LG | 32LV765H | User manual | LG 32LV765H Instrukcja obsługi

LG 32LV765H Instrukcja obsługi
LED TV
LV76**
LV66**
12
14
16
LU66**
UV66**
AAA
20
a
X2
X2
X2
c
X6
(M4 X L20)
32LV76**
32LU66**
b
X8
(M4 X L20)
43/49/55LV76**
43/49LV66**
43/49/55UV66**
43/49LU66**
: Depending on model /
/ В зависимост от модела / Závisí na modelu / Selon le modèle / Abhängig vom Modell / Ανάλογα με το μοντέλο
/ Típusfüggő / In base al modello / Zależnie od modelu / Dependendo do modelo / În funcţie de model / В зависимости от модели / U zavisnosti od
modela / Ovisno o modelu / Odvisno od modela / En función del modelo / Modele bağlı olarak değişkenlik gösterebilir / Залежно від моделі
www.lg.com
1
2
3-A
a
c
a
b
4-A
32LV76**, 32LU66**
4-B
43/49/55LV76**,
43/49LV66**,
43/49/55UV66**,
43/49LU66**
32LV76**, 32LU66**
5
+
3-B
b
43/49/55LV76**,
43/49LV66**,
43/49/55UV66**,
43/49LU66**
a
+
b
ANTENNA/
CABLE IN
HDMI IN
HDMI IN/ARC
USB IN
H/P OUT
CLOCK
Satellite IN
PCMCIA CARD SLOT
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
AV IN
VIDEO
L/MONO AUDIO R
COMPONENT IN
AUDIO
VIDEO
HDMI-DVI IN
AV IN
AUDIO OUT
HDMI IN
DVI OUT
1
2
3
4
0
1
A
2
E
D
B
F
A
B
C
G
C
D
E
F
F
G
32LV761H-ZA
32LV761H-ZD
32LV765H-ZA
739
495
241
441
84
6.05
4.85
43LV761H-ZA
43LV761H-ZD
43LV765H-ZA
974
625
303
571
79.4
12.45
9.2
49LV761H-ZA
49LV765H-ZA
1107
702
303
645
79.4
14.55
11.3
55LV761H-ZA
1241
770
303
720
63.0
19.5
16.3
0
1
2
A
B
C
D
E
F
F
G
32LU661H-ZA
739
495
241
441
84
6.05
4.85
43LV661H-ZA
43UV661H-ZB
43LU661H-ZA
977
630
303
575
80.8
11.2
8.0
49LV661H-ZA
49UV661H-ZB
49LU661H-ZA
1110
705
303
650
81.1
14.5
11.3
55UV661H-ZB
1249
783
303
730
83.4
17.4
14.2
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zasady bezpieczeństwa i
informacje dodatkowe
TELEWIZOR LED*
* W telewizorze LED firmy LG zastosowano ekran LCD z
podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego
wykorzystania.
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostrzeżenie! Instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa
POLSKI
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM,
NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ
CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW,
KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Symbol stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o
występującym wewnątrz obudowy urządzenia
niezaizolowanym „niebezpiecznym napięciu”, które jest na tyle
wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Symbol informuje użytkownika o ważnych instrukcjach
dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania)
urządzenia zawartych w dołączonej dokumentacji.
OSTRZEŻENIE : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W
MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM
LUB WILGOCIĄ.
ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA,
ŚWIECE I INNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIA NALEŻY
ZAWSZE TRZYMAĆ Z DALA OD URZĄDZENIA.
•• Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w następujących
typach miejsc:
-- Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych
-- Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka
-- W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia
wytwarzające ciepło
-- W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie
urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów;
-- Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru
-- W pobliżu pojemników z wodą, np. wazonów
Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem
prądem, awarią lub zniekształceniem produktu.
•• Nie należy umieszczać produktu w miejscu, w którym może być
narażony na kontakt z pyłem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować zagrożenie pożarowe.
•• Wtyczka przewodu zasilającego jest urządzeniem odłączającym
produkt od sieci. Wtyczka musi być łatwo dostępna.
2
•• Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Jeśli
styki są mokre lub pokryte kurzem, należy je dokładnie wysuszyć
lub wytrzeć z nich kurz. Nadmierna wilgoć może doprowadzić do
śmiertelnego porażenia prądem.
•• Przewód zasilający musi być podłączony do gniazdka ze stykiem
ochronnym. (Nie dotyczy urządzeń niewymagających stosowania
styku ochronnego). Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi
śmiertelnym porażeniem prądem lub wystąpieniem innych
obrażeń.
•• Przewód zasilający należy dokładnie podłączyć do gniazda i
urządzenia ponieważ niedokładne włożenie wtyczki przewodu
zasilającego grozi pożarem.
•• Należy dopilnować, by przewód zasilający nie stykał się z gorącymi
przedmiotami, np. grzejnikami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
•• Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów lub samego urządzenia na
przewodach zasilających. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
•• Należy zagiąć doprowadzony do budynku z zewnątrz przewód
antenowy, aby uniemożliwić spływanie do środka wody
deszczowej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może
spowodować uszkodzenie przez wodę wnętrza urządzenia lub
porażenie elektryczne.
•• Podczas montażu telewizora na ścianie należy uważać, aby
przewód zasilający i przewody sygnałowe nie znajdowały się z
tyłu telewizora poniważ może to spowodować pożar lub porażenie
prądem.
•• Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń elektrycznych do jednego
gniazdka sieciowego z wieloma wejściami. Niezastosowanie się
do tego zalecenia może spowodować przegrzanie gniazdka, a w
konsekwencji pożar.
•• Produktu nie wolno upuścić ani przewrócić podczas podłączania
urządzeń zewnętrznych. Może to spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie produktu.
•• Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Materiał
chroniący przed wilgocią jest szkodliwy w przypadku spożycia.
W razie przypadkowego spożycia należy wymusić wymioty i
udać się do najbliższego szpitala. Opakowania winylowe mogą
spowodować zagrożenie uduszenia. Należy przechowywać je w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
•• Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób
bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający jego
przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez dziecko.
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może
przewrócić się i spowodować poważne obrażenia.
•• Po wyjęciu zużytych baterii z urządzenia należy uważać, aby nie
zostały one zjedzone przez dzieci. W przypadku zjedzenia baterii
należy natychmiast udać się do lekarza.
•• Nie wolno wkładać przedmiotów z metalu ani przewodzących prąd
(np. metalowych prętów, sztućców, śrubokrętów) w końcówkę
przewodu zasilającego, gdy wtyczka znajduje się w gniazdku
sieciowym. Poza tym nie należy dotykać wtyczki tuż po jej wyjęciu
z gniazdka sieciowego. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi
śmiertelnym porażeniem prądem.
•• Należy stosować wyłącznie zasilacz sieciowy i przewód zasilający
zatwierdzony przez firmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie
tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem, awarią lub
zniekształceniem produktu.
•• Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani przewodu
zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
•• Z zasilaczem należy obchodzić się ostrożnie, aby nie narażać go na
wstrząsy. Wstrząs może spowodować uszkodzenie urządzenia.
•• Należy upewnić się, czy przewód zasilający jest prawidłowo
podłączony do gniazdka zasilania telewizora.
•• Produkt należy ustawić w miejscu, w którym nie występują
zakłócenia spowodowane falami radiowymi.
•• Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca między anteną
zewnętrzną a liniami zasilania, aby zapobiec ich zetknięciu w razie
upadku anteny. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
•• Urządzenia nie wolno instalować w miejscach, z których mógłby
spaść, takich jak niestabilne półki lub powierzchnie pochyłe. Należy
unikać także miejsc, gdzie występują drgania lub podtrzymanie
całości produktu jest niemożliwe. W przeciwnym razie produkt
może spaść lub przewrócić się, co grozi obrażeniami ciała lub
uszkodzeniem urządzenia.
•• W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie należy
zabezpieczyć go przed ryzykiem przewrócenia się. W przeciwnym
wypadku produkt może przewrócić się i spowodować obrażenia.
(Zależnie od modelu)
•• W przypadku montażu produktu na ścianie należy przykręcić
uchwyt montażowy zgodny ze standardem VESA (opcjonalny) do
tyłu obudowy. W trakcie instalacji urządzenia za pomocą uchwytu
ściennego (opcjonalnego) należy je dokładnie przymocować, aby
nie spadło.
•• Korzystać można jedynie z wyposażenia dodatkowego i akcesoriów
zalecanych przez producenta.
•• Podczas instalacji anteny należy skorzystać z pomocy
wykwalifikowanego personelu serwisowego. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować zagrożenie pożarowe lub ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
•• Zalecamy oglądanie telewizji z zachowaniem odległości od ekranu
co najmniej 2–7 razy większej niż długość przekątnej ekranu.
Oglądanie telewizji przez zbyt długi czas może spowodować
problemy z ostrością widzenia.
•• Należy używać baterii tylko określonego typu. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować uszkodzenie pilota zdalnego
sterowania.
•• Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi. Nieprzestrzeganie
tego zalecenia może spowodować przegrzanie się baterii i wyciek
elektrolitu.
•• Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokiej temperatury.
Chroń przed wystawieniem jej na bezpośrednie działanie światła
słonecznego, umieszczeniem w pobliżu otwartego kominka lub
grzejnika elektrycznego.
POLSKI
•• W pobliżu produktu nie wolno przechowywać żadnych
łatwopalnych substancji. Istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru
spowodowanego lekkomyślnym przechowywaniem łatwopalnych
substancji.
•• Nie wolno wrzucać do wnętrza produktu metalowych
przedmiotów, takich jak monety, spinki do włosów, pręty lub
druty, a także łatwopalnych przedmiotów, takich jak papier czy
zapałki. Należy zwrócić szczególną uwagę, by zapobiec takiemu
postępowaniu dzieci. Takie postępowanie grozi porażeniem
prądem, pożarem lub uszkodzeniem ciała. W przypadku wrzucenia
jakiegokolwiek przedmiotu do wnętrza produktu należy odłączyć
przewód zasilający i skontaktować się z centrum obsługi.
•• Nie należy spryskiwać produktu wodą ani przecierać go
łatwopalnymi substancjami (np. rozcieńczalnikiem lub benzenem).
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem lub
porażeniem prądem.
•• Należy unikać uderzania produktu lub upuszczania innych
obiektów na produkt oraz obijania ekranu. Niezastosowanie się do
tego zalecenia grozi uszkodzeniem ciała i uszkodzeniem produktu.
•• Nie wolno dotykać produktu ani anteny podczas wyładowań
atmosferycznych i burzy. Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi śmiertelnym porażeniem prądem.
•• Nie wolno dotykać gniazdka w przypadku ulatniania się gazu.
W takim przypadku należy najpierw otworzyć okna w celu
wywietrzenia pomieszczenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia
może spowodować powstanie iskier, a w konsekwencji pożar lub
poparzenie.
•• Nie należy samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani
modyfikować urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi pożarem lub porażeniem prądem. W celu kontroli, kalibracji
lub naprawy urządzenia należy skontaktować się z serwisem.
•• W przypadku wystąpienia którejkolwiek z opisanych niżej
sytuacji należy natychmiast odłączyć produkt i skontaktować się z
najbliższym centrum serwisowym.
-- Produkt jest uszkodzony
-- Do wnętrza produktu dostały się jakieś przedmioty
-- Produkt wydzielał dym lub dziwny zapach
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
•• Jeśli urządzenie ma nie być przez dłuższy czas używane, należy
odłączyć przewód zasilający produktu. Osadzający się kurz może
spowodować pożar, a przepalenie izolacji może spowodować
nieszczelność przewodów elektrycznych, porażenie prądem lub
pożar.
•• Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wilgocią, zarówno
z kapiącą lub rozlaną wodą jak i nie wolno stawiać na nim
jakichkolwiek przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
•• Produktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie narażony
na działanie tłuszczów lub mgły olejowej. ponieważ może to
spowodować uszkodzenie produktu i jego upadek.
•• Jeśli do produktu (np. do zasilacza sieciowego, przewodu
zasilającego lub telewizora) przedostaną się woda lub inne
substancje, należy odłączyć kabel zasilający i natychmiast
skontaktować się z centrum serwisowym. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może skutkować pożarem lub porażeniem prądem
elektrycznym.
3
POLSKI
•• Promienie słoneczne lub silne światło innego rodzaju mogą
zakłócać sygnał pilota zdalnego sterowania. W takim przypadku
należy zmniejszyć poziom jasności w pomieszczeniu.
•• W przypadku podłączania urządzeń zewnętrznych, takich jak
konsole do gier wideo, należy dopilnować, aby długość przewodów
była wystarczająca. W przeciwnym razie produkt może spaść, co
grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.
•• Nie wolno włączać/wyłączać urządzenia przez włożenie wtyczki
do gniazdka lub wyciągnięcie jej. (Nie wolno używać wtyczki jako
włącznika). Może to spowodować awarię produktu lub porażenie
prądem.
•• Prosimy przestrzegać poniższych instrukcji instalacji, aby zapobiec
przegrzaniu się produktu.
-- Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna być większa
niż 10 cm.
-- Produktu nie należy instalować w miejscu pozbawionym
wentylacji (np. na półce biblioteczki lub w szafce).
-- Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
-- Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego (np. obrusem lub
firaną).
Mogłoby to spowodować pożar.
•• W przypadku długiego oglądania telewizji należy unikać dotykania
otworów wentylacyjnych telewizora, ponieważ mogą one się silnie
nagrzewać. Nie wpływa to na prawidłowe działanie i jakość pracy
produktu.
•• Należy regularnie sprawdzać przewód urządzenia i jeśli widoczne
są uszkodzenia lub przepalone miejsca, należy odłączyć przewód
i przerwać korzystanie z urządzenia aż do momentu, gdy zużyty
element zostanie wymieniony przez autoryzowany punkt
serwisowy na odpowiedni nowy przewód.
•• Nie wolno dopuścić do gromadzenia się kurzu na wtyczce lub
gniazdku. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować
zagrożenie pożarowe.
•• Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed fizycznymi
przeciążeniami i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem,
zagięciem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami i
podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę na wtyczki,
gniazdka oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.
•• Nie należy mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi
przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, pilnikiem, ołówkiem
lub długopisem, oraz należy unikać zadrapania panelu.
•• Należy unikać dotykania ekranu lub naciskania go palcami przez
dłuższy czas. Może to spowodować tymczasowe zniekształcenie
obrazu na ekranie.
4
•• Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego,
wyłączenie urządzenia za pomocą wyłącznika nie spowoduje
odłączenia go od źródła zasilania.
•• Aby odłączyć przewód, należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją.
Rozłączenie przewodów wewnątrz przewodu zasilającego może
spowodować pożar.
•• W przypadku przenoszenia produktu należy najpierw wyłączyć
zasilanie. Następnie należy odłączyć przewody zasilające,
antenowe i inne przewody podłączeniowe. Uszkodzenie telewizora
lub przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie
prądem.
•• Czynności związane z przenoszeniem i rozpakowywaniem
produktu powinny wykonywać dwie osoby, ponieważ jest on ciężki.
Niestosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała.
•• Czynności serwisowe powinny być wykonywane przez
wykwalifikowany personel. Są one konieczne, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. poprzez uszkodzenie
wtyczki lub przewodu zasilającego, oblanie cieczą, upuszczenie
jakiegoś przedmiotu do wnętrza urządzenia lub wystawienie
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, a także w przypadku
gdy produkt nie działa prawidłowo lub został upuszczony.
•• W pobliżu telewizora nie wolno używać produktów elektrycznych o
wysokim napięciu (takich jak elektryczna łapka na komary). Może
to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
•• Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu i jego części
należy odłączyć go od źródła zasilania i następnie produkt należy
przetrzeć miękką szmatką. Używanie nadmiernej siły może
spowodować porysowanie lub odbarwienie powierzchni. Nie
wolno spryskiwać panelu wodą ani czyścić go wilgotną ściereczką.
W żadnym wypadku nie wolno używać środków czyszczących do
szyb, odświeżaczy powietrza, środków owadobójczych, smarów,
wosków (samochodowych lub przemysłowych), substancji
ściernych, rozpuszczalników, benzenu, alkoholu itp., ponieważ
grozi to uszkodzeniem produktu i jego panelu. Nieprzestrzeganie
tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem
produktu (zniekształceniem, korozją lub pęknięciem).
Przygotowanie
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
POLSKI
•• Po pierwszym uruchomieniu telewizora od jego dostarczenia
z fabryki inicjalizacja urządzenia może potrwać kilka minut.
(Zależnie od modelu)
•• Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
•• Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od
przedstawionego w tej instrukcji.
•• Dostępne menu i opcje mogą być różne w zależności od używanego
źródła sygnału wejściowego i modelu produktu.
•• W przyszłości funkcjonalność tego telewizora może zostać
rozszerzona o nowe funkcje.
•• Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności
od modelu.
•• W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu
i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
•• W celu zapewnienia wygody połączeń przewody HDMI i urządzenia
USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10 mm i
szerokości mniejszej niż 18 mm. Jeśli przewód lub karta pamięci
USB nie pasują do portu USB w telewizorze, użyj przewodu
przedłużającego, który obsługuje standard USB .
•• Jak korzystać z rdzenia ferrytowego (Tylko 24/28LV76**)
-- Zastosuj rdzeń ferrytowy na przewodzie zasilającym lub
przejściówce Component w celu zmniejszenia zakłóceń
elektromagnetycznych. Owiń przewód zasilający jeden raz wokół
rdzenia ferrytowego.
(Tylko 24LV76**)
[Od strony ściany]
[Od strony telewizora]
20 cm (+ / -2 cm)
[Podłączenie do urządzenia
zewnętrznego]
[Od strony telewizora]
(Tylko 28LV76**)
[Od strony ściany]
[Od strony telewizora]
20 cm (+ / -2 cm)
* B<
= 18 mm
•• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.
•• W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może
wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
(Zalecane typy przewodu HDMI)
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM (3 m lub mniej)
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet (3 m
lub mniej)
5
POLSKI
•• Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas
eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego
żadnych niezatwierdzonych akcesoriów.
•• Jakiekolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane
stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są
objęte gwarancją.
•• W trakcie przymocowywania podstawy do telewizora
— telewizor powinien być położony ekranem w dół na
miękkiej lub płaskiej powierzchni, aby zmniejszyć ryzyko
jego zarysowania. (Zależnie od modelu)
•• Wkręty powinny być poprawnie włożone i wystarczająco
mocno dokręcone. (jeśli nie zostaną dokręcone
wystarczająco mocno, telewizor może przechylać się do
przodu po zamontowaniu.) Wkrętów nie należy dokręcać
zbyt mocno, aby ich nie uszkodzić. Uszkodzenie wkrętów
może uniemożliwić ich odpowiednie zamocowanie.
•• Należy wyżąć nadmierną ilość wody lub środka
czyszczącego ze szmatki.
•• Nie należy rozpylać wody ani środków czyszczących
bezpośrednio na ekran telewizora.
•• Na suchą szmatkę należy rozpylić wodę lub środek
czyszczący w ilości odpowiedniej do przetarcia ekranu.
•• Podczas czyszczenia urządzenia należy uważać, aby
żaden płyn ani przedmiot nie dostał się do przerwy
między górną, lewą lub prawą stroną panelu a
prowadnicą. (Zależnie od modelu)
Elementy do nabycia
osobno
Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie
lub modyfikacji w celu poprawy jakości. W celu nabycia tych akcesoriów
należy skontaktować się z punktem zakupu urządzenia. Wymienione
urządzenia współpracują jedynie z niektórymi modelami. Nazwa i
wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji produktu lub na
skutek rozmaitych decyzji producenta.
(Zależnie od modelu)
AN-MR650H
Pilot zdalnego sterowania Magic
(Nie dotyczy LV640*)
AN-MR650A
Pilot zdalnego sterowania Magic
(Tylko LV640*)
6
LEC-005
Zegar LED
Podnoszenie i przenoszenie
telewizora
Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora
należy przeczytać poniższe informacje, które pomogą uniknąć jego
porysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport
niezależnie od modelu i rozmiarów.
•• Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.
•• Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłączyć
przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
•• Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby
zapobiec uszkodzeniom.
•• Telewizor należy chwycić mocno u góry i u dołu ramy. Nie wolno go
trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
•• Duży telewizor powinny przenosić przynajmniej 2 osoby.
•• Niosąc telewizor, należy go trzymać w sposób pokazany na
poniższej ilustracji.
•• Podczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami i
nadmiernymi drganiami.
•• Podczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji
pionowej – nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub
w prawo.
•• Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej
zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
•• Podczas korzystania z telewizora należy uważać, aby nie uszkodzić
wystających przycisków.
•• Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to
doprowadzić do jego uszkodzenia.
•• Podczas przenoszenia telewizora nie trzymaj za uchwyty
do przewodów. Uchwyty mogą pęknąć, a telewizor
spaść, powodując obrażenia ciała u osób znajdujących
się w pobliżu i uszkodzenie samego telewizora.
Korzystanie z przycisku
Podstawowe funkcje
<Typ A/B>
(Zależnie od modelu)
Włączanie (Naciśnij)
Wyłączanie1 (Naciśnij i
przytrzymaj)
<Typ A>
Regulacja głośności
POLSKI
Za pomocą tego przycisku można w łatwy sposób sterować funkcjami
telewizora.
Przełączanie programów
<Typ C>
Włączanie (Naciśnij)
Wyłączanie1 (Naciśnij i przytrzymaj)
Sterowanie menu (Naciśnij2)
Wybór menu (Naciśnij i przytrzymaj3)
lub
<Typ B>
1 Spowoduje to zamknięcie wszystkich aktualnie otwartych aplikacji.
2 Aby poruszać się po menu, naciśnij krótko przycisk, gdy telewizor
jest włączony.
3 Z funkcji można korzystać po przejściu do sterowania menu.
Dostosowywanie ustawień menu
(Zależnie od modelu)
Jeśli telewizor jest włączony, naciśnij przycisk jeden raz. Za pomocą
tego przycisku można dostosować elementy menu.
Wyłączanie zasilania.
Dostęp do menu ustawień.
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
telewizji.
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
<Typ C>
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
Regulacja głośności.
7
Montaż na płaskiej
powierzchni
POLSKI
(Zależnie od modelu)
1 Podnieś telewizor i ustaw go na płaskiej powierzchni w pozycji
pionowej.
• Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstęp od ściany w celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
Mocowanie telewizora do blatu
(W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.)
Telewizor należy przymocować do blatu w taki sposób, aby nie było
możliwe przesunięcie odbiornika do przodu lub do tyłu, co mogłoby
skutkować obrażeniami ciała u osób znajdujących się w pobliżu lub
uszkodzeniem odbiornika.
<Typ A>
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4 wkręty
(Niedołączone do zestawu)
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
•• Telewizora nie wolno umieszczać w pobliżu źródeł
ciepła ani na nich, ponieważ grozi to pożarem lub
uszkodzeniem telewizora.
•• Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie
należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary.
(Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
Podstawa
Blat
•• Wkręt : M5 x L (*L = grubość blatu + 8–10 mm)
np. grubość blatu: 15 mm, wkręt: M5 x L25
<Typ B>
2 Śruby do mocowania podstawy,
2 Podkładki do mocowania podstawy,
2 Nakrętki do mocowania podstawy
(W zestawie z produktem)
Podstawa
Blat
8
Dostosowywanie kąta ustawienia
telewizor
(W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.)
(W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.)
•• Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Złącze systemu zabezpieczającego Kensington znajduje się z
tyłu obudowy telewizora. Więcej informacji na temat montażu
zabezpieczenia i korzystania z niego można znaleźć w dołączonej do
niego instrukcji obsługi albo na stronie http://www.kensington.com. Za
pomocą kabla systemu zabezpieczającego Kensington połącz telewizor
z powierzchnią, na której stoi.
W celu dostosowania kąta ustawienia telewizora należy obrócić go o
maksymalnie 20 stopni w lewo lub w prawo.
20˚
POLSKI
Korzystanie z systemu
zabezpieczającego Kensington
20˚
•• Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany
w sposób bezpieczny dla dzieci, a w szczególności
uniemożliwiający jego przewrócenie, bądź próby
wspinania się na niego przez dziecko.
- Istnieje ryzyko przytrzaśnięcia palców. W przypadku
zbyt dużego nachylenia produkt może przewrócić się,
powodując uszkodzenie lub obrażenia ciała.
Mocowanie telewizora do ściany
(W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.)
1 Włóż i dokręć śruby oczkowe lub uchwyty i śruby z tyłu telewizora.
• Jeśli w miejscach, gdzie mają się znaleźć śruby oczkowe, są już
wkręcone inne śruby, wykręć je.
2 Przymocuj uchwyty ścienne do ściany za pomocą śrub. Położenie
uchwytów ściennych powinno odpowiadać pozycji śrub oczkowych
wkręconych z tyłu telewizora.
3 Połącz śruby oczkowe z uchwytami ściennymi za pomocą napiętej,
odpowiednio wytrzymałej linki. Linka powinna biec równolegle do
podłogi.
•• Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany
w sposób bezpieczny dla dzieci, a w szczególności
uniemożliwiający jego przewrócenie, bądź próby
wspinania się na niego przez dziecko.
•• Do zamontowania telewizora należy użyć stolika lub półki
wystarczająco dużych i mocnych, aby pomieścić urządzenie i
wytrzymać jego ciężar.
•• Śruby, uchwyty oraz linka nie są dołączone do telewizora. W
sprawie zakupu dodatkowych akcesoriów prosimy skontaktować
się z lokalnymi punktami sprzedaży.
Montaż na ścianie
Uważnie przymocuj opcjonalny uchwyt ścienny do tyłu telewizora
oraz do mocnej ściany prostopadłej do podłogi. Jeśli chcesz zawiesić
telewizor na słabszych ścianach lub innych elementach, skonsultuj się
z wykwalifikowanym technikiem. Firma LG zaleca przeprowadzenie
montażu urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego instalatora.
Zalecamy korzystanie z uchwytu ściennego firmy LG. Uchwyt ścienny
firmy LG pozwala na łatwe ustawianie pozycji telewizora wraz z
podłączonymi przewodami. W przypadku korzystania z uchwytu
ściennego producenta innego niż firma LG należy wybrać uchwyt
zapewniający odpowiednie zamocowanie urządzenia do ściany z
wystarczającą ilością miejsca umożliwiającą podłączenie urządzeń
zewnętrznych. Zaleca się podłączenie wszystkich kabli przed
zamocowaniem uchwytu do ściany.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Wolno używać wyłącznie ściennego uchwytu montażowego i wkrętów
spełniających wymagania standardu VESA. W tabeli poniżej podano
standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
9
Elementy do nabycia osobno (Uchwyt
ścienny)
POLSKI
Model
43UV76**
43UV66**
32/43LV76**
43LV66**
32/43LV641*
43LV640*
32/43LU66**
49/55UV76**
49/55UV66**
49/55LV76**
49LV66**
49/55LV640*
VESA (A x B) (mm)
200 x 200
300 x 300
Typ wkrętu
M6
M6
Liczba wkrętów
4
4
Uchwyt ścienny
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Model
24LV76**
28LV76**
VESA (A x B) (mm)
75 x 75
100 x 100
Typ wkrętu
M4 X L10
M4 X L10
Liczba wkrętów
4
4
Uchwyt ścienny
LSW140B
LSW140B
Model
65UV76**
49LU66**
VESA (A x B) (mm)
300 x 300
300 x 300
Typ wkrętu
M6
M6
Liczba wkrętów
4
4
Uchwyt ścienny
LSW350B
OLW480B
MSW240
A
B
•• Przed montażem telewizora na uchwycie ściennym
należy zdemontować podstawę, wykonując instrukcje
dotyczące jej montażu w odwrotnej kolejności.
10
•• Podczas instalacji uchwytu ściennego zaleca się zabezpieczenie
otworu podstawy taśmą, aby zapobiec przedostawaniu się do
środka kurzu i owadów. (Zależnie od modelu)
Otwór podstawy
•• Długość wkrętu od zewnętrznej powierzchni tylnej obudowy nie
powinna przekraczać 8 mm. (Tylko 24/28LV76**)
Podkładka do montażu ściennego
Obudowa tylna
Podkładka do montażu ściennego
Obudowa tylna
Typ wkrętu
: M4 x L10
Maks. 8 mm
Podłączanie urządzeń
(informacje)
•• Sposób podłączania urządzenia zewnętrznego może się różnić w
zależności od modelu.
•• Urządzenia zewnętrzne można podłączać do dowolnego
odpowiedniego gniazda w telewizorze.
•• Informacje na temat obsługi urządzenia zewnętrznego można
znaleźć w jego instrukcji obsługi.
•• Konsolę do gier należy podłączyć do telewizora za pomocą
przewodu dołączonego do konsoli.
•• W trybie PC mogą pojawiać się zakłócenia przy niektórych
rozdzielczościach, pionowych wzorach lub ustawieniach kontrastu
i jasności. Należy wówczas spróbować ustawić dla trybu PC inną
rozdzielczość, zmienić częstotliwość odświeżania obrazu lub
wyregulować w menu OBRAZ jasność i kontrast, aż obraz stanie
się czysty.
•• W trybie PC niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie działać
poprawnie w zależności od karty graficznej.
•• W przypadku odtwarzania w komputerze materiałów w jakości
ULTRA HD obraz lub dźwięk mogą być sporadycznie zakłócane w
zależności od wydajności komputera. (Zależnie od modelu)
•• Do podłączenia się do przewodowej sieci LAN zalecamy użycie
kabla CAT 7.
Telewizor należy podłączyć do ściennego gniazdka antenowego za
pomocą przewodu antenowego RF (75 Ω).
•• Aby korzystać z więcej niż dwóch odbiorników telewizyjnych,
należy użyć rozdzielacza sygnału antenowego.
•• Jeżeli jakość obrazu jest niska, należy zainstalować odpowiedni
wzmacniacz sygnału w celu jej poprawienia.
•• Jeżeli jakość obrazu jest niska podczas korzystania z anteny, spróbuj
dostosować kierunek ustawienia anteny.
•• Przewód antenowy i konwerter nie są dostarczane w zestawie.
•• Obsługa dźwięku telewizji cyfrowej: MPEG, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, HE-AAC
•• W przypadku lokalizacji, która znajduje się poza zasięgiem
transmisji ULTRA HD, telewizor nie może odbierać bezpośredniej
transmisji ULTRA HD. (Zależnie od modelu)
POLSKI
Do telewizora można podłączać różne urządzenia. Funkcja przełączania
trybów sygnału wejściowego pozwala wybrać konkretne urządzenie
zewnętrzne, które będzie używane w danym momencie. Więcej
informacji o podłączaniu urządzeń zewnętrznych można znaleźć w ich
instrukcjach obsługi.
Telewizor współpracuje między innymi z następującymi urządzeniami
zewnętrznymi: odbiorniki sygnału HD, odtwarzacze DVD, magnetowidy,
systemy audio, urządzenia pamięci masowej USB, komputery, konsole
do gier.
Podłączanie anteny
Podłączanie anteny satelitarnej
(Tylko odbiorniki telewizji satelitarnej)
Telewizor należy podłączyć do anteny satelitarnej, umieszczając
przewód RF anteny satelitarnej (75 Ω) w gnieździe anteny satelitarnej
telewizora.
Podłączanie moduł CI
(Zależnie od modelu)
Umożliwia oglądanie programów kodowanych (płatnych) w trybie
telewizji cyfrowej.
•• Dopilnuj, aby moduł CI był prawidłowo umieszczony w gnieździe
karty PCMCIA. Nieprawidłowe umieszczenie modułu może być
przyczyną uszkodzenia telewizora i gniazda karty PCMCIA.
•• Jeśli telewizor nie odtwarza obrazu ani dźwięku w przypadku
podłączenia modułu CI+CAM, należy skontaktować się z
operatorem usługi transmisji naziemnej/kablowej/satelitarnej.
Podłączanie urządzeń USB
Niektóre koncentratory USB mogą nie być obsługiwane. Jeżeli
urządzenie USB podłączone za pomocą koncentratora USB nie zostanie
wykryte, należy je podłączyć do portu USB telewizora.
•• W przypadku podłączania kamery internetowej należy użyć
portu USB 1. Port USB 2 może nie obsługiwać niektórych kamer
internetowych. (Zależnie od modelu)
11
Podłączanie głośnika
Metoda sterowania głośnością używana w gnieździe
(Zależnie od modelu)
(Zależnie od modelu)
•• Parametry przewodów
POLSKI
Każdy styk przesyłający
sygnał w górę/w dół jest
wzmacniany do 3,3 V przez
moduł GPIO jednostki
centralnej.
EXTERNAL
SPEAKER OUT
lub
STEREO
(8 )
GND / W górę / W dół
VOLUME
CONTROL
Port sterowania sygnałem wyjściowym
wysyłanym do głośnika
W GÓRĘ
+
-
W DÓŁ
GND
PRAWY
LEWY
GND
: Zależnie od modelu
•• Należy korzystać wyłącznie z 3-biegunowych wtyków
jack stereo 3,5 mm.
•• Nie wolno podłączać słuchawek do wejścia
przeznaczonego do podłączania głośnika
zewnętrznego.
12
Jednostka centralna
wykrywa przejście od
napięcia 3,3 V
do poziomu GND i na
tej podstawie ustawia
głośność.
Podłączanie innych urządzeń
Podłączanie do sieci przewodowej
Podłącz urządzenie zewnętrzne do telewizora. Aby uzyskać jak
najlepszą jakość obrazu i dźwięku, podłącz urządzenie zewnętrzne
do telewizora, używając przewodu HDMI. Zestaw nie zawiera
dodatkowego przewodu.
(Zależnie od modelu)
Ten odbiornik TV umożliwia podłączenie do serwera Pro:Centric za
pomocą portu LAN. Po wykonaniu fizycznego podłączenia odbiornik TV
wymaga skonfigurowania komunikacji sieciowej.
Połącz port LAN modemu lub routera serwera Pro:Centric z portem LAN
odbiornika TV.
2
••
POLSKI
Konfiguracja sieci
/
Ogólne HDMI ULTRA HD
Deep Colour
-- Wł. : obsługa formatu 4K — 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Wył. : obsługa formatu 4K — 50/60 Hz 8 bitów (4:2:0)
Jeśli urządzenie podłączone do portu Wejście obsługuje również
ULTRA HD Deep Colour, obraz może być wyraźniejszy. Jednak jeśli
urządzenie nie obsługuje tej opcji, może nie działać prawidłowo.
W takim przypadku podłącz urządzenie do innego portu HDMI lub
zmień ustawienia HDMI ULTRA HD Deep Colour odbiornika TV
na Wył..
(Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach, które
obsługują standard ULTRA HD Deep Colour.)
1
Modem szerokopasmowy
Modem szerokopasmowy
Serwer Pro:Centric
Router
Modem szerokopasmowy
Serwer Pro:Centric
1 Połącz port LAN modemu lub routera z portem LAN odbiornika TV.
2 Połącz port LAN komputera z portem AUX LAN telewizora.
(Zależnie od modelu)
•• Nie podłączaj do portu LAN kabla telefonicznego.
•• Z uwagi na zróżnicowane warianty połączeń należy
postępować zgodnie z zaleceniami określonymi przez
usługodawcę internetowego lub telekomunikacyjnego.
13
Pilot zdalnego sterowania
POLSKI
(Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od
modelu lub regionu.)
Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na
pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i
użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.
W celu włożenia baterii otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie
(1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami i na etykiecie w komorze
baterii, a następnie zamknij pokrywę komory baterii. W celu wyjęcia
baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w
odwrotnej kolejności.
Upewnij się, iż pilot jest skierowany w stronę czujnika zdalnego
sterowania w telewizorze.
(Zależnie od modelu)
1
14
(ZASILANIE) Włączanie i wyłączanie telewizora.
Dostosowanie jasności ekranu w celu
zmniejszenia zużycia energii.
1
/
Powiększenie wybranego
obszaru umożliwia oglądanie go w trybie pełnoekranowym. (Nie
dotyczy 24/28LV761*)
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Wybór funkcji radia, telewizji analogowej lub
cyfrowej.
Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr.
Przyciski alfabetyczne Wprowadzanie liter.
Dostęp do listy zapisanych programów.
(Spacja) Wstawienie spacji za pomocą klawiatury ekranowej.
Powrót do poprzednio oglądanego programu.
Regulacja głośności.
Dostęp do menu głównego.
Wyświetla dotychczasową historię.
Wyciszenie wszystkich dźwięków.
-- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku daje dostęp do menu
Dostępność.
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
Przejście do poprzedniego lub następnego ekranu.
Wyświetlanie przewodnika po programach.
Wyświetlanie i wyłączanie interaktywnego menu
hotelowego.
Wyświetlanie informacji o aktualnym programie i
ustawieniach ekranu.
Przyciski nawigacji (w górę/w dół/w lewo/w prawo)
Przewijanie pozycji menu i ustawień.
Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
Dostęp do menu szybkich ustawień.
(Wstecz) Powrót do poprzedniego poziomu menu.
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
telewizji.
,
,
,
Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych
menu.
Przyciski teletekstu (
/
) Te przyciski służą do
obsługi teletekstu.
Wyświetlanie napisów w trybie cyfrowym zgodnie z
preferencjami.
Przyciski sterowania (
) Sterowanie treściami
multimedialnymi.
Ta funkcja nie jest obsługiwana.
/ Umożliwia wybór pozycji dostępnych w menu telewizji
MHP.
/ Funkcja opisu dźwiękiem zostanie włączona.
/ Ustawianie funkcji alarmu.
(Zależnie od modelu)
POLSKI
(ZASILANIE) Włączanie i wyłączanie telewizora.
Wybór funkcji radia, telewizji analogowej lub
cyfrowej.
Wyświetlanie napisów w trybie cyfrowym zgodnie z
preferencjami.
Nieaktywny.
Zmiana proporcji obrazu.
(WEJŚCIE) Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr.
Przyciski alfabetyczne Wprowadzanie liter.
Dostęp do zapisanych kanałów i listy programów.
(Spacja) Wstawienie spacji za pomocą klawiatury ekranowej.
Powrót do poprzednio oglądanego programu.
Regulacja głośności.
Wyświetla dotychczasową historię.
Wyświetlanie przewodnika po programach.
(WYCISZENIE) Wyciszenie wszystkich dźwięków.
-- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku daje dostęp do menu
Dostępność.
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
Przejście do poprzedniego lub następnego ekranu.
Przyciski teletekstu (
) Te przyciski służą do obsługi
teletekstu.
Wyświetlanie informacji o aktualnym programie i
ustawieniach ekranu.
(Szybkie ustawienia) Dostęp do menu szybkich ustawień.
(MENU GŁÓWNE) Dostęp do menu głównego.
-- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje wyświetlenie
dotychczasowej historii.
Przyciski nawigacji (w górę/w dół/w lewo/w prawo)
Przewijanie pozycji menu i ustawień.
Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
Powrót do poprzedniego poziomu menu.
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
telewizji.
Funkcja HDMI-CEC umożliwia dostęp do urządzeń
audio-wideo podłączonych za pomocą przewodu HDMI, otwieranie
menu funkcji SIMPLINK. Otwieranie menu funkcji SIMPLINK.
Funkcja opisu dźwiękiem zostanie włączona.
Przyciski sterowania (
) Sterowanie treściami
multimedialnymi.
,
,
,
Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych
menu.
15
Rozwiązywanie problemów
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej
informacji o licencjach zamieszczono na stronie www.lg.com.
Wersję oprogramowania można zaktualizować w celu poprawy
działania produktu.
Do obowiązków klienta należy dopilnowanie zgodności urządzenia z
oprogramowaniem firmy LGE. W razie potrzeby należy skonsultować
się z firmą LGE i zgodnie z otrzymanymi wskazówkami wczytać nową
wersję oprogramowania.
Nie można sterować telewizorem przy użyciu pilota zdalnego
sterowania.
POLSKI
Licencje
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy
Dolby Laboratories.
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS
or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of
DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
(Zależnie od modelu)
Informacja dotycząca
oprogramowania open
source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL,
LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu
otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji
(jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na
adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego
produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
16
•• Sprawdź czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu i spróbuj
ponownie.
•• Sprawdź, czy między urządzeniem a pilotem nie ma przeszkód
blokujących przesyłanie sygnału.
•• Sprawdź, czy baterie są sprawne. i czy są poprawnie włożone (
do , do ).
Nie widać obrazu i nie słychać dźwięku.
•• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
•• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka
elektrycznego.
•• Sprawdź działanie gniazdka sieciowego, podłączając do niego inne
urządzenia.
Telewizor nieoczekiwanie się wyłącza.
•• Sprawdź ustawienia zasilania. Być może nastąpiła przerwa w
zasilaniu.
•• Sprawdź w ustawieniach opcji Timery, czy nie włączono funkcji
•• Automatyczne wyłączenie (Zależnie od modelu) / Drzemka /
Wyłącz zasilanie timerem.
•• Jeśli włączony telewizor nie odbiera żadnego sygnału przez 15
minut, zostaje automatycznie wyłączony.
Podczas podłączania do komputera (RGB/HDMI/DVI) wyświetlany jest
komunikat Brak sygnału lub Niepoprawny format.
•• Wyłącz i włącz telewizor za pomocą pilota.
•• Odłącz i ponownie podłącz przewód RGB/HDMI.
•• Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest włączony.
Nieprawidłowy obraz
Dźwięki
•• Odgłos trzaskania: odgłos trzaskania występujący podczas
oglądania lub wyłączania telewizora jest wynikiem termicznego
kurczenia się plastiku w związku z temperaturą i wilgotnością.
Ten odgłos jest typowy dla produktów wymagających deformacji
termicznej.
•• Szumienie obwodu elektrycznego/bzyczenie panelu: cichy dźwięk
wytwarzany przez szybkie przełączanie obwodu, który dostarcza
duże ilości prądu potrzebne do zasilania urządzenia. Występowanie
i skala zjawiska różnią się w zależności od produktu. Ten dźwięk nie
wpływa na jakość i niezawodność działania produktu.
Informacje o pobieraniu
oprogramowania
(Tylko LV640*)
POLSKI
•• Jeśli urządzenie jest zimne, podczas włączania może wystąpić
niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie
świadczy o nieprawidłowym działaniu.
•• Ten panel to zaawansowany produkt zawierający miliony pikseli.
Na panelu mogą być widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe punkty
(czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkości 1 ppm. Nie oznaczają
one uszkodzenia ani nie wpływają na jakość i niezawodność
działania produktu. To zjawisko występuje również w produktach
innych firm i nie może być podstawą do wymiany produktu lub
zwrotu pieniędzy.
•• Jasność i kolor panelu mogą wydawać się różne w zależności od
pozycji oglądającego (kąta oglądania).
Zjawisko to ma związek z charakterystyką panelu. Nie ma ono
związku z jakością produktu i nie jest usterką.
•• Wyświetlanie przez długi czas nieruchomego obrazu może
powodować pojawienie się na ekranie pozostałości nieruchomego
obrazu. Dlatego należy unikać wyświetlania przez dłuższy czas
nieruchomego obrazu na ekranie telewizora.
•• Oprogramowanie i instrukcja obsługi SuperSign
-- Odwiedź stronę LG Electronics (http://partner.lge.com) i pobierz
najnowsze oprogramowanie dla swojego modelu.
Dane techniczne
Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych
•• Z uwagi na to, że kanały pasma mogą różnić się w zależności od
kraju, użytkownik nie może zmienić bądź regulować częstotliwości
pracy. Produkt został skonfigurowany zgodnie z tabelą
częstotliwości dla danego regionu.
•• Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się
do niego na odległość mniejszą niż 20 cm.
Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych (LGSBWAC72)
Karta sieciowa wi-fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa (maks.)
2400 – 2483,5 MHz
5150 – 5725 MHz
5725 – 5850 MHz (Poza
terytorium Unii Europejskiej)
14 dBm
16,5 dBm
11,5 dBm
Bluetooth
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa (maks.)
2400 – 2483,5 MHz
8,5 dBm
* Standard “IEEE 802.11ac” nie jest dostępny we wszystkich krajach.
17
Moduł CI (dł. × wys. × szer.)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Temperatura w miejscu eksploatacji
POLSKI
Środowisko
Od 0 °C do 40 °C
Wilgotność w miejscu eksploatacji
Poniżej 80 %
Temperatura w miejscu przechowywania
Od -20 °C do 60 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania
Poniżej 85 %
(w zależności od kraju)
System telewizji
DVB-S/S2
Zasięg kanału
(pasmo)
Maksymalna liczba
zapisanych programów
Impedancja anteny
zewnętrznej
18
950 – 2150 MHz
Telewizja cyfrowa
Telewizja analogowa
DVB-T
DVB-T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C
DVB-T/T2
46 – 890 MHz
VHF III : 174 – 230 MHz
UHF IV : 470 – 606 MHz
UHF V : 606 – 862 MHz
S pasmo II : 230 – 300 MHz
S pasmo III : 300 – 470 MHz
6000
2000
75 Ω
46 – 862 MHz
Obsługa trybu HDMI/DVI-DTV
Rozdzielczość
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 10801
3840 x 21601
4096 x 21601
1 Tylko UV76**, UV66**
Częstotliwość
Pionowa (Hz)
31,46
31,50
31,47
31,50
31,25
44,96
45,00
37,50
28,12
33,72
33,75
26,97
27,00
33,71
33,75
56,25
67,43
67,50
135
134,86
112,5
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,865
135
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,865
135
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
50,00
59,94
60,00
23,97
24,00
29,97
30,00
50,00
59,94
60,00
120
119,88
100
23,98
24,00
25,00
29,97
30,00
50,00
59,94
60,00
23,98
24,00
25,00
29,97
30,00
50,00
59,94
60,00
•• Brak obsługi audio PC.
•• W trybie PC należy korzystać z portu wejściowego HDMI IN 1
(Zależnie od modelu)
Rozdzielczość
Częstotliwość
Pozioma (kHz)
Częstotliwość
Pionowa (Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1024 x 768
48,36
60,00
1152 x 864
54,34
60,05
1360 x 768
47,71
60,01
1280 x 1024
63,98
60,02
1920 x 1080
67,5
60,00
1920 x 10801
135
120
3840 x 21601
54
56,25
67,5
24,00
25,00
30,00
4096 x 21601
53,95
54
23,97
24
POLSKI
640 x 480
Częstotliwość
Pozioma (kHz)
Obsługa trybu HDMI/DVI-PC
1 Tylko UV76**, UV66**
Obsługa w trybach RGB-PC
(Tylko LV640*)
Rozdzielczość
Częstotliwość
Pozioma (kHz)
Częstotliwość
Pionowa (Hz)
720 x 400
31,468
70,80
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,317
1024 x 768
48,363
60,00
1280 x 720
44,772
59,855
1600 x 900
60,00
60,00
1280 x 1024
63,981
60,02
1680 x 1050
65,29
59,954
1920 x 1080
67,50
60,00
19
Informacje o podłączaniu do portu
Component
Porty Component telewizora
POLSKI
Porty wyjściowe wideo w odtwarzaczu
DVD
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Format dźwięku
Format
plików
.mp3
Pozycia
Informacje
Szybkość
transmisji bitów
Od 32 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
od 16 kHz do 48 kHz
Obsługa
MPEG1, MPEG2
Kanały
mono, stereo
Szybkość
transmisji bitów
-
Częstotliwość
próbkowania
od 8 kHz do 96 kHz
Sygnał
Component
480i / 576i
O
480p / 576p
O
720p / 1080i
O
Obsługa
PCM
O
Kanały
mono, stereo
Szybkość
transmisji bitów
Od 64 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
od 8 kHz do 48 kHz
1080p
.wav
Format zdjęć
.ogg
Format
plików
.jpeg, .jpg,
.jpe
Format
JPEG
Rozdzielczość
Obsługa
Vorbis
Minimalny : 64 (szer.) x 64 (wys.)
Maksymalny (Typ normalny):
15360 (szer.) x 8640 (wys.)
Maksymalny (Progresywny):
1920 (szer.) x 1440 (wys.)
Kanały
mono, stereo
Szybkość
transmisji bitów
Od 128 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
od 8 kHz do 48 kHz
.png
PNG
Minimalny: 64 (szer.) x 64 (wys.)
Maksymalnie: 5760 (szer.) x 5760 (wys.)
.bmp
BMP
Minimalny: 64 (szer.) x 64 (wys.)
Maksymalnie: 1920 (szer.) x 1080 (wys.)
.wma
.flac
Obsługa
WMA
Kanały
do 6 kanałów
Szybkość
transmisji bitów
-
Częstotliwość
próbkowania
od 8 kHz do 96 kHz
Obsługa
FLAC
Kanały
mono, stereo
•• Liczba obsługiwanych programów może być różna w zależności od
częstotliwości próbkowania.
20
Kodek wideo
Rozszerzenie
Film
VC-1 Advanced Profile (bez WMVA), VC-1
profile Simple i Main
Audio
WMA Standard (WMA v1/WMA bez
mowy)
Film
Xvid (oprócz 3-warp point GMC), H.264/
AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.avi
.mp4
.m4v
.mov
.3gp
.3g2
Film
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Audio
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
MPEG-1 Layer III (MP3)
Film
H.264/AVC, MPEG-4
Audio
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Film
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8,
VP9, HEVC
Audio
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1
Layer III (MP3)
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.mpg
.mpeg
.dat
.vob
.rm1
.rmvb1
.mkv2
.mp42
.ts2
Film
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM
Film
MPEG-1, MPEG-2
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3)
Film
MPEG-1, MPEG-2
Audio
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II,
DVD-LPCM
Film
RV30, RV40
Audio
Realaudio6(cook), AAC LC, HE-AAC
Film
H.264/AVC, HEVC
Audio
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
POLSKI
.asf
.wmv
Kodek
1 w zależności od kraju
2 Tylko UV76**, UV66**
21
INSTRUKCJA OBSŁUGI
RS-232C
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego
wykorzystania.
www.lg.com
KODY STEROWANIA PODCZERWIENIĄ
•• W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.
POLSKI
Kod
(Szesnastkowy)
08
Funkcja
(ZASILANIE)
C4
C5
95
0B
DC
32
10-19
2F
02
03
79
99
09
E0
E1
4D
7C
5F
43
2
(ŹRÓDŁO
SYGNAŁU)
Uwaga
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
(Włączanie/wyłączanie
zasilania)
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przyciski
numeryczne 0–9 Przycisk pilota zdalnego
Przyciski
sterowania
alfabetyczne
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
(WYCISZENIE)
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
(MENU
sterowania
GŁÓWNE)
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
(USTAWIENIA)
sterowania
Kod
(Szesnastkowy)
Funkcja
3F
40
41
07
06
44
28
(WSTECZ)
5B
7E
7B
72
71
(CZERWONY)
(ZIELONY)
B1
B0
BA
8F
8E
63
ŻÓŁTY
61
NIEBIESKI
Uwaga
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
•• Monitor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Po podłączeniu wtyku wejściowego RS-232C do portu szeregowego
zewnętrznego urządzenia sterującego (np. komputera PC lub systemu
sterowania urządzeniami audio-wideo) można zdalnie sterować
funkcjami produktu.
Port szeregowy urządzenia sterującego należy podłączyć do złącza
RS-232C na tylnym panelu produktu.
•• Przewody RS-232C nie są dostarczane w zestawie.
USB IN
(Zależne od modelu)
•• Przewód z wtykiem telefonicznym i wtykiem RS-232C wymagany
do
(TV)
(PC)
nawiązania połączenia między komputerem i monitor informacyjny
(zgodny ze specyfikacją w instrukcji) należy nabyć osobno.
* (PC)
W przypadku innych modeli należy podłączyć urządzenie(TV)
do portu
USB.
* Interfejs połączeniowy może różnić się od
dostępnego w monitor
1
3
informacyjny.
(TV)
(PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
4
2
1
3
(Komputer)
(PC)
4
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(MONITOR
INFORMACYJNY)
(TV)
Rodzaj złącza: D-Sub, męskie, 9-stykowe
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1
5
6
(*Do nabycia osobno)
Nr
Nazwa styku
2
3,5 V
RXD (Odbiór danych)
3
TXD (Nadawanie danych)
4
Wyjście sygnału podczerwieni z monitor informacyjny
5
GND
6
Niepodłączony
7
Niepodłączony (5 V dostępne w niektórych modelach)
8
Niepodłączony
9
Niepodłączony (12 V dostępne w niektórych modelach)
1
(Zależne od modelu)
9
3
POLSKI
Podłączanie za pomocą złącza RS-232C
Typ gniazda telefonu
SERVICE ONLY
KONFIGURACJA ZEWNĘTRZNEGO
URZĄDZENIA STERUJĄCEGO
Konfiguracje przewodu RS-232C
Wykaz poleceń
(Zależne od modelu)
Konfiguracja 7-stykowa
(Standardowy przewód RS-232C)
POLSKI
KOMPUTER
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
MONITOR
INFORMACYJNY
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
Polecenie Polecenie
Dane
1
2
(Szesnastkowe)
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Konfiguracja 3-stykowa
(Przewód niestandardowy)
KOMPUTER
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
Parametry komunikacji
•• Szybkość transmisji: 9600 b/s (UART)
•• Długość danych: 8 bitów
•• Parzystość: Brak
•• Bity stopu: 1 bitów
•• Kod komunikacji: ASCII
•• Wymaga zastosowania przewodu krosowego.
4
MONITOR
INFORMACYJNY
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
RTS
CTS
1 Zasilanie
k
a
00 do 01
2 [Proporcje ekranu]
k
c
(Patrz str. 5)
3 Wygaszenie ekranu
k
d
(Patrz str. 6)
4 Wyciszenie
dźwięku
k
e
00 do 01
5 Regulacja głośności
k
f
00 do 64
6 [Kontrast]
k
g
00 do 64
7 [Jasność]
k
h
00 do 64
8 [Kolor]
k
i
00 do 64
00 do 64
9 [Odcień]
k
j
10 [Ostrość]
k
k
00 do 32
11 Wybór OSD
k
l
00 do 01
12 Blokada pilota
zdalnego
sterowania
k
m
00 do 01
13 [Balans]
k
t
00 do 64
14 [Temp. barw]
x
u
00 do 64
15 [Oszczędzanie
energii]
j
q
(Patrz str. 8)
16 [AUTOKONFIGURACJA]
j
u
01
17 [Korektor]
j
v
(Patrz str. 8)
18 Przycisk pilota
m
c
(Patrz str. 8)
19 Steruj funkcją
Podświetlenie
m
g
00 do 64
20 Wybór elementu
Wejście
x
b
(Patrz str. 9)
•• W trakcie operacji przez łącze USB na plikach w formacie DivX lub
EMF polecenia (z wyjątkiem poleceń dotyczących zasilania (ka)
i klawiszy pilota (mc)) nie są wykonywane i są traktowane jako
nieprawidłowe.
Protokół transmisji / odbioru
(Zależne od modelu)
Transmisja
Potwierdzenie poprawności
(Polecenie2)( )([Ustaw ID])( )(OK)(Dane)(x)
* Odbiornik wysyła komunikat w tym formacie po odebraniu
prawidłowych danych. Jeśli w tym czasie jest aktywny tryb odczytu
danych, potwierdzenie informuje też o bieżącym stanie. Jeśli jest
aktywny tryb zapisu danych, kod ten zwraca dane komputera.
Potwierdzenie błędu
(Polecenie2)( )([Ustaw ID])( )(NG)(Dane)(x)
* Urządzenie wysyła komunikat w tym formacie w sytuacji, gdy
odbierze błędne dane (np. dotyczące nieobsługiwanej funkcji) albo
wystąpi błąd komunikacji.
Dane 00: Nieprawidłowy kod
►Włączanie
►
i wyłączanie urządzenia.
Transmisja
(k)(a)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
POLSKI
(Polecenie1)(Polecenie2)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
(Polecenie1): Pierwsze polecenie sterujące monitor informacyjny. (j,
k, m lub x)
(Polecenie2): Drugie polecenie sterujące monitor informacyjny.
([Ustaw ID]) : W menu opcji można przypisać urządzeniu
niepowtarzalny identyfikator pozwalający na jego wybór. Zakres
wartości wynosi od 1 do 99. Wprowadzenie wartości 0 spowoduje,
że polecenia sterujące będą wysyłane do każdego podłączonego
urządzenia. Wartość identyfikatora urządzenia jest wyświetlana w
menu Ustaw ID w postaci liczby dziesiętnej (od 1 do 99), a w protokole
transmisji/odbioru w postaci liczby szesnastkowej (od 0 x 0 do 0 x 63).
(Dane) : Przesłanie danych polecenia. Przesłanie danych „FF” umożliwia
odczyt stanu polecenia.
(Powrót karetki) : Znak powrotu karetki
Kod ASCII: „0 x 0D”
( ) : Kod ASCII „spacja (0 x 20)”
1 Zasilanie (Polecenie: k a)
Dane 00: [Wył.]
Dane 01: [Wł.]
Potwierdzenie
(a)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
►Wyświetlanie
►
stanu zasilania.
Transmisja
(k)(a)( )([Ustaw ID])( )(FF)(Cr)
Potwierdzenie
(a)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Podobnie, jeśli inne funkcje przesyłają dane „0 x FF” w tym formacie,
dane zwrotne potwierdzenia informują o statusie danej funkcji.
* Gdy monitor informacyjny jest włączony, na ekranie może być
wyświetlane potwierdzenie stanu „OK”, komunikaty o błędach lub
inne komunikaty.
2 [Proporcje ekranu] (Polecenie: k c) (rozmiar obrazu głównego)
►Dostosowanie
►
formatu obrazu. (Format obrazu głównego). (Format
obrazu głównego). Format obrazu można dostosować także za
pomocą ustawień obrazu.
Transmisja
(k)(c)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane 01: [4:3] (Normalny format - Skanuj wył.)
Dane 02: [16:9] (Panoramiczny - Skanuj wył.)
Dane 06: [Oryginalny] (Skanuj wył.)
Dane 09: [Skanuj]
Potwierdzenie
(c)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
* W przypadku sygnału wejściowego z komputera (PC) można ustawić
jedynie format 16:9 lub 4:3.
5
3 Wygaszenie ekranu (Polecenie: k d)
6 [Kontrast] (Polecenie: k g)
►Włączanie
►
i wyłączanie wygaszenia ekranu.
►Dostosowanie
►
kontrastu obrazu.
Kontrast można również dostosować w ustawieniach obrazu.
Transmisja
(k)(d)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
POLSKI
Dane 00: Wyłączenie wygaszenia ekranu (włączenie obrazu) /
Wyłączenie wygaszenia obrazu wideo
Dane 01: Włączenie wygaszenia ekranu (wyłączenie obrazu)
Dane 10: Włączenie wygaszenia obrazu wideo
Potwierdzenie
Transmisja
(k)(g)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Min : 00 do Maks. : 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(g)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
(d)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Jeśli wygaszony zostanie tylko obraz wideo, na ekranie monitor
informacyjny będzie wyświetlane menu ekranowe (OSD). W
przypadku włączenia wygaszenia ekranu menu ekranowe nie będzie
wyświetlane.
4 Wyciszenie dźwięku (Polecenie: k e)
►Włącza
►
i wyłącza wyciszenie dźwięku.
Dźwięk można również wyciszyć przy użyciu przycisku wyciszenia
na pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
(k)(e)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Włączenie wyciszenia (wyłączenie dźwięku)
Dane 01: Wyłączenie wyciszenia (włączenie dźwięku)
Potwierdzenie
(e)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
7 [Jasność] (Polecenie: k h)
►Dostosowanie
►
jasności ekranu.
Jasność można również dostosować w ustawieniach obrazu.
Transmisja
(k)(h)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Min : 00 do Maks. : 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(h)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
8 [Kolor] (Polecenie: k i)
►Umożliwia
►
dostosowanie koloru obrazu na ekranie.
Kolor można również dostosować w ustawieniach obrazu.
Transmisja
(k)(i)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
5 Regulacja głośności (Polecenie: k f)
►Dostosowanie
►
poziomu głośności.
Głośność można również dostosować przy użyciu przycisków
regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
(k)(f)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Min.: 00 do Maks. : 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(f)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
6
Dane Min.: 00 do Maks. : 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(i)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
9 [Odcień] (Polecenie: k j)
12 Blokada pilota zdalnego sterowania (Polecenie: k m)
►Dostosowanie
►
odcienia obrazu.
Odcień można również dostosować w ustawieniach obrazu.
►Umożliwia
►
zablokowanie elementów sterowania na panelu
przednim i pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
Transmisja
(k)(m)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Czerwony: 00 do zielony : 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Dane 00: [Wył.]
Dane 01: [Wł.]
Potwierdzenie
Potwierdzenie
(j)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
10 [Ostrość] (Polecenie: k k)
►Dostosowanie
►
ostrości obrazu.
Ostrość można również dostosować w ustawieniach obrazu.
Transmisja
(k)(k)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Min.: 00 do Maks. : 32
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(k)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
11 Wybór OSD (Polecenie: k l)
►Zdalne
►
włączanie i wyłączanie menu ekranowego.
Transmisja
(k)(l)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
Dane 01: [Wł.]
Potwierdzenie
(l)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
POLSKI
(k)(j)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
(m)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Tego trybu należy używać, jeśli nie zamierza się korzystać z pilota.
Włączenie/wyłączenie urządzenia powoduje usunięcie blokady
przycisków sterujących.
* Przy włączonej blokadzie przycisków w trybie gotowości naciśnięcie
przycisku zasilania na pilocie i monitor informacyjny nie spowoduje
włączenia monitor informacyjny.
13 [Balans] (Polecenie: k t)
►Dostosowanie
►
balansu.
Balans głośników można również dostosować w ustawieniach
dźwięku.
Transmisja
(k)(t)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Lewy: 00 do Prawy: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(t)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
14 [Temp. barw] (Polecenie: x u)
►Umożliwia
►
dostosowanie temperatury barw. Temperaturę barw
można również dostosować w ustawieniach obrazu.
Transmisja
(x)(u)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Ciepły: 00 do zimny:64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(u)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
7
15 [Oszczędzanie energii] (Polecenie: j q)
17 [Korektor] (Polecenie: j v)
►Zmniejszanie
►
zużycia energii przez monitor informacyjny. Funkcję
oszczędzania energii można również dostosować w ustawieniach
obrazu.
►Umożliwia
►
dostosowanie ustawień korektora.
POLSKI
Transmisja
(j)(q)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Funkcja Tryb
oszczędny
7 6 5 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opis
3
2
1
0
0
0
0
0
[Wył.]
0
0
0
1
[Minimalna]
0
0
1
0
[Średni]
0
0
1
1
[Maksymalne]
LSB
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1 [Wyłącz ekran]
0
1
0
0
7 6 5
Pozioma
4 3 2 1 0
Krok
0 0 0
Pasmo 1
0 0 0 0 0
0 (dziesiętny)
0 0 1
Pasmo 2
0 0 0 0 1
1 (dziesiętny)
0 1 0
Pasmo 3
... ... ... ... ...
...
0 1 1
Pasmo 4
1 0 0 1 1
19 (dziesiętny)
1 0 0
Pasmo 5
1 0 1 0 0
20 (dziesiętny)
Potwierdzenie
18 Przycisk pilota (Polecenie: m c)
►Przesyłanie
►
kodu przycisku pilota zdalnego sterowania.
[Auto]
Potwierdzenie
(q)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
16 [AUTOKONFIGURACJA] (Polecenie: j u) (tylko modele RGB)
►Automatycznie
►
dostosowuje pozycję obrazu i minimalizuje drgania
obrazu. Działa tylko w trybie RGB (PC).
Transmisja
(j)(u)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane 01: Włączenie funkcji
Potwierdzenie
(u)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
0
Dane
Pozioma
(v)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
►Opcja
►
[Auto] jest dostępna w monitor informacyjny obsługujących
technologię inteligentnego sensora.
8
(j)(v)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
MSB
Poziom
Niski
pobór
energii
Niski
pobór
energii
Niski
pobór
energii
Niski
pobór
energii
Niski
pobór
energii
Niski
pobór
energii
Transmisja
Transmisja
(m)(c)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane KODY STEROWANIA PODCZERWIENIĄ
Potwierdzenie
(c)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
19 Steruj funkcją Podświetlenie (Polecenie: m g)
►Dostosowanie
►
podświetlenia.
Transmisja
(m)(g)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Min.: 00 do Maks. : 64
Potwierdzenie
(g)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
20 Wybór elementu Wejście (Polecenie: x b) (źródło obrazu
głównego)
* Mapowanie danych rzeczywistych
00 :
Krok 0
►Wybór
►
źródła sygnału wejściowego obrazu głównego.
Transmisja
Krok 10 ([Ustaw ID] 10)
Struktura
F:
10 :
Krok 15 ([Ustaw ID] 15)
Krok 16 ([Ustaw ID] 16)
64 :
Krok 100
6E :
Krok 110
Dane
73 :
74 :
Krok 115
Krok 116
CF:
Krok 199
FE:
FF:
Krok 254
Krok 255
Dane
MSB
0
POLSKI
A:
(x)(b)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
LSB
0
0
0
0
Sygnał zewnętrzny
0
0
0
Numer sygnału
wejściowego
Sygnał zewnętrzny
0
0
0
0
Cyfrowa Monitor
informacyjny naziemna
0
0
0
1
Analogowy
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Component
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Numer sygnału wejściowego
HDMI
Dane
0
0
0
0
Wejście1
0
0
0
1
Wejście2
0
0
1
0
Wejście3
0
0
1
1
Wejście4
Potwierdzenie
(b)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
9
Model i numer seryjny monitor informacyjny
znajdują się na jego tylnym panelu.
W przypadku korzystania z obsługi serwisowej
należy podać sprzedawcy te informacje (znajdują
się one też na etykiecie, na tylnej pokrywie
urządzenia).
MODEL
NUMER SERYJNY
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising