LG | 86UL3E-T | User manual | LG 86UL3E-T Instrukcja obsługi

LG 86UL3E-T Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zasady bezpieczeństwa i
informacje dodatkowe
Urządzenie digital signage firmy LG
(MONITOR INFORMACYJNY)
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do
dalszego wykorzystania.
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ostrzeżenie! Instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa
POLSKI
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM NIE OTWIERAĆ
PRZESTROGA : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ
CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW,
KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Symbol stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o
występującym wewnątrz obudowy urządzenia
niezaizolowanym „niebezpiecznym napięciu”, które jest na tyle
wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Symbol informuje użytkownika o ważnych instrukcjach
dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania)
urządzenia zawartych w dołączonej dokumentacji.
OSTRZEŻENIE : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W
MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM
LUB WILGOCIĄ.
•• ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POŻARU I JEGO ROZPRZESTRZENIANIU
SIĘ, TRZYMAĆ ŚWIECZKI I INNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIA Z DALA
OD PRODUKTU.
•• Nie wolno umieszczać monitora ani jego pilota zdalnego sterowania
w następujących miejscach:
-- Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio
nasłonecznionym.
-- Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka.
-- W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia
wytwarzające ciepło.
-- W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie
urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów.
-- Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru.
-- Produktu nie wolno umieszczać w miejscach, w których mogą
kapać na niego płyny lub w których może zostać zachlapany. Nie
wolno też umieszczać na lub nad nim (na przykład na znajdujących
się nad nim półkach) przedmiotów wypełnionych płynem, takich
jak wazony, kubki itp.
-- W pobliżu łatwopalnych przedmiotów, takich jak benzyna lub
świece ani wystawiać monitor na bezpośrednie działanie urządzeń
klimatyzujących.
-- Nie wolno instalować produktu w nadmiernie zakurzonych
miejscach.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem,
zapłonem/wybuchem, awarią lub zniekształceniem produktu.
2
•• Wentylacja
-- Zainstalować monitor w miejscu, gdzie znajduje się odpowiednia
wentylacja. Nie wolno instalować go w osłoniętych miejscach,
takich jak regał na książki.
-- Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
-- Gdy produkt jest podłączony do zasilania nie wolno zasłaniać go
ani przykrywać tkaninami bądź innymi materiałami.
•• Uważać, aby nie dotykać otworów wentylacyjnych. Podczas
oglądania mediów na monitorze przez dłuższy czas otwory
wentylacyjne mogą stać się gorące.
•• Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed fizycznymi
przeciążeniami i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem,
zagięciem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami i
podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę na wtyczki, gniazda
ścienne oraz miejsce, w którym kabel łączy się z urządzeniem.
•• Nie należy przemieszczać monitora, gdy przewód zasilający jest
podłączony do zasilania.
•• Nie wolno korzystać z produktu, jeśli kabel jest uszkodzony lub
nieprawidłowo podłączony.
•• Podczas odłączania kabla zasilającego chwycić i pociągnąć za
wtyczkę. Nie wolno ciągnąć przewodu zasilania w celu wyłączenia
monitora.
•• Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda
prądu zmiennego, gdyż może to skutkować pożarem lub porażeniem
prądem elektrycznym.
•• Odłączanie urządzenia od głównego źródła zasilania
-- Wtyczka kabla zasilającego pełni funkcję urządzenia odłączającego.
Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej, musi być łatwo dostępna.
•• Nie wolno pozwalać dzieciom wspinać się lub kurczowo łapać
monitora. W przeciwnym razie monitor może spaść lub przewrócić się
i spowodować poważne obrażenia ciała.
•• Baterie
-- Akcesoria (baterie itp.) przechowywać w bezpiecznym miejscu,
poza zasięgiem dzieci.
-- Nie doprowadzać do zwarcia baterii, nie demontować ich ani nie
doprowadzać do ich przegrzania. Nie pozbywać się baterii poprzez
wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno wystawiać na działanie
wysokiej temperatury.
•• Przenoszenie
-- W przypadku przenoszenia produktu wyłączyć go, odłączyć go od
zasilania i odłączyć od niego wszystkie kable. Przeniesienie dużych
monitorów może wymagać udziału co najmniej 2 osób. Nie należy
opierać się o przedni panel monitora ani wywierać na niego zbyt
dużego nacisku. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
uszkodzeniem produktu, wybuchem pożaru lub odniesieniem
obrażeń.
•• Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania należy
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
•• Nie wolno poddawać produktu wstrząsom w wyniku uderzeń, zrzucać
na niego przedmiotów ani upuszczać niczego na ekran.
•• Nie wolno mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi
przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, ołówkami czy
długopisami, ani zarysowywać go. Powyższe działania mogą
skutkować uszkodzeniem ekranu.
•• Czyszczenie
-- W celu przeprowadzenia czyszczenia odłączyć kabel zasilający
i delikatnie przetrzeć miękką/suchą ściereczką. Nie należy
rozpylać wody ani innych cieczy bezpośrednio na monitor. Nie
czyścić monitora przy użyciu środków chemicznych, w tym środka
do mycia szyb, ani żadnych odświeżaczy powietrza, środków
owadobójczych, smarujących, wosków (samochodowych,
przemysłowych), środków ściernych, rozcieńczalników, benzenu,
alkoholu i podobnych, ponieważ mogą one uszkodzić produkt i
jego panel. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem produktu.
POLSKI
•• Należy upewnić się że przewód zasilający jest bezpieczne podłączony
do monitora i gniazdka ściennego. W przeciwnym razie wtyczka i
gniazdo mogą zostać uszkodzone, a w rzadkich przypadkach może
powstać pożar.
•• Nie umieszczać metalowych ani łatwopalnych przedmiotów
wewnątrz produktu. Jeśli jakiś przedmiot przypadkiem znajdzie się
wewnątrz produktu, odłączyć kabel zasilający i skontaktować się
z działem obsługi klienta.
•• Nie dotykać końcówki kabla, gdy jest on podłączony. Może to
spowodować śmiertelne porażenie prądem.
•• W opisanych poniżej sytuacjach należy natychmiast odłączyć
produkt od zasilania i skontaktować się z lokalnym działem
obsługi klienta.
-- Produkt jest uszkodzony.
-- W przypadku, gdy woda lb inna ciecz dostanie się do produktu
(np. zasilacza prądu przemiennego, przewodu zasilającego lub
monitora).
-- W przypadku wykrycia dymu lub innych zapachów wydostających
się z monitora.
-- Podczas burzy z piorunami lub w przypadku nieużytkowania przez
dłuższy czas.
Nawet po wyłączeniu monitora pilotem zdalnego sterowania, źródeł
zasilania prądem przemiennym jest wciąż podłączone do urządzenia,
o ile nie zostanie odłączone.
•• W pobliżu monitora nie wolno używać urządzeń elektrycznych o
wysokim napięciu (np. elektronicznej łapki na owady). Może to
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
•• Nie wolno podejmować prób jakiejkolwiek modyfikacji niniejszego
produktu bez otrzymania pisemnego upoważnienia od firmy LG
Electronics. Takie działanie może spowodować pożar lub porażenie
prądem. W celu przeprowadzenia serwisowania lub naprawy
skontaktować się z działem obsługi klienta. Wprowadzanie
modyfikacji bez upoważnienia może unieważnić prawo użytkownika
do korzystania z produktu.
•• Używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zatwierdzonych przez
firmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem,
porażeniem prądem, awarią lub uszkodzeniem produktu.
•• Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani przewodu
zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować
pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
•• Zachować ostrożność podczas korzystania z zasilacza, aby uniknąć
upuszczenia i uderzeń. Uderzenie może skutkować uszkodzeniem
zasilacza.
•• Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy
dotykać monitora mokrymi dłońmi. Jeśli bolce wtyczki kabla
zasilającego są mokre lub pokryte kurzem, dokładnie je osuszyć lub
wytrzeć z kurzu.
3
Przygotowanie
Uchwyt ścienny
(zależnie od modelu)
POLSKI
•• Jeśli monitor jest włączony po raz pierwszy po dostarczeniu z fabryki,
jego inicjalizacja może zająć kilka minut.
•• Monitor użytkownika może różnić się od przedstawionego na
ilustracji.
•• Menu ekranowe monitora użytkownika może się nieco różnić od
przedstawionego w tej instrukcji.
•• Dostępne menu i opcje mogą być różne w zależności od używanego
źródła sygnału wejściowego i modelu produktu.
•• W przyszłości do monitora mogą zostać dodane nowe funkcje.
•• Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego znajdującego
się w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu. Niektóre modele
urządzeń nie są wyposażone w przycisk zasilania, dlatego w celu ich
wyłączenia należy odłączyć kabel zasilający.
•• Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności
od modelu.
•• W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu
i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
•• W celu zapewnienia wygody połączeń przewody HDMI i urządzenia
USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10 mm
i szerokości mniejszej niż 18 mm. Użyć kabla przedłużającego,
obsługującego USB , jeśli kabel USB lub pamięć masowa USB nie
pasuje do gniazda USB monitora.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.
•• W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może
wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
(Zalecane typy przewodu HDMI)
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM (3 m lub mniej)
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet (3 m lub
mniej)
•• Oprogramowanie i instrukcja obsługi SuperSign
-- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
-- Odwiedź stronę internetową LG Electronics (http://partner.lge.com)
i pobierz najnowsze oprogramowanie dla swojego modelu.
4
Wolno używać wyłącznie ściennego uchwytu montażowego i wkrętów
spełniających wymagania standardu VESA. W tabeli poniżej podano
standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
A
B
Modele
65UL3E
VESA (A x B) (mm)
300 x 300
75UL3E
86UL3E
600 x 400
Typ wkrętu
Liczba wkrętów
M6
4
M8
4
Uchwyt ścienny
OLW480B
LSW640B
Podnoszenie i przenoszenie
monitora
•• Zaleca się przenoszenie monitora w pudełku lub opakowaniu, w
którym został pierwotnie dostarczony.
•• Przed przeniesieniem lub podniesieniem monitora należy odłączyć
przewód zasilający i wszystkie kable.
•• Podczas trzymania monitora ekran powinien być skierowany z dala
od Ciebie, uniknąć jego uszkodzenia.
POLSKI
Prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiec
zarysowaniu lub uszkodzeniu monitora oraz aby zapewnić bezpieczny
transport, niezależnie od kształtu lub rozmiaru monitora.
•• Podczas transportu monitora nie należy narażać go na wstrząsy ani
nadmierne wibracje.
•• Podczas transportu monitora należy trzymać go w pozycji pionowej
i nigdy nie przewracać monitora na jego bok ani nie przechylać go w
prawo lub lewo.
•• Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej
zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
•• Podczas obsługi monitora należy uważać, aby nie uszkodzić
wystających przycisków.
•• Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to
doprowadzić do jego uszkodzenia.
•• Nie przenosić monitora trzymając go za uchwyty kabli,
ponieważ mogą one zostać uszkodzone i spowodować
obrażenia ciała i uszkodzenie monitora.
•• Podczas mocowania monitora do zestawu, na stole lub
płaskiej powierzchni wyłożonej miękkim materiałem
położyć monitor ekranem do dołu, aby chronić go przed
zarysowaniami.
•• Przytrzymaj mocno górną i dolną część ramy monitora. Nie wolno go
trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
•• Podczas transportu dużego monitora wymagane są co najmniej 2
osoby.
•• Podczas ręcznego transportu monitora należy go trzymać w sposób
pokazany na poniższej ilustracji.
5
Montaż na płaskiej
powierzchni
POLSKI
1 Podnieść i przechylić monitor na stole do pozycji stojącej.
• Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstęp od ściany w celu
zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
Korzystanie z systemu
zabezpieczającego Kensington
Złącze blokady Kensington znajduje się z tyłu monitora. Więcej
informacji na temat montażu zabezpieczenia i korzystania z niego
można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji obsługi albo na stronie
http://www.kensington.com. Za pomocą kabla blokady Kensington
połącz monitor z powierzchnią, na której stoi.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(zależnie od modelu)
(zależnie od modelu)
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
•• Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy
korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary.
(Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
•• W przypadku instalacji monitora na ścianie należy wykonać
odpowiednie czynności, aby zapobiec przewróceniu się
monitora. W przeciwnym wypadku produkt może przewrócić
się i spowodować obrażenia.
•• Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas
eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego
żadnych niezatwierdzonych akcesoriów.
•• Jakiekolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane
stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte
gwarancją.
•• Wkręty powinny być poprawnie włożone i wystarczająco
mocno dokręcone. (Jeśli nie są odpowiednio zamocowane,
po zainstalowaniu monitor może przechylić się do przodu.)
Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby ich nie
uszkodzić. Uszkodzenie wkrętów może uniemożliwić ich
odpowiednie zamocowanie.
6
10 cm
Otwór podstawy
m
10 c
10 cm
A
A
•• Ten model nie zapewnia możliwości obracania zamontowanego
monitora — można dokonać jedynie montażu w pozycji domyślnej.
A
10 cm
POLSKI
Ostrożnie zamocować opcjonalny wieszak ścienny na tylnej części
monitora, a następnie zamocować wieszak ścienny na litej ścianie
prostopadle do podłogi. W przypadku mocowania monitora w
innych materiałach budowlanych, należy skontaktować się z
wykwalifikowanym personelem. Firma LG zaleca przeprowadzenie
montażu urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego instalatora.
Zalecamy korzystanie z uchwytu ściennego firmy LG. Uchwyt
ścienny firmy LG pozwala na łatwe ustawianie pozycji monitor wraz
z podłączonymi przewodami. W przypadku korzystania z uchwytu
ściennego producenta innego niż firma LG należy wybrać uchwyt
zapewniający odpowiednie zamocowanie urządzenia do ściany z
wystarczającą ilością miejsca umożliwiającą podłączenie urządzeń
zewnętrznych. Zaleca się podłączenie wszystkich kabli przed
zamocowaniem uchwytu do ściany.
•• Podczas instalacji uchwytu ściennego zaleca się zabezpieczenie
otworu podstawy taśmą, aby zapobiec przedostawaniu się do środka
kurzu i owadów. (zależnie od modelu)
A
Montaż na ścianie
10 cm
(zależnie od modelu)
•• Zdemontować stojak przed mocowaniem monitora na
wieszaku ściennym, wykonując czynności montażu stojaka
w odwrotnej kolejności.
•• Więcej informacji na temat śrub i wspornika do mocowania
do ściany można znaleźć w sekcji poświęconej akcesoriom do
nabycia osobno.
•• W przypadku montażu produktu na ścianie należy
przykręcić uchwyt montażowy zgodny ze standardem
VESA (opcjonalny) do tyłu obudowy. W trakcie instalacji
urządzenia za pomocą uchwytu ściennego (opcjonalnego)
należy je dokładnie przymocować, aby nie spadło.
•• W przypadku montowania monitora na ścianie upewnić
się, że produkt nie jest montowany za wiszące przewody
zasilania i sygnałowe znajdujące się na tylnej części
monitora.
•• Produktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie
narażony na działanie tłuszczów lub mgły olejowej.
Ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i
jego upadek.
7
Podłączanie
POLSKI
Podłączyć różne urządzenia zewnętrzne do monitora i przełączyć tryby
wejściowe, aby wybrać poszczególne urządzenia. Więcej informacji o
podłączaniu urządzeń zewnętrznych można znaleźć w ich instrukcjach
obsługi.
Podłączanie innych urządzeń
Podłączyć monitor do zewnętrznych urządzeń. W celu uzyskania
najwyższej jakości obrazu i dźwięku zalecane jest połączenie urządzeń
zewnętrznych i monitora za pomocą przewodów HDMI. Zestaw nie
zawiera dodatkowego przewodu.
HDMI
•• Obsługiwane formaty dźwięku HDMI (Zależne od modelu):
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
(Tylko modele UHD)
••
8
(USTAWIENIA)
( ) [Obraz] [Dodatkowe
ustawienia[ [HDMI ULTRA HD Deep Colour]
-- Wł. : Obsługa formatu 4K — 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Wył. : Obsługa formatu 4K — 50/60 Hz 8 bitów (4:2:0)
Jeśli urządzenie podłączone do portu Wejście obsługuje również
ULTRA HD Deep Colour, obraz może być wyraźniejszy. Jednak jeśli
urządzenie nie obsługuje tej opcji, może nie działać prawidłowo. W
takim przypadku zmienić ustawienie monitora [HDMI ULTRA HD Deep
Colour] na [Wył].
USB
Niektóre koncentratory USB mogą nie być obsługiwane. Jeśli urządzenie
USB podłączone za pomocą koncentratora USB nie zostało wykryte,
podłączyć je bezpośrednio do gniazda USB monitora.
Urządzenia zewnętrzne
Monitor współpracuje między innymi z następującymi urządzeniami
zewnętrznymi: Odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki HD, odtwarzacze
DVD, magnetowidy, systemy audio, urządzenia magazynujące USB,
komputery osobiste, sprzęt do gier i inne urządzenia zewnętrzne.
•• Sposób podłączania urządzenia zewnętrznego może się różnić w
zależności od modelu.
•• Podłączyć urządzenia zewnętrzne do monitora w dowolnej kolejności
gniazd monitora.
•• Informacje na temat obsługi urządzenia zewnętrznego można znaleźć
w jego instrukcji obsługi.
•• Konsolę do gier należy podłączyć do monitora za pomocą przewodu
dołączonego do konsoli.
•• W przypadku odtwarzania w komputerze materiałów w jakości
ULTRA HD obraz lub dźwięk mogą być sporadycznie zakłócane w
zależności od wydajności komputera. (zależnie od modelu)
•• Do podłączenia się do przewodowej sieci LAN zalecamy użycie kabla
CAT 7. (Tylko gdy dostępny jest port ).
Korzystanie z przycisku
Sieć
Podłączanie do sieci przewodowej
Używając tego przycisku można w prosty sposób obsługiwać funkcje
monitora.
POLSKI
Ten monitor można podłączyć do serwera Pro:Centric za pośrednictwem
gniazda LAN. Po podłączeniu należy ustawić komunikację sieciową
monitora.
Połączyć gniazdo LAN Modemu lub Routera serwera Pro:Centric z
gniazdem LAN monitora.
Podstawowe funkcje
Włączenie zasilania (Naciśnij przycisk, gdy monitor
jest wyłączony).
Wyłączenie zasilania1 (Naciśnij i przytrzymaj przycisk,
gdy monitor jest włączony).
Sterowanie z poziomu menu (Naciśnij przycisk, gdy
monitor jest włączony2).
Modem szerokopasmowy
Serwer Pro:Centric
Router
(zależnie od modelu)
Modem szerokopasmowy
Wybór menu (Naciśnij i przytrzymaj przycisk po
uzyskaniu dostępu do menu3).
1 Spowoduje to zamknięcie wszystkich aktualnie otwartych aplikacji.
2 Można uzyskać dostęp do menu lub dostosować jego opcje,
naciskając ten przycisk, gdy monitor jest włączony.
3 Z funkcji można korzystać po przejściu do sterowania menu.
Dostosowywanie ustawień menu
Jeśli monitor jest włączony, naciśnij przycisk jeden raz. Za pomocą
tego przycisku można dostosować elementy menu.
Serwer Pro:Centric
(zależnie od modelu)
1 Połączyć gniazdo LAN Modemu lub Routera z gniazdem LAN
monitora.
2 Połączyć gniazdo LAN komputera PC z gniazdem AUX LAN
Wyłączanie zasilania.
Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Regulacja głośności.
monitora. (zależnie od modelu)
•• Nie podłączaj do portu LAN kabla telefonicznego.
•• Z uwagi na zróżnicowane warianty połączeń należy
postępować zgodnie z zaleceniami określonymi przez
usługodawcę internetowego lub telekomunikacyjnego.
9
Korzystanie z pilota
POLSKI
Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków na pilocie
zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i
użytkowanie monitora w poprawny sposób.
W celu włożenia baterii otwórz pokrywę komory baterii, włóż baterie
(1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami i na etykiecie w komorze
baterii, a następnie zamknij pokrywę komory baterii. W celu wyjęcia
baterii wykonaj czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w
odwrotnej kolejności.
Upewnij się, aby kierować pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania
w monitorze.
(Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od
modelu lub regionu.)
* Aby użyć tego przycisku, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez
ponad 3 sekundy.
(ZASILANIE) Włączanie i wyłączanie monitora.
Włączanie monitora.
Wyłączanie monitora.
Dostosowanie jasności ekranu w celu
zmniejszenia zużycia energii.
(ŹRÓDŁO SYGNAŁU) Zmiana źródła sygnału wejściowego.
Wyświetlanie filmów w trybie 3D.
Przełączanie między znakami numerycznymi i alfabetycznymi.
10
Umożliwia sterowanie przy użyciu pilota różnymi
urządzeniami multimedialnymi i łatwe korzystanie z treści za pomocą
menu SimpLink.
Wybór trybu segmentów.
Gdy numer Identyfikator obrazu jest zgodny
z numerem Identyfikator urządzenia, można sterować dowolnym
monitorem w formacie wielu obrazów.
Przyciski sterowania menu USB Sterowanie odtwarzaniem
plików multimedialnych.
Klawisze odtwarzania, pauzy i
przewijania do przodu i do tyłu Są dostępne w zależności od modelu.
Rozwiązywanie problemów
Wersję oprogramowania można zaktualizować w celu poprawy
działania produktu.
POLSKI
Przyciski numeryczne i alfabetyczne Wprowadzanie znaków
numerycznych lub alfabetycznych, zależnie od ustawienia.
Usuwanie wprowadzonych znaków numerycznych lub
alfabetycznych.
Przycisk regulacji głośności Regulacja głośności.
Wybór trybu proporcji ekranu.
Automatyczne regulowanie położenia obrazu i minimalizacja
drgań obrazu (dostępne tylko dla sygnału RGB).
(WYCISZENIE) Wyciszenie wszystkich dźwięków.
Dostosowanie jasności obrazu. Ten model nie obsługuje
funkcji PAGE.
Wybór funkcji Tryb obrazu.
(MENU GŁÓWNE) Aktywacja aplikacji Launcher.
Dostęp do menu Balans bieli.
(USTAWIENIA) Przejście do głównego menu lub zapisywanie
wprowadzonych ustawień i zamykanie menu.
Przycisk menu funkcji SuperSign.
Przyciski nawigacji Przewijanie pozycji menu i ustawień.
Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
(WSTECZ) Cofnięcie się o jeden poziom w funkcjach opartych na
funkcji interakcji.
Zamknięcie wszystkich zadań i aplikacji menu ekranowego.
Do obowiązków klienta należy dopilnowanie zgodności urządzenia z
oprogramowaniem firmy LGE. W razie potrzeby należy skonsultować
się z firmą LGE i zgodnie z otrzymanymi wskazówkami wczytać nową
wersję oprogramowania.
Nie można sterować monitorem za pomocą pilota zdalnego sterowania.
•• Sprawdź czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu i spróbuj
ponownie.
•• Sprawdź, czy między urządzeniem a pilotem nie ma przeszkód
blokujących przesyłanie sygnału.
•• Sprawdź, czy baterie są sprawne i poprawnie włożone ( do ,
do ).
Nie widać obrazu i nie słychać dźwięku.
•• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
•• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka
elektrycznego.
•• Sprawdź działanie gniazdka sieciowego, podłączając do niego inne
urządzenia.
Monitor nagle się wyłącza.
•• Sprawdź ustawienia zasilania. Być może nastąpiła przerwa w
zasilaniu.
•• Sprawdź w ustawieniach, czy skonfigurowano automatyczne
wyłączanie o danej godzinie.
W przypadku podłączania do komputera osobistego (HDMI/DVI), nie
jest wykrywany sygnał.
•• Włącz/wyłącz monitor za pomocą pilota zdalnego sterowania.
•• Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.
•• Uruchom ponownie komputer PC, gdy monitor jest włączony.
•• Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować
przegrzanie się baterii i wyciek elektrolitu.
•• Włożenie baterii w sposób niezgodny z oznaczeniami
biegunowości może spowodować pęknięcie baterii lub
wyciek elektrolitu, co grozi pożarem, obrażeniami ciała lub
zanieczyszczeniem środowiska.
•• Niniejsze urządzenie działa na baterie. W Twoim miejscu
zamieszkania mogą obowiązywać przepisy wymagające
utylizacji baterii w odpowiedni sposób przez wzgląd na
środowisko naturalne. Aby uzyskać informacje na temat
utylizacji lub recyklingu, należy skontaktować się z władzami
lokalnymi.
•• Baterii znajdujących się wewnątrz tego urządzenia lub
produktu nie należy wstawiać na działanie promieni
słonecznych, ognia i podobnych czynników.
11
POLSKI
Nieprawidłowy obraz
Dźwięki
•• Jeśli urządzenie jest zimne, podczas włączania może wystąpić
niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie
świadczy o nieprawidłowym działaniu.
•• Ten panel to zaawansowany produkt zawierający miliony pikseli.
Na panelu mogą być widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe punkty
(czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkości 1 ppm. Nie oznaczają
one uszkodzenia ani nie wpływają na jakość i niezawodność działania
produktu. To zjawisko występuje również w produktach innych firm i
nie może być podstawą do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.
•• Jasność i kolor panelu mogą wydawać się różne w zależności od
pozycji oglądającego (kąta oglądania).
Zjawisko to ma związek z charakterystyką panelu. Nie ma ono
związku z jakością produktu i nie jest usterką.
•• Wyświetlanie przez długi czas nieruchomego obrazu może
powodować pojawienie się na ekranie pozostałości nieruchomego
obrazu. Należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych
obrazów przez dłuższy czas.
•• Odgłos trzaskania: Dźwięk pękania słyszalny podczas oglądania lub
wyłączania monitora generowany jest przez termiczne rozszerzanie
się tworzywa spowodowane temperaturą i wilgotnością. Ten odgłos
jest typowy dla produktów wymagających deformacji termicznej.
•• Szumienie obwodu elektrycznego/bzyczenie panelu: Cichy dźwięk
wytwarzany przez szybkie przełączanie obwodu, który dostarcza duże
ilości prądu potrzebne do zasilania urządzenia. Występowanie i skala
zjawiska różnią się w zależności od produktu. Ten dźwięk nie wpływa
na jakość i niezawodność działania produktu.
•• Podczas czyszczenia urządzenia należy uważać, aby żaden
płyn ani przedmiot nie dostał się do przerwy między górną,
lewą lub prawą stroną panelu a prowadnicą. (zależnie od
modelu)
•• Należy wyżąć nadmierną ilość wody lub środka czyszczącego
ze szmatki.
•• Nie należy rozpylać wody ani środków czyszczącyc
bezpośrednio na ekran monitora.
•• Na suchą szmatkę należy rozpylić wodę lub środek czyszczący
w ilości odpowiedniej do przetarcia ekranu.
12
Dane techniczne
Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych (LGSBWAC72)
POLSKI
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa (maks.)
Od 2 400 do 2 483,5 MHz
14 dBm
Od 5 150 do 5 725 MHz
16,5 dBm
Od 5 725 do 5 850 MHz (Poza terytorium Unii Europejskiej)
11,5 dBm
Bluetooth
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa (maks.)
Od 2 400 do 2 483,5 MHz
8,5 dBm
Z uwagi na to, że kanały pasma mogą różnić się w zależności od kraju, użytkownik nie może zmienić bądź regulować częstotliwości pracy. Produkt
został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości dla danego regionu.
Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 20 cm.
Standard “IEEE 802.11ac” nie jest dostępny we wszystkich krajach.
Środowisko
Temperatura w miejscu eksploatacji
Od 0 °C do 40 °C
Wilgotność w miejscu eksploatacji
Poniżej 80 %
Temperatura w miejscu przechowywania
Od -20 °C do 60 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania
Poniżej 85 %
Wbudowana bateria
Dotyczy
13
Obsługa trybów HDMI-DTV
POLSKI
•• Brak obsługi audio PC.
•• W trybie PC należy korzystać z portu wejściowego HDMI IN 1.
(zależnie od modelu)
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
31,469
59,94
31,5
31,47
60,00
59,94
Rozdzielczość
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
31,5
31,25
44,96
60,00
50,00
59,94
640 x 350
31,468
70,09
720 x 576p
720 x 400
31,469
70,08
640 x 480
31,469
59,94
1 280 x 720p
45
60,00
37,5
28,125
50,00
50,00
800 x 600
37,879
60,31
1 024 x 768
48,363
60,00
33,72
59,94
1 360 x 768
47,712
60,015
33,75
26,97
60,00
23,976
1 152 x 864
54,348
60,053
1 280 x 1 024
63,981
60,020
27,00
24,000
33,71
29,97
33,75
30,00
56,25
50,00
67,432
59,94
67,5
60,00
135
120
134,86
119,88
112,5
53,95
100
23,98
54
24,00
56,25
25,00
61,43
29,97
67,5
30,00
112,5
50,00
134,865
59,94
135
53,95
60,00
23,98
Rozdzielczość
640 x 480p
720 x 480p
1 920 x 1 080i
1 920 x 1 080p
3 840 x 2 160p
4 096 x 2 160p
14
Obsługa trybów HDMI-PC
54
24,00
56,25
25,00
61,43
29,97
67,5
30,00
112,5
50,00
134,865
59,94
135
60,00
1 920 x 1 080
3 840 x 2 160
4 096 x 2 160
67,5
60
135
120
54
24,00
56,25
25,00
67,5
30,00
53,95
23,97
54
24
Obsługiwane formaty zdjęć
Format
plików
.png
.bmp
JPEG
PNG
BMP
Oznaczenia na
panelu ekranu
Informacje
Minimalne: 64 (szer.) × 64 (wys.)
Przepływność
Od 32 kb/s do 320 kb/s
Maksymalny (Typ normalny) : 15 360
(szer.) × 8 640 (wys.)
Częstotliwość
próbkowania
Od 16 kHz do 48 kHz
Maksymalny (Progresywny) : 1 920
(szer.) × 1 440 (wys.)
Obsługa
MPEG1, MPEG2
Kanały
mono, stereo
Minimalne: 64 (szer.) × 64 (wys.)
Przepływność
-
Częstotliwość
próbkowania
Od 8 kHz do 96 kHz
Obsługa
PCM
Rozdzielczość
Format
plików
.mp3
Maksymalne: 5 760 (szer.) × 5 760 (wys.)
Minimalne: 64 (szer.) × 64 (wys.)
.wav
Maksymalne: 1 920 (szer.) × 1 080 (wys.)
.ogg
.wma
.flac
Kanały
mono, stereo
Przepływność
Od 64 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
Od 8 kHz do 48 kHz
Obsługa
Vorbis
Kanały
mono, stereo
Przepływność
Od 128 kb/s do 320 kb/s
Częstotliwość
próbkowania
Od 8 kHz do 48 kHz
Obsługa
WMA
Kanały
do 6 kanałów
Przepływność
-
Częstotliwość
próbkowania
Od 8 kHz do 96 kHz
Obsługa
FLAC
Kanały
mono, stereo
POLSKI
.jpeg, .jpg,
.jpe
Format
Obsługiwane formaty dźwięku
15
Obsługiwane formaty plików wideo
Rozszerzenie
Kodek
POLSKI
Wideo
VC-1 Advanced Profile (bez WMVA),
VC-1 profile Simple i Main
Dźwięk
WMA Standard (WMA v1/WMA bez
mowy)
Wideo
Xvid (oprócz 3-warp point GMC),
H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM,
DTS
Wideo
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Dźwięk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp
Wideo
H.264/AVC, MPEG-4
.3g2
Dźwięk
AAC, AMR-NB, AMR-WB
Wideo
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8,
VP9, HEVC
Dźwięk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC,
PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1
Layer III (MP3)
Wideo
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, AAC, PCM
Wideo
MPEG-1, MPEG-2
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III
(MP3)
Wideo
MPEG-1, MPEG-2
Dźwięk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II,
DVD-LPCM
Wideo
H.264/AVC, HEVC
Dźwięk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.asf
.wmv
.avi
.mp4
.m4v
.mov
.mkv
.ts
.trp
.tp
.mts
.mpg
.mpeg
.dat
.vob
.mkv
.mp4
.ts
Informacja dotycząca
oprogramowania open
source
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL,
LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich
wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o
prawach autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu
otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji
(jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na
adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego
produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
LICENCJE
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu.
Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz
logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Informacje na temat patentów DTS można znaleźć na stronie
http://patents.dts.com. Wyprodukowano na podstawie licencji
DTS Licensing Limited. DTS, symbol, & DTS i symbol razem, DTS
2.0 Channel, DTS 2.0+Digital Out, DTS-HD i DTS Virtual:X są
zarejestrowanymi znakami towarowymi, należącymi do DTS, Inc.
na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. © DTS, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision,
Dolby Audio, Dolby Atmos i symbol z podwójnym D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
(zależnie od modelu)
16
Zapisać numer modelu i numer seryjny tego
monitora.
W przypadku korzystania z obsługi serwisowej
należy podać sprzedawcy te informacje
(znajdują się one też na etykiecie, na tylnej
pokrywie urządzenia).
MODELE
Numer
seryjny
INSTRUKCJA OBSŁUGI
RS-232C
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie
przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego
wykorzystania.
www.lg.com
KODY STEROWANIA PODCZERWIENIĄ
•• W niektórych modelach ta funkcja jest niedostępna.
POLSKI
Kod
(Szesnastkowy)
08
Funkcja
(ZASILANIE)
C4
C5
95
0B
DC
32
10-19
2F
02
03
79
99
09
E0
E1
4D
7C
5F
43
2
(ŹRÓDŁO
SYGNAŁU)
Uwaga
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
(Włączanie/wyłączanie
zasilania)
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przyciski
numeryczne 0–9 Przycisk pilota zdalnego
Przyciski
sterowania
alfabetyczne
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
(WYCISZENIE)
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
(MENU
sterowania
GŁÓWNE)
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
(USTAWIENIA)
sterowania
Kod
(Szesnastkowy)
Funkcja
3F
40
41
07
06
44
28
(WSTECZ)
5B
7E
7B
72
71
(CZERWONY)
(ZIELONY)
B1
B0
BA
8F
8E
63
ŻÓŁTY
61
NIEBIESKI
Uwaga
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
Przycisk pilota zdalnego
sterowania
•• Monitor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
Po podłączeniu wtyku wejściowego RS-232C do portu szeregowego
zewnętrznego urządzenia sterującego (np. komputera PC lub systemu
sterowania urządzeniami audio-wideo) można zdalnie sterować
funkcjami produktu.
Port szeregowy urządzenia sterującego należy podłączyć do złącza
RS-232C na tylnym panelu produktu.
•• Przewody RS-232C nie są dostarczane w zestawie.
USB IN
(Zależne od modelu)
•• Przewód z wtykiem telefonicznym i wtykiem RS-232C wymagany
do
(TV)
(PC)
nawiązania połączenia między komputerem i monitor informacyjny
(zgodny ze specyfikacją w instrukcji) należy nabyć osobno.
* (PC)
W przypadku innych modeli należy podłączyć urządzenie(TV)
do portu
USB.
* Interfejs połączeniowy może różnić się od
dostępnego w monitor
1
3
informacyjny.
(TV)
(PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
4
2
1
3
(Komputer)
(PC)
4
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(MONITOR
INFORMACYJNY)
(TV)
Rodzaj złącza: D-Sub, męskie, 9-stykowe
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
1
5
6
(*Do nabycia osobno)
Nr
Nazwa styku
2
3,5 V
RXD (Odbiór danych)
3
TXD (Nadawanie danych)
4
Wyjście sygnału podczerwieni z monitor informacyjny
5
GND
6
Niepodłączony
7
Niepodłączony (5 V dostępne w niektórych modelach)
8
Niepodłączony
9
Niepodłączony (12 V dostępne w niektórych modelach)
1
(Zależne od modelu)
9
3
POLSKI
Podłączanie za pomocą złącza RS-232C
Typ gniazda telefonu
SERVICE ONLY
KONFIGURACJA ZEWNĘTRZNEGO
URZĄDZENIA STERUJĄCEGO
Konfiguracje przewodu RS-232C
Wykaz poleceń
(Zależne od modelu)
Konfiguracja 7-stykowa
(Standardowy przewód RS-232C)
POLSKI
KOMPUTER
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
MONITOR
INFORMACYJNY
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
Polecenie Polecenie
Dane
1
2
(Szesnastkowe)
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Konfiguracja 3-stykowa
(Przewód niestandardowy)
KOMPUTER
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
Parametry komunikacji
•• Szybkość transmisji: 9600 b/s (UART)
•• Długość danych: 8 bitów
•• Parzystość: Brak
•• Bity stopu: 1 bitów
•• Kod komunikacji: ASCII
•• Wymaga zastosowania przewodu krosowego.
4
MONITOR
INFORMACYJNY
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
RTS
CTS
1 Zasilanie
k
a
00 do 01
2 [Proporcje ekranu]
k
c
(Patrz str. 5)
3 Wygaszenie ekranu
k
d
(Patrz str. 6)
4 Wyciszenie
dźwięku
k
e
00 do 01
5 Regulacja głośności
k
f
00 do 64
6 [Kontrast]
k
g
00 do 64
7 [Jasność]
k
h
00 do 64
8 [Kolor]
k
i
00 do 64
00 do 64
9 [Odcień]
k
j
10 [Ostrość]
k
k
00 do 32
11 Wybór OSD
k
l
00 do 01
12 Blokada pilota
zdalnego
sterowania
k
m
00 do 01
13 [Balans]
k
t
00 do 64
14 [Temp. barw]
x
u
00 do 64
15 [Oszczędzanie
energii]
j
q
(Patrz str. 8)
16 [AUTOKONFIGURACJA]
j
u
01
17 [Korektor]
j
v
(Patrz str. 8)
18 Przycisk pilota
m
c
(Patrz str. 8)
19 Steruj funkcją
Podświetlenie
m
g
00 do 64
20 Wybór elementu
Wejście
x
b
(Patrz str. 9)
•• W trakcie operacji przez łącze USB na plikach w formacie DivX lub
EMF polecenia (z wyjątkiem poleceń dotyczących zasilania (ka)
i klawiszy pilota (mc)) nie są wykonywane i są traktowane jako
nieprawidłowe.
Protokół transmisji / odbioru
(Zależne od modelu)
Transmisja
Potwierdzenie poprawności
(Polecenie2)( )([Ustaw ID])( )(OK)(Dane)(x)
* Odbiornik wysyła komunikat w tym formacie po odebraniu
prawidłowych danych. Jeśli w tym czasie jest aktywny tryb odczytu
danych, potwierdzenie informuje też o bieżącym stanie. Jeśli jest
aktywny tryb zapisu danych, kod ten zwraca dane komputera.
Potwierdzenie błędu
(Polecenie2)( )([Ustaw ID])( )(NG)(Dane)(x)
* Urządzenie wysyła komunikat w tym formacie w sytuacji, gdy
odbierze błędne dane (np. dotyczące nieobsługiwanej funkcji) albo
wystąpi błąd komunikacji.
Dane 00: Nieprawidłowy kod
►Włączanie
►
i wyłączanie urządzenia.
Transmisja
(k)(a)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
POLSKI
(Polecenie1)(Polecenie2)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
(Polecenie1): Pierwsze polecenie sterujące monitor informacyjny. (j,
k, m lub x)
(Polecenie2): Drugie polecenie sterujące monitor informacyjny.
([Ustaw ID]) : W menu opcji można przypisać urządzeniu
niepowtarzalny identyfikator pozwalający na jego wybór. Zakres
wartości wynosi od 1 do 99. Wprowadzenie wartości 0 spowoduje,
że polecenia sterujące będą wysyłane do każdego podłączonego
urządzenia. Wartość identyfikatora urządzenia jest wyświetlana w
menu Ustaw ID w postaci liczby dziesiętnej (od 1 do 99), a w protokole
transmisji/odbioru w postaci liczby szesnastkowej (od 0 x 0 do 0 x 63).
(Dane) : Przesłanie danych polecenia. Przesłanie danych „FF” umożliwia
odczyt stanu polecenia.
(Powrót karetki) : Znak powrotu karetki
Kod ASCII: „0 x 0D”
( ) : Kod ASCII „spacja (0 x 20)”
1 Zasilanie (Polecenie: k a)
Dane 00: [Wył.]
Dane 01: [Wł.]
Potwierdzenie
(a)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
►Wyświetlanie
►
stanu zasilania.
Transmisja
(k)(a)( )([Ustaw ID])( )(FF)(Cr)
Potwierdzenie
(a)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Podobnie, jeśli inne funkcje przesyłają dane „0 x FF” w tym formacie,
dane zwrotne potwierdzenia informują o statusie danej funkcji.
* Gdy monitor informacyjny jest włączony, na ekranie może być
wyświetlane potwierdzenie stanu „OK”, komunikaty o błędach lub
inne komunikaty.
2 [Proporcje ekranu] (Polecenie: k c) (rozmiar obrazu głównego)
►Dostosowanie
►
formatu obrazu. (Format obrazu głównego). (Format
obrazu głównego). Format obrazu można dostosować także za
pomocą ustawień obrazu.
Transmisja
(k)(c)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane 01: [4:3] (Normalny format - Skanuj wył.)
Dane 02: [16:9] (Panoramiczny - Skanuj wył.)
Dane 06: [Oryginalny] (Skanuj wył.)
Dane 09: [Skanuj]
Potwierdzenie
(c)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
* W przypadku sygnału wejściowego z komputera (PC) można ustawić
jedynie format 16:9 lub 4:3.
5
3 Wygaszenie ekranu (Polecenie: k d)
6 [Kontrast] (Polecenie: k g)
►Włączanie
►
i wyłączanie wygaszenia ekranu.
►Dostosowanie
►
kontrastu obrazu.
Kontrast można również dostosować w ustawieniach obrazu.
Transmisja
(k)(d)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
POLSKI
Dane 00: Wyłączenie wygaszenia ekranu (włączenie obrazu) /
Wyłączenie wygaszenia obrazu wideo
Dane 01: Włączenie wygaszenia ekranu (wyłączenie obrazu)
Dane 10: Włączenie wygaszenia obrazu wideo
Potwierdzenie
Transmisja
(k)(g)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Min : 00 do Maks. : 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(g)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
(d)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Jeśli wygaszony zostanie tylko obraz wideo, na ekranie monitor
informacyjny będzie wyświetlane menu ekranowe (OSD). W
przypadku włączenia wygaszenia ekranu menu ekranowe nie będzie
wyświetlane.
4 Wyciszenie dźwięku (Polecenie: k e)
►Włącza
►
i wyłącza wyciszenie dźwięku.
Dźwięk można również wyciszyć przy użyciu przycisku wyciszenia
na pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
(k)(e)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Włączenie wyciszenia (wyłączenie dźwięku)
Dane 01: Wyłączenie wyciszenia (włączenie dźwięku)
Potwierdzenie
(e)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
7 [Jasność] (Polecenie: k h)
►Dostosowanie
►
jasności ekranu.
Jasność można również dostosować w ustawieniach obrazu.
Transmisja
(k)(h)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Min : 00 do Maks. : 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(h)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
8 [Kolor] (Polecenie: k i)
►Umożliwia
►
dostosowanie koloru obrazu na ekranie.
Kolor można również dostosować w ustawieniach obrazu.
Transmisja
(k)(i)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
5 Regulacja głośności (Polecenie: k f)
►Dostosowanie
►
poziomu głośności.
Głośność można również dostosować przy użyciu przycisków
regulacji głośności na pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
(k)(f)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Min.: 00 do Maks. : 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(f)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
6
Dane Min.: 00 do Maks. : 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(i)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
9 [Odcień] (Polecenie: k j)
12 Blokada pilota zdalnego sterowania (Polecenie: k m)
►Dostosowanie
►
odcienia obrazu.
Odcień można również dostosować w ustawieniach obrazu.
►Umożliwia
►
zablokowanie elementów sterowania na panelu
przednim i pilocie zdalnego sterowania.
Transmisja
Transmisja
(k)(m)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Czerwony: 00 do zielony : 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Dane 00: [Wył.]
Dane 01: [Wł.]
Potwierdzenie
Potwierdzenie
(j)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
10 [Ostrość] (Polecenie: k k)
►Dostosowanie
►
ostrości obrazu.
Ostrość można również dostosować w ustawieniach obrazu.
Transmisja
(k)(k)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Min.: 00 do Maks. : 32
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(k)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
11 Wybór OSD (Polecenie: k l)
►Zdalne
►
włączanie i wyłączanie menu ekranowego.
Transmisja
(k)(l)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Wył.]
Dane 01: [Wł.]
Potwierdzenie
(l)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
POLSKI
(k)(j)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
(m)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Tego trybu należy używać, jeśli nie zamierza się korzystać z pilota.
Włączenie/wyłączenie urządzenia powoduje usunięcie blokady
przycisków sterujących.
* Przy włączonej blokadzie przycisków w trybie gotowości naciśnięcie
przycisku zasilania na pilocie i monitor informacyjny nie spowoduje
włączenia monitor informacyjny.
13 [Balans] (Polecenie: k t)
►Dostosowanie
►
balansu.
Balans głośników można również dostosować w ustawieniach
dźwięku.
Transmisja
(k)(t)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Lewy: 00 do Prawy: 64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(t)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
14 [Temp. barw] (Polecenie: x u)
►Umożliwia
►
dostosowanie temperatury barw. Temperaturę barw
można również dostosować w ustawieniach obrazu.
Transmisja
(x)(u)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Ciepły: 00 do zimny:64
* Zobacz sekcję „Mapowanie danych rzeczywistych”.
Potwierdzenie
(u)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
7
15 [Oszczędzanie energii] (Polecenie: j q)
17 [Korektor] (Polecenie: j v)
►Zmniejszanie
►
zużycia energii przez monitor informacyjny. Funkcję
oszczędzania energii można również dostosować w ustawieniach
obrazu.
►Umożliwia
►
dostosowanie ustawień korektora.
POLSKI
Transmisja
(j)(q)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Funkcja Tryb
oszczędny
7 6 5 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Opis
3
2
1
0
0
0
0
0
[Wył.]
0
0
0
1
[Minimalna]
0
0
1
0
[Średni]
0
0
1
1
[Maksymalne]
LSB
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1 [Wyłącz ekran]
0
1
0
0
7 6 5
Pozioma
4 3 2 1 0
Krok
0 0 0
Pasmo 1
0 0 0 0 0
0 (dziesiętny)
0 0 1
Pasmo 2
0 0 0 0 1
1 (dziesiętny)
0 1 0
Pasmo 3
... ... ... ... ...
...
0 1 1
Pasmo 4
1 0 0 1 1
19 (dziesiętny)
1 0 0
Pasmo 5
1 0 1 0 0
20 (dziesiętny)
Potwierdzenie
18 Przycisk pilota (Polecenie: m c)
►Przesyłanie
►
kodu przycisku pilota zdalnego sterowania.
[Auto]
Potwierdzenie
(q)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
16 [AUTOKONFIGURACJA] (Polecenie: j u) (tylko modele RGB)
►Automatycznie
►
dostosowuje pozycję obrazu i minimalizuje drgania
obrazu. Działa tylko w trybie RGB (PC).
Transmisja
(j)(u)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane 01: Włączenie funkcji
Potwierdzenie
(u)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
0
Dane
Pozioma
(v)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
►Opcja
►
[Auto] jest dostępna w monitor informacyjny obsługujących
technologię inteligentnego sensora.
8
(j)(v)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
MSB
Poziom
Niski
pobór
energii
Niski
pobór
energii
Niski
pobór
energii
Niski
pobór
energii
Niski
pobór
energii
Niski
pobór
energii
Transmisja
Transmisja
(m)(c)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane KODY STEROWANIA PODCZERWIENIĄ
Potwierdzenie
(c)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
19 Steruj funkcją Podświetlenie (Polecenie: m g)
►Dostosowanie
►
podświetlenia.
Transmisja
(m)(g)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
Dane Min.: 00 do Maks. : 64
Potwierdzenie
(g)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
20 Wybór elementu Wejście (Polecenie: x b) (źródło obrazu
głównego)
* Mapowanie danych rzeczywistych
00 :
Krok 0
►Wybór
►
źródła sygnału wejściowego obrazu głównego.
Transmisja
Krok 10 ([Ustaw ID] 10)
Struktura
F:
10 :
Krok 15 ([Ustaw ID] 15)
Krok 16 ([Ustaw ID] 16)
64 :
Krok 100
6E :
Krok 110
Dane
73 :
74 :
Krok 115
Krok 116
CF:
Krok 199
FE:
FF:
Krok 254
Krok 255
Dane
MSB
0
POLSKI
A:
(x)(b)( )([Ustaw ID])( )(Dane)(Cr)
LSB
0
0
0
0
Sygnał zewnętrzny
0
0
0
Numer sygnału
wejściowego
Sygnał zewnętrzny
0
0
0
0
Cyfrowa Monitor
informacyjny naziemna
0
0
0
1
Analogowy
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Component
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Numer sygnału wejściowego
HDMI
Dane
0
0
0
0
Wejście1
0
0
0
1
Wejście2
0
0
1
0
Wejście3
0
0
1
1
Wejście4
Potwierdzenie
(b)( )([Ustaw ID])( )(OK/NG)(Dane)(x)
9
Model i numer seryjny monitor informacyjny
znajdują się na jego tylnym panelu.
W przypadku korzystania z obsługi serwisowej
należy podać sprzedawcy te informacje (znajdują
się one też na etykiecie, na tylnej pokrywie
urządzenia).
MODEL
NUMER SERYJNY
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising