LG | 86UH5C-B | User manual | LG 86UH5C-B Instrukcja obsługi

LG 86UH5C-B Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Urządzenie
digital signage
firmy LG
(MONITOR
INFORMACYJNY)
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po
przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania.
75UH5C
75UM3C
86UH5C
www.lg.com
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.........3
-- Zalecenia dotyczące instalacji produktu...............3
-- Zalecenia dotyczące zasilacza sieciowego i
zasilania elektrycznego..................................................5
-- Zalecenia dotyczące przenoszenia produktu......7
-- Zalecenia dotyczące eksploatacji produktu.........7
-- Montaż na ścianie.............................................................8
LICENCJE........................................9
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO
PRACY.......................................... 10
-- Dodatkowe akcesoria...................................................11
-- Części i Przyciski.............................................................12
-- Montaż osłony pamięci USB.....................................13
-- Podłączanie czujnika podczerwieni.......................14
-- Układ pionowy..................................................................15
-- Montaż i demontaż wspornika z logo LG..........16
-- Montaż na ścianie..........................................................18
PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA.............................. 21
PODŁĄCZANIE............................ 23
-- Podłączanie do komputera........................................23
-- Podłączanie urządzenia zewnętrznego..............23
-- Podłączanie kilku monitorów...................................25
-- Korzystanie z listy wejść.............................................26
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW.............................. 27
DANE TECHNICZNE
PRODUKTU.................................. 30
3
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Zignorowanie ostrzeżenia może spowodować wypadek, a w konsekwencji poważne obrażenia ciała lub śmierć.
PRZESTROGA
Zignorowanie tego typu uwag może spowodować lekkie zranienie lub uszkodzenie produktu.
OSTRZEŻENIE
•• Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Zalecenia dotyczące instalacji produktu
OSTRZEŻENIE
•• Urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne.
-- Występuje ryzyko porażenia prądem, pożaru, nieprawidłowego działania lub odkształceń.
•• Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
-- Materiał chroniący przed wilgocią jest szkodliwy w przypadku spożycia. W razie przypadkowego spożycia należy
wymusić wymioty i udać się do najbliższego szpitala. Poza tym opakowania winylowe mogą spowodować uduszenie,
dlatego należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
•• Nie należy kłaść ciężkich przedmiotów na produkcie ani nie należy na nim siadać.
-- Jeśli produkt przewróci się lub upadnie, może to spowodować obrażenia ciała, dlatego zwłaszcza dzieci powinny
zachować ostrożność w pobliżu produktu.
•• Nie należy pozostawiać w przejściu luźno leżącego przewodu zasilającego ani sygnałowego.
-- Osoby przechodzące mogą się potknąć, co może spowodować porażenie prądem, pożar, uszkodzenie produktu lub
obrażenia ciała.
•• Produkt należy umieścić w czystym i suchym miejscu.
-- Kurz lub wilgoć mogą spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie produktu.
•• Jeśli z urządzenia będzie wydobywał się dym, inny zapach lub dziwne odgłosy, należy odłączyć przewód zasilania I
skontaktować się z centrum obsługi.
-- Dalsze użytkowanie produktu bez zastosowania odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do
porażenia prądem lub pożaru.
•• Jeśli produkt zostanie upuszczony lub uszkodzony, należy go wyłączyć i wyjąć przewód zasilający z gniazdka.
-- Dalsze użytkowanie produktu bez zastosowania odpowiednich środków ostrożności może doprowadzić do
porażenia prądem lub pożaru. Należy skontaktować się z centrum serwisowym.
•• Nie wolno upuszczać żadnych przedmiotów na produkt ani go uderzać. Nie wolno rzucać zabawkami ani innymi
przedmiotami w ekran produktu.
-- Może to spowodować zranienie osób znajdujących się w pobliżu oraz uszkodzenie urządzenia.
POLSKI
OSTRZEŻENIE – To urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym ten produkt może powodować
zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków
zaradczych.
4
POLSKI
•• Nie należy dopuścić do upadku ani upuszczenia produktu podczas podłączania go do urządzenia zewnętrznego.
-- Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
•• W przypadku podłączania produktu do konsoli gier należy zachować między urządzeniami odległość równą
czterokrotności przekątnej ekranu.
-- Upadek produktu ze względu na niewystarczającą długość kabla może spowodować obrażenia ciała i uszkodzenie
produktu.
•• Długotrwałe wyświetlanie jednego obrazu może uszkodzić ekran i spowodować wypalenie. Aby chronić produkt
w przypadku długiego czasu używania, należy włączyć w komputerze wygaszacz ekranu lub uruchomić dostępną
w produkcie funkcję zabezpieczenia przed powstawaniem obrazu szczątkowego, a kiedy produkt jest nieużywany,
wyłączyć zasilanie. Wypalenia i inne związane z nimi uszkodzenia nie są objęte gwarancją na ten produkt.
•• Produktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie narażony na działanie oleju lub mgły olejowej,
-- może to spowodować uszkodzenie produktu i jego upadek.
PRZESTROGA
•• Otwory wentylacyjne znajdujące się w obudowie urządzenia nie mogą zostać zablokowane. Produkt należy
zamontować w odpowiednio przestronnym miejscu (zapewniając ponad 100 mm odstępu od ściany).
-- Jeśli produkt zostanie umieszczony za blisko ściany, może dojść do odkształcenia się produktu lub do zapłonu
spowodowanego przegrzaniem się.
•• Nie można dopuścić do zablokowania otworów wentylacyjnych urządzenia przez obrus lub zasłonę.
-- Przegrzanie się produktu może spowodować jego odkształcenie się lub zapłon.
•• Produkt należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, która uniemożliwi upadek produktu.
-- Upadek produktu może spowodować uszkodzenie ciała lub uszkodzenia produktu.
•• Produkt należy ustawić w miejscu, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne.
•• Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
-- Może to spowodować uszkodzenie produktu.
•• Zainstalowanie produktu w warunkach niezgodnych z zalecanymi może spowodować znaczne pogorszenie jakości
obrazu, skrócenie okresu eksploatacji produktu oraz pogorszenie jego wyglądu. Przed instalacją produktu należy
skonsultować się z firmą LG lub wykwalifikowanym instalatorem. To ostrzeżenie dotyczy miejsc o znacznym stopniu
zapylenia, miejsc, w których występuje mgła olejowa, o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze lub bardzo wysokiej
wilgotności, a także lokalizacji, w których wykorzystywane są substancje chemiczne lub w których produkt będzie
włączony przez długi czas (np. lotnisk czy dworców kolejowych). Nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje utratę
gwarancji.
•• Urządzenia nie wolno użytkować w miejscach o słabej wentylacji (np. na półkach lub w szafkach), na poduszkach lub
dywanach ani na zewnątrz budynków.
•• Urządzenia nie wolno też umieszczać w pobliżu źródeł ciepła, np. urządzeń oświetleniowych.
5
OSTRZEŻENIE
•• W przypadku dostania się obcej substancji do produktu (telewizor, monitor, przewód zasilania, zasilacz sieciowy)
należy natychmiast odłączyć przewód sieciowy i skontaktować się z centrum serwisowym.
-- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem wywołane uszkodzeniem
produktu.
•• Nie wolno dotykać zasilacza sieciowego mokrymi rękoma. Jeśli bolce przewodu są mokre lub zakurzone, przed
użyciem należy je osuszyć i oczyścić.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
•• Należy dokładnie włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do zasilacza sieciowego.
-- Jeśli wtyczka nie będzie prawidłowo podłączona, połączenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
•• Należy korzystać z przewodów zasilających i zasilaczy sieciowych dostarczonych i zatwierdzonych przez firmę LG
Electronics Inc.
-- Korzystanie z niezatwierdzonych produktów może spowodować pożar lub porażenie prądem.
•• Przewód zasilający należy zawsze odłączać, trzymając za wtyczkę. Nie wolno nadmiernie wyginać przewodu
zasilającego.
-- Mogłoby to uszkodzić linię wysokiego napięcia, a tym samym doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
•• Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym ani zasilaczu sieciowym. Nie wolno też stawiać na nich ciężkich
obiektów (np. urządzeń elektrycznych) ani kłaść ubrań. Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego i
zasilacza sieciowego ostrymi narzędziami.
-- Uszkodzone przewody zasilające mogą skutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
•• Nie należy rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować przewodu zasilającego ani zasilacza sieciowego.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
•• Przewód zasilający musi być podłączony do gniazdka z uziemieniem.
-- W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem lub uszkodzenia ciała.
•• Należy używać wyłącznie napięcia znamionowego.
-- W przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu, a użytkownik może zostać porażony prądem.
•• W czasie burzy nie wolno dotykać przewodu zasilającego I sygnałowego, ponieważ może to być bardzo niebezpieczne.
-- Może to spowodować porażenie prądem.
•• Do jednego gniazdka nie należy podłączać kilku przedłużaczy, urządzeń elektrycznych czy grzejników elektrycznych.
Należy użyć listwy zasilającej z uziemieniem, przeznaczonej specjalnie do komputerów.
-- Przegrzanie może doprowadzić do pożaru.
POLSKI
Zalecenia dotyczące zasilacza sieciowego i zasilania
elektrycznego
6
POLSKI
•• Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Jeśli styki są mokre lub pokryte kurzem, należy je
dokładnie wysuszyć lub wytrzeć z nich kurz.
-- Nadmierna wilgoć może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem.
•• Jeśli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane, należy odłączyć przewód zasilający produktu.
-- Osadzający się kurz może spowodować pożar, a zużycie się izolacji – nieszczelność przewodów elektrycznych,
porażenie prądem lub pożar.
•• Przewód zasilający należy dokładnie podłączyć do gniazda I urządzenia.
-- Niedokładne włożenie wtyczki przewodu zasilającego grozi pożarem.
•• Nie należy wkładać przedmiotów przewodzących prąd (np. metalowych prętów) w końcówkę przewodu zasilającego,
gdy drugi koniec jest podłączony do gniazdka elektrycznego. Poza tym nie wolno dotykać przewodu zasilającego
bezpośrednio po podłączeniu go do gniazdka.
-- Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
•• Łącznik urządzenia służy do odłączania urządzenia.
•• Należy upewnić się, że urządzenie jest zamontowane w pobliżu gniazda sieciowego, do którego urządzenie ma zostać
podłączone, oraz że jest zapewniony łatwy dostęp do tego gniazdka.
•• Dopóki urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego, nawet jego wyłączenie przyciskiem zasilania nie
powoduje rozłączenia go z siecią elektryczną.
PRZESTROGA
•• Gniazdko, zasilacz sieciowy i bolce przewodu zasilającego powinny być zawsze czyste.
-- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar.
•• Nie należy odłączać przewodu zasilającego w trakcie korzystania z produktu.
-- Zwarcie może uszkodzić produkt.
•• Należy stosować wyłącznie przewód zasilający dołączony do urządzenia. W przypadku używania innego przewodu
zasilającego niż dostarczony przez roducenta, należy upewnić się, że jest on zgodny z wymogami obowiązującymi
w danym kraju. Jeśli przewód jest w jakikolwiek sposób uszkodzony, skontaktuj się z producentem lub najbliższym
punktem serwisowym w celu jego wymiany.
7
Zalecenia dotyczące przenoszenia produktu
•• Przed przeniesieniem produktu należy także odłączyć wszystkie przewody.
-- W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
•• W przypadku przenoszenia produktu panel powinien być skierowany do przodu. Produkt należy trzymać obiema
rękami. Upuszczenie produktu może spowodować porażenie prądem lub pożar. W przypadku konieczności naprawy
produktu skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
•• Produkt należy wyłączyć, odłączyć od zasilania i odłączyć od niego wszystkie przewody. Przeniesienie dużych
urządzeń może wymagać udziału co najmniej 2 osób. Nie należy opierać się o przedni panel urządzenia ani wywierać
na niego zbyt dużego nacisku.
PRZESTROGA
•• Nie należy potrząsać produktem podczas przenoszenia.
-- W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
•• Nie należy wyrzucać opakowania produktu. Może się ono przydać podczas przeprowadzki.
Zalecenia dotyczące eksploatacji produktu
OSTRZEŻENIE
•• Nie należy samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
-- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
-- W celu kontroli, kalibracji lub naprawy urządzenia należy skontaktować się z serwisem.
•• Jeśli urządzenie ma pozostać przez dłuższy czas bez nadzoru, wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
•• Produkt należy umieścić w miejscu, w którym nie będzie narażony na kontakt z wodą.
-- Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
•• Nie dotykaj ani nie zarysowuj przodu i boków ekranu metalowymi przedmiotami.
-- W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia ekranu.
•• Należy unikać wysokich temperatur i wilgoci.
POLSKI
OSTRZEŻENIE
•• Produkt musi koniecznie zostać najpierw wyłączony.
-- W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem lub uszkodzenia produktu.
8
PRZESTROGA
POLSKI
•• W pobliżu produktu nie wolno przechowywać żadnych łatwopalnych substancji.
-- Istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru spowodowanego lekkomyślnym przechowywaniem łatwopalnych substancji.
•• Na czas czyszczenia produktu należy odłączyć przewód zasilający i delikatnie pocierać miękką szmatką, aby uniknąć
zadrapań. Do czyszczenia nie wolno używać mokrej szmatki. W przypadku korzystania z wody w aerozolu lub innego
płynu, nie należy rozpylać ich bezpośrednio na produkt. Niestosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem.
(Do czyszczenia produktu nie wolno używać środków chemicznych, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol.)
•• W celu ochrony wzroku należy podczas korzystania z produktu rob ić sobie przerwy.
•• Zawsze należy dbać o czystość produktu.
•• Podczas korzystania z urządzenia należy zająć wygodną, naturalną pozycję, pozwalającą na rozluźnienie mięśni.
•• W przypadku korzystania z produktu przez dłuższy czas należy robić regularne przerwy.
•• Nie należy mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, pilnikiem,
ołówkiem lub długopisem, oraz należy unikać zadrapania panelu.
•• Należy zachować odpowiednią odległość od produktu.
-- Oglądanie obrazu na ekranie urządzenia ze zbyt małej odległości może spowodować pogorszenie wzroku.
•• Należy ustawić odpowiednią rozdzielczość i odświeżanie, zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
-- W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wzroku.
•• Do czyszczenia produktu należy stosować wyłącznie środki czyszczące dopuszczone przez producenta. Nie należy
stosować benzenu, rozcieńczalników ani alkoholu.
-- Może to spowodować odkształcenie się produktu.
•• Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokiej temperatury, np. poprzez wystawienie na bezpośrednie działanie
światła słonecznego, umieszczenie w pobliżu otwartego kominka lub grzejnika elektrycznego.
•• Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokiej temperatury, np. poprzez wystawienie na bezpośrednie działanie
światła słonecznego, umieszczenie w pobliżu otwartego kominka lub grzejnika elektrycznego.
•• Baterii jednorazowego użytku NIE wolno umieszczać w ładowarce.
•• Długotrwałe korzystanie ze słuchawek lub słuchanie przez słuchawki dźwięku o dużej głośności może spowodować
uszkodzenie słuchu.
•• Przednią obudowę produktu należy delikatnie przecierać w jednym kierunku szmatką do czyszczenia po uprzednim
spryskaniu szmatki wodą (2, maks. 4 razy). Zbyt duża ilość wilgoci może powodować powstawanie plam.
WODA
CHEMIKALIA
•• Nie używaj w pobliżu monitora urządzeń wykorzystujących wysokie napięcie. (Np.elektrycznej łapki na owady)
-- Może to spowodować awarię monitora na skutek zwarcia.
Montaż na ścianie
•• Produktu nie należy instalować samodzielnie. Należy skontaktować się z serwisem autoryzowanym przez producenta.
W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.
9
Dostępne licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji na temat licencji można znaleźć na stronie
www.lg.com.
Określenia HDMI i High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD
section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p,including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at [www.divx.com/patents]
Wyprodukowano zgodnie z licencją firmy Dolby Laboratories. Dolby i symbol złożony z podwójnego D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
POLSKI
LICENCJE
10
POLSKI
MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY
PRZESTROGA
•• Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie produktu, należy zawsze korzystać z oryginalnych elementów.
•• Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych części nie są objęte gwarancją.
UWAGA
•• Zawartość opakowania z produktem może się różnić w zależności od modelu i regionu.
•• W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
•• Oprogramowanie i instrukcja obsługi SuperSign
-- Pobieranie ze strony internetowej firmy LG Electronics.
-- Odwiedź stronę internetową LG Electronics (www.lgecommercial.com/supersign) i pobierz najnowsze
oprogramowanie dla swojego modelu.
•• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w miejscach o dużym stopniu zapylenia.
11
Dodatkowe akcesoria
Zestaw odtwarzacza multimedialnego
Odtwarzacz multimedialny
MP500/MP700
Wkręty
Płyta CD (instrukcja obsługi) /
Karta
Zestaw OPS
KT-OPSA
Wkręty
Karta (Uproszczona instrukcja
instalacji)
Przewód zasilający
Przewód podłączeniowy
Zestaw czujnika pikseli
KT-SP0
UWAGA
•• Opcjonalne akcesoria są dostępne w zestawie z niektórymi modelami. W razie potrzeby akcesoria można zakupić
oddzielnie.
•• Przed dołączeniem zestawu OPS lub odtwarzacza multimedialnego podłącz przewód do portu.
•• Czujnik pikseli jest sprzedawany oddzielnie. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy detalicznego.
POLSKI
W celu poprawienia jakości produktu producent może bez powiadomienia zmieniać istniejące akcesoria dodatkowe
oraz dodawać nowe. Urządzenie i akcesoria przedstawione na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić wyglądem od
zakupionych przez użytkownika.
12
Części i Przyciski
POLSKI
Niektóre modele mogą wyglądać inaczej niż pokazano na ilustracji.
Przyciski
••
: Zwiększanie / zmniejszanie wartości ustawienia.
••
: Przesunięcie w lewo i w prawo.
••
: Wskazuje aktualnie wykorzystywane wejście oraz tryb pracy.
••
: Dostęp do menu głównych, zapisywanie wprowadzonych ustawień i zamykanie menu.
••
: Zmiana sygnału wejściowego.
••
: Włączanie i wyłączanie zasilania.
13
Montaż osłony pamięci USB
1
2
POLSKI
Zamontuj osłonę za pomocą wkrętu, jak pokazano na rysunku, aby zapobiec kradzieży pamięci USB.
14
Podłączanie czujnika podczerwieni
POLSKI
Gdy podłączasz przewód do produktu, funkcja odbierania sygnałów kontrolnych jest aktywna. Obróć czujnik
podczerwieni zgodnie z orientacją ekranu (poziomo/pionowo).
-- Niektóre modele mogą wyglądać inaczej niż pokazano na ilustracji.
Podstawowa instalacja
[Przód]
[Tył]
[Przód]
[Tył]
[Przód]
[Tył]
Orientacja pozioma
Orientacja pionowa
15
Układ pionowy
Korzystanie z blokady Kensington
(W niektórych modelach funkcja jest niedostępna.)
Złącze blokady Kensington znajduje się z tyłu monitora. Więcej informacji na temat montażu zabezpieczenia i
korzystania tego systemu można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji obsługi albo na stronie
http://www.kensington.com.
Za pomocą kabla blokady Kensington połącz monitor z powierzchnią, na której stoi.
UWAGA
•• Blokada Kensington jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć w większości sklepów ze
sprzętem RTV.
•• Ilustracja pokazuje przykład instalacji. Jej wygląd może różnić się od zakupionego produktu.
POLSKI
Aby zamontować urządzenie w trybie orientacji pionowej, należy je obrócić w lewą stronę o 90 stopni, patrząc z przodu
urządzenia. (stojąc przodem do ekranu).
16
Montaż i demontaż wspornika z logo LG
POLSKI
-- Dotyczy tylko niektórych modeli.
-- Niektóre modele mogą wyglądać inaczej niż pokazano na ilustracji.
Demontaż wspornika z logo LG
1 Rozłóż na podłodze płachtę czystego materiału, a następnie połóż na niej monitor ekranem do dołu. Korzystając ze
śrubokrętu, wykręć wkręty mocujące element przykręcane logo LG z tyłu monitora w jego dolnej części.
lub
Wspornik z logo LG
2 Po wykręceniu wkrętu zdejmij wspornik z logo LG. Podczas ponownego montażu wspornika z logo LG wykonaj
opisane czynności w odwrotnej kolejności.
17
Montaż wspornika z logo LG po prawej stronie
śrubokrętu, wykręć wkręty mocujące element przykręcane logo LG z tyłu monitora w jego dolnej części.
lub
Wspornik z logo LG
2 Po wykręceniu wkrętu zdejmij wspornik z logo LG. Zamocuj element przykręcane logo LG za pomocą wkrętów,
wyrównując jego otwory z otworami po prawej stronie.
lub
POLSKI
1 Rozłóż na podłodze płachtę czystego materiału, a następnie połóż na niej monitor ekranem do dołu. Korzystając ze
18
Montaż na ścianie
POLSKI
Monitor należy zamontować w odległości co najmniej 100 mm od ściany oraz pozostawić po obu jego stronach wolną
przestrzeń (około 100 mm), aby zapewnić właściwą wentylację. Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu można
uzyskać u sprzedawcy. Informacje na temat montażu uchwytu ściennego o regulowanym nachyleniu można znaleźć w
dołączonej do niego instrukcji.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Aby zamontować monitor na ścianie, należy przykręcić uchwyt ścienny (część opcjonalna) do tyłu monitora.
Uchwyt ścienny musi być prawidłowo przymocowany do monitora i do ściany.
1 Należy używać wyłącznie wkrętów i uchwytów ściennych zgodnych ze standardami VESA.
2 Użycie wkrętów dłuższych od standardowych może spowodować powstanie uszkodzeń wewnątrz monitora.
3 Wkręty, które nie spełniają wymagań standardu VESA, mogą uszkodzić urządzenie i spowodować upadek monitora.
Firma LG Electronics nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki związane z użyciem wkrętów niezgodnych ze
standardem VESA.
4 Przy zakupie zestawu do montażu ściennego prosimy kierować się poniższymi wskazówkami dot. standardu VESA:
•• 785 mm i więcej
* Wkręty mocujące: ś rednica 6,0 mm x gwint 1,0 mm x długość 12 mm
785 mm
19
PRZESTROGA
UWAGA
•• W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja montażu i wszystkie niezbędne części.
•• Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
•• Długość wkrętów może się różnić w zależności od modelu uchwytu ściennego. Należy użyć wkrętów o odpowiedniej
długości.
•• Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu ściennego.
POLSKI
•• Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu monitora należy odłączyć przewód zasilający, aby uniknąć porażeniem
prądem.
•• W przypadku montażu monitora na suficie lub pochylonej ścianie może on spaść, powodując obrażenia ciała u osób
znajdujących się w pobliżu. Do montażu należy użyć uchwytu ściennego dopuszczonego przez firmę LG do użytku
z danym modelem urządzenia. W razie potrzeby uzyskania pomocy w montażu należy skonsultować się z lokalnym
sprzedawcą lub technikiem.
•• Nie wolno zbyt mocno dokręcać wkrętów, ponieważ grozi to uszkodzeniem monitora i utratą gwarancji.
•• Należy użyć wyłącznie uchwytów ściennych i wkrętów spełniających wymagania standardu VESA. Szkody i obrażenia
ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zastosowaniem nieodpowiednich akcesoriów nie są objęte
gwarancją.
20
Mocowanie monitora do ściany (opcjonalne)
POLSKI
(Procedury mogą być różne w zależności od modelu.)
1 Włóż i dokręć śruby oczkowe lub uchwyty I śruby z tyłu monitora.
-- Jeśli w miejscach, w których mają znaleźć się śruby oczkowe, są już wkręcone inne śruby, najpierw wykręć je.
2 Przymocuj uchwyty ścienne do ściany za pomocą śrub. Położenie uchwytów ściennych powinno odpowiadać pozycji
śrub oczkowych wkręconych z tyłu monitora.
3 Połącz śruby oczkowe z uchwytami ściennymi za pomocą napiętego, mocnego przewodu.
Przewód zabezpieczający powinien biec równolegle do podłogi.
OSTRZEŻENIE
•• Jeśli monitor nie zostanie umieszczony na wystarczająco stabilnej podstawie, istnieje ryzyko, że spadnie. Obrażeń
(zagrażających zwłaszcza dzieciom) można uniknąć, stosując się do prostych zaleceń:
-- Należy korzystać ze stolików lub szafek zalecanych przez producenta.
-- Należy korzystać wyłącznie z mebli, które są w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar monitora.
-- Monitor należy umieścić w taki sposób, aby nie wystawał poza krawędź mebla, na którym się znajduje.
-- Nie należy umieszczać monitora na wysokich meblach (np. szafie lub biblioteczce) bez uprzedniego przymocowania
mebla i monitora z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.
-- Między monitorem a meblem, na którym znajduje się monitor, nie należy umieszczać tkanin ani innych materiałów.
-- Należy poinformować dzieci o zagrożeniach związanych z wspinaniem się na meble w celu dotknięcia monitora lub
dosięgnięcia przycisków sterujących.
PRZESTROGA
•• Należy dopilnować, aby dzieci nie wspinały się na monitor ani nie wieszały się na nim.
UWAGA
•• Do zamontowania monitora należy użyć stolika lub półki, które są wystarczająco duże i mocne, aby utrzymać jego
ciężar.
•• Uchwyty naścienne, śruby i przewody są sprzedawane oddzielnie. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego
sprzedawcy detalicznego.
•• Ilustracja pokazuje przykład instalacji. Jej wygląd może różnić się od zakupionego produktu.
21
Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków na pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie
instrukcji i użytkowanie monitora w poprawny sposób. W celu włożenia baterii należy otworzyć pokrywę komory baterii,
włożyć baterie (1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami
i
na etykietach w komorze baterii, a następnie zamknąć
pokrywę komory baterii. W celu wyjęcia baterii wykonaj czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w odwrotnej
kolejności. Elementy przedstawione na ilustracjach mogą różnić się od zakupionych akcesoriów.
PRZESTROGA
•• Nie wolno mieszać starych baterii z nowymi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia pilota.
•• Pamiętaj, aby kierować pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania w monitorze.
•• Niektóre funkcje pilota zdalnego sterowania mogą nie być obsługiwane w niektórych modelach.
(ZASILANIE) Włączanie i wyłączanie monitora.
MONITOR ON Włączanie monitora.
MONITOR OFF Wyłączanie monitora.
ENERGY SAVING Dostosowanie jasności obrazu w celu zmniejszenia
zużycia energii.
INPUT Wybór trybu sygnału wejściowego.
3D Wyświetlanie filmów w trybie 3D.
1/a/A Przełączanie między znakami numerycznymi i alfabetycznymi.
Przyciski numeryczne i alfabetyczne
Wprowadzanie znaków numerycznych lub alfabetycznych, zależnie od
ustawienia.
CLEAR Usuwanie wprowadzonych znaków numerycznych lub
alfabetycznych.
Przycisk regulacji głośności Regulacja głośności.
ARC Wybór trybu proporcji ekranu.
AUTO Automatyczne regulowanie położenia obrazu i minimalizacja drgań
obrazu (dostępne tylko dla sygnału RGB).
MUTE Wyciszenie wszystkich dźwięków.
BRIGHTNESS Dostosowanie jasności obrazu. Ten model nie obsługuje
funkcji PAGE.
POLSKI
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
22
POLSKI
PSM Wybór funkcji Picture Mode (Tryb obrazu).
HOME Aktywacja aplikacji Launcher.
W.BAL Dostęp do menu White Balance (Balans bieli).
SETTINGS Przejście do głównego menu lub zapisywanie wprowadzonych
ustawień i zamykanie menu.
S. MENU Przycisk menu funkcji SuperSign.
Przyciski nawigacji Przewijanie pozycji menu i ustawień.
OK Wybór menu i ustawień oraz zatwierdzanie wyboru.
BACK Cofnięcie się o jeden poziom w funkcjach opartych na funkcji
interakcji.
EXIT Zamknięcie wszystkich zadań i aplikacji menu ekranowego.
Umożliwia sterowanie przy użyciu pilota różnymi
urządzeniami multimedialnymi i łatwe korzystanie z treści za
pośrednictwem menu SimpLink.
TILE Wybór trybu Tile (Kafelki).
PICTURE ID ON/OFF Gdy numer Picture ID (Identyfikator obrazu) jest
zgodny z numerem Set ID (Identyfikator urządzenia), można sterować
dowolnym monitorem w formacie wielu obrazów.
Przyciski sterowania menu USB Sterowanie odtwarzaniem plików
multimedialnych.
23
Do monitora można podłączać różne urządzenia zewnętrzne. Zmiana źródła sygnału wejściowego i wybór podłączanego
urządzenia zewnętrznego. Więcej informacji o podłączaniu urządzeń zewnętrznych można znaleźć w dołączonych do
nich instrukcjach obsługi.
Podłączanie do komputera
Zestaw nie zawiera niektórych przewodów. Ten monitor obsługuje funkcję Plug and Play*.
* Plug and Play: funkcja umożliwiająca komputerowi rozpoznanie urządzeń podłączonych przez użytkownika bez
konfigurowania urządzenia lub ingerencji użytkownika podczas włączania zasilania.
Podłączanie urządzenia zewnętrznego
Zestaw nie zawiera niektórych przewodów. Podłącz do monitora odbiornik sygnału HD, odtwarzacz DVD lub
magnetowid, a następnie wybierz odpowiedni tryb sygnału wejściowego.
W celu uzyskania najwyższej jakości obrazu i dźwięku zalecane jest podłączenie urządzeń zewnętrznych do monitora za
pomocą przewodów HDMI.
POLSKI
PODŁĄCZANIE
24
UWAGA
POLSKI
•• W celu uzyskania jak najwyższej jakości obrazu zalecane jest podłączenie monitora przez złącze HDMI.
•• Aby zachować zgodność z danymi technicznymi produktu, należy używać ekranowanych przewodów interfejsu z
rdzeniem ferrytowym, takich jak przewód DVI-D/HDMI.
•• W przypadku włączenia zimnego monitora ekran może drgać. To normalne zjawisko.
•• Na ekranie może pojawić się kilka czerwonych, zielonych lub niebieskich kropek. To normalne zjawisko.
•• Zalecamy korzystanie z przewodów High Speed HDMI®/TM o długości mniejszej niż 3 metry.
•• Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI. W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu
HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
•• Zalecane typy przewodu HDMI
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM
-- Przewód High-Speed HDMI®/TM z obsługą sieci Ethernet
•• Jeśli nie słychać dźwięku w trybie HDMI, należy sprawdzić ustawienia komputera. Niektóre komputery wymagają
ręcznego ustawienia wyjściowego sygnału audio na HDMI.
•• Aby korzystać z trybu HDMI-PC, w menu PC/DTV należy wybrać tryb PC.
•• Podczas korzystania z trybu HDMI-PC mogą występować problemy ze zgodnością.
•• Przewód zasilający musi być odłączony.
•• Konsolę do gier należy podłączyć do monitora za pomocą przewodu dołączonego do konsoli.
PRZESTROGA
•• Po podłączeniu wejściowego przewodu sygnałowego należy zamocować go, dokręcając wkręty w prawą stronę.
•• Nie wolno przyciskać palca do ekranu przez dłuższy czas. Może to doprowadzić do tymczasowych zakłóceń pracy
ekranu.
•• W celu uniknięcia efektu wypalenia należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas.
Jeżeli jest to możliwe, należy korzystać z wygaszacza ekranu.
•• Urządzenie do komunikacji bezprzewodowej znajdujące się w pobliżu monitora może zakłócać obraz.
25
Podłączanie kilku monitorów
* Przewód DP: Należy korzystać z przewodu DP w wersji DP 1.1a (SST) lub nowszej.
MONITOR 1
MONITOR 2
MONITOR 3
MONITOR 4
**UH5C
UWAGA
•• Jeśli sygnał jest stabilny i nie występuje utrata jego jakości, zwykle można podłączyć maksymalnie 100 monitorów
przez port wyjściowy DP (przy zalecanej rozdzielczości). Do podłączenia więcej niż 100 monitorów zalecane jest
użycie rozdzielacza.
•• Treści zaszyfrowane przy użyciu mechanizmu HDCP nie mogą być wyświetlane, jeżeli tryb kafelków został
skonfigurowany za pomocą przewodów OPS/HDMI3/DVI-D lub OPS/DVI-D.
•• Jeśli przewód sygnałowy łączący urządzenie z komputerem jest zbyt długi, należy skorzystać ze wzmacniacza lub
przewodu optycznego.
•• Wejścia HDMI1/2 nie obsługują monitorów łączonych łańcuchowo.
•• W przypadku modelu **UM3C jedynie wejście DP obsługuje monitory łączone łańcuchowo.
POLSKI
Aby korzystać z wielu podłączonych do siebie monitorów, podłącz jeden koniec wejściowego przewodu sygnałowego
(przewód DP) do złącza wyjściowego DP jednego monitora, a drugi koniec do złącza wejściowego DP innego monitora.
26
Korzystanie z listy wejść
POLSKI
HOME •
•• **UH5C : HDMI1 • HDMI2 • OPS/HDMI3/DVI-D • DISPLAYPORT
•• **UM3C : HDMI1 • HDMI2 • OPS/DVI-D • DISPLAYPORT
27
Brak obrazu.
Problem
Rozwiązanie
Czy przewód zasilający jest podłączony?
•• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do
gniazda sieciowego.
Czy na ekranie jest wyświetlany
•• Sygnał z karty graficznej komputera leży poza zakresem pionowej lub
komunikat „Invalid Format” (Niepoprawny
poziomej częstotliwości urządzenia. Wyreguluj zakres częstotliwości
format)?
zgodnie z danymi technicznymi podanymi w tej instrukcji obsługi.
Czy jest wyświetlany komunikat „No
•• Nie podłączono przewodu sygnałowego między komputerem a
Signal” (Brak sygnału)?
urządzeniem. Sprawdź przewód sygnałowy.
•• Naciśnij przycisk menu „INPUT” na pilocie zdalnego sterowania, aby
sprawdzić sygnał wejściowy.
Po podłączeniu urządzenia pojawia się komunikat „Unknown Product” (Nieznany produkt).
Problem
Czy sterownik jest zainstalowany?
Rozwiązanie
•• Zajrzyj do instrukcji obsługi karty graficznej i sprawdź, czy obsługuje
ona funkcję Plug and Play.
Nietypowy wygląd obrazu na ekranie.
Problem
Czy pozycja obrazu jest niewłaściwa?
Wyświetlanie obrazu na ekranie jest
nieprawidłowe.
Rozwiązanie
•• Sprawdź, czy urządzenie obsługuje rozdzielczość i częstotliwość
karty graficznej. Jeśli częstotliwość leży poza zakresem, wybierz
zalecaną rozdzielczość w Panelu sterowania, w menu Ekran, na karcie
Ustawienia.
•• Do portu sygnałowego nie zostało podłączone prawidłowe źródło
sygnału wejściowego. Podłącz przewód sygnałowy odpowiadający
sygnałowi wejściowemu źródła.
POLSKI
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
28
Na ekranie jest wyświetlane widmo.
POLSKI
Problem
Po wyłączeniu na ekranie pozostaje
widmo poprzedniego obrazu.
Rozwiązanie
•• Długotrwałe pozostawianie nieruchomego ujęcia na ekranie może
doprowadzić do uszkodzenia pikseli. Korzystaj z funkcji wygaszacza
ekranu.
•• Wyświetlanie ciemnego obrazu na ekranie po obrazie o wysokim
kontraście (czarno-białym lub czarno-szarym) może spowodować
powstawanie pozostałości obrazu. Jest to normalne w przypadku
monitorów LCD.
Problemy dotyczące dźwięku.
Problem
Brak dźwięku.
Dźwięk jest nieefektowny.
Dźwięk jest zbyt cichy.
Rozwiązanie
•• Sprawdź, czy przewód audio jest prawidłowo podłączony.
•• Wyreguluj poziom głośności.
•• Sprawdź, czy zostały wybrane prawidłowe ustawienia dźwięku.
•• Wybierz odpowiednie ustawienia korektora.
•• Wyreguluj poziom głośności.
Kolory ekranu są nietypowe.
Problem
Obraz wyświetlany na ekranie
charakteryzuje się niską głębią kolorów
(16 kolorów).
Kolory na ekranie są niestabilne lub
wyświetlany jest tylko jeden kolor.
Czy na ekranie widać czarne punkty?
Rozwiązanie
•• Wybierz liczbę kolorów przekraczającą 24 bity (True Color). W systemie
Windows wybierz kolejno Panel sterowania – Ekran – Ustawienia –
Jakość kolorów.
•• Sprawdź podłączenie przewodu sygnałowego. Możesz także ponownie
włożyć do gniazda kartę graficzną komputera.
•• Na ekranie może się pojawiać kilka pikseli (w kolorze czerwonym,
zielonym, białym lub czarnym). Wynika to z charakterystyki paneli LCD.
Nie jest to oznaką uszkodzenia wyświetlacza.
Nieprawidłowe działanie.
Problem
Urządzenie jest nieoczekiwanie
wyłączane.
Rozwiązanie
•• Czy funkcja Timers jest ustawiona?
•• Sprawdź ustawienia zasilania. Problem może wynikać z odcinania
zasilania.
29
PRZESTROGA
Zalecane warunki eksploatacji
1 Zmiana koloru tła i znaków w tym samym odstępie czasowym.
ID: UPM 123
PW: ****
ID: UPM 123
PW: ****
Korzystanie z kolorów dodatkowych w trakcie zmiany kolorów pomaga zapobiegać wystąpieniu zjawiska
pozostałości nieruchomego obrazu.
Glass
BM
CF
BM
CF
BM
CF
CF
OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass
Warstwa pikseli ITO lub MoTi
2 Zmiana obrazu w tym samym odstępie
I D czasowym.
: UPM123
PW : ******
I D : UPM123
PW : ******
Należy sprawdzić, czy znaki i obrazy znajdują się w tym samym miejscu przed zmianą obrazu i po niej.
Co to jest zjawisko pozostałości nieruchomego obrazu?
Wyświetlanie statycznego obrazu na panelu LCD przez dłuższy czas może wywołać różnice napięć w elektrodach
obsługujących warstwę ciekłokrystaliczną. Kiedy z upływem czasu różnice napięć w elektrodach zwiększają się, warstwa
ciekłokrystaliczna dostosowuje się do jednego kierunku. W trakcie tego procesu widoczny pozostanie poprzednio
wyświetlany obraz. Zjawisko to nazywa się pozostawaniem nieruchomego obrazu.
POLSKI
•• Zjawisko pozostałości nieruchomego obrazu nie pojawia się w przypadku korzystania z nieustannie zmieniających
się obrazów, ale może wystąpić w przypadku korzystania przez dłuższy czas z obrazu nieruchomego. Dlatego
zaleca się postępowanie według poniższych instrukcji w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zjawiska pozostałości
nieruchomego obrazu w przypadku korzystania z takiego obrazu. Zaleca się zmianę ekranu co najmniej raz na 12
godzin. Częstsza zmiana gwarantuje lepsze efekty w zapobieganiu wystąpienia zjawiska pozostałości nieruchomego
obrazu.
30
POLSKI
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu przedstawione poniżej mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
Symbol “ ” oznacza prąd zmienny, a symbol “
” oznacza prąd stały.
Ekran LCD
Typ ekranu
Częstotliwość pozioma
TFT (Thin Film Transistor)
Ekran LCD (ciekłokrystaliczny)
HDMI1/ HDMI2: 3840 x 2160 @ 60 Hz
HDMI3/ DisplayPort: 3840 x 2160 @ 30 Hz
OPS/ DVI-D: 1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Może nie być obsługiwana w przypadku niektórych
systemów operacyjnych lub typów kart graficznych.
HDMI1/ HDMI2: 3840 x 2160 @ 60 Hz
HDMI3/ DisplayPort: 3840 x 2160 @ 30 Hz
OPS/ DVI-D: 1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Może nie być obsługiwana w przypadku niektórych
systemów operacyjnych lub typów kart graficznych.
DVI-D/ HDMI/ DisplayPort/ OPS(PC): Od 30 kHz do 83 kHz
Sygnał wideo
Maksymalna rozdzielczość
Częstotliwość pionowa
DVI-D/ HDMI/ DisplayPort/ OPS(PC): Od 23 Hz do 71 Hz
Synchronizacja
Sygnał cyfrowy
**UH5C
LAN, AUDIO IN/OUT, DP IN/OUT, DVI-D IN, PIXEL SENSOR,
IR & LIGHT SENSOR, HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,
USB 3.0 IN, SD, RS-232C IN/OUT
LAN, AUDIO IN/OUT, DP IN/OUT, DVI-D IN, PIXEL SENSOR,
IR & LIGHT SENSOR, HDMI IN 1, HDMI IN 2, USB 3.0 IN, SD,
RS-232C IN/OUT
Dotyczy
Od 0 °C do 40 °C
Zalecana rozdzielczość
Porty wejścia/wyjścia
**UM3C
Wbudowana bateria
Zalecane warunki
Audio
Temperatura w miejscu
eksploatacji
Wilgotność w miejscu
eksploatacji
Temperatura w miejscu
przechowywania
Wilgotność w miejscu
przechowywania
Czułość wejściowa
Od 10 % do 80 %
Od -20 °C do 60 °C
Od 5 % do 85 %
0,7 Vrms
31
75UH5C
Zasilanie
Odległość między
pikselami
Prąd znamionowy
0,429 mm (w poziomie) x 0,429 mm (w pionie)
AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2,7 A
Zużycie energii
Wymiary (szerokość x
wysokość x głębokość) /
Masa
Urządzenie włączone: 240 W (standard.)
Tryb uśpienia (DVI-D, HDMI): ≤ 22 W
Tryb uśpienia (DisplayPort): ≤ 0,5 W
Urządzenie wyłączone: ≤ 0,5 W
1682 mm x 960 mm x 57,9 mm / 41,5 kg
86UH5C
Ekran LCD
Zasilanie
Odległość między
pikselami
Prąd znamionowy
0,4935 mm (w poziomie) x 0,4935 mm (w pionie)
AC 100-240 V, 50/60 Hz 3,5 A
Zużycie energii
Wymiary (szerokość x
wysokość x głębokość) /
Masa
Urządzenie włączone: 275 W (standard.)
Tryb uśpienia (DVI-D, HDMI): ≤ 27 W
Tryb uśpienia (DisplayPort): ≤ 0,5 W
Urządzenie wyłączone: ≤ 0,5 W
1926,2 mm x 1097,2 mm x 78,3 mm / 49 kg
75UM3C
Ekran LCD
Zasilanie
Odległość między
pikselami
Prąd znamionowy
Zużycie energii
Wymiary (szerokość x
wysokość x głębokość) /
Masa
0,429 mm (w poziomie) x 0,429 mm (w pionie)
AC 100-240 V, 50/60 Hz, 2,7 A
Urządzenie włączone: 160 W (standard.)
Tryb uśpienia (DVI-D, HDMI): ≤ 22 W
Tryb uśpienia (DisplayPort): ≤ 0,5 W
Urządzenie wyłączone: ≤ 0,5 W
1682 mm x 960 mm x 57,9 mm / 41,5 kg
POLSKI
Ekran LCD
32
Dane techniczne bezprzewodowego modułu (LGSBW41)
POLSKI
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Zakres częstotliwości (MHz)
Moc wyjściowa (maks.)
Od 2400 do 2483,5
16 dBm
Od 5150 do 5250
16 dBm
Od 5725 do 5850 (nie dla UE)
11,5 dBm
Bluetooth
Zakres częstotliwości (MHz)
Moc wyjściowa (maks.)
Od 2400 do 2483,5
10 dBm
•• Z uwagi na to, że kanały pasma mogą różnić się w zależności od kraju, użytkownik nie może zmienić bądź
regulować częstotliwości pracy. Produkt został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości dla danego regionu.
•• Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 20 cm.
33
Obsługa w trybach HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ OPS (PC)
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
800 x 600
37,879
60,317
1024 x 768
48,363
60,0
1280 x 720
44,772
59,855
1366 x 768
47,712
60
1280 x 1024
63,981
60,02
1920 x 1080
67,5
60
3840 x 2160
67,5
30
HDMI1/2/3, DisplayPort
3840 x 2160
135
60
HDMI1/2
Uwagi
Uwagi
Obsługa w trybach HDMI/ DisplayPort/ OPS (DTV)
Rozwiązanie
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
480/60p
31,5
60
576/50p
31,25
50
720/50p
37,5
50
720/60p
45
60
1080/50i
28,1
50
1080/60i
33,75
60
1080/50p
56,25
50
1080/60p
67,432
59,94
1080/60p
67,5
60
2160/30p
67,5
30
HDMI1/2/3, DisplayPort
2160/50p
112,5
50
HDMI1/2
2160/60p
135
60
HDMI1/2
POLSKI
Rozwiązanie
34
Obsługa trybu Wiele ekranów (PC)
POLSKI
Rozwiązanie
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
1280 x 720
44,772
59,855
1920 x 1080
67,5
60
3840 x 2160
67,5
30
Rozwiązanie
Częstotliwość pozioma
(kHz)
Częstotliwość pionowa
(Hz)
720/50p
37,5
50
720/60p
45
60
1080/50p
56,25
50
1080/60p
67,5
60
2160/30p
67,5
30
Uwagi
HDMI1/2/3, DisplayPort
PIP (Główny)
Obsługa trybu Wiele ekranów (DTV)
Uwagi
HDMI1/2/3, DisplayPort
PIP (Główny)
35
UWAGA
•• Częstotliwość pionowa: wyświetlacz produktu działa poprzez zmianę obrazu na ekranie kilkanaście razy na sekundę,
podobnie jak w przypadku lamp fluorescencyjnych. Częstotliwość pionowa lub częstotliwość odświeżania określa, ile
razy na sekundę jest wyświetlany nowy obraz. Jednostką jest herc (Hz).
•• Częstotliwość pozioma: interwał poziomy określa, przez jaki czas wyświetlana jest jedna pozioma linia. Dzieląc
liczbę 1 przez interwał poziomy, można uzyskać liczbę poziomych linii wyświetlanych w ciągu sekundy, którą można
przedstawić jako częstotliwość poziomą. Jednostką jest herc (kHz).
POLSKI
•• Rozdzielczości dostępne jako opcje oznaczenia wejścia w trybach wejścia HDMI/ DVI-D/ DISPLAYPORT/ OPS.
-- Rozdzielczości obrazu z komputera: 1280 x 720 / 60 Hz, 1920 x 1080 / 60 Hz, 3840 x 2160 / 60 Hz
-- Rozdzielczości DTV: 480p, 720p,1080p i 2160p
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy się
zapoznać z zasadami bezpieczeństwa.
Nazwa modelu i numer seryjny urządzenia są umieszczone z
tyłu i na jednym z boków. Warto zapisać je poniżej na wypadek,
gdyby należało oddać urządzenie do naprawy.
MODEL
NUMER SERYJNY
Podczas włączania i wyłączania urządzenie może okresowo
emitować dźwięki. To normalne zjawisko.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising