LG | 86TR3D-B | User guide | LG 86TR3D-B Podręcznik użytkownika

LG 86TR3D-B Podręcznik użytkownika
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Urządzenie
digital signage
firmy LG
(MONITOR INFORMACYJNY)
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać
tę instrukcję. Po przeczytaniu należy ją zachować do późniejszego
wykorzystania.
webOS 3.2
www.lg.com
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
USTAWIENIA..................................4
-- Ekran główny.......................................................................4
-- Wyświatlacz......................................................................25
[Tryb obrazu]
[Przyciski ogólne]
[Proporcje ekranu]
[Pulpit nawigacyjny]
[Obrót]
[Content Manager]
-- Ez Settings............................................................................5
[Sterowanie w trybie eksperta]
-- Dźwięki.................................................................................31
[Ściana Wideo]
[Tryb dźwięku]
[HARMONOGRAM włączania/wyłączania]
[Wyjście dźwięku]
[Ustawienia Serwera SI]
[Audio Out]
[Ustawienia Serwera]
[Szybkość zwiększania głośności]
[Awaryjna zmiana wejścia]
[AV Sync. Dostosuj]
[Stan poczty]
[Odtwarzaj przez URL]
[Ustawianie klonowania danych]
[Tryb synchronizacji]
[Signage 365 Care]
[Wiele ekranów]
-- Informacje ogólne...........................................................11
[Język]
[Informacje o systemie]
[Ustaw ID]
[Godzina i data]
[Zasilanie]
[Sieć]
[Tryb bezpieczny]
[Sterowanie w trybie eksperta]
[Cyfrowy sygnał wejściowy audio]
-- Menu administratora....................................................34
[Tryb blokady]
[Zmień kod PIN]
[Ustawienia firmowe]
[Zresetuj do ustawień początkowych]
[Resetowanie do ustawień fabrycznych]
3
POLSKI
CONTENT MANAGER................. 36
-- Logowanie do sieci.........................................................36
-- Menedżer treści...............................................................36
[Player]
[Harmonogram zadań]
[Szablon]
-- Group Manager 2.0.......................................................43
-- Screen Share.....................................................................46
NARZĘDZIA DO
ZARZĄDZANIA............................ 47
-- Control Manager.............................................................47
-- ID obrazu.............................................................................48
DOTYK......................................... 49
-- Menu dotykowe...............................................................49
-- IDB (Interaktywna tablica cyfrowa)......................50
KOD PODCZERWIENI.................. 51
STEROWANIE WIELOMA
PRODUKTAMI.............................. 53
-- Podłączanie kabli.............................................................53
-- Parametry komunikacji................................................54
-- Wykaz poleceń.................................................................55
-- Protokół transmisji/odbioru......................................59
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy
podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym
licencjom open source można pobrać ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można
pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji,
zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie
kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za
kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak
koszty nośnika, transportu i przechowania) po
przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po
ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest
ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
4
UWAGA
POLSKI
•• W związku z aktualizacją funkcji produktu treść instrukcji związana z oprogramowaniem może ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
•• Niektóre funkcje opisane w instrukcji obsługi mogą nie być obsługiwane przez określone modele lub w niektórych
krajach.
•• SNMP 2.0 jest obsługiwany.
USTAWIENIA
Ekran główny
[Przyciski ogólne]
••
[ADRES URL WITRYNY MOBILNEJ]:
Zapewnia informacje niezbędne do uzyskania dostępu do zestawu monitorów poprzez przeglądarkę urządzenia
zewnętrznego. Funkcja pozwala wyświetlać kody QR i informacje o adresach URL. Przez uzyskanie dostępu do
adresów URL można również korzystać z aplikacji Menedżer treści, Group Manager 2.0 i Control Manager. (Ta funkcja
jest zoptymalizowana dla przeglądarki Google Chrome.)
••
[Wejście]: Przejście do ekranu wyboru źródła sygnału
••
[Ustawienia]: Przejście do ekranu ustawień
[Pulpit nawigacyjny]
•• Kluczowe informacje na temat monitora Signage będą widoczne na środku ekranu. Pulpit nawigacyjny pozwala ręcznie
zmieniać ustawienia i wybierać odpowiednie opcje.
UWAGA
•• Jeżeli pulpit nawigacyjny jest zablokowany, zaznaczenie nie będzie się przesuwać.
[Content Manager]
•• [Player]: W
yświetlanie różnych materiałów, w tym obrazów, filmów i zawartości SuperSign.
•• [Harmonogram zadań]: Z
arządzanie harmonogramem dla materiałów wyświetlanych o różnych porach.
•• [Szablon]: Możesz tworzyć własne materiały za pomocą szablonów i plików multimedialnych.
•• [Group Manager 2.0]: P
rzesyłanie harmonogramów dla materiałów i danych ustawień do podłączonego urządzenia.
5
Ez Settings
[Ez Settings]
[Ściana Wideo]
Ustaw opcje funkcji Video Wall w taki sposób, aby uzyskać obraz o większych rozmiarach.
•• [Tryb kafelkowy]: W
łącz lub wyłącz [Tryb kafelkowy].
•• [Tile Mode Setting]: W
yświetlanie jednego obrazu na kilku monitorach Signage.
•• [Tryb naturalny]: Wyświetla obraz tak, aby jego brzegi pokrywały się z powierzchnią ekranu, dzięki czemu całość
wygląda bardziej naturalnie.
•• [Kontrola klatek]: Dostosowuje zestawy, które korzystają z funkcji [Odwrócenie skanowania], i odchylenie dla liczby
klatek.
-- W przypadku korzystania z funkcji [Odwrócenie skanowania] zaleca się uruchomienie funkcji [Kontrola klatek] dla
zestawów, które nie korzystają z funkcji [Odwrócenie skanowania].
•• [Odwrócenie skanowania]: Zmniejsza odchylenie ekranu między sąsiednimi ścianami wideo poprzez zmianę metody
skanowania ekranu.
•• [Balans bieli]: Konfiguracja ustawień balansu bieli (odwzorowanie bieli, zwiększenie mocy kanałów RGB oraz
luminancja).
•• [RESETUJ]: P
rzywracanie ustawień początkowych.
UWAGA
•• Gdy włączony jest tryb kafelkowy, następuje automatyczne skonfigurowanie funkcji [Kontrola klatek] dla rzędów
nieparzystych i funkcji [Odwrócenie skanowania] dla rzędów parzystych.
[HARMONOGRAM włączania/wyłączania]
[Ez Settings]
[Harmonogram Włączania/Wyłączania]
Pozwala ustawić harmonogram korzystania z monitora według godziny i dnia tygodnia.
•• [Ustawienie godziny włączania/wyłączania]: Pozwala ustawić godziny włączania / wyłączania dla każdego dnia
tygodnia.
•• [Ustawienie na dzień wolny]: P
ozwala ustawić dni wolne wg daty i dnia tygodnia.
[Ustawienia Serwera SI]
[Ez Settings]
[Ustawienia Serwera SI]
Konfiguracja połączenia monitora z zewnętrznym serwerem SI. Ustawienia środowiska serwera do instalowania aplikacji
SI.
[Ez Settings]
[Ustawienia Serwera SI]
[Tryb dewelopera i Beanviser]
Funkcja ta zapewnia ogromną wygodę deweloperom aplikacji.
W ramach konfiguracji możliwa jest instalacja i aktywacja trybu dewelopera i aplikacji BEANVISER.
UWAGA
•• Do korzystania z tych funkcji wymagane jest posiadanie konta (IDENTYFIKATOR/HASŁO) w witrynie dla deweloperów
webOS Signage (http://webossignage.developer.lge.com/).
POLSKI
[Ściana Wideo]
6
[Ustawienia Serwera]
POLSKI
[Ez Settings]
[Ustawienia Serwera]
Konfiguracja połączenia monitora z zewnętrznym serwerem SuperSign.
•• Serwery CMS
•• Serwery kontroli
[Awaryjna zmiana wejścia]
[Ez Settings]
[Awaryjna zmiana wejścia]
Funkcja pozwala automatycznie przełączać się na inne źródło sygnału (w ramach ustalonej kolejności priorytetów),
jeżeli główny sygnał zostanie zakłócony. Pozwala ona również automatycznie odtwarzać multimedia zapisane w
urządzeniu.
•• [Wł./Wył.]: Włączanie lub wyłączanie opcji [Awaryjna zmiana wejścia].
•• [Priorytet wejść]: P
ozwala ustawić priorytet źródeł sygnału dla automatycznego przełączania.
•• [Tworzenie kopii zapasowej w pamięci]: Automatyczne odtwarzanie materiałów zapisanych w urządzeniu w
przypadku braku sygnału źródłowego. Wybranie ustawienia [Wł.] powoduje
aktywację funkcji Automatycznie, Ręczny i [SuperSign Contents].
-- Automatycznie: G
dy następuje automatyczne przełączenie sygnału wejściowego ze względu na wykonywanie
zrzutów obrazu lub odtwarzanie wideo w regularnych odstępach czasu, funkcja ta powoduje
odtworzenie pliku. (Model OLED jest nieobsługiwany).
--> [Capture time interval]: M
ożna ustawić odstęp czasu o wartości 30 min, 1 godziny, 2 godzin i 3 godzin.
-- Ręczny: G
dy następuje automatyczne przełączenie sygnału wejściowego ze względu na przekazywanie pliku obrazu
lub wideo, funkcja ta powoduje odtworzenie pliku.
--> [WYBÓR MULTIMEDIÓW DO KOPII ZAPASOWEJ]: Za pomocą przycisku ustawień można przekazać pojedynczy
plik z pamięci wewnętrznej/zewnętrznej.
--> [Podgląd]: Umożliwia wyświetlenie podglądu przekazanego pliku.
-- [Zawartość SuperSign]: G
dy następuje automatyczne przełączenie sygnału wejściowego, funkcja ta powoduje
odtworzenie plików rozpowszechnianych w wersji SuperSign CMS.
•• [RESETUJ]: Przywraca ustawienia początkowe.
[Stan poczty]
[Ez Settings]
[Stan poczty]
Funkcja konfiguruje system tak, aby stan urządzenia był określany i wysyłany do administratora w powiadomieniu za
pośrednictwem poczty e-mail.
•• [Wł./Wył.]: Włączanie lub wyłączanie opcji [Stan poczty].
•• [Opcje wysyłania poczty], [HARMONOGRAM]: Pozwala ustawić odstęp czasu dla wysyłania poczty.
•• [Adres e-mail użytkownika]: P
ozwala określić adres e-mail nadawcy.
•• [Serwer poczty wychodzącej (SMTP)]: P
ozwala określić adres serwera SMTP.
•• [IDENTYFIKATOR]: Wpisz ID konta nadawcy.
•• [Hasło]: P
odaj hasło do konta nadawcy.
•• Adres e-mail odbiorcy: P
odaj adres e-mail odbiorcy.
•• Dostarczanie wiadomości: N
atychmiast określa stan urządzenia i wysyła informacje na podany adres e-mail.
•• [RESETUJ]: Przywraca ustawienia początkowe.
7
UWAGA
POLSKI
•• Jeżeli stan którejkolwiek z poniższych pozycji zmieni się lub będzie nieprawidłowy, może zostać wysłany komunikat o
stanie.
-- 1. Czujnik temperatury: jeżeli urządzenie osiągnie niebezpieczną temperaturę, jego aktualna temperatura zostanie
zarejestrowana, a wiadomość e-mail z tą informacją zostanie wysłana.
-- 2. Prawidłowość pracy czujnika temperatury: wiadomość e-mail zostanie wysłana, jeżeli nie będzie podłączony
żaden czujnik temperatury, jeżeli stan komunikacji czujnika temperatury będzie nieznany lub jeżeli informacje
dostarczone przez dostawcę układu scalonego będą nieprawidłowe.
-- 3. Stan sieci LAN, stan sieci Wi-Fi: wiadomość e-mail zostanie wysłana, jeżeli nastąpi zmiana stanu połączenia
sieciowego. Maksymalna liczba zapisanych zmian stanu sieci jest ograniczona do 50. Zapisane wartości są
resetowane po wyłączeniu zasilania.
-- 4. Wykrywanie zakłócenia ekranu: Wykrywanie zakłócenia ekranu: wiadomość e-mail zostanie wysłana, jeżeli czujnik
RGB wykryje nieprawidłową wartość, gdy w Ustawieniach włączono opcję Wykrywanie zakłócenia ekranu.
-- 5. Kontrola braku sygnału: sprawdzenie obecności sygnału. Wiadomość e-mail zostanie wysłana w przypadku braku
sygnałów przez ponad 10 sekund.
-- 6. Stan harmonogramu odtwarzania: wiadomość e-mail zostanie wysłana, jeżeli zawartość nie może być
odtworzona pomiędzy zaplanowanym czasem rozpoczęcia i zakończenia w stanie Zarządzanie treściami lub
Zawartość SuperSign. Nie dotyczy to jednak zakończenia przy użyciu pilota zdalnego sterowania.
-- 7. Stan tolerancji awarii: wiadomości e-mail zostanie wysłana, jeśli przełączenie wejścia nastąpiło w wyniku błędu. (z
wyjątkiem przełączenia sygnału rozpoczętego przez użytkownika (RC, RS232C, SuperSign))
•• Wspierane są tylko porty SMTP 25, 465 i 587.
•• Przełączania źródła wewnętrznego, z wyłączeniem przełączeń źródła zewnętrznego (RC, RS232C, SuperSign), są
uznawane za Stan tolerancji awarii.
•• Jedna wiadomość e-mail o treści „Stan tolerancji awarii: Awaryjna zmiana wejścia” zostanie wysłana przy przełączeniu
na Stan tolerancji awarii, a kolejne wiadomości o treści „Stan tolerancji awarii: Brak” są wysyłane regularnie lub przy
zmianie stanu.
8
[Odtwarzaj przez URL]
POLSKI
[Ez Settings]
[Odtwarzaj przez URL]
Automatyczne odtwarzanie multimediów za pośrednictwem wbudowanej przeglądarki internetowej.
•• [Ładowanie URL]: W
łączanie lub wyłączanie opcji [Odtwarzaj przez URL].
•• [Ustaw URL]: W
pisz adresy URL, które będą wyświetlane automatycznie.
•• [Podgląd]: Podgląd strony, do której prowadzi podany adres URL.
•• [ZAPISZ]: Z
apisuje podany adres URL.
•• [Uruchom Ponownie, Aby Wprowadzić Zmiany]: Uruchamia monitor ponownie po zapisaniu podanego adresu URL.
•• [RESETUJ]: P
rzywracanie ustawień początkowych.
UWAGA
•• Funkcja nie działa, gdy włączona jest opcja[Obrót ekranu]. Korzystanie z tej funkcji wyłącza opcję [Podgląd].
•• Jeśli dla ustawienia [Godzina i data] nie ustawiono wartości [Ustaw automatycznie], poruszanie się po stronach
internetowych może być utrudnione.
-[Ogólne]
[Godzina i data]
Zaznacz [Ustaw automatycznie]
[Ustawianie klonowania danych]
[Ez Settings]
[Ustawianie klonowania danych]
Funkcja pozwala kopiować i importować ustawienia na inne urządzenia.
•• [Eksport danych ustawień]: E
ksport ustawień do innego urządzenia.
•• [Import danych ustawień]: Import ustawień innego urządzenia.
[Tryb synchronizacji]
[Ez Settings]
[Tryb synchronizacji]
Synchronizacja czasu pomiędzy kilkoma monitorami Signage.
•• [Synchronizacja przez RS-232C ]: Synchronizacja kilku monitorów połączonych kablem RS-232C.
•• [Synchronizacja przez sieć]: Synchronizacja kilku monitorów podłączonych do tej samej sieci.
9
[Signage 365 Care]
•• [Zainstaluj]: Instaluje rozwiązanie Signage 365 Care.
1) [WPISZ NUMER KONTA]: Wprowadza 6-cyfrowy numer konta w celu zainstalowania rozwiązania Signage 365
Care.
-- Numer konta: Numer przypisany podczas rejestracji rozwiązania Signage 365 Care. Po wprowadzeniu numeru konta
użytkownik otrzymuje nazwę konta odpowiadającą numerowi.
2) [POTWIERDŹ NUMER KONTA]: Wyświetla numer konta i nazwę konta odpowiadającą temu numerowi oraz
zatwierdza numer konta.
-- Jeśli numer konta jest zarejestrowany, wyświetlana jest nazwa konta odpowiadająca temu numerowi i można
kontynuować instalację rozwiązania Signage 365 Care.
-- Jeśli numer konta nie jest zarejestrowany, wyświetlana jest nazwa konta „Nieznana” i nie można kontynuować
instalowania rozwiązania.
•• [Włącz]/[Wyłącz]: Włącza/wyłącza rozwiązanie Signage 365 Care.
•• [Konto]: Wyświetla numer i nazwę aktualnie połączonego konta użytkownika.
•• [Wersja]: Wyświetla wersję rozwiązania Signage 365 Care.
•• [Sprawdź dostępność aktualizacji]: Sprawdza dostępność aktualizacji na serwerze.
•• [Aktualizuj]: Aktualizuje rozwiązanie Signage 365 Care do najnowszej wersji.
•• [Stan serwera]: Wyświetla status połączenia między urządzeniem a serwerem.
-- [Połączono]: Wyświetla się, kiedy urządzenie i serwer są połączone.
-- [Nie połączono]: Wyświetla się, kiedy urządzenie i serwer nie są połączone.
-- [Oczekuje na zatwierdzenie]: Wyświetla się, kiedy serwer oczekuje na zatwierdzenie.
-- [Odrzucone]: Wyświetla się, kiedy serwer odrzucił połączenie.
•• [Resetuj]: Usuwa zainstalowane rozwiązanie Signage 365 Care.
POLSKI
[Proste ustawienia] [Signage 365 Care]
Instalacja rozwiązania Signage 365 Care (do diagnostyki usterek) zapewnia możliwość korzystania z usług z zakresu
diagnostyki i prognozowania usterek.
10
[Wiele ekranów]
POLSKI
[Ez Settings]
[Wiele ekranów]
Ta funkcja umożliwia oglądanie na jednym ekranie filmów pochodzących z wielu urządzeń zewnętrznych wysyłających
sygnał.
UWAGA
•• Podczas przechodzenia do opcji Wiele ekranów ekran może migotać, a obraz wyświetlać się nieprawidłowo na
niektórych urządzeniach, podczas gdy optymalna rozdzielczość ustawiana jest automatycznie. W takim przypadku
należy zrestartować monitor.
•• W trybie kilku ekranów funkcja łączenia łańcuchowego nie jest obsługiwana.
[Wybieranie układu ekranu]
Podczas przechodzenia do opcji Wiele ekranów bez ustawienia układu ekranu pojawi się menu wyboru układu ekranu.
Jeżeli menu wyboru układu ekranu nie jest widoczne, przejdź do niego, naciskając strzałkę do góry na pilocie, następnie
wybierz schemat, który najbardziej Ci odpowiada. Jeżeli chcesz zamknąć to menu, naciśnij klawisz Wstecz.
[Zamykanie menu układu ekranu]
W menu układu ekranu naciśnij przycisk strzałki w górę na pilocie, przejdź do paska menu układu ekranu i wybierz go
lub naciśnij przycisk back, aby zamknąć menu układu ekranu.
[Zmienianie sygnału źródłowego ekranu]
Naciśnij przycisk
w prawym górnym rogu każdego podzielonego ekranu, aby wybrać żądany sygnał źródłowy.
UWAGA
•• Nie można wybrać ponownie sygnałów źródłowych, które są używane do innych podzielonych ekranów. Aby wybrać
sygnał, naciśnij przycisk RESET, który zresetuje sygnały źródłowe dla wszystkich ekranów.
•• Tryb obrazu w obrazie (PIP) działa tylko wtedy, gdy funkcje obracania zewnętrznego sygnału i obracania ekranu są
wyłączone.
[Wyświetlanie filmu na podzielonych ekranach]
Naciśnij przycisk
w prawym górnym rogu każdego podzielonego ekranu, wybierz opcję Plik wideo, a następnie
wybierz urządzenie pamięci masowej, aby wyświetlić listę zawartych na nim filmów. Następnie wybierz żądany film z
listy, aby go odtworzyć.
UWAGA
•• Filmy utworzone z kodekami HEVC, MPEG-2, H.264 lub VP9 mogą być wyświetlane na podzielonych ekranach.
Następujące kombinacje nie mogą być użyte w trybie PIP.
Główny
Podrzędny
HEVC
HEVC
H.264
HEVC
MPEG-2
HEVC
VP9
VP9
11
Informacje ogólne
POLSKI
[Język]
[Ogólne]
[Język]
Pozwala wybrać wersję językową menu.
•• [Język menu]: Pozwala ustawić wersję językową monitora Signage.
•• [Język klawiatury]: Pozwala zmienić wersję językową klawiatury ekranowej.
[Informacje o systemie]
[Ogólne]
[Informacje o systemie]
Funkcja wyświetla dane, takie jak nazwa urządzenia, wersja oprogramowania czy ilość miejsca na dysku.
[Ustaw ID]
[Ogólne]
[Ustaw ID]
•• [Ustaw ID] (1~1000): Automatycznie przypisuje identyfikator do każdego urządzenia, gdy do ekranu podłączonych
jest kilka produktów (kabel RS-232C). Należy przypisać do urządzenia numer od 1 do 1000,
po czym zamknąć okienko menu. Korzystając z tak zdefiniowanych identyfikatorów, można
sterować każdym urządzeniem z osobna.
•• [Automatyczne ustawienie ID]: Automatycznie przypisuje identyfikator do każdego urządzenia, gdy do ekranu
podłączonych jest kilka produktów.
•• [Resetuj ID]: Przywraca domyślny identyfikator urządzenia (1).
[Godzina i data]
[Ogólne]
[Godzina i data]
Funkcja pozwala wyświetlać i zmieniać informacje o dacie i godzinie.
•• [Ustaw automatycznie]: Pozwala ustawić wartość opcji [Czas] i [Data].
•• [Czas letni]: P
ozwala ustawić rozpoczęcie i zakończenie czasu letniego. Ustawienia rozpoczęcia / zakończenia czasu
letniego działają tylko w przypadku wprowadzenia ich z odstępem co najmniej jednego dnia.
•• [Ustawienie serwera NTP]: Umożliwia ustawienie innego serwera NTP niż podstawowy serwer NTP.
•• [Strefa czasowa]: Pozwala określić kontynent, kraj, region i miasto.
12
[Zasilanie]
POLSKI
[Ogólne]
[Zasilanie]
Ustawienia funkcji związanych z zasilaniem
[Wyłączanie po 15 min z powodu braku sygnału]
Pozwala określić, czy ma być używana funkcja Automatyczne wyłączenie po 15 min.
•• Dostępne ustawienia tej opcji to [Wł.] i [Wył.].
•• W przypadku wybrania ustawienia [Wł.] urządzenie będzie wyłączane w razie braku sygnału przez 15 minut.
•• W przypadku wybrania ustawienia [Wył.] funkcja będzie nieaktywna.
•• Zalecane ustawienie tej funkcji to [Wył.], jeżeli produkt ma być używany przez dłuższy czas, ponieważ powoduje ona
wyłączenie urządzenia.
[Wyłączenie w razie braku sygnału pilota (4 h)]
Pozwala określić, czy ma być używana opcja wyłączania po 4 godzinach.
•• Dostępne ustawienia tej opcji to [Wł.] i [Wył.].
•• W przypadku wybrania ustawienia [Wł.] urządzenie będzie wyłączane, jeżeli przez 4 godziny nie zostanie wydane
żadne polecenie za pomocą pilota.
•• Po wybraniu ustawienia [Wył.] funkcja ta będzie nieaktywna.
•• Zalecane ustawienie tej funkcji to [Wył.], jeżeli produkt ma być używany przez dłuższy czas, ponieważ powoduje ona
wyłączenie urządzenia.
[DPM]
Włącza tryb dynamicznego zarządzania zasilaniem.
•• W przypadku wybrania ustawienia innego niż [Wył.] monitor będzie się przełączał w tryb oszczędzania energii, gdy
nie wykryje sygnału wejściowego.
•• W przypadku wybrania ustawienia [Wył.] funkcja [DPM] jest wyłączona.
[Kontrola budzenia DPM]
Włączenie urządzenia ustawionego zgodnie z przetwarzaniem sygnałów cyfrowych podłączonego portu DVI-D/HDMI.
•• [Zegar] — urządzenie sprawdza sygnały tylko z zegara cyfrowego i włącza się, gdy znajdzie sygnał zegara.
•• [Zegar + DANE] — urządzenie włącza się, gdy występują sygnały wejściowe zegara cyfrowego i danych.
13
[Tryb PM]
UWAGA
•• Aby przełączyć ekran ze stanu [Ekran Wyłączony] na stan włączenia, należy nacisnąć przycisk Power lub Input na
pilocie zdalnego sterowania albo przycisk On na monitorze.
[Opóźnienie włączania (0~250)]
•• Funkcja zapobiega przeciążeniom sieci elektrycznej, korzystając z opóźnienia włączania zestawu monitorów.
•• Opóźnienie włączenia zasilania może wynosić od 0 do 250 sekund.
[Stan włączania]
•• Wybiera tryb pracy monitora podłączonego do zasilania.
•• Dostępne opcje to [PWR(Włączanie)], [STD(Czuwanie)] i [LST(Ostatni stan)].
•• W przypadku wybrania opcji [PWR(Włączanie)] monitor będzie korzystał z zasilania po włączeniu głównego źródła
prądu.
•• W przypadku wybrania opcji [STD(Czuwanie)] po włączeniu źródła prądu monitor przejdzie w tryb czuwania.
•• W przypadku wybrania opcji [LST(Ostatni stan)] monitor przechodzi do ostatniego stanu.
[Wake On LAN]
•• Pozwala określić, czy ma być używana opcja [Wake On LAN].
•• Można ustawić tę funkcję na Wł. lub Wył. dla każdej sieci przewodowej/bezprzewodowej.
•• [Przewodowa]: Jeśli ustawiono wartość [Wł.], funkcja [Wake On LAN] będzie włączona i umożliwi zdalne włączanie
urządzenia za pośrednictwem sieci przewodowej.
•• [Wi-Fi]: Jeśli ustawiono wartość [Wł.], funkcja [Wake On LAN] będzie włączona i umożliwi zdalne włączanie
urządzenia za pośrednictwem sieci bezprzewodowej.
POLSKI
•• [Wyłącz (domyślny)]: Ustawia tryb zwykłego wyłączania.
•• [Zachowaj proporcje ekranu]: Podobny do trybu zwykłego wyłączania, tyle że przełączanie IC pozostaje włączone. W
przypadku niektórych modeli dotyczy to tylko konkretnego trybu sygnału wejściowego
(DisplayPort) i ma taki sam efekt jak [Zawsze wyłącz ekran] w innych trybach sygnału
wejściowego.
•• [Ekran Wyłączony]: Przechodzi w stan [Ekran Wyłączony] w przypadku uruchomienia trybu DPM, Automatyczne
wyłączenie (15 min, 4 godziny) lub Nieprawidłowe wyłączenie.
•• [Zawsze wyłącz ekran]: Przechodzi w stan [Ekran Wyłączony] w przypadku uruchomienia trybu DPM, Automatyczne
wyłączenie (15 min, 4 godziny), Harmonogram czasu wyłączania lub Nieprawidłowe
wyłączenie, a także w przypadku sygnału z przycisku Zasilanie pilota zdalnego sterowania lub
przycisku Wył. monitora.
•• [Wyłączanie ekranu i włączanie podświetlania]: C
zęściowo wyłącza podświetlenie, aby utrzymać właściwą
temperaturę ekranu, gdy ekran jest wyłączony.
14
[Wskaźnik zasilania]
POLSKI
•• Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie ustawień opcji [Wskaźnik zasilania].
•• Wybór ustawienia [Wł.] spowoduje włączenie opcji [Wskaźnik zasilania].
•• Wybór ustawienia [Wył.] spowoduje wyłączenie opcji [Wskaźnik zasilania].
•• Niezależnie od tego, czy wybrano ustawienie [Wł.] czy [Wył.] w nastawach opcji [Wskaźnik zasilania], opcja
[Wskaźnik zasilania] zostanie włączona na około 15 sekund.
[Historia włączania/wyłączania]
Wyświetla historię włączania i wyłączania danego urządzenia.
[Sieć]
[Ogólne]
[Sieć]
[Połączenie przewodowe (Ethernet)]
•• [Połączenie przewodowe]: Łączy monitor z siecią lokalną (LAN) za pośrednictwem portu LAN i konfiguruje ustawienia
sieci. Obsługiwane są tylko połączenia z sieciami przewodowymi. Po skonfigurowaniu
fizycznego podłączenia wyświetlacz automatycznie nawiąże połączenie z większością sieci
bez konieczności ręcznego korygowania ustawień. Niewielka liczba sieci może wymagać
korekty ustawień wyświetlania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z
dostawcą usług internetowych lub zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.
[Wi-Fi]
Jeśli w monitorze skonfigurowano łączność z siecią bezprzewodową, można wyszukać dostępne sieci i nawiązać
połączenie.
•• [Dodaj ukrytą sieć bezprzewodową]: Możesz dodawać sieć bezprzewodową ręcznie, wpisując jej nazwę.
•• [Połącz przez WPS PBC]: Naciśnij przycisk na routerze bezprzewodowym obsługującym funkcję konfiguracji
przyciskiem, aby w prosty sposób nawiązać połączenie z routerem.
•• [Połącz przez WPS PIN]: Wprowadź numer PIN na stronie internetowej routera bezprzewodowego z obsługą funkcji
PIN, aby w prosty sposób połączyć się z routerem.
•• [Zaawansowane ustawienia Wi-Fi]: Gdy żadna sieć bezprzewodowa nie jest wyświetlana na ekranie, można wpisać
dane sieci, aby się z nią połączyć.
UWAGA
•• W przypadku modeli obsługujących adapter Wi-Fi menu Połączenia z siecią bezprzewodową jest aktywne tylko wtedy,
gdy adapter Wi-Fi jest podłączony.
•• W przypadku nawiązywania połączenia z siecią obsługującą protokół IPv6 można wybrać protokół IPv4/IPv6
w ustawieniach połączenia z siecią przewodową/bezprzewodową. Jednak połączenie IPv6 obsługuje tylko
automatyczne ustanawianie połączenia.
15
[Układ szeregowy LAN]
[SoftAP]
Po ustanowieniu SoftAP można połączyć wiele urządzeń za pośrednictwem połączenia Wi-Fi bez użycia routera
bezprzewodowego, a raczej skorzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu.
•• Konieczne jest połączenie internetowe.
•• Funkcje SoftAP i ScreenShare nie mogą być używane jednocześnie.
•• W modelach obsługujących klucze sprzętowe Wi-Fi menu SoftAP jest aktywne tylko wtedy, gdy moduł sterujący WiFi jest podłączony do produktu.
•• Dane dostępu SoftAp
-- SSID: unikalny identyfikator potrzebny do utworzenia bezprzewodowego połączenia internetowego
-- Klucz zabezpieczeń: klucz zabezpieczeń wprowadzany w celu połączenia z żądaną siecią bezprzewodową
-- Liczba podłączonych urządzeń: wskazuje liczbę urządzeń, które są aktualnie podłączone do urządzenia Signage za
pośrednictwem połączenia Wi-Fi. Obsługiwane jest maksymalnie 10 urządzeń.
[UPnP]
Otwiera lub blokuje port 1900 UDP, który jest używany w przypadku trybu UPnP.
•• Domyślne ustawienie to [Wł.]. Zmiana ustawienia na [Wył.] powoduje zablokowanie portu 1900 UDP, w wyniku czego
tryb UPnP staje się niedostępny.
•• W przypadku wybrania ustawienia [Wył.] opcja sieci w trybie synchronizacji będzie wyłączona. Gdy Tryb synchronizacji
jest ustawiony na Sieć, tryb ten zostanie [Wył.], a opcja sieci będzie nieaktywna.
•• Jeżeli zmienisz wartość trybu UPnP, musisz wykonać Ponowne uruchomienie.
•• W przypadku wybrania dla trybu UPnP opcji [Wył.] nie będzie można prawidłowo korzystać z aplikacji Group Manager
2.0.
[Test Ping]
Status połączenia z siecią można sprawdzić za pomocą testu ping.
[Kontrola portu]
Nieużywane porty można zablokować w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci.
UWAGA
•• Aby ustawienia zostały poprawnie wprowadzone, zalecane jest ponowne uruchomienie.
POLSKI
•• Funkcja połączenia łańcuchowego LAN łańcuchowo łączy porty LAN, aby po podłączeniu choć jednego monitora do
sieci inne monitory w połączeniu łańcuchowym były podłączone do sieci.
•• Pierwszy monitor w połączeniu łańcuchowym musi być podłączony do sieci za pośrednictwem portu, który nie jest
używany do obsługi połączenia łańcuchowego.
16
Porady dotyczące konfiguracji sieci
POLSKI
•• Z tym monitorem należy używać standardowego przewodu LAN (kategorii 5 lub wyższej, ze złączem RJ45).
•• Wiele problemów związanych z połączeniem sieciowym występujących na etapie jego konfiguracji można rozwiązać
przez zresetowanie routera lub modemu. Po podłączeniu wyświetlacza do sieci domowej szybko wyłącz zasilanie i/lub
odłącz przewód zasilający routera lub modemu, a następnie włącz zasilanie i/lub podłącz przewód ponownie.
•• W zależności od dostawcy usług internetowych liczba urządzeń korzystających z dostępu do Internetu może być
ograniczona przez odpowiednie postanowienia umowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze swoim
dostawcą usług internetowych.
•• Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia i/lub połączenia internetowego
spowodowane przez błędy lub awarie związane z połączeniem internetowym bądź innymi podłączonymi urządzeniami.
•• Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za problemy dotyczące połączenia internetowego.
•• Jeśli szybkość połączenia sieciowego nie spełnia wymagań związanych z przeglą anymi materiałami, uzyskane wyniki
mogą nie spełniać oczekiwań.
•• Niektóre funkcje połączenia internetowego mogą być niedostępne z uwagi na pewne ograniczenia ustanowione przez
dostawcę usług internetowych.
•• Odpowiedzialność za terminowe regulowanie wszystkich opłat naliczanych przez dostawcę usług internetowych, w
tym opłat za połączenie, ponosi użytkownik.
UWAGA
•• Jeśli chcesz korzystać z Internetu bezpośrednio na wyświetlaczu, doprowadzone do niego szerokopasmowe
połączenie internetowe powinno być zawsze włączone.
•• Jeśli nie możesz się połączyć z Internetem, sprawdź działanie i ustawienia sieci ze swojego komputera.
•• Przed zmianą ustawień w menu Ustawienia sieciowe sprawdź przewód sieci LAN i upewnij się, że router jest
włączony.
•• Nieskonfigurowanie ustawień sieci może spowodować jej nieprawidłowe działanie.
UWAGA
•• Do portu LAN nie wolno podłączać kabla telefonicznego.
•• Z uwagi na różnorodność dostępnych metod połączeń należy postępować zgodnie z zaleceniami określonymi przez
operatora lub dostawcę usług internetowych.
•• Menu ustawień sieci nie będzie dostępne do czasu podłączenia urządzenia do fizycznej sieci.
17
Wskazówki dotyczące ustawień sieci bezprzewodowej
POLSKI
•• Urządzenie wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz, takie jak telefon bezprzewodowy, urządzenie z technologią
Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa mogą zakłócać działanie sieci bezprzewodowej. Źródłem zakłóceń mogą być
również urządzenia wykorzystujące częstotliwość 5 GHz, takie jak urządzenia z obsługą łączności bezprzewodowej
Wi-Fi.
•• Połączenie sieci bezprzewodowej może działać wolno w zależności od warunków środowiska bezprzewodowego.
•• W przypadku niektórych urządzeń obecność aktywnych lokalnych sieci domowych może powodować problemy z
połączeniem.
•• Aby nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym, wymagany jest router obsługujący łączność bezprzewodową i
funkcja ta musi być w nim włączona. Aby dowiedzieć się, czy router obsługuje połączenia bezprzewodowe, skontaktuj
się z producentem routera.
•• Aby nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym, należy sprawdzić jego identyfikator SSID i ustawienia
zabezpieczeń. Informacje dotyczące identyfikatora SSID i ustawień zabezpieczeń routera bezprzewodowego można
znaleźć w jego instrukcji obsługi.
•• Monitor może pracować niewłaściwie, jeżeli urządzenia sieciowe (kable, routery, koncentratory itd.) zostaną
nieprawidłowo skonfigurowane. Pamiętaj, aby przed nawiązaniem połączenia właściwie zainstalować takie urządzenia,
korzystając z ich instrukcji obsługi.
•• Sposób podłączania może być różny w zależności od producenta routera bezprzewodowego.
18
[Tryb bezpieczny]
POLSKI
[Ogólne]
[Tryb bezpieczny]
Konfiguracja tej funkcji zapewnia bezpieczeństwo pracy.
[Metoda ISM]
Jeżeli na ekranie wyświetlany jest nieruchomy obraz przez dłuższy czas, może wystąpić efekt pozostałości
nieruchomego obrazu. Metoda ISM jest funkcją, która zapobiega powstaniu efektu pozostałości nieruchomego obrazu.
[Tryb]
•• Pozwala wybrać odpowiedni tryb [Metoda ISM].
•• [Normalny]: wyłącza metodę ISM.
•• [Odwrócenie]: odwraca kolory ekranu, aby usunąć efekt pozostałości nieruchomego obrazu. (Ta opcja jest wyłączona,
gdy bieżące źródło sygnału wejściowego to brak sygnału).
•• [Orbiter]: p rzesuwa położenia ekranu o 4 piksele w określonym porządku w celu uniknięcia efektu pozostałości
nieruchomego obrazu. (Ta opcja jest wyłączona, gdy źródło sygnału wejściowego to brak sygnału) (Model
OLED jest nieobsługiwany)
•• [Wypełnienie białym]: wyświetla biały wzorzec umożliwiający usunięcie efektu pozostałości nieruchomego obrazu.
•• [Wypełnienie kolorem]: na przemian wyświetla biały wzorzec i kolorowy wzorzec, co pozwala usunąć efekt
pozostałości nieruchomego obrazu.
•• [Kolorowy pasek]: wyświetla pasek na ekranie w celu zapewnienia płynniejszego ruchu obrazu. Można pobrać żądany
obraz i wyświetlić go na pasku.
•• [Obraz użytkownika]: wyświetla wybrane obrazy zapisane w urządzeniu pamięci masowej USB. (Model OLED jest
nieobsługiwany)
•• [Wideo użytkownika]: odtworzenie wybranego filmu.
[Powtarzanie]
•• [Wyłącz, tylko 1 raz]: wybranie żądanego trybu i naciśnięcie przycisku DONE powoduje natychmiastowe uruchomienie
funkcji ISM.
•• [Wł.]: jeżeli ekran pozostanie nieruchomy przez określony czas oczekiwania, funkcja ISM działa przez określony czas.
•• [Włączone, z wykrywaniem ruchu]: Dotyczy tylko trybu Orbitowanie. jeżeli ekran pozostanie nieruchomy przez
określony czas oczekiwania, funkcja ISM działa przez określony czas.
•• [Włączone, bez wykrywania ruchu]: Dotyczy tylko trybu Orbitowanie. Funkcja ISM zaczyna natychmiast działać i działa
do momentu kliknięcia przycisku GOTOWE.
•• [Harmonogram]: Włącza funkcję ISM zgodnie ze skonfigurowaną datą oraz czasem rozpoczęcia i zakończenia.
[Czekaj]
•• Można ustawić czas w zakresie 1–24 godziny.
•• Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku ustawienia funkcji [Powtarzanie] na [Wł.].
•• Gdy obraz zawiesza się na określony czas, włącza się funkcja ISM.
19
[Czas trwania]
[Wybierz dzień]
•• Opcja ta umożliwia konfigurację daty.
•• Jest dostępna tylko, gdy dla opcji [Powtarzanie] wybrano ustawienie [Harmonogram].
[Czas rozpoczęcia]
•• Opcja ta umożliwia wybór czasu rozpoczęcia.
•• Jest dostępna tylko, gdy dla opcji [Powtarzanie] wybrano ustawienie [Harmonogram].
•• Nie można ustawić takiego samego czasu rozpoczęcia i zakończenia.
[Czas zakończenia]
•• Opcja ta umożliwia wybór czasu zakończenia.
•• Jest dostępna tylko, gdy dla opcji [Powtarzanie] wybrano ustawienie [Harmonogram].
•• Nie można ustawić takiego samego czasu rozpoczęcia i zakończenia.
[Cykl działań]
•• Możliwe do ustawienia wartości to: 1–10 minut/20 minut/30 minut/60 minut/90 minut/120 minut/180 minut/240
minut.
•• Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wybrania funkcji [Odwrócenie] lub [Orbiter].
•• [Orbiter]: przesuwanie położenia ekranu w określonych odstępach czasu.
•• [Odwrócenie]: odwracanie kolorów ekranu w określonych odstępach czasu.
POLSKI
•• Możliwe do ustawienia wartości to: 1–10 minut/20 minut/30 minut/60 minut/90 minut/120 minut/180 minut/240
minut.
•• Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku ustawienia funkcji [Powtarzanie] na [Wł.].
•• Funkcja ISM działa przez określony czas.
20
[Obraz paska]
POLSKI
•• [Wył.]: wyświetla pasek ze stałą rozdzielczością 300 x 1080, a następnie przesuwa pasek.
•• [Wł.]: wyświetla i przesuwa obraz pobrany przez użytkownika. Obraz jest wyświetlany ze stałą wysokością 1080 i
szerokością pobranego pliku. Jeżeli jednak szerokość obrazu wynosi mniej niż 300, otrzyma ona stałą wartość 300.
•• Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wybrania funkcji [Kolorowy pasek].
•• Jeżeli pobrano tylko jeden obraz, pasek jest przesuwany, a obraz jest wyświetlany pojedynczo.
•• Jeżeli pobrano wiele obrazów, maksymalnie cztery obrazy są wyświetlane kolejno w ciągu cyklu.
[Kolor paska]
•• Można wybrać jeden z sześciu kolorów: czerwony, zielony, niebieski, biały, czarny i szary.
•• Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy ustawienie opcji [Obraz paska] to [Wył.].
•• Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wybrania funkcji [Kolorowy pasek].
[Przezroczystość]
•• [Wył.]: powoduje wyświetlenie nieprzezroczystego paska.
•• [Wł.]: powoduje wyświetlenie przezroczystego paska. (Przezroczystość: 50 %)
•• Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wybrania funkcji [Kolorowy pasek].
[Kierunek]
•• [Od lewej do prawej]: pasek przesuwa się od lewej do prawej strony.
•• [Od prawej do lewej]: pasek przesuwa się od prawej do lewej strony.
•• Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wybrania funkcji [Kolorowy pasek].
21
[Pobieranie obrazu paska]
[Pobieranie obrazu użytkownika]
•• Aby można było pobrać obraz, plik obrazu musi znajdować się w folderze o nazwie „ISM” na nośniku USB.
•• Zanim pobierzesz nowy plik obrazu usuń stare obrazy przechowywane w pamięci wewnętrznej.
•• Obsługiwane typy plików obrazu: “BMP”, “JPG”, “JPEG”, “PNG”
•• Można pobrać maksymalnie cztery obrazy. (Rozdzielczość: 1920 x 1080 lub mniejsza)
•• Jeżeli nie ma obrazów lub istniejące obrazy zostały usunięte, używany jest obraz domyślny. (Obraz domyślny to biały
obraz tła).
•• Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wybrania funkcji [Obraz użytkownika].
[Pobieranie wideo użytkownika]
•• Aby można było pobrać film, plik filmu musi znajdować się w folderze o nazwie „ISM” na nośniku USB.
•• Zanim pobierzesz nowy plik wideo usuń stare pliki przechowywane w pamięci wewnętrznej.
•• Obsługiwane typy plików filmu: “MP4”, “AVI”, “FLV”, “MKV”, “MPEG”, “TS”
•• Można pobrać maksymalnie jeden film.
•• Jeżeli nie ma filmów lub istniejące filmy zostały usunięte, używany jest film domyślny. (Film domyślny to biały obraz
tła).
•• Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wybrania funkcji [Wideo użytkownika].
* Resetowanie i usuwanie popranego obrazu paska / obrazu użytkownika / wideo użytkownika
•• Aby zresetować, należy wybrać kolejno elementy [USTAWIENIA] > [Admin] > [Resetowanie do ustawień fabrycznych]
•• Uruchom aplikację Odtwarzacz > Kliknij przycisk Usuń znajdujący się po prawej, u góry ekranu > Usuń pobrany obraz
/ wideo
POLSKI
•• Aby można było pobrać obraz, plik obrazu musi znajdować się w folderze o nazwie „ISM” na nośniku USB.
•• Zanim pobierzesz nowy plik obrazu usuń stare obrazy przechowywane w pamięci wewnętrznej.
•• Obsługiwane typy plików obrazu: “BMP”, “JPG”, “JPEG”, “PNG”
•• Można pobrać maksymalnie cztery obrazy. (Rozdzielczość: 1920 x 1080 lub mniejsza)
•• Jeżeli nie ma obrazów lub istniejące obrazy zostały usunięte, używany jest obraz domyślny. (Obraz domyślny to obraz
białego paska).
•• Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy funkcja [Obraz paska] jest ustawiona na [Wł.].
22
[Wykrywanie zakłócenia ekranu]
POLSKI
•• Funkcja wykrywania usterek ekranu określa, czy wystąpiły nieprawidłowości. W lewym górnym rogu ekranu są
wyświetlane wartości kanałów RGB w odstępie ok. sekundy, następnie czujnik pikseli sprawdza taki obszar.
•• Ustawienie [Wł.] włącza funkcję wykrywania usterek ekranu.
•• Ustawienie [Wył.] dezaktywuje tę funkcję.
[Sterowanie w trybie eksperta]
[Ogólne]
[Ustawienia zaawansowane]
[Dioda ostrzegawcza]
•• Ta opcja pozwala włączyć sygnalizator BLE, jedną z funkcji interfejsu Bluetooth 4.0.
•• Tryb sygnalizatora (włączenie/wyłączenie): włączenie funkcji sygnalizatora.
•• Obsługiwane są następujące funkcje sygnalizatora: sygnalizator LG / sygnalizator iBeacon / sygnalizator Eddystone.
•• sygnalizator LG / sygnalizator iBeacon
-- Identyfikator UUID sygnalizatora (szesnastkowy): ustawienie identyfikatora UUID.
1. Pole1: 4-bajtowa wartość szesnastkowa (8 cyfr)
2. Pole2: 2-bajtowa wartość szesnastkowa (4 cyfr)
3. Pole3: 2-bajtowa wartość szesnastkowa (4 cyfr)
4. Pole4: 2-bajtowa wartość szesnastkowa (4 cyfr)
5. Pole5: 6-bajtowa wartość szesnastkowa (12 cyfr)
-- Główne (0-65535): ustawienie głównej wartości.
-- Poboczne (0-65535): ustawienie wartości pobocznej.
•• sygnalizator Eddystone
-- Rama: ustawienie identyfikatora UUID lub adresu URL.
1. Identyfikator UUID sygnalizatora (szesnastkowy): ustawienie identyfikatora UUID.
(1) Pole1: 10-bajtowa wartość szesnastkowa (20 cyfr)
(2) Pole2: 6-bajtowa wartość szesnastkowa (12 cyfr)
2. Wybór metody korzystania z adresu URL
-- Prefiks adresu URL: ustawienie prefiksu adresu URL.
-- Sufiks adresu URL: ustawienie sufiksu adresu URL.
-- Adres URL: wprowadzenie części adresu URL, która zawiera prefiks i sufiks.
-- Długość adresu URL jest ograniczona do 17 znaków.
•• [OK]: P
rzycisk używany do potwierdzania i stosowania wprowadzonych ustawień.
UWAGA
•• Niektóre modele nie obsługują usług wyszukiwania w tle w systemie iOS.
•• Aby ustawienia zostały poprawnie wprowadzone, zalecane jest ponowne uruchomienie.
•• Wartość UUID podawana jest w systemie szesnastkowym i należy wprowadzić odpowiednią liczbę cyfr.
23
[Sterowanie OPS]
[Obraz tła]
Ta funkcja pozwala ustawić domyślny obraz tła.
•• [Logo ekranu uruchamiania]: Pozwala zmienić logotyp, który pojawia się podczas uruchamiania urządzenia. Jeżeli opcja
jest wyłączona, podczas uruchamiania nie pojawi się żaden obraz. Należy pobrać lub
zainicjować plik obrazu na urządzeniu magazynującym.
•• [Obraz braku sygnału]: Zmienia obraz pojawiający się w przypadku braku sygnału. Jeżeli opcja jest wyłączona, w
przypadku braku sygnału nie pojawi się żaden obraz. Należy pobrać lub zainicjować plik obrazu
na urządzeniu magazynującym.
[Zarządzanie wejściami]
Dla każdego wejścia zewnętrznego można ustawić etykietę PC lub DTV.
POLSKI
•• [Sterowanie zasilaniem OPS]: Funkcja umożliwia kontrolę nad zasilaniem OPS podczas włączania i wyłączania ekranu.
-- [Wyłącz]: Wyłącza funkcję [Sterowanie zasilaniem OPS].
-- [Synchronizacja (Wł.)]: Synchronizuje stan zasilania monitora tylko wtedy, gdy ten jest włączony.
-- [Synchronizacja (Wł./Wył)]: Synchronizuje stan zasilania monitora z OPS.
•• [Wybór interfejsu sterowania]: Funkcja pozwala konfigurować łączność z modułem OPS podłączonym do monitora.
-- [Wyświetl]: Umożliwia łączność z zewnętrznymi portami szeregowymi.
-- [OPS]: Umożliwia komunikację za pośrednictwem gniazda OPS podłączonego do monitora.
24
[Ustawienia SIMPLINK]
POLSKI
•• Gdy dla opcji [Ustawienia SIMPLINK] wybrano wartość [Wł.], można korzystać z systemu SIMPLINK dostępnego za
pośrednictwem urządzenia LG Signage.
•• [Identyfikator urządzenia]: Umożliwia ustawienie identyfikatora urządzenia podłączonego za pośrednictwem
przewodów w technologii CEC. Dostępne są wartości od [Wszystko] do [E].
•• [Czuwanie]: umożliwia konfigurację scenariuszy wysyłania i odbierania polecenia OpStandBy (0x0c). Szczegółowe
scenariusze przedstawiono poniżej:
Transmisja
Odbiór
O
Wszystkie
O
Tylko wysyłanie
O
X
Tylko odbieranie
X
O
[Crestron]
•• Ta funkcja umożliwia synchronizację z aplikacjami dostarczonymi przez firmę Crestron.
•• Serwer: Menu pozwala ustawić adres IP serwera dla połączenia sieciowego z serwerem (sprzęt dostarczony przez
firmę Crestron).
•• Port (1024~65535): M
enu pozwala ustawić port dla połączenia sieciowego z serwerem. Numer domyślny to 41794.
•• ID adresu IP (3-254): M
enu pozwala ustawić unikalny identyfikator do synchronizacji z aplikacją.
25
Wyświatlacz
POLSKI
[Tryb obrazu]
[Wyświetl]
[Tryb obrazu]
[Tryb]
Funkcja pozwala wybrać optymalny tryb obrazu do wybranych zastosowań.
•• [Centra handlowe/ restauracje szybkiej obsługi QSR], [Transport], [Edukacja], [Biuro], [Gra], oraz [Zdjęcie]: Wyświetla
obraz optymalny dla wybranych zastosowań.
•• [Normalny]: Wyświetla obraz o normalnym poziomie kontrastu, jasności i ostrości.
•• [APS]: Dostosowanie jasności ekranu w celu zmniejszenia zużycia energii.
•• [Ekspert], [Kalibracja]: Umożliwia ekspertom lub miłośnikom dobrej jakości obrazu dostrojenie najlepszej jakości
obrazu.
UWAGA
•• Opcje do wyboru dostępne dla ustawienia [Tryb obrazu] zależą od sygnału wejściowego.
•• Tryb [Ekspert] jest opcją umożliwiającą szczegółowe dostrojenie jakości obrazu w przypadku konkretnego typu
obrazu. Dlatego może nie być widoczna na normalnym obrazie.
26
[Dostosuj]
POLSKI
•• [Podświetlenie]: Dostosuj jasność i kontrast ekranu, zmieniając jego podświetlenie. Im wartość jest bliższa 100, tym
jaśniejszy jest ekran.
•• [Oświetlenie OLED]: U
możliwia dostosowanie poziomu jasności podświetlenia panelu OLED w celu wyregulowania
jasności i kontrastu.
•• [Kontrast]: dostosowanie różnicy między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu. Im wartość jest bliższa 100, tym
większa jest różnica.
•• [Jasność]: P
ozwala dostosować ogólną jasność ekranu. Im wartość jest bliższa 100, tym jaśniejszy jest ekran.
•• [Ostrość]: D
ostosowanie ostrości krawędzi obiektów. Im wartość jest bliższa 50, tym wyraźniejsze i ostrzejsze są
krawędzie.
•• [Ostrość poz.]: D
ostosowanie ostrości krawędzi kontrastu na ekranie w poziomie.
•• [Ostrość pion.]: D
ostosowanie ostrości krawędzi kontrastu na ekranie w pionie.
•• [Kolor]: Zmiękcza i pogłębia odcienie ekranu. Im wartość jest bliższa 100, tym głębsze są kolory.
•• [Odcień]: D
ostosowanie równowagi pomiędzy poziomami czerwieni i zieleni wyświetlanymi na ekranie. Im bliżej do
wartości Czerwony 50, tym bardziej czerwone odcienie kolorów. Im bliżej do wartości Zielony 50, tym
bardziej zielone odcienie kolorów.
•• [Temp. barw]: Im wyższa temperatura, tym chłodniejsze kolory widoczne na ekranie. Poprzez obniżenie temperatury
sprawisz, że kolory widoczne na ekranie staną się cieplejsze.
•• [Sterowanie w trybie eksperta] Dostosowanie zaawansowanych opcji.
-- [Kontrast Dynamiczny]: O
ptymalizacja różnicy pomiędzy jasnymi a ciemnymi obszarami ekranu według jasności
obrazu.
-- [Superrozdzielczość]: W
yostrza obszary ekranu, które są rozmazane lub niewyraźne.
-- [Gama kolorów]: W
ybór zakresu kolorów do wyświetlania.
-- [Kolor dynamiczny]: D
ostosowanie odcienia i nasycenia obrazu w celu uzyskania bardziej żywego obrazu.
-- [Popr. krawędzi]: P
ozwala uzyskać wyraźniejsze i ostrzejsze krawędzie obrazu.
-- [Filtr koloru]: P
recyzyjne dostosowanie koloru i odcienia poprzez przefiltrowanie określonego obszaru skali RGB.
-- [Preferowany kolor]: D
ostosowanie odcienia skóry, odcienia trawy i odcienia nieba do upodobań użytkownika.
-- [Gamma]: Dostosuj ustawienia gamma, aby zwiększyć jasność obrazu źródłowego.
-- [Balans bieli]: Dostosuj ogólny sposób odwzorowania kolorów do swoich potrzeb. W trybie Ekspert można
wyregulować obraz za pomocą opcji Metoda/Wzór.
-- [Tryb Ustawienia balansu bieli]: Umożliwia wybór trybu ustawienia balansu bieli.
-- [System zarządzania kolorami]: E
ksperci korzystają z systemu zarządzania kolorami podczas dostrajania kolorów za
pomocą wzoru testowego. System zarządzania kolorami umożliwia wprowadzanie
ustawień poprzez wybór spośród 6 różnych obszarów kolorystycznych (Czerwony/
Żółty/Niebieski/Niebieskozielony/Purpurowy/Zielony) bez wpływu na wyświetlanie
innych kolorów. W przypadku typowego obrazu wprowadzone zmiany mogą być
prawie niezauważalne.
27
POLSKI
•• [Opcja ze zdjęciem]: Dostosuj opcje obrazu.
-- [Redukcja szumów]: U
suń losowo pojawiające się punkty, aby obraz był bardziej klarowny.
-- [Redukcja szumów MPEG]: Z
mniejsz szum powstający podczas tworzenia sygnału cyfrowego.
-- [Poziom czerni]: Dostosuj jasność i kontrast ekranu, zmieniając jego poziom czerni.
-- [Prawdziwe kino]: O
ptymalizacja obrazu w sposób symulujący warunki kinowe.
-- [Regulacja jasności w celu ochrony oczu]: Łagodzi zmęczenie oczu przez dostosowywanie poziomów jasności i
zmniejszanie rozmycia na podstawie analizy wyświetlanego obrazu.
-- [Lok.przyciemn.LED]: Rozjaśnianie jasnych i przyciemnianie ciemnych obszarów ekranu w celu uzyskania
maksymalnego kontrastu. Wyłączenie tej opcji może zwiększyć zużycie prądu monitora.
-- [TruMotion]: Redukuje drgania obrazu i efekt pozostałości nieruchomego obrazu przy użyciu ruchomych obrazów.
(Niektóre modele nie obsługują odtwarzania zawartości).
•• [Zastosuj do wszystkich źródeł]: Umożliwia zapisanie bieżących dostosowanych wartości ustawień w aktualnie
wybranym trybie obrazu dla wszystkich sygnałów źródłowych.
•• [Resetuj]: R
esetowanie ustawień obrazu. Ponieważ ustawienia obrazu są resetowane zgodnie z wybranym trybem
obrazu, proszę wybrać taki tryb przed resetem ustawień.
28
[Proporcje ekranu]
POLSKI
[Wyświatlacz]
[Proporcje ekranu]
Funkcja pozwala zmienić rozdzielczość, aby wyświetlać obraz w optymalnych warunkach.
•• [Pełna szerokość]: Rozciąga obraz, aby wypełnić ekran.
•• [Oryginał]: Wyświetla obraz w oryginalnej rozdzielczości.
[Obrót]
[Wyświatlacz]
[Obrót]
[Obrót ekranu]
•• Funkcja obraca obraz w prawo.
•• Dostępne ustawienia to Wył. / 90 / 180 / 270.
•• Ustawienie Wył. dezaktywuje funkcję.
•• Zalecane jest korzystanie z treści przeznaczonych do użycia w trybie orientacji pionowej.
[Obrót źródła zewnętrznego]
•• Funkcja obraca obraz w prawo.
•• Dostępne ustawienia to Wył. / 90 / 180 / 270.
•• Gdy funkcja jest włączona (90 lub 270 stopni), np. dla kanału ARC, obraz będzie miał zmieniony rozmiar na [Pełna
szerokość].
•• Jeśli podczas pracy w trybie WiDi włączone jest ustawienie [Obrót źródła zewnętrznego], położenie kursora myszy
może nie być wyświetlane prawidłowo.
•• Proszę pamiętać, że obniżenie jakości obrazu po włączeniu funkcji [Obrót źródła zewnętrznego] nie ma nic wspólnego
z jakością samego urządzenia.
•• Gdy funkcja obracania jest włączona, tryb obrazu w obrazie (PIP) będzie niedostępny.
•• Jeśli ustawienie Obrót źródła zewnętrznego jest włączone w modelach obsługujących funkcję dotyku, może ona nie
działać prawidłowo.
29
[Sterowanie w trybie eksperta]
[Ustawienia zaawansowane]
[UHD Deep Colour]
Po podłączeniu urządzenia HDMI, DP lub OPS do jednego z regulowanych portów Deep Colour można włączyć (6G) lub
wyłączyć (3G) tryb UHD Deep Colour w menu ustawień UHD Deep Colour.
Jeśli występują problemy zgodności karty graficznej, gdy opcja Deep Colour jest włączona w rozdzielczości
3840 × 2160 przy 60 Hz, należy ją wyłączyć.
•• Dane techniczne wejścia HDMI, DP i OPS mogą się różnić w zależności od typu portu wejściowego. Przed
podłączeniem każdego urządzenia należy sprawdzić jego dane techniczne.
•• Drugie gniazdo wejściowe sygnału HDMI najlepiej nadaje się do filmów w rozdzielczości 4K i odświeżaniu 60 Hz
(kompresja 4:4:4, 4:2:2). Sygnał wideo lub audio może nie być obsługiwany w zależności od parametrów urządzeń
zewnętrznych. W takim przypadku należy podłączyć urządzenie do innego portu HDMI.
[Ustawienia panelu OLED]
•• [Usuń Szumy]: Pozwala rozwiązać problemy, które mogą powstać, kiedy ekran jest włączony przez długi czas.
[Oszczędzanie energii]
•• [Inteligentne oszczędzanie energii]: A
utomatycznie dostosuj jasność ekranu, zależnie od jasności samego obrazu, aby
oszczędzać energię.
-- [Wł.]: W
łączenie funkcji Inteligentnego oszczędzania energii.
-- [Wył.]: Wyłączenie funkcji Inteligentnego oszczędzania energii.
•• [Kontrola jasności]: Dostosowanie jasności ekranu w celu zmniejszenia zużycia energii.
-- [Automatycznie]: dostosowanie jasności monitora do jasności otoczenia.
-- [Wył.]: wyłącza tryb oszczędzania energii.
-- [Minimalne]/[Średnio]/[Maksymalne]: korzysta z trybu oszczędzania energii zgodnie z ustawieniem monitora.
•• [Harmonogram jasności]: reguluje podświetlenie o określonej godzinie.
-- Opcję tę można ustawić na wartość [Wł./Wył.].
-- Aby dodać harmonogram, należy skonfigurować zaplanowany czas i wartość podświetlenia / Oświetlenie OLED.
-- Jeżeli nie ustawisz godziny w urządzeniu, opcja [Harmonogram jasności].
-- Można dodać do sześciu harmonogramów — są one sortowane rosnąco według czasu.
-- Harmonogram można edytować, wybierając go z listy i naciskając przycisk [OK].
•• [Ekran Wyłączony]: wyłącza ekran, a telewizor emituje tylko dźwięk. Można włączyć ekran ponownie, naciskając
dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania z wyjątkiem przycisku zasilania.
POLSKI
[Wyświatlacz]
30
[Ustawienie (RGB-PC)]
POLSKI
Funkcja pozwala skonfigurować opcje obrazu z komputera w trybie RGB.
•• [Ustaw automatycznie]: a utomatyczna regulacja pozycji ekranu, godziny i fazy. Obraz wyświetlany na ekranie może
być niestabilny w trakcie konfiguracji.
•• [Rozdzielczość]: Do wyboru są następujące rozdzielczości: 1024 x 768, 1280 x 768 i 1360 x 768.
•• [Pozycja]/[Rozmiar]/[Faza]: dostosowanie tych parametrów jest konieczne, gdy obraz jest niewyraźny, a zwłaszcza
gdy po automatycznej konfiguracji występują drgania znaków.
•• [Resetuj]: p rzywrócenie domyślnych ustawień.
•• [Inteligentny tryb automatyczny]: uruchamia Autokonfigurację w przypadku rozdzielczości rozpoznanych po raz
pierwszy przez sygnał RGB.
[Treść HDMI IT]
Ustaw funkcję zawartości HDMI IT.
•• [Wył.]: wyłącz funkcję zawartości HDMI IT.
•• [Wł.]: włącz funkcję zawartości HDMI IT.
Funkcja automatycznie zmienia tryb obrazu monitora zależnie od danych o zawartości sygnału HDMI.
Mimo że tryb obrazu monitora został zmieniony w ramach funkcji zawartości HDMI IT, możesz go zmienić jeszcze raz
ręcznie.
Ponieważ ma on wyższy priorytet, niż tryb obrazu ustawiony przez użytkownika, zostanie zmieniony, jeżeli sygnał
HDMI również ulegnie zmianie.
31
Dźwięki
POLSKI
[Tryb dźwięku]
[Dźwięk]
[Tryb dźwięku]
[Tryb dźwięku]
Najlepsza jakość dźwięku zostanie wybrana automatycznie w zależności od typu aktualnie oglądanego materiału wideo.
•• [Standardowa]: ten tryb dźwięku dobrze współpracuje z materiałami wszystkich typów.
•• [Kino]: optymalizacja ustawień dźwięku pod kątem oglądania filmów.
•• [Clear Voice III]: wzmacnia głos, aby poprawić jego słyszalność.
•• [Sport]: optymalizacja dźwięku pod kątem oglądania wydarzeń sportowych.
•• [Muzyka]: optymalizacja ustawień dźwięku pod kątem słuchania muzyki.
•• [Gra]: optymalizacja dźwięku pod kątem gier video.
[Balans]
•• [Balans]: regulacja poziomu głośności w sygnale lewego głośnika i prawego głośnika.
[Korektor]
•• [Korektor]: pozwala na ręczną regulację dźwięku za pomocą korektora.
[Resetuj]
•• [Resetuj]: resetuje ustawienia dźwięku.
32
[Wyjście dźwięku]
POLSKI
[Dźwięk]
[Wyjście dźwięku]
•• [Wewnętrzne głośniki]/[Głośnik zewnętrzny]: Możesz emitować dźwięk z monitora Signage lub za pomocą głośnika
zewnętrznego.
•• [Zewnętrzne głośniki Simplink]: Ta funkcja umożliwia nawiązanie połączenia z urządzeniem kina domowego za
pomocą SIMPLINK. Gdy wybranym ustawieniem jest sygnał wejściowy z urządzenia
kina domowego, sygnałem wyjściowym jest dźwięk z podłączonego urządzenia. Ta
opcja jest aktywowana, gdy połączenie SIMPLINK zostanie włączona.
•• [LG Sound Sync]/[Bluetooth]: p ozwala na łączność z urządzeniami audio w trybie Bluetooth, co pozwala na
wygodniejsze słuchanie.
UWAGA
•• Niektóre niedawno podłączone urządzenia mogą automatycznie próbować ponownie nawiązać połączenie z
monitorem Signage po jego włączeniu.
•• Przed nawiązaniem połączenia zaleca się przełączyć urządzenie audio firmy LG obsługujące funkcję LG Sound Sync w
tryb LG TV lub tryb LG Sound Sync.
•• Naciśnij opcję Wybór urządzenia, aby wyświetlić urządzenia, które są lub mogą zostać podłączone, a następnie
podłącz inne urządzenia.
•• Pilot zdalnego sterowania Signage umożliwia regulowanie głośności podłączonego urządzenia.
•• Jeśli urządzenie audio nie może się połączyć, należy sprawdzić, czy jest włączone i działa w trybie umożliwiającym jego
wykrycie.
•• W przypadku niektórych typów urządzeń Bluetooth urządzenie może nie zostać podłączone prawidłowo lub mogą
wystąpić nieprawidłowości, takie jak brak synchronizacji obrazu i dźwięku.
•• Dźwięk może być przerywany lub jego jakość może ulec obniżeniu, jeżeli:
-- urządzenie Bluetooth jest zbyt daleko od telewizora;
-- pomiędzy urządzeniem Bluetooth i monitorem znajduje się przeszkoda;
-- urządzenie Bluetooth jest używane ze sprzętem radiowym (kuchenka mikrofalowa, bezprzewodowa sieć LAN itd.).
33
[Audio Out]
[Audio Out]
[Szybkość zwiększania głośności]
[Dźwięk]
[Szybkość zwiększania głośności]
Funkcja pozwala regulować szybkość zmiany głośności po naciśnięciu klawisza w górę lub w dół na pilocie. Im wyższa
wartość, tym szybsza zmiana głośności. Możesz wybrać spośród wartości [Niska], [Średnia] i [Wysoka].
[AV Sync. Dostosuj]
[Dźwięk]
[AV Sync. Dostosuj]
Funkcja reguluje synchronizację dźwięku z obrazem.
•• [Głośnik zewnętrzny] (-5~15): r egulacja synchronizacji obrazu i dźwięku z głośników zewnętrznych, na przykład
podłączonych do cyfrowego optycznego wyjścia audio, ze sprzętu audio firmy LG lub
ze słuchawek. Zbliżanie do – przyspiesza wyjście dźwięku, a zbliżanie do + opóźnia
wyjście dźwięku w porównaniu do wartości domyślnej.
•• [Wewnętrzne głośniki] (-5~15): U
możliwia dostosowanie synchronizacji dźwięku z głośników wewnętrznych.
Zbliżanie do – przyspiesza wyjście dźwięku, a zbliżanie do + opóźnia wyjście dźwięku
w porównaniu do wartości domyślnej.
•• [Bypass]: o dtwarzanie sygnałów nadawczych lub dźwięku z urządzeń zewnętrznych bez opóźnienia dźwięku. Dźwięk
może być wysyłany wcześniej niż obraz z powodu czasu przetwarzania obrazu doprowadzanego do
monitora.
[Cyfrowy sygnał wejściowy audio]
[Dźwięk]
[Cyfrowy sygnał wejściowy audio]
Funkcja pozwala wybrać źródło dźwięku.
•• [Cyfrowy]: odtwarzanie dźwięku cyfrowego z podłączonego źródła sygnału (HDMI, DisplayPort lub OPS).
•• [Analogowy]: o dtwarzanie dźwięku cyfrowego ze źródła sygnału (HDMI, DisplayPort lub OPS) podłączonego do
monitora za pośrednictwem gniazda Audio In.
POLSKI
[Dźwięk]
•• [Wył.]: wyłącza regulację ustawieniaAudio Out. (dźwięk nie jest przesyłany)
•• [Zmienny]: m
ożesz ustawić zakres dla dźwięku wyjściowego urządzenia podłączonego do monitora, tak aby regulować
głośność w ramach takiego zakresu. Możesz zmieniać głośność zewnętrznego źródła dźwięku w zakresie
od 0 do 100 (tak samo jak w przypadku głośnika monitora Signage). Może jednak istnieć różnica w
faktycznej głośności.
•• [Stały]: ustawia stały poziom głośności zewnętrznego urządzenia audio.
-- W przypadku braku zewnętrznego źródła sygnału nie będzie słychać dźwięku.
-- Zmienna głośność na poziomie 100 jest identyczna ze stałym poziomem głośności.
34
Menu administratora
POLSKI
[Tryb blokady]
[Admin]
[Tryb blokady]
[Blokada głównego ekranu]
Funkcja pozwala ograniczać zmiany wprowadzane do blokady na ekranie głównym.
[Blokada USB]
Funkcja pozwala konfigurować opcję blokady USB, tak aby te ustawienia lub zawartość nie mogły być modyfikowane.
[Blokada OSD]
Funkcja pozwala konfigurować opcję blokady interfejsu, tak aby te ustawienia lub zawartość nie mogły być
modyfikowane.
•• Naciśnij i przytrzymaj przycisk Settings (Ustawienia) przez co najmniej 10 sekund i wprowadź hasło, aby uzyskać
dostęp do menu ustawień w trybie blokady OSD.
[Blokada obsługi pilota]
•• Jeżeli ustawisz tę funkcję na [Wył. (normalna)], możesz korzystać z klawiszy pilota.
•• Wybranie ustawienia [Wł. (tylko przycisk włączania)] umożliwia korzystanie wyłącznie z przycisku zasilania na pilocie.
•• Wybranie ustawienia [Wł. (blokuj wszystkie)] uniemożliwia korzystanie z pilota. (Funkcja włączania jest dostępna).
[Blokada lokalnego przycisku pilota]
Funkcja pozwala konfigurować opcję blokady klawiszy monitora, tak aby te ustawienia lub zawartość nie mogły być
modyfikowane.
•• Jeżeli ustawisz tę funkcję na [Wył. (normalna)], możesz korzystać klawiszy monitora.
•• Wybranie ustawienia [Wł. (tylko przycisk włączania)] umożliwia korzystanie wyłącznie z przycisku zasilania na pilocie.
(Korzystając z joysticka, przytrzymaj klawisz monitora, aby go włączyć lub wyłączyć).
•• Wybranie ustawienia [Wł. (blokuj wszystkie)] uniemożliwia korzystanie z przycisków urządzenia. (Funkcja włączania
jest dostępna).
[Blokada Wi-Fi]
Funkcja pozwala włączać lub wyłączać sieć Wi-Fi.
[Blokada ScreenShare]
Funkcja pozwala włączać lub wyłączać funkcję ScreenShare.
Zmiana wartości trybu Blokada ScreenShare zostanie zastosowana dopiero po ponownym uruchomieniu.
35
[Zmień kod PIN]
1 Wprowadź bieżące hasło.
2 Wprowadź nowy kod 4-cyfrowy.
3 Wprowadź ten kod ponownie w polu Potwierdź hasło.
[Ustawienia firmowe]
•• Wpisz kod konta firmy, aby zastosować odpowiednie ustawienia firmowe.
•• Po wpisaniu kodu następuje reset monitora i zastosowanie odpowiednich ustawień firmowych.
•• Funkcja nie zostanie włączona, jeżeli kod został już wpisany.
[Zresetuj do ustawień początkowych]
Resetuje do wartości początkowych wszystkie ustawienia oprócz ustawień z menu Szybki start (funkcje związane z
językiem, kierunek ekranu, źródła zewnętrzne, godzina i zasilanie).
[Resetowanie do ustawień fabrycznych]
Ta funkcja resetuje wszystkie elementy podlegające przywracaniu wartości domyślnych (Dane, godzina, język, adres IP
sieci, oznaczenie sygnału wejściowego i pliki pamięci wewnętrznej).
Wyjątek stanowi wzmocnienie sygnału RGB trybu kalibracji.
UWAGA
•• Zachowywane są bieżące ustawienia, ponieważ przycisk Wył./Wł. w menu Użytkownik wpływa wyłącznie na stan,
aktywny/nieaktywny, menu podrzędnego.
POLSKI
Funkcja pozwala stosować hasło w menu Instalacji.
36
POLSKI
CONTENT MANAGER
Logowanie do sieci
•• W zależności od produktu wspierane są różne funkcje.
Ten monitor Signage posiada funkcję umożliwiającą dostęp z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego.
-- Dostępne są menu aplikacji Content Manager, Group Manager 2.0, Menedżer sterowania, funkcji wylogowania oraz
zmiany hasła.
•• Adres URL: https://set ip:443
•• (Domyślne hasło: 000000)
UWAGA
•• Obsługiwane rozdzielczości (ten program jest zoptymalizowany pod kątem następujących rozdzielczości):
-- PC: 1920x1080, 1280x1024
-- Urządzenia mobilne: 360x640 (1440x2560, 1080x1920), DPR
•• Obsługiwane przeglądarki (ten program jest zoptymalizowany pod kątem następujących przeglądarek):
-- Przeglądarka Chrome 56 lub nowsza (zalecana)
Menedżer treści
[Player]
[Player]
Odtwarzacz aplikacji Content Manager pozwala odtwarzać i zarządzać materiałami video, obrazami, szablonami,
zawartością SuperSign oraz listami odtwarzania w ramach zintegrowanego menu. (Modele OLED nie obsługują
wyświetlania i zarządzania obrazami i szablonami.)
[Nieprzerwane Odtwarzanie]
1 Wybierz typ zawartości z karty po lewej stronie, a następnie zaznacz wybrany materiał.
2 Kliknij opcję [Odtwórz] w prawym górnym rogu ekranu.
[Eksport]
1 Wybierz typ zawartości z karty po lewej stronie i kliknij opcję [Eksport] w prawym górnym rogu ekranu.
2 Wybierz materiał, który ma być eksportowany.
3 Kliknij opcję [Kopiuj]/[Przenieś] w prawym górnym rogu ekranu i wybierz urządzenie docelowe. (Jeżeli materiały
zapisane w urządzeniu docelowym pokrywają się z zaznaczeniem, taki plik zostanie pominięty.)
4 Zobaczysz, że materiały zostały przeniesione lub skopiowane na urządzenie.
37
[Usuń]
Wybierz typ zawartości z karty po lewej stronie i kliknij opcję [Usuń] w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz materiał, który ma zostać usunięty.
Kliknij opcję [Usuń] w prawym górnym rogu ekranu.
Zauważysz, że zawartość została usunięta.
[Filtrowanie / Sortowanie]
1 Kliknij opcję [Filtrowanie / Sortowanie] w prawym górnym rogu ekranu.
2 1) Wybierz kryteria sortowania wg nazwy lub kolejności odtworzenia (ostatnio odtwarzane pliki pojawią się w
górnej części listy).
2) Można wyświetlać zawartość zapisaną tylko na danym urządzeniu, filtrując pliki wg urządzeń.
3) Można wyświetlać zawartość tylko danego typu, filtrując pliki wg typu materiału.
[Utwórz Listę Odtwarzania]
Tworząc listę odtwarzania nie możesz korzystać ze znaków niedozwolonych dla nazw w systemie Windows, np. \, /,:, *,?,
„, <,>, |. Ponadto, jeżeli lista odtwarzania zawiera pliki z takimi znakami w nazwie, nie będzie można jej skopiować ani
przenieść.
1 Wybierz opcję [Lista odtwarzania] z karty po lewej stronie i kliknij opcję [Utwórz Listę Odtwarzania] w prawym
górnym rogu ekranu.
2 Wybierz zawartość, którą chcesz dodać do takiej listy i kliknij przycisk Dalej w prawym górnym rogu ekranu.
3 Ustal czas odtwarzania każdej pozycji (tylko dla zdjęć i szablonów), a także innych elementów, np. efektu konwersji,
proporcji ekranu czy automatycznego odtwarzania. Następnie kliknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu
ekranu.
4 Zostanie utworzona nowa [Lista odtwarzania].
POLSKI
1
2
3
4
38
[Harmonogram zadań]
POLSKI
[Harmonogram zadań]
Funkcja harmonogramu aplikacji Content Manager pozwala odtwarzać materiały w zaplanowanym czasie, przy
wykorzystaniu listy odtwarzania lub zewnętrznego źródła sygnału.
[Tworzenie harmonogramu]
1 Kliknij opcję [Nowy Harmonogram] w prawym górnym rogu ekranu.
2 Wybierz opcję [Lista odtwarzania] lub [Źródło Sygnału].
3 1) Jeżeli wybierzesz opcję [Lista odtwarzania], wybierz listę, której odtwarzanie chcesz zaplanować.
2) Jeżeli wybierzesz opcję [Źródło Sygnału], zaznacz docelowe źródło sygnału.
4 Wprowadź szczegóły harmonogramu, aby utworzyć nowy harmonogram. (Tworząc harmonogram, nie możesz
korzystać ze znaków niedozwolonych dla nazw w systemie Windows, np. \, /,:, *,?, „, <,>, |. Ponadto, jeżeli lista
odtwarzania przypisana do harmonogramu zawiera pliki z takimi znakami w nazwie, nie będzie można jej skopiować
ani przenieść.)
5 Oglądanie odtwarzania listy lub zewnętrznego źródła sygnału o zaplanowanej porze.
[Importuj harmonogram]
1
2
3
4
5
Kliknij opcję [Importuj] w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz urządzenie pamięci masowej, z którego chcesz importować harmonogram.
Wybierz harmonogram do zaimportowania w monitorze. (Możesz wybrać tylko jedną pozycję.)
Kliknij opcję [Wybierz] w prawym górnym rogu ekranu.
Sprawdź, czy harmonogram został zaimportowany do pamięci wewnętrznej monitora.
[Eksportowanie harmonogramu]
1
2
3
4
5
Kliknij opcję [Eksport] w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz urządzenie pamięci masowej, na które chcesz wysłać harmonogram.
Wybierz harmonogram do eksportu z monitora. (Możesz wybrać kilka harmonogramów.)
Kliknij opcję [Wybierz] w prawym górnym rogu ekranu.
Sprawdź, czy harmonogram został wyeksportowany do urządzenia zewnętrznego.
39
[Usuwanie harmonogramu]
Kliknij opcję [Usuń] w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz harmonogram, który ma zostać usunięty.
Kliknij opcję [Usuń].
Sprawdź, czy harmonogramy zostały usunięte.
[Widok kalendarza]
1 Po rejestracji harmonogramów kliknij [Widok kalendarza].
2 Zobaczysz, że zarejestrowane harmonogramy są widoczne w postaci planu.
UWAGA
•• Jeżeli czasy utworzenia harmonogramów częściowo pokrywają się, poprzednio utworzony harmonogram zostaje
usunięty.
•• Po zakończeniu harmonogramu, który nie jest regularnie używany, następuje usunięcie tego harmonogramu.
•• Harmonogramy nie działają, gdy uruchomiona jest aplikacja listy planowania.
[Szablon]
[Szablon]
Funkcja edytora aplikacji Content Manager pozwala dodawać wybrane szablony.
1 Wybierz szablon dla wybranego formatu. (Możesz wybierać pomiędzy trybem portretowym i pejzażowym.)
2 Zmień tekst szablonu.
2–1. Zastosuj wybrany styl czcionki (rozmiar tekstu, pogrubienie, podkreślenie, kursywa).
3 Zmień plik multimedialny.
4 Zapisz szablon, klikając opcję [Zapisz] w prawym górnym rogu ekranu.
5 Sprawdź, czy zapisany szablon widnieje na liście.
POLSKI
1
2
3
4
40
[Obsługiwane pliki zdjęć i wideo]
POLSKI
UWAGA
•• Napisy nie są obsługiwane.
•• Ta funkcja nie jest obsługiwana przez modele OLED.
Obsługiwane kodeki wideo
Rozszerzenie
*.asf, *.wmv
Kodek
Filmy
VC-1 profil Advanced (bez WMVA), VC-1 profile Simple i Main
Dźwięk
WMA Standard (bez WMA v1 / WMA Speech)
Filmy
Xvid (bez 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM,
DTS
Filmy
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Dźwięk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp
Filmy
H.264/AVC, MPEG-4
.3g2
Dźwięk
AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv
Filmy
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
Dźwięk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1
Layer III (MP3)
Filmy
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM
Filmy
MPEG-1, MPEG-2
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Filmy
MPEG-1, MPEG-2
Dźwięk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.avi
*.mp4, *.m4v, *.mov
.ts, .trp, .tp, .mts
.mpg, .mpeg, .dat
.vob
Maksymalny współczynnik transmisji
Film w rozdzielczości
Full HD
Film w rozdzielczości
ULTRA HD
(tylko modele UHD)
1920 x 1080: 20 Mb/s(megabitów na sekundę)
H.264 1920 × 1080 przy 60P BP/MP/HP przy L4.2 40 Mb/s
HEVC 1920 × 1080 przy 60P MP przy L4.1, profil Main10 przy L4.1 40 Mb/s
H.264 1920 × 1080 przy 60P 4096 × 2160 przy 30P BP/MP/HP przy L5.1 50 Mb/s
HEVC 4096 × 2160 przy 60P MP przy L5.1, profil Main10 przy L5.1 50 Mb/s
41
Obsługiwane formaty zdjęć
Format
.jpeg, .jpg, .jpe
JPEG
.png
PNG
.bmp
BMP
Rozdzielczość
•• Minimalna: 64 x 64
•• Maks.: Normalny: 15360 (szer.) x 8640 (wys.)
Progresywny: 1920 (szer.) × 1440 (wys.)
•• Minimalna: 64 x 64
•• Maks.: 5760 (szer.) × 5760 (wys.)
•• Minimalna: 64 x 64
•• Maks.: 1920 (szer.) × 1080 (wys.)
Porady dotyczące korzystania z urządzeń pamięci masowej USB
•• Rozpoznawane są tylko urządzenia pamięci masowej USB.
•• Pamięci USB podłączone do monitora za pomocą koncentratora USB mogą nie działać prawidłowo.
•• Pamięci USB korzystające z automatycznego rozpoznawania mogą nie zostać wykryte.
•• Urządzenia pamięci USB wykorzystujące własny sterownik mogą nie zostać rozpoznane.
•• Szybkość rozpoznania urządzenia USB może być inna dla każdego urządzenia.
•• Podczas pracy urządzenia pamięci masowej USB nie wolno wyłączać urządzenia ani odłączać urządzenia USB. Nagłe
odłączenie tego typu urządzenia może spowodować uszkodzenie zapisanych w nim plików lub samego urządzenia.
•• Nie zaleca się korzystania z urządzeń pamięci masowej USB, które były dostosowywane za pomocą komputera.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub niemożliwość odtwarzania. Zaleca się używanie jedynie
urządzeń pamięci masowej USB zawierających zwykłe pliki z muzyką, obrazami lub filmami.
•• Urządzenia pamięci masowej sformatowane przy użyciu programów narzędziowych nieobsługiwanych przez system
Windows mogą nie być rozpoznawane.
•• W przypadku urządzeń pamięci masowej USB, które wymagają zewnętrznego zasilania (natężenie prądu większe niż
0,5 A), należy podłączyć źródło zasilania. W przeciwnym wypadku urządzenie może nie zostać rozpoznane.
•• Urządzenie pamięci masowej USB należy podłączyć za pomocą przewodu dostarczonego przez producenta urządzenia
USB.
•• Niektóre pamięci USB mogą nie być obsługiwane lub mogą działać wolno.
•• Metoda porządkowania plików w urządzeniu pamięci masowej USB jest podobna do metody używanej w systemie
Windows XP. Nazwy plików składają się z nie więcej niż 100 angielskich znaków.
•• Przed podłączeniem urządzenia pamięci masowej USB należy utworzyć kopie zapasowe ważnych plików, gdyż dane
przechowywane w pamięci USB mogą ulec uszkodzeniu. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w
wyniku niezastosowania się do tych uwag.
•• Jeśli dysk twardy USB nie jest zasilany z zewnętrznego źródła, urządzenie USB może nie zostać wykryte. Dlatego
należy pamiętać o podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania.
-- Do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania należy użyć zasilacza. Brak kabla do zewnętrznego źródła prądu.
POLSKI
Typ pliku
42
POLSKI
•• Jeżeli urządzenie pamięci USB ma wiele partycji lub jeżeli używany jest czytnik wielu kart USB, można korzystać
maksymalnie z 4 partycji lub kart pamięci.
•• Jeśli urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do uniwersalnego czytnika kart USB, informacje o pojemności
mogą nie zostać wykryte.
•• Jeżeli urządzenie pamięci masowej USB nie działa prawidłowo, odłącz i podłącz je ponownie.
•• Szybkość wykrywania pamięci USB zależy od urządzenia.
•• Jeżeli pamięć USB zostanie podłączona w trybie czuwania, po włączeniu urządzania zostanie automatycznie wczytany
odpowiedni dysk twardy.
•• Zalecane pojemności to 1 TB lub mniej dla zewnętrznych dysków twardych USB oraz 32 GB dla pamięci USB.
•• Urządzenia o większej pojemności niż zalecana mogą nie być obsługiwane prawidłowo.
•• Jeżeli zewnętrzny dysk twardy USB wyposażony w funkcję [Oszczędzanie energii] nie działa, należy go wyłączyć, a
następnie ponownie włączyć.
•• Urządzenia pamięci masowej USB (USB 2.0 lub poniżej) są również obsługiwane. Mogą one jednak nie działać
prawidłowo w trybie listy filmów.
•• W jednym folderze rozpoznawanych jest maksymalnie 999 podfolderów lub plików.
•• Karty SD typu SDHC są obsługiwane. Aby korzystać z karty SDXC, należy sformatować ją najpierw do systemu plików
NTFS.
•• System plików exFAT nie jest obsługiwany w przypadku kart SD i urządzeń pamięci masowej USB.
•• Niektóre modele nie obsługują kart SD.
43
Group Manager 2.0
Urządzenie nadrzędne
•• Dodaj, edytuj lub usuń grupę.
•• Klonowanie ustawień urządzenia.
•• Dystrybucja [Harmonogram] i [Lista odtwarzania] dla grupy.
•• Wszystkie zestawy monitorów fabrycznie korzystają z trybu nadrzędnego (Master).
Urządzenia podrzędne
•• Odtwarza [Harmonogram] i [Lista odtwarzania] w trybie nadrzędnym (Master Mode).
•• Usuwa zestawy monitorów z ich grup.
•• Zestawy monitorów dodane do grupy zostaną automatycznie przełączone w tryb podrzędny (Slave Mode). Gdy
monitor zostanie usunięty z grupy, będzie automatycznie włączany i przełączany w tryb nadrzędny (Master Mode).
•• Jeżeli do istniejącej grupy zostanie dodany nowy element podrzędny lub funkcja [Klonowanie danych] bądź
dystrybucja elementu [Harmonogram]/[Lista odtwarzania] nie zostanie odpowiednio wykonana, zostanie aktywowany
przycisk [Klonowanie danych] lub [SYNCHRONIZUJ].
•• Możesz klonować dane urządzenia nadrzędnego do grupy za pomocą funkcji [Klonowanie danych].
•• Możesz ponownie pobrać materiały przesłane do grupy za pomocą opcji [Synchronizuj].
POLSKI
Ta funkcja pozwala grupować monitory w zestawy w ramach jednej sieci i kopiować zawartość (harmonogramy i listy
odtwarzania) lub kopiować ustawienia dla całej grupy. Funkcja posiada dwa tryby (nadrzędny i podrzędny). Pozwala
również korzystać z przeglądarki na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
44
[Zarządzanie Grupą]
POLSKI
•• Tworzenie nowej grupy
1. Kliknij opcję [Dodaj nową grupę].
2. Wpisz nazwę grupy.
3. Kliknij opcję [Dodaj Urządzenie], wybierz urządzenia, które mają wejść w skład grupy, a następnie je dodaj.
4. Kliknij przycisk [Gotowe], a zobaczysz, że została utworzona nowa grupa.
•• Edycja grupy
1. Kliknij grupę, którą chcesz edytować.
2. Dodaj nowe urządzenie za pomocą opcji [Dodaj Urządzenie].
3. Usuń urządzenie za pomocą opcji [Usuń Urządzenie].
4. Sprawdź, czy urządzenie w grupie są połączone z siecią za sprawą opcji [Sprawdzanie Urządzenia].
5. Jeżeli w grupie znajdują się jakiekolwiek zestawy urządzeń, dla których nie zastosowano funkcji [Klonowanie
danych] lub nie wykonano synchronizacji zawartości, zostanie aktywowany przycisk [Klonowanie danych] lub
[SYNCHRONIZUJ].
6. Możesz ponownie kopiować dane urządzenia nadrzędnego do grupy za pomocą funkcji [Klonowanie danych].
7. Możesz ponownie wysłać materiały przesłane do grupy za pomocą opcji [Synchronizuj].
•• Usuwanie grupy
1. Kliknij opcję [Usuń Grupę].
2. Wybierz grupę, którą chcesz usunąć i kliknij opcję [Usuń].
3. Sprawdź, czy wybrana grupa została usunięta.
•• Widok wszystkich urządzeń: strona pozwala zarządzać wszystkimi zestawami monitorów podrzędnych, połączonych
z tą samą siecią.
1. Kliknij opcję [Widok Wszystkich Urządzeń].
2. Kliknij opcję [Resetuj Tryb Urządzenia].
3. Wybierz zestaw monitorów podrzędnych, których tryb chcesz zmienić i kliknij opcję [Resetuj].
45
[Ustawianie klonowania danych]
[Dystrybucja Treści]
1
2
3
4
Wybierz typ materiałów do dystrybucji (harmonogramy lub listy odtwarzania).
Wybierz kanał do dystrybucji.
Wybierz grupę, do której chcesz przydzielić materiały i kliknij opcję [Roześlij].
Uruchom aplikację Content Manager w zestawie monitorów zależnych i sprawdź, czy materiały zostały przydzielone.
Jak korzystać
•• Monitory: U
ruchamia, dodaje, usuwa lub edytuje aplikacje w Pasku startowym.
•• Urządzenia przenośne: U
ruchamia aplikację na Pasku startowym lub udostępnia ją dla urządzenia mobilnego za
pomocą kodu QR lub adresu URL.
UWAGA
•• Można utworzyć maksymalnie 25 grup.
•• Do grupy możesz dodać do 12 urządzeń podrzędnych.
•• Można rozdzielać harmonogramy zapisane w urządzeniach zewnętrznych po wykonaniu operacji importu w aplikacji
Content Manager.
•• Pamiętaj, aby usunąć wszystkie harmonogramy zapisane w urządzeniach podrzędnych, zanim rozpoczniesz
rozdzielanie jakichkolwiek nowych harmonogramów.
•• Lista urządzeń do dodania do wybranej grupy pojawi się wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
-- urządzenia muszą być w tej samej sieci, co urządzenie nadrzędne;
-- urządzenia muszą być ustawione w trybie nadrzędnym (master Mode) i nie mogą należeć do żadnej grupy;
-- funkcja UPnP musi być włączona (przejdź do menu [Ogólne] > [Sieć] > UPnP i przełącz opcję na [Wł.]).
•• Aplikacja Group Manager 2.0 może działać nieprawidłowo w środowiskach bezprzewodowych. Zaleca się korzystanie
z sieci przewodowej.
•• W momencie usuwania grupy należy zastosować początkowe ustawienia dla funkcji elementu podrzędnego.
POLSKI
1 Wybierz żądaną grupę i kliknij opcję [Klonuj].
2 Sprawdź, czy dane zostały skopiowane w urządzeniach podrzędnych.
46
Screen Share
POLSKI
Funkcja umożliwia współdzielenie ekranu urządzenia użytkownika, takiego jak telefon komórkowy lub komputer z
systemem Windows, z monitorem korzystającym z połączenia bezprzewodowego, takiego jak WiDi lub Miracast.
[Jak korzystać z funkcji Screen Share]
1 Nawiąż połączenie zgodnie z instrukcjami zawartymi w przewodniku, do którego dostęp można uzyskać za pomocą
przycisku PRZEWODNIK PO POŁĄCZENIACH w prawym górnym rogu.
2 Po nawiązaniu połączenia zostanie włączone udostępnianie ekranu pomiędzy urządzeniem użytkownika a
monitorem.
UWAGA
[Konfiguracja WiDi (bezprzewodowy przesył obrazu)]
Technologia WiDi, co jest skrótem od bezprzewodowy przesył obrazu, to system, który bezprzewodowo przesyła pliki
audio i wideo z laptopa obsługującego technologię Intel WiDi do monitora.
Łączność WiDi jest możliwa tylko w niektórych trybach sygnału wejściowego (Composite/Component/RGB/HDMI/DP/
OPS/DVI-D).
W innych trybach sygnału wejściowego urządzenie LG Signage nie zostanie wykryte przez komputer.
1 Połącz laptopa z punktem dostępu. (Tej funkcji można używać bez łączności z punktem dostępu, ale zaleca się
połączenie w celu uzyskania optymalnego działania). Przejdź do opcji Ustawienia komputera
Komputer i
urządzenia
Urządzenia w swoim laptopie.
2 Kliknij opcję Dodaj Urządzenie w górnej części ekranu, aby wyświetlić listę monitorów Signage z obsługą funkcji
WiDi. Wybierz monitor Signage z listy i kliknij polecenie Połącz.
3 Zawartość ekranu laptopa powinna pojawić się na monitorze w ciągu 10 sekund. Warunki środowiska
bezprzewodowego mogą mieć wpływ na sposób wyświetlania zawartości na ekranie. Jeśli połączenie jest słabe,
przesyłanie obrazu za pomocą technologii Intel WiDi może zostać przerwane.
•• Więcej informacji na temat korzystania z technologii Intel WiDi można znaleźć pod adresem: http://intel.com/go/widi.
•• Działa z technologią WiDi 3.5 lub późniejszymi wersjami.
•• Funkcja działa wyłącznie w systemie Windows 8.1 lub nowszych
47
Control Manager
Można sterować wyświetlaczem i sprawdzać jego stan za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Ta funkcja jest dostępna na komputerach PC i urządzeniach przenośnych.
Zakres obsługiwanych funkcji zależy od produktu.
Funkcje
•• [Ekran główny]: pokazuje podsumowanie informacji o stanie produktu i zawiera łącza do każdej strony.
•• [Wyświetl] i [Dźwięk]: zapewnia dostęp do funkcji, takich jak jasność ekranu, dźwięk, sygnał wejściowy i ponowne
uruchomienie.
•• [Godzina i data]: włącza lub wyłącza funkcję automatycznej konfiguracji, wyświetla lub zmienia godzinę ustawioną w
urządzeniu.
•• [Sieć]: podaj nazwę i adres IP monitora Signage.
•• [Wykrywanie zakłócenia ekranu]: wyświetla stan sygnału wyjściowego dla obrazu.
•• [Tryb kafelkowy]: wyświetla ustawienia trybu kafelków.
•• [Awaryjna zmiana wejścia]: wyłącza funkcję automatycznego przełączania sygnału i powiązane z nią ustawienia.
•• [Odtwarzaj przez URL]: włącza lub wyłącza funkcję odtwarzania za pośrednictwem adresu URL.
•• [Aktualizacja oprogramowania]: aktualizuje oprogramowanie sprzętowe urządzenia.
•• [Wykresy]: informacje o stanie urządzenia, np. temperatura czy tryb pracy wentylatora.
•• [Dzienniki]: wyświetlają wpisy dotyczące usterek / błędów produktu.
•• [Informacje o systemie]: wyświetla informacje, takie jak wersja oprogramowania czy nazwa modelu.
UWAGA
•• Gdy opcja [Obrót ekranu] [Wł.] jest włączona, funkcja [Wykrywanie zakłócenia ekranu] nie będzie działać.
POLSKI
NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA
48
ID obrazu
POLSKI
Opcja [ID obrazu] jest stosowana do zmiany ustawień konkretnego urządzenia (wyświetlacza) za pomocą pojedynczego
odbiornika podczerwieni dla funkcji wiele wyświetlaczy. Komunikacja między monitorem wyposażonym w odbiornik
podczerwieni i innymi monitorami jest możliwa za pośrednictwem przewodów RS-232C. Każdy monitor jest
identyfikowany za pomocą wartości Ustaw ID. Ustawienie [ID obrazu] powala korzystać z pilota jedynie w połączeniu z
monitorami, których [Ustaw ID] pasuje do [ID obrazu].
AUDIO
(RGB/DVI)
RS-232C OUT
RS-232C OUT
RS-232C OUT
RS-232C IN
RS-232C IN
RS-232C IN
REMOTE
CONTROL IN
1 Przypisz wartość [Ustaw ID] do zainstalowanych monitorów w sposób przedstawiony poniżej:
2 Naciśnij czerwony przycisk [ID obrazu] [Wł.] na pilocie zdalnego sterowania.
3 Pamiętaj, aby ustawiany identyfikator obrazu był taki sam, jak [Ustaw ID] monitora, z którego chcesz korzystać.
•• Urządzenie, dla którego wartość opcji [Ustaw ID] różni się od wartości opcji [ID obrazu], nie może być sterowane za
pomocą sygnałów podczerwieni.
UWAGA
•• Jeśli parametr [ID obrazu] jest ustawiony na wartość 2, tylko prawy górny monitor z ustawieniem [Ustaw ID] o
wartości 2 może być sterowany za pomocą sygnałów podczerwieni.
•• Naciśnięcie zielonego przycisku [ID obrazu] [Wył.] dla opcji [ID obrazu] spowoduje wyłączenie identyfikatorów
obrazu wszystkich monitorów. W takim przypadku naciśnięcie dowolnego przycisku na pilocie umożliwi sterowanie
wszystkimi monitorami za pomocą sygnałów podczerwieni niezależnie od ich identyfikatora urządzenia [Ustaw ID].
49
Menu dotykowe
Ta funkcja dostępna jedynie w urządzeniach dotykowych i pozwala skonfigurować ustawienia bez użycia pilota zdalnego
sterowania.
Dotykanie ekranu przez określony czas lub naciśnięcie przycisku lokalnego Menu dotykowe wyświetla Menu dotykowe.
W zależności od produktu wspierane są różne funkcje.
Funkcje
••
[Home]: przejście do ekranu głównego.
••
[Tryb odczytu]: tryb z przytłumionym niebieskim światłem, zmniejszającym obciążenie oczu podczas czytania
tekstu.
••
[Blokada lokalnego przycisku]: konfiguruje funkcję blokady lokalnego przycisku.
••
[Źródło zewnętrzne]: Przejście do ekranu wyboru źródła sygnału.
••
••
••
••
[Ustawienia]: Przejście do ekranu ustawień.
[IDB]: Uruchamia IDB
[Odtwarzacz]: Uruchamia odtwarzacz
[SI]: Umożliwia przejście do ekranu Wybór aplikacji SI
: Uruchamia aplikacje SI z przypisanym typem ZIP
: Uruchamia aplikacje SI z przypisanym typem IPK
: Przełącza w tryb dewelopera
: Przechodzi do ustawienia serwera SI
-----
POLSKI
DOTYK
50
IDB (Interaktywna tablica cyfrowa)
POLSKI
•• Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych modelach.
•• W zależności od produktu wspierane są różne funkcje.
Jest to funkcja umożliwiająca pisanie. Aby uruchomić aplikację IDB, należy nacisnąć przycisk
przycisk IDB w menu dotykowym.
(IDB) lub lokalny
Funkcje
•• Po uruchomieniu aplikacji IDB wyświetlony zostaje pusty ekran, a użytkownik może użyć dotyku do rysowania.
•• Gdy użytkownik dotknie ikony koła widocznej na środku ekranu lub będzie naciskać dowolną część ekranu przez
określony czas. wyświetlone i rozwinięte zostanie menu kołowe.
•• Aby rozwinięte menu kołowe z powrotem przyjęło postać małej ikony, należy nacisnąć jego środek. Położenie menu
można zmienić, naciskając środkową część i przeciągając.
•• Za pomocą menu kołowego można zmienić typ i kolor pióra, a także skorzystać z funkcji zmazywania, przywracania
i wyboru obszarów.
•• Dotknięcie znajdującej się na ekranie strzałki w lewo lub w prawo powoduje wyświetlenie pełnego menu. Można
wtedy usunąć zawartość wszystkich ekranów lub zapisać zawartość bieżącego ekranu w postaci pliku w pamięci
wewnętrznej lub zewnętrznej.
•• W ustawieniach pełnego menu można włączyć i wyłączyć wielodotyk. Gdy funkcja wielodotyku jest włączona,
wyświetlany jest przycisk Powiększenie, a gdy jest ona wyłączona, powiększenie można zmieniać za pomocą dwóch
palców.
•• IDB można wyłączyć za pomocą przycisku Zakończ w pełnym menu.
•• Aby ustanowić połączenie z siecią, należy nacisnąć przycisk Uruchom w aplikacji IDB i uruchomić program IDB DUO na
komputerze nawiązującym połączenie z tym samym routerem co urządzenie dotykowe. Następnie należy wprowadzić
6-cyfrowy token wyświetlony w aplikacji IDB.
•• Aby wyświetlić wideo z urządzenia połączonego z siecią lub podłączonego za pomocą kabla do wejścia zewnętrznego,
należy wybrać odpowiednią pozycję na ekranie funkcji Pair (Paruj) w pełnym menu.
•• W przypadku naciśnięcia ekranu w czasie wyświetlania wideo z urządzenia, z którym nawiązano połączenie, pojawi się
przycisk Tryb adiustacji. Przełączenie w tryb adiustacji umożliwia przechwytywanie bieżącego ekranu, pisanie na nim
i zapisywanie go.
UWAGA
•• Pliki przechowywane w pamięci wewnętrznej aplikacji IDB są usuwane po zamknięciu tego programu.
•• W aplikacji IDB nie można używać przycisków z wyjątkiem przycisków Głośność i Zasilanie.
•• Gdy dla funkcji Obsługa ekranu dotykiem wybrano ustawienie Wył., nie można korzystać z aplikacji IDB.
•• Aplikacja IDB jest niedostępna, gdy funkcja Obrót ekranu jest włączona.
•• Korzystanie z wielu piór naraz, obsługa wieloma palcami jednocześnie i używanie gumki może spowolnić działanie.
51
•• Niektóre modele nie obsługują funkcji HDMI/USB.
•• Niektóre kody przycisków mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu.
Kod (w postaci szesnastkowej)
08
(Zasilanie)
Uwagi
Przycisk pilota zdalnego sterowania
C4
MONITOR ON
Przycisk pilota zdalnego sterowania
C5
MONITOR OFF
Przycisk pilota zdalnego sterowania
95
Funkcje
(Tryb oszczędzania energii)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
0B
Przycisk wyboru źródła
Przycisk pilota zdalnego sterowania
10
Przycisk numeryczny 0
Przycisk pilota zdalnego sterowania
11
Przycisk numeryczny 1
Przycisk pilota zdalnego sterowania
12
Przycisk numeryczny 2
Przycisk pilota zdalnego sterowania
13
Przycisk numeryczny 3
Przycisk pilota zdalnego sterowania
14
Przycisk numeryczny 4
Przycisk pilota zdalnego sterowania
15
Przycisk numeryczny 5
Przycisk pilota zdalnego sterowania
16
Przycisk numeryczny 6
Przycisk pilota zdalnego sterowania
17
Przycisk numeryczny 7
Przycisk pilota zdalnego sterowania
18
Przycisk numeryczny 8
Przycisk pilota zdalnego sterowania
19
Przycisk numeryczny 9
Przycisk pilota zdalnego sterowania
02
03
(Głośn. +)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
(Głośn. -)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
E0
Jasność
(Następna strona)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
E1
Jasność
(Poprzednia strona)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
DC
3D (obraz trójwymiarowy)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
32
1/a/A
Przycisk pilota zdalnego sterowania
2f
WYCZYŚĆ
Przycisk pilota zdalnego sterowania
7E
Przycisk pilota zdalnego sterowania
79
ARC (Zaznacz/Proporcje obrazu)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
4D
PSM (Tryb obrazu)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
09
(WYCISZENIE)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
POLSKI
KOD PODCZERWIENI
52
POLSKI
Kod (w postaci szesnastkowej)
43
99
Funkcje
(Ustawienia/Menu)
Uwagi
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Automatyczna konfiguracja
Przycisk pilota zdalnego sterowania
40
(W górę)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
41
(W dół)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
06
(W prawo)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
07
(W lewo)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
44
28
(OK)
(WSTECZ)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Przycisk pilota zdalnego sterowania
7B
Kafelek
Przycisk pilota zdalnego sterowania
5B
Wyjście
Przycisk pilota zdalnego sterowania
72
Włącz identyfikator obrazu (czerwony)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
71
Wyłącz identyfikator obrazu (zielony)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
63
Żółty
Przycisk pilota zdalnego sterowania
61
Niebieski
W.Bal (Balans bieli)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Przycisk pilota zdalnego sterowania
5F
3F
(S.Menu)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
7C
(Ekran główny)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
97
96
Zamień
Lustro
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Przycisk pilota zdalnego sterowania
53
•• Dotyczy tylko niektórych modeli.
Do jednego komputera można podłączyć wiele produktów. Sterować można jednocześnie wieloma produktami
podłączonymi do pojedynczego komputera.
W menu Opcje należy dla opcji Identyfikator urządzenia wybrać wartość od 1 do 1000 (identyfikatory nie mogą się
powtarzać).
Podłączanie kabli
•• Niektóre modele mogą wyglądać inaczej niż pokazano na ilustracji.
Przewód RS-232C należy podłączyć w sposób pokazany na rysunku.
Protokół RS-232C służy do komunikacji między komputerem a produktem. Za pośrednictwem komputera można
włączać i wyłączać produkt, wybierać źródło sygnału wejściowego i regulować ustawienia menu ekranowego.
Monitor 4
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Monitor 3
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Monitor 2
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Przewód 4P (do nabycia oddzielnie)
PC
Monitor 1
Monitor 1
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Adapter
RS-232C
Monitor 2
Przewód RS-232C (do nabycia oddzielnie)
PC
Monitor 3
Przewód RS-232C
(do nabycia oddzielnie)
Monitor 4
POLSKI
STEROWANIE WIELOMA PRODUKTAMI
54
Parametry komunikacji
POLSKI
Szybkość transmisji: 9600 b/s
Długość danych: wersja 8-bitowa
Bit parzystości: brak
Bit stopu: 1 bitów
Sterowanie przepływem: brak
Kod komunikacji: ASCII
UWAGA
•• W przypadku korzystania z konfiguracji
3-przewodowej (niestandardowej) korzystanie
z łańcuchowego połączenia do sterowania
podczerwienią jest niemożliwe.
•• Należy pamiętać, aby korzystać wyłącznie z adaptera
znajdującego się w zestawie w celu prawidłowego
podłączenia urządzenia.
•• Jeżeli połączysz ze sobą kilka monitorów Signage, aby
móc z nich jednocześnie korzystać, to włączanie lub
wyłączanie urządzenia nadrzędnego sprawi, ze część
produktów nie będzie reagowała. Monitory te można
włączyć poprzez naciśnięcie przycisku MONITOR ON,
a nie przycisku zasilania.
(Zasilanie)
MONITOR ON
BACK
TILE
ID
ON
OFF
EXIT
55
Wykaz poleceń
Polecenie
2
a
b
c
Dane
(szesnastkowe)
01
02
03
[Zasilanie]
[Wybierz Wejście]
[Proporcje ekranu]
04
[Kontrola jasności]
j
q
Patrz [Oszczędzanie energii]
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
[Tryb obrazu]
[Kontrast]
[Jasność]
[Ostrość]
[Kolor]
[Odcień]
[Temp. barw]
[Balans]
[Tryb dźwięku]
[Wycisz]
[Sterowanie głośnością]
[Zegar] 1 (rok/miesiąc/dzień)
[Zegar] 2 (godzina/minuty/sekundy)
[Wyłączanie po 15 min z powodu braku
sygnału]
[Automatyczne wyłączanie]
[Język]
Ustaw jako [Domyślna]
Bieżąca temperatura
[Przycisk]
Czas od początku
Numer seryjny produktu
d
k
k
k
k
k
x
k
d
k
k
f
f
x
g
h
k
i
j
u
t
y
e
f
a
x
Patrz [Tryb obrazu]
Od 00 do 64
Od 00 do 64
Od 00 do 32
Od 00 do 64
Od 00 do 64
Od 70 do D2
Od 00 do 64
Patrz [Tryb dźwięku]
Od 00 do 01
Od 00 do 64
Patrz [Zegar] 1
Patrz [Zegar] 2
f
g
Od 00 do 01
m
f
f
d
m
d
f
n
i
k
n
c
l
y
Od 00 do 01
Patrz [Język]
Od 00 do 02
FF
Patrz [Przycisk]
FF
FF
18
19
20
21
22
23
24
25
Od 00 do 02
Patrz [Wybierz Wejście]
Patrz [Proporcje ekranu]
POLSKI
1
k
x
k
56
POLSKI
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Wersja oprogramowania
[Balans bieli] Wzmocnienie koloru
czerwonego
[Balans bieli] Wzmocnienie koloru
zielonego
[Balans bieli] Wzmocnienie koloru
niebieskiego
[Balans bieli] Przesunięcie koloru
czerwonego
[Balans bieli] Przesunięcie koloru
zielonego
[Balans bieli] Przesunięcie koloru
niebieskiego
[Podświetlenie]
[Ekran Wyłączony]
[Tryb kafelkowy]
Sprawdza [Tryb kafelkowy]
[ID kafelka]
[Tryb naturalny]
[Oszczędzanie energii] Ustawienia
Blokada pilota zdalnego sterowania/
[Blokada lokalnego przycisku]
[Opóźnienie włączania]
[Awaryjna zmiana wejścia] Wybierz
[Awaryjna zmiana wejścia] Wejście
Wybierz
Blokada zdalnego sterowania / blokada
przycisków
[Blokada lokalnego przycisku]
[Sprawdzanie stanu]
[Wykrywanie zakłócenia ekranu]
[Czas letni]
[Tryb PM]
[Metoda ISM]
1
f
Polecenie
2
z
Dane
(szesnastkowe)
j
m
Od 00 do FE
j
n
Od 00 do FE
j
o
Od 00 do FE
s
x
Od 00 do 7F
s
y
Od 00 do 7F
s
z
Od 00 do 7F
m
k
d
d
d
d
g
d
d
z
i
j
Od 00 do 64
Od 00 do 01
00 do FF
FF
Patrz [ID kafelka]
Od 00 do 01
f
j
Patrz [Oszczędzanie energii] Ustawienia
k
m
Od 00 do 01
f
m
h
i
m
j
Od 00 do FA
Od 00 do 02
Patrz [Awaryjna zmiana wejścia] Wejście
Wybierz
t
p
t
s
t
s
s
j
o
v
z
d
n, 0c
p
FF
Od 00 do 02
Od 00 do 02
Patrz [Sprawdzanie stanu]
Od 00 do 01
See [Czas letni]
Od 00 do 03
Patrz [Metoda ISM]
57
51
52
[Ustawienia Sieci]
[Autokonfiguracja]
53
[Pozycja poz.]
f
q
Od 00 do 64
54
[Pozycja pion.]
f
r
Od 00 do 64
55
[Rozmiar poz.]
f
s
Od 00 do 64
56
[Stan włączania]
t
r
Od 00 do 02
57
[Wake On LAN]
f
w
Od 00 do 01
58
[Inteligentny tryb automatyczny]
t
i
Od 00 do 01
59
[Obrót menu OSD]
t
h
Od 00 do 02
60
[Synchronizacja godziny]
s
n, 16
Od 00 do 01
61
[Synchronizacja Treści]
t
g
Od 00 do 01
62
[Układ szeregowy LAN]
s
n, 84
Od 00 do 01
63
[Obrót treści]
s
n, 85
Od 00 do 02
64
[Inwersja skanowania]
s
n, 87
Od 00 do 01
65
[Dioda ostrzegawcza]
s
n, 88
Od 00 do 01
66
[Harmonogram jasności] Tryb
s
m
Od 00 do 01
67
[Harmonogram jasności]
s
s
Patrz [Harmonogram jasności]
68
[Wiele ekranów] Tryb i sygnał
x
c
Patrz [Wiele ekranów] Tryb i sygnał
69
[Proporcje ekranu] (Wiele ekranów)
x
d
Patrz [Proporcje ekranu] (Wiele ekranów)
70
[Ekran Wyłączony] (Wiele ekranów)
x
e
Patrz [Ekran Wyłączony] (Wiele ekranów)
71
[Zawsze wyłącz ekran]
s
n, 0d
Od 00 do 01
72
Wstrzymanie obrazu
k
x
Od 00 do 01
73
Bezprzewodowa [Wake On LAN]
s
n, 90
Od 00 do 01
74
Wyjście OSD
k
l
Od 00 do 01
75
[Treść HDMI IT]
s
n, 99
Od 00 do 01
POLSKI
Polecenie
Dane
2
(szesnastkowe)
n, 80(81)(82) See [Ustawienia Sieci]
u
01
1
s
j
58
POLSKI
1
Polecenie
2
Dane
(szesnastkowe)
76
[Harmonogram godzin wyłączania]
s
n, 9a
Patrz [Harmonogram godzin wyłączania]
77
[Ustawienie na dzień wolny]
s
n, 9b
Patrz [Ustawienie na dzień wolny]
78
[Tryb UPnP]
s
n, 9c
Od 00 do 01
79
[Blokada głównego ekranu]
s
n, 9d
Od 00 do 01
80
[Blokada USB]
s
n, 9e
Od 00 do 01
81
[Blokada Wi-Fi]
s
n, 9f
Od 00 do 01
82
[Blokada ScreenShare]
s
n, a0
Od 00 do 01
83
[Tworzenie kopii zapasowej w pamięci]
s
n, a1
84
85
86
87
88
89
[Cyfrowy sygnał wejściowy audio]
[Logo ekranu uruchamiania]
[Tryb SoftAP]
[Rozmiar naturalny]
[Usuń Szumy]
[Zmień kod PIN]
Odtwarzaj multimedia z pamięci
wewnętrznej
[Obraz braku sygnału]
[Audio Out]
[Kontrola budzenia DPM]
Sprawdzanie stanu wentylatora
[Zastosuj do wszystkich źródeł]
[Kontrola klatek]
Wielokanałowy
s
s
s
s
s
s
n, a2
n, a3
n, a4
n, a5
n, a6
n, a7
s
n, a8
s
s
s
d
s
s
s
n, a9
n, aa
n, 0b
w
n, 52
n, b7
n, 76
90
91
92
93
94
95
96
97
Patrz [Tworzenie kopii zapasowej
w pamięci]
Od 00 do 01
Od 00 do 01
Od 00 do 01
Od 00 do 64
01
Patrz [Zmień kod PIN]
Odtwarzaj multimedia z pamięci
wewnętrznej
Od 00 do 01
Od 00 do 02
Od 00 do 01
FF
01
Od 00 do 01
Od 01 do 09
* Uwaga: Polecenia mogą nie działać, jeżeli nie korzystasz ze źródła sygnału zewnętrznego.
* Niektóre polecenia mogą nie być obsługiwane we wszystkich modelach.
59
Protokół transmisji/odbioru
(Command1)(Command2)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
* (Command1): rozróżnienie trybów ustawień fabrycznych i ustawień użytkownika.
* (Command 2): to polecenie pozwala korzystać z funkcji monitora.
* Polecenie (Ustaw ID): w
ybór urządzenia, którym chcesz sterować. Każdemu monitorowi można przypisać inny
identyfikator od 1 do 1000 (od 01H do FFH) za pomocą opcji Ustawienia w menu ekranowym.
Wybór wartości „00H” w przypadku opcji Identyfikator urządzenia umożliwia jednoczesne
sterowanie wszystkimi połączonymi monitorami. (Maksymalna wartość może się różnić w
zależności od modelu).
* Polecenie (Dane): przesyłanie danych polecenia. Ilość przesyłanych danych może wzrosnąć w zależności od polecenia.
* (Cr): znak powrotu karetki. Odpowiada wartości '0 x 0D’ kodu ASCII.
* ( ): Znak odstępu. Odpowiada wartości '0 x 20’ kodu ASCII.
Acknowledgment
(Command2)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Produkt transmituje sygnał ACK (potwierdzenie) w tym formacie, gdy odbiera normalne dane. Aktualna wartość
danych FF informuje o bieżącym stanie. Jeśli tryb zapisu danych jest aktywny, kod ten zwraca dane komputera.
* Jeśli polecenie zostanie przesłane z wartością identyfikatora urządzeni „00” (=0x00), dane zostaną przesłane do
wszystkich monitorów, ale nie zostanie wysłane potwierdzenie (ACK).
* Jeżeli wyślesz wartość „FF” dla danych w trybie sterowania za pośrednictwem kabla RS-232C, możesz sprawdzić
aktualną wartość danej funkcji (nie dotyczy wszystkich funkcji).
* Niektóre polecenia mogą nie być obsługiwane we wszystkich modelach.
POLSKI
Transmisja
60
01. [Zasilanie] (Command: k a)
Kontrola włączania / wyłączania urządzenia.
POLSKI
Transmisja
(k)(a)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
02: [Ponowne uruchomienie]
Acknowledgment
(a)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Sygnał Acknowledgment jest zwracany prawidłowo tylko
wtedy, gdy monitor jest w pełni włączony.
* Sygnał może zostać nadany z opóźnieniem w stosunku do
sygnału transmisji (Transmisja i Acknowledgment).
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
03. [Proporcje ekranu] (Command: k c)
Dostosowanie proporcji ekranu monitora.
Transmisja
(k)(c)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 02: [Pełna szerokość]
06: [Oryginał]
Acknowledgment
(c)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Proporcje ekranu mogą się różnić w zależności od konfiguracji
sygnałów wejściowych modelu.
04. [Kontrola jasności] (Command: j q)
Dostosowanie jasności monitora.
02. [Wybierz Wejście] (Command: x b)
Wybór sygnału wejściowego.
Transmisja
(x)(b)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 20: AV
40: COMPONENT
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2/OPS (DTV)
A1: HDMI2/OPS (PC)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (PC)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
E0: odtwarzacz SuperSign WebOS
E1: inne
E2: Wiele ekranów
E3: Odtwarzaj przez URL
Acknowledgment
(b)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Niektóre sygnały wejściowe mogą nie być dostępne w
określonych modelach.
* W przypadku gdy nie jest pobrany za pomocą funkcji
SuperSign W odtwarzacz WebOS zwraca wartość NG.
Transmisja
(j)(q)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Minimalne]
02: [Średnio]
03: [Maksymalne]
04: [Automatyczny]
05: [Ekran Wyłączony]
Acknowledgment
(q)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
05. [Tryb obrazu] (Command: d x)
Wybór trybu obrazu.
Transmisja
(d)(x)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Centra handlowe/ restauracje szybkiej obsługi
QSR]
01: [Ogólne]
02: [Biuro]
03: [Transport]
04: [Edukacja]
05: [Ekspert 1]
06: [Ekspert 2]
08: [APS]
09: [Zdjęcie]
11: [Kalibracja]
Acknowledgment
(x)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Niektóre tryby obrazu mogą nie być obsługiwane we
wszystkich modelach.
61
06. [Kontrast] (Command: k g)
Dostosowanie kontrastu ekranu.
09. [Kolor] (Command: k i)
Regulacja koloru na ekranie.
Transmisja
(k)(i)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: [Kolor] 0-100
Acknowledgment
(g)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Acknowledgment
(i)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
07. [Jasność] (Command: k h)
Dostosowanie jasności ekranu.
10. [Odcień] (Command: k j)
Dostosowanie odcienia obrazu.
Transmisja
(k)(h)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: [Jasność] 0-100
Transmisja
(k)(j)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: [Odcień] czerwonego 50-zielonego 50
Acknowledgment
(h)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Acknowledgment
(j)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
08. [Ostrość] (Command: k k)
Dostosowanie ostrości ekranu.
Transmisja
(k)(k)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-32: [Ostrość] 0-50
Acknowledgment
(k)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
11. [Temp. barw] (Command: x u)
Regulacja temperatury kolorów na ekranie.
Transmisja
(x)(u)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 70-D2: 3200K-13000K
Acknowledgment
(u)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
POLSKI
Transmisja
(k)(g)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: [Kontrast] 0-100
62
12. [Balans] (Command: k t)
Regulacja balansu dźwięku.
POLSKI
Transmisja
(k)(t)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: Lewej 50-Prawej 50
15. [Sterowanie głośnością] (Command: k f)
Regulacja głośności odtwarzania.
Transmisja
(k)(f)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: [Głośność] 0-100
Acknowledgment
(t)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Acknowledgment
(f)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
13. [Tryb dźwięku] (Command: d y)
16. [Zegar] 1 (Rok/Miesiąc/Dzień) (Command: f a)
Wybór trybu dźwięku.
Transmisja
(d)(y)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 01: [Standardowa]
02: [Muzyka]
03: [Kino]
04: [Sport]
05. [Gra]
07: [Wiadomości] ([Clear Voice III])
Acknowledgment
(y)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
14. [Wycisz] (Command: k e)
Włącza lub wycisza dźwięk.
Transmisja
(k)(e)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Cisza (dźwięk wyłączony)
01: Aktualna głośność (dźwięk włączony)
Acknowledgment
(e)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Ustawia 1. zegar (rok/miesiąc/dzień) oraz czas automatyczny.
Transmisja
1. (f)(a)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)(Cr)
2. (f)(a)( )(Ustaw ID)( )(0)(0)( )(Dane1)(Cr)
1. Podczas ustawiania zegara 1. (R-M-D)
Dane 1 00-: 2010Dane 2 01-0C: od stycznia do grudnia
Dane 3 01-1F: 1.–31.
* Minimalna i maksymalna wartość parametru Dane1 zależy od
roku wydania samego urządzenia.
* Wpisz polecenie „fa [Ustaw ID] ff”, aby wyświetlić ustawienie
Zegar 1. (rok, miesiąc, dzień).
2. Ustawianie czasu automatycznego
Dane 1 00: Automatycznie
01: Ręczny
* Aby wyświetlić ustawioną wartość czasu automatycznego,
wpisz polecenie „fa [Ustaw ID] 00 ff”.
Acknowledgment
1. (a)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)
(Dane3)(x)
2. (a)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(0)(0)(Dane1)(x)
63
17. [Zegar] 2 (Godzina/Minuta/Drugi) (Command:
f x)
Transmisja
(f)(x)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)(Cr)
Dane1 00 do 17: Godzina 00–23
Dane2 00 do 3B: Minuty 00–59
Dane3 00 do 3B: Sekundy 00–59
* Wpisz polecenie „fx [Ustaw ID] ff”, aby wyświetlić ustawienie
Czas 2 (godziny/minuty/sekundy).
* Funkcja jest dostępna tylko w przypadku ustawienia Zegar 1
(rok/miesiąc/dzień).
Acknowledgment
(x)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)(x)
18. [Wyłączanie po 15 min z powodu braku sygnału]
(Command: f g)
W przypadku braku sygnału przez 15 minut monitor przejdzie w
tryb automatycznego wstrzymania.
Transmisja
(f)(g)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(g)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
19. [Wyłączanie z powodu braku sygnału]
(Command: m n)
Aktywuje automatyczne wyłączenie, jeżeli nie wykryto sygnału
pilota przez 4 godziny.
Transmisja
(m)(n)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Wybór języka menu ekranowego.
Transmisja
(f)(i)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00Czeski
01: Duński
02: Niemiecki
03: Angielski
04: Hiszpański, Europa
05: Grecki
06: Francuski
07: Włoski
08: Holenderski
09: Norweski
0A: Portugalski
0B: Portugalski, Brazylia
0C: Rosyjski
0D: Fiński
0E: Szwedzki
0F: Koreański
10: Chiński, kantoński
11: Japoński
12: Chiński, mandaryński
13: Arabski
Acknowledgment
(i)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Niektóre języki mogą nie być dostępne w określonych
modelach.
POLSKI
Ustawianie wartości opcji Zegar 2 (godzina/minuty/sekundy).
20. [Język] (Command: f i)
64
21. [Ustawienia wstępne] (Command: f k)
POLSKI
Wykonuje reset urządzenia.
Resetowanie ekranu można wykonać wyłącznie w trybie RGB.
Transmisja
(f)(k)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Resetuj obraz
01: Inicjacja Ekranu
02: Przywracanie ustawień początkowych
Acknowledgment
(k)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
24. Czas od początku (Command: d l)
Wyświetla czas od momentu włączenia monitora.
Transmisja
(d)(l)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Odczyt stanu
Acknowledgment
(l)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Otrzymane dane są wyświetlane w postaci szesnastkowej.
25. Numer seryjny produktu (Command: f y)
Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia.
22. Bieżąca temperatura (Command: d n)
Sprawdzenie bieżącej temperatury produktu.
Transmisja
(d)(n)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Sprawdzanie stanu
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Temperatura jest wyświetlana w postaci szesnastkowej.
Transmisja
(f)(y)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Sprawdzenie numeru seryjnego produktu
Acknowledgment
(y)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Dane w formacie ASCII.
26. Wersja oprogramowania (Command: f z)
Sprawdzenie wersji oprogramowania produktu.
23. [Przycisk] (Command: m c)
Przesyłanie kodu IR przycisku pilota zdalnego sterowania.
Transmisja
(m)(c)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane IR_KEY_CODE
Acknowledgment
(c)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Kody przycisków można znaleźć w sekcji Kody IR.
* Niektóre polecenia mogą nie być obsługiwane we wszystkich
modelach.
Transmisja
(f)(z)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Sprawdzanie wersji oprogramowania
Acknowledgment
(z)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
65
27. [Balans bieli] Wzmocnienie koloru czerwonego
(Command: j m)
Transmisja
(j)(m)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00 fo FE: W
zmocnienie koloru czerwonego od 0
do 254
FF: Sprawdzenie wartości wzmocnienia koloru
czerwonego
Acknowledgment
(m)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
28. [Balans bieli] Wzmocnienie koloru zielonego
(Command: j n)
Regulacja intensywności kanału zielonego dla balansu bieli.
Transmisja
(j)(n)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00 fo FE: W
zmocnienie koloru zielonego od 0 do
254
FF: S prawdzenie wartości wzmocnienia koloru
zielonego
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
29. [Balans bieli] Wzmocnienie koloru niebieskiego
(Command: j o)
Regulacja intensywności kanału niebieskiego dla balansu bieli.
Transmisja
(j)(o)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00 fo FE: W
zmocnienie koloru niebieskiego od 0
do 254
FF: S prawdzenie wartości wzmocnienia koloru
niebieskiego
Acknowledgment
(o)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Regulacja przesunięcia koloru kanału czerwonego dla balansu
bieli.
Transmisja
(s)(x)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane Od 00 do 7F: Przesunięcie koloru czerwonego od
0 do 127
FF: S prawdzenie wartości przesunięcia koloru
czerwonego
Acknowledgment
(x)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
31. [Balans bieli] Przesunięcie koloru zielonego
(Command: s y)
Regulacja przesunięcia koloru kanału zielonego dla balansu bieli.
Transmisja
(s)(y)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane Od 00 do 7F: Przesunięcie koloru zielonego od 0
do 127
FF: Sprawdzenie wartości przesunięcia koloru
zielonego
Acknowledgment
(y)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
32. [Balans bieli] Przesunięcie koloru niebieskiego
(Command: s z)
Regulacja przesunięcia koloru kanału niebieskiego dla balansu
bieli.
Transmisja
(s)(z)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane Od 00 do 7F: Przesunięcie koloru niebieskiego od
0 do 127
FF: Sprawdzenie wartości przesunięcia koloru
niebieskiego
Acknowledgment
(z)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
POLSKI
Regulacja intensywności kanału czerwonego dla balansu bieli.
30. [Balans bieli] Przesunięcie koloru czerwonego
(Command: s x)
66
33. [Podświetlenie] (Command: m g)
Regulacja jasności podświetlenia.
POLSKI
Transmisja
(m)(g)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00 do 64: [Podświetlenie] 0 do 100
Acknowledgment
(g)( )(Ustaw ID)()(OK/NG)(Dane)(x)
36. [Sprawdź tryb kafelków] (Command: d z)
Sprawdzenie trybu kafelków.
Transmisja
(d)(z)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Sprawdza [Tryb kafelkowy]
Acknowledgment
(z)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)(x)
Dane 1 00: [Tryb kafelkowy] Wył.
01: [Tryb kafelkowy] Wł.
Dane 2 00–0F: kolumna
Dane 3 00–0F: rząd
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
34. [Ekran Wyłączony] (Command: k d)
Włącza lub wyłącza ekran.
Transmisja
(k)(d)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00Włącz ekran
01: Ekran Wyłączony
Acknowledgment
(d)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
35. [Tryb kafelkowy] (Command: d d)
Ustawienie trybu kafelków i wartości dla wierszy oraz kolumn.
Transmisja
(d)(d)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00 do FF: P
ierwszy bajt – kolumna
Drugi bajt – rząd
* Wartości 00, 01, 10 i 11 oznaczają, że tryb kafelków jest
wyłączony
* Maksymalna wartość może się różnić w zależności od modelu.
Acknowledgment
(d)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
* Po zmianie wartości ściana wideo wymaga ponownego
uruchomienia, aby wznowić normalną pracę.
37. [ID kafelka] (Command: d i)
Konfiguracja wartości ID kafelka produktu.
Transmisja
(d)(i)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane Od 01 do E1: [ID kafelka] z zakresu od 1 do 225
FF: Sprawdza [ID kafelka]
* Wartości danych nie mogą przekraczać odpowiednio wartości
liczby wierszy i liczby kolumn.
Acknowledgment
(i)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Jeżeli wpiszesz wartość przekraczającą wartość rzędu x
kolumny dla parametru danych, potwierdzenie zmieni się na
brak wykonania.
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
* Po zmianie wartości ściana wideo wymaga ponownego
uruchomienia, aby wznowić normalną pracę.
38. [Tryb naturalny] (W Tryb kafelkowy)
(Command: d j)
Aby obraz był wyświetlany w naturalny sposób, część obrazu
przypadająca na przerwę dzielącą monitory jest pomijana.
Transmisja
(d)(j)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(j)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
67
39. [Przycisk oszczędzania energii] (Command: f j)
Konfiguruje funkcję zarządzania energią.
Acknowledgment
(j)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
40. Blokada pilota zdalnego sterowania/Blokada
lokalnego przycisku (Command: k m)
Dostosowanie blokady pilota/przycisków (z przodu).
Transmisja
(k)(m)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.] (Wyłączenie blokady)
01: [Wł.] (Włączenie blokady)
* Kiedy monitor jest wyłączony, przycisk zasilania działa nawet
w trybie Wł. (01).
Acknowledgment
(m)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
41. [Opóźnienie włączania] (Command: f h)
Ustawianie opóźnienia harmonogramu po włączeniu zasilania
(w sekundach).
Transmisja
(f)(h)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00–FA: min. 0–max. 250 (sekund)
Acknowledgment
(h)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Maksymalna wartość może się różnić w zależności od modelu.
Ustawia tryb sygnału wejściowego dla funkcji automatycznego
przełączania.
Transmisja
(m)(i)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Automatycznie]
02: [Niestandardowe]
Acknowledgment
(i)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
43. [Awaryjna zmiana wejścia] Wejście Wybierz
(Command: m j)
Wybór źródła sygnału wejściowego do przełączania.
* To polecenie jest obsługiwane tylko w przypadku wyboru
ustawienia Niestandardowego dla trybu Fail Over.
Transmisja
(m)(j)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)
( )(Dane4) … ( )(DaneN)(Cr)
Dane1 do DaneN (priorytet wejść: od 1 do N-1)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
C0: DISPLAYPORT
Acknowledgment
(j)( )(SetID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)(Dane4)
… (DaneN)(x)
* Niektóre sygnały wejściowe mogą nie być dostępne w
określonych modelach.
* Cyfra, którymi oznaczone są dane (N), może różnić się w
zależności od modelu. (Cyfra, którymi oznaczone są dane,
zależy od liczby obsługiwanych sygnałów wejściowych).
* Ta funkcja działa jako ostatnie źródło sygnału wejściowego i
obsługuje dane w formacie DTV.
POLSKI
Transmisja
(f)(j)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
04: 1 minuta
05: 3 minut
06: 5 minut
07: 10 minut
42. [Awaryjna zmiana wejścia] Wybierz (Command:
m i)
68
44. Blokada zdalnego sterowania / blokada
przycisków (Command: t p)
POLSKI
Zmienia ustawienia klawiszy pilota zdalnego sterowania.
Transmisja
(t)(p)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Blokada klawiszy wył.
01: Blokada wszystkich przycisków oprócz
zasilania
02: Blokada klawiszy wł.
Acknowledgment
(p)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Po wyłączeniu monitora przycisk zasilania działa nawet w
trybie blokady wszystkich przycisków (02).
45. [Blokada lokalnego przycisku] (Command: t o)
Konfiguracja ustawień działania przycisków lokalnych produktu.
Transmisja
(t)(o)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Blokada klawiszy wył.
01: Blokada wszystkich przycisków oprócz
zasilania
02: Blokada klawiszy wł.
Acknowledgment
(o)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Po wyłączeniu monitora przycisk zasilania działa nawet w
trybie blokady wszystkich przycisków (02).
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
46. Sprawdzanie stanu (Command: s v)
Sprawdzenie bieżącego sygnału produktu.
Transmisja
(s)(v)( )(Ustaw ID)( )(Dane)( )(FF)(Cr)
Dane 02: S prawdzenie obecności sygnału
03: Monitor pracuje w trybie [Tryb PM]
07: Sprawdzenie, czy górny, dolny i główny czujnik
temperatury działają normalnie.
08: Temperatura każdego czujnika temperatury
przy ostatnim wyłączeniu monitora.
09: Prędkość wentylatora
10: Wykrywanie RGB OK / NG (wykrywanie
usterek ekranu)
Acknowledgment
(v)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(Dane1)(x)
Dane 02 (po znalezieniu sygnału)
Dane 1 00: Brak sygnału
01: Obecność sygnału
Dane 03 (monitor w trybie PM)
Dane 1 00: [Włącz ekran] jest aktywowany.
01: [Ekran Wyłączony] jest aktywowany.
02: [Zawsze wyłącz ekran] jest aktywowany.
03: [Zachowaj proporcje ekranu] jest aktywowany.
04: [Wyłączanie ekranu i podświetlanie] jest
aktywowany.
Dane
07 (sprawdzenie, czy górny, dolny i główny czujnik
temperatury działają prawidłowo.)
Dane 1 00: Wszystkie czujniki temperatury uległy awarii
01: Górny – OK, dolny – błąd, główny – błąd
02: Górny – błąd, dolny – OK, główny – błąd
03: Górny – OK, dolny – OK, główny – błąd
04: Górny – błąd, dolny – błąd, główny – OK
05: Górny – OK, dolny – błąd, główny – OK
06: Górny – błąd, dolny – OK, główny – OK
07: Wszystkie czujniki temperatury działają
prawidłowo
Dane
10 (podczas wykonywania [Wykrywanie
zakłócenia ekranu])
Dane 1 00: [Wykrywanie zakłócenia ekranu] wynik: NG
07: [Wykrywanie zakłócenia ekranu] wynik: OK
* Gdy wykrywanie usterek jest włączone lub nie jest
obsługiwane, wynik będzie miał wartość „NG”.
69
Dane
08 (temperatura każdego czujnika temperatury
przy ostatnim wyłączeniu monitora)
Dane
09 (podczas sprawdzania prędkości wentylatora)
Acknowledgment
(v)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(Dane1)(Dane2)(x)
Dane 1 00-ff: Górny 1 bajt prędkości wentylatora
Dane 2 00-ff: Dolny 1 bajt prędkości wentylatora
Prędkość wentylatora: Wartość szesnastkowa od 0 do
2008, wartość dziesiętna od 0
do 8200
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Ustawia czas letni.
Transmisja
(s)(d)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )
(Dane3)( )(Dane4)( )(Dane5)( )(Cr)
Dane 1 00: [Wył.] (Dane 2-5: FF)
01: Godzina rozpoczęcia
02: Godzina zakończenia
Dane 2 01-0C: od stycznia do grudnia
Dane 3 od 01 do 06: Tydzień 1-6
* Maksymalna wartość w polu [Dane3] zależy od daty.
Dane 4 od 00 do 06 (od niedzieli do soboty)
Dane 5 od 00 do 17: Godzina 00–23
* Jeżeli chcesz odczytać godzinę początkową lub końcową
wpisz wartość FF dla parametrów [Dane2]–[Dane5].
(Przykład 1: sd 01 01 ff ff ff ff – sprawdzenie czasu
zakończenia).
(Przykład 2: sd 01 02 ff ff ff ff – sprawdzenie czasu
rozpoczęcia).
* Funkcja jest dostępna tylko w przypadku wyboru ustawień
Zegar 1 (rok/miesiąc/dzień) i Zegar 2 (godzina/minuty/
sekundy).
47. [Wykrywanie zakłócenia ekranu] (Command: t z)
Konfiguruje funkcję wykrywania usterek ekranu.
Acknowledgment
(d)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)
(Dane3)(Dane4)(Dane5)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Transmisja
(t)(z)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(z)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
49. [Tryb PM] (Command: s n, 0c)
Ustawienia trybu PM.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(0c)( )(Dane)(Cr)
Dane 00Aktywacja trybu Wyłącz zasilanie
01: Aktywacja trybu [Zachowaj proporcje ekranu]
02: Aktywacja trybu [Ekran Wyłączony]
03: Aktywacja trybu [Zawsze wyłącz ekran]
04: Aktywacja trybu [Wyłączanie ekranu i
podświetlanie]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(0c)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
POLSKI
Acknowledgment
(v)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(Dane1)
(Dane2)(Dane3)(x)
Dane 1Temperatura górnego czujnika przy ostatnim
wyłączeniu monitora.
Dane 2Temperatura dolnego czujnika przy ostatnim
wyłączeniu monitora.
Dane 3Temperatura głównego czujnika przy ostatnim
wyłączeniu monitora.
48. [Czas letni] (Command: s d)
70
50. [Metoda ISM] (Command: j p)
Wybiera opcję ISM.
POLSKI
Transmisja
(j)(p)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 01: [Odwrócenie] (Odwróć)
02: [Orbiter] (Przesuń)
04: [Wypełnienie białym] (Usuń; biały wzór)
08: [Normalny] (Standardowy)
20: [Wypełnienie kolorem] (Wzór koloru)
80: [Kolorowy pasek]
90: [Obraz użytkownika]
91: [Wideo użytkownika]
* Polecenie jp działa tylko wtedy, gdy zegar został ustawiony na
wartość Natychmiast.
Acknowledgment
(p)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
51. [Ustawienia Sieci]
(Command: s n, 80 lub 81 lub 82)
Umożliwia konfigurację sieci oraz ustawień DNS.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )
(Dane3)( )(Dane4)( )(Dane5)(Cr)
Dane1 80: umożliwia konfigurację i wyświetlenie
tymczasowego trybu IP (Automatycznego/
Ręcznego), maskę podsieci i bramę.
81: umożliwia konfigurację i wyświetlenie
tymczasowego adresu DNS.
82: umożliwia zapisanie ustawień tymczasowych I
wyświetlenie informacji o bieżącej sieci.
* Jeśli Dane1 to 80,
Dane 2 00: Automatycznie
01: Ręczny
FF: umożliwia wyświetlenie tymczasowego trybu
IP (Automatycznego/Ręcznego), maskę
podsieci i bramę.
* Jeśli Dane2 to 01 (Ręczny),
Dane 3 Ręczny adres IP
Dane 4 Adres maski podsieci
Dane 5 Adres bramy
* Jeśli Dane1 to 81,
Dane 2 Adres DNS
FF: Umożliwia wyświetlenie tymczasowego adresu
DNS.
* Jeśli Dane1 to 82,
Dane 2 80: Umożliwia zastosowanie tymczasowo
zapisanego trybu IP (Automatycznego /
ręcznego), maskę podsieci i bramę.
81: umożliwia zastosowanie tymczasowego
adresu DNS
FF: Informacje o bieżącej sieci (IP, brama podsieci,
DNS)
* Przykłady ustawień,
1. Automatycznie: s n 01 80 00
2. Ręczne: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001 (IP: 10.177.223.241, podsieć:
255.255.254.0, brama: 10.177.222.1)
3. Odczyt sieci: sn 01 80 ff
4. Ustawienia DNS: s n 01 81 156147035018 (DNS:
156.147.35.18)
5. Zastosowanie ustawień: sn 01 82 80 (umożliwia
zastosowanie zapisanego trybu IP
(automatycznego/ręcznego), maski
podsieci i bramy)
sn 01 82 81 (umożliwia
zastosowanie zapisanego DSN)
* Każdy adres IP zawiera 12 cyfr dziesiętnych.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane)(x)
* Ta funkcja jest dostępna tylko w sieciach przewodowych.
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
71
52. [Autokonfiguracja] (Command: j u)
Transmisja
(j)(u)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 01: Wykonanie
Acknowledgment
(u)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
55. [Rozmiar poz.] (Command: f s)
Regulowanie szerokości ekranu.
* Zakres działania różni się w zależności od rozdzielczości
wejściowej RGB.
(działa tylko w trybie wejścia RGB-PC)
Transmisja
(f)(s)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: d min. -50 (mały) do maks. 50 (duży)
Acknowledgment
(s)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
53. [Pozycja poz.] (Command: f q)
Koryguje poziome położenie ekranu.
* Zakres działania różni się w zależności od rozdzielczości
wejściowej RGB.
(działa tylko w trybie wejścia RGB-PC)
Transmisja
(f)(q)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: od min. -50 (lewa strona) do maks. 50
(prawa strona)
Acknowledgment
(q)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
54. [Pozycja pion.] (Command: f r)
Koryguje pionowe położenie ekranu.
* Zakres działania różni się w zależności od rozdzielczości
wejściowej RGB.
(działa tylko w trybie wejścia RGB-PC)
Transmisja
(f)(r)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: od min. -50 (dół) do maks. 50 (góra)
Acknowledgment
(r)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
56. [Stan włączania] (Command: t r)
Ustawia stan włączenia monitora.
Transmisja
(t)(r)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: LST (Poprzedni stan zasilania)
01: STD (Zasilanie wył.)
02: PWR (Zasilanie wł.)
Acknowledgment
(r)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
57. [Wake On LAN] (Command: f w)
Wybór opcji menu Włącz na żądanie z sieci LAN.
Transmisja
(f)(w)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(w)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
POLSKI
Automatycznie koryguje położenie i drżenie obrazu.
(działa tylko w trybie wejścia RGB-PC)
72
58. [Inteligentny tryb automatyczny] (Command: t i)
Wybór opcji inteligentnego trybu auto.
POLSKI
Transmisja
(t)(i)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
61. [Synchronizacja Treści] (Command: t g)
Ustawia synchronizację treści.
Transmisja
(t)(g)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(i)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Acknowledgment
(g)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
59. [Obrót menu OSD] (Command: t h)
62. [Układ szeregowy LAN] (Command: s n, 84)
Wybiera tryb obracania menu.
Transmisja
(t)(h)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: 90 stopni
02: 270 stopni
03: 180 stopni
Acknowledgment
(h)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych modelach.
Włączanie i wyłączanie połączenia łańcuchowego sieci LAN.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(8)(4)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(8)(4)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
63. [Obrót treści] (Command: s n, 85)
60. [Synchronizacja godziny] (Command: s n, 16)
Ustawia synchronizację czasu.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(1)(6)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
* Funkcja działa tylko w trybie urządzenia nadrzędnego.
* Ta funkcja jest wyłączona, jeśli nie ustawiono bieżącego czasu.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(1)(6)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Włączanie i wyłączanie obracania treści.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(8)(5)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: 90 stopni
02: 270 stopni
03: 180 stopni
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(8)(5)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
73
64. [Inwersja skanowania] (Command: s n, 87)
Włączanie i wyłączanie odwracania skanowania.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(8)(7)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
* Po zmianie wartości ściana wideo wymaga ponownego
uruchomienia, aby wznowić normalną pracę.
65. [Dioda ostrzegawcza] (Command: s n, 88)
Włączanie i wyłączanie sygnalizatora.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(8)(8)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(8)(8)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
66. [Harmonogram jasności] Tryb (Command: s m)
Wybiera tryb harmonogramu jasności.
Transmisja
(s)(m)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Tryb planowania jasności wył.
01: Tryb planowania jasności wł.
* Ta funkcja jest wyłączona, jeśli nie ustawiono bieżącego czasu.
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Acknowledgment
(m)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Konfiguruje harmonogram jasności.
Transmisja
(s)(s)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)(Cr)
Dane 1
1. Od f1 do f6 (odczyt danych)
F1: Odczytuje dane 1. harmonogramu jasności.
F2: Odczytuje dane 2. harmonogramu jasności.
F3: Odczytuje dane 3. harmonogramu jasności.
F4: Odczytuje dane 4. harmonogramu jasności.
F5: Odczytuje dane 5. harmonogramu jasności.
F6: Odczytuje dane 6. harmonogramu jasności.
FF: odczyt wszystkich zapisanych list
3. e1–e6 (usunięcie jednego indeksu), e0h (usunięcie
wszystkich indeksów)
E0: Umożliwia usunięcie wszystkich harmonogramów
jasności.
E1: Usuwa 1. harmonogram jasności.
E2: Usuwa 2. harmonogram jasności.
E3: Usuwa 3. harmonogram jasności.
E4: Usuwa 4. harmonogram jasności.
E5: Usuwa 5. harmonogram jasności.
E6: Usuwa 6. harmonogram jasności.
4. 00 do 17: Godzina 00–23
Dane 2 od 00 do 3B: Minuty 00-59
Dane 2 od 00 do 64: Podświetlenie od 0 do 100
* Aby odczytać lub usunąć listę funkcji Timer wł., ustaw dane FF
dla parametrów [Dane2][Dane3].
* Aby importować wszystkie skonfigurowane harmonogramy
jasności przez FF, nie wprowadzaj żadnych wartości w polach
[Dane2][Dane3].
* Po odczytaniu wszystkich skonfigurowanych harmonogramów
jasności przez FF, polecenie OK jest potwierdzane nawet jeśli
nie zapisano żadnej listy.
Przykład 1: fd 01 f1 ff ff – odczyt pierwszego elementu danych
indeksu harmonogramu jasności.
ex2: sn 01 1b ff ff ff ff – odczyt danych wszystkich indeksów w
harmonogramie jasności.
Przykład 3: fd 01 e1 ff ff – usunięcie pierwszego elementu
danych indeksu harmonogramu jasności.
Przykład 4: ss 01 07 1E 46 — dodanie harmonogramu z czasem
07:30 i podświetleniem 70.
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Acknowledgment
(s)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)(x)
POLSKI
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(8)(7)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
67. [Harmonogram jasności] (Command: s s)
74
68. [Wiele ekranów] Tryb i sygnał (Command: x c)
POLSKI
Zapisuje i steruje trybem MultiScreen oraz sygnałami
wejściowymi.
Transmisja
(x)(c)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3( )
(Dane4)( )(Dane5)( )(Cr)
Dane 1 (Ustawia tryb Wiele ekranów)
10: PIP
22: PBP2
23: PBP3
24: PBP4
Dane 2 ( ustawianie głównego sygnału wejściowego w
trybie Wiele ekranów)
Dane 3 ( ustawianie sygnału wejściowego Sub1 w trybie
Wiele ekranów)
Dane 4 ( ustawianie sygnału wejściowego Sub2 w trybie
Wiele ekranów)
Dane 5 ( ustawianie sygnału wejściowego Sub3 w trybie
Wiele ekranów)
80: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2/OPS
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
C0: DISPLAYPORT
*
*
*
*
Acknowledgment
(c)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)( )(Dane1)(Dane2)(Dane3)
(Dane4)(Dane5)(x)
Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Działają tylko tryby sygnału wejściowego obsługiwane przez
modele.
Ta funkcja działa jako ostatnie źródło sygnału wejściowego i
obsługuje dane w formacie DTV.
Proszę dodać następujące zdanie: „Kiedy wykonywana jest
operacja odczytywania, pojawia się 00, jeżeli nie jest to źródło
zewnętrzne.”
70. [Ekran Wyłączony] (Wiele ekranów)
(Command: x e)
Wł. / wył. poszczególne ekrany w trybie MultiScreen.
Transmisja
(x)(e)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)(Cr)
Dane 1 Sterowanie głównym sygnałem wejściowym
02: sterowanie sygnałem wejściowym Sub1
03: sterowanie sygnałem wejściowym Sub2
04: sterowanie sygnałem wejściowym Sub3
Dane 2 00: Ekran Wyłączony
01: wyłączenie ekranu.
* Ta funkcja działa przy włączonej aplikacji Wiele ekranów.
* Funkcja nie działa w przypadku braku sygnału.
Acknowledgment
(e)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
71. [Zawsze wyłącz ekran] (Command: s n, 0d)
Jeżeli włączysz funkcję Ekran zawsze wył., monitor przejdzie do
tego trybu niezależnie od włączenia lub wyłączenia funkcji PM.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(0)(d)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(0)(d)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
72. Wstrzymanie obrazu (Command: k x)
Włącza i wyłącza funkcję wstrzymania obrazu.
69. [Proporcje ekranu] (Wiele ekranów)
(Command: x d)
Zapisuje i zmienia proporcje ekranu (Multi Screen).
Transmisja
(x)(d)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)(Cr)
Dane 1Sterowanie głównym sygnałem wejściowym
02: sterowanie sygnałem wejściowym Sub1
03: sterowanie sygnałem wejściowym Sub2
04: sterowanie sygnałem wejściowym Sub3
Dane 2 00: [Pełna]
01: [Oryginał]
Acknowledgment
(d)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Transmisja
(k)(x)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: włączanie funkcji wstrzymania.
01: wyłączanie funkcji wstrzymania obrazu.
* Funkcja działa tylko dla jednego źródła sygnału.
Acknowledgment
(x)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
75
73. Bezprzewodowa [Wake On LAN]
(Command: s n, 90)
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(0)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(0)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
74. Wyjście OSD (Command: k l)
Wybór opcji menu ekranowego.
Transmisja
(k)(l)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: B
lokada OSD
01: W
yłącz blokadę OSD
Acknowledgment
(l)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
75. [Treść HDMI IT] (Command: s n, 99)
Automatycznie konfigurujre obraz w oparciu o dane sygnału
HDMI.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(9)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(9)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Ustawia czas harmonogram włączania / wyłączania.
Transmisja
1. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(a)( )
(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)( )(Dane4)( )(Dane5)(Cr)
2. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(a)( )(Dane1)( )(Dane2)(Cr)
3. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(a)( )(Dane1)(Cr)
1. Ustawianie godziny wyłączania
Dane 1 Wybierz dzień tygodnia
01: Niedziela
02: Poniedziałek
03: Wtorek
04: Środa
05: Czwartek
06: Piątek
07: Sobota
Dane 2 Wybierz godzinę włączenia
00 do 17: Godzina 00–23
Dane 3 Wybierz minuty włączenia
00 do 3B: Minuty 00–59
Dane 4 Wybierz godzinę wyłączenia
00 do 17: Godzina 00–23
Dane 5 Wybierz minuty wyłączenia
00 do 3B: Minuty 00–59
2. Sprawdzanie harmonogramu
Dane 1 Wybierz harmonogram.
F1: Odczyt harmonogramu na niedzielę
F2: Odczyt harmonogramu na poniedziałek
F3: Odczyt harmonogramu na wtorek
F4: Odczyt harmonogramu na środę
F5: Odczyt harmonogramu na czwartek
F6: Odczyt harmonogramu na piątek
F7: Odczyt harmonogramu na sobotę
Dane 2
FF
3. Usuwanie harmonogramu
E0: Usuwa wszystkie harmonogramy
E1: Usunięcie harmonogramu na niedzielę
E2: Usunięcie harmonogramu na poniedziałek
E3: Usunięcie harmonogramu na wtorek
E4: Usunięcie harmonogramu na środę
E5: Usunięcie harmonogramu na czwartek
E6: Usunięcie harmonogramu na piątek
E7: Usunięcie harmonogramu na sobotę
* Ta funkcja jest wyłączona, jeśli nie ustawiono bieżącego czasu.
Acknowledgment
1. (n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(a)
(Dane1)(Dane2)(Dane3)(Dane4)(Dane5)(x)
2. (n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(a)(f)(1-7)
(Dane1)(Dane2)(Dane3)(Dane4)(Dane5)(x)
3. (n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(a)(Dane1)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
POLSKI
Konfiguruje funkcję włączania poprzez sieć WLAN.
76. [Harmonogram godzin wyłączania]
(Command: s n, 9a)
76
77. [Ustawienie na dzień wolny] (Command: s n, 9b)
Ustawia dni wolne.
POLSKI
Transmisja
1. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(b)( )
(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)( )
(Dane4)( )(Dane5)( )(Dane6)(Cr)
2. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(b)( )(Dane1)( )(Dane2)(Cr)
3. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(b)( )(Dane1)(Cr)
1. Ustawienie dni wolnych
Dane 1 Rok początkowy
00-: 2010Dane 2 Miesiąc początkowy
Od 01 do 0c: od stycznia do grudnia
Dane 3 Dzień początkowy
Od 01 do 1F: od 1 do 31
Dane 4Okres czasu od początkowego roku, miesiąca lub
dnia
01-07: 1-7 dni
Dane 5 Powtórzenie
00: brak
01: Każdy miesiąc
02: Co rok
Dane 6Powtarza harmonogram od daty, przez cały
tydzień.
01: Zależnie od daty.
02. Zależnie od tygodnia.
* Minimalna i maksymalna wartość parametru [Dane1] zależy
od roku wydania samego urządzenia.
* Możesz podać wartość pola [Dane 6] tylko wtedy, gdy pole
[Dane 5] (co rok lub miesiąc) również posiada wartość.
2. Sprawdzanie harmonogramu
Dane 1 Wybierz harmonogram.
F1: Odczyt 1. harmonogramu
F2: Odczyt 2. harmonogramu
F3: Odczyt 3. harmonogramu
F4: Odczyt 4. harmonogramu
F5: Odczyt 5. harmonogramu
F6: Odczyt 6. harmonogramu
F7: Odczyt 7. harmonogramu
Dane 2
FF
3. Usuwanie harmonogramu
E0: Usuwa wszystkie harmonogramy
E1: Usuwa 1. harmonogramu
E2: Usuwa 2. harmonogram
E3: Usuwa 3. harmonogram
E4: Usuwa 4. harmonogram
E5: Usuwa 5. harmonogram
E6: Usuwa 6. harmonogram
E7: Usuwa 7. harmonogramu
* Ta funkcja jest wyłączona, jeśli nie ustawiono bieżącego czasu.
Acknowledgment
1. (n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(b)
(Dane1)(Dane2)(Dane3)(Dane4)(Dane5)(Dane6)(x)
2. (n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(b)(f)(1-7)
(Dane1)(Dane2)(Dane3)(Dane4)(Dane5)(Dane6)(x)
3. (n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(b)(Dane1)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
78. Tryb [UPnP] (Command: s n, 9c)
Ustawia tryb UPnP.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(c)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(c)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
* Zmiana trybu UPnP zakończy się ponownym uruchomieniem
urządzenia.
77
79. [Blokada głównego ekranu] (Command: s n, 9d)
Ustawia Blokadę ekranu głównego.
Ustawia blokadę funkcji ScreenShare.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(0)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(d)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(0)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
80. [Blokada USB] (Command: s n, 9e)
83. [Tworzenie kopii zapasowej w pamięci]
(Command: s n, a1)
Ustawia blokadę portów USB.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(e)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(e)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
81. [Blokada Wi-Fi] (Command: s n, 9f)
Ustawia blokadę Wi-Fi.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(f)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(f)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Patrz Kopia zapasowa.
Transmisja
1. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(1)( )(Dane1)(Cr)
2. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(1)( )(Dane1)(Dane2)(Cr)
1. Wyłącza funkcje kopii zapasowej.
Dane 1 00: [Wył.]
2. Wybór automatycznej opcji dla kopii zapasowej
Dane 1 01: [Automatycznie]
Dane 2 01: [30 Min]
02: [1 godz.]
03: [2 godz.]
04: [3 godz.]
3. Wybór opcji Ręczne dla kopii zapasowej
Dane 1 02: Ręczny
4. Ustawianie dla kopii zapasowej opcji Zawartość
SuperSign
Dane 1 03: Zawartość SuperSign
Acknowledgment
1.(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(1)(Dane1)(x)
2.(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(1)(Dane1)(Dane2)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
POLSKI
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(d)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
82. [Blokada ScreenShare] (Command: s n, a0)
78
84. [Cyfrowy sygnał wejściowy audio]
(Command: s n, a2)
POLSKI
Ustawia cyfrowe wejście audio.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(2)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Cyfrowy]
01: [Analogowy]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(2)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
87. [Rozmiar naturalny] (Command: s n, a5)
Ustawia rozmiar naturalny.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(5)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: [Rozmiar naturalny] 0-100
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(5)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
88. [Usuń Szumy] (Command: s n, a6)
85. [Logo ekranu uruchamiania] (Command: s n, a3)
Ustawia Logotyp dla uruchamiania.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(3)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(3)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Natychmiast wykonuje operację usuwania zakłóceń.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(6)( )(Dane)(Cr)
Dane 01: Wykonanie
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(6)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
89. [Zmień kod PIN] (Command: s n, a7)
Zmienia kod PIN.
86. Tryb [SoftAP] (Command: s n, a4)
Ustawienie trybu SoftAP.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(4)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(4)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(7)( )(Dane1)(Dane2)(Dane3)
(Dane4)( )(Dane5)(Dane6)(Dane7)(Dane8)(Cr)
Dane 1-4: 0–9 (zdefiniowany kod PIN)
Dane 5-8: 0–9 (nowy kod PIN)
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(7)( )(Dane1)(Dane2)
(Dane3)
(Dane4)( )(Dane5)(Dane6)(Dane7)(Dane8)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
79
90. Odtwarzaj multimedia z pamięci wewnętrznej
(Command: s n, a8)
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(8)( )(Dane)(Cr)
Dane 01: [Odtwórz]
Pozwala wybrać odpowiednią opcję włączania funkcji DPM.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(0)(b)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Zegar]
01: [Zegar + DANE]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(0)(b)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(8)( )(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
94. Sprawdzanie stanu wentylatora (Command: d w)
Opcja ta umożliwia sprawdzenie usterki wentylatora.
91. [Obraz braku sygnału] (Command: s n, a9)
Przełączanie obrazu dla braku sygnału.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(9)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Wł.]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(9)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
92. [Audio Out] (Command: s n, aa)
Ustala stan wyjścia audio
(Wyciszenie głośności, Zmienne, Stałe lub Wył.).
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(a)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
01: [Zmienny]
02: [Stały]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(a)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być obsługiwana w niektórych modelach.
Transmisja
(d)(w)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Odczyt stanu
Acknowledgment
(w)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(x)
Dane 1 00: Awaria wentylatora
01: Wentylator działa normalnie
Dane 2 00: 0 usterek (Wentylator działa normalnie)
01: 1 usterka
02: 2 usterek
03: 3 usterek
04: 4 usterek
05: 5 usterek
06: 6 usterek
07: 7 usterek
08: 8 usterek
09: 9 usterek
0A: Wystąpiło 10 usterek.
*Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych modelach.
POLSKI
Odtwarza multimedia zapisane w pamięci wewnętrznej
monitora.
Multimedia w pamięci wewnętrznej: filmy i obrazy zapisane w
pamięci monitora po wyeksportowaniu za pomocą odtwarzacza
Contents Management Player.
Nie dotyczy: szablonów, materiałów SuperSign i zawartości list
odtwarzania.
93. [Kontrola budzenia DPM] (Command: s n, 0b)
80
95. [Zastosuj do wszystkich źródeł] (Command: n,
52)
POLSKI
Opcja ta umożliwia zastosowanie trybu wideo i niskiej
wartości bieżącego sygnału wejściowego do tej samej wartości
wszystkich sygnałów wejściowych.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(5)(2)( )(Dane)(Cr)
Dane 01: [Zastosuj]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(5)(2)(Dane)(x)
* Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych modelach.
* Inne polecenia przynoszą rezultaty dopiero po pewnym czasie
od zastosowania.
96. [Kontrola klatek] (Command: s n, b7)
Umożliwia kontrolowanie klatek.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(b)(7)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Off (Wył.)
01: On (Wł.)
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(b)(7)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
* Po zmianie wartości ściana wideo wymaga ponownego
uruchomienia, aby wznowić normalną pracę.
97. Wielokanałowy (Command: s n, 76)
Przełącza kanały.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(7)(6)( )(Dane)(Cr)
Dane od 01 do 09: K
anał, na który użytkownik chce
przełączyć
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(7)(6)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Urządzenie
digital signage
firmy LG
(MONITOR INFORMACYJNY)
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać
tę instrukcję. Po przeczytaniu należy ją zachować do późniejszego
wykorzystania.
Interaktywna tablica cyfrowa
www.lg.com
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
APLIKACJA IDB...............................3
-- Korzystanie z aplikacji IDB............................................4
MENU NARZĘDZIA
MENU GLOBALNE
-- Nawiązywanie połączeń.................................................7
Nawiązywanie połączenia z siecią
Podłączanie za pomocą kabla do wejścia
zewnętrznego
Wybór udostępnianego ekranu
Pisanie na udostępnionym ekranie (tryb
adiustacji)
IDB DUO..........................................9
-- Wymagania systemowe.................................................9
Windows
macOS
-- Join a Session (Dołączanie do sesji).....................10
-- Screen Share (Udostępnianie ekranu).................11
-- Ustawienia..........................................................................12
3
UWAGA
APLIKACJA IDB
Jest to funkcja umożliwiająca pisanie. Aby uruchomić aplikację IDB, należy nacisnąć przycisk
przycisk IDB w menu dotykowym.
(IDB) lub lokalny
Funkcje
•• Po uruchomieniu aplikacji IDB wyświetlony zostaje pusty ekran, a użytkownik może użyć dotyku do rysowania.
•• Gdy użytkownik dotknie ikony koła widocznej na środku ekranu lub będzie naciskać dowolną część ekranu przez
określony czas. wyświetlone i rozwinięte zostanie menu kołowe.
•• Aby rozwinięte menu kołowe z powrotem przyjęło postać małej ikony, należy nacisnąć jego środek. Położenie menu
można zmienić, naciskając środkową część i przeciągając.
•• Za pomocą menu kołowego można zmienić typ i kolor pióra, a także skorzystać z funkcji zmazywania, przywracania
i wyboru obszarów.
•• Dotknięcie znajdującej się na ekranie strzałki w lewo lub w prawo powoduje wyświetlenie pełnego menu. Można
wtedy usunąć zawartość wszystkich ekranów lub zapisać zawartość bieżącego ekranu w postaci pliku w pamięci
wewnętrznej lub zewnętrznej.
•• W ustawieniach pełnego menu można włączyć i wyłączyć wielodotyk. Gdy funkcja wielodotyku jest włączona,
wyświetlany jest przycisk Powiększenie, a gdy jest ona wyłączona, powiększenie można zmieniać za pomocą dwóch
palców.
•• IDB można wyłączyć za pomocą przycisku Zakończ w pełnym menu.
•• W przypadku korzystania z połączenia przewodowego należy nacisnąć przycisk Uruchom w aplikacji IDB, uruchomić
program IDB DUO na komputerze nawiązującym połączenie z tym samym routerem co urządzenie dotykowe i po
ustanowieniu połączenia wprowadzić 6-cyfrowy token wyświetlony w aplikacji IDB.
•• Aby wyświetlić materiały wideo po nawiązaniu połączenia z siecią lub podłączeniu kabla do wejścia zewnętrznego,
należy wybrać odpowiednią pozycję na liście elementów połączenia w pełnym menu.
•• Jeżeli po wyświetleniu wideo dostępnego na urządzeniu, z którym nawiązano połączenie, użytkownik dotknie ekranu,
pojawi się przycisk Tryb adiustacji. Po przełączeniu w tryb adiustacji można przechwycić bieżący ekran, pisać na nim
i zapisać go.
UWAGA
•• Podczas korzystania z tablicy nie można korzystać z przycisków innych niż przycisk Głośność i Zasilanie.
•• Gdy dla funkcji Obsługa ekranu dotykiem wybrano ustawienie Wył., nie można korzystać z aplikacji IDB.
•• Aplikacja IDB jest niedostępna, gdy funkcja Obrót ekranu jest włączona.
•• Korzystanie z wielu piór naraz, obsługa wieloma palcami jednocześnie i używanie gumki może spowolnić działanie.
•• Po nawiązaniu połączenia z siecią możliwa jest obsługa nawet 20 urządzeń.
POLSKI
•• W związku z aktualizacją funkcji produktu treść instrukcji związana z oprogramowaniem może ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
•• Niektóre funkcje opisane w instrukcji obsługi mogą nie być obsługiwane przez określone modele lub w niektórych
krajach.
4
Korzystanie z aplikacji IDB
POLSKI
MENU NARZĘDZIA
1
2
3
4
5
6
Nr
Pozycja
Opis
1
Długopis
Umożliwia wybór długopisu i preferowanego koloru.
2
Flamaster
Flamaster tworzy grubsze linie niż długopis. Jego kolor także można wybrać.
3
Zakreślacz
W odróżnieniu od flamastra i długopisu, nie jest nieprzezroczysty. Można wybrać
jego kolor.
4
Gumka
Za pomocą gumki można usunąć część elementów graficznych utworzonych za
pomocą długopisu, flamastra lub zakreślacza. Rozmiar gumki można dostosować.
5
Zaznacz
Umożliwia zaznaczenie stworzonego rysunku. Można zmienić rozmiar zaznaczenia,
a także przesunąć je lub usunąć.
6
Cofnij
Umożliwia przywrócenie poprzedniego stanu rysunku.
UWAGA
•• Dostępne kolory długopisu/flamastra:
•• Kolor długopisu na tablicy białej to czarny, a na tablicy czarnej — biały.
•• Dostępne kolory zakreślacza:
•• Z narzędzi Gumka, Cofnij i Zaznacz można skorzystać po wprowadzeniu tekstu.
5
MENU GLOBALNE
POLSKI
Menu globalne jest dostępne zarówno po prawej, jak i po lewej stronie.
1
2
3
4
5
Nr
Pozycja
Opis
1
[Connect (Połącz)]
Rozpoczyna/Kończy sesje połączenia. Po podłączeniu urządzeń można
sprawdzić listę i wybrać odpowiedni sprzęt.
2
[Capture (Przechwyć)]
Przechwytuje bieżący ekran.
3
[Erase All (Usuń wszystkie)]
Usuwa wszystkie rysunki narysowane na ekranie.
4
[Storage (Pamięć)]
Umożliwia sprawdzenie listy plików przechwytywania przechowywanych
na wewnętrznym/zewnętrznym urządzeniu magazynującym oraz otwarcie,
skopiowanie lub usunięcie tych plików.
5
[Setting (Ustawienia)]
•• Służy do włączania/wyłączania funkcji Multi Draw.
•• Biała/Czarna tablica — zmienia kolor tła.
•• Licencja wolnego oprogramowania
•• Umożliwia zamknięcie aplikacji.
UWAGA
•• Z funkcji [Capture (Przechwyć)] i [Erase All (Usuń wszystkie)] można korzystać po wprowadzeniu tekstu.
•• Wartości dla Multi draw, Biała tablica i Czarna tablica w ustawieniach pozostaną po zamknięciu aplikacji IDB.
6
Multi Draw
POLSKI
•• Gdy wybrano ustawienie [Multi Draw On (Multi Draw wł.)]
-- Obsługa 10 punktów dotykowych umożliwia jednoczesne pisanie przez kilku użytkowników.
-- Pojawiają się narzędzia Rączka, Powiększenie i Pomniejszenie, a gesty wykonywane dwoma palcami są wyłączone.
•• Gdy wybrano ustawienie [Multi Draw Off (Multi Draw wył.)]
-- Za pomocą dwóch palców można zwiększać i zmniejszać powiększenie.
-- Pisać można tylko wtedy, gdy włączony jest 1 punkt dotykowy.
•• Powiększanie/Pomniejszanie
Powiększanie (maksymalnie 500%)
Pomniejszanie (minimalnie 100%)
7
Nawiązywanie połączeń
1 Zainstaluj aplikację IDB Duo na komputerze.
2 W aplikacji IDB kliknij przycisk Rozpocznij sesję, aby utworzyć token.
3 Uruchom aplikację IDB Duo na komputerze, wyszukaj urządzenia i wprowadź token. (Patrz strona 10)
4 Wybierz ekran do udostępnienia na komputerze. (Patrz strona 11)
UWAGA
•• Urządzenie Signage i komputer, między którymi ustanawiane jest połączenie, muszą być połączone z tą samą siecią.
-- Włączenie funkcji UPnP na urządzeniu Signage ([General (Ogólne)] > [Network (Sieć)] > [UPnP]: Należy wybrać
ustawienie [On (Wł.)]
•• Jeżeli nie można wyszukać urządzeń Signage w aplikacji IDB Duo na komputerze, należy sprawdzić ustawienia zapory
komputera lub oprogramowania zabezpieczeń.
POLSKI
Nawiązywanie połączenia z siecią
8
Podłączanie za pomocą kabla do wejścia zewnętrznego
POLSKI
Ekran można udostępnić w aplikacji IDB po podłączeniu za pomocą kabla do wejścia zewnętrznego, takiego jak HDMI
lub DVI.
Wybór udostępnianego ekranu
Aby rozpocząć korzystanie z funkcji Screen Share (Udostępnianie ekranu), należy wybrać urządzenie, z którym
nawiązano połączenie. Aby zakończyć korzystanie z funkcji Screen Share (Udostępnianie ekranu), należy ponownie
wybrać dane urządzenie.
Aby zakończyć korzystanie z funkcji Screen Share (Udostępnianie ekranu) należy dotknąć przycisk
się po dotknięciu ekranu podczas udostępniania ekranu.
, który pojawia
Pisanie na udostępnionym ekranie (tryb adiustacji)
Aby wyświetlić przycisk
należy dotknąć ekran podczas korzystania z funkcji Screen Share (Udostępnianie ekranu).
Dotknięcie przycisku
powoduje przełączenie do trybu adiustacji, w którym można przechwycić udostępniany ekran
i pisać na nim.
9
Wymagania systemowe
Windows
System operacyjny: Windows 7, Windows 10 (32 bit lub 64 bit)
Procesor: 2,7 GHz+ Dual Core Broadwell lub nowszy
Pamięć: 4 GB RAM
Twardy dysk: 1 GB wolnego miejsca na dysku
Karta graficzna: Intel Iris lub nowsza, Nvidia, ATI
macOS
System operacyjny: macOS 10.12 “Sierra” lub nowszy
Procesor: Dowolny procesor
Pamięć: 4 GB RAM
Twardy dysk: 1 GB wolnego miejsca na dysku
Karta graficzna: Dowolna karta graficzna
UWAGA
•• Zalecane jest używanie Aero dla Windows 7.
POLSKI
IDB DUO
10
Join a Session (Dołączanie do sesji)
POLSKI
Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji IDB Duo na komputerze wyszukane zostaną dostępne urządzenia, z którymi
można nawiązać połączenie.
1
2
Nr
Pozycja
Opis
1
Lista urządzeń
Zawiera dostępne urządzenia, z którymi można nawiązać połączenie. Jeżeli dostępnych
jest wiele takich urządzeń, są one wyświetlane w obszarze wyboru.
2
Wprowadzanie
tokena
Należy wprowadzić token widoczny na ekranie zestawu, aby podłączyć dany zestaw.
11
Screen Share (Udostępnianie ekranu)
POLSKI
Należy wybrać ekran komputera, który ma zostać udostępniony w aplikacji IDB.
1
2
4
5
6
3
Nr
Pozycja
Opis
1
Ikona stanu
2
Lista ekranu
Wyświetlany jest tutaj pełny ekran komputera i lista uruchomionych aplikacji. Lista nie
uwzględnia aplikacji, których okna zamknięto lub zminimalizowano.
3
Udostępnij
Dotknięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie korzystania z funkcji Screen Share
(Udostępnianie ekranu).
4
Miniatura
W tym miejscu wyświetlana jest miniatura udostępnianego ekranu.
5
Zakończ
Powoduje zakończenie korzystania z funkcji Screen Share (Udostępnianie ekranu).
6
Przełącz
ekran
Umożliwia przełączenie udostępnianego ekranu.
UWAGA
•• Po rozpoczęciu korzystania z funkcji Screen Share (Udostępnianie ekranu) zostaje ona wyświetlona na liście połączeń
w globalnym menu aplikacji IDB. Korzystanie z funkcji Screen Share (Udostępnianie ekranu) można zakończyć lub
wznowić w aplikacji IDB.
12
Ustawienia
POLSKI
Umożliwia wyświetlenie informacji o aplikacji IDB Duo lub zmianę języka.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising