LG | FH2 | User manual | LG FH2 Příručka uživatele

LG FH2 Příručka uživatele
NÁVOD PRO UŽIVATELE
VÝKONNÝ
REPRODUKTOROVÝ
SYSTÉM
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte
tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
MODEL
FH2
www.lg.com
MFL71446049
Autorská práva © 2017-2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
Začínáme
Bezpečnostní informace
1
VÝSTRAHA
Začínáme
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE
KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) PŘÍSTROJE, UVNITŘ
NEJSOU ČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE UŽIVATELEM.
SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÍ PERSONÁL.
Symbol blesku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
nebezpečného napětí bez izolace
ve vnitřním prostoru výrobku,
které může být natolik vysoké,
že představuje riziko úrazu osob
elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých provozních a servisních
pokynů v dokumentaci dodávané s
přístrojem.
VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE
TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VLHKEM.
VÝSTRAHA: Přístroj nesmí být vystaven vodě
(kapající nebo odstřikující) a nesmějí na něm být
umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou
vázy.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobný prostor.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte v blízkosti tohoto výrobku
zařízení o vysokém napětí. (např. elektrická plácačka
na mouchy) Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému
přepětí přestat fungovat.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Přístroj
umístěte v souladu s pokyny výrobce.
Účelem zdířek a otvorů v krytu je zajištění ventilace
a spolehlivého provozu produktu a ochrany proti
přehřátí. Nikdy nesmí dojít k zakrytí otvorů tím, že
výrobek položíte na postel, pohovku, koberec nebo
podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umístěn
do vestavěného zařízení, jako je např. knihovna nebo
police, pokud není zajištěno řádné větrání nebo nejsou
dodrženy pokyny od výrobce.
POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující
identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů
naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde
na výrobku.
UPOZORNĚNÍ týkající se napájecí šňůry
Napájecí šňůra umožňuje zařízení odpojit. Elektrická
zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro odpojení v
případě nouze.
Prostudujte si stránku s technickými údaji v tomto
návodu k obsluze, abyste zjistili požadavky na
napájení.
Zásuvky ve zdi nepřetěžujte. Přetížené zásuvky ve
zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovací
šňůry, roztřepené napájecí šňůry, nebo poškozená
nebo prasklá izolace vodičů představují nebezpečí.
Kterýkoli z těchto stavů by mohl vést k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně
kontrolujte stav napájecí šňůry přístroje, a pokud její
vzhled naznačuje poškození nebo zhoršení stavu,
odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte
vyměnit za identický náhradní díl v autorizovaném
servisním středisku. Napájecí šňůru nevystavuje
špatnému fyzickému nebo mechanickému zacházení,
jako je například zkroucení, zauzlování, přiskřípnutí,
přivření ve dveřích nebo chůze po ní. Zvláštní
pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám a místům,
kde šňůra vychází ze zařízení.
Začínáme
3
VÝSTRAHA: Větrání by nemělo být omezeno
zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny,
ubrusy, záclony a podobně.
VÝSTRAHA: Zařízení se může využívat v tropických a
mírných klimatických podmínkách.
1
VÝSTRAHA: Jako odpojovací zařízení se využívá
síťová zástrčka nebo připojovací šňůra zařízení;
odpojovací zařízení musí zůstat vždy připraveno k
použití.
Začínáme
Tento přístroj je vybaven přenosnou baterií či
akumulátorem.
Bezpečný způsob vyjmutí baterie z přístroje:
Vyjměte použitou baterii nebo blok baterií, postupujte
opačným způsobem než při vkládání. Abyste zamezili
kontaminaci prostředí ohrožující zdraví lidí a zvířat,
odložte starou baterii do příslušného kontejneru
na určených sběrných místech. Baterie nebo
akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu.
Doporučujeme využít místních systémů bezplatného
odběru baterií a akumulátorů. Baterie chraňte před
nadměrným horkem, například slunečním svitem,
ohněm atd.
VÝSTRAHA: Na přístroj nesmějí být pokládány žádné
zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.
Symboly
~
Odkazuje na střídavý proud (AC).
0
Odkazuje na stejnosměrný proud (DC).
Odkazuje na zařízení třídy II.
1
Odkazuje na režim stand-by.
!
Odkazuje na „VYPNUTO“ (napájení).
Odkazuje na nebezpečné napětí.
4
Začínáme
Preventivní opatření pro
manipulaci s akumulátorem
1
Začínáme
yy Toto zařízení má vestavěný ventilem regulovaný
olověný akumulátor. (12V / 7,0 Ah)
yy Akumulátor nepoužívejte v uzavřeném prostoru
nebo v blízkosti ohně.
yy Akumulátor nabíjejte za stanovených podmínek
nabíjení.
yy Pokud se zjistí jakákoliv koroze pólů akumulátoru,
úniky elektrolytu nebo deformace pouzdra,
akumulátor nepoužívejte.
yy Pokud akumulátor vytéká, vyjměte ho ze
zařízení, přičemž použijte ochranu rukou a oděvu,
postupujte při tom velmi opatrně, aby nedošlo ke
kontaktu s kůží nebo očima.
yy Pokud akumulátor vyteče a elektrolyt se vám
dostane na kůži nebo oblečení, okamžitě jej smyjte
velkým množstvím čisté vody.
Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě
vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody a
vyhledejte lékařskou pomoc.
yy Nepoužívejte akumulátory, které se liší typem, jsou
od různých výrobců nebo akumulátory s různou
historií používání.
yy Akumulátor nevhazujte do ohně, ani jej neohřívejte.
yy Svorky akumulátoru nezkratujte.
yy Nepokoušejte se akumulátor rozebírat, předělávat
nebo likvidovat.
yy Akumulátor nenechávejte v dosahu dětí.
yy Akumulátor se dá vyměnit. Jestli potřebujete
dobíjet baterii pořád častěji, je možná vhodný
čas na její výměnu. Servis akumulátorů se
musí provádět v středisku péče o zákazníky LG
Electronics.
yy Baterii, která nebyla používána po dlouhý čas, před
uskladněním plně nabijte a vypněte spínač ON/
OFF (OFF). Baterii skladujte ve chladném a suchém
místě.
yy Během skladování baterie ji alespoň jednou za měsíc
nabijte. Bude-li baterie skladována delší dobu bez
dobití, může se zkrátit její životnost.
yy Použité akumulátory se musí recyklovat nebo
likvidovat odděleně od domovního odpadu.
Funkci AUTO POWER On lze nastavit pouze
v případě, že je přístroj připojen k elektrické
zásuvce. Pokud je jednotka napájena pouze
vestavěnou baterií, funkce AUTO POWER On není
k dispozici.
Obsah
5
Obsah
1
Začínáme
3
Ovládání
2
4
Bezpečnostní informace
– Preventivní opatření pro manipulaci s
akumulátorem
Jedinečné vlastnosti
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadované parametry hudebních souborů
– Kompatibilní zařízení USB
– Požadavky na zařízení USB
Horní panel
Zadní panel
Přenášení zařízení
Jak připevnit feritové jádro
– Připevněte ke kabelu napájení feritové jádro
Připojení napájení
Nabíjení akumulátoru
12
12
13
13
17
17
Základní operace
– Přehrávání z médií USB
Používání bezdrátové technologie BLUETOOTH®
– Poslouchání hudby uložené na zařízeních
Bluetooth
Provoz rádia
– Poslech rádia
– Přednastavení rádiových stanic
– Vymazání všech uložených stanic
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu zvuku
Jiné operace
– Použití mikrofonu
– Funkce VOICE CANCELLER (ODSTRANĚNÍ
HLASU)
– Funkce KEY CHANGER
(ZMĚNA TÓNINY)
– Zapnutí funkce AUTO POWER
– Automatická změna funkce
4
Odstraňování potíží
18
18
Odstraňování potíží
– Obecně
5
Dodatek
19
20
20
20
Obecný technický popis
Údržba
– Manipulace s přístrojem
Obchodní známky a licence
6
6
6
6
6
7
7
8
9
9
9
10
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
2
Připojení
11
11
11
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení PORT.IN
– Připojení zařízení USB
1
2
3
4
5
6
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Bluetooth®
Začínáme
Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.
Vstup přenosného přístroje
Přenáší hudbu z vašeho přenosného přístroje. (MP3,
notebook atd.)
Přenášení zařízení
Zařízení je vybaveno koly a rukojetí, takže je můžete
snadno přemísťovat.
Požadavky na
přehrávatelné soubory
Požadované parametry
hudebních souborů
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto
přístrojem platí následující omezení:
yy Vzorkovací kmitočet: v rozsahu 32 až 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
yy Rychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s
(MP3), 40 až 192 kb/s (WMA)
yy Maximální počet souborů: 999
yy Maximální počet složek: 99
yy Přípony souborů: „.mp3”/„.wma”
yy Některé soubory formátu MP3 / WMA nelze
přehrát v závislosti na typu nebo formátu souboru.
Kompatibilní zařízení USB
yy Přehrávač MP3: Flash přehrávač MP3.
yy USB Flash Drive: zařízení, která podporují USB 2,0 nebo USB 1,1.
yy Funkce USB tohoto přístroje nepodporuje všechna
USB zařízení.
Požadavky na zařízení USB
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru a
připojení k počítači nejsou podporována.
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
yy Z důvodu zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
yy Zařízení USB nebude rozpoznáno v případě použití
prodlužovacího kabelu nebo rozbočovače USB.
yy Systém souborů NTFS není podporován. (Přístroj
podporuje pouze systém souborù FAT(16 / 32.))
yy Tento přístroj rozpozná až 999 souborů.
yy Rovněž nejsou podporovány externí pevné disky,
SSD, čtečky paměť ových karet, uzamykatelná
pamě ťová zařízení nebo zařízení USB s pevným
diskem.
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Přístroj nelze použít jako vyměnitelný disk.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
spolupracovat.
Začínáme
Horní panel
p onm
7
l
kT
Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
a
k
l Anténa FM
m CHARGING
Indikátor nabíjení baterie
n Port USB
Po připojení USB zařízení můžete zvukové
soubory přehrávat.
bcdef
g
h i j
a MASTER VOLUME
Nastavení hlasitosti reproduktoru nebo
mikrofonu.
b 1/! (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
c MIC (Mikrofon)
Stisknutím vyberete režim ovládání hlasitosti
mikrofonu.
d
o PORT.IN
Připojte přenosné zařízení.
p MIC (Mikrofon)
Připojte mikrofon.
Zadní panel
(KEY CHANGER)
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu
hlasovému rozsahu.
e VOICE CANCELLER
Funkci můžete používat během přehrávání hudby
ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z různých
zdrojů.
f SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Výběr zvukových efektů.
- Stiskněte a přidržte pro přímou volbu efektu
BASS.
g Okno displeje
h F (Funkce)
Volba funkce a vstupního zdroje.
i Y/U
- Přetočí dozadu nebo dopředu. /
Stisknutím a podržením tlačítka se vyhledá
sekce v rámci souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
a b
a Vypínač napájení
Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
(Akumulátor se může nabíjet, i když je zařízení ve
stavu vypnuto (OFF).)
b Střídavý proud ve zdířce
1
Začínáme
j PRESET/REPEAT
- Zvolí přednastavené číslo rozhlasové stanice. /
Stisknutím a podržením se rádiové stanice uloží.
- Opakované nebo náhodné poslouchání vašich
souborů.
- Zobrazuje názvy všech připojených zařízení
Bluetooth v režimu Bluetooth.
8
Začínáme
Přenášení zařízení
1
Zařízení je vybaveno koly a rukojetí, takže je můžete
snadno přemísťovat.
Začínáme
1. Stiskněte uzamykací tlačítko na rukojeti.
>>Výstraha
yy Rukojeť příliš nenamáhejte. V opačném
případě může dojít k poškození zařízení.
yy Na rukojeť nezavěšujte těžké věci. V opačném
případě může dojít k poškození zařízení.
yy Netahejte zařízení po nezpevněném povrchu
nebo po schodech.
yy Dávejte pozor, aby při přenášení zařízení
nedošlo k jeho pádu.
yy Zařízení přenášejte až po odpojení připojených
kabelů.
yy Na zařízení nestoupejte a nesedejte si. Mohlo
by dojít k pádu zařízení a způsobení zranění.
yy Zařízení nenechávejte v nestabilní poloze a
umístěte ho v bezpečné vzdálenosti mimo
dosahu dětí.
2. Zatáhněte za rukojeť.
yy Dávejte pozor, aby nemohlo dojít k pádu
zařízení. Mohlo by dojít k poruše zařízení,
zranění osob nebo poškození majetku.
yy Při používání zařízení rukojeť zajistěte.
3. Uvolněte blokovací tlačítko, abyste rukojeť zajistili.
,,Poznámka
Rukojeť zasunete tak, že stiskněte tlačítko a
zatlačíte ji dolů.
Začínáme
Jak připevnit feritové
jádro
Připevněte ke kabelu napájení
feritové jádro
Připojení napájení
Zařízení připojte k napájení pomocí dodaného
napájecího kabelu.
1. Dodaný napájecí kabel připojte k zařízení.
2. Napájecí kabel zapojte do napájecí zásuvky
střídavého napětí.
Feritové jádro musíte upevnit, abyste zredukovali
nebo eliminovali elektrické rušení.
1. Otevřít
Síťový napájecí
kabel
2. Omotat (Jednou)
3. Zapněte vypínač ON/OFF (ON).
3. Zavřít
1
Začínáme
Feritová jádra nemusí být součástí dodávky, záleží na
předpisech dané země.
9
10 Začínáme
,,Poznámka
1
yy Pokud tlačítko ON/OFF zapnete (ON) nebo
připojíte napájecí kabel, přístroj se zapne, i
když je toto zařízení vypnuto.
Začínáme
yy V závislosti na stavu baterie se tento přístroj
nemusí zapnout, i když tlačítko ON/OFF
zapnete (ON) nebo připojíte napájecí kabel.
Pokud stisknete vypínač, jednotka se úspěšně
zapne.
yy Když je úroveň nabití baterie nízká, tato
jednotka často zobrazuje hlášení LOW
BATTERY. Když se úroveň nabití baterie sníží
ještě víc, tato jednotka se automaticky vypne.
yy Když vypnete spínač ON/OFF (OFF), je možné,
že se předchozí nastavení neuloží.
yy Pokud dojde k přerušení napájení z důvodu
slabé baterie, předchozí nastavení mohou být
ztracena.
Nabíjení akumulátoru
Toto zařízení má vestavěný akumulátor.
-- Po připojení napájení ze sítě se akumulátor začne
nabíjet.
-- Pokud indikátor nabíjení svítí červeně, znamená to,
že se akumulátor nabíjí.
-- Jestliže indikátor baterie svítí zeleně, znamená
to, že je nabíjení baterie dokončeno. Pro efektivní
výkon baterie se doporučuje zařízení nabíjet
naplno, až do zhasnutí zelené LED kontrolky.
-- Před prvním použitím zařízení akumulátor nabíjejte
po dobu přibližně 9 hodin.
,,Poznámka
yy Doba provozu je přibližně 15 hodin.
(Za předpokladu plně nabité baterie a
nepřetržitého přehrávání při 50 % úrovni
hlasitosti.) Může se lišit v závislosti od stavu
baterie a provozních podmínek.
yy Když v průběhu nabíjení posloucháte hudbu,
doba nabíjení se prodlouží.
yy Vybitou baterii zcela nabijte po doporučenou
dobu.
Připojení 11
Volitelné zapojení
vybavení
Připojení zařízení USB
Zapojte zařízení s USB (MP3 přehrávač atd.) do portu
USB na přístroji.
Zařízení USB
Připojení PORT.IN
Připojte výstup (sluchátka nebo line out) přenosného
zařízení (MP3 nebo PMP atd.) ke konektoru PORT. IN.
2
Připojení
Kabel pro připojení
přenosných zařízení
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z přístroje:
1. Zvolte si jinou funkci.
2. Vyjměte zařízení USB z přístroje.
MP3 přehrávač atd.
Poslech hudby z vašeho přenosného
přehrávače
Zařízení lze použít pro přehrávání hudby z mnoha
typů přenosných přehrávačů.
1. Připojte přenosný přehrávač do konektoru
PORT. IN zařízení.
2. Napájení zařízení zapněte stiskem tlačítka 1/!.
3. Pro volbu funkce PORT (PORTABLE) stiskněte
tlačítko F.
4. Zapněte přenosný přehrávač a spusťte přehrávání.
12 Ovládání
Základní operace
Přehrávání z médií USB
1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Zvolte funkci USB stiskem tlačítka F.
Cíl
Přehrát
3
Ovládání
Postup
Stiskněte tlačítko T na zařízení.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
Pauza
T.
Během přehrávání stiskněte a
Vyhledávání
podržte tlačítko Y/U a
sekce uvnitř
uvolněte je v místě, od kterého
souboru
chcete přehrávání poslouchat.
-- Ve stavu pauzy,
Stiskněte tlačítko Y/U pro
přechod na následující/předcházející
soubor.
Přechod na
následující/
předchozí
soubor
-- Během přehrávání,
Stiskněte tlačítko U pro přechod
na následující soubor.
Při přehrávání kratším než 2 sekundy
stiskněte tlačítko Y pro přechod
na předchozí soubor.
Po přehrávání delším než 3 sekundy
stiskněte tlačítko Y pro přechod
na počátek souboru.
Opakovaně stiskněte tlačítko
Opakované
PRESET/REPEAT.
nebo náhodné
OFF / ONE h / ALL h
přehrávání
/ SHUFFLE G
,,Poznámka
yy I po vypnutí a zapnutí přístroje nebo přepnutí
funkce na jinou lze stále poslouchat hudbu z
bodu, ve kterém jste s poslechem přestali.
yy Bod pokračování se může v níže uvedených
případech vymazat.
-- Když bude z jednotky odpojeno USB
zařízení.
>>Výstraha
yy Během přehrávání neodpojujte zařízení USB.
(přehrát, atd.)
yy Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme
pravidelné zálohování.
Ovládání 13
Používání bezdrátové
technologie
BLUETOOTH®
O technologii Bluetooth
Bluetooth je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
Zvuk může být přerušen, pokud bude spojení
narušeno jinými elektronickými vlnami nebo
připojením Bluetooth v ostatních místnostech.
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení podporovala
některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s
následujícím profilem.
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
Kodek : SBC
Párování jednotky a zařízení Bluetooth
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není nutné
jej provádět znovu.
1. Zapněte přístroj.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto přístroje pomocí
zařízení Bluetooth se na zařízení Bluetooth
zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Váš přístroj se zobrazí
jako „LG FH2(XX)”.
,,Poznámka
yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth. Např. pokud je adresa zařízení
Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem
zařízení Bluetooth se zobrazí „LG FH2 (08)”.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují jiným způsobem. Podle
potřeby zadejte kód PIN (0000).
yy Tento přístroj můžete v režimu Bluetooth
propojit až se 3 zařízeními Bluetooth zároveň
za využití výše popsané metody.
yy Párování s více přístroji je podporováno pouze
v případě zařízení se systémem Android
či iOS. (Párování s více přístroji nemusí být
v závislosti na parametrech připojeného
zařízení podporováno.)
yy Vyjímatelná/snímatelná zařízení Bluetooth
(např. Dongle atd.) nepodporují párování s více
zařízeními.
3. Když bude přístroj úspěšně připojen k vašemu
Bluetooth zařízení, objeví se v okně displeje
zpráva „PAIRED” a brzy dojde ke změně názvu
Bluetooth zařízení.
3
Ovládání
Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth lze
ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení
provedeno pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth.
Dostupná zařízení: mobilní telefon, MP3 přehrávač,
notebook, PDA.
Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
14 Ovládání
,,Poznámka
yy Při připojování dalších zařízení pro
vícenásobné párování se na displeji na chvíli
zobrazí „PAIRED”.
yy Pokud nelze zjistit název zařízení, zobrazí se
„_”.
4. Poslouchání hudby.
V příručce k zařízení Bluetooth naleznete postup
pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení
Bluetooth uložená.
,,Poznámka
3
Ovládání
yy Při používání technologie Bluetooth® musíte
provést propojení mezi přístrojem a zařízením
Bluetooth tak, aby k sobě zařízení byla co
možná nejblíže.
Propojení ale nemusí v některých níže
uvedených situacích fungovat správně:
-- Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá stejnou
frekvenci s technologií Bluetooth®, jako je
lékařský přístroj přístroj, mikrovlnná trouba
nebo přístroj s bezdrátovým síťovým
připojením (LAN).
yy Pokud své zařízení Bluetooth restartujete,
měli byste je k přístroji znovu připojit.
yy Po propojení reproduktoru s až 3 zařízeními
Bluetooth v režimu Bluetooth lze přehrávat
a ovládat hudbu pouze pomocí jednoho z
propojených zařízení.
,,Poznámka
yy Je-li zařízení propojeno pomocí Bluetooth s
více přístroji, tak při změně funkce zůstane
připojen pomocí Bluetooth pouze přístroj
aktuálně použitý k přehrávání.
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení rušeno
jinými elektronickými zařízeními.
yy Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci
ovládat zařízení Bluetooth.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém používání
telefonu, MP3, Notebooku, atd.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
yy V případě přerušení spojení Bluetooth
připojte znovu zařízení Bluetooth k jednotce.
yy Není-li zařízení Bluetooth připojeno, objeví se
v okně zobrazení hláška „READY”.
yy Když používáte režim BT (Bluetooth), seřiďte
hlasitost na zařízení Bluetooth na vhodnou
úroveň.
yy Neumožňuje-li režim BT (Bluetooth) jinak,
lze propojit jen jedno zařízení.
Ovládání 15
Provoz rádia
Vytáhněte anténu FM a pro lepší příjem nastavte
úhel a směrování.
Vymazání všech uložených stanic
1. Stiskněte a podržte tlačítko PRESET/REPEAT na
jednotce po dobu 5 vteřin. Na displeji jednotky se
zobrazí hlášení “DEL ALL” .
-- Pokud nejsou uloženy žádné stanice, zobrazí se
hlášení NONE.
Poslech rádia
1. Stiskněte a podržte tlačítko F, dokud se na displeji
neobjeví FM.
Je naladěna poslední nalezená stanice.
2. Automatické ladění:
Stiskněte a podržte tlačítko Y/U na
přibližně 2 sekundy, dokud se nezačne měnit
ukazatel frekvence, pak tlačítko uvolněte.
Prohledávání se zastaví po naladění stanice.
Ruční ladění:
Opakovaně stiskněte tlačítko Y/U.
3. Hlasitost nastavte otáčením knoflíku MASTER
VOLUME.
Přednastavení rádiových stanic
Můžete přednastavit 10 rádiových stanic u FM.
Před laděním se ujistěte, že ztlumíte hlasitost.
1. Stiskněte tlačítko F na zařízení, dokud se v okně
displeje neobjeví FM.
2. Požadovanou frekvenci si zvolte stiskem tlačítka
Y/U.
3. Stiskněte a podržte tlačítko PRESET/REPEAT na
jednotce déle než 2 vteřiny. Číslo předvolby bude
na displeji blikat.
4. Požadované číslo předvolby si vyberete stisknutím
tlačítka Y/U.
5. Stiskněte tlačítko PRESET/REPEAT na zařízení.
Stanice se uložila.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Chcete-li poslouchat předvolenou stanici, na
zařízení stiskněte tlačítko PRESET/REPEAT.
3
Ovládání
Nebo
2. Stiskněte tlačítko PRESET/REPEAT na jednotce
ke smazání všech uložených stanic.
16 Ovládání
Nastavení zvuku
Jiné operace
Nastavení režimu zvuku
Použití mikrofonu
Tento systém má řadu předem nastavených
prostorových zvukových polí. Zobrazené položky se u
ekvalizéru mohou lišit v závislosti na zdrojích zvuku a
zvukových efektech.
1. Mikrofon připojte ke konektoru MIC.
Požadovaný mód zvuku si můžete na zařízení zvolit
pomocí SOUND EFFECT/BASS BLAST.
3
Na displeji
Popis
BASS (BASS BLAST)
Posílení výšek, basů a
zvukových efektů okolí.
Ovládání
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Tento program
propůjčuje zvuku
atraktivní atmosféru
s navozením pocitu
přítomnosti na
skutečném koncertu
rockové, populární,
jazzové nebo klasické
hudby.
STANDARD
Můžete si užít
optimalizovaný zvuk.
,,Poznámka
Stisknutím a podržením SOUND EFFECT/BASS
BLAST na zařízení si můžete přímo zvolit BASS
efekt.
2. Přehrajte požadovanou hudbu.
3. Zazpívejte si s doprovodem. Hlasitost mikrofonu
upravte stiskem MIC a otáčením kolečka
MASTER VOLUME na přístroji doprava nebo
doleva.
,,Poznámka
yy Pokud mikrofon nepoužíváte, nastavte
hlasitost MIC na minimum, nebo MIC vypněte,
a odpojte jej od konektoru MIC.
yy Je-li mikrofon příliš blízko reproduktoru, může
být slyšet zvuk zpětné vazby. V tomto případě
přemístěte mikrofon dál od reproduktorů,
nebo snižte hladinu zvuku stiskem MIC a
otáčením kolečka MASTER VOLUME.
yy Je-li zvuk mikrofonu extrémně hlasitý, může
být zkreslený. V tomto případě stiskněte MIC
a otočte ovladačem MASTER VOLUME na
minimum.
Ovládání 17
Funkce VOICE CANCELLER
(ODSTRANĚNÍ HLASU)
Funkci můžete používat během přehrávání hudby
ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z různých zdrojů.
Stiskněte tlačítko VOICE CANCELLER a v okně na
displeji se zobrazí hlášení „ON”.
Pro zrušení stiskněte tlačítko VOICE CANCELLER
znovu.
Kvalita funkce VOICE CANCELLER se může lišit
v závislosti na podmínkách nahrávání hudebních
souborů.
,,Poznámka
Funkce KEY CHANGER
(ZMĚNA TÓNINY)
Tóninu můžete měnit v 9 krocích (4 kroky nahoru, 4
kroky dolů a původní tónina).
yy Pro postupné zvýšení tóniny během přehrávání
opakovaně stiskněte tlačítko na dálkovém
ovládání.
yy Pro postupné snížení tóniny během přehrávání
opakovaně stiskněte tlačítko na dálkovém
ovládání.
,,Poznámka
yy Tato funkce je k dispozici při připojení přes
USB nebo BT (Bluetooth).
yy Pokud není mikrofon připojen, zobrazí se na
displeji hlášení “INSERT MIC”.
yy Pro její inicializaci změňte funkci, odpojte
mikrofon nebo změňte hudbu.
yy Tato funkce nemusí být inicializována v
závislosti na připojených zařízeních.
Přístroj se automaticky zapíná pomocí vstupního
zdroje : Bluetooth
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth, přístroj
se zapne a vaše zařízení Bluetooth připojí. Nyní
můžete přehrávat svou hudbu.
,,Poznámka
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce
nemusí být k dispozici.
yy U některých připojených zařízeních se přístroj
zapne, ale funkce Bluetooth se nemusí
připojit.
yy Pokud připojení Bluetooth s tímto přístrojem
zrušíte, některá zařízení Bluetooth se budou
nadále snažit k přístroji připojit. Proto se
doporučuje zrušit připojení před vypnutím
přístroje.
yy Pokud je spínač ON/OFF na zadním panelu
nastaven na vypnuto (OFF), nelze používat
Zapnutí funkce AUTO POWER.
Automatická změna funkce
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth k
tomuto přístroji, zvolí se režim Bluetooth. Přehrajte si
požadovanou hudbu na zařízení Bluetooth.
Automatické vypnutí
Tato jednotka se z důvodu úspory elektrické energie
automaticky vypne v případě, že hlavní jednotka není
připojena k externímu zařízení a je plně nabitá.
3
Ovládání
yy Tato funkce je k dispozici při připojení přes
USB nebo BT (Bluetooth).
yy Není-li funkce k dispozici, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT”.
yy Tuto funkci lze používat pouze s připojeným
mikrofonem.
yy Pokud není mikrofon připojen, zobrazí se na
displeji hlášení “INSERT MIC”.
yy U zdroje MONO není k dispozici.
yy Pro zapnutí funkce změňte Funkci nebo
odpojte mikrofon.
yy Tato funkce možná nebude inicializována v
závislosti na stavu připojených zařízení.
Zapnutí funkce AUTO POWER
18 Odstraňování potíží
Odstraňování potíží
Obecně
Problém
Příčina a řešení
yy Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (Přenosný
přehrávač atd.), a znovu jej zapněte.
Přístroj nepracuje
správně.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení
(Přenosný přehrávač atd.), a pak se zkuste znovu připojit.
yy Přepněte přepínač ON/OFF do polohy vypnout (OFF) a zapnout (ON).
yy Baterie je vybitá. Dobijte baterii.
yy Zkontrolujte, zda je spínač ON/OFF zapnutý (ON).
Nenapájeno.
4
Není slyšet zvuk.
yy Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.
yy Zkontrolujte případný výpadek proudu.
To lze provést například zapnutím jiných zařízení.
Odstraňování potíží
yy Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci.
Stiskněte tlačítko funkce a vybranou funkci zkontrolujte.
yy Anténa má špatnou polohu.
Pro lepší příjem nastavte úhel a směrování antény.
Rozhlasové stanice se
nedají dobře naladit.
yy Signál rádia je příliš slabý.
Nalaďte stanici ručně.
yy Nejsou přednastaveny žádné stanice nebo byly stanice vymazány (během ladění).
Vybrané přednastavené rozhlasové stanice, podrobnosti viz strana 15.
Dodatek 19
Obecný technický popis
Obecně
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba
Viz hlavní štítek na přístroji.
Rozměry (Š x V x D)
Prům. 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Čistá váha
Prům. 9,71 kg
Provozní teplota
5 °C až 45 °C
Provozní vlhkost
5 % až 60 %
Maximální provozní nadmořská
výška
2000 m
Vstupy
Vstup přenosného zařízení
(PORT. IN)
2,0 Vrms (3,5 mm stereo jack) x 1
Mikrofon (MIC)
Citlivost 30 mV (1 kHz), 6,3 mm jack x 1
Tuner
Rozsah ladění rádia FM
87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz
5
Systém
40 až 20 000 Hz
Odstup signál-šum
Více než 75 dB
Dynamický rozsah
Více než 80 dB
Napájení sběrnice (USB)
5 V 0 500 mA
Zesilovač (výstupní výkon RMS)
Celkový výkon
50 W (4 Ω při 1 kHz, 10 % THD) Akumulátor
Typ akumulátoru
12 V/7,0 Ah (Ventilem regulovaný olověný akumulátor)
Provozní doba
Přibl. 15 hodin (Za předpokladu plně nabité baterie a nepřetržitého
přehrávání při 50 % úrovni hlasitosti.)
Může se měnit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních
podmínkách.
Doba nabíjení
Přibl. 9 hodin
Může se měnit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních
podmínkách.
yy Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.
Dodatek
Frekvenční odezva
20 Dodatek
Údržba
Obchodní známky a
licence
Manipulace s přístrojem
Přeprava přístroje
Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály.
Pokud potřebujete přístroj odeslat, v zájmu maximální
ochrany jej zabalte tak, jak byl původně zabalen
z výroby.
Udržujte povrch přístroje čistý
V blízkosti přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny, jako
jsou insekticidní spreje. Otírání velkou silou by mohlo
poškodit povrch. Zabraňte dlouhodobému styku
gumových nebo plastových výrobků s přístrojem.
Čištění jednotky
5
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte jemný
hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako
alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch přístroje
mohla poškodit.
Ochranná známka a logo Bluetooth® jsou ve
vlastnictví společnosti Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoliv
využití těchto známek společností LG Electronics je
licenčně ošetřeno.
Další obchodní známky a obchodní názvy patří
oprávněným vlastníkům.
Dodatek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising