LG | PK7 | User manual | LG PK7 Příručka uživatele

LG PK7 Příručka uživatele
PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE
Přenosný Bluetooth
reproduktor
Před uvedením reproduktoru do provozu si prosím přečtěte pozorně tento
návod a uschovejte jej, pro budoucí potřebu.
MODELY
PK7
PK7W
www.lg.com
MFL70480351
1909_Rev.01
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
Začínáme
Bezpečnostní pokyny
1
VÝSTRAHA
Začínáme
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE
VÝSTRAHA: NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ
PANEL), SNÍŽÍTE TAK RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ
SOUČÁSTI, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL.
OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM
PRACOVNÍKŮM.
T ento symbol blesku v rovnostranném
trojúhelníku varuje uživatele
před přítomností neizolovaného
nebezpečného napětí ve skříni
výrobku, které je dostatečně velké
na to, aby představovalo riziko úrazu
elektrickým proudem.
ykřičník v rovnostranném
V
trojúhelníku upozorňuje uživatele
na přítomnost důležitých pokynů
pro obsluhu a údržbu (servis) v
dokumentaci dodávané s tímto
výrobkem.
UPOZORNĚNÍ: TENTO VÝROBEK CHRAŇTE PŘED
DEŠTĚM A VLHKOSTÍ. ZAMEZÍTE TAK NEBEZPEČÍ
VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM.
VÝSTRAHA: Zařízení je třeba chránit před působením
vody (kapající nebo odstřikující) a nesmějí se na ně
umísťovat předměty naplněné tekutinami jako např.
vázy.
UPOZORNĚNÍ: Zařízení neinstalujte do uzavřeného
prostoru, jakým je např. knihovna a pod.
VÝSTRAHA: V blízkosti zařízení nepoužívejte zařízení
využívající vysoké napětí (např. elektrický lapač
hmyzu). V důsledku výbojů nemusí zařízení fungovat
správně.
VÝSTRAHA: Na zařízení se nesmí pokládat zdroje s
otevřeným plamenem, jako jsou např. zapálené svíce.
VÝSTRAHA: Větrací otvory nesmějí být blokovány. Při
instalaci dodržujte pokyny výrobce.
Štěrbiny a otvory jsou v krytu kvůli ventilaci a zajištění
spolehlivého provozu zařízení a na ochranu proti
přehřátí. Větrací otvory se nesmí zablokovat tím, že
zařízení položíte na postel, pohovku, koberec nebo
podobný povrch. Toto zařízení se nesmí umístit do
vestavěných prostorů jako např. do knihovny nebo
police, s výjimkou případů, kdy je zajištěna řádná
ventilace nebo kdy se postupuje podle pokynů
výrobce.
Začínáme
3
UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní informace, včetně
označení výrobku a hodnoty jmenovitých parametrů,
naleznete na výrobním štítku v dolní části nebo na
jiném místě zařízení.
Některé z aktuálních požadavků najdete na stránce s
technickými údaji v této příručce pro uživatele.
VÝSTRAHA Při používání tohoto výrobku v prostředí
s nízkou vlhkostí
Napájecí zásuvky nepřetěžujte. Přetížené,
uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovací
šňůry, roztřepené síťové šňůry nebo poškozená či
popraskaná izolace vodičů představují nebezpečí.
Všechny tyto skutečnosti mohou mít za následek
vznik požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru vašeho zařízení,
a pokud její vzhled vykazuje poškození nebo zhoršení
kvality, odpojte jí, přestaňte zařízení používat a v
autorizovaném servisním středisku nechte šňůru
vyměnit za její přímou náhradu. Chraňte napájecí
šňůru před fyzickým nebo mechanickým poškozením,
jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do
dveří nebo chozením po ní. Zvláštní pozornost věnujte
zástrčkám, zásuvkám ve zdi a místu, kde šňůra
vystupuje ze zařízení.
yy V prostředí s nízkou vlhkostí může docházet k
výbojům statické elektřiny.
yy Doporučuje se používat zařízení až po dotyku
s nějakým kovovým předmětem, který vede
elektřinu.
U modelů, které používají napájecí adaptér:
Používejte pouze napájecí adaptér dodaný spolu s
tímto zařízením. Nepoužívejte napájecí adaptér z
jiného zařízení nebo od jiného výrobce. Použití nějaké
jiné napájecí šňůry nebo napájecího zdroje může vést
k poškození zařízení a ztrátě platnosti záruky.
1
Začínáme
Elektrická zástrčka představuje zařízení určené k
odpojení. Elektrická zástrčka musí zůstat snadno
dostupná pro případ nouzového vypnutí.
VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry
4
Začínáme
Toto zařízení je vybaveno přenosnou baterii nebo
akumulátorem.
1
Začínáme
Jak bezpečně vyjmout baterie nebo napájecí
jednotku ze zařízení: Chcete-li vyjmout starou
baterii nebo napájecí jednotku, postupujte podle
pokynů pro jejich instalaci, ale v opačném pořadí. Z
důvodu ochrany životního prostředí před kontaminací
a možného ohrožení zdraví lidí a zvířat, se musí
staré baterie nebo napájecí jednotky odkládat do
příslušných kontejnerů v určených sběrných místech.
Nelikvidujte baterie nebo napájecí jednotky spolu
s ostatním odpadem. Doporučuje se, abyste využili
místní bezplatnou službu pro sběr baterií nebo
napájecích jednotek (nemusí být ve vaší oblasti
k dispozici). Baterie nebo napájecí jednotky by
neměly být vystaveny nadměrnému teplu, například
slunečnímu záření, ohni apod.
Symboly
~
0
Znamená střídavý proud (AC).
Znamená stejnosměrný proud (DC).
Znamená zařízení třídy II.
1
Znamená pohotovostní režim.
!
Znamená „ZAPNUTO“ (napájení).
Znamená nebezpečné napětí.
Obsah
5
Obsah
1
1
Začínáme
3
Ovládání
2
6
6
7
8
Bezpečnostní pokyny
Unikátní funkce
Úvod
Přední strana
Zadní strana
28
Odstraňování problémů
4
Odstraňování problémů
2
Připojení
29
29
30
Obchodní známky a licence
Manipulace se zařízením
Technické údaje
9
9
Nabíjení baterie reproduktoru
– Nabíjení pomocí síťového napájecího
adaptéru
– Kontrola stavu nabití
– Kontrola stavu akumulátoru
Základní funkce ovládání
– Použití tlačítka napájení
– Připojení Bluetooth
– Stavová LED Bluetooth
– Stručná provozní příručka
Funkce Handsfree
Hlasové ovládání
Náladové světlo
Zvukové efekty
– Upravení zvukového efektu
Poslech hudby z vašeho externího zařízení
Používejte BLUETOOTH® bezdrátovou
technologii
– Poslech hudby uložené v zařízeních
BLUETOOTH
Vícenásobné párování
Používání aplikace Music Flow Bluetooth
– O aplikaci „Music Flow Bluetooth”
– Nainstalujte aplikaci „Music Flow Bluetooth“
do svého zařízení s rozhraním Bluetooth
– Aktivace rozhraní Bluetooth s aplikací
„Music Flow Bluetooth“
Připojení pro stereofonní přehrávání (volitelně)
Další možnosti ovládání
– Resetování
– Zapnout/Vypnout "Beep" zvuk
– Poznámka týkající se automatického vypnutí
9
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
2
3
4
6
1
Začínáme
Unikátní funkce
Úvod
Automatické vypnutí
Symboly použité v této příručce
Začínáme
Toto zařízení se samo vypne a spoří tak elektrickou
energii. (stránka 27)
Vstup z přenosného zařízení
Poslouchejte hudbu z vašeho přenosného zařízení.
(chytrý telefon apod, notebook.)
BLUETOOTH®
Poslouchejte hudbu uloženou ve Vašem Bluetooth
zařízení.
Music Flow Bluetooth
Music Flow Bluetooth je aplikace navržena tak, aby
vám umožnila ovládat některé z nejnovějších audio
zařízení LG. (Strana 23-24)
Stereofonní poslech (volitelně)
Pomocí dvou reproduktorů si můžete vychutnat
stereofonní zvuk. Pro stereofonní poslech je třeba si
zakoupit další reproduktor.
(K dispozici je řada PK modely : 5, 7)
,,Poznámka
Označují speciální poznámky a provozní vlastnosti.
>>Výstraha
Označují upozornění důležitá pro předcházení
možnému poškození z důvodu nesprávného
používání.
>>Výstraha
Odolnost vůči vodě (IPX5)
Tyto reproduktory jsou odolné vůči vodě podle
IPX5. IPX5 je „stupeň krytí zabraňující vniku vody“.
Nicméně, tento systém není zcela vodotěsný. Vyhněte se níže uvedeným případům.
yy Zařízení nepoužívejte pod vodou nebo
ponořené do jiné kapaliny.
yy Při nabíjení baterie zařízení nevystavujte
působení vody.
yy Pokud je port vystaven vodě, otřete jej
měkkým, suchým hadříkem. Před použitím
reproduktoru pečlivě osušit.
yy Porty nejsou vodě odolné. Dbejte, aby víko
portu bylo dobře uzavřeno. Viz, obrázek dole.
-- Umístěte kryt portu na a a bezpečně jej
zatlačte tlakem na b.
Vodotěsný výkon systému vychází z našich
měření provedených za zde popsaných podmínek.
Upozorňujeme, že ponoření do vody způsobené
nevhodným zacházením ze strany zákazníky, není
kryto zárukou.
Začínáme
7
Přední strana
c
g
h
d
e
1
f
Začínáme
b
a
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a LED baterie
b LED napájení
c Bluetooth LED
d LED kontrolka CLEAR VOCAL (jasný hlas)
e LED kontrolka ENHANCED BASS (zvýšené basy)
f Mikrofon
g 1
Zapnutí / vypnutí: Stiskněte.
h j
- Přidá Bluetooth zařízení pro vícenásobné
párování. (Stiskněte a podržte j 2 sekundy)
- Změna režimu Bluetooth na režim přenosný.
(Stiskněte tlačítko j)
* Po připojení šňůry přenosného zařízení
se funkce automaticky přepne do režimu
přenosného zařízení.
i P : Snižte hlasitost.
j O : Zvyšte hlasitost.
m
n
Clear
Vocal
k N
- Spusť, pozastav nebo přeskoč z přehrávače v
Bluetooth režimu. (stránka 12)
- Přijímá volání na zařízení Bluetooth. (stránka 13)
- Ztlumí zvuk v přenosném režimu.
l .( )
- Mění náladové světlo. (Stiskněte a podržte
sekundy) (stránka 14)
- Používejte hlasové příkazy Vašeho chytrého
zařízení. (stránka 15)
m CLEAR VOCAL
- Mění zvukové efekty (stránka 16)
n ENHANCED BASS
- Mění zvukové efekty (stránka 16)
2
8
Začínáme
Zadní strana
1
Začínáme
a
b
c
d
e
f
a Kryt připojovacích konektorů
d Tlačítko RESET
b DC IN
e3
vstup z napájecího adaptéru
ORT.IN
cP
Přehrává hudbu z vašeho přenosného zařízení.
Připojuje dva reproduktory pro stereo přehrávání. (stránka 25-26)
f LED stereo přehrávání
Připojení
Nabíjení baterie
reproduktoru
Nabíjení pomocí síťového
napájecího adaptéru
Kontrola stavu nabití
Během nabíjení baterie můžete kontrolovat stav
nabíjení pomocí kontrolky LED.
LED
Green
Popis
Off
Green
Off
Zelená Vypnuto
Akumulátor je plně nabitý.
2
Akumulátor se nabíjí.
Red
Červená
Red
,,Poznámka
yy Posloucháte-li hudbu při nabíjení, bude
nabíjení trvat delší dobu.
yy Jestliže se reproduktor nenabíjí kvůli přehřátí,
kontrolka LED baterie bude střídavě svítit
červeně a žlutě . A nabíjení se zastaví.
yy Když je baterie zařízení plně nabitá, LED
kontrolka baterie se na 15 sekund rozsvítí
zeleně a pak zhasne.
,,Poznámka
Doba provozu je přibližně 22 hodin. Tato
hodnota je založena na plně nabité baterii,
nepřetržitém přehrávání na úrovni hlasitosti 50
% a na vypnutých funkcích náladového světla a
ekvalizéru.
Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru a
provozních podmínkách.
>>Výstraha
Používejte pouze napájecí adaptér dodaný
spolu s tímto zařízením. Nepoužívejte napájecí
zdroj z jiného zařízení nebo od jiného výrobce.
Pokud na dobíjení nepoužijete dodaný adaptér,
dobíjení nebude možné nebo se doba dobíjení
může od uvedené hodnoty lišit. Dále může dojít
k poškození zařízení a zrušení platnosti vaší
záruky.
Připojení
Toto zařízení používá vestavěnou baterii. Před
použitím zařízení baterii nabijte pomocí síťového
napájecího adaptéru.
1. Připojte k adaptéru střídavého proudu dodaný
napájecí kabel.
2. Připojte kabel napájecího adaptéru na vstup DC
IN.
3. Napájecí kabel zapojte do napájecí zásuvky
střídavého napětí.
9
10 Připojení
Kontrola stavu akumulátoru
Pokud je přístroj zapnutý, můžete kontrolovat stav
nabíjení stisknutím tlačítka 1 na 2 sekundy. Barva
kontrolky LED nabití baterie se bude měnit v závislosti
na stavu nabití baterie.
2
Připojení
LED
Popis
Green
Green
Zelená
Kontrolka LED
nabití baterie
bude svítit zeleně.
Green
Amber
jantarová
Amber
Amber
Red
Red
Red
Červená
Kontrolka LED
nabití baterie
bude svítit žlutě.
Kontrolka LED
baterie bude
blikat červeně,
doprovázena
zvukovým
znamením.
Stav
70 %
10
70 %
%
10
10 %
%
10
70 %
10 %
10 %
,,Poznámka
yy LED kontrolka baterie se po 2sekundovém
stisknutí tlačítka 1 na 3 sekundy rozsvítí.
yy Stav nabití baterie se nekontroluje, když se
reproduktor nabíjí.
yy Pokud je reproduktor připojen k Vašemu
chytrému telefonu, lze ověřit stav nabití
baterie "Music Flow Bluetooth" aplikace
Může se lišit v závislosti na skutečné kapacitě
baterie. (Pouze Andorid)
Připojení 11
Základní funkce ovládání
Stavová LED Bluetooth
Před připojením zařízení Bluetooth zkontrolujte, zda
LED kontrolka Bluetooth bliká.
Použití tlačítka napájení
2
Připojení
LED
Zapnutí / vypnutí
Stiskněte tlačítko 1. Připojení Bluetooth
LG-PK7(XX)
Stav
Popis
LED Bluetooth
bliká, doprovázena
je zvukovým
znamením.
Vyhledávání
zařízení
Bluetooth.
Kontrolka LED
Bluetooth
se rozsvítí,
doprovázena
zvukovým
znamením.
Zařízení
Bluetooth je
připojeno.
,,Poznámka
yy V přenosném režimu LED kontrolka
Bluetooth zhasne.
yy Jakmile je provedeno spárování, není třeba ho
opakovat, i když zařízení vypnete.
Poslouchejte svoji oblíbenou hudbu na zařízení
Bluetooth. Po spárování zařízení můžete ovládat
přehrávání pomocí tlačítek na zařízení (stránky 12,
18-20).
12 Připojení
Stručná provozní příručka
Funkce
2
Jak...
Stav
Připojení
Zapnutí
Stiskněte tlačítko 1.
Kontrolka LED napájení se rozsvítí,
doprovázena je zvukovým znamením
Napájení vypnuto
Stiskněte tlačítko 1.
Kontrolka LED napájení zhasne,
doprovázena je zvukovým znamením.
Párování zařízení
Bluetooth
Jestliže kontrolka Bluetooth LED bliká,
ze seznamu Bluetooth zařízení si
vyberte LG-PK7 (XX).
Kontrolka LED Bluetooth se rozsvítí,
doprovázena je zvukovým znamením.
Vícenásobné párování
Pro přidání dalšího zařízení Bluetooth
stiskněte tlačítko j a 2 sekundy
podržte.
Během vyhledávání dalšího zařízení
kontrolka Bluetooth LED bliká. Po
spárování se kontrolka Bluetooth LED
rozsvítí bíle a je doprovázena zvukem.
Ovládání hlasitosti
Stiskněte P nebo O.
Pokud toto zařízení dosáhne minimální
nebo maximální hlasitosti, uslyšíte
pípnutí.
Přehrávat / Pozastavit
Stiskněte tlačítko N.
-
Přejít na další nahrávku
Dvakrát stiskněte tlačítko N.
-
Přejít na předcházející
nahrávku
Třikrát stiskněte tlačítko N.
-
Handsfree
Stiskněte tlačítko N.
Přijímání a ukončení hovoru.
Stereofonní přehrávání
(volitelné)
Stiskněte a podržte tlačítko 3 po
dobu 2 sekund.
Kontrola LED stereofonního přehrávání
se rozsvítí, doprovázena je zvukovým
znamením.
Inicializace Bluetooth
Stiskněte tlačítko j a 7 sekund
podržte.
LED kontrolky Power a Bluetooth
bliknou 4krát.
,,Poznámka
yy V režimu duálního přehrávání není funkce vícenásobného spárování podporována. (Stránka 25-26).
yy Přehrávání nebo hlasitost můžete seřizovat pomocí svého zařízení Bluetooth.
yy Po zapnutí Bluetooth funkce je nutné znovu připojit Bluetooth zařízení. (V případě iOS zařízení pokuste
se znovu připojit Bluetooth zařízení po zrušení stávajícího připojení na Bluetooth zařízení.
Připojení 13
,,Poznámka
Funkce Handsfree
Na tomto zařízení můžete přijmout hovor pro vaše
Bluetooth zařízení. Spojte toto zařízení s vaším
zařízením Bluetooth.
yy Tato funkce je k dispozici pouze pro chytré
telefony.
yy Pro nastavení hlasitosti hovoru stiskněte
tlačítko P, O na zařízení.
yy V režimu duálního přehrávání můžete přijmout
hovor pouze na hlavním reproduktoru z
důvodu omezení šumu a brumu. (Stránka
25-26)
yy V režimu vícenásobného párování můžete
přijmout hovor na reproduktoru pouze z
jednoho z připojených zařízení.
Funkce
Jak...
Přijmout hovor.
Stiskněte tlačítko
N.
Ukončit hovor.
Stiskněte tlačítko
N.
Odmítnout hovor.
Stiskněte N a
držte po dobu 2
sekund.
Během hovoru přepíná mezi
reproduktorem a vaším
telefonem.
Stiskněte N a
držte po dobu 2
sekund.
yy Při telefonním spojení mezi vícenásobně
párovanými Bluetooth zařízeními nemusí
funkce "hands free" fungovat správně.
yy Pokud se přepnete do přenosného režimu ve
stavu Bluetooth připojení, ještě stále můžete
používat tuto funkci.
yy Pro využití tohoto režimu je třeba, aby se u
některých Bluetooth zařízení změnil v režimu
hovorů výstup na reproduktor. (např. zařízení
s iOS)
yy Pokud přijmete hovor pomocí tlačítka přijmutí
hovoru na vašem telefonu, spojí se hovor na
vašem telefonu. (Platí pouze pro zařízení iOS)
yy Pokud si nepřejete používat tuto funkci,
zrušte ji v nastavení Bluetooth na Vašem
telefonu. Znovu připojte Bluetooth pokud
chcete znovu používat tento režim.
2
Připojení
yy U některých Bluetooth zařízení v případě
příchozího volání může se objevit již vestavěné
vyzvánění (kromě u iOS zařízení) Vestavěné
vyzvánění nelze upravit.
14 Připojení
Hlasové ovládání
Hlasem můžete ovládat hlasové povely na Vašem
chytrém telefonu prostřednictvím mikrofonu
reproduktoru a pomocí hlasové aplikace Siri.
,,Poznámka
2
Ověřte zdali je chytré zařízení vybaveno
hlasovými povely.
,,Poznámka
yy Po vypršení limitu hlasového povelu
na chytrých zařízeních se tato funkce
automaticky zruší.
yy Pokud užíváte tuto funkci na Vašem Android
zařízení, doporučujeme používat Google
aplikaci (Google assistant, Google Now atd.)
Google aplikaci zajišťuje Google. Některé
polohy obchodní politika Google nepodporuje.
Připojení
yy Pokud chcete režim. Hlasové ovládání zrušit,
je-li tato funkce aktivovaná, znovu stiskněte
tlačítko ..
yy Pro více informací viz. Aplikaci hlasových
příkazů nebo Siri.
yy Čím blíž hovoříte u mikrofonu, tím bude
hlasové ovládání úspěšnější.
yy Tato funkce nemusí fungovat na všech
zařízeních Bluetooth.
1. Připojte reproduktor k chytrému zařízení přes
Bluetooth.
2. Stiskněte tlačítko . a aktivujte hlasové ovládání
pro vaše chytré zařízení.
3. Aplikaci hlasového ovládání aktivujte následovně.
-- Android O/S: Zvolte aplikaci pro hlasové pokyny.
-- iOS O/S : Siri se aktivuje automaticky.
4. Proveďte požadavek na aplikaci hlasového příkazu
nebo Siri přes mikrofon reproduktoru.
Připojení 15
Náladové světlo
Na této jednotce můžete zapnout náladové světlo.
Když stisknete a přidržíte tlačítko na 2 sekundy,
nastavení režimu osvětlení se zobrazí v níže
uvedeném pořadí.
Večírek
Rozsvěcují se různobarevná
světla.
Voda
Rozsvítí se světlo modrého
odstínu.
Les
Rozsvítí se světlo žlutého
odstínu.
Můj styl
(Pouze Andorid)
Vypnuto
Aktivace možnosti My Style
(Můj styl) vyžaduje nastavení
pomocí aplikace „Music Flow
Bluetooth“.
Náladové světlo se vypne.
,,Poznámka
yy Pokud přehráváte hudbu, náladové světlo se
synchronizuje s hudbou.
yy Po opětovném zapnutí reproduktoru se
aktivuje poslední zvolená možnost.
2
Připojení
2 sekundy
Popis
Funkce
16 Připojení
Zvukové efekty
Zvukové efekty jsou optimálně nastaveny u společnosti poskytující pokročilé audio vybavení MERIDIAN.
MERIDIAN technologie poskytuje vylepšenou kvalitu zvuku, širokou škálu zvuků a bohaté basy.
Můžete vybrat požadovaný zvukový efekt pomocí CLEAR VOICE a/nebo ENHANCED BASS tlačítka.
2
Připojení
Upravení zvukového efektu
Zapnutí /
LED
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Funkce
Čistý vokál +
Zesílené basy
Čistý vokál
vypnutí
Popis
Lze současně používat Clear Vocal a Enhanced Bass.
Můžete si vychutnat špičkovou kvalitu zvuku s
vynikající jasností vokálů každého verše.
-- Clear Vocal silněji působí na hudbu s vokály.
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Zesílené basy
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Standardní
Můžete si vychutnat širší zvuk a bohatší hloubky s
důrazem na basy a celkovpou kvalitu reprodukované
hudby.
-- Enhanced Bass má silnější vliv na hudbu s větším
obsahem hlubokých tónů.
Můžete si vychutnat čisté a přirozené zvuky.
,,Poznámka
yy Po opětovném zapnutí reproduktoru se aktivuje poslední zvolená možnost.
yy Můžete upravit zvukový efekt pomocí aplikace "Music Flow Bluetooth"
yy Pokud zvolíte zvukový efekt "Standard", "Enhanced Bass", "Clear Vocal" nebo "Clear Vocal + Enhanced
Bass" budete si užívat špičkové zvukové kvality s MERIDIAN technologií.
yy Vzhledem k tomu, že upravení zvuku poskytuje optimální zvuk vysoké kvality, režimy zvukových efektů
se mohou poněkud odlišovat.
Připojení 17
Poslech hudby z vašeho
externího zařízení
Zařízení lze použít k poslechu hudby z mnoha typů
externích zařízení.
1. Připojte vnější zařízení k PORT.IN (3.5mm)
konektoru zařízení.
2. Zapněte napájení stisknutím tlačítka 1.
3. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.
,,Poznámka
yy Po připojení kabelu od přenosného zařízení
se funkce automaticky přepne do režimu pro
přenosná zařízení.
yy Pokud tlačítko j stisknete v tomto režimu,
přepojíte se do Bluetooth režimu.
yy Jestliže využíváte režim duálního přehrávání,
není přenosný režim podporován.
3.5mm stereo
kabel
(není součástí
dodávky)
2
Připojení
yy V režimu pro přenosná zařízení reproduktor
omezuje připojení přes Bluetooth, aby se
zabránilo neúmyslnému připojení Bluetooth
zařízení.
18 Připojení
Používejte
BLUETOOTH®
bezdrátovou technologii
O technologii BLUETOOTH
2
Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie
pro spojení na krátké vzdálenosti.
Připojení
Když je spojení rušeno jinými elektronickými signály
nebo když se jedná o připojení k zařízení Bluetooth v
jiné místnosti, může docházet k přerušení poslechu.
Poslech hudby uložené v
zařízeních BLUETOOTH
Párování vašeho zařízení a zařízení
BLUETOOTH
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že
na vašem Bluetooth zařízení je zapnuta funkce
Bluetooth. Viz uživatelská příručka vašeho Bluetooth
zařízení. Po spárování zařízení není nutné je provádět
znovu.
1. Zapněte zařízení Bluetooth, LED bude blikat a
bude doprovázena zvukovým znamením.
Připojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth není zpoplatněno.
Pokud je připojení provedeno pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth, lze ovládat mobilní telefon
vybavený bezdrátovou technologií Bluetooth pomocí
funkce Cascade.
yy K dispozici jsou zařízení : chytrý telefon, notebook,
atd.
yy Verze: 4.2
yy Kodek: SBC, AAC, AptX, AptX HD
Profily BLUETOOTH
Aby bylo možné využívat bezdrátovou technologii
Bluetooth , musí být zařízení schopna interpretovat
určité profily.
Toto zařízení je kompatibilní s následujícím profilem.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
spárování. Při vyhledávání tohoto zařízení
pomocí Bluetooth zařízení se zobrazí na displeji
zařízení Bluetooth seznam nalezených zařízení
v závislosti na typu zařízení. Vaše zařízení se
zobrazí jako “LG-PK7 (xx)”.
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
HFP (profil Handsfree)
Bluetooth
ZAPNUTO
LG-PK7(XX)
Připojení 19
3. Zvolte si “LG-PK7 (xx)”.
LG-PK7(XX)
,,Poznámka
yy Jestliže používáte technologii Bluetooth,
musíte vytvořit spojení mezi tímto zařízením
a zařízením Bluetooth z co nejbližšího místa
a udržovat vzdálenost umožňující spojení.
Problémy však mohou nastat v níže
uvedených případech:
-- Mezi tímto zařízením a zařízením
Bluetooth se vyskytuje překážka.
,,Poznámka
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth
se některá zařízení spárovávají různým
způsobem. Podle požadavku zadejte PIN kód
(0000)
4. Když se toto zařízení úspěšně spojí se zařízením
Bluetooth, rozsvítí se Bluetooth LED a bude
doprovázena zvukovým znamením.
-- Existuje další zařízení, které využívá
stejnou frekvenci s technologií Bluetooth,
jako jsou např. lékařská zařízení, mikrovlnná
trouba nebo zařízení bezdrátové lokální
sítě LAN.
yy Jestliže připojení přes Bluetooth nefunguje
správně, přejděte ke kroku 1 v části "Párování
vašeho zařízení a zařízení BLUETOOTH" a
zkuste to znovu.
yy Jestliže je spojení rušeno jiným elektronickým
signálem, může docházet k přerušování
přehrávání.
yy V závislosti na typu zařízení funkce připojení
přes Bluetooth nemusí být k dispozici.
yy Funkci Bluetooth můžete využívat při
chytrém telefonu, notebooku, atd..
yy Čím je větší vzdálenost mezi tímto zařízením
a zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
5. Poslouchejte hudbu.
Chcete-li přehrávat hudbu uloženou na vašem
zařízení Bluetooth, postupujte podle návodu
uvedeného v uživatelské příručce vašeho
Bluetooth zařízení.
yy Jestliže zařízení vypnete nebo je příliš velká
vzdálenost mezi zařízením Bluetooth a tímto
zařízením, spojení Bluetooth se přeruší.
yy V případě přerušení spojení se zařízením
Bluetooth jej připojte znovu k tomuto
zařízení.
yy Jestliže přejdete od funkce Bluetooth k jiné
funkci, spojení přes Bluetooth se zachová.
yy Když připojíte zařízení Bluetooth (např.
zařízení s iOS apod.) k tomuto zařízení, úroveň
hlasitosti obou zařízení lze synchronizovat.
yy Pokud zařízení není připojeno, kontrolka LED
zařízení Bluetooth bude blikat.
yy Pokud používáte Bluetooth funkci, upravte
hlasitost zvuku na příslušné úrovni Bluetooth
zařízení
2
Připojení
yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth zařízení. Například, jestliže
vaše zařízení má Bluetooth adresu
9C:02:98:4A:F7:08, na vašem zařízení
Bluetooth se zobrazí “LG-PK7 (08)”.
20 Připojení
Ovládání připojeného zařízení
Bluetooth
Z tohoto zařízení můžete ovládat připojené
Bluetooth zařízení; můžete přehrávat, pozastavit
nebo přeskočit záznam.
,,Poznámka
2
yy Tuto funkci mohou využívat pouze zařízení
vybavená operačním systémem Android OS a
iOS.
Připojení
yy V závislosti na zařízení Bluetooth tato
funkce nemusí být podporována, nebo může
fungovat jiným způsobem.
Připojení 21
Vícenásobné párování
3. Na dalším Bluetooth zařízení si ze seznamu
zařízení vyberte "LG-PK7 (XX)".
Zařízení může být propojeno se dvěma zařízeními
Bluetooth současně.
Párování se dvěma zařízeními
LG-PK7(XX)
1. Zařízení propojte s Bluetooth zařízením.
(Stránka 18-20)
-- Reproduktor je pak spojený s dvěma Bluetooth
zařízeními.
4. Po úspěšném připojení dvou Bluetooth zařízení
se rozsvítí LED kontrolka Bluetooth.
2 sekundy
-- Pak začne blikat Bluetooth LED a bude
doprovázena zvukovým znamením. Upravení
jednotky je změněno do režimu párování zařízení.
2
Připojení
2. Pokud se Bluetooth zařízení a toto zařízení
spojila, stiskněte tlačítko j a podržte je po dobu
2 sekund.
22 Připojení
,,Poznámka
yy
yy Jestliže využíváte režim duálního přehrávání,
vícenásobné párování nelze použít. Režim duálního
přehrávání zrušíte stisknutím tlačítka 3 na 2
sekundy.
2
V případě vícenásobného párování není
podporováno automatické spojení dvou zařízení
Bluetooth. K reproduktorům se automaticky připojí
pouze jedno Bluetooth zařízení. Další zařízení se
musí připojit manuálně.
Připojení
yy K tomuto zařízení lze současně připojit až
2 zařízení Bluetooth stejným způsobem, jak bylo yy Pokud se dostanete mimo rozsah Bluetooth
zařízení bez odpojení Bluetooth funkce, připojení
uvedeno výše.
jiných Bluetooth zařízení může trvat několik minut.
yy Jestliže je reproduktor připraven pro vícenásobné
Avšak po vypnutí a zapnutí zařízení můžete další
párování, musíte připojit další zařízení a
Bluetooth zařízení připojit bez čekání.
reproduktory Bluetooth během několika
yy Pokud se pokusíte spárovat nové zařízení
Bluetooth, když je tento reproduktor připojen
ke dvěma Bluetooth zařízením, reproduktor
y
Vícenásobné
párování
je
podporováno
pouze
y
automaticky jedno Bluetooth zařízení odpojí.
u zařízení s operačním systémem Android.
(Právě používané Bluetooth zařízení odpojeno
(Vícenásobné párování nemusí být podporováno v
nebude.)
závislosti na specifikacích připojeného zařízení.)
y
Režim vícenásobného párování lze měnit v aplikaci
y
yy Odstranitelná/odpojitelná Bluetooth zařízení
„Music Flow Bluetooth“ Multi play mode.
(např. Dongle atd.) nepodporují vícenásobné
minut (přibližně do 1 minuty). Jinak bude režim
vícenásobného párování zrušen.
párování.
yy
yy I když je tento reproduktor připojen až ke dvěma
Bluetooth zařízením, nemůžete přehrávat a
ovládat hudbu pomocí 2 Bluetooth zařízení
yy
současně. Zastavte přehrávání hudby, pokud chcete
přehrávat na druhém Bluetooth zařízení.
Když používáte při vícenásobném párování zařízení
s aktivovaným kodekem AptX HD, kodek AptX HD
provede změnu kódování na kodek AptX HD.
Po dokončení vícenásobného párování mohou
některé mobilní telefony (např. zařízení s podporou
AptX HD) začít přehrávat hudbu po krátké pauze.
yy V případě vícenásobného párování může hlasové
yy Po připojení prostřednictvím vícenásobného
spárování chvíli trvá, než je možné přehrát hudbu, v ovládání používat pouze jedno Bluetooth zařízení.
závislosti na zařízeních Bluetooth.
Připojení 23
Používání aplikace Music
Flow Bluetooth
,,Poznámka
yy Tento přístroj je schopen aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ používat pouze se systémem
Android.
yy Doporučujeme používat poslední verzi
aplikace.
Nainstalujte aplikaci „Music
Flow Bluetooth“ do svého
zařízení s rozhraním Bluetooth
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „Music
Flow Bluetooth“ na vaše zařízení Bluetooth.
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth“ přes QR kód.
O aplikaci „Music Flow
Bluetooth”
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ přináší této jednotce
řadu nových vlastností.
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste
zdarma stáhli a nainstalovali aplikaci „Music Flow
Bluetooth“.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek „Google Android
Market (Google Play Store)“.
yy QR kódy nemusí v některých oblastech
fungovat.
2
Připojení
1. Instalace aplikace „Music Flow Bluetooth“ přes
QR kód. Pro skenování QR kódu použijte skenovací
software.
24 Připojení
Instalace aplikace „Music Flow
Bluetooth“ z webu „Google Android
Market (Google Play Store)“
1. Klepněte na ikonu „Google Android Market
(Google Play Store)“.
2. Do lišty pro vyhledávání napište “Music Flow
Bluetooth” a vyhledejte ji.
2
Připojení
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na „Music Flow Bluetooth“ pro zahájení stahování
aplikace Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
5. Klepnutím na ikonu spusťte stahování.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení
Bluetooth vybaveno aplikací „Google Android
Market (Google Play Store)“.
Aktivace rozhraní Bluetooth s
aplikací „Music Flow Bluetooth“
Aplikace „Music Flow Bluetooth“ pomáhá připojit
vaše mobilní zařízení k této jednotce.
1. Klepněte na ikonu aplikace „Music Flow
Bluetooth“ na domovské obrazovce a otevřete
aplikaci „Music Flow Bluetooth“. Poté přejděte do
hlavní nabídky.
2. Chcete-li získat víc informací o ovládání zařízení,
klepněte v menu na [Setting] a [Help].
,,Poznámka
yy Aplikace „Music Flow Bluetooth“ bude k
dispozici v softwarové verzi následovně
-- Android O/S: Verze 4.0.3 (nebo vyšší)
yy V závislosti na typu vašeho mobilního zařízení
nemusí aplikace „Music Flow Bluetooth“
fungovat.
yy Po připojení aplikace „Music Flow Bluetooth“
může vaše mobilní zařízení přehrávat bez
slyšitelného zvuku. V takovém případě zkuste
zopakovat proces připojení.
yy Pokud budete na svém zařízení Bluetooth
používat další aplikace nebo měnit nastavení
během používání aplikace „Music Flow
Bluetooth“, nemusí aplikace „Music Flow
Bluetooth“ pracovat normálně.
yy Pokud aplikace „Music Flow Bluetooth“
pracuje nenormálně, zkontrolujte své zařízení
Bluetooth a připojení aplikace „Music Flow
Bluetooth“ a pokuste se připojení obnovit.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
telefonu existují jisté rozdíly v provozu
aplikace „Music Flow Bluetooth“.
yy Pokud připojení k aplikaci „Music Flow
Bluetooth“ nefunguje dobře, zkontrolujte
nastavení rozhraní Bluetooth na svém
mobilním zařízení.
Připojení 25
Připojení pro
stereofonní přehrávání
(volitelně)
2. J estliže jsou připojeny dva reproduktory, blikající
LED stereofonního přehrávání se trvale rozsvítí
bíle a ozve se zvukové znamení.
Pomocí dvou reproduktorů si můžete vychutnat
stereofonní zvuk. Pro stereofonní poslech je potřeba
si zakoupit další reproduktor.
2
-- Reproduktor : druhý reproduktor se nastaví
jako R (pravý) a rozsvítí se LED duálního
přehrávání.
,,Poznámka
yy Vytvoření připojení pro stereo přehrávání
může trvat až 1 minutu.
1. Stiskněte a podržte tlačítko 3 na každém ze
zařízení po dobu 2 sekund. Reproduktory jsou pak
připraveny pro režim stereofonního přehrávání.
2 sekundy
yy Použití duálního přehrávání je omezeno na
modely řady PK 5, 7.
-- Když u stejných modelů přivedete připojení
duálního přehrávání, zvuk bude stereo. V
takovém případě můžete měnit zvuk na
stereo a twin pomocí aplikace „Music Flow
Bluetooth“.
-- Při připojení duálního přehrávání u modelů
PK7 a PK5 bude zvuk v režimu twin z
důvodu odlišných výstupních výkonů.
yy Jestliže Bluetooth zařízení není připojeno,
kontrolka LED Bluetooth hlavního
reproduktoru bude blikat.
yy Reproduktor je v přímém spojení s MAC
adresou Bluetooth zařízení.
PK7
2 sekundy
PK5
Nebo
- Zazní zvukový signál pípnutí a začne rychle
blikat bílé světlo LED stereopřehrávání.
3. Poslouchejte svoji oblíbenou hudbu na zařízení
Bluetooth.
Připojení
-- Reproduktor : hlavní reproduktor se nastaví
jako L (levý) kanál, rozsvítí se LED duálního
přehrávání a LED Bluetooth.
26 Připojení
,,Poznámka
yy Budete-li používat režim Dual Play (duální
přehrávání), vícenásobné párování nebude
podporováno.
-- Hlavní reproduktor ( ) se spojí pouze s
jedním Bluetooth mobilním zařízením.
yy V režimu duálního přehrávaní lze k Bluetooth
zařízení připojit pouze hlavní reproduktor ( ).
2
Připojení
yy Jestliže vypnete a zapnete napájení, musí se oba
reproduktory znovu připojit, aby bylo možné
využívat režim stereofonního přehrávání.
yy Pokud zařízení nedokáže přejít do režimu
stereofonního přehrávání, přejděte ke kroku 1 a
zkuste to znovu.
yy Dokud probíhá připojení v režimu stereofonního
přehrávání, nelze prohledávat jednotky na jiných
zařízení Bluetooth.
yy Když rozpojíte připojení pro stereofonní
přehrávání, znovu stiskněte a podržte tlačítko
3 na jednom ze dvou reproduktorů.
yy Když provedete připojení duálního přehrávání v
přenosném režimu, pak se tento reproduktor
automaticky přepne do režimu Bluetooth.
yy V režimu Dual Play můžete z důvodu rušení
přijímat příchozí volání pouze přes hlavní
reproduktor.
yy Když připojíte přenosný kabel v režimu duálního
přehrávání, reproduktor zruší režim duálního
přehrávání a pak se přepne do přenosného
režimu.
yy Připojení duálního režimu můžete provést pomocí
aplikace „Music Flow Bluetooth“. V takovém
případě bude reproduktor připojený k aplikaci
„Music Flow Bluetooth“ reproduktorem hlavním.
Pouze jeden reproduktor se může připojit do
režimu duálního přehrávání pomocí aplikace
„Music Flow Bluetooth“.
yy Chcete-li v režimu stereofonního přehrávání
změnit mobilní zařízení Bluetooth stiskněte
tlačítko j na dobu 2 vteřin, abyste odpojili
aktuální Bluetooth zařízení a připojili
požadované Bluetooth zařízení.
yy Když připojíte zařízení Bluetooth (např. zařízení
s iOS apod.) k tomuto zařízení, úroveň hlasitosti
obou zařízení lze synchronizovat.
yy V režimu stereofonního přehrávání co nejvíc
zmenšete vzdálenost mezi reproduktory.
yy V závislosti na síťovém prostředí nemusí režim
stereofonního přehrávání fungovat správně.
yy Při přechodu do režimu duálního přehrávání
mohou některé mobilní telefony (např. zařízení
s podporou AptX HD) začít přehrávat hudbu po
krátké pauze.
yy V režimu duálního přehrávání můžete
hlasové ovládání používat pouze na hlavním
reproduktoru.
yy Některé mobilní telefony nemusí přehrávat
hudbu správně, když se pokusíte připojit režim
duálního přehrávání během přehrávání.
yy Je možné, že reproduktor neprovede
synchronizaci zvuku a obrazu (výjma TV apod.)
Připojení 27
Další možnosti ovládání
Resetování
yy V případě, že dojde k zablokování zařízení z důvodu
poruchy, stiskněte tlačítko RESET pomocí tenkého
předmětu, jako je např. špendlík. Reproduktory se
pak vypnou. Pro opětovné zapnutí reproduktorů
stiskněte tlačítko 1.
Poznámka týkající se
automatického vypnutí
Pokud se bude zařízení nacházet v režimu Bluetooth
bez přehrávání zvuku po dobu 15 minut nebo v
režimu vstupu z přenosného zařízení bez stisknutí
tlačítka po dobu 6 hodin, automaticky se vypne.
2
Připojení
Zapnout/Vypnout "Beep" zvuk
Upravit "Beep" zvuk prostřednictvím "Music Flow
Bluetooth" aplikace (Pouze Android):
"Music Flow Bluetooth" menu [ [Setting] [ [Beep
Sound]
28 Ovládání
Odstraňování problémů
Problém
Příčina a oprava
Chybí napájení.
yy Baterie je vybitá. Nabijte ji.
yy Pomocí síťového napájení připojte zařízení k el. síti.
yy Nastavení hlasitosti na zařízení nebo inteligentním zařízení je na minimu.
Zkontrolujte a nastavte hlasitost přehrávače nebo zařízení Bluetooth.
Není slyšet žádný zvuk
nebo je zvuk zkreslený.
yy Pokud používáte externí zařízení s velikou hlasitostí, může dojít ke zhoršení
kvality zvuku. Snižte hlasitost na externím zařízení.
yy Používáte-li zařízení k jiným účelům než k poslechu hudby, může se kvalita
zvuku zhoršit nebo zařízení nemusí pracovat správně.
3
Ovládání
yy Na svém Bluetooth zařízení vypněte a opět zapněte funkci Bluetooth, poté
zkuste spárování zopakovat.
Spárování zařízení
Bluetooth nefunguje
správně.
yy Ujistěte se, že vaše zařízení Bluetooth je zapnuté.
yy Odstraňte překážku mezi Bluetooth zařízením a touto jednotkou.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth nebo podmínkách okolního prostředí se
vaše zařízení nemusí spárovat s touto jednotkou.
yy Při úplném vybití baterie může dojít ke smazání informací uložených v režimu
Bluetooth . Dojde-li k výpadku napájení, předchozí nastavení zařízení se nemusí
uložit.
Přístroj nefunguje
normálně.
yy V případě nesprávné funkce zařízení používejte na vhodnějším místě, na kterém
nejsou teplota nebo vlhkost příliš vysoké nebo příliš nízké.
yy V případě přetížení bíle blikají LED kontrolky napájení a Bluetooth. Vypněte
zařízení a opět jej zapněte.
Výše uvedená řešení
nefungují.
yy Stiskněte tlačítko RESET na reproduktoru pomocí tenkého předmětu, jako je
např. špendlík. (Strana 27)
Odstraňování problémů 29
Obchodní známky a
licence
Manipulace se zařízením
Přeprava zařízení
Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály.
Pokud potřebujete zařízení odeslat, v zájmu
maximální ochrany je zabalte tak, jak bylo původně
zabaleno z výroby.
Slovní označení Bluetooth® a loga jsou
registrované ochranné známky ve vlastnictví
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití
takovýchto ochranných známek ze strany
společnosti LG Electronics je povoleno na základě
licence.
Další ochranné známky a obchodní názvy patří
příslušným vlastníkům.
Udržujte povrch zařízení čistý.
yy V blízkosti zařízení nepoužívejte těkavé kapaliny,
jako jsou insekticidní spreje.
yy Otírání s velkým přítlakem může poškodit povrch.
yy Zabraňte dlouhodobému styku gumových nebo
plastových výrobků se zařízením.
Čištění zařízení
4
Odstraňování problémů
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi znečištěn, použijte jemný
hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako jsou
alkohol, benzín nebo ředidla, která by mohla poškodit
povrch zařízení.
30 Odstraňování problémů
Technické údaje
Všeobecné informace
4
Požadavek na napájení
19 V 0 1.7. A (AC adaptér)
Vestavěná dobíjecí baterie
Příkon
Zkontrolujte hlavní štítek na výrobku.
Síťový adaptér
yy
yy
yy
yy
Rozměry (Š x V x H)
Přibližně 320 mm X 167 mm X 152 mm Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost
5 % až 60 %
Odolný vůči vodě
IPX5
Model : LCAP25A
Výrobce : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
Vstup : 100-240 V~ 50-60 Hz
Výstup : 19 V 0 1,7 A
Vstupy
PORT. IN
0,5 Vrms. (3,5 mm stereo konektor)
Odstraňování problémů
Baterie
Kapacita baterie
5200 mAh (jmenovitá hodnota)
5000 mAh (minimální hodnota)
Provozní doba
přibližně 22 hodin.
Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.
Doba nabíjení
méně než 3,5 hodiny (pomocí síťového adaptéru).
Může se lišit v závislosti na stavu akumulátoru nebo provozních podmínkách.
yy Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising