LG | SL10Y | User manual | LG SL10Y Uživatelská příručka

LG SL10Y Uživatelská příručka
STRUČNÁ PŘÍRUČKA
ČESKY
LG Wi-Fi
Sound Bar
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a
uchovejte ho k pozdějšímu použití.
Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na http://www.lg.com, kde
si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.
Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.
MODEL
SL10Y
MFL71139776
1902_Rev01
SL10Y.DPOLLLK_SIMPLE_CZK_MFL71139776.indd 1
www.lg.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2019-07-11
11:44:37
Přední panel
1 (Pohotovostní režim) · · · · · · Vypíná a zapíná přístroj
F (Funkce) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Volba funkce
p/o (Hlasitost) · · · · · · · · · · · · · · · · Nastavení hlasitosti
/ (Wi-Fi) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Volba funkce Wi-Fi
Zadní panel
Vstup USB · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Připojení k zařízení USB
OPTICAL IN · · · · · · · · · · · Připojení k optickému zařízení
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · · · Připojení k TV přijímači
HDMI IN (1) / HDMI IN (2) · · · · · Připojení k zařízení s
výstupem HDMI OUT
Připojení subwooferu
Bezdrátový subwoofer umístěte poblíž Sound Baru a
postupujte podle následujících kroků.
a Připojte napájecí kabel reproduktoru a
bezdrátového subwooferu do elektrické zásuvky.
b Zapněte reproduktor.
• Sound Bar a bezdrátový subwoofer se
automaticky propojí. Zelená kontrolka LED na
subwooferu se rozsvítí.
Manuální připojení subwooferu
Když subwoofer nevydává žádný zvuk, zkuste jej
připojit ručně.
a Stiskněte tlačítko Pairing na zadní straně
bezdrátového subwooferu.
• Zelená LED na zadní straně bezdrátového
subwooferu bude rychle blikat.
(Pokud zelená LED dioda nesvítí, stiskněte a
podržte Pairing.)
b Zapněte reproduktor.
• Spárování je dokončeno. Zelená LED na zadní
straně bezdrátového subwooferu se rozsvítí.
Udržujte Sound Bar a subwoofer ve
vzdálenosti více než 1 m od určitých
zařízení (např. bezdrátový router,
mikrovlnná trouba atd.), aby nedošlo k
rušení bezdrátového připojení.
!1 m
SL10Y.DPOLLLK_SIMPLE_CZK_MFL71139776.indd 2
2019-07-11
11:44:38
Připojení TV
Propojte Sound Bar a TV pomocí Optického kabelu
( ) nebo HDMI ARC ( ).
Síťové připojení
a
c
Optické připojení
a Připojte Sound Bar k TV přijímači optickým
kabelem.
b Nastavte možnost [External Speaker (Optical)] v
nabídce nastavení TV přijímače.
b
a Zkontrolujte stav sítě. Router připojený k síti by
měl být instalován.
b Připojte vaše Smart zařízení k vaší domácí síti.
c Připojte Sound Bar k elektrickému napájení.
Všechna zařízení by měla být připojena ke
stejnému směrovači.
HDMI (ARC) Připojení
a Připojte Sound Bar k TV přijímači kabelem HDMI.
b Nastavte možnost [External Speaker (HDMI
ARC)] v nabídce nastavení TV přijímače.
Krok 1. Instalace aplikace “Google
Home”
Stáhněte aplikaci Google Home z Google Play nebo
App Store.
Krok 2. Nastavení připojení Wi-Fi pomocí
aplikace
a Připojte své chytré zařízení k síti Wi-Fi, kterou
budete používat pro reproduktor.
• Připojení HDMI není k dispozici, pokud váš
televizor nepodporuje HDMI ARC.
• Je-li toto zařízení připojeno současně přes
OPTICAL a ARC, vyšší prioritu má signál
ARC.
Připojení dalšího zařízení
a Připojte k externímu zařízení následovně.
(Set-top Box,
přehrávač apod.)
NEBO
b Nastavte vstupní zdroj signálu opakovaným
stiskem F.
SL10Y.DPOLLLK_SIMPLE_CZK_MFL71139776.indd 3
V případě zařízení iOS by mělo být zapnuto
nastavení Bluetooth na vašem chytrém
zařízení.
b Spusťte aplikaci “Google Home”.
c Postupujte podle pokynů pro připojení Wi-Fi v
aplikaci.
• Pokud je reproduktor správně připojen k
Wi-Fi, zobrazí se na displeji “CONNECTED
(PŘIPOJENO)” se zvukovým signálem.
• Při připojení k síti Wi-Fi může tato aplikace
požádat o vytvoření účtu Google. K použití
této aplikace budete potřebovat účet
Google.
• Aplikace “Google Home” je poskytována
společností Google. Může docházet ke
změnám společně se změnami zásad
užívání společností Google.
2019-07-11
11:44:39
Připojení Bluetooth
Krok 1. Připojení k Wi-Fi
Ujistěte se, že se reproduktor připojí k síti Wi-Fi
pomocí aplikace “Google Home”.
Před připojením k síti Wi-Fi je funkce
Bluetooth neaktivní.
Krok 2. Změna funkce
Zvolte funkci Bluetooth opakovaným stisknutím
klávesy F.
Krok 3. Nalezení a volba názvu
reproduktoru
Vyberte název reproduktoru, který byl nastaven v
aplikaci “Google Home” na seznamu zařízení vašeho
chytrého zařízení. Po úspěšném připojení Bluetooth
se na displeji zobrazí “PAIRED”.
Dálkový ovladač
Výměna baterie
Další
Stáhněte si aplikaci LG Wi-Fi Speaker
Nastavení a ovládání reproduktoru lze provádět
pomocí aplikace “LG Wi-Fi Speaker”.
Stáhněte si aplikaci “LG Wi-Fi Speaker” z App Store
nebo z Google Play.
Další informace
Specifikace
Požadavky
na napájení
Spotřeba
elektrické
energie
Rozměry
(D x V x Š)
Napájení
sběrnice
(USB)
Viz hlavní štítek.
Viz hlavní štítek.
Síťový pohotovostní režim: 5,5 W
(Jsou-li aktivovány všechny
síťové porty).
Přibližně
1443,0 mm x 63,0 mm x
146,0 mm (s nožkou)
5 V 0 500 mA
Zesilovač
(celkový
570 W RMS
výstupní
výkon RMS)
Provedení a technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Připraveno pro zadní reproduktory
SOUND EFFECT: Volba režimu zvukového efektu.
-- Dálkové ovládání televizoru: dlouze stiskněte
tlačítko SOUND EFFECT a stiskněte znovu
dálkové ovládání pro aplikaci ovládání vašeho
televizoru.
FOLDER W/S: Vyhledávání složek.
J: Zobrazuje informace o souboru, vstupním zdroji,
názvu připojeného zařízení Bluetooth nebo názvu
aplikace.
-- Automatické ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Dlouze
stiskněte J a stiskněte jej znovu.
: Nastavuje úroveň zvuku každého reproduktoru.
-- Prostorový zvuk: Dlouze stiskněte
a stiskněte
jej znovu.
REPEAT: Poslech souborů opakovaně nebo v
náhodném pořadí.
SL10Y.DPOLLLK_SIMPLE_CZK_MFL71139776.indd 4
Připraveno pro rozšířený prostorový zvuk
pomocí samostatně prodávané sady
zadních reproduktorů. (SPK8-S)
Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od
bezdrátového zařízení
Stisknutím tlačítka napájení na déle než 3 sekund
přístroj vypnete.
2019-07-11
11:44:39
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising