LG | FH2 | User manual | LG FH2 Uživatelská příručka

LG FH2 Uživatelská příručka
JEDNODUCHÝ NÁVOD
VÝKONNÝ
REPRODUKTOROVÝ
SYSTÉM
ČESKY
Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na
http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.
Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.
MODEL
FH2
www.lg.com
MFL71446049
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_CZK_MFL71446049.indd 1
Autorská práva © 2017-2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2019-07-16
9:26:33
Preventivní opatření pro manipulaci s
akumulátorem
yy Toto zařízení má vestavěný ventilem regulovaný olověný
akumulátor. (12V / 7,0 Ah).
yy Akumulátor nepoužívejte v uzavřeném prostoru nebo v
blízkosti ohně.
yy Akumulátor nabíjejte za stanovených podmínek nabíjení.
yy Pokud se zjistí jakákoliv koroze pólů akumulátoru,
úniky elektrolytu nebo deformace pouzdra, akumulátor
nepoužívejte.
yy Pokud akumulátor vytéká, vyjměte ho ze zařízení, přičemž
použijte ochranu rukou a oděvu, postupujte při tom velmi
opatrně, aby nedošlo ke kontaktu s kůží nebo očima.
yy Pokud akumulátor vyteče a elektrolyt se vám dostane na kůži
nebo oblečení, okamžitě jej smyjte velkým množstvím čisté
vody.
Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě
vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody a vyhledejte
lékařskou pomoc.
yy Nepoužívejte akumulátory, které se liší typem, jsou od různých
výrobců nebo akumulátory s různou historií používání.
yy Akumulátor nevhazujte do ohně, ani jej neohřívejte.
yy Svorky akumulátoru nezkratujte.
yy Nepokoušejte se akumulátor rozebírat, předělávat nebo
likvidovat.
yy Akumulátor nenechávejte v dosahu dětí.
yy Akumulátor se dá vyměnit. Jestli potřebujete dobíjet baterii
pořád častěji, je možná vhodný čas na její výměnu. Servis
akumulátorů se musí provádět v středisku péče o zákazníky
LG Electronics.
yy Baterii, která nebyla používána po dlouhý čas, před
uskladněním plně nabijte a vypněte spínač ON/OFF (OFF).
Baterii skladujte ve chladném a suchém místě.
yy Během skladování baterie ji alespoň jednou za měsíc nabijte.
Bude-li baterie skladována delší dobu bez dobití, může se
zkrátit její životnost.
yy Použité akumulátory se musí recyklovat nebo likvidovat
odděleně od domovního odpadu.
Prohlášení o shodě
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení
typu VÝKONNÝ REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM splňuje směrnici
2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici
na následující internetové adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením
a osobami by neměla být menší než 20 cm.
Frekvenční rozsah
2402 až 2480 MHz
Výstupní výkon (max.)
10 dBm
Funkci AUTO POWER On lze nastavit pouze v případě, že
je přístroj připojen k elektrické zásuvce. Pokud je jednotka
napájena pouze vestavěnou baterií, funkce AUTO POWER
On není k dispozici.
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_CZK_MFL71446049.indd 2
2019-07-16
9:26:33
Horní panel
p o nm
e VOICE CANCELLER
Funkci můžete používat během přehrávání hudby ztlumením
hlasu zpěváka v hudbě z různých zdrojů.
l
f SOUND EFFECT/BASS BLAST
- Výběr zvukových efektů.
- Stiskněte a přidržte pro přímou volbu efektu BASS.
g Okno displeje
h F (Funkce)
Volba funkce a vstupního zdroje.
a
k
bc d e f
g
h
i
i Y/U
- Přetočí dozadu nebo dopředu. /
Stisknutím a podržením tlačítka se vyhledá sekce v rámci
souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
j PRESET/REPEAT
- Zvolí přednastavené číslo rozhlasové stanice. /
Stisknutím a podržením se rádiové stanice uloží.
- Opakované nebo náhodné poslouchání vašich souborů.
- Zobrazuje názvy všech připojených zařízení Bluetooth v
režimu Bluetooth.
j
a MASTER VOLUME
Nastavení hlasitosti reproduktoru nebo mikrofonu.
k T
Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
b 1/! (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
l Anténa FM
c MIC (Mikrofon)
Stisknutím vyberete režim ovládání hlasitosti mikrofonu.
d
(KEY CHANGER)
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.
m CHARGING
Indikátor nabíjení baterie
n Port USB
Po připojení USB zařízení můžete zvukové soubory přehrávat.
o PORT.IN
Připojte přenosné zařízení.
p MIC (Mikrofon)
Připojte mikrofon.
Zadní panel
a Vypínač napájení
Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
(Akumulátor se může nabíjet, i když je zařízení ve stavu
vypnuto (OFF).)
b Střídavý proud ve zdířce
O Feritovém jádru (Volitelně)
Omotejte napájecí kabel jednou kolem dokola feritového jádra.
a b
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_CZK_MFL71446049.indd 3
2019-07-16
9:26:34
Přenášení zařízení
Další informace
Zařízení je vybaveno koly a rukojetí, takže je můžete
snadno přemísťovat.
Technické údaje
1. Stiskněte uzamykací tlačítko na rukojeti.
Obecně
Požadavky na příkon
Spotřeba
Rozměry (Š x V x D)
2. Zatáhněte za rukojeť.
Viz hlavní štítek na přístroji.
Viz hlavní štítek na přístroji.
Prům.
352,5 mm x 419,6 mm x
269,2 mm
Čistá váha
Prům. 9,71 kg
Provozní teplota
5 °C až 45 °C
Provozní vlhkost
5 % až 60 %
Maximální provozní
nadmořská výška
2000 m
Napájení sběrnice (USB) 5 V 0 500 mA
Zesilovač
(Celkový výstupní výkon 50 W
RMS)
Akumulátor
Typ akumulátoru
3. Uvolněte blokovací tlačítko, abyste rukojeť zajistili.
Provozní doba
,,Poznámka
Rukojeť zasunete tak, že stiskněte tlačítko a zatlačíte
ji dolů.
Doba nabíjení
12 V/7,0 Ah
(Ventilem regulovaný olověný
akumulátor)
Přibl. 15 hodin
(Za předpokladu plně nabité
baterie a nepřetržitého
přehrávání při 50 % úrovni
hlasitosti.)
Může se měnit v závislosti
na stavu akumulátoru a
provozních podmínkách.
Přibl. 9 hodin
Může se měnit v závislosti
na stavu akumulátoru a
provozních podmínkách.
Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn
bez upozornění.
FH2-FK.AEUSLLZ_SIMPLE_CZK_MFL71446049.indd 4
2019-07-16
9:26:34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising