LG | PF50KG | User manual | LG PF50KG Příručka uživatele

LG PF50KG Příručka uživatele
Návod k obsluze
LG CineBeam
Projektor DLP
Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny.
PF50KS
PF50KG
www.lg.com
Autorská práva © 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
LICENCE
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace
o licencích naleznete na webové stránce www.lg.com.
ČESKY
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a rovněž logo HDMI
jsou ochranné známky nebo zapsané
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing Administrator, Inc. ve Spojených
státech a dalších zemích.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, a symbol dvojitého D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
Patenty DTS naleznete na webové stránce http://patents.dts.com. Vyrobeno na
základě licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, příslušný symbol a
DTS a symbol dohromady, DTS 2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD a DTS
Virtual:X jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti
DTS, Inc. v USA a dalších zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

POZNÁMKA
• Uvedené obrázky v tomto návodu se mohou od vašeho projektoru lišit.
• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může mírně lišit
od obrázků v této příručce.
3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM, NEOTVÍREJTE
Symbol blesku se šipkou
v rovnostranném trojúhelníku
varuje uživatele před
přítomností neizolovaného
„nebezpečného napětí“ uvnitř výrobku,
které může být dostatečně vysoké na
to, aby představovalo pro člověka riziko
úrazu elektrickým proudem.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku upozorňuje
uživatele na přítomnost
důležitých pokynů k provozu a údržbě
(servisních pokynů) v tiskovinách
přiložených ke spotřebiči.
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
-- ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA
POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE
VÝROBEK PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI
VLHKOSTI.
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle pokynů.
Instalace uvnitř
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte projektor venku
a nevystavujte jej působení
vlhkosti či vody.
-- Protože tento výrobek není
voděodolný, mohlo by dojít
k požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Neumisťujte projektor na přímé
sluneční světlo nebo do blízkosti
tepelných zdrojů, jako jsou
například radiátory, ohně, sporáky
apod.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Neumisťujte do blízkosti
projektoru hořlavé materiály, jako
například aerosoly.
-- Mohlo by dojít k požáru.
ČESKY
Vezměte prosím na vědomí bezpečnostní pokyny, abyste předešli možné nehodě
nebo nesprávnému používání projektoru.
• Bezpečnostní opatření mají dvojí formu: VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ, jak je
vysvětleno níže.
VAROVÁNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit vážné nebo smrtelné
zranění.
UPOZORNĚNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit zranění nebo
poškodit výrobek.
• Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a nechte si jej při ruce.
4
ČESKY
• Nedovolujte dětem, aby se
přidržovaly projektoru nebo na něj
šplhaly.
-- Mohlo by dojít k pádu
projektoru a následnému
zranění nebo dokonce smrti.
• Neinstalujte výrobek na místo
bez dostatečné ventilace (např.
na knihovnu či na skříň) nebo na
koberec či podložku.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Výrobek neumisťujte v blízkosti
zdrojů páry, oleje nebo olejové
mlhy, jako jsou například
zvlhčovače vzduchu nebo
kuchyňské linky.
-- Pokud tak učiníte, může dojít
k požáru, zasažení elektrickým
proudem nebo ke korozi
výrobku.
• Neinstalujte výrobek na stěnu
v blízkosti zdrojů oleje nebo
olejové mlhy.
-- To by mohlo výrobek
poškodit a způsobit jeho pád
s následkem vážného zranění.
• Neumísťujte projektor do prašného
prostředí.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Nepoužívejte projektor ve vlhkém
prostředí, jako jsou například
koupelny, kde bude nejspíš
vystaven vlhkosti.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Dbejte, aby větrací otvor nezakryl
ubrus nebo záclona.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Zajistěte dobrou ventilaci okolo
projektoru. Vzdálenost mezi
projektorem a stěnou by měla být
minimálně 30 cm.
-- Zabráníte tím požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
5
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁNÍ
• ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD
NAPÁJENÍ
-- K odpojení zařízení slouží
napájecí zástrčka. Pro případ
nouzové situace musí zůstat
zástrčka snadno přístupná.
• Zemnicí vodič musí být připojený.
(S výjimkou zařízení, která se
neuzemňují.)
-- Dbejte na to, abyste připojili
zemnicí kabel a zabránili tak
úrazu elektrickým proudem.
Jestliže jednotku není
možné uzemnit, požádejte
kvalifikovaného elektrotechnika
o instalaci odděleného jističe.
Nepokoušejte se projektor
uzemnit připojením
k telefonním vodičům,
hromosvodům nebo plynovému
potrubí.
• Zástrčka musí být úplně zastrčena
do síťové zásuvky.
-- Nestabilní připojení může
způsobit požár.
• Nepokládejte na napájecí kabel
těžké předměty.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Zásuvky se nikdy nedotýkejte
mokrýma rukama.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
ČESKY
• Při umisťování projektoru na stůl
nebo na polici dbejte na to, abyste
jej nepoložili blízko okraje.
-- Projektor by mohl v důsledku
nestability spadnout, a tím
způsobit zranění nebo se
poškodit. Dbejte na to, abyste
používali skříňku projektoru
nebo stojan s odpovídajícími
rozměry.
• Při přemisťování projektoru dbejte
na to, abyste jej předem vypnuli
a odpojili zástrčku a kabely.
-- Napájecí kabel by se mohl
poškodit a způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem.
• Neumisťujte projektor na
nestabilní nebo vibrující povrch,
jako je například rozviklaná police
nebo nakloněná rovina.
-- Mohl by spadnout a způsobit
zranění.
• Buďte opatrní, abyste projektor
během připojování externích
zařízení nepřevrhli.
-- Mohlo by dojít k poranění nebo
poškození projektoru.
Napájení
6
ČESKY
• Nezapojujte příliš mnoho zařízení
do jedné víceúčelové zásuvky.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku přehřátí síťové
zásuvky.
• Chraňte napájecí adaptér, zástrčku
a elektrickou zásuvku před
prachem a nečistotami.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Estliže z projektoru nebo
napájecího adaptéru vychází
kouř nebo zvláštní zápach, ihned
výrobek přestaňte používat.
Odpojte napájecí kabel ze síťové
zásuvky a kontaktujte naše
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Chcete-li vypnout hlavní napájení,
odpojte zástrčku napájení, která
by měla být umístěna tak, aby bylo
možné s ní snadno manipulovat.
UPOZORNĚNÍ
• Napájecí adaptér nebo kabel vždy
vytahujte uchopením za zástrčku.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
• Chraňte napájecí kabel adaptéru
před trvalým ohnutím.
-- Je-li napájecí kabel delší dobu
příliš ohnutý, může dojít k jeho
vnitřnímu poškození. Mohlo
by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Ujistěte se, že napájecí kabel
a zástrčka není poškozená,
upravená, příliš ohnutá, zkroucená,
natažená, stlačená nebo příliš
horká. Výrobek nepoužívejte,
pokud je síťová zásuvka uvolněná.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Nevystavujte napájecí kabel
působení topných zařízení.
-- Mohl by se roztavit obal vodiče,
což by mohlo vést k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Umístěte projektor na takové
místo, aby přes napájecí kabel
nemohl nikdo zakopnout nebo
na něj šlápnout. Ochráníte tak
napájecí kabel a zástrčku před
možným poškozením.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
7
• Napájecí zařízení nerozebírejte
(adaptér, kabel apod.).
-- Mohlo by dojít k poškození
napájecího kabelu a k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Pevně zapojte napájecí kabel do
adaptéru.
-- V opačném případě nemusí
výrobek fungovat správně nebo
může dojít k požáru.
• Na napájecí kabel a adaptér
nepokládejte těžké předměty
a chraňte je před tlakem a
poškozením.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
• Vždy používejte přiložený
adaptér nebo adaptér schválený
a certifikovaný společností LG
Electronics.
-- Při použití jiného adaptéru
může dojít k blikání obrazu.
ČESKY
• Nezapínejte ani nevypínejte
projektor tím, že zapojíte napájecí
zástrčku do síťové zásuvky nebo
ji z ní vypojíte. (Nepoužívejte
zástrčku napájení místo vypínače.)
-- Mohlo by dojít ke zkratu nebo
poškození výrobku.
• Nevkládejte do elektrické zásuvky
z druhé strany vodič, zatímco
je k zásuvce připojena napájecí
zástrčka. Také se nedotýkejte
napájecí zástrčky bezprostředně
poté, co byla odpojena ze síťové
zásuvky.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Používejte výhradně oficiální
napájecí kabel dodaný společností
LG Electro nics. Nepoužívejte jiné
napájecí kabely.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Pokud se do napájecího adaptéru
či kabelu nebo do interiéru
projektoru dostane kapalina nebo
cizí těleso, vypněte projektor
tlačítkem napájení. Odpojte
všechny kabely a kontaktujte naše
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Povrch napájecího adaptéru
je horký. Dbejte na to, aby se
nacházel mimo dosah dětí a během
provozu se jej nedotýkejte.
8
Při používání
VAROVÁNÍ
ČESKY
• Neumisťuje na projektor nic, co
obsahuje tekutinu, jako například
vázy, květináče, šálky, kosmetiku
nebo léčivé přípravky, dekorace,
svíčky apod.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem,
případně mohou předměty
způsobit zranění při pádu.
• V případě, že došlo k silnému
nárazu nebo je poškozený kryt,
vypněte přístroj, vypojte jej ze
síťové zásuvky a kontaktujte
autorizované servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevkládejte do projektoru kovové
části, jako například mince, sponky
nebo kovové předměty, ani hořlavé
materiály, jako například papír
nebo sirky.
-- Zabráníte tak možnému úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
• Zajistěte, aby po výměně starých
baterií dálkového ovladače za nové
nemohlo baterie spolknout dítě.
Baterie uchovávejte z dosahu dětí.
-- Jestliže dítě spolkne baterii,
okamžitě kontaktujte lékaře.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru.
-- Je zde vysoké riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nikdy se nedívejte přímo do
objektivu, pokud je projektor právě
používán.
-- Silné světlo vám může poškodit
zrak.
• Jestliže je lampa zapnutá nebo
byla právě vypnuta, nedotýkejte
se větracího otvoru nebo lampy,
které jsou v takovém případě velice
horké.
• Pokud v místnosti s projektorem
dojde k úniku plynu, nedotýkejte
se projektoru ani síťové zásuvky.
Otevřete okna a vyvětrejte.
-- Jiskry mohou způsobit požár
nebo popáleniny.
• Při bouřce odpojte napájecí kabel
ze síťové zásuvky.
-- Zabráníte tak úrazu elektrickým
proudem nebo poškození
projektoru.
• Nepoužívejte projektor v blízkosti
elektronických zařízení, která
vytvářejí silné magnetické pole.
• Uložte plastový obal projektoru
mimo dosah dětí.
-- Při neopatrném zacházení by
mohlo dojít k udušení.
9
UPOZORNĚNÍ
• Nepokládejte na projektor těžké
předměty.
-- Mohou spadnout a způsobit
zranění.
• Dbejte na to, aby při transportu
nedošlo k žádnému nárazu na
objektiv.
• Nedotýkejte se objektivu
projektoru.
-- Objektiv by se mohl poškodit.
• Nepoužívejte na projektor žádné
ostré nástroje, jako například nůž
nebo kladivo, jinak může dojít
k poškození krytu.
• V případě, že se na plátně neobjeví
žádný obraz nebo není slyšet
žádný zvuk, přestaňte projektor
používat. Vypněte projektor,
vypojte jej ze síťové zásuvky
a kontaktujte naše servisní
centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Na projektor nic nepouštějte
ani nedovolte, aby do něj něco
narazilo.
-- Mohlo by dojít k poškození
projektoru nebo k úrazu.
ČESKY
• Nemějte na projektoru delší dobu
položenou ruku, pokud je právě
používán.
• Jestliže hrajete hru připojením
herní konzole k projektoru,
doporučujeme zachovávat od
plátna vzdálenost větší než
čtyřnásobek úhlopříčky plátna.
-- Ujistěte se, že je propojovací
kabel dostatečně dlouhý.
V opačném případě může
produkt spadnout a způsobit
zranění nebo se při pádu
poškodit.
• Neumisťujte projektor ani dálkový
ovladač k projektoru s vloženými
bateriemi do prostředí s extrémně
vysokými teplotami.
-- Mohlo by dojít k požáru.
10
ČESKY
• Doporučujeme zachovávat od
plátna vzdálenost větší než
pěti- až sedminásobek úhlopříčky
plátna.
-- Dlouhodobým sledováním
obrazovky z malé vzdálenosti si
můžete poškodit zrak.
• Neblokujte světelný paprsek
vydávaný projektorem knihou nebo
jiným předmětem.
-- Dlouhé vystavení paprsku
projektoru může vést k požáru.
Navíc může dojít k přehřátí
objektivu odraženým teplem
a k jeho poškození. Chcete-li
projekci krátkodobě zastavit,
vypněte funkci AV nebo
vypněte napájení.
• Nezapínejte projektor s příliš
nahlas nastaveným zvukem.
-- Hlasitý zvuk může poškodit
sluch.
• Nepoužívejte v blízkosti projektoru
vysokonapěťová elektrická zařízení
(například elektrický lapač hmyzu).
Může dojít k poškození výrobku.
Čištění
VAROVÁNÍ
• Nestříkejte na projektor při úklidu
vodu. Dbejte na to, aby voda
nevnikla do projektoru.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Jestliže z projektoru vychází kouř
nebo zvláštní zápach nebo do
něj spadne cizí předmět, vypněte
projektor, vypojte jej ze síťové
zásuvky a kontaktujte naše
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
11
UPOZORNĚNÍ
ČESKY
• Jednou ročně kontaktujte svého
prodejce nebo naše servisní
centrum a nechejte vyčistit vnitřní
části projektoru.
-- Jestliže projektor dlouhou dobu
nevyčistíte, bude se v něm
shromažďovat prach, což může
vést k požáru nebo poškození
projektoru.
• Při čistění plastových částí, jako
je například povrch projektoru,
nejprve projektor odpojte ze sítě
a na otření použijte měkký hadřík.
Nestříkejte na produkt vodu ani
jej neotírejte mokrým hadříkem.
Ikdy nepoužívejte čisticí prostředky
na sklo, leštěnku na auta nebo
průmyslová leštidla, abrazivní
prostředky nebo vosk, benzen,
alkohol apod., které mohou
projektor poškodit.
-- Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo
poškození výrobku (deformace
a koroze).
• Neotírejte optický systém (čočka,
zrcátko) okamžitě po vypnutí
produktu, ani když je produkt
v provozu. Před čištěním jakékoli
části produktu nejprve odpojte
napájecí kabel a poté části
produktu jemně otřete měkkým
hadříkem. Nestříkejte na produkt
vodu ani jej neotírejte mokrým
hadříkem. Nepoužívejte čisticí
prostředky, leštěnku na auta nebo
průmyslová leštidla, abrazivní látky,
vosky, benzen, alkohol, vodu atd.
na hlavní jednotku produktu ani na
optický systém (čočka, zrcátko),
protože mohou produkt poškodit.
-- Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo
poškození výrobku (deformace
a koroze).
• Před čištěním výrobku vypojte
zástrčku ze zásuvky.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
12
Používání baterie
UPOZORNĚNÍ
ČESKY
• Nenabíjejte baterii vybavením,
které nebylo dodáno s tímto
zařízením. Mohlo by dojít
k poškození baterie nebo k požáru.
• Vždy používejte baterii, která
je schválena a certifikována
společností LG Electronics, Inc.
Pokud tak neučiníte, může dojít
k výbuchu nebo požáru.
• Pokud z baterie uniká kapalina
nebo baterie zapáchá, okamžitě ji
přestaňte používat a obraťte se
na centrum zákaznické podpory
společnosti LG Electronics.
• Baterie obsahuje lithium-iontovou
substanci, proto s ní zacházejte
opatrně. Nedodržení tohoto
pokynu by mohlo vést k výbuchu
nebo požáru.
Jiné
VAROVÁNÍ
• Když odcházíte, umístěte projektor
mimo dosah zvířat a vypojte
zástrčku ze síťové zásuvky.
-- Používání poškozeného
napájecího kabelu může vést ke
zkratu nebo požáru.
• Nepoužívejte projektor v blízkosti
vysoce přesných elektronických
zařízení nebo zařízení, která
vydávají slabý rádiový signál.
-- Mohlo by to ovlivnit funkci
výrobku a způsobit tak nehodu.
• Výrobek může rozebírat či
upravovat pouze kvalifikovaný
technik. Pro diagnostiku, upravení
nebo opravu přístroje kontaktujte
svého prodejce nebo naše servisní
centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Je nutná řádná ventilace,
neblokujte proto proudění vzduchu
okolo výrobku. Mohlo by to
způsobit zranění a vnitřní přehřátí
přístroje.
13
UPOZORNĚNÍ
• Projektor nepoužívejte ani
neskladujte delší dobu venku.
• Nekombinujte nové baterie se
starými.
-- Prasklé nebo vytékající baterie
mohou způsobit škodu nebo
zranění.
• Dbejte na to, abyste projektor
odpojili, pokud jej nebudete delší
dobu používat.
-- Nahromaděný prach může
vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
způsobenému přehřátím,
vznícením nebo špatnou izolací.
• Používejte pouze specifikovaný typ
baterie.
-- Prasklé nebo vytékající baterie
mohou způsobit škodu nebo
zranění.
• Dbejte na to, abyste baterie
nahradili stejným typem baterií.
-- V případě špatného kontaktu
baterie se může baterie rychle
vybít a dálkový ovladač nemusí
fungovat správně.
• Použité baterie řádně zlikvidujte.
-- V opačném případě může dojít
k explozi nebo požáru. Správná
metoda likvidace se může
lišit v závislosti na zemi nebo
regionu. Obal baterie zlikvidujte
podle instrukcí.
ČESKY
• Nedotýkejte se objektivu, mohlo by
dojít k popálení nebo k poškození
objektivu. Objektiv a celý výrobek
mohou být během užívání
a bezprostředně po jeho skončení
HORKÉ. Zacházejte s výrobkem
opatrně a nechejte jej řádně
vychladnout.
• Používejte výhradně uzemněné
elektrické zásuvky. (S výjimkou
zařízení, která se neuzemňují.)
• Do větracích otvorů nic nevkládejte
ani je nezakrývejte.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Pro optimální používání dodržujte
všechny pokyny k údržbě a servis
výrobku provádějte pouze
v autorizovaném servisním centru.
• Uchovávejte baterie a dálkový
ovladač mimo dosah dětí.
-- Zabráníte tak zranění nebo
poškození výrobku.
14
ČESKY
• Baterii nezahazujte ani
nerozebírejte.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
explozi způsobené poškozením
baterie.
• Uchovávejte baterie odděleně
od kovových předmětů, jako jsou
například klíče či sponky na papír.
-- Nadproud může způsobit rychlé
zvýšení teploty a následný
požár či popáleniny.
• Neskladujte baterie v blízkosti
žádného zdroje tepla, jako je
například topné těleso.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození produktu.
• Neskladujte baterie při teplotách
vyšších než 60 °C nebo při vysoké
vlhkosti.
-- V opačném případě může dojít
k explozi nebo požáru.
• Ujistěte se, že je baterie správně
nainstalována.
-- Zabráníte tak explozi či požáru.
• Nesprávné nahrazení baterií může
způsobit požár.
• Baterie: Příslušenství (baterie
apod.) skladujte na bezpečném
místě mimo dosah dětí.
Riziková skupina 2
VAROVÁNÍ Tento výrobek vydává
optické záření, které může být
nebezpečné. Nedívejte se do
svítícího projektoru. Mohlo by dojít
k poškození zraku.
Toto označení je umístěno na spodní
straně produktu a jazyk se může lišit.
15
OBSAH
LICENCE
2
PŘÍPRAVA
16
Příslušenství
16
Volitelné příslušenství
17
Součásti a komponenty
-- Hlavní jednotka
-- Zadní strana
18
18
19
Používání tlačítek
-- Základní funkce
-- Úprava nastavení menu
21
21
22
Indikátory stavu projektoru
22
Instalace
-- Bezpečnostní opatření při
instalaci
-- Projekční vzdálenosti podle
velikosti plátna
-- Jak nainstalovat projektor na
stativ
-- Bezpečnostní systém
Kensington
23
23
24
25
35
Připojení HDMI
-- Připojení k přijímači HD, DVD
nebo externím zařízením
-- Připojení počítače
-- Připojení notebooku
36
36
37
38
Připojení pomocí kabelu USB-C 39
-- Propojení počítače/notebooku a
telefonu
39
Připojení sluchátek
-- Připojení sluchátek
40
40
Připojení chytrého zařízení
(chytrého telefonu, tabletu atd.) 41
-- Podporovaná zařízení Slimport 41
-- Podporovaná zařízení
s adaptérem Apple Lightning
Digital AV
41
-- Podporovaná zařízení s 30
kolíkovým adaptérem Apple
Digital AV
41
ÚDRŽBA
42
42
42
42
DÁLKOVÝ OVLADAČ
27
Čištění
-- Čištění objektivu
-- Čištění povrchu projektoru
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
30
TECHNICKÉ ÚDAJE
43
Používání baterie
30
SYMBOLY
48
26
Informace o čase provozu na
baterii
32
-- Zaostření obrazu na plátně 33
-- Sledování obrazu z projektoru34
ČESKY
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
16
PŘÍPRAVA
Obrázky se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.
ČESKY
Příslušenství
Příslušenství přiložené k projektoru je zobrazeno níže.
Příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
Může dojít k doplnění nového příslušenství nebo odstranění starého.
Dálkový ovladač
Dvě baterie AAA
Návod k obsluze
Adaptér AC-DC
Napájecí kabel
• Při připojování kabelu HDMI nebo USB nebo
připojování jednotky USB flash k portu HDMI
nebo USB použijte výrobek široký 18 mm
nebo méně a vysoký 10 mm nebo méně.
Pokud nelze kabel USB nebo jednotku USB
flash připojit k portům USB projektoru,
použijte prodlužovací kabel podporující USB
2.0.
• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
• Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí nic zobrazit
nebo může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy kabelů HDMI)
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™ se sítí Ethernet
17
Volitelné příslušenství
Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo
webový obchod nebo se obraťte na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Volitelné
příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
ČESKY
Projekční plátno
Stativ
Kabel USB-C
Dálkový ovladač
Magic1)
(AN-MR650A)
Kabel HDMI
1) Některé funkce dálkového ovladače Magic nemusí pracovat.
18
Součásti a komponenty
ČESKY
Projektor je vyroben pomocí vysoce přesné technologie. Může se však stát, že
se na promítacím plátně budou neustále objevovat drobné černé anebo jasně
barevné tečky (červené, modré, zelené). To je běžný důsledek výrobního procesu,
který není známkou závady.
Hlavní jednotka
Tlačítka
Výstupní větrací otvor
1)
Reproduktor
Reproduktor
Vstupní větrací otvor
Spodní část projektoru
Objektiv2)
Zaostřovací
kroužek
Nastavitelná noha3)
1) V oblasti větracího otvoru je vysoká teplota, proto se k této oblasti
nepřibližujte.
2) Nedotýkejte se objektivu, pokud projektor právě používáte. Objektiv by se
mohl poškodit. (Uchovávejte čočku mimo dosah ostrých předmětů.)
3) Úhel upravíte otočením nastavitelné nohy vlevo nebo vpravo.
19
Zadní strana
ČESKY
2
1
4
5
6
8
3
Č.
Popis
1
Port LAN
2
Port
3
9
7
(Port USB 2.0)
4
Přijímač IR
5
/
Přepínač
-- : Zapne projektor do pohotovostního režimu.
-: Projektor zcela vypne.
Pokud se chystáte projektor přemisťovat nebo ho delší dobu
nebudete používat, vypněte ho přepnutím přepínače do polohy
.
20
Č.
Popis
6
(Port sluchátek)
7
(Port USB-C)
ČESKY
8
DC IN (Vstupní port napájení (DC))
9
Indikátor nabíjení baterie
-- Červená: Nabíjení
-- Zelená: Nabíjení dokončeno
21
Používání tlačítek
Projektor můžete ovládat stisknutím tlačítka.
Základní funkce
,
,
,
Stiskněte jednou tlačítko Power, když je
projektor vypnutý.
Vypnutí
(stisknout
a podržet)
Stiskněte a podržte tlačítko Power po
dobu 3 sekund, když je projektor zapnutý.
Ovládání
hlasitosti
Nastavte hlasitost stisknutím tlačítka
doleva/doprava.
Nahoru/
Dolů/
Doleva/
Doprava
Nastaví funkci nebo přesune kurzor.
ČESKY
,
Zapnutí
22
Úprava nastavení menu
ČESKY
Stiskněte jednou tlačítko Power, když je projektor zapnutý.
Stisknutím tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava přesuňte kurzor nad
požadovanou položku ( ,
, , ). Po přesunutí kurzoru nad požadovanou
položku ji stisknutím tlačítka Power vyberte.
Vypne napájení.
Změna vstupního zdroje.
Vymazání zobrazení nabídky a přechod zpět ke sledování
projekce.
Zobrazení menu nastavení.
Indikátory stavu projektoru
Indikace napájení
Indikace napájení
Červená
Stav pohotovostního režimu
Vyp.
Projektor je zapnutý a v provozu. / Když je tlačítko
napájení projektoru přepnuto do polohy OFF.
23
Instalace
Bezpečnostní opatření při
instalaci
-- Neumisťujte projektor na koberec
nebo předložku. Pokud má
projektor vstupní větrací otvor
na spodní straně, dbejte na to,
aby nedošlo k jeho zablokování.
Projektor vždy pokládejte na
pevný a rovný povrch.
-- Zajistěte, aby do projektoru
nemohly vniknout žádné cizí
předměty, jako například papír.
• Neumisťujte výrobek do horkého,
chladného nebo vlhkého prostředí.
• Neumisťujte projektor na místo,
kde se na něj může snadno prášit.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru. Je zde vysoké riziko
úrazu elektrickým proudem.
• Projektor je vyroben pomocí
vysoce přesné technologie. Může
se však stát, že se na promítacím
plátně budou neustále objevovat
drobné černé anebo jasně barevné
tečky (červené, modré, zelené).
To je běžný důsledek výrobního
procesu, který není známkou
závady.
• Dálkový ovladač možná nebude
fungovat v prostředí, kde
se nachází lampa vybavená
elektronickým předřadníkem nebo
zářivka o třech vlnových délkách.
Má-li dálkové ovládání fungovat
normálně, vyměňte tuto lampu za
lampu odpovídající mezinárodnímu
standardu.
ČESKY
• Umístěte projektor do dobře
větraného prostředí.
-- Instalujte projektor do dobře
větraného prostoru, abyste
zabránili vnitřní akumulaci
tepla. Neumisťujte do blízkosti
projektoru žádné předměty. Mohlo
by dojít k zablokování větracích
otvorů. Jestliže jsou větrací otvory
zablokovány, stoupne vnitřní
teplota projektoru.
-- Ponechte kolem projektoru
volný prostor (alespoň 30 cm).
24
Projekční vzdálenosti podle velikosti plátna
1
2
ČESKY
3
4
Umístěte projektor na pevný rovný povrch společně s počítačem nebo
zdrojem audia/videa.
Umístěte projektor do vhodné vzdálenosti od plátna. Vzdálenost mezi
projektorem a obrazovkou určuje skutečnou velikost obrazu.
Umístěte projektor tak, aby byl objektiv ve správném úhlu vzhledem
k plátnu. Pokud projektor není ve správném úhlu, bude promítaný obraz
zkreslený. Toto zkreslení lze opravit pomocí funkce Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení.
Připojte napájecí kabel projektoru a připojeného zařízení k zásuvce ve zdi.
Poměr horní projekce: 100 %
Y/2
Plátno
X/2
Y/2
Šířka plátna (Y)
X/2
Výška plátna (X)
Plátno
Projekční vzdálenost (D)
Projekční vzdálenost (D)
Poměr stran 16:9
Velikost plátna
Výška plátna (X)
(mm)
Projekční
vzdálenost (D)
(mm)
791
(palců)
(mm)
Šířka plátna (Y)
(mm)
25
635
553
311
30
762
664
374
951
40
1 016
886
498
1 266
50
1 270
1 107
623
1 583
60
1 524
1 328
747
1 900
70
1 778
1 550
872
2 216
80
2 032
1 771
996
2 533
90
2 286
1 992
1 121
2 849
100
2 540
2 214
1 245
3 177
• Hodnoty ve výše uvedené tabulce se mohou lišit v závislosti na prostředí
instalace.
25
Jak nainstalovat projektor na stativ
Spodní část
projektoru
Projektor je připojený
k této části.
Šroub použitý
pro připevnění
projektoru ke
stativu
Stativ
UPOZORNĚNÍ
• Jestliže používáte stativ, dbejte na to, abyste na stativ nepůsobili vnější
silou. O by mohlo způsobit poškození projektoru.
• Neumisťujte stativ na nestabilní povrch.
• Ujistěte se, že používáte stativ s maximálním zatížením 3 kg nebo více.
• Pro bezpečné používání projektoru nastavte nohy stativu do co nejširší
a nejstabilnější polohy a dbejte na to, aby byl projektor bezpečně
připevněn ke stativu.
ČESKY
• Tento projektor lze nainstalovat na stativ fotoaparátu.
Jak je znázorněno níže, můžete projektor umístit na stativ pro fotoaparát.
• Ke stabilizaci stativu doporučujeme použít pojistný šroub o standardní
velikost 4,5 mm nebo méně. Maximální povolená velikost pojistného šroubu
je 5,5 mm.
(Pokud je šroub delší, než je maximální povolená velikost, může poškodit
projektor.)
26
Bezpečnostní systém Kensington
ČESKY
• Projektor je vybaven konektorem systému Kensington Security Standard na
ochranu proti krádeži. Připojte kabel bezpečnostního systému Kensington
podle níže uvedeného obrázku.
• Další informace ohledně instalace a použití bezpečnostního systému
Kensington naleznete v uživatelské příručce dodané s bezpečnostním
systémem Kensington.
• Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství.
• Co je Kensington?
Kensington je společnost, která poskytuje bezpečnostní systémy pro
notebooky a jiná elektronická zařízení. Webové stránky: http://www.
kensington.com
27
DÁLKOVÝ OVLADAČ
ČESKY
Otevřete kryt baterií na zadní straně
dálkového ovladače a vložte baterie podle
popisu do prostoru pro baterie s póly
namířenými správným směrem. Je třeba
použít nové baterie totožného typu (1,5 V
AAA).
UPOZORNĚNÍ
• Nekombinujte nové baterie se starými.
(NAPÁJENÍ) Zapne nebo vypne projektor.
(VSTUP) Změna vstupního zdroje.
Změna obrazového režimu.
Mění zvukový režim.
(Poměr stran) Změna poměru stran obrazovky.
(Úspora energie) Snižuje spotřebu energie úpravou
maximálního jasu obrazovky.
Číselná tlačítka Slouží k zadávání čísel.
Změní vstupní zdroj na HDMI1.
Změní vstupní zdroj na HDMI2.
* K aplikaci lze přistupovat pomocí
zaregistrovaných číselných tlačítek.
Úprava úrovně hlasitosti.
Zobrazuje informace o aktuálním programu.
(VYHLEDÁVÁNÍ) Vyhledávejte obsah, jako jsou filmy
a další videa, nebo vyhledávejte na internetu zadáním
vyhledávaných výrazů do pole vyhledávání.
(VYPNOUT ZVUK) Ztišení všech zvuků.
-- Stisknutím a podržením tlačítka
(VYPNOUT
ZVUK) zobrazíte nabídku Accessibility
(Dostupnost).
Přejde na předchozí nebo další stranu.
28
Umožňuje použití funkce SIMPLINK.
Zobrazí hlavní nabídku.
-- Stisknutím a podržením tlačítka
předchozí historii.
zobrazíte
ČESKY
Zobrazí předchozí historii.
Přiblížením vybrané oblasti ji lze zobrazit na celou
obrazovku.
Tlačítka nahoru/dolů/vlevo/vpravo Slouží k nastavení
funkce nebo posunutí kurzoru.
Zobrazí aktuální režim a uloží změny do nastavení.
(R. nastavení) Přístup k Rychlému nastavení.
Návrat na předchozí obrazovku.
Vymaže všechny zobrazené nabídky a přejde zpět ke
sledování projektoru.
, , ,
,
,
multimediální obsah
,
Ovládací tlačítka pro
Barevná tlačítka
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
( : Červená,
: Zelená,
: Žlutá,
: Modrá)
* : Tlačítko je třeba stisknout a podržet na déle než 3 sekundy.
29
POZNÁMKA
ČESKY
• Optimální operační dosah při používání
dálkového ovladače je maximálně 6 metrů
(doleva/doprava) a v oblasti 30 stupňového
oblouku od přijímače IR dálkového ovladače.
• Jestliže je k zadnímu portu připojený kabel,
je optimální operační rozsah maximálně
3 metry (doleva/doprava) a v oblasti
30 stupňového oblouku od přijímače IR
dálkového ovladače.
• Pro bezchybnou funkci přijímač IR neblokujte.
• Když nesete dálkový ovladač v přenosné
tašce, ujistěte se, že tlačítka na dálkovém ovladači nejsou stisknuta
projektorem, kabely, dokumenty nebo jiným příslušenstvím v tašce.
V opačném případě se může výrazně snížit životnost baterie.
30
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Používání baterie
ČESKY
The battery is low. Connect a power supply for
charging.
• Zobrazuje se, když je baterie vybitá. (Úspora energie bude nastavena na
maximální úroveň a nastavení nebude přístupné.)
• Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva o vybité baterii, nabijte ji.
The battery is low. USB-C is disconnected.
• Zobrazí se, pokud je úroveň nabití baterie během připojení USB-C nízká. Je-li
zobrazena, připojení USB-C bude zrušeno.
• Pokud se tato zpráva zobrazí, nabijte baterii.
31
The device powers off due to insufficient battery.
ČESKY
• Zobrazuje se při docházející baterii.
• Jakmile dojde k vybití baterie, projektor se okamžitě vypne.
• Pokud dojde k vybití baterie, lze projektor zapnout pouze po připojení ke zdroji
napájení.
• Je-li produkt napájen pomocí USB-C, může být znovu zapnut až poté, co se
baterie nabíjela alespoň 2 minuty.
32
Informace o čase provozu na baterii
ČESKY
Stav
Čas a zobrazení
Nabíjení
Přibližně 3 hodiny (V pohotovostním režimu a při nabíjení)
Doba
provozu
Až 2,5 hodiny
(Možná doba provozu na baterii až 2,5 hodiny při režimu
úspory energie nastaveném na maximální úroveň.)
Indikátor
stavu
baterie
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Full (Celá
obrazovka)
• Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači zkontrolujte stav baterie v
pravém horním rohu projekční plochy.
• Pokud zamýšlíte projektor delší dobu nepoužívat, ponechte baterii nabitou na
40 % až 50 % (
).
• Baterie bude automaticky znovu dobita po připojení projektoru k napájení.
• Při prvním použití projektoru baterii zcela nabijte.
• Standardní doba provozu na baterii uvedená v příručce je odvozena z měření
provedených společností LG. Skutečná doba se může lišit v závislosti na
způsobu použití zařízení.
• Doba provozu na baterii se může lišit v závislosti na typu vysílání, provozní
teplotě, době použití a uživatelských preferencích.
• Protože je baterie spotřební zboží, její kapacita se postupně snižuje. Pokud se
kapacita baterie sníží na polovinu, vyměňte baterii za novou, kterou získáte
v centru zákaznické podpory společnosti LG Electronics.
33
Zaostření obrazu na plátně
Jakmile se na plátně objeví obraz, zkontrolujte, zda je zaostřený a odpovídá
rozměrům plátna.
•
Picture (Obraz) Focus Test (Test zostření)
Chcete-li zaostřit obraz, použijte funkci Focus Test (Test zostření) Pomalu
otáčejte zaostřovacím kroužkem doleva nebo doprava a sledujte přitom
symbol na projekční ploše. Optimálního zaostření je dosaženo, když se levá
a pravá strana plátna zobrazují vyváženě.
ČESKY
Zaostřovací
kroužek
34
Sledování obrazu z projektoru
1
2
ČESKY
3
4
5
6
Připojte správně napájecí kabel.
Přepněte přepínač
/
na zadní straně konektorů do polohy
a stiskněte tlačítko (NAPÁJENÍ) na projektoru nebo dálkovém ovladači.
(Pokud je přepínač v poloze
, projektor se nezapne.)
V nabídce výběru jazyka nastavte jazyk.
Na obrazovce Home/Store Mode (Režim Doma/Režim Obchod) vyberte
požadovaný režim nastavení.
(Store Mode (Režim Obchod) je režim, který se používá u produktů
vystavených v obchodě. Režim obrazu se po určité době automaticky
obnoví. Pokud produkt používáte doma, můžete vybrat režim Home Mode
(Režim Doma).)
Stiskněte tlačítko
(VSTUP)
požadovaný vstupní signál.
All Inputs (Všechny vstupy) a vyberte
Během sledování projekce můžete projektor ovládat pomocí následujících
tlačítek.
Tlačítko
Popis
Přejde na předchozí nebo další stranu.
Úprava úrovně hlasitosti.
(VYPNOUT ZVUK)
7
Ztiší zvuk projektoru.
Chcete-li projektor vypnout, stiskněte tlačítko
(NAPÁJENÍ).
35
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
K projektoru lze připojit různá externí zařízení.
DVD
Digitální
zařízení
Sluchátka
USB
USB-C
Herní konzole
HDMI - straně 36, 37, 38
USB-C - straně 39
Sluchátka – straně 40
Mobilní telefon
ČESKY
Počítač/Notebook
36
Připojení HDMI
ČESKY
Připojte přijímač HD, DVD nebo
externí zařízení k projektoru a zvolte
odpovídající vstupní režim.
Připojení je možné k jakémukoli
vstupnímu portu HDMI.
•
(VSTUP) All Inputs
(Všechny vstupy) HDMI1/
HDMI2
Připojení k přijímači HD,
DVD nebo externím
zařízením
S kabelem HDMI si můžete vychutnat
vysoce kvalitní obraz a zvuk.
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI zařízení. Video výstup i
zvukový výstup probíhají současně.
Volitelné
příslušenství
POZNÁMKA
Funkce ARC (Audio Return
Channel)
• Externí audio zařízení, které
podporuje funkce SIMPLINK
a ARC, musí být připojené
prostřednictvím portu
.
• Externí audio zařízení, která
podporují výstup ARC nebo
SPDIF, fungují po připojení
vysokorychlostním kabelem
HDMI® s funkcí SIMPLINK,
aniž byste museli použít další
optický audio kabel.
37
Připojení počítače
Projektor podporuje funkci Plug
and Play. Váš počítač automaticky
rozpozná projektor a nevyžaduje
instalaci žádného ovladače.
Volitelné
příslušenství
ČESKY
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI počítače. Video výstup i
zvukový výstup probíhají současně.
38
Připojení notebooku
Projektor můžete připojit k
notebooku a využívat různé funkce.
ČESKY
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI notebooku. Video výstup
i zvukový výstup probíhají současně.
Příklady nastavení přepínání
výstupu při připojení notebooku
V tabulce níže jsou uvedeny příklady
přepínání výstupu. Další informace
naleznete v oddílu Externí výstup,
Připojení k externímu monitoru,
nebo podobných oddílech návodu k
obsluze k vašemu počítači.
Značka
Volitelné
příslušenství
Přepnutí výstupu
NEC
[Fn]+[F3]
Panasonic
[Fn]+[F3]
Toshiba
[Fn]+[F5]
IBM
[Fn]+[F7]
Sony
[Fn]+[F7]
Fujitsu
[Fn]+[F10]
LG
[Fn]+[F7]
Samsung
[Fn]+[F4]
Macintosh
Upravte kontrolní
panel tak, abyste
po spuštění
umožnili zrcadlení.
39
Připojení pomocí kabelu
USB-C
•
(VSTUP) All Inputs
(Všechny vstupy) USB-C
Pomocí kabelu USB-C propojte port
USB-C projektoru a výstupní port
USB-C na počítači/notebooku nebo
telefonu. (Informace o tom, zda
je vaše zařízení certifikované pro
technologii USB-C, vám sdělí výrobce
zařízení.) Video výstup i zvukový
výstup probíhají současně.
Volitelné
příslušenství
Počítač/notebook/telefon
• S podporou funkcí PD (Power
Delivery) a DP Alternate Mode.
-- Při použití funkce PD
(Power Delivery) může být
v závislosti na použitém
kabelu zapotřebí redukce
USB-C.
• Funkce nemusí v závislosti
na specifikacích připojeného
zařízení, stavu kabelu USB-C
nebo prostředí pracovat
správně.
• Funkce PD mohou v závislosti
na specifikacích připojeného
zařízení nabíjet/vybíjet
projektor nebo nemusejí
pracovat.
• Funkce nabíjení může fungovat
odlišně při připojení některých
zařízeních (MacBook Pros,
atd.).
• Před použitím funkce DP
Alternate Mode zkontrolujte
rozlišení připojených zařízení.
ČESKY
Propojení počítače/
notebooku a telefonu
POZNÁMKA
40
Připojení sluchátek
Připojení sluchátek
ČESKY
Zvuk můžete poslouchat
prostřednictvím sluchátek.
Není poskytnuto
41
Připojení chytrého zařízení (chytrého telefonu,
tabletu atd.)
Podporovaná zařízení Slimport
Kabel HDMI
Nabíjecí port
chytrého zařízení
Adaptér Slimport
Nabíjecí
kabel
chytrého
zařízení
Port HDMI
projektoru
Port USB projektoru
Nabíječka
Podporovaná zařízení s adaptérem Apple Lightning Digital AV
Kabel HDMI
Port HDMI projektoru
Adaptér Lightning
Digital AV
Nabíjecí port chytrého
zařízení
Podporovaná zařízení s 30 kolíkovým adaptérem Apple
Digital AV
Kabel HDMI
30kolíkový
adaptér Apple
Digital AV
Port HDMI projektoru
Nabíjecí port
chytrého zařízení
ČESKY
•
(VSTUP) All Inputs (Všechny vstupy) HDMI1/HDMI2
• Obrázek se může od skutečného výrobku lišit.
Připojte chytré zařízení k projektoru pomocí kabelu1) a nastavte externí vstup
projektoru na HDMI. Obrazovka chytrého zařízení se zobrazí prostřednictvím
projektoru. Připojení je možné k jakémukoli vstupnímu portu HDMI.
Pokyny týkající se použití kabelového připojení pro jednotlivé modely získáte od
výrobce vašeho chytrého zařízení.
Podporovaná chytrá zařízení mohou být změněna v závislosti na podmínkách
jednotlivých výrobců.
1) P
říklady připojení kabelu k různým chytrým zařízením (kabel zakoupený zvlášť)
42
ÚDRŽBA
Pro udržení optimálního stavu projektoru je třeba jej čistit.
ČESKY
Čištění
Čištění objektivu
• Jestliže je povrch objektivu zaprášený nebo znečištěný, musíte jej vyčistit.
• Chcete-li odstranit prach nebo skvrny na objektivu, použijte odstraňovač
prachu na stlačený plyn nebo objektiv jemně otřete vatovým tamponem či
měkkým hadříkem.
• Neotírejte objektiv, když je produkt v provozu ani bezprostředně po jeho
vypnutí.
• Při čištění objektivu nepoužívejte čističe, automobilové nebo průmyslové
leštěnky, abraziva, vosky, benzen, alkohol, vodu atd., protože mohou produkt
poškodit.
Čištění povrchu projektoru
• Chcete-li vyčistit povrch projektoru, odpojte nejprve napájecí kabel.
• K odstranění prachu nebo skvrn a vyleštění objektivu použijte pouze suchý
hadřík, který nepouští vlákna.
• Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla nebo jiné chemikálie, které mohou
povrch poškodit.
43
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozlišení (pixely)
1 920 (horizontální) × 1 080 (vertikální)1)
Poměr stran
16:9 (horizontální:vertikální)
Projekční
791 mm ~ 3 177 mm
vzdálenost (Velikost
(635 mm ~ 2 540 mm [25 palců~ 100 palců])
plátna)
Poměr horní
projekce
100 %
Funkční rozsah
dálkového ovladače
6 m (Max.)
Příkon
65 W
Adaptér AC-DC
Výrobce: APD
MODELY : DA-65G19
19 V
3,42 A
(Vstup adaptéru 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Audio výstup
1W+1W
Výška
49 mm (bez podstavce) / 52,3 mm (včetně podstavce)
Šířka
170,0 mm
Hloubka
170,0 mm (bez objektivu) / 178,0 mm (s objektivem)
Hmotnost
910 g
USB 2.0
Standard-A
Výstup: 5 V, 0,5 A (Max.)
USB Type-C
Výstup: 5 V, 1 A (Max.)
Vstup: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 15 V/2 A,
20 V/2 A (Max.)
Zařízení USB
1) Rozlišení Full HD s 2,1 milionu samostatných pixelů promítaných pomocí
funkce pro zpracování videa XPR (Expanded Pixel Resolution).
ČESKY
PF50KS (PF50KS-EU)
PF50KG (PF50KG-GL)
PF50KG (PF50KG-SP)
MODELY
44
PF50KS (PF50KS-EU)
PF50KG (PF50KG-GL)
PF50KG (PF50KG-SP)
MODELY
Teplota
ČESKY
Provozní prostředí
Provoz
0 °C až 40 °C
Skladování
-20 °C až 60 °C
Relativní vlhkost
Provoz
0 % až 80 %
Skladování
0 % až 85 %
• Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v pokynech pro uživatele.
• Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí výrobku změnit bez
předchozího upozornění.
45
Podporovaný režim HDMI (DTV) / USB-C (DTV)
Rozlišení
640 x 480p
1 280 x 720p
1 920 x 1 080i
1 920 x 1 080p
Vertikální frekvence
(Hz)
31,46
59,94
31,50
60,00
31,47
59,94
31,50
60,00
44,96
59,94
45,00
60,00
33,72
59,94
33,75
60,00
26,97
23,97
27,00
24,00
33,71
29,97
33,75
30,00
67,43
59,94
67,50
60,00
ČESKY
720 x 480p
Horizontální frekvence
(kHz)
46
Podporovaný režim HDMI (PC) / USB-C (PC)
ČESKY
Rozlišení
Horizontální frekvence
(kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1 024 x 768
48,36
60,00
1 152 x 864
54,34
60,05
1 280 x 1 024
63,98
60,02
1 360 x 768
47,71
60,01
1 920 x 1 080
67,5
60,00
• Jestliže je vstupní signál projektoru neplatný, nebude na plátně řádně
zobrazen nebo bude zobrazena zpráva jako No Signal (Žádný signál) nebo
Invalid Format (Neplatný formát).
• Výrobek podporuje typ DDC1/2B jako funkci Plug and Play (automatické
rozpoznání monitoru počítače).
• V režimu počítače je pro nejlepší kvalitu obrazu doporučováno rozlišení 1 920
x 1 080.
47
Oznámení o softwaru open source
ČESKY
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších
licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje,
navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky,
vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku
CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média,
poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na
adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka
platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
48
SYMBOLY
Označuje střídavý proud (AC).
ČESKY
Označuje stejnosměrný proud (DC).
Označuje zařízení třídy II.
Označuje pohotovostní režim.
Označuje režim „ZAPNUTO“ (napájení).
Označuje nebezpečné napětí.
O PROJEKTORU
LG
Uvedený obrázek se může od vašeho projektoru lišit.
Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může mírně lišit od obrázků
v této příručce.
Zelená: tlačítka a text zobrazené na obrazovce projektoru.
Autorská práva ⓒ 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
OBSAH
ČESKY
O PROJEKTORU LG
4
Domácí výukový program
-- Používání funkce Domů
u projektoru LG
4
4
Nastavení sítě
-- Nastavení sítě
8
8
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
10
Použití ovládacího panelu na
obrazovce
10
Nastavení univerzálního ovladače 12
SIMPLINK (HDMI-CEC)
-- Používání funkce SIMPLINK
13
13
Používání aplikace LG TV Plus
15
Mobilní připojení Magic
17
-- Používání Mobilního připojení
Magic
17
Používání klávesnice a myši
-- Používání kabelové nebo
bezdrátové myši USB
-- Používání kabelové nebo
bezdrátové klávesnice USB
Používání herního zařízení
Gamepad
18
18
18
19
POUŽÍVÁNÍ RŮZNÉHO
OBSAHU
20
LG Content Store
20
Vytváření seznamu přání
-- Použití funkce Můj obsah
21
21
Vytvoření účtu
-- Vytvoření účtu LG
22
22
Správa účtu
-- Správa účtu LG
23
23
Použití aplikace a obsahu
-- Instalace aplikace
24
24
Sledování obsahu VOD
25
Vyhledávání obsahu
-- Vyhledat
-- Vyhledávání obsahu
26
26
26
PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ
Z JINÝCH ZAŘÍZENÍ
27
Fotografie a video
27
-- Prohlížení fotografií a
videozáznamů
27
-- Přehrávač fotografií
28
-- Přehrávač videa
30
-- Podporované videosoubory 32
-- Upozornění pro přehrávání videa
34
Hudba
35
-- Přehrávání hudby
35
-- Používání hudebního přehrávače
36
3
Prohlížeč souborů
39
-- Zobrazení souborů
39
-- Procházení prohlížeče souborů
40
Sdílení chytrého telefonu
-- Sdílení obsahu s chytrým
telefonem
44
61
Rychlé nastavení
-- Rychlé používání funkce
Nastavení
61
61
Nastavení obrazu
62
Nastavení Zvuk
69
Síť
76
Obecná nastavení
78
Nastavení Bezpečnost
86
Zobrazení chytrého telefonu
46
-- Zobrazení obrazovky mobilního
zařízení na projektoru
46
Usnadnění
87
Aktualizace softwaru
88
Sdílení PC
-- Co je sdílení obsahu?
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
89
Neobvyklé fungování
89
Problémy s obrazovkou
90
Problémy se zvukem
91
44
47
47
Zobrazení PC
50
-- Zobrazení obrazovky počítače na
projektoru
50
Problémy s připojením k počítači 92
VÝHODY PROJEKTORU
SMART
51
Fotografie a video Problémy
s přehráváním filmů
93
Přiblížení obrazu projektoru
51
Problémy s připojováním k síti
95
Problémy s účtem LG
97
Problémy s obsahem
98
Problémy s internetovým
prohlížečem
98
Nahrávání s funkcí zoom
53
-- Spuštění nahrávání s funkcí
zoom
53
Používání služby Můj start
55
Využívání internetu
57
-- Používání webového prohlížeče
57
Upozornění
-- Používání upozornění
60
60
ČESKY
Připojení USB
42
-- Tipy pro používání paměťových
zařízení USB
43
SEZNAM NASTAVENÍ
4
O PROJEKTORU LG
Domácí výukový program
ČESKY
Používání funkce Domů u projektoru LG
Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači můžete otevřít domovskou
obrazovku. Často používané aplikace můžete zkombinovat na jedné obrazovce a
kteroukoli z nich kdykoli použít.
1
2
3
5
4
Popis
Během poslechu hudby můžete používat jiné funkce
projektoru.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
1
Můžete přepnout na jiný vstup nebo změnit nastavení.
Nastavení projektoru můžete snadno měnit.
Výběrem
otevřete rozšířená nastavení.
2
Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
5
Popis
4
Toto je seznam nedávno použitých aplikací. Pokud chcete otevřít
seznam nedávno použitých aplikací, vyberte tuto položku a stiskněte
a podržte
kolečko (OK) nebo tlačítko OK. Všechny nedávno
použité aplikace můžete zobrazit v seznamu.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
5
Můžete spouštět, přesouvat a mazat všechny aplikace nainstalované
v projektoru.
Použití aktuálního seznamu
Pokud chcete otevřít seznam nedávno použitých aplikací, stiskněte a podržte
tlačítko
na dálkovém ovladači, nebo stiskněte nedávno použitou položku na
domovské obrazovce. Můžete spustit nebo ukončit všechny aplikace, které jste
nedávno použili.
• Nabídka na obrazovce (OSD) projektoru se může u jednotlivých modelů lišit.
1
Popis
1
Ukončete aplikaci.
ČESKY
3
Přidejte svůj oblíbený obsah, abyste jej mohli snadno a rychle použít.
(Tato funkce není v některých zemích podporována. Po zvolení této
funkce budete přesměrováni do obchodu LG Content Store.)
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
6
Správa aplikací
Můžete zobrazit seznam všech aplikací nainstalovaných v projektoru, změnit
jejich pozici nebo je odstranit.
ČESKY
1
2
3
Vyberte aplikaci, kterou chcete upravit, a stiskněte a podržte
kolečko
(OK) nebo tlačítko OK na dálkovém ovladači. Tím se aktivuje režim úprav
aplikace.
Pokud chcete aplikaci přesunout do požadované pozice, přejděte do dané
pozice a stiskněte
kolečko (OK) nebo tlačítko OK. Pokud chcete
aplikaci odstranit, vyberte ikonu nad aplikací.
• Než režim úprav ukončíte, můžete přesunout a odstranit libovolný počet
aplikací.
• Aplikace můžete také přesunovat pomocí tlačítek
nebo dálkového
ovladače.
Po dokončení úprav kliknutím na možnost DONE (HOTOVO) ukončíte režim
úprav aplikace.
• Některé aplikace upravit nelze.
7
Vypnutí aktuální funkce
• Nabídka na obrazovce (OSD) projektoru se může u jednotlivých modelů lišit.
ČESKY
1
2
3
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Vybráním názvu aplikace v levém horním rohu obrazovky pomocí dálkového
ovladače zobrazíte ikonu zavírání.
Vybráním ikony zavírání zobrazenou vedle aplikace používanou funkci
vypnete.
8
Nastavení sítě
Nastavení sítě
ČESKY
Při konfiguraci nastavení sítě můžete využít různé služby, jako jsou online obsah
a aplikace.
Nastavení pevné sítě
1
2
Pomocí kabelu LAN propojte port sítě LAN projektoru a směrovač. Směrovač
k internetu je nutno připojit předem.
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
Network (Síť) Wired Connection (Ethernet)
(Kabelové připojení (Ethernet)). Tím se naváže připojení k pevné síti.
• Pokud směrovač podporuje možnost DHCP, projektor se při připojení pomocí
kabelu LAN k síti připojí automaticky.
Nastavení bezdrátové sítě
1
2
3
4
Zapněte napájení směrovače připojeného k internetu.
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
Network (Síť) Wi-Fi Connection (Připojení k síti WiFi). Tím se naváže připojení k bezdrátové síti.
Po dokončení vyhledávání sítí se zobrazí seznam sítí dostupných pro
připojení.
Vyberte síť, ke které se chcete připojit. Pokud je váš bezdrátový směrovač
LAN chráněný heslem, zadejte heslo nakonfigurované pro směrovač.
9
Varování nastavení sítě
ČESKY
• Použijte standardní kabel LAN (připojení kategorie Cat7 nebo vyšší
s konektorem RJ45, port sítě LAN 10 Base-T nebo 100 Base TX).
• Resetování modemu může pomoci vyřešit některé problémy s připojením
k síti. Chcete-li VYPNOUT napájení, odpojte jej a znovu připojte. Poté znovu
zapněte napájení a vyřešte problém.
• Společnost LG Electronics nezodpovídá za jakékoli problémy se síťovým
připojením nebo za poruchy, nesprávné fungování či chyby způsobené
připojením k síti.
• Problémy se síťovým připojením mohou být způsobeny nastavením sítě nebo
poskytovatelem internetových služeb.
• Pro využívání služby DSL je nutný modem DSL a pro využívání
kabelových služeb je nutný kabelový modem. V závislosti na vaší smlouvě
s poskytovatelem internetových služeb můžete mít k dispozici jen omezený
počet síťových připojení a síťové nastavení projektoru nemusí být použito.
(Pokud smlouva nepovoluje více než jedno zařízení na linku, lze použít pouze
již připojený počítač.)
• V bezdrátové síti může docházet k rušení signálu jiným zařízením, které
používá frekvenci 2,4 GHz (jako je například bezdrátový telefon, zařízení
Bluetooth nebo mikrovlnná trouba). Daleko méně častěji může dojít k rušení
signálu při frekvenci 5 GHz.
• Služba bezdrátové sítě může být v závislosti na bezdrátovém prostředí
pomalá.
• Pokud nejsou vypnuty všechny domácí sítě, může dojít k přetížení některých
zařízení přenosem dat.
• Pro připojení k přístupovému bodu je potřeba zařízení s přístupovým bodem,
které podporuje bezdrátové připojení; funkce bezdrátového připojení musí
být na tomto zařízení zapnutá. Kontaktujte poskytovatele služeb ohledně
dostupnosti bezdrátového připojení k vašemu přístupovému bodu.
• Zkontrolujte identifikátor SSID a bezpečnostní nastavení přístupového
bodu. Informace naleznete v příslušné dokumentaci k identifikátoru SSID
a bezpečnostním nastavením přístupového bodu.
• Neplatná nastavení na síťových zařízeních (sdílení pevné/bezdrátové linky,
rozbočovač) mohou způsobit, že se projektor spouští pomalu nebo nepracuje
správně. Nainstalujte zařízení správně podle příslušného návodu a nastavte
síť.
• Způsob připojení se může lišit v závislosti na výrobci přístupového bodu.
10
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Použití ovládacího panelu na obrazovce
ČESKY
Externí zařízení připojená k projektoru lze ovládat pomocí ovládacího panelu
zobrazeného na obrazovce projektoru.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
1
2
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači Magic.
Pomocí dálkového ovladače Magic vyberte požadované tlačítko na ovládacím
panelu zobrazeném na obrazovce projektoru.
6
1
3
2
4 5
11
Popis
2
Zobrazí se tlačítka vhodná pro vybrané zařízení.
3
Je možné pořídit snímek obrazovky projektoru.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
• Pořízené snímky obrazovky lze zobrazit nebo odstranit v aplikaci
Photo & Video (Fotografie a video).
4
Zobrazí se další tlačítka dálkového ovladače.
5
Umožňuje spustit aplikaci Device Connector (Konektor zařízení). Je
možné nastavit univerzální dálkový ovladač.
6
Můžete změnit pozici dálkového ovladače na obrazovce.
• Tuto funkci lze používat pouze s dálkovým ovladačem Magic.
• Dálkový ovladač Magic lze zakoupit samostatně, pokud není součástí balení
projektoru.
• Typy tlačítek zobrazených na ovládacím panelu na obrazovce se liší v závislosti
na regionu a typu připojeného zařízení.
• Některé funkce a služby nemusí být k dispozici v závislosti na modelu nebo
oblasti.
ČESKY
1
Nakonfigurujte možnost Set Up Universal Control (Nastavit
univerzální ovladač) pro externí zařízení připojená k projektoru.
Když vyberete zařízení, ovládací panel na obrazovce se změní na
dálkový ovladač zařízení.
Pokud je připojen zvukový panel, ovládací panel na obrazovce lze
použít jako dálkový ovladač zvukového panelu.
12
Nastavení univerzálního ovladače
Zařízení, jako například set-top box, Blu-ray přehrávač nebo domácí kino, lze
ovládat pomocí dálkového ovladače Magic nebo Slim.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
ČESKY
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je zařízení, které chcete nastavit, připojeno k projektoru.
Stiskněte tlačítko
nahoře.
(Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači a vyberte možnost
vpravo
na dálkovém ovladači.)
Vyberte položku All Inputs (Všechny vstupy) a přejděte do nabídky
INPUTS (VSTUPY).
Vyberte režim vstupu, ke kterému je zařízení připojeno, v nabídce INPUTS
(VSTUPY).
Pokud stisknete možnost Set Up Universal Control (Nastavit univerzální
ovladač), můžete univerzální ovladač nastavit. Dokončete nastavení podle
pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nebo zrušit nastavení univerzálního ovladače, přejděte do
nabídky
All Inputs (Všechny vstupy) a vyberte možnost Edit Universal
Control (Upravit univerzální ovladač).
Univerzální ovladač lze nastavit také v nabídce
Device Connector
(Konektor zařízení).
Tuto možnost lze použít pouze s dálkovým ovladačem Magic nebo Slim.
(Uvedený dálkový ovladač se může u jednotlivých modelů lišit.)
Dálkový ovladač Magic lze zakoupit samostatně, pokud není součástí balení
projektoru.
Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
Při změně nastavení zkontrolujte, zda je nastavení, které chcete změnit,
zapnuto.
Pro jeden typ lze nastavit jedno zařízení.
Pokud se připojíte k síti před nastavením univerzálního ovladače, budou
k dispozici nejnovější aktualizace seznamu podporovaných výrobců.
Některá tlačítka nemusí u některých modelů externích zařízení fungovat.
Chcete-li zajistit bezproblémové fungování, umístěte zařízení do blízkosti
projektoru.
Pokud je před zařízením překážka, nemusí být schopno řádně přijímat signál.
Pokud je zařízení v zásuvce, otevřete ji.
13
SIMPLINK (HDMI-CEC)
Používání funkce SIMPLINK
1
2
3
4
5
Připojte výstupní port SIMPLINK HDMI k portu projektoru HDMI IN
prostřednictvím kabelu HDMI.
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
General (Obecné) SIMPLINK (HDMI-CEC).
Možnost SIMPLINK (HDMI-CEC) nastavte na On (Zap.).
Možnost Auto Power Sync (Synchronizace automatického zapnutí)
nastavte na On (Zap.) nebo Off (Vypnuto). (Pokud je Auto Power Sync
(Synchronizace automatického zapnutí) nastavena na On (Zap.), při
zapnutí připojeného zařízení SIMPLINK se zapne také projektor. Při vypnutí
projektoru se vypne i připojené zařízení.)
Zapněte připojené zařízení. Vstup se přepne, když se projektor automaticky
připojí k zařízení. Pokud se zařízení k projektoru nepřipojí automaticky,
stiskněte tlačítko
(VSTUP).
• Tato funkce je aktivní pouze u zařízení s logem
. Zkontrolujte, zda
je na externím zařízení logo SIMPLINK. Pokud zařízení nesplňuje požadované
specifikace, může při jeho použití dojít k problému.
• K použití funkce SIMPLINK je vyžadován vysokorychlostní kabel HDMI®
s funkcí CEC (Consumer Electronics Control – ovládání spotřební elektroniky).
Kolík 13 na vysokorychlostním kabelu HDMI® se používá k přenosu dat mezi
zařízeními.
• Pokud chcete použít výstup zvuku do externího zvukového zařízení
připojeného prostřednictvím kabelu HDMI, nastavte možnost SIMPLINK
(HDMI-CEC) na On (Zap.).
ČESKY
Pomocí dálkového ovladače projektoru můžete pohodlně ovládat a používat řadu
multimediálních zařízení připojených prostřednictvím HDMI.
14
Podporované funkce SIMPLINK
ČESKY
• Okamžité přehrávání
Když spustíte multimediální zařízení, můžete ihned sledovat obsah zařízení na
projektoru, aniž byste museli cokoli ovládat.
• Ovládání zařízení pomocí dálkového ovladače projektoru
Umožňuje uživateli ovládat multimediální zařízení prostřednictvím dálkového
ovladače projektoru a sledovat obsah.
-- Funkce ukazatele dálkového ovladače Magic může být omezena.
-- Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
• Vypnutí hlavního vypínače
Pokud je možnost Auto Power Sync (Synchronizace automatického
zapnutí) v nastaveních SIMPLINK (HDMI-CEC) nastavena na On (Zap.)
a projektor vypnete, zařízení připojená k projektoru prostřednictvím funkce
SIMPLINK se také vypnou. Stejně tak se vypne i projektor, pokud vypnete
zařízení, která jsou k němu připojená prostřednictvím funkce SIMPLINK.
-- Tato funkce je k dispozici pouze u některých zařízení.
• Zapnutí hlavního vypínače
Pokud je možnost Auto Power Sync (Synchronizace automatického
zapnutí) v nastaveních SIMPLINK (HDMI-CEC) nastavena na On (Zap.),
zapnutím zařízení připojeného prostřednictvím funkce SIMPLINK se zapne
i projektor.
-- Pokud je možnost SIMPLINK (HDMI-CEC) nastavena na Off (Vypnuto),
nelze možnost Auto Power Sync (Synchronizace automatického
zapnutí) nastavit na On (Zap.).
15
Používání aplikace LG TV Plus
Funkce projektoru můžete ovládat pomocí aplikace nainstalované na svém
chytrém zařízení.
1
3
4
5
6
7
8
9
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
Network (Síť).
Nastavte možnost LG Connect Apps na On (Zap.).
Připojte projektor a své chytré zařízení ke stejné síti Wi-Fi.
Na chytrém zařízení spusťte aplikaci LG TV Plus.
Klepnutím na tlačítko Start vyhledejte projektory, které lze k vašemu
chytrému zařízení připojit.
Ze seznamu výsledků vyberte požadovaný projektor. Na obrazovce
projektoru se zobrazí kód PIN.
Zadejte kód PIN do aplikace LG TV Plus a spárujte tak chytré zařízení
s projektorem.
Klepnutím na tlačítka na obrazovce chytrého zařízení můžete ovládat
projektor.
ČESKY
2
Stáhněte si aplikaci LG TV Plus z obchodu Apple App Store nebo Google
Play Store podle operačního systému každého chytrého zařízení.
16
1
2
3
ČESKY
Popis
1
Můžete používat stejné funkce jako v případě ukazatele a tlačítek
se šipkami na dálkovém ovladači Magic.
2
Můžete upravovat hlasitost nebo provádět jiná nastavení bez
použití dálkového ovladače.
3
Můžete otevřít aplikaci nainstalovanou na svém projektoru nebo
konfigurovat nastavení funkcí, jako je například přepínání vstupu.
• Vzhled aplikace a její funkce se mohou změnit bez předchozího upozornění.
• Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na vaší zemi a operačním systému.
17
Mobilní připojení Magic
Používání Mobilního připojení Magic
Připojení chytrého zařízení pomocí funkce Mobilní připojení Magic
Podle níže uvedených pokynů nastavte připojení:
1
2
3
4
5
Do chytrého zařízení nainstalujte aplikaci LG TV Plus.
Připojte projektor i chytré zařízení ke stejné síti.
Spusťte aplikaci LG TV Plus a nastavte připojení k projektoru podle
zobrazených pokynů.
Po stisknutí tlačítka
se na pravé straně obrazovky zobrazí seznam
připojených chytrých zařízení.
Vyberte požadované chytré zařízení.
• Chytrá zařízení se systémem Android se automaticky pokusí opět připojit po
vstupu do zóny sítě poté, co bylo navázáno první připojení.
Sdílení obsahu pomocí funkce Mobilní připojení Magic
Obsah uložený v chytrém zařízení můžete sdílet a užívat si jej prostřednictvím
projektoru.
1
2
Spusťte aplikaci LG TV Plus nainstalovanou ve vašem chytrém zařízení.
Nastavte požadovaný obsah v projektoru.
• Podporované funkce se mohou lišit podle země.
• Podporované funkce se mohou lišit podle verze operačního systému chytrého
zařízení.
ČESKY
Funkce Mobilní připojení Magic vám umožňuje sdílet a vychutnat si obsah, který
je uložený v chytrých zařízeních, prostřednictvím projektoru.
• Doporučujeme, aby vaše chytrá zařízení se systémem Android používala
systém Lollipop nebo vyšší verzi systému Android.
18
Používání klávesnice a myši
Používání kabelové nebo bezdrátové myši USB
ČESKY
Připojte myš k portu USB. Použijte myš k přesunu ukazatele na obrazovce
projektoru a výběru požadované nabídky.
• Pravé tlačítko a speciální tlačítka myši nefungují.
• Při používání bezdrátové myši nebo klávesnice USB může být funkce ovlivněna
vzdáleností a kvalitou bezdrátového spojení.
Používání kabelové nebo bezdrátové klávesnice USB
Připojte klávesnici k portu USB. Text můžete zadávat prostřednictvím klávesnice
připojeného zařízení.
• Na některých obrazovkách není možné text zadávat.
• Doporučujeme používat produkt, u kterého byla ověřena kompatibilita
s projektory LG.
-- LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS1200
• Jazyk zadávání můžete změnit stisknutím klávesy pro přepnutí jazyka nebo
pravé klávesy Alt. Dá se také změnit současným stisknutím klávesy Ctrl
a mezerníku.
• Používání bezdrátové klávesnice USB může být ovlivněno rozsahem použití
a bezdrátovým prostředím.
• Chcete-li zadat text do textového pole, použijte klávesnici na obrazovce
projektoru nebo klávesnici USB.
19
Používání herního zařízení Gamepad
ČESKY
Pokud hra vyžaduje herní zařízení Gamepad, připojte ho k portu USB projektoru.
• Doporučujeme používat herní zařízení, u kterého byla ověřena kompatibilita
s projektory LG.
-- LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH
Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2 (bezdrátový), LOGITECH
Dual Action Gamepad, ovladač pro MICROSOFT Xbox 360 (kabelový),
ovladač pro SONY Playstation(R)3
20
POUŽÍVÁNÍ RŮZNÉHO OBSAHU
LG Content Store
ČESKY
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Můžete stáhnout a používat aplikace z různých kategorií, jako je vzdělávání,
zábava, životní styl, zprávy a hry.
1
2
•
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci LG Content Store.
Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
Funkce mohou být v určitých zemích omezeny.
Obsah se může u jednotlivých modelů nebo v jednotlivých zemích lišit.
Pokud funkci používají děti, buďte obezřetní. Děti mohou mít prostřednictvím
tohoto produktu přístup k nevhodnému online obsahu.
Nevhodný online obsah můžete zablokovat omezením přístupu k některým
funkcím, například k internetovému prohlížeči. Omezení lze nastavit v nabídce
(R. nastavení)
Safety (Bezpečnost) Application Locks
(Zámky aplikace).
Doporučený obsah na hlavní obrazovce
Hlavní obrazovka nabídky LG Content Store zobrazuje nejoblíbenější obsah
v každé kategorii. Výběrem libovolného obsahu zobrazíte podrobnosti.
• Použití této funkce vyžaduje připojení k internetu.
21
Vytváření seznamu přání
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Použití funkce Můj obsah
1
2
3
4
5
•
•
•
•
•
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Vyberte možnost My Content (Můj obsah) v levé horní části obrazovky.
Vyberte možnost Add Content (Přidat obsah).
Vyhledejte obsah.
Vyberte požadovaný obsah z výsledků hledání a přidejte jej do nabídky My
Content (Můj obsah).
• Rovněž jej můžete vybrat z doporučeného obsahu zobrazeného pod polem
hledání a přidat jej přímo do nabídky My Content (Můj obsah).
Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
Typ obsahu, který lze přidat do nabídky My Content (Můj obsah), se může
v jednotlivých zemích lišit.
Použití této funkce vyžaduje síťové připojení.
Přidaný obsah lze přesunout/odstranit stejným způsobem, jakým spravujete
aplikace.
Některé služby správy obsahu přidané do nabídky My Content (Můj obsah)
nemusí být dostupné, pokud byla služba ukončena kvůli situaci na straně
poskytovatele.
ČESKY
Přidáním požadovaného obsahu do nabídky My Content (Můj obsah) lze obsah
kdykoli snadno a rychle použít.
22
Vytvoření účtu
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Vytvoření účtu LG
ČESKY
V nabídce Account Management (Správa účtu) lze pomocí e-mailové adresy
vytvořit nový účet LG.
1
2
3
4
5
6
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači a vyberte
možnost
General (Obecné) Account Management (Správa
účtu).
Vyberte možnost CREATE ACCOUNT (VYTVOŘIT ÚČET). Přečtěte si
smluvní podmínky a potvrďte, že s nimi souhlasíte.
Zadejte ID a heslo. Vaše ID musí být vaše e-mailová adresa.
Zadejte datum svého narození.
Vyberte možnost OK. Přejděte do svého e-mailu a ověřte svou e-mailovou
adresu. Ověřte svůj e-mail, než vyprší čas.
Přihlaste se s novým účtem, ať můžete službu začít používat.
• Vytvoření účtu vyžaduje připojení k internetu.
• Povinné informace se mohou v jednotlivých zemích lišit.
• Existující ID, která nevyužívají e-mailovou adresu, lze převést na e-mailovou
adresu.
• Můžete se přihlásit také pomocí účtu Facebook nebo Google. (Jiné funkce než
přihlášení nemusí být k dispozici.)
• Použití služby může být věkově omezeno.
23
Správa účtu
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Správa účtu LG
1
2
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači.
Přejděte do nabídky
General (Obecné)
(Správa účtu) a přihlaste se.
Account Management
Osobní údaje
Údaje o účtu, ke kterému jste přihlášeni, můžete zobrazit nebo upravit.
Můžete upravit heslo nebo stisknutím možnosti EDIT (UPRAVIT) lze upravit
osobní údaje.
Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
ČESKY
Informace o účtu LG lze spravovat.
24
Použití aplikace a obsahu
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Instalace aplikace
ČESKY
Účet LG lze použít k instalaci různých aplikací pro projektor.
1
2
3
4
5
6
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci LG Content Store.
Vyberte požadovanou kategorii z možností uvedených v horní části
obrazovky. Zobrazí se seznam dostupných aplikací ve vybrané kategorii.
Ze seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.
Přečtěte si podrobné informace o aplikaci a poté stiskněte tlačítko Install
(Instalovat).
Po dokončení instalace ji lze ihned spustit.
• Dostupné kategorie se mohou pro různé země a stavy služby lišit.
• Pokud projektor neposkytuje dostatek volného prostoru, můžete aplikace
instalovat po připojení externího paměťového zařízení.
• Některá paměťová zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí
fungovat správně.
• USB jednotky obsahující aplikace z jiných televizorů LG nebo projektorů LG
nelze použít.
25
Sledování obsahu VOD
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Díky streamování v reálném čase si můžete vychutnat dramata, filmy a mnoho
dalšího.
4
5
6
7
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci LG Content Store.
Vyberte požadovanou kategorii z možností uvedených v horní části
obrazovky, jako je například TV Shows (TV pořady) a Movies (Filmy).
Zobrazí se seznam dostupného obsahu ve vybrané kategorii.
Ze seznamu vyberte požadovanou položku.
Přečtěte si podrobné informace o obsahu a poté stiskněte tlačítko Watch
Now (Sledovat nyní).
Vyberte možnost přehrávání. K přehrávání obsahu s vybranou možností
přehrávání může být vyžadována aplikace. Pokud není nainstalována,
nainstalujte aplikaci pro přehrávání obsahu.
Obsah se bude přehrávat pomocí vybrané možnosti.
• Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
• Dostupné kategorie se mohou pro různé země a stavy služby lišit.
• Přehrávání obsahu pro dospělé vyžaduje ověření dospělé osoby.
ČESKY
1
2
3
26
Vyhledávání obsahu
Vyhledat
ČESKY
Funkce Search (Hledat) umožňuje vyhledat a použít rozmanitý obsah
a informace. Můžete vyhledávat soubory včetně souborů obrázků, videosouborů,
zvukových souborů a souborů nahrávek.
Vyhledávání obsahu
1
2
Spusťte funkci Search (Hledat) stisknutím tlačítka
dálkovém ovladači.
(VYHLEDÁVÁNÍ) na
Vyhledávejte různý obsah a informace zadáním požadovaných hledaných
výrazů.
1
2
Popis
1
Zadejte hledaný výraz.
2
Změňte nastavení vlastností funkce Search (Hledat).
• Některé aplikace nabízí funkci, která umožňuje vyhledávání
v projektoru. Pokud spustíte hledání v takových aplikacích,
proběhne hledání v nabídce Search (Hledat).
• Výsledky hledání se mohou lišit v závislosti na regionu, nastavení sítě a na
tom, zda jste souhlasili se smluvními podmínkami.
27
PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ Z JINÝCH
ZAŘÍZENÍ
ČESKY
Fotografie a video
Prohlížení fotografií a videozáznamů
Fotografie a videozáznamy můžete prohlížet prostřednictvím aplikace Photo &
Video (Fotografie a video).
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Photo & Video (Fotografie a video).
Vyberte požadované úložné zařízení.
Vyberte a zobrazte požadovanou fotografii nebo videozáznam.
1 2 3 4
Popis
1
Vyberte požadovaný typ obsahu a způsob prohlížení.
2
Můžete vybrat a odstranit požadovaný obsah.
(Soubory, které jsou sdíleny z jiných zařízení, odstranit nemůžete.)
3
Vyberte obsah, který chcete přehrávat. Můžete vybírat pouze stejný
typ obsahu, jako jste zvolili na začátku.
4
Spusťte funkci Search (Hledat).
• Pokud celkový počet položek přesáhne 40 000, nemusí být některé položky
zobrazeny v seznamu.
28
Přehrávač fotografií
Přehrávač fotografií spustíte výběrem fotografie v aplikaci Photo & Video
(Fotografie a video). Můžete zobrazit uložené fotografie.
ČESKY
1 2
3
4
5
6 7
Popis
1
Návrat na seznam celého obsahu.
2
Spuštění hudebního přehrávače pro přehrání hudby na pozadí.
3
Přiblížení/oddálení zobrazení fotografií.
4
Spuštění prezentace.
5
Otáčení fotografií.
6
360stupňové fotografie lze zobrazit v 360 stupních.
• Použití režimu 360 stupňů na normální fotografii ji může
zdeformovat.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
7
Nastavení velikosti fotografie nebo změna rychlosti a efektu
prezentace.
29
Podporované soubory snímků
Typ souboru
Formát
Rozlišení
JPEG
.png
PNG
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: 5 760 (š) × 5 760 (v)
.bmp
BMP
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: 1 920 (š) × 1 080 (v)
ČESKY
.jpeg
.jpg
.jpe
Minimálně: 64 × 64
Maximální
Normální typ: 15 360 (š) × 8 640 (v)
Progresivní typ: 1 920 (š) × 1 440 (v)
30
Přehrávač videa
Přehrávač videa spustíte výběrem videa v aplikaci Photo & Video (Fotografie
a video). Můžete přehrát uložená videa.
ČESKY
1 2
3
4 5 6 7
Popis
1
Návrat na seznam celého obsahu.
2
Výběr jiné položky při sledování videa prostřednictvím zobrazení
seznamu přehrávání.
3
Ovládání základních nastavení přehrávání videí.
4
Umožňuje otočení videí.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
5
360stupňová videa lze zobrazit v 360 stupních.
• Použití režimu 360 stupňů na normální video jej může
zdeformovat.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
6
Přiblížením obrazovky projektoru lze prohlížet obrázky ve větší
velikosti, než má originál.
7
Nastavení doplňkových možností.
31
Nastavení dalších možností
ČESKY
1 2 3 4
5
Popis
1
Změna nastavení titulků.
2
Nastavení zvukových stop.
3
Nastavení možnosti pokračovat ve sledování, která přehraje obsah od
poslední zhlédnuté scény.
4
Nastavení nepřetržitého přehrávání.
Pokud je nastaveno nepřetržité přehrávání, po skončení přehrávání
videa se automaticky přehraje další video.
5
Návrat na základní ovládací obrazovku.
32
Podporované videosoubory
Maximální přenosová rychlost dat:
ČESKY
• Video Full HD
H.264 1 920 x 1 080 při 60P BP/MP/HP při L4.2 40 Mb/s
HEVC 1 920 x 1 080 při 60P MP při L4.1, profil Main10 při L4.1 40 Mb/s
• ULTRA HD video (pouze model ULTRA HD)
[Závisí na modelu.]
H.264 4 096 × 2 160 při 60P BP/MP/HP při L5.1 60 Mb/s
HEVC 4 096 × 2 160 při 60P MP při L5.1, profil Main10 při L5.1 60 Mb/s
Podporované externí titulky:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)
Podporované formáty vložených titulků:
• Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS),
SRT
• MP4 (mp4): Timed Text
33
Podporované kodeky videa
Přípona
Kodeky
VC-1, profil Advanced (kromě WMVA), VC-1,
profily Simple a Main
Zvuk
WMA Standard (kromě WMA v1/WMA
Speech)
Video
XviD (kromě 3 warp-point GMC), H.264/AVC,
Motion Jpeg, MPEG-4
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM,
DTS
.mp4
.m4v
.mov
Video
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1
Layer III (MP3)
.3gp
.3g2
Video
H.264/AVC, MPEG-4
Zvuk
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Video
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9,
HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM,
DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts
.trp
.tp
.mts
Video
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg
.mpeg
.dat
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.avi
.mkv
.vob
ČESKY
Video
.asf
.wmv
34
Upozornění pro přehrávání videa
ČESKY
• Některé titulky vytvořené uživatelem nemusí být zcela funkční.
• Videosoubor a soubor titulků musejí být uloženy ve stejné složce. Aby se
titulky zobrazovaly správně, musí mít soubor videa a soubor titulků shodný
název.
• Titulky v zařízení NAS (Network Attached Storage) nemusejí být u některých
modelů některých výrobců podporovány.
• Nejsou podporovány streamy s technologií Global Motion Compensation
(GMC) a Quarterpel Motion Estimation (Qpel).
• Velikosti přehrávaných souborů se mohou měnit v závislosti na kódování.
• Jsou podporovány pouze soubory aplikace Windows Media Audio verze 7
a vyšší.
• Profil AAC Main není podporován.
• Videosoubory vytvořené některými kódovacími zařízeními se nemusí přehrávat
správně.
• Videosoubory v jiném než uvedeném formátu se nemusí přehrávat správně.
• Videosoubory uložené v úložném zařízení USB, které nepodporuje funkci
vysokorychlostního přenosu, se nemusí přehrávat správně.
• Kodeky DTS jsou podporovány pouze pro přehrávání videosouborů USB a
HDMI.
ULTRA HD video (pouze model ULTRA HD)
[Závisí na modelu.]
• ULTRA HD video (pouze model ULTRA HD): 3 840 x 2 160, 4 096 x 2 160
• Některá ULTRA HD videa s kódováním HEVC, kromě obsahu oficiálně
poskytovaného společností LG Electronics, nemusí být možné přehrát.
Některé kodeky mohou být podporovány po upgradu softwaru.
Přípona
mkv / mp4 / ts
Kodeky
Video
H.264/AVC, HEVC
Zvuk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
35
Hudba
Přehrávání hudby
Hudbu můžete poslouchat pomocí aplikace Music (Hudba).
4
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Music (Hudba).
Vyberte požadované úložné zařízení.
Můžete vybrat požadované skladby ze všech svých úložných zařízení a přidat
je do seznamu MY PLAYLIST (MŮJ SEZNAM STOP).
Vyberte si požadovaný hudební obsah a vychutnejte si jej.
1
3
2
5
4
Popis
1
Zvolte požadovaný typ seznamu obsahu.
2
Můžete zvolit a odstranit obsah.
(Soubory sdílené z jiných zařízení odstranit nelze.)
3
Vyberte obsah a přidejte jej do seznamu MY PLAYLIST (MŮJ
SEZNAM STOP).
4
Otevřete hudební přehrávač.
5
Spusťte funkci SEARCH (HLEDAT).
• Pokud počet všech položek obsahu přesáhne hodnotu 5 000, některé položky
v seznamu nemusí být uvedeny.
ČESKY
1
2
3
36
Používání hudebního přehrávače
Hudební přehrávač umožňuje vybrat hudbu z jiných aplikací a přehrávat ji jako
hudbu na pozadí.
ČESKY
1 2 3 4 5 6
7
Popis
1
Hudbu lze přehrávat z vybraného úložného zařízení.
2
Můžete nastavit opakované přehrávání a náhodné přehrávání.
3
Konfigurovatelné položky se mohou u jednotlivých modelů lišit.
:O
brazovku lze během poslechu hudby vypnout nebo zobrazit
hudební přehrávač v režimu na celou obrazovku.
:M
ůžete poslouchat hudbu při vypnuté obrazovce.
37
Popis
Můžete změnit pozici hudebního přehrávače.
5
Můžete minimalizovat hudební přehrávač.
6
Tato funkce hudební přehrávač zavře.
7
Texty písní jsou dostupné pro hudební soubory, které je nabízejí.
V některých hudebních souborech lze vybrat oddíl textů a posunout
pozici přehrávání.
• Funkce textu písní je podporována pouze v některých zařízeních.
• Texty písní se nemusí zobrazit v režimu synchronizace v závislosti
na datech textů v hudebním souboru.
• Hudební přehrávač znovu otevřete stisknutím tlačítek
na dálkovém
ovladači.
• Je možné, že některé funkce hudebního přehrávače nebudete moci použít.
• Hudební přehrávač můžete také spustit následovně:
-- V aplikaci Music (Hudba) vyberte ikonu
.
-- V aplikaci Photo & Video (Fotografie a video) vyberte při prohlížení
fotografií ikonu
.
ČESKY
4
38
Formát audia
Formát
souboru
ČESKY
.mp3
.wav
.ogg
.wma
.flac
Položka
Informace
Přenosová rychlost
32 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
16 kHz až 48 kHz
Podpora
MPEG-1, MPEG-2
Kanály
mono, stereo
Přenosová rychlost
-
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 96 kHz
Podpora
PCM
Kanály
mono, stereo
Přenosová rychlost
64 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 48 kHz
Podpora
Vorbis
Kanály
mono, stereo
Přenosová rychlost
128 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 48 kHz
Podpora
WMA
Kanály
až 6 kanálů
Přenosová rychlost
-
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 96 kHz
Podpora
FLAC
Kanály
mono, stereo
• Počet podporovaných kanálů se může lišit v závislosti na vzorkovací frekvenci.
39
Prohlížeč souborů
Zobrazení souborů
Můžete zobrazit soubory dokumentů uložené na připojeném zařízení.
Stiskněte tlačítko
ČESKY
1
2
3
4
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci File Viewer (Prohlížeč souborů).
Vyberte požadované úložné zařízení.
Zvolte a zobrazte požadovaný soubor dokumentu.
1 2
Popis
1
Vyberte požadovaný typ obsahu a způsob prohlížení.
2
Můžete vybrat a odstranit požadovaný obsah.
(Soubory, které jsou sdíleny z jiných zařízení, odstranit nemůžete.)
• Pokud celkový počet položek přesáhne 40 000, nemusí být některé položky
zobrazeny v seznamu.
40
Procházení prohlížeče souborů
ČESKY
1 2 3
4 5 6
Popis
1
Návrat na seznam celého obsahu.
2
Přejde na stránku, kterou jste určili.
3
Nastavení prezentace.
4
Zvětší nebo zmenší dokument.
5
Spuštění prezentace.
6
Otočení dokumentu.
7
Umožní nastavení nabídky prohlížeče souborů.
7
41
Podporované formáty souborů
ČESKY
XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP
Microsoft Office verze 97/2000/2002/2003/2007/2010/2013/2016
Adobe PDF verze 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
Hangul verze 2007
• Prohlížeč souborů dokument přizpůsobí, takže může vypadat jinak, než jak je
zobrazen v počítači.
• U dokumentů, které obsahují obrázky, může být v průběhu přizpůsobování
zobrazeno nižší rozlišení.
• Pokud je dokument objemný nebo má mnoho stran, může nahrávání trvat
déle.
• Nepodporovaná písma mohou být nahrazena jinými písmy.
• Je možné, že se prohlížeč souborů neotevře pro dokumenty formátu Office,
které obsahují mnoho obrázků ve vysokém rozlišení. V takovém případě snižte
velikost obrazového souboru, uložte jej na úložné zařízení USB a spusťte
prohlížeč souborů znovu, nebo připojte k projektoru počítač a soubor otevřete
v počítači.
42
Připojení USB
Připojte k portu USB projektoru úložné zařízení USB (pevný disk USB, flash disk
USB) a můžete si soubory uložené na tomto zařízení zobrazit na projektoru.
ČESKY
+
Jednotka USB
flash
+
Jednotka USB-C
flash
Modely pouze s podporou rozhraní USB-C.
• Před použitím paměťových zařízení USB-C zkontrolujte, jestli je podporováno
rozhraní USB 2.0.
• Některé funkce nemusejí v závislosti na použitém kabelu či redukci z USB-C
na USB-A fungovat správně.
43
Tipy pro používání paměťových zařízení USB
ČESKY
• Paměťové zařízení USB, které má vestavěný program pro automatické
rozpoznávání nebo používá vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno.
• Některá paměťová zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí
fungovat správně.
• Pokud používáte prodlužovací kabel USB, nemusí být paměťové zařízení USB
rozpoznáno nebo nemusí správně fungovat.
• Používejte pouze paměťová zařízení USB naformátovaná se systémem
souborů FAT32 nebo NTFS v operačním systému Windows.
• Doporučujeme používat externí pevný disk USB s jmenovitým napětím 5 V
nebo nižším a jmenovitým proudem 500 mA nebo nižším.
• Doporučujeme používat rozbočovač USB nebo pevný disk s vlastním
napájením. (Pokud není napájení dostatečné, úložné zařízení USB nemusí být
správně zjištěno.)
• Doporučujeme používat flash disk USB o maximální kapacitě 32 GB nebo
pevný disk USB o maximální kapacitě 2 TB.
• Pokud pevný disk USB s funkcí úspory energie nefunguje, vypněte jej a opět
zapněte. Další informace naleznete v návodu k obsluze pevného disku USB.
• Může dojít k poškození dat paměťového zařízení USB, proto doporučujeme
všechny důležité soubory zálohovat. Za správu dat jsou zodpovědní uživatelé.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost.
• Vyberte připojené zařízení USB z nabídky INPUTS (VSTUPY) a pomocí
tlačítka EJECT (VYSUNOUT) úložné zařízení USB odpojte.
Pokud paměťové zařízení USB odpojíte bez výběru možnosti EJECT
(VYSUNOUT), na projektoru nebo paměťovém zařízení může dojít k chybě.
Nabídku INPUTS (VSTUPY) můžete otevřít zvolením tlačítka
(VSTUP)
All Inputs (Všechny vstupy).
• Další informace o ostatních způsobech připojení najdete v možnosti
Device Connector (Konektor zařízení).
• Vyberte připojené zařízení USB z nabídky INPUTS (VSTUPY) a pomocí
tlačítka FORMAT paměťové zařízení naformátujte. Po formátování
budou všechna data na úložném zařízení USB vymazána a úložiště bude
naformátováno jako souborový systém NTFS nebo FAT32.
• Po připojení paměťového zařízení USB můžete vytvořit soubor/složku, aby
byly dostupné služby projektoru Smart, jako je ukládání a načítání obrázků
miniatur.
44
Sdílení chytrého telefonu
Sdílení obsahu s chytrým telefonem
ČESKY
Pomocí sdílení obsahu si můžete užívat videa, hudbu nebo fotografie uložené na
chytrém telefonu připojeném do stejné sítě.
Připojení projektoru k chytrému telefonu
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Device Connector (Konektor zařízení).
Vyberte možnost Smartphone (Chytrý telefon).
Postupujte podle pokynů v nabídce Device Connector (Konektor zařízení).
45
Důležitá upozornění ohledně sdílení obsahu
ČESKY
• Pokud funkce sdílení obsahu nefunguje správně, zkontrolujte nastavení sítě.
• Nemusí fungovat správně v bezdrátové síti. Doporučujeme připojit pomocí
pevné sítě.
• Nemusí fungovat správně v některých síťových prostředích.
• Pokud je k jednomu zařízení připojeno více zobrazovacích zařízení, v závislosti
na výkonu serveru se obsah nemusí přehrávat správně.
• Pro sledování videa v rozlišení 1080p prostřednictvím funkce sdílení obsahu je
vyžadován směrovač, který používá frekvenci 5 GHz. Při použití směrovače o
frekvenci 2,4 GHz nebude video přehráno správně.
• Titulky jsou podporovány pouze u některých připojených zařízení.
• Jestliže je soubor s titulky přidán později, deaktivujte sdílenou složku
a následně ji opět aktivujte.
• Soubory DRM z připojeného zařízení se nepřehrávají.
• Dokonce i u formátu souboru, který je projektorem podporován, se
podporovaný formát souboru může lišit v závislosti na prostředí připojeného
zařízení.
• Příliš mnoho podsložek nebo souborů v jedné složce může mít negativní vliv
na funkci.
• Informace o souboru importovaném z připojeného zařízení se nemusí zobrazit
správně.
• V závislosti na kódování nemusí v režimu sdílení obsahu fungovat přehrávání
některých datových proudů.
46
Zobrazení chytrého telefonu
Zobrazení obrazovky mobilního zařízení na projektoru
ČESKY
1
2
3
4
5
6
7
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Screen Share.
Aktivujte na mobilním zařízení režim Miracast.
Projektor se zobrazí v seznamu dostupných zařízení v nabídce.
Abyste mohli zahájit připojování, vyberte svůj projektor.
Při spuštění připojování se zobrazí zpráva „Připojování...“.
Po navázání spojení zobrazí projektor obrazovku připojeného zařízení.
• Zařízení, které připojujete k projektoru, vždy aktualizujte na nejnovější verzi
operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
• Zařízení jiné značky než LG se nemusí připojit, i když bude rozpoznáno.
• Připojte zařízení ke směrovači o frekvenci 5 GHz, protože spojení může být
ovlivněno okolním bezdrátovým prostředím.
• Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
• U jednotlivých zařízení se liší. Další informace o zařízení, k němuž se chcete
připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.
• Po spuštění aplikace Screen Share nastavte LISTEN MODE (REŽİM
NASLOUCHÁNÍ) na On (Zap.). Zařízení můžete připojit bez spuštění aplikace
Screen Share.
• LISTEN MODE (REŽİM NASLOUCHÁNÍ) může při připojení k přístupovému
bodu ovlivnit výkon bezdrátového připojení. V případě problémů souvisejících
s výkonem bezdrátového připojení doporučujeme LISTEN MODE (REŽİM
NASLOUCHÁNÍ) vypnout.
• Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte projektor i zařízení, ke kterému se
chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.
47
Sdílení PC
Co je sdílení obsahu?
Přehrávání obsahu pomocí softwaru pro sdílení v počítači
Pokud máte v počítači operační systém Windows 7, Windows 8.1 nebo
Windows 10, můžete přehrávat hudbu, videa nebo fotografie na projektoru bez
instalace dalšího programu.
1
2
Nakonfigurujte projektor a počítač na stejnou síť. Nakonfigurujte síť i
v počítači se systémem Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10.
Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný soubor hudby, videa nebo
fotografie a pomocí funkce Přehrát v zařízení, která je součástí systému
Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10, vyberte zařízení, na němž
chcete obsah přehrát.
Chcete-li obsah přehrát na jiném zařízení, například na mobilním telefonu,
použijte příslušnou příručku s pokyny.
• I když je připojeno více projektorů nebo zařízení, vybraný soubor bude přehrán
pouze na jednom z nich. Rychlost přehrávání může být různá v závislosti na
stavu připojení k síti.
ČESKY
Sdílení obsahu vám umožní vychutnat si videa, hudbu a snímky uložené
v počítači.
48
Používání softwaru SmartShare PC pro přehrávání obsahu uloženého
v počítači
ČESKY
Software SmartShare PC můžete použít k připojení hudebních souborů,
videosouborů a souborů fotografií uložených v počítači do domácí sítě a jejich
přehrávání na projektoru.
1
2
3
4
Projektor a počítač s nainstalovaným softwarem SmartShare nakonfigurujte
na stejnou síť.
• Služba SmartShare je dostupná pouze v případě, kdy jsou projektor
a serverový počítač připojeny ke stejnému směrovači.
Stáhněte a nainstalujte si software SmartShare PC z webové stránky LG.
Před instalací zavřete všechny programy, které v počítači běží, včetně brány
firewall a antivirových programů.
Spusťte software SmartShare PC a nakonfigurujte nastavení pro sdílení.
Sdílená videa fotografie se přehrají prostřednictvím aplikace Photo & Video
(Fotografie a video) na projektoru. Sdílené hudební soubory se přehrají
prostřednictvím aplikace Music (Hudba) na projektoru.
• Chcete-li sdílený soubor přehrát na projektoru, musí být server spuštěný.
• Prostřednictvím možností
Device Connector (Konektor zařízení)
PC (Počítač) CONTENT SHARE (SDÍLENÍ OBSAHU) můžete
zkontrolovat informace na webu.
• Informace o používání softwaru SmartShare PC naleznete v nápovědě tohoto
softwaru.
49
Důležitá upozornění ohledně sdílení obsahu
ČESKY
• Pokud funkce sdílení obsahu nefunguje správně, zkontrolujte nastavení sítě.
• Nemusí fungovat správně v bezdrátové síti. Doporučujeme připojit pomocí
pevné sítě.
• Pokud je k jednomu zařízení připojeno více zobrazovacích zařízení, v závislosti
na výkonu serveru se obsah nemusí přehrávat správně.
• Nemusí fungovat správně v některých síťových prostředích.
• Pro sledování videa v rozlišení 1080p prostřednictvím funkce sdílení obsahu je
vyžadován směrovač, který používá frekvenci 5 GHz. Při použití směrovače o
frekvenci 2,4 GHz nebude video přehráno správně.
• Funkce sdílení obsahu nemusí být podporována pro směrovač, který
nepodporuje funkci multi-cast. Více informací naleznete v uživatelské příručce
ke směrovači, případně kontaktujte jeho výrobce.
• Titulky jsou podporovány pouze u některých připojených zařízení.
• Pro čtení titulků doporučujeme software SmartShare PC.
• Jestliže je soubor s titulky přidán později, deaktivujte sdílenou složku
a následně ji opět aktivujte.
• Soubory DRM z připojeného zařízení se nepřehrávají.
• Dokonce i u formátu souboru, který je projektorem podporován, se
podporovaný formát souboru může lišit v závislosti na prostředí připojeného
zařízení.
• Příliš mnoho podsložek nebo souborů v jedné složce může mít negativní vliv
na funkci.
• Informace o souboru importovaném z připojeného zařízení se nemusí zobrazit
správně.
• V závislosti na kódování nemusí v režimu sdílení obsahu fungovat přehrávání
některých datových proudů.
50
Zobrazení PC
Zobrazení obrazovky počítače na projektoru
ČESKY
Bezdrátové připojení
1
2
3
4
5
6
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Můžete spustit aplikaci Screen Share.
Na počítači přidejte zařízení s bezdrátovým připojením.
Pokud máte počítač s operačním systémem Windows 7 nebo Windows 8.1,
spusťte nástroj Intel® WiDi.
Projektor se zobrazí v seznamu dostupných zařízení.
Vyberte projektor a vyžádejte připojení.
Po navázání spojení zobrazí projektor obrazovku připojeného zařízení.
• Zařízení, které připojujete k projektoru, vždy aktualizujte na nejnovější verzi
operačního systému, aby bylo zajištěno spolehlivé připojení.
• Doporučujeme používat tuto funkci v malém dosahu.
• Ačkoli lze zařízení připojit bez bezdrátového směrovače, doporučujeme jej
připojit k 5GHz směrovači, protože na výkon může mít vliv okolní bezdrátové
prostředí.
• Projektor podporuje připojení prostřednictvím funkce Intel® WiDi verze 3.5.
• Doba odezvy se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
• Funkce se liší od verze systému Windows. Další informace o zařízení, k němuž
se chcete připojit, najdete v jeho uživatelské příručce.
• Po spuštění aplikace Screen Share nastavte LISTEN MODE (REŽİM
NASLOUCHÁNÍ) na On (Zap.). Můžete se připojit bez spuštění aplikace
Screen Share.
• Pokud zapnete LISTEN MODE (REŽİM NASLOUCHÁNÍ), může při připojení
k přístupovému bodu ovlivnit výkon bezdrátového připojení. V případě
problémů souvisejících s výkonem bezdrátového připojení LISTEN MODE
(REŽİM NASLOUCHÁNÍ) vypněte.
• Další informace najdete v aplikaci Screen Share.
• Pokud připojení opakovaně selhává, vypněte projektor i zařízení, ke kterému se
chcete připojit, poté je opět zapněte a zkuste to znovu.
Připojení kabelem
Propojte počítač s projektorem pomocí kabelu HDMI.
51
VÝHODY PROJEKTORU SMART
Přiblížení obrazu projektoru
4
5
6
7
8
3
1
2
Popis
1
Na vedlejší obrazovce je zobrazena původní obrazovka před
zvětšením.
2
Značí zvětšenou oblast, která je zobrazena na hlavní obrazovce.
3
Hlavní obrazovku lze přiblížit nebo oddálit pomocí zvětšovacího
panelu.
4
Při stisknutí tlačítka bude funkce Live Zoom vypnuta.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
ČESKY
Přiblížením obrazovky projektoru lze prohlížet obrázky ve větší velikosti, než má
originál.
Během přehrávání videa stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači nebo
kolečka (OK) na dálkovém ovladači Magic vyberte možnost START LIVE ZOOM
(SPUSTIT FUNKCI LIVE ZOOM) v pravém dolním rohu obrazovky.
52
Popis
Při sledování videa v úložném zařízení USB
Nahrávání lze spustit přiblížením videa v úložném zařízení USB. Další
informace najdete v části Zoom Recording (Nahrávání s funkcí
zoom).
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
• Tuto funkci lze používat pouze s dálkovým ovladačem Magic.
6
Aktuální obrazovku lze pozastavit nebo obnovit.
7
Je možné pořídit snímek aktuální obrazovky.
Pořízené snímky obrazovky lze zobrazit v aplikaci Photo & Video
(Fotografie a video).
8
Vedlejší obrazovku lze skrýt.
ČESKY
5
• Chcete-li funkci ukončit a vrátit se na původní obrazovku, stiskněte tlačítko
nebo
.
Tuto funkci lze ukončit také pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači.
• Pokud spustíte na zvětšené obrazovce jinou aplikaci, funkce se zavře.
Přesun pozice zvětšené obrazovky
• Metoda 1. Na hlavní obrazovce přesuňte ukazatel na dálkovém ovladači Magic
do požadované pozice a stiskněte
kolečko (OK).
• Metoda 2. Pomocí ukazatele na dálkovém ovladači Magic přetáhněte
zvětšenou oblast na vedlejší obrazovce do požadované pozice.
• Metoda 3. Na vedlejší obrazovce vyberte pomocí dálkového ovladače Magic
oblast, kterou chcete zvětšit.
• Obrazovku lze přesunout také pomocí tlačítek / / / na dálkovém
ovladači.
53
Nahrávání s funkcí zoom
Spuštění nahrávání s funkcí zoom
1
2
V aplikaci Photo & Video (Fotografie a video) během přehrávání videa
stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači nebo
kolečka (OK) na
dálkovém ovladači Magic vyberte možnost START LIVE ZOOM (SPUSTIT
FUNKCI LIVE ZOOM) v pravém dolním rohu obrazovky.
Pokud stisknete tlačítko
v pravé části obrazovky, Zoom Recording
(Nahrávání s funkcí zoom) se spustí.
1
2
3
ČESKY
Přiblížením video obsahu v úložném zařízení USB lze spustit Zoom Recording
(Nahrávání s funkcí zoom).
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
54
Popis
Ukazuje zónu, kde běží Zoom Recording (Nahrávání s funkcí zoom).
Zvětšení lze upravit otočením
kolečka (OK) na dálkovém ovladači
Magic.
• Chcete-li zónu nahrávání posunout, přesuňte ukazatel na dálkovém
ovladači Magic do požadované polohy na obrazovce a stiskněte
kolečko (OK).
• Nebo ji do požadované polohy přetáhněte pomocí ukazatele na
dálkovém ovladači Magic.
2
Zastavte a uložte Zoom Recording (Nahrávání s funkcí zoom).
3
Bez uložení obsahu Zoom Recording (Nahrávání s funkcí zoom) se
vraťte do předchozího stavu funkce Live Zoom.
ČESKY
1
• Tuto funkci lze používat pouze s dálkovým ovladačem Magic.
• Tuto funkci lze použít pouze pro video obsah uložený v úložném zařízení USB.
• Soubory Zoom Recording (Nahrávání s funkcí zoom) jsou uloženy ve
stejném umístění jako původní video obsah.
• Pokud bude původní video obsah vymazán, soubory Zoom Recording
(Nahrávání s funkcí zoom) nebude možné přehrát.
• Soubory Zoom Recording (Nahrávání s funkcí zoom) lze přehrát pouze na
projektoru LG, který funkci podporuje.
55
Používání služby Můj start
Nastavení na projektoru
1
2
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači.
Vyberte možnosti
General (Obecné) Timers (Časovače) Timer
Power On (Zapnutí časovače) Set My Starter (Nastavit službu Můj
start) a nastavte možnost na On (Zap.).
Nastavení v aplikaci LG TV Plus
1
2
3
4
Stáhněte si aplikaci LG TV Plus z obchodu s aplikacemi pro své chytré
zařízení.
Připojte projektor a chytré zařízení ke stejné síti.
Spusťte aplikaci LG TV Plus nainstalovanou ve vašem chytrém zařízení.
Vyberte službu Můj start v aplikaci LG TV Plus a nastavte možnosti.
ČESKY
Služba Můj start umožňuje zobrazování informací prostřednictvím projektoru,
např. aktuálního času, počasí a plánů, které jste přidali v chytrém zařízení.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
• Nastavením služby Můj start na projektoru nebo v aplikaci LG TV Plus
můžete nastavit automatické spouštění služby Můj start v určený čas se
zapnutím projektoru.
• Některé funkce jsou dostupné pouze po instalaci aplikace LG TV Plus
v chytrém zařízení.
56
Zobrazení plánu pomocí služby Můj start
V aplikaci LG TV Plus nastavte podle pokynů sdílení plánu s projektorem. Poté
lze na projektoru zobrazovat plány přidané v chytrém zařízení.
• Nabídka na obrazovce (OSD) projektoru se může u jednotlivých modelů lišit.
ČESKY
1
2
Stiskněte tlačítko
.
Můžete RUN MY STARTER (SPUSTIT SLUŽBU MŮJ START) výběrem času
zobrazeného v pravém horním rohu obrazovky.
• Pokud se nezobrazuje žádný čas, nastavte čas projektoru.
• Pokud je pro sdílení s projektorem nastaveno více chytrých zařízení, je
poskytnut plán z posledního chytrého zařízení nastaveného pro sdílení plánů.
• Sdílení plánů lze používat bez konfigurace možnosti Set My Starter
(Nastavit službu Můj start).
57
Využívání internetu
Používání webového prohlížeče
1
2
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Web Browser (Webový prohlížeč).
3
1
2
6
4
7
5
Popis
1
Aktuální stránku můžete přidat na domovskou obrazovku nebo
aktuální stránku přidat či odstranit v sekci Bookmarks (Záložky).
(Pokud stránku přidáte na domovskou obrazovku, můžete ji odstranit
pouze tam. V takovém případě se neodstraní ze sekce Bookmarks
(Záložky).)
2
Znovu načte aktuální stránku.
3
Můžete zapnout nebo vypnout Mini TV.
ČESKY
Webovou stránku můžete otevřít zadáním webové adresy do řádku pro adresu
URL. Pokud zadáte hledané slovo, vyhledá na bázi vyhledávače informace
o hledaném slově.
58
Popis
Přiblíží nebo oddálí obsah na obrazovce.
5
History (Historie): Můžete otevřít nebo odstranit seznam historie.
Bookmarks (Záložky): Můžete otevřít nebo odstranit seznam záložek.
Settings (Nastavení): Můžete upravit jednoduchá nastavení prohlížeče.
Encoding (Kódování): Pokud se obsah na webové stránce
nezobrazuje správně, můžete změnit jazyk.
6
Prohlížeč můžete používat v režimu na celou obrazovku. Pokud se
chcete vrátit na původní obrazovku, pomocí dálkového ovladače
posuňte ukazatel do horní části obrazovky. Zobrazí se možnost Exit
Full Screen (Ukončit režim celé obrazovky).
7
Ukončete aplikaci Web Browser (Webový prohlížeč).
ČESKY
4
• Web Browser (Webový prohlížeč) podporuje pouze média typu HTML5,
nepodporuje plug-in Flash.
• Web Browser (Webový prohlížeč) nepodporuje instalaci modulů plug-in.
• Je možné, že v aplikaci Web Browser (Webový prohlížeč) nepůjdou přehrávat
mediální soubory v jiných formátech než JPEG/PNG/GIF
• Web Browser (Webový prohlížeč) se může zavřít, pokud nebude mít
dostatek paměti.
• V aplikaci Web Browser (Webový prohlížeč) se používají pouze písma
používaná na projektoru. Proto může být text zobrazen v jiných písmech než
na počítači.
• Web Browser (Webový prohlížeč) nepodporuje stahování souborů a písem.
• Protože je Web Browser (Webový prohlížeč) prohlížečem v projektoru, může
fungovat jinak než počítačové prohlížeče.
• Protože je Web Browser (Webový prohlížeč) prohlížečem v projektoru,
nemusí se některý jeho obsah přehrávat správně.
• Dávejte pozor, aby se děti nedostaly k nevhodnému obsahu, neboť produkt
může být připojen k internetu.
• Přístup k některým aplikacím, například k webovému prohlížeči, lze zablokovat
a omezit tak přístup k nevhodnému online obsahu.
• Konfigurujte nastavení prostřednictvím
(R. nastavení)
Safety
(Bezpečnost) Application Locks (Zámky aplikace).
59
Nastavení webového prohlížeče
ČESKY
Stiskněte
v horní části obrazovky a vyberte Settings (Nastavení).
• On Startup (Při spuštění)
Můžete nastavit počáteční stránku prohlížeče na možnosti Open the New Tab
page (Otevřít stránku Nová karta)/Continue where I left off (Pokračovat
na konci předešlé relace)/Home page: (Domovská stránka:).
• Search Engines (Vyhledávače)
Můžete si nastavit výchozí vyhledávač.
• Recommended Sites (Doporučené weby)
Nastavení lze změnit tak, aby se zobrazila nabídka Recommended Sites
(Doporučené weby).
Nabídky Recommended Sites (Doporučené weby) a Most Visited Sites
(Nejnavštěvovanější Stránky) se zobrazí na nové záložce.
Nabídka Recommended Sites (Doporučené weby) nemusí být ve vaší zemi
dostupná.
Chcete-li nabídku Recommended Sites (Doporučené weby) skrýt, vyberte
možnost Off (Vypnuto) v nabídce Settings (Nastavení).
• Always Show Bookmarks Bar (Vždy Zobrazit Lištu Záložek)
Nastavení lze změnit tak, aby byl panel Bookmarks (Záložky) vždy zobrazen.
• Private Browsing (Privátní prohlížení)
Můžete si nastavení upravit tak, aby o vašem vyhledávání nebyly ukládány
žádné záznamy.
• Site Filtering (Filtrování stránek)
-- Approved Sites (Povolené stránky): Můžete si nastavení upravit tak, aby
se otevíraly pouze předem zaregistrované webové stránky.
-- Blocked Sites (Blokované Stránky): Můžete si nastavení upravit tak, aby
byly určité stránky blokovány.
* Pokud chcete využít funkci Site Filtering (Filtrování stránek), je třeba
zadat heslo projektoru.
Jako počáteční heslo je nastaveno „0000“.
60
Upozornění
Používání upozornění
ČESKY
Aplikace Notifications (Upozornění) přenáší v reálném čase upozornění
z různých aplikací a služeb LG. Zobrazuje stav spuštěných aplikací a umožňuje
zobrazit, odstranit a spravovat všechna upozornění na jediném místě.
1
2
Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
Spusťte aplikaci Notifications (Upozornění).
3
1
2
4
Popis
1
Oznámení můžete odstranit.
2
U upozornění s dlouhým obsahem stisknutím možnosti more (více)
otevřete jejich úplné zobrazení.
3
Můžete odstranit všechna oznámení.
4
Můžete spustit aplikaci nebo přejít na adresu URL.
61
SEZNAM NASTAVENÍ
Možnosti se mohou u jednotlivých modelů lišit.
ČESKY
Rychlé nastavení
Rychlé používání funkce Nastavení
Stiskněte tlačítko
(R. nastavení) na dálkovém ovladači.
Rychlé a jednoduché nastavení ovládacích prvků, jako je například Picture Mode
(Obrazový režim), Aspect Ratio (Poměr stran), Sound Out (Výstup zvuku)
a další.
1
2
3
4
5
6
7
Popis
1
Zavření položky Rychlé nastavení.
2
Nastavení možnosti Picture Mode (Obrazový režim).
3
Nastavení možnosti Aspect Ratio (Poměr stran).
4
Volba možnosti Sound Out (Výstup zvuku).
5
Možnost Sleep Timer (Časovač spánku) lze nastavit.
6
Nastavení možnosti PJT Mode (Režim PJT).
7
Nastavení více možností.
62
Nastavení obrazu
Režim obrazu
ČESKY
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Picture Mode Settings
(Nastavení režimu obrazu) Picture Mode (Obrazový režim)
Vyberte obrazový režim, který nejlépe odpovídá prostředí sledování, typu videa a
vašim představám.
Možnosti se mohou u jednotlivých modelů lišit.
V závislosti na vstupním signálu mohou být dostupné jiné obrazové režimy.
Při sledování online obsahu je možné obrazový režim změnit tak, aby odpovídal
prohlíženému obsahu.
• Vivid (Živý)
Zaostřuje obraz zvýšením kontrastu, jasu a ostrosti.
• Standard (Standardní)
Zobrazí obraz s normálním kontrastem, jasem a ostrostí.
• Cinema (Kino)
Optimalizuje obrazovku pro filmy.
• Sports (Sport)
Optimalizuje obrazovku pro sportovní přenosy. Zaostřuje obraz u rychlých
pohybů, například při kopnutí nebo hození míče.
• Game (Hra)
Optimalizuje obrazovku pro hraní her.
• HDR Effect (HDR efekt)
Tato funkce vám umožňuje vychutnat si dynamičtější a jasnější obraz úpravou
jeho světlých a tmavých oblastí. Tato funkce zajišťuje realistický obraz, i když
je úroveň gradace zdrojového obrazu vysoká.
-- Pokud nastavíte možnost Picture Mode (Obrazový režim) na hodnotu
HDR Effect (HDR efekt), nebude možné používat některá Picture Mode
Settings (Nastavení režimu obrazu).
-- Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
• Technicolour Expert (Technicolour (odborník))
Barvy byly optimalizovány renomovanými odborníky na barvy ze společnosti
Technicolour, kteří pracují na prémiovém hollywoodském obsahu.
-- Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
• Expert (Bright Room) (Expert (světlá místnost))/Expert (Dark Room)
(Expert (tmavá místnost))
V této nabídce mohou odborníci a milovníci kvality obrazu doladit ideální
obrazovou kvalitu.
63
Nastavení režimu obrazu
ČESKY
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Picture Mode Settings
(Nastavení režimu obrazu)
Tato funkce umožňuje podrobně nastavit zvolený režim obrazu.
• Contrast (Kontrast)
Nastavení kontrastu jasných a tmavých oblastí obrazovky. Čím blíže hodnotě
100, tím vyšší kontrast.
• Brightness (Jas)
Nastavení celkového jasu obrazovky. Čím blíže hodnotě 100, tím jasnější
obrazovka.
• Sharpness (Ostrost)
Nastavení ostrosti obrazu. Čím blíže hodnotě 50, tím ostřejší a čistší obraz.
• V Sharpness (Vert. ostrost)
Nastavení ostrosti hrany kontrastu ve svislém směru.
• H Sharpness (Horiz. ostrost)
Nastavení ostrosti hrany kontrastu ve vodorovném směru.
• Colour (Barva)
Zvýšení nebo snížení hloubky barev v obrazu. Čím blíže hodnotě 100, tím
hlubší barva.
• Tint (Odstín)
Nastavení poměru mezi červenou a zelenou barvou v obrazu. Čím blíže
hodnotě Červená 50, tím červenější obraz bude. Čím blíže hodnotě Zelená 50,
tím zelenější obraz bude.
• Colour Temperature (Teplota barvy)
Nastaví teplotu barev mezi hodnotami studené/střední/teplé/přirozené.
-- Nastavení, která zadáte, se použijí pouze na aktuálně vybraný vstupní
režim. Pokud chcete aktuální nastavení obrazu použít na všechny režimy
vstupu, zvolte možnost Apply to All Inputs (Použít pro všechny vstupy).
-- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného
obrazového režimu.
• Apply to All Inputs (Použít pro všechny vstupy)
Uloží aktuální přizpůsobené hodnoty nastavení zvoleného režimu obrazu pro
všechny vstupy.
• Reset
Tato možnost obnoví původní nastavení obrazu.
-- Jednotlivé obrazové režimy můžete obnovit i samostatně. Vyberte
požadovaný obrazový režim a aktivujte jej.
64
Pokročilé ovládací prvky/Ovládací prvky pro odborníky
ČESKY
Umožňuje nastavit obrazovku pro jednotlivé režimy obrazu.
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Picture Mode Settings
(Nastavení režimu obrazu) Advanced Controls (Pokročilé ovládací prvky)
• Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)
Úprava rozdílu mezi jasnými a tmavými oblastmi obrazovky na optimální
nastavení na základě jasu obrazu.
• Dynamic Colour (Dynamické barvy)
Nastavení barev a nasycení obrazu pro barevnější a živější obraz.
• Preferred Colour (Preferovaná barva)
Nastavení barvy pleti, trávy a oblohy podle vlastních představ.
• Colour Gamut (Barevný rozsah)
Volba barevné škály, která se má zobrazovat.
• Super Resolution (Super rozlišení)
Nastavení rozlišení tak, aby se nevýrazné a rozmazané oblasti zobrazovaly
čistěji.
• Gamma (Korekce gamma)
Nastavení středního jasu obrazu.
65
ČESKY
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Picture Mode Settings
(Nastavení režimu obrazu) Expert Controls (Ovládací prvky pro
odborníky)
Pokud režim obrazu nastavíte na prvky pro odborníky, můžete nastavit
následující funkce.
• Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)
Úprava rozdílu mezi jasnými a tmavými oblastmi obrazovky na optimální
nastavení na základě jasu obrazu.
• Super Resolution (Super rozlišení)
Nastavení rozlišení tak, aby se nevýrazné a rozmazané oblasti zobrazovaly
čistěji.
• Colour Gamut (Barevný rozsah)
Volba barevné škály, která se má zobrazovat.
• Edge Enhancer (Vylepšení ostrosti hran)
Okraje videa se zobrazí jasněji a výrazněji, ale přitom přirozeně.
• Colour Filter (barevný filtr)
Filtruje specifické spektrum barev v barvách RGB za účelem přesného
doladění sytosti barev a odstínu.
• White Balance (Vyvážení bílé)
Nastavení celkové teploty barev obrazovky podle vlastních představ.
• Colour Management System (Systém správy barev)
Funkce používaná odborníky při nastavení barev pomocí šestibarevného
testovacího vzoru (Red (Červená)/Green (Zelená)/Blue (Modrá)/Cyan
(Azurová)/Magenta (Purpurová)/Yellow (Žlutá)) bez ovlivnění jiných
barevných oblastí. U běžného obrazu nemusejí být změny barev patrné.
-- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného
obrazového režimu.
• Gamma (Korekce gamma)
Nastavení středního jasu obrazu.
66
Možnosti obrazu
ČESKY
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Picture Mode Settings
(Nastavení režimu obrazu) Picture Options (Možnosti obrazu)
Umožňuje provádět podrobná nastavení k další optimalizaci obrazu.
• Noise Reduction (Redukce šumu)
Vyčištění obrazu odstraněním drobných teček.
• MPEG Noise Reduction (Redukce šumu MPEG)
Omezení šumu vznikajícího při vytváření digitálního videosignálu.
• Black Level (Úroveň černé)
Kompenzace jasu a kontrastu obrazu úpravou jeho tmavosti.
• Real Cinema (Real Cinema (Reálné kino))
Možnost prožít zážitek jako v kině.
• TruMotion
Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Optimalizuje kvalitu obrazu rychle se pohybujících snímků.
-- Off (Vypnuto): Vypne funkci TruMotion.
-- Smooth (Plynulé): Zjemňuje rychle se pohybující snímky.
-- Clear (Živé): Činí rychle se pohybující snímky živější.
-- Clear Plus (Jasné plus): Činí rychle se pohybující snímky jasnější pomocí
ovládání podsvícení.
-- User (Uživatelské): Umožňuje ruční nastavení hodnot De-Judder/De-Blur.
• De-Judder: Upraví chvění na obrazovce.
• De-Blur: Snižuje efekt rozmazání pohybu.
• Pokročilá nastavení lze změnit pouze v režimu User (Uživatelské).
• Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného
obrazového režimu.
• Konfigurovatelné položky se mohou u jednotlivých modelů lišit.
67
Poměr stran
Just Scan (Pouze skenování)
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Aspect Ratio Settings
(Nastavení poměru stran) Just Scan (Pouze skenování)
Pokud tuto funkci nastavíte na hodnotu On (Zap.), lze obsah zobrazit
s poměrem stran dle zdroje obsahu. Pokud není okraj obrazovky čistý, nastavte
hodnotu Off (Vypnuto).
V případě nastavení možnosti Auto, se funkce mezi stavy On (Zap.) nebo Off
(Vypnuto) přepíná v závislosti na informacích obsažených ve videosignálu.
• Položky, které lze vybrat, se mohou dle aktuálního vstupu lišit.
ČESKY
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Aspect Ratio Settings
(Nastavení poměru stran) Aspect Ratio (Poměr stran)
Možnosti se mohou u jednotlivých modelů lišit.
V závislosti na vstupním signálu mohou být velikosti dostupných obrazovek jiné.
• 16:9
Zobrazí poměr stran 16:9.
• Original (Originální)
Změní poměr stran na 4:3 nebo 16:9 v závislosti na vstupním signálu videa.
• 4:3
Zobrazí poměr stran 4:3.
• Vertical Zoom (Vertikální zoom)
Můžete upravit vertikální rozměry obrazovky a obrazovku vertikálně zarovnat
pomocí možností Adjust Zoom Ratio (Upravit poměr zoomu) a Adjust
Screen Position (Upravit pozici obrazovky).
• All-Direction Zoom (Všesměrový zoom)
Můžete upravit horizontální/vertikální/diagonální rozměry obrazovky
a zarovnat obrazovku horizontálně/vertikálně pomocí možností Adjust Zoom
Ratio (Upravit poměr zoomu) a Adjust Screen Position (Upravit pozici
obrazovky).
68
Úspora energie
ČESKY
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Energy Saving (Úspora
energie)
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.
• Minimum/Medium (Střední)/Maximum
Aplikuje přednastavený režim Energy Saving (Úspora energie).
• Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva o vybité baterii, režim úspory energie
bude nastaven na maximum a nastavení nebude přístupné.
-- Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Test obrazu
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Picture Test (Test obrazu)
Nejprve spusťte test obrazu, který zkontroluje, zda je vstupní videosignál
v pořádku. Poté vyberte případné chyby.
Jestliže při testování obrazu nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte
připojené externí zařízení.
Test zaostření
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Focus Test (Test zostření)
Zkontroluje zaostření obrazu projektoru.
Chcete-li zaostřit obraz, použijte funkci Focus Test (Test zostření) Pomalu
otáčejte zaostřovacím kroužkem doleva nebo doprava a sledujte přitom symbol
na projekční ploše. Optimálního zaostření je dosaženo, když se levá a pravá
strana plátna zobrazují vyváženě. Během zaostřování dbejte na to, aby se
výrobek nepohyboval.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
69
Nastavení Zvuk
Režim Smart Sound
Režim zvuku
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Mode Settings
(Nastavení režimu zvuku) Sound Mode (Režim zvuku)
Pro každý žánr můžete zvolit nejvhodnější zvukový režim.
• Standard (Standardní)
Optimalizace zvuku pro všechny typy obsahu.
• Cinema (Kino)
Optimalizuje zvuk pro kino.
• Clear Voice Ⅲ
Vylepšuje čistotu hlasu.
• Sports (Sport)
Optimalizuje zvuk pro sport.
• Music (Hudba)
Optimalizace zvuku pro hudbu.
• Game (Hra)
Optimalizace zvuku pro hraní her.
ČESKY
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Smart Sound Mode (Režim
Smart Sound)
Automaticky optimalizuje zvuk dle typu obsahu.
Toto nastavení je dostupné pouze pro vnitřní reproduktor projektoru.
Tento režim lze povolit kliknutím na možnost On (Zap.) v seznamu.
• Pokud je tato funkce zapnuta, nelze režim zvuku nastavit ručně.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
70
Nastavení režimu zvuku
ČESKY
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Mode Settings
(Nastavení režimu zvuku)
Možnosti Virtual Surround Plus/ULTRA Surround, Equalizer (Ekvalizér) a
Reset lze použít pouze v případě, že je možnost Sound Mode (Režim zvuku)
nastavena na hodnotu Standard (Standardní).
Možnosti se mohou u jednotlivých modelů lišit.
• Balance (Vyvážení)
Můžete nastavit hlasitost levého a pravého reproduktoru.
• Virtual Surround Plus/ULTRA Surround
Vychutnejte si úchvatný zvuk díky efektu virtuálního prostorového
vícekanálového zvuku.
• Equalizer (Ekvalizér)
Požadovaný zvuk můžete nastavit přímou úpravou ekvalizéru.
(100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz)
• Reset
Nastavení zvukového efektu můžete obnovit na původní hodnoty.
71
Vypnout zvuk
Možnosti se mohou u jednotlivých modelů lišit.
Přehrávání zvuku prostřednictvím externího zvukového zařízení připojeného
k digitálnímu optickému portu nebo k portu HDMI (ARC)
Zvuk projektoru bude přehráván prostřednictvím externího zvukového zařízení
připojeného k digitálnímu optickému portu nebo k portu HDMI (ARC). Chceteli přehrávat zvuk prostřednictvím připojení HDMI (ARC), aktivujte funkci
SIMPLINK.
-- Pokud při aktivní funkci SIMPLINK nastavíte hodnotu Off (Vypnuto),
nastavení výstupu zvuku bude vráceno na výchozí hodnoty, aby mohla
reprodukce zvuku pokračovat.
• Pouze pro model PF50K:
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
Audio Out (HDMI ARC) (Audio výstup (HDMI ARC))
• Pouze pro model HU80K:
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
Audio Out (Optical/HDMI ARC) (Audio výstup (Optický / HDMI ARC))
ČESKY
Přehrávání zvuku prostřednictvím interních reproduktorů projektoru
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
Internal Projector Speaker (Vnitřní reproduktor projektoru)
Zvuk bude přehráván prostřednictvím interních reproduktorů projektoru.
72
ČESKY
Nastavení výstupu digitálního zvuku
• Pouze pro model PF50K:
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
Audio Out (HDMI ARC) (Audio výstup (HDMI ARC)) Digital Sound Out
(Výstup digitálního zvuku)
• Pouze pro model HU80K:
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
Audio Out (Optical/HDMI ARC) (Audio výstup (Optický / HDMI ARC))
Digital Sound Out (Výstup digitálního zvuku)
-- Tato nastavení jsou k dispozici jen v případě, že je zvolena možnost Audio
Out (Optical/HDMI ARC) (Audio výstup (Optický / HDMI ARC))/
Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Vnitřní reproduktor
projektoru + audiovýstup (optický)).
Umožňuje nastavit Digital Sound Out (Výstup digitálního zvuku).
Vstup zvuku
Auto
PCM
Výstup digitálního zvuku
MPEG
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
(Optický) Dolby Digital1)
(HDMI ARC) Dolby Digital Plus
HE-AAC
Dolby Digital
DTS
DTS / PCM
DTS Express
DTS / PCM
DTS-HD MA
PCM / DTS
Vše
PCM
1) K dispozici pouze pro modely s optickým digitálním portem.
73
Bezdrátové připojení a používání audiozařízení
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
LG Sound Sync / Bluetooth
Můžete bezdrátově připojit audiozařízení Bluetooth nebo sluchátka Bluetooth
a vychutnat si zvuk projektoru v lepší kvalitě a pohodlněji.
• Pokud jste nedávno připojili zařízení, které podporuje funkci LG Sound Sync,
tato funkce se automaticky pokusí k tomuto zařízení připojit.
• U některých zařízení se při zapnutí projektoru tato funkce automaticky pokusí
připojit k naposledy připojenému zařízení.
• Doporučujeme připojit zvukové zařízení LG, které podporuje funkci LG Sound
Sync, pomocí režimu LG TV nebo LG Sound Sync na zařízení.
• Stisknutím možnosti DEVICE SELECTION (VÝBĚR ZAŘÍZENÍ) zobrazíte
připojená zařízení nebo zařízení, která lze připojit, a připojte kterékoli z nich.
• Pro nastavení hlasitosti připojeného zařízení můžete použít dálkový ovladač
projektoru.
• Pokud se zařízení nepodaří připojit, zkontrolujte napájení zařízení, ke kterému
se chcete připojit, a zda audiozařízení pracuje správně.
• U některých zařízení Bluetooth se může stát, že se zařízení nepřipojí správně
nebo může dojít k nestandardnímu chování, například k posunu obrazu a
zvuku.
• Zvuk může být trhaný nebo může být snížená kvalita zvuku, pokud:
-- je zařízení Bluetooth příliš daleko od projektoru,
-- se mezi zařízením Bluetooth a projektorem nacházejí překážky nebo
-- jsou zařízení používána společně s rádiovým zařízením, jako je například
mikrovlnná trouba nebo bezdrátová síť LAN.
• Použití reproduktorů s funkcí Bluetooth, které podporují duální / dvojitý /
2kanálový režim, společně s dálkovým ovladačem Magic může omezit výkon
reproduktorů.
ČESKY
Připojení a používání audiozařízení podporujícího technologii LG Sound Sync
(Optický)
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
LG Sound Sync (Optical) (LG Sound Sync (Optický))
Audiozařízení podporující technologii LG Sound Sync (Optical) (LG Sound
Sync (Optický)) můžete připojit k portu optického digitálního výstupu zvuku
a vychutnat si zvuk projektoru v lepší kvalitě a pohodlněji.
• K dispozici pouze pro modely s optickým digitálním portem.
• Pro nastavení hlasitosti připojeného zařízení můžete použít dálkový ovladač
projektoru.
74
ČESKY
Použití audio výstupu (linkového výstupu) / kabelových sluchátek
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
Audio Out (Line Out) (Audio výstup (linkový výstup))/Wired Headphones
(Kabelová sluchátka)
Vyberte možnost Wired Headphones (Kabelová sluchátka) nebo Audio Out
(Line Out) (Audio výstup (linkový výstup)), pokud chcete optimalizovat výstup
zvuku podle připojeného zařízení.
• Pokud připojíte kabelová sluchátka, když je projektor zapnutý, budou kabelová
sluchátka automaticky rozpoznána a použita k reprodukci zvuku.
Současné přehrávání zvuku prostřednictvím interních reproduktorů
projektoru i externího zvukového zařízení
Zvuk je možné přehrávat prostřednictvím několika zařízení současně.
• Použití možnosti Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Vnitřní
reproduktor projektoru + audiovýstup (optický))
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
Internal Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Vnitřní reproduktor
projektoru + audiovýstup (optický))
-- Zvuk bude přehráván současně prostřednictvím interních reproduktorů
projektoru i zvukového zařízení připojeného k digitálnímu optickému portu
pro výstup zvuku.
-- K dispozici pouze pro modely s optickým digitálním portem.
• Použití možnosti Internal Projector Speaker + Wired Headphones (Vnitřní
reproduktor projektoru + kabelová sluchátka)
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
Internal Projector Speaker + Wired Headphones (Vnitřní reproduktor
projektoru + kabelová sluchátka)
-- Zvuk bude přehráván současně prostřednictvím interních reproduktorů
projektoru i výstupu pro Wired Headphones (Kabelová sluchátka).
75
Aut. hlasitost
Nastavení synchronizace s AV
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) AV Sync Adjustment
(Nastavení synchronizace s AV)
Můžete upravit synchronizaci zvuku z aktivního reproduktoru.
Čím blíže ke znaménku mínus (-), tím kratší doba výstupu zvuku. Čím blíže
ke znaménku plus (+), tím delší doba výstupu zvuku v porovnání s výchozí
hodnotou.
(Pokud je ale Sound Out (Výstup zvuku) nastaven na LG Sound Sync /
Bluetooth, lze dobu výstupu zvuku nastavit jen na rychlejší. V takovém případě
platí, že čím blíže ke znaménku plus (+), tím rychlejší výstup zvuku v porovnání
s výchozí hodnotou.)
Vyberete-li možnost Bypass, bude výstup zvuku z externího zařízení s nulovým
zpožděním. Výstup zvuku může předcházet videu, protože zpracování vstupu
videa v projektoru může trvat déle.
Test zvuku
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Test (Test zvuku)
Sound Test (Test zvuku) se používá pro ověření, zda je výstup signálu
v pořádku, a pro nalezení případných chyb.
Jestliže při testování nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte připojené
externí zařízení.
• Test zvuku je možný provést pouze prostřednictvím vnitřního reproduktoru
projektoru.
ČESKY
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Auto Volume (Automatické
nastavení hlasitosti)
Kliknutím na možnost On (Zap.) upravíte hlasitost automaticky.
Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
76
Síť
Název projektoru
ČESKY
(R. nastavení)
Network (Síť) Projector Name (Název
projektoru)
K nastavení názvu projektoru Smart, který bude používán v síti, můžete použít
klávesnici na obrazovce.
• Je možné zadat až 30 znaků anglické abecedy.
Kabelové připojení (Ethernet)
(R. nastavení)
Network (Síť) Wired Connection (Ethernet)
(Kabelové připojení (Ethernet))
Při navázání připojení kabelem se projektor automaticky připojí k síti.
Pokud chcete nastavení připojení k síti změnit, v Nastavení sítě zvolte možnost
Edit (Upravit).
Připojení Wi-Fi
(R. nastavení)
Network (Síť) Wi-Fi Connection (Připojení
k síti Wi-Fi)
Pokud jste projektor nastavili na bezdrátovou síť, můžete zkontrolovat dostupné
bezdrátové internetové sítě a připojit se k nim.
• Add a Hidden Wireless Network (Přidat skrytou bezdrátovou síť)
Pokud zadáváte přímo název sítě, můžete přidat bezdrátovou síť.
• Connect via WPS PBC (Připojit přes WPS PBC)
Jednoduché připojení po stisknutí tlačítka bezdrátového přístupového bodu
s podporou PBC.
• Connect via WPS PIN (Připojit přes WPS PIN)
Jednoduché připojení po zadání kódu PIN bezdrátového přístupového bodu,
k němuž se chcete připojit, na internetové stránce konfigurace přístupového
bodu.
• Advanced Wi-Fi Settings (Pokročilá nastavení Wi-Fi)
Pokud zadáváte přímo síťové informace, můžete zadat bezdrátovou síť.
77
Wi-Fi Direct
1
2
3
4
5
6
Zapněte funkci Wi-Fi Direct na zařízení, které chcete připojit.
Zobrazí se seznam zařízení, která je možné k projektoru připojit.
Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Pokud dané zařízení přijme požadavek, dojde k připojení pomocí funkce
Wi-Fi Direct.
Z požadovaného připojeného zařízení vyberte soubory videa, hudby
a fotografií, které chcete otevřít na projektoru prostřednictvím aplikace LG
TV Plus nebo funkce pro sdílení obsahu.
Můžete otevřít soubory uložené na zařízeních, která jsou připojená
prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct, v aplikaci Photo & Video (Fotografie
a video) a Music (Hudba).
LG Connect Apps
(R. nastavení)
Network (Síť) LG Connect Apps
Funkce LG Connect Apps poskytuje aplikace pro sdílení fotografií nebo dálkové
ovládání mobilními zařízeními, které umožňují používat a ovládat některé funkce
projektoru.
Nastavte možnost LG Connect Apps na hodnotu On (Zap.). (Až funkci
přestanete používat, nastavte ji zpět na hodnotu Off (Vypnuto).)
• Pokud chcete všechna zařízení od projektoru odpojit, klikněte na obrazovce na
možnost REVOKE PAIRING (ZRUŠIT PÁROVÁNÍ).
ČESKY
(R. nastavení)
Network (Síť) Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení projektoru k zařízení, které podporuje
funkci Wi-Fi Direct, bez připojení k internetu. Můžete otevřít soubory uložené na
zařízeních, která jsou připojená prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct, v aplikaci
Photo & Video (Fotografie a video) a Music (Hudba).
78
Obecná nastavení
Jazyk
ČESKY
(R. nastavení)
General (Obecné) Jazyk (Language)
Můžete si zvolit jazyk nabídek zobrazovaných na obrazovce.
• Menu Language (Jazyk nabídky)
Slouží k nastavení jazyka nabídek zobrazených na obrazovce.
• Keyboard Languages (Jazyk klávesnice)
Zvolí jazyk pro klávesnici na obrazovce.
Místo
(R. nastavení)
General (Obecné) Location (Místo)
Můžete změnit nastavení místa projektoru Smart.
• Service Area Postcode (PSČ oblasti služeb)
Tato funkce se používá k nastavení místa používání projektoru zadáním
vašeho PSČ.
• LG Services Country (Země pro poskytování služeb společnosti LG)
Pokud nenastavíte možnost Set Automatically (Nastavit automaticky),
můžete zemi vybrat ručně.
-- Pokud nejste připojeni k síti, musíte nastavení země provést manuálně.
-- Konfigurovatelné položky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
79
Čas a datum
Časovač vypnutí
(R. nastavení)
General (Obecné) Timers (Časovače) Sleep
Timer (Časovač spánku)
Nastaví vypnutí projektoru v určitý čas.
Pokud chcete funkci Sleep Timer (Časovač spánku) deaktivovat, vyberte
možnost Off (Vypnuto).
Zapnutí časovače/Vypnutí časovače
(R. nastavení)
General (Obecné) Timers (Časovače) Timer
Power On (Zapnutí časovače)/Timer Power Off (Vypnutí časovače)
Můžete nastavit čas zapnutí/vypnutí projektoru.
Pokud Timer Power On (Zapnutí časovače)/Timer Power Off (Vypnutí
časovače) nechcete nastavit, vyberte možnost Off (Vypnuto).
• K používání funkce Timer Power On (Zapnutí časovače)/Timer Power Off
(Vypnutí časovače) je nutné správně nastavit čas.
• Pokud po dobu 120 minut nestisknete žádná tlačítka, projektor se
automaticky vypne, a to i v případě, že byl zapnut v čase nastaveném ve
funkci Timer Power On (Zapnutí časovače).
Automatické vypnutí
(R. nastavení)
General (Obecné) Timers (Časovače) Auto
Off (Automatické vypnutí)
Jestliže není přítomen žádný signál ani klíč, projektor se po uplynutí stanovené
doby automaticky vypne.
ČESKY
(R. nastavení)
General (Obecné) Time & Date (Čas a datum)
Můžete zkontrolovat nebo změnit nastavený čas při sledování projektoru.
Set Automatically (Nastavit automaticky)
Automaticky nastaví čas zobrazený na obrazovce projektoru podle sítě.
• Time (Čas)/Date (Datum)/Time Zone (Časové pásmo)
Pokud je aktuálně natavený čas nesprávný, můžete čas a datum ručně změnit.
• Custom Time Zone (Vlastní časové pásmo)
Když v nabídce Time Zone (Časové pásmo) zvolíte Custom (Vlastní),
aktivuje se nabídka Custom Time Zone (Vlastní časové pásmo).
80
Nastavit službu Můj start
ČESKY
(R. nastavení)
General (Obecné) Timers (Časovače) Timer
Power On (Zapnutí časovače) Set My Starter (Nastavit službu Můj start)
Pokud nastavíte službu Můj start na projektoru nebo v aplikaci LG TV
Plus v mobilním zařízení, můžete prostřednictvím projektoru dostávat
personalizované informace, například počasí a plány. Nastavte možnost Set My
Starter (Nastavit službu Můj start) na hodnotu On (Zap.).
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
• Konfigurovatelné položky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
• Informace o počasí lze zobrazit, pouze když jste připojeni k síti.
Správa účtu
(R. nastavení)
General (Obecné) Account Management
(Správa účtu)
Umožňuje spravovat informace o účtu a nastavení.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Režim Eco
(R. nastavení)
General (Obecné) Eco Mode (Režim Eco)
Slouží k nastavení možností napájení tak, aby se snížila spotřeba energie.
• Auto Power Off (Automatické vypnutí)
Nastaví automatické vypnutí projektoru, pokud po určitou dobu nezaznamená
žádnou aktivitu uživatele.
• HDD Eco Mode (Režim HDD Eco)
Pokud režim nastavíte na On (Zap.), pevný disk USB připojený k projektoru
přejde do režimu úspory energie, jestliže se delší dobu nepoužívá.
81
Mobilní projektor zapnutý
SIMPLINK (HDMI-CEC)
(R. nastavení)
General (Obecné) SIMPLINK (HDMI-CEC)
Pomocí dálkového ovladače projektoru můžete pohodlně ovládat a používat řadu
multimediálních zařízení připojených prostřednictvím HDMI.
Autom. kor. lichoběž. zkresl.
(R. nastavení)
General (Obecné) Auto Keystone
(Automatický základní kámen)
Auto Keystone (Automatický základní kámen) zajistí obdélníkový obraz tím,
že automaticky upraví číslo digitální korekce lichoběžníkového zkreslení, pokud je
nakloněním projektoru způsobeno lichoběžníkové zkreslení promítaného obrazu.
• On (Zap.)
Automatické nastavení čísla digitální korekce lichoběžníkového zkreslení.
• Off (Vypnuto)
Ruční nastavení čísla digitální korekce lichoběžníkového zkreslení.
ČESKY
(R. nastavení)
General (Obecné) Mobile Projector On
(Mobilní projektor zapnutý)
Pokud je funkce Turn on via Wi-Fi (Zapnout přes síť Wi-Fi) nebo Turn on via
Bluetooth (Zapnout přes Bluetooth) nastavena na hodnotu On (Zap.), můžete
projektor zapnout prostřednictvím aplikace, která podporuje funkci Mobile
Projector On (Mobilní projektor zapnutý), nebo zobrazit obrazovku aplikace
pomocí projektoru.
• Funkce Turn on via Wi-Fi (Zapnout přes síť Wi-Fi) musí být použita
v aplikaci chytrého zařízení, které funkci podporuje.
• Funkci Turn on via Bluetooth (Zapnout přes Bluetooth) lze používat pouze
s určitými chytrými telefony LG Electronics.
• Projektor musí být připojen k síti.
• Projektor musí být zapojen do elektrické sítě.
• Projektor a zařízení, které se má použít, musí být připojeny ke stejné síti.
• Při prvním připojení se ujistěte, že zařízení, které se bude používat, je
připraveno k připojení.
• Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
82
Kor. lich. zkr.
ČESKY
(R. nastavení)
General (Obecné) Keystone (Kor. lich. zkr.)
Jestliže projektor není nastaven ve správném úhlu k plátnu, upraví funkce
Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení horní a dolní šířku a zabrání tak
zkreslení obrazu do tvaru lichoběžníku.
Režim PJT
(R. nastavení)
General (Obecné) PJT Mode (Režim PJT)
Tato funkce obrátí promítaný obraz vzhůru nohama nebo jej horizontálně
převrátí.
Automatické zapnutí
(R. nastavení)
General (Obecné) Auto Power (Automatické
zapnutí)
Při tomto nastavení se projektor automaticky zapne, pokud je k němu připojen
napájecí kabel. Bateriové modely se však zapnou ihned, jakmile bude tlačítko
napájení přepnuto do polohy
.
• Pouze pro model PF50K:
-- On (Zap.): Jakmile bude tlačítko napájení projektoru přepnuto do polohy
, projektor se zapne.
-- Off (Vypnuto): Jakmile bude tlačítko napájení projektoru přepnuto do
polohy
, projektor přejde do pohotovostního režimu.
• Pouze pro model HU80K:
-- On (Zap.): Když je k projektoru připojen napájecí kabel, automaticky se
zapne.
-- Off (Vypnuto): Když je k projektoru připojen napájecí kabel, přejde do
pohotovostního režimu.
83
Vysoká nadmořská výška
Bezdrátová klávesnice LG
(R. nastavení)
General (Obecné) LG Wireless Keyboard
(Bezdrátová klávesnice LG)
Tato funkce umožňuje připojit k vašemu zařízení bezdrátovou klávesnici LG.
Zapněte zařízení, nastavte jej do režimu párování a pak klikněte na možnost
CONNECT (PŘIPOJIT) na obrazovce projektoru.
• Podporovaná klávesnice
-- Klávesnice LG Rolly Keyboard
• Pokud jste již dříve připojovali nějakou bezdrátovou klávesnici LG, po zapnutí
projektoru se k němu opět automaticky připojí.
• Pokud chcete stávající připojení zrušit, klikněte na možnost DISCONNECT
(ODPOJİT).
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Nápověda nastavení
(R. nastavení)
General (Obecné) Settings Help (Nápověda
nastavení)
Pokud vyberete nabídky nastavení, zobrazí se vám tipy nastavení. V nastavení
můžete zapnout/vypnout okno s popisem.
ČESKY
(R. nastavení)
General (Obecné) High Altitude (Vysoká
nadmořská výška)
Jestliže je projektor používán ve vyšší nadmořské výšce než 1 200 metrů,
zapněte tuto funkci.
Jinak se projektor může přehřát nebo se může aktivovat jeho ochranná funkce.
Jestliže k tomu dojde, projektor vypněte a po několika minutách znovu zapněte.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
84
Spořič obrazovky
ČESKY
(R. nastavení)
General (Obecné) Screen Saver (Spořič
obrazovky)
Pokud aktuálně zobrazená aplikace zůstane spuštěna jednu hodinu bez reakce
uživatele, nahradí ji Screen Saver (Spořič obrazovky).
Obnovit původní nastavení
(R. nastavení)
General (Obecné) Reset to Initial Settings
(Obnovit původní nastavení)
Slouží k obnovení výchozích nastavení projektoru. Tato akce vrátí všechna
nastavení na výchozí hodnoty.
Po obnovení se projektor automaticky vypne a zapne.
• Pokud je možnost Safety (Bezpečnost) nastavena na hodnotu On (Zap.), je
pro použití funkce Reset to Initial Settings (Obnovit původní nastavení)
potřeba zadat heslo.
• Během inicializace projektor nevypínejte.
• Doporučujeme projektor resetovat pomocí funkce Reset to Initial Settings
(Obnovit původní nastavení), než jej prodáte nebo předáte třetí straně.
O tomto projektoru
(R. nastavení)
General (Obecné) About This Projector
(O tomto projektoru)
Můžete zkontrolovat informace o službách zákazníkům. (Aktualizace softwaru,
informace o projektoru, licenční smlouvy atd.)
Automatická diagnóza
(R. nastavení)
General (Obecné) Self Diagnosis (Vlastní
diagnostika)
Řeší potíže s fungováním, které se mohou při používání výrobku vyskytnout.
85
HDMI ULTRA HD Deep Colour
Rozlišení
3 840 × 2 160p
4 096 × 2 160p
Snímková
frekvence (Hz)
50
59,94
60
Hloubka barev / barevné
vzorkování
8 bit
YCbCr 4:2:0
10 bit
12 bit
YCbCr 4:2:01)
YCbCr 4:2:21)
YCbCr 4:4:41)
-
-
RGB 4:4:41)
-
-
1) Podporováno, když je možnost HDMI ULTRA HD Deep Colour nastavena
na hodnotu On (Zap.).
• Nastavení lze změnit pouze pro aktuálně použitý vstup HDMI.
• Pro každý port HDMI lze vybrat jiné nastavení.
• Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
Přepínání režimů projektoru
(R. nastavení)
General (Obecné) Home/Store Mode (Režim
Doma/Režim Obchod)
Můžete zvolit mezi možnostmi Home Mode (Režim Doma) a Store Mode
(Režim Obchod).
Chcete-li projektor používat doma, zvolte možnost Home Mode (Režim Doma).
Store Mode (Režim Obchod) zvolte jen v případě, že je projektor předváděn
v obchodě. Režim Obchod je optimalizován na předvádění v obchodě.
ČESKY
(R. nastavení)
General (Obecné) HDMI ULTRA HD Deep
Colour
Pokud zařízení připojené ke vstupnímu portu HDMI podporuje také funkci ULTRA
HD Deep Colour, může být obraz jasnější.
Pokud ji však zařízení nepodporuje, nemusí fungovat správně. V takovém
případě změňte nastavení ULTRA HD Deep Colour projektoru na hodnotu Off
(Vypnuto).
• Podporované rozlišení obrazu
-- Zapnout: Podporuje rozlišení 4K při 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0).
-- Vypnout: Podporuje rozlišení 4K při 60 Hz (4:2:0).
86
Nastavení Bezpečnost
ČESKY
• Nastavte možnost Safety (Bezpečnost) na On (Zap.).
• Jako počáteční heslo je nastaveno „0000“.
Pokud je jako Země nastavena Česká republika, výchozí heslo není „0000“, ale
„1234“.
• Konfigurovatelné položky se mohou u jednotlivých modelů lišit.
Zámky aplikace
(R. nastavení)
Safety (Bezpečnost) Application Locks
(Zámky aplikace) Zvolte aplikace, které chcete uzamknout.
Aplikace můžete zamknout nebo odemknout.
• Pokud je aplikace aktuálně spuštěná, není funkce uzamčení okamžitě
dostupná.
Zámky vstupu
(R. nastavení)
Safety (Bezpečnost)
vstupu) Zvolte vstupy, které chcete uzamknout.
Můžete aktivovat nebo deaktivovat zámky vstupu.
Input Locks (Zámky
Obnovit heslo
(R. nastavení)
Safety (Bezpečnost)
(Resetovat heslo)
Můžete nastavit nebo změnit heslo projektoru.
Reset Password
87
Usnadnění
Možnosti ukazatele
Pointer Options
Transparentnost nabídky
(R. nastavení)
Accessibility (Dostupnost) Menu
Transparency (Transparentnost nabídky)
U některých funkcí zobrazených na obrazovce projektoru můžete nastavit
průhlednost obrazovky rozhraní.
Pokud tuto možnost nastavíte na hodnotu Off (Vypnuto), zobrazí se obrazovky
rozhraní jako neprůhledné.
Vysoký kontrast
(R. nastavení)
Accessibility (Dostupnost) High Contrast
(Vysoký kontrast)
Pokud je tato funkce nastavena na hodnotu On (Zap.), upraví pozadí některých
nabídek na obrazovce a barvy písem tak, aby byl kontrast mezi světlými a
tmavými oblastmi menší.
• Efekt dočasně zmizí při konfiguraci nastavení Picture Mode (Obrazový
režim) nebo Aspect Ratio (Poměr stran).
ČESKY
(R. nastavení)
Accessibility (Dostupnost)
(Možnosti ukazatele)
Můžete nastavit rychlost a tvar ukazatele na obrazovce.
88
Aktualizace softwaru
Využívá aktualizaci softwaru ke kontrole a získání poslední verze.
(R. nastavení)
General (Obecné) About This Projector
(O tomto projektoru)
ČESKY
Menu
CHECK FOR
UPDATES
(VYHLEDAT
AKTUALIZACE)
Allow Automatic
Updates (Povolit
automatické
aktualizace)
Popis
Při kontrole nejnovější verze aktualizací lze provést
aktualizace pouze tehdy, když je k dispozici soubor
aktualizace pozdější verze.
Projektor automaticky kontroluje verzi softwaru, ale
pokud je třeba, můžete provést kontrolu ručně.
Pokud je vybrána možnost Allow Automatic Updates
(Povolit automatické aktualizace), když je k dispozici
aktualizace, aktualizace se automaticky spustí bez
zobrazení dotazu.
Pokud není vybrána možnost Allow Automatic Updates
(Povolit automatické aktualizace), když je k dispozici
aktualizace, aktualizace se spustí po zobrazení dotazu.
• Konfigurovatelné položky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
• Poslední verzi lze získat prostřednictvím internetového připojení.
• Pokud software nebude aktualizován, určité funkce nemusí fungovat správně.
89
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
Neobvyklé fungování
Obrazovka se rozsvítí až chvíli po zapnutí.
• Prodleva je způsobena procesem odstraňování případného šumu během
zapínání. Nejedná se o závadu produktu.
Ukazatel dálkového ovladače Magic se na obrazovce nezobrazuje.
[Závisí na zemi]
• Dálkový ovladač Magic má pravděpodobně vybité baterie.
Vyměňte baterie a dálkový ovladač Magic znovu zaregistrujte podle pokynů
v části DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC v Uživatelské příručce.
• To platí pouze pro modely, které podporují dálkový ovladač Magic.
Projektor nelze zapnout.
• Ujistěte se, že je elektrická zástrčka projektoru správně zapojena do zásuvky.
• Pokud používáte rozdvojku, zkontrolujte, zda funguje správně.
• Pokuste se zapnout projektor pomocí tlačítka na projektoru.
Na obrazovce se zobrazí zpráva, že není signál.
• Ujistěte se, že je k projektoru správně připojen kabel HDMI.
• Přejděte do nabídky
a zvolte připojený vstup.
• Zkontrolujte, zda je externí zařízení, jako například set-top box nebo Blu-ray
přehrávač, zapnuto.
Připojené zařízení USB nefunguje.
• Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení USB a o kabel USB verze 2.0 nebo vyšší.
ČESKY
Pokud se setkáte s některým problémem uvedeným níže, nejprve vyzkoušejte
nabízená řešení. Nemusí se jednat o závadu produktu.
Informace o službách zákazníkům v případě problémů s produktem jsou
dostupné v projektoru v nabídce
(R. nastavení)
General
(Obecné) About This Projector (O tomto projektoru).
90
Problémy s obrazovkou
ČESKY
Nejprve pomocí možnosti
(R. nastavení)
Picture (Obraz)
Picture Test (Test obrazu) zkontrolujte, zda projektor funguje normálně.
Pokud používáte set-top box, vypněte jej a poté znovu zapněte.
Ujistěte se, že je set-top box řádně připojen k projektoru.
Na obrazovce se na okamžik zobrazí svislé nebo vodorovné pruhy nebo síť a
obraz je roztřesený.
• Nepoužívejte předměty, jakou jsou bezdrátové telefony, vysoušeče vlasů
nebo elektrické vrtačky. Tento problém je způsoben vysokofrekvenčními
elektronickými zařízeními, například jiným projektorem, nebo silnými
elektromagnetickými zdroji.
Na obrazovce vidím svislé pruhy ve všech čtyřech směrech nebo rozmazané
barvy, když se pokusím provést připojení k rozhraní HDMI.
•
(R. nastavení)
Picture (Obraz) Aspect Ratio Settings
(Nastavení poměru stran) Just Scan (Pouze skenování)
Nastavte možnost Just Scan (Pouze skenování) na hodnotu Off (Vypnuto).
Možnost Just Scan (Pouze skenování) zobrazí původní obraz tak, jak je.
Pokud signál obsahuje šum, můžete na obrazovce vidět šum ve všech čtyřech
směrech.
Při použití kabelu HDMI je obrazovka prázdná nebo je obraz rozmazaný.
• Zkontrolujte, zda kabel HDMI® odpovídá požadovaných standardům. Pokud
se nejedná o certifikovaný kabel HDMI®, obraz může blikat nebo nemusí být
vidět vůbec.
• Zkontrolujte, zda je kabel správně zapojen. Blikání obrazu může být způsobeno
nespolehlivým kontaktem.
91
Problémy se zvukem
Sound
Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk.
•
(R. nastavení)
Sound (Zvuk) Sound Out (Výstup zvuku)
Zkontrolujte, zda je Sound Out (Výstup zvuku) nastaven na Internal
Projector Speaker + Audio Out (Optical) (Vnitřní reproduktor projektoru
+ audiovýstup (optický)) nebo Internal Projector Speaker (Vnitřní
reproduktor projektoru).
Jestliže používáte set-top box, nebude se ozývat žádný zvuk, pokud nastavíte
hlasitost set-top boxu nebo projektoru na 0 nebo pokud povolíte ztlumení
zvuku. Nastavte hlasitost na správnou úroveň.
Když připojím zařízení k portu HDMI nebo USB, zvuk se nepřehrává.
• Zkontrolujte, zda používáte vysokorychlostní kabel HDMI®.
• Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení USB a o kabel USB verze 2.0 nebo vyšší.
• Použijte normální hudební soubor (*.mp3, *.wav, *.ogg, *.wma).
ČESKY
Nejprve pomocí možnosti
(R. nastavení)
Sound (Zvuk)
Test (Test zvuku) zkontrolujte, zda projektor funguje normálně.
Pokud používáte set-top box, vypněte jej a poté znovu zapněte.
Ujistěte se, že je set-top box řádně připojen k projektoru.
92
Problémy s připojením k počítači
ČESKY
Po připojení k počítači zůstane obrazovka prázdná.
• Zkontrolujte, zda je počítač správně připojen k projektoru.
• Vypněte a zapněte projektor pomocí dálkového ovladače.
• Když je projektor zapnutý, restartujte počítač.
• Zkontrolujte, zda aktuální rozlišení obrazovky podporuje vstup z počítače.
• Chcete-li použít zobrazení na dvou monitorech, zkontrolujte, zda tuto funkci
počítač nebo notebook podporuje.
• Znovu připojte vysokorychlostní kabel HDMI.
• Pokud je výstupní port RGB počítače připojen ke vstupnímu portu HDMI
projektoru, použijte redukci RGB na HDMI.
V případě, že použijete redukci HDMI na RGB, neuvidíte na obrazovce žádný
obraz.
Když je počítač připojen kabelem HDMI, zvuk se nepřehrává.
• U výrobce zvukové karty si zkontrolujte výstup zvuku přes HDMI.
(Videokarty určené pro souborový formát DVI je nutné připojit samostatně
prostřednictvím zvukového kabelu.)
Po připojení k počítači se obraz vypne nebo posune.
• Nastavte rozlišení, které podporuje vstup z počítače. (Po změně rozlišení
počítač restartujte.)
93
Fotografie a video Problémy s přehráváním filmů
Další informace o podporovaných souborech najdete v části „PŘEHRÁVÁNÍ
SOUBORŮ Z JINÝCH ZAŘÍZENÍ“.
Zobrazuje se zpráva „Tento soubor není podporován“ nebo se přehrává
pouze zvuk bez videa.
• Zkontrolujte, zda se soubor správně přehrává v přehrávači videa na počítači.
Zkontrolujte také, zda není poškozen.
• Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
• Zkontrolujte, zda je podporováno příslušné rozlišení.
• Zkontrolujte, zda je podporován kodek videa.
• Zkontrolujte, zda je podporována daná snímková frekvence.
Zobrazuje se zpráva „Toto audio není podporováno“ nebo se přehrává pouze
obraz.
• Zkontrolujte, zda se soubor správně přehrává v přehrávači videa na počítači.
Zkontrolujte také, zda není poškozen.
• Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
• Zkontrolujte, zda je podporován audio kodek.
• Zkontrolujte, zda je podporována daná přenosová rychlost.
• Zkontrolujte, zda je podporována daná vzorkovací frekvence.
• Zkontrolujte, zda je podporována separace zvukových kanálů.
ČESKY
Nemohu najít soubor v nabídce Photo & Video (Fotografie a video).
• Zkontrolujte, zda lze soubory uložené na zařízení USB přečíst v počítači.
• Zkontrolujte, zda je přípona souboru podporována.
94
ČESKY
Nezobrazují se titulky.
• Zkontrolujte, zda se soubor správně přehrává v přehrávači videa na počítači.
Zkontrolujte také, zda není poškozen.
• Zkontrolujte, zda má soubor titulků stejný název jako soubor videa.
• Zkontrolujte také, zda jsou oba soubory (titulky a video) ve stejné složce.
• Zkontrolujte, zda je podporován daný formát titulků.
• Zkontrolujte, zda je podporován příslušný jazyk. (Jazyk titulků můžete
zkontrolovat otevřením souboru v Poznámkovém bloku.)
• Pokud je nesprávně nastavené kódování titulků, nemusí se titulky zobrazit
správně.
Na ovládacím panelu dole na obrazovce přehrávání videa zvolte
a změňte hodnotu CODE PAGE (KÓDOVACÍ STRÁNKA).
• Pokud přehráváte soubor videa uložený v jiném zařízení pomocí funkce
sdílení obsahu, titulky nemusí být k dispozici v závislosti na programu, který
používáte.
95
Problémy s připojováním k síti
Vedle projektoru se zobrazuje X
• Zkontrolujte projektor nebo přístupový bod (směrovač).
• Zkontrolujte připojení projektoru, přístupového bodu (směrovače)
a kabelového modemu.
• V následujícím pořadí vypněte a zapněte:
1. Kabelový modem, vyčkejte do resetování modemu.
2. Přístupový bod (směrovač), vyčkejte do resetování směrovače.
3. Projektor.
• Jste-li připojeni bezdrátově, změňte identifikátor SSID (název sítě)
a bezdrátový kanál přístupového bodu (směrovače).
• Využíváte-li statickou IP adresu, zadejte ji přímo.
• Kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo přístupového bodu
(směrovače).
Vedle ikony brány se zobrazí symbol X
• Zkontrolujte přístupový bod (směrovač) nebo kontaktujte poskytovatele
internetových služeb.
• Odpojte napájecí kabel přístupového bodu (směrovače), kabelového modemu,
vyčkejte 10 s. Připojte kabel zpět.
• Inicializujte (resetujte) přístupový bod (směrovač) nebo kabelový modem.
• Kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo přístupového bodu
(směrovače).
• Na stránkách výrobce přístupového bodu (směrovače) si ověřte, zda máte ve
směrovači nainstalován nejnovější firmware.
ČESKY
Stav síťového připojení lze zkontrolovat následovně.
•
(R. nastavení)
Network (Síť) Wired Connection (Ethernet)
(Kabelové připojení (Ethernet))
•
(R. nastavení)
Network (Síť) Wi-Fi Connection (Připojení
k síti Wi-Fi) Advanced Wi-Fi Settings (Pokročilá nastavení Wi-Fi)
96
Vedle ikony DNS se zobrazí symbol X
ČESKY
• Zkontrolujte přístupový bod (směrovač) nebo kontaktujte poskytovatele
internetových služeb.
• Odpojte napájecí kabel kabelového modemu nebo přístupového bodu
(směrovače), vyčkejte 10 s. Připojte kabel zpět.
• Po ukončení resetování kabelového modemu či přístupového bodu
(směrovače) se pokuste znovu připojit.
• Zkontrolujte, zda je MAC adresa projektoru / přístupového bodu (směrovače)
registrována u vašeho poskytovatele internetových služeb. (MAC adresa
zobrazená v poli okna stavu sítě by měla být registrována u vašeho
poskytovatele internetových služeb.)
97
Problémy s účtem LG
V některých zemích může být přístup na webové stránky (www.lgappstv.com)
omezen.
Je možné, aby členové rodiny používali u stejného projektoru různá ID?
• U každého projektoru je možné zaregistrovat několik ID.
Zapomněl(a) jsem své ID/heslo. Co mám udělat?
• Heslo můžete obnovit prostřednictvím e-mailové zprávy tak, že na přihlašovací
obrazovce vyberete možnost FORGOT PASSWORD? (ZAPOMNĚLI JSTE
HESLO?).
• Pokud jste se zaregistrovali na počítači, můžete své ID/heslo zjistit na
webových stránkách (www.lgappstv.com).
ČESKY
Už jsem se zaregistroval(a) na projektoru. Musím se ještě registrovat na
webových stránkách (www.lgappstv.com)?
• Pokud jste se již zaregistrovali na projektoru, nemusíte se znovu registrovat na
webových stránkách. Na webové stránce se můžete přihlásit pomocí stejného
ID a hesla a zadat doplňující informace pro dokončení procesu ověření e-mailu.
98
Problémy s obsahem
ČESKY
Nezobrazuje se mi obsah obrazovky DOMA.
• Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
Pokud změníte nastavení v nabídce Země služby, nemusí se vám zobrazovat
obsah. Změňte zemi služby, ze které budete službu používat, prostřednictvím
možnosti
(R. nastavení)
General (Obecné) Location
(Místo) LG Services Country (Země pro poskytování služeb společnosti
LG).
• Nebude možné zobrazit obsah, který byl odstraněn. Znovu nainstalujte
příslušnou aplikaci.
• Typ podporovaného obsahu se v jednotlivých zemích liší.
• Poskytovatel služeb může nabídku obsahu změnit nebo přerušit.
Problémy s internetovým prohlížečem
Při používání internetu nejsou některé části stránek viditelné.
• Web Browser (Webový prohlížeč) podporuje pouze média HTML5
a nepodporuje modul Plug-in Flash.
• Web Browser (Webový prohlížeč) nepodporuje instalaci modulů plug-in.
• Je možné, že v aplikaci Web Browser (Webový prohlížeč) nebude možné
přehrávat mediální soubory v jiných formátech než JPEG/PNG/GIF.
• Nelze ukládat přílohy ani obrázky.
Když navštívím webovou stránku, internetový prohlížeč se automaticky
zavře.
• Pokud není v paměti dostatek volného místa pro obrazový obsah dané
webové stránky, internetový prohlížeč se může nuceně vypnout.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising