LG | 75SM9900 | User manual | LG 75SM9900 Příručka uživatele

LG 75SM9900 Příručka uživatele
NÁVOD K OBSLUZE
Bezpečnost a reference
Televizor LED*
* Televizor LED LG používá obrazovku LCD s podsvětlením diodami LED.
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod
a uložte jej pro budoucí potřebu.
www.lg.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
Varování! Bezpečnostní
pokyny
ČESKY
UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PROUDEM –
NEOTVÍREJTE
UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEDEMONTUJTE KRYT NEBO ZADNÍ ČÁST PRODUKTU.
PRODUKT NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BYSTE
MOHLI SAMI OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PRODUKTU SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKŮM SERVISU.
Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na
přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ pod
krytem produktu, které může být dostatečně vysoké na to, aby
představovalo pro člověka riziko úrazu elektrickým proudem.
Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na důležité
pokyny k provozu a údržbě (servisní pokyny), které se
nacházejí v tištěných materiálech přiložených k produktu.
VAROVÁNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PRODUKT
PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI VLHKOSTI.
•• ABYSTE ZABRÁNILI ŠÍŘENÍ POŽÁRU, NIKDY SE K VÝROBKU
NEPŘIBLIŽUJTE SE SVÍČKAMI ANI JINÝMI PŘEDMĚTY S OTEVŘENÝM
OHNĚM.
•• Neumisťujte televizor a dálkový ovladač v následujících
prostředích:
-- Nevystavujte produkt přímému slunci.
-- Na místo s vysokou vlhkostí, např. koupelna.
-- Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která
produkují teplo.
-- Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být
snadno vystaven páře nebo oleji.
-- Místo vystavené dešti nebo větru.
-- Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a neumisťujte
předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy nebo šálky, na
přístroj nebo nad něj (např. na polici nad zařízením).
-- Neumisťujte TV do blízkosti hořlavých předmětů, jako je benzín
nebo svíčky, ani nevystavujte TV přímému proudění vzduchu
klimatizace.
-- Neinstalujte v mimořádně prašných místech.
Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, vznícení/
explozi, závadě nebo deformaci produktu.
2
•• Ventilace
-- TV instalujte tam, kde je zajištěno dostatečné větrání.
Neinstalujte do stísněných prostor, například do knihovny.
-- Neumisťujte výrobek na koberec nebo polstrování.
-- Když je výrobek zapojený, neblokujte ani jej nezakrývejte
textiliemi ani jinými materiály.
•• Dávejte pozor, abyste se nedotýkali ventilačních otvorů. Při
dlouhém sledování televizoru mohou být ventilační otvory horké.
•• Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým
poškozením, jako je překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí
ve dveřích nebo přišlápnutí. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám,
elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel vychází
z přístroje.
•• Je-li zapojen napájecí kabel, televizorem nehýbejte.
•• Poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nepoužívejte.
•• Při odpojování napájecího kabelu jej vždy uchopte za zástrčku.
Chcete-li TV odpojit od napájení, netahejte za napájecí kabel.
•• Do stejné síťové zásuvky nepřipojujte příliš mnoho zařízení, protože
by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Odpojení zařízení od napájení
-- Zástrčka slouží k odpojení zařízení. Pro případ nouzové situace
musí zůstat zástrčka snadno přístupná.
•• Nedovolte, aby na televizor lezly nebo se jej přidržovaly děti. Jinak
se může televizor převrátit a způsobit vážné zranění.
•• Uzemnění venkovní antény (může se v jednotlivých zemích
lišit):
-- Pokud je nainstalována venkovní anténa, dodržujte níže uvedené
pokyny.
Vzhledem k možnosti smrtelného nebo vážného zranění by se
venkovní anténní systém neměl nacházet v blízkosti nadzemního
elektrického vedení nebo jiných obvodů elektrického osvětlení
nebo napájení nebo tam, kde může dojít ke kontaktu s takovými
vedeními nebo obvody.
Dbejte na to, aby byl anténní systém uzemněn a poskytoval
tak určitou ochranu před přepětím a nahromaděnou statickou
elektřinou.
V USA poskytuje informace týkající se správného uzemnění
stožáru a vybíjecí konstrukce, uzemnění přívodního vodiče
k vybíjecí jednotce, rozměrů uzemňovacích vodičů, umístění
anténní vybíjecí jednotky, připojení k zemnicím elektrodám a
požadavků na zemnicí elektrodu část 810 předpisů National
Electrical Code (NEC).
Uzemnění antény podle předpisů National Electrical Code, ANSI/
NFPA 70
•• S adaptérem manipulujte opatrně, aby nedošlo k pádu nebo
nárazu. Náraz by mohl adaptér poškodit.
•• Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nedotýkejte se televizoru vlhkýma rukama. Pokud jsou hroty
napájecího kabelu mokré nebo zaprášené, zástrčku důkladně otřete
a osušte.
•• Baterie
-- Příslušenství (baterie apod.) skladujte na bezpečném místě
mimo dosah dětí.
-- Baterie nezkratujte, nerozebírejte a zabraňte jejich přehřátí.
Baterie nevyhazujte do ohně. Baterie by neměly být vystavovány
vlivům nadměrného tepla.
•• Přeprava
-- Při přepravě se ujistěte, že je produkt vypnutý, odpojený a že byly
odpojeny všechny kabely. Přenášení větších TV může vyžadovat
dvě nebo více osob. Na přední panel TV netlačte. V opačném
případě může dojít k poškození produktu, nebezpečí vzniku
požáru nebo zranění.
•• Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti,
který je součástí balení, mimo dosah dětí.
•• Zabraňte nárazu, pádu předmětů do výrobku a upuštění čehokoliv
na obrazovku.
•• Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými
předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby
nedošlo k jeho poškrábání. Může dojít k poškození obrazovky.
•• Čištění
-- Při čištění odpojte napájecí kabel a jemně jej otřete měkkým a
suchým hadříkem. Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na
televizor. Nepoužívejte čisticí prostředky na sklo, osvěžovače
vzduchu, insekticidy, maziva, vosky (na vozidla, průmyslové),
abraziva, rozpouštědla, benzen, alkoholy atd., které mohou
poškodit výrobek a jeho panel. Jinak může dojít k úrazu
elektrickým proudem nebo poškození produktu.
ČESKY
•• Uzemnění (s výjimkou zařízení, která se neuzemňují)
-- Televizor s uzemněnou tříkolíkovou síťovou zástrčkou musí být
připojen k uzemněné síťové zásuvce. Abyste předešli možnému
úrazu elektrickým proudem, zkontrolujte, že jste zapojili zemnicí
vodič.
•• Nikdy se nedotýkejte tohoto zařízení ani antény během bouřky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
•• Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně připojen k televizoru a
zásuvce ve zdi. V opačném případě může dojít k poškození zásuvky
a zástrčky a v extrémních případech může vypuknout požár.
•• Do výrobku nevkládejte kovové nebo hořlavé předměty. Pokud do
výrobku vnikne cizí předmět, odpojte napájecí kabel a obraťte se na
oddělení služeb zákazníkům.
•• Je-li zapojen napájecí kabel, nedotýkejte se jeho druhého konce.
Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem.
•• Pokud dojde k některému z následujících problémů,
okamžitě výrobek odpojte a obraťte se na místní oddělení
služeb zákazníkům.
-- Výrobek byl poškozen.
-- Pokud se do výrobku (tedy síťového adaptéru, napájecího kabelu
nebo TV) dostane voda.
-- Pokud cítíte, že z TV vychází kouř nebo jiný zápach.
-- Při bouřce nebo po dlouhé době nečinnosti.
I když je TV vypnut dálkovým ovladačem nebo tlačítkem, pokud
není odpojen, je k přístroji připojen zdroj střídavého proudu.
•• Nepoužívejte v blízkosti TV vysokonapěťová elektrická zařízení
(například elektrický lapač hmyzu). Může dojít k poškození
produktu.
•• Bez písemného souhlasu společnosti LG Electronics se nepokoušejte
tento výrobek měnit. Mohlo by dojít k náhodnému požáru nebo
elektrickému šoku. Ohledně servisu nebo oprav se obraťte na
místní oddělení služeb zákazníkům. Neoprávněná modifikace by
mohla zrušit oprávnění uživatele provozovat tento výrobek.
•• Používejte pouze autorizované doplňky/příslušenství schválené
společností LG Electronics. Jinak může dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem, závadě nebo poškození produktu.
•• Napájecí adaptér ani napájecí kabel nikdy nerozebírejte. Mohlo by
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
3
Příprava
Dokupuje se zvlášť
ČESKY
•• Při prvním zapnutí televizoru po dodání z výroby může inicializace
televizoru trvat několik minut.
•• Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
•• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně
lišit od obrázků v této příručce.
•• Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a
modelu výrobku, který používáte.
•• Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové funkce.
•• Přístroj musí být nainstalován v místě s dobře přístupnou zásuvkou.
U některých zařízení není k dispozici tlačítko zapnuto/vypnuto,
proto je třeba zařízení vypnout odpojením napájecího kabelu.
•• Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
•• Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu
zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
•• Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB
s rámečkem, který má tloušťku menší než 10 mm a šířku menší
než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení USB
připojit k portu USB televizoru, použijte prodlužovací kabel, který
podporuje protokol
.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
•• Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy
kabelů HDMI)
-- Ultra High-Speed HDMI kabel®/TM (3 m nebo méně)
4
U samostatně dokupovaných položek může v zájmu zlepšení kvality
dojít bez předchozího upozornění k úpravám nebo změnám. Toto zboží
můžete zakoupit u svého prodejce. Tato zařízení fungují pouze s určitými
modely.
Název nebo technické řešení modelu se může změnit z důvodu
zdokonalení funkcí produktů nebo změny určitých okolností nebo
uplatňovaných zásad ze strany výrobce.
Dálkový ovladač Magic
AN-MR19BA
Zkontrolujte, zda model vašeho televizoru podporuje ve vlastnostech
bezdrátového modulu funkci Bluetooth; zkontrolujte také, zda lze tento
model použít s dálkovým ovladačem Magic.
Držák pro montáž na stěnu
Ověřte, zda šrouby a držák pro montáž na stěnu vyhovují standardu
VESA. Standardní rozměry sad pro montáž na stěnu jsou uvedeny
v následující tabulce.
Model
75SM99*
VESA (A x B) (mm)
Standardní šroub
Počet šroubů
Držák pro montáž na stěnu
600 x 400
M8
4
LSW640B
Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si následující
pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby přeprava
proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost televizoru.
ČESKY
A
B
Zvedání a přemístění
televizoru
•• Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici nebo v obalovém
materiálu, ve kterém byl televizor původně dodán.
•• Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat, odpojte napájecí
kabel i všechny ostatní kabely.
•• Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu, aby
nedošlo k poškození.
•• Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte, abyste se
nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky
reproduktoru.
•• Přepravu velkého televizoru by měly provádět nejméně 2 osoby.
•• Při manuální přepravě televizoru držte televizor podle následujícího
vyobrazení.
•• Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani nadměrnému
třesení.
•• Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze, nenatáčejte
televizor na stranu ani jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
•• Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí šasi rámu a tím
k poškození obrazovky.
•• Při manipulaci s televizorem dejte pozor, abyste nepoškodili
vyčnívající tlačítka.
5
ČESKY
•• Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu
poškození.
•• Při připojování televizoru ke stojanu položte obrazovku
lícem dolů na stůl nebo rovnou plochu opatřenou měkkou
podložkou, abyste obrazovku chránili před poškrábáním.
Umístění televizoru na
stolek
1 Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené polohy na stolku.
• Mezi televizorem a stěnou musí být volný prostor (minimálně) 10
cm pro zajištění správného větrání.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(V závislosti na modelu)
2 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
•• Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů
cizí látky (oleje, maziva apod.). (Mohlo by to způsobit
poškození produktu.)
•• Pokud televizor instalujete na stojan, je nutné provést
opatření proti jeho převrácení. Jinak se může výrobek
převrátit a způsobit zranění.
•• Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není
zaručena bezpečnost a životnost výrobku.
•• Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená
neschválenými položkami.
•• Ujistěte se, že jsou šrouby správně vloženy a bezpečně
utaženy. (Pokud nejsou utaženy dostatečně bezpečně,
může se televizor po instalaci naklonit dopředu.)
Neutahujte šrouby příliš velkou silou aby nedošlo
k poškození a nesprávnému utažení šroubů.
6
Upevnění televizoru na stěnu
(V závislosti na modelu)
1 Zasuňte a utáhněte šrouby s okem nebo televizní držáky a šrouby na
zadní straně televizoru.
• Jsou-li v místě šroubů s okem zasunuté šrouby, nejprve je vyjměte.
2 Připevněte držáky ke stěně pomocí šroubů. Poloha nástěnného
držáku musí odpovídat poloze šroubů s okem na zadní straně
televizoru.
3 Spojte šrouby s okem a nástěnné držáky pomocí pevného lanka.
Dbejte, aby bylo lanko nataženo rovnoběžně s vodorovným
povrchem.
•• Použijte podložku nebo skříňku, která je dostatečně pevná a velká,
aby unesla televizor.
•• Konzole, šrouby a lanka nejsou součástí dodávky. Můžete je získat u
svého lokálního prodejce.
Upevnění na stěnu
10 cm
10 cm
ČESKY
Připevněte opatrně volitelný držák pro montáž na stěnu na zadní stranu
televizoru a nainstalujte jej na pevnou stěnu kolmou k podlaze. Pokud
připevňujete televizor k jiným stavebním materiálům, obraťte se na
kvalifikované pracovníky. Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou
montáž kvalifikovanému pracovníkovi. Doporučujeme používat
držák pro montáž na stěnu od společnosti LG. Držák pro montáž na
stěnu od společnosti LG můžete přesunout i s připojenými kabely.
Pokud nebudete používat držák pro montáž na stěnu od společnosti
LG, použijte takový držák, kde je zařízení odpovídajícím způsobem
připevněno na stěnu a má dostatek prostoru pro připojení k externím
zařízením. Doporučujeme, abyste zapojili všechny kabely před trvalým
připevněním nástěnného držáku.
m
10 c
10 cm
10 cm
(V závislosti na modelu)
•• Před instalací televizoru do nástěnného držáku odstraňte
stojan – použijte obrácený postup než při připojování
stojanu.
•• Další informace o šroubech a držáku pro montáž na stěnu
získáte v části Samostatný nákup.
•• Pokud máte v úmyslu připevnit výrobek na stěnu,
připevněte k jeho zadní straně propojovací mezičlánek
standardu VESA pro montáž na stěnu (volitelné součásti).
Při instalaci přístroje na stěnu pomocí držáku pro montáž
na stěnu (volitelné součásti) jej pečlivě upevněte, aby
nespadl.
•• Při montáži televizoru na stěnu dbejte na to, aby ze zadní
strany TV po instalaci nevisely napájecí a signálové kabely.
•• Neinstalujte tento výrobek na stěnu, pokud by tam byl
vystaven působení oleje nebo olejové mlhy. To by mohlo
výrobek poškodit a způsobit jeho pád.
(V závislosti na modelu)
•• K odpojení kabelu nepoužívejte ostrý předmět. Mohlo by
dojít k poškození kabelu nebo skříňky. Také byste se mohli
zranit. (V závislosti na modelu)
•• Při instalaci držáku na stěnu doporučujeme zakrýt otvor pro držák
páskou, abyste zabránili vniknutí prachu a hmyzu. (V závislosti na
modelu)
Otvor pro držák
7
Připojení
ČESKY
K televizoru lze připojit různá externí zařízení a přepínáním režimů
vstupů volit určité externí zařízení. Další informace o připojování
externích zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení.
•• Některé standardy vstupu/dekódování rozlišení 8K nemusejí být
podporovány. Pro podporu některých standardů 8K může být
zapotřebí další zařízení. Kvalitnější a vylepšené snímky v rozlišení
8K se budou lišit v závislosti na zdrojovém obsahu.
Anténa/kabel
Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény pomocí kabelu RF (75 Ω).
•• Jestliže budete používat více než 2 televizory, použijte rozdělovač
signálu.
•• Jestliže má obraz špatnou kvalitu, nainstalujte správným způsobem
zesilovač signálu, aby se kvalita zlepšila.
•• Pokud je kvalita obrazu s připojenou anténou špatná, zkuste
anténu natočit správným směrem.
•• Kabel antény a převaděč nejsou součástí dodávky.
•• V případě lokality, kde není podporováno vysílání v rozlišení ULTRA
HD, nedokáže tento televizor přijímat vysílání v rozlišení ULTRA
HD přímo.
Satelitní anténa
Připojte televizor k satelitní anténě prostřednictvím zásuvky pro
satelitní příjem a satelitního kabelu RF (75 Ω). (V závislosti na modelu)
Modul CI
Pro zobrazení kódovaných (placených) vysílání v režimu digitální
televize. (V závislosti na modelu)
•• Zkontrolujte, zda je modul CI vložen do slotu PCMCIA se správnou
orientací. Pokud modul není vložen správně, může dojít k poškození
televizoru nebo slotu PCMCIA.
•• Pokud televizor nemá obraz nebo zvuk při připojení modulu CI
+ CAM, kontaktujte provozovatele pozemního/ kabelového/
satelitního vysílání.
8
Další připojení
Připojte televizor k externím zařízením. Pro dosažení nejlepší kvality
obrazu a zvuku propojte externí zařízení a televizor pomocí kabelu
HDMI. Samostatný kabel není součástí dodávky.
HDMI
•• Před připojením kabelu HDMI by měly být produkt a externí
zařízení vypnuté a odpojené.
•• Podporovaný formát HDMI Audio (V závislosti na modelu):
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
••
→ ( ) → [Obraz] → [Další nastavení] → [HDMI
ULTRA HD Deep Colour]
-- 8K: Podporuje rozlišení 8K při 60 Hz (4:2:0), 8K při 30 Hz (4:4:4,
4:2:2, 4:2:0)
-- 4K: Podporuje rozlišení 4K při 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Vypnuto: Podporuje rozlišení 4K při 50/60 Hz 8 bitů (4:2:0)
Pokud zařízení připojené k portu Vstup rozlišení ULTRA HD Deep
Colour také podporuje, obraz bude zřejmě zřetelnější. Pokud však
zařízení toto rozlišení nepodporuje, nemusí pracovat správně. V
takovém případě změňte nastavení televizoru [HDMI ULTRA HD
Deep Colour] na možnost Vypnuto.
USB
Některé huby USB nemusí fungovat. Pokud není zařízení USB připojené
pomocí hubu USB rozpoznáno, připojte jej přímo k portu USB na TV.
Externí zařízení
Dostupná externí zařízení jsou: Přehrávač Blu-ray, HD přijímače, DVD
přehrávače, videorekordéry, audiosystémy, paměťová zařízení USB,
počítače, herní zařízení a další externí zařízení.
Pomocí tlačítka můžete snadno ovládat funkce televizoru.
ČESKY
•• Připojení externích zařízení se může u různých modelů lišit.
•• Externí zařízení lze připojovat k televizoru bez ohledu na pořadí
televizního portu.
•• Když nahráváte televizní pořad do rekordéru Blu-ray/DVD nebo
videorekordéru, připojte vstupní kabel televizního signálu
k televizoru prostřednictvím rekordéru DVD nebo videorekordéru.
Další informace o nahrávání najdete v návodu k připojenému
zařízení.
•• Pokyny k používání externího zařízení naleznete v příslušném
návodu k použití.
•• Když k televizoru připojujete herní zařízení, použijte kabel dodaný
společně s herním zařízením.
•• V režimu PC může vznikat šum v souvislosti s rozlišením, svislým
vzorem, kontrastem nebo jasem. Pokud vzniká šum, změňte vstup
PC na jiné rozlišení, změňte obnovovací frekvenci na jinou hodnotu
nebo upravte jas a kontrast v nabídce [OBRAZ], dokud se obraz
nevyjasní.
•• V režimu PC nemusí některá nastavení rozlišení fungovat správně
v závislosti na grafické kartě.
•• Pokud je na počítači přehráván obsah v rozlišení ULTRA HD, může
dojít k dočasnému narušení videa nebo zvuku v závislosti na
výkonu počítače. (V závislosti na modelu)
•• Při připojování ke kabelové síti LAN doporučujeme používat kabel
kategorie 7 (CAT 7). (Pouze tehdy, je-li k dispozici port .)
Použití tlačítek
Základní funkce
Zapnutí (Stiskněte)
Vypnutí1 (Stiskněte a podržte)
Ovládání nabídky (Stiskněte2)
Výběr nabídky (Stiskněte a podržte3)
1 Všechny spuštěné aplikace budou ukončeny, a probíhající nahrávání
bude ukončeno. (Závisí na zemi)
2 Pro navigaci v nabídce krátce stiskněte tlačítko, když je televizor
zapnutý.
3 Tuto funkci můžete používat po zpřístupnění ovládání nabídky.
Úprava nastavení menu
Když je televizor zapnutý, stiskněte jednou tlačítko . Pomocí tlačítka
můžete upravit položky nabídky.
Vypne zařízení.
Změna vstupního zdroje.
Úprava úrovně hlasitosti.
Procházení uloženými programy.
9
Používání dálkového
ovladače Magic
ČESKY
(V závislosti na modelu)
Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače.
Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným
způsobem.
V případě zobrazení zprávy „[Baterie dálkového ovladače Magic je téměř
vybitá. Vyměňte baterii.]“ vyměňte baterii.
Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte
baterie (1,5 V typu AA) tak, aby koncovky a odpovídaly štítku
umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete.
Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na
televizoru. Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném
pořadí.
1
1
1
1
1
(Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu
nebo oblasti.)
10
Tlačítko je třeba stisknout a podržet déle než 1 sekundu.
(NAPÁJENÍ) Zapne nebo vypne televizor.
/
Set-top box můžete zapínat nebo vypínat, pokud ho přidáte
do univerzálního dálkového ovladače televizoru.
Číselná tlačítka Slouží k zadávání čísel.
Přístup k nabídce [Rychlá nápověda].
(POMLČKA) Vloží mezi čísla, jako například 2-1 a 2-2.
/
Přístup k uloženému seznamu programů.
(DALŠÍ AKCE) Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.
Úprava funkce RYCHLÝ PŘÍSTUP.
-- RYCHLÝ PŘÍSTUP je funkce, pomocí které můžete otevřít zadanou
aplikaci nebo TV vysílání přímo stisknutím a podržením tlačítek
s čísly.
Aktivuje funkci popisu zvuků.
Úprava úrovně hlasitosti.
(VYPNOUT ZVUK) Vypnutí všech zvuků.
(VYPNOUT ZVUK) Slouží k přístupu do nabídky [Dostupnost].
Procházení uloženými programy.
(Rozpoznávání hlasu) Pro použití funkce rozpoznávání hlasu
je nutné síťové připojení. Jakmile se na obrazovce televizoru aktivuje
lišta zobrazení hlasové funkce, stiskněte a podržte tlačítko a vyslovte
nahlas příkaz.
(DOMŮ) Přístup k menu Domů.
(DOMŮ) Zobrazuje předchozí historii.
(R. Nastavení) Přístup k Rychlému nastavení.
(R. Nastavení) Slouží k zobrazení nabídky [Všechna nastavení].
Kolečko (OK) Pro výběr menu stiskněte střed tlačítka .
Programy můžete měnit pomocí tlačítka .
(nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházejte nabídku
stisknutím tlačítka nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Pokud
stisknete tlačítka
za současného použití ukazatele, zmizí
ukazatel z obrazovky a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako
celkový dálkový ovladač. Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud
zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.
/
-- Pokud na sledování nepoužíváte set-top box: zobrazí se obrazovka
set-top boxu.
,
,
,
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
Spustí funkci nahrávání.
, (Ovládací tlačítka) Ovládá mediální obsah.
Registrace dálkového ovladače
Magic
Jak zrušit registraci dálkového ovladače
Magic
Současným stisknutím tlačítka /
a (DOMŮ) na dobu pěti
sekund zrušíte párování mezi dálkovým ovladačem Magic a televizorem.
* Stisknutí a podržení tlačítka
/
umožní najednou zrušit
a znovu zaregistrovat dálkový ovladač Magic.
•• Nekombinujte nové baterie se starými. Mohlo by dojít
k jejich přehřátí a vytečení.
•• Je třeba dodržet správnou polaritu baterie. V opačném
případě může dojít k jejímu prasknutí či vytečení, což může
vést k požáru, zranění osob nebo znečištění životního
prostředí.
•• Tento přístroj používá baterie. Ve vaší komunitě mohou
existovat předpisy, které kvůli životnímu prostředí vyžadují
řádnou likvidaci těchto baterií. Informace o likvidaci nebo
recyklaci vám podají místní úřady.
•• Baterie uvnitř výrobku ani jeho vnitřek nesmí být vystaveny
nadměrnému teplu, např. slunečním paprskům, ohni a
podobně.
ČESKY
Návrat na předchozí úroveň.
/
Ukončí veškeré nabídky na obrazovce a vrátí se
k zobrazení posledního vstupu.
/
Zobrazí průvodce pořady.
1 Tlačítka streamovacích služeb Připojení ke službě přenosu
videa.
(VSTUP) Změna vstupního zdroje.
(VSTUP) Přístup k nabídce [Řídící panel domova].
Zobrazí Hlavní menu set-top boxu.
Jak provést registraci dálkového ovladače
Magic
Pokud chcete použít dálkový ovladač Magic, nejprve jej spárujte
s televizorem.
1 Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte televizor.
2 Namiřte dálkový ovladač Magic na televizor a na dálkovém ovladači
stiskněte tlačítko Kolečko (OK).
* Pokud se televizoru nepodaří zaregistrovat dálkový ovladač Magic,
zkuste tuto akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí
televizoru.
Uživatelská příručka
Více informací o této TV najdete v UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE, která je
součástí tohoto produktu. (V závislosti na modelu)
•• Otevření UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY
→
→ [O této TV] → [Uživatelská příručka]
(
) → [Obecné]
11
Odstraňování potíží
Televizor nelze ovládat dálkovým ovladačem.
ČESKY
•• Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.
•• Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem
nenachází překážka.
•• Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené ( na ,
na ).
Nezobrazuje se žádný obraz a není slyšet žádný zvuk.
•• Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
•• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
•• Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní
jiná zařízení.
Televizor se náhle vypne.
•• Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení.
•• Zkontrolujte, zda je funkce automatického vypnutí aktivována
v nastavenou dobu.
•• Je-li televizor zapnutý, ale bez signálu, vypne se televizor
automaticky po 15 minutách nečinnosti.
Při připojení k počítači (HDMI) není detekován žádný signál.
•• Na základě pozice, ze které panel sledujete (vlevo/vpravo/nahoře/
dole), se může jas a barvy panelu lišit.
Tento jev je způsoben povahou panelu.
Nesouvisí s výkonem výrobku a nejedná se o závadu.
•• Zobrazení statického obrazu po delší dobu může způsobit vypálení
obrazu. Nezobrazujte na obrazovce televizoru statický obraz
dlouho.
Vytvářený zvuk
•• „Praskání“: Praskání, ke kterému dochází při sledování nebo
vypnutí televizoru, vzniká tepelným smršťováním plastu kvůli
teplotě a vlhkosti. Tento zvuk je běžný u výrobků, u kterých dochází
k tepelné deformaci.
•• Bzučení elektrických obvodů/panelu: Tichý zvuk vzniká ve
vysokorychlostním spínacím obvodu, který dodává velké množství
proudu pro provoz výrobku. Liší se v závislosti na výrobku. Tento
vytvářený zvuk nemá vliv na výkon ani spolehlivost výrobku.
•• Při čištění produktu dbejte na to, aby se do mezery mezi
horním, levým nebo pravým okrajem panelu a vodicím
panelem nedostala žádná kapalina nebo cizí předměty. (V
závislosti na modelu)
•• Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
•• Připojte kabel HDMI znovu.
•• Zapněte televizor a restartujte počítač.
Neobvyklý obraz
•• Pokud je výrobek při dotyku studený, můžete po jeho zapnutí
pozorovat nepatrné blikání. Jde o normální jev, výrobek je
v pořádku.
•• Tento panel je moderní zařízení obsahující miliony pixelů. Na
panelu můžete vidět drobné černé nebo jasně barevné tečky
(červené, modré nebo zelené) velikosti 1 ppm. Nejedná se o závadu
a neovlivňuje to výkon ani spolehlivost výrobku. Tento jev se
vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro výměnu
nebo vrácení peněz.
12
•• Z hadříku vyždímejte přebytečnou vodu nebo čisticí
prostředek.
•• Vodu ani čisticí prostředek nestříkejte přímo na obrazovku
televizoru.
•• Na hadřík nastříkejte přiměřené množství vody nebo
čisticího prostředku potřebné k otření obrazovky.
Technické údaje
Specifikace vysílání
DVB-S/S21
Pokrytí kanálu
(Pásmo)
950 až 2 150 MHz
Maximální počet
uložených programů
Analogová TV
(Závisí na zemi)
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM, B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C1
DVB-T/T21
46 až 890 MHz
VHF III: 174 až 230 MHz
UHF IV: 470 až 606 MHz
UHF V: 606 až 862 MHz
S pásmo II: 230 až 300 MHz
S pásmo III: 300 až 470 MHz
6000
ČESKY
Televizní systém
Digitální TV
(Závisí na zemi)
46 až 862 MHz
3000
Impedance externí
antény
75 Ω
Modul CI (Š × V × H)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Pouze model s podporou DVB-T2/C/S2.
Bezdrátový modul (LGSBWAC92) – technické údaje
Bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvenční rozsah
Výstupní výkon (max.)
2 400 až 2 483,5 MHz
5150 až 5725 MHz
5 725 až 5 850 MHz (Pro státy mimo EU)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Frekvenční rozsah
Výstupní výkon (max.)
2 400 až 2 483,5 MHz
8 dBm
Kanály pásma se mohou v různých zemích lišit. Uživatel proto nemůže změnit ani upravit provozní frekvenci. Tento produkt je nastaven podle
regionální tabulky frekvencí.
Informace pro uživatele: Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a vaším tělem.
* IEEE 802.11ac není k dispozici ve všech zemích.
13
Podmínky prostředí
ČESKY
14
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu
Méně než 80 %
Teplota pro skladování
-20 °C až 60 °C
Vlhkost pro skladování
Méně než 85 %
Informační upozornění
k softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem
ČESKY
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a
dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční
podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód
na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti
zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato
nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
Licence
(Pouze modely podporující dálkový ovladač Magic)
15
Model a sériové číslo produktu jsou umístěny na zadní a
jedné boční straně produktu. Poznamenejte si je níže pro
případ potřeby servisu.
Model
Sériové číslo
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.
4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild
ANSCHLUSS
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Barrierefreiheit
( )
Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen
Alle Einstellungen
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild
Bild
Ton
Sender
ANSCHLUSS
Anschluss /
Sender
Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Anschluss
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Allgemein
Nicht verbunden
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Geräteanschluss
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
WI-FI-VERBINDUNG
Ton
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Einstellungen für den Screen Share
Barrierefreiheit
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Sender
Anschluss
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Über WPS-PIN verbinden
www.lg.com
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit
Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
müs-
Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
( )
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
Alle Einstellungen
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild
ANSCHLUSS
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Sender
Wi-Fi-Verbindung

Anschluss
Nicht verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
Allgemein
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Einstellungen für den Screen Share
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Barrierefreiheit
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]
) [Alle Einstellungen] →
[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender
ALLGEMEIN
AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Allgemein /
Softwareversion
Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen
INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Ton
Sprache
Zeit & Datum
Anschluss
Bild
Sender

Anschluss
Allgemein
Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN
TV-Informationen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Barrierefreiheit
Benutzeranleitung
Schnellhilfe
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image
CONNEXION
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Accessibilité
( )
Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image
Image
Son
Chaînes
CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
( )
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image
CONNEXION
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi

Connexion
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
Général
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Accessibilité
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]
[Général] → [À propos de ce téléviseur] →
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
GÉNÉRAL
Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité
Général /
Version logicielle
Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires
À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Son
Langue
Heure et date
Connexion
Image
Chaînes

Connexion
Général
Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR
Informations sur le téléviseur
Notifications
Sécurité
Accessibilité
Guide de l'utilisateur
Aide rapide
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Immagine
CONNESSIONE
Audio
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet
Generale
Connettore dispositivo
Mobile TV attivo
Sicurezza
( )
Accessibilità
Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI
Tutte le impostazioni
È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali
Immagine
CONNESSIONE
Connessione /
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione
Connessione Wi-Fi
Non connesso
Generale
Generale
Connettore dispositivo
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Mobile TV attivo
Sicurezza
CONNESSIONE WI-FI
Audio
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
Accessibilità
3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Canali
Connessione
Generale
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Accessibilità
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.
,
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
( )
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
Tutte le impostazioni
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine
CONNESSIONE
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Audio
Se appare una X accanto alla DNS:
Nome TV
Canali
Connessione
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi

Connessione
Non connesso
Generale
Connettore dispositivo
Generale
Mobile TV attivo
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Accessibilità
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]
[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
GENERALE
Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Generale /
Versione software
Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive
INFORMAZIONI SULLA TV
Audio
Lingua
Ora e data
Connessione
Immagine
Canali

Connessione
Generale
Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI
Informazioni TV
Notifiche
Sicurezza
Accessibilità
Manuale d'uso
Assistenza rapida
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen
CONEXIÓN
Sonido
Nombre TV
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet
General
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
( )
Accesibilidad
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Toda la configuración
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales
CONEXIÓN
Nombre TV
Imagen
Sonido
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
Conexión /
Canales
No conectado
General
CONEXIÓN WI-FI
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Canales
Conexión
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
( )
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
Toda la configuración
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen
CONEXIÓN
Imagen
Sonido
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Si aparece una X al lado de DNS:
Nombre TV
Canales
No conectado
Conexión
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi

Conexión
No conectado
General
Conector de dispositivo
General
TV Móvil activada
Seguridad
Configuración de Screen Share
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Accesibilidad
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]
(
) [Toda la configuración] →
[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales
GENERAL
Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad
General /
Versión de software
Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional
ACERCA DE ESTA TV
Sonido
Idioma
Fecha y hora
Conexión
Imagen
Canales

Conexión
General
Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES
Información de TV
Notificaciones
Seguridad
Accesibilidad
Guía del usuario
Ayuda rápida
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine
CONEXIUNE
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet
General
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
( )
Siguranţă
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale
CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Setări dispozitiv HDMI
Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conexiune Wi-Fi
Neconectat
General
Accesibilitate
General
Setări dispozitiv HDMI
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Setări Screen Share
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Accesibilitate
3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
General
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
( )
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE
Imagine
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune Wi-Fi
Când X apare în dreptul DNS:
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune

Conexiune
Neconectat
General
Conector dispozitiv
General
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Setări dispozitiv HDMI
Accesibilitate
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Accesibilitate
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(Setări) →
(
) [Toate setările] →
[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Canale
GENERAL
Serviciu AI
General
Siguranţă
Accesibilitate
General /
Versiune de software
Locaţie
Temporizatoare
Gestionare cont
Modul Eco
Despre acest TV
Setări suplimentare
DESPRE ACEST TV
Sunet
Limba
Ora şi data
Conexiune
Imagine
Canale

Conexiune
General
Permite actualizările automate
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii TV
Notificări
Siguranţă
Accesibilitate
Manual de utilizare
Ajutor rapid
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising