LG | PW800 | User manual | LG PW800 Příručka uživatele

LG PW800 Příručka uživatele
Návod k obsluze
LG Minibeam
Projektor DLP
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny.
PW800
www.lg.com
2
LICENCE
LICENCE
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace o licencích
naleznete na webové stránce www.lg.com.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to
ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at
vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD
section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks
of DivX, LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052;
and others available at [www.divx.com/patents]
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface
a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané
ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve
Spojených státech a dalších zemích.
Toto zařízení splňuje požadavky směrnice EMC pro domácí spotřebiče (třída B)
a je určeno pro domácí použití. Toto zařízení lze používat ve všech regionech.
POZNÁMKA
yy Uvedený obrázek se může od vašeho projektoru lišit.
yy Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho projektoru se může mírně lišit od
obrázků v této příručce.
ING/CAUTION
ELECTRIC SHOCK
O NOT OPEN
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vezměte prosím na vědomí bezpečností pokyny, abyste předešli možné nehodě nebo
nesprávnému používání projektoru.
yy Bezpečnostní opatření mají dvojí formu. VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ, jak je
vysvětleno níže.
VAROVÁNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ Nedodržení instrukcí může způsobit zranění nebo poškodit výrobek.
yy Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a nechte si jej při ruce.
WARNING/CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING/CAUTION
Symbol
blesku se šipkou
OF ELECTRIC SHOCK
vRISK
rovnostranném
DO NOT OPEN
trojúhelníku varuje uživatele
před přítomností neizolovaného
„nebezpečného napětí“ uvnitř výrobku,
které může být dostatečně vysoké na
to, aby představovalo pro člověka
riziko úrazu elektrickým proudem.
Vykřičník v rovnostranném
trojúhelníku upozorňuje
uživatele na přítomnost
důležitých pokynů k provozu
a údržbě (servisních pokynů)
v tiskovinách přiložených ke
spotřebiči.
VAROVÁNÍ/UPOZORNĚNÍ
- PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU
A ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE
VÝROBEK DEŠTI NEBO
VLHKOSTI.
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte podle pokynů.
Instalace uvnitř
VAROVÁNÍ
yy Nepoužívejte projektor venku
a nevystavujte jej působení vlhkosti či
vody.
- Protože tento výrobek není
voděodolný, mohlo by dojít k požáru
nebo k úrazu elektrickým proudem.
yy Neumisťujte projektor na přímé
sluneční světlo nebo do blízkosti
tepelných zdrojů, jako jsou například
radiátory, ohně, sporáky apod.
- To může způsobit požár.
yy Neumisťujte do blízkosti projektoru
hořlavé materiály, jako například
aerosoly.
- To může způsobit požár.
yy Nedovolujte dětem, aby se přidržovaly
projektoru nebo na něj šplhaly.
- To může způsobit pád projektoru
a s tím související zranění nebo
smrt.
4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
yy Neinstalujte výrobek na místo bez
dostatečné ventilace (např. na
knihovnu či na skříň) nebo na koberec
či podložku.
- V opačném případě může dojít
k požáru v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
yy Výrobek neumisťujte v blízkosti zdrojů
páry, oleje nebo olejové mlhy, jako
jsou například zvlhčovače vzduchu
nebo kuchyňské linky.
- Pokud tak neučiníte, může dojít
k požáru, zasažení elektrickým
proudem nebo ke korozi výrobku.
yy Neinstalujte výrobek na stěnu
v blízkosti zdrojů oleje nebo olejové
mlhy.
- To by mohlo výrobek poškodit
a způsobit jeho pád s následkem
vážného zranění.
yy Neumísťujte projektor do prašného
prostředí.
- To může způsobit požár.
yy Nepoužívejte projektor ve vlhkém
prostředí, jako jsou například
koupelny, kde bude nejspíš vystaven
vlhkosti.
- Jinak může dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
yy Dbejte, aby větrací otvor nezakryl
ubrus nebo záclona.
- V opačném případě může dojít
k požáru v důsledku zvýšení vnitřní
teploty.
yy Zajistěte dobrou ventilaci okolo
projektoru. Vzdálenost mezi
projektorem a stěnou by měla být
minimálně 30 cm.
- Zabráníte tím požáru v důsledku
zvýšení vnitřní teploty.
UPOZORNĚNÍ
yy Při umisťování projektoru na stůl
nebo na polici dbejte na to, abyste jej
nepoložili blízko okraje.
- Projektor by mohl v důsledku
nestability spadnout a způsobit
zranění nebo se poškodit.
Dbejte na to, abyste používali
skříňku projektoru nebo stojan
s odpovídajícími rozměry.
yy Při přemisťování projektoru dbejte
na to, abyste jej předem vypnuli
a odpojili zástrčku a kabely.
- Napájecí kabel by se mohl poškodit
a způsobit požár nebo úraz
elektrickým proudem.
yy Neumisťujte projektor na nestabilní
nebo vibrující povrch, jako je
například rozviklaná police nebo
nakloněná rovina.
- Může spadnout a způsobit zranění.
yy Buďte opatrní, abyste projektor
během připojování externích zařízení
nepřevrhli.
- Mohlo by dojít k poranění nebo
poškození projektoru.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Napájení
VAROVÁNÍ
yy Spojovací konektor se používá jako
odpojovací zařízení.
- Zařízení musí být instalováno poblíž
zásuvky, do které bude připojeno
a která je snadno přístupná.
yy Zemnicí vodič musí být připojený.
- Dbejte na to, abyste připojili
zemnicí kabel a zabránili tak úrazu
elektrickým proudem.
Jestliže jednotku není možné
uzemnit, požádejte kvalifikovaného
elektrotechnika o instalaci
odděleného jističe.
Nepokoušejte se projektor uzemnit
připojením k telefonním vodičům,
hromosvodům nebo plynovému
potrubí.
yy Zástrčka musí být úplně zastrčena do
síťové zásuvky.
- Nestabilní připojení může způsobit
požár.
yy Nepokládejte na napájecí kabel těžké
předměty.
- Jinak může dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
yy Zásuvky se nikdy nedotýkejte
mokrýma rukama.
- Jinak může dojít k úrazu elektrickým
proudem.
yy Nezapojujte příliš mnoho zařízení do
jedné víceúčelové zásuvky.
- Mohlo by dojít k požáru v důsledku
přehřátí síťové zásuvky.
yy Chraňte napájecí adaptér, zástrčku
a elektrickou zásuvku před prachem
a nečistotami.
- To může způsobit požár.
5
yy Jestliže z projektoru nebo napájecího
adaptéru vychází kouř nebo zvláštní
zápach, ihned výrobek přestaňte
používat. Odpojte napájecí kabel ze
síťové zásuvky a kontaktujte naše
servisní centrum.
- To může způsobit požár.
yy Chcete-li vypnout hlavní napájení,
odpojte zástrčku napájení, která
by měla být umístěna tak, aby bylo
možné s ní snadno manipulovat.
UPOZORNĚNÍ
yy Napájecí adaptér nebo kabel vždy
vytahujte uchopením za zástrčku.
- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
yy Chraňte napájecí kabel adaptéru před
trvalým ohnutím.
- Je-li napájecí kabel delší dobu příliš
ohnutý, může dojít k jeho vnitřnímu
poškození. Mohlo by dojít k požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
yy Ujistěte se, že napájecí kabel
a zástrčka není poškozená, upravená,
příliš ohnutá, zkroucená, natažená,
stlačená nebo příliš horká. Výrobek
nepoužívejte, pokud je síťová
zásuvka uvolněná.
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
yy Nevystavujte napájecí kabel působení
topných zařízení.
- Mohl by se roztavit obal vodiče, což
by mohlo vést k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
yy Umístěte projektor na takové místo,
aby přes napájecí kabel nemohl nikdo
zakopnout nebo na něj šlápnout.
Ochráníte tak napájecí kabel
a zástrčku před možným poškozením.
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
6
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
yy Nezapínejte ani nevypínejte projektor
tím, že zapojíte napájecí zástrčku do
síťové zásuvky nebo ji z ní vypojíte.
(Nepoužívejte zástrčku napájení
místo vypínače.)
- Mohlo by dojít ke zkratu nebo
poškození výrobku.
yy Nevkládejte do elektrické zásuvky
z druhé strany vodič, zatímco
je k zásuvce připojena napájecí
zástrčka.
Také se nedotýkejte napájecí zástrčky
bezprostředně poté, co byla odpojena
ze síťové zásuvky.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
yy Používejte výhradně oficiální
napájecí kabel dodaný společností
LG Electronics. Nepoužívejte jiné
napájecí kabely.
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
yy Pokud se do napájecího adaptéru či
kabelu nebo do interiéru projektoru
dostane kapalina nebo cizí těleso,
vypněte projektor tlačítkem napájení.
Odpojte všechny kabely a kontaktujte
naše servisní centrum.
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
yy Povrch napájecího adaptéru je horký.
Dbejte na to, aby se nacházel mimo
dosah dětí a během provozu se jej
nedotýkejte.
yy Napájecí zařízení nerozebírejte
(adaptér, kabel apod.).
- Mohlo by dojít k poškození
napájecího kabelu a k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
yy Pevně zapojte napájecí kabel do
adaptéru.
- V opačném případě nemusí výrobek
fungovat správně nebo může dojít
k požáru.
yy Na napájecí kabel a adaptér
nepokládejte těžké předměty
a chraňte je před tlakem
a poškozením.
- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
yy Vždy používejte přiložený
adaptér nebo adaptér schválený
a certifikovaný společností LG
Electronics.
- Při použití jiného adaptéru může
dojít k blikání obrazu.
Při používání
VAROVÁNÍ
yy Neumisťuje na projektor nic, co
obsahuje tekutinu, jako například
vázy, květináče, šálky, kosmetiku,
léky, ale ani dekorace, svíčky apod.
- V opačném případě může dojít
k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, případně mohou předměty
způsobit zranění při pádu.
yy V případě, že došlo k silnému nárazu
nebo je poškozený kryt, vypněte
přístroj, vypojte jej ze síťové zásuvky
a kontaktujte autorizované servisní
centrum.
- Jinak může dojít k úrazu elektrickým
proudem.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
yy Nevkládejte do projektoru kovové
části, jako například mince, sponky
nebo kovové předměty, ani hořlavé
materiály, jako například papír nebo
sirky.
- Zabráníte tak možnému úrazu
elektrickým proudem nebo požáru.
yy Zajistěte, aby po výměně starých
baterií dálkového ovladače za nové
nemohlo baterie spolknout dítě.
Baterie uchovávejte z dosahu dětí.
- Jestliže dítě spolkne baterii,
okamžitě kontaktujte lékaře.
yy Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru.
- Je zde vysoké riziko úrazu
elektrickým proudem.
yy Nikdy se nedívejte přímo do objektivu,
pokud je projektor právě používán.
- Silné světlo vám může poškodit
zrak.
yy Jestliže je lampa zapnutá nebo
byla právě vypnuta, nedotýkejte se
větracího otvoru nebo lampy, které
jsou v takovém případě velice horké.
yy Pokud v místnosti s projektorem
dojde k úniku plynu, nedotýkejte
se projektoru ani síťové zásuvky.
Otevřete okna a vyvětrejte.
- Jiskry mohou způsobit požár nebo
popáleniny.
yy Při bouřce odpojte napájecí kabel ze
síťové zásuvky.
- Zabráníte tak úrazu elektrickým
proudem nebo poškození projektoru.
yy Nepoužívejte projektor v blízkosti
elektronických zařízení, která
vytvářejí silné magnetické pole.
yy Uložte plastový obal projektoru mimo
dosah dětí.
- Při neopatrném zacházení by mohlo
dojít k udušení.
7
yy Nemějte na projektoru delší dobu
položenou ruku, pokud je právě
používán.
yy Jestliže hrajete hru připojením herní
konzole k projektoru, doporučujeme
zachovávat od plátna vzdálenost
větší než čtyřnásobek úhlopříčky
plátna.
- Ujistěte se, že je připojovací kabel
dostatečně dlouhý. V opačném
případě může výrobek spadnout
a způsobit zranění nebo se při pádu
poškodit.
yy Neumisťujte projektoru nebo dálkový
ovladač k projektoru s bateriemi
do prostředí s extrémně vysokými
teplotami.
- To může způsobit požár.
yy Pokud nesledujete obsah ve 3D,
nepoužívejte brýle 3D.
UPOZORNĚNÍ
yy Nepokládejte na projektor těžké
předměty.
- Mohou spadnout a způsobit zranění.
yy Dbejte na to, aby při transportu
nedošlo k žádnému nárazu na
objektiv.
yy Nedotýkejte se objektivu projektoru.
- Objektiv by se mohl poškodit.
yy Nepoužívejte na projektor žádné ostré
nástroje, jako například nůž nebo
kladivo, jinak může dojít k poškození
krytu.
yy V případě, že se na plátně neobjeví
žádný obraz nebo není slyšet žádný
zvuk, přestaňte projektor používat.
Vypněte projektor, vypojte jej ze
síťové zásuvky a kontaktujte naše
servisní centrum.
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
8
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
yy Na projektor nic nepouštějte ani
nedovolte, aby do něj něco narazilo.
- Jinak může dojít k poškození
projektoru nebo k úrazu.
yy Doporučujeme zachovávat od plátna
vzdálenost větší než 5- až 7násobek
úhlopříčky plátna.
- Dlouhodobým sledováním
obrazovky z malé vzdálenosti si
můžete poškodit zrak.
yy Neblokujte světelný paprsek
vydávaný projektorem knihou nebo
jiným předmětem.
- Dlouhé vystavení paprsku projektoru
může vést k požáru. Navíc může
dojít k přehřátí objektivu odraženým
teplem a k jeho poškození.
yy Nezapínejte projektor s příliš nahlas
nastaveným zvukem.
- Hlasitý zvuk může poškodit sluch.
yy Nepoužívejte v blízkosti projektoru
vysokonapěťová elektrická zařízení
(například elektrický lapač hmyzu).
Může dojít k poškození výrobku.
Čištění
VAROVÁNÍ
yy Nestříkejte na projektor při úklidu
vodu. Dbejte na to, aby voda nevnikla
do projektoru.
- Jinak může dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
yy Jestliže z projektoru vychází kouř
nebo zvláštní zápach nebo do
něj spadne cizí předmět, vypněte
projektor, vypojte jej ze síťové
zásuvky a kontaktujte naše servisní
centrum.
- Jinak může dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
yy Použijte vzduchový sprej, měkký
hadřík nebo vatový tampon navlhčený
prostředkem k čištění objektivů nebo
alkoholem, chcete-li odstranit prach
nebo skvrny na předním objektivu
projektoru.
UPOZORNĚNÍ
yy Jednou ročně kontaktujte svého
prodejce nebo naše servisní centrum
a nechejte vyčistit vnitřní části
projektoru.
- Jestliže projektor dlouhou dobu
nevyčistíte, bude se v něm
shromažďovat prach, což může vést
k požáru nebo poškození projektoru.
yy Při čistění plastových částí, jako je
například povrch projektoru, nejprve
projektor odpojte ze sítě a na otření
použijte měkký hadřík. Nestříkejte na
výrobek vodu ani jej neotírejte mokrým
hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí
prostředky na sklo, leštěnku na auta
nebo průmyslová leštidla, abrazivní
prostředky nebo vosk, benzen, alkohol
apod., které mohou projektor poškodit.
- Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo poškození
výrobku (deformace a koroze).
yy Před čištěním výrobku vypojte
zástrčku ze zásuvky.
- Jinak může dojít k úrazu elektrickým
proudem.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Anténa
yy Jestliže používáte venkovní anténu,
umístěte ji co nejdále od elektrických
drátů, aby nedošlo ke kontaktu
s těmito dráty ani při pádu zaviněným
silným větrem.
- Pokud tak neučiníte, může dojít
k zasažení elektrickým proudem
nebo k úrazu.
yy Aby se do zařízení nedostaly žádné
dešťové kapky, ohněte drát venkovní
antény před místem vstupu do
budovy.
- Dešťové kapky by při průniku do
zařízení mohly způsobit požár
nebo zasáhnout nějakou osobu
elektrickým proudem.
Jiné
VAROVÁNÍ
yy U některých uživatelů může v případě
vystavení blikajícímu světlu nebo
určitému obrazu z videoher dojít
k záchvatu nebo jiným abnormálním
příznakům.
yy Když odcházíte, umístěte projektor
mimo dosah zvířat a vypojte zástrčku
ze síťové zásuvky.
- Používání poškozeného napájecího
kabelu může vést ke zkratu nebo
požáru.
yy Nepoužívejte projektor v blízkosti
vysoce přesných elektronických
zařízení nebo zařízení, která vydávají
slabý rádiový signál.
- To může ovlivnit funkci výrobku
a způsobit tak nehodu.
9
yy Výrobek může rozebírat či upravovat
pouze kvalifikovaný technik. Pro
diagnostiku, upravení nebo opravu
přístroje kontaktujte svého prodejce
nebo naše servisní centrum.
- Jinak může dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
yy Je nutná řádná ventilace, neblokujte
proto proudění vzduchu okolo
výrobku. Mohlo by to způsobit zranění
a vnitřní přehřátí přístroje.
yy Chcete-li zabránit poškození lampy,
musí výrobek zůstat zapojen přibližně
3 minuty po jeho vypnutí, aby
bylo umožněno řádné vychladnutí
(nevztahuje se na modely LED).
yy Nedotýkejte se objektivu, mohlo by
dojít k popálení nebo k poškození
objektivu. Objektiv a celý výrobek
mohou být během užívání
a bezprostředně po jeho skončení
HORKÉ. Zacházejte s výrobkem
opatrně a nechejte jej řádně
vychladnout.
yy Používejte výhradně uzemněné
elektrické zásuvky.
yy Do větracích otvorů nic nevkládejte
ani je nezakrývejte.
- Jinak může dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
yy Pro optimální používání dodržujte
všechny pokyny k údržbě a servis
výrobku provádějte pouze
v autorizovaném servisním centru.
yy Lampa obsahuje rtuť a musí tedy být
zlikvidována v souladu s místními,
státními nebo federálními zákony
(nevztahuje se na modely LED).
yy Uchovávejte baterie a dálkový
ovladač mimo dosah dětí.
- Zabráníte tak zranění nebo
poškození výrobku.
10
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
UPOZORNĚNÍ
yy Projektor nepoužívejte ani neskladujte
delší dobu venku.
yy Nekombinujte nové baterie se
starými.
- Prasklé nebo vytékající baterie
mohou způsobit škodu nebo zranění.
yy Dbejte na to, abyste projektor odpojili,
pokud jej nebudete delší dobu
používat.
- Nahromaděný prach může vést
k požáru nebo úrazu elektrickým
proudem způsobeném přehřátím,
vznícením nebo špatnou izolací.
yy Používejte pouze specifikovaný typ
baterie.
- Prasklé nebo vytékající baterie
mohou způsobit škodu nebo zranění.
yy Dbejte na to, abyste baterie nahradili
stejným typem baterií.
- V případě špatného kontaktu
baterie se může baterie rychle vybít
a dálkový ovladač nemusí fungovat
správně.
yy Použité baterie řádně zlikvidujte.
- Jinak by mohlo dojít k explozi nebo
požáru. Správná metoda likvidace
se může lišit v závislosti na zemi
nebo regionu. Obal baterie zlikvidujte
podle instrukcí.
yy Baterii nezahazujte ani nerozebírejte.
- V opačném případě může dojít
k požáru nebo explozi způsobené
poškozením baterie.
yy Uchovávejte baterie odděleně
od kovových předmětů, jako jsou
například klíče či sponky na papír.
- Nadměrný proud může způsobit
rychlé zvýšení teploty a následný
požár či popáleniny.
yy Neskladujte baterie v blízkosti
žádného zdroje tepla, jako je
například topné těleso.
- Mohlo by dojít k požáru nebo
poškození výrobku.
yy Neskladujte baterie při teplotách
vyšších než 60 °C nebo při vysoké
vlhkosti.
- Jinak by mohlo dojít k explozi nebo
požáru.
yy Ujistěte se, že je baterie správně
nainstalována.
- Zabráníte tak explozi či požáru.
yy Nesprávné baterie mohou způsobit
požár.
Riziková skupina 2
VAROVÁNÍ Tento výrobek vydává
optické záření, které může být nebezpečné.
Nedívejte se do svítícího projektoru. Mohlo
by dojít k poškození zraku.
OBSAH
11
OBSAH
LICENCE
2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
3
ZÁBAVA
35
Používání funkce SCREEN SHARE
35
MOJE MÉDIA
36
Před použitím
-- Připojení zařízení USB
-- Odebrání zařízení USB
36
36
36
Používání funkce Moje média
-- Sledování videí
-- Prohlížení fotografií
-- Poslech hudby
-- Zobrazení souborů
38
41
46
49
51
PŘÍPRAVA
13
Příslušenství
13
Volitelné příslušenství
14
Součásti a komponenty
15
Používání tlačítka ovladače
-- Základní funkce
-- Úprava nastavení menu
17
17
17
Indikátory stavu projektoru
18
Instalace
-- Bezpečnostní opatření při instalaci
-- Projekční vzdálenosti podle velikosti
plátna
-- Jak nainstalovat projektor na stativ
-- Bezpečnostní systém Kensington
-- Pokyny pro používání pouzdra
-- Jak se používá feritové jádro
19
19
FUNKCE 3D
53
Sledování 3D
53
20
21
21
22
23
Požadavky na sledování obrazu ve 3D 56
-- Používání brýlí DLP-LINK (DLP-Ready) 58
DÁLKOVÝ OVLADAČ
24
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
26
Připojení antény nebo kabelu
26
Sledování projektoru
-- Zapnutí projektoru
-- Zaostření obrazu na plátně
-- Sledování projektoru
27
27
27
28
Nastavení programu
-- Uložení dostupných kanálů
29
29
Další možnosti
-- Úprava poměru stran
-- Používání funkce Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení
-- Změna vstupního zařízení
-- Funkce Prázdný obraz
31
31
Používání nabídky Rychlé menu
34
32
32
33
Sledování 3D obrazu
58
ÚPRAVA NASTAVENÍ
59
NASTAVENÍ
59
Nastavení pro OBRAZ
60
Nastavení pro ZVUK
65
Nastavení pro NASTAVENÍ
67
Nastavení pro ČAS
68
Nastavení pro BEZDRÁTOVÉ funkce
69
Nastavení pro ZÁMEK funkce
70
Nastavení pro MOŽNOST 1
72
Nastavení pro MOŽNOST 2
74
12
OBSAH
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
76
Připojení k přijímači HD, DVD,
videorekordéru nebo externím zařízením
-- Připojení HDMI
-- Připojení HDMI na DVI
-- Připojení AV
-- Komponentní připojení
77
77
77
78
78
Připojení počítače
-- Připojení HDMI
-- Připojení HDMI na DVI
-- Připojení RGB
79
79
79
80
Připojení notebooku
-- Připojení HDMI
81
81
Připojení ke sluchátkům
82
Použití funkce zrcadlení mobilního
telefonu
-- Připojení MHL/Slimport
83
83
ÚDRŽBA
84
Čištění
-- Čištění objektivu
-- Čištění povrchu projektoru
84
84
84
TECHNICKÉ ÚDAJE
85
PŘÍPRAVA
PŘÍPRAVA
Příslušenství
Příslušenství přiložené k projektoru je zobrazeno níže.
Obrázky se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.
Příslušenství může být bez předchozího upozornění změněno.
Může dojít k doplnění nového příslušenství nebo odstranění starého.
#-"/,
Dálkový ovladač
Dvě AAA baterie
Návod k obsluze
Adaptér AC-DC
Kompozitní propojovací
kabel
Pouzdro
Napájecí kabel
Feritové jádro 2 EA
yy Při připojování kabelu HDMI nebo USB nebo
připojování jednotky flash USB k portu HDMI nebo
USB použijte výrobek široký 18 mm nebo méně
a vysoký 10 mm nebo méně. Pokud nelze kabel
USB nebo jednotku flash USB připojit k portům USB
projektoru, použijte prodlužovací kabel podporující USB 2.0.
yy Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
yy Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo
může dojít k chybě připojení. (Doporučené typy kabelů HDMI)
- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™
- Vysokorychlostní kabel HDMI®/™ se sítí Ethernet
13
14
PŘÍPRAVA
Volitelné příslušenství
Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, navštivte obchod s elektronikou nebo webový
obchod nebo se obraťte na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Volitelné příslušenství
může být bez předchozího upozornění změněno.
Projekční plátno
Stativ
Kabel HDMI
Video kabel
Audiokabel
3D brýle
(typ DLP-LINK nebo
DLP-Ready)
Kabel RGB na
komponentní
Komponentní kabel
Kabel MHL nebo
Slimport
Počítačový kabel
RF kabel
PŘÍPRAVA
15
Součásti a komponenty
Projektor je vyroben s použitím vysoce přesné technologie. Může se však stát, že se na
promítacím plátně budou neustále objevovat drobné černé anebo jasně barevné tečky
(červené, modré, zelené). To je běžný důsledek výrobního procesu, který není známkou
závady.
Tlačítko ovladače
Reproduktor
Větrací otvor1)
Větrací otvor1)
Objektiv
2)
Zaostřovací kroužek
1) V oblasti větracího otvoru je vysoká teplota, proto se k této oblasti nepřibližujte.
2) Nedotýkejte se objektivu, pokud projektor právě používáte. Objektiv by se mohl
poškodit.
16
PŘÍPRAVA
(Port sluchátek)
Port
Port RGB IN
Port AV IN
Port
Port DC IN
(Port USB)
PŘÍPRAVA
17
Používání tlačítka ovladače
Projektor můžete ovládat stisknutím tlačítka nebo posunutím ovladače doleva, doprava,
nahoru nebo dolů.
Základní funkce
Zapnutí
Vypnutí
Ovládání
hlasitosti
Ovládání
programů
Když je projektor vypnutý, položte prst na tlačítko
ovladače, jednou je stiskněte a poté uvolněte.
Když je projektor zapnutý, položte prst na tlačítko
ovladače, jednou je stiskněte po dobu několika
sekund a poté uvolněte. (Pokud je však na obrazovce
tlačítko Menu, stisknutím a podržením tlačítka
ovladače Menu opustíte.)
Pokud položíte prst na tlačítko ovladače a posunete
ho doleva či doprava, můžete nastavit požadovanou
úroveň hlasitosti.
Pokud umístíte prst na tlačítko ovladače a posunete
ho nahoru či dolů, můžete procházet požadované
uložené programy.
POZNÁMKA
yy Pokud položíte prst na tlačítko ovladače a budete ovladačem pohybovat nahoru,
dolů, doprava nebo doleva, dávejte pozor, abyste tlačítko ovladače nestiskli.
Pokud nejprve stiskněte tlačítko ovladače, nebudete moci nastavit úroveň hlasitosti
anebo procházet uložené programy.
Úprava nastavení menu
Když je projektor zapnutý, stiskněte jednou tlačítko ovladače.
Můžete upravit položky menu ( ,
, , ) posunutím tlačítka ovladače doleva,
doprava, nahoru nebo dolů.
Přesuňte kurzor nad požadovanou položku a stisknutím tlačítka ovladače ji vyberte.
Projektor
vypnutý
Vypne napájení.
Seznam vstupů Změna vstupního zdroje.
;BWříU
Zavřít
Nastavení
Vymazání zobrazení nabídky
a přechod zpět ke sledování projekce.
Zobrazení menu nastavení
18
PŘÍPRAVA
Indikátory stavu projektoru
Indikace napájení
Červená
Vypnuto
Indikace napájení
Stav pohotovostního režimu
Projektor je zapnutý a v provozu.
PŘÍPRAVA
Instalace
Bezpečnostní opatření při
instalaci
yy Umístěte projektor do dobře
větraného prostoru.
- Instalujte projektor do dobře
větraného prostoru, abyste zabránili
vnitřní akumulaci tepla.
Neumisťujte žádné předměty
do blízkosti projektoru; mohli
byste tím zablokovat jeho větrací
otvory. Jestliže jsou větrací otvory
zablokovány, stoupne vnitřní teplota.
- Neumisťujte projektor na koberec nebo
předložku. Jestliže se větrací otvor
nachází dole, používejte projektor na
pevném rovném povrchu a zajistěte,
aby větrací otvor nebyl blokován.
- Zajistěte, aby do projektoru nemohly
vniknout žádné cizí předměty, jako
například papír.
- Ponechejte okolo projektoru
dostatek místa (30 cm nebo více).
19
yy Neumisťujte projektor do horkého
nebo vlhkého prostředí.
- Neumisťujte projektor do horkého,
chladného nebo vlhkého prostředí.
yy Neumisťujte projektor na místo, kde
se na něj může snadno prášit.
- To může způsobit požár.
yy Nikdy nesnímejte žádný kryt
z projektoru. Je zde vysoké riziko
úrazu elektrickým proudem.
yy Projektor je vyroben s použitím
vysoce přesné technologie. Může se
však stát, že se na promítacím plátně
budou neustále objevovat drobné
černé anebo jasně barevné tečky
(červené, modré, zelené). To je běžný
důsledek výrobního procesu, který
není známkou závady.
yy Dálkový ovladač možná nebude
fungovat v prostředí, kde se nachází
lampa vybavená elektronickým
předřadníkem nebo zářivka o třech
vlnových délkách. Má-li dálkové
ovládání fungovat normálně, vyměňte
tuto lampu za lampu odpovídající
mezinárodnímu standardu.
20
PŘÍPRAVA
Projekční vzdálenosti podle velikosti plátna
1
2
3
4
Umístěte projektor na pevný rovný povrch společně s počítačem nebo zdrojem
audia/videa.
Umístěte projektor do vhodné vzdálenosti od plátna. Vzdálenost mezi projektorem
a obrazovkou určuje skutečnou velikost obrazu.
Umístěte projektor tak, aby byl objektiv ve správném úhlu vzhledem k plátnu. Pokud
projektor není ve správném úhlu, bude promítaný obraz zkreslený. Toto zkreslení lze
opravit pomocí funkce Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení. (viz strana 32)
Připojte napájecí kabel projektoru a připojeného zařízení k zásuvce ve zdi.
Poměr horní projekce: 100 %
Šířka plátna (Y)
Výška plátna (X)
Plátno
X/2
X/2
Y/2
Plátno
30 mm
Y/2
Projekční vzdálenost (D)
Projekční vzdálenost (D)
Poměr 16:10
Velikost plátna
(mm)
Šířka plátna
(Y) (mm)
Výška plátna
(X) (mm)
Projekční vzdálenost
(D) (mm)
635
762
889
1016
1143
1270
1397
1524
1651
1778
1905
2032
2159
2286
2413
2540
538
646
754
861
969
1077
1185
1292
1400
1508
1615
1723
1831
1938
2046
2154
337
404
471
539
606
673
741
808
875
943
1010
1077
1145
1212
1279
1347
803
966
1130
1293
1456
1619
1783
1946
2109
2272
2436
2599
2762
2925
3089
3252
PŘÍPRAVA
21
Jak nainstalovat projektor na stativ
yy Tento projektor lze nainstalovat na stativ fotoaparátu.
Jak je znázorněno níže, můžete projektor umístit na stativ pro fotoaparát.
yy Ke stabilizaci stativu doporučujeme použít pojistný šroub o standardní velikost
4,5 mm nebo méně. Maximální povolená velikost pojistného šroubu je 5,5 mm.
(Pokud je šroub delší, než je maximální povolená velikost, může poškodit projektor.)
Šroub použitý
k připevnění
projektoru
Spodní část projektoru
⇒
+
Projektor je
připojen k této součásti.
Stativ
UPOZORNĚNÍ
yy Jestliže používáte stativ, dbejte na to, abyste na stativ nepůsobili vnější silou. To by
mohlo způsobit poškození projektoru.
yy Neumisťujte stativ na nestabilní povrch.
yy Ujistěte se, že používáte stativ s maximálním zatížením 3 kg nebo více.
yy Pro bezpečné používání projektoru nastavte nohy stativu do co nejširší
a nejstabilnější polohy a dbejte na to, aby byl projektor bezpečně připevněn ke
stativu.
Bezpečnostní systém Kensington
yy Tento projektor je vybavený standardním bezpečnostním konektorem Kensington.
Připojte kabel bezpečnostního systému Kensington podle níže uvedeného obrázku.
yy Další informace ohledně instalace a použití bezpečnostního systému Kensington
naleznete v uživatelské příručce
dodané s bezpečnostním
systémem Kensington.
yy Bezpečnostní systém Kensington
je volitelné příslušenství.
yy Co je Kensington? Kensington
je společnost, která poskytuje
bezpečnostní systémy pro
notebooky a jiná elektronická
zařízení. Webové stránky:
http://www.kensington.com
22
PŘÍPRAVA
Pokyny pro používání pouzdra
Pouzdro slouží k ochraně vnějších částí výrobku
Zasuňte výrobek do pouzdra zadní stranou napřed, jak je vidět na obrázku.
POZNÁMKA
yy Používáte-li výrobek v pouzdru dlouhodobě, části vystavené slunečnímu záření
mohou vyblednout.
yy Používáte-li výrobek v pouzdru, vestavěné reproduktory mohou znít tlumeně.
PŘÍPRAVA
23
Jak se používá feritové jádro
* K omezení elektromagnetického záření použijte feritové jádro podle obrázku níže.
* Obrázky se mohou od skutečného výrobku mírně lišit.
1
Umístěte feritové jádro kolem kabelu adaptéru AC/DC podle obrázku níže.
Pro dosažení nejlepších výsledků umístěte feritové jádro co nejblíže k projektoru.
Průřez
feritovým
jádrem (šedá)
Napájecí kabel
2
Projektor
Umístěte feritové jádro kolem napájecího kabelu podle obrázku níže.
Pro dosažení nejlepších výsledků umístěte feritové jádro co nejblíže k zástrčce.
Průřez
feritovým
jádrem (šedá)
Zástrčka
Adaptér AC/DC
24
DÁLKOVÝ OVLADAČ
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovladače
a vložte baterie, jak je popsáno
v pokynech.
Použijte nové baterie.
Použijte nové baterie a nekombinujte běžné a dobíjecí
baterie. (1,5 V AAA)
UPOZORNĚNÍ
yy Nekombinujte nové baterie se starými.
NAPÁJENÍ
Zapne nebo vypne projektor.
#-"/,
TV/RAD
Výběr Rádio, TV a DTV.
BLANK
Zobrazí prázdnou obrazovku.
T.OPT / TEXT (TLAČÍTKA TELETEXTU)
Tato tlačítka slouží k ovládání teletextu.
INPUT
Změna vstupního zdroje.
Číselná tlačítka
Zadání čísla.
LIST
Zobrazení seznamu programů.
Q.VIEW
Návrat k dříve zobrazenému programu.
Upraví úroveň hlasitosti.
FAV
Přístup do seznamu oblíbených programů.
3D
Zobrazí obraz ve 3D.
MUTE
Ztiší zvuk projektoru.
P
Procházení uloženými programy.
PAGE
Přejde na předchozí nebo další stranu.
DÁLKOVÝ OVLADAČ
L/R
V režimu 3D přepne levý a pravý kanál.
INFO
Zobrazení informací o programu nebo
promítaném obrazu.
STILL
Zastaví pohybující se obraz.
(K dispozici ve všech režimech kromě USB.)
SETTINGS
Zobrazí nebo zavře menu Nastavení.
Q.MENU
Umožňuje snadnou změnu nastavení.
Tlačítka nahoru, dolů, vlevo, vpravo
Nastaví funkci nebo přesune kurzor.
OK
Zobrazí aktuální režim a uloží změny do
nastavení.
#-"/,
Návrat na předchozí obrazovku.
EXIT
Zavře menu.
SUBTITLE
V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
GUIDE
Zobrazí průvodce pořady.
Ovládací tlačítka přehrávání
Ovládání přehrávání z nabídky MOJE MÉDIA. Barevná tlačítka
Úprava podrobných nastavení nebo gesta pro
každé menu.
POZNÁMKA
yy Optimální operační dosah při používání dálkového ovladače je
maximálně 6 metrů (doleva/doprava) a v oblasti 30 stupňového
oblouku od přijímače IR dálkového ovladače.
yy Jestliže je k zadnímu portu připojený kabel, je optimální
operační rozsah maximálně 3 metry (doleva/doprava)
a v oblasti 30 stupňového oblouku od přijímače IR dálkového
ovladače.
30° 30°
#-"/,
yy Pro bezchybnou funkci přijímač IR neblokujte.
yy Když nesete dálkový ovladač v přenosné tašce, ujistěte se, že tlačítka na
dálkovém ovladači nejsou stisknuta projektorem, kabely, dokumenty nebo jiným
příslušenstvím v tašce. V opačném případě se může výrazně snížit životnost
baterie.
25
26
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
POUŽÍVÁNÍ
PROJEKTORU
Připojení antény nebo
kabelu
Ke sledování televize připojené pomocí
interní/venkovní antény propojte
zástrčku ve zdi a port
projektoru pomocí RF kabelu (75 Ω).
Sledovat můžete veřejné nebo kabelové
(analogové a digitální) televizní vysílání.
(RF kabel se prodává samostatně.)
POZNÁMKA
yy K připojení vstupu projektoru
používejte výhradně standardní
koaxiální kabel (75 Ω, prodáván
samostatně).
yy Vyšší kvality obrazu v místech
se slabým signálem dosáhnete
zakoupením a instalací zesilovače
signálu.
yy Rozdělovač signálu je nutný, pokud
chcete používat dva nebo více
projektorů připojených na jedinou
anténu.
yy V případě výskytu jakýchkoli
problémů při instalaci antény se
obraťte na vhodného prodejce nebo
obchod, kde jste anténu zakoupili.
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
27
Sledování projektoru
Zaostření obrazu na
plátně
Zapnutí projektoru
Jakmile se na plátně objeví obraz,
zkontrolujte, zda je zaostřený
a odpovídá rozměrům plátna.
Upravte zaostření otočením
zaostřovacího kroužku doprava nebo
doleva.
Během zaostřování dbejte na to, aby se
výrobek nepohyboval.
Zobrazení menu na obrazovce v této
uživatelské příručce je příklad, který
má pomoci uživatelům pochopit, jak
s výrobkem zacházet, a může se od
skutečné obrazovky lišit.
1
2
Připojte správně napájecí kabel.
3
V nabídce výběru jazyka nastavte
jazyk.
4
5
6
Chvíli počkejte a potom stiskněte
tlačítko NAPÁJENÍ na dálkovém
ovladači nebo na ovladači.
Nastavení země, kde je projektor
používán.
Na obrazovce Nastavení režimu
vyberte požadovaný režim
nastavení.
*P
ředvádění v obchodě je režim,
který se používá u produktů
vystavených v obchodě. Režim
obrazu se po určité době
automaticky obnoví. Pokud produkt
používáte doma, můžete vybrat
režim Standardní.
Pomocí tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači vyberte zdroj vstupního
signálu.
Zaostřovací
kroužek
28
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Sledování projektoru
1
2
3
V pohotovostním režimu projektor
zapněte stiskem tlačítka NAPÁJENÍ.
Stiskněte tlačítko INPUT a vyberte
vstupní signál podle svého přání.
Během sledování projekce
můžete projektor ovládat pomocí
následujících tlačítek.
Tlačítko
Popis
P
Procházení uloženými
programy.
LIST
Zobrazení seznamu
programů.
0-9
Zadání čísla programu.
Upraví úroveň hlasitosti.
Ztišení zvuku.
MUTE
Q.MENU Přístup k nabídce Rychlé
menu. (viz strana 34)
Q.VIEW Návrat k dříve zobrazenému
programu.
4
Chcete-li projektor vypnout, stiskněte
tlačítko NAPÁJENÍ.
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Nastavení programu
Uvedený obrázek se může od vašeho
projektoru lišit.
Uložení dostupných
kanálů
Ruční zapamatování nebo
odstranění kanálů
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
3
Stiskem tlačítka , vyberte
možnost Manuální ladění
a stiskněte tlačítko OK.
Použití funkce automatického ladění
Tato funkce umožňuje projektoru
zapamatovat si dostupné kanály.
Nezapomeňte tuto funkci aktivovat, když
se stěhujete nebo změníte umístění
projektoru. Anténa musí být připojena
k projektoru a kanály musí být dostupné,
jinak tuto funkci nemůžete použít.
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
3
Stiskem tlačítka , vyberte
možnost Automatické ladění
a stiskněte tlačítko OK.
4
5
Pomocí tlačítka , , , nebo
vyberte možnost NASTAVENÍ
a stiskněte tlačítko OK.
Volbou Start se spustí automatické
ladění. Projektor vyhledává
a automaticky ukládá dostupné
programy.
Po dokončení stiskněte tlačítko
EXIT.
29
4
5
Pomocí tlačítka , , , nebo
vyberte možnost NASTAVENÍ
a stiskněte tlačítko OK.
Procházejte typy programů a potom
přidávejte nebo odstraňujte
programy.
Po dokončení stiskněte tlačítko
EXIT.
POZNÁMKA
yy Pokud projektor skenuje
zablokovaný program, budete
vyzváni k zadání hesla, jinak se
program přestane skenovat.
yy Můžete uložit až 1 000 programů.
Počet programů, které lze uložit,
závisí na prostředí vysílání
televizního signálu.
yy Automatické ladění si zapamatuje
aktuálně vysílané programy.
yy Programy jsou uloženy v pořadí
DTV, RÁDIO a TV.
30
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Úprava seznamu programů
Nastavení oblíbených programů
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
3
Stiskem tlačítka , vyberte
možnost Úprava programu
a stiskněte tlačítko OK.
3
Stiskem tlačítka , vyberte
možnost Úprava programu
a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítka , , , nebo
vyberte možnost NASTAVENÍ
a stiskněte tlačítko OK.
4
Programy můžete upravovat pomocí
následujících tlačítek.
Úprava programu Anténa
DTV
3-1
ꔂ Přes ꔉ OK
RÁDIO
5-1
TV
Strana 1/1
7-1
4
5
6
7
Přeskočit
Tlačítko
Zelená
Žlutá
Modrá
FAV
5
Zablokovat/Odblokovat
Upravit počet programů
ꘂ Oblíbený program
Popis
Výběr čísla programu,
který se má přeskočit.
Zablokování nebo
odblokování programu.
Úprava čísla programu
(pouze digitální režim) –
výběr požadované číslo
programu.
Přidání oblíbeného
programu.
Po dokončení stiskněte tlačítko
EXIT.
Pomocí tlačítka , , , nebo
vyberte možnost NASTAVENÍ
a stiskněte tlačítko OK.
Přesuňte se na požadovaný
program.
Stiskem tlačítka FAV zobrazte volbu
Nastavit jako oblíbený.
Stiskem tlačítek ,
skupinu programů.
procházejte
Stiskněte tlačítko OK.
Nastavit jako oblíbený
Zvolte oblíbenou skupinu programů.
Můžete vybrat několik položek.
Skupina A
Skupina B
Skupina C
Skupina D
OK
Zrušit
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Další možnosti
Úprava poměru stran
yy Postupným výběrem SETTINGS →
OBRAZ → Poměr stran změňte
poměr stran.
POZNÁMKA
yy Dostupná velikost obrazu se může
lišit podle vstupního signálu.
yy Můžete také použít tlačítko Q.MENU.
Menu
16:9
Popis
Změní poměr stran obrazu
na 16:9.
Celá ob- Přepne na celou obrazovku
razovka bez ohledu na poměr stran.
Pouze
Zobrazí video obrazy
skeno- v původní velikosti bez
odstranění částí na okraji
vaní
obrazu.
Originální
yy Pokud zvolíte možnost
Pouze skenovaní, bude
se pravděpodobně na
jednom nebo více okrajích
obrazovky zobrazovat
obrazový šum.
Pokud projektor přijímá
širokoúhlý signál,
automaticky se přepne na
vysílaný formát obrazu.
Menu
Celá
šířka
31
Popis
Pokud projektor přijímá
širokoúhlý signál, umožní vám
přizpůsobit obraz horizontálně
nebo vertikálně (v lineárním
poměru) tak, aby zcela vyplnil
obrazovku. Video ve formátu
4:3 a 14:9 je díky vstupu
DTV podporováno v režimu
celé obrazovky bez zkreslení
obrazu.
yy V režimu Analogový/DTV/
AV je k dispozici možnost
Celá šířka.
4:3
Změní velikost obrazu na
předchozí standard 4:3.
14:9
Můžete sledovat obrazový
formát 14:9 nebo běžný
program projektoru v režimu
14:9. Obraz ve formátu 14:9
je stejný jako v případě
formátu 4:3, je však posunut
nahoru nebo dolů.
Zvětše- Změní velikost obrazu
tak, aby odpovídal šířce
ný
obrazovky. Horní a dolní
části obrazu budou oříznuty.
Chcete-li obraz přiblížit či
oddálit, stiskněte tlačítko
nebo .
Chcete-li obraz přesunout,
stiskněte tlačítko nebo .
Cinema Upraví obraz na poměr
Zoom 1 2,35:1, jenž odpovídá poměru
stran obrazu v kině. Hodnota
se může měnit od 1 do 16.
Chcete-li obraz přiblížit či
oddálit, stiskněte tlačítko
nebo .
Chcete-li obraz přesunout,
stiskněte tlačítko nebo .
yy Při zvětšení nebo zmenšení
se obraz může zkreslit.
32
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Používání funkce Digitální
korekce lichoběžníkového
zkreslení
Změna vstupního zařízení
Jestliže projektor není nastaven ve
správném úhlu k plátnu, upraví funkce
Digitální korekce lichoběžníkového
zkreslení horní a dolní šířku a zabrání
tak zkreslení obrazu do tvaru
lichoběžníku.
Protože funkce Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení může
způsobit snížení kvality promítaného
obrazu, používejte tuto funkci, pouze
pokud není možné nastavit projektor
v optimálním úhlu.
Výběr externího vstupu.
• Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení 0 ◀ -
+▶
Zrušit
1
Postupným výběrem SETTINGS →
MOŽNOST 2 → Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení
upravte obraz.
yy Funkci Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení lze
nastavit od -40 do 40.
2
Po dokončení nastavení stiskněte
tlačítko OK.
Výběr externího vstupu
yy Stisknutím tlačítka INPUT na
dálkovém ovladači zvolte vstupní
signál.
- Jako první jsou zobrazeny připojené
vstupy. Vstup AV / Komponentní
/ SCREEN SHARE je však aktivní
vždy.
yy Výběrem vstupního signálu pomocí
tlačítka INPUT na dálkovém ovladači
připojte projektor k požadovanému
vstupu. Můžete použít tlačítko , ,
nebo a jeho pomocí přepínat
mezi všemi režimy vstupu.
Seznam vstupů
AV
Komponentní SCREEN SHARE
ꔂ Přes ꔉ OK
Anténa
USB
RGB
HDMI
Označení vstupu
Zpět
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Funkce Prázdný obraz
Volba označení vstupu
Zobrazí, která zařízení jsou připojena
k jednotlivým vstupům.
Označení vstupu
◀
▶
Komponentní ◀
▶
RGB
◀
▶
HDMI
◀
▶
AV
Používání funkce Prázdný obraz
Tato funkce může být užitečná
v případě, kdy chcete během schůze
nebo školení přitáhnout pozornost
posluchačů.
1
Zavřít
1
2
3
4
33
Stisknutím tlačítka INPUT na
dálkovém ovladači zobrazte
obrazovku volby vstupu.
2
Stiskněte červené tlačítko.
Pomocí tlačítek nebo přejděte
na jeden ze zdrojů vstupu.
Pomocí tlačítek nebo vyberte
některý ze vstupních kabelů.
Stiskněte tlačítko BLANK a na
plátno se promítne barva pozadí.
Barvu pozadí můžete nastavit podle
pokynů v části Výběr pozadí pro
prázdný obraz.
Libovolným tlačítkem funkci
prázdného obrazu vypnete.
Chcete-li plátno dočasně překrýt
barvou pozadí, stiskněte tlačítko
BLANK na dálkovém ovladači.
Když je projektor v provozu,
nezakrývejte objektiv žádným
předmětem.
Mohlo by dojít k přehřátí, deformaci
a dokonce i požáru.
Výběr pozadí pro prázdný obraz
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
3
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost Prázdný obraz a stiskněte
tlačítko OK.
4
Pomocí tlačítka , , nebo
vyberte možnost MOŽNOST 2
a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítka nebo přejděte
na požadované nastavení nebo
položku a stiskněte tlačítko OK.
34
POUŽÍVÁNÍ PROJEKTORU
Používání nabídky
Rychlé menu
Můžete si přizpůsobit často používané
nabídky.
1
2
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
Stisknutím tlačítka nebo
nabídku a stiskněte OK.
Menu
Poměr
stran
Režim
PJT
Režim
obrazu
Zvuk
nebo
Jazyk
zvuku
Časovač
vypnutí
zvolte
Popis
Změna velikosti obrazu.
Převrátí promítaný obraz
vzhůru nohama nebo na
stranu.
Změna obrazového
režimu.
Změní výstup zvuku.
Nastavení vypnutí
projektoru na konkrétní
čas.
Dialóg II
Při použití této funkce
bude projektor
reprodukovat hlasy čistě
a jasně.
Přeskočit Nastaví funkci Přeskočit
Vyp./Zap. Vyp./Zap..
Zařízení
Umožňuje bezpečné
USB
odebrání připojeného
zařízení USB.
(Nabídka se zobrazí
pouze tehdy, když je
připojeno zařízení USB.)
3
Pomocí tlačítka nebo můžete
procházet následující nabídky.
ZÁBAVA
35
ZÁBAVA
Používání funkce SCREEN SHARE
1
2
3
Nastavte externí vstup projektoru na možnost SCREEN SHARE.
4
Pokud dané zařízení přijme požadavek, dojde k aktivaci funkce SCREEN SHARE.
Zapněte odpovídající funkci SCREEN SHARE na zařízení, které chcete připojit.
Připojte projektor k požadovanému zařízení ze seznamu vyhledaných.
(Když projektor připojujete k notebooku, zadejte kód PIN zobrazený ve vašem
zařízení. Žádost o kód PIN se zobrazí pouze při prvním připojení.)
UPOZORNĚNÍ
yy Funkce SCREEN SHARE je kompatibilní se systémem Windows 7 / 8 / 8.1. Jiné
verze systému Windows a jiné operační systémy nemusí být s funkcí SCREEN
SHARE kompatibilní.
yy Kompatibilitu zaručují také zařízení LG se systémy Android Ice Cream Sandwich,
Jellybean a KitKat.
yy Během připojování pomocí funkce SCREEN SHARE umístěte zařízení do blízkosti
projektoru.
yy Doba odezvy a kvalita obrazu se může měnit v závislosti na uživatelském prostředí.
yy Další informace o zařízení, k němuž se chcete připojit, najdete v návodu k obsluze.
yy Některé notebooky se systémem Windows 8.1 mohou mít potíže s opětovným
připojením, pokud inicializace proběhne bezdrátovou cestou. V takových případech
doporučujeme zaregistrované zařízení odebrat a znovu připojit.
36
MOJE MÉDIA
MOJE MÉDIA
Před použitím
Připojení zařízení USB
Připojte zařízení USB (externí pevný
disk, paměť USB) k portu USB na
projektoru a můžete používat obsah
souborů uložených na zařízení USB
na svém projektoru. Nemůžete na
zařízení USB zapisovat data ani je z něj
mazat. Připojte flash disk USB, jak je
znázorněno níže.
USB flash disk
Odebrání zařízení USB
1
2
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
3
Vyberte USB, které chcete odebrat.
Než zařízení USB odeberete,
vyčkejte na potvrzení, že zařízení
USB přestalo pracovat.
Pomocí tlačítka nebo přejděte
na Zařízení USB a stiskněte tlačítko
OK.
POZNÁMKA
yy Jestliže zařízení odeberete
předčasně, může se na projektoru
nebo na úložném zařízení USB
vyskytnout chyba.
yy Jakmile bylo zařízení USB vybráno
k odebrání, není možné jej dále
používat. V takovém případě
zařízení USB vysuňte z portu
a zasuňte jej znovu zpět.
MOJE MÉDIA
Tipy pro používání zařízení USB
yy Pokud má zařízení USB zabudován
program pro automatické
rozpoznávání nebo používá vlastní
ovladač, nemusí v projektoru
fungovat.
yy Některá zařízení USB nemusí
fungovat nebo nemusí fungovat
správně.
yy Pokud používáte prodlužovací kabel
USB, nemusí být zařízení USB
rozpoznáno, nebo nemusí pracovat
správně.
yy Používejte pouze úložná zařízení
USB se systémem formátování
souborů Windows FAT32 nebo NTFS.
yy Doporučujeme používat externí
pevné disky USB se jmenovitým
napětím nižším než 5 V a jmenovitým
proudem nižším než 500 mA.
pevného disku, která má vlastní zdroj
napájení. (Pokud není napájení
dostatečné, úložné zařízení USB
nemusí být správně zjištěno.)
Upozorňujeme, že rozbočovač USB
není podporován.
yy Doporučujeme používat jednotky USB
flash o maximální kapacitě 32 GB
a pevné disky USB o maximální
kapacitě 1 TB.
yy Pokud funkce úspory energie
u pevného disku USB nefunguje
správně, vypněte a znovu zapněte
napájení. Další informace naleznete
v návodu k obsluze externího
pevného disku USB.
37
yy Může dojít k poškození dat v úložném
zařízení USB. Důležitá data si
proto zálohujte v jiných zařízeních.
Uživatel je sám zodpovědný za
správu vlastních dat. Výrobce nenese
žádnou zodpovědnost za případnou
ztrátu dat.
38
MOJE MÉDIA
Používání funkce Moje
média
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS na
dálkovém ovladači.
Vyberte možnost MOJE MÉDIA.
Ze seznamu vyberte požadovaný
soubor. Přehrajte vybraný soubor.
Nastavení vztahující se k přehrávání lze
nastavit, když během přehrávání disku
vyberete příslušnou možnost.
Soubor podporující funkci Moje
média
yy Maximální přenosová rychlost dat:
20 Mb/s (megabitů za sekundu)
yy Podporované formáty externích
titulků: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer 1,0/2,0), *.ass, *.ssa, *.txt
(TMPlayer), *.psb (PowerDivX)
yy Podporované interní formáty titulků:
SRT/ASS/SSA (podpora interních
titulků generovaných DivX6)
MOJE MÉDIA
39
Podporovaný video kodek
Maximálně: 1 920 x 1 080 při 30p (pouze Motion JPEG 640 x 480 při 30p)
Přípona
Kodek
.asf,
.wmv
Video
Profil VC-1 Advanced, VC-1 Simple a hlavní profil
Zvuk
Standard WMA, WMA 9 Professional
.divx,
.avi
Video
DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital
.mp4,
.m4v,
.mov
Video
H.264 / AVC, MPEG-4 Part 2
Zvuk
AAC
Video
H.264 / AVC
Zvuk
HE-AAC, Dolby Digital
Video
H.264 / AVC, MPEG-2, VC-1
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
Video
MPEG-1, MPEG-2
Zvuk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
Video
MPEG-1
Zvuk
MPEG-1 Layer I, II
.mkv
.ts,
.trp,
.tp,
.mts,
.m2ts
.vob
.mpg
40
MOJE MÉDIA
Audio soubor
Typ souboru
MP3
AC3
MPEG
AAC,
HEAAC
CDDA
LPCM
Položka
Informace
Přenosová rychlost
32 kB/s až 320 kB/s
Vzorkovací frekvence
32 kHz až 48 kHz
Přenosová rychlost
32 kB/s až 640 kB/s
Vzorkovací frekvence
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Přenosová rychlost
32 kB/s až 448 kB/s
Vzorkovací frekvence
32 kHz až 48 kHz
Přenosová rychlost
24 kB/s až 3844 kB/s
Vzorkovací frekvence
8 kHz až 96 kHz
Přenosová rychlost
1,44 kB/s
Vzorkovací frekvence
44,1 kHz
Přenosová rychlost
1,41 MB/s až 9,6 MB/s
Vzorkovací frekvence
Více kanálů: 44,1 kHz, 88,2 kHz /
48 kHz, 96 kHz
Stereo: 176,4 kHz, 192 kHz
41
MOJE MÉDIA
Sledování videí
V nabídce Seznam filmů můžete
sledovat videa uložená na připojené
zařízení USB.
Ovládá přehrávání a nastaví možnosti
během sledování videa.
4
5
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost Seznam filmů a stiskněte
tlačítko OK.
Pomocí tlačítka , , nebo
vyberte požadovaný soubor
a stiskněte tlačítko OK.
Tipy pro použití přehrávání
souborů videa
yy Některé titulky vytvářené uživateli
nemusí fungovat správně.
yy Videosoubor a soubor titulků musejí
být uloženy ve stejné složce. Aby se
titulky zobrazovaly správně, soubor
videa a soubor titulků musí mít
shodný název.
Strana 1/1
Seznam filmů
USB STORAGE DEVICE
book
doc
pic
Přejít na kořenové složky
Přejít na nadřazené složky
Popis
Miniatury
Netypický soubor
yy Je podporován pouze formát H.264/
AVC úrovně profilu 4.1 nebo nižší.
Soubor není
podporován
yy Není podporován audio kodek DTS
audio.
Procházení seznamu filmů
Přehrání videa uloženého na připojeném
zařízení
1
2
3
Připojte záznamové zařízení USB.
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost MOJE MÉDIA a stiskněte
tlačítko OK.
Strana 1/1
Butterfly_...
1:34:33
yy Nepodporujeme přenosy s funkcí
GMC (Global Motion Compensation)
a Qpel (Quarterpel Motion
Estimation).
yy Videosoubory větší než 50 GB
(gigabajtů) nelze přehrát. Omezení
velikosti souboru závisí na prostředí
kódování.
꘧ Změna stránky
vid
Zpět
Seznam souborů
Přechod do nadřazené složky.
Aktuální stránka/celkem stránek
ve složce
Aktuální stránka/celkem stránek
v souboru
Přechod do složky nejvyšší
úrovně.
Přechod do nadřazené složky.
Uzavření seznamu filmů.
42
6
MOJE MÉDIA
Přehrávání můžete ovládat pomocí
následujících tlačítek.
��
00:40:30 / 02:30:25
Q.MENU
Nastavení
Možnost
Možnost
Skrýt
Zpět
Popis
Zobrazí aktuální polohu
přehrávání. Pomocí
tlačítek a se můžete
přesunovat dopředu či
dozadu.
Ukončení přehrávání
a návrat do seznamu
filmů.
Opětovné spuštění
normálního přehrávání.
Pozastavení přehrávače
médií. Pokud nebude
po dobu 10 minut po
pozastavení přehrávání
stisknuto žádné tlačítko
na dálkovém ovladači,
bude obnoveno
přehrávání.
Zpomalené
přehrávání.
Stisknutím tohoto tlačítka
se rychlost přehrávání
změní.
x2, x4, x8, x16, x32
Můžete použít režim
úspory energie.
Zobrazí se překryvné
okno.
Nastavení
Popis
Skrýt
Skryje panel přehrávání.
Pomocí tlačítka OK
panel znovu zobrazíte.
Zpět
Návrat na zobrazení
seznamu filmů.
MOJE MÉDIA
Možnosti seznamu filmů
1
2
3
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
Pomocí tlačítka nebo se
přesuňte na požadovanou položku
a stiskněte tlačítko OK.
Nastavení
Popis
Jazyk
Titulky lze zapnout nebo
titulků
vypnout.
yy Jazyk: Lze vybrat jeden
z dostupných jazyků
yy Kódovací stránka:
Lze vybrat sadu znaků
pro titulky.
Ve výchozím nastavení
se titulky zobrazují
v jazyce zvoleném
v nabídce MOŽNOST 1
Jazyk(Language).
Pomocí tlačítka , , nebo
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení přehrávání videa.
Nastavení
Popis
Velikost
Vyberte velikost
obrázku
přehrávaného obrazu.
yy Celá obrazovka:
Soubor bude
přehráván v režimu
celé obrazovky
v nastaveném poměru
stran.
Jazyk
zvuku
yy Pův. velikost: Video
se zobrazí v původní
velikosti.
Výběr požadovaného
jazyka pro soubor s více
zvukovými stopami.
Pokud soubor obsahuje
pouze jednu zvukovou
stopu, není tato možnost
k dispozici.
43
Opakovat
- Synchronizace:
Pokud nejsou titulky
synchronizovány
s videem, můžete
jejich rychlost upravit
v krocích po 0,5 s.
- Pozice: Posune
umístění titulků.
- Rozměr: Změní
velikost písma titulků.
Opakování můžete
nastavit na hodnotu Zap.
nebo Vyp..
Když je opakování
vypnuto, lze spustit
následné přehrání dalšího
souboru, pokud je jeho
název podobný.
44
MOJE MÉDIA
Jazyk titulků
Jazyk titulků
Jazyk
Latinka1
Angličtina, Španělština,
Francouzština,
Němčina, Italština,
Švédština, Finština,
Nizozemština,
Portugalština,
Dánština, Rumunština,
Norština, Albánština,
Galština, Velština,
Irština, Katalánština,
Valonština
Latinka2
Bosenština, Polština,
Chorvatština,
Čeština, Slovenština,
Slovinština, Srbština,
Maďarština
Latinka4
Estonština, Lotyština,
Litevština
Azbuka
Bulharština,
Makedonština,
Ruština, Ukrajinština,
Kazaština
Řečtina
Řečtina
Turečtina
Turečtina
Hebrejština Moderní hebrejština
Čínština
Zjednodušená čínština
Korejština
Korejština
Arabština
Arabština
Nastavení videa.
Nastavení videa můžete upravit. (Viz
Nastavení pro OBRAZ na straně 60.)
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz
Nastavení pro ZVUK na straně 65.)
MOJE MÉDIA
Registrace kódu DivX
Kontrola kódu DivX Reg. Jedná se o kód
nutný pro přehrávání videí chráněných
technologií DivX.
Zaregistrujte se na adrese
http://vod.divx.com.
Registrace uživatele Jedná se o kód
nutný pro zapůjčení nebo zakoupení
videa na stránkách www.divx.com/vod.
1
V nabídce Nastavení přejděte do
položky MOŽNOST 1 a stiskněte
tlačítko DivX(R) VOD.
45
Zrušení registrace kódu DivX
Zrušením registrace kódu DivX
deaktivujete funkci DivX DRM.
1
2
V nabídce Nastavení přejděte do
položky MOŽNOST 1 a stiskněte
tlačítko DivX(R) VOD.
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost Zrušení registrace
a stiskněte tlačítko OK.
Registrace
Zrušení registrace
Zavřít
Registrace
Zrušení registrace
Zavřít
2
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost Registrace a stiskněte
tlačítko OK.
Tento přístroj je již zaregistrován.
Jste si jisti, že se chcete odhlásit?
Ano
Ne
Musíte registrovat tento přístroj
k přehrávání DivX chráněných videí.
Registrační kód: XXXXXXXXXX
Zaregistrovat na http://vod.divx.com
Ano
3
Vyhledejte Registrační kód pro
DivX.
POZNÁMKA
yy Zapůjčená a zakoupená videa DivX
nelze přehrát, pokud používáte
registrační kód DivX jiného zařízení.
Používejte pouze registrační kód
DivX přidělený danému zařízení.
yy Konvertované soubory, které
neodpovídají standardu kodeku
DivX, se nemusí přehrát nebo mohou
vydávat nezvyklý zvuk.
Kód zrušení registrace: ********
Odhlásit na http://vod.divx.com
Pokračovat v registraci?
Ano
Ne
3 Vyberte možnost Ano.
POZNÁMKA
yy Co je DRM
[Digital Rights Management – správa
digitálních práv]?
Jedná se o technologii a službu,
která brání neoprávněnému využití
digitálního obsahu a chrání zájmy
vlastníka autorských práv. Soubory
lze přehrát po ověření licence online
a podobně.
46
MOJE MÉDIA
Prohlížení fotografií
Můžete prohlížet fotografie uložené na
připojeném zařízení.
Podporované soubory snímků
FOTOGRAFIE (*.JPEG)
Základní:
64 pixelů (šířka) × 64 pixelů (výška)
– 15 360 pixelů (šířka) × 8640 pixelů
(výška)
Progresivní: 64 pixelů (šířka) × 64 pixelů
(výška)
– 1920 pixelů (šířka) × 1440 pixelů
(výška)
yy Podporovány jsou pouze soubory
JPEG.
yy Nepodporované soubory se zobrazují
v podobě ikon.
yy V případě poškozeného souboru
nebo nepodporovaného formátu
souboru se zobrazí chybová zpráva.
yy Poškozené soubory se nemusí
zobrazit správně.
yy Zobrazení obrázku s vysokým
rozlišením v režimu celé obrazovky
může určitou dobu trvat.
Procházení seznamu fotografií
1
2
3
Připojte záznamové zařízení USB.
4
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost Seznam foto a stiskněte
tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost MOJE MÉDIA a stiskněte
tlačítko OK.
5
Pomocí tlačítka , , nebo
vyberte požadovaný soubor
a stiskněte tlačítko OK.
❶
❷
❸
Seznam foto
USB STORAGE DEVICE
book
doc
pic
❺
❹
Strana 1/1
꘧ Změna stránky
vid
Strana 1/1
Butterfly_...
06/09/2010
Přejít na kořenové složky
❻
Přejít na nadřazené složky
❼
Zpět
❽
Popis
Miniatury
Netypický soubor
Soubor není
podporován
Seznam souborů
Přechod do nadřazené složky.
Aktuální stránka/celkem stránek
ve složce
Aktuální stránka/celkem stránek
v souboru
Přechod do složky nejvyšší
úrovně.
Přechod do nadřazené složky.
❽ Ukončit
MOJE MÉDIA
6
Přehrávání můžete ovládat pomocí
následujících tlačítek.
Nastavení
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
[1/4]
Prezent.
BGM
Nastavení
Prezent.
BGM
ꔦ
Q.MENU
Možnost
Skrýt
Zpět
Popis
Vybere předchozí nebo
další fotografii.
Během prezentace se
zobrazí všechny snímky.
yy Nastavte položku
Rychl. sním. v nabídce
Možnost → Nastavení
zobrazení fotografie..
Při prohlížení fotografií
v plné velikosti můžete
poslouchat hudbu.
yy Nastavte možnost
BGM v nabídce
Možnost → Nastavení
zobrazení fotografie..
Otáčení fotografií.
yy Umožňuje otočit
fotografie o 90°,
180°, 270° nebo 360°
ve směru pohybu
hodinových ručiček.
yy Fotografie nelze
otáčet, pokud je
jejich šířka větší než
výška maximálního
podporovaného
rozlišení.
Možnost
Skrýt
Zpět
47
Popis
Zobrazení fotografie
v režimu celé obrazovky
nebo původní velikosti.
Chcete-li obraz zvětšit,
stiskněte modré tlačítko.
Můžete použít režim
úspory energie.
Zobrazí se překryvné
okno.
Skryje nabídku v režimu
celé obrazovky.
yy Nabídku znovu
zobrazíte stisknutím
tlačítka OK na
dálkovém ovladači.
Ukončí prohlížení snímků
v režimu celé obrazovky.
48
MOJE MÉDIA
Možnosti seznamu fotografií
1
2
3
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
Pomocí tlačítka nebo se
přesuňte na požadovanou položku
a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítka , , nebo
nastavte jednotlivé položky.
Nastavení zobrazení fotografie.
Nastavení
Popis
Rychl.
Nastavuje rychlost
sním.
prezentace.
BGM
Umožňuje zvolit složku
s hudbou na pozadí.
yy Složku s hudbou
nelze změnit během
přehrávání hudby na
pozadí.
yy Chcete-li přehrávat
hudbu na pozadí,
můžete ji vybrat pouze
ze složky ve stejném
zařízení.
- Opakovat: Nastavení
opakování přehrávání.
- Náhodné: Nastavení
náhodného
přehrávání.
Nastavení videa.
Nastavení videa můžete upravit. (Viz
Nastavení pro OBRAZ na straně 60.)
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz
Nastavení pro ZVUK na straně 65.)
MOJE MÉDIA
Poslech hudby
Popis
Miniatury
Netypický soubor
Můžete přehrávat audio soubory
uložené na připojeném zařízení.
Podporované hudební soubory
Soubor není
podporován
*.MP3
Přenosová rychlost:
od 32 kB/s do 320 kB/s
yy Vzorkovací frekvence MPEG1
Layer3:
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
yy Vzorkovací frekvence MPEG2
Layer3:
16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
Procházení seznamu hudby
1
2
3
Připojte záznamové zařízení USB.
4
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost Seznam hudby a stiskněte
tlačítko OK.
5
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost MOJE MÉDIA a stiskněte
tlačítko OK.
Pomocí tlačítka , , nebo
vyberte požadovaný soubor
a stiskněte tlačítko OK.
❶
❷
❸
Seznam hudby
USB STORAGE DEVICE
❺
❹
Strana 1/1
꘧ Změna stránky
Drive1
Strana 1/1
Butterfly_...
03:25
Přejít na kořenové složky
❻
Přejít na nadřazené složky
❼
Zpět
❽
Seznam souborů
Přechod do nadřazené složky.
Aktuální stránka/celkem stránek
ve složce
Aktuální stránka/celkem stránek
v souboru
Přechod do složky nejvyšší
úrovně.
Přechod do nadřazené složky.
❽ Ukončit
49
50
6
MOJE MÉDIA
Přehrávání můžete ovládat pomocí
následujících tlačítek.
Strana 1/1
Seznam hudby
USB STORAGE DEVICE
Drive1
꘧ Změna stránky
Strana 1/1
Butterfly_...
03:25
002. – B02.mp3
�
��
Q.MENU
Nastavení
Možnost
Skrýt
Zpět
02:30 / 03:25
Možnost
Skrýt
Možnosti seznamu hudby
1
2
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
3
Pomocí tlačítka , , nebo
nastavte jednotlivé položky.
Pomocí tlačítka nebo se
přesuňte na požadovanou položku
a stiskněte tlačítko OK.
Zpět
Popis
Změní pozici přehrávání.
Zastaví přehrávání.
Opětovné spuštění
normálního přehrávání.
Pozastavení přehrávače
médií.
Přehraje předchozí/
následující soubor.
Můžete použít režim
úspory energie.
Nastavení možností pro
seznam hudby.
Skryje panel přehrávání.
yy Pomocí tlačítka OK
panel znovu zobrazíte.
Návrat na zobrazení
seznamu hudby.
Nastavení přehrávání zvuku.
Nastavení
Popis
Opakovat Nastavení opakování
přehrávání.
Náhodné Nastavení náhodného
přehrávání.
Nastavení zvuku.
Nastavení zvuku můžete upravit. (Viz
Nastavení pro ZVUK na straně 65.)
51
MOJE MÉDIA
Zobrazení souborů
Můžete zobrazit soubory dokumentů
uložené na připojeném zařízení.
Podporované formáty souborů
XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX,
TXT, PDF, HWP
Microsoft Office verze
97/2000/2002/2003/2007
Adobe PDF verze 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4
Hangul verze 97/2000/2002/2005/2007
Procházení seznamu souborů
1
2
3
Připojte záznamové zařízení USB.
4
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost Seznam souborů
a stiskněte tlačítko OK.
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Pomocí tlačítka nebo vyberte
možnost MOJE MÉDIA a stiskněte
tlačítko OK.
5
Pomocí tlačítka , , nebo
vyberte požadovaný soubor
a stiskněte tlačítko OK.
yy Prohlížeč souborů dokument
přizpůsobí, takže může vypadat jinak,
než jak je zobrazen na počítači.
yy U dokumentů, které obsahují obrázky,
může být v průběhu přizpůsobování
zobrazeno nižší rozlišení.
yy Pokud je dokument objemný nebo má
mnoho stran, může nahrávání trvat
déle.
yy Nepodporovaná písma mohou být
nahrazena jinými písmy.
yy Je možné, že se prohlížeč souborů
neotevře pro dokumenty formátu
Office, které obsahují mnoho obrázků
ve vysokém rozlišení. V takovém
případě snižte velikost obrázkového
souboru, uložte jej na úložné zařízení
USB a spusťte prohlížeč souborů
znovu, nebo připojte k projektoru
počítač a soubor otevřete v počítači.
❶
❷
Seznam souborů
USB STORAGE DEVICE
DOC
PPT
PDF
TXT
XLS
Přejít na kořenové složky
꘧ Změna stránky
Drive1
HWP
Butterfly_...
06/09/2010
❹
❸
Strana 1/1
Přejít na nadřazené složky
❺
❻
Strana 1/1
Zpět
❼
Popis
Seznam souborů
Přechod do nadřazené složky.
Aktuální stránka/celkem stránek
ve složce
Aktuální stránka/celkem stránek
v souboru
Přechod do složky nejvyšší
úrovně.
Přechod do nadřazené složky.
Ukončit
52
6
MOJE MÉDIA
Přehrávání můžete ovládat pomocí
následujících tlačítek.
yy Klikněte na položku Přejít na
stránku. Zobrazí se překryvné okno,
kde je možné provést výběr stránky.
Zadejte číslo stránky, na kterou se
chcete přesunout.
můžete
yy Stisknutím tlačítka
přiblížit nebo oddálit zobrazení.
Stiskněte tlačítko OK a pomocí šipek
nahoru, dolů, doleva, doprava
přejděte na položku Přejít na stránku
nebo Přiblížit.
Přejít na stránku
ꔦ Přiblížit
Q.MENU
Možnost
Skrýt
Zpět
Nastavení
Popis
Přejít na
Přejde na požadovanou
stránku
stránku.
Pomocí tlačítek nahoru,
dolů, doleva a doprava
vyberte stránku
a stiskněte tlačítko OK.
Přiblížit
Zvětší nebo zmenší
dokument.
Možnost
Umožní nastavení
nabídky prohlížeče
souborů.
Skrýt
Zavře nabídku.
yy Pomocí tlačítka
OK nabídku znovu
zobrazíte.
Zpět
Návrat na zobrazení
prohlížeče souborů.
Možnosti seznamu souborů
1
2
Stiskněte tlačítko Q.MENU.
Pomocí tlačítka , , nebo
nastavte jednotlivé položky.
Nastavit možnosti prohlížeče souborů
Nastavení
Popis
Načítání Zap. Načítá a zobrazuje
jedné
stránky jednu po
stránky
druhé. První načtení
je provedeno rychle,
pokud však některá
stránka obsahuje
mnoho položek,
může být její načítání
pomalé.
Vyp. Nejprve načte všechny
stránky do paměti
a teprve poté je začne
zobrazovat. První
načtení trvá delší dobu,
po jeho provedení je
však možné snadno
a rychle přecházet
mezi jednotlivými
stránkami.
Je-li soubor příliš velký,
nemusí se načtení
všech stránek zdařit.
Kvalita
Můžete nastavit kvalitu
obrazu
obrázků, které jsou součástí
dokumentů. V nabídce jsou
tři úrovně kvality: vysoká,
střední a nízká. Čím vyšší
kvalita, tím delší doba
načítání a zobrazení.
Zarovnání Nastavení výchozí metody
dokumen- zarovnání dokumentu.
tu
Nastavení prohlížeče souborů je
výchozí. Chcete-li provést změny
nastavení, zavřete případné otevřené
dokumenty, aby se změny projevily.
FUNKCE 3D
53
FUNKCE 3D
Technologie 3D využívá systém odlišného obrazu pro každé oko a dodává tak videu
hloubku.
Sledování 3D
VAROVÁNÍ
yy Dlouhodobým sledováním obrazu
nebo videa ve 3D z malé vzdálenosti
si můžete poškodit zrak.
yy Při dlouhodobém sledování obrazu
projektoru nebo herní obrazovky
s nasazenými brýlemi 3D může
docházet k závratím nebo únavě očí.
yy Lidé s chronickými onemocněními
(epilepsie, nemoci srdce a oběhového
systému, nemoci související
s krevním tlakem a podobně), těhotné
ženy a lidé s vážnými stavy kinetózy
by video ve 3D sledovat neměli.
yy 3D obsah není doporučován ani pro
osoby neschopné prostorového vidění
nebo s anomálním prostorovým
viděním. Mohlo by docházet ke
dvojitému vidění a nepříjemným
pocitům ze sledování.
yy Osoby trpící šilháním, tupozrakostí
nebo astigmatismem mohou mít
problémy s vnímáním hloubky obrazu
a mohou se kvůli dvojitému vidění
nebo jiným problémům rychle unavit.
Takovým lidem doporučujeme častější
odpočinek.
yy Obraz ve 3D může být vnímán jako
realistický a někteří diváci mohou být
překvapeni nebo vyděšeni.
yy Nesledujte obraz ve 3D v blízkosti
křehkých objektů nebo předmětů,
které lze snadno shodit nebo
poškodit.
yy Dejte pozor, aby nedošlo ke zranění,
když se budete reflexivně snažit
uniknout před realistickým obrazem
ve 3D.
54
FUNKCE 3D
yy Varování před záchvaty v případě
fotosenzitivity
- U některých uživatelů může
v případě vystavení blikajícímu světlu
nebo určitému vzoru z videoher dojít
k záchvatu nebo jiným abnormálním
příznakům. Pokud se ve vaší rodině
někdy vyskytla epilepsie nebo
jakýkoli druh záchvatů, poraďte
se před sledováním 3D obrazu
s lékařem.
Pokud se u vás při sledování videa
ve 3D projeví některý z následujících
příznaků, ihned přestaňte video 3D
sledovat a odpočiňte si.
- Závratě, obrácené vidění, cukání
oka nebo obličejových svalů,
bezděčné pohyby, křeče, ztráta
vědomí, zmatenost, ztráta orientace
nebo nevolnost. Pokud příznaky
nevymizí, poraďte se s lékařem.
yy Riziko záchvatů v případě
fotosenzitivity můžete omezit pomocí
následujících opatření.
- Dopřejte si 5 až 15minutový
odpočinek na každou hodinu
sledování.
- Pokud se obraz u každého oka liší,
upravte rozdíl ještě před započetím
sledování videa ve 3D.
- Umístěte obraz 3D přímo před sebe
do úrovně očí.
- Přerušte sledování v případě bolesti
hlavy, únavy nebo závratí.
- Nesledujte obraz ve 3D delší dobu,
pokud jste unavení nebo nemocní.
UPOZORNĚNÍ
yy Zvláštní pozornost je nutné věnovat
dětem, které sledují video ve 3D.
Sledování 3D videí
yy Nepouštějte ke sledování 3D videa
děti do 5 let. Mohlo by dojít k narušení
vývoje očí.
yy U dětí se zrak vyvíjí až do 10. roku
věku. Tyto děti mají častěji tendenci
vyskakovat a snažit se dotknout
obrazu. Doporučujeme proto dohled
dospělé osoby.
yy Vzhledem k tomu, že vzdálenost obou
očí je u dětí menší než u dospělých,
děti vnímají rozdíly mezi obrazem pro
pravé a levé oko výrazněji. Proto při
sledování stejného obrazu mohou mít
děti větší pocit hloubky než dospělí.
yy Mladí lidé do 19 let mohou citlivěji
reagovat na světelný stimul 3D
obrazu. Dlouhodobé sledování
v případě únavy není doporučováno.
yy Starší diváci mohou mít omezenější
vnímání hloubky než mladší.
Nesledujte obraz z menší vzdálenost,
než je doporučeno.
yy Sledujte 3D obraz z optimálního
sledovacího úhlu a vzdálenosti.
yy Při sledování mimo pozorovací úhel
nebo vzdálenost se 3D efekt nemusí
projevit. Pokud si lehnete, 3D obraz
neuvidíte.
FUNKCE 3D
yy Během inicializace projektoru po
zapnutí se může pravý a levý obraz
chvíli překrývat. Optimalizace
nastavení chvíli trvá.
yy Když odvrátíte zrak od plátna a poté
začnete obraz ve 3D znovu sledovat,
může 3D zobrazení chvíli vypadat
nepřirozeně.
yy Při osvětlení třífázovým
fluorescenčním světlem (50 Hz až
60 Hz) nebo v okolí oken může obraz
mírně blikat. V takovém případě
doporučujeme zatáhnout okna
například závěsy a osvětlení ztlumit.
yy 3D brýle musí být typu DLP-LINK
(DLP Ready).
yy Pokud se mezi projektorem a 3D
brýlemi nachází překážka, nemusí být
obraz 3D vidět správně.
yy Nainstalujte projektor 3D co nejdále
od jiných zařízení.
yy Pokud se v budoucnu stane
standardem typ vysílání 3D, který
tento projektor nepodporuje, může
být nutné zakoupení doplňkového
zařízení (například set-top boxu).
55
Při používání brýlí 3D
dbejte na následující opatření.
yy Nepoužívejte brýle 3D místo
normálních brýlí, slunečních brýlí ani
ochranných brýlí.
- V takovém případě by mohlo dojít
ke zranění.
yy 3D brýle neuchovávejte na místech
s vysokou nebo velmi nízkou teplotou.
Brýle by se mohly zdeformovat.
Deformované brýle nepoužívejte.
yy Zabraňte pádu brýlí 3D a jejich
kontaktu s jinými předměty.
- Mohlo by to způsobit poruchu
výrobku.
yy Skla brýlí 3D jsou náchylná
k poškrábání. Pro čištění používejte
měkký čistý hadřík.
yy Částice na hadříku mohou způsobit
poškrábání.
yy Neškrábejte povrch skel brýlí 3D
ostrými předměty a nečistěte jej
žádnými chemickými látkami. Pokud
jsou skla brýlí poškrábaná, obrazy se
mohou zobrazovat nesprávně.
56
FUNKCE 3D
Požadavky na sledování obrazu ve 3D
* Optimální úhel sledování: nahoru/dolů/doleva/doprava o 9 °
Doporučená sledovací vzdálenost: 3 m až 5 m
Doporučená velikost plátna: 101 cm
* Video 3D je možné sledovat pouze v tmavém prostředí.
POZNÁMKA
yy Proces párování brýlí DLP-LINK ovlivňuje intenzita světla odraženého od plátna.
Spárování brýlí DLP-LINK proto nemusí proběhnout úspěšně, pokud odražené
světlo není dostatečně jasné, například v případě silně osvětleného prostředí,
u příliš velkého plátna nebo při zapnutém režimu maximální úspory energie.
yy Během přehrávání 3D videa nemusí být určitá menu funkční.
yy Video 3D je možné správně sledovat pouze tehdy, pokud je na projektoru nastaven
správný formát videa 3D.
FUNKCE 3D
1
57
Zkontrolujte minimální požadavky na systém u svého počítače. Minimální
požadavky:
Systém Microsoft® Windows® XP, Vista (32/64 bitový),Windows 7 (32/64 bitový)
Procesor CPU Intel® Core 2 Duo nebo AMD Athlon™ X2 nebo vyšší
Minimálně 1 GB systémové paměti (doporučeno 2 GB)
Minimální volné místo 100 MB
DirectX 9 nebo vyšší
Video karta musí podporovat vertikální frekvenci 120 Hz.
Doporučené požadavky na video kartu
- Rychlost grafického procesoru: 700 MHz nebo vyšší
- Paměť: 512 MB nebo vyšší
yy Notebooky vybavené čipovou sadou uvedenou výše je možné použít, nemusí však
fungovat správně.
2
Nastavte výstup videa na XGA 120 Hz a přehrávejte videosoubor pomocí
přehrávače, který podporuje výstup 3D.
Výstup 3D podporují následující přehrávače: Stereoscopic Player, nVidia 3D Vision
a TriDef 3D.
Podrobnější informace o uvedených přehrávačích naleznete na následujících
stránkách:
www.3dtv.at
www.nvidia.com
www.tridef.com
58
FUNKCE 3D
Používání brýlí DLP-LINK (DLP-Ready)
1
2
Při sledování obrazu 3D z projektoru stiskněte tlačítko na brýlích.
3
Pokud brýle stále blikají nebo během sledování obrazu 3D dojde k potížím, nejprve
v místnosti zhasněte, aby bylo okolní prostředí tmavší. Dotazy ohledně brýlí vám
zodpoví prodejce projektoru. Po stisknutí tlačítka brýle zablikají a synchronizují se s obrazem 3D.
(Blikání je unikátní postup používaný brýlemi typu DLP-LINK. U jednotlivých typů
brýlí se může lišit.)
Podporované vstupní formáty 3D
Vstup
Signál
Rozlišení
Vertikální
frekvence
(Hz)
HDMI
XGA
1 024 x 768
120
Sekvenční snímkování / alternativní
snímkování
RGB
XGA
1 024 x 768
120
Sekvenční snímkování / alternativní
snímkování
Podporované 3D formáty
yy Rozlišení podporované režimem 3D u vstupu HDMI a RGB: 1024 x 768.
yy Při vstupu 120 Hz nemusí fungovat některá menu.
Sledování 3D obrazu
1
2
Přehrávejte podporované tituly 3D.
3
4
5
Stiskněte tlačítko 3D.
Ke sledování 3D obrazů v režimu RGB musíte přejít do nabídky SETTINGS →
OBRAZ → Obrazovka a spustit příkaz Aut. Nastav.
Při sledování obrazu 3D z projektoru stiskněte tlačítko na brýlích.
Pomocí tlačítka L/R přepnete směr přehrávání obrazu. Zvolte plátno s lepší kvalitou
obrazu 3D.
yy Pokud během sledování stisknete tlačítko 3D, zobrazení se přepne zpět na 2D.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
59
ÚPRAVA NASTAVENÍ
NASTAVENÍ
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
,
,
, nebo
vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko
3
Pomocí tlačítka
OK.
Pomocí tlačítka
tlačítko OK.
,
,
nebo
nastavte požadovanou položku a stiskněte
4
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
Menu
Popis
OBRAZ
Upraví kvalitu obrazu pro optimální prohlížení.
ZVUK
Upraví kvalitu zvuku a hlasitost.
NASTAVENÍ
Nastaví nebo upraví program.
ČAS
Nastaví čas a další podobné funkce.
BEZDRÁTOVÝ
Funkce týkající se bezdrátového připojení.
ZÁMEK
Zamkne nebo odemkne program.
MOŽNOST 1
Přizpůsobí všeobecná nastavení.
MOŽNOST 2
Možnost upravení nastavení projektoru.
VSTUP
Nastavení požadovaného vstupního zdroje.
MOJE MÉDIA
Přístup k fotografiím, hudbě, filmům a souborům dokumentů.
60
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení pro OBRAZ
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
OBRAZ
Pomocí tlačítka , , , nebo vyberte
možnost OBRAZ a stiskněte tlačítko OK.
ꔂ Přes ꔉ OK
yy ꕊ Úspora energie : Střední
yy Režim obrazu
Pomocí tlačítka , , nebo nastavte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK.
- Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte
tlačítko .
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
: Standardní
yy Kontrast 100
yy Jas
50
yy Ostrost
30
yy Barva
70
yy Barevný tón 0
R
G
Dostupná nastavení obrazu jsou popsána následovně.
Položka
Úspora
energie
Režim
obrazu
Popis
Snižuje spotřebu energie úpravou maximálního jasu obrazovky.
Režim
Minimum / Aplikuje přednastavený režim Úspora energie.
Střední /
Maximum
Vyberte režim obrazu, který je optimalizován pro prostředí daného
programu.
Pro každý režim můžete také nastavit pokročilé možnosti.
Režim
Živé
Maximalizuje vizuální efekt videa.
Zvýší kontrast, jas a ostrost, takže obraz bude působit
živě.
Standardní Obraz se standardní úrovní kontrastu, jasu a ostrosti.
Kino
Sport
Kontrast
Optimalizuje obraz pro film.
Optimalizuje obraz pro sledování sportu. Zvýrazní
základní barvy a dynamické akce.
Hra
Optimalizuje obraz pro hraní her na rychle se
pohybujících obrazovkách.
Expert1/2
V tomto menu je možné upravit kvalitu obrazu tak, aby
si odborníci i laici mohli dopřát ten nejlepší zážitek ze
sledování na projektoru.
- Režim Expert je určen pro profesionály a slouží
k nastavení a detailnímu doladění konkrétního obrazu.
U běžného obrazu se efekt nemusí výrazněji projevit.
Nastavení rozdílu mezi jasnými a tmavými oblastmi na obrazovce.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Položka
Jas
Ostrost
Barva
Barevný
tón
Pokročilé
ovládání
Možnosti
obrazu
Obnov.
nast. obr.
Poměr
stran
Obrazovka
61
Popis
Nastavení celkového jasu obrazovky.
Nastavení ostrosti přechodu z jasných oblastí do tmavých.
Vodorovná a svislá ostrost je k dispozici pouze v režimu Expert1/2.
Nastaví intenzitu všech barev.
Nastavuje vyvážení mezi úrovněmi červené a zelené.
Úprava pokročilých nastavení.
Nastaví volitelná nastavení.
Obnovení původních hodnot nastavení, která uživatel změnil.
Všechny režimy obrazu se vrátí do výchozího nastavení. Vyberte režim
obrazu, který chcete obnovit.
Změna velikosti obrazu.
Slouží k úpravě kvality obrazu vstupu RGB.
Možnosti
Rozlišení
K dispozici jsou rozlišení 768 (1024 x 768 / 1280 x 768 /
1360 x 768, 60 Hz) a rozlišení 1050 (1400 x 1050 /
1680 x 1050, 60 Hz).
Aut. Nastav Poskytuje optimalizovanou kvalitu obrazu pomocí
automatické kalibrace nevhodné horizontální šířky
a roztřeseného obrazu způsobeného konfliktem mezi
interním nastavením projektoru a různých grafických
signálů počítače.
Pozice
Slouží k posunutí obrazu nahoru/dolů/doleva/doprava.
Rozměr
Slouží ke změně velikosti obrazovky.
Fáze
Odstraní horizontální šum, takže obraz bude působit
čistě.
Vynulovat Slouží k obnově všech nastavení na výchozí nastavení
z výroby.
62
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Pokročilé ovládání
Položka
Dynamický
kontrast
Dynamickí
zabarvení
Barevný
rozsah
Popis
Upravuje kontrast a barvu na optimální úroveň podle jasu obrazovky.
Úprava barev za účelem získání přirozenějšího zobrazení.
Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.
yy Standardní: Zobrazí původní barvy vstupního signálu bez ohledu
na funkce zobrazení.
yy Široký: Využívá bohaté barvy zobrazení.
Barva pleti
Barevné spektrum barvy pokožky lze nastavit individuálně a použít
barvu definovanou uživatelem.
Obloha
Individuální nastavení barvy oblohy.
Tráva
Individuální nastavení barevného spektra barev přírody (louky, kopce
apod.).
Korekce
Nastavuje křivku gradace podle výstupu obrazového signálu
gama
v souvislosti se vstupním signálem.
* Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním signálu nebo na
jiných nastaveních obrazu.
Ovládání pro odborníky
Položka
Dynamický
kontrast
Barevný
rozsah
Popis
Upravuje kontrast a barvu na optimální úroveň podle jasu obrazovky.
Slouží k výběru rozsahu barev, které lze zobrazit.
yy Standardní: Zobrazí původní barvy vstupního signálu bez ohledu
na funkce zobrazení.
yy Široký: Využívá bohaté barvy zobrazení.
Vylepšení
Okraje videa se zobrazí jasněji a výrazněji, ale přitom přirozeně.
ostrosti hran
Vzor Expert Vzory používané pro expertní nastavení.
barevný filtr Filtr určitého barevného spektra barev RGB pro přesnou úpravu
saturace a odstínu barev.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Položka
Tep. barev
Systém
správy
barev
63
Popis
V nabídce Expert si můžete přizpůsobit nastavení jednotlivých režimů.
Korekce gama: Můžete vybrat hodnoty 1.9, 2.2, nebo 2.4.
a. Metoda: 2 body
- Vzor: Vnitřní, Vnější
- Body: Nízký, Vysoká
- Červená/Zelená/Modrá: Nastavitelný rozsah -50 až +50.
- Použít pro všechny vstupy: Hodnota funkce Tep. barev je
použita pro všechny režimy vstupu.
b. M
etoda: 20 bodů IRE
- Vzor: Vnitřní, Vnější
- IRE (Institute of Radio Engineers) je jednotka udávající velikost
videosignálu a lze ji nastavit na hodnoty 0, 5, 10, 15, ... 100.
U každého nastavení je možné detailní ladění, viz níže.
- Jas: Nastavitelný rozsah 50 až 500.
- Červená/Zelená/Modrá: Nastavitelný rozsah -50 až +50.
- Použít pro všechny vstupy: Hodnota funkce Tep. barev je
použita pro všechny režimy vstupu.
Upraví tyto barvy: červená/zelená/modrá/azurová/purpurová/žlutá.
Umožní odborníkovi nastavit odstín pomocí testovacího vzoru. Šest
barev (červená/zelená/modrá/azurová/purpurová/žlutá) lze upravit
selektivně, aniž by byly ovlivněny ostatní barvy. Na normálním obrazu
nemusíte vidět změnu barev ani po úpravě.
- Sytost Červená/Zelená/Modrá/Žlutá/Modrozelená/Purpurová,
Barevný tón Červená/Zelená/Modrá/Žlutá/Modrozelená/Purpurová,
Jas Červená/Zelená/Modrá/Žlutá/Modrozelená/Purpurová,
Nastavitelný rozsah -30 až +30 u každé položky.
* Rozsah upravitelných prvků se může lišit v závislosti na vstupním signálu nebo na
jiných nastaveních obrazu.
64
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Možnosti obrazu
Položka
Popis
Potlačení šumu Snižuje obrazový šum videa.
Redukce šumu Eliminuje šum produkovaný při vytváření signálů digitálního obrazu.
MPEG
Úroveň černé
Nastavení jasné či tmavé obrazovky tak, aby vyhovovala úrovni
černé v obrazovém vstupu, pomocí stupně tmavosti (úrovně černé)
obrazovky.
Real Cinema
(Reálné kino)
Optimalizace obrazovky pro sledování filmů.
Tep. barev
Upravuje celkovou barvu obrazu tak, aby vyhovovala vašim
potřebám.
Vyberte možnost Teplá, Chladná, Střední nebo Přirozený režim.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
65
Nastavení pro ZVUK
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
3
Pomocí tlačítka , , nebo nastavte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK.
- Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte
tlačítko .
4
ZVUK
Pomocí tlačítka , , nebo vyberte
možnost ZVUK a stiskněte tlačítko OK.
yyRežim zvuku
ꔂ Přes ꔉ OK
: Standardní
yyZvukový efekt
yyAut. hlasitost
: Vyp.
yyNastavení zvuku DTV
: Dolby Digital
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
Dostupná nastavení zvuku jsou popsána následovně.
Položka
Režim zvuku
Popis
Nastavení zvukového režimu.
Režim
Standardní
Vhodný pro všechny typy videa.
Novinky /
Nastavení optimalizovaného zvuku pro konkrétní
Hudba / Kino / žánr.
Sport / Hra
Zvukový efekt Uživatel může vybrat různé zvukové efekty.
Režim
Dialóg II
Při použití této funkce bude projektor reprodukovat
hlasy čistě a jasně.
Virtuální
Patentovaná technologie LG pro zpracování zvuku
prostorový
používá dva reproduktory televizoru pro reprodukci
zvuk
zvuku v kvalitě pěti kanálů.
Ekvalizér
Aut. hlasitost
yy Pokud je funkce Dialóg II nastavena na hodnotu
Zapnuto, možnost Virtuální prostorový zvuk
není k dispozici.
Nastavení hlasitosti na požadovanou úroveň
pomocí ekvalizéru.
yy Zvukové pásmo (100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz /
10 kHz) lze nastavit v rozmezí - 10 až 10.
yy Vynulovat: Uživatelem změněné možnosti
nastaví na původní hodnoty.
Stereováha
Nastaví vyvážení levého a pravého reproduktoru.
Vynulovat
Použitý efekt inicializujte v menu Zvukový efekt.
Automaticky přizpůsobuje úroveň hlasitosti.
66
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Položka
Nastavení
zvuku DTV
Popis
Pokud se vstupní signál skládá z různých audio signálů, můžete
pomocí této funkce zvolit požadovaný typ audia.
Je-li možnost nastavena na Automaticky, pořadí vyhledávání je
následující: HE-AAC → Dolby Digital+ → Dolby Digital → MPEG.
Jako výstup se použije první nalezený zvukový formát.
yy V Itálii/Lotyšsku/Litvě je pořadí vyhledávání HE-AAC → Dolby
Digital+ → MPEG → Dolby Digital.
yy Není-li nalezený zvukový formát podporován, je možné pro výstup
použít jiný zvukový formát.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
67
Nastavení pro NASTAVENÍ
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
3
Pomocí tlačítka , , nebo nastavte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK.
- Pro návrat do předchozího menu stiskněte
tlačítko .
4
Pomocí tlačítka , , nebo vyberte
možnost NASTAVENÍ a stiskněte tlačítko OK.
NASTAVENÍ
ꔂ Přes ꔉ OK
yyAutomatické ladění
yyManuální ladění
yyÚprava programu
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
Dostupná nastavení pro nastavení jsou popsána níže.
Položka
Automatické
ladění
Manuální
ladění
Úprava
programu
Popis
Automaticky ladí programy.
1. Vyberte zemi, kde se projektor používá. Nastavení programu se
mění v závislosti na zemi, kterou zvolíte.
2. Spusťte funkci Automatické ladění.
3. Vyberte požadovaný zdroj vstupu.
4. Nastavte funkci Automatické ladění podle pokynů na obrazovce.
Není-li správně připojen zdroj vstupu, registrace programu nemusí
proběhnout.
Funkce Automatické ladění nalezne pouze programy, které se
aktuálně vysílají.
Pokud je zapnutá funkce Rodičovský zámek, překryvné okno vás
požádá o heslo.
Upraví programy manuálně a uloží výsledky.
U digitálního vysílání lze zkontrolovat sílu a kvalitu signálu.
U analogového vysílání lze nastavit názvy stanic a použít doladění
(s výjimkou modelů pro satelitní příjem). Doladění je obvykle nutné,
jen pokud je intenzita signálu nedostatečná.
Můžete také upravit frekvenci (kHz) a šířku pásma.
Upraví uložené programy.
Nastaví jako oblíbený program, blokuje nebo zruší blokování
programu, přeskočí program atd. u vybraného programu.
68
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení pro ČAS
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Pomocí tlačítka , , nebo vyberte
možnost ČAS a stiskněte tlačítko OK.
Pomocí tlačítka , , nebo nastavte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK.
- Pro návrat do předchozího menu stiskněte
tlačítko .
ČAS
ꔂ Přes ꔉ OK
yyHodiny
yyČas vypnutí
: Vyp.
yyČas zapnutí
: Vyp.
yyČasovač vypnutí
: Vyp.
yyAutomatické vypnutí
: 60 Minut.
yyAut. pohot. režim
: Vyp.
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
Dostupná nastavení času jsou popsána následovně.
Položka
Hodiny
Popis
Kontrola nebo změna nastaveného času při sledování projektoru.
Režim
Automaticky Synchronizace nastavení času v projektoru
s digitálním údajem o čase vysílaným televizní stanicí.
Ručně
Ruční nastavení času a data v případě, že
automatické nastavení neodpovídá aktuálním údajům.
Čas vypnutí Nastavení času zapnutí a vypnutí.
/Čas zapnutí Pokud možnost Opakování nastavíte na Vyp., automatické Čas
zapnutí / Čas vypnutí bude deaktivováno.
yy Abyste mohli funkci Čas zapnutí / Čas vypnutí používat, je nutné
nejprve správně nastavit čas.
yy Pokud Čas vypnutí i Čas zapnutí nastavíte na stejný čas, bude
mít funkce Čas vypnutí prioritu před funkcí Čas zapnutí.
yy I v případě, že je zapnuta funkce Čas zapnutí, dojde
k automatickému vypnutí projektoru po 120 minutách od posledního
stisknutí libovolného tlačítka.
Časovač
Po uplynutí přednastaveného počtu minut dojde k vypnutí projektoru.
vypnutí
Chcete-li funkci Časovač vypnutí zrušit, vyberte možnost Vyp..
Automatické Jestliže není přítomen žádný signál ani klíč, projektor se po uplynutí
vypnutí
stanovené doby automaticky vypne.
Aut. pohot.
Automaticky projektor vypne po uplynutí nastaveného času od
režim
posledního stisknutí některého tlačítka.
yy Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
69
Nastavení pro BEZDRÁTOVÉ funkce
1
2
3
4
BEZDRÁTOVÝ
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Pomocí tlačítka , , nebo vyberte
možnost BEZDRÁTOVÝ a stiskněte tlačítko
OK.
yySCREEN SHARE
ꔂ Přes ꔉ OK
: [PJTR][LG]PW800[0000]
yySkupina
yyKanál
Pomocí tlačítka , , nebo nastavte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK.
- Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte
tlačítko .
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
Dostupná nastavení bezdrátových funkcí jsou popsána níže.
Položka
SCREEN
SHARE
Popis
Funkce SCREEN SHARE zobrazuje obrazovku připojeného zařízení.
yy Můžete zkontrolovat ID funkce SCREEN SHARE.
Režim
Skupina
Zde se provádějí nastavení skupiny u jednotlivých
zařízení podporujících funkci SCREEN SHARE. Pokud je
bezdrátové spojení slabé nebo kolísá, můžete to upravit
nastavením skupiny.
Kanál
Lze nastavit kanál pro bezdrátové spojení.
yy Hledání programů: Výběr metody pro vyhledávání
kanálů.
- Automaticky: Projektor vyhledává dostupné kanály
a automaticky vybere nejméně zatížený kanál.
- Ruční: Kanál můžete zvolit i ručně.
yy Kanál: Tato nabídka se zobrazuje v případě, pokud je
možnost Hledání programů nastavena na hodnotu
Ruční. Můžete zde nastavit číslo kanálu, který se má
použít.
70
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení pro ZÁMEK funkce
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
ZÁMEK
Pomocí tlačítka , , nebo vyberte
možnost ZÁMEK a stiskněte tlačítko OK.
- Chcete-li se dostat do nabídky ZÁMEK,
zadejte přednastavené čtyřciferné heslo.
Původní heslo je nastaveno na hodnotu 0000.
ꔂ Přes ꔉ OK
yyNastavit heslo
yyRodičovský zámek : Vyp.
yyBlokovat Program
yyRodičovský kontrola : Blokování vypnuto
yyBlokovat vstup
yyZámek kláves
: Vyp.
Pomocí tlačítka , , nebo nastavte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK.
- Pro návrat do předchozí nabídky stiskněte
tlačítko .
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
Dostupná nastavení zámku jsou popsána níže.
Položka
Nastavit
heslo
Popis
Nastavení nebo změna hesla projektoru.
yy Původní heslo je nastaveno na hodnotu 0000.
yy Pokud je jako Země nastavena Francii, výchozí heslo není 0000,
ale 1234. Pokud je jako Země nastavena Francii, heslo nelze
nastavit na hodnotu 0000.
Rodičovský
zámek
Uzamčení vybraného programu nebo externího vstupu.
Nejprve nastavte Rodičovský zámek na hodnotu Zap..
Režim
Zablokuje programy s nevhodným obsahem. Programy
lze volit, ale obrazovka je prázdná a zvuk ztlumený.
Chcete-li sledovat zamknutý program, zadejte heslo.
Rodičovský Tato funkce pracuje podle informací získaných od
společnosti zajišťující vysílání. Pokud tedy signál
kontrola
obsahuje nesprávné informace, funkce nefunguje. Brání
dětem ve sledování určitých programů pro dospělé
na základě nastavení limitu klasifikace programů.
Chcete-li sledovat zablokovaný program, zadejte heslo.
Hodnocení se v jednotlivých zemích liší.
Zablokuje zdroje vstupu.
Blokovat
vstup
Blokovat
Program
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Položka
Zámek
kláves
Popis
Uzamkne ovládací tlačítka projektoru.
yy Funkce Zámek kláves zůstane nastavena i v případě výpadku
proudu nebo odpojení napájecího kabelu ze zásuvky.
yy Funkci Zámek kláves je možné nastavit pouze prostřednictvím
dálkového ovladače, nikoli pomocí tlačítek projektoru.
yy I když je položka Zámek kláves zapnuta, projektor lze zapnout
pomocí tlačítek na projektoru.
71
72
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení pro MOŽNOST 1
1
2
3
4
MOŽNOST 1
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
Pomocí tlačítka , , nebo vyberte
možnost MOŽNOST 1 a stiskněte tlačítko OK.
ꔂ Přes ꔉ OK
yyJazyk(Language)
yyZemě
: --
yyNeaktivní podpora
Pomocí tlačítka , , nebo nastavte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK.
- Pro návrat do předchozího menu stiskněte
tlačítko .
yyRežim 3D
yyAutomatické vyhledávání vstupů : Vyp.
yyData Service
: Teletext
yyDivX(R) VOD
yyObnovit výchozí
yyNastavení režimu : Standardní
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
Dostupná nastavení možnost 1 jsou popsána následovně.
Položka
Popis
Jazyk(Language) Nastavení požadovaného jazyka nabídek.
Země
Nastavení země, kde je projektor používán.
Nastavení projektoru se přizpůsobí vysílacímu prostředí vybrané
země.
yy Pokud dojde ke změně nastavení země, může se zobrazit
okno s nastavením funkce Automatické ladění.
yy V zemích, ve kterých není pevná regulace digitálního
vysílání, nemusí některé funkce DTV fungovat v závislosti na
okolnostech digitálního vysílání.
yy Je-li jako nastavení země použito „--“, budou k dispozici
programy zahrnuté ve standardním pozemním digitálním
vysílání, které je dostupné v Evropě, ale některé funkce DTV
nemusí fungovat správně.
Neaktivní
podpora
Pro nedoslýchavé nebo zrakově postižené osoby je k dispozici
zvukový komentář nebo titulky.
yy Nedoslýchaví: Tato funkce slouží nedoslýchavým osobám.
Jestliže je zapnuta tato funkce, ve výchozím nastavení se
zobrazují titulky.
yy Popis zvuku: Tato funkce je určená pro nevidomé a vedle
základní zvukové stopy poskytuje také zvukový popis právě
zobrazované situace. V případě nastavení funkce Popis zvuku
na hodnotu Zap., bude základní zvuková stopa a zvukový
popis zpřístupněn pouze u těch programů, které tento popis
obsahují.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Položka
73
Popis
Režim 3D
Výběr režimu 3D.
Automatické
vyhledávání
vstupů
Automaticky vyhledá a zobrazí typ přijatého vstupního signálu.
Tato funkce je k dispozici pouze u externích vstupů (RGB, HDMI,
AV, a Komponentní).
Data Service
Tato funkce umožňuje uživatelům zvolit mezi MHEG (digitálním
teletextem) a teletextem, pokud jsou oba současně k dispozici.
Pokud je k dispozici pouze jeden z nich, aktivuje se funkce
MHEG nebo Teletext bez ohledu na vámi vybranou možnost.
yy Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích.
DivX(R) VOD
Nastavení týkající funkce DivX.
Obnovit výchozí
Dojde k odstranění veškerých uložených informací a obnovení
továrního nastavení projektoru.
Projektor se vypne a znovu zapne a u veškerých nastavení jsou
obnoveny výchozí hodnoty.
yy Je-li aktivní Rodičovský zámek, zobrazí se vyskakovací okno
a budete požádáni o zadání hesla.
yy Během inicializace projektor nevypínejte.
Nastavení režimu Nastavení režimu Standardní nebo Předvádění v obchodě.
Pokud používáte doma, vyberte možnost Standardní.
Předvádění v obchodě je režim vystavených v prodejnách.
74
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Nastavení pro MOŽNOST 2
1
2
Stiskněte tlačítko SETTINGS.
3
Pomocí tlačítka , , nebo nastavte
požadovanou položku a stiskněte tlačítko OK.
- Pro návrat do předchozího menu stiskněte
tlačítko .
4
MOŽNOST 2
Pomocí tlačítka , , nebo vyberte
možnost MOŽNOST 2 a stiskněte tlačítko OK.
ꔂ Přes ꔉ OK
yy Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení 0
-
+
yy Automatická digitální korekce lichoběžníkového zkreslení : Zap.
yyRežim PJT
: Přední
yyVysoká nadmořská výška : Vyp.
yyPrázdný obraz
: Modrá
yyAutomatické zapnutí
: Vyp.
yyAutomatická diagnóza
Po dokončení stiskněte tlačítko EXIT.
Dostupná nastavení možnost 2 jsou popsána následovně.
Položka
Popis
Digitální korekce Jestliže projektor není nastaven ve správném úhlu k plátnu,
lichoběžníkového upraví funkce Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení
zkreslení
horní a dolní šířku a zabrání tak zkreslení obrazu do tvaru
lichoběžníku.
Automatická
digitální korekce
lichoběžníkového
zkreslení
Funkce Automatická digitální korekce lichoběžníkového
zkreslení zajistí obdélníkový obraz tím, že automaticky upraví
číslo Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení, pokud je
nakloněním projektoru způsobeno lichoběžníkové zkreslení
promítaného obrazu.
Položka
Zap.
Vyp.
Režim PJT
Automatické nastavení čísla Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení.
Ruční nastavení čísla Digitální korekce
lichoběžníkového zkreslení.
Tato funkce obrátí promítaný obraz vzhůru nohama nebo jej
horizontálně převrátí.
yy Pokud projektor promítá na zadní stranu průhledného plátna
(prodává se samostatně), vyberte možnost Zadní.
yy Je-li projektor umístěn na stropě, zvolte možnost Přední
strop.
yy Pokud je možnost Režim PJT nastavena na hodnotu Zadní /
Přední strop, pravolevá orientace zvuku se automaticky
přepne.
ÚPRAVA NASTAVENÍ
Položka
75
Popis
Vysoká
Jestliže je projektor používán ve vyšší nadmořské výšce než
nadmořská výška 1200 metrů, zapněte tuto funkci.
Jinak se projektor může přehřát nebo se může aktivovat jeho
ochranná funkce. Jestliže k tomu dojde, projektor vypněte a po
několika minutách znovu zapněte.
Prázdný obraz
Vybere pozadí pro prázdný obraz.
Automatické
zapnutí
Projektor se automaticky zapne při zasunutí zástrčky adaptéru.
Položka
Zap.
Vyp.
Automatická
diagnóza
Při zasunutí zástrčky napájení (AC/DC) se projektor
automaticky zapne.
Při zasunutí zástrčky napájení (AC/DC) projektor
přejde do pohotovostního režimu.
Řeší potíže s fungováním, které se mohou při používání výrobku
vyskytnout.
76
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
K projektoru lze připojit různá externí zařízení.
Počítač/Notebook
DVD
Video
Digitální zařízení
USB
Herní konzole
Sluchátka
Mobilní telefon
HDMI - strana 77
Komponentní - strana 78
Kompozitní (AV) - strana 78
RGB - strana 80
Zařízení USB - strana 36
Sluchátka - strana 82
Mobilní telefon (MHL/Slimport) - strana 83
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení k přijímači
HD, DVD,
videorekordéru nebo
externím zařízením
Připojte přijímač HD, DVD,
videorekordér nebo externí zařízení
k projektoru a zvolte odpovídající
vstupní režim.
77
Připojení HDMI na DVI
Pomocí kabelu HDMI na DVI
připojte port
projektoru
k výstupnímu port DVI OUT.
Výstup zvuku je nutné zajistit
samostatným zvukovým kabelem.
Stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači zvolte vstupní signál HDMI.
Připojení HDMI
S kabelem HDMI si můžete vychutnat
vysoce kvalitní obraz a zvuk.
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI zařízení. Video výstup
i zvukový výstup probíhají současně.
Stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači zvolte vstupní signál HDMI.
* Není
poskytnuto
DVI OUT
* Volitelné
příslušenství
+'0,
* Volitelné
příslušenství
AUDIO OUT
78
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení AV
Komponentní připojení
Připojte výstupní porty externího
zařízení a porty AV IN projektoru pomocí
kabelu AV. Stisknutím tlačítka INPUT na
dálkovém ovladači zvolte vstupní signál
AV.
Zkontrolujte, zda jsou kabely stejné
barvy správně zapojeny.
Můžete si vychutnat video připojením
komponentního portu externího zařízení
k portu RGB IN projektoru. Stisknutím
tlačítka INPUT na dálkovém ovladači
zvolte vstupní signál Komponentní.
Zkontrolujte, zda jsou kabely stejné
barvy správně zapojeny.
* Volitelné
příslušenství
(Video)
* Příslušenství
ČERVENÁ
BÍLÁ
ŽLUTÉ
ČERVENÁ
BÍLÁ
MODRÉ
ČERVENÁ
MODRÉ
ZELENÁ
ČERVENÁ
ZELENÁ
BÍLÁ
* Není
poskytnuto
(Zvuk)
* Volitelné
příslušenství
(Video)
ČERVENÁ
BÍLÁ
ČERVENÁ
MODRÉ
ZELENÁ
ČERVENÁ
BÍLÁ
/HIW
ČERVENÁ
BÍLÁ
ŽLUTÉ
ŽLUTÉ
9,'(2287
ČERVENÁ
ŽLUTÉ
* Není
poskytnuto
* Příslušenství
(Zvuk)
5LJKW
$8',2287
<
3%
9,'(2287
35
/HIW
5LJKW/HIW
9,'(2287
$8',2287
5LJKW
$8',2287
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení počítače
Projektor podporuje funkci Plug & Play.
Váš počítač automaticky rozpozná
projektor a nevyžaduje instalaci žádného
ovladače.
Připojení HDMI
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI počítače. Video výstup
i zvukový výstup probíhají současně.
Stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači zvolte vstupní signál HDMI.
Připojení HDMI na DVI
Pomocí kabelu HDMI na DVI
připojte port
projektoru
k výstupnímu port DVI OUT.
Výstup zvuku je nutné zajistit
samostatným zvukovým kabelem.
Stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači zvolte vstupní signál HDMI.
* Není
poskytnuto
* Volitelné
příslušenství
* Volitelné
příslušenství
DVI OUT
+'0,
79
AUDIO OUT
80
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení RGB
Propojte výstup počítače a vstupní port
videa (PC) projektoru pomocí kabelu
RGB.
Výstup zvuku je nutné zajistit
propojením samostatným volitelným
zvukovým kabelem.
Stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači zvolte vstupní signál RGB.
* Volitelné
příslušenství
* Volitelné
příslušenství
* Příslušenství
ČERVENÁ
BÍLÁ
ŽLUTÉ
* Volitelné
příslušenství
ČERVENÁ
BÍLÁ
* Není
poskytnuto
5*%287 3&
$8',2287
5*%287 3&
$8',2287
Zvukový kabel lze propojit bez ohledu na
směr, jak je vidět na obrázku výše.
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení notebooku
Projektor můžete připojit k notebooku
a využívat různé funkce.
Připojení HDMI
Pomocí kabelu HDMI připojte port
projektoru k výstupnímu
portu HDMI notebooku. Video výstup
i zvukový výstup probíhají současně.
Stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači zvolte vstupní signál HDMI.
V tabulce níže jsou uvedeny příklady
přepínání výstupu. Další informace
naleznete v oddílu Externí výstup,
Připojení k externímu monitoru, nebo
podobných oddílech návodu k obsluze
k vašemu počítači.
Značka
Přepnutí výstupu
NEC
Fn + F3
Panasonic
Fn + F3
Toshiba
Fn + F5
IBM
Fn + F7
Sony
Fn + F7
Fujitsu
Fn + F10
LG
Fn + F7
Samsung
Fn + F4
Macintosh Upravte kontrolní panel
tak, abyste po spuštění
umožnili zrcadlení.
* Volitelné
příslušenství
+'0,
81
82
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
Připojení ke
sluchátkům
Zvuk můžete poslouchat prostřednictvím
sluchátek.
* Není poskytnuto
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ
83
Použití funkce zrcadlení mobilního telefonu
Připojení MHL/Slimport
Chcete-li k projektoru připojit telefon a přenášet do projektoru jeho obraz a zvuk,
potřebujete adaptér HDMI.
Adaptéry HDMI jsou různého typu podle modelu konkrétního telefonu. Pořiďte si tedy
odpovídající adaptér MHL nebo Slimport.
(Informace o tom, zda je vaše zařízení certifikované pro technologii MHL/Slimport,
vám sdělí výrobce zařízení.)
* Volitelné
příslušenství
POZNÁMKA
, uvidíte obrazovku mobilního
yy Když připojíte mobilní telefon k portu
telefonu prostřednictvím projektoru.
- Toto se vztahuje pouze na mobilní telefony s podporou MHL/Slimport.
- U některých aplikací můžete používat dálkový ovladač.
yy Odpojte kabel MHL/Slimport od projektoru v následujících situacích:
- Funkce MHL/Slimport je deaktivována.
- Vaše mobilní zařízení je plně nabité v pohotovostním režimu.
84
ÚDRŽBA
ÚDRŽBA
Pro udržení optimálního stavu projektoru
je třeba jej čistit.
Čištění
Čištění objektivu
Jestliže je povrch objektivu zaprášený
nebo znečištěný, musíte jej vyčistit.
K vyčištění objektivu použijte vzduchový
sprej nebo čisticí hadřík.
K odstranění prachu nebo skvrn použijte
vzduchový sprej nebo naneste malé
množství čisticího prostředku na vatu
nebo měkký hadřík a objektiv jemně
otřete.
Mějte na paměti, že pokud je výrobek
nastříkán přímo na objektiv, může do něj
tekutina vniknout.
Čištění povrchu
projektoru
Chcete-li vyčistit povrch projektoru,
odpojte nejprve napájecí kabel.
K odstranění prachu nebo skvrn
a vyleštění objektivu použijte pouze
suchý hadřík bez žmolků.
Nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla
nebo jiné chemikálie, které mohou
povrch poškodit.
TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELY
Rozlišení (pixely)
Poměr stran
Velikost panelu (mm)
Projekční vzdálenost
(velikost videa)
Poměr horní projekce
Funkční rozsah
dálkového ovladače
Vstup videa
Adaptér AC-DC
Audio výstup
Televizní systém
Programové pokrytí
Impedance externí
antény
Výška (mm)
Šířka (mm)
Tloušťka (mm)
Hmotnost ( )
Zařízení USB
Napájení
Provozní
prostředí
PW800 (PW800-EU)
1280 (horizontální) × 800 (vertikální)
16:10 (vodorovně:svisle)
11,623
0,80 m až 3,25 m (63,5 cm až 254,0 cm)
100 %
6m
NTSC M / PAL-B, D, G, H, I / PAL M / PAL N / PAL 60 /
SECAM
19,0 V
, 3,42 A
(Vstup adaptéru 100-240 V, 50/60 Hz)
1W+1W
DTV- DVB-T/T2 /
Analogový – PAL-B/G, D/K, I, SECAM-L, D/K
VHF: E2 až E12, UHF: E21 až E69
75 Ω
50 (bez podstavce), 53 (včetně podstavce)
139
139
620
5 V, 0,5 A (Max.)
AC 100 až 240 V, 50 Hz/60 Hz
Teplota
Provozní
Skladovací
Relativní vlhkost
Provozní
Skladovací
0 °C až 40 °C
-20 °C až 60 °C
0 % až 80 %
0 % až 85 %
* Používejte pouze napájecí zdroje uvedené v pokynech pro uživatele.
* Obsah v tomto návodu se může za účelem zlepšení funkcí výrobku změnit bez
předchozího upozornění.
85
86
TECHNICKÉ ÚDAJE
Podporovaný režim
Podporovaný režim
RGB-PC/HDMI(PC)
HDMI/DVI-DTV
Rozlišení
Horizontální Vertikální
frekvence frekvence
(kHz)
(Hz)
640 × 350
31,468
70,09
720 x 400
31,469
70,08
640 × 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,31
1024 x 768
48,363
97,551
60,00
120
1152 x 864
54,348
60,053
1280 x 800
49,68
60
1360 × 768
47,712
60,015
1280 x 1024
63,981
60,02
1400 x 1050
65,317
59,979
1680 x 1050
65,3
60
yy Jestliže je vstupní signál projektoru
neplatný, nebude na plátně řádně
zobrazen nebo bude zobrazena
zpráva jako Není signál nebo
Nesprávný Formát.
yy Výrobek podporuje typ DDC1/2B
jako funkci Plug & Play (automatické
rozpoznání monitoru počítače).
yy Podporované typy signálu počítačové
synchronizace: synchronizace
samostatného typu.
yy V režimu PC doporučujeme pro
nejlepší kvalitu obrazu 1280 x 800.
Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
480p
31,47
31,47
31,50
60
59,94
60
576p
31,25
50
720p
45,00
44,96
37,5
60,00
59,94
50
1080i
33,75
33,72
28,125
60,00
59,94
50
1080p
67,500
67,432
27,000
26,97
33,75
33,71
56,25
60
59,939
24,000
23,976
30,000
29,97
50
yy Nejlepší kvality obrazu dosáhnete při
rozlišení 1280 x 720 (720p).
Informace k připojení
komponentního portu
Komponentní
signál
480i / 576i
o
480p / 576p
o
720p / 1080i
o
1080p
o
(Pouze 50 Hz / 60 Hz)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Oznámení o softwaru open source
Chcete-li získat zdrojový kód na
základě licence GPL, LGPL, MPL a
dalších licencí k softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem, který tento výrobek
obsahuje, navštivte webový server
http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout
všechny zmiňované licenční podmínky,
vyloučení záruky a upozornění na
autorská práva.
Společnost LG Electronics poskytuje
uživatelům otevřený zdrojový kód na
disku CD-ROM za poplatek pokrývající
náklady na distribuci (např. cenu média,
poplatky za manipulaci a dopravu), po
vyžádání e-mailem zaslaným adresu
opensource@lge.com.
Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let
od data zakoupení výrobku.
87
Modelové a sériové číslo projektoru je umístěno na zadní nebo boční straně projektoru.
Poznamenejte si je níže pro případ potřeby
servisu.
MODEL
SÉRIOVÉ ČÍSLO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising