LG | PH30JG | User manual | LG PH30JG Příručka uživatele

LG PH30JG Příručka uživatele
Návod k obsluze
LG CineBeam
Projektor DLP
Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny.
PH30JG
www.lg.com
Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
LICENCE
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace
o licencích naleznete na webové stránce www.lg.com.
ČESKY
Vyrobeno na základě licence poskytnuté
společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
This DivX Certified® device has passed rigorous
testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register
your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD
1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified ® and associated logos
are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673;
7,515,710; RE45,052; and others available at
[www.divx.com/patents]
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou
ochranné známky nebo zapsané ochranné
známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve
Spojených státech a dalších zemích.
USB Type-CTM and USB-CTM are trademarks of USB Implementers Forum.

POZNÁMKA
• Uvedený obrázek se může od vašeho projektoru lišit.
• Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může mírně lišit
od obrázků v této příručce.
3
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM, NEOTVÍREJTE
Symbol blesku se šipkou
v rovnostranném
trojúhelníku varuje uživatele
před přítomností neizolovaného
„nebezpečného napětí“ uvnitř
výrobku, které může být dostatečně
vysoké na to, aby představovalo pro
člověka riziko úrazu elektrickým
proudem.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku upozorňuje
uživatele na přítomnost
důležitých pokynů k provozu a údržbě
(servisních pokynů) v tiskovinách
přiložených ke spotřebiči.
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
-- ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ RIZIKA
POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE
VÝROBEK PŮSOBENÍ DEŠTĚ ANI
VLHKOSTI.
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle pokynů.
Instalace uvnitř
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte projektor venku
a nevystavujte jej působení
vlhkosti či vody.
-- Protože tento výrobek není
voděodolný, mohlo by dojít
k požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Neumisťujte projektor na přímé
sluneční světlo nebo do blízkosti
tepelných zdrojů, jako jsou
například radiátory, ohně, sporáky
apod.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Neumisťujte do blízkosti
projektoru hořlavé materiály, jako
například aerosoly.
-- Mohlo by dojít k požáru.
ČESKY
Vezměte prosím na vědomí bezpečnostní pokyny, abyste předešli možné nehodě
nebo nesprávnému používání projektoru.
• Bezpečnostní opatření mají dvojí formu: VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ, jak je
vysvětleno níže.
VAROVÁNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit vážné nebo smrtelné
zranění.
UPOZORNĚNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit zranění nebo
poškodit výrobek.
• Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a nechte si jej při ruce.
4
ČESKY
• Nedovolujte dětem, aby se
přidržovaly projektoru nebo na něj
šplhaly.
-- Mohlo by dojít k pádu
projektoru a následnému
zranění nebo dokonce smrti.
• Neinstalujte výrobek na místo
bez dostatečné ventilace (např.
na knihovnu či na skříň) nebo na
koberec či podložku.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Výrobek neumisťujte v blízkosti
zdrojů páry, oleje nebo olejové
mlhy, jako jsou například
zvlhčovače vzduchu nebo
kuchyňské linky.
-- Pokud tak učiníte, může dojít
k požáru, zasažení elektrickým
proudem nebo ke korozi
výrobku.
• Neinstalujte výrobek na stěnu
v blízkosti zdrojů oleje nebo
olejové mlhy.
-- To by mohlo výrobek
poškodit a způsobit jeho pád
s následkem vážného zranění.
• Neumísťujte projektor do prašného
prostředí.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Nepoužívejte projektor ve vlhkém
prostředí, jako jsou například
koupelny, kde bude nejspíš
vystaven vlhkosti.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Dbejte, aby větrací otvor nezakryl
ubrus nebo záclona.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Zajistěte dobrou ventilaci okolo
projektoru. Vzdálenost mezi
projektorem a stěnou by měla být
minimálně 30 cm.
-- Zabráníte tím požáru
v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
• Jestliže bude produkt instalován na
strop, musí jej instalovat odborný
technik s použitím schválených
nástrojů. Při nesprávné instalaci
může produkt spadnout.
-- Mohlo by tak dojít k poranění
nebo škodě na majetku.
Chcete-li produkt nainstalovat,
kontaktujte centrum
zákaznické podpory.
• Jestliže používáte držák pro
montáž na strop nebo lepidlo
zabraňující uvolnění šroubů
nebo aplikujete-li na produkt
olej či lubrikant, mohlo by dojít
k prasknutí skříňky a pádu
produktu. Mohlo by dojít
k vážnému zranění osoby, která
by se případně nacházela pod
zařízením, a také k poškození
produktu.
UPOZORNĚNÍ
• Při umisťování projektoru na stůl
nebo na polici dbejte na to, abyste
jej nepoložili blízko okraje.
-- Projektor by mohl v důsledku
nestability spadnout, a tím
způsobit zranění nebo se
poškodit. Dbejte na to, abyste
používali skříňku projektoru
nebo stojan s odpovídajícími
rozměry.
5
Napájení
VAROVÁNÍ
• ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ OD
NAPÁJENÍ
-- K odpojení zařízení slouží
napájecí zástrčka. Pro případ
nouzové situace musí zůstat
zástrčka snadno přístupná.
• Zemnicí vodič musí být připojený.
(S výjimkou zařízení, která se
neuzemňují.)
-- Dbejte na to, abyste připojili
zemnicí kabel a zabránili tak
úrazu elektrickým proudem.
Jestliže jednotku není
možné uzemnit, požádejte
kvalifikovaného elektrotechnika
o instalaci odděleného jističe.
Nepokoušejte se projektor
uzemnit připojením k telefonním
vodičům, hromosvodům nebo
plynovému potrubí.
• Zástrčka musí být úplně zastrčena
do síťové zásuvky.
-- Nestabilní připojení může
způsobit požár.
• Nepokládejte na napájecí kabel
těžké předměty.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Zásuvky se nikdy nedotýkejte
mokrýma rukama.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nezapojujte příliš mnoho zařízení
do jedné víceúčelové zásuvky.
-- Mohlo by dojít k požáru
v důsledku přehřátí síťové
zásuvky.
• Chraňte napájecí adaptér, zástrčku
a elektrickou zásuvku před
prachem a nečistotami.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Estliže z projektoru nebo
napájecího adaptéru vychází
kouř nebo zvláštní zápach, ihned
výrobek přestaňte používat.
Odpojte napájecí kabel ze síťové
zásuvky a kontaktujte naše
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Chcete-li vypnout hlavní napájení,
odpojte zástrčku napájení, která
by měla být umístěna tak, aby bylo
možné s ní snadno manipulovat.
ČESKY
• Při přemisťování projektoru dbejte
na to, abyste jej předem vypnuli
a odpojili zástrčku a kabely.
-- Napájecí kabel by se mohl
poškodit a způsobit požár nebo
úraz elektrickým proudem.
• Neumisťujte projektor na
nestabilní nebo vibrující povrch,
jako je například rozviklaná police
nebo nakloněná rovina.
-- Mohl by spadnout a způsobit
zranění.
• Buďte opatrní, abyste projektor
během připojování externích
zařízení nepřevrhli.
-- Mohlo by dojít k poranění nebo
poškození projektoru.
6
UPOZORNĚNÍ
ČESKY
• Napájecí adaptér nebo kabel vždy
vytahujte uchopením za zástrčku.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
• Chraňte napájecí kabel adaptéru
před trvalým ohnutím.
-- Je-li napájecí kabel delší dobu
příliš ohnutý, může dojít k jeho
vnitřnímu poškození. Mohlo
by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Ujistěte se, že napájecí kabel
a zástrčka není poškozená,
upravená, příliš ohnutá, zkroucená,
natažená, stlačená nebo příliš
horká. Výrobek nepoužívejte,
pokud je síťová zásuvka uvolněná.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Nevystavujte napájecí kabel
působení topných zařízení.
-- Mohl by se roztavit obal vodiče,
což by mohlo vést k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Umístěte projektor na takové
místo, aby přes napájecí kabel
nemohl nikdo zakopnout nebo
na něj šlápnout. Ochráníte tak
napájecí kabel a zástrčku před
možným poškozením.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Nezapínejte ani nevypínejte
projektor tím, že zapojíte napájecí
zástrčku do síťové zásuvky nebo
ji z ní vypojíte. (Nepoužívejte
zástrčku napájení místo vypínače.)
-- Mohlo by dojít ke zkratu nebo
poškození výrobku.
• Nevkládejte do elektrické zásuvky
z druhé strany vodič, zatímco
je k zásuvce připojena napájecí
zástrčka. Také se nedotýkejte
napájecí zástrčky bezprostředně
poté, co byla odpojena ze síťové
zásuvky.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Používejte výhradně oficiální
napájecí kabel dodaný společností
LG Electro nics. Nepoužívejte jiné
napájecí kabely.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Pokud se do napájecího adaptéru
či kabelu nebo do interiéru
projektoru dostane kapalina nebo
cizí těleso, vypněte projektor
tlačítkem napájení. Odpojte
všechny kabely a kontaktujte naše
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Povrch napájecího adaptéru
je horký. Dbejte na to, aby se
nacházel mimo dosah dětí a během
provozu se jej nedotýkejte.
• Napájecí zařízení nerozebírejte
(adaptér, kabel apod.).
-- Mohlo by dojít k poškození
napájecího kabelu a k požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
7
Při používání
VAROVÁNÍ
• Neumisťuje na projektor nic, co
obsahuje tekutinu, jako například
vázy, květináče, šálky, kosmetiku
nebo léčivé přípravky, dekorace,
svíčky apod.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem,
případně mohou předměty
způsobit zranění při pádu.
• V případě, že došlo k silnému
nárazu nebo je poškozený kryt,
vypněte přístroj, vypojte jej ze
síťové zásuvky a kontaktujte
autorizované servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevkládejte do projektoru kovové
části, jako například mince, sponky
nebo kovové předměty, ani hořlavé
materiály, jako například papír
nebo sirky.
-- Zabráníte tak možnému úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
• Zajistěte, aby po výměně starých
baterií dálkového ovladače za nové
nemohlo baterie spolknout dítě.
Baterie uchovávejte z dosahu dětí.
-- Jestliže dítě spolkne baterii,
okamžitě kontaktujte lékaře.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru.
-- Je zde vysoké riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nikdy se nedívejte přímo do
objektivu, pokud je projektor právě
používán.
-- Silné světlo vám může poškodit
zrak.
• Jestliže je lampa zapnutá nebo
byla právě vypnuta, nedotýkejte
se větracího otvoru nebo lampy,
které jsou v takovém případě velice
horké.
• Pokud v místnosti s projektorem
dojde k úniku plynu, nedotýkejte
se projektoru ani síťové zásuvky.
Otevřete okna a vyvětrejte.
-- Jiskry mohou způsobit požár
nebo popáleniny.
• Při bouřce odpojte napájecí kabel
ze síťové zásuvky.
-- Zabráníte tak úrazu elektrickým
proudem nebo poškození
projektoru.
ČESKY
• Pevně zapojte napájecí kabel do
adaptéru.
-- V opačném případě nemusí
výrobek fungovat správně nebo
může dojít k požáru.
• Na napájecí kabel a adaptér
nepokládejte těžké předměty
a chraňte je před tlakem a
poškozením.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
• Vždy používejte přiložený
adaptér nebo adaptér schválený
a certifikovaný společností LG
Electronics.
-- Při použití jiného adaptéru
může dojít k blikání obrazu.
8
ČESKY
• Nepoužívejte projektor v blízkosti
elektronických zařízení, která
vytvářejí silné magnetické pole.
• Uložte plastový obal projektoru
mimo dosah dětí.
-- Při neopatrném zacházení by
mohlo dojít k udušení.
• Nemějte na projektoru delší dobu
položenou ruku, pokud je právě
používán.
• Jestliže hrajete hru připojením
herní konzole k projektoru,
doporučujeme zachovávat od
plátna vzdálenost větší než
čtyřnásobek úhlopříčky plátna.
-- Ujistěte se, že je propojovací
kabel dostatečně dlouhý.
V opačném případě může
produkt spadnout a způsobit
zranění nebo se při pádu
poškodit.
• Neumisťujte projektor ani dálkový
ovladač k projektoru s vloženými
bateriemi do prostředí s extrémně
vysokými teplotami.
-- Mohlo by dojít k požáru.
UPOZORNĚNÍ
• Nepokládejte na projektor těžké
předměty.
-- Mohou spadnout a způsobit
zranění.
• Dbejte na to, aby při transportu
nedošlo k žádnému nárazu na
objektiv.
• Nedotýkejte se objektivu
projektoru.
-- Objektiv by se mohl poškodit.
• Nepoužívejte na projektor žádné
ostré nástroje, jako například nůž
nebo kladivo, jinak může dojít
k poškození krytu.
• V případě, že se na plátně neobjeví
žádný obraz nebo není slyšet
žádný zvuk, přestaňte projektor
používat. Vypněte projektor,
vypojte jej ze síťové zásuvky
a kontaktujte naše servisní
centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Na projektor nic nepouštějte
ani nedovolte, aby do něj něco
narazilo.
-- Mohlo by dojít k poškození
projektoru nebo k úrazu.
• Doporučujeme zachovávat od
plátna vzdálenost větší než
pěti- až sedminásobek úhlopříčky
plátna.
-- Dlouhodobým sledováním
obrazovky z malé vzdálenosti si
můžete poškodit zrak.
9
Čištění
VAROVÁNÍ
• Nestříkejte na projektor při úklidu
vodu. Dbejte na to, aby voda
nevnikla do projektoru.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Jestliže z projektoru vychází kouř
nebo zvláštní zápach nebo do
něj spadne cizí předmět, vypněte
projektor, vypojte jej ze síťové
zásuvky a kontaktujte naše
servisní centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
• Jednou ročně kontaktujte svého
prodejce nebo naše servisní
centrum a nechejte vyčistit vnitřní
části projektoru.
-- Jestliže projektor dlouhou dobu
nevyčistíte, bude se v něm
shromažďovat prach, což může
vést k požáru nebo poškození
projektoru.
• Při čistění plastových částí, jako
je například povrch projektoru,
nejprve projektor odpojte ze sítě
a na otření použijte měkký hadřík.
Nestříkejte na výrobek vodu ani
jej neotírejte mokrým hadříkem.
Ikdy nepoužívejte čisticí prostředky
na sklo, leštěnku na auta nebo
průmyslová leštidla, abrazivní
prostředky nebo vosk, benzen,
alkohol apod., které mohou
projektor poškodit.
-- Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo
poškození výrobku (deformace
a koroze).
ČESKY
• Neblokujte světelný paprsek
vydávaný projektorem knihou nebo
jiným předmětem.
-- Dlouhé vystavení paprsku
projektoru může vést k požáru.
Navíc může dojít k přehřátí
objektivu odraženým teplem
a k jeho poškození. Chcete-li
projekci krátkodobě zastavit,
vypněte funkci AV nebo
vypněte napájení.
• Nezapínejte projektor s příliš
nahlas nastaveným zvukem.
-- Hlasitý zvuk může poškodit
sluch.
• Nepoužívejte v blízkosti projektoru
vysokonapěťová elektrická zařízení
(například elektrický lapač hmyzu).
Může dojít k poškození výrobku.
10
ČESKY
• Neotírejte optický systém (čočka,
zrcátko) okamžitě po vypnutí
produktu, ani když je produkt
v provozu. Před čištěním jakékoli
části produktu nejprve odpojte
napájecí kabel a poté části
produktu jemně otřete měkkým
hadříkem. Nestříkejte na produkt
vodu ani jej neotírejte mokrým
hadříkem. Nepoužívejte čisticí
prostředky, leštěnku na auta nebo
průmyslová leštidla, abrazivní látky,
vosky, benzen, alkohol, vodu atd.
na hlavní jednotku produktu ani na
optický systém (čočka, zrcátko),
protože mohou produkt poškodit.
-- Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo
poškození výrobku (deformace
a koroze).
• Před čištěním výrobku vypojte
zástrčku ze zásuvky.
-- Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Jiné
VAROVÁNÍ
• Když odcházíte, umístěte projektor
mimo dosah zvířat a vypojte
zástrčku ze síťové zásuvky.
-- Používání poškozeného
napájecího kabelu může vést ke
zkratu nebo požáru.
• Nepoužívejte projektor v blízkosti
vysoce přesných elektronických
zařízení nebo zařízení, která
vydávají slabý rádiový signál.
-- Mohlo by to ovlivnit funkci
výrobku a způsobit tak nehodu.
• Výrobek může rozebírat či
upravovat pouze kvalifikovaný
technik. Pro diagnostiku, upravení
nebo opravu přístroje kontaktujte
svého prodejce nebo naše servisní
centrum.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Je nutná řádná ventilace,
neblokujte proto proudění vzduchu
okolo výrobku. Mohlo by to
způsobit zranění a vnitřní přehřátí
přístroje.
11
UPOZORNĚNÍ
• Projektor nepoužívejte ani
neskladujte delší dobu venku.
• Nekombinujte nové baterie se
starými.
-- Prasklé nebo vytékající baterie
mohou způsobit škodu nebo
zranění.
• Dbejte na to, abyste projektor
odpojili, pokud jej nebudete delší
dobu používat.
-- Nahromaděný prach může
vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem
způsobenému přehřátím,
vznícením nebo špatnou izolací.
• Používejte pouze specifikovaný typ
baterie.
-- Prasklé nebo vytékající baterie
mohou způsobit škodu nebo
zranění.
• Dbejte na to, abyste baterie
nahradili stejným typem baterií.
-- V případě špatného kontaktu
baterie se může baterie rychle
vybít a dálkový ovladač nemusí
fungovat správně.
• Použité baterie řádně zlikvidujte.
-- V opačném případě může dojít
k explozi nebo požáru. Správná
metoda likvidace se může
lišit v závislosti na zemi nebo
regionu. Obal baterie zlikvidujte
podle instrukcí.
ČESKY
• Nedotýkejte se objektivu, mohlo by
dojít k popálení nebo k poškození
objektivu. Objektiv a celý výrobek
mohou být během užívání
a bezprostředně po jeho skončení
HORKÉ. Zacházejte s výrobkem
opatrně a nechejte jej řádně
vychladnout.
• Používejte výhradně uzemněné
elektrické zásuvky. (S výjimkou
zařízení, která se neuzemňují.)
• Do větracích otvorů nic nevkládejte
ani je nezakrývejte.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Pro optimální používání dodržujte
všechny pokyny k údržbě a servis
výrobku provádějte pouze
v autorizovaném servisním centru.
• Uchovávejte baterie a dálkový
ovladač mimo dosah dětí.
-- Zabráníte tak zranění nebo
poškození výrobku.
12
ČESKY
• Baterii nezahazujte ani
nerozebírejte.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
explozi způsobené poškozením
baterie.
• Uchovávejte baterie odděleně
od kovových předmětů, jako jsou
například klíče či sponky na papír.
-- Nadproud může způsobit rychlé
zvýšení teploty a následný
požár či popáleniny.
• Neskladujte baterie v blízkosti
žádného zdroje tepla, jako je
například topné těleso.
-- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození produktu.
• Neskladujte baterie při teplotách
vyšších než 60 °C nebo při vysoké
vlhkosti.
-- V opačném případě může dojít
k explozi nebo požáru.
• Ujistěte se, že je baterie správně
nainstalována.
-- Zabráníte tak explozi či požáru.
• Nesprávné nahrazení baterií může
způsobit požár.
• Baterie: Příslušenství (baterie
apod.) skladujte na bezpečném
místě mimo dosah dětí.
Riziková skupina 2
VAROVÁNÍ Tento výrobek vydává
optické záření, které může být
nebezpečné. Nedívejte se do
svítícího projektoru. Mohlo by dojít
k poškození zraku.
Toto označení je umístěno na spodní
straně produktu a jazyk se může lišit.
13
OBSAH
LICENCE
2
29
Používání baterie
29
Informace o čase provozu na
baterii
30
Sledování projektoru
-- Zapnutí projektoru
-- Zaostření obrazu na plátně
31
31
32
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
33
Připojení HDMI
-- Připojení k přijímači HD, DVD
nebo externím zařízením
-- Připojení počítače
-- Připojení notebooku
34
PŘÍPRAVA
14
Příslušenství
14
Volitelné příslušenství
15
Součásti a komponenty
-- Hlavní jednotka
-- Strana 1
-- Strana 2
-- Zadní strana
16
16
17
18
19
Používání tlačítek
-- Základní funkce
-- Úprava nastavení menu
20
20
20
Indikátory stavu projektoru
21
Instalace
-- Bezpečnostní opatření při
instalaci
-- Projekční vzdálenosti podle
velikosti plátna
-- Jak nainstalovat projektor na
stativ
-- Bezpečnostní systém
Kensington
22
Připojení pomocí kabelu USB-C 36
-- Propojení počítače/notebooku a
telefonu
36
22
Připojení sluchátek
-- Připojení sluchátek
37
37
23
ÚDRŽBA
38
24
Čištění
-- Čištění objektivu
-- Čištění povrchu projektoru
38
38
38
TECHNICKÉ ÚDAJE
39
SYMBOLY
42
DÁLKOVÝ OVLADAČ
25
26
34
34
35
ČESKY
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
14
PŘÍPRAVA
Obrázky se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.
ČESKY
Příslušenství
Příslušenství přiložené k projektoru je zobrazeno níže.
Příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
Může dojít k doplnění nového příslušenství nebo odstranění starého.
Dálkový ovladač
Dvě baterie AAA
Návod k obsluze
* Závisí na zemi
nebo
Adaptér AC-DC
Napájecí kabel
Adaptér AC-DC
• Při připojování kabelu HDMI nebo USB
nebo připojování jednotky USB flash
k portu HDMI nebo USB použijte výrobek
široký 18 mm nebo méně a vysoký 10 mm
nebo méně. Pokud nelze kabel USB nebo
jednotku USB flash připojit k portům USB
projektoru, použijte prodlužovací kabel
podporující USB .
• Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
• Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí nic zobrazit
nebo může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy kabelů HDMI)
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™
-- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™ se sítí Ethernet
15
Volitelné příslušenství
Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo
webový obchod nebo se obraťte na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Volitelné
příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
ČESKY
Projekční plátno
Stativ
Kabel MHL
Kabel USB-C
Kabel HDMI
16
Součásti a komponenty
ČESKY
Projektor je vyroben pomocí vysoce přesné technologie. Může se však stát, že
se na promítacím plátně budou neustále objevovat drobné černé anebo jasně
barevné tečky (červené, modré, zelené). To je běžný důsledek výrobního procesu,
který není známkou závady.
Hlavní jednotka
Tlačítka
Výstupní
větrací otvor1)
HDMI / USB 2.0
Reproduktor
Vstupní větrací otvor
Zaostřovací
kroužek
Objektiv2)
Nastavitelná noha3)
Při zavírání nastavovací nožky pevně
stiskněte části označené symbole,
.
1) V oblasti větracího otvoru je vysoká teplota, proto se k této oblasti nepřibližujte.
2) Nedotýkejte se objektivu a zrcátka, pokud projektor právě používáte. Objektiv a
zrcátko by se mohly poškodit.
3) Úhel upravíte otočením nastavitelné nohy nahoru nebo dolů.
17
Strana 1
1
2
3
4
ČESKY
Popis
1
2
Indikátor nabíjení baterie
-- Červená: Nabíjení
-- Zelená: Nabíjení dokončeno
Port
3
(Port USB-C)
4
(Port sluchátek)
18
Strana 2
1
ČESKY
Popis
1
2
Port
(Port USB 2.0)
2
19
Zadní strana
ČESKY
2
1
Popis
1
Přijímač IR
2
Přepínač
-- : Zapne projektor do pohotovostního režimu.
-: Projektor zcela vypne.
Pokud se chystáte projektor přemisťovat nebo ho delší dobu
nebudete používat, vypněte ho přepnutím přepínače do polohy
.
20
Používání tlačítek
Projektor můžete ovládat stisknutím tlačítka.
Základní funkce
ČESKY
,
,
,
Zapnutí
Stiskněte jednou tlačítko Power, když je
projektor vypnutý.
Vypnutí
(stisknout
a podržet)
Stiskněte a podržte tlačítko Power na
několik sekund, když je projektor zapnutý.
(Pokud je však na obrazovce zobrazeno
tlačítko Menu, stiskem a podržením
tlačítka Power menu opustíte.)
Nahoru/
Dolů/
Doleva/
Doprava
Nastaví funkci nebo přesune kurzor.
Úprava nastavení menu
Stiskněte jednou tlačítko Power, když je projektor zapnutý.
Stisknutím tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava přesuňte kurzor nad
požadovanou položku ( ,
, , ). Po přesunutí kurzoru nad požadovanou
položku ji stisknutím tlačítka Power vyberte.
Vypne napájení.
Změna vstupního zdroje.
Vymazání zobrazení nabídky a přechod zpět ke sledování projekce.
Zobrazení menu nastavení.
21
Indikátory stavu projektoru
ČESKY
Indikace
napájení
Indikace napájení
Červená
Vyp.
Stav pohotovostního režimu
Projektor je zapnutý a v provozu.
22
Instalace
-- Ponechte kolem projektoru
volný prostor (alespoň 30 cm).
Bezpečnostní opatření při
instalaci
ČESKY
• Umístěte projektor do dobře
větraného prostředí.
-- Instalujte projektor do dobře
větraného prostoru, abyste
zabránili vnitřní akumulaci
tepla. Neumisťujte do blízkosti
projektoru žádné předměty. Mohlo
by dojít k zablokování větracích
otvorů. Jestliže jsou větrací otvory
zablokovány, stoupne vnitřní
teplota projektoru.
-- Neumisťujte projektor na koberec
nebo předložku. Pokud má
projektor vstupní větrací otvor
na spodní straně, dbejte na to,
aby nedošlo k jeho zablokování.
Projektor vždy pokládejte na
pevný a rovný povrch.
-- Zajistěte, aby do projektoru
nemohly vniknout žádné cizí
předměty, jako například papír.
• Neumisťujte výrobek do horkého,
chladného nebo vlhkého prostředí.
• Neumisťujte projektor na místo,
kde se na něj může snadno prášit.
-- Mohlo by dojít k požáru.
• Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru. Je zde vysoké riziko
úrazu elektrickým proudem.
• Projektor je vyroben pomocí
vysoce přesné technologie. Může
se však stát, že se na promítacím
plátně budou neustále objevovat
drobné černé anebo jasně barevné
tečky (červené, modré, zelené).
To je běžný důsledek výrobního
procesu, který není známkou
závady.
• Dálkový ovladač možná nebude
fungovat v prostředí, kde
se nachází lampa vybavená
elektronickým předřadníkem nebo
zářivka o třech vlnových délkách.
Má-li dálkové ovládání fungovat
normálně, vyměňte tuto lampu za
lampu odpovídající mezinárodnímu
standardu.
• V případě instalace na strop
připevněte držák na strop
k projektoru pomocí šroubů. (1/420 UNC, Hloubka 5,5 mm)
23
Projekční vzdálenosti podle velikosti plátna
Umístěte projektor na pevný rovný povrch společně s počítačem nebo
zdrojem audia/videa.
2
Umístěte projektor do vhodné vzdálenosti od plátna. Vzdálenost mezi
projektorem a obrazovkou určuje skutečnou velikost obrazu.
3
Umístěte projektor tak, aby byl objektiv ve správném úhlu vzhledem
k plátnu. Pokud projektor není ve správném úhlu, bude promítaný obraz
zkreslený. Toto zkreslení lze opravit pomocí funkce Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení.
4
Připojte napájecí kabel projektoru a připojeného zařízení k zásuvce ve zdi.
Poměr horní projekce: 100 %
Plátno
Y/2
X/2
Projekční vzdálenost (D)
Y/2
Šířka plátna (Y)
X/2
Výška plátna (X)
Plátno
Projekční vzdálenost (D)
Poměr stran 16:9
Projekční
vzdálenost (D)
(mm)
Velikost plátna
(mm)
Šířka plátna (Y)
(mm)
Výška plátna (X)
(mm)
508
443
249
762
664
374
881
1 016
885
499
1 176
1 270
1 106
623
1 471
1 524
1 328
748
1 768
1 778
1 549
873
2 063
2 032
1 770
998
2 358
2 286
1 992
1 123
2 655
2 540
2 213
1 247
2 950
585
ČESKY
1
24
Jak nainstalovat projektor na stativ
ČESKY
• Tento projektor lze nainstalovat na stativ fotoaparátu.
• Jak je znázorněno níže, můžete projektor umístit na stativ pro fotoaparát.
• Ke stabilizaci stativu doporučujeme použít pojistný šroub o standardní
velikost 4,5 mm nebo méně. Maximální povolená velikost pojistného šroubu
je 5,5 mm. (Pokud je šroub delší, než je maximální povolená velikost, může
poškodit projektor.)
Spodní část
projektoru
Šroub pro
připevnění
projektoru ke
stativu
⇒
+
Projektor je připojený
k této části.
Stativ

UPOZORNĚNÍ
• Jestliže používáte stativ, dbejte na to, abyste na stativ nepůsobili vnější
silou. O by mohlo způsobit poškození projektoru.
• Neumisťujte stativ na nestabilní povrch.
• Ujistěte se, že používáte stativ s maximálním zatížením 3 kg nebo více.
• Pro bezpečné používání projektoru nastavte nohy stativu do co nejširší
a nejstabilnější polohy a dbejte na to, aby byl projektor bezpečně
připevněn ke stativu.
25
Bezpečnostní systém Kensington
ČESKY
• Projektor je vybaven konektorem systému Kensington Security Standard na
ochranu proti krádeži. Připojte kabel bezpečnostního systému Kensington
podle níže uvedeného obrázku.
• Další informace ohledně instalace a použití bezpečnostního systému
Kensington naleznete v uživatelské příručce dodané s bezpečnostním
systémem Kensington.
• Bezpečnostní systém Kensington je volitelné příslušenství.
• Co je Kensington?
Kensington je společnost, která poskytuje bezpečnostní systémy pro
notebooky a jiná elektronická zařízení. Webové stránky: http://www.
kensington.com
26
DÁLKOVÝ OVLADAČ
ČESKY
Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového
ovladače a vložte baterie podle popisu
do prostoru pro baterie s póly
namířenými
správným směrem. Je třeba použít nové baterie
totožného typu (1,5 V AAA).
②
①
UPOZORNĚNÍ
• Nekombinujte nové baterie se starými.
(NAPÁJENÍ)
Zapne nebo vypne projektor.
/
Přístup k režimu USB.
Změna vstupního zdroje.
Ovládací tlačítka přehrávání
Ovládání přehrávání z nabídky MOJE
MÉDIA.
Převrátí promítaný obraz vzhůru nohama
nebo na stranu.
Úprava funkce Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení.
Nastavuje časovač režimu spánku.
Změna obrazového režimu.
Snižuje spotřebu energie úpravou
maximálního jasu obrazovky.
Mění zvukový režim.
27
Úprava úrovně hlasitosti.
Změna velikosti obrazu.
Zobrazí prázdnou obrazovku.
Ztiší zvuk projektoru.
Zobrazí nebo zavře menu Nastavení.
Zastaví pohybující se obraz.
(K dispozici ve všech režimech kromě USB.)
Otevře rychlou nabídku.
Tlačítka nahoru, dolů, vlevo, vpravo
Nastaví funkci nebo přesune kurzor.
Zobrazí aktuální režim a uloží změny do
nastavení.
(ZPĚT)
Návrat na předchozí obrazovku.
Umožňuje autodiagnostiku.
Zavře menu.
Barevná tlačítka
Úprava podrobných nastavení nebo gesta
pro každé menu.
ČESKY
Přejde na předchozí nebo další stranu.
28
POZNÁMKA
ČESKY
• Optimální operační dosah při používání
dálkového ovladače je maximálně
6 metrů (doleva/doprava) a v oblasti
30 stupňového oblouku od přijímače IR
dálkového ovladače.
30° 30°
• Jestliže je k zadnímu portu připojený
kabel, je optimální operační rozsah
maximálně 3 metry (doleva/doprava)
a v oblasti 30 stupňového oblouku
od přijímače IR dálkového ovladače.
• Pro bezchybnou funkci přijímač IR
neblokujte.
• Když nesete dálkový ovladač v přenosné tašce, ujistěte se, že tlačítka na
dálkovém ovladači nejsou stisknuta projektorem, kabely, dokumenty nebo
jiným příslušenstvím v tašce. V opačném případě se může výrazně snížit
životnost baterie.
29
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Používání baterie
ČESKY
Baterie je skoro vybitá. Chcete-li provést
nabíjení, připojte napájecí zdroj.

• Zobrazuje se, když je baterie vybitá. (Úspora energie bude nastavena na
maximální úroveň a nastavení nebude přístupné.)
• Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva o vybité baterii, nabijte ji.
Dojde k vypnutí zařízení z důvodu
nedostatečně nabité baterie.

• Zobrazuje se při docházející baterii.
• Jakmile dojde k vybití baterie, projektor se okamžitě vypne.
• Pokud dojde k vybití baterie, lze projektor zapnout pouze po připojení ke zdroji
napájení.
• Je-li produkt napájen pomocí USB-C, může být znovu zapnut až poté, co se
baterie nabíjela alespoň několik minut.
30
Informace o čase provozu na baterii
ČESKY
Stav
Čas a zobrazení
Nabíjení
Přibližně 3 hodiny (V pohotovostním režimu a při nabíjení)
Doba
provozu
Až 4 hodiny
(Možná doba provozu na baterii až 4 hodiny při režimu
úspory energie nastaveném na maximální úroveň.)
Indikátor
stavu
baterie
Krok 11
Step
Krok 22
Step
Krok 33
Step
Krok 44
Step
Krok 5 Celá obrazovka
Step
Full
• Pokud zamýšlíte projektor delší dobu nepoužívat, ponechte baterii nabitou na
40 % až 50 %.
• Baterie bude automaticky znovu dobita po připojení projektoru k napájení.
• Při prvním použití projektoru baterii zcela nabijte.
• Standardní doba provozu na baterii uvedená v příručce je odvozena z měření
provedených společností LG. Skutečná doba se může lišit v závislosti na
způsobu použití zařízení.
• Doba provozu na baterii se může lišit v závislosti na typu vysílání, provozní
teplotě, době použití a uživatelských preferencích.
• Protože je baterie spotřební zboží, její kapacita se postupně snižuje. Pokud se
kapacita baterie sníží na polovinu, vyměňte baterii za novou, kterou získáte
v centru zákaznické podpory společnosti LG Electronics.
• Nenabíjejte baterii vybavením, které nebylo dodáno s tímto zařízením. Mohlo
by dojít k poškození baterie nebo k požáru.
• Vždy používejte baterii, která je schválena a certifikována společností LG
Electronics, Inc. Pokud tak neučiníte, může dojít k výbuchu nebo požáru.
• Pokud z baterie uniká kapalina nebo baterie zapáchá, okamžitě ji přestaňte
používat a obraťte se na centrum zákaznické podpory společnosti LG
Electronics.
• Baterie obsahuje lithium-iontovou substanci, proto s ní zacházejte opatrně.
Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k výbuchu nebo požáru.
31
Sledování projektoru
Zapnutí projektoru
1
2
Připojte správně napájecí kabel.
Přepněte přepínač
na zadní straně konektorů do polohy
a stiskněte tlačítko (Napájení) na projektoru nebo dálkovém ovladači.
(Pokud je přepínač v poloze
, projektor se nezapne.)
3
4
V nabídce výběru jazyka nastavte jazyk.
5
Pomocí tlačítka
signálu.
6
Během sledování projekce můžete projektor ovládat pomocí následujících
tlačítek.
Na obrazovce Nastavení režimu vyberte požadovaný režim nastavení.
*P
ředvádění v obchodě je režim, který se používá u produktů vystavených
v obchodě. Režim obrazu se po určité době automaticky obnoví. Pokud
produkt používáte doma, můžete vybrat režim Standardní.
na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupního
Tlačítko
Popis
Úprava úrovně hlasitosti.
Ztišení všech zvuků.
Přístup k nabídce Rychlé menu.
Změna velikosti obrazu.
Úprava funkce Digitální korekce lichoběžníkového
zkreslení.
7
Chcete-li projektor vypnout, stiskněte tlačítko
(Napájení).
ČESKY
Zobrazení menu na obrazovce v této uživatelské příručce je příklad, který má
pomoci uživatelům pochopit, jak s výrobkem zacházet, a může se od skutečné
obrazovky lišit.
32
Zaostření obrazu na plátně
ČESKY
Jakmile se na plátně objeví obraz, zkontrolujte, zda je zaostřený a odpovídá
rozměrům plátna.
Upravte zaostření otočením zaostřovacího kroužku nahoru nebo dolů.
Během zaostřování dbejte na to, aby se výrobek nepohyboval.
Zaostřovací
kroužek
33
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
K projektoru lze připojit různá externí zařízení.
Počítač/Notebook
DVD
USB
ČESKY
Digitální
zařízení
Sluchátka
USB-C
Herní konzole

HDMI – straně 34
USB-C - straně 36
Sluchátka – straně 37
Mobilní
telefon
34
ČESKY
Připojení HDMI
Připojení počítače
Připojte přijímač HD, DVD nebo
externí zařízení k projektoru a zvolte
odpovídající vstupní režim.
•
→ HDMI
Projektor podporuje funkci Plug
and Play. Váš počítač automaticky
rozpozná projektor a nevyžaduje
instalaci žádného ovladače.
Připojení k přijímači HD,
DVD nebo externím
zařízením
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI počítače. Video výstup i
zvukový výstup probíhají současně.
S kabelem HDMI si můžete vychutnat
vysoce kvalitní obraz a zvuk.
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI zařízení. Video výstup i
zvukový výstup probíhají současně.
* Volitelné
příslušenství
* Volitelné
příslušenství
35
Připojení notebooku
Projektor můžete připojit k
notebooku a využívat různé funkce.
* Volitelné
příslušenství
Značka
Přepnutí výstupu
NEC
[Fn]+[F3]
Panasonic
[Fn]+[F3]
Toshiba
[Fn]+[F5]
IBM
[Fn]+[F7]
Sony
[Fn]+[F7]
Fujitsu
[Fn]+[F10]
LG
[Fn]+[F7]
Samsung
[Fn]+[F4]
Macintosh
Upravte kontrolní
panel tak, abyste
po spuštění
umožnili zrcadlení.
ČESKY
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI notebooku. Video výstup
i zvukový výstup probíhají současně.
V tabulce níže jsou uvedeny příklady
přepínání výstupu. Další informace
naleznete v oddílu Externí výstup,
Připojení k externímu monitoru,
nebo podobných oddílech návodu k
obsluze k vašemu počítači.
36
Připojení pomocí kabelu
USB-C
•
→ USB-C
ČESKY
Propojení počítače/
notebooku a telefonu
Pomocí kabelu USB-C propojte port
USB-C projektoru a výstupní port
USB-C na počítači/notebooku nebo
telefonu. Video výstup i zvukový
výstup probíhají současně.
Informace o tom, zda je vaše zařízení
certifikované pro technologii USB-C,
vám sdělí výrobce zařízení. Toto se
vztahuje pouze na mobilní telefony s
podporou USB-C.
* Volitelné
příslušenství
POZNÁMKA
• S podporou funkcí PD (Power
Delivery) a DP Alternate Mode.
-- Při použití funkce PD
(Power Delivery) může být
v závislosti na použitém
kabelu zapotřebí redukce
USB-C.
• Funkce nemusí v závislosti
na specifikacích připojeného
zařízení, stavu kabelu USB-C
nebo prostředí pracovat
správně.
• Funkce PD mohou nabíjet/
vybíjet projektor nebo
nepracovat v závislosti na
specifikacích připojeného
zařízení.
• Funkce nabíjení může fungovat
odlišně při připojení některých
zařízeních (MacBook Pros,
atd.).
• Před použitím funkce DP
Alternate Mode zkontrolujte
rozlišení připojených zařízení.
37
Připojení sluchátek
Připojení sluchátek
* Není
poskytnuto
ČESKY
Zvuk můžete poslouchat
prostřednictvím sluchátek.
38
ÚDRŽBA
Pro udržení optimálního stavu projektoru je třeba jej čistit.
ČESKY
Čištění
Čištění objektivu
Jestliže je povrch objektivu zaprášený nebo znečištěný, musíte jej vyčistit.
K vyčištění objektivu použijte vzduchový sprej nebo čisticí hadřík.
Chcete-li odstranit prach nebo skvrny na objektivu, použijte odstraňovač prachu
na stlačený plyn nebo objektiv jemně otřete vatovým tamponem či měkkým
hadříkem.
Neotírejte objektiv, když je produkt v provozu ani bezprostředně po jeho vypnutí.
Při čištění objektivu nepoužívejte čističe, automobilové nebo průmyslové
leštěnky, abraziva, vosky, benzen, alkohol, vodu atd., protože mohou produkt
poškodit.
Čištění povrchu projektoru
Chcete-li vyčistit povrch projektoru, odpojte nejprve napájecí kabel.
K odstranění prachu nebo skvrn a vyleštění objektivu použijte pouze suchý
hadřík, který nepouští vlákna.
Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla nebo jiné chemikálie, které mohou povrch
poškodit.
39
TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELY
Adaptér AC-DC
Audio výstup
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Zařízení USB
Provozní prostředí
1 280 (horizontální) × 720 (vertikální)
16:9 (horizontální:vertikální)
7,93 mm
585 mm až 2 950 mm (508 mm až 2 540 mm)
100 %
6m
40 W
Závisí na zemi
Výrobce : Lien Chang
Výrobce : Lien Chang
MODELY : LCAP21C
MODELY : LCAP26B-E
19 V
2,1 A
(Vstup adaptéru 100 - 240 V, 50/60 Hz)
1W
36,5 mm (bez podstavce), 37,8 mm (včetně podstavce)
85,5 mm
149,9 mm (bez objektivu), 150,7 mm (s objektivem)
490 g
USB 2.0
Výstup: 5 V, 0,5 A (Max.)
Standard-A
Výstup: 5 V, 1 A (Max.)
USB Type-C Vstup: 5 V/2 A, 9 V/2 A, 15 V/2 A,
20 V/2 A (Max.)
Teplota
Provoz
0 °C až 40 °C
Skladování
-20 °C až 60 °C
Relativní vlhkost
Provoz
0 % až 80 %
Skladování
0 % až 85 %
• Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v pokynech pro uživatele.
• Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí výrobku změnit bez
předchozího upozornění.
ČESKY
Rozlišení (pixely)
Poměr stran
Velikost panelu
Projekční
vzdálenost
(Velikost plátna)
Poměr horní projekce
Funkční rozsah
dálkového ovladače
Příkon
PH30JG (PH30JG-GL)
40
Podporované režimy HDMI (PC) / USB-C (PC)
ČESKY
Rozlišení
Horizontální frekvence
(kHz)
Vertikální frekvence
(Hz)
640 x 350
31,468
70,09
720 x 400
31,469
70,08
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,31
1 024 x 768
48,363
60,00
1 152 x 864
54,348
60,053
1 280 x 720
45,00
60
1 280 x 1 024
63,981
60,02
1 440 x 900
55,935
59,888
1 400 x 1 050
65,317
59,979
1 600 x 900
60
60
1 680 x 1 050
65,29
59,954
1 920 x 1 080
67,5
60
• Jestliže je vstupní signál projektoru neplatný, nebude na plátně řádně
zobrazen nebo bude zobrazena zpráva jako Není signál nebo Nesprávný
formát.
• Výrobek podporuje typ DDC1/2B jako funkci Plug and Play (automatické
rozpoznání monitoru počítače).
• V režimu počítače je pro nejlepší kvalitu obrazu doporučováno rozlišení 1 280
x 720.
41
Podporovaný režim HDMI (DTV) / USB-C (DTV)
Rozlišení
Horizontální frekvence
(kHz)
720p
1 080i
1 080p
31,47
60
31,47
59,94
31,50
60
45,00
60,00
44,96
59,94
33,75
60,00
33,72
59,94
67,500
60
67,432
59,939
27,000
24,000
26,97
23,976
33,75
30,000
33,71
29,97
• Nejlepší kvality obrazu dosáhnete při rozlišení 720p.
Oznámení o softwaru open source
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších
licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje,
navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky,
vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.
Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku
CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média,
poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na
adresu opensource@lge.com.
Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka
platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.
ČESKY
480p
Vertikální frekvence
(Hz)
42
SYMBOLY
Označuje střídavý proud (AC).
ČESKY
Označuje stejnosměrný proud (DC).
Označuje zařízení třídy II.
Označuje pohotovostní režim.
Označuje režim „ZAPNUTO“ (napájení).
Označuje nebezpečné napětí.
POUŽÍVÁNÍ
PROJEKTORU
Uvedený obrázek se může od vašeho projektoru lišit.
Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může mírně lišit od obrázků
v této příručce.
Zelená: tlačítka a text zobrazené na obrazovce projektoru.
Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
2
OBSAH
ČESKY
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
3
MOJE MÉDIA
14
Sledování projektoru
-- Zapnutí projektoru
3
3
Další možnosti
-- Úprava poměru stran
-- Používání funkce Digitální
korekce lichoběžníkového
zkreslení
-- Změna vstupního zařízení
-- Funkce Prázdný obraz
4
4
Před použitím
-- Připojení zařízení USB
-- Odebrání zařízení USB
14
14
14
Používání funkce Moje média
-- Sledování videí
-- Prohlížení fotografií
-- Poslech hudby
-- Zobrazení souborů
16
19
25
28
31
Používání nabídky Rychlé menu
8
ÚPRAVA NASTAVENÍ
35
ZÁBAVA
9
NASTAVENÍ
35
Nastavení OBRAZ
36
Používání funkce SCREEN SHARE 9
Nastavení pro ZVUK
42
Nastavení funkce Bluetooth
projektoru
10
-- Vyhledání zařízení Bluetooth a
připojení
11
-- Připojení, odpojení nebo smazání
zařízení Bluetooth v Seznam
zaregistrovaných zařízení
12
-- Úprava Nastavení synchronizace
s AV
13
Nastavení položky ČAS
43
5
6
7
Nastavení položky BEZDRÁTOVÝ
44
Nastavení pro MOŽNOST 1
46
Nastavení pro MOŽNOST 2
47
3
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Sledování projektoru
Zobrazení menu na obrazovce v této uživatelské příručce je příklad, který má
pomoci uživatelům pochopit, jak s výrobkem zacházet, a může se od skutečné
obrazovky lišit.
1
2
3
4
Připojte správně napájecí kabel.
Chvíli počkejte a potom stiskněte tlačítko
ovladači.
na dálkovém ovladači nebo na
V nabídce výběru jazyka nastavte jazyk.
Na obrazovce Nastavení režimu vyberte požadovaný režim nastavení.
Nastavení režimu
Vybírání prostředí.
Vyberte požadovaný režim nastavení.
Vyberte [Standard] při použití tohoto projektoru doma. Chcete-li
použít tento projektor v obchodě, vyberte [Obchodní demo].
Standardní
Předvádění v obchodě
Demo režim
Vyp.
Předc.
Potvrdit
*P
ředvádění v obchodě je režim, který se používá u produktů vystavených
v obchodě. Režim obrazu se po určité době automaticky obnoví. Pokud
produkt používáte doma, můžete vybrat režim Standardní.
5
Pomocí tlačítka
signálu.
na dálkovém ovladači vyberte zdroj vstupního
ČESKY
Zapnutí projektoru
4
Další možnosti
Úprava poměru stran
ČESKY
Při používání projektoru můžete rozměry sledovaného obrazu změnit na
optimální velikost tlačítkem
.
POZNÁMKA
• Dostupná velikost obrazu se může lišit podle vstupního signálu.
• Můžete také použít tlačítko
nebo
.
• 16:9
Zobrazí poměr stran 16:9.
• Pouze skenovaní
Zobrazí video obrazy v původní velikosti bez odstranění částí na okraji obrazu.
-- Pokud zvolíte možnost Pouze skenovaní, bude se pravděpodobně na
jednom nebo více okrajích obrazovky zobrazovat obrazový šum.
• Originální
Zobrazí obraz se stejným poměrem stran jako původní obraz.
• 4:3
Změní velikost obrazu na předchozí standard 4:3.
• Zvětšený
Změní velikost obrazu tak, aby odpovídal šířce obrazovky. Horní a dolní části
obrazu budou oříznuty.
-- Chcete-li obraz přiblížit či oddálit, stiskněte tlačítko
nebo .
-- Chcete-li obraz přesunout, stiskněte tlačítko
nebo .
• Cinema Zoom 1
Upraví obraz na poměr
, jenž odpovídá poměru stran obrazu v kině.
Hodnota se může měnit od 1 do 16.
-- Chcete-li obraz přiblížit či oddálit, stiskněte tlačítko
nebo .
-- Chcete-li obraz přesunout, stiskněte tlačítko
nebo .
-- Při zvětšení nebo zmenšení se obraz může zkreslit.
5
Používání funkce Digitální korekce lichoběžníkového
zkreslení
• Kor. lich. zkr. 0 ◀
+ ▶
-
OK
1
2
Stisknutím tlačítka
nebo
upravte obraz.
•• Funkci Kor. lich. zkr. lze nastavit od -40 do 40.
Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko
.
ČESKY
Estliže projektor není nastaven ve správném úhlu k plátnu, upraví funkce Kor.
lich. zkr. horní a dolní šířku a zabrání tak zkreslení obrazu do tvaru lichoběžníku.
Protože funkce Kor. lich. zkr. může způsobit snížení kvality promítaného obrazu,
používejte tuto funkci, pouze pokud není možné nastavit projektor v optimálním
úhlu.
6
Změna vstupního zařízení
Výběr externího vstupu
ČESKY
Výběr externího vstupu.
Obrázek nabídky se může lišit od skutečného zobrazení na plátně.
• Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači zvolte vstupní signál.
-- Jako první jsou zobrazeny připojené vstupy. Vstup SCREEN SHARE je však
stále aktivní.
• Výběrem vstupního signálu pomocí tlačítka
na dálkovém ovladači
připojte projektor k požadovanému vstupu.
Můžete použít tlačítko
,
, , nebo
a s jejich pomocí přepínat mezi
všemi režimy vstupu.
Seznam vstupů
SCREEN SHARE
USB
ꔂ Přesun ꔉ OK
USB(USB-C)
HDMI
USB-C
Označení vstupu
Zpět
7
Volba označení vstupu
Zobrazí, která zařízení jsou připojena k jednotlivým vstupům.
Označení vstupu
ČESKY
HDMI1
Zavřít
1
2
3
Stisknutím tlačítka
na dálkovém ovladači zvolte vstupní signál.
Stiskněte Červené tlačítko.
Pomocí tlačítek
nebo
přejděte na jeden ze zdrojů vstupu.
Funkce Prázdný obraz
Používání funkce Prázdný obraz
Tato funkce může být užitečná v případě, kdy chcete během schůze nebo školení
přitáhnout pozornost posluchačů.
1
2
Stiskněte tlačítko
a na plátno se promítne barva pozadí. Barvu
pozadí můžete nastavit podle pokynů v části Výběr pozadí pro prázdný
obraz.
Libovolným tlačítkem funkci prázdného obrazu vypnete. Chcete-li plátno
dočasně překrýt barvou pozadí, stiskněte tlačítko
na dálkovém
ovladači. Když je projektor v provozu, nezakrývejte objektiv žádným
předmětem. Mohlo by dojít k přehřátí, deformaci a dokonce i požáru.
8
Výběr pozadí pro prázdný obraz
1
2
ČESKY
3
4
Stiskněte tlačítko
.
nebo
vyberte MOŽNOST 2 a stiskněte
Pomocí tlačítka
tlačítko
.
,
,
Pomocí tlačítka
tlačítko
.
,
vyberte možnost Prázdný obraz a stiskněte
Pomocí tlačítka
nebo
přejděte na požadované nastavení nebo
položku a stiskněte tlačítko
.
Používání nabídky Rychlé menu
Můžete si snadno přizpůsobit často používané nabídky.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Stisknutím tlačítka
nebo
zvolte nabídku a stiskněte
.
•• Poměr stran
Změna velikosti obrazu.
•• Režim PJT
Převrátí promítaný obraz vzhůru nohama nebo na stranu.
•• Režim obrazu
Změna obrazového režimu.
•• Režim zvuku
Nastavení zvukového režimu.
•• Časovač vypnutí
Nastavení vypnutí projektoru na konkrétní čas.
•• Dialóg II
Při použití této funkce bude projektor reprodukovat hlasy čistě a jasně.
•• Úspora energie
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.
•• Zařízení USB
Umožňuje bezpečné odebrání připojeného zařízení USB.
(Nabídka se zobrazí pouze tehdy, když je připojeno zařízení USB.)
Pomocí tlačítka
nebo
můžete procházet následující nabídky.
9
ZÁBAVA
3
4
připojit.
Připojte projektor k požadovanému zařízení ze seznamu vyhledaných. (Když
projektor připojujete k notebooku, zadejte kód PIN zobrazený ve vašem
zařízení. Žádost o kód PIN se zobrazí pouze při prvním připojení.)
Pokud dané zařízení přijme požadavek, dojde k aktivaci funkce SCREEN
SHARE.
UPOZORNĚNÍ
• Funkce SCREEN SHARE je kompatibilní se systémem Windows 7 / 8 /
8.1 / 10. Jiné verze systému Windows a jiné operační systémy nemusí být
s funkcí SCREEN SHARE kompatibilní.
• Kompatibilitu zaručují zařízení LG se systémem Android verze Ice Cream
Sandwich, Jellybean, Kitkat, Lolliop, Marshmallow a Nougat.
• Během připojování pomocí funkce SCREEN SHARE umístěte zařízení do
blízkosti projektoru.
• Doba odezvy a kvalita obrazu se může měnit v závislosti na uživatelském
prostředí.
• Další informace o zařízení, k němuž se chcete připojit, najdete v návodu
k obsluze.
• Některé notebooky se systémem Windows 8.1 mohou mít potíže
s opětovným připojením, pokud inicializace proběhne bezdrátovou cestou.
V takových případech doporučujeme zaregistrované zařízení odebrat
a znovu připojit.
ČESKY
Používání funkce SCREEN SHARE
1 Nastavte externí vstup projektoru na možnost SCREEN SHARE.
2 Zapněte odpovídající funkci SCREEN SHARE na zařízení, které chcete
10
Nastavení funkce Bluetooth projektoru
ČESKY
Tato funkce slouží k nastavení výstupu zvuku z projektoru do zvukového zařízení
s funkcí Bluetooth.
• Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
a v nabídce BEZDRÁTOVÝ
nastavte položku Bluetooth na hodnotu Zap..
POZNÁMKA
• Lze připojit následující zařízení: LG BTS1, LG HBS-700, LG HBS- 730, LG
HBS-800 (dostupné modely se mohou v jednotlivých zemích lišit.)
• Zařízení jiných výrobců nemusí být kompatibilní.
• Pro nastavení hlasitosti připojeného zařízení můžete použít dálkový
ovladač.
• Připojujete-li zařízení bezdrátově, zkontrolujte, zda jsou zapojena ke
zdroji napájení a u zvukového zařízení Bluetooth zkontrolujte, zda funguje
správně.
• Když je zapnuta funkce Bluetooth, projektor se při zapnutí automaticky
připojí k naposledy připojenému zařízení Bluetooth. (Nezapomeňte
zapnout také toto naposledy připojené zařízení Bluetooth.)
• Tento projektor nepodporuje funkci synchronizace zvuku LG TV. Chceteli použít produkty, které podporují funkci synchronizace zvuku LG TV,
použijte místo režimu LG TV všeobecný režim Bluetooth.
• Funkce Bluetooth slouží k připojení produktu k reproduktorům nebo
sluchátkům s funkcí Bluetooth. Prostřednictvím této funkce nelze produkt
připojit například k mobilnímu telefonu.
11
Vyhledání zařízení Bluetooth a připojení
Přejděte do nabídky
BEZDRÁTOVÝ Hledat zařízení. Projektor
vyhledá zvuková zařízení Bluetooth v okolí a vy můžete vybrané zařízení připojit.
(Pokud je název zařízení delší než 20 znaků, zobrazí se pouze prvních 20 znaků.)
Nastavte zařízení Bluetooth do režimu párování a vyberte možnost Hledat
zařízení.
• Výběrem možnosti Ukončit hledání si zobrazíte nalezená zařízení.
• Pokud požadované zařízení nebylo nalezeno, zkontrolujte, zda je zapnuté a je
v režimu párování.
• Doba vyhledávání zařízení se může lišit podle síly signálu a podle počtu
dostupných zařízení.
BEZDRÁTOVÝ
•• SCREEN SHARE
ꔂ Přesun ꔉ OK
:
•• Skupina
•• Kanál
•• Bluetooth
: Zap.
•• Hledat zařízení
•• Seznam zaregistrovaných zařízení
•• Nastavení synchronizace s AV
2
Po ukončení vyhledávání můžete vybrat požadované zařízení Bluetooth a
připojit se k němu.
• Proces vyhledávání můžete kdykoli ukončit volbou možnosti Ukončit hledání.
• Doba připojení k zařízení se může lišit podle díly signálu a podle počtu
dostupných zařízení.
Hledat zařízení
Seznam
Hledat zařízení
Vyhledávání...
Seznam
Čekejte prosím.
Vyhledávání dokončeno
Stisknutím tlačítka OK(ꔉ) připojíte zařízení.
Ukončit hledání
Zavřít
Prozkoumat
Zavřít
ČESKY
1
12
3
ČESKY
Když dojde k připojení zařízení Bluetooth, uslyšíte zvuk z projektoru
prostřednictvím připojeného zařízení.
• Připojené zařízení Bluetooth bude automaticky přidáno do seznamu Seznam
zaregistrovaných zařízení. Zaregistrované zařízení Bluetooth lze jednoduše
připojit jeho výběrem ze seznamu Seznam zaregistrovaných zařízení. Není
nutné je znovu vyhledávat.
• Připojená zařízení lze odpojit pouze v nabídce
BEZDRÁTOVÝ
Seznam zaregistrovaných zařízení.
Připojení, odpojení nebo smazání zařízení Bluetooth
v Seznam zaregistrovaných zařízení
V nabídce
BEZDRÁTOVÝ Seznam zaregistrovaných zařízení
se zařízení Bluetooth zobrazují v pořadí, v jakém byla připojena, a zařízení ze
seznamu lze znovu připojit jejich volbou. Není nutné je znovu vyhledávat.
Seznam zaregistrovaných zařízení
Seznam
Vymazat
Stisknutím tlačítka OK(ꔉ) připojíte zařízení.
Vymazat vše
Zavřít
Připojení
Vyberte ze seznamu Seznam zaregistrovaných zařízení zařízení Bluetooth,
které chcete připojit.
• Zaregistrované zařízení Bluetooth se podle nastavených vlastností může
pokoušet připojit k projektoru automaticky. (Podrobnější informace naleznete
v příručce k danému zařízení Bluetooth.)
• Proces vyhledávání můžete kdykoli ukončit volbou možnosti Zastavit.
• Doba připojení k zařízení se může lišit podle díly signálu a podle počtu
dostupných zařízení.
13
Odpojení
Chcete-li zařízení odpojit, vyberte možnost Odpojit.
• Můžete odpojit pouze zařízení uvedená v seznamu Seznam zaregistrovaných
zařízení.
Vyberte možnost Označené vymazat nebo Vymazat vše.
• Označené vymazat: Stiskněte červené tlačítko v seznamu Seznam
zaregistrovaných zařízení. Vybrané zařízení bude vymazáno.
• Vymazat vše: Vyberte možnost Vymazat vše v seznamu Seznam
zaregistrovaných zařízení. Dojde k vymazání všech zaregostrovaných
zařízení.
Úprava Nastavení synchronizace s AV
Když je připojeno zařízení Bluetooth, přejděte do nabídky
BEZDRÁTOVÝ Nastavení synchronizace s AV, kde můžete upravit
synchronizaci videa a zvuku ze zařízení Bluetooth.
• Nastavení synchronizace s AV
◀
▶
OK
• Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li připojeno zařízení Bluetooth.
• Synchronizace zvuku se může u jednotlivých výrobců lišit.
• Při přehrávání videa z připojeného disku USB lze možnost Nastavení
synchronizace s AV upravit také pomocí nabídky Nastavení zvuku..
ČESKY
Vymazání
14
MOJE MÉDIA
Před použitím
ČESKY
Připojení zařízení USB
Připojte zařízení USB (externí pevný disk,
paměť USB) k portu USB na projektoru
a můžete používat obsah souborů
uložených na zařízení USB na svém
projektoru. Není možné na zařízení USB
zapisovat data ani je z něj mazat. Připojte
jednotku USB flash, jak je znázorněno
níže.
Jednotka
USB/USB-C
flash
Odebrání zařízení USB
1
2
3
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítka
.
.
nebo
přejděte na Zařízení USB a stiskněte tlačítko
Vyberte zařízení USB, které chcete odebrat. Než zařízení USB odeberete,
vyčkejte na potvrzení, že zařízení USB přestalo pracovat.

POZNÁMKA
• Jestliže zařízení odeberete předčasně, může se na projektoru nebo na
úložném zařízení USB vyskytnout chyba.
• Jakmile bylo zařízení USB vybráno k odebrání, není možné jej dále
používat. V takovém případě zařízení USB vysuňte z portu a zasuňte jej
znovu zpět.
• Před použitím paměťových zařízení USB-C zkontrolujte, jestli je
podporováno rozhraní USB 2.0.
• Některé funkce nemusejí v závislosti na použitém kabelu či redukci
z USB-C na USB-A pracovat správně.
15
Tipy pro používání zařízení USB
ČESKY
• Pokud má zařízení USB zabudován program pro automatické rozpoznávání
nebo používá vlastní ovladač, nemusí v projektoru fungovat.
• Některá zařízení USB nemusí fungovat nebo nemusí fungovat správně.
• Pokud používáte prodlužovací kabel USB, nemusí být zařízení USB rozpoznáno
nebo nemusí pracovat správně.
• Používejte pouze úložná zařízení USB se systémem formátování souborů
Windows FAT32 nebo NTFS.
• Doporučujeme používat externí pevné disky USB se jmenovitým napětím
nižším než 5 V a jmenovitým proudem nižším než 500 mA.
• Doporučujeme používat jednotku pevného disku, která má vlastní zdroj
napájení. (Pokud není napájení dostatečné, úložné zařízení USB nemusí být
správně zjištěno.) Upozorňujeme, že rozbočovač USB není podporován.
• Doporučujeme používat jednotky USB flash o maximální kapacitě 32 GB
a pevné disky USB o maximální kapacitě 2 TB.
• Pokud funkce úspory energie u pevného disku USB nefunguje správně,
vypněte a znovu zapněte napájení. Další informace naleznete v návodu
k obsluze externího pevného disku USB.
• Zálohujte si důležitá data, může dojít k poškození k jejich poškození v USB
zařízení. Výrobce nenese odpovědnost za případnou ztrátu uživatelských dat
v zařízení.
16
Používání funkce Moje média
1 Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovladači.
2 Vyberte možnost MOJE MÉDIA.
ČESKY
Ze seznamu vyberte požadovaný soubor. Přehrajte vybraný soubor.
Nastavení vztahující se k přehrávání lze nastavit, když během přehrávání disku
vyberete příslušnou možnost.
Soubor podporující funkci Moje média
• Maximální přenosová rychlost dat: 20 Mb/s (megabitů za sekundu)
• Podporované formáty externích titulků: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
• Podporované interní formáty titulků: SRT/ASS/SSA (podpora interních titulků
generovaných DivX6)
Podporované kodeky videa
Maximálně: 1 920 × 1 080 při 30p (pouze Motion JPEG 640 × 480 při 30p)
Přípona
.asf
.wmv
.divx
.avi
.mp4
.m4v
.mov
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.m3ts
Kodeky
Video
Profil VC-1 Advanced, VC-1 Simple a hlavní
profil
Zvuk
WMA Standard, WMA 9 Professional
Video
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/
AVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital
Video
H.264 / AVC, MPEG-4 Part 2
Zvuk
AAC
Video
H.264 / AVC
Zvuk
HE-AAC, Dolby Digital
Video
H.264 / AVC, MPEG-2, VC-1
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
17
Přípona
.vob
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-2 Layer I, II, DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II
ČESKY
.mpg
.mpeg
Kodeky
Audio soubor
Typ
souboru
mp3
AC3
MPEG
AAC,
HEAAC
CDDA
LPCM
Položka
Informace
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 320 kb/s
Vzorkovací
frekvence
32 kHz až 48 kHz
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 640 kb/s
Vzorkovací
frekvence
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Přenosová
rychlost
32 kb/s až 448 kb/s
Vzorkovací
frekvence
32 kHz až 48 kHz
Přenosová
rychlost
24 kb/s až 3 844 kb/s
Vzorkovací
frekvence
8 kHz až 96 kHz
Přenosová
rychlost
1,44 kB/s
Vzorkovací
frekvence
44,1 kHz
Přenosová
rychlost
1,41 MB/s až 9,6 MB/s
Vzorkovací
frekvence
Více kanálů: 44,1 kHz, 88,2 kHz / 48 kHz,
96 kHz
Stereo: 176,4 kHz, 192 kHz
18
Dostupný soubor fotografií
Typ
souboru
ČESKY
jpeg, jpg,
jpe
BMP
Položka
Informace
Podporovaný
typ souboru
SOF0: Základní, SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive
Velikost
obrazu
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: Normální typ: 15 360 (š) × 8 640 (v)
Progresivní typ: 1 920 (š) × 1 440 (v)
Velikost
obrazu
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: 9 600 (š) × 6 400 (v)
Podporovaný
typ souboru
Prokládaný, neprokládaný
Velikost
obrazu
Minimálně: 64 × 64
Maximálně: Prokládaný: 1 200 (š) × 800 (v)
Neprokládaný: 9 600 (š) × 6 400 (v)
PNG
* Zobrazení souborů ve formátech BMP nebo PNG může být pomalejší než
zobrazení souborů ve formátu JPEG.
19
Sledování videí
V nabídce Seznam filmů můžete sledovat videa uložená na připojené zařízení
USB.
Ovládá přehrávání a nastaví možnosti během sledování videa.
• Některé titulky vytvářené uživateli nemusí fungovat správně.
• Videosoubor a soubor titulků musejí být uloženy ve stejné složce. Aby se
titulky zobrazovaly správně, soubor videa a soubor titulků musí mít shodný
název.
• Nepodporujeme přenosy dat s funkcí GMC (Global Motion Compensation)
a Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
• Je podporován pouze formát H.264/AVC úrovně profilu 4.1 nebo nižší.
• Videosoubory větší než 50 GB (gigabajtů) nelze přehrát. Omezení velikosti
souboru závisí na prostředí kódování.
• Není podporován audio kodek DTS audio.
Procházení seznamu filmů
Přehrání videa uloženého na připojeném zařízení.
1
2
3
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítka
tlačítko
.
/
nebo
.
vyberte možnost Seznam filmů a stiskněte
ČESKY
Tipy pro použití přehrávání souborů videa
20
4
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
,
2
1
, nebo
.
vyberte požadovaný soubor
4
3
Strana 1/1
ČESKY
Seznam filmů
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
Změna stránky
Strana 1/1
Butterfly_...
01:34:33
Změnit zařízení
Přejít na kořenové složky
7
8
Přejít na nadřazené složky
Zpět
9
10
Č.
Popis
Miniatury
1
Netypický soubor
Soubor není
podporován
2
Seznam souborů
3
Přechod do nadřazené složky.
4
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
5
Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.
6
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
7
Změní zařízení.
8
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
9
Přechod do nadřazené složky.
10
Uzavření seznamu filmů.
6
21
5
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
ČESKY

Položka
Možnost
Skrýt
Zpět
Popis
Zobrazí aktuální polohu přehrávání. Pomocí tlačítek
můžete přesunovat dopředu či dozadu.
Ukončení přehrávání a návrat do seznamu filmů.
a
se
Opětovné spuštění normálního přehrávání.
Pozastavení přehrávače médií.
Pokud nebude po dobu 10 minut po pozastavení přehrávání
stisknuto žádné tlačítko na dálkovém ovladači, obnoví se
přehrávání.
Zpomalené přehrávání.
Možnost
Skrýt
Zpět
Stisknutím tohoto tlačítka se změní rychlost přehrávání: 2x, 4x,
8x,16x, 32x
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.
(Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva o vybité baterii, režim
úspory energie bude nastaven na maximum a nastavení nebude
přístupné.)
Zobrazí se překryvné okno.
Skryje panel přehrávání. Pomocí tlačítka
zobrazíte.
Návrat na zobrazení seznamu filmů.
nabídku znovu
22
Možnosti seznamu filmů
1
2
ČESKY
3
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
nebo
se přesuňte na požadovanou položku
a stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení přehrávání videa.
• Velikost obrázku
Vyberte velikost přehrávaného obrazu.
-- Celá obrazovka: Soubor bude přehráván v režimu celé obrazovky
v nastaveném poměru stran.
-- Pův. velikost: Video se zobrazí v původní velikosti.
• Jazyk zvuku
Výběr požadovaného jazyka pro soubor s více zvukovými stopami. Pokud
soubor obsahuje pouze jednu zvukovou stopu, není tato možnost k dispozici.
• Jazyk titulků
Titulky lze zapnout nebo vypnout.
-- Jazyk: Lze vybrat jeden z dostupných jazyků.
-- Kódovací stránka: Lze vybrat sadu znaků pro titulky. Ve výchozím
nastavení se titulky zobrazují v jazyce zvoleném v nabídce MOŽNOST 1
Jazyk(Language).
•• Synchronizace: Pokud nejsou titulky synchronizovány s videem, můžete
jejich rychlost upravit v krocích po 0,5 s.
•• Pozice: Posune umístění titulků.
•• Rozměr: Změní velikost písma titulků.
• Opakovat
Opakování můžete nastavit na hodnotu Zap. nebo Vyp..
Když je opakování vypnuto, lze spustit následné přehrání dalšího souboru,
pokud je jeho název podobný.
Nastavení videa.
Nastavení videa můžete upravit. (Viz Nastavení OBRAZ na straně 36.)
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz Nastavení pro ZVUK na straně 42.)
BLUETOOTH
Nastavení Bluetooth můžete upravit. (Viz Nastavení funkce Bluetooth projektoru
na straně 10.)
23
Registrace kódu DivX
1
V nabídce nastavení přejděte do položky MOŽNOST 1 a stiskněte tlačítko
DivX(R) VOD.
Registrace
Zrušení registrace
Zavřít

2
Pomocí tlačítka
tlačítko
.
nebo
vyberte možnost Registrace a stiskněte
Musíte registrovat tento přístroj
k přehrávání DivX chráněných videí.
Registrační kód:
Zaregistrovat na http://vod.divx.com

3
Ano
Vyhledejte Registrační kód pro DivX.

POZNÁMKA
• Zapůjčená a zakoupená videa DivX nelze přehrát, pokud používáte
registrační kód DivX jiného zařízení. Používejte pouze registrační kód DivX
přidělený danému zařízení.
• Konvertované soubory, které neodpovídají standardu kodeku DivX, se
nemusí přehrát nebo mohou vydávat nezvyklý zvuk.
ČESKY
Zkontroluje registrační kód DivX pro přehrávání videí s ochranou DivX.
Zaregistrujte se na adrese http://vod.divx.com.
Použijte registrační kód k zapůjčení nebo zakoupení videa na stránkách www.
divx.com/vod.
24
Zrušení registrace kódu DivX
Zrušením registrace kódu DivX deaktivujete funkci DivX DRM.
1
ČESKY
2
3
V nabídce nastavení přejděte do položky MOŽNOST 1 a stiskněte tlačítko
DivX(R) VOD.
Pomocí tlačítka
nebo
vyberte možnost Zrušení registrace
a stiskněte tlačítko
.
Vyberte možnost Ano.
Registrace
Zrušení registrace
Zavřít
Tento přístroj je již zaregistrován.
Jste si jisti, že se chcete odhlásit?
Ano
Ne
Kód zrušení registrace:
Odhlásit na http://vod.divx.com
Pokračovat v registraci?


Ano
Ne
POZNÁMKA
• Co je to DRM [Digital Rights Management]?
Technologie a služby DRM chrání zájmy a práva držitelů autorských
oprávnění a brání neoprávněnému používání digitálního obsahu. Soubory
lze přehrát po ověření licence online a podobně.
25
Prohlížení fotografií
Můžete prohlížet fotografie uložené na připojeném zařízení.
Podporované soubory snímků
Procházení seznamu fotografií
1
2
3
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítka
tlačítko
.
.
/
vyberte možnost Seznam foto a stiskněte
nebo
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
,
, nebo
.
4
3
2
1
vyberte požadovaný soubor
Strana 1/1
Seznam foto
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
Strana 1/1
Butterfly_...
06/09/2014
Změnit zařízení
7
Přejít na kořenové složky
8
Přejít na nadřazené složky
9
Změna stránky
Zpět
10
6
ČESKY
FOTOGRAFIE (*.JPEG)
Základní: 64 pixelů (šířka) × 64 pixelů (výška) – 15 360 pixelů (šířka) × 8
640 pixelů (výška)
Progresivní: 64 pixelů (šířka) × 64 pixelů (výška) – 1 920 pixelů
(šířka) × 1 440 pixelů (výška)
• Podporovány jsou pouze soubory JPEG.
• Nepodporované soubory se zobrazují v podobě ikon.
• V případě poškozeného souboru nebo nepodporovaného formátu souboru se
zobrazí chybová zpráva.
• Poškozené soubory se nemusí zobrazit správně.
• Zobrazení obrázku s vysokým rozlišením v režimu celé obrazovky může
určitou dobu trvat.
26
Č.
Popis
Miniatury
Netypický soubor
ČESKY
1
Soubor není
podporován
5
2
Seznam souborů
3
Přechod do nadřazené složky.
4
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
5
Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.
6
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
7
Změní zařízení.
8
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
9
Přechod do nadřazené složky.
10
Uzavření seznamu filmů.
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
[1/4]
Prezent.
Položka
BGM
Možnost
Skrýt
Zpět
Popis
Vybere předchozí nebo další fotografii.
Prezent.
Během prezentace se zobrazí všechny snímky.
• Nastavte položku Rychl. sním. v nabídce Možnost
Nastavení zobrazení fotografie..
27
Položka
BGM
Skrýt
Zpět
Možnosti seznamu fotografií
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
nebo
se přesuňte na požadovanou položku
a stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení zobrazení fotografie.
• Rychl. sním.
Nastavuje rychlost prezentace.
• BGM
Umožňuje zvolit složku s hudbou na pozadí.
-- Složku s hudbou nelze změnit během přehrávání hudby na pozadí.
-- Chcete-li přehrávat hudbu na pozadí, můžete ji vybrat pouze ze složky ve
stejném zařízení.
•• Opakovat: Nastavení opakování přehrávání.
•• Náhodné: Nastavení náhodného přehrávání.
ČESKY
Možnost
Popis
Při prohlížení fotografií v plné velikosti můžete poslouchat
hudbu.
• Nastavte položku BGM v nabídce Možnost Nastavení
zobrazení fotografie..
Otáčení fotografií.
• Umožňuje otočit fotografie o 90°, 180°, 270° a 360° ve
směru pohybu hodinových ručiček.
• Fotografie nelze otáčet, pokud je jejich šířka větší než
výška maximálního podporovaného rozlišení.
Zobrazení fotografie v režimu celé obrazovky nebo původní
velikosti.
Chcete-li obraz zvětšit, stiskněte modré tlačítko.
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu
obrazovky.
(Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva o vybité baterii, režim
úspory energie bude nastaven na maximum a nastavení
nebude přístupné.)
Zobrazí se překryvné okno.
Skryje nabídku v režimu celé obrazovky.
• Nabídku znovu zobrazíte stisknutím tlačítka
na
dálkovém ovladači.
Ukončí prohlížení snímků v režimu celé obrazovky.
28
Nastavení videa.
Nastavení videa můžete upravit. (Viz Nastavení OBRAZ na straně 36.)
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz Nastavení pro ZVUK na straně 42.)
ČESKY
BLUETOOTH
Nastavení Bluetooth můžete upravit. (Viz Nastavení funkce Bluetooth projektoru
na straně 10.)
Poslech hudby
Můžete přehrávat audio soubory uložené na připojeném zařízení.
Podporované hudební soubory
*.MP3
Rozsah přenosové rychlosti: 32 kb/s až 320 kb/s
• Vzorkovací kmitočet pro MPEG1 vrstva 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Vzorkovací kmitočet pro MPEG2 vrstva 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Procházení seznamu hudby
1
2
3
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítka
tlačítko
.
.
/
vyberte možnost Seznam hudby a stiskněte
nebo
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
,
.
, nebo
4
3
2
1
vyberte požadovaný soubor
Strana 1/1
Seznam hudby
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
5
PAGE
Drive5
Strana 1/1
Butterfly_...
3:25
Změnit zařízení
7
Přejít na kořenové složky
8
Přejít na nadřazené složky
9
Změna stránky
Zpět
10
6
29
Č.
Popis
Miniatury
Netypický soubor
ČESKY
1
Soubor není
podporován
5
2
Seznam souborů
3
Přechod do nadřazené složky.
4
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
5
Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.
6
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
7
Změní zařízení.
8
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
9
Přechod do nadřazené složky.
10
Uzavření seznamu filmů.
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
Strana 1/1
Seznam hudby
USB STORAGE DEVICE
Drive1
PAGE
Změna stránky
Strana 1/1
002. - B02.mp3
Q.MENU
Položka
Možnost
Popis
Změní pozici přehrávání.
Zastaví přehrávání.
Skrýt
Zpět
30
Položka
Popis
Opětovné spuštění normálního přehrávání.
Pozastavení přehrávače médií.
ČESKY
Přehraje předchozí/následující soubor.
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.
(Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva o vybité baterii, režim
úspory energie bude nastaven na maximum a nastavení
nebude přístupné.)
Možnost
Nastavení možností pro seznam hudby.
Skrýt
Skryje panel přehrávání.
• Pomocí tlačítka
panel znovu zobrazíte.
Zpět
Návrat na zobrazení seznamu hudby.
Možnosti seznamu hudby
1
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
nebo
se přesuňte na požadovanou položku
a stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
,
,
nebo
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení přehrávání zvuku.
• Opakovat
Nastavení opakování přehrávání.
• Náhodné
Nastavení náhodného přehrávání.
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz Nastavení pro ZVUK na straně 42.)
BLUETOOTH
Nastavení Bluetooth můžete upravit. (Viz Nastavení funkce Bluetooth projektoru
na straně 10.)
31
Zobrazení souborů
Můžete zobrazit soubory dokumentů uložené na připojeném zařízení.
Podporované formáty souborů
ČESKY
XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX, TXT, PDF, HWP
Microsoft Office: verze 97/2000/2002/2003/2007
Adobe PDF: verze 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
Hangul: verze 97/2000/2002/2005/2007
• Prohlížeč souborů dokument přizpůsobí, takže může vypadat jinak, než jak je
zobrazen v počítači.
• U dokumentů, které obsahují obrázky, může být v průběhu přizpůsobování
zobrazeno nižší rozlišení.
• Pokud je dokument objemný nebo má mnoho stran, může nahrávání trvat
déle.
• Nepodporovaná písma mohou být nahrazena jinými písmy.
• Je možné, že se prohlížeč souborů neotevře pro dokumenty formátu Office,
které obsahují mnoho obrázků ve vysokém rozlišení. V takovém případě snižte
velikost obrazového souboru, uložte jej na úložné zařízení USB a spusťte
prohlížeč souborů znovu, nebo připojte k projektoru počítač a soubor otevřete
v počítači.
32
Procházení seznamu souborů
ČESKY
1
2
3
4
Připojte úložné zařízení USB.
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítka
tlačítko
.
.
/
vyberte možnost Seznam souborů a stiskněte
nebo
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
,
.
, nebo
vyberte požadovaný soubor
2
1
3
Strana 1/1
Seznam souborů
USB STORAGE DEVICE
Drive1
Drive2
Drive3
Drive4
4
PAGE
Drive5
Změna stránky
Strana 1/1
DOC
Změnit zařízení
Přejít na kořenové složky
6
7
Přejít na nadřazené složky
8
Č.
Zpět
9
Popis
1
Seznam souborů
2
Přechod do nadřazené složky.
3
Aktuální stránka / Celkový počet stránek složky
4
Zobrazuje zbývající kapacitu baterie.
5
Aktuální stránka / Celkový počet stránek souboru
6
Změní zařízení.
7
Přechod do složky nejvyšší úrovně.
8
Přechod do nadřazené složky.
9
Zavře seznam souborů.
5
33
5

Přejít na stránku
ꔦ Přiblížit
Q.MENU
Možnost
Položka
Skrýt
Zpět
Popis
Přejít na
stránku
Přejde na požadovanou stránku.
Pomocí tlačítek nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte stránku
a stiskněte tlačítko
.
Přiblížit
Zvětší nebo zmenší dokument.
Možnost
Umožní nastavení nabídky prohlížeče souborů.
Skrýt
Zavře nabídku.
• Pomocí tlačítka
Zpět
Návrat na zobrazení prohlížeče souborů.
nabídku znovu zobrazíte.
ČESKY
Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek.
• Klikněte na Přejít na stránku a následujte pokynu v otevřeném okně. Zadejte
číslo stránky, na kterou se chcete přesunout.
• Stisknutím tlačítka
můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení.
Stiskněte tlačítko
a pomocí šipek nahoru/dolů/doleva/doprava přejděte na
položku Přejít na stránku nebo Přiblížit.
34
Možnosti seznamu souborů
1
2
Stiskněte tlačítko
Pomocí tlačítka
.
,
,
nebo
nastavte jednotlivé položky.
ČESKY
Nastavit možnosti prohlížeče souborů
• Načítání jedné stránky
-- Zap.: Načítá a zobrazuje stránky jednu po druhé. První načtení je
provedeno rychle, pokud však některá stránka obsahuje mnoho položek,
může být její načítání pomalé.
-- Vyp.: Nejprve načte všechny stránky do paměti a teprve poté je začne
zobrazovat. První načtení trvá delší dobu, po jeho provedení je však možné
snadno a rychle přecházet mezi jednotlivými stránkami.
Je-li soubor příliš velký, nemusí se načtení všech stránek zdařit.
• Kvalita obrazu
Můžete nastavit kvalitu obrázků, které jsou součástí dokumentů. V nabídce
jsou tři úrovně kvality: Vysoká, střední a nízká. Čím vyšší kvalita, tím delší doba
načítání a zobrazení.
• Zarovnání dokumentu
Nastavení výchozí metody zarovnání dokumentu.
Nastavení prohlížeče souboruů je výchozí, změny se projeví po uzavření
dokumentů.
35
ÚPRAVA NASTAVENÍ
3
4
.
,
,
Pomocí tlačítka
,
a stiskněte tlačítko
,
a stiskněte tlačítko
.
.
, nebo
vyberte požadovanou položku
, nebo
nastavte požadovanou položku
Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko
Menu
.
Popis
OBRAZ
Upraví kvalitu obrazu pro optimální prohlížení.
ZVUK
Upraví kvalitu zvuku a hlasitost.
ČAS
Nastavení týkající se času.
BEZDRÁTOVÝ
Funkce týkající se bezdrátového připojení.
MOŽNOST 1
Přizpůsobí všeobecná nastavení.
MOŽNOST 2
Možnost upravení nastavení projektoru.
VSTUP
Nastavení požadovaného vstupního zdroje.
MOJE MÉDIA
Přístup k fotografiím, hudbě, filmům a souborům
dokumentů.
ČESKY
NASTAVENÍ
1 Stiskněte tlačítko
2 Pomocí tlačítka
36
Nastavení OBRAZ
1 Stiskněte tlačítko
2 Pomocí tlačítka , ,
ČESKY
3
4
.
, nebo
vyberte možnost
OBRAZ a stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítka
,
,
,
nebo
nastavte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko
.
-- Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
.
OBRAZ
ꔂ Přesun ꔉ OK
•• ꕊ Úspora energie : Minimum
•• Režim obrazu
: Standardní
•• Kontrast
•• Jas
•• Ostrost
•• Barva
•• Barevný tón
Po dokončení nastavení
stiskněte tlačítko
.
Dostupná nastavení obrazu jsou popsána následovně.
• Úspora energie
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.
-- Minimum/Střední/Maximum
Aplikuje přednastavený režim Úspora energie.
R
G
37
ČESKY
• Režim obrazu
Vyberte režim obrazu, který je optimalizován pro prostředí daného programu.
Pro každý režim můžete také nastavit pokročilé možnosti.
-- Živé
Maximalizuje vizuální efekt videa.
Zvýší kontrast, jas a ostrost, takže obraz bude působit živě.
-- Standardní
Obraz se standardní úrovní kontrastu, jasu a ostrosti.
-- Kino
Optimalizuje obraz pro film.
-- Sport
Zvýrazněním základní barvy a dynamické akce se optimalizuje obraz pro
režim sport.
-- Hra
Optimalizuje obraz pro hraní her na rychle se pohybujících obrazovkách.
-- Expert1/Expert2
V tomto menu je možné upravit kvalitu obrazu tak, aby si odborníci i laici
mohli dopřát ten nejlepší zážitek ze sledování na projektoru.
•• Režim Expert je určen pro odborníky na ladění obrazu a slouží k ovládání
a detailnímu doladění konkrétního obrazu. U běžného obrazu se efekt
nemusí výrazněji projevit.
• Kontrast
Nastavení rozdílu mezi jasnými a tmavými oblastmi na obrazovce.
• Jas
Nastavení celkového jasu obrazovky.
• Ostrost
Nastavení ostrosti přechodu z jasných oblastí do tmavých. Vodorovná a svislá
ostrost je k dispozici pouze v režimu Expert1/Expert2.
• Barva
Nastaví intenzitu všech barev.
38
ČESKY
• Barevný tón
Nastavuje vyvážení mezi úrovněmi červené a zelené.
• Pokročilé ovládání
Úprava pokročilých nastavení.
• Možnosti obrazu
Nastaví volitelná nastavení.
• Obnov. nast. obr.
Obnovení původních hodnot nastavení, která uživatel změnil.
Všechny režimy obrazu se vrátí do výchozího nastavení. Vyberte režim obrazu,
který chcete obnovit.
• Poměr stran
Změna velikosti obrazu.
39
Pokročilé ovládání
ČESKY
• Dynamický kontrast
Upravuje kontrast a barvu na optimální úroveň podle jasu obrazovky.
• Dynamickí zabarvení
Úprava barev pro přirozenější vzhled.
• Barevný rozsah
Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.
-- Standardní: Zobrazí původní barvy vstupního signálu bez ohledu na funkce
zobrazení.
-- Široký: Využívá bohaté barvy zobrazení.
• Barva pleti
Barevné spektrum barvy pokožky lze nastavit individuálně a použít barvu
definovanou uživatelem.
• Obloha
Barvu oblohy lze nastavit individuálně.
• Tráva
Spektrum přírodních barev (louky, kopce a podobně) lze nastavit individuálně.
• Korekce gama
Nastavuje křivku gradace podle výstupu obrazového signálu v souvislosti se
vstupním signálem.
* Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním signálu nebo
na jiných nastaveních obrazu.
40
Ovládání pro odborníky
ČESKY
• Dynamický kontrast
Upravuje kontrast a barvu na optimální úroveň podle jasu obrazovky.
• Barevný rozsah
Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.
-- Standardní: Zobrazí původní barvy vstupního signálu bez ohledu na funkce
zobrazení.
-- Široký: Využívá bohaté barvy zobrazení.
• Vylepšení ostrosti hran
Okraje videa se zobrazí jasněji a výrazněji, ale přitom přirozeně.
• barevný filtr
Filtruje specifické spektrum barev v barvách RGB za účelem přesného
doladění sytosti barev a odstínu.
• Tep. barev
V nabídce Expert si můžete přizpůsobit nastavení jednotlivých režimů.
Korekce gama: Vyberte hodnotu 1.9, 2.2, nebo 2.4.
-- a. Metoda: 2 body
•• Vzor: Vnitřní, Vnější
•• Body: Nízký, Vysoká
•• Červená/Zelená/Modrá: Rozsah nastavení pro každou barvu je -50 až
+50.
•• Použít pro všechny vstupy: Hodnota funkce Tep. barev je použita pro
všechny režimy vstupu.
-- b. Metoda: 20 bodů IRE
•• Vzor: Vnitřní, Vnější
•• IRE (Institute of Radio Engineers) je jednotka zobrazení velikosti video
signálu a lze ji nastavit na hodnoty 5,10,15, ... 100. U každého nastavení
je možné detailní ladění, viz níže.
•• Jas: Rozsah nastavení je 50 až 500.
•• Červená/Zelená/Modrá: Rozsah nastavení je -50 až +50.
•• Použít pro všechny vstupy: Hodnota funkce Tep. barev je použita pro
všechny režimy vstupu.
41
Možnosti obrazu
• Potlačení šumu
Snižuje obrazový šum videa.
• Redukce šumu MPEG
Eliminuje šum produkovaný při vytváření signálů digitálního obrazu.
• Úroveň černé
Nastavení jasné či tmavé obrazovky tak, aby vyhovovala úrovni černé
v obrazovém vstupu, pomocí stupně tmavosti (úrovně černé) obrazovky.
• Real Cinema (Reálné kino)
Optimalizace obrazovky pro sledování filmů.
• Tep. barev
Upravuje celkovou barvu obrazu tak, aby vyhovovala vašim potřebám.
Vyberte možnost Teplá, Přirozený režim, Chladná nebo Střední.
ČESKY
• Systém správy barev
Upraví tyto barvy: červená/zelená/modrá/azurová/purpurová/žlutá. Umožní
odborníkovi nastavit odstín pomocí testovacího vzoru. Šest barev (červená/
zelená/modrá/azurová/purpurová/žlutá) lze upravit selektivně, aniž by byly
ovlivněny ostatní barvy. Na normálním obrazu nemusíte vidět změnu barev ani
po úpravě.
-- Sytost Červená/Zelená/Modrá/Modrozelená/Purpurová/Žlutá,
Barevný tón Červená/Zelená/Modrá/Modrozelená/Purpurová/Žlutá,
Jas Červená/Zelená/Modrá/Modrozelená/Purpurová/Žlutá: Rozsah
nastavení pro každou barvu je -30 až +30.
* Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním signálu nebo
na jiných nastaveních obrazu.
42
Nastavení pro ZVUK
1 Stiskněte tlačítko
.
2 Pomocí tlačítka , ,
ČESKY
3
4
, nebo
vyberte možnost
ZVUK a stiskněte tlačítko
.
ZVUK
•• Režim zvuku
ꔂ Přesun ꔉ OK
: Standardní
•• Dialóg II
•• Aut. hlasitost
: Vyp.
Pomocí tlačítka
,
,
,
nebo
nastavte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko
.
-- Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
.
Po dokončení nastavení
stiskněte tlačítko
.
Dostupná nastavení zámku jsou popsána níže.
• Režim zvuku
Nastavení zvukového režimu.
-- Standardní
Vhodný pro všechny typy videa.
-- Novinky / Hudba / Kino / Sport / Hra
Nastavení optimalizovaného zvuku pro konkrétní žánr.
• Dialóg II
Při použití této funkce bude projektor reprodukovat hlasy čistě a jasně.
• Aut. hlasitost
Automaticky přizpůsobuje úroveň hlasitosti.
43
Nastavení položky ČAS
1 Stiskněte tlačítko
.
2 Pomocí tlačítka , , ,
4
Pomocí tlačítka
,
,
,
nebo
nastavte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko
.
-- Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
.
ꔂ Přesun ꔉ OK
•• Časovač vypnutí
: Vyp.
•• Automatické vypnutí
: 60 Minut.
•• Aut. pohot. režim
: 4 hodin(y)
Po dokončení nastavení
stiskněte tlačítko
.
Dostupná nastavení času jsou popsána následovně.
• Časovač vypnutí
Po uplynutí přednastaveného počtu minut dojde k vypnutí projektoru.
Chcete-li Časovač vypnutí vypnout, vyberte možnost Vyp..
• Automatické vypnutí
Jestliže není přítomen žádný signál ani klíč, projektor se po uplynutí stanovené
doby automaticky vypne.
• Aut. pohot. režim
Automaticky projektor vypne po uplynutí nastaveného času od posledního
stisknutí některého tlačítka.
ČESKY
3
nebo
vyberte možnost ČAS
a stiskněte tlačítko
.
ČAS
44
Nastavení položky BEZDRÁTOVÝ
1 Stiskněte tlačítko
.
BEZDRÁTOVÝ
2 Pomocí tlačítka , ,
ČESKY
3
4
, nebo
vyberte možnost
BEZDRÁTOVÝ a stiskněte
tlačítko
.
•• SCREEN SHARE
Pomocí tlačítka
,
,
, nebo
nastavte
požadovanou položku
a stiskněte tlačítko
.
-- Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
.
•• Bluetooth
ꔂ Přesun ꔉ OK
: [PJTR][LG]PH30JG[0000]
•• Skupina
•• Kanál
: Vyp.
•• Hledat zařízení
•• Seznam zaregistrovaných zařízení
•• Nastavení synchronizace s AV
Po dokončení nastavení
stiskněte tlačítko
.
Dostupná nastavení bezdrátových funkcí jsou popsána níže.
• SCREEN SHARE
Funkce SCREEN SHARE zobrazuje obrazovku připojeného zařízení. Můžete
zkontrolovat ID funkce SCREEN SHARE.
-- Skupina Zde se provádějí nastavení skupiny u jednotlivých zařízení
podporujících funkci SCREEN SHARE. Pokud je bezdrátové spojení slabé
nebo kolísá, můžete to upravit nastavením skupiny.
-- Kanál Lze nastavit kanál pro bezdrátové spojení.
•• Hledání programů: Výběr metody pro vyhledávání kanálů.
Automaticky: Projektor vyhledává dostupné kanály a automaticky
vybere nejméně zatížený kanál.
Ruční: Kanál můžete zvolit i ručně.
•• Kanál: Tato nabídka se zobrazuje v případě, pokud je možnost Hledání
programů nastavena na hodnotu Ruční. Můžete zde nastavit číslo
kanálu, který se má použít.
45
ČESKY
• Bluetooth
Zvuk bude přehráván do sluchátek Bluetooth. Nejprve Zap. funkci Bluetooth.
-- Hledat zařízení
Vyhledá zařízení, ke kterému se bude moci připojit.
-- Seznam zaregistrovaných zařízení
Připojená zařízení jsou uložena v seznamu Seznam zaregistrovaných
zařízení. Seznam uloženích zaregistrovaných zařízení si můžete zobrazit.
-- Nastavení synchronizace s AV
V případě nesprávné synchronizace obrazu se zvukem můžete
synchronizaci ručně upravit.
46
Nastavení pro MOŽNOST 1
1 Stiskněte tlačítko
.
MOŽNOST 1
2 Pomocí tlačítka , ,
ČESKY
3
4
, nebo
vyberte možnost
MOŽNOST 1 a stiskněte
tlačítko
.
Pomocí tlačítka
,
,
,
nebo
nastavte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko
.
-- Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko
.
ꔂ Přesun ꔉ OK
•• Jazyk(Language)
•• DivX(R) VOD
•• Obnovit výchozí
•• Nastavení režimu
: Standardní
Po dokončení stiskněte tlačítko
.
Dostupná nastavení možností 1 jsou popsána následovně.
• Jazyk(Language)
Nastavení požadovaného jazyka nabídek.
• DivX(R) VOD
Nastavení týkající funkce DivX.
• Obnovit výchozí
Slouží k obnově všech nastavení projektoru na výchozí nastavení z výroby.
Během inicializace projektor nevypínejte.
• Nastavení režimu
Výběr režimu Standardní nebo Předvádění v obchodě. Pokud používáte
projektor doma, vyberte možnost Standardní. Předvádění v obchodě je režim
vystavení v prodejnách.
47
Nastavení pro MOŽNOST 2
1 Stiskněte tlačítko
.
2 Pomocí tlačítka , ,
4
Pomocí tlačítka
,
,
,
nebo
nastavte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko
.
-- Pro návrat do předchozího
menu stiskněte tlačítko .
•• Kor. lich. zkr.
ꔂ Přesun ꔉ OK
-
•• Autom. kor. lichoběž. zkresl.
: Zap.
•• Režim PJT
: Přední
•• Vysoká nadmořská výška
: Vyp.
•• Prázdný obraz
: Modrá
•• Automatické zapnutí
: Vyp.
+
•• Automatická diagnóza
Po dokončení stiskněte tlačítko
.
Dostupná nastavení MOŽNOST 2 jsou popsána následovně.
• Kor. lich. zkr.
Jestliže projektor není nastaven ve správném úhlu k plátnu, upraví funkce
Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení horní a dolní šířku a zabrání tak
zkreslení obrazu do tvaru lichoběžníku.
• Autom. kor. lichoběž. zkresl.
Funkce Autom. kor. lichoběž. zkresl. zajistí obdélníkový obraz tím, že
automaticky upraví číslo korekce lichoběžníkového zkreslení, pokud naklonění
projektoru způsobuje lichoběžníkové zkreslení promítaného obrazu.
-- Zap.: Automatické nastavení čísla Digitální korekce lichoběžníkového
zkreslení.
-- Vyp.: Ruční nastavení čísla Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení.
ČESKY
3
, nebo
vyberte možnost
MOŽNOST 2 a stiskněte
tlačítko
.
MOŽNOST 2
48
ČESKY
• Režim PJT
Tato funkce obrátí promítaný obraz vzhůru nohama nebo jej horizontálně
převrátí.
-- Pokud projektor promítá na zadní stranu průhledného plátna (prodává se
samostatně), vyberte možnost Zadní.
-- Je-li projektor umístěn na stropě, zvolte možnost Přední strop.
-- Pokud je možnost Režim PJT nastavena na hodnotu Zadní strop/Přední
strop, pravolevá orientace reproduktoru se automaticky přepne.
• Vysoká nadmořská výška
Jestliže je projektor používán ve vyšší nadmořské výšce než 1 200 metrů,
zapněte tuto funkci. Jinak se projektor může přehřát nebo se může aktivovat
jeho ochranná funkce. Jestliže k tomu dojde, projektor vypněte a po několika
minutách znovu zapněte.
• Prázdný obraz
Vybere pozadí pro prázdný obraz.
• Automatické zapnutí
Při tomto nastavení se projektor automaticky zapne, pokud je k němu
připojen napájecí kabel. Bateriové modely se však zapnou ihned, jakmile bude
tlačítko napájení přepnuto do polohy .
-- Zap.: Jakmile bude tlačítko napájení projektoru přepnuto do polohy ,
projektor se zapne.
-- Vyp.: Jakmile bude tlačítko napájení projektoru přepnuto do polohy ,
projektor přejde do pohotovostního režimu.
• Automatická diagnóza
Řeší potíže s fungováním, které se mohou při používání výrobku vyskytnout.
* Je-li vstup nastaven na hodnotu SCREEN SHARE, následující funkce jsou
vypnuté a nelze je použít: Kor. lich. zkr., Režim PJT a Autom. kor. lichoběž.
zkresl..
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising