LG | 86UH5E-B | User guide | LG 86UH5E-B Podręcznik użytkownika

LG 86UH5E-B Podręcznik użytkownika
PODRĘCZNIK OBSŁUGI
Urządzenie
digital signage
firmy LG
(MONITOR INFORMACYJNY)
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać
tę instrukcję. Po przeczytaniu należy ją zachować do późniejszego
wykorzystania.
webOS 4.0
www.lg.com
2
POLSKI
SPIS TREŚCI
USTAWIENIA..................................4
-- Ekran główny.......................................................................4
-- Stan diody...........................................................................26
[Picture Mode (Tryb obrazu)]
Przyciski ogólne
[Aspect Ratio (Proporcje ekranu)]
Pulpit nawigacyjny
[Rotation (Obrót)]
[Content Manager (Menedżer treści)]
-- Ustawienia Ez......................................................................5
[Video Wall (Ściana Wideo)]
[On/Off Scheduler (Harmonogram włączania/
wyłączania)]
[Expert Controls (Sterowanie w trybie
eksperta)]
Rozdzielczość wyjścia wideo
-- Dźwięki.................................................................................33
[Sound Mode (Tryb dźwięku)]
[SI Server Setting (USTAWIENIA SERWERA
SI)]
[Sound Out (Wyjście dźwięku)]
[SERVER SETTING (USTAWIENIA SERWERA)]
[AV Sync Adjustment (Regulacja synchronizacji
AV)]
[Fail Over (Tolerancja awarii)]
[Status Mailing (Stan poczty)]
[Play via URL (Odtwarzaj przez URL)]
[Setting Data Cloning (Ustawianie klonowania
danych)]
[Sync Mode (Tryb synchronizacji)]
[Signage 365 Care (Signage 365 Care)]
[Multi Screen (Wiele ekranów)]
-- Informacje ogólne...........................................................13
[Language (Język)]
[Informacje o systemie]
[Set ID (Ustaw ID)]
[Time Setting (Ustawienia czasu)]
[Power (Zasilanie)]
[Network (Sieć)]
[Safety Mode (Tryb bezpieczny)]
[Expert Controls (Sterowanie w trybie
eksperta)]
[Audio Out (Wyjście audio)]
[Digital Audio Input (Cyfrowy sygnał wejściowy
audio)]
-- Menu administratora....................................................36
[Lock Mode (Tryb blokady)]
[Change Password (Zmień hasło)]
[Enterprise Settings (Ustawienia firmowe)]
[Factory Reset (Resetowanie do ustawień
fabrycznych)]
3
POLSKI
MENEDŻER TREŚCI..................... 38
-- Logowanie do sieci.........................................................38
-- Menedżer treści...............................................................38
[Player (Odtwarzacz)]
[Scheduler (Harmonogram zadań)]
[Template (Szablon)]
-- Group Manager 2.0.......................................................45
-- Screen Share.....................................................................48
-- LG Presenter.....................................................................49
Nawiązywanie połączeń
Screen Share (Udostępnianie ekranu)
Przekazywanie
NARZĘDZIA DO
ZARZĄDZANIA............................ 53
-- Menu administratora....................................................53
-- ID obrazu.............................................................................54
STEROWANIE ZEWNĘTRZNYM
KOMPUTEREM ZA POMOCĄ
EKRANU DOTYKOWEGO............ 55
-- Podłączanie do komputera PC.................................55
-- Priorytetowe zadania na ekranie dotykowym.55
KALIBRACJA INTELIGENTNA..... 56
-- Uruchamianie....................................................................56
[Manual Calibration]
KOD PODCZERWIENI.................. 58
STEROWANIE WIELOMA
PRODUKTAMI.............................. 60
-- Podłączanie kabli.............................................................60
-- Parametry komunikacji................................................61
-- Wykaz Poleceń.................................................................62
-- Protokół transmisji/odbioru......................................67
Zawarty w tym produkcie kod źródłowy
podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym
licencjom open source można pobrać ze strony
internetowej http://opensource.lge.com.
Oprócz kodu źródłowego ze strony można
pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji,
zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach
autorskich.
Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie
kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za
kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak
koszty nośnika, transportu i przechowania) po
przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.
Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po
ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest
ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.
4
UWAGA
POLSKI
•• W związku z aktualizacją funkcji produktu treść instrukcji związana z oprogramowaniem może ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia.
•• Niektóre funkcje opisane w instrukcji obsługi mogą nie być obsługiwane przez określone modele lub w niektórych
krajach.
•• Protokół SNMP 2.0 jest obsługiwany.
USTAWIENIA
Ekran główny
Przyciski ogólne
••
[MOBILE URL (ADRES URL WITRYNY MOBILNEJ)]:
Zapewnia informacje niezbędne do uzyskania dostępu do zestawu monitorów poprzez przeglądarkę urządzenia
zewnętrznego. Funkcja pozwala wyświetlać kody QR i informacje o adresach URL. Przez uzyskanie dostępu do
adresów URL można również korzystać z aplikacji Menedżer treści, Group Manager 2.0 i Control Manager. (Ta funkcja
jest zoptymalizowana dla przeglądarki Google Chrome.)
••
[Input (Wejście)]: Przejście do ekranu wyboru źródła sygnału
••
[Setting (Ustawienia)]: Przejście do ekranu ustawień
Pulpit nawigacyjny
•• Kluczowe informacje na temat monitora Signage będą widoczne na środku ekranu. Pulpit nawigacyjny pozwala ręcznie
zmieniać ustawienia i wybierać odpowiednie opcje.
UWAGA
•• Jeżeli pulpit nawigacyjny jest zablokowany, zaznaczenie nie będzie się przesuwać.
[Content Manager (Menedżer treści)]
•• [Player (Odtwarzacz)]: Wyświetlanie różnych materiałów, w tym obrazów, filmów i zawartości SuperSign.
•• [Scheduler (Harmonogram zadań)]: Zarządzanie harmonogramem dla materiałów wyświetlanych o różnych porach.
•• [Template (Szablon)]: Możesz tworzyć własne materiały za pomocą szablonów i plików multimedialnych.
•• [Group Manager 2.0]: Przesyłanie harmonogramów dla materiałów i danych ustawień do podłączonego urządzenia.
5
Ustawienia Ez
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[Video Wall (Ściana Wideo)]
Ustaw opcje funkcji Video Wall w taki sposób, aby uzyskać obraz o większych rozmiarach.
•• [Tile Mode (Tryb kafelkowy)]: Włącza lub wyłącza funkcję [Tile Mode (Tryb kafelkowy)].
•• [Tile Mode Settings (Ustawienia trybu kafelkowego)]: Wyświetlanie jednego obrazu na kilku monitorach Signage.
•• [Natural Mode (Tryb naturalny)]: W
yświetla obraz tak, aby jego brzegi pokrywały się z powierzchnią ekranu, dzięki
czemu całość wygląda bardziej naturalnie.
•• [Frame Control (Kontrola klatek)]: Dostosowuje zestawy, które korzystają z funkcji [Scan Inversion (Odwrócenie
skanowania)], i odchylenie dla liczby klatek.
-- W przypadku korzystania z funkcji [Scan Inversion (Odwrócenie skanowania)] zaleca się uruchomienie funkcji [Frame
Control (Kontrola klatek)] dla zestawów, które nie korzystają z funkcji [Scan Inversion (Odwrócenie skanowania)].
•• [White Balance (Balans bieli)]: Konfiguracja ustawień balansu bieli (odwzorowanie bieli, zwiększenie mocy kanałów
RGB oraz luminancja).
•• [RESET (RESETUJ)]: Przywracanie ustawień początkowych.
•• [Reboot to Apply (Uruchom ponownie, aby wprowadzić zmiany)]: Uruchom ponownie urządzenie, aby skonfigurować
zmienioną wartość Sterowania ramką/Inwersji skanowania.
UWAGA
•• Gdy włączony jest tryb kafelkowy, następuje automatyczne skonfigurowanie funkcji [Frame Control (Kontrola klatek)]
dla rzędów nieparzystych i funkcji [Scan Inversion (Odwrócenie skanowania)] dla rzędów parzystych.
[On/Off Scheduler (Harmonogram włączania/wyłączania)]
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[On/Off Scheduler (Harmonogram włączania/wyłączania)]
Pozwala ustawić harmonogram korzystania z monitora według godziny i dnia tygodnia.
•• [On/Off Time Setting (Ustawienie czasu włączenia/wyłączenia)]: P
ozwala ustawić godziny włączania / wyłączania dla
każdego dnia tygodnia.
•• [Holiday Setting (Ustawienie na dzień wolny)]: Pozwala ustawić dni wolne wg daty i dnia tygodnia.
[SI Server Setting (USTAWIENIA SERWERA SI)]
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[SI SERVER SETTING (USTAWIENIA SERWERA SI)]
[SI
SERVER SETTING (USTAWIENIA SERWERA SI)]
Konfiguracja połączenia monitora z zewnętrznym serwerem SI. Ustawienia środowiska serwera do instalowania aplikacji
SI.
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[SI SERVER SETTING (USTAWIENIA SERWERA SI)]
[Developer Mode & Beanviser (Tryb dewelopera i Beanviser)]
Funkcja ta zapewnia ogromną wygodę deweloperom aplikacji.
W ramach konfiguracji możliwa jest instalacja i aktywacja trybu dewelopera i aplikacji BEANVISER.
POLSKI
[Video Wall (Ściana Wideo)]
6
UWAGA
POLSKI
•• Do korzystania z tych funkcji wymagane jest posiadanie konta (IDENTYFIKATOR/HASŁO) w witrynie dla deweloperów
webOS Signage (http://webossignage.developer.lge.com/).
[SERVER SETTING (USTAWIENIA SERWERA)]
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[Server Setting (Ustawienie serwera)]
Konfiguracja połączenia monitora z zewnętrznym serwerem SuperSign.
•• Serwer CMS
•• Serwer Control
[Fail Over (Tolerancja awarii)]
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[Fail Over (Tolerancja awarii)]
Umożliwia określenie priorytetu urządzeń wejściowych w przypadku wystąpienia awarii. Można automatycznie
odtworzyć zawartość przechowywaną na urządzeniu lub uruchomić ustawioną aplikację.
•• [On/Off (Wł./Wył.)]: Umożliwia włączenie lub wyłączenie opcji [Fail Over (Tolerancja awarii)] .
•• [Input Priority (Priorytet wejść)]: Pozwala ustawić priorytet źródeł sygnału dla automatycznego przełączania.
•• [Backup via storage (Tworzenie kopii zapasowej w pamięci)]:
W przypadku braku sygnału funkcja ta automatycznie odtwarza zawartość przechowywaną na urządzeniu lub
uruchamia ustawioną aplikację. Po wybraniu dla niej ustawienia [On (Wł.)] aktywowane zostają elementy [Auto],
[Manual (Ręczny)] i [SuperSign Contents (Zawartość SuperSign)].
-- [Auto (Automatycznie)]: G
dy następuje automatyczne przełączenie sygnału wejściowego ze względu na
wykonywanie zrzutów obrazu lub odtwarzanie wideo w regularnych odstępach czasu,
funkcja ta powoduje odtworzenie pliku. (Model OLED jest nieobsługiwany).
--> Capture time Interval (Odstęp czasu rejestracji): Można ustawić odstęp czasu o wartości 30 min, 1 godziny,
2 godzin i 3 godzin.
-- [Manual (Ręczny)]: Gdy następuje automatyczne przełączenie sygnału wejściowego ze względu na przekazywanie
pliku obrazu lub wideo, funkcja ta powoduje odtworzenie pliku.
--> [BACKUP MEDIA SELECT (WYBÓR MULTIMEDIÓW DO KOPII ZAPASOWEJ)]: Za pomocą przycisku ustawień
można przekazać pojedynczy plik z pamięci wewnętrznej/zewnętrznej.
--> [Preview (Podgląd)]: Umożliwia wyświetlenie podglądu przekazanego pliku.
-- [SuperSign Contents (Zawartość SuperSign)]: Gdy następuje automatyczne przełączenie sygnału wejściowego,
funkcja ta powoduje odtworzenie plików rozpowszechnianych w wersji SuperSign CMS.
•• [Reset (Resetuj)]: Przywraca ustawienia początkowe.
7
[Status Mailing (Stan poczty)]
•• [On/Off (Wł./Wył.)]: Włączanie lub wyłączanie opcji [Status Mailing (Stan poczty)].
•• [Mailing Option (Opcje wysyłania poczty)], [Scheduling (Programowanie)]: P
ozwala ustawić odstęp czasu dla
wysyłania poczty.
•• [User E-mail Address (Adres e-mail użytkownika)]: Pozwala określić adres e-mail nadawcy.
•• [Sending Server(SMTP) (Serwer poczty wychodzącej (SMTP))]: Pozwala określić adres serwera SMTP.
•• [ID (IDENTYFIKATOR)]: Wpisz ID konta nadawcy.
•• [Password (Hasło)]: Podaj hasło do konta nadawcy.
•• [Receive E-Mail Address (Adres e-mail odbiorcy)]: Podaj adres e-mail odbiorcy.
•• [SEND MESSAGE (WYŚLIJ WIADOMOŚĆ)]: N
atychmiast określa stan urządzenia i wysyła informacje na podany adres
e-mail.
•• [Reset (Resetuj)]: Przywraca ustawienia początkowe.
UWAGA
•• Jeżeli stan którejkolwiek z poniższych pozycji zmieni się lub będzie nieprawidłowy, może zostać wysłany komunikat o
stanie.
-- 1. Czujnik temp.: jeżeli urządzenie osiągnie niebezpieczną temperaturę, jego aktualna temperatura zostanie
zarejestrowana, a wiadomość e-mail z tą informacją zostanie wysłana.
-- 2. Czujnik Weryfikacja pracy czujnika: wiadomość e-mail zostanie wysłana, jeżeli nie będzie podłączony żaden
czujnik temperatury, jeżeli stan komunikacji czujnika temperatury będzie nieznany lub jeżeli informacje dostarczone
przez dostawcę układu scalonego będą nieprawidłowe.
-- 3. Stan sieci LAN, stan sieci Wi-Fi: wiadomość e-mail zostanie wysłana, gdy stan połączenia sieciowego zmieni
się. Maksymalna liczba zapisanych zmian stanu sieci jest ograniczona do 50. Zapisane wartości są resetowane po
wyłączeniu zasilania.
-- 4. Kontrola braku sygnału: sprawdzenie obecności sygnału. Wiadomość e-mail zostanie wysłana w przypadku braku
sygnałów przez ponad 10 sekund.
-- 5. Stan harmonogramu odtwarzania: wiadomość e-mail zostanie wysłana, jeżeli zawartość nie może być
odtworzona pomiędzy zaplanowanym czasem rozpoczęcia i zakończenia w stanie Zarządzanie treściami lub
Zawartość SuperSign. Nie dotyczy to jednak zakończenia przy użyciu pilota zdalnego sterowania.
-- 6. Stan tolerancji awarii: wiadomości e-mail zostanie wysłana, jeśli przełączenie wejścia nastąpiło w wyniku błędu. (z
wyjątkiem przełączenia sygnału rozpoczętego przez użytkownika (RC, RS232C, SuperSign))
•• Wspierane są tylko porty SMTP 25, 465 i 587.
•• Przełączania źródła wewnętrznego, z wyłączeniem przełączeń źródła zewnętrznego (RC, RS232C, SuperSign), są
uznawane za Stan tolerancji awarii.
•• Jedna wiadomość e-mail o treści „Stan tolerancji awarii: praca awaryjna” zostanie wysłana przy przełączeniu w tryb
Stan pracy awaryjnej, a kolejne wiadomości o treści „Stan pracy awaryjnej: Brak” są wysyłane regularnie lub przy
zmianie stanu.
POLSKI
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[Status Mailing (Stan poczty)]
Funkcja konfiguruje system tak, aby stan urządzenia był określany i wysyłany do administratora w powiadomieniu za
pośrednictwem poczty e-mail.
8
[Play via URL (Odtwarzaj przez URL)]
POLSKI
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[Play via URL (Odtwarzaj przez URL)]
Automatyczne odtwarzanie multimediów za pośrednictwem wbudowanej przeglądarki internetowej.
•• [URL Loader (Wczytywanie adresów URL)]: Umożliwia włączenie lub wyłączenie opcji [Play via URL (Odtwarzaj przez
URL)].
•• [Set URL (Ustaw adres URL)]: Wpisz adresy URL, które będą wyświetlane automatycznie.
•• [Preview (Podgląd)]: P
odgląd strony, do której prowadzi podany adres URL.
•• [SAVE (ZAPISZ)]: Zapisuje podany adres URL.
•• [Reboot to Apply (Uruchom ponownie, aby wprowadzić zmiany)]: Uruchamia monitor ponownie po zapisaniu
podanego adresu URL.
•• [Reset (Resetuj)]: Przywraca ustawienia początkowe.
UWAGA
•• Funkcja nie działa, gdy włączona jest opcja [Screen Rotation (Obrót ekranu)]. Korzystanie z tej funkcji wyłącza opcję
[Preview (Podgląd)].
•• Jeśli dla ustawienia [Time Setting (Ustawienia czasu)] nie ustawiono wartości [Set Automatically (Ustaw
automatycznie)], poruszanie się po stronach internetowych może być utrudnione.
-Należy sprawdzić ustawienia: [General (Ogólne)]
[Time Setting (Ustawienia czasu)]
[Set Automatically (Ustaw automatycznie)]
[Setting Data Cloning (Ustawianie klonowania danych)]
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[Settings Data Cloning (Klonowanie danych ustawień)]
Funkcja pozwala kopiować i importować ustawienia na inne urządzenia.
•• [Export Setting Data (Eksport danych ustawień)]: Eksport ustawień do innego urządzenia.
•• [Import Setting Data (Import danych ustawień)]: Import ustawień innego urządzenia.
[Sync Mode (Tryb synchronizacji)]
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[Sync Mode (Tryb synchronizacji)]
Synchronizacja czasu pomiędzy kilkoma monitorami Signage.
•• [RS-232C Sync (Synchronizacja RS-232C)]: Synchronizacja kilku monitorów połączonych kablem RS-232C.
•• [network contents sync (synchronizacja treści sieciowych)]: Synchronizacja kilku monitorów podłączonych do tej
samej sieci.
9
[Signage 365 Care (Signage 365 Care)]
•• [Install (Zainstaluj)]: Instaluje rozwiązanie Signage 365 Care.
1) [ENTER ACCOUNT NUMBER (ENTER ACCOUNT NUMBER)]: Wprowadza 6-cyfrowy numer konta, aby
zainstalować rozwiązanie Signage 365 Care.
-- Numer konta: Numer przypisany podczas rejestracji rozwiązania Signage 365 Care. Po wprowadzeniu numeru konta
zostanie przyznana odpowiadająca mu nazwa konta.
2) [CONFIRM ACCOUNT NUMBER (CONFIRM ACCOUNT NUMBER)]: Wyświetla numer konta i odpowiadającą mu
nazwę konta oraz weryfikuje numer konta.
-- Jeśli numer konta jest zarejestrowany i nazwa konta odpowiada wyświetlanemu numerowi konta, można
kontynuować instalację rozwiązania Signage 365 Care.
-- Jeśli numer konta nie jest zarejestrowany, jako nazwa konta wyświetla się „Nieznana” i nie można kontynuować
instalacji rozwiązania.
•• [Enable (Włącz)]/[Disable (Wyłącz)]: Określa, czy rozwiązanie Signage 365 Care ma być włączone/wyłączone.
•• [Account (Account)]: Wyświetla numer i nazwę obecnie połączonego konta użytkownika.
•• [Version (Wersja)]: Wyświetla wersję rozwiązania Signage 365 Care.
•• [Check for Update (Sprawdź dostępność aktualizacji)]: Sprawdza dostępność aktualizacji na serwerze.
•• [Update (Aktualizuj)]: Aktualizuje rozwiązanie Signage 365 Care do najnowszej wersji.
•• [Server Status (Stan serwera)]: Wyświetla status połączenia pomiędzy urządzeniem a serwerem.
-- [Connected (Połączono)]: Wyświetlane, gdy urządzenie i serwer są połączone.
-- [Not Connected (Nie połączono)]: Wyświetlane, gdy urządzenie i serwer są rozłączone.
-- [Waiting for Approval (Oczekuje na zatwierdzenie)]: Wyświetlane, gdy serwer oczekuje na zatwierdzenie.
-- [Rejected (Odrzucone)]: Wyświetlane, gdy serwer odrzucił połączenie.
•• [Reset (Resetuj)]: Usuwa zainstalowane rozwiązanie Signage 365 Care.
POLSKI
[Ez Setting (Proste ustawienia)] [Signage 365 Care (Signage 365 Care)]
Instalacja rozwiązania Signage 365 Care (do diagnostyki usterek) zapewnia możliwość korzystania z usług z zakresu
diagnostyki i prognozowania usterek.
10
[Multi Screen (Wiele ekranów)]
POLSKI
[Ez Setting (Proste ustawienia)]
[Multi Screen (Wiele ekranów)]
Ta funkcja umożliwia oglądanie na jednym ekranie filmów pochodzących z wielu urządzeń zewnętrznych wysyłających
sygnał.
Tryb PIP
Tryb PBP
Tryb podziału na 3 ekrany
Tryb podziału na 4 ekrany
11
Tryb podziału na 2 ekrany (1:1)
POLSKI
Tryb podziału na 3 ekrany (1:1:1)
Tryb podziału na 3 ekrany (1:2:1)
Tryb podziału na 4 ekrany (1:1:1:1)
UWAGA
•• W trybie kilku ekranów funkcja łączenia łańcuchowego nie jest obsługiwana.
•• Dostępna liczba / kształt ekranów w widoku podzielonym może różnić się w zależności od modelu.
Wybieranie układu ekranu
Podczas przechodzenia do opcji Wiele ekranów bez ustawienia układu ekranu pojawi się menu wyboru układu ekranu.
Jeżeli menu wyboru układu ekranu nie jest widoczne, przejdź do niego, naciskając strzałkę do góry na pilocie, następnie
wybierz schemat, który najbardziej Ci odpowiada. Jeżeli chcesz zamknąć to menu, naciśnij klawisz Wstecz.
Zamykanie menu układu ekranu
W menu układu ekranu naciśnij przycisk strzałki w górę na pilocie, przejdź do paska menu układu ekranu i wybierz go
lub naciśnij przycisk back, aby zamknąć menu układu ekranu.
12
Zmienianie sygnału źródłowego ekranu
POLSKI
Naciśnij przycisk
w prawym górnym rogu każdego podzielonego ekranu, aby wybrać żądany sygnał źródłowy.
UWAGA
•• Nie można wybrać ponownie sygnałów źródłowych, które są używane do innych podzielonych ekranów. Aby wybrać
sygnał, naciśnij przycisk RESET, który zresetuje sygnały źródłowe dla wszystkich ekranów.
•• Tryb obrazu w obrazie (PIP) działa tylko wtedy, gdy funkcja obracania obrazu z sygnału zewnętrznego jest wyłączona,
a dla obracania ekranu wybrano ustawienie Off (Wył.) lub 180.
•• Obsługiwane rozdzielczości dla ekranów dodatkowych w trybie PIP są następujące: Inne rozdzielczości nie są
obsługiwane.
-- 1680 × 1050 / 1920 × 1080
•• Rozdzielczości z przeplotem nie są obsługiwane. Przykład: 1080i
•• Dotyczy to zarówno zawartości audiowizualnej jak i multimedialnej.
•• Modele z trybem podziału na 4 ekrany obsługują rozdzielczość wyjścia zewnętrznego 3840 x 2160 na podekranach
PIP.
Wyświetlanie filmu na podzielonych ekranach
Naciśnij przycisk
w prawym górnym rogu każdego podzielonego ekranu, wybierz opcję Plik wideo, a następnie
wybierz urządzenie pamięci masowej, aby wyświetlić listę zawartych na nim filmów. Następnie wybierz żądany film z
listy, aby go odtworzyć.
UWAGA
•• Filmy utworzone z kodekami HEVC, MPEG-2, H.264 lub VP9 mogą być wyświetlane na podzielonych ekranach.
Następujące kombinacje nie mogą być użyte w trybie PIP.
Główny
Podrzędny
HEVC
HEVC
H.264
HEVC
MPEG2
HEVC
VP9
VP9
H.264 4K
MPEG2
H.264 4K
VP9
•• Przy podziale na 3 i 4 ekrany występują opisane niżej ograniczenia.
W przypadku korzystania
Obsługiwanie maksymalnie 2 wideo.
z 4K
Dostępna jest kombinacja maksymalnie 4K przy 60 fps + 2K przy 60 fps.
Jednakże H.264 4K obsługuje maksymalnie 30 fps.
W przypadku korzystania
60fps
Można połączyć maksymalnie 1 kodek MPEG2, 2 kodeki H.264 i 4 inne
tylko z 2K
kodeki.
30fps
Można połączyć maksymalnie 2 kodeki MPEG2 i 4 inne kodeki.
•• Zalecana częstotliwość wyświetlania klatek: 24, 25, 30, 60 (włącznie z 23,9, 24,9, 29,9, 59,9)
Nie gwarantujemy prawidłowego działania w przypadku odtwarzania treści z inną częstotliwością.
13
Informacje ogólne
POLSKI
[Language (Język)]
[general (ogólne)]
Pozwala wybrać wersję językową menu.
[Language Settings (Ustawienia języka)]
•• [Menu Language (Język menu)]: Pozwala ustawić wersję językową monitora Signage.
•• [Keyboard Language (Język klawiatury)]: Pozwala zmienić wersję językową klawiatury ekranowej.
[Informacje o systemie]
[General (Ogólne)]
[System Information (Informacje o systemie)]
Funkcja wyświetla dane, takie jak nazwa urządzenia, wersja oprogramowania czy ilość miejsca na dysku.
[Set ID (Ustaw ID)]
[General (Ogólne)]
[Set ID (Ustaw ID)]
•• [Set ID (Ustaw ID)] (1–1000): A
utomatycznie przypisuje identyfikator do każdego urządzenia, gdy do ekranu
podłączonych jest kilka produktów (kabel RS-232C). Należy przypisać do
urządzenia numer od 1 do 1000, po czym zamknąć okienko menu. Korzystając z tak
zdefiniowanych identyfikatorów, można sterować każdym urządzeniem z osobna.
•• [Auto Set ID (Automatyczne ustawienie ID)]: Automatycznie przypisuje identyfikator do każdego urządzenia, gdy do
ekranu podłączonych jest kilka produktów.
•• [Reset Set ID (Resetuj ustawione ID)]: Przywraca domyślny identyfikator urządzenia (1).
[Time Setting (Ustawienia czasu)]
[General (Ogólne)]
[Time Setting (Ustawienia czasu)]
Funkcja pozwala wyświetlać i zmieniać informacje o dacie i godzinie.
•• [Set Automatically (Ustaw automatycznie)]: Umożliwia ustawienie opcji [ Time (Czas)] i [Date (Data)].
•• [Daylight Saving Time (Czas letni)]: Pozwala ustawić rozpoczęcie i zakończenie czasu letniego. Ustawienia rozpoczęcia
/ zakończenia czasu letniego działają tylko w przypadku wprowadzenia ich z
odstępem co najmniej jednego dnia.
•• [NTP Server Setting (Ustawienie serwera NTP)]: U
możliwia ustawienie innego serwera NTP niż podstawowy serwer
NTP.
•• [Time Zone (Strefa czasowa)]: Umożliwia zmianę strefy czasowej zależnie od kontynentu, kraju/regionu, miasta lub
ustawień użytkownika.
14
[Power (Zasilanie)]
POLSKI
[General (Ogólne)]
[Power (Zasilanie)]
Ustawienia funkcji związanych z zasilaniem
[No Signal Power Off (15 Min) (Wyłączanie po 15 min z powodu braku sygnału)]
Pozwala określić, czy ma być używana funkcja Automatyczne wyłączenie po 15 min.
•• Dostępne ustawienia tej opcji to [On (Wł.)] i [Off (Wył.)].
•• W przypadku ustawienia tej funkcji na [Wł.] urządzenie wyłączy się, jeśli w ciągu 15 minut nie będzie odbierać
sygnału.
•• W przypadku wybrania ustawienia [Off (Wył.)] funkcja będzie nieaktywna.
•• Zalecane ustawienie tej funkcji to [Wył.)], jeżeli produkt ma być używany przez dłuższy czas, ponieważ powoduje ona
wyłączenie urządzenia.
[Wyłączenie w razie braku sygnału pilota (4 h)]
Pozwala określić, czy ma być używana opcja wyłączania po 4 godzinach.
•• Dostępne ustawienia tej opcji to [On (Wł.)] i [Off (Wył.)].
•• W przypadku wybrania ustawienia [On (Wł.)] urządzenie będzie wyłączane, jeżeli przez 4 godziny nie zostanie wydane
żadne polecenie za pomocą pilota.
•• Po wybraniu ustawienia [Off (Wył.)] funkcja ta będzie nieaktywna.
•• Zalecane ustawienie tej funkcji to [Off (Wył.)], jeżeli produkt ma być używany przez dłuższy czas, ponieważ powoduje
ona wyłączenie urządzenia.
[DPM]
Włącza tryb dynamicznego zarządzania zasilaniem.
•• W przypadku wybrania ustawienia innego niż [Off (Wył.)] monitor będzie się przełączał w tryb oszczędzania energii,
gdy nie wykryje sygnału wejściowego.
•• W przypadku wybrania ustawienia [Off (Wył.)] funkcja [DPM] jest wyłączona.
[DPM Wake Up Control (Kontrola budzenia DPM)]
Włączenie urządzenia ustawionego zgodnie z przetwarzaniem sygnałów cyfrowych podłączonego portu DVI-D/HDMI.
•• Jeżeli użytkownik wybierze ustawienie [Clock (Zegar)], urządzenie będzie sprawdzać sygnały tylko z zegara cyfrowego
i włączać się, gdy znajdzie sygnał zegara.
•• W przypadku wybrania ustawienia [Clock+DATA (Zegar + DANE)] urządzenie włącza się, gdy odbierane są sygnały
wejściowe zegara cyfrowego i danych.
15
[PM Mode (Tryb PM)]
UWAGA
•• Aby przełączyć ekran ze stanu [Screen Off (Ekran wyłączony)] na stan włączenia, należy nacisnąć przycisk Power lub
Input na pilocie zdalnego sterowania albo przycisk On na monitorze.
[Power On Delay (Opóźnienie włączania)](0–250)
•• Funkcja zapobiega przeciążeniom sieci elektrycznej, korzystając z opóźnienia włączania zestawu monitorów.
•• Opóźnienie włączenia zasilania może wynosić od 0 do 250 sekund.
[Power On Status (Stan włączania)]
•• Wybiera tryb pracy monitora podłączonego do zasilania.
•• Dostępne opcje to [PWR (Power On) (PWR (Włączanie zasilania))], [STD (Standby) (STD (Czuwanie))] i [LST (Last
Status) (LST (Ostatni stan))].
•• W przypadku wybrania opcji [PWR (Power On) (PWR(Włączanie))] monitor będzie korzystał z zasilania po włączeniu
głównego źródła prądu.
•• W przypadku wybrania opcji [STD (Standby) (STD(Czuwanie))] po włączeniu źródła prądu monitor przejdzie w tryb
czuwania.
•• W przypadku wybrania opcji [LST (Last Status) (LST(Ostatni stan))] monitor przechodzi do ostatniego stanu.
[Wake On LAN (Włącz poprzez sieć LAN)]
•• Pozwala określić, czy ma być używana opcja [Wake On LAN (Włącz poprzez sieć LAN)].
•• Można ustawić tę funkcję na Wł. lub Wył. dla każdej sieci przewodowej/bezprzewodowej.
•• [Wired (Przewodowa)]: Jeśli wybrano ustawienie [On (Wł.)], funkcja [Wake On LAN (Budzenie przez sieć)] będzie
włączona i umożliwi zdalne włączanie urządzenia za pośrednictwem sieci przewodowej.
•• [Wireless (Bezprzewodowa)]: Jeśli wybrano ustawienie [On (Wł.)], funkcja [Wake On LAN (Budzenie przez sieć)]
będzie włączona i umożliwi zdalne włączanie urządzenia za pośrednictwem sieci
bezprzewodowej.
POLSKI
•• [Power Off (Default) (Wyłącz zasilanie (Domyśle))]: Ustawia tryb zwykłego wyłączania.
•• [Screen Off (Ekran wyłączony)]: Przechodzi w stan [Screen Off (Wyłącz ekran)] w przypadku uruchomienia trybu
DPM, Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie) (15 min, 4 godziny) lub Abnormal
Shut Down (Nieprawidłowe wyłączenie).
•• [Screen Off Always (Zawsze wyłącz ekran)]:
Przechodzi w stan [Screen Off (Wyłącz ekran)] w przypadku uruchomienia trybu DPM, Auto Power Off
(Automatyczne wyłączenie) (15 min, 4 godziny), Off Time Scheduling (Harmonogram czasu wyłączania) lub Abnormal
Shut Down (Nieprawidłowe wyłączenie), a także po odebraniu sygnału z przycisku zasilania pilota lub przycisku
wyłączania monitora.
•• [Screen Off & Backlight On (Wyłączanie ekranu i włączanie podświetlania)]:
Częściowo wyłącza podświetlenie, aby utrzymać właściwą temperaturę ekranu, gdy ekran jest wyłączony.
16
[Power Indicator (Wskaźnik zasilania)]
POLSKI
•• Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie ustawień opcji [Wskaźnik zasilania)].
•• Wybór ustawienia [On (Wł.)] spowoduje włączenie opcji [Wskaźnik zasilania)].
•• Wybór ustawienia [Off (Wył.)] spowoduje wyłączenie opcji [Wskaźnik zasilania)].
•• Niezależnie od tego, czy wybrano ustawienie [On (Wł.)] czy [Off (Wył.)] w nastawach opcji [Power Indicator
(Wskaźnik zasilania)], opcja [Wskaźnik zasilania)] zostanie włączona na około 15 sekund.
[Power On/Off History (Historia włączania/wyłączania)]
Wyświetla historię włączania i wyłączania danego urządzenia.
[Network (Sieć)]
[General (Ogólne)]
[Network (Sieć)]
[Połączenie przewodowe (Ethernet)]
•• Połączenie przewodowe: Ł ączy monitor z siecią lokalną (LAN) za pośrednictwem portu LAN i konfiguruje ustawienia
sieci. Obsługiwane są tylko połączenia z sieciami przewodowymi. Po skonfigurowaniu
fizycznego podłączenia wyświetlacz automatycznie nawiąże połączenie z większością sieci
bez konieczności ręcznego korygowania ustawień. Niewielka liczba sieci może wymagać
korekty ustawień wyświetlania. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z
dostawcą usług internetowych lub zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.
[Wi-Fi]
Jeśli w amonitorze skonfigurowano łączność z siecią bezprzewodową, można wyszukać dostępne sieci i nawiązać
połączenie.
•• [Add a Hidden Wireless Network (Dodaj ukrytą sieć bezprzewodową)]:
Możesz dodawać sieć bezprzewodową ręcznie, wpisując jej nazwę.
•• [Connect via WPS PBC (Połącz przez WPS PBC)]:
Naciśnij przycisk na routerze bezprzewodowym obsługującym funkcję konfiguracji przyciskiem, aby w prosty sposób
nawiązać połączenie z routerem.
•• [Connect via WPS PIN (Połącz przez WPS PIN)]:
Wprowadź numer PIN na stronie internetowej routera bezprzewodowego z obsługą funkcji PIN, aby w prosty sposób
połączyć się z routerem.
•• [Advanced Wi-Fi Settings (Zaawansowane ustawienia Wi-Fi)]: Umożliwia zmianę ustawień sieci bezprzewodowej, z
którą nawiązano połączenie.
UWAGA
•• W przypadku modeli obsługujących adapter Wi-Fi menu Połączenia z siecią bezprzewodową jest aktywne tylko wtedy,
gdy adapter Wi-Fi jest podłączony.
•• W przypadku nawiązywania połączenia z siecią obsługującą protokół IPv6 można wybrać protokół IPv4/IPv6
w ustawieniach połączenia z siecią przewodową/bezprzewodową. Jednak połączenie IPv6 obsługuje tylko
automatyczne ustanawianie połączenia.
17
[LAN Daisy Chain (Połączenie łańcuchowe LAN)]
[SoftAP]
Po ustanowieniu SoftAP można połączyć wiele urządzeń za pośrednictwem połączenia Wi-Fi bez użycia routera
bezprzewodowego, a raczej skorzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu.
•• Funkcje SoftAP i ScreenShare nie mogą być używane jednocześnie.
•• W modelach obsługujących klucze sprzętowe Wi-Fi menu SoftAP jest aktywne tylko wtedy, gdy moduł sterujący WiFi jest podłączony do produktu.
•• Kanał Wi-Fi: Kanał Wi-Fi można wybrać bezpośrednio.
•• Dane dostępu SoftAp
-- SSID: SSID: unikalny identyfikator potrzebny do utworzenia bezprzewodowego połączenia internetowego
-- Klucz zabezpieczeń: Klucz zabezpieczeń: klucz zabezpieczeń wprowadzany w celu połączenia z żądaną siecią
bezprzewodową
-- Licznik podłączonych urządzeń: Liczba podłączonych urządzeń: wskazuje liczbę urządzeń, które są aktualnie
podłączone do urządzenia Signage za pośrednictwem połączenia Wi-Fi. Obsługiwane jest maksymalnie 10 urządzeń.
[UPnP]
Otwiera lub blokuje port 1900 UDP, który jest używany w przypadku trybu UPnP.
•• Domyślne ustawienie to On (Wł.). Zmiana ustawienia na [Off (Wył.)] powoduje zablokowanie portu 1900 UDP, w
wyniku czego tryb UPnP staje się niedostępny.
•• W przypadku wybrania ustawienia [Off (Wył.)] opcja sieci w trybie synchronizacji będzie wyłączona. Gdy dla trybu
synchronizacji wybrano ustawienie Network (Sieć), tryb ten zostanie wyłączony, a opcja sieci będzie nieaktywna.
•• Jeżeli zmienisz wartość trybu UPnP, musisz wykonać [Reboot (Ponownie uruchomienie)].
•• W przypadku wybrania dla trybu UPnP opcji [Off (Wył.)] nie będzie można prawidłowo korzystać z aplikacji Group
Manager 2.0.
[Ping Test (Test Ping)]
Status sieci można sprawdzić za pomocą testu ping.
[Port Control (Kontrola portu)]
Nieużywane porty można zablokować w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci.
UWAGA
•• Aby ustawienia zostały poprawnie wprowadzone, zalecane jest ponowne uruchomienie.
POLSKI
•• Funkcja połączenia łańcuchowego LAN łańcuchowo łączy porty LAN, aby po podłączeniu choć jednego monitora do
sieci inne monitory w połączeniu łańcuchowym były podłączone do sieci.
•• Pierwszy monitor w połączeniu łańcuchowym musi być podłączony do sieci za pośrednictwem portu, który nie jest
używany do obsługi połączenia łańcuchowego.
18
Porady dotyczące konfiguracji sieci
POLSKI
•• Z tym monitorem należy używać standardowego kabla LAN (kategorii 5 lub wyższej, ze złączem RJ45).
•• Wiele problemów związanych z połączeniem sieciowym występujących na etapie jego konfiguracji można rozwiązać
przez zresetowanie routera lub modemu. Po podłączeniu wyświetlacza do sieci domowej szybko wyłącz zasilanie i/lub
odłącz przewód zasilający routera lub modemu, a następnie włącz zasilanie i/lub podłącz przewód ponownie.
•• W zależności od dostawcy usług internetowych liczba urządzeń korzystających z dostępu do Internetu może być
ograniczona przez odpowiednie postanowienia umowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze swoim
dostawcą usług internetowych.
•• Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia i/lub połączenia internetowego
spowodowane przez błędy lub awarie związane z połączeniem internetowym bądź innymi podłączonymi urządzeniami.
•• Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za problemy dotyczące połączenia internetowego.
•• Jeśli szybkość połączenia sieciowego nie spełnia wymagań związanych z przeglą anymi materiałami, uzyskane wyniki
mogą nie spełniać oczekiwań.
•• Niektóre funkcje połączenia internetowego mogą być niedostępne z uwagi na pewne ograniczenia ustanowione przez
dostawcę usług internetowych.
•• Odpowiedzialność za terminowe regulowanie wszystkich opłat naliczanych przez dostawcę usług internetowych, w
tym opłat za połączenie, ponosi użytkownik.
UWAGA
•• Jeśli chcesz korzystać z Internetu bezpośrednio na wyświetlaczu, doprowadzone do niego szerokopasmowe
połączenie internetowe powinno być zawsze włączone.
•• Jeśli nie możesz się połączyć z Internetem, sprawdź działanie i ustawienia sieci ze swojego komputera.
•• Przed zmianą ustawień w menu Ustawienia sieciowe sprawdź przewód sieci LAN i upewnij się, że router jest
włączony.
•• Nieskonfigurowanie ustawień sieci może spowodować jej nieprawidłowe działanie.
UWAGA
•• Do portu LAN nie wolno podłączać kabla telefonicznego.
•• Z uwagi na różnorodność dostępnych metod połączeń należy postępować zgodnie z zaleceniami określonymi przez
operatora lub dostawcę usług internetowych.
•• Menu ustawień sieci nie będzie dostępne do czasu podłączenia urządzenia do fizycznej sieci.
19
Wskazówki dotyczące ustawień sieci bezprzewodowej
POLSKI
•• Urządzenie wykorzystujące częstotliwość 2,4 GHz, takie jak telefon bezprzewodowy, urządzenie z technologią
Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa mogą zakłócać działanie sieci bezprzewodowej. Źródłem zakłóceń mogą być
również urządzenia wykorzystujące częstotliwość 5 GHz, takie jak urządzenia z obsługą łączności bezprzewodowej
Wi-Fi.
•• Połączenie sieci bezprzewodowej może działać wolno w zależności od warunków środowiska bezprzewodowego.
•• W przypadku niektórych urządzeń obecność aktywnych lokalnych sieci domowych może powodować problemy z
połączeniem.
•• Aby nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym, wymagany jest router obsługujący łączność bezprzewodową i
funkcja ta musi być w nim włączona. Aby dowiedzieć się, czy router obsługuje połączenia bezprzewodowe, skontaktuj
się z producentem routera.
•• Aby nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym, należy sprawdzić jego identyfikator SSID i ustawienia
zabezpieczeń. Informacje dotyczące identyfikatora SSID i ustawień zabezpieczeń routera bezprzewodowego można
znaleźć w jego instrukcji obsługi.
•• Monitor może pracować niewłaściwie, jeżeli urządzenia sieciowe (kable, routery, koncentratory itd.) zostaną
nieprawidłowo skonfigurowane. Pamiętaj, aby przed nawiązaniem połączenia właściwie zainstalować takie urządzenia,
korzystając z ich instrukcji obsługi.
•• Sposób podłączania może być różny w zależności od producenta routera bezprzewodowego.
20
[Safety Mode (Tryb bezpieczny)]
POLSKI
[General (Ogólne)]
[Safety Mode (Tryb bezpieczny)]
Konfiguracja tej funkcji zapewnia bezpieczeństwo pracy.
[Patrz ISM Method (Metoda ISM)]
Jeżeli na ekranie wyświetlany jest nieruchomy obraz przez dłuższy czas, może wystąpić efekt pozostałości
nieruchomego obrazu. Metoda ISM jest funkcją, która zapobiega powstaniu efektu pozostałości nieruchomego obrazu.
[Mode (Tryb)]
•• Umożliwia wybór trybu [ISM Method (Metoda ISM)].
•• [Off (Wył.)]: Wyłącza funkcję Sterowanie jasnością.
•• [Orbiter]: Aby zapobiec powidokowi na ekranie, ekran przesuwa się o 4 piksele w ustalonym porządku. (Pozycja
jest nieaktywna, kiedy dla bieżącego sygnału wejściowego wybrano ustawienie No Signal). (Tę opcję obsługują tylko
modele do użytku na wolnym powietrzu).
•• [White Wash (Wybielanie)]: Wyświetla biały wzór umożliwiający usunięcie zjawiska wyświetlania nieruchomego
obrazu.
•• [User Image (Obraz użytkownika)]: umożliwia odtwarzanie zdjęć i filmów za pomocą urządzenia pamięci masowej
USB.
•• [User Video (Film użytkownika)]: umożliwia odtwarzanie zdjęć i filmów za pomocą urządzenia pamięci masowej USB.
Powtarzaj codziennie
•• [Off, Just 1 Time (Wyłącz, tylko 1 raz)]: Wybór tego trybu i kliknięcie przycisku Complete (Ukończ) powoduje
natychmiastowe uruchomienie funkcji ISM.
•• [On (Wł.)]: Uruchamia funkcję ISM na czas określony w ustawieniu czasu trwania, jeśli nieruchomy obraz jest
wyświetlany tak długo jak zdefiniowano dla czuwania.
•• [On, with moving detection (Włączone, z wykrywaniem ruchu)]: Działa tylko w trybie [Orbiter (Orbiter)]. Jeżeli
w czasie określonym dla opcji [StandBy (Czuwanie)] wyświetlany jest nieruchomy obraz, funkcja zapobiegania
powidokom działa w czasie ustawionym dla opcji [Duration (Czas trwania)].
•• [On, without moving detection (Włączone, bez wykrywania ruchu)]: Działa tylko w trybie [Orbiter (Orbiter)]. Po
naciśnięciu przycisku [DONE (GOTOWE)] funkcja zapobiegania powidokom włącza się od razu i działa nieprzerwanie.
•• [Schedule (Harmonogram)]: Aktywacja funkcji ISM od czasu rozpoczęcia do czasu zakończenia w ustawionym dniu.
[StandBy (Czuwanie)]
•• Można ustawić czas wynoszący od 1 godziny do 24 godzin.
•• Jest dostępna tylko, gdy dla opcji [Repeat (Powtarzanie)] wybrano ustawienie [Schedule (Harmonogram)].
•• Funkcja ISM jest uruchamiana, jeśli nieruchomy obraz jest wyświetlany przez zdefiniowany czas.
[Duration (Czas trwania)]
•• Można wybrać jeden z następujących zakresów 1–10 min / 20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min
/ 240 min.
•• Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy dla opcji [Repeat (Powtarzanie)] wybrano ustawienie Schedule (Harmonogram).
•• Funkcja ISM jest uruchamiana na określony czas.
[Select Day (Wybierz dzień)]
•• Opcja ta umożliwia konfigurację daty.
•• Jest dostępna tylko, gdy dla opcji [Repeat (Powtarzanie)] wybrano ustawienie [Schedule (Harmonogram)].
21
[Start Time (Czas rozpoczęcia)]
[End Time (Czas zakończenia)]
•• Opcja ta umożliwia wybór czasu zakończenia.
•• Jest dostępna tylko, gdy dla opcji [Repeat (Powtarzanie)] wybrano ustawienie [Schedule (Harmonogram)].
•• Nie można ustawić takiego samego czasu rozpoczęcia i zakończenia.
[Action Cycle (Cykl działań)]
Można wybrać jeden z następujących zakresów 1–10 min / 20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min /
240 min.
•• Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano funkcję [Orbiter (Orbiter)].
•• [Orbiter]: Położenie ekranu zmienia się w ustawionych odstępach.
[User Image Download (Pobieranie obrazu użytkownika)]
•• Aby pobrać obraz, folder o nazwie „ISM” urządzenie magazynujące USB musi zawierać plik obrazu.
•• Zanim pobierzesz nowy plik obrazu, usuń istniejące obrazy przechowywane w pamięci wewnętrznej.
•• Obsługiwane formaty plików obrazu: BMP, JPG, JPEG i PNG
•• Można pobrać maksymalnie 4 obrazy. (Maksymalna rozdzielczość wynosi 1920 x 1080).
•• Jeżeli obraz paska został usunięty lub nie istnieje, używany jest obraz domyślny. (Obraz domyślny to białe tło).
•• Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano funkcję [User Image (Obraz użytkownika)].
[User Video Download (Pobieranie wideo użytkownika)]
•• Aby pobrać film, folder o nazwie „ISM” urządzenie magazynujące USB musi zawierać plik wideo.
•• Zanim pobierzesz nowy plik wideo, usuń istniejącą zawartość przechowywaną w pamięci wewnętrznej.
•• Obsługiwane formaty plików wideo: “MP4”, “AVI”, “FLV”, “MKV”, “MPEG”, “TS”
•• Można pobrać tylko 1 wideo.
•• Jeżeli film został usunięty lub nie istnieje, używane jest wideo domyślne. (Wideo domyślne to biały obraz tła)
•• Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrano funkcję [User Image (Obraz użytkownika)].
* Resetowanie i usuwanie obrazu użytkownika / wideo użytkownika
•• Aby zresetować, należy wybrać kolejno elementy
> [Admin (Administrator)] > [Factory Reset
(Resetowanie do ustawień fabrycznych)]
•• Uruchom aplikację Odtwarzacz > Kliknij przycisk Usuń znajdujący się po prawej, u góry ekranu > Usuń pobrany obraz
/ wideo
POLSKI
•• Opcja ta umożliwia wybór czasu rozpoczęcia.
•• Jest dostępna tylko, gdy dla opcji [Repeat (Powtarzanie)] wybrano ustawienie [Schedule (Harmonogram)].
•• Nie można ustawić takiego samego czasu rozpoczęcia i zakończenia.
22
[Expert Controls (Sterowanie w trybie eksperta)]
POLSKI
[General (Ogólne)]
[Expert Controls (Sterowanie w trybie eksperta)]
[Beacon (Sygnalizator)]
•• Ta opcja pozwala włączyć sygnalizator BLE, jedną z funkcji interfejsu Bluetooth 4.0.
•• Tryb sygnalizatora (włączenie/wyłączenie): włączenie funkcji sygnalizatora.
•• Obsługiwane są następujące funkcje sygnalizatora: sygnalizator LG / sygnalizator iBeacon / sygnalizator Eddystone.
•• iBeacon
-- Identyfikator UUID sygnalizatora (szesnastkowy): ustawienie identyfikatora UUID.
1. Pole1: 4-bajtowa wartość szesnastkowa (8 cyfr)
2. Pole2: 2-bajtowa wartość szesnastkowa (4 cyfr)
3. Pole3: 2-bajtowa wartość szesnastkowa (4 cyfr)
4. Pole4: 2-bajtowa wartość szesnastkowa (4 cyfr)
5. Pole5: 6-bajtowa wartość szesnastkowa (12 cyfr)
-- Główne (0-65535): ustawienie głównej wartości.
-- Poboczne (0-65535): ustawienie wartości pobocznej.
•• sygnalizator Eddystone
-- Rama: Rama: ustawienie identyfikatora UUID lub adresu URL.
•• 1. Wybór metody korzystania z adresu URL
-- Identyfikator UUID sygnalizatora (szesnastkowy): ustawienie identyfikatora UUID.
1–Field1: 10-bajtowa wartość szesnastkowa (20 cyfr)
2–Field2: 6-bajtowa wartość szesnastkowa (12 cyfr)
•• 2. Wybór metody korzystania z adresu URL
-- Prefiks adresu URL: Prefiks adresu URL: ustawienie prefiksu adresu URL.
-- Sufiks adresu URL: Sufiks adresu URL: ustawienie sufiksu adresu URL.
-- Play via URL (Odtwarzaj przez URL): wprowadzenie części adresu URL, która zawiera prefiks i sufiks.
-- Długość adresu URL jest ograniczona do 15 znaków.
•• Przycisk [Check (Sprawdź)]: Jest to przycisk używany do zakańczania konfiguracji ustawień sygnalizatora i
zastosowywania ich.
23
UWAGA
[Control Interface (Interfejs sterowania)]
•• [PC/OPS Power Control (Sterowanie zasilaniem PC/OPS)]: Umożliwia sterowanie zasilaniem komputera lub OPS przy
włączaniu i wyłączaniu wyświetlacza.
-- [Disable (Wyłącz)]: Wyłącza funkcję [PC/OPS Power Control (Sterowanie zasilaniem PC/OPS)].
-- [Sync(On) (Synchronizacja (Wł.))]: Ustawia włączanie zasilania PC/OPS w momencie włączenia wyświetlacza.
-- [Sync(On/Off) (Synchronizacja (Wł./Wył))]: Ustawia włączanie zasilania PC/OPS w momencie włączenia
wyświetlacza, a także wyłączanie zasilania PC/OPS w momencie wyłączenia wyświetlacza.
•• [Control Interface Selection (Wybór interfejsu sterowania)]: Umożliwia wybór ścieżki komunikacji szeregowej między
wyświetlaczem a podłączonymi urządzeniami.
-- [Display (Wyświetl)]: Komunikację szeregową umożliwia złącze RS-232C IN wyświetlacza.
-- [OPS]: Komunikacja szeregowa jest możliwa, gdy wyświetlacz jest wyposażony w OPS.
-- [HDBaseT]: Komunikacja szeregowa z wyświetlaczem jest możliwa za pomocą urządzenia w standardzie HDBaseT.
UWAGA
•• Zależnie od modelu opisywana funkcja może być wyświetlana jako [PC/OPS Control (Sterowanie PC/OPS)].
•• W zależności od interfejsu, menu hierarchiczne względem menu [Control Interface Selection (Wybór interfejsu
sterowania)] może się różnić.
•• Produkty do komputerów obsługujące sterowanie zasilaniem to modele MP500/MP700. W razie potrzeby konieczne
jest nabycie ich osobno.
•• Jeśli użytkownik zmieni ustawienie opcji [Control Interface Selection (Wybór interfejsu sterowania)], funkcja [RS232C Sync (Synchronizacja RS-232C)] w menu [Sync Mode (Tryb synchronizacji)] może zostać ograniczona.
POLSKI
•• Niektóre modele nie obsługują usług wyszukiwania w tle w systemie iOS.
•• Aby ustawienia zostały poprawnie wprowadzone, zalecane jest ponowne uruchomienie.
•• Wartość UUID podawana jest w systemie szesnastkowym i należy wprowadzić odpowiednią liczbę cyfr.
•• Odległość od sygnalizatora może różnić się w zależności od modelu.
•• Odległość od sygnalizatora może różnić się w zależności aplikacji używanej na urządzeniu.
•• Na działanie sygnalizatora mają wpływ fale radiowe, ponieważ wykorzystuje on technologię Bluetooth Low Energy
(BLE). Może on nie działać poprawnie, gdy częstotliwości nie wynosi mniej więcej 2,4 GHz.
•• Po ustawieniu iBeacon, LG Beacon zostanie ustawiony na taką samą wartość, jak wartość w polu iBeacon. Pozycja
ustawień LG Beacon nie będzie dostępna oddzielnie.
24
[Background Image (Obraz tła)]
POLSKI
Ta funkcja pozwala ustawić domyślny obraz tła.
•• [Booting Logo Image (Logotyp podczas uruchamiania)]: Pozwala zmienić logotyp, który pojawia się podczas
uruchamiania urządzenia. Jeżeli opcja jest wyłączona, podczas
uruchamiania nie pojawi się żaden obraz. Należy pobrać lub
zainicjować plik obrazu na urządzeniu magazynującym.
•• [No Signal Image (Obraz braku sygnału)]: Zmienia obraz pojawiający się w przypadku braku sygnału. Jeżeli opcja jest
wyłączona, w przypadku braku sygnału nie pojawi się żaden obraz. Należy
pobrać lub zainicjować plik obrazu na urządzeniu magazynującym.
UWAGA
•• Aby pobrać obraz, folder o nazwie „LG_MONITOR” lub „lg_monitor” w pamięci zewnętrznej (USB) musi zawierać plik
obrazu.
•• Obsługiwane formaty plików obrazu: BMP, JPG
[Input Manager (Zarządzanie wejściami)]
Dla każdego wejścia zewnętrznego można ustawić etykietę PC lub DTV.
[SIMPLINK Setup (Ustawienia SIMPLINK)]
•• Gdy dla opcji [SIMPLINK Setup (Ustawienia SIMPLINK)] wybrano wartość [On (Wł.)], można korzystać z systemu
SIMPLINK dostępnego za pośrednictwem urządzenia LG Signage.
•• [Device ID (Identyfikator urządzenia)]: Umożliwia ustawienie identyfikatora urządzenia podłączonego za
pośrednictwem przewodów w technologii CEC. Można wybrać wartość z zakresu od [All (Wszystko)] do E.
•• [StandBy (Czuwanie)]: Umożliwia konfigurację scenariuszy wysyłania i odbierania polecenia Czuwanie. Szczegółowe
scenariusze przedstawiono poniżej:
Transmisja
Odbiór
Wszystkie
O
O
Tylko wysyłanie
O
X
Tylko odbieranie
X
O
25
[Crestron]
[USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)]
Funkcja ta przesyła dane odebrane ze złącza USB2 wyświetlacza do urządzenia w standardzie HDBaseT.
•• [On (Wł.)]: Dane z urządzenia podłączonego do złącza USB2 są przesyłane do urządzenia w standardzie HDBaseT.
•• [Off (Wył.)]: Dane z urządzenia w standardzie HDBaseT są odbierane przez system signage.
UWAGA
•• Po zmianie ustawienia działanie funkcji HDBaseT zostanie tymczasowo przerwane.
POLSKI
•• Ta funkcja umożliwia synchronizację z aplikacjami dostarczonymi przez firmę Crestron.
•• Serwer: Server (Serwer): M
enu pozwala ustawić adres IP serwera dla połączenia sieciowego z serwerem (sprzęt
dostarczony przez firmę Crestron).
•• Port (1024~65535): M
enu pozwala ustawić port dla połączenia sieciowego z serwerem. Numer domyślny to 41794.
•• IP ID (3-254 (ID adresu IP (1-254): Menu pozwala ustawić unikalny identyfikator do synchronizacji z aplikacją.
26
Stan diody
POLSKI
[Picture Mode (Tryb obrazu)]
[Display (Wyświetl)]
[Picture Mode (Tryb obrazu)]
[Mode (Tryb)]
Funkcja pozwala wybrać optymalny tryb obrazu do wybranych zastosowań.
•• [Mall/QSR (Centra handlowe/ restauracje szybkiej obsługi QSR)], [Transportation (Transport)], [Education (Edukacja)],
[Gov./Corp. (Instytucje rządowe i przedsiębiorstwa)]: Wyświetla obraz optymalny dla wybranych zastosowań.
•• [Normal (Normalny)]: Wyświetla obraz o normalnym poziomie kontrastu, jasności i ostrości.
•• [APS]: Dostosowanie jasności ekranu w celu zmniejszenia zużycia energii.
•• [Expert (Ekspert)], [Calibration (Kalibracja)]: Umożliwia ekspertom lub miłośnikom dobrej jakości obrazu dostrojenie
najlepszej jakości obrazu.
•• [Hospital (Szpital)]: Tryb ustawień obrazu zoptymalizowany dla obrazów medycznych.
UWAGA
•• Dostępny do wyboru rodzaj [Picture Mode (Tryb obrazu)] może się różnić w zależności od modelu lub sygnału
wejściowego.
•• Tryb [Expert (Ekspert)] jest opcją umożliwiającą szczegółowe dostrojenie jakości obrazu w przypadku konkretnego
typu obrazu. Dlatego może nie być widoczna na normalnym obrazie.
[HDR]
Funkcja pozwala wybrać optymalny tryb obrazu do wybranych zastosowań.
•• [Mall/QSR (Centra handlowe/ restauracje szybkiej obsługi QSR)]: Wyostrza obraz poprzez zwiększenie kontrastu,
jasności i ostrości.
•• [General (Ogólne)]: W standardowym środowisku wyświetlania powoduje zastosowanie ustawień ekranu, które
pozwalają w pełni odwzorować ekspresywność i jasność obrazu HDR.
•• [Gov./Corp. (Biuro)]: Obrazy na ekranie wydają się jaśniejsze i wyrazistsze niż te w trybie General (Ogólne).
•• [Education (Edukacja)]: Obrazy są odpowiednie do grania w gry.
27
[Customize (Dostosuj)]
POLSKI
•• [Backlight (Podświetlenie)]: Dostosuj jasność i kontrast ekranu, zmieniając jego podświetlenie. Im wartość jest bliższa
100, tym jaśniejszy jest ekran.
•• [OLED Light (Oświetlenie OLED)]: Umożliwia dostosowanie poziomu jasności podświetlenia panelu LED w celu
wyregulowania jasności i kontrastu.
•• [LED Light (Światło diody LED)]: Umożliwia dostosowanie jasności ekranu przez regulację opcji LED Light (Światło
diody LED). Im wyższa wartość, tym większa jasność.
•• [Contrast (Kontrast)]: dostosowanie różnicy między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu. Im wartość jest bliższa
100, tym większa jest różnica.
•• [Brightness (Jasność)]: Pozwala dostosować ogólną jasność ekranu. Im wartość jest bliższa 100, tym jaśniejszy jest
ekran.
•• [Sharpness (Ostrość)]: D
ostosowanie ostrości krawędzi obiektów. Im wartość jest bliższa 50, tym wyraźniejsze i
ostrzejsze są krawędzie.
•• [Color (Kolor)]: Zmiękcza i pogłębia odcienie ekranu. Im wartość jest bliższa 100, tym głębsze są kolory.
•• [Tint (Odcień)]: Dostosowanie równowagi pomiędzy poziomami czerwieni i zieleni wyświetlanymi na ekranie. Im bliżej
do wartości Czerwony 50, tym bardziej czerwone odcienie kolorów. Im bliżej do wartości Zielony 50,
tym bardziej zielone odcienie kolorów.
•• [Color Temperature (Temp. barw)]: Im wyższa temperatura, tym chłodniejsze kolory widoczne na ekranie. Poprzez
obniżenie temperatury sprawisz, że kolory widoczne na ekranie staną się cieplejsze.
•• [Expert Controls (Sterowanie w trybie eksperta)]: U
możliwia dostosowanie opcji zaawansowanych.
-- [Dynamic Contrast (Kontrast Dynamiczny)]: Optymalizacja różnicy pomiędzy jasnymi a ciemnymi obszarami ekranu
według jasności obrazu.
-- [Super Resolution (Superrozdzielczość)]: W
yostrza obszary ekranu, które są rozmazane lub niewyraźne.
-- [Color Gamut (Gama kolorów)]: W
ybór zakresu kolorów do wyświetlania.
-- [Dynamic Color (Kolor dynamiczny)]: D
ostosowanie odcienia i nasycenia obrazu w celu uzyskania bardziej żywego
obrazu.
-- [Color Filter (Filtr koloru)]: P
recyzyjne dostosowanie koloru i odcienia poprzez przefiltrowanie określonego obszaru
skali RGB.
-- [Preferred Color (Preferowany kolor)]: Dostosowanie odcienia skóry, odcienia trawy i odcienia nieba do upodobań
użytkownika.
-- [Gamma]: D
ostosuj ustawienia gamma, aby zwiększyć jasność obrazu źródłowego.
-- [White Balance (Balans bieli)]: Dostosuj ogólny sposób odwzorowania kolorów do swoich potrzeb. W trybie Ekspert
można wyregulować obraz za pomocą opcji Metoda/Wzór.
-- [Color Management System (System zarządzania kolorami)]:
Eksperci korzystają z systemu zarządzania kolorami podczas dostrajania kolorów za pomocą wzoru testowego.
System zarządzania kolorami umożliwia wprowadzanie ustawień poprzez wybór spośród 6 różnych obszarów
kolorystycznych (Czerwony/ Żółty/Niebieski/Niebieskozielony/Purpurowy/Zielony) bez wpływu na wyświetlanie
innych kolorów. W przypadku typowego obrazu wprowadzone zmiany mogą być prawie niezauważalne.
•• [Dynamic Tone Mapping (Dynamiczne mapowanie tonów)]: Na podstawie jasności zawartości HDR dobierane są
odpowiednie ustawienia kontrastu.
28
POLSKI
•• [Picture Option (Opcja ze zdjęciem)]: Dostosuj opcje obrazu.
-- [Noise Reduction (Redukcja szumów)]: U
suń losowo pojawiające się punkty, aby obraz był bardziej klarowny.
-- [MPEG Noise Reduction (Redukcja szumów MPEG)]: Zmniejsz szum powstający podczas tworzenia sygnału
cyfrowego.
-- [Black Level (Poziom czerni)]: Dostosuj jasność i kontrast ekranu, zmieniając jego poziom czerni.
(Zalecane ustawienia zgodnie z sygnałem wejściowym: Podświetlenie 0 – 255: Wysoki,
RGB 16 – 235: Low (Niski), YCbCr: Low (Niski))
-- [Real Cinema (Prawdziwe kino)]: Optymalizacja obrazu w sposób symulujący warunki kinowe.
-- [Motion Eye Care (Regulacja jasności w celu ochrony oczu)]:
Łagodzi zmęczenie oczu przez dostosowywanie poziomów jasności i zmniejszanie rozmycia na podstawie analizy
wyświetlanego obrazu.
-- [Aurora Led Backlight (Podświetlenie LED Aurora)]:
Rozjaśnianie jasnych i przyciemnianie ciemnych obszarów ekranu w celu uzyskania maksymalnego kontrastu.
Wyłączenie tej opcji może zwiększyć zużycie prądu monitora.
-- [TruMotion (TruMotion)]: R
edukuje zjawiska drgania obrazu i wyświetlania nieruchomego obrazu, które mogą
występować podczas wyświetlania sekwencji ruchu. (W przypadku wybrania [External
Input Rotation (Obrót źródła zewnętrznego)] ta funkcja jest niedostępna.)
•• [APPLY TO ALL INPUTS (ZASTOSUJ DO WSZYSTKICH WEJŚĆ)]: Kopiuje bieżącą wartość szczegółowego ustawienia
menu dla wszystkich wejść i zastosowuje wyłącznie w wybranym trybie obrazu.
•• [Initializing (Inicjalizacja)]: Resetowanie ustawień obrazu. Ponieważ ustawienia obrazu są resetowane zgodnie z
wybranym trybem obrazu, proszę wybrać taki tryb przed resetem ustawień.
29
[Aspect Ratio (Proporcje ekranu)]
•• [Full Wide (Pełna szerokość)]: Rozciąga obraz, aby wypełnić ekran.
•• [Original (Oryginalna)]: Wyświetla obraz w oryginalnej rozdzielczości.
[Rotation (Obrót)]
[Display (Wyświetl)]
[Rotation (Obrót)]
[Screen Rotation (Obrót ekranu)]
•• Funkcja obraca obraz w prawo.
•• Dostępne ustawienia to Wył. / 90 / 180 / 270.
•• Ustawienie Wył. dezaktywuje funkcję.
•• Zalecane jest korzystanie z treści przeznaczonych do użycia w trybie orientacji pionowej.
•• W przypadku włączonej funkcji obrotu ekranu, tryb PIP na wielu ekranach nie jest dostępny.
[External Input Rotation (Obrót źródła zewnętrznego)]
•• Funkcja obraca obraz w prawo.
•• Dostępne ustawienia to Wył. / 90 / 180 / 270.
•• Gdy funkcja jest włączona (90 lub 270 stopni), np. dla kanału ARC, obraz będzie miał zmieniony rozmiar na [Full Wide
(Pełna szerokość)].
•• Jeśli podczas pracy w trybie WiDi włączone jest ustawienie [External Input Rotation (Obrót obrazu z sygnału
zewnętrznego)], położenie kursora myszy może nie być wyświetlane prawidłowo.
•• Proszę pamiętać, że obniżenie jakości obrazu po włączeniu funkcji [External Input Rotation (Obrót źródła
zewnętrznego)] nie ma nic wspólnego z jakością samego urządzenia.
•• Gdy funkcja obracania jest włączona, tryb obrazu w obrazie (PIP) będzie niedostępny.
•• Jeśli ustawienie Obrót źródła zewnętrznego jest włączone w modelach obsługujących funkcję dotyku, może ona nie
działać prawidłowo.
POLSKI
[Display (Wyświetl)]
[Aspect Ratio (Proporcje ekranu)]
Funkcja pozwala zmienić rozdzielczość, aby wyświetlać obraz w optymalnych warunkach.
30
[Expert Controls (Sterowanie w trybie eksperta)]
POLSKI
[Display (Wyświetl)]
[Expert Controls (Sterowanie w trybie eksperta)]
[UHD Deep Color]
Po podłączeniu urządzenia HDMI, DP lub OPS do jednego z regulowanych portów Deep Colour można włączyć (6G) lub
wyłączyć (3G) tryb UHD Deep Colour w menu ustawień UHD Deep Colour.
Jeśli występują problemy zgodności karty graficznej, gdy opcja Deep Colour jest włączona w rozdzielczości
3840 × 2160 przy 60 Hz, należy ją wyłączyć.
•• Dane techniczne wejścia HDMI, DP i OPS mogą się różnić w zależności od typu portu wejściowego. Przed
podłączeniem każdego urządzenia należy sprawdzić jego dane techniczne.
•• Drugie gniazdo wejściowe sygnału HDMI najlepiej nadaje się do filmów w rozdzielczości 4K i odświeżaniu 60 Hz
(kompresja 4:4:4, 4:2:2). Sygnał wideo lub audio może nie być obsługiwany w zależności od parametrów urządzeń
zewnętrznych. W takim przypadku należy podłączyć urządzenie do innego portu HDMI.
•• Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych modelach.
[OLED Panel Settings (Ustawienia panelu OLED)]
•• [Clear Panel Noise (Usuń Szumy)]: Pozwala rozwiązać problemy, które mogą pojawić się, kiedy ekran jest włączony
przez długi czas.
•• [Screen Protection Mode Setting (Ustawienie trybu ochrony ekranu)]: Funkcja ta analizuje charakterystykę obrazu z
zewnętrznego źródła, aby zapobiec powidokom na ekranie.
Master
(Urządzenie nadrzędne)
Slave
(Urządzenia podrzędne)
Slave
(Urządzenia podrzędne)
Slave
(Urządzenia podrzędne)
1
1
2
2
3
3
4
4
5
Kiedy wybrane jest ustawienie Master
(Urządzenie nadrzędne)
5
Kiedy wybrane jest ustawienie Slave
(Urządzenie podrzędne)
31
2
3
Pozycja
[Tiling Type (Typ
rozmieszczenia)]
Opis
Umożliwia wybór i ustawienie trybu zgodnie z typem instalacji urządzenia Signage.
[Detail Settings
(Ustawienia
szczegółowe)]
Wybierz Master (Urządzenie nadrzędne) lub Slave (Urządzenie podrzędne).
[Screen Protection
Mode]
•• Samodzielna: Wybierz ten tryb, jeżeli używane jest tylko jedno urządzenie.
•• Ściana wideo: Wybierz ten tryb, jeżeli używane są przynajmniej dwa urządzenia w
konfiguracji wieloekranowej. Ten tryb wymaga ustawień zaawansowanych.
•• Kiedy wybrane jest ustawienie Master (Urządzenie nadrzędne): Wprowadź liczbę
rzędów i kolumn w całej konfiguracji wieloekranowej.
•• Kiedy wybrane jest ustawienie Slave (Urządzenie podrzędne): Wprowadź
identyfikator wielu kafelków dla danego urządzenia.
Ta funkcja umożliwia ustawienie poziomu korekcji treści oraz zdecydowanie, czy ma być
stosowna funkcja Screen Switch (Przełączanie ekranu).
•• 4 [Content Luminance Compensation (Kompensacja jasności zawartości)]: Pozwala
określić, czy ma być używany wysoki czy niski poziom kompensacji.
•• 5 [Screen Shift (Przesunięcie obrazu)]: Pozwala określić, czy ma być używana opcja
Screen Shift (Przesunięcie obrazu).
UWAGA
•• Funkcja [Screen Protection Mode (Tryb ochrony ekranu)] jest obsługiwana dla obrazów z zewnętrznych źródeł
sygnału.
-- Funkcja [Screen Protection Mode (Tryb ochrony ekranu)] nie jest włączona podczas odtwarzania obrazów z
urządzeń USB.
-- Funkcja [Screen Protection Mode (Tryb ochrony ekranu)] nie jest włączona, gdy odbierane są sygnały z przeplotem.
•• Funkcja [Screen Protection Mode (Tryb ochrony ekranu)] nie działa razem z funkcją [TruMotion] / [Noise Reduction
(Redukcja szumów)] / [MPEG Noise Reduction (Redukcja szumów MPEG)].
-- Aby włączyć funkcję [TruMotion] / [Noise Reduction (Redukcja szumów)] / [MPEG Noise Reduction (Redukcja
szumów MPEG)] w trybie wejścia DTV, należy upewnić się, że dla menu [Screen Protection Mode (Tryb ochrony
ekranu)] wybrano ustawienie (Wyłącz).
•• Zaleca się używanie treści o czasie odtwarzania do 10 minut. (Funkcja [Screen Protection Mode (Tryb ochrony
ekranu)] może nie działać płynnie dla zawartości o czasie trwania dłuższym niż 10 minut).
•• Aby funkcja [Screen Protection Mode (Tryb ochrony ekranu)] działała normalnie, opcja Dithering powinna być
WYŁĄCZONA w zewnętrznym odtwarzaczu albo w ustawieniach używanej karty graficznej / chipu.
•• Aby włączyć funkcję [Screen Protection Mode] dla ściany wideo, ekrany muszą być podłączone do tej samej sieci LAN.
Jeżeli ekrany są połączone z zastosowaniem funkcji [LAN Daisy Chain (Połączenie łańcuchowe LAN)], niektóre funkcje
mogą nie być dostępne. W takim przypadku zaleca się zastosowanie routera lub przełącznika sieciowego.
•• Jeżeli zostaną zmienione jakiekolwiek ustawienia, kiedy opcja [Screen Protection Mode Setting (Ustawienie trybu
ochrony ekranu)] jest skonfigurowana i uruchomiona, zostanie ona aktywowana po ponownym włączeniu zasilania.
-- Aby włączyć funkcję [Screen Protection Mode (Tryb ochrony ekranu)], konieczne jest odczekanie, aż wzór
zawartości zostanie rozpoznany. (Czas oczekiwania może się różnić w zależności od czasu trwania zawartości).
•• Funkcja [Screen Shift (Przesunięcie obrazu)] jest obsługiwana tylko w konfiguracji samodzielnej lub przy pojedynczym
połączeniu łańcuchowym.
Oznacza to, że gdy włączono funkcję [Tile Mode (Tryb kafelkowy)], funkcja [Screen Shift (Przesunięcie obrazu)] działa
prawidłowo, jeśli wartości [Row (Wiersz)] i [Column (Kolumna)] w menu [Tile Mode Setting (Ustawienia widoku
kafelków)] są takie same jak wartości [Row (Wiersz)] i [Column (Kolumna)] w menu [Detail Settings (Ustawienia
szczegółowe)].
POLSKI
Nr
1
32
[Energy Saving (Oszczędzanie energii)]
POLSKI
•• [Smart Energy Saving (Inteligentne oszczędzanie energii)]: A
utomatycznie dostosuj jasność ekranu, zależnie od
jasności samego obrazu, aby oszczędzać energię.
-- [On (Wł.)]: W
łączenie funkcji Inteligentnego oszczędzania energii.
-- [Off (Wył.)]: Wyłączenie funkcji Inteligentnego oszczędzania energii.
•• [Brightness Control (Kontrola jasności)]: Dostosowanie jasności ekranu w celu zmniejszenia zużycia energii.
-- [Auto (Automatycznie):] d ostosowanie jasności monitora do jasności otoczenia.
-- [Off (Wył.)]: wyłącza tryb oszczędzania energii.
-- Minimalne/Średnie/Maksymalne: korzysta z trybu oszczędzania energii zgodnie z ustawieniem monitora.
•• [Brightness Scheduling (Harmonogram jasności)]: reguluje podświetlenie o określonej godzinie.
-- Opcję tę można ustawić na wartość [On/Off (Wł./Wył.)].
-- Aby dodać harmonogram, należy skonfigurować zaplanowany czas i wartość podświetlenia / wszystkich
czerwonych świateł.
-- Jeżeli nie ustawiono bieżącej godziny, opcja [Brightness Scheduling (Harmonogram jasności)] jest wyłączona.
-- Można dodać do sześciu harmonogramów — są one sortowane rosnąco według czasu.
-- Harmonogram można edytować, wybierając go z listy i naciskając przycisk [OK].
[HDMI IT Content (Treść HDMI IT)]
Ustaw funkcję zawartości HDMI IT.
•• [Off (Wył.)]: wyłącz funkcję zawartości HDMI IT.
•• [On (Wł.)]: włącz funkcję zawartości HDMI IT.
Funkcja automatycznie zmienia tryb obrazu monitora zależnie od danych o zawartości sygnału HDMI.
Mimo że tryb obrazu monitora został zmieniony w ramach funkcji zawartości HDMI IT, możesz go zmienić jeszcze raz
ręcznie.
Ponieważ ma on wyższy priorytet, niż tryb obrazu ustawiony przez użytkownika, zostanie zmieniony, jeżeli sygnał
HDMI również ulegnie zmianie.
[LED Local Dimming (Lok.przyciemn.LED)]
Rozjaśnia jasne i przyciemnia ciemne obszary ekranu w celu uzyskania maksymalnego kontrastu.
Rozdzielczość wyjścia wideo
[Display (Wyświetl)] [Video Output Resolution (Wyjściowa rozdzielczość wideo)]
Rozdzielczość rozwiązania webOS BOX można dostosować.
33
Dźwięki
POLSKI
[Sound Mode (Tryb dźwięku)]
[Sound (Dźwięk)]
[Sound Mode (Tryb dźwięku)]
[Sound Mode (Tryb dźwięku)]
Najlepsza jakość dźwięku zostanie wybrana automatycznie w zależności od typu aktualnie oglądanego materiału wideo.
•• [Standard (Standardowa)]: ten tryb dźwięku dobrze współpracuje z materiałami wszystkich typów.
•• [Cinema (Kino)]: optymalizacja ustawień dźwięku pod kątem oglądania filmów.
•• [Clear Voice III (Czysty głos III)]: wzmacnia głos, aby poprawić jego słyszalność.
•• [Sports (Sport)]: optymalizacja dźwięku pod kątem oglądania wydarzeń sportowych.
•• [Music (Muzyka)]: optymalizacja ustawień dźwięku pod kątem słuchania muzyki.
•• [Game (Gra)]: optymalizacja dźwięku pod kątem gier video.
[Balance (Balans)]
•• [Balance (Balans)]: regulacja poziomu głośności w sygnale lewego głośnika i prawego głośnika.
[Equalizer (Korektor)]
•• [Equalizer (Korektor)]: pozwala na ręczną regulację dźwięku za pomocą korektora.
[Initializing (Inicjalizacja)]
•• [Initializing (Inicjalizacja)]: resetuje ustawienia dźwięku.
34
[Sound Out (Wyjście dźwięku)]
POLSKI
[Sound (Dźwięk)]
[Sound Out (Wyjście dźwięku)]
•• [Internal Speaker (Wewnętrzne głośniki)] / [External Speaker (Głośnik zewnętrzny)]: Możesz emitować dźwięk z
monitora Signage lub za pomocą głośnika zewnętrznego.
•• [SIMPLINK External Speaker (Zewnętrzne głośniki Simplink)]:
Ta funkcja umożliwia nawiązanie połączenia z urządzeniem kina domowego za pomocą SIMPLINK. Gdy wybranym
ustawieniem jest sygnał wejściowy z urządzenia kina domowego, sygnałem wyjściowym jest dźwięk z podłączonego
urządzenia. Ta opcja jest aktywowana, gdy połączenie SIMPLINK zostanie włączona.
•• [LG Sound Sync / Bluetooth (LG Sound Sync / Bluetooth)]:
pozwala na łączność z urządzeniami audio w trybie Bluetooth, co pozwala na wygodniejsze słuchanie.
UWAGA
•• Niektóre niedawno podłączone urządzenia mogą automatycznie próbować ponownie nawiązać połączenie z
monitorem Signage po jego włączeniu.
•• Przed nawiązaniem połączenia zaleca się przełączyć urządzenie audio firmy LG obsługujące funkcję LG Sound Sync w
tryb LG TV lub tryb LG Sound Sync.
•• Naciśnij opcję Wybór urządzenia, aby wyświetlić urządzenia, które są lub mogą zostać podłączone, a następnie
podłącz inne urządzenia.
•• Pilot zdalnego sterowania Signage umożliwia regulowanie głośności podłączonego urządzenia.
•• Jeśli urządzenie audio nie może się połączyć, należy sprawdzić, czy jest włączone i działa w trybie umożliwiającym jego
wykrycie.
•• W przypadku niektórych typów urządzeń Bluetooth urządzenie może nie zostać podłączone prawidłowo lub mogą
wystąpić nieprawidłowości, takie jak brak synchronizacji obrazu i dźwięku.
•• Dźwięk może być przerywany lub jego jakość może ulec obniżeniu, jeżeli:
-- urządzenie Bluetooth jest zbyt daleko od telewizora;
-- pomiędzy urządzeniem Bluetooth i monitorem znajduje się przeszkoda;
-- urządzenie Bluetooth jest używane ze sprzętem radiowym (kuchenka mikrofalowa, bezprzewodowa sieć LAN itd.).
35
[Audio Out (Wyjście audio)]
[Audio Out (Wyjście audio)]
[AV Sync Adjustment (Regulacja synchronizacji AV)]
[Sound (Dźwięk)]
[AV Sync Adjustment (Regulacja synchronizacji AV)]
Funkcja reguluje synchronizację dźwięku z obrazem.
•• [External Speaker (Głośnik zewnętrzny)] (0–15): Umożliwia regulację synchronizacji obrazu i dźwięku z głośników
zewnętrznych, na przykład podłączonych do cyfrowego wyjścia
audio, ze sprzętu audio firmy LG lub z zestawu słuchawkowego. Im
większa liczba tym wolniejsze wyjście akustyczne w stosunku do
wartości domyślnej.
•• [Internal Speaker (Wewnętrzne głośniki)] (0–15): Umożliwia dostosowanie synchronizacji dźwięku z głośników
wewnętrznych. Im większa liczba tym wolniejsze wyjście
akustyczne w stosunku do wartości domyślnej.
•• [Bypass (Omijanie)]: odtwarzanie sygnałów nadawczych lub dźwięku z urządzeń zewnętrznych bez opóźnienia
dźwięku. Dźwięk może być wysyłany wcześniej niż obraz z powodu czasu przetwarzania obrazu
doprowadzanego do monitora.
[Digital Audio Input (Cyfrowy sygnał wejściowy audio)]
[Sound (Dźwięk)]
Funkcja pozwala wybrać źródło dźwięku.
[Digital Audio Input (Cyfrowy sygnał wejściowy audio)]
•• [Digital (Cyfrowy)]: o dtwarzanie dźwięku cyfrowego z podłączonego źródła sygnału (HDMI, DisplayPort lub OPS).
•• [Analog (Analogowy)]: o dtwarzanie dźwięku cyfrowego ze źródła sygnału (HDMI, DisplayPort lub OPS) podłączonego
do monitora za pośrednictwem gniazda Audio In.
POLSKI
[Sound (Dźwięk)]
•• [Off (Wył.)]: wyłącza regulację ustawienia[Audio Out (Wyjście audio)]. (dźwięk nie jest przesyłany)
•• [Variable (Zmienny)]: m
ożesz ustawić zakres dla dźwięku wyjściowego urządzenia podłączonego do monitora, tak aby
regulować głośność w ramach takiego zakresu. Możesz zmieniać głośność zewnętrznego źródła
dźwięku w zakresie od 0 do 100 (tak samo jak w przypadku głośnika monitora Signage). Może
jednak istnieć różnica w faktycznej głośności.
•• [Fixed (Stały)]: U
stawia stały poziom głośności zewnętrznego urządzenia audio.
-- W przypadku braku zewnętrznego źródła sygnału nie będzie słychać dźwięku.
-- Zmienna głośność na poziomie 100 jest identyczna ze stałym poziomem głośności.
36
Menu administratora
POLSKI
[Lock Mode (Tryb blokady)]
[Admin (Administrator)]
[Lock Mode (Tryb blokady)]
[Home Dashboard Lock (Blokada głównego ekranu)]
Po ustawieniu blokady pulpitu nawigacyjnego można ograniczyć zmiany w ustawieniach tego pulpitu.
[USB Lock (Blokada USB)]
Funkcja pozwala konfigurować opcję blokady USB, tak aby te ustawienia lub zawartość nie mogły być modyfikowane.
[OSD Lock (Blokada OSD)]
Funkcja pozwala konfigurować opcję blokady interfejsu, tak aby te ustawienia lub zawartość nie mogły być
modyfikowane.
•• Naciśnij i przytrzymaj przycisk Settings (Ustawienia) przez co najmniej 10 sekund i wprowadź hasło, aby uzyskać
dostęp do menu ustawień w trybie blokady OSD.
[IR Operation Lock (Blokada obsługi pilota)]
•• Jeżeli ustawisz tę funkcję na [Off (Normal) (Wył. (normalna))], możesz korzystać z klawiszy pilota.
•• Wybranie ustawienia [On (Power Key Only) (Wł. (tylko przycisk włączania))] umożliwia korzystanie wyłącznie z
przycisku zasilania na pilocie.
•• Wybranie ustawienia [On (Block All) (Wł. (blokuj wszystkie))] uniemożliwia korzystanie z pilota. (Funkcja włączania
jest dostępna).
[Local Key Lock (Blokada lokalnego przycisku)]
Funkcja pozwala konfigurować opcję blokady klawiszy monitora, tak aby te ustawienia lub zawartość nie mogły być
modyfikowane.
•• Jeżeli ustawisz tę funkcję na [Off (Normal) (Wył. (normalna))], możesz korzystać klawiszy monitora.
•• Wybranie ustawienia [On (Power Key Only) (Wł. (tylko przycisk włączania))] umożliwia korzystanie wyłącznie z
przycisku zasilania na pilocie. (Korzystając z joysticka, przytrzymaj klawisz monitora, aby go włączyć lub wyłączyć).
•• Wybranie ustawienia [On (Block All) (Wł. (blokuj wszystkie))] uniemożliwia korzystanie z przycisków urządzenia.
(Funkcja włączania jest dostępna).
[Wi-Fi Lock (Blokada Wi-Fi)]
Funkcja pozwala włączać lub wyłączać sieć Wi-Fi.
[Screen Share Lock (Blokada ScreenShare)]
Funkcja pozwala włączać lub wyłączać funkcję ScreenShare.
Zmiana wartości trybu Blokada ScreenShare zostanie zastosowana dopiero po ponownym uruchomieniu.
37
[Change Password (Zmień hasło)]
1 Wprowadź bieżące hasło.
2 Wprowadź nowy kod 6-cyfrowy.
3 Wprowadź ten kod ponownie w polu Potwierdź hasło.
[Enterprise Settings (Ustawienia firmowe)]
•• Wpisz kod konta firmy, aby zastosować odpowiednie ustawienia firmowe.
•• Po wpisaniu kodu następuje reset monitora i zastosowanie odpowiednich ustawień firmowych.
•• Funkcja nie zostanie włączona, jeżeli kod został już wpisany.
[Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)]
Inicjuje wszystkie ustawienia w menu [Ustawienia (Settings)] i pliki z pamięci wewnętrznej.
Wyjątkami są wartości wzmocnienia RGB trybu [Calibration (Kalibracja)], [Video Wall (Ustawienia ściany wideo)] ([Tile
Mode (Tryb kafelkowy)], [Tile Mode Setting (Ustawienia widoku kafelków)], [Natural Mode (Tryb naturalny)], [Frame
Control (Kontrola klatek)], [Scan Inversion (Odwrócenie skanowania)]), pozycje [Server Setting (Ustawienia serwera)]
[Ez Setting (Proste ustawienia)] oraz pozycje [Set ID (Ustaw ID)] w [General (Ogólne)].
UWAGA
•• Zachowywane są bieżące ustawienia, ponieważ przycisk Wył./Wł. w menu Użytkownik wpływa wyłącznie na stan,
aktywny/nieaktywny, menu podrzędnego.
POLSKI
Funkcja pozwala stosować hasło w menu Instalacji. (Domyślne hasło: 000000)
38
POLSKI
MENEDŻER TREŚCI
Logowanie do sieci
•• W zależności od produktu wspierane są różne funkcje.
Ten monitor Signage posiada funkcję umożliwiającą dostęp z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego.
-- Dostępne są menu aplikacji Content Manager, Group Manager 2.0, Menedżer sterowania, funkcji wylogowania oraz
zmiany hasła.
•• Adres URL: https://set ip:443
•• Domyślne hasło: 00000000
UWAGA
•• Obsługiwane rozdzielczości (ten program jest zoptymalizowany pod kątem następujących rozdzielczości):
-- PC 1920 x 1080 / 1280 x 1080
-- Urządzenia mobilne: 360 x 640(1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR
•• Obsługiwane przeglądarki (ten program jest zoptymalizowany pod kątem następujących przeglądarek):
-- Przeglądarka Chrome 56 lub nowsza (zalecana)
Menedżer treści
[Player (Odtwarzacz)]
(Odtwarzacz)
Odtwarzacz aplikacji Content Manager umożliwia odtwarzanie materiałów wideo, obrazów, szablonów, zawartości
SuperSign i list odtwarzania oraz zarządzanie nimi w zintegrowanym menu. (Modele OLED nie obsługują wyświetlania i
zarządzania obrazami i szablonami.)
[Continuous Play (Nieprzerwane Odtwarzanie)]
1 Wybierz typ zawartości z karty po lewej stronie, a następnie zaznacz wybrany materiał.
2 Kliknij opcję [PLAY (ODTWÓRZ)] w prawym górnym rogu ekranu.
[Export (Eksport)]
1 Wybierz typ zawartości z karty po lewej stronie i kliknij opcję [Export (Eksportuj)] w prawym górnym rogu ekranu.
2 Wybierz materiał, który ma być eksportowany.
3 Kliknij opcję [COPY (KOPIUJ)]/[Orbiter (Orbiter)] w prawym górnym rogu ekranu i wybierz urządzenie docelowe.
(Jeżeli materiały zapisane w urządzeniu docelowym pokrywają się z zaznaczeniem, taki plik zostanie pominięty.)
4 Zobaczysz, że materiały zostały przeniesione lub skopiowane na urządzenie.
39
[DELETE (USUŃ)]
Wybierz typ zawartości z karty po lewej stronie i kliknij opcję [DELETE (USUŃ)] w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz materiał, który ma zostać usunięty.
Kliknij opcję [DELETE (USUŃ)] w prawym górnym rogu ekranu.
Zauważysz, że zawartość została usunięta.
[Filter / Sort (Filtrowanie / Sortowanie)]
1 Kliknij opcję [Filter / Sort (Filtrowanie / Sortowanie)] w prawym górnym rogu ekranu.
2 1) Wybierz kryteria sortowania wg nazwy lub kolejności odtworzenia (ostatnio odtwarzane pliki pojawią się w
górnej części listy).
2) Można wyświetlać zawartość zapisaną tylko na danym urządzeniu, filtrując pliki wg urządzeń.
3) Można wyświetlać zawartość tylko danego typu, filtrując pliki wg typu materiału.
[Create Playlist (Utwórz Listę Odtwarzania)]
Tworząc listę odtwarzania nie możesz korzystać ze znaków niedozwolonych dla nazw w systemie Windows, np. \, /,:, *,?,
„, <,>, |. Ponadto, jeżeli lista odtwarzania zawiera pliki z takimi znakami w nazwie, nie będzie można jej skopiować ani
przenieść.
1 Wybierz opcję [Playlist (Lista odtwarzania)] z karty po lewej stronie i kliknij opcję [Create Playlist (Utwórz listę
odtwarzania)] w prawym górnym rogu ekranu.
2 Wybierz zawartość, którą chcesz dodać do takiej listy i kliknij przycisk [NEXT (DALEJ)] w prawym górnym rogu
ekranu.
3 Ustal czas odtwarzania każdej pozycji (tylko dla zdjęć i szablonów), a także innych elementów, np. efektu konwersji,
proporcji ekranu czy automatycznego odtwarzania. Następnie kliknij przycisk [DONE (GOTOWE)] w prawym górnym
rogu ekranu.
4 Zostanie utworzona nowa [Lista odtwarzania)].
[DISTRIBUTION (ROZSYŁANIE)]
1 Kliknij opcję [Distribute (Roześlij)] w prawym górnym rogu ekranu.
2 Przejdź do aplikacji Group Manager, aby udostępnić utworzoną listę odtwarzania.
UWAGA
•• Przycisk dystrybucji jest wyświetlany tylko, gdy lista odtwarzania jest wybrana jako typ nośnika.
POLSKI
1
2
3
4
40
[Scheduler (Harmonogram zadań)]
POLSKI
(Harmonogram)
Funkcja harmonogramu aplikacji Content Manager pozwala odtwarzać materiały w zaplanowanym czasie, przy
wykorzystaniu listy odtwarzania lub zewnętrznego źródła sygnału.
[Creating a Schedule (Tworzenie harmonogramu)]
1 Kliknij opcję [New Schedule (Nowy harmonogram)] w prawym górnym rogu ekranu.
2 Wybierz opcję [Playlist (Lista odtwarzania)] lub [Input Source (Źródło sygnału)].
3 1) Jeżeli wybierzesz opcję [Playlist (Lista odtwarzania)], wybierz listę, której odtwarzanie chcesz zaplanować.
2) Jeżeli wybierzesz opcję [Input Source (Źródło sygnału)], zaznacz zewnętrzne źródło sygnału, za pomocą którego
odtwarzanie chcesz zaplanować.
4 Wprowadź szczegóły harmonogramu, aby utworzyć nowy harmonogram. (Tworząc harmonogram, nie możesz
korzystać ze znaków niedozwolonych dla nazw w systemie Windows, np. \, /,:, *,?, „, <,>, |. Ponadto, jeżeli lista
odtwarzania przypisana do harmonogramu zawiera pliki z takimi znakami w nazwie, nie będzie można jej skopiować
ani przenieść.)
5 Oglądanie odtwarzania listy lub zewnętrznego źródła sygnału o zaplanowanej porze.
[Importing a Schedule (Importuj harmonogram)]
1
2
3
4
5
Kliknij opcję [Import (Importuj)] w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz urządzenie pamięci masowej, z którego chcesz importować harmonogram.
Wybierz harmonogram do zaimportowania w monitorze. (Możesz wybrać tylko jedną pozycję.)
Kliknij opcję [Select (Wybierz)] w prawym górnym rogu ekranu.
Sprawdź, czy harmonogram został zaimportowany do pamięci wewnętrznej monitora.
[Exporting a Schedule (Eksportowanie harmonogramu)]
1
2
3
4
5
Kliknij opcję [Export (Eksport)] w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz urządzenie pamięci masowej, na które chcesz wysłać harmonogram.
Wybierz harmonogram do eksportu z monitora. (Możesz wybrać kilka harmonogramów.)
Kliknij opcję [Select (Wybierz)] w prawym górnym rogu ekranu.
Sprawdź, czy harmonogram został wyeksportowany do urządzenia zewnętrznego.
41
[Delete Schedule (Kasuj harmonogram)]
Kliknij opcję [DELETE (USUŃ)] w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz harmonogram, który ma zostać usunięty.
Kliknij opcję [DELETE (USUŃ)].
Sprawdź, czy harmonogramy zostały usunięte.
[Calendar View (Widok kalendarza)]
1 Po zapisaniu harmonogramów kliknij opcję [Calendar View (Widok kalendarza)].
2 Zobaczysz, że zarejestrowane harmonogramy są widoczne w postaci planu.
[DISTRIBUTION (ROZSYŁANIE)]
1 Kliknij opcję [Distribute (Roześlij)] w prawym górnym rogu ekranu.
2 Przejdź do aplikacji Group Manager, aby udostępnić utworzone harmonogramy.
UWAGA
•• Jeżeli czasy utworzenia harmonogramów częściowo pokrywają się, poprzednio utworzony harmonogram zostaje
usunięty.
•• Po zakończeniu harmonogramu, który nie jest regularnie używany, następuje usunięcie tego harmonogramu.
•• Harmonogramy nie działają, gdy uruchomiona jest aplikacja listy planowania.
[Template (Szablon)]
(Szablon)
Funkcja edytora aplikacji Content Manager pozwala dodawać wybrane szablony.
1 Wybierz szablon dla wybranego formatu. (Możesz wybierać pomiędzy trybem portretowym i pejzażowym.)
2 Zmień tekst szablonu.
2–1. Zastosuj wybrany styl czcionki (rozmiar, wytłuszczenie, podkreślenie, kursywa)
3 Zmień plik multimedialny.
3–1. Wybierz i zastosuj odpowiednią częstotliwość.
4 Zapisz szablon, klikając opcję [Save (Zapisz)] w prawym górnym rogu ekranu.
5 Sprawdź, czy zapisany szablon widnieje na liście.
POLSKI
1
2
3
4
42
Supported Photo & Video Files (Obsługiwane pliki zdjęć i filmów)
POLSKI
UWAGA
•• Napisy nie są obsługiwane.
•• Funkcja zdjęć nie jest obsługiwana przez modele OLED.
Obsługiwane kodeki wideo
Rozszerzenie
*.asf, *.wmv
Kodek
Filmy
VC-1 profil Advanced (bez WMVA), VC-1 profile Simple i Main
Dźwięk
WMA Standard (bez WMA v1 / WMA Speech)
Filmy
Xvid (bez 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
Filmy
H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
Dźwięk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp
Filmy
H.264/AVC, MPEG-4
.3g2
Dźwięk
AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv
Filmy
MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
Dźwięk
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1
Layer III (MP3)
Filmy
H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
AAC, PCM
Filmy
MPEG-1, MPEG-2
Dźwięk
MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
Filmy
MPEG-1, MPEG-2
Dźwięk
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.avi
*.mp4, *.m4v, *.mov
.ts, .trp, .tp, .mts
.mpg, .mpeg, .dat
.vob
Maksymalny współczynnik transmisji
Film w rozdzielczości
Full HD
Film w rozdzielczości
ULTRA HD
(tylko modele UHD)
H.264 1920 x 1080, 60P BP/MP/HP, L4.2 40 Mb/s
HEVC 1920 x 1080@60P Main/Main10@L4.1 40 Mbps
H.264 3840 x 2160, 30P BP/MP/HP, L5.1 50 Mb/s
HEVC 3840 x 2160, 60P Main/Main10, L5.1 60 Mb/s
43
Obsługiwane formaty zdjęć
Format
.jpeg, .jpg, .jpe
JPEG
.png
PNG
.bmp
BMP
Rozdzielczość
•• Minimalny: Minimalna: 64 x 64
•• Maksymalny: Normalny: 15360 (szer.) x 8640 (wys.)
Progresywny: 1920 (szer.) × 1440 (wys.)
•• Minimalny: Minimalna: 64 x 64
•• Maksymalny: 5760 (szer.) × 5760 (wys.)
•• Minimalny: Minimalna: 64 x 64
•• Maksymalny: 1920 (szer.) × 1080 (wys.)
Porady dotyczące korzystania z urządzeń pamięci masowej USB
•• Rozpoznawane są tylko urządzenia pamięci masowej USB.
•• Pamięci USB podłączone do monitora za pomocą koncentratora USB mogą nie działać prawidłowo.
•• Pamięci USB korzystające z automatycznego rozpoznawania mogą nie zostać wykryte.
•• Urządzenia pamięci USB wykorzystujące własny sterownik mogą nie zostać rozpoznane.
•• Szybkość rozpoznania urządzenia USB może być inna dla każdego urządzenia.
•• Podczas pracy urządzenia pamięci masowej USB nie wolno wyłączać urządzenia ani odłączać urządzenia USB. Nagłe
odłączenie tego typu urządzenia może spowodować uszkodzenie zapisanych w nim plików lub samego urządzenia.
•• Nie zaleca się korzystania z urządzeń pamięci masowej USB, które były dostosowywane za pomocą komputera.
Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub niemożliwość odtwarzania. Zaleca się używanie jedynie
urządzeń pamięci masowej USB zawierających zwykłe pliki z muzyką, obrazami lub filmami.
•• Urządzenia pamięci masowej sformatowane przy użyciu programów narzędziowych nieobsługiwanych przez system
Windows mogą nie być rozpoznawane.
•• W przypadku urządzeń pamięci masowej USB, które wymagają zewnętrznego zasilania (natężenie prądu większe niż
0,5 A), należy podłączyć źródło zasilania. W przeciwnym wypadku urządzenie może nie zostać rozpoznane.
•• Urządzenie pamięci masowej USB należy podłączyć za pomocą przewodu dostarczonego przez producenta urządzenia
USB.
•• Niektóre pamięci USB mogą nie być obsługiwane lub mogą działać wolno.
•• Metoda porządkowania plików w urządzeniu pamięci masowej USB jest podobna do metody używanej w systemie
Windows XP. Nazwy plików składają się z nie więcej niż 100 angielskich znaków.
•• Przed podłączeniem urządzenia pamięci masowej USB należy utworzyć kopie zapasowe ważnych plików, gdyż dane
przechowywane w pamięci USB mogą ulec uszkodzeniu. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w
wyniku niezastosowania się do tych uwag.
•• Jeśli dysk twardy USB nie jest zasilany z zewnętrznego źródła, urządzenie USB może nie zostać wykryte. Dlatego
należy pamiętać o podłączeniu zewnętrznego źródła zasilania.
-- Do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania należy użyć zasilacza. Brak kabla do zewnętrznego źródła prądu.
POLSKI
Typ pliku
44
POLSKI
•• Jeżeli urządzenie pamięci USB ma wiele partycji lub jeżeli używany jest czytnik wielu kart USB, można korzystać
maksymalnie z 4 partycji lub kart pamięci.
•• Jeśli urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone do uniwersalnego czytnika kart USB, informacje o pojemności
mogą nie zostać wykryte.
•• Jeżeli urządzenie pamięci masowej USB nie działa prawidłowo, odłącz i podłącz je ponownie.
•• Szybkość wykrywania pamięci USB zależy od urządzenia.
•• Jeżeli pamięć USB zostanie podłączona w trybie czuwania, po włączeniu urządzania zostanie automatycznie wczytany
odpowiedni dysk twardy.
•• Zalecane pojemności to 1 TB lub mniej dla zewnętrznych dysków twardych USB oraz 32 GB dla pamięci USB.
•• Urządzenia o większej pojemności niż zalecana mogą nie być obsługiwane prawidłowo.
•• Jeżeli zewnętrzny dysk twardy USB wyposażony w funkcję [Energy Saving (Oszczędzanie energii)] nie działa, należy
go wyłączyć, a następnie ponownie włączyć.
•• Urządzenia magazynujące USB (USB 2.0 lub wersje starsze) są również obsługiwane. Mogą one jednak nie działać
prawidłowo w trybie listy filmów.
•• W jednym folderze rozpoznawanych jest maksymalnie 999 podfolderów lub plików.
•• Podczas rozprowadzania treści do USB podczas odtwarzania wideo w rozdzielczości UHD wideo może się zacinać od
czasu do czasu.
•• Urządzenia pamięci USB obsługiwane przez urządzenie mobilne mogą nie zostać rozpoznane.
45
Group Manager 2.0
[Master (Urządzenie nadrzędne)]
•• Dodaj, edytuj lub usuń grupę.
•• Klonowanie ustawień urządzenia.
•• Dystrybucja [Schedule (Harmonogram)] i [Playlists (Lista odtwarzania)] dla grupy.
•• Wszystkie zestawy monitorów fabrycznie korzystają z trybu nadrzędnego (Master).
[Slave (Urządzenia podrzędne)]
•• Odtwarza [Schedule (Harmonogram)] i [Playlists (Listy odtwarzania)] w trybie nadrzędnym (Master Mode).
•• Usuwa zestawy monitorów z ich grup.
•• Zestawy monitorów dodane do grupy zostaną automatycznie przełączone w tryb podrzędny (Slave Mode). Gdy
monitor zostanie usunięty z grupy, będzie automatycznie włączany i przełączany w tryb nadrzędny (Master Mode).
•• Jeżeli do istniejącej grupy zostanie dodane nowe urządzenie podrzędne lub funkcja [Data Cloning (Klonowanie
danych)] bądź udostępnianie elementu [Schedule (Harmonogram)]/[Playlist (Lista odtwarzania)] nie zostaną
odpowiednio wykonane, zostanie aktywowany przycisk [Data Cloning (Klonowanie danych)] lub [SYNCHRONIZE
(SYNCHRONIZUJ)].
•• Możesz klonować dane urządzenia nadrzędnego do grupy za pomocą funkcji [Data Cloning (Klonowanie danych)].
•• Możesz ponownie pobrać materiały przesłane do grupy za pomocą opcji [SYNCHRONIZE (SYNCHRONIZUJ)].
POLSKI
Ta funkcja pozwala grupować monitory w zestawy w ramach jednej sieci i kopiować zawartość (harmonogramy i listy
odtwarzania) lub kopiować ustawienia dla całej grupy. Funkcja posiada dwa tryby (nadrzędny i podrzędny). Pozwala
również korzystać z przeglądarki na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
46
[GROUP MANAGEMENT (ZARZĄDZANIE GRUPĄ)]
POLSKI
•• Tworzenie nowej grupy
1. K
liknij opcję [Add New Group (Dodaj nową grupę)].
2. W
pisz nazwę grupy.
3. K
liknij opcję [Add Device (Dodaj urządzenie)], wybierz urządzenia, które mają znaleźć się w grupie, a następnie je
dodaj.
4. K
liknij przycisk [Done (Gotowe)], a zobaczysz, że została utworzona nowa grupa.
•• Edycja grupy
1. K
liknij grupę, którą chcesz edytować.
2. D
odaj nowe urządzenie za pomocą opcji [Add Device (Dodaj urządzenie)].
3. U
suń urządzenie za pomocą opcji [Delete Device (Usuń urządzenie)].
4. S prawdź, czy urządzenie w grupie są połączone z siecią za sprawą opcji [Device Check (Sprawdzanie urządzenia)].
5. Jeżeli w grupie znajdują się jakiekolwiek zestawy urządzeń, dla których nie zastosowano funkcji [Data Cloning
(Klonowanie danych)] lub nie wykonano synchronizacji zawartości, zostanie aktywowany przycisk [Data Cloning
(Klonowanie danych)] lub [SYNCHRONIZE (SYNCHRONIZUJ)].
6. D
ane urządzenia nadrzędnego można ponownie skopiować do grupy za pomocą funkcji [Data Cloning (Klonowanie
danych)].
7. M
ateriały udostępnione grupie można ponownie udostępnić za pomocą opcji [SYNCHRONIZE (SYNCHRONIZUJ)].
•• Usuwanie grupy
1. K
liknij opcję [Delete Group (Usuń Grupę)].
2. W
ybierz grupę, którą chcesz usunąć i kliknij opcję [Delete (Usuń)].
3. S prawdź, czy wybrana grupa została usunięta.
•• WIDOK WSZYSTKICH URZĄDZEŃ: Widok wszystkich urządzeń: strona pozwala zarządzać wszystkimi zestawami
monitorów podrzędnych, połączonych z tą samą siecią.
1. K
liknij opcję [All Devices View (Widok wszystkich urządzeń)].
2. K
liknij opcję [Reset Device Mode (Resetuj tryb urządzenia)].
3. W
ybierz zestaw monitorów podrzędnych, których tryb chcesz zmienić i kliknij opcję [Initializing (Inicjalizacja)].
47
[Setting Data Cloning (Ustawianie klonowania danych))]
[Content Distribute (Dystrybucja treści)]
1
2
3
4
Wybierz typ materiałów do dystrybucji (harmonogramy lub listy odtwarzania).
Wybierz kanał do dystrybucji.
Wybierz grupę, do której chcesz przydzielić materiały i kliknij opcję [Distribute (Przydziel)].
Uruchom aplikację Content Manager w zestawie monitorów zależnych i sprawdź, czy materiały zostały przydzielone.
Jak korzystać
•• Monitory: U
możliwia dodawanie, usuwanie lub edycję aplikacji na ekranie głównym.
•• Urządzenia mobilne: U
rządzenia przenośne: Umożliwia uruchomienie aplikacji na pasku uruchamiania lub uzyskanie do
niej dostępu na urządzeniu mobilnym za pomocą kodu QR lub adresu URL.
UWAGA
•• Można utworzyć maksymalnie 25 grup.
•• Do grupy możesz dodać do 12 urządzeń podrzędnych.
•• Można rozdzielać harmonogramy zapisane w urządzeniach zewnętrznych po wykonaniu operacji importu w aplikacji
Content Manager.
•• Pamiętaj, aby usunąć wszystkie harmonogramy zapisane w urządzeniach podrzędnych, zanim rozpoczniesz
rozdzielanie jakichkolwiek nowych harmonogramów.
•• Lista urządzeń do dodania do wybranej grupy pojawi się wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
-- urządzenia muszą być w tej samej sieci, co urządzenie nadrzędne;
-- urządzenia muszą być ustawione w trybie nadrzędnym (master Mode) i nie mogą należeć do żadnej grupy;
-- funkcja UPnP musi być włączona (przejdź do menu [General (Ogólne)] > [Network (Sieć)] > UPnP i przełącz opcję
na [On (Wł.)]).
•• Aplikacja Group Manager 2.0 może działać nieprawidłowo w środowiskach bezprzewodowych. Zaleca się korzystanie
z sieci przewodowej.
•• W momencie usuwania grupy należy zastosować początkowe ustawienia dla funkcji elementu podrzędnego.
POLSKI
1 Wybierz żądaną grupę i kliknij opcję Clone (Klonuj).
2 Sprawdź, czy dane zostały skopiowane w urządzeniach podrzędnych.
48
Screen Share
POLSKI
Funkcja umożliwia współdzielenie ekranu urządzenia użytkownika, takiego jak telefon komórkowy lub komputer z
systemem Windows, z monitorem korzystającym z połączenia bezprzewodowego, takiego jak WiDi lub Miracast.
Jak korzystać z funkcji [Screen Share]
(WEJŚCIE)
[Screen Share]
1 Nawiąż połączenie zgodnie z instrukcjami zawartymi w przewodniku, do którego dostęp można uzyskać za pomocą
przycisku PRZEWODNIK PO POŁĄCZENIACH w prawym górnym rogu.
2 Po nawiązaniu połączenia zostanie włączone udostępnianie ekranu pomiędzy urządzeniem użytkownika a
monitorem.
UWAGA
Konfiguracja WiDi (bezprzewodowy przesył obrazu)
Technologia WiDi, co jest skrótem od bezprzewodowy przesył obrazu, to system, który bezprzewodowo przesyła pliki
audio i wideo z laptopa obsługującego technologię Intel WiDi do monitora.
Łączność WiDi jest możliwa tylko w niektórych trybach sygnału wejściowego (Composite/Component/RGB/HDMI/DP/
OPS/DVI-D).
W innych trybach sygnału wejściowego urządzenie LG Signage nie zostanie wykryte przez komputer.
1 Połącz laptopa z punktem dostępu. (Tej funkcji można używać bez łączności z punktem dostępu, ale zaleca się
połączenie w celu uzyskania optymalnego działania). Przejdź do opcji Ustawienia komputera
Komputer i
urządzenia
Urządzenia w swoim laptopie.
2 Kliknij opcję Dodaj Urządzenie w górnej części ekranu, aby wyświetlić listę monitorów Signage z obsługą funkcji
WiDi. Wybierz monitor Signage z listy i kliknij polecenie Połącz.
3 Zawartość ekranu laptopa powinna pojawić się na monitorze w ciągu 10 sekund. Warunki środowiska
bezprzewodowego mogą mieć wpływ na sposób wyświetlania zawartości na ekranie. Jeśli połączenie jest słabe,
przesyłanie obrazu za pomocą technologii Intel WiDi może zostać przerwane.
•• Więcej informacji na temat korzystania z technologii Intel WiDi można znaleźć pod adresem: http://intel.com/go/widi.
•• Działa z technologią WiDi 3.5 lub późniejszymi wersjami.
•• Funkcja działa wyłącznie w systemie Windows 8.1 lub nowszych
49
LG Presenter
Z LG Presenter można korzystać w następujący sposób.
-- Połącz: Wprowadź kod PIN, aby połączyć urządzenie Signage do Client.
-- Udostępnianie ekranu: Udostępnij ekran komputera połączonego Client na urządzeniu Signage.
-- Przekazywanie: W przypadku, gdy Client jest już połączony i inny Client chce udostępnić ekran, można zażądać
przekazania podłączonego Client, aby uzyskać pozwolenie na udostępnienie ekranu.
-- Ustawienia: Możesz zobaczyć informacje dotyczące Client lub zmienić język używany przez Client.
UWAGA
•• Ta funkcja może nie być dostępna w niektórych modelach.
•• Obsługiwane jest jedynie udostępnienie ekranu komputera, głos nie jest udostępniany.
POLSKI
Ta funkcja pozwala wyświetlać ekran komputera (z systemem Windows lub Mac OS) na monitorze Signage połączonym
przewodowo/bezprzewodowo do komputera. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy zainstalować na komputer LG
Presenter PC Client („Client”).
50
Nawiązywanie połączeń
POLSKI
Na urządzeniu Signage
[LG Presenter (LG Presenter)]
Na komputerze
1
2
3
4
5
Odwiedź stronę www.lge.com/LGP, aby pobrać klienta.
Zainstaluj i uruchom pobrany Client.
Wprowadź wybraną nazwę użytkownika i naciśnij przycisk.
Po pojawieniu się listy urządzeń Signage znalezionych w sieci wybierz to, z którym chcesz się połączyć.
Wprowadź kod PIN widoczny na urządzeniu Signage w pole kodu PIN Client.
2
3
1
Nr
1
2
3
Pozycja
Nazwa
Lista urządzeń
Kod PIN
Opis
Nazwa użytkownika
Wyświetla listę urządzeń Signage, z którymi można się połączyć.
Aby połączyć się z urządzeniem Signage, należy wprowadzić widoczny na nim kod PIN.
UWAGA
•• Urządzenie Signage i komputer muszą się znajdować w tej samej sieci.
•• Jeśli na urządzeniu Signage ustawienie UPnP jest wyłączone, Client nie znajdzie tego urządzenia.
51
Screen Share (Udostępnianie ekranu)
POLSKI
1 Wybierz ekran, który chcesz udostępnić i kliknij przycisk udostępniania.
2 Aby zakończyć Screen Share, naciśnij przycisk stop.
1
4
2
5
6
3
Nr
Pozycja
1
2
3
Status połączenia
Lista ekranu
[Share]
4
5
6
Miniatura
[Stop]
Przełącz ekran
Opis
Pokazuje nazwę obecnie połączonego użytkownika, tu można się również rozłączyć.
Wyświetla listę ekranów komputera, które można udostępnić.
Naciśnięcie tego przycisku powoduje rozpoczęcie korzystania z funkcji Screen Share
(Udostępnianie ekranu).
Wyświetla miniaturę obecnie udostępnianego ekranu.
Powoduje zakończenie korzystania z funkcji Screen Share (Udostępnianie ekranu).
Przełącza pomiędzy ekranami do udostępnienia.
UWAGA
•• W przypadku, gdy Screen Share ekranu nie działa lub nie można się połączyć z urządzeniem Signage, należy sprawdzić
ustawienia zapory w komputerze.
52
Przekazywanie
POLSKI
PC1: Komputer, na którym jest uruchomiony Client obecnie połączony z urządzeniem Signage.
PC2: Komputer, z którym chcesz połączyć urządzenie Signage połączone z PC1
Na PC2
1 Uruchom Client i wyszukaj urządzenie Signage w tej samej sieci.
2 Z listy znalezionych urządzeń Signage wybierz to, które jest połączone z PC1.
Na PC1
1 Po pojawieniu się wyskakującego okienka z żądaniem przekazania na PC2 wybierz, czy zatwierdzić czy odrzucić
żądanie.
2 Jeśli żądanie przekazania zostanie zatwierdzone, urządzenie Signage zostanie rozłączone, a Client na PC2 zostanie
połączony z tym urządzeniem Signage.
3 Jeśli żądanie przekazania zostanie odrzucone, urządzenie Signage pozostanie połączone i w dalszym ciągu będzie
można korzystać z funkcji LG Presenter.
1
Nr
Pozycja
1
Żądanie
przekazania
Opis
W przypadku, gdy do Twoje urządzenie Signage jest obecnie połączone z Client a Client
z innego komputera żąda połączenia do tego samego urządzenia Signage, możesz
zdecydować, czy zatwierdzić żądanie.
53
Menu administratora
Można sterować wyświetlaczem i sprawdzać jego stan za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Ta funkcja jest dostępna na komputerach PC i urządzeniach przenośnych.
W zależności od produktu wspierane są różne funkcje.
Funkcje
•• [Dashboard (Pulpit nawigacyjny)]: pokazuje podsumowanie informacji o stanie produktu i zawiera łącza do każdej
strony.
•• [Display & sound (Wyświetlanie i dźwięk)]: zapewnia dostęp do funkcji, takich jak jasność ekranu, dźwięk, sygnał
wejściowy i ponowne uruchomienie.
•• [Time Setting (Ustawienia czasu)]: włącza lub wyłącza funkcję automatycznej konfiguracji, wyświetla lub zmienia
godzinę ustawioną w urządzeniu.
•• [Network (Sieć)]: podaj nazwę i adres IP monitora Signage.
•• [Tile Mode (Tryb kafelkowy)]: wyświetla ustawienia trybu kafelków.
•• [Fail Over (Praca awaryjna)]: wyłącza funkcję automatycznego przełączania sygnału i powiązane z nią ustawienia.
•• [Play via URL (Odtwarzaj przez URL)]: włącza lub wyłącza funkcję odtwarzania za pośrednictwem adresu URL.
•• [S/W Update (Aktualizacja oprogramowania)]: aktualizuje oprogramowanie sprzętowe urządzenia.
•• [Charts (Wykresy)]: informacje o stanie urządzenia, np. temperatura czy tryb pracy wentylatora.
•• [Logs (Dzienniki)]: wyświetlają wpisy dotyczące usterek / błędów produktu.
•• [System Information (Informacje o systemie)]: wyświetla informacje, takie jak wersja oprogramowania czy nazwa
modelu.
POLSKI
NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA
54
ID obrazu
POLSKI
Opcja [Picture ID (Identyfikator obrazu)] jest stosowana do zmiany ustawień konkretnego urządzenia (wyświetlacza)
za pomocą pojedynczego odbiornika podczerwieni dla funkcji wiele wyświetlaczy. Komunikacja między monitorem
wyposażonym w odbiornik podczerwieni i innymi monitorami jest możliwa za pośrednictwem przewodów RS-232C.
Każdy monitor jest identyfikowany za pomocą wartości Ustaw ID. Ustawienie [Picture ID (Identyfikator obrazu)] powala
korzystać z pilota jedynie w połączeniu z monitorami, których [Set ID (Ustaw ID)] pasuje do [Picture ID (Identyfikator
obrazu)].
AUDIO
(RGB/DVI)
RS-232C OUT
RS-232C OUT
RS-232C OUT
RS-232C IN
RS-232C IN
RS-232C IN
REMOTE
CONTROL IN
1 Przypisz wartość [Set ID (Ustaw ID)] do zainstalowanych monitorów w sposób przedstawiony poniżej:
2 Naciśnij czerwony przycisk [Picture ID (Identyfikator obrazu)] Wł. na pilocie zdalnego sterowania.
3 Pamiętaj, aby ustawiany identyfikator obrazu był taki sam, jak [Ustaw ID)] monitora, z którego chcesz korzystać.
•• Urządzenie, dla którego wartość opcji [Ustaw ID)] różni się od wartości opcji [ID obrazu)], nie może być sterowane za
pomocą sygnałów podczerwieni.
UWAGA
•• Jeśli parametr [ID obrazu)] jest ustawiony na wartość 2, tylko prawy górny monitor z ustawieniem [Ustaw ID)] o
wartości 2 może być sterowany za pomocą sygnałów podczerwieni.
•• Naciśnięcie zielonego przycisku [Picture ID (Identyfikator obrazu)] Wył. dla opcji [Picture ID (Identyfikator obrazu)]
spowoduje wyłączenie identyfikatorów obrazu wszystkich monitorów. W takim przypadku naciśnięcie dowolnego
przycisku na pilocie umożliwi sterowanie wszystkimi monitorami za pomocą sygnałów podczerwieni niezależnie od ich
identyfikatora urządzenia [Set ID (Ustaw ID)].
55
•• Dotyczy tylko niektórych modeli.
Podłączanie do komputera PC
Podłączenie produktu do komputera PC za pomocą przewodu USB (typ A na typ B) umożliwia sterowanie podłączonym
komputerem przez dotykanie ekranu produktu.
W przypadku komputera ze złączem USB-C do podłączenia produktu do komputera i sterowania komputerem za
pomocą ekranu dotykowego użyj przewodu USB-C.
Zainstalowanym modułem OPS można sterować, dotykając ekranu produktu, nawet gdy moduł OPS jest zainstalowany.
Priorytetowe zadania na ekranie dotykowym
Priorytet
1
2
3
4
5
Stany
•• Dla opcji Obrót źródła zewnętrznego wybrano
ustawienie 90˚/180˚/270˚
•• Wyświetlane jest menu, aplikacja, pulpit
nawigacyjny itp.
•• Wyświetlany jest komunikat wyskakujący
•• Wyposażony w OPS
•• Zewnętrzne wejście skonfigurowane dla OPS
•• Podłączony do komputera PC za pomocą
przewodu USB-C
•• Zewnętrzne wejście skonfigurowane dla USB-C
•• Zewnętrzne wejście skonfigurowane (oprócz
OPS/USB-C)
•• Komputer PC podłączony z przodu produktu za
pomocą przewodu do obsługi dotyku
•• Zewnętrzne wejście skonfigurowane (oprócz
OPS/USB-C)
•• Komputer PC podłączony z tyłu produktu za
pomocą przewodu do obsługi dotyku
Warunki działania
Urządzenie wykonujące
zadanie po dotknięciu
ekranu
Pokazywany jest tylko
jeden ze stanów
Ekran produktu
Pokazywane są
wszystkie stany
OPS
Pokazywane są
wszystkie stany
Komputer PC podłączony
przez USB-C
Pokazywane są
wszystkie stany
Komputer PC podłączony
z przodu produktu za
pomocą przewodu do
obsługi dotyku
Pokazywane są
wszystkie stany
Komputer PC podłączony
z tyłu produktu za
pomocą przewodu do
obsługi dotyku
UWAGA
•• W przypadku podłączenia do zewnętrznego komputera i używania go z ekranem dotykowym rozpoznanie dotyku na
urządzeniu z ekranem dotykowym po przełączeniu na funkcję dotykową między zewnętrznymi komputerami może
zająć trochę czasu.
POLSKI
STEROWANIE ZEWNĘTRZNYM KOMPUTEREM
ZA POMOCĄ EKRANU DOTYKOWEGO
56
POLSKI
KALIBRACJA INTELIGENTNA
Uruchamianie
[Smart Calibration]
1 Ustaw identyfikator dla każdego urządzenia.
2 Wybierz opcję [Picture Mode], aby przeprowadzić kalibrację inteligentną.
Po wybraniu trybu [Calibration] możesz ustawić opcję [Color Temperature].
-- [Optimal Target]: Jako wartość docelowa ustawiana jest optymalna wartość koloru dla zainstalowanego
urządzenia.
-- W środowisku stacji nadawczej należy ustawić wartość docelową wynoszącą 3000 K.
3 Za pomocą opcji [START SMART CALIBRATION] możesz skorygować kolory/jasność.
4 Po skonfigurowaniu ustawień w menu [Schedule Setting] kalibracja będzie regularnie uruchamiana automatycznie.
RS-232C
IR
1
2
3
4
57
[Manual Calibration]
•• [Screen Split]: Ustaw obszar, dla którego przeprowadzona zostanie regulacja ręczna.
•• [Calibration Position]: Wybierz część obrazu, dla której przeprowadzona zostanie regulacja ręczna.
Screen Split: 4, Calibration Position: 3
Screen Split: 9, Calibration Position: 5
POLSKI
Możesz ręcznie dostosować kolory wybranej części obrazu.
58
POLSKI
KOD PODCZERWIENI
•• Niektóre modele nie obsługują funkcji HDMI/USB.
•• Niektóre kody przycisków mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu.
Kod (w postaci szesnastkowej)
08
(Zasilanie)
Uwagi
Przycisk pilota zdalnego sterowania
C4
MONITOR ON
Przycisk pilota zdalnego sterowania
C5
MONITOR OFF
Przycisk pilota zdalnego sterowania
95
Funkcje
(Oszczędzanie energii)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
0B
Przycisk wyboru źródła
Przycisk pilota zdalnego sterowania
10
Przycisk numeryczny 0
Przycisk pilota zdalnego sterowania
11
Przycisk numeryczny 1
Przycisk pilota zdalnego sterowania
12
Przycisk numeryczny 2
Przycisk pilota zdalnego sterowania
13
Przycisk numeryczny 3
Przycisk pilota zdalnego sterowania
14
Przycisk numeryczny 4
Przycisk pilota zdalnego sterowania
15
Przycisk numeryczny 5
Przycisk pilota zdalnego sterowania
16
Przycisk numeryczny 6
Przycisk pilota zdalnego sterowania
17
Przycisk numeryczny 7
Przycisk pilota zdalnego sterowania
18
Przycisk numeryczny 8
Przycisk pilota zdalnego sterowania
19
Przycisk numeryczny 9
Przycisk pilota zdalnego sterowania
02
03
(Głośn. +)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
(Głośn. -)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
E0
Jasność
(Następna strona)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
E1
Jasność
(Poprzednia strona)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
DC
3D (obraz trójwymiarowy)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
32
1/a/A
Przycisk pilota zdalnego sterowania
2F
WYCZYŚĆ
Przycisk pilota zdalnego sterowania
7E
Przycisk pilota zdalnego sterowania
79
ARC (Zaznacz/Proporcje obrazu)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
4D
PSM (Tryb obrazu)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
09
(WYCISZENIE)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
59
99
Funkcje
(Ustawienia/Menu)
Uwagi
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Automatyczna konfiguracja
Przycisk pilota zdalnego sterowania
40
(W górę)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
41
(W dół)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
06
(W prawo)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
07
(W lewo)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
44
28
(OK)
(WSTECZ)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Przycisk pilota zdalnego sterowania
7B
Kafelek
Przycisk pilota zdalnego sterowania
5B
Wyjście
Przycisk pilota zdalnego sterowania
72
Włącz identyfikator obrazu (czerwony)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
71
Wyłącz identyfikator obrazu (zielony)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
63
Żółty
Przycisk pilota zdalnego sterowania
61
Niebieski
W.Bal (Balans bieli)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Przycisk pilota zdalnego sterowania
5F
3F
(S.Menu)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
7C
(Ekran główny)
Przycisk pilota zdalnego sterowania
97
96
Zamień
Lustro
Przycisk pilota zdalnego sterowania
Przycisk pilota zdalnego sterowania
POLSKI
Kod (w postaci szesnastkowej)
43
60
POLSKI
STEROWANIE WIELOMA PRODUKTAMI
•• Dotyczy tylko niektórych modeli.
Do jednego komputera można podłączyć wiele produktów. Sterować można jednocześnie wieloma produktami
podłączonymi do pojedynczego komputera.
W menu Opcje należy dla opcji Identyfikator urządzenia wybrać wartość od 1 do 1000 (identyfikatory nie mogą się
powtarzać).
Podłączanie kabli
•• Niektóre modele mogą wyglądać inaczej niż pokazano na ilustracji.
Przewód RS-232C należy podłączyć w sposób pokazany na rysunku.
Protokół RS-232C służy do komunikacji między komputerem a produktem. Za pośrednictwem komputera można
włączać i wyłączać produkt, wybierać źródło sygnału wejściowego i regulować ustawienia menu ekranowego.
Monitor 4
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Monitor 3
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Monitor 2
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Przewód 4P (do nabycia oddzielnie)
PC
Monitor 1
Monitor 1
RS-232C
OUT
RS-232C
IN
Adapter
RS-232C
Monitor 2
Przewód RS-232C (do nabycia oddzielnie)
PC
Monitor 3
Przewód RS-232C
(do nabycia oddzielnie)
Monitor 4
61
Parametry komunikacji
•• W przypadku korzystania z konfiguracji
3-przewodowej (niestandardowej) korzystanie
z łańcuchowego połączenia do sterowania
podczerwienią jest niemożliwe.
•• Należy pamiętać, aby korzystać wyłącznie z adaptera
znajdującego się w zestawie w celu prawidłowego
podłączenia urządzenia.
•• Jeżeli połączysz ze sobą kilka monitorów Signage, aby
móc z nich jednocześnie korzystać, to włączanie lub
wyłączanie urządzenia nadrzędnego sprawi, ze część
produktów nie będzie reagowała. Monitory te można
włączyć poprzez naciśnięcie przycisku MONITOR ON,
a nie przycisku zasilania.
(Zasilanie)
MONITOR ON
BACK
TILE
ID
ON
OFF
EXIT
POLSKI
Szybkość transmisji: 9600 b/s
Długość danych: wersja 8-bitowa
Bit parzystości: brak
Bit stopu: 1 bitów
Sterowanie przepływem: brak
Kod komunikacji: ASCII
UWAGA
62
Wykaz Poleceń
POLSKI
1
01
02
03
[Power (Zasilanie)]
Wybór wejścia
[Aspect Ratio (Proporcje ekranu)]
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Polecenie
2
Dane
(szesnastkowe)
k
x
k
a
b
c
Od 00 do 02
Patrz „Wybór sygnału wejściowego”
Patrz [Aspect Ratio (Proporcje ekranu)]
[Brightness Control (Kontrola jasności)]
j
q
Od 00 do 04
[Picture Mode (Tryb obrazu)]
[Contrast (Kontrast)]
[Brightness (Jasność)]
[Sharpness (Ostrość)]
[Color (Kolor)]
[Tint (Odcień)]
[Color Temperature (Temp. barwowa)]
[Balance (Balans)]
[Sound Mode (Tryb dźwięku)]
[Mute on (Wycisz)]
Regulacja głośności
[Current Time (Bieżący czas)] 1 (rok/
miesiąc/dzień)
[Current Time (Bieżący czas)] 2 (godzina/
minuta/sekunda))
[No Signal Power Off (15 Min) (Wyłączanie
po 15 min z powodu braku sygnału))]
[No IR Power Off (4hour) (Wyłączenie w
razie braku sygnału pilota (4 h))]
[Language (Język)]
Ustaw [DEFALUT (DOMYŚLNIE)]
Bieżąca temperatura
[Key (Przycisk)]
Czas od początku
Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia
d
k
k
k
k
k
x
k
d
k
k
x
g
h
k
i
j
u
t
y
e
f
Patrz [Picture Mode (Tryb obrazu)]
Od 00 do 64
Od 00 do 64
Od 00 do 32
Od 00 do 64
Od 00 do 64
Od 70 do D2
Od 00 do 64
Patrz [Sound Mode (Tryb dźwięku)]
Od 00 do 01
Od 00 do 64
f
a
Patrz [Current Time (Bieżący czas)] 1
f
x
Patrz [Current Time (Bieżący czas)] 2
f
g
Od 00 do 01
m
n
Od 00 do 01
f
f
d
m
d
f
i
k
n
c
l
y
Patrz [Language (Język)]
00–02
FF
Patrz [Key (Przycisk)]
FF
FF
63
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
[Software Version (Wersja
oprogramowania)]
[White Balance (Balans bieli)] Wzmocnienie
koloru czerwonego
[White Balance (Balans bieli)] Wzmocnienie
koloru zielonego
[White Balance (Balans bieli)] Wzmocnienie
koloru niebieskiego
[White Balance (Balans bieli)] Przesunięcie
koloru czerwonego
[White Balance (Balans bieli)] Przesunięcie
koloru zielonego
[White Balance (Balans bieli)] Przesunięcie
koloru niebieskiego
[Backlight (Podświetlenie)]
[Screen Off (Ekran wyłączony)]
[Tile Mode (Tryb kafelkowy)]
Sprawdza [Tile Mode (Tryb kafelkowy)]
[Tile ID (ID kafelka)]
[Natural Mode (Tryb naturalny)]
z
FF
j
m
Od 00 do FE
j
n
Od 00 do FE
j
o
Od 00 do FE
s
x
Od 00 do 7F
s
y
Od 00 do 7F
s
z
Od 00 do 7F
m
k
d
d
d
d
g
d
d
z
i
j
Od 00 do 64
Od 00 do 01
00 do FF
FF
Patrz [Tile ID (ID kafelka)]
Od 00 do 01
f
j
Patrz [DPM]
k
m
Od 00 do 01
f
m
h
i
44
45
46
[Status Check (Sprawdzanie stanu)]
s
47
48
49
[Daylight Saving Time (Czas letni)]
[PM Mode (Tryb PM)]
[Patrz ISM Method (Metoda ISM)]
[NETWORK SETTINGS (USTAWIENIA
SIECI)]
s
s
j
41
42
43
50
Dane
(szesnastkowe)
f
[DPM]
Remote Control / Local Key Lock (Blokada
pilota zdalnego sterowania / przycisków)
[Power On Delay (Opóźnienie włączania)]
Wybór trybu [Fail Over (Tolerancja awarii)]
Wybór wejścia dla trybu [Fail Over
(Tolerancja awarii)]
Blokada przycisków pilota
Blokada lokalnego przycisku)
40
Polecenie
2
m
t
t
s
Od 00 do FA
Od 00 do 02
Patrz Wybór wejścia dla trybu [Fail Over
j
(Tolerancja awarii)]
p
Od 00 do 02
o
Od 00 do 02
Patrz [Status Check (Sprawdzanie
v
stanu)]
d
Patrz [Daylight Saving Time (Czas letni)]
n, 0c
Od 00 do 04
p
Patrz [ISM Method (Metoda ISM)]
Patrz [Network Setting (Ustawienia
n, 80(81)(82)
Sieci)]
POLSKI
1
64
POLSKI
1
51
Polecenie
2
Dane
(szesnastkowe)
[Power On Status (Stan włączania)]
Przewodowa [Wake On LAN (Budzenie
przez sieć)]
t
r
Od 00 do 02
f
w
Od 00 do 01
53
[Screen Rotation (Obrót ekranu)]
t
h
Od 00 do 03
54
[Time Sync (Synchronizacja godziny)]
s
n, 16
Od 00 do 01
55
[Contents Sync (Synchronizacja treści)]
t
g
Od 00 do 01
s
n, 84
Od 00 do 01
s
n, 85
Od 00 do 03
s
n, 88
Od 00 do 01
s
m
Od 00 do 01
s
s
52
56
57
58
59
60
[LAN Daisy Chain (Połączenie łańcuchowe
LAN)]
[External Input Rotation (Obrót źródła
zewnętrznego))]
[Beacon (Dioda ostrzegawcza)]
[Brightness Scheduling (Harmonogram
jasności)] Tryb
[Brightness Scheduling (Harmonogram
jasności)]
Patrz [Brightness Scheduling
(Harmonogram jasności)]
Patrz [Multi-screen (Wiele ekranów)]
Tryb i sygnał
61
[Multi Screen (Wiele ekranów)] Tryb i sygnał
x
c
62
Patrz [Aspect Ratio (Proporcje ekranu)]
x
d
Patrz [Aspect Ratio (Proporcje ekranu)]
63
[SCREEN OFF (EKRAN WYŁĄCZONY)]
(Wiele ekranów)
x
e
Patrz [SCREEN OFF (EKRAN
WYŁĄCZONY)] (Wiele ekranów)
64
[Screen Off Always (Zawsze wyłącz ekran)]
s
n, 0d
Od 00 do 01
65
Zatrzymaj wideo
k
x
Od 00 do 01
66
Bezprzewodowa [Wake On LAN (Budzenie
przez sieć)]
s
n, 90
Od 00 do 01
67
[OSD Lock (Blokada OSD)]
k
l
Od 00 do 01
68
[HDMI IT Content (Treść HDMI IT)]
s
n, 99
Od 00 do 01
69
[Holiday Setting (Ustawienie na dzień
wolny)]
s
n, 9b
Patrz [Holiday Setting (Ustawienie na
dzień wolny)]
70
[UPnP]
s
n, 9c
Od 00 do 01
71
[Home Dashboard Lock (Blokada głównego
ekranu)]
s
n, 9d
Od 00 do 01
72
[USB Lock (Blokada USB)]
s
n, 9e
Od 00 do 01
73
[Wi-Fi Lock (Blokada Wi-Fi)]
s
n, 9f
Od 00 do 01
74
[Screen Share Lock (Blokada ScreenShare)]
s
n, a0
Od 00 do 01
75
[Backup via Storage (Tworzenie kopii
zapasowej w pamięci)]
s
n, a1
Patrz [Backup via Storage (Tworzenie
kopii zapasowej w pamięci)]
65
76
77
[Digital Audio Input (Cyfrowy sygnał
wejściowy audio)]
[Booting Logo Image (Logo ekranu
uruchamiania):]
Polecenie
2
Dane
(szesnastkowe)
s
n, a2
Od 00 do 01
s
n, a3
Od 00 do 01
78
[SoftAP]
s
n, a4
Od 00 do 01
79
[Natural Size (Rozmiar naturalny)]
s
n, a5
Od 00 do 64
80
Odtwórz multimedia zapisane w pamięci
wewnętrznej
s
n, a8
Patrz Odtwarzanie multimediów
zapisanych w pamięci wewnętrznej
81
[No Signal Image (Obraz braku sygnału)]
s
n, a9
Od 00 do 01
82
[Audio Out (Wyjście audio)]
s
n, aa
Od 00 do 02
Od 00 do 01
83
84
85
86
[DPM Wake Up Control (Kontrola budzenia
DPM)]
Sprawdzanie błędów [Fan (Wentylator)]
[Apply to all inputs (Zastosuj do wszystkich
źródeł)]
s
n, 0b
d
w
FF
s
n, 52
01
[Timer Power On (Włącz zasilanie timerem)]
f
d
f
e
s
n, b8
Patrz [Timer Power On (Włącz zasilanie
timerem)]
Patrz [Timer Power Off (Wyłącz zasilanie
timerem)]
Zobacz Sterowanie Novastar
s
n, cb
Zobacz Sterowanie przesyłaniem
s
j
s
s
n, 76
x
n, ad
n, ae
Od 01 do 09
Patrz Zmień ustawiony ID
Od 00 do 03
Od 00 do 02
Zobacz [UHD Deep Color (UHD Deep
Colour)]
Od 00 do 01
Zobacz [Input Manager (Zarządzanie
wejściami)]
90
91
92
93
[Timer Power Off (Wyłącz zasilanie
timerem)]
Sterowanie Novastar
[Transfer Control (Sterowanie
przesyłaniem)]
Wielokanałowy
Zmień ustawiony ID
[Gamma (Gamma)]
[Black Level (Poziom czerni)]
94
[UHD Deep Color (UHD Deep Colour)]
s
n, af
95
[Sync Mode (Tryb synchronizacji)]
s
n, b0
96
[Input Manager (Zarządzanie wejściami)]
s
n, b1
s
n, 8b
Od 00 do 02
s
s
s
n, c1
n, 87
n, b7
Od 00 do 01
Od 00 do 01
Od 00 do 01
87
88
89
97
98
99
100
[PC/OPS Power Control (Sterowanie
zasilaniem PC/OPS)]
[LED Local Dimming (Lok.przyciemn.LED)]
[Scan Inversion (Odwrócenie skanowania)]
[Frame Control (Kontrola klatek)]
POLSKI
1
66
POLSKI
1
Polecenie
2
Dane
(szesnastkowe)
s
n, be
m
u
FF
t
z
Od 00 do 01
104
[Average Picture Level Auto Control
(Automatyczne sterowanie funkcją Average
Picture Level)]
Odczyt wartości jasności
[Screen Fault Detection (Wykrywanie
zakłócenia ekranu)]
[Stereo Mode (Tryb Stereo)]
s
n, c2
105
[HDR Picture Mode (Tryb obrazu HDR)]
s
n, c4
s
n, c5
Od 00 do 01
s
s
s
n, c6
n, c3
n,a7
Od 00 do 03
Od 00 do 01
Patrz [Change Password (Zmień hasło)]
101
102
103
106
107
108
109
[Dynamic Tone Mapping (Dynamiczne
mapowanie tonów)]
[LED Local Dimming (Lok.przyciemn.LED)]
[USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)]
[Change Password (Zmień hasło)]
Od 00 do 01
Od 00 do 02
Patrz [HDR Picture Mode (Tryb obrazu
HDR)]
* Uwaga Polecenia mogą nie działać, jeżeli nie korzystasz ze źródła sygnału zewnętrznego.
* Niektóre polecenia mogą nie być obsługiwane we wszystkich modelach.
67
Protokół transmisji/odbioru
(Polecenie1)(Polecenie2)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
* (Polecenie1): To polecenie umożliwia identyfikowanie ustawień regulacji i trybów regulacji dokonywanej przez
użytkownika.
* (Polecenie2): to polecenie pozwala korzystać z funkcji monitora.
* Polecenie (Ustaw ID): w
ybór urządzenia, którym chcesz sterować. Każdemu monitorowi można przypisać inny
identyfikator od 1 do 1000 (od 01H do FFH) za pomocą opcji Ustawienia w menu ekranowym.
Wybór wartości „00H” w przypadku opcji Identyfikator urządzenia umożliwia jednoczesne
sterowanie wszystkimi połączonymi monitorami. (Maksymalna wartość może się różnić w
zależności od modelu).
* Polecenie (Dane): przesyłanie danych polecenia. Ilość przesyłanych danych może wzrosnąć w zależności od polecenia.
* (Cr): znak powrotu karetki. Odpowiada wartości '0 x 0D’ kodu ASCII.
* ( ): Znak odstępu. Odpowiada wartości '0 x 20’ kodu ASCII.
Acknowledgment
(Polecenie2)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Produkt transmituje sygnał ACK (potwierdzenie) w tym formacie, gdy odbiera normalne dane. Aktualna wartość
danych FF informuje o bieżącym stanie. Jeśli tryb zapisu danych jest aktywny, kod ten zwraca dane komputera.
* Jeśli polecenie zostanie przesłane z wartością identyfikatora urządzeni „00” (=0 x 00), dane zostaną przesłane do
wszystkich monitorów, ale nie zostanie wysłane potwierdzenie (ACK).
* Jeżeli wyślesz wartość „FF” dla danych w trybie sterowania za pośrednictwem kabla RS-232C, możesz sprawdzić
aktualną wartość danej funkcji (nie dotyczy wszystkich funkcji).
* Niektóre polecenia mogą nie być obsługiwane we wszystkich modelach.
POLSKI
Transmisja
68
01. [Power (Zasilanie)] (Polecenie: k a)
Kontrola włączania / wyłączania urządzenia.
POLSKI
Transmisja
(k)(a)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
02: Uruchom ponownie
Acknowledgment
(a)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Sygnał Acknowledgment jest zwracany prawidłowo tylko
wtedy, gdy monitor jest w pełni włączony.
* Sygnał może zostać nadany z opóźnieniem w stosunku do
sygnału transmisji (Transmisja i Acknowledgment).
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
02. Wybór wejścia (Polecenie: x b)
Acknowledgment
(b)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Niektóre sygnały wejściowe mogą nie być dostępne w
pewnych modelach.
* W przypadku gdy nie jest pobrany za pomocą funkcji
SuperSign W odtwarzacz WebOS zwraca wartość NG.
03. [Aspect Ratio (Proporcje ekranu)]
(Polecenie: k c)
Dostosowanie proporcji ekranu monitora.
Transmisja
(k)(c)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 02: [Full Screen (Pełny ekran)]
06: [Original (Oryginał)]
Acknowledgment
(c)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Proporcje ekranu mogą się różnić w zależności od konfiguracji
sygnałów wejściowych modelu.
Wybór sygnału wejściowego.
Transmisja
(x)(b)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 20: AV
40: COMPONENT
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2 (DTV)
A1: HDMI2 (PC)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (PC)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
99: HDMI2/OPS (DTV)
A9: HDMI2/OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
C1: DISPLAYPORT/USB-C (DTV)
D1: DISPLAYPORT/USB-C (PC)
C2: HDMI3 (DTV)
D2: HDMI3 (PC)
C3: HDBaseT (DTV)
D3: HDBaseT (Komputer)
E0: odtwarzacz SuperSign WebOS
E1: inne
E2: Wiele ekranów
E3: Odtwarzaj za pomocą URL
04. [Brightness (Jasność)] (Polecenie: j q)
Dostosowanie jasności monitora.
Transmisja
(j)(q)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [Minimum (Minimalne)]
02: [Medium (Średnio)]
03: [Maximum (Maksymalne)]
04: [Auto (Automatycznie)]
Acknowledgment
(q)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
05. [Picture Mode (Tryb obrazu)] (Polecenie: d x)
Wybór trybu obrazu.
Transmisja
(d)(x)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Mall/QSR (Centra handlowe/ restauracje
szybkiej obsługi QSR)]
01: [General (Ogólne)]
02: [Gov./Corp. (Biuro)]
03: [Transportation (Transport)]
04: [Education (Edukacja)]
05: [Expert1 (Ekspert1)]
08: [APS]
11: [Calibration (Kalibracja)]
12: [Hospital (Szpital)]
Acknowledgment
(x)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Niektóre tryby obrazu mogą być niedostępne w pewnych
modelach.
69
06. [Contrast (Kontrast)] (Polecenie: k g)
Dostosowanie kontrastu ekranu.
10. [Tint (Odcień)] (Polecenie: k j)
Dostosowanie odcienia obrazu.
Transmisja
(k)(j)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: Odcień czerwonego 50-zielonego 50
Acknowledgment
(g)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Acknowledgment
(j)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
07. [Brightness (Jasność)] (Polecenie: k h)
Dostosowanie jasności ekranu.
Transmisja
(k)(h)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: Jasność 0–100
Acknowledgment
(h)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
08. [Sharpness (Ostrość)] (Polecenie: k k)
Dostosowanie ostrości ekranu.
Transmisja
(k)(k)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-32: Ostrość 0–50
Acknowledgment
(k)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
09. [Color (Kolor)] (Polecenie: k i)
Regulacja koloru na ekranie.
Transmisja
(k)(i)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: Kolor 0–100
Acknowledgment
(i)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
11. [Color Temperature (Temp. barw)]
(Polecenie: x u)
Regulacja temperatury kolorów na ekranie.
Transmisja
(x)(u)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 70-D2: 3200K-13000K
Acknowledgment
(u)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
12. [Balance (Balans)] (Polecenie: k t)
Regulacja balansu dźwięku.
Transmisja
(k)(t)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: Lewej 50-Prawej 50
Acknowledgment
(t)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
POLSKI
Transmisja
(k)(g)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: Kontrast 0–100
70
13. [Sound Mode (Tryb dźwięku)] (Polecenie: d y)
Wybór trybu dźwięku.
POLSKI
Transmisja
(d)(y)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 01: [Standard (Standardowa)]
02: [Music (Muzyka)]
03: [Cinema (Kino)]
04: [Sports (Sport)]
05: [Game (Gra)]
07: [News (Clear Voice III)]
[(Informacje (czysty głos III))]
Acknowledgment
(y)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
14. [Mute on (Wycisz)] (Polecenie: k e)
Włącza lub wycisza dźwięk.
Transmisja
(k)(e)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Mute (Wycisz)] (Dźwięk wyłączony)
01: Wyciszenie wyłączone (Dźwięk włączony)
16. [Current Time (Bieżący czas)] 1 (rok/miesiąc/
dzień) (Polecenie: f a)
Ustawia 1. zegar (rok/miesiąc/dzień) oraz czas automatyczny.
Transmisja
1. (f)(a)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)(Cr)
2. (f)(a)( )(Ustaw ID)( )(0)(0)( )(Dane1)(Cr)
1. Podczas ustawiania zegara 1. (R-M-D)
Dane 1 00-: 2010–
Dane 2 01-0C: Od stycznia do grudnia
Dane 3 01-1F: 1-31
* Minimalna i maksymalna wartość parametru Dane1 zależy od
roku wydania samego urządzenia.
* Wpisz polecenie „fa (Ustaw ID) ff”, aby wyświetlić ustawienie
Zegar 1. (rok, miesiąc, dzień).
2. Ustawianie czasu automatycznego
Dane 1 00: [Auto (Automatycznie)]
01: [Manual (Ręczne)]
* Aby wyświetlić ustawioną wartość czasu automatycznego,
wpisz polecenie „fa (Ustaw ID) 00 ff”.
Acknowledgment
1. (a)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)
(Dane3)(x)
2. (a)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(0)(0)(Dane1)(x)
Acknowledgment
(e)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
17. [Current Time (Bieżący czas)] 2 (godziny/
minuty/sekundy) (Polecenie: f x)
Ustawianie wartości opcji Zegar 2 (godzina/minuty/sekundy).
15. Volume Control (Kontrola głośności)
(Polecenie: k f)
Regulacja głośności odtwarzania.
Transmisja
(k)(f)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: Głośność 0–100
Acknowledgment
(f)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Transmisja
(f)(x)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)(Cr)
Dane 1 00–17: od 00 do 23 godz.
Dane 2 00-3B: Od 00 do 59 minut
Dane 3 00-3B: od 00 do 59 sekund
* Wpisz polecenie „fx (Ustaw ID) ff”, aby wyświetlić ustawienie
Czas 2 (godziny/minuty/sekundy).
* Funkcja jest dostępna tylko w przypadku ustawienia Zegar 1
(rok/miesiąc/dzień).
Acknowledgment
(x)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)(x)
71
18. [No Signal Power Off (15Min) (Wyłączenie w
razie braku sygnału (15 min))] (Polecenie: f g)
Transmisja
(f)(g)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(g)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Wykonuje reset urządzenia.
(Inicjowanie ekranu można wykonać wyłącznie w trybie wejścia
RGB).
Transmisja
(f)(k)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Picture Reset (Resetowanie obrazu)]
02: [Reset to Initial Settings (Zresetuj do ustawień
początkowych)]
Acknowledgment
(k)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
19. [No IR Power Off (Wyłączanie z powodu braku
sygnału)] (Polecenie: m n)
Aktywuje automatyczne wyłączenie, jeżeli nie wykryto sygnału
pilota przez 4 godziny.
22. Bieżąca temperatura (Polecenie: d n)
Transmisja
(m)(n)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Sprawdzenie bieżącej temperatury produktu.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Temperatura jest wyświetlana w postaci szesnastkowej.
Transmisja
(d)(n)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Sprawdzanie stanu
20. [Language (Język)] (Polecenie: f i)
Wybór języka menu ekranowego.
Transmisja
(f)(i)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Czeski
01: Duński
02: Niemiecki
03: Angielski
04: Hiszpański, Europa
05: Grecki
06: Francuski
07: Włoski
08: Holenderski
09: Norweski
0A: Portugalski
0B: Portugalski, Brazylia
0C: Rosyjski
0D: Fiński
0E: Szwedzki
0F: Koreański
10: Chiński, kantoński
11: Japoński
12: Chiński, mandaryński
13: Arabski
14: Turecki
Acknowledgment
(i)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Część języków może być niedostępna w niektórych modelach.
23. [Key (Przycisk)] (Polecenie: m c)
Przesyłanie kodu IR przycisku pilota zdalnego sterowania.
Transmisja
(m)(c)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane IR_KEY_CODE
Acknowledgment
(c)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Kody przycisków można znaleźć w sekcji Kody IR.
* Niektóre kody przycisków mogą nie być obsługiwane w
zależności od modelu.
POLSKI
W przypadku braku sygnału przez 15 minut monitor przejdzie w
tryb automatycznego wstrzymania.
21. [DEFALUT (DOMYŚLNIE)] (Polecenie: f k)
72
24. Czas od początku (Polecenie: d l)
Wyświetla czas od momentu włączenia monitora.
POLSKI
Transmisja
(d)(l)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Odczyt stanu
Acknowledgment
(l)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Otrzymane dane są wyświetlane w postaci szesnastkowej.
27. [White Balance (Balans bieli)] Wzmocnienie
koloru czerwonego (Polecenie: j m)
Regulacja intensywności kanału czerwonego dla balansu bieli.
Transmisja
(j)(m)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-FE: Wzmocnienie koloru czerwonego od 0 do
254
FF: Sprawdzenie wartości wzmocnienia koloru
czerwonego
Acknowledgment
(m)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
25. Sprawdzanie numeru seryjnego produktu
(Polecenie: f y)
Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia.
Transmisja
(f)(y)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Sprawdzenie numeru seryjnego urządzenia
Acknowledgment
(y)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Dane w formacie ASCII.
28. [White Balance (Balans bieli)] Wzmocnienie
koloru zielonego (Polecenie: j n)
Regulacja intensywności kanału zielonego dla balansu bieli.
Transmisja
(j)(n)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-FE: Wzmocnienie koloru zielonego od 0 do
254
FF: Sprawdzenie wartości wzmocnienia koloru
zielonego
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
26. [Software Version (Wersja oprogramowania)]
(Polecenie: f z)
Sprawdzenie wersji oprogramowania produktu.
Transmisja
(f)(z)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Sprawdzanie wersji oprogramowania
Acknowledgment
(z)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
29. [White Balance (Balans bieli)] Wzmocnienie
koloru niebieskiego (Polecenie: j o)
Regulacja intensywności kanału niebieskiego dla balansu bieli.
Transmisja
(j)(o)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-FE: Wzmocnienie koloru niebieskiego od 0 do
254
FF: Sprawdzenie wartości wzmocnienia koloru
niebieskiego
Acknowledgment
(o)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
73
30. [White Balance (Balans bieli)] Przesunięcie
koloru czerwonego (Polecenie: s x)
Transmisja
(s)(x)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-7F: Przesunięcie koloru czerwonego od 0 do
127
FF: Sprawdzenie wartości przesunięcia koloru
czerwonego
Regulacja jasności podświetlenia.
Transmisja
(m)(g)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: Podświetlenie od 0 do 100
Acknowledgment
(g)( )(Ustaw ID)()(OK/NG)(Dane)(x)
Acknowledgment
(x)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
34. [SCREEN OFF (EKRAN WYŁĄCZONY)]
(Polecenie: k d)
Włącza lub wyłącza ekran.
31. [White Balance (Balans bieli)] Przesunięcie
koloru zielonego (Polecenie: s y)
Regulacja przesunięcia koloru kanału zielonego dla balansu bieli.
Transmisja
(s)(y)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-7F: Przesunięcie koloru zielonego od 0 do 127
FF: Sprawdzenie wartości przesunięcia koloru
zielonego
Transmisja
(k)(d)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Włącz ekran
01: Ekran Wyłączony
Acknowledgment
(d)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Acknowledgment
(y)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
35. [Tile Mode (Tryb kafelkowy)] (Polecenie: d d)
Ustawienie trybu kafelków i wartości dla wierszy oraz kolumn.
32. [White Balance (Balans bieli)] Przesunięcie
koloru niebieskiego (Polecenie: s z)
Regulacja przesunięcia koloru kanału niebieskiego dla balansu
bieli.
Transmisja
(s)(z)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-7F: Przesunięcie koloru niebieskiego od 0 do
127
FF: Sprawdzenie wartości przesunięcia koloru
niebieskiego
Acknowledgment
(z)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
Transmisja
(d)(d)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-FF: P
ierwszy bajt – kolumna kafelka
Drugi bajt – wiersz kafelka
* Wartości 00, 01, 10 i 11 oznaczają, że tryb kafelkowy jest
wyłączony.
* Maksymalna wartość może się różnić w zależności od modelu.
Acknowledgment
(d)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
* W przypadku zmiany wartości w modelu ściany wideo, należy
ją uruchomić ponownie, aby działała prawidłowo.
POLSKI
Regulacja przesunięcia koloru kanału czerwonego dla balansu
bieli.
33. [Backlight (Podświetlenie)] (Polecenie: m g)
74
36. Sprawdzenie opcji [Tile Mode (Tryb kafelkowy)]
(Polecenie: d z)
POLSKI
Sprawdzenie trybu kafelków.
Transmisja
(d)(z)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Check Tile Mode (Sprawdź tryb kafelków)
39. [DPM] (Polecenie: f j)
Umożliwia ustawienie funkcji DPM (zarządzanie zasilaniem
wyświetlacza, Display Power Management).
Transmisja
(f)(j)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
04: 1 minuta
05: 3 minut
06: 5 minut
07: 10 minut
Acknowledgment
(z)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)(x)
Dane 1 00: Tryb kafelkowy wyłączony
01: Tryb kafelkowy włączony
Dane 2 00-0F: Kolumna kafelka
Dane 3 00-0F: Wiersz kafelka
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Acknowledgment
(j)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
37. [Tile ID (ID kafelka)] (Polecenie: d i)
40. Blokada pilota zdalnego sterowania/Blokada
lokalnego przycisku pilota (Polecenie: k m)
Konfiguracja wartości ID kafelka produktu.
Dostosowanie blokady pilota/przycisków (z przodu).
Transmisja
(d)(i)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 01-E1: Identyfikator kafelka 1–225
FF: Sprawdza identyfikator kafelka
* Wartości danych nie mogą przekraczać odpowiednio wartości
liczby wierszy i liczby kolumn.
Transmisja
(k)(m)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)] (Wyłączenie blokady)
01: [On (Wł.)] (Włączenie blokady)
* Kiedy monitor jest wyłączony, przycisk zasilania działa nawet
w trybie Wł. (01).
Acknowledgment
(i)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Jeżeli wpiszesz wartość przekraczającą wartość wiersz x
kolumna dla parametru danych (wyjątek: 0xFF), potwierdzenie
zmieni się na brak wykonania.
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
* W przypadku zmiany wartości w modelu ściany wideo, należy
ją uruchomić ponownie, aby działała prawidłowo.
Acknowledgment
(m)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
41. [Power On Delay (Opóźnienie włączania)]
(Polecenie: f h)
Umożliwia ustawianie opóźnienia harmonogramu po włączeniu
zasilania. (Jednostka: sekunda)
38. [Natural Mode (Tryb naturalny)] (W Tryb
kafelkowy) (Polecenie: d j)
Aby obraz był wyświetlany w naturalny sposób, część obrazu
przypadająca na przerwę dzielącą monitory jest pomijana.
Transmisja
(d)(j)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(j)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Transmisja
(f)(h)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-FA: Od min. 0 do maks. 250 (sekund)
Acknowledgment
(h)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Maksymalna wartość może się różnić w zależności od modelu.
75
42. Tryb [Fail Over (Tolerancja awarii)]
(Polecenie: m i)
Transmisja
(m)(i)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [Auto (Automatycznie)]
02: [User Setting (Ustawienia użytkownika)]
Acknowledgment
(i)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
43. [Fail Over (Tolerancja awarii)] Wejście Wybierz
(Polecenie: m j)
Wybór źródła sygnału wejściowego do przełączania. (To
polecenie jest dostępne tylko w przypadku wyboru ustawienia
Custom (Własne) dla trybu Fail Over (Tolerancja awarii)).
Transmisja
(m)(j)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)( )
(Dane4) … ( )(DaneN)(Cr)
Dane1-N (Priorytet wejść 1–N)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Acknowledgment
(j)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)
(Dane4)… (DaneN)(x)
* Niektóre sygnały wejściowe mogą nie być dostępne w
pewnych modelach.
* Cyfra, którymi oznaczone są dane (N), może różnić się w
zależności od modelu. (Cyfra, którymi oznaczone są dane,
zależy od liczby obsługiwanych sygnałów wejściowych).
* Ta funkcja działa jako ostatnie źródło sygnału wejściowego i
obsługuje dane w formacie DTV.
Zmienia ustawienia klawiszy pilota zdalnego sterowania.
Transmisja
(t)(p)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Odblokowuje wszystkie przyciski
01: B
lokuje wszystkie przyciski oprócz przycisku
zasilania
02: Blokuje wszystkie przyciski
Acknowledgment
(p)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Po wyłączeniu monitora przycisk zasilania działa nawet w
trybie blokady wszystkich przycisków (02).
45. [Local Key Operation Lock (Blokada lokalnego
przycisku pilota)] (Polecenie: t o)
Konfiguracja ustawień działania przycisków lokalnych produktu.
Transmisja
(t)(o)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Odblokowuje wszystkie przyciski
01: B
lokuje wszystkie przyciski oprócz przycisku
zasilania
02: Blokuje wszystkie przyciski
Acknowledgment
(o)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Po wyłączeniu monitora przycisk zasilania działa nawet w
trybie blokady wszystkich przycisków (02).
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
POLSKI
Wybór trybu dźwięku.
44. Blokada przycisków pilota (Polecenie: t p)
76
46. Sprawdzanie stanu (Polecenie: s v)
Sprawdzenie bieżącego sygnału produktu.
POLSKI
Transmisja
(s)(v)( )(Ustaw ID)( )(Dane)( )(FF)(Cr)
Dane 02: Sprawdza obecności sygnału
03: Monitor pracuje w trybie PM
07: Sprawdzenie, czy górny, dolny i główny czujnik
temperatury działają normalnie.
09: Prędkość wentylatora
10: Odczyt RGB OK/NG (wykrywanie zakłócenia
ekranu)
16: Sprawdzenie wartości poziomu wilgotności
17: Sprawdzanie wartości poziomu natężenia
oświetlenia
18: Sprawdzanie wartości nachylenia produktu
Acknowledgment
(v)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(Dane1)(x)
Dane 02 (w przypadku wykrycia sygnału)
Dane1 00: Brak sygnału
01: Odbiór sygnału
Dane 03 (gdy monitor pracuje w trybie PM)
Dane1 00: E
kran jest włączony
01: Ekran jest wyłączony
02: Funkcja Screen Off Always (Ekran zawsze
wyłączony) jest aktywna.
03: Funkcja Sustain Aspect Ratio (Zachowaj
proporcje ekranu) jest aktywna.
04: Funkcja Screen Off & Backlight On
(Wyłączenie ekranu i włączenie podświetlania)
jest aktywna.
Dane
07 (sprawdzenie, czy górny, dolny i główny czujnik
temperatury działają prawidłowo)
Dane1 00: Wszystkie czujniki temperatury uległy awarii
01: Górny – OK, dolny – błąd, główny – błąd
02: Górny – błąd, dolny – OK, główny – błąd
03: Górny – OK, dolny – OK, główny – błąd
04: Górny – błąd, dolny – błąd, główny – OK
05: Górny – OK, dolny – błąd, główny – OK
06: Górny – błąd, dolny – OK, główny – OK
07: Wszystkie czujniki temperatury działają
prawidłowo
Dane 10(podczas przeprowadzania operacji
Wykrywanie zakłócenia ekranu)
Dane 1 00: Wynik „NG” operacji Screen Fault Detection
(Wykrywanie zakłócenia ekranu)
07: Wynik „OK” operacji Screen Fault Detection
(Wykrywanie zakłócenia ekranu)
* Gdy funkcja Screen Fault Detection (Wykrywanie zakłócenia
ekranu) jest wyłączona lub nieobsługiwana, wynik będzie miał
wartość „NG”.
Dane 16(sprawdzenie wartości poziomu wilgotności)
Dane 1 0–100: Odczyt wartości procentowej wilgotności
względnej, %RH, przy bieżącym poziomie wilgotności
(wynik jest wartością szesnastkową).
Dane
17(sprawdzanie wartości poziomu natężenie
oświetlenia)
Dane 1 1–1000: Odczyt wartości bieżącego poziomu
natężenia oświetlenia w luksach (wynik jest wartością
szesnastkową).
Dane 18(sprawdzanie wartości nachylenia produktu)
Dane 1 00: 0 stopni
01: 90 stopni
02: 180 stopni
03: 270 stopni
04: Pochylenie do przodu
05: Pochylenie do tyłu
Dane
09(podczas sprawdzania prędkości wentylatora)
Acknowledgment
(v)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(Dane1_1)(Dane1_2)
…(DaneN_1)(DaneN_2)(x)
Dane1_1:00–ff: Pierwsza prędkość górnego wentylatora
— 1 bajt
Data1_2: 00–ff: Pierwsza prędkość dolnego wentylatora
— 1 bajt
…
DataN_1: 00–ff: Prędkość N górnego wentylatora — 1 bajt
DataN_2: 00–ff: Prędkość N dolnego wentylatora — 1 bajt
Prędkość wentylatora: Wartość szesnastkowa
0–2008, wartość dziesiętna 0–8200
* Cyfra, którymi oznaczone są dane (N), może różnić się w
zależności od modelu.
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
47. [Daylight Saving Time (Czas letni)]
(Polecenie: s d)
Ustawia czas letni.
Transmisja
(s)(d)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )
(Dane3)( )(Dane4)( )(Dane5)( )(Cr)
Dane1 00: Wył. (Dane 2–5: FF)
01: czas rozpoczęcia
02: czas zakończenia
Dane2 01–0C: Od stycznia do grudnia
Dane 3 01–06: Tydzień 1–6
* Maksymalna wartość w polu (Dane3) zależy od daty.
Dane 4 00–06: (Od niedzieli do soboty)
Dane 5 00–17: od 00 do 23 godz.
* Jeżeli chcesz odczytać godzinę początkową lub końcową
wpisz wartość FF dla parametrów (Dane2)–(Dane5).
(Przykład 1: sd 01 01 ff ff ff ff – sprawdza czas
rozpoczęcia.
Przykład 2: sd 01 02 ff ff ff ff – sprawdza czas
zakończenia).
* Funkcja jest dostępna tylko w przypadku wyboru ustawień
Zegar 1 (rok/miesiąc/dzień) i Zegar 2 (godzina/minuty/
sekundy).
Acknowledgment
(d)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)
(Dane3)(Dane4)(Dane5)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
77
48. [PM Mode (Tryb PM)] (Polecenie: s n, 0c)
Ustawienia trybu PM.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(0c)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
49. [ISM Method (Metoda ISM)] (Polecenie: j p)
Jeżeli włączysz funkcję Ekran zawsze wył., monitor przejdzie do
tego trybu niezależnie od włączenia lub wyłączenia funkcji PM.
Transmisja
(j)(p)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 04: [White Wash (Wypełnienie białym)]
08: [Off (Wył.)]
90: [User Image (Obraz użytkownika)]
91: [User Video (Film użytkownika)]
Acknowledgment
(p)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Umożliwia konfigurację sieci oraz ustawień DNS.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )
(Dane3)( )(Dane4)( )(Dane5)(Cr)
Dane 1 80: u możliwia konfigurację i wyświetlenie
tymczasowego trybu IP (Automatycznego/
Ręcznego), maskę podsieci i bramę.
81: u możliwia konfigurację i wyświetlenie
tymczasowego adresu DNS.
82: u możliwia zapisanie ustawień tymczasowych I
wyświetlenie informacji o bieżącej sieci.
* Jeśli Dane1 to 80,
Dane 2 00: Automatycznie
01: Ręczny
FF: u możliwia wyświetlenie tymczasowego trybu
IP (Automatycznego/Ręcznego), maskę
podsieci i bramę.
* Jeśli Dane2 to 01 (Ręczny),
Dane 3 Ręczny adres IP
Dane 4 Adres maski podsieci
Dane 5 Adres bramy
* Jeśli Dane1 to 81,
Dane 2 Adres DNS
FF: U
możliwia wyświetlenie tymczasowego adresu
DNS.
* Jeśli Dane1 to 82,
Dane 2 80: U
możliwia zastosowanie tymczasowego trybu
IP (Auto/Ręczny), maskę podsieci i bramę.
81: U
możliwia zastosowanie tymczasowego
adresu DNS
FF: Informacje o bieżącej sieci (IP, brama podsieci i
DNS)
* Przykłady ustawień,
1. Automatycznie: sn 01 80 00
2. Ręczne: sn 01 80 01 010177223241 255255254000
010177222001(IP: 10.177.223.241, podsieć:
255.255.254.0, brama: 10.177.222.1)
3. Odczyt sieci: sn 01 80 ff
4. Ustawienie DNS: s n 01 81 156147035018 (DNS:
156.147.35.18)
5. Zastosowanie ustawień: s n 01 82 80 (umożliwia
zastosowanie zapisanego trybu IP
(automatycznego/ręcznego), maski
podsieci i bramy)
sn 01 82 81 (umożliwia
zastosowanie zapisanego DSN)
* Każdy adres IP zawiera 12 cyfr dziesiętnych.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane)(x)
* Ta funkcja jest dostępna tylko w sieciach przewodowych.
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
POLSKI
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(0c)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Power Off (Wyłącz zasilanie)] (Podstawowe)
01: [ Sustain Aspect Ratio (Zachowaj proporcje
ekranu)]
02: [Screen Off (Ekran wyłączony)]
03: [Screen Off Always (Zawsze wyłącz ekran)]
04: [ Screen Off & Backlight On (Wyłączenie
ekranu i włączenie podświetlania)]
50. [Network Setting (Ustawienia sieci)]
(Polecenie: s n, 80 lub 81 lub 82)
78
51. [Power On Status (Stan włączania)]
(Polecenie: t r)
POLSKI
Ustawia stan włączenia monitora.
Transmisja
(t)(r)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [LST(Last Status) (LST(Ostatni stan))]
01: [STD(Standby) (STD(Czuwanie))]
02: [PWR(Power On) (PWR(Włączanie))]
Acknowledgment
(r)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
54. [Time Sync (Synchronizacja godziny)]
(Polecenie: s n, 16)
Ustawia synchronizację czasu.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(1)(6)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
* Funkcja działa tylko w trybie urządzenia nadrzędnego.
* Ta funkcja jest wyłączona, jeśli nie ustawiono bieżącego czasu.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(1)(6)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
52. Przewodowa [Wake On LAN (Budzenie przez
sieć)] (Polecenie: f w)
Umożliwia wybór opcji Wired Wake On LAN (Przewodowa:
Budzenie przez sieć).
Transmisja
(f)(w)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(w)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
55. [Contents Sync (Synchronizacja Treści)]
(Polecenie: t g)
Ustawia synchronizację treści.
Transmisja
(t)(g)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(g)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
53. [OSD Rotation (Obrót menu OSD)] (Polecenie:
t h)
Konfiguruje funkcję Screen Rotation (Obrót ekranu).
Transmisja
(t)(h)( )(Ustaw ID)( )(Dane) (Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: 90 stopni
02: 270 stopni
03: 180 stopni
Acknowledgment
(h)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
56. [LAN Daisy Chain (Połączenie łańcuchowe LAN)]
(Polecenie: s n, 84)
Włączanie i wyłączanie połączenia łańcuchowego sieci LAN.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(8)(4)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(8)(4)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
79
57. [External Input Rotation (Obrót źródła
zewnętrznego)] (Polecenie: s n, 85)
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(8)(5)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: 90 stopni
02: 270 stopni
03: 180 stopni
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(8)(5)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Konfiguruje harmonogram jasności.
Transmisja
(s)(s)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)(Cr)
Dane 1
1. Od f1 do f6 (odczyt danych)
F1: Odczytuje dane 1. harmonogramu jasności
F2: Odczytuje dane 2. harmonogramu jasności
F3: Odczytuje dane 3. harmonogramu jasności
F4: Odczytuje dane 4. harmonogramu jasności
F5: Odczytuje dane 5. harmonogramu jasności
F6: Odczytuje dane 6. harmonogramu jasności
2. FF: odczyt wszystkich zapisanych list
58. [Beacon (Dioda ostrzegawcza)]
(Polecenie: s n, 88)
Włączanie i wyłączanie sygnalizatora.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(8)(8)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(8)(8)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
59. [Brightness Scheduling (Harmonogram jasności)]
Tryb (Polecenie: s m)
Wybiera tryb harmonogramu jasności.
Transmisja
(s)(m)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(m)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja jest wyłączona, jeśli nie ustawiono bieżącego czasu.
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
3. e1–e6 (usunięcie jednego indeksu), e0h (usunięcie
wszystkich indeksów)
E0: Usuwa wszystkie harmonogramy jasności
E1: Usuwa 1. harmonogram jasności
E2: Usuwa 2. harmonogram jasności
E3: Usuwa 3. harmonogram jasności
E4: Usuwa 4. harmonogram jasności
E5: Usuwa 5. harmonogram jasności
E6: Usuwa 6. harmonogram jasności
4. 00-17: od 00 do 23 godz.
Dane 2 00–3B: Od 00 do 59 minut
Dane 3 00-64: Podświetlenie od 0 do 100
* Aby odczytać lub usunąć skonfigurowaną listę szybkiego
sterowania jasnością, ustaw wartość „FF” dla parametrów
(Dane2)(Dane3).
* Aby odczytać pełną listę szybkiego sterowania jasnością
skonfigurowaną za pomocą opcji FF, nie wprowadzaj żadnych
wartości w polach (Dane2)(Dane3).
* Jeżeli chcesz odczytać pełną listę szybkiego sterowania
jasnością skonfigurowaną za pomocą opcji FF, jednak nie
zapisano żadnej listy, zwracany jest wynik NG.
Przykład 1: ss 01 f1 ff ff — odczytuje dane pierwszego indeksu
szybkiego sterowania jasnością.
Przykład 2: ss 01 ff — odczytuje dane wszystkich indeksów
szybkiego sterowania jasnością.
Przykład 3: ss 01 e1 ff ff — usuwa dane pierwszego indeksu
szybkiego sterowania jasnością.
Przykład 4: ss 01 07 1E 46 — dodaje harmonogram z czasem
07:30 i podświetleniem 70.
Acknowledgment
(s)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
POLSKI
Umożliwia ustawienie funkcji External Input Rotation (Obrót
obrazu z sygnału zewnętrznego).
60. [Brightness Scheduling (Harmonogram jasności)]
(Polecenie: s s)
80
61. [Wake On LAN (Włącz poprzez sieć LAN)] Tryb i
sygnał (Polecenie: x c)
POLSKI
Zapisuje i steruje trybem MultiScreen oraz sygnałami
wejściowymi.
Transmisja
(x)(c)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)( )
(Dane4)( )(Dane5)( )(Cr)
Dane 1 (Ustawia tryb Wiele ekranów)
10: PIP
22: PBP2
23: PBP3
24: PBP4
25: PBP3 (1:2:1)
Dane2 ( Umożliwia ustawienie głównego wejścia dla wielu
ekranów)
Dane3 ( Umożliwia ustawienie wejścia Sub1 dla wielu
ekranów)
Dane4 ( Umożliwia ustawienie wejścia Sub2 dla wielu
ekranów)
Dane5 ( Umożliwia ustawienie wejścia Sub3 dla wielu
ekranów)
80: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Acknowledgment
(c)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)( )(Dane1)(Dane2)(Dane3)
(Dane4)(Dane5)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
* Działają tylko tryby sygnału wejściowego obsługiwane przez
modele.
* Ta funkcja działa jako ostatnie źródło sygnału wejściowego i
obsługuje dane w formacie DTV.
62. [Aspect Ratio (Proporcje ekranu)] (Wiele
ekranów) (Polecenie: x d)
Umożliwia sterowanie proporcjami wielu ekranów.
Transmisja
(x)(d)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)(Cr)
Dane1 01: sterowanie głównym sygnałem wejściowym
02: sterowanie sygnałem wejściowym Sub1
03: sterowanie sygnałem wejściowym Sub2
04: sterowanie sygnałem wejściowym Sub3
Dane2 00: Pełny ekran
01: Oryginalny
Acknowledgment
(d)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
63. [SCREEN OFF (EKRAN WYŁĄCZONY)] (Wiele
ekranów) (Polecenie: x e)
Wł. / wył. poszczególne ekrany w trybie MultiScreen.
Transmisja
(x)(e)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)(Cr)
Dane 1 01: sterowanie głównym sygnałem wejściowym
02: sterowanie sygnałem wejściowym Sub1
03: sterowanie sygnałem wejściowym Sub2
04: sterowanie sygnałem wejściowym Sub3
Dane 2 00: Włącz ekran
01: Ekran Wyłączony
* Ta funkcja działa przy włączonej aplikacji Wiele ekranów.
* Funkcja nie działa w przypadku braku sygnału.
Acknowledgment
(e)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
64. [Screen Off Always (Ekran zawsze wyłączony)]
(Polecenie: s n, 0d)
Jeżeli włączysz funkcję Ekran zawsze wył., monitor przejdzie do
tego trybu niezależnie od włączenia lub wyłączenia funkcji PM.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(0)(d)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(0)(d)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
81
65. Zatrzymaj wideo (Polecenie: k x)
Steruje zatrzymaniem wideo.
Acknowledgment
(x)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
66. Bezprzewodowa [Wake On LAN (Włącz poprzez
sieć LAN)] (Polecenie: s n, 90)
Konfiguruje funkcję włączania poprzez sieć WLAN.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(0)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(0)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
67. [OSD Lock (Blokada OSD)] (Polecenie: k l)
Umożliwia ustawienie blokady OSD.
Transmisja
(k)(l)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Blokada OSD
01: Wyłącz blokadę OSD
Acknowledgment
(l)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
68. [HDMI IT Content (Treść HDMI IT)]
(Polecenie: s n, 99)
Automatycznie konfigurujre obraz w oparciu o dane sygnału
HDMI.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(9)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(9)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Ustawia dni wolne.
Transmisja
1. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(b)( )
(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)( )
(Dane4)( )(Dane5)( )(Dane6)(Cr)
2. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(b)( )(Dane1)( )(Dane2)(Cr)
3. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(b)( )(Dane1)(Cr)
1. Ustawienie dni wolnych
Dane 1 Rok początkowy
00-: 2010Dane 2 Miesiąc początkowy
01–0c: Od stycznia do grudnia
Dane 3 Dzień początkowy
01–1F: 01-31
Dane 4 Czas od roku, miesiąca lub dnia rozpoczęcia
01-07: 1-7 dni
Dane 5 Powtórzenie
00: brak
01: Każdy miesiąc
02: Co rok
Dane 6Powtarza harmonogram od daty, przez cały
tydzień.
01: Zależnie od daty.
02: Zależnie od tygodnia.
* Minimalna i maksymalna wartość parametru Dane1 zależy od
roku wydania samego urządzenia.
* Możesz podać wartość pola (Dane 6) tylko wtedy, gdy pole
(Dane 5) (co rok lub miesiąc) również posiada wartość.
2. Sprawdzanie harmonogramu
Dane 1 Wybierz harmonogram.
F1: Odczyt 1. harmonogramu
F2: Odczyt 2. harmonogramu
F3: Odczyt 3. harmonogramu
F4: Odczyt 4. harmonogramu
F5: Odczyt 5. harmonogramu
F6: Odczyt 6. harmonogramu
F7: Odczyt 7. harmonogramu
Dane 2
FF
POLSKI
Transmisja
(k)(x)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: F unkcja Stop Video (Zatrzymaj wideo) jest
włączona.
01: F unkcja Stop Video (Zatrzymaj wideo) jest
wyłączona.
* Funkcja działa tylko dla jednego źródła sygnału.
69. [Holiday Setting (Ustawienie na dzień wolny)]
(Polecenie: s n, 9b)
82
POLSKI
3. Deleting a Schedule (Usuwanie harmonogramu)
E0: Usuwa wszystkie harmonogramy dni wolnych
E1: Usuwa 1. harmonogram dni wolnych
E2: Usuwa 2. harmonogram dni wolnych
E3: Usuwa 3. harmonogram dni wolnych
E4: Usuwa 4. harmonogram dni wolnych
E5: Usuwa 5. harmonogram dni wolnych
E6: Usuwa 6. harmonogram dni wolnych
E7: Usuwa 7. harmonogram dni wolnych
* Ta funkcja jest wyłączona, jeśli nie ustawiono bieżącego czasu.
Acknowledgment
1. (n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(b)
(Dane1)(Dane2)(Dane3)(Dane4)(Dane5)(Dane6)(x)
2. (n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(b)(f)(1~7)
(Dane1)(Dane2)(Dane3)(Dane4)(Dane5)(Dane6)(x)
3. (n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(b)(Dane1)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
70. [ISM Method (Metoda ISM)] (Polecenie: s n, 9c)
Ustawia tryb UPnP.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(c)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(c)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
* Zmiana trybu UPnP zakończy się ponownym uruchomieniem
urządzenia.
71. [Home Dashboard Lock (Blokada głównego
ekranu)] (Polecenie: s n, 9d)
Ustawia Blokadę ekranu głównego.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(d)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Odblokuj głównego ekranu
01: Blokada głównego ekranu
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(d)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
72. [USB Lock (Blokada USB)] (Polecenie: s n, 9e)
Ustawia blokadę portów USB.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(e)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Odblokuj USB
01: Blokada USB
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(e)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
83
73. [Wi-Fi Lock (Blokada Wi-Fi)] (Polecenie: s n, 9f)
Ustawia blokadę Wi-Fi.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(9)(f)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
74. [Screen Share Lock (Blokada funkcji
ScreenShare)] (Polecenie: s n, a0)
Ustawia blokadę funkcji ScreenShare.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(0)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Odblokuj ScreenShare
01: Blokada ScreenShare
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(0)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Patrz Kopia zapasowa.
Transmisja
1. 1. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(1)( )(Dane1)(Cr)
2. (s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(1)( )(Dane1)(Dane2)(Cr)
1. Wyłącza funkcje kopii zapasowej.
Dane 1 00: Wył.
2. Wybór automatycznej opcji dla kopii zapasowej
Dane 1 01: Automatycznie
Dane 2 01: 30 minuta
02: Godzina zakończenia
03: Godzina zakończenia
04: Godzina zakończenia
3. Wybór opcji Ręczne dla kopii zapasowej
Dane 1 02: Ręczny
4. Ustawianie dla kopii zapasowej opcji Zawartość
SuperSign
Dane 1 03: Zawartość SuperSign
5. Wybrane ustawienie to SI App / Play via URL (Aplikacja
SI / Odtwarzaj przez URL)
Dane 1 04: [SI App / Play via URL (Aplikacja SI /
Odtwarzaj przez URL)]
Acknowledgment
1.(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(1)(Dane1)(x)
2.(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(1)(Dane1)(Dane2)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
POLSKI
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(9)(f)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Odblokuj Wi-Fi
01: Blokada Wi-Fi
75. Patrz [Backup via Storage (Tworzenie kopii
zapasowej w pamięci)] (Polecenie: s n, a1)
84
76. [Digital Audio Input (Cyfrowe wejście audio)]
(Polecenie: s n, a2)
POLSKI
Ustawia cyfrowe wejście audio.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(2)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Cyfrowy
01: Analogowy
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(2)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
77. [Booting Logo Image (Logo ekranu
uruchamiania)] (Polecenie: s n, a3)
Ustawia Logotyp dla uruchamiania.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(3)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(3)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
79. [Natural Size (Rozmiar naturalny)]
(Polecenie: s n, a5)
Umożliwia ustawienie funkcji Natural Size (Rozmiar naturalny).
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(5)( )(Dane)(Cr)
Dane 00-64: Rozmiar naturalny 0–100
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(5)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
80. Odtwarzaj multimedia z pamięci wewnętrznej
(Polecenie: s n, a8)
Odtwarza pliki multimedialne przechowywane w pamięci
wewnętrznej. Multimedia w pamięci wewnętrznej: filmy i obrazy
zapisane w pamięci monitora po wyeksportowaniu za pomocą
odtwarzacza Contents Management Player.
* Nie dotyczy: szablonów, materiałów SuperSign i zawartości
list odtwarzania.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(8)( )(Dane)(Cr)
Dane 01: Odtwórz
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(8)( )(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
78. [SoftAP] (Polecenie: s n, a4)
Ustawienie trybu SoftAP.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(4)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(4)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
81. [No Signal Image (Obraz braku sygnału)]
(Polecenie: s n, a9)
Umożliwia ustawienie funkcji No Signal Image (Obraz braku
sygnału).
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(9)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(9)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
85
82. [Audio Out (Wyjście audio)] (Polecenie: s n, aa)
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(a)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [Variable (Zmienny)]
02: [Fixed (Stałe)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(a)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
83. [DPM Wake Up Control (Kontrola budzenia
DPM)] (Polecenie: s n, 0b)
Umożliwia sterowanie ustawieniami funkcji DPM Wake Up
Control (Kontrola budzenia DPM).
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(0)(b)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Clock (Zegar)]
01: [Clock+DATA (Zegar + DANE)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(0)(b)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
84. Sprawdzanie stanu [Fan (Wentylator)]
(Polecenie: d w)
Opcja ta umożliwia sprawdzenie usterki wentylatora.
Transmisja
(d)(w)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Odczyt stanu
Acknowledgment
(w)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(x)
Dane 1 00: Awaria wentylatora
01: Wentylator działa normalnie
Dane 2 00: 0 usterek (Wentylator działa normalnie)
01: 1 usterka
02: 2 usterek
03: 3 usterek
04: 4 usterek
05: 5 usterek
06: 6 usterek
07: 7 usterek
08: 8 usterek
09: 9 usterek
0A: 10 usterek
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
85. [Apply to all inputs (Zastosuj do wszystkich
źródeł)] (Polecenie: n, 52)
Opcja ta umożliwia zastosowanie trybu wideo i niskiej
wartości bieżącego sygnału wejściowego do tej samej wartości
wszystkich sygnałów wejściowych.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(5)(2)( )(Dane)(Cr)
Dane 01: Zastosuj
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(5)(2)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
* Inne polecenia przynoszą rezultaty dopiero po pewnym czasie
od zastosowania.
86. Programowanie [Timer Power On (Włącz
zasilanie timerem)] (Polecenie: f d)
Umożliwia konfigurację ustawień timera włączenia.
Transmisja
(f)(d)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)(Cr)
Dane1
1. Od f1h do f7h (odczyt danych)
F1: Odczytuje dane 1. włączenia zasilania timerem
F2: Odczytuje dane 2. włączenia zasilania timerem
F3: Odczytuje dane 3. włączenia zasilania timerem
F4: Odczytuje dane 4. włączenia zasilania timerem
F5: Odczytuje dane 5. włączenia zasilania timerem
F6: Odczytuje dane 6. włączenia zasilania timerem
F7: Odczytuje dane 7. włączenia zasilania timerem
2. e1h–e7h (usunięcie jednego indeksu), e0h (usunięcie
wszystkich indeksów)
E0: Usuwa wszystkie operacje włączenia zasilania timerem
E1: Usuwa 1. włączenie zasilania timerem
E2: Usuwa 2. włączenie zasilania timerem
E3: Usuwa 3. włączenie zasilania timerem
E4: Usuwa 4. włączenie zasilania timerem
E5: Usuwa 5. włączenie zasilania timerem
E6: Usuwa 6. włączenie zasilania timerem
E7: Usuwa 7. włączenie zasilania timerem
POLSKI
Umożliwia wybranie dla opcji Audio Out (Wyjście audio)
ustawienia Off (Wył.), Variable (Zmienne), Fixed (Stałe).
86
POLSKI
3. Od 01h do 0ch (ustawienia dnia dla włączania zasilania
timerem)
02: Powtarzaj codziennie
03: Powtarzaj od poniedziałku do piątku
04: Powtarzaj od poniedziałku do sobota
05: Powtarzaj od soboty do niedzieli
06: Powtarzaj w każdą niedzielę
07: Powtarzaj w każdy poniedziałek
08: Powtarzaj w każdy wtorek
09: Powtarzaj w każdą środę
0A: Powtarzaj w każdy czwartek
0B: Powtarzaj w każdy piątek
0C: Powtarzaj w każdą sobotę
Dane 2 00–17: od 00 do 23 godz.
Dane 3 00–3B: Od 00 do 59 minut
* Aby odczytać lub usunąć skonfigurowane włączenia zasilania
timerem, ustaw wartość „FFH” dla parametrów (Dane2)
(Dane3).
Przykład 1: fd 01 f1 ff ff – odczytuje dane pierwszego indeksu
włączenia zasilania timerem.
Przykład 2: fd 01 e1 ff ff – odczytuje dane pierwszego indeksu
włączenia zasilania timerem.
Przykład 3: fd 01 04 02 03 – ustawia włączenie zasilania
timerem od poniedziałku do soboty o 02:03.
* Funkcja jest dostępna tylko w przypadku wyboru ustawień
Zegar 1 (rok/miesiąc/dzień) i Zegar 2 (godzina/minuty/
sekundy).
Acknowledgment
(d)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)(x)
87. Programowanie [Time to OFF (Czas wyłączenia)]
(Polecenie: f c)
Umożliwia konfigurację ustawień timera wyłączenia.
Transmisja
(f)(e)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)( )(Dane3)(Cr)
Dane1
1. Od f1h do f7h (odczyt danych)
F1: Odczytuje dane 1. wyłączenia zasilania timerem
F2: Odczytuje dane 2. wyłączenia zasilania timerem
F3: Odczytuje dane 3. wyłączenia zasilania timerem
F4: Odczytuje dane 4. wyłączenia zasilania timerem
F5: Odczytuje dane 5. wyłączenia zasilania timerem
F6: Odczytuje dane 6. wyłączenia zasilania timerem
F7: Odczytuje dane 7. wyłączenia zasilania timerem
2. e1h–e7h (usunięcie jednego indeksu), e0h (usunięcie
wszystkich indeksów)
E0: Usuwa wszystkie operacje wyłączenia zasilania
timerem
E1: Usuwa 1. wyłączenie zasilania timerem
E2: Usuwa 2. wyłączenie zasilania timerem
E3: Usuwa 3. wyłączenie zasilania timerem
E4: Usuwa 4. wyłączenie zasilania timerem
E5: Usuwa 5. wyłączenie zasilania timerem
E6: Usuwa 6. wyłączenie zasilania timerem
E7: Usuwa 7. wyłączenie zasilania timerem
3. Od 01h do 0ch (ustawienia dnia dla wyłączania zasilania
timerem)
02: Powtarzaj codziennie
03: Powtarzaj od poniedziałku do piątku
04: Powtarzaj od poniedziałku do sobota
05: Powtarzaj od soboty do niedzieli
06: Powtarzaj w każdą niedzielę
07: Powtarzaj w każdy poniedziałek
08: Powtarzaj w każdy wtorek
09: Powtarzaj w każdą środę
0A: Powtarzaj w każdy czwartek
0B: Powtarzaj w każdy piątek
0C: Powtarzaj w każdą sobotę
Dane 2 00–17: od 00 do 23 godz.
Dane 3 00–3B: Od 00 do 59 minut
* Aby odczytać lub usunąć skonfigurowane wyłączenie zasilania
timerem, ustaw wartość „FFH” dla parametrów (Dane2)
(Dane3).
Przykład 1: fe 01 f1 ff ff – odczytuje dane pierwszego indeksu
wyłączenia zasilania timerem.
Przykład 2: fe 01 e1 ff ff – odczytuje dane pierwszego indeksu
wyłączenia zasilania timerem.
Przykład 3: fe 01 04 02 03 – ustawia wyłączenie zasilania
timerem od poniedziałku do soboty o 02:03.
* Funkcja jest dostępna tylko w przypadku wyboru ustawień
Zegar 1 (rok/miesiąc/dzień) i Zegar 2 (godzina/minuty/
sekundy).
Acknowledgment
(e)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)(x)
87
88. Sterowanie Novastar (Polecenie: s n, b8)
Sterowanie urządzeniem Novastar.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(b)(8)(Dane1)(Dane2)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
* Inne polecenia przynoszą rezultaty dopiero po pewnym czasie
od zastosowania.
Umożliwia zmianę i sprawdzenie ustawionego identyfikatora.
1. Gdy jest to zwykły model LED
Transmisja
(j)(x)( )(Ustaw ID)( )(Dane1)( )(Dane2)(Cr)
Dane1, Dane2: 00 01 – 03 e8 (1–1000)
Acknowledgment
(x)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(x)
2. W przypadku innego modelu (tylko odczyt)
Transmisja
(j)(x)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane FF: Sprawdzenie wartości ustawionego
identyfikatora
Zwracana jest wartość szesnastkowa odpowiadająca
wartości kodu ASCII.
(Wartość zwracana, gdy ustawiony identyfikator to 1: x
01 OK31x
Wartość zwracana, gdy ustawiony identyfikator to 1000:
x 3e8 OK31303030x)
Acknowledgment
(x)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Działa nawet, gdy ustawiony ID nie jest sparowany.
89. [Transfer Control (Sterowanie przesyłaniem)]
(Polecenie: s n, cb)
Przesyła polecenie do wyjścia RS232C.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(c)(b)( )(Dane)(Cr)
DaneDane przekazywane do wyjścia RS232C
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(c)(b)(Dane)(x)
DaneWartość odpowiedzi dla danych przesłanych do
wyjścia RS232C
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
* Inne polecenia przynoszą rezultaty dopiero po pewnym czasie
od zastosowania.
92. [Gamma] (Polecenie: s n, ad)
Ustawienie trybu gamma.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(d)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [low (niskie)](1,9)
01: [ Medium (średni)](2,2)
02: [ High1 (Wysoka1)](2,4)
03: [ High2 (Wysoka2)](BT.1886)
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(d)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
90. Wielokanałowy (Polecenie: s n, 76)
Zmiana kanału.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(7)(6)( )(Dane)(Cr)
Dane od 01 do 09: K
anał do przełączenia na
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(7)(6)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
93. [Black Level (Poziom czerni)] (Polecenie: s n, ae)
Ustawienie trybu poziomu czerni.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(e)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Niski
01: W
ysoki
02: A
uto
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(e)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
POLSKI
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(b)(8)( )(Dane1)(Dane2)(Cr)
Dane1 00: z asilanie Novastar
01: jasność Novastar
Data2
1. Dla zasilania
0 x 00: Wył.
0 x 01: On (Wł.)
2. Dla jasności
0 x ff: Odczyt
0 x 00 ~ 0 x fe: wpisz odpowiednią wartość
91. Zmiana ustawionego ID (Polecenie: j x)
88
94. [UHD Deep Color] (Polecenie: s n, af)
Ustawienie trybu UHD Deep Color dla każdego wejścia.
POLSKI
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(f)( )(Dane1)( )(Dane2)(Cr)
Dane1 70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Dane2 00: [ Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
96. [Input Manager (Zarządzanie wejściami)]
(Polecenie: s n, b1)
Ustawianie etykiet według danych wejściowych.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(b)(1)( )(Dane1)( )(Dane2)(Cr)
Dane1 90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT
Dane2 00: DTV
01: PC
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(f)(Dane1)(Dane2)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(b)(1)(Dane1)(Dane2)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
95. [Sync Mode (Tryb synchronizacji)] (Polecenie: s
n, b0)
97. [PC/OPS Power Control (Sterowanie zasilaniem
PC/OPS)] (Polecenie: s n, 8b)
Ustawienie trybu synchronizacji.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(b)(0)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [ Slave Mode (Tryb slave)]
01: [Master Mode (Tryb master)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(b)(0)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Ustawianie trybów sterowania zasilaniem komputera/OPS.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(8)(b)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [ Disable (Wyłącz)]
01: [Sync(On) (Synchronizacja (Wł.))]
02: [Sync(On/Off) (Synchronizacja (Wł./Wył))]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(8)(b)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
98. [LED Local Dimming (Lok.przyciemn.LED)]
(Polecenie: s n, c1)
Ustawianie [LED Local Dimming (Lok.przyciemn.LED)].
(Funkcja umożliwiająca ustawienie opcji LED Local Dimming
(Lok.przyciemn.LED) w elemencie hierarchicznym w menu
dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Settings (Ustawienia)]
[Display (Wyświetl)] [Expert Controls (Sterowanie w trybie
eksperta)])
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(c)(1)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [ Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(c)(1)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
89
99. [Scan Inversion (Odwrócenie skanowania)]
(Polecenie: s n, 87)
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(8)(7)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Wył.
01: W
ł.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(8)(7)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
* W przypadku zmiany wartości w modelu ściany wideo, należy
ją uruchomić ponownie, aby działała prawidłowo.
100. [Frame Control (Kontrola klatek)] (Polecenie:
s n, b7)
Regulacja sterowaniem ramką.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(b)(7)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Wył.
01: W
ł.
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(b)(7)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
* W przypadku zmiany wartości w modelu ściany wideo, należy
ją uruchomić ponownie, aby działała prawidłowo.
Umożliwia sprawdzenie wartości jasności.
Transmisja
(m)(u)( )(Ustaw ID)( )(FF)(Cr)
Acknowledgment
(u)()(Ustaw ID)()(OK/NG)(Dane1)(Dane2)(Dane3)
(Dane4)(Dane5)(Dane6)(Dane7)(x)
Dane 1 00–64: Wartość podświetlenia regulowanego
metodą modulacji szerokości impulsów 0–100
Dane 2 00–ff: Górna wartość 1-bajtowa mierzona za
pomocą CA210.
Dane 3 00–ff: Dolna wartość 1-bajtowa mierzona za
pomocą CA210.
Pomiar za pomocą CA210 jest wyrażony wartościami
szesnastkowymi: 0000–ffff lub dziesiętnymi: 0–65535
Dane 4 00–ff: Górna wartość 1-bajtowa mierzona za
pomocą czujnika BLU 1.
Dane 5 00–ff: Dolna wartość 1-bajtowa mierzona za
pomocą czujnika BLU 1.
Dane 6 00–ff: Górna wartość 1-bajtowa mierzona za
pomocą czujnika BLU 2.
Dane 7 00–ff: Dolna wartość 1-bajtowa mierzona za
pomocą czujnika BLU 2.
Pomiar za pomocą czujnika BLU jest wyrażony wartościami
szesnastkowymi: 0000–ffff lub dziesiętnymi: 0–65535
* Wynik pomiaru za pomocą CA210 jest wprowadzany jako
wartość parametru Calibration (Kalibracja), gdy produkt
opuszcza fabrykę. Przed kalibracją wartość domyślna to 0.
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
103. [Screen Fault Detection (Wykrywanie
zakłócenia ekranu)] (Polecenie: t z)
Umożliwia ustawienie funkcji Screen Fault Detection
(Wykrywanie zakłócenia ekranu).
101. [Average Picture Level Auto Control
(Automatyczne sterowanie funkcją Average
Picture Level)] (Polecenie: s n, be)
Umożliwia ustawienie opcji Automatyczne sterowanie funkcją
Average Picture Level.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(b)(e)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(b)(e)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Transmisja
(t)(z)( )(Ustaw ID)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(z)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
104. [Stereo Mode (Tryb Stereo)] (Polecenie: s n,
c2)
Umożliwia dostosowanie ustawień opcji Stereo Mode (Tryb
Stereo).
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(c)(2)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Lewy/Prawy
01: Lewy/Lewy
02: Prawy/Prawy
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(c)(2)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
POLSKI
Kontrola statusu włączania/wyłączania inwersji skanowania.
102. Odczyt wartości jasności (Polecenie: m u)
90
105. [HDR Picture Mode (Tryb obrazu HDR)]
(Polecenie: s n, c4)
POLSKI
Umożliwia wybór opcji HDR Picture Mode (Tryb obrazu HDR).
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(c)(4)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: Mall/QSR (Centra handlowe / restauracje
szybkiej obsługi QSR)
01: Informacje ogólne
02: Gov./Corp. (Biuro)
04: Education (Edukacja)
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(c)(4)(Dane)(x)
* Zależnie od modelu niektóre tryby obrazu mogą nie być
obsługiwane.
* Funkcja ta działa tylko po włączeniu zawartości HDR.
108. [USB2 to HDBaseT (USB2 → HDBaseT)]
(Polecenie: s n, c3)
Umożliwia ustawienie funkcji USB2 to HDBaseT (USB2 →
HDBaseT).
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(c)(3)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(c)(3)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
109. [Change Password (Zmień hasło)]
(Polecenie: s n, a7)
Zmienia hasło.
106. [Dynamic Tone Mapping (Dynamiczne
mapowanie tonów)] (Polecenie: s n, c5)
Umożliwia wybór opcji Dynamic Tone Mapping (Dynamiczne
mapowanie tonów).
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(c)(5)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [On (Wł.)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(c)(5)(Dane)(x)
* Zależnie od modelu niektóre tryby obrazu mogą nie być
obsługiwane.
* Funkcja ta działa tylko po włączeniu zawartości HDR.
107. [LED Local Dimming (Lok.przyciemn.LED)]
(Polecenie: s n, c6)
Umożliwia ustawienie opcji LED Local Dimming (Lok.przyciemn.
LED).
(Funkcja umożliwiająca ustawienie opcji LED Local Dimming
(Lok.przyciemn.LED) w elemencie hierarchicznym w menu
dostępnym po wybraniu kolejno opcji [Settings (Ustawienia)]
[Display (Wyświetl)] [Picture Mode (Tryb obrazu)]
[Picture Options (Opcje obrazu)])
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(c)(6)( )(Dane)(Cr)
Dane 00: [Off (Wył.)]
01: [low (niskie)]
02: [Medium (Średni)]
03: [High (Wysoki)]
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(c)(6)(Dane)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Transmisja
(s)(n)( )(Ustaw ID)( )(a)(7)( )(Dane1)(Dane2)(Dane3)
(Dane4)(Dane5)(Dane6)( )(Dane7)(Dane8)(Dane9)
(Dane10)(Dane11)(Dane12)(Cr)
Dane 1–6: 0–9 (Poprzednio ustawione hasło)
Dane 7–12: 0–9 (Nowe hasło)
Acknowledgment
(n)( )(Ustaw ID)( )(OK/NG)(a)(7)( )(Dane1)(Dane2)
(Dane3)(Dane4)(Dane5)(Dane6)( )(Dane7)(Dane8)
(Dane9)(Dane10)(Dane11)(Dane12)(x)
* Ta funkcja może być niedostępna w niektórych modelach.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising