LG | HF85LSR | User manual | LG HF85LSR Příručka uživatele

LG HF85LSR Příručka uživatele
NÁVOD K OBSLUZE
LG CineBeam Laser
Projektor DLP
Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny.
HF85LS
HF85LSR
www.lg.com
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
LICENCE
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace o licencích
naleznete na webové stránce www.lg.com.
ČESKY
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a rovněž logo HDMI
jsou ochranné známky nebo zapsané
ochranné známky společnosti HDMI Licensing
Administrator, Inc. ve Spojených státech a
dalších zemích.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
Patenty DTS naleznete na webové stránce http://patents.dts.com. Vyrobeno na
základě licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, příslušný symbol a
DTS a symbol dohromady, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD a DTS
Virtual:X jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti
DTS, Inc. v USA a dalších zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
POZNÁMKA
• Uvedený obrázek se může od vašeho projektoru lišit.
• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může mírně lišit od
obrázků v této příručce.
3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM, NEOTVÍREJTE
Symbol blesku se šipkou
v rovnostranném trojúhelníku
varuje uživatele před
přítomností neizolovaného
„nebezpečného napětí“ uvnitř výrobku,
které může být dostatečně vysoké na
to, aby představovalo pro člověka riziko
úrazu elektrickým proudem.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku upozorňuje
uživatele na přítomnost
důležitých pokynů k provozu a údržbě
(servisních pokynů) v tiskovinách
přiložených ke spotřebiči.
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
-- ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA
POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE
VÝROBEK PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI
VLHKOSTI.
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle pokynů.
Instalace uvnitř
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte projektor venku
a nevystavujte jej působení vlhkosti
či vody.
-- Protože tento výrobek
není voděodolný, mohlo by
dojít k požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Neumisťujte projektor na přímé
sluneční světlo nebo do blízkosti
tepelných zdrojů, jako jsou například
radiátory, ohně, sporáky apod.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Neumisťujte do blízkosti projektoru
hořlavé materiály, jako například
aerosoly.
-- Mohlo by dojít k požáru.
ČESKY
Vezměte prosím na vědomí bezpečnostní pokyny, abyste předešli možné nehodě
nebo nesprávnému používání projektoru.
Zranění dětí lze předcházet, pokud budou dodržena tato jednoduchá bezpečnostní
opatření.
Chcete-li projektor uskladnit nebo přesunout, je třeba rovněž dodržovat
bezpečnostní opatření.
• Bezpečnostní opatření mají dvojí formu: VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ, jak je
vysvětleno níže.
VAROVÁNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit vážné nebo smrtelné
zranění.
UPOZORNĚNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit zranění nebo poškodit
výrobek.
• Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a nechte si jej při ruce.
4
ČESKY
• Nedovolujte dětem, aby se
přidržovaly projektoru nebo na něj
šplhaly.
-- Mohlo by dojít k pádu projektoru
a následnému zranění nebo
dokonce smrti.
• Neinstalujte výrobek na místo
bez dostatečné ventilace (např.
na knihovnu či na skříň) nebo na
koberec či podložku.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Výrobek neumisťujte v blízkosti
zdrojů páry, oleje nebo olejové
mlhy, jako jsou například zvlhčovače
vzduchu nebo kuchyňské linky.
-- Pokud tak učiníte, může dojít
k požáru, zasažení elektrickým
proudem nebo ke korozi
výrobku.
• Neinstalujte výrobek na stěnu
v blízkosti zdrojů oleje nebo olejové
mlhy.
-- To by mohlo výrobek poškodit
a způsobit jeho pád s následkem
vážného zranění.
• Neumísťujte projektor do prašného
prostředí.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Nepoužívejte projektor ve vlhkém
prostředí, jako jsou například
koupelny, kde bude nejspíš vystaven
vlhkosti.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Dbejte, aby větrací otvor nezakryl
ubrus nebo záclona.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Zajistěte dobrou ventilaci okolo
projektoru. Vzdálenost mezi
projektorem a stěnou by měla být
minimálně 30 cm.
-- Zabráníte tím požáru v důsledku
zvýšení vnitřní teploty.
• Jestliže bude produkt instalován na
strop, musí jej instalovat odborný
technik s použitím schválených
nástrojů. Při nesprávné instalaci
může produkt spadnout.
-- Mohlo by tak dojít k poranění
nebo škodě na majetku.
Chcete-li produkt nainstalovat,
kontaktujte centrum zákaznické
podpory.
• Jestliže používáte držák pro montáž
na strop nebo lepidlo zabraňující
uvolnění šroubů nebo aplikujete-li
na produkt olej či lubrikant, mohlo
by dojít k prasknutí skříňky a pádu
produktu. Mohlo by dojít k vážnému
zranění osoby, která by se případně
nacházela pod zařízením, a také
k poškození produktu.
5
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
• ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD NAPÁJENÍ
-- K odpojení zařízení slouží
napájecí zástrčka. Pro případ
nouzové situace musí zůstat
zástrčka snadno přístupná.
• Zemnicí vodič musí být připojený.
(S výjimkou zařízení, která se
neuzemňují.)
-- Dbejte na to, abyste připojili
zemnicí kabel a zabránili tak
úrazu elektrickým proudem.
Jestliže jednotku není
možné uzemnit, požádejte
kvalifikovaného elektrotechnika
o instalaci odděleného jističe.
Nepokoušejte se projektor
uzemnit připojením k telefonním
vodičům, hromosvodům nebo
plynovému potrubí.
• Zástrčka musí být úplně zastrčena
do síťové zásuvky.
-- Nestabilní připojení může
způsobit požár.
• Nepokládejte na napájecí kabel
těžké předměty.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Zásuvky se nikdy nedotýkejte
mokrýma rukama.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
ČESKY
• Při umisťování projektoru na stůl
nebo na polici dbejte na to, abyste
jej nepoložili blízko okraje.
-- Projektor by mohl v důsledku
nestability spadnout, a tím
způsobit zranění nebo se
poškodit. Dbejte na to, abyste
používali skříňku projektoru
nebo stojan s odpovídajícími
rozměry.
• Při přemisťování projektoru dbejte
na to, abyste jej předem vypnuli
a odpojili zástrčku a kabely.
-- Napájecí kabel by se mohl
poškodit a způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem.
• Neumisťujte projektor na nestabilní
nebo vibrující povrch, jako je
například rozviklaná police nebo
nakloněná rovina.
-- Mohl by spadnout a způsobit
zranění.
• Buďte opatrní, abyste projektor
během připojování externích
zařízení nepřevrhli.
-- Mohlo by dojít k poranění nebo
poškození projektoru.
Napájení
6
ČESKY
• Nezapojujte příliš mnoho zařízení do
jedné víceúčelové zásuvky.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku přehřátí síťové
zásuvky.
• Chraňte napájecí adaptér, zástrčku
a elektrickou zásuvku před prachem
a nečistotami.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Estliže z projektoru nebo napájecího
adaptéru vychází kouř nebo zvláštní
zápach, ihned výrobek přestaňte
používat. Odpojte napájecí kabel ze
síťové zásuvky a kontaktujte naše
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Chcete-li vypnout hlavní napájení,
odpojte zástrčku napájení, která
by měla být umístěna tak, aby bylo
možné s ní snadno manipulovat.
UPOZORNĚNÍ
• Napájecí adaptér nebo kabel vždy
vytahujte uchopením za zástrčku.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
• Chraňte napájecí kabel adaptéru
před trvalým ohnutím.
-- Je-li napájecí kabel delší dobu
příliš ohnutý, může dojít k jeho
vnitřnímu poškození. Mohlo
by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Ujistěte se, že napájecí kabel
a zástrčka není poškozená,
upravená, příliš ohnutá, zkroucená,
natažená, stlačená nebo příliš horká.
Výrobek nepoužívejte, pokud je
síťová zásuvka uvolněná.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Nevystavujte napájecí kabel
působení topných zařízení.
-- Mohl by se roztavit obal vodiče,
což by mohlo vést k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Umístěte projektor na takové
místo, aby přes napájecí kabel
nemohl nikdo zakopnout nebo na
něj šlápnout. Ochráníte tak napájecí
kabel a zástrčku před možným
poškozením.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
7
• Napájecí zařízení nerozebírejte
(adaptér, kabel apod.).
-- Mohlo by dojít k poškození
napájecího kabelu a k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Pevně zapojte napájecí kabel do
adaptéru.
-- V opačném případě nemusí
výrobek fungovat správně nebo
může dojít k požáru.
• Na napájecí kabel a adaptér
nepokládejte těžké předměty
a chraňte je před tlakem a
poškozením.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
• Vždy používejte přiložený
adaptér nebo adaptér schválený
a certifikovaný společností LG
Electronics.
-- Při použití jiného adaptéru může
dojít k blikání obrazu.
ČESKY
• Nezapínejte ani nevypínejte
projektor tím, že zapojíte napájecí
zástrčku do síťové zásuvky nebo ji
z ní vypojíte. (Nepoužívejte zástrčku
napájení místo vypínače.)
-- Mohlo by dojít ke zkratu nebo
poškození výrobku.
• Nevkládejte do elektrické zásuvky
z druhé strany vodič, zatímco
je k zásuvce připojena napájecí
zástrčka. Také se nedotýkejte
napájecí zástrčky bezprostředně
poté, co byla odpojena ze síťové
zásuvky.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Používejte výhradně oficiální
napájecí kabel dodaný společností
LG Electro nics. Nepoužívejte jiné
napájecí kabely.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Pokud se do napájecího adaptéru či
kabelu nebo do interiéru projektoru
dostane kapalina nebo cizí těleso,
vypněte projektor tlačítkem
napájení. Odpojte všechny kabely a
kontaktujte naše servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Povrch napájecího adaptéru je
horký. Dbejte na to, aby se nacházel
mimo dosah dětí a během provozu
se jej nedotýkejte.
8
Při používání
VAROVÁNÍ
ČESKY
• Neumisťuje na projektor nic, co
obsahuje tekutinu, jako například
vázy, květináče, šálky, kosmetiku
nebo léčivé přípravky, dekorace,
svíčky apod.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem,
případně mohou předměty
způsobit zranění při pádu.
• V případě, že došlo k silnému
nárazu nebo je poškozený kryt,
vypněte přístroj, vypojte jej ze síťové
zásuvky a kontaktujte autorizované
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevkládejte do projektoru kovové
části, jako například mince, sponky
nebo kovové předměty, ani hořlavé
materiály, jako například papír nebo
sirky.
-- Zabráníte tak možnému úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
• Zajistěte, aby po výměně starých
baterií dálkového ovladače za nové
nemohlo baterie spolknout dítě.
Baterie uchovávejte z dosahu dětí.
-- Jestliže dítě spolkne baterii,
okamžitě kontaktujte lékaře.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru.
-- Je zde vysoké riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nikdy se nedívejte přímo do
objektivu, pokud je projektor právě
používán.
-- Silné světlo vám může poškodit
zrak.
• Jestliže je lampa zapnutá nebo
byla právě vypnuta, nedotýkejte se
větracího otvoru nebo lampy, které
jsou v takovém případě velice horké.
• Pokud v místnosti s projektorem
dojde k úniku plynu, nedotýkejte
se projektoru ani síťové zásuvky.
Otevřete okna a vyvětrejte.
-- Jiskry mohou způsobit požár
nebo popáleniny.
• Při bouřce odpojte napájecí kabel ze
síťové zásuvky.
-- Zabráníte tak úrazu elektrickým
proudem nebo poškození
projektoru.
• Nepoužívejte projektor v blízkosti
elektronických zařízení, která
vytvářejí silné magnetické pole.
• Uložte plastový obal projektoru
mimo dosah dětí.
-- Při neopatrném zacházení by
mohlo dojít k udušení.
9
UPOZORNĚNÍ
• Nepokládejte na projektor těžké
předměty.
-- Mohou spadnout a způsobit
zranění.
• Dbejte na to, aby při transportu
nedošlo k žádnému nárazu na
objektiv.
• Nedotýkejte se objektivu projektoru.
-- Objektiv by se mohl poškodit.
• Nepoužívejte na projektor žádné
ostré nástroje, jako například nůž
nebo kladivo, jinak může dojít
k poškození krytu.
• V případě, že se na plátně neobjeví
žádný obraz nebo není slyšet žádný
zvuk, přestaňte projektor používat.
Vypněte projektor, vypojte jej ze
síťové zásuvky a kontaktujte naše
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Na projektor nic nepouštějte ani
nedovolte, aby do něj něco narazilo.
-- Mohlo by dojít k poškození
projektoru nebo k úrazu.
• Doporučujeme zachovávat od
plátna vzdálenost větší než pěti až
sedminásobek úhlopříčky plátna.
-- Dlouhodobým sledováním
obrazovky z malé vzdálenosti si
můžete poškodit zrak.
ČESKY
• Nemějte na projektoru delší dobu
položenou ruku, pokud je právě
používán.
• Jestliže hrajete hru připojením herní
konzole k projektoru, doporučujeme
zachovávat od plátna vzdálenost
větší než čtyřnásobek úhlopříčky
plátna.
-- Ujistěte se, že je propojovací
kabel dostatečně dlouhý.
V opačném případě může
produkt spadnout a způsobit
zranění nebo se při pádu
poškodit.
• Neumisťujte projektor ani dálkový
ovladač k projektoru s vloženými
bateriemi do prostředí s extrémně
vysokými teplotami.
-- Mohlo by dojít k požáru.
10
ČESKY
• Neblokujte světelný paprsek
vydávaný projektorem knihou nebo
jiným předmětem.
-- Dlouhé vystavení paprsku
projektoru může vést k požáru.
Navíc může dojít k přehřátí
objektivu odraženým teplem
a k jeho poškození. Chcete-li
projekci krátkodobě zastavit,
vypněte funkci AV nebo vypněte
napájení.
• Nezapínejte projektor s příliš nahlas
nastaveným zvukem.
-- Hlasitý zvuk může poškodit
sluch.
• Nepoužívejte v blízkosti projektoru
vysokonapěťová elektrická zařízení
(například elektrický lapač hmyzu).
Může dojít k poškození výrobku.
Čištění
VAROVÁNÍ
• Nestříkejte na projektor při úklidu
vodu. Dbejte na to, aby voda
nevnikla do projektoru.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Jestliže z projektoru vychází kouř
nebo zvláštní zápach nebo do
něj spadne cizí předmět, vypněte
projektor, vypojte jej ze síťové
zásuvky a kontaktujte naše servisní
centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
11
UPOZORNĚNÍ
ČESKY
• Jednou ročně kontaktujte svého
prodejce nebo naše servisní
centrum a nechejte vyčistit vnitřní
části projektoru.
-- Jestliže projektor dlouhou dobu
nevyčistíte, bude se v něm
shromažďovat prach, což může
vést k požáru nebo poškození
projektoru.
• Při čistění plastových částí, jako je
například povrch projektoru, nejprve
projektor odpojte ze sítě a na otření
použijte měkký hadřík. Nestříkejte
na produkt vodu ani jej neotírejte
mokrým hadříkem. Ikdy nepoužívejte
čisticí prostředky na sklo, leštěnku
na auta nebo průmyslová leštidla,
abrazivní prostředky nebo vosk,
benzen, alkohol apod., které mohou
projektor poškodit.
-- Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo
poškození výrobku (deformace
a koroze).
• Neotírejte optický systém (čočka,
zrcátko) okamžitě po vypnutí
produktu, ani když je produkt
v provozu. Před čištěním jakékoli
části produktu nejprve odpojte
napájecí kabel a poté části produktu
jemně otřete měkkým hadříkem.
Nestříkejte na produkt vodu ani
jej neotírejte mokrým hadříkem.
Nepoužívejte čisticí prostředky,
leštěnku na auta nebo průmyslová
leštidla, abrazivní látky, vosky,
benzen, alkohol, vodu atd. na hlavní
jednotku produktu ani na optický
systém (čočka, zrcátko), protože
mohou produkt poškodit.
-- Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo
poškození výrobku (deformace
a koroze).
• Před čištěním výrobku vypojte
zástrčku ze zásuvky.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
12
Laser
VAROVÁNÍ
ČESKY
• Tento produkt obsahuje laserový
modul. Produkt nijak nerozebírejte
ani neupravujte; mohlo by to být
nebezpečné.
• Jestliže s produktem manipulujete
nebo jej měníte způsobem, který
není popsán v uživatelské příručce,
hrozí vám riziko zasažení laserovým
zářením.
• Abyste zajistili ochranu svého zraku,
nikdy se nedívejte přímo do jasného
světla, které jednotka vydává.
• Používání nebo upravování produktu
jiným způsobem, než jaký je popsán
v tomto návodu, může způsobit
vystavení nebezpečnému záření.
UPOZORNĚNÍ
• Tento produkt je laserovým
zařízením třídy 1, které splňuje
normu IEC 60825-1.
Standard vestavěného laseru
(laserový modul třídy 4)
• Vlnová délka: 448 nm – 462 nm
• Světelný výkon: přibl. 4,35 W x 8
Označení laserové třídy produktu
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
KELAS 1 PRODUK LASER
URZĄDZENIA LASEROWE KLASY 1
Označení laserové třídy produktu je
umístěno na spodní straně produktu.
13
Jiné
VAROVÁNÍ
ČESKY
• Když odcházíte, umístěte projektor
mimo dosah zvířat a vypojte
zástrčku ze síťové zásuvky.
-- Používání poškozeného
napájecího kabelu může vést ke
zkratu nebo požáru.
• Nepoužívejte projektor v blízkosti
vysoce přesných elektronických
zařízení nebo zařízení, která vydávají
slabý rádiový signál.
-- Mohlo by to ovlivnit funkci
výrobku a způsobit tak nehodu.
• Výrobek může rozebírat či
upravovat pouze kvalifikovaný
technik. Pro diagnostiku, upravení
nebo opravu přístroje kontaktujte
svého prodejce nebo naše servisní
centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Je nutná řádná ventilace, neblokujte
proto proudění vzduchu okolo
výrobku. Mohlo by to způsobit
zranění a vnitřní přehřátí přístroje.
• Nedotýkejte se objektivu, mohlo by
dojít k popálení nebo k poškození
objektivu. Objektiv a celý výrobek
mohou být během užívání
a bezprostředně po jeho skončení
HORKÉ. Zacházejte s výrobkem
opatrně a nechejte jej řádně
vychladnout.
• Používejte výhradně uzemněné
elektrické zásuvky. (S výjimkou
zařízení, která se neuzemňují.)
• Do větracích otvorů nic nevkládejte
ani je nezakrývejte.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Pro optimální používání dodržujte
všechny pokyny k údržbě a servis
výrobku provádějte pouze
v autorizovaném servisním centru.
• Uchovávejte baterie a dálkový
ovladač mimo dosah dětí.
-- Zabráníte tak zranění nebo
poškození výrobku.
14
UPOZORNĚNÍ
ČESKY
• Projektor nepoužívejte ani
neskladujte delší dobu venku.
• Nekombinujte nové baterie se
starými.
-- Prasklé nebo vytékající baterie
mohou způsobit škodu nebo
zranění.
• Dbejte na to, abyste projektor
odpojili, pokud jej nebudete delší
dobu používat.
-- Nahromaděný prach může vést
k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem způsobenému
přehřátím, vznícením nebo
špatnou izolací.
• Používejte pouze specifikovaný typ
baterie.
-- Prasklé nebo vytékající baterie
mohou způsobit škodu nebo
zranění.
• Dbejte na to, abyste baterie
nahradili stejným typem baterií.
-- V případě špatného kontaktu
baterie se může baterie rychle
vybít a dálkový ovladač nemusí
fungovat správně.
• Použité baterie řádně zlikvidujte.
-- V opačném případě může dojít
k explozi nebo požáru. Správná
metoda likvidace se může
lišit v závislosti na zemi nebo
regionu. Obal baterie zlikvidujte
podle instrukcí.
• Baterii nezahazujte ani
nerozebírejte.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
explozi způsobené poškozením
baterie.
• Uchovávejte baterie odděleně
od kovových předmětů, jako jsou
například klíče či sponky na papír.
-- Nadproud může způsobit rychlé
zvýšení teploty a následný požár
či popáleniny.
• Neskladujte baterie v blízkosti
žádného zdroje tepla, jako je
například topné těleso.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození produktu.
• Neskladujte baterie při teplotách
vyšších než 60 °C nebo při vysoké
vlhkosti.
-- V opačném případě může dojít
k explozi nebo požáru.
• Ujistěte se, že je baterie správně
nainstalována.
-- Zabráníte tak explozi či požáru.
• Nesprávné nahrazení baterií může
způsobit požár.
• Baterie: Příslušenství (baterie apod.)
skladujte na bezpečném místě
mimo dosah dětí.
Riziková skupina 2
UPOZORNĚNÍ Tento výrobek vydává
optické záření, které může být nebezpečné.
Nedívejte se do svítícího projektoru. Mohlo
by dojít k poškození zraku.
Toto označení je umístěno na spodní
straně produktu a jazyk se může lišit.
15
OBSAH
LICENCE
2
PŘÍPRAVA
16
Příslušenství
Volitelné příslušenství
Součásti a komponenty
-- Hlavní jednotka
-- Zadní strana
Používání tlačítka ovladače
-- Základní funkce
-- Úprava nastavení menu
Indikátory stavu projektoru
Instalace
-- Bezpečnostní opatření při
instalaci
-- Bezpečnostní opatření při
použití krytu zrcadla
-- Projekční vzdálenosti podle
velikosti plátna
-- Bezpečnostní systém
Kensington
16
17
18
18
19
20
20
21
21
22
22
24
25
27
32
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
32
-- Zaostření obrazu na plátně 32
-- Sledování obrazu z projektoru33
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
34
Připojení HDMI
35
-- Připojení k přijímači HD, DVD
nebo externím zařízením
35
-- Připojení počítače
36
-- Připojení notebooku
37
Připojení sluchátek
38
Připojení digitálního zesilovače 39
Připojení chytrého zařízení
(chytrého telefonu, tabletu atd.) 40
-- Podporovaná zařízení Slimport
40
-- Podporovaná zařízení
s adaptérem Apple Lightning
Digital AV
40
-- Podporovaná zařízení
s 30kolíkovým adaptérem Apple
Digital AV
40
DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC 28
ÚDRŽBA
41
Registrace dálkového ovladače
Magic
30
Opětovná registrace dálkového
ovladače Magic
30
Použití dálkového ovladače Magic
31
Čištění
-- Čištění Objektiv/Zrcadlo
-- Čištění povrchu projektoru
41
41
41
TECHNICKÉ ÚDAJE
42
Informační upozornění
k softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem
46
SYMBOLY
47
ČESKY
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
16
PŘÍPRAVA
Obrázky se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.
ČESKY
Příslušenství
Příslušenství přiložené k projektoru je zobrazeno níže.
Příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
Může dojít k doplnění nového příslušenství nebo odstranění starého.
Dálkový ovladač Magic
Dvě baterie AA
Návod k obsluze
Adaptér AC-DC
Kryt zrcadla
Napájecí kabel
• Při připojování kabelu HDMI nebo USB nebo
připojování jednotky USB flash k portu HDMI
nebo USB použijte výrobek široký 18 mm
nebo méně a vysoký 10 mm nebo méně.
Pokud nelze kabel USB nebo jednotku USB
flash připojit k portům USB projektoru,
použijte prodlužovací kabel podporující USB
2.0.
• Při připojení dvou zařízení USB současně musí být tloušťka každého z nich
maximálně 8,5 mm.
• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
• Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí nic zobrazit
nebo může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy kabelů HDMI)
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™ (3 m nebo méně)
17
Volitelné příslušenství
Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo
webový obchod nebo se obraťte na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Volitelné
příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
ČESKY
Projekční plátno
Optický kabel
Audio zařízení LG
Kabel HDMI
18
Součásti a komponenty
Projektor je vyroben pomocí vysoce přesné technologie. Může se však stát, že se
na promítacím plátně budou neustále objevovat drobné černé anebo jasně barevné
tečky (červené, modré, zelené). To je běžný důsledek výrobního procesu, který není
známkou závady.
ČESKY
Hlavní jednotka
Zrcátko2) Reproduktor
Zaostřovací kroužek
Tlačítko ovladače
Vstupní
větrací otvor
Výstupní
větrací otvor1)
Přijímač IR
Vstupní
větrací otvor
Reproduktor
Objektiv2)
Spodní část projektoru
Nastavitelná noha3)
1) V oblasti větracího otvoru je vysoká teplota, proto se k této oblasti nepřibližujte.
2) Nedotýkejte se objektivu a zrcátka, pokud projektor právě používáte. Objektiv
a zrcátko by se mohly poškodit. (Uchovávejte čočku mimo dosah ostrých
předmětů.)
3) Úhel upravíte otočením nastavitelné nohy vlevo nebo vpravo.
19
Zadní strana
1
5
4
ČESKY
2
3
6
Č.
Popis
1
Port
2
(Port sluchátek)
3
Port
4
Port USB
5
6
Port
Port
20
Používání tlačítka ovladače
Projektor můžete ovládat stisknutím tlačítka nebo posunutím ovladače doleva,
doprava, nahoru nebo dolů.
ČESKY
Základní funkce
Zapnutí
Když je projektor vypnutý, položte prst
na tlačítko ovladače, jednou je stiskněte
a poté uvolněte.
Vypnutí
Stiskněte a podržte tlačítko ovladače po
dobu 3 sekund, když je projektor zapnutý.
Ovládání
hlasitosti
Položte prst na tlačítko ovladače
a posunutím doleva či doprava nastavíte
požadovanou úroveň hlasitosti.
Nahoru/
Dolů/
Doleva/
Doprava
Pohybem ovladače nahoru, dolů, doprava
a doleva pohybujete kurzorem a můžete
vybírat položky nabídky.
POZNÁMKA
• Pokud položíte prst na tlačítko ovladače a budete ovladačem pohybovat nahoru,
dolů, doprava nebo doleva, dávejte pozor, abyste tlačítko ovladače nestiskli.
Dávejte pozor, abyste nestiskli tlačítko ovladače. Jestliže během pohybu ovladače
tlačítko stisknete, může přestat fungovat ovládání hlasitosti a kurzor se zastaví.
21
Úprava nastavení menu
Když je projektor zapnutý, stiskněte jednou tlačítko ovladače.
Můžete upravit položky menu ( ,
, , ) posunutím tlačítka ovladače
doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Přesuňte kurzor nad požadovanou položku
a stisknutím tlačítka ovladače ji vyberte.
Změna vstupního zdroje.
Vymazání zobrazení nabídky a přechod zpět ke sledování projekce.
Zobrazení menu nastavení.
Indikátory stavu projektoru
Indikace napájení
Indikace napájení
Červená
Stav pohotovostního režimu
Vyp.
Projektor je zapnutý a v provozu.
ČESKY
Vypne napájení.
22
Instalace
Bezpečnostní opatření při
instalaci
ČESKY
• Umístěte projektor do dobře
větraného prostředí.
-- Instalujte projektor do dobře
větraného prostoru, abyste
zabránili vnitřní akumulaci tepla.
Neumisťujte žádné předměty
do blízkosti projektoru – mohli
byste tím zablokovat jeho
větrací otvory. Jestliže jsou
větrací otvory zablokovány,
stoupne vnitřní teplota
projektoru.
-- Neumisťujte projektor na
koberec nebo předložku, protože
vstupní větrací otvor je umístěn
na spodní straně projektoru.
Dbejte na to, aby nedošlo
k zablokování větracího otvoru.
Projektor vždy pokládejte na
pevný a rovný povrch.
-- Zajistěte, aby do projektoru
nemohly vniknout žádné cizí
předměty, jako například papír.
-- Ponechte kolem projektoru
volný prostor (alespoň 30 cm).
• Neumisťujte výrobek do horkého,
chladného nebo vlhkého prostředí.
• Neumisťujte projektor na místo, kde
se na něj může snadno prášit.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru. Je zde vysoké riziko
úrazu elektrickým proudem.
23
ČESKY
• Projektor je vyroben pomocí vysoce
přesné technologie. Může se však
stát, že se na promítacím plátně
budou neustále objevovat drobné
černé anebo jasně barevné tečky
(červené, modré, zelené). To je
běžný důsledek výrobního procesu,
který není známkou závady.
• Dálkový ovladač možná nebude
fungovat v prostředí, kde se nachází
lampa vybavená elektronickým
předřadníkem nebo zářivka o třech
vlnových délkách. Má-li dálkové
ovládání fungovat normálně,
vyměňte tuto lampu za lampu
odpovídající mezinárodnímu
standardu.
• V případě instalace projektoru
na strop připevněte k projektoru
držák na strop pomocí šroubů M4
x 8 mm.
• Šrouby neutahujte příliš velkou
silou. Může se tím poškodit kryt,
což může vést k pádu projektoru
a těžkému zranění. (Doporučený
utahovací moment: 5~8 kgf·cm)
24
Bezpečnostní opatření při použití krytu zrcadla
ČESKY
Kryt zrcadla zabraňuje usazování prachu na čočce a zrcadle, když se projektor
nepoužívá.
• Před použitím projektoru kryt zrcadla sejměte.
• Když se projektor nepoužívá, vložte kryt zrcadla na místo.
-- Tím zabráníte usazování prachu na čočce a zrcadle.
Před použitím projektoru
Před uložením projektoru
25
Projekční vzdálenosti podle velikosti plátna
1
2
4
Umístěte projektor do vhodné vzdálenosti od plátna. Vzdálenost mezi
projektorem a obrazovkou určuje skutečnou velikost obrazu.
Umístěte projektor tak, aby byl objektiv ve správném úhlu vzhledem k plátnu.
Pokud projektor není ve správném úhlu, bude promítaný obraz zkreslený. Toto
zkreslení lze opravit pomocí funkce Nastav. okraje.
Připojte napájecí kabel projektoru a připojeného zařízení k zásuvce ve zdi.
ČESKY
3
Umístěte projektor na pevný rovný povrch společně s počítačem nebo zdrojem
audia/videa.
26
Poměr horní projekce: 125 %
X
Plátno
ČESKY
Y
C
C
D
D
B
A
mm
2 286
2 540
2 794
3 048
palců
90
100
110
120
Šířka (X) x výška (Y)
mm
1 992 x
1 121
2 214 x
1 245
2 435 x
1 370
2 657 x
1 494
A
mm
447
489
531
573
B
mm
77
119
161
203
C
mm
242
273
304
336
D
mm
385
416
447
479
Velikost plátna
Projekční vzdálenost se může lišit podle podmínek instalace.
POZNÁMKA
• Pokud je promítaný obraz zkreslený nebo deformovaný, zkontrolujte, zda je
obrazovka správně nainstalovaná.
27
Bezpečnostní systém Kensington
ČESKY
• Projektor je vybaven konektorem systému Kensington Security Standard na
ochranu proti krádeži. Připojte kabel bezpečnostního systému Kensington podle
níže uvedeného obrázku.
• Další informace ohledně instalace a použití bezpečnostního systému Kensington
naleznete v uživatelské příručce dodané s bezpečnostním systémem Kensington.
• Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství.
• Co je Kensington?
Kensington je společnost, která poskytuje bezpečnostní systémy pro notebooky
a jiná elektronická zařízení. Webové stránky: http://www.kensington.com
28
DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC
ČESKY
Pokud se během používání projektoru objeví zpráva
o vybití baterií, vyměňte baterie.
Zmáčkněte horní část krytu baterie a posuňte jej dolů,
jak je vidět na obrázku. Vložte dvě nové stejné baterie
(1,5 V, typ AA) tak, aby póly + a - byly v dálkovém
ovladači správně orientované.
1
2
POZNÁMKA
• Nekombinujte nové baterie se starými.
(NAPÁJENÍ)
Zapne nebo vypne projektor.
(NAPÁJENÍ SET-TOP BOXU)
Set-top box můžete zapínat nebo vypínat, pokud ho přidáte do
univerzálního dálkového ovladače projektoru.
Číselná tlačítka
Slouží k zadávání čísel.
Změní vstupní zdroj na [HDMI1].
Přístup k aplikacím můžete provádět pomocí číselných tlačítek
odpovídajících příslušným funkcím.
(Ovládací panel na obrazovce)
Zobrazí ovládací panel na obrazovce.
-- V některých oblastech zajistí přístup k nabídce univerzálního
ovladače.
Úprava úrovně hlasitosti.
(VYPNOUT ZVUK)
Ztišení všech zvuků.
(VYPNOUT ZVUK)
Zobrazí [Dostupnost] nabídku.
Přejde na předchozí nebo další stranu.
(VYHLEDÁVÁNÍ)
Vyhledávejte obsah, jako jsou filmy a další videa, nebo
vyhledávejte na internetu zadáním vyhledávaných výrazů do
pole vyhledávání.
29
Zobrazí hlavní nabídku.
Kolečko (OK)
Kolečko (OK) vyberete nabídku.
Stisknutím středu tlačítka
Pomocí tlačítka Kolečko můžete měnit stránky.
Návrat na předchozí obrazovku.
Zrušení zobrazení nabídky a přechod zpět ke sledování obsahu
z naposledy vybraného vstupu.
Změna obrazového režimu.
Umožňuje použití funkce SIMPLINK.
(VSTUP)
Změna vstupního zdroje.
(VSTUP)
Zobrazení všech seznamů externích vstupů.
Stisknutím tlačítka změníte poměr stran obrazovky.
Barevná tlačítka
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
Ovládací tlačítka ( , )
Máte přístup k prémiovému obsahu, obsahu videa a zařízením,
která podporují funkci SIMPLINK.
Přiblížením vybrané oblasti ji lze zobrazit na celou obrazovku.
* : Tlačítko je třeba stisknout a podržet na déle než 3 sekundy.
ČESKY
Zobrazuje dříve použitý seznam.
(R. nastavení)
Přístup k Rychlému nastavení.
(R. nastavení)
Zobrazí nabídku [Všechna nastavení].
(Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava)
Procházejte nabídku stisknutím tlačítka nahoru, dolů, doprava
nebo doleva. Pokud stisknete tlačítka
za
současného použití ukazatele, zmizí ukazatel z obrazovky
a dálkový ovladač Magic bude fungovat jako obecný dálkový
ovladač. Ukazatel se na obrazovce objeví znovu, pokud
zatřesete dálkovým ovladačem Magic doprava a doleva.
30
Registrace dálkového ovladače Magic
Pokud chcete používat dálkový ovladač Magic, nejdříve jej zaregistrujte
s projektorem.
ČESKY
1
2
Vložte baterie do dálkového ovladače Magic a zapněte projektor.
Namiřte dálkový ovladač Magic na projektor a na dálkovém ovladači stiskněte
tlačítko
Kolečko (OK).
• Pokud se projektoru nepodaří dálkový ovladač Magic zaregistrovat, zkuste tuto
akci provést znovu po vypnutí a opětovném zapnutí projektoru.
Opětovná registrace dálkového ovladače Magic
1 Současným stisknutím tlačítka a
na dobu pěti sekund zrušíte
2
párování mezi dálkovým ovladačem Magic a projektorem.
Stisknutím tlačítka
Kolečko (OK) směrem k projektoru dálkový ovladač
Magic znovu zaregistrujete.
31
Použití dálkového ovladače Magic
UPOZORNĚNÍ
• Dálkový ovladač používejte ve specifikovaném rozsahu vzdálenosti (do
10 metrů). Pokud zařízení používáte mimo oblast pokrytí nebo jsou v oblasti
pokrytí překážky, může dojít k přerušení komunikace.
• U některých typů příslušenství může dojít k přerušení komunikace. Zařízení,
jako je mikrovlnná trouba a bezdrátová síť LAN, fungují ve stejném frekvenčním
pásmu (2,4 GHz) jako dálkový ovladač Magic. Může dojít k přerušení
komunikace.
• Dálkový ovladač Magic nemusí správně fungovat, pokud je v dosahu 1 m od
projektoru umístěn bezdrátový směrovač (AP). Bezdrátový směrovač by měl být
umístěn více než 1 m od projektoru.
• Baterii nerozebírejte ani nezahřívejte.
• Neupusťte baterii na zem. Zabraňte silným otřesům baterie.
• Pokud baterii vložíte nesprávným způsobem, může dojít k výbuchu.
ČESKY
• Zatřeste dálkovým ovladačem Magic jemně doprava
a doleva nebo stiskněte tlačítka
,
(VSTUP),
aby se na obrazovce zobrazil ukazatel.
• Ukazatel zmizí, není-li po určitou dobu použit
nebo jestliže je dálkový ovladač Magic umístěn na
vodorovný povrch.
• Pokud ukazatel nereaguje plynule, můžete jej
resetovat tím, že jej přesunete na okraj obrazovky.
• Dálkový ovladač Magic spotřebovává baterie rychleji
než normální dálkový ovladač, protože je vybaven
doplňkovými funkcemi.
32
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
ČESKY
Zaostření obrazu na plátně
Jakmile se na plátně objeví obraz, zkontrolujte, zda je zaostřený a odpovídá
rozměrům plátna.
Zaostřovací
kroužek
• Chcete-li obraz zaostřit, pohybujte zaostřovacím kroužkem pomalu doleva nebo
doprava a zaměřte se na horní střední část plátna. Optimálního zaostření je
dosaženo, když se levá a pravá strana plátna zobrazují vyváženě.
33
Sledování obrazu z projektoru
1
2
Stiskněte tlačítko
vstupní signál.
(VSTUP)
(NAPÁJENÍ).
[Všechny vstupy] a vyberte požadovaný
Během sledování projekce můžete projektor ovládat pomocí následujících
tlačítek.
Tlačítko
Popis
Přejde na předchozí nebo další stranu.
Úprava úrovně hlasitosti.
(VYPNOUT ZVUK)
4
Ztiší zvuk projektoru.
Chcete-li projektor vypnout, stiskněte tlačítko
(NAPÁJENÍ).
ČESKY
3
V pohotovostním režimu projektor zapněte stiskem tlačítka
34
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
K projektoru lze připojit různá externí zařízení.

ČESKY
Počítač/Notebook
USB
Digitální zařízení
DVD
Audio zařízení LG
Herní konzole
Sluchátka
Mobilní telefon
HDMI - straně 35, 36, 37
Sluchátka – straně 38
Digitální zesilovač - straně 39
Chytré zařízení – straně 40
35
Připojení HDMI
Připojení k přijímači HD,
DVD nebo externím
zařízením
S kabelem HDMI si můžete vychutnat
vysoce kvalitní obraz a zvuk.
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu portu
HDMI zařízení. Video výstup i zvukový
výstup probíhají současně.
Volitelné
příslušenství
ČESKY
Připojte přijímač HD, DVD nebo
externí zařízení k projektoru a zvolte
odpovídající vstupní režim.
Připojení je možné k jakémukoli
vstupnímu portu HDMI.
•
(VSTUP) [Všechny vstupy]
[HDMI1]/[HDMI2]
POZNÁMKA
Funkce ARC (Audio Return Channel)
• Externí audio zařízení, které
podporuje funkce SIMPLINK a ARC,
musí být připojené prostřednictvím
portu
.
• Externí audio zařízení, která
podporují výstup ARC nebo
SPDIF, fungují po připojení
vysokorychlostním kabelem HDMI®
s funkcí SIMPLINK, aniž byste
museli použít další optický audio
kabel.
36
Připojení počítače
Projektor podporuje funkci Plug
and Play. Váš počítač automaticky
rozpozná projektor a nevyžaduje
instalaci žádného ovladače.
ČESKY
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI počítače. Video výstup i
zvukový výstup probíhají současně.
Volitelné
příslušenství
37
Připojení notebooku
Projektor můžete připojit k notebooku
a využívat různé funkce.
V tabulce níže jsou uvedeny příklady
přepínání výstupu. Další informace
naleznete v oddílu Externí výstup,
Připojení k externímu monitoru, nebo
podobných oddílech návodu k obsluze
k vašemu počítači.
Značka
Přepnutí výstupu
Lenovo
HP
Dell
Acer
ASUS
LG
Volitelné
příslušenství
Samsung
Apple
Upravte kontrolní
panel tak, abyste po
spuštění umožnili
zrcadlení.
ČESKY
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI notebooku. Video výstup i
zvukový výstup probíhají současně.
Příklady nastavení přepínání
výstupu při připojení notebooku
38
Připojení sluchátek
Zvuk můžete poslouchat
prostřednictvím sluchátek.
ČESKY
Není poskytnuto
39
Připojení digitálního
zesilovače
projektoru. Výstup zesilovače
s digitálním převodníkem musí být
nastaven na požadovaný formát
zvuku. Jestliže používáte kabel
HDMI pro připojení domácího
kina nebo pro připojení optického
výstupu k externímu audio zařízení,
nastavte možnost [Výstup zvuku]
na [HDMI ARC] nebo [Optický], jak
je ukázáno níže. Jestliže je zároveň
spuštěný projektor, domácí kino nebo
reproduktor externího audio zařízení,
bude vznikat ozvěna.
Volitelné
příslušenství
ČESKY
Pomocí optického kabelu připojte
vstupní port digitálního zvuku
digitálního zesilovače k portu
POZNÁMKA
• Informace o připojení naleznete
v uživatelské příručce k audio
zařízení.
• Jestliže tento výrobek připojujete
k jiným zařízením, dbejte na to,
aby byla všechna zařízení vypnutá
a vypojená.
• Zvukový výstup tohoto výrobku
má široké pásmo zvuku, hlasitost
přijímače tedy musí být řádně
upravena. Reproduktory mohou
být poškozeny nečekaně vysokými
frekvencemi.
• Připojení portu
projektoru
ke vstupnímu portu digitálního
zvuku u digitálního zesilovače
a vstupního portu zvuku projektoru
k výstupnímu portu analogového
zvuku u digitálního zesilovače
může vzhledem k uzavřené smyčce
způsobit chvění zvuku. Chcete-li
tomuto problému předejít, odeberte
jedno ze dvou připojení. (To se týká
i zařízení domácího kina.)
40
Připojení chytrého zařízení (chytrého telefonu,
tabletu atd.)
ČESKY
•
(VSTUP) [Všechny vstupy] [HDMI1]/[HDMI2]
• Obrázek se může od skutečného výrobku lišit.
Připojte chytré zařízení k projektoru pomocí kabelu1) a nastavte externí vstup
projektoru na HDMI. Obrazovka chytrého zařízení se zobrazí prostřednictvím
projektoru. Připojení je možné k jakémukoli vstupnímu portu HDMI.
Pokyny týkající se použití kabelového připojení pro jednotlivé modely získáte od
výrobce vašeho chytrého zařízení.
Podporovaná chytrá zařízení mohou být změněna v závislosti na podmínkách
jednotlivých výrobců.
1) Příklady připojení kabelu k různým chytrým zařízením (kabel zakoupený zvlášť).
Podporovaná zařízení Slimport
Kabel HDMI
Nabíjecí port
chytrého zařízení
Adaptér Slimport
Nabíjecí
kabel
chytrého
zařízení
Port HDMI
projektoru
Port USB projektoru
Nabíječka
Podporovaná zařízení s adaptérem Apple Lightning Digital
AV
Kabel HDMI
Port HDMI projektoru
Adaptér Lightning
Digital AV
Nabíjecí port chytrého
zařízení
Podporovaná zařízení s 30kolíkovým adaptérem Apple
Digital AV
Kabel HDMI
30kolíkový adaptér
Apple Digital AV
Port HDMI projektoru
Nabíjecí port
chytrého zařízení
41
ÚDRŽBA
Pro udržení optimálního stavu projektoru je třeba jej čistit.
Čištění Objektiv/Zrcadlo
• Jestliže je povrch objektiv/zrcadlo zaprášený nebo znečištěný, musíte jej vyčistit.
• Chcete-li odstranit prach nebo skvrny na objektiv/zrcadlo, použijte odstraňovač
prachu na stlačený plyn nebo objektiv jemně otřete vatovým tamponem či
měkkým hadříkem.
• Neotírejte objektiv/zrcadlo, když je produkt v provozu ani bezprostředně po jeho
vypnutí.
• Při čištění objektiv/zrcadlo nepoužívejte čističe, automobilové nebo průmyslové
leštěnky, abraziva, vosky, benzen, alkohol, vodu atd., protože mohou produkt
poškodit.
Čištění povrchu projektoru
• Chcete-li vyčistit povrch projektoru, odpojte nejprve napájecí kabel.
• K odstranění prachu nebo skvrn a vyleštění objektivu použijte pouze suchý
hadřík, který nepouští vlákna.
• Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla nebo jiné chemikálie, které mohou povrch
poškodit.
ČESKY
Čištění
42
TECHNICKÉ ÚDAJE
HF85LS (HF85LS-EU)
HF85LSR (HF85LSR-EU)
MODELY
ČESKY
Rozlišení (pixely)
1 920 (horizontální) × 1 080 (vertikální)
Poměr stran
16:9 (horizontální:vertikální)
Projekční
vzdálenost
-- Velikost plátna
447 mm až 573 mm
-- 2 286 mm až 3 048 mm (90 palců až 120 palců)
Poměr horní
projekce
125 %
140 W
Příkon
Adaptér AC-DC
Pohot. režim sítě: 1,3 W
(Pokud jsou aktivovány všechny síťové porty.)
Výrobce: Lien Chang
MODELY : LCAP31
19 V
7,37 A
(Vstup adaptéru 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Audio výstup
3W+3W
Výška
189 mm (bez podstavce) / 193 mm (včetně podstavce)
Šířka
118 mm
Hloubka
353 mm
Hmotnost
3,0 kg
Zařízení USB
5 V, 0,5 A (Max.)
43
HF85LS (HF85LS-EU)
HF85LSR (HF85LSR-EU)
MODELY
Teplota
0 °C až 40 °C
Skladování
-20 °C až 60 °C
Relativní vlhkost
Provoz
0 % až 80 %
Skladování
0 % až 85 %
• Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v pokynech pro uživatele.
• Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí výrobku změnit bez
předchozího upozornění.
• Síťové porty lze aktivovat/deaktivovat z nabídky projektoru volbou funkce
[Mobilní PROJEKTOR zapnutý].
ČESKY
Provozní prostředí
Provoz
44
Podporovaný režim HDMI
Rozlišení
640 x 480p
ČESKY
720 x 480p
720 x 576p
1 280 x 720p
1 920 x 1 080i
1 920 x 1 080p
Horizontální frekvence
(kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
31,46
59,94
31,5
60,00
31,47
59,94
31,5
60,00
31,25
50,00
44,96
59,94
45
60,00
37,5
50,00
28,12
50,00
33,72
59,94
33,75
60,00
26,97
23,97
27,00
24,00
33,71
29,97
33,75
30,00
56,25
50,00
67,43
59,94
67,5
60,00
45
Podporovaný režim HDMI(PC)
Horizontální frekvence
(kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1 024 x 768
48,36
60,00
1 360 x 768
47,71
60,01
1 152 x 864
54,34
60,05
1 280 x 1 024
63,98
60,02
1 920 x 1 080
67,5
60
• Jestliže je vstupní signál projektoru neplatný, nebude na plátně řádně zobrazen
nebo bude zobrazena zpráva jako [Žádný signál] nebo [Neplatný formát].
• Výrobek podporuje typ DDC1/2B jako funkci Plug and Play (automatické
rozpoznání monitoru počítače).
• V režimu počítače je pro nejlepší kvalitu obrazu doporučováno rozlišení 1 920 x
1 080.
ČESKY
Rozlišení
46
Informační upozornění k softwaru s
otevřeným zdrojovým kódem
ČESKY
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k
softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte
webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky,
vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku
CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky
za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu
opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka
platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
47
SYMBOLY
Označuje střídavý proud (AC).
Označuje stejnosměrný proud (DC).
Označuje pohotovostní režim.
Označuje režim „ZAPNUTO“ (napájení).
Označuje nebezpečné napětí.
ČESKY
Označuje zařízení třídy II.
O PROJEKTORU LG
Uvedený obrázek se může od vašeho projektoru lišit.
Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může mírně lišit od obrázků
v této příručce.
[ ] : tlačítka a text zobrazené na obrazovce projektoru.
Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
OBSAH
ČESKY
O PROJEKTORU LG
4
Domácí výukový program
-- Používání funkce Domů
u projektoru LG
4
4
Nastavení sítě
-- Nastavení sítě
8
8
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
10
Použití ovládacího panelu na
obrazovce
10
Nastavení univerzálního ovladače
12
Spouštění aplikací prostřednictvím
[RYCHLÝ PŘÍSTUP]
13
-- Snadné a rychlé používání
aplikací pomocí [RYCHLÝ
PŘÍSTUP]
13
SIMPLINK (HDMI-CEC)
-- Používání funkce SIMPLINK
15
15
Používání aplikace LG TV Plus 17
-- Propojení chytrého zařízení s
projektorem pomocí aplikace LG
TV Plus
17
-- Ovládání projektoru pomocí
aplikace LG TV Plus
18
Mobilní připojení
19
-- Používání Mobilního připojení 19
Používání klávesnice a myši
-- Používání kabelové nebo
bezdrátové myši USB
-- Používání kabelové nebo
bezdrátové klávesnice USB
Používání herního zařízení
Gamepad
20
20
20
21
POUŽÍVÁNÍ RŮZNÉHO
OBSAHU
22
LG Content Store
22
Vytváření seznamu přání
-- Použití funkce [Můj obsah]
23
23
Vytvoření účtu
-- Vytvoření účtu LG
24
24
Správa účtu
-- Správa účtu LG
25
25
Vyhledávání obsahu
-- [Hledat]
-- Vyhledávání obsahu
26
26
26
Použití aplikace a obsahu
-- Instalace aplikace
27
27
Sledování obsahu VOD
28
PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ
Z JINÝCH ZAŘÍZENÍ
29
[Fotografie a video]
29
-- Prohlížení fotografií a
videozáznamů
29
-- Přehrávač fotografií
30
-- Přehrávač videa
32
-- Podporované videosoubory 34
-- Upozornění pro přehrávání videa 36
[Hudba]
37
-- Přehrávání hudby
37
-- Používání hudebního přehrávače
38
[Prohlížeč souborů]
41
-- Zobrazení souborů
41
-- Procházení prohlížeče souborů 42
3
Připojení USB
44
-- Tipy pro používání paměťových
zařízení USB
45
46
46
Sdílení displeje chytrého telefonu
48
-- Zobrazení obrazovky mobilního
zařízení na projektoru
48
Sdílení počítačového obsahu
-- Co je sdílení obsahu?
49
49
Sdílení obrazovky počítače
52
-- Zobrazení obrazovky počítače na
projektoru
52
VÝHODY PROJEKTORU
SMART
53
60
Rychlé nastavení
-- Rychlé používání funkce
Nastavení
60
60
Nastavení [Obraz]
61
Nastavení [Zvuk]
68
[Síť]
75
[Obecné]
77
Nastavení [Bezpečnost]
85
[Dostupnost]
86
AKTUALIZACE SOFTWARU 87
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
88
Neobvyklé fungování
88
Problémy s obrazovkou
89
Problémy se zvukem
90
53
Problémy s připojením k počítači 91
54
[Fotografie a video] Problémy
s přehráváním filmů
92
Využívání internetu
55
-- Používání [Webový prohlížeč] 55
Problémy s připojováním k síti
94
Problémy s účtem LG
96
Přehrávání zvuku z chytrého
zařízení prostřednictvím
reproduktorů projektoru
Problémy s obsahem
97
58
Upozornění
-- Používání [Upozornění]
59
59
Problémy s internetovým
prohlížečem
97
Přiblížení obrazu projektoru
-- Přesun pozice zvětšené
obrazovky
ČESKY
Sdílení chytrého telefonu
-- Sdílení obsahu s chytrým
telefonem
SEZNAM NASTAVENÍ
4
O PROJEKTORU LG
Domácí výukový program
ČESKY
Používání funkce Domů u projektoru LG
Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači můžete otevřít domovskou
obrazovku. Často používané aplikace můžete zkombinovat na jedné obrazovce a
kteroukoli z nich kdykoli použít.
1
2
3
4
Popis
Spusťte funkci [HLEDAT].
1
Můžete přepnout na jiný vstup nebo změnit nastavení.
Nastavení projektoru můžete snadno měnit.
Výběrem
otevřete rozšířená nastavení.
2
Snadno a rychle přidejte obsah, který se vám líbí. (V některých
zemích tato funkce není podporována. Po vybrání této funkce budete
přesměrováni do služby LG Content Store.)
3
Toto je seznam nedávno použitých aplikací. Pokud chcete otevřít
seznam nedávno použitých aplikací, vyberte tuto položku a stiskněte
a podržte
Kolečko (OK) nebo tlačítko OK. Všechny nedávno
použité aplikace můžete zobrazit v seznamu.
4
Můžete spouštět, přesouvat a mazat všechny aplikace nainstalované
v projektoru.
5
Použití aktuálního seznamu
Pokud chcete otevřít seznam nedávno použitých aplikací, stiskněte a podržte
tlačítko
na dálkovém ovladači, nebo stiskněte nedávno použitou položku na
domovské obrazovce. Můžete spustit nebo ukončit všechny aplikace, které jste
nedávno použili.
ČESKY
1
Popis
1
Ukončete aplikaci.
6
Správa aplikací
Můžete zobrazit seznam všech aplikací nainstalovaných v projektoru, změnit
jejich pozici nebo je odstranit.
• Některé aplikace upravit nelze.
ČESKY
1
2
3
Vyberte aplikaci, kterou chcete upravit, a stiskněte a podržte
Kolečko
(OK) nebo tlačítko OK na dálkovém ovladači. Tím se aktivuje režim úprav
aplikace.
Pokud chcete aplikaci přesunout do požadované pozice, přejděte do dané
pozice a stiskněte
Kolečko (OK) nebo tlačítko OK. Pokud chcete
aplikaci odstranit, vyberte ikonu nad aplikací.
• Než režim úprav ukončíte, můžete přesunout a odstranit libovolný počet
aplikací.
• Aplikace můžete také přesunovat pomocí tlačítek
nebo dálkového
ovladače.
Po dokončení úprav kliknutím na možnost [HOTOVO] ukončíte režim úprav
aplikace.
7
Vypnutí aktuální funkce
ČESKY
1
2
3
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Vybráním názvu aplikace v levém horním rohu obrazovky pomocí dálkového
ovladače zobrazíte ikonu zavírání.
Vybráním ikony zavírání zobrazenou vedle aplikace používanou funkci
vypnete.
8
Nastavení sítě
Nastavení sítě
ČESKY
Při konfiguraci nastavení sítě můžete využít různé služby, jako jsou online obsah
a aplikace.
Nastavení pevné sítě
1
2
Pomocí kabelu LAN propojte port sítě LAN projektoru a směrovač. Směrovač
k internetu je nutno připojit předem.
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
[Síť] [Kabelové připojení (Ethernet)]. Tím se naváže
připojení k pevné síti.
• Pokud směrovač podporuje možnost DHCP, projektor se při připojení pomocí
kabelu LAN k síti připojí automaticky.
Nastavení bezdrátové sítě
1
2
3
4
Zapněte napájení směrovače připojeného k internetu.
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
[Síť] [Připojení k síti Wi-Fi]. Tím se naváže připojení
k bezdrátové síti.
Po dokončení vyhledávání sítí se zobrazí seznam sítí dostupných pro
připojení.
Vyberte síť, ke které se chcete připojit. Pokud je váš bezdrátový směrovač
LAN chráněný heslem, zadejte heslo nakonfigurované pro směrovač.
9
Varování nastavení sítě
ČESKY
• Použijte standardní kabel LAN (připojení kategorie Cat7 nebo vyšší
s konektorem RJ45, port sítě LAN 10 Base-T nebo 100 Base TX).
• Resetování modemu může pomoci vyřešit některé problémy s připojením
k síti. Chcete-li VYPNOUT napájení, odpojte jej a znovu připojte. Poté znovu
zapněte napájení a vyřešte problém.
• Společnost LG Electronics nezodpovídá za jakékoli problémy se síťovým
připojením nebo za poruchy, nesprávné fungování či chyby způsobené
připojením k síti.
• Problémy se síťovým připojením mohou být způsobeny nastavením sítě nebo
poskytovatelem internetových služeb.
• Pro využívání služby DSL je nutný modem DSL a pro využívání
kabelových služeb je nutný kabelový modem. V závislosti na vaší smlouvě
s poskytovatelem internetových služeb můžete mít k dispozici jen omezený
počet síťových připojení a síťové nastavení projektoru nemusí být použito.
(Pokud smlouva nepovoluje více než jedno zařízení na linku, lze použít pouze
již připojený počítač.)
• V bezdrátové síti může docházet k rušení signálu jiným zařízením, které
používá frekvenci 2,4 GHz (jako je například bezdrátový telefon, zařízení
Bluetooth nebo mikrovlnná trouba). Daleko méně častěji může dojít k rušení
signálu při frekvenci 5 GHz.
• Služba bezdrátové sítě může být v závislosti na bezdrátovém prostředí
pomalá.
• Pokud nejsou vypnuty všechny domácí sítě, může dojít k přetížení některých
zařízení přenosem dat.
• Pro připojení k přístupovému bodu je potřeba zařízení s přístupovým bodem,
které podporuje bezdrátové připojení; funkce bezdrátového připojení musí
být na tomto zařízení zapnutá. Kontaktujte poskytovatele služeb ohledně
dostupnosti bezdrátového připojení k vašemu přístupovému bodu.
• Zkontrolujte identifikátor SSID a bezpečnostní nastavení přístupového
bodu. Informace naleznete v příslušné dokumentaci k identifikátoru SSID
a bezpečnostním nastavením přístupového bodu.
• Neplatná nastavení na síťových zařízeních (sdílení pevné/bezdrátové linky,
rozbočovač) mohou způsobit, že se projektor spouští pomalu nebo nepracuje
správně. Nainstalujte zařízení správně podle příslušného návodu a nastavte
síť.
• Způsob připojení se může lišit v závislosti na výrobci přístupového bodu.
10
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Použití ovládacího panelu na obrazovce
ČESKY
Externí zařízení připojená k projektoru lze ovládat pomocí ovládacího panelu
zobrazeného na obrazovce projektoru.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
1
2
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači Magic.
Pomocí dálkového ovladače Magic vyberte požadované tlačítko na ovládacím
panelu zobrazeném na obrazovce projektoru.
1
6
2
3 4 5
11
Popis
2
Je možné pořídit snímek obrazovky projektoru.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
• Pořízené snímky obrazovky lze zobrazit nebo odstranit v aplikaci
[Fotografie a video].
3
Zobrazí se tlačítka vhodná pro vybrané zařízení.
4
Zobrazí se další tlačítka dálkového ovladače.
5
Umožňuje spustit aplikaci [Konektor zařízení]. Je možné nastavit
univerzální dálkový ovladač.
6
Můžete změnit pozici dálkového ovladače na obrazovce.
• Tuto funkci lze používat pouze s dálkovým ovladačem Magic.
• Dálkový ovladač Magic lze zakoupit samostatně, pokud není součástí balení
projektoru.
• Typy tlačítek zobrazených na ovládacím panelu na obrazovce se liší v závislosti
na regionu a typu připojeného zařízení.
• Některé funkce a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo
oblasti.
ČESKY
1
Nakonfigurujte možnost [Nastavit univerzální ovladač] pro externí
zařízení připojená k projektoru.
Když vyberete zařízení, ovládací panel na obrazovce se změní na
dálkový ovladač zařízení.
Pokud je připojen zvukový panel, ovládací panel na obrazovce lze
použít jako dálkový ovladač zvukového panelu.
12
Nastavení univerzálního ovladače
Zařízení, jako například set-top box, Blu-ray přehrávač nebo domácí kino, lze
ovládat pomocí dálkového ovladače Magic.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
ČESKY
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete nastavit, připojeno k projektoru.
Stiskněte tlačítko
nahoře.
(Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači a vyberte možnost
vpravo
na dálkovém ovladači.)
Vyberte položku [Všechny vstupy] a přejděte do nabídky [VSTUPY].
Vyberte režim vstupu, ke kterému je zařízení připojeno, v nabídce [VSTUPY].
Pokud stisknete možnost [Nastavit univerzální ovladač], můžete univerzální
ovladač nastavit. Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nebo zrušit nastavení univerzálního ovladače, přejděte do
nabídky
[Všechny vstupy] a vyberte možnost [Upravit univerzální
ovladač].
Univerzální ovladač lze nastavit také v nabídce
[Konektor zařízení].
Tuto možnost lze použít pouze s dálkovým ovladačem Magic. (Uvedený
dálkový ovladač se může u jednotlivých modelů lišit.)
Dálkový ovladač Magic lze zakoupit samostatně, pokud není součástí balení
projektoru.
Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
Při změně nastavení zkontrolujte, zda je nastavení, které chcete změnit,
zapnuto.
Pro jeden typ lze nastavit jedno zařízení.
Pokud se připojíte k síti před nastavením univerzálního ovladače, budou
k dispozici nejnovější aktualizace seznamu podporovaných výrobců.
Některá tlačítka nemusí u některých modelů externích zařízení fungovat.
Chcete-li zajistit bezproblémové fungování, umístěte zařízení do blízkosti
projektoru.
Pokud je před zařízením překážka, nemusí být schopno řádně přijímat signál.
Pokud je zařízení v zásuvce, otevřete ji.
13
Spouštění aplikací prostřednictvím [RYCHLÝ
PŘÍSTUP]
• Stisknutím a podržením číselného tlačítka na dálkovém ovladači otevřete
aplikaci nebo aktivujete externí vstup zaregistrovaný pro dané tlačítko.
Nastavení [RYCHLÝ PŘÍSTUP]
1
2
3
Spusťte aplikaci nebo vstup, který chcete přiřadit.
Stiskněte a podržte číselné tlačítko (1–9), které chcete zaregistrovat.
Když se zobrazí překryvné okno registrace, vyberte [Ano].
• Pokud stiskněte a podržíte číselné tlačítko, které již bylo zaregistrováno,
provede se zaregistrovaná funkce.
• Chcete-li zobrazit položky, které lze zaregistrovat, vyberte číslo, které nebylo
zaregistrováno, v režimu úprav pro [RYCHLÝ PŘÍSTUP].
• Pokud se nacházíte v režimu, kde [RYCHLÝ PŘÍSTUP] nelze spustit, neprovede
se žádná akce.
• Pokud zaregistrovanou aplikaci odstraníte, provede se rovněž zrušení
registrace pro [RYCHLÝ PŘÍSTUP].
ČESKY
Snadné a rychlé používání aplikací pomocí [RYCHLÝ
PŘÍSTUP]
14
Kontrola a úprava RYCHLÉHO PŘÍSTUPU
Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte číselné tlačítko 0.
Zobrazí se obrazovka úprav pro [RYCHLÝ PŘÍSTUP].
4
ČESKY
2
1
3
Popis
1
Výběr tlačítka, které již bylo zaregistrováno, umožňuje zrušení jeho
registrace.
2
Pokud vyberete tlačítko, které nebylo zaregistrováno, zobrazí se
položky, které lze zaregistrovat.
3
Položka, která byla zaregistrována na jiném čísle, je označena
symbolem zaškrtnutí.
4
Můžete zobrazit stručné pokyny pro tuto funkci.
15
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Používání funkce SIMPLINK
1
2
3
4
5
Připojte výstupní port SIMPLINK HDMI k portu projektoru HDMI IN
prostřednictvím kabelu HDMI.
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
[Obecné] [SIMPLINK (HDMI-CEC)].
Možnost [SIMPLINK (HDMI-CEC)] nastavte na [Zap.].
Možnost [Synchronizace automatického zapnutí] nastavte na [Zap.] nebo
[Vypnuto]. (Pokud je [Synchronizace automatického zapnutí] nastavena na
[Zap.], při zapnutí připojeného zařízení SIMPLINK se zapne také projektor.
Při vypnutí projektoru se vypne i připojené zařízení.)
Zapněte připojené zařízení. Vstup se přepne, když se projektor automaticky
připojí k zařízení. Pokud se zařízení k projektoru nepřipojí automaticky,
stiskněte tlačítko
(VSTUP).
• Tato funkce je aktivní pouze u zařízení s logem
. Zkontrolujte, zda
je na externím zařízení logo SIMPLINK. Pokud zařízení nesplňuje požadované
specifikace, může při jeho použití dojít k problému.
• K použití funkce SIMPLINK je vyžadován vysokorychlostní kabel HDMI®
s funkcí CEC (Consumer Electronics Control – ovládání spotřební elektroniky).
Kolík 13 na vysokorychlostním kabelu HDMI® se používá k přenosu dat mezi
zařízeními.
• Pokud chcete použít výstup zvuku do externího zvukového zařízení
připojeného prostřednictvím kabelu HDMI, nastavte možnost [SIMPLINK
(HDMI-CEC)] na [Zap.].
ČESKY
Pomocí dálkového ovladače projektoru můžete pohodlně ovládat a používat řadu
multimediálních zařízení připojených prostřednictvím HDMI.
16
Podporované funkce SIMPLINK
ČESKY
• Okamžité přehrávání
Když spustíte multimediální zařízení, můžete ihned sledovat obsah zařízení na
projektoru, aniž byste museli cokoli ovládat.
• Ovládání zařízení pomocí dálkového ovladače projektoru
Umožňuje uživateli ovládat multimediální zařízení prostřednictvím dálkového
ovladače projektoru a sledovat obsah.
-- Funkce ukazatele dálkového ovladače Magic může být omezena.
• Vypnutí hlavního vypínače
Pokud je možnost [Synchronizace automatického zapnutí] v nastaveních
[SIMPLINK (HDMI-CEC)] nastavena na [Zap.] a projektor vypnete, zařízení
připojená k projektoru prostřednictvím funkce SIMPLINK se také vypnou.
Stejně tak se vypne i projektor, pokud vypnete zařízení, která jsou k němu
připojená prostřednictvím funkce SIMPLINK.
-- Tato funkce je k dispozici pouze u některých zařízení.
• Zapnutí hlavního vypínače
Pokud je možnost [Synchronizace automatického zapnutí] v nastaveních
[SIMPLINK (HDMI-CEC)] nastavena na [Zap.], zapnutím zařízení připojeného
prostřednictvím funkce SIMPLINK se zapne i projektor.
-- Pokud je možnost [SIMPLINK (HDMI-CEC)] nastavena na [Vypnuto], nelze
možnost [Synchronizace automatického zapnutí] nastavit na [Zap.].
17
Používání aplikace LG TV Plus
Funkce projektoru můžete ovládat pomocí aplikace nainstalované na svém
chytrém zařízení.
1
2
3
4
5
6
7
8
Stáhněte si aplikaci LG TV Plus z obchodu s aplikacemi pro své chytré
zařízení.
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
[Síť].
Nastavte možnost [LG Connect Apps] na [Zap.].
Připojte projektor a své chytré zařízení ke stejné síti Wi-Fi.
Spusťte aplikaci LG TV Plus nainstalovanou ve vašem chytrém zařízení.
Aplikace automaticky vyhledá projektory, které lze k vašemu chytrému
zařízení připojit.
Ze seznamu výsledků vyberte požadovaný projektor. Na obrazovce
projektoru se zobrazí kód PIN.
Zadejte kód PIN do aplikace LG TV Plus a spárujte tak chytré zařízení
s projektorem.
ČESKY
Propojení chytrého zařízení s projektorem pomocí aplikace
LG TV Plus
18
Ovládání projektoru pomocí aplikace LG TV Plus
Klepnutím na tlačítka na obrazovce chytrého zařízení můžete ovládat projektor.
1
2
3
ČESKY
Popis
1
Můžete používat stejné funkce jako v případě ukazatele a tlačítek
se šipkami na dálkovém ovladači Magic.
2
Můžete upravovat hlasitost nebo provádět jiná nastavení bez
použití dálkového ovladače.
3
Můžete otevřít aplikaci nainstalovanou na svém projektoru nebo
konfigurovat nastavení funkcí, jako je například přepínání vstupu.
• Některé ovládací prvky mohou být v režimu externího vstupu omezené.
• Vzhled aplikace a její funkce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
• Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na vaší zemi a operačním systému.
19
Mobilní připojení
Používání Mobilního připojení
Připojení chytrého zařízení pomocí funkce Mobilní připojení
Podle níže uvedených pokynů nastavte připojení:
1
2
3
4
5
Do chytrého zařízení nainstalujte aplikaci LG TV Plus.
Připojte projektor i chytré zařízení ke stejné síti.
Spusťte aplikaci LG TV Plus a nastavte připojení k projektoru podle
zobrazených pokynů.
Po stisknutí tlačítka
se na pravé straně obrazovky zobrazí seznam
připojených chytrých zařízení.
Vyberte požadované chytré zařízení.
• Chytrá zařízení se systémem Android se automaticky pokusí opět připojit po
vstupu do zóny sítě poté, co bylo navázáno první připojení.
Sdílení obsahu pomocí funkce Mobilní připojení
Obsah uložený v chytrém zařízení můžete sdílet a užívat si jej prostřednictvím
projektoru.
1
2
Spusťte aplikaci LG TV Plus nainstalovanou ve vašem chytrém zařízení.
Nastavte požadovaný obsah v projektoru.
• Podporované funkce se mohou lišit podle verze a výrobce operačního systému
chytrého zařízení.
ČESKY
Funkce Mobilní připojení vám umožňuje sdílet a vychutnat si obsah, který je
uložený v chytrých zařízeních, prostřednictvím projektoru.
• Doporučujeme, aby vaše chytrá zařízení se systémem Android používala
systém Lollipop nebo vyšší verzi systému Android.
20
Používání klávesnice a myši
Používání kabelové nebo bezdrátové myši USB
ČESKY
Připojte myš k portu USB. Použijte myš k přesunu ukazatele na obrazovce
projektoru a výběru požadované nabídky.
• Pravé tlačítko a speciální tlačítka myši nefungují.
• Při používání bezdrátové myši nebo klávesnice USB může být funkce ovlivněna
vzdáleností a kvalitou bezdrátového spojení.
Používání kabelové nebo bezdrátové klávesnice USB
Připojte klávesnici k portu USB. Text můžete zadávat prostřednictvím klávesnice
připojeného zařízení.
• Na některých obrazovkách není možné text zadávat.
• Doporučujeme používat produkt, u kterého byla ověřena kompatibilita
s projektory LG.
-- LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS1200
• Jazyk zadávání můžete změnit stisknutím klávesy pro přepnutí jazyka nebo
pravé klávesy Alt. Dá se také změnit současným stisknutím klávesy Ctrl
a mezerníku.
• Používání bezdrátové klávesnice USB může být ovlivněno rozsahem použití
a bezdrátovým prostředím.
• Chcete-li zadat text do textového pole, použijte klávesnici na obrazovce
projektoru nebo klávesnici USB.
21
Používání herního zařízení Gamepad
ČESKY
Pokud hra vyžaduje herní zařízení Gamepad, připojte ho k portu USB projektoru.
• Doporučujeme používat herní zařízení, u kterého byla ověřena kompatibilita
s projektory LG.
-- LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH
Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2 (bezdrátový), LOGITECH
Dual Action Gamepad, ovladač pro MICROSOFT Xbox 360 (kabelový),
ovladač pro SONY Playstation(R)3
22
POUŽÍVÁNÍ RŮZNÉHO OBSAHU
LG Content Store
ČESKY
Můžete stáhnout a používat aplikace z různých kategorií, jako je vzdělávání,
zábava, životní styl, zprávy a hry.
1
2
•
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci [LG Content Store].
Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
Funkce mohou být v určitých zemích omezeny.
Obsah se může u jednotlivých modelů nebo v jednotlivých zemích lišit.
Pokud funkci používají děti, buďte obezřetní. Děti mohou mít prostřednictvím
tohoto produktu přístup k nevhodnému online obsahu.
Nevhodný online obsah můžete zablokovat omezením přístupu k některým
funkcím, například k internetovému prohlížeči. Omezení lze nastavit v nabídce
(R. nastavení)
[Bezpečnost] [Zámky aplikace].
Doporučený obsah na hlavní obrazovce
Hlavní obrazovka nabídky [LG Content Store] zobrazuje nejoblíbenější obsah
v každé kategorii. Výběrem libovolného obsahu zobrazíte podrobnosti.
• Použití této funkce vyžaduje připojení k internetu.
23
Vytváření seznamu přání
Použití funkce [Můj obsah]
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Vyberte možnost [Můj obsah] v levé horní části obrazovky.
Vyberte možnost [Přidat obsah].
Vyhledejte obsah.
Vyberte požadovaný obsah z výsledků hledání a přidejte jej do nabídky [Můj
obsah].
• Rovněž jej můžete vybrat z doporučeného obsahu zobrazeného pod polem
hledání a přidat jej přímo do nabídky [Můj obsah].
Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
Typ obsahu, který lze přidat do nabídky [Můj obsah], se může v jednotlivých
zemích lišit.
Použití této funkce vyžaduje síťové připojení.
Přidaný obsah lze přesunout/odstranit stejným způsobem, jakým spravujete
aplikace.
Některé služby správy obsahu přidané do nabídky [Můj obsah] nemusí být
dostupné, pokud byla služba ukončena kvůli situaci na straně poskytovatele.
ČESKY
Přidáním požadovaného obsahu do nabídky [Můj obsah] lze obsah kdykoli
snadno a rychle použít.
24
Vytvoření účtu
Vytvoření účtu LG
V nabídce [Správa účtu] lze pomocí e-mailové adresy vytvořit nový účet LG.
ČESKY
1
2
3
4
5
6
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
[Obecné] [Správa účtu].
Vyberte možnost [VYTVOŘIT ÚČET]. Přečtěte si smluvní podmínky a
potvrďte, že s nimi souhlasíte.
Zadejte ID a heslo. Vaše ID musí být vaše e-mailová adresa.
Zadejte datum svého narození.
Vyberte možnost [OK]. Přejděte do svého e-mailu a ověřte svou e-mailovou
adresu. Ověřte svůj e-mail, než vyprší čas.
Přihlaste se s novým účtem, ať můžete službu začít používat.
• Vytvoření účtu vyžaduje připojení k internetu.
• Povinné informace se mohou v jednotlivých zemích lišit.
• Existující ID, která nevyužívají e-mailovou adresu, lze převést na e-mailovou
adresu.
• Můžete se přihlásit také pomocí účtu Facebook nebo Google. (Jiné funkce než
přihlášení nemusí být k dispozici.)
• Použití služby může být věkově omezeno.
25
Správa účtu
Správa účtu LG
Informace o účtu LG lze spravovat.
Stiskněte tlačítko
Přejděte do nabídky
(R. nastavení) na dálkovém ovladači.
[Obecné]
[Správa účtu] a přihlaste se.
Osobní údaje
Údaje o účtu, ke kterému jste přihlášeni, můžete zobrazit nebo upravit.
Můžete upravit heslo nebo stisknutím možnosti [UPRAVIT] lze upravit osobní
údaje.
Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
ČESKY
1
2
26
Vyhledávání obsahu
[Hledat]
ČESKY
Funkce [Hledat] umožňuje vyhledat a použít rozmanitý obsah a informace.
Můžete vyhledávat soubory včetně souborů obrázků, videosouborů a zvukových
souborů.
Vyhledávání obsahu
1
2
Spusťte funkci [Hledat] stisknutím tlačítka
dálkovém ovladači.
(VYHLEDÁVÁNÍ) na
Vyhledávejte různý obsah a informace zadáním požadovaných hledaných
výrazů.
1
2
Popis
1
Zadejte hledaný výraz.
2
Změňte nastavení vlastností funkce [Hledat].
• Některé aplikace nabízí funkci, která umožňuje vyhledávání
v projektoru. Pokud spustíte hledání v takových aplikacích,
proběhne hledání v nabídce [Hledat].
• Výsledky hledání se mohou lišit v závislosti na regionu, nastavení sítě a na
tom, zda jste souhlasili se smluvními podmínkami.
27
Použití aplikace a obsahu
Instalace aplikace
Účet LG lze použít k instalaci různých aplikací pro projektor.
4
5
6
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci [LG Content Store].
Vyberte požadovanou kategorii z možností uvedených v horní části
obrazovky. Zobrazí se seznam dostupných aplikací ve vybrané kategorii.
Ze seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.
Přečtěte si podrobné informace o aplikaci a poté stiskněte tlačítko
[Instalovat].
Po dokončení instalace ji lze ihned spustit.
• Dostupné kategorie se mohou pro různé země a stavy služby lišit.
• Pokud projektor neposkytuje dostatek volného prostoru, můžete aplikace
instalovat po připojení externího paměťového zařízení.
• Některá paměťová zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí
fungovat správně.
• USB jednotky obsahující aplikace z jiných televizorů LG nebo projektorů LG
nelze použít.
ČESKY
1
2
3
28
Sledování obsahu VOD
Díky streamování v reálném čase si můžete vychutnat dramata, filmy a mnoho
dalšího.
ČESKY
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci [LG Content Store].
Vyberte požadovanou kategorii z možností uvedených v horní části
obrazovky, jako je například TV pořady a Filmy. Zobrazí se seznam
dostupného obsahu ve vybrané kategorii.
Ze seznamu vyberte požadovanou položku.
Můžete přehrát požadovaný obsah.
K přehrání obsahu může být potřeba aplikace. Pokud není nainstalována,
nainstalujte aplikaci pro přehrávání obsahu.
• Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
• Dostupné kategorie se mohou pro různé země a stavy služby lišit.
• Chcete-li zobrazit podrobné informace o obsahu, vyberte název ve spodní
části a v oblasti
.
29
PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ Z JINÝCH
ZAŘÍZENÍ
ČESKY
[Fotografie a video]
Prohlížení fotografií a videozáznamů
Fotografie a videozáznamy můžete prohlížet prostřednictvím aplikace
[Fotografie a video].
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci [Fotografie a video].
Vyberte požadované úložné zařízení.
Vyberte a zobrazte požadovanou fotografii nebo videozáznam.
1 23 4
Popis
1
Vyberte požadovaný typ obsahu a způsob prohlížení.
2
Můžete vybrat a odstranit požadovaný obsah.
(Soubory, které jsou sdíleny z jiných zařízení, odstranit nemůžete.)
3
Vyberte obsah, který chcete přehrávat. Můžete vybírat pouze stejný
typ obsahu, jako jste zvolili na začátku.
4
Spusťte funkci [Hledat].
• Pokud celkový počet položek přesáhne 40 000, nemusí být některé položky
zobrazeny v seznamu.
30
Přehrávač fotografií
Přehrávač fotografií spustíte výběrem fotografie v aplikaci [Fotografie a video].
Můžete zobrazit uložené fotografie.
ČESKY
1 2
3
4
5
Popis
1
Návrat na seznam celého obsahu.
2
Spuštění hudebního přehrávače pro přehrání hudby na pozadí.
3
Přiblížení/oddálení zobrazení fotografií.
4
Spuštění prezentace.
5
Otáčení fotografií.
6
Nastavení velikosti fotografie nebo změna rychlosti a efektu
prezentace.
6
31
Podporované soubory snímků
Typ souboru
Formát
Rozlišení
JPEG
.png
PNG
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: 5 760 (š) × 5 760 (v)
.bmp
BMP
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: 1 920 (š) × 1 080 (v)
ČESKY
.jpeg
.jpg
.jpe
Minimálně: 64 × 64
Maximální
Normální typ: 15 360 (š) × 8 640 (v)
Progresivní typ: 1 920 (š) × 1 440 (v)
32
Přehrávač videa
Přehrávač videa spustíte výběrem videa v aplikaci [Fotografie a video]. Můžete
přehrát uložená videa.
ČESKY
1 2
3
4 5
Popis
1
Návrat na seznam celého obsahu.
2
Výběr jiné položky při sledování videa prostřednictvím zobrazení
seznamu přehrávání.
3
Ovládání základních nastavení přehrávání videí.
4
Přiblížením displeje projektoru lze prohlížet obrázky ve větší
velikosti, než má originál.
5
Nastavení doplňkových možností.
33
Nastavení dalších možností
ČESKY
1 2 3 4
5
Popis
1
Změna nastavení titulků.
2
Nastavení zvukových stop.
3
Nastavení možnosti pokračovat ve sledování, která přehraje obsah
od poslední zhlédnuté scény.
4
Nastavení nepřetržitého přehrávání.
Pokud je nastaveno nepřetržité přehrávání, po skončení přehrávání
videa se automaticky přehraje další video.
5
Návrat na základní ovládací obrazovku.
34
Podporované videosoubory
Maximální přenosová rychlost dat:
ČESKY
• Video Full HD
H.264 1 920 x 1 080 při 60P BP/MP/HP při L4.2 40 Mb/s
HEVC 1 920 x 1 080 při 60P MP při L4.1, profil Main10 při L4.1 40 Mb/s
Podporované externí titulky:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1,0/2,0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Podporované formáty vložených titulků:
• Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS),
SRT
• MP4 (mp4): Timed Text
35
Podporované kodeky videa
Přípona
Kodeky
VC-1, profil Advanced (kromě WMVA), VC-1,
profily Simple a Main
Zvuk
WMA Standard (kromě WMA v1/WMA
Speech)
Video
XviD (kromě 3 warp-point GMC), H.264/AVC,
Motion Jpeg, MPEG-4
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM,
DTS
.mp4
.m4v
.mov
Video
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1
Layer III (MP3), Dolby AC-4
.3gp
.3g2
Video
H.264/AVC, MPEG-4
Zvuk
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Video
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9,
HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM,
DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts
.trp
.tp
.mts
Video
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM,
Dolby AC-4
.mpg
.mpeg
.dat
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Video
RV30, RV40
Zvuk
Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC
.avi
.mkv
.vob
.rm
.rmvb
• rm, rmvb: Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
• Dolby AC-4: Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
ČESKY
Video
.asf
.wmv
36
Upozornění pro přehrávání videa
ČESKY
• Některé titulky vytvořené uživatelem nemusí být zcela funkční.
• Videosoubor a soubor titulků musejí být uloženy ve stejné složce. Aby se
titulky zobrazovaly správně, musí mít soubor videa a soubor titulků shodný
název.
• Titulky v zařízení NAS (Network Attached Storage) nemusejí být u některých
modelů některých výrobců podporovány.
• Nejsou podporovány streamy s technologií Global Motion Compensation
(GMC) a Quarterpel Motion Estimation (Qpel).
• Velikosti přehrávaných souborů se mohou měnit v závislosti na kódování.
• Jsou podporovány pouze soubory aplikace Windows Media Audio verze 7
a vyšší.
• Profil AAC Main není podporován.
• Videosoubory vytvořené některými kódovacími zařízeními se nemusí přehrávat
správně.
• Videosoubory v jiném než uvedeném formátu se nemusí přehrávat správně.
• Videosoubory uložené v úložném zařízení USB, které nepodporuje funkci
vysokorychlostního přenosu, se nemusí přehrávat správně.
• Kodeky DTS jsou podporovány pouze pro přehrávání videosouborů USB a
HDMI.
37
[Hudba]
Přehrávání hudby
Hudbu můžete poslouchat pomocí aplikace [Hudba].
4
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci [Hudba].
Vyberte požadované úložné zařízení.
Můžete vybrat požadované skladby ze všech svých úložných zařízení a přidat
je do seznamu [MŮJ SEZNAM STOP].
Vyberte si požadovaný hudební obsah a vychutnejte si jej.
1 2 345
Popis
1
Zvolte požadovaný typ seznamu obsahu.
2
Můžete zvolit a odstranit obsah.
(Soubory sdílené z jiných zařízení odstranit nelze.)
3
Vyberte obsah a přidejte jej do seznamu [MŮJ SEZNAM STOP].
4
Otevřete hudební přehrávač.
5
Spusťte funkci [HLEDAT].
• Pokud počet všech položek obsahu přesáhne hodnotu 5 000, některé položky
v seznamu nemusí být uvedeny.
ČESKY
1
2
3
38
Používání hudebního přehrávače
Hudební přehrávač umožňuje vybrat hudbu z jiných aplikací a přehrávat ji jako
hudbu na pozadí.
ČESKY
1 2 3 4 5 6
7
Popis
1
Hudbu lze přehrávat z vybraného úložného zařízení.
2
Můžete nastavit opakované přehrávání a náhodné přehrávání.
3
Můžete poslouchat hudbu při vypnuté obrazovce.
39
Popis
Můžete změnit pozici hudebního přehrávače.
5
Můžete minimalizovat hudební přehrávač.
6
Tato funkce hudební přehrávač zavře.
7
Texty písní jsou dostupné pro hudební soubory, které je nabízejí.
V některých hudebních souborech lze vybrat oddíl textů a posunout
pozici přehrávání.
• Funkce textu písní je podporována pouze v některých zařízeních.
• Texty písní se nemusí zobrazit v režimu synchronizace v závislosti
na datech textů v hudebním souboru.
• Hudební přehrávač znovu otevřete stisknutím tlačítek
na dálkovém
ovladači.
• Je možné, že některé funkce hudebního přehrávače nebudete moci použít.
ČESKY
4
40
Formát audia
Formát
souboru
ČESKY
.mp3
.wav
.ogg
.wma
.flac
Položka
Informace
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
16 kHz až 48 kHz
Podpora
MPEG-1, MPEG-2
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
-
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 96 kHz
Podpora
PCM
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
64 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 48 kHz
Podpora
Vorbis
Kanály
mono, stereo
Přenosová
rychlost
128 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 48 kHz
Podpora
WMA
Kanály
až 6 kanálů
Přenosová
rychlost
-
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 96 kHz
Podpora
FLAC
Kanály
mono, stereo
• Počet podporovaných kanálů se může lišit v závislosti na vzorkovací frekvenci.
41
[Prohlížeč souborů]
Zobrazení souborů
Můžete zobrazit soubory dokumentů uložené na připojeném zařízení.
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
ČESKY
1
2
3
4
Spusťte aplikaci [Prohlížeč souborů].
Vyberte požadované úložné zařízení.
Zvolte a zobrazte požadovaný soubor dokumentu.
1 2
Popis
1
Vyberte požadovaný typ obsahu a způsob prohlížení.
Můžete vybrat a odstranit požadovaný obsah.
(Soubory, které jsou sdíleny z jiných zařízení, odstranit nemůžete.)
• Pokud celkový počet položek přesáhne 40 000, nemusí být některé položky
zobrazeny v seznamu.
2
42
Procházení prohlížeče souborů
ČESKY
1 2 3
4 5 6
Popis
1
Návrat na seznam celého obsahu.
2
Přejde na stránku, kterou jste určili.
3
Nastavení prezentace.
4
Zvětší nebo zmenší dokument.
5
Spuštění prezentace.
6
Otočení dokumentu.
7
Umožní nastavení nabídky prohlížeče souborů.
7
43
Podporované formáty souborů
Přípona souboru
XLS, XLSX
DOC, DOCX
Microsoft Office verze 97/2000/2002/2003/200
7/2010/2013/2016
TXT
-
PDF
Adobe PDF verze 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
HWP
Hangul verze 2007
• Prohlížeč souborů dokument přizpůsobí, takže může vypadat jinak, než jak je
zobrazen v počítači.
• U dokumentů, které obsahují obrázky, může být v průběhu přizpůsobování
zobrazeno nižší rozlišení.
• Pokud je dokument objemný nebo má mnoho stran, může nahrávání trvat
déle.
• Nepodporovaná písma mohou být nahrazena jinými písmy.
• Je možné, že se prohlížeč souborů neotevře pro dokumenty formátu Office,
které obsahují mnoho obrázků ve vysokém rozlišení. V takovém případě snižte
velikost obrazového souboru, uložte jej na úložné zařízení USB a spusťte
prohlížeč souborů znovu, nebo připojte k projektoru počítač a soubor otevřete
v počítači.
ČESKY
PPT, PPTX
Podporovaná verze
44
Připojení USB
Připojte k portu USB projektoru úložné zařízení USB (pevný disk USB, flash disk
USB) a můžete si soubory uložené na tomto zařízení zobrazit na projektoru.
ČESKY
Jednotka USB
flash
45
Tipy pro používání paměťových zařízení USB
ČESKY
• Paměťové zařízení USB, které má vestavěný program pro automatické
rozpoznávání nebo používá vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno.
• Některá paměťová zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí
fungovat správně.
• Pokud používáte prodlužovací kabel USB, nemusí být paměťové zařízení USB
rozpoznáno nebo nemusí správně fungovat.
• Používejte pouze paměťová zařízení USB naformátovaná se systémem
souborů FAT32 nebo NTFS v operačním systému Windows.
• Doporučujeme používat externí pevný disk USB s jmenovitým napětím 5 V
nebo nižším a jmenovitým proudem 500 mA nebo nižším.
• Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo pevný disk s vlastním
napájením. (Pokud není napájení dostatečné, úložné zařízení USB nemusí být
správně zjištěno.)
• Doporučujeme používat flash disk USB o maximální kapacitě 32 GB nebo
pevný disk USB o maximální kapacitě 2 TB.
• Pokud pevný disk USB s funkcí úspory energie nefunguje, vypněte jej a opět
zapněte. Další informace naleznete v návodu k obsluze pevného disku USB.
• Může dojít k poškození dat paměťového zařízení USB, proto doporučujeme
všechny důležité soubory zálohovat. Za správu dat jsou zodpovědní uživatelé.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost.
• Vyberte připojené zařízení USB z nabídky [VSTUPY] a pomocí tlačítka
[VYSUNOUT] úložné zařízení USB odpojte.
Pokud paměťové zařízení USB odpojíte bez výběru možnosti [VYSUNOUT], na
projektoru nebo paměťovém zařízení může dojít k chybě.
Nabídku [VSTUPY] můžete otevřít zvolením tlačítka
(VSTUP)
[Všechny vstupy].
• Další informace o ostatních způsobech připojení najdete v možnosti
[Konektor zařízení].
• Vyberte připojené zařízení USB z nabídky [VSTUPY] a pomocí tlačítka
[FORMAT] paměťové zařízení naformátujte. Po formátování budou všechna
data na úložném zařízení USB vymazána a úložiště bude naformátováno jako
souborový systém NTFS nebo FAT32.
• Po připojení paměťového zařízení USB můžete vytvořit soubor/složku, aby
byly dostupné služby projektoru Smart, jako je ukládání a načítání obrázků
miniatur.
46
Sdílení chytrého telefonu
Sdílení obsahu s chytrým telefonem
ČESKY
Pomocí sdílení obsahu si můžete užívat videa, hudbu nebo fotografie uložené na
chytrém telefonu připojeném do stejné sítě.
Připojení projektoru k chytrému telefonu
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci [Konektor zařízení].
Vyberte možnost [Chytrý telefon].
Postupujte podle pokynů v nabídce [Konektor zařízení].
47
Důležitá upozornění ohledně sdílení obsahu
ČESKY
• Pokud funkce sdílení obsahu nefunguje správně, zkontrolujte nastavení sítě.
• Nemusí fungovat správně v bezdrátové síti. Doporučujeme připojit pomocí
pevné sítě.
• Nemusí fungovat správně v některých síťových prostředích.
• Pokud je k jednomu zařízení připojeno více zobrazovacích zařízení, v závislosti
na výkonu serveru se obsah nemusí přehrávat správně.
• Pro sledování videa v rozlišení 1 080p prostřednictvím funkce sdílení obsahu
je vyžadován směrovač, který používá frekvenci 5 GHz. Při použití směrovače
o frekvenci 2,4 GHz nebude video přehráno správně.
• Titulky jsou podporovány pouze u některých připojených zařízení.
• Jestliže je soubor s titulky přidán později, deaktivujte sdílenou složku
a následně ji opět aktivujte.
• Soubory DRM z připojeného zařízení se nepřehrávají.
• Dokonce i u formátu souboru, který je projektorem podporován, se
podporovaný formát souboru může lišit v závislosti na prostředí připojeného
zařízení.
• Příliš mnoho podsložek nebo souborů v jedné složce může mít negativní vliv
na funkci.
• Informace o souboru importovaném z připojeného zařízení se nemusí zobrazit
správně.
• V závislosti na kódování nemusí v režimu sdílení obsahu fungovat přehrávání
některých datových proudů.
48
Sdílení displeje chytrého telefonu
Zobrazení obrazovky mobilního zařízení na projektoru
ČESKY
1
2
3
4
5
Aktivujte na mobilním zařízení režim Miracast.
Projektor se zobrazí v seznamu dostupných zařízení.
Vyberte projektor a vyžádejte připojení.
Chcete-li zahájit připojení; zobrazí se zpráva „Připojování...“.
Po navázání spojení zobrazí projektor obrazovku připojeného zařízení.
• Zařízení, které připojujete k projektoru, vždy aktualizujte na nejnovější verzi
operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
• Zařízení jiné značky než LG se nemusí připojit, i když bude rozpoznáno.
• Připojte zařízení ke směrovači o frekvenci 5 GHz, protože spojení může být
ovlivněno okolním bezdrátovým prostředím.
• Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
• U jednotlivých zařízení se liší. Další informace o zařízení, k němuž se chcete
připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.
• Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte projektor i zařízení, ke kterému se
chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.
49
Sdílení počítačového obsahu
Co je sdílení obsahu?
Přehrávání obsahu pomocí softwaru pro sdílení v počítači
Pokud máte v počítači nainstalovaný operační systém Windows 7 nebo novější,
můžete přehrávat hudbu, video, fotografie atd. na projektoru, aniž by bylo
potřeba instalovat samostatný program.
1
2
Připojte projektor a počítač ke stejné síti. Počítače s nainstalovaným
systémem Windows 7 nebo novějším musí být k síti připojeny také.
Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný soubor hudby, videa nebo
fotografie a pomocí funkce „Přehrát v zařízení“, která je součástí systému
Windows 7 nebo novějšího, vyberte model, na němž chcete soubor přehrát.
Chcete-li obsah přehrát na jiném zařízení, například na mobilním telefonu,
použijte příslušnou příručku s pokyny.
• I když je připojeno více projektorů nebo zařízení, vybraný soubor bude přehrán
pouze na jednom z nich. Rychlost přehrávání může být různá v závislosti na
stavu připojení k síti.
ČESKY
Sdílení obsahu vám umožní vychutnat si videa, hudbu a snímky uložené
v počítači.
50
Používání softwaru SmartShare PC pro přehrávání obsahu uloženého
v počítači
ČESKY
Software SmartShare PC můžete použít k připojení hudebních souborů,
videosouborů a souborů fotografií uložených v počítači do domácí sítě a jejich
přehrávání na projektoru.
1
2
3
4
Projektor a počítač s nainstalovaným softwarem SmartShare nakonfigurujte
na stejnou síť.
• Služba SmartShare je dostupná pouze v případě, kdy jsou projektor
a serverový počítač připojeny ke stejnému směrovači.
Stáhněte a nainstalujte si software SmartShare PC z webové stránky LG.
Před instalací zavřete všechny programy, které v počítači běží, včetně brány
firewall a antivirových programů.
Spusťte software SmartShare PC a nakonfigurujte nastavení pro sdílení.
Sdílená videa fotografie se přehrají prostřednictvím aplikace [Fotografie
a video] na projektoru. Sdílené hudební soubory se přehrají prostřednictvím
aplikace [Hudba] na projektoru.
• Chcete-li sdílený soubor přehrát na projektoru, musí být server spuštěný.
• Prostřednictvím možností
[Konektor zařízení] [Počítač] [SDÍLENÍ
OBSAHU] můžete zkontrolovat informace na webu.
• Informace o používání softwaru SmartShare PC naleznete v nápovědě tohoto
softwaru.
51
Důležitá upozornění ohledně sdílení obsahu
ČESKY
• Pokud funkce sdílení obsahu nefunguje správně, zkontrolujte nastavení sítě.
• Nemusí fungovat správně v bezdrátové síti. Doporučujeme připojit pomocí
pevné sítě.
• Pokud je k jednomu zařízení připojeno více zobrazovacích zařízení, v závislosti
na výkonu serveru se obsah nemusí přehrávat správně.
• Nemusí fungovat správně v některých síťových prostředích.
• Pro sledování videa v rozlišení 1 080p prostřednictvím funkce sdílení obsahu
je vyžadován směrovač, který používá frekvenci 5 GHz. Při použití směrovače
o frekvenci 2,4 GHz nebude video přehráno správně.
• Funkce sdílení obsahu nemusí být podporována pro směrovač, který
nepodporuje funkci multi-cast. Více informací naleznete v uživatelské příručce
ke směrovači, případně kontaktujte jeho výrobce.
• Titulky jsou podporovány pouze u některých připojených zařízení.
• Pro čtení titulků doporučujeme software SmartShare PC.
• Jestliže je soubor s titulky přidán později, deaktivujte sdílenou složku
a následně ji opět aktivujte.
• Soubory DRM z připojeného zařízení se nepřehrávají.
• Dokonce i u formátu souboru, který je projektorem podporován, se
podporovaný formát souboru může lišit v závislosti na prostředí připojeného
zařízení.
• Příliš mnoho podsložek nebo souborů v jedné složce může mít negativní vliv
na funkci.
• Informace o souboru importovaném z připojeného zařízení se nemusí zobrazit
správně.
• V závislosti na kódování nemusí v režimu sdílení obsahu fungovat přehrávání
některých datových proudů.
52
Sdílení obrazovky počítače
Zobrazení obrazovky počítače na projektoru
ČESKY
Bezdrátové připojení
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci [Screen Share].
Spusťte v počítači Miracast. Projektor se zobrazí v seznamu dostupných
zařízení.
Vyberte projektor a vyžádejte připojení.
Po navázání spojení zobrazí projektor obrazovku připojeného zařízení.
• Zařízení, které připojujete k projektoru, vždy aktualizujte na nejnovější verzi
operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
• Doporučujeme používat tuto funkci v malém dosahu.
• Ačkoli lze zařízení připojit bez bezdrátového směrovače, doporučujeme jej
připojit k 5GHz směrovači, protože na výkon může mít vliv okolní bezdrátové
prostředí.
• Projektor podporuje připojení prostřednictvím funkce Intel® WiDi verze 3.5.
• Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
• Funkce se liší od verze systému Windows. Další informace o zařízení, k němuž
se chcete připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.
• Další informace najdete v aplikaci [Screen Share].
• Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte projektor i zařízení, ke kterému se
chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.
Připojení kabelem
Propojte počítač s projektorem pomocí kabelu HDMI.
53
VÝHODY PROJEKTORU SMART
Přiblížení obrazu projektoru
7
6
5
4
1
3
2
Popis
1
Na vedlejší obrazovce je zobrazena původní obrazovka před
zvětšením.
2
Značí zvětšenou oblast, která je zobrazena na hlavní obrazovce.
3
Hlavní obrazovku lze přiblížit nebo oddálit pomocí zvětšovacího
panelu. Zvětšení lze upravit otočením
Kolečko (OK) na dálkovém
ovladači Magic.
4
Vedlejší obrazovku lze skrýt.
ČESKY
Přiblížením obrazovky projektoru lze prohlížet obrázky ve větší velikosti, než má
originál.
Během sledování projektoru nebo při přehrávání videa stiskněte na dálkovém
ovladači tlačítko
. Rovněž můžete stisknout tlačítko [SPUSTIT FUNKCI
LIVE ZOOM] v pravém dolním rohu obrazovky.
54
Popis
ČESKY
5
Je možné pořídit snímek aktuální obrazovky.
Pořízené snímky obrazovky lze zobrazit v aplikaci [Fotografie
a video].
6
Aktuální obrazovku lze pozastavit nebo obnovit.
7
Zavřete funkci a vraťte se na původní obrazovku.
• Chcete-li funkci ukončit a vrátit se na původní obrazovku, stiskněte tlačítko
nebo
.
• Pokud spustíte na zvětšené obrazovce jinou aplikaci, funkce se zavře.
Přesun pozice zvětšené obrazovky
• Metoda 1. Na hlavní obrazovce přesuňte ukazatel na dálkovém ovladači
Magic do požadované pozice a stiskněte
Kolečko (OK). Vybraná pozice se
přesune do středu obrazovky.
• Metoda 2. Přetáhněte hlavní obrazovku na požadované místo pomocí
ukazatele dálkového ovladače Magic.
• Metoda 3. Na vedlejší obrazovce vyberte pomocí dálkového ovladače Magic
oblast, kterou chcete zvětšit.
• Metoda 4. Pomocí ukazatele na dálkovém ovladači Magic přetáhněte
zvětšenou oblast na vedlejší obrazovce do požadované pozice.
• Obrazovku lze přesunout také pomocí tlačítek / / / na dálkovém
ovladači.
55
Využívání internetu
Používání [Webový prohlížeč]
1
2
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci [Webový prohlížeč].
1 2
3 4
6 7
5
Popis
1
Aktuální stránku můžete přidat na domovskou obrazovku nebo
aktuální stránku přidat či odstranit v sekci [Záložky].
(Pokud stránku přidáte na domovskou obrazovku, můžete ji
odstranit pouze tam. V takovém případě se neodstraní ze sekce
[Záložky].)
2
Znovu načte aktuální stránku.
3
Můžete zapnout nebo vypnout Mini TV.
ČESKY
Webovou stránku můžete otevřít zadáním webové adresy do řádku pro adresu
URL. Pokud zadáte hledané slovo, vyhledá na bázi vyhledávače informace
o hledaném slově.
56
Popis
Přiblíží nebo oddálí obsah na obrazovce.
5
[Historie]: Můžete otevřít nebo odstranit seznam historie.
[Záložky]: Můžete otevřít nebo odstranit seznam záložek.
[Nastavení]: Můžete upravit jednoduchá nastavení prohlížeče.
[Kódování]: Pokud se obsah na webové stránce nezobrazuje správně,
můžete změnit jazyk.
6
Prohlížeč můžete používat v režimu na celou obrazovku. Pokud se
chcete vrátit na původní obrazovku, pomocí dálkového ovladače
posuňte ukazatel do horní části obrazovky. Zobrazí se možnost
[Ukončit Režim Celé Obrazovky].
7
Ukončete aplikaci [Webový prohlížeč].
ČESKY
4
• [Webový prohlížeč] podporuje pouze média typu HTML5, nepodporuje plug-in
Flash.
• [Webový prohlížeč] nepodporuje instalaci modulů plug-in.
• Je možné, že v aplikaci [Webový prohlížeč] nepůjdou přehrávat mediální
soubory v jiných formátech než JPEG/PNG/GIF
• [Webový prohlížeč] se může zavřít, pokud nebude mít dostatek paměti.
• V aplikaci [Webový prohlížeč]se používají pouze písma používaná na
projektoru. Proto může být text zobrazen v jiných písmech než na počítači.
• [Webový prohlížeč] nepodporuje stahování souborů a písem.
• Protože je [Webový prohlížeč] prohlížečem v projektoru, může fungovat jinak
než počítačové prohlížeče.
• Protože je [Webový prohlížeč] prohlížečem v projektoru, nemusí se některý
jeho obsah přehrávat správně.
• Dávejte pozor, aby se děti nedostaly k nevhodnému obsahu, neboť produkt
může být připojen k internetu.
• Přístup k některým aplikacím, například k webovému prohlížeči, lze zablokovat
a omezit tak přístup k nevhodnému online obsahu.
• Konfigurujte nastavení prostřednictvím
(R. nastavení)
[Bezpečnost] [Zámky aplikace].
57
Nastavení [Webový prohlížeč]
ČESKY
Stiskněte
v horní části obrazovky a vyberte [Nastavení].
• [Při Spuštění]
Můžete nastavit počáteční stránku prohlížeče na možnosti [Otevřít stránku
Nová karta]/[Pokračovat na konci předešlé relace]/[Domovská stránka:].
• [Vyhledávače]
Můžete si nastavit výchozí vyhledávač.
• [Doporučené weby]
Nastavení lze změnit tak, aby se zobrazila nabídka [Doporučené weby].
Nabídky [Doporučené weby] a [Nejnavštěvovanější Stránky] se zobrazí na
nové záložce.
Nabídka [Doporučené weby] nemusí být ve vaší zemi dostupná.
Chcete-li nabídku [Doporučené weby] skrýt, vyberte možnost [Vypnuto]
v nabídce [Nastavení].
• [Vždy Zobrazit Lištu Záložek]
Nastavení lze změnit tak, aby byl panel [Záložky] vždy zobrazen.
• [Privátní Prohlížení]
Můžete si nastavení upravit tak, aby o vašem vyhledávání nebyly ukládány
žádné záznamy.
• [Filtrování stránek]
Pokud chcete využít funkci [Filtrování stránek], je třeba zadat heslo
projektoru.
Jako počáteční heslo je nastaveno „0000“.
-- [Povolené Stránky]: Můžete si nastavení upravit tak, aby se otevíraly pouze
předem zaregistrované webové stránky.
-- [Blokované Stránky]: Můžete si nastavení upravit tak, aby byly určité
stránky blokovány.
• [Blokování automaticky otevíraných oken]
Pomocí nastavení lze blokovat překryvná okna.
• [Nesledovat]
Můžete požádat, aby se historie vašich návštěv neukládala na server.
• [Adaptivní streamování pomocí JavaScriptu]
Pokud je tato položka nastavena na [Vypnuto], bude rozlišení videí
přehrávaných ve webovém prohlížeči omezeno na 720p.
58
Přehrávání zvuku z chytrého zařízení
prostřednictvím reproduktorů projektoru
ČESKY
Připojte chytré zařízení k projektoru prostřednictvím rozhraní Bluetooth,
abyste mohli přehrávat zvuk z chytrého zařízení prostřednictvím reproduktorů
projektoru.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spustí se [Bluetooth Audio Playback].
Zapněte v chytrém zařízení rozhraní Bluetooth, poté v seznamu zařízení
vyberte projektor.
Projektor se připojí k chytrému zařízení.
59
Upozornění
Používání [Upozornění]
1
2
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci [Upozornění].
3
4
2
1
Popis
1
Oznámení můžete odstranit.
2
U upozornění s dlouhým obsahem stisknutím možnosti [více]
otevřete jejich úplné zobrazení.
3
Můžete odstranit všechna oznámení.
4
Můžete spustit aplikaci nebo přejít na adresu URL.
ČESKY
Aplikace [Upozornění] přenáší v reálném čase upozornění z různých aplikací
a služeb LG. Zobrazuje stav spuštěných aplikací a umožňuje zobrazit, odstranit a
spravovat všechna upozornění na jediném místě.
60
SEZNAM NASTAVENÍ
Možnosti se mohou u jednotlivých modelů lišit.
ČESKY
Rychlé nastavení
Rychlé používání funkce Nastavení
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači.
Rychlé a jednoduché nastavení ovládacích prvků, jako je například [Obrazový
režim], [Poměr stran], [Výstup zvuku] a další.
1
2
3
4
5
6
7
8
Popis
1
Zavření položky Rychlé nastavení.
2
Nastavení možnosti [Obrazový režim].
3
Nastavení možnosti [Poměr stran].
4
Volba možnosti [Výstup zvuku].
5
Možnost [Časovač spánku] lze nastavit.
6
Nastavení možnosti [Režim PJT].
7
Umožňuje zobrazit připojenou [Síť].
8
Nastavení více možností.
61
Nastavení [Obraz]
[Obrazový režim]
ČESKY
(R. nastavení)
[Obraz] [Nastavení režimu obrazu] [Obrazový
režim]
Vyberte obrazový režim, který nejlépe odpovídá prostředí sledování, typu videa a
vašim představám.
Možnosti se mohou u jednotlivých modelů lišit.
V závislosti na vstupním signálu mohou být dostupné jiné obrazové režimy.
Při sledování online obsahu je možné obrazový režim změnit tak, aby odpovídal
prohlíženému obsahu.
• [Živý]
Zaostřuje obraz zvýšením kontrastu, jasu a ostrosti.
• [Standardní]
Zobrazí obraz s normálním kontrastem, jasem a ostrostí.
• [Kino]
Optimalizuje obrazovku pro filmy.
• [Sport]
Optimalizuje obrazovku pro sportovní přenosy. Zaostřuje obraz u rychlých
pohybů, například při kopnutí nebo hození míče.
• [Hra]
Optimalizuje obrazovku pro hraní her.
• [Expert (světlá místnost)]/[Expert (tmavá místnost)]
V této nabídce mohou odborníci a milovníci kvality obrazu doladit ideální
obrazovou kvalitu.
62
[Nastavení režimu obrazu]
ČESKY
(R. nastavení)
[Obraz] [Nastavení režimu obrazu]
Tato funkce umožňuje podrobně nastavit zvolený režim obrazu.
• [Kontrast]
Nastavení kontrastu jasných a tmavých oblastí obrazovky. Čím blíže hodnotě
100, tím vyšší kontrast.
• [Jas]
Nastavení celkového jasu obrazovky. Čím blíže hodnotě 100, tím jasnější
obrazovka.
• [Ostrost]
Nastavení ostrosti obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím ostřejší a čistší obraz.
• [Barva]
Zvýšení nebo snížení hloubky barev v obrazu. Čím blíže hodnotě 100, tím
hlubší barva.
• [Odstín]
Nastavení poměru mezi červenou a zelenou barvou v obrazu. Čím blíže
hodnotě Červená 50, tím červenější bude obraz. Čím blíže hodnotě Zelená 50,
tím zelenější bude obraz.
• [Teplota barvy]
Nastaví teplotu barev mezi hodnotami studené/střední/teplé/přirozené.
-- Nastavení, která zadáte, se použijí pouze na aktuálně vybraný vstupní
režim. Pokud chcete aktuální nastavení obrazu použít na všechny režimy
vstupu, zvolte možnost [Použít pro všechny vstupy].
-- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného
obrazového režimu.
• [Použít pro všechny vstupy]
Uloží aktuální přizpůsobené hodnoty nastavení zvoleného režimu obrazu pro
všechny vstupy.
• [Reset]
Tato možnost obnoví původní nastavení obrazu.
-- Jednotlivé obrazové režimy můžete obnovit i samostatně. Vyberte
požadovaný obrazový režim a aktivujte jej.
63
[Pokročilé ovládací prvky]/[Ovládací prvky pro odborníky]
ČESKY
Umožňuje nastavit obrazovku pro jednotlivé režimy obrazu.
(R. nastavení)
[Obraz] [Nastavení režimu obrazu] [Pokročilé
ovládací prvky]
• [Dynamický kontrast]
Úprava rozdílu mezi jasnými a tmavými oblastmi obrazovky na optimální
nastavení na základě jasu obrazu.
• [Dynamické barvy]
Nastavení barev a nasycení obrazu pro barevnější a živější obraz.
• [Preferovaná barva]
Nastavení barvy pleti, trávy a oblohy podle vlastních představ.
• [Barevný rozsah]
Volba barevné škály, která se má zobrazovat.
• [Super rozlišení]
Nastavení rozlišení tak, aby se nevýrazné a rozmazané oblasti zobrazovaly
čistěji.
• [Korekce gamma]
Nastavení středního jasu obrazu.
64
ČESKY
(R. nastavení)
[Obraz] [Nastavení režimu obrazu] [Ovládací
prvky pro odborníky]
Pokud režim obrazu nastavíte na prvky pro odborníky, můžete nastavit
následující funkce.
• [Dynamický kontrast]
Úprava rozdílu mezi jasnými a tmavými oblastmi obrazovky na optimální
nastavení na základě jasu obrazu.
• [Super rozlišení]
Nastavení rozlišení tak, aby se nevýrazné a rozmazané oblasti zobrazovaly
čistěji.
• [Barevný rozsah]
Volba barevné škály, která se má zobrazovat.
• [Barevný filtr]
Filtruje specifické spektrum barev v barvách RGB za účelem přesného vyladění
sytosti barev a odstínu.
• [Korekce gamma]
Nastavení středního jasu obrazu.
• [Vyvážení bílé]
Nastavení celkové teploty barev obrazovky podle vlastních představ.
• [Systém správy barev]
Funkce používaná odborníky při nastavení barev pomocí šestibarevného
testovacího vzoru ([Červená]/[Zelená]/[Modrá]/[Azurová]/[Purpurová]/
[Žlutá]) bez ovlivnění jiných barevných oblastí. U běžného obrazu nemusejí být
změny barev patrné.
-- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného
obrazového režimu.
65
[Možnosti obrazu]
ČESKY
(R. nastavení)
[Obraz] [Nastavení režimu obrazu] [Možnosti
obrazu]
Umožňuje provádět podrobná nastavení k další optimalizaci obrazu.
• [Redukce šumu]
Vyčištění obrazu odstraněním drobných teček.
• [Redukce šumu MPEG]
Omezení šumu vznikajícího při vytváření digitálního videosignálu.
• [Úroveň černé]
Kompenzace jasu a kontrastu obrazu úpravou jeho tmavosti.
• [TruMotion]
Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Optimalizuje kvalitu obrazu rychle se pohybujících snímků.
-- [Vypnuto]: Vypne funkci [TruMotion].
-- [Plynulé]: Zjemňuje rychle se pohybující snímky.
-- [Živé]: Činí rychle se pohybující snímky živější.
-- [Uživatelské]: Umožňuje ruční nastavení hodnot [De-Judder]/[De-Blur].
• [De-Judder]: Upraví chvění na obrazovce.
• [De-Blur]: Snižuje efekt rozmazání pohybu.
• Pokročilá nastavení lze změnit pouze v režimu [Uživatelské].
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného
obrazového režimu.
• Konfigurovatelné položky se mohou u jednotlivých modelů lišit.
66
[Poměr stran]
ČESKY
(R. nastavení)
[Obraz] [Nastavení poměru stran] [Poměr
stran]
Možnosti se mohou u jednotlivých modelů lišit.
V závislosti na vstupním signálu mohou být velikosti dostupných obrazovek jiné.
• [16:9]
Zobrazí poměr stran 16:9.
• [Originální]
Změní poměr stran na 4:3 nebo 16:9 v závislosti na vstupním signálu videa.
• [4:3]
Zobrazí poměr stran 4:3.
• [Vertikální zoom]
Můžete upravit vertikální rozměry obrazovky a obrazovku vertikálně zarovnat
pomocí možností [Upravit poměr zoomu] a [Upravit pozici obrazovky].
• [Všesměrový zoom]
Můžete upravit horizontální/vertikální/diagonální rozměry obrazovky
a zarovnat obrazovku horizontálně/vertikálně pomocí možností [Upravit
poměr zoomu] a [Upravit pozici obrazovky].
[Pouze skenovaní]
(R. nastavení)
[Obraz] [Nastavení poměru stran] [Pouze
skenování]
Pokud tuto funkci nastavíte na hodnotu [Zap.], lze obsah zobrazit s poměrem
stran dle zdroje obsahu. Pokud není okraj obrazovky čistý, nastavte hodnotu
[Vypnuto].
Pokud je tato položka nastavena na hodnotu [Auto], stav funkce se přepíná mezi
hodnotami [Zap.] nebo [Vypnuto] na základě informací obsažených v signálu
videa.
• Položky, které lze vybrat, se mohou dle aktuálního vstupu lišit.
67
[Úspora energie]
[Test obrazu]
(R. nastavení)
[Obraz] [Test obrazu]
Nejprve spusťte test obrazu, který zkontroluje, zda je vstupní videosignál
v pořádku. Poté vyberte případné chyby.
Jestliže při testování obrazu nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte
připojené externí zařízení.
ČESKY
(R. nastavení)
[Obraz] [Úspora energie]
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.
• [Minimum]/[Střední]/[Maximum]
Aplikuje přednastavený režim [Úspora energie].
68
Nastavení [Zvuk]
[Režim zvuku]
ČESKY
(R. nastavení)
[Zvuk] [Nastavení režimu zvuku]
zvuku]
• [Standardní]
Optimalizace zvuku pro všechny typy obsahu.
• [Kino]
Optimalizuje zvuk pro kino.
• [Clear Voice Ⅲ]
Vylepšuje čistotu hlasu.
• [Sport]
Optimalizuje zvuk pro sport.
• [Hudba]
Optimalizace zvuku pro hudbu.
• [Hra]
Optimalizace zvuku pro hraní her.
[Režim
69
[Nastavení režimu zvuku]
ČESKY
(R. nastavení)
[Zvuk] [Nastavení režimu zvuku]
[Virtual Surround Plus], [Ekvalizér] a [Reset] můžete použít jen v případě, že je
[Režim zvuku] nastaven na [Standardní].
Možnosti se mohou u jednotlivých modelů lišit.
• [Režim zvuku]
Pro každý žánr můžete zvolit nejvhodnější zvukový režim.
• [Vyvážení]
Můžete nastavit hlasitost levého a pravého reproduktoru.
• [Virtual Surround Plus]
Vychutnejte si úchvatný zvuk díky efektu virtuálního prostorového
vícekanálového zvuku.
• [Ekvalizér]
Požadovaný zvuk můžete nastavit přímou úpravou ekvalizéru.
(100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz)
• [Reset]
Nastavení zvukového efektu můžete obnovit na původní hodnoty.
70
[Výstup zvuku]
Možnosti se mohou u jednotlivých modelů lišit.
ČESKY
Přehrávání zvuku prostřednictvím interních reproduktorů projektoru
(R. nastavení)
[Zvuk] [Výstup zvuku] [Vnitřní reproduktor
PROJEKTORu]
Zvuk bude přehráván prostřednictvím interních reproduktorů projektoru.
Připojení a používání audiozařízení s podporou optické technologie
(R. nastavení)
[Zvuk] [Výstup zvuku] [Optický]
Audiozařízení podporující technologii [Optický] můžete připojit k portu
optického digitálního výstupu zvuku a vychutnat si zvuk projektoru v lepší
kvalitě a pohodlněji.
• K dispozici pouze pro modely s optickým digitálním portem.
• Pro nastavení hlasitosti připojeného zařízení můžete použít dálkový ovladač
projektoru.
Poslech zvuku prostřednictvím externího zvukového zařízení propojeného
prostřednictvím portu HDMI (ARC)
(R. nastavení)
[Zvuk] [Výstup zvuku] [HDMI ARC]
Zvuk z projektoru může být přesměrován na externí zvukové zařízení připojené
přes port HDMI (ARC).
• Zvolením možnosti [HDMI ARC] automaticky zapnete funkci SIMPLINK.
Jakmile je funkce SIMPLINK vypnutá, nastavení výstupního reproduktoru se
automaticky vrátí do výchozího nastavení, aby nebyl výstup zvuku rušen.
71
Vstup zvuku
[Auto]
[PCM]
Výstup digitálního zvuku
MPEG
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
(Optický) Dolby Digital
(HDMI ARC) Dolby Digital Plus
HE-AAC
Dolby Digital
DTS
DTS / PCM
DTS Express
DTS / PCM
DTS-HD MA
PCM / DTS
Vše
PCM
Připojení a používání audiozařízení podporujícího technologii LG Sound Sync
(R. nastavení)
[Zvuk] [Výstup zvuku] [Optický] [LG
Sound Sync]
Audiozařízení podporující technologii [LG Sound Sync] můžete připojit k portu
optického digitálního výstupu zvuku a vychutnat si zvuk projektoru v lepší
kvalitě a pohodlněji.
• K dispozici pouze pro modely s optickým digitálním portem.
• Pro nastavení hlasitosti připojeného zařízení můžete použít dálkový ovladač
projektoru.
ČESKY
Nastavení výstupu digitálního zvuku
(R. nastavení)
[Zvuk] [Výstup zvuku] [Optický]/[HDMI ARC]
[Výstup digitálního zvuku]
Umožňuje nastavit [Výstup digitálního zvuku].
• Tato nastavení jsou k dispozici jen v případě, že je zvolena možnost [Optický]/
[HDMI ARC].
72
ČESKY
Bezdrátové připojení a používání audiozařízení
(R. nastavení)
[Zvuk] [Výstup zvuku] [Bluetooth]
Můžete bezdrátově připojit audiozařízení Bluetooth nebo sluchátka Bluetooth
a vychutnat si zvuk projektoru v lepší kvalitě a pohodlněji.
• Pokud jste nedávno připojili zařízení, které podporuje funkci LG Sound Sync,
tato funkce se automaticky pokusí k tomuto zařízení připojit.
• U některých zařízení se při zapnutí projektoru tato funkce automaticky pokusí
připojit k naposledy připojenému zařízení.
• Doporučujeme připojit zvukové zařízení LG, které podporuje funkci LG Sound
Sync, pomocí režimu LG TV nebo LG Sound Sync na zařízení.
• Stisknutím možnosti [VÝBĚR ZAŘÍZENÍ] zobrazíte připojená zařízení nebo
zařízení, která lze připojit, a připojte kterékoli z nich.
• Pro nastavení hlasitosti některých zařízení Bluetooth můžete použít dálkový
ovladač projektoru.
• Pokud se zařízení nepodaří připojit, zkontrolujte napájení zařízení, ke kterému
se chcete připojit, a zda audiozařízení pracuje správně.
• U některých zařízení Bluetooth se může stát, že se zařízení nepřipojí správně
nebo může dojít k nestandardnímu chování, například k posunu obrazu a
zvuku.
• Zvuk může být trhaný nebo může být snížená kvalita zvuku, pokud:
-- je zařízení Bluetooth příliš daleko od projektoru,
-- se mezi zařízením Bluetooth a projektorem nacházejí překážky nebo
-- jsou zařízení používána společně s rádiovým zařízením, jako je například
mikrovlnná trouba nebo bezdrátová síť LAN.
• Pokud je [Obrazový režim] nastaven na hodnotu [Hra] a [Výstup zvuku] je
nastaven na hodnotu [Bluetooth], [Obrazový režim] se změní na [Standardní].
• Použití reproduktorů s funkcí Bluetooth, které podporují duální / dvojitý /
2kanálový režim, společně s dálkovým ovladačem Magic může omezit výkon
reproduktorů.
73
Současné přehrávání zvuku prostřednictvím interních reproduktorů
projektoru i externího zvukového zařízení
Zvuk je možné přehrávat prostřednictvím několika zařízení současně.
• Použití možnosti [Vnitřní reproduktor PROJEKTORu + optický]
(R. nastavení)
[Zvuk] [Výstup zvuku] [Vnitřní reproduktor
PROJEKTORu + optický]
-- Zvuk bude přehráván současně prostřednictvím interních reproduktorů
projektoru i zvukového zařízení připojeného k digitálnímu optickému portu
pro výstup zvuku.
• Použití možnosti [Vnitřní reproduktor PROJEKTORu + kabelová sluchátka]
(R. nastavení)
[Zvuk] [Výstup zvuku] [Vnitřní reproduktor
PROJEKTORu + kabelová sluchátka]
Zvuk bude přehráván současně prostřednictvím interních reproduktorů
projektoru i výstupu pro [Kabelová sluchátka].
-- Pokud připojíte kabelová sluchátka, když je projektor zapnutý, budou
kabelová sluchátka automaticky rozpoznána a použita k reprodukci zvuku.
-- Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
ČESKY
Použití audio výstupu (linkového výstupu) / kabelových sluchátek
(R. nastavení)
[Zvuk] [Výstup zvuku] [Kabelová sluchátka]
Vyberte možnost [Kabelová sluchátka], pokud chcete optimalizovat výstup
zvuku podle připojeného zařízení.
• Některé modely mohou podporovat pouze funkci [Kabelová sluchátka].
• Pokud připojíte kabelová sluchátka, když je projektor zapnutý, budou kabelová
sluchátka automaticky rozpoznána a použita k reprodukci zvuku.
• Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
74
[Automatické nastavení hlasitosti]
(R. nastavení)
[Zvuk] [Automatické nastavení hlasitosti]
Kliknutím na možnost [Zap.] upravíte hlasitost automaticky.
Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
ČESKY
[Nastavení synchronizace s AV]
(R. nastavení)
[Zvuk] [Nastavení synchronizace s AV]
Můžete upravit synchronizaci zvuku z aktivního reproduktoru.
Čím blíže k symbolu (+), tím bude výstup zvuku pomalejší.
Vyberete-li možnost [Bypass], bude výstup zvuku z externího zařízení s nulovým
zpožděním. Výstup zvuku může předcházet videu, protože zpracování vstupu
videa v projektoru může trvat déle.
[Test zvuku]
(R. nastavení)
[Zvuk] [Test zvuku]
[Test zvuku] se používá pro ověření, zda je výstup signálu v pořádku, a pro
nalezení případných chyb.
Jestliže při testování nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte připojené
externí zařízení.
• Test zvuku je možný provést pouze prostřednictvím vnitřního reproduktoru
projektoru.
75
[Síť]
[Název PROJEKTORu]
[Kabelové připojení (Ethernet)]
(R. nastavení)
[Síť] [Kabelové připojení (Ethernet)]
Při navázání připojení kabelem se projektor automaticky připojí k síti.
Pokud chcete nastavení připojení k síti změnit, v Nastavení sítě zvolte možnost
[Upravit].
[Připojení k síti Wi-Fi]
(R. nastavení)
[Síť] [Připojení k síti Wi-Fi]
Pokud jste projektor nastavili na bezdrátovou síť, můžete zkontrolovat dostupné
bezdrátové internetové sítě a připojit se k nim.
• [Přidat skrytou bezdrátovou síť]
Pokud zadáváte přímo název sítě, můžete přidat bezdrátovou síť.
• [Připojit přes WPS PBC]
Jednoduché připojení po stisknutí tlačítka bezdrátového přístupového bodu
s podporou PBC.
• [Připojit přes WPS PIN]
Jednoduché připojení po zadání kódu PIN bezdrátového přístupového bodu,
k němuž se chcete připojit, na internetové stránce konfigurace přístupového
bodu.
• [Pokročilá nastavení Wi-Fi]
Pokud zadáváte přímo síťové informace, můžete zadat bezdrátovou síť.
ČESKY
(R. nastavení)
[Síť] [Název PROJEKTORu]
K nastavení názvu projektoru Smart, který bude používán v síti, můžete použít
klávesnici na obrazovce.
• Je možné zadat až 30 znaků anglické abecedy.
76
[Wi-Fi Direct]
ČESKY
(R. nastavení)
[Síť] [Wi-Fi Direct]
Funkce [Wi-Fi Direct] umožňuje připojení projektoru k zařízení, které podporuje
funkci Wi-Fi Direct, bez připojení k internetu. Můžete otevřít soubory uložené na
zařízeních, která jsou připojená prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct, v aplikaci
[Fotografie a video] a [Hudba].
1
2
3
4
5
6
Zapněte funkci Wi-Fi Direct na zařízení, které chcete připojit.
Zobrazí se seznam zařízení, která je možné k projektoru připojit.
Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Pokud dané zařízení přijme požadavek, dojde k připojení pomocí funkce
Wi-Fi Direct.
Z požadovaného připojeného zařízení vyberte soubory videa, hudby
a fotografií, které chcete otevřít na projektoru prostřednictvím aplikace LG
TV Plus nebo funkce pro sdílení obsahu.
Můžete otevřít soubory uložené na zařízeních, která jsou připojená
prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct, v aplikaci [Fotografie a video]
a [Hudba].
• Pokud zařízení, které bylo dříve připojeno k projektoru, znovu odešle žádost o
připojení, dojde k připojení automaticky.
• Pokud spustíte aplikaci [Screen Share], když je aktivní připojení Wi-Fi Direct,
Wi-Fi Direct se odpojí.
[LG Connect Apps]
(R. nastavení)
[Síť] [LG Connect Apps]
Funkce [LG Connect Apps] poskytuje aplikace pro sdílení fotografií nebo dálkové
ovládání mobilními zařízeními, které umožňují používat a ovládat některé funkce
projektoru.
Nastavte možnost [LG Connect Apps] na hodnotu [Zap.]. (Až funkci přestanete
používat, nastavte ji zpět na hodnotu [Vypnuto].)
• Pokud chcete všechna zařízení od projektoru odpojit, klikněte na obrazovce na
možnost [ODPOJIT VŠECHNA PŘIPOJENÍ].
77
[Obecné]
[Jazyk(Language)]
[Místo]
(R. nastavení)
[Obecné] [Místo]
Můžete změnit nastavení místa projektoru Smart.
Pokud nejste připojeni k síti, musíte nastavení země provést manuálně.
Konfigurovatelné položky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
• [PSČ oblasti služeb]
Tato funkce se používá k nastavení místa používání projektoru zadáním
vašeho PSČ.
• [Země pro poskytování služeb společnosti LG]
Pokud nenastavíte možnost [Nastavit automaticky], můžete zemi vybrat
ručně.
ČESKY
(R. nastavení)
[Obecné] [Jazyk (Language)]
Můžete si zvolit jazyk nabídek zobrazovaných na obrazovce.
• [Jazyk nabídky]
Slouží k nastavení jazyka nabídek zobrazených na obrazovce.
• [Jazyky klávesnice]
Zvolí jazyk pro klávesnici na obrazovce.
78
[Čas a datum]
ČESKY
(R. nastavení)
[Obecné] [Čas a datum]
Můžete zkontrolovat nebo změnit nastavený čas při sledování projektoru.
• [Nastavit automaticky]
Automaticky nastaví čas zobrazený na obrazovce projektoru podle sítě.
• [Čas]/[Datum]/[Časové pásmo]
Pokud je aktuálně natavený čas nesprávný, můžete čas a datum ručně změnit.
• [Vlastní časové pásmo]
Když v nabídce [Časové pásmo] zvolíte [Vlastní], aktivuje se nabídka [Vlastní
časové pásmo].
[Časovač spánku]
(R. nastavení)
[Obecné] [Časovače] [Časovač spánku]
Nastaví vypnutí projektoru v určitý čas.
Pokud chcete funkci [Časovač spánku] deaktivovat, vyberte možnost [Vypnuto].
[Zapnutí časovače]/[Vypnutí časovače]
(R. nastavení)
[Obecné] [Časovače] [Zapnutí časovače]/
[Vypnutí časovače]
Můžete nastavit čas zapnutí/vypnutí projektoru.
Pokud [Zapnutí časovače]/[Vypnutí časovače] nechcete nastavit, vyberte
možnost [Vypnuto].
• K používání funkce [Zapnutí časovače]/[Vypnutí časovače] je nutné správně
nastavit čas.
[Automatické vypnutí]
(R. nastavení)
[Obecné] [Časovače] [Automatické vypnutí]
Jestliže není přítomen žádný signál ani klíč, projektor se po uplynutí stanovené
doby automaticky vypne.
79
[Správa účtu]
(R. nastavení)
[Obecné] [Správa účtu]
Umožňuje spravovat informace o účtu a nastavení.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
(R. nastavení)
[Obecné] [Režim Eco]
Slouží k nastavení možností napájení tak, aby se snížila spotřeba energie.
• [Automatické vypnutí]
Nastaví automatické vypnutí projektoru, pokud po určitou dobu nezaznamená
žádnou aktivitu uživatele.
• [Režim HDD Eco]
Pokud režim nastavíte na [Zap.], pevný disk USB připojený k projektoru přejde
do režimu úspory energie, jestliže se delší dobu nepoužívá.
ČESKY
[Režim Eco]
80
[Mobilní PROJEKTOR zapnutý]
ČESKY
(R. nastavení)
[Obecné] [Mobilní PROJEKTOR zapnutý]
Pokud je funkce [Zapnout přes síť Wi-Fi] nebo [Zapnout přes Bluetooth]
nastavena na hodnotu [Zap.], můžete projektor zapnout prostřednictvím
aplikace, která podporuje funkci [Mobilní PROJEKTOR zapnutý], nebo zobrazit
obrazovku aplikace pomocí projektoru.
• Funkce [Zapnout přes síť Wi-Fi] musí být použita v aplikaci chytrého zařízení,
které funkci podporuje.
• Funkci [Zapnout přes Bluetooth] lze používat pouze s určitými chytrými
telefony LG Electronics.
• Projektor musí být připojen k síti.
• Projektor musí být zapojen do elektrické sítě.
• Projektor a zařízení, které se má použít, musí být připojeny ke stejné síti.
• Při prvním připojení se ujistěte, že zařízení, které se bude používat, je
připraveno k připojení.
• Tato funkce je dostupná jen na určitých modelech nebo v určitých zemích.
[SIMPLINK (HDMI-CEC)]
(R. nastavení)
[Obecné] [SIMPLINK (HDMI-CEC)]
Pomocí dálkového ovladače projektoru můžete pohodlně ovládat a používat řadu
multimediálních zařízení připojených prostřednictvím HDMI.
81
[Nastavení okraje]
[Režim PJT]
(R. nastavení)
[Obecné] [Režim PJT]
Tato funkce obrátí promítaný obraz vzhůru nohama nebo jej horizontálně
převrátí.
[Automatický základní kámen]
(R. nastavení)
[Obecné] [Automatický základní kámen]
Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Funkce [Automatický základní kámen] zajistí obdélníkový obraz tím, že
automaticky upraví číslo korekce lichoběžníkového zkreslení, pokud naklonění
projektoru způsobuje lichoběžníkové zkreslení promítaného obrazu.
Pokud chcete dosáhnout přesnější kalibrace obrazu než pomocí funkce
[Automatický základní kámen], použijte funkci [Nastavení okraje] (korekce
lichoběžníkového zkreslení v rozích).
• [Zap.]
Automatické nastavení čísla digitální korekce lichoběžníkového zkreslení.
• [Vypnuto]
Ruční nastavení čísla digitální korekce lichoběžníkového zkreslení.
ČESKY
(R. nastavení)
[Obecné] [Nastavení okraje]
[Nastavení okraje] (korekce lichoběžníkového zkreslení) upravuje horizontální
a vertikální okraje promítaného obrazu v případě, že projektor není ve vodorovné
poloze a kolmo k projekční ploše. Tato funkce zajišťuje, aby tvar promítaného
obrazu nebyl deformovaný.
Tuto funkci použijte, pouze pokud nelze projektor nastavit do optimálního úhlu.
Při použití funkce [Nastavení okraje] se může zhoršit kvalita obrazu.
• [Nastavení okraje] má následující rozsah hodnot.
-- [Vlevo nahoře] (H: 0 až 100, V: 0 až 100)
-- [Vpravo nahoře] (H: -100 až 0, V: 0 až 100)
-- [Vlevo dole] (H: 0 až 100, V: -100 až 0)
-- [Vpravo dole] (H: -100 až 0, V:-100 až 0)
82
[Automatické zapnutí]
ČESKY
(R. nastavení)
[Obecné] [Automatické zapnutí]
Při tomto nastavení se projektor automaticky zapne, pokud je k němu připojen
napájecí kabel.
• [Zap.]
Když je k projektoru připojen napájecí kabel, automaticky se zapne.
• [Vypnuto]
Když je k projektoru připojen napájecí kabel, přejde do pohotovostního režimu.
[Vysoká nadmořská výška]
(R. nastavení)
[Obecné] [Vysoká nadmořská výška]
Jestliže je projektor používán ve vyšší nadmořské výšce než 1 200 metrů,
zapněte tuto funkci.
Jinak se projektor může přehřát nebo se může aktivovat jeho ochranná funkce.
Jestliže k tomu dojde, projektor vypněte a po několika minutách znovu zapněte.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
[Bezdrátová klávesnice LG]
(R. nastavení)
[Obecné] [Bezdrátová klávesnice LG]
Tato funkce umožňuje připojit k vašemu zařízení bezdrátovou klávesnici LG.
Zapněte zařízení, nastavte jej do režimu párování a pak klikněte na možnost
[PŘIPOJIT] na obrazovce projektoru.
• Podporovaná klávesnice
-- Klávesnice LG Rolly Keyboard
• Pokud jste již dříve připojovali nějakou bezdrátovou klávesnici LG, po zapnutí
projektoru se k němu opět automaticky připojí.
• Pokud chcete stávající připojení zrušit, klikněte na možnost [ODPOJİT].
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
83
[Nápověda nastavení]
(R. nastavení)
[Obecné] [Nápověda nastavení]
Pokud vyberete nabídky nastavení, zobrazí se vám tipy nastavení. V nastavení
můžete zapnout/vypnout okno s popisem.
(R. nastavení)
[Obecné] [Spořič obrazovky]
Pokud aktuálně zobrazená aplikace zůstane spuštěna jednu hodinu bez reakce
uživatele, nahradí ji [Spořič obrazovky].
[Obnovit původní nastavení]
(R. nastavení)
[Obecné] [Obnovit původní nastavení]
Slouží k obnovení výchozích nastavení projektoru. Tato akce vrátí všechna
nastavení na výchozí hodnoty.
Po obnovení se projektor automaticky vypne a zapne.
• Pokud je možnost [Bezpečnost] nastavena na hodnotu [Zap.], je pro použití
funkce [Obnovit původní nastavení] potřeba zadat heslo.
• Během inicializace projektor nevypínejte.
• Doporučujeme projektor resetovat pomocí funkce [Obnovit původní
nastavení], než jej prodáte nebo předáte třetí straně.
[O TOMTO PROJEKTORU]
(R. nastavení)
[Obecné] [O TOMTO PROJEKTORU]
Můžete zkontrolovat informace o službách zákazníkům. (Aktualizace softwaru,
informace o projektoru atd.)
ČESKY
[Spořič obrazovky]
84
[Vlastní diagnostika]
(R. nastavení)
[Obecné] [Vlastní diagnostika]
Řeší potíže s fungováním, které se mohou při používání výrobku vyskytnout.
[Uživatelské smlouvy]
ČESKY
(R. nastavení)
[Obecné] [Uživatelské smlouvy]
Zkontrolujte právní dokumenty a vyjádřete svůj souhlas nebo nesouhlas
s podmínkami použití.
[Právní upozornění]
(R. nastavení)
[Obecné]
Pročtěte si právní upozornění.
[Právní upozornění]
[Režim Doma/Režim Obchod]
(R. nastavení)
[Obecné] [Režim Doma/Režim Obchod]
Můžete zvolit mezi možnostmi [Režim Doma] a [Režim Obchod].
Chcete-li projektor používat doma, zvolte možnost [Režim Doma].
[Režim Obchod] zvolte jen v případě, že je projektor předváděn v obchodě.
Režim Obchod je optimalizován na předvádění v obchodě.
85
Nastavení [Bezpečnost]
[Zámky aplikace]
(R. nastavení)
[Bezpečnost] [Zámky aplikace] Zvolte
aplikace, které chcete uzamknout.
Aplikace můžete zamknout nebo odemknout.
• Pokud je aplikace aktuálně spuštěná, není funkce uzamčení okamžitě
dostupná.
[Zámky vstupu]
(R. nastavení)
[Bezpečnost] [Zámky vstupu]
které chcete uzamknout.
Můžete aktivovat nebo deaktivovat zámky vstupu.
Zvolte vstupy,
[Resetovat heslo]
(R. nastavení)
[Bezpečnost] [Resetovat heslo]
Můžete nastavit nebo změnit heslo projektoru.
Resetování ztraceného hesla
Pokud ztratíte nastavené heslo, můžete je následujícím způsobem resetovat:
1
2
3
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko
zaostření na volbu
[Bezpečnost]
Stiskněte na dálkovém ovladači
okno pro zadání hlavního hesla.
(R. nastavení) a přesuňte
[Resetovat heslo].
. Zobrazí se
V okně pro zadání hlavního hesla zadejte číslice „0313“, poté stiskněte
[Zadat]. Heslo se resetuje.
ČESKY
• Nastavte možnost [Bezpečnost] na [Zap.].
• Jako počáteční heslo je nastaveno „0000“.
Pokud je jako Země nastavena Česká republika, výchozí heslo není „0000“, ale
„1234“.
• Konfigurovatelné položky se mohou u jednotlivých modelů lišit.
86
[Dostupnost]
[Možnosti ukazatele]
ČESKY
(R. nastavení)
[Dostupnost] [Možnosti ukazatele]
Můžete nastavit rychlost a tvar ukazatele na obrazovce.
[Transparentnost nabídky]
(R. nastavení)
[Dostupnost] [Transparentnost nabídky]
Nastavením této funkce na hodnotu [Zap.] můžete zprůhlednit některé nabídky
(např. Živá nabídka, Hledat, Ovládací panel na obrazovce atd.).
[Vysoký kontrast]
(R. nastavení)
[Dostupnost] [Vysoký kontrast]
Pokud je tato funkce nastavena na hodnotu [Zap.], upraví pozadí některých
nabídek na obrazovce a barvy písem tak, aby byl kontrast mezi světlými a
tmavými oblastmi menší.
• Efekt dočasně zmizí při konfiguraci nastavení [Obrazový režim] nebo [Poměr
stran].
87
AKTUALIZACE SOFTWARU
Využívá aktualizaci softwaru ke kontrole a získání poslední verze.
(R. nastavení)
[Obecné] [O TOMTO PROJEKTORU]
[Povolit
automatické
aktualizace]
Popis
Při kontrole nejnovější verze aktualizací lze provést
aktualizace pouze tehdy, když je k dispozici soubor
aktualizace pozdější verze.
Projektor automaticky kontroluje verzi softwaru, ale
pokud je třeba, můžete provést kontrolu ručně.
Pokud je vybrána možnost [Povolit automatické
aktualizace], když je k dispozici aktualizace, aktualizace
se automaticky spustí bez zobrazení dotazu.
Pokud není vybrána možnost [Povolit automatické
aktualizace], když je k dispozici aktualizace, aktualizace
se spustí po zobrazení dotazu.
• Konfigurovatelné položky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
• Poslední verzi lze získat prostřednictvím internetového připojení.
• Pokud software nebude aktualizován, určité funkce nemusí fungovat správně.
ČESKY
Menu
[VYHLEDAT
AKTUALIZACE]
88
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
ČESKY
Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte
nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.
Informace o službách zákazníkům v případě problémů s produktem jsou
dostupné v projektoru v nabídce
(R. nastavení)
[Obecné] [O
TOMTO PROJEKTORU].
Neobvyklé fungování
Obrazovka se rozsvítí až chvíli po zapnutí.
• Prodleva je způsobena procesem odstraňování případného šumu během
zapínání. Nejedná se o závadu produktu.
Ukazatel dálkového ovladače Magic se na obrazovce nezobrazuje.
(Závisí na zemi)
• Dálkový ovladač Magic má pravděpodobně vybité baterie.
Vyměňte baterie a dálkový ovladač Magic znovu zaregistrujte podle pokynů
v části DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC v Uživatelské příručce.
• To platí pouze pro modely, které podporují dálkový ovladač Magic.
Projektor nelze zapnout.
• Ujistěte se, že je elektrická zástrčka projektoru správně zapojena do zásuvky.
• Pokud používáte rozdvojku, zkontrolujte, zda funguje správně.
• Pokuste se zapnout projektor pomocí tlačítka na projektoru.
Na obrazovce se zobrazí zpráva, že není signál.
• Ujistěte se, že je HDMI kabel řádně připojen k projektoru.
• Přejděte do nabídky
a zvolte připojený vstup.
• Zkontrolujte, zda je externí zařízení, jako například set-top box nebo Blu-ray
přehrávač, zapnuto.
Připojené zařízení USB nefunguje.
• Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení USB a o kabel USB verze 2.0 nebo vyšší.
89
Problémy s obrazovkou
[Test obrazu]
Na obrazovce se na okamžik zobrazí svislé nebo vodorovné pruhy nebo síť a
obraz je roztřesený.
• Nepoužívejte předměty, jakou jsou bezdrátové telefony, vysoušeče vlasů
nebo elektrické vrtačky. Tento problém je způsoben vysokofrekvenčními
elektronickými zařízeními, například jiným projektorem, nebo silnými
elektromagnetickými zdroji.
Na obrazovce vidím svislé pruhy ve všech čtyřech směrech nebo rozmazané
barvy, když se pokusím provést připojení k rozhraní HDMI.
•
(R. nastavení)
[Obraz] [Nastavení poměru stran] [Pouze
skenování]
Nastavte možnost [Pouze skenování] na hodnotu [Vypnuto].
Možnost [Pouze skenování] zobrazí původní obraz tak, jak je. Pokud signál
obsahuje šum, můžete na obrazovce vidět šum ve všech čtyřech směrech.
Při použití kabelu HDMI je obrazovka prázdná nebo je obraz rozmazaný.
• Zkontrolujte, zda kabel HDMI® odpovídá požadovaných standardům. Pokud
se nejedná o certifikovaný kabel HDMI®, obraz může blikat nebo nemusí být
vidět vůbec.
• Zkontrolujte, zda je kabel správně zapojen. Blikání obrazu může být způsobeno
nespolehlivým kontaktem.
ČESKY
Nejprve pomocí možnosti
(R. nastavení)
[Obraz]
zkontrolujte, zda projektor funguje normálně.
Pokud používáte set-top box, vypněte jej a poté znovu zapněte.
Ujistěte se, že je set-top box řádně připojen k projektoru.
90
Problémy se zvukem
ČESKY
Nejprve pomocí možnosti
(R. nastavení)
[Zvuk] [Test zvuku]
zkontrolujte, zda projektor funguje normálně.
Pokud používáte set-top box, vypněte jej a poté znovu zapněte.
Ujistěte se, že je set-top box řádně připojen k projektoru.
Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk.
•
(R. nastavení)
[Zvuk] [Výstup zvuku]
Zkontrolujte, zda je [Výstup zvuku] nastaven na [Vnitřní reproduktor
PROJEKTORu + optický] nebo [Vnitřní reproduktor PROJEKTORu].
Jestliže používáte set-top box, nebude se ozývat žádný zvuk, pokud nastavíte
hlasitost set-top boxu nebo projektoru na 0 nebo pokud povolíte ztlumení
zvuku. Nastavte hlasitost na správnou úroveň.
Když připojím zařízení k portu HDMI nebo USB, zvuk se nepřehrává.
• Zkontrolujte, zda používáte vysokorychlostní kabel HDMI®.
• Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení USB a o kabel USB verze 2.0 nebo vyšší.
• Použijte normální hudební soubor (*.mp3, *.wav, *.ogg, *.wma).
91
Problémy s připojením k počítači
Když je počítač připojen kabelem HDMI, zvuk se nepřehrává.
• U výrobce zvukové karty si zkontrolujte výstup zvuku přes HDMI.
(Videokarty určené pro souborový formát DVI je nutné připojit samostatně
prostřednictvím zvukového kabelu.)
Po připojení k počítači se obraz vypne nebo posune.
• Nastavte rozlišení, které podporuje vstup z počítače. (Po změně rozlišení
počítač restartujte.)
ČESKY
Po připojení k počítači zůstane obrazovka prázdná.
• Zkontrolujte, zda je počítač správně připojen k projektoru.
• Vypněte a zapněte projektor pomocí dálkového ovladače.
• Když je projektor zapnutý, restartujte počítač.
• Zkontrolujte, zda aktuální rozlišení obrazovky podporuje vstup z počítače.
• Chcete-li použít zobrazení na dvou monitorech, zkontrolujte, zda tuto funkci
počítač nebo notebook podporuje.
• Znovu připojte vysokorychlostní kabel HDMI.
• Pokud je výstupní port RGB počítače připojen ke vstupnímu portu HDMI
projektoru, použijte redukci RGB na HDMI.
V případě, že použijete redukci HDMI na RGB, neuvidíte na obrazovce žádný
obraz.
92
[Fotografie a video] Problémy s přehráváním filmů
Další informace o podporovaných souborech najdete v části „PŘEHRÁVÁNÍ
SOUBORŮ Z JINÝCH ZAŘÍZENÍ“.
ČESKY
Nemohu najít soubor v nabídce [Fotografie a video].
• Zkontrolujte, zda lze soubory uložené na zařízení USB přečíst v počítači.
• Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
Zobrazuje se zpráva „Tento soubor není podporován“ nebo se přehrává
pouze zvuk bez videa.
• Zkontrolujte, zda se soubor správně přehrává v přehrávači videa na počítači.
Zkontrolujte také, zda není poškozen.
• Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
• Zkontrolujte, zda je podporováno příslušné rozlišení.
• Zkontrolujte, zda je podporován kodek videa.
• Zkontrolujte, zda je podporována daná snímková frekvence.
Zobrazuje se zpráva „Toto audio není podporováno“ nebo se přehrává pouze
obraz.
• Zkontrolujte, zda se soubor správně přehrává v přehrávači videa na počítači.
Zkontrolujte také, zda není poškozen.
• Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
• Zkontrolujte, zda je podporován audio kodek.
• Zkontrolujte, zda je podporována daná přenosová rychlost.
• Zkontrolujte, zda je podporována daná vzorkovací frekvence.
• Zkontrolujte, zda je podporována separace zvukových kanálů.
93
ČESKY
Nezobrazují se titulky.
• Zkontrolujte, zda se soubor správně přehrává v přehrávači videa na počítači.
Zkontrolujte také, zda není poškozen.
• Zkontrolujte, zda má soubor titulků stejný název jako soubor videa.
• Zkontrolujte také, zda jsou oba soubory (titulky a video) ve stejné složce.
• Zkontrolujte, zda je podporován daný formát titulků.
• Zkontrolujte, zda je podporován příslušný jazyk. (Jazyk titulků můžete
zkontrolovat otevřením souboru v Poznámkovém bloku.)
• Pokud je nesprávně nastavené kódování titulků, nemusí se titulky zobrazit
správně.
Na ovládacím panelu dole na obrazovce přehrávání videa zvolte
a změňte hodnotu [KÓDOVACÍ STRÁNKA].
• Pokud přehráváte soubor videa uložený v jiném zařízení pomocí funkce
sdílení obsahu, titulky nemusí být k dispozici v závislosti na programu, který
používáte.
94
Problémy s připojováním k síti
ČESKY
Stav síťového připojení lze zkontrolovat následovně.
•
(R. nastavení)
[Síť] [Kabelové připojení (Ethernet)]
•
(R. nastavení)
[Síť] [Připojení k síti Wi-Fi] [Pokročilá
nastavení Wi-Fi]
Vedle projektoru se zobrazuje X
• Zkontrolujte projektor nebo přístupový bod (směrovač).
• Zkontrolujte připojení projektoru, přístupového bodu (směrovače)
a kabelového modemu.
• V následujícím pořadí vypněte a zapněte:
1. K
abelový modem, vyčkejte do resetování modemu.
2. P
řístupový bod (směrovač), vyčkejte do resetování směrovače.
3. Projektor.
• Jste-li připojeni bezdrátově, změňte identifikátor SSID (název sítě)
a bezdrátový kanál přístupového bodu (směrovače).
• Využíváte-li statickou IP adresu, zadejte ji přímo.
• Kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo přístupového bodu
(směrovače).
Vedle ikony brány se zobrazí symbol X
• Zkontrolujte přístupový bod (směrovač) nebo kontaktujte poskytovatele
internetových služeb.
• Odpojte napájecí kabel přístupového bodu (směrovače), kabelového modemu,
vyčkejte 10 s. Připojte kabel zpět.
• Inicializujte (resetujte) přístupový bod (směrovač) nebo kabelový modem.
• Kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo přístupového bodu
(směrovače).
• Na stránkách výrobce přístupového bodu (směrovače) si ověřte, zda máte ve
směrovači nainstalován nejnovější firmware.
95
Vedle ikony DNS se zobrazí symbol X
ČESKY
• Zkontrolujte přístupový bod (směrovač) nebo kontaktujte poskytovatele
internetových služeb.
• Odpojte napájecí kabel kabelového modemu nebo přístupového bodu
(směrovače), vyčkejte 10 s. Připojte kabel zpět.
• Po ukončení resetování kabelového modemu či přístupového bodu
(směrovače) se pokuste znovu připojit.
• Zkontrolujte, zda je MAC adresa projektoru / přístupového bodu (směrovače)
registrována u vašeho poskytovatele internetových služeb. (MAC adresa
zobrazená v poli okna stavu sítě by měla být registrována u vašeho
poskytovatele internetových služeb.)
96
Problémy s účtem LG
V některých zemích může být přístup na webové stránky (www.lgappstv.com)
omezen.
ČESKY
Už jsem se zaregistroval(a) na projektoru. Musím se ještě registrovat na
webových stránkách (www.lgappstv.com)?
• Pokud jste se již zaregistrovali na projektoru, nemusíte se znovu registrovat na
webových stránkách. Na webové stránce se můžete přihlásit pomocí stejného
ID a hesla a zadat doplňující informace pro dokončení procesu ověření e-mailu.
Je možné, aby členové rodiny používali u stejného projektoru různá ID?
• U každého projektoru je možné zaregistrovat několik ID.
Zapomněl(a) jsem své ID/heslo. Co mám udělat?
• Heslo můžete obnovit prostřednictvím e-mailové zprávy tak, že na přihlašovací
obrazovce vyberete možnost FORGOT PASSWORD? (ZAPOMNĚLI JSTE
HESLO?).
• Pokud jste se zaregistrovali na počítači, můžete své ID/heslo zjistit na
webových stránkách (www.lgappstv.com).
97
Problémy s obsahem
Problémy s internetovým prohlížečem
Při používání internetu nejsou některé části stránek viditelné.
• [Webový prohlížeč] podporuje pouze média HTML5 a nepodporuje modul
Plug-in Flash.
• [Webový prohlížeč] nepodporuje instalaci modulů plug-in.
• Je možné, že v aplikaci [Webový prohlížeč] nepůjdou přehrávat mediální
soubory v jiných formátech než JPEG/PNG/GIF
• Nelze ukládat přílohy ani obrázky.
Když navštívím webovou stránku, internetový prohlížeč se automaticky
zavře.
• Pokud není v paměti dostatek volného místa pro obrazový obsah dané
webové stránky, internetový prohlížeč se může nuceně vypnout.
ČESKY
Nezobrazuje se mi obsah obrazovky DOMA.
• Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
Pokud změníte nastavení v nabídce Země služby, nemusí se vám zobrazovat
obsah. Změňte zemi služby, ze které budete službu používat, prostřednictvím
možnosti
(R. nastavení)
[Obecné] [Místo] [Země pro
poskytování služeb společnosti LG].
• Nebude možné zobrazit obsah, který byl odstraněn. Znovu nainstalujte
příslušnou aplikaci.
• Typ podporovaného obsahu se v jednotlivých zemích liší.
• Poskytovatel služeb může nabídku obsahu změnit nebo přerušit.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising