LG | 43UT661H0ZA | User manual | LG 43UT661H0ZA Instrukcja obsługi

LG 43UT661H0ZA Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe
TELEWIZOR LED*
* W telewizorze LED firmy LG zastosowano ekran LCD z podświetleniem LED.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego wykorzystania.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostrzeżenie! Instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa
POLSKI
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE
WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ CZĘŚCI) URZĄDZENIA.
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ
NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE
POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY
PERSONEL.
Symbol stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o
występującym wewnątrz obudowy urządzenia
niezaizolowanym „niebezpiecznym napięciu”, które jest na tyle
wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Symbol informuje użytkownika o ważnych instrukcjach
dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania)
urządzenia zawartych w dołączonej dokumentacji.
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W
MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM
LUB WILGOCIĄ.
•• ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POŻARU I JEGO ROZPRZESTRZENIANIU
SIĘ, TRZYMAĆ ŚWIECZKI I INNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIA Z DALA
OD PRODUKTU.
•• Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w następujących
typach miejsc:
-- Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym.
-- Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka.
-- W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia
wytwarzające ciepło.
-- W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie
urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów.
-- Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru.
-- Produktu nie wolno umieszczać w miejscach, w których mogą
kapać na niego płyny lub w których może zostać zachlapany. Nie
wolno też umieszczać na lub nad nim (na przykład na znajdujących
się nad nim półkach) przedmiotów wypełnionych płynem, takich
jak wazony, kubki itp.
-- Produktu nie wolno umieszczać w pobliżu substancji lub
przedmiotów łatwopalnych, takich jak benzyna bądź świeczki, ani
wystawiać go na bezpośrednie działanie klimatyzatora.
-- Nie wolno instalować produktu w nadmiernie zakurzonych
miejscach.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem,
zapłonem/wybuchem, awarią lub zniekształceniem produktu.
2
•• Wentylacja
-- Telewizor zamontować w dobrze wietrzonym miejscu. Nie wolno
instalować go w osłoniętych miejscach, takich jak regał na książki.
-- Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
-- Gdy produkt jest podłączony do zasilania nie wolno zasłaniać go
ani przykrywać tkaninami bądź innymi materiałami.
•• Uważać, aby nie dotykać otworów wentylacyjnych. W przypadku
oglądania programów telewizyjnych przez dłuższy czas otwory
wentylacyjne mogą ulec nagrzaniu.
•• Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed fizycznymi
przeciążeniami i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem,
zagięciem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami i
podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę na wtyczki, gniazda
ścienne oraz miejsce, w którym kabel łączy się z urządzeniem.
•• Nie wolno przenosić ani przesuwać telewizora, gdy kabel zasilający
jest podłączony.
•• Nie wolno korzystać z produktu, jeśli kabel jest uszkodzony lub
nieprawidłowo podłączony.
•• Podczas odłączania kabla zasilającego chwycić i pociągnąć za
wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel zasilający w celu odłączenia go
od telewizora.
•• Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda
prądu zmiennego, gdyż może to skutkować pożarem lub porażeniem
prądem elektrycznym.
•• Odłączanie urządzenia od głównego źródła zasilania
-- Wtyczka kabla zasilającego pełni funkcję urządzenia odłączającego.
Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej, musi być łatwo dostępna.
•• Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób
bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający jego
przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez dziecko.
W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może
przewrócić się i spowodować poważne obrażenia.
•• Uziemienie anteny zewnętrznej (może różnić się zależnie od
kraju):
-- Jeśli zainstalowana jest antena zewnętrzna, należy stosować
poniższe środki ostrożności.
Zespołu anteny zewnętrznej nie wolno umieszczać w pobliżu
napowietrznych linii zasilających lub obwodów oświetlenia
elektrycznego bądź zasilania ani w miejscach, gdzie może wejść
w kontakt z liniami zasilającymi albo obwodami tego typu, gdyż
może to skutkować śmiercią bądź odniesieniem poważnych
obrażeń.
Upewnić się, że zespół anteny jest uziemiony, co zapewnia ochronę
przed udarami napięciowymi i gromadzeniem się statycznego
ładunku elektrycznego. W artykule 810 Amerykańskiego
Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC)
zawarto informacje na temat prawidłowego uziemienia masztu
antenowego i struktury nośnej, uziemienia przewodu wejściowego
do ogranicznika przepięć anteny, rozmiaru przewodów
uziemiających, lokalizacji ogranicznika przepięć anteny, połączenia
uziomów oraz wymagań dotyczących uziomów.
Uziemienie anteny zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym,
ANSI/NFPA 70
•• Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani przewodu
zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
•• Zachować ostrożność podczas korzystania z zasilacza, aby uniknąć
upuszczenia i uderzeń. Uderzenie może skutkować uszkodzeniem
zasilacza.
•• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie dotykać
telewizora mokrymi rękami. Jeśli bolce wtyczki kabla zasilającego są
mokre lub pokryte kurzem, dokładnie je osuszyć lub wytrzeć z kurzu.
•• Baterie
-- Akcesoria (baterie itp.) przechowywać w bezpiecznym miejscu,
poza zasięgiem dzieci.
-- Nie doprowadzać do zwarcia baterii, nie demontować ich ani nie
doprowadzać do ich przegrzania. Nie pozbywać się baterii poprzez
wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno wystawiać na działanie
wysokiej temperatury.
•• Przenoszenie
-- W przypadku przenoszenia produktu wyłączyć go, odłączyć go od
zasilania i odłączyć od niego wszystkie kable. Do przeniesienia
większych telewizorów mogą być potrzebne co najmniej 2 osoby.
Nie wolno naciskać na przedni panel telewizora ani poddawać
go dużym obciążeniom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może
skutkować uszkodzeniem produktu, wybuchem pożaru lub
odniesieniem obrażeń.
•• Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
•• Nie wolno poddawać produktu wstrząsom w wyniku uderzeń, zrzucać
na niego przedmiotów ani upuszczać niczego na ekran.
•• Nie wolno mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi
przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, ołówkami czy
długopisami, ani zarysowywać go. Powyższe działania mogą
skutkować uszkodzeniem ekranu.
•• Czyszczenie
-- W celu przeprowadzenia czyszczenia odłączyć kabel zasilający
i delikatnie przetrzeć miękką/suchą ściereczką. Nie rozpryskiwać
wody i innych płynów bezpośrednio na telewizorze. Nie wolno
czyścić telewizora za pomocą środków chemicznych, takich jak
środków czyszczących do szyb, odświeżaczy powietrza, środków
owadobójczych, smarów, wosku (do samochodów, do zastosowań
przemysłowych), środków ściernych, rozcieńczalników, benzenu,
alkoholu itp., ponieważ mogą one uszkodzić produkt i/lub
jego panel. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
porażeniem prądem lub uszkodzeniem produktu.
3
POLSKI
•• Uziemienie (Nie dotyczy urządzeń niewymagających uziemienia)
-- Telewizory z trójbolcową wtyczką prądu zmiennego z uziemieniem
należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego z trzema wejściami.
Należy zadbać o podłączenie przewodu uziemionego aby zapobiec
potencjalnemu porażeniu prądem.
•• Nie wolno dotykać niniejszego urządzenia ani anteny podczas burzy
z piorunami. Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
•• Upewnić się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony do
telewizora i gniazda ściennego. W przeciwnym wypadku może
dojść do uszkodzenia wtyczki i gniazda ściennego, a w skrajnych
przypadkach do wybuchu pożaru.
•• Nie umieszczać metalowych ani łatwopalnych przedmiotów
wewnątrz produktu. Jeśli jakiś przedmiot przypadkiem znajdzie się
wewnątrz produktu, odłączyć kabel zasilający i skontaktować się
z działem obsługi klienta.
•• Nie dotykać końcówki kabla, gdy jest on podłączony. Może to
spowodować śmiertelne porażenie prądem.
•• W opisanych poniżej sytuacjach należy natychmiast odłączyć
produkt od zasilania i skontaktować się z lokalnym działem
obsługi klienta.
-- Produkt jest uszkodzony.
-- Przedostanie się wody lub innego płynu do wnętrza produktu (np.
zamoknięcie zasilacza prądu zmiennego, kabla zasilającego lub
telewizora).
-- Wydobywanie się dymu lub zapachu z telewizora.
-- Podczas burzy z piorunami lub w przypadku nieużytkowania przez
dłuższy czas.
Źródło zasilania prądem zmiennym pozostaje podłączone nawet po
wyłączeniu telewizora za pomocą pilota lub przycisku zasilania, jeśli
kable urządzenia nie zostały odłączone.
•• W pobliżu telewizora nie wolno używać urządzeń elektrycznych
wysokiego napięcia (np. elektronicznej pułapki na owady). Może to
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
•• Nie wolno podejmować prób jakiejkolwiek modyfikacji niniejszego
produktu bez otrzymania pisemnego upoważnienia od firmy LG
Electronics. Takie działanie może spowodować pożar lub porażenie
prądem. W celu przeprowadzenia serwisowania lub naprawy
skontaktować się z działem obsługi klienta. Wprowadzanie
modyfikacji bez upoważnienia może unieważnić prawo użytkownika
do korzystania z produktu.
•• Używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zatwierdzonych przez
firmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem,
porażeniem prądem, awarią lub uszkodzeniem produktu.
Przygotowanie
POLSKI
•• Po pierwszym uruchomieniu telewizora od jego dostarczenia z
fabryki inicjalizacja urządzenia może potrwać kilka minut.
•• Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
•• Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od
przedstawionego w tej instrukcji.
•• Dostępne menu i opcje mogą być różne w zależności od używanego
źródła sygnału wejściowego i modelu produktu.
•• W przyszłości funkcjonalność tego telewizora może zostać
rozszerzona o nowe funkcje.
•• Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego znajdującego
się w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu. Niektóre modele
urządzeń nie są wyposażone w przycisk zasilania, dlatego w celu ich
wyłączenia należy odłączyć kabel zasilający.
•• Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności
od modelu.
•• W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu
i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
•• W celu zapewnienia wygody połączeń przewody HDMI i urządzenia
USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10 mm i
szerokości mniejszej niż 18 mm. Jeśli przewód lub karta pamięci
USB nie pasują do portu USB w telewizorze, użyj przewodu
przedłużającego, który obsługuje standard USB .
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.
•• W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może
wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
(Zalecane typy przewodu HDMI)
-- Kabel Ultra High-Speed HDMI®/™ (do 3 m)
•• Jak korzystać z rdzenia ferrytowego (Tylko modele 24LT66*)
-- Zastosuj rdzeń ferrytowy na przewodzie zasilającym lub
przejściówce Component w celu zmniejszenia zakłóceń
elektromagnetycznych. Owiń kabel zasilający jeden raz wokół
rdzenia ferrytowego.
(Tylko modele 24LT66*)
(Od strony ściany)
(Od strony telewizora)
20 cm (+ / -2 cm)
(do urządzenia zewnętrznego)
(Od strony telewizora)
Elementy do nabycia osobno
Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie
lub modyfikacji w celu poprawy jakości. W celu nabycia tych akcesoriów
należy skontaktować się z punktem zakupu urządzenia. Wymienione
urządzenia współpracują jedynie z niektórymi modelami.
Nazwa i wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji produktu
lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.
Zegar LED
(Zależne od modelu)
LEC-005
Pilot zdalnego sterowania Magic
(Zależne od modelu)
AN-MR18HA
Sprawdź, czy Twój model telewizora obsługuje technologię Bluetooth
w specyfikacji modułu sieci bezprzewodowej, aby sprawdzić, czy można
go używać z Pilotem Magic.
4
Uchwyt ścienny
Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora
należy przeczytać poniższe informacje, które pomogą uniknąć jego
porysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport
niezależnie od modelu i rozmiarów.
A
B
VESA (A x B) (mm)
49UT76*
43UT66*
43UT64*
32LT66*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
65UT76*
65UT66*
60UT64*
300 x 300
Typ wkrętu
Liczba wkrętów
M6
4
M8
4
Uchwyt ścienny
OLW480B
LSW640B
Model
24LT66*
VESA (A x B) (mm)
75 x 75
Typ wkrętu
M4 x L10
Liczba wkrętów
4
Uchwyt ścienny
LSW140B
Model
VESA (A x B) (mm)
Typ wkrętu
Liczba wkrętów
Uchwyt ścienny
Model
Podnoszenie i przenoszenie
telewizora
POLSKI
Wolno używać wyłącznie ściennego uchwytu montażowego i wkrętów
spełniających wymagania standardu VESA. W tabeli poniżej podano
standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
55UT76*
49/55UT66*
49/55UT64*
•• Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub
opakowaniu.
•• Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłączyć
przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
•• Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby
zapobiec uszkodzeniom.
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
70UT64*
•• Telewizor należy chwycić mocno u góry i u dołu ramy. Nie wolno go
trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
600 x 400
•• Duży telewizor powinny przenosić przynajmniej 2 osoby.
•• Niosąc telewizor, należy go trzymać w sposób pokazany na poniższej
ilustracji.
•• Podczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami i
nadmiernymi drganiami.
•• Podczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji pionowej
– nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub w prawo.
•• Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej
zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
•• Podczas korzystania z telewizora należy uważać, aby nie uszkodzić
wystających przycisków.
5
POLSKI
•• Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to
doprowadzić do jego uszkodzenia.
•• Podczas przenoszenia telewizora nie trzymaj za uchwyty
do przewodów. Uchwyty mogą pęknąć, a telewizor spaść,
powodując obrażenia ciała u osób znajdujących się w pobliżu
i uszkodzenie samego telewizora.
•• W trakcie przymocowywania podstawy do telewizora —
telewizor powinien być położony ekranem w dół na miękkiej
lub płaskiej powierzchni, aby zmniejszyć ryzyko jego
zarysowania. (Zależne od modelu)
Mocowanie telewizora do blatu
(Zależne od modelu)
Telewizor należy przymocować do blatu w taki sposób, aby nie było
możliwe przesunięcie odbiornika do przodu lub do tyłu, co mogłoby
skutkować obrażeniami ciała u osób znajdujących się w pobliżu lub
uszkodzeniem odbiornika.
Typ A
Montaż na płaskiej
powierzchni
(Zależne od modelu)
1 Podnieś telewizor i ustaw go na płaskiej powierzchni w pozycji
pionowej.
• Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstęp od ściany w celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
4 wkręty
(Niedołączone do zestawu)
Podstawa
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Blat
•• Wkręt: M5 x L (*L = Grubość blatu + 8–10 mm)
np. grubość blatu: 15 mm, wkręt: M5 x L25
Typ B
(Zależne od modelu)
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
6
•• Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy
korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary. (Może to
spowodować uszkodzenie produktu.)
•• W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie
należy zabezpieczyć go przed ryzykiem przewrócenia się.
W przeciwnym wypadku produkt może przewrócić się i
spowodować obrażenia.
•• Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas
eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego
żadnych niezatwierdzonych akcesoriów.
•• Jakiekolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane
stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte
gwarancją.
•• Wkręty powinny być poprawnie włożone i wystarczająco
mocno dokręcone. (Jeśli nie zostaną dokręcone
wystarczająco mocno, telewizor może przechylać się do
przodu po zamontowaniu.) Wkrętów nie należy dokręcać
zbyt mocno, aby ich nie uszkodzić. Uszkodzenie wkrętów
może uniemożliwić ich odpowiednie zamocowanie.
2 Śruby do mocowania podstawy,
2 Podkładki do mocowania podstawy,
2 Nakrętki do mocowania podstawy
(W zestawie z produktem)
Podstawa
Blat
Montaż na ścianie
(Zależne od modelu)
Uważnie przymocuj opcjonalny uchwyt ścienny do tyłu telewizora
oraz do mocnej ściany prostopadłej do podłogi. Jeśli chcesz zawiesić
telewizor na słabszych ścianach lub innych elementach, skonsultuj się
z wykwalifikowanym technikiem. Firma LG zaleca przeprowadzenie
montażu urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego instalatora.
Zalecamy korzystanie z uchwytu ściennego firmy LG. Uchwyt ścienny
firmy LG pozwala na łatwe ustawianie pozycji telewizora wraz z
podłączonymi przewodami. W przypadku korzystania z uchwytu
ściennego producenta innego niż firma LG należy wybrać uchwyt
zapewniający odpowiednie zamocowanie urządzenia do ściany z
wystarczającą ilością miejsca umożliwiającą podłączenie urządzeń
zewnętrznych. Zaleca się podłączenie wszystkich kabli przed
zamocowaniem uchwytu do ściany.
Złącze systemu zabezpieczającego Kensington znajduje się z
tyłu obudowy telewizora. Więcej informacji na temat montażu
zabezpieczenia i korzystania z niego można znaleźć w dołączonej do
niego instrukcji obsługi albo na stronie http://www.kensington.com. Za
pomocą kabla systemu zabezpieczającego Kensington połącz telewizor
z powierzchnią, na której stoi.
(Zależne od modelu)
Mocowanie telewizora do ściany
(Zależne od modelu)
1 Włóż i dokręć śruby oczkowe lub uchwyty i śruby z tyłu telewizora.
• Jeśli w miejscach, gdzie mają się znaleźć śruby oczkowe, są już
wkręcone inne śruby, wykręć je.
2 Przymocuj uchwyty ścienne do ściany za pomocą śrub. Położenie
uchwytów ściennych powinno odpowiadać pozycji śrub oczkowych
wkręconych z tyłu telewizora.
3 Połącz śruby oczkowe z uchwytami ściennymi za pomocą napiętej,
odpowiednio wytrzymałej linki. Linka powinna biec równolegle do
podłogi.
•• Do zamontowania telewizora należy użyć stolika lub półki
wystarczająco dużych i mocnych, aby pomieścić urządzenie i
wytrzymać jego ciężar.
•• Śruby, uchwyty oraz linka nie są dołączone do telewizora. W sprawie
zakupu dodatkowych akcesoriów prosimy skontaktować się z
lokalnymi punktami sprzedaży.
10 cm
10 cm
POLSKI
Korzystanie z systemu
zabezpieczającego Kensington
m
10 c
10 cm
10 cm
•• Przed montażem telewizora na uchwycie ściennym należy
zdemontować podstawę, wykonując instrukcje dotyczące jej
montażu w odwrotnej kolejności. (Zależne od modelu)
•• Więcej informacji na temat śrub i wspornika do mocowania
do ściany można znaleźć w sekcji poświęconej akcesoriom do
nabycia osobno.
•• W przypadku montażu produktu na ścianie należy
przykręcić uchwyt montażowy zgodny ze standardem
VESA (opcjonalny) do tyłu obudowy. W trakcie instalacji
urządzenia za pomocą uchwytu ściennego (opcjonalnego)
należy je dokładnie przymocować, aby nie spadło.
•• W przypadku montażu telewizora na ścianie pamiętać,
aby w czasie instalacji nie zawieszać kabli zasilających
i sygnałowych z tyłu telewizora.
•• Produktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie
narażony na działanie tłuszczów lub mgły olejowej.
Ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i
jego upadek.
7
•• Podczas instalacji uchwytu ściennego zaleca się zabezpieczenie
otworu podstawy taśmą, aby zapobiec przedostawaniu się do środka
kurzu i owadów. (Zależne od modelu)
POLSKI
Otwór podstawy
(Zależne od modelu)
•• Długość wkrętu od zewnętrznej powierzchni tylnej obudowy nie
powinna przekraczać 8 mm (tylko w trybie 24LT66*).
•• Do odłączania pokrywy kabli nie należy używać ostrych
obiektów. Mogą one uszkodzić kabel lub obudowę. Mogą
również spowodować obrażenia ciała. (Zależne od modelu)
Podkładka do montażu ściennego
Obudowa tylna
Podkładka do montażu
ściennego
Obudowa tylna
Typ wkrętu
: M4 x L10
Maks.8 mm
7
8
7
Podłączanie
Antena/Kabel
Telewizor należy podłączyć do ściennego gniazdka antenowego za
pomocą przewodu antenowego RF (75 Ω).
•• Aby korzystać z więcej niż dwóch odbiorników telewizyjnych, należy
użyć rozdzielacza sygnału antenowego.
•• Jeżeli jakość obrazu jest niska, należy zainstalować odpowiedni
wzmacniacz sygnału w celu jej poprawienia.
•• Jeżeli jakość obrazu jest niska podczas korzystania z anteny, spróbuj
dostosować kierunek ustawienia anteny.
•• Przewód antenowy i konwerter nie są dostarczane w zestawie.
•• W przypadku lokalizacji, która znajduje się poza zasięgiem transmisji
ULTRA HD, telewizor nie może odbierać bezpośredniej transmisji
ULTRA HD. (Zależne od modelu)
Antena satelitarna
Telewizor należy podłączyć do anteny satelitarnej, umieszczając
przewód RF anteny satelitarnej (75 Ω) w gnieździe anteny satelitarnej
telewizora. (Zależne od modelu)
Moduł CI
Umożliwia oglądanie programów kodowanych (płatnych) w trybie
telewizji cyfrowej. (Zależne od modelu)
•• Dopilnuj, aby moduł CI był prawidłowo umieszczony w gnieździe
karty PCMCIA. Nieprawidłowe umieszczenie modułu może być
przyczyną uszkodzenia telewizora i gniazda karty PCMCIA.
•• Jeśli telewizor nie odtwarza obrazu ani dźwięku w przypadku
podłączenia modułu CI+CAM, należy skontaktować się z operatorem
usługi transmisji naziemnej/kablowej/satelitarnej.
Podłącz urządzenie zewnętrzne do telewizora. Aby uzyskać jak
najlepszą jakość obrazu i dźwięku, podłącz urządzenie zewnętrzne
do telewizora, używając przewodu HDMI. Zestaw nie zawiera
dodatkowego przewodu.
POLSKI
Do telewizora można podłączać różne urządzenia. Funkcja przełączania
trybów sygnału wejściowego pozwala wybrać konkretne urządzenie
zewnętrzne, które będzie używane w danym momencie. Więcej
informacji o podłączaniu urządzeń zewnętrznych można znaleźć w ich
instrukcjach obsługi.
Podłączanie innych urządzeń
HDMI
•• Obsługiwane formaty dźwięku HDMI:
(Zależne od modelu)
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
(Tylko modele UHD)
••
( ) [Obraz] [Dodatkowe ustawienia]
[HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Wł.: Obsługa formatu 4K — 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Wył.: Obsługa formatu 4K — 50/60 Hz 8 bitów (4:2:0)
Jeśli urządzenie podłączone do portu Wejście obsługuje również
ULTRA HD Deep Colour, obraz może być wyraźniejszy. Jednak jeśli
urządzenie nie obsługuje tej opcji, może nie działać prawidłowo.
W takim przypadku wyłącz ustawienie [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
telewizora.
USB
Niektóre koncentratory USB mogą nie być obsługiwane. Jeżeli
urządzenie USB podłączone za pomocą koncentratora USB nie zostanie
wykryte, należy je podłączyć do portu USB telewizora.
•• W przypadku podłączania kamery internetowej należy użyć
portu USB 1. Port USB 2 może nie obsługiwać niektórych kamer
internetowych. (Zależne od modelu)
•• Zaleca się korzystanie z koncentratora USB lub dysku twardego
USB razem z zasilaczem. (Jeśli zapewnione zasilanie będzie
niewystarczające, pamięć USB może nie zostać poprawnie wykryta).
•• Zaleca się korzystanie z zewnętrznego dysku twardego USB o
napięciu znamionowym nie większym niż 5 V oraz o natężeniu
znamionowym wynoszącym nie więcej niż 500 mA.
9
POLSKI
Urządzenia zewnętrzne
Głośniki zewnętrzne
Telewizor współpracuje między innymi z następującymi urządzeniami
zewnętrznymi: Odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki HD, odtwarzacze
DVD, magnetowidy, systemy audio, urządzenia magazynujące USB,
komputery osobiste, sprzęt do gier i inne urządzenia zewnętrzne.
(Zależne od modelu)
•• Sposób podłączania urządzenia zewnętrznego może się różnić w
zależności od modelu.
•• Urządzenia zewnętrzne można podłączać do dowolnego
odpowiedniego gniazda w telewizorze.
•• Informacje na temat obsługi urządzenia zewnętrznego można
znaleźć w jego instrukcji obsługi.
•• Konsolę do gier należy podłączyć do telewizora za pomocą przewodu
dołączonego do konsoli.
•• W trybie PC mogą pojawiać się zakłócenia przy niektórych
rozdzielczościach, pionowych wzorach lub ustawieniach kontrastu
i jasności. Należy wówczas spróbować ustawić dla trybu PC inną
rozdzielczość, zmienić częstotliwość odświeżania obrazu lub
wyregulować w menu OBRAZ jasność i kontrast, aż obraz stanie się
czysty.
•• W trybie PC niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie działać
poprawnie w zależności od karty graficznej.
•• W przypadku odtwarzania w komputerze materiałów w jakości
ULTRA HD obraz lub dźwięk mogą być sporadycznie zakłócane w
zależności od wydajności komputera. (Zależne od modelu)
•• Do podłączenia się do przewodowej sieci LAN zalecamy użycie kabla
CAT 7. (Tylko gdy dostępny jest port .)
EXTERNAL
SPEAKER OUT
lub
STEREO
(8 )
VOLUME
CONTROL
Port sterowania sygnałem wyjściowym
wysyłanym do głośnika
W GÓRĘ
+
-
W DÓŁ
PRAWY
LEWY
: Zależne od modelu
•• Należy korzystać wyłącznie z 3-biegunowych wtyków jack
stereo 3,5 mm.
•• Nie wolno podłączać słuchawek do wejścia przeznaczonego
do podłączania głośnika zewnętrznego.
10
Metoda sterowania głośnością używana w
gnieździe
(Zależne od modelu)
(Zależne od modelu)
Podłączanie do sieci przewodowej
Każdy styk
przesyłający sygnał
w górę/w dół jest
wzmacniany do 3,3 V
przez moduł GPIO
jednostki centralnej.
Ten odbiornik TV umożliwia podłączenie do serwera Pro:Centric za
pomocą portu . Po wykonaniu fizycznego podłączenia odbiornik TV
wymaga skonfigurowania komunikacji sieciowej.
Połącz port
modemu lub routera serwera Pro:Centric z portem
odbiornika TV.
Procesor wykrywa
przejście od
napięcia 3,3 V do
poziomu
i na tej
podstawie ustawia
głośność.
2
1
Modem szerokopasmowy
Router
Modem szerokopasmowy
Serwer Pro:Centric
Modem szerokopasmowy
Serwer Pro:Centric
Połącz port
modemu lub routera z portem
P ołącz port
od modelu)
komputera z portem
odbiornika TV.
telewizora. (Zależne
•• Nie podłączaj do portu
kabla telefonicznego.
•• Z uwagi na zróżnicowane warianty połączeń należy
postępować zgodnie z zaleceniami określonymi przez
usługodawcę internetowego lub telekomunikacyjnego.
11
POLSKI
•• Parametry przewodów
/ W GÓRĘ / W DÓŁ
Sieć
Korzystanie z przycisku
Podstawowe funkcje
<Typ A>
POLSKI
(Zależne od modelu)
Włączanie (Naciśnij)
Za pomocą tego przycisku można w łatwy sposób sterować funkcjami
telewizora.
Sterowanie menu (Naciśnij2)
<Typ A>
Wyłączanie1 (Naciśnij i przytrzymaj)
Wybór menu (Naciśnij i przytrzymaj3)
<Typ B>
Włączanie (Naciśnij)
Wyłączanie1 (Naciśnij i przytrzymaj)
Regulacja głośności
Przełączanie programów
<Typ B>
1 Spowoduje to zamknięcie wszystkich aktualnie otwartych aplikacji.
2 Aby poruszać się po menu, naciśnij krótko przycisk, gdy telewizor
jest włączony.
3 Z funkcji można korzystać po przejściu do sterowania menu.
Dostosowywanie ustawień menu
(Zależne od modelu)
Jeśli telewizor jest włączony, naciśnij przycisk jeden raz. Za pomocą
tego przycisku można dostosować elementy menu.
Wyłączanie zasilania.
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
Regulacja głośności.
Dostęp do menu ustawień.
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
telewizji.
12
Dostosowywanie kąta
ustawienia telewizor
W celu dostosowania kąta ustawienia telewizora należy obrócić go o
maksymalnie 20 stopni w lewo lub w prawo.
20˚
W celu włożenia baterii otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie
(1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami i na etykiecie w komorze
baterii, a następnie zamknij pokrywę komory baterii. W celu wyjęcia
baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w
odwrotnej kolejności.
Upewnij się, iż pilot jest skierowany w stronę czujnika zdalnego
sterowania w telewizorze.
•• Podczas regulacji kąta ustawienia ekranu należy uważać
na palce.
-- Istnieje ryzyko przytrzaśnięcia palców. W przypadku
zbyt dużego nachylenia produkt może przewrócić się,
powodując uszkodzenie lub obrażenia ciała.
(Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od
modelu lub regionu.)
13
POLSKI
Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na
pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i
użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.
(Zależne od modelu)
20˚
Korzystanie z pilota
* Aby użyć tego przycisku, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez
ponad 3 sekundy.
POLSKI
(ZASILANIE) Włączanie i wyłączanie telewizora.
Dostosowanie jasności ekranu w celu
zmniejszenia zużycia energii.
Powiększenie wybranego obszaru umożliwia
oglądanie go w trybie pełnoekranowym. (Nie dotyczy LT66*)
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Wybór funkcji radia, telewizji analogowej lub
cyfrowej.
Przyciski numeryczne Wprowadzanie cyfr.
Przyciski alfabetyczne Wprowadzanie liter.
Dostęp do listy zapisanych programów.
(SPACJA) Wstawienie spacji za pomocą klawiatury ekranowej.
Powrót do poprzednio oglądanego programu.
Regulacja głośności.
Dostęp do menu głównego.
*
Wyświetla dotychczasową historię.
Wyświetla dotychczasową historię.
Wyciszenie wszystkich dźwięków.
*
Zapewnia dostęp do menu [Dostępność].
Przewijanie zapisanych programów lub kanałów.
Przejście do poprzedniego lub następnego ekranu.
Wyświetlanie przewodnika po programach.
Wyświetlanie i wyłączanie interaktywnego menu
hotelowego.
Wyświetlanie informacji o aktualnym programie i
ustawieniach ekranu.
Przyciski nawigacji (w górę/w dół/w lewo/w prawo)
Przewijanie pozycji menu i ustawień.
Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
Przejście do głównych menu.
(WSTECZ) Powrót do poprzedniego poziomu menu.
Zamknięcie menu ekranowych i powrót do trybu oglądania
telewizji.
Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych
menu.
Przyciski teletekstu (
) Te przyciski służą do
obsługi teletekstu.
Wyświetlanie napisów w trybie cyfrowym zgodnie z
preferencjami.
Przyciski sterowania (
) Sterowanie treściami
multimedialnymi.
Ta funkcja nie jest obsługiwana.
Umożliwia wybór pozycji dostępnych w menu telewizji
MHP.
Funkcja opisu dźwiękiem zostanie włączona.
Ustawianie funkcji alarmu.
14
•• Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować
przegrzanie się baterii i wyciek elektrolitu.
•• Włożenie baterii w sposób niezgodny z oznaczeniami
biegunowości może spowodować pęknięcie baterii lub
wyciek elektrolitu, co grozi pożarem, obrażeniami ciała lub
zanieczyszczeniem środowiska.
•• Niniejsze urządzenie działa na baterie. W Twoim miejscu
zamieszkania mogą obowiązywać przepisy wymagające
utylizacji baterii w odpowiedni sposób przez wzgląd na
środowisko naturalne. Aby uzyskać informacje na temat
utylizacji lub recyklingu, należy skontaktować się z władzami
lokalnymi.
•• Baterii wewnętrznej i zewnętrznej produktu nie wolno
wystawiać na działanie wysokich temperatur, których
źródłem mogą być m.in. padające bezpośrednio na
urządzenie lub akcesoria promienie słoneczne i ogień.
Rozwiązywanie problemów
Do obowiązków klienta należy dopilnowanie zgodności urządzenia z
oprogramowaniem firmy LGE. W razie potrzeby należy skonsultować
się z firmą LGE i zgodnie z otrzymanymi wskazówkami wczytać nową
wersję oprogramowania.
Nie można sterować telewizorem przy użyciu pilota zdalnego
sterowania.
•• Sprawdź czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu i spróbuj
ponownie.
•• Sprawdź, czy między urządzeniem a pilotem nie ma przeszkód
blokujących przesyłanie sygnału.
•• Sprawdź, czy baterie są sprawne i poprawnie włożone ( do ,
do ).
Nie widać obrazu i nie słychać dźwięku.
•• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
•• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka
elektrycznego.
•• Sprawdź działanie gniazdka sieciowego, podłączając do niego inne
urządzenia.
Telewizor nieoczekiwanie się wyłącza.
•• Sprawdź ustawienia zasilania. Być może nastąpiła przerwa w
zasilaniu.
•• Sprawdź w ustawieniach, czy skonfigurowano automatyczne
wyłączanie o danej godzinie.
•• Jeśli włączony telewizor nie odbiera żadnego sygnału przez 15 minut,
zostaje automatycznie wyłączony.
W przypadku podłączania do komputera osobistego (HDMI), nie jest
wykrywany sygnał.
•• Jeśli urządzenie jest zimne, podczas włączania może wystąpić
niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie
świadczy o nieprawidłowym działaniu.
•• Ten panel to zaawansowany produkt zawierający miliony pikseli.
Na panelu mogą być widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe punkty
(czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkości 1 ppm. Nie oznaczają
one uszkodzenia ani nie wpływają na jakość i niezawodność działania
produktu. To zjawisko występuje również w produktach innych firm i
nie może być podstawą do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.
•• Jasność i kolor panelu mogą wydawać się różne w zależności od
pozycji oglądającego (kąta oglądania).
Zjawisko to ma związek z charakterystyką panelu. Nie ma ono
związku z jakością produktu i nie jest usterką.
•• Wyświetlanie przez długi czas nieruchomego obrazu może
powodować pojawienie się na ekranie pozostałości nieruchomego
obrazu. Dlatego należy unikać wyświetlania przez dłuższy czas
nieruchomego obrazu na ekranie telewizora.
Dźwięki
•• Odgłos trzaskania: Odgłos trzaskania występujący podczas oglądania
lub wyłączania telewizora jest wynikiem termicznego kurczenia się
plastiku w związku z temperaturą i wilgotnością. Ten odgłos jest
typowy dla produktów wymagających deformacji termicznej.
•• Szumienie obwodu elektrycznego/bzyczenie panelu: Cichy dźwięk
wytwarzany przez szybkie przełączanie obwodu, który dostarcza duże
ilości prądu potrzebne do zasilania urządzenia. Występowanie i skala
zjawiska różnią się w zależności od produktu. Ten dźwięk nie wpływa
na jakość i niezawodność działania produktu.
•• Podczas czyszczenia urządzenia należy uważać, aby żaden
płyn ani przedmiot nie dostał się do przerwy między górną,
lewą lub prawą stroną panelu a prowadnicą. (Zależne od
modelu)
•• Wyłącz i włącz telewizor za pomocą pilota.
•• Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.
•• Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest włączony.
•• Należy wyżąć nadmierną ilość wody lub środka czyszczącego
ze szmatki.
•• Nie należy rozpylać wody ani środków czyszczących
bezpośrednio na ekran telewizora.
•• Na suchą szmatkę należy rozpylić wodę lub środek czyszczący
w ilości odpowiedniej do przetarcia ekranu.
15
POLSKI
Wersję oprogramowania można zaktualizować w celu poprawy
działania produktu.
Nieprawidłowy obraz
Dane techniczne
(W zależności od kraju)
POLSKI
Dane techniczne transmisji
Telewizja cyfrowa
Telewizja analogowa
(W zależności od kraju)
(W zależności od kraju)
DVB-S/S21
System telewizji
PAL/SECAM B/G, D/K, I
DVB-T/T21
SECAM L
DVB-C
DVB-S/S21
DVB-C
DVB-T/T21
VHF III: 174 – 230 MHz
Zasięg kanału
(Pasmo)
UHF IV: 470 – 606 MHz
950 – 2150 MHz
46 – 890 MHz
UHF V: 606 – 862 MHz
S pasmo II: 230 – 300 MHz
S pasmo III: 300 – 470 MHz
Maksymalna liczba
zapisanych programów
6000
Impedancja anteny
zewnętrznej
75 Ω
Moduł CI
(dł. × wys. × szer.)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Tylko dla modelu obsługującego DVB-T2/C/S2.
16
3000
46 – 862 MHz
Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych (LGSBWAC92)
Karta sieciowa wi-fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Moc wyjściowa (maks.)
2400 – 2483,5 MHz
18 dBm
5150 – 5725 MHz
18 dBm
5725 – 5850 MHz (Poza terytorium Unii Europejskiej)
POLSKI
Zakres częstotliwości
12 dBm
Bluetooth
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa (maks.)
2400 – 2483,5 MHz
8 dBm
Z uwagi na to, że kanały pasma mogą różnić się w zależności od kraju, użytkownik nie może zmienić bądź regulować częstotliwości pracy. Produkt
został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości dla danego regionu.
Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 20 cm.
Standard “IEEE 802.11ac” nie jest dostępny we wszystkich krajach.
Środowisko
Temperatura w miejscu eksploatacji
Od 0 °C do 40 °C
Wilgotność w miejscu eksploatacji
Poniżej 80 %
Temperatura w miejscu przechowywania
Od -20 °C do 60 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania
Poniżej 85 %
17
Obsługa trybu HDMI-DTV
Rozdzielczość
POLSKI
640 x 480p
720 x 480p
720 x 576p
1280 x 720p
1920 x 1080i
1920 x 1080p
1920 x 1080p
1
3840 x 2160p1
4096 x 2160p1
1 Nie dotyczy LT66*
18
Obsługa trybu HDMI-PC
Częstotliwość
Pozioma (kHz)
Częstotliwość
Pionowa (Hz)
31,46
31,5
31,47
31,5
31,25
44,96
45
37,5
28,12
33,72
33,75
26,97
27
33,71
33,75
56,25
67,43
67,5
112,5
134,86
135
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,86
135
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,86
135
59,94
60
59,94
60
50
59,94
60
50
50
59,94
60
23,97
24
29,97
30
50
59,94
60
100
119,88
120
23,98
24
25
29,97
30
50
59,94
60
23,98
24
25
29,97
30
50
59,94
60
•• Brak obsługi audio PC.
•• W trybie PC należy korzystać z portu wejściowego HDMI IN 1.
(Zależne od modelu)
Rozdzielczość
Częstotliwość
Pozioma (kHz)
Częstotliwość
Pionowa (Hz)
640 x 350
31,46
70,09
720 x 400
31,46
70,08
640 x 480
31,46
59,94
800 x 600
37,87
60,31
1024 x 768
48,36
60
1360 x 768
47,71
60,01
1152 x 864
54,34
60,05
1280 x 1024
63,98
60,02
1920 x 1080
67,5
60
1920 x 10801
134,86
135
119,88
120
2560 x 14401
88,78
59,95
3840 x 21601
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,86
135
23,98
24
25
29,97
30
50
59,94
60
4096 x 21601
53,95
54
56,25
61,43
67,5
112,5
134,86
135
23,98
24
25
29,97
30
50
59,94
60
1 Nie dotyczy LT66*
Informacje o podłączaniu do portu
Component
Obsługiwane formaty dźwięku
Porty Component telewizora
.mp3
Porty wyjściowe wideo w odtwarzaczu
DVD
Sygnał
Component
480i / 576i
O
.wav
Pozycia
Informacje
Szybkość
transmisji bitów
Od 32 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
od 16 kHz do 48 kHz
Obsługa
MPEG1, MPEG2
Kanały
mono, stereo
Szybkość
transmisji bitów
-
Częstotliwość
próbkowania
od 8 kHz do 96 kHz
480p / 576p
O
Obsługa
PCM
720p / 1080i
O
Kanały
mono, stereo
1080p
O
Szybkość
transmisji bitów
Od 64 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
od 8 kHz do 48 kHz
Obsługa
Vorbis
Obsługiwane formaty zdjęć
Format
plików
Format
.ogg
Rozdzielczość
Minimalny: 64 (szer.) x 64 (wys.)
.jpeg, .jpg,
.jpe
.png
.bmp
JPEG
Maksymalny (Typ normalny):
15360 (szer.) x 8640 (wys.)
Maksymalny (Progresywny):
1920 (szer.) x 1440 (wys.)
PNG
BMP
.wma
Minimalny: 64 (szer.) x 64 (wys.)
Maksymalnie: 5760 (szer.) x 5760 (wys.)
Minimalny: 64 (szer.) x 64 (wys.)
Maksymalnie: 1920 (szer.) x 1080 (wys.)
.flac
Kanały
mono, stereo
Szybkość
transmisji bitów
Od 128 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
od 8 kHz do 48 kHz
Obsługa
WMA
Kanały
do 6 kanałów
Szybkość
transmisji bitów
-
Częstotliwość
próbkowania
od 8 kHz do 96 kHz
Obsługa
FLAC
Kanały
mono, stereo
POLSKI
Format
plików
(Nie dotyczy UT64*)
•• Liczba obsługiwanych programów może być różna w zależności od
częstotliwości próbkowania.
19
Obsługiwane formaty plików wideo
Uwagi dotyczące odtwarzania wideo
(Tylko modele UHD)
Rozszerzenie
POLSKI
.asf
.wmv
Kodek
Film
VC-1 Advanced Profile (bez WMVA),
VC-1 profile Simple i Main
Audio
WMA Standard (WMA v1/WMA bez
mowy)
Film
Xvid (oprócz 3-warp point GMC), H.264/
AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.avi
.mp4
.m4v
.mov
Film
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Audio
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4
Rozszerzenie
.mkv
.mp4
.ts
Kodek
Film
H.264/AVC, HEVC
Audio
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
Obsługiwane formaty napisów zewnętrznych
.3gp
Film
H.264/AVC, MPEG-4
.3g2
Audio
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Napisy
Format
Film
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8,
VP9, HEVC
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0),
*.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX),
*.dcs (DLP Cinema)
Audio
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1
Layer III (MP3)
Formaty
napisów
zewnętrznych
Matroska (mkv): Sub Station Alpha (SSA),
Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
Film
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Wbudowane
formaty
napisów
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM, Dolby AC-4
Film
MPEG-1, MPEG-2
Audio
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3)
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.mpg
.mpeg
.dat
.vob
Film
MPEG-1, MPEG-2
Audio
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II,
DVD-LPCM
.rm1
Film
RV30, RV40
.rmvb1
Audio
Realaudio6 (cook), AAC LC, HE-AAC
1 W zależności od kraju
20
•• Wideo w rozdzielczości ULTRA HD: 3840 x 2160, 4096 x 2160
•• Niektóre filmy w rozdzielczości ULTRA HD w standardzie kompresji
HEVC inne niż zawartość oficjalnie udostępniona przez firmę LG
Electronics mogą nie odtwarzać się.
•• Niektóre kodery-dekodery mogą być obsługiwane po
zaktualizowaniu oprogramowania.
MP4: Timed Text
Licencje
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu.
POLSKI
Informacja dotycząca
oprogramowania open
source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL,
LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu
otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji
(jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na
adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego
produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
Informacje o pobieraniu
oprogramowania
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Informacje na temat patentów DTS można znaleźć na stronie
http://patents.dts.com. Wyprodukowano na podstawie licencji
DTS Licensing Limited. DTS, symbol, & DTS i symbol razem, DTS
2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual:X są
zarejestrowanymi znakami towarowymi, należącymi do DTS, Inc.
na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. © DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio, Dolby Atmos i symbol z podwójnym D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
(Zależne od modelu)
(Tylko modele UT64*)
•• Oprogramowanie i instrukcja obsługi SuperSign
-- Odwiedź stronę LG Electronics (http://partner.lge.com) i pobierz
najnowsze oprogramowanie dla swojego modelu.
21
Nazwa modelu i numer seryjny urządzenia są
umieszczone z tyłu i na jednym z jego boków. Warto
zapisać je poniżej na wypadek, gdyby należało oddać
urządzenie do naprawy.
Model
Numer seryjny
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising