LG | 34WK95U-W | User manual | LG 34WK95U-W Příručka uživatele

LG 34WK95U-W Příručka uživatele
NÁVOD K OBSLUZE
MONITOR LCD LED
(Monitor LED*)
* Monitory LED společnosti LG jsou monitory LCD s podsvětlením
diodami LED.
Než začnete zařízení používat, přečtěte si důkladně Návod k obsluze
a poté jej uchovejte pro pozdější použití.
34WK95U
34BK95U
www.lg.com
Autorská práva © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
OBSAH
LICENCE
Každý model má různé licence. Více informací o licenci naleznete na adrese www.lg.com.
ČESKY
LICENCE....................................................... 2
OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN SOURCE.... 3
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA.................................. 3
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž
logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky
společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených
státech a dalších zemích.
POUŽÍVÁNÍ MONITORU................................ 8
NASTAVENÍ UŽIVATELE.............................. 11
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.................................... 22
The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB
Implementers Forum, Inc.
SPECIFIKACE PRODUKTU........................... 24
Thunderbolt and the Thunderbolt logo are trademarks of Intel
Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
* USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.
2
OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN SOURCE
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
UPOZORNĚNÍ
•• Abyste zajistili bezpečnost a výkon produktu, používejte vždy originální součásti.
•• Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nelegálně získanými součástmi.
•• Doporučujeme, abyste používali dodané součásti.
•• Pokud používáte běžně dostupné kabely bez certifikace společnosti LG, nemusí obrazovka zobrazovat nebo
může vznikat šum obrazu.
•• Nákresy v tomto dokumentu popisují obecné postupy, takže se od konkrétního produktu mohou lišit.
•• Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů cizí látky (oleje, maziva apod.). (Mohlo by to způsobit
poškození produktu.)
•• Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není
kryto zárukou produktu.
•• Nepřenášejte monitor vzhůru nohama pouze uchopením za základnu. Monitor by mohl upadnout ze stojanu
a způsobit úraz.
•• Při zvedání a přenášení monitoru se nedotýkejte jeho obrazovky. Působením silou na obrazovku monitoru
můžete obrazovku poškodit.
ČESKY
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na
autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající
náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané
e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží
tuto informaci.
POZNÁMKA
•• Součásti mohou vypadat jinak, než součásti zde uvedené.
•• Veškeré informace a technické údaje o produktu uvedené v této příručce se mohou bez předchozího upozornění
měnit v zájmu vylepšení výkonu produktu.
•• Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo webový obchod nebo se
obraťte na obchodníka, od něhož jste produkt zakoupili.
•• Dodaná napájecí šňůra se může v závislosti na regionu lišit.
Podporované ovladače a software
Nejnovější verzi si můžete stáhnout a nainstalovat z přiloženého disku CD nebo z webových stránek společnosti
LGE (www.lg.com).
Ovladače a software
Priorita instalace
Ovladač monitoru
Doporučeno
OnScreen Control
Doporučeno
Dual Controller
Volitelná
True Color Pro
Volitelná
3
Přemisťování a zvedání monitoru
Popis produktu a tlačítek
ČESKY
Při přemisťování či zvedání monitoru dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození monitoru,
a aby byla zajištěna bezpečná přeprava nezávisle na tvaru a velikosti monitoru.
•• Než budete monitor přemisťovat, doporučujeme jej umístit do původní krabice či balicího materiálu.
•• Než budete monitor přemisťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
•• Uchopte pevně horní a postranní část rámu monitoru. Nedržte samotný panel.
•• Když monitor držíte, měla by obrazovka směřovat směrem od vás, aby nedošlo k jejímu poškrábání.
•• Při přepravě monitor nevystavujte nárazům ani nadměrným vibracím.
•• Při přemisťování monitoru jej držte svisle. Nikdy jej neotáčejte na stranu, ani jej na stranu nenaklánějte.
Tlačítko ovladače
Jak používat tlačítko ovladače
Funkce monitoru můžete snadno ovládat stisknutím tlačítka ovladače nebo jeho pohybem doleva/doprava/
nahoru/dolů.
Základní funkce
/
Zapnutí
Chcete-li monitor zapnout, stiskněte prstem
jednou tlačítko ovladače.
Vypnutí
Chcete-li monitor vypnout, stiskněte a podržte
tlačítko ovladače déle než 5 sekund.
Ovládání
hlasitosti
Hlasitost můžete ovládat pohybem ovládacího
tlačítka vlevo/vpravo.
POZNÁMKA
•• Tlačítko ovladače je umístěno v dolní části monitoru.
4
UPOZORNĚNÍ
•• Snažte se pokud možno nedotýkat obrazovky monitoru.
-- Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo některých pixelů sloužících k vytváření obrazu.
•• Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude
nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí
fungovat správně.
Instalace na stůl
Nastavení výšky stojanu
•• Zvedněte monitor a položte jej na stůl ve vzpřímené poloze. Umístěte jej nejméně 100 mm od zdi, abyste
zajistili dostatečnou ventilaci.
1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy.
2 Monitor uchopte pevně oběma rukama a nastavte výšku.
ČESKY
Max. 110,0 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
VAROVÁNÍ
•• Abyste si při nastavování výšky obrazovky neporanili prsty, nepokládejte ruku na tělo stojanu.
Nastavení úhlu
1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy.
2 Nastavte úhel obrazovky.
Úhel obrazovky lze nastavit dopředu nebo dozadu v rozsahu od -5° do 15°, aby bylo možné obraz na monitoru
pohodlně sledovat.
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
•• Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru. Je zde riziko úrazu elektrickým proudem.
•• Ujistěte se, že používáte napájecí kabel, který je součástí balení výrobku, a připojte jej k uzemněné elektrické
zásuvce.
•• Pokud potřebujete další napájecí kabel, kontaktujte svého místního prodejce nebo nejbližší obchod.
•• Abyste si při nastavování obrazovky neporanili prsty, nedržte dolní část rámu monitoru způsobem vyobrazeným
níže.
•• Při nastavování úhlu monitoru dejte pozor, abyste se nedotkli plochy obrazovky, ani jste ji netiskli.
5
ČESKY
Použití zámku Kensington
Instalace desky pro montáž na stěnu
Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází v dolní části monitoru.
Další informace o instalaci a použití naleznete v uživatelské příručce zámku Kensington nebo na webových
stránkách http://www.kensington.com.
Připojte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního lanka Kensington.
Tento monitor splňuje specifikace pro desku pro montáž na stěnu či jiná kompatibilní zařízení.
POZNÁMKA
•• Deska pro montáž na stěnu se prodává samostatně.
•• Další informace o instalaci naleznete v návodu na instalaci desky pro montáž na stěnu.
•• Dejte pozor, abyste při upevňování desky pro montáž nevyvíjeli přílišnou sílu, protože byste mohli poškodit
obrazovku.
•• Před montáží monitoru na stěnu demontujte stojan provedením postupu pro připojení stojanu v opačném
pořadí.
Montáž na stěnu
Nainstalujte monitor nejméně 100 mm od zdi a po obou stranách monitoru ponechte přibližně 100 mm volného
místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. Podrobné pokyny k instalaci získáte v místním obchodě. Informace o
instalaci a nastavení držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu naleznete také v příslušné příručce.
100 mm
POZNÁMKA
•• Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství můžete zakoupit ve většině
obchodů s elektronikou.
6
100 mm
100 mm
100 mm
Při upevňování monitoru na stěnu namontujte na zadní stranu monitoru držák pro montáž na stěnu (volitelné
příslušenství).
Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu pevně připojen k monitoru a ke zdi.
100 x 100
M4 x L10
4
RW120
ČESKY
Montáž na stěnu (mm)
Standardní šroub
Počet šroubů
Deska pro montáž na stěnu (volitelné
příslušenství)
UPOZORNĚNÍ
•• Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru, abyste předešli úrazu elektrickým
proudem.
•• Instalace monitoru na strop nebo pod náklonem může způsobit pád monitoru, což může vést ke zranění.
Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo
kvalifikované pracovníky.
•• Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není
kryto zárukou produktu.
•• Použijte držák pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA. Poškození způsobené použitím
nebo nesprávným použitím nesprávných součástí není kryto zárukou produktu.
•• Měřeno od zadní strany monitoru, délka každého instalovaného šroubu musí být 8 mm nebo méně.
Deska pro montáž na stěnu
Zadní strana monitoru
POZNÁMKA
•• Šrouby neodpovídající standardu VESA mohou produkt poškodit a být příčinou pádu monitoru. Společnost LG
Electronics nenese odpovědnost za žádné škody způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů.
•• Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod k instalaci a všechny potřebné součásti.
•• Držák pro montáž na stěnu je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství si můžete zakoupit od místního
prodejce.
•• Délka šroubu se může u jednotlivých držáků pro montáž na stěnu lišit. Pokud použijete šrouby delší, než je
standardní délka, můžete poškodit vnitřek produktu.
•• Další informace naleznete v uživatelské příručce držáku pro montáž na stěnu.
Deska pro montáž na stěnu
Zadní strana monitoru
Standardní šroub:
M4 x L10
Max. 8 mm
7
POUŽÍVÁNÍ MONITORU
•• Obrázky v této příručce se mohou lišit od reálného produktu.
Stiskněte tlačítko ovladače, přejděte do Settings (Nastavení)
Připojení DisplayPort
Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru.
Input (Vstup) a poté zvolte možnost vstupu.
ČESKY
UPOZORNĚNÍ
•• Netiskněte obrazovku příliš dlouho. Mohlo by dojít ke zkreslení obrazu.
•• Nezobrazujte na obrazovce příliš dlouho statické obrazy. Mohlo by dojít k retenci obrazu. Pokud je to možné,
používejte spořič obrazovky počítače.
•• Pro připojení napájecí šňůry k elektrické zásuvce použijte uzemněnou víceúčelovou zásuvku (3pólovou) nebo
uzemněnou elektrickou zásuvku.
•• Pokud se monitor zapne v oblasti s nízkou teplotou, může blikat. Jedná se o normální jev.
•• Na obrazovce se někdy mohou objevit červené, zelené nebo modré body. Jedná se o normální jev.
POZNÁMKA
•• V závislosti na verzi DP (DisplayPort) počítače nemusí jít o video nebo audio výstup.
•• Dbejte, abyste použili kabel DisplayPort dodaný s produktem. Zařízení by v opačném případě nemuselo
fungovat správně.
•• Pokud používáte grafickou kartu s výstupem Mini DisplayPort, použijte kabel Mini DP na DP (Mini DisplayPort
na DisplayPort) nebo propojovací kabel, který podporuje DisplayPort 1.4. (Prodává se samostatně)
Připojení ThunderboltTM 3 ( )
Své zobrazovací zařízení s vysokým rozlišením nebo výkonné datové zařízení můžete k monitoru připojit
prostřednictvím portu ThunderboltTM 3 ( ).
POZNÁMKA
Připojení k počítači
•• Tento monitor podporuje funkci *Plug and Play.
* Plug and Play: Funkce, která umožňuje přidat k počítači zařízení bez toho, aby bylo nutné cokoli konfigurovat
nebo instalovat ovladače.
Připojení HDMI
Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru.
UPOZORNĚNÍ
•• Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou.
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
•• Doporučené typy kabelů HDMI
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet
8
•• Maximální přenosová rychlost dat je u každého portu 40 Gb/s.
•• Zkontrolujte, zda používáte certifikovaný kabel ThunderboltTM 3 ( ). Zařízení by v opačném případě nemuselo
fungovat správně.
•• Rozhraní ThunderboltTM 3 ( ) je podporováno operačními systémy Windows 10 a produkty s operačním
systémem Mac.
•• Produkty s operačním systémem Mac nemusí podporovat doporučené rozlišení nebo některé funkce.
Připojení k zařízením AV
Připojení HDMI
HDMI přenáší digitální video a audio signály z vašeho zařízení AV do monitoru.
Připojení periferních zařízení
Připojení zařízení USB
Port USB v rámci funkcí produktu je ve formě rozbočovače USB.
ČESKY
POZNÁMKA
•• Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou.
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
•• Doporučené typy kabelů HDMI
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet
UPOZORNĚNÍ
•• Upozornění při používání zařízení USB
-- Zařízení USB, ve kterém je nainstalován program pro automatické rozpoznání nebo které používá vlastní
ovladač, nemusí být rozpoznáno.
-- Některá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí fungovat správně.
-- Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo jednotku pevného disku s připojeným napájením. (Pokud není
napájení přiměřené, zařízení USB nemusí být správně rozpoznáno.)
Případ 1: Vstup ThunderboltTM 3 ( )
Periferní zařízení připojená k portu USB IN lze ovládat z počítače.
Je-li zařízení připojeno prostřednictvím portu ThunderboltTM 3 ( ) a současně v menu změníte vstup, potom
zařízení připojené prostřednictvím portu USB nemusí správně fungovat.
[Jak používat kabel Thunderbolt]
Chcete-li použít rozhraní USB 3.0, propojte monitor a počítač kabelem Thunderbolt.
Nastavte položku USB Upstream v nabídce General (Všeobecné) na USB-C.
[PC]
[Monitor]
POZNÁMKA
•• Před připojením a používáním produktu doporučujeme nainstalovat všechny aktualizace systému Windows.
•• Periferní zařízení se prodávají samostatně.
•• K portu USB lze připojit klávesnici, myš nebo zařízení USB.
•• Rychlost nabíjení se může měnit v závislosti na zařízení.
(Prodává se samostatně)
9
Připojení sluchátek
Případ 2: vstup HDMI/DP – DisplayPort
Periferní zařízení připojte k monitoru prostřednictvím portu pro sluchátka.
Periferní zařízení připojená k portu USB IN lze ovládat z počítače.
ČESKY
[Jak používat kabel USB C-A]
Chcete-li použít rozhraní USB 3.0, propojte monitor a počítač kabelem USB C-A.
Nastavte položku USB Upstream v nabídce General (Všeobecné) na USB-C.
[PC]
(Prodává se samostatně)
POZNÁMKA
[Monitor]
[Jak používat kabel USB A-B]
Chcete-li použít rozhraní USB 2.0, připojte k počítači kabel USB A-B od monitoru.
Nastavte položku USB Upstream v nabídce General (Všeobecné) na USB-B.
[PC]
10
•• Periferní zařízení se prodávají samostatně.
•• Podle nastavení zvuku počítače a externího zařízení může být omezena funkce sluchátek a reproduktorů.
•• Používáte-li sluchátka s pravoúhlým konektorem, může dojít k problémům s připojením dalšího externího
zařízení k monitoru. Proto doporučujeme použít sluchátka s rovným konektorem.
Pravoúhlý konektor
[Monitor]
Rovný konektor
(Doporučeno)
NASTAVENÍ UŽIVATELE
POZNÁMKA
ČESKY
•• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho monitoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
Aktivace hlavního menu
1 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru.
2 Pohyby ovladačem nahoru/dolů a doleva/doprava nastavte možnosti.
3 Chcete-li opustit hlavní menu, stiskněte tlačítko ovladače ještě jednou.
Tlačítko ovladače
Tlačítko
Stav menu
Popis
Hlavní menu deaktivováno
Aktivuje hlavní menu.
Hlavní menu aktivováno
Opustí hlavní menu.
(Vypnutí monitoru stisknutím a podržením tlačítka na déle než 5 sekund. Monitor můžete tímto způsobem kdykoli vypnout, i při zapnutém OSD.)
Hlavní menu deaktivováno
Upraví úroveň hlasitosti monitoru.
Hlavní menu aktivováno
Vstup do funkce Input (Vstup).
Hlavní menu deaktivováno
Upraví úroveň hlasitosti monitoru.
Hlavní menu aktivováno
Vstoupí do funkcí možnosti Settings (Nastavení).
Hlavní menu deaktivováno
Zobrazí informace o aktuálním vstupu.
Hlavní menu aktivováno
Vypne monitor.
Hlavní menu deaktivováno
Zobrazí informace o aktuálním vstupu.
Hlavní menu aktivováno
Vstoupí do funkce Picture Mode (Režim obrazu).
11
Funkce hlavního menu
Hlavní menu
Popis
ČESKY
Input (Vstup)
Nastavení vstupního režimu.
Power Off (Vypnutí)
Vypne monitor.
Settings (Nastavení)
Konfiguruje nastavení obrazovky.
Picture Mode (Režim
obrazu)
Nastavení režimu obrazu.
Exit (Ukončit)
Opustí hlavní menu.
Nastavení menu
1
2
3
4
Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače v dolní části monitoru a vstupte do Settings (Nastavení).
Pohyby ovladačem nahoru/dolů a doleva/doprava nastavte možnosti.
Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či provést nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem směrem nebo ovladač stiskněte ( ).
Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem , dokud menu neopustíte.
POZNÁMKA
••
••
12
: Zapnuto
: Vypnuto
Quick Settings (Rychlé nastavení)
Settings (Nastavení) > Quick
Settings (Rychlá nastavení)
Contrast (Kontrast)
Auto Brightness (Automatický jas)
ČESKY
Brightness (Jas)
Popis
Nastavuje kontrast a jas obrazovky.
Automaticky optimalizuje jas v závislosti na okolním osvětlení.
Upraví hlasitost.
Volume (Hlasitost)
POZNÁMKA
•• Funkci Mute (Vypnout zvuk) / Unmute (Zapnout zvuk) můžete upravovat pohybem tlačítka ovladače na v nabídce Volume (Hlasitost).
Input (Vstup)
Settings (Nastavení) > Input (Vstup)
Input List (Seznam vstupů)
Popis
Vybere vstupní režim.
Upraví poměr stran obrazovky.
Aspect Ratio (Poměr stran)
PBP
Full Wide (Celá šířka)
Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál.
Original (Původní)
Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu.
Just Scan (Pouze skenování)
V tomto režimu je zachován poměr stran originálu.
Cinema 1 (Kino 1)
Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9.
Cinema 2 (Kino 2)
Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9 včetně černého rámečku na titulky v dolní části.
Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru.
Main/Sub Screen Change (Změna na
Přepíná mezi hlavní obrazovkou a vedlejší obrazovkou v režimu PBP.
hlavní/vedlejší obrazovku)
Main/Sub Sound Change (Změna na
hlavní/vedlejší zvuk)
Přepíná mezi zvukem hlavní obrazovky a vedlejší obrazovky v režimu PBP.
13
[PBP]
Settings (Nastavení) > Input (Vstup)
Popis
Zobrazuje obrazovky dvou vstupních režimů na jednom monitoru.
ČESKY
Main Input List
(Seznam hlavních
vstupů)
Možné kombinace PBP naleznete v tabulce níže.
Sub Input List (Seznam
vedlejších vstupů)
Vedlejší obrazovka (Pravý)
Input List (Seznam vstupů)
Připojení PBP
Hlavní obrazovka
(Levý)
Upraví poměr stran obrazovky.
Aspect Ratio (Poměr stran)
Main Aspect Ratio
(Hlavní poměr stran)
Full Wide (Celá šířka)
Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP bez ohledu na vstupní video signál.
Original (Původní)
Zobrazuje video na obrazovce PBP v poměru stran vstupního video signálu.
Full Wide (Celá šířka)
Sub Aspect Ratio
(Vedlejší poměr stran) Original (Původní)
PBP
Zobrazí video přizpůsobené obrazovce PBP bez ohledu na vstupní video signál.
Zobrazuje video na obrazovce PBP v poměru stran vstupního video signálu.
Můžete deaktivovat funkci, která zobrazuje obrazy ze dvou vstupních režimů současně na jednom monitoru.
Main/Sub Screen Change (Změna na
Přepíná mezi hlavní obrazovkou a vedlejší obrazovkou v režimu PBP.
hlavní/vedlejší obrazovku)
Main/Sub Sound Change (Změna na
hlavní/vedlejší zvuk)
14
Přepíná mezi zvukem hlavní obrazovky a vedlejší obrazovky v režimu PBP.
Picture (Obraz)
POZNÁMKA
•• Picture Mode (Režim obrazu), který lze nastavit, závisí na vstupním signálu.
Settings (Nastavení) > Picture
(Obraz)
Picture Mode (Režim obrazu)
Popis
Custom (Vlastní)
Umožňuje uživateli nastavit každý prvek.
Vivid (Živý)
Zvýší kontrast, jas a ostrost pro zobrazení živého obrazu.
HDR Effect (Efekt HDR)
Optimalizuje obrazovku pro vysoký dynamický rozsah.
Reader (Čtečka)
Optimalizuje obrazovku pro čtení dokumentů. Máte možnost zvýšit jas obrazovky v menu OSD.
Cinema (Kino)
Optimalizuje obrazovku pro zlepšení vizuálních efektů videa.
sRGB
Standardní barevný prostor RGB pro monitor a tiskárnu.
DCI-P3
Vhodný pro sledování digitálních videí.
EBU
Standardní barevný prostor TV PAL pro vysílání.
REC709
Standardní barevný prostor HDTV pro vysílání.
SMPTE-C
Standardní barevný prostor TV NTSC pro vysílání.
Color Weakness (Porucha barevného vidění)
Tento režim je určen pro uživatele, kteří nedokáží rozlišit mezi zelenou a červenou barvou. Umožňuje uživatelům s poruchou
barevného vidění snadno rozlišovat mezi těmito dvěma barvami.
Calibration 1 (Kalibrace 1)
Nastaví na naposledy kalibrovanou obrazovku.
Calibration 2 (Kalibrace 2)
Nastaví na předcházející kalibrovanou obrazovku.
ČESKY
[Režim obrazu při signálu SDR (tedy nikoli HDR)]
POZNÁMKA
•• Pokud je možnost Picture Mode (Režim obrazu) ve vstupu DP (DisplayPort) změněna, obrazovka může blikat nebo může být ovlivněno rozlišení obrazovky počítače.
•• Calibration 2 (Kalibrace 2): Toto menu aktivuje instalace programu TRUE COLOR PRO.
15
[Režim obrazu při signálu HDR]
Settings (Nastavení) > Picture
(Obraz)
ČESKY
Picture Mode (Režim obrazu)
Popis
Custom (Vlastní)
Umožňuje uživateli nastavit každý prvek.
Vivid (Živý)
Optimalizuje obrazovku pro živé barvy HDR.
Standard (Standardní)
Optimalizuje obrazovku pro standard HDR.
Cinema (Kino)
Optimalizuje obrazovku pro HDR video.
POZNÁMKA
•• V závislosti na nastavení operačního systému Windows 10 se HDR obsah nemusí zobrazovat správně. Zkontrolujte prosím, zda je v nastavení Windows zapnuto video HDR.
•• Je-li funkce HDR zapnutá, může být v závislosti na výkonu grafické karty ostrost znaků nebo kvalita obrazu špatná.
•• Pokud je funkce HDR zapnutá, může v závislosti na výkonu grafické karty při změně vstupu monitoru nebo zapnutí/vypnutí napájení docházet k blikání nebo trhání obrazu.
16
Settings (Nastavení) > Picture
(Obraz)
Popis
Brightness (Jas)
Nastavuje kontrast a jas obrazovky.
Auto Brightness (Automatický jas)
Automaticky optimalizuje jas v závislosti na okolním osvětlení.
Sharpness (Ostrost)
Nastavuje ostrost obrazovky.
SUPER RESOLUTION+
High (Vysoká)
Optimalizuje obrazovku pro křišťálově čistý obraz. Nejlepší pro videa nebo hry ve vysokém rozlišení.
Middle (Střední)
Optimalizuje obrazovku pro pohodlné sledování, s obrazem se střední úrovní mezi režimy nízkého
a vysokého rozlišení. Nejlepší pro videa UCC nebo SD.
Low (Nízká)
Optimalizuje obrazovku pro plynulý a přirozený obraz. Nejlepší pro fotografie nebo obraz s malým
množstvím pohybu.
Off (Vypnuto)
K zobrazení se použije nejběžnější nastavení. Deaktivuje režim SUPER RESOLUTION+.
ČESKY
Contrast (Kontrast)
POZNÁMKA
Picture Adjust (Úprava obrazu)
•• Tato funkce slouží ke zvýšení ostrosti obrazu s nízkým rozlišením, proto ji nedoporučujeme používat pro běžný text nebo ikony na
ploše. Mohlo by to vést ke zbytečně vysoké ostrosti.
Black Level (Úroveň černé)
DFC
Nastavuje úroveň kompenzace
•• Kompenzace: jako reference pro signál videa; jedná se o nejtmavší barvu, kterou monitor dokáže zobrazit.
High (Vysoká)
Udržuje aktuální kontrastní poměr obrazovky.
Low (Nízká)
Sníží úrovně černé a zvýší úrovně bílé z aktuálního kontrastního poměru obrazovky.
Automaticky nastaví jas podle obrazovky.
Upraví jednotnost obrazu.
Uniformity (Jednotnost)
POZNÁMKA
•• Položka Uniformity (Jednotnost) je aktivní pouze v režimech Custom (Vlastní) a sRGB.
Aktivace funkce Uniformity (Jednotnost) může snížit celkový jas obrazu.
17
Settings (Nastavení) > Picture
(Obraz)
Popis
ČESKY
Gamma (Korekce gamma)
Mode 1 (Režim 1),
Mode 2 (Režim 2),
Mode 3 (Režim 3)
Čím je hodnota nastavení gamma vyšší, tím je obraz tmavší. Stejně tak platí, že čím je hodnota nastavení
gamma nižší, tím je obraz světlejší.
Mode 4 (Režim 4)
Pokud nepotřebujete upravit nastavení korekce gamma, vyberte možnost Mode 4 (Režim 4).
Nastavte si vlastní teplotu barev.
Color Temp (Teplota barev)
Color Adjust (Úprava barev)
Red (Červená)/Green (Zelená)/Blue (Modrá)
Custom (Vlastní)
Uživatel ji může nastavit na červenou, zelenou nebo modrou podle potřeby.
6500K
Umožňuje nastavit barvu obrazovky do červena.
7500K
Umožňuje nastavit barvu obrazovky mezi červeným a modravým tónem.
9300K
Umožňuje nastavit barvu obrazovky na modravý tón.
Manual (Ruční)
Přizpůsobuje teplotu barev po 500K skocích. (Upozorňujeme, že místo hodnoty 9500 K je podporována
hodnota 9300 K.)
Barvu obrazu můžete přizpůsobit pomocí červené, zelené a modré barvy.
Splňuje požadavky uživatele na barvy prostřednictvím úpravy barvy a sytosti šesti barev (červená, zelená, modrá, azurová,
purpurová, žlutá) a uložení nastavení.
Six Color (Šest barev)
Hue (Odstín)
Umožňuje nastavit barevný tón obrazovky.
Saturation (Sytost) Umožňuje nastavit sytost barev obrazovky. Čím nižší je tato hodnota, tím méně syté a jasné jsou barvy. Čím
vyšší je tato hodnota, tím sytější a tmavší jsou barvy.
Nastavuje dobu odezvy zobrazovaných obrázků na základě rychlosti obrazovky. V normálním prostředí doporučujeme použít možnost Fast (Rychlá).
Pro rychle se pohybující obraz je doporučeno použít možnost Faster (Rychlejší). Nastavení možnosti Faster (Rychlejší) může způsobit vypálení obrazu.
Response Time (Doba odezvy)
Picture Reset (Obnovit nastavení
obrazu)
18
Faster (Rychlejší)
Nastaví dobu odezvy na možnost Faster (Rychlejší).
Fast (Rychlá)
Nastaví dobu odezvy na možnost Fast (Rychlá).
Normal (Normální)
Nastaví dobu odezvy na možnost Normal (Normální).
Off (Vypnuto)
Vypne funkci.
Do you want to reset your picture settings?
(Chcete obnovit nastavení obrazu?)
No (Ne)
Zruší výběr.
Yes (Ano)
Vrátí nastavení na výchozí hodnotu.
General (Všeobecné)
Settings (Nastavení) > General
(Všeobecné)
Umožňuje nastavit menu na obrazovce na požadovaný jazyk.
Šetří energii pomocí algoritmu kompenzace svítivosti.
SMART ENERGY SAVING
High (Vysoká)
Šetří energii pomocí funkce SMART ENERGY SAVING s vysokou účinností.
Low (Nízká)
Šetří energii pomocí funkce SMART ENERGY SAVING s nízkou účinností.
Off (Vypnuto)
Vypne funkci.
ČESKY
Language (Jazyk)
Popis
POZNÁMKA
•• Míra úspory energie se může lišit v závislosti na panelu a dodavateli panelu.
•• Pokud vyberete možnost SMART ENERGY SAVING s hodnotami High (Vysoká) nebo Low (Nízká), svítivost monitoru bude vyšší nebo naopak nižší v závislosti na zdroji.
Zapne/vypne kontrolku LED napájení na dolní straně monitoru.
POZNÁMKA
Power LED (Kontrolka LED napájení) •• Je-li tato funkce zapnuta, kontrolka LED napájení funguje následovně:
-- Režim Zapnuto: Bílá
-- Režim spánku: Bliká bíle
-- Režim Vypnuto: Vypnuto
Automatic Standby (Automatický
pohotovostní režim)
Funkce, která automaticky vypíná monitor, není-li na obrazovce po určitou dobu žádný pohyb. Můžete nastavit časovač funkce automatické vypnutí.
(Off (vypnuto), 4 H (4 hodin), 6 H (6 hodin), a 8 H (8 hodin))
DisplayPort Version (Verze
DisplayPort)
DisplayPort Version (Verze DisplayPort) nastavte na stejnou verzi, jakou má připojené externí zařízení. (1.4, 1.2, a 1.1)
Chcete-li použít funkci HDR, nastavte ji na 1.4.
19
Settings (Nastavení) > General
(Všeobecné)
Popis
Pokud připojené zařízení podporuje funkci Deep Color (hluboké barvy), obraz bude ostřejší.
ČESKY
Podporovaný formát 4K při 60 Hz (HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD hluboké barvy): Zapnuto)
Rozlišení
Obnovovací
kmitočet (Hz)
Hloubka barev / barevné vzorkování
8 bitů
10 bitů
YCbCr 4:2:0
HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI
ULTRA HD hluboké barvy)
3 840 x 2 160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB
-
POZNÁMKA
•• Chcete-li použít funkci HDMI ULTRA HD Deep Color, nastavte tuto možnost na „On“ (Zapnuto).
•• Pokud připojené zařízení nepodporuje funkci Deep Color (hluboké barvy), obraz nebo zvuk nemusí fungovat správně. V tomto případě tuto funkci vypněte.
•• Funkci HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD hluboké barvy) lze nastavit pro každý HDMI port zvlášť.
Maximalizuje kontrastní poměr zjasněním jasných oblastí obrazovky a ztmavením tmavých oblastí obrazovky.
POZNÁMKA
Local Dimming (Místní ztmavení)
Buzzer (Bzučák)
20
•• Nastavení této možnosti na Off (Vypnuto) může zvýšit spotřebu energie.
Off (Vypnuto)
Vypne funkci.
On (Zapnuto)
Aktivuje funkci Local Dimming (Místní ztmavení).
Auto (Automaticky)
Automaticky nastaví kontrastní poměr podle obrazovky pro vysoký dynamický rozsah.
Tato funkce umožňuje nastavit zvuk produkovaný bzučákem při zapnutí napájení monitoru.
Settings (Nastavení) > General
(Všeobecné)
OSD Lock (Zámek OSD)
Popis
Tato funkce deaktivuje nastavení a úpravu nabídek.
USB Upstream
USB-C
USB Upstream funguje prostřednictvím portu ThunderboltTM 3 ( ).
USB-B
USB Upstream funguje prostřednictvím portu USB UP.
Information (Informace)
Zobrazí se následující informace o monitoru: Serial Number (Sériové číslo), Total Power On Time (Celková doba zapnutí), Resolution (Rozlišení).
Reset to Initial Settings (Obnovit
počáteční nastavení)
Do you want to reset your settings?
(Chcete obnovit nastavení?)
No (Ne)
Zruší výběr.
Yes (Ano)
Vrátí nastavení na výchozí hodnotu.
ČESKY
Vyberte port pro připojení kabelu USB Upstream pro použití rozbočovače USB monitoru.
21
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Na obrazovce se nic nezobrazuje.
ČESKY
Je zapojena napájecí šňůra monitoru?
•• Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zapojena do elektrické zásuvky.
Svítí indikátor LED napájení?
•• Zkontrolujte připojení napájecí kabelu a stiskněte tlačítko napájení.
Je zapnuto napájení a je indikátor LED napájení bíle?
•• Zkontrolujte, že je připojený vstup aktivní (Settings (Nastavení) > Input (Vstup)).
Zobrazuje se hlášení No Signal (Žádný signál), nebo se
obraz nezobrazuje?
•• Tato zpráva se zobrazuje v případě, že signálový kabel mezi počítačem a monitorem chybí nebo je odpojený. Zkontrolujte kabel a znovu jej připojte.
•• Pokud se po opětovném připojení signálového kabelu obraz nezobrazuje, proveďte následující nastavení.
-- Vstup HDMI: V nastavení monitoru General (Všeobecné) vypněte funkci HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD hluboké barvy).
-- Vstup DisplayPort: V nastavení monitoru General (Všeobecné) nastavte DisplayPort Version (Verze DisplayPort) na stejnou verzi, jakou má připojené externí
zařízení.
Zobrazuje se zpráva Out of Range (Mimo rozsah)?
•• K tomu dochází v případě, že jsou signály přenášené z počítače (grafické karty) mimo rozsah horizontální nebo vertikální frekvence monitoru. Nastavte vhodnou
frekvenci podle informací v části Specifikace produktu v této příručce.
Pokud se používá kabel Thunderbolt, podporuje připojený •• V případě počítače, který podporuje pouze výstup USB-C, použijte kabel USB-C (prodává se samostatně).
počítač rozhraní ThunderboltTM 3 ( )?
•• Obraťte se na výrobce počítače a zjistěte, zda počítač podporuje rozhraní ThunderboltTM 3 ( ).
Zobrazení obrazovky je nestabilní a rozstřesené. / Obrazy na monitoru zanechávají stínové stopy.
22
Vybrali jste vhodné rozlišení?
•• Je-li vybráno rozlišení HDMI 1 080i 60/50 Hz (prokládané řádkování), obrazovka může blikat. Změňte rozlišení na 1 080p nebo doporučené rozlišení.
•• Pokud grafická karta není nastavena na doporučené (optimální) rozlišení, může to vést k rozmazání textu, ztmavení obrazovky, zmenšení oblasti zobrazení nebo
nesprávnému zarovnání displeje.
•• Způsob nastavování se může lišit v závislosti na počítači a operačním systému. Některá rozlišení nemusí být v závislosti na výkonnosti grafické karty k dispozici. Jednáli se o tento případ, obraťte se s žádostí o pomoc na výrobce počítače nebo grafické karty.
Dochází k uchování obrazu i v případě, že je monitor
vypnutý?
•• Zobrazení statického obrazu po delší dobu může poškodit obrazovku a způsobit přetrvávání obrazu.
•• Abyste prodloužili životnost monitoru, použijte spořič obrazovky.
Objevují se na obrazovce skvrny?
•• Při používání monitoru se mohou na obrazovce objevit pixelové skvrny (červené, zelené, modré, bílé nebo černé). Tento jev je u obrazovky LCD normální. Nejde o chybu,
ani to nesouvisí s výkonem monitoru.
Některé funkce jsou vypnuty.
Jsou některé funkce nedostupné, když stisknete tlačítko
Menu?
•• OSD je uzamčeno. Deaktivuje možnost OSD Lock (Zámek OSD) v nabídce General (Obecné).
Nainstalovali jste ovladač monitoru?
•• Nainstalujte ovladač monitoru z CD (či diskety) s ovladačem monitoru, které jste obdrželi s monitorem. Nebo si ovladač stáhněte z našich webových stránek: http://
www.lg.com.
•• Zkontrolujte, zda grafická karta podporuje funkci Plug and Play.
ČESKY
Vidíte zprávu „Unrecognized monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor found (Nerozpoznaný monitor, nalezen monitor Plug and Play (VESA DDC))“?
Ze sluchátek nevychází žádný zvuk.
Je obraz zobrazován bez zvuku?
•• Ujistěte se, že jsou porty pro sluchátka řádně připojeny.
•• Zkuste zvýšit hlasitost pomocí ovladače.
•• Nastavte výstup zvuku počítače na používaný monitor. (Nastavení se může lišit podle toho, který operační systém používáte.)
Rozlišení 4K a 5K není dostupné.
Zkontrolovali jste připojení kabelu?
•• Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen.
•• Doporučujeme použít příslušenství, které je dodáno s produktem.
Je správně nastaveno rozlišení a obnovovací frekvence?
•• V nastavení rozlišení obrazovky počítače nebo v nabídce přehrávače nastavte správné rozlišení a obnovovací frekvenci.
Podporuje připojené externí zařízení rozlišení 4K a 5K?
•• Toto rozlišení je dostupné pouze na externích zařízeních, jež podporují rozlišení 4K a 5K.
•• Zkontrolujte, zda připojené externí zařízení podporuje rozlišení 4K a 5K.
Je funkce HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA
HD hluboké barvy) zapnutá? (V případě 4K.)
•• Chcete-li zapnout tuto funkci, přejděte do Settings (Nastavení) > General (Všeobecné) > HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD hluboké barvy).
Nastavili jste DisplayPort Version (Verze DisplayPort) •• Chcete-li nastavit verzi na 1.4, přejděte do Settings (Nastavení) > General (Všeobecné) > DisplayPort Version (Verze DisplayPort).
na 1.4? (V případě 5K.)
23
SPECIFIKACE PRODUKTU
Hloubka barev
Je podporována 8bitová/10bitová barva.
ČESKY
HDMI
Rozlišení
USB-C
ThunderboltTM3 ( ) / DP
Zdroje napájení
Okolní prostředí
Maximální rozlišení
3 840 x 2 160 při 60 Hz
Doporučené rozlišení
3 440 x 1 440 při 60 Hz
Maximální rozlišení
5 120 x 2 160 při 60 Hz
Doporučené rozlišení
3 440 x 1 440 při 60 Hz
Maximální rozlišení
5 120 x 2 160 při 60 Hz
Doporučené rozlišení
5 120 x 2 160 při 60 Hz
Napájení
100~240 V AC, 50–60 Hz, 2,3 A
Spotřeba energie
Provozní režim: 80 W (Typický)*
Režim spánku: ≤ 1,2 W
Režim Vypnuto: ≤ 0,3 W
Provozní podmínky
Teplota
0 °C až 40 °C
Vlhkost
Ménû neÏ 80 %
Teplota
-20 °C až 60 °C
Vlhkost
Ménû neÏ 85 %
Skladovací podmínky
Velikost monitoru (šířka x výška x hloubka)
Rozměry
Hmotnost (bez obalu)
Se stojanem
816,9 x 559,0 x 234,3 (mm)
Bez stojanu
816,9 x 359,8 x 57,1 (mm)
Se stojanem
9,0 kg
Bez stojanu
7,7 kg
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
* Spotřeba energie provozního režimu se měří pomocí testovací normy společnosti LGE. (Plný bílý vzor, maximální rozlišení)
* Úroveň spotřeby energie se může lišit na základě provozních podmínek a nastavení monitoru.
24
Režim tovární podpory (předem nastavený režim, PC)
HDMI
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Polarita (H/V)
Poznámky
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1 024 x 768
48,363
60,0
-/-
1 152 x 864
54,347
60,05
+/+
1 280 x 720
45
60
+/+
1 280 x 800
49,702
59,810
-/+
1 280 x 1 024
63,981
60,02
+/+
1 280 x 2 160
133,31
59,99
+/+
1 600 x 900
60,00
60,00
+/+
1 920 x 1 080
67,50
60
+/+
2 560 x 2 160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2 560 x 2 160
67,50
30
+/+
PBP (5:5)
3 440 x 1 440
73,68
49,99
+/-
3 440 x 1 440
88,82
59,97
+/-
3 840 x 2 160
67,50
30
+/-
3 840 x 2160
135
60
+/+
ČESKY
Předem nastavený režim
PBP (5:9)
Preferované časování HDMI
25
USB-C / ThunderboltTM 3 ( ) / DP
ČESKY
26
Předem nastavený režim
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Polarita (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1 024 x 768
48,363
60,0
-/-
1 152 x 864
54,347
60,05
+/+
Poznámky
1 280 x 720
45
60
+/+
1 280 x 800
49,702
59,810
-/+
1 280 x 1 024
63,981
60,02
+/+
1 280 x 2 160
133,31
59,99
+/+
1 600 x 900
60,00
60,00
+/+
1 920 x 1 080
67,50
60
+/+
2 560 x 2 160
135,00
60
+/+
PBP (5:5)
2 560 x 2 160
67,5
30
+/-
PBP (5:5)
3 440 x 1 440
73,68
49,99
+/-
3 440 x 1 440
88,82
59,97
+/-
3 840 x 2 160
66,66
30
+/-
3 840 x 2 160
133,31
60
+/-
5 120 x 2 160
65,664
30
+/-
5 120 x 2 160
133,187
60
+/-
PBP (5:9)
Preferované časování USB-C
ThunderboltTM 3 ( ) / Preferované časování DP
Časování HDMI (Video)
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
480p
31,5
60
720p
45
60
1 080p
67,5
60
2 160p
135
60
ČESKY
Předem nastavený režim
27
Toto zařízení lze používat ve všech regionech. Přečtěte si pečlivě návod k obsluze (CD) a mějte jej při ruce.
Upozorňujeme, že štítek upevněný na produktu poskytuje informace pro technickou podporu.
Model
Sériové číslo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising