LG | PH450UG | User manual | LG PH450UG Příručka uživatele

LG PH450UG Příručka uživatele
Návod K Obsluze
LG CineBeam
Projektor DLP
Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny.
PH450UG
www.lg.com
Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
LICENCE
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace
o licencích naleznete na webové stránce www.lg.com.
ČESKY
Vyrobeno na základě licence poskytnuté
společností Dolby Laboratories. Dolby
a symbol dvojitého D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
This DivX Certified® device has passed
rigorous testing to ensure it plays DivX®
video.
To play purchased DivX movies, first
register your device at vod.divx.com.
Find your registration code in the DivX
VOD section of your device setup
menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to
HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated
logos are trademarks of DivX, LLC and
are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673;
7,515,710; RE45,052; and others
available
at [www.divx.com/patents]
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a rovněž logo
HDMI jsou ochranné známky nebo
zapsané ochranné známky společnosti
HDMI Licensing, LLC ve Spojených
státech a dalších zemích.
POZNÁMKA
 • Uvedený obrázek se může od vašeho projektoru lišit.
• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může
mírně lišit od obrázků v této příručce.
3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍRAT
Symbol blesku se šipkou
v rovnostranném
trojúhelníku varuje
uživatele před přítomností
neizolovaného „nebezpečného
napětí“ uvnitř výrobku, které může
být dostatečně vysoké na to, aby
představovalo pro člověka riziko
úrazu elektrickým proudem.
Vykřičník
v rovnostranném
trojúhelníku upozorňuje
uživatele na přítomnost důležitých
pokynů k provozu a údržbě
(servisních pokynů) v tiskovinách
přiložených ke spotřebiči.
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
-- ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ
RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE VÝROBEK
PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI
VLHKOSTI.
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle pokynů.
Instalace uvnitř
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte projektor venku
a nevystavujte jej působení
vlhkosti či vody.
--Protože tento výrobek není
voděodolný, mohlo by dojít
k požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Neumisťujte projektor na
přímé sluneční světlo nebo do
blízkosti tepelných zdrojů, jako
jsou například radiátory, ohně,
sporáky apod.
--Mohlo by dojít k požáru.
• Neumisťujte do blízkosti
projektoru hořlavé materiály,
jako například aerosoly.
--Mohlo by dojít k požáru.
ČESKY
Vezměte prosím na vědomí bezpečnostní pokyny, abyste předešli
možné nehodě nebo nesprávnému používání projektoru.
• Bezpečnostní opatření mají dvojí formu: VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ,
jak je vysvětleno níže.
VAROVÁNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit zranění nebo
poškodit výrobek.
• Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a nechte si jej při ruce.
4
ČESKY
• Nedovolujte dětem, aby se
přidržovaly projektoru nebo na
něj šplhaly.
--Mohlo by dojít k pádu
projektoru a následnému
zranění nebo dokonce smrti.
• Neinstalujte výrobek na místo
bez dostatečné ventilace (např.
na knihovnu či na skříň) nebo
na koberec či podložku.
--Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Výrobek neumisťujte v blízkosti
zdrojů páry, oleje nebo olejové
mlhy, jako jsou například
zvlhčovače vzduchu nebo
kuchyňské linky.
--Pokud tak učiníte, může
dojít k požáru, zasažení
elektrickým proudem nebo
ke korozi výrobku.
• Neinstalujte výrobek na stěnu
v blízkosti zdrojů oleje nebo
olejové mlhy.
--To by mohlo výrobek
poškodit a způsobit jeho
pád s následkem vážného
zranění.
• Neumísťujte projektor do
prašného prostředí.
--Mohlo by dojít k požáru.
• Nepoužívejte projektor ve
vlhkém prostředí, jako jsou
například koupelny, kde bude
nejspíš vystaven vlhkosti.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Dbejte, aby větrací otvor
nezakryl ubrus nebo záclona.
--Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Zajistěte dobrou ventilaci okolo
projektoru. Vzdálenost mezi
projektorem a stěnou by měla
být minimálně 30 cm.
--Zabráníte tím požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
UPOZORNĚNÍ
• Při umisťování projektoru na
stůl nebo na polici dbejte na
to, abyste jej nepoložili blízko
okraje.
--Projektor by mohl
v důsledku nestability
spadnout, a tím způsobit
zranění nebo se poškodit.
Dbejte na to, abyste
používali skříňku projektoru
nebo stojan s odpovídajícími
rozměry.
• Při přemisťování projektoru
dbejte na to, abyste jej předem
vypnuli a odpojili zástrčku
a kabely.
--Napájecí kabel by se mohl
poškodit a způsobit požár
nebo úraz elektrickým
proudem.
• Neumisťujte projektor na
nestabilní nebo vibrující
povrch, jako je například
rozviklaná police nebo
nakloněná rovina.
--Mohl by spadnout
a způsobit zranění.
• Buďte opatrní, abyste projektor
během připojování externích
zařízení nepřevrhli.
--Mohlo by dojít k poranění
nebo poškození projektoru.
5
Napájení
VAROVÁNÍ
ČESKY
• ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD
NAPÁJENÍ
--K odpojení zařízení slouží
napájecí zástrčka. Pro
případ nouzové situace
musí zůstat zástrčka snadno
přístupná.
• Zemnicí vodič musí být
připojený. (S výjimkou zařízení,
která se neuzemňují.)
--Dbejte na to, abyste připojili
zemnicí kabel a zabránili
tak úrazu elektrickým
proudem. Jestliže jednotku
není možné uzemnit,
požádejte kvalifikovaného
elektrotechnika o instalaci
odděleného jističe.
Nepokoušejte se projektor
uzemnit připojením
k telefonním vodičům,
hromosvodům nebo
plynovému potrubí.
• Zástrčka musí být úplně
zastrčena do síťové zásuvky.
--Nestabilní připojení může
způsobit požár.
• Nepokládejte na napájecí kabel
těžké předměty.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Zásuvky se nikdy nedotýkejte
mokrýma rukama.
--Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nezapojujte příliš mnoho
zařízení do jedné víceúčelové
zásuvky.
--Mohlo by dojít k požáru
v důsledku přehřátí síťové
zásuvky.
• Chraňte napájecí adaptér,
zástrčku a elektrickou zásuvku
před prachem a nečistotami.
--To může způsobit požár.
• Jestliže z projektoru nebo
napájecího adaptéru vychází
kouř nebo zvláštní zápach,
ihned výrobek přestaňte
používat. Odpojte napájecí
kabel ze síťové zásuvky a
kontaktujte naše servisní
centrum.
--To může způsobit požár.
• Chcete-li vypnout hlavní
napájení, odpojte zástrčku
napájení, která by měla být
umístěna tak, aby bylo možné
s ní snadno manipulovat.
6
UPOZORNĚNÍ
ČESKY
• Napájecí adaptér nebo kabel
vždy vytahujte uchopením za
zástrčku.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo poškození výrobku.
• Chraňte napájecí kabel
adaptéru před trvalým ohnutím.
--Je-li napájecí kabel delší
dobu příliš ohnutý, může
dojít k jeho vnitřnímu
poškození. Mohlo by
dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Ujistěte se, že napájecí kabel
a zástrčka není poškozená,
upravená, příliš ohnutá,
zkroucená, natažená, stlačená
nebo příliš horká. Výrobek
nepoužívejte, pokud je síťová
zásuvka uvolněná.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte napájecí kabel
působení topných zařízení.
--Mohl by se roztavit obal
vodiče, což by mohlo
vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Umístěte projektor na takové
místo, aby přes napájecí kabel
nemohl nikdo zakopnout nebo
na něj šlápnout. Ochráníte tak
napájecí kabel a zástrčku před
možným poškozením.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Nezapínejte ani nevypínejte
projektor tím, že zapojíte
napájecí zástrčku do síťové
zásuvky nebo ji z ní vypojíte.
(Nepoužívejte zástrčku
napájení místo vypínače.)
--Mohlo by dojít ke zkratu
nebo poškození výrobku.
• Nevkládejte do elektrické
zásuvky z druhé strany vodič,
zatímco je k zásuvce připojena
napájecí zástrčka. Také se
nedotýkejte napájecí zástrčky
bezprostředně poté, co byla
odpojena ze síťové zásuvky.
--Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Používejte výhradně oficiální
napájecí kabel dodaný
společností LG Electronics.
Nepoužívejte jiné napájecí
kabely.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Pokud se do napájecího
adaptéru či kabelu nebo do
interiéru projektoru dostane
kapalina nebo cizí těleso,
vypněte projektor tlačítkem
napájení. Odpojte všechny
kabely a kontaktujte naše
servisní centrum.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
7
Při používání
VAROVÁNÍ
• Neumisťuje na projektor nic,
co obsahuje tekutinu, jako
například vázy, květináče,
šálky, kosmetiku nebo léčivé
přípravky, dekorace, svíčky
apod.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem, případně mohou
předměty způsobit zranění
při pádu.
• V případě, že došlo k silnému
nárazu nebo je poškozený kryt,
vypněte přístroj, vypojte jej ze
síťové zásuvky a kontaktujte
autorizované servisní centrum.
--Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevkládejte do projektoru
kovové části, jako například
mince, sponky nebo kovové
předměty, ani hořlavé
materiály, jako například papír
nebo sirky.
--Zabráníte tak možnému
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
• Zajistěte, aby po výměně
starých baterií dálkového
ovladače za nové nemohlo
baterie spolknout dítě. Baterie
uchovávejte z dosahu dětí.
--Jestliže dítě spolkne baterii,
okamžitě kontaktujte lékaře.
ČESKY
• Povrch napájecího adaptéru
je horký. Dbejte na to, aby
se nacházel mimo dosah
dětí a během provozu se jej
nedotýkejte.
• Napájecí zařízení nerozebírejte
(adaptér, kabel apod.).
--Mohlo by dojít k poškození
napájecího kabelu a
k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Pevně zapojte napájecí kabel
do adaptéru.
--V opačném případě nemusí
výrobek fungovat správně
nebo může dojít k požáru.
• Na napájecí kabel a adaptér
nepokládejte těžké předměty
a chraňte je před tlakem a
poškozením.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo poškození výrobku.
• Vždy používejte přiložený
adaptér nebo adaptér
schválený a certifikovaný
společností LG Electronics.
--Při použití jiného adaptéru
může dojít k blikání obrazu.
8
ČESKY
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru.
--Je zde vysoké riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nikdy se nedívejte přímo do
objektivu, pokud je projektor
právě používán.
--Silné světlo vám může
poškodit zrak.
• Jestliže je lampa zapnutá nebo
byla právě vypnuta, nedotýkejte
se větracího otvoru nebo lampy,
které jsou v takovém případě
velice horké.
• Pokud v místnosti
s projektorem dojde k úniku
plynu, nedotýkejte se
projektoru ani síťové zásuvky.
Otevřete okna a vyvětrejte.
--Jiskry mohou způsobit požár
nebo popáleniny.
• Při bouřce odpojte napájecí
kabel ze síťové zásuvky.
--Zabráníte tak úrazu
elektrickým proudem nebo
poškození projektoru.
• Nepoužívejte projektor
v blízkosti elektronických
zařízení, která vytvářejí silné
magnetické pole.
• Uložte plastový obal projektoru
mimo dosah dětí.
--Při neopatrném zacházení
by mohlo dojít k udušení.
• Nemějte na projektoru delší
dobu položenou ruku, pokud je
právě používán.
• Jestliže hrajete hru připojením
herní konzole k projektoru,
doporučujeme zachovávat od
plátna vzdálenost větší než
čtyřnásobek úhlopříčky plátna.
--Ujistěte se, že je
propojovací kabel
dostatečně dlouhý.
V opačném případě může
produkt spadnout a způsobit
zranění nebo se při pádu
poškodit.
• Neumisťujte projektoru nebo
dálkový ovladač k projektoru
s bateriemi do prostředí
s extrémně vysokými teplotami.
--Mohlo by dojít k požáru.
• Pokud nesledujete obsah ve
3D, nepoužívejte brýle 3D.
9
UPOZORNĚNÍ
ČESKY
• Nepokládejte na projektor
těžké předměty.
--Mohou spadnout a způsobit
zranění.
• Dbejte na to, aby při transportu
nedošlo k žádnému nárazu na
objektiv.
• Nedotýkejte se objektivu
projektoru.
--Objektiv by se mohl
poškodit.
• Nepoužívejte na projektor
žádné ostré nástroje, jako
například nůž nebo kladivo,
jinak může dojít k poškození
krytu.
• V případě, že se na plátně
neobjeví žádný obraz nebo
není slyšet žádný zvuk,
přestaňte projektor používat.
Vypněte projektor, vypojte jej
ze síťové zásuvky a kontaktujte
naše servisní centrum.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Na projektor nic nepouštějte
ani nedovolte, aby do něj něco
narazilo.
--Mohlo by dojít k poškození
projektoru nebo k úrazu.
• Doporučujeme zachovávat
od plátna vzdálenost větší
než pěti- až sedminásobek
úhlopříčky plátna.
--Dlouhodobým sledováním
obrazovky z malé
vzdálenosti si můžete
poškodit zrak.
• Neblokujte světelný paprsek
vydávaný projektorem knihou
nebo jiným předmětem.
--Dlouhé vystavení paprsku
projektoru může vést
k požáru. Navíc může
dojít k přehřátí objektivu
odraženým teplem a k jeho
poškození. Chcete-li
projekci krátkodobě zastavit,
vypněte funkci AV nebo
vypněte napájení.
• Nezapínejte projektor s příliš
nahlas nastaveným zvukem.
--Hlasitý zvuk může poškodit
sluch.
• Nepoužívejte v blízkosti
projektoru vysokonapěťová
elektrická zařízení (například
elektrický lapač hmyzu). Může
dojít k poškození výrobku.
10
Čištění
VAROVÁNÍ
ČESKY
• Nestříkejte na projektor při
úklidu vodu. Dbejte na to, aby
voda nevnikla do projektoru.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Jestliže z projektoru vychází
kouř nebo zvláštní zápach
nebo do něj spadne cizí
předmět, vypněte projektor,
vypojte jej ze síťové zásuvky
a kontaktujte naše servisní
centrum.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Chcete-li odstranit prach nebo
skvrny na předním objektivu
projektoru, použijte vzduchový
sprej, měkký hadřík nebo
vatový tampon navlhčený
prostředkem k čištění objektivů
nebo alkoholem.
UPOZORNĚNÍ
• Jednou ročně kontaktujte
svého prodejce nebo naše
servisní centrum a nechejte
vyčistit vnitřní části projektoru.
--Jestliže projektor dlouhou
dobu nevyčistíte, bude se
v něm shromažďovat prach,
což může vést k požáru
nebo poškození projektoru.
• Při čistění plastových částí, jako
je například povrch projektoru,
nejprve projektor odpojte
ze sítě a na otření použijte
měkký hadřík. Nestříkejte na
výrobek vodu ani jej neotírejte
mokrým hadříkem. Nikdy
nepoužívejte čisticí prostředky
na sklo, leštěnku na auta nebo
průmyslová leštidla, abrazivní
prostředky nebo vosk, benzen,
alkohol apod., které mohou
projektor poškodit.
--Mohlo by dojít k požáru,
úrazu elektrickým proudem
nebo poškození výrobku
(deformace a koroze).
• Před čištěním výrobku vypojte
zástrčku ze zásuvky.
--Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
11
Jiné
VAROVÁNÍ
ČESKY
• U některých uživatelů může v
případě vystavení blikajícímu
světlu nebo určitému obrazu z
videoher dojít k záchvatu nebo
jiným abnormálním příznakům.
• Když odcházíte, umístěte
projektor mimo dosah zvířat
a vypojte zástrčku ze síťové
zásuvky.
--Používání poškozeného
napájecího kabelu může
vést ke zkratu nebo požáru.
• Nepoužívejte projektor
v blízkosti vysoce přesných
elektronických zařízení nebo
zařízení, která vydávají slabý
rádiový signál.
--Mohlo by to ovlivnit funkci
výrobku a způsobit tak
nehodu.
• Výrobek může rozebírat či
upravovat pouze kvalifikovaný
technik. Pro diagnostiku,
upravení nebo opravu přístroje
kontaktujte svého prodejce
nebo naše servisní centrum.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Je nutná řádná ventilace,
neblokujte proto proudění
vzduchu okolo výrobku. Mohlo
by to způsobit zranění a vnitřní
přehřátí přístroje.
• Nedotýkejte se objektivu,
mohlo by dojít k popálení
nebo k poškození objektivu.
Objektiv a celý výrobek
mohou být během užívání
a bezprostředně po jeho
skončení HORKÉ. Zacházejte
s výrobkem opatrně a nechejte
jej řádně vychladnout.
• Používejte výhradně uzemněné
elektrické zásuvky. (S výjimkou
zařízení, která se neuzemňují.)
• Do větracích otvorů nic
nevkládejte ani je nezakrývejte.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Pro optimální používání
dodržujte všechny
pokyny k údržbě a servis
výrobku provádějte pouze
v autorizovaném servisním
centru.
• Uchovávejte baterie a dálkový
ovladač mimo dosah dětí.
--Zabráníte tak zranění nebo
poškození výrobku.
12
UPOZORNĚNÍ
ČESKY
• Projektor nepoužívejte ani
neskladujte delší dobu venku.
• Nekombinujte nové baterie se
starými.
--Prasklé nebo vytékající
baterie mohou způsobit
škodu nebo zranění.
• Dbejte na to, abyste projektor
odpojili, pokud jej nebudete
delší dobu používat.
--Nahromaděný prach může
vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
způsobenému přehřátím,
vznícením nebo špatnou
izolací.
• Používejte pouze specifikovaný
typ baterie.
--Prasklé nebo vytékající
baterie mohou způsobit
škodu nebo zranění.
• Dbejte na to, abyste baterie
nahradili stejným typem baterií.
--V případě špatného
kontaktu baterie se může
baterie rychle vybít a
dálkový ovladač nemusí
fungovat správně.
• Použité baterie řádně zlikvidujte.
--V opačném případě může
dojít k explozi nebo požáru.
Správná metoda likvidace
se může lišit v závislosti na
zemi nebo regionu. Obal
baterie zlikvidujte podle
instrukcí.
• Baterii nezahazujte ani
nerozebírejte.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo explozi způsobené
poškozením baterie.
• Uchovávejte baterie odděleně
od kovových předmětů, jako
jsou například klíče či sponky
na papír.
--Nadproud může způsobit
rychlé zvýšení teploty
a následný požár či
popáleniny.
• Neskladujte baterie v blízkosti
žádného zdroje tepla, jako je
například topné těleso.
--Mohlo by dojít k požáru
nebo poškození produktu.
• Neskladujte baterie při
teplotách vyšších než 60 °C
nebo při vysoké vlhkosti.
--V opačném případě může
dojít k explozi nebo požáru.
• Ujistěte se, že je baterie
správně nainstalována.
--Zabráníte tak explozi či
požáru.
• Nesprávné nahrazení baterií
může způsobit požár.
• Baterie: Příslušenství (baterie
apod.) skladujte na bezpečném
místě mimo dosah dětí.

Riziková skupina 2
VAROVÁNÍ Tento výrobek vydává
optické záření, které může být
nebezpečné. Nedívejte se do
svítícího projektoru. Mohlo by dojít
k poškození zraku.
13
OBSAH
LICENCE
2
PŘÍPRAVA
15
Příslušenství
15
Volitelné příslušenství
16
Součásti a komponenty
--Hlavní jednotka
--Boční strana
--Zadní strana
17
17
18
19
Používání tlačítka ovladače 20
--Základní funkce
20
--Úprava nastavení menu 21
Další možnosti
--Úprava poměru stran
--Používání funkce Digitální
korekce lichoběžníkového
zkreslení
--Změna vstupního zařízení
--Funkce Prázdný obraz
33
33
34
35
37
Používání nabídky Rychlé
menu
38
Indikátory stavu projektoru 21
ZÁBAVA
39
Instalace
22
--Bezpečnostní opatření při
instalaci
22
--Projekční vzdálenosti podle
velikosti plátna
23
--Bezpečnostní systém
Kensington
25
Používání funkce SCREEN
SHARE
39
DÁLKOVÝ OVLADAČ
26
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
29
Používání baterie
29
Informace o čase provozu na
baterii
30
Nastavení funkce Bluetooth
projektoru
40
--Vyhledání zařízení Bluetooth
a připojení
41
--Připojení, odpojení nebo
smazání zařízení Bluetooth
v Seznam zaregistrovaných
zařízení
43
--Nastavení synchronizace
s AV
44
ČESKY
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
3
Sledování projektoru
31
--Zapnutí projektoru
31
--Zaostření obrazu na plátně
32
--Sledování obrazu
z projektoru
32
14
MOJE MÉDIA
45
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Před použitím
--Připojení zařízení USB
--Odebrání zařízení USB
45
45
45
Připojení k přijímači HD, DVD
nebo externím zařízením
92
--Připojení HDMI
92
ČESKY
Používání funkce Moje média
47
--Sledování videí
51
--Prohlížení fotografií
57
--Poslech hudby
61
--Zobrazení souborů
65
FUNKCE 3D
69
Sledování 3D
69
Požadavky na sledování
obrazu ve 3D
72
--Používání brýlí DLP-LINK
(DLP-Ready)
73
Zobrazení ve 3D
--Podporovaný 3D režim
73
74
ÚPRAVA NASTAVENÍ
76
NASTAVENÍ
76
Nastavení OBRAZ
77
Nastavení pro ZVUK
83
Nastavení položky ČAS
85
Nastavení položky
BEZDRÁTOVÝ
86
Nastavení pro MOŽNOST 1
88
Nastavení pro MOŽNOST 2
89
91
Připojení počítače
--Připojení HDMI
92
92
Připojení notebooku
--Připojení HDMI
93
93
Připojení ke sluchátkům
94
Použití funkce zrcadlení
mobilního telefonu
--Připojení MHL/Slimport
95
95
ÚDRŽBA
96
Čištění
96
--Čištění objektivu
96
--Čištění povrchu projektoru 96
TECHNICKÉ ÚDAJE
SYMBOLY
97
101
15
PŘÍPRAVA
Obrázky se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.
Příslušenství přiložené k projektoru je zobrazeno níže.
Příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
Může dojít k doplnění nového příslušenství nebo odstranění starého.
Dálkový ovladač,
Dvě AAA baterie
Návod k obsluze
Adaptér AC-DC
Napájecí kabel
• Při připojování kabelu HDMI nebo
USB nebo připojování jednotky USB
flash k portu HDMI nebo USB použijte
výrobek široký 18 mm nebo méně
a vysoký 10 mm nebo méně. Pokud
nelze kabel USB nebo jednotku
USB flash připojit k portům USB
projektoru, použijte prodlužovací kabel
podporující USB 2.0.
• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
• Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí nic
zobrazit nebo může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy kabelů
HDMI)
--Vysokorychlostní kabel HDMI®/™
--Vysokorychlostní kabel HDMI®/™ se sítí Ethernet
ČESKY
Příslušenství
16
Volitelné příslušenství
Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod
s elektronikou nebo webový obchod nebo se obraťte na obchod, kde
jste výrobek zakoupili. Volitelné příslušenství může být bez předchozího
upozornění změněno.
ČESKY
Projekční plátno
Kabel MHL nebo
Slimport
Kabel HDMI
3D brýle
(typ DLP-LINK nebo
DLP-Ready)
17
Součásti a komponenty
Projektor je vyroben pomocí vysoce přesné technologie. Může se však
stát, že se na promítacím plátně budou neustále objevovat drobné
černé anebo jasně barevné tečky (červené, modré, zelené). To je běžný
důsledek výrobního procesu, který není známkou závady.
ČESKY
Hlavní jednotka
Tlačítko ovladače
Objektiv2)
Větrací otvor1)
Větrací otvor1)
Zaostřovací
kroužek
Reproduktor
1) V oblasti větracího otvoru je vysoká teplota, proto se k této oblasti
nepřibližujte.
2) Nedotýkejte se objektivu, pokud projektor právě používáte. Objektiv by
se mohl poškodit. (Uchovávejte čočku mimo dosah ostrých předmětů.)
18
Boční strana
1
2
ČESKY
Popis
(Port USB)
1
2
3
Port
(Port sluchátek)
3
19
Zadní strana
1
2 3
ČESKY
Popis
1
Přepínač
--OFF: Projektor zcela vypne.
--ON: Zapne projektor do pohotovostního režimu.
Pokud se chystáte projektor přemisťovat nebo ho delší dobu
nebudete používat, vypněte ho přepnutím přepínače do
polohy OFF.
2
DC IN (Vstupní port napájení (DC))
3
Indikátor nabíjení baterie
--Červená: nabíjení
--Zelená: nabíjení dokončeno
20
Používání tlačítka ovladače
Projektor můžete ovládat stisknutím tlačítka nebo posunutím ovladače
doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
ČESKY
Základní funkce
Zapnutí
Když je projektor vypnutý, položte
prst na tlačítko ovladače, jednou je
stiskněte a poté uvolněte.
Vypnutí
Když je projektor zapnutý, položte
prst na tlačítko ovladače, jednou je
stiskněte po dobu několika sekund
a poté uvolněte. (Pokud je však na
obrazovce tlačítko menu, stiskem a
podržením tlačítka ovladače menu
opustíte.)
Ovládání
hlasitosti
Položte prst na tlačítko ovladače
a posunutím doleva či doprava
nastavíte požadovanou úroveň
hlasitosti.
Nahoru/
Dolů/
Doleva/
Doprava
Pohybem ovladače nahoru, dolů,
doprava a doleva pohybujete
kurzorem a můžete vybírat položky
nabídky.
POZNÁMKA
• Pokud položíte prst na tlačítko ovladače a budete ovladačem
pohybovat nahoru, dolů, doprava nebo doleva, dávejte pozor,
abyste tlačítko ovladače nestiskli. Jestliže během pohybu
ovladače tlačítko stisknete, může přestat fungovat ovládání
hlasitosti a kurzor se zastaví.
21
Úprava nastavení menu
Když je projektor zapnutý, stiskněte jednou tlačítko ovladače.
Můžete upravit položky menu ( ,
, , ) posunutím tlačítka
ovladače doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Přesuňte kurzor nad
požadovanou položku a stisknutím tlačítka ovladače ji vyberte.
Vypne napájení.
Seznam
vstupů
Změna vstupního zdroje.
Zavřít
Vymazání zobrazení
nabídky a přechod zpět ke
sledování projekce.
Nastavení
Zobrazení menu nastavení.
Indikátory stavu projektoru
Indikace napájení
Indikace napájení
Červená
Stav pohotovostního režimu
Zhasnutá
Projektor je zapnutý a v provozu.
ČESKY
Zavřít
Projektor
vypnutý
22
Instalace
Bezpečnostní opatření
při instalaci
ČESKY
• Umístěte projektor do dobře
větraného prostředí.
--Instalujte projektor do dobře
větraného prostoru, abyste
zabránili vnitřní akumulaci
tepla. Neumisťujte žádné
předměty do blízkosti
projektoru – mohli byste
tím zablokovat jeho větrací
otvory. Jestliže jsou větrací
otvory zablokovány, stoupne
vnitřní teplota projektoru.
--Neumisťujte projektor na
koberec nebo předložku.
Pokud má projektor vstupní
větrací otvor na spodní
straně, dbejte na to, aby
nedošlo k jeho zablokování.
Projektor vždy pokládejte na
pevný a rovný povrch.
-- Zajistěte, aby do projektoru
nemohly vniknout žádné cizí
předměty, jako například papír.
--Ponechte kolem projektoru
volný prostor (alespoň
30 cm).
• Neumisťujte výrobek do
horkého, chladného nebo
vlhkého prostředí.
• Neumisťujte projektor na místo,
kde se na něj může snadno
prášit.
--Mohlo by dojít k požáru.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru. Je zde vysoké
riziko úrazu elektrickým
proudem.
• Projektor je vyroben pomocí
vysoce přesné technologie.
Může se však stát, že se na
promítacím plátně budou
neustále objevovat drobné
černé anebo jasně barevné
tečky (červené, modré, zelené).
To je běžný důsledek výrobního
procesu, který není známkou
závady.
• Dálkový ovladač možná
nebude fungovat v prostředí,
kde se nachází lampa
vybavená elektronickým
předřadníkem nebo zářivka
o třech vlnových délkách. Má-li
dálkové ovládání fungovat
normálně, vyměňte tuto
lampu za lampu odpovídající
mezinárodnímu standardu.
23
Projekční vzdálenosti podle velikosti plátna
1
2
4
Umístěte projektor do vhodné vzdálenosti od plátna. Vzdálenost
mezi projektorem a obrazovkou určuje skutečnou velikost obrazu.
Umístěte projektor tak, aby byl objektiv ve správném úhlu vzhledem
k plátnu. Pokud projektor není ve správném úhlu, bude promítaný
obraz zkreslený. Toto zkreslení lze opravit pomocí funkce Digitální
korekce lichoběžníkového zkreslení.
(Viz strana 34.)
Připojte napájecí kabel projektoru a připojeného zařízení k zásuvce
ve zdi.
Poměr horní projekce: 120 %
X
Plátno
C
B
A
D
Y
C
D
ČESKY
3
Umístěte projektor na pevný rovný povrch společně s počítačem
nebo zdrojem audia/videa.
24
Velikost
Šířka (X) x výška (Y)
plátna [mm]
[mm]
(Poměr 16:9)
1 016
886 x 498
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
ČESKY
274
74
69
161
1 143
996 x 560
306
106
81
173
1 270
1 107 x 623
338
138
94
186
1 397
1 218 x 685
370
170
106
198
1 524
1 328 x 747
402
202
119
211
1 651
1 439 x 809
434
234
131
223
1 778
1 550 x 872
466
266
144
236
1 905
1 660 x 934
498
298
156
248
2 032
1 771 x 996
531
330
169
260
Projekční vzdálenost se může lišit podle podmínek instalace.
UPOZORNĚNÍ
• Pokud je promítaný obraz zkreslený nebo deformovaný,
zkontrolujte, zda je obrazovka správně nainstalovaná.
25
Bezpečnostní systém Kensington
ČESKY
• Projektor je vybaven konektorem systému Kensington Security
Standard na ochranu proti krádeži. Připojte kabel bezpečnostního
systému Kensington podle níže uvedeného obrázku.
• Další informace ohledně instalace a použití bezpečnostního systému
Kensington naleznete v uživatelské příručce dodané s bezpečnostním
systémem Kensington.
• Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství.
• Co je Kensington?
Kensington je společnost, která poskytuje bezpečnostní systémy pro
notebooky a jiná elektronická zařízení.
Webové stránky: http://www.kensington.com
26
DÁLKOVÝ OVLADAČ
ČESKY
Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového
ovladače a vložte baterie podle popisu
do prostoru pro baterie s póly
namířenými
správným směrem.
Použijte nové baterie a nekombinujte běžné
a dobíjecí baterie. (1,5 V AAA)
②
①
UPOZORNĚNÍ
• Nekombinujte nové baterie se starými.
(NAPÁJENÍ)
Zapne nebo vypne projektor.
Změna vstupního zdroje.
Přístup k režimu USB.
,
Upraví úroveň hlasitosti.
Ztiší zvuk projektoru.
Zobrazí prázdnou obrazovku.
Stisknutím tlačítka změníte poměr stran
obrazovky.
,
Přejde na předchozí nebo další stranu.
27
Zobrazí nebo zavře menu Nastavení.
Otevře rychlou nabídku.
Tlačítka nahoru/dolů/vlevo/vpravo
Nastaví funkci nebo přesune kurzor.
Zobrazí aktuální režim a uloží změny do
nastavení.
Zavře menu.
Zastaví pohybující se obraz.
(K dispozici ve všech režimech kromě
USB.)
(ZPĚT)
Návrat na předchozí obrazovku.
Ovládací tlačítka přehrávání
Ovládání přehrávání z nabídky MOJE
MÉDIA.
Zobrazí obraz ve 3D.
V režimu 3D přepne levý a pravý kanál.
Barevná tlačítka
Úprava podrobných nastavení nebo
gesta pro každé menu.
ČESKY
Úprava funkce Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení.
28
POZNÁMKA
ČESKY
• Optimální operační dosah při používání
dálkového ovladače je maximálně 6 metrů
(doleva/doprava) a v oblasti 30 stupňového
oblouku od přijímače IR dálkového ovladače.
• Pro bezchybnou funkci přijímač IR neblokujte.
• Když nesete dálkový ovladač v přenosné
tašce, ujistěte se, že tlačítka na dálkovém
ovladači nejsou stisknuta projektorem, kabely,
dokumenty nebo jiným příslušenstvím v tašce.
V opačném případě se může výrazně snížit
životnost baterie.
30° 30°
29
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Používání baterie
ČESKY
Baterie je skoro vybitá. Chcete-li provést
nabíjení, připojte napájecí zdroj.

• Zobrazuje se, když je baterie vybitá. (Úspora energie bude nastavena
na maximální úroveň a nastavení nebude přístupné.)
• Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva o vybité baterii, nabijte ji.
Dojde k vypnutí zařízení z důvodu
nedostatečně nabité baterie.

• Zobrazuje se při docházející baterii.
• Jakmile dojde k vybití baterie, projektor se okamžitě vypne.
• Pokud dojde k vybití baterie, lze projektor zapnout pouze po připojení
ke zdroji napájení.
30
Informace o čase provozu na baterii
ČESKY
Stav
Čas a zobrazení
Nabíjení
Přibližně 3 hodiny
Doba
provozu
Až 2,5 hodiny
(Možná doba provozu na baterii až 2,5 hodiny při
režimu úspory energie nastaveném na maximální
úroveň.)
Indikátor
stavu
baterie
Step
Krok 11
Step
Krok 22
Step
Krok 33
Step
Krok 44
Step
5
Krok 5
Full
Plná
• Pokud zamýšlíte projektor delší dobu nepoužívat, ponechte baterii nabitou
na 40 % až 50 %.
• Baterie bude automaticky znovu dobita po připojení projektoru k napájení.
• Při prvním použití projektoru baterii zcela nabijte.
• Standardní doba provozu na baterii uvedená v příručce je odvozena
z měření provedených společností LG. Skutečná doba se může lišit
v závislosti na způsobu použití zařízení.
• Doba provozu na baterii se může lišit v závislosti na typu vysílání,
provozní teplotě, době použití a uživatelských preferencích.
• Protože je baterie spotřební zboží, její kapacita se postupně snižuje.
Pokud se kapacita baterie sníží na polovinu, vyměňte baterii za novou,
kterou získáte v centru zákaznické podpory společnosti LG Electronics.
• Nenabíjejte baterii vybavením, které nebylo dodáno s tímto zařízením.
Mohlo by dojít k poškození baterie nebo k požáru.
• Vždy používejte baterii, která je schválena a certifikována společností LG
Electronics, Inc. Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo požáru.
• Pokud z baterie uniká kapalina nebo baterie zapáchá, okamžitě ji
přestaňte používat a obraťte se na centrum zákaznické podpory
společnosti LG Electronics.
• Baterie obsahuje lithium-iontovou substanci, proto s ní zacházejte
opatrně. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k výbuchu nebo
požáru.
31
Sledování projektoru
Zapnutí projektoru
1
2
3
4
Připojte správně napájecí kabel.
Přepněte přepínač
na zadní straně konektorů do polohy
ON a stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ na ovladači nebo dálkovém
ovladači. (Pokud je přepínač v poloze OFF, projektor se nezapne.)
V nabídce výběru jazyka nastavte jazyk.
Na obrazovce Nastavení režimu vyberte požadovaný režim
nastavení.
Nastavení režimu
Vybírání prostředí.
Vyberte požadovaný režim nastavení.
Vyberte [Standard] při použití tohoto projektoru doma.
Chcete-li použít tento projektor v obchodě, vyberte
[Obchodní demo].
Standardní
Předvádění v obchodě
Demo režim
Vyp.
Předchozí
Potvrdit
* Předvádění v obchodě je režim, který se používá u produktů
vystavených v obchodě. Režim obrazu se po určité době
automaticky obnoví. Pokud produkt používáte doma, můžete vybrat
režim Standardní.
5
Pomocí tlačítka
vstupního signálu.
na dálkovém ovladači vyberte zdroj
ČESKY
Zobrazení menu na obrazovce v této uživatelské příručce je příklad,
který má pomoci uživatelům pochopit, jak s výrobkem zacházet, a může
se od skutečné obrazovky lišit.
32
Zaostření obrazu na plátně
Jakmile se na plátně objeví obraz, zkontrolujte, zda je zaostřený a
odpovídá rozměrům plátna.
ČESKY
Zaostřovací kroužek
• Chcete-li obraz zaostřit, pohybujte zaostřovacím kroužkem pomalu
nahoru nebo dolů a zaměřte se na horní střední část obrazovky.
Optimálního zaostření je dosaženo, když se levá a pravá strana
obrazovky zobrazují vyváženě.
Sledování obrazu z projektoru
1
2
3
V pohotovostním režimu projektor zapněte stiskem tlačítka
NAPÁJENÍ.
Stiskněte tlačítko
přání.
a vyberte vstupní signál podle svého
Během sledování projekce můžete projektor ovládat pomocí
následujících tlačítek.
Tlačítko
,
Popis
Úprava úrovně hlasitosti.
Ztišení všech zvuků.
Přístup k nabídce Rychlé menu.
Změna velikosti obrazu.
Úprava funkce Digitální korekce lichoběžníkového
zkreslení.
4
Chcete-li projektor vypnout, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
33
Další možnosti
Úprava poměru stran
POZNÁMKA
• Dostupná velikost obrazu se může lišit podle vstupního signálu.
nebo
.
• Můžete také použít tlačítko
Menu
Popis
16:9
Změní poměr stran obrazu na 16:9.
Pouze
skenovaní
Zobrazí video obrazy v původní velikosti bez
odstranění částí na okraji obrazu.
• Pokud zvolíte možnost Pouze skenovaní, bude
se pravděpodobně na jednom nebo více okrajích
obrazovky zobrazovat obrazový šum.
Originální
Zobrazí obraz se stejným poměrem stran jako původní
obraz.
4:3
Změní velikost obrazu na předchozí standard 4:3.
Zvětšený
Změní velikost obrazu tak, aby odpovídal šířce
obrazovky. Horní a dolní části obrazu budou oříznuty.
• Chcete-li obraz přiblížit či oddálit, stiskněte tlačítko
nebo
.
• Chcete-li obraz přesunout, stiskněte tlačítko
nebo
.
Cinema
Zoom 1
Upraví obraz na poměr 2,35:1, jenž odpovídá poměru
stran obrazu v kině.
Hodnota se může měnit od 1 do 16.
• Chcete-li obraz přiblížit či oddálit, stiskněte tlačítko
nebo
.
• Chcete-li obraz přesunout, stiskněte tlačítko
nebo
.
• Při zvětšení nebo zmenšení se obraz může zkreslit.
ČESKY
Při používání projektoru můžete rozměry sledovaného obrazu změnit na
optimální velikost tlačítkem
.
34
Používání funkce Digitální korekce lichoběžníkového
zkreslení
ČESKY
Jestliže projektor není nastaven ve správném úhlu k plátnu, upraví
funkce Kor. lich. zkr. horní a dolní šířku a zabrání tak zkreslení obrazu
do tvaru lichoběžníku.
Protože funkce Kor. lich. zkr. může způsobit snížení kvality
promítaného
obrazu, používejte tuto funkci, pouze pokud není možné nastavit
projektor v optimálním úhlu.
• Kor. lich. zkr.
0
◀ -
+ ▶
OK
1
2
Stisknutím tlačítka
upravte obraz.
• Hodnoty funkce Kor. lich. zkr. se liší podle Režim PJT
MOŽNOST 2.
Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko
.
35
Změna vstupního zařízení
Výběr externího vstupu
Seznam vstupů
SCREEN SHARE
USB
ꔂ Přes ꔉ OK
HDMI
Označení vstupu
Zpět
ČESKY
Výběr externího vstupu.
Obrázek nabídky se může lišit od skutečného zobrazení na plátně.
• Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači zvolte vstupní
signál.
--Jako první jsou zobrazeny připojené vstupy. Vstupy SCREEN
SHARE jsou stále aktivní.
• Výběrem vstupního signálu pomocí tlačítka
na dálkovém
ovladači připojte projektor k požadovanému vstupu.
Můžete použít tlačítko
nebo
a s jejich pomocí přepínat mezi
všemi režimy vstupu.
36
Volba označení vstupu
Zobrazí, která zařízení jsou připojena k jednotlivým vstupům.
Označení vstupu
ČESKY
HDMI
Zavřít
1
2
3
Stisknutím tlačítka
signál.
na dálkovém ovladači zvolte vstupní
Stiskněte Červené tlačítko.
Pomocí tlačítek
nebo
vyberte některý ze vstupních kabelů.
37
Funkce Prázdný obraz
Používání funkce Prázdný obraz
1
2
Stiskněte tlačítko
a na plátno se promítne barva pozadí.
Barvu pozadí můžete nastavit podle pokynů v části Výběr pozadí pro
prázdný obraz.
Libovolným tlačítkem funkci prázdného obrazu vypnete. Chcete-li
plátno dočasně překrýt barvou pozadí, stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači. Když je projektor v provozu, nezakrývejte
objektiv žádným předmětem. Mohlo by dojít k přehřátí, deformaci
a dokonce i požáru.
Výběr pozadí pro prázdný obraz
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
.
,
.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko
.
nebo
vyberte MOŽNOST 2
vyberte možnost Prázdný obraz
Pomocí tlačítka
nebo
přejděte na požadované nastavení
nebo položku a stiskněte tlačítko
.
ČESKY
Tato funkce může být užitečná v případě, kdy chcete během schůze
nebo školení přitáhnout pozornost posluchačů.
38
Používání nabídky Rychlé menu
Můžete si snadno přizpůsobit často používané nabídky.
1
2
Stiskněte tlačítko
Stisknutím tlačítka
.
nebo
ČESKY
Menu
zvolte nabídku a stiskněte
.
Popis
Poměr stran
Změna velikosti obrazu.
Režim PJT
Převrátí promítaný obraz vzhůru nohama nebo
na stranu.
Režim obrazu
Změna obrazového režimu.
Režim zvuku
Nastavení zvukového režimu.
Časovač vypnutí
Nastavení vypnutí projektoru na konkrétní čas.
Dialóg II
Při použití této funkce bude projektor
reprodukovat hlasy čistě a jasně.
Úspora energie
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního
jasu obrazovky. (Pokud se na obrazovce
zobrazí zpráva o vybité baterii, úspora
energie bude nastavena na maximální úroveň
a nastavení nebude přístupné.)
Zařízení USB
Umožňuje bezpečné odebrání připojeného
zařízení USB.
(Nabídka se zobrazí pouze tehdy, když je
připojeno zařízení USB.)
3
Pomocí tlačítka
nebo
můžete procházet následující nabídky.
39
ZÁBAVA
3
4
chcete připojit.
Připojte projektor k požadovanému zařízení ze seznamu
vyhledaných. (Když projektor připojujete k notebooku, zadejte kód
PIN zobrazený ve vašem zařízení. Žádost o kód PIN se zobrazí
pouze při prvním připojení.)
Pokud dané zařízení přijme požadavek, dojde k aktivaci funkce
SCREEN SHARE.
UPOZORNĚNÍ
• Funkce SCREEN SHARE je kompatibilní se systémem Windows 7 /
8 / 8.1 / 10. Jiné verze systému Windows a jiné operační systémy
nemusí být s funkcí SCREEN SHARE kompatibilní.
• Kompatibilitu zaručují zařízení LG se systémem Android verze Ice
Cream Sandwich, Jellybean, KitKat, Lollypop a Marshmallow.
• Během připojování pomocí funkce SCREEN SHARE umístěte
zařízení do blízkosti projektoru.
• Doba odezvy a kvalita obrazu se může měnit v závislosti na
uživatelském prostředí.
• Další informace o zařízení, k němuž se chcete připojit, najdete
v návodu k obsluze.
• Některé notebooky se systémem Windows 8.1 mohou mít potíže
s opětovným připojením, pokud inicializace proběhne bezdrátovou
cestou. V takových případech doporučujeme zaregistrované
zařízení odebrat a znovu připojit.
ČESKY
Používání funkce SCREEN SHARE
1 Nastavte externí vstup projektoru na možnost SCREEN SHARE.
2 Zapněte odpovídající funkci SCREEN SHARE na zařízení, které
40
Nastavení funkce Bluetooth projektoru
ČESKY
Tato funkce slouží k nastavení výstupu zvuku z projektoru do zvukového
zařízení s funkcí Bluetooth.
• Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
a v nabídce
BEZDRÁTOVÝ nastavte položku Bluetooth na hodnotu Zap..
POZNÁMKA
• Lze připojit následující zařízení: LG BTS1, LG HBS-700, LG HBS730, LG HBS-800 (dostupné modely se mohou v jednotlivých
zemích lišit.)
• Zařízení jiných výrobců nemusí být kompatibilní.
• Pro nastavení hlasitosti připojeného zařízení můžete použít
dálkový ovladač.
• Připojujete-li zařízení bezdrátově, zkontrolujte, zda jsou zapojena
ke zdroji napájení a u zvukového zařízení Bluetooth zkontrolujte,
zda funguje správně.
• Když je zapnuta funkce Bluetooth, projektor se při zapnutí
automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení Bluetooth.
(Nezapomeňte zapnout také toto naposledy připojené zařízení
Bluetooth.)
• Tento projektor nepodporuje funkci synchronizace zvuku LG TV.
Chcete-li použít produkty, které podporují funkci synchronizace
zvuku LG TV, použijte místo režimu LG TV všeobecný režim
Bluetooth.
• Funkce Bluetooth slouží k připojení produktu k reproduktorům
nebo sluchátkům s funkcí Bluetooth. Prostřednictvím této funkce
nelze produkt připojit například k mobilnímu telefonu.
41
Vyhledání zařízení Bluetooth a připojení
1
Nastavte zařízení Bluetooth do režimu párování a vyberte možnost
Hledat zařízení.
• Výběrem možnosti Ukončit hledání si zobrazíte nalezená zařízení.
• Pokud požadované zařízení nebylo nalezeno, zkontrolujte, zda je
zapnuté a je v režimu párování.
• Doba vyhledávání zařízení se může lišit podle síly signálu a podle
počtu dostupných zařízení.
BEZDRÁTOVÝ
•• SCREEN SHARE
ꔂ Přes ꔉ OK
: [PJTR][LG]PH450U[0000]
•• Skupina
•• Kanál
•• Bluetooth
: Zap.
•• Hledat zařízení
•• Seznam zaregistrovaných zařízení
•• Nastavení synchronizace s AV
ČESKY
Přejděte do nabídky
→ BEZDRÁTOVÝ → Hledat zařízení.
Projektor vyhledá zvuková zařízení Bluetooth v okolí a vy můžete
vybrané zařízení připojit.
(Pokud je název zařízení delší než 20 znaků, zobrazí se pouze prvních
20 znaků.)
42
2
ČESKY
Po ukončení vyhledávání můžete vybrat požadované zařízení
Bluetooth a připojit se k němu.
• Proces vyhledávání můžete kdykoli ukončit volbou možnosti
Ukončit hledání.
• Doba připojení k zařízení se může lišit podle díly signálu a podle
počtu dostupných zařízení.
Hledat zařízení
Seznam
Hledat zařízení
Vyhledávání...
Čekejte prosím.
Seznam
Vyhledávání dokončeno
HBS-700
Stisknutím tlačítka OK(ꔉ) připojíte zařízení.
Ukončit hledání
3
Zavřít
Prozkoumat
Zavřít
Když dojde k připojení zařízení Bluetooth, uslyšíte zvuk z projektoru
prostřednictvím připojeného zařízení.
• Připojené zařízení Bluetooth bude automaticky přidáno do
seznamu Seznam zaregistrovaných zařízení. Zaregistrované
zařízení Bluetooth lze jednoduše připojit jeho výběrem ze
seznamu Seznam zaregistrovaných zařízení. Není nutné je znovu
vyhledávat.
• Připojená zařízení lze odpojit pouze v nabídce
→
BEZDRÁTOVÝ → Seznam zaregistrovaných zařízení.
43
Připojení, odpojení nebo smazání zařízení Bluetooth
v Seznam zaregistrovaných zařízení
Seznam zaregistrovaných zařízení
Seznam
HBS-700
Vymazat
Stisknutím tlačítka OK(ꔉ) připojíte zařízení.
Vymazat vše
Zavřít
Připojení
Vyberte ze seznamu Seznam zaregistrovaných zařízení zařízení
Bluetooth, které chcete připojit.
• Zaregistrované zařízení Bluetooth se podle nastavených vlastností
může pokoušet připojit k projektoru automaticky. (Podrobnější
informace naleznete v příručce k danému zařízení Bluetooth.)
• Proces připojování můžete okamžitě zastavit volbou možnosti
Zastavit.
• Doba připojení k zařízení se může lišit podle díly signálu a podle
počtu dostupných zařízení.
Odpojení
Chcete-li zařízení odpojit, vyberte možnost Odpojit.
• Můžete odpojit pouze zařízení uvedená v seznamu Seznam
zaregistrovaných zařízení.
ČESKY
V nabídce
→ BEZDRÁTOVÝ → Seznam zaregistrovaných
zařízení se zařízení Bluetooth zobrazují v pořadí, v jakém byla
připojena, a zařízení ze seznamu lze znovu připojit jejich volbou. Není
nutné je znovu vyhledávat.
44
Vymazání
ČESKY
Vyberte možnost Označené vymazat nebo Vymazat vše.
• Označené vymazat: Stiskněte červené tlačítko v seznamu Seznam
zaregistrovaných zařízení. Vybrané zařízení bude vymazáno.
• Vymazat vše: Vyberte možnost Vymazat vše v seznamu
Seznam zaregistrovaných zařízení. Dojde k vymazání všech
zaregostrovaných zařízení.
Nastavení synchronizace s AV
Když je připojeno zařízení Bluetooth, přejděte do nabídky
→
BEZDRÁTOVÝ → Nastavení synchronizace s AV, kde můžete upravit
synchronizaci videa a zvuku ze zařízení Bluetooth.
• Nastavení synchronizace s AV 10 ◀
▶
OK
• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li připojeno zařízení
Bluetooth.
• Synchronizace zvuku se může u jednotlivých výrobců lišit.
• Při přehrávání videa z připojeného disku USB lze možnost Nastavení
synchronizace s AV upravit také pomocí nabídky Nastavení zvuku..
45
MOJE MÉDIA
Před použitím
ČESKY
Připojení zařízení USB
Připojte zařízení USB (externí pevný
disk, paměť USB) k portu USB na
projektoru a můžete používat obsah
souborů uložených na zařízení USB
na svém projektoru. Není možné na
zařízení USB zapisovat data ani je
z něj mazat. Připojte jednotku USB
flash, jak je znázorněno níže.
Jednotka
USB flash

Odebrání zařízení USB
1
2
3
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítka
tlačítko
.
.
nebo
přejděte na Zařízení USB a stiskněte
Vyberte zařízení USB, které chcete odebrat. Než zařízení USB
odeberete, vyčkejte na potvrzení, že zařízení USB přestalo
pracovat.

POZNÁMKA
• Jestliže zařízení odeberete předčasně, může se na projektoru
nebo na úložném zařízení USB vyskytnout chyba.
• Jakmile bylo zařízení USB vybráno k odebrání, není možné jej
dále používat. V takovém případě zařízení USB vysuňte z portu
a zasuňte jej znovu zpět.
46
Tipy pro používání zařízení USB
ČESKY
• Pokud má zařízení USB zabudován program pro automatické
rozpoznávání nebo používá vlastní ovladač, nemusí v projektoru
fungovat.
• Některá zařízení USB nemusí fungovat nebo nemusí fungovat
správně.
• Pokud používáte prodlužovací kabel USB, nemusí být zařízení USB
rozpoznáno nebo nemusí pracovat správně.
• Používejte pouze úložná zařízení USB se systémem formátování
souborů Windows FAT32 nebo NTFS.
• Doporučujeme používat externí pevné disky USB se jmenovitým
napětím nižším než 5 V a jmenovitým proudem nižším než 500 mA.
• Doporučujeme používat jednotku pevného disku, která má vlastní
zdroj napájení. (Pokud není napájení dostatečné, úložné zařízení
USB nemusí být správně zjištěno.) Upozorňujeme, že rozbočovač
USB není podporován.
• Doporučujeme používat jednotky USB flash o maximální kapacitě
32 GB a pevné disky USB o maximální kapacitě 2 TB.
• Pokud funkce úspory energie u pevného disku USB nefunguje
správně, vypněte a znovu zapněte napájení. Další informace
naleznete v návodu k obsluze externího pevného disku USB.
• Může dojít k poškození dat v úložném zařízení USB. Důležitá data
si proto zálohujte v jiných zařízeních. Uživatel je sám zodpovědný
za správu vlastních dat. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za
případnou ztrátu dat.
47
Používání funkce Moje média
1 Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
2 Vyberte možnost MOJE MÉDIA.
Soubor podporující funkci Moje média
• Maximální přenosová rychlost dat: 20 Mb/s (megabitů za sekundu)
• Podporované formáty externích titulků: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
• Podporované interní formáty titulků: SRT/ASS/SSA (podpora interních
titulků generovaných DivX6)
ČESKY
Ze seznamu vyberte požadovaný soubor. Přehrajte vybraný soubor.
Nastavení vztahující se k přehrávání lze nastavit, když během
přehrávání disku vyberete příslušnou možnost.
48
Podporované kodeky videa
Maximálně: 1 920 × 1 080 při 30p (pouze Motion JPEG 640 × 480 při 30p)
Přípona
ČESKY
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m2ts
.vob
.mpg
.mpeg
Kodeky
Video
Profil VC-1 Advanced, VC-1 Simple
a hlavní profil
Zvuk
Standard WMA, WMA 9 Professional
Video
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID,
H.264/AVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital
Video
H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
Zvuk
AAC
Video
H.264/AVC
Zvuk
HE-AAC, Dolby Digital
Video
H.264/AVC, MPEG-2, VC-1
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II,
DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II
49
Audio soubor
Typ
souboru
AC3
MPEG
AAC,
HEAAC
CDDA
LPCM
Informace
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
32 kHz až 48 kHz
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 640 kb/s
Vzorkovací
frekvence
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 448 kb/s
Vzorkovací
frekvence
32 kHz až 48 kHz
Přenosová
rychlost
24 kb/s až 3 844 kb/s
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 96 kHz
Přenosová
rychlost
1,44 kB/s
Vzorkovací
frekvence
44,1 kHz
Přenosová
rychlost
1,41 MB/s až 9,6 MB/s
Vzorkovací
frekvence
Více kanálů: 44,1 kHz, 88,2 kHz /
48 kHz, 96 kHz
Stereo: 176,4 kHz, 192 kHz
ČESKY
MP3
Položka
50
Dostupný soubor fotografií
Typ
souboru
Položka
ČESKY
Podporovaný
2D (jpeg, typ souboru
jpg, jpe),
3D (jps) Velikost
obrazu
Informace
SOF0: Baseline, SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: Normální typ: 15 360 (š) × 8 640 (v)
Progresivní typ: 1 920 (š) × 1 440 (v)
Podporovaný
MPO
typ souboru
3D (mpo)
BMP
Velikost
obrazu
Poměr 4:3: 3 648 × 2 736, 2 592 × 1 944,
2 048 × 1 536
Poměr 3:2: 3 648 × 2 432
Velikost
obrazu
Minimálně: 64 × 64
Maximální rozlišení: 9 600 (š) × 6 400 (v)
Podporovaný
Prokládaný, neprokládaný
typ souboru
PNG
Velikost
obrazu
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: Prokládaný: 1 200 (š) × 800 (v)
Neprokládaný: 9 600 (š) × 6 400 (v)
* Zobrazení souborů ve formátech BMP nebo PNG může být pomalejší
než zobrazení souborů ve formátu JPEG.
51
Sledování videí
V nabídce Seznam filmů můžete sledovat videa uložená na připojené
zařízení USB.
Ovládá přehrávání a nastaví možnosti během sledování videa.
ČESKY
Tipy pro použití přehrávání souborů videa
• Některé titulky vytvářené uživateli nemusí fungovat správně.
• Videosoubor a soubor titulků musejí být uloženy ve stejné složce. Aby
se titulky zobrazovaly správně, soubor videa a soubor titulků musí mít
shodný název.
• Nepodporujeme přenosy dat s funkcí GMC (Global Motion
Compensation) a Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
• Je podporován pouze formát H.264/AVC úrovně profilu 4.1 nebo nižší.
• Videosoubory větší než 50 GB (gigabajtů) nelze přehrát. Omezení
velikosti souboru závisí na prostředí kódování.
• Není podporován audio kodek DTS audio.
52
Procházení seznamu filmů
Přehrání videa uloženého na připojeném zařízení.
ČESKY
1
2
3
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko
.
vyberte možnost Seznam filmů
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
nebo
,
2
1
.
vyberte požadovaný soubor
4
3
Strana 1/1
Seznam filmů
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
Změna stránky
Strana 1/1
Butterfly_...
01:34:33
Přejít na kořenové složky
7
Přejít na nadřazené složky
Zpět
8
Č.
9
Popis
Miniatury
Netypický soubor
1
Soubor není podporován
2
Seznam souborů
3
Přechod do nadřazené složky.
4
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
5
Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.
6
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
6
53
Č.
Popis
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
8
Přechod do nadřazené složky.
9
Uzavření seznamu filmů.
ČESKY
5
7
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
Q.MENU
Položka
Možnost
Skrýt
나가기Zpět

Popis
Zobrazí aktuální polohu přehrávání. Pomocí tlačítek
se můžete přesunovat dopředu či dozadu.
a
Ukončení přehrávání a návrat do seznamu filmů.
Opětovné spuštění normálního přehrávání.
Pozastavení přehrávače médií.
Pokud nebude po dobu 10 minut po pozastavení
přehrávání stisknuto žádné tlačítko na dálkovém ovladači,
obnoví se přehrávání.
Zpomalené přehrávání.
Stisknutím tohoto tlačítka se změní rychlost přehrávání:
2x, 4x, 8x,16x, 32x
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu
obrazovky. (Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva
o vybité baterii, Úspora energie bude nastavena na
Maximum úroveň a nastavení nebude přístupné.)
Přepne na zobrazení 3D.
Možnost
Skrýt
Zpět
Zobrazí se překryvné okno.
Skryje panel přehrávání. Pomocí tlačítka
znovu zobrazíte.
Návrat na zobrazení seznamu filmů.
nabídku
54
Možnosti seznamu filmů
1
2
ČESKY
3
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko
.
se přesuňte na požadovanou položku
Pomocí tlačítka
nebo
,
,
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení přehrávání videa.
Položka
Velikost
obrázku
Jazyk zvuku
Jazyk
titulků
Opakovat
Popis
Vyberte velikost přehrávaného obrazu.
• Celá obrazovka: Soubor bude přehráván v režimu
celé obrazovky v nastaveném poměru stran.
• Pův. velikost: Video se zobrazí v původní velikosti.
Výběr požadovaného jazyka pro soubor s více
zvukovými stopami. Pokud soubor obsahuje pouze
jednu zvukovou stopu, není tato možnost k dispozici.
Titulky lze zapnout nebo vypnout.
• Jazyk: Lze vybrat jeden z dostupných jazyků.
• Kódovací stránka: Lze vybrat sadu znaků pro
titulky. Ve výchozím nastavení se titulky zobrazují
v jazyce zvoleném v nabídce MOŽNOST 1 →
Jazyk(Language).
--Synchronizace: Pokud nejsou titulky
synchronizovány s videem, můžete jejich rychlost
upravit v krocích po 0,5 s.
--Pozice: Posune umístění titulků.
--Rozměr: Změní velikost písma titulků.
Opakování můžete nastavit na hodnotu Zap. nebo Vyp..
Když je opakování vypnuto, lze spustit následné
přehrání dalšího souboru, pokud je jeho název podobný.
Nastavení videa.
Nastavení videa můžete upravit. (Viz Nastavení OBRAZ na straně 77.)
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz Nastavení pro ZVUK na straně 83.)
BLUETOOTH
Nastavení Bluetooth můžete upravit. (Viz Nastavení funkce Bluetooth
projektoru na straně 40.)
55
Nastavení 3D videa
Můžete nastavit přehrávání videa ve 3D nebo 2D.
Registrace kódu DivX
Zkontroluje registrační kód DivX pro přehrávání videí s ochranou DivX.
Zaregistrujte se na adrese http://vod.divx.com.
Použijte registrační kód k zapůjčení nebo zakoupení videa na stránkách
www.divx.com/vod.
1
V nabídce nastavení přejděte do položky MOŽNOST 1 a stiskněte
tlačítko DivX(R) VOD.
Registrace
Zrušení registrace
Zavřít
2
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko
.
vyberte možnost Registrace
Musíte registrovat tento přístroj
k přehrávání DivX chráněných videí.
Registrační kód: XXXXXXXXXX
Zaregistrovat na http://vod.divx.com
Ano
3

Vyhledejte Registrační kód pro DivX.
POZNÁMKA
• Zapůjčená a zakoupená videa DivX nelze přehrát, pokud
používáte registrační kód DivX jiného zařízení. Používejte pouze
registrační kód DivX přidělený danému zařízení.
• Konvertované soubory, které neodpovídají standardu kodeku
DivX, se nemusí přehrát nebo mohou vydávat nezvyklý zvuk.
ČESKY
3D nastavení
Můžete upravit nastavení funkce 3D. (Viz Nastavení pro MOŽNOST 1
na straně 88.)
56
Zrušení registrace kódu DivX
Zrušením registrace kódu DivX deaktivujete funkci DivX DRM.
1
ČESKY
2
V nabídce nastavení přejděte do položky MOŽNOST 1 a stiskněte
tlačítko DivX(R) VOD.
vyberte možnost Zrušení registrace
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko
.
Registrace
Zrušení registrace
Zavřít
Tento přístroj je již zaregistrován.
Jste si jisti, že se chcete odhlásit?
Ano
Ne
Kód zrušení registrace: ********
Odhlásit na http://vod.divx.com
Pokračovat v registraci?
Ano
3
Ne
Vyberte možnost Ano.

POZNÁMKA
• Co je to DRM [Digital Rights Management]?
Technologie a služby DRM chrání zájmy a práva držitelů
autorských oprávnění a brání neoprávněnému používání
digitálního obsahu. Soubory lze přehrát po ověření licence online
a podobně.
57
Prohlížení fotografií
Můžete prohlížet fotografie uložené na připojeném zařízení.
Podporované soubory snímků
ČESKY
FOTOGRAFIE (*.JPEG)
Základní: 64 pixelů (šířka) × 64 pixelů (výška) – 15 360 pixelů (šířka) ×
8 640 pixelů (výška)
Progresivní: 64 pixelů (šířka) × 64 pixelů (výška) – 1 920 pixelů (šířka) ×
1 440 pixelů (výška)
• Nepodporované soubory se zobrazují v podobě ikon.
• V případě poškozeného souboru nebo nepodporovaného formátu
souboru se zobrazí chybová zpráva.
• Poškozené soubory se nemusí zobrazit správně.
• Zobrazení obrázku s vysokým rozlišením v režimu celé obrazovky
může určitou dobu trvat.
58
Procházení seznamu fotografií
1
2
3
ČESKY
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko
.
vyberte možnost Seznam foto
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
nebo
,
.
4
3
2
1
vyberte požadovaný soubor
Strana 1/1
Seznam foto
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
Změna stránky
Strana 1/1
Butterfly_...
06/09/2014
Přejít na kořenové složky
7
Přejít na nadřazené složky
Zpět
8
Č.
9
Popis
Miniatury
1
Netypický soubor
Soubor není podporován
2
Seznam souborů
3
Přechod do nadřazené složky.
4
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
5
Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.
6
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
7
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
8
Přechod do nadřazené složky.
9
Zavře seznam fotografií.
6
59
5
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
[1/4]
Položka
Prezent.
BGM
Možnost
Skrýt
Zpět
BGM
Q.MENU
Možnost
Skrýt
Zpět
Popis
Vybere předchozí nebo další fotografii.
Během prezentace se zobrazí všechny snímky.
• Nastavte položku Rychl. sním. v nabídce Možnost
→ Nastavení zobrazení fotografie..
Při prohlížení fotografií v plné velikosti můžete
poslouchat hudbu.
• Nastavte možnost BGM v nabídce Možnost →
Nastavení zobrazení fotografie..
Otáčení fotografií.
• Umožňuje otočit fotografie o 90°, 180°, 270° a 360°
ve směru pohybu hodinových ručiček.
• Fotografie nelze otáčet, pokud je jejich šířka větší
než výška maximálního podporovaného rozlišení.
Zobrazení fotografie v režimu celé obrazovky nebo
původní velikosti.
Chcete-li obraz zvětšit, stiskněte modré tlačítko.
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu
obrazovky. (Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva
o vybité baterii, Úspora energie bude nastavena na
Maximum úroveň a nastavení nebude přístupné.)
Přepne na zobrazení 3D.
Zobrazí se překryvné okno.
Skryje nabídku v režimu celé obrazovky.
• Nabídku znovu zobrazíte stisknutím tlačítka
na
dálkovém ovladači.
Ukončí prohlížení snímků v režimu celé obrazovky.
ČESKY
Prezent.
60
Možnosti seznamu fotografií
1
2
ČESKY
3
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko
.
se přesuňte na požadovanou položku
Pomocí tlačítka
nebo
,
,
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení zobrazení fotografie.
Položka
Rychl.
sním.
BGM
Popis
Nastavuje rychlost prezentace.
Umožňuje zvolit složku s hudbou na pozadí.
• Složku s hudbou nelze změnit během přehrávání
hudby na pozadí.
• Chcete-li přehrávat hudbu na pozadí, můžete ji
vybrat pouze ze složky ve stejném zařízení.
--Opakovat: Nastavení opakování přehrávání.
--Náhodné: Nastavení náhodného přehrávání.
Nastavení videa.
Nastavení videa můžete upravit. (Viz Nastavení OBRAZ na straně 77.)
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz Nastavení pro ZVUK na straně 83.)
BLUETOOTH
Nastavení Bluetooth můžete upravit. (Viz Nastavení funkce Bluetooth
projektoru na straně 40.)
Nastavení 3D videa
Můžete si nastavit přehrávání obrazu ve 3D nebo 2D.
3D nastavení
Můžete upravit nastavení funkce 3D. (Viz Nastavení pro MOŽNOST 1
na straně 88.)
61
Poslech hudby
Můžete přehrávat audio soubory uložené na připojeném zařízení.
Podporované hudební soubory
Procházení seznamu hudby
1
2
3
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko
.
vyberte možnost Seznam hudby
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
nebo
,
.
4
3
2
1
vyberte požadovaný soubor
Strana 1/1
Seznam hudby
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
Strana 1/1
Butterfly_...
03:25
Přejít na kořenové složky
7
Přejít na nadřazené složky
8
Změna stránky
Zpět
9
6
ČESKY
*.MP3
Rozsah přenosové rychlosti: 32 kb/s až 320 kb/s
• Vzorkovací kmitočet pro MPEG1 vrstva 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Vzorkovací kmitočet pro MPEG2 vrstva 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
62
Č.
Popis
Miniatury
Netypický soubor
ČESKY
1
Soubor není podporován
2
Seznam souborů
3
Přechod do nadřazené složky.
4
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
5
Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.
6
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
7
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
8
Přechod do nadřazené složky.
9
Zavře seznam hudby.
63
5
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
Strana 1/1
Seznam hudby
USB STORAGE DEVICE
PAGE
Drive1
Změna stránky
Strana 1/1
Butterfly_...
03:25
ČESKY
002. - B02.mp3
Q.MENU
Položka
Možnost
Skrýt
Zpět
Popis
Změní pozici přehrávání.
Zastaví přehrávání.
Opětovné spuštění normálního přehrávání.
Pozastavení přehrávače médií.
Přehraje předchozí/následující soubor.
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu
obrazovky. (Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva
o vybité baterii, Úspora energie bude nastavena na
Maximum úroveň a nastavení nebude přístupné.)
Možnost
Nastavení možností pro seznam hudby.
Skrýt
Skryje panel přehrávání.
• Pomocí tlačítka
panel znovu zobrazíte.
Zpět
Návrat na zobrazení seznamu hudby.
64
Možnosti seznamu hudby
1
2
ČESKY
3
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko
.
se přesuňte na požadovanou položku
Pomocí tlačítka
nebo
,
,
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení přehrávání zvuku.
Položka
Popis
Opakovat
Nastavení opakování přehrávání.
Náhodné
Nastavení náhodného přehrávání.
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz Nastavení pro ZVUK na straně 83.)
BLUETOOTH
Nastavení Bluetooth můžete upravit. (Viz Nastavení funkce Bluetooth
projektoru na straně 40.)
65
Zobrazení souborů
Můžete zobrazit soubory dokumentů uložené na připojeném zařízení.
Podporované formáty souborů
ČESKY
XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP
Microsoft Office: verze 97/2000/2002/2003/2007
Adobe PDF: verze 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
Hangul: verze 97/2000/2002/2005/2007
• Prohlížeč souborů dokument přizpůsobí, takže může vypadat jinak,
než jak je zobrazen v počítači.
• U dokumentů, které obsahují obrázky, může být v průběhu
přizpůsobování zobrazeno nižší rozlišení.
• Pokud je dokument objemný nebo má mnoho stran, může nahrávání
trvat déle.
• Nepodporovaná písma mohou být nahrazena jinými písmy.
• Je možné, že se prohlížeč souborů neotevře pro dokumenty
formátu Office, které obsahují mnoho obrázků ve vysokém rozlišení.
V takovém případě snižte velikost obrazového souboru, uložte jej na
úložné zařízení USB a spusťte prohlížeč souborů znovu, nebo připojte
k projektoru počítač a soubor otevřete v počítači.
66
Procházení seznamu souborů
1
2
3
ČESKY
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
nebo
a stiskněte tlačítko
.
vyberte možnost Seznam souborů
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
nebo
,
.
vyberte požadovaný soubor
Strana 1/1
Seznam souborů
USB STORAGE DEVICE
DOC
3
2
1
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
4
PAGE
Drive5
Změna stránky
Strana 1/1
Butterfly_...
06/09/2014
Přejít na kořenové složky
6
Zpět
Přejít na nadřazené složky
7
Č.
8
Popis
1
Seznam souborů
2
Přechod do nadřazené složky.
3
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
4
Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.
5
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
6
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
7
Přechod do nadřazené složky.
8
Zavře seznam souborů.
5
67
5
Přejít na stránku
ꔦ Přiblížit
Q.MENU
Možnost
Položka
Skrýt
Zpět
Popis
Přejít na
stránku
Přejde na požadovanou stránku.
Pomocí tlačítek nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte
stránku a stiskněte tlačítko
.
Přiblížit
Zvětší nebo zmenší dokument.
Možnost
Umožní nastavení nabídky prohlížeče souborů.
Skrýt
Zavře nabídku.
• Pomocí tlačítka
Zpět
Návrat na zobrazení prohlížeče souborů.
nabídku znovu zobrazíte.
ČESKY
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
• Klikněte na položku Přejít na stránku. Zobrazí se překryvné okno,
kde je možné provést výběr stránky. Zadejte číslo stránky, na kterou
se chcete přesunout.
,
• Stisknutím tlačítka
můžete přiblížit nebo oddálit
zobrazení.
Stiskněte tlačítko
a pomocí šipek nahoru/dolů/doleva/doprava
přejděte na položku Přejít na stránku nebo Přiblížit.
68
Možnosti seznamu souborů
1
2
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítka
.
,
,
nebo
nastavte jednotlivé položky.
ČESKY
Nastavit možnosti prohlížeče souborů
Položka
Načítání
jedné stránky
Kvalita
obrazu
Zarovnání
dokumentu
Popis
Zap.
Načítá a zobrazuje stránky jednu po druhé.
První načtení je provedeno rychle, pokud
však některá stránka obsahuje mnoho
položek, může být její načítání pomalé.
Vyp.
Nejprve načte všechny stránky do paměti
a teprve poté je začne zobrazovat. První
načtení trvá delší dobu, po jeho provedení
je však možné snadno a rychle přecházet
mezi jednotlivými stránkami.
Je-li soubor příliš velký, nemusí se načtení
všech stránek zdařit.
Můžete nastavit kvalitu obrázků, které jsou součástí
dokumentů. V nabídce jsou tři úrovně kvality:
vysoká, střední a nízká. Čím vyšší kvalita, tím delší
doba načítání a zobrazení.
Nastavení výchozí metody zarovnání dokumentu.
Nastavení prohlížeče souborů je výchozí. Chcete-li provést změny
nastavení, zavřete případné otevřené dokumenty, aby se změny
projevily.
69
FUNKCE 3D
Technologie 3D využívá systém odlišného obrazu pro každé oko
a dodává tak videu hloubku.
VAROVÁNÍ
• Dlouhodobým sledováním obrazu nebo videa ve 3D z malé
vzdálenosti si můžete poškodit zrak.
• Při dlouhodobém sledování obrazu projektoru nebo herní obrazovky
s nasazenými brýlemi 3D může docházet k závratím nebo únavě očí.
• Lidé s chronickými onemocněními (epilepsie, nemoci srdce
a oběhového systému, nemoci související s krevním tlakem
a podobně), těhotné ženy a lidé s vážnými stavy kinetózy by video ve
3D sledovat neměli.
• 3D obsah není doporučován ani pro osoby neschopné prostorového
vidění nebo s anomálním prostorovým viděním. Mohlo by docházet ke
dvojitému vidění a nepříjemným pocitům ze sledování.
• Osoby trpící šilháním, tupozrakostí nebo astigmatismem mohou mít
problémy s vnímáním hloubky obrazu a mohou se kvůli dvojitému
vidění nebo jiným problémům rychle unavit. Takovým lidem
doporučujeme častější odpočinek.
• Obraz ve 3D může být vnímán jako realistický a někteří diváci mohou
být překvapeni nebo vyděšeni.
• Nesledujte obraz ve 3D v blízkosti křehkých objektů nebo předmětů,
které lze snadno shodit nebo poškodit.
• Dejte pozor, aby nedošlo ke zranění, když se budete reflexivně snažit
uniknout před realistickým obrazem ve 3D.
ČESKY
Sledování 3D
70
ČESKY
• Varování před záchvaty v případě fotosenzitivity
--U některých uživatelů může v případě vystavení blikajícímu světlu
nebo určitému obrazu z videoher dojít k záchvatu nebo jiným
abnormálním příznakům. Pokud se ve vaší rodině někdy vyskytla
epilepsie nebo jakýkoli druh záchvatů, poraďte se před sledováním
3D obrazu s lékařem.
Pokud se u vás při sledování videa ve 3D projeví některý
z následujících příznaků, ihned přestaňte video 3D sledovat
a odpočiňte si.
--Závratě, obrácené vidění, cukání oka nebo obličejových svalů,
bezděčné pohyby, křeče, ztráta vědomí, zmatenost, ztráta
orientace nebo nevolnost. Pokud příznaky nevymizí, poraďte se
s lékařem.
• Riziko záchvatů v případě fotosenzitivity můžete omezit pomocí
následujících opatření.
--Dopřejte si 5 až 15minutový odpočinek na každou hodinu
sledování.
--Pokud se obraz u každého oka liší, upravte rozdíl ještě před
započetím sledování videa ve 3D.
--Umístěte obraz 3D přímo před sebe do úrovně očí.
--Přerušte sledování v případě bolesti hlavy, únavy nebo závratí.
--Nesledujte obraz ve 3D delší dobu, pokud jste unavení nebo
nemocní.
UPOZORNĚNÍ
• Zvláštní pozornost je nutné věnovat dětem, které sledují video ve 3D.
Sledování 3D videí
• Nepouštějte ke sledování 3D videa děti do 5 let. Mohlo by dojít
k narušení vývoje očí.
• U dětí se zrak vyvíjí až do 10. roku věku. Tyto děti mají častěji
tendenci vyskakovat a snažit se dotknout obrazu. Doporučujeme proto
dohled dospělé osoby.
• Vzhledem k tomu, že vzdálenost obou očí je u dětí menší než
u dospělých, děti vnímají rozdíly mezi obrazem pro pravé a levé oko
výrazněji. Proto při sledování stejného obrazu mohou mít děti větší
pocit hloubky než dospělí.
• Mladí lidé do 19 let mohou citlivěji reagovat na světelný stimul 3D
obrazu. Dlouhodobé sledování v případě únavy není doporučováno.
71
Při používání brýlí 3D dbejte na následující opatření:
• Nepoužívejte brýle 3D místo normálních brýlí, slunečních brýlí ani
ochranných brýlí.
--V takovém případě by mohlo dojít ke zranění.
• 3D brýle neuchovávejte na místech s vysokou nebo velmi nízkou
teplotou. Brýle by se mohly zdeformovat. Deformované brýle
nepoužívejte.
• Zabraňte pádu 3D brýlí a jejich kontaktu s jinými předměty.
--Mohlo by to způsobit poruchu produktu.
• Skla brýlí 3D jsou náchylná k poškrábání. Pro čištění používejte
měkký čistý hadřík.
• Částice na hadříku mohou způsobit poškrábání.
• Neškrábejte povrch skel 3D brýlí ostrými předměty a nečistěte jej
žádnými chemickými látkami. Pokud jsou skla brýlí poškrábaná,
obrazy se mohou zobrazovat nesprávně.
ČESKY
• Starší diváci mohou mít omezenější vnímání hloubky než mladší.
Nesledujte obraz z menší vzdálenost, než je doporučeno.
• Sledujte 3D obraz z optimálního sledovacího úhlu a vzdálenosti.
• Při sledování mimo pozorovací úhel nebo vzdálenost se 3D efekt
nemusí projevit. Pokud si lehnete, 3D obraz neuvidíte.
• Během inicializace projektoru po zapnutí se může pravý a levý obraz
chvíli překrývat. Optimalizace nastavení chvíli trvá.
• Když odvrátíte zrak od plátna a poté začnete obraz ve 3D znovu
sledovat, může 3D zobrazení chvíli vypadat nepřirozeně.
• Při osvětlení třífázovým fluorescenčním světlem (50 Hz až 60 Hz)
nebo v okolí oken může obraz mírně blikat. V takovém případě
doporučujeme zatáhnout okna například závěsy a osvětlení ztlumit.
• 3D brýle musí být typu DLP-LINK (DLP Ready).
• Pokud se mezi projektorem a 3D brýlemi nachází překážka, nemusí
být obraz 3D vidět správně.
• Nainstalujte projektor 3D co nejdále od jiných zařízení.
• Pokud se v budoucnu stane standardem typ vysílání 3D, který tento
projektor nepodporuje, může být nutné zakoupení doplňkového
zařízení (například set-top boxu).
72
Požadavky na sledování obrazu ve 3D
ČESKY
* Optimální úhel sledování: nahoru/dolů/doleva/doprava o 9°
Doporučená sledovací vzdálenost: 3 m až 5 m (s adaptérem)
1 m až 2 m (bez adaptéru)
Doporučená velikost plátna: 101 cm

* Video 3D je možné sledovat pouze v tmavém prostředí.
POZNÁMKA
• Proces párování brýlí DLP-LINK ovlivňuje intenzita světla
odraženého od plátna. Spárování brýlí DLP-LINK proto nemusí
proběhnout úspěšně, pokud odražené světlo není dostatečně
jasné, například v případě silně osvětleného prostředí, u příliš
velkého plátna nebo při zapnutém režimu maximální úspory
energie.
• Během přehrávání 3D videa nemusí být některá menu funkční.
• Video 3D je možné správně sledovat pouze tehdy, pokud je na
projektoru nastaven správný formát videa 3D.
73
Používání brýlí DLP-LINK (DLP-Ready)
1
2
Po stisknutí tlačítka brýle zablikají a synchronizují se s obrazem
3D. (Blikání je unikátní postup používaný brýlemi typu DLP-LINK.
U jednotlivých typů brýlí se může lišit.)
Pokud brýle stále blikají nebo během sledování obrazu 3D dojde
k potížím, nejprve v místnosti zhasněte, aby bylo okolní prostředí
tmavší. Dotazy ohledně brýlí vám zodpoví prodejce projektoru.
Zobrazení ve 3D
Zobrazení 3D je technologie, která využívá mírného rozdílu v pohledu
levého a pravého oka a v projektoru vytváří obraz, který vypadá jako
skutečný trojrozměrný prostor.
1
2
3
4
5
Přehrávejte podporované tituly 3D.
Stisknutím tlačítka 3D aktivujte funkci
.
Zapněte 3D brýle a nasaďte si je.
Chcete-li ukončit zobrazení ve 3D, stiskněte během sledování
obrazu 3D tlačítko
na dálkovém ovladači.
Pomocí tlačítka
přepnete směr přehrávání obrazu. Zvolte plátno
s lepší kvalitou obrazu 3D.
--Pokud během sledování stisknete tlačítko
, zobrazení se
přepne zpět na 2D.
* V závislosti na vstupním signálu se mohou dostupné typy obrazu 3D
lišit.
ČESKY
3
Při sledování obrazu 3D z projektoru stiskněte tlačítko na brýlích.
74
Podporovaný 3D režim
Signál
Rozlišení
ČESKY
720p
1 080i
1 280 x
720
1 920 x
1 080
Podporované
3D formáty
89,9 /
90
59,94 /
60
Komprimace
snímků
75
50
Komprimace
snímků
45
60
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
37,5
50
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
33,7
60
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
28,125
50
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
53,95 /
54
23,98 /
24
Komprimace
snímků
1 920 x
1 080
HDMI
1 080p
Horizontální Vertikální
frekvence frekvence
(kHz)
(Hz)
67,5
60
Vedle sebe
(poloviční),
Nahoře a dole,
Jednoduché
sekvenční
snímkování
27
24
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
33,7
30
Vedle sebe
(poloviční),
nahoře a dole
50
Vedle sebe
(poloviční),
Nahoře a dole,
Jednoduché
sekvenční
snímkování
56,25
75
Rozlišení
1 080p
1 920 x
1 080
Horizontální Vertikální
frekvence frekvence
(kHz)
(Hz)
33,75
30
Podporované
3D formáty
Vedle sebe,
Nahoře a dole,
MPO, JPS
(snímky)
ČESKY
USB
Signál
76
ÚPRAVA NASTAVENÍ
ČESKY
NASTAVENÍ
1 Stiskněte tlačítko
2 Pomocí tlačítka
3
4
.
,
,
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
,
a stiskněte tlačítko
.
.
nebo
vyberte požadovanou položku
nebo
nastavte požadovanou položku
Po dokončení stiskněte tlačítko
Menu
.
Popis
OBRAZ
Upraví kvalitu obrazu pro optimální prohlížení.
ZVUK
Upraví kvalitu zvuku a hlasitost.
ČAS
Nastavení týkající se času.
BEZDRÁTOVÝ
Funkce týkající se bezdrátového připojení.
MOŽNOST 1
Přizpůsobí všeobecná nastavení.
MOŽNOST 2
Možnost upravení nastavení projektoru.
VSTUP
Nastavení požadovaného vstupního zdroje.
MOJE MÉDIA
Přístup k fotografiím, hudbě, filmům a souborům
dokumentů.
77
Nastavení OBRAZ
1 Stiskněte tlačítko
2 Pomocí tlačítka , ,
4
nebo
vyberte možnost
OBRAZ a stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko
.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko .
OBRAZ
ꔂ Přes
•• ꕊ Úspora energie : Minimum
•• Režim obrazu
•• Kontrast
: Standardní
100
•• Jas
50
•• Ostrost
20
•• Barva
55
•• Barevný tón
0
R
Po dokončení stiskněte
tlačítko
.
Dostupná nastavení obrazu jsou popsána následovně.
Menu
Úspora
energie
ꔉ OK
ČESKY
3
.
Popis
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního
jasu obrazovky. (Pokud se na obrazovce zobrazí
zpráva o vybité baterii, úspora energie bude
nastavena na maximální úroveň a nastavení
nebude přístupné.)
Režim
Minimum/
Aplikuje přednastavený režim
Střední/
Úspora energie.
Maximum
G
78
Menu
ČESKY
Režim obrazu
Kontrast
Jas
Ostrost
Barva
Barevný tón
Popis
Vyberte režim obrazu, který je optimalizován pro
prostředí daného programu.
Pro každý režim můžete také nastavit pokročilé
možnosti.
Režim
Maximalizuje vizuální efekt videa.
Živé
Zvýší kontrast, jas a ostrost, takže
obraz bude působit živě.
Obraz se standardní úrovní
Standardní
kontrastu, jasu a ostrosti.
Kino
Optimalizuje obraz pro film.
Optimalizuje obraz pro sledování
Sport
sportu. Zvýrazní základní barvy
a dynamické akce.
Optimalizuje obraz pro hraní her na
Hra
rychle se pohybujících obrazovkách.
V tomto menu je možné upravit
kvalitu obrazu tak, aby si odborníci
i laici mohli dopřát ten nejlepší
zážitek ze sledování na projektoru.
Expert1 /
--Režim Expert je určen pro
Expert2
odborníky na ladění obrazu
a slouží k ovládání a detailnímu
doladění konkrétního obrazu.
U běžného obrazu se efekt nemusí
výrazněji projevit.
Nastavení rozdílu mezi jasnými a tmavými oblastmi
na obrazovce.
Nastavení celkového jasu obrazovky.
Nastavení ostrosti přechodu z jasných oblastí do
tmavých. Vodorovná a svislá ostrost je k dispozici
pouze v režimu Expert1 / Expert2.
Nastaví intenzitu všech barev.
Nastavuje vyvážení mezi úrovněmi červené
a zelené.
79
Obnov. nast.
obr.
Poměr stran
Popis
Úprava pokročilých nastavení.
Nastaví volitelná nastavení.
Obnovení původních hodnot nastavení, která
uživatel změnil.
Všechny režimy obrazu se vrátí do výchozího
nastavení. Vyberte režim obrazu, který chcete
obnovit.
Změna velikosti obrazu.
Pokročilé ovládání
Menu
Popis
Dynamický
kontrast
Upravuje kontrast a barvu na optimální úroveň podle
jasu obrazovky.
Dynamickí
zabarvení
Úprava barev pro přirozenější vzhled.
Barevný
rozsah
Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.
• Standardní: Zobrazí původní barvy vstupního
signálu bez ohledu na funkce zobrazení.
• Široký: Využívá bohaté barvy zobrazení.
Barva pleti
Barevné spektrum barvy pokožky lze nastavit
individuálně a použít barvu definovanou uživatelem.
Obloha
Barvu oblohy lze nastavit individuálně.
Tráva
Spektrum přírodních barev (louky, kopce a podobně)
lze nastavit individuálně.
Korekce
gama
Nastavuje křivku gradace podle výstupu obrazového
signálu v souvislosti se vstupním signálem.
* Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním
signálu nebo na jiných nastaveních obrazu.
ČESKY
Menu
Pokročilé
ovládání
Možnosti
obrazu
80
Ovládání pro odborníky
Menu
Dynamický
kontrast
ČESKY
Barevný
rozsah
Popis
Upravuje kontrast a barvu na optimální úroveň
podle jasu obrazovky.
Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.
• Standardní: Zobrazí původní barvy vstupního
signálu bez ohledu na funkce zobrazení.
• Široký: Využívá bohaté barvy zobrazení.
Vylepšení
ostrosti hran
Okraje videa se zobrazí jasněji a výrazněji, ale
přitom přirozeně.
Barevný filtr
Filtruje specifické spektrum barev v barvách RGB za
účelem přesného doladění sytosti barev a odstínu.
V nabídce Expert si můžete přizpůsobit nastavení
jednotlivých režimů.
Tep. barev
Korekce gama: Vyberte hodnotu 1.9, 2.2 nebo 2.4.
a. Metoda: 2 body
-- Vzor: Vnitřní, Vnější
-- Body: Nízký, Vysoká
-- Červená/Zelená/Modrá: Rozsah nastavení
pro každou barvu je -50 až +50.
-- Použít pro všechny vstupy: Hodnota funkce
Tep. barev je použita pro všechny režimy
vstupu.
b. Metoda: 20 bodů IRE
-- Vzor: Vnitřní, Vnější
-- IRE (Institute of Radio Engineers) je
jednotka zobrazení velikosti video signálu
a lze ji nastavit na hodnoty 5,10,15, ... 100.
U každého nastavení je možné detailní ladění,
viz níže.
-- Jas: Nastavitelný rozsah 50 až 500.
-- Červená/Zelená/Modrá: Rozsah nastavení je
-50 až +50.
-- Použít pro všechny vstupy: Hodnota funkce
Tep. barev je použita pro všechny režimy
vstupu.
81
Popis
Systém správy
barev
Upraví tyto barvy: červená/zelená/modrá/azurová/
purpurová/žlutá. Umožní odborníkovi nastavit
odstín pomocí testovacího vzoru. Šest barev
(červená/zelená/modrá/azurová/purpurová/žlutá)
lze upravit selektivně, aniž by byly ovlivněny
ostatní barvy. Na normálním obrazu nemusíte
vidět změnu barev ani po úpravě.
--Sytost Červená/Zelená/Modrá/Modrozelená/
Purpurová/Žlutá,
Barevný tón Červená/Zelená/Modrá/
Modrozelená/Purpurová/Žlutá,
Jas Červená/Zelená/Modrá/Modrozelená/
Purpurová/Žlutá:
Rozsah nastavení pro každou barvu je -30 až
+30.
* Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním
signálu nebo na jiných nastaveních obrazu.
ČESKY
Menu
82
Možnosti obrazu
Menu
Popis
ČESKY
Potlačení šumu
Snižuje obrazový šum videa.
Redukce šumu
MPEG
Eliminuje šum produkovaný při vytváření signálů
digitálního obrazu.
Úroveň černé
Nastavení jasné či tmavé obrazovky tak,
aby vyhovovala úrovni černé v obrazovém
vstupu, pomocí stupně tmavosti (úrovně černé)
obrazovky.
Real Cinema
(Reálné kino)
Optimalizace obrazovky pro sledování filmů.
Tep. barev
Upravuje celkovou barvu obrazu tak, aby
vyhovovala vašim potřebám.
Vyberte možnost Teplá, Přirozený režim,
Chladná nebo Střední.
83
Nastavení pro ZVUK
1 Stiskněte tlačítko
.
2 Pomocí tlačítka , ,
3
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko
.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko .
4
Po dokončení stiskněte tlačítko
.
•• Režim zvuku
ꔂ Přes
ꔉ OK
: Standardní
•• Zvukový efekt
•• Aut. hlasitost
: Vyp.
Dostupná nastavení zámku jsou popsána níže.
Menu
Popis
Nastavení zvukového režimu.
Režim
Režim
zvuku
Standardní
Vhodný pro všechny typy videa.
Novinky/ Hudba/
Nastavení optimalizovaného zvuku
Kino/
pro konkrétní žánr.
Sport/ Hra
ČESKY
nebo
vyberte možnost
ZVUK a stiskněte tlačítko
.
ZVUK
84
Menu
Popis
Uživatel může vybrat různé zvukové efekty.
Režim
ČESKY
Dialóg II
Při použití této funkce bude
projektor reprodukovat hlasy čistě
a jasně.
Virtuální
prostorový zvuk
Patentovaná technologie LG pro
zpracování zvuku používá dva
reproduktory pro reprodukci zvuku
v kvalitě 5 kanálů.
• Pokud je funkce Dialóg II
nastavena na hodnotu Zapnuto,
možnost Virtuální prostorový
zvuk není k dispozici.
Ekvalizér
Nastavení hlasitosti na
požadovanou úroveň pomocí
ekvalizéru.
• Zvukové pásmo (100 Hz/ 300 Hz/
1 kHz/ 3 kHz/ 10 kHz) lze nastavit
na hodnoty -10 až 10.
• Vynulovat: Uživatelem změněné
možnosti nastaví na původní
hodnoty.
Stereováha
Nastaví vyvážení levého a pravého
reproduktoru.
Vynulovat
Použitý efekt inicializujte v menu
Zvukový efekt.
Zvukový
efekt
Aut.
hlasitost
Automaticky přizpůsobuje úroveň hlasitosti.
85
Nastavení položky ČAS
1 Stiskněte tlačítko
.
2 Pomocí tlačítka , ,
3
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko
.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko .
4
Po dokončení stiskněte
tlačítko
.
ꔂ Přes
•• Časovač vypnutí
: Vyp.
•• Automatické vypnutí
: 60 Minut.
•• Aut. pohot. režim
: 4 hodin(y)
Dostupná nastavení času jsou popsána následovně.
Menu
ꔉ OK
Popis
Časovač
vypnutí
Po uplynutí přednastaveného počtu minut dojde
k vypnutí projektoru.
Chcete-li Časovač vypnutí vypnout, vyberte
možnost Vyp..
Automatické
vypnutí
Jestliže není přítomen žádný signál ani klíč,
projektor se po uplynutí stanovené doby
automaticky vypne.
Aut. pohot.
režim
Automaticky projektor vypne po uplynutí
nastaveného času od posledního stisknutí
některého tlačítka.
ČESKY
nebo
vyberte možnost
ČAS a stiskněte tlačítko
.
ČAS
86
Nastavení položky BEZDRÁTOVÝ
1 Stiskněte tlačítko
.
BEZDRÁTOVÝ
2 Pomocí tlačítka , ,
ČESKY
3
4
nebo
vyberte možnost
BEZDRÁTOVÝ a stiskněte
tlačítko
.
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko
.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko .
•• SCREEN SHARE
ꔂ Přes
ꔉ OK
: [PJTR][LG]PH450U[0000]
•• Skupina
•• Kanál
•• Bluetooth
: Vyp.
•• Hledat zařízení
•• Seznam zaregistrovaných zařízení
•• Nastavení synchronizace s AV
Po dokončení stiskněte
tlačítko
.
Dostupná nastavení bezdrátových funkcí jsou popsána níže.
Menu
Popis
Funkce SCREEN SHARE zobrazuje obrazovku
připojeného zařízení.
• Můžete zkontrolovat ID funkce SCREEN SHARE.
Režim
Skupina
SCREEN
SHARE
Kanál
Zde se provádějí nastavení skupiny
u jednotlivých zařízení podporujících
funkci SCREEN SHARE. Pokud je
bezdrátové spojení slabé nebo kolísá,
můžete to upravit nastavením skupiny.
Lze nastavit kanál pro bezdrátové spojení.
• Hledání programů: Výběr metody pro
vyhledávání kanálů.
--Automaticky: Projektor vyhledává
dostupné kanály a automaticky
vybere nejméně zatížený kanál.
--Ručně: Kanál můžete zvolit i ručně.
• Kanál: Tato nabídka se zobrazuje
v případě, pokud je možnost Hledání
programů nastavena na hodnotu
Ručně. Můžete zde nastavit číslo
kanálu, který se má použít.
87
Menu
Zvuk bude přehráván do sluchátek Bluetooth.
Nejprve zapněte funkci Bluetooth.
Položka
Vyhledá zařízení, ke kterému se bude moci
Hledat
zařízení
připojit.
Připojená zařízení jsou uložena v seznamu
Seznam
Seznam zaregistrovaných zařízení.
zaregistrovaných Seznam uloženích zaregistrovaných
zařízení
zařízení si můžete zobrazit.
Nastavení
V případě nesprávné synchronizace obrazu
synchrose zvukem můžete synchronizaci ručně
nizace s
upravit.
AV
ČESKY
Bluetooth
Popis
88
Nastavení pro MOŽNOST 1
1 Stiskněte tlačítko
.
MOŽNOST 1
2 Pomocí tlačítka , ,
ČESKY
3
4
nebo
vyberte možnost
MOŽNOST 1 a stiskněte
tlačítko
.
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko
.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko .
ꔂ Přes
ꔉ OK
•• Jazyk(Language)
•• Režim 3D
•• DivX(R) VOD
•• Obnovit výchozí
•• Nastavení režimu
: Standardní
Po dokončení stiskněte
tlačítko
.
Dostupná nastavení možností 1 jsou popsána následovně.
Menu
Jazyk(Language)
Režim 3D
DviX(R) VOD
Obnovit výchozí
Nastavení režimu
Popis
Nastavení požadovaného jazyka nabídek.
Nastavení různých prvků zobrazení 3D.
Režim
Korekce
Přepíná levé/pravé obrazy videa
obrazu 3D
ve 3D.
Nastavení týkající funkce DivX.
Slouží k obnově všech nastavení projektoru na
výchozí nastavení z výroby.
Během inicializace projektor nevypínejte.
Výběr režimu Standardní nebo Předvádění v
obchodě.
Pokud používáte projektor doma, vyberte možnost
Standardní.
Předvádění v obchodě je režim vystavení
v prodejnách.
89
Nastavení pro MOŽNOST 2
1 Stiskněte tlačítko
.
MOŽNOST 2
2 Pomocí tlačítka , ,
4
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
nastavte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko
.
--Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko .
•• Kor. lich. zkr.
0
ꔉ OK
-
•• Autom. kor. lichoběž. zkresl. : Vyp.
•• Režim PJT
: Přední
•• Vysoká nadmořská výška : Vyp.
•• Prázdný obraz
: Modrá
•• Automatické zapnutí : Vyp.
•• Automatická diagnóza
Po dokončení stiskněte
tlačítko
.
Dostupná nastavení možnost 2 jsou popsána následovně.
Menu
Kor. lich. zkr.
Autom. kor.
lichoběž.
zkresl.
Režim PJT
Popis
Jestliže projektor není nastaven ve správném
úhlu k plátnu, upraví funkce Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení horní a dolní šířku a
zabrání tak zkreslení obrazu do tvaru lichoběžníku.
Funkce Autom. kor. lichoběž. zkresl. zajistí
obdélníkový obraz tím, že automaticky upraví
číslo korekce lichoběžníkového zkreslení, pokud
naklonění projektoru způsobuje lichoběžníkové
zkreslení promítaného obrazu.
Položka
Automatické nastavení čísla Digitální
Zap.
korekce lichoběžníkového zkreslení.
Ruční nastavení čísla Digitální korekce
Vyp.
lichoběžníkového zkreslení.
Tato funkce obrátí promítaný obraz vzhůru nohama
nebo jej horizontálně převrátí.
• Pokud projektor promítá na zadní stranu
průhledného plátna (prodává se samostatně),
vyberte možnost Zadní.
• Je-li projektor umístěn na stropě, zvolte možnost
Přední strop.
• Pokud je možnost Režim PJT nastavena na
hodnotu Zadní strop/Přední strop, pravolevá
orientace zvuku se automaticky přepne.
+
ČESKY
3
nebo
vyberte možnost
MOŽNOST 2 a stiskněte
tlačítko
.
ꔂ Přes
90
Menu
Popis
ČESKY
Vysoká
nadmořská
výška
Jestliže je projektor používán ve vyšší nadmořské
výšce než 1 200 metrů, zapněte tuto funkci.
Jinak se projektor může přehřát nebo se může
aktivovat jeho ochranná funkce. Jestliže k tomu
dojde, projektor vypněte a po několika minutách
znovu zapněte.
Prázdný
obraz
Vybere pozadí pro prázdný obraz.
Při tomto nastavení se projektor automaticky zapne,
pokud je k němu připojen napájecí kabel. Bateriové
modely se však zapnou ihned, jakmile bude tlačítko
napájení přepnuto do polohy
.
Automatické
zapnutí
Automatická
diagnóza
Položka
Zap.
Jakmile bude tlačítko napájení projektoru
přepnuto do polohy
, projektor se zapne.
Vyp.
Jakmile bude tlačítko napájení projektoru
přepnuto do polohy
, projektor přejde do
pohotovostního režimu.
Řeší potíže s fungováním, které se mohou při
používání výrobku vyskytnout.
91
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
K projektoru lze připojit různá externí zařízení.
USB
DVD
Digitální zařízení
Herní konzole
Sluchátka
Mobilní telefon
HDMI – Strana 92
Zařízení USB – Strana 45
Sluchátka – Strana 94
Mobilní telefon (MHL/Slimport) – Strana 95
ČESKY
Počítač/Notebook
92
Připojení k přijímači
HD, DVD nebo
externím zařízením
ČESKY
Připojte přijímač HD, DVD nebo
externí zařízení k projektoru a
zvolte odpovídající vstupní režim.
Připojení HDMI
S kabelem HDMI si můžete
vychutnat vysoce kvalitní obraz
a zvuk.
Pomocí kabelu HDMI připojte
port
projektoru k
výstupnímu portu HDMI zařízení.
Video výstup i zvukový výstup
probíhají současně. Stisknutím
tlačítka
na dálkovém
ovladači zvolte vstupní signál
HDMI.
Připojení počítače
Projektor podporuje funkci
Plug and Play. Váš počítač
automaticky rozpozná projektor
a nevyžaduje instalaci žádného
ovladače.
Připojení HDMI
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI počítače. Video
výstup i zvukový výstup probíhají
současně.
Stisknutím tlačítka
na
dálkovém ovladači zvolte vstupní
signál HDMI.
* Volitelné
příslušenství
* Volitelné
příslušenství
+'0,
+'0,
93
Připojení notebooku
Projektor můžete připojit k
notebooku a využívat různé
funkce.
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI notebooku. Video
výstup i zvukový výstup probíhají
současně. Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači
zvolte vstupní signál HDMI.
* Volitelné
příslušenství
+'0,
Značka
Přepnutí
výstupu
NEC
Fn + F3
Panasonic
Fn + F3
Toshiba
Fn + F5
IBM
Fn + F7
Sony
Fn + F7
Fujitsu
Fn + F10
LG
Fn + F7
Samsung
Fn + F4
Macintosh
Upravte
kontrolní panel
tak, abyste
po spuštění
umožnili
zrcadlení.
ČESKY
Připojení HDMI
V tabulce níže jsou uvedeny
příklady přepínání výstupu. Další
informace naleznete v oddílu
Externí výstup, Připojení k
externímu monitoru, nebo
podobných oddílech návodu k
obsluze k vašemu počítači.
94
Připojení ke
sluchátkům
Zvuk můžete poslouchat
prostřednictvím sluchátek.
ČESKY
* Není
poskytnuto
95
Použití funkce zrcadlení mobilního telefonu
Připojení MHL/Slimport
* Volitelné
příslušenství

POZNÁMKA
• Když připojíte mobilní telefon k portu
, uvidíte obrazovku
mobilního telefonu prostřednictvím projektoru.
--Toto se vztahuje pouze na mobilní telefony s podporou MHL/
Slimport.
--U některých aplikací můžete používat dálkový ovladač.
• Odpojte kabel MHL/Slimport od projektoru v následujících
situacích:
--Funkce MHL/Slimport je deaktivována.
--Vaše mobilní zařízení je plně nabité v pohotovostním režimu.
ČESKY
Chcete-li k projektoru připojit telefon a přenášet do projektoru jeho obraz
a zvuk, potřebujete adaptér HDMI.
Adaptéry HDMI jsou různého typu podle modelu konkrétního telefonu.
Pořiďte si tedy odpovídající adaptér MHL nebo Slimport.
(Informace o tom, zda je vaše zařízení certifikované pro technologii
MHL/Slimport, vám sdělí výrobce zařízení.)
96
ÚDRŽBA
Pro udržení optimálního stavu projektoru je třeba jej čistit.
ČESKY
Čištění
Čištění objektivu
Jestliže je povrch objektivu zaprášený nebo znečištěný, musíte jej
vyčistit.
K vyčištění objektivu použijte vzduchový sprej nebo čisticí hadřík.
K odstranění prachu nebo skvrn použijte vzduchový sprej nebo
naneste malé množství čisticího prostředku na vatu nebo měkký hadřík
a objektiv jemně otřete.
Mějte na paměti, že pokud je výrobek nastříkán přímo na objektiv, může
do něj tekutina vniknout.
Čištění povrchu projektoru
Chcete-li vyčistit povrch projektoru, odpojte nejprve napájecí kabel.
K odstranění prachu nebo skvrn a vyleštění objektivu použijte pouze
suchý hadřík, který nepouští vlákna.
Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla nebo jiné chemikálie, které
mohou povrch poškodit.
97
TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELY
PH450UG (PH450UG-GL)
1 280 (horizontální) × 720 (vertikální)
Poměr stran
16:9 (horizontální:vertikální)
Velikost panelu
7,93 mm
Projekční vzdálenost
(velikost obrazu)
Poměr horní
projekce
Funkční rozsah
dálkového ovladače
274 mm až 531 mm (1 016 mm až 2 032 mm)
120 %
6m
Příkon
55 W
Adaptér AC-DC
Výrobce: Lite-On
Výrobce: APD
Modely: PA-1650-43
Modely: DA-48F19
19,0 V
2,53 A
(Vstup adaptéru 100 - 240 V, 50/60 Hz)
Audio výstup
1W+1W
Výška
80,5 mm (bez podstavce)/
85 mm (včetně podstavce)
Šířka
132 mm
Hloubka
200 mm
Hmotnost
1 100 g
Zařízení USB
5 V, 0,5 A (Max.)
Okolní prostředí
Teplota
Provoz
0 °C až 40 °C
Skladování
-20 °C až 60 °C
Relativní vlhkost
Provoz
0 % až 80 %
Skladování 0 % až 85 %
* Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v pokynech pro uživatele.
* Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí výrobku
změnit bez předchozího upozornění.
ČESKY
Rozlišení (pixely)
98
Podporovaný režim HDMI(PC)
ČESKY
Rozlišení
Horizontální frekvence
(kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
640 x 350
31,468
70,09
720 x 400
31,469
70,08
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,31
1 024 x 768
48,363
60,00
1 152 x 864
54,348
60,053
1 280 x 720
45,00
60,00
1 280 x 1 024
63,981
60,020
1 440 x 900
55,935
59,888
1 400 x 1 050
65,317
59,979
1 600 x 900
60
60
1 680 x 1 050
65,29
59,954
1 920 x 1 080
67,5
60
• Jestliže je vstupní signál projektoru neplatný, nebude na plátně
řádně zobrazen nebo bude zobrazena zpráva jako Není signál nebo
Nesprávný Formát.
• Výrobek podporuje typ DDC1/2B jako funkci Plug and Play
(automatické rozpoznání monitoru počítače).
• V režimu PC doporučujeme pro nejlepší kvalitu obrazu 1 280 × 720.
99
Podporovaný režim HDMI/DTV
Horizontální frekvence
(kHz)
Vertikální frekvence (Hz)
480p
31,47
31,47
31,50
60
59,94
60
576p
31,25
50
720p
45,00
44,96
37,5
60,00
59,94
50
1 080i
33,75
33,72
28,125
60,00
59,94
50
1 080p
67,500
67,432
27,000
26,97
33,75
33,71
56,25
60
59,939
24,000
23,976
30,000
29,97
50
• Nejlepší kvality obrazu dosáhnete při rozlišení 720p.
ČESKY
Rozlišení
100
Oznámení o softwaru open source
ČESKY
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a
dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento
výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční
podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód
na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např.
cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem
zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu
tří (3) let od data zakoupení výrobku.
101
SYMBOLY
Označuje střídavý proud (AC).
Označuje zařízení třídy II.
Označuje pohotovostní režim.
Označuje režim „ZAPNUTO“ (napájení).
Označuje nebezpečné napětí.
ČESKY
Označuje stejnosměrný proud (DC).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising