LG | 24TL510V-PZ | User manual | LG 24TL510V-PZ Příručka uživatele

LG 24TL510V-PZ Příručka uživatele
NÁVOD K OBSLUZE
Bezpečnost a reference
(Televizor LED*)
* Televizor LED LG používá obrazovku LCD s podsvětlenými diodami LED.
Před uvedením televizoru do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej
pro budoucí potřebu.
24TL520U 24TL520V 24TL510V 28TN525V
24TL510U 28TL520V 28TL510V 28TN515V
Autorská práva
www.lg.com
2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
Obsah
Licence------------------------------------------------3
Informační upozornění k softwaru s
otevřeným zdrojovým kódem------------------3
ČESKY
Příprava-----------------------------------------------3
Zvedání a přemístění televizoru---------------4
Instalace televizoru--------------------------------4
Používání tlačítka----------------------------------5
Umístění monitoru na stolek-------------------5
Montáž na stěnu------------------------------------6
Připojení (upozornění)---------------------------7
Dálkový ovladač------------------------------------9
Nastavení------------------------------------------- 10
Zobrazení webového návodu k obsluze--- 16
Údržba---------------------------------------------- 17
Odstraňování potíží----------------------------- 17
Technické údaje---------------------------------- 18
2
Licence
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další
informace o licencích naleznete na webové stránce www.lg.com.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, a
symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
Informační upozornění
k softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a
dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční
podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód
na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě
žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu.
Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
POZNÁMKA
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
yy Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně
lišit od obrázků v této příručce.
yy Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a
modelu výrobku, který používáte.
yy Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové funkce.
yy Televizor může být za účelem úspory elektrické energie uveden
do pohotovostního režimu. Pokud nebude televizor delší dobu
používán, měl by být vypnut, což přispěje ke snížení spotřeby
energie.
yy Snížením úrovně jasu obrazu lze podstatně snížit množství energie
spotřebované během používání, což přispěje ke snížení celkových
provozních nákladů.
yy Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
yy Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu
zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
yy Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB
s rámečkem, který má tloušťku menší než 10 mm a šířku menší
než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení USB
připojit k portu USB televizoru, použijte prodlužovací kabel, který
podporuje protokol USB 2.0.
B
B
A
A
ČESKY
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž
logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky
společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených
státech a dalších zemích.
Příprava
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete
certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo může
dojít k chybě připojení.
yy Doporučené typy kabelů HDMI
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™ se sítí Ethernet
UPOZORNĚNÍ
yy Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena
bezpečnost a životnost výrobku.
yy Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená
neschválenými položkami.
3
Zvedání a přemístění
televizoru
Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si následující
pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby
přeprava proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost televizoru.
UPOZORNĚNÍ
yy Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu poškození.
yy Při manipulaci s televizorem dejte pozor, abyste nepoškodili
vyčnívající tlačítko ovladače. (V závislosti na modelu)
ČESKY
yy Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici nebo v obalovém
materiálu, ve kterém byl televizor původně dodán.
yy Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat, odpojte napájecí
kabel i všechny ostatní kabely.
yy Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu, aby
nedošlo k poškození.
Instalace televizoru
yy Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte, abyste se
nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky
reproduktoru.
UPOZORNĚNÍ
yy Při připojování televizoru ke stojanu položte obrazovku lícem dolů
na stůl nebo rovnou plochu opatřenou měkkou podložkou, abyste
obrazovku chránili před poškrábáním.
yy Nepřenášejte TV vzhůru nohama a nedržte ji za tělo stojanu (nebo
základnu stojanu), protože by mohla spadnout a způsobit škodu
nebo zranění.
yy Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů cizí látky
(oleje, maziva apod.). (Mohlo by to způsobit poškození produktu.)
POZNÁMKA
yy Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani nadměrnému
třesení.
yy Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze, nenatáčejte
televizor na stranu ani jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
yy Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí šasi rámu a tím
k poškození obrazovky.
4
yy Před instalací televizoru do nástěnného držáku odstraňte stojan
– použijte obrácený postup než při připojování stojanu. (Pouze
TL520*,TN525V)
yy Zvedněte západku ve spodní části základny stojanu a odpojte
základnu stojanu od televizoru. (Pouze TL510*,TN515V)
Používání tlačítka
yy TV lze ovládat stisknutím tlačítka.
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
Umístění monitoru na
stolek
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
1
ČESKY
Zvedněte a nakloňte televizor do vzpřímené polohy na stolku. -- Mezi televizorem a stěnou musí být volný prostor (minimálně)
100 mm pro zajištění správného větrání.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Základní funkce
Zapnutí (Stiskněte)
Vypnutí (Stiskněte a podržte)
Ovládání nabídky (Stiskněte1)
Výběr nabídky (Stiskněte a podržte2)
1
2
Pro navigaci v nabídce krátce stiskněte tlačítko, když je televizor
zapnutý.
Tuto funkci můžete používat po zpřístupnění ovládání nabídky.
Úprava nastavení menu
Když je televizor zapnutý, stiskněte jednou tlačítko. Pomocí tlačítka
můžete upravit položky nabídky.
2
Připojte Adaptér AC-DC a napájecí kabel do elektrické zásuvky.
UPOZORNĚNÍ
yy Neumísťujte televizor na zdroje tepla nebo do jejich blízkosti, aby
nedošlo k požáru nebo jinému poškození.
yy Před připojením napájecí zástrčky televizoru do zásuvky elektrické
sítě na zdi zkontrolujte, zda je televizor připojen k adaptéru AC/DC.
Vypnutí zařízení.
Změna vstupního zdroje.
Procházení uloženými programy.
Úprava úrovně hlasitosti.
5
Použití bezpečnostního systému
Kensington (volitelný)
(Není k dispozici pro všechny modely.)
ČESKY
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází na zadní
straně televizoru. Další informace o instalaci a používání naleznete v
návodu přiloženém k bezpečnostnímu systému Kensington nebo na
webové stránce http://www.kensington.com. Lankem bezpečnostního
systému Kensington spojte televizor a stolek.
Montáž na stěnu
Kvůli řádnému větrání zachovejte mezi jednotlivými stranami
přístroje a zdí volný prostor minimálně 100 mm. Podrobné pokyny
k instalaci můžete získat od prodejce. Viz také instalační příručka k
doplňkovému držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
POZNÁMKA
yy Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství.
Doplňkové příslušenství můžete zakoupit ve většině obchodů s
elektronikou.
Pokud máte v úmyslu připevnit televizor na zeď, připevněte k jeho
zadní straně propojovací mezičlánek pro montáž na stěnu (volitelné
součásti).
Při instalaci televizoru pomocí propojovacího mezičlánku pro montáž
na stěnu (volitelné součásti) je nutné jej připevnit pečlivě, aby
nespadl.
1
Použijete-li nadstandardně dlouhý šroub, můžete jím poškodit
vnitřní části televizoru.
Použijete-li nevhodný šroub, produkt jím může být poškozen a
mohl by ze stojanu spadnout. Za takovou událost neodpovídá
společnost LG Electronics.
2
Samostatně prodávaná položka
(držák promontáž na stěnu)
Model
Montáž na stěnu
(A x B) (mm)
A
24TL520V
24TL520U
24TL510U
24TL510V
28TL520V
28TL510V
28TN525V
28TN515V
75 x 75
100 x 100
B
Standardní šroub
Počet šroubů
Držák pro montáž na
stěnu (volitelný)
6
M4 x L10
4
LSW149
UPOZORNĚNÍ
Podložka pro montáž na zeď
Zadní kryt
Podložka pro montáž na zeď
Zadní kryt
Standardní šroub
: M4 x L10
Max.8 mm
POZNÁMKA
yy Použijte šrouby uvedené ve specifikaci šroubů podle standardu
VESA.
yy Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod na instalaci a potřebné
součásti.
yy Držák pro montáž na stěnu je doplňkové příslušenství. Doplňkové
příslušenství si můžete zakoupit od místního prodejce.
yy Délka šroubů se může lišit v závislosti na nástěnném úchytu.
Dbejte, abyste použili správnou délku.
yy Další informace naleznete v pokynech přiložených k nástěnnému
držáku.
Připojení (upozornění)
K televizoru lze připojit různá externí zařízení a přepínáním režimů
vstupů volit určité externí zařízení. Další informace o připojování
externích zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení. Dostupná
externí zařízení jsou: přijímače HD, přehrávače DVD, videorekordéry,
ZVUK systémy, záznamová zařízení USB, počítače, herní zařízení a
další externí zařízení.
POZNÁMKA
ČESKY
yy Používejte pouze šrouby dodané v balení. (V závislosti na modelu)
yy Před přemístěním nebo instalací televizoru nejprve odpojte
napájecí kabel. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
yy Pokud instalujete televizor na strop nebo nakloněnou stěnu, může
spadnout a způsobit vážné zranění.
yy Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a
obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikované pracovníky.
yy Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak se televizor poškodí a
záruka pozbude platnost.
yy Použijte šrouby a nástěnné držáky, které vyhovují standardu
VESA. Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená
nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím.
yy Délka šroubu od vnějšího povrchu zadního krytu by měla být méně
než 8 mm.
yy Připojení externích zařízení se může u různých modelů lišit.
yy Externí zařízení lze připojovat k televizoru bez ohledu na pořadí
televizního portu.
yy Když nahráváte televizní pořad do rekordéru DVD nebo
videorekordéru, připojte vstupní kabel televizního signálu k
televizoru prostřednictvím rekordéru DVD nebo videorekordéru.
Další informace o nahrávání najdete v návodu k připojenému
zařízení.
yy Pokyny k používání externího zařízení naleznete v příslušném
návodu k použití.
yy Když k televizoru připojujete herní zařízení, použijte kabel dodaný
společně s herním zařízením.
yy V režimu PC může vznikat šum v souvislosti s rozlišením, svislým
vzorem, kontrastem nebo jasem. Pokud vzniká šum, změňte vstup
PC na jiné rozlišení, změňte obnovovací frekvenci na jinou hodnotu
nebo upravte jas a kontrast v nabídce [OBRAZ], dokud se obraz
nevyjasní.
yy V režimu PC nemusí některá nastavení rozlišení fungovat správně v
závislosti na grafické kartě.
Připojení antény
Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény pomocí kabelu RF (75 Ω).
(Není poskytnuto)
yy Jestliže budete používat více než 2 televizory, použijte rozdělovač
signálu.
yy Jestliže má obraz špatnou kvalitu, nainstalujte správným způsobem
zesilovač signálu, aby se kvalita zlepšila.
yy Pokud je kvalita obrazu s připojenou anténou špatná, zkuste
anténu natočit správným směrem.
yy Kabel antény a převaděč nejsou součástí dodávky.
yy Podporovaný DTV ZVUK: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
7
Připojení satelitní antény
Připojení k počítači
(Pouze modely pro satelitní příjem)
Připojte televizor k satelitní anténě prostřednictvím zásuvky pro
satelitní příjem a satelitního kabelu RF (75 Ω).
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
Vaš televizor podržava značajku Plug and Play* i opremljen je
ugrađenim Virtual Surround zvučnicima koji zvuk reproduciraju jasno,
uz pojačan bas.
*
: Tato funkce umožní, aby počítač bez nutnosti
konfigurace a zásahu uživatele rozpoznal zařízení, které uživatel k
počítači připojil.
Připojení modulu CI
ČESKY
(V závislosti na modelu)
Pro zobrazení kódovaných (placených) vysílání v režimu digitální
televize.
yy Zkontrolujte, zda je modul CI vložen do slotu PCMCIA se správnou
orientací. Pokud modul není vložen správně, může dojít k poškození
televizoru nebo slotu PCMCIA.
yy Pokud televizor nemá obraz nebo zvuk při připojení modulu CI
+ CAM, kontaktujte provozovatele pozemního/ kabelového/
satelitního vysílání.
Další připojení
Připojte televizor k externím zařízením. Pro dosažení nejlepší kvality
obrazu a zvuku propojte externí zařízení a televizor pomocí kabelu
HDMI. Samostatný kabel není součástí dodávky.
yy Port USB podporuje střídavý proud o velikosti 0,5 A. Potřebujete-li
pro připojení k pevnému disku vyšší hodnotu elektrického proudu,
použijte samostatný adaptér.
POZNÁMKA
yy Podporovaný formát HDMI Audio : Dolby Digital / Dolby Digital Plus
(32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96
kHz / 192 kHz) (V závislosti na modelu)
8
POZNÁMKA
yy Chcete-li používat režim HDMI-PC, je nutné možnost [Označení
vstupu] nastavit na režim [PC].
yy OSD (menu na obrazovce) se zobrazí na obrazovce, jak je
znázorněno níže.
»» Při zapnutí výrobku ve vstupu HDMI.
»» Při přepnutí do vstupu HDMI.
Je tento vstup připojen k vašemu PC?
Již neukazovat tuto zprávu
ANO
NE
yy Pokud zvolíte možnost „[ANO]“, dojde k optimalizaci velikosti a
kvality snímku pro váš počítač.
yy Pokud zvolíte možnost „[NE]“, dojde k optimalizaci velikosti a
kvality snímku pro zařízení AV (přehrávač DVD, zařízení set-top
box).
yy Pokud zvolíte možnost „[Již neukazovat tuto zprávu]“, tato zpráva
se již nezobrazí, dokud nebude televizor resetován. Nastavenou
hodnotu můžete změnit v menu
(Domů) [Vstupy] [Označení vstupu].
Dálkový ovladač
UPOZORNĚNÍ
yy Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový
ovladač může poškodit.
yy Dálkové ovládání nebude určeno pro všechny trhy.
Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na
televizoru.
(Napájení) Zapne nebo vypne televizor.
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
Výběr režimu TV nebo PC.
V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
ČESKY
Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače.
Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným
způsobem.
Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete kryt baterie, vložte
baterie (1,5 V AAA) tak, aby koncovky a odpovídaly štítku
umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Při
vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.
(Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na
modelu nebo oblasti.)
1 Tlačítko je třeba stisknout a podržet na déle než 3 sekundy.
(Nastavení) Přejde na hlavní menu.
(Vstupy) Změna vstupního zdroje.
Číselná tlačítka Slouží k zadávání čísel.
1
Úprava funkce RYCHLÝ PŘÍSTUP. (V závislosti na
modelu)
RYCHLÝ PŘÍSTUP je funkce, pomocí které můžete otevřít zadanou aplikaci nebo televizi živě přímo stisknutím a podržením tlačítek s čísly.
Přístup k uloženému seznamu programů.
(Další akce) Zobrazení dalších funkcí dálkového ovladače.
(V závislosti na modelu)
Úprava úrovně hlasitosti.
Umožňuje přístup do seznamu oblíbených programů.
Zobrazí průvodce pořady.
(Vypnout Zvuk) Vypnutí všech zvuků.
(Vypnout Zvuk)1 Otevře nabídku [Dostupnost].
Procházení uloženými programy.
9
Tlačítka teletextu (
teletext.
) Tato tlačítka se používají pro
(Domů) Přístup k menu Domů.
Návrat na předchozí úroveň.
Vymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke sledování
televizoru.
ČESKY
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházení
nabídkami nebo možnostmi.
Výběr nabídky nebo možnosti a potvrzení zadání.
Aktivuje funkci popisu zvuků. (V závislosti na modelu)
Zapne nebo vypne režim PIP. (V závislosti na modelu)
Přístup k nabídkám rychlého menu. (V závislosti na
modelu)
(Tlačítka streamovacích služeb) Připojení ke službě
přenosu videa. (V závislosti na modelu)
Zahájit nahrávání a zobrazit menu pro nahrávání. (Pouze
u modelů s podporou Time MachineReady) (V závislosti na modelu)
(Ovládací tlačítka) Ovládá mediální obsah.
,
,
,
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
(Hrací mód) Zapne nebo vypne herní režim.
(Podsvícení) Úprava jasu obrazovky pomocí ovládání
podsvícení.
POZNÁMKA
yy U kanálu MHEG nelze upravovat podsvícení žlutým nebo modrým
tlačítkem.
10
Nastavení
Automatické nastavení programu
(Nastavení) [Kanály]
Automaticky ladí programy.
[Automatické ladění]
yy Není-li zdroj vstupu správně připojen, registrace programu nemusí
proběhnout.
yy Funkce [Automatické ladění] nalezne pouze programy, které se
aktuálně vysílají.
yy Je-li zapnuta funkce [Rodičovský zámek], překryvné okno vás
požádá o heslo.
Výběr režimu Režim obrazu
(Nastavení) [Obraz] [Nastavení režimu obrazu]
[Režim obrazu]
Vyberte režim obrazu, který je optimalizován pro prostředí právě
sledovaného programu.
yy [Živé]: Živý obraz se zvýšeným kontrastem, jasem a ostrostí.
yy [Standardní]: Obraz se standardní úrovní kontrastu, jasu a ostrosti.
yy [Eco] / [APS]: (V závislosti na modelu) Funkce Úspora energie změní
nastavení na TV a tím sníží spotřebu energie.
yy [Kino] / [Hra]: Zobrazuje optimální obraz pro filmy, hry a fotografie
(statický obraz).
yy [Sport]: (V závislosti na modelu) Režim obrazu optimalizovaný pro
sledování sportu. Hřiště i dresy jsou zobrazeny v zářivých barvách s
křišťálově čistým obrazem, a to i při rychlém pohybu.
yy
Přesné naladění režimu obrazu
(Nastavení) [Obraz] [Nastavení režimu obrazu]
Tato funkce umožňuje provést podrobné nastavení vybraného režimu
obrazu.
yy [Podsvícení]: Nastavení jasu obrazovky úpravou podsvícení. Čím
blíže hodnotě 100, tím jasnější obrazovka.
yy [Kontrast]: Nastavení kontrastu jasných a tmavých oblastí
obrazovky. Čím blíže hodnotě 100, tím vyšší kontrast.
yy [Jas]: Nastavení celkového jasu obrazovky. Čím blíže hodnotě 100,
tím jasnější obrazovka.
yy [Ostrost]: Nastavení ostrosti obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím
ostřejší a čistší obraz.
yy [Barva]: Zvýšení nebo snížení hloubky barvy v obrazu. Čím blíže
hodnotě 100, tím hlubší barva.
yy [Barevný tón]: Nastavení poměru mezi červenou a zelenou barvou
v obrazu. Čím blíže hodnotě Červená 50, tím červenější bude obraz.
Čím blíže hodnotě Zelená 50, tím zelenější bude obraz.
yy [Tep. barev]: Nastavení teploty barev od studených po teplé.
yy Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním
signálu nebo na jiných nastaveních obrazu.
Nastavení pokročilého ovládání
(Nastavení) [Obraz] [Nastavení režimu obrazu]
[Rozšířené ovládací prvky] / [Expertní ovládací prvky]
Toto nastavení slouží ke kalibraci obrazovky pro jednotlivé režimy
obrazu. Případně je zde možné upravit nastavení obrazu pro speciální
obrazovku.
yy [Dynamický kontrast]: Upravuje kontrast na optimální úroveň
podle jasu obrazu.
yy [Dynamickí zabarvení]: Upravuje barvy tak, aby barvy obrazu
působily přirozenějším dojmem.
yy [Preferovaná barva]: Nastavení barvy pleti, trávy a oblohy podle
vlastních představ.
yy [Korekce gama]: Nastavuje křivku gradace podle výstupu
obrazového signálu v souvislosti se vstupním signálem.
yy [Barevný rozsah]: Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.
yy [barevný filtr]: Filtruje specifické spektrum barev v barvách RGB za
účelem přesného vyladění sytosti barev a odstínu.
yy [Vyvážení bílé]: Přizpůsobí celkový tón obrazovky podle potřeby.
yy [Systém správy barev]: Toto je systém, který využívají experti
při úpravě barev pomocí testovacího vzoru. Mohou vybírat ze
šesti barevných oblastí (červená/zelená/modrá/modrozelená/
purpurová/žlutá), aniž by to ovlivnilo ostatní barvy. U běžného
obrazu nemusejí být změny barev patrné.
yy Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním
signálu nebo na jiných nastaveních obrazu.
ČESKY
[Expert1] / [Expert2]: V tomto menu je možné upravit
kvalitu obrazu tak, aby si odborníci i laici mohli dopřát ten nejlepší
zážitek ze sledování televizoru. Toto je nabídka nastavení určená
pro profesionály s certifikací pro ladění obrazu podle ISF. (Logo
ISF může být používáno pouze na televizorech s certifikátem
ISF.) ISFccc: Zkratka pro Imaging Science Foundation Certified
Calibration Control
yy Dostupné režimy obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním
signálu.
yy
Režim Expert je určen pro odborníky na ladění obrazu a
slouží k ovládání a detailnímu doladění konkrétního obrazu. U
běžného obrazu se efekt nemusí výrazněji projevit.
yy Funkce ISF je k dispozici pouze u některých modelů.
yy Změna možnosti [Režim obrazu] může změnit nastavení režimů
[Úspora energie] a [Optimalizace jasu dle rychlosti pohybu]
a také ovlivnit spotřebu energie.
11
ČESKY
Nastavení dalších možností obrazu
Používání režimu Hrací mód
(Nastavení) [Obraz] [Nastavení režimu obrazu]
[Možnosti obrazu]
Podrobné úpravy nastavení obrazu.
(Nastavení) [Obraz] [Hrací mód]
(Dostupné pouze pro režim HDMI-PC)
Tento režim umožňuje optimalizovat kvalitu obrazu pro hry.
yy [Potlačení šumu]: Odstraňuje šum obrazu.
yy [Redukce šumu MPEG]: Odstraňuje šum vznikající při vytváření
signálů digitálního obrazu.
yy [Úroveň černé]: Upravuje kontrast a jas obrazovky podle úrovně
černé vstupního obrazu. Využívá k tomu čerň (úroveň černé)
obrazovky.
yy [Real Cinema (Reálné kino)]: Optimalizace obrazovky pro sledování
filmů.
yy [Optimalizace jasu dle rychlosti pohybu]: Automaticky upraví jas
a na základě dat o obrazu sníží jeho rozmazání, aby se omezila
únava očí.
yy Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním
signálu nebo na jiných nastaveních obrazu.
yy [Mód DAS]: (V závislosti na modelu) Tento režim minimalizuje čas
potřebný k zobrazení videosignálu přijatého ze vstupního zařízení a
zajišťuje tak rychlejší hraní her. (Při [Zap.] nebo [Vyp.] režimu [Mód
DAS] obrazovka zabliká.)
-- DAS : Synchronizace Dynamické Akce
yy [Ustalovac cerné barvy]: Nastavením úrovně černé barvy lze
zvýšit viditelnost objektů na tmavé obrazovce. Zvýšením hodnoty
parametru [Ustalovac cerné barvy] se na obrazovce zjasní oblast
nízké úrovně šedé. (Můžete snadno rozlišit objekty na tmavé herní
obrazovce.) Snížením hodnoty parametru [Ustalovac cerné barvy]
ztmavne oblast nízké úrovně šedé a zvýší se dynamický kontrast
na obrazovce.
-- Podrobné nastavení režimu [Hrací mód] můžete upravit pomocí
tlačítka na dálkovém ovladači.
-- Režim [Mód DAS] můžete nastavit jen v případě, pokud je
vertikální vstupní frekvence 50 Hz/60 Hz.
-- [Mód DAS] je nedostupný, pokud je zapnutá funkce [PIP].
(V závislosti na modelu)
Obnovení nastavení obrazu
(Nastavení) [Obraz] [Nastavení režimu obrazu]
[Obnov. nast. obr.]
Obnoví nastavení obrazu, která si uživatel přizpůsobil. Dojde k
obnovení hodnot u jednotlivých režimů obrazu. Vyberte režim obrazu,
který chcete obnovit.
Použití funkce Úspora energie
(Nastavení) [Obraz]
[Úspora energie]
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.
yy [Vyp.]: Funkce úspory energie je vypnuta.
yy [Minimum] / [Střední] / [Maximum]: Použije přednastavené
schéma úspory energie.
yy [Vypnout obrazovku]: Vypne obrazovku, dochází pouze k
přehrávání zvuku. Stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka
Napájení na dálkovém ovladači obrazovku znovu zapnete.
yy V závislosti na parametru možnosti
[Úspora energie]
([Maximum]) nemusí být možné nastavení [Podsvícení].
V takovém případě přejděte do nabídky (Nastavení) [Obraz]
[Úspora energie] a nastavte ji na [Vyp.] nebo [Minimum].
12
Používání funkce Režim ochrany zraku
Používání funkce Zvukový efekt
(Nastavení) [Obraz] [Další nastavení] [Režim
ochrany zraku]
Pokud zapnete tuto možnost, teplota barev bude automaticky
nastavena tak, aby se tolik nenamáhaly oči.
(Nastavení) [Zvuk] [Nastavení režimu zvuku]
Uživatel může vybrat různé zvukové efekty.
Výběr režimu zvuku
(Nastavení) [Zvuk] [Nastavení režimu zvuku]
[Režim zvuku]
Nastavení zvuku televizoru na optimální úroveň podle zvoleného
režimu zvuku.
yy [Standardní]: Optimalizace zvuku pro všechny typy obsahu.
yy [Dialog]: Vylepšení čistoty hlasu z televizoru.
yy [Hudba]: (V závislosti na modelu) Optimalizace zvuku pro hudbu.
yy [Kino]: Optimalizace zvuku pro filmy.
yy [Sport]: (V závislosti na modelu) Optimalizace zvuku pro sport.
yy [Hra]: Optimalizace zvuku pro hraní her.
Nastavení stereováhy
(Nastavení) [Zvuk] [Nastavení režimu zvuku]
[Stereováha]
Můžete nastavit hlasitost levého a pravého reproduktoru.
ČESKY
yy Zap.: Automaticky nastaví teplotu barev obrazovky.
yy Vyp.: Vypne funkci [Režim ochrany zraku].
yy [Virtuální prostorový zvuk]: Vychutnejte si úchvatný zvuk díky
efektu virtuálního prostorového vícekanálového zvuku.
yy [Ekvalizér]: Požadovaný zvuk můžete nastavit přímou úpravou
ekvalizéru.
yy [Vynulovat]: Nastavení zvukového efektu můžete obnovit na
původní hodnoty.
yy Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je [Režim zvuku]
nastaven na možnost [Standardní].
Synchronizace zvuku a obrazu
(Nastavení) [Zvuk] [Nastavení synchronizace s AV]
(V závislosti na modelu)
Synchronizace obrazu a zvuku v případě, že zvuk obrazu neodpovídá.
Nastavíte-li funkci [Nastavení synchronizace s AV] na možnost Zap.,
můžete přizpůsobit výstup zvuku (Reproduktor TV nebo Externí
reproduktor) podle obrazu na obrazovce.
yy Vyberete-li možnost [Bypass], bude výstup vysílaného signálu
nebo zvuku z externího zařízení s nulovým zpožděním zvuku.
Výstup zvuku může předcházet výstupu videa, protože zpracování
výstupu videa do TV může trvat déle.
Nastavení funkce USB AutoRun
(Nastavení) [Obecné] [Automatické spuštění USB]
Prohlížejte si fotky nebo přehrávejte videa automaticky při každém
zapnutí televizoru nebo připojení zařízení USB.
yy [Vyp.]: Vypnutí funkce [Automatické spuštění USB].
yy [Videa]: Automatické přehrávání videí ze zařízení USB.
yy [Fotografie]: Automatické prohlížení fotografií ze zařízení USB.
yy Přehraje postupně pouze soubory ze složky nejvyšší úrovně zařízení
USB.
yy Během přehrávání tuto funkci ukončíte stisknutím tlačítka
nebo
na dálkovém ovladači.
yy Jestliže jsou soubory neplatné nebo poškozené, objeví se před
návratem k předchozímu stavu vstupu zpráva: „[Tento soubor je
neplatný.]“
yy Jestliže je zařízení USB během přehrávání videa odpojeno a poté
znovu připojeno, automaticky se spustí funkce Pokračovat ve
sledování a přehraje video od poslední zhlédnuté scény (platí
pouze pro první video).
13
Používání funkce SIMPLINK
Popis funkce SIMPLINK
(V závislosti na modelu)
Funkce SIMPLINK umožňuje pohodlné ovládání a správu různých
multimediálních zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru
prostřednictvím nabídky SIMPLINK.
yy Přímé přehrávání: Okamžité přehrávání multimediálního zařízení
v televizoru.
yy Okamžité přehrávání multimediálního zařízení v televizoru:
Ovládání multimediálního zařízení pomocí dálkového ovladače
televizoru.
yy Vypnutí hlavního vypínače: Pokud nastavíte možnost
[Synchronizace automatického zapnutí] na hodnotu Zap. v
nastavení funkce SIMPLINK a vypnete televizor, zařízení připojená k
televizoru funkcí SIMPLINK se také vypnou.
yy Zapnutí hlavního vypínače: Pokud je možnost [Synchronizace
automatického zapnutí] nastavená na hodnotu Zap. v nastavení
funkce SIMPLINK, zapnutím zařízení, které je připojené funkcí
SIMPLINK, zapnete televizor. (Chování se může lišit v závislosti na
připojeném zařízení.)
yy [Reproduktor]: (V závislosti na modelu) Výběr reproduktorů
domácího kina nebo televizoru.
1
ČESKY
Propojte konektor
televizoru s výstupním konektorem
HDMI zařízení SIMPLINK pomocí kabelu HDMI.
2 Vyberte položky (Nastavení) [Obecné] [SIMPLINK].
Zobrazí se okno nabídky SIMPLINK.
3 V okně nastavení funkce SIMPLINK nastavte funkci SIMPLINK na
hodnotu [Zap.].
4 Nastavte položku [Synchronizace automatického zapnutí] podle
potřeby na hodnotu Zap. nebo Vyp..
5 V okně nabídky funkce SIMPLINK vyberte zařízení, které chcete
ovládat.
yy Funkci SIMPLINK můžete také nastavit možností (Domů)
[Vstupy] [SIMPLINK].
yy Tato funkce funguje pouze u zařízení s logem SIMPLINK.
yy Abyste mohli funkci SIMPLINK využívat, musíte použít
vysokorychlostní kabel HDMI® (ve variantě CEC (Consumer
Electronics Control)). Vysokorychlostní kabely HDMI® mají pin č. 13
vyhrazen pro přenos informací mezi zařízeními.
yy Pokud přepnete na jiný vstup, zařízení SIMPLINK se vypne.
yy Používáte-li také zařízení třetí strany s funkcí HDMI-CEC, zařízení
SIMPLINK nemusí fungovat správně.
yy Pokud vyberete nebo přehráváte média ze zařízení s funkcí
domácího kina, jsou automaticky připojeny [Reproduktory DK]
(Reproduktory).
Nastavení hesla
(Nastavení) [Bezpečnost]
Nastavení nebo změna hesla TV.
[Nastavit heslo]
yy Výchozí heslo je ‘0000’.
yy Jestliže jako Zemi vyberete Francii, heslo není ‘0000’, ale ‘1234’.
yy Jestliže jako Zemi vyberete Francii, nelze nastavit heslo ‘0000’.
Návrat k možnosti Obnovit původní
nastavení
(Nastavení) [Obecné] [Obnovit počáteční nastavení]
Dojde k odstranění veškerých uložených informací a obnovení
továrního nastavení televizoru.
Televizor se vypne a znovu zapne a u veškerých nastavení jsou
obnoveny výchozí hodnoty.
yy Je-li aktivní [Rodičovský zámek], zobrazí se vyskakovací okno a
budete požádáni o zadání hesla.
yy Během inicializace televizor nevypínejte.
Odpojení zařízení USB
Vyberte připojené zařízení USB z (Domů) [Vstupy] a vyberte
tlačítko [Vysunutí] pro odpojení úložného zařízení USB. Po zobrazení
hlášení, že zařízení USB bylo odebráno, můžete zařízení vyjmout z
portu USB televizoru.
yy Jakmile bylo zařízení USB nastaveno k odebrání, není možné jej
dále používat. V takovém případě zařízení USB vysuňte z portu a
zasuňte jej znovu zpět.
14
Používání úložných zařízení USB Varování
Soubor podporující funkci Moje média
yy Maximální přenosová rychlost dat : 20 Mb/s (megabitů za
sekundu)
yy Podporované formáty externích titulků : *.smi, *.srt, *.sub
(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
yy Maximálně: 1 920 x 1 080 při 30p (Pouze Motion JPEG 640 x 480
při 30p)
Přípona
Video
.asf, .wmv
Zvuk
Video
.avi
Zvuk
Video
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Zvuk
Video
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
Zvuk
Video
Zvuk
Video
.mkv
Zvuk
motion JPEG
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Kodek
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Standard, WMA9(Pro), MP3,
AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer
I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG1 Layer III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1
Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
ČESKY
yy Pokud má zařízení USB zabudován program pro automatické
rozpoznávání nebo používá vlastní ovladač, nemusí v televizoru
fungovat.
yy Některá zařízení USB nemusí fungovat nebo nemusí fungovat
správně.
yy Používejte pouze úložná zařízení USB se systémem formátování
souborů Windows FAT32 nebo NTFS.
yy Doporučujeme používat externí pevné disky USB se jmenovitým
napětím nižším než 5 V a jmenovitým proudem nižším než 500 mA.
yy Doporučujeme používat paměťová zařízení USB flash o maximální
kapacitě 32 GB a pevné disky USB o maximální kapacitě 2 TB.
yy Pokud funkce úspory energie u pevného disku USB nefunguje
správně, vypněte a znovu zapněte napájení. Další informace
naleznete v návodu k obsluze externího pevného disku USB.
yy Důležitá data si zálohujte v jiných zařízeních, může dojít k jejich
poškození v úložném zařízení USB. Uživatel je sám zodpovědný
za správu vlastních dat. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za
případnou ztrátu dat.
Podporované formáty videa
15
Podporované formáty zvuku
Formát
souboru
mp3
ČESKY
AAC
M4A
WAV
WMA
Položka
Přenosová
rychlost
Vzorkovací
frekvence
Podpora
Přenosová
rychlost
Vzorkovací
frekvence
Podpora
Přenosová
rychlost
Vzorkovací
frekvence
Podpora
Přenosová
rychlost
Vzorkovací
frekvence
Podpora
Bitová hloubka
Přenosová
rychlost
Vzorkovací
frekvence
Podpora
Přenosová
rychlost
Informace
32 Kb/s až 320 Kb/s
od 16 kHz do 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
Volný formát
od 8 kHz do 48 kHz
ADIF, ADTS
Volný formát
od 8 kHz do 48 kHz
MPEG-4
64 kb/s ~ 1,5 Mb/s
od 8 kHz do 48 kHz
LPCM
8 b / 16 b / 24 b
128 Kb/s až 320 Kb/s
od 8 kHz do 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 Standard
~ 768 kb/s
M0: až 2kanálový zvuk při 48 kHz
(s výjimkou režimu LBR),
WMA 10
Kanál / vzorkovací M1: až 5.1kanálový zvuk při
Pro
frekvence
48 kHz,
M2: až 5.1kanálový zvuk při
96 kHz
Podpora
WMA 10 Pro
Přenosová
64 Kb/s až 320 Kb/s
rychlost
OGG
Vzorkovací
od 8 kHz do 48 kHz
frekvence
Podpora
Vorbis
16
Podporované formáty fotografií
Formát
souboru
Položka
Rozlišení
SOF0: Základní
Dostupný typ
SOF1: Rozšířený základní
souborů
SOF2: Progresivní
Minimálně: 64 (Š) x 64 (V)
jpeg, jpg, jpe
Maximálně (Běžný typ) :
Velikost
15 360 (Š) x 8 640 (V)
fotografií
Maximálně (Progresivní typ):
1 920 (Š) x 1 440 (V)
Minimálně: 64 (Š) x 64 (V)
Velikost
BMP
fotografií Maximálně: 9 600 (Š) x 6 400 (V)
Dostupný typ
Prokládané, Neprokládané
souborů
Minimálně: 64 (Š) x 64 (V)
Maximálně (Prokládaný):
PNG
Velikost
1 200 (Š) x 800 (V)
fotografií
Maximálně (Neprokládaný):
9 600 (Š) x 6400 (V)
* Zobrazení souborů ve formátech BMP nebo PNG může být
pomalejší než zobrazení souborů ve formátu JPEG.
Zobrazení webového
návodu k obsluze
Chcete-li získat podrobné informace v uživatelské příručce, navštivte
stránky www.lg.com.
Údržba
Čištění televizoru
V zájmu co nejlepší funkčnosti a prodloužení životnosti televizor
pravidelně čistěte.
Obrazovka, rámeček, kryt a stojan
Chcete-li odstranit prach nebo drobné znečištění, otřete povrch
suchou, čistou a měkkou utěrkou.
Chcete-li odstranit silné znečištění, otřete povrch měkkou utěrkou
navlhčenou v čisté vodě nebo v roztoku jemného saponátu. Ihned po
otření osušte povrch suchou utěrkou.
yy Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu poškození.
yy Netlačte na povrch obrazovky, nepřejíždějte po něm ani do
něj neťukejte nehtem nebo ostrým předmětem, jinak mohou
vzniknout škrábance a obraz bude zkreslený.
yy Nepoužívejte chemické látky, které mohou výrobek poškodit.
yy Na povrch nestříkejte tekutinu. Pokud se do televizoru dostane
voda, může dojít k požáru, zranění elektrickým proudem nebo
nesprávné funkci.
Napájecí kabel
Pravidelně odstraňujte prach nebo nečistotu nahromaděnou na
napájecím kabelu.
Televizor nelze ovládat dálkovým ovladačem.
yy Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.
yy Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem
nenachází překážka.
yy Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené ( na
, na ).
Nezobrazuje se žádný obraz a není slyšet žádný zvuk.
ČESKY
yy Nezapomeňte nejprve vypnout napájení a odpojit napájecí kabel i
všechny ostatní kabely.
yy Pokud je televizor delší dobu bez dohledu a nepoužívá se, odpojte
napájecí kabel z elektrické zásuvky, abyste zamezili poškození
bleskem nebo proudovým rázem.
Odstraňování potíží
yy Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
yy Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
yy Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní
jiná zařízení.
Televizor se náhle vypne.
yy Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení.
yy Zkontrolujte, zda je funkce automatického vypnutí aktivována
v nastavenou dobu.
yy Je-li televizor zapnutý, ale bez signálu, vypne se televizor
automaticky po 15 minutách nečinnosti.
Při připojení k počítači (HDMI) není detekován žádný signál.
yy Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
yy Připojte kabel HDMI znovu.
yy Zapněte televizor a restartuje počítač.
Při automatickém vypínání televizoru.
yy Pokud je nastavená možnost [Zapnutí časovače], televizor se v
nastaveném čase automaticky zapne ve stanovený čas a také se
automaticky vypne, pokud se 2 hodiny nepoužívá.
yy Chcete-li tuto funkci vypnout, použijte dálkový ovladač a přejděte k
možnosti (Nastavení) [Časovače] [Zapnutí časovače]
[Automatické vypnutí po 2 hodinách] Vyp..
Prevence „vypálení obrazu“ na
obrazovce televizoru
yy Pokud obrazovka televizoru dlouhou dobu zobrazuje statický
obrázek, může se obrázek „obtisknout“ do obrazovky a trvale naruší
obraz na obrazovce. Jedná se o tzv. „vypálení obrazu“, na které se
nevztahuje záruka.
yy Pokud je poměr stran televizoru dlouhou dobu nastaven na 4:3,
může se na obrazovku vypálit obdélníková plocha.
yy Nezobrazujte na obrazovce televizoru po dlouhou dobu (2 nebo
více hodin u televizorů LCD) statický obraz, abyste předešli jeho
vypálení.
17
Technické údaje
Výše uvedené technické údaje výrobku se mohou za účelem zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
Rozměry (Š × V × H) (mm)
Hmotnost (kg)
Se stojanem
Bez stojanu
Se
stojanem
Bez stojanu
Příkon (Výchozí
nastavení)
24TL520U
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL520V
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
Models
ČESKY
28TL520V
649,4 x 420 x 150,1
649,4 x 393,8 x 61,4
4,55
4,5
28 W
19 V
1,6 A
24TL510U
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL510V
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL510V
649,4 x 447,8 x 187,5
649,4 x 393,8 x 61,4
4,95
4,5
28 W
19 V
1,6 A
28TN525V
28TN515V
649,5 x 420,9 x 150,0
649,5 x 448,3 x 187,5
649,5 x 394,3 x 78,4
649,5 x 394,3 x 78,4
3,57
3,88
3,53
3,53
28 W
28 W
19 V
19 V
1,6 A
1,6 A
24/28TL520*,24/28TL510*
Výrobce: Lien Chang
Model: LCAP16A-E
Adaptér střídavého proudu
Výrobce: Honor
Model: ADS-40FSG-19 19032GPG
Vstup: 100–240 V střídavého napětí ~ 50/60 Hz
Výstup: 19 V stejnosm.
1,7 A
Velikost modulu CI (Š × V × H)
Podmínky
prostředí
18
Napájecí
napětí
Provozní teplota
Provozní vlhkost vzduchu
Teplota pro skladování
Vlhkost vzduchu pro skladování
28TN525V, 28TN515V
Výrobce: Lien Chang
Model: LCAP16A-E, LCAP21A
Výrobce: Honor
Model: ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Vstup: 100–240 V střídavého napětí ~ 50/60 Hz
Výstup: 19 V stejnosm.
1,7 A
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C až 40 °C
Méně než 80 %
-20 °C až 60 °C
Méně než 85 %
(V závislosti na regionu)
Satelitní
DVB-S/S2*
Programové pokrytí
950 až 2 150 Mhz
Maximální počet uložených
programů
6 000
Impedance externí antény
Kabelové
Analogová TV
Pozemní / Kabelové
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 až 890 Mhz
46 až 862 Mhz
ČESKY
Televizní systém
Digitální TV
Pozemní
DVB-T
DVB-T2*
VHF III: 174 až 230 Mhz
UHF IV: 470 až 606 Mhz
UHF V: 606 až 862 Mhz
S pásmo II: 230 až 300 Mhz
S pásmo III: 300 až 470 Mhz
2 000
75 Ω
* Pouze modely s podporou DVB-T2/C/S2.
19
Podporovaný režim HDMI-PC
Podporovaný režim HDMI-DTV
Rozlišení
Horizontální
kmitočet (kHz)
Vertikální
kmitočet (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1 280 x 800
49,702
59,810
1 366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
ČESKY
800 x 600
1 024 x 768
Rozlišení
720 x 480
720 x 576
1 280 x 720
1 920 x 1 080i
POZNÁMKA
yy Optimální rozlišení displeje: 1 366 x 768 @ 60 Hz.
yy Optimální časování v každém režimu je vertikální frekvence 60 Hz.
20
1 920 x 1 080p
Horizontální
kmitočet (kHz)
31,469
31,500
31,250
Vertikální kmitočet
(Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
VAROVÁNÍ!
ČESKY
Nikdy nedávejte televizor na nestabilní místo. Televizor by mohl
spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohým zraněním,
zvláště u dětí, je možné se vyhnout, pokud budete dodržovat
jednoduchá bezpečnostní opatření, například:
yy Používejte skříňky nebo stojany doporučené výrobcem televizoru.
yy Používejte pouze nábytek, který poskytne televizoru bezpečnou
podpěru.
yy Ujistěte se, že televizor nepřesahuje hranu podpěrného nábytku.
yy Neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například na příborníky
či knihovny), pokud nábytek i televizor neukotvíte ke stabilní
podpěře.
yy Neumísťujte televizor na tkaninu ani jiné materiály, které se
nacházejí mezi televizorem a podpěrným nábytkem.
yy Poučte děti o nebezpečí šplhání na nábytek za účelem dosáhnout
na televizor nebo na jeho ovládací prvky.
Při provádění údržby a přemisťování televizoru by měla být
dodržena stejná opatření uvedená výše.
Symboly
Označuje střídavý proud (AC).
Označuje stejnosměrný proud (DC).
Označuje zařízení třídy II.
Označuje pohotovostní režim.
Označuje režim „ZAPNUTO“ (napájení).
Označuje nebezpečné napětí.
21
Model a sériové číslo produktu jsou umístěny na zadní
a jedné boční straně produktu.
Poznamenejte si je níže pro případ potřeby servisu.
Model
Sériové číslo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising