LG | PF1500G | User manual | LG PF1500G Příručka uživatele

LG PF1500G Příručka uživatele
Návod K Obsluze
LG CineBeam
Projektor DLP
Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny.
PF1500G
www.lg.com
Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
LICENCE
LICENCE
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace
o licencích naleznete na webové stránce www.lg.com.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté
společností Dolby Laboratories. Dolby a
symbol dvojitého D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
This DivX Certified® device has passed
rigorous testing to ensure it plays DivX®
video.
To play purchased DivX movies, first
register your device at vod.divx.com. Find
your registration code in the DivX VOD
section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD
1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos
are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following
U.S. patents:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a rovněž logo HDMI
jsou ochranné známky nebo zapsané
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing, LLC ve Spojených státech a
dalších zemích.

POZNÁMKA
• Uvedený obrázek se může od vašeho projektoru lišit.
• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může
mírně lišit od obrázků v této příručce.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Vezměte prosím na vědomí bezpečnostní pokyny, abyste předešli
možné nehodě nebo nesprávnému používání projektoru.
• Bezpečnostní opatření mají dvojí formu: VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ,
jak je vysvětleno níže.
VAROVÁNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit zranění nebo
poškodit výrobek.
• Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a nechte si jej při ruce.
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM, NEOTVÍREJTE
Symbol blesku se šipkou
v rovnostranném
trojúhelníku varuje
uživatele před přítomností
neizolovaného „nebezpečného
napětí“ uvnitř výrobku, které může
být dostatečně vysoké na to, aby
představovalo pro člověka riziko
úrazu elektrickým proudem.
Vykřičník
v rovnostranném
trojúhelníku upozorňuje
uživatele na přítomnost důležitých
pokynů k provozu a údržbě
(servisních pokynů) v tiskovinách
přiložených ke spotřebiči.
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
-- ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ
RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE VÝROBEK
PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI
VLHKOSTI.
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle pokynů.
Instalace uvnitř
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte projektor venku
a nevystavujte jej působení
vlhkosti či vody.
--Protože tento výrobek není
voděodolný, mohlo by dojít
k požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Neumisťujte projektor na
přímé sluneční světlo nebo do
blízkosti tepelných zdrojů, jako
jsou například radiátory, ohně,
sporáky apod.
--Mohlo by dojít k požáru.
• Neumisťujte do blízkosti
projektoru hořlavé materiály,
jako například aerosoly.
--Mohlo by dojít k požáru.
• Nedovolujte dětem, aby se
přidržovaly projektoru nebo na
něj šplhaly.
--Mohlo by dojít k pádu
projektoru a následnému
zranění nebo dokonce smrti.
4
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Neinstalujte výrobek na místo
bez dostatečné ventilace (např.
na knihovnu či na skříň) nebo
na koberec či podložku.
--Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Výrobek neumisťujte v blízkosti
zdrojů páry, oleje nebo olejové
mlhy, jako jsou například
zvlhčovače vzduchu nebo
kuchyňské linky.
--Pokud tak učiníte, může
dojít k požáru, zasažení
elektrickým proudem nebo
ke korozi výrobku.
• Neinstalujte výrobek na stěnu
v blízkosti zdrojů oleje nebo
olejové mlhy.
--To by mohlo výrobek
poškodit a způsobit jeho
pád s následkem vážného
zranění.
• Neumísťujte projektor do
prašného prostředí.
--Mohlo by dojít k požáru.
• Nepoužívejte projektor ve
vlhkém prostředí, jako jsou
například koupelny, kde bude
nejspíš vystaven vlhkosti.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Dbejte, aby větrací otvor
nezakryl ubrus nebo záclona.
--Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Zajistěte dobrou ventilaci okolo
projektoru. Vzdálenost mezi
projektorem a stěnou by měla
být minimálně 30 cm.
--Zabráníte tím požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
UPOZORNĚNÍ
• Při umisťování projektoru na
stůl nebo na polici dbejte na
to, abyste jej nepoložili blízko
okraje.
--Projektor by mohl
v důsledku nestability
spadnout, a tím způsobit
zranění nebo se poškodit.
Dbejte na to, abyste
používali skříňku projektoru
nebo stojan s odpovídajícími
rozměry.
• Při přemisťování projektoru
dbejte na to, abyste jej předem
vypnuli a odpojili zástrčku
a kabely.
--Napájecí kabel by se mohl
poškodit a způsobit požár
nebo úraz elektrickým
proudem.
• Neumisťujte projektor na
nestabilní nebo vibrující
povrch, jako je například
rozviklaná police nebo
nakloněná rovina.
--Mohl by spadnout
a způsobit zranění.
• Buďte opatrní, abyste projektor
během připojování externích
zařízení nepřevrhli.
--Mohlo by dojít k poranění
nebo poškození projektoru.
Napájení
VAROVÁNÍ
• Spojovací konektor se používá
jako odpojovací zařízení.
--Zařízení musí být
instalováno poblíž zásuvky,
do které bude připojeno a
která je snadno přístupná.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Zemnicí vodič musí být
připojený.
--Dbejte na to, abyste připojili
zemnicí kabel a zabránili
tak úrazu elektrickým
proudem. Jestliže jednotku
není možné uzemnit,
požádejte kvalifikovaného
elektrotechnika o instalaci
odděleného jističe.
Nepokoušejte se projektor
uzemnit připojením
k telefonním vodičům,
hromosvodům nebo
plynovému potrubí.
• Zástrčka musí být úplně
zastrčena do síťové zásuvky.
--Nestabilní připojení může
způsobit požár.
• Nepokládejte na napájecí kabel
těžké předměty.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Zásuvky se nikdy nedotýkejte
mokrýma rukama.
--Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nezapojujte příliš mnoho
zařízení do jedné víceúčelové
zásuvky.
--Mohlo by dojít k požáru
v důsledku přehřátí síťové
zásuvky.
• Dbejte na to, aby se na kolících
zástrčky napájecího kabelu
nebo zásuvky nehromadil
prach.
--Mohlo by dojít k požáru.
• Chcete-li vypnout hlavní
napájení, odpojte zástrčku
napájení, která by měla být
umístěna tak, aby bylo možné
s ní snadno manipulovat.
5
UPOZORNĚNÍ
• Zástrčku při odpojování pevně
držte.
--Poškozený vodič může
představovat riziko požáru.
• Ujistěte se, že napájecí kabel
a zástrčka není poškozená,
upravená, příliš ohnutá,
zkroucená, natažená, stlačená
nebo příliš horká. Výrobek
nepoužívejte, pokud je síťová
zásuvka uvolněná.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte napájecí kabel
působení topných zařízení.
--Mohl by se roztavit obal
vodiče, což by mohlo
vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Umístěte projektor na takové
místo, aby přes napájecí kabel
nemohl nikdo zakopnout nebo
na něj šlápnout. Ochráníte tak
napájecí kabel a zástrčku před
možným poškozením.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Nezapínejte ani nevypínejte
projektor tím, že zapojíte
napájecí zástrčku do síťové
zásuvky nebo ji z ní vypojíte.
(Nepoužívejte zástrčku
napájení místo vypínače.)
--Mohlo by dojít ke zkratu
nebo poškození výrobku.
6
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Nevkládejte do elektrické
zásuvky z druhé strany vodič,
zatímco je k zásuvce připojena
napájecí zástrčka. Také se
nedotýkejte napájecí zástrčky
bezprostředně poté, co byla
odpojena ze síťové zásuvky.
--Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Používejte výhradně oficiální
napájecí kabel dodaný
společností LG Electronics.
Nepoužívejte jiné napájecí
kabely.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
Při používání
VAROVÁNÍ
• Neumisťuje na projektor nic,
co obsahuje tekutinu, jako
například vázy, květináče,
šálky, kosmetiku nebo léčivé
přípravky, dekorace, svíčky
apod.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem, případně mohou
předměty způsobit zranění
při pádu.
• V případě, že došlo k silnému
nárazu nebo je poškozený kryt,
vypněte přístroj, vypojte jej ze
síťové zásuvky a kontaktujte
autorizované servisní centrum.
--Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevkládejte do projektoru
kovové části, jako například
mince, sponky nebo kovové
předměty, ani hořlavé
materiály, jako například papír
nebo sirky.
--Zabráníte tak možnému
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• V případě, že do projektoru
vnikne kapalina nebo cizorodý
předmět, vypněte jej a vypojte,
ze síťové zásuvky a kontaktujte
naše servisní centrum.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Zajistěte, aby po výměně
starých baterií dálkového
ovladače za nové nemohlo
baterie spolknout dítě. Baterie
uchovávejte z dosahu dětí.
--Jestliže dítě spolkne baterii,
okamžitě kontaktujte lékaře.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru.
--Je zde vysoké riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nikdy se nedívejte přímo do
objektivu, pokud je projektor
právě používán.
--Silné světlo vám může
poškodit zrak.
• Jestliže je lampa zapnutá nebo
byla právě vypnuta, nedotýkejte
se větracího otvoru nebo lampy,
které jsou v takovém případě
velice horké.
• Pokud v místnosti
s projektorem dojde k úniku
plynu, nedotýkejte se
projektoru ani síťové zásuvky.
Otevřete okna a vyvětrejte.
--Jiskry mohou způsobit požár
nebo popáleniny.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Při bouřce odpojte napájecí
kabel ze síťové zásuvky.
--Zabráníte tak úrazu
elektrickým proudem nebo
poškození projektoru.
• Nepoužívejte projektor
v blízkosti elektronických
zařízení, která vytvářejí silné
magnetické pole.
• Plastový sáček, v němž
je projektor zabalen, si
nenasazujte na hlavu.
--Mohlo by dojít k udušení.
• Nemějte na projektoru delší
dobu položenou ruku, pokud je
právě používán.
• Jestliže hrajete hru připojením
herní konzole k projektoru,
doporučujeme zachovávat od
plátna vzdálenost větší než
čtyřnásobek úhlopříčky plátna.
--Ujistěte se, že je
propojovací kabel
dostatečně dlouhý.
V opačném případě může
produkt spadnout a způsobit
zranění nebo se při pádu
poškodit.
• Neumisťujte projektoru nebo
dálkový ovladač k projektoru
s bateriemi do prostředí
s extrémně vysokými teplotami.
--Mohlo by dojít k požáru.
• Pokud nesledujete obsah ve
3D, nepoužívejte brýle 3D.
7
UPOZORNĚNÍ
• Nepokládejte na projektor
těžké předměty.
--Mohou spadnout a způsobit
zranění.
• Dbejte na to, aby při transportu
nedošlo k žádnému nárazu na
objektiv.
• Nedotýkejte se objektivu
projektoru.
--Objektiv by se mohl
poškodit.
• Nepoužívejte na projektor
žádné ostré nástroje, jako
například nůž nebo kladivo,
jinak může dojít k poškození
krytu.
• V případě, že se na plátně
neobjeví žádný obraz nebo
není slyšet žádný zvuk,
přestaňte projektor používat.
Vypněte projektor, vypojte jej
ze síťové zásuvky a kontaktujte
naše servisní centrum.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Na projektor nic nepouštějte
ani nedovolte, aby do něj něco
narazilo.
--Mohlo by dojít k poškození
projektoru nebo k úrazu.
• Doporučujeme zachovávat
od plátna vzdálenost větší
než pěti- až sedminásobek
úhlopříčky plátna.
--Dlouhodobým sledováním
obrazovky z malé
vzdálenosti si můžete
poškodit zrak.
8
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Neblokujte světelný paprsek
vydávaný projektorem knihou
nebo jiným předmětem.
--Dlouhé vystavení paprsku
projektoru může vést
k požáru. Navíc může
dojít k přehřátí objektivu
odraženým teplem a k jeho
poškození. Chcete-li
projekci krátkodobě zastavit,
vypněte funkci AV nebo
vypněte napájení.
• Nezapínejte projektor s příliš
nahlas nastaveným zvukem.
--Hlasitý zvuk může poškodit
sluch.
• Nepoužívejte v blízkosti
projektoru vysokonapěťová
elektrická zařízení (například
elektrický lapač hmyzu). Může
dojít k poškození výrobku.
Čištění
VAROVÁNÍ
• Nestříkejte na projektor při
úklidu vodu. Dbejte na to, aby
voda nevnikla do projektoru.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Jestliže z projektoru vychází
kouř nebo zvláštní zápach
nebo do něj spadne cizí
předmět, vypněte projektor,
vypojte jej ze síťové zásuvky
a kontaktujte naše servisní
centrum.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Chcete-li odstranit prach nebo
skvrny na předním objektivu
projektoru, použijte vzduchový
sprej, měkký hadřík nebo
vatový tampon navlhčený
prostředkem k čištění objektivů
nebo alkoholem.
UPOZORNĚNÍ
• Jednou ročně kontaktujte
svého prodejce nebo naše
servisní centrum a nechejte
vyčistit vnitřní části projektoru.
--Jestliže projektor dlouhou
dobu nevyčistíte, bude se
v něm shromažďovat prach,
což může vést k požáru
nebo poškození projektoru.
• Při čistění plastových částí, jako
je například povrch projektoru,
nejprve projektor odpojte
ze sítě a na otření použijte
měkký hadřík. Nestříkejte na
výrobek vodu ani jej neotírejte
mokrým hadříkem. Nikdy
nepoužívejte čisticí prostředky
na sklo, leštěnku na auta nebo
průmyslová leštidla, abrazivní
prostředky nebo vosk, benzen,
alkohol apod., které mohou
projektor poškodit.
--Mohlo by dojít k požáru,
úrazu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku
(deformace a koroze).
• Neotírejte optický systém
(čočka, zrcátko) okamžitě po
vypnutí produktu, ani když
je produkt v provozu. Před
čištěním jakékoli části produktu
nejprve odpojte napájecí kabel
a poté části produktu jemně
otřete měkkým hadříkem.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Nestříkejte na produkt vodu ani
jej neotírejte mokrým hadříkem.
Nepoužívejte čisticí prostředky,
leštěnku na auta nebo
průmyslová leštidla, abrazivní
látky, vosky, benzen, alkohol,
vodu atd. na hlavní jednotku
produktu ani na optický systém
(čočka, zrcátko), protože
mohou produkt poškodit.
--Mohlo by dojít k požáru,
úrazu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku
(deformace a koroze).
• Před čištěním výrobku vypojte
zástrčku ze zásuvky.
--Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Jiné
•
•
•
•
VAROVÁNÍ
• Když odcházíte, umístěte
projektor mimo dosah zvířat
a vypojte zástrčku ze síťové
zásuvky.
--Používání poškozeného
napájecího kabelu může
vést ke zkratu nebo požáru.
• Nepoužívejte projektor
v blízkosti vysoce přesných
elektronických zařízení nebo
zařízení, která vydávají slabý
rádiový signál.
--Mohlo by to ovlivnit funkci
výrobku a způsobit tak
nehodu.
• Výrobek může rozebírat či
upravovat pouze kvalifikovaný
technik. Pro diagnostiku,
upravení nebo opravu přístroje
kontaktujte svého prodejce
nebo naše servisní centrum.
•
•
•
9
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
Při používání přístroje se
nedívejte přímo do objektivu,
mohlo by dojít k poškození
zraku.
Výrobek neobsahuje žádné
součásti, které byste mohli
sami opravit. Části pod
vysokým napětím mohou
způsobit úraz nebo dokonce
smrt elektrickým proudem.
Je nutná řádná ventilace,
neblokujte proto proudění
vzduchu okolo výrobku. Mohlo
by to způsobit zranění a vnitřní
přehřátí přístroje.
Nedotýkejte se objektivu,
mohlo by dojít k popálení
nebo k poškození objektivu.
Objektiv a celý výrobek
mohou být během užívání
a bezprostředně po jeho
skončení HORKÉ. Zacházejte
s výrobkem opatrně a nechejte
jej řádně vychladnout.
Používejte výhradně uzemněné
elektrické zásuvky.
Do větracích otvorů nic
nevkládejte ani je nezakrývejte.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
Pro optimální používání
dodržujte všechny
pokyny k údržbě a servis
výrobku provádějte pouze
v autorizovaném servisním
centru.
10
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
UPOZORNĚNÍ
• Nekombinujte nové baterie se
starými.
--Prasklé nebo vytékající
baterie mohou způsobit
škodu nebo zranění.
• Dbejte na to, abyste projektor
odpojili, pokud jej nebudete
delší dobu používat.
--Nahromaděný prach může
vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
způsobenému přehřátím,
vznícením nebo špatnou
izolací.
• Používejte pouze specifikovaný
typ baterie.
--Prasklé nebo vytékající
baterie mohou způsobit
škodu nebo zranění.
• Použité baterie řádně
zlikvidujte.
--V opačném případě může
dojít k explozi nebo požáru.
Správná metoda likvidace
se může lišit v závislosti na
zemi nebo regionu. Obal
baterie zlikvidujte podle
instrukcí.
• Baterii nezahazujte ani
nerozebírejte.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo explozi způsobené
poškozením baterie.
• Uchovávejte baterie odděleně
od kovových předmětů, jako
jsou například klíče či sponky
na papír.
--Nadproud může způsobit
rychlé zvýšení teploty
a následný požár či
popáleniny.
• Neskladujte baterie v blízkosti
žádného zdroje tepla, jako je
například topné těleso.
--Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození produktu.
• Neskladujte baterie při
teplotách vyšších než 60 °C
nebo při vysoké vlhkosti.
--V opačném případě může
dojít k explozi nebo požáru.
• Uchovávejte baterie a dálkový
ovladač mimo dosah dětí.
--Zabráníte tak zranění nebo
poškození výrobku.
• Ujistěte se, že je baterie
správně nainstalována.
--Zabráníte tak explozi či
požáru.
• Dbejte na to, abyste baterie
nahradili stejným typem baterií.
• Nesprávné nahrazení baterií
může způsobit požár.

Riziková skupina 2
VAROVÁNÍ Tento výrobek vydává
optické záření, které může být
nebezpečné. Nedívejte se do
svítícího projektoru. Mohlo by dojít
k poškození zraku.
OBSAH
11
OBSAH
LICENCE
2
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
3
PŘÍPRAVA
13
Příslušenství
13
Volitelné příslušenství
14
Součásti a komponenty
--Hlavní jednotka
--Boční strana
--Zadní strana
15
15
16
17
Používání tlačítka ovladače 18
--Základní funkce
18
--Úprava nastavení menu 19
Indikátory stavu projektoru 19
Instalace
20
--Bezpečnostní opatření při
instalaci
20
--Projekční vzdálenosti podle
velikosti plátna
21
--Jak nainstalovat projektor na
stativ
23
--Bezpečnostní systém
Kensington
24
DÁLKOVÝ OVLADAČ
25
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
28
Sledování projektoru
28
--Zapnutí projektoru
28
--Zaostření a umístění obrazu
na plátně
29
--Sledování obrazu
z projektoru
30
Další možnosti
31
--Úprava poměru stran
31
--Používání funkce
Úprava okrajů (korekce
lichoběžníkového zkreslení)
32
--Změna vstupního zařízení 33
--Funkce Prázdný obraz
34
Používání nabídky Rychlé
menu
35
ZÁBAVA
36
Používání funkce SCREEN
SHARE
36
Nastavení funkce Bluetooth
projektoru
37
--Vyhledání zařízení Bluetooth
a připojení
38
--Připojení, odpojení nebo
smazání zařízení Bluetooth
v seznamu zaregistrovaných
zařízení
39
--Nastavení synchronizace
s AV
40
12
OBSAH
MOJE MÉDIA
41
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Před použitím
--Připojení zařízení USB
--Odebrání zařízení USB
41
41
41
Připojení k přijímači HD, DVD,
videorekordéru nebo externím
zařízením
85
--Připojení HDMI
85
--Připojení HDMI na DVI
85
--Připojení AV
86
--Komponentní připojení
87
Používání funkce Moje média
43
--Sledování videí
46
--Prohlížení fotografií
52
--Poslech hudby
55
--Zobrazení souborů
58
FUNKCE 3D
62
Sledování 3D
62
Požadavky na sledování
obrazu ve 3D
65
--Používání brýlí DLP-LINK
(DLP-Ready)
66
Zobrazení ve 3D
--Podporovaný 3D režim
66
67
ÚPRAVA NASTAVENÍ
68
NASTAVENÍ
84
Připojení počítače
--Připojení HDMI
--Připojení HDMI na DVI
--Připojení RGB
88
88
88
90
Připojení notebooku
--Připojení HDMI
91
91
Připojení sluchátek
92
Připojení digitálního zesilovače
92
Použití funkce zrcadlení
mobilního telefonu
--Připojení MHL
94
94
68
ÚDRŽBA
95
Nastavení OBRAZ
69
Nastavení pro ZVUK
75
Nastavení položkyČAS
79
Čištění
95
--Čištění objektivu
95
--Čištění povrchu projektoru 95
Nastavení položky
BEZDRÁTOVÝ
80
Nastavení pro MOŽNOST 1
81
Nastavení pro MOŽNOST 2
82
TECHNICKÉ ÚDAJE
SYMBOLY
96
100
PŘÍPRAVA
13
PŘÍPRAVA
Obrázky se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.
Příslušenství
Příslušenství přiložené k projektoru je zobrazeno níže.
Příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
Může dojít k doplnění nového příslušenství nebo odstranění starého.
L/R
SOUND
BLANK
3D
Dálkový ovladač
Dvě AAA baterie
Návod k obsluze
Napájecí kabel
Adaptér AC-DC
Kompozitní
propojovací kabel
• Při připojování kabelu HDMI nebo
USB nebo připojování jednotky USB
flash k portu HDMI nebo USB použijte
výrobek široký 18 mm nebo méně
a vysoký 10 mm nebo méně. Pokud
nelze kabel USB nebo jednotku
USB flash připojit k portům USB projektoru, použijte prodlužovací
kabel podporující USB 2.0.
• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
• Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí nic
zobrazit nebo může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy kabelů
HDMI)
--Vysokorychlostní kabel HDMI®/™
--Vysokorychlostní kabel HDMI®/™ se sítí Ethernet
14
PŘÍPRAVA
Volitelné příslušenství
Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod
s elektronikou nebo webový obchod nebo se obraťte na obchod, kde
jste výrobek zakoupili. Volitelné příslušenství může být bez předchozího
upozornění změněno.
Projekční plátno
Stativ
Kabel HDMI
Video kabel
Audiokabel
Počítačový kabel
Optický kabel
Kabel MHL
3D brýle
(typ DLP-LINK nebo
DLP-Ready)
Audio zařízení LG
Komponentní
propojovací kabel
PŘÍPRAVA
15
Součásti a komponenty
Projektor je vyroben pomocí vysoce přesné technologie. Může se však
stát, že se na promítacím plátně budou neustále objevovat drobné
černé anebo jasně barevné tečky (červené, modré, zelené). To je běžný
důsledek výrobního procesu, který není známkou závady.
Hlavní jednotka
Tlačítko ovladače
Reproduktor
Větrací otvor1)
Kroužek
zoomu
Objektiv2)
Větrací
otvor1)
Větrací otvor1)
Reproduktor
Zaostřovací kroužek
Větrací otvor1)
1) V oblasti větracího otvoru je vysoká teplota, proto se k této oblasti
nepřibližujte.
2) Nedotýkejte se objektivu, pokud projektor právě používáte. Objektiv by
se mohl poškodit.
16
PŘÍPRAVA
Boční strana
2 3 4
1
5
Č.
1
2
6
7
8
Popis
Tlačítko PUSH
(Port sluchátek)
3
COMPONENT IN (Vstupní port komponentního videa
4
AV IN (Vstupní port AV)
5
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT Port
6
7
8
(Port USB)
RGB IN (Vstupní port RGB)
Port
PŘÍPRAVA
Zadní strana
1
2
Č.
1
2
3
3
Popis
Přijímač IR
Port
DC IN (Vstupní port napájení (DC))
17
18
PŘÍPRAVA
Používání tlačítka ovladače
Projektor můžete ovládat stisknutím tlačítka nebo posunutím ovladače
doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
Základní funkce
Zapnutí
Když je projektor vypnutý, položte
prst na tlačítko ovladače, jednou je
stiskněte a poté uvolněte.
VYPNUTÍ
Když je projektor zapnutý, položte
prst na tlačítko ovladače, jednou je
stiskněte po dobu několika sekund
a poté uvolněte. (Pokud je však na
obrazovce tlačítko menu, stiskem a
podržením tlačítka ovladače menu
opustíte.)
Ovládání
hlasitosti
Položte prst na tlačítko ovladače
a posunutím doleva či doprava
nastavíte požadovanou úroveň
hlasitosti.
Nahoru/
Dolů/
Doleva/
Doprava
Pohybem ovladače nahoru, dolů,
doprava a doleva pohybujete
kurzorem a můžete vybírat položky
nabídky.
POZNÁMKA
• Pokud položíte prst na tlačítko ovladače a budete ovladačem
pohybovat nahoru, dolů, doprava nebo doleva, dávejte pozor,
abyste tlačítko ovladače nestiskli. Jestliže během pohybu
ovladače tlačítko stisknete, může přestat fungovat ovládání
hlasitosti a kurzor se zastaví.
PŘÍPRAVA
19
Úprava nastavení menu
Když je projektor zapnutý, stiskněte jednou tlačítko ovladače.
Můžete upravit položky menu ( ,
, , ) posunutím tlačítka
ovladače doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Přesuňte kurzor nad
požadovanou položku a stisknutím tlačítka ovladače ji vyberte.
Zavřít
Projektor
vypnutý
Vypne napájení.
Seznam
vstupů
Změna vstupního zdroje.
Zavřít
Vymazání zobrazení nabídky
a přechod zpět ke sledování
projekce.
Nastavení
Zobrazení menu nastavení.
Indikátory stavu projektoru
Indikace
napájení
Indikace napájení
Červená
Stav pohotovostního režimu
Zhasnutá
Projektor je zapnutý a v provozu.
20
PŘÍPRAVA
Instalace
Bezpečnostní opatření
při instalaci
• Umístěte projektor do dobře
větraného prostředí.
--Instalujte projektor do dobře
větraného prostoru, abyste
zabránili vnitřní akumulaci
tepla. Neumisťujte žádné
předměty do blízkosti
projektoru – mohli byste
tím zablokovat jeho větrací
otvory. Jestliže jsou větrací
otvory zablokovány, stoupne
vnitřní teplota projektoru.
--Neumisťujte projektor na
koberec nebo předložku.
Pokud má projektor vstupní
větrací otvor na spodní
straně, dbejte na to, aby
nedošlo k jeho zablokování.
Projektor vždy pokládejte na
pevný a rovný povrch.
-- Zajistěte, aby do projektoru
nemohly vniknout žádné cizí
předměty, jako například papír.
--Ponechte kolem projektoru
volný prostor (alespoň
30 cm).
• Neumisťujte výrobek do
horkého, chladného nebo
vlhkého prostředí.
• Neumisťujte projektor na místo,
kde se na něj může snadno
prášit.
--Mohlo by dojít k požáru.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru. Je zde vysoké
riziko úrazu elektrickým
proudem.
• Projektor je vyroben pomocí
vysoce přesné technologie.
Může se však stát, že se na
promítacím plátně budou
neustále objevovat drobné
černé anebo jasně barevné
tečky (červené, modré, zelené).
To je běžný důsledek výrobního
procesu, který není známkou
závady.
• Dálkový ovladač možná
nebude fungovat v prostředí,
kde se nachází lampa
vybavená elektronickým
předřadníkem nebo zářivka
o třech vlnových délkách. Má-li
dálkové ovládání fungovat
normálně, vyměňte tuto
lampu za lampu odpovídající
mezinárodnímu standardu.
• V případě instalace projektoru
na strop připevněte
k projektoru držák na strop
pomocí šroubů M4 x 8 mm.
PŘÍPRAVA
21
Projekční vzdálenosti podle velikosti plátna
1
2
3
4
Umístěte projektor na pevný rovný povrch společně s počítačem
nebo zdrojem audia/videa.
Umístěte projektor do vhodné vzdálenosti od plátna. Vzdálenost
mezi projektorem a obrazovkou určuje skutečnou velikost obrazu.
Umístěte projektor tak, aby byl objektiv ve správném úhlu vzhledem
k plátnu. Pokud projektor není ve správném úhlu, bude promítaný
obraz zkreslený. Toto zkreslení lze opravit pomocí funkce Digitální
korekce lichoběžníkového zkreslení.
(Viz strana 32.)
Připojte napájecí kabel projektoru a připojeného zařízení k zásuvce
ve zdi.
Poměr horní projekce: 100 %
Y/2
Y/2
X/2
Projekční vzdálenost (D)
Šířka plátna (Y)
X/2
Výška plátna (X)
Plátno
Plátno
66.0 mm
Projekční vzdálenost (D)
22
PŘÍPRAVA
Poměr stran 16:9 (širokoúhlý)
Velikost plátna
(mm)
Šířka plátna
(Y) (mm)
Výška plátna (X)
(mm)
762
889
1 016
1 143
1 270
1 397
1 524
1 651
1 778
1 905
2 032
2 159
2 286
2 413
2 540
2 667
2 794
2 921
3 048
664
775
886
996
1 107
1 218
1 328
1 439
1 550
1 660
1 771
1 882
1 992
2 103
2 214
2 324
2 435
2 546
2 657
374
436
498
560
623
685
747
809
872
934
996
1 058
1 121
1 183
1 245
1 308
1 370
1 432
1 494
Projekční
vzdálenost
(D) (mm)
905
1 061
1 230
1 371
1 526
1 682
1 837
1 992
2 147
2 302
2 458
2 613
2 768
2 923
3 078
3 234
3 388
3 544
3 698
Poměr stran 16:9 (tele)
Velikost plátna
(mm)
Šířka plátna
(Y) (mm)
Výška plátna (X)
(mm)
693
808
924
1 039
1 155
1 270
1 385
1 501
1 616
1 732
1 847
1 963
2 078
2 194
2 309
2 425
2 540
2 655
2771
604
704
805
906
1 006
1 107
1 208
1 308
1 409
1 509
1 610
1 711
1 811
1 912
2 013
2 113
2 214
2 314
2415
340
396
453
509
566
623
679
736
792
849
906
962
1 019
1 075
1 132
1 189
1 245
1 302
1358
Projekční
vzdálenost
(D) (mm)
905
1 061
1 230
1 371
1 526
1 682
1 837
1 992
2 147
2 302
2 458
2 613
2 768
2 923
3 078
3 234
3 388
3 544
3698
PŘÍPRAVA
23
Jak nainstalovat projektor na stativ
• Tento projektor lze nainstalovat na stativ fotoaparátu.
• Jak je znázorněno níže, můžete projektor umístit na stativ pro
fotoaparát.
• Ke stabilizaci stativu doporučujeme použít pojistný šroub o standardní
velikost 4,5 mm nebo méně. Maximální povolená velikost pojistného
šroubu je 5,5 mm. (Pokud je šroub delší, než je maximální povolená
velikost, může poškodit projektor.)
Spodní část
projektoru
Šroub použitý
pro připevnění
projektoru
ke stativu
Projektor je
připojený
k této části.
Stativ

UPOZORNĚNÍ
• Jestliže používáte stativ, dbejte na to, abyste na stativ nepůsobili
vnější silou. To by mohlo způsobit poškození projektoru.
• Neumisťujte stativ na nestabilní povrch.
• Ujistěte se, že používáte stativ s maximálním zatížením 3 kg nebo
více.
• Pro bezpečné používání projektoru nastavte nohy stativu do co
nejširší a nejstabilnější polohy a dbejte na to, aby byl projektor
bezpečně připevněn ke stativu.
24
PŘÍPRAVA
Bezpečnostní systém Kensington
• Projektor je vybaven konektorem systému Kensington Security
Standard na ochranu proti krádeži. Připojte kabel bezpečnostního
systému Kensington podle níže uvedeného obrázku.
• Další informace ohledně instalace a použití bezpečnostního systému
Kensington naleznete v uživatelské příručce dodané s bezpečnostním
systémem Kensington.
• Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství.
• Co je Kensington?
Kensington je společnost, která poskytuje bezpečnostní systémy pro
notebooky a jiná elektronická zařízení.
Webové stránky: http://www.kensington.com
DÁLKOVÝ OVLADAČ
25
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Otevřete kryt baterií na zadní straně
dálkového ovladače a vložte baterie
podle popisu do prostoru pro baterie
s póly
namířenými správným
směrem. Je třeba použít nové baterie
totožného typu (1,5 V AAA).
UPOZORNĚNÍ
• Nekombinujte nové baterie se starými.
(NAPÁJENÍ)
Zapne nebo vypne projektor.
USB/MY MEDIA
L/R
SOUND
BLANK
3D
Přístup k režimu USB.
INPUT
Změna vstupního zdroje.
Ovládací tlačítka přehrávání
Ovládání přehrávání z nabídky MOJE
MÉDIA.
L/R
V režimu 3D přepne levý a pravý kanál.
Edge Adj.
Nastavuje funkci Nastav. okraje.
SOUND
Změna zvukového režimu.
SLEEP
Nastavuje časovač režimu spánku.
PICTURE
Změna obrazového režimu.
ENERGY SAVING
Snižuje spotřebu energie úpravou
maximálního jasu obrazovky.
BLANK
Zobrazí prázdnou obrazovku.
26
DÁLKOVÝ OVLADAČ
VOL +, Úprava úrovně hlasitosti.
PAGE
Přejde na předchozí nebo další stranu.
,
L/R
SOUND
BLANK
3D
RATIO
Změna velikosti obrazu.
3D
Zobrazí obraz ve 3D.
MUTE
Ztiší zvuk projektoru.
SETTINGS
Zobrazí nebo zavře menu Nastavení.
STILL
Zastaví pohybující se obraz.
(K dispozici ve všech režimech kromě
USB.)
Q.MENU
Otevře rychlou nabídku.
Tlačítkanahoru/dolů/vlevo/vpravo
Nastaví funkci nebo přesune kurzor.
OK
Zobrazí aktuální režim a uloží změny do
nastavení.
BACK
Návrat na předchozí obrazovku.
AUTO
Automaticky optimalizuje obrazovku ve
vstupním režimu RGB.
EXIT
Zavře menu. Barevná tlačítka
Úprava podrobných nastavení nebo
gesta pro každé menu.
DÁLKOVÝ OVLADAČ
27
POZNÁMKA
• Optimální operační dosah při používání
dálkového ovladače je maximálně 6 metrů
(doleva/doprava) a v oblasti 30stupňového
oblouku od přijímače IR dálkového ovladače.
• Jestliže je k zadnímu portu připojený kabel, je
optimální operační rozsah maximálně 3 metry
(doleva/doprava) a v oblasti 30stupňového
oblouku od přijímače IR dálkového ovladače.
• Pro bezchybnou funkci přijímač IR neblokujte.
• Když nesete dálkový ovladač v přenosné
tašce, ujistěte se, že tlačítka na dálkovém
ovladači nejsou stisknuta projektorem,
kabely, dokumenty nebo jiným příslušenstvím v tašce. V opačném
případě se může výrazně snížit životnost baterie.
L/R
SOUND
BLANK
3D
28
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Sledování projektoru
Zapnutí projektoru
Zobrazení menu na obrazovce v této uživatelské příručce je příklad,
který má pomoci uživatelům pochopit, jak s výrobkem zacházet, a může
se od skutečné obrazovky lišit.
1
2
3
4
Připojte správně napájecí kabel.
Chvíli počkejte a potom stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ na dálkovém
ovladači nebo na ovladači.
V nabídce výběru jazyka nastavte jazyk.
Na obrazovce Nastavení režimu vyberte požadovaný režim
nastavení.
Nastavení režimu
Vybírání prostředí.
Vyberte požadovaný režim nastavení.
Vyberte [Standard] při použití tohoto projektoru doma.
Chcete-li použít tento projektor v obchodě, vyberte
[Obchodní demo].
Standardní
Předvádění v obchodě
Demo režim
Vyp.
Předc.
Potvrdit
*P
ředvádění v obchodě je režim, který se používá u produktů
vystavených v obchodě. Režim obrazu se po určité době automaticky
obnoví. Pokud produkt používáte doma, můžete vybrat režim
Standardní.
5
Pomocí tlačítka INPUT na dálkovém ovladači vyberte zdroj
vstupního signálu.
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
29
Zaostření a umístění obrazu na plátně
Jakmile se na plátně objeví obraz, zkontrolujte, zda je zaostřený
a odpovídá rozměrům plátna.
Kroužek zoomu
Zaostřovací
kroužek
• Chcete-li upravit zaostření obrazu, otáčejte zaostřovacím kroužkem.
• Chcete-li upravit velikost obrazu, otáčejte kroužkem zoomu. Chcete-li
obraz na plátně posunout nahoru nebo dolů, upravte výšku nožek na
spodní straně projektoru.
PUSH: Tlačítko
nastavení
předních nožek
• Stiskněte tlačítko PUSH a upravujte výšku projektoru do požadované
pozice směrem vzhůru nebo dolů.
• Když tlačítko PUSH uvolníte, dojde k zafixování předních nožek
v nastavené pozici.
30
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Sledování obrazu z projektoru
1
2
3
V pohotovostním režimu projektor zapněte stiskem tlačítka
NAPÁJENÍ.
Stiskněte tlačítko INPUT a vyberte vstupní signál podle svého přání.
Během sledování projekce můžete projektor ovládat pomocí
následujících tlačítek.
Tlačítko
4
Popis
VOL +, -
Úprava úrovně hlasitosti.
MUTE
Ztišení všech zvuků.
Q.MENU
Přístup k nabídce Rychlé menu.
RATIO
Změna velikosti obrazu.
Edge Adj.
Nastavuje funkci Nastav. okraje.
Chcete-li projektor vypnout, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
31
Další možnosti
Úprava poměru stran
Při používání projektoru můžete rozměry sledovaného obrazu změnit na
optimální velikost tlačítkem RATIO.
POZNÁMKA
• Dostupná velikost obrazu se může lišit podle vstupního signálu.
• Můžete také použít tlačítko Q.MENU nebo SETTINGS.
Menu
Popis
16:9
Změní poměr stran obrazu na 16:9.
Pouze
skenování
Zobrazí video obrazy v původní velikosti bez odstranění
částí na okraji obrazu.
• Pokud zvolíte možnost Pouze skenování, bude
se pravděpodobně na jednom nebo více okrajích
obrazovky zobrazovat obrazový šum.
Originální
Zobrazí obraz se stejným poměrem stran jako původní
obraz.
4:3
Změní velikost obrazu na předchozí standard 4:3.
Zvětšený
Změní velikost obrazu tak, aby odpovídal šířce
obrazovky. Horní a dolní části obrazu budou oříznuty.
• Chcete-li obraz přiblížit či oddálit, stiskněte tlačítko
nebo
.
• Chcete-li obraz přesunout, stiskněte tlačítko
nebo
.
Cinema
Zoom 1
Upraví obraz na poměr 2,35:1, jenž odpovídá poměru
stran obrazu v kině.
Hodnota se může měnit od 1 do 16.
• Chcete-li obraz přiblížit či oddálit, stiskněte tlačítko
nebo
.
• Chcete-li obraz přesunout, stiskněte tlačítko
nebo
.
• Při zvětšení nebo zmenšení se obraz může zkreslit.
32
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Používání funkce Úprava okrajů (korekce
lichoběžníkového zkreslení)
Funkce Nastav. okraje (korekce lichoběžníkového zkreslení) upravuje
horizontální a vertikální okraje promítaného obrazu v případě, že
projektor není ve vodorovné poloze a kolmo k projekční ploše. Tato
funkce zajišťuje, aby tvar promítaného obrazu nebyl deformovaný. Tuto
funkci použijte, pouze pokud nelze projektor nastavit do optimálního
úhlu. Při použití funkce Nastav. okraje může dojít ke ztrátě kvality
obrazu.
Nastav. okraje
ꔂ Přes
Předc.
Levý horní
Pravý horní
Levý dolní
Pravý dolní
Vynulovat
Testovací vzor
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS a přejděte do nabídky MOŽNOST 2 →
Nastav. okraje.
V nabídce jsou následující hodnoty položky Nastav. okraje:
--Levý horní (H: 0 až 100, V: 0 až 100)
--Pravý horní (H: -100 až 0, V: 0 až 100)
--Levý dolní (H: 0 až 100, V: -100 až 0)
--Pravý dolní (H: -100 až 0, V:-100 až 0)
POZNÁMKA
• Když použijete funkci Autom. kor. lichoběž. zkresl.(Vertikální),
aktuální hodnoty nastavené v položce Nastav. okraje se změní
na hodnotu nastavenou v nabídce Autom. kor. lichoběž. zkresl.
(Vertikální).
• Je-li vstup nastaven na hodnotu SCREEN SHARE, funkce
Nastav. okraje je vypnuta a nelze ji použít.
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
33
Změna vstupního zařízení
Výběr externího vstupu
Výběr externího vstupu.
Obrázek nabídky se může lišit od skutečného zobrazení na plátně.
• Stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém ovladači zvolte vstupní signál.
--Jako první jsou zobrazeny připojené vstupy. Vstupy SCREEN
SHARE a AV jsou stále aktivní.
• Výběrem vstupního signálu pomocí tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači připojte projektor k požadovanému vstupu.
Můžete použít tlačítko , ,
nebo
a s jejich pomocí přepínat
mezi všemi režimy vstupu.
Seznam vstupů
AV
SCREEN SHARE
ꔂ Přes ꔉ OK
USB
Komponentní
RGB
HDMI1
HDMI2

Označení vstupu
Zpět
34
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Volba označení vstupu
Zobrazí, která zařízení jsou připojena k jednotlivým vstupům.
Označení vstupu
AV
Komponentní
RGB
HDMI1
HDMI2
Zavřít
1
2
3
4
Stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém ovladači zvolte vstupní
signál.
Stiskněte červené tlačítko.
Pomocí tlačítek
nebo
přejděte na jeden ze zdrojů vstupu.
Pomocí tlačítek
nebo
vyberte některý ze vstupních kabelů.
Funkce Prázdný obraz
Používání funkce Prázdný obraz
Tato funkce může být užitečná v případě, kdy chcete během schůze
nebo školení přitáhnout pozornost posluchačů.
1
2
Stiskněte tlačítko BLANK a na plátno se promítne barva pozadí.
Barvu pozadí můžete nastavit podle pokynů v části Výběr pozadí
pro prázdný obraz.
Libovolným tlačítkem funkci prázdného obrazu vypnete. Chcete-li
plátno dočasně překrýt barvou pozadí, stiskněte tlačítko BLANK
na dálkovém ovladači. Když je projektor v provozu, nezakrývejte
objektiv žádným předmětem. Mohlo by dojít k přehřátí, deformaci
a dokonce i požáru.
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
35
Výběr pozadí pro prázdný obraz
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Pomocí tlačítka , ,
a stiskněte tlačítko OK.
nebo
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko OK.
vyberte MOŽNOST 2
vyberte možnost Prázdný obraz
Pomocí tlačítka
nebo
přejděte na požadované nastavení
nebo položku a stiskněte tlačítko OK.
Používání nabídky Rychlé menu
Můžete si snadno přizpůsobit často používané nabídky.
1
2
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
Stisknutím tlačítka
nebo
Menu
zvolte nabídku a stiskněte OK.
Popis
Poměr stran
Změna velikosti obrazu.
Režim PJT
Převrátí promítaný obraz vzhůru nohama nebo na
stranu.
Režim
obrazu
Změna obrazového režimu.
Režim zvuku
Nastavení zvukového režimu.
Časovač
vypnutí
Nastavení vypnutí projektoru na konkrétní čas.
Dialóg II
Při použití této funkce bude projektor reprodukovat
hlasy čistě a jasně.
Úspora
energie
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu
obrazovky.
Zařízení USB
Umožňuje bezpečné odebrání připojeného zařízení
USB.
(Nabídka se zobrazí pouze tehdy, když je připojeno
zařízení USB.)
3
Pomocí tlačítka
nebo
můžete procházet následující nabídky.
36
ZÁBAVA
ZÁBAVA
Používání funkce SCREEN SHARE
1 Nastavte externí vstup projektoru na možnost SCREEN SHARE.
2 Zapněte odpovídající funkci SCREEN SHARE na zařízení, které
3
4
chcete připojit.
Připojte projektor k požadovanému zařízení ze seznamu
vyhledaných. (Když projektor připojujete k notebooku, zadejte kód
PIN zobrazený ve vašem zařízení. Žádost o kód PIN se zobrazí
pouze při prvním připojení.)
Pokud dané zařízení přijme požadavek, dojde k aktivaci funkce
SCREEN SHARE.
UPOZORNĚNÍ
• Funkce SCREEN SHARE je kompatibilní se systémem Windows 7
/ 8 / 8.1. Jiné verze systému Windows a jiné operační systémy
nemusí být s funkcí SCREEN SHARE kompatibilní.
• Kompatibilitu zaručují také zařízení LG se systémy Android Ice
Cream Sandwich, Jellybean a KitKat.
• Během připojování pomocí funkce SCREEN SHARE umístěte
zařízení do blízkosti projektoru.
• Doba odezvy a kvalita obrazu se může měnit v závislosti na
uživatelském prostředí.
• Další informace o zařízení, k němuž se chcete připojit, najdete
v návodu k obsluze.
• Některé notebooky se systémem Windows 8.1 mohou mít potíže
s opětovným připojením, pokud inicializace proběhne bezdrátovou
cestou. V takových případech doporučujeme zaregistrované
zařízení odebrat a znovu připojit.
• Když je vstup nastaven na hodnotu SCREEN SHARE, nejsou
k dispozici následující funkce a nelze je používat: Nastav. okraje,
Režim PJT a Autom. kor. lichoběž. zkresl.(Vertikální).
ZÁBAVA
37
Nastavení funkce Bluetooth projektoru
Tato funkce slouží k nastavení výstupu zvuku z projektoru do zvukového
zařízení s funkcí Bluetooth.
POZNÁMKA
• Lze připojit následující zařízení: LG BTS1, LG HBS-700, LG HBS730, LG HBS-800 (dostupné modely se mohou v jednotlivých
zemích lišit.)
• Zařízení jiných výrobců nemusí být kompatibilní.
• Pro nastavení hlasitosti připojeného zařízení můžete použít
dálkový ovladač.
• Připojujete-li zařízení bezdrátově, zkontrolujte, zda jsou zapojena
ke zdroji napájení a u zvukového zařízení Bluetooth zkontrolujte,
zda funguje správně.
• Když je zapnuta funkce Bluetooth, projektor se při zapnutí
automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení Bluetooth.
(Nezapomeňte zapnout také toto naposledy připojené zařízení
Bluetooth.)
• Tento projektor nepodporuje funkci synchronizace zvuku LG TV.
Chcete-li použít produkty, které podporují funkci synchronizace
zvuku LG TV, použijte místo režimu LG TV všeobecný režim
Bluetooth.
• Funkce Bluetooth slouží k připojení produktu k reproduktorům
nebo sluchátkům s funkcí Bluetooth. Prostřednictvím této funkce
nelze produkt připojit například k mobilnímu telefonu.
38
ZÁBAVA
Vyhledání zařízení Bluetooth a připojení
Přejděte do nabídky SETTINGS → ZVUK → Výstup zvuku →
Bluetooth → Hledat zařízení. Projektor vyhledá zvuková zařízení
Bluetooth v okolí a vy můžete vybrané zařízení připojit. (Pokud je název
zařízení delší než 20 znaků, zobrazí se pouze prvních 20 znaků.)
1
Nastavte zařízení Bluetooth do režimu párování a vyberte možnost
Hledat zařízení.
• Výběrem možnosti Ukončit hledání si zobrazíte nalezená zařízení.
• Pokud požadované zařízení nebylo nalezeno, zkontrolujte, zda je
zapnuté a je v režimu párování.
• Doba vyhledávání zařízení se může lišit podle síly signálu a podle
počtu dostupných zařízení.
ZVUK
•• Režim zvuku
ꔂ Přes
ꔉ OK
: Standardní
•• Zvukový efekt
•• Aut. hlasitost
: Vyp.
zvuku: Bluetooth
: Bluetooth
•• Výstup zvuku
•• Nastavení synchronizace s AV : Vyp.
2
Po ukončení vyhledávání můžete vybrat požadované zařízení
Bluetooth a připojit se k němu.
• Proces vyhledávání můžete kdykoli ukončit volbou možnosti Ukončit
hledání.
• Doba připojení k zařízení se může lišit podle díly signálu a podle
počtu dostupných zařízení.
Hledat zařízení
Seznam
Hledat zařízení
Vyhledávání...
Čekejte prosím.
Seznam
Vyhledávání dokončeno
HBS-700
Stisknutím tlačítka OK(ꔉ) připojíte zařízení.
Ukončit hledání
Zavřít
Prozkoumat
Zavřít
ZÁBAVA
39
3
Když dojde k připojení zařízení Bluetooth, uslyšíte zvuk z projektoru
prostřednictvím připojeného zařízení.
• Připojené zařízení Bluetooth bude automaticky přidáno do seznamu
Seznam zaregistrovaných zařízení. Zaregistrované zařízení
Bluetooth lze jednoduše připojit jeho výběrem ze seznamu Seznam
zaregistrovaných zařízení. Není nutné je znovu vyhledávat.
• Připojená zařízení lze odpojit pouze v nabídce SETTINGS → ZVUK
→ Výstup zvuku → Bluetooth → Seznam zaregistrovaných
zařízení.
Připojení, odpojení nebo smazání zařízení Bluetooth
v seznamu zaregistrovaných zařízení
V nabídce SETTINGS → ZVUK → Výstup zvuku → Bluetooth →
Seznam zaregistrovaných zařízení se zařízení Bluetooth zobrazují
v pořadí, v jakém byla připojena, a zařízení ze seznamu lze znovu
připojit jejich volbou. Není nutné je znovu vyhledávat.
Seznam zaregistrovaných zařízení
Seznam
HBS-700
Stisknutím tlačítka OK(ꔉ) připojíte zařízení.
Vymazat vše
Vymazat
Zavřít
Připojení
Vyberte ze seznamu Seznam zaregistrovaných zařízení zařízení
Bluetooth, které chcete připojit.
• Zaregistrované zařízení Bluetooth se podle nastavených vlastností
může pokoušet připojit k projektoru automaticky. (Podrobnější
informace naleznete v příručce k danému zařízení Bluetooth.)
• Proces připojování můžete okamžitě zastavit volbou možnosti
Zastavit.
• Doba připojení k zařízení se může lišit podle díly signálu a podle
počtu dostupných zařízení.
40
ZÁBAVA
Odpojení
Chcete-li zařízení odpojit, vyberte možnost Odpojit.
• Můžete odpojit pouze zařízení uvedená v seznamu Seznam
zaregistrovaných zařízení.
Vymazání
Vyberte možnost Označené vymazat nebo Vymazat vše.
• Označené vymazat: Stiskněte červené tlačítko v seznamu Seznam
zaregistrovaných zařízení. Vybrané zařízení bude vymazáno.
• Vymazat vše: Vyberte možnost Vymazat vše v seznamu
Seznam zaregistrovaných zařízení. Dojde k vymazání všech
zaregostrovaných zařízení.
Nastavení synchronizace s AV
Když je připojeno zařízení Bluetooth, přejděte do nabídky SETTINGS
→ ZVUK → Nastavení synchronizace s AV, kde můžete upravit
synchronizaci videa a zvuku ze zařízení Bluetooth.
• Nastavení synchronizace s AV
• Bluetooth
◀
0 -
Vyp.
▶
+
Zavřít
• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li připojeno zařízení
Bluetooth.
• Synchronizace zvuku se může u jednotlivých výrobců lišit.
• Při přehrávání videa z připojeného disku USB lze možnost Nastavení
synchronizace s AV upravit také pomocí nabídky Nastavení zvuku..
MOJE MÉDIA
MOJE MÉDIA
Před použitím
Připojení zařízení USB
Připojte zařízení USB (externí pevný
disk, paměť USB) k portu USB na
projektoru a můžete používat obsah
souborů uložených na zařízení USB
na svém projektoru. Není možné na
zařízení USB zapisovat data ani je
z něj mazat. Připojte jednotku USB
flash, jak je znázorněno níže.
Jednotka
USB flash

Odebrání zařízení USB
1
2
3

Stiskněte tlačítko Q.MENU.
Pomocí tlačítka
tlačítko OK.
nebo
přejděte na Zařízení USB a stiskněte
Vyberte zařízení USB, které chcete odebrat. Než zařízení USB
odeberete, vyčkejte na potvrzení, že zařízení USB přestalo
pracovat.
POZNÁMKA
• Jestliže zařízení odeberete předčasně, může se na projektoru
nebo na úložném zařízení USB vyskytnout chyba.
• Jakmile bylo zařízení USB vybráno k odebrání, není možné jej
dále používat. V takovém případě zařízení USB vysuňte z portu
a zasuňte jej znovu zpět.
41
42
MOJE MÉDIA
Tipy pro používání zařízení USB
• Pokud má zařízení USB zabudován program pro automatické
rozpoznávání nebo používá vlastní ovladač, nemusí v projektoru
fungovat.
• Některá zařízení USB nemusí fungovat nebo nemusí fungovat
správně.
• Pokud používáte prodlužovací kabel USB, nemusí být zařízení USB
rozpoznáno nebo nemusí pracovat správně.
• Používejte pouze úložná zařízení USB se systémem formátování
souborů Windows FAT32 nebo NTFS.
• Doporučujeme používat externí pevné disky USB se jmenovitým
napětím nižším než 5 V a jmenovitým proudem nižším než 500 mA.
• Doporučujeme používat jednotku pevného disku, která má vlastní
zdroj napájení. (Pokud není napájení dostatečné, úložné zařízení
USB nemusí být správně zjištěno.) Upozorňujeme, že rozbočovač
USB není podporován.
• Doporučujeme používat jednotky USB flash o maximální kapacitě
32 GB a pevné disky USB o maximální kapacitě 2 TB.
• Pokud funkce úspory energie u pevného disku USB nefunguje
správně, vypněte a znovu zapněte napájení. Další informace
naleznete v návodu k obsluze externího pevného disku USB.
• Může dojít k poškození dat v úložném zařízení USB. Důležitá data
si proto zálohujte v jiných zařízeních. Uživatel je sám zodpovědný
za správu vlastních dat. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za
případnou ztrátu dat.
MOJE MÉDIA
43
Používání funkce Moje média
1 Stiskněte tlačítko SETTINGS na dálkovém ovladači.
2 Vyberte možnost MOJE MÉDIA.
Ze seznamu vyberte požadovaný soubor. Přehrajte vybraný soubor.
Nastavení vztahující se k přehrávání lze nastavit, když během
přehrávání disku vyberete příslušnou možnost.
Soubor podporující funkci Moje média
• Maximální přenosová rychlost dat: 20 Mb/s (megabitů za sekundu)
• Podporované formáty externích titulků: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
• Podporované interní formáty titulků: SRT/ASS/SSA (podpora interních
titulků generovaných DivX6)
Podporované kodeky videa
Maximálně: 1 920 × 1 080 při 30p (pouze Motion JPEG 640 × 480 při
30p)
Přípona
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
Kodeky
Video
Profil VC-1 Advanced, VC-1 Simple
a hlavní profil
Zvuk
Standard WMA, WMA 9 Professional
Video
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID,
H.264/AVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital
Video
H.264 / AVC, MPEG-4 Part 2
Zvuk
AAC
Video
H.264 / AVC
Zvuk
HE-AAC, Dolby Digital
Video
H.264 / AVC, MPEG-2, VC-1
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC
44
MOJE MÉDIA
Přípona
.vob
.mpg
.mpeg
Kodeky
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II,
DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II
Audio soubor
Typ
souboru
mp3
AC3
MPEG
AAC,
HEAAC
CDDA
LPCM
Položka
Informace
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
32 kHz až 48 kHz
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 640 kb/s
Vzorkovací
frekvence
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 448 kb/s
Vzorkovací
frekvence
32 kHz až 48 kHz
Přenosová
rychlost
24 kb/s až 3 844 kb/s
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 96 kHz
Přenosová
rychlost
1,44 kB/s
Vzorkovací
frekvence
44,1 kHz
Přenosová
rychlost
1,41 MB/s až 9,6 MB/s
Vzorkovací
frekvence
Více kanálů: 44,1 kHz, 88,2 kHz /
48 kHz, 96 kHz
Stereo: 176,4 kHz, 192 kHz
MOJE MÉDIA
45
Dostupný soubor fotografií
Typ
souboru
Položka
Podporovaný
2D (jpeg, typ souboru
jpg, jpe),
3D (jps) Velikost
obrazu
Informace
SOF0: Baseline, SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: Normální typ: 15 360 (š) × 8 640 (v)
Progresivní typ: 1 920 (š) × 1 440 (v)
Podporovaný
mpo
typ souboru
3D (mpo)
BMP
Velikost
obrazu
Velikost 4:3: 3 648 × 2 736, 2 592 × 1 944,
2 048 × 1 536
Velikost 3:2: 3 648 × 2 432
Velikost
obrazu
Minimálně: 64 × 64
Maximální rozlišení: 9 600 (š) × 6 400 (v)
Podporovaný
Prokládaný, neprokládaný
typ souboru
PNG
Velikost
obrazu
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: Prokládaný: 1 200 (š) × 800 (v)
Neprokládaný: 9 600 (š) × 6 400 (v)
* Zobrazení souborů ve formátech BMP nebo PNG může být pomalejší
než zobrazení souborů ve formátu JPEG.
46
MOJE MÉDIA
Sledování videí
V nabídce Seznam filmů můžete sledovat videa uložená na připojené
zařízení USB.
Ovládá přehrávání a nastaví možnosti během sledování videa.
Tipy pro použití přehrávání souborů videa
• Některé titulky vytvářené uživateli nemusí fungovat správně.
• Videosoubor a soubor titulků musejí být uloženy ve stejné složce. Aby
se titulky zobrazovaly správně, soubor videa a soubor titulků musí mít
shodný název.
• Nepodporujeme přenosy dat s funkcí GMC (Global Motion
Compensation) a Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
• Je podporován pouze formát H.264/AVC úrovně profilu 4.1 nebo nižší.
• Videosoubory větší než 50 GB (gigabajtů) nelze přehrát. Omezení
velikosti souboru závisí na prostředí kódování.
• Není podporován audio kodek DTS audio.
Procházení seznamu filmů
Přehrání videa uloženého na připojeném zařízení.
1
2
3
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko USB.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko OK.
vyberte možnost Seznam filmů
Pomocí tlačítka , ,
a stiskněte tlačítko OK.
nebo
2
1
vyberte požadovaný soubor
4
3
Strana 1/1
Seznam filmů
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
Butterfly_...
01:34:33
Přejít na kořenové složky
6
Změna stránky
Strana 1/1
Přejít na nadřazené složky
Zpět
7
8
47
MOJE MÉDIA
Č.
Popis
Miniatury
Netypický soubor
1
Soubor není
podporován
5
2
Seznam souborů
3
Přechod do nadřazené složky.
4
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
5
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
6
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
7
Přechod do nadřazené složky.
8
Uzavření seznamu filmů.
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.

Položka
Q.MENU
Možnost
Skrýt
나가기Zpět
Popis
Zobrazí aktuální polohu přehrávání. Pomocí tlačítek
se můžete přesunovat dopředu či dozadu.
Ukončení přehrávání a návrat do seznamu filmů.
a
Opětovné spuštění normálního přehrávání.
Pozastavení přehrávače médií.
Pokud nebude po dobu 10 minut po pozastavení
přehrávání stisknuto žádné tlačítko na dálkovém ovladači,
obnoví se přehrávání.
Zpomalené přehrávání.
Stisknutím tohoto tlačítka se změní rychlost přehrávání:
2x, 4x, 8x,16x, 32x
48
MOJE MÉDIA
Položka
Popis
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu
obrazovky.
Přepne na zobrazení 3D.
Možnost Zobrazí se překryvné okno.
Skryje panel přehrávání. Pomocí tlačítka OK nabídku znovu
Skrýt
zobrazíte.
Zpět
Návrat na zobrazení seznamu filmů.
Možnosti seznamu filmů
1
2
3
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítka
,
,
se přesuňte na požadovanou položku
nebo
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení přehrávání videa.
Položka
Popis
Velikost
obrazu
Vyberte velikost přehrávaného obrazu.
• Celá obrazovka: Soubor bude přehráván v režimu
celé obrazovky v nastaveném poměru stran.
• Pův. velikost: Video se zobrazí v původní velikosti.
Jazyk
zvuku
Výběr požadovaného jazyka pro soubor s více
zvukovými stopami. Pokud soubor obsahuje pouze
jednu zvukovou stopu, není tato možnost k dispozici.
Jazyk
titulků
Titulky lze zapnout nebo vypnout.
• Jazyk: Lze vybrat jeden z dostupných jazyků.
• Kódovací stránka: Lze vybrat sadu znaků pro titulky.
--Synchronizace: Pokud nejsou titulky
synchronizovány s videem, můžete jejich rychlost
upravit v krocích po 0,5 s.
--Pozice: Posune umístění titulků.
--Rozměr: Změní velikost písma titulků.
Opakovat
Opakování můžete nastavit na hodnotu Zap. nebo Vyp..
Když je opakování vypnuto, lze spustit následné
přehrání dalšího souboru, pokud je jeho název podobný.
MOJE MÉDIA
Nastavení videa.
Nastavení videa můžete upravit. (Viz Nastavení OBRAZ na straně 69.)
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz Nastavení pro ZVUK na straně 75.)
Nastavení 3D videa
Můžete nastavit přehrávání videa ve 3D nebo 2D.
3D nastavení
Můžete upravit nastavení funkce 3D. (Viz Nastavení pro MOŽNOST 1
na straně 81.)
49
50
MOJE MÉDIA
Registrace kódu DivX
Zkontroluje registrační kód DivX pro přehrávání videí s ochranou DivX.
Zaregistrujte se na adrese http://vod.divx.com.
Použijte registrační kód k zapůjčení nebo zakoupení videa na stránkách
www.divx.com/vod.
1
V nabídce nastavení přejděte do položky MOŽNOST 1 a stiskněte
tlačítko DivX(R) VOD.
Registrace
Zrušení registrace
Zavřít

2
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko OK.
vyberte možnost Registrace
Musíte registrovat tento přístroj
k přehrávání DivX chráněných videí.
Registrační kód: XXXXXXXXXX
Zaregistrovat na http://vod.divx.com

3
Ano
Vyhledejte Registrační kód pro DivX.

POZNÁMKA
• Zapůjčená a zakoupená videa DivX nelze přehrát, pokud
používáte registrační kód DivX jiného zařízení. Používejte pouze
registrační kód DivX přidělený danému zařízení.
• Konvertované soubory, které neodpovídají standardu kodeku
DivX, se nemusí přehrát nebo mohou vydávat nezvyklý zvuk.
MOJE MÉDIA
51
Zrušení registrace kódu DivX
Zrušením registrace kódu DivX deaktivujete funkci DivX DRM.
1
2
3
V nabídce nastavení přejděte do položky MOŽNOST 1 a stiskněte
tlačítko DivX(R) VOD.
vyberte možnost Zrušení registrace
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte možnost Ano.
Tento přístroj je již zaregistrován.
Jste si jisti, že se chcete odhlásit?
Ano
No
Kód zrušení registrace: ********
Odhlásit na http://vod.divx.com
Pokračovat v registraci?
Ano
No


POZNÁMKA
• Co je to DRM [Digital Rights Management]?
Technologie a služby DRM chrání zájmy a práva držitelů
autorských oprávnění a brání neoprávněnému používání
digitálního obsahu. Soubory lze přehrát po ověření licence online
a podobně.
52
MOJE MÉDIA
Prohlížení fotografií
Můžete prohlížet fotografie uložené na připojeném zařízení.
Podporované soubory snímků
FOTOGRAFIE (*.JPEG)
Základní: 64 pixelů (šířka) × 64 pixelů (výška) – 15 360 pixelů
(šířka) × 8 640 pixelů (výška)
Progresivní: 64 pixelů (šířka) × 64 pixelů (výška) – 1 920 pixelů
(šířka) × 1 440 pixelů (výška)
• Podporovány jsou pouze soubory JPEG.
• Nepodporované soubory se zobrazují v podobě ikon.
• V případě poškozeného souboru nebo nepodporovaného formátu
souboru se zobrazí chybová zpráva.
• Poškozené soubory se nemusí zobrazit správně.
• Zobrazení obrázku s vysokým rozlišením v režimu celé obrazovky
může určitou dobu trvat.
Procházení seznamu fotografií
1
2
3
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko USB.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko OK.
vyberte možnost Seznam foto
Pomocí tlačítka , ,
a stiskněte tlačítko OK.
nebo
4
3
2
1
vyberte požadovaný soubor
Strana 1/1
Seznam foto
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
Butterfly_...
06/09/2014
Přejít na kořenové složky
6
Přejít na nadřazené složky
7
Změna stránky
Strana 1/1
Zpět
8
MOJE MÉDIA
Č.
Popis
Miniatury
1
Netypický soubor
Soubor není
podporován
5
2
Seznam souborů
3
Přechod do nadřazené složky.
4
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
5
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
6
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
7
Přechod do nadřazené složky.
8
Zavře seznam fotografií.
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
[1/4]
Prezent.
Položka
BGM
Q.MENU
Možnost
Hide
Zpět
Popis
Vybere předchozí nebo další fotografii.
Prezent.
BGM
Během prezentace se zobrazí všechny snímky.
• Nastavte položku Rychl. sním. v nabídceMožnost
→ Nastavení zobrazení fotografie. .
Při prohlížení fotografií v plné velikosti můžete
poslouchat hudbu.
• Nastavte možnost BGM v nabídce Možnost →
Nastavení zobrazení fotografie. .
53
54
MOJE MÉDIA
Položka
Popis
Otáčení fotografií.
• Umožňuje otočit fotografie o 90°, 180°, 270° a 360°
ve směru pohybu hodinových ručiček.
• Fotografie nelze otáčet, pokud je jejich šířka větší
než výška maximálního podporovaného rozlišení.
Zobrazení fotografie v režimu celé obrazovky nebo
původní velikosti.
Chcete-li obraz zvětšit, stiskněte modré tlačítko.
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu
obrazovky.
Přepne na zobrazení 3D.
Možnost
Zobrazí se překryvné okno.
Skrýt
Skryje nabídku v režimu celé obrazovky.
• Nabídku znovu zobrazíte stisknutím tlačítka OK na
dálkovém ovladači.
Zpět
Ukončí prohlížení snímků v režimu celé obrazovky.
Možnosti seznamu fotografií
1
2
3
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítka
,
,
se přesuňte na požadovanou položku
nebo
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení zobrazení fotografie.
Položka
Rychl.
sním.
BGM
Popis
Nastavuje rychlost prezentace.
Umožňuje zvolit složku s hudbou na pozadí.
• Složku s hudbou nelze změnit během přehrávání
hudby na pozadí.
• Chcete-li přehrávat hudbu na pozadí, můžete ji
vybrat pouze ze složky ve stejném zařízení.
--Opakovat: Nastavení opakování přehrávání.
--Náhodné: Nastavení náhodného přehrávání.
MOJE MÉDIA
55
Nastavení videa.
Nastavení videa můžete upravit. (Viz Nastavení OBRAZ na straně 69.)
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz Nastavení pro ZVUK na straně 75.)
Nastavení 3D videa
Můžete si nastavit přehrávání obrazu ve 3D nebo 2D.
3D nastavení
Můžete upravit nastavení funkce 3D. Můžete upravit nastavení funkce
3D. (Viz Nastavení pro MOŽNOST 1 na straně 81.)
Poslech hudby
Můžete přehrávat audio soubory uložené na připojeném zařízení.
Podporované hudební soubory
*.MP3
Rozsah přenosové rychlosti: 32 až 320 kb/s
• Vzorkovací kmitočet pro MPEG1 vrstva 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Vzorkovací kmitočet pro MPEG2 vrstva 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Procházení seznamu hudby
1
2
3
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko USB.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko OK.
vyberte možnost Seznam hudby
Pomocí tlačítka , ,
a stiskněte tlačítko OK.
nebo
4
3
2
1
vyberte požadovaný soubor
Strana 1/1
Music List
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
Butterfly_...
01:34:33
Přejít na kořenové složky
6
Přejít na nadřazené složky
7
Změna stránky
Strana 1/1
Zpět
8
56
MOJE MÉDIA
Č.
Popis
Miniatury
1
Netypický soubor
Soubor není
podporován
5
2
Seznam souborů
3
Přechod do nadřazené složky.
4
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
5
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
6
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
7
Přechod do nadřazené složky.
8
Zavře seznam hudby.
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
Strana 1/1
Seznam hudby
USB STORAGE DEVICE
Drive1
PAGE
Změna stránky
Strana 1/1
Butterfly_...
01:34:33
002. - B02.mp3
Q.MENU
Položka
Možnost
Skrýt
Zpět
Popis
Změní pozici přehrávání.
Zastaví přehrávání.
Opětovné spuštění normálního přehrávání.
Pozastavení přehrávače médií.
MOJE MÉDIA
Položka
57
Popis
Přehraje předchozí/následující soubor.
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu
obrazovky.
Možnost
Nastavení možností pro seznam hudby.
Skrýt
Skryje panel přehrávání.
• Pomocí tlačítka OK panel znovu zobrazíte.
Zpět
Návrat na zobrazení seznamu hudby.
Možnosti seznamu hudby
1
2
3
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítka
,
,
se přesuňte na požadovanou položku
nebo
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení přehrávání zvuku.
Položka
Popis
Opakovat
Nastavení opakování přehrávání.
Náhodné
Nastavení náhodného přehrávání.
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz Nastavení pro ZVUK na straně 75.)
58
MOJE MÉDIA
Zobrazení souborů
Můžete zobrazit soubory dokumentů uložené na připojeném zařízení.
Podporované formáty souborů
XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP
Microsoft Office verze 97/2000/2002/2003/2007
Adobe PDF verze 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
Hangul: verze 97/2000/2002/2005/2007
• Prohlížeč souborů dokument přizpůsobí, takže může vypadat jinak,
než jak je zobrazen v počítači.
• U dokumentů, které obsahují obrázky, může být v průběhu
přizpůsobování zobrazeno nižší rozlišení.
• Pokud je dokument objemný nebo má mnoho stran, může nahrávání
trvat déle.
• Nepodporovaná písma mohou být nahrazena jinými písmy.
• Je možné, že se prohlížeč souborů neotevře pro dokumenty
formátu Office, které obsahují mnoho obrázků ve vysokém rozlišení.
V takovém případě snižte velikost obrazového souboru, uložte jej na
úložné zařízení USB a spusťte prohlížeč souborů znovu, nebo připojte
k projektoru počítač a soubor otevřete v počítači.
MOJE MÉDIA
Procházení seznamu souborů
1
2
3
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko USB.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko OK.
vyberte možnost Seznam souborů
Pomocí tlačítka , ,
a stiskněte tlačítko OK.
nebo
vyberte požadovaný soubor
2
1
Strana 1/1
Seznam souborů
USB STORAGE DEVICE
DOC
3
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
4
PAGE
Drive5
Změna stránky
Strana 1/1
Butterfly_...
06/09/2014
Přejít na kořenové složky
5
Přejít na nadřazené složky
Zpět
6
Č.
7
Popis
1
Seznam souborů
2
Přechod do nadřazené složky.
3
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
4
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
5
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
6
Přechod do nadřazené složky.
7
Zavře seznam souborů.
59
60
MOJE MÉDIA
5
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
• Klikněte na položku Přejít na stránku. Zobrazí se překryvné okno,
kde je možné provést výběr stránky. Zadejte číslo stránky, na kterou
se chcete přesunout.
• Stisknutím tlačítka VOL +, - můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení.
Stiskněte tlačítko OK a pomocí šipek nahoru/dolů/doleva/doprava
přejděte na položku Přejít na stránku nebo Přiblížit.

Položka
Přejít na stránku
ꔦ Přiblížit
Q.MENU
Možnost
Skrýt
Zpět
Popis
Přejít na
stránku
Přejde na požadovanou stránku.
Pomocí tlačítek nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte
stránku a stiskněte tlačítko OK.
Přiblížit
Zvětší nebo zmenší dokument.
Možnost
Umožní nastavení nabídky prohlížeče souborů.
Skrýt
Zavře nabídku.
• Pomocí tlačítka OK nabídku znovu zobrazíte.
Zpět
Návrat na zobrazení prohlížeče souborů.
MOJE MÉDIA
61
Možnosti seznamu souborů
1
2
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení možnosti prohlížeče souborů
Položka
Načítání
jedné stránky
Kvalita
obrazu
Zarovnání
dokumentu
Popis
Zap.
Načítá a zobrazuje stránky jednu po druhé.
První načtení je provedeno rychle, pokud
však některá stránka obsahuje mnoho
položek, může být její načítání pomalé.
Vyp.
Nejprve načte všechny stránky do paměti
a teprve poté je začne zobrazovat. První
načtení trvá delší dobu, po jeho provedení
je však možné snadno a rychle přecházet
mezi jednotlivými stránkami.
Je-li soubor příliš velký, nemusí se načtení
všech stránek zdařit.
Můžete nastavit kvalitu obrázků, které jsou součástí
dokumentů. V nabídce jsou tři úrovně kvality:
vysoká, střední a nízká. Čím vyšší kvalita, tím delší
doba načítání a zobrazení.
Nastavení výchozí metody zarovnání dokumentu.
Nastavení prohlížeče souborů je výchozí. Chcete-li provést změny
nastavení, zavřete případné otevřené dokumenty, aby se změny
projevily.
62
FUNKCE 3D
FUNKCE 3D
Technologie 3D využívá systém odlišného obrazu pro každé oko
a dodává tak videu hloubku.
Sledování 3D
VAROVÁNÍ
• Dlouhodobým sledováním obrazu nebo videa ve 3D z malé
vzdálenosti si můžete poškodit zrak.
• Při dlouhodobém sledování obrazu projektoru nebo herní obrazovky
s nasazenými brýlemi 3D může docházet k závratím nebo únavě očí.
• Lidé s chronickými onemocněními (epilepsie, nemoci srdce
a oběhového systému, nemoci související s krevním tlakem
a podobně), těhotné ženy a lidé s vážnými stavy kinetózy by video ve
3D sledovat neměli.
• 3D obsah není doporučován ani pro osoby neschopné prostorového
vidění nebo s anomálním prostorovým viděním. Mohlo by docházet ke
dvojitému vidění a nepříjemným pocitům ze sledování.
• Osoby trpící šilháním, tupozrakostí nebo astigmatismem mohou mít
problémy s vnímáním hloubky obrazu a mohou se kvůli dvojitému
vidění nebo jiným problémům rychle unavit. Takovým lidem
doporučujeme častější odpočinek.
• Obraz ve 3D může být vnímán jako realistický a někteří diváci mohou
být překvapeni nebo vyděšeni.
• Nesledujte obraz ve 3D v blízkosti křehkých objektů nebo předmětů,
které lze snadno shodit nebo poškodit.
• Dejte pozor, aby nedošlo ke zranění, když se budete reflexivně snažit
uniknout před realistickým obrazem ve 3D.
FUNKCE 3D
63
• Varování před záchvaty v případě fotosenzitivity
--U některých uživatelů může v případě vystavení blikajícímu světlu
nebo určitému obrazu z videoher dojít k záchvatu nebo jiným
abnormálním příznakům. Pokud se ve vaší rodině někdy vyskytla
epilepsie nebo jakýkoli druh záchvatů, poraďte se před sledováním
3D obrazu s lékařem.
Pokud se u vás při sledování videa ve 3D projeví některý
z následujících příznaků, ihned přestaňte video 3D sledovat
a odpočiňte si.
--Závratě, obrácené vidění, cukání oka nebo obličejových svalů,
bezděčné pohyby, křeče, ztráta vědomí, zmatenost, ztráta
orientace nebo nevolnost. Pokud příznaky nevymizí, poraďte se
s lékařem.
• Riziko záchvatů v případě fotosenzitivity můžete omezit pomocí
následujících opatření.
--Dopřejte si 5 až 15minutový odpočinek na každou hodinu
sledování.
--Pokud se obraz u každého oka liší, upravte rozdíl ještě před
započetím sledování videa ve 3D.
--Umístěte obraz 3D přímo před sebe do úrovně očí.
--Přerušte sledování v případě bolesti hlavy, únavy nebo závratí.
--Nesledujte obraz ve 3D delší dobu, pokud jste unavení nebo
nemocní.
UPOZORNĚNÍ
• Zvláštní pozornost je nutné věnovat dětem, které sledují video ve 3D.
Sledování 3D videí
• Nepouštějte ke sledování 3D videa děti do 5 let. Mohlo by dojít
k narušení vývoje očí.
• U dětí se zrak vyvíjí až do 10. roku věku. Tyto děti mají častěji
tendenci vyskakovat a snažit se dotknout obrazu. Doporučujeme proto
dohled dospělé osoby.
• Vzhledem k tomu, že vzdálenost obou očí je u dětí menší než
u dospělých, děti vnímají rozdíly mezi obrazem pro pravé a levé oko
výrazněji. Proto při sledování stejného obrazu mohou mít děti větší
pocit hloubky než dospělí.
• Mladí lidé do 19 let mohou citlivěji reagovat na světelný stimul 3D
obrazu. Dlouhodobé sledování v případě únavy není doporučováno.
64
FUNKCE 3D
• Starší diváci mohou mít omezenější vnímání hloubky než mladší.
Nesledujte obraz z menší vzdálenost, než je doporučeno.
• Sledujte 3D obraz z optimálního sledovacího úhlu a vzdálenosti.
• Při sledování mimo pozorovací úhel nebo vzdálenost se 3D efekt
nemusí projevit. Pokud si lehnete, 3D obraz neuvidíte.
• Během inicializace projektoru po zapnutí se může pravý a levý obraz
chvíli překrývat. Optimalizace nastavení chvíli trvá.
• Když odvrátíte zrak od plátna a poté začnete obraz ve 3D znovu
sledovat, může 3D zobrazení chvíli vypadat nepřirozeně.
• Při osvětlení třífázovým fluorescenčním světlem (50 Hz až 60 Hz)
nebo v okolí oken může obraz mírně blikat. V takovém případě
doporučujeme zatáhnout okna například závěsy a osvětlení ztlumit.
• 3D brýle musí být typu DLP-LINK (DLP Ready).
• Pokud se mezi projektorem a 3D brýlemi nachází překážka, nemusí
být obraz 3D vidět správně.
• Nainstalujte projektor 3D co nejdále od jiných zařízení.
• Pokud se v budoucnu stane standardem typ vysílání 3D, který tento
projektor nepodporuje, může být nutné zakoupení doplňkového
zařízení (například set-top boxu).
Při používání brýlí 3D dbejte na následující opatření:
• Nepoužívejte brýle 3D místo normálních brýlí, slunečních brýlí ani
ochranných brýlí.
--V takovém případě by mohlo dojít ke zranění.
• 3D brýle neuchovávejte na místech s vysokou nebo velmi nízkou
teplotou. Brýle by se mohly zdeformovat. Deformované brýle
nepoužívejte.
• Zabraňte pádu 3D brýlí a jejich kontaktu s jinými předměty.
--Mohlo by to způsobit poruchu produktu.
• Skla brýlí 3D jsou náchylná k poškrábání. Pro čištění používejte
měkký čistý hadřík.
• Částice na hadříku mohou způsobit poškrábání.
• Neškrábejte povrch skel 3D brýlí ostrými předměty a nečistěte jej
žádnými chemickými látkami. Pokud jsou skla brýlí poškrábaná,
obrazy se mohou zobrazovat nesprávně.
FUNKCE 3D
65
Požadavky na sledování obrazu ve 3D
* Optimální úhel sledování: nahoru/dolů/doleva/doprava o 9°
Doporučená sledovací vzdálenost: 3 m až 5 m
Doporučená velikost plátna: 101 cm

* Video 3D je možné sledovat pouze v tmavém prostředí.
POZNÁMKA
• Proces párování brýlí DLP-LINK ovlivňuje intenzita světla
odraženého od plátna. Spárování brýlí DLP-LINK proto nemusí
proběhnout úspěšně, pokud odražené světlo není dostatečně
jasné, například v případě silně osvětleného prostředí, u příliš
velkého plátna nebo při zapnutém režimu maximální úspory
energie.
• Během přehrávání 3D videa nemusí být některá menu funkční.
• Video 3D je možné správně sledovat pouze tehdy, pokud je na
projektoru nastaven správný formát videa 3D.
66
FUNKCE 3D
Používání brýlí DLP-LINK (DLP-Ready)
1
2
3
Při sledování obrazu 3D z projektoru stiskněte tlačítko na brýlích.
Po stisknutí tlačítka brýle zablikají a synchronizují se s obrazem
3D. (Blikání je unikátní postup používaný brýlemi typu DLP-LINK.
U jednotlivých typů brýlí se může lišit.)
Pokud brýle stále blikají nebo během sledování obrazu 3D dojde
k potížím, nejprve v místnosti zhasněte, aby bylo okolní prostředí
tmavší. Dotazy ohledně brýlí vám zodpoví prodejce projektoru.
Zobrazení ve 3D
Zobrazení 3D je technologie, která využívá mírného rozdílu v pohledu
levého a pravého oka a v projektoru vytváří obraz, který vypadá jako
skutečný trojrozměrný prostor.
1
2
3
4
5
Zapněte přehrávání filmu ve 3D nebo pusťte kanál ve 3D.
Aktivujte funkci 3D stisknutím tlačítka 3D.
Zapněte 3D brýle a nasaďte si je.
Chcete-li ukončit zobrazení ve 3D, stiskněte během sledování
obrazu 3D tlačítko 3D na dálkovém ovladači.
Pomocí tlačítka L/R přepnete směr přehrávání obrazu. Zvolte plátno
s lepší kvalitou obrazu 3D.
--Pokud během sledování stisknete tlačítko 3D, zobrazení se
přepne zpět na 2D.
* V závislosti na vstupním signálu se mohou dostupné typy obrazu 3D
lišit.
FUNKCE 3D
67
Podporovaný 3D režim
Komponentní Rozlišení
720p
1080i
1 280 ×
720
1 920 ×
1 080
Horizontální Vertikální
Podporované
frekvence frekvence
3D formáty
(kHz)
(Hz)
89,9 /
90
59,94/
60
Komprimace
snímků
45
60
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
33,7
60
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
53,95 /
54
23,98 /
24
Komprimace
snímků
67,5
60
Vedle sebe
(poloviční),
Nahoře a dole,
Jednoduché
sekvenční
snímkování
27
24
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
33,7
30
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
HDMI
1080p
1 920 ×
1 080
USB
1080p
1 920 ×
1 080
RGB
1080p
1 920 ×
1 080
33,75
30
Vedle sebe,
Nahoře a dole,
MPO, JPS
(snímky)
67,5
60
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
68
ÚPRAVA NASTAVENÍ
ÚPRAVA NASTAVENÍ
NASTAVENÍ
1 Stiskněte tlačítko SETTINGS.
2 Pomocí tlačítka , , , nebo
vyberte požadovanou položku
3
nastavte požadovanou položku
4
a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítka , ,
a stiskněte tlačítko OK.
nebo
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
Menu
Popis
OBRAZ
Upraví kvalitu obrazu pro optimální prohlížení.
ZVUK
Upraví kvalitu zvuku a hlasitost.
ČAS
Nastavení týkající se času.
BEZDRÁTOVÝ
Funkce týkající se bezdrátového připojení.
MOŽNOST 1
Přizpůsobí všeobecná nastavení.
MOŽNOST 2
Možnost upravení nastavení projektoru.
VSTUP
Nastavení požadovaného vstupního zdroje.
MOJE MÉDIA
Přístup k fotografiím, hudbě, filmům a souborům
dokumentů.
69
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení OBRAZ
1 Stiskněte tlačítko SETTINGS.
2 Pomocí tlačítka , ,
3
4
nebo
vyberte možnost
OBRAZ a stiskněte tlačítko
OK.
OBRAZ
ꔂ Přes
ꔉ OK
•• ꕊ Úspora energie : Minimum
•• Režim obrazu
: Standardní
•• Kontrast 100
Pomocí tlačítka , ,
nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko OK.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
BACK.
•• Jas
50
•• Ostrost
20
•• Barva
55
•• Barevný tón 0
R
G
Po dokončení stiskněte
tlačítko EXIT.
Dostupná nastavení obrazu jsou popsána následovně.
Menu
Úspora
energie
Popis
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu
obrazovky.
Režim
Minimum/
Aplikuje přednastavený režim Úspora
Střední/
energie.
Maximum
70
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Menu
Popis
Režim obrazu
Vyberte režim obrazu, který je optimalizován pro
prostředí daného programu.
Pro každý režim můžete také nastavit pokročilé
možnosti.
Režim
Maximalizuje vizuální efekt videa.
Živé
Zvýší kontrast, jas a ostrost, takže
obraz bude působit živě.
Obraz se standardní úrovní kontrastu,
Standardní
jasu a ostrosti.
Kino
Optimalizuje obraz pro film.
Optimalizuje obraz pro sledování
Sport
sportu. Zvýrazní základní barvy
a dynamické akce.
Optimalizuje obraz pro hraní her na
Hra
rychle se pohybujících obrazovkách.
V tomto menu je možné upravit kvalitu
obrazu tak, aby si odborníci i laici
mohli dopřát ten nejlepší zážitek ze
sledování na projektoru.
Expert1 /
--Režim Expert je určen pro
odborníky na ladění obrazu a slouží
Expert2
k ovládání a detailnímu doladění
konkrétního obrazu. U běžného
obrazu se efekt nemusí výrazněji
projevit.
Kontrast
Nastavení rozdílu mezi jasnými a tmavými oblastmi
na obrazovce.
Jas
Nastavení celkového jasu obrazovky.
Ostrost
Nastavení ostrosti přechodu z jasných oblastí do
tmavých. Vodorovná a svislá ostrost je k dispozici
pouze v režimu Expert1 / Expert2.
Barva
Nastaví intenzitu všech barev.
Barevný tón
Nastavuje vyvážení mezi úrovněmi červené
a zelené.
Pokročilé
ovládání
Úprava pokročilých nastavení.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Menu
71
Popis
Možnosti
obrazu
Nastaví volitelná nastavení.
Obnov. nast.
obr.
Obnovení původních hodnot nastavení, která
uživatel změnil.
Všechny režimy obrazu se vrátí do výchozího
nastavení. Vyberte režim obrazu, který chcete
obnovit.
Poměr stran
Změna velikosti obrazu.
Slouží k úpravě kvality obrazu vstupu RGB.
Možnosti
Obrazovka
Rozlišení
Dostupná jsou rozlišení s počtem
768 pixelů (1 024 × 768/ 1 280 × 768/
1 360 × 768, 60 Hz).
Aut.
Nastav
Poskytuje optimalizovanou kvalitu
obrazu pomocí automatické
kalibrace nevhodné horizontální šířky
a roztřeseného obrazu způsobeného
konfliktem mezi interním nastavením
projektoru a různých grafických
signálů počítače.
• Můžete také použít tlačítko AUTO
na dálkovém ovladači.
Pozice
Slouží k posunutí obrazu nahoru/
dolů/doleva/doprava.
Rozměr
Slouží ke změně velikosti obrazovky.
Fáze
Odstraní horizontální šum, takže
obraz bude působit čistě.
Vynulovat
Slouží k obnově všech nastavení na
výchozí nastavení z výroby.
72
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Pokročilé ovládání
Menu
Popis
Dynamický
kontrast
Upravuje kontrast a barvu na optimální úroveň podle
jasu obrazovky.
Dynamické
zabarvení
Úprava barev pro přirozenější vzhled.
Barevný
rozsah
Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.
• Standardní: Zobrazí původní barvy vstupního
signálu bez ohledu na funkce zobrazení.
• Široký: Využívá bohaté barvy zobrazení.
Barva pleti
Barevné spektrum barvy pokožky lze nastavit
individuálně a použít barvu definovanou uživatelem.
Obloha
Barvu oblohy lze nastavit individuálně.
Tráva
Spektrum přírodních barev (louky, kopce a podobně)
lze nastavit individuálně.
Korekce
gama
Nastavuje křivku gradace podle výstupu obrazového
signálu v souvislosti se vstupním signálem.
* Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním
signálu nebo na jiných nastaveních obrazu.
Ovládání pro odborníky
Menu
Popis
Dynamický
kontrast
Upravuje kontrast a barvu na optimální úroveň
podle jasu obrazovky.
Barevný
rozsah
Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.
• Standardní: Zobrazí původní barvy vstupního
signálu bez ohledu na funkce zobrazení.
• Široký: Využívá bohaté barvy zobrazení.
Vylepšení
ostrosti hran
Okraje videa se zobrazí jasněji a výrazněji, ale
přitom přirozeně.
barevný filtr
Filtruje specifické spektrum barev v barvách RGB
za účelem přesného doladění sytosti barev a
odstínu.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Menu
73
Popis
V nabídceExpert si můžete přizpůsobit nastavení
jednotlivých režimů.
Tep. barev
Systém správy
barev
Korekce gama: Vyberte hodnotu 1,9, 2,2 nebo 2,4.
a. Metoda: 2 body
--Vzor: Vnitřní, Vnější
--Body: Nízký, Vysoká
--Červená/Zelená/Modrá: Rozsah nastavení
pro každou barvu je -50 až +50.
--Použít pro všechny vstupy: Hodnota funkce
Tep. barev je použita pro všechny režimy
vstupu.
b. Metoda: 20 bodů IRE
--Vzor: Vnitřní, Vnější
--IRE (Institute of Radio Engineers) je
jednotka zobrazení velikosti video signálu
a lze ji nastavit na hodnoty 5,10,15, ... 100.
U každého nastavení je možné detailní
ladění, viz níže.
--Jas: Nastavitelný rozsah 50 až 500.
--Červená/Zelená/Modrá: Rozsah nastavení
je -50 až +50.
--Použít pro všechny vstupy: Hodnota funkce
Tep. barev je použita pro všechny režimy
vstupu.
Upraví tyto barvy: červená/zelená/modrá/azurová/
purpurová/žlutá. Umožní odborníkovi nastavit
odstín pomocí testovacího vzoru. Šest barev
(červená/zelená/modrá/azurová/purpurová/žlutá)
lze upravit selektivně, aniž by byly ovlivněny
ostatní barvy. Na normálním obrazu nemusíte
vidět změnu barev ani po úpravě.
--SytostČervená/Zelená/Modrá/Modrozelená/
Purpurová/Žlutá,
Barevný tón Červená/Zelená/Modrá/
Modrozelená/Purpurová/Žlutá,
Jas Červená/Zelená/Modrá/Modrozelená/
Purpurová/Žlutá:
Rozsah nastavení pro každou barvu je -30 až
+30.
* Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním
signálu nebo na jiných nastaveních obrazu.
74
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Možnosti obrazu
Menu
Popis
Potlačení šumu
Snižuje obrazový šum videa.
Redukce šumu
MPEG
Eliminuje šum produkovaný při vytváření signálů
digitálního obrazu.
Úroveň černé
Nastavení jasné či tmavé obrazovky tak,
aby vyhovovala úrovni černé v obrazovém
vstupu, pomocí stupně tmavosti (úrovně černé)
obrazovky.
Real Cinema
(Reálné kino)
Optimalizace obrazovky pro sledování filmů.
Tep. barev
Upravuje celkovou barvu obrazu tak, aby
vyhovovala vašim potřebám.
Vyberte možnost Teplá, Přirozený režim,
Chladná nebo Střední.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení pro ZVUK
1 Stiskněte tlačítko SETTINGS.
2 Pomocí tlačítka , ,
3
4
nebo
vyberte možnost
ZVUK a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítka ,
,
nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko OK.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
BACK.
ZVUK
•• Režim zvuku
ꔂ Přes
75
ꔉ OK
: Standardní
•• Zvukový efekt
•• Aut. hlasitost
:Vyp.
•• Výstup zvuku
:Reproduktor projektoru
•• Nastavení synchronizace s AV : Vyp.
Po dokončení stiskněte tlačítko
EXIT.
Dostupná nastavení zámku jsou popsána níže.
Menu
Popis
Nastavení zvukového režimu.
Režim
Režim
zvuku
Standardní
Vhodný pro všechny typy videa.
Novinky
/ Hudba /
Kino /
Sport / Hra
Nastavení optimalizovaného zvuku pro
konkrétní žánr.
76
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Menu
Popis
Uživatel může vybrat různé zvukové efekty.
Režim
Dialóg II
Při použití této funkce bude projektor
reprodukovat hlasy čistě a jasně.
Virtuální
prostorový
zvuk
Patentovaná technologie LG pro
zpracování zvuku používá dva
reproduktory pro reprodukci zvuku
v kvalitě 5.1 kanálů.
• Pokud je funkce Dialóg II nastavena
na hodnotu Zapnuto, možnost
Virtuální prostorový zvuk není
k dispozici.
Ekvalizér
Nastavení hlasitosti na požadovanou
úroveň pomocí ekvalizéru.
• Zvukové pásmo (100 Hz/ 300 Hz/
1 kHz/ 3 kHz/ 10 kHz) lze nastavit na
hodnoty -10 až 10.
• Vynulovat: Uživatelem změněné
možnosti nastaví na původní
hodnoty.
Stereováha
Nastaví vyvážení levého a pravého
reproduktoru.
Vynulovat
Použitý efekt inicializujte v menu
Zvukový efekt.
Zvukový
efekt
Aut.
hlasitost
Automaticky přizpůsobuje úroveň hlasitosti.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Menu
77
Popis
Nastaví výstup zvuku na projektoru.
Režim
Reproduktor
projektoru
K výstupu zvuku se používá
reproduktor projektoru.
Externí
reproduktor
(optický)
Výstup zvuku je veden do reproduktoru
připojeného k optickému portu.
• Výstup digitálního zvuku: Nastaví
výstup digitálního zvuku.
Zvuk bude přehráván do sluchátek
Bluetooth.
Nejprve zapněte funkci Bluetooth.
Výstup
zvuku
Položka
Hledat zařízení
Vyhledá zařízení,
ke kterému se
bude moci připojit.
Seznam
zaregistrovaných
zařízení
Připojená zařízení
jsou uložena
v seznamu
Seznam
zaregistrovaných
zařízení. Seznam
uloženích
zaregistrovaných
zařízení si můžete
zobrazit.
Bluetooth
78
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Menu
Popis
Přímá synchronizace zvuku a videa, nejsouli synchronizované. Pokud funkci Nastavení
synchronizace s AV nastavíte na hodnotu Zap.,
můžete nastavit výstup zvuku (reproduktory projektoru
nebo SPDIF) podle obrazu.
Režim
Reproduktor
projektoru
Nastavení synchronizace zvuku
z interních reproduktorů projektoru.
Pomocí tlačítek + a - může divák
synchronizovat zvuk s obrazem.
Externí
reproduktor
Upravuje synchronizaci výstupu zvuku
do externích reproduktorů, jako je
například externí reproduktor připojený
k portu digitálního audio výstupu, audio
zařízení LG, reproduktor projektoru,
SPDIF nebo sluchátka.
Pomocí tlačítek + a - může divák
synchronizovat zvuk s obrazem.
Bluetooth
Upravuje synchronizaci mezi obrazem
a zvukem ze zařízení Bluetooth.
--Tato funkce je k dispozici pouze
tehdy, je-li připojeno zařízení
Bluetooth.
--Synchronizace zvuku se může u
jednotlivých výrobců lišit.
--Při přehrávání videa z připojeného
disku USB lze možnost Nastavení
synchronizace s AV upravit také
pomocí nabídky Nastavení zvuku. .
Bypass
Výstup vysílaného signálu nebo
zvuku externího zařízení bez prodlevy
zvuku. Výstup zvuku může předcházet
výstupu videa, protože zpracování
výstupu videa do projektoru může trvat
delší čas.
Nastavení
synchronizace
s AV
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení položkyČAS
1 Stiskněte tlačítko
2
SETTINGS.
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
vyberte možnost
ČAS a stiskněte tlačítko OK.
3
Pomocí tlačítka , ,
nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko OK.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
BACK.
4
Po dokončení stiskněte
tlačítko EXIT .
ČAS
ꔂ Přes
79
ꔉ OK
•• Časovač vypnutí
: Vyp.
•• Automatické vypnutí
: 60 Minut.
•• Aut. pohot. režim
: 4 hodin(y)
Dostupná nastavení času jsou popsána následovně.
Menu
Popis
Časovač
vypnutí
Po uplynutí přednastaveného počtu minut dojde
k vypnutí projektoru.
Chcete-li Časovač vypnutí vypnout, vyberte
možnost Vyp..
Automatické
vypnutí
Jestliže není přítomen žádný signál ani klíč, projektor
se po uplynutí stanovené doby automaticky vypne.
Aut. pohot.
režim
Automaticky projektor vypne po uplynutí
nastaveného času od posledního stisknutí některého
tlačítka.
80
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení položky BEZDRÁTOVÝ
1 Stiskněte tlačítko SETTINGS.
BEZDRÁTOVÝ
2 Pomocí tlačítka , ,
nebo
vyberte možnost
BEZDRÁTOVÝ a stiskněte
tlačítko OK.
3
Pomocí tlačítka , ,
nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko OK.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
BACK.
4
Po dokončení stiskněte
tlačítko EXIT .
•• SCREEN SHARE
ꔂ Přes
ꔉ OK
: [PJTR][LG]PF1500[0000]
•• Skupina
•• Kanál
Dostupná nastavení bezdrátových funkcí jsou popsána níže.
Menu
Popis
Funkce SCREEN SHARE zobrazuje obrazovku
připojeného zařízení.
• Můžete zkontrolovat ID funkce SCREEN SHARE.
Režim
Skupina
Zde se provádějí nastavení skupiny
u jednotlivých zařízení podporujících
funkci SCREEN SHARE. Pokud je
bezdrátové spojení slabé nebo kolísá,
můžete to upravit nastavením skupiny.
Kanál
Lze nastavit kanál pro bezdrátové
spojení.
• Hledání programů: Výběr metody pro
vyhledávání kanálů.
--Automaticky: Projektor vyhledává
dostupné kanály a automaticky
vybere nejméně zatížený kanál.
--Ručně: Kanál můžete zvolit i ručně.
• Kanál: Tato nabídka se zobrazuje
v případě, pokud je možnost Hledání
programů nastavena na hodnotu
Ručně. Můžete zde nastavit číslo
kanálu, který se má použít.
SCREEN
SHARE
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení pro MOŽNOST 1
1 Stiskněte tlačítko
MOŽNOST 1
2
3
4
SETTINGS.
Pomocí tlačítka , ,
nebo
vyberte možnost
MOŽNOST 1 a stiskněte
tlačítko OK.
Pomocí tlačítka ,
,
nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko OK.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
BACK.
ꔂ Přes
81
ꔉ OK
•• Jazyk(Language)
•• Režim 3D
•• Automatické vyhledávání vstupů : Vyp.
•• DivX(R) VOD
•• Obnovit výchozí
•• Nastavení režimu
: Standardní
Po dokončení stiskněte
tlačítko EXIT .
Dostupná nastavení možností 1 jsou popsána následovně.
Menu
Jazyk
(Language)
Popis
Nastavení požadovaného jazyka nabídek.
Nastavení různých prvků zobrazení 3D.
Režim 3D
Režim
Korekce
obrazu 3D
Přepíná levé/pravé obrazy videa
ve 3D.
Automatické
vyhledávání
vstupů
Automaticky vyhledá a zobrazí typ přijatého
vstupního signálu. Tato funkce je k dispozici pouze
u externích vstupů (RGB, HDMI1, HDMI2, AV
a Komponentní).
DviX(R) VOD
Nastavení týkající funkce DivX.
Obnovit
výchozí
Slouží k obnově všech nastavení projektoru na
výchozí nastavení z výroby.
Během inicializace projektor nevypínejte.
Nastavení
režimu
Výběr režimu Standardní nebo Předvádění
v obchodě.
Pokud používáte projektor doma, vyberte možnost
Standardní.
Předvádění v obchodě je režim vystavení v prodejnách.
82
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení pro MOŽNOST 2
1 Stiskněte tlačítko SETTINGS.
MOŽNOST 2
2 Pomocí tlačítka , ,
3
4
nebo
vyberte možnost
MOŽNOST 2 a stiskněte
tlačítko OK.
Pomocí tlačítka , ,
nebo
nastavte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko OK.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
BACK.
ꔂ Přes
ꔉ OK
•• Nastav. okraje
•• Autom. kor. lichoběž. zkresl.(Vertikální) : Vyp.
•• Režim PJT
: Přední
•• Vysoká nadmořská výška
: Vyp.
•• Prázdný obraz
: Modrá
•• Automatické zapnutí
: Vyp.
•• Automatická diagnóza
Po dokončení stiskněte tlačítko
EXIT.
Dostupná nastavení MOŽNOST 2 jsou popsána následovně.
Menu
Nastav.
okraje
Autom. kor.
lichoběž.
zkresl.
(Vertikální)
Popis
Nastav. okraje nastavuje levou, pravou, horní a
dolní šířku promítaného obrazu, pokud je plátno není
umístěno kolmo k obrazu.
Funkce Autom. kor. lichoběž. zkresl.(Vertikální)
zajistí obdélníkový obraz tím, že automaticky upraví
číslo korekce lichoběžníkového zkreslení, pokud
naklonění projektoru způsobuje lichoběžníkové
zkreslení promítaného obrazu.
Položka
Zap.
Automatické nastavení čísla Digitální
korekce lichoběžníkového zkreslení.
Vyp.
Ruční nastavení čísla Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Menu
83
Popis
Režim PJT
Tato funkce obrátí promítaný obraz vzhůru nohama
nebo jej horizontálně převrátí.
• Pokud projektor promítá na zadní stranu
průhledného plátna (prodává se samostatně),
vyberte možnost Zadní.
• Je-li projektor umístěn na stropě, zvolte možnost
Přední strop.
• Pokud je možnost Režim PJT nastavena na
hodnotu Zadní strop/Přední strop, pravolevá
orientace zvuku se automaticky přepne.
Vysoká
nadmořská
výška
Jestliže je projektor používán ve vyšší nadmořské
výšce než 1 200 metrů, zapněte tuto funkci.
Jinak se projektor může přehřát nebo se může
aktivovat jeho ochranná funkce. Jestliže k tomu
dojde, projektor vypněte a po několika minutách
znovu zapněte.
Prázdný
obraz
Vybere pozadí pro prázdný obraz.
Projektor se automaticky zapne při zasunutí zástrčky
adaptéru.
Automatické
zapnutí
Automatická
diagnóza
Položka
Zap.
Při zasunutí zástrčky napájení (AC/DC) se
projektor automaticky zapne.
Vyp.
Při zasunutí zástrčky napájení (AC/DC)
projektor přejde do pohotovostního režimu.
Řeší potíže s fungováním, které se mohou při
používání výrobku vyskytnout.
* Když je vstup nastaven na hodnotu SCREEN SHARE, nejsou
k dispozici následující funkce a nelze je používat: Nastav. okraje,
Režim PJT a Autom. kor. lichoběž. zkresl.(Vertikální).
84
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
K projektoru lze připojit různá externí zařízení.
Počítač/Notebook

USB
Digitální
zařízení
Video/DVD
Audio zařízení LG
Herní
konzole
Sluchátka
Mobilní telefon
HDMI – Strana 85
Kompozitní (AV) – Strana 86
Komponentní – Strana 87
RGB – Strana 90
Zařízení USB – Strana 41
Sluchátka – Strana 92
Digitální zesilovač – Strana 92
Mobilní telefon (MHL) – Strana 94
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení k přijímači
HD, DVD,
videorekordéru nebo
externím zařízením
Připojte přijímač HD, DVD,
videorekordér nebo externí
zařízení k projektoru a zvolte
odpovídající vstupní režim.
Připojení HDMI
S kabelem HDMI si můžete
vychutnat vysoce kvalitní obraz
a zvuk.
Pomocí kabelu HDMI připojte
port
projektoru
k výstupnímu portu HDMI
zařízení. Video výstup
i zvukový výstup probíhají
současně. Můžete také použít
.
Stisknutím tlačítka INPUT na
dálkovém ovladači zvolte vstupní
signál HDMI. Připojení je možné
k jakémukoli vstupnímu portu
HDMI.
Připojení HDMI na DVI
Pomocí kabelu HDMI na DVI
připojte port
projektoru
k výstupnímu port DVI OUT.
Výstup zvuku je nutné zajistit
samostatným zvukovým kabelem.
Můžete také použít
.
Stisknutím tlačítka INPUT na
dálkovém ovladači zvolte vstupní
signál HDMI. Připojení je možné
k jakémukoli vstupnímu portu
HDMI.
Volitelné
příslušenství
AUDIO OUT
Volitelné
příslušenství
85
Není
k dispozici
DVI OUT
86
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení AV
Připojte výstupní porty externího
zařízení a porty AV IN projektoru
pomocí kabelu AV. Stisknutím
tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači zvolte vstupní signál AV.
Zkontrolujte, zda jsou kabely
stejné barvy správně zapojeny.
Příslušenství
Červená
Bílá
Červená
Žlutá
Bílá
Žlutá
Není
k dispozici
Červená
Bílá
Žlutá
VIDEO OUT
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Komponentní připojení
Můžete si vychutnat video
připojením portu Komponentní
externího zařízení k portu
COMPONENT IN projektoru.
Stisknutím tlačítka INPUT
na dálkovém ovladači zvolte
vstupní signál Komponentní.
Zkontrolujte, zda jsou kabely
stejné barvy správně zapojeny.
B)
Příslušenství
Bílá
Červená
Žlutá
Zelená
Modrá
Červená
A)
Není
k dispozici
Není
k dispozici
Příslušenství
Červená
Bílá
Červená
Modrá
Zelená
VIDEO OUT
Červená
Červená
Bílá
Červená
Modrá
Zelená
Není
k dispozici
Není
k dispozici
Bílá
VIDEO OUT
Červená
Modrá
Červená
Bílá
Žlutá
Červená
Modrá
Zelená
Zelená
Volitelné
příslušenství
87
88
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení počítače
Projektor podporuje funkci Plug
& Play. Váš počítač automaticky
rozpozná projektor a nevyžaduje
instalaci žádného ovladače.
Připojení HDMI
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI počítače. Video
výstup i zvukový výstup probíhají
současně. Můžete také použít
.
Stisknutím tlačítka INPUT na
dálkovém ovladači zvolte vstupní
signál HDMI. Připojení je možné
k jakémukoli vstupnímu portu
HDMI.
Připojení HDMI na DVI
Pomocí kabelu HDMI na DVI
připojte port
projektoru
k výstupnímu port DVI OUT.
Výstup zvuku je nutné zajistit
samostatným zvukovým kabelem.
Můžete také použít
.
Stisknutím tlačítka INPUT na
dálkovém ovladači zvolte vstupní
signál HDMI. Připojení je možné
k jakémukoli vstupnímu portu
HDMI.
Volitelné
příslušenství
Volitelné příslušenství
AUDIO OUT
Není
k dispozici
DVI OUT
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
POZNÁMKA
• Pro dosažení co
nejlepší kvality obrazu
se doporučuje používat
připojení HDMI.
• V závislosti na grafické
kartě nemusí video
v režimu DOS fungovat
v případě, že se používá
kabel HDMI na DVI.
• V režimu PC může
vznikat šum v souvislosti
s rozlišením, svislým
vzorem, kontrastem nebo
jasem. Pokud vzniká
šum, změňte vstup PC
na jiné rozlišení, změňte
obnovovací frekvenci na
jinou hodnotu nebo upravte
jas a kontrast v nabídce
OBRAZ, dokud se obraz
nevyjasní.
• Vstupní časový průběh
vlny synchronizace je pro
horizontální a vertikální
frekvenci odlišný.
• V závislosti na grafické
kartě nemusí některá
nastavení rozlišení
podporovat správnou pozici
obrazu na plátně.
• Pokud používáte výstup
DVI z počítače, je nutné
zapojit zvuk samostatně.
• Pokud používáte kabel
HDMI/DVI, je podporováno
pouze jedno připojení.
89
90
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení RGB
Propojte výstup počítače a vstupní
port videa (PC) projektoru pomocí
kabelu RGB.
Výstup zvuku je nutné zajistit
propojením samostatným
volitelným zvukovým kabelem.
Stisknutím tlačítka INPUT na
dálkovém ovladači zvolte vstupní
signál RGB.
Volitelné
příslušenství
Volitelné
příslušenství
Příslušenství
Červená
Bílá
Žlutá
Červená
Bílá
Volitelné
příslušenství
RGB OUT (PC)
Zvukový kabel lze propojit bez
ohledu na směr, jak je vidět na
obrázku výše.
Není
k dispozici
AUDIO OUT
AUDIO OUT
RGB OUT (PC)
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení notebooku
Projektor můžete připojit
k notebooku a využívat různé
funkce.
Připojení HDMI
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI notebooku. Video
výstup i zvukový výstup probíhají
současně. Můžete také použít
.
Stisknutím tlačítka INPUT na
dálkovém ovladači zvolte vstupní
signál HDMI. Připojení je možné
k jakémukoli vstupnímu portu
HDMI.
Volitelné
příslušenství
91
V tabulce níže jsou uvedeny
příklady přepínání výstupu. Další
informace naleznete v oddílu
Externí výstup, Připojení
k externímu monitoru, nebo
podobných oddílech návodu
k obsluze k vašemu počítači.
Značka
Přepnutí
výstupu
NEC
[Fn]+[F3]
Panasonic
[Fn]+[F3]
Toshiba
[Fn]+[F5]
IBM
[Fn]+[F7]
Sony
[Fn]+[F7]
Fujitsu
[Fn]+[F10]
LG
[Fn]+[F7]
Samsung
[Fn]+[F4]
Macintosh
Upravte
kontrolní panel
tak, abyste
po spuštění
umožnili
zrcadlení.
92
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení sluchátek
Zvuk můžete poslouchat
prostřednictvím sluchátek.
Není
k dispozici
Připojení digitálního
zesilovače
Pomocí optického kabelu připojte
vstupní port digitálního zvuku
digitálního zesilovače k portu
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
projektoru. Výstup zesilovače
s digitálním převodníkem musí
být nastaven na požadovaný
formát zvuku. Jestliže používáte
kabel HDMI pro připojení
domácího kina nebo pro připojení
optického výstupu k externímu
audio zařízení, nastavte možnost
Výstup zvuku na Externí
reproduktor (optický), jak je
ukázáno níže. Jestliže je zároveň
spuštěný projektor, domácí kino
nebo reproduktor externího audio
zařízení, bude vznikat ozvěna.
Volitelné
příslušenství
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
POZNÁMKA
• Informace o připojení
naleznete v uživatelské
příručce k audio zařízení.
• Jestliže tento výrobek
připojujete k jiným
zařízením, dbejte na to,
aby byla všechna zařízení
vypnutá a vypojená.
• Zvukový výstup tohoto
výrobku má široké pásmo
zvuku, hlasitost přijímače
tedy musí být řádně
upravena. Reproduktory
mohou být poškozeny
nečekaně vysokými
frekvencemi.
• Připojení portu OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
projektoru k vstupnímu
portu digitálního zvuku
u digitálního zesilovače
a vstupního portu zvuku
projektoru k výstupnímu
portu analogového zvuku
u digitálního zesilovače
může vzhledem k uzavřené
smyčce způsobit chvění
zvuku. Chcete-li tomuto
problému předejít, odeberte
jedno ze dvou připojení. (To
se týká i zařízení domácího
kina.)
93
94
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Použití funkce zrcadlení mobilního telefonu
Připojení MHL
Mobile High-definition Link (MHL) je rozhraní, které umožňuje připojit
mobilní telefon k projektoru a přehrát video a zvuk z mobilního telefonu
prostřednictvím projektoru.
Toto se vztahuje pouze na produkty se vstupem HDMI, který podporuje
MHL.
(Informace o tom, zda je vaše zařízení certifikované pro technologii
MHL, vám sdělí výrobce zařízení.)
Funkce MHL je dostupná pouze v případě, že je k dispozici port
.
Použijte kabel určený pro MHL.
Volitelné příslušenství 
POZNÁMKA
• Když připojíte mobilní telefon k portu
, uvidíte
obrazovku mobilního telefonu prostřednictvím projektoru.
--Toto se vztahuje pouze na mobilní telefony s podporou MHL.
--U některých aplikací můžete používat dálkový ovladač.
• Odpojte kabel MHL od projektoru v následujících situacích:
--Funkce MHL je deaktivována.
--Vaše mobilní zařízení je plně nabité v pohotovostním režimu.
ÚDRŽBA
95
ÚDRŽBA
Pro udržení optimálního stavu projektoru je třeba jej čistit.
Čištění
Čištění objektivu
Jestliže je povrch objektivu zaprášený nebo znečištěný, musíte jej
vyčistit.
K vyčištění objektivu použijte vzduchový sprej nebo čisticí hadřík.
K odstranění prachu nebo skvrn použijte vzduchový sprej nebo
naneste malé množství čisticího prostředku na vatu nebo měkký hadřík
a objektiv jemně otřete.
Mějte na paměti, že pokud je výrobek nastříkán přímo na objektiv, může
do něj tekutina vniknout.
Čištění povrchu projektoru
Chcete-li vyčistit povrch projektoru, odpojte nejprve napájecí kabel.
K odstranění prachu nebo skvrn a vyleštění objektivu použijte pouze
suchý hadřík, který nepouští vlákna.
Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla nebo jiné chemikálie, které
mohou povrch poškodit.
96
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELY
PF1500G (PF1500G-GL)
Rozlišení (pixely)
1 920 (horizontální) × 1 080 (vertikální)
Poměr stran
16:9 (horizontální:vertikální)
Velikost panelu
(mm)
11,896
Projekční
vzdálenost
(velikost obrazu)
Širokoúhlý: 0,91 m až 3,70 m
(76,2 cm až 304,8 cm)
Tele: 0,91 m až 3,70 m
(69,3 cm až 277,1 cm)
Poměr horní
projekce
100 %
Funkční rozsah
dálkového
ovladače
6m
Napájení
AC 100 - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Příkon
100 W
Adaptér AC-DC
19 V
5,79 A
(Vstup adaptéru 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Audio výstup
3W+3W
Vstup videa
NTSC M / PAL-B, D, G, H, I / PAL M / PAL N /
PAL 60 / SECAM
Výška (mm)
84 (bez podstavce), 87 (včetně podstavce)
Šířka (mm)
132
Hloubka (mm)
213 (bez objektivu) / 220 (s objektivem)
Hmotnost (g)
1 500
Zařízení USB
5 V, 0,5 A (Max.)
TECHNICKÉ ÚDAJE
97
Teplota
Provozní
prostředí
Provoz
0 °C až 40 °C
Skladování
-20 °C až 60 °C
Relativní vlhkost
Provoz
0 % až 80 %
Skladování
0 % až 85 %
* Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí výrobku
změnit bez předchozího upozornění.
Podporovaný režim RGB-PC/HDMI(PC)
Rozlišení
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
640 × 350
31,468
70,09
720 × 400
31,469
70,08
640 × 480
31,469
59,94
800 × 600
37,879
60,31
1 024 × 768
48,363
60,00
1 152 × 864
54,348
60,053
1 360 × 768
47,712
60,015
1 280 × 1 024
63,981
60,02
1 920 × 1 080
67,5
60
• Jestliže je vstupní signál projektoru neplatný, nebude na plátně řádně
zobrazen nebo bude zobrazena zpráva jako Chybí signál nebo
Neplatný formát.
• Výrobek podporuje typ DDC1/2B jako funkci Plug & Play (automatické
rozpoznání monitoru počítače).
• Podporované typy signálu počítačové synchronizace: synchronizace
samostatného typu.
• V režimu PC doporučujeme pro nejlepší kvalitu obrazu 1 280 × 1 080
(1080p).
98
TECHNICKÉ ÚDAJE
Podporovaný režim HDMI/DVI-DTV
Rozlišení
480p
576p
720p
1 080i
1 080p
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
31,47
60
31,47
59,94
31,50
60
31,25
50
45,00
60,00
44,96
59,94
37,5
50
33,75
60,00
33,72
59,94
28,125
50
67,500
60
67,432
59,939
27,000
24,000
26,97
23,976
33,75
30,000
33,71
29,97
56,25
50
• Nejlepší kvality obrazu dosáhnete při rozlišení 1 920 × 1 080 (1080p).
Informace o připojení komponentního portu
Signál
Komponentní
480i / 576i
O
480p / 576p
O
720p / 1 080i
O
1 080p
O
(pouze 50 Hz / 60 Hz)
TECHNICKÉ ÚDAJE
99
Oznámení o softwaru open source
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a
dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční
podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód
na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem
zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu
tří (3) let od data zakoupení výrobku.
100 SYMBOLY
SYMBOLY
Označuje střídavý proud (AC).
Označuje stejnosměrný proud (DC).
Označuje zařízení třídy II.
Označuje pohotovostní režim.
Označuje režim „ZAPNUTO“ (napájení).
Označuje nebezpečné napětí.
Modelové a sériové číslo projektoru je umístěno na
zadní nebo boční straně projektoru. Poznamenejte
si je níže pro případ potřeby servisu.
MODEL
SÉRIOVÉ ČÍSLO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising