LG | RL4 | User manual | LG RL4 Příručka uživatele

LG RL4 Příručka uživatele
NÁVOD PRO UŽIVATELE
VÝKONNÝ
REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej
k pozdějšímu nahlédnutí.
MODEL
RL4
MFL71281408
1901_Rev01
www.lg.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
Začínáme
Bezpečnostní informace
1
VÝSTRAHA
Začínáme
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT
VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE
KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU) PŘÍSTROJE, UVNITŘ
NEJSOU ČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE UŽIVATELEM.
SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ
SERVISNÍ PERSONÁL.
Symbol blesku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
nebezpečného napětí bez izolace
ve vnitřním prostoru výrobku,
které může být natolik vysoké,
že představuje riziko úrazu osob
elektrickým proudem.
Symbol vykřičníku uvnitř
rovnostranného trojúhelníku
upozorňuje uživatele na přítomnost
důležitých provozních a servisních
pokynů v dokumentaci dodávané s
přístrojem.
VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU
NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, CHRAŇTE
TENTO VÝROBEK PŘED DEŠTĚM A VLHKEM.
VÝSTRAHA: Přístroj nesmí být vystaven vodě
(kapající nebo odstřikující) a nesmějí na něm být
umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou
vázy.
VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru,
jako je knihovna nebo podobný prostor.
VÝSTRAHA: Nepoužívejte v blízkosti tohoto výrobku
zařízení o vysokém napětí. (např. elektrická plácačka
na mouchy) Tento výrobek by mohl kvůli elektrickému
přepětí přestat fungovat.
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Přístroj
umístěte v souladu s pokyny výrobce.
Účelem zdířek a otvorů v krytu je zajištění ventilace
a spolehlivého provozu produktu a ochrany proti
přehřátí. Nikdy nesmí dojít k zakrytí otvorů tím, že
výrobek položíte na postel, pohovku, koberec nebo
podobný povrch. Tento výrobek by neměl být umístěn
do vestavěného zařízení, jako je např. knihovna nebo
police, pokud není zajištěno řádné větrání nebo
nejsou dodrženy pokyny od výrobce.
POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující
identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů
naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo jinde
na výrobku.
Začínáme
UPOZORNĚNÍ týkající se napájecí šňůry
Napájecí šňůra umožňuje zařízení odpojit. Elektrická
zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro odpojení
v případě nouze.
Zásuvky ve zdi nepřetěžujte. Přetížené zásuvky ve
zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovací
šňůry, roztřepené napájecí šňůry, nebo poškozená
nebo prasklá izolace vodičů představují nebezpečí.
Kterýkoli z těchto stavů by mohl vést k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně
kontrolujte stav napájecí šňůry přístroje, a pokud její
vzhled naznačuje poškození nebo zhoršení stavu,
odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte
vyměnit za identický náhradní díl v autorizovaném
servisním středisku. Napájecí šňůru nevystavuje
špatnému fyzickému nebo mechanickému zacházení,
jako je například zkroucení, zauzlování, přiskřípnutí,
přivření ve dveřích nebo chůze po ní. Zvláštní
pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám a místům,
kde šňůra vychází ze zařízení.
VÝSTRAHA: Na přístroj nesmějí být pokládány žádné
zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.
Symboly
~
Odkazuje na střídavý proud (AC).
0
Odkazuje na stejnosměrný proud (DC).
Odkazuje na zařízení třídy II.
1
Odkazuje na režim stand-by.
!
Odkazuje na „VYPNUTO“ (napájení).
Odkazuje na nebezpečné napětí.
1
Začínáme
Prostudujte si stránku s technickými údaji v tomto
návodu k obsluze, abyste zjistili požadavky na
napájení.
3
4
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
Připojení
2
6
7
7
7
7
8
9
10
Bezpečnostní informace
Jedinečné vlastnosti
Požadavky na přehrávatelné soubory
– Požadované parametry hudebních souborů
– Kompatibilní zařízení USB
– Požadavky na zařízení USB
Vrchní panel
Zadní panel
Jak jednotku umístit
12
12
12
13
14
Připojení AC napájecího kabelu
Volitelné zapojení vybavení
– Připojení AUX IN
– Připojení AUX OUT
– Připojení zařízení USB
3
Ovládání
15
15
16
17
Základní operace
– Přehrávání z médií USB
– AUTO DJ
– Používání bezdrátové technologie
Bluetooth®
– Poslouchání hudby uložené na zařízeních
Bluetooth
Používání aplikace LG XBOOM
– O aplikaci „LG XBOOM”
– Nainstalujte aplikaci „LG XBOOM“ do svého
zařízení s rozhraním Bluetooth
– Aktivace rozhraní Bluetooth s aplikací „LG
XBOOM“
Nastavení zvuku
– Nastavení režimu zvuku
Jiné operace
– DEMO
– Použití mikrofonu
– LIGHTING
– Automatické vypnutí
– Zapnutí funkce AUTO POWER
– Automatická změna funkce
LG Sound Sync
Spojení WIRELESS PARTY LINK
– Nastavení režimu TWIN
17
20
20
20
21
22
22
23
23
23
26
26
27
27
28
29
29
Obsah
4
Odstraňování potíží
31
31
31
Odstraňování potíží
– Obecně
– POZNÁMKY k uvolnění Demo režimu
5
Dodatek
32
33
33
33
Obecný technický popis
Obchodní známky a licence
Údržba
– Manipulace s přístrojem
5
1
2
3
4
5
6
Začínáme
Jedinečné vlastnosti
1
Bluetooth®
Začínáme
Přehrává hudbu uloženou na zařízení Bluetooth.
AUTO DJ
Konec jedné skladby se prolíná se začátkem další pro
plynulé přehrávání.
LG XBOOM
Aplikace LG XBOOM je navržena tak, aby vám
umožnila ovládat některá z nejnovějších audio
zařízení LG. (Stránka 20-21)
LG Sound Sync
Tato funkce řídí úroveň hlasitosti tohoto přístroje
pomocí dálkového ovladače televize LG, která je
kompatibilní s funkcí LG Sound Sync.
Začínáme
Požadavky na
přehrávatelné soubory
Pro kompatibilitu souborů MP3/WMA s tímto
přístrojem platí následující omezení:
yy Vzorkovací kmitočet: v rozsahu 32 až 48 kHz
(MP3), v rozsahu 32 až 48 kHz (WMA)
Kompatibilní zařízení USB
yy Přehrávač MP3: Flash přehrávač MP3.
yy USB Flash Drive:
zařízení, která podporují USB 2.0 nebo USB 1.1.
yy Funkce USB tohoto přístroje nepodporuje všechna
USB zařízení.
Požadavky na zařízení USB
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru a
připojení k počítači nejsou podporována.
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy Rychlost přenosu: v rozsahu 32 až 320 kb/s
(MP3), 40 až 192 kb/s (WMA)
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
yy Maximální počet souborů: 2000
yy Z důvodu zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
yy Maximální počet složek: 200
yy Přípony souborů: „.mp3”/„.wma”
yy Některé soubory formátu MP3 / WMA nelze
přehrát v závislosti na typu nebo formátu souboru.
yy Zařízení USB nebude rozpoznáno v případě použití
prodlužovacího kabelu nebo rozbočovače USB.
yy Systém souborů NTFS není podporován. (Přístroj
podporuje pouze systém souborù FAT(16 / 32.))
yy Tento přístroj rozpozná až 2000 souborů.
yy Rovněž nejsou podporovány externí pevné disky,
čtečky paměť ových karet, uzamykatelná pamě
ťová zařízení nebo zařízení USB s pevným diskem.
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Přístroj nelze použít jako vyměnitelný disk.
yy Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem
spolupracovat.
1
Začínáme
Požadované parametry
hudebních souborů
7
8
Začínáme
Vrchní panel
d MIC ECHO / DEMO
- Volba režimu ECHO.
- Když stisknete MIC ECHO / DEMO ve
vypnutém stavu, zobrazí se režim demo.
a
1
Začínáme
VOCAL EFFECTS
Umožňuje výběr různých vokálních efektů.
b
e
KEY CHANGER
Transpozice zvuku pro přizpůsobení vašemu
hlasovému rozsahu pomocí tlačítek C/V
(Přeskočit/Vyhledat).
c
d
VOICE CANCELLER
Během přehrávání hudby z různých vstupních
zdrojů můžete snížit úroveň hlasových signálů.
e F (Funkce)
- Volba funkce a vstupních zdrojů.
- Stiskněte a podržte pro úpravu času zpoždění
při použití PARTY LINK s AUX.
a Okno displeje
b 1 (Pohotovostní režim)
Zapnutí a vypnutí zařízení.
LIGHTING
Výběr režimu osvětlení.
3 TWIN
Připojí dva reproduktory pro režim TWIN
WIRELESS PARTY LINK.
SOUND EFFECT / BASS BLAST (nebo BASS
BLAST+)
- Volby zvukového vjemu.
- Stiskněte a podržte pro přímý výběr efektu
BASS (nebo BASS +).
c AUTO DJ
Volba režimu AUTO DJ.
N (Přehrávání/ Pauza)
Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
C/V (Přeskočit/Vyhledat)
- Provede rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- Vyhledá sekci v souboru.
Zdroj signálu/Funkce
USB
Přídavný vstup AUX
Bluetooth
Synchronizace zvuku LG
Sound Sync (Bezdrátová)
Displej
USB
AUX
BT
LG TV
MIC (mikrofon) VOL (hlasitost)
Nastaví hlasitost mikrofonu.
+/- (hlasitost)
Nastavení hlasitosti reproduktoru a mikrofonu.
Začínáme
9
Zadní panel
1
Začínáme
a
a Konektor MIC (mikrofon)
b AUX IN / OUT (L/R)
c USB port
d Zásuvka AC IN
b
c
d
10 Začínáme
Jak jednotku umístit
1
Vertikální
Automaticky optimalizuje zvuk
Začínáme
Pomáhá automaticky optimalizovat zvuk, aby
odpovídal podmínkám instalace (vodorovně nebo
svisle).
Pokud je změněna metoda instalace („z horizontální
vertikální“ nebo „z vertikální horizontální“), je
to indikováno „VERTICAL MODE“ nebo „HORIZON
MODE“ na panely displeje.
Horizontální
>>Výstraha
yy Zajistěte, aby děti nemohly dát ruce nebo jiné
předměty do *zvukovodu reproduktoru.
* Zvukovod reproduktoru: Otvor pro šíření
basového zvuku na skříni reproduktoru (kryt)
yy Na jednotku si nikdy nesedejte, ani na ni
nijak netlačte. Jinak může dojít k poruše a
mohou být zraněny osoby a/ anebo poškozen
majetek.
yy Neumísťujte zařízení na nestabilní místa a
umístěte je mimo dosahu dětí.
yy Dejte pozor, aby nedošlo k pádu zařízení. Jinak
může dojít k poruše a mohou být zraněny
osoby a/ anebo poškozen majetek.
yy Pokud jednotku pokládáte vodorovně, dávejte
si pozor na nohy.
Začínáme 11
Užitečné funkce při používání zařízení
Popis
Umožňuje připojit zařízení
Bluetooth pouze k funkcím BT
(Bluetooth) a LG TV.
(strana 19)
Ve výchozím nastavení je tato
funkce vypnuta.
Automatické
zapínání
Umožňuje automatické zapnutí ON (zap)
jednotky vstupními signály :
Optické připojení, LG TV anebo OFF (vyp)
BT (Bluetooth).
(strana 27)
Pokyny
ON (zap)
OFF (vyp)
Postupujte následovně
Stiskněte a podržte N po dobu 5 sekund v
rámci funkce BT (Bluetooth).
Stiskněte a podržte N po dobu 5 sekund v
rámci funkce BT (Bluetooth).
Vypněte jednotku stisknutím tlačítka 1 na
zařízení po dobu 5 sekund.
Vypněte jednotku stisknutím tlačítka 1 na
zařízení po dobu 5 sekund.
1
Začínáme
Funkce
BT Lock
zapnutí/
vypnutí
12 Připojení
Připojení AC napájecího
kabelu
Volitelné zapojení
vybavení
1. Jeden konec AC napájecího kabelu (součást
dodávky) připojte ke zdířce AC IN.
Připojení AUX IN
Propojte výstup z vašeho přídavného zařízení
(videokamera, televize, přehrávač atd.) se vstupem
AUX IN (L/R).
2
Připojení
b
Má-li vaše přídavné zařízení k dispozici pouze jeden
zvukový kanál pro výstup (mono), zapojte jej do
levého konektoru na jednotce.
a
Červená
2. Druhý konec zapojte do zásuvky na zdi.
,,Poznámka
Audio kabel
Bílá
Pokud základní jednotku nebudete delší dobu
používat, odpojte AC napájecí kabel od zásuvky
na zdi.
Přehrávač disků DVD, Blu-ray atd.
Připojení 13
Připojení AUX OUT
PARTY LINK s AUX
Připojte vstup přídavného zařízení do konektoru AUX
OUT (L/R).
Můžete zapojit dva přístroje, které budou přehrávat
hudbu společně.
Pokud má vaše zařízení pouze jeden audio vstup
(mono), připojte je k levému (bílému) audio konektoru
na přístroji.
1. Připojte AUX OUT (L/R) konektor na jednotku ke
AUX IN konektoru na druhé jednotce za použití
audio kabelu.
2. Stiskněte a podržte F připojeno přes AUX OUT.
„ON - DELAY „ se zobrazí na displeji a změní „
“DELAY time“ brzy.
Když „ON - DELAY“ a „DELAY čas“ jsou zobrazeny
na displeji, můžete upravit dobu prodlevy.
4. Stiskněte F pro uložení nastavení prodlevy.
,,Poznámka
yy Tato funkce není k dispozici u funkce LG TV.
Audio kabel
Přídavné zařízení
yy Počáteční prodleva je 30 ms. Pokud si přejete
dobu Prodlevy změnit, stiskněte C/V.
Prodleva připojeného zařízení se může lišit.
Pokud není dosaženo synchronizace zvuku,
upravte prodlevu, PARTY LINK s AUX aby se
zvuk synchronizoval.
yy Prodlevu je možné nastavit v rozsahu 0 až
200 ms. U některých zařízení není možno
synchronizaci provést.
yy Prodleva se uloží a PARTY LINK se AUX se
vypne, když se vypne přístroj.
yy Můžete zvolit ON - DELAY / OFF - DELAY
režim stisknutím a podržením F.
yy V případě mikrofonu se nastavení prodlevy
nepoužívá.
Připojení
3. Stiskněte C/V při upravení nastavení prodlevy.
2
14 Připojení
Poslouchání hudby z externího zařízení
Připojení zařízení USB
Jednotku lze použít k přehrávání hudby z mnoha typů
externích zařízení.
Zapojte zařízení s USB (MP3 přehrávač atd.) do portu
USB na přístroji.
1. Připojte externí zařízení ke konektoru AUX IN
jednotky.
2. Zapněte napájení stisknutím 1.
3. Stiskněte F pro volbu AUX funkce.
2
4. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.
Připojení
Zařízení USB
,,Poznámka
Vyjmutí zařízení USB z přístroje:
1. Zvolte jinou funkci/režim.
2. Vyjměte zařízení USB z přístroje.
Ovládání 15
Základní operace
Přehrávání z médií USB
,,Poznámka
yy Složky / soubory USB jsou rozpoznávány tak,
jak je uvedeno níže.
*
1. USB zařízení připojte k USB portu.
2. Zvolte USB funkci stlačením F.
Cíl
Přehrát
Pauza
Hledání
souboru ve
složce.
Postup
Stiskněte tlačítko N.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
N.
Během přehrávání stiskněte a
podržte tlačítko C/V uvolněte
jej v místě, od kterého chcete zahájit
poslech.
3
Ovládání
Stiskněte V pro přechod na další
soubor.
Přechod na
následující/
předchozí
soubor.
Do 3 sekund po zahájení přehrávání
se stiskem tlačítka C vrátíte na
předchozí soubor.
Přehráváte-li déle než 3 sekundy,
stiskněte C pro přechod na
začátek souboru.
,,Poznámka
yy I po vypnutí a zapnutí přístroje nebo přepnutí
funkce na jinou lze stále poslouchat hudbu z
bodu, ve kterém jste s poslechem přestali.
yy Soubory se budou přehrávat od prvního
souboru ve složce $ po 14. soubor ve složce
$.
yy Soubory se budou prezentovat v pořadí jejich
záznamu a mohou se prezentovat odlišně v
závislosti na okolnostech nahrávání.
*ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když
počítač rozpozná zařízení USB, je „ROOT“.
16 Ovládání
AUTO DJ
Auto DJ prolne konec skladby se začátkem skladby
další a zajistí tak nepřerušené přehrávání.
Vyrovnává hlasitost mezi soubory, aby se dosáhlo
plynulé přehrávání.
SHUFFLE SEQUENTIAL OFF
3
Na displeji
OFF
Popis
-
SHUFFLE
V tomto režimu se hudba
přehrává v náhodném pořadí.
SEQUENTIAL
V tomto režimu se hudba
přehrává opakovaně.
Ovládání
,,Poznámka
yy AUTO DJ režim nepodporuje vyhledávání
sekce v rámci skladby/souboru nebo
opakované nebo náhodné přehrávání.
yy Jestli přejdete na jiné funkce v AUTO DJ
režimu, AUTO DJ se vypne.
yy Funkce AUTO DJ není podporována hudebním
souborem, jehož délka je menší než 60
sekund.
Ovládání 17
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth®
O technologii Bluetooth
Bluetooth je bezdrátová technologie komunikace
pro připojení na krátké vzdálenosti.
Zvuk může být přerušen, pokud bude spojení
narušeno jinými elektronickými vlnami nebo
připojením Bluetooth v ostatních místnostech.
yy Zařízení, která jsou k dispozici: inteligentní telefon,
MP3, notebook atd.
yy Verze: 4.0
yy Codec : SBC, AAC
Profily Bluetooth
Chcete-li používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, je nutné, aby zařízení podporovala
některé profily. Tento přístroj je kompatibilní s
následujícím profilem.
A2DP: (Profil pokročilého vysílání zvuku)
Párování jednotky a zařízení Bluetooth
Před zahájením procesu párování se ujistěte, že je
funkce Bluetooth na vašem zařízení Bluetooth
zapnuta. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není
nutné jej provádět znovu.
1. Zapněte přístroj.
,,Poznámka
Je-li aktivováno uzamknutí připojení přes
Bluetooth, ve funkci BT můžete vyhledávat
zařízení Bluetooth.
2. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto přístroje pomocí
zařízení Bluetooth se na zařízení Bluetooth
zobrazí seznam nalezených zařízení, v závislosti
na typu zařízení Bluetooth. Váš přístroj se
zobrazí jako „LG RL4 (XX)”.
,,Poznámka
yy XX znamená poslední dvě číslice adresy
Bluetooth. Např. pokud je adresa zařízení
Bluetooth 9C:02:98:4A:F7:08, na vašem
zařízení Bluetooth se zobrazí „LG RL4 (08)”.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth
mohou některá zařízení používat jiný způsob
párování. Podrobnosti o párování Bluetooth
najdete v návodu ke svému zařízení
Bluetooth.
yy Na toto zařízení se mohou současně připojit
3 Bluetooth zařízení s využitím stejné
metody, jaká je uvedena níže, pouze pokud se
zařízení nachází ve funkci Bluetooth. yy Vícenásobné připojení je podporováno
pouze u zařízení s operačním systémem
Android. (Vícenásobné připojení nemusí být
podporováno v závislosti na specifikacích
připojeného zařízení.)
yy Vyjímatelná/snímatelná zařízení bluetooth
(např. Dongle atd.) nepodporují párování s
více zařízeními.
3
Ovládání
Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth lze
ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení
provedeno pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth.
Poslouchání hudby uložené na
zařízeních Bluetooth
18 Ovládání
3. Když bude přístroj úspěšně připojen k vašemu
Bluetooth zařízení, objeví se v okně displeje
zpráva „PAIRED“ a brzy dojde ke změně názvu
Bluetooth zařízení. V okně na displeji se potom
zobrazí nápis „BT“.
,,Poznámka
yy Při připojování dalších zařízení pro
vícenásobné párování se na displeji na chvíli
zobrazí „PAIRED“.
yy Pokud nelze zjistit název zařízení, zobrazí se
„_“.
3
Ovládání
4. Poslouchání hudby.
V příručce k zařízení Bluetooth naleznete postup
pro přehrávání hudby, která je v tomto zařízení
Bluetooth uložená.
,,Poznámka
yy Při používání technologie Bluetooth musíte
provést propojení mezi přístrojem a zařízením
Bluetooth tak, aby k sobě zařízení byla co
možná nejblíže.
Propojení ale nemusí v některých níže
uvedených situacích fungovat správně:
-- Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je
překážka.
-- Existuje další přístroj, který používá
stejnou frekvenci s technologií Bluetooth,
jako je lékařský přístroj přístroj, mikrovlnná
trouba nebo přístroj s bezdrátovým
síťovým připojením (LAN).
yy Jestliže bluetooth připojení nefunguje, jak by
mělo, zkuste zařízení spárovat znovu.
yy Po propojení reproduktoru s až 3 zařízeními
Bluetooth v režimu Bluetooth lze přehrávat
a ovládat hudbu pouze pomocí jednoho z
propojených zařízení.
,,Poznámka
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení rušeno
jinými elektronickými zařízeními.
yy Je možné, že tímto přístrojem nebudete moci
ovládat zařízení Bluetooth.
yy Můžete si užívat bezdrátový systém používání
telefonu, MP3, Notebooku, atd.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
yy V případě přerušení spojení Bluetooth
připojte znovu zařízení Bluetooth k jednotce.
yy Není-li zařízení Bluetooth připojeno, objeví se
v okně zobrazení hláška „BT READY“.
yy Když používáte funkci Bluetooth, na zařízení
připojeném přes Bluetooth nastavte
správnou hlasitost.
yy Když připojíte zařízení Bluetooth (zařízení
iOS atd.) k tomuto zařízení, lze úroveň
hlasitosti synchronizovat mezi zařízeními.
yy Jestliže přejdete od funkce Bluetooth k jiné
funkci, spojení přes Bluetooth se rozpojí. Při
spojení v aplikaci „LG XBOOM“ se udržuje
spojení přes Bluetooth pouze pro jedno
zařízení.Pomocí tohoto zařízení můžete
zařízení Bluetooth ovládat, avšak zvukový
výstup nelze použít.
yy Při zapnutí funkce Bluetooth se toto zařízení
automaticky připojí k zařízení s bluetooth,
které bylo připojeno nebo z kterého bylo
přehráváno jako poslední. (Automatické
připojení nemusí být podporováno v závislosti
na specifikacích připojeného zařízení.)
Ovládání 19
Ovládá připojené zařízení Bluetooth
Bluetooth zařízení můžete ovládat pomocí funkcí
jednotky „přehrávání“, „přerušení“, „přeskok“.
,,Poznámka
yy Pro použití této funkce jsou k dispozici pouze
OS Android a iOS.
yy V závislosti na zařízení Bluetooth tato
funkce nemusí být podporována, nebo může
fungovat jinak.
Uzamčení spojení přes Bluetooth (BT
LOCK)
Tuto funkci zapnete, když stisknete a podržíte
tlačítko N po dobu přibližně 5 sekund v režimu BT
(Bluetooth).
Na displeji se zobrazí „ON-BT LOCK“ a spojení přes
Bluetooth bude omezeno.
Tuto funkci vypnete, když stisknete a podržíte
tlačítko N po dobu přibližně 5 sekund v režimu BT
(Bluetooth).
Na displeji se zobrazí „OFF-BT LOCK“.
,,Poznámka
I když jste nastavili funkci uzamčení u Bluetooth
připojení, při stisknutí tlačítka Auto Power se
zvukový panel zapne. Aby se tomu zabránilo,
vypněte funkci Automatické .
3
Ovládání
Připojení přes Bluetooth můžete omezit pouze na
spojení mezi zařízením s BT (Bluetooth) a televizí
LG TV, aby se zabránilo neúmyslnému připojení přes
Bluetooth.
20 Ovládání
Používání aplikace LG
XBOOM
,,Poznámka
yy Tento přístroj je schopen aplikaci „LG
XBOOM“ používat pouze se systémem
Android.
yy Doporučujeme používat poslední verzi
aplikace.
Nainstalujte aplikaci „LG
XBOOM“ do svého zařízení s
rozhraním Bluetooth
Existují dva způsoby, jak nainstalovat aplikaci „LG
XBOOM“ na vaše zařízení Bluetooth.
Instalace aplikace „LG XBOOM“ přes
QR kód.
1. Instalace aplikace „LG XBOOM“ přes QR kód. Pro
skenování QR kódu použijte skenovací software.
O aplikaci „LG XBOOM”
3
Ovládání
Aplikace „LG XBOOM“ přináší této jednotce řadu
nových vlastností.
Abyste využili další vlastnosti, doporučujeme, abyste
zdarma stáhli a nainstalovali aplikaci „LG XBOOM“.
Zde představujeme několik z mnoha funkcí aplikace
„LG XBOOM“.
Multi Juke box : Připojením až 3 telefonů Bluetooth
současně získáte třikrát víc zábavy. Můžete přehrávat
hudbu ze všech tří telefonů a seznam skladeb
upravovat ze všech telefonů.
2. Klepněte na ikonu pro instalaci.
,,Poznámka
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Ujistěte se, že vaše Bluetooth zařízení má
aplikaci skenovacího softwaru. Nemá-li,
stáhněte jednu ze stránek „Google Android
Market (Google Play Store)“.
yy QR kódy nemusí v některých oblastech
fungovat.
yy Můžete najít cenově dostupné aplikace
tohoto zařízení pomocí aplikace „LG Audio“.
-- Android OS: Verze 5.0 (nebo novější verze)
Ovládání 21
Instalace aplikace „LG XBOOM“ z webu
„Google Android Market (Google Play
Store)“
1. Klepněte na ikonu „Google Android Market
(Google Play Store)“.
2. Do lišty pro vyhledávání napište “LG XBOOM” a
vyhledejte ji.
3. V seznamu výsledků hledání najděte a klepněte
na „LG XBOOM“ pro zahájení stahování aplikace
Bluetooth.
4. Klepněte na ikonu pro instalaci.
,,Poznámka
Aktivace rozhraní Bluetooth s
aplikací „LG XBOOM“
Aplikace „LG XBOOM“ pomáhá připojit váš
Bluetooth přístroj k této jednotce.
Klepněte na ikonu aplikace „LG XBOOM“ na
domovské obrazovce a otevřete aplikaci „LG XBOOM“.
Poté přejděte do hlavní nabídky.
,,Poznámka
yy Aplikace „LG XBOOM“ bude k dispozici v
softwarové verzi následovně
-- Android O/S: Verze 5.0 (nebo vyšší)
yy Ujistěte se, že je vaše zařízení Bluetooth
vybaveno s „Google Android Market (Google
Play Store)“.
yy V závislosti na typu vašeho zařízení
Bluetooth nemusí aplikace „LG XBOOM“
fungovat.
yy Po připojení aplikace „LG XBOOM” se hudba
může přehrávat z vašeho zařízení Bluetooth.
V takovém případě zkuste zopakovat proces
připojení.
yy Pokud budete na svém zařízení Bluetooth
používat další aplikace nebo měnit nastavení
během používání aplikace „LG XBOOM“,
nemusí aplikace „LG XBOOM“ pracovat
normálně.
yy Pokud aplikace „LG XBOOM“ pracuje
nenormálně, zkontrolujte své zařízení
Bluetooth a připojení aplikace „LG XBOOM“ a
pokuste se připojení obnovit.
yy V závislosti na operačním systému chytrého
telefonu existují jisté rozdíly v provozu
aplikace „LG XBOOM“.
yy Pokud připojení k aplikaci „LG XBOOM“
nefunguje dobře, zkontrolujte nastavení
rozhraní Bluetooth na svém zařízení
Bluetooth.
3
Ovládání
yy Ujistěte se, že je vaše Bluetooth zařízení
připojeno k internetu.
yy Pokud pro ovládání používáte aplikaci „LG
XBOOM”, budou mezi aplikací „LG XBOOM”
určité rozdíly.
22 Ovládání
Nastavení zvuku
Nastavení režimu zvuku
Tento systém má řadu předem nastavených
prostorových zvukových polí. Zobrazené položky se u
ekvalizéru mohou lišit v závislosti na zdrojích zvuku a
zvukových efektech.
Můžete si zvolit požadovaný režim zvuku pomocí
tlačítka SOUND EFFECT / BASS BLAST (nebo
BASS BLAST+) na přístroji.
3
Na displeji
Ovládání
BASS (BASS BLAST)
Nebo
BASS+ (BASS BLAST+)
Popis
Posiluje basy a
mohutný zvuk.
POP
CLASSIC
ROCK
JAZZ
Tento program
propůjčuje zvuku
atraktivní atmosféru
s navozením pocitu
přítomnosti na
skutečném koncertu
rockové, populární,
jazzové nebo klasické
hudby.
STANDARD
Můžete si užít
optimalizovaný zvuk.
,,Poznámka
yy Na některých reproduktorech nemusí být
zvuk slyšet vůbec nebo jen tiše v závislosti na
zvukovém režimu.
yy Stiskem a podržením tlačítka SOUND
EFFECT / BASS BLAST (nebo BASS
BLAST+) na přístroji můžete přímo vybrat
efekt BASS (BASS BLAST) nebo BASS+
(BASS BLAST+).
Ovládání 23
Jiné operace
Použití mikrofonu
1. Mikrofon připojte ke konektoru MIC.
DEMO
Ve vypnutém stavu stiskněte jednou tlačítko
MIC ECHO / DEMO na přístroji. Přístroj se zapne a
na displeji se zobrazí jednotlivé funkce a přehraje se
ukázka zvuku. Funkci DEMO zrušíte, když na zařízení
opět stisknete tlačítko MIC ECHO / DEMO.
2. Přehrajte požadovanou hudbu.
3. Zpívejte spolu s doprovodem. Upravte hlasitost
Stiskněte tlačítka MIC VOL a + / - na přístroji a
upravte hlasitost mikrofonu.
,,Poznámka
yy Pokud mikrofon nepoužíváte, nastavte
hlasitost MIC na minimum, nebo MIC vypněte
a mikrofon vytáhněte ze zdířky pro mikrofon
MIC.
yy Je-li zvuk v mikrofonu příliš hlasitý, může
být zkreslený. V takovém případě stiskněte
tlačítka MIC VOL a - na přístroji.
yy Efekt echa můžete zvuku z mikrofonu dodat
pomocí tlačítka MIC ECHO / DEMO na
přístroji.
3
Ovládání
yy Pokud se mikrofon nachází příliš blízko
reproduktoru, může se rozeznít kvílivý zvuk.
V takovém případě přemístěte mikrofon dál
od reproduktoru nebo snižte hlasitost pomocí
tlačítek MIC VOL a - na přístroji.
24 Ovládání
3
Funkce VOICE CANCELLER
(ODSTRANĚNÍ HLASU)
Funkce KEY CHANGER
(ZMĚNA TÓNINY)
Během přehrávání hudby z různých vstupních zdrojů
můžete snížit úroveň hlasových signálů.
Tóninu můžete měnit v 9 krocích (4 kroky nahoru, 4
kroky dolů a původní tónina).
Stiskněte tlačítko VOICE CANCELLER na přístroji a
na displeji se zobrazí text „ON - VOICE CANCELLER“.
Chcete-li zvuk transponovat výš nebo níž, stiskněte
tlačítko KEY CHANGER.
Funkci zrušíte opětovným stiskem tlačítka
VOICE CANCELLER na přístroji.
yy Pro zvýšení tónu(L) o jeden krok stiskněte během
přehrávání tlačítko V.
Kvalita funkce VOICE CANCELLER se může lišit
v závislosti na podmínkách nahrávání hudebních
souborů.
yy Pro snížení tónu (l) o jeden krok stiskněte během
přehrávání tlačítko C.
,,Poznámka
yy Tato funkce je k dispozici u USB anebo BT
(Bluetooth) funkcí.
Ovládání
yy Není-li funkce k dispozici, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT”.
yy Tuto funkci lze používat pouze s připojeným
mikrofonem.
yy Pokud není mikrofon připojen, na displeji se
zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
yy U zdroje mono není k dispozici.
yy Pro zapnutí funkce změňte Funkci nebo
odpojte mikrofon.
yy Tato funkce možná nebude inicializována v
závislosti na stavu připojených zařízení.
,,Poznámka
yy Tato funkce je k dispozici u USB anebo BT
(Bluetooth) funkcí.
yy Pro její inicializaci změňte funkci, odpojte
mikrofon nebo změňte hudbu.
yy Tato funkce nemusí být inicializována v
závislosti na připojených zařízeních.
yy Není-li funkce k dispozici, v okně na displeji se
zobrazí hlášení „NOT SUPPORT“.
yy Pokud není mikrofon připojen, na displeji se
zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
Ovládání 25
VOCAL EFFECTS (hlasové efekty)
ECHO (echo)
Když připojíte mikrofon do zdířky MIC, můžete se
potěšit funkcí karaoke tak, že budete měnit hlas ve
skladbách z různých zdrojů.
Když připojíte mikrofon do konektoru MIC, efekt
ozvěny k zvuku z mikrofonu dodáte pomocí stisknutí
MIC ECHO / DEMO na přístroji.
Pro volbu různých efektů vokálního režimu
opakovaně stiskněte tlačítko VOCAL EFFECTS
na přístroji, dokud se na displeji nezobrazí efekty
vokálního režimu. ECHO 1
BASS SOPRANO HELIUM ROBOT
DUET MAN DUET WOMAN BASS ECHO1
SOPRANO ECHO1 HELIUM ECHO1
ROBOT ECHO1 DUET MAN1 DUET
WOMAN1 BASS ECHO2 SOPRANO
ECHO2 HELIUM ECHO2 ROBOT ECHO2
DUET MAN2 DUET WOMAN2 OFF
yy Jestliže v režimu VOCAL EFFECTS stisknete
na zařízení tlačítko KEY CHANGER nebo
MIC ECHO / DEMO, po uložení aktuálních
hlasových efektů VOCAL EFFECTS se vypne
režim VOCAL EFFECTS a aktivujte se režim
KEY CHANGER nebo ECHO.
yy Pro vypnutí režimu VOCAL EFFECTS
stiskněte a podržte tlačítko VOCAL EFFECTS
na přístroji.
,,Poznámka
OFF
yy Pokud není mikrofon připojen, na displeji se
zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
yy Jestliže v režimu ECHO stisknete tlačítko
VOCAL EFFECTS, po doběhu aktuálního
zvuku ECHO se režim ECHO vypne a zapne se
režim VOCAL EFFECTS.
Pro ovládání režimu ECHO znovu stiskněte
tlačítko MIC ECHO / DEMO na přístroji po
uchování aktuálního nastavení
VOCAL EFFECTS.
3
Ovládání
,,Poznámka
yy Pokud není mikrofon připojen, na displeji se
zobrazí hlášení „INSERT MIC“.
ECHO 2
26 Ovládání
LIGHTING
Automatické vypnutí
Tato funkce nabízí atmosféru večírku řízením
osvětlení na základní jednotce.
Pro volbu režimu, stiskněte LIGHTING opakovaně.
PARTY
OFF
WATER
FOREST
(MY STYLE)
,,Poznámka
yy Osvětlovací funkce je k dispozici ve všech
funkcích.
yy Režim osvětlení si udrží svůj předcházející
režim když poprvé stiskněte LIGHTING, pro
změnu režimu stiskněte ještě jednou.
3
Ovládání
yy Chcete-li použít styl MY STYLE, musíte
zaregistrovat zdroj pomocí aplikace „LG
XBOOM“.
yy Nedívejte se přímo světla, pokud je zapnutá
funkce LIGHTING.
yy Pokud je jas osvětlení příliš ostrý, rozsviťte v
místnosti nebo vypněte LIGHTING.
yy Pro vypnutí LED, stiskněte a podržte
LIGHTING na 3 sekundy.
Pokud nebude hlavní jednotka připojena k externímu
zařízení a nebude v provozu po dobu 15 minut,
přístroj se za účelem šetření elektrické energie sám
vypne.
Přístroj se sám vypne také v případě, kdy bude hlavní
přístroj pomocí analogových vstupů připojen po dobu
šesti hodin k jinému zařízení.
Funkce automatického vypnutí platí v případě
připojení WIRELESS PARTY LINK pouze pro jednotku
MAIN. V případě jednotky OTHER je automatické
vypnutí dostupné po odpojení jednotky OTHER od
jednotky MAIN.
Jak odpojit připojení k bezdrátové síti
nebo bezdrátové zařízení.
Stiskem tlačítka napájení na déle než 5 sekund
přístroj vypnete.
Ovládání 27
Zapnutí funkce AUTO POWER
Automatická změna funkce
Přístroj se automaticky zapíná pomocí vstupního
zdroje: LG TV, Bluetooth
Když zapnete televizní přijímač připojený k tomuto
zařízení, zařízení rozpozná vstupní signál a vybere
příslušnou funkci. Ze zařízení se ozve zvuk.
Toto zařízení rozezná vstupní signály, jako je
Bluetooth, LG TV, a poté automaticky přepne na
vhodnou funkci.
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth, přístroj
se zapne a vaše zařízení Bluetooth připojí. Nyní
můžete přehrávat svou hudbu.
Kdykoli zařízení vypnete stisknutím tlačítka 1 na
zařízení po dobu 5 sekund, můžete vypnout nebo
zapnout funkci AUTO POWER.
Na displeji
Popis
Funkce AUTO POWER je
ve výchozím nastavení
zapnutá.
OFF-AUTO POWER
Funkce AUTO POWER je
vypnutá.
,,Poznámka
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce
nemusí být k dispozici.
yy U některých připojených zařízeních se přístroj
zapne, ale funkce Bluetooth se nemusí
připojit.
yy Pokud připojení Bluetooth s tímto přístrojem
zrušíte, některá zařízení Bluetooth se budou
nadále snažit k přístroji připojit. Proto se
doporučuje zrušit připojení před vypnutím
přístroje.
yy Snažíte-li se připojit aplikaci „LG XBOOM“,
funkce Bluetooth tohoto přístroje se zapne.
yy Zapnete-li přístroj pomocí funkce LG TV
nebo Bluetooth, zapne se příslušná funkce
přístroje.
yy Pokud jste již spárování s tímto přístrojem
provedli, dojde při vypnutí tohoto přístroje
k automatickému zapnutí po zapojení
vstupního zdroje.
Pokusíte-li se připojit své zařízení Bluetooth k
tomuto přístroji, zvolí se režim Bluetooth. Přehrajte
si požadovanou hudbu na zařízení Bluetooth.
Když je připojen televizor LG
Když zapnete svůj televizor LG připojený pomocí
technologie LG Sound Sync, přepne tento přístroj
funkci na televizor LG. Zvuk bude vycházet
z televizoru.
,,Poznámka
yy Tato funkce pracuje pouze u přístrojů, které
byly připojeny již dříve.
yy Jestliže je nastavena funkce uzamčení
Bluetooth, bude připojení přes Bluetooth
k dispozici pouze pro Bluetooth zařízení a
televizní přijímač LG.
3
Ovládání
ON-AUTO POWER
Při pokusu o připojení zařízení
Bluetooth
28 Ovládání
LG Sound Sync
Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovladačem televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, která
podporuje LG Sound Sync. Přesvědčte se, že máte na
své TV logo LG Sound Sync.
Funkce, která se dá ovládat pomocí dálkového
ovladače televize LG: Zvýšit a snížit hlasitost.
3
,,Poznámka
yy Když používáte technologii LG Sound Sync,
můžete použít také tlačítko hlasitosti na
tomto přístroji. Pokud znovu použijete dálkový
ovladač televizoru, přístroj se sesynchronizuje
s televizorem. (Dle specifikací televizoru se
hlasitost tohoto přístroje sesynchronizuje s
televizorem.)
yy Pokud připojení nefunguje, zkontrolujte stav
zařízení a televizoru: napájení a funkčnost.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte v
níže uvedených případech stav tohoto přístroje
a připojení.
Ovládání
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
-- Zařízení je vypnuto.
1. Zařízení zapněte stisknutím tlačítka 1.
-- Odpojení bezdrátového připojení
způsobeného interferencí nebo vzdáleností.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko F, dokud nebude
navolena funkce LG televizoru.
3. Nastavte zvukový výstup TV tak, abyste mohli
zvuk poslouchat prostřednictvím tohoto přístroje:
Nabídka nastavení TV [Sound] [TV Sound
output] [LG Sound Sync (Wireless)]
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, objeví se na 3 sekundy na
displeji nápis „PAIRED“ a pak se na něm objeví
nápis „LG TV“.
-- Přepnutí na jinou funkci.
yy Čas potřebný na vypnutí tohoto zařízení se liší
podle typu vaší televize.
yy Pokusíte-li se změnit funkci pomocí funkce LG TV,
hlasitost se změní podle úrovně hlasitosti LG TV.
yy Údaje v nabídce nastavení televize se mohou lišit
v závislosti na modelu vaší televize.
yy Jestliže zařízení vypnete přímo stisknutím
tlačítka 1, systém LG Sound Sync se odpojí.
Abyste mohli tuto funkci znovu použít,
musíte znovu spojit TV přijímač a systém LG
Sound Sync.
yy Je-li funkce LG Sound Sync zapojena, může dojít
ke zvýšení hlasitosti v TV a v tomto přístroji.
Snižte hlasitost TV a potom tento přístroj
připojte.
yy Když zapnete svůj LG TV přijímač připojený
pomocí LG Sound Sync, nebo když zadáte
funkci televizoru LG TV, zařízení přejde
automaticky na funkci LG TV.
yy Zvuk z televize byste měli nastavit ručně
podle verze televize.
yy Jestliže ovládáte hlasitost televize v době, kdy
tento přístroj a televize jsou připojené pomocí
LG Sound Sync, může tento přístroj zvýšit
hlasitost na základě synchronizace hlasitosti
s televizí.
Ovládání 29
Spojení WIRELESS
PARTY LINK
1. Stiskněte 3TWIN na jednotce.
Na displeji se objeví „ROLE SELECT“.
2. Stiskněte 3TWIN opakovaně C / V pro
volbu MAIN nebo OTHER.
- spotřebič : Zvolí se MAIN.
Nastavení režimu TWIN
Pomocí dvou reproduktorů si můžete vychutnat zvuk.
Pro vychutnání si WIRELESS PARTY LINK, si musíte
koupit další reproduktor.
- spotřebič : Zvolí se OTHER.
3. Až budou tyto přístroje navzájem úspěšně
propojeny, na každém přístroji se zobrazí názvy
jednotlivých připojených zařízení.
Je kompatibilní s jednotkou podporující WIRELESS
PARTY LINK.
3
Ovládání
30 Ovládání
,,Poznámka
yy Připojení se zruší když je stisknuté 3TWIN
tlačítko při připojení TWIN režimu.
yy Pokud používáte technologii LG Sound Sync,
tato funkce není dostupná. Pokud připojíte
televizor LG, na displeji se zobrazí zpráva
„NOT SUPPORT“.
3
yy Když je připojení WIRELESS PARTY LINK
odpojeno, jednotka OTHER přejde na funkci
BLUETOOTH.
yy Pokud připojení selže, v okně na displeji se
zobrazí hlášení “FAILED” .
yy WIRELESS PARTY LINK připojení se odpojí
když jednotku vypnete.
yy Když je WIRELESS PARTY LINK připojeno,
nemůžete připojit PARTY LINK s AUX.
Ovládání
yy Můžete používat pouze mikrofon na jednotce
OTHER. V případě jednotky OTHER jsou
podporovány pouze některé funkce.
yy Zvuk MAIN jednotky a OTHER jednotka
se mohou lišit podle stavu nebo zdroje
přehrávání.
yy Při připojení k Bluetooth zkontrolujte
následující informace.
-- Můžete připojit jenom jedno Bluetooth
zařízení k MAIN jednotce. K jednotce
OTHER zařízení Bluetooth připojit nelze.
-- WIRELESS PARTY LINK připojení je
podporováno pouze na Android zařízeních.
-- Vyjímatelná/snímatelná zařízení
Bluetooth (například flash disk atd.)
nepodporují WIRELESS PARTY LINK
připojení.
-- Jestli připojíte WIRELESS PARTY LINK v
průběhu přehrávání připojeného zařízení
Bluetooth, je možné je znovu připojit v
závislosti na specifikacích telefonu.
Odstraňování potíží
31
Odstraňování potíží
Obecně
Problém
Přístroj nepracuje
správně.
Příčina a řešení
yy Vypněte napájení zařízení a připojených externích jednotek (TV přijímače,
basového reproduktoru, DVD přehrávače, zesilovače atd.) a opět je zapněte.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV,
basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, atd.), a pak se zkuste znovu připojit.
yy Předchozí nastavení se může ztratit, dojde-li k vypnutí zařízení.
yy Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky.
Nenapájeno.
LG Sound Sync
nefunguje.
yy Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci.
Stiskněte tlačítko funkce a zkontrolujte vybranou funkci.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync
yy Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync.
yy Zkontrolujte nastavení zvuku z televizoru a této jednotky.
POZNÁMKY k uvolnění Demo režimu
Problém
Pomocí tlačítka ,F‘ nelze změnit vstupní zdroj , jako
je BT (Bluetooth), USB atd., a na displeji je zobrazen
pouze režim DEMO.
Dálkové ovládání nepracuje správně.
Příčina a řešení
yy Stiskněte tlačítko „DEMO“ na zařízení na 15
sekund.
4
Odstraňování potíží
Není slyšet zvuk.
yy Zkontrolujte případný výpadek proudu.
To lze provést například zapnutím jiných zařízení.
32 Dodatek
Obecný technický popis
Obecně
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba energie
Viz hlavní štítek na přístroji.
Síťový pohotovostní režim: 0,5 W
Rozměry (Š x V x H)
Provozní teplota
Provozní vlhkost
(Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Přibližně 275 mm x 530 mm x 275 mm
5 °C až 35 °C
60 %
Vstupy
Vstup analogového zvuku (AUX IN)
1,2 Vrms (1 kHz, -4 dB), RCA konektor (L, R)
Analogový audio výstup (AUX OUT) 2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), RCA konektor (L, R)
Mikrofon (MIC)
Citlivost 20 mV (1 kHz), konektor 6,3mm
Systém
5
Frekvenční odezva:
Odstup signál-šum
Dynamický rozsah
Napájení sběrnice (USB)
80 – 20000 Hz
Více než 75 dB
Více než 80 dB
5 V 0 500 mA
Dodatek
Zesilovač (výstupní výkon RMS)
Celkový výkon
150 W RMS
Přední strana
75 W RMS X 2 (4 Ω při 1 kHz, 20 % THD)
yy Provedení a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Dodatek 33
Obchodní známky a
licence
Údržba
Manipulace s přístrojem
Přeprava přístroje
Slovní označení Bluetooth® a loga jsou registrované
ochranné známky ve vlastnictví společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití takovýchto
ochranných známek ze strany společnosti LG
Electronics je povoleno na základě licence.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných majitelů.
Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály.
Pokud potřebujete přístroj odeslat, v zájmu
maximální ochrany jej zabalte tak, jak byl původně
zabalen z výroby.
Udržujte povrch přístroje čistý.
V blízkosti přístroje nepoužívejte těkavé kapaliny, jako
jsou insekticidní spreje. Otírání velkou silou by mohlo
poškodit povrch. Zabraňte dlouhodobému styku
gumových nebo plastových výrobků s přístrojem.
Čištění jednotky
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte jemný
hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako
alkohol, benzín nebo ředidla, která by povrch přístroje
mohla poškodit.
5
Dodatek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising