LG | HF85JG | User manual | LG HF85JG Příručka uživatele

LG HF85JG Příručka uživatele
Návod k obsluze
LG CineBeam Laser
Projektor DLP
Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny.
HF85JG
www.lg.com
Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
LICENCE
ČESKY
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace o licencích
naleznete na webové stránce www.lg.com.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté
společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou
ochranné známky nebo zapsané ochranné
známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve
Spojených státech a dalších zemích.
For DTS patents, see http://patents.dts.
com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol,
& DTS or DTS-HD and the Symbol together
are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS,
Inc. All Rights Reserved.

POZNÁMKA
• Uvedený obrázek se může od vašeho projektoru lišit.
• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může mírně lišit od
obrázků v této příručce.
3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM, NEOTVÍREJTE
Symbol blesku se šipkou
v rovnostranném trojúhelníku
varuje uživatele před
přítomností neizolovaného
„nebezpečného napětí“ uvnitř výrobku,
které může být dostatečně vysoké na
to, aby představovalo pro člověka riziko
úrazu elektrickým proudem.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku upozorňuje
uživatele na přítomnost
důležitých pokynů k provozu a údržbě
(servisních pokynů) v tiskovinách
přiložených ke spotřebiči.
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
-- ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA
POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE
VÝROBEK PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI
VLHKOSTI.
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle pokynů.
Instalace uvnitř
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte projektor venku
a nevystavujte jej působení vlhkosti
či vody.
-- Protože tento výrobek
není voděodolný, mohlo by
dojít k požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Neumisťujte projektor na přímé
sluneční světlo nebo do blízkosti
tepelných zdrojů, jako jsou například
radiátory, ohně, sporáky apod.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Neumisťujte do blízkosti projektoru
hořlavé materiály, jako například
aerosoly.
-- Mohlo by dojít k požáru.
ČESKY
Vezměte prosím na vědomí bezpečnostní pokyny, abyste předešli možné nehodě
nebo nesprávnému používání projektoru.
• Bezpečnostní opatření mají dvojí formu: VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ , jak je
vysvětleno níže.
VAROVÁNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit vážné nebo smrtelné
zranění.
UPOZORNĚNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit zranění nebo poškodit
výrobek.
• Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a nechte si jej při ruce.
4
ČESKY
• Nedovolujte dětem, aby se
přidržovaly projektoru nebo na něj
šplhaly.
-- Mohlo by dojít k pádu projektoru
a následnému zranění nebo
dokonce smrti.
• Neinstalujte výrobek na místo
bez dostatečné ventilace (např.
na knihovnu či na skříň) nebo na
koberec či podložku.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Výrobek neumisťujte v blízkosti
zdrojů páry, oleje nebo olejové
mlhy, jako jsou například zvlhčovače
vzduchu nebo kuchyňské linky.
-- Pokud tak učiníte, může dojít
k požáru, zasažení elektrickým
proudem nebo ke korozi
výrobku.
• Neinstalujte výrobek na stěnu
v blízkosti zdrojů oleje nebo olejové
mlhy.
-- To by mohlo výrobek poškodit
a způsobit jeho pád s následkem
vážného zranění.
• Neumísťujte projektor do prašného
prostředí.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Nepoužívejte projektor ve vlhkém
prostředí, jako jsou například
koupelny, kde bude nejspíš vystaven
vlhkosti.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Dbejte, aby větrací otvor nezakryl
ubrus nebo záclona.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Zajistěte dobrou ventilaci okolo
projektoru. Vzdálenost mezi
projektorem a stěnou by měla být
minimálně 30 cm.
-- Zabráníte tím požáru v důsledku
zvýšení vnitřní teploty.
• Jestliže bude produkt instalován na
strop, musí jej instalovat odborný
technik s použitím schválených
nástrojů. Při nesprávné instalaci
může produkt spadnout.
-- Mohlo by tak dojít k poranění
nebo škodě na majetku.
Chcete-li produkt nainstalovat,
kontaktujte centrum zákaznické
podpory.
• Jestliže používáte držák pro montáž
na strop nebo lepidlo zabraňující
uvolnění šroubů nebo aplikujete-li
na produkt olej či lubrikant, mohlo
by dojít k prasknutí skříňky a pádu
produktu. Mohlo by dojít k vážnému
zranění osoby, která by se případně
nacházela pod zařízením, a také
k poškození produktu.
5
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
• ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD NAPÁJENÍ
-- K odpojení zařízení slouží
napájecí zástrčka. Pro případ
nouzové situace musí zůstat
zástrčka snadno přístupná.
• Zemnicí vodič musí být připojený.
(S výjimkou zařízení, která se
neuzemňují.)
-- Dbejte na to, abyste připojili
zemnicí kabel a zabránili tak
úrazu elektrickým proudem.
Jestliže jednotku není
možné uzemnit, požádejte
kvalifikovaného elektrotechnika
o instalaci odděleného jističe.
Nepokoušejte se projektor
uzemnit připojením k telefonním
vodičům, hromosvodům nebo
plynovému potrubí.
• Zástrčka musí být úplně zastrčena
do síťové zásuvky.
-- Nestabilní připojení může
způsobit požár.
• Nepokládejte na napájecí kabel
těžké předměty.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Zásuvky se nikdy nedotýkejte
mokrýma rukama.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
ČESKY
• Při umisťování projektoru na stůl
nebo na polici dbejte na to, abyste
jej nepoložili blízko okraje.
-- Projektor by mohl v důsledku
nestability spadnout, a tím
způsobit zranění nebo se
poškodit. Dbejte na to, abyste
používali skříňku projektoru
nebo stojan s odpovídajícími
rozměry.
• Při přemisťování projektoru dbejte
na to, abyste jej předem vypnuli
a odpojili zástrčku a kabely.
-- Napájecí kabel by se mohl
poškodit a způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem.
• Neumisťujte projektor na nestabilní
nebo vibrující povrch, jako je
například rozviklaná police nebo
nakloněná rovina.
-- Mohl by spadnout a způsobit
zranění.
• Buďte opatrní, abyste projektor
během připojování externích
zařízení nepřevrhli.
-- Mohlo by dojít k poranění nebo
poškození projektoru.
Napájení
6
ČESKY
• Nezapojujte příliš mnoho zařízení do
jedné víceúčelové zásuvky.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku přehřátí síťové
zásuvky.
• Chraňte napájecí adaptér, zástrčku
a elektrickou zásuvku před prachem
a nečistotami.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Estliže z projektoru nebo napájecího
adaptéru vychází kouř nebo zvláštní
zápach, ihned výrobek přestaňte
používat. Odpojte napájecí kabel ze
síťové zásuvky a kontaktujte naše
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Chcete-li vypnout hlavní napájení,
odpojte zástrčku napájení, která
by měla být umístěna tak, aby bylo
možné s ní snadno manipulovat.
UPOZORNĚNÍ
• Napájecí adaptér nebo kabel vždy
vytahujte uchopením za zástrčku.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
• Chraňte napájecí kabel adaptéru
před trvalým ohnutím.
-- Je-li napájecí kabel delší dobu
příliš ohnutý, může dojít k jeho
vnitřnímu poškození. Mohlo
by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Ujistěte se, že napájecí kabel
a zástrčka není poškozená,
upravená, příliš ohnutá, zkroucená,
natažená, stlačená nebo příliš horká.
Výrobek nepoužívejte, pokud je
síťová zásuvka uvolněná.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Nevystavujte napájecí kabel
působení topných zařízení.
-- Mohl by se roztavit obal vodiče,
což by mohlo vést k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Umístěte projektor na takové
místo, aby přes napájecí kabel
nemohl nikdo zakopnout nebo na
něj šlápnout. Ochráníte tak napájecí
kabel a zástrčku před možným
poškozením.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
7
• Napájecí zařízení nerozebírejte
(adaptér, kabel apod.).
-- Mohlo by dojít k poškození
napájecího kabelu a k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Pevně zapojte napájecí kabel do
adaptéru.
-- V opačném případě nemusí
výrobek fungovat správně nebo
může dojít k požáru.
• Na napájecí kabel a adaptér
nepokládejte těžké předměty
a chraňte je před tlakem a
poškozením.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
• Vždy používejte přiložený
adaptér nebo adaptér schválený
a certifikovaný společností LG
Electronics.
-- Při použití jiného adaptéru může
dojít k blikání obrazu.
ČESKY
• Nezapínejte ani nevypínejte
projektor tím, že zapojíte napájecí
zástrčku do síťové zásuvky nebo ji
z ní vypojíte. (Nepoužívejte zástrčku
napájení místo vypínače.)
-- Mohlo by dojít ke zkratu nebo
poškození výrobku.
• Nevkládejte do elektrické zásuvky
z druhé strany vodič, zatímco
je k zásuvce připojena napájecí
zástrčka. Také se nedotýkejte
napájecí zástrčky bezprostředně
poté, co byla odpojena ze síťové
zásuvky.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Používejte výhradně oficiální
napájecí kabel dodaný společností
LG Electro nics. Nepoužívejte jiné
napájecí kabely.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Pokud se do napájecího adaptéru či
kabelu nebo do interiéru projektoru
dostane kapalina nebo cizí těleso,
vypněte projektor tlačítkem
napájení. Odpojte všechny kabely a
kontaktujte naše servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Povrch napájecího adaptéru je
horký. Dbejte na to, aby se nacházel
mimo dosah dětí a během provozu
se jej nedotýkejte.
8
Při používání
VAROVÁNÍ
ČESKY
• Neumisťuje na projektor nic, co
obsahuje tekutinu, jako například
vázy, květináče, šálky, kosmetiku
nebo léčivé přípravky, dekorace,
svíčky apod.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem,
případně mohou předměty
způsobit zranění při pádu.
• V případě, že došlo k silnému
nárazu nebo je poškozený kryt,
vypněte přístroj, vypojte jej ze síťové
zásuvky a kontaktujte autorizované
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevkládejte do projektoru kovové
části, jako například mince, sponky
nebo kovové předměty, ani hořlavé
materiály, jako například papír nebo
sirky.
-- Zabráníte tak možnému úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
• Zajistěte, aby po výměně starých
baterií dálkového ovladače za nové
nemohlo baterie spolknout dítě.
Baterie uchovávejte z dosahu dětí.
-- Jestliže dítě spolkne baterii,
okamžitě kontaktujte lékaře.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru.
-- Je zde vysoké riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nikdy se nedívejte přímo do
objektivu, pokud je projektor právě
používán.
-- Silné světlo vám může poškodit
zrak.
• Jestliže je lampa zapnutá nebo
byla právě vypnuta, nedotýkejte se
větracího otvoru nebo lampy, které
jsou v takovém případě velice horké.
• Pokud v místnosti s projektorem
dojde k úniku plynu, nedotýkejte
se projektoru ani síťové zásuvky.
Otevřete okna a vyvětrejte.
-- Jiskry mohou způsobit požár
nebo popáleniny.
• Při bouřce odpojte napájecí kabel ze
síťové zásuvky.
-- Zabráníte tak úrazu elektrickým
proudem nebo poškození
projektoru.
• Nepoužívejte projektor v blízkosti
elektronických zařízení, která
vytvářejí silné magnetické pole.
• Uložte plastový obal projektoru
mimo dosah dětí.
-- Při neopatrném zacházení by
mohlo dojít k udušení.
9
UPOZORNĚNÍ
• Nepokládejte na projektor těžké
předměty.
-- Mohou spadnout a způsobit
zranění.
• Dbejte na to, aby při transportu
nedošlo k žádnému nárazu na
objektiv.
• Nedotýkejte se objektivu projektoru.
-- Objektiv by se mohl poškodit.
• Nepoužívejte na projektor žádné
ostré nástroje, jako například nůž
nebo kladivo, jinak může dojít
k poškození krytu.
• V případě, že se na plátně neobjeví
žádný obraz nebo není slyšet žádný
zvuk, přestaňte projektor používat.
Vypněte projektor, vypojte jej ze
síťové zásuvky a kontaktujte naše
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Na projektor nic nepouštějte ani
nedovolte, aby do něj něco narazilo.
-- Mohlo by dojít k poškození
projektoru nebo k úrazu.
• Doporučujeme zachovávat od
plátna vzdálenost větší než pěti- až
sedminásobek úhlopříčky plátna.
-- Dlouhodobým sledováním
obrazovky z malé vzdálenosti si
můžete poškodit zrak.
ČESKY
• Nemějte na projektoru delší dobu
položenou ruku, pokud je právě
používán.
• Jestliže hrajete hru připojením herní
konzole k projektoru, doporučujeme
zachovávat od plátna vzdálenost
větší než čtyřnásobek úhlopříčky
plátna.
-- Ujistěte se, že je propojovací
kabel dostatečně dlouhý.
V opačném případě může
produkt spadnout a způsobit
zranění nebo se při pádu
poškodit.
• Neumisťujte projektor ani dálkový
ovladač k projektoru s vloženými
bateriemi do prostředí s extrémně
vysokými teplotami.
-- Mohlo by dojít k požáru.
10
ČESKY
• Neblokujte světelný paprsek
vydávaný projektorem knihou nebo
jiným předmětem.
-- Dlouhé vystavení paprsku
projektoru může vést k požáru.
Navíc může dojít k přehřátí
objektivu odraženým teplem
a k jeho poškození. Chcete-li
projekci krátkodobě zastavit,
vypněte funkci AV nebo vypněte
napájení.
• Nezapínejte projektor s příliš nahlas
nastaveným zvukem.
-- Hlasitý zvuk může poškodit
sluch.
• Nepoužívejte v blízkosti projektoru
vysokonapěťová elektrická zařízení
(například elektrický lapač hmyzu).
Může dojít k poškození výrobku.
Čištění
VAROVÁNÍ
• Nestříkejte na projektor při úklidu
vodu. Dbejte na to, aby voda
nevnikla do projektoru.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Jestliže z projektoru vychází kouř
nebo zvláštní zápach nebo do
něj spadne cizí předmět, vypněte
projektor, vypojte jej ze síťové
zásuvky a kontaktujte naše servisní
centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
11
UPOZORNĚNÍ
ČESKY
• Jednou ročně kontaktujte svého
prodejce nebo naše servisní
centrum a nechejte vyčistit vnitřní
části projektoru.
-- Jestliže projektor dlouhou dobu
nevyčistíte, bude se v něm
shromažďovat prach, což může
vést k požáru nebo poškození
projektoru.
• Při čistění plastových částí, jako je
například povrch projektoru, nejprve
projektor odpojte ze sítě a na otření
použijte měkký hadřík. Nestříkejte
na produkt vodu ani jej neotírejte
mokrým hadříkem. Ikdy nepoužívejte
čisticí prostředky na sklo, leštěnku
na auta nebo průmyslová leštidla,
abrazivní prostředky nebo vosk,
benzen, alkohol apod., které mohou
projektor poškodit.
-- Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo
poškození výrobku (deformace
a koroze).
• Neotírejte optický systém (čočka,
zrcátko) okamžitě po vypnutí
produktu, ani když je produkt
v provozu. Před čištěním jakékoli
části produktu nejprve odpojte
napájecí kabel a poté části produktu
jemně otřete měkkým hadříkem.
Nestříkejte na produkt vodu ani
jej neotírejte mokrým hadříkem.
Nepoužívejte čisticí prostředky,
leštěnku na auta nebo průmyslová
leštidla, abrazivní látky, vosky,
benzen, alkohol, vodu atd. na hlavní
jednotku produktu ani na optický
systém (čočka, zrcátko), protože
mohou produkt poškodit.
-- Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo
poškození výrobku (deformace
a koroze).
• Před čištěním výrobku vypojte
zástrčku ze zásuvky.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
12
Laser
VAROVÁNÍ
ČESKY
• Tento produkt obsahuje laserový
modul. Produkt nijak nerozebírejte
ani neupravujte; mohlo by to být
nebezpečné.
• Jestliže s produktem manipulujete
nebo jej měníte způsobem, který
není popsán v uživatelské příručce,
hrozí vám riziko zasažení laserovým
zářením.
• Abyste zajistili ochranu svého zraku,
nikdy se nedívejte přímo do jasného
světla, které jednotka vydává.
• Používání nebo upravování produktu
jiným způsobem, než jaký je popsán
v tomto návodu, může způsobit
vystavení nebezpečnému záření.
UPOZORNĚNÍ
• Tento produkt je laserovým
zařízením třídy 1, které splňuje
normu IEC 60825-1.
Standard vestavěného laseru
(laserový modul třídy 4)
• Vlnová délka: 448 nm – 462 nm
• Světelný výkon: přibl. 4,35 W x 8
Označení laserové třídy produktu
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
KELAS 1 PRODUK LASER
URZĄDZENIA LASEROWE KLASY 1
Označení laserové třídy produktu je
umístěno na spodní straně produktu.
13
Jiné
VAROVÁNÍ
ČESKY
• Když odcházíte, umístěte projektor
mimo dosah zvířat a vypojte
zástrčku ze síťové zásuvky.
-- Používání poškozeného
napájecího kabelu může vést ke
zkratu nebo požáru.
• Nepoužívejte projektor v blízkosti
vysoce přesných elektronických
zařízení nebo zařízení, která vydávají
slabý rádiový signál.
-- Mohlo by to ovlivnit funkci
výrobku a způsobit tak nehodu.
• Výrobek může rozebírat či
upravovat pouze kvalifikovaný
technik. Pro diagnostiku, upravení
nebo opravu přístroje kontaktujte
svého prodejce nebo naše servisní
centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Je nutná řádná ventilace, neblokujte
proto proudění vzduchu okolo
výrobku. Mohlo by to způsobit
zranění a vnitřní přehřátí přístroje.
• Nedotýkejte se objektivu, mohlo by
dojít k popálení nebo k poškození
objektivu. Objektiv a celý výrobek
mohou být během užívání
a bezprostředně po jeho skončení
HORKÉ. Zacházejte s výrobkem
opatrně a nechejte jej řádně
vychladnout.
• Používejte výhradně uzemněné
elektrické zásuvky. (S výjimkou
zařízení, která se neuzemňují.)
• Do větracích otvorů nic nevkládejte
ani je nezakrývejte.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Pro optimální používání dodržujte
všechny pokyny k údržbě a servis
výrobku provádějte pouze
v autorizovaném servisním centru.
• Uchovávejte baterie a dálkový
ovladač mimo dosah dětí.
-- Zabráníte tak zranění nebo
poškození výrobku.
14
UPOZORNĚNÍ
ČESKY
• Projektor nepoužívejte ani
neskladujte delší dobu venku.
• Nekombinujte nové baterie se
starými.
-- Prasklé nebo vytékající baterie
mohou způsobit škodu nebo
zranění.
• Dbejte na to, abyste projektor
odpojili, pokud jej nebudete delší
dobu používat.
-- Nahromaděný prach může vést
k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem způsobenému
přehřátím, vznícením nebo
špatnou izolací.
• Používejte pouze specifikovaný typ
baterie.
-- Prasklé nebo vytékající baterie
mohou způsobit škodu nebo
zranění.
• Dbejte na to, abyste baterie
nahradili stejným typem baterií.
-- V případě špatného kontaktu
baterie se může baterie rychle
vybít a dálkový ovladač nemusí
fungovat správně.
• Použité baterie řádně zlikvidujte.
-- V opačném případě může dojít
k explozi nebo požáru. Správná
metoda likvidace se může
lišit v závislosti na zemi nebo
regionu. Obal baterie zlikvidujte
podle instrukcí.
• Baterii nezahazujte ani
nerozebírejte.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
explozi způsobené poškozením
baterie.
• Uchovávejte baterie odděleně
od kovových předmětů, jako jsou
například klíče či sponky na papír.
-- Nadproud může způsobit rychlé
zvýšení teploty a následný požár
či popáleniny.
• Neskladujte baterie v blízkosti
žádného zdroje tepla, jako je
například topné těleso.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození produktu.
• Neskladujte baterie při teplotách
vyšších než 60 °C nebo při vysoké
vlhkosti.
-- V opačném případě může dojít
k explozi nebo požáru.
• Ujistěte se, že je baterie správně
nainstalována.
-- Zabráníte tak explozi či požáru.
• Nesprávné nahrazení baterií může
způsobit požár.
• Baterie: Příslušenství (baterie apod.)
skladujte na bezpečném místě
mimo dosah dětí.
Riziková skupina 2
VAROVÁNÍ Tento výrobek vydává
optické záření, které může být
nebezpečné. Nedívejte se do
svítícího projektoru. Mohlo by dojít
k poškození zraku.
Toto označení je umístěno na spodní
straně produktu a jazyk se může lišit.
15
OBSAH
LICENCE
2
31
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
31
-- Zaostření obrazu na plátně 31
-- Sledování obrazu z projektoru32
PŘÍPRAVA
16
Příslušenství
16
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Volitelné příslušenství
17
Součásti a komponenty
-- Hlavní jednotka
-- Zadní strana
18
18
19
Připojení k přijímači HD, DVD nebo
externím zařízením
34
-- Připojení HDMI
34
Používání tlačítka ovladače
-- Základní funkce
-- Úprava nastavení menu
20
20
21
33
Připojení počítače
-- Připojení HDMI
35
35
Připojení notebooku
-- Připojení HDMI
36
36
37
Indikátory stavu projektoru
21
Připojení sluchátek
Instalace
-- Bezpečnostní opatření při
instalaci
-- Bezpečnostní opatření při
použití krytu zrcadla
-- Projekční vzdálenosti podle
velikosti plátna
-- Bezpečnostní systém
Kensington
22
Připojení digitálního zesilovače 38
22
ÚDRŽBA
39
24
Čištění
-- Čištění objektivu
-- Čištění povrchu projektoru
39
39
39
TECHNICKÉ ÚDAJE
40
SYMBOLY
43
25
26
DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC 27
Registrace dálkového ovladače
Magic
29
Opětovná registrace dálkového
ovladače Magic
29
Použití dálkového ovladače Magic
30
ČESKY
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
16
PŘÍPRAVA
Obrázky se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.
ČESKY
Příslušenství
Příslušenství přiložené k projektoru je zobrazeno níže.
Příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
Může dojít k doplnění nového příslušenství nebo odstranění starého.
Dálkový ovladač Magic
Dvě baterie AA
Návod k obsluze
Adaptér AC-DC
Kryt zrcadla
Napájecí kabel
• Při připojování kabelu HDMI nebo USB nebo
připojování jednotky USB flash k portu HDMI
nebo USB použijte výrobek široký 18 mm nebo
méně a vysoký 10 mm nebo méně. Pokud
nelze kabel USB nebo jednotku USB flash
připojit k portům USB projektoru, použijte
prodlužovací kabel podporující USB 2.0.
• Při připojení dvou zařízení USB současně musí být tloušťka každého z nich
maximálně 8,5 mm.
• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
• Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí nic zobrazit
nebo může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy kabelů HDMI)
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™ se sítí Ethernet
17
Volitelné příslušenství
Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo
webový obchod nebo se obraťte na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Volitelné
příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
ČESKY
Projekční plátno
Audio zařízení LG
Video kabel
Optický kabel
Kabel HDMI
18
Součásti a komponenty
ČESKY
Projektor je vyroben pomocí vysoce přesné technologie. Může se však stát, že se
na promítacím plátně budou neustále objevovat drobné černé anebo jasně barevné
tečky (červené, modré, zelené). To je běžný důsledek výrobního procesu, který není
známkou závady.
Hlavní jednotka
Zrcátko2)
Zaostřovací kroužek
Tlačítko ovladače
Reproduktor
Přívodní
ventilace
Větrací
otvor1)
Přijímač IR
Přívodní
ventilace
Reproduktor
Objektiv2)
Spodní část projektoru
Nastavitelná noha3)
1)V oblasti větracího otvoru je vysoká teplota, proto se k této oblasti nepřibližujte.
2) Nedotýkejte se objektivu a zrcátka, pokud projektor právě používáte. Objektiv
a zrcátko by se mohly poškodit. (Uchovávejte čočku mimo dosah ostrých
předmětů.)
3) Úhel upravíte otočením nastavitelné nohy vlevo nebo vpravo.
19
Zadní strana
1
5
4
ČESKY
2
3
6
Č.
Popis
1
Port
2
(Port sluchátek)
3
Port
4
(Port USB)
5
6
Port
Port
20
Používání tlačítka ovladače
Projektor můžete ovládat stisknutím tlačítka nebo posunutím ovladače doleva,
doprava, nahoru nebo dolů.
ČESKY
Základní funkce
Zapnutí
Když je projektor vypnutý, položte prst
na tlačítko ovladače, jednou je stiskněte
a poté uvolněte.
Vypnutí
Když je projektor zapnutý, položte prst
na tlačítko ovladače, jednou je stiskněte
po dobu několika sekund a poté uvolněte.
(Pokud je však na obrazovce tlačítko menu,
stiskem a podržením tlačítka ovladače
menu opustíte.)
Ovládání
hlasitosti
Položte prst na tlačítko ovladače
a posunutím doleva či doprava nastavíte
požadovanou úroveň hlasitosti.
Nahoru/
Dolů/
Doleva/
Doprava
Pohybem ovladače nahoru, dolů, doprava
a doleva pohybujete kurzorem a můžete
vybírat položky nabídky.
POZNÁMKA
• Pokud položíte prst na tlačítko ovladače a budete ovladačem pohybovat
nahoru, dolů, doprava nebo doleva, dávejte pozor, abyste tlačítko ovladače
nestiskli. Jestliže během pohybu ovladače tlačítko stisknete, může přestat
fungovat ovládání hlasitosti a kurzor se zastaví.
21
Úprava nastavení menu
Vypne napájení.
Změna vstupního zdroje.
Vymazání zobrazení nabídky a přechod zpět ke sledování projekce.
Zobrazení menu nastavení.
Indikátory stavu projektoru
Indikace napájení
Indikace napájení
Červená
Stav pohotovostního režimu
Vyp.
Projektor je zapnutý a v provozu.
ČESKY
Když je projektor zapnutý, stiskněte jednou tlačítko ovladače.
Můžete upravit položky menu ( ,
, , ) posunutím tlačítka ovladače
doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Přesuňte kurzor nad požadovanou položku
a stisknutím tlačítka ovladače ji vyberte.
22
Instalace
Bezpečnostní opatření při
instalaci
ČESKY
• Umístěte projektor do dobře
větraného prostředí.
-- Instalujte projektor do dobře
větraného prostoru, abyste
zabránili vnitřní akumulaci
tepla. Neumisťujte do blízkosti
projektoru žádné předměty.
Mohlo by dojít k zablokování
větracích otvorů. Jestliže jsou
větrací otvory zablokovány,
stoupne vnitřní teplota
projektoru.
-- Neumisťujte projektor na
koberec nebo předložku. Pokud
má projektor vstupní větrací
otvor na spodní straně, dbejte
na to, aby nedošlo k jeho
zablokování. Projektor vždy
pokládejte na pevný a rovný
povrch.
-- Zajistěte, aby do projektoru
nemohly vniknout žádné cizí
předměty, jako například papír.
-- Ponechte kolem projektoru
volný prostor (alespoň 30 cm).
• Neumisťujte výrobek do horkého,
chladného nebo vlhkého prostředí.
• Neumisťujte projektor na místo, kde
se na něj může snadno prášit.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru. Je zde vysoké riziko
úrazu elektrickým proudem.
23
ČESKY
• Projektor je vyroben pomocí vysoce
přesné technologie. Může se však
stát, že se na promítacím plátně
budou neustále objevovat drobné
černé anebo jasně barevné tečky
(červené, modré, zelené). To je
běžný důsledek výrobního procesu,
který není známkou závady.
• Dálkový ovladač možná nebude
fungovat v prostředí, kde se nachází
lampa vybavená elektronickým
předřadníkem nebo zářivka o třech
vlnových délkách. Má-li dálkové
ovládání fungovat normálně,
vyměňte tuto lampu za lampu
odpovídající mezinárodnímu
standardu.
• V případě instalace projektoru
na strop připevněte k projektoru
držák na strop pomocí šroubů M4
x 8 mm.
• Šrouby neutahujte příliš velkou
silou. Může se tím poškodit kryt,
což může vést k pádu projektoru
a těžkému zranění. (Doporučený
utahovací moment: 5~8 kgf·cm)
24
Bezpečnostní opatření při použití krytu zrcadla
ČESKY
Kryt zrcadla zabraňuje usazování prachu na čočce a zrcadle, když se projektor
nepoužívá.
• Před použitím projektoru kryt zrcadla sejměte.
• Když se projektor nepoužívá, vložte kryt zrcadla na místo.
-- Tím zabráníte usazování prachu na čočce a zrcadle.
Před použitím projektoru
Před uložením projektoru
25
Projekční vzdálenosti podle velikosti plátna
1
2
4
Umístěte projektor do vhodné vzdálenosti od plátna. Vzdálenost mezi
projektorem a obrazovkou určuje skutečnou velikost obrazu.
Umístěte projektor tak, aby byl objektiv ve správném úhlu vzhledem k plátnu.
Pokud projektor není ve správném úhlu, bude promítaný obraz zkreslený. Toto
zkreslení lze opravit pomocí funkce Nastav. okraje.
Připojte napájecí kabel projektoru a připojeného zařízení k zásuvce ve zdi.
Poměr horní projekce: 125 %
X
Plátno
Y
C
C
D
D
B
A
Velikost plátna [mm]
Šířka (X) x výška (Y) [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
2 286
1 992 x
1 121
447
77
242
385
2 540
2 214 x
1 245
489
119
273
416
2 794
2 435 x
1 370
531
161
304
447
3 048
2 657 x
1 494
573
203
336
479
Projekční vzdálenost se může lišit podle podmínek instalace.
POZNÁMKA
• Pokud je promítaný obraz zkreslený nebo deformovaný, zkontrolujte, zda je
obrazovka správně nainstalovaná.
ČESKY
3
Umístěte projektor na pevný rovný povrch společně s počítačem nebo zdrojem
audia/videa.
26
Bezpečnostní systém Kensington
ČESKY
• Projektor je vybaven konektorem systému Kensington Security Standard na
ochranu proti krádeži. Připojte kabel bezpečnostního systému Kensington podle
níže uvedeného obrázku.
• Další informace ohledně instalace a použití bezpečnostního systému Kensington
naleznete v uživatelské příručce dodané s bezpečnostním systémem Kensington.
• Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství.
• Co je Kensington?
Kensington je společnost, která poskytuje bezpečnostní systémy pro notebooky
a jiná elektronická zařízení. Webové stránky: http://www.kensington.com
27
DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC
1
2
POZNÁMKA
• Nekombinujte nové baterie se starými.
(NAPÁJENÍ)
Zapne nebo vypne projektor.
(NAPÁJENÍ SET-TOP BOXU)
Set-top box můžete zapínat nebo vypínat, pokud ho přidáte do
univerzálního dálkového ovladače projektoru.
Číselná tlačítka
Slouží k zadávání čísel.
Změní vstupní zdroj na HDMI1.
(Ovládací panel na obrazovce)
Zobrazí ovládací panel na obrazovce.
-- V některých oblastech zajistí přístup k nabídce univerzálního
ovladače.
Úprava úrovně hlasitosti.
(VYPNOUT ZVUK)
Ztišení všech zvuků.
Přejde na předchozí nebo další stranu.
(VYHLEDÁVÁNÍ)
Vyhledávejte obsah, jako jsou filmy a další videa, nebo
vyhledávejte na internetu zadáním vyhledávaných výrazů do
pole vyhledávání.
ČESKY
Pokud se během používání projektoru objeví zpráva
o vybití baterií, vyměňte baterie.
Zmáčkněte horní část krytu baterie a posuňte jej dolů,
jak je vidět na obrázku. Vložte dvě nové stejné baterie
(1,5 V, typ AA) tak, aby póly + a - byly v dálkovém
ovladači správně orientované.
28
Zobrazí hlavní nabídku.
*
Zobrazí předchozí historii.
ČESKY
Zobrazí hlavní nabídku set-top boxu.
(Pokud ke sledování nepoužíváte set-top box:
zobrazí se obrazovka set-top boxu.)
(Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava)
Procházejte nabídku stisknutím tlačítka nahoru, dolů, doprava
nebo doleva. Pokud stisknete tlačítka
za
současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky
a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako obecný dálkový
ovladač. Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud
zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.
Kolečko (OK)
Kolečko (OK) vyberete nabídku.
Stisknutím středu tlačítka
Pomocí tlačítka Kolečko můžete měnit stránky.
Návrat na předchozí obrazovku.
*
Vymaže všechny zobrazené nabídky a přejde zpět ke sledování
projektoru.
Změna obrazového režimu.
Umožňuje použití funkce SIMPLINK.
(VSTUP)
Změna vstupního zdroje.
-- Stisknutím a podržením tlačítka
(VSTUP) zobrazíte
všechny seznamy externích vstupů.
(R. nastavení)
Přístup k Rychlému nastavení.
-- Stisknutím a podržením tlačítka
(R. nastavení)
zobrazíte nabídku Všechna nastavení.
Barevná tlačítka
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
(
: Červená,
: Zelená,
: Žlutá,
: Modrá)
Ovládací tlačítka ( , )
Máte přístup k prémiovému obsahu, obsahu videa a zařízením,
která podporují funkci SIMPLINK.
Stisknutím tlačítka změníte poměr stran obrazovky.
* : Tlačítko je třeba stisknout a podržet na déle než 3 sekundy.
29
Registrace dálkového ovladače Magic
Pokud chcete používat dálkový ovladač Magic, nejdříve jej zaregistrujte
s projektorem.
Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte projektor.
Namiřte dálkový ovladač Magic na projektor a na dálkovém ovladači stiskněte
tlačítko
Kolečko (OK).
• Pokud se projektoru nepodaří dálkový ovladač Magic zaregistrovat, zkuste tuto
akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí projektoru.
Opětovná registrace dálkového ovladače Magic
1 Současným stisknutím tlačítka a
na dobu pěti sekund zrušíte
2
párování mezi dálkovým ovladačem Magic a projektorem.
Stisknutím tlačítka
Kolečko (OK) směrem k projektoru dálkový ovladač
Magic znovu zaregistrujete.
• Stisknutí a podržení tlačítka
umožní dálkový ovladač Magic najednou
zrušit a znovu zaregistrovat.
ČESKY
1
2
30
Použití dálkového ovladače Magic
ČESKY
• Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava
a doleva nebo stiskněte tlačítka
,
(VSTUP),
aby se na obrazovce zobrazil ukazatel.
• Ukazatel zmizí, není-li po určitou dobu použit
nebo jestliže je dálkový ovladač Magic umístěn na
vodorovný povrch.
• Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej
resetovat tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.
• Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie rychleji
než normální dálkový ovladač, protože je vybaven
doplňkovými funkcemi.
UPOZORNĚNÍ
• Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu vzdálenosti (do
10 metrů). Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo jsou v oblasti
pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.
• U některých typů příslušenství může dojít k přerušení komunikace.
Zařízení, jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN, fungují ve stejném
frekvenčním pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít
k přerušení komunikace.
• Dálkový ovladač Magic nemusí správně fungovat, pokud je v dosahu 1 m od
projektoru umístěn bezdrátový směrovač (AP). Bezdrátový směrovač by měl
být umístěn více než 1 m od projektoru.
• Baterii nerozebírejte ani nezahřívejte.
• Neupusťte baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
• Pokud baterii vložíte nesprávným způsobem, může dojít k výbuchu.
31
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Jakmile se na plátně objeví obraz, zkontrolujte, zda je zaostřený a odpovídá
rozměrům plátna.
Zaostřovací
kroužek
• Chcete-li obraz zaostřit, pohybujte zaostřovacím kroužkem pomalu doleva nebo
doprava a zaměřte se na horní střední část plátna. Optimálního zaostření je
dosaženo, když se levá a pravá strana plátna zobrazují vyváženě.
ČESKY
Zaostření obrazu na plátně
32
Sledování obrazu z projektoru
1
2
ČESKY
3
V pohotovostním režimu projektor zapněte stiskem tlačítka
Stiskněte tlačítko
vstupní signál.
(VSTUP)
(NAPÁJENÍ).
Všechny vstupy a vyberte požadovaný
Během sledování projekce můžete projektor ovládat pomocí následujících
tlačítek.
Tlačítko
Popis
Přejde na předchozí nebo další stranu.
Úprava úrovně hlasitosti.
(VYPNOUT ZVUK)
4
Ztiší zvuk projektoru.
Chcete-li projektor vypnout, stiskněte tlačítko
(NAPÁJENÍ).
33
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
K projektoru lze připojit různá externí zařízení.

USB
Digitální zařízení
DVD
Audio zařízení LG
Herní konzole
Sluchátka
Mobilní telefon
HDMI – straně 34
Sluchátka – straně 37
Digitální zesilovač - straně 38
ČESKY
Počítač/Notebook
34
Připojení k přijímači HD,
DVD nebo externím
zařízením
ČESKY
Připojte přijímač HD, DVD nebo
externí zařízení k projektoru a zvolte
odpovídající vstupní režim.
Připojení HDMI
•
(VSTUP) Všechny vstupy
HDMI1/HDMI2
Připojení je možné k jakémukoli
vstupnímu portu HDMI.
S kabelem HDMI si můžete vychutnat
vysoce kvalitní obraz a zvuk.
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu portu
HDMI zařízení. Video výstup i zvukový
výstup probíhají současně.
Volitelné
příslušenství
POZNÁMKA
Funkce ARC (Audio Return
Channel)
• Externí audio zařízení, které
podporuje funkce SIMPLINK
a ARC, musí být připojené
prostřednictvím portu
.
• Externí audio zařízení, která
podporují výstup ARC nebo
SPDIF, fungují po připojení
vysokorychlostním kabelem
HDMI® s funkcí SIMPLINK,
aniž byste museli použít další
optický audio kabel.
35
Připojení počítače
Připojení HDMI
•
(VSTUP) Všechny vstupy
HDMI1/HDMI2
Připojení je možné k jakémukoli
vstupnímu portu HDMI.
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI počítače. Video výstup i
zvukový výstup probíhají současně.
Volitelné
příslušenství
ČESKY
Projektor podporuje funkci Plug
and Play. Váš počítač automaticky
rozpozná projektor a nevyžaduje
instalaci žádného ovladače.
36
Připojení notebooku
Projektor můžete připojit k notebooku
a využívat různé funkce.
ČESKY
Připojení HDMI
•
(VSTUP) Všechny vstupy
HDMI1/HDMI2
Připojení je možné k jakémukoli
vstupnímu portu HDMI.
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI notebooku. Video výstup i
zvukový výstup probíhají současně.
Volitelné
příslušenství
V tabulce níže jsou uvedeny příklady
přepínání výstupu. Další informace
naleznete v oddílu Externí výstup,
Připojení k externímu monitoru, nebo
podobných oddílech návodu k obsluze
k vašemu počítači.
Značka
Přepnutí výstupu
NEC
[Fn]+[F3]
Panasonic
[Fn]+[F3]
Toshiba
[Fn]+[F5]
IBM
[Fn]+[F7]
Sony
[Fn]+[F7]
Fujitsu
[Fn]+[F10]
LG
[Fn]+[F7]
Samsung
[Fn]+[F4]
Macintosh
Upravte kontrolní
panel tak, abyste po
spuštění umožnili
zrcadlení.
37
Připojení sluchátek
Zvuk můžete poslouchat
prostřednictvím sluchátek.
ČESKY
Není poskytnuto
38
Připojení digitálního
zesilovače
ČESKY
Pomocí optického kabelu připojte
vstupní port digitálního zvuku
digitálního zesilovače k portu
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
projektoru. Výstup zesilovače
s digitálním převodníkem musí být
nastaven na požadovaný formát
zvuku. Jestliže používáte kabel HDMI
pro připojení domácího kina nebo
pro připojení optického výstupu
k externímu audio zařízení, nastavte
možnost Výstup zvuku na Audio
výstup (Optický / HDMI ARC), jak
je ukázáno níže. Jestliže je zároveň
spuštěný projektor, domácí kino nebo
reproduktor externího audio zařízení,
bude vznikat ozvěna.
Volitelné
příslušenství
POZNÁMKA
• Informace o připojení naleznete
v uživatelské příručce k audio
zařízení.
• Jestliže tento výrobek
připojujete k jiným zařízením,
dbejte na to, aby byla všechna
zařízení vypnutá a vypojená.
• Zvukový výstup tohoto
výrobku má široké pásmo
zvuku, hlasitost přijímače tedy
musí být řádně upravena.
Reproduktory mohou být
poškozeny nečekaně vysokými
frekvencemi.
• Připojení portu OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
projektoru k vstupnímu portu
digitálního zvuku u digitálního
zesilovače a vstupního portu
zvuku projektoru k výstupnímu
portu analogového zvuku
u digitálního zesilovače může
vzhledem k uzavřené smyčce
způsobit chvění zvuku. Chcete-li
tomuto problému předejít,
odeberte jedno ze dvou
připojení. (To se týká i zařízení
domácího kina.)
39
ÚDRŽBA
Pro udržení optimálního stavu projektoru je třeba jej čistit.
Čištění objektivu
Jestliže je povrch objektivu zaprášený nebo znečištěný, musíte jej vyčistit.
Chcete-li odstranit prach nebo skvrny na objektivu, použijte odstraňovač prachu na
stlačený plyn nebo objektiv jemně otřete vatovým tamponem či měkkým hadříkem.
Neotírejte objektiv, když je produkt v provozu ani bezprostředně po jeho vypnutí.
Při čištění objektivu nepoužívejte čističe, automobilové nebo průmyslové leštěnky,
abraziva, vosky, benzen, alkohol, vodu atd., protože mohou produkt poškodit.
Čištění povrchu projektoru
Chcete-li vyčistit povrch projektoru, odpojte nejprve napájecí kabel.
K odstranění prachu nebo skvrn a vyleštění objektivu použijte pouze suchý hadřík,
který nepouští vlákna.
Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla nebo jiné chemikálie, které mohou povrch
poškodit.
ČESKY
Čištění
40
TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELY
ČESKY
Rozlišení (pixely)
Poměr stran
Velikost panelu
Projekční vzdálenost
(Velikost plátna)
HF85JG (HF85JG-GL)
1 920 (horizontální) × 1 080 (vertikální)
16:9 (horizontální:vertikální)
11,938 mm
447 mm až 573 mm (2 286 mm až 3 048 mm)
Poměr horní projekce 125 %
Příkon
Adaptér AC-DC
Audio výstup
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Zařízení USB
Provozní prostředí
140 W
Výrobce: Lien Chang
MODELY : LCAP31
19 V
7,37 A
(Vstup adaptéru 100 - 240 V, 50/60 Hz)
3W+3W
189 mm (bez podstavce) / 193 mm (včetně podstavce)
118 mm
353 mm
3,0 kg
5 V, 0,5 A (Max.)
Teplota
Provoz
0 °C až 40 °C
Skladování
-20 °C až 60 °C
Relativní vlhkost
Provoz
0 % až 80 %
Skladování
0 % až 85 %
• Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v pokynech pro uživatele.
• Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí výrobku změnit bez
předchozího upozornění.
41
Podporovaný režim HDMI
Rozlišení
640 x 480p
1 280 x 720p
1 920 x 1 080i
1 920 x 1 080p
Vertikální frekvence
(Hz)
31,46
59,94
31,50
60,00
31,47
59,94
31,50
60,00
44,96
59,94
45,00
60,00
33,72
59,94
33,75
60,00
26,97
23,97
27,00
24,00
33,71
29,97
33,75
30,00
67,43
59,94
67,50
60,00
ČESKY
720 x 480p
Horizontální frekvence
(kHz)
42
Podporovaný režim HDMI(PC)
ČESKY
Rozlišení
Horizontální frekvence
(kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1 024 x 768
48,36
60,00
1 152 x 864
54,34
60,05
1 280 x 1 024
63,98
60,02
1 360 x 768
47,71
60,01
1 920 x 1 080
67,5
60,00
• Jestliže je vstupní signál projektoru neplatný, nebude na plátně řádně zobrazen
nebo bude zobrazena zpráva jako Žádný signál nebo Neplatný formát.
• Výrobek podporuje typ DDC1/2B jako funkci Plug and Play (automatické
rozpoznání monitoru počítače).
• V režimu počítače je pro nejlepší kvalitu obrazu doporučováno rozlišení 1 920 x
1 080.
Oznámení o softwaru open source
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k
softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte
webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky,
vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku
CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky
za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu
opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka
platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
43
SYMBOLY
Označuje střídavý proud (AC).
Označuje zařízení třídy II.
Označuje pohotovostní režim.
Označuje režim „ZAPNUTO“ (napájení).
Označuje nebezpečné napětí.
ČESKY
Označuje stejnosměrný proud (DC).
O PROJEKTORU LG
WEBOS
Uvedený obrázek se může od vašeho projektoru lišit.
Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může mírně lišit od obrázků
v této příručce.
Zelená: tlačítka a text zobrazené na obrazovce projektoru.
Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
OBSAH
O PROJEKTORU LG WEBOS 4
ČESKY
Domácí výukový program
-- Používání funkce Domů
u projektoru LG WebOS
4
4
Nastavení sítě
-- Nastavení sítě
8
8
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
10
SIMPLINK (HDMI-CEC)
-- Používání funkce SIMPLINK
10
10
Používání aplikace LG TV Plus
12
Mobilní připojení Magic
14
-- Používání Mobilního připojení
Magic
14
Používání klávesnice a myši
-- Používání kabelové nebo
bezdrátové myši USB
-- Používání kabelové nebo
bezdrátové klávesnice USB
Používání herního zařízení
Gamepad
15
15
15
16
POUŽÍVÁNÍ RŮZNÉHO
OBSAHU
17
Vyhledávání obsahu
-- Vyhledat
-- Vyhledávání obsahu
17
17
17
PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ
Z JINÝCH ZAŘÍZENÍ
18
Fotografie a video
18
-- Prohlížení fotografií a
videozáznamů
18
-- Přehrávač fotografií
19
-- Přehrávač videa
21
-- Podporované videosoubory 23
-- Upozornění pro přehrávání videa
25
Hudba
26
-- Přehrávání hudby
26
-- Používání hudebního přehrávače
27
Prohlížeč souborů
29
-- Zobrazení souborů
29
-- Procházení prohlížeče souborů
30
Připojení USB
32
-- Tipy pro používání paměťových
zařízení USB
33
Sdílení chytrého telefonu
-- Sdílení obsahu s chytrým
telefonem
34
34
3
Zobrazení chytrého telefonu
36
-- Zobrazení obrazovky mobilního
zařízení na projektoru
36
Sdílení PC
-- Co je sdílení obsahu?
37
37
VÝHODY PROJEKTORU
SMART
41
Používání služby Můj start
41
Využívání internetu
43
-- Používání webového prohlížeče
43
Upozornění
-- Používání upozornění
46
46
SEZNAM NASTAVENÍ
47
Rychlé nastavení
-- Rychlé používání funkce
Nastavení
47
47
Nastavení obrazu
48
Nastavení Zvuk
55
IP
60
Obecná nastavení
62
Nastavení Bezpečnost
68
Usnadnění
69
70
Neobvyklé fungování
70
Problémy s obrazovkou
71
Problémy se zvukem
72
Problémy s připojením k počítači 73
Fotografie a video Problémy
s přehráváním filmů
73
Problémy s připojováním k síti
75
Problémy s účtem LG
76
Problémy s obsahem
77
Problémy s internetovým
prohlížečem
77
ČESKY
Zobrazení PC
40
-- Zobrazení obrazovky počítače na
projektoru
40
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
4
O PROJEKTORU LG WEBOS
Domácí výukový program
ČESKY
Používání funkce Domů u projektoru LG WebOS
Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači můžete otevřít domovskou
obrazovku. Často používané aplikace můžete zkombinovat na jedné obrazovce a
kteroukoli z nich kdykoli použít.
1 2
3
4
Popis
1
Můžete přepnout na jiný vstup nebo změnit nastavení.
2
Nastavení projektoru můžete snadno měnit.
Výběrem
otevřete rozšířená nastavení.
3
Toto je seznam nedávno použitých aplikací. Pokud chcete otevřít
seznam nedávno použitých aplikací, vyberte tuto položku a stiskněte
a podržte tlačítko
Kolečko (OK) nebo
. Všechny nedávno
použité aplikace můžete zobrazit v seznamu.
4
Můžete spouštět, přesouvat a mazat všechny aplikace nainstalované
v projektoru.
5
Použití aktuálního seznamu
1
Popis
1
Ukončete aplikaci.
ČESKY
Pokud chcete otevřít seznam nedávno použitých aplikací, stiskněte a podržte
tlačítko
na dálkovém ovladači, nebo stiskněte nedávno použitou položku na
domovské obrazovce. Můžete spustit nebo ukončit všechny aplikace, které jste
nedávno použili.
6
Správa aplikací
Můžete zobrazit seznam všech aplikací nainstalovaných v projektoru, změnit
jejich pozici nebo je odstranit.
ČESKY
1
2
3
Vyberte aplikaci, kterou chcete upravit, a stiskněte a podržte tlačítko
Kolečko (OK) nebo
na dálkovém ovladači. Tím se aktivuje režim úprav
aplikace.
Pokud chcete aplikaci přesunout do požadované pozice, přejděte do dané
pozice a stiskněte tlačítko
Kolečko (OK) nebo
. Pokud chcete
aplikaci odstranit, vyberte ikonu nad aplikací.
• Než režim úprav ukončíte, můžete přesunout a odstranit libovolný počet
aplikací.
• Aplikace můžete také přesunovat pomocí tlačítek
nebo dálkového
ovladače.
Po dokončení úprav kliknutím na možnost HOTOVO ukončíte režim úprav
aplikace.
• Některé aplikace upravit nelze.
7
Vypnutí aktuální funkce
ČESKY
1
2
3
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Vybráním názvu aplikace v levém horním rohu obrazovky pomocí dálkového
ovladače zobrazíte ikonu zavírání.
Vybráním ikony zavírání zobrazenou vedle aplikace používanou funkci
vypnete.
8
Nastavení sítě
Nastavení sítě
ČESKY
Při konfiguraci nastavení sítě můžete využít různé služby, jako jsou online obsah
a aplikace.
Nastavení pevné sítě
1
2
Pomocí kabelu LAN propojte port sítě LAN projektoru a směrovač. Směrovač
k internetu je nutno připojit předem.
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
Síť Kabelové připojení (Ethernet). Tím se naváže
připojení k pevné síti.
• Pokud směrovač podporuje možnost DHCP, projektor se při připojení pomocí
kabelu LAN k síti připojí automaticky.
Nastavení bezdrátové sítě
1
2
3
4
Zapněte napájení směrovače připojeného k internetu.
Stiskněte tlačítko
možnost
Síť
k bezdrátové síti.
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
Připojení k síti Wi-Fi. Tím se naváže připojení
Po dokončení vyhledávání sítí se zobrazí seznam sítí dostupných pro
připojení.
Vyberte síť, ke které se chcete připojit. Pokud je váš bezdrátový směrovač
LAN chráněný heslem, zadejte heslo nakonfigurované pro směrovač.
9
Varování nastavení sítě
ČESKY
• Použijte standardní kabel LAN (připojení kategorie Cat5 nebo vyšší
s konektorem RJ45, port sítě LAN 10 Base-T nebo 100 Base TX).
• Resetování modemu může pomoci vyřešit některé problémy s připojením
k síti. Chcete-li VYPNOUT napájení, odpojte jej a znovu připojte. Poté znovu
zapněte napájení a vyřešte problém.
• Společnost LG Electronics nezodpovídá za jakékoli problémy se síťovým
připojením nebo za poruchy, nesprávné fungování či chyby způsobené
připojením k síti.
• Problémy se síťovým připojením mohou být způsobeny nastavením sítě nebo
poskytovatelem internetových služeb.
• Pro využívání služby DSL je nutný modem DSL a pro využívání
kabelových služeb je nutný kabelový modem. V závislosti na vaší smlouvě
s poskytovatelem internetových služeb můžete mít k dispozici jen omezený
počet síťových připojení a síťové nastavení projektoru nemusí být použito.
(Pokud smlouva nepovoluje více než jedno zařízení na linku, lze použít pouze
již připojený počítač.)
• V bezdrátové síti může docházet k rušení signálu jiným zařízením, které
používá frekvenci 2,4 GHz (jako je například bezdrátový telefon, zařízení
Bluetooth nebo mikrovlnná trouba). Daleko méně častěji může dojít k rušení
signálu při frekvenci 5 GHz.
• Služba bezdrátové sítě může být v závislosti na bezdrátovém prostředí
pomalá.
• Pokud nejsou vypnuty všechny domácí sítě, může dojít k přetížení některých
zařízení přenosem dat.
• Pro připojení k přístupovému bodu je potřeba zařízení s přístupovým bodem,
které podporuje bezdrátové připojení; funkce bezdrátového připojení musí
být na tomto zařízení zapnutá. Kontaktujte poskytovatele služeb ohledně
dostupnosti bezdrátového připojení k vašemu přístupovému bodu.
• Zkontrolujte identifikátor SSID a bezpečnostní nastavení přístupového
bodu. Informace naleznete v příslušné dokumentaci k identifikátoru SSID
a bezpečnostním nastavením přístupového bodu.
• Neplatná nastavení na síťových zařízeních (sdílení pevné/bezdrátové linky,
rozbočovač) mohou způsobit, že se projektor spouští pomalu nebo nepracuje
správně. Nainstalujte zařízení správně podle příslušného návodu a nastavte
síť.
• Způsob připojení se může lišit v závislosti na výrobci přístupového bodu.
10
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
SIMPLINK (HDMI-CEC)
ČESKY
Používání funkce SIMPLINK
Pomocí dálkového ovladače projektoru můžete pohodlně ovládat a používat řadu
multimediálních zařízení připojených prostřednictvím HDMI.
1
2
3
4
5
Připojte výstupní port SIMPLINK HDMI k portu projektoru HDMI IN
prostřednictvím kabelu HDMI.
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
Obecné SIMPLINK (HDMI-CEC).
Možnost SIMPLINK (HDMI-CEC) nastavte na Zap..
Nastavení Synchronizace automatického zapnutí konfigurujte na Zap.
nebo Vypnuto. (Pokud je Synchronizace automatického zapnutí nastavena
na Zap., při zapnutí připojeného zařízení SIMPLINK se zapne také projektor.
Při vypnutí projektoru se vypne i připojené zařízení.)
Zapněte připojené zařízení. Vstup se přepne, když se projektor automaticky
připojí k zařízení. Pokud se zařízení k projektoru nepřipojí automaticky,
stiskněte tlačítko
(VSTUP).
• Tato funkce je aktivní pouze u zařízení s logem
. Zkontrolujte, zda
je na externím zařízení logo SIMPLINK. Pokud zařízení nesplňuje požadované
specifikace, může při jeho použití dojít k problému.
• K použití funkce SIMPLINK je vyžadován vysokorychlostní kabel HDMI®
s funkcí CEC (Consumer Electronics Control – ovládání spotřební elektroniky).
Kolík 13 na vysokorychlostním kabelu HDMI® se používá k přenosu dat mezi
zařízeními.
• Pokud chcete použít výstup zvuku do externího zvukového zařízení
připojeného prostřednictvím kabelu HDMI, nastavte možnost SIMPLINK
(HDMI-CEC) na Zap..
11
Podporované funkce SIMPLINK
ČESKY
• Okamžité přehrávání
Když spustíte multimediální zařízení, můžete ihned sledovat obsah zařízení na
projektoru, aniž byste museli cokoli ovládat.
• Ovládání zařízení pomocí dálkového ovladače projektoru
Umožňuje uživateli ovládat multimediální zařízení prostřednictvím dálkového
ovladače projektoru a sledovat obsah.
• Vypnutí hlavního vypínače
Pokud je možnost Synchronizace automatického zapnutí v nastaveních
SIMPLINK (HDMI-CEC) nastavená na Zap. a projektor vypnete, zařízení
k němu připojená prostřednictvím funkce SIMPLINK se také vypnou. Stejně
tak se vypne i projektor, pokud vypnete zařízení, která jsou k němu připojená
prostřednictvím funkce SIMPLINK.
-- Tato funkce je k dispozici pouze u některých zařízení.
• Zapnutí hlavního vypínače
Pokud je možnost Synchronizace automatického zapnutí v nastaveních
SIMPLINK (HDMI-CEC) nastavena na Zap., zapnutím zařízení připojeného
prostřednictvím funkce SIMPLINK se zapne i projektor.
-- Pokud je možnost SIMPLINK (HDMI-CEC) nastavena na Vypnuto, nelze
možnost Synchronizace automatického zapnutí nastavit na Zap..
12
Používání aplikace LG TV Plus
ČESKY
Funkce projektoru můžete ovládat pomocí aplikace nainstalované na svém
chytrém zařízení.
• Můžete sledovat televizní pořady, filmy nebo doporučený obsah. Můžete si
také vytvořit seznam přání. (Tato funkce je k dispozici pouze v některých
zemích.)
• Můžete vyhledávat libovolný obsah. (Tato funkce je k dispozici pouze
v některých zemích.)
• Je podporována funkce zadávání textu, takže můžete snadno zadávat text.
(Text nelze na některých obrazovkách zadávat.)
• Pomocí touchpadu v aplikaci můžete ovládat ukazatel dálkového ovladače
Magic nebo ukazatel myši projektoru.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stáhněte si aplikaci LG TV Plus z obchodu Apple App Store nebo Google
Play Store podle operačního systému každého chytrého zařízení.
Stiskněte tlačítko
Síť.
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
Nastavte možnost LG Connect Apps na Zap..
Připojte projektor a své chytré zařízení ke stejné síti Wi-Fi.
Na chytrém zařízení spusťte aplikaci LG TV Plus.
Klepnutím na tlačítko Start vyhledejte projektory, které lze k vašemu
chytrému zařízení připojit.
Ze seznamu výsledků vyberte požadovaný projektor. Na obrazovce
projektoru se zobrazí kód PIN.
Zadejte kód PIN do aplikace LG TV Plus a spárujte tak chytré zařízení
s projektorem.
Klepnutím na tlačítka na obrazovce chytrého zařízení můžete ovládat
projektor.
13
ČESKY
1
2
3
Popis
1
Můžete používat různé aplikace nainstalované v projektoru.
2
Můžete dálkově ovládat hlasitost projektoru apod.
3
Můžete posouvat ukazatel po obrazu projektoru, jako byste
používali dálkový ovladač Magic nebo myš.
• Vzhled aplikace a její funkce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
• Funkce vyžadují připojení k síti.
• Některé funkce a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo
oblasti.
14
Mobilní připojení Magic
Používání Mobilního připojení Magic
ČESKY
Funkce Mobilní připojení Magic vám umožňuje sdílet a vychutnat si obsah, který
je uložený v chytrých zařízeních, prostřednictvím projektoru.
• Doporučujeme, aby vaše chytrá zařízení se systémem Android používala
systém Lollipop nebo vyšší verzi systému Android.
Připojení chytrého zařízení pomocí funkce Mobilní připojení Magic
Podle níže uvedených pokynů nastavte připojení:
1
2
3
4
5
Do chytrého zařízení nainstalujte aplikaci LG TV Plus.
Připojte projektor i chytré zařízení ke stejné síti.
Spusťte aplikaci LG TV Plus a nastavte připojení k projektoru podle
zobrazených pokynů.
Po stisknutí tlačítka
se na pravé straně obrazovky zobrazí seznam
připojených chytrých zařízení.
Vyberte požadované chytré zařízení.
• Chytrá zařízení se systémem Android se automaticky pokusí opět připojit po
vstupu do zóny sítě poté, co bylo navázáno první připojení.
Sdílení obsahu pomocí funkce Mobilní připojení Magic
Obsah uložený v chytrém zařízení můžete sdílet a užívat si jej prostřednictvím
projektoru.
1
2
Spusťte aplikaci LG TV Plus nainstalovanou ve vašem chytrém zařízení.
Nastavte požadovaný obsah v projektoru.
• Některé funkce nemusí být k dispozici. Závisí to na tom, zda jste nebo nejste
přihlášeni jako člen v aplikaci LG TV Plus.
• Podporované funkce se mohou lišit podle země.
• Podporované funkce se mohou lišit podle verze operačního systému chytrého
zařízení.
15
Používání klávesnice a myši
Používání kabelové nebo bezdrátové myši USB
Levé tlačítko myši
Tlačítko OK na dálkovém ovladači Magic
Tlačítko kolečka myši
Tlačítko Kolečko na dálkovém ovladači Magic
• Pravé tlačítko a speciální tlačítka myši nefungují.
• Při používání bezdrátové myši nebo klávesnice USB může být funkce ovlivněna
vzdáleností a kvalitou bezdrátového spojení.
Používání kabelové nebo bezdrátové klávesnice USB
Připojte klávesnici k portu USB. Text můžete zadávat prostřednictvím klávesnice
připojeného zařízení.
• Na některých obrazovkách není možné text zadávat.
• Doporučujeme používat produkt, u kterého byla ověřena kompatibilita
s projektory LG.
-- LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS1200
• Jazyk zadávání můžete změnit stisknutím klávesy pro přepnutí jazyka nebo
pravé klávesy Alt. Dá se také změnit současným stisknutím klávesy Ctrl
a mezerníku.
• Používání bezdrátové klávesnice USB může být ovlivněno rozsahem použití
a bezdrátovým prostředím.
• Chcete-li zadat text do textového pole, použijte klávesnici na obrazovce
projektoru nebo klávesnici USB.
ČESKY
Připojte myš k portu USB. Použijte myš k přesunu ukazatele na obrazovce
projektoru a výběru požadované nabídky.
• Některé funkce a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo
oblasti.
16
Používání herního zařízení Gamepad
ČESKY
Pokud hra vyžaduje herní zařízení Gamepad, připojte ho k portu USB projektoru.
• Doporučujeme používat herní zařízení, u kterého byla ověřena kompatibilita
s projektory LG.
-- LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH
Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2 (bezdrátový), LOGITECH
Dual Action Gamepad, ovladač pro MICROSOFT Xbox 360 (kabelový),
ovladač pro SONY Playstation(R)3
17
POUŽÍVÁNÍ RŮZNÉHO OBSAHU
Vyhledávání obsahu
Funkce Hledat umožňuje vyhledat a použít rozmanitý obsah a informace.
Můžete vyhledávat soubory včetně souborů obrázků, videosouborů, zvukových
souborů na připojeném USB.
Vyhledávání obsahu
1
2
Spusťte funkci Hledat stisknutím tlačítka
ovladači.
(VYHLEDÁVÁNÍ) na dálkovém
Vyhledávejte různý obsah a informace zadáním požadovaných hledaných
výrazů.
1
2
Popis
1
Zadejte hledaný výraz.
2
Změňte nastavení vlastností funkce Hledat.
ČESKY
Vyhledat
18
PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ Z JINÝCH
ZAŘÍZENÍ
ČESKY
Fotografie a video
Prohlížení fotografií a videozáznamů
Fotografie a videozáznamy můžete prohlížet prostřednictvím aplikace
Fotografie a video.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Fotografie a video.
Vyberte požadované úložné zařízení.
Vyberte a zobrazte požadovanou fotografii nebo videozáznam.
1 2 3 4
Popis
1
Vyberte požadovaný typ obsahu a způsob prohlížení.
2
Můžete vybrat a odstranit požadovaný obsah.
(Soubory, které jsou sdíleny z jiných zařízení, odstranit nemůžete.)
3
Vyberte obsah, který chcete přehrávat. Můžete vybírat pouze stejný
typ obsahu, jako jste zvolili na začátku.
Spusťte funkci Hledat.
4
• Pokud celkový počet položek přesáhne 40 000, nemusí být některé položky
zobrazeny v seznamu.
19
Přehrávač fotografií
Přehrávač fotografií spustíte výběrem fotografie v aplikaci Fotografie a video.
Můžete zobrazit uložené fotografie.
ČESKY
1 2
3
4
5
6
Popis
1
Návrat na seznam celého obsahu.
2
Spuštění hudebního přehrávače pro přehrání hudby na pozadí.
3
Přiblížení/oddálení zobrazení fotografií.
4
Spuštění prezentace.
5
Otáčení fotografií.
6
Nastavení velikosti fotografie nebo změna rychlosti a efektu
prezentace.
20
Podporované soubory snímků
Typ souboru
Formát
Rozlišení
ČESKY
.jpeg
.jpg
.jpe
JPEG
Minimálně: 64 × 64
Maximální
Normální typ: 15 360 (š) × 8 640 (v)
Progresivní typ: 1 920 (š) × 1 440 (v)
.png
PNG
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: 5 760 (š) × 5 760 (v)
.bmp
BMP
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: 1 920 (š) × 1 080 (v)
21
Přehrávač videa
Přehrávač videa spustíte výběrem videa v aplikaci Fotografie a video. Můžete
přehrát uložená videa.
ČESKY
1 2
3
4
Popis
1
Návrat na seznam celého obsahu.
2
Výběr jiné položky při sledování videa prostřednictvím zobrazení
seznamu přehrávání.
3
Ovládání základních nastavení přehrávání videí.
4
Nastavení doplňkových možností.
22
DALŠÍ MOŽNOSTI
ČESKY
1 2 3 4
5
Popis
1
Změna nastavení titulků.
2
Nastavení zvukových stop.
3
Nastavení možnosti pokračovat ve sledování, která přehraje obsah
od poslední zhlédnuté scény.
4
Nastavení nepřetržitého přehrávání.
Pokud je nastaveno nepřetržité přehrávání, po skončení přehrávání
videa se automaticky přehraje další video.
5
Návrat na základní ovládací obrazovku.
23
Podporované videosoubory
Maximální přenosová rychlost dat:
Podporované externí titulky:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1,0/2,0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Podporované formáty vložených titulků:
• Matroska (*.mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha
(ASS), SRT
• MP4 (*.mp4): Timed Text
ČESKY
• Video Full HD
H.264 1 920 x 1 080 při 60P BP/MP/HP při L4.2 40 Mb/s
HEVC 1 920 x 1 080 při 60P MP při L4.1, profil Main10 při L4.1 40 Mb/s
24
Podporované kodeky videa
Přípona
Kodeky
ČESKY
Video
VC-1, profil Advanced (kromě WMVA), VC-1,
profily Simple a Main
Zvuk
WMA Standard (kromě WMA v1/WMA
Speech)
Video
XviD (kromě 3 warp-point GMC), H.264/AVC,
Motion Jpeg, MPEG-4
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM,
DTS
.mp4
.m4v
.mov
Video
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1
Layer III (MP3)
.3gp
.3g2
Video
H.264/AVC, MPEG-4
Zvuk
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Video
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9,
HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM,
DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts
.trp
.tp
.mts
Video
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg
.mpeg
.dat
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.asf
.wmv
.avi
.mkv
.vob
25
Upozornění pro přehrávání videa
ČESKY
• Některé titulky vytvořené uživatelem nemusí být zcela funkční.
• Videosoubor a soubor titulků musejí být uloženy ve stejné složce. Aby se
titulky zobrazovaly správně, musí mít soubor videa a soubor titulků shodný
název.
• Titulky v zařízení NAS (Network Attached Storage) nemusejí být u některých
modelů některých výrobců podporovány.
• Nejsou podporovány streamy s technologií Global Motion Compensation
(GMC) a Quarterpel Motion Estimation (Qpel).
• Velikosti přehrávaných souborů se mohou měnit v závislosti na kódování.
• Jsou podporovány pouze soubory aplikace Windows Media Audio verze 7
a vyšší.
• Profil AAC Main není podporován.
• Videosoubory vytvořené některými kódovacími zařízeními se nemusí přehrávat
správně.
• Videosoubory v jiném než uvedeném formátu se nemusí přehrávat správně.
• Videosoubory uložené v úložném zařízení USB, které nepodporuje funkci
vysokorychlostního přenosu, se nemusí přehrávat správně.
• Kodeky DTS jsou podporovány pouze pro přehrávání videosouborů USB a
HDMI.
26
Hudba
Přehrávání hudby
Hudbu můžete poslouchat pomocí aplikace Hudba.
ČESKY
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Hudba.
Vyberte požadované úložné zařízení.
Můžete vybrat požadované skladby ze všech svých úložných zařízení
a přidat je do seznamu MŮJ SEZNAM STOP.
Vyberte si požadovaný hudební obsah a vychutnejte si jej.
1 2 3 4 5
Popis
1
Zvolte požadovaný typ seznamu obsahu.
2
Můžete zvolit a odstranit obsah.
(Soubory sdílené z jiných zařízení odstranit nelze.)
3
Vyberte obsah a přidejte jej do seznamu MŮJ SEZNAM STOP.
4
Otevřete hudební přehrávač.
Spusťte funkci HLEDAT.
5
• Pokud počet všech položek obsahu přesáhne hodnotu 5 000, některé položky
v seznamu nemusí být uvedeny.
27
Používání hudebního přehrávače
ČESKY
1 2 3 4 5 6
Popis
1
Slouží k zobrazení seznamu hudby v aplikaci Hudba a výběru
skladeb, které chcete přehrát.
2
Můžete nastavit opakované přehrávání a náhodné přehrávání.
3
Můžete poslouchat hudbu při vypnuté obrazovce.
4
Můžete změnit pozici hudebního přehrávače.
5
Můžete minimalizovat hudební přehrávač.
6
Tato funkce hudební přehrávač zavře.
• Hudební přehrávač znovu otevřete stisknutím tlačítek
na dálkovém
ovladači.
• Je možné, že některé funkce hudebního přehrávače nebudete moci použít.
• Hudební přehrávač můžete také spustit následovně:
-- V aplikaci Hudba vyberte ikonu
.
-- V aplikaci Fotografie a video vyberte při prohlížení fotografií ikonu
.
28
Formát audia
Formát
souboru
ČESKY
.mp3
.wav
.ogg
.wma
Položka
Informace
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
16 kHz až 48 kHz
Podpora
MPEG1, MPEG2
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
-
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 48 kHz
Podpora
PCM
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
64 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 48 kHz
Podpora
Vorbis
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
128 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 48 kHz
Podpora
WMA
Kanály
až 6 kanálů
• Počet podporovaných kanálů se může lišit v závislosti na vzorkovací frekvenci.
29
Prohlížeč souborů
Zobrazení souborů
Můžete zobrazit soubory dokumentů uložené na připojeném zařízení.
Stiskněte tlačítko
ČESKY
1
2
3
4
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Prohlížeč souborů.
Vyberte požadované úložné zařízení.
Zvolte a zobrazte požadovaný soubor dokumentu.
1 2
Popis
1
Vyberte požadovaný typ obsahu a způsob prohlížení.
Můžete vybrat a odstranit požadovaný obsah.
(Soubory, které jsou sdíleny z jiných zařízení, odstranit nemůžete.)
• Pokud celkový počet položek přesáhne 40 000, nemusí být některé položky
zobrazeny v seznamu.
2
30
Procházení prohlížeče souborů
ČESKY
1
2 3
4
5 6
Popis
1
Návrat na seznam celého obsahu.
2
Přejde na stránku, kterou jste určili.
3
Nastavení prezentace.
4
Zvětší nebo zmenší dokument.
5
Spuštění prezentace.
6
Otočení dokumentu.
7
Umožní nastavení nabídky prohlížeče souborů.
7
31
Podporované formáty souborů
ČESKY
XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP
Microsoft Office verze 97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016
Adobe PDF verze 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
Hangul verze 2007
• Prohlížeč souborů dokument přizpůsobí, takže může vypadat jinak, než jak je
zobrazen v počítači.
• U dokumentů, které obsahují obrázky, může být v průběhu přizpůsobování
zobrazeno nižší rozlišení.
• Pokud je dokument objemný nebo má mnoho stran, může nahrávání trvat
déle.
• Nepodporovaná písma mohou být nahrazena jinými písmy.
• Je možné, že se prohlížeč souborů neotevře pro dokumenty formátu Office,
které obsahují mnoho obrázků ve vysokém rozlišení. V takovém případě snižte
velikost obrazového souboru, uložte jej na úložné zařízení USB a spusťte
prohlížeč souborů znovu, nebo připojte k projektoru počítač a soubor otevřete
v počítači.
32
Připojení USB
Připojte k portu USB projektoru úložné zařízení USB (pevný disk USB, flash disk
USB) a můžete si soubory uložené na tomto zařízení zobrazit na projektoru.
ČESKY
33
Tipy pro používání paměťových zařízení USB
ČESKY
• Paměťové zařízení USB, které má vestavěný program pro automatické
rozpoznávání nebo používá vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno.
• Některá paměťová zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí
fungovat správně.
• Pokud používáte prodlužovací kabel USB, nemusí být paměťové zařízení USB
rozpoznáno nebo nemusí správně fungovat.
• Používejte pouze paměťová zařízení USB naformátovaná se systémem
souborů FAT32 nebo NTFS v operačním systému Windows.
• Doporučujeme používat externí pevný disk USB s jmenovitým napětím 5 V
nebo nižším a jmenovitým proudem 500 mA nebo nižším.
• Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo pevný disk s vlastním
napájením. (Pokud není napájení dostatečné, úložné zařízení USB nemusí být
správně zjištěno.)
• Doporučujeme používat flash disk USB o maximální kapacitě 32 GB nebo
pevný disk USB o maximální kapacitě 2 TB.
• Pokud pevný disk USB s funkcí úspory energie nefunguje, vypněte jej a opět
zapněte. Další informace naleznete v návodu k obsluze pevného disku USB.
• Může dojít k poškození dat paměťového zařízení USB, proto doporučujeme
všechny důležité soubory zálohovat. Za správu dat jsou zodpovědní uživatelé.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost.
• Vyberte připojené zařízení USB z nabídky VSTUPY a pomocí tlačítka
VYSUNOUT paměťové zařízení USB odpojte.
Pokud paměťové zařízení USB odpojíte bez výběru možnosti VYSUNOUT, na
projektoru nebo paměťovém zařízení může dojít k chybě.
Nabídku VSTUPY můžete otevřít zvolením tlačítka
(VSTUP) Všechny
vstupy.
• Další informace o ostatních způsobech připojení najdete v možnosti
Konektor zařízení.
• Vyberte připojené zařízení USB z nabídky VSTUPY a pomocí tlačítka
FORMÁTOVAT paměťové zařízení naformátujte. Po formátování budou
všechna data na úložném zařízení USB vymazána a úložiště bude
naformátováno jako souborový systém NTFS nebo FAT32.
• Po připojení paměťového zařízení USB můžete vytvořit soubor/složku, aby
byly dostupné služby projektoru Smart, jako je ukládání a načítání obrázků
miniatur.
34
Sdílení chytrého telefonu
Sdílení obsahu s chytrým telefonem
ČESKY
Pomocí sdílení obsahu si můžete užívat videa, hudbu nebo fotografie uložené na
chytrém telefonu připojeném do stejné sítě.
Připojení projektoru k chytrému telefonu
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Konektor zařízení.
Vyberte možnost Chytrý telefon.
Postupujte podle pokynů v nabídce Konektor zařízení.
35
Důležitá upozornění ohledně sdílení obsahu
ČESKY
• Pokud funkce sdílení obsahu nefunguje správně, zkontrolujte nastavení sítě.
• Nemusí fungovat správně v bezdrátové síti. Doporučujeme připojit pomocí
pevné sítě.
• Nemusí fungovat správně v některých síťových prostředích.
• Pokud je k jednomu zařízení připojeno více zobrazovacích zařízení, v závislosti
na výkonu serveru se obsah nemusí přehrávat správně.
• Funkce sdílení obsahu nemusí být podporována pro směrovač, který
nepodporuje funkci multi-cast. Více informací naleznete v uživatelské příručce
ke směrovači, případně kontaktujte jeho výrobce.
• Pro sledování videa v rozlišení 1 080p prostřednictvím funkce sdílení obsahu
je vyžadován směrovač, který používá frekvenci 5 GHz. Při použití směrovače
o frekvenci 2,4 GHz nebude video přehráno správně.
• Titulky jsou podporovány pouze u některých připojených zařízení.
• Jestliže je soubor s titulky přidán později, deaktivujte sdílenou složku
a následně ji opět aktivujte.
• Soubory DRM z připojeného zařízení se nepřehrávají.
• Dokonce i u formátu souboru, který je projektorem podporován, se
podporovaný formát souboru může lišit v závislosti na prostředí připojeného
zařízení.
• Příliš mnoho podsložek nebo souborů v jedné složce může mít negativní vliv
na funkci.
• Informace o souboru importovaném z připojeného zařízení se nemusí zobrazit
správně.
• V závislosti na kódování nemusí v režimu sdílení obsahu fungovat přehrávání
některých datových proudů.
36
Zobrazení chytrého telefonu
Zobrazení obrazovky mobilního zařízení na projektoru
ČESKY
1
2
3
4
5
6
7
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Screen Share.
Aktivujte na mobilním zařízení režim Miracast.
Projektor se zobrazí v seznamu dostupných zařízení v nabídce.
Abyste mohli zahájit připojování, vyberte svůj projektor.
Při spuštění připojování se zobrazí zpráva „Připojování...“.
Po navázání spojení zobrazí projektor obrazovku připojeného zařízení.
• Zařízení, které připojujete k projektoru, vždy aktualizujte na nejnovější verzi
operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
• Zařízení jiné značky než LG se nemusí připojit, i když bude rozpoznáno.
• Připojte zařízení ke směrovači o frekvenci 5 GHz, protože spojení může být
ovlivněno okolním bezdrátovým prostředím.
• Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
• U jednotlivých zařízení se liší. Další informace o zařízení, k němuž se chcete
připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.
• Po spuštění aplikace Screen Share nastavte REŽİM NASLOUCHÁNÍ na Zap..
Zařízení můžete připojit bez spuštění aplikace Screen Share.
• REŽİM NASLOUCHÁNÍ může při připojení k přístupovému bodu ovlivnit
výkon bezdrátového připojení. V případě problémů souvisejících s výkonem
bezdrátového připojení doporučujeme REŽİM NASLOUCHÁNÍ vypnout.
• Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte projektor i zařízení, ke kterému se
chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.
37
Sdílení PC
Co je sdílení obsahu?
Přehrávání obsahu pomocí softwaru pro sdílení v počítači
Pokud máte v počítači operační systém Windows 7 nebo Windows 8, můžete
přehrávat hudbu, videa nebo fotografie na projektoru bez instalace dalšího
programu.
1
2
Nakonfigurujte projektor a počítač na stejnou síť. Nakonfigurujte síť i
v počítači se systémem Windows 7 nebo Windows 8.
Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný soubor hudby, videa nebo
fotografie a pomocí funkce Přehrát v zařízení, která je součástí systému
Windows 7 nebo 8, vyberte zařízení, na kterém chcete obsah přehrát.
Chcete-li obsah přehrát na jiném zařízení, například na mobilním telefonu,
použijte příslušnou příručku s pokyny.
• I když je připojeno více projektorů nebo zařízení, vybraný soubor bude přehrán
pouze na jednom z nich. Rychlost přehrávání může být různá v závislosti na
stavu připojení k síti.
ČESKY
Sdílení obsahu vám umožní vychutnat si videa, hudbu a snímky uložené
v počítači.
38
Používání softwaru SmartShare PC pro přehrávání obsahu uloženého
v počítači
ČESKY
Software SmartShare PC můžete použít k připojení hudebních souborů,
videosouborů a souborů fotografií uložených v počítači do domácí sítě a jejich
přehrávání na projektoru.
1
2
3
4
Projektor a počítač s nainstalovaným softwarem SmartShare nakonfigurujte
na stejnou síť.
• Služba SmartShare je dostupná pouze v případě, kdy jsou projektor
a serverový počítač připojeny ke stejnému směrovači.
Stáhněte a nainstalujte si software SmartShare PC z webové stránky LG.
Před instalací zavřete všechny programy, které v počítači běží, včetně brány
firewall a antivirových programů.
Spusťte software SmartShare PC a nakonfigurujte nastavení pro sdílení.
Sdílená videa fotografie se přehrají prostřednictvím aplikace Fotografie
a video na projektoru. Sdílené hudební soubory se přehrají prostřednictvím
aplikace Hudba na projektoru.
• Chcete-li sdílený soubor přehrát na projektoru, musí být server spuštěný.
• Prostřednictvím možností
Konektor zařízení Počítač SDÍLENÍ
OBSAHU můžete zkontrolovat informace na webu.
• Informace o používání softwaru SmartShare PC naleznete v nápovědě tohoto
softwaru.
39
Důležitá upozornění ohledně sdílení obsahu
ČESKY
• Pokud funkce sdílení obsahu nefunguje správně, zkontrolujte nastavení sítě.
• Nemusí fungovat správně v bezdrátové síti. Doporučujeme připojit pomocí
pevné sítě.
• Pokud je k jednomu zařízení připojeno více zobrazovacích zařízení, v závislosti
na výkonu serveru se obsah nemusí přehrávat správně.
• Nemusí fungovat správně v některých síťových prostředích.
• Pro sledování videa v rozlišení 1 080p prostřednictvím funkce sdílení obsahu
je vyžadován směrovač, který používá frekvenci 5 GHz. Při použití směrovače
o frekvenci 2,4 GHz nebude video přehráno správně.
• Funkce sdílení obsahu nemusí být podporována pro směrovač, který
nepodporuje funkci multi-cast. Více informací naleznete v uživatelské příručce
ke směrovači, případně kontaktujte jeho výrobce.
• Titulky jsou podporovány pouze u některých připojených zařízení.
• Pro čtení titulků doporučujeme software SmartShare PC.
• Jestliže je soubor s titulky přidán později, deaktivujte sdílenou složku
a následně ji opět aktivujte.
• Soubory DRM z připojeného zařízení se nepřehrávají.
• Dokonce i u formátu souboru, který je projektorem podporován, se
podporovaný formát souboru může lišit v závislosti na prostředí připojeného
zařízení.
• Příliš mnoho podsložek nebo souborů v jedné složce může mít negativní vliv
na funkci.
• Informace o souboru importovaném z připojeného zařízení se nemusí zobrazit
správně.
• V závislosti na kódování nemusí v režimu sdílení obsahu fungovat přehrávání
některých datových proudů.
40
Zobrazení PC
Zobrazení obrazovky počítače na projektoru
ČESKY
Bezdrátové připojení
1
2
3
4
5
6
7
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Můžete spustit aplikaci Screen Share.
Spusťte funkci Intel® WiDi na zařízení, které chcete připojit.
Projektor se zobrazí v seznamu dostupných zařízení.
Výběrem projektoru aktivujete připojení. Na obrazovce projektoru se zobrazí
požadavek na zadání 8místného číselného kódu PIN.
Zadejte kód PIN a vyberte možnost Připojit.
Po navázání spojení zobrazí projektor obrazovku připojeného zařízení.
• Zařízení, které připojujete k projektoru, vždy aktualizujte na nejnovější verzi
operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
• Během připojování pomocí funkce Intel® WiDi umístěte zařízení do blízkosti
projektoru.
• Funkce Intel® WiDi umožňuje připojení bez bezdrátového směrovače. Pro
získání nejlepšího výkonu připojte zařízení k 5 GHz směrovači.
• Tato funkce je k dispozici pouze u počítačů, které podporují funkci Intel® WiDi.
• Projektor podporuje připojení prostřednictvím funkce Intel® WiDi verze 3.5.
• Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
• Funkce se liší od verze systému Windows. Další informace o zařízení, k němuž
se chcete připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.
• Po spuštění aplikace Screen Share nastavte REŽİM NASLOUCHÁNÍ na Zap..
Můžete se připojit bez spuštění aplikace Screen Share.
• Pokud zapnete REŽİM NASLOUCHÁNÍ, může při připojení k přístupovému
bodu ovlivnit výkon bezdrátového připojení. V případě problémů souvisejících
s výkonem bezdrátového připojení REŽİM NASLOUCHÁNÍ vypněte.
• Další informace najdete v aplikaci Screen Share.
• Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte projektor i zařízení, ke kterému se
chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.
Připojení kabelem
Propojte počítač s projektorem pomocí kabelu HDMI.
41
VÝHODY PROJEKTORU SMART
Používání služby Můj start
Nastavení na projektoru
1
2
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači.
Vyberte možnosti
Obecné Časovače Zapnutí časovače
Nastavit službu Můj start a nastavte možnost na Zap..
Nastavení v aplikaci LG TV Plus
1
2
3
4
Stáhněte si aplikaci LG TV Plus z obchodu s aplikacemi pro své chytré
zařízení.
Připojte projektor a chytré zařízení ke stejné síti.
Spusťte aplikaci LG TV Plus nainstalovanou ve vašem chytrém zařízení.
Vyberte službu Můj start v aplikaci LG TV Plus a nastavte možnosti.
ČESKY
Služba Můj start umožňuje zobrazování informací prostřednictvím projektoru,
např. aktuálního času, počasí a plánů, které jste přidali v chytrém zařízení.
• Nastavením služby Můj start na projektoru nebo v aplikaci LG TV Plus
můžete nastavit automatické spouštění služby Můj start v určený čas se
zapnutím projektoru.
• Některé funkce jsou dostupné pouze po instalaci aplikace LG TV Plus
v chytrém zařízení.
42
Zobrazení plánu pomocí služby Můj start
V aplikaci LG TV Plus nastavte podle pokynů sdílení plánu s projektorem. Poté
lze na projektoru zobrazovat plány přidané v chytrém zařízení.
ČESKY
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Můžete SPUSTIT SLUŽBU MŮJ START výběrem času zobrazeného
v pravém horním rohu obrazovky.
• Pokud se nezobrazuje žádný čas, nastavte čas projektoru.
• Pokud je pro sdílení s projektorem nastaveno více chytrých zařízení, je
poskytnut plán z posledního chytrého zařízení nastaveného pro sdílení plánů.
• Sdílení plánů lze používat bez konfigurace možnosti Nastavit službu Můj
start.
43
Využívání internetu
Používání webového prohlížeče
1
2
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Webový prohlížeč.
1 2
3 4 5 6 7
Popis
1
Aktuální stránku můžete přidat na domovskou obrazovku nebo
aktuální stránku přidat či odstranit v sekci Záložky.
(Pokud stránku přidáte na domovskou obrazovku, můžete ji
odstranit pouze tam. V takovém případě se neodstraní ze sekce
Záložky.)
2
Znovu načte aktuální stránku.
3
Můžete zapnout nebo vypnout Mini TV.
4
Přiblíží nebo oddálí obsah na obrazovce.
ČESKY
Webovou stránku můžete otevřít zadáním webové adresy do řádku pro adresu
URL. Pokud zadáte hledané slovo, vyhledá na bázi vyhledávače informace
o hledaném slově.
• V některých zemích tato funkce není podporována.
44
Popis
ČESKY
5
Historie: Můžete otevřít nebo odstranit seznam historie.
Záložky: Můžete otevřít nebo odstranit seznam záložek.
Nastavení: Můžete upravit jednoduchá nastavení prohlížeče.
Kódování: P
okud se obsah na webové stránce nezobrazuje správně,
můžete změnit jazyk.
6
Prohlížeč můžete používat v režimu na celou obrazovku. Pokud se
chcete vrátit na původní obrazovku, pomocí dálkového ovladače
posuňte ukazatel do horní části obrazovky. Zobrazí se možnost
Ukončit režim celé obrazovky.
7
Ukončení aplikace Webový prohlížeč.
• Webový prohlížeč podporuje pouze média typu HTML5, nepodporuje plug-in
Flash.
• Webový prohlížeč nepodporuje instalaci modulů plug-in.
• Je možné, že v aplikaci Webový prohlížeč nepůjdou přehrávat mediální
soubory v jiných formátech než JPEG/PNG/GIF
• Webový prohlížeč se může zavřít, pokud nebude mít dostatek paměti.
• V aplikaci Webový prohlížečse používají pouze písma používaná na
projektoru. Proto může být text zobrazen v jiných písmech než na počítači.
• Webový prohlížeč nepodporuje stahování souborů a písem.
• Protože je Webový prohlížeč prohlížečem v projektoru, může fungovat jinak
než počítačové prohlížeče.
• Protože je Webový prohlížeč prohlížečem v projektoru, nemusí se některý
jeho obsah přehrávat správně.
• Dávejte pozor, aby se děti nedostaly k nevhodnému obsahu, neboť produkt
může být připojen k internetu.
• Přístup k některým aplikacím, například k webovému prohlížeči, lze zablokovat
a omezit tak přístup k nevhodnému online obsahu.
• Konfigurujte nastavení prostřednictvím
(R. nastavení)
Bezpečnost.
45
Nastavení webového prohlížeče
ČESKY
Stiskněte
v horní části obrazovky a vyberte Nastavení.
• Při spuštění
Můžete nastavit počáteční stránku prohlížeče na možnosti Otevřít stránku
Nová karta/Pokračovat na konci předešlé relace/Domovská stránka:.
• Vyhledávače
Můžete si nastavit výchozí vyhledávač.
• Privátní prohlížení
Můžete si nastavení upravit tak, aby o vašem vyhledávání nebyly ukládány
žádné záznamy.
• Filtrování stránek
-- Povolené stránky: Můžete si nastavení upravit tak, aby se otevíraly pouze
předem zaregistrované webové stránky.
-- Blokované Stránky: Můžete si nastavení upravit tak, aby byly určité
stránky blokovány.
* Pokud chcete využít funkci Filtrování stránek, je třeba zadat heslo
projektoru.
46
Upozornění
Používání upozornění
ČESKY
Aplikace Upozornění přenáší v reálném čase upozornění z různých aplikací
a služeb LG. Zobrazuje stav spuštěných aplikací a umožňuje zobrazit, odstranit a
spravovat všechna upozornění na jediném místě.
1
2
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Upozornění.
3
2
4 1
Popis
1
Oznámení můžete odstranit.
2
U upozornění s dlouhým obsahem stisknutím možnosti více
otevřete jejich úplné zobrazení.
3
Můžete odstranit všechna oznámení.
4
Můžete spustit aplikaci nebo přejít na adresu URL.
47
SEZNAM NASTAVENÍ
Rychlé nastavení
1
2
3
4
5
6
7
Popis
1
Zavření položky Rychlé nastavení.
2
Nastavení možnosti Obrazový režim.
3
Nastavení možnosti Poměr stran.
4
Volba možnosti Výstup zvuku.
5
Nastavení možnosti Režim PJT.
6
Nastavení možnosti Nastavení okraje.
7
Nastavení více možností.
ČESKY
Rychlé používání funkce Nastavení
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači.
Rychlé a jednoduché nastavení ovládacích prvků, jako je například Obrazový
režim, Poměr stran, Výstup zvuku a další.
48
Nastavení obrazu
Režim obrazu
ČESKY
(R. nastavení)
Obraz Nastavení režimu obrazu Obrazový
režim
Vyberte obrazový režim, který nejlépe odpovídá prostředí sledování, typu videa a
vašim představám.
• Živý
Zaostřuje obraz zvýšením kontrastu, jasu a ostrosti.
• Standardní
Zobrazí obraz s normálním kontrastem, jasem a ostrostí.
• Kino
Optimalizuje obrazovku pro filmy.
• Sport
Optimalizuje obrazovku pro sportovní přenosy. Zaostřuje obraz u rychlých
pohybů, například při kopnutí nebo hození míče.
• Hra
Optimalizuje obrazovku pro hraní her.
• Expert (světlá místnost)/Expert (tmavá místnost)
V této nabídce mohou odborníci a milovníci kvality obrazu doladit ideální
obrazovou kvalitu.
49
Nastavení režimu obrazu
ČESKY
(R. nastavení)
Obraz Nastavení režimu obrazu
Tato funkce umožňuje podrobně nastavit zvolený režim obrazu.
• Kontrast
Nastavení kontrastu jasných a tmavých oblastí obrazovky. Čím blíže hodnotě
100, tím vyšší kontrast.
• Jas
Nastavení celkového jasu obrazovky. Čím blíže hodnotě 100, tím jasnější
obrazovka.
• Ostrost
Nastavení ostrosti obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím ostřejší a čistší obraz.
• Vert. ostrost
Nastavení ostrosti hrany kontrastu ve svislém směru.
• Horiz. ostrost
Nastavení ostrosti hrany kontrastu ve vodorovném směru.
• Barva
Zvýšení nebo snížení hloubky barev v obrazu. Čím blíže hodnotě 100, tím
hlubší barva.
• Odstín
Nastavení poměru mezi červenou a zelenou barvou v obrazu. Čím blíže
hodnotě Červená 50, tím červenější bude obraz. Čím blíže hodnotě Zelená 50,
tím zelenější bude obraz.
• Teplota barvy
Nastaví teplotu barev mezi hodnotami studené/střední/teplé/přirozené.
-- Nastavení, která zadáte, se použijí pouze na aktuálně vybraný vstupní
režim. Pokud chcete aktuální nastavení obrazu použít na všechny režimy
vstupu, zvolte možnost Použít pro všechny vstupy.
-- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného
obrazového režimu.
• Použít pro všechny vstupy
Uloží aktuální přizpůsobené hodnoty nastavení zvoleného režimu obrazu pro
všechny vstupy.
• Reset
Tato možnost obnoví původní nastavení obrazu.
-- Jednotlivé obrazové režimy můžete obnovit i samostatně. Vyberte
požadovaný obrazový režim a aktivujte jej.
50
Pokročilé ovládací prvky/Ovládací prvky pro odborníky
ČESKY
Umožňuje nastavit obrazovku pro jednotlivé režimy obrazu.
(R. nastavení)
Obraz Nastavení režimu obrazu Pokročilé
ovládací prvky
• Dynamický kontrast
Úprava rozdílu mezi jasnými a tmavými oblastmi obrazovky na optimální
nastavení na základě jasu obrazu.
• Dynamické barvy
Nastavení barev a nasycení obrazu pro barevnější a živější obraz.
• Preferovaná barva
Nastavení barvy pleti, trávy a oblohy podle vlastních představ.
• Barevný rozsah
Volba barevné škály, která se má zobrazovat.
• Super rozlišení
Nastavení rozlišení tak, aby se nevýrazné a rozmazané oblasti zobrazovaly
čistěji.
• Korekce gamma
Nastavení středního jasu obrazu.
51
ČESKY
(R. nastavení)
Obraz Nastavení režimu obrazu Ovládací
prvky pro odborníky
Pokud režim obrazu nastavíte na prvky pro odborníky, můžete nastavit
následující funkce.
• Dynamický kontrast
Úprava rozdílu mezi jasnými a tmavými oblastmi obrazovky na optimální
nastavení na základě jasu obrazu.
• Super rozlišení
Nastavení rozlišení tak, aby se nevýrazné a rozmazané oblasti zobrazovaly
čistěji.
• Barevný rozsah
Volba barevné škály, která se má zobrazovat.
• Vylepšení ostrosti hran
Okraje videa se zobrazí jasněji a výrazněji, ale přitom přirozeně.
• Barevný filtr
Filtruje specifické spektrum barev v barvách RGB za účelem přesného vyladění
sytosti barev a odstínu.
• Korekce gamma
Nastavení středního jasu obrazu.
• Vyvážení bílé
Nastavení celkové teploty barev obrazovky podle vlastních představ.
• Systém správy barev
Funkce používaná odborníky při nastavení barev pomocí šestibarevného
testovacího vzoru (Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Purpurová/Žlutá) bez
ovlivnění jiných barevných oblastí. U běžného obrazu nemusejí být změny
barev patrné.
-- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného
obrazového režimu.
52
Možnosti obrazu
ČESKY
(R. nastavení)
Obraz Nastavení režimu obrazu Možnosti
obrazu
Umožňuje provádět podrobná nastavení k další optimalizaci obrazu.
• Redukce šumu
Vyčištění obrazu odstraněním drobných teček.
• Redukce šumu MPEG
Omezení šumu vznikajícího při vytváření digitálního videosignálu.
• Úroveň černé
Kompenzace jasu a kontrastu obrazu úpravou jeho tmavosti.
• Real Cinema (Reálné kino)
Možnost prožít zážitek jako v kině.
53
Poměr stran
ČESKY
(R. nastavení)
Obraz Poměr stran
• 16:9
Zobrazí poměr stran 16:9.
• Originální
Změní poměr stran na 4:3 nebo 16:9 v závislosti na vstupním signálu videa.
• 4:3
Zobrazí poměr stran 4:3.
• Vertikální zoom
Můžete upravit vertikální rozměry obrazovky a obrazovku vertikálně zarovnat
pomocí možností Upravit poměr zoomu a Upravit pozici obrazovky.
• Všesměrový zoom
Můžete upravit horizontální/vertikální/diagonální rozměry obrazovky
a zarovnat obrazovku horizontálně/vertikálně pomocí možností Upravit
poměr zoomu a Upravit pozici obrazovky.
-- Pokud u jednotlivých velikostí obrazovky povolíte funkci Pouze skenování,
lze obrazovku zobrazit ve vámi vybrané velikosti s využitím původního
obrazu bez oříznutí jakýchkoli oblastí.
-- V závislosti na vstupním signálu mohou být velikosti dostupných
obrazovek jiné.
54
Úspora energie
ČESKY
(R. nastavení)
Obraz Úspora energie
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.
• Minimum/Střední/Maximum
Aplikuje přednastavený režim Úspora energie.
Test obrazu
(R. nastavení)
Obraz Test obrazu
Nejprve spusťte test obrazu, který zkontroluje, zda je vstupní videosignál
v pořádku. Poté vyberte případné chyby.
Jestliže při testování obrazu nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte
připojené externí zařízení.
55
Nastavení Zvuk
Režim zvuku
Režim zvuku
Nastavení režimu zvuku
(R. nastavení)
Zvuk Nastavení režimu zvuku
• Vyvážení
Můžete nastavit hlasitost levého a pravého reproduktoru.
• Virtual Surround Plus
Vychutnejte si úchvatný zvuk díky efektu virtuálního prostorového
vícekanálového zvuku.
• Ekvalizér
Požadovaný zvuk můžete nastavit přímou úpravou ekvalizéru.
(100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz)
• Reset
Nastavení zvukového efektu můžete obnovit na původní hodnoty.
-- Virtual Surround Plus, Ekvalizér a Reset můžete použít jen v případě, že
je Režim zvuku nastaven na Standardní.
ČESKY
(R. nastavení)
Zvuk Nastavení režimu zvuku
Pro každý žánr můžete zvolit nejvhodnější zvukový režim.
• Standardní
Optimalizace zvuku pro všechny typy obsahu.
• Kino
Optimalizuje zvuk pro kino.
• Clear Voice III
Vylepšuje čistotu hlasu.
• Sport
Optimalizuje zvuk pro sport.
• Hudba
Optimalizace zvuku pro hudbu.
• Hra
Optimalizace zvuku pro hraní her.
56
Vypnout zvuk
ČESKY
Přehrávání zvuku prostřednictvím interních reproduktorů projektoru
(R. nastavení)
Zvuk Výstup zvuku Vnitřní reproduktor
projektoru
Zvuk bude přehráván prostřednictvím interních reproduktorů projektoru.
Přehrávání zvuku prostřednictvím externího zvukového zařízení připojeného
k digitálnímu optickému portu nebo k portu HDMI (ARC)
(R. nastavení)
Zvuk Výstup zvuku Audio výstup (Optický
/ HDMI ARC)
Zvuk projektoru bude přehráván prostřednictvím externího zvukového zařízení
připojeného k digitálnímu optickému portu nebo k portu HDMI (ARC). Chceteli přehrávat zvuk prostřednictvím připojení HDMI (ARC), aktivujte funkci
SIMPLINK.
-- Pokud při aktivní funkci SIMPLINK nastavíte hodnotu Vypnuto, nastavení
výstupu zvuku bude vráceno na výchozí hodnoty, aby mohla reprodukce
zvuku pokračovat.
Nastavení výstupu digitálního zvuku
(R. nastavení)
Zvuk Výstup zvuku Audio výstup (Optický /
HDMI ARC) Výstup digitálního zvuku
Umožňuje nastavit Výstup digitálního zvuku.
-- Tato nastavení jsou k dispozici jen v případě, že je zvolena možnost
Audio výstup (Optický / HDMI ARC)/Vnitřní reproduktor projektoru +
audiovýstup (optický).
Vstup zvuku
Auto
PCM
Výstup digitálního zvuku
MPEG
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
HE-AAC
Dolby Digital
DTS
DTS/PCM
DTS Express
PCM
DTS-HD MA
PCM/DTS
Vše
PCM
57
Bezdrátové připojení a používání audiozařízení
(R. nastavení)
Zvuk Výstup zvuku LG Sound Sync /
Bluetooth
Můžete bezdrátově připojit audiozařízení Bluetooth nebo sluchátka Bluetooth
a vychutnat si zvuk projektoru v lepší kvalitě a pohodlněji.
• Pokud jste nedávno připojili zařízení, které podporuje funkci LG Sound Sync,
tato funkce se automaticky pokusí k tomuto zařízení připojit.
• U některých zařízení se při zapnutí projektoru tato funkce automaticky pokusí
připojit k naposledy připojenému zařízení.
• Doporučujeme připojit zvukové zařízení LG, které podporuje funkci LG Sound
Sync, pomocí režimu LG TV nebo LG Sound Sync na zařízení.
• Stisknutím možnosti VÝBĚR ZAŘÍZENÍ zobrazíte připojená zařízení nebo
zařízení, která lze připojit, a připojte kterékoli z nich.
• Pro nastavení hlasitosti připojeného zařízení můžete použít dálkový ovladač
projektoru.
• Pokud se zařízení nepodaří připojit, zkontrolujte napájení zařízení, ke kterému
se chcete připojit, a zda audiozařízení pracuje správně.
• U některých zařízení Bluetooth se může stát, že se zařízení nepřipojí správně
nebo může dojít k nestandardnímu chování, například k posunu obrazu a
zvuku.
• Zvuk může být trhaný nebo může být snížená kvalita zvuku, pokud:
-- je zařízení Bluetooth příliš daleko od projektoru,
-- se mezi zařízením Bluetooth a projektorem nacházejí překážky nebo
-- jsou zařízení používána společně s rádiovým zařízením, jako je například
mikrovlnná trouba nebo bezdrátová síť LAN.
• Použití reproduktorů s funkcí Bluetooth, které podporují duální / dvojitý /
2kanálový režim, společně s dálkovým ovladačem Magic může omezit výkon
reproduktorů.
ČESKY
Připojení a používání audiozařízení podporujícího technologii LG Sound Sync
(Optický)
(R. nastavení)
Zvuk Výstup zvuku LG Sound Sync
(Optický)
Audiozařízení podporující technologii LG Sound Sync (Optický) můžete připojit
k portu optického digitálního výstupu zvuku a vychutnat si zvuk projektoru
v lepší kvalitě a pohodlněji.
-- Pro nastavení hlasitosti připojeného zařízení můžete použít dálkový ovladač
projektoru.
58
ČESKY
Používání kabelových sluchátek
(R. nastavení)
Zvuk Výstup zvuku Kabelová sluchátka
Vyberte možnost Kabelová sluchátka, pokud chcete optimalizovat výstup zvuku
podle připojeného zařízení.
• Pokud připojíte kabelová sluchátka, když je projektor zapnutý, budou kabelová
sluchátka automaticky rozpoznána a použita k reprodukci zvuku.
Současné přehrávání zvuku prostřednictvím interních reproduktorů
projektoru i externího zvukového zařízení
Zvuk je možné přehrávat prostřednictvím několika zařízení současně.
• Použití možnosti Vnitřní reproduktor projektoru + audiovýstup (optický)
(R. nastavení)
Zvuk Výstup zvuku Vnitřní reproduktor
projektoru + audiovýstup (optický)
Zvuk bude přehráván současně prostřednictvím interních reproduktorů
projektoru i zvukového zařízení připojeného k digitálnímu optickému portu
pro výstup zvuku.
• Použití možnosti Vnitřní reproduktor projektoru + kabelová sluchátka
(R. nastavení)
Zvuk Výstup zvuku Vnitřní reproduktor
projektoru + kabelová sluchátka
Zvuk bude přehráván současně prostřednictvím interních reproduktorů
projektoru i výstupu pro Kabelová sluchátka.
59
Aut. hlasitost
(R. nastavení)
Zvuk Automatické nastavení hlasitosti
Kliknutím na možnost Zap. zapnete automatické nastavení hlasitosti.
Nastavení synchronizace s AV
Test zvuku
(R. nastavení)
Zvuk Test zvuku
Test zvuku se používá pro ověření, zda je výstup signálu v pořádku, a pro
nalezení případných chyb.
Jestliže při testování nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte připojené
externí zařízení.
• Test zvuku je možný provést pouze prostřednictvím vnitřního reproduktoru
projektoru.
ČESKY
(R. nastavení)
Zvuk Nastavení synchronizace s AV
Můžete upravit synchronizaci zvuku z aktivního reproduktoru.
Čím blíže ke znaménku mínus (-), tím kratší doba výstupu zvuku. Čím blíže
ke znaménku plus (+), tím delší doba výstupu zvuku v porovnání s výchozí
hodnotou.
(Pokud je ale Výstup zvuku nastaven na LG Sound Sync / Bluetooth, lze dobu
výstupu zvuku nastavit jen na rychlejší. V takovém případě platí, že čím blíže ke
znaménku plus (+), tím rychlejší výstup zvuku v porovnání s výchozí hodnotou.)
Vyberete-li možnost Bypass, bude výstup zvuku z externího zařízení s nulovým
zpožděním. Výstup zvuku může předcházet videu, protože zpracování vstupu
videa v projektoru může trvat déle.
60
Síť
Název projektoru
ČESKY
(R. nastavení)
Síť Název projektoru
K nastavení názvu projektoru Smart, který bude používán v síti, můžete použít
klávesnici na obrazovce.
• Je možné zadat až 30 znaků anglické abecedy.
Kabelové připojení (Ethernet)
(R. nastavení)
Síť Kabelové připojení (Ethernet)
Při navázání připojení kabelem se projektor automaticky připojí k síti.
Pokud chcete nastavení připojení k síti změnit, v Nastavení sítě zvolte možnost
Upravit.
Připojení Wi-Fi
(R. nastavení)
Síť Připojení k síti Wi-Fi
Pokud jste projektor nastavili na bezdrátovou síť, můžete zkontrolovat dostupné
bezdrátové internetové sítě a připojit se k nim.
• Přidat skrytou bezdrátovou síť
Pokud zadáváte přímo název sítě, můžete přidat bezdrátovou síť.
• Připojit přes WPS PBC
Jednoduché připojení po stisknutí tlačítka bezdrátového přístupového bodu
s podporou PBC.
• Připojit přes WPS PIN
Jednoduché připojení po zadání kódu PIN bezdrátového přístupového bodu,
k němuž se chcete připojit, na internetové stránce konfigurace přístupového
bodu.
• Pokročilá nastavení Wi-Fi
Pokud zadáváte přímo síťové informace, můžete zadat bezdrátovou síť.
61
Wi-Fi Direct
1
2
3
4
5
6
Zapněte funkci Wi-Fi Direct na zařízení, které chcete připojit.
Zobrazí se seznam zařízení, která je možné k projektoru připojit.
Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Pokud dané zařízení přijme požadavek, dojde k připojení pomocí funkce
Wi-Fi Direct.
Z požadovaného připojeného zařízení vyberte soubory videa, hudby
a fotografií, které chcete otevřít na projektoru prostřednictvím aplikace LG
TV Plus nebo funkce pro sdílení obsahu.
Můžete otevřít soubory uložené na zařízeních, která jsou připojená
prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct, v aplikaci Fotografie a video a Hudba.
LG Connect Apps
(R. nastavení)
Síť LG Connect Apps
Funkce LG Connect Apps poskytuje aplikace pro sdílení fotografií nebo dálkové
ovládání mobilními zařízeními, které umožňují používat a ovládat některé funkce
projektoru.
Nastavte možnost LG Connect Apps na hodnotu Zap.. (Až funkci přestanete
používat, nastavte ji zpět na hodnotu Vypnuto.)
• Pokud chcete všechna zařízení od projektoru odpojit, klikněte na obrazovce na
možnost ZRUŠIT PÁROVÁNÍ.
ČESKY
(R. nastavení)
Síť Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení projektoru k zařízení, které podporuje
funkci Wi-Fi Direct, bez připojení k internetu. Můžete otevřít soubory uložené na
zařízeních, která jsou připojená prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct, v aplikaci
Fotografie a video a Hudba.
62
Obecná nastavení
Jazyk
ČESKY
(R. nastavení)
Obecné Jazyk (Language)
Můžete si zvolit jazyk nabídek zobrazovaných na obrazovce.
• Jazyk nabídky
Slouží k nastavení jazyka nabídek zobrazených na obrazovce.
• Jazyky klávesnice
Zvolí jazyk pro klávesnici na obrazovce.
Místo
(R. nastavení)
Obecné Místo
Můžete změnit nastavení místa projektoru Smart.
Pokud nejste připojeni k síti, musíte nastavení země provést manuálně.
Konfigurovatelné položky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
• PSČ oblasti služeb
Tato funkce se používá k nastavení místa používání projektoru zadáním
vašeho PSČ.
• Země pro poskytování služeb společnosti LG
Pokud nenastavíte možnost Nastavit automaticky, můžete zemi vybrat
ručně.
63
Čas a datum
Časovač vypnutí
(R. nastavení)
Obecné Časovače Časovač spánku
Nastaví vypnutí projektoru v určitý čas.
Pokud chcete funkci Časovač spánku deaktivovat, vyberte možnost Vypnuto.
Zapnutí časovače/Vypnutí časovače
(R. nastavení)
Obecné Časovače Zapnutí časovače/
Vypnutí časovače
Můžete nastavit čas zapnutí/vypnutí projektoru.
Pokud Zapnutí časovače/Vypnutí časovače nechcete nastavit, vyberte
možnost Vypnuto.
K používání funkce Zapnutí časovače/Vypnutí časovače je nutné správně
nastavit čas.
• Pokud po dobu 120 minut nestisknete žádná tlačítka, projektor se
automaticky vypne, a to i v případě, že byl zapnut v čase nastaveném ve
funkci Zapnutí časovače. Pokud nechcete, aby se projektor automaticky
vypnul, nastavte Automatické vypnutí po 2 hodinách na Vypnuto. (Tato
funkce je k dispozici pouze v některých zemích.)
ČESKY
(R. nastavení)
Obecné Čas a datum
Můžete zkontrolovat nebo změnit nastavený čas při sledování projektoru.
• Nastavit automaticky
Automaticky nastaví čas zobrazený na obrazovce projektoru podle sítě.
• Čas/Datum/Časové pásmo
Pokud je aktuálně natavený čas nesprávný, můžete čas a datum ručně změnit.
• Vlastní časové pásmo
Když v nabídce Časové pásmo zvolíte Vlastní, aktivuje se nabídka Vlastní
časové pásmo.
64
Automatické vypnutí
(R. nastavení)
Obecné Časovače Automatické vypnutí
Jestliže není přítomen žádný signál ani klíč, projektor se po uplynutí stanovené
doby automaticky vypne.
ČESKY
Režim Eco
(R. nastavení)
Obecné Režim Eco
Slouží k nastavení možností napájení tak, aby se snížila spotřeba energie.
• Automatické vypnutí
Nastaví automatické vypnutí projektoru, pokud po určitou dobu nezaznamená
žádnou aktivitu uživatele.
• Režim HDD Eco
Pokud režim nastavíte na Zap., pevný disk USB připojený k projektoru přejde
do režimu úspory energie, pokud se delší dobu nepoužívá.
Mobilní projektor zapnutý
(R. nastavení)
Obecné Mobilní projektor zapnutý
Pokud je tato funkce nastavena na Zap., můžete projektor zapnout pomocí
aplikace podporující funkci Mobilní projektor zapnutý a vidět obrazovku
aplikace na projektoru.
• Projektor musí být připojen k síti.
• Projektor musí být zapojen do elektrické sítě.
• Projektor a zařízení, které se má použít, musí být připojeny ke stejné síti.
• Při prvním připojení se ujistěte, že zařízení, které se bude používat, je
připraveno k připojení.
• Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
65
SIMPLINK (HDMI-CEC)
(R. nastavení)
Obecné SIMPLINK (HDMI-CEC)
Pomocí dálkového ovladače projektoru můžete pohodlně ovládat a používat řadu
multimediálních zařízení připojených prostřednictvím HDMI.
(R. nastavení)
Obecné Režim PJT
Tato funkce obrátí promítaný obraz vzhůru nohama nebo jej horizontálně
převrátí.
Nastavení okraje (korekce lichoběžníkového zkreslení)
(R. nastavení)
Obecné Nastavení okraje
Nastavení okraje (korekce lichoběžníkového zkreslení) upravuje horizontální
a vertikální okraje promítaného obrazu v případě, že projektor není ve vodorovné
poloze a kolmo k projekční ploše. Tato funkce zajišťuje, aby tvar promítaného
obrazu nebyl deformovaný.
Tuto funkci použijte, pouze pokud nelze projektor nastavit do optimálního úhlu.
Při použití funkce Nastavení okraje se může zhoršit kvalita obrazu.
• Nastavení okraje má následující rozsah hodnot.
-- Vlevo nahoře (H: 0 až 100, V: 0 až 100)
-- Vpravo nahoře (H: -100 až 0, V: 0 až 100)
-- Vlevo dole (H: 0 až 100, V: -100 až 0)
-- Vpravo dole (H: -100 až 0, V:-100 až 0)
Autom. kor. lichoběž. zkresl.
(R. nastavení)
Obecné Automatický základní kámen
Automatický základní kámen zajistí obdélníkový obraz tím, že automaticky
upraví číslo digitální korekce lichoběžníkového zkreslení, pokud je nakloněním
projektoru způsobeno lichoběžníkové zkreslení promítaného obrazu.
Pokud chcete dosáhnout přesnější kalibrace obrazu než pomocí funkce
Automatický základní kámen, použijte funkci Nastavení okraje (korekce
lichoběžníkového zkreslení v rozích).
• Zap.
Automatické nastavení čísla digitální korekce lichoběžníkového zkreslení.
• Vypnuto
Ruční nastavení čísla digitální korekce lichoběžníkového zkreslení.
ČESKY
Režim PJT
66
Automatické zapnutí
ČESKY
(R. nastavení)
Obecné Automatické zapnutí
Při tomto nastavení se projektor automaticky zapne, pokud je k němu připojen
napájecí kabel.
• Zap.
Když je k projektoru připojen napájecí kabel, automaticky se zapne.
• Vypnuto
Když je k projektoru připojen napájecí kabel, přejde do pohotovostního režimu.
Vysoká nadmořská výška
(R. nastavení)
Obecné Vysoká nadmořská výška
Jestliže je projektor používán ve vyšší nadmořské výšce než 1 200 metrů,
zapněte tuto funkci.
Jinak se projektor může přehřát nebo se může aktivovat jeho ochranná funkce.
Jestliže k tomu dojde, projektor vypněte a po několika minutách znovu zapněte.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Bezdrátová klávesnice LG
(R. nastavení)
Obecné Bezdrátová klávesnice LG
Tato funkce umožňuje připojit k vašemu zařízení bezdrátovou klávesnici LG.
Zapněte zařízení, nastavte jej do režimu párování a pak klikněte na možnost
PŘIPOJIT na obrazovce projektoru.
• Podporovaná klávesnice
-- Klávesnice LG Rolly Keyboard
• Pokud jste již dříve připojovali nějakou bezdrátovou klávesnici LG, po zapnutí
projektoru se k němu opět automaticky připojí.
• Pokud chcete stávající připojení zrušit, klikněte na možnost ODPOJİT.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Nápověda nastavení
(R. nastavení)
Obecné Nápověda nastavení
Pokud vyberete nabídky nastavení, zobrazí se vám tipy nastavení. V nastavení
můžete zapnout/vypnout okno s popisem.
67
Spořič obrazovky
(R. nastavení)
Obecné Spořič obrazovky
Pokud aktuálně zobrazená aplikace zůstane spuštěna jednu hodinu bez reakce
uživatele, nahradí ji Spořič obrazovky.
(R. nastavení)
Obecné Obnovit původní nastavení
Slouží k obnovení výchozích nastavení projektoru. Tato akce vrátí všechna
nastavení na výchozí hodnoty.
Po obnovení se projektor automaticky vypne a zapne.
• Pokud je možnost Bezpečnost nastavena na hodnotu Zap., je pro použití
funkce Obnovit původní nastavení potřeba zadat heslo.
• Během inicializace projektor nevypínejte.
O tomto projektoru
(R. nastavení)
Obecné O tomto projektoru
Můžete zkontrolovat informace o službách zákazníkům. (Aktualizace softwaru,
informace o projektoru, licenční smlouvy atd.)
Automatická diagnóza
(R. nastavení)
Obecné Vlastní diagnostika
Řeší potíže s fungováním, které se mohou při používání výrobku vyskytnout.
Režim Doma/Režim Obchod
(R. nastavení)
Obecné Režim Doma/Režim Obchod
Můžete zvolit mezi možnostmi REŽIM DOMA a REŽIM OBCHOD.
Chcete-li projektor používat doma, zvolte REŽIM DOMA.
REŽIM OBCHOD zvolte jen v případě, že je projektor předváděn v obchodě.
Režim Obchod je optimalizován na předvádění v obchodě.
ČESKY
Obnovit původní nastavení
68
Nastavení Bezpečnost
ČESKY
• Nastavte možnost Bezpečnost na Zap..
• Jako počáteční heslo je nastaveno „0000“.
Pokud je jako Země nastavena Česká republika, výchozí heslo není „0000“, ale
„1234“.
• U různých modelů se může lišit.
Zámky aplikace
(R. nastavení)
Bezpečnost Zámky aplikace Zvolte aplikace,
které chcete uzamknout.
Aplikace můžete zamknout nebo odemknout.
• Pokud je aplikace aktuálně spuštěná, není funkce uzamčení okamžitě
dostupná.
Zámky vstupu
(R. nastavení)
Bezpečnost Zámky vstupu
které chcete uzamknout.
Můžete aktivovat nebo deaktivovat zámky vstupu.
Zvolte vstupy,
Obnovení kódu PIN
(R. nastavení)
Bezpečnost Resetovat kód PIN
Můžete nastavit nebo změnit heslo projektoru.
69
Usnadnění
Možnosti ukazatele
Transparentnost nabídky
(R. nastavení)
Dostupnost Transparentnost nabídky
U některých funkcí zobrazených na obrazovce projektoru můžete nastavit
průhlednost obrazovky rozhraní.
Pokud tuto možnost nastavíte na hodnotu Vypnuto, zobrazí se obrazovky
rozhraní jako neprůhledné.
ČESKY
(R. nastavení)
Dostupnost Možnosti ukazatele
Můžete nastavit rychlost a tvar ukazatele na obrazovce.
Podrobnosti zjistíte kliknutím na DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC v Uživatelské
příručce. (Závisí na zemi)
• Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo oblasti.
70
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
ČESKY
Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte
nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.
Informace o službách zákazníkům v případě problémů s produktem jsou
dostupné v projektoru v nabídce
(R. nastavení)
Obecné
O tomto projektoru.
Neobvyklé fungování
Obrazovka se rozsvítí až chvíli po zapnutí.
• Prodleva je způsobena procesem odstraňování případného šumu během
zapínání. Nejedná se o závadu produktu.
Ukazatel dálkového ovladače Magic se nezobrazuje na obrazovce.
[Závisí na zemi]
• Dálkový ovladač Magic má pravděpodobně vybité baterie.
Vyměňte baterie a dálkový ovladač Magic znovu zaregistrujte podle pokynů
v části DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC v Uživatelské příručce.
Projektor je příliš hlučný.
[Závisí na modelu]
• Kvůli integrovanému snímači tlaku funguje ventilátor v nadmořských výškách
přesahujících 1 200 m v režimu pro vysoké nadmořské výšky.
• Když ventilátor funguje v režimu pro vysoké nadmořské výšky, mohou se
zvýšit jeho otáčky a hluk.
71
Problémy s obrazovkou
Nejprve pomocí možnosti
(R. nastavení)
zkontrolujte, zda projektor funguje normálně.
Obraz
Test obrazu
Při použití kabelu HDMI je obrazovka prázdná nebo je obraz rozmazaný.
• Zkontrolujte, zda kabel HDMI® odpovídá požadovaných standardům. Pokud
se nejedná o certifikovaný kabel HDMI®, obraz může blikat nebo nemusí být
vidět vůbec.
• Zkontrolujte, zda je kabel správně zapojen. Blikání obrazu může být způsobeno
nespolehlivým kontaktem.
Připojené zařízení USB nefunguje.
• Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení USB a o kabel USB verze 2.0 nebo vyšší.
ČESKY
Na obrazovce se na okamžik zobrazí svislé nebo vodorovné pruhy nebo síť a
obraz je roztřesený.
• Nepoužívejte předměty, jakou jsou bezdrátové telefony, vysoušeče vlasů
nebo elektrické vrtačky. Tento problém je způsoben vysokofrekvenčními
elektronickými zařízeními, například jiným projektorem, nebo silnými
elektromagnetickými zdroji.
72
Problémy se zvukem
Nejprve pomocí možnosti
(R. nastavení)
zkontrolujte, zda projektor funguje normálně.
Zvuk
Test zvuku
ČESKY
Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk.
•
(R. nastavení)
Zvuk Výstup zvuku
Zkontrolujte, zda je Výstup zvuku nastaven na Vnitřní reproduktor
projektoru + audiovýstup (optický) nebo Vnitřní reproduktor projektoru.
Když připojím zařízení k portu HDMI nebo USB, zvuk se nepřehrává.
• Zkontrolujte, zda používáte vysokorychlostní kabel HDMI®.
• Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení USB a o kabel USB verze 2.0 nebo vyšší.
• Použijte normální hudební soubor (*.mp3, *.wav, *.ogg, *.wma).
73
Problémy s připojením k počítači
Když je počítač připojen kabelem HDMI, zvuk se nepřehrává.
• U výrobce zvukové karty si zkontrolujte výstup zvuku přes HDMI.
(Videokarty určené pro souborový formát DVI je nutné připojit samostatně
prostřednictvím zvukového kabelu.)
Po připojení k počítači se obraz vypne nebo posune.
• Nastavte rozlišení, které podporuje vstup z počítače. (Po změně rozlišení
počítač restartujte.)
Fotografie a video Problémy s přehráváním filmů
Nemohu najít soubor v nabídce Fotografie a video.
• Zkontrolujte, zda lze soubory uložené na zařízení USB přečíst v počítači.
• Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
Zobrazuje se zpráva „Tento soubor není podporován“ nebo se přehrává
pouze zvuk bez videa.
• Zkontrolujte, zda se soubor správně přehrává v přehrávači videa na počítači.
Zkontrolujte také, zda není poškozen.
• Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
• Zkontrolujte, zda je podporováno příslušné rozlišení.
• Zkontrolujte, zda je podporován kodek videa.
• Zkontrolujte, zda je podporována daná snímková frekvence.
ČESKY
Po připojení k počítači zůstane obrazovka prázdná.
• Zkontrolujte, zda je počítač správně připojen k projektoru.
• Vypněte a zapněte projektor pomocí dálkového ovladače.
• Když je projektor zapnutý, restartujte počítač.
• Zkontrolujte, zda aktuální rozlišení obrazovky podporuje vstup z počítače.
• Chcete-li použít zobrazení na dvou monitorech, zkontrolujte, zda tuto funkci
počítač nebo notebook podporuje.
• Znovu připojte vysokorychlostní kabel HDMI.
74
ČESKY
Zobrazuje se zpráva „Toto audio není podporováno“ nebo se přehrává pouze
obraz.
• Zkontrolujte, zda se soubor správně přehrává v přehrávači videa na počítači.
Zkontrolujte také, zda není poškozen.
• Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
• Zkontrolujte, zda je podporován audio kodek.
• Zkontrolujte, zda je podporována daná přenosová rychlost.
• Zkontrolujte, zda je podporována daná vzorkovací frekvence.
• Zkontrolujte, zda je podporována separace zvukových kanálů.
Nezobrazují se titulky.
• Zkontrolujte, zda se soubor správně přehrává v přehrávači videa na počítači.
Zkontrolujte také, zda není poškozen.
• Zkontrolujte, zda má soubor titulků stejný název jako soubor videa.
• Zkontrolujte také, zda jsou oba soubory (titulky a video) ve stejné složce.
• Zkontrolujte, zda je podporován daný formát titulků.
• Zkontrolujte, zda je podporován příslušný jazyk. (Jazyk titulků můžete
zkontrolovat otevřením souboru v Poznámkovém bloku.)
• Pokud je nesprávně nastavené kódování titulků, nemusí se titulky zobrazit
správně.
Na ovládacím panelu dole na obrazovce přehrávání videa zvolte
a změňte hodnotu KÓDOVACÍ STRÁNKA.
• Pokud přehráváte soubor videa uložený v jiném zařízení pomocí funkce
sdílení obsahu, titulky nemusí být k dispozici v závislosti na programu, který
používáte.
75
Problémy s připojováním k síti
Vedle projektoru se zobrazuje X
Vedle ikony brány se zobrazí symbol X
• Zkontrolujte přístupový bod (směrovač) nebo kontaktujte poskytovatele
internetových služeb.
• Odpojte napájecí kabel přístupového bodu (směrovače), kabelového modemu,
vyčkejte 10 s. Připojte kabel zpět.
• Inicializujte (resetujte) přístupový bod (směrovač) nebo kabelový modem.
• Kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo přístupového bodu
(směrovače).
• Na stránkách výrobce přístupového bodu (směrovače) si ověřte, zda máte ve
směrovači nainstalován nejnovější firmware.
Vedle ikony DNS se zobrazí symbol X
• Zkontrolujte přístupový bod (směrovač) nebo kontaktujte poskytovatele
internetových služeb.
• Odpojte napájecí kabel kabelového modemu nebo přístupového bodu
(směrovače), vyčkejte 10 s. Připojte kabel zpět.
• Po ukončení resetování kabelového modemu či přístupového bodu
(směrovače) se pokuste znovu připojit.
• Zkontrolujte, zda je MAC adresa projektoru / přístupového bodu (směrovače)
registrována u vašeho poskytovatele internetových služeb. (MAC adresa
zobrazená v poli okna stavu sítě by měla být registrována u vašeho
poskytovatele internetových služeb.)
ČESKY
• Zkontrolujte projektor nebo přístupový bod (směrovač).
• Zkontrolujte připojení projektoru, přístupového bodu (směrovače)
a kabelového modemu.
• V následujícím pořadí vypněte a zapněte:
1. K
abelový modem, vyčkejte do resetování modemu.
2. P
řístupový bod (směrovač), vyčkejte do resetování směrovače.
3. Projektor.
• Jste-li připojeni bezdrátově, změňte identifikátor SSID (název sítě)
a bezdrátový kanál přístupového bodu (směrovače).
• Využíváte-li statickou IP adresu, zadejte ji přímo.
• Kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo přístupového bodu
(směrovače).
76
Problémy s účtem LG
V některých zemích může být přístup na webové stránky (www.lgappstv.com)
omezen.
ČESKY
Už jsem se zaregistroval(a) na projektoru. Musím se ještě registrovat na
webových stránkách (www.lgappstv.com)?
• Pokud jste se již zaregistrovali na projektoru, nemusíte se znovu registrovat na
webových stránkách. Na webové stránce se můžete přihlásit pomocí stejného
ID a hesla a zadat doplňující informace pro dokončení procesu ověření e-mailu.
Je možné, aby členové rodiny používali u stejného projektoru různá ID?
• U každého projektoru je možné zaregistrovat několik ID.
Zapomněl(a) jsem své ID/heslo. Co mám udělat?
• Heslo můžete obnovit prostřednictvím e-mailové zprávy tak, že na přihlašovací
obrazovce vyberete možnost FORGOT PASSWORD? (ZAPOMNĚLI JSTE
HESLO?).
• Pokud jste se zaregistrovali na počítači, můžete své ID/heslo zjistit na
webových stránkách (www.lgappstv.com).
77
Problémy s obsahem
Problémy s internetovým prohlížečem
Při používání internetu nejsou některé části stránek viditelné.
• Webový prohlížeč podporuje pouze média HTML5 a nepodporuje modul
Plug-in Flash.
• Webový prohlížeč nepodporuje instalaci modulů plug-in.
• Je možné, že v aplikaci Webový prohlížeč nepůjdou přehrávat mediální
soubory v jiných formátech než JPEG/PNG/GIF
Když navštívím webovou stránku, internetový prohlížeč se automaticky
zavře.
• Pokud není v paměti dostatek volného místa pro obrazový obsah dané
webové stránky, internetový prohlížeč se může nuceně vypnout.
ČESKY
Nezobrazuje se mi obsah obrazovky DOMA.
• Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
Pokud změníte nastavení v nabídce Země služby, nemusí se vám zobrazovat
obsah. Změňte zemi služby, ze které budete službu používat, prostřednictvím
možnosti
(R. nastavení)
Obecné Místo Země pro
poskytování služeb společnosti LG.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising