LG | 34WL750-B | User manual | LG 34WL750-B Příručka uživatele

LG 34WL750-B Příručka uživatele
NÁVOD K OBSLUZE
MONITOR LCD LED
(Monitor LED*)
* Monitory LED společnosti LG jsou monitory LCD s podsvětlením diodami LED.
Než začnete zařízení používat, přečtěte si důkladně Návod k obsluze a poté jej
uchovejte pro pozdější použití.
34WL750
www.lg.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
OBSAH
LICENCE
Každý model má různé licence. Více informací o licenci naleznete na adrese www.lg.com.
ČESKY
LICENCE....................................................... 2
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA.................................. 3
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž
logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky
společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených
státech a dalších zemích.
POUŽÍVÁNÍ MONITORU................................ 8
NASTAVENÍ UŽIVATELE.............................. 10
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.................................... 20
SPECIFIKACE PRODUKTU........................... 22
2
VESA, logo VESA, logo DisplayPort Compliance a logo DisplayPort
Compliance pro Dual-mode Source jsou všechny registrované
obchodní známky společnosti Video Electronics Standards
Association.
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
Podporované ovladače a software
Nejnovější verzi si můžete stáhnout a nainstalovat z webu společnosti LGE (www.lg.com).
UPOZORNĚNÍ
Ovladače a software
Priorita instalace
Ovladač monitoru
Doporučeno
OnScreen Control
Doporučeno
Dual Controller
ČESKY
•• Abyste zajistili bezpečnost a výkon produktu, používejte vždy originální součásti.
•• Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nelegálně získanými součástmi.
•• Doporučujeme, abyste používali dodané součásti.
•• Pokud používáte běžně dostupné kabely bez certifikace společnosti LG, nemusí obrazovka zobrazovat nebo
může vznikat šum obrazu.
•• Nákresy v tomto dokumentu popisují obecné postupy, takže se od konkrétního produktu mohou lišit.
•• Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů cizí látky (oleje, maziva apod.). (Mohlo by to způsobit
poškození produktu.)
•• Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není
kryto zárukou produktu.
•• Nepřenášejte monitor vzhůru nohama pouze uchopením za základnu. Monitor by mohl upadnout ze stojanu
a způsobit úraz.
•• Při zvedání a přenášení monitoru se nedotýkejte jeho obrazovky. Působením silou na obrazovku monitoru
můžete obrazovku poškodit.
•• Pro vzhled vzorku vln se na rozdíl od obecného způsobu potahování aplikuje na přidaný třpytivý materiál v
surovém materiálu. Bez odlupovacího vzhledu, má dobrou trvanlivost. Nebojte se jej používat, protože při
použití tohoto produktu neexistuje žádný problém.
Volitelná
POZNÁMKA
•• Součásti mohou vypadat jinak, než součásti zde uvedené.
•• Veškeré informace a technické údaje o produktu uvedené v této příručce se mohou bez předchozího upozornění
měnit v zájmu vylepšení výkonu produktu.
•• Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo webový obchod nebo se obraťte
na obchodníka, od něhož jste produkt zakoupili.
•• Dodaná napájecí šňůra se může v závislosti na regionu lišit.
3
Popis produktu a tlačítek
Přemisťování a zvedání monitoru
ČESKY
Při přemisťování či zvedání monitoru dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození monitoru,
a aby byla zajištěna bezpečná přeprava nezávisle na tvaru a velikosti monitoru.
•• Než budete monitor přemisťovat, doporučujeme jej umístit do původní krabice či balicího materiálu.
•• Než budete monitor přemisťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
•• Uchopte pevně horní a postranní část rámu monitoru. Nedržte samotný panel.
•• Když monitor držíte, měla by obrazovka směřovat směrem od vás, aby nedošlo k jejímu poškrábání.
•• Při přepravě monitor nevystavujte nárazům ani nadměrným vibracím.
•• Při přemisťování monitoru jej držte svisle. Nikdy jej neotáčejte na stranu, ani jej na stranu nenaklánějte.
Jak používat tlačítko ovladače
Funkce monitoru můžete snadno ovládat stisknutím tlačítka ovladače nebo jeho pohybem doleva/doprava/
nahoru/dolů.
Základní funkce
Zapnutí
/
Vypnutí
Chcete-li monitor vypnout, stiskněte a podržte
tlačítko ovladače déle než 5 sekund.
Ovládání
hlasitosti
Hlasitost můžete ovládat pohybem ovládacího
tlačítka vlevo/vpravo.
POZNÁMKA
•• Tlačítko ovladače je umístěno v dolní části monitoru.
4
Chcete-li monitor zapnout, stiskněte prstem
jednou tlačítko ovladače.
UPOZORNĚNÍ
•• Snažte se pokud možno nedotýkat obrazovky monitoru.
-- Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo některých pixelů sloužících k vytváření obrazu.
•• Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude
nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí
fungovat správně.
Instalace na stůl
Nastavení výšky stojanu
•• Zvedněte monitor a položte jej na stůl ve vzpřímené poloze. Umístěte jej nejméně 100 mm od zdi, abyste
zajistili dostatečnou ventilaci.
1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy.
2 Monitor uchopte pevně oběma rukama a nastavte výšku.
Max. 120,0 mm
ČESKY
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
VAROVÁNÍ
•• Abyste si při nastavování výšky obrazovky neporanili prsty, nepokládejte ruku na tělo stojanu.
Nastavení úhlu
1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy.
2 Nastavte úhel obrazovky.
Úhel obrazovky lze nastavit dopředu nebo dozadu v rozsahu od -5° do 20°, aby bylo možné obraz na monitoru
pohodlně sledovat.
VAROVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
•• Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru. Je zde riziko úrazu elektrickým proudem.
•• Ujistěte se, že používáte napájecí kabel, který je součástí balení výrobku, a připojte jej k uzemněné elektrické
zásuvce.
•• Pokud potřebujete další napájecí kabel, kontaktujte svého místního prodejce nebo nejbližší obchod.
•• Abyste si při nastavování obrazovky neporanili prsty, nedržte dolní část rámu monitoru způsobem vyobrazeným
níže.
•• Při nastavování úhlu monitoru dejte pozor, abyste se nedotkli plochy obrazovky, ani jste ji netiskli.
5
ČESKY
Použití zámku Kensington
Instalace desky pro montáž na stěnu
Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází v dolní části monitoru.
Další informace o instalaci a použití naleznete v uživatelské příručce zámku Kensington nebo na webových
stránkách http://www.kensington.com.
Připojte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního lanka Kensington.
Tento monitor splňuje specifikace pro desku pro montáž na stěnu či jiná kompatibilní zařízení.
POZNÁMKA
•• Deska pro montáž na stěnu se prodává samostatně.
•• Další informace o instalaci naleznete v návodu na instalaci desky pro montáž na stěnu.
•• Dejte pozor, abyste při upevňování desky pro montáž nevyvíjeli přílišnou sílu, protože byste mohli poškodit
obrazovku.
•• Před montáží monitoru na stěnu demontujte stojan provedením postupu pro připojení stojanu v opačném
pořadí.
Montáž na stěnu
Nainstalujte monitor nejméně 100 mm od zdi a po obou stranách monitoru ponechte přibližně 100 mm volného
místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. Podrobné pokyny k instalaci získáte v místním obchodě. Informace o
instalaci a nastavení držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu naleznete také v příslušné příručce.
100 mm
POZNÁMKA
100 mm
100 mm
•• Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství můžete zakoupit ve většině
obchodů s elektronikou.
100 mm
6
Při upevňování monitoru na stěnu namontujte na zadní stranu monitoru držák pro montáž na stěnu (volitelné
příslušenství).
Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu pevně připojen k monitoru a ke zdi.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
ČESKY
Montáž na stěnu (mm)
Standardní šroub
Počet šroubů
Deska pro montáž na stěnu (volitelné
příslušenství)
UPOZORNĚNÍ
•• Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru, abyste předešli úrazu elektrickým
proudem.
•• Instalace monitoru na strop nebo pod náklonem může způsobit pád monitoru, což může vést ke zranění.
Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo
kvalifikované pracovníky.
•• Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není
kryto zárukou produktu.
•• Použijte držák pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA. Poškození způsobené použitím
nebo nesprávným použitím nesprávných součástí není kryto zárukou produktu.
•• Měřeno od zadní strany monitoru, délka každého instalovaného šroubu musí být 8 mm nebo méně.
POZNÁMKA
•• Šrouby neodpovídající standardu VESA mohou produkt poškodit a být příčinou pádu monitoru. Společnost LG
Electronics nenese odpovědnost za žádné škody způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů.
•• Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod k instalaci a všechny potřebné součásti.
•• Držák pro montáž na stěnu je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství si můžete zakoupit od místního
prodejce.
•• Délka šroubu se může u jednotlivých držáků pro montáž na stěnu lišit. Pokud použijete šrouby delší, než je
standardní délka, můžete poškodit vnitřek produktu.
•• Další informace naleznete v uživatelské příručce držáku pro montáž na stěnu.
7
POUŽÍVÁNÍ MONITORU
•• Obrázky v této příručce se mohou lišit od reálného produktu.
Stiskněte tlačítko ovladače, přejděte do Settings Input a poté zvolte možnost vstupu.
ČESKY
UPOZORNĚNÍ
•• Netiskněte obrazovku příliš dlouho. Mohlo by dojít ke zkreslení obrazu.
•• Nezobrazujte na obrazovce příliš dlouho statické obrazy. Mohlo by dojít k retenci obrazu. Pokud je to možné,
používejte spořič obrazovky počítače.
•• Pro připojení napájecí šňůry k elektrické zásuvce použijte uzemněnou víceúčelovou zásuvku (3pólovou) nebo
uzemněnou elektrickou zásuvku.
•• Pokud se monitor zapne v oblasti s nízkou teplotou, může blikat. Jedná se o normální jev.
•• Na obrazovce se někdy mohou objevit červené, zelené nebo modré body. Jedná se o normální jev.
Připojení k počítači
•• Tento monitor podporuje funkci *Plug and Play.
* Plug and Play: Funkce, která umožňuje přidat k počítači zařízení bez toho, aby bylo nutné cokoli konfigurovat
nebo instalovat ovladače.
Připojení HDMI
Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru.
UPOZORNĚNÍ
•• Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou.
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
•• Doporučené typy kabelů HDMI
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet
8
Připojení DisplayPort
Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru.
POZNÁMKA
•• V závislosti na verzi DP (DisplayPort) počítače nemusí jít o video nebo audio výstup.
•• Dbejte, abyste použili kabel DisplayPort dodaný s produktem. Zařízení by v opačném případě nemuselo
fungovat správně.
•• Pokud používáte grafickou kartu s výstupem Mini DisplayPort, použijte kabel Mini DP na DP (Mini DisplayPort
na DisplayPort) nebo propojovací kabel, který podporuje DisplayPort 1.4. (Prodává se samostatně)
Připojení k zařízením AV
Připojení HDMI
HDMI přenáší digitální video a audio signály z vašeho zařízení AV do monitoru.
ČESKY
POZNÁMKA
•• Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou.
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
•• Doporučené typy kabelů HDMI
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet
Připojení periferních zařízení
Připojení sluchátek
Periferní zařízení připojte k monitoru prostřednictvím portu pro sluchátka.
POZNÁMKA
•• Periferní zařízení se prodávají samostatně.
•• Podle nastavení zvuku počítače a externího zařízení může být omezena funkce sluchátek a reproduktorů.
•• Používáte-li sluchátka s pravoúhlým konektorem, může dojít k problémům s připojením dalšího externího
zařízení k monitoru. Proto doporučujeme použít sluchátka s rovným konektorem.
Pravoúhlý konektor
Rovný konektor
(Doporučeno)
9
NASTAVENÍ UŽIVATELE
POZNÁMKA
ČESKY
•• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho monitoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
Aktivace hlavního menu
1 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru.
2 Pohyby ovladačem nahoru/dolů a doleva/doprava nastavte možnosti.
3 Chcete-li opustit hlavní menu, stiskněte tlačítko ovladače ještě jednou.
Tlačítko ovladače
Tlačítko
10
Stav menu
Popis
Hlavní menu deaktivováno
Aktivuje hlavní menu.
Hlavní menu aktivováno
Opustí hlavní menu.
(Vypnutí monitoru stisknutím a podržením tlačítka na déle než 5 sekund. Monitor můžete tímto způsobem kdykoli vypnout, i při zapnutém OSD.)
Hlavní menu deaktivováno
Upraví úroveň hlasitosti monitoru.
Hlavní menu aktivováno
Vstoupí do funkce Input.
Hlavní menu deaktivováno
Upraví úroveň hlasitosti monitoru.
Hlavní menu aktivováno
Vstoupí do funkce Settings.
Hlavní menu deaktivováno
Zobrazí informace o aktuálním vstupu.
Hlavní menu aktivováno
Vypne monitor.
Hlavní menu deaktivováno
Zobrazí informace o aktuálním vstupu.
Hlavní menu aktivováno
Vstoupí do funkce Picture Mode.
Funkce hlavního menu
Hlavní menu
Power Off
Exit
Settings
Picture Mode
Input
Nastavení vstupního režimu.
Power Off
Vypne monitor.
Settings
Konfiguruje nastavení obrazovky.
Picture Mode
Nastavení režimu obrazu.
Exit
Opustí hlavní menu.
ČESKY
Input
Popis
Nastavení menu
1
2
3
4
Chcete-li zobrazit menu OSD, stiskněte tlačítko ovladače v dolní části monitoru a vstupte do menu Settings.
Pohyby ovladačem nahoru/dolů a doleva/doprava nastavte možnosti.
Chcete-li se vrátit do vyšší úrovně menu či provést nastavení jiných položek menu, pohybujte ovladačem směrem
Chcete-li opustit menu OSD, pohybujte ovladačem směrem , dokud menu neopustíte.
Quick Settings
Input
Picture
nebo ovladač stiskněte ( ).
General
POZNÁMKA
••
••
: Zapnuto
: Vypnuto
11
Quick Settings
Settings > Quick Settings
Brightness
ČESKY
Contrast
Volume
Popis
Nastavuje kontrast a jas obrazovky.
Upraví úroveň hlasitosti.
POZNÁMKA
•• Funkci Mute / Unmute můžete upravovat pohybem tlačítka ovladače na v menu Volume.
Color Temp
Custom
Uživatel ji může nastavit na červenou, zelenou nebo modrou podle potřeby.
Warm
Umožňuje nastavit barvu obrazovky do červena.
Medium
Umožňuje nastavit barvu obrazovky mezi červeným a modravým tónem.
Cool
Umožňuje nastavit barvu obrazovky na modravý tón.
Manual
Uživatel může upravovat teplotu barev.
Input
Settings > Input
12
Popis
Input List
Vybere vstupní režim.
Aspect Ratio
Upraví poměr stran obrazovky.
Full Wide
Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál.
Original
Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu.
Just Scan
V tomto režimu je zachován poměr stran originálu.
Cinema 1
Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9.
Cinema 2
Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9 včetně černého rámečku na titulky v dolní části.
Picture
POZNÁMKA
•• Picture Mode, který lze nastavit, závisí na vstupním signálu.
ČESKY
Režim obrazu při signálu SDR (tedy nikoli HDR)
Settings > Picture
Picture Mode
Popis
Custom
Umožňuje uživateli nastavit každý prvek.
Vivid
Zvýší kontrast, jas a ostrost pro zobrazení živého obrazu.
HDR Effect
Optimalizuje obrazovku pro vysoký dynamický rozsah.
Reader
Optimalizuje obrazovku pro čtení dokumentů. Máte možnost zvýšit jas obrazovky v menu OSD.
Cinema
Optimalizuje obrazovku pro zlepšení vizuálních efektů videa.
FPS
Tento režim je optimalizován pro hru FPS.
RTS
Tento režim je optimalizován pro hru RTS.
Color Weakness
Tento režim je určen pro uživatele, kteří nedokáží rozlišit mezi zelenou a červenou barvou. Umožňuje uživatelům s poruchou barevného vidění snadno rozlišovat mezi
těmito dvěma barvami.
POZNÁMKA
•• Pokud se Picture Mode změní, obrazovka může blikat nebo to může ovlivnit rozlišení vaší PC obrazovky.
13
Režim obrazu při signálu HDR
Settings > Picture
ČESKY
Picture Mode
Popis
Custom
Umožňuje uživateli nastavit každý prvek.
Vivid
Optimalizuje obrazovku pro živé barvy HDR.
Standard
Optimalizuje obrazovku pro standard HDR.
Cinema
Optimalizuje obrazovku pro HDR video.
FPS
Tento režim je optimalizován pro hru FPS.Tento režim je vhodný pro velmi tmavé hry FPS.
RTS
Tento režim je optimalizován pro hru RTS.
POZNÁMKA
•• V závislosti na nastavení operačního systému Windows 10 se HDR obsah nemusí zobrazovat správně. Zkontrolujte prosím, zda je v nastavení Windows zapnuto video HDR.
•• Je-li funkce HDR zapnutá, může být v závislosti na výkonu grafické karty ostrost znaků nebo kvalita obrazu špatná.
•• Pokud je funkce HDR zapnutá, může v závislosti na výkonu grafické karty při změně vstupu monitoru nebo zapnutí/vypnutí napájení docházet k blikání nebo trhání obrazu.
14
Settings > Picture
Picture Adjust
Popis
Brightness
Contrast
Nastavuje barevný kontrast a jas obrazovky.
Nastavuje ostrost obrazovky.
SUPER RESOLUTION+
High
Optimalizuje obrazovku pro křišťálově čistý obraz. Nejlepší pro videa nebo hry ve vysokém rozlišení.
Middle
Optimalizuje obrazovku pro pohodlné sledování, s obrazem se střední úrovní mezi režimy nízkého a vysokého rozlišení. Nejlepší pro videa UCC
nebo SD.
Low
Optimalizuje obrazovku pro plynulý a přirozený obraz. Nejlepší pro fotografie nebo obraz s malým množstvím pohybu.
Off
K zobrazení se použije nejběžnější nastavení. Deaktivuje režim SUPER RESOLUTION+.
ČESKY
Sharpness
POZNÁMKA
•• Tato funkce slouží ke zvýšení ostrosti obrazu s nízkým rozlišením, proto ji nedoporučujeme používat pro běžný text nebo ikony na ploše. Mohlo by to vést ke zbytečně
vysoké ostrosti.
Black Level
DFC
Nastavuje úroveň kompenzace (pouze pro HDMI).
•• Kompenzace: jako reference pro signál videa; jedná se o nejtmavší barvu, kterou monitor dokáže zobrazit.
High
Udržuje aktuální kontrastní poměr obrazovky.
Low
Sníží úrovně černé a zvýší úrovně bílé z aktuálního kontrastního poměru obrazovky.
On
Automaticky nastaví jas podle obrazovky.
Off
Vypne funkci DFC.
15
Settings > Picture
Game Adjust
Popis
Response Time
ČESKY
FreeSync
Nastavuje dobu odezvy zobrazovaných obrázků na základě pohybu obrazu na obrazovce.
V normálním prostředí doporučujeme použít možnost Fast. V případě velkého množství pohybu se doporučuje použít volbu Faster.
Nastavení volby Faster může způsobit vypálení obrazu.
Faster
Nastaví dobu odezvy na možnost Faster (Rychlejší).
Fast
Nastaví dobu odezvy na možnost Fast (Rychlá).
Normal
Nastaví dobu odezvy na možnost Normal (Normální).
Off
Nevyužívá funkci pro zlepšení doby odezvy.
Díky synchronizaci vertikální frekvence vstupního a výstupního signálu poskytuje kvalitní a přirozený obraz.
UPOZORNĚNÍ
•• Podporované rozhraní: DisplayPort, HDMI
•• Podporovaná grafická karta: Je nutná grafická karta, která podporuje funkci FreeSync společnosti AMD.
•• Podporovaná verze: Nezapomeňte aktualizovat ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
•• Další informace a požadavky naleznete na webových stránkách společnosti AMD: http://www.amd.com/FreeSync.
Black Stabilizer
16
On
Funkce FreeSync je zapnutá.
Off
Funkce FreeSync je vypnutá.
Můžete regulovat černý kontrast, aby byly lépe viditelné tmavé scény.
Zvýšením hodnoty parametru Black Stabilizer se na obrazovce zjasní oblast nízké úrovně šedé. (Snadno rozlišíte objekty na tmavých herních obrazovkách.)
Snížením hodnoty parametru Black Stabilizer ztmavne oblast nízké úrovně šedé a zvýší se dynamický kontrast na obrazovce.
Settings > Picture
Color Adjust
Popis
Gamma
Picture Reset
Čím je hodnota nastavení gamma vyšší, tím je obraz tmavší. Stejně tak platí, že čím je hodnota nastavení gamma nižší, tím je obraz světlejší.
Mode 4
Pokud nepotřebujete upravit nastavení korekce gamma, vyberte možnost Mode 4.
ČESKY
Color Temp
Mode 1, Mode 2,
Mode 3
Nastavte si vlastní teplotu barev.
Custom
Uživatel ji může nastavit na červenou, zelenou nebo modrou podle potřeby.
Warm
Umožňuje nastavit barvu obrazovky do červena.
Medium
Umožňuje nastavit barvu obrazovky mezi červeným a modravým tónem.
Cool
Umožňuje nastavit barvu obrazovky na modravý tón.
Manual
Uživatel může upravovat teplotu barev.
Red, Green, Blue
Barvu obrazu můžete přizpůsobit pomocí barev Red, Green a Blue.
Six Color
Splňuje požadavky uživatele na barvy prostřednictvím úpravy barvy a sytosti šesti barev (červená, zelená, modrá, azurová, purpurová, žlutá) a uložení nastavení.
Hue
Umožňuje nastavit barevný tón obrazovky.
Saturation
Umožňuje nastavit sytost barev obrazovky. Čím nižší je tato hodnota, tím méně syté a jasné jsou barvy. Čím vyšší je tato hodnota, tím sytější a
tmavší jsou barvy.
Do you want to reset your picture settings?
Yes
Vrátí nastavení na výchozí hodnotu.
No
Zruší výběr.
17
General
Settings > General
Popis
ČESKY
Language
Umožňuje nastavit menu na obrazovce na požadovaný jazyk.
SMART ENERGY SAVING
Šetří energii pomocí algoritmu kompenzace svítivosti.
High
Šetří energii pomocí funkce SMART ENERGY SAVING s vysokou účinností.
Low
Šetří energii pomocí funkce SMART ENERGY SAVING s nízkou účinností.
Off
Vypne funkci.
POZNÁMKA
•• Míra úspory energie se může lišit v závislosti na panelu a dodavateli panelu.
•• Pokud vyberete možnost SMART ENERGY SAVING s hodnotami High nebo Low, svítivost monitoru bude vyšší nebo naopak nižší v závislosti na zdroji.
Power LED
Zapne/vypne kontrolku LED napájení na čelní straně monitoru.
POZNÁMKA
•• Je-li tato funkce zapnuta, kontrolka LED napájení funguje následovně:
-- Režim Zapnuto: Bílý (na několik sekund)
-- Režim spánku: Vypnuto
-- Režim Vypnuto: Vypnuto
Automatic Standby
Funkce, která automaticky vypíná monitor, není-li na obrazovce po určitou dobu žádný pohyb. Můžete nastavit časovač funkce automatické vypnutí. (Off, 4H, 6H, a 8H)
DisplayPort Version
Nastavte Verzi DisplayPort na stejnou verzi, jakou má připojené externí zařízení. (1.4, 1.2 nebo 1.1).
Chcete-li použít funkci HDR, nastavte ji na 1.4.
HDMI Compatibility Mode
Funkce HDMI Compatibility Mode (Režim kompatibility HDMI) dokáže rozpoznat odkazující zařízení, jenž nepodporuje HDMI 2.0.
On (Zap.)
Umožňuje funkci HDMI Compatibility Mode (Režim kompatibility HDMI).
Off (Vypnuto)
Něumožňuje funkci HDMI Compatibility Mode (Režim kompatibility HDMI).
POZNÁMKA
•• Jestliže připojené zařízení nepodporuje HDMI Compatibility Mode (Režim kompatibility HDMI), obrazovka či zvuk možná nebudou řádně fungovat.
•• Některé starší grafické karty nepodporují HDMI 2.0, ale rozlišení HDMI 2.0 můžete vybrat na ovládacím panelu okna.
•• To může způsobit, že obrazovka vypadá abnormálně.
18
Settings > General
Popis
Tato funkce umožňuje nastavit zvuk produkovaný funkcí Buzzer při zapnutém napájení monitoru na hodnotu On nebo Off.
OSD Lock
Tato funkce deaktivuje nastavení a úpravu nabídek.
Information
Zobrazí se následující informace o monitoru: Serial Number, Total Power On Time, Resolution.
Reset to Initial Settings
Do you want to reset your settings?
Yes
Vrátí nastavení na výchozí hodnotu.
No
Zrušit obnovení.
ČESKY
Buzzer
19
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Na obrazovce se nic nezobrazuje.
ČESKY
Je zapojena napájecí šňůra monitoru?
•• Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zapojena do elektrické zásuvky.
Svítí indikátor LED napájení?
•• Zkontrolujte připojení napájecí kabelu a stiskněte tlačítko napájení.
Je zapnuto napájení a je indikátor LED napájení bíle?
•• Zkontrolujte, že je připojený vstup aktivní (Settings > Input).
Zobrazuje se hlášení No Signal?
•• Tato zpráva se zobrazuje v případě, že signálový kabel mezi počítačem a monitorem chybí nebo je odpojený. Zkontrolujte kabel a znovu jej připojte.
Zobrazuje se zpráva Out of Range?
•• K tomu dochází v případě, že jsou signály přenášené z počítače (grafické karty) mimo rozsah horizontální nebo vertikální frekvence monitoru. Nastavte
vhodnou frekvenci podle informací v části Specifikace produktu v této příručce.
Zobrazení obrazovky je nestabilní a rozstřesené. / Obrazy na monitoru zanechávají stínové stopy.
Vybrali jste vhodné rozlišení?
•• Je-li vybráno rozlišení HDMI 1080i 60/50 Hz (prokládané řádkování), obrazovka může blikat. Změňte rozlišení na 1080p nebo doporučené rozlišení.
•• Pokud grafická karta není nastavena na doporučené (optimální) rozlišení, může to vést k rozmazání textu, ztmavení obrazovky, zmenšení oblasti zobrazení
nebo nesprávnému zarovnání displeje.
•• Způsob nastavování se může lišit v závislosti na počítači a operačním systému. Některá rozlišení nemusí být v závislosti na výkonnosti grafické karty
k dispozici. Jedná-li se o tento případ, obraťte se s žádostí o pomoc na výrobce počítače nebo grafické karty.
Dochází k uchování obrazu i v případě, že je monitor vypnutý?
•• Zobrazení statického obrazu po delší dobu může poškodit obrazovku a způsobit přetrvávání obrazu.
•• Abyste prodloužili životnost monitoru, použijte spořič obrazovky.
Objevují se na obrazovce skvrny?
•• Při používání monitoru se mohou na obrazovce objevit pixelové skvrny (červené, zelené, modré, bílé nebo černé). Tento jev je u obrazovky LCD normální.
Nejde o chybu, ani to nesouvisí s výkonem monitoru.
Některé funkce jsou vypnuty.
Jsou některé funkce nedostupné, když stisknete tlačítko Menu?
20
•• OSD je uzamčeno. Deaktivujte možnost OSD Lock v nabídce General.
Vidíte zprávu „Nerozpoznaný monitor, nalezen monitor Plug and Play (VESA DDC)“?
Nainstalovali jste ovladač monitoru?
•• Nezapomeňte si nainstalovat ovladač zobrazení z našich webových stránek: http://www.lg.com.
•• Zkontrolujte, zda grafická karta podporuje funkci Plug and Play.
Je obraz zobrazován bez zvuku?
•• Ujistěte se, že jsou porty pro sluchátka řádně připojeny.
•• Zkuste zvýšit hlasitost pomocí ovladače.
•• Nastavte výstup zvuku počítače na používaný monitor. (Nastavení se může lišit podle toho, který operační systém používáte.)
ČESKY
Ze sluchátek nevychází žádný zvuk.
21
SPECIFIKACE PRODUKTU
ČESKY
Hloubka barev
Je podporována 8bitová/10bitová barva.
Rozlišení
Maximální rozlišení
3440 x 1440 při 60 Hz
Doporučené rozlišení
3440 x 1440 při 60 Hz
Napájení
19 V
Spotřeba energie
(Typická)
Režim zapnuto: 60 W Typ. (Podmínky odhalení)**
Režim spánku ≤ 0,5 W (Stav vstupu HDMI / DP)***
Režim Vypnuto ≤ 0,3 W
Zdroje napájení
2,0 A
Adaptér střídavého proudu
Typ DA-65G19, vyrobený společností Asian Power Devices Inc.
Nebo typ LCAP39, vyrobený společností LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Výstup: 19 V
3,42 A
Okolní prostředí
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Rozměry
Hmotnost (bez obalu)
Teplota
0 °C až 40 °C
Vlhkost
Ménû neÏ 80 %
Teplota
-20 °C až 60 °C
Vlhkost
Ménû neÏ 85 %
Velikost monitoru (šířka × výška × hloubka)
Se stojanem (mm)
829,9 x 428,9 x 252,4
Bez stojanu (mm)
829,9 x 379,8 x 49,2
Se stojanem (kg)
8,0
Bez stojanu (kg)
5,9
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
* Spotřeba energie se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a nastavení monitoru.
** Spotřeba režimu Zapnuto je měřena zkušební normou LGE (model Zcela bilé, maximální rozlišení).
*** Monitor přehází do Režimu spánku po několika minutách (max. 5 minut).
22
Režim tovární podpory (předem nastavený režim, PC)
DisplayPort / HDMI
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Polarita (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 800
49,702
60
-/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,66
60
-/-
3440 x 1440
43,82
29,99
+/-
3440 x 1440
73,68
49,99
+/-
3440 x 1440
88,82
59,97
+/-
Poznámky
ČESKY
Předem nastavený režim
Preferované časování DP/HDMI
23
Časování HDMI (Video)
ČESKY
Předem nastavený režim
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
480P
31,5
60
720P
45
60
1080P
67,5
60
2160P
135
60
LED napájení
24
Režim
Barva kontrolky LED
Režim zapnuto
Bílý (na několik sekund)
Režim spánku
Vypnuto
Režim Vypnuto
Vypnuto
Model a výrobní číslo výrobku jsou umístěny na zadní straně a na jedné straně výrobku.
Nahrajte je níže v případě, že budete potřebovat servis.
Model
Sériové číslo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising