LG | 34WL500-B | User manual | LG 34WL500-B Příručka uživatele

LG 34WL500-B Příručka uživatele
Návod k obsluze
MONITOR LCD LED
(Monitor LED*)
* Monitory LED společnosti LG jsou monitory LCD s podsvětlením diodami LED.
Než začnete zařízení používat, přečtěte si důkladně Návod k obsluze a poté jej
uchovejte pro pozdější použití.
29WL500
34WL500
www.lg.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
Obsah
LICENCE
Každý model má různé licence. Více informací o licenci naleznete na adrese www.lg.com.
ČESKY
LICENCE....................................................... 2
OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN SOURCE.... 3
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA.................................. 3
POUŽÍVÁNÍ MONITORU................................ 8
NASTAVENÍ UŽIVATELE................................ 9
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.................................... 19
SPECIFIKACE PRODUKTU........................... 21
2
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž
logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky
společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených
státech a dalších zemích.
OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN SOURCE
Podporované ovladače a software
Nejnovější verzi si můžete stáhnout a nainstalovat z webu společnosti LGE (www.lg.com).
Ovladače a software
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ČESKY
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na
autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající
náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané
e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží
tuto informaci.
Poznámka
•• Součásti mohou vypadat jinak, než součásti zde uvedené.
•• Veškeré informace a technické údaje o produktu uvedené v této příručce se mohou bez předchozího upozornění
měnit v zájmu vylepšení výkonu produktu.
•• Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo webový obchod nebo se
obraťte na obchodníka, od něhož jste produkt zakoupili.
•• Dodaná napájecí šňůra se může v závislosti na regionu lišit.
Priorita instalace
Ovladač monitoru
Doporučeno
OnScreen Control
Doporučeno
Dual Controller
Volitelná
UPOZORNĚNÍ
•• Abyste zajistili bezpečnost a výkon produktu, používejte vždy originální součásti.
•• Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nelegálně získanými součástmi.
•• Doporučujeme, abyste používali dodané součásti.
•• Pokud používáte běžně dostupné kabely bez certifikace společnosti LG, nemusí obrazovka zobrazovat nebo
může vznikat šum obrazu.
•• Nákresy v tomto dokumentu popisují obecné postupy, takže se od konkrétního produktu mohou lišit.
•• Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů cizí látky (oleje, maziva apod.). (Mohlo by to způsobit
poškození produktu.)
•• Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není
kryto zárukou produktu.
•• Nepřenášejte monitor vzhůru nohama pouze uchopením za základnu. Monitor by mohl upadnout ze stojanu
a způsobit úraz.
•• Při zvedání a přenášení monitoru se nedotýkejte jeho obrazovky. Působením silou na obrazovku monitoru
můžete obrazovku poškodit.
3
Popis produktu a tlačítek
Přemisťování a zvedání monitoru
ČESKY
Při přemisťování či zvedání monitoru dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození monitoru,
a aby byla zajištěna bezpečná přeprava nezávisle na tvaru a velikosti monitoru.
•• Než budete monitor přemisťovat, doporučujeme jej umístit do původní krabice či balicího materiálu.
•• Než budete monitor přemisťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
•• Uchopte pevně horní a postranní část rámu monitoru. Nedržte samotný panel.
•• Když monitor držíte, měla by obrazovka směřovat směrem od vás, aby nedošlo k jejímu poškrábání.
•• Při přepravě monitor nevystavujte nárazům ani nadměrným vibracím.
•• Při přemisťování monitoru jej držte svisle. Nikdy jej neotáčejte na stranu, ani jej na stranu nenaklánějte.
Jak používat tlačítko ovladače
Funkce monitoru můžete snadno ovládat stisknutím tlačítka ovladače nebo jeho pohybem doleva/doprava/
nahoru/dolů.
29WL500
Základní funkce
/
Zapnutí
Chcete-li monitor zapnout, stiskněte prstem
jednou tlačítko ovladače.
Vypnutí
Chcete-li monitor vypnout, stiskněte a podržte
tlačítko ovladače déle než 5 sekund.
Ovládání
hlasitosti
Hlasitost můžete ovládat pohybem ovládacího
tlačítka vlevo/vpravo.
Poznámka
•• Tlačítko ovladače je umístěno v dolní části monitoru.
4
34WL500
UPOZORNĚNÍ
•• Snažte se pokud možno nedotýkat obrazovky monitoru.
-- Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo některých pixelů sloužících k vytváření obrazu.
•• Pokud používáte panel monitoru bez základny stojanu, tlačítko ovladače může způsobit, že monitor bude
nestabilní a spadne, přičemž může dojít k jeho poškození nebo ke zranění. Kromě toho tlačítko ovladače nemusí
fungovat správně.
Instalace na stůl
Nastavení úhlu
•• Zvedněte monitor a položte jej na stůl ve vzpřímené poloze. Umístěte jej nejméně 100 mm od zdi, abyste
zajistili dostatečnou ventilaci.
1 Dejte monitor nasazený na základně stojanu do vzpřímené polohy.
2 Nastavte úhel obrazovky.
100 mm
100 mm
VAROVÁNÍ
100 mm
100 mm
ČESKY
Úhel obrazovky lze nastavit dopředu nebo dozadu v rozsahu od -5° do 15°, aby bylo možné obraz na monitoru
pohodlně sledovat.
•• Abyste si při nastavování obrazovky neporanili prsty, nedržte dolní část rámu monitoru způsobem vyobrazeným
níže.
•• Při nastavování úhlu monitoru dejte pozor, abyste se nedotkli plochy obrazovky, ani jste ji netiskli.
29WL500
34WL500
UPOZORNĚNÍ
•• Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru. Je zde riziko úrazu elektrickým proudem.
•• Ujistěte se, že používáte napájecí kabel, který je součástí balení výrobku, a připojte jej k uzemněné elektrické
zásuvce.
•• Pokud potřebujete další napájecí kabel, kontaktujte svého místního prodejce nebo nejbližší obchod.
5
ČESKY
Použití zámku Kensington
Instalace desky pro montáž na stěnu
Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází v dolní části monitoru.
Další informace o instalaci a použití naleznete v uživatelské příručce zámku Kensington nebo na webových
stránkách http://www.kensington.com.
Připojte monitor ke stolu pomocí bezpečnostního lanka Kensington.
Tento monitor splňuje specifikace pro desku pro montáž na stěnu či jiná kompatibilní zařízení.
Poznámka
•• Deska pro montáž na stěnu se prodává samostatně.
•• Další informace o instalaci naleznete v návodu na instalaci desky pro montáž na stěnu.
•• Dejte pozor, abyste při upevňování desky pro montáž nevyvíjeli přílišnou sílu, protože byste mohli poškodit
obrazovku.
•• Před montáží monitoru na stěnu demontujte stojan provedením postupu pro připojení stojanu v opačném
pořadí.
Montáž na stěnu
Nainstalujte monitor nejméně 100 mm od zdi a po obou stranách monitoru ponechte přibližně 100 mm volného
místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. Podrobné pokyny k instalaci získáte v místním obchodě. Informace o
instalaci a nastavení držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu naleznete také v příslušné příručce.
Poznámka
•• Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství můžete zakoupit ve většině
obchodů s elektronikou.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
6
Při upevňování monitoru na stěnu namontujte na zadní stranu monitoru držák pro montáž na stěnu (volitelné
příslušenství).
Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu pevně připojen k monitoru a ke zdi.
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
ČESKY
Montáž na stěnu (mm)
Standardní šroub
Počet šroubů
Deska pro montáž na stěnu (volitelné
příslušenství)
UPOZORNĚNÍ
•• Před přemisťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru, abyste předešli úrazu elektrickým
proudem.
•• Instalace monitoru na strop nebo pod náklonem může způsobit pád monitoru, což může vést ke zranění.
Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo
kvalifikované pracovníky.
•• Při použití přílišné síly k utahování šroubů může dojít k poškození monitoru. Takto způsobené poškození není
kryto zárukou produktu.
•• Použijte držák pro montáž na stěnu a šrouby, které vyhovují standardu VESA. Poškození způsobené použitím
nebo nesprávným použitím nesprávných součástí není kryto zárukou produktu.
•• Měřeno od zadní strany monitoru, délka každého instalovaného šroubu musí být 8 mm nebo méně.
Poznámka
•• Šrouby neodpovídající standardu VESA mohou produkt poškodit a být příčinou pádu monitoru. Společnost LG
Electronics nenese odpovědnost za žádné škody způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů.
•• Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod k instalaci a všechny potřebné součásti.
•• Držák pro montáž na stěnu je volitelné příslušenství. Volitelné příslušenství si můžete zakoupit od místního
prodejce.
•• Délka šroubu se může u jednotlivých držáků pro montáž na stěnu lišit. Pokud použijete šrouby delší, než je
standardní délka, můžete poškodit vnitřek produktu.
•• Další informace naleznete v uživatelské příručce držáku pro montáž na stěnu.
7
POUŽÍVÁNÍ MONITORU
Připojení k zařízením AV
•• Obrázky v této příručce se mohou lišit od reálného produktu.
Stiskněte tlačítko ovladače, přejděte do [Settings] [Input] a poté zvolte možnost vstupu.
Připojení HDMI
ČESKY
UPOZORNĚNÍ
•• Netiskněte obrazovku příliš dlouho. Mohlo by dojít ke zkreslení obrazu.
•• Nezobrazujte na obrazovce příliš dlouho statické obrazy. Mohlo by dojít k retenci obrazu. Pokud je to možné,
používejte spořič obrazovky počítače.
•• Pro připojení napájecí šňůry k elektrické zásuvce použijte uzemněnou víceúčelovou zásuvku (3pólovou) nebo
uzemněnou elektrickou zásuvku.
•• Pokud se monitor zapne v oblasti s nízkou teplotou, může blikat. Jedná se o normální jev.
•• Na obrazovce se někdy mohou objevit červené, zelené nebo modré body. Jedná se o normální jev.
Připojení k počítači
Poznámka
•• Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou.
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
•• Doporučené typy kabelů HDMI
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet
Připojení periferních zařízení
•• Tento monitor podporuje funkci *Plug and Play.
Připojení sluchátek
* Plug and Play: Funkce, která umožňuje přidat k počítači zařízení bez toho, aby bylo nutné cokoli konfigurovat
nebo instalovat ovladače.
Periferní zařízení připojte k monitoru prostřednictvím portu pro sluchátka.
Připojení HDMI
•• Periferní zařízení se prodávají samostatně.
•• Podle nastavení zvuku počítače a externího zařízení může být omezena funkce sluchátek a reproduktorů.
•• Používáte-li sluchátka s pravoúhlým konektorem, může dojít k problémům s připojením dalšího externího
zařízení k monitoru. Proto doporučujeme použít sluchátka s rovným konektorem.
Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do monitoru.
UPOZORNĚNÍ
•• Používání kabelu DVI do HDMI / DP (DisplayPort) do HDMI může vést k problémům s kompatibilitou.
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
•• Doporučené typy kabelů HDMI
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet
8
HDMI přenáší digitální video a audio signály z vašeho zařízení AV do monitoru.
Poznámka
Pravoúhlý konektor
Rovný konektor
(Doporučeno)
NASTAVENÍ UŽIVATELE
Poznámka
ČESKY
•• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho monitoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
Aktivace hlavního menu
1 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru.
2 Pohyby ovladačem nahoru/dolů a doleva/doprava nastavte možnosti.
3 Chcete-li opustit hlavní menu, stiskněte tlačítko ovladače ještě jednou.
Tlačítko ovladače
Tlačítko
Stav menu
Popis
Hlavní menu deaktivováno
Aktivuje hlavní menu.
Hlavní menu aktivováno
Opustí hlavní menu.
(Vypnutí monitoru stisknutím a podržením tlačítka na déle než 5 sekund. Monitor můžete tímto způsobem kdykoli vypnout, i při zapnutém OSD.)
Hlavní menu deaktivováno
Upraví úroveň hlasitosti monitoru.
Hlavní menu aktivováno
Vstoupí do funkce [Input].
Hlavní menu deaktivováno
Upraví úroveň hlasitosti monitoru.
Hlavní menu aktivováno
Vstoupí do funkce [Settings].
Hlavní menu deaktivováno
Zobrazí informace o aktuálním vstupu.
Hlavní menu aktivováno
Vypne monitor.
Hlavní menu deaktivováno
Zobrazí informace o aktuálním vstupu.
Hlavní menu aktivováno
Vstoupí do funkce [Picture Mode].
9
Funkce hlavního menu
Hlavní menu
Power Off
ČESKY
Input
Settings
Exit
Picture Mode
Popis
[Input]
Nastavení vstupního režimu.
[Power Off]
Vypne monitor.
[Settings]
Konfiguruje nastavení obrazovky.
[Picture Mode]
Nastavení režimu obrazu.
[Exit]
Opustí hlavní menu.
Nastavení uživatele
Nastavení menu
1
2
3
4
Pro zobrazení menu nastavení stiskněte tlačítko joysticku na spodní straně monitoru a poté přejděte do [Settings].
Pohybem ovladače nahoru/dolů/doleva/doprava nakonfigurujte volby.
Pro návrat do hořejšího nastavení nebo pro nastavení jiných položek přesuňte joystick na nebo stiskněte ( ).
Pokud chcete z nastavení odejít, přesuňte joystick na dokud neodejdete.
[Quick Settings]
[Input]
[Picture]
[General]
UPOZORNĚNÍ
•• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho monitoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
10
Níže jsou popsány jednotlivé volby.
[Settings] > [Quick Settings]
[Brightness]
[Volume]
Nastavuje kontrast a jas obrazovky.
ČESKY
[Contrast]
Popis
Upraví úroveň hlasitosti.
Poznámka
•• Funkci [Mute] / [Unmute] můžete upravovat pohybem tlačítka ovladače na v menu [Volume].
[Color Temp]
[Custom]
Uživatel jej může upravit na červenou, zelenou či modrou dle potřeby uživatele.
[Warm]
Umožňuje nastavit barvu obrazovky do červena.
[Medium]
Umožňuje nastavit barvu obrazovky mezi červeným a modravým tónem.
[Cool]
Umožňuje nastavit barvu obrazovky na modravý tón.
[Settings] > [Input]
Popis
[Input List]
Vybere vstupní režim.
[Aspect Ratio]
Upraví poměr stran obrazovky.
[Full Wide]
Zobrazuje video na široké obrazovce bez ohledu na vstupní video signál.
[Original]
Zobrazuje video podle poměru stran vstupního video signálu.
[Cinema 1]
Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9. (při 1080p)
[Cinema 2]
Zvětšuje obrazovku s poměrem stran 21:9 včetně černého rámečku na titulky v dolní části. (při 1080p)
Poznámka
•• Žádné nastavení [Cinema 1], [Cinema 2] v režimu [FreeSync]. (Přejděte na [Picture] → [Game Adjust] → [FreeSync], a nastavte [FreeSync] na [On] nebo [Off])
11
[Režim obrazu při signálu SDR (tedy nikoli HDR)]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Popis
ČESKY
[Custom]
Umožňuje uživateli nastavit každý element. Režim barvy hlavního menu lze upravovat.
[Vivid]
Zvýší kontrast, jas a ostrost pro zobrazení živého obrazu.
[HDR Effect]
Optimalizuje obrazovku pro vysoce dynamický rozsah.
[Reader]
Optimalizuje obrazovku pro zobrazení dokumentů. Zvýšit jas obrazovky můžete v menu nastavení.
[Cinema]
Optimalizuje obrazovku pro video.
[FPS]
Tento režim je optimalizován pro FPS hry.
[RTS]
Tento režim je optimalizován pro RTS Game (RTS Hra.).
[Color Weakness]
V tomto režimu mohou uživatelé přizpůsobit různé prvky, včetně souvisejících herních možností.
Poznámka
•• Jestliže je změněn režim obrazu, obrazovka může kmitat či může být zasaženo rozlišení vašeho počítače.
12
[Režim obrazu při signálu HDR]
[Settings] > [Picture]
[Picture Mode]
Popis
Umožňuje uživateli nastavit každý prvek.
[Vivid]
Optimalizuje obrazovku pro živé barvy HDR.
[Standard]
Optimalizuje obrazovku pro standard HDR.
[Cinema]
Optimalizuje obrazovku pro HDR video.
[FPS]
Tento režim je optimalizován pro hru FPS.Tento režim je vhodný pro velmi tmavé hry FPS.
[RTS]
Tento režim je optimalizován pro hru RTS.
ČESKY
[Custom]
Poznámka
•• V závislosti na nastavení operačního systému Windows 10 se HDR obsah nemusí zobrazovat správně. Zkontrolujte prosím, zda je v nastavení Windows zapnuto video HDR.
•• Je-li funkce HDR zapnutá, může být v závislosti na výkonu grafické karty ostrost znaků nebo kvalita obrazu špatná.
•• Pokud je funkce HDR zapnutá, může v závislosti na výkonu grafické karty při změně vstupu monitoru nebo zapnutí/vypnutí napájení docházet k blikání nebo trhání obrazu.
13
[Settings] > [Picture]
[Picture Adjust]
Popis
ČESKY
[Brightness]
Nastaví jas obrazovky.
[Contrast]
Nastaví kontrast obrazovky
[Sharpness]
Nastavuje ostrost obrazovky.
[SUPER RESOLUTION+]
[High]
Optimalizovaná kvalita obrazu se zobrazí, pokud si uživatel přeje krystalicky čisté obrázky. Je efektivní pro video nebo hry ve vysoké kvalitě.
[Middle]
Optimalizovaná kvalita obrazu se zobrazí, pokud si uživatel přeje přepínat obrázky mezi režimy s nízkým a vysokým rozlišením pro dosažení
komfortního zobrazení. Je efektivní pro video ve formátu UCC nebo SD.
[Low]
Optimalizovaná kvalita obrazu se zobrazuje, pokud si uživatel přeje přirozeně vypadající snímek. Tento režim se používá pro pomalu pohybující se
anebo nehybné obrázky.
[Off]
Tuto volbu vyberte pro každodenní prohlížení. Volba SUPER RESOLUTION+ je v tomto režimu vypnuta.
Poznámka
•• Vzhledem k tomu, že tato funkce zvyšuje nízké rozlišení obrazu, nedoporučuje se ji používat na normální text nebo ikony. To může způsobit zbytečně vysokou ostrost.
[Black Level]
[DFC]
14
Nastavuje úroveň kompenzace (pouze pro HDMI).
•• Kompenzace: jako reference pro signál videa; jedná se o nejtmavší barvu, kterou monitor dokáže zobrazit.
[High]
Udržuje aktuální kontrastní poměr obrazovky.
[Low]
Sníží úrovně černé a zvýší úrovně bílé z aktuálního kontrastního poměru obrazovky.
[On]
Automaticky nastaví jas podle obrazovky.
[Off]
Vypne funkci DFC.
[Settings] > [Picture]
[Game Adjust]
Popis
[Response Time]
[Faster]
Nastaví doby odezvy na možnost Faster.
[Fast]
Nastaví doby odezvy na možnost Fast.
[Normal]
Nastaví doby odezvy na možnost Normal .
[Off]
Nevyužívá funkci pro zlepšení doby odezvy.
ČESKY
[FreeSync]
Nastavuje dobu odezvy zobrazovaných obrázků na základě rychlosti obrazovky.
V normálním prostředí doporučujeme použít možnost [Fast]. Pro rychle se pohybující obrázky doporučujeme použít možnost [Faster].
Nastavení na možnost [Faster] může způsobit vypálení obrazu.
Poskytuje bezproblémové a přirozené snímky synchronizací vertikální frekvence vstupního signálu s vertikální frekvencí výstupního signálu.
UPOZORNĚNÍ
•• Podporované rozhraní: HDMI.
•• Podporovaná grafická karta: Je nutná grafická karta, která podporuje funkci FreeSync společnosti AMD.
•• Podporovaná verze: Nezapomeňte aktualizovat ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
•• Další informace a požadavky naleznete na webových stránkách společnosti AMD: http://www.amd.com/FreeSync.
[On]
Funkce [FreeSync] je zapnutá.
[Off]
Funkce [FreeSync] je vypnutá.
[Black Stabilizer]
Můžete regulovat černý kontrast, aby byly lépe viditelné tmavé scény.
Zvýšením hodnoty parametru [Black Stabilizer] se na obrazovce zjasní oblast nízké úrovně šedé. (Snadno rozlišíte objekty na tmavých herních obrazovkách.)
Snížením hodnoty parametru [Black Stabilizer] ztmavne oblast nízké úrovně šedé a zvýší se dynamický kontrast na obrazovce.
[Cross Hair]
Cross Hair obsahuje značku uprostřed obrazovky her střelce jako první osoby (FPS). Uživatelé mohou zvolit [Cross Hair], který je v souladu s jejich hracím prostředím z čtyř
odlišných [Cross Hair].
•• Když je obrazovka vypnuta či zapnut úsporný režim, je automaticky [Off] funkce Cross Hair.
15
[Settings] > [Picture]
[Color Adjust]
[Gamma]
ČESKY
[Color Temp]
[Picture Reset]
16
Popis
[Mode 1], [Mode 2],
[Mode 3]
Čím je hodnota nastavení gamma vyšší, tím je obraz tmavší. Stejně tak platí, že čím je hodnota nastavení gamma nižší, tím je obraz světlejší.
[Mode 4]
Pokud nepotřebujete upravit nastavení korekce gamma, vyberte možnost [Mode 4].
[Custom]
Uživatel jej může upravit na červenou, zelenou či modrou dle potřeby uživatele.
[Warm]
Umožňuje nastavit barvu obrazovky do červena.
[Medium]
Umožňuje nastavit barvu obrazovky mezi červeným a modravým tónem.
[Cool]
Umožňuje nastavit barvu obrazovky na modravý tón.
[Red], [Green], [Blue]
Barvu obrazu můžete přizpůsobit pomocí [Red], [Green] a [Blue] barev.
[Six Color]
Splňuje požadavky uživatele na barvy prostřednictvím úpravy barvy a sytosti šesti barev (červená, zelená, modrá, azurová, purpurová, žlutá) a uložení nastavení.
[Hue]
Umožňuje nastavit barevný tón obrazovky.
[Saturation]
Umožňuje nastavit sytost barev obrazovky. Čím nižší je tato hodnota, tím méně syté a jasné jsou barvy. Čím vyšší je tato hodnota, tím sytější a
tmavší jsou barvy.
[Do you want to reset your picture settings?]
[Yes]
Vrátí nastavení na výchozí hodnotu.
[No]
Zruší výběr.
[Settings] > [General]
Popis
Umožňuje nastavit menu na obrazovce na požadovaný jazyk.
[SMART ENERGY SAVING]
[High]
Šetří energii pomocí funkce [SMART ENERGY SAVING] s vysokou účinností.
[Low]
Šetří energii pomocí funkce [SMART ENERGY SAVING] s nízkou účinností.
[Off]
Deaktivuje funkci [SMART ENERGY SAVING].
[On]
Se zapne indikátor napájení.
[Off]
Indikátor napájení je vypnutý.
[Power LED]
[Automatic Standby]
Funkce, která automaticky vypíná monitor, není-li na obrazovce po určitou dobu žádný pohyb. Můžete nastavit časovač funkce automatické vypnutí. ([8H], [6H], [4H], a [Off])
[HDMI Compatibility Mode]
[On]
Umožňuje funkci [HDMI Compatibility Mode].
[Off]
Něumožňuje funkci [HDMI Compatibility Mode].
ČESKY
[Language]
Poznámka
•• Jestliže připojené zařízení nepodporuje [HDMI Compatibility Mode], obrazovka či zvuk možná nebudou řádně fungovat.
•• Když je [HDMI Compatibility Mode] zapnutý, funkce HDR není podporována.
[OSD Lock]
Tato funkce znemožňuje konfiguraci a úpravu nabídek.
[On]
Aktivuje zámek OSD.
[Off]
Deaktiuvuje zámek OSD.
Poznámka
•• Všechny funcke jsou deaktivované s výjimkou Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock, Information.
[Information]
Na displeji se zobrazí následující informace [Serial Number], [Total Power On Time], [Resolution].
17
[Settings] > [General]
[Reset to Initial Settings]
ČESKY
18
Popis
[Do you want to reset your settings?]
[Yes]
Vrátí nastavení na výchozí hodnotu.
[No]
Zrušit obnovení.
Poznámka
•• Uložení dat závisí na panelu. Tyto hodnoty by se tedy měly lišit v závislosti na prodejci panelu. Pokud je volba [SMART ENERGY SAVING] nastavena na [High] nebo [Low], jas monitoru se zvýší či sníží podle zdroje.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Na obrazovce se nic nezobrazuje.
•• Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zapojena do elektrické zásuvky.
Svítí indikátor LED napájení?
•• Zkontrolujte připojení napájecí kabelu a stiskněte tlačítko napájení.
Je zapnuto napájení a je indikátor LED napájení bíle?
•• Zkontrolujte, že je připojený vstup aktivní ([Settings] > [Input] > [Input List]).
Bliká indikátor LED napájení?
•• Je-li monitor v režimu úspory energie, pohněte myší nebo zapněte displej stisknutím libovolné klávesy na klávesnici.
•• Zkontrolujte, zda je zapnutý počítač.
Zobrazuje se zpráva [Out of Range]?
•• K tomu dochází v případě, že jsou signály přenášené z počítače (grafické karty) mimo rozsah horizontální nebo vertikální frekvence monitoru. Nastavte
vhodnou frekvenci podle informací v části „Specifikace produktu“ v této příručce.
Zobrazuje se hlášení [No Signal]?
•• Tato zpráva se zobrazuje v případě, že signálový kabel mezi počítačem a monitorem chybí nebo je odpojený. Zkontrolujte kabel a znovu jej připojte.
ČESKY
Je zapojena napájecí šňůra monitoru?
Zobrazuje se hlášení „OSD Locked“ OSD uzamčeno.
Jsou některé funkce nedostupné, když stisknete tlačítko Menu?
•• OSD je uzamčeno. Přejděte do Settings > General (Nastavení >Všeobecné) a nastavte možnost „OSD Lock“ (Zámek OSD) na hodnotu Off (Vypnuto).
Na obrazovce přetrvává obraz.
Dochází k uchování obrazu i v případě, že je monitor vypnutý?
•• Zobrazení statického obrazu po delší dobu může poškodit obrazovku a způsobit přetrvávání obrazu.
•• Abyste prodloužili životnost monitoru, použijte spořič obrazovky.
Zobrazení obrazovky je nestabilní a rozstřesené / obrazy na monitoru zanechávají stínové stopy.
Vybrali jste vhodné rozlišení?
•• Je-li vybráno rozlišení HDMI 1080i 60/50 Hz (prokládané řádkování), obrazovka může blikat. Změňte rozlišení na 1080P nebo doporučené rozlišení.
Poznámka
•• [Vertikální frekvence]: Aby bylo možné zobrazit obraz, musí se obraz na obrazovce mnohokrát za sekundu obnovovat, stejně jako u zářivky. Počet obnovení obrazu na obrazovce za sekundu se nazývá vertikální frekvence neboli
obnovovací frekvence a udává se v hertzích (Hz).
•• [Horizontální frekvence]: Čas nutný k zobrazení jednoho vodorovného řádku se nazývá horizontální cyklus. Pokud je 1 dělena vodorovným intervalem, je výsledkem počet vodorovných řádků zobrazených za sekundu. Toto se nazývá
horizontální frekvence a udává se v hertzích (kHz).
•• LED mohou být osvětleny sadou nabídky OSD.
Settings – General – Power LED – On
19
Poznámka
ČESKY
•• Zkontrolujte, zda rozlišení grafické karty nebo frekvence je v rozsahu povoleném monitorem, a nastavte ji na doporučené (optimální) rozlišení v Ovládacích panelech> Displej> Nastavení.
•• Nenastavení grafické karty na doporučené (optimální) rozlišení může mít za následek rozmazání textu, potemnělou obrazovku, šikmou zobrazovací plochu nebo vychýlení displeje.
•• Metody nastavení se mohou lišit v závislosti na počítači nebo operačním systému, a některé rozlišení nemusí být k dispozici v závislosti na výkonu grafické karty. Pokud se jedná o tento případ, obraťte se pro pomoc na výrobce
počítače nebo grafické karty.
•• Některé grafické karty nemusí podporovat rozlišení 2560 × 1080. Pokud nelze zobrazit rozlišení, obraťte se na výrobce grafické karty.
Barvy se nezobrazují normálně.
Vypadá obraz jako bez barvy (16 barev)?
•• Nastavte barvu na 24bitové barvy (true color) nebo vyšší. V systému Windows přejděte k nastavení Control Panel > Display > Settings > Color Quality.
Vypadají zobrazené barvy nestabilně nebo černobíle?
•• Zkontrolujte, zda je signálový kabel správně připojen. Kabel znova připojte nebo znova vložte grafickou kartu počítače.
Objevují se na obrazovce skvrny?
•• Při používání monitoru se mohou na obrazovce objevit pixelové skvrny (červené, zelené, modré, bílé nebo černé). Tento jev je u obrazovky LCD normální. Nejde o
chybu, ani to nesouvisí s výkonem monitoru.
Vidíte zprávu „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found“ (Nerozpoznaný monitor, nalezen monitor Plug&Play (VESA DDC))?
Nainstalovali jste ovladač monitoru?
•• Nezapomeňte si nainstalovat ovladač zobrazení z našich webových stránek: http://www.lg.com.
•• Zkontrolujte, zda grafická karta podporuje funkci Plug&Play.
Žádný zvuk ze sluchátek nebo reproduktoru.
Je obraz zobrazen pomocí DisplayPort nebo HDMI vstupu
bez zvuku?
20
•• Zkuste zvýšit hlasitost pomocí tlačítka na monitoru.
•• Nastavte zvukový výstup z počítače do monitoru, který používáte. V systému Microsoft Windows, přejděte na Ovládací panely> Hardware a zvuk> Zvuk> nastavení
monitoru jako výchozího zařízení.
SPECIFIKACE PRODUKTU
29WL500
Je podporována 8bitová/10bitová barva.
Rozlišení
Maximální rozlišení
2560 x 1080 při 75 Hz
Doporučené rozlišení
2560 x 1080 při 60 Hz
Zdroje napájení
Adaptér střídavého proudu
ČESKY
Hloubka barev
1,3 A
Napájení
19 V
Spotřeba energie
(Typická)
Režim zapnuto: 20,5 W Typ. (norma ENERGY STAR®)*
24,5 W Typ. (Podmínky odhalení)**
Režim spánku ≤ 0,5 W
Režim Vypnuto ≤ 0,3 W
Typ ADS-40SG-19-3 19025G, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-40FSG-19 19025GPG-1, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-40FSG-19 19025GPI-1, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-40FSG-19 19025GPB-2, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-25SFA-19-3 19025E, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-25FSF-19 19025EPCU-1, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-25FSF-19 19025EPBR-1, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-25FSF-19 19025EPI-1, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-25FSF-19 19025EPG-1, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ ADS-25FSF-19 19025EPB-1, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ LCAP21, vyrobený společností LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
nebo Typ LCAP26-A, vyrobený společností LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
nebo Typ LCAP26-E, vyrobený společností LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
nebo Typ LCAP26-I, vyrobený společností LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
nebo Typ LCAP26-B, vyrobený společností LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
21
nebo Typ WA-24C19FS, vyrobený společností Asian Power Devices Inc.
nebo Typ WA-24C19FN, vyrobený společností Asian Power Devices Inc.
nebo Typ DA-24B19, vyrobený společností Asian Power Devices Inc.
Výstup: 19 V
1,3 A
ČESKY
Okolní prostředí
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Rozměry
Hmotnost (bez obalu)
Teplota
0 °C až 40 °C
Vlhkost
Ménû neÏ 80 %
Teplota
-20 °C až 60 °C
Vlhkost
Ménû neÏ 85 %
Velikost monitoru (šířka × výška × hloubka)
Se stojanem (mm)
698,1 x 410,9 x 209,4
Bez stojanu (mm)
698,1 x 317,5 x 76,9
Se stojanem (kg)
5,2
Bez stojanu (kg)
4,7
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
* Spotřeba energie se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a nastavení monitoru.
* Spotřeba energie v zapnutém režimu je měřena zkušební normou ENERGY STAR®.
** Spotřeba režimu Zapnuto je měřena zkušební normou LGE (model Zcela bilé, maximální rozlišení).
22
SPECIFIKACE PRODUKTU
34WL500
Je podporována 8bitová/10bitová barva.
Rozlišení
Maximální rozlišení
2560 x 1080 při 75 Hz
Doporučené rozlišení
2560 x 1080 při 60 Hz
Zdroje napájení
2,0 A
Napájení
19 V
Spotřeba energie
(Typická)
Režim zapnuto: 28 W Typ. (norma ENERGY STAR®)*
38 W Typ. (Podmínky odhalení)**
Režim spánku ≤ 0,5 W
Režim Vypnuto ≤ 0,3 W
Adaptér střídavého proudu
Typ ADS-45SN-19-3 19040G, vyrobený společností SHENZHEN HONOR ELECTRONIC
nebo Typ LCAP21C, vyrobený společností LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
nebo Typ LCAP26B-E, vyrobený společností LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
nebo Typ LCAP26B-A, vyrobený společností LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
Výstup: 19 V
2,1 A
Okolní prostředí
Provozní podmínky
Skladovací podmínky
Rozměry
ČESKY
Hloubka barev
Teplota
0 °C až 40 °C
Vlhkost
Ménû neÏ 80 %
Teplota
-20 °C až 60 °C
Vlhkost
Ménû neÏ 85 %
Velikost monitoru (šířka × výška × hloubka)
Se stojanem (mm)
825,6 x 487,4 x 208,8
Bez stojanu (mm)
825,6 x 369,8 x 51,2
23
Hmotnost (bez obalu)
ČESKY
24
Se stojanem (kg)
6,9
Bez stojanu (kg)
5,9
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
* Spotřeba energie se může lišit v závislosti na provozních podmínkách a nastavení monitoru.
* Spotřeba energie v zapnutém režimu je měřena zkušební normou ENERGY STAR®.
** Spotřeba režimu Zapnuto je měřena zkušební normou LGE (model Zcela bilé, maximální rozlišení).
Režim tovární podpory (předem nastavený režim, PC)
HDMI
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
Polarita (H/V)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
640 x 480
37,5
75
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
800 x 600
46,875
75,0
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,123
75,029
+/+
1152 x 864
53,697
60
-/+
1280 x 720
45,00
60,00
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1280 x 1024
79,976
75,025
+/+
1600 x 900
60,00
60,00
+/+
1680 x 1050
65,29
59,954
-/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1080
66,636
59,98
-/+
2560 x 1080
83,915
74,99
-/+
Poznámky
ČESKY
Předem nastavený režim
25
Časování HDMI (Video)
ČESKY
Předem nastavený režim
Horizontální frekvence (kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
480P
31,5
60
576P
31,25
50
720P
37,5
50
720P
45
60
1080P
56,25
50
1080P
67,5
60
2160P
67,5
30
LED napájení
26
Režim
Barva kontrolky LED
Zapnuto
Bílý (na několik sekund)
Režim spánku
Nesvítí
Vypnuto
Nesvítí
Poznámky
ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).
Model a výrobní číslo výrobku jsou umístěny na zadní straně a na jedné straně výrobku.
Nahrajte je níže v případě, že budete potřebovat servis.
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Model
Sériové číslo
Refer to ENERGY STAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising