LG | 32LT661HBZA | User manual | LG 32LT661HBZA Příručka uživatele

LG 32LT661HBZA Příručka uživatele
NÁVOD K OBSLUZE
Bezpečnost a reference
Televizor LED*
* Televizor LED LG používá obrazovku LCD s podsvětlením diodami LED.
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod
a uložte jej pro budoucí potřebu.
www.lg.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
Varování! Bezpečnostní
pokyny
ČESKY
UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE
UPOZORNĚNÍ: Z DŮVODU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEDEMONTUJTE KRYT NEBO ZADNÍ ČÁST PRODUKTU.
PRODUKT NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BYSTE
MOHLI SAMI OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PRODUKTU SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKŮM SERVISU.
Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na
přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ pod
krytem produktu, které může být dostatečně vysoké na to, aby
představovalo pro člověka riziko úrazu elektrickým proudem.
Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na důležité
pokyny k provozu a údržbě (servisní pokyny), které se
nacházejí v tištěných materiálech přiložených k produktu.
VAROVÁNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PRODUKT
PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI VLHKOSTI.
•• ABYSTE ZABRÁNILI ŠÍŘENÍ POŽÁRU, NIKDY SE K VÝROBKU
NEPŘIBLIŽUJTE SE SVÍČKAMI ANI JINÝMI PŘEDMĚTY S OTEVŘENÝM
OHNĚM.
•• Neumisťujte televizor a dálkový ovladač v následujících
prostředích:
-- Nevystavujte produkt přímému slunci.
-- Na místo s vysokou vlhkostí, např. koupelna.
-- Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která
produkují teplo.
-- Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být
snadno vystaven páře nebo oleji.
-- Místo vystavené dešti nebo větru.
-- Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a neumisťujte
předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy nebo šálky, na
přístroj nebo nad něj (např. na polici nad zařízením).
-- Neumisťujte TV do blízkosti hořlavých předmětů, jako je benzín
nebo svíčky, ani nevystavujte TV přímému proudění vzduchu
klimatizace.
-- Neinstalujte v mimořádně prašných místech.
Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, vznícení/
explozi, závadě nebo deformaci produktu.
2
•• Ventilace
-- TV instalujte tam, kde je zajištěno dostatečné větrání. Neinstalujte
do stísněných prostor, například do knihovny.
-- Neumisťujte výrobek na koberec nebo polstrování.
-- Když je výrobek zapojený, neblokujte ani jej nezakrývejte textiliemi
ani jinými materiály.
•• Dávejte pozor, abyste se nedotýkali ventilačních otvorů. Při dlouhém
sledování televizoru mohou být ventilační otvory horké.
•• Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým
poškozením, jako je překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí
ve dveřích nebo přišlápnutí. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám,
elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel vychází z přístroje.
•• Je-li zapojen napájecí kabel, televizorem nehýbejte.
•• Poškozený nebo uvolněný napájecí kabel nepoužívejte.
•• Při odpojování napájecího kabelu jej vždy uchopte za zástrčku.
Chcete-li TV odpojit od napájení, netahejte za napájecí kabel.
•• Do stejné síťové zásuvky nepřipojujte příliš mnoho zařízení, protože
by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Odpojení zařízení od napájení
-- Zástrčka slouží k odpojení zařízení. Pro případ nouzové situace musí
zůstat zástrčka snadno přístupná.
•• Nedovolte, aby na televizor lezly nebo se jej přidržovaly děti. Jinak se
může televizor převrátit a způsobit vážné zranění.
•• Uzemnění venkovní antény (může se v jednotlivých zemích lišit):
-- Pokud je nainstalována venkovní anténa, dodržujte níže uvedené
pokyny.
Vzhledem k možnosti smrtelného nebo vážného zranění by se
venkovní anténní systém neměl nacházet v blízkosti nadzemního
elektrického vedení nebo jiných obvodů elektrického osvětlení
nebo napájení nebo tam, kde může dojít ke kontaktu s takovými
vedeními nebo obvody.
Dbejte na to, aby byl anténní systém uzemněn a poskytoval
tak určitou ochranu před přepětím a nahromaděnou statickou
elektřinou. V USA poskytuje informace týkající se správného
uzemnění stožáru a vybíjecí konstrukce, uzemnění přívodního
vodiče k vybíjecí jednotce, rozměrů uzemňovacích vodičů, umístění
anténní vybíjecí jednotky, připojení k zemnicím elektrodám
a požadavků na zemnicí elektrodu část 810 předpisů National
Electrical Code (NEC).
Uzemnění antény podle předpisů National Electrical Code, ANSI/
NFPA 70
•• Napájecí adaptér ani napájecí kabel nikdy nerozebírejte. Mohlo by
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• S adaptérem manipulujte opatrně, aby nedošlo k pádu nebo nárazu.
Náraz by mohl adaptér poškodit.
•• Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nedotýkejte se televizoru vlhkýma rukama. Pokud jsou hroty
napájecího kabelu mokré nebo zaprášené, zástrčku důkladně otřete
a osušte.
•• Baterie
-- Příslušenství (baterie apod.) skladujte na bezpečném místě mimo
dosah dětí.
-- Baterie nezkratujte, nerozebírejte a zabraňte jejich přehřátí. Baterie
nevyhazujte do ohně. Baterie by neměly být vystavovány vlivům
nadměrného tepla.
•• Přeprava
-- Při přepravě se ujistěte, že je produkt vypnutý, odpojený a že byly
odpojeny všechny kabely. Přenášení větších TV může vyžadovat dvě
nebo více osob. Na přední panel TV netlačte. V opačném případě
může dojít k poškození produktu, nebezpečí vzniku požáru nebo
zranění.
•• Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti,
který je součástí balení, mimo dosah dětí.
•• Zabraňte nárazu, pádu předmětů do výrobku a upuštění čehokoliv
na obrazovku.
•• Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými
předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby
nedošlo k jeho poškrábání. Může dojít k poškození obrazovky.
•• Čištění
-- Při čištění odpojte napájecí kabel a jemně jej otřete měkkým a
suchým hadříkem. Nestříkejte vodu ani jiné kapaliny přímo na
televizor. Nepoužívejte čisticí prostředky na sklo, osvěžovače
vzduchu, insekticidy, maziva, vosky (na vozidla, průmyslové),
abraziva, rozpouštědla, benzen, alkoholy atd., které mohou
poškodit výrobek a jeho panel. Jinak může dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo poškození produktu.
3
ČESKY
•• Uzemnění (s výjimkou zařízení, která se neuzemňují)
-- Televizor s uzemněnou tříkolíkovou síťovou zástrčkou musí být
připojen k uzemněné síťové zásuvce. Abyste předešli možnému
úrazu elektrickým proudem, zkontrolujte, že jste zapojili zemnicí
vodič.
•• Nikdy se nedotýkejte tohoto zařízení ani antény během bouřky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
•• Ujistěte se, že je napájecí kabel bezpečně připojen k televizoru a
zásuvce ve zdi. V opačném případě může dojít k poškození zásuvky a
zástrčky a v extrémních případech může vypuknout požár.
•• Do výrobku nevkládejte kovové nebo hořlavé předměty. Pokud do
výrobku vnikne cizí předmět, odpojte napájecí kabel a obraťte se na
oddělení služeb zákazníkům.
•• Je-li zapojen napájecí kabel, nedotýkejte se jeho druhého konce.
Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem.
•• Pokud dojde k některému z následujících problémů, okamžitě
výrobek odpojte a obraťte se na místní oddělení služeb
zákazníkům.
-- Výrobek byl poškozen.
-- Pokud se do výrobku (tedy síťového adaptéru, napájecího kabelu
nebo TV) dostane voda.
-- Pokud cítíte, že z TV vychází kouř nebo jiný zápach.
-- Při bouřce nebo po dlouhé době nečinnosti.
I když je TV vypnuta dálkovým ovladačem nebo tlačítkem napájení,
pokud není odpojena, je k ní stále připojen zdroj střídavého proudu.
•• Nepoužívejte v blízkosti TV vysokonapěťová elektrická zařízení
(například elektrický lapač hmyzu). Může dojít k poškození produktu.
•• Bez písemného souhlasu společnosti LG Electronics se nepokoušejte
tento výrobek měnit. Mohlo by dojít k náhodnému požáru nebo
elektrickému šoku. Ohledně servisu nebo oprav se obraťte na místní
oddělení služeb zákazníkům. Neoprávněná modifikace by mohla
zrušit oprávnění uživatele provozovat tento výrobek.
•• Používejte pouze autorizované doplňky/příslušenství schválené
společností LG Electronics. Jinak může dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem, závadě nebo poškození produktu.
Příprava
ČESKY
•• Při prvním zapnutí televizoru po dodání z výroby může inicializace
televizoru trvat několik minut.
•• Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
•• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně
lišit od obrázků v této příručce.
•• Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a modelu
výrobku, který používáte.
•• Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové funkce.
•• Přístroj musí být nainstalován v místě s dobře přístupnou zásuvkou.
U některých zařízení není k dispozici tlačítko zapnuto/vypnuto, proto
je třeba zařízení vypnout odpojením napájecího kabelu.
•• Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
•• Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu
zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
•• Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB
s rámečkem, který má tloušťku menší než 10 mm a šířku menší než
18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení USB připojit
k portu USB televizoru, použijte prodlužovací kabel, který podporuje
protokol USB .
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
•• Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy
kabelů HDMI)
-- Ultra High-Speed HDMI®/™ kabel (3 m nebo méně)
•• Jak se používá feritové jádro (Pouze 24LT66*)
-- K omezení elektromagnetického rušení napájecího nebo
komponentního kabelu použijte feritové jádro. Napájecí kabel
omotejte jednou kolem feritového jádra.
(Pouze 24LT66*)
(Strana ke stěně)
(Strana k televizoru)
20 cm (+ / -2 cm)
(na externí zařízení)
(Strana k televizoru)
Dokupuje se zvlášť
U samostatně dokupovaných položek může v zájmu zlepšení kvality
dojít bez předchozího upozornění k úpravám nebo změnám. Toto zboží
můžete zakoupit u svého prodejce. Tato zařízení fungují pouze s určitými
modely.
Název nebo technické řešení modelu se může změnit z důvodu
zdokonalení funkcí produktů nebo změny určitých okolností nebo
uplatňovaných zásad ze strany výrobce.
Hodiny LED
(V závislosti na modelu)
LEC-005
Dálkový ovladač Magic
(V závislosti na modelu)
AN-MR18HA
Zkontrolujte, zda model vašeho televizoru podporuje ve vlastnostech
bezdrátového modulu funkci Bluetooth; zkontrolujte také, zda lze tento
model použít s dálkovým ovladačem Magic.
4
Zvedání a přemístění
televizoru
Stojan
(Pouze UT782*)
Stojan
Model
43UT782H1ZA
AM-ST19BA
43UT782V0ZA
43UT782V0ZC
Držák pro montáž na stěnu
Ověřte, zda šrouby a držák pro montáž na stěnu vyhovují standardu
VESA. Standardní rozměry sad pro montáž na stěnu jsou uvedeny
v následující tabulce.
Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si následující
pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby přeprava
proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost televizoru.
•• Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici nebo v obalovém
materiálu, ve kterém byl televizor původně dodán.
•• Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel
i všechny ostatní kabely.
•• Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu, aby
nedošlo k poškození.
A
B
43UT78*
49UT76*
43UT66*
43UT64*
32LT66*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
65UT76*
65UT66*
60UT64*
300 x 300
600 x 400
Standardní šroub
Počet šroubů
Držák pro montáž
na stěnu
M6
4
M8
4
OLW480B
LSW640B
Model
24LT66*
VESA (A x B) (mm)
75 x 75
Standardní šroub
M4 x L10
Počet šroubů
4
Držák pro montáž
na stěnu
LSW140B
Model
VESA (A x B) (mm)
Standardní šroub
Počet šroubů
Držák pro montáž
na stěnu
Model
VESA (A x B) (mm)
55UT76*
49/55UT66*
49/55UT64*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
70UT64*
•• Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte, abyste se
nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky
reproduktoru.
•• Přepravu velkého televizoru by měly provádět nejméně 2 osoby.
•• Při manuální přepravě televizoru držte televizor podle následujícího
vyobrazení.
•• Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani nadměrnému třesení.
•• Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze, nenatáčejte
televizor na stranu ani jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
•• Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí šasi rámu a tím
k poškození obrazovky.
•• Při manipulaci s televizorem dejte pozor, abyste nepoškodili
vyčnívající tlačítka.
5
ČESKY
43UT782H0ZA
ČESKY
•• Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu
poškození.
•• Při přesunu televizor nedržte za držáky kabelů, protože
může dojít k jejich přetržení a následnému zranění osob
a poškození televizoru.
•• Při připojování televizoru ke stojanu položte obrazovku
lícem dolů na stůl nebo rovnou plochu opatřenou měkkou
podložkou, abyste obrazovku chránili před poškrábáním.
(V závislosti na modelu)
Připevnění televizoru ke stolu
(V závislosti na modelu)
Televizor musí být připevněn ke stolu tak, aby nemohl být přetažen
vpřed ani vzad a nemohl tak způsobit zranění či poškození výrobku.
Typ A
Umístění televizoru na
stolek
(V závislosti na modelu)
1 Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené polohy na stolku.
• Mezi televizorem a stěnou musí být volný prostor (minimálně)
10 cm pro zajištění správného větrání.
4 šrouby
(Nejsou dodávány s televizorem)
Stojan
Stůl
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
•• Šroub: M5 x L (*L: Zahloubení + 8 až 10 mm)
Příklad) Zahloubení: 15 mm, Šroub: M5 x L25
Typ B
10 cm
(V závislosti na modelu)
2 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
•• Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů cizí
látky (oleje, maziva apod.). (Mohlo by to způsobit poškození
produktu.)
•• Pokud televizor instalujete na stojan, je nutné provést
opatření proti jeho převrácení. Jinak se může výrobek
převrátit a způsobit zranění.
•• Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena
bezpečnost a životnost výrobku.
•• Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená
neschválenými položkami.
•• Ujistěte se, že jsou šrouby správně vloženy a bezpečně
utaženy. (Pokud nejsou utaženy dostatečně bezpečně, může
se televizor po instalaci naklonit dopředu.) Neutahujte
šrouby příliš velkou silou aby nedošlo k poškození
a nesprávnému utažení šroubů.
6
2 Šrouby pro upevnění stojanu,
2 Podložky pro upevnění stojanu,
2 Matice pro upevnění stojanu
(Dodávány s televizorem)
Stojan
Stůl
Upevnění na stěnu
(V závislosti na modelu)
Připevněte opatrně volitelný držák pro montáž na stěnu na zadní stranu
televizoru a nainstalujte jej na pevnou stěnu kolmou k podlaze. Pokud
připevňujete televizor k jiným stavebním materiálům, obraťte se na
kvalifikované pracovníky. Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou
montáž kvalifikovanému pracovníkovi. Doporučujeme používat
držák pro montáž na stěnu od společnosti LG. Držák pro montáž na
stěnu od společnosti LG můžete přesunout i s připojenými kabely.
Pokud nebudete používat držák pro montáž na stěnu od společnosti
LG, použijte takový držák, kde je zařízení odpovídajícím způsobem
připevněno na stěnu a má dostatek prostoru pro připojení k externím
zařízením. Doporučujeme, abyste zapojili všechny kabely před trvalým
připevněním nástěnného držáku.
Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází na zadní
straně televizoru. Další informace o instalaci a používání naleznete v
návodu přiloženém k bezpečnostnímu systému Kensington nebo na
webové stránce http://www.kensington.com. Lankem bezpečnostního
systému Kensington spojte televizor a stolek.
(V závislosti na modelu)
Zajištění televizoru na stěně
(V závislosti na modelu)
1 Zasuňte a utáhněte šrouby s okem nebo televizní držáky a šrouby na
zadní straně televizoru.
• Jsou-li v místě šroubů s okem zasunuté šrouby, nejprve je vyjměte.
2 Připevněte držáky ke stěně pomocí šroubů. Poloha nástěnného
držáku musí odpovídat poloze šroubů s okem na zadní straně
televizoru.
3 Spojte šrouby s okem a nástěnné držáky pomocí pevného lanka.
Dbejte, aby bylo lanko nataženo rovnoběžně s vodorovným
povrchem.
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
•• Před instalací televizoru do nástěnného držáku odstraňte
stojan – použijte obrácený postup než při připojování
stojanu. (V závislosti na modelu)
•• Další informace o šroubech a držáku pro montáž na stěnu
získáte v části Samostatný nákup.
•• Pokud máte v úmyslu připevnit výrobek na stěnu, připevněte
k jeho zadní straně propojovací mezičlánek standardu
VESA pro montáž na stěnu (volitelné součásti). Při instalaci
přístroje na stěnu pomocí držáku pro montáž na stěnu
(volitelné součásti) jej pečlivě upevněte, aby nespadl.
•• Při montáži televizoru na stěnu dbejte na to, aby ze zadní
strany TV po instalaci nevisely napájecí a signálové kabely.
•• Neinstalujte tento výrobek na stěnu, pokud by tam byl
vystaven působení oleje nebo olejové mlhy. To by mohlo
výrobek poškodit a způsobit jeho pád.
•• Použijte podložku nebo skříňku, která je dostatečně pevná a velká,
aby unesla televizor.
•• Konzole, šrouby a lanka nejsou součástí dodávky. Můžete je získat u
svého lokálního prodejce.
7
ČESKY
Použití bezpečnostního systému
Kensington
•• Při instalaci držáku na stěnu doporučujeme zakrýt otvor pro držák
páskou, abyste zabránili vniknutí prachu a hmyzu. (V závislosti na
modelu)
ČESKY
Otvor pro držák
(V závislosti na modelu)
•• Délka šroubu od vnějšího povrchu zadního krytu by měla být méně
než 8 mm. (Pouze 24LT66*)
•• K odpojení kabelu nepoužívejte ostrý předmět. Mohlo by
dojít k poškození kabelu nebo skříňky. Také byste se mohli
zranit. (V závislosti na modelu)
Podložka pro montáž na zeď
Zadní kryt
Podložka pro montáž
na zeď
Zadní kryt
Standardní šroub
: M4 x L10
Max. 8 mm
7
8
7
Připojení
Anténa/kabel
Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény pomocí kabelu RF (75 Ω).
•• Jestliže budete používat více než 2 televizory, použijte rozdělovač
signálu.
•• Jestliže má obraz špatnou kvalitu, nainstalujte správným způsobem
zesilovač signálu, aby se kvalita zlepšila.
•• Pokud je kvalita obrazu s připojenou anténou špatná, zkuste anténu
natočit správným směrem.
•• Kabel antény a převaděč nejsou součástí dodávky.
•• V případě lokality, kde není podporováno vysílání v rozlišení ULTRA
HD, nedokáže tento televizor přijímat vysílání v rozlišení ULTRA HD
přímo. (V závislosti na modelu)
Satelitní anténa
Připojte televizor k satelitní anténě prostřednictvím zásuvky pro
satelitní příjem a satelitního kabelu RF (75 Ω). (V závislosti na modelu)
Modul CI
Pro zobrazení kódovaných (placených) vysílání v režimu digitální
televize. (V závislosti na modelu)
•• Zkontrolujte, zda je modul CI vložen do slotu PCMCIA se správnou
orientací. Pokud modul není vložen správně, může dojít k poškození
televizoru nebo slotu PCMCIA.
•• Pokud televizor nemá obraz nebo zvuk při připojení modulu CI +
CAM, kontaktujte provozovatele pozemního/ kabelového/ satelitního
vysílání.
Připojte televizor k externím zařízením. Pro dosažení nejlepší kvality
obrazu a zvuku propojte externí zařízení a televizor pomocí kabelu
HDMI. Samostatný kabel není součástí dodávky.
ČESKY
K televizoru lze připojit různá externí zařízení a přepínáním režimů
vstupů volit určité externí zařízení. Další informace o připojování
externích zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení.
Další připojení
HDMI
•• Podporovaný formát HDMI Audio:
(V závislosti na modelu)
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
(Pouze u modelů UHD)
••
( ) [Obraz] [Další nastavení]
[HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Zapnuto: Podporuje rozlišení 4K při 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Vypnuto: Podporuje rozlišení 4K při 50/60 Hz 8 bitů (4:2:0)
Pokud zařízení připojené k portu Vstup rozlišení ULTRA HD Deep
Colour také podporuje, obraz bude zřejmě zřetelnější. Pokud však
zařízení toto rozlišení nepodporuje, nemusí pracovat správně. V
takovém případě změňte nastavení televizoru [HDMI ULTRA HD Deep
Colour] na možnost Vypnuto.
USB
Některé huby USB nemusí fungovat. Pokud není zařízení USB připojené
pomocí hubu USB rozpoznáno, připojte jej přímo k portu USB na TV.
•• K připojení webové kamery použijte port USB 1. Port USB 2 nemusí
některé webové kamery podporovat. (V závislosti na modelu)
•• Doporučujeme použít rozbočovač USB nebo pevný disk USB s
napájením. (Není-li napájení dostačující, nemusí být paměťové
zařízení USB rozpoznáno správně.)
•• Doporučujeme použít externí pevný disk USB s jmenovitým napětím
5 V nebo nižším a jmenovitým proudem 500 mA nebo nižším.
9
Externí zařízení
Externí reproduktory
Dostupná externí zařízení jsou: Přehrávač Blu-ray, HD přijímače, DVD
přehrávače, videorekordéry, audiosystémy, paměťová zařízení USB,
počítače, herní zařízení a další externí zařízení.
(V závislosti na modelu)
ČESKY
•• Připojení externích zařízení se může u různých modelů lišit.
•• Externí zařízení lze připojovat k televizoru bez ohledu na pořadí
televizního portu.
•• Pokyny k používání externího zařízení naleznete v příslušném návodu
k použití.
•• Když k televizoru připojujete herní zařízení, použijte kabel dodaný
společně s herním zařízením.
•• V režimu PC může vznikat šum v souvislosti s rozlišením, svislým
vzorem, kontrastem nebo jasem. Pokud vzniká šum, změňte vstup PC
na jiné rozlišení, změňte obnovovací frekvenci na jinou hodnotu nebo
upravte jas a kontrast v nabídce OBRAZ, dokud se obraz nevyjasní.
•• V režimu PC nemusí některá nastavení rozlišení fungovat správně
v závislosti na grafické kartě.
•• Pokud je na počítači přehráván obsah v rozlišení ULTRA HD, může
dojít k dočasnému narušení videa nebo zvuku v závislosti na výkonu
počítače. (V závislosti na modelu)
•• Při připojování ke kabelové síti LAN doporučujeme používat kabel
kategorie 7 (CAT 7). (Pouze tehdy, je-li k dispozici port .)
EXTERNAL
SPEAKER OUT
nebo
STEREO
(8 )
VOLUME
CONTROL
Ovládací port výstupu pro reproduktor
+
ZESÍLIT
-
ZESLABIT
PRAVÝ
LEVÝ
: V závislosti na modelu
•• Používejte pouze zařízení s 3 pólovým stereofonním
konektorem Jack 3,5 mm.
•• Nepřipojujte sluchátka ani sluchátka do uší k portu pro
připojení externího reproduktoru.
10
Metoda ovládání hlasitosti pomocí portu
Síť
(V závislosti na modelu)
(V závislosti na modelu)
•• Specifikace kabelu.
Připojení k pevné síti
/ ZESÍLIT / ZESLABIT
ČESKY
Každý kolík Zesílit /
Zeslabit je připojen
přes 3,3 V k CPU
GPIO.
Televizor lze připojit k serveru Pro:Centric prostřednictvím portu sítě
. Po provedení fyzického připojení je třeba televizor nastavit pro
síťovou komunikaci.
Připojte port sítě
modemu nebo směrovače ze serveru Pro:Centric k
portu sítě
televizoru.
CPU rozpozná
přechod z 3,3 V na
úroveň
a použije
jej pro ovládání
hlasitosti.
2
1
Širokopásmový modem
Směrovač
Širokopásmový modem
Serveru Pro:Centric
Širokopásmový modem
Serveru Pro:Centric
P řipojte port sítě
televizoru.
modemu nebo směrovače k portu sítě
P řipojte port sítě
počítače k portu sítě
(V závislosti na modelu)
televizoru.
•• K portu sítě
nepřipojujte modulární telefonní kabel.
•• Vzhledem k tomu, že existují různé způsoby připojení,
postupujte podle pokynů telekomunikační společnosti nebo
poskytovatele služeb sítě Internet.
11
Použití tlačítek
Základní funkce
<Typ A>
ČESKY
Zapnutí (Stiskněte)
(V závislosti na modelu)
Vypnutí1 (Stiskněte a podržte)
Pomocí tlačítka můžete snadno ovládat funkce televizoru.
Ovládání nabídky (Stiskněte2)
Výběr nabídky (Stiskněte a podržte3)
<Typ A>
<Typ B>
Zapnutí (Stiskněte)
Vypnutí1 (Stiskněte a podržte)
Ovládání hlasitosti
Ovládání programů
<Typ B>
1 Všechny spuštěné aplikace budou ukončeny.
2 Pro navigaci v nabídce krátce stiskněte tlačítko, když je televizor
zapnutý.
3 Tuto funkci můžete používat po zpřístupnění ovládání nabídky.
Úprava nastavení menu
(V závislosti na modelu)
Když je televizor zapnutý, stiskněte jednou tlačítko . Pomocí tlačítka
můžete upravit položky nabídky.
Vypne zařízení.
Změna vstupního zdroje.
Procházení uloženými programy.
Úprava úrovně hlasitosti.
Přístup do nabídky nastavení.
Zavře veškeré nabídky na obrazovce a vrátí se k zobrazení
televizoru.
12
Nastavení úhlu televizoru
podle potřeb
Použití dálkového ovladače
(V závislosti na modelu)
Televizor můžete natočit o 20 stupňů doleva nebo doprava a upravit
jeho úhel podle vlastních potřeb.
Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte
baterie (1,5 V typu AAA) tak, aby koncovky a odpovídaly štítku
umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Při
vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.
Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na
televizoru.
20˚
20˚
•• Při nastavování úhlu televizoru dávejte pozor na prsty.
-- Pokud byste si ruce nebo prsty skřípli, mohli byste se
zranit. Pokud je výrobek příliš nakloněný, může spadnout a
způsobit škodu nebo zranění.
(Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu
nebo oblasti.)
13
ČESKY
Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače.
Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným
způsobem.
* Tlačítko je třeba stisknout a podržet na déle než 3 sekundy.
ČESKY
(NAPÁJENÍ) Zapne nebo vypne televizor.
Nastavení jasu obrazovky tak, aby se snížila
spotřeba energie.
Tato funkce není podporována.
Změna vstupního zdroje.
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
Číselná tlačítka Slouží k zadávání čísel.
Tlačítka s abecedou Slouží k zadávání písmen.
Přístup k uloženému seznamu programů.
(MEZERA) Slouží k zadání mezery na klávesnici na displeji.
Návrat k dříve zobrazenému programu.
Úprava úrovně hlasitosti.
Přístup k menu Domů.
*
Zobrazuje předchozí historii.
Zobrazuje předchozí historii.
Vypnutí všech zvuků.
*
Slouží k přístupu do nabídky [Dostupnost].
Procházení uloženými programy.
Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
Zobrazí průvodce pořady.
Zobrazí nebo skryje interaktivní nabídku pro hotely.
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházení
nabídkami nebo možnostmi.
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.
Přejde na hlavní menu.
(ZPĚT) Návrat na předchozí úroveň.
Vymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke sledování
televizoru.
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
Tlačítka teletextu (
) Tato tlačítka se používají pro
teletext.
V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
Ovládací tlačítka (
) Ovládá mediální obsah.
Tato funkce není podporována.
Výběr zdroje nabídky MHP televizoru.
Aktivuje funkci popisu zvuků.
Nastavení funkce budíku.
14
•• Nekombinujte nové baterie se starými. Mohlo by dojít
k jejich přehřátí a vytečení.
•• Je třeba dodržet správnou polaritu baterie. V opačném
případě může dojít k jejímu prasknutí či vytečení, což může
vést k požáru, zranění osob nebo znečištění životního
prostředí.
•• Tento přístroj používá baterie. Ve vaší komunitě mohou
existovat předpisy, které kvůli životnímu prostředí vyžadují
řádnou likvidaci těchto baterií. Informace o likvidaci nebo
recyklaci vám podají místní úřady.
•• Interní a externí baterie produktu by neměly být vystavovány
nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu
světlu, ohni apod.
Odstraňování potíží
Verzi softwaru je možné aktualizovat a vylepšit tak jeho výkon.
Televizor nelze ovládat dálkovým ovladačem.
•• Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.
•• Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem nenachází
překážka.
•• Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené ( na ,
na ).
Nezobrazuje se žádný obraz a není slyšet žádný zvuk.
•• Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
•• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
•• Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní jiná
zařízení.
Televizor se náhle vypne.
•• Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení.
•• Zkontrolujte, zda je funkce automatického vypnutí aktivována
v nastavenou dobu.
•• Je-li televizor zapnutý, ale bez signálu, vypne se televizor
automaticky po 15 minutách nečinnosti.
Při připojení k počítači (HDMI) není detekován žádný signál.
•• Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
•• Připojte kabel HDMI znovu.
•• Zapněte televizor a restartujte počítač.
•• Pokud je výrobek při dotyku studený, můžete po jeho zapnutí
pozorovat nepatrné blikání. Jde o normální jev, výrobek je v pořádku.
•• Tento panel je moderní zařízení obsahující miliony pixelů. Na panelu
můžete vidět drobné černé nebo jasně barevné tečky (červené, modré
nebo zelené) velikosti 1 ppm. Nejedná se o závadu a neovlivňuje to
výkon ani spolehlivost výrobku. Tento jev se vyskytuje také u výrobků
třetích stran a není důvodem pro výměnu nebo vrácení peněz.
•• Na základě pozice, ze které panel sledujete (vlevo/vpravo/nahoře/
dole), se může jas a barvy panelu lišit.
Tento jev je způsoben povahou panelu. Nesouvisí s výkonem výrobku
a nejedná se o závadu.
•• Zobrazení statického obrazu po delší dobu může způsobit vypálení
obrazu. Nezobrazujte na obrazovce televizoru statický obraz dlouho.
Vytvářený zvuk
•• „Praskání“: Praskání, ke kterému dochází při sledování nebo vypnutí
televizoru, vzniká tepelným smršťováním plastu kvůli teplotě a
vlhkosti. Tento zvuk je běžný u výrobků, u kterých dochází k tepelné
deformaci.
•• Bzučení elektrických obvodů/panelu: Tichý zvuk vzniká ve
vysokorychlostním spínacím obvodu, který dodává velké množství
proudu pro provoz výrobku. Liší se v závislosti na výrobku. Tento
vytvářený zvuk nemá vliv na výkon ani spolehlivost výrobku.
•• Při čištění produktu dbejte na to, aby se do mezery mezi
horním, levým nebo pravým okrajem panelu a vodicím
panelem nedostala žádná kapalina nebo cizí předměty.
(V závislosti na modelu)
•• Z hadříku vyždímejte přebytečnou vodu nebo čisticí
prostředek.
•• Vodu ani čisticí prostředek nestříkejte přímo na obrazovku
televizoru.
•• Na hadřík nastříkejte přiměřené množství vody nebo čisticího
prostředku potřebné k otření obrazovky.
15
ČESKY
Zákazník si musí ověřit kompatibilitu svého zařízení se softwarem LGE.
V případě potřeby se poraďte se společností LGE a odešlete upravenou
verzi softwaru podle pokynů od společnosti LGE.
Neobvyklý obraz
Technické údaje
(Závisí na zemi)
ČESKY
Specifikace vysílání
Digitální TV
Analogová TV
(Závisí na zemi)
(Závisí na zemi)
DVB-S/S21
Televizní systém
PAL/SECAM B/G, D/K, I
DVB-T/T21
SECAM L
DVB-C
DVB-S/S21
DVB-C
DVB-T/T21
VHF III: 174 až 230 MHz
Pokrytí kanálu
(Pásmo)
UHF IV: 470 až 606 MHz
950 až 2 150 MHz
46 až 890 MHz
UHF V: 606 až 862 MHz
S pásmo II: 230 až 300 MHz
S pásmo III: 300 až 470 MHz
Maximální počet
uložených programů
3 000
Impedance externí
antény
75 Ω
Modul CI (Š × V × H)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Pouze model s podporou DVB-T2/C/S2.
16
6 000
46 až 862 MHz
Bezdrátový modul (LGSBWAC92) – technické údaje
Bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Výstupní výkon (max.)
2 400 až 2 483,5 MHz
18 dBm
5 150 až 5 725 MHz
18 dBm
5 725 až 5 850 MHz (Pro státy mimo EU)
ČESKY
Frekvenční rozsah
12 dBm
Bluetooth
Frekvenční rozsah
Výstupní výkon (max.)
2 400 až 2 483,5 MHz
8 dBm
Kanály pásma se mohou v různých zemích lišit. Uživatel proto nemůže změnit ani upravit provozní frekvenci. Tento produkt je nastaven podle
regionální tabulky frekvencí.
Informace pro uživatele: Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a vaším tělem.
Standard “IEEE 802.11ac” není dostupný ve všech zemích.
Podmínky prostředí
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu
Méně než 80 %
Teplota pro skladování
-20 °C až 60 °C
Vlhkost pro skladování
Méně než 85 %
17
Podporovaný režim HDMI-DTV
Rozlišení
ČESKY
640 x 480p
720 x 480p
720 x 576p
1 280 x 720p
1 920 x 1 080i
1 920 x 1 080p
1 920 x 1 080p1
3 840 x 2 160p1
4 096 x 2 160p1
1 Kromě modelu LT66*
18
Horizontální
Frekvence (kHz)
Vertikální
Frekvence (Hz)
31,46
31,5
31,47
31,5
31,25
44,96
45
37,5
28,12
33,72
33,75
26,97
27
33,71
33,75
56,25
67,43
67,5
112,5
134,86
135
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,86
135
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,86
135
59,94
60
59,94
60
50
59,94
60
50
50
59,94
60
23,97
24
29,97
30
50
59,94
60
100
119,88
120
23,98
24
25
29,97
30
50
59,94
60
23,98
24
25
29,97
30
50
59,94
60
Podporovaný režim HDMI-PC
•• PC audio není podporováno.
•• Pro režim PC použijte port HDMI IN 1. (V závislosti na modelu)
Rozlišení
Horizontální
Frekvence (kHz)
Vertikální
Frekvence (Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1 024 x 768
48,36
60
1 360 x 768
47,71
60,01
1 152 x 864
54,34
60,05
1 280 x 1 024
63,98
60,02
1 920 x 1 080
67,5
60
1 920 x 1 0801
134,86
135
119,88
120
2 560 x 1 4401
88,78
59,95
3 840 x 2 1601
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,86
135
23,98
24
25
29,97
30
50
59,94
60
4 096 x 2 1601
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,86
135
23,98
24
25
29,97
30
50
59,94
60
1 Kromě modelu LT66*
Informace o připojení ke
komponentnímu portu
Podporované formáty zvuku
Komponentní porty na televizoru
.mp3
Porty videovýstupu na přehrávači DVD
Signál
Komponentní
480i / 576i
O
.wav
Položka
Informace
Přenosová
rychlost
32 Kb/s až 320 Kb/s
Vzorkovací
frekvence
od 16 kHz do 48 kHz
Podpora
MPEG1, MPEG2
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
-
Vzorkovací
frekvence
od 8 kHz do 96 kHz
480p / 576p
O
Podpora
PCM
720p / 1 080i
O
Kanály
mono, stereo
1 080p
O
Přenosová
rychlost
64 Kb/s až 320 Kb/s
Vzorkovací
frekvence
od 8 kHz do 48 kHz
Podpora
Vorbis
Podporované formáty fotografií
Formát
souboru
Formát
.ogg
Rozlišení
Minimálně: 64 (Š) x 64 (V)
.jpeg, .jpg,
.jpe
.png
.bmp
JPEG
Maximálně (Běžný typ):
15 360 (Š) x 8 640 (V)
Maximálně (Progresivní typ):
1 920 (Š) x 1 440 (V)
PNG
BMP
.wma
Minimálně: 64 (Š) x 64 (V)
Maximálně: 5 760 (Š) x 5 760 (V)
Minimálně: 64 (Š) x 64 (V)
Maximálně: 1 920 (Š) x 1 080 (V)
.flac
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
128 Kb/s až 320 Kb/s
Vzorkovací
frekvence
od 8 kHz do 48 kHz
Podpora
WMA
Kanály
až 6 kanálů
Přenosová
rychlost
-
Vzorkovací
frekvence
od 8 kHz do 96 kHz
Podpora
FLAC
Kanály
mono, stereo
ČESKY
Formát
souboru
(Kromě modelu UT64*)
•• Počet podporovaných programů se může lišit v závislosti na
vzorkovací frekvenci.
19
Podporované formáty videa
Upozornění pro přehrávání videa
(Pouze u modelů UHD)
Přípona
ČESKY
.asf
.wmv
Kodek
Video
VC-1 profil Advanced (bez WMVA), VC-1
Simple, profily a Main
Zvuk
WMA Standard (Kromě WMA v1/WMA
Speech)
Video
Xvid (kromě 3 warp-point GMC), H.264/
AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Přípona
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4
Video
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
.avi
.mp4
.m4v
.mov
.3gp
Video
H.264/AVC, MPEG-4
.3g2
Zvuk
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Video
.mpeg
.dat
.vob
20
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
Podporované externí titulky
Externí
titulky
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX),
*.dcs (DLP Cinema)
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1
Layer III (MP3)
Vložené
titulky
Video
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM, Dolby AC-4
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3)
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II,
DVD-LPCM
.rm1
Video
RV30, RV40
.rmvb1
Zvuk
Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC
1 Závisí na zemi
H.264/AVC, HEVC
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8,
VP9, HEVC
.mts
.mpg
.ts
Video
Formát
.trp
.tp
.mkv
Kodek
Titulky
.mkv
.ts
•• Video v rozlišení ULTRA HD: 3 840 x 2 160, 4 096 x 2 160
•• Některá videa v rozlišení ULTRA HD a s kódováním HEVC, která nejsou
oficiálně poskytovaná společností LG Electronics, nemusí být možné
přehrát.
•• Některé kodeky mohou být podporovány po softwarovém upgradu.
Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced
Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4: Časovaný text
Licence
U různých modelů se podporované licence mohou lišit.
ČESKY
Informační upozornění
k softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a
dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční
podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód
na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti
zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato
nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
Informace o stahování
softwaru
(Pouze UT64*)
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž
logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky
společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech
a dalších zemích.
Patenty DTS naleznete na webové stránce http://patents.dts.com.
Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited.
DTS, příslušný symbol a DTS a symbol dohromady, DTS 2.0 Channel,
DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD a DTS Virtual:X jsou registrované
obchodní známky nebo obchodní známky společnosti DTS, Inc. v USA
a dalších zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos,
a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
(V závislosti na modelu)
•• Software SuperSign a příručka
-- Navštivte webové stránky společnosti LG Electronics (http://partner.
lge.com) a stáhněte si nejnovější software pro váš model.
21
Model a sériové číslo produktu jsou umístěny na
zadní a jedné boční straně produktu. Poznamenejte
si je níže pro případ potřeby servisu.
Model
Sériové číslo
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising