LG | SL9Y | User manual | LG SL9Y Příručka uživatele

LG SL9Y Příručka uživatele
NÁVOD PRO UŽIVATELE
LG Wi-Fi
Sound Bar
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uchovejte ho
k pozdějšímu použití.
Model
SL9Y (SL9Y, SPL8-W)
1903_Rev01
www.lge.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
Začínáme
Bezpečnostní informace
1
VÝSTRAHA
Začínáme
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM –NEOTVÍREJTE
VÝSTRAHA: Z DŮVODU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEDEMONTUJTE
KRYT NEBO ZADNÍ ČÁST PRODUKTU. PRODUKT
NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BYSTE
MOHLI SAMI OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PRODUKTU
SVĚŘTE KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKŮM SERVISU.
Účelem tohoto symbolu je upozornit
uživatele na přítomnost
neizolovaného „nebezpečného
napětí“ pod krytem produktu, které
může být dostatečně vysoké na to,
aby představovalo pro člověka riziko úrazu
elektrickým proudem.
Účelem tohoto symbolu je upozornit
uživatele na důležité pokyny
k provozu a údržbě (servisní pokyny),
které se nacházejí v tištěných
materiálech přiložených k produktu.
UPOZORNĚNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU
POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM,
NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO
VLHKU.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném
prostoru, jako je knihovna nebo do jiného uzavřeného
prostoru.
VÝSTRAHA: V blízkosti výrobku nepoužívejte
vysokonapěťové spotřebiče (např. elektrický lapač
much). Výrobek by nemusel v důsledku elektrického
výboje správně fungovat.
VÝSTRAHA: Nevystavujte přístroj kapající nebo
stříkající vodě a neumisťujte předměty naplněné
kapalinou, jako jsou vázy nebo šálky, na přístroj nebo
nad něj (např. na polici nad zařízením).
VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Dodržujte
při instalaci pokyny výrobce.
Zdířky a otvory jsou v krytu z důvodu ventilace a
zajištění spolehlivého provozu zařízení a ochrany proti
přehřátí. Otvory by neměly být blokovány umístěním
zařízení na povrchy jako je postel, pohovka, rohožka
a podobně. Toto zařízení by se nemělo umisťovat
do vestavěných kusů nábytku, jako např. knihovna
nebo police, pokud není zajištěna řádná ventilace
nebo nebylo při instalaci postupováno podle pokynů
výrobce.
VÝSTRAHA: Na přístroj nesmějí být pokládány žádné
zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíce.
POZNÁMKA: Bezpečnostní informace zahrnující
identifikaci výrobku a hodnoty jmenovitých výkonů
naleznete na hlavním štítku v dolní části nebo přímo
na výrobku.
UPOZORNĚNÍ týkající se napájecího kabelu
Napájecí kabel umožňuje zařízení odpojit. Elektrická
zástrčka musí zůstat snadno dostupná pro odpojení v
případě nouze.
Prostudujte si stránku s technickými údaji v tomto
návodu k obsluze, abyste zjistili požadavky na
napájení.
Zásuvky ve zdi nepřetěžujte. Přetížené zásuvky ve
zdi, uvolněné nebo poškozené zásuvky, prodlužovací
kabel, roztřepené napájecí kabely, nebo poškozená
nebo prasklá izolace vodičů představují nebezpečí.
Kterýkoli z těchto stavů by mohl vést k úrazu
elektrickým proudem nebo požáru. Pravidelně
kontrolujte stav napájecího kabelu přístroje, a pokud
jeho vzhled naznačuje poškození nebo zhoršení stavu,
odpojte jej, přerušte používání zařízení a kabel nechte
vyměnit za identický náhradní díl v autorizovaném
servisním středisku. Napájecí kabel nevystavujte
špatnému fyzickému nebo mechanickému zacházení,
jako je například zkroucení, zauzlování, přiskřípnutí,
přivření ve dveřích nebo opakovanému pošlapání.
Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, zásuvkám a
místům, kde kabel vychází ze zařízení.
Začínáme
3
Symboly
~
Odkazuje na střídavý proud (AC).
0
Odkazuje na stejnosměrný proud (DC).
1
Odkazuje na režim stand-by.
!
Odkazuje na „VYPNUTO” (napájení).
Odkazuje na nebezpečné napětí.
Začínáme
Odkazuje na zařízení třídy II.
1
4
Obsah
Obsah
1
Začínáme
2
Připojení
2
6
7
9
10
13
14
Bezpečnostní informace
Úvod
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovládání
Montáž systému Soundbar
Montáž hlavní jednotky na stěnu.
16
16
17
18
18
Síťové připojení
– Instalace aplikace „Google Home”
– Spusťte aplikaci a připojí se k Wi-Fi
Organizace napájecího kabelu
Připojení bezdrátového subwooferu a zadních
reproduktorů (prodávají se samostatně)
– Připojení bezdrátového subwooferu
– Připojení zadních reproduktorů (prodávají
se samostatně)
– Prostorový zvuk
– Jak připevnit feritové jádro.
Připojení k televizi
– Použití OPTICKÉHO kabelu
– LG Sound Sync
– Pomocí kabelu HDMI
– Funkce ARC (zpětný audio kanál)
– Co je SIMPLINK?
– Další informace týkající se HDMI
Zapojení volitelného vybavení
– DOLBY ATMOS®
– DTS:X®
– Připojení HDMI IN
– Připojení optického vstupu OPTICAL IN
– Připojeni USB
18
20
21
26
27
27
27
29
29
29
30
31
31
31
32
32
33
Obsah
3
Ovládání
4
Odstraňování potíží
36
37
38
38
39
39
39
39
42
42
42
43
44
44
44
44
Provoz USB
Pracuje s Google Assistant
„LG Wi-Fi Speaker”
– Instalace aplikace „LG Wi-Fi Speaker”
Používání bezdrátové technologie Bluetooth
– O technologii Bluetooth
– Profily Bluetooth
– Poslech hudby z Bluetooth zařízení
Jiné operace
– Používání dálkového televizního ovládání
– AUTO POWER VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ
– Změna automatické funkce
Pohotovostní režim
– Pohotovostní režim
– Pohotovostní režim sítě
Resetujte reproduktor
45
45
47
47
48
48
Odstraňování potíží
– Obecné
– Síť
– Aplikace
– POZNÁMKY k použití bezdrátového
přenosu
– POZNÁMKY k uvolnění Demo režimu 5
Příloha
49
49
50
52
52
53
Požadavky na soubory
Obchodní známky a licence
Specifikace
Manipulace s reproduktorem
Důležitá informace týkající se síťových služeb
PODMÍNKY POUŽITÍ
5
1
2
3
4
5
6
Začínáme
Úvod
Symboly použité v tomto návodu
1
Začínáme
,,Poznámka
Označuje speciální poznámky a provozní funkce.
>>Výstraha
Oznamuje upozornění k zabránění možných
poškození ze zneužití.
Začínáme
7
Přední panel
1
Začínáme
1 (Pohotovostní režim)
-- Vypíná a zapíná přístroj.
F (Funkce)
-- Vyberte funkce a zdroj signálu opakovaným stisknutím tlačítka F.
Zdroj signálu/Funkce
Displej
Wi-Fi
WI-FI
Bluetooth
BT
Optický
A
ARC
OPT/HDMI ARC
LG Sound Sync (pomocí kabelu)
HDMI IN
HDMI
USB
USB
, Po připojení k síti Wi-Fi můžete použít funkci Bluetooth pomocí aplikace Google Home.
o/p (Hlasitost)
-- Nastavení úrovně hlasitosti.
/ (Wi-Fi)
-- Vybírá funkci Wi-Fi.
B
Dálkový senzor
C
Okno displeje
-- Pokud po dobu 15 sekund nebylo stisknuto žádné tlačítko, okno displeje automaticky ztmavne.
Pokud stisknete jakékoliv tlačítko, okno displeje se opět rozsvítí.
Začínáme
8
Upozornění ohledně používání dotykových tlačítek.
1
yy Tlačítka můžete tisknout pouze čistýma a suchýma rukama.
-- Ve vlhkém prostředí musíte před stisknutím setřít z dotykových tlačítek jakoukoliv vlhkost.
.
Začínáme
yy Tlačítka nikdy nezapínejte silou.
-- Pokud na tlačítka působíte moc velkou silou, může dojít k poškození snímačů dotykových tlačítek.
yy Pro správnou funkci se dotkněte požadovaného tlačítka.
yy Dbejte na to, aby na dotykových tlačítkách nebyl jakýkoliv vodivý materiál, jako např. kovový předmět.
Mohlo by dojít k závadě.
,
Pokud není hlavní jednotka připojena k externímu zařízení a není v provozu po dobu 15 minut, tento
přístroj se sám vypne, aby byla snížena spotřeba elektrické energie.
Začínáme
9
Zadní panel
1
Začínáme
A
USB port
-- Připojte paměťové zařízení USB k portu USB na zadní straně zařízení
B
OPTICAL IN
-- Připojte konektor OPTICAL IN na zadní straně zařízení a do konektoru OPTICAL OUT na TV přijímači.
C
HDMI OUT (TV ARC)
-- Připojte konektor HDMI OUT (TV ARC) na zadní straně přístroje a do konektoru ARC na televizoru.
D
HDMI IN
-- Připojte konektor HDMI IN na zadní straně základní jednotky a ke konektoru HDMI OUT vašeho
externího zařízení.
Zvuk i obraz si můžete díky HDMI propojení vychutnat i na externím zařízení.
10 Začínáme
Dálkové ovládání
1
Výměna baterie
Začínáme
Sundejte kryt baterie na zadní části dálkového
ovládání a vložte baterii tak, aby odpovídala polarita
4 a 5.
1 (Pohotovostní režim)
-- Vypíná a zapíná přístroj.
a
b
c
d
yy Sít’ový pohotovostní režim: Umožňuje přepnutí zařízení do pohotovostního režimu.
Chcete-li zapnout funkci síťového pohotovostního režimu, stiskněte 1.
Chcete-li vypnout funkci síťového pohotovostního režimu, stiskněte 1 po dobu přibližně 3 sekund.
VOL (Hlasitost) o/p
-- Nastavení hlasitosti
C/V (Přeskočit)
-- Stisknutím C nebo V přejdete na další nebo předchozí soubor.
N (Přehrát/Pozastavit)
-- Spouští nebo pozastaví přehrávání.
Začínáme 11
SOUND EFFECT
-- Výběr zvukového efektu prostřednictvím SOUND EFFECT.
Popis
Analyzuje vlastnosti vstupního zvuku a poskytuje zvuk
optimalizovaný pro obsah v reálném čase.
BASS BLAST nebo BASS BLAST+
Posiluje basy a mohutný zvuk.
STANDARD
Užívejte si špičkový zvuk s technologií MERIDIAN .
MOVIE
Můžete si vychutnat bohatší a filmovější prostorový zvuk.
MUSIC
Můžete si užít lepší zvuk zdroje hudby.
, Pokud tento přístroj detekuje DOLBY ATMOS nebo DTS:X, nemůžete přejít na žádný jiný zvukový
efekt. V tomto případě, i když stisknete SOUND EFFECT, toto zařízení nereaguje. A na displeji se
zobrazí pouze „NOT SUPPORTED”.
yy Dálkové ovládání televizoru: Umožňuje ovládat hlasitost této jednotky TV dálkovým ovladačem,
a to dokonce i výrobkem jiné společnosti. (Stránka 42)
Pro zapnutí nebo vypnutí dálkového ovladače TV stiskněte a podržte SOUND EFFECT po dobu asi 3
sekund a stiskněte znovu.
, Podporované značky televizí
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Vizio
(Ladění zvuku)
-- Nastavuje úroveň hlasitosti každého reproduktoru.
Vyberte reproduktor, který chcete nastavit pomoci
VOL o/p.
a nastavte úroveň hlasitosti pomoci
, Nastavení hlasitosti zadních reproduktorů je možné pouze tehdy, jsou-li připojeny.
Reproduktor
f
Displej
Rozsah
-15 ~ 6
Subwoofer
WF
Ovládání nadměrné hlasitosti
OVC
-6 ~ 6
Strana
S
-6 ~ 6
Zadní strana
R
-6 ~ 6
Výšky
TRE
-5 ~ 5
Basy
BAS
-5 ~ 5
yy Multikanálové přehrávání: Umožňuje vychutnávat si multikanálové přehrávání se zadními
reproduktory. (Stránka 21)
po dobu asi 3 sekund
Pro zapnutí nebo vypnutí multikanálového přehrávání, stiskněte a podržte
a stiskněte znovu.
g
h
F (Funkce)
-- Vyberte funkce a Zdroj signálu opakovaným stisknutím tlačítka F.
[ (Ztlumení hlasitosti)
-- Stiskněte [ pro utlumení zvuku. Pokud si přejete toto nastavení zrušit, stiskněte znovu [.
1
Začínáme
e
Na displeji
ASC (Přizpůsobivé ovládání
zvuku)
12 Začínáme
J (Informace)
-- Stisknutím tlačítka J si můžete zobrazit různé údaje o zdroji vstupu.
-- Wi-Fi: Název připojené aplikace
1
-- BT (Bluetooth): Název připojeného zařízení Bluetooth
Začínáme
i
-- OPT (Optický )/ARC/HDMI (HDMI IN): Audio formát
-- USB: Info o souboru, který se nachází na USB.
yy Režim automatického ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Umožňuje automaticky zapínat a vypínat zařízení do
zdrojů signálu: Opticky (Stránka 42)
Pro zapnutí nebo vypnutí funkce AUTO POWER, stiskněte a podržte J po dobu asi 3 sekund a
stiskněte znovu.
j
k
REPEAT
-- Stiskněte REPEAT pro výběr požadovaného režimu opakování nebo náhodného režimu.
FOLDER W/S
-- Vyhledává složku na USB zařízení.
Začínáme 13
Montáž systému
Soundbar
Nejlepší prostorový zvuk dosáhnete, pokud
reproduktory umístíte tak, jak je naznačeno níže.
yy Dejte pozor, abyste povrch přístroje/
subwooferu při montáži či přesunu
nepoškrábali.
Instalace přídavné nožky
Výšku přístroje lze zvýšit pomocí přídavné nožky
(výška: 14 mm)
1. Otočte přístroj vzhůru nohama.
2. Sloupněte z přídavné nožky nálepku.
Pak ji umístěte na stávající nožku přístroje.
3. Upevněte ji tím, že na ni přiměřenou silou
zatlačíte.
,,Poznámka
yy Pokud sound bar překrývá senzor dálkového
ovládání vašeho TV, zvětšete prosím
vzdálenost mezi sound barem a o 10 - 15 cm
a více.
yy Výše uvedená ilustrace se může lišit od
skutečných přístrojů.
yy Díky soupravě bezdrátových zadních
reproduktorů si můžete vychutnat
multikanálový zvuk. Sada zadních přídavných
bezdrátových reproduktorů je prodávána
samostatně (SPK8-S).
1
Začínáme
Zvuk můžete poslouchat zapojením přístroje k jinému
zařízení: k televizi, k přehrávači disků Blu-ray, k DVD
přehrávači atd.
Umístěte přístroj před televizi a připojte k němu
libovolné zařízení. (Strany 27 - 33)
Bezdrátový subwoofer můžete v místnosti postavit
na jakékoli místo. Subwoofer je přesto vhodné umístit
do blízkosti hlavního přístroje. Natočte jej směrem
do středu místnosti, čímž omezíte odrážení zvuku od
stěn.
>>Výstraha
yy Pro nejlepší výkon bezdrátového připojení,
jako je Bluetooth nebo bezdrátové připojení
subwooferu, neumísťujte přístroj na kovový
nábytek, protože připojení k bezdrátové síti
komunikuje přes modul, který je umístěn na
spodní straně přístroje.
14 Začínáme
Montáž hlavní jednotky
na stěnu.
1
1. Vyrovnejte část šablony označenou nápisem
"TV Bottom line" se spodní hranou TV a šablonu
přidržte na místě.
Hlavní jednotku můžete připevnit na stěnu.
Začínáme
>>Výstraha
Vzhledem k tomu, že je obtížné po instalaci této
jednotky provést připojení, měli byste připojit
kabely už před instalací.
2. Při montáži na zeď (betonovou) použijte
hmoždinky. Bude nutné vyvrtat několik otvorů.
Jako pomůcka pro vrtání slouží dodaná destička
(šablona pro instalaci nástěnného držáku).
Vyvrtejte otvory v místech dle obrázku níže.
Materiály pro přípravu
Přístroj
Šablona pro montáž
nástěnného držáku
Nástěnný držák
Gumová podpora
(není součástí dodávky)
Šrouby (A)
3. Odejměte šablonu pro montáž nástěnného
držáku.
4. Připevněte držáky se šrouby (A), jak je
znázorněno na obrázku níže.
Hmoždinka
,,Poznámka
Hmoždinky (A) a šrouby pro montáž na
zeď nejsou součástí dodávky. Pro montáž
doporučujeme použít Hilti (HUD-1 6 x 30).
Začínáme 15
5. Přidělejte gumovou podporu na vodicí čáru
zadního panelu.
>>Výstraha
MBM65622816
yy Neinstalujte tento přístroj obráceně, tj. spodní
částí nahoru. Mohli byste tím poškodit části
tohoto přístroje nebo způsobit zranění.
yy Přístroj řádně připevněte ke zdi a zajistěte
jej proti spadnutí. Jeho pád může způsobit
poranění osob nebo poškození přístroje.
6. Umístěte spodní část jednotky směřující k držáku
na stěnu.
7. Upevněte háky jednotky na držáky, jak je
znázorněno níže.
,,Poznámka
Chcete-li přístroj odpojit, proveďte demontáž v
opačném pořadí.
yy Je-li přístroj namontován na zeď, zajistěte,
aby děti neměly možnost odpojit kterýkoli z
připojených kabelů, v opačném případě může
dojít k pádu přístroje.
1
Začínáme
yy Na instalovaný přístroj nic nezavěšujte a
chraňte jej před nárazy.
16 Připojení
Síťové připojení
Instalace aplikace „Google
Home”
Můžete si užít různé funkce Sound Bar tím, že se
připojíte k síti a vašemu chytrému zařízení pomocí
aplikace „Google Home”.
Aplikace „Google Home” vám umožní používat různé
funkce tohoto reproduktoru prostřednictvím vašeho
chytrého zařízení.
Požadavky před instalací
yy Bezdrátový router musí být připojen k internetu.
Chytré zařízení, například zařízení Android nebo
iOS, musí být připojeno k bezdrátovému routeru
prostřednictvím připojení Wi-Fi.
2
Připojení
Modem
Server médií
yy K použití této aplikace potřebujete účet Google.
Během připojení Wi-Fi může tato aplikace požádat
o vytvoření účtu Google.
Přes „Google Play” nebo „App Store”
Router
1. Klepněte na ikonu „Google Play Store” nebo ikonu
„App Store” na chytrém zařízení.
2. Do vyhledávacího panelu zadejte „Google Home”
a klepněte na „Vyhledat” v „Google Play” nebo
„App Store”
3. Zvolte „Google Home” v seznamu výsledků
vyhledávání ke stažení.
Aplikace „Google Home” je vyžadována pro
bezdrátové připojení Sound Bar do sítě.
,,Poznámka
V síťovém prostředí (router, internet a
poskytovatel internetového připojení), které
podporuje IPv4 i IPv6, se síť automaticky připojí
k IPv4 nebo IPv6 při připojování k síti.
Status jednotlivých sítí můžete zkontrolovat
výběrem nastavení My Speakers ([Settings]>[IP
Info.]) v aplikaci „LG Wi-Fi Speaker”.
Google Home
,,Poznámka
yy V závislosti na verzi zařízení nemusí aplikace
„Google Home” fungovat.
yy Další informace naleznete na webu. https://
www.google.com/cast/setup/
Připojení 17
Spusťte aplikaci a připojí se k
Wi-Fi
Ujistěte se, že je zapnutá funkce Wi-Fi chytrého
zařízení. Jakmile se provede spojovací operace, nemusí
se provádět znovu.
,,Poznámka
V případě zařízení iOS by mělo být zapnuto
nastavení Bluetooth na vašem chytrém zařízení.
2. Postupujte podle obrazovky v aplikaci a nastavte
reproduktor. Postupujte podle následujících
pokynů.
,,Poznámka
yy Pro nastavení reproduktoru a chytrého
zařízení použijte stejné Wi-Fi připojení.
yy Pokud nastavení Bluetooth zapnulo vaše
chytré zařízení, připojení Wi-Fi bude snadné.
yy Během instalace byste měli vytvořit jméno
reproduktoru. Je zapotřebí při párování
zařízení Bluetooth. Můžete zkontrolovat a
upravit název reproduktoru. Postupujte podle
pokynů v části „Upravit název reproduktoru”.
(Strana 41)
,,Poznámka
yy V závislosti na stavu bezdrátového routeru
nemusí připojení k Wi-Fi fungovat.
yy Doporučujeme používat Wi-Fi hromadné
přehrávání s méně než 5 reproduktory.
yy Aplikace „Google Home” je poskytována
společností Google. Může být změněna
změnou zásad Google.
2
Připojení
1. Klepnutím na ikonu „Google Home” spusťte
aplikaci.
3. Pokud je reproduktor správně připojen k Wi-Fi, na
displeji se objeví „CONNECTED” se zvukem.
18 Připojení
Organizace napájecího
kabelu
Síťový kabel můžete naskládat podél drážky.
2
Připojení bezdrátového
subwooferu a zadních
reproduktorů (prodávají
se samostatně)
Připojení
Připojení bezdrátového
subwooferu
LED indikátor bezdrátového
subwooferu
Barva LED
Stav
Zelená
(bliká)
Pokouší se o spojení.
Zelená
Připojení je navázáno.
Červená
Bezdrátový subwoofer je v
pohotovostním režimu, nebo se
připojení nezdařilo.
Vypnuto
(nesvítí)
Přívodní kabel bezdrátového
subwooferu je odpojen.
První nastavení bezdrátového
subwooferu
1. Připojte napájecí kabel reproduktoru a
bezdrátového subwooferu do elektrické zásuvky.
2. Zapněte reproduktor. Reproduktor a bezdrátový
subwoofer se automaticky propojí.
-- Spárování je dokončeno. Zelená LED na zadní
straně bezdrátového basového reproduktoru se
rozsvítí.
Připojení 19
Ruční spárování bezdrátového
subwooferu
Pokud připojení není navázáno, můžete na
bezdrátovém subwooferu vidět červené LED světlo a
nevychází z něho žádný zvuk. Abyste problém vyřešili,
postupujte následovně.
1. Stiskněte tlačítko Pairing na zadní straně
bezdrátového subwooferu.
,,Poznámka
yy Než spolu začnou hlavní jednotka a subwoofer
komunikovat, může to trvat několik sekund (i
déle).
yy Čím blíže jsou hlavní jednotka a subwoofer
u sebe, tím lepší je kvalita zvuku. Doporučuje
se instalovat hlavní jednotku a subwoofer co
nejblíže k sobě a vyhnout se níže uvedeným
případům.
Pairing
-- Zelená LED na zadní straně bezdrátového
basového reproduktoru bude rychle blikat.
(Jestliže zelená LED nebliká, stiskněte a podržte
tlačítko Pairing.)
2. Zapněte reproduktor.
-- Spárování je dokončeno. Zelená LED na zadní
straně bezdrátového basového reproduktoru se
rozsvítí.
-- Existuje další zařízení, které používá stejnou
frekvenci s tímto bezdrátovým připojením
a může tak komunikaci rušit jako je např.
lékařský přístroj, mikrovlnná trouba nebo
zařízení s bezdrátovým síťovým připojením
(LAN).
-- Udržujte zvukovou lištu a subwoofer
ve vzdálenosti více než 1 m od určitých
zařízení (např. bezdrátový router,
mikrovlnná trouba atd.), aby nedošlo k
rušení bezdrátového připojení.
!1 m
2
Připojení
-- Mezi hlavní jednotkou a subwooferem je
překážka.
20 Připojení
Připojení zadních reproduktorů
(prodávají se samostatně)
Připojení zadních reproduktorů
1. Připojte vodič s černým pruhem ke svorce
označené - (minus) a druhý vodič ke svorce
označené + (plus).
2
>>Výstraha
yy Používejte pouze reproduktory, které byly
dodány spolu se zařízením. Použití jiných
reproduktorů může způsobit poruchu
zařízení.
yy Zkontrolujte zapojení kabelů reproduktorů
do správných svorek: + na + a - na -. Jestliže
budou kabely přehozeny, bude zvuk zkreslený
a budou v něm chybět hluboké tóny.
Připojení
LED kontrolka bezdrátového přijímače.
Barva LED
kontrolky
Stav
Žluto-zelená
(Bliká)
Pokouší se o spojení.
Žluto-zelená
Připojení je navázáno.
Červená
Bezdrátový přijímač je v
pohotovostním režimu, nebo se
připojení nezdařilo.
Vypnuto
(Bez displeje)
Napájecí šňůra bezdrátového
přijímače je odpojena.
První nastavení bezdrátového přijímače
1. Zapojte napájecí šňůru bezdrátového přijímače do
napájecí zásuvky.
2. Bezdrátový přijímač a zadní reproduktory (pravý a
levý) připojte pomocí kabelů pro reproduktory.
Barva
Pozice
Šedá
Pravý zadní
Modrá
Levý zadní
,,Poznámka
Chcete-li si vychutnat prostorový zvuk, je
třeba zakoupit soupravu bezdrátových zadních
reproduktorů (SPK8-S).
2. Zapněte hlavní jednotku: Soundbar a bezdrátový
přijímač se automaticky připojí.
-- Rozsvítí se žluto-zelená kontrola LED na
bezdrátovém přijímači.
Připojení 21
Ruční spárování bezdrátového přijímače
Prostorový zvuk
Jestliže se připojení nedokončí, na bezdrátovém
přijímači se rozsvítí červená LED dioda a zadní
reproduktory nevydávají žádný zvuk. Při řešení
problému postupujte podle níže uvedených kroků.
Pomocí zadních reproduktorů si můžete vychutnat
nádherný prostorový zvuk ze všech zdrojů vstupního
signálu.
1. Stiskněte tlačítko PAIRING na zadní straně
bezdrátového přijímače.
Pokud zapnete funkci prostorového zvuku, bude se
ozývat zvuk ze všech reproduktorů. Při vypnutí funkce
prostorového zvuku budou reproduktory vydávat
zvuk stejný, jako je v originálním vstupním zvukovém
kanálu.
-- Rozbliká se žluto-zelená LED kontrolka na
bezdrátovém přijímači.
2. Zapněte hlavní jednotku.
-- Spárování je dokončeno. Žluto-zelená LED
kontrolka na bezdrátové přijímači se trvale
rozsvítí.
Funkci prostorového zvuku vypnete stisknutím a
podržením tlačítka
na dálkovém ovladači po dobu
asi 3 sekund a jejím opakovaným stisknutím, zatímco
procházíte volbou „ON - SURROUND”.
,,Poznámka
Při vodorovné instalaci zvukový panel vydává
zvuky předních, bočních a horních kanálů.
Nicméně při montáži na stěnu tato zvukový
panel vydává zvuky pouze předních a bočních
kanálů, s výjimkou horního kanálu.
Zadní reproduktory a subwoofer vydávají zvuky
bez ohledu na polohu zvukového panelu.
2
Připojení
Funkci prostorového zvuku zapnete stisknutím a
podržením tlačítka
na dálkovém ovladači po dobu
asi 3 sekund a jejím opakovaným stisknutím, zatímco
procházíte volbou „OFF - SURROUND”.
22 Připojení
Horizontální instalace
Funkce prostorového zvuku je zapnuta
Výstup
Zvukový efekt
Vstup
2.0 k
2
Připojení
ASC
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
BASS BLAST
nebo
BASS BLAST+
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
STANDARD
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
MOVIE
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
MUSIC
5.1 k
7.1 k nebo více
Bez zadních reproduktorů
Zadní reproduktory
připojeny
Připojení 23
Funkce prostorového zvuku je vypnuta
Zvukový efekt
Vstup
Výstup
Bez zadních reproduktorů
Zadní reproduktory připojeny
2.0 k
DTS
5.1 k
Dolby
Ostatní
7.1 k nebo více
2.0 k
BASS BLAST
nebo
BASS BLAST+
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
DTS
STANDARD
5.1 k
Dolby
Ostatní
7.1 k nebo více
2.0 k
MOVIE
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
DTS
MUSIC
5.1 k
Dolby
Ostatní
7.1 k nebo více
2
Připojení
ASC
24 Připojení
Montáž na stěnu
Funkce prostorového zvuku je zapnuta
Výstup
Zvukový efekt
Vstup
2.0 k
2
Připojení
ASC
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
BASS BLAST
nebo
BASS BLAST+
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
STANDARD
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
MOVIE
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
MUSIC
5.1 k
7.1 k nebo více
Bez zadních reproduktorů
Zadní reproduktory
připojeny
Připojení 25
Funkce prostorového zvuku je vypnuta
Zvukový efekt
Vstup
Výstup
Bez zadních reproduktorů
Zadní reproduktory připojeny
2.0 k
DTS
5.1 k
Dolby
Ostatní
7.1 k nebo více
2.0 k
BASS BLAST
nebo
BASS BLAST+
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
DTS
STANDARD
5.1 k
Dolby
Ostatní
7.1 k nebo více
2.0 k
MOVIE
5.1 k
7.1 k nebo více
2.0 k
DTS
MUSIC
5.1 k
Dolby
Ostatní
7.1 k nebo více
2
Připojení
ASC
26 Připojení
Jak připevnit feritové jádro.
V závislosti na předpisech dané země se feritové jádro
nemusí dodávat.
Připevněte feritové jádro pro kabely
reproduktorů
2
Feritové jádro musíte připevnit na napájecí šňůru,
abyste snížili nebo odstranili elektromagnetické
rušení.
Připojení
1. Zatáhnutím za uzávěr [a] otevřete feritové jádro.
2. Dvakrát oviňte kabely reproduktorů kolem
feritového jádra.
3. Feritové jádro uzavírejte, dokud neuslyšíte
cvaknutí.
,,Poznámka
yy Jestliže se v blízkosti nachází zdroj silného
elektromagnetického záření, může docházet k
rušení. Hlavní jednotku a bezdrátový přijímač
umístěte mimo dosah takovéhoto zdroje
elektromagnetického záření.
yy Bezdrátový přijímač se automaticky přepne
do pohotovostního režimu několik minut po
vypnutí soundbaru. Je-li bezdrátový přijímač v
pohotovostním režimu, LED dioda bude svítit
červeně.
yy Jakmile zapnete soundbar, zapne se
bezdrátový přijímač, barva svítící LED diody se
změní na žlutozelenou a do několika sekund
začnou reproduktory vydávat zvuk.
yy Vzájemná komunikace mezi základní
jednotkou a bezdrátovým přijímačem se
dosáhne v průběhu několika sekund (může to
trvat případně i déle).
yy Zadní reproduktor umístěte nejméně 30 cm
od TV obrazovky nebo PC monitoru.
yy Během připojování nebo odpojování
bezdrátového přijímače od nebo k základní
jednotce, může dojít k přerušení zvuku.
yy Vzdálenost soundbaru od bezdrátového
přijímače by měla být co nejmenší a sestava
by měla být vzdálena od jiných zařízení (např.
bezdrátového routeru, mikrovlnné trouby
atd.) více než 1 metr, aby se zabránilo rušení
bezdrátového přenosu.
!1 m
Připojení 27
Připojení k televizi
Propojte prosím toto zařízení a televizi pomocí
optického digitálního kabelu nebo podle typu televize
kabelem HDMI.
Použití OPTICKÉHO kabelu
Stejné funkce tohoto přístroje můžete ovládat
dálkovým ovládáním televize, která má funkci LG
Sound Sync. Je kompatibilní s televizí LG, kterou
podporuje LG Sound Sync. Zkontrolujte, zda je na vaší
televizi logo LG Sound Sync.
Funkce, které se dají ovládat pomocí dálkového
ovládání televize LG: Zesílit, zeslabit a ztlumit zvuk.
Podrobnosti o LG Sound Sync najdete v uživatelské
příručce televize.
Použijte jedno z těchto připojení podle možností
vašeho zařízení.
Optický kabel
2. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte OPT/
HDMI ARC jako zdroj vybaven.
Jestliže je vytvořeno spojení mezi základní
jednotkou a vaším televizním přijímačem, na
displeji se zobrazí „OPT”.
,,Poznámka
yy Před připojením optického kabelu se ujistěte,
že jste vyjmuli ochrannou krytku zástrčky,
pokud je jí kabel opatřen.
yy Zvuk z televize můžete poslouchat pomocí
reproduktorů tohoto zařízení. U některých
modelů televizí bude nutné v nabídce televize
vybrat možnost externího reproduktoru.
(Bližší informace najdete v uživatelské
příručce k vaší televizi.)
yy K poslechu zvuku prostřednictvím tohoto
přístroje nastavte zvukový výstup na televizi:
Nabídka nastavení televize [ [Sound] [
[TV Sound output] [ [External speaker
(Optical)]
yy Podrobnosti nabídky nastavení televize se liší
v závislosti na výrobcích nebo modelech vaší
televize.
yy Je-li toto zařízení připojeno současně přes
OPTICAL a ARC, vyšší prioritu má signál ARC.
,,Poznámka
yy Když používáte funkci LG Sound Sync, můžete
také použít dálkové ovládání tohoto přístroje.
Když znovu použijete dálkové ovládání, přístroj
se synchronizuje s televizí.
Podle specifikací televize se synchronizuje
hlasitost a ztlumení této jednotky s televizí.
yy Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte stav
televize a napájení.
yy Když používáte LG Sound Sync zkontrolujte
v níže uvedených případech stav tohoto
přístroje a připojení.
-- Jednotka je vypnuta.
-- Změna funkce na jinou funkci.
-- Odpojení optického kabelu.
yy Když je funkce AUTO POWER zapnuta (ON),
doba vypínání tohoto přístroje se různí podle
typu televize.
2
Připojení
1. Pomocí OPTICKÉHO kabelu propojte zdířku
OPTICAL IN na zadní straně přístroje se zdířkou
OPTICAL OUT na televizi.
LG Sound Sync
28 Připojení
LG Sound Sync s kabelovým připojením
1. Připojte TV LG k jednotce prostřednictvím
optického kabelu.
2
Optický kabel
Připojení
2. Zvukový výstup na televizi nastavte k poslechu
zvuku prostřednictvím tohoto přístroje:
Nabídka nastavení televize [ [Sound] [ [TV
Sound output] [ [LG Sound Sync (Optical)]
3. Zařízení zapněte stisknutím tlačítka 1.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte OPT/
HDMI ARC jako zdroj signálu.
Když je propojení mezi tímto přístrojem a vaší
televizí normální, uvidíte na displeji „LGOPT”.
,,Poznámka
Údaje v nabídce nastavení televize se mohou lišit
v závislosti na modelu.
Připojení 29
Pomocí kabelu HDMI
Funkce ARC (zpětný audio kanál)
Propojíte-li tento přístroj s televizí, která podporuje
HDMI CEC a ARC (zpětný audio kanál), budete
si moci zvuk televize vychutnat prostřednictvím
reproduktorů tohoto přístroje bez nutnosti použití
optického kabelu.
Funkce ARC umožňuje HDMI-kompatibilní televizi
odesílat zvuk na výstup HDMI OUT receiveru.
1. Pomocí kabelu HDMI propojte konektor výstupu
HDMI OUT (TV ARC) na zadní straně zařízení a
vstup ARC na televizoru.
Podmínky pro použití této funkce:
-- Televizor musí podporovat funkce HDMI-CEC a
ARC, a tyto funkce HDMI-CEC a ARC musejí být
aktivovány.
-- Je nutné použít kabel HDMI (vysokorychlostní
kabel HDMI™ typu A s podporou sítě Ethernet).
Kabel HDMI
-- Výstup HDMI OUT na přístroji musíte propojit se
vstupem HDMI IN na televizi s podporou funkce
ARC, a to prostřednictvím kabelu HDMI.
-- K televizi s funkcí ARC je možné připojit pouze
jeden Soundbar.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte OPT/
HDMI ARC jako zdroj signálu.
Co je SIMPLINK?
Jestliže je vytvořeno spojení mezi základní
jednotkou a vaším televizním přijímačem, na
displeji se zobrazí „ARC”.
,,Poznámka
yy Zvuk z televize můžete poslouchat pomocí
reproduktorů tohoto zařízení. U některých
modelů televizí bude nutné v nabídce televize
vybrat možnost externího reproduktoru.
(Bližší informace najdete v uživatelské
příručce k vaší televizi.)
yy K poslechu zvuku prostřednictvím tohoto
přístroje nastavte zvukový výstup na televizi:
Nabídka nastavení televize [ [Sound] [
[TV Sound output] [ [External speaker
(HDMI ARC)]
Jsou-li receiver a televize LG s funkcí SIMPLINK
propojeny přes HDMI, je možné některé funkce
receiveru ovládat dálkovým ovládáním televize.
Funkce, které lze ovládat dálkovým ovládáním k LG
TV: Zapínání/vypínání, zesilování/zeslabování zvuku
atd.
Pro bližší informace k funkci SIMPLINK nahlédněte do
uživatelského manuálu televize.
Televizory LG s funkcí SIMPLINK jsou označeny výše
uvedeným logem.
,,Poznámka
yy Podrobnosti nabídky nastavení televize se liší
v závislosti na výrobcích nebo modelech vaší
televize.
yy V závislosti na stavu přístroje se může obsluha
funkce SIMPLINK odchylovat od zamýšleného
účelu, případně nemusí vůbec fungovat.
yy V závislosti na modelu vašeho televizního
přijímače LG TV bude nutné na něm zapnout
funkci SIMPLINK.
yy V závislosti na televizi nebo přehrávači, který
je propojen s tímto přístrojem, se může
obsluha funkce SIMPLINK lišit.
yy Když přepnete na funkci ARC z jiné funkce,
budete muset zdroj vstupu přepnout na
OPT/HDMI ARC. Následně základní jednotka
aktivuje funkci ARC automaticky.
2
Připojení
-- Způsob nastavení funkcí HDMI-CEC a ARC se
může v závislosti na modelu televize lišit. Bližší
informace o funkci ARC naleznete v uživatelské
příručce televize.
30 Připojení
Další informace týkající se HDMI
Kontrolní seznam HDMI kabelů
yy Pokud zapojujete kompatibilní zařízení HDMI nebo
DVI, ujistěte se o následujícím:
Některé kabely HDMI špatně přenášejí signál, což
může způsobovat problémy při přenosu zvuku a
obrazu.
- Zkuste vypnout zařízení HDMI/DVI a tento
přehrávač. Dále zapojte k zařízení HDMI/DVI
a ponechte po dobu 30 sekund, poté zapojte
tento přehrávač
2
- Video vstup připojeného zařízení je pro tento
přístroj nastaven správně.
Připojení
- Připojené zařízení je kompatibilní s video vstupy
720 x 576p (nebo 480p), 1280 x 720p,
1920 x 1080i ,1920 x 1080p nebo
4096 x 2160p nebo 3080 x 2160p.
yy Ne všechna HDCP-kompatibilní HDMI nebo DVI
zařízení budou pracovat s tímto přehrávačem.
- Při použití zařízení nekompatibilního s HDCP se
nebude obraz zobrazovat správně.
,,Poznámka
yy Pokud připojené zařízení HDMI nepřijímá
zvukový výstup z přehrávače, zvuk zařízení
HDMI může být zkreslený nebo žádný.
yy Je-li propojení již vytvořeno, může změna
rozlišení způsobit poruchu. K vyřešení
problému vypněte přehrávač a poté jej opět
zapněte.
yy Pokud připojení HDMI s HDCP není ověřeno,
obrazovka televize zčerná. V takovém případě
zkontrolujte HDMI připojení, nebo kabel HDMI
odpojte.
yy Pokud jsou na obrazovce šumy nebo linky,
zkontrolujte prosím kabel HDMI (délka je
obecně limitována na 4,5 m).
yy V režimu HDMI nelze přepínat rozlišení
obrazu. Změna rozlišení videa připojeného
komponentu.
yy Pokud máte počítač připojený ke konektoru
HDMI a zaznamenáváte neobvyklý signál
video výstupu, změňte rozlišení počítače
na 576p (nebo 480p), 720p, 1080i nebo
1080p.
Dokonce i po připojení kabelů HDMI, jestliže zvuk
není slyšet, je přerušovaný nebo je rušen, případně
na vašem televizoru chybí obraz, dochází k rušení
plynulého přehrávání videa, může být problém v
kabelu HDMI.
Použijte kabel, který je označen certifikační logem
prémiového kabelu HDMI. Také se ujistěte, že
používáte kabel certifikovaný jako Typ A, ethernetový
vysokorychlostní HDMI™ kabel.
STANDARD HDMI CABLE WITH ETHERNET
HIGH SPEED HDMI CABLE
HIGH SPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET
(X)
(X)
(O)
Připojení pomocí kabelu HDMI*
Chcete-li si s audio systémem prostřednictvím kabelu
HDMI plně vychutnat kanál živého vysílání, musí vaše
televize podporovat nejnovější funkce HDMI (HDMI
CEC1) / ARC (zpětný kanál audia)). Jestliže vaše
televize tyto funkce HDMI nepodporuje, je zapotřebí
audio systém připojit prostřednictvím OPTICKÉHO
kabelu.
1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface
Consumer Electronics Control (Multimediální
rozhraní o vysokém rozlišení, spotřebitelem
ovládaná elektronika))
Consumer Electronics Control (CEC) je funkce HDMI
navržena tak, aby uživateli umožňovala ovládat a řídit
zařízení podporující CEC, která jsou připojena přes
HDMI za pomocí jednoho dálkového ovladače.
* Obchodní názvy pro CEC jsou SimpLink (LG),
Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink
(Philips) atd.
Připojení 31
Zapojení volitelného
vybavení
DOLBY ATMOS®
Co je to DOLBY ATMOS®?
2
Připojení
Dolby Atmos vám poskytuje úžasný zážitek, jaký jste
dosud nikdy nezažili, tím, že vytváří prostorový zvuk a
poskytuje vám veškeré bohatství, čistotu a sílu zvuku
Dolby.
DTS:X®
Co je DTS:X®?
Ve skutečném světě je zvuk všude okolo nás.
Pohybuje se volně ve všech směrech. DTS:X® je
ponořena do tohoto přírodního vícerozměrného
zvukového prožitku jaký zažíváme ve svých
každodenních životech.
1. Připojte konektor HDMI IN na zadní straně
zařízení do konektoru HDMI OUT na externím
zařízení, jako je přehrávač disků Blu-ray, přehrávač
DVD atd.
Použití DOLBY ATMOS® a DTS:X®
2. Připojte konektor HDMI OUT (TV ARC) na zadní
části přístroje ke konektoru HDMI IN (ARC) na TV.
yy DOLBY ATMOS® je k dispozici pouze v režimech
HDMI a ARC.
3. Zvolte vstupní zdroj na HDMI nebo OPT/HDMI
ARC opakovaným stisknutím F.
-- Abyste mohli využívat DOLBY ATMOS® v režimu
ARC, musí váš TV přijímač podporovat DOLBY
ATMOS®.
®
yy DTS:X je k dispozici pouze v režimu HDMI
yy Na externím zařízení (přehrávač disků Blu-ray, TV
přijímač apod.) se musí nastavit výstup zvuku na
„Bez kódování”, jako je „Bitstream”, „Auto” nebo
„Bypass”.
-- Pokud můžete zvolit vzorkovací frekvenci audio
výstupu, nastavte ji na 192 kHz.
-- Pokud zvolíte HDMI, můžete slyšet zvuk z
externího zařízení. Vyberte jej při přehrávání
externího zařízení.
-- Jestliže jste si zvolíte OPT/HDMI ARC, můžete
poslouchat zvuk z vaší televize. Vyberte si ho,
jestliže sledujete TV vysílání.
Na displeji se zobrazí „DOLBY ATMOS” nebo
„DTS:X”, pokud se normálně připojíte mezi tento
sound bar a televizor a přehráváte obsah.
,,Poznámka
®
yy DOLBY ATMOS® / DTS:X podporuje kanál
4.1.2. (6.1.2 kanál při připojení k zadní sadě)
yy Jestliže zvukový panel nehraje nebo video
signál na TV přijímači není plynulý, může být
problém v HDMI kabelu. Prověřte kabel podle
seznamu HDMI kabelů. (strana 30)
32 Připojení
Připojení HDMI IN
Můžete si vychutnat zvuk z externího zařízení, které
je připojeno ke konektoru HDMI IN na tomto zařízení.
2
Připojení optického vstupu
OPTICAL IN
Připojte konektor z optického výstupu vnějšího
zařízení na konektor OPTICAL IN.
Připojení
Optický kabel
Do optického výstupu
externího zařízení
k přehrávači disků Blu-ray,
DVD přehrávači, atd.
1. Připojte konektor HDMI IN na zadní straně
zařízení do konektoru HDMI OUT na audio
zařízení, jako je přehrávač disků Blu-ray, přehrávač
DVD atd.
2. Zvolte vstupní zdroj na HDMI stisknutím tlačítka
F opakovaně.
1. Propojte vstup OPTICAL IN na zadní straně
jednotky s konektorem optického výstupu vašeho
externího zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte OPT/
HDMI ARC jako zdroj signálu.
Jestliže je vytvořeno spojení mezi základní
jednotkou a vaším televizním přijímačem, na
displeji se zobrazí „OPT” .
,,Poznámka
Před připojením optického kabelu se ujistěte, že
jste vyjmuli ochrannou krytku zástrčky, pokud je
jí kabel vybaven.
Připojení 33
Připojení volitelných zařízení
Připojeni USB
Můžete poslouchat zvuk i obraz z připojeného
externího zařízení.
Připojte USB paměťové zařízení k USB portu na zadní
straně jednotky.
2
Připojení
nebo
Více informací o přehrávání souborů na USB
naleznete na straně 36.
Vyjmutí zařízení USB z jednotky.
1. Propojte zásuvku HDMI IN na vašem TV přijímači
se zásuvkou HDMI OUT na externím zařízení, jako
je přehrávač disků Blu-ray, DVD přehrávač atd.
2. Pomocí kabelu OPTICAL propojte zásuvku
OPTICAL IN j na zadní straně zařízení se zásuvkou
OPTICAL OUT na TV přijímači.
Pomocí HDMI kabelu propojte zásuvku HDMI OUT
(TV ARC) na zadní straně zařízení se zásuvkou
HDMI IN (ARC) na TV přijímači.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka F vyberte OPT/
HDMI ARC jako zdroj signálu.
,,Poznámka
Jestliže zvukový panel nehraje nebo video signál
na TV přijímači není plynulý, může být problém
v HDMI kabelu. Prověřte kabel podle seznamu
HDMI kabelů. (strana 30)
1.
Vyberte jinou funkci/režim.
2.
Vyjměte zařízení USB z jednotky.
Kompatibilní zařízení USB
yy MP3 přehrávač: MP3 přehrávač s pamětí typu
flash.
yy Jednotka paměti USB flash: Zařízení s podporou
rozhraní USB 2.0
yy Některá zařízení USB nemusí být rozhraním USB
tohoto přístroje podporována.
34 Připojení
Požadavky na zařízení USB
Podporované formáty
yy Zařízení vyžadující instalaci přídavného softwaru a
připojení k počítači nejsou podporována.
Vzorkovací frekvence
yy Zařízení USB neodpojujte během provozu.
yy U zařízení USB s velkou kapacitou může
vyhledávání trvat i několik minut.
yy Z důvodů zamezení ztráty dat všechna data
zálohujte.
2
Připojení
yy Zásuvku USB přístroje nelze propojit s počítačem
PC. Tento přístroj nelze používat jako paměťové
zařízení.
yy Souborový systém exFAT/NTFS není na tomto
zařízení podporován. (Jsou k dispozici systémy
FAT16 / FAT32.)
yy Může se stát, že tento přístroj nemusí rozeznat
některá z následujících zařízení:
-- Externí HDD
-- Čtečky karet
-- Zablokovaná zařízení
-- USB zařízení s pevným diskem
-- USB rozbočovač
-- Používání prodlužovacího USB kabelu
-- iPhone/iPod/iPad
-- Zařízení Android
MP3:
OGG:
AAC:
v rozmezí 32 až 48 kHz
v rozmezí 32 až 48 kHz
v rozmezí 8 až 48 kHz
Přenosová rychlost
MP3:
OGG:
AAC:
v rozmezí 8 až 320 kbps
v rozmezí 64 až 320 kbps
v rozmezí 8 až 320 kbps
yy Počet souborů: Až do 2,000
yy Maximální počet adresářů: Až do 200
yy Soubor chráněný pomocí DRM (správa digitálních
práv) nelze v jednotce přehrát.
yy Video soubory v paměťovém zařízení USB nelze
přehrávat.
yy V závislosti na výkonu vašeho USB zařízení, nemusí
přehrávání dobře fungovat.
Připojení 35
,,Poznámka
yy Soubory na USB se rozeznávají následovně:
: Složka
: Soubor
a
C
D
2
E
F
G
c
H
I
A
d
J
B
yy Není-li ve složce žádný soubor, složka se
nezobrazí.
yy Soubor bude přehráván střídavě ze souboru
$A do souboru $J.
yy Soubory budou přehrávány v pořadí, jak byly
nahrány, a toto pořadí se může lišit podle
podmínek nahrávání.
yy Tato jednotka může zobrazit názvy souborů
nebo složek, které obsahují čísla, nebo pouze
anglické znaky.
yy *ROOT: první obrazovka, která se zobrazí, když
počítač rozpozná USB, je „ROOT”.
Připojení
b
36 Ovládání
,,Poznámka
Provoz USB
1. USB zařízení připojte k USB portu.
yy Bod obnovení systému může být vymazán,
pokud vytáhnete napájecí kabel nebo vyjmete
USB zařízení z jednotky.
2. Vyberte funkci USB opakovaným stisknutím
tlačítka F.
yy Funkce Opakovat/Náhodné přehrávání
funguje takto.
Pro
Ovládání
Pozastavit
Udělejte toto
Stiskněte N.
Ovládání
Pokud přehráváte méně než
Přechod na další/ 3 sekundy, stiskněte C na
předchozí soubor dálkovém ovladači, chcete-li
přejít na předchozí soubor.
Pokud přehráváte déle než 3
sekundy, stiskněte C, chceteli přejít na začátek souboru.
Náhodné nebo
opakované
přehrávání
Opakovaně mačkejte tlačítko
REPEAT na dálkovém ovládání.
Informace o změnách zjistíte
na displeji.
Vyhledat složku
Stiskněte tlačítko FOLDER
W/S na dálkovém ovladači.
Popis
OFF
Přehrává skladby na
zařízení USB v řadě za
sebou.
ONE
Přehrává opakovaně
stejnou píseň.
FOLDER
Přehrává opakovaně
skladby ve složce.
ALL
Přehrává opakovaně
všechny skladby na
zařízení USB.
Během přehrávání stiskněte N.
Během přehrávání zmáčkněte
na dálkovém ovladači V,
chcete-li přejít na další soubor.
3
Na displeji
SHUFFLE
Přehraje všechny skladby
v náhodném pořadí a
přehrávání zastaví.
Ovládání 37
Pracuje s Google
Assistant
Tato jednotka pracuje s Google Assistant. Můžete
ovládat některé funkce této jednotky: Přehrávání a
zastavení hudby a ovládání hlasitosti.
Požadavky
yy Zařízení se zabudovaným Google Assistant
(prodává se samostatně)
yy Toto zařízení musí být připojeno k Internetu.
yy Toto zařízení musí být zaregistrováno v aplikaci
[Google Home].
3
Ovládání
38 Ovládání
„LG Wi-Fi Speaker”
Aplikace LG Wi-Fi Speaker je poskytována společností
LG Electronics. Tato aplikace vám umožňuje používat
různé funkce tohoto reproduktoru prostřednictvím
vašeho chytrého zařízení:
Požadavky před použitím
Před použitím této aplikace byste se měli připojit k síti
Wi-Fi pomocí aplikace „Google Home”. (Strana 17)
Vychutnejte si hudbu na vašem zařízení
a serveru domácí sítě
3
Můžete poslouchat hudbu na vašem chytrém zařízení
a serveru domácí sítě.
Ovládání
Použití vestavěného přehrávače
Chromecast
Hudbu z tohoto soundbaru si můžete vychutnat
prostřednictvím aplikací podporujících Chromecast.
Nastavení a ovládání soundbaru
Nastavení a ovládání soundbaru můžete spravovat i
bez dálkového ovladače.
Požadavky
yy Bezdrátový router musí být připojen k internetu.
yy Chytré zařízení, například chytrý telefon nebo
tablet, musí být připojeno k bezdrátovému routeru
prostřednictvím připojení Wi-Fi .
,,Poznámka
Další informace o „LG Wi-Fi Speaker” naleznete
v pokynech k aplikaci.
Instalace aplikace „LG Wi-Fi
Speaker”
Prostřednictvím „App Store”
společnosti Apple nebo „Play Store”
společnosti Google.
1. Klepněte na ikonu Apple „App Store” nebo ikonu
Google „Play Store”.
2. Do vyhledávací lišty zadejte „LG Wi-Fi Speaker” a
klepněte na „Search” (hledat).
3. Zvolte „LG Wi-Fi Speaker” v seznamu výsledků
vyhledávání ke stažení.
,,Poznámka
yy Aplikace „LG Wi-Fi Speaker” bude k dispozici
v následujících verzích softwaru:
Android OS : Ver. 5.0 (nebo novější)
iOS : Ver. 10 (nebo novější)
yy V závislosti na zařízení se může stát, že
aplikace „LG Wi-Fi Speaker” nebude správně
fungovat.
yy Dostupnou aplikaci této jednotky najdete
pomocí aplikace LG Audio.
OS Android: Ver 5.0 (nebo novější)
Ovládání 39
Používání bezdrátové
technologie Bluetooth
O technologii Bluetooth
Bluetooth je bezdrátová technologie komunikace pro
připojení na krátké vzdálenosti.
Zvuk může být přerušen, pokud spojení je narušeno
jinými elektronickými vlnami nebo připojením
Bluetooth v ostatních místnostech.
yy Dostupná zařízení: Smart phone, MP3 přehrávač,
notebook atd.
yy Version: 5,0
yy Codec: SBC
Profily Bluetooth
Aby bylo možné používat bezdrátovou technologii
Bluetooth, musí být zařízení schopna interpretovat
určité profily. Tento reproduktor je kompatibilní s
následujícími profily:
A2DP (Profil pokročilého vysílání zvuku)
Předtím, než začnete proces párování, se ujistěte,
že je na vašem chytrém zařízení zapnuta funkce
Bluetooth. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení
Bluetooth. Po provedení procesu párování není nutné
jej provádět znovu.
1. Zapněte reproduktor a připojte Wi-Fi. Postupujte
podle „Síťové připojení”. (Strana 16-17)
2. Vyberte funkci Bluetooth opakovaným stisknutím
tlačítka F.
V okně zobrazení se objeví hláška „BT” a následně
„READY”.
3. Spusťte zařízení Bluetooth a proveďte operaci
párování. Při vyhledávání tohoto reproduktoru na
vašem zařízení Bluetooth, se může na displeji
zařízení Bluetooth, v závislosti na typu zařízení
Bluetooth, objevit seznam nalezených zařízení.
Reproduktor se zobrazí jako „Název reproduktoru
(Nastavení aplikace)".
4. Vyberte „Název reproduktoru (Nastavení
aplikace)“.
,,Poznámka
yy Název reproduktoru byl nastaven v
aplikaci „Google Home”. Pokud je například
název reproduktoru nastaven na „Obývací
pokoj” v aplikaci „Google Home”, uvidíte na
svém zařízení Bluetooth „Obývací pokoj”.
yy Můžete si zkontrolovat a upravit název
reproduktoru v aplikaci „Google Home”
(Strana 41)
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth se
některá zařízení párují jiným způsobem.
Podrobnosti o párování Bluetooth viz
návod k obsluze zařízení Bluetooth.
3
Ovládání
Propojení samostatných zařízení pomocí bezdrátové
technologie Bluetooth není zpoplatněno. Mobilní
telefon s bezdrátovou technologií Bluetooth lze
ovládat pomocí funkce Cascade, pokud je připojení
provedeno pomocí bezdrátové technologie
Bluetooth.
Poslech hudby z Bluetooth
zařízení
40 Ovládání
5. Když bude základní jednotka úspěšně propojena s
vaším zařízením Bluetooth,
V okně displeje se zobrazí „PAIRED” [ název
vašeho zařízení [ „BT”
,,Poznámka
yy Není-li možné na přístroji zobrazit název
zařízení, objeví se „-“.
yy Když budete chtít zkontrolovat název
připojeného zařízení, stiskněte J na
dálkovém ovládání. Název připojeného
zařízení Bluetooth se zobrazí.
6. Poslech hudby.
3
Ovládání
Chcete-li přehrávat hudbu uloženou na vašem
zařízení Bluetooth, více informací naleznete v
uživatelské příručce vašeho Bluetooth zařízení.
Podle úrovně hlasitosti zařízení Bluetooth bude
upravena hlasitost zařízení Bluetooth.
,,Poznámka
yy Technologie Bluetooth vyžaduje, aby byly
přístroj i zařízení Bluetooth při vytváření
připojení co nejblíže u sebe a tuto vzdálenost
pak musíte udržovat.
V níže uvedeném případě se pak mohou
vyskytnout potíže:
,,Poznámka
yy Tento přístroj podporuje automatické
párování Bluetooth. Nicméně to nefunguje v
následujícím případě:
-- Po restartování tohoto přístroje.
-- Pokud tuto jednotku sami odpojíte.
-- Pokud tuto jednotku odpojíte pomocí
připojeného zařízení s rozhraním Bluetooth.
yy Zvuk může být přerušen, je-li připojení rušeno
jinými elektronickými vlnami.
yy Párování je omezeno na „jedno” zařízení
Bluetooth. Vícenásobné párování není
podporováno.
yy V závislosti na typu přístroje nemusí být
funkce Bluetooth k dispozici.
yy Technologii Bluetooth můžete využít
například s telefonem, MP3 přehrávačem,
notebookem atd.
yy Čím větší je vzdálenost mezi jednotkou a
zařízením Bluetooth, tím nižší je kvalita
zvuku.
yy Jestliže se jednotka vypne nebo se přístroj
Bluetooth od jednotky vzdálí, spojení
Bluetooth se přeruší.
-- Mezi přístrojem a zařízením Bluetooth je
překážka.
yy Dojde-li ke zrušení připojení Bluetooth,
připojte zařízení Bluetooth znovu.
-- Existuje další přístroj, který používá stejnou
frekvenci s technologií Bluetooth, jako je
např. lékařský přístroj, mikrovlnná trouba
nebo přístroj s bezdrátovým síťovým
připojením (LAN).
yy Není-li zařízení Bluetooth připojeno, objeví se
v okně zobrazení hláška „READY”.
yy Pokud je poslední připojené zařízení televizor
LG, tento zvukový panel se po restartování
automaticky připojí k televizoru.
yy Pokud je televizor LG vypnutý, tento zvukový
panel vstoupí do režimu „READY” (Připraveno
pro Bluetooth). Po opětovném zapnutí
televizoru se zvukový panel automaticky
nepřipojí. Pro připojení zvukového panelu a
televizoru:
-- Vypněte a znovu zapněte zvukový panel.
Potom postupujte podle pokynů na obrazovce
televizoru.
yy Dostupné TV: Televizory LG TV vyrobené
po roce 2016 a některé televizory nemusí
fungovat správně.
yy Když po připojení zařízení Bluetooth zvolíte
jinou funkci, připojení Bluetooth se odpojí.
Když se vrátíte k funkci Bluetooth, připojení
Bluetooth se obnoví automaticky.
yy Pokud jste se k tomuto přístroji připojili,
ostatní zařízení nemohou zařízení najít a
připojit se. Chcete-li připojit další, odpojte
aktuální zařízení a zkuste to znovu.
Ovládání 41
Ovládá připojené zařízení Bluetooth
Připojené zařízení Bluetooth můžete ovládat z
přístroje; přehrávání, pauza, přeskočení, hlasitost.
,,Poznámka
yy Pro použití této funkce jsou vhodné pouze OS
Android a iOS.
yy Tato funkce nemusí být podporována v
závislosti na zařízení Bluetooth nebo
některých televizorech, které fungují jinak.
Upravit název reproduktoru
V aplikaci „Google Home” můžete zkontrolovat a
upravit název reproduktoru.
3
Ovládání
42 Ovládání
Jiné operace
Používání dálkového televizního
ovládání
3
Ovládání
Některé funkce přístroje můžete ovládat dálkovým
televizním ovladačem, a to dokonce i od jiného
výrobce.
Mezi funkce, které lze ovládat, patří zesilování/
zeslabování zvuku a ztlumení.
Stiskněte a podržte SOUND EFFECT na dálkovém
ovladači po dobu asi 3 vteřin. Objeví se zpráva „ON TV REMOTE” a jednotku můžete začít ovládat pomocí
dálkového televizního ovladače.
Pro ověření statusu této funkce, stiskněte a podržte
SOUND EFFECT na dálkovém ovladači.
Funkci prostorového zvuku vypnete stisknutím a
podržením tlačítka SOUND EFFECT na dálkovém
ovladači a jejím opakovaným stisknutím, zatímco
procházíte volbou „ON - TV REMOTE”.
,,Poznámka
yy Přesvědčte se, že je výstup na televizi
nastaven na [External speaker].
yy Tato funkce není dostupná na dálkovém
ovladači televizorů LG magic.
yy Tato funkce nemusí fungovat správně, pokud
budou zapnuty některé ovládací funkce TV,
například HDMI CEC, SIMPLINK a LG Sound
Sync.
y
y Některé dálkové ovladače nemusí být
podporované.
AUTO POWER VYPNUTÍ/
ZAPNUTÍ
Tato zvuková lišta se automaticky zapíná a vypíná
vstupním zdrojem: Optický
Funkci prostorového zvuku zapnete stisknutím a
podržením tlačítka J na dálkovém ovladači po dobu
asi 3 sekund a jejím opakovaným stisknutím, zatímco
procházíte volbou „OFF - AUTO POWER”.
Pro ověření statusu této funkce, stiskněte a podržte
J na dálkovém ovladači.
Funkci prostorového zvuku vypnete stisknutím a
podržením tlačítka J na dálkovém ovladači po dobu
asi 3 sekund a jejím opakovaným stisknutím, zatímco
procházíte volbou „ON - AUTO POWER”.
Zapnutí
Když zapnete televizi nebo externí zařízení připojené
k tomuto přístroji, přístroj rozpozná vstupní signál a
vybere vhodnou funkci. Můžete slyšet zvuk vycházející
z vašeho zařízení.
Vypnutí
Pokud je televizor vypnutý, tato zvuková lišta se
přepne do pohotovostního síťového režimu.
,,Poznámka
yy Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí funkce
AUTO POWER, vypne se automaticky v
případě, že po určitou dobu není k dispozici
signál z TV, která je připojena pomocí funkce
LG Sound Sync (Opticky).
yy Jestliže jednotka byla zapnuta pomocí funkce
AUTO POWER, vypne se automaticky v
případě, že po určitou dobu není k dispozici
signál z externího zařízení.
yy Pokud provedete přímé vypnutí přístroje,
nelze jej již dále automaticky zapínat pomocí
funkce AUTO POWER. Přístroj lze však stále
zapnout pomocí funkce AUTO POWER, pokud
je 5 sekund po nepřítomnosti signálu na jeho
vstup přiveden optický signál.
yy V závislosti na připojeném zařízení tato funkce
nemusí být k dispozici.
yy Při prvním zapnutí přístroje je funkce
Automatického vypínání ve stavu zapnuto.
yy Funkce AUTO POWER je dostupná, pouze
pokud je jednotka zapnutá.
Ovládání 43
Změna automatické funkce
Tato zvuková lišta rozpozná vstupní signály, jako jsou
například optické, HDMI ARC, Bluetooth a „LG Wi-Fi
Speaker”, a poté automaticky mění vhodné funkce.
Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo
od bezdrátového zařízení
Stisknutím tlačítka napájení na déle než 3 sekund
přístroj vypnete.
Když zapnete TV nebo externí zařízení
Když zapnete TV nebo externí zařízení připojené
prostřednictvím optického signálu nebo LG Sound
Sync (opticky) nebo HDMI ARC, tento soundbaru
změní vhodnou funkci a můžete zvuk poslouchat jeho
prostřednictvím.
Při pokusu o připojení zařízení
Bluetooth
Pokud přehráváte hudbu pomocí
aplikace „LG Wi-Fi Speaker”
Pokud přehráváte hudbu pomocí aplikace „LG WiFi Speaker” na vašem chytrém zařízení, soundbaru
změní funkci na Wi-Fi a můžete hudbu poslouchat
prostřednictvím soundbaru.
,,Poznámka
Toto zařízení nezmění funkci na optickou, pokud
je zapnut SIMPLINK připojené televize, Bluray přehrávače, set-top boxu nebo podobného
přístroje, popř. je zapnuto jiné zařízení s podporou
CEC.
Když budete chtít používat automatickou změnu
funkce, vypněte funkci SIMPLINK na přijímači LG
TV. Vypnutí funkce SIMPLINK trvá přibližně 30
vteřin.
3
Ovládání
Při pokusu o připojení zařízení Bluetooth k tomuto
přístroji je zvolena funkce Bluetooth. Můžete
přehrávat hudbu na zařízení Bluetooth.
44 Ovládání
Pohotovostní režim
Resetujte reproduktor
Reproduktor se přepne do pohotovostního režimu,
pokud se nepřehrává žádná hudba nebo není
stisknuté žádné ovládací tlačítko.
Pokud reproduktor nereaguje, resetujte jej.
Pohotovostní režim
Pokud stisknete a podržíte 1 po dobu asi 3 sekund,
reproduktor se přepne do pohotovostního režimu.
Na displeji se pak objeví „GOOD-BYE”. A všechny porty
bezdrátových sítí jsou deaktivovány.
3
Pohotovostní režim sítě
Ovládání
Možnost 1.
Pokud se hudba nepřehrává a tlačítka nejsou
stisknutá po dobu 15 minut, reproduktor se přepne
do pohotovostního síťového režimu. Na displeji se
objeví „GOOD-BYE”.
Možnost 2.
Pokud stisknete 1, reproduktor se přepne do
pohotovostního síťového režimu. Na displeji se objeví
„GOOD-BYE”.
Stiskněte a podržte tlačítko /, dokud neuslyšíte
jedno pípnutí. Na obrazovce se objeví „RESET”.
Pak jsou všechny uložené informace o bezdrátové síti
odstraněny.
Odstraňování potíží
45
Odstraňování potíží
Obecné
Symptomy
Příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně. yy Vypněte napájení základní jednotky a připojených externích zařízení (TV
přijímače, bezdrátového subwooferu, DVD přehrávače, zesilovače atd.) a opět
je zapněte.
yy Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení
(televize, subwoofer, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.), a pak se zkuste znovu
připojit.
yy Dojde-li k přerušení napájení zařízení, předchozí nastavení mohou být
ztracena.
Tlačítko Power nezapne
přístroj.
Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?
Není slyšet žádný zvuk.
Není hlasitost nastavena na minimum?
yy Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
Je funkce ztišení zapnuta?
yy Funkci ztišení zrušíte stiskem tlačítka [ nebo úpravou úrovně hlasitosti.
Je funkce správně vybrána?
yy Zkontrolujte zdroj vstupu a vyberte správný zdroj vstupu.
Subwoofer je beze zvuku.
Je subwoofer zapojen do zásuvky?
yy Zapojte síťový kabel subwooferu do zásuvky ve zdi.
Není přerušeno spárování mezi přístrojem a subwooferem?
yy Propojte přístroj a subwoofer. (strana 18)
Dálkové ovládání
nepracuje správně.
Není dálkové ovládání od přístroje příliš daleko?
yy Dálkové ovládání obsluhujte v max. vzdálenosti 7 m.
Nenachází se mezi dálkovým ovládáním a přístrojem překážka?
yy Odstraňte překážku.
Nejsou baterie v dálkovém ovládání vybité?
yy Vyměňte baterie za nové.
Funkce AUTO POWER
nepracuje.
yy Zkontrolujte připojení externího zařízení, jako je TV, DVD / Blu-Ray přehrávač.
yy Zkontrolujte stav SIMPLINK na vašem přijímači LG TV a SIMPLINK vypněte.
yy Podle typu připojeného zařízení tato funkce nemusí být k dispozici.
LG Sound Sync zvuku
nefunguje.
yy Zkontrolujte, zda vaše LG TV podporuje LG Sound Sync (Kabel).
yy Zkontrolujte připojení funkce LG Sound Sync (Kabel).
yy Zkontrolujte nastavení vaší televize a tohoto přístroje.
4
Odstraňování potíží
yy Upravte hlasitost.
yy Pokud používáte připojení s externím zařízením (set-top box, zařízení
Bluetooth atd.), nastavte hlasitost zařízení.
46 Odstraňování potíží
Symptomy
Příčina a řešení
Máte-li pocit, že zvuk na
výstupu je příliš tichý.
Zkontrolujte podrobnosti níže a v souladu s nimi upravte zařízení.
yy Přepněte stav funkce DRC na hodnotu [OFF] pomocí aplikace „LG Wi-Fi
Speaker”.
yy S připojeným zvukovým panelem připojeným k televizi změňte nastavení
AUDIO DIGITAL OUT v nabídce nastavení televize hodnoty [PCM] na [AUTO]
nebo [BITSTREAM].
yy S připojeným zvukovým panelem k přehrávači změňte nastavení výstupu
AUDIO DIGITAL OUT v nabídce nastavení přehrávače z hodnoty [PCM] na
[PRIMARY PASS-THROUGH] nebo [BITSTREAM].
yy Na připojeném zařízení v menu nastavení změňte Audio DRC na stav [OFF].
yy Ujistěte se, že Noční režim není zapnutý. Vypněte Noční režim.
4
USB není rozpoznáno
yy Zformátujte zařízení USB a znovu jej připojte.
Při formátování zařízení USB vyberte souborový systém jako FAT16 nebo
FAT32.
Párování Bluetooth
nefunguje správně.
yy Zkontrolujte, zda je zařízení Bluetooth zapnuté.
yy Vypněte a zapněte Bluetooth v zařízení Bluetooth a zkuste je znovu
spárovat.
Odstraňování potíží
yy Odstraňte překážku v cestě zařízení Bluetooth a jednotky.
yy V závislosti na typu zařízení Bluetooth nebo okolním prostředí nemusí být
vaše zařízení spárováno s přístrojem.
Přístroj se nepřipojí k
zařízení Bluetooth.
yy Ujistěte se, že se reproduktor připojí k síti Wi-Fi pomocí aplikace „Google
Home”.
Odstraňování potíží
47
Síť
Symptomy
Příčina a řešení
Nelze připojit reproduktor
k domácí síti.
yy Bezdrátová komunikace může být přerušena z důvodu domácích spotřebičů,
které používají rádiové frekvence. Reproduktor udržujte v dostatečné
vzdálenosti od nich.
yy Zkontrolujte router. Zkuste jej vypnout a znovu zapnout.
yy Zkontrolujte, zda je v chytrém zařízení zapnutá funkce Wi-Fi.
yy Zkontrolujte, zda jsou reproduktor a vaše chytré zařízení připojeny ke stejné
síti Wi-Fi.
Připojení Wi-Fi nefunguje
správně.
Pokud restartujete router?
yy Musíte vypnout a znovu zapnout napájení reproduktoru.
Pokud instalujete nový router.
yy Musíte provést tovární nastavení a nastavit síťové připojení pro reproduktor.
Aplikace
4
Příčina a řešení
Aplikace nefunguje
správně.
Vyskytne se při přístupu k aplikaci chyba?
yy Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení kompatibilní s aplikací.
yy Ujistěte se, že aplikace má nejnovější verzi.
yy Ujistěte se, že se připojená jednotka zapne.
Odstraňování potíží
Symptomy
48 Odstraňování potíží
POZNÁMKY k použití bezdrátového přenosu
Symptomy
Příčina a řešení
Toto zařízení může
vykazovat rušení
bezdrátového přenosu.
yy V místě se slabým signálem nemusí bezdrátové připojení fungovat normálně.
yy Zařízení prosím nainstalujte dostatečně blízko k bezdrátovému subwooferu.
V níže uvedených
případech může zařízení
Bluetooth vykazovat
poruchu nebo dělat hluk.
yy Pokud je některá část vašeho těla v kontaktu s transceiverem zařízení
Bluetooth nebo se soundbarem.
yy Chcete-li získat optimální výkon, neinstalujte zařízení na kovový nábytek.
yy V případě nějaké překážky či stěny nebo pokud je zařízení nainstalováno na
místě ležícím stranou.
yy Pokud je zde zařízení (bezdrátová síť LAN, lékařské zařízení či mikrovlnná
trouba), které používá stejnou frekvenci, dejte oba přístroje od sebe na co
největší možnou vzdálenost.
yy Při připojování zařízení do zařízení Bluetooth dejte oba přístroje co nejblíže k
sobě.
yy Dostane-li se zařízení příliš daleko od zařízení Bluetooth, může se připojení
zrušit anebo může dojít k poruše.
4
Odstraňování potíží
POZNÁMKY k uvolnění Demo režimu
Symptomy
Příčina a řešení
Nemohu pomocí tlačítka F změnit zdroj vstupního
signálu, jako je např. BT (Bluetooth), HDMI a pod.,
a na čelním displeji se zobrazuje pouze indikace
[DEMO].
Odpojte napájecí kabel a připojte jej znovu.
Jestliže to nepomůže, stiskněte a podržte tlačítko F (asi
na 5 sekund) dokud displej na hlavní jednotce nebude
zobrazovat aktuální zvolenou funkci.
Dálkové ovládání nefunguje. (bez odezvy)
Příloha 49
Požadavky na soubory
Dostupné přípony souborů: „.mp3”, „.aac”, „.ogg”
Vzorkovací frekvence:
MP3:
OGG:
AAC:
v rozmezí 32 až 48 kHz
v rozmezí 32 až 48 kHz
v rozmezí 8 až 48 kHz
Přenosová rychlost:
MP3:
OGG:
AAC:
v rozmezí 8 až 320 kbps
v rozmezí 64 až 320 kbps
v rozmezí 8 až 320 kbps
yy Požadavky souborů nejsou vždy kompatibilní.
Mohou existovat určitá omezení u vlastností
souboru a dostupnosti média serveru.
yy Tento reproduktor nepodporuje některé soubory
wav.
yy V závislosti na typu souboru nebo metodách
nahrávání nemusí být přehrávání k dispozici.
yy Tento reproduktor nepodporuje některé nahrané
soubory DRM.
yy Typy podporovaných souborů se mohou lišit v
závislosti na operačním systému a/nebo výrobci
chytrého zařízení a PC.
Slovní označení Bluetooth® a loga jsou
registrované ochranné známky ve vlastnictví
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití
takovýchto ochranných známek ze strany
společnosti LG Electronics je povoleno na základě
licence.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných majitelů.
Všechny ostatní ochranné známky jsou známkami
příslušných vlastníků.
Termíny HDMI a HDMI Multimediální rozhraní s
vysokým rozlišením, a logo HDMI jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených
státech a dalších zemích.
Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Atmos a znak dvojitého D jsou
obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.
5
Příloha
Obchodní známky a
licence
Pro patenty DTS viz http://patents.dts.com.
Vyrobeno na základě licence společnosti DTS
Licensing Limited. DTS, Symbol, & DTS a Symbol
společně, DTS:X a logo DTS:X jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a / nebo
jiných zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
50 Příloha
Specifikace
Obecné
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na přístroji.
Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba energie
Pohotovostní režim sítě: 5,5 W
(Jsou-li aktivní všechny síťové porty.)
Rozměry (Š x V x H):
Orientačně 1220,0 mm x 57,0 mm x 145,0 mm (s nožkou)
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost
5 % až 90 %
Napájení sběrnice (USB)
5 V 0 500 mA
Dostupný vzorkovací kmitočet
digitálního audio vstupu
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 192 kHz
Dostupný formát digitálního
zvukového vstupu
Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS:X, DTS-HD, PCM
Vstup/výstup
OPTICAL IN
3 V (p-p), optický konektor x 1
HDMI IN
19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
HDMI OUT
19pinový (typ A, konektor HDMI™) x 1
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
2160p@24/25/30 Hz 4:4:4
2160p@60/50 Hz 4:2:0
Zdroje 4K signálu závislé na HDCP 2.2 jsou podporovány jako rozlišení
4K.
5
Příloha
Zesilovač (Výstup RMS)
Celkem
500 W RMS
Přední
50 W RMS x 2 (4 Ω při 1 kHz, THD 10 %)
Prostorový zvuk
40 W RMS x 2 (4 Ω při 1 kHz, THD 10 %)
Horní strana
50 W RMS x 2 (4 Ω při 1 kHz, THD 10 %)
Subwoofer
220 W RMS (3 Ω při 80 Hz, THD 10 %)
Příloha 51
Bezdrátový subwoofer
Požadavky na příkon
Podívejte se na hlavní štítek na subwooferu.
Spotřeba energie
Podívejte se na hlavní štítek na subwooferu.
Typ
1 jednopásmový reproduktor
Odpor
3Ω
Jmenovitý příkon
220 W RMS
Maximální příkon
440 W RMS
Rozměry (Š x V x H):
Orientačně 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm
Systém
Bezdrátový LAN (vnitřní anténa)
802.11a/b/g/n sítě Wi-Fi
SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), prodávají se samostatně
Bezdrátový přijímač
Požadavky na příkon
Viz hlavní štítek na bezdrátovém přijímači.
Spotřeba energie
Viz hlavní štítek na bezdrátovém přijímači.
Zadní strana
70 W RMS x 2 (3 Ω při 1 kHz, THD 10 %)
Rozměry (Š x V x H):
Orientačně 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm
Typ
1 jednopásmový reproduktor
Odpor
3Ω
Jmenovitý příkon
70 W RMS
Maximální příkon
140 W RMS
Rozměry (Š x V x H):
Orientačně 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm
yy Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.
Příloha
Zadní reproduktory (jednotlivě)
5
52 Příloha
Manipulace s
reproduktorem
Při přepravě reproduktoru
Uschovejte původní přepravní obal a balicí materiály.
Pokud potřebujete reproduktor přepravit, tak ho
pro maximální ochranu zabalte tak, jak byl původně
zabalen v továrně.
Udržujte povrch přístroje čistý.
yy Nepoužívejte v blízkosti reproduktoru těkavé
kapaliny, jako insekticidní spreje.
yy Při otírání nepoužívejte sílu, mohlo by dojít
k poškození povrchu.
yy Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v
kontaktu s reproduktorem po dlouhou dobu.
Čištění reproduktoru
5
Příloha
Pro čištění přehrávače použijte jemný, suchý hadřík.
Pokud je povrch velmi silně znečištěn, použijte měkký
hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako je
alkohol, benzín nebo ředidlo, protože by mohlo dojít k
poškození povrchu reproduktoru.
Důležitá informace
týkající se síťových
služeb
Veškeré informace, data, dokumenty, komunikace,
stahování, soubory, texty, zobrazení, fotografie,
grafiky, videa, webová vysílání, publikace, nástroje,
zdroje, software, kódy, programy, mini-aplikace,
zařízení, aplikační produkty a jiný obsah („Obsah”)
a veškeré služby a nabídky („Služby”) poskytované
či zpřístupňované jakoukoliv třetí osobou či jejím
prostřednictvím (označovanou jako „poskytovatel
služeb”) podléhají výhradní odpovědnosti
poskytovatele služeb, od něhož pocházejí.
Dostupnost přístupu k obsahu a službám opatřených
poskytovatelem služeb prostřednictvím zařízení
společnosti LGE podléhají kdykoliv změnám bez
předchozího oznámení včetně, ale nejenom,
pozastavení, odstranění nebo ukončení všech nebo
libovolné části obsahu či služeb.
Pokud byste měli jakýkoliv problém týkající se obsahu
nebo služeb, můžete navštívit webové stránky
poskytovatele služeb, kde získáte nejaktuálnější
informace. Společnost LGE nenese záruku ani
odpovědnost za služby zákazníkům týkající se obsahu
a služeb. Jakékoliv požadavky či dotazy týkající se
obsahu nebo služeb je třeba zaslat přímo příslušnému
poskytovateli obsahu či služeb.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost LGE
nenese odpovědnost za žádné obsahy či služby
poskytované poskytovatelem služeb či jejich změny,
odstranění nebo ukončení, a neručí ani negarantuje
dostupnost takových obsahů či služeb nebo přístup k
nim.
Příloha 53
PODMÍNKY POUŽITÍ
považovat za přiměřeně nezbytné z technických,
provozních, bezpečnostních, právních nebo
regulačních důvodů.
Tyto podmínky použití se vztahují na jednotlivce
a skupiny, které používají Wi-Fi reproduktor
LG, jakýkoliv software ve spojitosti s Wi-Fi
reproduktorem LG, tuto aplikaci a jakékoliv služby
spojené s touto aplikací (souhrnně „LG software”).
Vysvětlují povinnosti LGE vůči vám, stejně jako
identifikace „musíte” a „nesmíte”, které byste měli
brát na vědomí při používání LG Softwaru. LG
Software je patentovaný software ve vlastnictví LG
Electronics Inc, společnost je registrovaná v Korei se
sídlem v Yeouido-dong 20, Yeoungdeungpo-gu, Soul,
Korea. LGE a její poskytovatelé licencí („LGE”, „my”
nebo „vy”).
Nepřijímáme žádnou odpovědnost, pokud z jakéhokoli
důvodu služby nebo jakoukoli část z nich nebudou
kdykoliv nebo na jakoukoliv dobu k dispozici.
Přístupem nebo používáním LG Softwaru potvrzujete,
že souhlasíte s těmito Podmínkami používání, a že
je splňujete. Pokud s těmito podmínkami používání
nesouhlasíte, tak nesmíte LG Software používat.
Až do té míry, že jakýkoliv vzniklý rozpor mezi
Podmínkami použití a jakýmikoli jiným dokumentem
uvedeným v těchto Podmínkách použití budou mít
tyto Podmínky použití přednost, pokud to nebude v
příslušném dokumentu zřetelně uvedeno jinak.
Berete na vědomí, že všechna vlastnická práva v LG
Softwaru kdekoli na světě patří výhradně nám, a že
na vás nejsou převedena žádná vlastnická práva LG
Softwaru. Máte nárok pouze na omezené používání
LG Softwaru, jak je určeno v těchto licenčních
podmínkách.
Nesmíte náš software jakýmkoli způsobem kopírovat,
modifikovat, dekompilovat nebo zpětně analyzovat,
pokud to nemáte povoleno zákonem. Vyhrazujeme si
právo pozastavit, zrušit nebo ukončit všechny nebo
část služeb bez předchozího upozornění, jestliže
zjistíme, že jste porušili tyto Podmínky použití.
Berete na vědomí, že LG Software nebyl vyvinut,
aby vyhovoval vašim individuálním požadavkům.
Neslibujeme a neposkytujeme žádné záruky, že LG
Software je bez závad nebo chyb, nebo že bude vždy
k dispozici. Používáme obchodně přiměřené úsilí,
abychom poskytovali LG Software na kontinuálním
a vysoce kvalitním základě, ale nemůžeme zaručit,
že budou vždy nepřetržitě nebo bez chyb k dispozici.
Je možné, že budeme muset přerušit nebo ukončit
LG Software nebo pozastavit nebo omezit používání
všech nebo některých částí služeb, kde to budeme
Pokud je to zákonně možné, tak vylučujeme jakoukoli
odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené
vámi nebo jinou osobou v souvislosti s vaším
používáním LG Softwaru. Jsme zodpovědní pouze
za ztráty nebo škody, které jsou předvídatelným
důsledkem našeho porušení těchto licenčních
podmínek nebo naší nedbalosti až do částky uvedené
níže, ale nejsme zodpovědní za jakékoli ztráty nebo
škody, které nelze předvídat. Ztrátu nebo poškození
lze předpokládat, pokud je to zřejmým důsledkem
našeho porušení nebo pokud bylo zamýšleno vámi a
námi, když jste začali používat LG Software.
Za jakékoli ztráty nebo škody, které nejsou vyloučeny
na základě těchto licenčních podmínek, ať už na
základě smlouvy, přečinu (včetně nedbalosti) nebo
dále také celkové naší odpovědnosti a naší skupiny
společností vůči vám je omezena na částku, kterou
jste zaplatili za službu LG Softwaru. Do přípustné
míry podle platných právních předpisů, některé
jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení
odpovědnosti za náhodné nebo následné škody,
nebo mají právní předpisy, které omezují omezení
nebo vyloučení odpovědnosti, takže se výše uvedená
omezení nemusí na Vás vztahovat.
Nic nemůže těmito licenčními podmínkami omezit
nebo vyloučit naši odpovědnost za smrt nebo osobní
zranění v souvislosti z naší nedbalostí, podvodem
nebo úmyslným uvedení v omyl nebo jiného závazku,
který nemůže být vyloučen nebo omezen zákonem.
LG Software poskytuje přístup k „apps” a odkaz
na další služby, které vlastní a provozují třetí strany,
jako poskytovatelé obsahu. Každá ze třetích stran
aplikací, služeb a obsahu, které vám poskytují přístup
prostřednictvím služeb, jsou vám k dispozici od těchto
poskytovatelů třetích stran a jsou mimo rámec
těchto Podmínek použití.
5
Příloha
Poskytneme vám nevýhradní licenci k používání
předinstalované kopie LG Softwaru pouze v rozsahu,
který je pro vás nezbytný pro osobní používání Wi-Fi
reproduktoru LG, a pro žádný jiný účel.
I když můžete používat LG Software ke stahování
a pro přístup k obsahu a k aplikacím, které jsou
poskytnuty třetími stranami vašemu LG Softwaru,
neslibujeme a nedáváme žádné záruky, že budete
mít k takovému obsahu nebo aplikacím vždy přístup.
Pokud je to zákonně možné, tak vylučujeme veškeré
záruky, podmínky nebo jiné požadavky, které mohou
být zákonem požadované v těchto licenčních
podmínkách.
54 Příloha
Jednání s jakýmikoliv poskytovateli třetích stran jsou
výhradně mezi vámi a příslušným poskytovatelem a
mohou podléhat vlastním podmínkám poskytovatele
a zásadám ochrany osobních údajů. Doporučujeme
vám, abyste si tyto dokumenty přečetli, i když nejsme
zodpovědní za jejich obsah. Nepřijímáme žádnou
odpovědnost za aplikace, služby nebo obsah, které
jsou poskytované poskytovateli třetích stran.
Můžeme zavést omezení na použití nebo přístup
k některému obsahu, aplikaci, nebo službám, ale v
žádném případě bez žádného předchozího upozornění
nebo závazku. Výslovně odmítáme jakoukoli
odpovědnost nebo závazek za jakékoli změny,
přerušení, deaktivaci, zrušení nebo pozastavení
jakéhokoli obsahu, aplikace nebo služby, které jsou
k dispozici prostřednictvím tohoto LG Softwaru.
Nejsme zodpovědní ani neručíme za zákaznický servis
související s obsahem, aplikací a službami. Veškeré
otázky a požadavky související s obsahem, aplikací
nebo službami třetí strany by měly být přiměřeně
směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu
a služby, nebo vývojáře aplikace.
Tyto podmínky nemají vliv na vaše zákonná práva
spotřebitele.
5
Vhodnost služeb pro děti a nástroje rodičovské
kontroly
Příloha
V příslušných případech upravte dle potřeby:
Služby nejsou cíleny na děti do 13 let věku a nejsou
strukturovány k tomu, aby přitahovaly konkrétně
děti do 13 let věku. Dále, určený obsah, ke kterému
můžete přistupovat prostřednictvím užívání služeb
může obsahovat materiály, které považujete za
neslušné, závadné nebo nemusí být vhodné pro děti.
Pokud dovolíte dítěti využívat váš LG Smart TV pro
přístup ke službám, jste výhradně zodpovědní za
rozhodnutí, zda jsou nebo nejsou relevantní služby
vhodné proto, aby se k nim dostalo dítě.
[Vaše Smart TV nabízí nástroj rodičovské kontroly
(prostřednictvím 4-místního PINU). Pokud jste povolili
4-místní PIN, váš LG Smart TV nebude zobrazovat
obsah s omezeným přístupem, pokud nezadáte
PIN. Jste odpovědní za zřízení a zachování nástroje
rodičovské kontroly a všech ostatních ovládacích
prvků, které jsou k dispozici, a my nebudeme
odpovědní za žádná poškození, ztráty nebo škody,
které zakusíte vy nebo jakýkoli jiný uživatel LG Smart
TV v důsledku vašeho zanedbání, že jste neučinili to,
co jste měli. V závislosti na modelu vašeho LG Smart
TV nemusí být tyto funkce k dispozici.
Viry a zabezpečení
Upravte, jak si myslíte, že je to vhodné: Používáme
komerčně přiměřené úsilí, abychom zajistili, že služby
jsou bezpečné a bez viru, ale tyto snahy nemohou
zaručit, že služby budou bez chyb, virů nebo jiných
zranitelností.
Kromě toho, nepřijímáme odpovědnost za jakékoli
ztráty nebo škody způsobené virem, rozesílaný útok
odmítnutí služby, nebo jiné škodlivé látky, které
mohou infikovat váš LG Smart TV, údaje, nebo jiné
materiály, které patří vám, během používání služeb.
Upravte, jak si myslíte, že je to vhodné: Stížnosti
Pokud máte nějaké dotazy, problémy nebo stížnosti
týkající se služeb, obraťte se na [vložte odkaz na
neosobní LG e-mailovou adresu].
Upravte, jak si myslíte, že je to vhodné: Různé
Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou tyto Podmínky
použití a dokumenty v nich uvedené obsahují úplnou
dohodu mezi námi a vámi, které se týkají užívání
služeb, a nahrazují veškeré předchozí dohody,
ujednání, závazky nebo návrhy, ať už písemné
nebo ústní, mezi námi a vámi v souvislosti s vaším
používáním služeb.
Můžeme postoupit, předat subdodavateli nebo
jinak přenést některá nebo všechna svá práva a
povinnosti, vyplývající z těchto Podmínek používání,
jakékoliv společnosti, firmě nebo osobě. Můžeme to
udělat pouze v případě, že to nebude mít podstatný
vliv na vaše práva, která vyplývají z těchto Podmínek
používání. Nesmíte postoupit, předat subdodavateli
nebo převést svá práva nebo povinnosti, které
vyplývající z těchto Podmínek, na někoho jiného (s
výjimkou případu likvidace LG Smart TV třetí osobou),
pokud se nejprve písemně s námi nedohodnete.
Pokud se nerozhodneme uplatňovat nebo vymáhat
jakékoli právo, které máme proti vám, v určité době,
pak nám to nebrání v pozdějším rozhodnutí toto
právo uplatnit nebo vymáhat.
Je-li soudem nebo regulátorem kterákoli část těchto
Podmínek použití shledána jako nezákonná, neplatná
či jinak nevymahatelná, pak, bude-li třeba, bude tato
část vymazána a zbývající části Podmínek použití
zůstanou nadále vymahatelné.
Tyto Podmínky použití nevytvářejí ani nevyvozují
žádná práva, která mohou být uplatněna před
soudem jakoukoli osobou, která není jejich stranou.
Tyto Podmínky použití se řídí zákony země, kde se
vaše LG Smart TV prodává a jak vy a LGE souhlasíte s
výhradní jurisdikcí soudů v zemi, kde se vaše LG Smart
TV prodává v souvislosti se stejným
Příloha 55
Tato smlouva se řídí zákony Korejské republiky, s
výjimkou jejich kolizních ustanovení.
Oznámení o softwaru open source
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se
těchto Podmínek použití, kontaktujte, prosím, www.
lg.com. Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL,
LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje,
navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Tyto Podmínky použití mohou být čas od času LGE
aktualizovány. Pokud učiníme podstatnou změnu
Podmínek použití, tak vás budeme informovat přes
váš LG Software nebo jinými prostředky.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny
zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a
upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne
otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek
pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média,
poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě
žádosti zaslané e-mailem na adresu
opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního
odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého,
kdo obdrží tuto informaci.
5
Příloha
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising