LG | 34GL750-B | User manual | LG 34GL750-B Příručka uživatele

LG 34GL750-B Příručka uživatele
OWNER’SKMANUAL
NÁVOD
OBSLUZE
(LED Monitor*)
(MONITOR
LED*)
*M
onitory LED společnosti LG jsou monitory LCD
s podsvětlením diodami LED.
Než začnete zařízení používat, přečtěte si důkladně
Návod k obsluze a poté jej uchovejte pro pozdější
použití.
34GL750
www.lg.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
OBSAH
ČESKY
LICENCE........................................3
OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN
SOURCE........................................4
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA.................4
-- Podporované ovladače a software.......................5
-- Popis produktu a tlačítek..........................................5
Jak používat tlačítko ovladače
-- Přemisťování a zvedání monitoru.........................6
POUŽÍVÁNÍ MONITORU............ 14
-- Připojení k počítači.....................................................15
Připojení HDMI
Připojení DisplayPort
-- Připojení k zařízením AV.........................................16
Připojení HDMI
-- Připojení periferních zařízení................................16
Připojení sluchátek
NASTAVENÍ UŽIVATELE........... 17
Instalace na stůl
-- Aktivace hlavního menu..........................................17
Nastavení výšky stojanu
Funkce hlavního menu
-- Nastavení uživatele...................................................19
Nastavení úhlu
Uspořádání kabelů
Použití zámku Kensington
Instalace desky pro montáž na stěnu
Montáž na stěnu
Nastavení menu
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.................. 30
SPECIFIKACE PRODUKTU......... 33
-- Režim tovární podpory.............................................35
-- Časování HDMI (Video)...........................................36
-- Kontrolka LED napájení...........................................36
LICENCE
HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator,
Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
Chinese
(Traditional)
HDMI、HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc.
在美國及其他國家的商標或註冊商標。
Každý model má různé licence. Více informací o licenci naleznete na adrese www.lg.com.
Czech
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou
ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.
Danish
Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre lande.
French
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Canadian
French
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo
HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing
Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
3
ČESKY
Chinese
(Simplified)
4
ČESKY
OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN
SOURCE
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k
softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte
webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky,
vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku
CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky
za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu
opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí
pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
UPOZORNĚNÍ
•• Abyste zajistili bezpečnost a výkon produktu, používejte vždy originální součásti.
•• Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nelegálně získanými
součástmi.
•• Doporučujeme, abyste používali dodané součásti.
•• Pokud používáte běžně dostupné kabely bez certifikace společnosti LG, nemusí
obrazovka zobrazovat nebo může vznikat šum obrazu.
•• Nákresy v tomto dokumentu popisují obecné postupy, takže se od konkrétního
produktu mohou lišit.
•• Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů cizí látky (oleje, maziva
apod.). (Mohlo by to způsobit poškození produktu.)
•• Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto
způsobené poškození není kryto zárukou produktu.
•• Nepřenášejte monitor vzhůru nohama pouze uchopením za základnu. Monitor by
mohl upadnout ze stojanu a způsobit úraz.
•• Při zvedání a přenášení monitoru se nedotýkejte jeho obrazovky. Působením silou
na obrazovku monitoru můžete obrazovku poškodit.
•• Pro vzhled vzorku vln se na rozdíl od obecného způsobu potahování aplikuje na
přidaný třpytivý materiál v surovém materiálu. Bez odlupovacího vzhledu, má
dobrou trvanlivost. Nebojte se jej používat, protože při použití tohoto produktu
neexistuje žádný problém.
POZNÁMKA
•• Součásti mohou vypadat jinak, než součásti zde uvedené.
•• Veškeré informace a technické údaje o produktu uvedené v této příručce se mohou
bez předchozího upozornění měnit v zájmu vylepšení výkonu produktu.
•• Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo
webový obchod nebo se obraťte na obchodníka, od něhož jste produkt zakoupili.
•• Dodaná napájecí šňůra se může v závislosti na regionu lišit.
5
Podporované ovladače a software
Popis produktu a tlačítek
Ovladače a software
ČESKY
Nejnovější verzi si můžete stáhnout a nainstalovat z webu společnosti LGE (www.
lg.com).
Priorita instalace
Ovladač monitoru
Doporučeno
OnScreen Control
Doporučeno
Tlačítko ovladače
6
Jak používat tlačítko ovladače
ČESKY
Funkce monitoru můžete snadno ovládat stisknutím tlačítka ovladače nebo pohybem
ovladačem vlevo či vpravo za použití prstu.
Základní funkce
Zapnutí
Chcete-li monitor zapnout, stiskněte
prstem jednou tlačítko ovladače.
Vypnutí
Chcete-li monitor vypnout, stiskněte
prstem jednou tlačítko ovladače a
podržte stisknuté.
/
Ovládání
hlasitosti
Hlasitost můžete ovládat pohybem
ovládacího tlačítka vlevo/vpravo.
/
Ovládání
jasu
obrazovky
Jas obrazovky lze nastavit pohybem
tlačítka ovladače nahoru a dolů.
POZNÁMKA
•• Tlačítko ovladače je umístěno v dolní části monitoru.
Přemisťování a zvedání monitoru
Při přemisťování či zvedání monitoru dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k poškrábání
nebo poškození monitoru, a aby byla zajištěna bezpečná přeprava nezávisle na tvaru
a velikosti monitoru.
•• Než budete monitor přemisťovat, doporučujeme jej umístit do původní krabice či
balicího materiálu.
•• Než budete monitor přemisťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny
ostatní kabely.
•• Uchopte pevně horní a postranní část rámu monitoru. Nedržte samotný panel.
7
•• Když monitor držíte, měla by obrazovka směřovat směrem od vás, aby nedošlo
k jejímu poškrábání.
•• Při přepravě monitor nevystavujte nárazům ani nadměrným vibracím.
•• Při přemisťování monitoru jej držte svisle. Nikdy jej neotáčejte na stranu, ani jej na
stranu nenaklánějte.
UPOZORNĚNÍ
•• Snažte se pokud možno nedotýkat obrazovky monitoru.
-- Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo některých pixelů sloužících
k vytváření obrazu.
ČESKY
•• Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může
způsobit, že monitor bude nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození
nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí fungovat správně.
8
Instalace na stůl
ČESKY
•• Zvedněte monitor a položte jej na stůl ve vzpřímené poloze. Umístěte jej nejméně
100 mm od zdi, abyste zajistili dostatečnou ventilaci.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
UPOZORNĚNÍ
•• Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru. Je zde riziko
úrazu elektrickým proudem.
•• Ujistěte se, že používáte napájecí kabel, který je součástí balení výrobku, a připojte
jej k uzemněné elektrické zásuvce.
•• Pokud potřebujete další napájecí kabel, kontaktujte svého místního prodejce nebo
nejbližší obchod.
9
Nastavení úhlu
1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy.
2 Monitor uchopte pevně oběma rukama a nastavte výšku.
1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy.
2 Nastavte úhel obrazovky.
Úhel obrazovky lze nastavit dopředu nebo dozadu v rozsahu od -5° do 20°, aby bylo
možné obraz na monitoru pohodlně sledovat.
20
Max. 120,0 mm
VAROVÁNÍ
•• Abyste si při nastavování výšky obrazovky neporanili prsty,
nepokládejte ruku na tělo stojanu.
Zadní strana
-5
Přední strana
ČESKY
Nastavení výšky stojanu
10
POZNÁMKA
VAROVÁNÍ
ČESKY
•• Abyste si při nastavování obrazovky neporanili prsty, nedržte dolní část rámu
monitoru způsobem vyobrazeným níže.
•• Levou nebo pravou stranu monitoru lze mírně natočit nahoru nebo dolů (až o 3°).
Vyrovnejte monitor.
20
Monitor
-5
20
•• Při nastavování úhlu monitoru dejte pozor, abyste se nedotkli plochy obrazovky, ani
jste ji netiskli.
-5
11
Použití zámku Kensington
Uspořádejte kabely pomocí držáku kabelů podle nákresu.
Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází v dolní části monitoru.
Další informace o instalaci a použití naleznete v uživatelské příručce zámku
Kensington nebo na webových stránkách http://www.kensington.com.
Připojte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního lanka Kensington.
Držák myši
POZNÁMKA
•• Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství
můžete zakoupit ve většině obchodů s elektronikou.
Držák kabelů
ČESKY
Uspořádání kabelů
12
ČESKY
Instalace desky pro montáž na stěnu
Montáž na stěnu
Tento monitor splňuje specifikace pro desku pro montáž na stěnu či jiná kompatibilní
zařízení.
Nainstalujte monitor nejméně 100 mm od zdi a po obou stranách monitoru
ponechte přibližně 100 mm volného místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci.
Podrobné pokyny k instalaci získáte v místním obchodě. Informace o instalaci
a nastavení držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu naleznete také
v příslušné příručce.
1 Umístěte obrazovku tak, aby směřovala dolů. Abyste ochránili panel monitoru
(obrazovku), zakryjte povrch měkkým hadříkem nebo ochrannou podložkou
monitoru, která je součástí balení produktu.
2 Odšroubujte čtyři šrouby připevněné k zadní straně monitoru.
3 Položte desku pro montáž na stěnu na monitor a vyrovnejte ji s otvory pro
šrouby na monitoru.
4 Upevněte desku k monitoru tak, že šroubovákem utáhnete čtyři šrouby.
POZNÁMKA
•• Deska pro montáž na stěnu se prodává samostatně.
•• Další informace o instalaci naleznete v návodu na instalaci desky pro montáž na
stěnu.
•• Dejte pozor, abyste při upevňování desky pro montáž nevyvíjeli přílišnou sílu,
protože byste mohli poškodit obrazovku.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
13
1 Pokud použijete šrouby delší, než je standardní délka, můžete poškodit vnitřek
produktu.
2 Šrouby neodpovídající standardu VESA mohou produkt poškodit a být příčinou
pádu monitoru. Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za žádné škody
způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů.
Montáž na stěnu (mm)
Standardní šroub
Počet šroubů
Deska pro montáž na stěnu
(volitelné příslušenství)
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
POZNÁMKA
•• Použijte šrouby uvedené ve standardu VESA.
•• Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod k instalaci a všechny potřebné součásti.
•• Držák pro montáž na stěnu je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství si
můžete zakoupit od místního prodejce.
•• Délka šroubu se může u jednotlivých držáků pro montáž na stěnu lišit. Dbejte,
abyste použili správnou délku.
•• Další informace naleznete v uživatelské příručce držáku pro montáž na stěnu.
UPOZORNĚNÍ
•• Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru, abyste předešli
úrazu elektrickým proudem.
•• Instalace monitoru na strop nebo pod náklonem může způsobit pád monitoru,
což může vést ke zranění. Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od
společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikované pracovníky.
•• Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto
způsobené poškození není kryto zárukou produktu.
ČESKY
Při upevňování monitoru na stěnu namontujte na zadní stranu monitoru držák pro
montáž na stěnu (volitelné příslušenství).
Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu pevně připojen k monitoru a ke zdi.
14
ČESKY
•• Použijte držák pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA.
Poškození způsobené použitím nebo nesprávným použitím nesprávných součástí
není kryto zárukou produktu.
•• Měřeno od zadní strany monitoru, délka každého instalovaného šroubu musí být
8 mm nebo méně.
Deska pro montáž na stěnu
POUŽÍVÁNÍ MONITORU
•• Následující pokyny vycházejí z modelu 34GL750. Obrázky v této příručce se mohou
lišit od reálného produktu.
Stiskněte tlačítko ovladače, přejděte do Settings (Nastavení) → Input (Vstup),
a poté zvolte možnost vstupu.
UPOZORNĚNÍ
Zadní strana monitoru
Deska pro montáž na
stěnu
Zadní strana
monitoru
Rozměry šroubů :
M4 x L10
Max. 8 mm
•• Netiskněte obrazovku příliš dlouho. Mohlo by dojít ke zkreslení obrazu.
•• Nezobrazujte na obrazovce příliš dlouho statické obrazy. Mohlo by dojít k retenci
obrazu. Pokud je to možné, používejte spořič obrazovky.
POZNÁMKA
•• Pro připojení napájecí šňůry k elektrické zásuvce použijte uzemněnou víceúčelovou
zásuvku (3pólovou) nebo uzemněnou elektrickou zásuvku.
•• Pokud se monitor zapne v oblasti s nízkou teplotou, může blikat. Jedná se
o normální jev.
•• Na obrazovce se někdy mohou objevit červené, zelené nebo modré body. Jedná se
o normální jev.
15
Připojení k počítači
Připojení HDMI
Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru.
UPOZORNĚNÍ
•• Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům
s kompatibilitou.
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel
HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
•• Doporučené typy kabelů HDMI
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet
Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru.
POZNÁMKA
•• V závislosti na verzi DP (DisplayPort) počítače nemusí jít o video nebo audio
výstup.
•• Dbejte, abyste použili kabel DisplayPort dodaný s produktem. Zařízení by
v opačném případě nemuselo fungovat správně.
•• Pokud používáte grafickou kartu s výstupem Mini DisplayPort, použijte kabel
Mini DP na DP (Mini DisplayPort na DisplayPort) nebo propojovací kabel, který
podporuje DisplayPort 1.4. (Prodává se samostatně)
ČESKY
•• Tento monitor podporuje funkci *Plug and Play.
* Plug and Play: Funkce, která umožňuje přidat k počítači zařízení bez toho, aby bylo
nutné cokoli konfigurovat nebo instalovat ovladače.
Připojení DisplayPort
16
ČESKY
Připojení k zařízením AV
Připojení periferních zařízení
Připojení HDMI
Připojení sluchátek
HDMI přenáší digitální video a audio signály z vašeho zařízení AV do monitoru.
Periferní zařízení připojte k monitoru prostřednictvím portu pro sluchátka.
POZNÁMKA
•• Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům
s kompatibilitou.
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel
HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
•• Doporučené typy kabelů HDMI
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet
POZNÁMKA
•• Periferní zařízení se prodávají samostatně.
•• Používáte-li sluchátka s pravoúhlým konektorem, může dojít k problémům
s připojením dalšího externího zařízení k monitoru. Proto doporučujeme použít
sluchátka s rovným konektorem.
Pravoúhlý konektor
Rovný konektor
(Doporučeno)
•• Podle nastavení zvuku počítače a externího zařízení může být omezena funkce
sluchátek a reproduktorů.
17
Aktivace hlavního menu
1 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části
monitoru.
2 Pohyby ovladačem nahoru/dolů ( / )
a doprava/doleva ( / ) nastavte možnosti.
3 Chcete-li opustit hlavní menu, stiskněte tlačítko
ovladače ještě jednou.
Tlačítko ovladače
Tlačítko
Stav menu
Popis
Hlavní menu deaktivováno
Aktivuje hlavní menu.
Hlavní menu aktivováno
Opustí hlavní menu.
(Vypnutí monitoru stisknutím a podržením tlačítka: Monitor
můžete tímto způsobem kdykoli vypnout, i při zapnutém
OSD.)
Hlavní menu
deaktivováno
Upraví úroveň hlasitosti monitoru.
Hlavní menu
aktivováno
Vstoupí do funkce Input (Vstup).
Hlavní menu
deaktivováno
Upraví úroveň hlasitosti monitoru.
Hlavní menu
aktivováno
Vstoupí do funkcí možnosti Settings (Nastavení).
Hlavní menu
deaktivováno
Zobrazí informace o aktuálním vstupu.
Hlavní menu
aktivováno
Vypne monitor.
Hlavní menu
deaktivováno
Zobrazí informace o aktuálním vstupu.
Hlavní menu
aktivováno
Vstoupí do funkce Game Mode (Režim Hra).
ČESKY
NASTAVENÍ
UŽIVATELE
18
Funkce hlavního menu
ČESKY
Hlavní menu
Power Off
Input
Exit
Game Mode
Settings
Popis
Input (Vstup)
Nastavení vstupního režimu.
Power Off (Vypnutí)
Vypne monitor.
Settings (Nastavení)
Konfiguruje nastavení obrazovky.
Game Mode (Režim Hra)
Nastaví režim hry pro hraní her.
Exit (ukončit)
Opustí hlavní menu.
19
Nastavení uživatele
ČESKY
Nastavení menu
1
2
3
4
Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače v dolní části monitoru a vstupte do Settings (Nastavení).
Pohybem ovladače nahoru/dolů/doleva/doprava nakonfigurujte volby.
Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem na nebo ovladač stiskněte ( ).
Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem k , dokud menu neopustíte.
Game Mode (Režim Hra)
Game Adjust (Úprava her)
Picture Adjust (Úprava obrazu)
Input (Vstup)
General (Všeobecné)
20
Settings (Nastavení)
Popis
ČESKY
Game Mode (Režim Hra)
Změní režim hry na režim optimalizovaný pro danou funkci.
Game Adjust (Úprava her)
Upravuje nastavení funkcí 1ms Motion Blur Reduction,Adaptive-Sync,Black Stabilizer,Response Time,Cross Hair a Game
Reset.
Picture Adjust (Úprava obrazu)
Upravuje nastavení funkcí Brightness,Contrast,Sharpness,Gamma,Color Temp,R/G/B,Black Level,DFC a Picture Reset.
Input (Vstup)
Input List (Seznam
vstupů)
Vybere vstupní režim.
Aspect Ratio (Poměr
Upraví poměr stran obrazovky.
stran)
General (Všeobecné)
Nastavuje funkce Language,SMART ENERGY SAVING,Power LED,Automatic Standby,HDMI Compatibility Mode,DisplayPort
1.4,OSD Lock,Information a Reset.
UPOZORNĚNÍ
•• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho monitoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
21
Game Mode (Režim Hra) na SDR signálu (Non-HDR).
Gamer 1 (Hráč 1)
Game Mode
(Režim Hra)
Popis
Gamer 2 (Hráč 2)
V tomto režimu mohou uživatelé upravovat prvky včetně možností vztahujících se ke hrám.
Režimy obrazu Gamer 1 (Hráč 1) a Gamer 2 (Hráč 2) umožňují uložit dvě sady přizpůsobených nastavení zobrazení, včetně
možností nastavení vztahujících se ke hrám.
FPS
Tento režim je optimalizován pro hru FPS.
RTS
Tento režim je optimalizován pro hru RTS.
Vivid
Zvýší kontrast, jas a ostrost pro zobrazení živého obrazu.
Reader (Čtečka)
Optimalizuje obrazovku pro zobrazení dokumentů. Máte možnost zvýšit jas obrazovky v menu OSD.
HDR Effect
Optimalizuje obrazovku pro vysoce dynamický rozsah.
ČESKY
Settings (Nastavení) > Game Mode
(Režim Hra)
22
Game Mode (Režim Hra) na signálu HDR.
ČESKY
Settings (Nastavení) > HDR Game Mode
(Režim Hra HDR)
Gamer 1 (Hráč 1)
HDR Game Mode
(Režim Hra HDR)
Popis
Gamer 2 (Hráč 2)
V tomto režimu mohou uživatelé upravovat prvky včetně možností vztahujících se ke hrám.
Režimy obrazu Gamer 1 (Hráč 1) a Gamer 2 (Hráč 2) umožňují uložit dvě sady přizpůsobených nastavení zobrazení, včetně
možností nastavení vztahujících se ke hrám.
FPS
Tento režim je optimalizován pro hru FPS.Tento režim je vhodný pro velmi tmavé hry FPS.
RTS
Tento režim je optimalizován pro hru RTS.
Vivid
Optimalizuje obrazovku pro jasné barvy.
Standard
Optimalizuje obrazovku pro HDR.
POZNÁMKA
•• Obsah HDR nemusí být spuštěn správně, v závislosti na nastavení OS Windows 10. Zkontrolujte nastavení Windows HDR On / Off (Zap./Vyp.).
•• Když je funkce HDR zapnutá, znaky nebo kvalita obrazu může být špatná, v souladu s výkonností grafické karty.
•• Zatímco je funkce HDR zapnutá, může dojít k blikání nebo praskání obrazovky, během změny vstupu monitoru nebo on/off (zap./vyp.) výkonu, podle
výkonnosti grafické karty.
23
Settings (Nastavení) > Game Adjust
(Úprava her)
Popis
On (Zap.)
Game Adjust
(Úprava her)
1ms Motion
Blur Reduction
(1ms redukce
rozostření
pohybu)
Tato funkce je k dispozici pro následující vertikální frekvenci. (120Hz,144Hz)
Vypne režim 1ms Motion Blur Reduction (1ms redukce rozostření pohybu).
Off (Vypnuto)
POZNÁMKA
•• Chcete-li rozostření pohybu snížit, jas se sníží díky podsvícení.
•• 1ms Motion Blur Reduction (1ms redukce rozostření pohybu) a Adaptive-Sync nemohou být použity najednou.
•• Tato funkce je optimalizovaná pro hru.
•• Doporučuje se vypnutí, jestliže nepoužíváte funkci hry.
•• K třepání může dojít během procesu 1ms Motion Blur Reduction (1ms redukce rozostření pohybu).
ČESKY
Tento režim minimalizuje rozostření pohybu rychle pohybujících se videí. Abyste této funkce plně využili vyberte
2 560 × 1 080 @ 120Hz/144Hz a poté aktivujte 1ms Motion Blur Reduction (1ms redukce rozostření pohybu).
24
ČESKY
Poskytuje bezproblémové a přirozené snímky synchronizací vertikální frekvence vstupního signálu s vertikální frekvencí výstupního
signálu.
UPOZORNĚNÍ
Adaptive-Sync
Game Adjust
(Úprava her)
Black Stabilizer
(Stabilizátor
černé)
•• Podporované rozhraní: DisplayPort,HDMI.
•• Podporovaná verze: Nezapomeňte aktualizovat ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
•• Adaptive-Sync a 1ms Motion Blur Reductionnemohou být umožněny současně.
On (Zap.)
Funkce Adaptive-Sync je zapnutá.
Off (Vypnuto)
Vypíná Adaptive-Sync.
Můžete regulovat černý kontrast, aby byly lépe viditelné tmavé scény.
Snadno rozlišíte objekty na tmavých herních obrazovkách.
25
Response Time
(Doba odezvy)
Game Adjust
(Úprava her)
Faster
(Rychlejší)
Nastaví dobu odezvy na možnost Faster (Rychlejší).
Fast (Rychlá)
Nastaví dobu odezvy na možnost Fast (Rychlá).
Normal
(Normální)
Nastaví dobu odezvy na možnost Normal (Normální).
Off (Vypnuto)
Funkce pro zlepšení doby odezvy se nepoužije.
Cross Hair
(Nitkový kříž)
Funkce Cross Hair (Nitkový kříž) slouží k zobrazení značky kříže ve středu obrazovky při střílečkách z pohledu první osoby (FPS).
Uživatelé si mohou vybrat ze čtyř různých nitkových křížů ten, který nejlépe vyhovuje jejich hernímu prostředí.
•• Pokud je monitor vypnutý nebo přejde do režimu úspory energie, funkce Cross Hair (Nitkový kříž) se automaticky vypne.
Game Reset
(Obnovení
nastavení hry)
Obnovuje výchozí nastavení hry.
ČESKY
Nastavuje dobu odezvy zobrazovaných obrázků na základě rychlosti obrazovky.
V normálním prostředí doporučujeme použít možnost Fast (Rychlá).
Pro rychle se pohybující obrázky doporučujeme použít možnost Faster (Rychlejší).
Jakmile je zvolen Rychlejší mód, v závislosti na obsahu může dojít k Rozostření pohybu.
26
ČESKY
Settings (Nastavení) > Picture Adjust (Úprava
obrazu)
Picture Adjust
(Úprava obrazu)
Popis
Brightness
Nastaví jas obrazovky.
Contrast
Nastaví kontrast obrazovky
Sharpness
Nastavuje ostrost obrazovky.
Gamma (Korekce gama)
Mode 1, Mode 2,
Mode 3
Čím je hodnota nastavení gamma vyšší, tím je obraz tmavší. Stejně tak platí, že čím je hodnota
nastavení gamma nižší, tím je obraz světlejší.
Mode 4
Pokud nepotřebujete upravit nastavení míry kontrastu, zvolte Mode 4.
Custom (Vlastní)
Uživatel ji může nastavit na červenou, zelenou nebo modrou podle potřeby.
Warm (Teplé)
Umožňuje nastavit barvu obrazovky do červena.
Medium (Střední)
Umožňuje nastavit barvu obrazovky mezi červeným a modravým tónem.
Cool (Studené)
Umožňuje nastavit barvu obrazovky na modravý tón.
Manual
Upravuje teplotu barvy po 500K krocích. (Pozor: místo 9500K je podporováno 9300K.).
Color Temp (teplota barev)
R/G/B
Barvu obrazu můžete přizpůsobit pomocí červené, zelené a modré barvy.
Black Level
Nastavuje úroveň kompenzace (pouze pro HDMI).
yy Kompenzace: jako reference pro signál videa; jedná se o nejtmavší barvu, kterou monitor dokáže zobrazit.
DFC
Picture Reset (Obnovit
nastavení obrazu)
High (Vysoká)
Udržuje aktuální kontrastní poměr obrazovky.
Low (Nízká)
Sníží úrovně černé a zvýší úrovně bílé z aktuálního kontrastního poměru obrazovky.
On (Zap.)
Automaticky nastaví jas podle obrazovky.
Off (Vypnuto)
Vypne funkci DFC.
Obnovuje výchozí nastavení obrazu a barev.
27
Settings (Nastavení) > Input (Vstup)
ČESKY
Input List (Seznam
vstupů)
Popis
Vybere vstupní režim.
Upraví poměr stran obrazovky.
Input (Vstup)
Aspect Ratio (Poměr
stran)
Full Wide (Celá šířka)
Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál.
Original (Původní)
Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu.
Just Scan (Pouze
zobrazení)
V tomto režimu je zachován poměr stran originálu.
POZNÁMKA
•• Při doporučeném rozlišení (2 560 x 1 080) může displej pro možnosti Full Wide (Celá šířka) a Original (Původní)
vypadat stejně.
•• Není tu žádné menu Just Scan (Pouze zobrazení) v režim Adaptive-Sync ( Přejděte na Picture (Obraz) → Game Adjust
(Nastavení hry) → Adaptive-Sync, a nastavte Adaptive-Sync On nebo Off (Vyp.))
28
ČESKY
Settings (Nastavení) > General
(Všeobecné)
Language (Jazyk)
Popis
Umožňuje nastavit menu na obrazovce na požadovaný jazyk.
High (vysoká)
SMART ENERGY SAVING Low (nízká)
Power LED (Kontrolka
LED napájení)
Automatic Standby
(Automatický
pohotovostní režim)
Šetří energii pomocí funkce SMART ENERGY SAVING s vysokou účinností.
Šetří energii pomocí funkce SMART ENERGY SAVING s nízkou účinností.
Off (vypnuto)
Deaktivuje funkci SMART ENERGY SAVING.
Zapne/vypne kontrolku LED napájení na dolní straně monitoru.
On (Zap.)
Automaticky se zapne LED napájení.
Off (Vypnuto) LED napájení je vypnutý.
Funkce, která automaticky vypíná monitor, není-li na obrazovce po určitou dobu žádný pohyb. Můžete nastavit časovač funkce
automatické vypnutí. (8H (8 hodin), 6H (6 hodin), 4H (4 hodin) a Off (Vypnuto))
Funkce HDMI Compatibility Mode (Režim kompatibility HDMI) dokáže rozpoznat odkazující zařízení, jenž nepodporuje HDMI 2.0.
On (Zap.)
Umožňuje funkci HDMI Compatibility Mode (Režim kompatibility HDMI).
Off (Vypnuto) Něumožňuje funkci HDMI Compatibility Mode (Režim kompatibility HDMI).
General
(Všeobecné)
HDMI Compatibility Mode
POZNÁMKA
•• Jestliže připojené zařízení nepodporuje HDMI Compatibility Mode (Režim kompatibility HDMI), obrazovka či zvuk možná
nebudou řádně fungovat.
•• Některé starší grafické karty nepodporují HDMI 2.0, ale rozlišení HDMI 2.0 můžete vybrat na ovládacím panelu okna.
•• To může způsobit, že obrazovka vypadá abnormálně.
Aktivuje nebo deaktivuje DisplayPort 1.4.
DisplayPort 1.4
POZNÁMKA
•• Nastavte tuto možnost podle verze vstupu DisplayPort podporovaného grafickou kartou.Pokud grafická karta nepodporuje
DisplayPort 1.4, nastavte tuto možnost na Disable (Deaktivuje).
29
Tato funkce deaktivuje nastavení a úpravu nabídek.
General
(Všeobecné)
Information (Informace)
Reset (Obnovit
nastavení)
Aktivuje funkci OSD Lock (zámek OSD).
Deaktivuje funkci OSD Lock (zámek OSD).
POZNÁMKA
•• Jsou aktivní pouze funkce Brightness (Jas) v menu Picture Adjust (Úprava obrazu), Input (Vstup), OSD Lock (Zámek
OSD) a Information (Informace) v menu General (Všeobecné). Ostatní funkce nejsou aktivní.
Na displeji se zobrazí následující informace Serial Number (Sériové číslo), Total Power On Time (Doba celkového výkonu),
Resolution (Rozlišení).
Obnoví výchozí nastavení.
ČESKY
OSD Lock (zámek OSD)
On (Zap.)
Off (Vypnuto)
30
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
ČESKY
Na obrazovce se nic nezobrazuje.
Je zapojena napájecí šňůra monitoru?
•• Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zapojena do elektrické zásuvky.
Svítí indikátor LED napájení?
•• Zkontrolujte připojení napájecí kabelu a stiskněte tlačítko napájení.
Je zapnuto napájení a je indikátor LED napájení červený?
•• Zkontrolujte, že je připojený vstup aktivní (Settings (Nastavení) > Input (Vstup)).
Bliká indikátor LED napájení?
•• Je-li monitor v režimu úspory energie, pohněte myší nebo zapněte displej stisknutím libovolné klávesy na
klávesnici.
•• Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
Zobrazuje se hlášení The screen is not currently set
•• K tomu dochází v případě, že jsou signály přenášené z počítače (grafické karty) mimo doporučený rozsah
to the recommended resolution. If you have no video
horizontální nebo vertikální frekvence monitoru. Nastavte vhodnou frekvenci podle informací v části Specifikace
or the screen flickers, see the troubleshooting guide
produktu v této příručce.
in the product owner’s manual. (Obrazovka není
nastavena na doporučené rozlišení. Nemáte-li obraz
nebo bliká-li obrazovka, prostudujte si průvodce
odstraňováním potíží v uživatelské příručce produktu.)?
Zobrazuje se hlášení No Signal (Žádný signál)?
•• Tato zpráva se zobrazuje v případě, že signálový kabel mezi počítačem a monitorem chybí nebo je odpojený.
Zkontrolujte kabel a znovu jej připojte.
Nainstalovali jste ovladač monitoru?
•• Nezapomeňte si nainstalovat ovladač zobrazení z našich webových stránek: http://www.lg.com.
•• Zkontrolujte, zda grafická karta podporuje funkci Plug and Play.
Některé funkce jsou vypnuty.
Jsou některé funkce nedostupné, když stisknete tlačítko
Menu?
•• OSD je uzamčeno. Přejděte do Settings (Nastavení) > General (Všeobecné) a nastavte možnost OSD Lock
(Zámek OSD) na hodnotu Off (Vypnuto).
31
Na obrazovce přetrvává obraz.
•• Zobrazení statického obrazu po delší dobu může poškodit obrazovku a způsobit přetrvávání obrazu.
•• Abyste prodloužili životnost monitoru, použijte spořič obrazovky.
Zobrazení obrazovky je nestabilní a rozstřesené. / Obrazy na monitoru zanechávají stínové stopy.
Vybrali jste vhodné rozlišení?
•• Je-li vybráno rozlišení HDMI 1 080i 60/50 Hz (prokládané řádkování), obrazovka může blikat. Změňte rozlišení na 1 080p nebo
doporučené rozlišení.
POZNÁMKA
•• Vertikální frekvence: Aby bylo možné zobrazit obraz, musí se obraz na obrazovce mnohokrát za sekundu obnovovat, stejně jako u zářivky. Počet obnovení obrazu na obrazovce
za sekundu se nazývá vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence a udává se v hertzích (Hz).
•• Horizontální frekvence: Čas nutný k zobrazení jednoho vodorovného řádku se nazývá horizontální cyklus. Pokud je 1 dělena vodorovným intervalem, je výsledkem počet
vodorovných řádků zobrazených za sekundu. Tato vlastnost se nazývá horizontální frekvence a udává se v kilohertzích (kHz).
•• Zkontrolujte, zda je rozlišení nebo frekvence grafické karty v rozsahu povoleném monitorem, a nastavte je v operačním systému Windows na doporučené (optimální) rozlišení
v menu Control Panel (Ovládací panel) > Display (Zobrazení) > Settings (Nastavení). (Nastavení se může lišit podle toho, který operační systém používáte.)
•• Pokud grafická karta není nastavena na doporučené (optimální) rozlišení, může to vést k rozmazání textu, ztmavení obrazovky, zmenšení oblasti zobrazení nebo nesprávnému
zarovnání displeje.
•• Způsob nastavování se může lišit v závislosti na počítači a operačním systému. Některá rozlišení nemusí být v závislosti na výkonnosti grafické karty k dispozici. Jedná-li se
o tento případ, obraťte se s žádostí o pomoc na výrobce počítače nebo grafické karty.
•• Některé grafické karty nemusejí podporovat rozlišení 2 560 x 1 080. Pokud rozlišení nelze zobrazit, kontaktujte výrobce grafické karty.
ČESKY
Dochází k uchování obrazu i v případě, že
je monitor vypnutý?
32
Barvy se nezobrazují normálně.
ČESKY
Vypadá obraz jako bez barvy
(16 barev)?
•• Nastavte barvu na 24bitové barvy (true color) nebo vyšší. V systému Windows přejděte k nastavení Ovládací panely > Zobrazení
> Nastavení > Kvalita barev. (Nastavení se může lišit podle toho, který operační systém používáte.)
Vypadají zobrazené barvy nestabilně nebo •• Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen. Kabel znovu připojte nebo znovu vložte grafickou kartu počítače.
černobíle?
Objevují se na obrazovce skvrny?
•• Při používání monitoru se mohou na obrazovce objevit pixelové skvrny (červené, zelené, modré, bílé nebo černé). Tento jev je u
obrazovky LCD normální. Nejde o chybu, ani to nesouvisí s výkonem monitoru.
Ze sluchátek nevychází žádný zvuk.
Jsou snímky zobrazovány pomocí vstupu
DP (DisplayPort) nebo HDMI bez zvuku?
•• Ujistěte se, že jsou porty pro sluchátka řádně připojeny.
•• Zkuste zvýšit hlasitost pomocí ovladače.
•• Nastavte výstup zvuku počítače na používaný monitor. V systému Microsoft Windows, přejděte k nastavení Ovládací panely >
Hardware a zvuk > Zvuk > nastavte monitor jako výchozí zařízení. (Nastavení se může lišit podle toho, který operační systém
používáte.)
33
SPECIFIKACE PRODUKTU
Rozlišení
Provozní frekvence
Hloubka barev
Doporučené rozlišení
2 560 x 1 080 při 60 Hz (HDMI)
2 560 x 1 080 při 60 Hz (DP)
HDMI
Horizontální frekvence 30 kHz až 164 kHz
56 Hz až 144 Hz
Horizontální frekvence 30 kHz až 164 kHz
Vertikální frekvence
Adaptér střídavého proudu
Je podporována 8bitová barva.
2 560 x 1 080 při 144 Hz (HDMI)
2 560 x 1 080 při 144 Hz (DP)
DP
Napájení
Je podporována 8bitová barva.
DP (DisplayPort)
Maximální rozlišení
Vertikální frekvence
Vstupní konektor
HDMI
56 Hz až 144 Hz
, DP (DisplayPort) IN, HDMI IN
Napájení
19 V
Spotřeba energie
(Typická)
Provozní režim: 52 W (Typický)*
Režim spánku: ≤ 0,3 W
Režim Vypnuto: ≤ 0,3 W
DA-65G19, výrobce Asian Power Devices Inc.
Výstup: 19 V
3,42 A
2,5 A
ČESKY
Obrazovka LCD
34
Okolní prostředí
Provozní podmínky
ČESKY
Skladovací podmínky
Rozměry
Hmotnost (bez obalu)
Teplota
0 °C až 40 °C
Vlhkost
Ménû neÏ 80 %
Teplota
-20 °C až 60 °C
Vlhkost
Ménû neÏ 85 %
Velikost monitoru (šířka × výška × hloubka)
Se stojanem
819,9 x 565,3 x 279,7 (mm)
Bez stojanu
819,9 x 364,5 x 87 (mm)
Se stojanem
8,3 kg
Bez stojanu
6,1 kg
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
* Spotřeba energie provozního režimu se měří pomocí testovací normy společnosti LGE. (Plný bílý vzor, maximální rozlišení)
* Úroveň spotřeby energie se může lišit na základě provozních podmínek a nastavení monitoru.
35
Režim tovární podpory
ČESKY
(Předem nastavený režim, HDMI/ DisplayPort PC)
Předem nastavený režim
Horizontální frekvence (kHz)
640 x 480
31,469
800 x 600
37,879
1 024 x 768
48,363
1 024 x 768
97,551
1 152 x 864
109,756
1 280 x 720
91,493
1 280 x 1 024
Vertikální frekvence (Hz)
Polarita (H/V)
Poznámky
59,94
-/-
HDMI/DisplayPort
60,317
+/+
HDMI/DisplayPort
60
-/-
HDMI/DisplayPort
119,989
+/-
HDMI/DisplayPort
119,952
+/-
HDMI/DisplayPort
119,912
+/-
HDMI/DisplayPort
130,035
119,958
+/-
HDMI/DisplayPort
1 920 x 1 080
83,894
74,973
+/-
HDMI/DisplayPort
1 920 x 1 080
113,221
99,93
+/-
HDMI/DisplayPort
1 920 x 1 080
137,26
119,98
+/-
HDMI/DisplayPort
2 560 x 1 080
68,93
59,94
+/-
HDMI/DisplayPort
2 560 x 1 080
86,79
74,94
+/-
HDMI 1.4/DisplayPort
2 560 x 1 080
113,24
99,94
+/-
DisplayPort
2 560 x 1 080
135,6
120
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
2 560 x 1 080
162,72
144
+/-
HDMI 2.0/DisplayPort
36
Časování HDMI (Video)
ČESKY
Předem nastavený režim
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1 080P
56,25
50
1 080P
67,5
60
2 160P
112,5
50
pouze pro HDMI
2 160P
135
60
pouze pro HDMI
Kontrolka LED napájení
Režim
Barva LED
Režim Zapnuto
Červený (po několik sekund)
Režim spánku
Vypnuto
Režim Vypnuto
Vypnuto
Poznámky
Model a výrobní číslo výrobku jsou umístěny na zadní straně a na jedné straně výrobku.
Nahrajte je níže v případě, že budete potřebovat servis.
Model
Sériové číslo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising