LG | 32LV765H | User manual | LG 32LV765H Příručka uživatele

LG 32LV765H Příručka uživatele
LED TV
LV76**
LV66**
12
14
16
LU66**
UV66**
AAA
20
a
X2
X2
X2
c
X6
(M4 X L20)
32LV76**
32LU66**
b
X8
(M4 X L20)
43/49/55LV76**
43/49LV66**
43/49/55UV66**
43/49LU66**
: Depending on model /
/ В зависимост от модела / Závisí na modelu / Selon le modèle / Abhängig vom Modell / Ανάλογα με το μοντέλο
/ Típusfüggő / In base al modello / Zależnie od modelu / Dependendo do modelo / În funcţie de model / В зависимости от модели / U zavisnosti od
modela / Ovisno o modelu / Odvisno od modela / En función del modelo / Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir / Залежно від моделі
www.lg.com
1
2
3-A
a
c
a
b
4-A
32LV76**, 32LU66**
4-B
43/49/55LV76**,
43/49LV66**,
43/49/55UV66**,
43/49LU66**
32LV76**, 32LU66**
5
+
3-B
b
43/49/55LV76**,
43/49LV66**,
43/49/55UV66**,
43/49LU66**
a
+
b
ANTENNA/
CABLE IN
HDMI IN
HDMI IN/ARC
USB IN
H/P OUT
CLOCK
Satellite IN
PCMCIA CARD SLOT
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
AV IN
VIDEO
L/MONO AUDIO R
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
HDMI-DVI IN
AV IN
AUDIO OUT
HDMI IN
DVI OUT
1
2
3
4
0
1
A
2
E
D
B
F
A
B
C
G
C
D
E
F
F
G
32LV761H-ZA
32LV761H-ZD
32LV765H-ZA
739
495
241
441
84
6.05
4.85
43LV761H-ZA
43LV761H-ZD
43LV765H-ZA
974
625
303
571
79.4
12.45
9.2
49LV761H-ZA
49LV765H-ZA
1107
702
303
645
79.4
14.55
11.3
55LV761H-ZA
1241
770
303
720
63.0
19.5
16.3
0
1
2
A
B
C
D
E
F
F
G
32LU661H-ZA
739
495
241
441
84
6.05
4.85
43LV661H-ZA
43UV661H-ZB
43LU661H-ZA
977
630
303
575
80.8
11.2
8.0
49LV661H-ZA
49UV661H-ZB
49LU661H-ZA
1110
705
303
650
81.1
14.5
11.3
55UV661H-ZB
1249
783
303
730
83.4
17.4
14.2
NÁVOD K OBSLUZE
Bezpečnost a reference
Televizor LED*
* Televizor LED LG používá obrazovku LCD s podsvětlením
diodami LED.
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod
a uložte jej pro budoucí potřebu.
www.lg.com
Autorská práva © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
Varování! Bezpečnostní
pokyny
ČESKY
UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM – NEOTVÍREJTE
UPOZORNĚNÍ : Z DŮVODU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEDEMONTUJTE KRYT NEBO ZADNÍ ČÁST PRODUKTU.
PRODUKT NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BYSTE
MOHLI SAMI OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PRODUKTU SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÝM PRACOVNÍKŮM SERVISU.
Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na
přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ pod
krytem produktu, které může být dostatečně vysoké na to, aby
představovalo pro člověka riziko úrazu elektrickým proudem.
Účelem tohoto symbolu je upozornit uživatele na důležité
pokyny k provozu a údržbě (servisní pokyny), které se
nacházejí v tištěných materiálech přiložených k produktu.
VAROVÁNÍ : ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TENTO PRODUKT
PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI VLHKOSTI.
ZAMEZTE VZNIKU POŽÁRU A VŽDY UDRŽUJTE SVÍČKY
ČI JINÉ ZDROJE OTEVŘENÉHO OHNĚ V DOSTATEČNÉ
VZDÁLENOSTI OD PRODUKTU.
•• Neumisťujte televizor a dálkový ovladač v následujících prostředích:
-- Místo vystavené přímému slunečnímu svitu
-- Místo s vysokou vlhkostí, např.koupelna
-- Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která
produkují teplo
-- Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být
snadno vystaven páře nebo oleji
-- Místo vystavené dešti nebo větru
-- Blízko nádob s vodou, např. Váz
Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, závadě
nebo deformaci výrobku.
•• Neumísťujte výrobek do prašného prostředí. Mohlo by dojít
k požáru.
•• Elektrická zástrčka slouží k odpojení zařízení. Zástrčka musí být
okamžitě přístupná.
2
•• Napájecí zástrčky se nedotýkejte mokrýma rukama. Pokud jsou
kolíky kabelu mokré nebo zaprášené, zcela otřete a osušte zástrčku.
Vysoká vlhkost by mohla způsobit zranění elektrickým proudem.
•• Napájecí kabel musí být připojen k uzemněné zásuvce. (S výjimkou
zařízení, která se neuzemňují.) Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem nebo zranění.
•• Napájecí kabel řádně připojte, jinak může dojít ke vzniku požáru.
•• Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřišel do styku s horkými
objekty, například s topným tělesem. Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
•• Nepokládejte na napájecí kabely těžké předměty ani samotný
výrobek. Jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
•• Kabel antény mezi vnitřkem a vnějškem budovy zahněte tak, aby
dovnitř nezatékal déšť. Jinak by mohlo dojít k poškození vnitřku
výrobku vodou a hrozbě úrazu elektrickým proudem.
•• Při montáži televizoru na stěnu dbejte na to, aby televizor po
montáži nevisel za napájecí a signálové kabely na zadní straně
televizoru jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
•• Nezapojujte do jedné elektrické zásuvky příliš mnoho elektrických
zařízení. Jinak může dojít k požáru z důvodu přehřátí.
•• Při připojování externích zařízení dávejte pozor, aby vám výrobek
neupadl nebo se nepřevrátil. Jinak může dojít ke zranění nebo
poškození výrobku.
•• Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti,
který je součástí balení, mimo dosah dětí. Materiál proti vlhkosti
by mohl být při požití nebezpečný. Pokud by došlo k náhodnému
požití, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici. Vinylové
obaly mohou způsobit zadušení. Uchovávejte je proto mimo dosah
dětí.
•• Nedovolte, aby na televizor lezly nebo se jej přidržovaly děti. Jinak
se může televizor převrátit a způsobit vážné zranění.
•• Použité baterie pečlivě likvidujte, aby je děti nemohly sníst.
V případě, že dítě baterie sní, ihned s ním jděte k lékaři.
•• Nevkládejte do koncovky napájecího kabelu žádné kovové ani
vodivé předměty (například ostré předměty jako kovové hřebíky,
příbory, šroubovák), když je zástrčka zapojena do elektrické
zásuvky. Rovněž se nedotýkejte zástrčky napájecího kabelu ihned
po odpojení zástrčky z elektrické sítě. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
•• Používejte pouze napájecí adaptér a napájecí kabel schválený
společností LG Electronics. Jinak může dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem, závadě nebo deformaci produktu.
•• Napájecí adaptér ani napájecí kabel nikdy nerozebírejte. Mohlo by
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Zacházejte s adaptérem opatrně a chraňte jej před vnějšími nárazy.
Vnější náraz může adaptér poškodit.
•• Ujistěte se, že je napájecí kabel řádně připojen k zástrčce na
televizoru.
•• Výrobek instalujte v prostředí, kterým neprocházejí rádiové vlny.
•• Mezi kabelem venkovní antény a napájecím kabelem musí být
dostatečná vzdálenost, aby v případě pádu antény její kabel
nezasáhl kabel napájecí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
•• Neinstalujte výrobek na místech, jako jsou nestabilní police nebo
šikmé plochy. Rovněž se vyhněte místům, kde dochází k vibracím
nebo kde výrobek nemá plnou oporu. V opačném případě může
výrobek spadnout nebo se převrátit, což může způsobit zranění
nebo poškození výrobku.
•• Pokud televizor instalujete na stojan, je nutné provést opatření
proti jeho převrácení. Jinak se může výrobek převrátit a způsobit
zranění. (Závisí na modelu)
•• Pokud máte v úmyslu připevnit výrobek na stěnu, připevněte
k jeho zadní straně propojovací mezičlánek standardu VESA pro
montáž na stěnu (volitelné součásti). Při instalaci přístroje na stěnu
pomocí držáku pro montáž na stěnu (volitelné součásti) jej pečlivě
upevněte, aby nespadl.
•• Používejte pouze přídavná zařízení/příslušenství uváděná
výrobcem.
•• Při instalaci antény se poraďte s kvalifikovaným technikem. Mohlo
by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Doporučujeme, abyste televizor sledovali ze vzdálenosti
odpovídající alespoň 2 až 7násobku úhlopříčky obrazovky.
V případě dlouhého sledování televizoru může dojít
k rozmazanému vidění.
•• Používejte pouze uvedený typ baterie. Jinak by mohlo dojít
k poškození dálkového ovladače.
•• Nekombinujte nové baterie se starými. Mohlo by dojít k jejich
přehřátí a vytečení.
•• Baterie by neměly být vystavovány vlivům nadměrného tepla.
Například byste je neměli vystavovat přímému slunci, otevřenému
ohni a působení elektrických topných těles.
ČESKY
•• Neumísťuje ani neuskladňujte v blízkosti výrobku hořlavé látky.
Při neopatrném zacházení s hořlavými látkami hrozí nebezpečí
výbuchu nebo požáru.
•• Nevhazujte do výrobku kovové objekty, jako jsou například mince,
sponky do vlasů, příbory nebo dráty, ani hořlavé objekty, například
papír nebo zápalky. To si musí uvědomit zvláště děti. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. Pokud
se dovnitř výrobku dostane cizí předmět, odpojte napájecí kabel a
kontaktujte servisní středisko.
•• Nestříkejte na výrobek vodu ani jej nečistěte hořlavou látkou
(ředidlem nebo benzenem). Mohlo by dojít k požáru nebo
elektrickému šoku.
•• Zabraňte nárazům či pádu jakýchkoli předmětů do výrobku a dejte
pozor, abyste nic neupustili na obrazovku. Mohlo by dojít ke zranění
nebo k poškození výrobku.
•• Nikdy se nedotýkejte tohoto výrobku či antény během bouřky.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
•• Nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky pokud došlo k úniku plynu,
nejdříve otevřete okna a vyvětrejte. Mohlo by dojít k požáru nebo
vznícení od elektrického výboje.
•• Sami výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Mohlo
by dojít k požáru nebo elektrickému šoku. V případě nutnosti
provedení kontroly, kalibrace či opravy se obraťte na servisní
středisko.
•• V případě, že dojde k některé z níže uvedených událostí, výrobek
ihned odpojte a kontaktujte místní servisní středisko.
-- Výrobek byl poškozen
-- Do výrobku se dostaly cizí předměty
-- Z výrobku vycházel kouř nebo nezvyklý zápach
Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte od něj
napájecí kabel. Usazený prach může způsobit požár, případně
opotřebená izolace může způsobit probíjení, úraz elektrickým
proudem nebo požár.
•• Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě, nebo
zatížené např. vázou nebo objekty naplněné vodou.
•• Neinstalujte tento výrobek na stěnu, pokud by tam byl vystaven
působení oleje nebo olejové mlhy. To by mohlo výrobek poškodit
a způsobit jeho pád.
•• Pokud se do produktu (jako je např. napájecí adaptér, napájecí
kabel nebo televizor) dostane voda nebo jiná látka, okamžitě
odpojte napájecí kabel a kontaktujte středisko služeb. Jinak může
dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
3
ČESKY
•• Signál z dálkového ovladače může být rušen slunečním světlem
nebo jiným silným světlem. V takovém případě světlo v místnosti
zeslabte.
•• Pokud připojujete externí zařízení, například herní konzole,
použijte dostatečně dlouhé kabely. V opačném případě může
výrobek spadnout, což může způsobit zranění nebo poškození
výrobku.
•• Nezapínejte/nevypínejte výrobek zapojením zástrčky do/vytažením
zástrčky z elektrické zásuvky. (Nepoužívejte elektrickou zástrčku
jako vypínač.) Mohlo by dojít k mechanické závadě nebo úrazu
elektrickým proudem.
•• Postupujte podle instalačních pokynů níže, abyste zabránili
přehřátí výrobku.
-- Vzdálenost mezi výrobkem a stěnou by měla být minimálně
10 cm.
-- Neumisťujte výrobek na místo bez dostatečné ventilace (např. do
knihovny nebo skříňky).
-- Neumisťujte výrobek na koberec nebo polstrování.
-- Dbejte na to, aby větrací otvor nebyl blokován ubrusem či
závěsem.
Mohlo by dojít k požáru.
•• Dbejte na to, abyste se při delším sledování televize nedotkli
ventilačních otvorů, protože by mohly být horké. Nedojde
k ovlivnění provozu či výkonu výrobku.
•• Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel zařízení nejeví známky
poškození nebo opotřebení, pokud ano, odpojte jej a nahraďte
stejným kabelem (získaným z autorizovaného servisu).
•• Dbejte na to, aby se na kolících zástrčky napájecího kabelu nebo
zásuvky nehromadil prach. Mohlo by dojít k požáru.
•• Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým
poškozením, jako je překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí
ve dveřích nebo přišlápnutí. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám,
elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel vychází ze
zařízení.
•• Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani ostrými předměty
(například nehty, tužkou či perem) které mohou zařízení poškrábat.
•• Nedotýkejte se obrazovky ani na ni na delší dobu nepokládejte
prsty. Mohlo by dojít k dočasné deformaci obrazu.
4
•• Pokud je tato jednotka připojena k zásuvce na střídavý proud,
není odpojena od zdroje střídavého proudu, i když tuto jednotku
vypnete VYPÍNAČEM.
•• Při odpojování kabelu jej uchopte za zástrčku a vytáhněte. Pokud
dojde k oddělení vodičů uvnitř kabelu, může dojít k požáru.
•• Před přesouváním výrobku nejprve vypněte napájení. Pak
vytáhněte napájecí kabely, kabely antény a všechny připojovací
kabely. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo napájecího
kabelu a vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
•• Při přesouvání nebo vybalování výrobku pracujte ve dvojici, protože
výrobek je těžký. Jinak může dojít ke zranění.
•• Veškeré opravy výrobku svěřte kvalifikovaným pracovníkům
servisu. Výrobek je potřeba opravit v případě, že byl jakýmkoli
způsobem poškozen, například v případě poškození napájecího
kabelu nebo zástrčky, vniknutí kapaliny či objektů do zařízení
nebo pokud bylo zařízení vystaveno dešti či vlhkosti, nefunguje
standardním způsobem či spadlo na zem.
•• V blízkosti televizoru nepoužívejte elektrické spotřebiče s vysokým
napětím (např. elektrickou mucholapku). Může dojít k poškození
produktu.
•• Při čištění výrobku a jeho součástí nejprve odpojte napájení a
otřete jej měkkým hadříkem. Použití nadměrné síly může způsobit
poškrábání nebo změny zbarvení. Nestříkejte na výrobek vodu ani
jej neotírejte mokrým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky na
sklo, osvěžovače vzduchu, insekticidy, maziva, vosky (na vozidla,
průmyslové), abraziva, rozpouštědla, benzen, alkoholy atd., které
mohou poškodit výrobek a jeho panel. V opačném případě může
dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku
(deformaci, korozi nebo prasknutí).
Příprava
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
ČESKY
•• Při prvním zapnutí televizoru po dodání z výroby může inicializace
televizoru trvat několik minut. (Závisí na modelu)
•• Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
•• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně
lišit od obrázků v této příručce.
•• Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a
modelu výrobku, který používáte.
•• Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové funkce.
•• Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
•• Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu
zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
•• Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB
s rámečkem, který má tloušťku menší než 10 mm a šířku menší
než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení USB
připojit k portu USB televizoru, použijte prodlužovací kabel, který
podporuje protokol USB .
•• Jak se používá feritové jádro (Pouze 24/28LV76**)
-- K omezení elektromagnetického rušení napájecího nebo
komponentního kabelu použijte feritové jádro. Napájecí kabel
omotejte jednou kolem feritového jádra.
(Pouze 24LV76**)
[Strana ke stěně]
[Strana k televizoru]
20 cm (+ / -2 cm)
[k externímu zařízení]
[Strana k televizoru]
(Pouze 28LV76**)
[Strana ke stěně]
[Strana k televizoru]
20 cm (+ / -2 cm)
•• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
•• Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí
zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy
kabelů HDMI)
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM (3 m nebo kratší)
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet (3 m nebo
kratší)
5
ČESKY
•• Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není
zaručena bezpečnost a životnost výrobku.
•• Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená
neschválenými položkami.
•• Při připojování televizoru ke stojanu položte obrazovku
lícem dolů na stůl nebo rovnou plochu opatřenou
měkkou podložkou, abyste obrazovku chránili před
poškrábáním. (Závisí na modelu)
•• Ujistěte se, že jsou šrouby správně vloženy a bezpečně
utaženy. (Pokud nejsou utaženy dostatečně bezpečně,
může se televizor po instalaci naklonit dopředu.)
Neutahujte šrouby příliš velkou silou aby nedošlo
k poškození a nesprávnému utažení šroubů.
•• Z hadříku vyždímejte přebytečnou vodu nebo čisticí
prostředek.
•• Vodu ani čisticí prostředek nestříkejte přímo na
obrazovku televizoru.
•• Na hadřík nastříkejte přiměřené množství vody nebo
čisticího prostředku potřebné k otření obrazovky.
•• Při čištění produktu dbejte na to, aby se do mezery mezi
horním, levým nebo pravým okrajem panelu a vodicím
panelem nedostala žádná kapalina nebo cizí předměty.
(Závisí na modelu)
Dokupuje se zvlášť
Zvedání a přemístění
televizoru
Než přemístíte nebo zvednete televizor, prostudujte si následující
pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby přeprava
proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost televizoru.
•• Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici nebo v obalovém
materiálu, ve kterém byl televizor původně dodán.
•• Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat, odpojte napájecí
kabel i všechny ostatní kabely.
•• Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu, aby
nedošlo k poškození.
•• Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte, abyste se
nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky
reproduktoru.
•• Přepravu velkého televizoru by měly provádět nejméně 2 osoby.
•• Při manuální přepravě televizoru držte televizor podle následujícího
vyobrazení.
U samostatně dokupovaných položek může v zájmu zlepšení kvality
dojít bez předchozího upozornění k úpravám nebo změnám. Toto zboží
můžete zakoupit u svého prodejce. Tato zařízení fungují pouze s určitými
modely. Název nebo technické řešení modelu se může změnit z důvodu
zdokonalení funkcí produktů nebo změny určitých okolností nebo
uplatňovaných zásad ze strany výrobce.
(Závisí na modelu)
AN-MR650H
Dálkový ovladač Magic
(Kromě modelu LV640*)
AN-MR650A
Dálkový ovladač Magic
(Pouze LV640*)
LEC-005
Hodiny LED
•• Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani nadměrnému
třesení.
•• Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze, nenatáčejte
televizor na stranu ani jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
•• Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí šasi rámu a tím
k poškození obrazovky.
•• Při manipulaci s televizorem dejte pozor, abyste nepoškodili
vyčnívající tlačítka.
•• Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu
poškození.
•• Při přesunu televizor nedržte za držáky kabelů, protože
může dojít k jejich přetržení a následnému zranění osob
a poškození televizoru.
6
Používání tlačítka
Základní funkce
<Typ A/B>
(Závisí na modelu)
<Typ A>
ČESKY
Zapnutí (Stiskněte)
Vypnutí1 (Stiskněte
a podržte)
Pomocí tlačítka můžete snadno ovládat funkce televizoru.
Ovládání hlasitosti
Ovládání programů
<Typ C>
nebo
<Typ B>
Zapnutí (Stiskněte)
Vypnutí1 (Stiskněte a podržte)
Ovládání nabídky (Stiskněte2)
Výběr nabídky (Stiskněte a podržte3)
1 Všechny spuštěné aplikace budou ukončeny.
2 Pro navigaci v nabídce krátce stiskněte tlačítko, když je televizor
zapnutý.
3 Tuto funkci můžete používat po zpřístupnění ovládání nabídky.
Úprava nastavení menu
(Závisí na modelu)
Když je televizor zapnutý, stiskněte jednou tlačítko . Pomocí tlačítka
můžete upravit položky nabídky.
Vypnutí zařízení.
Přístup do nabídky nastavení.
Vymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke
sledování televizoru.
Změna vstupního zdroje.
<Typ C>
Procházení uloženými programy.
Úprava úrovně hlasitosti.
7
Umístění televizoru na
stolek
Připevnění televizoru ke stolu
(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)
Televizor musí být připevněn ke stolu tak, aby nemohl být přetažen
vpřed ani vzad a nemohl tak způsobit zranění či poškození výrobku.
ČESKY
(Závisí na modelu)
1 Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené polohy na stolku.
• Mezi televizorem a stěnou musí být volný prostor (minimálně) 10
cm pro zajištění správného větrání.
<Typ A>
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4 šrouby
(Nejsou dodávány s televizorem)
Stojan
2 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
•• Neumísťujte televizor na zdroje tepla nebo do jejich
blízkosti, aby nedošlo k požáru nebo jinému poškození.
•• Při sestavování produktu nepoužívejte na závity šroubů
cizí látky (oleje, maziva apod.). (Mohlo by to způsobit
poškození produktu.)
Stůl
•• Šroub : M5 x L (*L: zahloubení + 8 až 10 mm)
Příklad) Zahloubení: 15 mm, Šroub: M5 x L25
<Typ B>
2 Šrouby pro upevnění stojanu,
2 Podložky pro upevnění stojanu,
2 Matice pro upevnění stojanu
(Dodávány s televizorem)
Stojan
Stůl
8
Nastavení úhlu televizoru podle
potřeb
(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)
(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)
•• Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
Konektor bezpečnostního systému Kensington se nachází na zadní
straně televizoru. Další informace o instalaci a používání naleznete
v návodu přiloženém k bezpečnostnímu systému Kensington nebo na
webové stránce http://www.kensington.com. Lankem bezpečnostního
systému Kensington spojte televizor a stolek.
Televizor můžete natočit o 20 stupňů doleva nebo doprava a upravit
jeho úhel podle vlastních potřeb.
20˚
ČESKY
Použití bezpečnostního systému
Kensington
20˚
•• Dbejte, aby děti nešplhaly nebo se nevěšely na
televizor.
- Pokud byste si ruce nebo prsty skřípli, mohli byste
se zranit. Pokud je výrobek příliš nakloněný, může
spadnout a způsobit škodu nebo zranění.
Zajištění televizoru na stěně
(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)
1 Zasuňte a utáhněte šrouby s okem nebo televizní držáky a šrouby na
zadní straně televizoru.
• Jsou-li v místě šroubů s okem zasunuté šrouby, nejprve je vyjměte.
2 Připevněte držáky ke stěně pomocí šroubů. Poloha nástěnného
držáku musí odpovídat poloze šroubů s okem na zadní straně
televizoru.
3 Spojte šrouby s okem a nástěnné držáky pomocí pevného provazu.
Dbejte, aby byl provaz natažen rovnoběžně s vodorovným povrchem.
•• Dbejte, aby děti nešplhaly nebo se nevěšely na
televizor.
•• Použijte podložku nebo skříňku, která je dostatečně pevná a velká,
aby unesla televizor.
•• Konzole, šrouby a lanka nejsou součástí dodávky. Můžete je získat u
svého lokálního prodejce.
Montáž na stěnu
Připevněte opatrně volitelný držák pro montáž na stěnu na zadní stranu
televizoru a nainstalujte jej na pevnou stěnu kolmou k podlaze. Pokud
připevňujete televizor k jiným stavebním materiálům, obraťte se na
kvalifikované pracovníky. Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou
montáž kvalifikovanému pracovníkovi. Doporučujeme používat
držák pro montáž na stěnu od společnosti LG. Držák pro montáž na
stěnu od společnosti LG můžete přesunout i s připojenými kabely.
Pokud nebudete používat držák pro montáž na stěnu od společnosti
LG, použijte takový držák pro montáž na stěnu, kde je zařízení
odpovídajícím způsobem připevněno na stěnu a má dostatek prostoru
pro připojení k externím zařízením. Doporučujeme, abyste zapojili
všechny kabely před trvalým připevněním nástěnného držáku.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ověřte, zda šrouby a držák pro montáž na stěnu vyhovují standardu
VESA. Standardní rozměry sad pro montáž na stěnu jsou uvedeny
v následující tabulce.
9
Samostatně prodávaná položka (Držák pro
montáž na stěnu)
ČESKY
Model
43UV76**
43UV66**
32/43LV76**
43LV66**
32/43LV641*
43LV640*
32/43LU66**
49/55UV76**
49/55UV66**
49/55LV76**
49LV66**
49/55LV640*
VESA (A x B) (mm)
200 x 200
300 x 300
Standardní šroub
M6
M6
Počet šroubů
4
4
Držák pro montáž na
stěnu
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Model
24LV76**
28LV76**
VESA (A x B) (mm)
75 x 75
100 x 100
Standardní šroub
M4 X L10
M4 X L10
Počet šroubů
4
4
Držák pro montáž na
stěnu
LSW140B
LSW140B
Model
65UV76**
49LU66**
VESA (A x B) (mm)
300 x 300
300 x 300
Standardní šroub
M6
M6
Počet šroubů
4
4
Držák pro montáž na
stěnu
LSW350B
OLW480B
MSW240
A
B
•• Před instalací televizoru do nástěnného držáku
odstraňte stojan – použijte obrácený postup než při
připojování stojanu.
10
•• Při instalaci držáku na stěnu doporučujeme zakrýt otvor pro držák
páskou, abyste zabránili vniknutí prachu a hmyzu. (Závisí na
modelu)
Otvor pro držák
•• Délka šroubu od vnějšího povrchu zadního krytu by měla být méně
než 8 mm. (Pouze 24/28LV76**)
Podložka pro montáž na zeď
Zadní kryt
Podložka pro montáž na zeď
Zadní kryt
Standardní šroub
: M4 x L10
Max. 8 mm
Připojení (upozornění)
•• Připojení externích zařízení se může u různých modelů lišit.
•• Externí zařízení lze připojovat k televizoru bez ohledu na pořadí
televizního portu.
•• Pokyny k používání externího zařízení naleznete v příslušném
návodu k použití.
•• Když k televizoru připojujete herní zařízení, použijte kabel dodaný
společně s herním zařízením.
•• V režimu PC může vznikat šum v souvislosti s rozlišením, svislým
vzorem, kontrastem nebo jasem. Pokud vzniká šum, změňte vstup
PC na jiné rozlišení, změňte obnovovací frekvenci na jinou hodnotu
nebo upravte jas a kontrast v nabídce OBRAZ, dokud se obraz
nevyjasní.
•• V režimu PC nemusí některá nastavení rozlišení fungovat správně
v závislosti na grafické kartě.
•• Pokud je na počítači přehráván obsah v rozlišení ULTRA HD, může
dojít k dočasnému narušení videa nebo zvuku v závislosti na
výkonu počítače. (Závisí na modelu)
•• Při připojování ke kabelové síti LAN doporučujeme používat kabel
kategorie 7.
Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény pomocí kabelu RF (75 Ω).
•• Jestliže budete používat více než 2 televizory, použijte rozdělovač
signálu.
•• Jestliže má obraz špatnou kvalitu, nainstalujte správným způsobem
zesilovač signálu, aby se kvalita zlepšila.
•• Pokud je kvalita obrazu s připojenou anténou špatná, zkuste
anténu natočit správným směrem.
•• Kabel antény a převaděč nejsou součástí dodávky.
•• Podporovaný DTV ZVUK: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
•• V případě lokality, kde není podporováno vysílání v rozlišení ULTRA
HD, nedokáže tento televizor přijímat vysílání v rozlišení ULTRA HD
přímo. (Závisí na modelu)
ČESKY
K televizoru lze připojit různá externí zařízení a přepínáním režimů
vstupů volit určité externí zařízení. Další informace o připojování
externích zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení.
Dostupná externí zařízení jsou: přijímače HD, přehrávače DVD,
videorekordéry, ZVUK systémy, záznamová zařízení USB, počítače, herní
zařízení a další externí zařízení.
Připojení antény
Připojení satelitní antény
(Pouze modely pro satelitní příjem)
Připojte televizor k satelitní anténě prostřednictvím zásuvky pro
satelitní příjem a satelitního kabelu RF (75 Ω).
Připojení modul CI
(Závisí na modelu)
Pro zobrazení kódovaných (placených) vysílání v režimu digitální
televize.
•• Zkontrolujte, zda je modul CI vložen do slotu PCMCIA se správnou
orientací. Pokud modul není vložen správně, může dojít k poškození
televizoru nebo slotu PCMCIA.
•• Pokud televizor nemá obraz nebo zvuk při připojení modulu CI
+ CAM, kontaktujte provozovatele pozemního/ kabelového/
satelitního vysílání.
Připojení USB
Některé huby USB nemusí fungovat. Pokud není zařízení USB připojené
pomocí hubu USB rozpoznáno, připojte jej přímo k portu USB na TV.
•• K připojení webové kamery použijte port USB 1. Port USB 2 nemusí
některé webové kamery podporovat. (Závisí na modelu)
11
Nastavení výstupu reproduktorů
Metoda ovládání hlasitosti pomocí portu
(Závisí na modelu)
(Závisí na modelu)
•• Specifikace kabelu.
ČESKY
Každý kolík Zesílit /
Zeslabit je připojen
přes 3,3 V k CPU GPIO.
EXTERNAL
SPEAKER OUT
nebo
STEREO
(8 )
KOSTRA / Zesílit / Zeslabit
CPU rozpozná přechod
z 3,3 V na nulu (kostra)
a použije jej pro
ovládání hlasitosti.
VOLUME
CONTROL
Ovládací port výstupu pro reproduktor
+
ZESÍLIT
-
ZESLABIT
GND
PRAVÝ
LEVÝ
GND
: Závisí na modelu
•• Používejte pouze zařízení s 3 pólovým stereofonním
konektorem Jack 3,5 mm.
•• Nepřipojujte sluchátka ani sluchátka do uší k portu pro
připojení externího reproduktoru.
12
Nastavení sítě
Další připojení
Připojení k pevné síti
Připojte televizor k externím zařízením. Pro dosažení nejlepší kvality
obrazu a zvuku propojte externí zařízení a televizor pomocí kabelu
HDMI. Samostatný kabel není součástí dodávky.
••
Televizor lze připojit k serveru Pro:Centric prostřednictvím portu sítě
LAN. Po provedení fyzického připojení je třeba televizor nastavit pro
síťovou komunikaci.
Připojte port sítě LAN modemu nebo směrovače ze serveru Pro:Centric k
portu sítě LAN televizoru.
2
/
Obecné HDMI ULTRA HD
Deep Colour
-- Zap. : Podporuje rozlišení 4K při 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Vyp. : Podporuje rozlišení 4K při 50/60 Hz 8 bitů (4:2:0)
Pokud zařízení připojené k portu Vstup rozlišení ULTRA HD Deep
Colour také podporuje, obraz bude zřejmě zřetelnější. Pokud však
zařízení toto rozlišení nepodporuje, nemusí pracovat správně. V
takovém případě dané zařízení připojte k jinému portu HDMI nebo
změňte nastavení televizoru HDMI ULTRA HD Deep Colour na
možnost Vypnuto.
(Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů, které podporují
rozlišení ULTRA HD Hluboké barvy.)
ČESKY
(Závisí na modelu)
1
Širokopásmový modem
Širokopásmový modem
Serveru Pro:Centric
Směrovač
Širokopásmový modem
Serveru Pro:Centric
1 Připojte port sítě LAN modemu nebo směrovače k portu sítě LAN
televizoru.
2 Připojte port sítě LAN počítače k portu sítě AUX LAN televizoru.
(Závisí na modelu)
•• K portu sítě LAN nepřipojujte modulární telefonní
kabel.
•• Vzhledem k tomu, že existují různé způsoby připojení,
postupujte podle pokynů telekomunikační společnosti
nebo poskytovatele služeb sítě Internet.
13
Dálkový ovladač
ČESKY
(Některá tlačítka a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu
nebo oblasti.)
Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače.
Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným
způsobem.
Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete příslušný kryt, vložte
baterie (1,5 V typu AAA) tak, aby koncovky a odpovídaly štítku
umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete. Při
vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.
Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na
televizoru.
(Závisí na modelu)
1
14
(NAPÁJENÍ) Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
Nastavení jasu obrazovky tak, aby se snížila
spotřeba energie.
1
/
Přiblížením vybrané oblasti ji
můžete zobrazit na celou obrazovku. (Kromě modelu 24/28LV761*)
Změna vstupního zdroje.
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
Číselná tlačítka Slouží k zadávání čísel.
Tlačítka s abecedou Slouží k zadávání písmen.
Přístup k uloženému seznamu programů.
(Mezera) Slouží k zadání mezery na klávesnici na displeji.
Návrat k dříve zobrazenému programu.
Úprava úrovně hlasitosti.
Zobrazení nabídky DOMŮ menu.
Zobrazuje předchozí historii.
Vypne veškerý zvuk.
-- Stisknutím a podržením tlačítka otevře nabídku Dostupnost.
Procházení uloženými programy.
Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
Zobrazí průvodce pořady.
Zobrazí nebo skryje interaktivní nabídku pro hotely.
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházení
nabídkami nebo možnostmi.
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.
Přístup k Rychlému nastavení.
(Zpět) Návrat na předchozí úroveň.
Vymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke sledování
televizoru.
,
,
,
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
Tlačítka teletextu (
/
) Tato tlačítka se používají
pro teletext.
V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
Ovládací tlačítka (
) Ovládá mediální obsah.
Tato funkce není podporována.
/ Výběr zdroje nabídky MHP televizoru.
/ Aktivuje funkci popisů zvuku.
/ Nastavení funkce budíku.
(Závisí na modelu)
ČESKY
(NAPÁJENÍ) Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
Není funkční.
Změna velikosti obrazu.
(VSTUP) Změna vstupního zdroje.
Číselná tlačítka Slouží k zadávání čísel.
Tlačítka s abecedou Slouží k zadávání písmen.
Přístup k uloženému seznamu programů.
(Mezera) Slouží k zadání mezery na klávesnici na displeji.
Návrat k dříve zobrazenému programu.
Úprava úrovně hlasitosti.
Zobrazuje předchozí historii.
Zobrazí průvodce pořady.
(VYPNOUT ZVUK) Vypnutí všech zvuků.
-- Stisknutím a podržením tlačítka otevřete nabídku
Dostupnost.
Procházení uloženými programy.
Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
Tlačítka teletextu (
) Tato tlačítka se používají pro
teletext.
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
(R. Nastavení) Přístup k Rychlému nastavení.
(DOMŮ) Zobrazení nabídky DOMŮ menu.
-- Stisknutím a podržením tlačítka zobrazíte předchozí historii.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházení
nabídkami nebo možnostmi.
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.
Návrat na předchozí úroveň.
Vymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke sledování
televizoru.
Přístup k zařízením AV připojeným kabelem HDMI přes
HDMI-CEC. Otevření nabídky SIMPLINK.
Aktivuje funkci popisů zvuku.
Ovládací tlačítka (
) Ovládá mediální obsah.
,
,
,
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
15
Odstraňování potíží
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace
o licencích naleznete na webové stránce www.lg.com.
Verzi softwaru je možné aktualizovat a vylepšit tak jeho výkon.
Zákazník si musí ověřit kompatibilitu svého zařízení se softwarem LGE.
V případě potřeby se poraďte se společností LGE a odešlete upravenou
verzi softwaru podle pokynů od společnosti LGE.
Televizor nelze ovládat dálkovým ovladačem.
ČESKY
Licence
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž
logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky
společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších
zemích.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS
or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of
DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
(Závisí na modelu)
•• Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.
•• Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem
nenachází překážka.
•• Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené ( na ,
na ).
Nezobrazuje se žádný obraz a není slyšet žádný zvuk.
•• Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
•• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
•• Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní
jiná zařízení.
Televizor se náhle vypne.
•• Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení.
•• Zkontrolujte, zda není funkce Automatické vypnutí (Závisí na
modelu) / Časovač spánku / Vypnutí časovače aktivována v
nastavení Časovače.
•• Je-li televizor zapnutý, ale bez signálu, vypne se televizor
automaticky po 15 minutách nečinnosti.
Při připojení k počítači (RGB/HDMI/DVI) se zobrazí zpráva Žádný signál
nebo Neplatný formát.
•• Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
•• Připojte kabel RGB/HDMI znovu.
•• Zapněte televizor a restartuje počítač.
Informační upozornění
k softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a
dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční
podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód
na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti
zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato
nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
16
Neobvyklý obraz
Vytvářený zvuk
•• „Praskání“: Praskání, ke kterému dochází při sledování nebo
vypnutí televizoru, vzniká tepelným smršťováním plastu kvůli
teplotě a vlhkosti. Tento zvuk je běžný u výrobků, u kterých dochází
k tepelné deformaci.
•• Bzučení elektrických obvodů/panelu: Tichý zvuk vzniká ve
vysokorychlostním spínacím obvodu, který dodává velké množství
proudu pro provoz výrobku. Liší se v závislosti na výrobku. Tento
vytvářený zvuk nemá vliv na výkon ani spolehlivost výrobku.
Informace o stahování
softwaru
(Pouze LV640*)
ČESKY
•• Pokud je výrobek při dotyku studený, můžete po jeho zapnutí
pozorovat nepatrné blikání. Jde o normální jev, výrobek je
v pořádku.
•• Tento panel je moderní zařízení obsahující miliony pixelů. Na
panelu můžete vidět drobné černé nebo jasně barevné tečky
(červené, modré nebo zelené) velikosti 1 ppm. Nejedná se o závadu
a neovlivňuje to výkon ani spolehlivost výrobku. Tento jev se
vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro výměnu
nebo vrácení peněz.
•• Na základě pozice, ze které panel sledujete (vlevo/vpravo/nahoře/
dole), se může jas a barvy panelu lišit.
Tento jev je způsoben povahou panelu. Nesouvisí s výkonem
výrobku a nejedná se o závadu.
•• Zobrazení statického obrazu po delší dobu může způsobit vypálení
obrazu. Nezobrazujte na obrazovce televizoru statický obraz
dlouho.
•• Software SuperSign a příručka
-- Navštivte webové stránky společnosti LG Electronics
(http://partner.lge.com) a stáhněte si nejnovější software pro
váš model.
Technické údaje
Bezdrátový modul – technické údaje
•• Kanály pásma se mohou v různých zemích lišit. Uživatel proto
nemůže změnit ani upravit provozní frekvenci. Tento produkt je
nastaven podle regionální tabulky frekvencí.
•• Informace pro uživatele: Toto zařízení by mělo být instalováno
a používáno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zařízením a vaším
tělem.
Bezdrátový modul (LGSBWAC72) – technické údaje
Bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Frekvenční rozsah
Výstupní výkon (max.)
2 400 až 2 483,5 MHz
5 150 až 5 725 MHz
5 725 až 5 850 MHz (Pro státy
mimo EU)
14 dBm
16,5 dBm
11,5 dBm
Bluetooth
Frekvenční rozsah
Výstupní výkon (max.)
2 400 až 2 483,5 MHz
8,5 dBm
* Standard “IEEE 802.11ac” není dostupný ve všech zemích.
17
Modul CI (Š × V × H)
Podmínky prostředí
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
ČESKY
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost vzduchu
Méně než 80 %
Teplota pro skladování
-20 °C až 60 °C
Vlhkost pro skladování
Méně než 85 %
(Závisí na zemi)
Televizní systém
DVB-S/S2
Pokrytí kanálu
(pásmo)
Maximální počet
uložených programů
Impedance externí
antény
18
950 až 2 150 MHz
Digitální TV
Analogový televizor
DVB-T
DVB-T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C
DVB-T/T2
46 až 890 MHz
VHF III : 174 až 230 MHz
UHF IV : 470 až 606 MHz
UHF V : 606 až 862 MHz
S pásmo II : 230 až 300 MHz
S pásmo III : 300 až 470 MHz
6 000
2 000
75 Ω
46 až 862 MHz
Podporovaný režim HDMI/DVI-DTV
Rozlišení
Vertikální
Frekvence (Hz)
31,46
31,50
31,47
31,50
31,25
44,96
45,00
37,50
28,12
33,72
33,75
26,97
27,00
33,71
33,75
56,25
67,43
67,50
135
134,86
112,5
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,865
135
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,865
135
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
50,00
59,94
60,00
23,97
24,00
29,97
30,00
50,00
59,94
60,00
120
119,88
100
23,98
24,00
25,00
29,97
30,00
50,00
59,94
60,00
23,98
24,00
25,00
29,97
30,00
50,00
59,94
60,00
640 x 480
720 x 480
720 x 576
1 280 x 720
1 920 x 1 080
1 920 x 1 0801
3 840 x 2 1601
4 096 x 2 1601
1 Pouze UV76**, UV66**
•• PC audio není podporováno.
•• Pro režim PC použijte port HDMI IN 1 (Závisí na modelu)
Rozlišení
Horizontální
Frekvence (kHz)
Vertikální
Frekvence (Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1 024 x 768
48,36
60,00
1 152 x 864
54,34
60,05
1 360 x 768
47,71
60,01
1 280 x 1 024
63,98
60,02
1 920 x 1 080
67,5
60,00
1 920 x 1 080
135
120
3 840 x 2 1601
54
56,25
67,5
24,00
25,00
30,00
4 096 x 2 1601
53,95
54
23,97
24
1
ČESKY
Horizontální
Frekvence (kHz)
Podporovaný režim HDMI/DVI-PC
1 Pouze UV76**, UV66**
Podporovaný režim RGB-PC
(Pouze LV640*)
Rozlišení
Horizontální
Frekvence (kHz)
Vertikální
Frekvence (Hz)
720 x 400
31,468
70,80
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,317
1 024 x 768
48,363
60,00
1 280 x 720
44,772
59,855
1 600 x 900
60,00
60,00
1 280 x 1 024
63,981
60,02
1 680 x 1 050
65,29
59,954
1 920 x 1 080
67,50
60,00
19
Informace o připojení ke
komponentnímu portu
Komponentní porty na televizoru
ČESKY
Porty videovýstupu na přehrávači DVD
Formát audia
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Formát
souboru
.mp3
Položka
Informace
Přenosová
rychlost
32 Kb/s až 320 Kb/s
Vzorkovací
frekvence
od 16 kHz do 48 kHz
Podpora
MPEG1, MPEG2
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
-
Vzorkovací
frekvence
od 8 kHz do 96 kHz
Signál
Komponentní vstup
480i / 576i
O
480p / 576p
O
720p / 1 080i
O
Podpora
PCM
O
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
64 Kb/s až 320 Kb/s
Vzorkovací
frekvence
od 8 kHz do 48 kHz
1 080p
.wav
Formát fotografie
.ogg
Formát
souboru
.jpeg, .jpg,
.jpe
Formát
JPEG
Rozlišení
Podpora
Vorbis
Minimálně: 64 (š) x 64 (v)
Maximálně (Běžný typ):
15 360 (š) x 8 640 (v)
Maximálně (Progresivní typ):
1 920 (š) x 1 440 (v)
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
128 Kb/s až 320 Kb/s
Vzorkovací
frekvence
od 8 kHz do 48 kHz
.png
PNG
Minimálně: 64 (š) x 64 (v)
Maximálně: 5 760 (š) x 5 760 (v)
.bmp
BMP
Minimálně: 64 (š) x 64 (v)
Maximálně: 1 920 (š) x 1 080 (v)
.wma
.flac
Podpora
WMA
Kanály
až 6 kanálů
Přenosová
rychlost
-
Vzorkovací
frekvence
od 8 kHz do 96 kHz
Podpora
FLAC
Kanály
mono, stereo
•• Počet podporovaných programů se může lišit v závislosti na
vzorkovací frekvenci.
20
Video kodek
Přípona
Video
VC-1, profil Advanced (bez WMVA), VC-1,
profily Simple a Main
Zvuk
WMA Standard (Kromě WMA v1/WMA
Speech)
Video
Xvid (kromě 3 warp-point GMC), H.264/
AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.avi
.mp4
.m4v
.mov
Video
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp
.3g2
Video
H.264/AVC, MPEG-4
Zvuk
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Video
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8,
VP9, HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1
Layer III (MP3)
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
Video
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM
.mpg
.mpeg
.dat
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3)
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II,
DVD-LPCM
.rm1
.rmvb1
Video
RV30, RV40
Zvuk
Realaudio6(cook), AAC LC, HE-AAC
.mkv2
.mp42
.ts2
Video
H.264/AVC, HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.vob
ČESKY
.asf
.wmv
Kodek
1 Závisí na zemi
2 Pouze UV76**, UV66**
21
NÁVOD K OBSLUZE
RS-232C
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod
a uložte jej pro budoucí potřebu.
www.lg.com
KÓDY IR
•• Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
ČESKY
Kód
(Hexa)
08
C4
C5
95
0B
DC
32
10-19
2
Funkce
(NAPÁJENÍ)
(Vstup)
Číselné tlačítko 0-9
Tlačítka s abecedou
Poznámka
Tlačítko dálkového ovladače
(Zap./vyp. napájení)
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
2F
Tlačítko dálkového ovladače
02
Tlačítko dálkového ovladače
03
79
99
09
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
(VYPNOUT ZVUK)
E0
Tlačítko dálkového ovladače
E1
Tlačítko dálkového ovladače
4D
7C
5F
43
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
(DOMŮ)
(NASTAVENÍ)
Kód
(Hexa)
Funkce
Poznámka
3F
Tlačítko dálkového ovladače
40
41
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
07
Tlačítko dálkového ovladače
06
Tlačítko dálkového ovladače
44
28
Tlačítko dálkového ovladače
(ZPĚT)
Tlačítko dálkového ovladače
5B
Tlačítko dálkového ovladače
7E
Tlačítko dálkového ovladače
7B
Tlačítko dálkového ovladače
72
71
(červené)
(zelené)
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
B1
B0
BA
8F
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
8E
Tlačítko dálkového ovladače
63
Žluté
Tlačítko dálkového ovladače
61
Modré
Tlačítko dálkového ovladače
Telefonní konektor
(V závislosti na modelu)
(TV)
(PC)
•• Pro propojení počítače a monitor pro reklamní panely je nutné
zakoupit kabel s telefonním konektorem RS-232C, který je uvedený
v příručce.
(TV)
(PC)
* U ostatních modelů připojte k portu USB.
* Rozhraní připojení se může od vašeho monitor
pro reklamní panely
1
3
lišit.
(TV)
(PC)
USB IN
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO
ZAŘÍZENÍ
RS-232C IN
4
2
1
3
(Počítač)
(PC)
SERVICE ONLY
•• Uvedený obrázek se může od vašeho monitor pro reklamní panely
lišit.
K sériovému rozhraní RS-232C připojte ovládací zařízení (jako je osobní
počítač nebo A/V ovládací systém) a můžete ovládat funkce monitoru
externě.
Sériový port RS-232C monitoru (nachází se na zadním panelu) připojte
k řídícímu zařízení.
•• Kabely pro přípojku RS-232C se nedodávají společně s výrobkem.
4
ČESKY
(CONTROL & SERVICE)
Nastavení RS-232C
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(monitor
pro
(TV)
reklamní
panely)
Typ konektoru: Zástrčka D-Sub s 9 kolíky
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1
5
6
9
(*Není poskytnuto)
Č.
(V závislosti na modelu)
Název kolíku
2
3,5 V
RXD (Přijímá data)
3
TXD (Přenos data)
4
VÝSTUP IR z monitor pro reklamní panely
5
GND
6
Nezapojeno
7
Nezapojeno (5 V k dispozici u některých modelů)
8
Nezapojeno
9
Nezapojeno (12 V k dispozici u některých modelů)
1
3
Konfigurace sériového rozhraní RS-232C
Referenční seznam příkazů
(V závislosti na modelu)
Konfigurace se 7 vodiči
(Standardní kabel RS-232C)
ČESKY
Monitor
pro
reklamní
panely
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
Počítač
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Konfigurace se 3 vodiči
(Nestandardní)
Počítač
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
Komunikační parametry
•• Přenosová rychlost: 9 600 b/s (UART)
•• Délka dat: 8 bitů
•• Parita: Žádná
•• Stop bit: 1 bit
•• Komunikační kód: Kód ASCII
•• Použití překříženého kabelu.
4
Monitor
pro
reklamní
panely
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
RTS
CTS
Data
(Hexadecimální)
Příkaz1
Příkaz2
1 Napájení
k
a
00 až 01
2 [Poměr stran]
k
c
(Viz str. 5)
3 Vypnutí
obrazovky
k
d
(Viz str. 6)
4 Ztlumení
zvuku
k
e
00 až 01
5 Ovládání
hlasitosti
k
f
00 až 64
6 [Kontrast]
k
g
00 až 64
7 [Jas]
k
h
00 až 64
8 [Barva]
k
i
00 až 64
9 [Odstín]
k
j
00 až 64
10 [Ostrost]
k
k
00 až 32
11 Výběr položek
v nabídce OSD
k
l
00 až 01
12 Režim
uzamčení
dálkového
ovladače
k
m
00 až 01
13 [Vyvážení]
k
t
00 až 64
14 [Teplota
barvy]
x
u
00 až 64
15 [Úspora
energie]
j
q
(Viz str. 8)
16 [AUTOMATICKÁ
KONFIGURACE]
j
u
01
17 [Ekvalizér]
j
v
(Viz str. 8)
18 Klávesa
m
c
(Viz str. 8)
19 Ovládání
Podsvícení
m
g
00 až 64
20 Výběr Vstup
x
b
(Viz str. 9)
•• Během používání USB, např. DivX nebo EMF, jsou všechny příkazy
kromě Napájení(ka) a Klávesa(mc) ignorovány a považovány za NG.
Protokol příkazu/odpovědi
(V závislosti na modelu)
Příkazová sekvence
OK potvrzení
(Příkaz2)( )([Nastavit ID])( )(OK)(Data)(x)
* Po přijmutí normálních dat odešle monitor ACK (Potvrzení), které je
založeno na tomto formátu. Jestliže jsou v tomto okamžiku údaje v
režimu načtení dat, indikuje aktuální stav dat. Jestliže jsou údaje v
režimu zápisu dat, vrátí údaje osobního počítače.
Potvrzení chyby
(Příkaz2)( )([Nastavit ID])( )(NG)(Data)(x)
* Monitor pro reklamní panely odešle ACK (potvrzení) založené na
tomto formátu, když přijímá netypické údaje od nereálných funkcí
nebo komunikační chyby.
Data 00 : Nepřípustný kód
►Ovládání
►
zapnutí nebo vypnutí monitoru.
Příkazová sekvence
(k)(a)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
ČESKY
(Příkaz1)(Příkaz2)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
(Příkaz1) : První příkaz pro ovládání monitor pro reklamní panely. (j,
k, m nebo x)
(Příkaz2) : Druhý příkaz pro ovládání monitor pro reklamní panely.
([Nastavit ID]) : Úpravou identif. čísla monitor pro reklamní panely
můžete zvolit požadované číslo ID monitoru v nabídce možností.
Nastavení je v rozsahu 1 až 99. Když zvolíte identifikační číslo „0“,
bude ovládán každý připojený monitor. [Nastavit ID] je v nabídce
uvedeno v desítkové soustavě (1 až 99) a v protokolu vysílání/příjmu v
šestnáctkové soustavě (0 x 0 až 0 x 63).
(Data) : Pro přenos dat příkazu. Přenese údaje „FF“ pro načtení stavu
příkazu.
(Cr) : Návrat na začátek řádku
ASCII kód „0 x 0D“
( ) : Kód ASCII „mezera (0 x 20)“
1 Napájení (Příkaz: k a)
Data 00 : [Vypnuto]
Data 01 : [Zap.]
Potvrzení
(a)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
►Zobrazení
►
zapnutí/vypnutí.
Příkazová sekvence
(k)(a)( )([Nastavit ID])( )(FF)(Cr)
Potvrzení
(a)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Jestliže ostatní funkce přenáší Údaje „0 x FF“ v tomto formátu, bude
stejným způsobem odesláno zpět potvrzení o stavu každé funkce.
* OK Ack., Error Ack. a další zprávy se mohou na obrazovce objevit při
zapnutí napájení monitor pro reklamní panely.
2 [Poměr stran] (Příkaz: k c) (Velikost hlavního obrazu)
►Nastavení
►
formátu obrazovky. (Formát hlavního obrazu) Formát
obrazovky lze také upravit pomocí nastavení obrazu.
Příkazová sekvence
(k)(c)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data 01 : [4:3] (Normální obrazovka – Pouze skenovaní vypnutá)
Data 02 : [16:9] (Širokoúhlá obrazovka – Pouze skenovaní vypnutá)
Data 06 : [Originální] (Pouze skenovaní vypnutá)
Data 09 : [Pouze skenovaní]
Potvrzení
(c)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Pomocí vstupu PC vyberete poměr stran 16:9 nebo 4:3.
5
3 Vypnutí obrazovky (Příkaz: k d)
6 [Kontrast] (Příkaz: k g)
►Zapnutí
►
a vypnutí funkce vypnutí obrazovky.
►Úprava
►
kontrastu obrazovky.
Kontrast můžete nastavit také pomocí nastavení obrazu.
Příkazová sekvence
(k)(d)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
ČESKY
Data 00 : Funkce vypnutí obrazu je deaktivována (obraz je zapnutý) /
Vypnutí videa vypnuto
Data 01 : Zapnutí funkce ztlumení obrazovky (obraz je vypnutý)
Data 10 : Vypnutí videa zapnuto
Potvrzení
Příkazová sekvence
(k)(g)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data Min : 00 až Max : 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“.
Potvrzení
(g)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
(d)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* V případě, že je zapnuta pouze funkce vypnutí videa, zobrazí
monitor pro reklamní panely nabídku na obrazovce (OSD). Ale
v případě zapnuté funkce vypnutí obrazovky monitor pro reklamní
panely nabídku OSD nezobrazí.
4 Ztlumení zvuku (Příkaz: k e)
►Pro
► ovládání ztišení/obnovení hlasitosti.
Zvuk můžete ztišit také stisknutím tlačítka ztlumení na dálkovém
ovládání.
Příkazová sekvence
(k)(e)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data 00 : Zapnutí ztlumení zvuku (vypnutí zvuku)
Data 01 : Vypnutí ztlumení zvuku (zapnutí zvuku)
Potvrzení
(e)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
7 [Jas] (Příkaz: k h)
►Úprava
►
jasu obrazovky.
Jas můžete nastavit také pomocí nastavení obrazu.
Příkazová sekvence
(k)(h)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data Min : 00 až Max : 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“.
Potvrzení
(h)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
8 [Barva] (Příkaz: k i)
►Pro
► úpravu barev obrazovky.
Barvy můžete nastavit také pomocí nastavení obrazu.
Příkazová sekvence
(k)(i)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
5 Ovládání hlasitosti (Příkaz: k f)
►Pro
► nastavení hlasitosti.
Hlasitost můžete také upravit tlačítky pro nastavení hlasitosti na
dálkovém ovládání.
Příkazová sekvence
(k)(f)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data Min : 00 až Max : 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“.
Potvrzení
(f)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
6
Data Min : 00 až Max : 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“.
Potvrzení
(i)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
9 [Odstín] (Příkaz: k j)
12 Režim uzamčení dálkového ovladače (Příkaz: k m)
►Pro
► nastavení odstínu.
Odstín můžete nastavit také pomocí nastavení obrazu.
►Pro
► uzamčení ovládacích prvků na čelním panelu zařízení
a dálkového ovladače.
Příkazová sekvence
Příkazová sekvence
(k)(m)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data Červená: 00 až Zelená : 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“.
Data 00 : [Vypnuto]
Data 01 : [Zap.]
Potvrzení
Potvrzení
(j)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
10 [Ostrost] (Příkaz: k k)
►Pro
► nastavení ostrosti obrazu.
Ostrost můžete nastavit také pomocí nastavení obrazu.
Příkazová sekvence
(k)(k)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
(m)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
* Tento režim použijte, pokud nepoužíváte dálkový ovladač. Když je
hlavní vypínač zapnut / vypnut, uvolní se externí ovládací zámek.
* Pokud jsou v pohotovostním režimu klávesy zamknuty, monitor
pro reklamní panely se nezapne klávesou dálkového ovladače ani
tlačítkem na monitor pro reklamní panely.
13 Vyvážení (Příkaz: k t)
Data Min : 00 až Max : 32
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“.
►Pro
► nastavení stereováhy.
Stereováhu můžete nastavit také pomocí nastavení zvuku.
Potvrzení
Příkazová sekvence
(k)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
11 Výběr položek v nabídce OSD (Příkaz: k l)
►Zapnutí/vypnutí
►
nabídky na obrazovce (OSD) při použití dálkového
ovladače.
Příkazová sekvence
(k)(l)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
(k)(t)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data Vlevo: 00 až Vpravo : 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“.
Potvrzení
(t)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
14 Teplota barvy (Příkaz: x u)
Data 00 : [Vypnuto]
Data 01 : [Zap.]
►Úprava
►
teploty barev. Teplotu barev můžete nastavit také pomocí
nastavení obrazu.
Potvrzení
Příkazová sekvence
(l)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
ČESKY
(k)(j)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
(x)(u)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data teplé barvy: 00 až chladné barvy:64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“.
Potvrzení
(u)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
7
15 [Úspora energie] (Příkaz: j q)
17 [Ekvalizér] (Příkaz: j v)
►Snižuje
►
spotřebu energie monitor pro reklamní panely. Úsporu
elektrické energie můžete rovněž nastavit v nastavení obrazu.
►Nastavení
►
ekvalizéru.
Příkazová sekvence
Příkazová sekvence
(j)(v)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
ČESKY
(j)(q)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Funkce úspory
energie
7 6 5 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MSB
Úroveň
Nízké
napětí
Nízké
napětí
Nízké
napětí
Nízké
napětí
Nízké
napětí
Nízké
napětí
Popis
3
2
1
0
0
0
0
0
[Vypnuto]
0
0
0
1
[Minimum]
0
0
1
0
[Střední]
0
0
1
1
[Maximum]
0
0
0
0
1
0
1
[Vypnout
obrazovku]
0
1
0
0
[Auto]
►Možnost
►
„[Auto]“ je k dispozici na monitor pro reklamní panely,
který podporuje „Intelligent Sensor“ (Inteligentní čidlo).
Potvrzení
(q)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
16 [AUTOMATICKÁ KONFIGURACE] (Příkaz: j u) (Pouze modely RGB)
►Slouží
►
k automatické úpravě pozice obrazu a minimalizaci jeho
chvění. Funkce je účinná pouze v režimu RGB(PC).
Potvrzení
(u)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
0
Frekvence
4 3 2 1 0
Krok
0 0 0
1. pásmo
0 0 0 0 0
0 (decimální)
0 0 1
2. pásmo
0 0 0 0 1
1 (decimální)
0 1 0
3. pásmo
... ... ... ... ...
...
0 1 1
4. pásmo
1 0 0 1 1
19 (decimální)
1 0 0
5. pásmo
1 0 1 0 0
20 (decimální)
Potvrzení
(v)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
18 Klávesa (Příkaz: m c)
►Odeslání
►
kódu tlačítka infračerveného dálkového ovládání.
Příkazová sekvence
(m)(c)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data KÓDY IR
Potvrzení
(c)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
19 Ovládání Podsvícení (Příkaz: m g)
►K► ovládání podsvícení.
Příkazová sekvence
(m)(g)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data Min : 00 až Max : 64
Potvrzení
(g)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
8
0
7 6 5
(j)(u)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
Data 01 : Pro nastavení
0
Data
Frekvence
0
Příkazová sekvence
LSB
0
20 Výběr Vstup (Příkaz: x b) (Vstup hlavního obrazu)
* Mapování skutečných dat
00 :
Krok 0
►Pro
► výběr zdroje vstupu pro hlavní obraz.
Příkazová sekvence
(x)(b)( )([Nastavit ID])( )(Data)(Cr)
MSB
0
LSB
0
0
0
0
Externí vstup
0
0
0
Krok 10 ([Nastavit ID] 10)
F:
10 :
Krok 15 ([Nastavit ID] 15)
Krok 16 ([Nastavit ID] 16)
64 :
Krok 100
6E :
Krok 110
73 :
74 :
Krok 115
Krok 116
CF :
Krok 199
FE :
FF :
Krok 254
Krok 255
ČESKY
Data Struktura
A:
Číslo vstupu
Externí vstup
Data
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogové
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponentní
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Číslo vstupu
HDMI
Data
0
0
0
0
Vstup1
0
0
0
1
Vstup2
0
0
1
0
Vstup3
0
0
1
1
Vstup4
Potvrzení
(b)( )([Nastavit ID])( )(OK/NG)(Data)(x)
9
Zaznamenejte si označení modelu a sériové číslo
vaší monitor pro reklamní panely.
Podívejte se na výrobní štítek na zadním krytu a
uveďte tyto informace prodejci při požadavku o
jakoukoliv službu.
MODEL
SÉRIOVÉ ČÍSLO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising