ktorú si práve
prezeráte, ako jeden súbor.
• Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách, ktoré podporujú
funkciu zaznamenania s posunom.
• Ak chcete zmeniť usporiadanie poznámok, stiahnite dva prsty k sebe,
resp. ich roztiahnite od seba.
Užitočné aplikácie
97
Hodiny
Budík
Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.
Hodiny Budík.
1 Ťuknite na položky
2 Ťuknutím na položku pridáte nový budík.
3 Zadajte nastavenia budíka a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
• Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
• Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku navrchu obrazovky.
Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.
Svetový čas
Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.
Hodiny Svetový čas.
1 Ťuknite na položky
2 Ťuknite na položku a pridajte mesto.
Časovač
Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil
budík.
Hodiny Časovač.
1 Ťuknite na položky
Zadajte
čas
a
ťuknite
na
položku Spustiť.
2
• Časovač prerušíte ťuknutím na položku Pauza. Časovač opäť
spustíte ťuknutím na položku Pokračovať.
3 Ťuknutím na položku Zastaviť zastavíte upozornenie časovača.
Užitočné aplikácie
98
Stopky
Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.
Hodiny Stopky.
1 Ťuknite na položky
Ťuknutím
na
položku
Spustiť
spustíte stopky.
2
• Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku Kolo.
3 Ťuknutím na položku Pauza stopky pozastavíte.
• Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku Pokračovať.
• Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo,
ťuknite na položku Resetovať.
Kalendár
Prehľad kalendára
Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.
Pridávanie udalostí
Dôležité Kalendár.
1 Ťuknite na položky
2 Vyberte dátum a ťuknite na položku .
3 Zadajte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Synchronizácia udalostí
Ťuknite na položky
Kalendáre na synchronizáciu a vyberte kalendár,
ktorý sa má synchronizovať.
• Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti
automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom
Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto
zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste
mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.
Užitočné aplikácie
99
Úlohy
Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchej správy
harmonogramov.
Dôležité Úlohy.
1 Ťuknite na položky
2 Ťuknutím na položku pridajte úlohu.
3 Zadajte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Hudba
Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.
Dôležité Hudba.
1 Ťuknite na položky
Vyberte
kategóriu.
2
3 Vyberte hudobný súbor.
Prehrávanie hudby, pričom blesk
fotoaparátu bude blikať do
rytmu.
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku.
Nastavenie zvukových efektov.
Zobrazenie ďalších možností.
Prepnutie do zoznamu skladieb.
Ťuknutím prehráte aktuálny
súbor od začiatku/Dvojitým
ťuknutím prehráte
predchádzajúci súbor/Ťuknutím
a podržaním pretočíte dozadu.
Pozastavenie alebo prehrávanie.
Prehrávanie v náhodnom poradí.
Výber režimu opakovania.
Úprava hlasitosti zvuku.
Ťuknutím prehráte nasledujúci
súbor/Ťuknutím a podržaním
pretočíte dopredu.
Zmena rozstupov a rýchlosti.
Pridanie do obľúbených položiek
alebo odstránenie z nich.
Užitočné aplikácie
100
• Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného
softvéru podporované.
• Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
• Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníkmi medzinárodných
autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie
hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie.
Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte
zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.
Kalkulačka
Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú
kalkulačku.
Dôležité Kalkulačka.
1 Ťuknite na položky
Na
výpočty
použite
klávesnicu.
2
a podržte
• Ak chcete znovu spustiť výpočet, dotknite sa tlačidla
ho.
E-mail
Prostredníctvom aplikácie E-mail môžete posielať a dostávať e-maily z
vašich webmailových alebo iných účtov, ktoré používajú POP3 alebo IMAP,
alebo môžete používať svoje konto Exchange, ak potrebujete mať prístup
k podnikovému e-mailu.
Nastavenie e-mailového účtu
Váš telefón podporuje niekoľko druhov e-mailových účtov a umožňuje
vám nastaviť si súčasne aj viacero e-mailových účtov.
Pred nastavením e-mailového účtu sa uistite, že máte používateľské
meno (ID používateľa), heslo, názov servera atď., aby ste mohli nastavenie
úspešne vykonať.
Dôležité E-mail.
1 Ťuknite na položky
Svoj
e-mailový
účet
si
nastavíte
postupom podľa pokynov na
2
obrazovke.
• E-mailový účet je nastavený a začnete dostávať e-mailové správy.
Užitočné aplikácie
101
Záznamník zvuku
Môžete zaznamenávať a ukladať svoje hlasové záznamy alebo hlasové
záznamy iných osôb z dôležitých udalostí. Zaznamenané hlasové súbory
je možné prehrávať alebo zdieľať.
Dôležité Záznamník zvuku.
1 Ťuknite na položky
Pridanie označ.
• Ak chcete uložiť udalosť, ťuknite na položky
Pridať pod hlavičkou Udalosť. Potom udalosť pridajte k
požadovanému dátumu.
• Ak chcete uložiť informácie o mieste, kde bol záznam vytvorený,
tuknite na položky
Pridanie označ. Pridať pod hlavičkou
Poloha.
2 Ťuknite na položky .
• Záznam pozastavíte ťuknutím na položku .
Poklepaním
na položku nahrávanie ukončíte.
3
• Súbor sa automaticky uloží a zobrazí sa obrazovka so súbormi
záznamov.
4 Ťuknutím na položku prehráte zaznamenaný hlasový záznam.
• Ťuknutím na položku
zobrazíte súbory záznamov. Môžete prehrať
zaznamenaný hlasový súbor zo zoznamu.
Užitočné aplikácie
102
Centrum aktualizácií
Môžete skontrolovať a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie alebo
softvéru od spoločnosti LG.
Ťuknite na položky
Správa Centrum aktualizácií.
Správca súborov
Môžete zobraziť a spravovať súbory uložené v zariadení.
Správa Správca súborov.
1 Ťuknite na položky
2 Ťuknutím na položku vyberte požadované miesto uloženia.
Smart Doctor
Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a
optimalizovať ho.
Ťuknite na položky
Správa Smart Doctor.
Užitočné aplikácie
103
LG Mobile Switch
Pomocou aplikácie LG Mobile Switch môžete jednoducho preniesť údaje
zo starého do nového zariadenia.
Správa LG Mobile Switch.
1 Ťuknite na položky
Nastavenia Všeobecné
Takisto môžete ťuknúť na položky
Zálohovať LG Mobile Switch.
2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovaný spôsob prenosu.
• Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google
sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google,
aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo
služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
• Pred prenosom údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu
neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.
SmartWorld
Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma
poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôsobte si zariadenie podľa
vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky a písiem.
• Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu
účtovať poplatky za ich využitie.
• Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1
2
3
Ťuknite na položky
Služby SmartWorld.
Ťuknite na položky
LG Konto a potom sa prihláste.
Vyberte a prevezmite požadované položky obsahu.
Užitočné aplikácie
104
RemoteCall Service
Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme
riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do
strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:
• Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej
používaním.
• Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu
účtovať poplatky za ich využitie.
1
2
3
Ťuknite na položky
Služby RemoteCall Service.
Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
Po spojení hovoru podľa pokynov pracovníka služby zadajte
šesťmiestne prístupové číslo.
• Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej
podpory.
Bunkové vysielanie
V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na
výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.
Ťuknite na položky
Služby Bunkové vysielanie.
Užitočné aplikácie
105
Aplikácie Google
Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno
registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití
aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho
prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia
používa, nájdete v jej časti Pomocník.
• Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Chrome
Rýchly, jednoduchý a bezpečný webový prehliadač, vytvorený pre moderný
web.
Dokumenty
Dokumenty sú nástroj na prácu s textom, ktorý zvyšuje produktivitu.
Pomocou aplikácie Dokumenty môžete vytvárať, upravovať dokumenty a
spolupracovať na ich vytváraní v reálnom čase.
Disk
Disk je aplikácia na ukladanie a zdieľanie súborov, ktorá umožňuje
okamžite nájsť, zdieľať a spolupracovať na pracovných projektoch
odkiaľkoľvek.
Duo
Slúži na jednoduché a kvalitné videohovory s priateľmi a rodinou na
telefónoch so systémom Android a telefónoch iPhone.
Užitočné aplikácie
106
Gmail
Služba Gmail je jednoducho použiteľná mailová aplikácia, ktorá zabezpečí
vaše správy, zdokonalí inteligenciu vašej schránky a pomáha usporiadať
správy.
Google
Aplikácia Google vás informuje o veciach, ktoré vás zaujímajú. Nájdite
rýchle odpovede, preskúmajte svoje záujmy a získajte informácie o
príbehoch a aktualizáciách o témach, ktoré sú pre vás dôležité.
Poznámky z Keepu
Vytvárajte, upravujte a zdieľajte textové a fotografické poznámky s účtom
Google.
Mapy
Chystáte sa niekam? Cestujte s aplikáciou Mapy – aplikáciou, na ktorú sa
môžete spoľahnúť pri GPS navigácii v reálnom čase. Poskytuje informácie
o doprave, premávke a o miliónoch miest, napríklad recenzie a obľúbené
časy.
Fotky
Miesto pre všetky vaše fotky a videá. Automaticky sa usporiadavajú, aby
ste mohli zdieľať a ukladať dôležité okamihy.
Filmy Play
Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta
Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovolnom zariadení.
Hudba Play
Možnosť zakúpenia hudby zo služby Obchod Play. Prehrávanie hudby
uloženej v zariadení.
Užitočné aplikácie
107
Tabuľky
Tabuľky sú kolektívny nástroj na prácu s tabuľkami, ktorý zvyšuje
produktivitu. Tabuľky môžete použiť na import, organizáciu a analýzu
informácií v reálnom čase.
Prezentácie
Prezentácie Google sú kolektívny nástroj na vytváranie prezentácií, ktorý
zvyšuje produktivitu. Pomocou funkcie Prezentácie môžete organizovať
informácie, prezentovať výsledky a robiť rozhodnutia v reálnom čase.
YouTube
Sledujte obľúbené kanály, počúvajte obľúbenú hudbu a nahrávajte videá,
ktoré chcete zdieľať s ľuďmi na celom svete.
Assistant
Vaše zariadenie obsahuje zabudovaného asistenta Google Assistant.
Nájdite odpovede a vykonajte veci na cestách. Ak chcete začať,
jednoducho klepnite na tlačidlo Google Assistant na bočnej strane
telefónu alebo sa dotknite a podržte hlavné tlačidlo telefónu.
• Funkcia Google Assistant nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a
krajinách.
Užitočné aplikácie
108
04
Nastavenia
Nastavenia
Nastavenia zariadenia si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií.
Nastavenia.
Ťuknite na položky
• Ťuknite na položku
a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania
zobrazte položku nastavenia.
• Ťuknutím na položku prepnite režim zobrazenia. Táto používateľská
príručka predpokladá, že používate režim Zobraz. kariet.
Sieť
Dual SIM
Môžete konfigurovať Nastavenia duálnej SIM.
1 Na obrazovke nastavení klepnite na položku Sieť Dual SIM.
2 Prispôsobte nasledujúce funkcie:
• Karta SIM 1: Zmena názvu a ikony karty SIM 1.
• Karta SIM 2: Zmena názvu a ikony karty SIM 2.
• Farebná téma pre SIM kartu: Zmena palety farieb ku kartám SIM.
• Režim úspory nákladov: Zapnutie alebo vypnutie režimu úspory
nákladov. Ak v režime úspory nákladov zatelefonujete kontaktu,
ku ktorému je priradená konkrétna karta SIM, na hovor sa použije
táto karta SIM, aj keď je druhá karta SIM aktívna (napríklad používa
mobilné dáta).
• Mobilné údaje: Výber karty SIM, ktorú chcete použiť na mobilné
dátové služby. Túto funkciu môžete aj vypnúť.
Nastavenia
110
• Prenos dát v roamingu: Výberom tejto možnosti v zariadení
povolíte používanie mobilných dát v roamingu mimo pokrytia vašej
domácej siete.
• Mobilné údaje počas volaní: Prístup k mobilným údajom dočasne
pomocou karty SIM bez predvolených údajov počas hlasového
hovoru HD s rovnakou kartou.
Wi-Fi
Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.
Pripojenie k sieti Wi-Fi
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Wi-Fi.
2 Ťuknutím na položku ju aktivujete.
3
• Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.
Vyberte sieť.
• Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
• Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces
preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky,
ťuknite na danú sieť a potom ťuknite na položku ZABUDNÚŤ.
Nastavenia siete Wi-Fi
Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Wi-Fi.
• Prepnúť na mobilné údaje: Ak je aktivovaná funkcia pripojenia
prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k
internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k
internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.
• Táto funkcia závisí od poskytovateľa služieb.
•
: Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.
Nastavenia
111
Wi-Fi Direct
Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú
technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný
prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete prepojiť
s viac než dvoma zariadeniami.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Wi-Fi
Pokročilé Wi-Fi Wi-Fi Direct.
• Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú
technológiu Wi-Fi Direct.
2 Vyberte zariadenie.
• Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa
nadviaže.
• Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.
Nastavenia
112
Bluetooth
Zariadenia môžete prepojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú
technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Prepojte
zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth.
Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.
Spárovanie s iným zariadením
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Bluetooth.
2 Ťuknutím na položku ju aktivujete.
• Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
• Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku
.
• V zozname sa zobrazujú len zariadenia nastavené ako viditeľné.
3
4
Vyberte zariadenie zo zoznamu.
Vykonajte overenie podľa pokynov na obrazovke.
• Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok
preskakuje.
Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania
Bluetooth
1 Vyberte súbor.
2
3
• Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
Ťuknite na položky
Bluetooth.
Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
• Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.
• Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.
Nastavenia
113
Mobilné údaje
Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať
používanie mobilných dát.
Zapnutie mobilných dát
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Mobilné údaje.
2 Ťuknutím na položku ju aktivujete.
Prispôsobenie nastavení mobilných dát
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Mobilné údaje.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Mobilné údaje: Nastavenie používania dátového pripojenia v
mobilných sieťach.
• Obmedzenie používania mobilných dát: Nastavenie limitu
používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie
mobilných dát zablokuje.
• : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.
Nastavenia hovorov
Môžete prispôsobiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových
hovorov a medzinárodných hovorov.
• Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1
2
Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Nastavenia
hovorov.
Prispôsobte nastavenia.
Nastavenia
114
Tethering
Tethering USB
Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania
USB a zdieľať mobilné dáta.
1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Tethering
Tethering USB a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku
.
• Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného
paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám
poskytne váš poskytovateľ služieb.
• Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com
a nainštalujte ho do počítača.
• Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB, nie
je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom.
Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia
prostredníctvom rozhrania USB.
• Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Windows XP a novšie,
ako aj systém Linux.
Nastavenia
115
Wi-Fi Prístupový bod
Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné
zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto
zariadenia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Tethering Wi-Fi
Prístupový bod a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku
.
2 Ťuknite na položku Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod a zadajte
Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi
vyberte názov siete zariadenia.
4 Zadajte heslo siete.
• Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného
paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám
poskytne váš poskytovateľ služieb.
• Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite:
http://www.android.com/tether#wifi
Časovač vypnutia prístupového bodu Wi-Fi
Ak sa prístupový bod nepoužíval počas určitého časového obdobia,
automaticky sa odpojí. Môžete nastaviť čas automatického odpojenia.
Nastavenia
116
Spojenie pomocou Bluetooth
Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť
k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Tethering
Spojenie pomocou Bluetooth a potom aktivujte funkciu ťuknutím na
položku
.
2 Na obidvoch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.
• Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného
paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám
poskytne váš poskytovateľ služieb.
• Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Pomoc
Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania
pripojenia a prístupových bodov.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Tethering Pomoc.
NFC
Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu.
Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť NFC.
2 Ťuknutím na položku ju aktivujete.
• Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje
funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.
• Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od
typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti
Prehľad komponentov.
Nastavenia
117
Android Beam
Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať
súbory. Môžete
tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú
stránku alebo spustiť aplikáciu z druhého zariadenia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Android Beam.
2 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.
• Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od
typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti
Prehľad komponentov.
Panel zdieľania
Obsah z aplikácií Galéria, Hudba a Správca súborov môžete zdieľať so
zariadeniami v okolí. Taktiež môžete zdieľať obsah s konkrétnymi osobami
v aplikáciách, ktoré pracujú so službou Google Direct Share.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Panel zdieľania.
2 Ťuknutím na položku vypnite jednotlivé možnosti.
Nastavenia
118
Zdieľanie súboru
Môžete odosielať a prijímať súbory medzi vaším zariadením a inými
zariadeniami či tabletmi LG.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Zdieľanie súboru.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• K50S: Zmena názvu zariadenia.
• Uložiť do: Nastavenie cieľového priečinka na ukladanie súborov
odoslaných z iných zariadení.
• Zdieľanie súboru: Povolenie prijímania súborov odoslaných z iných
zariadení.
• SmartShare Beam: Zdieľanie súborov s inými zariadeniami
prostredníctvom funkcie SmartShare Beam.
• Pomoc: Zobrazí sa pomoc k zdieľaniu súborov.
Server médií
Môžete zdieľať mediálny obsah zo zariadenia s ostatnými zariadeniami
v okolí, ktoré podporujú technológiu DLNA.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Server médií.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Zdieľanie obsahu: Zdieľanie obsahu vo vašom zariadení so
zariadeniami v okolí.
• K50S: Nastavenie názvu zariadenia.
• Môj zdieľaný obsah: Výber typu mediálneho obsahu, ktorý chcete
zdieľať s inými zariadeniami.
• Povolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú
povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.
• Nepovolené zariadenia: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré
nemajú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.
Nastavenia
119
LG AirDrive
Pomocou svojho konta LG môžete prostredníctvom počítača spravovať
súbory uložené v zariadení. Nepotrebujete pripojenie cez rozhranie USB.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť LG AirDrive.
2 Prihláste sa pomocou toho istého konta LG v softvéri LG Bridge na
počítači a v aplikácii LG AirDrive na zariadení.
• Softvér LG Bridge je možné prevziať z lokality www.lg.com.
3 Spravujte súbory v zariadení prostredníctvom počítača.
Tlač
Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačiť
fotografie či dokumenty uložené v zariadení.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Tlač.
• Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne
z obchodu s aplikáciami.
2
3
4
Ťuknutím na položku
ju aktivujete.
Na obrazovke zoznamu tlačiarní vyberte požadovanú tlačiareň.
Pridanie
• Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky
tlačiarní.
• Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ťuknite na položky
Hľadať.
• Na obrazovke zoznamu tlačiarní ťuknite na položky
Nastavenia.
Vyberte súbor a ťuknite na položky
Vytlačiť.
• Dokument sa vytlačí.
• Ak nemáte konto Google, ťuknutím na položku PRIDAŤ KONTO si ho
vytvorte.
Nastavenia
120
Režim za letu
Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim
zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú
dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Režim za letu.
2 Ťuknite na položku ZAPNÚŤ na obrazovke potvrdenia.
Mobilné siete
Môžete prispôsobiť nastavenia mobilných sietí.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Mobilné siete.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Režim siete: Výber typu siete.
• Názvy prístupových bodov: Zobrazenie alebo zmena prístupového
bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť
prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
• Sieťoví operátori: Vyhľadávanie sieťových operátorov
a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.
Nastavenia
121
VPN
Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu.
Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.
Pridanie siete VPN
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť VPN.
2 Ťuknite na položky .
• Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky.
Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s
oznámením. Ťuknite na položku ZMENIŤ na obrazovke s oznámením a
aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie
uzamknutia obrazovky.
3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Konfigurácia nastavení siete VPN
1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu VPNS.
2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na
položku PRIPOJIŤ.
• Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko
Uložiť informácie o účte.
Privátny DNS
Môžete nakonfigurovať možnosti funkcie Súkromný DNS (systém názvov
domén).
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Sieť Privátny DNS.
2 Zvoľte požadovanú možnosť a ťuknite na položku ULOŽIŤ.
Nastavenia
122
Zvuk
Môžete si prispôsobiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuk a prispôsobte
nasledujúce nastavenia:
• Zvukové profily: Prepínanie režimu zvuku medzi možnosťami Zvuk,
Iba vibrovanie alebo Tichý.
• Hlasitosť: Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
• SIM1 tón zvonenia/SIM2 tón zvonenia: Nastavenie zvonenia pri
prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
• Ringtone ID: Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od
konkrétneho kontaktu.
• Tón zvonenia s vibrovaním: Nastavenie zariadenia na súčasné
vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
• Upozornenie bleskom na prichádzajúci hovor: Nastavte blikanie
blesku podľa vyzváňacieho tónu LG.
• SIM1 Zvuky oznámení/SIM2 Zvuky oznámení: Výber tónu oznámení.
Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
• Nevyrušovať: Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie
správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba
v konkrétne dni v týždni.
• Kvalita zvuku a efekty: Túto funkciu použite na nastavenie kvality
zvuku a efektov počas prehrávania skladby alebo videa.
-- Hlasitosť: Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
-- Normalizovanie hlasitosti: Funkciu použite na normalizáciu
hlasitosti rôznych zdrojov zvuku.
-- Ekvalizér: Túto funkciu použite na úpravu nastavení ekvalizéra.
-- DTS:X 3D Surround: Táto funkcia slúži na prehrávanie hudby
alebo videa s trojrozmerným, pohlcujúcim a živým zvukom, keď
sú pripojené slúchadlá, reproduktory alebo iné externé zvukové
zariadenia. Podrobnosti nájdete v časti DTS:X 3D Surround.
• SIM1 Typ vibrácie/SIM2 Typ vibrácie: Môžete vybrať typ vibrovania
pri prichádzajúcich hovoroch.
Nastavenia
123
• Zvuk klávesnice na vytáčanie: Zvoľte zvukový efekt klávesnice pri
vytáčaní.
• Zvuk klávesnice LG: Zvoľte zvukový efekt klávesnice LG.
• Zvuk dotyku: Zvoľte zvukový efekt po klepnutí na položku.
• Zvuky uzamknutia obrazovky: Zvoľte zvukový efekt pri zamknutí
alebo odomknutí obrazovky.
Displej
Môžete prispôsobiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Displej a prispôsobte
nasledujúce nastavenia:
• Základná obrazovka: Prispôsobenie nastavení pre domovskú
obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenia úvodnej obrazovky.
• Tapeta & Motív: Vyberte tapetu na obrazovku, motív a ikony pre
zariadenie.
• Písmo: Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar písma.
• Nový Second Screen: Vyberte, ako sa bude zobrazovať stavový riadok a rohy
aplikácií.
• Úvodné dotykové tlačidlá: Zmena usporiadania dotykových tlačidiel
domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia.
• Zmena veľkosti aplik.: Zmena veľkosti obrazovky pre aplikácie.
• Veľkosť displeja: Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá
je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
• Praktické zobrazenie: Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo
množstvo modrého svetla na obrazovke s cieľom znížiť namáhanie
zraku.
• Jas: Zmena jasu obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty. Ak
chcete, aby sa jas obrazovky automaticky prispôsoboval intenzite
okolitého osvetlenia, ťuknite na prepínač AUTO.
• AUTO: Nastavenie zariadenia tak, aby sa jas obrazovky automaticky
prispôsoboval intenzite okolitého osvetlenia.
• Automatická rotácia: Automatické otočenie obrazovky podľa
orientácie zariadenia.
Nastavenia
124
• Časový limit obrazovky: Automatické vypnutie obrazovky pri
ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
• Šetrič obrazovky: Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie
pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča
obrazovky.
• Miniatúrne zobrazenie: Zmenšenie veľkosti obrazovky, aby ste mohli
zariadenie prakticky ovládať jednou rukou. Potiahnite dotykové tlačidlo
Domov v spodnej časti obrazovky doľava alebo doprava.
Všeobecné
Uzamknutie obrazovky a zabezpečenie
Nastavenia zabezpečenia a uzamknutia obrazovky si môžete prispôsobiť.
• Google Play Protect: Denne kontroluje vaše zariadenie a hľadá
potenciálne škodlivé aplikácie.
• Nájdi moje zariadenie: Vzdialené sledovanie polohy zariadenia. Môžete
tiež bezpečne ochrániť svoje údaje v prípade straty zariadenia.
• Bezpečnostná aktualizácia: Skontrolujte dostupné aktualizácie softvéru
a upravte nastavenia automatickej inštalácie.
• Vybrať zámku obrazovky: Výber požadovaného spôsobu uzamknutia
obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenie uzamknutia obrazovky.
• Prispôsobenie obrazovky uzamknutia: Zmeňte informácie zobrazené na
uzamknutej obrazovke.
• Nastavenia zabezpečeného zámku: Zmeňte nastavenia funkcie
Zabezpečené uzamknutie.
• Odtlačky prsta: Odomykanie obrazovky alebo obsahu pomocou odtlačku
prsta. Podrobnosti nájdete v časti Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku
prsta.
• Zablokovanie obsahu: Umožňuje nastavenie typu uzamknutia (heslo
alebo vzor) pre aplikáciu QuickMemo+.
• Umiestnenie: Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú
informácie o vašej polohe.
• Šifrovanie a poverenia: Konfigurácia nastavení pre šifrovanie SD karty a
prístupové oprávnenia.
Nastavenia
125
•
•
•
•
•
•
-- Šifrovať pamäť karty SD: Zašifrovanie pamäťovej karty, aby ju
nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobnosti nájdete
v časti Šifrovanie pamäťovej karty.
-- Zabezpečené spustenie: Ochrana zariadenia pri zapnutí pomocou
uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti Nastavenia funkcie
Zabezpečené spustenie.
-- Ochrana poverení: Zobrazenie typu pamäte, do ktorej sa budú
ukladať bezpečnostné certifikáty.
-- Dôveryhodné prístupové oprávnenia: Zobrazenie základných
certifikátov od certifikačných autorít pre váš systém a certifikátov od
certifikačných autorít nainštalované používateľom.
-- Poverenia používateľa: Zobrazenie a zmena informácií o
zabezpečených certifikátoch uložených v zariadení.
-- Inštalácia z úložiska: Inštalácia zabezpečeného certifikátu z
úložného priestoru.
-- Vymazať poverenia: Odstránenie zabezpečených certifikátov a
súvisiacich prístupových oprávnení nainštalovaných používateľom.
Nastaviť uzamknutie karty SIM: Uzamknutie alebo odomknutie
karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
Zviditeľniť heslá: Po zapnutí tohto nastavenia sa pri zadávaní hesla
krátko zobrazí každý zadaný znak, aby ste videli, čo ste stlačili.
Správcovia zariadení: Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania
alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
Trust agents: Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov
nainštalovaných v zariadení.
Pripnutie obrazovky: Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné
používať iba práve aktívnu aplikáciu.
Prístup k využ.: Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v
zariadení.
Nastavenia
126
Aplikácie a oznámenia
Môžete skontrolovať zoznam nainštalovaných aplikácií a konfigurovať
nastavenia pre upozornenia, povolenia pre aplikácie a ďalšie.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Aplikácie a
oznámenia.
2 Prispôsobte nastavenia.
Batéria
Môžete prezerať aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory
energie.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Batéria.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Využitie batérie: Zobrazenie podrobností o používaní batérie.
Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
• Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku: Zobrazenie
zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty
na stavovom riadku.
• Adaptívna batéria: Obmedzte používanie energie z batérie pre
aplikácie, ktoré často nepoužívate – obmedzte ich činnosť na pozadí.
• Omejitev pozadie: Výberom aplikácií, pri ktorých chcete obmedziť
beh na pozadí, môžete ušetriť energiu batérie.
• Úsporný režim: Zníženie spotreby energie batérie zmiernením
niektorých nastavení zariadenia, napríklad jasu displeja, rýchlosti
a intenzity vibrovania.
• Vylúčenia pre úsporu elektrickej energie: Výber aplikácií, ktoré
možno používať bez akýchkoľvek funkčných obmedzení v režime
úspory elektrickej energie alebo optimalizácie využívania batérie.
Nastavenia
127
Úložný priestor
Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný
priestor pamäťovej karty.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Úložný
priestor.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Interná pamäť: Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného
úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie
zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé
aplikácie.
• Karta SD: Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného
úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje
iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú
kartu odpojiť, ťuknite na položku .
Kontá
Môžete pridávať používateľov, zdieľať s nimi zariadenie a zaregistrovať si
účet so vzdialeným prístupom.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Kontá.
2 Prispôsobte nastavenia.
Uľahčenie
Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú
v zariadení nainštalované.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Uľahčenie.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Slabý zrak TalkBack: Nastavenie zariadenia na oznamovanie
stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
• Slabý zrak Hlasové oznámenia: Nastavenie zariadenia na čítanie
informácií o volajúcom pomocou hlasu.
• Slabý zrak Písmo: Zmeňte veľkosť písma, tučné písmo alebo tvar
písma.
• Slabý zrak Veľkosť displeja: Nastavenie položiek na obrazovke
na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých
položiek sa môže zmeniť.
Nastavenia
128
• Slabý zrak Priblíženie dotykom: Priblíženie či oddialenie
zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
• Slabý zrak Priblíženie okna: Priblíženie alebo oddialenie v rámci
okna a invertovanie farby.
• Slabý zrak Veľký ukazovateľ myši: Zväčšenie ukazovateľa myši.
• Slabý zrak Obrazovka s vysokým kontrastom: Dosiahnutie
vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.
• Slabý zrak Obrátenie farieb obrazovky: Zvýšenie farebného
kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
• Slabý zrak Úprava farieb obrazovky: Upravenie farby displeja.
• Slabý zrak Odtiene sivej: Prepnutie obrazovky do režimu
zobrazovania v odtieňoch sivej.
• Slabý zrak Skončenie hovorov hlavným vypínačom: Ukončenie
hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
• Zhoršený sluch Titulok: Zapnutie zobrazovania titulkov počas
prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
• Zhoršený sluch Blikajúci LED: Nastavte rozsvietenie LED
indikátora pre prichádzajúce hovory a upozornenia.
• Zhoršený sluch Upozornenia bleskom: Nastavenie, aby zariadenie
blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory, správy a budíky.
• Zhoršený sluch Stlmiť všetky zvuky: Stlmenie všetkých zvukov a
zníženie hlasitosti slúchadla.
• Zhoršený sluch Zvukový kanál: Výber typu zvuku.
• Zhoršený sluch Vyváženie zvuku: Upravenie vyváženia zvukového
výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
• Motorika a rozpoznávanie Touch assistant: Zapnutie dotykovej
plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
• Motorika a rozpoznávanie Dotykový vstup: Zadávanie textu
dotykom a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykom
obrazovky.
• Motorika a rozpoznávanie Fyzická klávesnica: Prispôsobenie
nastavení klávesnice.
• Motorika a rozpoznávanie Automatické kliknutie myšou: Ak sa
ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
Nastavenia
129
• Motorika a rozpoznávanie Kvôli volaniam stlačte a podržte:
Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla
hovoru namiesto jeho potiahnutia.
• Motorika a rozpoznávanie Časový limit obrazovky:
Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po
stanovený časový interval bez aktivity.
• Motorika a rozpoznávanie Oblasti dotykového vládania:
Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť
obrazovky možné ovládať dotykom.
• Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu: Rýchly prístup k často
používanej funkcii troma ťuknutiami na položku .
• Automatická rotácia: Automatická zmena orientácie obrazovky
podľa skutočnej polohy zariadenia.
• Amazon Assistant: Služba Amazon Assistant poskytuje
automatické porovnávanie produktov, keď pomocou zariadenia
nakupujete vo vybratých aplikáciách.
• Počúvanie vybraného textu: Možnosť vypočuť si rečovú spätnú
väzbu pri ťuknutí na položky.
• Ovládanie prepínačmi: Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie
zariadenia.
Google
Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií
Google a nastavení konta.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Google.
Smart Doctor
Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a
optimalizovať ho.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Smart Doctor.
Nastavenia
130
Hry
Môžete nakonfigurovať nastavenie herných nástrojov, grafiky a funkcie na
úsporu energie batérie.
• Centrum hier: Ak chcete použiť nástroj na spúšťanie hier, ťuknite na
položku
.
aktivujte túto funkciu.
• Herné nástroje: Ťuknutím na položku
Túto funkciu môžete spustiť, keď počas hrania hier ťuknete na ikonu
herných nástrojov v spodnej časti obrazovky.
• Herná grafika: Úprava hernej grafiky.
• Keď zmeníte rozlíšenie v niektorých hrách, funkcia ovládania displeja
nemusí pracovať správne.
• Prestávka: Zníženie jasu obrazovky a výkonu, keď prestanete hrať
spustenú hru na viac ako 5 minút.
Duplicitné Aplikácie
Niektoré aplikácie môžete používať s dvoma účtami.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Duplicitné Aplikácie.
2 Prečítajte si upozornenie a ťuknite na tlačidloPOTVRDIŤ.
3 V zozname dostupných aplikácií ťuknite na tlačidlo Inštalovať.
Nainštaluje sa kópia požadovanej aplikácie. Následne postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Skratky
Môžete prispôsobiť nastavenia klávesových skratiek.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Skratky.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Zobrazenie panela oznámení: Ak chcete zobraziť oznamovací
panel, prejdite prstom nahor/nadol na snímači odtlačkov.
• Spustiť Fotoaparát: Fotoaparát spustíte dvomi stlačeniami tlačidla
napájania.
• Otvorenie aplikácie Capture+: Dvomi stlačeniami tlačidla zvýšenia
hlasitosti spustíte funkciu Capture+, pričom obrazovka môže byť
zapnutá aj vypnutá.
Nastavenia
131
• Spustiť Fotoaparát: Dvomi stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti
spustíte Fotoaparát, pričom obrazovka môže byť zapnutá aj
vypnutá.
• Otvoriť Google Pomocník: Ťuknite na tlačidlo Google Assistant na
bočnej strane telefónu.
• Rozhovor s Google Pomocník: Stlačením a podržaním tlačidla sa
môžete rýchlo rozprávať s asistentem Google.
• Zobrazenie vizuálneho prehľadu: Dvakrát stlačte tlačidlo Google
Assistant, aby ste v aplikácii Google Assistant zobrazili rozpis svojho
dňa.
Zapnutie obrazovky
Dvojitým poklepaním na obrazovku zapnete alebo vypnete obrazovku.
Podrobnosti nájdete v časti Zapnutie obrazovky.
Centrum aktualizácií
Môžete skontrolovať a nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie alebo
softvéru od spoločnosti LG.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Centrum
aktualizácií.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Aktualizácia aplikácie: Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia
aplikácie. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.
• Aktualizácia softvéru: Skontrolujte, či je dostupná aktualizácia
softvéru. Ak je dostupná, môžete ju nainštalovať.
Jazyk a klávesnica
Môžete prispôsobiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Jazyk a
klávesnica.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Jazyk: Výber jazyka používaného v zariadení.
• Predvolená klávesnica: Zobrazenie aktuálne používanej klávesnice.
Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
Nastavenia
132
• Klávesnica na obrazovke: Zmena nastavení klávesnice LG alebo
funkcie rozpoznávania hlasu služby Google Voice.
• Fyzická klávesnica: Vyberte, ak chcete použiť fyzickú klávesnicu
alebo skontrolovať klávesové skratky.
• Automatické dopĺňanie Služba: Túto možnosť povoľte, ak chcete
jediným klepnutím zadávať informácie uložené vo vašom účte,
napríklad heslo, adresu alebo číslo kreditnej karty. Túto možnosť
môžete tiež zakázať, použiť funkciu automatického dopĺňania od
spoločnosti Google alebo pridať nový účet služby.
• Výstup text-na-reč: Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom
textu na reč.
• Rýchlosť kurzora: Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo
dotykovej plochy.
• Vymeniť tlačidlá myši: Prepnutie pravého tlačidla myši na
vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.
Dátum a čas
Môžete prispôsobiť nastavenia dátumu a času zariadenia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Dátum a čas.
2 Prispôsobte nastavenia.
Pamäť
Môžete zobraziť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť,
ktorú zaberá konkrétna aplikácia.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Pamäť.
2 Ťuknutím na položku nastavíte časový interval na získanie údajov.
Nastavenia
133
Zálohovať
Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo
konta.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Zálohovať.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• LG Mobile Switch: Možnosť prenosu údajov zo starého zariadenia
LG do nového zariadenia LG.
• Zálohovať a obnoviť: Zálohovanie údajov zariadenia alebo
obnovenie údajov v zariadení zo zálohy.
• Obnovením zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené v
úložnom priestore. Nezabudnite dôležité súbory zálohy skopírovať a
uložiť do počítača.
• Google Zálohovať: Slúži na zmenu nastavení funkcie zálohovania
na disk Google. Môžete tiež skontrolovať aktuálne používaný účet
na zálohovanie alebo pridať nový účet na zálohovanie.
Reštartovať & Resetovať
Zariadenie môžete vynulovať vrátane nastavení siete a aplikácií.
1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Reštartovať
& Resetovať.
2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
• Aut. reštartovanie: Automaticky reštartujte a optimalizujte
telefón v nastavenom čase. Ťuknutím na položku
aktivujte túto
funkciu. Zariadenie sa automaticky reštartuje v nastavenom čase a
optimalizuje sa. Vyberte dátum a čas reštartu.
• Môžete nastaviť, aby sa zariadenie raz týždenne reštartovalo. Zariadenie
sa automaticky reštartuje do hodiny od predvoleného času.
• Po reštartovaní zariadenia sa vymažú upozornenia a symboly. Pred
nastaveným časom uložte dôležité údaje.
• Funkcia automatického reštartu sa neaktivuje v nasledujúcich situáciách:
Keď je obrazovka zapnutá, keď je zariadenie v prevádzke, keď je úroveň
batérie 30 % alebo menej, keď je karta USIM uzamknutá, alebo keď je
počas zapnutia prístroja aktivovaný zámok zariadenia.
Nastavenia
134
• Obnovenie nastavení siete: Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi,
Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
• Resetovanie preferencií pre aplikácie: Obnovenie nastavení pre
aplikáciu. Údaje uložené v aplikácii sa neodstránia.
• Obnovenie nastavení z výroby: Obnovenie všetkých nastavení
zariadenia a odstránenie údajov.
• Pri reštartovaní a obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré
sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google
a ďalšie základné informácie.
Informácie o telefóne
Môžete zobraziť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav,
podrobnosti o softvéri a právne informácie.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Všeobecné Informácie o
telefóne a zobrazte informácie.
Regulačné inf. a bezpečnosť
Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom
zariadení.
Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Regulačné inf.
a bezpečnosť.
Nastavenia
135
05
Príloha
Nastavenia jazyka zariadenia LG
Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.
Nastavenia Všeobecné Jazyk a
• Ťuknite na položky
klávesnica Jazyk PRIDAŤ JAZYK a vyberte jazyk.
-- Dotknite sa položky , podržte ju a potiahnutím na začiatok
zoznamu jazykov nastavte predvolený jazyk.
LG Bridge
Prehľad aplikácie LG Bridge
Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne
spravovať fotografie, hudbu, videá a dokumenty uložené vo vašom
smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a
ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.
• Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
• Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
• Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje
pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii
aplikácie LG Bridge.
Funkcie aplikácie LG Bridge
• Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia
Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
• Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z
počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
• Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia
káblom USB.
Príloha
137
Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača
1 V počítači prejdite na lokalitu www.lg.com.
2 Vyberte svoj región.
3 Ťuknite na položky Podpora Softvér a firmvér.
4 Zadajte názov zariadenia.
5
ALEBO
Vyberte zariadenie prostredníctvom kategórie produktov.
Prejdite na položky Synchronizácia s PC LG Bridge, kde môžete
prevziať inštalačný súbor.
• Prejdite na položku Podrobnosti, kde môžete zobraziť minimálne
požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.
Aktualizácia softvéru telefónu
Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG
z internetu
Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese
http://www.lg.com/common/index.jsp, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.
Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér
telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné
stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG
sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.
Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť
používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky
pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete
pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie
môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.
• Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru
iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje
dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných
zariadení.
Príloha
138
Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG
prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)
Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novú
verziu prostredníctvom technológie OTA bez pripojenia kábla USB. Táto
funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu
verziu firmvéru pre dané zariadenie.
Postup aktualizácie softvéru telefónu:
Nastavenia Všeobecné Centrum aktualizácií Aktualizácia
softvéru Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.
• Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich
osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov
o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému
a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť
LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru
telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu
akýchkoľvek osobných údajov.
• Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Príloha
139
Ochrana proti krádeži
Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo
k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde
napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu,
môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo
obrazovke uzamknutia.
Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:
• Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu
zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky,
zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia,
kým obrazovku neodomknete.
• Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho
zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie
nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť nezadáte údaje
príslušného konta Google.
Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť
jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo
zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie
mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.
• Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na
konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu
inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné
nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.
Príloha
140
Informácie o softvéri typu Open Source
Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL,
LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým
kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu
http://opensource.lge.com.
Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné
podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.
Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja
na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto
distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na
základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.
Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto
ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.
Informácie o platných
predpisoch (Regulačný identifikátor,
elektronický štítok, atď.)
Podrobné regulačné predpisy nájdete v časti Nastavenia Všeobecné
Regulačné inf. a bezpečnosť.
Príloha
141
Ochranné známky
• Patenty týkajúce sa DTS nájdete na stránke http://patents.dts.com.
Vyrobené podľa licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS,
Symbol, & DTS a Symbol spoločne, DTS:X a logo DTS:X sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA
a/alebo iných krajinách. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
• Autorské práva ©2019 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené.
LG a logo LG sú registrované ochranné známky spoločnosti LG Group
a k nej prislúchajúcich subjektov.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Fotky Google, Google Play Protect, Kalendár Google,
Dokumenty Google, Disk Google, Tabuľky Google a ďalšie súvisiace
známky a logá sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
• Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth
SIG, Inc. na celom svete.
• Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom
svojich príslušných vlastníkov.
Príloha
142
VYHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie
LM-X540EMW spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia
smernice 2014/53/EU.
Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
http://www.lg.com/global/declaration
Kontaktná kancelária pre súlad
tohto zariadenia s predpismi
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
Použitie pásma 5150 – 5350 MHz je možné iba v interiéri.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho
funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi
spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto
návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré
mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí
náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené
vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca,
nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za
poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“
Príloha
143
Ďalšie informácie
Diely z tvrdeného skla
Diely z tvrdeného skla na tomto zariadení nemajú neobmedzenú
životnosť a postupom času sa môžu opotrebovať.
• Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte
silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť.
V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa
na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
• Na trhu sú dostupné ochranné obaly, ktoré si môžete zakúpiť na
ochranu zariadenia pred poškodením.
Na tieto ochranné obaly sa nevzťahuje záručný servis poskytovaný
spoločnosťou LG Electronics a nimi poskytovaná bezpečnosť nie je
zaručená.
Pomer strán
Niektoré prevzaté aplikácie nemusia podporovať špecifický pomer strán.
V takom prípade vyberte najoptimálnejší pomer strán pre danú aplikáciu
alebo požiadajte o ďalšie informácie poskytovateľa aplikácie.
Všeobecné otázky
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.
Príloha
144
Sprievodca prenosom údajov
• V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o údajoch, ktoré
možno vymieňať medzi zariadeniami LG alebo medzi zariadením LG a
zariadením tretej strany.
Typ
Podrobnosti položky
Osobné
údaje
Kontakty, správy, denníky hovorov,
kalendár, hlasové záznamy
Poznámky
Budíky
Mediálne Fotografie, videá, skladby,
údaje
dokumenty
Nastavenia základnej obrazovky
(priečinky a miniaplikácie)
Nastavenia
obrazovky Nastavenia uzamknutej
obrazovky (okrem nastavení
uzamknutia obrazovky)
Prevzaté aplikácie
Aplikácie
Osobné údaje prevzatých
aplikácií
Verejný certifikát
Iné
Nastavenia (Wi-Fi, Bluetooth,
hovory, zvuky a oznámenia,
zjednodušenie prístupu, batéria)
Zariadenie
Zariadenie tretej strany Zariadenie
LG
iOS
so systémom
Android
→
→
→
Zariadenie
Zariadenie
LG
Zariadenie
LG
LG
○
○
○
○
X
X
○
○
○
○
X
X
○
X
X
○
○
○
○
○
X
○
X
X
X
X
○
○
–
• Niektoré údaje sa nemusia preniesť v závislosti od verzie softvéru, verzie
aplikácie, operačného systému, stratégie výrobcu alebo poskytovateľa služieb.
Príloha
145
Podporované frekvenčné pásma
Výstupný výkon Tx
GSM 900
33.7 dBm
Príloha
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
23.7 dBm
WCDMA B8
24.4 dBm
LTE B1
23.7 dBm
LTE B3
23.7 dBm
LTE B7
23.7 dBm
LTE B8
24.4 dBm
LTE B20
24.4 dBm
LTE B38
24.4 dBm
BT 2.4GHz
10.5 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
WLAN 5GHz
16.0 dBm
NFC
-21 dBuA/m
146
Zneškodnenie starého spotrebiča
1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach
znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)
musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto
správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť
potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie.
Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne
použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré
možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt
zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej
samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom
mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).
Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke
www.lg.com/global/recycling
Likvidácia použitých batérií/akumulátorov
1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických
značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004
% olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene
od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk
ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi
orgánmi.
3. Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete
zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a
zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií alebo
akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá
spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.
Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné
znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a
nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.
Príloha
147
Často kladené otázky
V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými sa môžete
stretnúť počas používania zariadenia. Pri niektorých problémoch je
potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu
jednoducho vyriešite sami.
Zariadenie sa prehrieva
Zariadenie sa počas používania prehrieva.
V nasledujúcich prípadoch sa spotreba z batérie zvyšuje a prístroj sa môže
prehriať:
• Keď zariadenie zapnete po prvýkrát alebo pri zálohovaní údajov
• Pri súčasnom spustení viacerých aplikácií
-- Keď na pozadí beží viacero aplikácií
-- Pri preberaní veľkých súborov počas videohovoru alebo nahrávania
videa
• Pri používaní funkcií vyžadujúcich vysoký výkon
-- Pri sledovaní videa na internete alebo pri zaznamenávaní dlhého
videa
-- Pri dlhom hraní náročných hier
-- Pri dlhom používaní prístroja s maximálnym jasom obrazovky
• Pri nadmernom používaní mobilného dátového pripojenia
-- Pri používaní Wi-Fi hotspotu alebo tetheringu
-- Pri synchronizácii údajov pre viacero účtov súčasne
Príloha
148
• Ostatné prípady
-- Pri zahraničnom roamingu
-- Pri používaní zariadenia v oblastiach so slabým signálom alebo bez
signálu
-- Pri nabíjaní zariadenia s nabíjačkou/USB káblom, ktorý je poškodený
alebo kontaminovaný cudzími látkami
• V závislosti od funkcií a aplikácií niektoré z vyššie uvedených prípadov
nemusia platiť.
Zariadenie sa prehrieva počas nabíjania.
• Zariadenie a nabíjačka sa počas nabíjania môžu zahriať. Počas
bezdrôtového nabíjania alebo rýchleho nabíjania môže byť zariadenie
ešte teplejšie. Ak teplota batérie stúpne nad určitú úroveň, zariadenie
môže zastaviť nabíjanie.
-- Odpojte nabíjačku od zariadenia a ukončite všetky spustené
aplikácie. Pred opätovným nabíjaním zariadenia alebo spustením
aplikácie nechajte zariadenie vychladnúť.
-- A sa port pre nabíjačku/USB kábel v spodnej časti zariadenia
prehrieva, ukončite nabíjanie a navštívte najbližšie stredisko služieb
zákazníkom spoločnosti LG.
Ako vyriešiť problémy s prehrievaním zariadenia
• Ukončite všetky spustené aplikácie alebo funkcie a zariadenie nechajte
vychladnúť.
• Softvér vždy aktualizujte na najnovšiu verziu.
• Keď nepoužívate Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
• Ukončite aplikácie, ktoré nepoužívate.
• Ak používate zariadenie s maximálnym jasom obrazovky, znížte jas.
• Ak sa zariadenie príliš dlho prehrieva, prestaňte ho na chvíľu používať.
Ak sa zariadenie naďalej prehrieva, navštívte stredisko služieb
zákazníkom spoločnosti LG.
Príloha
149
Obmedzenia počas používania pri prehrievaní zariadenia
Ak sa zariadenie počas používania alebo nabíjania prehrieva, niektoré
funkcie, aplikácie alebo dokonca zariadenie sa môžu vypnúť.
Toto je bežná činnosť pre zariadenia, ktoré podporujú takúto funkciu.
• Ak teplota zariadenia stúpne nad určitú úroveň, zobrazí sa výstražné
hlásenie.
-- Ak budete hrať náročné hry, zaznamenávať videá alebo nahrávať
veľké súbory, zariadenie sa môže prehrievať dlhšie. V takomto
prípade sa môže zobraziť výstražné hlásenie upozorňujúce na
automatické vypnutie.
Vypnite zariadenie alebo ukončite všetky spustené aplikácie alebo
funkcie a zariadenie nechajte vychladnúť.
• Jas obrazovky a rýchlosť zariadenia sa môžu obmedziť s cieľom jeho
ochladenia. Akékoľvek spustené aplikácie alebo funkcie sa môžu
spomaliť alebo zastaviť. Zariadenie sa môže prestať nabíjať.
Chyba karty SIM
Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.
Žiadne pripojenie k sieti alebo odpojenie siete
Intenzita signálu je slabá. Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného
priestoru.
Nachádzate sa mimo siete operátora. Presuňte sa a skontrolujte
dostupnosť siete.
Hovory nie sú dostupné
Nová sieť nie je schválená.
Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre prichádzajúci hovor
z daného čísla.
Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre číslo, na ktoré voláte.
Zariadenie sa nedá zapnúť
Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne.
Pred zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.
Príloha
150
Chyba nabíjania
Dbajte, aby sa zariadenie nabíjalo pri normálnej teplote.
Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.
Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované
spoločnosťou LG.
Batéria sa vybíja rýchlejšie než po zakúpení
Keď zariadenie alebo batériu vystavíte príliš nízkym alebo vysokým
teplotám, životnosť batérie sa môže skrátiť.
Spotreba batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako
sú napr. GPS, hry alebo internet.
Batéria je spotrebný tovar a jej životnosť sa v priebehu času skracuje.
Pri spustení fotoaparátu sa zobrazia chybové hlásenia
Nabite batériu.
Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo ich odstránením zo
zariadenia.
Reštartovanie zariadenia.
Ak problémy s aplikáciou fotoaparátu pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto
tipov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Kvalita fotografií je nízka
Kvalita fotografií môže byť rozličná v závislosti od okolia a techniky
fotografovania.
Pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí má štandardný formát lepšiu
kvalitu ako širokouhlý formát.
Ak snímate fotografie v tmavých priestoroch, v noci alebo v interiéri, na
snímkach sa môže vyskytnúť šum alebo môžu byť rozostrené.
V prípade akýchkoľvek problémov obnovte základné nastavenia možností.
Príloha
151
Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne
Ak na dotykovú obrazovku pripevníte ochranný prvok alebo voliteľné
príslušenstvo, obrazovka nemusí fungovať správne.
Ak sa dotykovej obrazovky dotýkate s nasadenými rukavicami alebo
zašpinenými rukami alebo na obrazovku ťukáte ostrými predmetmi alebo
koncami prstov, môže dôjsť k poruche obrazovky.
Poruchu dotykovej obrazovky môžu spôsobiť vlhké podmienky alebo
vystavenie vode.
Reštartujte zariadenie a odstráňte tak všetky dočasné softvérové chyby.
V prípade poškrabania alebo poškodenia dotykovej obrazovky navštívte
servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Telefón preruší hovor alebo zamrzne
Reštartovanie zariadenia
• Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne
musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.
Vykonanie štandardného reštartu
• Štandardný reštart zariadenia možno použiť, keď zamrzne obrazovka,
prípadne keď tlačidlá, dotyková obrazovka alebo zariadenie nereagujú.
• Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte
a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa
zariadenie nereštartuje.
Príloha
152
Obnovenie nastavení zariadenia
• Ak problém nemožno vyriešiť spôsobmi uvedenými vyššie, vykonajte
obnovenie nastavení z výroby.
• Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Všeobecné Reštartovať
& Resetovať Obnovenie nastavení z výroby.
-- Táto metóda obnoví všetky nastavenia zariadenia a odstráni údaje.
Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné
kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
-- Ak ste v zariadení zaregistrovali konto Google, po obnovení
zariadenia sa musíte prihlásiť do rovnakého konta Google.
Nemožno nájsť zariadenie Bluetooth
Uistite sa, či je na vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia
Bluetooth.
Uistite sa, či na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, je aktivovaná
bezdrôtová funkcia Bluetooth.
Zariadenie a druhé zariadenie s Bluetooth sú v maximálnej vzdialenosti
pre funkciu Bluetooth (10 m).
Ak svoj problém nedokážete vyriešiť pomocou vyššie uvedených rád,
obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
Po pripojení zariadenia k počítaču nedôjde k vytvoreniu
spojenia
Uistite sa, či je použitý kábel USB kompatibilný so zariadením.
Uistite sa, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.
Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb
V aplikácii sa vyskytli problémy.
Odstráňte aplikáciu a nainštalujte ju znova.
Príloha
153
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
LATVIEŠU
Paldies, ka izvēlējāties šo LG produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja
rokasgrāmatu, pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, lai nodrošinātu drošu un
pareizu lietošanu.
• Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Komplektācijā iekļautie
piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
• Aprakstu pamatā ir ierīces noklusējuma iestatījumi.
• Noklusējuma lietotnes ierīcē var tikt atjauninātas, un atbalsts šīm lietotnēm var
tikt pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par kādu lietotni,
kas tiek nodrošināta kopā ar ierīci, lūdzu, sazinieties ar LG apkalpošanas centru.
Ja jums ir jautājumi saistībā ar lietotāja instalētajām lietotnēm, lūdzu, sazinieties
ar attiecīgā tīkla pakalpojuma sniedzēju.
• Mainot ierīces operētājsistēmu un instalējot programmatūru no
neoficiāliem avotiem, var tikt bojāta ierīce un izraisīts datu bojājums
vai datu zudums. Šādas darbības tiks uzskatītas par LG licences līguma
pārkāpumu, un garantija tiks anulēta.
• Daļa satura un attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona,
pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas
versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Programmatūra, audio, fona tapete, attēli un citi multivides faili, kas tiek
nodrošināti ar jūsu ierīci, ir licencēti ierobežotai lietošanai. Ja vēlaties
izvilkt un izmantot šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, var
tikt pārkāpti autortiesību likumi. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par
multivides failu nelikumīgu izmantošanu.
• Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram,
ziņojumapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisko sinhronizēšanu
un atrašanās vietu pakalpojumiem. Lai netiktu iekasēta papildu
maksa, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Lai iegūtu
papildinformāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.
• Šī lietotāja rokasgrāmata ir rakstīta plašāk izmantotajās valodās katrā
valstī. Atkarībā no izmantotās valodas saturs daļēji var atšķirties.
1
Mācību paziņojumi
BRĪDINĀJUMS: situācijas, kas var radīt traumas lietotājam un trešajām
pusēm.
UZMANĪBU: situācijas, kas var izraisīt nelielus savainojumus vai ierīces
bojājumus.
PIEZĪME: paziņojumi vai papildinformācija.
Par šo lietotāja rokasgrāmatu
2
Satura rādītājs
5
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
01
43
Skārienekrāns
47
Sākuma ekrāns
56
Ekrāna bloķēšana
Pielāgojamas funkcijas
61
Atmiņas kartes šifrēšana
62
Ekrānuzņēmumu veikšana
63
Teksta ievadīšana
67
Satura kopīgošana
15
Kameras funkcijas
20
Galerijas funkcijas
24
Skaņas kvalitātes un efektu
funkcijas
24
Google Assistant
26
Pirkstu nospiedumu atpazīšana
29
Daudzuzdevumu funkcija
02
03
Noderīgas lietotnes
70
Lietotņu instalēšana un
atinstalēšana
71
Lietotņu atkritumi
Pamatfunkcijas
72
Lietotņu īsceļi
32
73
Tālrunis
77
Ziņapmaiņa
78
Kamera
Produkta komponenti un
piederumi
33
Daļu pārskats
36
Barošanas ieslēgšana un
izslēgšana
37
SIM kartes ievietošana
40
Atmiņas kartes ievietošana
41
Atmiņas kartes izņemšana
41
Akumulators
88
Galerija
92
Kontakti
95
QuickMemo+
97
Pulkstenis
98
Kalendārs
99
Uzdevumi
3
Pielikums
99
Mūzika
100
Kalkulators
100
E-pasts
101
Audio ierakstītājs
102
Atjaunināšanas centrs
102
Failu pārvaldnieks
139
Pretnozagšanas rokasgrāmata
102
Smart Doctor
140
103
LG Mobile Switch
Atvērtā pirmkoda
programmatūras informācija
103
SmartWorld
140
104
RemoteCall Service
104
Šūnu apraide
Reglamentējoša informācija
(Noteikumu ID numurs,
E-marķēšana utt.)
105
Google lietotnes
04
Iestatījumi
109
Iestatījumi
109
Tīkls
122
Skaņa
123
Displeja iestatījumi
124
Vispārīgs
136
LG valodas iestatījumi
136
LG Bridge
137
Tālruņa programmatūras
atjaunināšana
141
Preču zīmes
142
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
142
Lai uzzinātu par šī produkta
atbilstību, sazinieties ar mūsu
biroju
142
Wi-Fi (WLAN)
143
Papildinformācija
147
BUJ
05
Satura rādītājs
4
Drošas un efektīvas lietošanas
norādījumi
Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama
vai nelikumīga.
Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopos informāciju kļūdu
žurnālā. Šis rīks apkopo tikai datus, kas ir saistīti ar bojājumu, piemēram, signāla
stiprumu, šūnas ID pozīciju pēkšņa zvana pārtraukuma gadījumā un ielādētās lietotnes.
Žurnāls tiek izmantots, tikai lai palīdzētu noteikt kļūmes cēloni. Šie žurnāli ir šifrēti, un
tiem var piekļūt tikai pilnvarots LG remonta centra darbinieks, ja ierīci ir nepieciešams
atgriezt remonta veikšanai.
Radiofrekvenču enerģijas ietekme
Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption
Rate — SAR).
Šī ierīce ir izstrādāta atbilstoši piemērojamajām, ar radioviļņu ietekmi saistītajām
drošības prasībām. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādāti norādījumi,
kuros ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to
vecuma un veselības stāvokļa.
• Radioviļņu iedarbības norādījumos tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā
īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR testi tiek
veikti, izmantojot standartizētas metodes, kurās ierīce veic pārraidi visaugstākajā
sertificētajā jaudas līmenī visās izmantotajās frekvenču joslās.
• Tā kā dažādiem LG ierīču modeļiem var būt atšķirīgi SAR līmeņi, šie modeļi ir
izstrādāti tā, lai atbilstu attiecīgajām vadlīnijām par radioviļņu ietekmi.
• SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā
starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 g audu.
• Šim modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,501 W/kg (10 g)
un pie ķermeņa — 1,105 W/kg (10 g).
5
• Šī ierīce atbilst RF iedarbības vadlīnijām, lietojot parastā lietošanas pozīcijā pret ausi
vai novietojot vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lietojot pārnēsāšanas somiņu,
jostas stiprinājumu vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un tiem jābalsta ierīce
vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņojumus, ir
nepieciešams kvalitatīvs ierīces savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņojumu
nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, ka iepriekš
minētie norādījumi par attālumu tiek ievēroti, kamēr ir pabeigta datu pārsūtīšana.
Informācija par RF iedarbību no FCC
1996. gada augustā Amerikas Savienoto Valstu federālā saziņas komisija
(FCC- Federal Communications Commission) ar savu darbību saistībā ar
ziņojumu un rīkojumu FCC 96-326 pieņēma atjauninātu drošības standartu
attiecībā uz radiofrekvenču (RF) elektromagnētiskās enerģijas, ko emitē
FCC regulētie raidītāji, iedarbību uz cilvēkiem. Šīs vadlīnijas atbilst drošības
standartiem, kas iepriekš noteikti gan starptautiskos, gan ASV standartos.
Ierīces dizains atbilst FCC vadlīnijām un šiem starptautiskajiem standartiem.
15.19. daļas paziņojums
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz ierīces darbību attiecas šādi divi apstākļi:
(1) Šī ierīce nevar radīt kaitīgus traucējumus.
(2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tai skaitā traucējumi, kas var radīt
nevēlamu darbību.
15.21. daļas paziņojums
Izmaiņas vai modifikācijas, kuras ražotājs nav skaidri apstiprinājis, var anulēt lietotāja
tiesības ekspluatēt aprīkojumu.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
6
Darbība nēsāšanai ķermeņa tuvumā
Šī ierīce tika pārbaudīta attiecībā uz tipiskām darbībām nēsāšanai ķermeņa tuvumā, ar
ierīces aizmugures daļu 0,39 collu (1 cm) attālumā starp lietotāja ķermeni un ierīces
aizmuguri. Lai atbilstu FCC RF iedarbības prasībām, starp lietotāja ķermeni un ierīces
aizmuguri, jāsaglabā minimālais atstatuma attālums 0,39 collas (1 cm).
Nevar izmantot jebkādus lentes klipšus, stiprinājumus un līdzīgus piederumus, kuros ir
metāla detaļas. Aksesuāri nēsāšanai ķermeņa tuvumā, kas nevar uzturēt 0,39 collu (1
cm) attālumu starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri, un nav pārbaudīti attiecībā
uz tipiskām darbībām nēsāšanai ķermeņa tuvumā, var neatbilst FCC RF iedarbības
ierobežojumiem, un no tiem vajadzētu izvairīties.
15.105. daļas paziņojums
Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem atbilstoši
FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi ir noteikti, nodrošinot saprātīgu aizsardzību
pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotās vietās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem,
tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka šie traucējumi
neradīsies konkrētā vietā. Ja šī iekārta tomēr rada kaitīgus traucējumus televīzijas
uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, varat mēģināt novērst
traucējumus, veicot kādu no zemāk minētajām darbībām.
• Pagrieziet vai novietojiet citā vietā uztveršanas antenu.
• Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
• Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai citā ķēdē, kurai nav pieslēgts uztvērējs.
• Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu
palīdzību.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
7
Izstrādājuma apkope un remonts
• Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus. LG nesniedz garantiju
pret jebkādiem bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot
trešo pušu piederumus.
• Daļa satura un attēlu var atšķirties no ierīcē redzamā bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Neizjauciet ierīci. Ja ir nepieciešams remonts, nogādājiet ierīci pie kvalificēta apkopes
speciālista.
• Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu
plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā
nomainītajām daļām.
• Nenovietojiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo
datoru, tuvumā.
• Ierīcei ir jāatrodas drošā attālumā no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai
plītīm.
• Nenometiet ierīci.
• Nepakļaujiet to mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
• Izslēdziet ierīci vietās, kur to paredz īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet ierīci
slimnīcās, jo tā var ietekmēt jutīgas medicīniskās iekārtas.
• Uzlādes laikā nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām. Tas var radīt elektriskās strāvas
triecienu un nopietnus bojājumus jūsu ierīcei.
• Neveiciet tālruņa uzlādi viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst
un radīt ugunsbīstamību.
• Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram,
benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
• Neveiciet ierīces uzlādi, tai atrodoties uz mīkstām mēbelēm.
• Ierīces uzlāde jāveic labi vēdināmā telpā.
• Nepakļaujiet šo ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
8
• Neglabājiet ierīci blakus kredītkartēm vai transporta biļetēm. Tas var ietekmēt
magnētisko joslu informāciju.
• Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var bojāt ierīci.
• Nepakļaujiet ierīci šķidruma vai mitruma ietekmei.
• Izmantojot piederumus, piemēram, austiņas, esiet piesardzīgs. Bez vajadzības
nepieskarieties antenai.
• Neizmantojiet bojātu, saplaisājušu vai ieplīsušu stiklu, kā arī nepieskarieties tam vai
nemēģiniet noņemt vai labot to. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem,
kas radušies nepareizas vai ļaunprātīgas lietošanas rezultātā.
• Jūsu ierīce ir elektroniska ierīce, kas normālas darbības laikā rada karstumu. Ilgstoša
lietošana un tieša saskare ar ādu, ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, var
radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Šī iemesla dēļ ievērojiet piesardzību ierīces
lietošanas laikā vai uzreiz pēc tās lietošanas.
• Ja ierīce kļūst slapja, nekavējoties atvienojiet to un ļaujiet pilnīgi nožūt. Nemēģiniet
paātrināt žāvēšanas procesu ar ārēju sildīšanas avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu
krāsni vai fēnu.
• Ierīcē iekļuvušais šķidrums maina ierīcē esošā ražojuma marķējuma krāsu. Garantija
neattiecas uz ierīces bojājumiem, kas radušies šķidruma ietekmes dēļ.
• Mobilajai ierīcei ir nepieciešama pareiza gaisa cirkulācija, lai izkliedētu siltumu. Tieša
saskare ar ādu un nepietiekama gaisa plūsmas cirkulācija pie ierīces var izraisīt tās
pārkaršanu. Ierīcei jābūt vismaz 1,0 cm attālumā no lietotāja ķermeņa.
• Nepieļaujiet citu svešķermeņu putekļu nokļūšanu lādētāja/USB kabeļa pieslēgvietā.
Tas var izraisīt siltumu vai ugunsgrēku.
• Lūdzu, pārliecinieties, ka produkts nesaskaras ar šķidrumu. Neizmantojiet un
neuzlādējiet produktu, ja tas ir mitrs. Kad produkts kļūst mitrs, šķidruma bojājumu
indikators maina krāsu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ierobežos jūs no bezmaksas
garantijas remonta pakalpojumu saņemšanas.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
9
Ierīces efektīva lietošana
Elektroniskās ierīces
Visām ierīcēm var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.
• Nelietojiet ierīci medicīnisko iekārtu tuvumā bez atļaujas saņemšanas. Lūdzu,
konsultējieties ar ārstu, lai uzzinātu, vai ierīces darbība var traucēt jūsu medicīniskās
ierīces darbībai.
• Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu
starp elektrokardiostimulatoru un citām ierīcēm, lai izvairītos no iespējamiem
traucējumiem elektrokardiostimulatoram.
• Šī ierīce var radīt spilgtu vai mirgojošu gaismu.
• Ierīces var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību.
• Ierīce var izraisīt nelielus televizora, radio, datora un citu ierīču darbības traucējumus.
• Lietojiet ierīci temperatūrā no 0ºC līdz 40ºC, ja iespējams. Ja ierīce tiek pakļauta
pārmērīgi zemai vai augstai temperatūrai, tā var sabojāties, darboties nepareizi vai
pat eksplodēt.
Drošība uz ceļa
Pārbaudiet likumus un noteikumus par ierīču lietošanu braukšanas laikā attiecīgajā
teritorijā.
• Braukšanas laikā nelietojiet rokas ierīci.
• Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
• Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā vai apstājieties
stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
• Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās
sistēmas, piemēram, stereoiekārtas un drošības iekārtas.
• Ja automašīna ir aprīkota ar drošības gaisa spilvenu, nenosedziet to ar uzstādītu vai
pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Tās nepareiza darbība var izraisīt drošības gaisa
spilvenu kļūmi vai radīt nopietnas traumas.
• Ja, atrodoties uz ielas, klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, ka skaļuma līmenis ir
mērens, lai jūs varētu dzirdēt apkārt notiekošo. Tas ir īpaši svarīgi, ja atrodaties netālu
no ceļiem.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
10
Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem
Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu
skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.
Ja skaņa ilglaicīgi ir lielā skaļumā, var rasties dzirdes bojājumi. Tāpēc nav ieteicams
tālruni ieslēgt vai izslēgt tuvu ausij. Turklāt mūzikas un zvanu skaļumu ieteicams iestatīt
mērenā līmenī.
• Ja izmantojat austiņas un nedzirdat ko runā blakus esošas personas vai blakus
sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.
• Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.
Stikla detaļas
Dažas ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja ierīce tiek nomesta
uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam
un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet ierīci, kamēr stiklu nav nomainījis pilnvarots
apkopes pakalpojumu sniedzējs.
Spridzināšanas darbu zona
Nelietojiet ierīci, ja notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus
tiesību aktus vai noteikumus.
Sprādzienbīstama vide
• Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes vietās.
• Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.
• Nepārvietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus vai sprāgstvielas
tajā pašā transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu ierīce un tās piederumi.
Lidmašīnā
Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.
• Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci.
• Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
11
Bērni
Glabājiet ierīci drošā vietā, kur tai nevar piekļūt mazi bērni. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar
kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.
Ārkārtas zvani
Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīklos. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus,
nekad nepaļaujieties tikai uz savu ierīci. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.
Informācija par akumulatoru un tā apkopi
• Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām
akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora
darbību.
• Lietojiet tikai LG akumulatorus un uzlādes ierīces. LG uzlādes ierīces ir izstrādātas tā,
lai maksimāli palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
• Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īsslēgumu.
• Akumulatora metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
• Nomainiet akumulatoru, kad tā darbība vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku
var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
• Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā
darbības laiku.
• Nepakļaujiet akumulatora uzlādes ierīci tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to
lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
• Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt
akumulatora veiktspēju.
• Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.
• Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, vienmēr izraujiet lādētāju no kontaktligzdas, lai
izvairītos no nevajadzīga lādētāja radīta enerģijas patēriņa.
• Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas,
izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
• Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram,
dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
12
Personīgās informācijas aizsargāšana
• Aizsargājiet savu personīgo informāciju, lai novērstu informācijas noplūdi vai
sensitīvas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
• Izmantojot ierīci, vienmēr dublējiet svarīgus datus. LG neatbild par datu zudumu.
• Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un atiestatiet ierīci, lai izvairītos no
sensitīvas informācijas ļaunprātīgas izmantošanas.
• Lejupielādējot lietotnes, rūpīgi izlasiet atļauju ekrānā norādīto.
• Esiet uzmanīgs, izmantojot lietotnes, kurām ir piekļuve vairākām funkcijām vai jūsu
personīgajai informācijai.
• Regulāri pārbaudiet savus personīgos kontus. Ja pamanāt kaut ko, kas liecina
par savas personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, lūdziet pakalpojumu
sniedzēju izdzēst vai mainīt sava konta informāciju.
• Ja jūsu ierīce ir nozaudēta vai nozagta, nomainiet konta paroli, lai aizsargātu savu
personīgo informāciju.
• Neizmantojiet lietotnes no nezināmiem avotiem.
Paziņojums par akumulatora nomaiņu
• Litija jonu akumulators ir bīstams komponents, kas var radīt traumas.
• Ja akumulatora nomaiņu veic nekvalificēta persona, ierīce var tikt bojāta.
• Neveiciet akumulatora nomaiņu pats. Akumulatoru iespējams sabojāt, kas
savukārt var radīt pārkaršanu un traumas. Akumulatora nomaiņu jāveic
kvalificētai personai. Akumulators ir jānodod otrreizējai pārstrādei vai
jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
• Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs
to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai
pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem
speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi,
lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru pašiem, bet vajadzētu
konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu
sniedzēju.
• Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss,
jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem
akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem
paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi
13
01
Pielāgojamas
funkcijas
Kameras funkcijas
Platleņķa kamera
Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt videoklipus plašākā diapazonā nekā
jūsu faktiskais redzamības lauks, izmantojot platleņķa režīmu aizmugurē
esošajā kamerā.
Pieskarieties vienumam
, pēc tam pieskarieties vienumam / , lai
pārslēgtos no standarta uz platleņķa kameru.
Mainiet kameras leņķi.
Aizmugures kamera
• Skatiet sīkāku informāciju Kameras ieslēgšana.
• Jūs varat pārslēgties tikai no standarta un platleņķa kameras objektīviem
aizmugurē esošajā kamerā.
Pielāgojamas funkcijas
15
Portrets
Jūs varat uzņemt asu portretu, piemērojot kameras objektīvu aizmiglošanās
efektu.
1
Pieskarieties vienumam
Portrets.
2
Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
• Lai pielāgotu aizmiglošanās izturību, velciet slīdņa joslu pa kreisi vai pa
labi.
, pēc tam pieskarieties vienumam
• Lietojot aizmugurē esošo kameru, attāliniet objektu no 1,3 līdz 5,0 pēdas.
• Šī funkcija nav pieejama, ja apkārtne ir pārāk tumša.
• Pēc šīs funkcijas lietojuma pieskarieties priekšskatījuma ekrāna vēlamajai
pozīcijai, lai automātiski piemērotu ekspozīcijas vērtību un fokusētu, lietojot
aizmugurē esošo kameru, vai ekspozīcijas vērtību tikai, lietojot priekšējo
kameru.
Pielāgojamas funkcijas
16
AI CAM
Jūs varat efektīvi uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, jo kamera atpazīst
objektu, fotografējot vai ierakstot videoklipu.
1
Pieskarieties vienumam
AI CAM.
2
Kad objekts tiek atpazīts, tiek izmantots labākais efekts sižetam.
• Lai piemērotu citus efektus, pieskarieties sižeta ikonai.
• Automātiski var atpazīt mājdzīvniekus, pilsētas, ziedus, pārtiku, ainavu,
personu, saulrietu, auto, kopā 8 kategorijas.
Saulriets
, pēc tam pieskarieties vienumam
Zieds
• Ainas atpazīšanas rezultāts var atšķirties atkarībā no apgaismojuma vai
objekta atrašanās vietas, fotografēšanas laikā. Atslēgvārdi netiek parādīti
pašreizējos fotoattēlos vai videoklipos.
• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja priekšējā un aizmugurējā kamera atrodas
automātiskajā režīmā.
Pielāgojamas funkcijas
17
QLens
Jūs varat veikt iepirkšanos, meklēt attēlu vai skenēt QR kodu, fotografējot ar
QLens.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
, pēc tam pieskarieties vienumam QLens.
Izvēlieties vajadzīgo opciju sadaļās Vizuālā meklēšana vai Skenēt QR kodu.
Pieskaries ekrānam, lai uzņemtu objekta fotoattēlu, kuru vēlaties meklēt,
vai fokusējiet QR kodu.
• Rezultāts parādīsies pēc brīža.
• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja jūsu ierīce ir savienota ar tīklu. Ja
izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas
lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
• Lai veiktu vizuālās meklēšanas funkcijas, jūs varat izvēlēties vēlamo laukumu
attēlā, kuru esat uzņēmis, un pēc tam vēlreiz meklēt.
• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja aizmugurējā kamera atrodas
automātiskajā režīmā.
• Šī funkcija atkarībā no atrašanās vietas var nebūt atbalstīta.
Pielāgojamas funkcijas
18
Zibspuldzes ātra pārslēgšana
Fotoattēli, kas tiek uzņemti regulāri, tiek saglabāti kā GIF faili.
1
Pieskarieties vienumam
, pēc tam pieskarieties vienumam
REŽĪMS Zibspuldzes ātra pārslēgšana .
2
Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
• Fotoattēli tiek uzņemti ik pēc 3 sekundēm un saglabāti kā GIF fails.
• Pieskarieties vienumam ekrānā, lai izvēlētos fotoattēlu skaitu, kurus
vēlaties uzņemt.
• Fotografējot, pieskarieties vienumam , lai izveidotu GIF failus ar
iepriekš uzņemtiem fotoattēliem.
• Zibspuldze automātiski ieslēdzas, lai darbotos kā taimeris.
• Šajā brīdī tiek uzņemti fotoattēli un ekrāna apakšdaļā tiek parādīts kopējais
kadru skaits.
• Visi uzņemtie fotoattēli tiek saglabāti tikai kā GIF faili.
• Jūs nedrīkstat mainīt GIF ātrumu, ne arī attēla secību.
Pielāgojamas funkcijas
19
Galerijas funkcijas
Kolāžas veidošana
Jūs varat izveidot kolāžu no saistītā satura.
1
2
Skatot albumu, pieskarieties vienumam
3
Pieskarieties vienumam IZVEIDOT.
Izveidot kolāžu.
Atlasiet vajadzīgos attēlus, ko pievienot kolāžai, un pēc tam pieskarieties
vienumam TĀLĀK.
• Ekrāna apakšdaļā atlasiet vajadzīgo izkārtojumu.
• Kolāžas izveidošanai var izmantot ne vairāk kā 9 attēlus.
Pielāgojamas funkcijas
20
Filmas veidošana
Jūs varat izveidot jaunu filmu, apvienojot attēlus un videoklipus.
1
Pieskarieties cilnei
Fotoattēli, pēc tam pieskarieties vienumam
Izveidot filmu.
Atskaņot, pēc tam pieskarieties
Varat arī pieskarties cilnei
vienumamIzveidot Filmas.
2
3
Atlasiet filmas attēlus vai videoklipus un pieskarieties vienumam TĀLĀK.
Rediģējiet atlasītos attēlus un videoklipus, pēc tam pieskarieties
vienumam SAGLABĀT.
Pielāgojamas funkcijas
21
Failu dzēšana
Varat atlasīt attēlus vai videoklipus, kas jāizdzēš no videoklipa, pieskaroties
vienumam tā sīktēlā.
Failu pievienošana
Jūs varat atlasīt attēlus vai videoklipus, kurus pievienot pēc pieskāriena
vienumam ekrāna apakšdaļā. Varat arī atlasīt iepriekš pievienotos attēlus
vai videoklipus.
• Pieskarieties failam un turiet to, pēc tam pieskarieties citam failam, lai
atlasītu vairākas reizes.
Failu pārkārtošana
Lai pārkārtotu attēlus un videoklipus, pieskarieties un turiet failu, kuru vēlaties
pārvietot, un velciet to uz vēlamo vietu.
Failu efektu pievienošana
Pieskarieties vienumam
fontu.
, lai pievienotu motīvu vai fona mūziku, mainītu
Filmas labojumu atiestatīšana
Varat atiestatīt filmā veiktos labojumus (piemēram, atskaņošanas laiku),
pieskaroties vienumam .
Faila priekšskatīšana
Pārbaudiet savu jauno videoklipu, pirms saglabājat to, pieskaroties vienumam
. Pēc atskaņošanas laika beigām nākamais fails tiek atskaņots automātiski.
• Lai izveidotu videoklipu, var izmantot ne vairāk kā 50 attēlus un videoklipus.
• Attēla atskaņošanas laiks pēc noklusējuma ir 3 sekundes, un to nevar
mainīt. Videoklipus var apgriezt līdz vismaz 1 sekundei.
• Šī funkcija var neatbalstīt dažus attēlu vai video formātus.
Pielāgojamas funkcijas
22
GIF izveidošana
Jūs varat viegli izveidot GIF failu, izmantojot ierakstīto videoklipu vai
fotoattēlus.
GIF izveidošana, izmantojot ierakstītos videoklipus
1 Vēlamajā sākuma punktā, skatoties videoklipu, pieskarieties vienumam .
2 Atlasiet GIF, kuru vēlaties izveidot, garumu.
• GIF tiek ģenerēts laikā, kas atlasīts no pašreizējā laika.
• Videoklipiem, kas ir mazāk nekā 5 sekundes, GIF attēli tiek ģenerēti
automātiski atlikušajam laikam.
GIF izveidošana, izmantojot fotoattēlus
1 Skatot albumu, pieskarieties vienumam Izveidot GIF.
Varat arī pieskarties vienumam
cilnē Atskaņot.
2
vienumā Atskaņot lietotnes Galerija
Atlasiet vēlamos fotoattēlus, lai izveidotu GIF failu, un pēc tam
pieskarieties vienumam TĀLĀK.
• Jūs varat pievienot vairākus attēlus un pielāgot GIF ātrumu, ekrāna
attiecību un failu kārtību.
• Jūs varat izmantot šo funkciju tikai radošiem mērķiem. Šīs īpašības
izmantošana, kas saistīta ar citu personu tiesību pārkāpšanu, piemēram,
autortiesības vai apmelojoši vai aizvainojoši paziņojumi, var būt pakļauta
civiltiesiskām, kriminālām vai administratīvām saistībām un/vai sodiem
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs nedrīkstat kopēt, pavairot,
izplatīt vai citādi nelikumīgi izmantot jebkādus ar autortiesībām aizsargātus
materiālus bez likumīgā īpašnieka vai autortiesību īpašnieka atļaujas. LG
Electronics pilnībā atsakās no visām izteiktām un netiešām garantijām, kā
arī ar tām saistītām saistībām.
• GIF faila izveidošanai var izmantot ne vairāk kā 100 attēlus.
Pielāgojamas funkcijas
23
Skaņas kvalitātes un efektu funkcijas
DTS:X 3D Surround
Jūs varat atskaņot dziesmu vai videoklipu trīsdimensiju, padziļinātā un spilgtā
skaņā. Lai izmantotu šo funkciju, savā ierīcē pievienojiet austiņas, skaļruni vai
citas ārējās audio ierīces.
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Skaņa Skaņas kvalitāte un
efekti DTS:X 3D Surround, un pēc tam pieskarieties vienumam
, lai
aktivizētu šo funkciju.
Skaņas virziena regulēšana
Varat noregulēt skaņas virzienu.
1
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Skaņa Skaņas kvalitāte un
efekti DTS:X 3D Surround, un pēc tam pieskarieties vienumam .
2
Izvēlieties skaņas virzienu.
Google Assistant
Google Asistent pārskats
Varat palaist vai izmantot vēlamās lietotnes ar balsi.
• Lai izmantotu šo funkciju, vispirms izveidojiet savienojumu ar tīklu un
pierakstieties savā Google kontā
• Šī funkcija var nedarboties pareizi, vai arī balss atpazīšanas precizitāte var
samazināties zonās, kurās Wi-Fi vai mobilā tīkla signāla stiprums ir vājš.
• Šī funkcija var netikt atbalstīta, vai atbalstītās valodas var atšķirties atkarībā
no apkalpes zonas.
Pielāgojamas funkcijas
24
Aktivizējiet Google Assistant.
1 Nospiediet un turiet nospiestu vienumu
Google Assistant.
2
3
Pieskarieties vienumiem SĀKT.
4
Pieskarieties vienumiem Saglabāt.
sākuma ekrānā, lai palaistu
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un sakiet “Ok Google”.
• Ierīce saglabā jūsu balss datus, lai to atpazītu.
Google Assistant palaišana ar balsi
1 Kad ekrāns ir ieslēgts, sakiet “Ok Google”.
2 Sakiet komandu vai jautājumu, kad ekrānā parādās “Sveiki, kā es varu
palīdzēt?”.
Google Assistant palaišana no Sākuma ekrāna
1 Pieskarieties un turiet vienumu Sākuma ekrānā.
2 Sakiet komandu vai jautājumu, kad ekrānā parādās “Sveiki, kā es varu
palīdzēt?”.
• Balss atpazīšanas precizitāte var samazināties, ja runājat ar neskaidru balsi
vai trokšņainā vietā. Izmantojot balss atpazīšanas funkciju, palieliniet tās
precizitāti, runājot ar skaidru balsi klusā vietā.
Pielāgojamas funkcijas
25
Pirkstu nospiedumu atpazīšana
Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu
Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas izmantošanas vispirms ir
jāreģistrē pirkstu nospiedums jūsu ierīcē.
Pirksta nospieduma atpazīšanas funkciju var izmantot tālāk minētajos
gadījumos.
• Lai atbloķētu ekrānu.
• Lai skatītu bloķēto saturu Galerija vai QuickMemo+.
• Apstipriniet pirkumu, pierakstoties lietotnē vai identificējot sevi ar savu
pirkstu nospiedumu.
• Pirksta nospiedumu var izmantot ierīcē lietotāja identifikācijai. Ja dažādiem
lietotājiem ir ļoti līdzīgi pirkstu nospiedumi, pirkstu nospiedumu sensors var
tos atpazīt kā vienu un to pašu pirksta nospiedumu.
• Ja ierīce nevar noteikt pirkstu nospiedumus vai aizmirsāt reģistrācijā
norādīto vērtību, apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru ar savu
ierīci un ID karti.
Piesardzības pasākumi pirksta nospieduma atpazīšanai
Dažādu iemeslu dēļ pirkstu nospiedumu atpazīšanas precizitāte var
samazināties. Lai maksimāli palielinātu atpazīšanas precizitāti, pārbaudiet
tālāk norādīto informāciju, pirms lietojat ierīci.
• Ierīcei ir pirkstu nospiedumu sensors. Pārliecinieties, ka pirkstu
nospiedumu sensors nav bojāts ar metāla objektu, piemēram, monētu vai
atslēgu.
• Ja uz pirkstu nospiedumu sensora ir ūdens, putekļi vai citi svešķermeņi,
pirkstu nospiedumu reģistrācija vai atzīšana var nedarboties. Pirms pirkstu
nospiedumu atpazīšanas notīriet un nožāvējiet pirkstu.
• Pirksta nospiedums var netikt atpazīts pareizi, ja uz pirksta ir rēta vai tā
virsma nav līdzena, jo tas bija iemērkts ūdenī.
• Ja saliecat pirkstu vai izmantojiet tikai pirksta galu, pirksta nospiedums,
iespējams, netiks atpazīts. Pārliecinieties, vai pirksts sedz visu pirkstu
nospiedumu sensora virsmu.
Pielāgojamas funkcijas
26
• Katrā reģistrēšanas reizē skenējiet tikai vienu pirkstu. Vairāku pirkstu
skenēšana var ietekmēt pirkstu nospiedumu reģistrēšanu un atpazīšanu.
• Ja apkārtējais gaiss ir sauss, ierīce var ģenerēt statisko elektrību. Ja
apkārtējais gaiss ir sauss, nav ieteicams skenēt pirkstu nospiedumus vai
pirms pirkstu nospiedumu skenēšanas pieskarties metāla priekšmetam,
piemēram, monētai vai atslēgām, lai noņemtu statisko elektrību.
Pirkstu nospiedumu reģistrēšana
Lai izmantotu identifikāciju ar pirksta nospiedumu, varat reģistrēt un saglabāt
savu pirksta nospiedumu ierīcē.
1
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Bloķēšanas
ekrāns un drošība Pirkstu nospiedumi.
• Lai varētu izmantot šo funkciju, ir jāiestata bloķēšanas ekrāns.
• Ja ekrāna bloķēšana nav aktīva, konfigurējiet bloķēšanas ekrānu, izpildot
ekrānā redzamos norādījumus. Skatiet sīkāku informāciju Ekrāna bloķēšanas
iestatīšana.
2
Atrodiet pirkstu nospiedumu sensoru ierīces aizmugurē un uzmanīgi
uzlieciet uz tā pirkstu, lai reģistrētu pirksta nospiedumu.
• Uzmanīgi nospiediet pirkstu nospiedumu sensoru, lai sensors varētu atpazīt
jūsu pirksta nospiedumu.
• Pārliecinieties, vai pirkstu gals pārklāj visu pirkstu nospiedumu sensora
virsmu.
Pielāgojamas funkcijas
27
3
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
• Atkārtojiet pirksta nospieduma skenēšanu, nedaudz pārvietojot pirkstu,
līdz pirksta nospiedums tiek reģistrēts.
4
Kad pirksta nospieduma reģistrēšana ir pabeigta, pieskarieties vienumam
LABI.
• Lai reģistrētu citu pirksta nospiedumu, pieskarieties vienumam
PIEVIENOT VAIRĀK. Ja vēlaties reģistrēt tikai vienu pirksta
nospiedumu un attiecīgais pirksts nav labā stāvoklī, pirkstu
nospiedumu atpazīšana var nedarboties pareizi. Šādā situācijā ir
ieteicams reģistrēt vairākus pirkstu nospiedumus.
Pirkstu nospiedumu pārvaldība
Varat rediģēt vai dzēst reģistrētos pirkstu nospiedumus.
1
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Bloķēšanas
ekrāns un drošība Pirkstu nospiedumi.
2
3
Atbloķējiet atbilstoši norādītajai bloķēšanas metodei.
Pirkstu nospiedumu sarakstā pieskarieties pirksta nospiedumam, lai to
pārdēvētu. Lai to dzēstu, pieskarieties vienumam .
Ekrāna atbloķēšana ar pirksta nospiedumu
Varat atbloķēt ekrānu vai skatīt bloķēto saturu, izmantojot pirksta
nospiedumu. Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
1
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Bloķēšanas
ekrāns un drošība Pirkstu nospiedumi.
2
3
Atbloķējiet atbilstoši norādītajai bloķēšanas metodei.
Pirkstu nospiedumu iestatījumu ekrānā aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
• Ekrāna bloķēšana: atbloķējiet ekrānu, izmantojot pirksta nospiedumu.
• Satura bloķēšana: atbloķējiet saturu, izmantojot pirksta nospiedumu.
Lai to izdarītu, pārliecinieties, ka ir iestatīta satura bloķēšana.
Pielāgojamas funkcijas
28
Daudzuzdevumu funkcija
Vairāki logi
Vienlaikus varat izmantot divas lietotnes, sadalot ekrānu vairākos logos.
1
Pieskarieties vienumam , izmantojot skārienjutīgo pogu sākuma
ekrānā.
• Parādās nesen izmantotās lietotnes.
2
Lai izmantotu vairāku logu funkciju, pieskarieties vienumam
lietotnes augšpusē.
• Atlasītā lietotne parādās ekrāna augšējā daļā.
vēlamās
Alternatīvi,
1
Pieskarieties un turiet vienumu , kamēr izmantojat lietotni.
• Sadalītajā ekrānā parādās nesen izmantotās lietotnes.
2
Lai izmantotu vairāku logu funkciju, pieskarieties vienumam
lietotnes augšpusē.
• Atlasītā lietotne parādās ekrāna augšējā daļā.
Pielāgojamas funkcijas
vēlamās
29
• Lai deaktivizētu vairāku logu funkciju, skārienjutīgo pogu sākuma ekrānā
pieskarieties vienumam
un turiet to.
• Lai pielāgotu sadalītā ekrāna izmēru, velciet vienumu
ekrāna centrā.
• Vairāku logu funkcija netiek atbalstītas dažās LG lietotnēs un lietotnēs, kas
tiek lejupielādētas no Play veikala.
Pēdējie ekrāni
Pēdējie ekrāni sniedz priekšskatījumu par nesen lietotajām lietotnēm.
Lai apskatītu nesen lietoto lietotņu sarakstu, pieskarieties Sākumā vienumam
, pēc tam pieskarieties parādītajai lietotnei.
• Pieskarieties un turiet lietotni un velciet to uz ekrāna augšdaļu, lai palaistu
lietotni ar vairāku logu funkciju. Varat arī pieskarties vienumam katras
lietotnes augšpusē.
Pielāgojamas funkcijas
30
02
Pamatfunkcijas
Produkta komponenti un piederumi
Šajā ierīcē ir iekļauti šādi vienumi.
• Ierīce
• Stereo austiņas
• USB kabelis
• Lādētājs
• Īsā lietošanas pamācība
• Izvilkšanas tapa
• Iepriekš aprakstītie vienumi var būt neobligāti.
• Ierīces komplektācijā ietvertie vienumi un pieejamie piederumi var atšķirties
atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG Electronics piederumus. Izmantojot citu
ražotāju piederumus, var tikt ietekmēta jūsu ierīces zvanīšanas veiktspēja vai
rasties darbības traucējumi. Šāda veida traucējumiem nav spēkā LG remonta
apkope.
• Dažas ierīces daļas ir izgatavotas no rūdīta stikla. Ja jūs nometat ierīci uz
cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu, rūdītais stikls var tikt
bojāts. Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG
klientu apkalpošanas centru.
• Ja trūkst kāds no šiem pamata piederumiem, sazinieties ar izplatītāju, no
kura iegādājāties ierīci.
• Lai iegādātos papildu elementus, sazinieties ar LG klientu apkalpošanas
centru.
• Daži piederumi izstrādājuma iepakojumā var tikt mainīti bez iepriekšēja
brīdinājuma.
• Jūsu ierīces izskats un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja
brīdinājuma.
• Ierīces specifikācijas var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu
sniedzēja.
• Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas izmantošanas noņemiet
aizsargekrānu no pirkstu nospieduma sensora.
Pamatfunkcijas
32
Daļu pārskats
Mikrofons
Priekšējās kameras objektīvs
Skaļuma taustiņi (+/–)
Austiņa
LED indikators
Tuvuma/apkārtējās gaismas
sensors
Nano-SIM/Memory kartes
paliktnis
Ieslēgšanas/bloķēšanas
taustiņš
Google Asistent poga
Skārienekrāns
Stereo austiņu ligzda
Lādētāja/USB kabeļa ports
Aizmugurējās kameras
objektīvi (platleņķa /
standarta leņķa /
dziļuma sensors)
Zibspuldze
Pirkstu nospiedumu sensors
NFC apgabal
Skaļrunis
Pamatfunkcijas
Mikrofons
33
NEMĒĢINIET patstāvīgi noņemt aizmugurējo vāciņu.
Tas var ievērojami bojāt akumulatoru un ierīci, kas var izraisīt pārkaršanu,
ugunsgrēku un traumas. Šo ierīces aizmugurējo vāciņu un akumulatoru
nedrīkst noņemt vai nomainīt nekvalificēta persona.
• Tuvuma/apkārtējās gaismas sensors
-- Tuvuma sensors. Zvana laikā tuvuma sensors izslēdz ekrānu un atspējo
skāriena funkcionalitāti, kad ierīce atrodas tuvu cilvēka ķermenim. Kad
ierīce atrodas ārpus noteikta diapazona, sensors ieslēdz ekrānu un
iespējo skāriena funkcionalitāti.
-- Apkārtējās gaismas sensors. Apkārtējās gaismas sensors analizē
apkārtējās gaismas intensitāti, kad ir ieslēgts spilgtuma automātiskās
kontroles režīms.
• Skaļuma taustiņi
-- Pielāgojiet skaļumu zvana signāliem, sarunām un paziņojumiem.
-- Izmantojot kameru, uzmanīgi piespiediet skaļuma taustiņu, lai uzņemtu
fotoattēlu. Lai uzņemtu nepārtrauktu fotoattēlu sēriju, nospiediet un
turiet nospiestu skaļuma taustiņu.
-- Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (–), lai palaistu
lietotni Kamera, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Divreiz nospiediet
skaļuma palielināšanas taustiņu (+), lai palaistu lietotni Tveršana+.
• Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš
-- Īslaicīgi nospiediet šo taustiņu, ja vēlaties ieslēgt vai izslēgt ekrānu.
-- Nospiediet taustiņu un turiet to nospiestu, ja vēlaties atlasīt enerģijas
vadības opciju.
• Google Asistent poga
-- Jūsu ierīcei ir iebūvēts Google Asistent. Atrodiet atbildes un veiciet
lietas, kad esat ceļā. Lai to palaistu, pieskarieties pogai Google Asistent,
kas atrodas tālruņa sānos.
-- Aktivizējiet Google Assistant. Skatiet sīkāku informāciju Google
Assistant.
Pamatfunkcijas
34
• Pirkstu nospiedumu sensors
-- Ieslēdziet pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkciju, lai vienkāršotu
ekrāna atbloķēšanas procesu. Skatiet sīkāku informāciju Pārskats par
pirkstu nospiedumu atpazīšanu.
• Atkarībā no ierīces specifikācijām var būt ierobežota piekļuve dažām
funkcijām.
• Ierīces aizmugurē ir iebūvēta NFC antena. Uzmanieties, strādājot ar ierīci, lai
izvairītos no NFC antenas bojāšanas vai pārklājuma.
• Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus un nesēdiet uz tās. Pretējā
gadījumā var tikt bojāts skārienekrāns.
• Ekrāna aizsargplēve vai citi aizsargpiederumi var traucēt tuvuma sensora
darbībai.
• Ja jūsu ierīce ir mitra vai tiek lietota mitrā vietā, skārienekrāns vai pogas var
nedarboties pareizi.
Turiet ierīci pareizi, kā parādīts zemāk. Ja, izmantojot ierīci, pārklājat mikrofona
caurumu ar roku, pirkstu vai aizsargapvalku, zvana laikā jūsu balss var
izklausīties neskaidri.
Labs piemērs
Mikrofons
Mikrofons
Pamatfunkcijas
Slikts piemērs
Neaizsedziet mikrofonu.
Neaizsedziet mikrofonu.
35
Barošanas ieslēgšana un izslēgšana
Barošanas ieslēgšana
Kad barošana ir izslēgta, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/
bloķēšanas taustiņu.
• Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tiek veikta sākotnējā konfigurācija. Pirmās
viedtālruņa sāknēšanas laiks var būt ilgāks nekā parasti.
Barošanas izslēgšana
Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un pēc tam
atlasiet vienumu Izslēgt.
Ierīces restartēšana
Ja ierīce nedarbojas pareizi vai neatbild, restartējiet to, izpildot tālāk sniegtos
norādījumus.
1
Vienlaikus nospiediet un turiet Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un
Skaļuma samazināšanas taustiņu (–), līdz barošana ir izslēgta.
2
Kad ierīce tiek restartēta, atlaidiet taustiņu.
Enerģijas vadības opcijas
Nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņam un turiet to nospiestu, pēc tam
atlasiet opciju.
• Izslēgt: Izslēdziet ierīci.
• Izslēdziet un restartējiet: Restartējiet ierīci.
• Lidojuma režīms ir ieslēgts: bloķēt ar telekomunikācijām saistītas
funkcijas, tostarp tālruņa zvanu veikšanu, ziņojumapmaiņu un interneta
pārlūkošanu. Citas funkcijas joprojām ir pieejamas.
Pamatfunkcijas
36
SIM kartes ievietošana
Lai sāktu lietot ierīci, ievietojiet SIM karti (abonenta identitātes moduli), ko
nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
• Esiet uzmanīgi ar izmešanas spraudīti, jo tai ir asa maliņa.
1
Ievietojiet izvilkšanas tapu karšu paliktņa caurumā.
2
Izvelciet karšu paliktni.
Pamatfunkcijas
37
3
Novietojiet SIM karti uz karšu paliktņa, vēršot zelta krāsas kontaktus
lejup.
Ievietojiet galveno SIM karti 1. SIM kartes paliktnī, un sekundāro SIM karti
- 2. SIM kartes paliktnī.
4
Ievietojiet karšu paliktni atpakaļ slotā.
Pamatfunkcijas
38
• Šī ierīce atbalsta tikai Nano SIM kartes.
Nano
Mikro
Standarta
• Lai nodrošinātu darbību bez problēmām, ieteicams ierīcē izmantot pareizā
veida SIM karti. Vienmēr izmantojiet rūpnīcā izgatavotu operatora
nodrošināto SIM karti.
• Ja ievietojat kartes paliktni ierīcē, kamēr kartes paliktnis ir mitrs, ierīce var
tikt bojāta. Vienmēr pārliecinieties, vai kartes paliktnis ir sauss.
Piesardzības pasākumi, izmantojot SIM karti
• Nenozaudējiet SIM karti. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem un
citām problēmām, kas radās SIM kartes nozaudēšanas vai atdošanas
rezultātā.
• Uzmanieties, lai, ievietojot vai izņemot SIM karti, nesabojātu to.
Pamatfunkcijas
39
Atmiņas kartes ievietošana
Ievietojiet atmiņas karti savā ierīcē.
Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt
saderīgas ar jūsu ierīci.
1
2
3
Ievietojiet izvilkšanas tapu karšu paliktņa caurumā.
Izvelciet karšu paliktni.
Novietojiet atmiņas karti uz karšu paliktņa, vēršot zelta krāsas kontaktus
lejup.
Atmiņas karte
(opcionāla - pārdod atsevišķi)
SIM karte
4
Ievietojiet karšu paliktni atpakaļ slotā.
• Dažas atmiņas kartes nav pilnībā saderīgas ar ierīci. Ja lietojat nesaderīgu
karti, var rasties ierīces vai atmiņas kartes bojājumi vai arī atmiņas kartē
saglabāto datu bojājums.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana var saīsināt atmiņas kartes darbības
laiku.
Pamatfunkcijas
40
Atmiņas kartes izņemšana
Drošības nolūkā pirms atmiņas kartes izņemšanas atvienojiet to.
1
2
Pieskarieties vienumiem
3
4
Izņemiet atmiņas karti no karšu paplātes.
Iestatījumi Vispārīgs Krātuve
.
Ievietojiet izvades tapu karšu paplātes atverē un pēc tam izvelciet no
ierīces karšu paplāti.
Ievietojiet karšu paliktni atpakaļ slotā.
• Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek pārsūtīta informācija vai tiek
piekļūts datiem. Pretējā gadījumā dati var tikt zaudēti vai bojāti vai arī
var rasties atmiņas kartes vai ierīces bojājums. Uzņēmums LG neatbild
par zaudējumiem, kas radās atmiņas karšu ļaunprātīgas vai nepareizas
lietošanas rezultātā, tostarp par datu zudumu.
Akumulators
Akumulatora uzlāde
Pirms ierīces lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
Uzlādējiet ierīci ar USB C tipa kabeli.
Uzlādes kabelis termināls
Pamatfunkcijas
41
• Neizmantojiet ierīces ārējo spaili, lādēšanas kabeli vai spraudni, ja ir mitrums.
Tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, traumas vai ierīces darbības
traucējumus. Ja ir mitrums, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un
pilnībā nosusiniet mitrumu.
• Pārliecinieties, ka izmantojat ar savu ierīci ar piegādāto USB kabeli.
• Noteikti izmantojiet LG apstiprinātu lādētāju un uzlādes kabeli.
Akumulatoru uzlādējot ar trešās puses lādētāju, var eksplodēt akumulators
vai arī var tikt sabojāta ierīce.
• Jūsu ierīcei ir iekšējs atkārtoti uzlādējams akumulators. Drošības nolūkos
neizņemiet iegulto akumulatoru.
• Izmantojot ierīci tās uzlādes laikā, var rasties elektriskās strāvas trieciens. Lai
izmantotu ierīci, pārtrauciet uzlādi.
• Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet lādētāju no strāvas rozetes. Tādējādi
netiek lieki patērēta elektroenerģija.
• Akumulatoru arī var uzlādēt, vienu USB kabeļa galu pievienojot ierīcei, bet
otru — galddatoram vai klēpjdatoram. Tas var aizņemt ilgāku laiku nekā
adaptera pievienošana sienas kontaktligzdai.
• Akumulatoru nedrīkst uzlādēt ar USB centrmezglu, kas nevar saglabāt
nominālo spriegumu. Uzlāde var neizdoties vai tikt apturēta.
Piesardzības pasākumi, lietojot ierīci
• Pārliecinieties, ka izmantojat pievienoto USB kabeli; neizmantojiet trešās
puses USB kabeļus vai lādētājus ar savu ierīci. LG ierobežotā garantija
neattiecas uz trešo pušu piederumu lietošanu.
• Ierīce var tikt bojāta, neievērojot šīs instrukcijas norādījumus, un to
nepareizi lietojot.
Pamatfunkcijas
42
Akumulatora efektīva lietošana
Akumulatora kalpošanas laiks var samazināties, ja vienlaicīgi un ilglaicīgi
izmantojat daudzas lietotnes un funkcijas.
Lai paildzinātu akumulatora darbības laiku, atceliet fonā notiekošas darbības.
Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, izpildiet tālāk norādītās
darbības.
• Izslēdziet Bluetooth® vai Wi-Fi tīkla funkciju, ja tā netiek izmantota.
• Iestatiet pēc iespējas īsāku ekrāna noildzes laiku.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
• Iestatiet ekrāna bloķēšanu, kad ierīce netiek lietota.
• Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni, izmantojot jebkuru lejupielādēto
lietotni.
Skārienekrāns
Varat iepazīties ar ierīces pārvaldīšanas iespējām, izmantojot skārienekrāna
žestus.
Pieskaršanās
Viegli pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu lietotni vai opciju.
Pamatfunkcijas
43
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties un turiet vairākas sekundes vienumu, lai parādītu izvēlni ar
pieejamajām opcijām.
Pieskaršanās divreiz
Divreiz ātri pieskarieties, lai tuvinātu vai tālinātu tīmekļa lapu vai karti.
Vilkšana
Pieskarieties un turiet vienumu piemēram, lietotni vai logrīku, pēc tam ar
pirkstu velciet šo vienumu uz citu vietu, veicot vienu mērķtiecīgu kustību.
Varat izmantot šo žestu, lai pārvietotu vienumu.
Pamatfunkcijas
44
Pārvilkšana
Pieskarieties ar pirkstu ekrānam un bez apstāšanās veikli to velciet. Jūs varat
izmantot šo žestu, lai ritinātu sarakstu, tīmekļa lapu, fotoattēlus, ekrānus un
daudz ko citu.
Savilkšana un izplešana
Savelciet divus pirkstus, lai tālinātu, piemēram, fotoattēlu vai karti. Lai
tuvinātu, izpletiet pirkstus.
• Sargiet skārienekrānu no pārmērīga fiziska trieciena. Pretējā gadījumā var
sabojāt skāriena sensoru.
Pamatfunkcijas
45
• Skārienekrāna kļūme var rasties, ierīci izmantojot magnētiska, metāla vai
elektrību vadoša materiāla tuvumā.
• Ierīci lietojot spilgtā gaismā, piemēram, tiešā saules gaismā, ekrāns var nebūt
redzams atkarībā no pozīcijas. Izmantojiet ierīci apēnotā vietā vai arī vietā,
kur gaisma nav pārāk spilgta, taču pietiekama, lai būtu piemērota grāmatu
lasīšanai.
• Nespiediet ekrānu ar pārmērīgu spēku.
• Viegli pieskarieties ar pirkstu vajadzīgajai opcijai.
• Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja rokā ir uzvilkts cimds vai arī
pieskaraties ar nagu.
• Skārienvadība var nedarboties pareizi, ja ekrāns ir mitrs vai slapjš.
• Skārienekrāns var nedarboties pareizi, ja ierīcei ir piestiprināta ekrāna
aizsargplēve vai cits aizsargpiederums, kas iegādāts trešās puses veikalā.
• Ilgstoša laika statiska attēla parādīšana var izraisīt pēcattēlus vai ekrāna
sadedzināšanu. Izslēdziet ekrānu vai izvairieties no tā paša attēla
parādīšanas ilgu laiku, ja ierīci neizmantojat.
Pamatfunkcijas
46
Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāna pārskats
Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura ierīcē var piekļūt dažādām funkcijām
un lietotnēm. Pieskarieties vienumam jebkurā ekrānā, lai pārietu tieši uz
sākuma ekrānu.
Sākuma ekrānā varat pārvaldīt visas lietotnes un logrīkus. Velciet ekrānā pa
kreisi vai pa labi, lai skatītu visas instalētās lietotnes.
Sākuma ekrāna izkārtojums
Varat skatīt visas lietotnes un kārtot logrīkus un mapes sākuma ekrānā.
Statusa josla
Laikapstākļu logrīks
Google meklēšanas logrīks
Lapas simbols
Ātrās piekļuves apgabals
Skārienjutīgās pogas sākuma ekrānā
• Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no ražotāja politikas, lietotāja
iestatījumiem, programmatūras versijas vai pakalpojumu sniedzēja.
• Statusa josla: skatiet statusa ikonas, laiku un akumulatora uzlādes līmeni.
• Laikapstākļu logrīks: skatiet informāciju par laikapstākļiem un laiku
konkrētā teritorijā.
Pamatfunkcijas
47
• Google meklēšanas logrīks: Ievadiet vai runājiet, lai atvērtu Google
meklēšanu.
• Lapas ikona: Parādiet kopējo sākuma ekrāna tapešu skaitu. Pieskarieties
vajadzīgās lapas ikonai, lai pārietu uz atlasīto lapu. Ikona, kas atspoguļo
pašreizējo tapeti, tiks izcelta.
• Ātrās piekļuves apgabals: fiksējiet galvenās lietotnes ekrāna apakšdaļā,
lai varētu tām piekļūt no jebkuras sākuma ekrāna kanvas.
• Skārienjutīgās pogas sākuma ekrānā
-- : atgriezties iepriekšējā ekrānā. Aizvērt tastatūru vai uznirstošos
logus.
-- : pieskarieties, lai pārietu uz sākuma ekrānu. Lai palaistu vienumu
Google Asistent, pieskarieties tam un turiet to.
-: Pieskatieties vienumam, lai skatītu pēdējo izmantoto lietotņu
sarakstu vai palaistu lietotni no saraksta. Lai izdzēstu visas nesen
lietotās lietotnes, pieskarieties vienumam NOTĪRĪT VISU. Lai izmantotu
divas lietotnes vienlaicīgi ar vairāku logu funkciju, pieskarieties pogai un
turiet to, lietojot lietotni.
-: Izvēlieties, kuru SIM karti lietosiet. Pieskarieties un turiet, lai
konfigurētu duālās SIM kartes iestatījumus.
Sākuma skārienjutīgās pogas stila maiņa
Jūs varat mainīt sākuma skārienjutīgās pogas stilu.
1
Pieskarieties vienumam
skārienjutīgās pogas.
2
Zem vienuma STILS, atlasiet vienumu Tikai pogas vai Žesti un pogas, lai
tās atbilstu jūsu vēlmēm.
• Tikai pogas: / / ir pieejams. Pieskarieties vienumam , lai
skatītu jaunākās lietotnes.
• Žesti un pogas: Ir pieejamas pogas Atpakaļ un Sākums
Lai
skatītu jaunākās lietotnes, velciet augšup pogu Sākums .
Pamatfunkcijas
Iestatījumi Displeja iestatījumi Sākuma
48
Sākuma skārienjutīgo pogu rediģēšana
Varat pārkārtot sākuma skārienpogas vai pievienot tām bieži izmantotas
funkcijas.
Pieskarieties vienumam
Iestatījumi Displeja iestatījumi Sākuma
skārienjutīgās pogas Taustiņu kombinācija un pielāgojiet iestatījumus.
• Ir pieejamas vairākas funkcijas, tostarp QSlide, paziņojumu panelis un
Tveršana+.
Sākuma skārienjutīgo pogu slēpšana
Izmantojot lietotni, varat paslēpt Sākuma skārienpogas, lai skatītu lielāku
ekrānu.
1
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Displeja iestatījumi
Sākuma skārienjutīgās pogas Slēpt Sākuma taustiņus.
2
Atlasiet lietotnes, lai paslēptu sākuma pieskārienās pogas, izmantojot
programmu, un pieskarieties vienumam
.
• Sākuma skārienpogas pazūd pēc 3 sekundēm pēc pēdējā pieskāriena.
• Lai atkal skatītu Sākuma skarienpogas, velciet ekrāna apakšdaļu uz
augšu.
Bloķēt/slēpt ikonu
Ekrāna apakšējā labajā stūrī ir redzama ikona, lai bloķētu vai paslēptu Sākuma
skārienpogas.
Ja, pogas paslēpjot, vēlaties bloķēt Sākuma skārienpogas, pieskarieties
vienumam , kas atrodas Sākuma skārienpogu kreisajā pusē.
Lai vēlreiz paslēptu Sākuma skārienpogas, veiciet dubultskārienu vienumam .
Pamatfunkcijas
49
• Dažas funkcijas var netikt atbalstītas, slēpjot Sākuma skārienpogas.
Statusa ikonas
Kad tiek saņemts paziņojums par nelasītu ziņojumu, kalendāra notikumu
vai signālu, statusa joslā tiek rādīta atbilstoša paziņojuma ikona. Pārbaudiet
ierīces statusu, skatot paziņojumu ikonas statusa joslā.
nav signāla.
dati tiek pārraidīti tīklā.
signāls ir iestatīts.
vibrēšanas režīms ir ieslēgts.
Bluetooth savienojums ir ieslēgts.
savienots ar datoru, izmantojot USB savienojumu.
akumulatora uzlādes līmenis.
Lidojuma režīms ieslēgts
neatbildēti zvani.
Wi-Fi ir pieslēgts
skaņas izslēgšanas režīms ir ieslēgts.
GPS ir ieslēgts.
piekļuves punkts ir ieslēgts.
nav ievietota SIM karte.
NFC režīms ir ieslēgts
• Dažas no šīm ikonām var tikt parādītas atšķirīgi vai vispār netiks parādītas
atkarībā no ierīces statusa. Skatiet ikonas atbilstoši faktiskajai videi un
apgabalam, kurā izmantojat ierīci un pakalpojumu sniedzēju.
• Parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu
sniedzēja.
Pamatfunkcijas
50
Paziņojumu panelis
Jūs varat atvērt paziņojumu paneli, velkot statusa joslu lejup uz galvenā
ekrāna.
• Lai atvērtu ātro piekļūšanas ikonu sarakstu, velciet paziņojumu paneli uz
leju.
• Lai pārkārtotu, pievienotu vai noņemtu ikonas, pieskarieties vienumam
REDIĢĒT.
• Ja pieskaraties ikonai un turat to, tiek parādīts attiecīgās funkcijas
iestatījumu ekrāns.
REDIĢĒT
• Paziņojumu paneli varat izmantot arī bloķētā ekrānā. Velciet paziņojumu
paneli, kamēr ekrāns ir bloķēts, lai ātri piekļūtu vēlamajām funkcijām.
Pamatfunkcijas
51
Ekrāna orientācijas pārslēgšana
Varat iestatīt ekrāna orientācijas automātisku pārslēgšanu atbilstoši ierīces
orientācijai.
Paziņojumu panelī, ātrās piekļuves ikonu sarakstā pieskarieties vienumam
Rotācija.
Vai arī pieskarieties vienumam
Iestatījumi Displeja iestatījumi un
aktivizējiet funkciju Autom. displeja pagriešana.
Sākuma ekrāna rediģēšana
Sākuma ekrānā pieskarieties tukšai vietai un turiet to, un pēc tam atlasiet
zemāk redzamo vajadzīgo funkciju.
• Lai pārkārtotu sākuma ekrāna lapas, pieskarieties lapai, turiet to un pēc
tam velciet to citā vietā.
• Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīku, pieskarieties tukšajam sākuma
ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu Logrīki.
• Lai mainītu fona attēlus, motīvus un ikonas, pieskarieties sākuma ekrāna
tukšajam laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu Fona attēls &
Tēma.
Varat arī pieskarties vienumam
Iestatījumi Displeja iestatījumi
Fona attēls & Tēma, pēc tam atlasiet fona attēlus, motīvus un ikonas, kas
jāpiemēro ierīcei.
Pamatfunkcijas
52
• Lai konfigurētu sākuma ekrāna iestatījumus, pieskarieties tukšajam
sākuma ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu Sākuma
ekrāna iestatījumi. Skatiet sīkāku informāciju Sākuma ekrāna iestatījumi.
• Lai apskatītu vai pārinstalētu atinstalētās lietotnes, pieskarieties un turiet
tukšo sākuma ekrāna laukumu un pēc tam atlasiet vienumu Lietotņu
atkritumi. Skatiet sīkāku informāciju Lietotņu atkritumi.
• Lai mainītu noklusējuma ekrānu, pieskarieties un turiet tukšo sākuma
ekrāna laukumu, pārejiet uz vēlamo ekrānu, pieskarieties vienumam ,
pēc tam pieskarieties ekrānam vēlreiz.
Noklusējuma ekrāns
Pamatfunkcijas
53
Fona motīva skatīšana
Jūs varat skatīt tikai fona attēlu, sākuma ekrānā paslēpjot lietotnes un
logrīkus.
Sākuma ekrānā velciet divus pirkstus, attālinot vienu no otra.
• Lai atgrieztos sākotnējā ekrānā, kurā tiek rādītas lietotnes un logrīki,
sākuma ekrānā savelciet pirkstus vai pieskarieties vienumam .
Lietotņu pārvietošana sākuma ekrānā
Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to uz
citu vietu.
• Lai bieži izmantotās lietotnes būtu pieejamas sākuma ekrāna apakšdaļā,
pieskarieties lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to uz ātrās piekļuves
apgabalu ekrāna apakšdaļā.
• Lai noņemtu ikonu no ātrās piekļuves apgabala, velciet ikonu uz sākuma
ekrānu.
Pamatfunkcijas
54
Mapju lietošana sākuma ekrānā
Mapju izveide
Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to pāri
citai lietotnei.
• Tiek izveidota jauna mape, un lietotnes tiek pievienotas mapei.
Mapju rediģēšana
Sākuma ekrānā pieskarieties mapei un veiciet kādu no šīm darbībām.
• Lai rediģētu mapes nosaukumu un krāsu, pieskarieties mapes
nosaukumam.
• Lai pievienotu lietotnes, pieskarieties un turiet lietotni, pēc tam velciet to
pāri mapei un atlaidiet to.
• Lai noņemtu lietotni no mapes, pieskarieties lietotnei un turiet to, un
velciet to ārpus mapes. Ja noņemtā lietotne ir vienīgā lietotne, kas atradās
mapē, šī mape tiek automātiski noņemta.
• Varat arī pievienot vai noņemt lietotnes, mapē pieskaroties vienumam .
• Lietojot lejupielādēto motīvu, jūs nevarat mainīt mapes krāsu.
Sākuma ekrāna iestatījumi
Varat pielāgot sākuma ekrāna iestatījumus.
1
Pieskarieties vienumam
ekrāns.
2
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Izvēlēties Home: atlasiet sākuma ekrāna režīmu.
• Fona attēls: Mainiet sākuma ekrāna fona tapeti.
• Ekrāna efekts: atlasiet efektu, kas tiek lietots, pārslēdzot sākuma
ekrāna lapas.
Pamatfunkcijas
Iestatījumi Displeja iestatījumi Sākuma
55
• Ikonu formas: Izvēlieties, vai ikonām jābūt kvadrātveida vai ar
noapaļotiem stūriem.
• Google plūsma: Iespējojiet Google feed, kas tiek rādīts sākuma ekrāna
kreisajā pusē.
• Šķirot lietotnes pēc: iestatiet, kā lietotnes tiek kārtotas sākuma
ekrānā.
• Režģis: mainiet lietotņu izkārtojuma režīmu sākuma ekrānā.
• Paslēpt lietotnes: Sākuma ekrānā atlasiet, kuras lietotnes vēlaties
paslēpt.
• Atļaut Sākuma ekrāna ciklu: Iespējojiet, lai atļautu nepārtrauktu
sākuma ekrāna ritināšanu (pēc pēdējā ekrāna atgriežas pirmajā
ekrānā).
• Meklēt: Meklējiet, pavelkot uz leju Sākuma ekrānā.
• Sākuma ekrāna bloķēšana: Ieslēdziet, lai novērstu, ka lietotnes un
logrīki tiek pārkārtoti vai noņemti.
Ekrāna bloķēšana
Pārskats par ekrāna bloķēšanu
Jūsu ierīces ekrāns izslēdzas un bloķējas, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas
taustiņu. Ekrāns izslēdzas un bloķējas arī tad, ja ierīce noteiktu laiku ir
dīkstāvē.
Nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, kad nav iestatīta ekrāna
bloķēšana, uzreiz tiek parādīts sākuma ekrāns.
Lai nodrošinātu drošību un nepieļautu nevēlamu piekļuvi jūsu ierīcei, iestatiet
ekrāna bloķēšanu.
• Ekrāna bloķēšana novērš nevajadzīgu skārienievadi ierīces ekrānā un
samazina akumulatora enerģijas patēriņu. Kamēr ierīce netiek izmantota,
ieteicams aktivizēta ekrāna bloķēšanu.
Pamatfunkcijas
56
Ekrāna bloķēšanas iestatīšana
Ekrāna bloķēšanas iestatījumu konfigurēšanai ir vairākas opcijas.
1
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Bloķēšanas
ekrāns un drošība Izvēlēties bloķēšanas ekrānu un pēc tam atlasiet
vajadzīgo metodi.
2
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Nav: deaktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju.
• Pārvelciet: lai atbloķētu ekrānu, velciet pa to.
• Atbloķēšanas raksts: lai atbloķētu ekrānu, uzzīmējiet ar pirkstu
shēmu.
• PIN: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet skaitlisku paroli.
• Parole: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet burtciparu paroli.
• Pirkstu nospiedumi: Atbloķējiet ekrānu, izmantojot savu pirkstu
nospiedumu.
• Ja nepareizi mēģinājāt atbloķēt ierīci 5 reizes, ekrāns tiek bloķēts 30
sekundes.
Drošie palaišanas iestatījumi
Atlasot Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli kā ekrāna bloķēšanas metodi,
varat konfigurēt ierīces bloķēšanu ikreiz, kad ieslēdzat ierīci, lai aizsargātu
savus datus.
• Kamēr jūs atbloķējat ierīci, jūs nevarat izmantot visas funkcijas, izņemot
ārkārtas zvanus.
• Ja aizmirstat atšifrēšanas paroli, jūs nevarat atjaunot šifrētos datus un
personisko informāciju.
Pamatfunkcijas
57
Piesardzības pasākumi drošai palaišanas funkcijai
• Ja aizmirstat atšifrēšanas paroli, jūs nevarat atjaunot šifrētos datus un
personisko informāciju.
• Noteikti saglabājiet savas ekrāna bloķēšanas paroles atsevišķi.
• Ja ekrāna bloķēšanas paroles ievadāt nepareizi vairāk par norādītajām
reizēm, ierīce automātiski atiestatās un šifrētie dati un jūsu personiskā
informācija tiek automātiski izdzēsti, un tos nevar atjaunot.
• Uzmanieties, lai nepareizas ekrāna bloķēšanas paroles netiktu ievadītas
vairāk nekā norādītās reizes.
• Ieslēdzot ierīci uzreiz pēc ierīces atiestatīšanas, tiek sākta arī šifrēšana. Ja
šifrēšana tiek apturēta patvaļīgi, dati var tikt bojāti. Noteikti jāgaida, līdz
atiestatīšana ir pabeigta.
Pielāgot Bloķēšanas ekrānu
Varat pielāgot bloķēšanas ekrānu.
1
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Bloķēšanas
ekrāns un drošība Pielāgot Bloķēšanas ekrānu.
2
Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties iestatīt.
• Fona attēls: Ļauj iestatīt fona attēlu bloķētam ekrānam.
• Pulkstenis: Ļauj iestatīt, kur novietot pulksteni bloķētā ekrānā.
• Īsceļi: Ļauj jums izvēlēties lietotnes, kas darbojas jūsu bloķētajā ekrānā.
Šis iestatījums tiek parādīts tikai tad, ja ir iestatīta ekrāna bloķēšana.
• Zaudētā tālruņa kontaktinformācija: Ļauj iestatīt tekstu, kas tiks
rādīts bloķētajā ekrānā, lai identificētu tālruņa īpašnieku.
Pamatfunkcijas
58
Drošās bloķēšanas iestatījumi
Varat iestatīt drošus bloķēšanas iestatījumus.
1
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Bloķēšanas
ekrāns un drošība Drošās bloķēšanas iestatījumi.
2
Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties iestatīt.
• Bloķēšanas taimeris: Ļauj iestatīt laiku, pirms ekrāns automātiski
nobloķējās pēc tam, kas apgaismojums izslēdzas (taimauts
neaktivitātes dēļ).
• Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas: iespējojiet šo iespēju, lai uzreiz
bloķētu ekrānu, kad ir nospiests ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš. Šis
iestatījums ignorē drošības bloķēšanas taimera iestatījumu.
• Smart Lock: Ļauj iestatīt uzticamu ierīču, vietu, balss, un/vai ķermeņa
atpazīšanu, kas ļaus tālrunim palikt atbloķētam.
• Izvēlnes, kuras jūs varat iestatīt, var atšķirties atkarībā no izvēlētās
bloķēšanas ekrāna metodes.
Pamatfunkcijas
59
Ieslēgt ekrānu
Varat ieslēgt vai izslēgt ekrānu, divreiz pieskaroties tam.
• Šī opcija ir pieejama tikai LG nodrošinātajā sākuma ekrānā. Tā var
nedarboties pareizi pielāgotā palaidējā vai lietotāja instalētā sākuma ekrānā.
• Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu. Nepieskarieties ar nagu.
• Lai izmantotu funkciju KnockON, pārliecinieties, vai tuvuma/gaismas sensors
nav nobloķēts ar uzlīmi vai citu priekšmetu vai vielu.
Ekrāna ieslēgšana
Veiciet dubultskārienu ekrāna vidusdaļā.
• Pieskaroties ekrāna augšdaļā vai apakšdaļā, var samazināties atpazīšanas
ātrums.
Ekrāna izslēgšana
Divas reizes pieskarieties tukšā vietā sākuma ekrānā un bloķētā ekrānā.
Vai arī veiciet dubultskārienu tukšā vietā statusa joslā.
Pamatfunkcijas
60
Atmiņas kartes šifrēšana
Atmiņas kartē saglabātos datus var šifrēt un aizsargāt. Atmiņas kartē
saglabātajiem šifrētajiem datiem nevar piekļūt no citas ierīces.
1
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Bloķēšanas
ekrāns un drošība Šifrēšana un pierakstīšanās informācija Šifrēt
SD kartes atmiņu.
2
Izlasiet ekrānā redzamo pārskatu par atmiņas kartes šifrēšanu un pēc
tam pieskarieties vienumam TURPINĀT, lai turpinātu.
3
Atlasiet opciju un pieskarieties vienumam ŠIFRĒJUMS.
• Jauna faila šifrēšana: šifrējiet tikai datus, kas ir saglabāti atmiņas kartē
pēc šifrēšanas.
• Pilna šifrēšana: šifrējiet visus datus, kas pašlaik ir saglabāti atmiņas
kartē.
• Neiekļaut multivides failus: šifrējiet visus failus, izņemot multivides
failus, piemēram, mūziku, fotoattēlus un video.
• Lai šifrētu atmiņas karti, pārliecinieties, vai ekrāna bloķēšana ir iestatīta,
izmantojot PIN vai paroli.
• Atmiņas kartes šifrēšanas laikā dažas funkcijas nav pieejamas.
• Izslēdzot ierīci, kad notiek šifrēšana, šifrēšanas process neizdosies un var tikt
bojāta daļa datu. Tādēļ pirms šifrēšanas sākšanas noteikti pārbaudiet, vai
akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
• Šifrētajiem datiem var piekļūt tikai tajā ierīcē, kurā faili tika šifrēti.
• Šifrēto atmiņas karti nevar izmantot citā LG ierīcē. Lai šifrēto atmiņas karti
izmantotu citā mobilajā ierīcē, formatējiet karti.
• Atmiņas kartes šifrēšanu var aktivizēt pat gadījumā, ja atmiņas karte nav
ievietota ierīcē. Visas atmiņas kartes, kas ievietotas pēc šifrēšanas, tiks
šifrētas automātiski.
Pamatfunkcijas
61
Ekrānuzņēmumu veikšana
Varat izveidot tā ekrāna ekrānuzņēmumus, kuru pašreiz skatāt.
Izmantojot saīsni
Vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu (–) un turiet tos nospiestus vismaz divas sekundes.
• Ekrānuzņēmumus var skatīt mapē Screenshots, kas pieejama vienumā
Galerija.
Izmantojot Capture+
Ekrānā, kurā vēlaties veikt ekrānuzņēmumu, velciet statusa joslu uz leju, un
pēc tam pieskarieties vienumam .
• Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, lietotnei Tveršana+ varat piekļūt, divreiz
nospiežot skaļuma palielināšanas taustiņu (+). Lai izmantotu šo funkciju,
pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Īsceļi un ieslēdziet
Atvērt Capture+.
• Skatiet sīkāku informāciju Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā.
Pamatfunkcijas
62
Teksta ievadīšana
Viedās rīkjoslas lietošana
Vienā vietā varat izmantot dažādas tastatūras ievades metodes. Jūs varat
atlasīt vajadzīgo ievades metodi tastatūras augšdaļā.
1
2
Viedajā rīkjoslā atlasiet vajadzīgo tastatūras ievades metodi.
Pieskarieties vienumam un atlasiet ievades metodi, kuru vēlaties rādīt
Viedajā rīkā, vai arī pārorientējiet to.
Viedā rīkjosla
• Dažas atbalsta ievades metodes var atšķirties atkarībā no ierīces.
• Jūs varat ieslēgt vai izslēgt Viedā rīka funkciju tastatūras iestatījumos.
• Varat arī izmantot tastatūras ievades metodes, pieskaroties vienumam
•
•
.
: Pievienot emojus.
: Pieskarieties vienumam , lai ar balsi ievadītu tekstu.
-- Lai maksimāli palielinātu balss komandu atpazīšanu, runājiet skaidri.
-- Lai ievadītu tekstu ar balsi, ierīcei ir jābūt savienotai ar tīklu.
Pamatfunkcijas
63
-- Lai atlasītu balss atpazīšanas valodu, balss atpazīšanas ekrānā
pieskarieties vienumam
Valodas.
-- Šī funkcija var netikt atbalstīta, vai atbalstītās valodas var atšķirties
atkarībā no apkalpes zonas.
•
: Atveriet tastatūras iestatījumiem.
•
: Atveriet starpliktuvi. Skatiet sīkāku informāciju Klipa josla.
•
: Ja izmantojat funkciju Multi-window, aktivizējiet peldošo tastatūru.
Jūs varat arī pārvietot tastatūru uz vēlamo atrašanās vietu.
Viedās tastatūras lietošana
Varat izmantot viedo tastatūru, lai ievadītu un rediģētu tekstu.
Izmantojot tastatūru Smart, varat skatīt tekstu rakstīšanas laikā, un nav
jāpārslēdzas starp ekrānu un standarta tastatūru. Tas ļauj viegli atrast un
labot kļūdas, kad rakstāt.
Kursora pārvietošana
Izmantojot viedo tastatūru, varat pārvietot kursoru tieši tajā vietā, kur
vēlaties. Rakstot tekstu, pieskarieties un turiet atstarpes taustiņu un pēc tam
velciet pa kreisi vai pa labi.
• Šī opcija ir pieejama tikai QWERTY izkārtojuma tastatūrā.
Pamatfunkcijas
64
Vārdu ieteikšana
Tastatūra Smart automātiski analizē jūsu lietošanas paradumus, lai ieteiktu
bieži lietotos vārdus, kad jūs rakstāt. Jo ilgāk lietojat ierīci, jo precīzāki kļūst
ieteikumi.
Ievadiet tekstu un pēc tam pieskarieties ieteiktajam vārdam vai viegli pavelciet
tastatūras kreiso vai labo pusi uz augšu.
• Atlasītais vārds tiek automātiski ievadīts. Jums nav manuāli jāievada katrs
vārda burts.
Tastatūras valodu pievienošana
Tastatūras ievadīšanai varat izmantot papildu valodas.
1
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Valoda un
tastatūra Ekrāna tastatūra LG tastatūra Izvēlēties valodu.
2
Atlasiet valodas, kuras vēlaties padarīt pieejamas.
Pamatfunkcijas
65
Kopēšana un ielīmēšana
Varat izgriezt vai kopēt tekstu no lietotnes un pēc tam ielīmēt to tajā pašā
lietotnē. Vai arī palaist kādu citu lietotni un ielīmēt tekstu tajā.
1
2
3
Pieskarieties pie kopējamā vai izgriežamā teksta un turiet to.
4
Pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet Ielīmēt.
Velciet vienumus
/ , lai norādītu kopējamo vai izgriežamo apgabalu.
Atlasiet Izgriezt vai Kopēt.
• Izgrieztais vai kopētais teksts tiek automātiski pievienots starpliktuvē.
• Ja neviens vienums nav kopēts vai izgriezts, opcija Ilīmēt netiks parādīta.
Klipa josla
Kopējot vai izgriežot attēlu vai tekstu, tas tiek automātiski saglabāts
starpliktuvē, un to jebkurā laikā var ielīmēt jebkurā vietā.
1
Viedajā rīkā atlasiet vienumu .
Vai arī pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet
Klipa josla.
2
Atlasiet un ielīmējiet vienumu no starpliktuves.
• Starpliktuvē var saglabāt maksimums 20 vienumu.
• Pieskarieties vienumam , lai bloķētu saglabātos vienumus un tie
netiktu dzēsti, pat ja ir pārsniegts maksimālais daudzums. Var bloķēt
līdz desmit vienumiem. Lai dzēstu bloķētos vienumus, vispirms
atbloķējiet tos.
• Pieskarieties elementam , lai dzēstu starpliktuvē saglabātos
vienumus.
• Dažas lejupielādētās lietotnes nevar atbalstīt klipu sadaļu.
Pamatfunkcijas
66
Satura kopīgošana
Satura rādīšana no citas ierīces
Varat rādīt ierīcē saglabātos fotoattēlus un video vai atskaņot dziesmas no
televizora.
1
2
Pievienojiet televizoru un ierīci vienam Wi-Fi tīklam.
3
Atlasiet TV, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
Jūs varat apskatīt vienumu lietotnēs Galerija vai Mūzika, pieskarieties
vienumam
Atskaņot uz citas ierīces.
• Lai izmantotu pakalpojumu Chromecast, jāatjaunina Google Play
pakalpojumi.
Satura skatīšana no tuvumā esošajām ierīcēm
Varat skatīt saturu no dažādām ierīcēm, piemēram, datora, tīkla krātuves
ierīces vai mobilās ierīces, izmantojot lietotnes Galerija vai Mūzika.
Ierīču pievienošana
Pievienojiet savu ierīci un otru ierīci, kas atbalsta DLNA funkciju, vienam
bezvadu tīklam.
• Pārliecinieties, ka failu kopīgošanas (DLNA) funkcija ir aktivizēta abās ierīcēs.
Tuvumā esošo ierīču meklēšana
Varat skatīt vienam tīklam pievienoto DLNA ierīču sarakstu, atlasot izvēlni
Tuvējās ierīces katrā lietotnē.
Izmantojiet tuvumā esošo ierīču saturu tā, it kā tas atrastos jūsu ierīcē.
Pamatfunkcijas
67
Failu sūtīšana vai saņemšana
Varat kopīgot failus starp savu ierīci un citu LG ierīci, planšetdatoru vai datoru.
Failu sūtīšana
Lietotnēs Galerija vai Failu pārvaldnieks pieskarieties vienumiem
Koplietošana vai , un pēc tam failu kopīgošanas sarakstā atlasiet ierīci.
Failu saņemšana
Velciet statusa joslu uz leju un pieskarieties vienumam , un pēc tam
pieskarieties vienumam Faila koplietošana.
a jūsu ierīcē failu kopīgošanas funkcija netiek atbalstīta, pieskarieties
vienumiem
Iestatījumi Tīkls Faila kopletošana SmartShare
Beam
.
• Ierīcei ir jābūt savienotai ar to pašu bezvadu tīklu, ar kuru ir savienota faila
pārsūtīšanas mērķa ierīce.
• Pārliecinieties, ka failu kopīgošanas funkcija ir aktivizēta abās ierīcēs.
Pamatfunkcijas
68
03
Noderīgas
lietotnes
Lietotņu instalēšana un atinstalēšana
Lietotņu instalēšana
Atveriet lietotņu veikalu, lai meklētu un lejupielādētu lietotnes.
• Varat izmantot SmartWorld, Play veikala vai pakalpojumu sniedzēja
nodrošināto lietotņu veikalu.
• Dažu lietotņu veikalos, iespējams, ir nepieciešams izveidot kontu un
pierakstieties tajā.
• Dažas lietotnes var piemērot maksu.
• Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas
lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja funkcija SmartWorld var
netikt atbalstīta.
Lietotņu atinstalēšana
Atinstalējiet lietotnes, ko vairs neizmantojat savā ierīcē.
Atinstalēšana ar pieskaršanās un turēšanas žestu
Sākuma ekrānā pieskarieties atinstalējamajai lietotnei un turiet to, pēc tam
velciet to pāri vienumam Izdzēst ekrāna augšdaļā.
• Ja lietotnes tika atinstalētas ne agrāk kā pirms 24 stundām, varat
atkārtoti instalēt tās. Skatiet sīkāku informāciju Lietotņu atkritumi.
Atinstalēšana, izmantojot iestatījumu izvēlni
Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Lietotnes un
paziņojumi Progr. Informācija, atlasiet lietotni un pēc tam pieskarieties
vienumam Atinstalēt.
• Dažas lietotnes lietotājs nevar atinstalēt.
Noderīgas lietotnes
70
Lietotņu atinstalēšana lietotņu veikalā
Lai atinstalētu lietotni, atveriet to lietotņu veikalu, kurā lejupielādējāt lietotni,
un atinstalējiet to.
Lietotņu instalēšana un atinstalēšana iestatīšanas
laikā
Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, varat lejupielādēt ieteicamās lietotnes.
Jūs varat pāriet uz nākamo soli bez instalēšanas.
Lietotņu atkritumi
Atinstalētās lietotnes varat skatīt sākuma ekrānā. Varat arī atkārtoti instalēt
lietotnes, kas tika atinstalētas ne agrāk kā pirms 24 stundām.
1
Pieskarieties vienumiem
Pārvaldība Lietotņu atkritumi.
Varat arī pieskarties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un to turēt, pēc
tam pieskarieties vienumam Lietotņu atkritumi.
2
Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
• Atjaunot: atkārtoti instalēt atlasīto lietotni.
: neatgriezeniski noņemt atinstalētās lietotnes no šīs ierīces.
•
• Atinstalētās lietotnes tiek automātiski noņemtas no ierīces 24 stundas
pēc atinstalēšanas. Ja vēlaties atkārtoti instalēt atinstalētās lietotnes, tās ir
nepieciešams atkārtoti lejupielādēt no lietotņu veikala.
• Šī funkcija ir aktivizēta tikai noklusējuma sākuma ekrānā. Ja lietotnes
atinstalējat, kad izmantojat EasyHome ekrānu vai citu palaidēju, tās tiek
nekavējoties un neatgriezeniski izdzēstas no ierīces.
Noderīgas lietotnes
71
Lietotņu īsceļi
Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet lietotnes ikonu, piemēram, Zvans, Ziņa,
Kamera, Galerija un Iestatījumi, lai parādītu ātrās piekļuves izvēlni. Vieglāk
izmantot lietotnes, izmantojot lietotņu īsceļus.
• Pieskarieties vienumam , lai konfigurētu vajadzīgās lietotnes logrīka
iestatījumus.
• Pieskarieties vienumam , lai apskatītu vajadzīgās lietotnes informāciju.
• Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm.
Noderīgas lietotnes
72
Tālrunis
Balss zvans
Veiciet tālruņa zvanu, izmantojot vienu no pieejamajām metodēm, piemēram,
manuāli ievadot tālruņa numuru vai veicot zvanu no kontaktpersonu saraksta
vai neseno zvanu saraksta.
Zvana veikšana, izmantojot tastatūru
Zvanīt.
1 Velciet vienumus
2 Zvana veikšana, izmantojot izvēlēto metodi:
• Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
• Pieskarieties ātro zvanu numuram un turiet to.
• meklējiet kontaktu, piesitot uz kontaktpersonas vārda sākuma burta
kontaktpersonu sarakstā un pēc tam pieskarieties vienumam .
• Lai ievadītu +, kad veicat starptautisku zvanu, pieskarieties un turiet
nospiestu ciparu 0.
• Skatiet Kontaktpersonu pievienošana sīkākai informācijai par to, kā
pievienot tālruņu numurus ātro numuru sastādīšanas sarakstam.
Zvana veikšana no kontaktpersonu saraksta
Kontakti.
1 Pieskarieties vienumiem
2 No kontaktpersonu saraksta izvēlieties kontaktu un pieskarieties
vienumam
.
Noderīgas lietotnes
73
Atbildēšana uz zvanu
Lai atbildētu uz zvanu, velciet vienumu ienākošo zvanu ekrāná.
• Kad pievienotas stereo austiņas, varat veikt zvanus, izmantojot pogu
zvanīt/beigt uz austiņām.
• Lai beigtu sarunu bez ekrāna izslēgšanas, pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Tīkls Zvans Atbildēt uz zvaniem un beigt zvanus, pēc
tam ieslēdziet Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Zvana noraidīšana
Lai noraidītu ienākošu zvanu, velciet pāri ienākošo zvanu ekrānam.
• Lai nosūtītu noraidīšanas ziņu, velciet nevēlamo ziņojumu opciju pa visu
ekrānu.
• Lai pievienotu vai rediģētu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties
Iestatījumi Tīkls Zvans Bloķēt zvanu un noraidīt ar ziņu
Noraidīt ar ziņu.
• Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma palielināšanas (+), skaļuma
samazināšanas taustiņu (–) vai ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai
izslēgtu zvana signālu vai vibrāciju vai aizturētu zvanu.
Ienākošā zvana pārbaude, izmantojot lietotni
Ja, lietojot lietotni, tiek parādīts zvans, ekrāna augšdaļā var parādīties
uznirstošs paziņojums. Jūs varat saņemt zvanu, noraidīt zvanu vai sūtīt ziņu
no uznirstošā ekrāna.
• Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Tīkls Zvans Zvana
papildiestatījumi Ienākošā zvana uznirstošais logs un pēc tam atlasiet
vajadzīgo veidu, kā vēlaties, lai, izmantojot lietotni, tiktu parādīts ienākošais
zvans.
Noderīgas lietotnes
74
Neatbildēto zvanu skatīšana
Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā ekrāna augšpusē tiek parādīts .
Lai skatītu detalizētu informāciju par neatbildēto zvanu, velciet statusa joslu
uz leju. Varat arī pieskarieties vienumiem
Zvanu žurnāli.
Zvana laikā pieejamās funkcijas
Zvana laikā varat piekļūt dažādām funkcijām, pieskaroties ekrāna pogām:
• Kontakti: Skatiet kontaktpersonu sarakstu zvana laikā.
• Aizturēt: Turiet zvanu.
• Tastat.: rādīt vai paslēpt numuru sastādīšanas tastatūru.
• Skaļrunis: ieslēgt skaļruņa funkciju.
• Bez skaņas: izslēgt mikrofonu, lai jūsu balsi nevar dzirdēt cita persona.
• Bluetooth: pārslēdziet zvanu uz Bluetooth ierīci, ar kuru ir izveidots pāris
un savienojums.
•
: beigt zvanu.
• : Piekļūt papildu zvanu opcijām.
• Pieejamie iestatījumu vienumi var atšķirties atkarībā no reģiona un
pakalpojuma sniedzēja.
Noderīgas lietotnes
75
Trīsvirzienu zvana veikšana
Zvana laikā varat veikt zvanu citai kontaktpersonai.
1
2
Zvana laikā pieskarieties vienumam
3
Lai uzsāktu konferences zvanu, pieskarieties vienumam Apvienot.
Pievienot zvanu.
Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
• Ekrānā vienlaicīgi tiek rādīti divi zvani, un pirmais zvans tiek aizturēts.
• Par katru zvanu var tikt iekasēta maksa. Lai iegūtu papildinformāciju,
sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
Zvanu ierakstu skatīšana
Lai skatītu neseno zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam
Zvanu
žurnāli. Pēc tam varat izmantot tālāk norādītās funkcijas.
• Lai skatītu detalizētu zvanu ierakstu, izvēlieties kontaktu. Lai veiktu zvanu
izvēlētajai kontaktpersonai, pieskarieties vienumam .
• Lai dzēstu zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam
Izdzēst.
• Parādītais zvana ilgums var atšķirties no zvanu tarifā aprēķinātā. Lai iegūtu
papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
• Izdzēsto zvanu vēsturi nevar atjaunot.
• Pieskarieties ar diviem pirkstiem vai izplētiet pirkstus, lai pielāgotu zvanu
žurnālu vai kontaktu fontu lielumu.
Zvanu opciju konfigurēšana
Jūs varat konfigurēt dažādas zvanu opcijas.
1
2
Pieskarieties vienumiem
Zvanīt vai Zvanu žurnāli.
Pieskarieties vienumam
Zvanu iestatījumi un pēc tam konfigurējiet
opcijas atbilstoši savām vajadzībām.
Noderīgas lietotnes
76
Ziņapmaiņa
Ziņojumu sūtīšana
Jūs varat izveidot un nosūtīt ziņas savām kontaktpersonām, izmantojot
ziņapmaiņas lietotni.
• Ziņojumus sūtīšanai uz ārzemēm var tikt piemērota papildu maksa. Lai
iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
1
2
3
Pieskarieties vienumiem
4
Pieskarieties vienumam
pieskarieties vienumam
.
vai
.
Norādiet saņēmēju un izveidojiet ziņojumu.
• Lai izmantotu multivides iespējas, pieskarieties vienumam
• Lai piekļūtu papildu izvēlnei, pieskarieties vienumam .
.
, lai nosūtītu ziņu.
Ziņojuma lasīšana
Jūs varat skatīt nosūtītos un saņemtos ziņojumus ar ziņojumiem, kas
sakārtoti pēc kontaktpersonas.
1
2
Pieskarieties vienumiem
.
Izvēlieties kontaktpersonu no ziņojumu saraksta.
Ziņojumapmaiņas iestatījumu konfigurēšana
Jūs varat mainīt ziņojumapmaiņas iestatījumus, lai viss atbilstu jūsu vēlmēm.
1
2
Pieskarieties vienumiem
Pieskarieties vienumam
Noderīgas lietotnes
.
Iestatījumi ziņojumu sarakstá.
77
Kamera
Kameras ieslēgšana
Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu, lai saglabātu visus savus
neaizmirstamos brīžus.
Pieskarieties vienumiem
.
• Pirms fotografēšanas vai video ierakstīšanas noslaukiet kameras objektīvu
ar mīkstu drānu.
• Uzmanieties, lai nepieskartos kameras objektīvam ar pirkstiem vai citu
svešķermeņu.
• Attēli, kas ietverti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var atšķirties no faktiskās
ierīces.
• Fotoattēlus un video var skatīt vai rediģēt lietotnē Galerija. Skatiet sīkāku
informāciju Galerijas pārskats.
Kameras režīma maiņa
Lai vienkārši un ērti uzņemtu fotoattēlu vai ierakstītu videoklipu, varat atlasīt
kameras režīmu, kas atbilst uzņemšanas videi.
Pieskarieties vienumam
REŽĪMS, un atlasiet vajadzīgo režīmu.
• Nospiediet un turiet nospiestu ikonu Režīms un velciet to uz vajadzīgo
vietu, lai mainītu režīma secību.
Noderīgas lietotnes
78
Automātiskais režīms
Varat uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt videoklipus, izvēloties dažādus
fotografēšanas režīmus un opcijas.
1
Pieskarieties vienumam
REŽĪMS Auto ( A ).
2
Lai fotografētu, pieskarieties vienumam
pieskarieties vienumam .
, pēc tam pieskarieties vienumam
. Lai ierakstītu video,
Ieslēdziet vai
izslēdziet zibspuldzi.
Mainiet kameras leņķi.
Pārslēgties starp
priekšējo un
aizmugurējo kameru.
Startējiet galeriju.
Pielietojiet filmas filtra
efektu.
Uzņemt fotoattēlus.
Ierakstīt video.
Atlasiet kameras
režīmu.
Mainiet kameras
opcijas.
Fotoattēlu uzņemšana
1 Izvēlieties kameras režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru
fokusēt kameru.
2
Pieskarieties vienumam
, lai uzņemtu fotoattēlu.
• Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, ieslēdziet kameru, divreiz nospiežot skaļuma
samazināšanas taustiņu (–). Pieskarieties vienumiem
Iestatījumi
Vispārīgs Īsceļi un pēc tam pieskarieties vienumam Atvērt Kameru
, lai to aktivizētu.
Noderīgas lietotnes
79
Video ierakstīšana
1 Izvēlieties kameras režīmu un ekrānā pieskarieties objektam, uz kuru
fokusēt kameru.
2
Pieskarieties vienumiem .
• Lai fotoattēlu uzņemtu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties
vienumam .
• Lai apturētu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam . Lai atsāktu
video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
• Video ierakstīšanas laikā varat saspiediet vai izpletiet divus pirkstus, lai
tuvinātu vai tālinātu.
• Video ierakstīšanas laikā varat pieskarties vēlamajai zonai, lai pielāgotu
spilgtumu.
3
Pieskarieties vienumam
, lai beigtu video ierakstīšanu.
• Lai pārbaudītu attēla proporciju pirms video ierakstīšanas, nospiediet un
turiet nospiestu vienumu .
Kameras opciju pielāgošana
Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.
Pieskarieties vienumam ekrānā.
• Atkarībā no atlasītās kameras (priekšējā vai aizmugurē esošā kamera) un
atlasītā kameras režīma, pieejamās opcijas var atšķirties.
•
•
•
•
: Uzņemiet fotoattēlu, izmantojot FullVision.
: Lai fotografētu, atlasiet skata koeficientu un izmēru vērtības.
: Atlasiet videoklipu ierakstīšanas izmēru un izšķirtspējas vērtības.
: Iestatiet taimeri, lai automātiski uzņemtu fotoattēlus vai ierakstītu
videoklipus pēc noteiktā laika perioda.
Noderīgas lietotnes
80
Vizuālā meklēšana
Izmantojiet kameru, lai meklētu informāciju par objektu.
HDR
Iegūstiet košus fotoattēlus un nodrošiniet efektu
kompensēšanu arī tad, ja uzņemšana tiek veikta pret
gaismu. Šīs funkcijas nodrošina augsta dinamiskā
diapazona (HDR) tehnoloģija, ar ko ir aprīkota kamera.
"Siera" aizslēgs
Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot balss komandas.
Atzīmet atraš. vietu
Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
Režģis
Parādiet rāmja režģus, lai varētu uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt
video, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Atmiņa
Atlasiet, vai vēlaties saglabāt attēlus un videoklipus iekšējā
atmiņā vai SD kartē. (Funkcija pieejama, ja ir ievietota atmiņas
karte.)
Palīdzība
Sniegt palīdzību katrai kameras izvēlnei.
Papildu opcijas priekšējā kamerā
Pašportretu
uzņemšana
Uzņemiet pašfoto, atlasot opciju starp Foto uzņemšana ar
rokas žestu un Automātiskā uzņemšana.
Saglabāt kā
apvērstu
Saglabāt kā apvērstu pēc pašportretu uzņemšanas.
Dažādi kameras režīmi
Ēdiens
Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu, pielāgojot krāsu slaidrādi un
baltās krāsas balansu.
1
Pieskarieties vienumam
REŽĪMS
.
2
Lai fotografētu, pieskarieties vienumam .
• Lai pielāgotu baltās krāsas balansu un izvēlētos vislabāko krāsu, velciet
ekrānā esošo krāsu slīdrādi.
• Ja slīdrādis nav redzams, pieskarieties vienumam , lai pielāgotu
baltās krāsas balansu.
Noderīgas lietotnes
, pēc tam pieskarieties vienumam
81
YouTube Live
Varat ierakstīt video un augšupielādēt tieši pakalpojumā YouTube.
1
Pieskarieties vienumam
REŽĪMS
.
, pēc tam pieskarieties vienumam
2
Pieskarieties vienumam un ierakstiet video.
Lai izmantotu šo funkciju, jāpārbauda tālruņa numurs.
• YouTube Live funkcija ir pieejama tikai tad, ja jūsu ierīce ir savienota ar tīklu.
Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas
lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
Zibspuldzes ātra pārslēgšana
Jūs varat izveidot GIF, fotografējot regulāros intervālos.
Skatiet sīkāku informāciju Zibspuldzes ātra pārslēgšana.
Portrets
Jūs varat uzņemt asu portretu, piemērojot kameras objektīvu aizmiglošanās
efektu.
Skatiet sīkāku informāciju Portrets.
Noderīgas lietotnes
82
AI CAM
Jūs varat efektīvi uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, jo kamera atpazīst
objektu, fotografējot vai ierakstot videoklipu.
Skatiet sīkāku informāciju AI CAM.
Sērijveida fotografēšana
Jūs varat uzņemt secīgus fotoattēlus, lai izveidotu kustīgās bildes.
Auto režīmā pieskarieties vienumam un turiet to.
• Kamēr vienums ir nospiests, lielā ātrumā tiek uzņemti secīgi fotoattēli.
Citas noderīgas funkcijas lietotnē Kamera
Auto-Exposure/Auto-Focus bloķēšana
Jūs varat labot pašreizējo ekspozīcijas līmeni un fokusa pozīciju, pieskaroties
un turot ekrānu Auto režīmā. Lai izslēgtu šo funkciju, pieskarieties ekrāna
tukšam laukumam.
• Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.
Noderīgas lietotnes
83
Pārslēgšanās starp kamerām
Atbilstoši videi varat pārslēgt no priekšējās kameras uz aizmugurē esošā
kameru un otrādi.
Kameras ekrānā pieskarieties vienumam vai velciet ekrānu jebkurā
virzienā, lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurē esošā kameru.
• Izmantojiet priekšējo kameru, lai uzņemtu pašfoto. Skatiet sīkāku
informāciju Pašfoto uzņemšana.
Tuviniet vai tāliniet
Uzņemot fotoattēlu vai ierakstot videoklipu, varat izmantot tuvināšanu vai
tālināšanu kameras ekrānā.
• Kameras ekrānā saspiediet vai izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu vai
tālinātu, un izmantojiet parādīto +/- slīdrādi.
• Jūs varat arī vilkt pogu uz augšu vai uz leju. Šī funkcija ir pieejama tikai
īpašos režīmos.
• Tālummaiņas funkcija nav pieejama, lietojot priekšējo fotokameru pašfoto
režīmā.
Noderīgas lietotnes
84
Pašfoto uzņemšana
Jūs varat izmantot priekšējo kameru, lai redzētu savu seju uz ekrāna un
uzņemtu pašfoto.
Foto uzņemšana ar rokas žestu
Jūs varat uzņemt pašfoto, izmantojot žestus.
Priekšējai kamerai parādiet plaukstu, tad savelciet to dūrē.
Jūs varat arī saspiest savu dūri un tad atvērt to uz priekšējo kameru.
• Pēc trīs sekundēm tiek uzņemts fotoattēls.
• Lai izmantotu šo funkciju, pārslēdzieties uz priekšējās kameras režīmu,
pēc tam pieskarieties vienumiem
Pašportretu uzņemšana Foto
uzņemšana ar rokas žestu.
• Pārliecinieties, ka jūsu plauksta un dūre atrodas atsauces zonā, lai kamera
var tās atpazīt.
• Izmantojot dažas kameras funkcijas, šī funkcija var nebūt pieejama.
Noderīgas lietotnes
85
Automātiskā uzņemšana
Varat izmantot sejas atpazīšanas funkciju, lai pašfoto uzņemtu vieglā un
ērtā veidā. Ierīci var iestatīt tā, lai priekšējā kamera atpazītu jūsu seju un
automātiski uzņemtu pašfoto, kad skatāties ekrānā.
• Ja priekšējā kamera atklāj seju, parādās vadotnes rāmis baltā krāsā. Ja
cilvēks vadīšanas rūtī pārtrauc kustēties, vadotnes rāmja krāsa kļūst
dzeltena, pēc tam kamera uzņem fotoattēlu.
• Lai iespējotu Automātiskās uzņemšanas funkciju, pieskarieties vienumiem
Pašportretu uzņemšana Automātiskā uzņemšana.
Intervāla uzņēmumi
Jūs varat uzņemt pašbildes pēc intervāla.
Lietojot priekšējo fotokameru, jūs varat parādīt plaukstu kamerai, pēc tam
divreiz ātri saspiediet savu dūri.
• Regulāros intervālos, pēc taimera aizkavēšanās trīs sekundes, tiek uzņemti
četri fotoattēli.
Noderīgas lietotnes
86
Saglabāt kā apvērstu
Pirms fotografēšanas ar priekšējo kameru, pieskarieties vienumam
Saglabāt kā apvērstu. Attēls ir pagriezts horizontāli.
• Izmantojot priekšējo fotokameru, varat mainīt kameras izvēles opcijas.
Skatiet sīkāku informāciju Kameras opciju pielāgošana.
ātrā kopīgošana
Uzreiz pēc uzņemšanas varat kopīgot fotoattēlu vai videoklipu vēlamajā
lietotnē.
1
Pieskarieties vienumiem
ierakstiet video.
2
Pieskarieties lietotnes ikonai, kas tiek parādīta ekrānā, lai to kopīgotu,
izmantojot šo lietotni.
Varat arī pārvilkt ikonu pretējā virzienā, lai redzētu, kuras citas lietotnes
varat izmantot, lai kopīgotu savus fotoattēlus un videoklipus.
, pēc tam uzņemiet fotoattēlu vai
ātrās
kopīgošanas
ikona
Noderīgas lietotnes
87
• Ātrās kopīgošanas funkcijā rādītā lietotne var atšķirties atkarībā no ierīcē
instalēto lietotņu veida un piekļuves biežuma.
• Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.
Galerija
Galerijas pārskats
Varat skatīt un pārvaldīt fotoattēlus un video, kas saglabāti jūsu ierīcē.
1
Pieskarieties vienumiem
.
• Saglabātās fotogrāfijas un videoklipi tiek parādīti atbilstoši mapei.
2
Pieskarieties mapei un atlasiet failu.
• Skatīt izvēlēto failu pilnekrāna režīmā.
• Skatot fotoattēlu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai
nākamo fotoattēlu.
• Skatot videoklipu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai attītu vai ātri pārtītu
videoklipu.
• Uzņemot fotoattēlus, izmantojot AI CAM funkciju, mape Tagi tiek
izveidota lietotnes Galerija cilnē Album. Fotoattēli tiek automātiski
klasificēti pēc tagiem mapē Tagi.
• Varat skatīt fotoattēlus vai videoklipus, kas tiek sakārtoti pēc gada,
mēneša vai datuma.
• Lai skatītu fotoattēlus pēc atrašanās vietas, kurā tika uzņemts
fotoattēls, pieskarieties vienumam
Atzīmet atraš.
vietu, un pēc tam pieskarieties vienumam
. Fotoattēli tiek
automātiski grupēti pēc atrašanās vietas, izmantojot lietotnē Galerija
esošo cilni Atmiņa.
• Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams,
netiek atbalstīts.
• Dažus failus, iespējams, nevar atvērt, to kodējuma dēļ.
• Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
• Jums ir jāaktivizē GPS funkcija, lai izveidotu Atmiņas albumus.
Noderīgas lietotnes
88
Fotoattēlu skatīšana
Sākt QLens.
Atgriezties
iepriekšējā ekrānā.
Rakstīt piezīmes uz
fotoattēla.
Rediģēt attēlus.
Pievienot vai noņemt
no izlases.
Piekļūt papildu
opcijām.
Startējiet kameru.
Dzēst attēlus.
Kopīgot attēlus.
• Lai parādītu izvēlnes vienumus, viegli pieskarieties ekrānam. Lai paslēptu
izvēlnes vienumus, pieskarieties ekrānam vēlreiz.
Piezīmes rakstīšana uz fotoattēla
1 Skatoties fotoattēlu, pieskarieties vienumam .
2 Uzrakstiet piezīmi uz fotoattēla un pieskarieties vienumam SAGLABĀT.
• Piezīme tiek pievienota fotoattēlam.
• Dažas fotogrāfijas, iespējams, neatbalsta fotoattēlu piezīmes funkciju.
Noderīgas lietotnes
89
Fotoattēlu rediģēšana
1 Skatoties fotoattēlu, pieskarieties vienumam .
2 Izmantojiet dažādus efektus un rīkus, lai rediģētu fotoattēlu.
Video atskaņošana
Pauzēt vai atskaņot
video.
Attīt video.
Izvēlēties ekrāna
attiecību.
DTS:X 3D Surround
Atveriet, izmantojot
funkciju QSlide.
Piekļūt papildu
opcijām.
Pārtīt video uz
priekšu.
Bloķēt vai atbloķēt
ekrānu.
Rediģēt video.
GIF faila izveide.
• Lai regulētu skaņas skaļumu, velciet video ekrāna labo pusi uz augšu vai uz
leju.
• Lai regulētu ekrāna spilgtumu, velciet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup.
Noderīgas lietotnes
90
Video rediģēšana
1 Skatoties video, pieskarieties vienumam .
2 Izmantojiet dažādus efektus un rediģēšanas rīkus, lai rediģētu video.
Pielāgot izšķirtspēju.
Atjaunot rediģēšanu.
Automātiski izveidot 15
sek., 30 sek. vai 60 sek.
videoklipu.
Izveidot filmu, izmantojot
dažādus efektus.
Palaist KineMaster video
redaktors.
Izvēlēties daļu, lai mainītu
atskaņošanas ātrumu.
Pielāgot video ilgumu.
3
Pieskarieties vienumam SAGLABĀT, lai saglabātu izmaiņas.
Filmas veidošana
Jūs varat izveidot jaunu filmu, apvienojot attēlus un videoklipus.
Skatiet sīkāku informāciju Filmas veidošana.
Izveidot GIF
Jūs varat viegli izveidot GIF failu, izmantojot ierakstīto videoklipu.
Skatiet sīkāku informāciju GIF izveidošana.
Noderīgas lietotnes
91
Failu dzēšana
Failus var dzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.
• Pieskarieties un turiet failu no saraksta, un pēc tam pieskarieties
vienumam Izdzēst.
• Failu sarakstā pieskarieties vienumam un izdzēsiet vajadzīgos failus.
• Izdzēstie faili tiek automātiski pārvietoti Atkritne un tos var atjaunot
galerijā 7 dienu laikā.
• Pieskarieties vienumam , lai pilnībā izdzēstu failus. Šajā gadījumā failus
nevar atjaunot.
Failu koplietošana
Failus var kopīgot, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.
• Skatot fotoattēlu, pieskarieties vienumam , lai kopīgotu failu, izmantojot
izvēlēto metodi.
• Skatot videoklipu, pieskarieties vienumam
Koplietošana, lai kopīgotu
failu, izmantojot izvēlēto metodi.
• Failu sarakstā pieskarieties vienumam , lai atlasītu failus un kopīgotu
tos, izmantojot izvēlēto metodi.
Kontakti
Kontaktpersonu pārskats
Jūs varat saglabāt un pārvaldīt kontaktus.
Pieskarieties vienumam
Nepieciešamās lietas Kontakti.
Kontaktpersonu pievienošana
Jaunu kontaktpersonu pievienošana
1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam .
2 Ievadiet informāciju par kontaktpersonu un pieskarieties vienumam
SAGLABĀT.
Noderīgas lietotnes
92
Kontaktpersonu importēšana
Varat importēt kontaktpersonas no citas atmiņas ierīces.
1
Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumiem
kontaktus Importēt.
2
Izvēlieties avota un mērķa atrašanās vietas kontaktam, kuru vēlaties
importēt, tad pieskarieties vienumam LABI.
3
Atlasiet kontaktus un pieskarieties vienumam IMPORTĒT.
Pārvaldīt
Kontaktpersonas pievienošana ātro zvanu sarakstam
1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam Ātrie
numuri.
2
3
Pieskarieties vienumam Pievienot kontaktu ātrā zvana numurā.
Atlasiet kontaktpersonu.
• Pievienojot jaunu kontaktu, pieskarieties vienumam
ātrdarbības numuru.
, lai pievienotu
Kontaktpersonu meklēšana
Jūs varat meklēt kontaktpersonas, izmantojot vienu no tālāk minētajām
iespējām.
• Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties vienumam un pēc tam
ievadiet kontaktinformāciju vai tālruņa numuru.
• Ritiniet kontaktpersonu sarakstu uz augšu vai uz leju.
• No kontaktpersonu saraksta ekrāna alfabētiskā rādītāja, pieskarieties
kontaktpersonas sākuma burtam.
• Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties vienumam
un pēc tam ievadiet
kontaktinformāciju vai tālruņa numuru, lai parādītu visus meklēšanas datus
no zvanu žurnāliem, kontaktpersonām un grupām.
Noderīgas lietotnes
93
Kontaktpersonu saraksts
Kontaktpersonu rediģēšana
1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam
un rediģējiet informāciju.
3
Pieskarieties vienumam SAGLABĀT, lai saglabātu izmaiņas.
Kontaktpersonu dzēšana
Kontaktpersonu varat izdzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.
• Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties kontaktpersonai, kuru
vēlaties izdzēst, un turiet to, un pieskarieties vienumam Dzēst kontaktu.
• Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam
Izdzēst.
• Dzēstie kontakti var netikt atjaunoti.
Pievienot iecienītos
Jūs varat atzīmēt bieži izmantotās kontaktpersonas kā iecienītās.
1
2
Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam
.
Grupu veidošana
1 Kontaktpersonu grupas sarakstā pieskarieties vienumam .
2 Ievadiet jaunu grupas nosaukumu.
3 Pieskarieties vienumam Pievien. dalibniekus, izvēlieties kontaktpersonas
un tad pieskarieties vienumam PIEVIENOT.
4
Pieskarieties vienumam SAGLABĀT, lai saglabātu jaunu grupu.
Noderīgas lietotnes
94
QuickMemo+
Funkcijas QuickMemo+ pārskats
Jūs varat izveidot radošas piezīmes, izmantojot dažādas opcijas, ko
nodrošina šī uzlabotā bloknota funkcija, piemēram, attēlu pārvaldību un
ekrānuzņēmumus, ko neatbalsta tradicionālais bloknots.
Piezīmes izveide
1 Pieskarieties vienumiem
2 Pieskarieties vienumam
QuickMemo+.
, lai izveidotu piezīmi.
: saglabāt piezīmi.
: Atsaukt iepriekšējo rediģēšanu.
: Atjaunot nesen izdzēstos labojumus.
: ievadīt piezīmi, izmantojot tastatūru.
: rakstīt piezīmes ar roku.
: dzēst ar roku rakstītas piezīmes.
: Tuvināt vai tālināt, pagriezt vai dzēst rokrakstā rakstītas piezīmes
daļas.
• : Piekļūt papildu opcijām.
•
•
•
•
•
•
•
3
Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam
.
Piezīmju rakstīšana fotoattēlā
QuickMemo+.
1 Pieskarieties vienumam
2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu, un pēc tam
pieskarieties vienumam OK.
• Fotoattēls tiek automātiski pievienots piezīmjblokā.
3
Pieskarieties vienumam vai lai rakstītu piezīmes uz fotoattēla.
• Rakstiet piezīmes ar roku uz fotoattēla.
• Ievadiet tekstu zem fotoattēla.
4
Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam
Noderīgas lietotnes
.
95
Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā
1 Skatot ekrānu, ko vēlaties uzņemt, velciet statusa joslu lejup un
pieskarieties vienumam .
• Ekrānuzņēmums tiek rādīts kā piezīmjbloka fona motīvs. Piezīmju rīki ir
redzami ekrāna augšdaļā.
2
Apgrieziet attēlu (ja nepieciešams) un veiciet piezīmes pēc vēlmes.
• Rakstiet piezīmes ar roku uz fotoattēla.
3
Pieskarieties vienumam
un saglabājiet piezīmes vēlamajā vietā.
• Saglabātās piezīmes var skatīt funkcijā QuickMemo+ vai lietotnē
Galerija.
• Lai saglabātu piezīmes visu laiku vienā vietā, atzīmējiet izvēles rūtiņu
blakus vienumam Pēc noklusējuma izmantot šai darbībai. un atlasiet
lietotni.
• Jūs varat uzņemt visu ekrānu, izmantojot ritināšanas uztveršanas funkciju.
• Izmantojot lietotni, piemēram, Ziņojums un Chrome, velciet paziņojumu
paneli uz leju, pēc tam pieskarieties vienumiem Tveršana+ Paplašināts, lai
attēlotu visu ekrānu, kuru pašlaik skatāt kā vienu failu.
• Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm, kas atbalsta ritināšanas
uztveršanas funkciju.
• Pieskarieties ar diviem pirkstiem vai izplētiet pirkstus, lai mainītu piezīmju
izkārtojumu.
Noderīgas lietotnes
96
Pulkstenis
Modinātājs
Jūs varat iestatīt modinātāju, lai aktivizētu to norādītajā laikā.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
Pieskarieties vienumam
Pulkstenis Modinātājs.
, lai pievienotu jaunu modinātāju.
Konfigurējiet modinātāja iestatījumus un pieskarieties vienumam
SAGLABĀT.
• Ja izvēlaties iepriekš iestatītu modinātāju, jūs varat to rediģēt.
• Lai dzēstu modinātāju, pieskarieties vienumam ekrāna augšpusē. Vai arī
pieskarieties modinātājam un turiet to nospiestu.
Pasaules laiks
Jūs varat skatīt pašreizējo laiku pilsētām visā pasaulē.
1
2
Pieskarieties vienumam
Pieskarieties vienumam
Pulkstenis Pasaules laiks.
un pievienojiet pilsētu.
Taimeris
Jūs varat iestatīt taimeri, lai aktivizētu brīdinājuma signālu pēc noteikta laika
perioda.
1
2
Pieskarieties vienumam
3
Pieskarieties vienumam Aptur., lai apturētu taimera brīdinājuma signālu.
Pulkstenis Taimeris.
Iestatiet laiku un pieskarieties vienumam Sākums.
• Lai apturētu taimeri, pieskarieties vienumam Pauze. Lai atsāktu taimera
atskaiti, pieskarieties vienumam Atsākt.
Noderīgas lietotnes
97
Hronometrs
Jūs varat izmantot hronometru, lai ierakstītu apļa laikus.
1
2
Pieskarieties vienumam
3
Pieskarieties vienumam Pauze, lai apturētu hronometra darbību.
• Lai atsāktu hronometru, pieskarieties vienumam Atsākt.
• Lai notīrītu visus ierakstus un restartētu hronometru, pieskarieties
vienumam Atiestatīt.
Pulkstenis Hronometrs.
Pieskarieties vienumam Sākums, lai palaistu hronometru.
• Lai reģistrētu apļa laiku, pieskarieties vienumam Aplis.
Kalendārs
Kalendāra pārskats
Jūs varat izmantot kalendāru, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.
Notikumu pievienošana
Nepieciešamās lietas Kalendārs.
1 Pieskarieties vienumam
Izvēlieties
datumu
un
tad
pieskarieties
vienumam .
2
3 Ievadiet notikuma informāciju un pieskarieties SAGLABĀT.
Sinhronizēt notikumus
Pieskarieties vienumam
kas jāsinhronizē.
Kalendāri sinhronizēšanai, un atlasiet kalendāru,
• Saglabājot notikumus no ierīces Google kontā, tie tiek arī automātiski
sinhronizēti ar Google kalendāru. Pēc tam ar Google kalendāru varat
sinhronizēt citas ierīces, lai šajās ierīcēs tiktu rādīti tie paši pasākumi, kuri ir
jūsu ierīcē, un pārvaldītu pasākumus šajās ierīcēs.
Noderīgas lietotnes
98
Uzdevumi
Jūs varat reģistrēt uzdevumus, lai ērti pārvaldītu grafikus.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
Pieskarieties vienumam
Nepieciešamās lietas Uzdevumi.
, lai pievienotu uzdevumu.
Ievadiet uzdevuma informāciju un pieskarieties SAGLABĀT.
Mūzika
Jūs varat atskaņot un pārvaldīt dziesmas vai mūzikas albumus.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
Nepieciešamās lietas Mūzika.
Izvēlieties kategoriju.
Izvēlieties mūzikas failu.
Atskaņojiet mūziku kameras
zibspuldzei mirgojot atbilstoši
ritmam.
Iestatīt skaņas efektus.
Atgriezties iepriekšējā ekrānā.
Piekļūt papildu opcijām.
Pārslēdziet uz atskaņošanas
sarakstu.
Pieskarties, lai pašreizējo failu
atskaņotu no
sākuma/pieskarties divreiz, lai
atskaņotu iepriekšējo
failu/pieskarties un turēt
nospiestu, lai attītu.
Pauzēt vai atskaņot.
Atskaņot nejaušā secībā.
Pieskarties, lai atskaņotu
nākamo failu/pieskarties un
turēt nospiestu, lai pārtītu uz
priekšu.
Izvēlēties atkārtošanas režīmu.
Pielāgot skaņas skaļumu.
Mainīt toni un ātrumu.
Pievienot vai noņemt no izlases.
Noderīgas lietotnes
99
• Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams,
netiek atbalstīts.
• Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
• Mūzikas failus, iespējams, aizsargā starptautisko autortiesību īpašnieki vai
autortiesību likumi. Jums var būt nepieciešams iegūt likumīgu atļauju, pirms
mūzikas faila kopēšanas. Lai lejupielādētu vai kopētu mūzikas failu, vispirms
pārbaudiet autortiesību likumdošanu attiecīgajā valstī.
Kalkulators
Varat izmantot divu veidu kalkulatorus: vienkāršo kalkulatoru un zinātnisko
kalkulatoru.
1
2
Pieskarieties vienumiem
Nepieciešamās lietas Kalkulators.
Izmantojiet tastatūru, lai veiktu aprēķinus.
• Lai restartētu aprēķinu, pieskarieties un turiet nospiestu pogu
.
E-pasts
Izmantojiet e-pasta lietojumprogrammu, lai nosūtītu un saņemtu e-pastus
no sava tīmekļa vai citiem kontiem, izmantojot POP3 vai IMAP, vai piekļūstiet
savam Valūtas kontam, lai izmantotu korporatīvās e-pasta adreses.
E-pasta konta iestatīšana
Jūsu tālrunis nodrošina vairāku veidu e-pasta kontus un ļauj vienlaicīgi iestatīt
vairākus e-pasta kontus.
Pirms e-pasta konta iestatīšanas pārliecinieties, vai jums ir lietotājvārds
(lietotāja ID), parole, servera nosaukums utt., ai jūs varētu veiksmīgi veikt
iestatīšanu.
1
2
Pieskarieties vienumam
Nepieciešamās lietas E-pasts.
Lai iestatītu e-pasta kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
• E-pasta konts ir iestatīts, un jūs sāksit saņemt e-pastu.
Noderīgas lietotnes
100
Audio ierakstītājs
Jūs varat ierakstīt un saglabāt savu balsi vai citu personu balsis no svarīgiem
notikumiem. Ierakstītos balss failus var atskaņot vai kopīgot.
1
Pieskarieties vienumiem
Nepieciešamās lietas Audio ierakstītājs.
Pievienot
• Lai pievienotu pasākumu, pieskarieties vienumiem
birkas Pievien.zem Notikums. Pēc tam pievienojiet notikumu
vēlamajā datumā.
• Lai saglabātu ieraksta atrašanās vietas datus, pieskarieties vienumiem
Pievienot birkas Pievien. zem Atrašanās vieta.
2
Pieskarieties vienumiem .
• Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties vienumam
3
Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu.
• Fails tiek automātiski saglabāts un parādās ierakstīto failu ekrāns.
4
Pieskarieties vienumam
.
, lai atskaņotu ierakstīto skaņu.
• Pieskarieties vienumam
, lai apskatītu ierakstītos failus. Jūs varat
atskaņot no saraksta ierakstītu balss failu.
Noderīgas lietotnes
101
Atjaunināšanas centrs
Jūs varat pārbaudīt un instalēt LG jaunākās lietotnes vai programmatūras
versiju.
Pieskarieties vienumiem
Pārvaldība Atjaunināšanas centrs.
Failu pārvaldnieks
Varat skatīt un pārvaldīt savā ierīcē saglabātos failus.
1
2
Pieskarieties vienumam
Pārvaldība Failu pārvaldnieks.
Pieskarieties vienumam
un atlasiet vajadzīgo krātuves vietu.
Smart Doctor
Varat izmantot funkciju Smart Doctor, lai noteiktu ierīces stāvokli un
optimizētu ierīci.
Pieskarieties vienumiem
Pārvaldība Smart Doctor.
Noderīgas lietotnes
102
LG Mobile Switch
Izmantojot LG Mobile Switch, lai ērti pārsūtītu datus no izmantotās ierīces uz
jauno ierīci.
1
Pieskarieties vienumiem
Pārvaldība LG Mobile Switch.
Iestatījumi Vispārīgs Dublēt
Varat arī pieskarieties vienumiem
LG Mobile Switch.
2
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos pārsūtīšanai vēlamo
metodi.
• Dati Google kontā netiks dublēti. Kad sinhronizējat savu Google kontu,
Google lietotnes, Google kontaktpersonas, Google kalendāri, Google
piezīmju lietotņu dati un lietotnes, kas lejupielādētas no Play veikala,
automātiski tiek saglabāti lietotnē Disks.
• Pirms datu pārsūtīšanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru, lai izvairītos no
netīšas izslēgšanās procesa laikā.
SmartWorld
Jūs varat lejupielādēt dažādas spēles, audio saturu, lietotnes un fontus, ko
nodrošina LG Electronics. Personalizējiet ierīci atbilstoši savām vēlmēm,
izmantojot sākuma motīvus un fontus.
• Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu
atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja šī funkcija var netikt
atbalstīta.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
Pieskarieties vienumam
Pakalpojumi SmartWorld.
LG Konti, un pēc tam pierakstieties.
Atlasiet un lejupielādējiet vēlamā satura vienumus.
Noderīgas lietotnes
103
RemoteCall Service
Lai novērstu problēmas, ierīce var tikt attālināti diagnosticēta. Vispirms
zvaniet LG klientu apkalpošanas centram, kā aprakstīts tālāk:
• Lai izmantotu šo funkciju, jums vispirms ir jāpiekrīt tās izmantošanai.
• Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu
atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
1
2
3
Pieskarieties vienumam
Pakalpojumi RemoteCall Service .
Sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
Kad tiek izveidots zvana savienojums, izpildiet dienesta darbinieka
norādes, lai ievadītu sešciparu piekļuves numuru.
• Jūsu ierīce ir pieslēgta attālinātai piekļuvei un tai var sniegt attālinātās
apkalpošanas palīdzību.
Šūnu apraide
Jūs varat skatīt reāllaika teksta apraides par ārkārtas situācijām, piemēram,
viesuļvētrām, plūdiem, zemestrīcēm.
Pieskarieties vienumiem
Pakalpojumi Šūnu apraide.
Noderīgas lietotnes
104
Google lietotnes
Iestatot Google kontu, jūs varat izmantot Google lietotnes. Google konta
reģistrācijas logs automātiski parādās, kad jūs lietojat Google lietotni pirmo
reizi. Ja jums nav Google konta, izveidojiet tādu no jūsu ierīces. Detalizētu
informāciju par to, kā izmantot lietojumprogrammu, skatiet lietotnes
palīdzības sadaļā.
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja dažas lietotnes var
nedarboties.
Chrome
Ātrs, vienkāršs un drošs tīmekļa pārlūks, kas izveidots mūsdienīgam tīmeklim.
Dokumenti
Docs ir kopīgs, tekstapstrādes rīks, kas nodrošina produktivitāti. Izmantojiet
Docs, lai izveidotu, rediģētu un strādātu kopā reāllaikā.
Disks
Drive ir failu glabāšanas un koplietošanas lietotne, kas ļauj viegli atrast,
kopīgot un sadarboties ar darba projektiem uzreiz no jebkuras vietas.
Duo
Veiciet vienkāršus, augstas kvalitātes videozvanus saviem draugiem un
ģimenei Android tālruņos un iPhone ierīcēs.
Noderīgas lietotnes
105
Gmail
Gmail ir viegli izmantojams pasta pakalpojums, kas nodrošina jūsu ziņojumu
drošību, padara jūsu iesūtni gudrāku un palīdz uzturēt sakārtotību.
Google
Google lietotne ļauj jums uzzināt par lietām, kas jūs interesē. Atrodiet ātras
atbildes, izpētiet savas intereses un saņemiet stāstus un atjauninājumu
plūsmu par tēmām, kas jums ir svarīgas.
Keep piezīmes
Izveidojiet, rediģējiet un kopīgojiet tekstu un fotoattēlu piezīmes ar Google
kontu.
Maps
Vai ejiet kaut kur? Go with Maps - lietotne, uz kuras varat paļauties reāllaika
GPS navigācijas, satiksmes, tranzīta laikā, un saņemt informāciju par
miljoniem vietņu, piemēram, atsauksmes un populārus laikus.
Fotoattēli
Tiek automātiski izveidota visu jūsu fotoattēlu un videoklipu vieta, lai jūs
varētu kopīgot un saglabāt svarīgu informāciju.
Play filmas
Izmantojiet savu Google kontu, lai nomātu vai iegādātos filmas. Iegādājieties
saturu un atskaņojiet to jebkurā vietā.
Play mūzika
Iegādājieties mūzikas failus Play veikalā. Atskaņojiet mūziku, kas ir saglabāta
ierīcē.
Noderīgas lietotnes
106
lzklājlapas
Sheets ir kopīgs izklājlapu apstrādes rīks, kas nodrošina produktivitāti.
Izmantojiet Sheets, lai importētu, organizētu un analizētu informāciju kopā
reāllaikā.
Prezentācijas
Google Slides ir sadarbības prezentācijas izveides rīks, kas nodrošina
produktivitāti. Izmantojiet Slides, lai kārtotu informāciju, prezentētu
rezultātus un pieņemtu lēmumus reāllaikā.
YouTube
Skatieties savus iecienītākos kanālus, klausieties mīļoto mūziku un
augšupielādējiet videoklipus, ko vēlaties kopīgot ar cilvēkiem visā pasaulē.
Asistents
Jūsu ierīcei ir iebūvēts Google Asistent. Atrodiet atbildes un veiciet lietas,
kad esat ceļā. Lai sāktu darbu, vienkārši pieskarieties tālruņa sānos esošajai
Google Asistent pogai vai pieskarieties tālruņa mājas pogai.
• Google Asistent nav pieejams nav pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Noderīgas lietotnes
107
04
Iestatījumi
Iestatījumi
Varat pielāgot ierīces iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām.
Iestatījumi.
• Pieskarieties vienumam
un ievadiet atslēgvārdu meklēšanas lodziņā, lai
piekļūtu iestatījumu vienumam.
• Pieskarieties , lai mainītu skata režīmā. Šajā lietotāja rokasgrāmatā tiek
pieņemts, ka izmantojat Cilnes skata režīmu.
Tīkls
Duālā SIM karte
Varat konfigurēt divu SIM karšu iestatījumus.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Duālā SIM karte.
Pielāgojiet šādas funkcijas:
• SIM karte 1: Mainiet SIM kartes 1 nosaukumu un ikonu.
• SIM karte 2: Mainiet SIM kartes 2 nosaukumu un ikonu.
• SIM kartes krāsu tēma: Mainiet SIM karšu krāsu motīvus.
• Taupības režīms: Aktivizējiet vai deaktivizējiet izmaksu taupīšanas
režīmu. Izmaksu saglabāšanas režīmā, ja veicat zvanu kontaktpersonai,
kurai piešķirta īpaša SIM karte, šo SIM tiek izmantota zvanam, pat ja ir
aktivizēta otra SIM karte, piemēram, tā izmanto mobilos datus.
• Mobilie dati: Izvēlieties SIM karti, kuru vēlaties izmantot mobilo datu
pakalpojumu saņemšanai. Varat arī izslēgt šo funkciju.
Iestatījumi
109
• Datu viesabonēšana: Izvēlieties šo opciju, lai iespējotu ierīcei izmantot
mobilos datus, kad esat viesabonēšanas zonā, ārpus jūsu vietējā tīkla
zonas.
• Mobilie dati zvanu laikā: piekļūstiet mobilajiem datiem, izmantojot
ne-noklusējuma datu SIM karti īslaicīgi HD balss zvana laikā ar to pašu
karti.
Wi-Fi
Varat izveidot savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi tīklu.
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Wi-Fi.
2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
• Pieejamie Wi-Fi tīkli tiek parādīti automātiski.
3
Izvēlieties tīklu.
• Jums var būt nepieciešams ievadīt Wi-Fi tīkla paroli.
• Ierīce izlaiž šo procesu iepriekš Wi-Fi tīkliem, kuriem piekļūts iepriekš.
Ja nevēlaties, lai automātiski izveidotu savienojumu ar noteiktiem Wi-Fi
tīkliem, pieskarieties tīkla nosaukuma un turiet to, tad pieskarieties
vienumam AIZMIRST.
Wi-Fi tīkla iestatījumi
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Wi-Fi.
• Pārslēgties uz mobilo datu savienojumu: Ja mobilo datu savienojuma
funkcija ir aktivizēta, bet ierīce nevar izveidot savienojumu ar internetu,
izmantojot Wi-Fi savienojumu, ierīcē automātiski tiek izveidots
savienojums ar internetu, izmantojot mobilo datu savienojumu.
• Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.
•
: pielāgot Wi-Fi tīkla iestatījumus.
Iestatījumi
110
Wi-Fi Direct
Jūs varat izveidot ierīces savienojumu ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi
Direct, lai tieši koplietotu datus ar tām. Jums nav nepieciešams piekļuves
punkts. Izmantojot Wi-Fi Direct, jūs varat izveidot savienojumu ar vairāk nekā
divām ierīcēm.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Wi-Fi
Uzlabots
Wi-Fi Wi-Fi Direct.
• Automātiski tiks parādītas tuvumā esošās ierīces, kas atbalsta Wi-Fi
Direct.
2
Izvēlieties ierīci.
• Savienojuma izveidojas, kad ierīce apstiprina savienojuma pieprasījumu.
• Akumulators var izlādēties ātrāk, izmantojot Wi-Fi Direct.
Iestatījumi
111
Bluetooth
Jūs varat savienot savu ierīci ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta
Bluetooth, lai ar tām veiktu datu apmaiņu. Savienojiet savu ierīci ar Bluetooth
austiņām un tastatūru. Tas atvieglos ierīces vadību.
Savienošana pārī ar citu ierīci
1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Bluetooth.
2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
• Pieejamās ierīces tiek parādītas automātiski.
• Lai atsvaidzinātu ierīču sarakstu, pieskarieties vienumam
.
• Sarakstā tiek parādītas tikai ierīces, kas ir iestatītas kā redzamas.
3
4
Sarakstā izvēlieties ierīci.
Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veiktu autentifikāciju.
• Šī darbība ir izlaista ierīcēm, kurām iepriekš piekļuvāt.
Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth
1 Izvēlieties failu.
• Jūs varat sūtīt multivides failus vai kontaktus.
2
3
Pieskarieties vienumiem
Bluetooth.
Izvēlieties failam mērķa ierīci.
• Fails tiek nosūtīts, līdzko mērķa ierīcē apstiprina tā saņemšanu.
• Failu kopīgošana var atšķirties atkarībā no faila.
Iestatījumi
112
Mobilie dati
Varat ieslēgt vai izslēgt mobilos datus. Jūs varat arī pārvaldīt mobilo datu
lietojumu.
Mobilo datu ieslēgšana
1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Mobilie dati.
2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
Mobilo datu iestatījumu pielāgošana
1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Mobilie dati.
2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Mobilie dati: Iestatiet datu savienojumu izmantošanu mobilajos tīklos.
• Ierobežot mobilo datu lietošanu: iestatīt ierobežojumu mobilo datu
lietošanai, lai bloķētu mobilos datus, ja ir sasniegts ierobežojums.
• : pielāgojiet mobilo datu iestatījumus.
Zvans
Jūs varat pielāgot zvanu iestatījumus, piemēram, balss zvanu un starptautisko
zvanu opcijas.
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja dažas funkcijas var netikt
atbalstītas.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Zvans.
Pielāgojiet iestatījumus.
Iestatījumi
113
Piesaiste
USB Modems
Jūs varat savienot ierīci ar citu ierīci, izmantojot USB savienojumu, un koplietot
mobilo datu savienojumu.
1
2
Pievienojiet savu ierīci citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Piesaiste USB
Modems un pieskarieties vienumam
, lai to aktivizētu.
• Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā
no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
• Kad savienojums ar datoru ir izveidots, vietnē www.lg.com lejupielādējiet
USB draiveri un instalējiet to datorā.
• Nevar nosūtīt vai saņemt failus starp ierīci un datoru, ja ir ieslēgta
USB piesaiste. Lai sūtītu vai saņemtu failus, izslēdziet USB piesaisti.
• Operētājsistēmas, kas atbalsta piesaisti, ir Windows XP vai jaunāka versija
un Linux.
Iestatījumi
114
Wi-Fi Piekļuves punkts
Jūs varat iestatīt ierīci kā bezvadu maršrutētāju, lai citas ierīces varētu izveidot
savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces mobilo datu savienojumu.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Tīkls Piesaiste Wi-Fi
Piekļuves punkts un tad pieskarieties vienumam
, lai to aktivizētu.
2
Pieskarieties vienumam Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu, un
ievadiet Wi-Fi tīkla ID (SSID) un paroli.
3
Ieslēdziet Wi-Fi savienojumu uz otras ierīces un izvēlieties ierīces tīkla
nosaukumu no Wi-Fi tīklu saraksta.
4
Ievadiet tīkla paroli.
• Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā
no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
• Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://www.android.com/tether#wifi
Wi-Fi pieslēguma punkts izslēdz taimeri
Ja Wi-Fi pieslēguma punkts nav izmantots noteiktā laika periodā, tas tiek
automātiski atvienots. Jūs varat iestatīt laiku automātiskai atvienošanai.
Iestatījumi
115
Bluetooth modems
Ierīce ar Bluetooth savienojumu var izveidot savienojumu ar internetu,
izmantojot jūsu ierīces mobilo datu savienojumu.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Tīkls Piesaiste Bluetooth
modems un pieskarieties vienumam
, lai to aktivizētu.
2
Ieslēdziet Bluetooth abās ierīcēs, un savienojiet tās pārī.
• Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksa atkarībā
no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
• Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Palīdzība
Varat skatīt palīdzību par piesaistes vai tīklāju lietošanu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Piesaiste Palīdzība.
NFC
Ierīci varat izmantot kā transporta karti vai kredītkarti. Varat arī kopīgot datus
ar citu ierīci.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls NFC.
Pieskarieties vienumam
, lai to aktivizētu.
• Pieskarieties ierīcei ar citu ierīci, kas atbalsta NFC, lai sāktu datu
kopīgošanu.
• NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Sīkāku
informāciju par NFC antenas apgabalu skatiet Daļu pārskats.
Iestatījumi
116
Android Beam
Failus var kopīgot, ar ierīces aizmuguri pieskaroties otrai ierīcei. Jūs
varat arī koplietot failus, tostarp mūziku, videoklipus vai kontaktus, un atvērt
tīmekļa
lapu vai palaist lietotni no otras ierīces.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Android Beam.
Pieskarieties ierīces aizmugurei ar citu ierīci.
• NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Sīkāku
informāciju par NFC antenas apgabalu skatiet Daļu pārskats.
Koplietošanas panelis
Varat kopīgot Galerijas, Mūzikas un Failu pārvaldnieka saturu ar blakus
esošām ierīcēm. Arī jūs varat kopīgot saturu ar konkrētiem cilvēkiem lietotnēs,
kas darbojas ar Google Direct Share.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Koplietošanas
panelis.
2
Pieskarieties vienumam
Iestatījumi
, lai deaktivizētu katru opciju.
117
Faila koplietošana
Jūs varat sūtīt un saņemt failus starp jūsu ierīci un citām LG ierīcēm vai
planšetdatoriem.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Faila koplietošana.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• K50S: mainīt ierīces nosaukumu.
• Saglabāt: Iestatiet mērķa mapi, kur saglabāt saņemtos failus, kas sūtīti
no citām ierīcēm.
• Faila koplietošana: atļaut saņemt failus, kas nosūtīti no citām ierīcēm.
• SmartShare Beam: kopīgot failus ar citām ierīcēm, izmantojot
SmartShare Beam.
• Palīdzība: Jūs varat apskatīt palīdzību failu kopīgošanā.
Multivides serveris
Jūs varat kopīgot jūsu ierīces multivides saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, kas
atbalsta DLNA.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Multivides serveris.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Satura kopīgošana: kopīgot jūsu ierīces saturu ar tuvumā esošām
ierīcēm.
• K50S: iestatīt ierīces nosaukumu.
• Mans koplietots saturs: izvēlieties mediju satura veidu, ko kopīgot ar
citām ierīcēm.
• Atļautās ierīces: skatīt ierīču sarakstu, kuras drīkst piekļūt jūsu ierīces
saturam.
• Neatļautās ierīces: skatīt ierīču sarakstu, kurām nav atļauts piekļūt
jūsu ierīces saturam.
Iestatījumi
118
LG AirDrive
LG kontu var izmantot, lai pārvaldītu no šajā ierīcē saglabātos failus, kas
saņemti no datora. Jums nav nepieciešams USB savienojums.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls LG AirDrive.
3
Pārvaldiet failus ierīcē no datora.
Izmantojiet vienu LG kontu, lai pierakstītos pakalpojumā LG Bridge datorā
un LG AirDrive ierīcē.
• LG Bridge programmatūru var lejupielādēt šeit: www.lg.com.
Drukāšana
Jūs varat savienot savu ierīci ar Bluetooth printeri un drukāt fotoattēlus vai
dokumentus, kas saglabāti ierīcē.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Drukāšana.
• Ja vēlamais printeris nav atrodams sarakstā, instalējiet printera draiveri no
lietotņu veikala.
2
3
Pieskarieties vienumam
4
Izvēlieties failu, tad pieskarieties vienumiem
• Dokumentu izdrukas.
, lai to aktivizētu.
Izvēlieties printeri no printeru saraksta ekrāna.
Pievienot
• Lai pievienotu printeri, pieskarieties vienumam
printerus.
• Lai meklētu printera nosaukumu, pieskarieties vienumiem
Meklēt.
• Pieskarieties vienumam
Iestatījumi printeru saraksta ekrānā.
Drukāt.
• Ja jums nav Google konta, pieskarieties vienumam PIEVIENOT KONTU, lai
izveidotu kontu.
Iestatījumi
119
Lidojuma režīms
Varat izslēgt zvanu un mobilo datu funkcijas. Kad šis režīms ir ieslēgts,
funkcijas, kuras nav saistītas ar datiem, piemēram, spēles un mūzikas
atskaņošana, joprojām ir pieejamas.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Lidojuma režīms.
Pieskarieties vienumam IESLĒGT apstiprinājuma ekrānā.
Mobilie tīkli
Varat pielāgot mobilo tīklu iestatījumus.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Mobilie tīkli.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Tīkla režīms: izvēlieties tīkla tipu.
• Piekļuves punktu nosaukumi: skatiet vai mainiet piekļuves punktu
mobilo datu pakalpojumu izmantošanai. Lai mainītu piekļuves punktu,
atlasiet kādu no piekļuves punktu saraksta.
• Tīkla operatori: sameklējiet tīkla operatorus un automātiski izveidojiet
savienojumu ar tīklu.
Iestatījumi
120
VPN
Varat izveidot savienojumu ar drošu virtuālo tīklu, piemēram, IntraNet. Varat
arī pārvaldīt pievienotos virtuālos privātos tīklus.
VPN pievienošana
1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls VPN.
2 Pieskarieties vienumiem .
• Šis līdzeklis ir pieejams tikai tad, kad ir aktivizēts ekrāna bloķētājs. A ekrāna
bloķētājs nav aktivizēts, tiks parādīts paziņojumu ekrāns. Paziņojumu ekrānā
pieskarieties vienumam MAINĪT, lai aktivizētu ekrāna bloķētāju. Skatiet
sīkāku informāciju Ekrāna bloķēšanas iestatīšana.
3
Ievadiet VPN informāciju un pieskarieties vienumam SAGLABĀT.
VPN iestatījumu konfigurēšana
1 VPNS sarakstā pieskarieties VPN.
2 Ievadiet VPN lietotāja konta informāciju un pieskarieties vienumam
SAVIENOT.
• Lai saglabātu konta informāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saglabāt
konta informāciju.
Privātais DNS
Varat konfigurēt privāts DNS (Domain Name System - Domēna nosaukuma
sistēma) opcijas.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Tīkls Privātais DNS.
Atlasiet vajadzīgo opciju un pieskarieties vienumam SAGLABĀT.
Iestatījumi
121
Skaņa
Varat pielāgot skaņas, vibrēšanas un paziņojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Skaņa un pielāgojiet tālāk
norādītos iestatījumus.
• Skaņas profils: mainiet skaņas režīmu uz Skaņa, Tikai vibrācija, vai Bez
skaņas.
• Skaļums: pielāgojiet skaņas skaļumu dažādiem vienumiem.
• SIM1 zvanu tonis/SIM2 zvanu tonis: izvēlieties ienākošo zvanu zvana
signālu. Pievienojiet vai dzēsiet zvanu signālus.
• Zvana signāla ID: izveidojiet zvana signālu, saņemot ienākošo zvanu no
konkrētas kontaktpersonas.
• Melodija ar vibrāciju: iestatiet, lai ierīce novibrē un vienlaikus atskaņo
zvana signālu.
• Zibspuldzes brīdinājums par ienākošo zvanu: Iestatiet zibspuldzi, lai tā
mirgotu atbilstoši LG zvana signālam.
• SIM1 Paziņojumu skaņa/SIM2 Paziņojumu skaņa: izvēlieties paziņojuma
signālu. Iestatiet ierīcē saglabāto mūziku kā paziņojumu signālu.
• Netraucēt: iestatiet laiku, diapazonu un paziņojumu veidu ziņojumu
saņemšanai. Saņemiet paziņojumu par ziņojumiem tikai konkrētās nedēļas
dienās.
• Skaņas kvalitāte un efekti: Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu skaņas
kvalitāti un efektus, atskaņojot dziesmu vai videoklipu.
-- Skaļums: pielāgojiet skaņas skaļumu dažādiem vienumiem.
-- Normalizēt skaļumu: Izmantojiet šo funkciju, lai normalizētu dažādu
skaņas avotu skaļumu.
-- Ekvalaizers: Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu ekvalaizera
iestatījumus.
-- DTS:X 3D Surround: Izmantojiet šo funkciju, lai atskaņotu mūziku
vai video trīsdimensiju, padziļinātu un spilgtu skaņu, ja ir pievienotas
austiņas, skaļrunis vai citas ārējās audio ierīces. Skatiet sīkāku
informāciju DTS:X 3D Surround.
Iestatījumi
122
• SIM1 Vibrācijas tips/SIM2 Vibrācijas tips: Saņemot zvanus, jūs varat
atlasīt vibrācijas veidu.
• Numura sastādīšanas tastatūras skaņa: atlasiet zvanīšanas tastatūras
skaņas efektu.
• LG Tastatūras skaņa: atlasiet LG tastatūras skaņas efektu.
• Pieskāriena skaņa: atlasiet skaņas efektu, pieskaroties vienumam.
• Ekrāna bloķēšanas skaņas: atlasiet skaņas efektu, kad ekrāns ir bloķēts
vai atbloķēts.
Displeja iestatījumi
Varat pielāgot katra ekrāna veida detalizētos iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam Displeja iestatījumi un pielāgojiet
tālāk norādītos iestatījumus.
• Sākuma ekrāns: pielāgojiet sākuma ekrāna iestatījumus. Skatiet sīkāku
informāciju Sākuma ekrāna iestatījumi.
• Fona attēls & Tēma: Izvēlieties savas ierīces ekrāna fona attēlu, motīvu un
ikonu.
• Fonts: maina fonta lielumu, pilnīgumu vai veidu.
• Jaunais sekundārais ekrāns: Izvēlieties, kā izskatīsies statusa josla un
lietotņu stūri.
• Sākuma skārienjutīgās pogas: pārkārtojiet sākuma skārienpogas vai
mainiet fona krāsas.
• Lietotņu mērogošana: pielāgojiet lietotņu ekrāna lielumu.
• Displeja izmērs: Ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu viegli redzēt.
Daži vienumi var mainīt pozīciju.
• Komforta skats: Iestatiet ierīci, lai ekrānā samazinātu zilās gaismas
daudzumu, lai samazinātu acu deformāciju.
• Spilgtums: izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu ierīces ekrāna spilgtumu.
Automātiski pielāgojiet ekrāna spilgtumu atbilstoši apkārtējā
apgaismojuma intensitātei, pieskarieties vienumam Auto slēdzis.
• Auto: Iestatiet ierīci tā, lai ekrāna spilgtums tiktu automātiski pielāgots
atbilstoši apkārtējās gaismas intensitātei.
Iestatījumi
123
• Autom. displeja pagriešana: automātiski pagriež ekrānu atbilstoši ierīces
novietojumam.
• Ekrāna taimauts: automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota
norādīto laika periodu.
• Ekrānsaudzētājs: parāda ekrānsaudzētāju, kad ierīce ir savienota ar
turētāju vai lādētāju. Izvēlieties parādāmā ekrānsaudzētāja veidu.
• Mini skata režīms: Padariet ekrāna izmēru mazāku, lai ērti izmantotu ierīci
ar vienu roku. Velciet Sākuma skārienjutīgo pogu ekrāna apakšā pa kreisi
vai pa labi.
Vispārīgs
Bloķēšanas ekrāns un drošība
Varat pielāgot bloķēšanas ekrāna un drošības iestatījumus.
• Google Play Protect: skenē ierīci, ja tiek izmantotas potenciāli kaitīgas
lietotnes.
• Funkcija "Atrast ierīci": Attālināti izsekot ierīces atrašanās vietai. Jūs varat
arī droši aizsargāt savus datus, ja esat zaudējis ierīci.
• Drošības atjauninājums: pārbaudiet programmatūras atjauninājumu un
konfigurējiet automātiskos uzstādīšanas iestatījumus.
• Izvēlēties bloķēšanas ekrānu: atlasiet ekrāna bloķēšanas metodi. Skatiet
sīkāku informāciju Ekrāna bloķēšanas iestatīšana.
• Pielāgot Bloķēšanas ekrānu: mainiet informāciju, kas tiek parādīta
bloķētajā ekrānā.
• Drošās bloķēšanas iestatījumi: Mainiet drošos bloķēšanas iestatījumus.
• Pirkstu nospiedumi: izmantojiet pirksta nospiedumu, lai atbloķētu ekrānu
vai saturu. Skatiet sīkāku informāciju Pārskats par pirkstu nospiedumu
atpazīšanu.
• Satura bloķēšana: Ļauj iestatīt bloķēšanas tipu (parole vai modelis) jūsu
QuickMemo+.
• Atrašanās vieta: Jūs varat pielāgot, kā informācija par atrašanās vietu tiek
izmantota noteiktās programmās.
Iestatījumi
124
• Šifrēšana un pierakstīšanās informācija: konfigurējiet SD kartes
šifrēšanas un akreditācijas datus.
-- Šifrēt SD kartes atmiņu: šifrējiet atmiņas karti, lai novērstu tās
lietošanu citā ierīcē. Skatiet sīkāku informāciju Atmiņas kartes šifrēšana.
-- Drošā palaide: Aizsargājiet savu ierīci, iespējojot bloķēšanu ieslēgšanas
laikā. Skatiet sīkāku informāciju Drošie palaišanas iestatījumi.
-- Akreditācijas datu aizsardzība: Skatiet uzglabāšanas veidu, kurā
drošības sertifikāts tiks saglabāts.
-- Uzticami akreditācijas dati: skatiet savas sistēmas saknes CA
sertifikātus un lietotāja instalētus CA sertifikātus.
-- Lietotāja akreditācijas dati: skatiet un mainiet drošu sertifikāta
informāciju, kas saglabāta jūsu ierīcē.
-- Instalēt no krātuves: instalējiet drošu sertifikātu no krātuves.
-- Dzēst akreditācijas datus: dzēsiet lietotāja instalētus drošos
sertifikātus un saistītos akreditācijas datus.
• Iestatīt SIM kartes bloķēšanu: bloķējiet vai atbloķējiet USIM karti vai
mainiet paroli (PIN).
• Padarīt paroles redzamas: Iespējojiet šo opciju, lai īsumā parādītu katras
paroles rakstzīmes, rakstot to, lai jūs varētu redzēt, ko esat ievadījis.
• Ierīces administratori: ļauj noteiktām lietotnēm vadīt un lietot ierīci.
• Trust agents: skatiet un lietojiet ierīcē instalētos uzticamības līdzekļus.
• Ekrāna spraudīte: iestatiet lietotni ekrānu tā, lai varētu izmantot tikai
pašreiz ieslēgto programmu.
• Lietošanas piekļuve: skatiet detalizētu informāciju par lietotnes
izmantošanu ierīcē.
Lietotnes un paziņojumi
Jūs varat pārbaudīt instalēto lietotņu sarakstu un konfigurēt paziņojumu,
lietotņu atļaujas un citus iestatījumus.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Lietotnes un
paziņojumi
2
Pielāgojiet iestatījumus.
Iestatījumi
125
Akumulators
Varat skatīt pašreizējo informāciju par akumulatoru vai ieslēgtu enerģijas
taupīšanas režīmu.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Akumulators.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Akumulatora lietošana: skatiet akumulatora lietojuma informāciju. Lai
skatītu papildinformāciju, atlasiet konkrētu vienumu.
• Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā: statusa joslā
parāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos.
• Adaptīvs akumulators: Ierobežojiet akumulatoru lietotnēm, kuras bieži
neizmantojat, ierobežojot to darbību fonā.
• Fona ierobežojumi: Izvēlieties lietotnes akumulatora ietaupīšanai,
ierobežojot lietotņu darbību fonā.
• Strāvas taupītājs: samaziniet enerģijas patēriņu, izslēdzot dažus
ierīces iestatījumus, piemēram, displeja spilgtuma, operētājsistēmas
ātruma un vibrācijas stipruma iestatījumus.
• Enerģijas taupības izņēmumi: atlasiet lietotnes, lai tās varētu izmantot
bez jebkādiem funkcionāliem ierobežojumiem enerģijas taupīšanas vai
akumulatora optimizācijas režīmā.
Iestatījumi
126
Krātuve
Varat skatīt un pārvaldīt iekšējo ierīces atmiņu vai atmiņas kartes vietu.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Krātuve.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Iekšējā atmiņa: skatiet ierīces kopējo iekšējās atmiņas vietu un
brīvo vietu. Skatiet izmantojamo programmu sarakstu un katras
programmas krātuves ietilpību.
• SD karte: skatiet atmiņas kartes kopējo atmiņas vietu un brīvo vietu. Šī
opcija ir redzama tikai tad, kad ir ievietota atmiņas karte. Lai atvienotu
atmiņas karti, pieskarieties vienumam .
Konti
Jūs varat pievienot lietotājus, lai kopīgotu savu ierīci un reģistrētos mākoņa
kontā.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Konti.
Pielāgojiet iestatījumus.
Pieejamība
Ir iespējams pārvaldīt jūsu ierīcē instalētos pieejamības spraudņus.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Pieejamība.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Redze TalkBack: iestatiet, lai ierīce paziņotu par ekrāna stāvokli vai
darbībām, izmantojot balsi.
• Redze Balss paziņojumi: Iestatiet, lai ierīce nolasītu informāciju par
zvanītāju, izmantojot balsi.
• Redze Fonts: maina fonta lielumu, pilnīgumu vai veidu.
• Redze Displeja izmērs: Ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu
viegli redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.
• Redze Pieskāriena tālummaiņa: tuviniet vai tāliniet, pieskaroties
ekrānam trīs reizes.
• Redze Loga tālummaiņa.: tuviniet vai tāliniet logā un apgrieziet
krāsu.
Iestatījumi
127
• Redze Liels peles rādītājs: palieliniet peles kursoru.
• Redze Ekrāns ar augstu kontrasta līmeni: augsta kontrasta ekrānā
mainiet fona krāsu melnā krāsā.
• Redze Ekrāna krāsu maiņa: palieliniet displeja krāsu kontrastu
cilvēkiem ar vāju redzi.
• Redze Ekrāna krāsu pielāgošana: pielāgojiet displeja krāsas.
• Redze Pelēktoņu: pārslēdziet ekrānu pelēktoņu režīmā.
• Redze Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu:
pabeidziet sarunu, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
• Dzirde Virsraksts: ieslēdziet subtitru pakalpojumu, demonstrējot
videoklipus cilvēkiem ar dzirdes traucējumi.
• Dzirde Mirgojoša LED: Iestatiet, lai ieslēgtu LED apgaismojumu
ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem.
• Dzirde Mirgojoši brīdinājumi: iestatiet, lai ierīce ar mirgojošu
gaismas signālu paziņotu par ienākošajiem zvaniem un brīdinājumiem.
• Dzirde Izslēgt visas skaņas: izslēdziet visas skaņas un samaziniet
uztvērēja skaļumu.
• Dzirde Audio kanāls: atlasiet skaņas tipu.
• Dzirde Skaņas balanss: pielāgojiet skaņas izvades līdzsvaru.
Izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu līdzsvaru.
• Kustības un izziņa Touch assistant: ieslēdziet skārienjutīgo paneli,
lai atvieglotu žestu un pogu lietošanu.
• Kustības un izziņa Skārienievade: ievadiet tekstu, pieskaroties un
turot ekrānu vai mainot to, vienkārši pieskaroties ekrānam.
• Kustības un izziņa Fiziskā tastatūra: pielāgojiet tastatūras
iestatījumus.
• Kustības un izziņa Automātisks peles klikšķis: Ja nav kustības,
automātiski noklikšķiniet uz peles kursora.
Iestatījumi
128
• Kustības un izziņa Pieskarieties un turiet, lai saņemtu vai
noraidītu zvanus.: atbildiet uz zvaniem vai noraidiet tos, pieskaroties
un turot pirkstu uz zvana pogas, nevis velkot to.
• Kustības un izziņa Ekrāna taimauts: automātiski izslēdz ekrānu, kad
ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.
• Kustības un izziņa Pieskārienu kontroles lauki: samaziniet
skārienjoslu tā, lai, izmantojot skārienievadi, varētu vadīt tikai noteiktu
ekrāna daļu.
• Pieejamības funkciju saīsne: ātri piekļūstiet bieži lietotām funkcijām,
pieskaroties trīs reizes.
• Autom. displeja pagriešana: automātiski mainiet ekrāna orientāciju
atbilstoši ierīces fiziskajam novietojumam.
• Amazon Assistant: Amazon Assistant nodrošina automātiski
produktu salīdzinājumus, kad iegādājaties savu ierīci atlasītajās
lietotnēs.
• Atlasīt, lai izrunātu: ļauj pieskarties vienumiem, lai dzirdētu balsis.
• Slēdžu piekļuve: izveidojiet taustiņu kombinācijas savas ierīces vadībai.
Google
Varat izmantot Google iestatījumus, lai pārvaldītu savas Google lietotnes un
konta iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Google.
Smart Doctor
Varat izmantot funkciju Smart Doctor, lai noteiktu ierīces stāvokli un
optimizētu ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Smart Doctor.
Iestatījumi
129
Spēlēšana
Varat konfigurēt spēļu rīku, grafikas un akumulatora taupīšanas funkcijas
iestatījumus.
• Spēļu palaidējs: Pieskarieties vienumam
, lai izmantotu spēļu
palaidēju.
• Spēļu rīki: Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties vienumam
. Varat
palaist šo funkciju, spēlējot spēles, pieskaroties spēļu rīka ikonai ekrāna
apakšdaļā.
• Spēļu grafika: Pielāgojiet spēļu grafikus.
• Dažās spēlēs mainot izšķirtspēju, ekrāna displeja funkcija var nedarboties
pareizi.
• Pārtraukums: samaziniet ekrāna spilgtumu un veiktspēju, kad atstājat
spēli vairāk nekā 5 minūtes.
Duālā lietotne
Dažas lietotnes var izmantot ar diviem kontiem.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Duālā lietotne.
Pēc atrunas izlasīšanas pieskarieties vienumam APSTIPRINĀT.
Pieejamo lietotņu sarakstā pieskarieties vienumam “Instalēt”, lai instalētu
vēlamās lietotnes kopiju un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Īsceļi
Jūs varat pielāgot īsinājumtaustiņu iestatījumus.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Īsceļi.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Skatīt paziņojumu paneli: velciet uz leju/uz augšu pirkstu nospiedumu
sensoru uz paziņojumu paneļa.
• Atvērt Kameru: lai atvērtu kameru, nospiediet divreiz ieslēgšanas
taustiņu.
• Atvērt Capture+: nospiediet divreiz taustiņu skaļuma palielināšanai, lai
atvērtu Capture+, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts.
Iestatījumi
130
• Atvērt Kameru: nospiediet divreiz skaļuma samazināšanas taustiņu, lai
atvērtu Kameru, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts.
• Atvērt Google Asistentu: Pieskarieties pogai Google Asistent, kas
atrodas tālruņa sānos.
• Runāt ar Google Asistentu: Nospiediet un turiet nospiestu šo pogu,
lai ātri runātu ar Asistent.
• Parādīt vizuālo momentuzņēmjmu: Nospiediet Google Assistant pogu
divreiz, lai skatītu savu dienas momentuzņēmumu lietotnē Google
Assistant.
Ieslēgt ekrānu
Divreiz pieskarieties ekrānam, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu.
Skatiet sīkāku informāciju Ieslēgt ekrānu.
Atjaunināšanas centrs
Jūs varat pārbaudīt un instalēt LG jaunākās lietotnes vai programmatūras
versiju.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Atjaunināšanas
centrs.
2
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Aplikācijas atjaunināšana: pārbaudiet, vai ir pieejams lietotnes
atjauninājums. Ja tas ir pieejams, varat instalēt atjauninājumu.
• Progr. atjaunināšana: pārbaudiet, vai ir pieejams programmatūras
atjauninājums. Ja tas ir pieejams, varat instalēt atjauninājumu.
Valodas un tastatūras iestatījumi
Varat pielāgot ierīces valodas un tastatūras iestatījumus.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Valodas un
tastatūras iestatījumi.
2
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Valoda: atlasiet ierīcē lietojamo valodu.
Iestatījumi
131
• Noklusējuma tastatūra: skatiet pašreiz lietotās tastatūras veidu.
Atlasiet izmantojamo tastatūru, ievadot tekstu.
• Ekrāna tastatūra: mainiet LG tastatūras iestatījumus vai balss
atpazīšanas funkciju pakalpojumā Google Voice.
• Fiziska tastatūra: izvēlieties, lai izmantotu fizisko tastatūru, vai
pārbaudiet tastatūras īsinājumtaustiņus.
• Automātiskā aizpilde pakalpojums: iespējojiet šo opciju, lai ar vienu
pieskārienu ievadītu savā kontā saglabāto informāciju, piemēram, paroli,
adresi vai kredītkartes numuru. Varat arī atspējot šo opciju, izmantojiet
Google automātisko pabeigšanu vai pievienot jaunu pakalpojuma
kontu.
• Tekstrunas izvade: konfigurējiet iestatījumus teksta pārvēršanai runā.
• Rādītāja ātrums: pielāgojiet peles vai kursorplanšetes rādītāja ātrumu.
• Apgriezti peles taustiņi: iestatiet, lai ar peles labo pogu veiktu
primārās tiešās manipulācijas darbības.
Datums un laiks
Jūs varat pielāgot datuma un laika iestatījumus ierīcei.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Datums un laiks.
Pielāgojiet iestatījumus.
Atmiņa
Jūs varat skatīt vidējo atmiņas apjoma lietojumu konkrētā laika periodā un
atmiņu, ko izmanto kāda lietotne.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Atmiņa.
Pieskarieties , lai iestatītu laiku datu izgūšanai.
Iestatījumi
132
Dublēt
Varat dublēt savā ierīcē saglabātos datus citā ierīcē vai kontā.
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Dublēt.
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• LG Mobile Switch: ļauj pārsūtīt datus no vecās LG ierīces uz jauno LG
ierīci.
• Dublēt un atjaunot: dublējiet ierīces datus vai atjaunojiet datus ierīcē
no dublējuma.
• Ierīces atiestatīšana var izdzēst dublikāta failus, kas ir saglabāti. Noteikti
kopējiet un saglabājiet svarīgos dublējuma failus savā datorā.
• Google Dublēšana: mainiet Google diska dublējuma iestatījumus. Varat
arī pārbaudīt pašreiz izmantoto dublējuma kontu vai pievienot jaunu
dublējuma kontu.
Restartēt & Atiestatīt
Varat atiestatīt ierīci, tostarp tīkla un lietotnes iestatījumus.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Restartēt &
Atiestatīt.
2
Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus.
• Automātiskā restartēšana: restartējiet un optimizējiet tālruni
noteiktā laikā. Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties vienumam
. Ierīce automātiski restartējas noteiktā laikā un optimizē sevi. Atlasiet
atjaunošanas datumu un laiku.
• Jūs varat iestatīt, lai ierīce restartētu reizi nedēļā. Ierīce automātiski
restartēs iepriekš iestatītajā laikā.
• Tiklīdz ierīce tiek restartēta, tiek dzēsti paziņojumi un kļūdas. Saglabājiet
svarīgos datus pirms iepriekš iestatītā laika.
• Automātiskās restartēšanas funkcija netiek aktivizēta šādās situācijās: ja
ekrāns ir ieslēgts, ja ierīce tiek lietota, ja akumulatora uzlādes līmenis ir 30%
vai mazāks, ja USIM karte ir bloķēta vai ja ierīces bloķēšana tiek ieslēgta,
ieslēdzot ierīci.
Iestatījumi
133
• Tīkla iestatījumi atiestatīti: atiestatiet Wi-Fi, Bluetooth un citus tīkla
iestatījumus.
• Atiestatīt saglabātos aplikāciju iestatījumus: atiestatīt lietotnes
iestatījumus. Lietotnē saglabātie dati netiks dzēsti.
• Rūpnīcas datu atiestate: atiestatiet visus ierīces iestatījumus un
dzēsiet datus.
• Atiestatot un restartējot ierīci, tiks dzēsti visi dati. Vēlreiz ievadiet savas
ierīces nosaukumu, Google kontu un citu sākotnējo informāciju.
Par tālruni
Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, nosaukumu, statusu,
programmatūras datus un juridisko informāciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Par tālruni un skatiet
informāciju.
Reglaments un drošība
Ierīcē varat skatīt regulējošās atzīmes un ar tām saistīto informāciju.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Reglaments un
drošība.
Iestatījumi
134
05
Pielikums
LG valodas iestatījumi
Atlasiet valodu, ko izmantot ierīcē.
Iestatījumi Vispārīgs Valodas un
• Pieskarieties vienumiem
tastatūras iestatījumi Valoda PIEVIENOT VALODU, un atlasiet
valodu.
-- Pieskarieties un turiet vienumu
un velciet to uz valodu saraksta
augšdaļu, lai iestatītu to kā noklusējuma valodu.
LG Bridge
Pārskats par LG Bridge
LG Bridge ir lietotne, ar kuras palīdzību no sava datora varat ērti pārvaldīt
LG viedtālrunī saglabātos fotoattēlus, mūziku, videoklipus un dokumentus.
Varat datorā dublēt kontaktpersonu informāciju, fotoattēlus un citus datus
vai atjaunināt ierīces programmatūru.
• Papildinformāciju skatiet LG Bridge palīdzībā.
• Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
• LG USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai izveidotu
LG viedtālruņa savienojumu ar datoru, un tā tiek instalēta, kad instalējat
LG Bridge.
LG Bridge funkcijas
• Pārvaldiet ierīcē esošos failus no datora, izmantojot Wi-Fi savienojumu vai
mobilo datu savienojumu.
• Dublējiet ierīcē saglabātos datus datorā vai atjaunojiet datus no datora
ierīcē, izmantojot USB kabeļa savienojumu.
• Atjauniniet ierīces programmatūru no datora, izmantojot USB kabeļa
savienojumu.
Pielikums
136
Lietotnes LG Bridge instalēšana datorā
1 Datorā atveriet vietni www.lg.com.
2 Atlasiet savu reģionu.
3 Noklikšķiniet uz Atbalsts Programmatūra un programmaparatūra.
4 Ievadiet ierīces nosaukumu.
VAI
Atlasiet pēc produktu kategorijas.
5
Atveriet PC Sync LG Bridge, lai lejupielādētu iestatīšanas failu.
• Atveriet Informācija, lai apskatītu LG Bridge instalēšanas minimālās
prasības.
Tālruņa programmatūras atjaunināšana
LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana,
izmantojot internetu
Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā izmantot šo funkciju, lūdzu,
apmeklējiet vietni http://www.lg.com/common/index.jsp un atlasiet savu
valsti un valodu.
Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt programmaparatūru tālrunī uz jaunāko versiju,
izmantojot internetu un neapmeklējot apkalpošanas centru. Šī funkcija būs
pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras
versiju.
Tā kā atjauninot mobilā tālruņa programmaparatūru, visu atjaunināšanas
procesa laiku nepieciešama pilna lietotāja uzmanība, pirms turpināt, lūdzu,
pārbaudiet visus norādījumus un piezīmes, kas tiek parādītas katras darbības
laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, noņemot USB kabeli jaunināšanas laikā, var tikt
būtiski bojāts mobilais tālrunis.
• LG patur tiesības veikt programmaparatūras atjaunināšanu tikai
atsevišķiem modeļiem pēc saviem ieskatiem un negarantē jaunākās
programmaparatūras versijas pieejamību visiem tālruņa modeļiem.
Pielikums
137
LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana,
izmantojot bezvadu sistēmu (OTA — Over-the-Air)
Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju,
izmantojot OTA, un nav jāizveido savienojums ar USB kabeli. Šī funkcija būs
pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras
versiju.
Lai veiktu tālruņa programmatūras atjauninājumu, pieskarieties vienumiem
Iestatījumi Vispārīgs Atjaunināšanas centrs Progr. atjaunināšana
Meklēt atjauninājumu.
• Tālruņa iekšējā atmiņā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija
par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietotņu dati un
iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās lietotnes un DRM licence, var tikt
zaudēta pēc tālruņa programmatūras atjaunināšanas. Tādēļ LG iesaka
dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG
neuzņemsies atbildību par jebkādu veidu personīgo datu zaudēšanu.
• Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pielikums
138
Pretnozagšanas rokasgrāmata
Iestatiet savu ierīci, lai to nevarētu izmantot citi, kad ierīcē atiestatīti rūpnīcas
iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja jūsu ierīce ir nozaudēta, nozagta vai
tajā ir notīrīti dati, ierīci varēs izmantot tikai tā persona, kurai ir jūsu Google
konta vai ekrāna bloķēšanas informācija.
Lai nodrošinātu ierīces aizsardzību, jāveic šādas darbības.
• Iestatiet ekrāna bloķēšanu. Ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, taču ir
iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīces datus nevarēs izdzēst, izmantojot
iestatījumu izvēlni, ja vien ekrāns nav atbloķēts.
• Iestatiet ierīcē savu Google kontu. Ja ierīcē ir izdzēsti dati, taču tajā ir jūsu
Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanu, līdz vēlreiz netiks ievadīta
jūsu Google konta informācija.
Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai arī jāievada sava Google
konta parole, ja vēlaties veikt atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Tādējādi
atiestati varēsit veikt jūs pats vai kāds, kam uzticaties.
• Neaizmirstiet sava Google konta informāciju un paroli, ko pievienojāt ierīcē
pirms tās atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem. Ja iestatīšanas laikā
nav iespējams ievadīt informāciju par kontu, pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas
iestatījumiem ierīci nevarēs lietot vispār.
Pielikums
139
Atvērtā pirmkoda programmatūras
informācija
Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda
licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni
http://opensource.lge.com.
Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus,
garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.
LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par
to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā
apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu
opensource@lge.com.
Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis
piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.
Reglamentējoša informācija (Noteikumu
ID numurs, E-marķēšana utt.)
Lai iegūtu reglamentējošu informāciju, dodieties uz Iestatījumi Vispārīgs
Reglaments un drošība.
Pielikums
140
Preču zīmes
• DTS patentiem skatīt http://patents.dts.com. Ražots saskaņā ar DTS
Licensing Limited licenci. DTS, simbols, & DTS un simbols kopā, DTS:X
un DTS:X logotips ir DTS, Inc. reģistrētas prečzīmes vai preču zīmes
Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. © DTS, Inc. Visas tiesības
paturētas.
• Autortiesības© 2019 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un
LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās prečzīmes.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android,
Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google
Docs, Google Drive, Google Sheets un citas saistītās zīmes un logotipi ir
Google LLC prečzīmes.
• Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
• Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
• Pārējās preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
Pielikums
141
ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Ar šo uzņēmums LG Electronics paziņo, ka produkts LM-X540EMW ir
konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas
2014/53/EU noteikumiem.
Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē
http://www.lg.com/global/declaration
Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību,
sazinieties ar mūsu biroju
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
5150 - 5350 MHz joslu drīkst izmantot tikai iekštelpās.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
Pielikums
142
Papildinformācija
Rūdīta stikla detaļas
Šīs ierīces rūdītā stikla detaļas nav pastāvīgas, un tās laika gaitā var
nolietoties.
• Ja jūs nometat ierīci uz cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu,
rūdītais stikls var tikt bojāts.
Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG
klientu apkalpošanas centru.
• Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, varat iegādāties tirgū aizsargapvalkus.
Ņemiet vērā, ka šie aizsardzības līdzekļi nav ietverti LG Electronics
garantijas pakalpojumā, un netiek garantēta to drošība.
Skata koeficients
Dažas lejupielādētās lietotnes var neatbalstīt skata koeficientu.
Šajā gadījumā atlasiet visatbilstošāko lietotnes ekrāna attiecību vai sazinieties
ar lietotnes pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu plašāku informāciju.
Pielikums
143
Datu pārsūtīšanas rokasgrāmata
• Datus, kurus var apmainīt starp LG ierīcēm vai starp LG ierīci un trešās
puses ierīci, skatiet nākamajā tabulā.
Vienuma sīkāka
informācija
Veids
Personas
dati
Kontakti, ziņas, zvana žurnāli,
kalendārs, balss ieraksti
Piezīmes
Modinātāji
Multivides
dati
Ekrāna
iestatījumi
LG ierīce
○
○
○
iOS ierīce
→
LG ierīce
LG ierīce
→
○
○
X
○
X
X
○
○
○
Sākuma ekrāna iestatījumi
(mapes un logrīki)
○
X
X
Ekrāna bloķēšanas iestatījumi
(ekrāna bloķēšanas iestatījumi
izslēgti)
○
X
X
Lejupielādētās lietotnes
personas dati
Publiskais sertifikāts
Iestatījumi (Wi-Fi, Bluetooth,
Zvani, skaņa un paziņojums,
pieejamība, akumulators)
Citi
→
Trešās puses
Android
ierīce
Fotoattēli, videoklipi,
dziesmas, dokumenti
Lejupielādētās lietotnes
Lietotnes
LG ierīce
○
○
○
○
○
X
-
○
X
X
X
• Daži dati var nebūt nosūtīti atkarībā no programmatūras versijas, lietotnes
versijas, operētājsistēmas, ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja politikas.
Pielikums
144
Atbalstītās frekvenču joslas
Tx izejas jauda
GSM 900
33.7 dBm
Pielikums
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
23.7 dBm
WCDMA B8
24.4 dBm
LTE B1
23.7 dBm
LTE B3
23.7 dBm
LTE B7
23.7 dBm
LTE B8
24.4 dBm
LTE B20
24.4 dBm
LTE B38
24.4 dBm
BT 2.4GHz
10.5 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
WLAN 5GHz
16.0 dBm
NFC
-21 dBuA/m
145
Jūsu vecās ierīces likvidēšana
1. Šis simbols – pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no
sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu
vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās
sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt
izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam,
un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot
ierobežotus resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu
iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas
iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA
savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē
www.lg.com/global/recycling
Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem
1. Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai
svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā
0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot
šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai
pašvaldība.
3. Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu,
lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.
Pielikums
146
BUJ
Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot ierīci.
Dažas no kļūmēm var novērst, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, taču
lielāko daļu var novērst patstāvīgi.
Ierīces pārkaršana
Ierīce pārkarst, kamēr tā tiek lietota.
Šādos gadījumos akumulatora patēriņš palielinās un ierīce var pārkarst:
• Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai dublējot datus
• Ja vienlaikus darbojas vairākas lietotnes
-- Ja fonā darbojas vairākas lietotnes
-- Lejupielādējot lielus failus, veicot videozvanu vai ierakstu video
• Izmantojot funkcijas, kurām nepieciešama liela jauda
-- Skatoties video straumēšanu internetā vai ierakstot garu video
-- Spēlējot augstas klases spēles ilgu laiku
-- Lietojot ierīci ar maksimālu ekrāna spilgtumu ilgu laiku
• Izmantojot daudz mobilo datu
-- Izmantojot Wi-Fi pieslēgvietu vai piesaistot to
-- Vienlaikus sinhronizējot vairāku kontu datus
Pielikums
147
• Citi gadījumi
-- Viesabonējot ārzemēs
-- Lietojot ierīci zonās ar vāju signālu vai bez uztveršanas
-- Uzlādējot ierīci ar lādētāju/USB kabeli, kas ir bojāts vai piesārņots ar
svešķermeņiem
• Daži no iepriekš minētajiem gadījumiem var nebūt piemērojami atkarībā no
funkcijām un lietotnēm.
Ierīce pārkarst lādēšanas laikā.
• Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var sakarst. Bezvadu lādēšanas vai ātras
uzlādes laikā ierīce var kļūt vēl karstāka. Ja akumulatora temperatūra
paaugstinās virs noteikta līmeņa, ierīce var pārtraukt uzlādi.
-- Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas palaistās lietotnes.
Ļaujiet ierīcei atdzist, pirms lādējat ierīci vai lietojat lietotni vēlreiz.
-- Pārtrauciet lādēšanu, ja lādētājs/USB kabelis ierīces apakšējā daļā
pārkarst, un apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru.
Kā atrisināt ierīces pārkaršanas problēmu
• Aizveriet visas palaistās lietotnes vai funkcijas un ļaujiet ierīcei atdzist.
• Vienmēr atjauniniet programmatūru līdz jaunākajai versijai.
• Izslēdziet Wi-Fi, Bluetooth vai GPS funkcijas, kamēr tās netiek izmantotas.
• Aizveriet lietotnes, kuras neizmantojat.
• Ja izmantojat ierīci ar maksimālo spilgtuma ekrānu, samaziniet spilgtumu.
• Ja ierīce ilgstoši pārkarst, pārtrauciet lietot to kādu laiku. Ja ierīce turpina
pārkarst, apmeklējiet LG klientu apkalpošanas centru.
Pielikums
148
Lietošanas ierobežojumi, kad ierīce pārkarst
Ja ierīce, izmantojot to vai uzlādējot, pārkarst, dažas funkcijas, lietotnes vai pat
ierīce var tikt izslēgta.
Šī ir normāla darbība ierīcēm, kas atbalsta šo funkciju.
• Ja ierīces temperatūra paaugstinās virs noteikta līmeņa, parādās
brīdinājuma ziņojums.
-- Ja spēlēsiet augstas klases spēles, ierakstīsiet videoklipus vai
augšupielādēsiet lielus failus, ierīce var pārkarst ilgstoši. Šajā gadījumā
var parādīties brīdinājuma ziņojums, lai paziņotu par automātisku
izslēgšanu.
Izslēdziet ierīci vai aizveriet visas lietotās lietotnes vai funkcijas un ļaujiet
ierīcei atdzist.
• Lai ierīci atdzesinātu, var tikt ierobežots ekrāna spilgtums un darbības
ātrums. Jebkādas palaistās lietotnes vai funkcijas var palēnināties vai
apstāties. Ierīce var pārtraukt uzlādi.
SIM kartes kļūda
Pārliecinieties, ka SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma vai ir tīkla traucējumi
Signāls ir vājš. Pārvietojieties pie loga vai atklātā vietā.
Jūs esat ārpus operatora tīkla zonas. Pārvietojieties un pārbaudiet tīklu.
Zvani nav pieejami
Jaunais tīkls nav apstiprināts.
Pārliecinieties, vai ienākošajam numuram neesat iestatījis zvanu liegumu.
Pārliecinieties, vai neesat iestatījis izsaukuma numuram zvanu liegumu.
Ierīci nevar ieslēgt
Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīce neieslēdzas.
Pirms ieslēdzat ierīci, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
Pielikums
149
Uzlādes kļūda
Pārliecinieties, ka ierīce tiek uzlādēta normālā temperatūrā.
Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar ierīci.
Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus.
Akumulators tiek iztērēts ātrāk nekā pirmo reizi pēc
iegādes
Ja ierīce vai akumulators tiek pakļauti ļoti aukstai vai karstai temperatūrai,
akumulatora darbības ilgums var tikt samazināts.
Ja izmantojat noteiktas funkcijas vai lietotnes, piemēram, GPS, spēles vai
internetu, akumulatora patēriņš palielinās.
Akumulators ir patērējams, un laika gaitā akumulatora darbības ilgums
samazināsies.
Kameras startēšanas laikā tiek parādīti kļūdu paziņojumi
Uzlādējiet akumulatoru.
Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
Restartējiet ierīci.
Ja pēc šo ieteikumu izmēģināšanas joprojām rodas problēmas ar kameras
lietotni, sazinieties ar LG Electronics servisa centru.
Fotoattēlu kvalitāte ir zema
Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un
izmantotajiem fotografēšanas paņēmieniem.
Ja uzņemat fotoattēlus un videoklipus, standarta leņķa kvalitāte ir labāka
nekā platleņķa.
Ja fotografējat tumšās vietās, naktī vai telpās, var parādīties attēla troksnis vai
attēli var nebūt fokusēti.
Ja jums rodas kādas problēmas, atiestatiet opcijas.
Pielikums
150
Skārienekrāns reaģē lēni vai nepareizi
Ja skārienekrānam pievienojat ekrāna aizsargu vai papildu piederumus,
skārienekrāns var nedarboties pareizi.
Ja valkājat cimdus, ja rokas nav tīras, pieskaroties skārienekrānam vai
pieskaroties ekrānam ar asiem priekšmetiem vai ar pirkstu galiem,
skārienekrāns var nedarboties.
Skārienekrāns var nedarboties mitros apstākļos vai pakļaujot to ūdens
iedarbībai.
Restartējiet ierīci, lai notīrītu pagaidu programmatūras kļūdas.
Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, apmeklējiet LG Electronics servisa
centru.
Ierīce uzkaras vai sastingst
Restartējiet ierīci
• Ja ierīce sasalst vai uzkaras, jums jāaizver ierīces lietotnes, vai jāizslēdz
ierīce, un jāieslēdz ierīce no jauna.
Atsāknēšanas veikšana
• Var veikt ierīces mīkstu atiestatīšanu, ja ekrāns sastingst, vai pogas,
skārienekrāns vai ierīce vairs nereaģē.
• Lai veiktu ierīces mīkstu atiestatīšanu, vienkārši nospiediet un turiet
skaļuma samazināšanas un ieslēgšanas taustiņus, līdz ierīce tiek
restartēta.
Pielikums
151
Atiestatiet ierīci
• Ja iepriekš minētās metodes neatrisina jūsu problēmu, veiciet rūpnīcas
datu atiestatīšanu.
• Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem Vispārīgs Restartēt &
Atiestatīt Rūpnīcas datu atiestate.
-- Ar šo metodi tiek atiestatīti visi ierīces uzstādījumi un tiek dzēsti dati.
Pirms rūpnīcas datu atiestatīšanas atcerieties, ka jāizveido rezerves datu
kopijas visiem svarīgiem datiem, kas saglabāti ierīcē.
-- Ja esat reģistrējuši ierīci Google kontā, pēc ierīces atiestatīšanas ir
jāpiesakās tajā pašā Google kontā.
Bluetooth ierīce nav atrasta
Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta ierīcē, ar kuru
vēlaties izveidot savienojumu.
Pārliecinieties, vai jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālajā
Bluetooth diapazonā (10 m).
Ja iepriekš minētie padomi neatrisina jūsu problēmu, sazinieties ar LG
Electronics servisa centru.
Ja savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots
Pārliecinieties, vai USB kabelis ir saderīgs ar jūsu ierīci.
Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēts un atjaunināts pareizais draiveris.
Lejupielādētās programmas rada daudz kļūdu
Lietotnei ir problēmas.
Noņemiet un pārinstalējiet lietotni.
Pielikums
152
Selle kasutusjuhendi kohta
EESTI
Täname teid, et valisite LG toote. Lugege see kasutusjuhend enne seadme
esimest kasutamist läbi, et tagada seadme ohutu ja õige kasutamine.
• Kasutage ainult ehtsaid LG tarvikuid. Kaasasolevad esemed on
mõeldud ainult selle seadme jaoks ega pruugi muude seadmetega
ühilduda.
• Kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
• Seadme vaikerakendusi uuendatakse ja nende rakenduste
tugi võidakse tühistada ilma eelneva teavitamiseta. Kui teil on
küsimusi seadme mõne rakenduse kohta, võtke ühendust LG
teeninduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste asjus võtke
ühendust asjakohase teenusepakkujaga.
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest
tarkvara allalaadimine võib seadet kahjustada ja põhjustada andmete
rikkumise või kadumise. Nii toimides rikute LG litsentsilepingut ja
garantii tühistatakse.
• Teatud sisu ja joonised võivad olenevalt piirkonnast, teenusepakkujast,
tarkvaraversioonist või OS-i versioonist erineda ja neid võidakse ette
teatamata muuta.
• Tarkvara, heli, taustpildi, piltide ja muude seadmega kaasas olevate
meediumifailide kasutamine on litsentsitud piiratud kasutamiseks.
Kui eraldate ja kasutate neid materjale äri- või muul eesmärgil, võite
rikkuda autoriõiguse seadust. Kasutajana vastutate meedia lubamatu
kasutamise eest.
• Lisatasud võivad kaasneda andmeteenustega, nagu kiirsõnumside,
üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja
asukohateenused. Lisatasude vältimiseks valige andmeplaan, mis
sobib teie vajadustega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma
teenusepakkujaga.
• See kasutusjuhend on kirjutatud iga riigi jaoks suurimates keeltes.
Kasutatavast keelest sõltuvalt võib sisu osaliselt erineda.
1
Juhendavad teatised
HOIATUS: Olukorrad, kus kasutaja ja kolmas osapool võivad saada
vigastusi.
ETTEVAATUST: Olukorrad, mis võivad põhjustada kergemaid vigastusi
või kahjustada seadet.
MÄRKUS: Märkused või lisateave.
Selle kasutusjuhendi kohta
2
Sisukord
5
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
01
48
Avakuva
58
Ekraanilukk
63
Mälukaardi krüptimine
Kohandatud funktsioonid
64
Kuvatõmmiste tegemine
16
Kaamera funktsioonid
64
Teksti sisestamine
21
Galerii funktsioonid
69
Sisu jagamine
25
Helikvaliteet ja heliefektide
funktsioonid
25
Google’i assistent
27
Sõrmejäljetuvastus
30
Multitegumtöö funktsioon
03
Kasulikud rakendused
72
Rakenduste installimine ja
desinstallimine
73
Rakenduste prügi
74
Rakenduste otseteed
Põhifunktsioonid
75
Telefon
33
Toote osad ja tarvikud
79
Sõnumid
34
Osade ülevaade
80
Kaamera
37
Toite sisse ja välja lülitamine
90
Galerii
38
SIM-kaardi paigaldamine
94
Kontaktid
41
Mälukaardi sisestamine
97
QuickMemo+
42
Mälukaardi eemaldamine
99
Kell
42
Aku
44
Puuteekraan
02
100 Kalender
101 Ülesanded
101 Muusika
3
102 Kalkulaator
102 E-post
103 Helisalvesti
104 Värskenduskeskus
104 Failihaldur
104 Smart Doctor
105 LG Mobile Switch
105 SmartWorld
106 RemoteCall Service
106 Kärje edastus
107 Google’i rakendused
04
Sätted
111 Sätted
111 Võrk
124 Heli
125 Ekraan
05
Lisa
138 LG keele sätted
138 LG Bridge
139 Telefoni tarkvara värskendamine
141 Vargusvastase tehnoloogia
juhend
142 Teave avatud lähtekoodiga
tarkvara märkuse kohta
142 Õigusteave
(Regulatsiooni
identifitseerimisnumber,
e-märgistamine jne)
143 Kaubamärgid
144 VASTAVUSDEKLARATSIOON
144 Toote ühilduvusteabe saamiseks
võtke ühendust aadressil
144 Wi-Fi (WLAN)
145 Lisateave
149 KKK
126 Üldine
Sisukord
4
Juhised turvaliseks ja tõhusaks
kasutamiseks
Lugege need lihtsad juhised läbi. Nende juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või
ebaseaduslik.
Vea ilmnemisel loob seadmesse ehitatud tarkvaratööriist vealogi. See tööriist kogub
ainult vea spetsiifilisi andmeid, nagu signaalitugevust, telefoni ID asukohta kõne
katkemisel ja laaditud rakendusi. Logi kasutatakse ainult selleks, et aidata tuvastada
vea põhjust. Need logid on krüptitud ja neile pääseb juurde ainult volitatud LG
hoolduskeskuse töötaja, kui teil on vaja seade remonti anda.
Kokkupuude raadiosagedusliku energiaga
Teave raadiolainete mõju ja spetsiifilise neeldumiskiiruse (SAR) kohta.
Selle seadme loomisel on arvesse võetud kõiki kohaldatavaid raadiolainete mõju
puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel suunistel, mis
hõlmavad ohutuspiire, mis on mõeldud tagama kõigi isikute ohutuse olenemata
nende vanusest ja tervisest.
• Raadiolainete mõju suunised kasutavad mõõtühikut, mida nimetatakse
spetsiifiliseks neeldumiskiiruseks või SAR-iks. SAR-testide läbiviimisel
kasutatakse standardmeetodeid ja signaal edastatakse tugevaimal
sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
• Kuigi erinevate LG seadmete mudelite SAR-tasemed on erinevad, on kõik
seadmed valmistatud selliselt, et need vastaksid raadiolainetega kokkupuudet
käsitlevatele asjaomastele juhistele.
• Rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) määratud soovituslik
SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 g kehakudede kohta.
• Kõrgeim SAR-väärtus mudeli kõrva juures kasutamisel on 0,501 W/kg (10 g) ja
kehal kandes 1,105 W/Kg (10 g).
5
• Käesolev seade vastab raadiosagedusega kokkupuute suunistele, kui seadet
kasutatakse tavapäraselt kõrva vastas või seda hoitakse kehast vähemalt
5 mm kaugusel. Kasutades keha juures kandmiseks kandekotti, rihmaklambrit
või hoidikut, ei tohi need sisaldada metalli ja need tuleb asetada kehast
vähemalt 5 mm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab
seade võrguga kvaliteetset ühendust. Mõnedel juhtudel võib andmefailide või
sõnumite edastamine viibida, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et
ülaltoodud kauguse juhiseid järgitakse, kuni edastus on lõpetatud.
Föderaalse Sideameti (FCC) teave
raadiosagedusega kokkupuute kohta
1996. aasta augustis võttis Ameerika Ühendriikide Föderaalne Sideamet (FCC)
oma aruande ja korraldusega FCC 96-326 vastu ja ajakohastas FCC poolt
reguleeritud saatjate poolt välja saadetava raadiosageduse elektromagnetilise
energia ohutusstandardit kokkupuutele inimestega. Need suunised on kooskõlas
varasemalt nii rahvusvaheliste kui ka Ameerika Ühendriikide standardite poolt
määratletud ohutusstandardiga. Selle seadme käesolev kavand vastab FCC juhistele
ja nendele rahvusvahelistele standarditele.
Osa 15.19 deklaratsioon
Käesolev seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisele kehtivad järgmised
tingimused.
(1) Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikku häiritust ja
(2) käesolev seade ei tohi alluda häiritusele, sealhulgas võimalikku soovimatut
toimimist põhjustavale häiritusele.
Osa 15.21 deklaratsioon
Tootjapoolse selgesõnalise heakskiiduta muudatused võivad muuta kehtetuks
kasutaja õigused seadme kasutamiseks.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
6
Kehal kantavana kasutamine
Seda seadet testiti tavapärase kehal kantavalt kasutamise osas nii, et seadme
tagumise külje ja kasutaja keha vahel säilitati kaugus 1 cm (0,39 tolli). Vastamaks
FCC raadiosagedusega kokkupuute nõuetele tuleb kasutaja keha ja seadme
tagumise külje vahel säilitada vähemalt 1 cm (0,39 tolli) vahekaugust.
Kasutada ei tohi metallist osi sisaldavaid rihmaklambreid, kotte või sarnaseid
tarvikuid. Kehal kantavad lisatarvikud, mis ei suuda säilitada 1 cm (0,39 tolli)
suurust kaugust kasutaja keha ja seadme tagumise külje vahel, ning mida
ei ole tüüpilise kehal kantava kasutamise osas testitud, ei saa vastata FCC
raadiosagedusega kokkupuute piirangutele ja neid tuleks vältida.
Osa 15.105 deklaratsioon
Käesolevat seadet on testitud ja see on leitud FCC eeskirjade osa 15 alusel olevat
vastavuses klassi B digitaalseadmetele kehtivate piirangutega. Need piirangud
on ette nähtud tagama piisavat kaitset elamutes kasutatavate seadmete
tekitatava ohtliku häirituse eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata
raadiosagedusenergiat; suutmatuse korral seadet installida ja kasutada kooskõlas
juhistega võib seade raadioside jaoks ohtlikku häiritust põhjustada. Siiski ei ole
häirituse mitteesinemine konkreetsel viisil paigaldamise korral garanteeritud. Kui
seade põhjustab ohtlikku häiritust või probleeme telesignaali vastuvõtmisel (saab
kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), julgustatakse kasutajat häiritust ise
eemaldama, rakendades selleks ühte või mitut alltoodud meedet.
• Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või asukoha muutmine.
• Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
• Seadme ühendamine vooluringi pistikupessa, mis erineb pistikupesast, kuhu
vastuvõtja on hetkel ühendatud.
• Abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogenud raadio-/teletehnikuga.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
7
Toote hooldamine ja säilitamine
• Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid. LG ei vastuta
kolmanda osapoole tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustuste ega
tõrgete eest.
• Teatud sisu ja joonised võivad teie seadmest erineda ilma ette teatamata.
• Ärge võtke seadet lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui
seda tuleb parandada.
• Garantiiremont võib LG äranägemisel sisaldada varuosasid või plaate, mis on
kas uued või taastatud, tingimusel, et neil on asendatavate osadega võrdne
funktsionaalsus.
• Hoida eemal elektriseadmetest, nagu telerid, raadiod ja personaalarvutid.
• Seadet tuleb hoida eemal kuumusest, näiteks radiaatorite või pliitide juurest.
• Ärge kukutage seda maha.
• Ärge tekitage seadmele mehhaanilist vibratsiooni või löögiohtu.
• Lülitage seade välja kohtades, kus taoliste seadmete kasutamisele kehtivad
erireeglid. Näiteks ärge kasutage seadet haiglates, kuna see võib häirida
tundlikke meditsiiniseadmeid.
• Seadme laadimise ajal ärge käsitsege seadet märgade kätega. See võib
põhjustada elektrilööki ja seadet tõsiselt kahjustada.
• Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, sest telefon võib
muutuda kuumaks ja tekitada tuleohu.
• Kasutage kuiva lappi, et puhastada seadet väljastpoolt (ärge kasutage lahusteid,
nagu benseen või alkohol).
• Ärge laadige seadet, kui see asub pehmel pinnal.
• Seadet tuleb laadida hea õhutusega kohas.
• Ärge kasutage seadet liigse suitsu või tolmu läheduses.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
8
• Ärge hoidke seadet krediitkaartide või transpordikaartide kõrval. See võib
mõjutada kaardi magnetribal olevat teavet.
• Ärge koputage ekraanile terava esemega – see võib seadet kahjustada.
• Vältige seadme kokkupuudet niiskuse ja vedelikega.
• Kasutage ettevaatlikult lisaseadmeid, nagu kuularid. Ärge puudutage antenni
ilma põhjuseta.
• Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada
rikutud, täkitud või purunenud klaasi. Garantii ei hõlma kuritarvitusest või
väärkasutusest tingitud kahju klaasekraanile.
• Teie seade on elektrooniline seade, mis eraldab tavakasutamisel kuumust. Väga
pikaajaline ja otsene kontakt nahaga piisava ventilatsiooni puudumisel võib
põhjustada ebamugavustunnet või väiksemaid põletusi. Seepärast tuleb seadme
kasutamise ajal või vahetult pärast kasutamist olla käsitsemisel ettevaatlik.
• Kui seade saab märjaks, ühendage seade kuivatamiseks pistikupesast lahti. Ärge
püüdke kuivamist kiirendada välise soojusallikaga, nt ahju, mikrolaineahju või
fööniga.
• Vedelik teie märjaks saanud seadmes muudab seadme sees asetsevat
tootemärgist. Garantii ei hõlma seadme veekahjustusi.
• Mobiilseade nõuab soojuse hajutamiseks korralikku õhuringlust. Otsene
kontakt nahaga ja ebapiisav õhuringlus seadme ümber võib põhjustada seadme
ülekuumenemist. Seade peab kasutaja kehast olema vähemalt 1 cm kaugusel.
• Vältige teiste väliste ainete ja tolmu sisenemist laadijasse ja USB-kaabli porti.
See võib põhjustada kuumenemist või süttimist.
• Palun veenduge, et toode ei puutuks kokku vedelikega. Ärge kasutage või
laadige toodet kui see on märg. Kui toode saab märjaks, muudab kahjustuste
indikaator värvi. Pange palun tähele, et see piira teie õigust saada garantii alusel
pakutavaid tasuta parandusteenuseid.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
9
Seadme tõhus toimimine
Elektroonikaseadmed
Kõik seadmed on vastuvõtlikud häiretele, mis võivad mõjutada seadme toimimist.
• Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete lähedal ilma vastava loata.
Konsulteerige oma arstiga, et teha kindlaks, kas seadme kasutamine võib
põhjustada häireid meditsiiniseadme töös.
• Südamestimulaatori tootjad soovitavad südamestimulaatori võimalike häirete
esinemise ennetamiseks hoida muid seadmeid südamestimulaatorist vähemalt
15 cm kaugusel.
• See seade võib tekitada eredat või vilkuvat valgust.
• Seadmed võivad segada mõne kuulmisaparaadi tööd.
• Kerge häire võib kahjustada telereid, raadioid, arvuteid jne.
• Kasutage seadet võimaluse korral temperatuuril vahemikus 0 ºC kuni 40 ºC.
Seadme väga madalatel või väga kõrgetel temperatuuridel kasutamine võib
põhjustada kahjustusi, rikkeid või plahvatusi.
Teeohutus
Seadme sõidu ajal kasutamise kohta teabe saamiseks tutvuge asjakohaste kohalike
seaduste ja eeskirjadega.
• Ärge kasutage käeshoitavaid seadmeid sõitmise ajal.
• Pöörake kogu tähelepanu sõitmisele.
• Enne helistamist või kõnele vastamiseks sõitke teeservale ja parkige, kui
liiklusolud seda nõuavad.
• Raadiosageduslik energia võib mõjutada mõningaid auto elektroonikasüsteeme,
nagu autostereod ja turvavarustus.
• Kui teie auto on varustatud turvapadjaga, ärge takistage seda paigaldatud või
kaasaskantavate juhtmevabade seadmetega. See võib põhjustada turvapadja
rikke ja tekitada nõuetele mittevastava töötamise tõttu tõsiseid vigastusi.
• Kui kuulate samal ajal muusikat, veenduge, et helitugevuse tase oleks mõistlik ja
teaksite, mis teie ümber toimub. See on eriti tähtis teede lähedal.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
10
Vältige kuulmiskahjustusi
Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel
tasemel pika aja jooksul.
Kuulmiskahjustus võib tekkida siis, kui kuulate väga pikka aega valju heli. Seetõttu ei
ole soovitatav lülitada telefoni sisse ega välja, kui see on kõrva ääres. Soovitame ka
hoida muusika ja kõne helitugevused mõistlikul tasemel.
• Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust madalamaks, kui te ei kuule
enda lähedal kõnelevaid inimesi, või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida
kuulate.
• Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.
Klaasist osad
Mõned teie seadme osad on valmistatud klaasist. See klaas võib puruneda, kui
teie seade kukub kõvale pinnale või seda tabab tugev löök. Kui klaas puruneb,
ärge puudutage ekraani ega püüdke seda eemaldada. Lõpetage oma seadme
kasutamine, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi välja vahetanud.
Lõhkamisala
Ärge kasutage seadet õhkimise ajal. Jälgige piiranguid ja järgige kõiki eeskirju või
reegleid.
Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad
• Ärge kasutage seadet tanklas.
• Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide läheduses.
• Ärge transportige ega hoidke tuleohtlikke gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma
sõiduki salongis, kui seal on ka seade ja tarvikud.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
11
Õhusõidukis
Juhtmeta seadmed võivad tekitada lennukihäireid.
• Enne lennuki pardale minemist lülitage seade välja.
• Ärge kasutage seda maapinnal ilma meeskonna loata.
Lapsed
Hoidke seadet ohutus kohas väikeste laste käeulatusest väljaspool. See sisaldab
väikesi osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel väikelaste lämbumist.
Hädaabikõned
Hädaabikõned ei pruugi olla saadaval kõigis mobiilsidevõrkudes. Seetõttu ei
tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult oma seadmele. Uurige oma kohalikult
teenusepakkujalt.
Aku teave ja hooldus
• Te ei pea enne aku laadimist seda täiesti tühjaks laskma. Erinevalt teistest
akusüsteemidest pole sellel mäluefekti, mis mõjutaks aku jõudlust.
• Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud selleks, et
maksimeerida aku tööiga.
• Ärge ühendage lahti ega lühistage akut.
• Hoidke aku metallkontaktid puhtana.
• Asendage aku, kui selle jõudlus ei ole enam nõuetekohasel tasemel. Akut võib
laadida sadu kordi, enne kui see vajab väljavahetamist.
• Kasutatavuse maksimeerimiseks laadige aku, kui seda ei ole pikka aega
kasutatud.
• Ärge jätke akulaadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda suure
niiskusega keskkonnas, näiteks vannitoas.
• Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku jõudlust halvendada.
• Kui aku asendatakse vale akuga, tekib plahvatusoht. Kasutatud akud kõrvaldage
juhiste kohaselt.
• Kui seade on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et laadija ei
tarbiks asjatult voolu.
• Tegelik aku tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote sätetest,
kasutustavadest, aku ja keskkonna tingimustest.
• Veenduge, et ükski terava otsaga ese, nagu loomade hambad või küünised, ei
puutuks akuga kokku. See võib põhjustada tulekahju.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
12
Isikuandmete kaitse
• Kaitske kindlasti oma isikuandmeid, et vältida andmete lekkimist või tundliku
teabe väärkasutamist.
• Seadme kasutamisel varundage alati olulised andmed. LG ei vastuta andmekao
eest.
• Seadme kasutusest kõrvaldamisel varundage kõik andmed ja lähtestage seade,
et vältida tundliku teabe väärkasutamist.
• Rakenduste allalaadimisel lugege tähelepanelikult loa andmise kuval esitatud
teavet.
• Olge tähelepanelik, kui kasutate rakendusi, millel on juurdepääs mitmetele
funktsioonidele või teie isikuandmetele.
• Kontrollige oma isiklikku kontot regulaarselt. Kui arvate, et teie isikuandmeid on
väärkasutatud, paluge teenuseosutajal oma konto andmed kustutada või neid
muuta.
• Seadme kaotamise või varastamise korral muutke isikuandmete kaitse
tagamiseks oma konto parooli.
• Ärge kasutage tundmatust allikast pärinevaid rakendusi.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
13
Meeldetuletus aku vahetamise kohta
• Liitiumioonaku on ohtlik komponent, mis võib põhjustada vigastusi.
• Aku vahetamine mittekvalifitseeritud töötajate poolt võib teie seadet
kahjustada.
• Ärge vahetage ise akut. Aku võib olla kahjustunud ning see võib
põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. Aku peab vahetama
kvalifitseeritud töötaja. Aku tuleb ümber töödelda või kasutusest
kõrvaldada olmejäätmetest eraldi.
• Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida lõppkasutaja ei saa
lihtsalt eemaldada, soovitab LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui
toote kasutusea lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult kvalifitseeritud
personali abi. Selleks, et vältida toote kahjustusi ning tagada enda
ohutus, ei tohi kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks
tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või mistahes muu
edasimüüjaga.
• Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus, katkestada
elektrijuhtmete/- kontaktide ühendus ning vastava tööriistaga
eemaldada ettevaatlikult akuelement. Kui vajate aku ohutuks
eemaldamiseks professionaalset abiinfot, külastage veebilehte
http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks
14
01
Kohandatud
funktsioonid
Kaamera funktsioonid
Lainurkkaamera
Kasutades tagakaameral lainurka, saate teha pilte ja salvestada videot
laiema ulatusega kui teie tegelik vaateväli.
Koputage
, seejärel koputage / , et lülituda tavalise ja
lainurga vahel.
Muutke kaamera
nurka
Tagakülje kaamera
• Üksikasjade jaoks vaadake Kaamera käivitamine.
• Tavalise ja lainurkkaamera objektiivi vahel saate lülituda vaid
tagakaameral.
Kohandatud funktsioonid
16
Portree
Kaamera objektiivi hägustamise efekti rakendades saate teha terava
portree.
1
2
Koputage
, seejärel koputage Portree.
Puudutage pildistamiseks valikut .
• Hägustamise tugevuse reguleerimiseks lohistage liugurit vasakule
või paremale.
• Tagakaamerat kasutades hoidke enda ja objekti vahelist kaugust
vahemikus 1,3~5,0 jalga.
• Liiga pimeda ümbruse korral ei ole see funktsioon kättesaadav.
• Pärast selle funktsiooni rakendamist koputage eelvaate ekraanil
soovitud kohta, et tagakaamerat kasutades automaatselt särituse
väärtust ja fookust rakendada või esikaamerat kasutades ainult särituse
väärtust rakendada.
Kohandatud funktsioonid
17
AI CAM
Saate efektiivselt pildistada või videoid salvestada, kuna kaamera tunneb
pildistades või videot jäädvustades objekti ära.
1
2
Koputage
, seejärel koputage AI CAM.
Pärast objekti ära tundmist rakendatakse stseeni jaoks sobivaimat
efekti.
• Teiste efektide kasutamiseks koputage stseeni ikooni.
• Loomad, linn, lilled, toit, maastik, inimene, päikeseloojang, auto –
kaamera tunneb automaatselt ära kokku 8 kategooriat.
Päikeseloojang
Lill
• Stseeni tuvastamise tulemus võib erineda sõltuvalt valgustusest või
objekti asukohast pildistamise ajal. Märksõnad ei ilmu fotole või videole
endale.
• See funktsioon on kasutatav vaid siis kui esi- ja tagakaamera on
automaatses režiimis.
Kohandatud funktsioonid
18
QLens
Saate asju osta, kujutist otsida või QR-koode skannida selleks funktsiooni
QLens abil pildistades.
1
2
3
Koputage
, seejärel koputage QLens.
Tehke soovitud valik: visuaalne otsimine või skanni QR-koodi.
Koputage ekraanil, et teha pilt esemest, mida soovite otsida, või et QRkood fookustada.
• Tulemus ilmub hetke pärast.
• See funktsioon on saadaval ainult siis, kui teie seade on võrguga
ühendatud. Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt
hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.
• Visuaalse otsimise funktsioonide jaoks saate valida enda poolt tehtud
pildilt soovitud ala ning seejärel seda uuesti otsida.
• See funktsioon on kasutatav vaid siis kui tagakaamera on automaatses
režiimis.
• See funktsioon ei pruugi olenevalt piirkonnast olla toetatud.
Kohandatud funktsioonid
19
Katkendmontaaž välguga
Regulaarsete intervallide järel tehtud fotod salvestatakse GIF-failidena.
1
Koputage
välguga .
2
Puudutage pildistamiseks valikut .
• Fotosid tehakse iga 3 sekundi järel ja need salvestatakse GIFina.
• Fotode soovitava arvu valimiseks koputage ekraanil valikul .
• Koputage pildistamise ajal valikut , et luua eelnevalt tehtud
fotodest GIF-faile.
, seejärel koputage REŽIIM Katkendmontaaž
• Välk lülitub taimerina toimimiseks automaatselt sisse.
• Ekraani allosas kuvatakse nii sel korral tehtud fotode arv kui ka fotode
koguarv.
• Kõik tehtud pildid salvestatakse vaid GIF-failidena.
• Te ei saa muuta ei GIF-faili kiirust ega kujutiste järjekorda.
Kohandatud funktsioonid
20
Galerii funktsioonid
Kollaaži tegemine
Saate seotud sisust kollaaži valmistada.
1
2
Albumit vaadates koputage
3
Koputage LOO.
Kollaaži tegemine.
Valige kollaažile lisatavad soovitud kujutised ja seejärel koputage
EDASI.
• Valige ekraani allosast soovitud paigutus.
• Kollaaži loomiseks saab kasutada kõige enam üheksat kujutist.
Kohandatud funktsioonid
21
Filmi loomine
Saate kujutisi ja videoid kokku pannes uue filmi luua.
1
Koputage
Foto kaarti ja seejärel koputage
Loo Filmid.
Mängi kaarti ja seejärel koputada Loo
Te võite ka koputada
Filmid.
2
3
Valige oma filmi jaoks kujutised ja videod ning koputage EDASI.
Redigeerige valitud kujutisi ja videoid ning seejärel koputage
SALVESTA.
Kohandatud funktsioonid
22
Failide kustutamine
Saate valida oma videost kustutamiseks pilte või videoid, koputades
selleks nende pisipiltidel.
Failide lisamine
Saate valida lisatavad kujutised või videod, koputades selleks ekraani
alumises osas valikul . Saate valida ka kujutisi ja videoid, mida te olete
varasemalt juba lisanud.
• Puudutage ja hoidke faili all ning seejärel toksake mitme faili valimiseks
järgmist faili.
Failide ümberkorraldamine
Kujutiste või videote ümberkorraldamiseks puudutage ja hoidke all faili,
mida soovite liigutada, ning seejärel lohistage see soovitud kohta.
Failiefektide lisamine
Teema või taustamuusika lisamiseks või fondi muutmiseks koputage
.
Filmi redigeerimiste lähtestamine
Saate filmile tehtud redigeerimised (nt kestus) lähtestada, koputades
selleks .
Faili eelvaate vaatamine
Kontrollige oma uut videot enne salvestamist selleks koputades.
Pärast taasesitamise aja möödumist mängitakse automaatselt järgmist
faili.
• Video loomiseks saab kasutada kuni 50 kujutist ja videot.
• Kujutise esitamise aeg on vaikimisi kolm sekundit ja seda ei saa muuta.
Videoid saab kärpida minimaalselt ühe sekundini.
• See funktsioon ei pruugi toetada kujutiste või videote mõningaid
vorminguid.
Kohandatud funktsioonid
23
GIF-i tegemine
Salvestatud videoid või fotosid kasutades saate hõlpsasti GIF-i teha.
GIF-i tegemine salvestatud videoid kasutades
1 Soovitud alguskohas koputage videot vaadates .
2 Valige loodava GIF-i pikkus.
• GIF luuakse selle hetke ajast kuni valitud ajani.
• Vähem kui 5 sekundi pikkuste videote korral luuakse GIF-kujutised
ülejäänud ajast automaatselt.
GiF-i tegemine fotosid kasutades
1 Albumit vaadates koputage Loo GIF.
Te võite ka koputada
2
kohas Mängi rakenduse Galerii kaardil Play.
GIF-faili loomiseks valige soovitud fotod ning seejärel koputage
EDASI.
• Saate lisada veel pilte ja kohandada GIF-i kiirust, ekraani suhet ning
failide järjekorda.
• Võite seda funktsiooni kasutada vaid loomingulistel eesmärkidel. Selle
funktsiooni kasutamisele viisil, mis hõlmab mistahes teise isiku õiguste
rikkumist, näiteks seoses kaubamärgi või laimavate või solvavate
avaldustega, võivad vastavalt kehtivatele seadustele rakenduda
tsiviil-, kriminaal- või halduskohustused ja/või karistused. Te ei tohi
ilma seadusliku omaniku või autoriõiguse omaniku loata kopeerida,
reprodutseerida, levitada või muul viisil ebaseaduslikult kasutada
autoriõigusega kaitstud materjale. LG Electronics loobub kehtivatele
seadustele vastavas suurimas lubatud ulatuses nii kõigist väljendatud ja
kaudsetest garantiidest kui ka nendega seotud kohustustest.
• GIF-faili loomiseks saab kasutada kuni 100 kujutist.
Kohandatud funktsioonid
24
Helikvaliteet ja heliefektide
funktsioonid
DTS:X 3D Surround
Saate laulu või videot esitada kolmemõõtmelise, ümbritseva ja erksa
heliga. Selle funktsiooni kasutamiseks ühendage oma seadmega
kõrvaklapid, kõlar või muu väline heliseade.
Koputage
Sätted Heli Helikvaliteet ja efektid DTS:X 3D
Surround, seejärel koputage selle funktsiooni aktiveerimiseks valikut
.
Heli suuna reguleerimine
Saate heli suunda vastavalt soovidele reguleerida.
1
Koputage
Sätted Heli Helikvaliteet ja efektid DTS:X 3D
Surround, seejärel koputage .
2
Valige heli suund.
Google’i assistent
Google’i assistendi ülevaade
Saate soovitud rakendusi oma häält kasutades käivitada või kasutada.
• Selle funktsiooni kasutamiseks looge esmalt ühendus võrguga ja logige
sisse oma Google’i kontole.
• Kohtades, kus Wi-Fi või mobiilsidevõrgu signaali tugevus on nõrk, ei
pruugi see funktsioon korralikult töötada või häältuvastuse täpsus võib
väheneda.
• See funktsioon ei pruugi olla toetatud või toetatud keeled võivad
erineda olenevalt teenusepiirkonnast.
Kohandatud funktsioonid
25
Google’i assistendi käivitamine
1 Avaekraanil vajutage ja hoidke all , et Google’i assistent käivitada.
2 Puudutage valikut ALGSEADISTAMINE.
3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja öelge “Ok Google”.
• Seade salvestab tuvastamiseks teie hääle andmed.
4
Koputage valikut Salvesta.
Google’i assistendi käivitamine oma häält
kasutades
1 Öelge “Ok Google” ajal, mil ekraan on sisse lülitatud.
2 Kui ekraanile ilmub tekst “Tere, kuidas ma saan aidata?” öelge oma
käsklus või küsimus.
Google’i assistendi käivitamine avaekraanilt
1 Avaekraanil puudutage ja hoidke all .
2 Kui ekraanile ilmub tekst “Tere, kuidas ma saan aidata?” öelge oma
käsklus või küsimus.
• Kui te ei räägi selge häälega või räägite lärmakas kohas, võib
häältuvastuse täpsus väheneda. Kui te kasutate häältuvastuse
funktsiooni, suurendage selle täpsust, rääkides selge häälega vaikses
kohas.
Kohandatud funktsioonid
26
Sõrmejäljetuvastus
Sõrmejäljetuvastuse ülevaade
Enne sõrmejälje tuvastamise funktsiooni kasutamist peate oma
sõrmejälje seadmes registreerima.
Saate kasutada sõrmejälje tuvastusfunktsiooni järgmistel juhtudel.
• Ekraani avamiseks.
• Vaadata lukustatud sisu rakendustes QuickMemo+.
• Kinnitage ost kas end rakendusse sisse logides või end oma
sõrmejäljega tuvastades.
• Seade saab teie sõrmejälge kasutada kasutaja tuvastamiseks.
Kui erinevatel kasutajatel on väga sarnased sõrmejäljed, võib
sõrmejäljeandur need sama sõrmejäljena tuvastada.
• Kui seade ei suuda teie sõrmejälge tuvastada või kui te unustasite
registreerimisel täpsustatud väärtuse, külastage oma seadme ja IDkaardiga lähimat LG klienditeeninduskeskust.
Sõrmejäljetuvastuse ettevaatusabinõud
Sõrmejälje tuvastamise täpsus võib mitmel põhjusel väheneda. Tuvastuse
täpsuse suurendamiseks kontrollige enne seadme kasutamist järgmist.
• Seadmel on sõrmejäljesensor. Veenduge, et sõrmejäljesensor poleks
mõne metalleseme (nt mündi või võtme) vastas viga saanud.
• Kui vesi, tolm või muu aine on sõrmejäljelugeja või sõrme peal, ei pruugi
sõrmejälgede registreerimine ega tuvastamine toimida. Puhastage ja
kuivatage oma sõrm enne sõrmejälje tuvastamist.
• Sõrmejälge ei pruugita korralikult tuvastada, kui sõrme pinnal on arm
või see pole sile, kuna on vees ligunenud.
• Kui te painutate sõrme või kasutate ainult sõrmeotsa, ei pruugi
seade teie sõrmejälge ära tunda. Veenduge, et teie sõrm kataks kogu
sõrmejäljesensori pinna.
Kohandatud funktsioonid
27
• Skannige igal registreerimisel ainult ühte sõrme. Kui skannite mitut
sõrme, võib see sõrmejälje registreerimist ja tuvastamist mõjutada.
• Seade võib tekitada staatilist elektrit, kui ümbritsev õhk on kuiv. Kui
ümbritsev õhk on kuiv, vältige sõrmejälgede skannimist või puudutage
enne sõrmejälgede skannimist staatilise elektri eemaldamiseks
metallobjekti, nt münti või võtit.
Sõrmejälgede registreerimine
Saate oma sõrmejälje sõrmejäljetuvastuse kasutamiseks registreerida ja
seadmesse salvestada.
1
Koputage valikuid
Sätted Üldine Lukustus ekraan &
turvalisus Sõrmejäljed.
• Selle funktsiooni kasutamise võimaldamiseks peab olema määratud
lukustuskuva.
• Kui ekraanilukk ei ole aktiivne, konfigureerige lukustuskuva selleks
ekraanil olevaid juhiseid järgides. Üksikasjade jaoks vaadake Ekraaniluku
seadistamine.
2
Otsige seadme tagaküljelt üles sõrmejäljesensor ja pange sõrmejälje
registreerimiseks sõrm õrnalt selle peale.
• Vajutage õrnalt sõrmejäljesensorit, et andur saaks teie sõrmejälje
tuvastada.
• Veenduge, et sõrmeots kataks sõrmejäljesensori kogu pinna.
Kohandatud funktsioonid
28
3
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
• Korrake sõrmejälje skannimist, liigutades sõrme vähehaaval, kuni
sõrmejälg registreeritakse.
4
Kui sõrmejälje registreerimine on lõppenud, koputage valikut OK.
• Koputage valikut LISA ROHKEM veel ühe sõrmejälje
registreerimiseks. Kui registreerite ainult ühe sõrmejälje ja
vastav sõrm ei ole heas seisukorras, ei pruugi sõrmejäljetuvastus
hästi töötada. Sellise olukorra ennetamiseks registreerige mitu
sõrmejälge.
Sõrmejälgede haldamine
Saate registreeritud sõrmejälgi muuta või kustutada.
1
Koputage valikuid
Sätted Üldine Lukustus ekraan &
turvalisus Sõrmejäljed.
2
3
Avage lukk määratud lukustusmeetodi kohaselt.
Koputage sõrmejäljeloendis sõrmejälge selle ümbernimetamiseks.
Kustutamiseks koputage valikut .
Ekraaniluku avamine sõrmejälje abil
Saate ekraani lukust lahti teha või lukustatud sisu kuvada oma sõrmejälje
abil. Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt.
1
Koputage valikuid
Sätted Üldine Lukustus ekraan &
turvalisus Sõrmejäljed.
2
3
Avage lukk määratud lukustusmeetodi kohaselt.
Aktiveerige sõrmejälje sätete kuvalt soovitud funktsioon.
• Ekraanilukk: Ekraani avamine sõrmejälje abil.
• Sisulukk: Sisu avamine sõrmejälje abil. Selleks veenduge, et sisulukk
oleks määratud.
Kohandatud funktsioonid
29
Multitegumtöö funktsioon
Mitmikaken
Saate üheaegselt kasutada kahte rakendust, jagades ekraani mitmeks
aknaks.
1
Koputage kodu puutenuppudest .
• Ilmuvad hiljuti kasutatud rakendused.
2
Mitmikakna funktsiooni kasutamiseks koputage soovitud rakenduse
ülaosas valikut .
• Valitud rakendus ilmub ekraani ülemisse poolde.
Teise võimalusena
1
puudutage ja hoidke rakendust kasutades all valikut .
• Hiljuti kasutatud rakendused ilmuvad jagatud ekraanile.
2
Mitmikakna funktsiooni kasutamiseks koputage soovitud rakenduse
ülaosas valikut .
• Valitud rakendus ilmub ekraani ülemisse poolde.
Kohandatud funktsioonid
30
• Mitmikakna funktsiooni desaktiveerimiseks puudutage ja hoidke kodu
puutenuppude juures all valikut .
• Jagatud ekraani suuruse kohandamiseks lohistage ekraani keskosas
valikut .
• Mõned LG rakendused ja Play poest allalaaditud rakendused ei toeta
mitmikakna funktsiooni.
Hiljutised ekraanid
Osa hiljutised ekraanid pakub teie hiljuti kasutatud rakenduste eelvaadet.
Selle hiljuti kasutatud rakenduste loetelu vaatamiseks koputage kodu
kuval
ja seejärel koputage kuvatud rakendusel.
• Rakenduse mitmikakna funktsiooniga käivitamiseks puudutage ja
hoidke rakendust all ning lohistage see ekraani ülaossa. Võite ka
koputada iga rakenduse ülaosas olevat ikooni .
Kohandatud funktsioonid
31
02
Põhifunktsioonid
Toote osad ja tarvikud
Koos seadmega saate järgmised esemed.
• Seade
• Stereopeakomplekt
• USB-kaabel
• Laadija
• Lühijuhend
• Väljastusnõel
• Eespool kirjeldatud esemed võivad olla valikulised.
• Seadmega kaasasolevad esemed ja saadaolevad tarvikud võivad
olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujast erineda.
• Kasutage ainult ehtsaid LG Electronicsi tarvikuid. Teiste tootjate
tarvikute kasutamine võib mõjutada kõne jõudlust või põhjustada
talitlushäireid. See ei pruugi olla kaetud LG parandusteenuse poolt.
• Toote mõned osad on valmistatud karastatud klaasist. Kui kukutate
oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi kõvasti kokku
põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada. Sellisel juhul
lõpetage koheselt oma seadme kasutamine ja võtke ühendust LG
klienditeeninduskeskusega.
• Kui mõni neist põhiüksustest on puudu, pöörduge edasimüüja poole,
kellelt seadme ostsite.
• Täiendavate elementide soetamiseks võtke ühendust LG
klienditeeninduskeskusega.
• Mõned tootekarbis olevad seadmed võivad muutuda ilma ette
teatamata.
• Seadme välimus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette
teatamata.
• Seadme tehnilised andmed võivad olenevalt piirkonnast või
teenusepakkujast erineda.
• Enne sõrmejälje tuvastamise funktsiooni kasutamist eemaldage
sõrmejälje andurilt kaitsekile.
Põhifunktsioonid
33
Osade ülevaade
Mikrofon
Esikaamera objektiiv
Kõrvaklapid
LED-näidik
Lähedusandur /
ümbrusvalguse andur
Nano-SIM-/mälukaardi salv
Helitugevusklahvid (+/–)
Google’i assistendi nupp
Stereo-peakomplekti
ühenduspistik
Tagakaamera objektiivid
(lainurk / standardnurk /
sügavussensor)
Toite-/lukustusklahv
Puuteekraan
Laadija/USB-kaabli liides
Välk
Sõrmejäljeandur
NFC ala
Kõlar
Põhifunktsioonid
Mikrofon
34
ÄRGE püüdke ise tagumist kaant eemaldada.
See võib akut ja seadet tõsiselt kahjustada, mis omakorda võib põhjustada
ülekuumenemist, tulekahju või vigastust. Selle seadme tagumist kaant ja
akut ei tohi eemaldada ega asendada mittekvalifitseeritud töötajad.
• Lähedusandur / ümbrusvalguse andur
-- Lähedusandur. Kõne ajal lülitab lähedusandur ekraani välja ja keelab
puutefunktsiooni, kui seade on inimkeha lähedal. See lülitab ekraani
uuesti sisse ja aktiveerib puutefunktsiooni, kui seade on väljaspool
määratud vahemikku.
-- Ümbrusvalguse andur. Ümbrusvalguse andur analüüsib ümbruse
valguse intensiivsust, kui automaatne heleduse reguleerimise režiim
on sisse lülitatud.
• Helitugevuse nupud
-- Saate reguleerida helinate, kõnede või teavituste helitugevust.
-- Kaamerat kasutades vajutage pildi tegemiseks õrnalt helitugevuse
klahvi. Järjestikuste piltide tegemiseks hoidke helitugevuse klahvi all.
-- Vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-) rakenduse
Kaamera käivitamiseks, kui ekraan on lukus või välja lülitatud.
Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (+) kaks korda
rakenduse Jäädvusta+ käivitamiseks.
• Toite-/lukustusklahv
-- Vajutage korraks seda nuppu, kui soovite ekraani sisse või välja
lülitada.
-- Hoidke nuppu all, kui soovite teha toite juhtimise valiku.
• Google’i assistendi nupp
-- Google’i assistent on teie telefoni sisse ehitatud. Saage teel olles
vastuseid ja saage asjad tehtud. Alustamiseks koputage telefoni
küljel asuvale Google’i assistendi nupule.
-- Aktiveerige Google’i assistent. Üksikasjade jaoks vaadake Google’i
assistent.
Põhifunktsioonid
35
• Sõrmejäljesensor
-- Ekraani avamise lihtsustamiseks lülitage sisse sõrmejälje
tuvastamise funktsioon. Üksikasjade jaoks vaadake
Sõrmejäljetuvastuse ülevaade.
• Mõnede funktsioonide juurdepääs võib olenevalt seadme tehnilistest
andmetest olla piiratud.
• Seadme tagaküljel asub sisseehitatud NFC-antenn. Olge seadet
käsitsedes ettevaatlik, et vältida NFC-antenni kahjustamist või kinni
katmist.
• Ärge asetage seadmele raskeid esemeid ega istuge selle peale. Muidu
võib puuteekraan kahjustada saada.
• Ekraani kaitsekile või lisatarvikud võivad kaugusandurit häirida.
• Kui teie seade on märg või kasutate seda niiskes kohtas, ei pruugi
puuteekraan või nupud korralikult töötada.
Hoidke seadet õigesti nii, nagu allpool näidatud. Kui katate seadet
kasutades mikrofoni augu käe, sõrme või kaitsva kaanega, võib teie hääl
kõne ajal ebaselgelt kosta.
Hea näide
Mikrofon
Mikrofon
Põhifunktsioonid
Halb näide
Ärge katke mikrofoni kinni.
Ärge katke mikrofoni kinni.
36
Toite sisse ja välja lülitamine
Toite sisse lülitamine
Kui toide on välja lülitatud, hoidke all toite-/lukustusklahvi.
• Seadme esmakordsel sisselülitamisel tehakse esmane konfigureerimine.
Nutitelefoni esimese käivitamise aeg võib olla pikem kui tavaliselt.
Toite välja lülitamine
Hoidke all toite-/lukustusklahvi ja valige „Lülita välja“.
Seadme taaskäivitamine.
Kui seade ei tööta korralikult või ei reageeri, taaskäivitage see alljärgnevaid
juhiseid järgides.
1
Vajutage ja hoidke samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ja
helitugevuse vähendamise (-) klahvi kuni toide välja lülitatakse.
2
Vabastage klahvid kui seade on taaskäivitatud.
Toite juhtimise valikud
Vajutage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi ning tehke siis valik.
• Toide väljas: Lülitage seade välja.
• Toite väljalülitamine ja taaskäivitamine: Seadme taaskäivitamine.
• Lennurežiim on SEES: Blokeeritakse telekommunikatsiooniga seotud
funktsioonid, muu hulgas helistamine, sõnumite saatmine ja Interneti
sirvimine. Teised funktsioonid on endiselt saadaval.
Põhifunktsioonid
37
SIM-kaardi paigaldamine
Oma seadme kasutamise alustamiseks sisestage oma teenusepakkuja
poolt antud SIM-kaart.
• Olge väljutamisel kasutatava nõelaga ettevaatlik, kuna sellel on terav
serv.
1
Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse.
2
Tõmmake kaardialus välja.
Põhifunktsioonid
38
3
Pange SIM-kaart kaardialusele, nii et kullavärvi klemmid jäävad
allapoole.
Pange peamine SIM-kaart SIM-kaardi salve 1 ja teine SIM-kaart SIMkaardi salve 2.
4
Lükake kaardisahtel tagasi pessa.
Põhifunktsioonid
39
• Seade toetab vaid nano-sim kaarte.
Nano
Micro
Standardne:
• Probleemivabaks toimimiseks on soovitatav kasutada seadet õiget tüüpi
SIM-kaardiga. Kasutage alati tehases valmistatud SIM-kaarti.
• Kui sisestate kaardialuse seadmesse märjalt, võib teie seade kahjustada
saada. Alati veenduge, et kaardialus on kuiv.
Ettevaatusabinõud SIM-kaardi kasutamisel
• Ärge oma SIM-kaarti ära kaotage. LG ei vastuta SIM-kaardi
kaotamisest või edasiandmisest tulenevate kahjude või muude
probleemide eest.
• Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada SIM-kaarti selle sisestamisel või
eemaldamisel.
Põhifunktsioonid
40
Mälukaardi sisestamine
Sisestage mälukaart oma seadmesse.
Mälukaardi tootjast ja tüübist olenevalt ei pruugi mõned mälukaardid teie
seadmega ühilduda.
1
2
3
Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse.
Tõmmake kaardialus välja.
Pange mälukaart kaardialusele, nii et kullavärvi klemmid jäävad
allapoole.
Mälukaart
(valikuline, müüakse eraldi).
SIM-kaart
4
Lükake kaardisahtel tagasi pessa.
• Mõni mälukaart ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva
kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või sellele
talletatud andmeid rikkuda.
• Andmete sage kirjutamine ja kustutamine võib mälukaardi tööiga
lühendada.
Põhifunktsioonid
41
Mälukaardi eemaldamine
Enne mälukaardi eemaldamist katkestage turvalisuse nimel selle ühendus.
1
2
Koputage
3
4
Eemaldage mälukaart kaardisahtlist.
Sätted Üldine Mälu
.
Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse ja tõmmake kaardisahtel
seadmest välja.
Lükake kaardisahtel tagasi pessa.
• Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade edastab teavet või pöördub selle
poole. See võib põhjustada andmete kaotsiminekut või rikkumist või
kahjustada mälukaarti või seadet. LG ei vastuta mälukaartide väär- või
sobimatust kasutamisest tingitud kadude, sh andmete kaotsimineku
eest.
Aku
Aku laadimine
Enne seadme kasutamist laadige aku täis.
Kasutage seadme laadimiseks USB C-tüüpi kaablit.
Laadimiskaabli ots
Põhifunktsioonid
42
• Niiskuse olemasolu korral ärge kasutage seadme jaoks välist terminali,
laadimiskaablit või „sugu“. See võib tekitada tulekahju, elektrilöögi,
vigastuse või seadme talitlushäire. Niiskuse olemasolu korral lõpetage
seadme kasutamine koheselt ja eemaldage niiskus täielikult.
• Veenduge, et kasutate teie seadmega kaasa tulnud USB-juhet.
• Veenduge, et kasutaksite LG poolt heakskiidetud laadijat ja
laadimiskaablit. Aku laadimine kolmanda osapoole laadijaga võib panna
aku plahvatama või seadet kahjustada.
• Seadmes on sisemine taaslaetav aku. Ohutuse tagamiseks ärge
eemaldage sisemist akut.
• Seadme kasutamine laadimise ajal võib tekitada elektrilöögi. Seadme
kasutamiseks lõpetage selle laadimine.
• Eemaldage laadija toitepesast, kui seade on täielikult laetud. See
ennetab ebavajalikku energiatarbimist.
• Teine viis aku laadimiseks on ühendada seade USB-kaabli abil lauavõi sülearvutiga. See võib võtta kauem kui adapteri pistikupessa
ühendamine.
• Ärge laadige akut, kui kasutate USB-jaoturit, mis ei suuda hallata
nimipinget. Laadimine võib ebaõnnestuda või tahtmatult katkeda.
Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel
• Veenduge, et kasutate kaasas olnud USB-juhet; ärge kasutate oma
seadmega kolmandate osapoolte USB-juhtmeid või laadijaid. LG
piiratud garantii ei kata kolmandate osapoolte tarvikute kasutamist.
• Juhendis olevate juhiste järgimata jätmine ja vale kasutamine võib
seadet kahjustada.
Põhifunktsioonid
43
Aku tõhus kasutamine
Aku tööiga võib väheneda, kui hoiate mitmeid rakendusi ja funktsioone
üheaegselt ning pidevalt töös.
Tühistage taustatoimingud aku tööea pikendamiseks.
Energiatarbimise minimeerimiseks järgige järgmisi nõuandeid.
• Lülitage funktsioonid Bluetooth® või Wi-Fi-võrk välja, kui te neid ei
kasuta.
• Määrake ekraani ajalõpp nii lühikesele ajale kui võimalik.
• Vähendage ekraani heledust.
• Määrake ekraanilukustus, kui seadet ei kasutata.
• Kontrollige alla laetud rakenduste kasutamisel aku laetuse taset.
Puuteekraan
Saate tutvuda sellega, kuidas oma seadet puuteekraani viibetega juhtida.
Koputamine
Koputage õrnalt sõrmeotsaga, et valida või käivitada rakendus või suvand.
Põhifunktsioonid
44
Koputamine ja hoidmine
Kasutatavate valikutega menüü kuvamiseks puudutage ja hoidke mitu
sekundit all.
Topeltkoputus
Koputage kiiresti kaks korda, et veebisaidil või kaardil sisse või välja
suumida.
Lohistamine
Puudutage ja hoidke üksust, näiteks rakendust või vidinat, all ja liigutage
oma sõrm teise kohta. Saate kasutada seda viibet üksuste teisaldamiseks.
Põhifunktsioonid
45
Nipsamine
Puudutage ekraani sõrmega ja liigutage sõrme kiiresti, ilma peatumata.
Seda viibet saate kasutada kerimiseks loendis, veebilehel, fotodes,
ekraanidel ja mujal.
Sõrmede kokku- või lahkuviimine
Suruge kaks sõrme kokku, et välja suumida, nt fotol või kaardil.
Sissesuumimiseks viige sõrmed lahku.
• Ärge avaldage puuteekraanile liigset survet. Võite puuteandurit
kahjustada.
Põhifunktsioonid
46
• Puuteekraani tõrge võib tekkida juhul, kui kasutate seadet magnetvälja,
metallist või juhtiva materjali lähedal.
• Kui kasutate seadet heleda valguse käes, näiteks otsese päikesevalguse
käes, ei pruugi ekraan olenevalt teie asendist olla nähtav. Kasutage
seadet varjulises kohas või kohas, kus ümbritsev valgus ei ole liiga hele,
aga on piisavalt hele, et raamatuid lugeda.
• Ärge vajutage ekraanile liiga jõuliselt.
• Koputage õrnalt sõrmeotstega soovitud suvandil.
• Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui koputate kinnas
käes või küüneotsaga.
• Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui ekraan on niiske või
märg.
• Puuteekraan ei pruugi korralikult töötada, kui seadmele on kinnitatud
ekraani kaitsekile või kolmanda osapoole kauplusest ostetud tarvik.
• Staatilise kujutise kuvamine pikemate perioodide jooksul võib
põhjustada järelkujutisi või ekraani sissepõlemist. Lülitage ekraan välja
või vältige sama kujutise pikaajalist kuvamist kui te seadet ei kasuta.
Põhifunktsioonid
47
Avakuva
Avakuva ülevaade
Avakuva on alguspunkt juurdepääsemiseks erinevatele funktsioonidele ja
rakendustele teie seadmes. Koputage mis tahes kuval ikooni , et otse
avakuvale minna.
Saate avakuvalt hallata kõiki rakendusi ja vidinaid. Nipsake ekraani
vasakule või paremale, et korraga vaadata kõiki installitud rakendusi.
Avakuva paigutus
Saate avakuval kuvada kõik rakendused ning korraldada vidinaid ja kaustu.
Olekuriba
Ilmavidin
Google’i otsingu vidin
Lehe ikoon
Kiirpääsuala
Avakuva puutenupud
• Avakuva võib erineda tootja strateegiatest, kasutaja seadetest, tarkvara
versioonist või teenusepakkujast sõltuvalt.
Põhifunktsioonid
48
• Olekuriba: Kuva olekuikoonid, kellaaeg ja aku täitumus.
• Ilmavidin: Vaadake konkreetse piirkonna ilmaandmeid ja aega.
• Google’i otsingu vidin: Google’i otsingu avamiseks trükkige või
rääkige.
• Lehe ikoon: Kuvage avaekraani lõuendite koguarv. Valitud leheküljele
liikumiseks saate koputada soovitud lehekülje ikoonile. Praegust
lõuendit kujutav ikoon on esile tõstetud.
• Kiirpääsuala: Kinnitage peamised rakendused ekraani alumises osas
nii, et neile pääseks juurde mis tahes avakuva lõuendilt.
• Avakuva puutenupud
-- : Pöörduge tagasi eelmisele ekraanile. Sulgege klaviatuur või
hüpikaknad.
-- : Koputage avakuvale minemiseks. Google’i assistendi
käivitamiseks puudutage ja hoidke all.
-: Koputage, et vaadata hiljuti kasutatud rakenduste loendit,
või käivitage rakendus loendist. Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste
kustutamiseks koputage KUSTUTA KÕIK. Mitmikakna funktsiooni
abil kahe rakenduse üheaegseks kasutamiseks puudutage ja hoidke
nuppu rakendust kasutades all.
-: Valige, millist SIM-kaarti soovite kasutada. Kahe SIM-kaardi
seadete konfigureerimiseks koputage ja hoidke all.
Põhifunktsioonid
49
Avakuva puutenuppude stiili muutmine
Teil on võimalik muuta avakuva puutenuppude stiili.
1
2
Koputage
Seaded Kuva Avakuva puutenupud.
Osas STIIL valige vastavalt oma eelistustele kas Ainult nupud või
Viibe ja nupud.
• Ainult nupud: / /
on kasutatavad. Hiljutiste rakenduste
nägemiseks koputage .
• Viibe ja nupud: Kasutatavad on nii „tagasi“ nupp kui ka avakuva
nupp
Hiljutiste rakenduste nägemiseks pühkige avakuva nupul
üles.
Kodu puutenuppude redigeerimine
Saate korraldada avakuva puutenupud ümber või lisada tihti kasutatavad
funktsioonid avakuva puutenuppudele.
Koputage
Sätted Ekraan Kodu puutenupud Nuppude
kombinatsioon ja kohandage seadeid.
• Pakutakse mitmeid funktsioone, sealhulgas QSlide, Teatised ja
Jäädvusta+.
Põhifunktsioonid
50
Kodu puutenuppude peitmine
Rakendust kasutades selle suuremal ekraanil vaatamiseks saate avakuva
puutenupud peita.
1
Koputage
Sätted Ekraan Kodu puutenupud Peida kodu
puutenupud.
2
Valige rakendused, mida kasutades avakuva puutenupud peita, ja
koputage
.
• Avakuva puutenupud kaovad 3 sekundit pärast viimast puudutust.
• Avakuva puutenuppude uuesti nägemiseks lohistage ekraani
alumist osa üles.
Lukustamise/peitmise ikoon
Kodu puutenuppude lukustamise või peitmise ikoon ilmub ekraani
alumisse vasakusse ossa.
Kui te soovite avakuva puutenupud nende peitmise ajal lukustada,
koputage
avakuva puutenuppudest vasakul.
Avakuva puutenuppude uuesti peitmiseks topeltkoputage valikut .
• Avakuva puutenuppude peitmisel mõningaid funktsioone ei toetata.
Põhifunktsioonid
51
Olekuikoonid
Lugemata sõnumi, kalendrisündmuse või äratuse teate korral kuvab
olekuriba vastava teateikooni. Kontrollige seadme olekut olekuribal
kuvatud teatisteikoonide järgi.
Signaal puudub
andmeid edastatakse võrgu kaudu
Äratus on seadistatud
Värinarežiim on sisse lülitatud
Bluetooth on sisse lülitatud
Ühendatud arvutiga USB kaudu
Aku täitumus
Lennurežiim on sees
Vastamata kõned
Wi-Fi on ühendatud
Hääletu režiim on sisse lülitatud
GPS on sisse lülitatud
Pääsupunkt on aktiveeritud
SIM-kaart puudub
NFC-režiim on sees
• Mõned ikoonid võivad olenevalt seadme olekust ilmuda teistmoodi või
üldse mitte ilmuda. Vaadake ikoone vastavalt tegelikule keskkonnale
ja kohale, kus te seadet ja oma teenusepakkuja osutatavat teenust
kasutate.
• Kuvatavad ikoonid võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast
erineda.
Põhifunktsioonid
52
Teatistepaneel
Teavituste paneeli saate avada põhiekraanil olekuriba allapoole lohistades.
• Kiirjuurdepääsu ikoonide loendi avamiseks lohistage teavituste paneeli
allapoole.
• Ikoonide korraldamiseks, lisamiseks või eemaldamiseks koputage
REDIGEERI.
• Kui koputate ja hoiate all ikooni, ilmub vastava funktsiooni
seadistusteekraan.
REDIGEERI
• Saate teatistepaneeli kasutada isegi lukustuskuval. Kui ekraan on
lukustatud, lohistage soovitud funktsioonidele kiiresti ligi pääsemiseks
teatistepaneeli.
Põhifunktsioonid
53
Ekraani paigutussuuna vahetamine
Saate seadistada ekraani paigutussuuna automaatselt seadme tegeliku
paigutussuuna kohaselt.
Koputage teatistepaneelil kiire juurdepääsu ikoonide loendist valikut
Pöörlemine.
Teine võimalus on koputada valikuid
Sätted Ekraan ja aktiveerida
funktsioon Automaatne ekraani orientatsiooni.
Avakuva redigeerimine
Koputage avaekraanil ja hoidke all tühja ruumi, seejärel valige altpoolt
soovitud funktsioon.
• Avakuva lõuendite ümberkorraldamiseks koputage ja hoidke all
lõuendit ning lohistage see seejärel teise kohta.
• Avaekraanile vidina lisamiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal
ruumil ning seejärel valige Vidinad.
• Taustapiltide, teemade ja ikoonide vahetamiseks puudutage ja hoidke
avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige Taustpilt & Teema.
Võite koputada ka
Sätted Ekraan Taustpilt & Teema ning
valida seejärel seadmele rakendatavad taustapildid, teemad ja ikoonid.
Põhifunktsioonid
54
• Avaekraani seadete konfigureerimiseks puudutage ja hoidke
avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige Avakuva sätted.
Üksikasjade jaoks vaadake Avakuva sätted.
• Maha installitud rakenduste vaatamiseks või uuesti installimiseks
puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige
Rakenduste prügi. Üksikasjade jaoks vaadake Rakenduste prügi.
• Vaikeekraani muutmiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal
ruumil, liikuge soovitud ekraanile, koputage
ja seejärel koputage
veel korra ekraanile.
Vaikekuva
Põhifunktsioonid
55
Taustateema vaatamine
Saate vaid taustapilti vaadata ainult siis, kui peidate avaekraanil
rakendused ja vidinad.
Ajage kaks sõrme avaekraanil laiali.
• Algsele rakenduste ja vidinatega ekraanile naasmiseks suruge sõrmed
avaekraanil kokku või koputage ikooni .
Rakenduste teisaldamine avakuval
Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise
kohta.
• Et hoida sagedamini kasutatavad rakendused avakuva allosas,
koputage ja hoidke all rakendust, seejärel lohistage see allosas
kiirpääsualale.
• Ikooni eemaldamiseks kiirpääsualalt lohistage ikoon avakuvale.
Põhifunktsioonid
56
Kaustade kasutamine avakuval
Kaustade loomine
Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise
rakenduse kohale.
• Luuakse uus kaust ja rakendused lisatakse kausta.
Kaustade redigeerimine
Koputage avaekraanil kaustal ja sooritage üks toiming järgnevatest.
• Kausta nime ja värvi muutmiseks koputage kausta nime.
• Rakenduste lisamiseks puudutage ja hoidke rakendust all ning seejärel
lohistage see kausta kohale ja laske lahti.
• Rakenduse eemaldamiseks kaustast koputage ja hoidke rakendust all
ning lohistage see kaustast välja. Kui eemaldatud rakendus on kaustas
ainuke, eemaldatakse kaust automaatselt.
• Rakendusi saate lisada või eemaldada ka selleks kaustas valikul
koputades.
• Alla laetud teemat kasutades ei saa te muuta kausta värvi.
Avakuva sätted
Saate kohandada avakuva sätteid.
1
2
Koputage valikuid
Sätted Ekraan Avaekraan.
Kohandage järgmisi sätteid.
• Vali avakuva: Valige avakuva režiim.
• Taustpilt: Muutke avaekraani taustapilti.
• Screen mõju: Valige efekt, mida kasutatakse avakuva lõuendi
vahetumisel.
Põhifunktsioonid
57
• Ikooni kujud: Valige, kas soovite, et ikoonidel oleks kandilised või
ümarad nurgad.
• Google voog: Võimaldage Google’i voog, et näidata avaekraani
vasakut osa.
• Sorteeri rakendused: saate määrata rakenduste sortimisviisi
avakuval.
• Tabel: Muutke rakenduse paigutusrežiimi avakuval.
• Peida rakendused: Valige rakendused, mida soovite avaekraanilt
peita.
• Luba avakuvasid tsükliliselt kerida: Lubage see, et võimaldada
avaekraanide pidev kerimine (pärast viimase ekraani esitamist
keritakse tagasi esimesele ekraanile).
• Otsi: Koduekraanil alla pühkides otsimine.
• Avaekraan Lukk: lülitage sisse, et rakendusi ja vidinaid ei saaks
ümber korraldada ega eemaldada.
Ekraanilukk
Ekraaniluku ülevaade
Seadme ekraan lülitub välja ja lukustub, kui vajutate toite-/lukustusklahvi.
See juhtub ka siis, kui seadet ei kasutata teatud aja jooksul.
Kui vajutate toite-/lukustusklahvi siis, kui ekraanilukk on seadistamata,
kuvatakse kohe avakuva.
Turvalisuse tagamiseks ja soovimatu juurdepääsu vältimiseks seadistage
ekraanilukk.
• Ekraanilukk takistab ekraanil ebavajalikke puutesisestusi ja vähendab
akukasutust. Soovitame aktiveerida ekraanilukustuse, kui te seadet ei
kasuta.
Põhifunktsioonid
58
Ekraaniluku seadistamine
Ekraaniluku sätete konfigureerimiseks on mitu võimalust.
1
Koputage
Sätted Üldine Lukustus ekraan & turvalisus
Vali ekraani lukk ja seejärel valige meetod, mida eelistate.
2
Kohandage järgmisi sätteid.
• Puudub: Inaktiveerige ekraaniluku funktsioon.
• Viipa: Viipa ekraanil selle avamiseks.
• Avamismuster: Joonistage ekraani avamiseks muster.
• PIN: Sisestage ekraani avamiseks numbriline parool.
• Salasõna: Sisestage ekraani avamiseks tähtnumbriline parool.
• Sõrmejäljed: Avage ekraan oma sõrmejälge kasutades.
• Kui üritate seadet viis korda valesti avada, blokeeritakse ekraan 30
sekundiks.
Turvalise käivitamise seaded
Kui valite ekraaniluku meetodiks mustri, PIN-i või salasõna, saate oma
seadet oma andmete turvamiseks konfigureerida nii, et teie seade oleks
sisse lülitades alati lukustatud.
• Kuni te ei ole seadet avanud, ei saa te kasutada kõiki funktsioone, v.a.
hädaabikõnesid.
• Kui te unustate oma dekrüptimise salasõna, ei saa see te oma
krüptitud andmeid ja isiklikku teavet taastada.
Põhifunktsioonid
59
Turvalise käivitamise funktsiooni
ettevaatusabinõud
• Kui te unustate oma dekrüptimise salasõna, ei saa see te oma
krüptitud andmeid ja isiklikku teavet taastada.
• Hoidke oma ekraaniluku paroole kindlasti eraldi.
• Kui sisestate ekraaniluku paroole valesti rohkem kui ettenähtud korrad,
lähtestab seade end automaatselt ja krüptitud andmed ning teie
isiklikud andmed kustutatakse automaatselt ja neid ei saa taastada.
• Olge ettevaatlik, et te ei sisestaks valesid ekraaniluku paroole rohkem
kui ettenähtud korrad.
• Kui lülitate seadme sisse kohe pärast seda kui seade end lähtestas,
algab lisaks ka krüptimine. Krüptimist omavoliliselt peatades võivad
andmed kahjustuda. Oodake kindlasti kuni lähtestamine on lõppenud.
Isikusta Lukustus ekraan
Saate lukustuskuva kohandada.
1
Koputage
Sätted Üldine Lukustus ekraan & turvalisus
Isikusta Lukustus ekraan.
2
Valige funktsioon, mida soovite seadistada.
• Taustpilt: Võimaldab teil oma lukustuskuva jaoks tausta seadistada.
• Kell: Võimaldab teil seadistada kella asukohta lukustuskuval.
• Otseteed: Võimaldab teil valida rakendusi, mida oma lukustuskuval
kasutada. See seadistus ilmub ainult siis, kui ekraanilukk on seatud.
• Kadunud telefoni kontaktandmed: Võimaldab teil määrata
lukustuskuval kuvatava teksti telefoni omaniku kindlaks
tegemiseks.
Põhifunktsioonid
60
Turvaluku sätted
Saate määrata turvalise luku seaded.
1
Koputage
Sätted Üldine Lukustus ekraan & turvalisus
Turvaluku sätted.
2
Valige funktsioon, mida soovite seadistada.
• Lukustustaimer: Võimaldab teil määrata aja, pärast mille
möödumist ekraan tagavalguse väljalülitumise järgselt
automaatselt lukustub (aegumine mitteaktiivsuse tõttu).
• Toitenupp lukustub viivitamatult: Lubage see funktsioon, et
lukustada ekraan kohe, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu. See
seadistus tühistab turvaluku taimeri seadistuse.
• Smart Lock: Võimaldab teil määrata usaldusväärseid seadmed,
kohad, hääled ja/või kehal kandmise tuvastamise, mis võimaldavad
teie telefonil avatuna püsida.
• Seadistatavad menüüd võivad erineda sõltuvalt teie poolt
kasutatavatest lukustuskuva viisidest.
Põhifunktsioonid
61
Kuva sisselülitamine
Saate ekraani sisse või välja lülitada ekraanil topeltkoputades.
• See võimalus on saadaval ainult LG esitatud avakuval. See funktsioon
ei pruugi töötada õigesti kohandatud käivitil või kasutaja installitud
avakuval.
• Ekraani koputamisel kasutage sõrmeotsa. Ärge kasutage küünt.
• Funktsiooni KnockON kasutamiseks veenduge, et lähedus-/
valgussensorit ei blokeeri kleebis või mis tahes muu võõrkeha.
Ekraani sisse lülitamine
Topeltkoputage ekraani keskosa.
• Ekraani üla- või alaosa koputamine võib vähendada tuvastamise
võimekust.
Ekraani välja lülitamine
Topeltpuudutage tühja kohta avaekraanil ja lukustuskuval.
Teise võimalusena koputage kaks korda tühjal ruumil olekuribal.
Põhifunktsioonid
62
Mälukaardi krüptimine
Saate krüptida ja kaitsta mälukaardile salvestatud andmeid. Mälukaardil
olevatele krüptitud andmetele ei pääse teisest seadmest juurde.
1
Koputage
Sätted Üldine Lukustus ekraan & turvalisus
Krüpteerimine ja load SD-kaardi mälu krüptimine.
2
Lugege ekraanil kuvatavat mälukaardi krüptimise ülevaadet ja
koputage jätkamiseks valikut JÄTKA.
3
Valige suvand ja koputage valikut KRÜPTIMINE.
• Uus failikrüptimine: saate krüptida ainult pärast krüptimist
mälukaardile salvestatud andmeid.
• Täielik krüptimine: saate krüptida kõik mälukaardile salvestatud
andmed.
• Välja arvatud meediafailid: Krüptige kõik failid, välja arvatud
meediumifailid, nagu muusika, fotod ja videod.
• Mälukaardi krüptimiseks veenduge, et ekraanilukk oleks PIN-koodi või
parooliga seadistatud.
• Kui mälukaardi krüptimine algab, ei ole kõik funktsioonid saadaval.
• Kui seade lülitatakse välja ajal, kui krüptimine on pooleli, nurjub
krüptimise protsess ja andmed võivad kahjustuda. Seetõttu kontrollige
kindlasti enne krüptimise alustamist, kas aku laetuse tase on piisav.
• Krüptitud failid on kättesaadavad ainult seadmes, kus failid krüptiti.
• Krüptitud mälukaarti ei saa teises LG seadmes kasutada. Krüptitud
mälukaardi kasutamiseks teises mobiilsideseadmes tuleb kaart
vormindada.
• Saate mälukaardi krüptimise aktiveerida ka siis, kui ühtki mälukaarti ei
ole seadmesse paigaldatud. Mis tahes mälukaart, mis paigaldatakse
pärast krüptimist, krüptitakse automaatselt.
Põhifunktsioonid
63
Kuvatõmmiste tegemine
Saate teha kuvatõmmiseid ekraanist, mida parajasti vaatate.
Otsetee kaudu
Vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit samaaegselt all toite-/
lukustusklahvi ning helitugevuse vähendamise klahvi (–).
• Kuvatõmmiseid saab vaadata kaustast Screenshots Galerii alt.
Capture+’i kaudu
Lohistage ekraanil, kus soovite teha kuvatõmmise, olekuriba allapoole,
seejärel koputage .
• Kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud, saate juurdepääsu valikule
Jäädvusta+, vajutades helitugevuse suurendamise (+) klahvi kaks
Sätted Üldine
korda. Selle funktsiooni kasutamiseks koputage
Otseteed ja lülitage Ava Capture+ sisse.
• Üksikasjade jaoks vaadake Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine.
Teksti sisestamine
Nutika tööriistariba kasutamine
Saate ühes kohas kasutada erinevaid klaviatuuri sisestusmeetodeid.
Soovitud sisestusmeetodi saate valida klaviatuuri ülemisest osast.
1
Valige nutikalt tööriistaribalt klaviatuuri jaoks soovitud
sisestusmeetod.
2
Puudutage ja valige sisestusmeetod, mida te soovite „Smart tool“
tööriistas kuvada, või korraldage neid ümber.
Põhifunktsioonid
64
Nutikas
tööriistariba
• Sõltuvalt teie seadmest võivad mõned toetavad sisestusmeetodid
erineda.
• Funktsiooni „Smart tool“ saate sisse või välja lülitada klaviatuuri
seadetest.
• Klaviatuuri sisestusmeetodeid saate kasutada ka ikooni
koputades.
•
•
: Lisage emotikone.
: Puudutage valikut , et hääle abil teksti sisestada.
-- Häälkäskluse tuvastamise maksimeerimiseks rääkige selgelt.
-- Teksti häälega sisestamiseks veenduge, et seade oleks võrguga
ühendatud.
-- Hääletuvastuskeele valimiseks koputage hääletuvastuse kuval
valikuid
Keeled.
-- See funktsioon ei pruugi olla toetatud või toetatud keeled võivad
erineda olenevalt teenusepiirkonnast.
•
: Ligipääs klaviatuuri seadetele.
•
: Avage lõikesalv. Üksikasjade jaoks vaadake Klipi salv.
•
: Aktiveerige klaviatuuri ujumine mitmikakna funktsiooni
kasutamisel. Lisaks saate klaviatuuri soovitud asukohta liigutada.
Põhifunktsioonid
65
Nutika klaviatuuri kasutamine
Saate teksti sisestamiseks ja redigeerimiseks kasutada nutikat klaviatuuri.
Nutika klaviatuuriga saate teksti vaadata tippimise ajal, ilma et peaksite
vahetama ekraani ja tavalise klaviatuuri vahel. See võimaldab teil tippimise
ajal hõlpsasti leida ja parandada vead.
Kursori liigutamine
Nutika klaviatuuriga saate kursori liigutada täpselt sinna, kuhu soovite.
Teksti trükkides puudutage tühikut, hoidke seda all ja liigutage seejärel
vasakule või paremale.
• See suvand on saadaval ainult QWERTY-klaviatuuril.
Põhifunktsioonid
66
Sõnade soovitamine
Smart keyboard analüüsib automaatselt teie kasutusmustreid, et
soovitada teile kirjutamise ajal sagedamini kasutatud sõnu. Mida kauem
oma seadet kasutate, seda täpsemaid soovitusi saate.
Sisestage tekst ja seejärel koputage soovitatud sõna või tõmmake
klaviatuuri paremat või vasakut poolt ülespoole.
• Valitud sõna sisestatakse automaatselt. Te ei pea sõna iga tähte käsitsi
sisestama.
Klaviatuurile keelte lisamine
Saate klaviatuuri sisendi jaoks lisakeeli kasutatavaks muuta.
1
Koputage valikuid
Sätted Üldine Keel ja klaviatuur
Ekraaniklaviatuur LG klaviatuur Vali keel.
2
Valige keeled, mille soovite kasutatavaks muuta.
Põhifunktsioonid
67
Kopeeri ja kleebi
Saate lõigata või kopeerida teksti rakendusest ja seejärel kleepida teksti
samasse rakendusse. Või võite käivitada teisi rakendusi ja teksti sinna
kleepida.
1
2
3
Koputage ja hoidke üle teksti, mida soovite kopeerida või lõigata.
4
Koputage ja hoidke all tekstisisestusakent ja valige seejärel valik
Kleebi.
Lohistage valikut
/ , et määratleda ala, mida kopeerida või lõigata.
Valige kas valik Lõika või Kopeeri.
• Lõigatud või kopeeritud tekst lisatakse automaatselt lõikesalve.
• Kui ühtegi kopeeritud või lõigatud üksust ei ole, siis valikut Kleebi ei
kuvata.
Klipi salv
Kui kopeerite või lõikate pilti või teksti, salvestatakse see automaatselt
lõikesalve ja seda saab kleepida mis tahes kohta mis tahes ajal.
1
Tööriistas „Smart tool“ valige .
Teise võimalusena koputage ja hoidke all tekstisisestusakent, seejärel
valige KLIPI SALV.
2
Valige ja kleepige lõikesalvest üksus.
• Lõikesalve saab salvestada maksimaalselt 20 üksust.
• Koputage valikut salvestatud üksuste lukustamiseks, et neid ei
kustutataks isegi siis, kui maksimaalne hulk on täis. Maksimaalselt
saab lukustada kümme üksust. Lukustatud elementide
kustutamiseks avage esmalt nende lukustus.
• Koputage valikut lõikesalve salvestatud üksuste kustutamiseks.
• Mõned alla laaditud rakendused ei pruugi klipi salve toetada.
Põhifunktsioonid
68
Sisu jagamine
Sisu esitamine muul seadmel
Saate teleris esitada seadmesse salvestatud fotosid, videoid või laule.
1
2
Ühendage teler ja oma seade samasse Wi-Fi-võrku.
3
Valige teler, millega soovite ühenduse luua.
Kui vaatate midagi Galerii või Muusika rakendusest, koputage
Esita teises seadmes.
• Chromecasti puhul peavad Google Play teenused olema ajakohased.
Lähedalasuvate seadmete sisu vaatamine
Saate vaadata sisu erinevatest seadmetest, näiteks arvutist, NAS- või
mobiilsideseadmest, kasutades Galerii või Muusika rakendust.
Seadmete ühendamine
Ühendage oma seade ja teine DLNA-funktsiooni toetav seade samasse
traadita võrku.
• Veenduge, et failide ühiskasutuse funktsioon (DLNA) oleks aktiveeritud
nii teie seadmes kui ka ühendatud seadmes.
Lähedalasuvate seadmete otsimine
Saate vaadata samas võrgus olevate DLNA-seadmete loendit, valides igas
rakenduses menüü Lähiseadmed.
Saate kasutada lähedalasuvate seadmete sisu oma seadmes.
Põhifunktsioonid
69
Failide saatmine või vastuvõtmine
Saate anda faile ühiskasutusse oma seadme ja teise LG seadme,
tahvelarvuti või arvuti vahel.
Failide saatmine
Koputage rakenduses Galerii või Failihaldur valikuid
seejärel valige failide ühiskasutuse loendist seade.
Jaga või
ja
Failide vastuvõtmine
Lohistage olekuriba allapoole ja koputage ning seejärel koputage Pildi
Jagamine.
Kui teie seade ei toeta failide ühiskasutuse funktsiooni, koputage valikuid
Sätted Võrk Pildi Jagamine SmartShare Beam
.
• Veenduge, et teie seade oleks ühendatud samasse raadiovõrku, nagu
failiedastuse sihtseade.
• Veenduge, et failide ühiskasutuse funktsioon oleks aktiveeritud
mõlemas seadmes.
Põhifunktsioonid
70
03
Kasulikud
rakendused
Rakenduste installimine ja
desinstallimine
Rakenduste installimine
Minge rakenduste poe otsingusse ja laadige rakendused alla.
• Saate kasutada teenuseid SmartWorld, Play Store või oma
teenusepakkuja rakenduste poodi.
• Mõni rakendustepood võib nõuda konto loomist ja sisselogimist.
• Mõni rakendus võib olla tasuline.
• Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt
hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.
• SmartWorld ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast
toetada.
Rakenduste desinstallimine
Desinstallige oma seadmest rakendused, mida te enam ei kasuta.
Puute ja hoidmisega desinstallimine
Avaekraanil koputage ja hoidke all rakendust, mida soovite desinstallida, ja
lohistage see üle valiku Kust. ekraani ülaosas.
• Kui rakendused desinstalliti viimase 24 tunni jooksul, saate need uuesti
installida. Üksikasjade jaoks vaadake Rakenduste prügi.
Desinstallimine sätete menüü abil
Koputage valikuid
Sätted Üldine Rakendused & märguanded
Rakenduse teave, valige rakendus ja seejärel koputage Desinstalli.
• Mõnd rakendust ei saa kasutaja desinstallida.
Kasulikud rakendused
72
Rakenduste desinstallimine rakenduste poest
Kui soovite rakendust desinstallida, minge rakenduste poodi, kust selle
rakenduse alla laadisite, ja desinstallige see.
Rakenduste installimine ja desinstallimine
seadistamise ajal
Seadet esimest korda sisse lülitades saate laadida alla soovituslikud
rakendused.
Saate ka ilma installimata järgmise sammu juurde liikuda.
Rakenduste prügi
Saate kuvada desinstallitud rakendusi avakuval. Samuti saate uuesti
installida rakendusi, mis on desinstallitud viimase 24 tunni jooksul.
1
Koputage
Haldus Rakenduste prügi.
Võite ka puudutada ja hoida all avaekraani tühja piirkonda ja seejärel
koputada Rakenduste prügi.
2
Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt.
• Taasta: Installige valitud rakendus.
: eemaldage desinstallitud rakendused seadmest püsivalt.
•
• Installimata rakendused eemaldatakse seadmest automaatselt 24
tundi pärast desinstallimist. Kui soovite desinstallitud rakendusi uuesti
installida, peate need rakenduste poest uuesti alla laadima.
• See funktsioon aktiveeritakse ainult vaikimisi avakuval. Kui desinstallite
rakendusi, kasutades kuva EasyHome või muud käivitajat, eemaldatakse
need seadmest kohe ja jäädavalt.
Kasulikud rakendused
73
Rakenduste otseteed
Kiirpääsumenüü kuvamiseks puudutage ja hoidke avakuval all mõne
rakenduse, näiteks helistamise, sõnumi, kaamera, galerii või seadete,
ikooni. Kasutage rakenduste otseteede kaudu rakendusi lihtsamalt.
• Soovitud rakenduse vidina seadete konfigureerimiseks koputage .
• Soovitud rakenduse teabe vaatamiseks koputage .
• See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses.
Kasulikud rakendused
74
Telefon
Häälkõne
Helistage ühe olemasoleva meetodi abil, näiteks sisestage telefoninumber
käsitsi või helistage kontakti- ja viimaste kõnede loendi numbrile.
Klaviatuurilt helistamine
Helista.
1 Koputage valikuid
2 Helistage enda valitud järgmise meetodiga.
• Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
• Koputage ja hoidke all kiirvalimisnumbrit.
• Otsige kontakti, koputades kontaktiloendis kontakti nime
algustähte ja seejärel koputage valikut .
• Rahvusvahelise kõne tegemisel +-märgi sisestamiseks koputage ja
hoidke all klahvi 0.
• Vaadake osa Kontaktide lisamine üksikasjadeks selle kohta, kuidas
telefoninumbreid kiirvalimise loendisse lisada.
Kõne tegemine kontaktiloendist
Kontaktid.
1 Koputage valikuid
Valige
kontaktiloendist
kontakt
ja koputage valikut .
2
Kasulikud rakendused
75
Kõnele vastamine
kõnele vastamiseks lohistage
saabuva kõne ekraanil.
• Kui stereopeakomplekt on ühendatud, saate teha kõnesid
peakomplekti kõne/lõpp nupuga.
• Kõne lõpetamiseks ilma ekraani välja lülitamata koputage
Sätted
Võrk Kõneseaded Vasta ja lõpeta kõne ja seejärel aktiveerige
Lõpeta kõne Toite nupuga.
Kõnest keeldumine
Saabuvast kõnest keeldumiseks lohistage
üle saabuva kõne ekraani.
• Keeldumise sõnumi saatmiseks lohistage keeldumise sõnumi suvand
üle ekraani.
• Keeldumise sõnumi lisamiseks või redigeerimiseks koputage
Sätted Võrk Kõneseaded Blokeeri kõne ja hülga see sõnumiga
Keeldu sõnumiga.
• Kui kõne tuleb sisse, vajutage helina või vibratsiooni vaigistamiseks või
kõne ootelepanekuks helitugevuse tõstmise (+) või vähendamise (–)
või toite-/lukustusklahvi.
Saabuva kõne kontrollimine rakendust kasutades
Kui rakenduse kasutamise ajal saabub kõne, võidakse ekraani ülaosas
kuvada hüpikteade. Hüpikekraanilt saate kõne vastu võtta, sellest
keelduda või sõnumi saata.
• Koputage
Sätted Võrk Kõneseaded Täiendavad
kõneseaded Siseneva kõne hüpikteade ja seejärel valige viis, kuidas
te soovite rakendust kasutades sisse tulevad kõned kuvada.
Kasulikud rakendused
76
Vastamata kõnede vaatamine
Kui on vastamata kõnesid, kuvab olekuriba ekraani ülaosas ikooni .
Vastamata kõne üksikasjade vaatamiseks lohistage olekuriba allapoole.
Teise võimalusena koputage valikuid
Kõnelogid.
Kõne ajal juurdepääsetavad funktsioonid
Kõne ajal saate kasutada mitmesuguseid funktsioone, koputades ekraanil
järgmisi nuppe:
• Kontaktid: Saate kuvada kõne ajal kontaktiloendi.
• Ootele: Pange kõne ootele.
• Klaviatuur: Kuva või peida valimisklahvistik.
• Kõlar: Lülita sisse valjuhääldifunktsioon.
• Vaigista: Saate vaigistada heli, et teine pool ei kuuleks teie häält.
• Bluetooth: saate aktiveerida kõne seotud ja ühendatud Bluetoothseadmega.
•
: Kõne lõpetamine.
• : Ligipääs täiendavatele kõneseadetele.
• Saadaolevad sätteüksused võivad olenevalt piirkonnast või
teenusepakkujast erineda.
Kasulikud rakendused
77
Kolmesuunaline helistamine
Saate kõne ajal helistada teisele kontaktile.
1
2
Koputage kõne ajal valikuid
3
Konverentsikõne käivitamiseks koputage Ühenda kõned.
Lisa kõne.
Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
• Kaks kõnet kuvatakse ekraanil samal ajal ja esimene kõne pannakse
ootele.
• Iga kõne eest võidakse võtta tasu. Küsige lisateavet oma
teenusepakkujalt.
Kõnekirjete vaatamine
Viimaste kõnekirjete vaatamiseks koputage
Kõnelogid. Seejärel
saate kasutada järgmisi funktsioone.
• Üksikasjalike kõnekirjete vaatamiseks valige kontakt. Valitud kontaktile
helistamiseks koputage .
• Kõnekirjete kustutamiseks koputage valikuid
Kust.
• Kuvatav kõnekestus võib kõnetasust erineda. Küsige lisateavet oma
teenusepakkujalt.
• Kustutatud kõnede ajalugu ei saa taastada.
• Kõnelogide või kontaktide fondi suuruse reguleerimiseks suruge kaks
sõrme kokku või ajage sõrmed laiali.
Kõne suvandite konfigureerimine
Saate erinevaid kõne suvandeid konfigureerida.
1
2
Koputage
Helista või Kõnelogid.
Koputage
Kõneseaded ja seejärel konfigureerige suvandid enda
eelistustele sobivaks.
Kasulikud rakendused
78
Sõnumid
Sõnumi saatmine
Sõnumite rakenduse abil saate sõnumeid luua ja oma kontaktidele saata.
• Sõnumite saatmisega välismaal võivad kaasneda lisatasud. Küsige
lisateavet oma teenusepakkujalt.
1
2
3
Koputage valikuid
4
Koputage
koputage
või
.
.
Määrake vastuvõtja ja looge sõnum.
• Multimeediasuvandite kasutamiseks koputage .
• Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage valikut .
sõnumi saatmiseks.
Sõnumi lugemine
Saate vaadata vahetatud sõnumeid kontakti kaupa organiseerituna.
1
2
Koputage valikuid
.
Valige sõnumiloendist kontakt.
Sõnumside seadete konfigureerimine
Saate sõnumside seadeid muuta oma eelistuste kohaselt.
1
2
Koputage valikuid
Koputage valikut
Kasulikud rakendused
.
Seaded sõnumiloendi alt.
79
Kaamera
Kaamera käivitamine
Saate teha pilti või salvestada videot, et kõiki oma mälestusväärseid hetki
hinnata.
Koputage valikuid
.
• Enne pildi tegemist või video salvestamist pühkige kaamera objektiivi
pehme lapiga.
• Hoolitsege selle eest, et te ei määriks kaamera läätse oma sõrme või
muude võõrkehadega.
• Kasutusjuhendis toodud pildid võivad tegelikust seadmest erineda.
• Fotosid ja videoid saab vaadata või redigeerida jaotises Galerii.
Üksikasjade jaoks vaadake Galerii ülevaade.
Kaamera režiimi muutmine
Saate valida kaamera režiimi, mis sobib teie keskkonnas lihtsalt ja
mugavalt pildistamiseks või video salvestamiseks.
Koputage valikut
REŽIIM ja valige soovitud režiim.
• Režiimi järjekorra muutmiseks vajutage režiimi ikooni ja hoidke seda all
ning lohistage see soovitud asukohta.
Kasulikud rakendused
80
Automaatrežiim
Saate pildistada ja videoid jäädvustada, valides kaamera mitmesuguste
režiimide ja suvandite vahel.
1
2
Koputage
, seejärel koputage REŽIIM Automaatne (
Pildistamiseks koputage valikut
valikut .
Lülitage välklamp
sisse või välja.
Vahetage esi- ja
tagakaamera vahel.
Rakendage filmi filtri
efekti.
Valige kaamera
režiim.
A
).
. Video salvestamiseks koputage
Muutke kaamera
nurka.
Käivitage fotogalerii.
Pildistamine.
Jäädvustage videoid.
Muutke kaamera
suvandeid.
Pildistamine
1 Valige kaamera režiim ja koputage objektil selle fookustamiseks.
2 Koputage pildistamiseks valikut .
• Kui ekraan on välja lülitatud või lukus, vajutage kaamera käivitamiseks
kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (–). Koputage
Sätted
Üldine Otseteed ja seejärel koputage valikut Ava kaamera
, et
see aktiveerida.
Kasulikud rakendused
81
Video salvestamine
1 Valige kaamera režiim ja koputage objektil selle fookustamiseks.
2 Koputage valikut .
• Pildistamiseks video salvestamise ajal koputage valikut .
• Video salvestamise peatamiseks koputage valikut . Video
salvestamise jätkamiseks koputage valikut .
• Video salvestamise ajal võite sisse või välja suumimiseks kahte
sõrme laiali ajada või kokku suruda.
• Video salvestamise ajal võite heleduse reguleerimiseks soovitud
kohta koputada.
3
Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut
.
• Enne video salvestamist kuvasuhte kontrollimiseks vajutage ja hoidke
all .
Kaamera suvandite kohandamine
Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste
põhjal.
Koputage ekraanil valikul .
• Saadaolevad valikud erinevad olenevalt valitud kaamerast (esi- või
tagakaamera) ja kaamera režiimist.
•
•
•
•
: Tehke foto režiimil FullVision.
: Valige pildistamiseks kuvasuhte ja suuruse väärtused.
: Valige videote salvestamiseks resolutsiooni ja suuruse väärtused.
: Saate seadistada taimeri, et teatud ajaperioodi järel automaatselt
fotosid teha või videoid jäädvustada.
Kasulikud rakendused
82
Nähtavuse otsing
Kasutage kaamerat subjekti kohta informatsiooni
otsimiseks.
HDR
Tehke fotosid erksate värvidega ja saavutage
kompenseeritud efekte ka siis, kui need on tehtud vastu
valgust. Neid funktsioone pakub kaameras olev kõrge
dünaamikadiapasooni (HDR) tehnoloogia.
Keskkatik
Saate pildistada häälkäskluste abil.
Märgete asukoht
Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.
Tabel
Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid või videoid
horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Mälu
Valige, kas soovite pilte ja videoid salvestada sisemällu
või SD-kaardile. (Saadaval kui sisestatud on mälukaart).
Spikker
Esita kaamera iga menüü kohta spikker.
Esikaamera lisavalikud
Selfie võte
Tehke selfie selleks suvandite Käeviipe kaader ja
Autopäästik vahel valides.
Salvesta pööratud
kujul
Salvesta pärast iseendast piltide tegemist need
pööratud kujul.
Kaamera erinevad režiimid
Toiduaine
Saate pildistada või videot jäädvustada koos värvi valimise liuguri ja valge
tasakaalu kohandamisega.
1
2
Puudutage
, seejärel puudutage REŽIIM
.
Pildistamiseks koputage valikut .
• Valge tasakaalu ja parima värvuse valimiseks lohistage libistatavat
riba ekraanil.
• Kui libistatavat riba ei ole näha, koputage valge tasakaalu
kohandamiseks .
Kasulikud rakendused
83
YouTube Live
Saate video salvestada ja selle otse YouTube’i üles laadida.
1
2
Koputage
, seejärel koputage REŽIIM
.
Video salvestamiseks koputage valikut .
Selle funktsiooni kasutamiseks, peate kinnitama oma telefoninumbri.
• YouTube Live on saadaval ainult siis, kui teie seade on internetiga
ühendatud. Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt
hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.
Katkendmontaaž välguga
Tehes regulaarse intervalliga fotosid, saate luua GIF-faili.
Üksikasjade jaoks vaadake Katkendmontaaž välguga.
Portree
Kaamera objektiivi hägustamise efekti rakendades saate teha terava
portree.
Üksikasjade jaoks vaadake Portree.
Kasulikud rakendused
84
AI CAM
Saate efektiivselt pildistada või videoid salvestada, kuna kaamera tunneb
pildistades või videot jäädvustades objekti ära.
Üksikasjade jaoks vaadake AI CAM.
Sarivõte
Saate luua liikuvaid pilte, jäädvustades korraga mitu fotot.
Koputage ja hoidke automaatses režiimis all valikut .
• Kui hoiate valikut all, tehakse suurel kiirusel mitu järjestikust
kaadrit.
Kaamera rakenduse muud kasulikud funktsioonid
Auto-Exposure/Auto-Focus lukk
Saate praeguse särituse taseme ja fookuse asetuse kinnitada,
puudutades selleks automaatses režiimis ekraani ja hoides seda all.
Funktsiooni välja lülitamiseks koputage tühja piirkonda ekraanil.
• See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.
Kasulikud rakendused
85
Kaamerate vahetamine
Saate lülituda esi- ja tagakaamera vahel oma keskkonnale sobivalt.
Kaamera ekraanil koputage või lohistage ekraani mistahes suunas, et
esi- ja tagakaamera vahel lülituda.
• Kasutage autoportreede tegemiseks esikaamerat. Üksikasjade jaoks
vaadake Selfie võte.
Suumige sisse või välja
Saate kaamerakuval foto tegemise või video jäädvustamise ajal sisse või
välja suumida.
• Sisse või välja suumimiseks näpistage kaamerakuval või ajage kaht
sõrme laiali ja seejärel kasutage kuvatud +/- riba.
• Lisaks võite lohistada nuppu üles või alla. See funktsioon on
kasutatav vaid teatud režiimides.
• Suumimise funktsioon ei ole saadaval esikaamerat selfie režiimis
kasutades.
Kasulikud rakendused
86
Selfie võte
Oma näo vaatamiseks ja autoportree tegemiseks saate kasutada
esikaamerat.
Käeviipe kaader
Saate autoportree tegemiseks kasutada viipeid.
Näidake esikaamerale peopesa ja seejärel pange käsi rusikasse.
Lisaks saate rusika kokku suruda ja selle esikaamera suunas lahti teha.
• Foto tehakse kolme sekundi pärast.
• Selle funktsiooni kasutamiseks lülituge esikaamera režiimile ja seejärel
koputage valikutel
Selfie võte Käeviipe kaader.
• Veenduge, et teie peopesa ja rusikas jääksid viitejoone sisse, et kaamera
saaks need tuvastada.
• See funktsioon ei pruugi mõningaid kaamera funktsioone kasutades
saadaval olla.
Kasulikud rakendused
87
Autopäästik
Saate kasutada näotuvastuse funktsiooni, et teha autoportreid lihtsalt ja
mugavalt. Saate seadme häälestada nii, et kui vaatate ekraanile, tuvastab
esikaamera näo ja teeb teist automaatselt pildi.
• Kui kaamera tuvastab sinu näo, ilmub valge värvitud viiteraam. Kui
viiteraamis olev objekt liikumise lõpetab, muutub raami värv kollaseks
ja kaamera teeb pilti.
• Autopäästiku funktsiooni lubamiseks koputage valikuid
võte Autopäästik.
Selfie
Intervallfoto
Saate ka endast intervallidega pilte teha.
Esikaamerat kasutades võite näidata kaamerale oma peopesa ja seejärel
oma rusikat kaks korda kiiresti kokku suruda.
• Pärast taimeri kolme sekundi pikkuse viivituse möödumist tehakse neli
regulaarsete intervallidega pilti.
Kasulikud rakendused
88
Salvesta pööratud kujul
Enne esikaameraga pildi tegemist koputage
kujul. Pilti pööratakse horisontaalselt.
Salvesta pööratud
• Esikaamerat kasutades saate selfie’de tegemise viisi muuta kaamera
valikutest. Üksikasjade jaoks vaadake Kaamera suvandite kohandamine.
Kiirjagamine
Saate fotot või videot kohe pärast selle tegemist soovitud rakendusse
jagada.
1
2
Koputage valikuid
ja seejärel pildistage või jäädvustage video.
Koputage ekraanile ilmuvat rakenduse ikooni, et seda rakendust
kasutades jagada.
Lisaks saate ikooni vastassuunas pühkida, et näha, milliseid teisi
rakendusi te oma fotode ja videote jagamiseks kasutada saate.
Kiirjagamise
ikoon
Kasulikud rakendused
89
• Kiirjagamise ikooni poolt kuvatav rakendus võib erineda olenevalt
seadmesse installitud rakenduste tüübist ja kasutamise sagedusest.
• See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.
Galerii
Galerii ülevaade
Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.
1
Koputage valikuid
.
• Salvestatud fotod ja videod kuvatakse kaustade kaupa.
2
Koputage kausta ja valige fail.
• Valitud fail kuvatakse täisekraanrežiimis.
• Fotot vaadates viibake eelmise või järgmise foto vaatamiseks
vasakule või paremale.
• Videot vaadates viibake tagasi või edasi kerimiseks vasakule või
paremale.
• AI CAM funktsiooniga pildistades luuakse Galerii rakenduse
albumite kaardi alla siltide kaust. Siltide kaustas liigitatakse fotod
automaatselt siltide järgi.
• Fotode kaardil saate vaadata aasta, kuu või päeva järgi
organiseeritud fotosid või videoid.
• Selleks, et vaadata fotosid pildistamise asukoha järgi, koputage
Märgete asukoht ja seejärel koputage
. Fotod
rühmitatakse Galerii rakenduse kaardil „Mälu“ automaatselt
asukoha järgi.
• Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
• Mõne faili avamine ei pruugi olenevalt kodeeringust olla võimalik.
• Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
• "Mälu“ albumite loomiseks peate aktiveerima GPS-i funktsiooni.
Kasulikud rakendused
90
Fotode vaatamine
Käivitage QLens.
Tagasi eelmisele
kuvale.
Kirjutage fotole
märkus.
Redigeerige pilte.
Lisage oma
lemmikutesse või
eemaldage sealt.
Veel suvandeid.
Käivitage kaamera.
Kustutage pildid.
Jagage pilte.
• Menüükirjete kuvamiseks koputage õrnalt ekraanile. Menüükirjete
peitmiseks koputage uuesti ekraanile.
Pildile teate kirjutamine
1 Kui vaatate fotot, siis koputage valikut .
2 Kirjutage pildile teade ja koputage SALVESTA.
• Fotole rakendatakse memo.
• Mõned pildid ei pruugi pildile teate kirjutamise funktsiooni toetada.
Kasulikud rakendused
91
Fotode redigeerimine
1 Kui vaatate fotot, siis koputage valikut .
2 Foto redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja
tööriistu.
Video esitamine
Avage QSlide’iga.
Peatage või esitage
video.
Veel suvandeid.
Kerige video tagasi.
Kerige video edasi.
Valige ekraani suhe.
Lukustage või avage
ekraan.
DTS:X 3D Surround
Redigeerige videot.
GIF-faili tegemine.
• Helitugevuse reguleerimiseks lohistage videokuva paremat serva üles
või alla.
• Kuva heleduse reguleerimiseks lohistage kuva vasakpoolset osa üles
või alla.
Kasulikud rakendused
92
Videote redigeerimine
1 Video vaatamise ajal koputage valikut .
2 Video redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja
redigeerimistööriistu.
Kohandage resolutsiooni.
Võtke redigeerimine
tagasi.
Looge automaatselt 15,
30 või 60 sekundi
pikkune videoklipp.
Looge film selleks
erinevaid efekte
kasutades.
Käivitage KineMaster
videote redigeerija.
Valige lõik, et muuta
esituskiirust.
Kohandage video kestust.
3
Muudatuste salvestamiseks koputage valikut SALVESTA.
Filmi loomine
Saate kujutisi ja videoid kokku pannes uue filmi luua.
Üksikasjade jaoks vaadake Filmi loomine.
GIF-i tegemine
Salvestatud videot kasutades saate hõlpsasti GIF-i teha.
Üksikasjade jaoks vaadake GIF-i tegemine.
Kasulikud rakendused
93
Failide kustutamine
Saate faile kustutada kahel moel.
• Koputage ja hoidke faili faililoendis all, seejärel koputage valikut Kust.
• Koputage failide loendist ja kustutage soovitud failid.
• Kustutatud failid teisaldatakse automaatselt Prügi ja neid saab 7
päeva jooksul galeriisse taastada.
• Failide täielikuks kustutamiseks koputage . Sel juhul faile taastada
ei saa.
Failide jagamine
Saate faile jagada kahel moel.
• Pildi vaatamise ajal koputage valikut , et jagada faili soovitud viisil.
• Video vaatamise ajal koputage valikut
Jaga, et jagada faili soovitud
viisil.
• Koputage faililoendis valikut , et valida failid ja neid soovitud viisil
jagada.
Kontaktid
Kontaktide ülevaade
Saate kontakte salvestada ja hallata.
Koputage
Olulised Kontaktid.
Kontaktide lisamine
Uute kontaktide lisamine
1 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .
2 Sisestage kontakti üksikasjad ja koputage valikut SALVESTA.
Kasulikud rakendused
94
Kontaktide importimine
Saate importida kontakte teisest mäluseadmest.
1
Koputage kontaktiloendi kuval valikuid
Impordi.
2
Valige imporditava kontakti lähte- ja sihtkoht ning seejärel koputage
valikut OK.
3
Valige kontaktid ja koputage IMPORDI.
Kontaktide haldamine
Kontaktide lisamine kiirvalimise loendisse
1 Koputage kontaktiloendi kuval Kiirvalimisnumbrid.
2 Koputage valikut Lisa kontaktkiirvalimisnumbrite alt.
3 Valige kontakt.
• Uut kontakti lisades koputage kiirvalimise numbri lisamiseks valikul
.
Kontaktide otsimine
Saate otsida kontakte, kasutades üht järgmistest suvanditest.
• Koputage kontaktiloendi ülaosas ja sisestage kontaktandmed või
telefoninumber.
• Kerige kontaktiloendit üles või alla.
• Koputage kontaktiloendi kuval kontakti nime algustähte.
• Koputage kontaktiloendi ülaosas
ja sisestage kontaktandmed
või telefoninumber, et kuvada otsingu kõik üksikasjad kõnelogide,
kontaktide ja rühmade seast.
Kasulikud rakendused
95
Kontaktiloend
Kontaktide muutmine
1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
2 Koputage kontakti üksikasjade kuval valikut ja muutke üksikasju.
3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut SALVESTA.
Kontaktide kustutamine
Kontaktide kustutamiseks saate valida ühe valiku järgnevatest:
• Kontaktiloendi kuval puudutage ja hoidke all kontakti, mida soovite
kustutada, ja seejärel koputage Kustuta kontakt.
• Kontaktiloendi kuval koputage
Kust.
• Kustutatud kontakte ei saa taastada.
Lemmikute lisamine
Saate registreerida sageli kasutatavad kontaktid lemmikuteks.
1
2
Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
Koputage kontaktiloendi kuval valikut
.
Rühmade loomine
1 Koputage kontaktide rühmade loendis valikut .
2 Sisestage uue rühma nimi.
3 Koputage valikut Lisa liikmeid, valige kontaktid ja seejärel koputage
valikut LISA.
4
Koputage uue rühma salvestamiseks valikut SALVESTA.
Kasulikud rakendused
96
QuickMemo+
QuickMemo+ ülevaade
Saate koostada loomingulisi märkmeid, kasutades selle täiustatud
märkmiku funktsiooni erinevaid suvandeid, näiteks pildihaldust ja
kuvatõmmiseid, mida tavaline märkmik ei toeta.
Märkme tegemine
QuickMemo+.
1 Koputage valikuid
2 Koputage märkme loomiseks valikut
.
: Märkme salvestamine.
: Tühistage eelmine redigeerimine.
: Sooritage uuesti viimati kustutatud redigeerimisi.
: Märkme sisestamine klaviatuuri abil.
: Märkmete käsitsi kirjutamine.
: Käsitsi kirjutatud märkmete kustutamine.
: Suumige käsitsi kirjutatud märkmeid sisse või välja, pöörake
neid või kustutage osaliselt.
• : Veel suvandeid.
•
•
•
•
•
•
•
3
Koputage märkme salvestamiseks valikut
.
Märkmete kirjutamine fotole
QuickMemo+.
1 Koputage valikuid
2 Pildistamiseks koputage ja seejärel OK.
• Foto kinnitatakse automaatselt märkmikusse.
3
Pildile märkmete kirjutamiseks koputage
• Kirjutage märkmed pildile oma käega.
• Sisestage tekst pildi alla.
või
4
Koputage märkme salvestamiseks valikut
.
Kasulikud rakendused
.
97
Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine
1 Vaadates ekraani, mida jäädvustada soovite, lohistage olekuriba alla ja
toksake seejärel .
• Kuvatõmmis kuvatakse märkmiku taustakujundusena. Memo
tööriistad kuvatakse ekraani ülaosas.
2
Kärpige kujutist (vajadusel) ja tehke vastavalt soovile märkmeid.
• Kirjutage märkmed pildile oma käega.
3
Koputage valikut
ja salvestage märkmed soovitud kohta.
• Salvestatud märkmeid saab vaadata rakendustes QuickMemo+ või
Galerii.
• Märkmete salvestamiseks alati samasse kohta märkige märkeruut
Kasutage selle toimingu puhul vaikimisi. ja valige rakendus.
• Kerimisega jäädvustamise funktsiooni kasutades saate jäädvustada
kogu ekraani.
• Mõnda rakendust, näiteks sõnumside või Chrome, kasutades lohistage
teatistepaneeli alla ja koputage Jäädvusta+ Laiendatud, et
jäädvustada kogu teie poolt sel hetkel vaadatav ekraan ühe failina.
• See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses, mis toetavad
kerimisega jäädvustamise funktsiooni.
• Memo paigutuse muutmiseks suruge kahte sõrme kokku või ajage
sõrmed laiali.
Kasulikud rakendused
98
Kell
Äratus
Saate määratud ajaks seadistada äratuse.
1
2
3
Koputage
Kell Äratus.
Uue äratuse lisamiseks koputage valikut
.
Seadistage äratus, seejärel koputage valikut SALVESTA.
• Varem seadistatud äratuse valimisel saate äratust redigeerida.
• Äratuse kustutamiseks koputage ekraani ülaservas valikut
võimalusena koputage ja hoidke äratust all.
. Teise
Maailmakell
Saate vaadata kellaaega erinevates maailma linnades.
1
2
Koputage
Kell Maailmakell.
Linna lisamiseks koputage valikut
.
Taimer
Saate seadistada taimeri määratud aja pärast märku andma.
1
2
Koputage
3
Koputage valikut Stopp, et taimeri alarm seisata.
Kell Taimer.
Määrake kellaaeg ja koputage valikut Start.
• Taimeri peatamiseks koputage valikut Paus. Jätkamiseks koputage
valikut Jätka.
Kasulikud rakendused
99
Stopper
Vaheaja salvestamiseks saate kasutada stopperit.
1
2
Koputage
3
Stopperi seiskamiseks koputage valikut Paus.
• Stopperiga jätkamiseks koputage valikut Jätka.
• Kõigi kirjete kustutamiseks ja stopperi taaskäivitamiseks koputage
Lähtesta.
Kell Stopper.
Stopperi käivitamiseks koputage valikut Start.
• Vaheaja salvestamiseks koputage valikut Ring.
Kalender
Kalendri ülevaade
Saate kalendri abil hallata sündmusi ja ülesandeid.
Sündmuste lisamine
Olulised Kalender.
1 Koputage
Valige
kuupäev
ja seejärel koputage valikut .
2
3 Sisestage sündmuse üksikasjad ja puudutage valikut SALVESTA.
Sündmuste sünkroonimine
Koputage
Sünkroonitavad kalendrid ja valige kalender, mida
sünkroonida.
• Kui teie sündmused salvestatakse seadmest teie Google’i kontole,
sünkroonitakse need automaatselt ka Google’i kalendriga. Seejärel saate
sünkroonida teised seadmed Google’i kalendriga, et nendes seadmetes
oleksid samad sündmused kui teie seadmes ja saaksite oma sündmusi
nende seadmetega hallata.
Kasulikud rakendused
100
Ülesanded
Saate registreerida oma seadmesse ülesandeid, et ajakavasid hõlpsasti
hallata.
1
2
3
Koputage
Olulised Ülesanded.
Koputage ülesande lisamiseks valikut
.
Sisestage ülesande üksikasjad ja seejärel puudutage valikut
SALVESTA.
Muusika
Saate esitada ja hallata laule või muusikaalbumeid.
1
2
3
Koputage
Olulised Muusika.
Valige kategooria.
Valige muusikafail.
Mängige muusikat nii, et
kaamera välk vilgub muusika
rütmis.
Tagasi eelmisele kuvale.
Seadistage heliefektid.
Veel suvandeid.
Lülitage esitusloendile.
Koputage, et esitada praeguse
faili algusest / Topeltkoputage,
et esitada eelmist faili /
Koputage ja hoidke all, et tagasi
kerida.
Peatage või esitage.
Esitage juhuslikus järjestuses.
Valige kordusrežiim.
Reguleerige helitugevust.
Koputage, et esitada järgmist
faili / Koputage ja hoidke all.
Muutke helikõrgust ja kiirust.
Lisage oma lemmikutesse või
kustutage sealt.
Kasulikud rakendused
101
• Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
• Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
• Muusikafailid võivad olla kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguste
omanike poolt või autoriõiguse seadusega. Muusikafaili kopeerimiseks
peate võib-olla hankima seadusliku loa. Muusikafaili allalaadimiseks
või kopeerimiseks kontrollige kõigepealt asjakohase riigi autoriõiguse
seadust.
Kalkulaator
Teie kasutuses on kahte tüüpi kalkulaatoreid: lihtne kalkulaator ja
teaduskalkulaator.
1
2
Koputage
Olulised Kalkulaator.
Arvutamiseks kasutage klahvistikku.
• Arvutuse uuesti alustamiseks puudutage ja hoidke all nuppu
.
E-post
Kasutage e-kirja rakendust, et saata ja võtta POP3 või IMAP-i kasutades
vastu e-kirju oma veebimeilist või teistelt kontodelt, või et pääseda ligi
oma Exchange kontole ettevõttega seotud e-kirjade jaoks.
E-kirja konto seadistamine
Teie telefon toetab mitut tüüpi e-kirjade kontosid ja võimaldab teil
üheaegselt seadistada mitmeid e-kirjade kontosid.
Enne e-kirjade konto seadistamist veenduge, et teil on olemas
kasutajanimi (kasutaja ID), parool, serveri nimi jmt andmed, et te saaksite
selle edukalt seadistada.
1
2
Koputage
Olulised E-post.
Oma e-kirja konto seadistamiseks järgige ekraani olevaid juhiseid.
• E-kirja konto on seadistatud ja saate e-kirjasid vastu võtta.
Kasulikud rakendused
102
Helisalvesti
Saate jäädvustada ja helisalvestada oma mõtteid või tähtsatel
sündmustel räägitut. Salvestatud helifaile saate taasesitada või jagada.
1
Koputage
Olulised Helisalvesti .
Lisa silte Lisa osas
• Sündmuse lisamiseks koputage
Sündmus. Seejärel lisage soovitud kuupäevale sündmus.
• Salvestise asukohaandmete salvestamiseks koputage
Lisa silte
Lisa osas Asukoht.
2
Koputage valikut .
• Salvestamise peatamiseks koputage valikut
3
Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
• Fail salvestatakse automaatselt ja kuvatakse salvestatud failide
vaade.
4
Salvestatud heli esitamiseks koputage valikut
• Salvestatud failide vaatamiseks koputage
häälefaile loendist esitada.
Kasulikud rakendused
.
.
. Saate salvestatud
103
Värskenduskeskus
Saate kontrollida ja paigaldada LG poolt ette nähtud rakenduse või
tarkvara uusima versiooni.
Koputage
Haldus Värskenduskeskus.
Failihaldur
Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud faile.
1
2
Koputage
Haldus Failihaldur.
Koputage valikut
ja valige soovitud salvestuskoht.
Smart Doctor
Saate kasutada vidinat Smart Doctor seadme seisukorra diagnoosimiseks
ja selle optimeerimiseks.
Koputage
Haldus Smart Doctor.
Kasulikud rakendused
104
LG Mobile Switch
Rakenduse LG Mobile Switch abil saate hõlpsasti andmeid kasutatud
seadmest uude seadmesse edastada.
1
Koputage
Haldus LG Mobile Switch.
Sätted Üldine Varukoopia LG
Võite koputada ka valikuid
Mobile Switch.
2
Soovitud edastamisviisi valimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
• Google’i kontol olevaid andmeid ei varundata. Google’i konto
sünkroonimisel talletatakse Google’i rakendused, Google’i kontaktid,
Google’i kalender, Google’i memorakenduse andmed ja Play Store’ist
allalaaditud rakendused automaatselt rakendusse Drive.
• Enne andmete edastamist laadige aku täis, et vältida toite soovimatut
väljalülitumist toimingu ajal.
SmartWorld
Saate alla laadida mitmesuguseid LG pakutavaid mänge, helisisu,
rakendusi ja fonte. Saate oma seadet soovi järgi kohandada, kasutades
avakuvateemasid ja fonte.
• Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt
hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.
• Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast
toetada.
1
2
3
Koputage
Koputage
Teenused SmartWorld.
LG Kontod ja seejärel logige sisse.
Valige soovitud sisu ja laadige see alla.
Kasulikud rakendused
105
RemoteCall Service
Teie seadet saab probleemide lahendamiseks eemalt diagnoosida. Esmalt
helistage LG klienditeeninduskeskusse, toimides järgmiselt.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt nõustuma funktsiooni
kasutamisega.
• Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt
hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.
1
2
3
Koputage
Teenused RemoteCall Service.
Ühendage kõne LG klienditeeninduskeskusega.
Kui kõne on ühendatud, järgige teenindustöötaja juhiseid ja sisestage
kuuekohaline juurdepääsunumber.
• Teie seade on kaugühenduse kaudu ühendatud ja kaugtoe teenus
käivitub.
Kärje edastus
Saate vaadata reaalajas tekstiedastust hädaolukordades, nagu taifuunid,
üleujutused ja maavärinad.
Koputage
Teenused Kärje edastus.
Kasulikud rakendused
106
Google’i rakendused
Saate kasutada Google’i rakendusi, määrates Google’i konto. Google’i
konto registreerimise aken avaneb automaatselt, kui kasutate mõnda
Google’i rakendust esimest korda. Kui teil pole Google’i kontot, looge
see oma seadme kaudu. Lisateavet rakenduse kasutamise kohta leiate
rakenduse spikrist.
• Mõni rakendus ei pruugi olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast
töötada.
Chrome
Kiire, lihtne ja turvaline veebilehitseja, mis on loodud kaasaegse veebi
jaoks.
Dokumendid
Dokumendid on produktiivsust suurendav koostööl põhinev
tekstitöötluse tööriist. Kasutage dokumentide rakendust reaalajas koos
loomiseks, muutmiseks ja töötamiseks.
Drive
Drive on failide talletamise ja jagamise rakendus, mis teeb lihtsaks
tööprojektide leidmise, jagamise ning nende kallal koos töötamise ja seda
igalt poolt ning koheselt.
Duo
Pidage Android ja iPhone telefonidest lihtsaid ning kvaliteetseid
videokõnesid oma sõprade ja pereliikmetega.
Kasulikud rakendused
107
Gmail
Gmail on kergesti kasutatav e-posti rakendus, mis kaitseb sinu sõnumeid,
muudab sinu sisendkausta nutikaks ja aitab sul organiseerituna püsida.
Google
Google’i rakendus hoiab sind kursis asjadega, millest sa hoolid. Leidke
kiireid vastuseid, uurige oma huvialasid ja hankige voog lugudest ning
uuendustest teemadel, mis teie jaoks olulised on.
Keepi märkmed
Looge, muutke ja jagage Google’i konto kaudu oma teksti või
fotomärkmeid.
Maps
Olete kusagile minemas? Minge koos kaartidega - rakendusega, mida
saate usaldada GPS-i abil reaalajas navigeerimise, liikluse, reisimise ja
miljonite kohtade üksikasjade, näiteks arvustuste ja populaarsete aegade,
osas.
Photos
Kõigi teie fotode ja videote kodu - automaatselt organiseerituna, et te
saaksite kõike olulist jagada ja talletada.
Play filmid
Saate oma Google’i konto abil filme laenata või osta. Saate sisu osta ja
seda kõikjal esitada.
Play muusika
Saate osta muusikat teenusest Play pood. Saate esitada oma seadmesse
salvestatud muusikat.
Kasulikud rakendused
108
Arvutustabelid
Arvutustabelid on produktiivsust suurendav koostööl põhinev
tabeltöötluse tööriist. Kasutage arvutustabeleid selleks, et informatsiooni
üheskoos reaalajas importida, organiseerida ja analüüsida.
Esitlused
Google’i esitlused on produktiivsust suurendav koostööl põhinev esitluste
loomise tööriist. Kasutage esitlusi selleks, et üheskoos reaalajas teavet
organiseerida, tulemusi esitleda ja otsuseid langetada.
YouTube
Vaadake oma lemmikkanaleid, kuulake muusikat, mida te armastate, ja
laadige üles videoid, et jagada neid inimestega üle kogu maailma.
Assistent
Google’i assistent on teie telefoni sisse ehitatud. Saage teel olles
vastuseid ja saage asjad tehtud. Alustamiseks koputage lihtsalt telefoni
küljel olevat Google’i assistendi nuppu või vajutage ja hoidke all telefoni
„kodu“ nuppu.
• Google’i assistent ei ole saadaval teatud keeltes ja riikides.
Kasulikud rakendused
109
04
Sätted
Sätted
Saate kohandada seadme sätteid oma eelistuste järgi.
Koputage valikuid
Sätted.
• Koputage valikut
ja sisestage otsingulahtrisse märksõna, et pääseda
sätteüksusele juurde.
• Koputage vaaterežiimi muutmiseks valikut . Selles kasutusjuhendis on
eeldatud, et kasutate vaadet Kaardi vaade.
Võrk
Kaks SIM-kaarti
Saate konfigureerida kahe SIM-kaardi kasutamise seadeid.
1
2
Puudutage seadete kuval Võrk Kaks SIM-kaarti.
Kohandage järgnevaid funktsioone:
• SIM-kaart 1: Muutke 1. SIM-kaardi nime ja ikooni.
• SIM-kaart 2: Muutke 2. SIM-kaardi nime ja ikooni.
• SIM-kaardi värvikujundus: Muutke SIM-kaartide värviteemasid.
• Rahasäästurežiim: Aktiveerige või desaktiveerige kulude säästmise
režiim. Kui helistate kulude säästmise režiimis kontaktile, kellele on
määratud konkreetne SIM, kasutatakse seda SIM-i kõne jaoks isegi
kui teine SIM on aktiivne (kasutab nt mobiilset andmesidet).
• Mobiilsideandmete: Valige SIM-kaart, mida te soovite mobiilse
andmeside teenuse jaoks kasutada. Saate selle funktsiooni ka välja
lülitada.
Sätted
111
• Andmeside rändlusel: Valige see suvand, et lubada seadmel
mobiilse andmeside kasutamine kui kasutate rändlust väljaspool
oma koduse võrgu piirkonda.
• Mobiilsideandmete kõnede ajal: mobiilandmeside kasutamist
mitte võimaldavat SIM-kaarti kasutades saate HD-kõnede ajal
sama kaardiga mobiilandmesidet ajutiselt kasutada.
Wi-Fi
Saate luua Wi-Fi-võrgu kaudu ühenduse lähedal asuvate seadmetega.
Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk Wi-Fi.
2 Selle aktiveerimiseks koputage .
• Saada olevad Wi-Fi-võrgud kuvatakse automaatselt.
3
Valige võrk.
• Võib-olla et peate sisestama Wi-Fi-võrgu parooli.
• Seade jätab selle toimingu varem kasutatud Wi-Fi-võrkude puhul
vahele. Kui te ei soovi teatud Wi-Fi-võrguga automaatselt ühendust
luua, siis koputage võrgul ja seejärel koputage valikut UNUSTA.
Wi-Fi-võrgu sätted
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Wi-Fi.
• Lülitu mobiilsele andmesidele: Kui mobiilandmeside
ühendusfunktsioon on aktiveeritud, kuid seade ei saa internetiga
Wi-Fi kaudu ühendust, ühendub seade automaatselt internetiga
mobiilandmeside kaudu.
• See funktsioon oleneb teenusepakkujast.
•
: saate kohandada Wi-Fi-võrgu sätteid.
Sätted
112
Wi-Fi Direct
Saate ühendada oma seadme teiste Wi-Fi Directi toetavate seadmetega,
et nendega otse andmeid jagada. Pääsupunkti ei ole tarvis. Wi-Fi Directi
kaudu saate ühendada rohkem kui kaks seadet.
1
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Wi-Fi
Täiustatud Wi-Fi
Wi-Fi Direct.
• Lähedal asuvad Wi-Fi Directi toetavad seadmed kuvatakse
automaatselt.
2
Valige seade.
• Ühendus luuakse, kui seade kinnitab ühendustaotluse.
• Wi-Fi Directi kasutamisel võib aku kiiremini tühjeneda.
Sätted
113
Bluetooth
Saate ühendada oma seadme lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad
Bluetoothi, et nendega andmeid vahetada. Saate ühendada oma seadme
Bluetooth-peakomplekti ja -klaviatuuriga. See hõlbustab seadme
juhtimist.
Teise seadmega sidumine
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk Bluetooth.
2 Selle aktiveerimiseks koputage .
• Saada olevad seadmed kuvatakse automaatselt.
• Seadmeloendi värskendamiseks koputage valikut
.
• Loendis kuvatakse vaid nähtavaks määratud seadmed.
3
4
Valige loendist seade.
Autentimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
• See etapp jäetakse varem kasutatud seadmete puhul vahele.
Andmete saatmine Bluetoothi kaudu
1 Valige fail.
• Saate saata multimeediumfaile või kontakte.
2
3
Koputage valikuid
Bluetooth.
Valige faili jaoks sihtseade.
• Fail saadetakse kohe, kui sihtseade sellega nõustub.
• Failide jagamise protsess võib olenevalt failist erineda.
Sätted
114
Mobiilsideandmete
Saate mobiilset andmesidet sisse ja välja lülitada. Samuti saate hallata
mobiilse andmeside kasutamist.
Mobiilse andmeside sisselülitamine
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk Mobiilsideandmete.
2 Selle aktiveerimiseks koputage .
Mobiilse andmeside sätete kohandamine
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk Mobiilsideandmete.
2 Kohandage järgmisi sätteid.
• Mobiilsideandmete: Määrake andmeühenduste kasutamine
mobiilsidevõrkudes.
• Andmekasutuse piiramine: Saate määrata mobiilse
andmekasutuse piirangu, et blokeerida mobiilne andmeside, kui
piirang on täis.
• : saate kohandada mobiilse andmeside sätteid.
Kõneseaded
Saate kohandada kõnesätteid, nt telefonikõne ja rahvusvahelise kõne
suvandeid.
• Mõnd funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast
toetada.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Kõneseaded.
Kohandage sätteid.
Sätted
115
Modem
USB Modem
Saate ühendada seadme USB kaudu teise seadmega ja jagada mobiilset
andmesidet.
1
2
Ühendage oma seade ja teised seadmed USB-kaabli abil.
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Modem USB Modem ja
seejärel koputage selle aktiveerimiseks
.
• See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt
teie hinnapaketist kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma
teenusepakkujalt.
• Arvutiga ühendamisel laadige aadressilt www.lg.com alla USB-draiver ja
installige see arvutisse.
• Kui USB-andmesideühendus on sisse lülitatud, ei saa seadme ja arvuti
vahel faile saata ega vastu võtta. Failide saatmiseks või vastuvõtmiseks
lülitage USB-andmesideühendus välja.
• Andmesideühendust toetavad järgmised operatsioonisüsteemid:
Windows XP (või uuem) või Linux.
Sätted
116
Wi-Fi leviala
Saate määrata oma seadme traadita ruuteriks, et teised seadmed saaksid
teie seadme mobiilset andmesidet kasutades Internetiga ühenduse luua.
1
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Modem Wi-Fi leviala ja
seejärel koputage selle aktiveerimiseks
.
2
Koputage valikut Wi-Fi-tööpunkti seadistamine ja sisestage Wi-Fi
nimi (SSID) ja parool.
3
Lülitage teises seadmes Wi-Fi sisse ja valige Wi-Fi-loendist seadme
võrgu nimi.
4
Sisestage võrgu parool.
• See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt
teie hinnapaketist kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma
teenusepakkujalt.
• Lisateavet leiate veebisaidilt: http://www.android.com/tether#wifi
Wi-Fi leviala väljalülitamise taimer
Kui Wi-Fi leviala ei ole määratud aja jooksul kasutatud, katkestatakse
selle ühendus automaatselt. Ühenduse automaatse katkestamise aja
saate ise seadistada.
Sätted
117
Bluetooth seostumine
Bluetoothi kaudu ühendatud seade saab internetiga ühenduse luua teie
seadme mobiilset andmesidet kasutades.
1
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Modem Bluetooth
seostumine ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks
.
2
Lülitage Bluetooth mõlemas seadmes sisse ja siduge need.
• See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt
teie hinnapaketist kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma
teenusepakkujalt.
• Lisateavet leiate veebisaidilt:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering
Spikker
Saate vaadata spikrit lõastamise ja pääsupunktide kasutamise kohta.
Koputage sätetekuval valikuid Võrk Modem Spikker.
NFC
Seadet saate kasutada ka transpordikaardi või krediitkaardina. Saate
jagada andmeid teise seadmega.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Võrk NFC.
Selle aktiveerimiseks koputage
.
• Puudutage oma seadet muu seadmega, mis toetab NFC-d, et lubada
andmete ühiskasutus.
• NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda. NFCantenni piirkonna üksikasjade jaoks vaadake osa Osade ülevaade.
Sätted
118
Android Beam
Saate jagada faile, puudutades seadme tagaküljega teist seadet. Saate
jagada ka faile, sealhulgas muusikat, videoid või kontakte, ning avada
veebilehe või rakenduse teisest seadmest.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Android Beam.
Puudutage teise seadmega seadme tagakülge.
• NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda. NFCantenni piirkonna üksikasjade jaoks vaadake osa Osade ülevaade.
Jagamispaneel
Saate jagada rakenduste Galerii, Muusika ja Failihaldur sisu lähedal
asuvate seadmetega. Lisaks saate konkreetsete inimestega jagada sisu
rakendustes, mis töötavad koos Google Direct Share’iga.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Jagamispaneel.
Iga suvandi desaktiveerimiseks koputage valikut
Sätted
.
119
Pildi Jagamine
Saate saata ja vastu võtta faile oma seadme ning muude LG seadmete või
tahvelarvutite vahel.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Pildi Jagamine.
Kohandage järgmisi sätteid.
• K50S: Saate muuta seadme nime.
• Salvesta asukohta: Määrake sihtkaust, millesse muudest
seadmetest saadetud failid salvestatakse.
• Pildi Jagamine: Saate lubada teistest seadmetest saadetud failide
vastuvõtmise.
• SmartShare Beam: Saate jagada faile teiste seadmetega
SmartShare Beami kaudu.
• Spikker: Saate vaadata spikrit failide jagamise kohta.
Meediaserver
Saate jagada oma seadmes olevat meediumsisu lähedal asuvate
seadmetega, mis toetavad DLNA-d.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Meediaserver.
Kohandage järgmisi sätteid.
• Sisu jagamine: Saate jagada oma seadme sisu lähedal asuvate
seadmetega.
• K50S: Saate määrata oma seadme nime.
• Minu jagatavad materjalid: Saate valida meediumisisu tüübi, mida
teiste seadmetega jagada.
• Lubatud seadmed: Saate kuvada loendi seadmetest, millel on
juurdepääs teie seadme sisule lubatud.
• Keelatud seadmed: Saate kuvada loendi seadmetest, millel ei ole
juurdepääs teie seadme sisule lubatud.
Sätted
120
LG AirDrive
Võite seadmesse salvestatud failide arvutist haldamiseks kasutada oma
LG kontot. USB-ühendust pole vaja.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Võrk LG AirDrive.
3
Hallake arvutis seadmes olevaid faile.
Logige arvutis LG Bridge’i ja seadmes rakendusse LG AirDrive sama
LG kontoga sisse.
• LG Bridge’i tarkvara saate alla laadida veebisaidilt www.lg.com.
Printimine
Saate ühendada oma seadme Bluetooth-printeriga ja printida seadmesse
salvestatud fotosid või dokumente.
1
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Printimine.
• Kui soovitud printerit pole loendis, installige printeridraiver rakenduste
poest.
2
3
4
Selle aktiveerimiseks koputage
.
Valige printeriloendi kuval soovitud printer.
Lisa printereid.
• Printeri lisamiseks koputage
• Printeri otsimiseks nime järgi koputage valikuid
• Koputage printeriloendi kuval valikut
Sätted.
Valige fail ja koputage valikut
• Dokument prinditakse välja.
Otsi.
Prindi.
• Kui teil pole Google’i kontot, koputage konto loomiseks valikut LISA
KONTO.
Sätted
121
Lennurežiim
Saate helistamise ja mobiilse andmeside funktsiooni välja lülitada. Kui see
režiim on sisse lülitatud, jäävad andmesidet mittekasutavad funktsioonid
(nt mängud ja muusika taasesitus) kasutatavaks.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Lennurežiim.
Koputage kinnitusaknas valikut LUBA.
Mobiilsidevõrgud
Saate mobiilsidevõrgu seadeid kohandada.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Mobiilsidevõrgud.
Kohandage järgmisi sätteid.
• Võrgurežiim: Valige võrgu tüüp.
• Pääsupunktide nimed: Vaadake või muutke mobiilse andmeside
teenuste jaoks kasutatavat pääsupunkti. Pääsupunkti muutmiseks
tehke pääsupunktide loendist soovitud valik.
• Võrguoperaatorid: Otsige võrguoperaatoreid ja looge võrguga
automaatselt ühendus.
Sätted
122
VPN
Saate luua ühenduse turvalise virtuaalvõrguga, nt sisevõrguga. Samuti
saate hallata ühendatud virtuaalseid privaatvõrke.
VPN-võrgu lisamine
1 Koputage seadete kuval valikuid Võrk VPN.
2 Koputage valikut .
• See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui ekraanilukk on aktiveeritud.
Kui ekraanilukk on inaktiveeritud, avaneb teatisekuva. Koputage
teatisekuval valikut MUUDA, et ekraanilukk aktiveerida. Üksikasjade
jaoks vaadake Ekraaniluku seadistamine.
3
Sisestage VPN-i andmed ja koputage valikut SALVESTA.
VPN-i sätete konfigureerimine
1 Koputage loendis VPN soovitud VPN-i.
2 Sisestage VPN-i kasutajakonto andmed ja koputage valikut ÜHENDA.
• Konto andmete salvestamiseks märkige ruut Salvesta konto
andmed.
Privaatne DNS
Saate seadistada isikliku DNSi (domeeninimede süsteemi) valikuid.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Võrk Privaatne DNS.
Valige soovitud suvand ja koputage valikut SALVESTA.
Sätted
123
Heli
Saate kohandada heli-, värina- ja märguandesätteid.
Koputage sätetekuval valikut Heli ja kohandage järgmisi sätteid.
• Heliprofiilid: Muutke helirežiimiks kas Heli, Ainult värin või Hääletu.
• Helitugevus: Reguleerige erinevate elementide helitugevust.
• SIM1 helin/SIM2 helin: Valige helin sissetulevate kõnede jaoks. Lisage
või kustutage helinaid.
• Helina ID: Looge teatud kontakti sissetuleva kõne jaoks helin.
• Vibratsiooniga helin: Seadistage seade samal ajal värisema ja
helisema.
• Sissetuleva kõne välkmärguanne: Määra välgu vilkumine LG helina
järgi.
• SIM1 Teate helid /SIM2 Teate helid: Valige teatisehelin. Määrake
teatisehelinaks seadmesse salvestatud muusika.
• Mitte segada: Määrake teatiste vastuvõtmise kellaaeg, teatiste ja
rakenduse tüüp. Saate teatisi vastu võtta ainult teatud nädalapäevadel.
• Helikvaliteet ja efektid: Kasutage seda funktsiooni helikvaliteedi ja
-efektide määramiseks laulu või video esitamise ajal.
-- Helitugevus: Reguleerige erinevate elementide helitugevust.
-- Heli normaliseerimine: Kasutage seda funktsiooni, et erinevate
heliallikate helitugevusi normaliseerida.
-- Ekvalaiser: Kasutage seda funktsiooni ekvalaiseri seadete
reguleerimiseks.
-- DTS:X 3D Surround: Kasutage seda funktsiooni muusika või
video kolmemõõtmelise, ümbritseva ja erksa heliga esitamiseks,
kui ühendatud on kõrvaklapid, kõlar või muu väline heliseade.
Üksikasjade jaoks vaadake DTS:X 3D Surround.
Sätted
124
• SIM1 Värinalarmi tüüp/SIM2 Värinalarmi tüüp: Saate valida kõne
vastuvõtmisel esineva vibratsiooni tüübi.
• Klahvistiku valimise heli: Valige valimise klahvistiku heli.
• LG Klaviatuuri heli: valige LG klaviatuuri heliefekt.
• Puutehelin: valige heliefekt üksusel koputamise jaoks.
• Ekraanilukkehelid: valige ekraani lukustamise või avamise heliefekt.
Ekraan
Kohandage üksikasjalikud sätted iga kuvatüübi puhul.
Koputage sätetekuval valikut Ekraan ja kohandage järgmisi sätteid.
• Avaekraan: Kohandage avakuva sätteid. Üksikasjade jaoks vaadake
Avakuva sätted.
• Taustpilt & Teema: Valige seadmele ekraani taustapilt, teema ja ikoon
• Tekst: Muutke fondi suurust, paksu kirja või kirjaviisi.
• Uus teisene ekraan: Valige olekuriba ja rakenduste nurkade väljanägemine.
• Kodu puutenupud: Saate avakuva puutenuppe ümber korraldada või
muuta nende taustavärvi.
• Rakenduse skaleerimine: kohandage rakenduste ekraani suurust.
• Ekraani suurus: Seadke ekraanil olevate objektide suurus selliseks, et
neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma asukohta muuta.
• Mugavusvaade: Seadistage seade ekraani sinise valguse kogust
vähendama, et vähendada koormust silmadele.
• Heledus: Saate liuguri abil seadme ekraani heledust muuta. Ekraani
heleduse automaatseks muutmiseks ümbritseva valguse intensiivsuse
järgi koputage lülitit Autom.
• Autom.: Seadistage seade nii, et ekraani heledust reguleeritakse
ümbritseva valguse intensiivsuse järgi automaatselt.
• Automaatne ekraani orientatsiooni: Saate ekraani automaatselt
pöörata olenevalt seadme suunast.
• Ekraani ajalõpp: Saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui
seade on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.
Sätted
125
• Ekraanisäästja: Saate kuvada ekraanisäästja, kui seade on ühendatud
hoidiku või laadijaga. Saate valida kuvatava ekraanisäästja tüübi.
• Minivaade: Saate ekraani suuruse väiksemaks muuta, et seadet
mugavalt ühe käega kasutada. Lohistage ekraani allservas olevat kodu
puutenuppu vasakule või paremale.
Üldine
Lukustus ekraan & turvalisus
Saate kohandada lukustuskuva ja turvalisuse sätteid.
• Google Play Protect: Skannib teie seadet igapäevaselt potentsiaalselt
kahjulike rakenduste osas.
• Leia mu seade: Jälgige eemalt seadme asukohta. Lisaks saate seadme
kaotamise korral oma andmeid turvaliselt kaitsta.
• Turvavärskendus: kontrollige tarkvaravärskenduste leidumist ja
konfigureerige automaatse paigaldamise seadeid.
• Vali ekraani lukk: Valige soovitud viis ekraani lukustamiseks.
Üksikasjade jaoks vaadake Ekraaniluku seadistamine.
• Isikusta Lukustus ekraan: muutke lukustuskuval kuvatavat teavet.
• Turvaluku sätted: Muutke turvalise luku seadeid.
• Sõrmejäljed: Saate ekraani või sisu avada sõrmejäljega. Üksikasjade
jaoks vaadake Sõrmejäljetuvastuse ülevaade.
• Sisulukk: Võimaldab teil seadistada oma QuickMemo+ jaoks luku tüübi
(parool või muster).
• Asukoht: Saate kohandada viisi, kuidas teatud rakendused teie
asukohateavet kasutavad.
• Krüpteerimine ja load: konfigureerige SD-kaardi krüptimise ja
volituste seadeid.
Sätted
126
•
•
•
•
•
•
-- SD-kaardi mälu krüptimine: saate mälukaardi krüptida, et takistada
selle kasutamist teises seadmes. Üksikasjade jaoks vaadake
Mälukaardi krüptimine.
-- Turvaline käivitamine: Saate oma seadet sisselülitamisel lukuga
kaitsta. Üksikasjade jaoks vaadake Turvalise käivitamise seaded.
-- Lubade kaitse: Vaadake mälu tüüpi, kuhu turvasertifikaat
salvestatakse.
-- Usalduväärsed mandaadid: vaadake oma süsteemis olevaid
sertifikaatide väljastajate juur- ja kasutaja paigaldatud sertifikaate.
-- Kasutaja load: vaadake ja muutke oma seadmes talletatavat
turvalise sertifikaadi teavet.
-- Installi salvestist: paigaldage turvaline sertifikaat mälust.
-- Tühista volitused: kustutage kasutaja paigaldatud turvalised
sertifikaadid ja nendega seotud volitused.
Seadista SIM-kaardi lukk: Saate USIM-kaardi lukustada või avada või
muuta parooli (PIN-koodi).
Tee paroolid nähtavaks: Lubage see suvand, et kuvada trükkimise
ajal lühiajaliselt parooli iga tähemärk, et te näeksite seda, mida olete
sisestanud.
Seadme administraatorid: Annab teatud rakendustele õigused
seadme juhtimise või kasutamise piiramiseks.
Trust agents : Saate vaadata ja kasutada seadmesse installitud
usaldusväärseid agente.
Ekraani pin: Saate kinnitada rakendusekuva, nii et kasutada saab
ainult parasjagu aktiivset rakendust.
Kasutuse juurdepääs: Saate vaadata seadmes olevate rakenduste
kasutusteavet.
Sätted
127
Rakendused & märguanded
Saate kontrollida paigaldatud rakenduste loendit ja konfigureerida
teavituste, rakenduste õiguste jmt seadeid.
1
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Rakendused &
märguanded.
2
Kohandage sätteid.
Aku
Saate vaadata praegust akuteavet või sisse lülitada energiasäästurežiimi.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Aku.
Kohandage järgmisi sätteid.
• Patarei kasutus: Saate vaadata akukasutuse andmeid. Täpsema
teabe nägemiseks valige kindel üksus.
• Aku laetus protsentides olekuribal: Saate olekuribal kuvada aku
täitumuse taseme protsendina.
• Adaptiivne aku: Piirake aku kasutust rakenduste puhul, mida te
sageli ei kasuta, piirates nende taustategevusi.
• Taust piirangud: Valige rakendused, mille taustategevusi aku
säästmise eesmärgil piirata.
• Energiasäästmine: Saate vähendada energiatarbimist,
vähendades mõningaid seadme sätteid, nagu ekraani heledus,
operatsioonisüsteemi kiirus ja värina intensiivsus.
• Voolusäästmisel arvatakse välja: valige rakendused, mida toite
säästmise või aku optimeerimise režiimis ilma funktsionaalsuse
piiramiseta kasutada.
Sätted
128
Mälu
Saate vaadata ja hallata seadme sisemälu või mälukaardi mäluruumi.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Mälu.
Kohandage järgmisi sätteid.
• Sisemine mälu: saate vaadata seadme sisemälu kogu ja vaba
mäluruumi. Saate kuvada kasutusel olevate rakenduste loendi ja iga
rakenduse talletusmahu.
• SD kaart: saate vaadata mälukaardi kogu ja vaba mäluruumi. See
suvand kuvatakse vaid siis, kui mälukaart on sisestatud. Mälukaardi
eemaldamiseks koputage valikut .
Kontod
Saate lisada kasutajaid, kellega oma seadet jagada, ja registreerida
pilvekonto.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Kontod.
Kohandage sätteid.
Ligipääsetavus
Saate hallata oma seadmesse installitud hõlbustamise lisandmooduleid.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Ligipääsetavus.
Kohandage järgmisi sätteid.
• Visioon TalkBack: Saate seadistada seadme ekraani olekust või
tegevustest häälega teavitama.
• Visioon Häälteatised: Saate määrata seadme helistaja teavet
häälega ette lugema.
• Visioon Tekst: Muutke fondi suurust, paksu kirja või kirjaviisi.
• Visioon Ekraani suurus: Seadke ekraanil olevate objektide
suurus selliseks, et neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma
asukohta muuta.
• Visioon Puutetundlik suumimine: Saate sisse või välja suumida,
koputades ekraani kolm korda.
Sätted
129
• Visioon Akna suum: Akna suumimine: suumige akna piires sisse
või välja ja pöörake värv ümber.
• Visioon Suur hiirepointer: Suurendage hiire kursorit.
• Visioon Kõrge kontrastsusega ekraan: Kõrge kontrastsusega
ekraan: lülitage kõrge kontrastsusega ekraani saamiseks taustavärv
mustaks.
• Visioon Ekraanivärvi pööramine: Saate suurendada
ekraanivärvide kontrastsust nägemisprobleemidega inimeste jaoks.
• Visioon Ekraanivärvi kohandamine: Saate reguleerida ekraani
värve.
• Visioon Hallskaala: Saate lülitada ekraani halliskaalale.
• Visioon Lõpeta kõne Toite nupuga: Saate kõne lõpetada,
vajutades toite-/lukustusklahvi.
• Kuulmine Pildiallkiri: Saate kuulmispuudega inimestele videote
esitamisel lülitada sisse subtiitriteenuse.
• Kuulmine Vilkuv LED: Määrake LED-tule sisselülitumine
sissetulevate kõnede ja teavituste jaoks.
• Kuulmine Välgu alarmid: Määrake seade teatama sissetulevatest
kõnedest, sõnumitest ja äratustest vilkuva tulega.
• Kuulmine Vaigista kõik helid: saate kõik helid vaigistada ja
vähendada vastuvõtja helitugevust.
• Kuulmine Audiokanal: Saate valida heli tüübi.
• Kuulmine Heli tasakaal: Saate reguleerida heliväljundi tasakaalu.
Kasutage tasakaalu muutmiseks liugurit.
• Motoorne ja tunnetus Touch assistant: Saate sisse lülitada
puuteplaadi, et hõlbustada nuppude ja viibete kasutamist.
• Motoorne ja tunnetus Puutesisend: Sisestage teksti ekraani
puudutades ja all hoides või muutke teksti lihtsalt ekraani
puudutades.
• Motoorne ja tunnetus Tegelik klaviatuur: Kohandage klaviatuuri
sätteid.
• Motoorne ja tunnetus Automaatne hiireklikk: Klõpsake
liikumise puudumisel automaatselt hiire kursoriga.
Sätted
130
• Motoorne ja tunnetus Kõned jaoks puuduta ja hoida:
Saate kõnedele vastata või neist keelduda, koputades ja hoides
kõnenuppu all, mitte seda lohistades.
• Motoorne ja tunnetus Ekraani ajalõpp: Saate seada ekraani
automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud
tegevuseta olekus.
• Motoorne ja tunnetus Puutetundliku juhtimise alad: Saate
piirata puuteala, nii et puutesisendiga saab juhtida ainult teatud
ekraanipiirkonda.
• Juurdepääsu funktsioonide otsetee: Pääsete kiiresti juurde sageli
kasutatavatele funktsioonidele, koputades kolm korda valikut .
• Automaatne ekraani orientatsiooni: Muutke seadme füüsilise
asendi järgi automaatselt ekraani suunda.
• Amazon Assistant: Amazon Assistant pakub automaatselt
toodete võrdlusi, kui teete sissesoste teatud seadme rakendustes.
• Vali ja kuula: võimaldab teil koputada üksustele, et kuulda
tagasisidet kõnena.
• Lülitiga juurdepääs: Saate luua klahvikombinatsioonid oma
seadme juhtimiseks.
Google
Saate kasutada Google’i sätteid, et hallata oma Google’i rakenduste ja
konto sätteid.
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Google.
Smart Doctor
Saate kasutada vidinat Smart Doctor seadme seisukorra diagnoosimiseks
ja selle optimeerimiseks.
Koputage sätetekuval valikuid Üldine Smart Doctor.
Sätted
131
Mängimine
Saate konfigureerida mängude tööriistu, graafikat ja akusäästja
funktsiooni.
• Mängu Käivitaja: Koputage valikut
mängude käivitaja
kasutamiseks.
• Mängu tööriistad: Koputage funktsiooni aktiveerimiseks valikut
.
Saate selle funktsiooni käivitada selleks mängimise ajal ekraani alaosas
mängude tööriistade ikoonil koputades.
• Mängu graafika: Kohandage mängude graafikat.
• Mõnedes mängudes resolutsioone muutes ei pruugi ekraani kuvamise
funktsioon õigesti toimida.
• Vaheaeg: vähendage ekraani heledust ja jõudlust iga kord kui jätate
mängu käima enam kui 5 minutiks.
Topelt rakendus
Saate kasutada mõnda rakendust kahe kontoga.
1
2
3
Koputage seadete kuval valikut Üldine Topelt rakendus.
Pärast lahtiütluse lugemist koputage valikut KINNITA.
Koputage saadaolevate rakenduste loendis valikut Installi, et installida
soovitud rakenduse koopia, ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.
Otseteed
Saate seadistada otseteeklahvide seaded.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Otseteed.
Kohandage järgmisi sätteid.
• Vaata märguannete paneeli: Teavituspaneeli nägemiseks libista
sõrmejäljesensoril üles/alla.
• Ava Kaamera: Vajutage kaamera avamiseks toitenuppu kaks korda.
• Ava Capture+: Kui ekraan on lukustatud või väljas, vajutage
Capture+ avamiseks kaks korda helitugevuse suurendamise nuppu.
Sätted
132
• Ava Kaamera: Kui ekraan on lukustatud või väljas, vajutage
kaamera avamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu.
• Ava Google Assistent: Koputage telefoni küljel olevat Google’i
assistendi nuppu.
• Räägi Google Assistent: Kiireks oma assistendiga rääkimiseks
vajutage nuppu ja hoidke seda all.
• Näita visuaalset kokkuvõtet: Vajutage Google’i assistendi nuppu
kaks korda, et vaadata oma päeva hetkepilti rakendusest Google
Assistant.
Kuva sisselülitamine
Topeltkoputage ekraanil selle sisse või välja lülitamiseks.
Üksikasjade jaoks vaadake Kuva sisselülitamine.
Värskenduskeskus
Saate kontrollida ja paigaldada LG poolt ette nähtud rakenduse või
tarkvara uusima versiooni.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Värskenduskeskus.
Kohandage järgmisi sätteid.
• Rakenduse värskendus: kontrollige, kas saadaval on rakenduse
värskendus. Kui see on saadaval, saate värskenduse paigaldada.
• Tarkvara värskendamine: kontrollige, kas saadaval on tarkvara
värskendus. Kui see on saadaval, saate värskenduse paigaldada.
Keele ja klaviatuuri seaded
Saate kohandada oma seadme keele- ja klaviatuurisätted.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Keele ja klaviatuuri seaded.
Kohandage järgmisi sätteid.
• Keel: Valige keel, mida soovite sellel seadmel rakendada.
• Vaikimisi klaviatuur: Saate vaadata kasutatavat klaviatuuri. Saate
valida teksti sisestamisel kasutatava klaviatuuri.
Sätted
133
• Ekraaniklaviatuur: muutke LG klaviatuuri seadeid või Google Voice’i
häältuvastuse funktsiooni.
• Tegelik klaviatuur: valige kas füüsilise klaviatuuri kasutamine või
kontrollige klaviatuuri lühivaliku nuppe.
• Auto-täitke teenus: lubage see valik, et sisestada ühe koputusega
teie poolt teie kontole salvestatud teavet, näiteks parooli, aadressi
või krediitkaardi numbrit. Saate lisaks kas selle valiku keelata,
kasutada Google’i automaatse täitmise funktsiooni või lisada uue
teenuse konto.
• Tekst-kõneks väljund: Konfigureerige kõnesünteesi väljundi sätteid.
• Osuti kiirus: Saate reguleerida hiire või puuteplaadi kursori kiirust.
• Ümberpööratud hiire nupp: Pöörake hiire parempoolne nupp
ümber, et teha põhitoiminguid.
Kuupäev ja kellaaeg
Saate oma seadme kuupäeva ja kellaaja seadeid kohandada.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Kuupäev ja kellaaeg.
Kohandage sätteid.
Mälu
Saate vaadata teatud ajaperioodil kasutatud keskmist mälumahtu ja
rakenduse poolt hõivatud mälumahtu.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Mälu.
Koputage andmete toomise aja määramiseks valikut .
Sätted
134
Varukoopia
Saate oma seadmesse salvestatud andmed varundada teise seadmesse
või teisele kontole.
1
2
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Varukoopia.
Kohandage järgmisi sätteid.
• LG Mobile Switch: võimaldab teil andmeid vanalt LG seadmelt oma
uuele LG seadmele teisaldada.
• Varunda & taasta: varundage oma seadmes olevad andmed või
taastage andmed seadmesse varukoopialt.
• Seadme lähtestamine võib kustutada mällu salvestatud varufailid.
Veenduge, et kopeerite olulised varundatavad failid oma arvutisse ja
salvestate need sinna.
• Google Varukoopia: muutke Google’i kettale varundamise seadeid.
Saate lisaks kontrollida hetkel kasutatavat varundamiskontot või
uue varundamiskonto lisada.
Taaskäivita & Lähtesta
Saate seadme, sealhulgas võrgu ja rakenduste seaded, lähtestada.
1
2
Puudutage seadete kuval valikuid Üldine Taaskäivita & Lähtesta.
Kohandage järgmisi sätteid.
• Automaatne taaskäivitamine: Taaskäivitage ja optimeerige
telefon automaatselt kindlaks määratud ajal. Koputage funktsiooni
aktiveerimiseks valikut
. Seade taaskäivitab end määratud ajal ja
optimeerib end. Valige taaskäivitamise kuupäev ja kellaaeg.
Sätted
135
• Saate määrata seadme end kord nädalas taaskäivitama. Seade
taaskäivitab end automaatselt tunni jooksul alates eelseadistatud ajast.
• Seadme taaskäivitumisel kustutatakse teatised ja märgid. Salvestage
olulised andmed enne eelseadistatud aega.
• Automaatse taaskäivituse funktsiooni ei aktiveerita järgnevates
olukordades: Kui ekraan on sisse lülitatud, kui seade on kasutuses, kui
aku täitumus on 30% või vähem, kui USIM kaart on lukustatud või kui
seadme lukk seadet sisse lülitades aktiveeritakse.
• Võrguseadete lähtestamine: Saate lähtestada Wi-Fi-, Bluetoothi ja
muud võrgusätted.
• Reset app preferences Lähteste rakenduse eelistused: lähtestage
rakenduse seaded. Rakenduses salvestatud andmeid ei kustutata.
• Tehaseandmete lähtestamine: Saate kõik seadme sätted lähtestada
ja andmed kustutada.
• Seadme taaskäivitamine ja lähtestamine kustutab kõik selles olevad
andmed. Sisestage uuesti oma seadme nimi, Google’i konto ja muu
algne teave.
Teave telefoni kohta
Saate vaadata seadme teavet, nagu nimi, olek, tarkvara üksikasjad ja
juriidiline teave.
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Teave telefoni kohta ja
vaadake teavet.
Regulatsioon ja turvalisus
Saate vaadata oma seadmega seotud regulatiivtähiseid ja seotud teavet.
Koputage seadete kuval valikuid Üldine Regulatsioon ja turvalisus.
Sätted
136
05
Lisa
LG keele sätted
Valige keel, mida soovite oma seadmes kasutada.
Sätted Üldine Keele ja klaviatuuri seaded Keel
• Koputage
LISA KEEL ja valige keel.
-- Puudutage ja hoidke
ja lohistage see vaikekeeleks seadmiseks
keelte loendis kõige üles.
LG Bridge
LG Bridge’i ülevaade
LG Bridge on rakendus, mis aitab teil oma LG nutitelefoni salvestatud
fotosid, muusikat, videoid ja dokumente mugavalt arvutist hallata. Saate
varundada kontakte, fotosid ja muud arvuti sisu või värskendada seadme
tarkvara.
• Vt spikrist LG Bridge üksikasju.
• Toetatavad funktsioonid võivad olenevalt seadmest erineda.
• LG USB-draiver on vajalik programm teie LG nutitelefoni ühendamiseks
arvutiga ning installitakse LG Bridge’i installimisel.
LG Bridge’i funktsioonid
• Seadme failide haldamine arvutist Wi-Fi- või mobiilandmeside
ühenduse kaudu.
• Andmete varundamine seadmest arvutisse või andmete taastamine
arvutist seadmesse USB-kaabli kaudu.
• Seadme tarkvara uuendamine arvutist USB-kaabli kaudu.
Lisa
138
LG Bridge’i installimine arvutisse
1 Minge oma arvutist aadressile www.lg.com.
2 Valige oma regioon.
3 Klõpsake Tugi Tarkvara ja riistvara.
4 Sisestage oma seadme nimi.
VÕI
Valige see toote kategooria järgi.
5
Liikuge kohta PC sünkr. LG Bridge ja laadige alla seadistuse fail.
• Liikuge kohta Üksikasjad, et kuvada LG Bridge’i installimise
miinimumnõuded.
Telefoni tarkvara värskendamine
LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine Interneti
kaudu
Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage
veebisaiti http://www.lg.com/common/index.jsp, valige oma riik ja keel.
See funktsioon võimaldab teil mugavalt oma telefoni püsivara Interneti
kaudu värskendada, ilma et peaksite teeninduskeskust külastama. See
funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni
teie seadme jaoks kättesaadavaks.
Kuna mobiiltelefoni püsivaravärskendus nõuab kogu värskendusprotsessi
ajal kasutaja täielikku tähelepanu, siis kontrollige enne jätkamist kindlasti
kõiki juhiseid ja märkuseid, mida igas etapis kuvatakse. Pange tähele, et
USB-kaabli eemaldamine täiendamise ajal võib teie mobiiltelefoni tõsiselt
kahjustada.
• LG jätab endale õiguse teha püsivaravärskendused kättesaadavaks
ainult oma äranägemisel valitud mudelitele ega taga püsivara uuema
versiooni kättesaadavust kõigi telefonimudelite puhul.
Lisa
139
LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus eetri kaudu
(Over-the-Air – OTA)
See funktsioon võimaldab teil oma telefoni tarkvara õhu kaudu mugavalt
värskendada, ilma USB-kaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval
ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks
kättesaadavaks.
Telefoni tarkvaravärskenduse sooritamiseks,
Sätted Üldine Värskenduskeskus Tarkvara värskendamine Otsi
nüüd uuendusi.
• Telefoni tarkvara värskendamise käigus võivad teie isiklikud andmed, sh
teie Google’i konto ja muude kontode teave, teie süsteemi/rakenduste
andmed ja sätted, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents, telefoni
sisemälust kaotsi minna. Seetõttu soovitab LG isiklikud andmed enne
telefoni tarkvara värskendamist varundada. LG ei vastuta teie isiklike
andmete kaotsimineku eest.
• See funktsioon oleneb piirkonnast või teenusepakkujast.
Lisa
140
Vargusvastase tehnoloogia juhend
Saate seadistada oma seadme nii, et teised inimesed ei saaks seda
kasutada, kui seade lähtestatakse tehasesätetele ilma teie loata. Näiteks
kui seade läheb kaotsi, varastatakse või selle andmed kustutatakse, saab
seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google’i kontot või ekraanilukku.
Seadme kaitsmiseks peate tegema järgmist.
• Seadistage ekraanilukk: Kui teie seade läheb kaotsi või varastatakse,
kuid teil on seadistatud ekraanilukk, ei saa seadmest andmeid
sätetemenüü abil kustutada, kui ekraan on lukus.
• Lisage seadmesse oma Google’i konto: Kui teie seade tühjendatakse,
kuid teil on selles Google’i konto, ei saa seade seadistustoimingut
lõpule viia, enne kui teie Google’i konto teave on uuesti sisestatud.
Kui olete seadme kaitsnud ja soovite selle tehasesätetele lähtestada,
peate kas ekraani avama või sisestama oma Google’i konto parooli. See
tagab, et seadme saate lähtestada teie ise või keegi, keda usaldate.
• Ärge unustage enne tehasesätetele lähtestamist oma Google’i kontot
ja parooli, mille olete seadmele lisanud. Kui te ei saa seadistamise ajal
kontoteavet esitada, ei ole teil võimalik seadet pärast tehasesätetele
lähtestamist kasutada.
Lisa
141
Teave avatud lähtekoodiga tarkvara
märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside
saamiseks külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud
litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis
katab selle levitamisega seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise
ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile
opensource@lge.com.
See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.
See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.
Õigusteave
(Regulatsiooni identifitseerimisnumber,
e-märgistamine jne)
Regulatiivsed üksikasjad leiate osast Sätted Üldine Regulatsioon ja
turvalisus.
Lisa
142
Kaubamärgid
• DTS-i patentide kohta vaadake http://patents.dts.com. Toodetud DTS
Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbol ja DTS ning sümbol
koos, DTS:X ja DTS:X logo on DTS, Inc registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. © DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.
• Autoriõigus ©2019 LG Electronics, Inc. Kõik õigused on kaitstud. LG
ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste
registreeritud kaubamärgid.
• Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play,
Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google
Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets ja teised seotud
märgid ning logod on Google LLC kaubamärgid.
• Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc.ülemaailmselt
registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud
kaubamärgid.
• Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.
Lisa
143
VASTAVUSDEKLARATSIOON
LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see LM-X540EMW vastab
direktiivi 2014/53/EU olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele
sätetele.
Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt
http://www.lg.com/global/declaration
Toote ühilduvusteabe saamiseks
võtke ühendust aadressil
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Wi-Fi (WLAN)
5150–5350 MHz sagedusriba on ette nähtud ainult siseruumides
kasutamiseks.
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE EL ES FI FR
HR HU IE
IS
IT
LI
LT LU LV MT NL NO PL
PT RO SE SI SK UK AL ME RS MK TR BA XK
Lisa
144
Lisateave
Karastatud klaasist osad
Seadme karastatud klaasist osad ei ole permanentsed ja need võivad aja
jooksul kuluda.
• Kui kukutate oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi
kõvasti kokku põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada.
Sellisel juhul lõpetage koheselt oma seadme kasutamine ja võtke
ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
• Kaubandusvõrgust saate osta kaitseklaase, et oma seadet kahjustuste
eest kaitsta.
Pange tähele, et LG Electronics’i pakutav garantiiteenindus neid
kaitsekatteid ei kata ja nende ohutus ei ole garanteeritud.
Kuvasuhe
Mõned allalaaditud rakendused ei toeta teatavat kuvasuhet.
Sellisel juhul valige rakenduse jaoks kõige optimaalsem ekraani suhe või
pidage rohkema teabe saamiseks nõu rakenduse pakkujaga.
Lisa
145
Andmete edastamise juhend
• LG seadmete või LG seadme ja kolmanda osapoole seadme vahel
vahetatavate andmete jaoks vaadake järgnevat tabelit.
LG seade
Tüüp
Üksuse üksikasjad
→
LG seade
Kolmanda
osapoole
Androidseade
→
iOS-seade
→
LG seade
LG seade
Isiklikud
andmed
Kontaktid, sõnumid,
helistamise logid,
kalender, salvestatud
helid
Memod
Äratused
Meediaandmed
Ekraani
seaded
Rakendused
Lisa
○
○
○
○
X
○
X
X
Fotod, videod, laulud,
dokumendid
○
○
○
Avakuva seaded
(kaustad ja vidinad)
○
X
X
Lukustuskuva seaded
(v.a. ekraaniluku
seaded)
○
X
X
Alla laetud
rakendused
○
○
Alla laetud rakenduse
isiklikud andmed
○
○
Avalik sertifikaat
Teised
○
Seaded (Wi-Fi,
Bluetooth, kõned,
heli ja teatis,
ligipääsetavus, aku)
○
-
X
○
X
X
X
146
• Tarkvara versioonist, rakenduse versioonist, operatsioonisüsteemist,
tootjast või teenusepakkuja strateegiast sõltuvalt ei tohi mõningaid
andmeid edastada.
Lisa
Toetatud sagedusribad
Tx väljundvõimsus
GSM 900
33.7 dBm
GSM 1800
30.7 dBm
WCDMA B1
23.7 dBm
WCDMA B8
24.4 dBm
LTE B1
23.7 dBm
LTE B3
23.7 dBm
LTE B7
23.7 dBm
LTE B8
24.4 dBm
LTE B20
24.4 dBm
LTE B38
24.4 dBm
BT 2.4GHz
10.5 dBm
WLAN 2.4GHz
18.0 dBm
WLAN 5GHz
16.0 dBm
NFC
-21 dBuA/m
147
Teie vana seadme hävitamine
1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja
elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi
hävitada.
2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega
aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset
mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib
sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi
seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada,
et säilitada piiratud ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta
ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma
lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat
infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling
Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine
1. See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe
(Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat
rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid
rohkem kui 0,004%.
2. Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks
ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik
võimuorgan.
3. Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab
ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise
kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust
toote ostsite.
Lisa
148
KKK
Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mis võivad
seadme kasutamisel ette tulla. Mõne probleemi lahendamiseks peate
võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamiku saate hõlpsasti ise
lahendada.
Seade kuumeneb üle
Seade kuumeneb kasutamise ajal üle.
Järgnevatel juhtudel aku voolutarbimine suureneb ja seade võib üle
kuumeneda:
• Seadet esimest korda sisse lülitades või andmeid varundades
• Mitut rakendust üheaegselt töös hoides
-- Kui taustal töötab mitu rakendust
-- Laadides videokõne pidamise või video salvestamise ajal alla suuri
faile
• Suurt võimsust vajavaid funktsioone kasutades
-- Internetis videote voogedastust vaadates või pikka videot
salvestades
-- Pikka aega tipptasemel mänge mängides
-- Kasutades seadet pikka aega ekraani maksimaalse heledusega
• Suurt hulka mobiilset andmesidet kasutades
-- Wi-Fi leviala või modemit kasutades
-- Mitme konto andmeid üheaegselt sünkroonides
Lisa
149
• Muud juhud
-- Välismaal rändlust kasutades
-- Kasutades seadet nõrkade signaalidega või kuuldavuseta
piirkondades
-- Laadides seadet kahjustatud või võõrkehadega saastatud laadija/
USB-kaabli liidesega
• Funktsioonidest ja rakendustest sõltuvalt ei pruugi mõned ülal loetletud
juhtudest kehtida.
Seade kuumeneb laadimise ajal üle.
• Seade ja laadija võivad laadimise ajal kuumaks muutuda. Juhtmevaba
laadimise või kiirlaadimise ajal võib seade veelgi kuumemaks muutuda.
Kui aku temperatuur tõuseb teatud tasemest kõrgemale, võib seade
laadimise lõpetada.
-- Ühendage laadija seadme küljest lahti ja sulgege kõik töötavad
rakendused. Enne seadme uuesti laadimist või rakenduse uuesti
tööle panemist laske seadmel maha jahtuda.
-- Kui seadme alumises osas olev laadija/USB-kaabli liides
kuumeneb üle, peatage laadimine ja külastage lähimat LG
klienditeeninduskeskust.
Kuidas seadme üle kuumenemist lahendada
• Sulgege kõik töötavad rakendused või funktsioonid ning laske seadmel
maha jahtuda.
• Uuendage tarkvara alati uusimale versioonile.
• Lülitage välja Wi-Fi, Bluetoothi või GPS-i funktsioonid, kui te neid ei
kasuta.
• Sulgege rakendused, mida te ei kasuta.
Lisa
150
• Kui te kasutate seadet ekraani maksimaalse heledusega, vähendage
heledust.
• Kui seade kuumeneb üle pikemaajaliselt, lõpetage selle kasutamine
mõneks ajaks. Kui seade jätkuvalt üle kuumeneb, külastage LG
klienditeeninduskeskust.
Kasutamise piirangud üle kuumenemisel
Kui seade kasutamise või laadimise ajal üle kuumeneb, võidakse mõned
funktsioonid, rakendused või isegi seade ise välja lülitada.
See on seda funktsiooni toetavate seadmete korral tavapärane toimimine.
• Kui seadme temperatuur tõuseb teatud tasemest kõrgemale,
kuvatakse hoiatusteade.
-- Kui te mängite tipptasemel mänge, salvestate videoid või laadite
üles suuri faile, võib seade pikemaajaliselt üle kuumeneda. Sellisel
juhul võidakse kuvada automaatsest väljalülitamisest teavitav
hoiatusteade.
Lülitage seade välja või sulgege kõik töötavad rakendused või
funktsioonid ning laske seadmel maha jahtuda.
• Seadme jahutamiseks võidakse piirata ekraani heledust ja töötamise
kiirust. Töötavad rakendused või funktsioonid võivad aeglasemaks
muutuda või peatuda. Seadme laadimine võib seiskuda.
SIM-kaardi viga
Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.
Võrguühendust / katkenud võrguühendust ei
tuvastatud
Signaal on nõrk. Liikuge akna või avatud ala suunas.
Viibite väljaspool operaatori võrgu ala. Liikuge ja kontrollige võrku.
Lisa
151
Kõned ei ole saadaval
Uus võrk ei ole volitatud.
Veenduge, et te ei ole sissetulevale numbrile seadistanud kõne
tõkestamist.
Veenduge, et te ei ole valitavale numbrile seadistanud kõne tõkestamist.
Seadet ei saa sisse lülitada
Teie seade ei lülitu sisse kui aku on täiesti tühi.
Enne seadme sisse lülitamist laadige aku täielikult.
Laadimistõrge
Veenduge, et seadet laetakse normaaltemperatuuril.
Kontrollige laadijat ja selle ühendust seadmega.
Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid.
Aku tühjeneb kiiremini kui kohe pärast ostmist
Aku tööiga võib väheneda kui kasutate seadet või akut väga külmade või
kuumade temperatuuride juures.
Aku voolutarbimine suureneb teatud rakendusi, näiteks GPS-i, mänge või
interneti, kasutades.
Aku on kuluv ja selle tööiga kahaneb aja jooksul.
Kaamerat käivitades ilmuvad veateated
Laadige akut.
Vabastage mäluruumi kas faile arvutisse üle kandes või neid oma
seadmest kustutades.
Seadme taaskäivitamine.
Kui teil on pärast nende nõuannete proovimist kaamera rakendusega
jätkuvalt probleeme, võtke ühendust LG Electronics’i teeninduskeskusega.
Lisa
152
Fotode kvaliteet on kehv
Teie fotode kvaliteet võib varieeruda ümbrusest ja teie poolt kasutatud
pildistamistehnikatest sõltuvalt.
Fotosid ja videoid tehes on tavalise nurga kvaliteet parem kui lainurga
oma.
Pimedates kohtades pildistades (öösel või siseruumides) võib kujutisel
esineda müra või kujutised võivad olla fookusest väljas.
Mistahes probleemide korral lähtestage suvandid.
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
Kui te kinnitate puuteekraanile ekraanikaitse või valikulisi lisaseadmeid, ei
pruugi puuteekraan õigesti toimida.
Kui te kannate kindaid, kui teie käed ei ole ekraani puudutades puhtad või
kui te koputate ekraanile teravate esemete või oma sõrmeotstega, võivad
puuteekraani töös tekkida häired.
Puuteekraani töös võivad esineda häired ka niisketes oludes või kui
ekraanile on sattunud vett.
Tarkvara ajutiste vigade puhastamiseks taaskäivitage oma seade.
Kui teie puuteekraan on kriibitud või vigastatud, külastage LG Electronics’i
teeninduskeskust.
Hangub või tardub
Seadme taaskäivitamine
• Kui teie seade hangub või tardub, peate kas rakendusi sulgema või
seadme välja ja uuesti sisse lülitama.
Algkäivituse sooritamine
• Seadme lähtestamiseks juhul kui ekraan hangub või nupud,
puuteekraan või seade ise enam ei reageeri, võib kasutada nn pehmet
lähtestamist (soft reset).
• Oma seadme selliselt lähtestamiseks lihtsalt vajutage ja hoidke all
helitugevuse vähendamise ja toite nuppe kuni seade uuesti käivitub.
Lisa
153
Seadme lähtestamine
• Kui ülaltoodud meetodid teie probleemi ei lahenda, sooritage
tehaseandmete lähtestamine.
• Seadete kuval koputage Üldine Taaskäivita & Lähtesta
Tehaseandmete lähtestamine.
-- See meetod lähtestab kõik seadme seaded ja kustutab andmed.
Pidage enne tehaseandmete lähtestamise sooritamist meeles,
et teeksite kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest
varukoopiad.
-- Kui registreerisite seadmesse Google’i konto, peate pärast seadme
lähtestamist samale Google’i kontole sisse logima.
Bluetooth-seadet ei leitud
Veenduge, et Bluetooth’i juhtmeta funktsioon on teie seadmes
aktiveeritud.
Veenduge, et Bluetooth’i juhtmeta funktsioon on aktiveeritud seadmes,
millega soovite ühendust saada.
Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade on Bluetooth’i
maksimaalses ulatuses (10 m).
Kui ülaltoodud nõuanded teie probleemi ei lahenda, võtke ühendust LG
Electronics’i teeninduskeskusega.
Seadet arvutiga ühendades ei looda ühendust
Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
Veenduge, et olete paigaldanud õige draiveri ja oma arvutit värskendanud.
Allalaaditud rakendused põhjustavad palju tõrkeid.
Rakendusel on probleeme.
Eemaldage rakendus ja paigaldage see uuesti.
Lisa
154
Apie šį naudotojo vadovą
LIETUVIŲ
Dėkojame, kad pasirinkote šį LG gaminį. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo
vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad užtikrintumėte saugų ir
tinkamą jo naudojimą.
• Visada naudokite originalius LG priedus. Pridedami komponentai skirti
naudoti tik su šiuo įrenginiu; su kitais įrenginiais jie gali būti nesuderinami.
• Aprašai yra pagrįsti įrenginio numatytosiomis nuostatomis.
• Numatytosios įrenginio programos gali būti atnaujinamos, o su šiomis
programomis susijusio palaikymo paslaugos gali būti atšauktos be
išankstinio įspėjimo. Jei turite kokių nors klausimų apie programėlę,
pateiktą su įrenginiu, kreipkitės į LG techninės priežiūros centrą. Dėl
naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į atitinkamos paslaugos teikėją.
• Pakeitus įrenginio operacinę sistemą arba įdiegus neoficialių šaltinių
programinę įrangą, įrenginys gali sugesti ir duomenys gali būti
sugadinti arba prarasti. Tokie veiksmai gali pažeisti jūsų LG licencijos
sutartį ir panaikinti garantiją.
• Tam tikras turinys ir paveikslėliai jūsų įrenginyje gali skirtis
(atsižvelgiant į sritį, paslaugų teikėją, programinės įrangos versiją arba
operacinės sistemos versiją) ir gali būti keičiami iš anksto neperspėjus.
• Programinei įrangai, garso įrašams, fonui, vaizdams ir kitai medijai,
pateiktiems su įrenginiu, yra taikoma riboto naudojimo licencija. Jei
gaunate ir naudojate šias medžiagas komerciniais ar kitais tikslais,
galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Kaip naudotojas, esate visiškai
atsakingas už neteisėtą medijos naudojimą.
• Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų paslaugas, pvz.,
pranešimus, įkėlimą, atsisiuntimą, automatinį sinchronizavimą ir
vietos paslaugas. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite
duomenų planą, tinkantį pagal jūsų poreikius. Kreipkitės į paslaugos
teikėją, kad gautumėte papildomos informacijos.
• Šis vartotojo vadovas yra parašytas kiekvienos šalies pagrindinėmis kalbomis.
Priklausomai nuo naudojamos kalbos, turinys gali šiek tiek skirtis.
1
Nurodomieji įspėjimai
ĮSPĖJIMAS: situacijos, kurioms esant naudotojas ir trečiosios šalys gali
susižaloti.
ATSARGIAI: situacijos, kurioms esant galima nesunkiai susižaloti arba
sugadinti įrenginį.
PASTABA: pranešimai arba papildoma informacija.
Apie šį naudotojo vadovą
2
Rodyklė
5
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
01
41
Kaip išimti atminties kortelę
41
Akumuliatorius
43
Jutiklinis ekranas
Pasirinktinai pritaikomos
funkcijos
47
Pradžios ekranas
56
Ekrano užraktas
61
Atminties kortelės
užšifravimas
62
Ekrano kopijų darymas
63
Teksto įvedimas
67
Turinio bendrinimas
15
Fotoaparato funkcijos
20
Galerijos funkcijos
24
Garso kokybės ir efektų
savybės
24
„Google Assistant“
26
Piršto atspaudo atpažinimas
29
Daugelio užduočių funkcija
02
Pagrindinės funkcijos
32
Gaminio komponentai ir
priedai
33
Dalių apžvalga
36
Maitinimo įjungimas ir
išjungimas
37
Kaip įdėti SIM kortelę
40
Kaip įdėti atminties kortelę
03
Naudingos programos
70
Programėlių diegimas ir
šalinimas
71
Programų šiukšliadėžė
72
Programėlių nuorodos
73
Telefonas
77
Žinučių sistema
78
Fotoaparatas
88
Galerija
92
Kontaktai
3
95
QuickMemo+
97
Laikrodis
98
Kalendorius
99
Užduotys
99
Muzika
100 Skaičiuotuvas
100 El. paštas
101 Garso įrašytuvas
102 Atnaujinimų centras
102 Failų tvarkytuvė
102 Smart Doctor
103 LG Mobile Switch
103 SmartWorld
104 RemoteCall Service
104 Korinis transliavimas
105 „Google“ programėlės
05
Priedas
136 LG kalbos nuostatos
136 LG Bridge
137 Telefono programinės įrangos
naujinimas
139 Apsaugos nuo vagystės
vadovas
140 Informacija apie atvirojo
kodo programinės įrangos
naudojimą
140 Informacija apie reglamentus
(Reglamento identifikavimo numeris,
el. ženklinimas, kt.)
141 Prekių ženklai
142 ATITIKTIES DEKLARACIJA
04
Nustatymai
142 Jei reikia informacijos apie šio
gaminio atitiktį, kreipkitės į
biurą
142 „Wi-Fi“ (WLAN)
143 Daugiau informacijos
147 DUK
109 Nustatymai
109 Tinklas
122 Garsas
123 Ekranas
124 Bendra
Rodyklė
4
Nurodymai, kaip saugiai ir
veiksmingai naudoti
Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikant šių nurodymų galima sukelti
pavojų arba nusižengti įstatymams.
Jei įvyktų gedimas, įrenginyje integruotas programinės įrangos įrankis, kuris renka
gedimų žurnalo duomenis. Šis įrankis renka tik gedimui būdingus duomenis, pvz.,
signalo stiprumą, tinklo ID padėtį staigiai nutrūkus skambučiui ir įkeltas programas.
Žurnalas naudojamas tik siekiant nustatyti gedimo priežastį. Šie žurnalai yra
užšifruoti ir juos gali pasiekti tik autorizuoto LG remonto centro darbuotojai, jei
jums reikėtų grąžinti savo įrenginį taisyti.
Radijo dažnių energijos poveikis
Radijo bangų poveikio ir savitosios sugerties galios (SAR) informacija.
Šis prietaisas sukurtas taip, kad atitiktų taikomus radijo bangų poveikio saugumo
reikalavimus. Šie reikalavimai pagrįsti konkrečiomis mokslinėmis rekomendacijomis,
kurios apima saugos ribas, skirtas visų asmenų (nepaisant amžiaus ir sveikatos)
saugumui užtikrinti.
• Radijo bangų poveikio rekomendacijose naudojamas matavimo vienetas,
vadinamas savitosios sugerties galia, arba SAR. SAR bandymai atliekami
standartizuotais metodais, kai prietaisas skleidžia maksimalų sertifikuotą galios
lygį visomis naudojamomis dažnio juostomis.
• Įvairių modelių LG prietaisų SAR lygis gali skirtis, tačiau jie visi turi atitikti
taikomas rekomendacijas dėl radijo bangų poveikio.
• SAR riba, kurią rekomenduoja Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios
spinduliuotės komisija (ICNIRP), yra 2 W/kg, tenkanti vidutiniškai 10 g kūno
audinio.
• Didžiausia šio modelio SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,501
W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 1,105 W/kg (10 g).
5
• Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio gairių reikalavimus, kai jo naudojimo
padėtis yra įprastinė – pridėjus prie ausies – arba jis laikomas bent 5 mm
atstumu nuo kūno. Jei dėklas, diržo segtukas arba laikiklis naudojamas nešiojant
prie kūno, jame negali būti metalo ir jie prietaisą nuo kūno turi atitraukti bent 5
mm atstumu. Norint perduoti duomenų failus arba siųsti pranešimus, šį prietaisą
reikia tinkamai prijungti prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų failų perdavimo
arba pranešimų siuntimo procesas gali būti atidėtas, kol bus galimas tinkamas
ryšys. Būtina vykdyti pirmiau pateiktas instrukcijas dėl atskyrimo atstumo, kol
perdavimo procesas bus baigtas.
Informacija apie radijo dažnio poveikį nuo FKK
1996 m. rugpjūčio mėn. JAV Federalinė komunikacijų komisija
(FKK) pagal galiojančius nuostatus bei FKK 96-326 reglamentą
pritaikė FKK reguliuojamų siųstuvų radijo dažniais (RD) skleidžiamos
elektromagnetinės energijos poveikio žmogui atnaujintus saugumo
standartus. Šios gairės atitinka saugos standartus, anksčiau nustatytus
pagal tarptautinius ir JAV standartus. Šio įrenginio konstrukcija atitinka
FKK gaires ir šiuos tarptautinius standartus.
15.19 dalis
Šis įtaisas atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos toliau pateiktos dvi
sąlygos:
(1) Įrenginys neturi kelti žalingų trikdžių ir
(2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie
gali sukelti nepageidaujamą veikimą.
15.21 dalis. Pareiškimas
Be rašytinio gamintojo sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali
netekti teisės naudotis įranga.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
6
Nešiojimas prie kūno
Šis prietaisas išbandytas tipiškiems nešiojimo prie kūno atvejams, laikant įrenginio
galinę pusę 0,39 colio (1 cm) atstumu nuo vartotojo kūno ir įrenginio galinės pusės.
Siekiant laikytis FKK RD poveikio reikalavimų, tarp vartotojo kūno ir įrenginio galinės
dalies turi būti minimalus 0,39 colio (1 cm) atstumas.
Negalima naudoti diržų, pistoletų dėklų ir laikiklių ir panašių priedų, kurių sudėtyje
yra metalinių dalių. Prie kūno dėvimi priedai, kurie neužtikrina 0,39 colio (1 cm)
atstumo tarp vartotojo kūno ir prietaiso galinės dalies, ir nebuvo išbandyti dėl
įprasto nešiojimo prie kūno, gali neatitikti FKK RD poveikio ribų, todėl jų reikėtų
nenaudoti.
15.105 dalis. Pareiškimas
Įranga buvo patikrinta ir, remiantis FKK taisyklių 15 dalimi, atitinka B klasės
skaitmeninių įrenginių apribojimus. Šie apribojimai sukurti, kad būtų suteikta
pakankama apsauga nuo gyvenamose patalpose esančios įrangos skleidžiamų
žalingų trikdžių. Ši įranga generuoja, naudoja ir skleidžia radijo dažnių energiją ir,
jei nėra sumontuota ir nenaudojama pagal nurodymus, gali sukelti žalingus radijo
ryšio trikdžius. Tačiau nėra jokių garantijų, kad montavimo metu neatsiras trikdžių.
Jei ši įranga sukelia žalingus ar televizijos signalų trikdžius, kuriuos galima nustatyti
įjungus ir išjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama juos bandyti pašalinti viena
ar keliomis iš toliau pateiktų priemonių:
• Iš naujo pakreipkite arba perdėkite priimančiąją anteną.
• Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
• Įrangą prijunkite prie lizdo, tačiau kitoje grandinėje, nei yra prijungtas imtuvas.
• Pagalbos kreipkitės į patyrusį radijo / televizoriaus specialistą.
Gaminio techninė priežiūra
• Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus. LG nesuteikia garantijos
dėl patirtos žalos arba gedimo, atsiradusio dėl trečiųjų šalių priedų.
• Tam tikras turinys ir paveikslėliai gali skirtis nuo jūsų įrenginio; jie gali būti
keičiami iš anksto neįspėjus.
• Neardykite šio prietaiso. Jei jį būtina remontuoti, nuneškite jį kvalifikuotam
techninės priežiūros specialistui.
• Garantinis remontas, LG nuožiūra, gali apimti dalių arba plokščių pakeitimą
naujomis arba suremontuotomis dalimis arba plokštėmis, kurių funkcijos atitinka
sugedusių dalių funkcijas.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
7
• Laikykite atokiai nuo elektros prietaisų, pvz., televizorių, radijo imtuvų ir
asmeninių kompiuterių.
• Prietaisą reikia laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių arba orkaičių.
• Nenumeskite.
• Saugokite šį prietaisą nuo mechaninės vibracijos arba smūgių.
• Išjunkite prietaisą visose vietose, kur reikalaujama pagal specialias taisykles.
Pavyzdžiui, nenaudokite prietaiso ligoninėse, nes jis gali paveikti jautrią
medicininę įrangą.
• Kol prietaisas įkraunamas, neimkite jo šlapiomis rankomis. Kyla pavojus patirti
elektros smūgį ir smarkiai pakenkti prietaisui.
• Nekraukite prietaiso šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, nes prietaisas gali
įkaisti ir gali kilti gaisro pavojus.
• Prietaiso išorę valykite sausa šluoste (nenaudokite tirpiklių, pvz., benzeno,
skiediklio ar alkoholio).
• Kol prietaisas įkraunamas, nelaikykite jo ant minkštų paviršių.
• Prietaisą reikia krauti gerai vėdinamoje vietoje.
• Saugokite šį prietaisą nuo pernelyg didelio dūmų ar dulkių kiekio.
• Nelaikykite prietaiso šalia banko kortelių ar elektroninių viešojo transporto
bilietų. Jis gali pakenkti magnetinėse juostelėse laikomiems duomenims.
• Nelieskite ekrano aštriais daiktais, nes jie gali pažeisti prietaisą.
• Saugokite prietaisą nuo skysčių ir drėgmės.
• Priedus, pvz., ausines, naudokite atsargiai. Nelieskite antenos be reikalo.
• Nenaudokite, nelieskite ir nemėginkite nuimti arba taisyti sulūžusio, sudužusio
arba įtrūkusio stiklo. Sugadinus stiklinį ekraną dėl netinkamo naudojimo,
garantija netaikoma.
• Šis prietaisas yra elektroninis gaminys, kuris įprastai veikdamas išskiria šilumą.
Jei nėra tinkamo vėdinimo, dėl labai ilgo tiesioginio sąlyčio su oda gali atsirasti
diskomforto pojūtis arba galima nesmarkiai nusideginti. Dėl to naudodami
prietaisą arba ką tik baigę juo naudotis būkite atsargūs.
• Jei prietaisas sušlapo, nedelsdami išjunkite maitinimą ir palaukite, kol prietaisas
visiškai išdžius. Nebandykite paspartinti džiūvimo naudodami išorinį šildymo
šaltinį, pvz., orkaitę, mikrobangų krosnelę ar plaukų džiovintuvą.
• Skystis, patekęs į jūsų drėgną įrenginį, pakeis gaminio etiketės spalvą įrenginio
viduje. Jei įrenginys sugadintas dėl sąlyčio su skysčiu, garantija netaikoma.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
8
• Mobiliajam prietaisui reikia tinkamos oro cirkuliacijos, kad išsisklaidytų šiluma.
Dėl tiesioginio sąlyčio su oda ir netinkamo oro srauto tekėjimo į prietaisą jis gali
perkaisti. Nuo naudotojo kūno prietaisas turi būti bent 1,0 cm atstumu.
• Neleiskite pašalinių medžiagų dulkėms patekti į įkroviklį / USB laido lizdą. Jos gali
tapti karščio ar ugnies priežastimi.
• Stebėkite, kad gaminys nesiliestų su skysčiais. Nenaudokite gaminio ir
neįkraukite jo, jeigu jis šlapias. Kai tik gaminys sušlampa, pasikeičia skysčio
padarytos žalos indikatoriaus spalva. Įsidėmėkite, kad dėl šios priežasties jums
nebus suteiktos nemokamos remonto paslaugos pagal garantiją.
Efektyvus prietaiso naudojimas
Elektroniniai įrenginiai
Visi įrenginiai gali priimti trikdžius, galinčius pakenkti jų veikimui.
• Šalia medicinos įrenginių nenaudokite savo prietaiso be leidimo.
Pasikonsultuokite su gydytoju ir išsiaiškinkite, ar prietaiso veikimas gali trukdyti
jūsų medicininiam prietaisui.
• Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja kitus prietaisus laikyti bent
15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus, kad išvengtumėte galimų širdies
stimuliatoriaus trukdžių.
• Prietaisas gali skleisti ryškią arba mirksinčią šviesą.
• Prietaisai gali trikdyti tam tikrų pagalbinės klausos priemonių veikimą.
• Nedideli trukdžiai gali turėti įtakos televizorių, radijo imtuvų, kompiuterių ir pan.
veikimui.
• Jei įmanoma, prietaisą naudokite 0–40 ºC temperatūros aplinkoje. Itin žema
ar aukšta temperatūra gali sugadinti jūsų prietaisą, sutrikdyti jo veikimą ir net
sukelti sprogimą.
Sauga kelyje
Vairuodami laikykitės atitinkamoje vietovėje galiojančių vietinių įstatymų ir taisyklių
dėl prietaisų naudojimo.
• Nenaudokite rankinio prietaiso vairuodami.
• Sutelkite visą dėmesį į vairavimą.
• Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, pasitraukite iš kelio ir sustokite,
jei to reikia atsižvelgiant į eismo sąlygas.
Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti
9
• Radijo dažnių energija gali veikti kai kurias jūsų transporto priemonės
elektronines sistemas, pvz., automobilio stereofoninio garso sistemas ir saugos
įrangą.
• Jei transporto priemonėje įrengta oro pagalvė, neuždenkite jos įdiegtais arba
nešiojamaisiais belaidžiais prietaisais. Oro pagalvė gali nesuveikti arba sunkiai
sužaloti dėl netinkamo veikimo.
• Jei eidami pasivaikščioti klausotės muzikos, pasirūpinkite, kad būtų nustatytas
tinkamas garsumo lygis, kad girdėtumėte aplinką. Tai ypač svarbu einant keliu.
Išvenkite žalingo poveikio klausai
Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis
garsios muzikos.
Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką garsiai klausotės muzikos. Dėl to
rekomenduojame neįjungti ir neišjungti įrenginio šalia ausies. Taip pat
rekomenduojame nustatyti tinkamo lygio muzikos ir skambučių garsumą.
• Kai naudojate ausines, sumažinkite garsumo lygį, jei negalite girdėti šalia jūsų
kalbančių žmonių arba jei asmuo, sėdintis šalia, gali girdėti, ko jūs klausotės.
• Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.
Stiklinės dalys
Kai kurios jūsų prietaiso dalys pagamintos iš stiklo. Prietaisą numetus ant kieto
paviršiaus arba smarkiai sutrenkus, stiklas gali sudužti. Jei stiklas sudužo, nelieskite
ir nemėginkite jo nuimti. Nebenaudokite prietaiso, kol įgaliotasis techninės
priežiūros paslaugų teikėjas nepakeis stiklo.
Sprogdinimo zona
Nenaudokite prietaiso vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės
ap